YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor."

Transkript

1 YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi burada, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý nda oynanýyor. Ancak bu oyunun sahnesi çalýþanlara tamamen kapalý. Çünkü içeride ne konuþulduðu bilinsin istenmiyor. Oyun bitiminde sahnelenen neymiþ onu öðreneceðiz. Aslýnda ortaya ne çýkacaðý da daha önceden ilan edildi.ekici konuþmasýnda, "Ekonominin gerçekleri, Türkiye sermayesinin rekabet gücü, enflasyon hedefi gibi pek çok bahane ile sefalette ýsrar eden rakamlar açýklanacak. Yani asgari ücretli, yani bu halk bir kez daha enflasyon hedefi tutsun diye evine daha az ekmek götürecek, patronlar daha fazla kazansýn diye evine daha az ekmek götürecek" dedi. Alevilerin yaþadýðý 10 evin iþaretlenmesi bölge halkýnýn tepkilerine neden oldu. Yurttaþlar düzenlediði iki ayrý yürüyüþle olayý protesto etti. Alevilerin çoðunlukta olduðu Güzeltepe Mahallesi nde cumartesi gecesi saat sularýnda 10 Alevi yurttaþa ait evin iþaretlenmesi mahalle halkýnýn protestosuna neden oldu. Hacý Ethem Ýlköðretim Okulu önünde dün biraraya gelen çok sayýda yurttaþ, iþaretlenen evlerinin önünden geçerek Güzeltepe Mahalle Meydaný na yürüdü. Güzeltepe Maraþ olmayacak Aleviyiz haklýyýz, Camiiye deðil ranta ve asimilasyona karþýyýz. Güzeltepe mahalle halký, Asimilasyona hayýr, mahallemize sahip çýkýyoruz yazýlý pankant ve dövizleri açan halk, Camiye deðil ranta karþýyýz, Bizler ateþte de semah döneriz, Meydan halkýndýr halkýn kalacak sloganlarýný attý yýlý sona ererken, yaþanan olumlu veya olumsuz olaylardan dersler çýkarýlmasý, bu dersler ýþýðýnda 2013 yýlýnda yeni umutlarla baþlangýçlar yapýlmasý; huzur, mutluluk ve baþarýlarda buluþabilmemizin vazgeçilmez koþuludur. Ýlimizin ve ülkemizin daha huzurlu ve refahlý yarýnlara ulaþýlmasý konusunda ümitlerimizi daha da artýrarak geleceði karþýlýyoruz. Daha güzel gelecek için hepimizin dünün muhasebe ve mukayesesini en iyi þekilde yaparak, yeni giriþim ve deðiþimler için fýrsat olacak bu günlerde, hedeflerimize ulaþmak için daha çok çalýþmamýz gerekiyor Her zaman olduðu gibi, vatandaþýmýza sunulan kamu hizmetlerinin en iyi kalitede, en süratli ve en verimli bir þekilde sunulmasý için Valiliðimiz ve tüm kuruluþlarýmýzca sürdürülen gayret ve çalýþmalar, inanýyorum ki 2013 yýlýnda da birlik-beraberlik, dayanýþma, þevk ve ahenkle sürdürülecektir. Þeyh Bedrettin Alevi örgütleri tarafýndan mezarý baþýnda anýldý Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Okmeydaný Cemevi, Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneði, Topçu Baba Derneði, Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Genel Merkezi Sultangazi Þubesi ve Devrimci Alevi Komitesi tarafýndan Þeyh Bedrettin, Caðaloðlu ndaki mezarý baþýnda anýldý. Behçet Çelik in yeni kitabý okurlarýyla buluþtu. Ancak bu kez ne roman, ne de öyküyle Ateþe Atýlmýþ Çiçek isimli deneme kitabýyla çýktý karþýmýza. Kitaptaki yazýlarýný Yazarlar, Kitaplar ve Okuma Notlarý alt baþlýklarýyla toparlayan Çelik, edebiyat dergileri ve katýldýðý sempozyumlar için kaleme aldýðý yazýlara da kitabýnda yer vermiþ. Tomris Uyar, Kenan Hulisi, Osman Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. Gençler ve Gençlik Politikalarýndan Sorumlu Olanlar Ýçin Toplantýlar baþlýklý eylem 5.1 Avrupa Birliði projesi kapsamýnda Antalya Efem Akdeniz Gençlik ve Spor Kulübü Derneði tarafýndan hazýrlanan "Gelecek Saðlýkla Gelecek" konulu proje Aralýk 2012 tarihleri arasýnda Antalya'da gerçekleþti. Turistik illerden seçilen sekiz ortaklý 40 kiþinin katýldýðý projede Avanos Seramik Topluluðu da yer aldý.

2 Ekonomideki düþük büyüme bir tek cari açýðýn, düþmesine yaradý. Cari iþlemler hesabý, Ekim ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 56,5 oranýnda azalýþla 4 milyar 501 milyon dolardan 1 milyar 960 milyon dolar açýk verdi yýlýnýn ilk 10 ayýnda ise açýk 41 milyar 95 milyon dolara yükselmiþ oldu. Gazete haberi... Ekmek bulamýyorlarsa tank, top, tüfek yesinler baþlýklý gazete haberinden güvenlik harcamalarýna aktarýlan payýn artýrýldýðý görülüyor. Yalnýzca Milli Ýstihbarat Teþkilatý'na (MÝT) aktarýlan payda yüzde 32'lik bir artýþ gözleniyor. 'Güvenlik kurumlarýna ayrýlan pay 22 milyar 47 milyon lira, Milli Savunma Bakanlýðý'na ayrýlan pay ise 20 milyar 359 milyon Kurumlara göre bütçede güvenlik harcamalarýna ayrýlan pay þöyle: Emniyet Genel Müdürlüðü: 14 milyar 777 milyon Jandarma Genel Komutanlýðý: 5 milyar 843 milyon MÝT Müsteþarlýðý: 995 milyon lira (Önceki döneme oranla yüzde 32'i artýrýldý.) Sahil Güvenlik Komutanlýðý: 432 milyon Milli Savunma Bakanlýðý: 20 milyar 359 milyon liraya çýkarýldý. (2012'de 18 milyar 229 milyon liraydý.) Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý: 2013 yýlý bütçesinden aldýðý payla 11 bakanlýðý geride býraktý bütçesinden 3 milyar 891 milyon lira alan Diyanet'e 2013 bütçesinden 4 milyar 604 milyon lira ayrýldý. Diyanet'in solladýðý bakanlýklarýn paylarý ise þöyle: Ýçiþleri Bakanlýðý: 2 milyar 888 milyon Saðlýk Bakanlýðý: 2 milyar 490 milyon Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý: 2 milyar 469 milyon Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý: 1 milyar 880 milyon Kültür ve Turizm Bakanlýðý: 1 milyar 851 milyon Dýþiþleri Bakanlýðý: 1 milyar 614 milyon Ekonomi Bakanlýðý: 1 milyar 381 milyon Kalkýnma Bakanlýðý: 1 milyar 198 milyon Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý: 600 milyon Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý: 503 milyon Avrupa Birliði Bakanlýðý: 213 milyon On yýllýk AKP iktidarýnda birileri karunlaþýr-ken iþsizlerin sayýsý 5 milyona dayandý. Yoksul-lar yerlerinden sökülüp þehrin kenarlarýna sürü-lürken bu alanlar sermayenin ve zenginlerin özel mekanlarýna dönüþtürüldü. Ýþçiler, emek-çiler sefalet ücretlerine mahkum edilirken on yýl-da doðalgaza yüzde 208, son üç yýlda elektriðe yüzde 120 zam yapýldý. Satýlmadýk ne bir fabri-ka, ne bir dere býrakýlmadý. M. Pekdemir Diðer yandan iç talebin daralmasý ile hükümet önemli bir gelir kaynaðý olan dolaylý vergilerde de gerileme kaydedecektir. Vergi gelirlerinin büyük bir kýsmýný dolaylý vergiler oluþturmakta. Bu vergilerin içinde de en öne çýkan kalem KDV'dir. KDV hem her bir tüketim üzerinden, hem de ithalat üzerinden alýnmaktadýr. Daha önce toplam vergi gelirlerinin yüzde 70'ini oluþturan dolaylý vergilerin yüzde 80'e dayandýðýný göz önüne alýrsak, hükümetin gelir kaybýnýn boyutlarýný tahmin etmek zor deðil. Peki, bu geliri telafi etmek için önümüzdeki dönem ne mi karþýmýza çýkacak? Elbette yeni zamlar. ÖTV ve enerjide yeni zamlar kaçýnýlmaz olacaktýr. Aslý Aydýn Yukarýdaki alýntýlarý hükümetin bütçe görüþmelerinden sonra yaptým. Bir sürü anlamadýðýmýz rakamlar gibi dursa da, mesele gayet açýk. Bu bütçede biz emekçilere, çalýþanlara, emeklilere, küçük çiftçilere, küçük üretici ve esnaflara sadece ve yalnýzca yeni zamlar, açlýk, sefalet ve iþsizlik görünüyor. On yýl önce sol bir slogan olan yoksulluk ve yolsuzluða hayýr sözü ile iktidar olanlarýn, kendilerini oylarý ile iktidara getiren kitlelere reva gördüðü uygulamalarý görüyorsunuz. Bir siyasal partimiz yeni bütçe ile ilgili açýklamasýnýn son sözünde, Adaletsiz vergi sistemi ile tüm vergi yükü emekçilere yükleniyor. Emekçiler sefalet düzeyinde yaþamaya zorlandýðý ücretlerle bir yandan da aðýr vergiler ödemek zorunda býrakýlýyor. Emekçilerden geliri toplayýp, sermayeye kaynak aktarma aracý olarak kullanýlan bütçe gün geçtikçe halký daha da yoksullaþtýrýyor bütçesinde de görüldüðü üzere AKP'nin izlediði ekonomi politikasý üretim ve istihdam yaratmayan, rantiyecilik ve tefecilik üzerine kuruludur. Ülkemiz bu politikalarýn sonucu olarak yeraltý ve yer üstü bütün zenginlikleri ve kaynaklarý satýlmýþ, emekçilerin sosyal kazanýmlarý yok edilmiþ ve en temel insan haklarý gasp edildiði bir ülke haline getirilmiþtir deniliyor. Sosyalistler olarak, yýllardýr sermayenin dini, imaný, ülkesi, bayraðý, topraðý yoktur; onlar için aslolan sömürüdür diyoruz. Bunun son güzel kanýtý yeni Deli Dumrul yasasý ile bir araya gelip yollarýmýzýn gelirlerini satmak için satýn alanlardýr. Son yýllarýn en büyük ihalesi gerçekleþti. Dev ihaleyle 8 otoyol ile Boðaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri satýldý. Köprü ve otoyollarýn 25 senelik kullaným hakký 5,72 milyar dolara Uzakdoðulu bir ortaklarý ile Koç ve Ülker grubunun oldu. Dünyanýn en pahalý benzin ve mazotunu kullanan, en pahalý doðalgazýný kullanan ve en pahalý elektriðini tüketen insanlarýn daha þimdiden söyleyecekleri bir þeyler vardýr... Ýki kere yapýlýp, üçüncü kez sökülüp yapýlan duble yollardaki dubleliði çözen var mý? Ulaþtýrma Bakaný her ne kadar Meclis te celalli bir konuþma yapsa da, celallenmek yetmiyor. Ekonominin kimin cebinden yürütüldüðü aþikar deðil mi? Þimdiden alanlara çýkmak, özgürlük meydanlarý oluþturmak ve günü gelince de oylarý (reyleri) ile gereðini yerine getirmek gerekmiyor mu? Asgari yaþama karþý insanca yaþam isteyen iþçiler, "orta oyunu" olarak nitelendirdikleri Asgari Ücret Belirleme Komisyonu'na ve sefalet zammýna Çalýþma Bakanlýðý önünde "hayýr" dedi. Bakanlýðýn kapýsýna gitmeleri engellenen iþçiler Eskiþehir yolunu trafiðe kapadý. Polis iþçilerin önüne barikat kurdu. Burada yaþanan kýsa süreli bir arbedenin ardýndan polis barikatý kaldýrdý ve iþçilerin Çalýþma Bakanlýðý nýn kapýsýna dayandý. Dev Saðlýk- Ýþ Genel Baþkaný Arzu Çerkezoðlu ve Enerji Sen Genel Baþkaný Kamil Kartal ýn da içinde olduðu bir heyet görüþmeler yapmak üzere Bakanlýðýn kapýsýna geldiði an Bakanlýk tan bir pankart sallandýrýldý: %3-5 zam yetmez, %100 zam istiyoruz. Saat da DÝSK ve KESK in Genel Baþkanlarý Erol Ekici ve Lami Özgen, bu konfederasyonlarýn yönetim kurul üyeleri, baðlý sendikalarýn yöneticileri ve iþçiler Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önüne geldi. Böylece Bakanlýk önü, yüzlerce iþçinin katýldýðý bir eylem alanýna döndü. DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi burada, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý nda oynanýyor. Ancak bu oyunun sahnesi çalýþanlara tamamen kapalý. Çünkü içeride ne konuþulduðu bilinsin istenmiyor. Oyun bitiminde sahnelenen neymiþ onu öðreneceðiz. Aslýnda ortaya ne çýkacaðý da daha önceden ilan edildi.ekici konuþmasýnda, "Ekonominin gerçekleri, Türkiye sermayesinin rekabet gücü, enflasyon hedefi gibi pek çok bahane ile sefalette ýsrar eden rakamlar açýklanacak. Yani asgari ücretli, yani bu halk bir kez daha enflasyon hedefi tutsun diye evine daha az ekmek götürecek, patronlar daha fazla kazansýn diye evine daha az ekmek götürecek" dedi. Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Þeyh Bedrettin Alevi örgütleri tarafýndan mezarý baþýnda anýldý Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Okmeydaný Cemevi, Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneði, Topçu Baba Derneði, Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Genel Merkezi Sultangazi Þubesi ve Devrimci Alevi Komitesi tarafýndan Þeyh Bedrettin, Caðaloðlu ndaki mezarý baþýnda anýldý. Açýlýþ gülbangý (Duasý) ile baþlayan anmada grup adýna basýn açýklamasýný okuyan Aydýn Deniz, Þeyh Bedreddin, çaðýnýn sýnýrlarýný aþacak bir kimliðin arandýðý bir tarih kesitinde ortaya çýkmýþ bir önderdir. Geçmiþ olaylarýn tarihsel özelliði ancak geleceðe katkýlarý ortaya çýktýðýnda tam olarak anlaþýlabilir. Aradan 6 yüzyýla yakýn süre geçti, tam anlamýyla gelecek zamanda sayýlýrýz, bilmek için yeterli zaman OYUNU DEÞÝFRE EDECEÐÝZ Ekici, Türk-Ýþ'inde bu orta oyuna ortak olduðunu belirterek, "Masada asgari ücretlinin söz ve karar hakký yok! Ýradesi yok! Masada patronlarýn sendikasý ve hükümet temsilcileri beraberce oturmuþ sohbet ediyor. Yýllarýn konfederasyonu Türk- Ýþ de bu oyuna taraf oluyor. Ýçerideki sohbete katýlýyor. Çalýþanlarla alay edercesine belirlenen rakamlara itiraz yok! Eðer itirazýnýz varsa ve sizi orda dinlemiyorlarsa buyrun sokaða! Sokakta tek bir laf etme gayreti yok. Biz hazýrýz dediðimiz halde, mücadelede yoklar. Ama olsun, DÝSK, yüzbinlerce asgari ücretlinin sesi olmaya devam edecektir. Bu sahnede oynanan oyunu deþifre etmeye devam edeceðiz" dedi. VÝCDANLARI ZEDELÝYOR Ekici, konuþmasýnýn son bölümünde þunlarý söyledi: Buradan soruyoruz, rekabet gücü dediðiniz þey sofralarýmýzdan çaldýðýnýz ekmeðimiz mi? Yoksulluðumuz mu? Eðer buysa, alýn rekabet gücünüzü yere çalýn. Biz insanca yaþamak istiyoruz, insanca yaþanacak bir asgari ücret istiyoruz! Asgari ücretin ekonomik büyüme ve verimlilik artýþýndan pay almamasý, üretilen kaynaklarýn belirli ellerde toplanmasý anlamýna gelmektedir. Gelir daðýlýmýný düzenleyici bir rol oynamasý beklenen asgari ücretin, açlýk sýnýrýnýn bile altýnda belirlenmesi vicdanlarý zedelemektedir. Asgari ücretin, temel gereksinimleri karþýlayacak bir biçimde ele alýnmasý gerekmektedir.buradan masanýn öbür tarafýna, yani Asgari Ücret Tespit Komisyonu na sesleniyoruz. Gelin pazarlýk masasýný meydanlara kuralým. Gelin asgari ücreti sandýða götürelim. Referanduma götürelim. Gelin sendikal yasaklarý, grev yasaklarýný kaldýralým. O zaman sizin hükmünüz kalmayacak, gücün deðil haklýnýn sesi yankýlanacak. Bunun için biz sokaklarda olmaya devam edeceðiz. BirGün geçmiþtir. Tarih üzerine düþünmek, ölmüþ, gitmiþ olanlarýmýzý yeniden aramýza taþýma iþidir. Bu yolla tarihe sahip çýkma giriþimidir. Susukunluðumuz, ilgisizliðimiz anca giderek, suçluluða dönüþmeden Þeyh Bedreddin i layýk olduðu yere oturtmak, onu anlatmak, insanýmýza, insanlýða tanýtmak temel yükümlülüðümüz olmalýdýr dedi. Anma, kapanýþ gülbangýnýn okunmasýyla sona erdi.

3 Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN Mülkiyeti Nevþehir Belediyesi'ne ait eski Devlet Hastanesi'nin bulunduðu alana Yeni Belediye Hizmet Binasý ve Ticaret Kompleksi yapýmýna iliþkin ihale,belediye Meclis toplantý salonunda gerçekleþtirildi. Açýk Artýrma usulüne göre gerçekleþen ihale sonunda,ýhale Komisyonu ihaleye katýlým þartlarýný tamamen yerine getirdiði belirlenen HBC Mimarlýk Mühendislik Ýnþaat Sanayi ve Ticaret Limited þirketi'ne, söz konusu merkezin yapýmýna gerekli izni verdi. Yaklaþýk 35 Milyon liralýk bir harcama ile 1,5 yýl içerisinde tamamlanmasý hedeflenen Belediye Hizmet Binasý ve Ticaret Kompleksinin kapalý inþaat alaný ise 51 bin 486 metrekare olarak belirlendi. Nevþehir Belediyesi tarafýndan projelendirilen Nevþehir Belediye Hizmet Binasý ve Ticaret Kompleksi çerçevesinde araçlýk iki kat otopark,2 katlý Alýþ Veriþ Merkezi ve toplamda 105 iþyerinin yapýlmasý öngörülüyor. 12 katlý olarak yapýlacak, Nevþehir Belediye Hizmet Binasý ve Ticaret Kompleksi'nde,meydan kýsmýnda ise sosyal etkinlikler için anfi tiyatro bölümü oluþturulacak.kule cephelerinde yapýlacak megaboardlar ve ses sistemleri sayesinde de yine çeþitli etkinlikler yapýlabilecek. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Yönetmen Mustafa Karakaya, 20 Temmuz Ýlköðretim Okulu öðrencileriyle bir araya geldi. Türkiye nin en önemli kültür, doða ve manzara turizmi merkezlerinden Kapadokya da kurulan bölgenin ilk film fabrikasý Katpatuka Film in kurucusu Yönetmen Mustafa Karakaya, "Çocuklara Meslekler Tanýtýlýyor" etkinliðinde 20 Temmuz Ýlköðretim Okulu öðrencileriyle bir araya gelerek mesleðiyle ilgili bilgiler verdi. Karakaya kýsa film, belgesel, sinema ve çizgi filmlerin yapýlýþ süreciyle ilgili bilgiler verdi. Söyleþiyi ilgiyle dinleyen öðrenciler filmlerin yapýlýþ süreciyle ilgili merak ettikleri konularý Yönetmen Karakaya ya sordu. Öðrencilerin sorularýný yanýtlayan Karakaya:"Çocuklarýn bazýlarý belgesele yatkýnken bazýlarýnýn çizgi filme yakýn olduðunu gördüm. Öðrencilere gösterdiðimiz fotoðraflar aracýlýðýyla sinemada hangi alana yatkýn olduðunu anlamýþ olduk. Çocuklara günümüz dünyasýnda görselliðin vazgeçilmez bir unsur olduðunu anlatan çeþitli bilgiler aktarýlýrken ilgiyle dinlediler.öðrenciler en çok belgesel ve kýsa filmin yapým aþamasýyla ilgili sorular sordu. Ayrýca Nevþehir de Yönetmenlik Mesleðini yapan birisinin olduðuna inanamadýlar." dedi. Söyleþinin sonunda 20 Temmuz Ýlköðretim Okulu Meslekleri Tanýtma Kulübü Sorumlusu ve ayný zamanda Kafsid Eðitim Birimi Sorumlusu Þule Kuþar Han, Yönetmen Mustafa Karakaya ya etkinliðe katýlýmýndan dolayý teþekkür etti yýlý sona ererken, yaþanan olumlu veya olumsuz olaylardan dersler çýkarýlmasý, bu dersler ýþýðýnda 2013 yýlýnda yeni umutlarla baþlangýçlar yapýlmasý; huzur, mutluluk ve baþarýlarda buluþabilmemizin vazgeçilmez koþuludur. Ýlimizin ve ülkemizin daha huzurlu ve refahlý yarýnlara ulaþýlmasý konusunda ümitlerimizi daha da artýrarak geleceði karþýlýyoruz. Daha güzel gelecek için hepimizin dünün muhasebe ve mukayesesini en iyi þekilde yaparak, yeni giriþim ve deðiþimler için fýrsat olacak bu günlerde, hedeflerimize ulaþmak için daha çok çalýþmamýz gerekiyor Her zaman olduðu gibi, vatandaþýmýza sunulan kamu hizmetlerinin en iyi kalitede, en süratli ve en verimli bir þekilde sunulmasý için Valiliðimiz ve tüm kuruluþlarýmýzca sürdürülen gayret ve çalýþmalar, inanýyorum ki 2013 yýlýnda da birlik-beraberlik, dayanýþma, þevk ve ahenkle sürdürülecektir yýlýnýn tüm Nevþehirli hemþerilerimize, Ýlimize, ülkemize ve tüm insanlýða barýþ, huzur, saðlýk ve mutluluk getirmesini dileklerimle deðerli hemþerilerimiz ve aziz milletimizin yeni yýlýný kutlar, sevgi ve saygýlarýmý sunarým. Abdurrahman SAVAÞ Nevþehir Valisi SATILIK OTO 2000 Model Km de metalik gri renkli Tofaþ Þahin Marka hasarsýz oto sahibinden satýlýktýr. GSM:

4 Bir ülke düþünün Demokrasi nin olduðuna inanýlan, kadýnlarýn kendi aralarýnda, erkeklerin de kendi aralarýnda eþit olduðu; bir ülke düþünün iki partinin tek bir baþkaný olan; herþeye baþkanýn karar verdiði ama Dünyanýn kendine özgür tek ülkesi diyebileceðimiz bir ülke... Ütopik ve biraz da despotik. Burasý Pinima... Pinima da geçen bir de oyun var: Mi Minör. Bu ülke neresi derseniz, Meltem Arýkan yazdý, Memet Ali Alabora yönetti ve sahneye koydu. Pinima adlý Kendine Özgü Bir Ülke de geçen Mi Minör, seyircinin oyuncu, oyuncunun kimi zaman seyirci olduðu farklý bir oyun. Demokrasiyle yönetilen bir ülkenin meydanýnda geçen oyunda baþta Memet Ali Alabora, Pýnar Öðün, Can Kahraman, Sennur Nogaylar, Fuat Onan olmak üzere 16 kiþilik bir ekip yer alýyor. Tiz sesleri yasaklanmýþ bir piyanist (Pýnar Öðün) ve onun ekibi, sosyal medyayý kullanarak ülkede yaþananlarý tüm dünyaya canlý olarak duyuruyor. Ýktidara karþý kadýn ve müzik isyan ediyor; bu isyaný ise bugün tüm dünyada geçerliliðini koruyan sosyal medya aracýlýðýyla yapýyor... Dolayýsyla da seyircide oyunun içine dahil oluyor ve oyunu da evinizden canlý olarak seyredebiliyorsunuz... Oyunun hem yönetmeni hem de oyuncusu Memet Ali Alabora yla Mi Minör ü konuþmak üzere biir araya geldik. Demokratik bir ülkeden Arap Baharý na, sosyal medyadan oyuncularýn sendikal mücadelesine, atarkillikten kadýnýn baþkaldýrýsýna... Pek çok konuya temas ettik.»meltem Arýkan ýn yazdýðý ve sizin yönettiðiniz Mi Minör Pinima adlý bir ülkede geçiyor. Biraz Pinima dan söz edelim mi? Pinima, demokrasiyle yönetilen, her þeye baþkanýn karar verdiði bir ülke. Ýki parti katýlýyor seçimlere, iki partinin baþkaný da tek kiþi...»bu ülke bu oyun nasýl çýktý? Meltem Arýkan ýn kurduðu bir hikaye... Meltem bir hikaye yazdým dedi, ben de sahneye koyayým o zaman dedim. Ondan sonra üzerine çok çalýþtýk. Bir yazýmýzý sadece dramatoloji çalýþmasýyla geçirdik. Bugün ki hali o çalýþmanýn sonucunda geldi. Ama bu ülkeyi yaratan bu despotik ülkeyi kuran Meltem...»Pinima nereye denk düþüyor? Dünyanýn herhangi bir yerinde olacak ya da hiçbir yerinde olmayacak bir ülke... Dolayýsýyla bir tek ülke yada bir tek yerle düþünmedik. Bizim oyunumuz demokrasiyle uðraþýyor aslýnda... Demokrasi dediðimiz þeyin, bize demokrasi diye pazarlanan, en ideal yönetimmiþ gibi meþrulaþtýrýlan þeyin birazcýk ne olduðuyla ilgileniyor. Birazcýk onu sorguluyor, onu üzerinden absürt bir dünya yaratýyor. Yarattýðý dünya üzerinden de izleyicinin de animasyonunu kendi zihninde kurabilmesi için bir fýrsat tanýyor.»ütopik bir þeyden söz ediyoruz aslýnda... Despotik bir þey birazda»pinima da demokrasiden ne kadar söz edebiliriz ki? Tam demokratik iþte, her þeyin baþkanýn karar verdiði demokratik bir ülke sonuçta...»her þeye baþkanýn karar verdiði ülke ne kadar demokratiktir? Ýþte bize de sunulanýn neresi demokratiktir? Demokrasi nedir? Demokratik ne demek? Ýdeal demokrasi denilen þey nedir? Bütün her þeyin en iyisi olacak gibi düþünülen bu demokrasi nedir? Biz aslýnda buralarý kurcalýyoruz. Ýdealize ettiðimiz ve alternatifi olamayacaðýný düþündüðümüz demokrasinin ne olduðuyla da ilgileniyoruz. Bunu yaparken de absürt bir yöntemle de yapýyoruz ki izleyici kendi kafasýnda evet yada kendi kafasýnda baþka bir þeyler diyebilsin.»oyunu izleyenler çok farklý yorumlarda bulunabiliyor, bir biriyle çok uzak ülkelerden örnekler verebiliyorlar Bu kadar farklý algýnýn oluþmasýný neye baðlýyorsunuz? Oyunu izleyen ya da oyunun bölümlerini gören, oyunu dijital medya üzerinden izleyen çeþitli dostlarýmýzýn bazýlarý bunu Amerika ya benzetirken bazýlarý Türkmenistan a benzetti, bazýsý Konya ya... Dolayýsýyla herkesin baþka bir yere benzetebileceði bir yer... Çünkü bütün dünyada geldiðimiz en iyi yönetim biçiminin demokrasi ve bunun en iyi enstrümaný ise seçimdi. Seçimler yapýlabiliyorsa, oy verilebiliyorsa o zaman demokrasi var, ne kadar güzel, demokratik ülke oluyoruz demektir! Bu dünyanýn her yerinde böyle Amerika da da böyle, Fransa da da böyle, Ýngiltere de de böyle, Mýsýr da da böyle. Dolayýsýyla insanlarýn ortak bir algý, yada farklý farklý ülkeleri algýlamalarý bunun üzerinden, bence çok doðal.» Mi Minör ataerkil toplumada gönderme yapýyor; burada eleþtirel de bakabiliriz o halde Bugün dünyayý yöneten mantýk ataerkillik. Herkesi korkutmak ve herkese korku salmak üzerine kurulu ataerkil bir mantýk var. Bu mantýk, dünyanýn seviyeleri deðiþmesine raðmen dünyanýn her yarinde ayný, en ileri, en demokratik ve özgürlükçü dediðimiz yerde de aynýdýr.» Mi Minör de bir eþitlikten söz edebiliyoruz aslýnda, kadýnlar ve erkekler kendi aralarýnda eþitler ve Pinima hukuk sisteminde yer alýyor? Mesela Pinima hukuk sisteminde tüm erkekler ve tüm kadýnlar bir birleriyle kanun önünde eþittirler. Dünyadaki tüm ülkelerde sürekli açmazlar yaratan kadýn erkek eþitliði sorunu Pinima da çoktan çözüme ulaþmýþtýr. Seçimlerde tüm erkekler ve tüm kadýnlar oy verme hakkýna sahiptirler. Oy veren tüm kadýn ve erkeklerin oylarý eþit olarak deðerlendirilir. Kadýnlarýn istedikleri her mevkiye seçilme haklarý vardýr ancak Pinimalý kadýnlar politikada yer almayý seçmemektedir. Baþkanýn ýsrarý üzerine politikaya atýlan kadýnlar olmakla birlikte bu kadýnlarýn politikada yer almalarýnýn gerekçesi tamamen baþkaný kýrmamaktadýr.»baþkan belirliyor ama Baþkan baba çünkü»bu bir gönderme mi? Türkiye nin bugününü de düþünürsek? Mart 2011 de yazýldý ve hiçbir gönderme içermiyordu... Burada Türkiye ye bir gönderme olsun diye yazýlmadý oyun. Dolayýsýyla gündemde olan pek çok olay ve son günlerde tartýþýlanlar da oyundan sonra ortaya çýktýlar...»aslýnda Pinima da bir sistem var, oyunda gördüðümüz ve bu sistemin yasaklarýna karþý gelen bir kadýný görüyoruz Neden bir kadýn isyaný? Sokak piyanisti, oyunun en baþýnda piyanosunun tiz sesleri yasaklanýnca oradan her þeye karþý çýkmaya ve bu karþý çýkýþýný da müzikle ifade etmeye çalýþýyor. Zaten bizim oyunda müzik ve iktidar oyunu, aslýnda orada iktidarý ben oynuyorum, iktidarýn iktidarsýzlýðýný, müziði de Pýnar (Öðün) temsil ediyor... Müzik karþý duruþu ve kadýný, iktidarda erkeði ve hegomanyayý temsil etmiþ oluyor.»bu baþ kaldýrýda sanat mý galip geliyor? Bilmiyorum, onu oyuna gelenler görecek... Seyirci oynuyor bu oyunu aslýnda. Oyunda þu mu galip geliyor bu mu galip geliyor herkese göre deðiþiyor. O yüzden de oyundan çýkanlarda envai çeþit algýlar oluþabiliyor.»bir yanýyla da oyun dijital ortamdan da izlenebiliyor... Bu çok ilginç bir yöntem. Bunu nasýl kurguladýnýz? Kendi mantýðý içinde þöyle; bir noktadan sonra bir piyanist baþ kaldýrmaya ve itiraz etmeye baþladýðýnda orada Pinima da olanlarý tüm dünyaya duyurmaya baþlýyor, onun için canlý yayýn yapýyor; bunu da tweeter üzerinden duyuruyor. Meydanda olaylar oluyor ve bunu dünyaya duyurmak için piyanist o sýrada yazýþýyor... Pýnar yapýyor bunu. Seyirci o sýrada yanýt veriyor, sorular soruyor... Orada bir hareket baþlatýyorlar.»sosyal medyanýn ne kadar etkisi oluyor? Biz son yýllarda facebook yada tweeter üzerinden eylem yapýyoruz. MÝ Minör de de sosyal medya bizzat içinde, temas etmeden tepki ne kadar mümkün? Bu bir mecra... Bu mecrayý nasýl kullandýðýmýz yada nasýl kullanýldýðýyla ilgili bir mesele... Burada da böyle oluyor diye klasik bir tanýmlama yapamayýz. Çünkü kimileri oturup tweetterda vicdan rahatlatýyor, kimileri de gerçekten örgütlenip devrim yapýyor. Dolayýsýyla bu bir enstrüman, bu enstrümaný nasýl kullandýðýnýzla ilgili bir þey.»mi Minör e etkisi nasýl oldu peki? Bizim için Mi Minör oynandýðý son iki oyunda 120 binlik bir etki alaný yarattý. Bir tiyatro oyunun bundan önce o anda büyük bir etki alaný yaratma þansý yoktur. Tiyatro mecrasý itibariyle yoktur. Biz oyun oynamanýn sýnýrlarý içinde kalarak, oyun oynayarak ve bunu dijital olarak da oynatarak bu etki alanýný inanýlmaz derecede geniþletebiliyoruz. Ve o anda, o sýrada ne olursa olsun dünyaya deðiyoruz. Dünyanýn bilgisine deðiyoruz, o sýrada internette var olduðumuz için yapabiliyoruz bunu. Nerelere gebe olacaðýný bilmiyorum bunun.» Mi Minör de devrim yapan piyanist miydi peki? Mi Minör de devrim olmuyor ama burada baþkaldýran varsa, isyan eden varsa piyanist, müzik ve kadýn... *** Biz artýk kahramanlýk döneminde deðiliz»peki, son birkaç yýldýr sanatçýlarýn örgütlenme gücünden söz edebilir miyiz? Ortak bir cephede buluþtular mý sizce de? Son iki yýldýr oyuncular çok ciddi bir örgütlenme içine girdi... Sadece oyuncular sendikasý olarak deðil, tiyatrolar platformu kuruldu vs 1 Mayýs ta 3 bin kiþi yürüdük. Þehir tiyatrosundaki tartýþma bir çok insanýn sokaða çýkmasýna ve tepkisini dile getirmesine neden oldu. Dolayýsýyla sadece belli bir kesim deðil, oyuncularýn ciddi bir kesimi tepki göstermeye baþladýlar.»bu örgütlenme halka da yansýyor mu sizce? Yoksa halk kahraman mý bekliyor? Öyle bir zamanda yaþamýyoruz biz artýk. Arap Baharý diye bir þey yaþadýk, bir kaç ülkede devrim oldu ve arkaya kalan hiçbir kahraman yok. Bir tane ideoloji yok. Sanatçýlar deðil, herkes sokakta olacak. Ben sanatçýnýn sýrf sanatçýlýðýndan ötürü böyle bir görevi olduðunu düþünmüyorum. Herkesin ayný derece bu sorumluluðu olduðunu düþünüyorum. Bir Ahmet amcanýn da arkasýndan gidileceðine inanýyorum. Bazen oyuncunun yaratamadýðý etkiyi de yaratabilir. Evet, bazen oyuncular daha görünür, gündemde kalýyor, bu kullanýlabilir bir enstrümandýr ama bu mazeret olmamalý. Dolayýsýyla da Biz kahramanlýk döneminde deðiliz. Biz dijital bir algýdayýz ve dijital algýnýn örgütlenmesi de baþka bir þey.»arap Baharý dünyayý dolaþtý ama Türkiye ye uðramadý... Bunu neye baðlýyorsunuz? Dünyanýn her yerinde insanlar korku sýnýrýný geçtiler. Dünyanýn bin kentinde iþgal hareketi oldu. Arap Baharý oldu, Wall Street oldu... Evet, Türkiye ye hiç uðramadý çünkü Türkiye korku sýnýrýný aþmadý. Korku sýnýrýný aþmak için bir emarede göstermedi. Dolayýsýyla Türkiye nin þöyle bir özeliði var; Türkiye dünyanýn en hunhar ve baþarýlý darbelerinden birini gördü O darbenin toplum nezdinde ki baþarýsý öyle bir baþarý ki, o büyük korku hepimizi öyle bir sarmýþ ki, bu korkuyu yönetmeye devam ederek bugün ayný korkudan beslenerek ve o korku katlanarak devam ettiriliyor. O yüzden de Türkiye nin korku sýnýrýný aþmasý dünyadan uzun sürüyor.»80 darbesinin üzerinden 32 yýl geçti hala mý o korkuyu besliyoruz? Biz beslemiyoruz. Türkiye nin yönetim biçimi bu korkuyu her defasýnda dönüþtürerek, yeniden tasarlýyor. Öyle bir tasarlýyor ki; örneðin referandum buna karþý yapýlýyormuþ gibi yapýldý ama yeni bir korku yaratarak yapýldý. Bizim çok hikayemiz var. Unutmayacaðýmýz travmamýz bir iki tane deðil. Türkiye bir korku ülkesi, dünyadaki bütün sistemler korku üzerine kurgulanýyor ama Türkiye bunun nadir örneklerinden biri... BirGün Pazar

5 okumalarýnýzýn hazýrlýk sürecinden bahseder misiniz? Behçet Çelik in yeni kitabý okurlarýyla buluþtu. Ancak bu kez ne roman, ne de öyküyle Ateþe Atýlmýþ Çiçek isimli deneme kitabýyla çýktý karþýmýza. Kitaptaki yazýlarýný Yazarlar, Kitaplar ve Okuma Notlarý alt baþlýklarýyla toparlayan Çelik, edebiyat dergileri ve katýldýðý sempozyumlar için kaleme aldýðý yazýlara da kitabýnda yer vermiþ. Tomris Uyar, Kenan Hulisi, Osman Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. F. Celalettin, Suat Derviþ, O. Cemal Kaygýlý, Nahid Sýrrý Örik gibi edebiyatýmýzýn unutulan isimlerinin artýk basýlmayan eserlerine ulaþan ve onlarý bugünün okurlarýyla tanýþtýran Çelik, kitabýn Sunuþ bölümünde Bildiðim bir þeyleri baþkalarýna anlatmak, göstermek için deðil, yazarken öðrenmek, keþfetmek için geçtim kâðýdýn ya da bilgisayar ekranýnýn baþýna diyor. Edebiyat eleþtirisinin eksikliðinin sancýlarýný en çok duyan yazarlar arasýnda olan Çelik, kitabýyla buna bir de pencere açýyor. Kitaba odaklý bugünün edebiyatýnýn dar bir alana sýkýþtýðýna dikkat çeken Çelik, raf ömrü sorununun okumaya engel olduðunu belirtiyor. Ateþe Atýlmýþ Bir Çiçek adlý kitabýnýzda bir araya getirdiðiniz Yýllardýr bu gibi yazýlar yazdýðým halde bunlardan bir seçme yapýp bir kitapta toplamak konusunda kararsýzdým. Kararsýzlýðýmý kýran son bir yýl içerisinde yazdýðým üç yazý oldu. Bu yazýlar, Türkçe öykünün üç büyük ustasý hakkýndaydý: Sait Faik, Sabahattin Ali ve Tomris Uyar... Kitabýn bir dönemdeki belli baþlý yazarlarýn hepsini içerdiði gibi bir iddiam yok, öyle de deðil zaten; ama bu üç yazarýn olmadýðý bir derleme çok eksik olurdu. Bu yazýlarýn verdiði cesaretle, daha önce dergi ve kitaplarda yayýmlanmýþ, Cumhuriyetin ilk yýllarýndan 1970 lere kadar olan dönemi içeren yazýlarý bir araya getirerek bu kitabý hazýrladým. EDEBÝYAT BUGÜNDEN ÝBARET DEÐÝL F. Celalettin, Suat Derviþ, O. Cemal Kaygýlý, Nahid Sýrrý Örik gibi edebiyatýmýzýn unutulan isimlerin eserlerini incelemelerinizin nedeni bu yazarlarý bugünün okurlarýyla tanýþtýrmak mý? 1991 de Yazýlý Günler isimli edebiyat dergisini yayýmlamaya baþlarken, adlarý artýk pek anýlmayan, unutulmaya yüz tutmuþ yazar ve þairlerle ilgili yazýlar yayýmlamaya, dosyalar yapmaya karar vermiþtik. Bu kararýmýzýn ardýnda edebiyatýn güncele sýkýþýp kalmýþ olmasý vardý. Edebiyatýn sadece o günlerde yazýlanlardan ibaret olmadýðýný hatýrlatmak istemiþtik. Dergiyi birlikte hazýrladýðýmýz arkadaþlarýmdan Ömer Ateþ in o günlerde bana önerdiði yazarlardan ikisi F. Celalettin ve Osman Cemal di. Hatta kitaplarýnýn yeni baskýlarý olmadýðý için onun kitaplarýný ödünç alýp okumuþtum. (F. Celalettin in kitaplarýnýn hâlâ yeni baskýsý yok.) Esas amacým bu gibi yazarlarýn eserlerini, edebiyatýný, Türkçe edebiyatýn sürekliliðini, geliþim çizgisini öðrenmekti. Bu yazýlarý, söylediðiniz gibi, henüz bunlarý okumamýþ olanlara tanýtmak için de yazdým elbette, ama onlarýn eserlerinin neden eskimemiþ olduðunu, bu yazarlarýn edebiyatýnýn günümüz okur ve yazarlarý için neden önemli olduðunu da vurgulamaya çalýþtým. KAHRAMANLARIN BANKACI OLMASI RASTLANTI DEÐÝL Kitapta yer alan Üç roman, üç kahraman baþlýðýný taþýyan yazý üç bankacý roman kahramaný üzerine bir okuma. Bu üç romaný ve üç kahramaný ne buluþturdu? Bu üç roman, Esendal ýn Ayaþlý ile Kiracýlarý, Nahid Sýrrý nýn Tersine Giden Yol u ve Refik Halid in Anahtar ý, Cumhuriyetin ilk yýllarýnda yayýmlanmýþ. Bu romanlarýn kahramanlarýnýn bankacýlar arasýndan seçilmesinin rastlantýsal olmadýðýný düþünüyorum. Bankacýlýk o yýllarda millî bir sermaye sýnýfý yaratmayý ve bu millî burjuvazi için bir sermaye birikimi oluþturmayý amaçlýyor. O dönemde yükselen sýnýfýn devletle (halen de sürmekte olan) güçlü bir baðý oluþuyor. Bu bað kaçýnýlmaz olarak alavereler çevrilmesini, menfaat iliþkilerini gerektiriyor. Bir anlamda toplumsal çürümeye neden oluyor. Meslekleri bu roman kahramanlarýna sözünü ettiðim baðý ve bu baðýn saðlanmasý için yapýlýp edilenleri görmelerini saðlýyor. Onlarýn hikâyeleri toplumsal dönüþümü ele almayý kendisine sorun edinmiþ yazarlar için uygun bir imkân sunmuþ bence. Bankacý roman kiþilerinin kendileri de zamanla deðiþip dönüþüyorlar. Ýþ hayatlarýnda iniþler ve çýkýþlar oluyor. Toplumsal çürüme, deðerlerin altüst olmasý, bireysel hýrslar, insanlarýn inandýklarý yüce þeylerin sahteliðini, çýkarsýz sandýklarý iliþkilerin baþtan sona çýkara dayandýðýný idrak ettiklerinde yaþadýklarý hayal kýrýklýklarý Yaþadýklarý dönemi ve o dönemin ruhunu, bireyin çalkantý ve buhranlarýyla birlikte ele almak, bireysel olanla toplumsal olan arasýndaki baðý görmeyi ve göstermeyi arzulayan yazarlar için bu roman kiþileri uygun görünmüþ olmalý. ELEÞTÝRÝ PÝYASADAN BAÐIMSIZ OLMALI Kitabýnýzda yaptýðýnýz okumalarda o dönemin eleþtirmenlerinin yazýlarýna da yer veriyorsunuz. Dönemsel olarak bakýldýðýnda bugünün eleþtiri zeminini nasýl yorumluyorsunuz? Bugün edebiyattan çok kitap odaklý bir anlayýþ hâkim. Buradaki esas fark kitabýn alýnýr-satýlýr bir ürün, bir meta olmasýndan kaynaklanýyor. Bunun sonucu olarak eleþtiri hem ürünün raf ömrüne (en iyi tahminle bir ay kadar bir süredir bu) sýkýþýp kalýyor, hem de eleþtirinin ürünün satýþýný olumsuz etkilemesi gibi birtakým kaygýlar ortaya çýkabiliyor. Oysa eleþtiri daha geniþ bir zamana, daha geniþ bir açýya ihtiyaç duyar; bir eserin çok daha geniþ bir zaman diliminde yaratacaðý etkileri, bu geniþ zaman diliminde yayýmlanmýþ baþka kitaplarla, eðilimlerle arasýndaki baðý vs. ele almasý gerekir. Ayrýca eleþtirinin de sezgiye, esine ihtiyacý var. Daha sakin, serinkanlý olmaya, sezgiye, esine imkân tanýmayan bir hýz söz konusu yayýn dünyasýnda. Bu durum kitaplar, ürünler kadar eleþtiriyi de etkiliyor. Böyle bir zeminde yapýlan eleþtiri de bu hýzdan olumsuz etkilenme riski taþýyor. Eleþtirinin daha serinkanlý bir bakýþla yapýlabilmesi için kitap eklerinin dýþýnda, nitelikli eleþtiri metinlerinin yayýmlanabildiði mecralar gerekiyor. Kast ettiðim akademik yayýnlar da deðil. Onlardaki akademik dil ve bakýþ, çoðu kez eleþtirinin ayný zamanda bir edebi tür olduðunun göz ardý edildiði, soðuk, akademik ölçütlere sýkýþýp kalmýþ metinler yazýlmasýna neden oluyor. Kitap yerine edebiyatýn odak alýnabilmesi için piyasa iliþkilerinden baðýmsýz olmak þart. Günümüz koþullarý ne yazýk ki buna pek imkân vermiyor. (EVRENSEL)

6 Sulucakarahöyük/AVANOS Hüseyin KAÝM Gençler ve Gençlik Politikalarýndan Sorumlu Olanlar Ýçin Toplantýlar baþlýklý eylem 5.1 Avrupa Birliði projesi kapsamýnda Antalya Efem Akdeniz Gençlik ve Spor Kulübü Derneði tarafýndan hazýrlanan "Gelecek Saðlýkla Gelecek" konulu proje Aralýk 2012 tarihleri arasýnda Antalya'da gerçekleþti. Turistik illerden seçilen sekiz ortaklý 40 kiþinin katýldýðý projede Avanos Seramik Topluluðu da yer aldý. Gençlerin obezite ve madde baðýmlýlýðý ile ilgili çözüm üretip saðlýk politikasý oluþturmak, ülkemizde sosyal, ekonomik ve yasal yönden güçlü, genç saðlýðý konusunda politika ve kararlarda söz sahibi gençlik hizmetlerinin sunulmasýnda politikalar üretmek, projede gerçekleþtirilen faaliyetlerinin yerel ve ulusal medya ile paylaþarak halk arasýnda bir farkýndalýk oluþturmak proje amaçlarý arasýndadýr. Kültür ve Turizm Bakan Yardýmcýsý, Antalya Belediye Baþkanlarý, Türkiye Öðrenci Konseyi, Denetimli Serbestlik Þube Müdürlüðü, Emniyet Müdürlüðü, Ýl Saðlýk Müdürlüðü gibi çok sayýda yetkili konuþmacý olarak katýlmýþ ve projeye destek vermiþtir. Ayrýca proje ortaklarý gruplara ayrýlarak çeþitli drama çalýþmalarý ve konuyla ilgili deðerlendirmeler yapmýþtýr. Bunun yaný sýra Akdeniz Üniversitesine götürülen proje katýlýmcýlarý, gençlerle röportaj yaparak genç saðlýðý ve sorunlara çözüm üretmeye yönelik çalýþmalar gerçekleþtirmiþtir. Projenin sonunda TBMM ve Saðlýk Bakanlýðýna sunmak üzere deklarasyon hazýrlanmýþtýr. Grup lideri olarak katýlan Öðr. Gör. Betül Aytepe ve Avanos Seramik Topluluðu üyelerinden Hande Esin, Nalan Uçar, Meriç Türkyýlmaz, Azamat Egemberdiyev proje kapsamýnda stant açarak Nevþehir Üniversitesinin tanýtýmýný yapmýþtýr. Efem Akdeniz Gençlik ve Spor Kulübü Derneði Baþkaný Sayýn Rahmi TURAN, Baþkan Yardýmcýsý Sayýn Necla TURAN'a teþekkür ederek, kendi yaptýklarý seramik çalýþmalardan hediye etmiþlerdir. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Bitlis in Tatvan Gençlik Kulübü Derneði nin "Bir Þans Verin Bin Hayat Kurtulsun-2" adlý Sosyal Destek Projesi SODES hayata geçti. Önceki yýl uygulanan projede 161 genç gitar, baðlama, tiyatro, Ýngilizce ve satranç kurslarýyla eðitimlerini tamamlamýþ, baþarýlý olan gençlerden 30 u Nevþehir ve Konya yý ziyaret ederek Antalya da düzenlenen Kaþ Tiyatro Festivali ne katýlmýþtý. "Bir Þans Verin Bin Hayat Kurtulsun 2" adlý SODES projesinde de 76 gencin gitar, tiyatro, web ve grafik tasarým kursu eðitimi almaya baþladýðýný belirten Tatvan Gençlik Kulübü Derneði Baþkaný Zafer Aygül, bu kursta da baþarýlý olan gençlerin yine Türkiye gezisine çýkacaðýný söyledi. Dernek baþkanlýðýnýn yaný sýra 4 yýldýr gitar eðitmenliði de yaptýðýný belirten Zafer Aygül, "Çok meþakkatli ve elzem süreçlerden geçerek bugünlere geldik. Allah a þükürler olsun ki alnýmýzýn akýyla ve alnýmýzýn teriyle Tatvan ýmýzýn pýrlanta gibi gençleri ile beraber kültür ve sanat alanýnda kitap ve giyim kampanyalarý, köy okullarýnda tiyatro etkinlikleri, müzik kurslarý, resmi ve özel günlerde konserler, Türkiye çapýnda tarihi ve kültürel geziler düzenleyerek çok büyük bir gençlik kulübü haline geldik. Bu projemizde de yine bize imkan saðlayan ve gençlere þans veren büyüklerimize, genç kardeþlerim adýna sonsuz þükranlarýmý sunuyorum. Aslýnda olay çok basit, iyiliðin býraktýðý boþluðu kötülük doldurur. Zamanýný verimli bir þekilde deðerlendiremeyen insan art niyetlilerin hedefi haline gelir. Bir de kiþi en verimli delikanlýlýk çaðýnda ise durum daha bir vahim olur. Tatvan ýmýzýn genç incilerine maddi imkansýzlýklar içinde risklerle dolu karanlýk yollarýna ýþýk olup, zorluklarla yýpranmýþ gözleri sanatla ýþýldattýk. Yetiþtirdiðimiz gençler tiyatro oyunlarýyla sahne tozunu, gitarýn tellerinde gözyaþlarýný kurutup, zihinlerinin kývrýmlarýnda þahlarý mat ettiler. Umudun kollarýna tutunmuþ gençlerin projesi bunlar. Kimsenin görmediði ya da görmek istemediði kaybolmuþ gençlere denenmemiþ bir yol sunmaktýr amacýmýz" dedi.

7 Roma Ýmparatorluðu Yahudiye Valisi Pontius Pilatus un emri ile Çarmýha gerilerek katledilmesine hüküm verilen Ruhullah Nasýralý Ýsa Mesih (Yeþu) Bedenini insanlýk için acýlara bent ederken Yaþam üç gündür. Dün, bugün, yarýn Dün gitti, bu gün akþama varýyor, geriye yarýn kaldý! demiþti. Zaman çarmýhta Sýr olan Ýsa Mesih ten beri aka geldi. Zalimlere karþý direnmeyi ve mücadeleyi ÝBADET BÝLEN Ýsa Mesih yaþasa KENDÝ DOÐUM GÜNÜ OLAN NOEL Ý KUTLAR MIYDI? Yeþu nun doðduðu topraklarda Roma Ýmparatorluðunun çaðdaþ türevi olan Emperyalistler yaþama dair ne varsa kirlettiler. Nasýralý Ýsa Mesih i çarmýha gerenler, bu gün Ýsan nin dinini kullanarak dünyayý kana buluyor Ve utanmadan, Ýsa Mesih in doðum günü olan Noel i kutluyor!!! Krallar Ýmparatorlar Padiþahlar Beyler Paþalar Reisicumhurlar Zulmünü kesintisiz sürdürdü. Zulmün adý kah krallýk oldu, kah padiþahlýk, kah imparatorluk, kah beylik, kah ulus devlet Ne zulüm tükendi ne de direniþ! Masum canlar, mazlum toplumlar özgürlüðü geleceðe havale ettiler. Gelecek bir gün gelecekti, gün olup devran dönecek ve hesap sorulacaktý!!! Bu minval üzere zaman ve zamanýn bilim dilindeki adý tarih akýp gidiyor. Tarihi yapanlar akýþý seyrederken, zalimin zulmü isim deðiþtirerek devam ediyor Ey yüce insanlýk Zalimin zulmünden bezar olmuþuz Pirlerimizi, ulularýmýzý, velilerimizi, Hak aþýklarýmýzý katleden, soykýrým yapan Ecdadýn torunlarý; soykýrýma devam ediyor Bizler Yüreðin kudretini, beynin kerametini bilip de görmüyoruz Görüp de anlamýyoruz Keramet zamanda ve Yeni Yýlda deðil Keramet yaþamýn öznesi canlýda, canlýnýn düþünme yeteneði olan insandadýr. Ne yeni yýllar, ne gelecekler geldi de geçti Biz hala geleceði bekliyoruz. Bilelim ki; BEKLEDÝÐÝMÝZ GELECEK GELDÝ DE GEÇTÝ BÝLE KURTULUÞ ve ÖZGÜRLÜK denen GELECEK, KENDÝLÝÐÝNDEN GELMEYECEK. Geleceði bizim yüreðimiz, beynimiz, ellerimiz, dayanýþmamýz ve zulme karþý varlýðýmýz, direniþimiz getirecek. Yeni Yýla dair mesajlarýmýz hiç kuþkusuz Umut, barýþ, özgürlük, eþitlik duygusu içerecek. Ancak niyet eyleme dönüþmedikçe taleplerimiz iyi, hoþ bir niyet olarak kalmaya devam edecek Canlar Dostlar Gelecek geldi Baþka gelecek yoktur Geleceði biz getireceðiz Kendiliðinden gelen bir gelecek yoktur Ýnançsal ve etnik kimliðimiz farklý olsa da EMEK, ÝNSANLIK, ADALET, EÞÝTLÝK, ÖZGÜRLÜK ortak paydasýnda buluþmak ve GELECEÐÝ KENDÝ ÝNSANCA ÝRADEMÝZLE OLUÞTURMAK DÝLEÐÝYLE Yeni yýlýmýz dileðimizce olsun Kutlu olsun Saygýlarýmla *PÝR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEÐÝ GENEL BAÞKANI Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Alevilerin yaþadýðý 10 evin iþaretlenmesi bölge halkýnýn tepkilerine neden oldu. Yurttaþlar düzenlediði iki ayrý yürüyüþle olayý protesto etti. Alevilerin çoðunlukta olduðu Güzeltepe Mahallesi nde cumartesi gecesi saat sularýnda 10 Alevi yurttaþa ait evin iþaretlenmesi mahalle halkýnýn protestosuna neden oldu. Hacý Ethem Ýlköðretim Okulu önünde dün biraraya gelen çok sayýda yurttaþ, iþaretlenen evlerinin önünden geçerek Güzeltepe Mahalle Meydaný na yürüdü. Güzeltepe Maraþ olmayacak Aleviyiz haklýyýz, Camiiye deðil ranta ve asimilasyona karþýyýz. Güzeltepe mahalle halký, Asimilasyona hayýr, mahallemize sahip çýkýyoruz yazýlý pankant ve dövizleri açan halk, Camiye deðil ranta karþýyýz, Bizler ateþte de semah döneriz, Meydan halkýndýr halkýn kalacak sloganlarýný attý. ODTÜ de Baþbakan ý protesto eden öðrencilere yönelik polis þiddeti ve ODTÜ lüleri kýnayan açýklamalara bir protesto da özel üniversite öðrenci kulüpleri ve öðretim elemanlarýndan geldi. Orta Doðu Teknik Üniversitesi'ne (ODTÜ) gelen Baþbakan Erdoðan'ý protesto eden üniversite öðrencilerine uygulanan polis þiddeti ve sonrasýnda ODTÜ öðrenci ve akademisyenlerine karþý yapýlan baskýcý açýklama ve uygulamalar protesto edilmeye devam ediyor. Özel üniversite öðrenci kulüpleri ve öðretim Gerçekleþtirilen eyleme sanatçý Pýnar Aydýnlar ile Orhan Aydýn, Pir Sultan Abdal Kültür Derneði (PSAKD) Genel Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Özdemir ve bazý sivil toplum kuruþu temsilcileri destek verdi. Güzeltepe halký adýna konuþan Gazi Nefes, evleri iþaretlenenlerin büyük çoðunluðunun mahalleye yapýlmak istenen camiye karþý düzenlenen eylemlere katýlanlarýn olmasý da dikkat çekti. Talep olmamasýna karþýn halkýnýn büyük bir bölümü Alevi olan mahalleye cami yapýlmaya çalýþýldýðýný kaydeden Nefes, Asimilasyona yönelik bir projedir. Biz haftalardýr camiye deðil iþte bunlara karþý çýkýyoruz. Halkýn büyük çoðunluðunun Alevi olduðu bir mahallede böylesine büyük bir meydan camisi inþaatýna baþlamak, eskiden beri gelen Alevi köylerine cami yaptýrma projesinden farklý deðildir diye konuþtu. Pýnar Aydýnlar ise Bize ait olan topraklar iþaretleniyor. Ýþaretlemelerle elemanlarý yayýnladýklarý bir metinle ODTÜ'lü öðrenci ve akademisyenlerle dayanýþma içinde olduklarýný belirterek "Özel üniversiteler ODTÜ'ye sahip çýkýyor" adlýyla imza kampanyasý baþlattý. "ODTÜ'lü arkadaþlarýmýzýn ülkemizi NATO askerleri ve Patriot füzeleriyle dolduran baskýcý iktidarýn Suriye'ye dönük savaþ kýþkýrtýcýlýðýný, yeni YÖK yasa tasarýsýnda somutlaþan bilim düþmanlýðýný baþbakan þahsýnda protesto ederek bir ödevi yerine getirdiklerine inanýyoruz." Metni yayýnlayan topluluklar: kutuplaþmalar yaratýlmak isteniyor. Biz bir halkýz, direne direne kazanacaðýz dedi. Akþam saatlerinde ise PSAKD Eyüp þubesi öncülüðünde bir yürüyürüþ gerçekleþtirildi. Nurtepe Meydaný nda bir araya gelen yüzlerce yurttaþ, Alevi evlerini kim iþaretliyor?, pankartý açýp, Halkýmýz sokaða hesap sormaya, Güzeltepe Maraþ olmayacak sloganlarý atarak Güzeltepe Meydaný na yürüdüler. Burada grup adýna açýklama yapan PSAKD Eyüp Þubesi Yönetim Kurulu Baþkaný Hüseyin Güzelgül, AKP hükümetine soruyoruz; Alevi evlerini kim iþaretliyor. Ýçiþleri bakaný gülerek, Çocuk iþi diyor, hatta alevi örgütlerinin yapmadýðý ne malum cevabýný vererek olaylara verdiði önemi hepimize gösteriyor. Yýllardýr cemevlerimizin yasalar kapsamýna alýnmasýný, dergahlarýmýzýn tarafýmýza iadesini, çocuklarýmýzý asimilasyondan korumak için zoronlu din derslerinin kaldýrýlmasýný Eþit yurttaþlýk hakký kapsamýnda talep etmemize raðmen hiçbir talebimiz karþýlýk bulmadýðý gibi bizleri sindirmek, susturmak için artýk can güvenliðimizin de tehlikede olduðu da bizlere gösterilmeye çalýþýlmaktadýr. Evlerimizin iþaretlenmesinin sýradan bir olay olmadýðýný biliyoruz. Bu nedenle bu iþin peþini býrakmayacaðýz dedi. 31/12/2012 Sosyalist Düþünce Kulübü (Bilgi Ünv.),Toplumcu Hukukçular Kulübü(Bilgi Ünv.), Felsefe ve Toplumsal Düþünce Kulübü (Bilgi Ünv.), Sosyoloji Kulübü(Bilgi Ünv.),Yaratýcý Yazarlýk Kulübü (Bilgi Ünv.), Daðcýlýk Kulübü(Bilgi Ünv.), Yelken Kulübü(Bilgi Ünv.), Münazara Kulübü(Bilgi Ünv.), Özgür Yazýlým Kulübü(Bilgi Ünv.), Çaðdaþ Hukukçular Kulübü (Bilgi Ünv.), Satranç Kulübü (Bilgi Ünv.), Sosyal Politika ve Ýnsan Haklarý Kulübü (Bilgi Ünv.), Kolektif Bilgi Hareket Kulübü (Bilgi Ünv.), Ýstanbul Kültür Üniversitesi Öðrenci Konseyi, Ýstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öðrenci Meclisi, Bilimsel Düþünce Kulübü (Kültür Ünv.), Fikir ve Kültür Kulübü (Kültür Ünv.), Hukuk Kulübü (Kültür Ünv.), Uluslararasý Hukuk Kulübü (Kültür Ünv.), Sosyalist Düþünce Topluluðu (Bilkent Ünv.), Genetik Topluluðu (Bilkent Ünv.), Astronomi Topluluðu (Bilkent Ünv.), Çevre ve Ekoloji Topluluðu (Bilkent Ünv.), Tasarým ve Mimarlýk Topluluðu (Bilkent Ünv.), Fotoðrafçýlýk Kulübü (Bilkent Ünv.), Müzik Topluluðu (Bilkent Ünv.), Drama Atölyesi (Bilkent Ünv.), Bilkent Dost (Bilkent Ünv.), Renkli Düþün Topluluðu (Bilkent Ünv.), Sosyoloji ve Felsefe Kulübü (Okan Ünv.), Fikir ve Münazara Kulubü (Özyeðin Ünv.), Toplumcu Düþünce Kulübü (Arel Ünv.), Tarih ve Felsefe Topluluðu (TOBB ETÜ). Bianet

8 Umut VEDAT "Van Depremi" dendiðinde hepimiz bir yýl öncesine geri döneriz ve muhtemelen birçoðumuz da "Ne büyük felaketti, neyse ki geçti" diye iç geçiririz. Evet, depremin hemen sonrasýnda gittiðim Van'da büyük felaket yaþanýyordu, þehirden kaçmaya çalýþanlar, yardýma muhtaç insanlarýn çaresizliði, yapýlan yardýmlarýn düzensizliði... Ana akým medyada tasvir edildiði üzere, yaralar hýzlýca sarýlmýþ deðildi. Ýlk gözlemim coðrafyayý ve insanlarý bilen, tanýyan belediyelerin ve kentlilerin, afet koordinasyonu dýþýnda býrakýlýp tek yetkilinin Valilik ilan edilmesiydi. Ýkinci depremden yaklaþýk bir hafta sonra gittiðim Van'da gördüðüm senaryo; boþalmýþ mahalleler, terk edilmiþlik ve kalanlarýn yardým haykýrýþlarý ile doluydu. Gazetecilerin öldüðü, Bayram Otel'inin yýkýldýðý ikinci deprem henüz gerçekleþmiþti. Ben daha çok köyleri gezdim. Birinci depremin ardýndan köylerde tetkik incelemeler yapýlmýþ, hasar raporlarý hazýrlanmýþtý. Bu rapora göre gittiðim birçok köyde, köy halkýnýn yarýsýna konteynýr ya da çadýr verilmeyeceði belirtilmiþti. Bir yýl sonra Van'a tekrar döndüðümde ikinci depremden etkilenen evler, ancak geçen kýþýn ortalarýnda raporlanmýþ ve ihtiyaç sahiplerine kýþ bitiminde çadýrlar, konteynýrlar saðlanmýþtý. Uluslararasý kuruluþlarýn yardým daðýtýmlarýný fotoðraflamak üzere gittiðim Van'da gördüðüm bu gerçeklik unutulmamalýydý. Depremden sonra batýda yaþayan bizlere yansýtýlan gerçeklik ile kameraya yansýyan gerçeklik arasýnda uçurumlarý yani depremin ardýndan geçen bir yýlý anlatmayý hedefleyen bir belgesel film projesine baþladýk. Bu süreçte pek çok köyü tekrar ziyaret ettik. Ziyaret ettiðimiz ailelerden ikisini yaþadýklarýný size kýsaca bahsetmek istedik. Daha doðrusu göstermek istedik! Kýzýltoprak Ailesi Ýlk aile Kýzýltoprak ailesi; depremden önce bir Ermeni evinde kalýyorlar; yýkýlmýþ, herkesin unuttuðu bir kilisenin yanýnda. Ýkinci depremden önce hazýrlanan rapora göre evlerinin durumu az hasarlý ama ikinci depremde evleri yýkýlmýþ. Kýzýlay'ýn daðýttýðý yazlýk çadýrlarý bile yok. Halis -pek çoklarý gibi- bir branda ile ev yapmýþ, orada oturuyor. Branda çadýrýn içi Geçtiðimiz ay yeniden ziyaret ettiðimizde, "Þükretmeyi öðrendim abi, buna da þükür, en azýndan bu kýþý branda da geçirmeyeceðiz, bir konteynýrýmýz var artýk" diyor. Ev de çýkmýþ onlara ama tabi köylerin yüzde 80'inde olduðu gibi önümüzdeki yýl bitecek. Çocuklarý olmuþ, üç aylýk daha, Rabia adý. Bir aile fotoðrafý. Ne yazýk ki yine aile fotoðrafýnda kadýnlar yok. Sanlav Ailesi Ýkinci Aile Sanlav ailesi; Çaldýran ilçesinden göçmüþler, Çolpan köyünde yaþýyorlar. Çünkü kan davasý sürmüþ onlarý köyünden, büyük oðlu konuþamýyor sürgün gününden beri. Sanlav Ailesi'nin yýkýlan evi Kiracýymýþ evi yýkýlmadan önce. Haliyle deðil ev, konteynýr dahi alamamýþ. Halen yazlýk Kýzýlay çadýrýnda kalýyorlar, yaptýklarý modifiyeler görülesi. Ev sahipleri halden anlayan birisi gibi, gündüzleri konteynýrýný ortak kullanmayý kabul etmiþ ama tabii bu da geçici bir çözüm. Deprem þartlarýnda çocuk olmak da zor. BÝA Haber Merkezi

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı