Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet: Çevrenin korunmasýna katkýmýz: çevreyle dost, geri dönüþümlü kaðýt kullanmaktayýz _TR_white.qxd 29/11/ :19 Pagina 3 Uyarýlar Aþaðýdaki uyarýlar, genel güvenlik ile ilgili olarak verilmiþtir. Cihazý monte etmeden ve kullanmadan önce bunlarý dikkatlice okumalýsýnýz. Montaj Cihazý kullanmadan önce tüm dahili ambalaj malzemeleri çýkartýlmalýdýr. Nakliye sýrasýnda kullanýlan koruyucu malzemeler çýkartýlmazsa, cihaz ya da etrafýndaki mobilyalar ciddi þekilde zarar görebilir. Kullanma kýlavuzunun Montaj ile ilgili kýsmýna bakýnýz. miktarda kullanmak çamaþýra zarar verebilir. Cihazý kullanmadýðýnýzda, yuvarlak kapaðý hafif aralýk býrakýnýz. Bu, kapak contasýnýn ömrünü uzatýr ve küf kokusu oluþumunu önler. Kapaðý açmadan önce daima suyun boþaltýldýðýný kontrol ediniz. Eðer boþaltýlmamýþsa, kullanma kýlavuzundaki talimatlarý uygulayarak suyu boþaltýnýz. Kullandýktan sonra daima cihazýn fiþini prizden çekiniz ve su musluðunu kapatýnýz. Genel güvenlik Makinenin tamir iþlemleri, sadece bu konuda uzman kiþiler tarafýndan yapýlmalýdýr. Deneyimsiz kiþiler tarafýndan yapýlan onarýmlar, ciddi tehlikelere yol açabilir. Onarým iþlemleri için Electrolux Servis Merkezi ile irtibata geçiniz. Fiþi prizden çekmek için asla elektrik kablosundan çekmeyiniz; daima fiþin kendisini tutarak çekiniz. Yüksek sýcaklýkta yýkama programlarý esnasýnda ve kurutma süreci esnasýnda, kapak camý sýcak olabilir. Dokunmayýnýz! Kullaným Bu cihaz, sadece ev içi kullaným için tasarlanmýþtýr. Tasarým amaçlarýndan baþka bir amaç için kullanýlmamalýdýr. Sadece makinede yýkanabilir ve kurutulabilir tipte çamaþýrlarý yýkayýnýz ve kurutunuz. Yýkanacak her giysinin üzerindeki bilgilerini dikkate alýnýz ve buna göre yýkayýnýz. Makineye aþýrý miktarda çamaþýr doldurmayýnýz. Bu kitapçýðýn Teknik özellikler kýsýmda verilen yükleme kapasitelerine uyunuz. Çamaþýr ceplerinin boþ olduðundan emin olunuz. Jeton, iðneler, pimler ve vidalar gibi nesneler çok büyük bir hasara neden olabilir. Benzin, metil alkol, triklor etilen gibi sývýlarla ýslatýlmýþ giysileri makinede yýkamayýnýz. Eðer lekeleri çýkartmak için yýkamadan önce bu tür sývýlar kullanýlmýþsa, giysileri makineye koymadan önce bu maddelerin tamamen uçup buharlaþmasýný bekleyiniz. Çorap, kemer, vs. küçük çamaþýrlarýn tambur ile yýkama kazaný arasýnda sýkýþmasýný önlemek için, bunlarý bir bez torbaya veya bir yastýk kýlýfýna koyunuz. Deterjan topu ile doðrudan tambura yerleþtirilmesi gereken bir sývý deterjan kullanýyorsanýz, kurutma iþleminden önce deterjan topunu çýkartmayý unutmayýnýz. Çocuk güvenliði Çocuklar genelde, elektrikli cihazlarýn ne kadar tehlikeli olabileceðini bilmezler. Makine çalýþýrken, çocuklar dikkatlice gözetim altýnda tutulmalýdýr ve cihazla oynamalarýna izin verilmemelidir. Ambalaj malzemeleri (örneðin; plastik film, polistiren köpük) çocuklar için tehlikeli olabilir - boðulma tehlikesi! Bunlarý çocuklarýn ulaþamayacaðý yerlere koyunuz. Tüm deterjanlarý çocuklarýn ulaþamayacaðý, güvenli bir yere koyunuz. Çocuklarýn veya ev hayvanlarýnýn tamburun içine girmemesine dikkat ediniz. Cihaz hurdaya çýkartýlacaðý zaman, elektrik kablosunu kesiniz ve elinizde kalan fiþ ile kabloyu imha ediniz. Çocuklarýn oyun oynarken cihazýn içinde kilitli kalmalarýný önlemek için kapak kilit dilini çalýþmaz hale getiriniz. 3 TÜRKÇE _TR_white.qxd 29/11/ :19 Pagina 4 Elden çýkarma Ambalaj malzemeleri Sembolü ile iþaretli ambalaj malzemeleri geri dönüþümlüdür. >PE<=polietilen >PS<=polistiren >PP<=polipropilen Bu, toplama kutularýna uygun þekilde atmak suretiyle geri dönüþtürülebilecekleri anlamýna gelmektedir. Ürünün veya ambalajýnýn üzerindeki sembolü, bu ürünün normal ev atýðý gibi iþlem göremeyeceðini belirtir. Bunun yerine ürün, elektrikli ve elektronik ekipmanlarýn geri dönüþümü için belirlenen toplama noktalarýna teslim edilmelidir. Ürünün hatalý bir þekilde atýlmasý veya imha edilmesi çevre ve insan saðlýðý açýsýndan olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle, bu ürünün doðru bir þekilde elden çýkarýlmasýný saðlayarak potansiyel olumsuz sonuçlarý önlemeye yardýmcý olmuþ olursunuz. Bu ürünün geri dönüþümü hakkýnda daha detaylý bilgi için lütfen mahalli idareyle, ev çöpü toplama servisiyle ya da ürünü satýn aldýðýnýz maðaza ile temasa geçiniz. Makine Eski cihazýnýz için yetkili imha (elden çýkarma) bölgelerini kullanýnýz.

3 Ülkenizin temiz kalmasýna yardýmcý olun! Çevre korumasýna iliþkin ipuçlarý Sudan, enerjiden tasarruf saðlamak ve çevrenin korunmasýna yardýmcý olmak için, aþaðýdaki faydalý bilgileri dikkate almanýzý öneririz: Normal kirli çamaþýrlar, deterjandan, sudan ve zamandan tasarruf için ön yýkama yapmadan yýkanabilirler (böylece çevre de korunmuþ olur!). Makine tam dolu iken daha ekonomik çalýþýr (hem yýkama hem de kurutma programlarýnda). Eðer çamaþýrlar kurutulmadan önce iyice sýkýlýrsa, makine daha az enerji harcayacaktýr. Lekeler ile kirlerin bir kýsmýný, çamaþýrlarý makineye atmadan önce çýkartabilirsiniz; çamaþýrlar böylece daha düþük bir sýcaklýkta yýkanabilir. Deterjan miktarýný, suyun sertliðine, kirin derecesine ve yýkanan çamaþýr miktarýna göre ayarlayýnýz. Teknik özellikler BOYUTLAR Yükseklik Geniþlik Derinlik 85 cm 60 cm 63 cm YIKAMA 6 kg 2,5 kg 2,5.kg 2 kg KURUTMA 3 kg 2 kg - NOMÝNAL YÜK Pamuklu Sentetik Hassas çamaþýrlar Yünlüler/Elde yýkanan çamaþýrlar SIKMA HIZI ELEKTRÝK BESLEMESÝ VOLTAJI/FREKANSI TOPLAM ÇEKÝLEN GÜÇ MÝNÝMUM SÝGORTA KORUMASI SU BASINCI Minimum Maksimum maks dev/dak V/50 Hz 2200 W 10 A 0,05 MPa 0,8 MPaarý doðru kalkýk olmalýdýr. P0023 P0021 Giriþ hortumu uzatýlmamalýdýr. Eðer çok kýsaysa ve musluðun yerini deðiþtirmek istemiyorsanýz, daha uzun ve özellikle bu tip bir cihaz için tasarlanmýþ yeni bir hortum alýnýz. Elektrik baðlantýsý Bu makine, V, tek-fazlý, 50 Hzlik bir besleme ile çalýþacak þekilde tasarlanmýþtýr. Yerel elektrik tesisatýnýzýn, kullanýlan diðer elektrikli cihazlarý da hesaba katarak, makine için gerekli maksimum yükü (2. 2 kw) kaldýrabildiðinden emin olunuz. Makineyi topraklý bir prize takýnýz. Üretici firma, yukarýda belirtilen güvenlik önlemlerine uyulmamasýndan kaynaklanan hasar ve yaralanmalardan dolayý herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Cihazýn elektrik besleme kablosunun deðiþtirilmesi gerekirse, bu iþlem Servis Merkezimizce yapýlmalýdýr. Makinenin monte edildiðinde elektrik kablosuna eriþimin kolay olduðundan emin olunuz. Su tahliyesi Tahliye hortumunun ucu üç þekilde konumlandýrýlabilir: Makine ile birlikte verilen plastik hortum kýlavuzu kullanýlarak bir lavabonun kenarýna takma. Böyle bir durumda, makine su boþaltmasý yaparken kancanýn yerinden çýkmýþ olmadýðýndan emin olunuz. Bunu, kancayý bir tel ile musluða takarak veya duvara sabitleyerek yapabilirsiniz. P0022 Bir lavabo ek tahliye borusu kullanarak. Bu ek boru, dirsek kýsmý yerden 60 cm yukarýda olacak þekilde aðýz kýsmýndan yukarýda olmalýdýr. Yüksekliði 60 cmden az ve 90 cmden fazla olmayan bir tahliye borusuna direk olarak. Tahliye hortumunun ucu daima hava giriþine açýk olmalýdýr, yani tahliye borusunun iç çapý tahliye hortumunun dýþ çapýndan geniþ olmalýdýr _TR_white.qxd 29/11/ :19 Pagina 7 Yeni kurutmalý çamaþýr makineniz Electrolux patentli Direk Sprey sistemi ile donatýlmýþ olan bu makine, daha az su, enerji ve deterjan tüketimiyle daha etkin bir sonuç için tüm modern ihtiyaçlarý karþýlamaktadýr. Su ve elektrik tüketimi yýkanan çamaþýrýn miktarý ve tipi ile doðrudan baðlantýlý olduðundan, az miktarda çamaþýr yýkayarak daha tasarruflu kullaným saðlayabilirsiniz. Program seçme düðmesi, program fonksiyonu ile s&yacutezisyonu kurutma anlamýna gelir. Programýn sonunda, seçim düðmesi O pozisyonuna getirilmelidir. Dikkat!, veya programýný seçmeden önce, düðme O (iptal) pozisyonuna getirilmelidir. 2 Sýcaklýk tuþu Eðer çamaþýrlarýnýzý çamaþýr makinesinin öngördüðü sýcaklýktan daha farklý bir sýcaklýkta yýkamak istiyorsanýz, sýcaklýðý artýrmak veya azaltmak için bu tuþa devamlý basýnýz. Karþýlýk gelen ýþýk yanacaktýr. Maksimum sýcaklýklar; beyaz pamuklular için 95 C, renkli pamuklular ve sentetik çamaþýrlar için 60 C, hassas çamaþýrlar, yünlü ve elde yýkanan çamaþýrlar için 40 C, mini program için 30 C. Pozisyon, soðuk yýkama anlamýna gelir. Program seçme tuþlarý Programa baðlý olarak, farklý fonksiyonlar kombine edilebilir. Bunlar, istenilen program seçildikten sonra ve BAÞLAT/BEKLET tuþuna basýlmadan önce seçilmelidir. Bu tuþlara basýldýðýnda, karþýlýk gelen pilot ýþýklar yanacaktýr. Bunlara tekrar basýldýðýnda, pilot ýþýklar sönecektir. Eðer hatalý bir seçenek seçilirse, pilot ýþýklarý yaklaþýk 2 saniye boyunca yanýp söner ve Err mesajý görüntülenir. Bu tuþlara, aþaðýdaki seçenekleri seçmek için basýnýz: _TR_white.qxd 29/11/ :19 Pagina 9 4 Ön yýkama tuþu Makine, maksimum 30 Cde bir ön yýkma uygular. Pamuklu ve Sentetikli çamaþýrlar için olan programlarda ve Hassas çamaþýrlar için suyun boþaltýlmasý için ön yýkama iþlemi 650 devir/dakika hýzýnda kýsa süreli bir sýkma iþlemiyle sona erer.

4 Bu seçenek, yünlüler, elde yýkama ve mini programýnda kullanýlamaz. Aðýr kirli çamaþýrlarý yýkarken kullanýlýr. 8 GECÝKMELÝ BAÞLATMA tuþu Yýkama programý, 30 dak dak dak., 2 saat ve daha sonra 23 saate kadar 1er saatlik artýþlar halinde bu tuþ kullanýlarak ertelenebilir. Gecikmeli baþlatmanýn seçilmesi Programý ve istediðiniz diðer seçenekleri seçiniz. Gecikmeli baþlatmayý seçiniz. BAÞLAT/BEKLET tuþuna basýnýz baþlatýr. makine geri sayýmý 5 Süper durulama tuþu Bu seçenek, yünlüler, elde yýkama ve mini program haricindeki tüm programlarda seçilebilir. Makine, seçilen programa 2 durulama devri ekleyecektir. Bu seçenek, deterjanlara karþý alerjisi olan kiþiler ve suyun çok yumuþak olduðu bölgeler için önerilir. Program, seçilen gecikme süresi sona erer ermez baþlar. Gecikmeli baþlatmanýn iptal edilmesi BAÞLAT/BEKLET tuþuna basýnýz. 6 Elektronik Kurutma tuþu Bu düðme yardýmýyla, pamuklular ve sentetikler için gerekli kurutma derecesini seçebilirsiniz: Ekstra kurutma (pamuklular) Dolaplýk kurutma (pamuklular ve sentetikler) Ütü için kurutma (pamuklular) Karþýlýk gelen pilot ýþýk yanar. Kurutma süresi makine tarafýndan otomatik olarak ayarlanmaktadýr: çamaþýrlarýnýz seçtiðiniz kuruluk derecesinde kurutulacaktýr. Ayarlamak istediðiniz süre görüntülenene kadar GECÝKMELÝ BAÞLATMA görüntülenir. BAÞLAT/BEKLET tuþuna tekrar basýnýz. tuþuna basýnýz: 0 sembolü 9 GÖSTERGE Gösterge, aþaðýdaki bilgileri görüntüler: Ýptal etme - Programýn süresi - Kurutma süresi Gecikmeli baþlatma - Yanlýþ seçenek seçimi - Alarm kodu. Ýptal etme Eðer bir program iptal edilirse - program seçme düðmesi O pozisyonuna gelir - tüm ýþýklar söner. Seçilen programýn süresi Bir program seçildikten sonra, süresi saat ve dakika cinsinden gösterilir (örneðin; 2.05). 7 Kurutma Süresi tuþu Bir elektronik program yerine bir zaman ayarlý programý kullanmak isterseniz, kurutacaðýnýz çamaþýr tipine göre (pamuklu veya sentetik) istediðiniz süre ekranda görüntülenene kadar bu düðmeye basýnýz. PAMUKLULAR için, 10 dakikadan 130 dakikaya kadar bir kurutma süresi seçebilirsiniz. bir süreyi seçebilirsiniz. SENTETÝKLER için, 10 dakikadan 130 dakikaya kadar 2.05 Bu süre, her bir çamaþýr tipi için önerilen maksimum yük esasýna göre otomatik olarak hesaplanýr. Program baþlatýldýktan sonra, geriye kalan süre her dakika güncellenir. Program tamamlandýðýnda, bir yanýp sönen sýfýr rakamý görüntülenir. 9 TÜRKÇE _TR_white. qxd 29/11/ :19 Pagina 10 Kurutma süresi Seçilen kurutma süresi, dakika veya saat ve dakika cinsinden gösterilir. Alarm kodlarý Ýþletim problemleri olmasý halinde, bazý alarm kodlarý görüntülenebilir, örneðin E20 (Servis çaðýrmadan önce kýsmýna bakýnýz) E20 Programýn baþlamasýndan sonra, geriye kalan süre her dakika güncellenir. Gecikmeli baþlatma Ýlgili tuþ ile seçilen gecikme (maks. 23 saat) ayarý 4 saniyeliðine göstergede görüntülenir, daha sonra önceden seçilen programýn süresi görüntülenir. 10 BAÞLAT/BEKLET tuþu Bu tuþun iki fonksiyonu vardýr: Baþlat - Beklet Baþlatma Gerekli programý seçtikten sonra, makineyi çalýþtýrmak için bu düðmeye basýnýz; karþýlýk gelen pilot ýþýk yanýp sönmeyi kesecektir. Eðer gecikmeli baþlatmayý seçtiyseniz, makine geri sayýma baþlar. Programýn süresi veya gecikme süresi göstergede görüntülenir. Bekletme Çalýþan bir programý duraklatmak için, Baþlat/Beklet tuþuna basýnýz: karþýlýk gelen pilot ýþýk yanýp sönmeye baþlar. Programý kesintiye uðradýðý yerden devam ettirmek için, BAÞLAT/BEKLET tuþuna tekrar basýnýz. Geri sayým her saat güncellenir. Yanlýþ seçenek seçimi Eðer ayarlanan yýkama programýyla uyumlu olmayan bir seçenek seçilirse, Err mesajý görüntülenir _TR_white.qxd 29/11/ :19 Pagina Program aþama göstergesi Yýkama programýný seçtiðinizde, programýn çeþitli aþamalarýna karþýlýk gelen pilot ýþýklarý yanar. Makine baþlatýldýktan sonra, sadece iþlemde olan aþamanýn pilot ýþýðý yanýk kalýr. Fonksiyonlar Bir programýn deðiþtirilmesi Baþlatmadan önce programda deðiþiklik yapabilirsiniz. Program baþladýðýnda, program seçim düðmesini O pozisyonuna getirerek sadece iptal iþlemi yapabilir ve sonra yeni bir program seçebilirsiniz. BAÞLAT/BEKLET tuþuna basarak baþlatýnýz. / Bir programýn duraklatýlmasý Çalýþan bir programý duraklatmak için BAÞLAT/BEKLET tuþuna basýnýz, karþýlýk gelen ýþýk yanýp sönmeye baþlar. Bir programýn iptal edilmesi Makine iþletim anýndayken, aþaðýdaki alarm kodlarýndan birisinin gösterge ekranýnda görünmesi mümkündür: - E10 : makine su almýyor - E20 : makine su boþaltmýyor - E40 : kapak kapanmamýþ Sorunu çözmek için Servis çaðýrmadan önce bölümüne bakýnýz.

5 Çalýþmakta olan bir programý iptal etmek için seçme düðmesini O pozisyonuna getiriniz: gösterge ekranýnda yanýp sönen üç çizgi görüntülenir. Böylece yeni bir program seçebilirsiniz. Program baþlatýldýktan sonra kapaðýn açýlmasý Öncelikle Baþlat/Beklet tuþuna basarak makineyi bekleme konumuna ayarlayýnýz. Eðer kapak açýlmazsa, bu durum makinenin halen ýsýtma veya kurutma iþlemi uyguladýðý, su seviyesinin kapaðýn alt kenar seviyesinin üstünde olduðu veya tamburun dönmekte olduðu anlamýna gelir. Kurutma iþlemi süresince, kapak sadece ilk 10 dakika içinde ve kurutma iþleminin sonun da (soðutma aþamasýndan sonra) açýlabilir. sýkma Elde yýkanan giysiler için maksimum 700 dev/dak hýzýnda ayrý bir kýsa sýkma devri. Sentetik, hassas, yünlü/elde yýkanabilir çamaþýrlar için kullanýlmalýdýr. Mini program Bu, þu seçeneklerle kombine edilebilen komple bir programdýr: sýkma hýzý düþürme, kýrýþýklýk-önleme ve gecikmeli baþlatma. Hafif kirli veya havalandýrýlmasý gereken çamaþýrlar için kullanýlýr. Maks. yük 3 kg. Yýkama sýcaklýðý 30 C Program süresi 30 dakika Son sýkma hýzý 700 devir/dakika O = Ýptal etme Bir programý sýfýrlamak için seçme düðmesini O pozisyonuna getiriniz. veya uzun bant gibi þeyleri baðlayýnýz. ayrý bir özen gösteriniz. taze lekelere soðuk su uygulayýnýz. Maksimum yükleme Önerilen miktarlar, program çizelgesinde belirtilmektedir. Genel kurallar: Pamuklu, keten: tambur dolu ancak çok aþýrý sýkýþtýrýlmamalýdýr; Sentetikler: tambur yarýdan fazla dolu olmamalýdýr; Hassas çamaþýrlar ve yünlüler: tamburun üçte birinden fazla doldurulmamalýdýr. Maksimum yük aðýrlýðýnda yýkama, su ve enerjinin en etkin kullanýmýný saðlar. Aðýr derecede kirli çamaþýrlar için, yük deðerini azaltýnýz. TÜRKÇE _TR_white.qxd 29/11/ :19 Pagina 14 Mürekkep: mürekkebin tipine göre, kumaþý önce asetonla (*) sonra asetik asitle ýslatýn; beyaz kumaþ üzerinde kalan izleri aðartýcý ile çýkartýn ve sonra iyice durulayýn. Zift lekeleri: önce leke çýkarýcý, metil alkol (mavi ispirto) veya benzinle öniþlemden geçirin, sonra macun deterjanla ovalayýn. (*) suni ipekler üzerinde aseton uygulamayýn. Kullanýlacak deterjan miktarý Deterjan tipi ve miktarý, çamaþýrýn tipine, yük aðýrlýðýna, lekenin zorluðuna ve kullanýlan suyun sertliðine baðlýdýr. Su sertliði, sertlik derecesi cinsinden belirtilir. Bölgenizdeki suyun sertliði hakkýnda bilgiyi ilgili su iþleri idaresinden veya yerel yetkilinizden elde edebilirsiniz. Cihaz üreticisinin kullanýlacak miktarlar hakkýndaki talimatlarýna riayet ediniz. Aþaðýdaki hallerde daha az deterjan kullanýnýz: az miktarda çamaþýr yýkýyorsanýz, çamaþýrlar hafif kirli ise, yýkama esnasýnda çok fazla köpük oluþuyorsa. Deterjanlar ve katký maddeleri Ýyi yýkama sonuçlarýnýn elde edilmesi ayrýca deterjan seçimine ve israfý önleme ve çevreyi koruma için doðru miktarda deterjan kullanýmýna baðlýdýr. Ekolojik tipte olsa bile deterjanlar, fazla miktarda kullanýldýklarýnda doðanýn hassas dengesini bozabilen maddeler içerir. Deterjan seçimi kumaþýn tipine, (hassas, yünlü, pamuklu, vs.), rengine, yýkama sýcaklýðýna ve kir derecesine göre yapýlýr. Genelde kullanýlan tüm çamaþýr makinesi deterjanlarý bu makinede de kullanýlabilir: her türlü kumaþ için toz deterjanlar, hassas çamaþýrlar ve yünlüler için toz deterjanlar (maks. 60 C) sývý deterjanlar, tüm çamaþýr tiplerinde tercihen düþük sýcaklýkta yýkama programlarý için (maks. 60 C), veya sadece yünlüler için özel. Deterjan ve kullanýlacak katký maddeleri, yýkama programý baþlatýlmadan önce deterjan çekmecesinin uygun bölmelerine konmalýdýr. Eðer konsantre toz veya sývý deterjanlar kullanýlýyorsa, ön yýkamasýz bir program seçilmelidir. Çamaþýr makinesi, konsantre deterjanýn en uygun þekilde kullanýmý için bir devir-daim sistemine sahiptir. Sývý deterjaný, deterjan daðýtýcý çekmecesindeki iþaretli bölmeye program baþlamadan hemen önce koyunuz. yýkama bölmesine yarým ölçek deterjan dökünüz ve makineyi çalýþtýrýnýz. 4. Makinenin çalýþtýrýlmasý Cihazý açmak için program seçme düðmesini istenilen programa getiriniz. Cihazý kapatmak için O pozisyonuna getiriniz. E 1. Çamaþýrlarýn tambura yerleþtirilmesi Kapaðý açýnýz. Çamaþýrlarý yerleþtirmeden önce, mümkün olduðunca silkeleyiniz ve tambura teker teker koyunuz. Kapaðý kapatýnýz.

6 E Ýstediðiniz programýn seçilmesi Program seçim düðmesini istenilen konuma getiriniz: seçilen programýn çeþitli aþamalarýna karþýlýk gelen ýþýklar yanar. / E P0004 E 2. Deterjan miktarýnýn ölçülmesi Deterjan çekmecesini durana kadar dýþarý çekiniz. Üretici tarafýndan önerilen miktarda deterjaný ölçekli bir kapla ölçünüz ve ana yýkama bölmesine koyunuz. Eðer ön-yýkama veya ýslatma programý A yapmak istiyorsanýz, deterjaný ile iþaretli uygun bölmeye koyunuz. Göstergede, seçilen programýn süresi görüntülenir. 6. Sýcaklýðýn seçilmesi Eðer çamaþýr makinesinin öngördüðü sýcaklýktan daha farklý bir sýcaklýk deðeri seçmek istiyorsanýz bu tuþa basýnýz. Karþýlýk gelen ýþýk yanacaktýr. 3. Katký maddesinin ölçülmesi Gerekirse, çamaþýr yumuþatýcýyý sembolü ile iþaretli bölmeye «MAX» iþaretini geçmeyecek þekilde koyunuz. P1194 P _TR_white.qxd 29/11/ :19 Pagina Devir (sýkma) hýzýnýn ya da Suda Bekletme seçeneðinin seçilmesi Ýstenilen hýzý seçmek için devir/sýkma hýzý tuþuna basýnýz veya Suda bekletme tuþuna basýnýz: ilgili ýþýk yanacaktýr. 10. Programýn baþlatýlmasý BAÞLAT/BEKLET tuþuna basýnýz. Ýlgili ýþýðýn yanýp sönmesi duracaktýr ve sadece iþlemde olan aþamaya karþýlýk gelen ýþýk yanýk durumda kalacaktýr. Eðer bir gecikmeli baþlatma seçeneðini seçtiyseniz, çamaþýr makinesi geri sayýma baþlayacaktýr. Göstergede seçilen programýn süresi veya seçilen gecikme süresi görüntülenir Ýstenilen seçeneklerin seçilmesi Basýlan tuþa karþýlýk gelen ýþýk yanar. 11. Programýn sonunda Makine otomatik olarak durur. Eðer suda bekletme seçeneði seçilmiþse, kapaðý ýþýðý söner, pilot ýþýk açmadan önce suyun boþaltýlmasý gerektiðini belirtmek üzere BAÞLAT/BEKLET tuþunun gösterilir. Makineyi kapatmak için program seçme düðmesini O pozisyonuna getiriniz. yanýk durumda kalýr. Göstergede bir sýfýr mesajý + 9. GECÝKMELÝ BAÞLATMA seçeneðinin seçilmesi Bir programý baþlatma zamanýný ertelemek için, GECÝKMELÝ BAÞLATMA tuþuna basýnýz. Karþýlýk gelen ýþýk yanar. Seçilen gecikmeye karþýlýk gelen þekiller yaklaþýk 3 saniye görüntülenecektir, daha sonra seçilen programýn süresi göstergede görüntülenecektir. Çamaþýrlarý tamburdan çýkartýnýz ve içinde unutulabilecek parçalarýn (örneðin; bir kenara büzülüp sýkýþmýþ çamaþýrlar) sonraki bir yýkamada zarar görmesini veya beyazlaþmasýný önlemek için tamburun boþ olduðunu dikkatlice kontrol ediniz. Eðer baþka bir yýkama daha yapmayacaksanýz, su musluðunu kapatýnýz. Küf ve hoþ olmayan kokularýn oluþmasýný önlemek amacýyla kapaðý açýk býrakýnýz. Bu süre içerisinde, makineye baþka çamaþýrlar da koymak mümkündür: - BAÞLAT/BEKLET tuþuna basýnýz; - çamaþýrý koyunuz; - Kapaðý kapatýnýz ve BAÞLAT/BEKLET tuþuna tekrar basýnýz. 17 TÜRKÇE _TR_white.qxd 29/11/ :19 Pagina 18 Sadece kurutma Uyarý! Aþaðýda yazýlý çamaþýr miktarlarýný geçmeyiniz: - keten ve pamuklular için 3 kg - sentetikler için 2 kg. Su musluðu açýk olmalýdýr ve tahliye hortumu bir lavaboya takýlmalý veya bir tahliye borusuna baðlanmalýdýr. 1. Çamaþýrlarý yerleþtiriniz 2. Kurutma programýný sentetikler için). seçiniz (pamuklu veya Otomatik yýkama ve kurutma (NON-STOP programý) Uyarý! NON-STOP programlarý için, pamuklular için 3 kg ve sentetikler için 2 kg çamaþýr aðýrlýklarýnýn aþýlmamasý da önemlidir. 1. Çamaþýrlarý yerleþtiriniz. 2. Deterjan ve katký maddelerini koyunuz. 3. Yýkama programýný seçiniz. 4. Ýlgili tuþlarý kullanarak istediðiniz seçenekleri seçiniz. Mümkünse, çok uzun süre kurutma uygulanmamasý ve böylece enerjiden tasarruf saðlanmasý için cihazýn önerdiði sýkma/devir hýzýndan daha düþük bir hýz seçmeyiniz. Her halükarda, sýkma hýzýnýn düþürülmesi sadece kurutmayý seçtikten sonra mümkündür. Seçebileceðiniz en düþük deðerler aþaðýdaki gibidir: devir/dakika - elektronik kurutmada pamuklular ve sentetikler için devir/dakika - pamuklular için ve 700 devir/dakika - zamanlamalý kurutmada sentetikler için 5. Kurutma süresini veya kurutma derecesini seçiniz. 6. BAÞLAT/BEKLET tuþuna basarak programý baþlatýnýz.

7 7. Programýn sonunda, makineyi kapatmak için program seçme düðmesini O pozisyonuna getiriniz. 8. Çamaþýrlarý çýkartýnýz. 3. Seçmek istediðiniz süre gösterge ekranýnda görüntüleninceye kadar (zamanlanmýþ kurutmalar için) KURUTMA SÜRESÝ tuþuna basýnýz. Karþýlýk gelen ýþýk yanar. Eðer elektronik kurutma iþlemi yapmak isterseniz, istenilen kuruluk derecesine karþýlýk gelen pilot ýþýk yanana kadar tuþuna basýnýz. 4. Programý baþlatmak için BAÞLAT/BEKLET tuþuna basýnýz. 5. Yýkama devrinin sonunda, cihazý kapatmak için program seçme düðmesini O pozisyonuna getiriniz. 6. Çamaþýrlarý çýkartýnýz _TR_white.qxd 29/11/ :19 Pagina 19 Program tablosu Tüketim* Enerji kws 2.05 Su lt. 52 Kýsým Sýcaklýk Çamaþýr tipi Program tanýmý Ek fonksiyonlar Nominal yük 6 kg yeþil - 95 Beyaz pamuklular Yýkama -95 Cde 3 Durulama Normal sýkma Yýkama -60 Cde 3 Durulama Normal sýkma Yýkama - 60 Cde 3 Durulama Normal sýkma Yýkama -60 Cde 3 Durulama Kýsa süreli sýkma Yýkama - 40 Cde 3 Durulama Kýsa süreli sýkma Yýkama -40 Cde 3 Durulama Hassas sýkma Yýkama -40 Cde 3 Durulama Hassas sýkma Yýkama -40 Cde 3 Durulama Hassas sýkma yeþil - 60 Renkli pamuklular 6 kg yeþil E ** Solmaz renkliler ekonomi 6 kg mavi - 60 Sentetikler 2,5 kg mavi E Sentetikler ekonomi 2,5 kg mavi - 40 Hassas çamaþýrlar 2,5 kg mavi - 40 Elde yýkanabilir 2 kg mavi - 40 Yünlüler 2 kg mavi 30 Mini-program Yýkama - 30 Cde 2 Durulama Hassas sýkma 3 kg Bu tabloda gösterilen tüketim verileri sadece örnek gösterim amaçlýdýr, çünkü bu deðerler çamaþýr miktarýna ve tipine, giriþ suyu sýcaklýðýna ve ortam sýcaklýðýna göre deðiþiklik gösterebilir. Her yýkama programý için en yüksek sýcaklýk deðeri referans alýnýr. ** 92/75 sayýlý EC direktifi uyarýnca, 60 Cde 6 kg pamuklu çamaþýrlar için yýkama programýna E göre tüketim deðerleri enerji etiketinde belirtilmektedir. Önceden seçilen programýn süresi gösterge ekranýnda görüntülenir. * 19 TÜRKÇE Yýkama programlarý _TR_white.qxd 29/11/ :19 Pagina 20 Program tablosu Özel programlar Tüketim* Enerji kws 0.14 Su lt. 41 Kýsým Program Program tanýmý Ek fonksiyonlar Nominal yük gri Durulama Sývý katký maddesi ile 3 durulama, gerekirse Sýkma 6 kg gri Boþaltma / - - gri gri Sýkma 6 kg/ 2,5 kg - - Hassas Sýkma mavi Sýfýrlama Çalýþmakta olan yýkama programýný iptal etmek ve makineyi kapatmak için * Bu tabloda gösterilen tüketim verileri sadece örnek gösterim amaçlýdýr, çünkü bu deðerler çamaþýr miktarýna ve tipine, giriþ suyu sýcaklýðýna ve ortam sýcaklýðýna göre deðiþiklik gösterebilir _TR_white. qxd 29/11/ :19 Pagina 21 Program tablosu Zamanlamalý kurutma TÜRKÇE Nominal yük Sýkma Hýzý Kurutma süresi dak. 3 kg kg kg kg ,0 kg ,0 kg kg kg Kurutma derecesi Çamaþýr tipi Ekstra kurutma Havlu bezleri için idealdir Pamuklu ve ketenler (bornozlar, banyo havlularý, vs. ) Dolaplýk kurutma Ütülemeden kaldýrýlacak olan çamaþýrlar için uygundur Pamuklu ve ketenler (havlular, tiþörtler, bornozlar) Sentetikler ve karýþýk kumaþlar (süveterler, bluzlar, iç çamaþýrlarý, keten çamaþýrlar) Ütü için kurutma Ütüleme için uygundur Pamuklu ve keten (çarþaflar, masa örtüleri, gömlekler, vs.) _TR_white.qxd 29/11/ :19 Pagina 22 Uluslararas> y>kama kodu sembolleri Çamafl>rlar>n etiketlerinde yer alan bu simgeler çamafl>rlar>n>za uygulanacak temizlik yöntemleri konusunda size yard>mc> olacakt>r. Enerjik y>kama Azami y>kama s>cakl> > 95 C Azami y>kama s>cakl> > 60 C Azami y>kama s>cakl> > 40 C Azami y>kama s>cakl> > 30 C Elde y>kama Y>kamay>n>z Hassas y>kama Çamafl>r suyu kullan>labilir So uk suda çamafl>r suyu kullan>labilir Çamafl>r suyu kullan>lamaz Ütülenebilir S>cak ütüyle ütülenebilir azami 200 C Orta s>cak ütüyle ütülenebilir Azami 150 C Il>k ütüyle ütülenebilir Azami 110 C Ütülenmez Kuru temizleme Her türlü madde ile kuru temizleme Perkloetilen, petrol ürünleri, saf alkol R 111& R113 ile kuru temizleme Petrol ürünleri, saf alkol ve R 113 ile kuru temizleme Kuru temizlemeye verilmez Yüksek s>cakl>k Düflük s>cakl>k Kurutma Düz bir yerde kurutulmas> önerilir S>kmadan asarak kurutma önerilir <pe asarak kurutma önerilir Santrifüjlü makinede kurutulabilir Santrifüjlü makinede kurutulamaz _TR_white.qxd 29/11/ :19 Pagina 23 Bakým 1.

8 Gövde Makinenin dýþýný, ýlýk su ve elde yýkanan bulaþýklar için uygun bir deterjan kullanarak temizleyiniz. Temiz su ile durulayýnýz ve yumuþak bir bezle kurulayýnýz. Önemli: Cihazýn gövdesini temizlemek için metil alkol, çözücüler veya benzeri ürünler kullanmayýnýz. Tahliye pompasý Aþaðýdaki hallerde pompa kontrol edilmelidir makine boþaltma ve/veya sýkma yapmýyorsa iðne, jeton, bozuk para gibi pompayý týkayan nesnelerden ötürü makine tahliye anýnda olaðan dýþý bir ses çýkarýyorsa. Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: Cihazýn fiþini prizden çekiniz. Gerekirse, su soðuyana kadar bekleyiniz. Pompanýn kapaðýný açýnýz. 2. Deterjan çekmecesi Belli bir süre sonra, deterjanlar ve çamaþýr yumuþatýcýlar çekmecede kalýntý býrakýrlar. Deterjan çekmecesini ara sýra akan suyun altýnda temizleyiniz. Çekmeceyi makineden çýkartmak için, sol alt köþedeki düðmeye basýnýz. Temizliði daha rahat yapmak için, katký maddesi bölmesinin üst kýsmý çýkartýlabilir. P1114 P1191 P1192 Dökülen sývýlarý toplamak için pompanýn yakýnýna bir kap koyunuz. Acil durum tahliye hortumunu çýkartýnýz ve kabýn içine koyunuz ve kapaðýný çýkartýnýz. Boþalan su bittiðinde pompa kapaðýný sökünüz ve pompayý çýkartýnýz. Pompayý çýkarýrken dökülen suyu silmek için daima yakýnýnýzda bir bez bulundurunuz. Deterjan ayrýca çekmecenin içinde de birikebilir: bunlarý eski bir diþ fýrçasý ile temizleyiniz. Temizledikten sonra çekmeceyi geri takýnýz. P1115 Pompa pervanesini döndürerek sýkýþmýþ bir nesne varsa çýkartýnýz. P TÜRKÇE _TR_white. qxd 29/11/ :19 Pagina 24 Acil durum tahliye hortumunun kapaðýný geri takýnýz ve arka kýsmýný yuvasýna yerleþtiriniz. Acil durum boþaltmasý Eðer su tahliye olmuyorsa, makineyi boþaltmak için aþaðýdaki prosedürü uygulayýnýz: cihazýn fiþini prizden çekiniz; su musluðunu kapatýnýz; gerekirse, su soðuyana kadar bekleyiniz; pompanýn kapaðýný açýnýz; yere bir kap koyunuz ve acil durum tahliye hortumunun ucunu kabýn içine yerleþtiriniz. Kapaðýný çýkartýnýz. Su, yer çekimi gücüyle kaba boþalmalýdýr. Kap dolduðu zaman, hortumun kapaðýný geri takýnýz. Kabý boþaltýnýz. Suyun akmasý durana kadar prosedürü tekrarlayýnýz; gerekirse pompayý yukarýda anlatýldýðý gibi temizleyiniz; acil durum tahliye hortumunu kapaðýný taktýktan sonra yuvasýna yerleþtiriniz; pompa kapaðýný geri takýnýz ve kapaðýný kapatýnýz. P1117 Pompa kapaðýný tam olarak sýkýnýz. Pompa kapaðýný kapatýnýz. Su giriþ filtresi Makinenin su almasý gerekenden daha uzun zaman alýyorsa, su giriþ hortumundaki filtrenin týkalý olup olmadýðýný kontrol ediniz. Su musluðunu kapatýnýz. Hortumu musluktan çýkartýnýz. Filtreyi sert bir fýrça ile temizleyiniz. Hortumu tekrar musluða takýnýz. Donmaya karþý önlemler Eðer makine sýcaklýðýn 0 Cnin altýna düþtüðü bir yere monte edilmiþse, aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: Cihazýn fiþini prizden çekiniz. Su musluðunu kapatýnýz ve su giriþ hortumunu musluktan çýkartýnýz. Acil durum tahliye hortumunun ve giriþ hortumunun ucunu yere koyduðunuz bir kabýn içine yerleþtiriniz ve suyun boþalmasýný saðlayýnýz. Su giriþ hortumunu geri takýnýz ve acil durum tahliye hortumunu kapaðýný geri takýp yuvasýna yerleþtiriniz. P1090 Bu þekilde, makinede kalan su boþaltýlmýþ ve buz oluþumu ve sonuç olarak etkilenen kýsýmlarýn kýrýlmasý da önlenmiþ olur. Makineyi tekrar kullanacaðýnýz zaman, ortam sýcaklýðýnýn 0 Cnin üzerinde olduðundan emin olunuz _TR_white.qxd 29/11/ :19 Pagina 25 Servis çaðýrmadan önce Kendi baþýnýza çözebileceðiniz sorunlar. Makine iþletim anýndayken, aþaðýdaki alarm kodlarýndan birisinin gösterge ekranýnda görünmesi mümkündür: - E10 : su beslemesiyle ilgili problem - E20 : su tahliyesiyle ilgili problem - E40 : kapak açýk Problem giderildikten sonra, programý yeniden baþlatmak için BAÞLAT/BEKLET sonra problem hala geçmediyse, yerel Yetkili Servisinizle temasa geçiniz. tuþuna basýnýz. Tüm kontrollerden Sorun Makine çalýþmaya baþlamýyor: Muhtemel sebep Kapak tam olarak kapatýlmamýþtýr. sigorta yanmýþtýr. Giriþ hortumu ezilmiþtir veya kýrýlmýþtýr. (E10) Giriþ hortumundaki filtre týkalýdýr. (E10) Kapak doðru kapatýlmamýþtýr. (E40) Makine su alýyor sonra hemen boþaltýyor: Makine boþaltma yapmýyor ve/veya sýkmýyor: Zeminde su var: Tahliye hortumunun ucu çok alçaktadýr.

9 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Su boþaltmasý bölümündeki ilgili paragrafa bakýnýz. Tahliye hortumu ezilmiþ veya kýrýlmýþtýr. (E20) seçeneði seçilmiþtir. Tahliye pompasý týkalýdýr. Tahliye hortumu hasar görmüþtür. Acil durum tahliye hortumunun kapaðý, pompa temizlendikten sonra geri takýlmamýþtýr. Yetersiz yýkama sonuçlarý: Çok az veya uygun olmayan deterjan kullanýlmýþtýr. Ýnatçý lekeler, yýkamadan önce muameleden geçirilmemiþtir. Doðru sýcaklýk veya seçenek kýsmý seçilmemiþtir. Makineye aþýrý çamaþýr konulmuþtur. Makine titriyor veya gürültülü çalýþýyor: Nakliye cývatalarý ve contalarý çýkartýlmamýþtýr. Destek ayaklarý ayarlanmamýþtýr. Çamaþýrlar tamburun içinde düzgünce daðýtýlmamýþtýr. Tamburda belki çok az çamaþýr vardýr. 25 TÜRKÇE _TR_white.qxd 29/11/ :19 Pagina 26 Sorun Kapak açýlmýyor: Muhtemel sebep Su seviyesinin kapaðýn alt kenar seviyesinin üstündedir. Makine suyu ýsýtýyordur veya çamaþýrlarý kurutuyordur. Tambur dönüyordur. Çamaþýrlar tambur içinde eþit oranda daðýlmadýðýndan elektronik dengesizlik tespit cihazý devreye girmiþtir. Tamburun ters yönde dönme hareketiyle çamaþýrlar yeniden daðýtýlýr. Bu durum, dengesizlik ortadan kalkýncaya kadar birkaç defa daha olabilir ve normal sýkma iþlemi devam eder. Eðer 15 dakika sonra, çamaþýrlar tamburda halen eþit oranda daðýlmamýþsa, makine daha düþük bir hýzda sýkma yapacaktýr. Eðer programýn sonunda çamaþýrlar yeterince sýkýlmamýþ durumda ise, çamaþýrlarý elinizle daðýtýnýz ve sýkma programýný seçiniz. Su musluðu kapalýdýr (E10). Tahliye pompasý týkalýdýr (E20). Kurutma süresi veya kurutma derecesi seçilmemiþtir. Uygun kurutma süresi veya kurutma derecesi seçilmemiþtir. Cihazda çok fazla miktarda çamaþýr vardýr. Sýkma iþlemi geç baþlýyor veya çamaþýrlar yeterince sýkýlmýyor: Makine kurutma yapmýyor veya çamaþýrlar yeterince kuru deðil Makinenin içerisindeki su görünmüyor. Modern teknolojinin ürünü olan bu makine çok az su tüketerek ekonomik çal>fl>yor. Performans> da mükemmel. Makine al>fl>k olmad> >m>z bir sesle çal>fl>yor. Bu çamafl>r makinesi performans>n> artt>ran kollektörlü bir motorla donat>lm>flt>r. P1035 P1034 Eðer problemi tanýmlayamýyor veya çözemiyorsanýz, servis merkezimizle temasa geçiniz. Telefon açmadan önce, makinenin modelini, seri numarasýný ve satýn alma tarihinizi not ediniz: Servis Merkezi bu bilgileri isteyecektir. Mo Pro d..... d. No Ser. No Mod..... Prod. No P0042 BD Ser. No _TR_white.qxd 29/11/ :19 Pagina 27.

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L72650 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811531

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L72650 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811531 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWN10470W http://tr.yourpdfguides.com/dref/631710

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWN10470W http://tr.yourpdfguides.com/dref/631710 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWGH7105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/956008

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWGH7105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/956008 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWF8070W http://tr.yourpdfguides.com/dref/628733

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWF8070W http://tr.yourpdfguides.com/dref/628733 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 WIA 60 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 WIN 80 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi Su ve elektrik baðlantýsý Ýlk yýkama Teknik bilgiler Çamaþýr makinesini tanýyalým, 4-5

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWB 5085 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWB 5085 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 IWB 5085 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn çýkartýlmasý ve seviye ayarý getirilmesi Su ve elektrik baðlantýlarý Ýlk yýkama Teknik veriler Çamaþýr makinesinin

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 WIN 80 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi Su ve elektrik baðlantýsý Ýlk yýkama Teknik bilgiler Çamaþýr makinesini tanýyalým, 4-5

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Montaj ve kullaným talimatlarý

Montaj ve kullaným talimatlarý Montaj ve kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 AQUALTIS AQ8L 09 U Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkarma ve tesviye Elektrik ve su baðlantýlarýnýn yapýlmasý Teknik bilgiler Makinenin tanýtýmý,

Detaylı

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85 Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 AQXL 85 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalaj malzemesinin kaldýrýlmasý ve makinenin seviye ayarýnýn yapýlmasý Elektrik ve su baðlantýlarý Teknik bilgiler Çamaþýr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWF12480W

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWF12480W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWF14781W

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWF14781W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn Açýlmasý ve Seviye Ayarý, 2 Elektrik ve Su Baðlantýlarý, 2-3 Ýlk Yýkama Devri, 3 Teknik Veriler, 3 Çamaþýr Makinesinin Tanýtýmý

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1912 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM. tr-tr. Makineyi kurmadan ve

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM. tr-tr. Makineyi kurmadan ve Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM Makineyi kurmadan ve tr-tr çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD.

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.# Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Mod. BO 0289B Deterjan Kompartmanı# Program Düğmesi Elektronik # Gösterge# 2 1 7 A. Ön Yıkama Bölümü B. Ana Yıkama Bölümü C. Yumuşatıcı

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C

Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C

Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Ýlave Program Paketleri:

Ýlave Program Paketleri: Ýlave Program Paketleri: Bebek Eco Ev EvXL Hijyen & Çocuklar Medic Spor & Saðlýk tr-tr M.-Nr. 09 495 120 Ýçindekiler Program-Paketleri...3 Program Seçimi...4 Sýkma....5 Program Tablosu...6 Program Akýþý....10

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1712. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1712. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1712 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8826 WP

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8826 WP Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8826 WP tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

LFT 116/HA. Bulaþýk Makinasý Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

LFT 116/HA. Bulaþýk Makinasý Kullaným ve Bakým Kýlavuzu LFT 116/HA Bulaþýk Makinasý Kullaným ve Bakým Kýlavuzu Kullaným kýlavuzu BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 LFT 116/HA Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerleþtirme ve seviye ayarlama Elektrik ve su baðlantýlarý Ýlk kullaným

Detaylı

Ýlave Program-Paketleri:

Ýlave Program-Paketleri: Ýlave Program-Paketleri: Spor & Saðlýk Ev Hijyen & Çocuklar Bebek tr-tr M.-Nr. 07 742 240 Ýçindekiler Program Seçimi...3 Yeni Program Seçimi...3 Sýkma....4 Program Tablosu...5 Ekstralar...9 Program Akýþý....10

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr Buharlý Ütü Sistemi Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847 tr-tr Sistemi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

ÇAMAŞIR MAKİNASI KULLANIM TALİMATI

ÇAMAŞIR MAKİNASI KULLANIM TALİMATI 1.AMAÇ VE KAPSAM: Bu talimatın amacı çamaşır makinası, güvenli ve etkin çalışmasının yöntemlerini belirlemektir. Bu talimat Yemekhanemiz içerisindeki çamaşır makinasını kapsar. 2.GÖREV VE SORUMLULUK: Temizlik

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

Hotpoint Ariston LKF 710 A TK/HA. Bulaşık Makinası. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston LKF 710 A TK/HA. Bulaşık Makinası. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston LKF 710 A TK/HA Bulaşık Makinası Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Kurulum Ýleride kullanýlmasý açýsýndan bu talimat kitabýný güvenli bir yerde muhafaza edin. Cihaz satýldý, baþka birine

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFG 2622 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFG 2622 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 49 Ýçindekiler Kurulum, 50-51 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Cihazýn tanýmý,

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFG 262 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFG 262 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ RO RU Ýçindekiler Türkçe, 1 Românã, 13 UA Óêðà íñüêà, 37 DFG 262 Ðóññêèè, 25 Kurulum 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 273 DFP 272 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 273 DFP 272 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 61 Ýçindekiler Kurulum 62-63 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Cihazýn tanýmý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 277 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 277 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Ecodesign Regulation

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 277 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 277 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Cihazýn tanýmý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

P R O F E S Y O N E L. Ev Dýþý Tüketim Ürün Broþürü

P R O F E S Y O N E L. Ev Dýþý Tüketim Ürün Broþürü Ev Dýþý Tüketim Ürün Broþürü Klor Bazlý Aðartýcý ve Hijyen Ürünü Endüstriyel çamaþýr yýkama uygulamalarý ve yýkanabilir yüzeyler için genel amaçlý hijyen için üretilmiþ klor bazlý aðartýcý ve hijyen ürünüdür.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya MIELE G 2872 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki MIELE G 2872 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWC 7105 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWC 7105 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 IWC 7105 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn çýkartýlmasý ve seviye ayarý getirilmesi Su ve elektrik baðlantýlarý Ýlk yýkama Teknik veriler Çamaþýr makinesinin

Detaylı

Kullanma Kılavuzu W455H

Kullanma Kılavuzu W455H Kullanma Kılavuzu W455H 438 9212-51 05.16 İçindekiler İçindekiler Genel... 5 Kontrol Paneli... 5 Kontrol düğmesi... 5 Ekran... 6 Ayar butonları... 6 Yıkama Programı... 7 Başlat Menüsü... 9 Başlat... 9

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı