"%'";(< ="B(2(< C,0;, %?;D&/"2(< 7;,-./.8',&/,2.< >"=0"&" name="description"> "%'";(< ="B(2(< C,0;, %?;D&/"2(< 7;,-./.8',&/,2.< >"=0"&">

!"#!"$"%&'$()*%+,-.(!-&-#-.(/-/,+.-(,+.+&(!-&0-&+1-(

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "!"#!"$"%&'$()*%+,-.(!-&-#-.(/-/,+.-(,+.+&(!-&0-&+1-("

Transkript

1 !"#$"%"&'(%*+&,-./0,!.'.#./1.2-,/.!"#!"$"%&'$(*%+,-.(!-&-#-.(/-/,+.-(,+.+&(!-&0-&+1-( 2(3( 0-1-#( 67&7/789,:.&2"&'";<.&2"&'";(& /7'%.=,- >"%'";(< ="B(2(< C,0;, %?;D&/"2(< 7;,-./.8',&/,2.< >"=0"& 0, $.-%. -7;',;.&.& 9"E('(/'";( ";"&"& D'"#('"$.'/,2. 0, $D C,#.-'. $.;";"9"0,$.;$.;',;.=',.'.#%.'.?'/"/"'";(0,$,'.;'.$.;978,&.C,;.2.&9,$D'D&/"/"'";( C?% 2"=(9"%. 9?%7/"&(& %D''"&/" =?'D&9" C?% 0,;.',;9,&.2-,&,&',;.&.& -,% =" >"'.&9, C?% %(2" $.; 27;,9, ";"&(B $D'D&"$.'/,2.< =,;=787 $7-7& 0,;.',;.& >,/ 9, 2"9,I, 0";?'"& 9">" >(8'( D'"#/"% "/"I(='" %D''"&('"& @+2-,;/.#-.;F 67&7/789,< 9,2-,%'. 2.2-,/',;.< 7'%,&.& 2.0.' 0, "2%,;. =+&,-./ 2.2-,/',;.&9,< %"/D -"/"/(&9"< $.'./ 9"''";(&9"< +8,' %D''"&('/"%-"9(;F !45

2 L,%.'F!451"=(2"'$.;I?E;"A.0,;.9,$"#0D;D&?%-"'";(M !4K

3 !"#$"%"&'(%*+&,-./0,!.'.#./1.2-,/. 4(3( 5671"8-(!-&0-(/-/,+.-( @.$..#',/',;. ="B"$.',I,% ="8('(/< 9?&"&(/ 0, $D&'";( B'"&'"="I"% D8/"&.&2"& -D-"$.',&$.'.#./2.2-,/.?'";"%9"-"&(/'"&(;F 1D%"=&"%'";(< J?B?E;"A.%="B(2(< V;"8.&.&%D''"&(/#,%'.< V'-="B(2(< J?B;"%I.&2.< O"99,',;< 0, 0";'(%'";( -"&(/'"="& ="8('( 2.2-,/.&9,$.;";"="-?B'"&";"%$.;$.;',;.=',.'.#%.',&9.;.'.;F!D;"9"< 0,;.',;< 2.2-,/.& %D''"&(/ ";"8. -?B'D'"#-(;/" B;?G,2.&9, $+=', $.; 2.2-,/9,& =";";'"&/"%.C.& B;?G,=,".-: H"9"2-;"'9D;D/< X"'.>"8(;9D;D/< V;"8.9,E,;>";.-"'";(< *,;',#./B'"&'";(< Y7'%.=,-0,;.',;.< 9(3( 5671"8-(!-&0-(/-/,+.-($:1."(-;,-"5'( 6,'.#/.#7'%,',;.&%"/D0,+8,'2,%-+;',;.<O!10,;.-"$"&(.C.&$7=7%/.%-";'";9" ="-(;(/="B/"%-"9(;'";F6,',I,E,=+&,'.%-">/.&',;<+&7/789,%.=(''";9"<$D%?&D'";9" 9" +&,/'.2.<.&2"&'"; I?E;"A. C,0;,&.& 0, $.; %?&D9" %";"; 0,;.;%,&< I?E;"A. C,0;,&.& $D %";";'";9",-%.2.&.& $7=7%?'9DED&D+&B'"&""'/(#'";9(;F !4N

4 Y,;%,8.>7%7/,-',;<=,;,'=+&,-./',;,="-(;(/="B"$.'/,',;..C.&&7AD2'"?;"&-('( +9,&,%',; 0,;/,%-,9.;',;F $,'.;',&/,2. "/"I(='" @,&.#',-.',$.'.;',;F *.&, +;&,%',;', =,-,;.&I, >";.-"I('(% C"'(#/" "'"&'";(< %"9"2-;"' 0, -?B?E;"A.% >";.-"I('(%<-,/"-.%%";-?E;"A="<I?E;"A="<%?&D/2"'9,E,;',&9.;/,',;.C.&/"-,/"-.%2,' C"'(#/"'";< -?B;"% $.'./',;.< +'C/, 0, %(;2"' 0, %,&-2,' B'"&'"/"< "'-="B( 9.2.B'.&',;< $+=', $.; 2.2-,/. %D;/"% "/"I(='" C"'(#/"'"; ="B/"'(9(;'";F %,& ,/',;.&. %D;/"%.C.& "=&(.#',/ "9(/'";(&( *"&.< 0,;. -?B'"/"<.2-,&.'9.E. 8"/"& 0,;.=. 97&=" 0";'(%'";(&9"&,'9,,9.',& %?&D/2"' 0,;.',;.& @,;C,%',#-.;,I,% C"'(#/"'";( ="B/"'(9(;'";F!.;$.;',;.=', ="%(& C"'(#/" "'"&'";(?'"& 9.2.B'.&',;.& >"8(;'"9(%'";( 2.2-,/',;.& $.;$.;',;.=',.'.#%.',&9.;.'/,2.=', 9, $.;C?% "/"I" <(3( 5671"8-(!-&0-(/-/,+.-%-%(0+%+&("='/'( 1.2-,/.&.2-,&.',& #,%.'9, C"'(#"$.'/,2..C.& $D 7C +E,&.& Veri Girişi Sorgulama Coğrafi Veri Tabanı Dönüşüm Görüntüleme ve Sunma !4]

5 !"#$"%"&'(%*+&,-./0,!.'.#./1.2-,/.!.;O!1="8('(/B"%,-.<$,#-,/,'B";C"9"&?'D#D;PL,%.'F!4KQF!D-,/,'B";C"'";< 2"=(2"' >";.-"'";(& @+;7&-7 -,;/.&"'',;.=', %";#('(%'(?'";"%,-%.',#./'. C"'(#"&: %";-?E;"A.% $D 0,;,& ="8('(/'";(&( "&9(;/"%-"9(;F OVT ="8('(/'";(&9"& +8&.-,'.%',;.&. $.; 0,;. -"$"&(&(& #,%.'',;',.'.#%.'.?'";"% C"'(#/"2(&( 2"E'";'";F 6+;2,'?'";"% 9?E;D'";<,E;.',;< 2,/$?' 0, ="8('";?'D#-D;D'"$.'/,%-, $7-7& 978,'-/,',; 0, OVT ="8('(/'";(< /./";. 0, /7>,&9.2'.% C.8./',;9, A?&%2.=?&'";" 9" 2">.B-.;',;F Y./";. 0, /7>,&9.2'.% -"2";(/'";(&9"& A";%'(?'";"%< >";.-"I('(%.C.& %??;9.&"- 9+&7#7/7< >";.-" +'C,E. 9+&7#7/7< 0, ="8('(/'";(< &7/,;.% 0, "'A" &7/,;.% 0,;.',;. P%??;9.&"-'";< D8D&'D%'";< /7'%.=,- 02FQ< 2"=(2"' >";.-" 2"%'"/"%.C.& %";-?E;"A.% 0,;. -"$"&(?'D#-D;";"%< $D %"=(- A?;/D&" D="I"% #,%.'9,2"=(2"'>"',C,0;.'.;F 0";?'"& >";.-"'";9"&< ";"8. +'C7/',;.&9,& 0, D8"%-"& %"B2";F!D -,;/.&"'',;.< 2"=(2"''"#-(;(I('";< /,-.& Mevcut haritalar! 9?2="'";(&" %"=(-'( 0,;. '.2-,',;.< -";"=(I('"; PD=9D =" 9" DC"%-"& Arazi Ölçmeleri! >";.-" 9+&7#-7;7'/,% Algılayıcılar! 78,;, "'(&"& %"=(-'"; 0, A?-?E;"A.% Grafik Terminal! VERİ %"B2"/'( I.>"8'";( Sayısallaştırıcılar! %D''"&/"% /7/%7&97; PL,%.'F!4NQF T">" +&I, $D 0,;.',;. %"=(-?;-"/'";(&" "%-";"I"% Metin Dosyalar! 9?&"&(/(& %D''"&('/"2( L,%.'F!4NFc,;.6.;.# !4b

6 PL,%.'F!4]QF c,;. 2"%'"/" 0, 0,;. -"$"&( =+&,-./.< 0,;. -"$"&(&9"%. 0,;.',;.& 9D;D/D< Sorgulama Topoloji Veri Girişi Veri Tabanı Coğrafi Veri Tabanı Yönetim Sistemi L,%.'F!4]FO?E;"A.0,;.-"$"&(&(&,',/"&'";( Öznitelikler %D''"&('(;F c,;. -"$"&( ="B('";( 0, #,%.'',;..',;.9, "&'"-('"I"%-(;FL,%.'F!4b "/"I" -,/2.',9.',$.'.;',;F( Görüntüleme Görüntü Terminali Yazıcı, Çizici Kayıt Ortamları Harita Tablo Şekil L,%.'F!4bFc,;.f(%(#( =" 9" $"#%" 0,;. ="&(- 0,;,$.'/,%.C.& "&"'.8 =+&-,/. 9+&7#7/',;.', 2"E'"&(;F H?&D/2"' Bakım Veri Dönüşümü Kullanım ve Analiz =" 9" %?&D/2"'?'/"="& 0,;.',;', L,%.'F!4dFc,;.T+&7#7/7 "=;( 0,=" $.;'.%-, 9+&7#7/ ="B('"$.'.;Ff?%C,#.-',;.?'"&0,;.9+&7#7/',;.&,+;&,%?'";"%:+'C,%9,E.#-.;/,<0,;.&.& =,&. B;?G,%2.=?& 2.2-,/',;.&, D=9D;D'/"2(< %??;9.&"- 9+&7#7/',;.< /"&-(%2"' #";-'";( 0,;,$.'/,'.9.;g VI.2/.&,;,9,h V.',!&,;,9,.'.#%.',&9.;.'.;',;h!<TD8"%'(E(&9"<V%"C9,E.#.%%?&D/9"?'"$.'.;h i9d;d/d&9"j9,e,;.&,?'d;h!\&.&$7=7%'7e7&,%"9";9(;hp"'"&<c,0;,<02fq !4d

7 !"#$"%"&'(%*+&,-./0,!.'.#./1.2-,/.!.;%,2.#/,.#',/.&.&2?&D&9"<%"C-7;%?&D/2"'0,;.,'9,,9.'.;h i5<ik<ffff&?%-"'";(&9"&,',;0";9(;h >(3(?+1-(,"!"%'( -?B'"/"%-"9(;F!7=7%/.%-";9"%?&D/2"'0,;.&.&<"/"I"0,8"/"&"$"E'(?'";"%27;,%'. 9,2-,E.&. 8?;D&'D %('/(# 1.2-,/',;. =?'D&9"%..'% "9(/< 5ldm H"&"9" 0, =+&,-./.< -,2.2 B'"&'"/" 0, =+&,-./.< D'"#(/ B'"&'"/" 0, =+&,-./.< C,0;,2,' 1.2-,/. PO!1Q &.& 2-"&9";-?'";"% %"$D',9.'/.# $.; -"&(/( 9,E,;',&9.;/,%-,9.;F 6,&,'?'";"% $.; O!1< %?&D/2"' 0,;. -"$"&( =+&,-./..C.& -"2";'"&/(# ="8('(/ 0, 9?&"&(/,',/"&'";(&(& $.; $7-7&797;F!.; O!1 &.& -,/,' A?&%2.=?&'";(< %?&D/2"' 0,;.&.& 2.2-,/, "%-";('/"2(< 9,B?'"&/"2(<.#',&/,2.0,"&"'.8..',<$.;A?;/9"%D''"&(I(="2D&D'/"2(9(;F!.;O!19,$DA?&%2.=?&'";9+;-"'-2.2-,/ ";"I('(E(='" 0,;. 9,B?'"/" 0, %"8"&(/<0,;..#',/,0, "&"'.8< 0, 0,;. C(%-( "'- 2.2-,/',;.9.;F V=;(I"< %D''"&(I('";(& "&('"& $.; 2"A>"9(;F c,;. -"$"&(&(&?'D#-D;D'/"2(< 0,;. -"$"&(&(& -"2";(/( 0, $D 0,;.=', =7%',&/,2.&. %"B2"/"%-"9(;F!D;"9" +&,/'.?'"& 0,;. -"$"&(&(& -"2";(/(9(;F B">"'( $.;.#',/?'/"2(&" %";#(& ;D-.& $.;.#',/9.;F c,;. -"$"&( -"2";(/(< 0,;. -"$"&(&(& 0,;. -"$"&(&9" -,/2.',9.',I,E. /?9,'.& %"0;"/2"' 0, A.8.%2,'?'";"% -"&(/'"&/"2(&( %"B2";F nc,;. -"$"&(&(& 97&="n $D;"9"< n6,;c,%n Po,"'.-=< o,"' p?;'9< Y.&.q?;'9< W>,&?/,&"Q?'";"% "&('"I"%-(;F 6,;C,E.& 2+8 %?&D2D B,;2B,%-.A.&.< 0,;. -"$"&(&(&?'D#-D;D'/" "/"I( $,'.;',;F r";%'( A";%'( $.; =,;',#./ 9D="; 0,? A";%'( 0,;.',;', -"&(/'";'";F!,'.;'. $.; >";.-" /7>,&9.2..C.& +&,/'.?'"& !4k

8 %"9"2-;"' 9D;D/.%,&< /./"; B'"&'"/"=" =+&,'.% ";"8. %D''"&(/(< $.-%. c,;. -"$"&( -"2";(/(&9" 0,;. /?9,'',;. 0, 0,;. ="B('";( %D''"&('(;F X,;.%.2. 9, 0,;. -"$"&(&(& ="B(2(&(< $.;.&I.2. %"0;"/2"'.%.&I.2. A.8.%2,' 978,=9, -"&(/'"/"%.C.& "/"C'( 0,;. /?9,'',;. 0, 0,;. ="B('";( -"&(-('/"%-"9(;F n6,&,' "/"C'(n0,;./?9,'.0,="B('";(O!1',;9,%D''"&('/"%'"$.;'.%-,<?;.G.&"'?'";"%%?&D/2"'?'/"="& %?&D/2"' 0,;..C.& =,-,;2.8 $D'D&/"'";( c,;. /?9,'',;. 0, 0,;. ="B('";( %"0;"/'";( 2(%C",# "&'"/'(?'";"%%D''"&('/"%-"9(;F nc,;. /?9,'.n 2+8I7E7< C?% %";#('"#('"& 9.E,; $.; %"0;"/ %";(#(%'(E(&" =?' $,'.;'.$.;B,;2B,%-.A-,2?=D-'"&/(##,%'.0,;./?9,'.?'";"%"&('/"%-"9(;F1?&8"/"&'";9" 2?=D-'"/"2(&(-,%"&'"/'(?'";"%-"&(/'"/"=(2"E'"="&%"0;"/'";0,%D;"''";$7-7&797;F 9?E;D?'/"%'"$.;'.%-,<$.;.&I.%D''"&(/=,-,;.&I,9D=";'(9,E.'9.;F!D$+'7/7C%(2(/?'";"%978,&',&/.#<$.;.&I.%(2(/c,;. J"$"&( *+&,-./ 1.2-,/',;.\&, P0,;. -"$"&( =+&,-./ 2.2-,/.Q "=;('/(#-(;F [%.&I. "/"C'( 0,;. /?9,'',;.0,0,;.="B('";(,',"'(&/"%-"9(;FtC7&I7%(2(/9".2,0,;./?9,'',/,9,=7%2,% 978,=%"0;"/'";"-,/"2,9.'/,%-,0,2?&=(''";9""9(&9"&2(%C"2+8,--.;,&Z,2&,=,4 T"="'(c,;.Y?9,'.+8,-',-"&(-('/"%-"9(;F c,;. J"$"&( *+&,-./ 1.2-,/. P0,;. -"$"&( =+&,-./ 2.2-,/.Q<0,;.-"$"&(%D;/"0, 1.2-,/. ="8('(/'";( $.;'.%-,< $.; c,;. J"$"&( 1.2-,/. PcJ1Q?'D#-D;D;F c,;. -"$"&(&(& %D;D'/"2(<0,;.-"$"&(&9"=,;"'"I"%0,;.-.B',;.&.&$,'.;',&/,2.<-"&(/'"&/"2(<0,0,;.&.& c,;. -"$"&( $.;$.;.=',.'.#%.'. 0,;.',; -?B'D'DED9D;F 6,;C,E.& $,''. $.; =" 9" -,/2.',9,;F 1+8 %?&D2D B,;2B,%-.A.< 0,;. -"$"&(&(& %D''"&(/"/"I($,'.;',;F!.; 0,;. -"$"&( =+&,-./ 2.2-,/.u&.& -,/,'.#',0. $"E(/2(8'(E(&( 2"E'"/"%< ="&. 0,;. =+&,-./.&. "=(;/"%-(;F r";%'( "/"C'";.C.& >"8(;'"&/(# "'"&'";(&(?'D#-D;"& 0,;.=.< "=&( -7;9,& $.',?'2"< "/"C'";( %D''"&('"I"% 0,;. ="B('";(< $7=7% 0,;. 9?2="2(&(& ="B(2(<?&D %D''"&"& T.E,; $.;.A"9,=',< !4s

9 !"#$"%"&'(%*+&,-./0,!.'.#./1.2-,/. X,; $.; %,&9. 0,;.2.&. =,;.&,< 0,;. 2"9,I, -D-D'D;F!D 9D;D/9" @,;,%2.&./ 9D=9D%'";( 0,;.=. 0,;. -"$"&(&9"& C,%,$.'/, 0, 0,;. -"$"&(&" 0,;. %?="$.'/,',;..C.& 0,;. -"$"&(&(& ="B(2(&( c,;. -"$"&(&(& -"&(/( 2.2-,/.& 0,;. 2+8'7E7&9, $D'D&D;F c,;. 2+8'7E7< 0,;. 9?2="'";(&(& ="B(2(< 0,;.,',/"&'";(&(& -.B. 0, 9,B?'"/" A?;/"-(.', 0,;. 78,;.&9,%. c,;. 2+8'7E7&9, =,; "'"& /,-"40,;.?'";"% "9'"&9(;('(;F!D&D&'" $.;'.%-,< 0,;. -"$"&( "/"C< 0,;. =+&,-./.&. "=(;/"%?'9DED.C.&< 0,;. -"$"&(&" 0, 0,;. -"$"&(&9"& 0,;. C,%/,.', 0,;..#',/,.#',0',;. $.;$.;.&9,& "=;('/(#-(;F T.E,; $.;.A"9,=', 0,;.&.& A.8.%2,' 0,;. -"$"&(&" 9?E;D9"& D'"#/"% =,;.&,< $D.#',/. 0,;. -"$"&( 0,;. -"$"&(&(& ="B(2( >"%%(&9" +&,/'. +'C79,"8"'-('/(#-(;F VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİ Veri Tabanı Yönetim Sistemi VERİ TABANI Son kullanıcılar/programcılar Uygulama Programları/Sorgular Veri İşleme Yazılımları Sorgular Programlar Veri Tabanı Veri Giriş Yazılımları Veri Tabanı Tanımı (meta-veri L,%.'!4kF6,&,'?'";"%$.;0,;.-"$"&(2.2-,/.?;-"/( c,;. =+&,-./.&.& "=;('/"2( 0, $+=',I, 0,;. B"='"#(/(&(&< ="&. A";%'( "=&( 0,;.=. %D''"&"$.'/,',;.&.& 2"E'"&/"2(.C.&< $.; 0,;. -"$"&( =+&,-./ 2.2-,/.u&.& 0,;. 0,;. A"8'"'(E(&(& %?&-;?'7< V=;(I" $.; 0,;. -"$"&( =+&,-./ 2.2-,/.u&.& A";%'( 978,=',;9, %D''"&(I('";.C.& ";" =78',; 2D&/"2( $,%',&.;F!D $D A?&%2.=?&'"; $D;"9" "=;(&-('(?'";"% "C(%'"&/"=(B< -"&(/'";( 0,;.',I,%-.;F c,;. A";%'( "=&( "&9" 0,;. 0, 0,;. -"$"&(&9" 9,E.#.%'.%',; ="B"$.'/,2."C(2(&9"&2?&9,;,I,+&,/'.9.;FV&I"%A";%'(%D''"&(I('";(&<"=&("&9""=&( 2?;D& =";"-/"%-"9(;F %?&-;?'7.C.& 9,E.#.% -,%&.%',; %D''"&('/"%-"9(;F!,''. $.; 9,;,I,=, %"9"; 0,;. A"8'"'(E( 0,;./'.'.%.C.& -"$"&(&(& $7-7&'7E7&7 27;,%'. -,>9.-,9,I,%-.;F c,;. $7-7&'7E7 9,&9.E.&9,0,;. =+&,-./ 2.2-,/.u',;< 0,;. $7-7&'7E7&7& 2"E'"&/"2(.C.& $.; $7-7&'7% "'- 2.2-,/. %?&D2D< -,',%?/7&.%"2=?& 9,E.#.% 0,;. -"$"&( !4l

10 ="8('(/'";< 0,;. -"$"&( =+&,-./ 2.2-,/. ="8('(/'";(?'";"% "9'"&9(;('(;F 0,;. -"$"&( -"2";(/(< 0,;. -"$"&(&(& 0,;. "%-";('/"2(&( %"B2";F a'd#-d;d'"i"% $.; 0,;. -"$"&( A";%'( %";#('"="$.'/,'.9.;FU;&,%?'";"%$.;2,=">"-"I,&-,2.2,%;,-,;..C.&<0,;.',&$.;-";.>0,.%. /,;%,8 ";"2(&9"< >"0"=?''";(&9"& %"C"< %"C $.',- $D'D&"$.',I,E. -7;7 2?;D'"; +&,/'..%,&< $.; >";.-" /7>,&9.2..C.&< $.; =?'D&.%. ="&(&9"< =?'" $,''. D8"%'(%-"%. %"9"2-;? 0,=" $D B";2,'',; >"%%(&9" n?'/"82"?'/"8n -7;7 a &,9,&', 0,;. -"$"&( -"2";(/(&9".'% "9(/<?'"2( 0,;. -"$"&( $,'.;',&/,2.9.;F 1+8 0,;. -"$"&(&9" =,; "'"I"% 0,;. -.B',;.&. 0, 0,;.&.&A.8.%2,'?'";"%9,B?'"&/"2(.C.&%D''"&('"I"%?'"&0,;.="B('";(&($,'.;',;F GERÇEK İhtiyaçların Toplanması ve Analizi Kavramsal Tasarım Yüksek Düzey Bir Veri Modelinde Kavramsal Şema Belirli Bir VTYS nin Veri Modelinde VERİ TABANI Kavramsal Şema Veri Modeli Dönüşümü Fiziksel Tasarım İç Şema L,%.'!4sFc,;.-"$"&(-"2";(/(F VTYS'den bağımsız VTYS bağımlı !45m 6,;C,E.&0,;.-"$"&(&9"%.2"=(2"' -,/2.'.<?&D& $,''. $.; B,;2B,%-.A-,& $.; %D''"&(I('"; -";"A(&9"& "&'"#('"$.',I,% $.; -";89" $.; -"&(/'"/"< 0,;. -"$"&( '.-,;"-7;7&9, #,/"?'";"% "9'"&9(;('(;F c,;. -"$"&(&9"%. 0,;.< 27;,%'.?'";"%.#',/, -"$.?'9DED&9"& 9,E.#%,&9.;F *,&. %"=(-'"; 2.'.&,$.'.; 0, >"--" /,0ID- %"=(-'"; 9,E.#-.;.',$.'.;F!,''. $.; "&9"%. 0,;. -"$"&(< $.; 0,;. -"$"&( +;&,E.9.; 0, $,'.;'. $.; #,/"=" D=";F T?'"=(2(='"< 0,;.',& $.; #,/".C.& 2?&2D8 0,;. -"$"&( U;&,E.&9,& 2+8,-/,% /7/%7&97;F #,/"< $.; $.; 9,E.#%,&.& -"/2"=( -.B.&9, -"&(/'"/"2(&"< 0,;. -"$"&( +;&,E..2, %?#D/ "&(&9" $D 9,E.#%,&, 9,E.#.% -"/2"=( 9,E,;',;"-"&/"2(&"$,&8,-.',$.'.;F!,''. $.; #,/" -"&(/(&9" %D''"&('"&%"0;"/'";0,%D;"''";$7-7&7<$.;0,;./?9,'.-"&(/'";FT?'"=(2(='"<0,;.-"$"&( 978,=',;. 2(;"2(='" n%"0;"/2"'n 0, na.8.%2,'n 978,=',;< $D 978,=',;9,%. #,/"'"; 9" %"0;"/2"'#,/"0,.C#,/"?'";"%"&('(;'";FH"0;"/2"'0,A.8.%2,'978,=',;9,%.#,/"'";<

11 !"#$"%"&'(%*+&,-./0,!.'.#./1.2-,/. A";%'("&'"=(#'";">.-"B,--.%',;.&9,&<%D''"&('"I"%0,;./?9,'',;.9,A";%'(?'"I"%-(;FX,;.%. 6,',&,%2,' 0,;. -"$"&( -"2";(/(< %"0;"/2"' 978,=9,& A.8.%2,' 978,=, 9?E;D9D; PL,%.'F!4sQF %"0;"/2"' #,/" $,'.;',&.;F H"0;"/2"' #,/" -"&(/'"/"9"< %"0;"/2"'( =" 9" /"&-(%2"'( 0,;. /?9,'',;. %D''"&('"$.'.;F -"&(/'";F HD''"&(I('";(& 0,;. -"$"&(&(& ="B(2(&( "&'"/"'";(&" 0, $+=',I, /?9,'',/,',;.&. 2"E'";F H"0;"/2"' #,/"< A.8.%2,' 9,B?'"/" ="B('";(&(& 0";'(%'";< 0,;. -.B',;.< 0";'(%'"; ";"2(&9"%..'.#%. -.B',;.< 0,%(2(-'"=(I('";78,;.&9, =?ED&'"#(;F!D $"%(/9"& %"0;"/2"' #,/"< =7%2,% 978,='. $.; -"&(/'"/"9(;F T.E,; $.;.A"9,=',<%"0;"/2"'#,/"="8('(/0,9?&"&(/9"&$"E(/2(89(;F H"0;"/2"'0,;./?9,'',;.?'9D%C"=7%2,%978,='.?'9D%'";(&9"&<%"0;"/2"'$.;0,;. /?9,'.&9, -"&(/'( $.; 0,;. -"$"&( -"2";(/(&9" %"0;"/2"' -"2";(/9"& 2?&;"%. "9(/ B.="2"9"%. 0,;. -"$"&( =+&,-./ 2.2-,/.u',;.& C?ED /"&-(%2"' $.; 0,;. /?9,'. %D''"&/"%-"9(;'";F a &,9,&', /"&-(%2"' 0,;. 0,;. /?9,'',;.?'";"% 9" $.'.&.;',;F a >"'9,< %"0;"/2"' 0,;. /?9,'.&9,%. %"0;"/2"' #,/"< 0,;. -"$"&( =+&,-./ 2.2-,/.u&.& 0,;. /?9,'.&9, =,&.9,& -"&(/'"&/"'(9(;F!D;"9"%..#',/<.%. 0,;. /?9,'.";"2(&9"$.;9+&7#7/?'DB<$"8,&n/"&-(%2"'0,;.-"$"&(-"2";(/(n?'";"%"&('(;F r.8.%2,' -"2";(/ 2"A>"2(&9"< 0,;.&.&,& =7%2,% 0,;./.C.&< $,'.;',&.;F 1?&DC<.C #,/"(9(;F[C#,/"9,B?'"/"="B('";(&(< %"=(- A?;/"-'";(&(< %"=(- "'"&'";(&(< 0,;. -"$"&(&(& A.8.%2,' 9.E,; $7-7& 9,-"='";( -"&(/'";F [C #,/" 0,;. ="B('";(?'";"% $.'.&,&< A.8.%2,'0,;./?9,'',;.%D''"&('(;F[C#,/" ="8('(/0,9?&"&(/$"E(/'(9(;F Dış Şema-1 Son Kullanıcılar Kavramsal Şema İç Şema VERİ TABANI Dış Şema-1 V=&( $.; 0,;. /?9,'. %D''"&('";"%< "=&( A";%'( #,/"'";(&(,'9,,-/,% /7/%7&97;F L,%.'!4lFtC4#,/"/./";.2.F 9,E.#.% #,%.'9, 9?E"' $.; 2?&DID9D;F U;&,%?'";"%< $.; >";.-" /7>,&9.2..', $.; %,&- B'"&I(2( "=&( $.; %,&- /"&8";"2(&( A";%'( #,%.'',;9, /?9,'',=,I,%',;9.;F f7&%7.%.2.&.& "'"&'";( 0, 9D=9DED %,&9. B,&I,;,2.&9,& -"&(/'"="& 9(# #,/"'";?'D#-D;"$.'.; 9D=9DED 9,-"='";( -"&(/'";F T(# #,/" /,%"&.8/"2(< !455

12 9,E.#.% %D''"&(I( /?9,'',/,2.&9,< $7=7% $.;,2&,%'.% -"&(/'"/"9" %"0;"/2"' 0,;. /?9,'',;. %D''"&('"$.'.;F T(# #,/" -"&(/'"/"9"%D''"&('"&0,;./?9,'.<%"0;"/2"'#,/"&(&-"&(/'"&9(E(0,;./?9,'.=',"=&( ="9"A";%'(?'"$.'.;F!.; 0,;. -"$"&( 2.2-,/.&9,%. $D 9(# #,/"< %"0;"/2"' #,/"< 0,.C #,/" ="B(2(< V/,;.%"&`'D2"'1-"&9";-'";(e& PVZ1^Qu&.&tC#,/"/./";.2.?'";"%$.'.&.;vVZ1^< $.; 9+&7#7/ 0";9(; PL,%.'F!4sQF T(# #,/" -"&(/'"/"9" %D''"&('"& 0,;. /?9,'.&.&< %"0;"/2"'#,/"&(&-"&(/'"&9(E(0,;./?9,'.&9,&A";%'(?'/"2(9D;D/D&9"<9(##,/"9"& 8?;?'"I"%-(;F tc4#,/" 0,;. -"$"&( #,/"'";( $.;$.;.&9,& $"E(/2(8?'/"%'" $.;'.%-,< 0,;. 2+8'7E7 78,;.&9,& $.;$.;',;.=',.'.#%.',&9.;.'/.#',;9.;F c,;. -"$"&( #,/"'";( ";"2(&9"%. 9+&7#7/',;, ".- %D;"''"; ="&(&9"< 0,;. -"$"&( #,/" -"&(/'";(< C,#.-'. 0,;. %D''"&(I( 0,;. -"$"&( =+&,-./ 2.2-,/. ="8('(/'";(< 0,;. -"$"&(&( 0+%+&("."A&'(?+1-(.6B+&&+1-(CD(?+1-("='&"1'(!.; 0,;. $,'.;'. $.; B,;2B,%-.A-, 2?=D-'"&";"% ="B('/"2( 0, $D -,% "&'"/'(?'";"% -"&(/'"&/"2(.C.& $.;-"%(/ %"0;"/ 0, @,;C,E.& $,'.;'. $.; B,;2B,%-.A-, 2?=D-'"&";"% ="B('/"2( $"8,& 0,;. /?9,'',/,(?'";"% "9'"&9(;('(;F!D %(2(/9" 0, A.8.%2,' 0,;. $ECFEGHEI(?DFJ(.KLDIIDFJ(( H"0;"/2"'0,;./?9,'',;.<=7%2,%4978,='.0,;./?9,'',;.?'";"%$.'.&.;',;F6,;C,E.& $.; 9.8. %"0;"/ 0, %D;"''";.C,;.;',;F H"0;"/2"' $.; 0,;. /?9,'.&.& %"0;"/'";'" 2(&(;'(9(;F H"0;"/ =" 9" /?9,'.9.;Fc[/?9,'.&.&-,/,'%"0;"/'";(n0";'(%n<n+8&.-,'.%n<0,n.'.#%.n9.;Fc";'(%<B";2,'< =?'< A.8.%2,' =" 9" #.;%,-< -"&(/'"="& +8,''.%',;.2, +8&.-,'.%',;9.;F!.; B";2,' 0";'(E(< $7=7%'7E7 0, !45K

13 !"#$"%"&'(%*+&,-./0,!.'.#./1.2-,/. +8&.-,'.%',;..',-"&(/'"&"$.'.;FV=&(+8,''.%',;,2">.B0";'(%'";<$.;R0";'(%-.B.S(-"&(/'";'";F c,;. -"$"&(&9"%. $.; B";2,' 0";'(E(< $.; B";2,' -.B. +;&,E.9.;F c";'(% -.B..', 0";'(% +;&,E. c";'(%'";(& ="%(& $.; $.C./9, -"&(/'"&"$.'/,2. "C(2(&9"& 2?& 9,;,I, +&,/'.9.;F 9" =?'" %?/#D?'/"2(< B";2,'.& $.; 2">.$.&.&?'/"2(< $.; #.;%,--,%..#C.',;.& $,'.;'. B;?G,',;9,C"'(#/"2(2+8%?&D2D0";'(%'";";"2(&9"%..'.#%.',;9.;Fc";'(%'";0";'(%-.B',;..', 2(&(A'"&"$.'.;%,&<.'.#%.',;.C.&9,.'.#%.-.B',;.2+8%?&D2D9D;F!.;R.'.#%.-.B.S.'.#%.&.&.2/. 0,+8,''.%',;.=',-"&(/'"&(;F[%.0";'(%-.B.";"2(&9"$.;.'.#%.<.%.0";'(%";"2(&9"P5g5Q<-,%$.; 0";'(%'"$.;9,&C?%0";'(%";"2(&9"P5g&Q<="9"%";#('(%'(.%.9,&C?%0";'(%";"2(&9"P/g&Q?'"$.'.;F W";2,' -.B. 0";'(%'";'" %.#. -.B. 0";'(%'"; ";"2(&9" B";2,' 78,;,<$.;B";2,'42">.$..'.#%.2.97#7&7'27&FW;"-.%-,=,;.?'/"="&$.;9D;D/?'";"%<0,;. -"$"&(&(& ="'&(8I" >.22,2.8 B";2,'',;9,&?'D#/"2( 9D;D/D&9" $D.'.#%. 5g5 P$.;, $.;?%D&D;Q<"%2.&,="&.>.22,'.B";2,'',;2+8%?&D2D.2,/g&$.;.'.#%.-"&(/'"="I"%-(;FX.22,'. B";2,'',; A"%"- >,;%,2.& ="'&(8I" $.; B";2,'9, >.22,2. $D'D&/"2( %?#D'D.2, $D.'.#%.=. =+&,-./ 0,;. /?9,'.?'";"% >,/,& >.C c[/?9,'.78,;.&,=,&.%"0;"/'";,%',=,&6,&.#',-.'/.#c[/?9,'.9.;f 0DFPDNIDOQJFJG(?DFJ(.KLDIIDFJ( 6,;C,%',#-.;./ 0,;. /?9,'',;.< %"0;"/2"' 0,;. 9">" 97#7% 9" 9(# #,/"?'D#-D;D'"$.'.;F V&I"% $D /?9,'',; C?ED&'D%'"< 0,;. -"$"&( =+&,-./ "E< 0,.'.#%.2,' 0,;. /?9,'',;.9.;F 5ldmu'";9"%..'% 2.2-,/',; X.=,;";#.% 0,;. /?9,'.&. %D''"&/"%-".9.F X.=,;";#.% 0,;. /?9,'.&.& %";#('"="/"/"2( ;JRDFEFOJN(?DFJ(.KLDIJ( X.=,;";#.% 0,;. >.=,;";#.% $.; >.=,;";#.% '.-,;"-7;9,9,E.#.%"9'";'""&('"&9"'=,;',;.0,="B;"%'";$DC"'(#/"9"2(;"2(='".C497E7/ 0,DC497E7/?'";"%"&('"I"%-(;F X,;.C497E7/,P9"''"&/"&?%-"2(Q".-$.;9,&C?%(DC497E7/($D'D&/"%'"$.;'.%-,< !45N

14 9?'"='(?'";"%-,/2.',9.',$.',I,%-.;PL,%.'F!45m"QF "C(2(&9"& 9" >(8'(?'/"2(&" %";#(&< >.=,;";#.%?'/"="& =" 9" >.=,;";#.%.'.#%.',; ="&(&9"< %";/"#(%.'.#%.',; 9,.C,;,& 0,;..C.& 9,E.'9.;F a &,9,&',< "S(?DFJ(.KLDIJ( VE0,;./?9,'.(.'%?'";"%5lk59,+&,;.'/.#<9">"2?&;"5lks0,5ls59,$.;-"%(/ 9,E.#.%'.%',;="B('/(#-(;FVE/?9,'.&.&-,/,'%"0;"/'";(R%"=(--.B.S<R%"=(-<0,;.,',/"&(S<( 0, T2,-S 9.;F c,;.&.& $.;.2./ 0,;.',$.',&,& %7C7% $.;./. $.; 0,;.,',/"&(9(;F H"=(-'"; $.;$.;.=',.'.#%.'. 0,;.,',/"&'";(&9"&?'D#D;F H"=(- -.B. $,'.;'. +8,''.%-,%. %"=(-'";.C.& $.; %"'(B-"&(/'";F!.;%"=(--.B.<%"=(-.2/.<%"=(9(?'D#-D;"&0,;.,',/"&'";(&(&.2/.0,A?;/"-(.',-"&(/'(9(;F!D$"%(/9"&%"=(--.B.<-.B.%$.;0,;.-.B.-"&(/'"/"2(9(;FW";2,'+;&,%?'";"% 9+&7'7;2,< WVo1ex 0";'(% -.B. $D;"9" $.; %"=(- -.B.&,< B";2,'.& +8&.-,'.%',;. 9, 0,;.,',/"&'";(&" $,&8,-.',$.'.;F Y"-,/"-.%2,' 2,- -"&(/(&9"& A";%'(?'";"%<$.;$.;.&,$,&8,;?'/"="$.',& %"=(-'";< $.; 2,-?'D#-D;/"% 78,;, $.;$.;.&, $"E'"&"$.'.;F!D $"%(/9"& "E VE /?9,'.&.& X.=,;";#.% /?9,'9,&,& +&,/'. A";%(< DC497E7/ B?8.2=?&D&9"%. 0,;.&.&.C497E7/,.#";,-,9,$.'/,2.9.;PL,%.'F!45mIQF!+=','.%',"E/?9,'.&9,5g&.'.#%.',; ="&(&9"< /g&.'.#%.',; 9, /?9,'',&,$.'.;F!D 9" 0,;. -,%;";(&( +&,/'. +'C79, >.=,;";#.%="B(&(&-,;2.&,0,;.-"$"&(&9"-,%$.;=,;9,-D-D'/"2(=,-,;'.?'"I"%-(;F!D&D&'" #.#/,%-,9.;F V=;(I" ="B(2(&(&.'% $"#-"?'D#-D;D'/"2( 0, +8,''.%', 9, -IJONJHDI(?DFJ(.KLDIJ( X.=,;";#.% 0, "E /?9,'',;.&.& =D%";(9" 2+8,9.',& 2?;D&'";(< =,&. $.; /?9,' 0, ['.#%.2,' 0,;. /?9,'.&. +&,;.'/.#-.;F ['.#%.2,' 0,;. /?9,'.&.& -,/,' %"0;"/(.'.#%.( 9.;F ['.#%.',; =";9(/(='"< 0,;..C,;.2.&9,%..'.#%.',; /?9,'',&.;F T?'"=(2(='"<.'.#%.2,' $.; 0,;. -"$"&(< C,#.-'..'.#%. +;&,%',;.&9,&?'D#D;F U;&,%?'";"% L,%.'F!45m9 9,%..'.#%.',;< %>< 0, 9(;F H"0;"/2"'?'";"%.'.#%.',;< 2"-(; 0, 27-D&'";9"&?'D#"&.%.$?=D-'Dn-"$'?n'";'"%";"%-,;.8,,9.'.;F6,&,''.%',0,;.-"$"&(&9" >,; -"$'?.C.& $.; 9?2=" $D'D&D;F J"$'?&D& >,; 2"-(;( $.;$.;.=',.'.#%.'. 0,;.',;.& $.; -?B'D'DED9D;F 17-D&'";9".2, &.-,'.%',; $D'D&D;F W";2,'',;9,&?'D#"& $.; 0,;. -"$"&(&9" B";2,'',;.&WVo1ex-"$'?2D&9"-D-D'9DED97#7&7'7;2,<$D-"$'?9">,;B";2,'.C.&$.;2"-(;< B";2,'.&"'"&(<9,E,;.<2">.$.02F&.-,'.%',;.&.&>,;$.;..C.&9,$.;27-D&$D'D&"I"%-(;FVE /?9,'..', %";#('"#-(;('9(E(&9"< -"$'? 2"-(;'";( %"=(-'";"< &.-,'.%',;.2, 0,;.,',/"&'";(&" !45]

15 !"#$"%"&'(%*+&,-./0,!.'.#./1.2-,/.!.; -"$'?.C,;.2.&9, 2"-(;'";(& 2(;"2(+&,/'.9,E.'9.;"&I"%<.%.2"-(; $.;$.;.&.&"=&(?'"/"8F!.;-"$'?9"%. 27-D&<="&.&.-,'.%2"=(2(2"$.--.;F!.; -"$'?&D&>,;2"-(;(<$.;="9"$.;%"C 27-D&9,E,;.0"2(-"2(='"-,%"&'"/'(?'";"% -"&(/'"&"$.'/,'.9.;F 1+8 %?&D2D 27-D& 9,E,;P',;Q. "&">-";(?'";"% "9'"&9(;('(;F V&">-";'";(& 9.E,; +&,/'..#',0. A";%'( -"$'?'"; ";"2(&9" $"E'"&-(=( 2"E'"/"%-(;F!D =?''"< %D''"&(I(&(& 0,;. -"$"&(&" =+&,'--.E. $.; 0,;. A";%'( -"$'?'";9"&"'(&"$.'.;F ['.#%.2,' 0,;. -"$"&( -"2";(/(&9" -"$'?'";< $,''. $,''. A?;/'";" D="I"% #,%.'9,?'D#-D;D'D;F!D %D;"''"; &?;/"'.8"2=?& %D;"''";(< A?;/'"; 9" &?;/"' A?;/?'";"% $.'.&.;F!,# "=;( &?;/"' A?;/ $D'D&D; 0, $D&'"; $.;.&I.<.%.&I.<02F&?;/"'A?;/'";?'";"% "&('(;F ['% 7C &?;/"' A?;/'";?'DB 9">" C?% 9">" %D''"&('/"%-"9(;F U;&,%?'";"% $.;.&I.&?;/"'A?;/$"2.-?'";"%<>,; 0, = %??;9.&"-'";(.%. "=;( 27-D&9" -D-D'/"'(9(;F Z?;/"'.8"2=?& n.=.n $.; -"2";(/.C.& /?9,'',;.&9,& A";%'(?'";"%<.'.#%.2,' /?9,'9, 0,;..C,;.2.&9,%..'.#%.',;.&-7/70,;.-"$"&(?'D#-D;D'D;%,&-"&(/'"&/"%8?;D&9"9,E.'9.;F!.; -"%(/ -,/,'.'.#%.',;?'D#-D;D'9D%-"& 2?&;"<.2-,&9.E.&9, $D&'";9"& =,&..'.#%.',; -7;,-.',$.'.;F ['.#%.2,' /?9,'.&,& +&,/'. 72-7&'7%',;.&9,& $.;. $D9D;F f7&%7 A";%'( P"QH"9"2-;?>";.-"2(PHXQ d P1 a b c d 1 c P1 a KH 3 b 2 P P1 Map-Poligon KH P1 P2 Poligon-Çizgi Poligon P1 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 KH g e 6 5 P2 e f g P2 a b c d e f g Çizgi a b c d e f g b Çizgi-Nokta Çizgi a b c d e f g f b Nokta-1 Nokta L,%.'F!45m!.; %"9"2-;? >";.-"2( 0, (a (b (c (d !45b

16 78,;.&, %D;D'/D#-D;F!D &,9,&',.'.#%.2,' /?9,' C?ED %,8 n8";.an?'";"% &.-,',&.;F 6,;C,%-,& 9,.'.#%.2,' /?9,'.& B?B7'";.-,2. C(%(#(&9"&.-.$";,& >(8'" ";-/(#< 2.2-,/',; C?% %";/"#(% 0,;..C,;,& P+;&F /7>,&9.2'.% 8JUJNHDI(?DFJ(.KLDIIDFJ( "'"&'";(&(& 0, $.;$.;.=', &"2('.'.#%.'.?'9DED&D 0, $.; ,C,&,% 2D&";F!D&'";< C,#.-'..&9,%2',/, -.B',;.< $.;$.;.=',.'.#%.'. %"=(-'";(& %"=(-'";(& 9.2% 0,;. ="B('";(&(& 2,C./.&9, "/"C.=. B,;A?;/"&2 0, %"=&"%'";(&(&,&.=. #,%.'9, %D''"&(/(9(;F!D&D&.C.&< ="&(- 8"/"&(< 9,B?'"/" 0,.#',/ $.; 9,E,;',&9.;/, ="B('(;F *"&(- 8"/"&(< $.;.#',/.& "'9(E( 8"/"&9(;F T,B?'"/" "'"&( r.8.%2,' 0,;. /?9,'',;. C?ED&'D%'" n0,;. ="B('";(n?'";"% "&('(;F nt?2=" ="B(2(n 9,&9.E.&9,.2, $.; 0,;. "&'"#('(;F!D;"9"%. "=(;(/ +&,/'.9.; 9.8.',;<'.2-,',;<=(E(-'";<%D=;D%'";<0,"E"C'";%(2"I"-"&(-('"I"%-(;FV=;(I"2(;"'(,;.#./'.0, 0DVDI("GEPIM(?DFJ(EWMIEFM(!D %(2(/9"< 0,;.'/,%-,9.;F 1+8 %?&D2D 0,;. ="B('";(&(& $D;"9" "&'"-('"&'"; 9(#(&9" 9">" BJUJIDFX( C?% $?=D-'D?'"$.'.;',;F!"8,& -,% $?=D-'D 9.8.',; 0,%-+;<.%. $?=D-'D 9.8.',; 9, /"-;.2?'";"% "&('(;'";F W,% C?% -7;9, 0,;.< ,;. ="B(2(&9" U;&,%?'";"% $.; &D/";"'";( -,% $?=D-'D $.; 9.8.9, -D-D'"$.'.;F V=&( !45d

17 !"#$"%"&'(%*+&,-./0,!.'.#./1.2-,/. ".- 1"=(2"' *7%2,%'.% Y?9,'. P1*YQ.C.&?'D#-D;D'"I"% 978,&'. $+'7/',/,',; ";9(#(% "'"&'";9" 9,B?'"&(;F T,B?'"/" 2"-(; =" 9" $"#'"=";"% $.;.&I. 2"-(; $D'D&D;<?&D.%.&I. 2"-(;.8',;<,& 2?&9" 2?&D&ID Sütunlar Satırlar Satır 1 Satır 2 Satır 3 Satır 1 Satır 2 Satır 3 2. satır 4. sütun girişi &JHQDIDFX( T.8.',;9, 2"$.-?'";"% "'(&(;F!D ="B( 27;,%'. $.;-"%(/ $.'.&,& '.2-, 0,;. ="B(2( %D''"&('(;F U;&,%?'";"% >";.-" 78,;.&9, $.; %";"=?'D&D x.2-,',; 2(;"'(,;.#./'. =" 9" $"E'"C'( $.;,',/"&(&( 2.'/, =" 9" '.2-,=, =,&. "C(2(&9"& 9,E.'9.;F f7&%7 >,;.%..#',/ 9, 2(;"'(,;.#./. 0, 0,;.&.& =,&.9,& '.2-,',; 9,E.#%,&?'";"%< 9,E.#%,&',;.& A.8.%2,' "9;,2',;.&. 2"%'"/"% 78,;, $.;'.2-,9,>,;,',/"&<%,&9.9,E,;.="&(&9"<'.2-,9,%,&9.&9,&$.;2?&;"%.,',/"&"$.; $D'D&9D;D;F x.2-,&.& 2?&,',/"&(.C.& $D $?# f.a- =+&9, $"E'"C'( $.; '.2-,9, >,;,',/"&< %,&9.&9,& $.; 2?&;"%. Baş göstergeç,',/"&="&(&9"%,&9.&9,& $.; +&I,%.,'"/"&.C.& 9, değer gösterge değer gösterge değer gösterge 1(;"'(,;.#./'.="B(&(& -,;2.&,?'";"%<$"E'"C'('.2-,,',/"&'";( 9.2% 78,;.&9, !45k L,%.'!45KF!"E'"C'('.2-,0,;.="B(2(F BOŞ

18 ";9(#(%"'"&'";9"-D-D'/"%8?;D&9"9,E.'9.;Fc,;.,',/"&'";(9.2%78,;.&9,A";%'(A.8.%2,' "'"&'";" 9"E('/(#?'"$.'.;< C7&%7 $D "'"&'";(& "9;,2',;. >(8'(?'/"%'" $.;'.%-,< A"8'"9"& 9,B?'"/" MSMQIEFX( *(E(- 9" $.; 0,;. '.2-,2.9.;F V&I"% '.2-, 0,;. ="B(2(&9" '.2-,=,,%',/, 0, C(%";-/"'"; '.2-,&.& $.; =,;.&9, ="B('"$.'.;%,&< =(E(- 0,;. ="B(2(&9" $D.#',/',; $D< =(E(-(& =,&. 72-7&7?'D#-D;"I"%-(;F *(E(--"&,',/"& C(%";-/".#',/. 9, C(%";('"&,',/"& =(E(-",& *(E(- ";9(#(% 9,B?'"/" "'"&'";( %D''"&('(;F!D&D&'" "'"&'";(%D''"&('/"2(9D;D/D&9"<=(E(-.C.&=,-,;.$7=7%'7%-,$.;9,B?/"$'?ED"=;('(;0, =(E(-,',/"&'";( =(E(- -"$"&(&9"& $"#'"=";"% *(E(--".#',/',; >,B =(E(-(& $D "9;,2 =,&.',&/,'.9.;F 1+8 %?&D2D "9;,2< =(E(- *(E(-0,;.="B(2(2.2-,/="8('(/'";("'"&(&9"?'9D%C"%D''"&(#'(9(;FU;&,%?'";"%$.; =?;D/'"=(I(&(& "'- ="&. "'- C"E(;('/"2(< ="B(2(&( $YRFYNIEFX( HD=;D% -" '.2-, ="B(2(&9"9(;F V;"9"%. A";% C(%(#'";(& -,% $.; DC-"&< %D=;D%-".2,.%. DC-"&="B('/"2(9(;F67&'7% >"="--" 2(%C" %";#('"#('"& yığıt tabanı yığıt göstergeci yığıt girişleri HD=;D% 0,;. ="B('";( 9" ";9(#(% 9,B?'"/" "'"&'";( =" 9" HD=;D% 0, 0,;. C(%";-/".#',/',;. 2?&DID&9" $D =,&. 78,;,=,&.',&.;PL,%.'F!45]QF HD=;D% 0,;. ="B(2( 9" 2.2-,/ ="8('(/'";( "'"&(&9" %D''"&(/"'"&($D'/D#-D;FU;&,%?'";"%<$"-I>/?9D&9"C"'(#"&$.;.#',-./2.2-,/.C,#.-'. %D''"&(I('";(&.#',;.&.$.;%D=;D%-"-D-";"%+&I,'.%2(;"2(&(%?;D/D#?'D;F "SEPIEFX( VE"C 0,;. $"8( %"0;"/'"; X.=,;";#.% 0,;. /?9,'.&. "C(%'";%,& 0,;.'/.#-.F!D %(2(/9" 0,;. ="B(2( %?&D/2"' 0,;. =+&,-./.&9, C?% %D''"&('/"%-"9(;F a &,9,&',< %?&D/2"'0,;.="B('";(.&I,',&.;%,&9,"=;(I",',"'(&"I"%-(;F !45s yığıt için ayrılmış blok genişleme alanı L,%.'!45NF*(E(-0,;.="B(2(F

19 !"#$"%"&'(%*+&,-./0,!.'.#./1.2-,/. VE"C9,;.&'.E.9,&9.E.&9,<%+%-,&="B;"E",&D8D&$.;=?'9"%.97E7/2"=(2(9(;F T7E7/',;.& $D'D&9DED ="-"= %"-/"&'";.2, "E"I(& 978,=',;.?'";"% "&('(;F T?'"=(2(='" 9,;.&'.%< "E"C-"%. 978,= 2"=(2(?'";"% -" 97#7&7',$.'.; PL,%.'F!45bQF e& %D''"&('"&"E"C="B(.%.'."E"C="B(9(;F[%.'."E"C="B(9">,;$.;.C97E7/.C.&,&C?%.%. 97E7/$D'D&D;QFT.E,;"E"C="B('";(&9"&$"8('";(9+;-'7"E"C="B(<2,%.8'."E"C="B(<o4 "E"C="B(9(;FT+;-'7"E"C="B(9">,;$.;.C97E7/.C.&9+;-<2,%.8'."E"C="B(9"9"2,%.8 97E7/$D'D&D;F VE"C 0,;. ="B('";( 9,E.#.% %D''"&('/"%-"9(;F[%.'."E"C="B(&(& $+=', >,;.C 97E7/ %,&9.2.&, ".-?'"&.%. 97E/,.C.&.%. $D'D&9D;D;F ee,; 97E7/ $.; DC kuyruk başı göstergeci V1 V2 V3 V4 kuyruk için ayrılmış blok L,%.'!45]FHD=;D%0,;.="B(2(F kuyruk sonu göstergeci 97E7/.2, $D n$?#n "&'"/(&9" $.; 9,E,; -"#(="I"%'";9(;F V'-,;&"-.A?'";"%< 2(;"9"< U;&,%?'";"% 97E7/ 9,E,;.42?' 97E7/ 9,E,;.42"E 97E7/ 9,E,;. 2(;"2(&9"< 9,B?'"&(;F!D 9D;D/9" "E"C -.B. 0, "E"C 9,;.&'.E. $.'.&.=?;%,&< $,''. $.; 97E7/ "9;,2. %?'"='(%'",'9,,9.',$.'.;F T">" +&I, "E"C 0,;. ="B(2(< >.=,;";#.% +8,''.% /?9,'',&/,2.&9, 2?& 9,;,I,,-%.'.9.;F!D $"%(/9"& C?% %D''"&(/ "'"&( $D'/D#-D;F 2(;"'"&/(# 0,;.&.&.%.'. "E"C 0,;. 78,;.&9, "=&( ="B('"I"% ";"/"'";.C.&<.%.'. ";"/" -,%&.E. %D''"&('"$.',I,%-.;F!D< Z 2"=(9" 0,;..C.& apzq?'"& 2(;"'(,;.#./'. $D +8,''.%', C?% 2"=(9" 0,;. 9D;D/D&9" Kök İç düğüm Uç düğüm 0. düzey 1. düzey 2. düzey 3. düzey C?%+&,/'.$.;%"8"&C-(;F!D&D&'"$.;'.%-, ( Ağaç derinliği = 4 "E"C 0,;. ="B(2(.C.& 9, =,&. L,%.'!45bF[%.'."E"C0,;.="B(2(F 978,&',&/,2.?'9D%C"B;?$',/'.9.;F BKHRE(EWMIEFM(CD(+FJOJG(,DNVJNIDFJ((!.; 9?2=" %"=(-'";9"&< %"=(-.2,0,;.,',/"&'";(&9"&?'D#D;Fc,;.,',/"&( 0,;.&.& %7C7% 9,B?'"/" $.;./.?'"& $.- ',;9,&?'D#D;F!=-,$7=7%'7E79?&"&(/$"E(/'($.; $.;2+8I7%%";"%-,;9.;FX,;%"=(-"'"&(&9"%.0,;.<$.;0,;.-.B..',-"&(/'(9(;FH"=(--.B.="9" !45l

20 %"=(- A?;/"-(.2,< %"=9(?'D#-D;"& "'"&'";(&.2./',;. 0, 0,;. -.B',;..', -"&(/'"&(; PL,%.'F!4 5dQFVE0,;./?9,'."C(%'"&(;%,&$D%"0;"/'";9"&$"8('";(&"%(2"I"9,E.&.'/.#-.F H"=(- -.B. "=&( +8,''.%-,%. %"=(-'";.C.& $.; %"'(B -"&(/'";F T.E,; $.; "&'"-(/'"< "=&( %"=(- -.B.&9,%. %"=(-'"; "=&( "'"&'";9"&?'D#D;F H"=(-'"; 2"$.- =" 9" 9,E.#%,& D8D&'D%-"?'"$.'.;',;F 1"$.-4D8D&'D%'D %"=(-'"; 2"$.- D8D&'D%-"%. %"=(- "'"&'";(&9"&?'D#D;F 1(%C" %";#('"#('"& $.; 9D;D/?'";"%< $,'.;'. $.; %"=(- "'"&(&9" =,; "'"I"% 0,;. D8D&'DED&D& 9,E.#,$.'/,2.< %"=(- "'"&( D8D&'DED&D& 2"$.- U;&,%?'";"% B";2,' 2">.B',;.&.&.2./',;.&, ".- %"=(-"'"&(&(&2"$.- $.; D8D&'D%-" -"&(/'"&/"2(< D8D&.2./',;.& %(2".2./',;.C.& 9,B?'"/" =,;..2;"A(&" =?' "C"I"%-(;F V=&( #,%.'9,< B";2,'.& =,;.&.& B";2,' 2(&(; %??;9.&"-'";(='"-"&(/'"&/"2(9D;D/D&9"<$D"'"&(&$7=7%'7E7&72"$.',#-.;/,%C?%8?;?'"I"%-(;F!D 9D;D/9" 9,E.#%,& D8D&'D%-"%. %"=(- "'"&'";(&9"&?'D#"& 9,E.#%,&4 D8D&'D%'D %"=(-'"; %D''"&('(;F T,E.#%,&4D8D&'D%'D 9.E,; $.; 9D;D/ %"=(-'";(&2,C/,'.("'"&'";"2">.B?'/"2(9(;F!.;"'"&(&(&2,C/,'.?'/"2($"8(%"=(-'";9"$D "'"&.C.& $.; 0,;. 9,E,;. $D'D&"/"="$.',I,E. U;&,%?'";"% %??;9.&"- 9,E,;',;.&9,&?'D#"& $.; %"=(--" 8 %??;9.&"-( 2,C/,'.?'";"% -"&(/'"&/(#2"< $"8( %"=(-'";9" ="'&(8I" y 0,= 9,E,;',;. $D'D&"$.',I,%-.;F L,%.'F!45d $.; B";2,', ".- H"=(- "'"&( 0, %"=(- %?'"='(E( "C(2(&9"& #,%.'9,%. 2,/$?'',; -,;I.>,9.'/.#-.;F V=&(-.B-,2"$.-D8D&'D%'D%"=(-'";9"&?'D#"&9?2="'";$"8,&2"$.-4D8D&'D%'D 9?2="?'";"%"&('(;FT,E.#%,&4D8D&'D%'D9?2="9,&9.E.&9,<"=&(-.B-,9,E.#%,&D8D&'D%'D %"=(-'";9"&< =" 9" A";%'( -.B-, %"=(-'";9"&?'D#"& 9?2=" "&'"#('(;F 1"$.-4D8D&'D%'D $.; %"=(- "'"&( 0, %"=(- 2(&(;'";( $.; #,%.'9, 9?2="9" $D'D&/"2(?'"2(?'/"="&+8,'%";"%-,;',;P{< %"=(- A?;/"-( %"B2";F 1"$.-4D8D&'D%'D 9?2="'";.C.&< %"=(- "'"&( D8D&'D%'";( 0, %"=(- "'"&'";(&(& 2(;"2( %"=(- A?;/"-(&( -"&(/'"/"=" =,-,;'.9.;F T,E.#%,&4D8D&'D%'D 9?2="'";9".2,<%"=(-"'"&(0,;.-.B.%?9'";(<%"=(--.B.%?9'";(.',%"=(-"'"&(0,%"=(-2?&D %";"%-,;',;.%"=(-A?;/"-(&(-"&(/'";F *D%";(9" 9" "/"C.=. B,;A?;/"&2 0, %"=&"%'";(&(&,&.=. $.; #,%.'9, %D''"&(/(9(;F!D&D&.C.& 0,;. 9?2="'";( %,&9. $"#'";(&" #,%.'9, 0,;. 9?2="'";(&",%?'";"%< -"/"/,& $"%(/9"& 0,;. 9?2="'";( 97#7&7',$.'.;F T78,&2.8 9?2="'";9" %"=(-'";.'% $.; 2(;"9" Kayıt Parsel-no Alanı Değeri Sahibi Yeri Mehmet Köse , , kayıt alanı kayıt alanı sonu L,%.'!45dF!.;B";2,',".-%"=(-F kayıt sonu !4Km

YGS. Yükseköğretime Geçiş Sınavı Analiz Karnesi. Sosyal Bilimler. Türkçe. Temel Matematik. Fen Bilimleri. Netler. Puanlar. Kitapçık : Cevap Anahtarı

YGS. Yükseköğretime Geçiş Sınavı Analiz Karnesi. Sosyal Bilimler. Türkçe. Temel Matematik. Fen Bilimleri. Netler. Puanlar. Kitapçık : Cevap Anahtarı Yükseköğretime Geçiş Sınavı naliz Karnesi dı KTILIM N ŞVŞT FEM Sınav dı SINVI 4 Okul dı 40 28 6 6 26,0 32 24 4 4 23,00 8 4 0 4 4,00 1 8 4 3 7,00 12 4 4 4 3,00 8 3 2 3 2,0 0 0 0,00 13 1 0 12 1,00 lar Türü

Detaylı

+. = (12 - ).12 = 12.12 -.12 = 144 1 = 143. b a b. a - = 3 ab 1 = 3b. b - = 12 ab 1 = 12a. Đşleminin sonucu kaçtır? + = 230 23 + = 10 + 23 = 33 : 3

+. = (12 - ).12 = 12.12 -.12 = 144 1 = 143. b a b. a - = 3 ab 1 = 3b. b - = 12 ab 1 = 12a. Đşleminin sonucu kaçtır? + = 230 23 + = 10 + 23 = 33 : 3 Ö.S.S. 000 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ., 0,, + Đşleminin sonucu kaçtır? 0, A) B) C) D) E) Çözüm, 0,, + 0, 0 + 0 +. + : Đşleminin sonucu kaçtır? A) B) C) D) E) Çözüm + : ( ) +. ( - ).. -. b a. a - ve

Detaylı

YARGI AKADEMİ EĞİTİM KURUMLARI 30.11.2013 LİSANS TÜRKİYE GENELİ DENEME-1

YARGI AKADEMİ EĞİTİM KURUMLARI 30.11.2013 LİSANS TÜRKİYE GENELİ DENEME-1 YRGI KDEMİ EĞİTİM KURUMLRI 30.11.2013 LİSNS TÜRKİYE GENELİ DENEME-1 d Soyad : Öğrenci No : 27088815852 İl : 27 -GZİNTEP Kurum : 210 -GZİŞEHİR YRGI KDEMİ Branş : Türkçe Matmtk Tarih Coğrfy Vatndlk GelPsk

Detaylı

YGS. Yükseköğretime Geçiş Sınavı Analiz Karnesi. Sosyal Bilimler. Türkçe. Fen Bilimleri. Temel Matematik. Netler. Puanlar. Cevap Anahtarı.

YGS. Yükseköğretime Geçiş Sınavı Analiz Karnesi. Sosyal Bilimler. Türkçe. Fen Bilimleri. Temel Matematik. Netler. Puanlar. Cevap Anahtarı. HSRET NVDR Sınav 4 0 1 1 1 40 26 4 10 2,00 31 26 2 3 2,0 9 4 1 4 3,7 17 9 3 8,2 6 4 4,00 9 2 2 4,0 0 0 0,00 lar YGS- 274,939 242,29 12 249,930 232,684 16 309,749 28,874 17 301,621 281,07 22 321,78 283,121

Detaylı

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır.

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. 1 Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. Kitaptan azami seviyede yararlanılması amacıyla Cadem CATIA Kitabı Türk CAD/CAM dünyasına

Detaylı

KAYAŞEHİR 19. BÖLGE KURALI SATIŞTAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLER

KAYAŞEHİR 19. BÖLGE KURALI SATIŞTAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLER ENDEKSİ KDV 1 344322 1 Standart Konut 2 MMA Endeks 1 201334432200000C2001 0 0 C2-22 2.BODRUM 1 2+1 88,79 78,7 K-D 188327 15 28.249 96 1.667,48 20 37.665 108 1.395,02 25 47.082 120 1.177,04 40 75.331 120

Detaylı

!"#$%"&'(")(&*($+,-(&.&*/0&*12& !"#$!%&$ Gereksinimler KURUM VE KURULUŞLAR. Gereksinimler

!#$%&'()(&*($+,-(&.&*/0&*12& !#$!%&$ Gereksinimler KURUM VE KURULUŞLAR. Gereksinimler !"#$%"'(")(*($+,-(.*/0*12!"#$!%$ '($)$ *+*!,+$-.+/.$!.!012.$!"#$%"'(")(*($+,-((",7%89"-%:($+,0,0+,-,";%1"?-",8@,%A9:"%0-9B >#"#0-%:+%@98C'#>(")(",8,)18,D!"#$%"'(")(*($+,-(>(",B,0",8(0(0EF/"(+(:%"%8DG,:0/"/H(D

Detaylı

!!!"#! $ %!& & "' (%& )*

!!!#! $ %!& & ' (%& )* !!!"#! $ %!& & "' (%& )* "!+!!"# # # $%#&'"()* +, --.-/ 0 12 3-%.24353356 3356 0 077-!8##8!9!8!:+'9)"!";;8"!:!' ""2

Detaylı

( % """ ) * $*" + 62!%2*7289" ) * 62!%2*,""728 0 *24 ' %3 =3%>3# 0 ;%>;# 00 ;%?@1 00 ;%?@65%6/"*6;*A..0@..) 0B

( %  ) * $* + 62!%2*7289 ) * 62!%2*,728 0 *24 ' %3 =3%>3# 0 ;%>;# 00 ;%?@1 00 ;%?@65%6/*6;*A..0@..) 0B ! "#$%%& ' (!"#$"%"& ' ( % """ ) * $*" +,- / %" 1","1*%2%*1"34""%* "1" ( (""" * ""5 ""3"-& 62!%2*7289" ) 62!%2*-&" ) 62!%2*1%" + ( :&33&;,"65%< * 62!%2*,""728 62!2*%2""728 *24 ' %3 =3%>3# ;%>;# ;%?@1 ;%?@65%6/"*6;*A

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu Soru 1. A cismi, mercek Λ ve asal eksene dik olan Z düzlem aynası arasında bulunmaktadır. Ayna, mercek ve cisim ışığı geçiren bir kap içinde bulunmaktadır (şekildeki gibi). Bu sistem cismin iki tane görüntüsünü

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

İÇİHÛEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM CĞİTİM V V RGİL NDİRİLM Sİ İL İLGİLİ G N L AÇIKLAMALAR

İÇİHÛEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM CĞİTİM V V RGİL NDİRİLM Sİ İL İLGİLİ G N L AÇIKLAMALAR İÇİHÛEKİLER ÖNSÖZ 5 II. ÖNSÖZ 1 SİMGELER VE KISALTMALAR 9 TABLOLAR / ŞEKİLLER DİZİNİ 10 İÇİNDEKİLER 11 GİRİŞ 1 7 BİRİNCİ BÖLÜM CĞİTİM V V RGİL NDİRİLM Sİ İL İLGİLİ G N L AÇIKLAMALAR I- EĞİTİM KAVRAMI,

Detaylı

SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU

SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU EM7204 EM7103 30B74 Alice 72MAY80 AS160 Silaz Efe Bermeo SASA-1 DKC6903 EBEVEYN

Detaylı

/ 19 0123(/ 1) 5 # + 22 + ', E1 >( D1 4. 4 - D2

/ 19 0123(/ 1) 5 # + 22 + ', E1 >( D1 4. 4 - D2 # $ $ % 1 # & ' 2 ( & ) *+, 9 - & ) *+, D. & ) *+, 3 + & ) *+, 1B / 19-0#0( 1E 0123(/ 1) 0 & - 4 1* 5 # + 22 6. 2D 6 7$. 2* 0884 9 91 : % / 2 9E / ; 9) + ', E1 ',

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU

II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU LG30597 MOTRIL CHILLAN COVENTRY EBEVEYN HATLAR WW93 ve LSF80 Ankara-2015 LG30597,

Detaylı

A)1/2 B)2/3 C)1 D)3/2 E)2

A)1/2 B)2/3 C)1 D)3/2 E)2 SORU1: Eşit bölmeli bir çubuğa büyüklükleri 2F,F olan F1,F2 kuvvetleri şekildeki gibi dik olarak uygulanıyor. F1,F2 kuvvetlerinin O noktasına göre momentlerinin büyüklüğü sırasıyla M1,M2 olduğuna göre,m1/m2

Detaylı

İçindekiler. www.berkeplastik.com. PVC-U Grubu. PP-R Grubu. PE-X Grubu. Altyapı Grubu. Metal Grubu. Isıtma Grubu

İçindekiler. www.berkeplastik.com. PVC-U Grubu. PP-R Grubu. PE-X Grubu. Altyapı Grubu. Metal Grubu. Isıtma Grubu İçindekiler PVC-U Grubu 9 PP-R Grubu 25 PE-X Grubu 41 Altyapı Grubu 7 45 Metal Grubu 47 Isıtma Grubu 57 PVC-U Grubu PVC-U Boru ve Ek Parçaları PVC-U BORULARI 3.2 TS 275 EN 1329 (B TİPİ) 1110.A.015 50-150

Detaylı

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları...

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları... ÜNİTE Safa No............................................................ 79 98 Fonksionlar Konu Özeti...................................................... 79 Konu Testleri ( 8)...........................................................

Detaylı

! " # $ % $ &'() % *! ) +

!  # $ % $ &'() % *! ) + ! "# $% $&'() % *! ) + !" #$%& '% ( ')))'% ( *+,* -, -./001 2#. / *012/,*3, 422500-6+(078 9 50078 : ; ,?2-@2 2 : 7+A0-A2, @/ 6+(0,78 A 7B C =2 78,,7-52%7,, D 422E4F20, 422A2,,,2B 4-C00

Detaylı

TÜRK VE KIBRIS ÜNİVERSİTELERİ ÜNİVERSİTEMİZ NOT SİSTEMİNDEKİ KARŞILIĞI

TÜRK VE KIBRIS ÜNİVERSİTELERİ ÜNİVERSİTEMİZ NOT SİSTEMİNDEKİ KARŞILIĞI TÜRK VE KIBRIS ÜNİVERSİTELERİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi 01.10.2002 tarih ve 37/22 sayılı Üniversitemiz S notu YT P notu DV U notu YZ EX notu MU I notu EK olarak, diğer notların aynen kabulü. Adnan

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... SİMGELER VE KISALTMALAR... TABLOLAR / ŞEKİLLER DİZİNİ... GİRİŞ... BİRİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... SİMGELER VE KISALTMALAR... TABLOLAR / ŞEKİLLER DİZİNİ... GİRİŞ... BİRİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... SİMGELER VE KISALTMALAR... TABLOLAR / ŞEKİLLER DİZİNİ... GİRİŞ... BİRİNCİ BÖLÜM EĞİTİM VE VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR I- EĞİTİM KAVRAMI, TANIMI VE ÖNEMİ...

Detaylı

Giri! " # $$ $% & ' ( ( " % )* + ) ( (, # $$ $% - ( (. % / - ) ) 0 $1 1 23 1! 1 4 ( - * ( 5! 6 *78 55 29 ( :;< = 1 ( 4 >? 1 4 ( 1

Giri!  # $$ $% & ' ( (  % )* + ) ( (, # $$ $% - ( (. % / - ) ) 0 $1 1 23 1! 1 4 ( - * ( 5! 6 *78 55 29 ( :;< = 1 ( 4 >? 1 4 ( 1 Giri Giri! " #$$$%& '(( "%)*+) ((, #$$$%-((. %/-)) 0 $11231!14(-*(5!6 *785529(:;< = 1(4>?14(1 Giri /(! 9 1/!! >9 /(!5(@!! 41( (!!!7 %#>(1#$$$>% 1, (!+9 -!+ (!+ A ( + *>4>9!+9!@49 4@9!( ( (!! 1( 4 4@ 4(!-!@!9!

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ VII IX XXXIII 1. BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR SÖZLÜĞÜ - İŞLERİN SINIFLANDIRILMASI VE 4857 S. İŞ KANUNUNUN GENEL GEREKÇESİ I. TEMEL KAVRAMLAR VE İŞLERİN SINIFLANDIRILMASI

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HARİTA TABANLI PLANLAMA VE YÖNETİM Prof.Dr. Vahap TECİM Dokuz Eylül Üniversitesi HARİTADAN DA ÖTE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ BİLGİ SİSTEMİ Donanım Yazılım Veriler Personel Yeryüzü

Detaylı

Lisans Yerleştirme Sınavı 1 (Lys 1) / 19 Haziran 2010. Geometri Soruları ve Çözümleri. ABC bir üçgen CA = CD. m(acd) = m(dcb) m(bac) = 80.

Lisans Yerleştirme Sınavı 1 (Lys 1) / 19 Haziran 2010. Geometri Soruları ve Çözümleri. ABC bir üçgen CA = CD. m(acd) = m(dcb) m(bac) = 80. Lisans Yerleştirme Sınavı (Lys ) / 9 Haziran 00 Geometri Soruları ve Çözümleri. ABC bir üçgen CA = CD m(acd) = m(dcb) m(bac) = 80 m(abc) = x Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir? A) 40 B) 45 C) 50

Detaylı

Etiketlemede yer alan değerler sırasıyla Yakıt tasarrufu / Islak zeminde fren performansı ve Dış gürültü seviyesidir. Fiyat kolonu tavsiye edilen KDV

Etiketlemede yer alan değerler sırasıyla Yakıt tasarrufu / Islak zeminde fren performansı ve Dış gürültü seviyesidir. Fiyat kolonu tavsiye edilen KDV 6 Ocak 2014 ULTRA YÜKSEK PERFORMANS LASTİKLERİ EBAT Y/H DESEN ORJİNAL EKİPMAN KOD FİYAT KK / TAKSİT 55 SERİ 205/55R16 91Y SPORT MAXX RT VW EOS 530099 236 247 E/A ) 215/55R16 97W XL SP FASTRESPONSE 524430

Detaylı

MIGUEL ILLESCAS: PRATİK OYUN SONLARI OYUN SONUNDA MERKEZ HAKİMİYETİ VE TAŞ KOORDİNASYONU

MIGUEL ILLESCAS: PRATİK OYUN SONLARI OYUN SONUNDA MERKEZ HAKİMİYETİ VE TAŞ KOORDİNASYONU MIGUEL ILLESCAS: PRATİK OYUN SONLARI OYUN SONUNDA MERKEZ HAKİMİYETİ VE TAŞ KOORDİNASYONU Hassas oyun: Bazen tek bir hata kaybetmek için yeterlidir! Andersson,Ulf - Illescas Cordoba,Miguel Pamplona 1998

Detaylı

İstanbul, Adapazarı ve Denizli de üretim tesisleri...

İstanbul, Adapazarı ve Denizli de üretim tesisleri... 15.06.2015 3 İstanbul, Adapazarı ve Denizli de üretim tesisleri... Berke Plastik PVC-U, PP-R, PE-X, Metal, Altyapı ve Isıtma ürün gruplarında, yapmış olduğu yatırımları ve yüksek teknoloji standartlarına

Detaylı

İstanbul, Adapazarı ve Denizli de üretim tesisleri...

İstanbul, Adapazarı ve Denizli de üretim tesisleri... 15.09.2014 3 İstanbul, Adapazarı ve Denizli de üretim tesisleri... Berke Plastik PVC-U, PP-R, PE-X, Metal, Altyapı ve Isıtma ürün guruplarında, yapmış olduğu yatırımları ve yüksek teknoloji standartlarına

Detaylı

İNTER MOTOR 63-132 İD 63-3 B3 26 ÜÇ FAZLI ELEKTRİK MOTORLARI 63-132 MOTOR BOYUTLARI 160-3 160-200 22-3 İNTER MOTOR ÜÇ FAZLI ELEKTRİK MOTORLARI İD 63-3 B KUTUP AC AD AG MOTOR BOYUTLARI D DH E EB ED F G

Detaylı

Etiketlemede yer alan değerler sırasıyla Yakıt tasarrufu / Islak zeminde fren performansı ve Dış gürültü seviyesidir. Fiyat kolonu tavsiye edilen KDV

Etiketlemede yer alan değerler sırasıyla Yakıt tasarrufu / Islak zeminde fren performansı ve Dış gürültü seviyesidir. Fiyat kolonu tavsiye edilen KDV 1 NİSAN 2014 Etiketlemede yer alan değerler sırasıyla Yakıt tasarrufu / Islak zeminde fren performansı ve Dış gürültü seviyesidir. Etiketlemede yer alan değerler sırasıyla Yakıt tasarrufu / Islak zeminde

Detaylı

18 Sağ son örnek x 3 yerine 3 x yazılacak 20 5 Soru denkleminin reel köklerinin olacak

18 Sağ son örnek x 3 yerine 3 x yazılacak 20 5 Soru denkleminin reel köklerinin olacak MAT 1 Hata 73 1 C 135 8 A 137 7 D şıkkına parantez konacak 143 Sol üst örnek Sıkça yapılan yanlış ün son cümlesi O halde. 144 Son örnek tam yerine doğal 208 9 18 yerine 18 8 5 225 2 A 246 6 Doğru cevap:

Detaylı

'tfk SISTEMLERI. Er.rERJi. {i\ l Fat *.-'. SCADA

'tfk SISTEMLERI. Er.rERJi. {i\ l Fat *.-'. SCADA h T /J j! : : 1 / * 4 --* N2010 S z B N E b z B HBER SSTEMLER SCD EERJ fk * -! :: L \ f 1-: - :: f b F ] ff "" &---!* * S C D P C z- z () B z f q z f j p j-e- E j hpfe ( EjTHD ) ze z Y zh b zb b z {\ H

Detaylı

'( ) ' ' * ' * 0 %!,# + 1 2 +!"". 1.3%4&.%%!3%.#%+ * #4+!"",!"",/#4!3! * + + ' 5 67 - ' ##!""8!""8/#4%," * + + ' 9" -

'( ) ' ' * ' * 0 %!,# + 1 2 +!. 1.3%4&.%%!3%.#%+ * #4+!,!,/#4!3! * + + ' 5 67 - ' ##!8!8/#4%, * + + ' 9 - !"#" #$!%!"## &#!"## ( ) + %!,#+ - + -!"". &#/#!/!""%!"".!""% 0 %!,# + 1 2 +!"". 1.3%4&.%%!3%.#%+ #4+!"",!"",/#4!3! + + 5 67 - ##!""8!""8/#4%," + + 9" - : ; ","#!"#" < 1= 1 2 += 1.3 %%!3 += - 9" :.""8

Detaylı

Debug Komutları C:\>DEBUG - Çizgi işareti artık debug programının komut kabul etmeye hazır olduğunu belirtmektedir.

Debug Komutları C:\>DEBUG - Çizgi işareti artık debug programının komut kabul etmeye hazır olduğunu belirtmektedir. Debug Komutları Assembly komutlarının nasıl çalıştıklarını deneyerek görmek ve yazılan programların amacına uygun çalışıp çalışmadığını anlamak varsa hatalarını düzeltmek için DOS'un DEBUG.COM isimli programı

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. 1 Erişim Bilgileri Tip (adres, telefon, cep telefonu, çağrı cihazı...) / Tanım / Açıklama (1) / Açıklama (2)

DESTEK DOKÜMANI. 1 Erişim Bilgileri Tip (adres, telefon, cep telefonu, çağrı cihazı...) / Tanım / Açıklama (1) / Açıklama (2) Bölüm : den veri aktarımı Sicil Bilgi Aktarımı den IKBordro programına veri aktarımının amacı, tablosuna girilen verilerin otomatik olarak programa yansıtılmasıdır. Personel sayısının çok yoğun olduğu

Detaylı

TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM ADAMI YETİŞTİRME GRUBU ULUSA L İLKÖĞRETİM MA TEMATİK OLİMPİYADI DENEME SINAVI.

TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM ADAMI YETİŞTİRME GRUBU ULUSA L İLKÖĞRETİM MA TEMATİK OLİMPİYADI DENEME SINAVI. TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM ADAMI YETİŞTİRME GRUBU ULUSA L İLKÖĞRETİM MA TEMATİK OLİMPİYADI DENEME SINAVI Birinci Bölüm Soru Kitapçığı Türü DENEME-7 Bu sınav iki bölümden

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ EK-1: Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu TYP Katılımcı Sayısı 130 ISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ ÇEVRE TEMİZLİĞİ ISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ Seçim Başlangıç Tarihi ve Saati 05.10.2015 10:00 Seçim Bitiş Tarihi ve

Detaylı

1234567789AB45A78C6D6 4

1234567789AB45A78C6D6 4 ABACD ABACD 1. GÜVENLK 1 2. NTELKLER 1 3. ÖZELLKLER 2 4. HIZLI BALANGIÇ 3 AÇMA 3 SIFIR ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. DARA GRME 4 DARA ÇIKI 5 SABTLEME 5 KAPAMA 5 5. KULLANIM BLGLER 6 TU TAKIMI 6 KUMANDA

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 14 Haziran 2009. Matematik I Soruları ve Çözümleri E) 6 ). 6 5 = 25 6 =

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 14 Haziran 2009. Matematik I Soruları ve Çözümleri E) 6 ). 6 5 = 25 6 = Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 4 Haziran 009 Matematik I Soruları ve Çözümleri. ( ).( + ) işleminin sonucu kaçtır? A) 6 B) 6 C) D) 6 E) 6 Çözüm ( ).( + ) 0 ( ).( ) + ( 4 9 ). 6 36 6 36. 6 6. 0, 0,0 0,0 işleminin

Detaylı

Yaklașım sensörleri SMT/SME

Yaklașım sensörleri SMT/SME Sensörler > Yaklașımsensörleri> Yaklașım sensörleri SMT/SME T-kanal için versiyonlar, C-kanal, yuvarlak veya blok tasarım Kontaksızanahtarlamaçıkıșı,dilkontakveyaNamur (DIN EN 60947-5-6) Geniș montaj ve

Detaylı

Çerçeveler ve Basit Makinalar

Çerçeveler ve Basit Makinalar Çerçeveler ve Basit Makinalar Çeşitli elemanların birbirlerine bağlanması ile oluşan sistemlerdir. Kafes sistemlerden farklı olarak, elemanlar birbirlerine 2 den fazla noktadan bağlanabilir ve dış kuvvetler

Detaylı

Parametrik Yer Eğrileri

Parametrik Yer Eğrileri Parametrik Yer Eğrileri Haldun Gürmen Özgür Cemal Özerdem Yakın Doğu Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Alernatif akım devrelerinde parametrik empedans veya admitanslara sık rastlanır.

Detaylı

Saha ayarları tablosu

Saha ayarları tablosu /8 [6.8.2] =... ID432/462 İlgili iç üniteler *HYHBHAAV3 *HYHBH8AAV3 *HYHBX8AAV3 Notlar - 4P3373-D - 2.2 2/8 Kullanıcı ayarları Ön ayar değerleri Oda sıcaklığı 7.4.. Konfor (ısıtma) R/W [3-7]~[3-6], kademe:

Detaylı

noktaları alınıyor. ABC üçgeninin alanı S ise, A1 B1C 1 5) Dışbükey ABCD dörtgeninde [DA], [AB], [BC], [CD] kenarlarının uzantıları üzerinden

noktaları alınıyor. ABC üçgeninin alanı S ise, A1 B1C 1 5) Dışbükey ABCD dörtgeninde [DA], [AB], [BC], [CD] kenarlarının uzantıları üzerinden ALAN PROBLEMLERĐ Viktor Prasolov un büyük eseri Plane Geometry kitabının alan bölümünün özgün bir tercümesini matematik severlerin hizmetine sunuyoruz. Geomania organizasyonu olarak çalışmalarınızda kolaylıklar

Detaylı

FÝYAT LÝSTESÝ. 25 Ocak 2012. Yapý Alçýlarý Alçý Levhalar Dýþ Cephe Levhalarý Alçý Levha Profilleri Dýþ Cephe Profilleri Yardýmcý Malzemeler

FÝYAT LÝSTESÝ. 25 Ocak 2012. Yapý Alçýlarý Alçý Levhalar Dýþ Cephe Levhalarý Alçý Levha Profilleri Dýþ Cephe Profilleri Yardýmcý Malzemeler FÝYAT LÝSTESÝ Yapý Alçýlarý Alçý Levhalar Dýþ Cephe Levhalarý Alçý Levha Profilleri Dýþ Cephe Profilleri Yardýmcý Malzemeler ÝÇÝNDEKÝLER YAPI ALÇILARI alçý levhalar Dýþ cephe levhalarý Dýþ cephe levhalarý

Detaylı

SINAV TARİHİ VE SAATİ : 28 Nisan 2007 Cumartesi, 09.30-11.00 OKULU / SINIFI :

SINAV TARİHİ VE SAATİ : 28 Nisan 2007 Cumartesi, 09.30-11.00 OKULU / SINIFI : TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 12. ULUSAL İLKÖĞRETİM MATEMATİK OLİMPİYATI SINAVI - 2007 Birinci Bölüm Soru kitapçığı türü B SINAV TARİHİ

Detaylı

Sayfa 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Servo Motorlar & Opsiyonları. Rev. 01.10.2011 Servo Motorlar & Opsiyonları

Sayfa 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Servo Motorlar & Opsiyonları. Rev. 01.10.2011 Servo Motorlar & Opsiyonları Servo Motorlar & Opsiyonları Ürün Unimotor FM Seçim Tablosu Unimotor FM Unimotor FM 250 Seçim Tablosu Unimotor FM 250 Unimotor HD Seçim Tablosu Unimotor HD Unimotor (Klasik) Seçim Tablosu Unimotor (Klasik)

Detaylı

ÜN TE II UZAYDA DO RULARIN VE DÜZLEMLER N D KL

ÜN TE II UZAYDA DO RULARIN VE DÜZLEMLER N D KL ÜN TE II UZAYDA DO RULARIN VE DÜZLEMLER N D KL 1. DO RULARIN D KL 2. B R DO RUNUN B R DÜZLEME D KL a. Tan m b. Düzlemde Bir Do ru Parças n n Orta Dikme Do rusu c. Bir Do runun Bir Düzleme Dikli ine Ait

Detaylı

AVRDUDE PROGRAMI KULLANIMI

AVRDUDE PROGRAMI KULLANIMI AVRDUDE PROGRAMI KULLANIMI avrdude programının konsol üzerinden nasıl kullanılacağını anlatmaya çalışacağım. Bir uzman değilim. Ancak bildiğim kısımları elimden geldiğince açıklamak istiyorum. Linux kullanıcısı

Detaylı

sözel geometri soruları

sözel geometri soruları YAYINLARI sözel geometri soruları LYS Konu Testi: 01 1. Bir üçgenin bir iç aç s n n ölçüsü di er iki iç aç s n n ölçüleri toplam na eflittir. Bu üçgen için afla dakilerden hangisi kesinlikle do rudur?

Detaylı

! " #$%& ' (!# Aaıdaki GOTS açıklaması yorum ve açıklamalardan bahseden bir alıntıdır. Bir bölümdeki tüm cümle alıntı deildir,.. ile belirtilmitir.

!  #$%& ' (!# Aaıdaki GOTS açıklaması yorum ve açıklamalardan bahseden bir alıntıdır. Bir bölümdeki tüm cümle alıntı deildir,.. ile belirtilmitir. ! " #$%& ' $'!# # #kısa dönemde güncellenme gereklilii hissedilen,!!)* # *, ancak mevcut standardın revizyon sorularını ele almaz, hatta herhangi bir revize kriteri belirlememitir. Yorumlamalar,düzeltmeler

Detaylı

Ek 11 BİLGİSAYARLI TRANSİT SİSTEMİ İÇİN İLAVE KODLAR. Alan İçerik Alan türü Örnekler 1 ISO alfa iki ülke kodu Alfabetik 2 TR

Ek 11 BİLGİSAYARLI TRANSİT SİSTEMİ İÇİN İLAVE KODLAR. Alan İçerik Alan türü Örnekler 1 ISO alfa iki ülke kodu Alfabetik 2 TR Ek 11 BİLGİSAYARLI TRANSİT SİSTEMİ İÇİN İLAVE KODLAR 1. ÜLKE KODLARI (CNT) 1 ISO alfa iki ülke kodu Alfabetik 2 TR 1 Ocak 1996 tarihli ISO-3166 da belirtildiği üzere ISO alfa 2 Ülke Kodu uygulanır. 2.

Detaylı

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Üc G D 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c Vg O 11.000 TL y k 15% 27.000 TL 11.000 TL ç 1.650 TL, 20% 97.000 TL'.27.000

Detaylı

YGS KDS - 5 SINAV SONUÇ BELGESİ

YGS KDS - 5 SINAV SONUÇ BELGESİ 0- YGS KDS - 5 Türkçe 40 21 10 18,50 % 46,25 Tarih 15 6 2 5,50 % 36,67 Coğrafya 12 0 0 0,00 % 0,00 Felsefe 8 1 2 0,50 % 6,25 Felsefe (Dev) 5 1 0 1,00 % 20,00 Matematik 32 5 0 5,00 % 15,63 Fizik 14 1 0

Detaylı

KURUM DOSYA PLANI. 14. Diğer (B14)

KURUM DOSYA PLANI. 14. Diğer (B14) KURUM DOSYA PLANI Liste I ListeII Liste III 1. Sermaye Piyasası Bilgi Sistemleri Platformu (SP- - - NET) (A) 2. Aracı Kuruluşlar (B) 1. Faaliyetleri geçici olarak durdurulan aracı kurumlar (B1) 2. Yetki

Detaylı

X. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı

X. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı X. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı B 1. Bir kentten diğerine giden bir otobüs, yolun ilk yarısını 40 km/saat, ikinci yarısını ise 60 km/saat hızla gittiyse, otobüsün ortalama hızı kaç km/saat olmuştur?

Detaylı

TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİNDE VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER. Telekomünikasyon Kurumu Sevinç ÜNAL Ekim 2008

TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİNDE VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER. Telekomünikasyon Kurumu Sevinç ÜNAL Ekim 2008 TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİNDE VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER Telekomünikasyon Kurumu Sevinç ÜNAL Ekim 2008 1 Kapsam Mobil ve Sabit Ses Hizmetlerindeki Vergi ve Yasal Yükümlülükler 2008 Yılı İtibarı ile

Detaylı

29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası. 106.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL, fazlası 27%

29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası. 106.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL, fazlası 27% T ULULRR DENETİ VE....Ş. F K G Vg O G Vg T Üc G D Vg O 12.000 TL y k 15% 29.000 TL' 12.000 TL' ç 1.800 TL, F 20% 106.000 TL' 29.000 TL' ç 5.200 TL, 27% 106.000 TL' 106.000 TL' ç 25.990 TL, 35% Üc Dşk G

Detaylı

Çözüm: Yanıt:E. Çözüm:

Çözüm: Yanıt:E. Çözüm: ., -< 0 önermesinin olumsuzu, aşağıdakilerden, - 0 B), -> 0, -> 0, - 0 E ), - 0, -< 0 önermesinin olumsuzu, +- 0 dir.. a A önermesi p, b B önermesi q ve c C önermesi de r ile gösterildiğine göre A = B

Detaylı

1 ) 3 1 ) 3 2 = 9 Ö.S.S. 2004. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. isleminin sonucu kaçtır? D) 5 C) 6 E) 1 A) 9 B) 9. Çözüm 1 = 10. 9

1 ) 3 1 ) 3 2 = 9 Ö.S.S. 2004. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. isleminin sonucu kaçtır? D) 5 C) 6 E) 1 A) 9 B) 9. Çözüm 1 = 10. 9 Ö.S.S. 004 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ..( + + 4 ) isleminin sonucu kaçtır? A) 9 0 B) 9 C) 5 D) 5 E) Çözüm.( + + 4 ) 5. 9 0. 9 9 0..(0,+ 0,0+ 0,00) 0,.0 isleminin sonucu kaçtır? A) 0, B) C) 0 D) 00

Detaylı

DOĞAN OTOMOTİV YEDEK PARÇA KATALOĞU 2015

DOĞAN OTOMOTİV YEDEK PARÇA KATALOĞU 2015 DOĞAN OTOMOTİV YEDEK PARÇA KATALOĞU 2015 2015 yılında 15 nci kuruluş yılını kutlayan Doğan Otomotiv, sektörünün güvenilir imalat ve ithalatçılarından biridir. İş stratejisini beklenenin ötesinde hizmet

Detaylı

A SINAV TARİHİ VE SAATİ : 28 Nisan 2007 Cumartesi, 09.30-11.00

A SINAV TARİHİ VE SAATİ : 28 Nisan 2007 Cumartesi, 09.30-11.00 TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 12. ULUSAL İLKÖĞRETİM MATEMATİK OLİMPİYATI SINAVI - 2007 Birinci Bölüm Soru kitapçığı türü A SINAV TARİHİ

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİM Mb f K Th: 25.11.2011 y: 2011/51 Ku: İ R K Ü L E R M b R O R Dv Muhb 22 (DM 22) G ö İşk M Bg çk R G y Ö: Dv Muhb 22 (DM 22) G ö İşk M Bg çk 2011/51 u kü y vş. İg kü şğ y vş. f Ek Büyük

Detaylı

!"!#$"%&$'!%()"*)#$+$,%$-"$,.%

!!#$%&$'!%()*)#$+$,%$-$,.% !"#$%"'%(#)*"+*$%,%-./"%-01'.2!34567!"!#$"%$'!%()"*)#$+$,%$-"$,.% /%0%!"!#$"%$'!%()"*)#$+$,%$-"$,.%1$'!02345% ; -*=C> +*AA*@E> %-A%=?*- F-%=C%?*"+*$%,%-G>?*"+*$%,%-%/"%-0@#""%=0"(%@A%C0-H;>G">A*=>A@*=E%"0I(%$0JG%A%=C%I%E%/C%I

Detaylı

Şekildeki gibi yarıçapları 1 cm olan üç çember birbirine teğettir. Bu çemberler arasındaki a- lan kaç cm 2 dir? A) π. E) π+ 2 3. Çözüm: üçgendir. 2.

Şekildeki gibi yarıçapları 1 cm olan üç çember birbirine teğettir. Bu çemberler arasındaki a- lan kaç cm 2 dir? A) π. E) π+ 2 3. Çözüm: üçgendir. 2. . + - + + - x y x y x y x y ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? ) - B) - C) - x y x y x y D) - E ) 5 - x y x y + - + + - 5 - x y x y x y x y x y. Verilen şekilde açıların ölçüleri verilmiştir. En

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı. 1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları Başarı Analizi 2008-2015

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı. 1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları Başarı Analizi 2008-2015 T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı 1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları Başarı Analizi 28-215 İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı, 1., 2, ve 3. Sınıf

Detaylı

Etiketlemede yer alan değerler sırasıyla Yakıt tasarrufu / Islak zeminde fren performansı ve Dış gürültü seviyesidir. Fiyat kolonu tavsiye edilen KDV

Etiketlemede yer alan değerler sırasıyla Yakıt tasarrufu / Islak zeminde fren performansı ve Dış gürültü seviyesidir. Fiyat kolonu tavsiye edilen KDV 6 OCAK 2014 ULTRA YÜKSEK PERFORMANS LASTİKLERİ 225/60R16 102W XL EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 528388 454 476 B/A ) 55 SERİ 205/55R16 91W EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 528504 248 260 B/A ) 205/55R17 91Y EAGLE

Detaylı

DERSHANELERÝ MATEMATÝK - II

DERSHANELERÝ MATEMATÝK - II B Ý R E Y D E R S H A N E L E R Ý S I N I F Ý Ç Ý D E R S A N L A T I M F Ö Y Ü DERSHANELERÝ Konu Bölüm DAF No. TOPLAM - ÇARPIM SEMBOLÜ - II MF-TM 50 MATEMATÝK - II 50 Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (KURS DERS NOTLARI)

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (KURS DERS NOTLARI) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (KURS DERS NOTLARI 1 5 KASIM 2004, ADANA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (KURS DERS NOTLARI Yrd.Doç.Dr. Tuncay KULELİ 1 5 KASIM, 2004, ADANA

Detaylı

ÖZEL SERVERGAZİ LİSELERİ

ÖZEL SERVERGAZİ LİSELERİ S E R İ M Y A ÖZEL SERVERGAZİ LİSELERİ VII. İ L K Ö Ğ R E T İ M O K U L L A R I A R A S I M A T E M A T İ K Y A R I Ş M A S I AÇIKLAMALAR Bu sınav çoktan seçmeli 35 ve 3 klasik sorudan oluşmaktadır. Sınav

Detaylı

+ = 11+111+10-111 = 21 2. 10 + işleminin sonucu kaçtır? Ö.S.S. 2003. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 1. + 111 A) 1 B) 7 C) 9 D) 11 E) 21.

+ = 11+111+10-111 = 21 2. 10 + işleminin sonucu kaçtır? Ö.S.S. 2003. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 1. + 111 A) 1 B) 7 C) 9 D) 11 E) 21. Ö.S.S. 00 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ,, 0,05 1. + 111 0, 0, 0,005 + işleminin sonucu kaçtır? A) 1 B) 7 C) 9 D) 11 E) 1 Çözüm 1 50 + 111 5 + 11+111+10-111 1. 5 ( 0,005.10 ) + 10 (0,8.10 ) işleminin

Detaylı

Metal Yerine Geçen Termoplastikler ile Akılcı Çözümler

Metal Yerine Geçen Termoplastikler ile Akılcı Çözümler Metal Yerine Geçen Termoplastikler ile Akılcı Çözümler ÖZELL İK (D.A.M) TEST ŞARTLARI BİRİM STANDAR T Yapısal NB60 CR10 B K 111 IL PA6, 10% karbon elyaf darbe dayanımlı, siyah, ekstrüzyona uygun NB40 CR15

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Teknolojileri LOREM İPSUM Şubesi Müdürlüğü ANKARA 2015 LOREM İPSUM

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Teknolojileri LOREM İPSUM Şubesi Müdürlüğü ANKARA 2015 LOREM İPSUM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Teknolojileri LOREM İPSUM Şubesi Müdürlüğü ANKARA 2015 LOREM İPSUM 1950 yılında kurulan Karayolları Genel Müdürlüğü Otoyollar, devlet ve il yolları

Detaylı

Masterpact. Elektrik flemalar

Masterpact. Elektrik flemalar Masterpat Elektrik flemalar Masterpat sayfa Masterpat NT06 - NT16 60 Masterpat NW08 - NW63 62 Shneider Eletri C - 59 Masterpat: elektrik flemalar Masterpat NT06 - NT16 Sabit ve çekmeeli Þemalar, tÿm ihazlarýn

Detaylı

EKİM 2013 FIYAT LISTESI. Sipariş kod Açıklama EKİM 2013

EKİM 2013 FIYAT LISTESI. Sipariş kod Açıklama EKİM 2013 EKİM 2013 FIYAT LISTESI Sipariş kod Açıklama EKİM 2013 KLEMENS 304120 AVK 2.5 GRİ 1,080 KLEMENS 304121 AVK 2.5 MAVİ 1,080 KLEMENS 304122 AVK 2.5 YEŞİL 1,080 KLEMENS 304123 AVK 2.5 SARI 1,080 KLEMENS 304124

Detaylı

2014-2015 fiyat LİSTESİ

2014-2015 fiyat LİSTESİ 2014-2015 fiyat LİSTESİ -----Ortaokul YAYINLARI YAYINLARI AYDAN YAYINLARI FİNAL YAYINLARI Stok-Malzeme Listesi Açıklama - H.Y.G. KURAN-I KERİM ÖĞRENİYORUM - TEST KİTABI - Y.E.S. FEN BİLİMLERİ - SOSYAL

Detaylı

Panorama. Kontaktörler Motor koruma Aksesuarlar

Panorama. Kontaktörler Motor koruma Aksesuarlar Panorama Kontaktörler Motor koruma Aksesuarlar Geniș kontaktör serisi 9 A den 5000 A e kadar tüm uygulamalar için yüksek performanslı kontaktörler Kompakt uygulamalar için mini kontaktörler - 5,5 kw /

Detaylı

Fotogrametrinin Optik ve Matematik Temelleri

Fotogrametrinin Optik ve Matematik Temelleri Fotogrametrinin Optik ve Matematik Temelleri Resim düzlemi O : İzdüşüm (projeksiyon ) merkezi P : Arazi noktası H : Asal nokta N : Nadir noktası c : Asal uzaklık H OH : Asal eksen (Alım ekseni) P OP :

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI. Şekilde gösterildiği gibi yüklenmiş ankastre mesnetli kirişteki mesnet tepkilerini bulunuz.

ÇALIŞMA SORULARI. Şekilde gösterildiği gibi yüklenmiş ankastre mesnetli kirişteki mesnet tepkilerini bulunuz. ÇALIŞMA SORULARI Üniform yoğunluğa sahip plaka 270 N ağırlığındadır ve A noktasından küresel mafsal ile duvara bağlanmıştır. Ayrıca duvara C ve D noktasından bağlanmış halatlarla desteklenmektedir. Serbest

Detaylı

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS Seventh Edition VECTOR MECHANICS OR ENGINEERS: STATICS erdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. Ders Notu: Hayri ACAR İstanbul Teknik Üniveristesi Tel: 285 31 46 / 116 E-mail: acarh@itu.edu.tr Web: http://atlas.cc.itu.edu.tr/~acarh

Detaylı

Panorama. Kontaktörler Motor koruma Aksesuarlar

Panorama. Kontaktörler Motor koruma Aksesuarlar Panorama Kontaktörler Motor koruma Aksesuarlar Geniș kontaktör serisi 9 A den 5000 A e kadar tüm uygulamalar için yüksek performanslı kontaktörler Kompakt uygulamalar için mini kontaktörler - 5,5 kw /

Detaylı

Etiketlemede yer alan değerler sırasıyla Yakıt tasarrufu / Islak zeminde fren performansı ve Dış gürültü seviyesidir. Fiyat kolonu tavsiye edilen KDV

Etiketlemede yer alan değerler sırasıyla Yakıt tasarrufu / Islak zeminde fren performansı ve Dış gürültü seviyesidir. Fiyat kolonu tavsiye edilen KDV 1 NİSAN 2014 Etiketlemede yer alan değerler sırasıyla Yakıt tasarrufu / Islak zeminde fren performansı ve Dış gürültü seviyesidir. Etiketlemede yer alan değerler sırasıyla Yakıt tasarrufu / Islak zeminde

Detaylı

Working Paper Sürdürülebilir Dış Denge ve Kalkınma Açısından Tekstil ve Giyim Sektörü

Working Paper Sürdürülebilir Dış Denge ve Kalkınma Açısından Tekstil ve Giyim Sektörü econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-nformationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz nformation Centre for Economics Turkan, Ercan

Detaylı

mühendislik plastikleri Günlük Yaşam için Akılcı Çözümler

mühendislik plastikleri Günlük Yaşam için Akılcı Çözümler mühendislik plastikleri Günlük Yaşam için Akılcı Çözümler YENİLİKÇİ ÜRÜNLER VE MÜŞTERİ İHTİYACINA ÖZEL HİZMETLER Zorlu gereksinimlere yönelik geniş ürün yelpazesi Deneyimli ve dinamik ekipten teknik destek

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN Bilgisayar Mühendisliğine Giriş Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN İçerik Dosya Organizasyonu (File Organization) Veritabanı Sistemleri (Database Systems) BM307 Dosya Organizasyonu (File Organization) İçerik Dosya

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 19 Aralık 2010. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 19 Aralık 2010. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal II / 19 Aralık 010 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. a, b ve c sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere aşağıdaki ifadelerden

Detaylı

sâfe « & AyM S S iiî (} & (fitli (p/iv» m p S» c sş> g&> H ı P Yevmiye No. Cilt No. Sahife No. Sıra No. «M» Geldisi Tarihi Gittisi a ' ; ^?

sâfe « & AyM S S iiî (} & (fitli (p/iv» m p S» c sş> g&> H ı P Yevmiye No. Cilt No. Sahife No. Sıra No. «M» Geldisi Tarihi Gittisi a ' ; ^? (p/iv m p S (. vo i- o & j r*7) f\ 4 gvn S?5> (} & c sş> g&> ı 1 1 Geldisi S t? Sicilirış, (fitli V &rj i 6 i 18.03.2011 Gittisi S S iiî NOT: ' Mülkiyetin gayri ayni h a Miti 1 ^ e tmçfâjnjitfryûtîfyıas

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU TÜRKÇE

KULLANIM KILAVUZU TÜRKÇE TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU ÖNEMLİGÜVENLİ K UYARILARI 1- C möö 2- Bö ö 3- G p 4- B m m ö 5- B m m 6- K m A m m m m m Tm m ö Dİ KKAT:ELEKTRİ KŞOKU Rİ SKİVARDI R KASAYI ARKAKAPAĞIAÇMAYI N KULLANICIYA YÖNELİ

Detaylı

1 OC - 31 R 2006 HE P DÖ E İ E İ ᇧ受 Z DE E İ R PORU, İ O R VE İ O R İ İᗧ勗 İ DİP O R 劇l劇m B nk 劇.Ş. 劇劇n劇 劇m 劇劇劇l劇 n ጇ卷 nb劇l 1 OC - 31 R 2006 HE P DÖ E İ E İ ᇧ受 Z DE E İ R PORU 1. 劇l劇m B nk 劇.Ş. n劇n 31 劇

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.İDARİ.2015/1496-21887 Ankara, 02/12/2015 Konu: Hizmet Ticareti Anlaşması (TİSA) ve Pazara Giriş Müzakereleri SİRKÜLER (G

Detaylı

Alçak Gerilim Ürünleri 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi. 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi

Alçak Gerilim Ürünleri 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi. 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi Alçak Gerilim Ürünleri 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi İçindekiler Başlık Syf.No. Otomatik Sigortalar 2-7 Kaçak Akım Röleleri 8 Aydınlatma Kontaktörü 8 Zaman Rölesi 8 Kombine Çözüm

Detaylı

İLERI MIKRODENETLEYICILER. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı

İLERI MIKRODENETLEYICILER. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı İLERI MIKRODENETLEYICILER Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı BÖLÜM 5 Seri Veri İletimi Seri Veri İletimi Uzun mesafeli, Düşük hızın yeterli olduğu durumlarda kullanılır. Senkron ve Asenkron olmak

Detaylı

2 Temel Kavramlar (Devam) Veritabanı 1

2 Temel Kavramlar (Devam) Veritabanı 1 2 Temel Kavramlar (Devam) Veritabanı 1 Veritabanı Kullanıcıları Veritabanı Yöneticisi (DBA-Database Administrator) Tasarım,oluşturma ve işletiminden sorumludur. Görevleri; Tasarımı Performans Analizi Erişim

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 15. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 7. SINIF ELEME SINAVI SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ 15. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 7. SINIF ELEME SINAVI SORULARI . a ve b pozitif tam sayılar olmak üzere a 2b+2 2 b+4 yukarıdaki bölme işleminde, a nın alabileceği en küçük değer kaçtır?. 25 soruluk bir sınavda her doğru cevaba 5 puan verilirken, her yanlış cevaptan

Detaylı

PRICE LIST 2014 FİYAT LİSTESİ 2014 KINETIC

PRICE LIST 2014 FİYAT LİSTESİ 2014 KINETIC PRICE LIST 2014 FİYAT LİSTESİ 2014 SATIŞ ŞARTLARIMIZ 1. Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. 2. Ödeme vademiz fatura tarihi itibari ile 60 gündür. 3. Firmamız satış ve fiyat şartlarını ihbarsız olarak değiştirme

Detaylı

S/B FOTOKOPİ FİYAT LİSTESİ 12.03.2012 TAV.EDİLEN ÜRÜN 650 FS-6025MFP/B 700 FS-6025MFP 740 FS-6030MFP 750 KM-2560.

S/B FOTOKOPİ FİYAT LİSTESİ 12.03.2012 TAV.EDİLEN ÜRÜN 650 FS-6025MFP/B 700 FS-6025MFP 740 FS-6030MFP 750 KM-2560. FS-1030MFP FS-1030MFP/DP FS-1130MFP FS-1035MFP/DP FS-1135MFP FS-3040MFP+ FS-3140MFP+ FS-3540MFP FS-3640MFP TASKalfa 180 TASKalfa 220 TASKalfa 181 TASKalfa 221 S/B FOTOKOPİ FİYAT LİSTESİ 12.03.2012 A4,

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.İDARİ.2015/1083-16865 Ankara, 16/09/2015 Konu: Türkiye - Malta İş Forumu ve İkili İş Görüşmeleri SİRKÜLER (G 2015 ) DEİK

Detaylı