Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet: Çevrenin korunmasýna katkýmýz: çevreyle dost, geri dönüþümlü kaðýt kullanmaktayýz _TR_white.qxd 29/11/ :19 Pagina 3 Uyarýlar Aþaðýdaki uyarýlar, genel güvenlik ile ilgili olarak verilmiþtir. Cihazý monte etmeden ve kullanmadan önce bunlarý dikkatlice okumalýsýnýz. Montaj Cihazý kullanmadan önce tüm dahili ambalaj malzemeleri çýkartýlmalýdýr. Nakliye sýrasýnda kullanýlan koruyucu malzemeler çýkartýlmazsa, cihaz ya da etrafýndaki mobilyalar ciddi þekilde zarar görebilir. Kullanma kýlavuzunun Montaj ile ilgili kýsmýna bakýnýz. miktarda kullanmak çamaþýra zarar verebilir. Cihazý kullanmadýðýnýzda, yuvarlak kapaðý hafif aralýk býrakýnýz. Bu, kapak contasýnýn ömrünü uzatýr ve küf kokusu oluþumunu önler. Kapaðý açmadan önce daima suyun boþaltýldýðýný kontrol ediniz. Eðer boþaltýlmamýþsa, kullanma kýlavuzundaki talimatlarý uygulayarak suyu boþaltýnýz. Kullandýktan sonra daima cihazýn fiþini prizden çekiniz ve su musluðunu kapatýnýz. Genel güvenlik Makinenin tamir iþlemleri, sadece bu konuda uzman kiþiler tarafýndan yapýlmalýdýr. Deneyimsiz kiþiler tarafýndan yapýlan onarýmlar, ciddi tehlikelere yol açabilir. Onarým iþlemleri için Electrolux Servis Merkezi ile irtibata geçiniz. Fiþi prizden çekmek için asla elektrik kablosundan çekmeyiniz; daima fiþin kendisini tutarak çekiniz. Yüksek sýcaklýkta yýkama programlarý esnasýnda ve kurutma süreci esnasýnda, kapak camý sýcak olabilir. Dokunmayýnýz! Kullaným Bu cihaz, sadece ev içi kullaným için tasarlanmýþtýr. Tasarým amaçlarýndan baþka bir amaç için kullanýlmamalýdýr. Sadece makinede yýkanabilir ve kurutulabilir tipte çamaþýrlarý yýkayýnýz ve kurutunuz. Yýkanacak her giysinin üzerindeki bilgilerini dikkate alýnýz ve buna göre yýkayýnýz. Makineye aþýrý miktarda çamaþýr doldurmayýnýz. Bu kitapçýðýn Teknik özellikler kýsýmda verilen yükleme kapasitelerine uyunuz. Çamaþýr ceplerinin boþ olduðundan emin olunuz. Jeton, iðneler, pimler ve vidalar gibi nesneler çok büyük bir hasara neden olabilir. Benzin, metil alkol, triklor etilen gibi sývýlarla ýslatýlmýþ giysileri makinede yýkamayýnýz. Eðer lekeleri çýkartmak için yýkamadan önce bu tür sývýlar kullanýlmýþsa, giysileri makineye koymadan önce bu maddelerin tamamen uçup buharlaþmasýný bekleyiniz. Çorap, kemer, vs. küçük çamaþýrlarýn tambur ile yýkama kazaný arasýnda sýkýþmasýný önlemek için, bunlarý bir bez torbaya veya bir yastýk kýlýfýna koyunuz. Deterjan topu ile doðrudan tambura yerleþtirilmesi gereken bir sývý deterjan kullanýyorsanýz, kurutma iþleminden önce deterjan topunu çýkartmayý unutmayýnýz. Çocuk güvenliði Çocuklar genelde, elektrikli cihazlarýn ne kadar tehlikeli olabileceðini bilmezler. Makine çalýþýrken, çocuklar dikkatlice gözetim altýnda tutulmalýdýr ve cihazla oynamalarýna izin verilmemelidir. Ambalaj malzemeleri (örneðin; plastik film, polistiren köpük) çocuklar için tehlikeli olabilir - boðulma tehlikesi! Bunlarý çocuklarýn ulaþamayacaðý yerlere koyunuz. Tüm deterjanlarý çocuklarýn ulaþamayacaðý, güvenli bir yere koyunuz. Çocuklarýn veya ev hayvanlarýnýn tamburun içine girmemesine dikkat ediniz. Cihaz hurdaya çýkartýlacaðý zaman, elektrik kablosunu kesiniz ve elinizde kalan fiþ ile kabloyu imha ediniz. Çocuklarýn oyun oynarken cihazýn içinde kilitli kalmalarýný önlemek için kapak kilit dilini çalýþmaz hale getiriniz. 3 TÜRKÇE _TR_white.qxd 29/11/ :19 Pagina 4 Elden çýkarma Ambalaj malzemeleri Sembolü ile iþaretli ambalaj malzemeleri geri dönüþümlüdür. >PE<=polietilen >PS<=polistiren >PP<=polipropilen Bu, toplama kutularýna uygun þekilde atmak suretiyle geri dönüþtürülebilecekleri anlamýna gelmektedir. Ürünün veya ambalajýnýn üzerindeki sembolü, bu ürünün normal ev atýðý gibi iþlem göremeyeceðini belirtir. Bunun yerine ürün, elektrikli ve elektronik ekipmanlarýn geri dönüþümü için belirlenen toplama noktalarýna teslim edilmelidir. Ürünün hatalý bir þekilde atýlmasý veya imha edilmesi çevre ve insan saðlýðý açýsýndan olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle, bu ürünün doðru bir þekilde elden çýkarýlmasýný saðlayarak potansiyel olumsuz sonuçlarý önlemeye yardýmcý olmuþ olursunuz. Bu ürünün geri dönüþümü hakkýnda daha detaylý bilgi için lütfen mahalli idareyle, ev çöpü toplama servisiyle ya da ürünü satýn aldýðýnýz maðaza ile temasa geçiniz. Makine Eski cihazýnýz için yetkili imha (elden çýkarma) bölgelerini kullanýnýz.

