"%'";(< ="B(2(< C,0;, %?;D&/"2(< 7;,-./.8',&/,2.< >"=0"&" name="description"> "%'";(< ="B(2(< C,0;, %?;D&/"2(< 7;,-./.8',&/,2.< >"=0"&">

!"#!"$"%&'$()*%+,-.(!-&-#-.(/-/,+.-(,+.+&(!-&0-&+1-(

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "!"#!"$"%&'$()*%+,-.(!-&-#-.(/-/,+.-(,+.+&(!-&0-&+1-("

Transkript

1 !"#$"%"&'(%*+&,-./0,!.'.#./1.2-,/.!"#!"$"%&'$(*%+,-.(!-&-#-.(/-/,+.-(,+.+&(!-&0-&+1-( 2(3( 0-1-#( 67&7/789,:.&2"&'";<.&2"&'";(& /7'%.=,- >"%'";(< ="B(2(< C,0;, %?;D&/"2(< 7;,-./.8',&/,2.< >"=0"& 0, $.-%. -7;',;.&.& 9"E('(/'";( ";"&"& D'"#('"$.'/,2. 0, $D C,#.-'. $.;";"9"0,$.;$.;',;.=',.'.#%.'.?'/"/"'";(0,$,'.;'.$.;978,&.C,;.2.&9,$D'D&/"/"'";( C?% 2"=(9"%. 9?%7/"&(& %D''"&/" =?'D&9" C?% 0,;.',;9,&.2-,&,&',;.&.& -,% =" >"'.&9, C?% %(2" $.; 27;,9, ";"&(B $D'D&"$.'/,2.< =,;=787 $7-7& 0,;.',;.& >,/ 9, 2"9,I, 0";?'"& 9">" >(8'( D'"#/"% "/"I(='" %D''"&('"& @+2-,;/.#-.;F 67&7/789,< 9,2-,%'. 2.2-,/',;.< 7'%,&.& 2.0.' 0, "2%,;. =+&,-./ 2.2-,/',;.&9,< %"/D -"/"/(&9"< $.'./ 9"''";(&9"< +8,' %D''"&('/"%-"9(;F !45

2 L,%.'F!451"=(2"'$.;I?E;"A.0,;.9,$"#0D;D&?%-"'";(M !4K

3 !"#$"%"&'(%*+&,-./0,!.'.#./1.2-,/. 4(3( 5671"8-(!-&0-(/-/,+.-( @.$..#',/',;. ="B"$.',I,% ="8('(/< 9?&"&(/ 0, $D&'";( B'"&'"="I"% D8/"&.&2"& -D-"$.',&$.'.#./2.2-,/.?'";"%9"-"&(/'"&(;F 1D%"=&"%'";(< J?B?E;"A.%="B(2(< V;"8.&.&%D''"&(/#,%'.< V'-="B(2(< J?B;"%I.&2.< O"99,',;< 0, 0";'(%'";( -"&(/'"="& ="8('( 2.2-,/.&9,$.;";"="-?B'"&";"%$.;$.;',;.=',.'.#%.',&9.;.'.;F!D;"9"< 0,;.',;< 2.2-,/.& %D''"&(/ ";"8. -?B'D'"#-(;/" B;?G,2.&9, $+=', $.; 2.2-,/9,& =";";'"&/"%.C.& B;?G,=,".-: H"9"2-;"'9D;D/< X"'.>"8(;9D;D/< V;"8.9,E,;>";.-"'";(< *,;',#./B'"&'";(< Y7'%.=,-0,;.',;.< 9(3( 5671"8-(!-&0-(/-/,+.-($:1."(-;,-"5'( 6,'.#/.#7'%,',;.&%"/D0,+8,'2,%-+;',;.<O!10,;.-"$"&(.C.&$7=7%/.%-";'";9" ="-(;(/="B/"%-"9(;'";F6,',I,E,=+&,'.%-">/.&',;<+&7/789,%.=(''";9"<$D%?&D'";9" 9" +&,/'.2.<.&2"&'"; I?E;"A. C,0;,&.& 0, $.; %?&D9" %";"; 0,;.;%,&< I?E;"A. C,0;,&.& $D %";";'";9",-%.2.&.& $7=7%?'9DED&D+&B'"&""'/(#'";9(;F !4N

4 Y,;%,8.>7%7/,-',;<=,;,'=+&,-./',;,="-(;(/="B"$.'/,',;..C.&&7AD2'"?;"&-('( +9,&,%',; 0,;/,%-,9.;',;F $,'.;',&/,2. "/"I(='" @,&.#',-.',$.'.;',;F *.&, +;&,%',;', =,-,;.&I, >";.-"I('(% C"'(#/" "'"&'";(< %"9"2-;"' 0, -?B?E;"A.% >";.-"I('(%<-,/"-.%%";-?E;"A="<I?E;"A="<%?&D/2"'9,E,;',&9.;/,',;.C.&/"-,/"-.%2,' C"'(#/"'";< -?B;"% $.'./',;.< +'C/, 0, %(;2"' 0, %,&-2,' B'"&'"/"< "'-="B( 9.2.B'.&',;< $+=', $.; 2.2-,/. %D;/"% "/"I(='" C"'(#/"'"; ="B/"'(9(;'";F %,& ,/',;.&. %D;/"%.C.& "=&(.#',/ "9(/'";(&( *"&.< 0,;. -?B'"/"<.2-,&.'9.E. 8"/"& 0,;.=. 97&=" 0";'(%'";(&9"&,'9,,9.',& %?&D/2"' 0,;.',;.& @,;C,%',#-.;,I,% C"'(#/"'";( ="B/"'(9(;'";F!.;$.;',;.=', ="%(& C"'(#/" "'"&'";(?'"& 9.2.B'.&',;.& >"8(;'"9(%'";( 2.2-,/',;.& $.;$.;',;.=',.'.#%.',&9.;.'/,2.=', 9, $.;C?% "/"I" <(3( 5671"8-(!-&0-(/-/,+.-%-%(0+%+&("='/'( 1.2-,/.&.2-,&.',& #,%.'9, C"'(#"$.'/,2..C.& $D 7C +E,&.& Veri Girişi Sorgulama Coğrafi Veri Tabanı Dönüşüm Görüntüleme ve Sunma !4]

5 !"#$"%"&'(%*+&,-./0,!.'.#./1.2-,/.!.;O!1="8('(/B"%,-.<$,#-,/,'B";C"9"&?'D#D;PL,%.'F!4KQF!D-,/,'B";C"'";< 2"=(2"' >";.-"'";(& @+;7&-7 -,;/.&"'',;.=', %";#('(%'(?'";"%,-%.',#./'. C"'(#"&: %";-?E;"A.% $D 0,;,& ="8('(/'";(&( "&9(;/"%-"9(;F OVT ="8('(/'";(&9"& +8&.-,'.%',;.&. $.; 0,;. -"$"&(&(& #,%.'',;',.'.#%.'.?'";"% C"'(#/"2(&( 2"E'";'";F 6+;2,'?'";"% 9?E;D'";<,E;.',;< 2,/$?' 0, ="8('";?'D#-D;D'"$.'/,%-, $7-7& 978,'-/,',; 0, OVT ="8('(/'";(< /./";. 0, /7>,&9.2'.% C.8./',;9, A?&%2.=?&'";" 9" 2">.B-.;',;F Y./";. 0, /7>,&9.2'.% -"2";(/'";(&9"& A";%'(?'";"%< >";.-"I('(%.C.& %??;9.&"- 9+&7#7/7< >";.-" +'C,E. 9+&7#7/7< 0, ="8('(/'";(< &7/,;.% 0, "'A" &7/,;.% 0,;.',;. P%??;9.&"-'";< D8D&'D%'";< /7'%.=,- 02FQ< 2"=(2"' >";.-" 2"%'"/"%.C.& %";-?E;"A.% 0,;. -"$"&(?'D#-D;";"%< $D %"=(- A?;/D&" D="I"% #,%.'9,2"=(2"'>"',C,0;.'.;F 0";?'"& >";.-"'";9"&< ";"8. +'C7/',;.&9,& 0, D8"%-"& %"B2";F!D -,;/.&"'',;.< 2"=(2"''"#-(;(I('";< /,-.& Mevcut haritalar! 9?2="'";(&" %"=(-'( 0,;. '.2-,',;.< -";"=(I('"; PD=9D =" 9" DC"%-"& Arazi Ölçmeleri! >";.-" 9+&7#-7;7'/,% Algılayıcılar! 78,;, "'(&"& %"=(-'"; 0, A?-?E;"A.% Grafik Terminal! VERİ %"B2"/'( I.>"8'";( Sayısallaştırıcılar! %D''"&/"% /7/%7&97; PL,%.'F!4NQF T">" +&I, $D 0,;.',;. %"=(-?;-"/'";(&" "%-";"I"% Metin Dosyalar! 9?&"&(/(& %D''"&('/"2( L,%.'F!4NFc,;.6.;.# !4b

6 PL,%.'F!4]QF c,;. 2"%'"/" 0, 0,;. -"$"&( =+&,-./.< 0,;. -"$"&(&9"%. 0,;.',;.& 9D;D/D< Sorgulama Topoloji Veri Girişi Veri Tabanı Coğrafi Veri Tabanı Yönetim Sistemi L,%.'F!4]FO?E;"A.0,;.-"$"&(&(&,',/"&'";( Öznitelikler %D''"&('(;F c,;. -"$"&( ="B('";( 0, #,%.'',;..',;.9, "&'"-('"I"%-(;FL,%.'F!4b "/"I" -,/2.',9.',$.'.;',;F( Görüntüleme Görüntü Terminali Yazıcı, Çizici Kayıt Ortamları Harita Tablo Şekil L,%.'F!4bFc,;.f(%(#( =" 9" $"#%" 0,;. ="&(- 0,;,$.'/,%.C.& "&"'.8 =+&-,/. 9+&7#7/',;.', 2"E'"&(;F H?&D/2"' Bakım Veri Dönüşümü Kullanım ve Analiz =" 9" %?&D/2"'?'/"="& 0,;.',;', L,%.'F!4dFc,;.T+&7#7/7 "=;( 0,=" $.;'.%-, 9+&7#7/ ="B('"$.'.;Ff?%C,#.-',;.?'"&0,;.9+&7#7/',;.&,+;&,%?'";"%:+'C,%9,E.#-.;/,<0,;.&.& =,&. B;?G,%2.=?& 2.2-,/',;.&, D=9D;D'/"2(< %??;9.&"- 9+&7#7/',;.< /"&-(%2"' #";-'";( 0,;,$.'/,'.9.;g VI.2/.&,;,9,h V.',!&,;,9,.'.#%.',&9.;.'.;',;h!<TD8"%'(E(&9"<V%"C9,E.#.%%?&D/9"?'"$.'.;h i9d;d/d&9"j9,e,;.&,?'d;h!\&.&$7=7%'7e7&,%"9";9(;hp"'"&<c,0;,<02fq !4d

7 !"#$"%"&'(%*+&,-./0,!.'.#./1.2-,/.!.;%,2.#/,.#',/.&.&2?&D&9"<%"C-7;%?&D/2"'0,;.,'9,,9.'.;h i5<ik<ffff&?%-"'";(&9"&,',;0";9(;h >(3(?+1-(,"!"%'( -?B'"/"%-"9(;F!7=7%/.%-";9"%?&D/2"'0,;.&.&<"/"I"0,8"/"&"$"E'(?'";"%27;,%'. 9,2-,E.&. 8?;D&'D %('/(# 1.2-,/',;. =?'D&9"%..'% "9(/< 5ldm H"&"9" 0, =+&,-./.< -,2.2 B'"&'"/" 0, =+&,-./.< D'"#(/ B'"&'"/" 0, =+&,-./.< C,0;,2,' 1.2-,/. PO!1Q &.& 2-"&9";-?'";"% %"$D',9.'/.# $.; -"&(/( 9,E,;',&9.;/,%-,9.;F 6,&,'?'";"% $.; O!1< %?&D/2"' 0,;. -"$"&( =+&,-./..C.& -"2";'"&/(# ="8('(/ 0, 9?&"&(/,',/"&'";(&(& $.; $7-7&797;F!.; O!1 &.& -,/,' A?&%2.=?&'";(< %?&D/2"' 0,;.&.& 2.2-,/, "%-";('/"2(< 9,B?'"&/"2(<.#',&/,2.0,"&"'.8..',<$.;A?;/9"%D''"&(I(="2D&D'/"2(9(;F!.;O!19,$DA?&%2.=?&'";9+;-"'-2.2-,/ ";"I('(E(='" 0,;. 9,B?'"/" 0, %"8"&(/<0,;..#',/,0, "&"'.8< 0, 0,;. C(%-( "'- 2.2-,/',;.9.;F V=;(I"< %D''"&(I('";(& "&('"& $.; 2"A>"9(;F c,;. -"$"&(&(&?'D#-D;D'/"2(< 0,;. -"$"&(&(& -"2";(/( 0, $D 0,;.=', =7%',&/,2.&. %"B2"/"%-"9(;F!D;"9" +&,/'.?'"& 0,;. -"$"&(&(& -"2";(/(9(;F B">"'( $.;.#',/?'/"2(&" %";#(& ;D-.& $.;.#',/9.;F c,;. -"$"&( -"2";(/(< 0,;. -"$"&(&(& 0,;. -"$"&(&9" -,/2.',9.',I,E. /?9,'.& %"0;"/2"' 0, A.8.%2,'?'";"% -"&(/'"&/"2(&( %"B2";F nc,;. -"$"&(&(& 97&="n $D;"9"< n6,;c,%n Po,"'.-=< o,"' p?;'9< Y.&.q?;'9< W>,&?/,&"Q?'";"% "&('"I"%-(;F 6,;C,E.& 2+8 %?&D2D B,;2B,%-.A.&.< 0,;. -"$"&(&(&?'D#-D;D'/" "/"I( $,'.;',;F r";%'( A";%'( $.; =,;',#./ 9D="; 0,? A";%'( 0,;.',;', -"&(/'";'";F!,'.;'. $.; >";.-" /7>,&9.2..C.& +&,/'.?'"& !4k

8 %"9"2-;"' 9D;D/.%,&< /./"; B'"&'"/"=" =+&,'.% ";"8. %D''"&(/(< $.-%. c,;. -"$"&( -"2";(/(&9" 0,;. /?9,'',;. 0, 0,;. ="B('";( %D''"&('(;F X,;.%.2. 9, 0,;. -"$"&(&(& ="B(2(&(< $.;.&I.2. %"0;"/2"'.%.&I.2. A.8.%2,' 978,=9, -"&(/'"/"%.C.& "/"C'( 0,;. /?9,'',;. 0, 0,;. ="B('";( -"&(-('/"%-"9(;F n6,&,' "/"C'(n0,;./?9,'.0,="B('";(O!1',;9,%D''"&('/"%'"$.;'.%-,<?;.G.&"'?'";"%%?&D/2"'?'/"="& %?&D/2"' 0,;..C.& =,-,;2.8 $D'D&/"'";( c,;. /?9,'',;. 0, 0,;. ="B('";( %"0;"/'";( 2(%C",# "&'"/'(?'";"%%D''"&('/"%-"9(;F nc,;. /?9,'.n 2+8I7E7< C?% %";#('"#('"& 9.E,; $.; %"0;"/ %";(#(%'(E(&" =?' $,'.;'.$.;B,;2B,%-.A-,2?=D-'"&/(##,%'.0,;./?9,'.?'";"%"&('/"%-"9(;F1?&8"/"&'";9" 2?=D-'"/"2(&(-,%"&'"/'(?'";"%-"&(/'"/"=(2"E'"="&%"0;"/'";0,%D;"''";$7-7&797;F 9?E;D?'/"%'"$.;'.%-,<$.;.&I.%D''"&(/=,-,;.&I,9D=";'(9,E.'9.;F!D$+'7/7C%(2(/?'";"%978,&',&/.#<$.;.&I.%(2(/c,;. J"$"&( *+&,-./ 1.2-,/',;.\&, P0,;. -"$"&( =+&,-./ 2.2-,/.Q "=;('/(#-(;F [%.&I. "/"C'( 0,;. /?9,'',;.0,0,;.="B('";(,',"'(&/"%-"9(;FtC7&I7%(2(/9".2,0,;./?9,'',/,9,=7%2,% 978,=%"0;"/'";"-,/"2,9.'/,%-,0,2?&=(''";9""9(&9"&2(%C"2+8,--.;,&Z,2&,=,4 T"="'(c,;.Y?9,'.+8,-',-"&(-('/"%-"9(;F c,;. J"$"&( *+&,-./ 1.2-,/. P0,;. -"$"&( =+&,-./ 2.2-,/.Q<0,;.-"$"&(%D;/"0, 1.2-,/. ="8('(/'";( $.;'.%-,< $.; c,;. J"$"&( 1.2-,/. PcJ1Q?'D#-D;D;F c,;. -"$"&(&(& %D;D'/"2(<0,;.-"$"&(&9"=,;"'"I"%0,;.-.B',;.&.&$,'.;',&/,2.<-"&(/'"&/"2(<0,0,;.&.& c,;. -"$"&( $.;$.;.=',.'.#%.'. 0,;.',; -?B'D'DED9D;F 6,;C,E.& $,''. $.; =" 9" -,/2.',9,;F 1+8 %?&D2D B,;2B,%-.A.< 0,;. -"$"&(&(& %D''"&(/"/"I($,'.;',;F!.; 0,;. -"$"&( =+&,-./ 2.2-,/.u&.& -,/,'.#',0. $"E(/2(8'(E(&( 2"E'"/"%< ="&. 0,;. =+&,-./.&. "=(;/"%-(;F r";%'( "/"C'";.C.& >"8(;'"&/(# "'"&'";(&(?'D#-D;"& 0,;.=.< "=&( -7;9,& $.',?'2"< "/"C'";( %D''"&('"I"% 0,;. ="B('";(< $7=7% 0,;. 9?2="2(&(& ="B(2(<?&D %D''"&"& T.E,; $.;.A"9,=',< !4s

9 !"#$"%"&'(%*+&,-./0,!.'.#./1.2-,/. X,; $.; %,&9. 0,;.2.&. =,;.&,< 0,;. 2"9,I, -D-D'D;F!D 9D;D/9" @,;,%2.&./ 9D=9D%'";( 0,;.=. 0,;. -"$"&(&9"& C,%,$.'/, 0, 0,;. -"$"&(&" 0,;. %?="$.'/,',;..C.& 0,;. -"$"&(&(& ="B(2(&( c,;. -"$"&(&(& -"&(/( 2.2-,/.& 0,;. 2+8'7E7&9, $D'D&D;F c,;. 2+8'7E7< 0,;. 9?2="'";(&(& ="B(2(< 0,;.,',/"&'";(&(& -.B. 0, 9,B?'"/" A?;/"-(.', 0,;. 78,;.&9,%. c,;. 2+8'7E7&9, =,; "'"& /,-"40,;.?'";"% "9'"&9(;('(;F!D&D&'" $.;'.%-,< 0,;. -"$"&( "/"C< 0,;. =+&,-./.&. "=(;/"%?'9DED.C.&< 0,;. -"$"&(&" 0, 0,;. -"$"&(&9"& 0,;. C,%/,.', 0,;..#',/,.#',0',;. $.;$.;.&9,& "=;('/(#-(;F T.E,; $.;.A"9,=', 0,;.&.& A.8.%2,' 0,;. -"$"&(&" 9?E;D9"& D'"#/"% =,;.&,< $D.#',/. 0,;. -"$"&( 0,;. -"$"&(&(& ="B(2( >"%%(&9" +&,/'. +'C79,"8"'-('/(#-(;F VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİ Veri Tabanı Yönetim Sistemi VERİ TABANI Son kullanıcılar/programcılar Uygulama Programları/Sorgular Veri İşleme Yazılımları Sorgular Programlar Veri Tabanı Veri Giriş Yazılımları Veri Tabanı Tanımı (meta-veri L,%.'!4kF6,&,'?'";"%$.;0,;.-"$"&(2.2-,/.?;-"/( c,;. =+&,-./.&.& "=;('/"2( 0, $+=',I, 0,;. B"='"#(/(&(&< ="&. A";%'( "=&( 0,;.=. %D''"&"$.'/,',;.&.& 2"E'"&/"2(.C.&< $.; 0,;. -"$"&( =+&,-./ 2.2-,/.u&.& 0,;. 0,;. A"8'"'(E(&(& %?&-;?'7< V=;(I" $.; 0,;. -"$"&( =+&,-./ 2.2-,/.u&.& A";%'( 978,=',;9, %D''"&(I('";.C.& ";" =78',; 2D&/"2( $,%',&.;F!D $D A?&%2.=?&'"; $D;"9" "=;(&-('(?'";"% "C(%'"&/"=(B< -"&(/'";( 0,;.',I,%-.;F c,;. A";%'( "=&( "&9" 0,;. 0, 0,;. -"$"&(&9" 9,E.#.%'.%',; ="B"$.'/,2."C(2(&9"&2?&9,;,I,+&,/'.9.;FV&I"%A";%'(%D''"&(I('";(&<"=&("&9""=&( 2?;D& =";"-/"%-"9(;F %?&-;?'7.C.& 9,E.#.% -,%&.%',; %D''"&('/"%-"9(;F!,''. $.; 9,;,I,=, %"9"; 0,;. A"8'"'(E( 0,;./'.'.%.C.& -"$"&(&(& $7-7&'7E7&7 27;,%'. -,>9.-,9,I,%-.;F c,;. $7-7&'7E7 9,&9.E.&9,0,;. =+&,-./ 2.2-,/.u',;< 0,;. $7-7&'7E7&7& 2"E'"&/"2(.C.& $.; $7-7&'7% "'- 2.2-,/. %?&D2D< -,',%?/7&.%"2=?& 9,E.#.% 0,;. -"$"&( !4l

10 ="8('(/'";< 0,;. -"$"&( =+&,-./ 2.2-,/. ="8('(/'";(?'";"% "9'"&9(;('(;F 0,;. -"$"&( -"2";(/(< 0,;. -"$"&(&(& 0,;. "%-";('/"2(&( %"B2";F a'd#-d;d'"i"% $.; 0,;. -"$"&( A";%'( %";#('"="$.'/,'.9.;FU;&,%?'";"%$.;2,=">"-"I,&-,2.2,%;,-,;..C.&<0,;.',&$.;-";.>0,.%. /,;%,8 ";"2(&9"< >"0"=?''";(&9"& %"C"< %"C $.',- $D'D&"$.',I,E. -7;7 2?;D'"; +&,/'..%,&< $.; >";.-" /7>,&9.2..C.&< $.; =?'D&.%. ="&(&9"< =?'" $,''. D8"%'(%-"%. %"9"2-;? 0,=" $D B";2,'',; >"%%(&9" n?'/"82"?'/"8n -7;7 a &,9,&', 0,;. -"$"&( -"2";(/(&9".'% "9(/<?'"2( 0,;. -"$"&( $,'.;',&/,2.9.;F 1+8 0,;. -"$"&(&9" =,; "'"I"% 0,;. -.B',;.&. 0, 0,;.&.&A.8.%2,'?'";"%9,B?'"&/"2(.C.&%D''"&('"I"%?'"&0,;.="B('";(&($,'.;',;F GERÇEK İhtiyaçların Toplanması ve Analizi Kavramsal Tasarım Yüksek Düzey Bir Veri Modelinde Kavramsal Şema Belirli Bir VTYS nin Veri Modelinde VERİ TABANI Kavramsal Şema Veri Modeli Dönüşümü Fiziksel Tasarım İç Şema L,%.'!4sFc,;.-"$"&(-"2";(/(F VTYS'den bağımsız VTYS bağımlı !45m 6,;C,E.&0,;.-"$"&(&9"%.2"=(2"' -,/2.'.<?&D& $,''. $.; B,;2B,%-.A-,& $.; %D''"&(I('"; -";"A(&9"& "&'"#('"$.',I,% $.; -";89" $.; -"&(/'"/"< 0,;. -"$"&( '.-,;"-7;7&9, #,/"?'";"% "9'"&9(;('(;F c,;. -"$"&(&9"%. 0,;.< 27;,%'.?'";"%.#',/, -"$.?'9DED&9"& 9,E.#%,&9.;F *,&. %"=(-'"; 2.'.&,$.'.; 0, >"--" /,0ID- %"=(-'"; 9,E.#-.;.',$.'.;F!,''. $.; "&9"%. 0,;. -"$"&(< $.; 0,;. -"$"&( +;&,E.9.; 0, $,'.;'. $.; #,/"=" D=";F T?'"=(2(='"< 0,;.',& $.; #,/".C.& 2?&2D8 0,;. -"$"&( U;&,E.&9,& 2+8,-/,% /7/%7&97;F #,/"< $.; $.; 9,E.#%,&.& -"/2"=( -.B.&9, -"&(/'"/"2(&"< 0,;. -"$"&( +;&,E..2, %?#D/ "&(&9" $D 9,E.#%,&, 9,E.#.% -"/2"=( 9,E,;',;"-"&/"2(&"$,&8,-.',$.'.;F!,''. $.; #,/" -"&(/(&9" %D''"&('"&%"0;"/'";0,%D;"''";$7-7&7<$.;0,;./?9,'.-"&(/'";FT?'"=(2(='"<0,;.-"$"&( 978,=',;. 2(;"2(='" n%"0;"/2"'n 0, na.8.%2,'n 978,=',;< $D 978,=',;9,%. #,/"'"; 9" %"0;"/2"'#,/"0,.C#,/"?'";"%"&('(;'";FH"0;"/2"'0,A.8.%2,'978,=',;9,%.#,/"'";<

11 !"#$"%"&'(%*+&,-./0,!.'.#./1.2-,/. A";%'("&'"=(#'";">.-"B,--.%',;.&9,&<%D''"&('"I"%0,;./?9,'',;.9,A";%'(?'"I"%-(;FX,;.%. 6,',&,%2,' 0,;. -"$"&( -"2";(/(< %"0;"/2"' 978,=9,& A.8.%2,' 978,=, 9?E;D9D; PL,%.'F!4sQF %"0;"/2"' #,/" $,'.;',&.;F H"0;"/2"' #,/" -"&(/'"/"9"< %"0;"/2"'( =" 9" /"&-(%2"'( 0,;. /?9,'',;. %D''"&('"$.'.;F -"&(/'";F HD''"&(I('";(& 0,;. -"$"&(&(& ="B(2(&( "&'"/"'";(&" 0, $+=',I, /?9,'',/,',;.&. 2"E'";F H"0;"/2"' #,/"< A.8.%2,' 9,B?'"/" ="B('";(&(& 0";'(%'";< 0,;. -.B',;.< 0";'(%'"; ";"2(&9"%..'.#%. -.B',;.< 0,%(2(-'"=(I('";78,;.&9, =?ED&'"#(;F!D $"%(/9"& %"0;"/2"' #,/"< =7%2,% 978,='. $.; -"&(/'"/"9(;F T.E,; $.;.A"9,=',<%"0;"/2"'#,/"="8('(/0,9?&"&(/9"&$"E(/2(89(;F H"0;"/2"'0,;./?9,'',;.?'9D%C"=7%2,%978,='.?'9D%'";(&9"&<%"0;"/2"'$.;0,;. /?9,'.&9, -"&(/'( $.; 0,;. -"$"&( -"2";(/(&9" %"0;"/2"' -"2";(/9"& 2?&;"%. "9(/ B.="2"9"%. 0,;. -"$"&( =+&,-./ 2.2-,/.u',;.& C?ED /"&-(%2"' $.; 0,;. /?9,'. %D''"&/"%-"9(;'";F a &,9,&', /"&-(%2"' 0,;. 0,;. /?9,'',;.?'";"% 9" $.'.&.;',;F a >"'9,< %"0;"/2"' 0,;. /?9,'.&9,%. %"0;"/2"' #,/"< 0,;. -"$"&( =+&,-./ 2.2-,/.u&.& 0,;. /?9,'.&9, =,&.9,& -"&(/'"&/"'(9(;F!D;"9"%..#',/<.%. 0,;. /?9,'.";"2(&9"$.;9+&7#7/?'DB<$"8,&n/"&-(%2"'0,;.-"$"&(-"2";(/(n?'";"%"&('(;F r.8.%2,' -"2";(/ 2"A>"2(&9"< 0,;.&.&,& =7%2,% 0,;./.C.&< $,'.;',&.;F 1?&DC<.C #,/"(9(;F[C#,/"9,B?'"/"="B('";(&(< %"=(- A?;/"-'";(&(< %"=(- "'"&'";(&(< 0,;. -"$"&(&(& A.8.%2,' 9.E,; $7-7& 9,-"='";( -"&(/'";F [C #,/" 0,;. ="B('";(?'";"% $.'.&,&< A.8.%2,'0,;./?9,'',;.%D''"&('(;F[C#,/" ="8('(/0,9?&"&(/$"E(/'(9(;F Dış Şema-1 Son Kullanıcılar Kavramsal Şema İç Şema VERİ TABANI Dış Şema-1 V=&( $.; 0,;. /?9,'. %D''"&('";"%< "=&( A";%'( #,/"'";(&(,'9,,-/,% /7/%7&97;F L,%.'!4lFtC4#,/"/./";.2.F 9,E.#.% #,%.'9, 9?E"' $.; 2?&DID9D;F U;&,%?'";"%< $.; >";.-" /7>,&9.2..', $.; %,&- B'"&I(2( "=&( $.; %,&- /"&8";"2(&( A";%'( #,%.'',;9, /?9,'',=,I,%',;9.;F f7&%7.%.2.&.& "'"&'";( 0, 9D=9DED %,&9. B,&I,;,2.&9,& -"&(/'"="& 9(# #,/"'";?'D#-D;"$.'.; 9D=9DED 9,-"='";( -"&(/'";F T(# #,/" /,%"&.8/"2(< !455

12 9,E.#.% %D''"&(I( /?9,'',/,2.&9,< $7=7% $.;,2&,%'.% -"&(/'"/"9" %"0;"/2"' 0,;. /?9,'',;. %D''"&('"$.'.;F T(# #,/" -"&(/'"/"9"%D''"&('"&0,;./?9,'.<%"0;"/2"'#,/"&(&-"&(/'"&9(E(0,;./?9,'.=',"=&( ="9"A";%'(?'"$.'.;F!.; 0,;. -"$"&( 2.2-,/.&9,%. $D 9(# #,/"< %"0;"/2"' #,/"< 0,.C #,/" ="B(2(< V/,;.%"&`'D2"'1-"&9";-'";(e& PVZ1^Qu&.&tC#,/"/./";.2.?'";"%$.'.&.;vVZ1^< $.; 9+&7#7/ 0";9(; PL,%.'F!4sQF T(# #,/" -"&(/'"/"9" %D''"&('"& 0,;. /?9,'.&.&< %"0;"/2"'#,/"&(&-"&(/'"&9(E(0,;./?9,'.&9,&A";%'(?'/"2(9D;D/D&9"<9(##,/"9"& 8?;?'"I"%-(;F tc4#,/" 0,;. -"$"&( #,/"'";( $.;$.;.&9,& $"E(/2(8?'/"%'" $.;'.%-,< 0,;. 2+8'7E7 78,;.&9,& $.;$.;',;.=',.'.#%.',&9.;.'/.#',;9.;F c,;. -"$"&( #,/"'";( ";"2(&9"%. 9+&7#7/',;, ".- %D;"''"; ="&(&9"< 0,;. -"$"&( #,/" -"&(/'";(< C,#.-'. 0,;. %D''"&(I( 0,;. -"$"&( =+&,-./ 2.2-,/. ="8('(/'";(< 0,;. -"$"&(&( 0+%+&("."A&'(?+1-(.6B+&&+1-(CD(?+1-("='&"1'(!.; 0,;. $,'.;'. $.; B,;2B,%-.A-, 2?=D-'"&";"% ="B('/"2( 0, $D -,% "&'"/'(?'";"% -"&(/'"&/"2(.C.& $.;-"%(/ %"0;"/ 0, @,;C,E.& $,'.;'. $.; B,;2B,%-.A-, 2?=D-'"&";"% ="B('/"2( $"8,& 0,;. /?9,'',/,(?'";"% "9'"&9(;('(;F!D %(2(/9" 0, A.8.%2,' 0,;. $ECFEGHEI(?DFJ(.KLDIIDFJ(( H"0;"/2"'0,;./?9,'',;.<=7%2,%4978,='.0,;./?9,'',;.?'";"%$.'.&.;',;F6,;C,E.& $.; 9.8. %"0;"/ 0, %D;"''";.C,;.;',;F H"0;"/2"' $.; 0,;. /?9,'.&.& %"0;"/'";'" 2(&(;'(9(;F H"0;"/ =" 9" /?9,'.9.;Fc[/?9,'.&.&-,/,'%"0;"/'";(n0";'(%n<n+8&.-,'.%n<0,n.'.#%.n9.;Fc";'(%<B";2,'< =?'< A.8.%2,' =" 9" #.;%,-< -"&(/'"="& +8,''.%',;.2, +8&.-,'.%',;9.;F!.; B";2,' 0";'(E(< $7=7%'7E7 0, !45K

CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ

CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ BÜ KRDAE JEODEZİ ANABİLİM DALI KAVRAMLAR Bilgi: Verinin işlenmiş hali Sistem: Ortak bir amaç için etkileşimli faaliyetlerin ve varlıkların oluşturduğu bir gruptur. Bilgi Sistemi:

Detaylı

KAYAŞEHİR 19. BÖLGE KURALI SATIŞTAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLER

KAYAŞEHİR 19. BÖLGE KURALI SATIŞTAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLER ENDEKSİ KDV 1 344322 1 Standart Konut 2 MMA Endeks 1 201334432200000C2001 0 0 C2-22 2.BODRUM 1 2+1 88,79 78,7 K-D 188327 15 28.249 96 1.667,48 20 37.665 108 1.395,02 25 47.082 120 1.177,04 40 75.331 120

Detaylı

11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ

11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1. ÜNİTE: DÖRTGENLER DÖRTGEN VE TEMEL ELEMANLARI Herhangi üçü doğrusal olmayan A, B, C ve D noktaları verilsin. [AB], [BC], [CD] ve [DA]

Detaylı

Otomasyon ve Kontrol Sistemleri. Fiyat Listesi 30 Kasım 2007

Otomasyon ve Kontrol Sistemleri. Fiyat Listesi 30 Kasım 2007 Otomasyon ve Kontrol Sistemleri Fiyat Listesi 30 Kasım 2007 fiyat listesi Standart Motorlar / Hız Kontrol Cihazları ve Kaplinler Hareket Kontrol Sistemleri ve Servo Motorlar Endüstriyel Otomasyon Sistemleri

Detaylı

24. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI 1. CİLT

24. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI 1. CİLT T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü 24. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI 1. CİLT 29 MAYIS - 2 HAZ RAN 2006 ÇANAKKALE T.C. Kültür ve Turizm Bakanl Yay n No : 3080-1

Detaylı

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi DERLEME Akut Promyelositik Lösemide Tedavi Dr. Fatih KURNAZ, a Dr. Mustafa ÇETİN a a Hematoloji BD, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri Yazışma Adresi/Correspondence: Dr. Mustafa ÇETİN Erciyes

Detaylı

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Merve AKÇAY, a Prof.Dr. Şaziye SARI b a Çocuk Diş Hekimliği

Detaylı

BİLGİLER İ Ç E R İ K. Genel Bilgiler Ⅰ Teknik Bilgiler Genel Bilgiler Ⅱ L12 L36 L02 L20 L37 L06 L24 L40 L07 L27 L08 L30 L09 L10

BİLGİLER İ Ç E R İ K. Genel Bilgiler Ⅰ Teknik Bilgiler Genel Bilgiler Ⅱ L12 L36 L02 L20 L37 L06 L24 L40 L07 L27 L08 L30 L09 L10 TEKNİK BİGİER TEKNİK BİGİER Genel Bilgiler Ⅰ Genel Bilgiler Ⅱ İ Ç E R İ K 2 İş Parçası Malzeme Kaliteleri 2 Tornalama için 36 Talaş Kırıcı Form Karşılaştırması 6 Çelik, Demir Dışı Metaller Sembol istesi

Detaylı

Koruma Röleleri Kılavuzu 2012

Koruma Röleleri Kılavuzu 2012 Otomasyon ve Bilgi Sistemleri Koruma Röleleri Kılavuzu 2012 2012 www.schneider-energy.pl [ Koruma Röleleri Kılavuzu ] Kılavuzda Kullanılan ANSI Kodlarının Listesi 2 Kılavuzda kullanılan ANSI kodlarının

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

A SINAV TARİHİ VE SAATİ : 28 Nisan 2007 Cumartesi, 09.30-11.00

A SINAV TARİHİ VE SAATİ : 28 Nisan 2007 Cumartesi, 09.30-11.00 TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 12. ULUSAL İLKÖĞRETİM MATEMATİK OLİMPİYATI SINAVI - 2007 Birinci Bölüm Soru kitapçığı türü A SINAV TARİHİ

Detaylı

İstanbul Ticaret Üniversitesi Kütüphanesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Kütüphanesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 56848 İktisat nedir? : iktisat üzerine söyleşiler

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-3802 24 MART 2005 Konu : Standart Dosya Planı GENELGE 2005/7 Kamu kurum ve kuruluşlarınca elektronik ortamda

Detaylı

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi OLGU SUNUMU Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi Duygu YAZICIOĞLU, a A. Mine TÜZÜNER ÖNCÜL, a Ömür DERECİ a a Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Detaylı

FÜYAT LÜSTESÜ 03/2008

FÜYAT LÜSTESÜ 03/2008 FÜYAT LÜSTESÜ 03/2008 SICAKLIKü VOL Mü BASIN ü AKIÞü... Farkl Girifller. Farkl Fonksiyonlar. Tek Dönüfltürücü - ITX+ + ITX Avantajlar : 12.5 mm Ray a montaj RTD, Termoelementler, Dirençler, Potansiyometreler,

Detaylı

18. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI

18. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : T.C. KİMLİK NO : OKULU / SINIFI : SINAVA GİRDİĞİ İL : SINAVLA İLGİLİ UYARILAR: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 18. ULUSAL

Detaylı

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi DERLEME Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi a a Prof.Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Hastalıkları AD,

Detaylı

Tel : 0312 458 22 42 / 0312 458 22 45 / 0312 433 83 14 Belge Geçer : 0312 435 35 46, Sıhhıye-ANKARA

Tel : 0312 458 22 42 / 0312 458 22 45 / 0312 433 83 14 Belge Geçer : 0312 435 35 46, Sıhhıye-ANKARA İÇİNDEKİLER 1. Başbakanlık Genelgesi 2005/7 2. Açıklamalar 3. Dosya Planı 4. İndeks (Ortak Alanlar İçin) 5. Örnek Klasör Sırtlığı 6. Örnek Açıklayıcı Yazışma Kodu ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BİLGİSAYAR VE İNTERNET ÖNSÖZ...IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XXXIX TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ...XLIX GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BİLGİSAYAR VE İNTERNET ÖNSÖZ...IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XXXIX TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ...XLIX GİRİŞ... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XXXIX TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ...XLIX GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM BİLGİSAYAR VE İNTERNET I. BİLGİSAYARLAR... 9 A. Bilgisayarın Tanımı...9 B. Bilgisayarın

Detaylı

İnsan Alveolar Kemiğinde Osseoentegre Olmuş Dental İmplantların Histolojik ve Histomorfometrik Değerlendirilmesi

İnsan Alveolar Kemiğinde Osseoentegre Olmuş Dental İmplantların Histolojik ve Histomorfometrik Değerlendirilmesi OLGU SUNUMU İnsan Alveolar Kemiğinde Osseoentegre Olmuş Dental İmplantların Histolojik ve Histomorfometrik Değerlendirilmesi Özgür ERDOĞAN, a Yakup ÜSTÜN, b İbrahim DAMLAR, a Ufuk TATLI, a Fatih ARIKAN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

HEDEFE İLERLERKEN ENGELLERDEN KAÇABİLEN ARAÇ PROJESİ

HEDEFE İLERLERKEN ENGELLERDEN KAÇABİLEN ARAÇ PROJESİ HEDEFE İLERLERKEN ENGELLERDEN KAÇABİLEN ARAÇ PROJESİ FUNDA İNCEOĞLU AYŞEGÜL ÖLMEZ SEVCAN KÖKNAROĞLU ii İÇİNDEKİLER Sayfa SİMGE LİSTESİ... iv KISALTMA LİSTESİ... v ŞEKİL LİSTESİ... vi ÇİZELGE LİSTESİ...viii

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI Yazarlar Endar KELLEC (Ünite 1, 3, 5, 8) Serdar ERGEN (Ünite 2, 4, 7) Yrd.Doç.Dr. Hakan UYGUÇG L (Ünite

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

YAYINLAYAN YER NUMARASI. 2009 9789751028419 İnkılap DR 728/.A168 83093. Merkezi. Dorsay, Atilla 2005 9751406900 Remzi PN 1998.2/.

YAYINLAYAN YER NUMARASI. 2009 9789751028419 İnkılap DR 728/.A168 83093. Merkezi. Dorsay, Atilla 2005 9751406900 Remzi PN 1998.2/. 1 2 3 4 KİTAP ADI %100 İstanbul : tarih, mekan ve sırlar YAZAR Acarer, Erk, 1972- YAYIN TARİHİ ISBN YAYINLAYAN YER NUMARASI DEMİRBAŞ NO 2009 9789751028419 İnkılap DR 728/.A168 83093...izmler: sanatı anlamak

Detaylı

FBs-7SG 7/16-segment LED Görüntü Modülü

FBs-7SG 7/16-segment LED Görüntü Modülü Bölüm 16 FBs-7SG 7/16-segment LED Görüntü Modülü 16.1 FBs-7SG Bakış FBs-7SG iki model vardır: 7SG1 ve 7SG2. Her birinin, ortak bir toprak kullanarak bir 8 basamaklı display için 8 7-segment display veya

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

Açık k aynak dünyas ından

Açık k aynak dünyas ından Lnux K u anıcı Açık k aynak dünyas ından h ab r r O p no ffc.org proj s 4 yaşında Lnux ç k rd ğnn günc güv n k öz k r Y r ştrm ça ışm a arı Pos tgr SQL 8.0 dah a da güç ü N d n D ban? Lnus Torva ds h ak

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI. MATEMATİK YARIŞMASI 0. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 5. sayısının virgülden sonra 9 99 999 5. basamağındaki rakam kaçtır? A) 0 B) C) 3 D) E) 8!.!.3!...4! 4. A= aşağıdaki hangi

Detaylı