YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor."

Transkript

1 YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi burada, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý nda oynanýyor. Ancak bu oyunun sahnesi çalýþanlara tamamen kapalý. Çünkü içeride ne konuþulduðu bilinsin istenmiyor. Oyun bitiminde sahnelenen neymiþ onu öðreneceðiz. Aslýnda ortaya ne çýkacaðý da daha önceden ilan edildi.ekici konuþmasýnda, "Ekonominin gerçekleri, Türkiye sermayesinin rekabet gücü, enflasyon hedefi gibi pek çok bahane ile sefalette ýsrar eden rakamlar açýklanacak. Yani asgari ücretli, yani bu halk bir kez daha enflasyon hedefi tutsun diye evine daha az ekmek götürecek, patronlar daha fazla kazansýn diye evine daha az ekmek götürecek" dedi. Alevilerin yaþadýðý 10 evin iþaretlenmesi bölge halkýnýn tepkilerine neden oldu. Yurttaþlar düzenlediði iki ayrý yürüyüþle olayý protesto etti. Alevilerin çoðunlukta olduðu Güzeltepe Mahallesi nde cumartesi gecesi saat sularýnda 10 Alevi yurttaþa ait evin iþaretlenmesi mahalle halkýnýn protestosuna neden oldu. Hacý Ethem Ýlköðretim Okulu önünde dün biraraya gelen çok sayýda yurttaþ, iþaretlenen evlerinin önünden geçerek Güzeltepe Mahalle Meydaný na yürüdü. Güzeltepe Maraþ olmayacak Aleviyiz haklýyýz, Camiiye deðil ranta ve asimilasyona karþýyýz. Güzeltepe mahalle halký, Asimilasyona hayýr, mahallemize sahip çýkýyoruz yazýlý pankant ve dövizleri açan halk, Camiye deðil ranta karþýyýz, Bizler ateþte de semah döneriz, Meydan halkýndýr halkýn kalacak sloganlarýný attý yýlý sona ererken, yaþanan olumlu veya olumsuz olaylardan dersler çýkarýlmasý, bu dersler ýþýðýnda 2013 yýlýnda yeni umutlarla baþlangýçlar yapýlmasý; huzur, mutluluk ve baþarýlarda buluþabilmemizin vazgeçilmez koþuludur. Ýlimizin ve ülkemizin daha huzurlu ve refahlý yarýnlara ulaþýlmasý konusunda ümitlerimizi daha da artýrarak geleceði karþýlýyoruz. Daha güzel gelecek için hepimizin dünün muhasebe ve mukayesesini en iyi þekilde yaparak, yeni giriþim ve deðiþimler için fýrsat olacak bu günlerde, hedeflerimize ulaþmak için daha çok çalýþmamýz gerekiyor Her zaman olduðu gibi, vatandaþýmýza sunulan kamu hizmetlerinin en iyi kalitede, en süratli ve en verimli bir þekilde sunulmasý için Valiliðimiz ve tüm kuruluþlarýmýzca sürdürülen gayret ve çalýþmalar, inanýyorum ki 2013 yýlýnda da birlik-beraberlik, dayanýþma, þevk ve ahenkle sürdürülecektir. Þeyh Bedrettin Alevi örgütleri tarafýndan mezarý baþýnda anýldý Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Okmeydaný Cemevi, Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneði, Topçu Baba Derneði, Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Genel Merkezi Sultangazi Þubesi ve Devrimci Alevi Komitesi tarafýndan Þeyh Bedrettin, Caðaloðlu ndaki mezarý baþýnda anýldý. Behçet Çelik in yeni kitabý okurlarýyla buluþtu. Ancak bu kez ne roman, ne de öyküyle Ateþe Atýlmýþ Çiçek isimli deneme kitabýyla çýktý karþýmýza. Kitaptaki yazýlarýný Yazarlar, Kitaplar ve Okuma Notlarý alt baþlýklarýyla toparlayan Çelik, edebiyat dergileri ve katýldýðý sempozyumlar için kaleme aldýðý yazýlara da kitabýnda yer vermiþ. Tomris Uyar, Kenan Hulisi, Osman Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. Gençler ve Gençlik Politikalarýndan Sorumlu Olanlar Ýçin Toplantýlar baþlýklý eylem 5.1 Avrupa Birliði projesi kapsamýnda Antalya Efem Akdeniz Gençlik ve Spor Kulübü Derneði tarafýndan hazýrlanan "Gelecek Saðlýkla Gelecek" konulu proje Aralýk 2012 tarihleri arasýnda Antalya'da gerçekleþti. Turistik illerden seçilen sekiz ortaklý 40 kiþinin katýldýðý projede Avanos Seramik Topluluðu da yer aldý.

2 Ekonomideki düþük büyüme bir tek cari açýðýn, düþmesine yaradý. Cari iþlemler hesabý, Ekim ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 56,5 oranýnda azalýþla 4 milyar 501 milyon dolardan 1 milyar 960 milyon dolar açýk verdi yýlýnýn ilk 10 ayýnda ise açýk 41 milyar 95 milyon dolara yükselmiþ oldu. Gazete haberi... Ekmek bulamýyorlarsa tank, top, tüfek yesinler baþlýklý gazete haberinden güvenlik harcamalarýna aktarýlan payýn artýrýldýðý görülüyor. Yalnýzca Milli Ýstihbarat Teþkilatý'na (MÝT) aktarýlan payda yüzde 32'lik bir artýþ gözleniyor. 'Güvenlik kurumlarýna ayrýlan pay 22 milyar 47 milyon lira, Milli Savunma Bakanlýðý'na ayrýlan pay ise 20 milyar 359 milyon Kurumlara göre bütçede güvenlik harcamalarýna ayrýlan pay þöyle: Emniyet Genel Müdürlüðü: 14 milyar 777 milyon Jandarma Genel Komutanlýðý: 5 milyar 843 milyon MÝT Müsteþarlýðý: 995 milyon lira (Önceki döneme oranla yüzde 32'i artýrýldý.) Sahil Güvenlik Komutanlýðý: 432 milyon Milli Savunma Bakanlýðý: 20 milyar 359 milyon liraya çýkarýldý. (2012'de 18 milyar 229 milyon liraydý.) Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý: 2013 yýlý bütçesinden aldýðý payla 11 bakanlýðý geride býraktý bütçesinden 3 milyar 891 milyon lira alan Diyanet'e 2013 bütçesinden 4 milyar 604 milyon lira ayrýldý. Diyanet'in solladýðý bakanlýklarýn paylarý ise þöyle: Ýçiþleri Bakanlýðý: 2 milyar 888 milyon Saðlýk Bakanlýðý: 2 milyar 490 milyon Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý: 2 milyar 469 milyon Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý: 1 milyar 880 milyon Kültür ve Turizm Bakanlýðý: 1 milyar 851 milyon Dýþiþleri Bakanlýðý: 1 milyar 614 milyon Ekonomi Bakanlýðý: 1 milyar 381 milyon Kalkýnma Bakanlýðý: 1 milyar 198 milyon Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý: 600 milyon Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý: 503 milyon Avrupa Birliði Bakanlýðý: 213 milyon On yýllýk AKP iktidarýnda birileri karunlaþýr-ken iþsizlerin sayýsý 5 milyona dayandý. Yoksul-lar yerlerinden sökülüp þehrin kenarlarýna sürü-lürken bu alanlar sermayenin ve zenginlerin özel mekanlarýna dönüþtürüldü. Ýþçiler, emek-çiler sefalet ücretlerine mahkum edilirken on yýl-da doðalgaza yüzde 208, son üç yýlda elektriðe yüzde 120 zam yapýldý. Satýlmadýk ne bir fabri-ka, ne bir dere býrakýlmadý. M. Pekdemir Diðer yandan iç talebin daralmasý ile hükümet önemli bir gelir kaynaðý olan dolaylý vergilerde de gerileme kaydedecektir. Vergi gelirlerinin büyük bir kýsmýný dolaylý vergiler oluþturmakta. Bu vergilerin içinde de en öne çýkan kalem KDV'dir. KDV hem her bir tüketim üzerinden, hem de ithalat üzerinden alýnmaktadýr. Daha önce toplam vergi gelirlerinin yüzde 70'ini oluþturan dolaylý vergilerin yüzde 80'e dayandýðýný göz önüne alýrsak, hükümetin gelir kaybýnýn boyutlarýný tahmin etmek zor deðil. Peki, bu geliri telafi etmek için önümüzdeki dönem ne mi karþýmýza çýkacak? Elbette yeni zamlar. ÖTV ve enerjide yeni zamlar kaçýnýlmaz olacaktýr. Aslý Aydýn Yukarýdaki alýntýlarý hükümetin bütçe görüþmelerinden sonra yaptým. Bir sürü anlamadýðýmýz rakamlar gibi dursa da, mesele gayet açýk. Bu bütçede biz emekçilere, çalýþanlara, emeklilere, küçük çiftçilere, küçük üretici ve esnaflara sadece ve yalnýzca yeni zamlar, açlýk, sefalet ve iþsizlik görünüyor. On yýl önce sol bir slogan olan yoksulluk ve yolsuzluða hayýr sözü ile iktidar olanlarýn, kendilerini oylarý ile iktidara getiren kitlelere reva gördüðü uygulamalarý görüyorsunuz. Bir siyasal partimiz yeni bütçe ile ilgili açýklamasýnýn son sözünde, Adaletsiz vergi sistemi ile tüm vergi yükü emekçilere yükleniyor. Emekçiler sefalet düzeyinde yaþamaya zorlandýðý ücretlerle bir yandan da aðýr vergiler ödemek zorunda býrakýlýyor. Emekçilerden geliri toplayýp, sermayeye kaynak aktarma aracý olarak kullanýlan bütçe gün geçtikçe halký daha da yoksullaþtýrýyor bütçesinde de görüldüðü üzere AKP'nin izlediði ekonomi politikasý üretim ve istihdam yaratmayan, rantiyecilik ve tefecilik üzerine kuruludur. Ülkemiz bu politikalarýn sonucu olarak yeraltý ve yer üstü bütün zenginlikleri ve kaynaklarý satýlmýþ, emekçilerin sosyal kazanýmlarý yok edilmiþ ve en temel insan haklarý gasp edildiði bir ülke haline getirilmiþtir deniliyor. Sosyalistler olarak, yýllardýr sermayenin dini, imaný, ülkesi, bayraðý, topraðý yoktur; onlar için aslolan sömürüdür diyoruz. Bunun son güzel kanýtý yeni Deli Dumrul yasasý ile bir araya gelip yollarýmýzýn gelirlerini satmak için satýn alanlardýr. Son yýllarýn en büyük ihalesi gerçekleþti. Dev ihaleyle 8 otoyol ile Boðaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri satýldý. Köprü ve otoyollarýn 25 senelik kullaným hakký 5,72 milyar dolara Uzakdoðulu bir ortaklarý ile Koç ve Ülker grubunun oldu. Dünyanýn en pahalý benzin ve mazotunu kullanan, en pahalý doðalgazýný kullanan ve en pahalý elektriðini tüketen insanlarýn daha þimdiden söyleyecekleri bir þeyler vardýr... Ýki kere yapýlýp, üçüncü kez sökülüp yapýlan duble yollardaki dubleliði çözen var mý? Ulaþtýrma Bakaný her ne kadar Meclis te celalli bir konuþma yapsa da, celallenmek yetmiyor. Ekonominin kimin cebinden yürütüldüðü aþikar deðil mi? Þimdiden alanlara çýkmak, özgürlük meydanlarý oluþturmak ve günü gelince de oylarý (reyleri) ile gereðini yerine getirmek gerekmiyor mu? Asgari yaþama karþý insanca yaþam isteyen iþçiler, "orta oyunu" olarak nitelendirdikleri Asgari Ücret Belirleme Komisyonu'na ve sefalet zammýna Çalýþma Bakanlýðý önünde "hayýr" dedi. Bakanlýðýn kapýsýna gitmeleri engellenen iþçiler Eskiþehir yolunu trafiðe kapadý. Polis iþçilerin önüne barikat kurdu. Burada yaþanan kýsa süreli bir arbedenin ardýndan polis barikatý kaldýrdý ve iþçilerin Çalýþma Bakanlýðý nýn kapýsýna dayandý. Dev Saðlýk- Ýþ Genel Baþkaný Arzu Çerkezoðlu ve Enerji Sen Genel Baþkaný Kamil Kartal ýn da içinde olduðu bir heyet görüþmeler yapmak üzere Bakanlýðýn kapýsýna geldiði an Bakanlýk tan bir pankart sallandýrýldý: %3-5 zam yetmez, %100 zam istiyoruz. Saat da DÝSK ve KESK in Genel Baþkanlarý Erol Ekici ve Lami Özgen, bu konfederasyonlarýn yönetim kurul üyeleri, baðlý sendikalarýn yöneticileri ve iþçiler Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önüne geldi. Böylece Bakanlýk önü, yüzlerce iþçinin katýldýðý bir eylem alanýna döndü. DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi burada, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý nda oynanýyor. Ancak bu oyunun sahnesi çalýþanlara tamamen kapalý. Çünkü içeride ne konuþulduðu bilinsin istenmiyor. Oyun bitiminde sahnelenen neymiþ onu öðreneceðiz. Aslýnda ortaya ne çýkacaðý da daha önceden ilan edildi.ekici konuþmasýnda, "Ekonominin gerçekleri, Türkiye sermayesinin rekabet gücü, enflasyon hedefi gibi pek çok bahane ile sefalette ýsrar eden rakamlar açýklanacak. Yani asgari ücretli, yani bu halk bir kez daha enflasyon hedefi tutsun diye evine daha az ekmek götürecek, patronlar daha fazla kazansýn diye evine daha az ekmek götürecek" dedi. Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Þeyh Bedrettin Alevi örgütleri tarafýndan mezarý baþýnda anýldý Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Okmeydaný Cemevi, Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneði, Topçu Baba Derneði, Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Genel Merkezi Sultangazi Þubesi ve Devrimci Alevi Komitesi tarafýndan Þeyh Bedrettin, Caðaloðlu ndaki mezarý baþýnda anýldý. Açýlýþ gülbangý (Duasý) ile baþlayan anmada grup adýna basýn açýklamasýný okuyan Aydýn Deniz, Þeyh Bedreddin, çaðýnýn sýnýrlarýný aþacak bir kimliðin arandýðý bir tarih kesitinde ortaya çýkmýþ bir önderdir. Geçmiþ olaylarýn tarihsel özelliði ancak geleceðe katkýlarý ortaya çýktýðýnda tam olarak anlaþýlabilir. Aradan 6 yüzyýla yakýn süre geçti, tam anlamýyla gelecek zamanda sayýlýrýz, bilmek için yeterli zaman OYUNU DEÞÝFRE EDECEÐÝZ Ekici, Türk-Ýþ'inde bu orta oyuna ortak olduðunu belirterek, "Masada asgari ücretlinin söz ve karar hakký yok! Ýradesi yok! Masada patronlarýn sendikasý ve hükümet temsilcileri beraberce oturmuþ sohbet ediyor. Yýllarýn konfederasyonu Türk- Ýþ de bu oyuna taraf oluyor. Ýçerideki sohbete katýlýyor. Çalýþanlarla alay edercesine belirlenen rakamlara itiraz yok! Eðer itirazýnýz varsa ve sizi orda dinlemiyorlarsa buyrun sokaða! Sokakta tek bir laf etme gayreti yok. Biz hazýrýz dediðimiz halde, mücadelede yoklar. Ama olsun, DÝSK, yüzbinlerce asgari ücretlinin sesi olmaya devam edecektir. Bu sahnede oynanan oyunu deþifre etmeye devam edeceðiz" dedi. VÝCDANLARI ZEDELÝYOR Ekici, konuþmasýnýn son bölümünde þunlarý söyledi: Buradan soruyoruz, rekabet gücü dediðiniz þey sofralarýmýzdan çaldýðýnýz ekmeðimiz mi? Yoksulluðumuz mu? Eðer buysa, alýn rekabet gücünüzü yere çalýn. Biz insanca yaþamak istiyoruz, insanca yaþanacak bir asgari ücret istiyoruz! Asgari ücretin ekonomik büyüme ve verimlilik artýþýndan pay almamasý, üretilen kaynaklarýn belirli ellerde toplanmasý anlamýna gelmektedir. Gelir daðýlýmýný düzenleyici bir rol oynamasý beklenen asgari ücretin, açlýk sýnýrýnýn bile altýnda belirlenmesi vicdanlarý zedelemektedir. Asgari ücretin, temel gereksinimleri karþýlayacak bir biçimde ele alýnmasý gerekmektedir.buradan masanýn öbür tarafýna, yani Asgari Ücret Tespit Komisyonu na sesleniyoruz. Gelin pazarlýk masasýný meydanlara kuralým. Gelin asgari ücreti sandýða götürelim. Referanduma götürelim. Gelin sendikal yasaklarý, grev yasaklarýný kaldýralým. O zaman sizin hükmünüz kalmayacak, gücün deðil haklýnýn sesi yankýlanacak. Bunun için biz sokaklarda olmaya devam edeceðiz. BirGün geçmiþtir. Tarih üzerine düþünmek, ölmüþ, gitmiþ olanlarýmýzý yeniden aramýza taþýma iþidir. Bu yolla tarihe sahip çýkma giriþimidir. Susukunluðumuz, ilgisizliðimiz anca giderek, suçluluða dönüþmeden Þeyh Bedreddin i layýk olduðu yere oturtmak, onu anlatmak, insanýmýza, insanlýða tanýtmak temel yükümlülüðümüz olmalýdýr dedi. Anma, kapanýþ gülbangýnýn okunmasýyla sona erdi.

3 Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN Mülkiyeti Nevþehir Belediyesi'ne ait eski Devlet Hastanesi'nin bulunduðu alana Yeni Belediye Hizmet Binasý ve Ticaret Kompleksi yapýmýna iliþkin ihale,belediye Meclis toplantý salonunda gerçekleþtirildi. Açýk Artýrma usulüne göre gerçekleþen ihale sonunda,ýhale Komisyonu ihaleye katýlým þartlarýný tamamen yerine getirdiði belirlenen HBC Mimarlýk Mühendislik Ýnþaat Sanayi ve Ticaret Limited þirketi'ne, söz konusu merkezin yapýmýna gerekli izni verdi. Yaklaþýk 35 Milyon liralýk bir harcama ile 1,5 yýl içerisinde tamamlanmasý hedeflenen Belediye Hizmet Binasý ve Ticaret Kompleksinin kapalý inþaat alaný ise 51 bin 486 metrekare olarak belirlendi. Nevþehir Belediyesi tarafýndan projelendirilen Nevþehir Belediye Hizmet Binasý ve Ticaret Kompleksi çerçevesinde araçlýk iki kat otopark,2 katlý Alýþ Veriþ Merkezi ve toplamda 105 iþyerinin yapýlmasý öngörülüyor. 12 katlý olarak yapýlacak, Nevþehir Belediye Hizmet Binasý ve Ticaret Kompleksi'nde,meydan kýsmýnda ise sosyal etkinlikler için anfi tiyatro bölümü oluþturulacak.kule cephelerinde yapýlacak megaboardlar ve ses sistemleri sayesinde de yine çeþitli etkinlikler yapýlabilecek. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Yönetmen Mustafa Karakaya, 20 Temmuz Ýlköðretim Okulu öðrencileriyle bir araya geldi. Türkiye nin en önemli kültür, doða ve manzara turizmi merkezlerinden Kapadokya da kurulan bölgenin ilk film fabrikasý Katpatuka Film in kurucusu Yönetmen Mustafa Karakaya, "Çocuklara Meslekler Tanýtýlýyor" etkinliðinde 20 Temmuz Ýlköðretim Okulu öðrencileriyle bir araya gelerek mesleðiyle ilgili bilgiler verdi. Karakaya kýsa film, belgesel, sinema ve çizgi filmlerin yapýlýþ süreciyle ilgili bilgiler verdi. Söyleþiyi ilgiyle dinleyen öðrenciler filmlerin yapýlýþ süreciyle ilgili merak ettikleri konularý Yönetmen Karakaya ya sordu. Öðrencilerin sorularýný yanýtlayan Karakaya:"Çocuklarýn bazýlarý belgesele yatkýnken bazýlarýnýn çizgi filme yakýn olduðunu gördüm. Öðrencilere gösterdiðimiz fotoðraflar aracýlýðýyla sinemada hangi alana yatkýn olduðunu anlamýþ olduk. Çocuklara günümüz dünyasýnda görselliðin vazgeçilmez bir unsur olduðunu anlatan çeþitli bilgiler aktarýlýrken ilgiyle dinlediler.öðrenciler en çok belgesel ve kýsa filmin yapým aþamasýyla ilgili sorular sordu. Ayrýca Nevþehir de Yönetmenlik Mesleðini yapan birisinin olduðuna inanamadýlar." dedi. Söyleþinin sonunda 20 Temmuz Ýlköðretim Okulu Meslekleri Tanýtma Kulübü Sorumlusu ve ayný zamanda Kafsid Eðitim Birimi Sorumlusu Þule Kuþar Han, Yönetmen Mustafa Karakaya ya etkinliðe katýlýmýndan dolayý teþekkür etti yýlý sona ererken, yaþanan olumlu veya olumsuz olaylardan dersler çýkarýlmasý, bu dersler ýþýðýnda 2013 yýlýnda yeni umutlarla baþlangýçlar yapýlmasý; huzur, mutluluk ve baþarýlarda buluþabilmemizin vazgeçilmez koþuludur. Ýlimizin ve ülkemizin daha huzurlu ve refahlý yarýnlara ulaþýlmasý konusunda ümitlerimizi daha da artýrarak geleceði karþýlýyoruz. Daha güzel gelecek için hepimizin dünün muhasebe ve mukayesesini en iyi þekilde yaparak, yeni giriþim ve deðiþimler için fýrsat olacak bu günlerde, hedeflerimize ulaþmak için daha çok çalýþmamýz gerekiyor Her zaman olduðu gibi, vatandaþýmýza sunulan kamu hizmetlerinin en iyi kalitede, en süratli ve en verimli bir þekilde sunulmasý için Valiliðimiz ve tüm kuruluþlarýmýzca sürdürülen gayret ve çalýþmalar, inanýyorum ki 2013 yýlýnda da birlik-beraberlik, dayanýþma, þevk ve ahenkle sürdürülecektir yýlýnýn tüm Nevþehirli hemþerilerimize, Ýlimize, ülkemize ve tüm insanlýða barýþ, huzur, saðlýk ve mutluluk getirmesini dileklerimle deðerli hemþerilerimiz ve aziz milletimizin yeni yýlýný kutlar, sevgi ve saygýlarýmý sunarým. Abdurrahman SAVAÞ Nevþehir Valisi SATILIK OTO 2000 Model Km de metalik gri renkli Tofaþ Þahin Marka hasarsýz oto sahibinden satýlýktýr. GSM:

