Ümraniye Belediyesi cadde ve sokaklarýn aydýnlatmalarýný yeniliyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ümraniye Belediyesi cadde ve sokaklarýn aydýnlatmalarýný yeniliyor"

Transkript

1 Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 21 HAZÝRAN 2013 YIL: 10 SAYI: Öðretmenler Boðazda stres attý Eðitim-Bir Sen Ýstanbul 4 No'lu Þube Sultanbeyli temsilciliði, Sultanbeyli Belediyesi iþbirliðiyle Öðretmenler ve aileleri için" Boðaz Turu" Gezisi düzenledi. Üs kü dar Bey ler be yi Sa ra yý önün den ha re ket eden Ge - mi, Bo ða zýn Av ru pa ya ka sý ký yý - la rýn dan ta ri hi ya lý ve me kân la rý te ma þa ede rek, Kuz gun cuk ön le - rin den Fa tih Sul tan Meh met Köp rü sü al týn dan ge çe rek Kü - çük su ve Kan dil li ký yý la rýn dan Ana do lu Ya ka sý ký yý la rý na ge çe - rek Ana do lu hi sa rý ön le rin den de vam ede rek Bey ler be yi Sa ra yý önün de tu ru nu ta mam la dý. Ge zi bo yun ca Sul tan bey li Be - le di ye si Kül tür Mü dü rü Meh met Ma zak ve Tu rizm Reh be ri Zü - bey de Çe tin reh ber lik edip bil gi - ler ver di ler. Ül ke mi zin de ðer le ri ne sa hip çý ka ca ðýz Eði tim-bir Sen Ýs tan bul 4 No.lu Þu be Baþ ka ný Ta lat Ya - vuz bir se lam la ma ko nuþ ma sý ya pa rak; ''Öð ret men le ri mi zin zor lu bir eði tim-öð re tim yý lýn - dan son ra ai le le riy le bir lik te stres atýp yor gun luk gi der me - le ri için bu gü zel im kâ ný sað la - yan Sul tan bey li Be le di ye Baþ - ka ný na ve Sul tan bey li tem sil ci - li ði mi ze te þek kür edi yo rum'' de di. Ya vuz ko nuþ ma sý ný þöy le ta mam la dý; "Bir ta kým zor luk - la rý ya þa dý ðý mýz öð - re tim yý lýn da önem li sü reç ler den geç tik. Ül ke mi zin ge le ce ði nin þe kil len me si için, bu mil le tin de - ðer le ri ne bað lý ül ke si ni ve mil le - ti ni se ven eði tim ci ler ola rak, önü müz de ki sü reç te ül ke mi zin bir daha es ki ka ran lýk dar be gün - le ri ne dön me me si için, ek me ði - mi zin hak sýz ye re bö lün me me si için var gü cü müz le ça lýþ ma ya de - vam ede ce ðiz. Bü yük kat ký la rý - mýz la ül ke mi zin gel di ði bu no - kta da ki þi le re ve za ma na bað lý ol ma dan hep doð ru lar la be ra ber maz lum la rýn ya nýn da yer ala ca - ðýz. Ül ke mi zin ön ce eði tim ala ný - Ümraniye Belediyesi malzeme desteði saðlayarak, AYEDAÞ iþbirliði ile Ümraniye'de bulunan cadde ve sokaklardaki eksik aydýnlatmalarý tek tek tespit ederek yeniliyor. Birçok hizmeti hayata geçiren Ümraniye Belediyesi þimdi de vatandaþlara daha iyi hiz met ver mek için, Anadolu Yakasý Elektrik Daðýtým A.Þ. iþbirliði ile Ümraniye'de bulunan cadde ve sokaklardaki eksik aydýnlatmalarý tek tek tespit ederek yeniliyor. Bu kapsamda Ümraniye Belediyesi Hizmet Binasý önünde düzenlenen programa; Ümraniye Belediye Baþkaný Ha san Can, AYE DAÞ Anadolu Yakasý Genel Müdürü Mükremin Çepni, AYEDAÞ Anadolu Yakasý Genel ný; Ýmam Ha tip le re, seç me li din ders le ri ne, ba þör tü sü ile ders le re gi ren öð ret men ve öð ren ci le ri mi - ze sa hip çý ka rak ye ni den inþa ede ce ðiz" de di. Sul tan bey li Ýl çe Mil li Eði tim Mü dü rü Ve fa Ve dat Bu dak'ta bir se lam la ma ko nuþ ma sý ya - pa rak "Bu gü zel or ta mý sað la - yan Eði tim-bir Sen Sul tan bey li tem sil ci si Mu rat Þit'e, eði ti me ver di ði des tek ve kat ký la rýn dan do la yý Sul tan bey li Be le di ye Baþ ka ný Hü se yin Kes kin'e ve ça lýþ ma ar ka daþ la rý na te þek kür ede rim" de di. SAYFA 05 TE Ümraniye Belediyesi cadde ve sokaklarýn aydýnlatmalarýný yeniliyor Müdür Yardýmcýsý Ýrfan Dinçay, Ümraniye Belediye Baþkan Yardýmcýlarý, Birim Müdürleri ve ekipler katýldý. 05 TE Bölgenin En Ýstikrarlý Gazetesi Gerçek Medya Her Hafta Baský ve abonelerine PDF mail daðýtýmýyla adet tiraja ulaþýyor onbinlerce kiþi tarafýndan okunuyor! Bir gönül insaný Sultanbeyli'de anýldý Ýmam Ha tip ca mia sý nýn de ðer li ho ca sý Ke mal Te mel, Sul tan bey li'de dü zen le nen an lam lý pro gram la anýl dý. An ma pro gra mý - na Te mel'in öð ren ci le ri nin ya ný sý ra ar ka - daþ la rý ve çok sa yý da se ve ni ka týl dý. Tür ki ye'nin ge le ce - ði ne yön ve ren bir nes - lin ye tiþ me sin de bü yük emek le ri olan de ðer li þah si yet le ri, ger çek leþ - tir di ði pro gram lar la anan Sul tan bey li Be le - di ye si, yi ne an lam lý bir pro gram dü zen le di. Be - le di ye bu kap sam da, ye tiþ tir di ði genç ler le ül ke mi ze bü yük hiz - met le ri olan Er zin can Ýmam Ha tip Li se si es ki mü dü rü mer hum Ke - mal Te mel'i an dý. An - ma pro gra mý na 20, 21 ve 22. Dö nem Mil let ve - ki li Tev hit Ka ra ka ya, 22. Dö nem Mil let ve ki li Prof. Dr. Hik met Öz de - mir, Be le di ye Baþ ka ný Hü se yin Kes kin, AK Par ti Ýs tan bul Ýl Yö ne - tim Ku ru lu Üye si Ce lal Er do ðan, AK Par ti Sul - tan bey li Ýl çe Baþ ka ný Ali Se vinç, Ke mal Te - mel'in ya kýn ar ka daþ la - rý ve çok sa yý da se ve ni ka týl dý. Ay þe Ha tun Ca - mii Ýmam Ha ti bi Fev zi Kes kin'in ku ran Ti la ve - ti ile baþ la yan pro gram Baþ kan Kes kin'in ko - nuþ ma sýy la de vam et ti. "Onu Her kes Ta ný ma lý ve Bil me li" Ke mal Te mel gi bi müs tesna bir in sa nýn sa de ce ar ka daþ la rý ve ta le be le ri ta ra fýn dan bi - lin me si ni is teme di ði ni ifa de eden Kes kin, "Ýs- te dik ki onu hem il çe hal ký mýz hem de tüm Tür ki ye ta ný sýn, ör nek al sýn. Bun dan do la yý pro gra mýn ha zýr lan ma - sýn da eme ði ge çen le re te þek kür edi yo rum" de di. Te mel'in va rý ný yo ðu nu ta le be le ri ne har ca dý ðý ný ifa de eden Kes kin, ko nuþ ma sýn da þun la rý kay det ti: "Ýsa- bet li söz le ri dý þýn da faz la ko nuþ ma yan, ke - ma le er me yol cu lu ðun - da yol daþ lýk et ti ði her - ke sin yo lu nu ay dýn lat - ma yý gö rev edi nen, ar - ka daþ la rý nýn de yi miy le, va kýf hiz me tin de ge lin gi bi hiz met eden bir in - san ol mak an cak Ke mal Te mel ho ca mýz için söy le ne cek söz ler dir. Ta le be le ri ne ken di ev - la dý gi bi hiz met eden, mü dü rü ol du ðu oku lun ye ri ge lip yer le ri ni pas - pas la yan, inan dý ðý nýn pe þin de bir ömür sür - dü ðü gi bi, aç tý ðý yol dan yü rü yen ye ni is tisn alar ye tiþ tir me ye gay ret eden, te mas ta bu lun - du ðu her þe yin dos tu olan, kar þý laþ tý ðý her - kes le kal biy le ir ti bat ku ran bir mu hab bet eh li, bir gö nül eri, bir müs tesna, an cak Ke mal Te mel ho ca mý za ait sý - fat lar dýr." Te mel'in zi hin ler de fi kir, dil ler de zi kir, gö - nül ler de iman do lu ik - sir le yü rü yen Ýmam Ha - tip genç li ði nin ye tiþ me - sin de bü yük hiz met le ri ol du ðu nu ifa de eden Kes kin, "Bir Ýmam Ha - tip li ola rak ken di si ni rah met ve min net le aný - yo rum" de di. Kes kin'in ar dýn dan Prof. Dr. Hik met Öz de - mir baþ kan lý ðýn da baþ - la yan pa nel de Ke mal Te mel'in ha ya tý ný ar ka - daþ la rý ve öð ren ci le ri an lat tý.

2 15-30 Haziran güncel Sultanbeyli Belediyesi tarafından eğitim ve öğretim yılında hizmete açılan ve öğrencilere okul derslerinde destek veren Sultanbeyli Gençlik Eğitim Merkezi yaz okulu düzenliyor. Sugem li öğrenciler yaz okulunda buluşuyor ultanbeyli de eğitim-öğretim sezonunda faaliyete başlayan ve bu kapsamda S 400 öğrenciye hizmet veren SUGEM, öğrencileri için yaz okulu düzenliyor. SUGEM de5, 6, 7 ve 8. sınıflarda okuyan öğrenciler eğitim aldı. Mehmet Akif Mahallesi nde bulunan merkezde öğrencilere, matematik, Türkçe, fen bilgileri, sosyal bilgiler, İngilizce ve bilgisayar alanında ücretsiz eğitim verildi. Öğrencileri her adımda başarıya götürecek adımlar atan SUGEM, şimdi yaz okulu düzenleyerek öğrencilerin tatilde de kişisel gelişimlerine ve eğitimlerine destek verecek. Yaz Okulunda Hangi Eğitimler Var? Değerler eğitimi ve sosyal aktiviteler olarak iki ana başlık altında toplanan yaz okulu eğitimlerinde siyer derslerinden zararlı alışkanlıklardan uzak durma eğitimine, ilmihal derslerinden doğruluk ve dürüstlük alışkanlığı kazandırma eğitimlerine kadar birçok konuda dersler verilecek. Bunun yanısıra öğrenciler piknik, turnuva ve gezilerle yaz okulunu en verimli şekilde değerlendirecek. Ayrıca bunların yanında ilerleyen günlerde İstanbulensis Gençlik Merkezi ve SUGEM de gitar, bağlama, saz ve resim dersleri planlanıyor. Yaz okuluna başvurular 20 Haziran tarihine kadar alınıyor. Katılmak isteyen SUGEM öğrencilerinin kayıtlarını SUGEM kurs merkezine yaptırmaları gerekiyor. Kepek ekmeğindeki sahteciliğe dikkat! Hükümetin uyarıları, kepek oranının artması halkı esmer ekmeğe yöneltti ve bazı üreticiler, ekmeği daha siyah göstermek için koyu kavrulmuş malt ve karamel kullanmaya başladı. Somali nin en büyük yetimhanesi ihh dan İHH nın Somali de inşa ettiği bin 500 öğrenci kapasiteli Anadolu Eğitim Merkezi hizmete açıldı. İ HH İnsani Yardım Vakfı Afrika da sürdürdüğü yardım faaliyetleri kapsamında kalıcı projeler hayata geçirmeye devam ediyor. Vakıf son olarak Somali nin başkenti Mogadişu da ülkenin en büyük yetim barınma merkezi olan Anadolu Eğitim Merkezi nin inşaatını tamamladı. Merkezin açılışını Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut, Türkiye nin Mogadişu Büyükelçisi Dr. Kani Torun ile birlikte İHH Başkan Yardımcısı Hasan Aynacı yaptı. İHH, 20 yıldır iç savaş, siyasi istikrarsızlık ve kuraklıkla mücadele eden Somali de yetimlere yönelik yardım faaliyetlerine devam ediyor. Son olarak başkent Mogadişu da inşa edilen Anadolu Eğitim Merkezi bölgenin en büyük yetim barınma merkezi olma özelliği taşıyor. Geçtiğimiz günlerde hizmete açılan merkezde, yetimlerin barınma, beslenme, eğitim, sağlık gibi tüm yaşamsal ihtiyaçları karşılanabilecek. Anadolu Eğitim Merkezi içerisinde; okul binası, idari bilimler binası, Kur an kursu, erkek ve kız öğrenciler için iki ayrı yatakhane binası, spor salonu, cami, sağlık kliniği ve yemekhane bulunuyor. Toplam 10 bin metrekare alan üzerine inşa edilen eğitim merkezinde aynı anda 400 öğrenci yatılı olarak kalabilecek. Bin beş yüz öğrencinin de eğitim alabileceği merkeze bölgedeki her kabileden öğrenci alınıyor. Bu sayede kabileler arası çatışmaların yoğun yaşandığı Somali de gruplar arasında diyalog ortamının oluşturulması da hedefleniyor. 16 yıldır Somali de sürdürdüğü yardım faaliyetleri kapsamında tarım okulu, katarakt, su kuyusu gibi birçok proje gerçekleştiren İHH, ayrıca 3 bin 417 Somalili yetim çocuğu sponsor aile sistemi kapsamında düzenli olarak destekliyor. A nkara Halk Ekmek Genel Müdürü Ali İlkbahar ile Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, bir yılda tam buğdaylı ekmek tüketiminin yüzde 10 arttığını söylüyor. Buğday renginin açık kahverengi olduğu, piyasada bulunan simsiyah ekmeklerinse tüketilmemesi uyarısında bulunuyor. Siyah ekmeğin ilk bakışta anlaşılmayacağını belirten Alnıaçık, çok kabarmış ve yüksek hacimli ise muhtemelen tam buğday ekmeği olmadığına işaret ediyor. Alnıaçık, Hacettepe Üniversitesi Gıda Uzmanı Prof. Dr. Hamit Köksel aracılığıyla bir araştırma yaptık. Araştırma sonucunda sağlık açısından cazip hale gelen siyah ekmeği daha da siyahlaştırmak için katkı maddelerinin kullanıldığı ortaya çıktı. Bu ekmeklerin kepek içeriğini yüksek göstermek için de dış kısmı kepekle kaplanıyor. diyor. Piyasadaki ekmeklerin kepek oranının 550 randımanlı undan yapıldığını dile getiren Alnıaçık, 1 Temmuz itibarıyla ekmeklerin kepek oranının 800 randımana çıkacağını ifade ediyor.

3 21 HAZÝRAN 2013 HABER HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 03

4 04 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA HABER 21 HAZÝRAN 2013 Y l : 10 Say : 293 mtiyaz Sahibi ve Yaz þleri Müdürü ÖMER FARUK GERÇEK Genel Yay n ve Reklam Koordinatörü HAKAN ERDEM F. Kurumsal Tanýtým ve Müþteri Temsilcisi ÞÜKRÜ KAYA F. Reklam ve Tanýtým Sorumlularý HARUN ÇETÝN HASAN TAÞKIN - MEHMET SOLMAZ Genel Yay n ve Hukuk Dan þmanlar AV. MEHMET TOPKAYA - AV. OKTAY TOPKAYA Tasarým GERÇEK MEDYA Ulaþým EKREM ERDEM Dað t m Sorumlusu HASAN TAÞKIN Mehmet Akif Ersoy Mah. Cami Cad. 8/1 Sultanbeyli / STANBUL (0216) (0542) (0216) (0532) Bask : GERÇEK VÝZYON GAZETESÝ BASKI TESÝSLERÝ A. Gazi Mah. Ferah Cad. Ýpekyolu Sk. No: 9 Sultanbeyli / STANBUL Yay n Türü: Yerel Süreli - Bask Tarihi: Gazetemiz bas n ahlak kurallar na uymaya söz vermiþtir. Köþe yaz lar ndan doðan hukuki sorumluluk yazarlara aittir. *Tanýtým amacýyla ücretsizdir

5 21 HAZÝRAN 2013 GÜNDEM HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 05

6 06 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA YORUM 21 HAZÝRAN 2013 Yaz tatiline girerken Hepimizde tatlý bir telaþ baþladý. Anne babalarda bir baþka, evlatlarda baþka, baþka telaþ var. Kimilerimiz verdiðimiz sözün gereðini yapma, kimilerimiz ise çocuklarýn baþarýlarýný ödüllendirme telaþý. Çocuklar çoktan yapmýþlar planlarýný. Mübarek Ramazaný hesap edenler de var, biz her hâlükârda falanca yerde olacaðýz diyenlerde. Dedeler ninelerde de bir telaþ var sanýrým, torunlar gelecekler, oðullar, kýzlar, gelinler, damatlar acaba hangileri ne zaman gelecek diye. Bir de planlarý bozulanlar var, kimimiz gideceðimiz yere gidemiyoruz, kimimiz maddi, manevi bozukluklara uðramýþýz (Allah muhafaza eylesin) o yüzden iptal ediyor veya tehir ediyoruz. KAYA KILIÇ Sebepleri iyi anlatmalýyýz çocuklarýmýza. Hayatýn hep planlandýðý gibi gidemeyeceðini, her istediðimizi/dilediðimizi gerçekleþtiremeyeceðimizi bilmeliyiz ve bilmeliler çocuklarýmýz. Bizlerde iç dünyamýzda buna yer bulmalýyýz, aksi durumlarda ruh halimiz bozuluyor, kiþilik bozukluklarý veya daha ileri þeyler olabiliyor. Her ne olursa olsun üstesinden gelebiliriz deyip; hayatýn da bir imtihan(sýnav) olduðunu unutmamalýyýz. Sebeplerin geçip, hayatýn normale döndüðünde tekrar planlarý uygulayabileceðimizi unutmadan yolumuza devam edebilmeliyiz. Hayatýn her halini düþünmeli, normal gitmeyen iþlerimizle alakalý nedenlerini ve niçin'lerini ortaya koyarak, halimizi ona göre idame etmeye çalýþmalýyýz. Çocuklarýn okullarda yapmýþ olduklarý stresleri üzerlerinden atabilecekleri ortamlarý onlara saðlamaya çalýþmalýyýz. Okullar tatil oldu okul bitti mantýðýndan da çocuklarý sýyýrmadan; okuldaymýþlar gibi de çocuklarý sýkmamalýyýz. Okuldan kurtulduk ne güzel þimdi akþama kadar bilgisayar baþýnda, oyun ve internetten baþka bir þey yapmayacaðým dedirtmemeliyiz diye düþünüyorum. Orta yolu bulup; hem okuyan, hem oyun oynayan, hem de bir dönem boyunca kurduklarý hayallerinden bir kýsmýný gerçekleþtirmeliler diye düþünüyorum. Boþlamadan, boþ býrakmadan, sýkmadan çocuklarýnda, bizimde istediðimiz gibi bir tatil olsun derim. Çocuklarýmýzý güzel bir þekilde yetiþtirelim derim. Bu konuyla alakalý kýsa bir hikaye okumuþtum, sizlerle paylaþayým istedim, inþallah beðenirsiniz. Üç anne ve üç çocuk "Üç kadýn ellerinde sepetleriyle pazardan dönüyorlardý. Dinlenmek için yolun kenarýndaki kanepeye oturdular. Çocuklarý hakkýnda sohbet etmeye baþladýlar. Birinci kadýn; Oðlunun çok hareketli olduðunu, ellerinin üzerinde dakikalarca yürüyebileceðini söyledi. Ýkinci kadýn; Bülbül sesli oðlunun þarkýlarýna herkesin bayýldýðýný anlattý. Üçü4ncü kadýn onlarý dinlemekle yetindi. Niçin konuþmadýðýný sorduklarýnda: Benimkinin anlatýlacak bir marifeti yok, dedi. Bu konuþmalara kulak misafiri olan bir ihtiyar, kadýnlarýn peþinden yürüdü. Sokaðýn baþýnda kadýnlar sepetlerini yere býrakýp yorulan kollarýný, aðrýyan bellerini ovuþturmaya baþladýlar. Onlarý gören çocuklarý koþarak geldiler. Birinci kadýnýn oðlu perendeler atarak ellerinin üzerinde yürüyordu. Ýkinci kadýnýn oðlu bir taþýn üzerine oturup annesinin sevdiði þarkýlardan birini söylemeye baþladý. Diðer kadýnlar onu coþkuyla alkýþladýlar. Üçüncü kadýnýn oðlu ise; Sana yardým edeyim anneciðim, diyerek sepetin kulpuna yapýþtý. Kadýnlar oradan geçmekte olan yaþlý adama, çocuklarýnýn marifetini nasýl bulduðunu sordular. Ben marifetli bir çocuk gördüm, dedi ihtiyar. 0 da annesine yardýma koþan þu çocuk, 0, Peygamber (s.a.v.) Efendimizin "HERKESE ANNESÝ- NÝN HÝZMETÝNDE BULUNMAYI TAVSÝYE EDE- RÝM." hadis-i þerifine uygun davrandý demiþ. Allah bizlere de hayýrlý evlatlar yetiþtirsin dilek ve temennisiyle; kalýn huzur ve saðlýcakla. Medyanýn bazý kesimleri fotoðraf siyaseti yapýyorlar. Bir insanýn sürekli öfkeli halini resmederseniz, o resmi görenler de o insaný o þekilde algýlarlar. Özellikle dikkat ediyorum da, bazý gazeteler sayýn Erdoðan ile ilgili haber yaparken hep benzer türde öfkeli halini göste- ÝSA ren resimleri DOÐAN kullanýyorlar. Dikkat edin, Erdoðan ile ilgili her haberlerinden öfkeli bir Erdoðan resmini görürsünüz. Bu özellikle yapýlýyor. Bu bir mühendislik çalýþmasýdýr. Maksat öfkeli bir insan algýsýný toplumda mümkün olduðunca yaratmak, zihinlerde yer etmesini saðlamaktýr. Diktatör söylentisi boþuna çýkarýlmadý. Bu ve bezeri tezgahlarýn tarihte örnekleri var. Mesela: Saddam Hüseyin'in son günlerinde medyadaki resimlerine bir bakýnýz! Sanki o ABD o Saddam ile bir çok kez ayný karede görüþmemiþ, el sýkýþmamýþ gibi! Efendim o kalabalýklar devlet imkanýyla toplanmýþ! Etrafýmda daha önce hiç mitinge katýlmamýþ o kadar çok insan vardý ki, sadece geçmiþteki o acý günleri yeniden yaþamamak için o gün oradaydýlar. Devlet imkaný, zoru.. vs ne derseniz deyin. O mahþeri kalabalýðý askeri zorbalýkla dahi toplayamazsýnýz! Kalabalýðýn çokluðuna takýlacaðýnýza, neden orada toplandýðýný düþünün! Gezi'dekileri anlýyorsunuz da Kazlýçeþme'dekilerini neden anlamýyorsunuz? Yazýk ki, MHP'de halký anlayamamýþ, sokaktaki vandallara kol kanat germiþ gibi tavýr takýnýyor. Bu ne iktidar karþýtlýðý! Bu ne hýrs! Kazlýçeþme'deki o MHP'lileri anlamak bu kadar zor mu? Okulda bazý çocuklar - çok þükür hepsi deðil - yine bazý çocuklardan zorla para almaya baþladýlar. Aslýnda kendilerince bir yanlýþ yoktu; borç alýyorlardý. Kendilerinden daha ufak tefek bir çocuðu köþeye sýkýþtýrýyor "Elli kuruþun var mý, bir liran var mý?" diyerek çocuðun ceplerini karýþtýrýyor ve ne bulurlarsa alýyorlar- ORHAN ZAMAN Gezi'dekilerini anlýyorsunuz da Kazlýçeþme'dekilerini neden anlamýyorsunuz? Bu insanlarýn MHP'nin istikrarlý muhalefetinden bir menfaatleri yok ama AK partinin istikrarlý iktidarýndan menfaatleri çok. Herkes gibi onlar da geçmiþ kötü tecrübeleri yaþamak istemiyorlar. Biraz da kendi içinizdekileri anlamaya gayret ediniz! Muhalefet yaparken hep ayný dereden geçmekle daðlarýn aþýlamayacaðýný hala göremediniz mi? Artýk þu halký anlamak için gerçekten biraz gayret edin. Zira kürsüden baðýrmakla ne kimse saðýr oluyor, ne de kimse duyduðundan fazlasýný alýyor! Bugün makarna, kömür muhabbeti yapanlar o günlerdeki erken emekliliðe baksýnlar! Herkes refah seviyesini yükseltmek, yüksek gelir elde edip daha rahat yaþamak ister! Ama sizin refahýnýz devletinizin gücüyle orantýlýdýr. Yani eðer devletinizin imkanlarý ne kadar çok ise o kadar rahat yaþarsýnýz. Diyelim ki asgari ücret 2.500,- TL olsun. Sizce ekmeðin fiyatý ne kadar olacaktýr? Geçmiþte milyar liralarla maaþ aldýðýnýzda da ekmeðin fiyatý milyonlarla ifade edilmiyor muydu? Eðer devletinizin gücü size bu imkaný vermeye yetmiyorsa ve bunun için para basma yoluna gidiyorsa refah seviyeniz artmadýðý gibi paranýzýn itibarý düþer. Dolayýsýyla refah seviyeniz de düþer. Demek ki öyle kafadan maaþ artýþý mümkün olmuyormuþ! Geliþmiþ ülkelerdeki örneklere bakýp iç geçirebilirsiniz. Ama unutmayýn ki o ülkelerin alt yapý ve üst yapý sorunlarý yoktur. Dolayýsýyla devletin gelirleri sosyal harcamalara daha rahat kanalize edilebiliyor. Oysa Türkiye'nin bütçesinin gelirlerinin önemli kýsmý alt yapý, üst yapý harcamalarýna gitmek durumundadýr. Yani deðerli dostlarým! Eðer bugün refah seviyenizden þikayetçi iseniz, bunun için geçmiþ hükümetlerin popülist politikalarýný, yapýlmayan alt yapý, üst yapý yatýrýmlarýný da eleþtirmelisiniz. Unutmayýn! Demirel döneminde erken emeklilik yüzünden ortalama emeklilik yaþý 40 yaþýnýn altýndadýr.o emekli olan insanlarýn bundan þikayetleri olamaz elbette.ama çocuklarýnýn olacaktýr muhakkak.çünkü çocuklarýnýn refahýný tükettiklerinin farkýnda deðiller. Her yýl sosyal güvenlikte 35 milyar dolar açýk meydana geliyor ve o popülist politikanýn bu ülkeye maliyeti 2040 yýlýna kadar 1 trilyon dolardan fazladýr Peki neden? Geliþmiþ, çok çalýþmýþ ülkelerde dahi 60 yaþ ve üzeri emeklilik var iken bizde hangi mantýk ile böylesi büyük hesap hatalarý yapýldý? Nasýl oldu da hak etmeden, çalýþmadan bu kadar erken emekliliði getirdiler? Cevabý aslýnda çok basit: Eskiden hükümete gelenler için gelecek deðil günü hesap etmek önemliydi. Koltuk için topluma her türlü popülizm yapýlýrdý."benden sonrasý düþünsün" mantýðýyla hükümetlerin biri gelir diðeri giderdi. Bugün makarna, kömür muhabbeti yapanlar o günlerdeki erken emekliliðe baksýnlar! O meydanlardaki gençler, geleceklerinin geçmiþte nasýl bol kepçeden heba edildiðini iyi öðrensinler! Dünü bilmeden bugünleri anlayamazsýnýz! O elinizdeki akýllý cihazlarý baþkalarýnýn yalanlarý için deðil biraz da bu tür þeyleri öðrenmek için kullanýn! Borç ama nasýl borç? 2001 krizi yýllarýnda Türkiye IMF ile neden stand by anlaþmasý imzalamýþtý? Köprü veya yol yapmak için mi? Sosyal yardýmlar için mi? Yatýrýmlarý artýrmak için mi? Hayýr! O günlerde Türkiye memur ve iþçi maaþlarýný ödeyemiyordu. Haraç dý. Giderken, ödeyeceklerini söylemeyi de ihmal etmiyorlardý. Tabi hiç biri ödenmiyordu. Bu durum öðretmenlerinin kulaðýna gitti, hüzünlendi öðretmen. Kendi okul yýllarýný hatýrladý: Ne çabuk deðiþivermiþti her þey. Derste sýra arkadaþýnýn kulaðýna fýsýltýyla bir þey söylediði için hocadan okkalý bir tokat yemiþti de dudaðý patlamýþtý. Hiç darýlmadý, epey kanayan ve umarsýz "Git yýka, bi þey olmaz" diyen hocasýna, "Dudaðýna ne oldu?" diye sormayan babasýna raðmen. Sebepsiz deðildi vurmasý. Severdi de hocasýný, ders iþleyiþini; konuyu herkese öðretmenden býrakmazdý. Hatta memleketi Giresun'a tayini çýkýp da giderken aðlamýþtý da arkasýndan Haraç istemek þöyle dursun ufak kavgalardan bile disipline gidilirdi. Ne korkulu bir kuruldu o disiplin kurulu. Sözlüde cevap verememe korkusu, hiçbir kabahati yokken bile hocayý yolda görünce duyulan korku, karnede kýrýk var mý acaba korkusu Nereye gittiler? ("Böyle eðitim mi olur, bu kadar da olmaz" tartýþmalarý hiç kýpýrdamadan bir kenarda dursun, mevzumuz o deðil) Sýnýflara çizgi film izlenen projeksiyonlar, hiç kullanýlmayan akýllý tahtalar girerken; öðretmen sandalyesinde öðretmenin ceketi asýlýyken uslu duran öðrenciler, bir bakýþýyla sýnýfý susturan öðretmenler nereden çýkýp gittiler. Ne çabuk deðiþivermiþti her þey. Þimdi okulun sokaðýndan eve doðru yollanýrken öðrencileri -görünmemek için kaçmak þöyle dursun- yüz metreden "hoccaaam!" diyorlardý. Yapýlan saygýsýzlýk, kýzýlan o öðrenci deðildi aslýnda mesele. Olayýn kendisiydi ve hatta arkasýndan gizlenen koca bir, eðitimin sisteminin ne halde olduðu, fikriydi. Kýrýk not için çocuða deðil öðretmene çýkýþan veliler, "Kaç lira maaþ alýyorsun hocam, okuyup da ne olacak?" sorusuydu mesele. Toplumun hocaya, eðitime bakýþýydý. Ne çabuk deðiþivermiþti her þey. Her þey kara tahtanýn sýnýflarýmýzdan çýkmasýyla büyüsünü kaybetti belki de... Haraççýlarýn en azýlýsýný çaðýrdý yanýna. O gün birinden zorla beþ lira aldýðýný duymuþtu. Neyse ki tanýdýðý bir çocuktu. Pek çok öðretmene kök söktürmesine, pek çoðuyla idareye gitmesine raðmen kendisine biraz saygý duyardý nedense. Kul hakkýný anlattý ona. Zorla para almak þöyle dursun, birini incitmenin, kalbini kýrmanýn affedilmeyecek günahlardan olduðunu söyledi. Beþ lira da para verdi. "Bu parayý o çocuða ver, özür dile, ne yap yap kendini affettir." dedi. "Bana borcunu paran olunca ödersin." demeyi de ihmal etmedi. Efendim toplanan vergilerle ödenemiyor muydu? Hayýr ödenemiyordu. Çünkü toplanan vergilerin %85'i faize gidiyordu. Borç, eðer geleceðe yatýrým için ise faydalýdýr. Ama eðer günü kurtarmak için ise baðýmsýzlýðýnýzý dahi elinizden alacak kadar zararlýdýr. Bugün Türkiye maaþ ödemek için borçlanmýyor, yatýrýmlarý finanse etmek için borçlanýyor. Mesela, Devlet bir yol yaptýðýnda sadece rahat seyahat imkaný doðmuyor ayný zamanda yakýt tasarrufu, cari açýðýn finansmaný da hesap ediliyor. Bugün toplanan vergilerin %85'i deðil,%15 civarý faize gidiyor ve gittikçe de bu oran düþüyor. Siz birey olarak eðer tatile gitmek için borç alýrsanýz, bu borcun geri dönüþü olmaz. Bu þekilde borçlanarak aslýnda gelecekteki gelirinizden feragat ediyorsunuz demektir. Ama eðer iþinizi geliþtirmek için borç alýyorsanýz, o borcun geri dönüþü pozitif olur. Ýþiniz büyür, geliriniz artar.. vs. Yani deðerli Dostlarým, Bilmeden, öðrenmeden bazý þeyleri aðzýmýzda sakýz yapmayalým. Zira diþiniz kýrýlabilir! DEMOKRASÝ TEMBELLERE GÖRE BÝR SÝSTEM DEÐÝL! MEÐER BENZÝN DÖKÜL- MÜÞ GÝBÝ YANMAYA HA- ZIRLARMIÞ, KIVILCIM BEK- LÝYORLARMIÞ! NEYMÝÞ EFENDÝM HÜKÜ- METÝ BEÐENMÝYORLAR- MIÞ, DEVÝRECEKLERMÝÞ! BUNU SÖYLEYENLER KEN- DÝLERÝNÝ DEMOKRAT, ATA- TÜRKÇÜ DÝYE NÝTELENDÝ- RÝYORLAR. BARÝ ATATÜRK'Ü BU GAYRÝ MEÞRU YOLA ALET ETME- YÝN! NASIL AMA! ASKER, YARGI ARKANIZ- DAN ÇEKÝLÝNCE TENCERE- YE, TAVAYA KALDINIZ! ARTIK ÇALIÞMAYANA EK- MEK DE YOK, ÝKTÝDAR OL- MAK DA YOK! Utanýr gibi oldu çocuk. Sonra o gün ve ertesi gün, o hafta, o ay, hatta o yýl; o paranýn ödenmediðini öðrendi öðretmen. Kendi parasýný da getirmedi tabi ki. Çocuðun öðretmenden köþe bucak kaçtýðýný falan da sanmayýn. Þimdi okulun sokaðýndan eve doðru yollanýrken-görünmemek için kaçmak þöyle dursun- yüz metreden "hoccaaam!" demeyi hiç ihmal etmiyor.

7 15-30 Haziran 2013 güncel 7 Yücel Çelikbilek Anadolu Yakası Gazeteciler Cemiyeti Yönetimi Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek i makamında ziyaret etti. AYGAD Yöneticilerini ağırladı 3 yıl önce kurulan ve kısa sürede basın yayın ve iletişim konularında yapmış olduğu çalışmalarla adından söz ettiren Anadolu Yakası Gazeteciler Cemiyeti (AYGAD) Yöneticileri makamında ziyaret ettikleri Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek e yapmış oldukları çalışmalarla ilgili bilgi aktardı. Kartal, Tuzla, Maltepe, Sultanbeyli, Sancaktepe, Ümraniye, Çekmeköy, Gebze, Beykoz ve Şile de yayın yapan gazetelerin yöneticilerini kabul eden Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, yerel basının görevini doğru yaptığı sürece önemli bir misyon taşıdığını ve toplumun bilgilenmesi adına sorumluluğunun büyük olduğunu kaydetti. AYGAD 3 yıl önce kuruldu AYGAD Başkanı Ümit Kahyaoğlu da, AYGAD ın 3 yıl önce kuruluğunu ifade ederek Marmara Üniversitesi ile birlikte bir eğitim programı yaptıklarını ve bu program sonunda programa eksiksiz katılan isimlere sertifika verildiğini söyledi. Bu programları düzenlemekteki amaçlarını, yerel basına çeki düzen vermek ve kaliteli yayın yapmak olarak açıklayan Kahyaoğlu, AB Bakanlığı ile de çeşitli çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. AYGAD bünyesinde 47 gazete olduğunu da sözlerine ekleyen Ümit Kahyaoğlu, İstanbul da yerel basının istenilen haklara bir türlü kavuşturulamadığını ve Büyükşehirlerde yayın yapan kurumlara Basın İlan Kurumu nun farklı bir bakış sergilemesinin basın özgürlüğüne kısmı bir körelmeye neden olduğunu belirtti. Sözlerinin sonunda İstanbul Anadolu yakasındaki bütün Beldiye başkanlarını ziyaret ederek AYGAD ı anlattıklarını ifade eden Kahyaoğlu, Tuzla, Kartal, Pendik, Çekmeköy ve Şile den sonra Beykoz u ziyaret ettiklerini söyledi. AYGAD Başkanı Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek e kabullerinden dolayı teşekkürlerini iletti. AYGAD ın çalışmalarını önemli buluyorum Yaklaşık bir saat süre ile davam eden ziyarette çeşitli açıklamalar yapan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek AYGAD ın çalışmalarını önemli bulduğunu kaydetti. Beykoz Belediye Başkanı Çelikbilek, AYGAD üyeleri ile tek tek sohbet ederek fikirlerini paylaştı. Beykoz Belediyesi Basın Danışmanı Abdurrahman Cüneyt Fidancı nın da katıldığı ziyarette toplu fotoğraf çekiminin ardından Beytaş Tesisleri'nde öğle yemeği yendi. Yücel Çelikbilek, ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek AYGAD ın çalışmalarını önemli bulduğunu kaydetti.

8

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr B L N Z... IL: 43 S I: 15.090 S NIN BH I NIN F HI, Þ V R V ÞÛ RÂ DIR Doðu donuyor usi bir ya yük sek ba sýnç sis te mi nin et ki si al týn da bu lu nan Do ðu na do lu Böl ge sinde so ðuk ha va ha ya tý

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Bu mesele anayasayla deðil, özgürlükçü yorumla çözülür

Bu mesele anayasayla deðil, özgürlükçü yorumla çözülür SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR en uzun etapta Ha be ri say fa 6 da SEYYAR MEDRESE-Ý NURÝYE TRABZON DAYDI Ha be ri say fa 15 te www. bediüzzamanhizmettir.org YIL: 41 SA YI: 14.580 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... YALOVA DA NURLU COÞKU Mehmet Çalýþkan ýn haberi sayfa 15 te ÝSTANBUL DA LÂLE ZAMANI Ha be ri sayfa 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.775 AS

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

Ergenekon da bir dalga daha

Ergenekon da bir dalga daha SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lmustafa Necati Bursalý lahmet Günbay Yýldýz lprof. Dr. Ýsmail Lütfi Çakan lprof. Dr. Lütfü Ülkümen lnecmeddin Þahiner lvehbi

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl mülâkât Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl "Kendi kadrini/konumunu bilen hiç kimse helak olmadý, olmaz" der, seleften birçok kimse. Ýsmet Özel, "Kýrk Hadis" adlý eserinde, Müslüman'ýn

Detaylı

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE GÜNEY AFRÝKALI HAFIZ SADÝEN: GENÇLERÝN KUR AN I SEVMESÝ ÇOK ÖNEMLÝ nhaberý SAYFA 4 TE KANADA DA ÝFTARLA TANIÞTI TORONTO DA ÝLK DEFA RAMAZAN ÇADIRI KURULDU nhaberý SAYFA 7 DE TANIÞMA VE DÝYALOĞA VESÝLE

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA IL: 43 SA I: 15.092 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BATILI ÜLKELER DERS ALSIN Tür ki ye Ý ran ý i yi ta nýr uu lus la ra ra sý Kriz Gru bu, Ba tý lý

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

BAÞSAVCI MECLÝSTEN ÖZÜR DÝLESÝN

BAÞSAVCI MECLÝSTEN ÖZÜR DÝLESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý BÝR YAÞINA KADAR SADECE ANNE SÜTÜ YETER SAÐLIKLI HAYAT ÝÇÝN ANNE SÜTÜ ÞART Ha be ri say fa 19 da BEL FITIÐINA SEBEBÝYET VERÝYOR PC BAÞINDA EN FAZLA 20 DK KALIN Ha be ri say fa 20 de

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BOSNA NIN HAFIZASI ESKÝ GÖRÜNÜMÜNE KAVUÞTU nhaberý SAYFA 4 TE ÇOCUKLARI ASKERE ALAN ÜLKELER UTANDIRILACAK nhaberý SAYFA 16 DA Vatan Þaþmaz: Ekrandaki müstehcen esprilere karþýyým/ 4 te 50 SÝVÝL TOPLUM

Detaylı