3 Ülkenizin temiz kalmasýna yardýmcý olun! Çevre korumasýna iliþkin ipuçlarý Sudan, enerjiden tasarruf saðlamak ve çevrenin korunmasýna yardýmcý olmak için, aþaðýdaki faydalý bilgileri dikkate almanýzý öneririz: Normal kirli çamaþýrlar, deterjandan, sudan ve zamandan tasarruf için ön yýkama yapmadan yýkanabilirler (böylece çevre de korunmuþ olur!). Makine tam dolu iken daha ekonomik çalýþýr (hem yýkama hem de kurutma programlarýnda). Eðer çamaþýrlar kurutulmadan önce iyice sýkýlýrsa, makine daha az enerji harcayacaktýr. Lekeler ile kirlerin bir kýsmýný, çamaþýrlarý makineye atmadan önce çýkartabilirsiniz; çamaþýrlar böylece daha düþük bir sýcaklýkta yýkanabilir. Deterjan miktarýný, suyun sertliðine, kirin derecesine ve yýkanan çamaþýr miktarýna göre ayarlayýnýz. Teknik özellikler BOYUTLAR Yükseklik Geniþlik Derinlik 85 cm 60 cm 63 cm YIKAMA 6 kg 2,5 kg 2,5.kg 2 kg KURUTMA 3 kg 2 kg - NOMÝNAL YÜK Pamuklu Sentetik Hassas çamaþýrlar Yünlüler/Elde yýkanan çamaþýrlar SIKMA HIZI ELEKTRÝK BESLEMESÝ VOLTAJI/FREKANSI TOPLAM ÇEKÝLEN GÜÇ MÝNÝMUM SÝGORTA KORUMASI SU BASINCI Minimum Maksimum maks dev/dak V/50 Hz 2200 W 10 A 0,05 MPa 0,8 MPaarý doðru kalkýk olmalýdýr. P0023 P0021 Giriþ hortumu uzatýlmamalýdýr. Eðer çok kýsaysa ve musluðun yerini deðiþtirmek istemiyorsanýz, daha uzun ve özellikle bu tip bir cihaz için tasarlanmýþ yeni bir hortum alýnýz. Elektrik baðlantýsý Bu makine, V, tek-fazlý, 50 Hzlik bir besleme ile çalýþacak þekilde tasarlanmýþtýr. Yerel elektrik tesisatýnýzýn, kullanýlan diðer elektrikli cihazlarý da hesaba katarak, makine için gerekli maksimum yükü (2. 2 kw) kaldýrabildiðinden emin olunuz. Makineyi topraklý bir prize takýnýz. Üretici firma, yukarýda belirtilen güvenlik önlemlerine uyulmamasýndan kaynaklanan hasar ve yaralanmalardan dolayý herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Cihazýn elektrik besleme kablosunun deðiþtirilmesi gerekirse, bu iþlem Servis Merkezimizce yapýlmalýdýr. Makinenin monte edildiðinde elektrik kablosuna eriþimin kolay olduðundan emin olunuz. Su tahliyesi Tahliye hortumunun ucu üç þekilde konumlandýrýlabilir: Makine ile birlikte verilen plastik hortum kýlavuzu kullanýlarak bir lavabonun kenarýna takma. Böyle bir durumda, makine su boþaltmasý yaparken kancanýn yerinden çýkmýþ olmadýðýndan emin olunuz. Bunu, kancayý bir tel ile musluða takarak veya duvara sabitleyerek yapabilirsiniz. P0022 Bir lavabo ek tahliye borusu kullanarak. Bu ek boru, dirsek kýsmý yerden 60 cm yukarýda olacak þekilde aðýz kýsmýndan yukarýda olmalýdýr. Yüksekliði 60 cmden az ve 90 cmden fazla olmayan bir tahliye borusuna direk olarak. Tahliye hortumunun ucu daima hava giriþine açýk olmalýdýr, yani tahliye borusunun iç çapý tahliye hortumunun dýþ çapýndan geniþ olmalýdýr _TR_white.qxd 29/11/ :19 Pagina 7 Yeni kurutmalý çamaþýr makineniz Electrolux patentli Direk Sprey sistemi ile donatýlmýþ olan bu makine, daha az su, enerji ve deterjan tüketimiyle daha etkin bir sonuç için tüm modern ihtiyaçlarý karþýlamaktadýr. Su ve elektrik tüketimi yýkanan çamaþýrýn miktarý ve tipi ile doðrudan baðlantýlý olduðundan, az miktarda çamaþýr yýkayarak daha tasarruflu kullaným saðlayabilirsiniz. Program seçme düðmesi, program fonksiyonu ile s&yacutezisyonu kurutma anlamýna gelir. Programýn sonunda, seçim düðmesi O pozisyonuna getirilmelidir. Dikkat!, veya programýný seçmeden önce, düðme O (iptal) pozisyonuna getirilmelidir. 2 Sýcaklýk tuþu Eðer çamaþýrlarýnýzý çamaþýr makinesinin öngördüðü sýcaklýktan daha farklý bir sýcaklýkta yýkamak istiyorsanýz, sýcaklýðý artýrmak veya azaltmak için bu tuþa devamlý basýnýz. Karþýlýk gelen ýþýk yanacaktýr. Maksimum sýcaklýklar; beyaz pamuklular için 95 C, renkli pamuklular ve sentetik çamaþýrlar için 60 C, hassas çamaþýrlar, yünlü ve elde yýkanan çamaþýrlar için 40 C, mini program için 30 C. Pozisyon, soðuk yýkama anlamýna gelir. Program seçme tuþlarý Programa baðlý olarak, farklý fonksiyonlar kombine edilebilir. Bunlar, istenilen program seçildikten sonra ve BAÞLAT/BEKLET tuþuna basýlmadan önce seçilmelidir. Bu tuþlara basýldýðýnda, karþýlýk gelen pilot ýþýklar yanacaktýr. Bunlara tekrar basýldýðýnda, pilot ýþýklar sönecektir. Eðer hatalý bir seçenek seçilirse, pilot ýþýklarý yaklaþýk 2 saniye boyunca yanýp söner ve Err mesajý görüntülenir. Bu tuþlara, aþaðýdaki seçenekleri seçmek için basýnýz: _TR_white.qxd 29/11/ :19 Pagina 9 4 Ön yýkama tuþu Makine, maksimum 30 Cde bir ön yýkma uygular. Pamuklu ve Sentetikli çamaþýrlar için olan programlarda ve Hassas çamaþýrlar için suyun boþaltýlmasý için ön yýkama iþlemi 650 devir/dakika hýzýnda kýsa süreli bir sýkma iþlemiyle sona erer.

4 Bu seçenek, yünlüler, elde yýkama ve mini programýnda kullanýlamaz. Aðýr kirli çamaþýrlarý yýkarken kullanýlýr. 8 GECÝKMELÝ BAÞLATMA tuþu Yýkama programý, 30 dak dak dak., 2 saat ve daha sonra 23 saate kadar 1er saatlik artýþlar halinde bu tuþ kullanýlarak ertelenebilir. Gecikmeli baþlatmanýn seçilmesi Programý ve istediðiniz diðer seçenekleri seçiniz. Gecikmeli baþlatmayý seçiniz. BAÞLAT/BEKLET tuþuna basýnýz baþlatýr. makine geri sayýmý 5 Süper durulama tuþu Bu seçenek, yünlüler, elde yýkama ve mini program haricindeki tüm programlarda seçilebilir. Makine, seçilen programa 2 durulama devri ekleyecektir. Bu seçenek, deterjanlara karþý alerjisi olan kiþiler ve suyun çok yumuþak olduðu bölgeler için önerilir. Program, seçilen gecikme süresi sona erer ermez baþlar. Gecikmeli baþlatmanýn iptal edilmesi BAÞLAT/BEKLET tuþuna basýnýz. 6 Elektronik Kurutma tuþu Bu düðme yardýmýyla, pamuklular ve sentetikler için gerekli kurutma derecesini seçebilirsiniz: Ekstra kurutma (pamuklular) Dolaplýk kurutma (pamuklular ve sentetikler) Ütü için kurutma (pamuklular) Karþýlýk gelen pilot ýþýk yanar. Kurutma süresi makine tarafýndan otomatik olarak ayarlanmaktadýr: çamaþýrlarýnýz seçtiðiniz kuruluk derecesinde kurutulacaktýr. Ayarlamak istediðiniz süre görüntülenene kadar GECÝKMELÝ BAÞLATMA görüntülenir. BAÞLAT/BEKLET tuþuna tekrar basýnýz. tuþuna basýnýz: 0 sembolü 9 GÖSTERGE Gösterge, aþaðýdaki bilgileri görüntüler: Ýptal etme - Programýn süresi - Kurutma süresi Gecikmeli baþlatma - Yanlýþ seçenek seçimi - Alarm kodu. Ýptal etme Eðer bir program iptal edilirse - program seçme düðmesi O pozisyonuna gelir - tüm ýþýklar söner. Seçilen programýn süresi Bir program seçildikten sonra, süresi saat ve dakika cinsinden gösterilir (örneðin; 2.05). 7 Kurutma Süresi tuþu Bir elektronik program yerine bir zaman ayarlý programý kullanmak isterseniz, kurutacaðýnýz çamaþýr tipine göre (pamuklu veya sentetik) istediðiniz süre ekranda görüntülenene kadar bu düðmeye basýnýz. PAMUKLULAR için, 10 dakikadan 130 dakikaya kadar bir kurutma süresi seçebilirsiniz. bir süreyi seçebilirsiniz. SENTETÝKLER için, 10 dakikadan 130 dakikaya kadar 2.05 Bu süre, her bir çamaþýr tipi için önerilen maksimum yük esasýna göre otomatik olarak hesaplanýr. Program baþlatýldýktan sonra, geriye kalan süre her dakika güncellenir. Program tamamlandýðýnda, bir yanýp sönen sýfýr rakamý görüntülenir. 9 TÜRKÇE _TR_white. qxd 29/11/ :19 Pagina 10 Kurutma süresi Seçilen kurutma süresi, dakika veya saat ve dakika cinsinden gösterilir. Alarm kodlarý Ýþletim problemleri olmasý halinde, bazý alarm kodlarý görüntülenebilir, örneðin E20 (Servis çaðýrmadan önce kýsmýna bakýnýz) E20 Programýn baþlamasýndan sonra, geriye kalan süre her dakika güncellenir. Gecikmeli baþlatma Ýlgili tuþ ile seçilen gecikme (maks. 23 saat) ayarý 4 saniyeliðine göstergede görüntülenir, daha sonra önceden seçilen programýn süresi görüntülenir. 10 BAÞLAT/BEKLET tuþu Bu tuþun iki fonksiyonu vardýr: Baþlat - Beklet Baþlatma Gerekli programý seçtikten sonra, makineyi çalýþtýrmak için bu düðmeye basýnýz; karþýlýk gelen pilot ýþýk yanýp sönmeyi kesecektir. Eðer gecikmeli baþlatmayý seçtiyseniz, makine geri sayýma baþlar. Programýn süresi veya gecikme süresi göstergede görüntülenir. Bekletme Çalýþan bir programý duraklatmak için, Baþlat/Beklet tuþuna basýnýz: karþýlýk gelen pilot ýþýk yanýp sönmeye baþlar. Programý kesintiye uðradýðý yerden devam ettirmek için, BAÞLAT/BEKLET tuþuna tekrar basýnýz. Geri sayým her saat güncellenir. Yanlýþ seçenek seçimi Eðer ayarlanan yýkama programýyla uyumlu olmayan bir seçenek seçilirse, Err mesajý görüntülenir _TR_white.qxd 29/11/ :19 Pagina Program aþama göstergesi Yýkama programýný seçtiðinizde, programýn çeþitli aþamalarýna karþýlýk gelen pilot ýþýklarý yanar. Makine baþlatýldýktan sonra, sadece iþlemde olan aþamanýn pilot ýþýðý yanýk kalýr. Fonksiyonlar Bir programýn deðiþtirilmesi Baþlatmadan önce programda deðiþiklik yapabilirsiniz. Program baþladýðýnda, program seçim düðmesini O pozisyonuna getirerek sadece iptal iþlemi yapabilir ve sonra yeni bir program seçebilirsiniz. BAÞLAT/BEKLET tuþuna basarak baþlatýnýz. / Bir programýn duraklatýlmasý Çalýþan bir programý duraklatmak için BAÞLAT/BEKLET tuþuna basýnýz, karþýlýk gelen ýþýk yanýp sönmeye baþlar. Bir programýn iptal edilmesi Makine iþletim anýndayken, aþaðýdaki alarm kodlarýndan birisinin gösterge ekranýnda görünmesi mümkündür: - E10 : makine su almýyor - E20 : makine su boþaltmýyor - E40 : kapak kapanmamýþ Sorunu çözmek için Servis çaðýrmadan önce bölümüne bakýnýz.

5 Çalýþmakta olan bir programý iptal etmek için seçme düðmesini O pozisyonuna getiriniz: gösterge ekranýnda yanýp sönen üç çizgi görüntülenir. Böylece yeni bir program seçebilirsiniz. Program baþlatýldýktan sonra kapaðýn açýlmasý Öncelikle Baþlat/Beklet tuþuna basarak makineyi bekleme konumuna ayarlayýnýz. Eðer kapak açýlmazsa, bu durum makinenin halen ýsýtma veya kurutma iþlemi uyguladýðý, su seviyesinin kapaðýn alt kenar seviyesinin üstünde olduðu veya tamburun dönmekte olduðu anlamýna gelir. Kurutma iþlemi süresince, kapak sadece ilk 10 dakika içinde ve kurutma iþleminin sonun da (soðutma aþamasýndan sonra) açýlabilir. sýkma Elde yýkanan giysiler için maksimum 700 dev/dak hýzýnda ayrý bir kýsa sýkma devri. Sentetik, hassas, yünlü/elde yýkanabilir çamaþýrlar için kullanýlmalýdýr. Mini program Bu, þu seçeneklerle kombine edilebilen komple bir programdýr: sýkma hýzý düþürme, kýrýþýklýk-önleme ve gecikmeli baþlatma. Hafif kirli veya havalandýrýlmasý gereken çamaþýrlar için kullanýlýr. Maks. yük 3 kg. Yýkama sýcaklýðý 30 C Program süresi 30 dakika Son sýkma hýzý 700 devir/dakika O = Ýptal etme Bir programý sýfýrlamak için seçme düðmesini O pozisyonuna getiriniz. veya uzun bant gibi þeyleri baðlayýnýz. ayrý bir özen gösteriniz. taze lekelere soðuk su uygulayýnýz. Maksimum yükleme Önerilen miktarlar, program çizelgesinde belirtilmektedir. Genel kurallar: Pamuklu, keten: tambur dolu ancak çok aþýrý sýkýþtýrýlmamalýdýr; Sentetikler: tambur yarýdan fazla dolu olmamalýdýr; Hassas çamaþýrlar ve yünlüler: tamburun üçte birinden fazla doldurulmamalýdýr. Maksimum yük aðýrlýðýnda yýkama, su ve enerjinin en etkin kullanýmýný saðlar. Aðýr derecede kirli çamaþýrlar için, yük deðerini azaltýnýz. TÜRKÇE _TR_white.qxd 29/11/ :19 Pagina 14 Mürekkep: mürekkebin tipine göre, kumaþý önce asetonla (*) sonra asetik asitle ýslatýn; beyaz kumaþ üzerinde kalan izleri aðartýcý ile çýkartýn ve sonra iyice durulayýn. Zift lekeleri: önce leke çýkarýcý, metil alkol (mavi ispirto) veya benzinle öniþlemden geçirin, sonra macun deterjanla ovalayýn. (*) suni ipekler üzerinde aseton uygulamayýn. Kullanýlacak deterjan miktarý Deterjan tipi ve miktarý, çamaþýrýn tipine, yük aðýrlýðýna, lekenin zorluðuna ve kullanýlan suyun sertliðine baðlýdýr. Su sertliði, sertlik derecesi cinsinden belirtilir. Bölgenizdeki suyun sertliði hakkýnda bilgiyi ilgili su iþleri idaresinden veya yerel yetkilinizden elde edebilirsiniz. Cihaz üreticisinin kullanýlacak miktarlar hakkýndaki talimatlarýna riayet ediniz. Aþaðýdaki hallerde daha az deterjan kullanýnýz: az miktarda çamaþýr yýkýyorsanýz, çamaþýrlar hafif kirli ise, yýkama esnasýnda çok fazla köpük oluþuyorsa. Deterjanlar ve katký maddeleri Ýyi yýkama sonuçlarýnýn elde edilmesi ayrýca deterjan seçimine ve israfý önleme ve çevreyi koruma için doðru miktarda deterjan kullanýmýna baðlýdýr. Ekolojik tipte olsa bile deterjanlar, fazla miktarda kullanýldýklarýnda doðanýn hassas dengesini bozabilen maddeler içerir. Deterjan seçimi kumaþýn tipine, (hassas, yünlü, pamuklu, vs.), rengine, yýkama sýcaklýðýna ve kir derecesine göre yapýlýr. Genelde kullanýlan tüm çamaþýr makinesi deterjanlarý bu makinede de kullanýlabilir: her türlü kumaþ için toz deterjanlar, hassas çamaþýrlar ve yünlüler için toz deterjanlar (maks. 60 C) sývý deterjanlar, tüm çamaþýr tiplerinde tercihen düþük sýcaklýkta yýkama programlarý için (maks. 60 C), veya sadece yünlüler için özel. Deterjan ve kullanýlacak katký maddeleri, yýkama programý baþlatýlmadan önce deterjan çekmecesinin uygun bölmelerine konmalýdýr. Eðer konsantre toz veya sývý deterjanlar kullanýlýyorsa, ön yýkamasýz bir program seçilmelidir. Çamaþýr makinesi, konsantre deterjanýn en uygun þekilde kullanýmý için bir devir-daim sistemine sahiptir. Sývý deterjaný, deterjan daðýtýcý çekmecesindeki iþaretli bölmeye program baþlamadan hemen önce koyunuz. yýkama bölmesine yarým ölçek deterjan dökünüz ve makineyi çalýþtýrýnýz. 4. Makinenin çalýþtýrýlmasý Cihazý açmak için program seçme düðmesini istenilen programa getiriniz. Cihazý kapatmak için O pozisyonuna getiriniz. E 1. Çamaþýrlarýn tambura yerleþtirilmesi Kapaðý açýnýz. Çamaþýrlarý yerleþtirmeden önce, mümkün olduðunca silkeleyiniz ve tambura teker teker koyunuz. Kapaðý kapatýnýz.

6 E Ýstediðiniz programýn seçilmesi Program seçim düðmesini istenilen konuma getiriniz: seçilen programýn çeþitli aþamalarýna karþýlýk gelen ýþýklar yanar. / E P0004 E 2. Deterjan miktarýnýn ölçülmesi Deterjan çekmecesini durana kadar dýþarý çekiniz. Üretici tarafýndan önerilen miktarda deterjaný ölçekli bir kapla ölçünüz ve ana yýkama bölmesine koyunuz. Eðer ön-yýkama veya ýslatma programý A yapmak istiyorsanýz, deterjaný ile iþaretli uygun bölmeye koyunuz. Göstergede, seçilen programýn süresi görüntülenir. 6. Sýcaklýðýn seçilmesi Eðer çamaþýr makinesinin öngördüðü sýcaklýktan daha farklý bir sýcaklýk deðeri seçmek istiyorsanýz bu tuþa basýnýz. Karþýlýk gelen ýþýk yanacaktýr. 3. Katký maddesinin ölçülmesi Gerekirse, çamaþýr yumuþatýcýyý sembolü ile iþaretli bölmeye «MAX» iþaretini geçmeyecek þekilde koyunuz. P1194 P _TR_white.qxd 29/11/ :19 Pagina Devir (sýkma) hýzýnýn ya da Suda Bekletme seçeneðinin seçilmesi Ýstenilen hýzý seçmek için devir/sýkma hýzý tuþuna basýnýz veya Suda bekletme tuþuna basýnýz: ilgili ýþýk yanacaktýr. 10. Programýn baþlatýlmasý BAÞLAT/BEKLET tuþuna basýnýz. Ýlgili ýþýðýn yanýp sönmesi duracaktýr ve sadece iþlemde olan aþamaya karþýlýk gelen ýþýk yanýk durumda kalacaktýr. Eðer bir gecikmeli baþlatma seçeneðini seçtiyseniz, çamaþýr makinesi geri sayýma baþlayacaktýr. Göstergede seçilen programýn süresi veya seçilen gecikme süresi görüntülenir Ýstenilen seçeneklerin seçilmesi Basýlan tuþa karþýlýk gelen ýþýk yanar. 11. Programýn sonunda Makine otomatik olarak durur. Eðer suda bekletme seçeneði seçilmiþse, kapaðý ýþýðý söner, pilot ýþýk açmadan önce suyun boþaltýlmasý gerektiðini belirtmek üzere BAÞLAT/BEKLET tuþunun gösterilir. Makineyi kapatmak için program seçme düðmesini O pozisyonuna getiriniz. yanýk durumda kalýr. Göstergede bir sýfýr mesajý + 9. GECÝKMELÝ BAÞLATMA seçeneðinin seçilmesi Bir programý baþlatma zamanýný ertelemek için, GECÝKMELÝ BAÞLATMA tuþuna basýnýz. Karþýlýk gelen ýþýk yanar. Seçilen gecikmeye karþýlýk gelen þekiller yaklaþýk 3 saniye görüntülenecektir, daha sonra seçilen programýn süresi göstergede görüntülenecektir. Çamaþýrlarý tamburdan çýkartýnýz ve içinde unutulabilecek parçalarýn (örneðin; bir kenara büzülüp sýkýþmýþ çamaþýrlar) sonraki bir yýkamada zarar görmesini veya beyazlaþmasýný önlemek için tamburun boþ olduðunu dikkatlice kontrol ediniz. Eðer baþka bir yýkama daha yapmayacaksanýz, su musluðunu kapatýnýz. Küf ve hoþ olmayan kokularýn oluþmasýný önlemek amacýyla kapaðý açýk býrakýnýz. Bu süre içerisinde, makineye baþka çamaþýrlar da koymak mümkündür: - BAÞLAT/BEKLET tuþuna basýnýz; - çamaþýrý koyunuz; - Kapaðý kapatýnýz ve BAÞLAT/BEKLET tuþuna tekrar basýnýz. 17 TÜRKÇE _TR_white.qxd 29/11/ :19 Pagina 18 Sadece kurutma Uyarý! Aþaðýda yazýlý çamaþýr miktarlarýný geçmeyiniz: - keten ve pamuklular için 3 kg - sentetikler için 2 kg. Su musluðu açýk olmalýdýr ve tahliye hortumu bir lavaboya takýlmalý veya bir tahliye borusuna baðlanmalýdýr. 1. Çamaþýrlarý yerleþtiriniz 2. Kurutma programýný sentetikler için). seçiniz (pamuklu veya Otomatik yýkama ve kurutma (NON-STOP programý) Uyarý! NON-STOP programlarý için, pamuklular için 3 kg ve sentetikler için 2 kg çamaþýr aðýrlýklarýnýn aþýlmamasý da önemlidir. 1. Çamaþýrlarý yerleþtiriniz. 2. Deterjan ve katký maddelerini koyunuz. 3. Yýkama programýný seçiniz. 4. Ýlgili tuþlarý kullanarak istediðiniz seçenekleri seçiniz. Mümkünse, çok uzun süre kurutma uygulanmamasý ve böylece enerjiden tasarruf saðlanmasý için cihazýn önerdiði sýkma/devir hýzýndan daha düþük bir hýz seçmeyiniz. Her halükarda, sýkma hýzýnýn düþürülmesi sadece kurutmayý seçtikten sonra mümkündür. Seçebileceðiniz en düþük deðerler aþaðýdaki gibidir: devir/dakika - elektronik kurutmada pamuklular ve sentetikler için devir/dakika - pamuklular için ve 700 devir/dakika - zamanlamalý kurutmada sentetikler için 5. Kurutma süresini veya kurutma derecesini seçiniz. 6. BAÞLAT/BEKLET tuþuna basarak programý baþlatýnýz.

7 7. Programýn sonunda, makineyi kapatmak için program seçme düðmesini O pozisyonuna getiriniz. 8. Çamaþýrlarý çýkartýnýz. 3. Seçmek istediðiniz süre gösterge ekranýnda görüntüleninceye kadar (zamanlanmýþ kurutmalar için) KURUTMA SÜRESÝ tuþuna basýnýz. Karþýlýk gelen ýþýk yanar. Eðer elektronik kurutma iþlemi yapmak isterseniz, istenilen kuruluk derecesine karþýlýk gelen pilot ýþýk yanana kadar tuþuna basýnýz. 4. Programý baþlatmak için BAÞLAT/BEKLET tuþuna basýnýz. 5. Yýkama devrinin sonunda, cihazý kapatmak için program seçme düðmesini O pozisyonuna getiriniz. 6. Çamaþýrlarý çýkartýnýz _TR_white.qxd 29/11/ :19 Pagina 19 Program tablosu Tüketim* Enerji kws 2.05 Su lt. 52 Kýsým Sýcaklýk Çamaþýr tipi Program tanýmý Ek fonksiyonlar Nominal yük 6 kg yeþil - 95 Beyaz pamuklular Yýkama -95 Cde 3 Durulama Normal sýkma Yýkama -60 Cde 3 Durulama Normal sýkma Yýkama - 60 Cde 3 Durulama Normal sýkma Yýkama -60 Cde 3 Durulama Kýsa süreli sýkma Yýkama - 40 Cde 3 Durulama Kýsa süreli sýkma Yýkama -40 Cde 3 Durulama Hassas sýkma Yýkama -40 Cde 3 Durulama Hassas sýkma Yýkama -40 Cde 3 Durulama Hassas sýkma yeþil - 60 Renkli pamuklular 6 kg yeþil E ** Solmaz renkliler ekonomi 6 kg mavi - 60 Sentetikler 2,5 kg mavi E Sentetikler ekonomi 2,5 kg mavi - 40 Hassas çamaþýrlar 2,5 kg mavi - 40 Elde yýkanabilir 2 kg mavi - 40 Yünlüler 2 kg mavi 30 Mini-program Yýkama - 30 Cde 2 Durulama Hassas sýkma 3 kg Bu tabloda gösterilen tüketim verileri sadece örnek gösterim amaçlýdýr, çünkü bu deðerler çamaþýr miktarýna ve tipine, giriþ suyu sýcaklýðýna ve ortam sýcaklýðýna göre deðiþiklik gösterebilir. Her yýkama programý için en yüksek sýcaklýk deðeri referans alýnýr. ** 92/75 sayýlý EC direktifi uyarýnca, 60 Cde 6 kg pamuklu çamaþýrlar için yýkama programýna E göre tüketim deðerleri enerji etiketinde belirtilmektedir. Önceden seçilen programýn süresi gösterge ekranýnda görüntülenir. * 19 TÜRKÇE Yýkama programlarý _TR_white.qxd 29/11/ :19 Pagina 20 Program tablosu Özel programlar Tüketim* Enerji kws 0.14 Su lt. 41 Kýsým Program Program tanýmý Ek fonksiyonlar Nominal yük gri Durulama Sývý katký maddesi ile 3 durulama, gerekirse Sýkma 6 kg gri Boþaltma / - - gri gri Sýkma 6 kg/ 2,5 kg - - Hassas Sýkma mavi Sýfýrlama Çalýþmakta olan yýkama programýný iptal etmek ve makineyi kapatmak için * Bu tabloda gösterilen tüketim verileri sadece örnek gösterim amaçlýdýr, çünkü bu deðerler çamaþýr miktarýna ve tipine, giriþ suyu sýcaklýðýna ve ortam sýcaklýðýna göre deðiþiklik gösterebilir _TR_white. qxd 29/11/ :19 Pagina 21 Program tablosu Zamanlamalý kurutma TÜRKÇE Nominal yük Sýkma Hýzý Kurutma süresi dak. 3 kg kg kg kg ,0 kg ,0 kg kg kg Kurutma derecesi Çamaþýr tipi Ekstra kurutma Havlu bezleri için idealdir Pamuklu ve ketenler (bornozlar, banyo havlularý, vs. ) Dolaplýk kurutma Ütülemeden kaldýrýlacak olan çamaþýrlar için uygundur Pamuklu ve ketenler (havlular, tiþörtler, bornozlar) Sentetikler ve karýþýk kumaþlar (süveterler, bluzlar, iç çamaþýrlarý, keten çamaþýrlar) Ütü için kurutma Ütüleme için uygundur Pamuklu ve keten (çarþaflar, masa örtüleri, gömlekler, vs.) _TR_white.qxd 29/11/ :19 Pagina 22 Uluslararas> y>kama kodu sembolleri Çamafl>rlar>n etiketlerinde yer alan bu simgeler çamafl>rlar>n>za uygulanacak temizlik yöntemleri konusunda size yard>mc> olacakt>r. Enerjik y>kama Azami y>kama s>cakl> > 95 C Azami y>kama s>cakl> > 60 C Azami y>kama s>cakl> > 40 C Azami y>kama s>cakl> > 30 C Elde y>kama Y>kamay>n>z Hassas y>kama Çamafl>r suyu kullan>labilir So uk suda çamafl>r suyu kullan>labilir Çamafl>r suyu kullan>lamaz Ütülenebilir S>cak ütüyle ütülenebilir azami 200 C Orta s>cak ütüyle ütülenebilir Azami 150 C Il>k ütüyle ütülenebilir Azami 110 C Ütülenmez Kuru temizleme Her türlü madde ile kuru temizleme Perkloetilen, petrol ürünleri, saf alkol R 111& R113 ile kuru temizleme Petrol ürünleri, saf alkol ve R 113 ile kuru temizleme Kuru temizlemeye verilmez Yüksek s>cakl>k Düflük s>cakl>k Kurutma Düz bir yerde kurutulmas> önerilir S>kmadan asarak kurutma önerilir <pe asarak kurutma önerilir Santrifüjlü makinede kurutulabilir Santrifüjlü makinede kurutulamaz _TR_white.qxd 29/11/ :19 Pagina 23 Bakým 1.

8 Gövde Makinenin dýþýný, ýlýk su ve elde yýkanan bulaþýklar için uygun bir deterjan kullanarak temizleyiniz. Temiz su ile durulayýnýz ve yumuþak bir bezle kurulayýnýz. Önemli: Cihazýn gövdesini temizlemek için metil alkol, çözücüler veya benzeri ürünler kullanmayýnýz. Tahliye pompasý Aþaðýdaki hallerde pompa kontrol edilmelidir makine boþaltma ve/veya sýkma yapmýyorsa iðne, jeton, bozuk para gibi pompayý týkayan nesnelerden ötürü makine tahliye anýnda olaðan dýþý bir ses çýkarýyorsa. Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: Cihazýn fiþini prizden çekiniz. Gerekirse, su soðuyana kadar bekleyiniz. Pompanýn kapaðýný açýnýz. 2. Deterjan çekmecesi Belli bir süre sonra, deterjanlar ve çamaþýr yumuþatýcýlar çekmecede kalýntý býrakýrlar. Deterjan çekmecesini ara sýra akan suyun altýnda temizleyiniz. Çekmeceyi makineden çýkartmak için, sol alt köþedeki düðmeye basýnýz. Temizliði daha rahat yapmak için, katký maddesi bölmesinin üst kýsmý çýkartýlabilir. P1114 P1191 P1192 Dökülen sývýlarý toplamak için pompanýn yakýnýna bir kap koyunuz. Acil durum tahliye hortumunu çýkartýnýz ve kabýn içine koyunuz ve kapaðýný çýkartýnýz. Boþalan su bittiðinde pompa kapaðýný sökünüz ve pompayý çýkartýnýz. Pompayý çýkarýrken dökülen suyu silmek için daima yakýnýnýzda bir bez bulundurunuz. Deterjan ayrýca çekmecenin içinde de birikebilir: bunlarý eski bir diþ fýrçasý ile temizleyiniz. Temizledikten sonra çekmeceyi geri takýnýz. P1115 Pompa pervanesini döndürerek sýkýþmýþ bir nesne varsa çýkartýnýz. P TÜRKÇE _TR_white. qxd 29/11/ :19 Pagina 24 Acil durum tahliye hortumunun kapaðýný geri takýnýz ve arka kýsmýný yuvasýna yerleþtiriniz. Acil durum boþaltmasý Eðer su tahliye olmuyorsa, makineyi boþaltmak için aþaðýdaki prosedürü uygulayýnýz: cihazýn fiþini prizden çekiniz; su musluðunu kapatýnýz; gerekirse, su soðuyana kadar bekleyiniz; pompanýn kapaðýný açýnýz; yere bir kap koyunuz ve acil durum tahliye hortumunun ucunu kabýn içine yerleþtiriniz. Kapaðýný çýkartýnýz. Su, yer çekimi gücüyle kaba boþalmalýdýr. Kap dolduðu zaman, hortumun kapaðýný geri takýnýz. Kabý boþaltýnýz. Suyun akmasý durana kadar prosedürü tekrarlayýnýz; gerekirse pompayý yukarýda anlatýldýðý gibi temizleyiniz; acil durum tahliye hortumunu kapaðýný taktýktan sonra yuvasýna yerleþtiriniz; pompa kapaðýný geri takýnýz ve kapaðýný kapatýnýz. P1117 Pompa kapaðýný tam olarak sýkýnýz. Pompa kapaðýný kapatýnýz. Su giriþ filtresi Makinenin su almasý gerekenden daha uzun zaman alýyorsa, su giriþ hortumundaki filtrenin týkalý olup olmadýðýný kontrol ediniz. Su musluðunu kapatýnýz. Hortumu musluktan çýkartýnýz. Filtreyi sert bir fýrça ile temizleyiniz. Hortumu tekrar musluða takýnýz. Donmaya karþý önlemler Eðer makine sýcaklýðýn 0 Cnin altýna düþtüðü bir yere monte edilmiþse, aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: Cihazýn fiþini prizden çekiniz. Su musluðunu kapatýnýz ve su giriþ hortumunu musluktan çýkartýnýz. Acil durum tahliye hortumunun ve giriþ hortumunun ucunu yere koyduðunuz bir kabýn içine yerleþtiriniz ve suyun boþalmasýný saðlayýnýz. Su giriþ hortumunu geri takýnýz ve acil durum tahliye hortumunu kapaðýný geri takýp yuvasýna yerleþtiriniz. P1090 Bu þekilde, makinede kalan su boþaltýlmýþ ve buz oluþumu ve sonuç olarak etkilenen kýsýmlarýn kýrýlmasý da önlenmiþ olur. Makineyi tekrar kullanacaðýnýz zaman, ortam sýcaklýðýnýn 0 Cnin üzerinde olduðundan emin olunuz _TR_white.qxd 29/11/ :19 Pagina 25 Servis çaðýrmadan önce Kendi baþýnýza çözebileceðiniz sorunlar. Makine iþletim anýndayken, aþaðýdaki alarm kodlarýndan birisinin gösterge ekranýnda görünmesi mümkündür: - E10 : su beslemesiyle ilgili problem - E20 : su tahliyesiyle ilgili problem - E40 : kapak açýk Problem giderildikten sonra, programý yeniden baþlatmak için BAÞLAT/BEKLET sonra problem hala geçmediyse, yerel Yetkili Servisinizle temasa geçiniz. tuþuna basýnýz. Tüm kontrollerden Sorun Makine çalýþmaya baþlamýyor: Muhtemel sebep Kapak tam olarak kapatýlmamýþtýr. sigorta yanmýþtýr. Giriþ hortumu ezilmiþtir veya kýrýlmýþtýr. (E10) Giriþ hortumundaki filtre týkalýdýr. (E10) Kapak doðru kapatýlmamýþtýr. (E40) Makine su alýyor sonra hemen boþaltýyor: Makine boþaltma yapmýyor ve/veya sýkmýyor: Zeminde su var: Tahliye hortumunun ucu çok alçaktadýr.

9 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Su boþaltmasý bölümündeki ilgili paragrafa bakýnýz. Tahliye hortumu ezilmiþ veya kýrýlmýþtýr. (E20) seçeneði seçilmiþtir. Tahliye pompasý týkalýdýr. Tahliye hortumu hasar görmüþtür. Acil durum tahliye hortumunun kapaðý, pompa temizlendikten sonra geri takýlmamýþtýr. Yetersiz yýkama sonuçlarý: Çok az veya uygun olmayan deterjan kullanýlmýþtýr. Ýnatçý lekeler, yýkamadan önce muameleden geçirilmemiþtir. Doðru sýcaklýk veya seçenek kýsmý seçilmemiþtir. Makineye aþýrý çamaþýr konulmuþtur. Makine titriyor veya gürültülü çalýþýyor: Nakliye cývatalarý ve contalarý çýkartýlmamýþtýr. Destek ayaklarý ayarlanmamýþtýr. Çamaþýrlar tamburun içinde düzgünce daðýtýlmamýþtýr. Tamburda belki çok az çamaþýr vardýr. 25 TÜRKÇE _TR_white.qxd 29/11/ :19 Pagina 26 Sorun Kapak açýlmýyor: Muhtemel sebep Su seviyesinin kapaðýn alt kenar seviyesinin üstündedir. Makine suyu ýsýtýyordur veya çamaþýrlarý kurutuyordur. Tambur dönüyordur. Çamaþýrlar tambur içinde eþit oranda daðýlmadýðýndan elektronik dengesizlik tespit cihazý devreye girmiþtir. Tamburun ters yönde dönme hareketiyle çamaþýrlar yeniden daðýtýlýr. Bu durum, dengesizlik ortadan kalkýncaya kadar birkaç defa daha olabilir ve normal sýkma iþlemi devam eder. Eðer 15 dakika sonra, çamaþýrlar tamburda halen eþit oranda daðýlmamýþsa, makine daha düþük bir hýzda sýkma yapacaktýr. Eðer programýn sonunda çamaþýrlar yeterince sýkýlmamýþ durumda ise, çamaþýrlarý elinizle daðýtýnýz ve sýkma programýný seçiniz. Su musluðu kapalýdýr (E10). Tahliye pompasý týkalýdýr (E20). Kurutma süresi veya kurutma derecesi seçilmemiþtir. Uygun kurutma süresi veya kurutma derecesi seçilmemiþtir. Cihazda çok fazla miktarda çamaþýr vardýr. Sýkma iþlemi geç baþlýyor veya çamaþýrlar yeterince sýkýlmýyor: Makine kurutma yapmýyor veya çamaþýrlar yeterince kuru deðil Makinenin içerisindeki su görünmüyor. Modern teknolojinin ürünü olan bu makine çok az su tüketerek ekonomik çal>fl>yor. Performans> da mükemmel. Makine al>fl>k olmad> >m>z bir sesle çal>fl>yor. Bu çamafl>r makinesi performans>n> artt>ran kollektörlü bir motorla donat>lm>flt>r. P1035 P1034 Eðer problemi tanýmlayamýyor veya çözemiyorsanýz, servis merkezimizle temasa geçiniz. Telefon açmadan önce, makinenin modelini, seri numarasýný ve satýn alma tarihinizi not ediniz: Servis Merkezi bu bilgileri isteyecektir. Mo Pro d..... d. No Ser. No Mod..... Prod. No P0042 BD Ser. No _TR_white.qxd 29/11/ :19 Pagina 27.

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good Türkçe 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.karcher.com

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS Poland RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń +48 56 6571600 +48 56 6571650 0694 0694BQ0479 677 FAMILY COND kombisi aþaðýdaki

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL...

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL... TÜRKÇE ÝÇÝNDEKÝLER. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI....... KABLONUN BAÐLANMASI... 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 3-. Parçalarýn isimleri ve iþlevleri... 3 3-. Kumanda paneli ekran kontrastýnýn ayarlanmasý...

Detaylı

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 135 A BF 150 A KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...15 Bakým...75 Depolama...102 Arýza Bulma...105

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý DELTA KOBÝ ler Ýçin Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi editörler SBA Sustainable Business Associates TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý gtz Kýlavuzu Life Katkýlarýyla delta.p65 1

Detaylı

SU-2 Image Viewer Kullaným Kýlavuzu. 9355896 1. baský

SU-2 Image Viewer Kullaným Kýlavuzu. 9355896 1. baský SU-2 Image Viewer Kullaným Kýlavuzu 9355896 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere SU-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu 9231797 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-17 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM BAÞLAMA KILAVUZU MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N KULLANMADAN ÖNCE Bu bölümde, makineyi kullanýma iliþkin emniyet bilgileri yer

Detaylı

Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu

Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu 17011 WWL LPG / NG 4 Gözü Gazlı (Lüx) Setüstü Ocak - Emaye - FFD 17021 WWL LPG / NG 3 Gözü Gazlı 1 Gözü Elektrikli (Lüx) Setüstü Ocak - Emaye - FFD 17031 XXL LPG / NG 4 Gözü

Detaylı

Titreþim Denetleyici Tip 640

Titreþim Denetleyici Tip 640 Titreþim Denetleyici Tip 640 Titreþim hýzý (mm/s, rms) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz Ýþletim kýlavuzu Türkçe Ýþletim kýlavuzu Titreþim Denetleyici Tip 640 Standart

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu, ALLFETT Mekanik

Detaylı

Camlı Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu

Camlı Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu Camlı Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu 17062 LPG 4 Gözü Gazlı Camlı Setüstü Ocak - FFD - LPG 17062 L LPG 4 Gözü Gazlı Camlı (Lüx) Setüstü Ocak - FFD - LPG 17062 NG 4 Gözü Gazlı Camlı Setüstü Ocak - FFD -

Detaylı

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS AL 422 T AL 423 T AL 423 TS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Bu nedenle,

Detaylı

Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský

Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CC-140D

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR

KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDA YAZAN MODELLERİ KAPSAMAKTADIR. USMART 9 USMART 12 USMART 18 USMART 24 BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş.

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU SICAK SOĞUK SU SEBİLİ

KULLANIM KILAVUZU SICAK SOĞUK SU SEBİLİ KULLANIM KILAVUZU SICAK SOĞUK SU SEBİLİ BU KULLANIM KILAVUZU USS 85 MODELİNİ KAPSAMAKTADIR. BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş. tesislerinde büyük bir özenle üretilen, kalite kontrollerinden

Detaylı

Türkçe G40 Hava Destekli Boya Püskürtme Tabancasý

Türkçe G40 Hava Destekli Boya Püskürtme Tabancasý Talimatlar/Parçalar Türkçe G40 Hava Destekli Boya Püskürtme Tabancasý 311942G TR - Mimari boya ve kaplamalarda taþýnabilir boya püskürtme uygulamasý için. Yalnızca profesyonel kullanım için.- Model: 288513,

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere AD-42W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı