Ümraniye Belediyesi cadde ve sokaklarýn aydýnlatmalarýný yeniliyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ümraniye Belediyesi cadde ve sokaklarýn aydýnlatmalarýný yeniliyor"

Transkript

1 Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 21 HAZÝRAN 2013 YIL: 10 SAYI: Öðretmenler Boðazda stres attý Eðitim-Bir Sen Ýstanbul 4 No'lu Þube Sultanbeyli temsilciliði, Sultanbeyli Belediyesi iþbirliðiyle Öðretmenler ve aileleri için" Boðaz Turu" Gezisi düzenledi. Üs kü dar Bey ler be yi Sa ra yý önün den ha re ket eden Ge - mi, Bo ða zýn Av ru pa ya ka sý ký yý - la rýn dan ta ri hi ya lý ve me kân la rý te ma þa ede rek, Kuz gun cuk ön le - rin den Fa tih Sul tan Meh met Köp rü sü al týn dan ge çe rek Kü - çük su ve Kan dil li ký yý la rýn dan Ana do lu Ya ka sý ký yý la rý na ge çe - rek Ana do lu hi sa rý ön le rin den de vam ede rek Bey ler be yi Sa ra yý önün de tu ru nu ta mam la dý. Ge zi bo yun ca Sul tan bey li Be - le di ye si Kül tür Mü dü rü Meh met Ma zak ve Tu rizm Reh be ri Zü - bey de Çe tin reh ber lik edip bil gi - ler ver di ler. Ül ke mi zin de ðer le ri ne sa hip çý ka ca ðýz Eði tim-bir Sen Ýs tan bul 4 No.lu Þu be Baþ ka ný Ta lat Ya - vuz bir se lam la ma ko nuþ ma sý ya pa rak; ''Öð ret men le ri mi zin zor lu bir eði tim-öð re tim yý lýn - dan son ra ai le le riy le bir lik te stres atýp yor gun luk gi der me - le ri için bu gü zel im kâ ný sað la - yan Sul tan bey li Be le di ye Baþ - ka ný na ve Sul tan bey li tem sil ci - li ði mi ze te þek kür edi yo rum'' de di. Ya vuz ko nuþ ma sý ný þöy le ta mam la dý; "Bir ta kým zor luk - la rý ya þa dý ðý mýz öð - re tim yý lýn da önem li sü reç ler den geç tik. Ül ke mi zin ge le ce ði nin þe kil len me si için, bu mil le tin de - ðer le ri ne bað lý ül ke si ni ve mil le - ti ni se ven eði tim ci ler ola rak, önü müz de ki sü reç te ül ke mi zin bir daha es ki ka ran lýk dar be gün - le ri ne dön me me si için, ek me ði - mi zin hak sýz ye re bö lün me me si için var gü cü müz le ça lýþ ma ya de - vam ede ce ðiz. Bü yük kat ký la rý - mýz la ül ke mi zin gel di ði bu no - kta da ki þi le re ve za ma na bað lý ol ma dan hep doð ru lar la be ra ber maz lum la rýn ya nýn da yer ala ca - ðýz. Ül ke mi zin ön ce eði tim ala ný - Ümraniye Belediyesi malzeme desteði saðlayarak, AYEDAÞ iþbirliði ile Ümraniye'de bulunan cadde ve sokaklardaki eksik aydýnlatmalarý tek tek tespit ederek yeniliyor. Birçok hizmeti hayata geçiren Ümraniye Belediyesi þimdi de vatandaþlara daha iyi hiz met ver mek için, Anadolu Yakasý Elektrik Daðýtým A.Þ. iþbirliði ile Ümraniye'de bulunan cadde ve sokaklardaki eksik aydýnlatmalarý tek tek tespit ederek yeniliyor. Bu kapsamda Ümraniye Belediyesi Hizmet Binasý önünde düzenlenen programa; Ümraniye Belediye Baþkaný Ha san Can, AYE DAÞ Anadolu Yakasý Genel Müdürü Mükremin Çepni, AYEDAÞ Anadolu Yakasý Genel ný; Ýmam Ha tip le re, seç me li din ders le ri ne, ba þör tü sü ile ders le re gi ren öð ret men ve öð ren ci le ri mi - ze sa hip çý ka rak ye ni den inþa ede ce ðiz" de di. Sul tan bey li Ýl çe Mil li Eði tim Mü dü rü Ve fa Ve dat Bu dak'ta bir se lam la ma ko nuþ ma sý ya - pa rak "Bu gü zel or ta mý sað la - yan Eði tim-bir Sen Sul tan bey li tem sil ci si Mu rat Þit'e, eði ti me ver di ði des tek ve kat ký la rýn dan do la yý Sul tan bey li Be le di ye Baþ ka ný Hü se yin Kes kin'e ve ça lýþ ma ar ka daþ la rý na te þek kür ede rim" de di. SAYFA 05 TE Ümraniye Belediyesi cadde ve sokaklarýn aydýnlatmalarýný yeniliyor Müdür Yardýmcýsý Ýrfan Dinçay, Ümraniye Belediye Baþkan Yardýmcýlarý, Birim Müdürleri ve ekipler katýldý. 05 TE Bölgenin En Ýstikrarlý Gazetesi Gerçek Medya Her Hafta Baský ve abonelerine PDF mail daðýtýmýyla adet tiraja ulaþýyor onbinlerce kiþi tarafýndan okunuyor! Bir gönül insaný Sultanbeyli'de anýldý Ýmam Ha tip ca mia sý nýn de ðer li ho ca sý Ke mal Te mel, Sul tan bey li'de dü zen le nen an lam lý pro gram la anýl dý. An ma pro gra mý - na Te mel'in öð ren ci le ri nin ya ný sý ra ar ka - daþ la rý ve çok sa yý da se ve ni ka týl dý. Tür ki ye'nin ge le ce - ði ne yön ve ren bir nes - lin ye tiþ me sin de bü yük emek le ri olan de ðer li þah si yet le ri, ger çek leþ - tir di ði pro gram lar la anan Sul tan bey li Be le - di ye si, yi ne an lam lý bir pro gram dü zen le di. Be - le di ye bu kap sam da, ye tiþ tir di ði genç ler le ül ke mi ze bü yük hiz - met le ri olan Er zin can Ýmam Ha tip Li se si es ki mü dü rü mer hum Ke - mal Te mel'i an dý. An - ma pro gra mý na 20, 21 ve 22. Dö nem Mil let ve - ki li Tev hit Ka ra ka ya, 22. Dö nem Mil let ve ki li Prof. Dr. Hik met Öz de - mir, Be le di ye Baþ ka ný Hü se yin Kes kin, AK Par ti Ýs tan bul Ýl Yö ne - tim Ku ru lu Üye si Ce lal Er do ðan, AK Par ti Sul - tan bey li Ýl çe Baþ ka ný Ali Se vinç, Ke mal Te - mel'in ya kýn ar ka daþ la - rý ve çok sa yý da se ve ni ka týl dý. Ay þe Ha tun Ca - mii Ýmam Ha ti bi Fev zi Kes kin'in ku ran Ti la ve - ti ile baþ la yan pro gram Baþ kan Kes kin'in ko - nuþ ma sýy la de vam et ti. "Onu Her kes Ta ný ma lý ve Bil me li" Ke mal Te mel gi bi müs tesna bir in sa nýn sa de ce ar ka daþ la rý ve ta le be le ri ta ra fýn dan bi - lin me si ni is teme di ði ni ifa de eden Kes kin, "Ýs- te dik ki onu hem il çe hal ký mýz hem de tüm Tür ki ye ta ný sýn, ör nek al sýn. Bun dan do la yý pro gra mýn ha zýr lan ma - sýn da eme ði ge çen le re te þek kür edi yo rum" de di. Te mel'in va rý ný yo ðu nu ta le be le ri ne har ca dý ðý ný ifa de eden Kes kin, ko nuþ ma sýn da þun la rý kay det ti: "Ýsa- bet li söz le ri dý þýn da faz la ko nuþ ma yan, ke - ma le er me yol cu lu ðun - da yol daþ lýk et ti ði her - ke sin yo lu nu ay dýn lat - ma yý gö rev edi nen, ar - ka daþ la rý nýn de yi miy le, va kýf hiz me tin de ge lin gi bi hiz met eden bir in - san ol mak an cak Ke mal Te mel ho ca mýz için söy le ne cek söz ler dir. Ta le be le ri ne ken di ev - la dý gi bi hiz met eden, mü dü rü ol du ðu oku lun ye ri ge lip yer le ri ni pas - pas la yan, inan dý ðý nýn pe þin de bir ömür sür - dü ðü gi bi, aç tý ðý yol dan yü rü yen ye ni is tisn alar ye tiþ tir me ye gay ret eden, te mas ta bu lun - du ðu her þe yin dos tu olan, kar þý laþ tý ðý her - kes le kal biy le ir ti bat ku ran bir mu hab bet eh li, bir gö nül eri, bir müs tesna, an cak Ke mal Te mel ho ca mý za ait sý - fat lar dýr." Te mel'in zi hin ler de fi kir, dil ler de zi kir, gö - nül ler de iman do lu ik - sir le yü rü yen Ýmam Ha - tip genç li ði nin ye tiþ me - sin de bü yük hiz met le ri ol du ðu nu ifa de eden Kes kin, "Bir Ýmam Ha - tip li ola rak ken di si ni rah met ve min net le aný - yo rum" de di. Kes kin'in ar dýn dan Prof. Dr. Hik met Öz de - mir baþ kan lý ðýn da baþ - la yan pa nel de Ke mal Te mel'in ha ya tý ný ar ka - daþ la rý ve öð ren ci le ri an lat tý.

2 15-30 Haziran güncel Sultanbeyli Belediyesi tarafından eğitim ve öğretim yılında hizmete açılan ve öğrencilere okul derslerinde destek veren Sultanbeyli Gençlik Eğitim Merkezi yaz okulu düzenliyor. Sugem li öğrenciler yaz okulunda buluşuyor ultanbeyli de eğitim-öğretim sezonunda faaliyete başlayan ve bu kapsamda S 400 öğrenciye hizmet veren SUGEM, öğrencileri için yaz okulu düzenliyor. SUGEM de5, 6, 7 ve 8. sınıflarda okuyan öğrenciler eğitim aldı. Mehmet Akif Mahallesi nde bulunan merkezde öğrencilere, matematik, Türkçe, fen bilgileri, sosyal bilgiler, İngilizce ve bilgisayar alanında ücretsiz eğitim verildi. Öğrencileri her adımda başarıya götürecek adımlar atan SUGEM, şimdi yaz okulu düzenleyerek öğrencilerin tatilde de kişisel gelişimlerine ve eğitimlerine destek verecek. Yaz Okulunda Hangi Eğitimler Var? Değerler eğitimi ve sosyal aktiviteler olarak iki ana başlık altında toplanan yaz okulu eğitimlerinde siyer derslerinden zararlı alışkanlıklardan uzak durma eğitimine, ilmihal derslerinden doğruluk ve dürüstlük alışkanlığı kazandırma eğitimlerine kadar birçok konuda dersler verilecek. Bunun yanısıra öğrenciler piknik, turnuva ve gezilerle yaz okulunu en verimli şekilde değerlendirecek. Ayrıca bunların yanında ilerleyen günlerde İstanbulensis Gençlik Merkezi ve SUGEM de gitar, bağlama, saz ve resim dersleri planlanıyor. Yaz okuluna başvurular 20 Haziran tarihine kadar alınıyor. Katılmak isteyen SUGEM öğrencilerinin kayıtlarını SUGEM kurs merkezine yaptırmaları gerekiyor. Kepek ekmeğindeki sahteciliğe dikkat! Hükümetin uyarıları, kepek oranının artması halkı esmer ekmeğe yöneltti ve bazı üreticiler, ekmeği daha siyah göstermek için koyu kavrulmuş malt ve karamel kullanmaya başladı. Somali nin en büyük yetimhanesi ihh dan İHH nın Somali de inşa ettiği bin 500 öğrenci kapasiteli Anadolu Eğitim Merkezi hizmete açıldı. İ HH İnsani Yardım Vakfı Afrika da sürdürdüğü yardım faaliyetleri kapsamında kalıcı projeler hayata geçirmeye devam ediyor. Vakıf son olarak Somali nin başkenti Mogadişu da ülkenin en büyük yetim barınma merkezi olan Anadolu Eğitim Merkezi nin inşaatını tamamladı. Merkezin açılışını Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut, Türkiye nin Mogadişu Büyükelçisi Dr. Kani Torun ile birlikte İHH Başkan Yardımcısı Hasan Aynacı yaptı. İHH, 20 yıldır iç savaş, siyasi istikrarsızlık ve kuraklıkla mücadele eden Somali de yetimlere yönelik yardım faaliyetlerine devam ediyor. Son olarak başkent Mogadişu da inşa edilen Anadolu Eğitim Merkezi bölgenin en büyük yetim barınma merkezi olma özelliği taşıyor. Geçtiğimiz günlerde hizmete açılan merkezde, yetimlerin barınma, beslenme, eğitim, sağlık gibi tüm yaşamsal ihtiyaçları karşılanabilecek. Anadolu Eğitim Merkezi içerisinde; okul binası, idari bilimler binası, Kur an kursu, erkek ve kız öğrenciler için iki ayrı yatakhane binası, spor salonu, cami, sağlık kliniği ve yemekhane bulunuyor. Toplam 10 bin metrekare alan üzerine inşa edilen eğitim merkezinde aynı anda 400 öğrenci yatılı olarak kalabilecek. Bin beş yüz öğrencinin de eğitim alabileceği merkeze bölgedeki her kabileden öğrenci alınıyor. Bu sayede kabileler arası çatışmaların yoğun yaşandığı Somali de gruplar arasında diyalog ortamının oluşturulması da hedefleniyor. 16 yıldır Somali de sürdürdüğü yardım faaliyetleri kapsamında tarım okulu, katarakt, su kuyusu gibi birçok proje gerçekleştiren İHH, ayrıca 3 bin 417 Somalili yetim çocuğu sponsor aile sistemi kapsamında düzenli olarak destekliyor. A nkara Halk Ekmek Genel Müdürü Ali İlkbahar ile Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, bir yılda tam buğdaylı ekmek tüketiminin yüzde 10 arttığını söylüyor. Buğday renginin açık kahverengi olduğu, piyasada bulunan simsiyah ekmeklerinse tüketilmemesi uyarısında bulunuyor. Siyah ekmeğin ilk bakışta anlaşılmayacağını belirten Alnıaçık, çok kabarmış ve yüksek hacimli ise muhtemelen tam buğday ekmeği olmadığına işaret ediyor. Alnıaçık, Hacettepe Üniversitesi Gıda Uzmanı Prof. Dr. Hamit Köksel aracılığıyla bir araştırma yaptık. Araştırma sonucunda sağlık açısından cazip hale gelen siyah ekmeği daha da siyahlaştırmak için katkı maddelerinin kullanıldığı ortaya çıktı. Bu ekmeklerin kepek içeriğini yüksek göstermek için de dış kısmı kepekle kaplanıyor. diyor. Piyasadaki ekmeklerin kepek oranının 550 randımanlı undan yapıldığını dile getiren Alnıaçık, 1 Temmuz itibarıyla ekmeklerin kepek oranının 800 randımana çıkacağını ifade ediyor.

3 21 HAZÝRAN 2013 HABER HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 03

4 04 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA HABER 21 HAZÝRAN 2013 Y l : 10 Say : 293 mtiyaz Sahibi ve Yaz þleri Müdürü ÖMER FARUK GERÇEK Genel Yay n ve Reklam Koordinatörü HAKAN ERDEM F. Kurumsal Tanýtým ve Müþteri Temsilcisi ÞÜKRÜ KAYA F. Reklam ve Tanýtým Sorumlularý HARUN ÇETÝN HASAN TAÞKIN - MEHMET SOLMAZ Genel Yay n ve Hukuk Dan þmanlar AV. MEHMET TOPKAYA - AV. OKTAY TOPKAYA Tasarým GERÇEK MEDYA Ulaþým EKREM ERDEM Dað t m Sorumlusu HASAN TAÞKIN Mehmet Akif Ersoy Mah. Cami Cad. 8/1 Sultanbeyli / STANBUL (0216) (0542) (0216) (0532) Bask : GERÇEK VÝZYON GAZETESÝ BASKI TESÝSLERÝ A. Gazi Mah. Ferah Cad. Ýpekyolu Sk. No: 9 Sultanbeyli / STANBUL Yay n Türü: Yerel Süreli - Bask Tarihi: Gazetemiz bas n ahlak kurallar na uymaya söz vermiþtir. Köþe yaz lar ndan doðan hukuki sorumluluk yazarlara aittir. *Tanýtým amacýyla ücretsizdir

5 21 HAZÝRAN 2013 GÜNDEM HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 05

6 06 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA YORUM 21 HAZÝRAN 2013 Yaz tatiline girerken Hepimizde tatlý bir telaþ baþladý. Anne babalarda bir baþka, evlatlarda baþka, baþka telaþ var. Kimilerimiz verdiðimiz sözün gereðini yapma, kimilerimiz ise çocuklarýn baþarýlarýný ödüllendirme telaþý. Çocuklar çoktan yapmýþlar planlarýný. Mübarek Ramazaný hesap edenler de var, biz her hâlükârda falanca yerde olacaðýz diyenlerde. Dedeler ninelerde de bir telaþ var sanýrým, torunlar gelecekler, oðullar, kýzlar, gelinler, damatlar acaba hangileri ne zaman gelecek diye. Bir de planlarý bozulanlar var, kimimiz gideceðimiz yere gidemiyoruz, kimimiz maddi, manevi bozukluklara uðramýþýz (Allah muhafaza eylesin) o yüzden iptal ediyor veya tehir ediyoruz. KAYA KILIÇ Sebepleri iyi anlatmalýyýz çocuklarýmýza. Hayatýn hep planlandýðý gibi gidemeyeceðini, her istediðimizi/dilediðimizi gerçekleþtiremeyeceðimizi bilmeliyiz ve bilmeliler çocuklarýmýz. Bizlerde iç dünyamýzda buna yer bulmalýyýz, aksi durumlarda ruh halimiz bozuluyor, kiþilik bozukluklarý veya daha ileri þeyler olabiliyor. Her ne olursa olsun üstesinden gelebiliriz deyip; hayatýn da bir imtihan(sýnav) olduðunu unutmamalýyýz. Sebeplerin geçip, hayatýn normale döndüðünde tekrar planlarý uygulayabileceðimizi unutmadan yolumuza devam edebilmeliyiz. Hayatýn her halini düþünmeli, normal gitmeyen iþlerimizle alakalý nedenlerini ve niçin'lerini ortaya koyarak, halimizi ona göre idame etmeye çalýþmalýyýz. Çocuklarýn okullarda yapmýþ olduklarý stresleri üzerlerinden atabilecekleri ortamlarý onlara saðlamaya çalýþmalýyýz. Okullar tatil oldu okul bitti mantýðýndan da çocuklarý sýyýrmadan; okuldaymýþlar gibi de çocuklarý sýkmamalýyýz. Okuldan kurtulduk ne güzel þimdi akþama kadar bilgisayar baþýnda, oyun ve internetten baþka bir þey yapmayacaðým dedirtmemeliyiz diye düþünüyorum. Orta yolu bulup; hem okuyan, hem oyun oynayan, hem de bir dönem boyunca kurduklarý hayallerinden bir kýsmýný gerçekleþtirmeliler diye düþünüyorum. Boþlamadan, boþ býrakmadan, sýkmadan çocuklarýnda, bizimde istediðimiz gibi bir tatil olsun derim. Çocuklarýmýzý güzel bir þekilde yetiþtirelim derim. Bu konuyla alakalý kýsa bir hikaye okumuþtum, sizlerle paylaþayým istedim, inþallah beðenirsiniz. Üç anne ve üç çocuk "Üç kadýn ellerinde sepetleriyle pazardan dönüyorlardý. Dinlenmek için yolun kenarýndaki kanepeye oturdular. Çocuklarý hakkýnda sohbet etmeye baþladýlar. Birinci kadýn; Oðlunun çok hareketli olduðunu, ellerinin üzerinde dakikalarca yürüyebileceðini söyledi. Ýkinci kadýn; Bülbül sesli oðlunun þarkýlarýna herkesin bayýldýðýný anlattý. Üçü4ncü kadýn onlarý dinlemekle yetindi. Niçin konuþmadýðýný sorduklarýnda: Benimkinin anlatýlacak bir marifeti yok, dedi. Bu konuþmalara kulak misafiri olan bir ihtiyar, kadýnlarýn peþinden yürüdü. Sokaðýn baþýnda kadýnlar sepetlerini yere býrakýp yorulan kollarýný, aðrýyan bellerini ovuþturmaya baþladýlar. Onlarý gören çocuklarý koþarak geldiler. Birinci kadýnýn oðlu perendeler atarak ellerinin üzerinde yürüyordu. Ýkinci kadýnýn oðlu bir taþýn üzerine oturup annesinin sevdiði þarkýlardan birini söylemeye baþladý. Diðer kadýnlar onu coþkuyla alkýþladýlar. Üçüncü kadýnýn oðlu ise; Sana yardým edeyim anneciðim, diyerek sepetin kulpuna yapýþtý. Kadýnlar oradan geçmekte olan yaþlý adama, çocuklarýnýn marifetini nasýl bulduðunu sordular. Ben marifetli bir çocuk gördüm, dedi ihtiyar. 0 da annesine yardýma koþan þu çocuk, 0, Peygamber (s.a.v.) Efendimizin "HERKESE ANNESÝ- NÝN HÝZMETÝNDE BULUNMAYI TAVSÝYE EDE- RÝM." hadis-i þerifine uygun davrandý demiþ. Allah bizlere de hayýrlý evlatlar yetiþtirsin dilek ve temennisiyle; kalýn huzur ve saðlýcakla. Medyanýn bazý kesimleri fotoðraf siyaseti yapýyorlar. Bir insanýn sürekli öfkeli halini resmederseniz, o resmi görenler de o insaný o þekilde algýlarlar. Özellikle dikkat ediyorum da, bazý gazeteler sayýn Erdoðan ile ilgili haber yaparken hep benzer türde öfkeli halini göste- ÝSA ren resimleri DOÐAN kullanýyorlar. Dikkat edin, Erdoðan ile ilgili her haberlerinden öfkeli bir Erdoðan resmini görürsünüz. Bu özellikle yapýlýyor. Bu bir mühendislik çalýþmasýdýr. Maksat öfkeli bir insan algýsýný toplumda mümkün olduðunca yaratmak, zihinlerde yer etmesini saðlamaktýr. Diktatör söylentisi boþuna çýkarýlmadý. Bu ve bezeri tezgahlarýn tarihte örnekleri var. Mesela: Saddam Hüseyin'in son günlerinde medyadaki resimlerine bir bakýnýz! Sanki o ABD o Saddam ile bir çok kez ayný karede görüþmemiþ, el sýkýþmamýþ gibi! Efendim o kalabalýklar devlet imkanýyla toplanmýþ! Etrafýmda daha önce hiç mitinge katýlmamýþ o kadar çok insan vardý ki, sadece geçmiþteki o acý günleri yeniden yaþamamak için o gün oradaydýlar. Devlet imkaný, zoru.. vs ne derseniz deyin. O mahþeri kalabalýðý askeri zorbalýkla dahi toplayamazsýnýz! Kalabalýðýn çokluðuna takýlacaðýnýza, neden orada toplandýðýný düþünün! Gezi'dekileri anlýyorsunuz da Kazlýçeþme'dekilerini neden anlamýyorsunuz? Yazýk ki, MHP'de halký anlayamamýþ, sokaktaki vandallara kol kanat germiþ gibi tavýr takýnýyor. Bu ne iktidar karþýtlýðý! Bu ne hýrs! Kazlýçeþme'deki o MHP'lileri anlamak bu kadar zor mu? Okulda bazý çocuklar - çok þükür hepsi deðil - yine bazý çocuklardan zorla para almaya baþladýlar. Aslýnda kendilerince bir yanlýþ yoktu; borç alýyorlardý. Kendilerinden daha ufak tefek bir çocuðu köþeye sýkýþtýrýyor "Elli kuruþun var mý, bir liran var mý?" diyerek çocuðun ceplerini karýþtýrýyor ve ne bulurlarsa alýyorlar- ORHAN ZAMAN Gezi'dekilerini anlýyorsunuz da Kazlýçeþme'dekilerini neden anlamýyorsunuz? Bu insanlarýn MHP'nin istikrarlý muhalefetinden bir menfaatleri yok ama AK partinin istikrarlý iktidarýndan menfaatleri çok. Herkes gibi onlar da geçmiþ kötü tecrübeleri yaþamak istemiyorlar. Biraz da kendi içinizdekileri anlamaya gayret ediniz! Muhalefet yaparken hep ayný dereden geçmekle daðlarýn aþýlamayacaðýný hala göremediniz mi? Artýk þu halký anlamak için gerçekten biraz gayret edin. Zira kürsüden baðýrmakla ne kimse saðýr oluyor, ne de kimse duyduðundan fazlasýný alýyor! Bugün makarna, kömür muhabbeti yapanlar o günlerdeki erken emekliliðe baksýnlar! Herkes refah seviyesini yükseltmek, yüksek gelir elde edip daha rahat yaþamak ister! Ama sizin refahýnýz devletinizin gücüyle orantýlýdýr. Yani eðer devletinizin imkanlarý ne kadar çok ise o kadar rahat yaþarsýnýz. Diyelim ki asgari ücret 2.500,- TL olsun. Sizce ekmeðin fiyatý ne kadar olacaktýr? Geçmiþte milyar liralarla maaþ aldýðýnýzda da ekmeðin fiyatý milyonlarla ifade edilmiyor muydu? Eðer devletinizin gücü size bu imkaný vermeye yetmiyorsa ve bunun için para basma yoluna gidiyorsa refah seviyeniz artmadýðý gibi paranýzýn itibarý düþer. Dolayýsýyla refah seviyeniz de düþer. Demek ki öyle kafadan maaþ artýþý mümkün olmuyormuþ! Geliþmiþ ülkelerdeki örneklere bakýp iç geçirebilirsiniz. Ama unutmayýn ki o ülkelerin alt yapý ve üst yapý sorunlarý yoktur. Dolayýsýyla devletin gelirleri sosyal harcamalara daha rahat kanalize edilebiliyor. Oysa Türkiye'nin bütçesinin gelirlerinin önemli kýsmý alt yapý, üst yapý harcamalarýna gitmek durumundadýr. Yani deðerli dostlarým! Eðer bugün refah seviyenizden þikayetçi iseniz, bunun için geçmiþ hükümetlerin popülist politikalarýný, yapýlmayan alt yapý, üst yapý yatýrýmlarýný da eleþtirmelisiniz. Unutmayýn! Demirel döneminde erken emeklilik yüzünden ortalama emeklilik yaþý 40 yaþýnýn altýndadýr.o emekli olan insanlarýn bundan þikayetleri olamaz elbette.ama çocuklarýnýn olacaktýr muhakkak.çünkü çocuklarýnýn refahýný tükettiklerinin farkýnda deðiller. Her yýl sosyal güvenlikte 35 milyar dolar açýk meydana geliyor ve o popülist politikanýn bu ülkeye maliyeti 2040 yýlýna kadar 1 trilyon dolardan fazladýr Peki neden? Geliþmiþ, çok çalýþmýþ ülkelerde dahi 60 yaþ ve üzeri emeklilik var iken bizde hangi mantýk ile böylesi büyük hesap hatalarý yapýldý? Nasýl oldu da hak etmeden, çalýþmadan bu kadar erken emekliliði getirdiler? Cevabý aslýnda çok basit: Eskiden hükümete gelenler için gelecek deðil günü hesap etmek önemliydi. Koltuk için topluma her türlü popülizm yapýlýrdý."benden sonrasý düþünsün" mantýðýyla hükümetlerin biri gelir diðeri giderdi. Bugün makarna, kömür muhabbeti yapanlar o günlerdeki erken emekliliðe baksýnlar! O meydanlardaki gençler, geleceklerinin geçmiþte nasýl bol kepçeden heba edildiðini iyi öðrensinler! Dünü bilmeden bugünleri anlayamazsýnýz! O elinizdeki akýllý cihazlarý baþkalarýnýn yalanlarý için deðil biraz da bu tür þeyleri öðrenmek için kullanýn! Borç ama nasýl borç? 2001 krizi yýllarýnda Türkiye IMF ile neden stand by anlaþmasý imzalamýþtý? Köprü veya yol yapmak için mi? Sosyal yardýmlar için mi? Yatýrýmlarý artýrmak için mi? Hayýr! O günlerde Türkiye memur ve iþçi maaþlarýný ödeyemiyordu. Haraç dý. Giderken, ödeyeceklerini söylemeyi de ihmal etmiyorlardý. Tabi hiç biri ödenmiyordu. Bu durum öðretmenlerinin kulaðýna gitti, hüzünlendi öðretmen. Kendi okul yýllarýný hatýrladý: Ne çabuk deðiþivermiþti her þey. Derste sýra arkadaþýnýn kulaðýna fýsýltýyla bir þey söylediði için hocadan okkalý bir tokat yemiþti de dudaðý patlamýþtý. Hiç darýlmadý, epey kanayan ve umarsýz "Git yýka, bi þey olmaz" diyen hocasýna, "Dudaðýna ne oldu?" diye sormayan babasýna raðmen. Sebepsiz deðildi vurmasý. Severdi de hocasýný, ders iþleyiþini; konuyu herkese öðretmenden býrakmazdý. Hatta memleketi Giresun'a tayini çýkýp da giderken aðlamýþtý da arkasýndan Haraç istemek þöyle dursun ufak kavgalardan bile disipline gidilirdi. Ne korkulu bir kuruldu o disiplin kurulu. Sözlüde cevap verememe korkusu, hiçbir kabahati yokken bile hocayý yolda görünce duyulan korku, karnede kýrýk var mý acaba korkusu Nereye gittiler? ("Böyle eðitim mi olur, bu kadar da olmaz" tartýþmalarý hiç kýpýrdamadan bir kenarda dursun, mevzumuz o deðil) Sýnýflara çizgi film izlenen projeksiyonlar, hiç kullanýlmayan akýllý tahtalar girerken; öðretmen sandalyesinde öðretmenin ceketi asýlýyken uslu duran öðrenciler, bir bakýþýyla sýnýfý susturan öðretmenler nereden çýkýp gittiler. Ne çabuk deðiþivermiþti her þey. Þimdi okulun sokaðýndan eve doðru yollanýrken öðrencileri -görünmemek için kaçmak þöyle dursun- yüz metreden "hoccaaam!" diyorlardý. Yapýlan saygýsýzlýk, kýzýlan o öðrenci deðildi aslýnda mesele. Olayýn kendisiydi ve hatta arkasýndan gizlenen koca bir, eðitimin sisteminin ne halde olduðu, fikriydi. Kýrýk not için çocuða deðil öðretmene çýkýþan veliler, "Kaç lira maaþ alýyorsun hocam, okuyup da ne olacak?" sorusuydu mesele. Toplumun hocaya, eðitime bakýþýydý. Ne çabuk deðiþivermiþti her þey. Her þey kara tahtanýn sýnýflarýmýzdan çýkmasýyla büyüsünü kaybetti belki de... Haraççýlarýn en azýlýsýný çaðýrdý yanýna. O gün birinden zorla beþ lira aldýðýný duymuþtu. Neyse ki tanýdýðý bir çocuktu. Pek çok öðretmene kök söktürmesine, pek çoðuyla idareye gitmesine raðmen kendisine biraz saygý duyardý nedense. Kul hakkýný anlattý ona. Zorla para almak þöyle dursun, birini incitmenin, kalbini kýrmanýn affedilmeyecek günahlardan olduðunu söyledi. Beþ lira da para verdi. "Bu parayý o çocuða ver, özür dile, ne yap yap kendini affettir." dedi. "Bana borcunu paran olunca ödersin." demeyi de ihmal etmedi. Efendim toplanan vergilerle ödenemiyor muydu? Hayýr ödenemiyordu. Çünkü toplanan vergilerin %85'i faize gidiyordu. Borç, eðer geleceðe yatýrým için ise faydalýdýr. Ama eðer günü kurtarmak için ise baðýmsýzlýðýnýzý dahi elinizden alacak kadar zararlýdýr. Bugün Türkiye maaþ ödemek için borçlanmýyor, yatýrýmlarý finanse etmek için borçlanýyor. Mesela, Devlet bir yol yaptýðýnda sadece rahat seyahat imkaný doðmuyor ayný zamanda yakýt tasarrufu, cari açýðýn finansmaný da hesap ediliyor. Bugün toplanan vergilerin %85'i deðil,%15 civarý faize gidiyor ve gittikçe de bu oran düþüyor. Siz birey olarak eðer tatile gitmek için borç alýrsanýz, bu borcun geri dönüþü olmaz. Bu þekilde borçlanarak aslýnda gelecekteki gelirinizden feragat ediyorsunuz demektir. Ama eðer iþinizi geliþtirmek için borç alýyorsanýz, o borcun geri dönüþü pozitif olur. Ýþiniz büyür, geliriniz artar.. vs. Yani deðerli Dostlarým, Bilmeden, öðrenmeden bazý þeyleri aðzýmýzda sakýz yapmayalým. Zira diþiniz kýrýlabilir! DEMOKRASÝ TEMBELLERE GÖRE BÝR SÝSTEM DEÐÝL! MEÐER BENZÝN DÖKÜL- MÜÞ GÝBÝ YANMAYA HA- ZIRLARMIÞ, KIVILCIM BEK- LÝYORLARMIÞ! NEYMÝÞ EFENDÝM HÜKÜ- METÝ BEÐENMÝYORLAR- MIÞ, DEVÝRECEKLERMÝÞ! BUNU SÖYLEYENLER KEN- DÝLERÝNÝ DEMOKRAT, ATA- TÜRKÇÜ DÝYE NÝTELENDÝ- RÝYORLAR. BARÝ ATATÜRK'Ü BU GAYRÝ MEÞRU YOLA ALET ETME- YÝN! NASIL AMA! ASKER, YARGI ARKANIZ- DAN ÇEKÝLÝNCE TENCERE- YE, TAVAYA KALDINIZ! ARTIK ÇALIÞMAYANA EK- MEK DE YOK, ÝKTÝDAR OL- MAK DA YOK! Utanýr gibi oldu çocuk. Sonra o gün ve ertesi gün, o hafta, o ay, hatta o yýl; o paranýn ödenmediðini öðrendi öðretmen. Kendi parasýný da getirmedi tabi ki. Çocuðun öðretmenden köþe bucak kaçtýðýný falan da sanmayýn. Þimdi okulun sokaðýndan eve doðru yollanýrken-görünmemek için kaçmak þöyle dursun- yüz metreden "hoccaaam!" demeyi hiç ihmal etmiyor.

7 15-30 Haziran 2013 güncel 7 Yücel Çelikbilek Anadolu Yakası Gazeteciler Cemiyeti Yönetimi Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek i makamında ziyaret etti. AYGAD Yöneticilerini ağırladı 3 yıl önce kurulan ve kısa sürede basın yayın ve iletişim konularında yapmış olduğu çalışmalarla adından söz ettiren Anadolu Yakası Gazeteciler Cemiyeti (AYGAD) Yöneticileri makamında ziyaret ettikleri Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek e yapmış oldukları çalışmalarla ilgili bilgi aktardı. Kartal, Tuzla, Maltepe, Sultanbeyli, Sancaktepe, Ümraniye, Çekmeköy, Gebze, Beykoz ve Şile de yayın yapan gazetelerin yöneticilerini kabul eden Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, yerel basının görevini doğru yaptığı sürece önemli bir misyon taşıdığını ve toplumun bilgilenmesi adına sorumluluğunun büyük olduğunu kaydetti. AYGAD 3 yıl önce kuruldu AYGAD Başkanı Ümit Kahyaoğlu da, AYGAD ın 3 yıl önce kuruluğunu ifade ederek Marmara Üniversitesi ile birlikte bir eğitim programı yaptıklarını ve bu program sonunda programa eksiksiz katılan isimlere sertifika verildiğini söyledi. Bu programları düzenlemekteki amaçlarını, yerel basına çeki düzen vermek ve kaliteli yayın yapmak olarak açıklayan Kahyaoğlu, AB Bakanlığı ile de çeşitli çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. AYGAD bünyesinde 47 gazete olduğunu da sözlerine ekleyen Ümit Kahyaoğlu, İstanbul da yerel basının istenilen haklara bir türlü kavuşturulamadığını ve Büyükşehirlerde yayın yapan kurumlara Basın İlan Kurumu nun farklı bir bakış sergilemesinin basın özgürlüğüne kısmı bir körelmeye neden olduğunu belirtti. Sözlerinin sonunda İstanbul Anadolu yakasındaki bütün Beldiye başkanlarını ziyaret ederek AYGAD ı anlattıklarını ifade eden Kahyaoğlu, Tuzla, Kartal, Pendik, Çekmeköy ve Şile den sonra Beykoz u ziyaret ettiklerini söyledi. AYGAD Başkanı Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek e kabullerinden dolayı teşekkürlerini iletti. AYGAD ın çalışmalarını önemli buluyorum Yaklaşık bir saat süre ile davam eden ziyarette çeşitli açıklamalar yapan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek AYGAD ın çalışmalarını önemli bulduğunu kaydetti. Beykoz Belediye Başkanı Çelikbilek, AYGAD üyeleri ile tek tek sohbet ederek fikirlerini paylaştı. Beykoz Belediyesi Basın Danışmanı Abdurrahman Cüneyt Fidancı nın da katıldığı ziyarette toplu fotoğraf çekiminin ardından Beytaş Tesisleri'nde öğle yemeği yendi. Yücel Çelikbilek, ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek AYGAD ın çalışmalarını önemli bulduğunu kaydetti.

8

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ ÝSLÂMÝYET, HIRÝSTÝYANLIK, MUSEVÝLÝK ALMANYA DA 3 DÝNLÝ ÝLKOKUL Al man ya nýn Os nab rück þeh rin de, Ýs lâ mi ye tin, Hý ris ti - yan lý ðýn ve Mu se vi li ðin bir lik te öð re til di ði bir il ko kul

Detaylı

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl mülâkât Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl "Kendi kadrini/konumunu bilen hiç kimse helak olmadý, olmaz" der, seleften birçok kimse. Ýsmet Özel, "Kýrk Hadis" adlý eserinde, Müslüman'ýn

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET MUKADDES OLCULUK BAÞLIOR Ha be ri sayfa 3 te GAZZE DE EÐÝTÝM DE ÝSRAÝL ABLUKASINDA Ha be ri sayfa 16 da GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: 14.942 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de HÜRRÝYET YAZARI ERTUÐRUL ÖZKÖK SORULARIMIZI CEVAPLANDIRDI Sa id Nur sî nin sor du ðu so ru yu, ben de her gün hay ký ra rak sor mak is ti yo rum ÝSMAÝL TEZER ÝN RÖPORTAJI HAFTASONU EKÝ NDE YGER ÇEK TEN

Detaylı

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa!

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa! Cargill Türkiye Düşük sodyumlu gıdalar için Hayvan beslenmesinde de liderlik Hasan Aksoy ile bi lezzet hikayesi Eylül 2011 İçimizden Biri: Sezai Duyul Bizim okul biiir numaraaa! Cargill - Türkiye Eylül

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle beraberiz. Yoðun geçen bir Mart a- yýný geride býrakmýþ bulunuyoruz. 8 Mart ta cinsel, ulusal, sýnýfsal sömüreye karþý sokaklardaydýk, Halepçe,

Detaylı

25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK

25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK ADAYLIK ÝÇÝN KAMUDA ÝSTÝFALARIN SON GÜNÜ 7 Haziran'da yapýlacak genel seçimler öncesi milletvekili aday adaserpil Þahbudak Vural Þahbenderoðlu yý olmak isteyen kamu görevlileri ardý ardýna istifalarýný

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş TARİH Tarih Bilimine Giriş YGS / LYS TM-TS-YGS 01 1. Aşağıdakilerden hangisi medeniyetlerin yayılmasında diğerlerinden daha az etkili olmuştur? A) Yazının bulunması B) Takvimin kullanılmaya başlanması

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

Gýda yardýmýnda devrim

Gýda yardýmýnda devrim Çorum, sýnav merkezi oluyor Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu Aile þirketlerine önemli uyarýlar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý

Detaylı

Euro çökerse Almanya 500 milyar kaybedecek

Euro çökerse Almanya 500 milyar kaybedecek 0 Dış Haber Esed rejimini destekleyen İran, yanlış yapıyor Arap Baharı nın ilk halkası Tunus devriminden sonra iktidara gelen Ennahda hareketinin lideri Raşid Gannuşi, Suriye de Beşşar Esed rejimini destekleyen

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı