PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit"

Transkript

1 MV 1 geprüfte Sicherheit Teknik Katalog PANEL RADYATÖRLERÝ EN 44 ISO 9001:000 T S E BAG UV PRODUCTO CONFORME A NORMAS Épitésügyi Minóségellenórzó Intézet

2 GÝRÝÞ Bu katalog genelinde siz sayýn müþterilerimize, radyatörlerimizle ilgili teknik bilgiler vererek, en uygun radyatör tipini seçme, yerleþtirme ve kulanma fýrsatýný tanýmak istiyoruz. Termo Teknik Panel Radyatörleri en son teknoloji ürünü olan otomatik bantlarda imal edilmektedir. Tüm radyatörler maksimum 1 bar da sýzdýrmazlýk testi uygulanarak önce astar boya, sonra elektrostatik toz boya ile boyanmaktadýr. Termo Teknik radyatörleri müþterilerimizin gereksinim ve beklentilerine cevap verecek en ekonomik ve en kullanýþlý malý sunmak ilkesi ile EN 44 standardýna uygun olarak ve Kalite Güvence Sistemimiz dahilinde, hedefimiz olan sýfýr hata ile üretilmektedir. Termo Teknik 199 yýlýndan bu yana British Standards Institute (BSI) dan alýnan uluslararasý Kalite Güvence Belgesi ISO 9001:000 sertifikasýna ve Termo Teknik radyatörleri TSE, DIN, BSI, NF, BAGUV, EMI, GOST, AR ve UkrSEPRO ürün standart sertifikalarýna sahiptir. Termo Teknik Panel Radyatörleri 10 yýl garantilidir. Ancak radyatörlerinizin garanti kapsamýnda olmasý için Termo Teknik Panel Radyatör Kullaným Kýlavuzunda belirtilen þartlarýn saðlanmasýna özen gösteriniz.

3 TEKNÝK BÝLGÝLER Termo Teknik radyatörleri EN 1010 standardýna uygun sac kullanýlarak EN 44 standardýna göre imal edilip, DIN standardýna uygun þekilde boyanmaktadýr. Radyatör imalatýnda kullanýlan sac kalýnlýklarý: Panel gövde imalatýnda Konvektör imalatýnda Kapak imalatýnda Radyatör test basýncý Radyatör iþletme basýncý Boya özellikleri Astar boya Toz boya Termo Teknik Panel Radyatörlerinde konvektörler yüksek verimli ýsý geçiþinin saðlanmasý amacýyla doðrudan su kanallarýnýn üzerine kaynatýlmaktadýr. AKSESUARLAR * * * * * * AMBALAJ Dubel ve vida Duvar askýlarý ve aský plastik parçalarý Kör tapa G1/" (contasý ile) Hava alma tapasý (prüjör tapa) G 1/" (contasý ile) Yan kapaklar (panele montajlý olarak) Üst kapak (panele montajlý olarak) Panel radyatörlerde standart uzunluklar: L (mm) L = 400, 500, 0, 700, 800, 900, 0, 1, 100, 1400, 10, 1800, 000, 00, 400, 0, 700, 800, 000 : mm : mm : 0.70 mm : Max. 1 Bar = 1 kgf / cm : Max. 10 Bar : Beyaz, epoxy ester su bazlý : RAL 9016, 75 Gloss parlaklýk Epoxy - Polyester boya Panel askýlarýnýn ezilmesine karþý aský destek parçalarý kullanýlýr.taþýma sýrasýnda dýþ etkilerden ve darbelerden korunabilmeleri için ambalajlamada panellerin kenarlarý karton muhafazalar ile takviye edilir. Nakliye ve montaj sýrasýnda birbirine sürtünerek çizilmelerin engellenmesi ve su, nem, toz gibi dýþ etkenlere karþý korunmasý amacýyla paneller düz naylon ile ambalajlanarak sevkiyata hazýr hale getirilir. Bu þekilde ambalajý tamamlanmýþ olan panel radyatör taþýma ve montaj sýrasýnda zarar görmez. Gerçek bir koruma elde etmek amacýyla radyatörler tek tek ambalajlanýrlar. Radyatör ambalajýnýn bütün tesisat iþlemleri tamamlandýktan sonra kullanýcý tarafýndan açýlmasý zarar görmemesi açýsýndan tavsiye edilir. PANEL RADYATÖR YÜKSEKLÝKLERÝ VE BOYLARI Panel radyatörlerde standart yükseklikler: H (mm) H = 00, 00, 400, 500, 0, 700, 900

4 PANEL RADYATÖR TÝPLERÝ TÝP 10 TÝP 11 TÝP TÝP TÝP TÝP 0 - PP TÝP - PKKP TÝP 10 - P 47 mm. 67 mm. mm TÝP - PKKPKP TÝP 11 - PK 47 mm. TÝP 1 - PKP 67 mm. 1 mm 4

5 PANEL RADYATÖR ASKI ÖLÇÜLERÝ B L L/ (L>1800) L/ (L>1800) A A B C D TERMO TEKNÝK TSEN 44-1 TERMO TEKNÝK TSEN 44-1 TERMO TEKNÝK TSEN 44-1 EN EN EN C D B L A TERMO TEKNÝK TSEN 44-1 TERMO TEKNÝK TSEN 44-1 EN EN B C D L ( mm ) A ( mm ) B ( mm ) 11 Tip 10,0,1, 10,0,1, 11 Tip, Tip, Tip C ( mm ) D ( mm ) Aský Sýrasý PANEL RADYATÖR DUVAR ASKISI ÖLÇÜLERÝ 40 D E A B C B D A C E

6 PANEL RADYATÖR TESÝSAT BAÐLANTI ÞEKÝLLERÝ Normal olarak radyatörler aþaðýdaki þekillerden biri gibi baðlanýrlar: 1- Giriþ Çýkýþ Radyatör Sýcak su üstten girer ve ayný tarafýn alt kýsmýndan çýkar. En çok kullanýlan ve tavsiye edilen yöntem olarak bilinir. Herhangi bir verim kaybý olmaz. - Giriþ Genel olarak uzun boy radyatörler Radyatör Çýkýþ için tavsiye edilir. Radyatör boyu, yükseklikten 4-5 kat fazla ise bu baðlantý þekli tavsiye edilir. Örnek: 500'lük panel için 500 x 4.5 = 50 mm. den sonraki uzunluklar için bu baðlantý tipi tavsiye edilir. - Zorunlu olmadýkça böyle bir baðlantý tavsiye edilmez. Ancak, Giriþ Radyatör Çýkýþ böyle bir baðlantý yapýlýrsa, radyatör ýsý gücünde %10-0 arasý (radyatör yüksekliðine baðlý olarak) kayýp olacaðý dikkate alýnarak, uygun radyatör seçimi yapýlmalýdýr. 6

7 4 - Çýkýþ Radyatör Giriþ Bu tip baðlantýlar genellikle özel elemanlar kullanýlarak yapýlýr. Borularýn döþemeden geldiði durumlarda kullanýlýr. Bu baðlantý þekli özel olup, yandaki gibidir. Bu tip baðlantýda, genellikle üstte termostatik vana kullanýlýr, böylece radyatör sýcaklýðý daha kolay ve ekonomik bir þekilde kontrol edilir. 5 - Giriþ Radyatör Çýkýþ Bu tek boru daðýtým sistemine göre olan baðlantý þekli olup "x" ile gösterilen kýsým özel olarak hesaplanmalý veya burada debi ayar elemanlarý bulunmalýdýr. Bu tip baðlantýlarda radyatör ortalama sýcaklýklarý her radyatörde farklý olacaðý dikkate alýnmalýdýr. 6 - Seri olarak radyatör baðlantý þeklidir. Giriþ Bu çok nadir kullanýlan bir þekil olup, Rad. Rad. Rad. eðer kullanýmý zorunlu ise Çýkýþ yapýlmalýdýr. Sirkülasyon pompasý açýsýndan seri olarak baðlanan radyatörlerin toplam ýsý yükünün kcal/h'i geçmemesi tavsiye edilir. Ayný zamanda bu tip baðlantýda radyatörlerin ortalama su sýcaklýklarýnda deðiþiklik olacaðýndan kapasiteleri de yeniden hesaplanmalýdýr. 7

8 RADYATÖRLERÝN DEÐÝÞÝK AKIÞKAN VE ORTAM SICAKLIKLARINDAKÝ KAPASÝTELERÝ Deðiþik akýþkan ve ortam sýcaklýklarýna göre radyatör kapasiteleri farklýlýk göstermektedir. Ürün kataloglarýnda verilen ýsý gücü deðerleri 90/70 C su giriþ/çýkýþ sýcaklýðý ve 0 C ortam sýcaklýðý ve 75/65 C su giriþ/çýkýþ sýcaklýðý ve 0 C ortam sýcaklýðýna göredir. 90/70 C su giriþ/çýkýþ ve deðiþik ortam sýcaklýklarýnda ve 75/65 C su giriþ/çýkýþ ve deðiþik ortam sýcaklýklarýnda radyatör ýsý gücü deðerleri sýrasýyla Tablo 1 ve Tablo 'de verilmiþtir. Bu þartlar haricinde deðiþik akýþkan ve ortam sýcaklýklarýndaki radyatör ýsý gücü F Faktör Tablosundan (Tablo ) yararlanýlarak yeniden hesaplanmalýdýr. Mevcut standart radyatörümüzün (75/65 C ve 0 C) deðiþik akýþkan ve ortam sýcaklýklarýnda nasýl performans göstereceðini bu tablo yardýmý ile bulabiliriz. F Faktör tablosunun kullanýmý ile ilgili aþaðýda iki örnek verilmiþtir. ÖRNEK 1: Katalogda 0//0 radyatör için ýsý gücü deðeri 75/65 C ve 0 C'de Qn = 05 watt 'dýr. Radyatöre su giriþ sýcaklýðý 70 C, radyatörden çýkan su sýcaklýðý 55 C ve ortam sýcaklýðý 18 C'de bu ýsý gücü deðeri nedir? Tablo 'den (F faktör tablosu) yararlanýlarak bu sýcaklýklara karþýlýk gelen "f" deðeri bulunur (1.sýra düþey kolondan su giriþ sýcaklýðý,. sýra düþey kolondan oda sýcaklýðý ve 1. sýra yatay sýradan su çýkýþ sýcaklýðý bulunup kesiþtirilir). Burada, f = 1,17 'dir. Q : yeni duruma göre ýsý gücü Q = Qn / f Qn : katalog(standart) ýsý gücü (75/65 ve 0 C) formülü ile f: kapasite faktörü Q = 05 / 1,17 Q = 179 watt olarak yeni þartlardaki radyatör ýsý gücü hesaplanmýþ olur. ÖRNEK : Bir mekanýn hesaplanmýþ ýsý ihtiyacý Q = 1500 watt olsun. Eðer bu mekaný 70/55 C ve 18 C de ýsýtmak istersek, standart (katalog) ýsý gücünü nasýl hesaplarýz? Dikkat edilirse, yukarýda verilen ýsýtma þartlarý standart koþullar (75/65 C ve 0 C) deðildir. Eðer biz ýsý ihtiyacýmýz 1500 watt diye katalogdan buna göre radyatör seçersek yanlýþ olur. Çünkü, katalogda verilen ýsý gücü standart þartlar olan 75 C su giriþ, 65 C su çýkýþ ve 0 C oda sýcaklýklarýna göre verilmiþtir. Tablo den f = 1,17 olarak bulunur. Qn = Q x F =1500 x 1,17 = 1755 watt olarak bulunur. Þimdi kataloglardan 75/65 C su giriþ/çýkýþ ve 0 C oda sýcaklýklarý için Qn = 1755 watt eþ deðerindeki radyatör seçilerek ýsýtýlmasý istenen alana konmasý gerekir. Böylelikle standart dýþý koþullarý, standart þartlara uyarlayarak radyatör seçmiþ oluyoruz. Aksi halde mekanda istenilen konfor þartýna ulaþýlamaz. Yani, istenilen þartlara 1500 watt lýk ýsý ihtiyacý olan mekana 1755 watt ýsý veren bir radyatör konulmasý uygun olur. 8

9 Tablo 1. 90/70 C Su Giriþ/Çýkýþ ve Deðiþik Oda Sýcaklýklarýnda Isý Güçleri (Watt/m - Kcal/h m) Oda Tip Sýcaklýðý ( C) P 11-PK 1-PKP -PKKP -PKKPK -PKKPKP / / / /96 18/ / /50 71/60 9/79 106/88 109/ / / /58 807/ /89 115/ / / /558 77/665 9/ /95 184/ /448 61/54 79/66 88/ /894 1/ /47 59/ /7 84/75 99/ 16/ / /486 67/579 80/ /81 10/ /505 7/77 141/ / / / / / / /7 1409/ / / / /448 7/ /947 15/ / / / /49 79/ / / / /1 175/ / /0 1011/ / / / / /9 667/ /81 116/999 1/ /118 15/ /74 66/547 9/ /95 10/ / / /85 19/ /1 90/ /057 68/68 0/ / / /18 158/16 5/ /16 16/ /7 1180/ /106 08/ /180 /006 95/ /70 111/97 144/5 194/ /174 4/ / /67 108/91 186/ / / /186 6/ /64 105/890 19/ / / /175 56/ /61 987/ /8 169/ / / / / /19 19/ / /61 16/1 684/ / /15 181/ / 881/478 1/6 468/ /91 170/ /147 57/18 706/7 9/5 55/ /874 11/ / / /8 807/414 /679 97/86 155/ /148 / /10 68/08 977/5 4 98/ / /187 18/ /04 561/0 840/44 6 8/ /98 147/17 114/1818 5/ / / / / /74 56/ / / / / /58 16/719 49/ / / /161 8/47 971/555 1/ / /1 1795/ /5 845/ /65 41/ / /1476 5/ 70/40 948/56 69/ / / /1 597/4 814/40 10/ / /144 5/0 475/19 68/06 97/ /17 0/179 71/40 470/ / 44/ / / / /05 70/81 58/04 407/50 460/ / / /07 07/64 14/0 8/88 46/ / /15 09/ /50 17/79 6/ / / / / /419 0/9 498/ / / /19 109/ /10 896/490 9/ / / /18 011/170 5/0 759/7 181/75 1/097 9

10 Tablo. 75/65 C Su Giriþ/Çýkýþ ve Deðiþik Oda Sýcaklýklarýnda Isý Güçleri (Watt/m - Kcal/h m) Oda Tip Sýcaklýðý ( C) P 11-PK 1-PKP -PKKP -PKKPK -PKKPKP /448 61/ / / /88 58/ /68 511/ /49 484/ /0 458/ /1 4/ / /0 1011/ /8 65/5 944/ /57 6/51 878/ /9 576/496 84/718 74/ 547/470 79/ /04 518/ / /87 489/40 707/ /67 108/91 186/ / / / /58 941/ / / / /91 61/56 848/70 6/ /498 80/691 95/ / /65 898/ /86 155/ / / /7 146/ / /96 158/ /689 10/ / /65 980/84 1/ /618 97/797 6/ /58 874/ / / / / / / / / / /919 18/ / / /80 119/ / / / / /1 0/ / / / / 196/ / /809 14/119 17/ /766 15/ / /7 118/ / /66 88/ /894 1/ /59 8/ /8 1/10 640/ / / /984 8/5 76/64 4/ /94 576/ / / / / / /658 97/86 514/44 61/57 71/60 916/ / / / / /976 11/ / / / / / /16 / /96 1/ / /818 10/887 9/ / / / /94 14/105 0/71 9/79 105/890 4/99 18/ / /186 6/09 17/ / / / /1 1676/ /1589 1/ / / /1508 0/ / / / / / / / / / /5 1480/17 17/1597 / /10 68/08 977/5 166/186 09/ /150 77/84 011/170 14/184 0/ /1 1910/164 05/1750 0/ / / / / / / / / / / / / /1768 5/ 70/40 948/56 69/81 410/07 56/ /6 046/619 8/195 55/05 551/194 86/40 15/188 6/19 4/08 681/06 014/17 119/18 94/197 59/ /168 00/17 168/ / / / /1758 / /419 0/9 498/ /409 6/56 87/41 59/80 691/174 46/095 64/57 05/1 4/944 1/ /14 871/469 47/79 19/18 /00 719/8 074/64 07/178 0/ /09 90/ / / /08 74/51 10

11 Tablo. F Faktör Tablosu Çeþitli Su Giriþ/Çýkýþ ve Oda Sýcaklýklarýna Göre Radyatör Kapasite Faktörleri Su Giriþ Sýcaklýðý ( C) Oda Sýcaklýðý ( C) Su Çýkýþ Sýcaklýðý ( C) ,66 1,51 1,9 1,8 1,18 1,10 1,0 0,96 0,90 0, 0,80 0,76 0,7 0,69 4 1,54 1,41 1,0 1,0 1,1 1,04 0,97 0,91 0,86 0,81 0,77 0,7 0,69 0,66 1,4 1, 1, 1,1 1,06 0,99 0,9 0,87 0,8 0,78 0,74 0,70 0,67 0,64 0 1,4 1,4 1,15 1,07 1,00 0,94 0,88 0,8 0,79 0,75 0,71 0,67 0,64 0, ,6 1,17 1,08 1,01 0,95 0,89 0,84 0,80 0,75 0,7 0,68 0,65 0,6 0, ,15 1,07 1,00 0,94 0,88 0,8 0,79 0,75 0,71 0,67 0,64 0,61 0,59 0,56 1 1,06 0,99 0,9 0,87 0,8 0,78 0,74 0,70 0,67 0,64 0,61 0,58 0,56 0,5 10 1,00 0,94 0,88 0,8 0,79 0,75 0,71 0,67 0,64 0,61 0,59 0,56 0,54 0,5 6 1,84 1,66 1,51 1,9 1,8 1,18 1,10 1,0 0,96 0,90 0, 0,80 0,76 4 1,69 1,54 1,41 1,0 1,0 1,1 1,04 0,97 0,91 0,86 0,81 0,77 0,7 1,57 1,4 1, 1, 1,1 1,06 0,99 0,9 0,87 0,8 0,78 0,74 0,70 0 1,46 1,4 1,4 1,15 1,07 1,00 0,94 0,88 0,8 0,79 0,75 0,71 0, ,6 1,6 1,17 1,08 1,01 0,95 0,89 0,84 0,80 0,75 0,7 0,68 0, ,4 1,15 1,07 1,00 0,94 0,88 0,8 0,79 0,75 0,71 0,67 0,64 0,61 1 1,1 1,06 0,99 0,9 0,87 0,8 0,78 0,74 0,70 0,67 0,64 0,61 0, ,07 1,00 0,94 0,88 0,8 0,79 0,75 0,71 0,67 0,64 0,61 0,59 0,56 6,05 1,84 1,66 1,51 1,9 1,8 1,18 1,10 1,0 0,96 0,90 0, 4 1,87 1,69 1,54 1,41 1,0 1,0 1,1 1,04 0,97 0,91 0,86 0,81 1,7 1,57 1,4 1, 1, 1,1 1,06 0,99 0,9 0,87 0,8 0,78 0 1, 1,46 1,4 1,4 1,15 1,07 1,00 0,94 0,88 0,8 0,79 0, ,49 1,6 1,6 1,17 1,08 1,01 0,95 0,89 0,84 0,80 0,75 0,7 15 1,4 1,4 1,15 1,07 1,00 0,94 0,88 0,8 0,79 0,75 0,71 0,67 1 1, 1,1 1,06 0,99 0,9 0,87 0,8 0,78 0,74 0,70 0,67 0, ,15 1,07 1,00 0,94 0,88 0,8 0,79 0,75 0,71 0,67 0,64 0,61 6,0,05 1,84 1,66 1,51 1,9 1,8 1,18 1,10 1,0 0,96 4,09 1,87 1,69 1,54 1,41 1,0 1,0 1,1 1,04 0,97 0,91 1,91 1,7 1,57 1,4 1, 1, 1,1 1,06 0,99 0,9 0,87 0 1,76 1, 1,46 1,4 1,4 1,15 1,07 1,00 0,94 0,88 0,8 18 1,6 1,49 1,6 1,6 1,17 1,08 1,01 0,95 0,89 0,84 0, ,46 1,4 1,4 1,15 1,07 1,00 0,94 0,88 0,8 0,79 0,75 1 1, 1, 1,1 1,06 0,99 0,9 0,87 0,8 0,78 0,74 0, ,4 1,15 1,07 1,00 0,94 0,88 0,8 0,79 0,75 0,71 0,67 6,6,0,05 1,84 1,66 1,51 1,9 1,8 1,18 1,10 4,6,09 1,87 1,69 1,54 1,41 1,0 1,0 1,1 1,04,14 1,91 1,7 1,57 1,4 1, 1, 1,1 1,06 0,99 0 1,96 1,76 1, 1,46 1,4 1,4 1,15 1,07 1,00 0, ,80 1,6 1,49 1,6 1,6 1,17 1,08 1,01 0,95 0, , 1,46 1,4 1,4 1,15 1,07 1,00 0,94 0,88 0,8 1 1,4 1, 1, 1,1 1,06 0,99 0,9 0,87 0,8 0, ,4 1,4 1,15 1,07 1,00 0,94 0,88 0,8 0,79 0,75 6,0,6,0,05 1,84 1,66 1,51 1,9 1,8 4,70,6,09 1,87 1,69 1,54 1,41 1,0 1,0,4,14 1,91 1,7 1,57 1,4 1, 1, 1,1 0,19 1,96 1,76 1, 1,46 1,4 1,4 1,15 1,07 18,00 1,80 1,6 1,49 1,6 1,6 1,17 1,08 1, ,76 1, 1,46 1,4 1,4 1,15 1,07 1,00 0,94 1 1,57 1,4 1, 1, 1,1 1,06 0,99 0,9 0, ,46 1,4 1,4 1,15 1,07 1,00 0,94 0,88 0,8 Not: f kapasite faktörlerinin hesaplanmasýnda radyatör tiplerine baðlý katsayý ortalamalarý alýndýðýndan, %1 den daha az olacak þekilde gerçek deðerden sapma olabilir. 11

12 Tablo. F Faktör Tablosu Çeþitli Su Giriþ/Çýkýþ ve Oda Sýcaklýklarýna Göre Radyatör Kapasite Faktörleri Su Giriþ Sýcaklýðý ( C) Oda Sýcaklýðý ( C) ,57,0,6,0,05 1,84 1,66 1,51 4,1,70,6,09 1,87 1,69 1,54 1,41,77,4,14 1,91 1,7 1,57 1,4 1, 0,49,19 1,96 1,76 1, 1,46 1,4 1,4 18,5,00 1,80 1,6 1,49 1,6 1,6 1, ,96 1,76 1, 1,46 1,4 1,4 1,15 1,07 1 1,7 1,57 1,4 1, 1, 1,1 1,06 0, , 1,46 1,4 1,4 1,15 1,07 1,00 0,94 6 4,9,57,0,6,0,05 1,84 4,69,1,70,6,09 1,87 1,69,,77,4,14 1,91 1,7 1,57 0,86,49,19 1,96 1,76 1, 1,46 18,55,5,00 1,80 1,6 1,49 1,6 15,19 1,96 1,76 1, 1,46 1,4 1,4 1 1,91 1,7 1,57 1,4 1, 1, 1,1 10 1,76 1, 1,46 1,4 1,4 1,15 1,07 6 5, 4,9,57,0,6,0 4 4,47,69,1,70,6,09,8,,77,4,14 1,91 0,,86,49,19 1,96 1,76 18,94,55,5,00 1,80 1,6 15,49,19 1,96 1,76 1, 1,46 1,14 1,91 1,7 1,57 1,4 1, 10 1,96 1,76 1, 1,46 1,4 1,4 6 6,90 5, 4,9,57,0 4 5,59 4,47,69,1,70 4,66,8,,77,4 0,97,,86,49,19 18,45,94,55,5,00 15,86,49,19 1,96 1,76 1,4,14 1,91 1,7 1,57 10,19 1,96 1,76 1, 1,46 6 9,5 6,90 5, 4,9 4 7,1 5,59 4,47,69 5,87 4,66,8, 0 4,87,97,, ,1,45,94,55 15,,86,49,19 1,77,4,14 1,91 10,49,19 1,96 1, , 9,5 6, ,6 7,1 5,59 7,78 5,87 4,66 0 6,18 4,87, ,09 4,1,45 15,97,,86 1,,77,4 10,86,49,19 Su Çýkýþ Sýcaklýðý ( C) Not: f kapasite faktörlerinin hesaplanmasýnda radyatör tiplerine baðlý katsayý ortalamalarý alýndýðýndan, %1 den daha az olacak þekilde gerçek deðerden sapma olabilir. 1

13 RADYATÖRDEKÝ BASINÇ KAYBI: Radyatördeki basýnç kaybý genel olarak su debisi ve radyatör tipine baðlýdýr. Radyatördeki basýnç kaybýnýn bulunmasý için basýnç kaybý grafiði (Grafik 1) verilmiþtir. Bilinen su debisi ile grafik üzerinden basýnç kaybý bulunabilir. ÖRNEK: 0//0 radyatördeki basýnç kaybý nedir? 0//0 radyatör için Qn = 05 watt ya da 1750 kcal/h (1 watt=0.86 kcal/h ) Debi = Qn / (Su Giriþ Sýcaklýðý Su Çýkýþ Sýcaklýðý) Debi = 1750 /(75-65) Debi = 175 kg / h olarak hesaplanýr. Grafikte yatay eksende (Su Debisi Kg/h) 175 deðerinden yukarý doðru çizilen dikmenin Tip grafik çizgisini kestiði noktanýn düþey eksendeki (Basýnç Kaybý-bar) deðeri bize 0//0 radyatör için basýnç kaybýný verir. Grafikten basýnç kaybý deðeri 0//0 radyatör için 0.00 bar olarak bulunur. Grafik1. Basýnç Kaybý Basýnç kaybý (bar) 0,14 0,1 0,10 0,08 0,06 0,04 0,0 0,00 T a b l o / 7 0 C S u G i r i þ / Ç ý k ý þ v e D e ð i þ i k O d a S ý c a k l ý k l a r ý n d a I s ý G ü ç l e r i ( W a t t / m - K c a l / h - m ) P / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / P K / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / P K P / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / P K K P / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 7 9 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 6 - P K K P K / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 7 0 / / / / / / / / / / / / / / / P K K P K P / / / / / 4 4 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / O d a S ý c a k l ý ð ý ( C ) Tip 10, 11 Tip 0, 1,, Debi (Kg/h) 1

14 RADYATÖRLERÝN DUVARA BAÐLANTI ÞEKÝLLERÝ: b a a a a a a Açýklýk cm Verim % a=8 b=4 a a a a a a a b c a a b b Açýklýk cm a=1 a=10 b=0.8 a b=0.8 a c=1.5 a Verim % Buradan da görülebileceði gibi radyatörlerin etrafý mutlaka açýk olmalýdýr ki, katalogda bahsedilen ýsý gücünü verebilsin. Herhangi bir sebeple yukarýdaki baðlantýlardan biri yapýlmadýðýnda verimde (ýsý gücünde) yukarýdaki tabloda verildiði üzere azalmalar olacaktýr. ÖRNEK: 0//0 radyatör 5 no lu þekildeki gibi baðlandýðýnda, a = 18 cm alýnýrsa, verim katalog deðeri x 0.81 kadar olacaktýr; bu durumda standart þartlarda Qn = 05 watt ýsý gücüne sahip radyatörden ancak Qn = 05 x 0,81 = 1648 watt ýsý elde edilebilecektir. 14

15 Radyatörlerinizin uzun yýllar en yüksek verimle çalýþmasý için bu kitapçýkta ve Termo Teknik Panel Radyatör Kullaným Kýlavuzu nda belirtilen hususlara dikkat etmenizi tavsiye ederiz.

16 yüksek verim dekoratif kullanýþlý kaliteli T.C. SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐI ONAYLI TERMO TEKNÝK TÝCARET VE SANAYÝ A.Þ. Çayýr Cad. No:. Ýstinye 808 ÝSTANBUL Tlf: Faks: idol /

10 YIL GARANTI KALDE RADYATÖR

10 YIL GARANTI KALDE RADYATÖR RADYATÖR KATALOĞU KALDE KİMDİR Kalde dünya çapında müşterilerine üstün kaliteli ürünler üretmede, entegre çözümler tasarlamada ve geliştirmede 37 yıldan fazla deneyimi ile boru ve ttingsler konusunda lider

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Panel Radyatörler - Havlu Radyatörler - Vanalar

Panel Radyatörler - Havlu Radyatörler - Vanalar Panel Radyatörler - Havlu Radyatörler - Vanalar PANEL RADYATÖRLER Test basıncı 13 bar Maksimum çalışma basıncı 10 bar Maksimum su çalışma sıcaklığı 110 ºC 10 yıl garanti 33,3 mm hatveli su kanalları Pratik

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

Panel Radyatör & Havlupan & Vana

Panel Radyatör & Havlupan & Vana Panel Radyatör & Havlupan & Vana Yüksek Verim Garanti Çevre Dostu Türk Malı Panel Radyatör YEŞİL TEKNOLOJİ Airfel Panel Radyatörler Çinko osfat kaplama yerine Yeşil Teknolojili Zirconium kaplama teknolojisi

Detaylı

RADYATÖR KATALOĞU. Ocak

RADYATÖR KATALOĞU. Ocak RADYATÖR KATALOĞU Ocak 2017 www.termoteknik.com 1 Termo Teknik Çorlu Üretim Tesisleri 2 Termo Teknik, uluslararası ısı devi Stelrad Radiators Group un Türkiye iştiraki ve Türkiye ile Avrupa nın en büyük

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

Peksa, çevreye duyarlı üretimi, inovatif yatırımları ile ülkemizi ve dünyayı güvenle ısıtmaya devam ediyor.

Peksa, çevreye duyarlı üretimi, inovatif yatırımları ile ülkemizi ve dünyayı güvenle ısıtmaya devam ediyor. peksa.com.tr Afganistan Almanya Arnavutluk Avusturya Azerbaycan Belçika Beyaz Rusya Bosna-Hersek Bulgaristan Çek Cumhuriyeti Çin Ermenistan Estonya Gürcistan Hırvatistan Hollanda İran Irak İngiltere İrlanda

Detaylı

Demirdöküm Panel Radyatör

Demirdöküm Panel Radyatör Demirdöküm Panel Radyatör Yüksek Isıl Güç : DemirDöküm panel radyatörler 25 mm hatvesi sayesinde, Türkiye'nin en yüksek ısıl güçlü panel radyatörleridir. Uzun Ömür : DemirDöküm panel radyatörler, Çinko

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

CTA Silindirik Difüzör

CTA Silindirik Difüzör TA TA Taným TA tipi nozullar duvar, tavan uygulamalarý için tasarlanmýþ olan silindirik tipte nozullardýr. Daðýtýcý sistemlerde kullanýlýrlar. Görüntü bütünlüðü açýsýndan toplayýcý olarak da kullanýlabilirler.

Detaylı

CPC 2 Taným CPC tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPC Tipi ler ay

CPC 2 Taným CPC tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPC Tipi ler ay C 16.0 TR.00 CPC H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CPC 2 Taným CPC tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPC Tipi

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

Haziran 2015 www.termoteknik.com

Haziran 2015 www.termoteknik.com RADYATÖR KATALOĞU Haziran 2015 www.termoteknik.com Termo Teknik Çorlu Üretim Tesisleri Termo Teknik, uluslararası ısı devi Stelrad Radiators Group un Türkiye iştiraki ve Türkiye ile Avrupa nın en büyük

Detaylı

CPD Taným CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPD Tipi lerde ka

CPD Taným CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPD Tipi lerde ka C 16.04 TR.00 CPD A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CPD Taným CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPD Tipi lerde

Detaylı

CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristikleri

CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristikleri C 11.01 TR.00 CKA H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristiklerini

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

RADYATÖR KATALOĞU. www.termoteknik.com

RADYATÖR KATALOĞU. www.termoteknik.com RADYATÖR KATALOĞU www.termoteknik.com Termo Teknik Çorlu Üretim Tesisleri Termo Teknik uluslararası ısı devi Ideal Stelrad Group un Türkiye iştirakidir. 1966 yılında kurulan Termo Teknik, yapılan düzenli

Detaylı

Dekoratif Radyatörler

Dekoratif Radyatörler Isındığınız Her Yerde mastas.com Isındığınız Her Yerde mastas.com Klasik Panel Radyatörler Radyatörler merkezi ısıtma sistemlerinin en önemli araçlarından biridir. Mastaş radyatörler bulundukları alanı

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

PANEL RADYATÖR VE HAVLUPAN 2017

PANEL RADYATÖR VE HAVLUPAN 2017 PANEL RADYATÖR VE HAVLUPAN 2017 warmhaus.com.tr 1 Metal Sac Dilimleme Hattı Tamamen otomatik olarak yönetilen yeni nesil metal sac dilimleme hattımız, 0,2mm

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

BAE Eðrisel Kanatlý Menfez

BAE Eðrisel Kanatlý Menfez BAE BAE Taným Tavan uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Uygulama gereksinimlerine baðlý olarak hava debisini ayarlamak ve hava daðýlýmýný optimize etmek için kullanýlýrlar. Özellikler Ayarlanabilir kanatlý

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

BDA. Perfore Menfez E B E1 B1. Taným BDA tipi menfezler tavan ve duvar uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Toplayýcý sistemlerde kullanýlýrlar.

BDA. Perfore Menfez E B E1 B1. Taným BDA tipi menfezler tavan ve duvar uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Toplayýcý sistemlerde kullanýlýrlar. BDA BDA Taným BDA tipi menfezler tavan ve duvar uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Toplayýcý sistemlerde kullanýlýrlar. Özellikler Standart olarak perfore delik çaplarý 6 mm ve delikler arasý mesafe

Detaylı

Genel Bilgiler 03. Standart Panel Radyatör 05. Kompakt Panel Radyatörler 09. Düzlem Yüzeyli Panel Radyatörler 12. Hijyenik Panel Radyatörler 13

Genel Bilgiler 03. Standart Panel Radyatör 05. Kompakt Panel Radyatörler 09. Düzlem Yüzeyli Panel Radyatörler 12. Hijyenik Panel Radyatörler 13 PANEL RADYATÖRLER NDEKS Genel Bilgiler 03 Standart Panel Radyatör 05 Kompakt Panel Radyatörler 09 Düzlem Yüzeyli Panel Radyatörler 12 Hijyenik Panel Radyatörler 13 Bölge İletişim Bilgileri 14 E.C.A PANEL

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Nisan 2003 Oda Termostatý RAA 20 Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným Alanlarý

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

HPB Hepa Filtre Kutusu

HPB Hepa Filtre Kutusu HPB Hepa iltre Kutusu H P B ltre Kut u Hepa i us Taným HPB filtre kutularý hijyenik ortamlarda kullanýlmak üzere tavan uygulamalarý için dezenfeksiyon kolaylýðý saðlayacak biçimde tasarlanmýþtýr. Standart

Detaylı

BCB Taným BCB tipi menfezler duvar uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler BCB tipi menfezler sabit

BCB Taným BCB tipi menfezler duvar uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler BCB tipi menfezler sabit B 0.02 TR.00 BCB H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i BCB Taným BCB tipi menfezler duvar uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler BCB tipi menfezler

Detaylı

Dekoratif Tip Fan Coil Cihazlarý

Dekoratif Tip Fan Coil Cihazlarý Fan cil cihazlarý Dekratif Tip Fan Cil Cihazlarý Mdel: GFC-T 200 300 400 500 600 380 540 800 900 1100 Hava Debisi (m³/h) 290 430 590 665 850 220 320 435 480 640 2150 3180 4320 4970 5820 1914 2767 3715

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Filtreler Plastik Filtreler Çeþitli filtre tipleri. Çok çeþitli filtrasyon dereceleri (mesh). Aþýnmaya karþý dayanýklýlýk Kolay bakým : filtre

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

Panel Radyatör SICAKLIĞIN SANATI...

Panel Radyatör SICAKLIĞIN SANATI... Panel Radyatör SICKLIĞIN SNTI... 10 Panel Radyatörde 21. yüzyıla uzanan çizgi... ZENGİN SEÇENEKLER larko panel radyatörleri - mm arasında 5 farklı yükseklikte, -0 mm arasında 21 farklı uzunlukta ( -1.800

Detaylı

ADM 1 DAÝRESEL KANAL MENFEZÝ SANAYÝ ÜRETÝM DIÞ TÝCARET LTD. ÞTÝ.

ADM 1 DAÝRESEL KANAL MENFEZÝ SANAYÝ ÜRETÝM DIÞ TÝCARET LTD. ÞTÝ. MENFEZ ANAYÝ ÜRETÝM DIÞ TÝCARET TD. ÞTÝ. DAÝREE KANA MENFEZÝ Tel : (0) bx Fax : (0) Web : www.ankaklima.cm.tr e-mail : inf@ankaklima.cm.tr Adres : Güleryüz anayi itesi. Cad. k. N: Ýedik / ANKARA ADM DAÝR

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl F 01.03 TR.00 H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i 2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirlenmiþ

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

Ocak 2015

Ocak 2015 RDYTÖR KTLOĞU Ocak 2015 www.termoteknik.com Termo Teknik uluslararası ısı devi Ideal Stelrad Group un Türkiye iştirakidir. 1966 yılında kurulan Termo Teknik, yapılan düzenli yatırımlarla dünyanın en büyük

Detaylı

21 (+0,5) Kalýnlýk: 1,0 (±0.05) 21 (+0,5) Ekstrüzyon için Polystrol >95%, diger katkýlar < 5% Cam elyafý < 80%, Reçine >17%, diger katkýlar >3% / Mavi / Turuncu 23 ºC sýcaklýkta 1,05 gr/cm 3 Birim Aðýrlýk:

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA 302 2 MA 303 3 MA 404 4 MA 465 5 Blok Diyagramlar 6 Örnek Uygulamalar 7 MA 302 2 Giriþli 2 Tanýtým MA302 Serisi Ortak Anten

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depolarýn dýþ veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine

Detaylı

GÜÇ KONDANSATÖRLERİ KULLANMA KILAVUZU

GÜÇ KONDANSATÖRLERİ KULLANMA KILAVUZU Türkiye den Dünya ya GÜÇ KONDANSATÖRLERİ KULLANMA KILAVUZU 1. GÜVENLİK Dikkat Etmeniz Gerekenler Kılavuzları okuyun Montajý gerçekleþtirmeden ve ilk kez çalýþtýrmadan önce, bu kýlavuzu okuyun. Güç kondansatörlerinin

Detaylı

Taným tipi eðrisel kanatlý difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Uygulama gereksinimlerine baðlý olarak hava debisini ayarlamak ve hava d

Taným tipi eðrisel kanatlý difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Uygulama gereksinimlerine baðlý olarak hava debisini ayarlamak ve hava d C 0.0 TR.00 H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i Taným tipi eðrisel kanatlý difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Uygulama gereksinimlerine baðlý olarak hava debisini ayarlamak ve hava

Detaylı

Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR

Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR Hook-on tavan sistemi, esnekliði sayesinde deðiþik tasarýmlar yaratýlmak istenildiðinde en uygun çözüm olarak önerilmektedir. Çeþitli ebatlardaki plakalarýn birarada

Detaylı

BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2

BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2 BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2 Šekil 1 Tip 39-2 1. Yapïsï ve çalïšma prensibi Basïnç düšürücü tek oturtmalï bir vana gövdesi, klape mili ve klape, dengeleme körüÿü ve diyaframlï bir tahrik ünitesinden

Detaylı

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Mayýs 2004 Fan Coiller Ýçin Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

ALM 1 LÝNEER MENFEZ SANAYÝ ÜRETÝM DIÞ TÝCARET LTD. ÞTÝ.

ALM 1 LÝNEER MENFEZ SANAYÝ ÜRETÝM DIÞ TÝCARET LTD. ÞTÝ. SANAYÝ ÜRETÝM DIÞ TÝCARET LTD. ÞTÝ. LÝNEER MENFEZ Tel : (031) 394 6 7 Pbx Fax : (031) 394 6 9 Web : www.ankaklima.cm.tr e-mail : inf@ankaklima.cm.tr Adres : Güleryüz Sanayi Sitesi 1333. Cad. 1345 Sk. N:49

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Zeus Superior kw 4 kw - 8 kw - 3 kw Hermetik Kombiler Yoðuþmalý Kombi Yoðuþmalý Kombi Zeus Superior kw Duvar tipi kombi sektörünün lider ve öncü kuruluþu olan Ýmmergas,

Detaylı

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF-

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF- Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý 38 38 MA 302 40 MA 303 41 MA 404 42 MA 465 43 MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ

EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ Ortamdaki ýsý deðiþimini algýlamamýza yarayan cihazlara ýsý veya sýcaklýk sensörleri diyoruz.emko ELEKTRONÝK tarafýndan üretilen ýsý sensörleri, kullanýlan alan

Detaylı

BCG Doðal Konveksiyonlu Yer Konvektörü

BCG Doðal Konveksiyonlu Yer Konvektörü BCG Dðal Knveksiynlu Yer Knvektörü BCG D ð al Kn v e k s iy n lu Y e r K nvektörü Taným Isýtýlan mahallerde, ikincil ýsýtma elemaný larak kullanýlmak üzere tasarlanmýþ, sýcak su ile çalýþan, dekratif lineer

Detaylı

EPDM Membrane www.lineflex.com ÝÇERÝK Sayfa Hakkýmýzda 02 Üstün Teknik Özellikler 03 EPDM ve Butil Bantlar 04 Yapýþtýrýcý ve Mastik, Baðlantý ve Yardýmcý Elemanlar 05 Kullaným Alanlarý Çatýlar 06 Yeþil

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

ISO 9001:2008 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU

ISO 9001:2008 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU ISO 90012008 2010 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU Alsanduþ, 1983 yýlýnda alüminyum doðrama ve panjur imalatý ile baþladýðý ticari hayatýna 1990'lý yýllarda Pvc doðrama ile devam etmiþtir. 1998 yýlýnda ALSANDUÞ markalý

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU

BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU Bal Makinalarý ve Arýcýlýk Ekipmanlarý BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU MODEL 2 0 2 0 1 6 2 2 0 2 0 1 6 3 2 0 2 0 1 6 6 2 0 2 0 1 6 8 2 0 2 0 1 7 0 MADE IN TURKEY ÜRETÝM YILI / PRODUCTION YEAR

Detaylı

TÜRK DEMİRDÖKÜM FABRİKALARI A.Ş PANEL PLUS RADYATÖR

TÜRK DEMİRDÖKÜM FABRİKALARI A.Ş PANEL PLUS RADYATÖR PANEL PLUS RADYATÖR ADI 0,4 m 0,5 m 0,6 m 0,7 m 0,8 m 1,0 m 1,1 m 1,2 m 1,3 m 1,4 m 1,5 m 1,6 m 1,8 m 2,0 m 2,2 m 2,6 m 2,8 m 3,0 m TL /m TL /m TL /m TL /m TL /m TL /m 0316 (04-30) 22-600 265,20 235,50

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra TERMÝK RÖLELER www.federal.com.tr Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN 60947-4-1 TS EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 Rak m : 2000 m (max)

Detaylı

PVC ATIK SU BORULARI VE EKLEME PARÇALARI

PVC ATIK SU BORULARI VE EKLEME PARÇALARI PVC ATIK SU BORULARI VE EKLEME PARÇALARI ATIK SU BORULARI Hakan MAGIC PIPE 0 hakan plastik product catalogue 7 Hakan Plastik üretim kataloðu Hakan Plastik PVC Atýk su boru ve ekleme parçalarý TS 2- EN

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 ClimaTech FX 120 Sistem Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, suya ve neme karþý dayanýklý, tüm ýsý yalýtým

Detaylı

Plastra bir Asya Trafik A.Ş. markasıdır. Katalogda yer alan ürünler Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenmiştir. www.asyatrafik.com.

Plastra bir Asya Trafik A.Ş. markasıdır. Katalogda yer alan ürünler Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenmiştir. www.asyatrafik.com. Plastra bir Asya Trafik A.Ş. markasıdır. Katalogda yer alan ürünler Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenmiştir. 20 2015 www.asyatrafik.com.tr ÜRÜN KATALOĞU 2015 Hakkımızda Plastra markalı yol güvenliği

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 Subasman Baþlangýç Profili Alüminyum Subasman Profili Alüminyumdan mamül (0,6 mm et kalýnlýðý) damlalýklý subasman baþlangýç profilidir. Üzerine inþa edilecek

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

ALÜMİNYUM DEKORATİF RADYATÖRLER

ALÜMİNYUM DEKORATİF RADYATÖRLER ALÜMİNYUM DEKORATİF RADYATÖRLER HAKKIMIZDA İÇİNDEKİLER 1992 yılından beri ısıtma sektöründe faaliyet gösteren Coşkunöz Isıtma Sistemleri; yenilikçi ve çevreci yaklaşımı benimseyen COPA markasıyla her geçen

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

Plastra bir Asya Trafik A.Ş. markasıdır. Katalogda yer alan ürünler Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenmiştir. www.asyatrafik.com.

Plastra bir Asya Trafik A.Ş. markasıdır. Katalogda yer alan ürünler Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenmiştir. www.asyatrafik.com. Plastra bir Asya Trafik A.Ş. markasıdır. Katalogda yer alan ürünler Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenmiştir. 20 2016 www.asyatrafik.com.tr ÜRÜN KATALOĞU 2016 Hakkımızda Plastra markalı yol güvenliği

Detaylı

HPL Laminar Akýþ Ünitesi

HPL Laminar Akýþ Ünitesi HPL Laminar Akýþ Ünitesi H P L Lam i na r Aký þ Ünitesi Taným Ameliyathane tipi Laminar Akýþ Üniteleri, ameliyathane masasý ve üstünde istenen laminar akýþý saðlamak ve bu laminar akýþ sayesinde bulunduklarý

Detaylı

Plastra bir Asya Trafik A.Ş. markasıdır. Katalogda yer alan ürünler Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenmiştir.

Plastra bir Asya Trafik A.Ş. markasıdır. Katalogda yer alan ürünler Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenmiştir. Plastra bir Asya Trafik A.Ş. markasıdır. Katalogda yer alan ürünler Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenmiştir. 202017 www.asyatrafik.com.tr ÜRÜN KATALOĞU 2017 Hakkımızda Plastra markalı yol güvenliği

Detaylı

İÇİNDEKİLER KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI ELEKTRİK PANOLARI

İÇİNDEKİLER KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI ELEKTRİK PANOLARI İÇİNDEKİLER KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ Normal tip kablo kanalları ve dönüş elemanları...2-5 Kablo kanalı kapakları...5 Ağır hizmet kablo kanalları...6 Kablo kanalı aksesuarları...7 Direk tipi kablo kanalı

Detaylı

MENFEZ. Taným ve Özellikler. Ölçülendirme ve Montaj

MENFEZ. Taným ve Özellikler. Ölçülendirme ve Montaj Tel : (0) 0 Fax : (0) 0 Web : www.tekinbas.net E-mail : tekinbas@tekinbas.net Adres : İedik Org. an. Ağaç İşleri an. it.. k. N: Ostim / Ankara TMA Taným e Özellikler Haalandýrma sistemlerinde kanal e duar

Detaylı

BD ProbeTec ET. Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý. 2003/07 Becton, Dickinson and Company. Sparks, Maryland USA Tel:

BD ProbeTec ET. Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý. 2003/07 Becton, Dickinson and Company. Sparks, Maryland USA Tel: BD ProbeTec ET Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý 2003/07 Becton, Dickinson and Company Belge Numarasý: L 006357(B) 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA Tel: 800.638.8663 BENEX Limited Bay

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

AIRFEL ISITMA FİYAT LİSTESİ

AIRFEL ISITMA FİYAT LİSTESİ AIRFEL ISITMA FİYAT LİSTESİ Tavsiye Edilen Perakende Satış Listeleri Kombi - Panel Radyatör Kombi Aksesuarları 1 Kombi Aksesuarları 2 Boyler Havlupan Radyatör Vanası Kombi - Panel Radyatör Tavsiye Edilen

Detaylı

20 FiYAT. LiSTESi. We heat your life. Dünyanızı ısıtıyoruz &

20 FiYAT. LiSTESi. We heat your life. Dünyanızı ısıtıyoruz & 20 FiYAT LiSTESi Dünyanızı ısıtıyoruz & We heat your life ÜSTÜN ISITMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 29 Ekim Mah. Balkan Cad. No:10 Yazıbaşı Torbalı - İzmir - Türkiye Tel: +90 232 853 72 35(Pbx) Fax: +90 232 853

Detaylı

Radyatör Katalo u. www.termoteknik.com. Rev. 2 / fiubat 2011

Radyatör Katalo u. www.termoteknik.com. Rev. 2 / fiubat 2011 Radyatör Katalo u TERMO TEKN K T ARET VE SANAY A.fi. Enco Plaza, emal Ulusoy addesi No: 57 34 Yenibosna - stanbul Tel: 01 697 84 84 (pbx) Faks: 01 77 43 45 www.termoteknik.com Rev. / fiubat 011 Termo Teknik,

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz.

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. GÝRÝÞ Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. Cihazýnýzý yüksek verimle ve ekonomik çalýþtýrmak, sorunsuz ve uzun süreli kullanmak için lütfen bu kýlavuzu dikkatle

Detaylı

Kombi Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyat Listesi - TL Sirküler: SP Stok Kodu Model Tip kw kcal/h Taksit Taksit Taksit

Kombi Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyat Listesi - TL Sirküler: SP Stok Kodu Model Tip kw kcal/h Taksit Taksit Taksit Kombi Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyat Listesi - TL Kapasite Stok Kodu Model Tip kw kcal/h Taksit Taksit Taksit AIRFEL H3301112240100 ECOFEL KB1-24CE Hermetik 24 20.640 989 1.019 1.034 1.050 H3301211240100

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

Rezistans termometreler endüstride hassas sýcaklýk ölçümü istenilen yerlerde kullanýlmaktadýr. Ýletkenin elektriksel direncinin sýcaklýða baðlý olarak deðiþim temeline dayanýr. Ýletken olarak emaye, cam

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

S Kule Gövdesi Aksiyal Fanlý Su Soðutma Kuleleri oðutma ve klima sistemlerinde kullanýlan su soðutma kulelerinde suyun soðutulmasý hava ve suyun çapraz akýþlý bir sistemde temasý sonucu saðlanmaktadýr.

Detaylı

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Clip-In (gizli) tip taþýyýcý sistemlerde taþýyýcý sistem görünür deðildir. Sistem, ana taþýyýcýlar, bunlara dik açýyla kenetlenen clip-in profilleri ile tüm kenarlardan

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

4 star - 2011 ÜCRETSÝZ DANIÞMA HATTI: 0800 34 11 111 - DANIÞMA HATTI: (0222) 444 4 595 www.kyk.com.tr - www.mantotherm.com.tr Mantotherm Dýþ Cephe Isý Yalýtým Sistemleri Isý Yalýtým Levhasý Yapýþtýrma

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

10.836 m2 toplam alana kurulu FAF Vana Sanayi Fabrikası Kazan / ANKARA

10.836 m2 toplam alana kurulu FAF Vana Sanayi Fabrikası Kazan / ANKARA ÜRÜN KATALOĞU 10.836 m2 toplam alana kurulu FAF Vana Sanayi Fabrikası Kazan / ANKARA www.fafvana.com.tr satis@fafvana.com.tr CE BELGESİ ISO 9001 : 2000 KALİTE BELGESİ GOST RUSYA KALİTE BELGESİ UKR SEPRO

Detaylı