"%'";(< ="B(2(< C,0;, %?;D&/"2(< 7;,-./.8',&/,2.< >"=0"&" name="description"> "%'";(< ="B(2(< C,0;, %?;D&/"2(< 7;,-./.8',&/,2.< >"=0"&">

!"#!"$"%&'$()*%+,-.(!-&-#-.(/-/,+.-(,+.+&(!-&0-&+1-(

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "!"#!"$"%&'$()*%+,-.(!-&-#-.(/-/,+.-(,+.+&(!-&0-&+1-("

Transkript

1 !"#$"%"&'(%*+&,-./0,!.'.#./1.2-,/.!"#!"$"%&'$(*%+,-.(!-&-#-.(/-/,+.-(,+.+&(!-&0-&+1-( 2(3( 0-1-#( 67&7/789,:.&2"&'";<.&2"&'";(& /7'%.=,- >"%'";(< ="B(2(< C,0;, %?;D&/"2(< 7;,-./.8',&/,2.< >"=0"& 0, $.-%. -7;',;.&.& 9"E('(/'";( ";"&"& D'"#('"$.'/,2. 0, $D C,#.-'. $.;";"9"0,$.;$.;',;.=',.'.#%.'.?'/"/"'";(0,$,'.;'.$.;978,&.C,;.2.&9,$D'D&/"/"'";( C?% 2"=(9"%. 9?%7/"&(& %D''"&/" =?'D&9" C?% 0,;.',;9,&.2-,&,&',;.&.& -,% =" >"'.&9, C?% %(2" $.; 27;,9, ";"&(B $D'D&"$.'/,2.< =,;=787 $7-7& 0,;.',;.& >,/ 9, 2"9,I, 0";?'"& 9">" >(8'( D'"#/"% "/"I(='" %D''"&('"& @+2-,;/.#-.;F 67&7/789,< 9,2-,%'. 2.2-,/',;.< 7'%,&.& 2.0.' 0, "2%,;. =+&,-./ 2.2-,/',;.&9,< %"/D -"/"/(&9"< $.'./ 9"''";(&9"< +8,' %D''"&('/"%-"9(;F !45

2 L,%.'F!451"=(2"'$.;I?E;"A.0,;.9,$"#0D;D&?%-"'";(M !4K

3 !"#$"%"&'(%*+&,-./0,!.'.#./1.2-,/. 4(3( 5671"8-(!-&0-(/-/,+.-( @.$..#',/',;. ="B"$.',I,% ="8('(/< 9?&"&(/ 0, $D&'";( B'"&'"="I"% D8/"&.&2"& -D-"$.',&$.'.#./2.2-,/.?'";"%9"-"&(/'"&(;F 1D%"=&"%'";(< J?B?E;"A.%="B(2(< V;"8.&.&%D''"&(/#,%'.< V'-="B(2(< J?B;"%I.&2.< O"99,',;< 0, 0";'(%'";( -"&(/'"="& ="8('( 2.2-,/.&9,$.;";"="-?B'"&";"%$.;$.;',;.=',.'.#%.',&9.;.'.;F!D;"9"< 0,;.',;< 2.2-,/.& %D''"&(/ ";"8. -?B'D'"#-(;/" B;?G,2.&9, $+=', $.; 2.2-,/9,& =";";'"&/"%.C.& B;?G,=,".-: H"9"2-;"'9D;D/< X"'.>"8(;9D;D/< V;"8.9,E,;>";.-"'";(< *,;',#./B'"&'";(< Y7'%.=,-0,;.',;.< 9(3( 5671"8-(!-&0-(/-/,+.-($:1."(-;,-"5'( 6,'.#/.#7'%,',;.&%"/D0,+8,'2,%-+;',;.<O!10,;.-"$"&(.C.&$7=7%/.%-";'";9" ="-(;(/="B/"%-"9(;'";F6,',I,E,=+&,'.%-">/.&',;<+&7/789,%.=(''";9"<$D%?&D'";9" 9" +&,/'.2.<.&2"&'"; I?E;"A. C,0;,&.& 0, $.; %?&D9" %";"; 0,;.;%,&< I?E;"A. C,0;,&.& $D %";";'";9",-%.2.&.& $7=7%?'9DED&D+&B'"&""'/(#'";9(;F !4N

4 Y,;%,8.>7%7/,-',;<=,;,'=+&,-./',;,="-(;(/="B"$.'/,',;..C.&&7AD2'"?;"&-('( +9,&,%',; 0,;/,%-,9.;',;F $,'.;',&/,2. "/"I(='" @,&.#',-.',$.'.;',;F *.&, +;&,%',;', =,-,;.&I, >";.-"I('(% C"'(#/" "'"&'";(< %"9"2-;"' 0, -?B?E;"A.% >";.-"I('(%<-,/"-.%%";-?E;"A="<I?E;"A="<%?&D/2"'9,E,;',&9.;/,',;.C.&/"-,/"-.%2,' C"'(#/"'";< -?B;"% $.'./',;.< +'C/, 0, %(;2"' 0, %,&-2,' B'"&'"/"< "'-="B( 9.2.B'.&',;< $+=', $.; 2.2-,/. %D;/"% "/"I(='" C"'(#/"'"; ="B/"'(9(;'";F %,& ,/',;.&. %D;/"%.C.& "=&(.#',/ "9(/'";(&( *"&.< 0,;. -?B'"/"<.2-,&.'9.E. 8"/"& 0,;.=. 97&=" 0";'(%'";(&9"&,'9,,9.',& %?&D/2"' 0,;.',;.& @,;C,%',#-.;,I,% C"'(#/"'";( ="B/"'(9(;'";F!.;$.;',;.=', ="%(& C"'(#/" "'"&'";(?'"& 9.2.B'.&',;.& >"8(;'"9(%'";( 2.2-,/',;.& $.;$.;',;.=',.'.#%.',&9.;.'/,2.=', 9, $.;C?% "/"I" <(3( 5671"8-(!-&0-(/-/,+.-%-%(0+%+&("='/'( 1.2-,/.&.2-,&.',& #,%.'9, C"'(#"$.'/,2..C.& $D 7C +E,&.& Veri Girişi Sorgulama Coğrafi Veri Tabanı Dönüşüm Görüntüleme ve Sunma !4]

5 !"#$"%"&'(%*+&,-./0,!.'.#./1.2-,/.!.;O!1="8('(/B"%,-.<$,#-,/,'B";C"9"&?'D#D;PL,%.'F!4KQF!D-,/,'B";C"'";< 2"=(2"' >";.-"'";(& @+;7&-7 -,;/.&"'',;.=', %";#('(%'(?'";"%,-%.',#./'. C"'(#"&: %";-?E;"A.% $D 0,;,& ="8('(/'";(&( "&9(;/"%-"9(;F OVT ="8('(/'";(&9"& +8&.-,'.%',;.&. $.; 0,;. -"$"&(&(& #,%.'',;',.'.#%.'.?'";"% C"'(#/"2(&( 2"E'";'";F 6+;2,'?'";"% 9?E;D'";<,E;.',;< 2,/$?' 0, ="8('";?'D#-D;D'"$.'/,%-, $7-7& 978,'-/,',; 0, OVT ="8('(/'";(< /./";. 0, /7>,&9.2'.% C.8./',;9, A?&%2.=?&'";" 9" 2">.B-.;',;F Y./";. 0, /7>,&9.2'.% -"2";(/'";(&9"& A";%'(?'";"%< >";.-"I('(%.C.& %??;9.&"- 9+&7#7/7< >";.-" +'C,E. 9+&7#7/7< 0, ="8('(/'";(< &7/,;.% 0, "'A" &7/,;.% 0,;.',;. P%??;9.&"-'";< D8D&'D%'";< /7'%.=,- 02FQ< 2"=(2"' >";.-" 2"%'"/"%.C.& %";-?E;"A.% 0,;. -"$"&(?'D#-D;";"%< $D %"=(- A?;/D&" D="I"% #,%.'9,2"=(2"'>"',C,0;.'.;F 0";?'"& >";.-"'";9"&< ";"8. +'C7/',;.&9,& 0, D8"%-"& %"B2";F!D -,;/.&"'',;.< 2"=(2"''"#-(;(I('";< /,-.& Mevcut haritalar! 9?2="'";(&" %"=(-'( 0,;. '.2-,',;.< -";"=(I('"; PD=9D =" 9" DC"%-"& Arazi Ölçmeleri! >";.-" 9+&7#-7;7'/,% Algılayıcılar! 78,;, "'(&"& %"=(-'"; 0, A?-?E;"A.% Grafik Terminal! VERİ %"B2"/'( I.>"8'";( Sayısallaştırıcılar! %D''"&/"% /7/%7&97; PL,%.'F!4NQF T">" +&I, $D 0,;.',;. %"=(-?;-"/'";(&" "%-";"I"% Metin Dosyalar! 9?&"&(/(& %D''"&('/"2( L,%.'F!4NFc,;.6.;.# !4b

6 PL,%.'F!4]QF c,;. 2"%'"/" 0, 0,;. -"$"&( =+&,-./.< 0,;. -"$"&(&9"%. 0,;.',;.& 9D;D/D< Sorgulama Topoloji Veri Girişi Veri Tabanı Coğrafi Veri Tabanı Yönetim Sistemi L,%.'F!4]FO?E;"A.0,;.-"$"&(&(&,',/"&'";( Öznitelikler %D''"&('(;F c,;. -"$"&( ="B('";( 0, #,%.'',;..',;.9, "&'"-('"I"%-(;FL,%.'F!4b "/"I" -,/2.',9.',$.'.;',;F( Görüntüleme Görüntü Terminali Yazıcı, Çizici Kayıt Ortamları Harita Tablo Şekil L,%.'F!4bFc,;.f(%(#( =" 9" $"#%" 0,;. ="&(- 0,;,$.'/,%.C.& "&"'.8 =+&-,/. 9+&7#7/',;.', 2"E'"&(;F H?&D/2"' Bakım Veri Dönüşümü Kullanım ve Analiz =" 9" %?&D/2"'?'/"="& 0,;.',;', L,%.'F!4dFc,;.T+&7#7/7 "=;( 0,=" $.;'.%-, 9+&7#7/ ="B('"$.'.;Ff?%C,#.-',;.?'"&0,;.9+&7#7/',;.&,+;&,%?'";"%:+'C,%9,E.#-.;/,<0,;.&.& =,&. B;?G,%2.=?& 2.2-,/',;.&, D=9D;D'/"2(< %??;9.&"- 9+&7#7/',;.< /"&-(%2"' #";-'";( 0,;,$.'/,'.9.;g VI.2/.&,;,9,h V.',!&,;,9,.'.#%.',&9.;.'.;',;h!<TD8"%'(E(&9"<V%"C9,E.#.%%?&D/9"?'"$.'.;h i9d;d/d&9"j9,e,;.&,?'d;h!\&.&$7=7%'7e7&,%"9";9(;hp"'"&<c,0;,<02fq !4d

7 !"#$"%"&'(%*+&,-./0,!.'.#./1.2-,/.!.;%,2.#/,.#',/.&.&2?&D&9"<%"C-7;%?&D/2"'0,;.,'9,,9.'.;h i5<ik<ffff&?%-"'";(&9"&,',;0";9(;h >(3(?+1-(,"!"%'( -?B'"/"%-"9(;F!7=7%/.%-";9"%?&D/2"'0,;.&.&<"/"I"0,8"/"&"$"E'(?'";"%27;,%'. 9,2-,E.&. 8?;D&'D %('/(# 1.2-,/',;. =?'D&9"%..'% "9(/< 5ldm H"&"9" 0, =+&,-./.< -,2.2 B'"&'"/" 0, =+&,-./.< D'"#(/ B'"&'"/" 0, =+&,-./.< C,0;,2,' 1.2-,/. PO!1Q &.& 2-"&9";-?'";"% %"$D',9.'/.# $.; -"&(/( 9,E,;',&9.;/,%-,9.;F 6,&,'?'";"% $.; O!1< %?&D/2"' 0,;. -"$"&( =+&,-./..C.& -"2";'"&/(# ="8('(/ 0, 9?&"&(/,',/"&'";(&(& $.; $7-7&797;F!.; O!1 &.& -,/,' A?&%2.=?&'";(< %?&D/2"' 0,;.&.& 2.2-,/, "%-";('/"2(< 9,B?'"&/"2(<.#',&/,2.0,"&"'.8..',<$.;A?;/9"%D''"&(I(="2D&D'/"2(9(;F!.;O!19,$DA?&%2.=?&'";9+;-"'-2.2-,/ ";"I('(E(='" 0,;. 9,B?'"/" 0, %"8"&(/<0,;..#',/,0, "&"'.8< 0, 0,;. C(%-( "'- 2.2-,/',;.9.;F V=;(I"< %D''"&(I('";(& "&('"& $.; 2"A>"9(;F c,;. -"$"&(&(&?'D#-D;D'/"2(< 0,;. -"$"&(&(& -"2";(/( 0, $D 0,;.=', =7%',&/,2.&. %"B2"/"%-"9(;F!D;"9" +&,/'.?'"& 0,;. -"$"&(&(& -"2";(/(9(;F B">"'( $.;.#',/?'/"2(&" %";#(& ;D-.& $.;.#',/9.;F c,;. -"$"&( -"2";(/(< 0,;. -"$"&(&(& 0,;. -"$"&(&9" -,/2.',9.',I,E. /?9,'.& %"0;"/2"' 0, A.8.%2,'?'";"% -"&(/'"&/"2(&( %"B2";F nc,;. -"$"&(&(& 97&="n $D;"9"< n6,;c,%n Po,"'.-=< o,"' p?;'9< Y.&.q?;'9< W>,&?/,&"Q?'";"% "&('"I"%-(;F 6,;C,E.& 2+8 %?&D2D B,;2B,%-.A.&.< 0,;. -"$"&(&(&?'D#-D;D'/" "/"I( $,'.;',;F r";%'( A";%'( $.; =,;',#./ 9D="; 0,? A";%'( 0,;.',;', -"&(/'";'";F!,'.;'. $.; >";.-" /7>,&9.2..C.& +&,/'.?'"& !4k

8 %"9"2-;"' 9D;D/.%,&< /./"; B'"&'"/"=" =+&,'.% ";"8. %D''"&(/(< $.-%. c,;. -"$"&( -"2";(/(&9" 0,;. /?9,'',;. 0, 0,;. ="B('";( %D''"&('(;F X,;.%.2. 9, 0,;. -"$"&(&(& ="B(2(&(< $.;.&I.2. %"0;"/2"'.%.&I.2. A.8.%2,' 978,=9, -"&(/'"/"%.C.& "/"C'( 0,;. /?9,'',;. 0, 0,;. ="B('";( -"&(-('/"%-"9(;F n6,&,' "/"C'(n0,;./?9,'.0,="B('";(O!1',;9,%D''"&('/"%'"$.;'.%-,<?;.G.&"'?'";"%%?&D/2"'?'/"="& %?&D/2"' 0,;..C.& =,-,;2.8 $D'D&/"'";( c,;. /?9,'',;. 0, 0,;. ="B('";( %"0;"/'";( 2(%C",# "&'"/'(?'";"%%D''"&('/"%-"9(;F nc,;. /?9,'.n 2+8I7E7< C?% %";#('"#('"& 9.E,; $.; %"0;"/ %";(#(%'(E(&" =?' $,'.;'.$.;B,;2B,%-.A-,2?=D-'"&/(##,%'.0,;./?9,'.?'";"%"&('/"%-"9(;F1?&8"/"&'";9" 2?=D-'"/"2(&(-,%"&'"/'(?'";"%-"&(/'"/"=(2"E'"="&%"0;"/'";0,%D;"''";$7-7&797;F 9?E;D?'/"%'"$.;'.%-,<$.;.&I.%D''"&(/=,-,;.&I,9D=";'(9,E.'9.;F!D$+'7/7C%(2(/?'";"%978,&',&/.#<$.;.&I.%(2(/c,;. J"$"&( *+&,-./ 1.2-,/',;.\&, P0,;. -"$"&( =+&,-./ 2.2-,/.Q "=;('/(#-(;F [%.&I. "/"C'( 0,;. /?9,'',;.0,0,;.="B('";(,',"'(&/"%-"9(;FtC7&I7%(2(/9".2,0,;./?9,'',/,9,=7%2,% 978,=%"0;"/'";"-,/"2,9.'/,%-,0,2?&=(''";9""9(&9"&2(%C"2+8,--.;,&Z,2&,=,4 T"="'(c,;.Y?9,'.+8,-',-"&(-('/"%-"9(;F c,;. J"$"&( *+&,-./ 1.2-,/. P0,;. -"$"&( =+&,-./ 2.2-,/.Q<0,;.-"$"&(%D;/"0, 1.2-,/. ="8('(/'";( $.;'.%-,< $.; c,;. J"$"&( 1.2-,/. PcJ1Q?'D#-D;D;F c,;. -"$"&(&(& %D;D'/"2(<0,;.-"$"&(&9"=,;"'"I"%0,;.-.B',;.&.&$,'.;',&/,2.<-"&(/'"&/"2(<0,0,;.&.& c,;. -"$"&( $.;$.;.=',.'.#%.'. 0,;.',; -?B'D'DED9D;F 6,;C,E.& $,''. $.; =" 9" -,/2.',9,;F 1+8 %?&D2D B,;2B,%-.A.< 0,;. -"$"&(&(& %D''"&(/"/"I($,'.;',;F!.; 0,;. -"$"&( =+&,-./ 2.2-,/.u&.& -,/,'.#',0. $"E(/2(8'(E(&( 2"E'"/"%< ="&. 0,;. =+&,-./.&. "=(;/"%-(;F r";%'( "/"C'";.C.& >"8(;'"&/(# "'"&'";(&(?'D#-D;"& 0,;.=.< "=&( -7;9,& $.',?'2"< "/"C'";( %D''"&('"I"% 0,;. ="B('";(< $7=7% 0,;. 9?2="2(&(& ="B(2(<?&D %D''"&"& T.E,; $.;.A"9,=',< !4s

9 !"#$"%"&'(%*+&,-./0,!.'.#./1.2-,/. X,; $.; %,&9. 0,;.2.&. =,;.&,< 0,;. 2"9,I, -D-D'D;F!D 9D;D/9" @,;,%2.&./ 9D=9D%'";( 0,;.=. 0,;. -"$"&(&9"& C,%,$.'/, 0, 0,;. -"$"&(&" 0,;. %?="$.'/,',;..C.& 0,;. -"$"&(&(& ="B(2(&( c,;. -"$"&(&(& -"&(/( 2.2-,/.& 0,;. 2+8'7E7&9, $D'D&D;F c,;. 2+8'7E7< 0,;. 9?2="'";(&(& ="B(2(< 0,;.,',/"&'";(&(& -.B. 0, 9,B?'"/" A?;/"-(.', 0,;. 78,;.&9,%. c,;. 2+8'7E7&9, =,; "'"& /,-"40,;.?'";"% "9'"&9(;('(;F!D&D&'" $.;'.%-,< 0,;. -"$"&( "/"C< 0,;. =+&,-./.&. "=(;/"%?'9DED.C.&< 0,;. -"$"&(&" 0, 0,;. -"$"&(&9"& 0,;. C,%/,.', 0,;..#',/,.#',0',;. $.;$.;.&9,& "=;('/(#-(;F T.E,; $.;.A"9,=', 0,;.&.& A.8.%2,' 0,;. -"$"&(&" 9?E;D9"& D'"#/"% =,;.&,< $D.#',/. 0,;. -"$"&( 0,;. -"$"&(&(& ="B(2( >"%%(&9" +&,/'. +'C79,"8"'-('/(#-(;F VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİ Veri Tabanı Yönetim Sistemi VERİ TABANI Son kullanıcılar/programcılar Uygulama Programları/Sorgular Veri İşleme Yazılımları Sorgular Programlar Veri Tabanı Veri Giriş Yazılımları Veri Tabanı Tanımı (meta-veri L,%.'!4kF6,&,'?'";"%$.;0,;.-"$"&(2.2-,/.?;-"/( c,;. =+&,-./.&.& "=;('/"2( 0, $+=',I, 0,;. B"='"#(/(&(&< ="&. A";%'( "=&( 0,;.=. %D''"&"$.'/,',;.&.& 2"E'"&/"2(.C.&< $.; 0,;. -"$"&( =+&,-./ 2.2-,/.u&.& 0,;. 0,;. A"8'"'(E(&(& %?&-;?'7< V=;(I" $.; 0,;. -"$"&( =+&,-./ 2.2-,/.u&.& A";%'( 978,=',;9, %D''"&(I('";.C.& ";" =78',; 2D&/"2( $,%',&.;F!D $D A?&%2.=?&'"; $D;"9" "=;(&-('(?'";"% "C(%'"&/"=(B< -"&(/'";( 0,;.',I,%-.;F c,;. A";%'( "=&( "&9" 0,;. 0, 0,;. -"$"&(&9" 9,E.#.%'.%',; ="B"$.'/,2."C(2(&9"&2?&9,;,I,+&,/'.9.;FV&I"%A";%'(%D''"&(I('";(&<"=&("&9""=&( 2?;D& =";"-/"%-"9(;F %?&-;?'7.C.& 9,E.#.% -,%&.%',; %D''"&('/"%-"9(;F!,''. $.; 9,;,I,=, %"9"; 0,;. A"8'"'(E( 0,;./'.'.%.C.& -"$"&(&(& $7-7&'7E7&7 27;,%'. -,>9.-,9,I,%-.;F c,;. $7-7&'7E7 9,&9.E.&9,0,;. =+&,-./ 2.2-,/.u',;< 0,;. $7-7&'7E7&7& 2"E'"&/"2(.C.& $.; $7-7&'7% "'- 2.2-,/. %?&D2D< -,',%?/7&.%"2=?& 9,E.#.% 0,;. -"$"&( !4l

10 ="8('(/'";< 0,;. -"$"&( =+&,-./ 2.2-,/. ="8('(/'";(?'";"% "9'"&9(;('(;F 0,;. -"$"&( -"2";(/(< 0,;. -"$"&(&(& 0,;. "%-";('/"2(&( %"B2";F a'd#-d;d'"i"% $.; 0,;. -"$"&( A";%'( %";#('"="$.'/,'.9.;FU;&,%?'";"%$.;2,=">"-"I,&-,2.2,%;,-,;..C.&<0,;.',&$.;-";.>0,.%. /,;%,8 ";"2(&9"< >"0"=?''";(&9"& %"C"< %"C $.',- $D'D&"$.',I,E. -7;7 2?;D'"; +&,/'..%,&< $.; >";.-" /7>,&9.2..C.&< $.; =?'D&.%. ="&(&9"< =?'" $,''. D8"%'(%-"%. %"9"2-;? 0,=" $D B";2,'',; >"%%(&9" n?'/"82"?'/"8n -7;7 a &,9,&', 0,;. -"$"&( -"2";(/(&9".'% "9(/<?'"2( 0,;. -"$"&( $,'.;',&/,2.9.;F 1+8 0,;. -"$"&(&9" =,; "'"I"% 0,;. -.B',;.&. 0, 0,;.&.&A.8.%2,'?'";"%9,B?'"&/"2(.C.&%D''"&('"I"%?'"&0,;.="B('";(&($,'.;',;F GERÇEK İhtiyaçların Toplanması ve Analizi Kavramsal Tasarım Yüksek Düzey Bir Veri Modelinde Kavramsal Şema Belirli Bir VTYS nin Veri Modelinde VERİ TABANI Kavramsal Şema Veri Modeli Dönüşümü Fiziksel Tasarım İç Şema L,%.'!4sFc,;.-"$"&(-"2";(/(F VTYS'den bağımsız VTYS bağımlı !45m 6,;C,E.&0,;.-"$"&(&9"%.2"=(2"' -,/2.'.<?&D& $,''. $.; B,;2B,%-.A-,& $.; %D''"&(I('"; -";"A(&9"& "&'"#('"$.',I,% $.; -";89" $.; -"&(/'"/"< 0,;. -"$"&( '.-,;"-7;7&9, #,/"?'";"% "9'"&9(;('(;F c,;. -"$"&(&9"%. 0,;.< 27;,%'.?'";"%.#',/, -"$.?'9DED&9"& 9,E.#%,&9.;F *,&. %"=(-'"; 2.'.&,$.'.; 0, >"--" /,0ID- %"=(-'"; 9,E.#-.;.',$.'.;F!,''. $.; "&9"%. 0,;. -"$"&(< $.; 0,;. -"$"&( +;&,E.9.; 0, $,'.;'. $.; #,/"=" D=";F T?'"=(2(='"< 0,;.',& $.; #,/".C.& 2?&2D8 0,;. -"$"&( U;&,E.&9,& 2+8,-/,% /7/%7&97;F #,/"< $.; $.; 9,E.#%,&.& -"/2"=( -.B.&9, -"&(/'"/"2(&"< 0,;. -"$"&( +;&,E..2, %?#D/ "&(&9" $D 9,E.#%,&, 9,E.#.% -"/2"=( 9,E,;',;"-"&/"2(&"$,&8,-.',$.'.;F!,''. $.; #,/" -"&(/(&9" %D''"&('"&%"0;"/'";0,%D;"''";$7-7&7<$.;0,;./?9,'.-"&(/'";FT?'"=(2(='"<0,;.-"$"&( 978,=',;. 2(;"2(='" n%"0;"/2"'n 0, na.8.%2,'n 978,=',;< $D 978,=',;9,%. #,/"'"; 9" %"0;"/2"'#,/"0,.C#,/"?'";"%"&('(;'";FH"0;"/2"'0,A.8.%2,'978,=',;9,%.#,/"'";<

11 !"#$"%"&'(%*+&,-./0,!.'.#./1.2-,/. A";%'("&'"=(#'";">.-"B,--.%',;.&9,&<%D''"&('"I"%0,;./?9,'',;.9,A";%'(?'"I"%-(;FX,;.%. 6,',&,%2,' 0,;. -"$"&( -"2";(/(< %"0;"/2"' 978,=9,& A.8.%2,' 978,=, 9?E;D9D; PL,%.'F!4sQF %"0;"/2"' #,/" $,'.;',&.;F H"0;"/2"' #,/" -"&(/'"/"9"< %"0;"/2"'( =" 9" /"&-(%2"'( 0,;. /?9,'',;. %D''"&('"$.'.;F -"&(/'";F HD''"&(I('";(& 0,;. -"$"&(&(& ="B(2(&( "&'"/"'";(&" 0, $+=',I, /?9,'',/,',;.&. 2"E'";F H"0;"/2"' #,/"< A.8.%2,' 9,B?'"/" ="B('";(&(& 0";'(%'";< 0,;. -.B',;.< 0";'(%'"; ";"2(&9"%..'.#%. -.B',;.< 0,%(2(-'"=(I('";78,;.&9, =?ED&'"#(;F!D $"%(/9"& %"0;"/2"' #,/"< =7%2,% 978,='. $.; -"&(/'"/"9(;F T.E,; $.;.A"9,=',<%"0;"/2"'#,/"="8('(/0,9?&"&(/9"&$"E(/2(89(;F H"0;"/2"'0,;./?9,'',;.?'9D%C"=7%2,%978,='.?'9D%'";(&9"&<%"0;"/2"'$.;0,;. /?9,'.&9, -"&(/'( $.; 0,;. -"$"&( -"2";(/(&9" %"0;"/2"' -"2";(/9"& 2?&;"%. "9(/ B.="2"9"%. 0,;. -"$"&( =+&,-./ 2.2-,/.u',;.& C?ED /"&-(%2"' $.; 0,;. /?9,'. %D''"&/"%-"9(;'";F a &,9,&', /"&-(%2"' 0,;. 0,;. /?9,'',;.?'";"% 9" $.'.&.;',;F a >"'9,< %"0;"/2"' 0,;. /?9,'.&9,%. %"0;"/2"' #,/"< 0,;. -"$"&( =+&,-./ 2.2-,/.u&.& 0,;. /?9,'.&9, =,&.9,& -"&(/'"&/"'(9(;F!D;"9"%..#',/<.%. 0,;. /?9,'.";"2(&9"$.;9+&7#7/?'DB<$"8,&n/"&-(%2"'0,;.-"$"&(-"2";(/(n?'";"%"&('(;F r.8.%2,' -"2";(/ 2"A>"2(&9"< 0,;.&.&,& =7%2,% 0,;./.C.&< $,'.;',&.;F 1?&DC<.C #,/"(9(;F[C#,/"9,B?'"/"="B('";(&(< %"=(- A?;/"-'";(&(< %"=(- "'"&'";(&(< 0,;. -"$"&(&(& A.8.%2,' 9.E,; $7-7& 9,-"='";( -"&(/'";F [C #,/" 0,;. ="B('";(?'";"% $.'.&,&< A.8.%2,'0,;./?9,'',;.%D''"&('(;F[C#,/" ="8('(/0,9?&"&(/$"E(/'(9(;F Dış Şema-1 Son Kullanıcılar Kavramsal Şema İç Şema VERİ TABANI Dış Şema-1 V=&( $.; 0,;. /?9,'. %D''"&('";"%< "=&( A";%'( #,/"'";(&(,'9,,-/,% /7/%7&97;F L,%.'!4lFtC4#,/"/./";.2.F 9,E.#.% #,%.'9, 9?E"' $.; 2?&DID9D;F U;&,%?'";"%< $.; >";.-" /7>,&9.2..', $.; %,&- B'"&I(2( "=&( $.; %,&- /"&8";"2(&( A";%'( #,%.'',;9, /?9,'',=,I,%',;9.;F f7&%7.%.2.&.& "'"&'";( 0, 9D=9DED %,&9. B,&I,;,2.&9,& -"&(/'"="& 9(# #,/"'";?'D#-D;"$.'.; 9D=9DED 9,-"='";( -"&(/'";F T(# #,/" /,%"&.8/"2(< !455

12 9,E.#.% %D''"&(I( /?9,'',/,2.&9,< $7=7% $.;,2&,%'.% -"&(/'"/"9" %"0;"/2"' 0,;. /?9,'',;. %D''"&('"$.'.;F T(# #,/" -"&(/'"/"9"%D''"&('"&0,;./?9,'.<%"0;"/2"'#,/"&(&-"&(/'"&9(E(0,;./?9,'.=',"=&( ="9"A";%'(?'"$.'.;F!.; 0,;. -"$"&( 2.2-,/.&9,%. $D 9(# #,/"< %"0;"/2"' #,/"< 0,.C #,/" ="B(2(< V/,;.%"&`'D2"'1-"&9";-'";(e& PVZ1^Qu&.&tC#,/"/./";.2.?'";"%$.'.&.;vVZ1^< $.; 9+&7#7/ 0";9(; PL,%.'F!4sQF T(# #,/" -"&(/'"/"9" %D''"&('"& 0,;. /?9,'.&.&< %"0;"/2"'#,/"&(&-"&(/'"&9(E(0,;./?9,'.&9,&A";%'(?'/"2(9D;D/D&9"<9(##,/"9"& 8?;?'"I"%-(;F tc4#,/" 0,;. -"$"&( #,/"'";( $.;$.;.&9,& $"E(/2(8?'/"%'" $.;'.%-,< 0,;. 2+8'7E7 78,;.&9,& $.;$.;',;.=',.'.#%.',&9.;.'/.#',;9.;F c,;. -"$"&( #,/"'";( ";"2(&9"%. 9+&7#7/',;, ".- %D;"''"; ="&(&9"< 0,;. -"$"&( #,/" -"&(/'";(< C,#.-'. 0,;. %D''"&(I( 0,;. -"$"&( =+&,-./ 2.2-,/. ="8('(/'";(< 0,;. -"$"&(&( 0+%+&("."A&'(?+1-(.6B+&&+1-(CD(?+1-("='&"1'(!.; 0,;. $,'.;'. $.; B,;2B,%-.A-, 2?=D-'"&";"% ="B('/"2( 0, $D -,% "&'"/'(?'";"% -"&(/'"&/"2(.C.& $.;-"%(/ %"0;"/ 0, @,;C,E.& $,'.;'. $.; B,;2B,%-.A-, 2?=D-'"&";"% ="B('/"2( $"8,& 0,;. /?9,'',/,(?'";"% "9'"&9(;('(;F!D %(2(/9" 0, A.8.%2,' 0,;. $ECFEGHEI(?DFJ(.KLDIIDFJ(( H"0;"/2"'0,;./?9,'',;.<=7%2,%4978,='.0,;./?9,'',;.?'";"%$.'.&.;',;F6,;C,E.& $.; 9.8. %"0;"/ 0, %D;"''";.C,;.;',;F H"0;"/2"' $.; 0,;. /?9,'.&.& %"0;"/'";'" 2(&(;'(9(;F H"0;"/ =" 9" /?9,'.9.;Fc[/?9,'.&.&-,/,'%"0;"/'";(n0";'(%n<n+8&.-,'.%n<0,n.'.#%.n9.;Fc";'(%<B";2,'< =?'< A.8.%2,' =" 9" #.;%,-< -"&(/'"="& +8,''.%',;.2, +8&.-,'.%',;9.;F!.; B";2,' 0";'(E(< $7=7%'7E7 0, !45K

13 !"#$"%"&'(%*+&,-./0,!.'.#./1.2-,/. +8&.-,'.%',;..',-"&(/'"&"$.'.;FV=&(+8,''.%',;,2">.B0";'(%'";<$.;R0";'(%-.B.S(-"&(/'";'";F c,;. -"$"&(&9"%. $.; B";2,' 0";'(E(< $.; B";2,' -.B. +;&,E.9.;F c";'(% -.B..', 0";'(% +;&,E. c";'(%'";(& ="%(& $.; $.C./9, -"&(/'"&"$.'/,2. "C(2(&9"& 2?& 9,;,I, +&,/'.9.;F 9" =?'" %?/#D?'/"2(< B";2,'.& $.; 2">.$.&.&?'/"2(< $.; #.;%,--,%..#C.',;.& $,'.;'. B;?G,',;9,C"'(#/"2(2+8%?&D2D0";'(%'";";"2(&9"%..'.#%.',;9.;Fc";'(%'";0";'(%-.B',;..', 2(&(A'"&"$.'.;%,&<.'.#%.',;.C.&9,.'.#%.-.B',;.2+8%?&D2D9D;F!.;R.'.#%.-.B.S.'.#%.&.&.2/. 0,+8,''.%',;.=',-"&(/'"&(;F[%.0";'(%-.B.";"2(&9"$.;.'.#%.<.%.0";'(%";"2(&9"P5g5Q<-,%$.; 0";'(%'"$.;9,&C?%0";'(%";"2(&9"P5g&Q<="9"%";#('(%'(.%.9,&C?%0";'(%";"2(&9"P/g&Q?'"$.'.;F W";2,' -.B. 0";'(%'";'" %.#. -.B. 0";'(%'"; ";"2(&9" B";2,' 78,;,<$.;B";2,'42">.$..'.#%.2.97#7&7'27&FW;"-.%-,=,;.?'/"="&$.;9D;D/?'";"%<0,;. -"$"&(&(& ="'&(8I" >.22,2.8 B";2,'',;9,&?'D#/"2( 9D;D/D&9" $D.'.#%. 5g5 P$.;, $.;?%D&D;Q<"%2.&,="&.>.22,'.B";2,'',;2+8%?&D2D.2,/g&$.;.'.#%.-"&(/'"="I"%-(;FX.22,'. B";2,'',; A"%"- >,;%,2.& ="'&(8I" $.; B";2,'9, >.22,2. $D'D&/"2( %?#D'D.2, $D.'.#%.=. =+&,-./ 0,;. /?9,'.?'";"% >,/,& >.C c[/?9,'.78,;.&,=,&.%"0;"/'";,%',=,&6,&.#',-.'/.#c[/?9,'.9.;f 0DFPDNIDOQJFJG(?DFJ(.KLDIIDFJ( 6,;C,%',#-.;./ 0,;. /?9,'',;.< %"0;"/2"' 0,;. 9">" 97#7% 9" 9(# #,/"?'D#-D;D'"$.'.;F V&I"% $D /?9,'',; C?ED&'D%'"< 0,;. -"$"&( =+&,-./ "E< 0,.'.#%.2,' 0,;. /?9,'',;.9.;F 5ldmu'";9"%..'% 2.2-,/',; X.=,;";#.% 0,;. /?9,'.&. %D''"&/"%-".9.F X.=,;";#.% 0,;. /?9,'.&.& %";#('"="/"/"2( ;JRDFEFOJN(?DFJ(.KLDIJ( X.=,;";#.% 0,;. >.=,;";#.% $.; >.=,;";#.% '.-,;"-7;9,9,E.#.%"9'";'""&('"&9"'=,;',;.0,="B;"%'";$DC"'(#/"9"2(;"2(='".C497E7/ 0,DC497E7/?'";"%"&('"I"%-(;F X,;.C497E7/,P9"''"&/"&?%-"2(Q".-$.;9,&C?%(DC497E7/($D'D&/"%'"$.;'.%-,< !45N

14 9?'"='(?'";"%-,/2.',9.',$.',I,%-.;PL,%.'F!45m"QF "C(2(&9"& 9" >(8'(?'/"2(&" %";#(&< >.=,;";#.%?'/"="& =" 9" >.=,;";#.%.'.#%.',; ="&(&9"< %";/"#(%.'.#%.',; 9,.C,;,& 0,;..C.& 9,E.'9.;F a &,9,&',< "S(?DFJ(.KLDIJ( VE0,;./?9,'.(.'%?'";"%5lk59,+&,;.'/.#<9">"2?&;"5lks0,5ls59,$.;-"%(/ 9,E.#.%'.%',;="B('/(#-(;FVE/?9,'.&.&-,/,'%"0;"/'";(R%"=(--.B.S<R%"=(-<0,;.,',/"&(S<( 0, T2,-S 9.;F c,;.&.& $.;.2./ 0,;.',$.',&,& %7C7% $.;./. $.; 0,;.,',/"&(9(;F H"=(-'"; $.;$.;.=',.'.#%.'. 0,;.,',/"&'";(&9"&?'D#D;F H"=(- -.B. $,'.;'. +8,''.%-,%. %"=(-'";.C.& $.; %"'(B-"&(/'";F!.;%"=(--.B.<%"=(-.2/.<%"=(9(?'D#-D;"&0,;.,',/"&'";(&(&.2/.0,A?;/"-(.',-"&(/'(9(;F!D$"%(/9"&%"=(--.B.<-.B.%$.;0,;.-.B.-"&(/'"/"2(9(;FW";2,'+;&,%?'";"% 9+&7'7;2,< WVo1ex 0";'(% -.B. $D;"9" $.; %"=(- -.B.&,< B";2,'.& +8&.-,'.%',;. 9, 0,;.,',/"&'";(&" $,&8,-.',$.'.;F Y"-,/"-.%2,' 2,- -"&(/(&9"& A";%'(?'";"%<$.;$.;.&,$,&8,;?'/"="$.',& %"=(-'";< $.; 2,-?'D#-D;/"% 78,;, $.;$.;.&, $"E'"&"$.'.;F!D $"%(/9"& "E VE /?9,'.&.& X.=,;";#.% /?9,'9,&,& +&,/'. A";%(< DC497E7/ B?8.2=?&D&9"%. 0,;.&.&.C497E7/,.#";,-,9,$.'/,2.9.;PL,%.'F!45mIQF!+=','.%',"E/?9,'.&9,5g&.'.#%.',; ="&(&9"< /g&.'.#%.',; 9, /?9,'',&,$.'.;F!D 9" 0,;. -,%;";(&( +&,/'. +'C79, >.=,;";#.%="B(&(&-,;2.&,0,;.-"$"&(&9"-,%$.;=,;9,-D-D'/"2(=,-,;'.?'"I"%-(;F!D&D&'" #.#/,%-,9.;F V=;(I" ="B(2(&(&.'% $"#-"?'D#-D;D'/"2( 0, +8,''.%', 9, -IJONJHDI(?DFJ(.KLDIJ( X.=,;";#.% 0, "E /?9,'',;.&.& =D%";(9" 2+8,9.',& 2?;D&'";(< =,&. $.; /?9,' 0, ['.#%.2,' 0,;. /?9,'.&. +&,;.'/.#-.;F ['.#%.2,' 0,;. /?9,'.&.& -,/,' %"0;"/(.'.#%.( 9.;F ['.#%.',; =";9(/(='"< 0,;..C,;.2.&9,%..'.#%.',; /?9,'',&.;F T?'"=(2(='"<.'.#%.2,' $.; 0,;. -"$"&(< C,#.-'..'.#%. +;&,%',;.&9,&?'D#D;F U;&,%?'";"% L,%.'F!45m9 9,%..'.#%.',;< %>< 0, 9(;F H"0;"/2"'?'";"%.'.#%.',;< 2"-(; 0, 27-D&'";9"&?'D#"&.%.$?=D-'Dn-"$'?n'";'"%";"%-,;.8,,9.'.;F6,&,''.%',0,;.-"$"&(&9" >,; -"$'?.C.& $.; 9?2=" $D'D&D;F J"$'?&D& >,; 2"-(;( $.;$.;.=',.'.#%.'. 0,;.',;.& $.; -?B'D'DED9D;F 17-D&'";9".2, &.-,'.%',; $D'D&D;F W";2,'',;9,&?'D#"& $.; 0,;. -"$"&(&9" B";2,'',;.&WVo1ex-"$'?2D&9"-D-D'9DED97#7&7'7;2,<$D-"$'?9">,;B";2,'.C.&$.;2"-(;< B";2,'.&"'"&(<9,E,;.<2">.$.02F&.-,'.%',;.&.&>,;$.;..C.&9,$.;27-D&$D'D&"I"%-(;FVE /?9,'..', %";#('"#-(;('9(E(&9"< -"$'? 2"-(;'";( %"=(-'";"< &.-,'.%',;.2, 0,;.,',/"&'";(&" !45]

15 !"#$"%"&'(%*+&,-./0,!.'.#./1.2-,/.!.; -"$'?.C,;.2.&9, 2"-(;'";(& 2(;"2(+&,/'.9,E.'9.;"&I"%<.%.2"-(; $.;$.;.&.&"=&(?'"/"8F!.;-"$'?9"%. 27-D&<="&.&.-,'.%2"=(2(2"$.--.;F!.; -"$'?&D&>,;2"-(;(<$.;="9"$.;%"C 27-D&9,E,;.0"2(-"2(='"-,%"&'"/'(?'";"% -"&(/'"&"$.'/,'.9.;F 1+8 %?&D2D 27-D& 9,E,;P',;Q. "&">-";(?'";"% "9'"&9(;('(;F V&">-";'";(& 9.E,; +&,/'..#',0. A";%'( -"$'?'"; ";"2(&9" $"E'"&-(=( 2"E'"/"%-(;F!D =?''"< %D''"&(I(&(& 0,;. -"$"&(&" =+&,'--.E. $.; 0,;. A";%'( -"$'?'";9"&"'(&"$.'.;F ['.#%.2,' 0,;. -"$"&( -"2";(/(&9" -"$'?'";< $,''. $,''. A?;/'";" D="I"% #,%.'9,?'D#-D;D'D;F!D %D;"''"; &?;/"'.8"2=?& %D;"''";(< A?;/'"; 9" &?;/"' A?;/?'";"% $.'.&.;F!,# "=;( &?;/"' A?;/ $D'D&D; 0, $D&'"; $.;.&I.<.%.&I.<02F&?;/"'A?;/'";?'";"% "&('(;F ['% 7C &?;/"' A?;/'";?'DB 9">" C?% 9">" %D''"&('/"%-"9(;F U;&,%?'";"% $.;.&I.&?;/"'A?;/$"2.-?'";"%<>,; 0, = %??;9.&"-'";(.%. "=;( 27-D&9" -D-D'/"'(9(;F Z?;/"'.8"2=?& n.=.n $.; -"2";(/.C.& /?9,'',;.&9,& A";%'(?'";"%<.'.#%.2,' /?9,'9, 0,;..C,;.2.&9,%..'.#%.',;.&-7/70,;.-"$"&(?'D#-D;D'D;%,&-"&(/'"&/"%8?;D&9"9,E.'9.;F!.; -"%(/ -,/,'.'.#%.',;?'D#-D;D'9D%-"& 2?&;"<.2-,&9.E.&9, $D&'";9"& =,&..'.#%.',; -7;,-.',$.'.;F ['.#%.2,' /?9,'.&,& +&,/'. 72-7&'7%',;.&9,& $.;. $D9D;F f7&%7 A";%'( P"QH"9"2-;?>";.-"2(PHXQ d P1 a b c d 1 c P1 a KH 3 b 2 P P1 Map-Poligon KH P1 P2 Poligon-Çizgi Poligon P1 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 KH g e 6 5 P2 e f g P2 a b c d e f g Çizgi a b c d e f g b Çizgi-Nokta Çizgi a b c d e f g f b Nokta-1 Nokta L,%.'F!45m!.; %"9"2-;? >";.-"2( 0, (a (b (c (d !45b

16 78,;.&, %D;D'/D#-D;F!D &,9,&',.'.#%.2,' /?9,' C?ED %,8 n8";.an?'";"% &.-,',&.;F 6,;C,%-,& 9,.'.#%.2,' /?9,'.& B?B7'";.-,2. C(%(#(&9"&.-.$";,& >(8'" ";-/(#< 2.2-,/',; C?% %";/"#(% 0,;..C,;,& P+;&F /7>,&9.2'.% 8JUJNHDI(?DFJ(.KLDIIDFJ( "'"&'";(&(& 0, $.;$.;.=', &"2('.'.#%.'.?'9DED&D 0, $.; ,C,&,% 2D&";F!D&'";< C,#.-'..&9,%2',/, -.B',;.< $.;$.;.=',.'.#%.'. %"=(-'";(& %"=(-'";(& 9.2% 0,;. ="B('";(&(& 2,C./.&9, "/"C.=. B,;A?;/"&2 0, %"=&"%'";(&(&,&.=. #,%.'9, %D''"&(/(9(;F!D&D&.C.&< ="&(- 8"/"&(< 9,B?'"/" 0,.#',/ $.; 9,E,;',&9.;/, ="B('(;F *"&(- 8"/"&(< $.;.#',/.& "'9(E( 8"/"&9(;F T,B?'"/" "'"&( r.8.%2,' 0,;. /?9,'',;. C?ED&'D%'" n0,;. ="B('";(n?'";"% "&('(;F nt?2=" ="B(2(n 9,&9.E.&9,.2, $.; 0,;. "&'"#('(;F!D;"9"%. "=(;(/ +&,/'.9.; 9.8.',;<'.2-,',;<=(E(-'";<%D=;D%'";<0,"E"C'";%(2"I"-"&(-('"I"%-(;FV=;(I"2(;"'(,;.#./'.0, 0DVDI("GEPIM(?DFJ(EWMIEFM(!D %(2(/9"< 0,;.'/,%-,9.;F 1+8 %?&D2D 0,;. ="B('";(&(& $D;"9" "&'"-('"&'"; 9(#(&9" 9">" BJUJIDFX( C?% $?=D-'D?'"$.'.;',;F!"8,& -,% $?=D-'D 9.8.',; 0,%-+;<.%. $?=D-'D 9.8.',; 9, /"-;.2?'";"% "&('(;'";F W,% C?% -7;9, 0,;.< ,;. ="B(2(&9" U;&,%?'";"% $.; &D/";"'";( -,% $?=D-'D $.; 9.8.9, -D-D'"$.'.;F V=&( !45d

17 !"#$"%"&'(%*+&,-./0,!.'.#./1.2-,/. ".- 1"=(2"' *7%2,%'.% Y?9,'. P1*YQ.C.&?'D#-D;D'"I"% 978,&'. $+'7/',/,',; ";9(#(% "'"&'";9" 9,B?'"&(;F T,B?'"/" 2"-(; =" 9" $"#'"=";"% $.;.&I. 2"-(; $D'D&D;<?&D.%.&I. 2"-(;.8',;<,& 2?&9" 2?&D&ID Sütunlar Satırlar Satır 1 Satır 2 Satır 3 Satır 1 Satır 2 Satır 3 2. satır 4. sütun girişi &JHQDIDFX( T.8.',;9, 2"$.-?'";"% "'(&(;F!D ="B( 27;,%'. $.;-"%(/ $.'.&,& '.2-, 0,;. ="B(2( %D''"&('(;F U;&,%?'";"% >";.-" 78,;.&9, $.; %";"=?'D&D x.2-,',; 2(;"'(,;.#./'. =" 9" $"E'"C'( $.;,',/"&(&( 2.'/, =" 9" '.2-,=, =,&. "C(2(&9"& 9,E.'9.;F f7&%7 >,;.%..#',/ 9, 2(;"'(,;.#./. 0, 0,;.&.& =,&.9,& '.2-,',; 9,E.#%,&?'";"%< 9,E.#%,&',;.& A.8.%2,' "9;,2',;.&. 2"%'"/"% 78,;, $.;'.2-,9,>,;,',/"&<%,&9.9,E,;.="&(&9"<'.2-,9,%,&9.&9,&$.;2?&;"%.,',/"&"$.; $D'D&9D;D;F x.2-,&.& 2?&,',/"&(.C.& $D $?# f.a- =+&9, $"E'"C'( $.; '.2-,9, >,;,',/"&< %,&9.&9,& $.; 2?&;"%. Baş göstergeç,',/"&="&(&9"%,&9.&9,& $.; +&I,%.,'"/"&.C.& 9, değer gösterge değer gösterge değer gösterge 1(;"'(,;.#./'.="B(&(& -,;2.&,?'";"%<$"E'"C'('.2-,,',/"&'";( 9.2% 78,;.&9, !45k L,%.'!45KF!"E'"C'('.2-,0,;.="B(2(F BOŞ

18 ";9(#(%"'"&'";9"-D-D'/"%8?;D&9"9,E.'9.;Fc,;.,',/"&'";(9.2%78,;.&9,A";%'(A.8.%2,' "'"&'";" 9"E('/(#?'"$.'.;< C7&%7 $D "'"&'";(& "9;,2',;. >(8'(?'/"%'" $.;'.%-,< A"8'"9"& 9,B?'"/" MSMQIEFX( *(E(- 9" $.; 0,;. '.2-,2.9.;F V&I"% '.2-, 0,;. ="B(2(&9" '.2-,=,,%',/, 0, C(%";-/"'"; '.2-,&.& $.; =,;.&9, ="B('"$.'.;%,&< =(E(- 0,;. ="B(2(&9" $D.#',/',; $D< =(E(-(& =,&. 72-7&7?'D#-D;"I"%-(;F *(E(--"&,',/"& C(%";-/".#',/. 9, C(%";('"&,',/"& =(E(-",& *(E(- ";9(#(% 9,B?'"/" "'"&'";( %D''"&('(;F!D&D&'" "'"&'";(%D''"&('/"2(9D;D/D&9"<=(E(-.C.&=,-,;.$7=7%'7%-,$.;9,B?/"$'?ED"=;('(;0, =(E(-,',/"&'";( =(E(- -"$"&(&9"& $"#'"=";"% *(E(--".#',/',; >,B =(E(-(& $D "9;,2 =,&.',&/,'.9.;F 1+8 %?&D2D "9;,2< =(E(- *(E(-0,;.="B(2(2.2-,/="8('(/'";("'"&(&9"?'9D%C"%D''"&(#'(9(;FU;&,%?'";"%$.; =?;D/'"=(I(&(& "'- ="&. "'- C"E(;('/"2(< ="B(2(&( $YRFYNIEFX( HD=;D% -" '.2-, ="B(2(&9"9(;F V;"9"%. A";% C(%(#'";(& -,% $.; DC-"&< %D=;D%-".2,.%. DC-"&="B('/"2(9(;F67&'7% >"="--" 2(%C" %";#('"#('"& yığıt tabanı yığıt göstergeci yığıt girişleri HD=;D% 0,;. ="B('";( 9" ";9(#(% 9,B?'"/" "'"&'";( =" 9" HD=;D% 0, 0,;. C(%";-/".#',/',;. 2?&DID&9" $D =,&. 78,;,=,&.',&.;PL,%.'F!45]QF HD=;D% 0,;. ="B(2( 9" 2.2-,/ ="8('(/'";( "'"&(&9" %D''"&(/"'"&($D'/D#-D;FU;&,%?'";"%<$"-I>/?9D&9"C"'(#"&$.;.#',-./2.2-,/.C,#.-'. %D''"&(I('";(&.#',;.&.$.;%D=;D%-"-D-";"%+&I,'.%2(;"2(&(%?;D/D#?'D;F "SEPIEFX( VE"C 0,;. $"8( %"0;"/'"; X.=,;";#.% 0,;. /?9,'.&. "C(%'";%,& 0,;.'/.#-.F!D %(2(/9" 0,;. ="B(2( %?&D/2"' 0,;. =+&,-./.&9, C?% %D''"&('/"%-"9(;F a &,9,&',< %?&D/2"'0,;.="B('";(.&I,',&.;%,&9,"=;(I",',"'(&"I"%-(;F !45s yığıt için ayrılmış blok genişleme alanı L,%.'!45NF*(E(-0,;.="B(2(F

19 !"#$"%"&'(%*+&,-./0,!.'.#./1.2-,/. VE"C9,;.&'.E.9,&9.E.&9,<%+%-,&="B;"E",&D8D&$.;=?'9"%.97E7/2"=(2(9(;F T7E7/',;.& $D'D&9DED ="-"= %"-/"&'";.2, "E"I(& 978,=',;.?'";"% "&('(;F T?'"=(2(='" 9,;.&'.%< "E"C-"%. 978,= 2"=(2(?'";"% -" 97#7&7',$.'.; PL,%.'F!45bQF e& %D''"&('"&"E"C="B(.%.'."E"C="B(9(;F[%.'."E"C="B(9">,;$.;.C97E7/.C.&,&C?%.%. 97E7/$D'D&D;QFT.E,;"E"C="B('";(&9"&$"8('";(9+;-'7"E"C="B(<2,%.8'."E"C="B(<o4 "E"C="B(9(;FT+;-'7"E"C="B(9">,;$.;.C97E7/.C.&9+;-<2,%.8'."E"C="B(9"9"2,%.8 97E7/$D'D&D;F VE"C 0,;. ="B('";( 9,E.#.% %D''"&('/"%-"9(;F[%.'."E"C="B(&(& $+=', >,;.C 97E7/ %,&9.2.&, ".-?'"&.%. 97E/,.C.&.%. $D'D&9D;D;F ee,; 97E7/ $.; DC kuyruk başı göstergeci V1 V2 V3 V4 kuyruk için ayrılmış blok L,%.'!45]FHD=;D%0,;.="B(2(F kuyruk sonu göstergeci 97E7/.2, $D n$?#n "&'"/(&9" $.; 9,E,; -"#(="I"%'";9(;F V'-,;&"-.A?'";"%< 2(;"9"< U;&,%?'";"% 97E7/ 9,E,;.42?' 97E7/ 9,E,;.42"E 97E7/ 9,E,;. 2(;"2(&9"< 9,B?'"&(;F!D 9D;D/9" "E"C -.B. 0, "E"C 9,;.&'.E. $.'.&.=?;%,&< $,''. $.; 97E7/ "9;,2. %?'"='(%'",'9,,9.',$.'.;F T">" +&I, "E"C 0,;. ="B(2(< >.=,;";#.% +8,''.% /?9,'',&/,2.&9, 2?& 9,;,I,,-%.'.9.;F!D $"%(/9"& C?% %D''"&(/ "'"&( $D'/D#-D;F 2(;"'"&/(# 0,;.&.&.%.'. "E"C 0,;. 78,;.&9, "=&( ="B('"I"% ";"/"'";.C.&<.%.'. ";"/" -,%&.E. %D''"&('"$.',I,%-.;F!D< Z 2"=(9" 0,;..C.& apzq?'"& 2(;"'(,;.#./'. $D +8,''.%', C?% 2"=(9" 0,;. 9D;D/D&9" Kök İç düğüm Uç düğüm 0. düzey 1. düzey 2. düzey 3. düzey C?%+&,/'.$.;%"8"&C-(;F!D&D&'"$.;'.%-, ( Ağaç derinliği = 4 "E"C 0,;. ="B(2(.C.& 9, =,&. L,%.'!45bF[%.'."E"C0,;.="B(2(F 978,&',&/,2.?'9D%C"B;?$',/'.9.;F BKHRE(EWMIEFM(CD(+FJOJG(,DNVJNIDFJ((!.; 9?2=" %"=(-'";9"&< %"=(-.2,0,;.,',/"&'";(&9"&?'D#D;Fc,;.,',/"&( 0,;.&.& %7C7% 9,B?'"/" $.;./.?'"& $.- ',;9,&?'D#D;F!=-,$7=7%'7E79?&"&(/$"E(/'($.; $.;2+8I7%%";"%-,;9.;FX,;%"=(-"'"&(&9"%.0,;.<$.;0,;.-.B..',-"&(/'(9(;FH"=(--.B.="9" !45l

20 %"=(- A?;/"-(.2,< %"=9(?'D#-D;"& "'"&'";(&.2./',;. 0, 0,;. -.B',;..', -"&(/'"&(; PL,%.'F!4 5dQFVE0,;./?9,'."C(%'"&(;%,&$D%"0;"/'";9"&$"8('";(&"%(2"I"9,E.&.'/.#-.F H"=(- -.B. "=&( +8,''.%-,%. %"=(-'";.C.& $.; %"'(B -"&(/'";F T.E,; $.; "&'"-(/'"< "=&( %"=(- -.B.&9,%. %"=(-'"; "=&( "'"&'";9"&?'D#D;F H"=(-'"; 2"$.- =" 9" 9,E.#%,& D8D&'D%-"?'"$.'.;',;F 1"$.-4D8D&'D%'D %"=(-'"; 2"$.- D8D&'D%-"%. %"=(- "'"&'";(&9"&?'D#D;F 1(%C" %";#('"#('"& $.; 9D;D/?'";"%< $,'.;'. $.; %"=(- "'"&(&9" =,; "'"I"% 0,;. D8D&'DED&D& 9,E.#,$.'/,2.< %"=(- "'"&( D8D&'DED&D& 2"$.- U;&,%?'";"% B";2,' 2">.B',;.&.&.2./',;.&, ".- %"=(-"'"&(&(&2"$.- $.; D8D&'D%-" -"&(/'"&/"2(< D8D&.2./',;.& %(2".2./',;.C.& 9,B?'"/" =,;..2;"A(&" =?' "C"I"%-(;F V=&( #,%.'9,< B";2,'.& =,;.&.& B";2,' 2(&(; %??;9.&"-'";(='"-"&(/'"&/"2(9D;D/D&9"<$D"'"&(&$7=7%'7E7&72"$.',#-.;/,%C?%8?;?'"I"%-(;F!D 9D;D/9" 9,E.#%,& D8D&'D%-"%. %"=(- "'"&'";(&9"&?'D#"& 9,E.#%,&4 D8D&'D%'D %"=(-'"; %D''"&('(;F T,E.#%,&4D8D&'D%'D 9.E,; $.; 9D;D/ %"=(-'";(&2,C/,'.("'"&'";"2">.B?'/"2(9(;F!.;"'"&(&(&2,C/,'.?'/"2($"8(%"=(-'";9"$D "'"&.C.& $.; 0,;. 9,E,;. $D'D&"/"="$.',I,E. U;&,%?'";"% %??;9.&"- 9,E,;',;.&9,&?'D#"& $.; %"=(--" 8 %??;9.&"-( 2,C/,'.?'";"% -"&(/'"&/(#2"< $"8( %"=(-'";9" ="'&(8I" y 0,= 9,E,;',;. $D'D&"$.',I,%-.;F L,%.'F!45d $.; B";2,', ".- H"=(- "'"&( 0, %"=(- %?'"='(E( "C(2(&9"& #,%.'9,%. 2,/$?'',; -,;I.>,9.'/.#-.;F V=&(-.B-,2"$.-D8D&'D%'D%"=(-'";9"&?'D#"&9?2="'";$"8,&2"$.-4D8D&'D%'D 9?2="?'";"%"&('(;FT,E.#%,&4D8D&'D%'D9?2="9,&9.E.&9,<"=&(-.B-,9,E.#%,&D8D&'D%'D %"=(-'";9"&< =" 9" A";%'( -.B-, %"=(-'";9"&?'D#"& 9?2=" "&'"#('(;F 1"$.-4D8D&'D%'D $.; %"=(- "'"&( 0, %"=(- 2(&(;'";( $.; #,%.'9, 9?2="9" $D'D&/"2(?'"2(?'/"="&+8,'%";"%-,;',;P{< %"=(- A?;/"-( %"B2";F 1"$.-4D8D&'D%'D 9?2="'";.C.&< %"=(- "'"&( D8D&'D%'";( 0, %"=(- "'"&'";(&(& 2(;"2( %"=(- A?;/"-(&( -"&(/'"/"=" =,-,;'.9.;F T,E.#%,&4D8D&'D%'D 9?2="'";9".2,<%"=(-"'"&(0,;.-.B.%?9'";(<%"=(--.B.%?9'";(.',%"=(-"'"&(0,%"=(-2?&D %";"%-,;',;.%"=(-A?;/"-(&(-"&(/'";F *D%";(9" 9" "/"C.=. B,;A?;/"&2 0, %"=&"%'";(&(&,&.=. $.; #,%.'9, %D''"&(/(9(;F!D&D&.C.& 0,;. 9?2="'";( %,&9. $"#'";(&" #,%.'9, 0,;. 9?2="'";(&",%?'";"%< -"/"/,& $"%(/9"& 0,;. 9?2="'";( 97#7&7',$.'.;F T78,&2.8 9?2="'";9" %"=(-'";.'% $.; 2(;"9" Kayıt Parsel-no Alanı Değeri Sahibi Yeri Mehmet Köse , , kayıt alanı kayıt alanı sonu L,%.'!45dF!.;B";2,',".-%"=(-F kayıt sonu !4Km

AB yönlü doğru parçası belirtilmiş olur. Doğrultusu, uzunluğu ve yönünden söz edilebilir.

AB yönlü doğru parçası belirtilmiş olur. Doğrultusu, uzunluğu ve yönünden söz edilebilir. HAZİNE-1 HAZİNE-2 Doğrunun A ve B noktaları ile bunların arasında kalan bütün noktalarından oluşan kümeye [AB] DOĞRU PARÇASI denir. Doğrultusu (üzerinde bulunduğu doğru) ve uzunluğundan söz edilebilir.

Detaylı

YGS. Yükseköğretime Geçiş Sınavı Analiz Karnesi. Sosyal Bilimler. Türkçe. Temel Matematik. Fen Bilimleri. Netler. Puanlar. Kitapçık : Cevap Anahtarı

YGS. Yükseköğretime Geçiş Sınavı Analiz Karnesi. Sosyal Bilimler. Türkçe. Temel Matematik. Fen Bilimleri. Netler. Puanlar. Kitapçık : Cevap Anahtarı Yükseköğretime Geçiş Sınavı naliz Karnesi dı KTILIM N ŞVŞT FEM Sınav dı SINVI 4 Okul dı 40 28 6 6 26,0 32 24 4 4 23,00 8 4 0 4 4,00 1 8 4 3 7,00 12 4 4 4 3,00 8 3 2 3 2,0 0 0 0,00 13 1 0 12 1,00 lar Türü

Detaylı

2. ÖRNEK: 1. ÖRNEK: DC BC k 2 2. m k ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER: AD = DC m(bda)=45 o. m(bao)=m(oac)=20 o m(bco)=30 o ve m(oca)=10 o m(obc)=x kaç derecedir?

2. ÖRNEK: 1. ÖRNEK: DC BC k 2 2. m k ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER: AD = DC m(bda)=45 o. m(bao)=m(oac)=20 o m(bco)=30 o ve m(oca)=10 o m(obc)=x kaç derecedir? ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER: 1. ÖRNEK: 2. ÖRNEK: AD = DC m(bda)=45 o m(bad)=m(dbc)=x kaç derecedir? m(bao)=m(oac)=20 o m(bco)=30 o ve m(oca)=10 o m(obc)=x kaç derecedir? 1. AB yi uzatıp, C den CE AE çizelim. AEC

Detaylı

2. Matematiksel kavramları organize bir şekilde sunarak, bu kavramları içselleştirmenizi sağlayacak pedagojik bir alt yapı ile yazılmıştır.

2. Matematiksel kavramları organize bir şekilde sunarak, bu kavramları içselleştirmenizi sağlayacak pedagojik bir alt yapı ile yazılmıştır. Sevgili Öğrenciler, Matematik ilköğretimden üniversiteye kadar çoğu öğrencinin korkulu rüyası olmuştur. Buna karşılık, istediğiniz üniversitede okuyabilmeniz büyük ölçüde YGS ve LYS sınavlarında matematik

Detaylı

81 Permütasyon 1C- 2A-3C-4D- 5B-6C -7B- 8C - 9C -10D-11C -12D -13D-14C-15D-16C-17C -18C-19A-20E

81 Permütasyon 1C- 2A-3C-4D- 5B-6C -7B- 8C - 9C -10D-11C -12D -13D-14C-15D-16C-17C -18C-19A-20E 101 102 103 104 105 106 107 1B- 2E-3D-4C- 5E-6D -7B- 8B - 9E-10E-11B -12E-13C-14B -15C -16D 1C- 2E-3E-4B- 5A-6D -7B- 8C- 9D-10D-11B -12D 1D-2C-3A-4E-5A-6A -7C-8E- 9D -10C-11E-12B -13A-14D -15A -16E -17C

Detaylı

YGS KARNESİ 114 T.C. KİMLİK GRUP ORT. 22,01 5,60 2,79 4,49 34,87 16,88 YGS1 YGS2 YGS3 YGS4 YGS5 YGS6

YGS KARNESİ 114 T.C. KİMLİK GRUP ORT. 22,01 5,60 2,79 4,49 34,87 16,88 YGS1 YGS2 YGS3 YGS4 YGS5 YGS6 SELİM ORHU TOPLMI 32 8 3 0 3 9,25 6 3 5,25 8 3 7,25 56 7 5,75 33 4 32,00 4 7 2,25,75 8 5 6,75 57 7 52,75 Geo. 0 373,649 363,436 37,60 362,824 38,44 382,00 4 4 3 4 4 4 CcEDECCEEBDEEeDaDEbcCCEdDDDCcEECEEDc

Detaylı

Ö.S.S MATEMATĐK II SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 1 E) x x. x x = x

Ö.S.S MATEMATĐK II SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 1 E) x x. x x = x Ö.S.S. MATEMATĐK II SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. olduğuna göre, kaçtır? A B C D E Çözüm. -. : ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A B C D E Çözüm :... :....... . olduğuna göre, - ifadesinin

Detaylı

+. = (12 - ).12 = 12.12 -.12 = 144 1 = 143. b a b. a - = 3 ab 1 = 3b. b - = 12 ab 1 = 12a. Đşleminin sonucu kaçtır? + = 230 23 + = 10 + 23 = 33 : 3

+. = (12 - ).12 = 12.12 -.12 = 144 1 = 143. b a b. a - = 3 ab 1 = 3b. b - = 12 ab 1 = 12a. Đşleminin sonucu kaçtır? + = 230 23 + = 10 + 23 = 33 : 3 Ö.S.S. 000 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ., 0,, + Đşleminin sonucu kaçtır? 0, A) B) C) D) E) Çözüm, 0,, + 0, 0 + 0 +. + : Đşleminin sonucu kaçtır? A) B) C) D) E) Çözüm + : ( ) +. ( - ).. -. b a. a - ve

Detaylı

YARGI AKADEMİ EĞİTİM KURUMLARI 30.11.2013 LİSANS TÜRKİYE GENELİ DENEME-1

YARGI AKADEMİ EĞİTİM KURUMLARI 30.11.2013 LİSANS TÜRKİYE GENELİ DENEME-1 YRGI KDEMİ EĞİTİM KURUMLRI 30.11.2013 LİSNS TÜRKİYE GENELİ DENEME-1 d Soyad : Öğrenci No : 27088815852 İl : 27 -GZİNTEP Kurum : 210 -GZİŞEHİR YRGI KDEMİ Branş : Türkçe Matmtk Tarih Coğrfy Vatndlk GelPsk

Detaylı

YGS. Yükseköğretime Geçiş Sınavı Analiz Karnesi. Sosyal Bilimler. Türkçe. Fen Bilimleri. Temel Matematik. Netler. Puanlar. Cevap Anahtarı.

YGS. Yükseköğretime Geçiş Sınavı Analiz Karnesi. Sosyal Bilimler. Türkçe. Fen Bilimleri. Temel Matematik. Netler. Puanlar. Cevap Anahtarı. HSRET NVDR Sınav 4 0 1 1 1 40 26 4 10 2,00 31 26 2 3 2,0 9 4 1 4 3,7 17 9 3 8,2 6 4 4,00 9 2 2 4,0 0 0 0,00 lar YGS- 274,939 242,29 12 249,930 232,684 16 309,749 28,874 17 301,621 281,07 22 321,78 283,121

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Haziran Matematik Soruları ve Çözümleri 13 E) 11

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Haziran Matematik Soruları ve Çözümleri 13 E) 11 Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 8 Haziran 2000 Matematik Soruları ve Çözümleri. 2, 0,2 2, + işleminin sonucu kaçtır? 0, 2 A) B) C) 2 D) E) Çözüm 2, 0,2 2, + = 0, 20 2 + = 0 + 2 = 2 2. + : 2 işleminin sonucu

Detaylı

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır.

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. 1 Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. Kitaptan azami seviyede yararlanılması amacıyla Cadem CATIA Kitabı Türk CAD/CAM dünyasına

Detaylı

TÜM DERSLER. Dizgi Yazarlar

TÜM DERSLER.  Dizgi Yazarlar TÜM DERSLER 978-605-82679-4-7 Yazarlar Dizgi www.metinyayinlari.com 9 25 29 47 55 67 75 89 97 205 207 209 255 267 279 289 295 TEST 1 Ses Bilgisi 1. A) Sanat zevkimiz uzun bir zamandan beri kültürel ya-

Detaylı

TÜM DERSLER. Dizgi Yazarlar

TÜM DERSLER. Dizgi Yazarlar TÜM DERSLER 978-605-82679-3-0 Yazarlar Dizgi 3 5 9 25 27 33 35 63 83 85 87 93 97 203 277 237 257 263 269 275 287 293 297 309 323 333 339 359 369 383 389 TEST 1 BÖLÜM - I 1.? 4. - TÜRKÇE 2. - - -? - 5.

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Haziran Matematik II Soruları ve Çözümleri. = 1 olur.

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Haziran Matematik II Soruları ve Çözümleri. = 1 olur. Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 8 Haziran 6 Matematik II Soruları ve Çözümleri x, x. f(x) x ise fonksiyonu için,, x olduğuna göre, a b kaçtır? lim + x f ( x) a ve lim x f ( x) b A) B) C) D) E) Çözüm x x için

Detaylı

ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ. Sirküler (D 2017 / )

ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ. Sirküler (D 2017 / ) ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Sayı: 21704200-TİM.OAİB.11.BİM.2017/497-10265 Ankara, 12/05/2017 Konu: TURKEY BUILD 2017 FUARI ALIM HEYETİ ORGANİZASYONU SİRKÜLER Sirküler (D 2017

Detaylı

KAYAŞEHİR 19. BÖLGE KURALI SATIŞTAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLER

KAYAŞEHİR 19. BÖLGE KURALI SATIŞTAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLER ENDEKSİ KDV 1 344322 1 Standart Konut 2 MMA Endeks 1 201334432200000C2001 0 0 C2-22 2.BODRUM 1 2+1 88,79 78,7 K-D 188327 15 28.249 96 1.667,48 20 37.665 108 1.395,02 25 47.082 120 1.177,04 40 75.331 120

Detaylı

TEST: 1. Şekilde verilenlere göre x kaç derecedir? Şekilde verilenlere göre x kaç derecedir? A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140

TEST: 1. Şekilde verilenlere göre x kaç derecedir? Şekilde verilenlere göre x kaç derecedir? A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140 TEST: 1 1. 4. A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60 A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140 2. 5. A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140 A) 96 B) 112 C) 121 D) 128 E) 134 3. 6. A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80 A) 40 B) 50

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF TEST SORULARI . a 6 b a b 8 ifadesinin açılımında b çarpanının bulunmadığı terim aşağıdakilerden hangisidir?. Bir toplulukta en az iki kişinin yılın aynı ayı ve haftanın aynı gününde doğduğu kesin bilindiğine göre,

Detaylı

LYS 2016 GEOMETRİ ÇÖZÜMLERİ

LYS 2016 GEOMETRİ ÇÖZÜMLERİ LYS 016 GEOMETRİ ÇÖZÜMLERİ Dikdörtgenin içinde köşegeni çizerek alanı iki eşit parçaya ayırabiliriz. 7 / 36 BED üçgeni ile DEC üçgeninin alanlarının oranı, tabanları arasındaki orana eşittir. Buna göre;

Detaylı

TÜM DERSLER. Dizgi Yazarlar

TÜM DERSLER.  Dizgi Yazarlar TÜM DERSLER 978-605-82679-5-4 Yazarlar Dizgi www.metinyayinlari.com 7 25 47 57 67 87 97 207 245 249 277 279 285 295 TEST 1 Eylem - Fiil / Eylem Çekimi 1. Eylemler mutlaka bir kiple çekimlenen sözcüklerdir.

Detaylı

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC 2 Ekim 205 Fiyat Listesi 3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER Yeni Boy Anma Ak m (A) Soldan Tahrikli. Ortadan Tahrikli 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC 60947-, IEC 60947-3 3KD5230-0RE20-0

Detaylı

Ölçüm gösterimleri. Genel. BEP kodları

Ölçüm gösterimleri. Genel. BEP kodları BEP (Üstyapı Değişim Parametresi), araç üreticisi ile üstyapı imalatçısı arasında bilgi transferi yapmak için araçtaki özgün hedefleri tanımlayan kodlardır. BEP kodları ISO 21308 uluslararası standardına

Detaylı

!"#$%"&'(")(&*($+,-(&.&*/0&*12& !"#$!%&$ Gereksinimler KURUM VE KURULUŞLAR. Gereksinimler

!#$%&'()(&*($+,-(&.&*/0&*12& !#$!%&$ Gereksinimler KURUM VE KURULUŞLAR. Gereksinimler !"#$%"'(")(*($+,-(.*/0*12!"#$!%$ '($)$ *+*!,+$-.+/.$!.!012.$!"#$%"'(")(*($+,-((",7%89"-%:($+,0,0+,-,";%1"?-",8@,%A9:"%0-9B >#"#0-%:+%@98C'#>(")(",8,)18,D!"#$%"'(")(*($+,-(>(",B,0",8(0(0EF/"(+(:%"%8DG,:0/"/H(D

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF TEST SORULARI A) 80 B) 84 C) 88 D) 102 E) 106

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF TEST SORULARI A) 80 B) 84 C) 88 D) 102 E) 106 1. n bir doğal sayı olmak üzere, n! sayısının sondan k basamağı 0 dır. Buna göre, k tamsayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? 3. (x+y+z+t ) 6 ifadesinin açılımında kaç terim vardır? A) 80 B) 84 C) 88 D)

Detaylı

Lisans Yerleştirme Sınavı 1 (Lys 1) / 18 Haziran Geometri Soruları ve Çözümleri

Lisans Yerleştirme Sınavı 1 (Lys 1) / 18 Haziran Geometri Soruları ve Çözümleri Lisans Yerleştirme Sınavı (Lys ) / 8 Haziran 0 Geometri Soruları ve Çözümleri. Bir ikizkenar üçgenin eş kenarlarının her birinin uzunluğu 0 cm ve üçüncü kenarının uzunluğu 4 cm olduğuna göre, alanı kaç

Detaylı

!!!"#! $ %!& & "' (%& )*

!!!#! $ %!& & ' (%& )* !!!"#! $ %!& & "' (%& )* "!+!!"# # # $%#&'"()* +, --.-/ 0 12 3-%.24353356 3356 0 077-!8##8!9!8!:+'9)"!";;8"!:!' ""2

Detaylı

( % """ ) * $*" + 62!%2*7289" ) * 62!%2*,""728 0 *24 ' %3 =3%>3# 0 ;%>;# 00 ;%?@1 00 ;%?@65%6/"*6;*A..0@..) 0B

( %  ) * $* + 62!%2*7289 ) * 62!%2*,728 0 *24 ' %3 =3%>3# 0 ;%>;# 00 ;%?@1 00 ;%?@65%6/*6;*A..0@..) 0B ! "#$%%& ' (!"#$"%"& ' ( % """ ) * $*" +,- / %" 1","1*%2%*1"34""%* "1" ( (""" * ""5 ""3"-& 62!%2*7289" ) 62!%2*-&" ) 62!%2*1%" + ( :&33&;,"65%< * 62!%2*,""728 62!2*%2""728 *24 ' %3 =3%>3# ;%>;# ;%?@1 ;%?@65%6/"*6;*A

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu Soru 1. A cismi, mercek Λ ve asal eksene dik olan Z düzlem aynası arasında bulunmaktadır. Ayna, mercek ve cisim ışığı geçiren bir kap içinde bulunmaktadır (şekildeki gibi). Bu sistem cismin iki tane görüntüsünü

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

ÜN TE II ÇOKGENSEL BÖLGELER N ALANLARI

ÜN TE II ÇOKGENSEL BÖLGELER N ALANLARI ÜN TE II ÇOKGENSEL BÖLGELER N ALANLARI 1. ÇOKGENSEL BÖLGELER N ALANLARI 2. D KDÖRTGEN N ALANI 3. ÜÇGENSEL BÖLGELER N ALANI 4. ÜÇGENSEL ALAN PROBLEMLER ÇÖZÜLÜRKEN KULLANILACAK FORMÜLLER 5. PARALELKENARIN

Detaylı

SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU

SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU EM7204 EM7103 30B74 Alice 72MAY80 AS160 Silaz Efe Bermeo SASA-1 DKC6903 EBEVEYN

Detaylı

İçindekiler. PVC-U Grubu. PP-R Grubu. PE-X Grubu. Isıtma Grubu. Metal Grubu. Altyapı Grubu

İçindekiler.  PVC-U Grubu. PP-R Grubu. PE-X Grubu. Isıtma Grubu. Metal Grubu. Altyapı Grubu 30.08.2017 İçindekiler PVC-U Grubu 6 PP-R Grubu 20 PE-X Grubu 35 Isıtma Grubu 3 48 Metal Grubu 39 Altyapı Grubu 56 İyi boru bu boru, İyi fiyat bu fiyat 4 5 Berke Plastik Dünya ca tanınıyor... Berke Plastik,

Detaylı

ALTIN YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ02-SS.27TYT01) SINAV SONUÇ BELGESİ İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / ÖZEL LİMİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

ALTIN YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ02-SS.27TYT01) SINAV SONUÇ BELGESİ İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / ÖZEL LİMİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU ÇAĞLA GERZ 231,92 257,9 5 19 19 19 47 ı Hesaplanan: 19 19 19 68 ALTIN YKS 1. OTURUM - 1 (OJ2-SS.271) Türkçe 21 16 53 Türkçe 21 16 53 21 16 53 Matematik 11 4 28 Matematik-1 11 4 28 11 4 28 Katılımlar: 5

Detaylı

1. Kenarları 1, 4, 7 ve 8 olan dörtgenin alanı en çok kaç olabilir? (18)

1. Kenarları 1, 4, 7 ve 8 olan dörtgenin alanı en çok kaç olabilir? (18) 1. Kenarları 1, 4, 7 ve 8 olan dörtgenin alanı en çok kaç olabilir? (18) 4 ile 7 ardışık iki kenar olsun. Değilse 4 ile 7 arasında 1 var demektir. Şekildeki gibi A A ' DB ikizkenar yamuğunu kurarsak 4

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 6 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri E) 6 = 4

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 6 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri E) 6 = 4 Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 6 Nisan 997 Matematik Soruları ve Çözümleri. 4 ( ) + ( ) 4.( ) işleminin sonucu kaçtır? A) B) 8 C) D) 6 4 E) 6 Çözüm 4 ( ) + ( ) 4.( ) 4+ 4.( ) 4. 40. 80 8 işleminin sonucu

Detaylı

İÇİHÛEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM CĞİTİM V V RGİL NDİRİLM Sİ İL İLGİLİ G N L AÇIKLAMALAR

İÇİHÛEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM CĞİTİM V V RGİL NDİRİLM Sİ İL İLGİLİ G N L AÇIKLAMALAR İÇİHÛEKİLER ÖNSÖZ 5 II. ÖNSÖZ 1 SİMGELER VE KISALTMALAR 9 TABLOLAR / ŞEKİLLER DİZİNİ 10 İÇİNDEKİLER 11 GİRİŞ 1 7 BİRİNCİ BÖLÜM CĞİTİM V V RGİL NDİRİLM Sİ İL İLGİLİ G N L AÇIKLAMALAR I- EĞİTİM KAVRAMI,

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

/ 19 0123(/ 1) 5 # + 22 + ', E1 >( D1 4. 4 - D2

/ 19 0123(/ 1) 5 # + 22 + ', E1 >( D1 4. 4 - D2 # $ $ % 1 # & ' 2 ( & ) *+, 9 - & ) *+, D. & ) *+, 3 + & ) *+, 1B / 19-0#0( 1E 0123(/ 1) 0 & - 4 1* 5 # + 22 6. 2D 6 7$. 2* 0884 9 91 : % / 2 9E / ; 9) + ', E1 ',

Detaylı

II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU

II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU LG30597 MOTRIL CHILLAN COVENTRY EBEVEYN HATLAR WW93 ve LSF80 Ankara-2015 LG30597,

Detaylı

# $ , 1 ) 8 &+ 4 0,& 7 1 4&), 148 "A M %)7 $,&))&)) )1) + ) 1) 8 &, )))&)) 7 7 % 1 1+ "A M %&'()( ), "A, L1 84&.&))&) &

# $ , 1 ) 8 &+ 4 0,& 7 1 4&), 148 A M %)7 $,&))&)) )1) + ) 1) 8 &, )))&)) 7 7 % 1 1+ A M %&'()( ), A, L1 84&.&))&) & , 1 ) 8 &+ 4 0,& 7 1 4&), 148 "A M %)7 $,&))&)) )1) + ) 1) 8 &, )))&)) 7 7 % 1 1+ "A M " # $ %&'()( ', +38$ L!&,7#71O+++ #+ ), 8 81. "A, L1 84&.&))&) & "A0 O0,&1)$POO+"1MO 08 8 O7#1,&7+7#&1 71 )1) "A+#

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Haziran Matematik I Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Haziran Matematik I Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Haziran 008 Matematik I Soruları ve Çözümleri 1. ( ).( 4 1 + ) 1 işleminin sonucu kaçtır? A) 7 B) 4 C) 1 D) 4 E) 7 Çözüm 1 ( ).( 4 1 + ) 1 = 7 ( 1).( ) = 1 7 1 = 7 ( ).

Detaylı

A)1/2 B)2/3 C)1 D)3/2 E)2

A)1/2 B)2/3 C)1 D)3/2 E)2 SORU1: Eşit bölmeli bir çubuğa büyüklükleri 2F,F olan F1,F2 kuvvetleri şekildeki gibi dik olarak uygulanıyor. F1,F2 kuvvetlerinin O noktasına göre momentlerinin büyüklüğü sırasıyla M1,M2 olduğuna göre,m1/m2

Detaylı

ONLiNE OLiMPiYAT

ONLiNE OLiMPiYAT ONLiNE OLiMPiYAT 010-011 4.DENEME SINAVI 16. ULUSAL ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK OLĐMPĐYATI TÜRKĐYE GENELĐ ONLĐNE DENEME SINAVI - 4 1. Aşama Soru Kitapçığı SINAV TARĐHĐ : 4-7 Mart 011 ÖĞRENCĐNĐN ADI SOYADI : OKULU/SINIFI

Detaylı

İçindekiler. www.berkeplastik.com. PVC-U Grubu. PP-R Grubu. PE-X Grubu. Altyapı Grubu. Metal Grubu. Isıtma Grubu

İçindekiler. www.berkeplastik.com. PVC-U Grubu. PP-R Grubu. PE-X Grubu. Altyapı Grubu. Metal Grubu. Isıtma Grubu İçindekiler PVC-U Grubu 9 PP-R Grubu 25 PE-X Grubu 41 Altyapı Grubu 7 45 Metal Grubu 47 Isıtma Grubu 57 PVC-U Grubu PVC-U Boru ve Ek Parçaları PVC-U BORULARI 3.2 TS 275 EN 1329 (B TİPİ) 1110.A.015 50-150

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 19 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 19 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 9 Nisan 99 Matematik Soruları ve Çözümleri. Üç basamaklı bir sayının iki basamaklı bir sayıyla çarpımı en az kaç basamaklı bir sayı olur? A) B) C) D) 6 E) 7 Çözüm I. Yol basamaklı

Detaylı

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları...

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları... ÜNİTE Safa No............................................................ 79 98 Fonksionlar Konu Özeti...................................................... 79 Konu Testleri ( 8)...........................................................

Detaylı

! " # $ % $ &'() % *! ) +

!  # $ % $ &'() % *! ) + ! "# $% $&'() % *! ) + !" #$%& '% ( ')))'% ( *+,* -, -./001 2#. / *012/,*3, 422500-6+(078 9 50078 : ; ,?2-@2 2 : 7+A0-A2, @/ 6+(0,78 A 7B C =2 78,,7-52%7,, D 422E4F20, 422A2,,,2B 4-C00

Detaylı

VEKTÖRLER. DOĞRU PARÇASI: Doğrunun A ve B noktaları ile bunların arasında kalan bütün noktalarından oluşan kümeye [AB] DOĞRU PARÇASI denir.

VEKTÖRLER. DOĞRU PARÇASI: Doğrunun A ve B noktaları ile bunların arasında kalan bütün noktalarından oluşan kümeye [AB] DOĞRU PARÇASI denir. VEKTÖRLER DOĞRU PRÇSI: Doğrunun ve B noktaları ile bunların arasında kalan bütün noktalarından oluşan kümeye [B] DOĞRU PRÇSI denir. Doğrultusu (üzerinde bulunduğu doğru) ve uzunluğundan söz edilebilir.

Detaylı

Türkiye Ulusal Matematik Olimpiyatları DENEME SINAVI. 4. Deneme

Türkiye Ulusal Matematik Olimpiyatları DENEME SINAVI. 4. Deneme Türkiye Ulusal Matematik Olimpiyatları Birinci Aşama Zor Deneme Sınavı 11 Haziran 2016 DENEME SINAVI 4. Deneme Soru Sayısı: 32 Sınav Süresi: 210 dakika Başarılar Dileriz... Page 1 of 9 DENEME SINAVI (4.

Detaylı

AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU

AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU Coral SY CADIX Napoli Sanbro MR GOLDSUN LG5582 LG5507 ES SIMBA ES BELLA ES PERLA ES TOUNDRA

Detaylı

Model Bilgisi. Sportage; ix35; i30; Veloster; Soul; Cee'd; i40; i30 CW; Carens; Pro Cee'd. C-Klasse; GLK-Klasse; E- Klasse

Model Bilgisi. Sportage; ix35; i30; Veloster; Soul; Cee'd; i40; i30 CW; Carens; Pro Cee'd. C-Klasse; GLK-Klasse; E- Klasse Yeni Benzin Enjeksiyon ürünlerimiz hakkında bilgileri bulabilirsiniz. No Kullanıldığı Araçlar Bilgisi Referans 0261520305 Yüksek Basınç Pompası HYUNDAI; KIA Sportage; ix35; i30; Veloster; Soul; Cee'd;

Detaylı

TEST: 6. Verilenlere göre EF =? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 7 B) 8 C) 10 D) 11 E) 12. x eksenini 5 te, y eksenini 7 de kesen doğrunun denklemi

TEST: 6. Verilenlere göre EF =? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 7 B) 8 C) 10 D) 11 E) 12. x eksenini 5 te, y eksenini 7 de kesen doğrunun denklemi TEST: 6 5. 1. Verilenlere göre EF =? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 7 B) 8 C) 10 D) 11 E) 12 2. 6. x eksenini 5 te, y eksenini 7 de kesen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 7x+5y=35 B) 7x-5y=35

Detaylı

TÜRK VE KIBRIS ÜNİVERSİTELERİ ÜNİVERSİTEMİZ NOT SİSTEMİNDEKİ KARŞILIĞI

TÜRK VE KIBRIS ÜNİVERSİTELERİ ÜNİVERSİTEMİZ NOT SİSTEMİNDEKİ KARŞILIĞI TÜRK VE KIBRIS ÜNİVERSİTELERİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi 01.10.2002 tarih ve 37/22 sayılı Üniversitemiz S notu YT P notu DV U notu YZ EX notu MU I notu EK olarak, diğer notların aynen kabulü. Adnan

Detaylı

Lisans Yerleştirme Sınavı 1 (Lys 1) / 19 Haziran 2010. Geometri Soruları ve Çözümleri. ABC bir üçgen CA = CD. m(acd) = m(dcb) m(bac) = 80.

Lisans Yerleştirme Sınavı 1 (Lys 1) / 19 Haziran 2010. Geometri Soruları ve Çözümleri. ABC bir üçgen CA = CD. m(acd) = m(dcb) m(bac) = 80. Lisans Yerleştirme Sınavı (Lys ) / 9 Haziran 00 Geometri Soruları ve Çözümleri. ABC bir üçgen CA = CD m(acd) = m(dcb) m(bac) = 80 m(abc) = x Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir? A) 40 B) 45 C) 50

Detaylı

7. ÜNİTE DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR

7. ÜNİTE DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 7. ÜNİTE DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR KONULAR 1. DOĞRUDA AÇILAR 2. Açı 3. Açının Düzlemde Ayırdığı Bölgeler 4. Açı Ölçü Birimleri 5. Ölçülerine Göre Açılar 6. Açıortay 7. Tümler Açı 8. Bütünler Açı 9. Ters

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... SİMGELER VE KISALTMALAR... TABLOLAR / ŞEKİLLER DİZİNİ... GİRİŞ... BİRİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... SİMGELER VE KISALTMALAR... TABLOLAR / ŞEKİLLER DİZİNİ... GİRİŞ... BİRİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... SİMGELER VE KISALTMALAR... TABLOLAR / ŞEKİLLER DİZİNİ... GİRİŞ... BİRİNCİ BÖLÜM EĞİTİM VE VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR I- EĞİTİM KAVRAMI, TANIMI VE ÖNEMİ...

Detaylı

Ö.S.S MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ

Ö.S.S MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ Ö.S.S. 008 MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 1. ( ).( 4 1 + ) 1 işleminin sonucu kaçtır? A) 7 B) 4 C) 1 D) 4 E) 7 Çözüm 1 ( ).( 4 1 + ) 1 7 ( 1).( ) 1 7 1 7 ( ). -7 1. 4,9 0,49 0,1 + işleminin sonucu kaçtır?

Detaylı

Toplam Olasılık Prensibi

Toplam Olasılık Prensibi 1 Toplam Olasılık Prensibi A 1, A 2,, A n karşılıklı kapsamayan ve birlikte tamamlayan olaylar kümesi olsun: A k A A j 0 = 0 k j j nn j j 1 = 1 B, S içinde herhangi bir olay ise k j AA j = ise S ise Pr[A

Detaylı

ÜN TE II ÜÇGENLERDE BENZERL K

ÜN TE II ÜÇGENLERDE BENZERL K ÜN TE II ÜÇGENLERDE BENZERL K 1. ÜÇGENLERDE BENZERL N TANIMI. ORANTININ ÖZEL KLER 3. ÜÇGENLERDE BENZERL K TEOREMLER * K.A.K. Benzerlik Teoremi * A.A.A. Benzerlik Teoremi * Verilen Bir Do ru Parças n stenen

Detaylı

Giri! " # $$ $% & ' ( ( " % )* + ) ( (, # $$ $% - ( (. % / - ) ) 0 $1 1 23 1! 1 4 ( - * ( 5! 6 *78 55 29 ( :;< = 1 ( 4 >? 1 4 ( 1

Giri!  # $$ $% & ' ( (  % )* + ) ( (, # $$ $% - ( (. % / - ) ) 0 $1 1 23 1! 1 4 ( - * ( 5! 6 *78 55 29 ( :;< = 1 ( 4 >? 1 4 ( 1 Giri Giri! " #$$$%& '(( "%)*+) ((, #$$$%-((. %/-)) 0 $11231!14(-*(5!6 *785529(:;< = 1(4>?14(1 Giri /(! 9 1/!! >9 /(!5(@!! 41( (!!!7 %#>(1#$$$>% 1, (!+9 -!+ (!+ A ( + *>4>9!+9!@49 4@9!( ( (!! 1( 4 4@ 4(!-!@!9!

Detaylı

LYS MATEMATİK-2 SORU BANKASI LYS. M. Ali BARS. çözümlü sorular. yıldızlı testler. Sınavlara en yakın özgün sorular

LYS MATEMATİK-2 SORU BANKASI LYS. M. Ali BARS. çözümlü sorular. yıldızlı testler. Sınavlara en yakın özgün sorular LYS LYS 6 Sınavlara en akın özgün sorular MATEMATİK- SORU BANKASI çözümlü sorular ıldızlı testler M. Ali BARS M. Ali Bars LYS Matematik Soru Bankası ISBN 978-65-8-7-9 Kitapta er alan bölümlerin tüm sorumluluğu

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü ŞEKER PANCARI TESCİL RAPORU ADAY ÇEŞİTLER

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü ŞEKER PANCARI TESCİL RAPORU ADAY ÇEŞİTLER T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü ŞEKER PANCARI TESCİL RAPORU ADAY ÇEŞİTLER 1- LS 1294 2- LS 1295 3- LS 1296 4- LS 1297 5- HI 1285 6- Varios(MA

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HARİTA TABANLI PLANLAMA VE YÖNETİM Prof.Dr. Vahap TECİM Dokuz Eylül Üniversitesi HARİTADAN DA ÖTE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ BİLGİ SİSTEMİ Donanım Yazılım Veriler Personel Yeryüzü

Detaylı

Etiketlemede yer alan değerler sırasıyla Yakıt tasarrufu / Islak zeminde fren performansı ve Dış gürültü seviyesidir. Fiyat kolonu tavsiye edilen KDV

Etiketlemede yer alan değerler sırasıyla Yakıt tasarrufu / Islak zeminde fren performansı ve Dış gürültü seviyesidir. Fiyat kolonu tavsiye edilen KDV 6 Ocak 2014 ULTRA YÜKSEK PERFORMANS LASTİKLERİ EBAT Y/H DESEN ORJİNAL EKİPMAN KOD FİYAT KK / TAKSİT 55 SERİ 205/55R16 91Y SPORT MAXX RT VW EOS 530099 236 247 E/A ) 215/55R16 97W XL SP FASTRESPONSE 524430

Detaylı

Sivas Fen Lisesi Ortaokul 2. Matematik Olimpiyatı Sınavı A A) 55 B) 50 C) 45 D) 40 E) 35

Sivas Fen Lisesi Ortaokul 2. Matematik Olimpiyatı Sınavı A A) 55 B) 50 C) 45 D) 40 E) 35 Sivas Fen Lisesi Ortaokul 2. Matematik Olimpiyatı Sınavı A 1. ABC üçgeninde BF BD, EC CD olacak şekilde AC kenarı üzerinde E noktası, o BC m(ba C) 70 ise m(fd E) kaç derecedir? AB kenarı üzerinde F noktası,

Detaylı

İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL BİLİM OLİMPİYATLARI 2017 LİSE MATEMATİK SINAVI. 10 Mayıs 2017 Çarşamba,

İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL BİLİM OLİMPİYATLARI 2017 LİSE MATEMATİK SINAVI. 10 Mayıs 2017 Çarşamba, İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL BİLİM OLİMPİYATLARI 07 LİSE MATEMATİK SINAVI 0 Mayıs 07 Çarşamba, 09.30 -.30 Öğrencinin, Adı Soyadı : T.C. Kimlik No : Okulu / Sınıfı : Sınav Merkezi : . Bir

Detaylı

İstanbul, Adapazarı ve Denizli de üretim tesisleri...

İstanbul, Adapazarı ve Denizli de üretim tesisleri... 15.06.2015 3 İstanbul, Adapazarı ve Denizli de üretim tesisleri... Berke Plastik PVC-U, PP-R, PE-X, Metal, Altyapı ve Isıtma ürün gruplarında, yapmış olduğu yatırımları ve yüksek teknoloji standartlarına

Detaylı

MIGUEL ILLESCAS: PRATİK OYUN SONLARI OYUN SONUNDA MERKEZ HAKİMİYETİ VE TAŞ KOORDİNASYONU

MIGUEL ILLESCAS: PRATİK OYUN SONLARI OYUN SONUNDA MERKEZ HAKİMİYETİ VE TAŞ KOORDİNASYONU MIGUEL ILLESCAS: PRATİK OYUN SONLARI OYUN SONUNDA MERKEZ HAKİMİYETİ VE TAŞ KOORDİNASYONU Hassas oyun: Bazen tek bir hata kaybetmek için yeterlidir! Andersson,Ulf - Illescas Cordoba,Miguel Pamplona 1998

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 7 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 7 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 7 Nisan 996 Matematik Soruları ve Çözümleri. 0,09 ın karekökü kaçtır? A) 0,008 B) 0,08 C) 0,8 D) 0, E) 0,0 Çözüm 0,09 9 00 ² 0² ( )² 0, 0 0 0. Rakamları faklı, üç basamaklı

Detaylı

18 Sağ son örnek x 3 yerine 3 x yazılacak 20 5 Soru denkleminin reel köklerinin olacak

18 Sağ son örnek x 3 yerine 3 x yazılacak 20 5 Soru denkleminin reel köklerinin olacak MAT 1 Hata 73 1 C 135 8 A 137 7 D şıkkına parantez konacak 143 Sol üst örnek Sıkça yapılan yanlış ün son cümlesi O halde. 144 Son örnek tam yerine doğal 208 9 18 yerine 18 8 5 225 2 A 246 6 Doğru cevap:

Detaylı

İstanbul, Adapazarı ve Denizli de üretim tesisleri...

İstanbul, Adapazarı ve Denizli de üretim tesisleri... 15.09.2014 3 İstanbul, Adapazarı ve Denizli de üretim tesisleri... Berke Plastik PVC-U, PP-R, PE-X, Metal, Altyapı ve Isıtma ürün guruplarında, yapmış olduğu yatırımları ve yüksek teknoloji standartlarına

Detaylı

Il e Ek J `a `nf `a `an ı N ın u ` ` o Ij Il e Ek o ` ` oba Ij oba Ol orun Ol or un be -Y R

Il e Ek J `a `nf `a `an ı N ın u ` ` o Ij Il e Ek o ` ` oba Ij oba Ol orun Ol or un be -Y R I E O Ij Jf N I E Ij O -YR EK O WO NI O L E RI KO L ATINU APE ER E A I f L Aij? Jh M, g j O P g i i d F jh A d-- i, j i g -YR O d i i I i h g g N Dfd O P fi h E J fi dij Jf N I E Ij O Ei, Jhf, i O, Ei f,

Detaylı

'tfk SISTEMLERI. Er.rERJi. {i\ l Fat *.-'. SCADA

'tfk SISTEMLERI. Er.rERJi. {i\ l Fat *.-'. SCADA h T /J j! : : 1 / * 4 --* N2010 S z B N E b z B HBER SSTEMLER SCD EERJ fk * -! :: L \ f 1-: - :: f b F ] ff "" &---!* * S C D P C z- z () B z f q z f j p j-e- E j hpfe ( EjTHD ) ze z Y zh b zb b z {\ H

Detaylı

İNTER MOTOR 63-132 İD 63-3 B3 26 ÜÇ FAZLI ELEKTRİK MOTORLARI 63-132 MOTOR BOYUTLARI 160-3 160-200 22-3 İNTER MOTOR ÜÇ FAZLI ELEKTRİK MOTORLARI İD 63-3 B KUTUP AC AD AG MOTOR BOYUTLARI D DH E EB ED F G

Detaylı

Etiketlemede yer alan değerler sırasıyla Yakıt tasarrufu / Islak zeminde fren performansı ve Dış gürültü seviyesidir. Fiyat kolonu tavsiye edilen KDV

Etiketlemede yer alan değerler sırasıyla Yakıt tasarrufu / Islak zeminde fren performansı ve Dış gürültü seviyesidir. Fiyat kolonu tavsiye edilen KDV 1 NİSAN 2014 Etiketlemede yer alan değerler sırasıyla Yakıt tasarrufu / Islak zeminde fren performansı ve Dış gürültü seviyesidir. Etiketlemede yer alan değerler sırasıyla Yakıt tasarrufu / Islak zeminde

Detaylı

İŞ MAKİNALARI KAZICI VE KORUYUCU PARÇALARI ÜRÜN LİSTESİ TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

İŞ MAKİNALARI KAZICI VE KORUYUCU PARÇALARI ÜRÜN LİSTESİ TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ İŞ MAKİNALARI KAZICI VE KORUYUCU PARÇALARI ÜRÜN LİSTESİ TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ İkitelli OSB, Bağcılar-Güngören San. Sit. 13A Blok No:21 İkitelli - İSTANBUL Tel: 0212 549 09 18 - Faks: 0212 549 09 17 www.ercetin.com.tr

Detaylı

'( ) ' ' * ' * 0 %!,# + 1 2 +!"". 1.3%4&.%%!3%.#%+ * #4+!"",!"",/#4!3! * + + ' 5 67 - ' ##!""8!""8/#4%," * + + ' 9" -

'( ) ' ' * ' * 0 %!,# + 1 2 +!. 1.3%4&.%%!3%.#%+ * #4+!,!,/#4!3! * + + ' 5 67 - ' ##!8!8/#4%, * + + ' 9 - !"#" #$!%!"## &#!"## ( ) + %!,#+ - + -!"". &#/#!/!""%!"".!""% 0 %!,# + 1 2 +!"". 1.3%4&.%%!3%.#%+ #4+!"",!"",/#4!3! + + 5 67 - ##!""8!""8/#4%," + + 9" - : ; ","#!"#" < 1= 1 2 += 1.3 %%!3 += - 9" :.""8

Detaylı

[ ] 2. + Đşleminin sonucu kaçtır? + = + = 10 elde edilir. 2 + Ö.S.S MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ A) 0,1 B) 0,2 C) 10 D) 20 E) 100.

[ ] 2. + Đşleminin sonucu kaçtır? + = + = 10 elde edilir. 2 + Ö.S.S MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ A) 0,1 B) 0,2 C) 10 D) 20 E) 100. Ö.S.S. 00 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. 0, 0,0 0,0 0,00 0,00 0,000 + Đşleminin sonucu kaçtır? A) 0, B) 0, C) 0 D) 0 E) 00 Çözüm Đlk kesri 00 ile, ikinci kesri,000 ile, üçüncü kesri 0,000 ile genişletirsek,

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. 1 Erişim Bilgileri Tip (adres, telefon, cep telefonu, çağrı cihazı...) / Tanım / Açıklama (1) / Açıklama (2)

DESTEK DOKÜMANI. 1 Erişim Bilgileri Tip (adres, telefon, cep telefonu, çağrı cihazı...) / Tanım / Açıklama (1) / Açıklama (2) Bölüm : den veri aktarımı Sicil Bilgi Aktarımı den IKBordro programına veri aktarımının amacı, tablosuna girilen verilerin otomatik olarak programa yansıtılmasıdır. Personel sayısının çok yoğun olduğu

Detaylı

Debug Komutları C:\>DEBUG - Çizgi işareti artık debug programının komut kabul etmeye hazır olduğunu belirtmektedir.

Debug Komutları C:\>DEBUG - Çizgi işareti artık debug programının komut kabul etmeye hazır olduğunu belirtmektedir. Debug Komutları Assembly komutlarının nasıl çalıştıklarını deneyerek görmek ve yazılan programların amacına uygun çalışıp çalışmadığını anlamak varsa hatalarını düzeltmek için DOS'un DEBUG.COM isimli programı

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 12. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 9. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI. 4. c tabanındaki iki basamaklı ardışık üç

ÖZEL EGE LİSESİ 12. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 9. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI. 4. c tabanındaki iki basamaklı ardışık üç 1. Rakamları toplamından büyük olan kaç tane doğal sayı vardır? A) 0 B) 1 C) 3 D) 8 E) 10 4. c tabanındaki iki basamaklı ardışık üç sayının toplamı (0) cc ise c nin alamayacağı en büyük değer kaçtır? A)

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ VII IX XXXIII 1. BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR SÖZLÜĞÜ - İŞLERİN SINIFLANDIRILMASI VE 4857 S. İŞ KANUNUNUN GENEL GEREKÇESİ I. TEMEL KAVRAMLAR VE İŞLERİN SINIFLANDIRILMASI

Detaylı

ÖABT Soyut Matematik KONU TESTİ Önermeler ve İspat Yöntemleri

ÖABT Soyut Matematik KONU TESTİ Önermeler ve İspat Yöntemleri ÖABT Soyut Matematik KONU TESTİ Önermeler ve İspat Yöntemleri ÇÖZÜMLER p q r q q p r q q. p r q q p r 5. p q q r r r, p q q r, r p, q q r q, q p q. p q p q p q p q p q q p p 6. p p q p p q p q p p p q

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ EK-1: Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu TYP Katılımcı Sayısı 130 ISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ ÇEVRE TEMİZLİĞİ ISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ Seçim Başlangıç Tarihi ve Saati 05.10.2015 10:00 Seçim Bitiş Tarihi ve

Detaylı

TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM ADAMI YETİŞTİRME GRUBU ULUSA L İLKÖĞRETİM MA TEMATİK OLİMPİYADI DENEME SINAVI.

TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM ADAMI YETİŞTİRME GRUBU ULUSA L İLKÖĞRETİM MA TEMATİK OLİMPİYADI DENEME SINAVI. TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM ADAMI YETİŞTİRME GRUBU ULUSA L İLKÖĞRETİM MA TEMATİK OLİMPİYADI DENEME SINAVI Birinci Bölüm Soru Kitapçığı Türü DENEME-7 Bu sınav iki bölümden

Detaylı

1234567789AB45A78C6D6 4

1234567789AB45A78C6D6 4 ABACD ABACD 1. GÜVENLK 1 2. NTELKLER 1 3. ÖZELLKLER 2 4. HIZLI BALANGIÇ 3 AÇMA 3 SIFIR ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. DARA GRME 4 DARA ÇIKI 5 SABTLEME 5 KAPAMA 5 5. KULLANIM BLGLER 6 TU TAKIMI 6 KUMANDA

Detaylı

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2 B T - 111 A n a l o g T r a n s m i t t e r T e k n i k K ı l a v u z u R e v 1. 2 1. Ö N G Ö R Ü N Ü M, Ü S T Ü N L Ü K L E R İ VE Ö Z E L L İ K L E R İ M i k r o k o n t r o l ö r t a b a n l ı BT- 111

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 10. OKULLARARASI MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIFLAR SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ 10. OKULLARARASI MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIFLAR SORULARI 0 KULLARARASI MATEMATİK YARIŞMASI 0 SINIFLAR SRULARI (5xy) dört basamaklı sayıdır 5 x y 6 - a 3 Yukarıdaki bölme işlemine göre y nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? 4 m pozitif bir tamsayı olmak üzere;

Detaylı

Yaklașım sensörleri SMT/SME

Yaklașım sensörleri SMT/SME Sensörler > Yaklașımsensörleri> Yaklașım sensörleri SMT/SME T-kanal için versiyonlar, C-kanal, yuvarlak veya blok tasarım Kontaksızanahtarlamaçıkıșı,dilkontakveyaNamur (DIN EN 60947-5-6) Geniș montaj ve

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 14 Haziran 2009. Matematik I Soruları ve Çözümleri E) 6 ). 6 5 = 25 6 =

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 14 Haziran 2009. Matematik I Soruları ve Çözümleri E) 6 ). 6 5 = 25 6 = Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 4 Haziran 009 Matematik I Soruları ve Çözümleri. ( ).( + ) işleminin sonucu kaçtır? A) 6 B) 6 C) D) 6 E) 6 Çözüm ( ).( + ) 0 ( ).( ) + ( 4 9 ). 6 36 6 36. 6 6. 0, 0,0 0,0 işleminin

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü MM 1000 STATİK ÖDEV II Son teslim tarihi: 13 Mayıs Cuma 10:00 (I, II. Öğretim Grupları) Soru Çözümü: 13 Mayıs Cuma 14:00,

Detaylı

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav -1 Geometri Testi bulunmaktad r. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 45 dakikadır. 3. Bu kitapç ktaki testlerde yer

Detaylı

Çerçeveler ve Basit Makinalar

Çerçeveler ve Basit Makinalar Çerçeveler ve Basit Makinalar Çeşitli elemanların birbirlerine bağlanması ile oluşan sistemlerdir. Kafes sistemlerden farklı olarak, elemanlar birbirlerine 2 den fazla noktadan bağlanabilir ve dış kuvvetler

Detaylı

IMI GRUBU AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU

IMI GRUBU AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü IMI GRUBU AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU NX23205 LG5555CLP LG5452HO CL LG5566CL ES Terramis CL ES Novamis CL ES Grafic

Detaylı

Tanım Bir A kümesinin her elemanı, bir B kümesinin de elamanı ise, A kümesine B kümesinin alt kümesi denir.

Tanım Bir A kümesinin her elemanı, bir B kümesinin de elamanı ise, A kümesine B kümesinin alt kümesi denir. BÖLÜM 1 KÜMELER CEBİRİ Küme, iyi tanımlanmış ve farklı olan nesneler topluluğudur. Yani küme, belli bir kurala göre verilmiş nesnelerin listesidir. Nesneler reel veya kavramsal olabilir. Kümede bulunan

Detaylı

2 Nisan 2011 Cumartesi,

2 Nisan 2011 Cumartesi, TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 16. ULUSAL İLKÖĞRETİM MATEMATİK OLİMPİYATI - 2011 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı türü B 2 Nisan 2011 Cumartesi,

Detaylı

noktaları alınıyor. ABC üçgeninin alanı S ise, A1 B1C 1 5) Dışbükey ABCD dörtgeninde [DA], [AB], [BC], [CD] kenarlarının uzantıları üzerinden

noktaları alınıyor. ABC üçgeninin alanı S ise, A1 B1C 1 5) Dışbükey ABCD dörtgeninde [DA], [AB], [BC], [CD] kenarlarının uzantıları üzerinden ALAN PROBLEMLERĐ Viktor Prasolov un büyük eseri Plane Geometry kitabının alan bölümünün özgün bir tercümesini matematik severlerin hizmetine sunuyoruz. Geomania organizasyonu olarak çalışmalarınızda kolaylıklar

Detaylı

Parametrik Yer Eğrileri

Parametrik Yer Eğrileri Parametrik Yer Eğrileri Haldun Gürmen Özgür Cemal Özerdem Yakın Doğu Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Alernatif akım devrelerinde parametrik empedans veya admitanslara sık rastlanır.

Detaylı