4 Bir ülke düþünün Demokrasi nin olduðuna inanýlan, kadýnlarýn kendi aralarýnda, erkeklerin de kendi aralarýnda eþit olduðu; bir ülke düþünün iki partinin tek bir baþkaný olan; herþeye baþkanýn karar verdiði ama Dünyanýn kendine özgür tek ülkesi diyebileceðimiz bir ülke... Ütopik ve biraz da despotik. Burasý Pinima... Pinima da geçen bir de oyun var: Mi Minör. Bu ülke neresi derseniz, Meltem Arýkan yazdý, Memet Ali Alabora yönetti ve sahneye koydu. Pinima adlý Kendine Özgü Bir Ülke de geçen Mi Minör, seyircinin oyuncu, oyuncunun kimi zaman seyirci olduðu farklý bir oyun. Demokrasiyle yönetilen bir ülkenin meydanýnda geçen oyunda baþta Memet Ali Alabora, Pýnar Öðün, Can Kahraman, Sennur Nogaylar, Fuat Onan olmak üzere 16 kiþilik bir ekip yer alýyor. Tiz sesleri yasaklanmýþ bir piyanist (Pýnar Öðün) ve onun ekibi, sosyal medyayý kullanarak ülkede yaþananlarý tüm dünyaya canlý olarak duyuruyor. Ýktidara karþý kadýn ve müzik isyan ediyor; bu isyaný ise bugün tüm dünyada geçerliliðini koruyan sosyal medya aracýlýðýyla yapýyor... Dolayýsyla da seyircide oyunun içine dahil oluyor ve oyunu da evinizden canlý olarak seyredebiliyorsunuz... Oyunun hem yönetmeni hem de oyuncusu Memet Ali Alabora yla Mi Minör ü konuþmak üzere biir araya geldik. Demokratik bir ülkeden Arap Baharý na, sosyal medyadan oyuncularýn sendikal mücadelesine, atarkillikten kadýnýn baþkaldýrýsýna... Pek çok konuya temas ettik.»meltem Arýkan ýn yazdýðý ve sizin yönettiðiniz Mi Minör Pinima adlý bir ülkede geçiyor. Biraz Pinima dan söz edelim mi? Pinima, demokrasiyle yönetilen, her þeye baþkanýn karar verdiði bir ülke. Ýki parti katýlýyor seçimlere, iki partinin baþkaný da tek kiþi...»bu ülke bu oyun nasýl çýktý? Meltem Arýkan ýn kurduðu bir hikaye... Meltem bir hikaye yazdým dedi, ben de sahneye koyayým o zaman dedim. Ondan sonra üzerine çok çalýþtýk. Bir yazýmýzý sadece dramatoloji çalýþmasýyla geçirdik. Bugün ki hali o çalýþmanýn sonucunda geldi. Ama bu ülkeyi yaratan bu despotik ülkeyi kuran Meltem...»Pinima nereye denk düþüyor? Dünyanýn herhangi bir yerinde olacak ya da hiçbir yerinde olmayacak bir ülke... Dolayýsýyla bir tek ülke yada bir tek yerle düþünmedik. Bizim oyunumuz demokrasiyle uðraþýyor aslýnda... Demokrasi dediðimiz þeyin, bize demokrasi diye pazarlanan, en ideal yönetimmiþ gibi meþrulaþtýrýlan þeyin birazcýk ne olduðuyla ilgileniyor. Birazcýk onu sorguluyor, onu üzerinden absürt bir dünya yaratýyor. Yarattýðý dünya üzerinden de izleyicinin de animasyonunu kendi zihninde kurabilmesi için bir fýrsat tanýyor.»ütopik bir þeyden söz ediyoruz aslýnda... Despotik bir þey birazda»pinima da demokrasiden ne kadar söz edebiliriz ki? Tam demokratik iþte, her þeyin baþkanýn karar verdiði demokratik bir ülke sonuçta...»her þeye baþkanýn karar verdiði ülke ne kadar demokratiktir? Ýþte bize de sunulanýn neresi demokratiktir? Demokrasi nedir? Demokratik ne demek? Ýdeal demokrasi denilen þey nedir? Bütün her þeyin en iyisi olacak gibi düþünülen bu demokrasi nedir? Biz aslýnda buralarý kurcalýyoruz. Ýdealize ettiðimiz ve alternatifi olamayacaðýný düþündüðümüz demokrasinin ne olduðuyla da ilgileniyoruz. Bunu yaparken de absürt bir yöntemle de yapýyoruz ki izleyici kendi kafasýnda evet yada kendi kafasýnda baþka bir þeyler diyebilsin.»oyunu izleyenler çok farklý yorumlarda bulunabiliyor, bir biriyle çok uzak ülkelerden örnekler verebiliyorlar Bu kadar farklý algýnýn oluþmasýný neye baðlýyorsunuz? Oyunu izleyen ya da oyunun bölümlerini gören, oyunu dijital medya üzerinden izleyen çeþitli dostlarýmýzýn bazýlarý bunu Amerika ya benzetirken bazýlarý Türkmenistan a benzetti, bazýsý Konya ya... Dolayýsýyla herkesin baþka bir yere benzetebileceði bir yer... Çünkü bütün dünyada geldiðimiz en iyi yönetim biçiminin demokrasi ve bunun en iyi enstrümaný ise seçimdi. Seçimler yapýlabiliyorsa, oy verilebiliyorsa o zaman demokrasi var, ne kadar güzel, demokratik ülke oluyoruz demektir! Bu dünyanýn her yerinde böyle Amerika da da böyle, Fransa da da böyle, Ýngiltere de de böyle, Mýsýr da da böyle. Dolayýsýyla insanlarýn ortak bir algý, yada farklý farklý ülkeleri algýlamalarý bunun üzerinden, bence çok doðal.» Mi Minör ataerkil toplumada gönderme yapýyor; burada eleþtirel de bakabiliriz o halde Bugün dünyayý yöneten mantýk ataerkillik. Herkesi korkutmak ve herkese korku salmak üzerine kurulu ataerkil bir mantýk var. Bu mantýk, dünyanýn seviyeleri deðiþmesine raðmen dünyanýn her yarinde ayný, en ileri, en demokratik ve özgürlükçü dediðimiz yerde de aynýdýr.» Mi Minör de bir eþitlikten söz edebiliyoruz aslýnda, kadýnlar ve erkekler kendi aralarýnda eþitler ve Pinima hukuk sisteminde yer alýyor? Mesela Pinima hukuk sisteminde tüm erkekler ve tüm kadýnlar bir birleriyle kanun önünde eþittirler. Dünyadaki tüm ülkelerde sürekli açmazlar yaratan kadýn erkek eþitliði sorunu Pinima da çoktan çözüme ulaþmýþtýr. Seçimlerde tüm erkekler ve tüm kadýnlar oy verme hakkýna sahiptirler. Oy veren tüm kadýn ve erkeklerin oylarý eþit olarak deðerlendirilir. Kadýnlarýn istedikleri her mevkiye seçilme haklarý vardýr ancak Pinimalý kadýnlar politikada yer almayý seçmemektedir. Baþkanýn ýsrarý üzerine politikaya atýlan kadýnlar olmakla birlikte bu kadýnlarýn politikada yer almalarýnýn gerekçesi tamamen baþkaný kýrmamaktadýr.»baþkan belirliyor ama Baþkan baba çünkü»bu bir gönderme mi? Türkiye nin bugününü de düþünürsek? Mart 2011 de yazýldý ve hiçbir gönderme içermiyordu... Burada Türkiye ye bir gönderme olsun diye yazýlmadý oyun. Dolayýsýyla gündemde olan pek çok olay ve son günlerde tartýþýlanlar da oyundan sonra ortaya çýktýlar...»aslýnda Pinima da bir sistem var, oyunda gördüðümüz ve bu sistemin yasaklarýna karþý gelen bir kadýný görüyoruz Neden bir kadýn isyaný? Sokak piyanisti, oyunun en baþýnda piyanosunun tiz sesleri yasaklanýnca oradan her þeye karþý çýkmaya ve bu karþý çýkýþýný da müzikle ifade etmeye çalýþýyor. Zaten bizim oyunda müzik ve iktidar oyunu, aslýnda orada iktidarý ben oynuyorum, iktidarýn iktidarsýzlýðýný, müziði de Pýnar (Öðün) temsil ediyor... Müzik karþý duruþu ve kadýný, iktidarda erkeði ve hegomanyayý temsil etmiþ oluyor.»bu baþ kaldýrýda sanat mý galip geliyor? Bilmiyorum, onu oyuna gelenler görecek... Seyirci oynuyor bu oyunu aslýnda. Oyunda þu mu galip geliyor bu mu galip geliyor herkese göre deðiþiyor. O yüzden de oyundan çýkanlarda envai çeþit algýlar oluþabiliyor.»bir yanýyla da oyun dijital ortamdan da izlenebiliyor... Bu çok ilginç bir yöntem. Bunu nasýl kurguladýnýz? Kendi mantýðý içinde þöyle; bir noktadan sonra bir piyanist baþ kaldýrmaya ve itiraz etmeye baþladýðýnda orada Pinima da olanlarý tüm dünyaya duyurmaya baþlýyor, onun için canlý yayýn yapýyor; bunu da tweeter üzerinden duyuruyor. Meydanda olaylar oluyor ve bunu dünyaya duyurmak için piyanist o sýrada yazýþýyor... Pýnar yapýyor bunu. Seyirci o sýrada yanýt veriyor, sorular soruyor... Orada bir hareket baþlatýyorlar.»sosyal medyanýn ne kadar etkisi oluyor? Biz son yýllarda facebook yada tweeter üzerinden eylem yapýyoruz. MÝ Minör de de sosyal medya bizzat içinde, temas etmeden tepki ne kadar mümkün? Bu bir mecra... Bu mecrayý nasýl kullandýðýmýz yada nasýl kullanýldýðýyla ilgili bir mesele... Burada da böyle oluyor diye klasik bir tanýmlama yapamayýz. Çünkü kimileri oturup tweetterda vicdan rahatlatýyor, kimileri de gerçekten örgütlenip devrim yapýyor. Dolayýsýyla bu bir enstrüman, bu enstrümaný nasýl kullandýðýnýzla ilgili bir þey.»mi Minör e etkisi nasýl oldu peki? Bizim için Mi Minör oynandýðý son iki oyunda 120 binlik bir etki alaný yarattý. Bir tiyatro oyunun bundan önce o anda büyük bir etki alaný yaratma þansý yoktur. Tiyatro mecrasý itibariyle yoktur. Biz oyun oynamanýn sýnýrlarý içinde kalarak, oyun oynayarak ve bunu dijital olarak da oynatarak bu etki alanýný inanýlmaz derecede geniþletebiliyoruz. Ve o anda, o sýrada ne olursa olsun dünyaya deðiyoruz. Dünyanýn bilgisine deðiyoruz, o sýrada internette var olduðumuz için yapabiliyoruz bunu. Nerelere gebe olacaðýný bilmiyorum bunun.» Mi Minör de devrim yapan piyanist miydi peki? Mi Minör de devrim olmuyor ama burada baþkaldýran varsa, isyan eden varsa piyanist, müzik ve kadýn... *** Biz artýk kahramanlýk döneminde deðiliz»peki, son birkaç yýldýr sanatçýlarýn örgütlenme gücünden söz edebilir miyiz? Ortak bir cephede buluþtular mý sizce de? Son iki yýldýr oyuncular çok ciddi bir örgütlenme içine girdi... Sadece oyuncular sendikasý olarak deðil, tiyatrolar platformu kuruldu vs 1 Mayýs ta 3 bin kiþi yürüdük. Þehir tiyatrosundaki tartýþma bir çok insanýn sokaða çýkmasýna ve tepkisini dile getirmesine neden oldu. Dolayýsýyla sadece belli bir kesim deðil, oyuncularýn ciddi bir kesimi tepki göstermeye baþladýlar.»bu örgütlenme halka da yansýyor mu sizce? Yoksa halk kahraman mý bekliyor? Öyle bir zamanda yaþamýyoruz biz artýk. Arap Baharý diye bir þey yaþadýk, bir kaç ülkede devrim oldu ve arkaya kalan hiçbir kahraman yok. Bir tane ideoloji yok. Sanatçýlar deðil, herkes sokakta olacak. Ben sanatçýnýn sýrf sanatçýlýðýndan ötürü böyle bir görevi olduðunu düþünmüyorum. Herkesin ayný derece bu sorumluluðu olduðunu düþünüyorum. Bir Ahmet amcanýn da arkasýndan gidileceðine inanýyorum. Bazen oyuncunun yaratamadýðý etkiyi de yaratabilir. Evet, bazen oyuncular daha görünür, gündemde kalýyor, bu kullanýlabilir bir enstrümandýr ama bu mazeret olmamalý. Dolayýsýyla da Biz kahramanlýk döneminde deðiliz. Biz dijital bir algýdayýz ve dijital algýnýn örgütlenmesi de baþka bir þey.»arap Baharý dünyayý dolaþtý ama Türkiye ye uðramadý... Bunu neye baðlýyorsunuz? Dünyanýn her yerinde insanlar korku sýnýrýný geçtiler. Dünyanýn bin kentinde iþgal hareketi oldu. Arap Baharý oldu, Wall Street oldu... Evet, Türkiye ye hiç uðramadý çünkü Türkiye korku sýnýrýný aþmadý. Korku sýnýrýný aþmak için bir emarede göstermedi. Dolayýsýyla Türkiye nin þöyle bir özeliði var; Türkiye dünyanýn en hunhar ve baþarýlý darbelerinden birini gördü O darbenin toplum nezdinde ki baþarýsý öyle bir baþarý ki, o büyük korku hepimizi öyle bir sarmýþ ki, bu korkuyu yönetmeye devam ederek bugün ayný korkudan beslenerek ve o korku katlanarak devam ettiriliyor. O yüzden de Türkiye nin korku sýnýrýný aþmasý dünyadan uzun sürüyor.»80 darbesinin üzerinden 32 yýl geçti hala mý o korkuyu besliyoruz? Biz beslemiyoruz. Türkiye nin yönetim biçimi bu korkuyu her defasýnda dönüþtürerek, yeniden tasarlýyor. Öyle bir tasarlýyor ki; örneðin referandum buna karþý yapýlýyormuþ gibi yapýldý ama yeni bir korku yaratarak yapýldý. Bizim çok hikayemiz var. Unutmayacaðýmýz travmamýz bir iki tane deðil. Türkiye bir korku ülkesi, dünyadaki bütün sistemler korku üzerine kurgulanýyor ama Türkiye bunun nadir örneklerinden biri... BirGün Pazar

5 okumalarýnýzýn hazýrlýk sürecinden bahseder misiniz? Behçet Çelik in yeni kitabý okurlarýyla buluþtu. Ancak bu kez ne roman, ne de öyküyle Ateþe Atýlmýþ Çiçek isimli deneme kitabýyla çýktý karþýmýza. Kitaptaki yazýlarýný Yazarlar, Kitaplar ve Okuma Notlarý alt baþlýklarýyla toparlayan Çelik, edebiyat dergileri ve katýldýðý sempozyumlar için kaleme aldýðý yazýlara da kitabýnda yer vermiþ. Tomris Uyar, Kenan Hulisi, Osman Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. F. Celalettin, Suat Derviþ, O. Cemal Kaygýlý, Nahid Sýrrý Örik gibi edebiyatýmýzýn unutulan isimlerinin artýk basýlmayan eserlerine ulaþan ve onlarý bugünün okurlarýyla tanýþtýran Çelik, kitabýn Sunuþ bölümünde Bildiðim bir þeyleri baþkalarýna anlatmak, göstermek için deðil, yazarken öðrenmek, keþfetmek için geçtim kâðýdýn ya da bilgisayar ekranýnýn baþýna diyor. Edebiyat eleþtirisinin eksikliðinin sancýlarýný en çok duyan yazarlar arasýnda olan Çelik, kitabýyla buna bir de pencere açýyor. Kitaba odaklý bugünün edebiyatýnýn dar bir alana sýkýþtýðýna dikkat çeken Çelik, raf ömrü sorununun okumaya engel olduðunu belirtiyor. Ateþe Atýlmýþ Bir Çiçek adlý kitabýnýzda bir araya getirdiðiniz Yýllardýr bu gibi yazýlar yazdýðým halde bunlardan bir seçme yapýp bir kitapta toplamak konusunda kararsýzdým. Kararsýzlýðýmý kýran son bir yýl içerisinde yazdýðým üç yazý oldu. Bu yazýlar, Türkçe öykünün üç büyük ustasý hakkýndaydý: Sait Faik, Sabahattin Ali ve Tomris Uyar... Kitabýn bir dönemdeki belli baþlý yazarlarýn hepsini içerdiði gibi bir iddiam yok, öyle de deðil zaten; ama bu üç yazarýn olmadýðý bir derleme çok eksik olurdu. Bu yazýlarýn verdiði cesaretle, daha önce dergi ve kitaplarda yayýmlanmýþ, Cumhuriyetin ilk yýllarýndan 1970 lere kadar olan dönemi içeren yazýlarý bir araya getirerek bu kitabý hazýrladým. EDEBÝYAT BUGÜNDEN ÝBARET DEÐÝL F. Celalettin, Suat Derviþ, O. Cemal Kaygýlý, Nahid Sýrrý Örik gibi edebiyatýmýzýn unutulan isimlerin eserlerini incelemelerinizin nedeni bu yazarlarý bugünün okurlarýyla tanýþtýrmak mý? 1991 de Yazýlý Günler isimli edebiyat dergisini yayýmlamaya baþlarken, adlarý artýk pek anýlmayan, unutulmaya yüz tutmuþ yazar ve þairlerle ilgili yazýlar yayýmlamaya, dosyalar yapmaya karar vermiþtik. Bu kararýmýzýn ardýnda edebiyatýn güncele sýkýþýp kalmýþ olmasý vardý. Edebiyatýn sadece o günlerde yazýlanlardan ibaret olmadýðýný hatýrlatmak istemiþtik. Dergiyi birlikte hazýrladýðýmýz arkadaþlarýmdan Ömer Ateþ in o günlerde bana önerdiði yazarlardan ikisi F. Celalettin ve Osman Cemal di. Hatta kitaplarýnýn yeni baskýlarý olmadýðý için onun kitaplarýný ödünç alýp okumuþtum. (F. Celalettin in kitaplarýnýn hâlâ yeni baskýsý yok.) Esas amacým bu gibi yazarlarýn eserlerini, edebiyatýný, Türkçe edebiyatýn sürekliliðini, geliþim çizgisini öðrenmekti. Bu yazýlarý, söylediðiniz gibi, henüz bunlarý okumamýþ olanlara tanýtmak için de yazdým elbette, ama onlarýn eserlerinin neden eskimemiþ olduðunu, bu yazarlarýn edebiyatýnýn günümüz okur ve yazarlarý için neden önemli olduðunu da vurgulamaya çalýþtým. KAHRAMANLARIN BANKACI OLMASI RASTLANTI DEÐÝL Kitapta yer alan Üç roman, üç kahraman baþlýðýný taþýyan yazý üç bankacý roman kahramaný üzerine bir okuma. Bu üç romaný ve üç kahramaný ne buluþturdu? Bu üç roman, Esendal ýn Ayaþlý ile Kiracýlarý, Nahid Sýrrý nýn Tersine Giden Yol u ve Refik Halid in Anahtar ý, Cumhuriyetin ilk yýllarýnda yayýmlanmýþ. Bu romanlarýn kahramanlarýnýn bankacýlar arasýndan seçilmesinin rastlantýsal olmadýðýný düþünüyorum. Bankacýlýk o yýllarda millî bir sermaye sýnýfý yaratmayý ve bu millî burjuvazi için bir sermaye birikimi oluþturmayý amaçlýyor. O dönemde yükselen sýnýfýn devletle (halen de sürmekte olan) güçlü bir baðý oluþuyor. Bu bað kaçýnýlmaz olarak alavereler çevrilmesini, menfaat iliþkilerini gerektiriyor. Bir anlamda toplumsal çürümeye neden oluyor. Meslekleri bu roman kahramanlarýna sözünü ettiðim baðý ve bu baðýn saðlanmasý için yapýlýp edilenleri görmelerini saðlýyor. Onlarýn hikâyeleri toplumsal dönüþümü ele almayý kendisine sorun edinmiþ yazarlar için uygun bir imkân sunmuþ bence. Bankacý roman kiþilerinin kendileri de zamanla deðiþip dönüþüyorlar. Ýþ hayatlarýnda iniþler ve çýkýþlar oluyor. Toplumsal çürüme, deðerlerin altüst olmasý, bireysel hýrslar, insanlarýn inandýklarý yüce þeylerin sahteliðini, çýkarsýz sandýklarý iliþkilerin baþtan sona çýkara dayandýðýný idrak ettiklerinde yaþadýklarý hayal kýrýklýklarý Yaþadýklarý dönemi ve o dönemin ruhunu, bireyin çalkantý ve buhranlarýyla birlikte ele almak, bireysel olanla toplumsal olan arasýndaki baðý görmeyi ve göstermeyi arzulayan yazarlar için bu roman kiþileri uygun görünmüþ olmalý. ELEÞTÝRÝ PÝYASADAN BAÐIMSIZ OLMALI Kitabýnýzda yaptýðýnýz okumalarda o dönemin eleþtirmenlerinin yazýlarýna da yer veriyorsunuz. Dönemsel olarak bakýldýðýnda bugünün eleþtiri zeminini nasýl yorumluyorsunuz? Bugün edebiyattan çok kitap odaklý bir anlayýþ hâkim. Buradaki esas fark kitabýn alýnýr-satýlýr bir ürün, bir meta olmasýndan kaynaklanýyor. Bunun sonucu olarak eleþtiri hem ürünün raf ömrüne (en iyi tahminle bir ay kadar bir süredir bu) sýkýþýp kalýyor, hem de eleþtirinin ürünün satýþýný olumsuz etkilemesi gibi birtakým kaygýlar ortaya çýkabiliyor. Oysa eleþtiri daha geniþ bir zamana, daha geniþ bir açýya ihtiyaç duyar; bir eserin çok daha geniþ bir zaman diliminde yaratacaðý etkileri, bu geniþ zaman diliminde yayýmlanmýþ baþka kitaplarla, eðilimlerle arasýndaki baðý vs. ele almasý gerekir. Ayrýca eleþtirinin de sezgiye, esine ihtiyacý var. Daha sakin, serinkanlý olmaya, sezgiye, esine imkân tanýmayan bir hýz söz konusu yayýn dünyasýnda. Bu durum kitaplar, ürünler kadar eleþtiriyi de etkiliyor. Böyle bir zeminde yapýlan eleþtiri de bu hýzdan olumsuz etkilenme riski taþýyor. Eleþtirinin daha serinkanlý bir bakýþla yapýlabilmesi için kitap eklerinin dýþýnda, nitelikli eleþtiri metinlerinin yayýmlanabildiði mecralar gerekiyor. Kast ettiðim akademik yayýnlar da deðil. Onlardaki akademik dil ve bakýþ, çoðu kez eleþtirinin ayný zamanda bir edebi tür olduðunun göz ardý edildiði, soðuk, akademik ölçütlere sýkýþýp kalmýþ metinler yazýlmasýna neden oluyor. Kitap yerine edebiyatýn odak alýnabilmesi için piyasa iliþkilerinden baðýmsýz olmak þart. Günümüz koþullarý ne yazýk ki buna pek imkân vermiyor. (EVRENSEL)

6 Sulucakarahöyük/AVANOS Hüseyin KAÝM Gençler ve Gençlik Politikalarýndan Sorumlu Olanlar Ýçin Toplantýlar baþlýklý eylem 5.1 Avrupa Birliði projesi kapsamýnda Antalya Efem Akdeniz Gençlik ve Spor Kulübü Derneði tarafýndan hazýrlanan "Gelecek Saðlýkla Gelecek" konulu proje Aralýk 2012 tarihleri arasýnda Antalya'da gerçekleþti. Turistik illerden seçilen sekiz ortaklý 40 kiþinin katýldýðý projede Avanos Seramik Topluluðu da yer aldý. Gençlerin obezite ve madde baðýmlýlýðý ile ilgili çözüm üretip saðlýk politikasý oluþturmak, ülkemizde sosyal, ekonomik ve yasal yönden güçlü, genç saðlýðý konusunda politika ve kararlarda söz sahibi gençlik hizmetlerinin sunulmasýnda politikalar üretmek, projede gerçekleþtirilen faaliyetlerinin yerel ve ulusal medya ile paylaþarak halk arasýnda bir farkýndalýk oluþturmak proje amaçlarý arasýndadýr. Kültür ve Turizm Bakan Yardýmcýsý, Antalya Belediye Baþkanlarý, Türkiye Öðrenci Konseyi, Denetimli Serbestlik Þube Müdürlüðü, Emniyet Müdürlüðü, Ýl Saðlýk Müdürlüðü gibi çok sayýda yetkili konuþmacý olarak katýlmýþ ve projeye destek vermiþtir. Ayrýca proje ortaklarý gruplara ayrýlarak çeþitli drama çalýþmalarý ve konuyla ilgili deðerlendirmeler yapmýþtýr. Bunun yaný sýra Akdeniz Üniversitesine götürülen proje katýlýmcýlarý, gençlerle röportaj yaparak genç saðlýðý ve sorunlara çözüm üretmeye yönelik çalýþmalar gerçekleþtirmiþtir. Projenin sonunda TBMM ve Saðlýk Bakanlýðýna sunmak üzere deklarasyon hazýrlanmýþtýr. Grup lideri olarak katýlan Öðr. Gör. Betül Aytepe ve Avanos Seramik Topluluðu üyelerinden Hande Esin, Nalan Uçar, Meriç Türkyýlmaz, Azamat Egemberdiyev proje kapsamýnda stant açarak Nevþehir Üniversitesinin tanýtýmýný yapmýþtýr. Efem Akdeniz Gençlik ve Spor Kulübü Derneði Baþkaný Sayýn Rahmi TURAN, Baþkan Yardýmcýsý Sayýn Necla TURAN'a teþekkür ederek, kendi yaptýklarý seramik çalýþmalardan hediye etmiþlerdir. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Bitlis in Tatvan Gençlik Kulübü Derneði nin "Bir Þans Verin Bin Hayat Kurtulsun-2" adlý Sosyal Destek Projesi SODES hayata geçti. Önceki yýl uygulanan projede 161 genç gitar, baðlama, tiyatro, Ýngilizce ve satranç kurslarýyla eðitimlerini tamamlamýþ, baþarýlý olan gençlerden 30 u Nevþehir ve Konya yý ziyaret ederek Antalya da düzenlenen Kaþ Tiyatro Festivali ne katýlmýþtý. "Bir Þans Verin Bin Hayat Kurtulsun 2" adlý SODES projesinde de 76 gencin gitar, tiyatro, web ve grafik tasarým kursu eðitimi almaya baþladýðýný belirten Tatvan Gençlik Kulübü Derneði Baþkaný Zafer Aygül, bu kursta da baþarýlý olan gençlerin yine Türkiye gezisine çýkacaðýný söyledi. Dernek baþkanlýðýnýn yaný sýra 4 yýldýr gitar eðitmenliði de yaptýðýný belirten Zafer Aygül, "Çok meþakkatli ve elzem süreçlerden geçerek bugünlere geldik. Allah a þükürler olsun ki alnýmýzýn akýyla ve alnýmýzýn teriyle Tatvan ýmýzýn pýrlanta gibi gençleri ile beraber kültür ve sanat alanýnda kitap ve giyim kampanyalarý, köy okullarýnda tiyatro etkinlikleri, müzik kurslarý, resmi ve özel günlerde konserler, Türkiye çapýnda tarihi ve kültürel geziler düzenleyerek çok büyük bir gençlik kulübü haline geldik. Bu projemizde de yine bize imkan saðlayan ve gençlere þans veren büyüklerimize, genç kardeþlerim adýna sonsuz þükranlarýmý sunuyorum. Aslýnda olay çok basit, iyiliðin býraktýðý boþluðu kötülük doldurur. Zamanýný verimli bir þekilde deðerlendiremeyen insan art niyetlilerin hedefi haline gelir. Bir de kiþi en verimli delikanlýlýk çaðýnda ise durum daha bir vahim olur. Tatvan ýmýzýn genç incilerine maddi imkansýzlýklar içinde risklerle dolu karanlýk yollarýna ýþýk olup, zorluklarla yýpranmýþ gözleri sanatla ýþýldattýk. Yetiþtirdiðimiz gençler tiyatro oyunlarýyla sahne tozunu, gitarýn tellerinde gözyaþlarýný kurutup, zihinlerinin kývrýmlarýnda þahlarý mat ettiler. Umudun kollarýna tutunmuþ gençlerin projesi bunlar. Kimsenin görmediði ya da görmek istemediði kaybolmuþ gençlere denenmemiþ bir yol sunmaktýr amacýmýz" dedi.

7 Roma Ýmparatorluðu Yahudiye Valisi Pontius Pilatus un emri ile Çarmýha gerilerek katledilmesine hüküm verilen Ruhullah Nasýralý Ýsa Mesih (Yeþu) Bedenini insanlýk için acýlara bent ederken Yaþam üç gündür. Dün, bugün, yarýn Dün gitti, bu gün akþama varýyor, geriye yarýn kaldý! demiþti. Zaman çarmýhta Sýr olan Ýsa Mesih ten beri aka geldi. Zalimlere karþý direnmeyi ve mücadeleyi ÝBADET BÝLEN Ýsa Mesih yaþasa KENDÝ DOÐUM GÜNÜ OLAN NOEL Ý KUTLAR MIYDI? Yeþu nun doðduðu topraklarda Roma Ýmparatorluðunun çaðdaþ türevi olan Emperyalistler yaþama dair ne varsa kirlettiler. Nasýralý Ýsa Mesih i çarmýha gerenler, bu gün Ýsan nin dinini kullanarak dünyayý kana buluyor Ve utanmadan, Ýsa Mesih in doðum günü olan Noel i kutluyor!!! Krallar Ýmparatorlar Padiþahlar Beyler Paþalar Reisicumhurlar Zulmünü kesintisiz sürdürdü. Zulmün adý kah krallýk oldu, kah padiþahlýk, kah imparatorluk, kah beylik, kah ulus devlet Ne zulüm tükendi ne de direniþ! Masum canlar, mazlum toplumlar özgürlüðü geleceðe havale ettiler. Gelecek bir gün gelecekti, gün olup devran dönecek ve hesap sorulacaktý!!! Bu minval üzere zaman ve zamanýn bilim dilindeki adý tarih akýp gidiyor. Tarihi yapanlar akýþý seyrederken, zalimin zulmü isim deðiþtirerek devam ediyor Ey yüce insanlýk Zalimin zulmünden bezar olmuþuz Pirlerimizi, ulularýmýzý, velilerimizi, Hak aþýklarýmýzý katleden, soykýrým yapan Ecdadýn torunlarý; soykýrýma devam ediyor Bizler Yüreðin kudretini, beynin kerametini bilip de görmüyoruz Görüp de anlamýyoruz Keramet zamanda ve Yeni Yýlda deðil Keramet yaþamýn öznesi canlýda, canlýnýn düþünme yeteneði olan insandadýr. Ne yeni yýllar, ne gelecekler geldi de geçti Biz hala geleceði bekliyoruz. Bilelim ki; BEKLEDÝÐÝMÝZ GELECEK GELDÝ DE GEÇTÝ BÝLE KURTULUÞ ve ÖZGÜRLÜK denen GELECEK, KENDÝLÝÐÝNDEN GELMEYECEK. Geleceði bizim yüreðimiz, beynimiz, ellerimiz, dayanýþmamýz ve zulme karþý varlýðýmýz, direniþimiz getirecek. Yeni Yýla dair mesajlarýmýz hiç kuþkusuz Umut, barýþ, özgürlük, eþitlik duygusu içerecek. Ancak niyet eyleme dönüþmedikçe taleplerimiz iyi, hoþ bir niyet olarak kalmaya devam edecek Canlar Dostlar Gelecek geldi Baþka gelecek yoktur Geleceði biz getireceðiz Kendiliðinden gelen bir gelecek yoktur Ýnançsal ve etnik kimliðimiz farklý olsa da EMEK, ÝNSANLIK, ADALET, EÞÝTLÝK, ÖZGÜRLÜK ortak paydasýnda buluþmak ve GELECEÐÝ KENDÝ ÝNSANCA ÝRADEMÝZLE OLUÞTURMAK DÝLEÐÝYLE Yeni yýlýmýz dileðimizce olsun Kutlu olsun Saygýlarýmla *PÝR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEÐÝ GENEL BAÞKANI Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Alevilerin yaþadýðý 10 evin iþaretlenmesi bölge halkýnýn tepkilerine neden oldu. Yurttaþlar düzenlediði iki ayrý yürüyüþle olayý protesto etti. Alevilerin çoðunlukta olduðu Güzeltepe Mahallesi nde cumartesi gecesi saat sularýnda 10 Alevi yurttaþa ait evin iþaretlenmesi mahalle halkýnýn protestosuna neden oldu. Hacý Ethem Ýlköðretim Okulu önünde dün biraraya gelen çok sayýda yurttaþ, iþaretlenen evlerinin önünden geçerek Güzeltepe Mahalle Meydaný na yürüdü. Güzeltepe Maraþ olmayacak Aleviyiz haklýyýz, Camiiye deðil ranta ve asimilasyona karþýyýz. Güzeltepe mahalle halký, Asimilasyona hayýr, mahallemize sahip çýkýyoruz yazýlý pankant ve dövizleri açan halk, Camiye deðil ranta karþýyýz, Bizler ateþte de semah döneriz, Meydan halkýndýr halkýn kalacak sloganlarýný attý. ODTÜ de Baþbakan ý protesto eden öðrencilere yönelik polis þiddeti ve ODTÜ lüleri kýnayan açýklamalara bir protesto da özel üniversite öðrenci kulüpleri ve öðretim elemanlarýndan geldi. Orta Doðu Teknik Üniversitesi'ne (ODTÜ) gelen Baþbakan Erdoðan'ý protesto eden üniversite öðrencilerine uygulanan polis þiddeti ve sonrasýnda ODTÜ öðrenci ve akademisyenlerine karþý yapýlan baskýcý açýklama ve uygulamalar protesto edilmeye devam ediyor. Özel üniversite öðrenci kulüpleri ve öðretim Gerçekleþtirilen eyleme sanatçý Pýnar Aydýnlar ile Orhan Aydýn, Pir Sultan Abdal Kültür Derneði (PSAKD) Genel Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Özdemir ve bazý sivil toplum kuruþu temsilcileri destek verdi. Güzeltepe halký adýna konuþan Gazi Nefes, evleri iþaretlenenlerin büyük çoðunluðunun mahalleye yapýlmak istenen camiye karþý düzenlenen eylemlere katýlanlarýn olmasý da dikkat çekti. Talep olmamasýna karþýn halkýnýn büyük bir bölümü Alevi olan mahalleye cami yapýlmaya çalýþýldýðýný kaydeden Nefes, Asimilasyona yönelik bir projedir. Biz haftalardýr camiye deðil iþte bunlara karþý çýkýyoruz. Halkýn büyük çoðunluðunun Alevi olduðu bir mahallede böylesine büyük bir meydan camisi inþaatýna baþlamak, eskiden beri gelen Alevi köylerine cami yaptýrma projesinden farklý deðildir diye konuþtu. Pýnar Aydýnlar ise Bize ait olan topraklar iþaretleniyor. Ýþaretlemelerle elemanlarý yayýnladýklarý bir metinle ODTÜ'lü öðrenci ve akademisyenlerle dayanýþma içinde olduklarýný belirterek "Özel üniversiteler ODTÜ'ye sahip çýkýyor" adlýyla imza kampanyasý baþlattý. "ODTÜ'lü arkadaþlarýmýzýn ülkemizi NATO askerleri ve Patriot füzeleriyle dolduran baskýcý iktidarýn Suriye'ye dönük savaþ kýþkýrtýcýlýðýný, yeni YÖK yasa tasarýsýnda somutlaþan bilim düþmanlýðýný baþbakan þahsýnda protesto ederek bir ödevi yerine getirdiklerine inanýyoruz." Metni yayýnlayan topluluklar: kutuplaþmalar yaratýlmak isteniyor. Biz bir halkýz, direne direne kazanacaðýz dedi. Akþam saatlerinde ise PSAKD Eyüp þubesi öncülüðünde bir yürüyürüþ gerçekleþtirildi. Nurtepe Meydaný nda bir araya gelen yüzlerce yurttaþ, Alevi evlerini kim iþaretliyor?, pankartý açýp, Halkýmýz sokaða hesap sormaya, Güzeltepe Maraþ olmayacak sloganlarý atarak Güzeltepe Meydaný na yürüdüler. Burada grup adýna açýklama yapan PSAKD Eyüp Þubesi Yönetim Kurulu Baþkaný Hüseyin Güzelgül, AKP hükümetine soruyoruz; Alevi evlerini kim iþaretliyor. Ýçiþleri bakaný gülerek, Çocuk iþi diyor, hatta alevi örgütlerinin yapmadýðý ne malum cevabýný vererek olaylara verdiði önemi hepimize gösteriyor. Yýllardýr cemevlerimizin yasalar kapsamýna alýnmasýný, dergahlarýmýzýn tarafýmýza iadesini, çocuklarýmýzý asimilasyondan korumak için zoronlu din derslerinin kaldýrýlmasýný Eþit yurttaþlýk hakký kapsamýnda talep etmemize raðmen hiçbir talebimiz karþýlýk bulmadýðý gibi bizleri sindirmek, susturmak için artýk can güvenliðimizin de tehlikede olduðu da bizlere gösterilmeye çalýþýlmaktadýr. Evlerimizin iþaretlenmesinin sýradan bir olay olmadýðýný biliyoruz. Bu nedenle bu iþin peþini býrakmayacaðýz dedi. 31/12/2012 Sosyalist Düþünce Kulübü (Bilgi Ünv.),Toplumcu Hukukçular Kulübü(Bilgi Ünv.), Felsefe ve Toplumsal Düþünce Kulübü (Bilgi Ünv.), Sosyoloji Kulübü(Bilgi Ünv.),Yaratýcý Yazarlýk Kulübü (Bilgi Ünv.), Daðcýlýk Kulübü(Bilgi Ünv.), Yelken Kulübü(Bilgi Ünv.), Münazara Kulübü(Bilgi Ünv.), Özgür Yazýlým Kulübü(Bilgi Ünv.), Çaðdaþ Hukukçular Kulübü (Bilgi Ünv.), Satranç Kulübü (Bilgi Ünv.), Sosyal Politika ve Ýnsan Haklarý Kulübü (Bilgi Ünv.), Kolektif Bilgi Hareket Kulübü (Bilgi Ünv.), Ýstanbul Kültür Üniversitesi Öðrenci Konseyi, Ýstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öðrenci Meclisi, Bilimsel Düþünce Kulübü (Kültür Ünv.), Fikir ve Kültür Kulübü (Kültür Ünv.), Hukuk Kulübü (Kültür Ünv.), Uluslararasý Hukuk Kulübü (Kültür Ünv.), Sosyalist Düþünce Topluluðu (Bilkent Ünv.), Genetik Topluluðu (Bilkent Ünv.), Astronomi Topluluðu (Bilkent Ünv.), Çevre ve Ekoloji Topluluðu (Bilkent Ünv.), Tasarým ve Mimarlýk Topluluðu (Bilkent Ünv.), Fotoðrafçýlýk Kulübü (Bilkent Ünv.), Müzik Topluluðu (Bilkent Ünv.), Drama Atölyesi (Bilkent Ünv.), Bilkent Dost (Bilkent Ünv.), Renkli Düþün Topluluðu (Bilkent Ünv.), Sosyoloji ve Felsefe Kulübü (Okan Ünv.), Fikir ve Münazara Kulubü (Özyeðin Ünv.), Toplumcu Düþünce Kulübü (Arel Ünv.), Tarih ve Felsefe Topluluðu (TOBB ETÜ). Bianet

8 Umut VEDAT "Van Depremi" dendiðinde hepimiz bir yýl öncesine geri döneriz ve muhtemelen birçoðumuz da "Ne büyük felaketti, neyse ki geçti" diye iç geçiririz. Evet, depremin hemen sonrasýnda gittiðim Van'da büyük felaket yaþanýyordu, þehirden kaçmaya çalýþanlar, yardýma muhtaç insanlarýn çaresizliði, yapýlan yardýmlarýn düzensizliði... Ana akým medyada tasvir edildiði üzere, yaralar hýzlýca sarýlmýþ deðildi. Ýlk gözlemim coðrafyayý ve insanlarý bilen, tanýyan belediyelerin ve kentlilerin, afet koordinasyonu dýþýnda býrakýlýp tek yetkilinin Valilik ilan edilmesiydi. Ýkinci depremden yaklaþýk bir hafta sonra gittiðim Van'da gördüðüm senaryo; boþalmýþ mahalleler, terk edilmiþlik ve kalanlarýn yardým haykýrýþlarý ile doluydu. Gazetecilerin öldüðü, Bayram Otel'inin yýkýldýðý ikinci deprem henüz gerçekleþmiþti. Ben daha çok köyleri gezdim. Birinci depremin ardýndan köylerde tetkik incelemeler yapýlmýþ, hasar raporlarý hazýrlanmýþtý. Bu rapora göre gittiðim birçok köyde, köy halkýnýn yarýsýna konteynýr ya da çadýr verilmeyeceði belirtilmiþti. Bir yýl sonra Van'a tekrar döndüðümde ikinci depremden etkilenen evler, ancak geçen kýþýn ortalarýnda raporlanmýþ ve ihtiyaç sahiplerine kýþ bitiminde çadýrlar, konteynýrlar saðlanmýþtý. Uluslararasý kuruluþlarýn yardým daðýtýmlarýný fotoðraflamak üzere gittiðim Van'da gördüðüm bu gerçeklik unutulmamalýydý. Depremden sonra batýda yaþayan bizlere yansýtýlan gerçeklik ile kameraya yansýyan gerçeklik arasýnda uçurumlarý yani depremin ardýndan geçen bir yýlý anlatmayý hedefleyen bir belgesel film projesine baþladýk. Bu süreçte pek çok köyü tekrar ziyaret ettik. Ziyaret ettiðimiz ailelerden ikisini yaþadýklarýný size kýsaca bahsetmek istedik. Daha doðrusu göstermek istedik! Kýzýltoprak Ailesi Ýlk aile Kýzýltoprak ailesi; depremden önce bir Ermeni evinde kalýyorlar; yýkýlmýþ, herkesin unuttuðu bir kilisenin yanýnda. Ýkinci depremden önce hazýrlanan rapora göre evlerinin durumu az hasarlý ama ikinci depremde evleri yýkýlmýþ. Kýzýlay'ýn daðýttýðý yazlýk çadýrlarý bile yok. Halis -pek çoklarý gibi- bir branda ile ev yapmýþ, orada oturuyor. Branda çadýrýn içi Geçtiðimiz ay yeniden ziyaret ettiðimizde, "Þükretmeyi öðrendim abi, buna da þükür, en azýndan bu kýþý branda da geçirmeyeceðiz, bir konteynýrýmýz var artýk" diyor. Ev de çýkmýþ onlara ama tabi köylerin yüzde 80'inde olduðu gibi önümüzdeki yýl bitecek. Çocuklarý olmuþ, üç aylýk daha, Rabia adý. Bir aile fotoðrafý. Ne yazýk ki yine aile fotoðrafýnda kadýnlar yok. Sanlav Ailesi Ýkinci Aile Sanlav ailesi; Çaldýran ilçesinden göçmüþler, Çolpan köyünde yaþýyorlar. Çünkü kan davasý sürmüþ onlarý köyünden, büyük oðlu konuþamýyor sürgün gününden beri. Sanlav Ailesi'nin yýkýlan evi Kiracýymýþ evi yýkýlmadan önce. Haliyle deðil ev, konteynýr dahi alamamýþ. Halen yazlýk Kýzýlay çadýrýnda kalýyorlar, yaptýklarý modifiyeler görülesi. Ev sahipleri halden anlayan birisi gibi, gündüzleri konteynýrýný ortak kullanmayý kabul etmiþ ama tabii bu da geçici bir çözüm. Deprem þartlarýnda çocuk olmak da zor. BÝA Haber Merkezi

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

2 DE 7 DE Sevda Aydýn

2 DE 7 DE Sevda Aydýn "Saðlýkta Dönüþüm Programý" adý altýnda ülkenin saðlýk alanýnda gelmiþ geçmiþ yapýsal en ciddi dönüþümlere imza atarak saðlýðý paralý hale getiren AKP hükümeti, dün itibariyle çok daha ciddi bir adým daha

Detaylı

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr YIKIMLARA KARÞI BÝRLEÞELÝM MÜCADELE EDELÝM! Sultanbeyli de Kentsel Dönüþüme Karþý Halk Toplantýsý Kitle Örgütlerinin Dayanýþmasý, Geleneksel Yaz Pikniðine Taþýndý Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler Defol Bush sayfa: 7 Katil Bush, hesap ver, bugün kaç çocuk öldürdün? sayfa: 8-9-10 sosyalist isci SAYI: 221 8 Temmuz 2004 1.000.000 TL. Yeni bir sol üzerine tartýþmalar Sosyalistler hareketi ve ondan çýkan

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

Gýda yardýmýnda devrim

Gýda yardýmýnda devrim Çorum, sýnav merkezi oluyor Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu Aile þirketlerine önemli uyarýlar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý

Detaylı

3 DE. Sevgili Ýnci Abla, Ben 9 yaþýndayým. Henüz Koray kadar çocuðum yani Sivas adýný ilk duyduðumdada çocuktum.

3 DE. Sevgili Ýnci Abla, Ben 9 yaþýndayým. Henüz Koray kadar çocuðum yani Sivas adýný ilk duyduðumdada çocuktum. Samsun ile Amasya sýnýrýndaki Boðaziçi mevkinde operasyona çýkan güvenlik güçleri, "Dur" ihtarýnda bulunduklarý iki kiþinin silahla karþýlýk verdiðini ileri sürerek ateþ açtý. Ýki kardeþten 16 yaþýndaki

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor Çok bulutlu YIL:3 SAYI:611 35 YKR 26 MART 2008 ÇARÞAMBA Çorum'un Alevi Köylerinde Ýmam Çorum un Alaca ilçesine baðlý Koyunoðlu, Mazýbaþý ve Çikhasan köylerinde, köylülerin isteði dýþýnda atanan imamlar

Detaylı

Turpcu, termik santralleri sordu

Turpcu, termik santralleri sordu Zaman: 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu

Detaylı

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði (Ç.HAK:516) Çorum a 12 yýlda 6 katrilyon AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, iktidarlarý döneminde Çorum a 5.8 milyar lira yatýrým yapýldýðýný açýkladý. * HABERÝ 3 DE Hastane temelini Bakan atacak 5

Detaylı

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi:

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: YIL: 1 SAYI: 45 20 YKR 13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: Bu ülkede benim gibi kaç devrimci var HABERÝ Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Kardeþe dua, katile lanet

Kardeþe dua, katile lanet Baðcý dan Rektör Alkan a tam destek Köstek deðil, destek olacaðýz AK Parti Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, ziyaret ettiði Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn çalýþmalarýndan duyduðu

Detaylı

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi Beþ yýldýzlý otelimiz Serdar Ortaç a bir gecelik konser için 150 bin lira ödedi. Toplumumuz ise kanser hastasý Turan cýk için 150 bin lira arayýp duruyor. Bonkör otellerimiz þarkýcýdan acýmaz da Turan

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ASELSAN'a Çorumlu imzasý

ASELSAN'a Çorumlu imzasý TSO Meclis Üyesi Erkan Dalyan, Çorumlu sanayicinin dikkatini nükleer 8 milyar dolarlýk santral yatýrýmlarýna çekti Çorum nükleer santral pazarýndan pay almalý Dr. Ýhsan Þenocak, Çanakkale de vataný savunan

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

Mali kriz Belçika yý da vurdu

Mali kriz Belçika yý da vurdu Brüksel güzeli Zeynep 19 Yaþýndaki Türk kýzý Zeynep Sever Brüksel i Belçika güzellik yarýþmasýnda temsil etmeye layýk görüldü. 4 te Belçika nýn göbeðindeki küçük Türkiyeler Bizim Sokaklar yazý dizimiz,

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK. KKTC'ye "Kuzey Kýbrýs Türkiye Cumhuriyeti" diyenler var Türkiye'de... Doðrusu da bu olmalý... Darýlmayýn kýrýlmayýn ama yanlýþ yapan onlar deðil, biziz herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı