Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar"

Transkript

1 Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i Yay n : 31/12/2005 tarihli ve say 3.Mükerrer Resmi Gazete NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac, merkezî yönetim kapsam ndaki kamu idarelerinde malî i lemlerin gerçekle tirilmesi ve muhasebele tirilmesi kapsam nda, harcamalarda ödeme belgesine ba lanacak kan tlay belgeleri ve bunlardan bu Yönetmelikte düzenlenmesi gerekenlerin ekil ve türlerini belirlemektir. Kapsam Madde 2 -Bu Yönetmelik, merkezî yönetim kapsam ndaki kamu idarelerinin ilgili mevzuatlar çerçevesinde yapacaklar harcamalar nda ödeme belgesine ba lanacak kan tlay belgeleri ve bunlardan ekil ve türleri bu Yönetmelikte düzenlenmesi gerekenleri kapsar. Dayanak Madde 3 - Bu Yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 say Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 33 üncü maddesi hükümlerine dayan larak haz rlanm r. Tan mlar Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanl k : Maliye Bakanl, Merkezî yönetim kapsam ndaki kamu idareleri : 5018 say Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) say cetvelde say lan genel bütçe kapsam ndaki kamu idarelerini, (II) say cetvelde say lan özel bütçe kapsam ndaki idareleri ve (III) say cetvelde say lan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Ödeme belgesi : darelerce, bütçeden yap lacak kesin ödemeler için düzenlenen Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeli i eki 1 örnek numaral Ödeme Emri Belgesini; ön ödeme suretiyle yap lacak ödemelerde ise an lan Yönetmelik eki 2 örnek numaral Muhasebe lem Fi ini, Harcama talimat : Kamu ihale mevzuat na tabi olmayan bir giderin idare ad na geçici veya kesin olarak ödenebilmesi için giderin konusunu, gerekçesini, yap lacak i veya hizmetin süresini, hukuki dayanaklar, tutar, kullan labilir ödene ini, tertibini, gerçekle tirme usulü ile gerçekle tirmeyle görevli olanlara ili kin bilgileri gösteren ve harcama yetkilisinin imzas ta yan belgeyi, Onay belgesi : hale usulüyle yap lacak al mlarda, kamu ihale mevzuat nda standart form olarak belirlenen ihale onay belgelerini; do rudan temin suretiyle veya kamu ihale mevzuat nda belirtilen istisnai al mlarda ise al m konusu i in nev i, niteli i, varsa proje numaras, miktar, gereken hallerde yakla k maliyeti, kullan labilir ödene i ve tertibi, al mda uygulanacak usulü, avans ve fiyat fark verilecekse artlar gösteren ve harcama yetkilisinin imzas ta yan belgeyi, Fatura:, mal veya hizmet al mlar nda, i in, mal n veya hizmetin özelli ine veya al n yap ld yere göre düzenlenmesi gereken belgelerden;

2 a)faturay, b) Fatura yerine geçen belgelerden serbest meslek makbuzu, gider pusulas, müstahsil makbuzu, giri ve yolcu ta ma biletleri ile Uluslararas Hava Ta lar Birli i üyesi irketlerce düzenlenen elektronik yolcu biletlerini, c) Kanunen yukar daki belgeleri düzenlemek zorunda olmayanlardan al nan bu Yönetmelik eki 1 örnek numaral Harcama Pusulas, d) Kamu kurum ve kurulu lar nca düzenlenen ve 5018 say Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 61 inci maddesi uyar nca düzenlenen muhasebe yetkilisi mutemetlerinin çal ma usul ve esaslar na ili kin yönetmelikte belirlenen asgari bilgileri ta yan al nd, e)yurtd nda yap lan i ve hizmet al mlar ile mal al m bedellerinin ödenmesinde ise, yerel teamüle uygun olarak düzenlenen ve birim amiri veya ilgili mevzuat nda belirtilen yetkililerce onayl tercümeleri ekli fatura veya benzeri belgeleri, Piyasa fiyat ara rmas tutana : Do rudan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yap lacak al mlarda; al yapmakla görevlendirilen ki i veya ki ilerce yap lan piyasa fiyat ara rmas sonucunda al nan teklifleri, uygun görülen fiyat ile yükleniciyi gösteren ve söz konusu ki i veya ki ilerce imzalanan bu Yönetmelik eki 2 örnek numaral tutana, ifade eder. NC BÖLÜM Kullan lacak Belgeler Ödeme belgeleri ve ba lanacak kan tlay belgeler Madde 5 - Ödeme belgesi en az üç nüsha düzenlenir. lk iki nüshas, bu Yönetmelikte belirtilen kan tlay belgelerle birlikte muhasebe birimine verilir. Ödeme belgesinin birinci nüshas ile eki kan tlay belgeler Say taya gönderilir, ikinci nüshas ise muhasebe biriminde saklan r. Kan tlay belgeler, kamu harcamalar n belirlenmi usul ve esaslara uygun olarak yap ld na ve gerçekle tirildi ine ili kin, görevlendirilmi ki i veya komisyonlarca düzenlenip onaylanan belgelerdir. Kesin veya ön ödeme eklinde yap lacak kamu harcamalar nda ödeme belgesi olarak ba lanacak kan tlay belgeler a da belirtilmi tir. a) Kesin ödemelerde; Bütçeden nakden veya mahsuben yap lacak kesin ödemelerde Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeli i eki 1 örnek numaral Ödeme Emri Belgesine harcaman n çe idine göre Yönetmeli in ilgili maddelerinde belirtilen belgeler kan tlay belge olarak ba lan r. b) Ön ödemelerde; 1)Avans veya kredi suretiyle yap lacak ön ödemelerde ; -Harcama talimat, ihale mevzuat na göre yap lacak al mlarda onay belgesi, -Gereken hallerde kredi izin yaz ; 2)Mevzuatlar gere i yüklenicilere verilecek avanslarda; -Harcama talimat, ihale mevzuat na göre yap lacak al mlarda onay belgesi, -Avans teminat na ili kin al nd n onayl örne i, -Gereken hallerde Bakanl n uygun görü yaz veya üst yöneticinin karar, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeli i eki 2 örnek numaral Muhasebe lem Fi ine kan tlay belge olarak ba lan r. Ödeme belgesinin birinci nüshas na, kan tlay belgelerin asl veya yasal bir sebeple asl temin edilemeyenlerin onayl suretleri ba lan r. Fatura ve ta r i lem fi inin as llar n ba lanmas esast r. Ancak, kaybolma, y rt lma, yanma gibi mücbir sebeplerle asl n temin edilemedi i hallerde, fatura ve/veya ta r i lem fi inin onayl örnekleri ba lanmak suretiyle

3 ödeme yap labilir. Onayl suretlerin, onaylayan ilgili birim yetkilisinin ad, soyad, unvan, imzas ve resmi mühür ile onay tarihini ta mas gerekir. Elektronik ortamda olu turulan ortak bir veri taban ndan yararlanmak suretiyle yap lacak harcamalarda, veri giri i lemleri gerçekle tirme görevi say ld ndan, ödeme belgesine ayr ca bu verileri kan tlay belge ba lanmaz. Üçüncü ve dördüncü f kralar n uygulanmas na ili kin usul ve esaslar Bakanl kça belirlenir. Taahhüt dosyas Madde 6 - hale veya do rudan temin usulüyle yap lacak her türlü mal ve hizmet al mlar ile yap m i lerine ili kin ödemelerde; onay belgesi, ihale komisyonu karar, 4734 say Kamu hale Kanununun 22 nci maddesine göre do rudan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yap lan al mlarda piyasa fiyat ara rmas tutana (Örnek:2) veya söz konusu maddenin a, b ve c bentleri kapsam nda tek kaynaktan yap lan al mlara ili kin olarak ihale mevzuat nda belirlenen standart form, sözle me yap lmas halinde sözle me ve Bakanl kça gerekli görülen di er belgeleri kapsayan taahhüt dosyas, ödemeden önce veya ilk hakedi le birlikte biri as l di eri onayl suret olmak üzere iki nüsha (taahhüt olunan i in bedeli bir defada tahakkuk ettirildi i takdirde bir nüsha) olarak muhasebe yetkilisine verilir. Taahhüt dosyas n as l nüshas, ödeme belgesinin Say taya gönderilecek nüshas na ba lan r. Ancak, mal ve hizmet al mlar ile yap m i i bedellerinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde, di er ödemelerde Yönetmeli in ilgili maddesinde say lan belgelerden taahhüt dosyas d ndaki belgeler ba lan r. Taahhüt dosyas n onayl sureti ise, bir defadan fazla tahakkuk ettirilen hakedi ödemelerinin kontrolü için muhasebe biriminde saklan r. Hakedi raporu Madde 7 hale veya do rudan temin usulüyle yap lacak yap m i leri ile hizmet al mlar nda, sözle me hükümlerine göre yerine getirilen taahhütlerin bedellerinin ödenmesinde a da belirtilen hakedi raporlar düzenlenir. a) Yap m leri Hakedi Raporu (Örnek: 3 ) : Bu rapor, yap m i lerinde yükleniciye ödenecek ara ve kesin hakedi tutar n hesaplanmas na esas olan belgelerden olu ur. Yap m türüne göre ilgili sayfalar ve gerekli görülen di er belgeler düzenlenerek yüklenici ve yap denetim elemanlar nca imzalan r, yetkili makamca onaylan r. b) Hizmet leri Hakedi Raporu (Örnek: 4) : Bu rapor, hizmet i lerinde yükleniciye ödenecek ara ve kesin hakedi tutar n hesaplanmas na esas olan belgelerden olu ur. Hizmet türüne ve i in özelli ine göre yaln zca ilgili sayfalar ve gerekli görülen di er belgeler düzenlenerek yüklenici ve kontrol elemanlar nca imzalan r, yetkili makamca onaylan r. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ödeme Yap lacak Ki iler Ödemenin kimlere yap laca Madde 8 Ödeme; gerçek ki ilerde alacakl ya veya duruma göre vekiline, velisine, vasisine veya mutemedine; alacakl n ölümü halinde varislere; tüzel ki ilerde ise kanuni temsilcilerine veya bunlar n tayin ettikleri vekillere; kayy m tayinini gerektiren durumlarda kayy ma yap r. Ödemenin yap laca ki i a da belirtilen belgelere göre tespit edilir: a)vekillere yap lacak ödemelerde, vekilin alacakl ad na tahsile yetkili oldu una ili kin noterce düzenlenmi vekaletname asl veya bunun noterce onaylanm örne i. b) Velilere yap lacak ödemelerde, veli ve çocuklar n nüfus cüzdanlar n onayl suretleri; mahkemece tayin edilmi velilere yap lacak ödemelerde mahkeme ilam.

4 c) Vasilere yap lacak ödemelerde, vasi tayinine ili kin mahkeme ilam. d) Varislere yap lacak ödemelerde, veraset ilam. e) Tüzel ki ilerin alacaklar n kanuni temsilcilerine ödenmesinde, noterce onayl imza sirküleri ile ilgilinin tahsile yetkili oldu unu gösteren belge; bunlar n tayin ettikleri vekillere yap lacak ödemelerde ise, sadece noterce düzenlenmi vekaletname. f) Kayy mlara yap lacak ödemelerde, kayy m tayinine ili kin mahkeme ilam. g) Resmi kurum ve kurulu lar n alacaklar n tahsili için görevlendirilenlere al nd kar yap lacak ödemelerde, dairesince verilmi, ilgilinin tatbiki imzas içeren yetki belgesi. h) Herhangi bir alaca temellük eden ki ilere yap lacak ödemelerde, noterce onaylanm alacak temliknamesi. ) Kamu personelinin ayl k, ücret ve düzenli olarak yap lan benzeri alacaklar n, harcama yetkililerince yaz olarak görevlendirilen mutemetlere ödenmesinde Mutemet Görevlendirme Yaz (Örnek : 5 ). j) Kamu personelinin yolluk, tedavi gideri ve benzeri münferit alacaklar ile kamu personeli olmayan ki ilerin hizmetleri kar gerçekle en yolluk, ders ücreti, huzur ücreti, konferans ücreti ve benzeri alacaklar n mutemetlerine ödenmesinde, her ödemeyle ilgili ahsi Mutemet Dilekçesi (Örnek: 6 ). k) Kimli inin sakl kalmas isteyen muhbirlere mutemetleri arac yla yap lacak ödemelerde, ilgili dairenin görevlendirme yaz. l) Alacaklar n hak sahiplerinin banka hesaplar na aktar lmas suretiyle ödenmesinde, alacakl n harcama birimince onaylanm yaz talebi (Hak sahipleri taraf ndan düzenlenen fatura üzerinde alacakl n banka hesap numaras n yer almas halinde ayr ca yaz talepleri aranmaz.). Yukar da say lan belgelerden, (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilenler Vekaletname/ lam Kay t Defterine (Örnek :7) kaydedilerek muhasebe biriminde aç lacak dosyada saklan r. lgilinin durumu, her ödemeden önce kontrol edildikten sonra ödeme yap r. Resmi kurum ve kurulu lar n alacaklar n tahsili için görevlendirilenlere dairesince verilmi yetki belgesi d nda, ödeme yap lacak ki ileri belirleyen di er belgeler ödeme belgesinin Say taya gönderilecek nüshas na eklenir. Bünyesinde tedavi kurumu bulunan kamu idarelerinin muhasebe birimlerince, tedavi bedeli kar tahsil edilen paralardan iadesi gereken tutarlar n çe itli nedenlerle hastaya ödenememesi halinde ödeme, tedavi bedelinin tahsili s ras nda düzenlenen al nd da hasta nda kimli i belirtilen di er ki ilere yap r. Bu durumda ayr ca vekaletname aranmaz. Ödeme yap lan ki ilerin onayl kimlik örnekleri Hazinenin veya di er kamu idarelerinin aleyhine sonuçlanan davalarla ilgili olarak kar taraf lehine hükme ba lanan mahkeme masraflar ve avukatl k ücretinin ibraz olunan ilamda ad yaz taraf vekillerine ödenmesinde de vekaletname aranmaz. Vekaletten veya temsilden azledilenler, azledenler taraf ndan muhasebe birimine yaz olarak bildirilir. Vekalet veya temsilden azletme yaz lar geldi inde, Vekaletname/ lam Kay t defterinin aç klama sütununa bu husus kaydedilerek, vekaletnamenin üzerine vekaletten azil yaz n tarih ve numaras yaz r. Kamu personelinin ayl k, ücret ve düzenli olarak yap lan benzeri alacaklar n mutemetlere ödenmesine ili kin görevlendirme yaz lar, malî y n ilk ay nda ödeme belgesi ile birlikte muhasebe birimine verilir. Mutemet de ikli i halinde yeni mutemet ayr bir görevlendirme yaz ile muhasebe birimine bildirilir. Görevlendirme yaz lar, muhasebe biriminde aç lacak dosyalarda saklan r.

5 NC KISIM Harcaman n Çe idine Göre Aranacak Belgeler NC BÖLÜM Personel Giderleri Ayl klar Madde 9 - Ayl k ve ayl kla birlikte ödenen hakedi ler için Ayl k Bordrosu veya Yurtd Ayl k Bordrosu (Örnek: 8 veya 8/A) ve Personel Bildirimi (Örnek: 9 ) ile duruma göre ödemenin yap ld ilk aya ait ödeme belgesine a da belirtilen belgeler ba lan r. a) lk atamalarda, atama onay ve i e ba lama yaz. b) Naklen atamalarda, atama onay, i e ba lama yaz ve Personel Nakil Bildirimi (Örnek:10 ); askeri personelin naklen atamalar nda (10/A) örnek numaral Ayr ve Kat Bildirimi. c) Terfilerde, terfi onay (Otomatik olarak yap lan kademe ilerlemelerinde terfi onay aranmaz.). d) Görevden uzakla rmalarda, yetkili makam n onay veya yaz. e) Görevden uzakla lm olanlar n göreve iadelerinde, yetkili makam n onay ve göreve ba lama yaz. f) Görevden uzakla lm olanlar n aç kta kald klar sürelere ait ayl klar n ödenmesinde, harcama talimat. g) Ücretli vekaletlerde, vekalet onay ve i e ba lama yaz. h) kinci görev ödemelerinde, ikinci görev onay ve i e ba lama yaz. ) Ayl ks z izin ve askerlik dönü ü yeniden i e ba lamalarda, i e ba lama yaz. Malî y n ilk ay na ait ödemelerde, personelin k dem ayl na esas hizmet sürelerini gösteren insan kaynaklar birimince onayl listenin ödeme belgesine ba lanmas gerekir. Di er aylarda ise durumunda de iklik olanlar n listesi Türk Silahl Kuvvetlerinin muhtelif okullar ndan mezun olanlar n atama onaylar, ikinci aya ait Zam, tazminat ve benzeri ödemeler Madde 10 - Kamu görevlilerine mevzuatlar gere i yap lacak zam, tazminat ve benzeri ödemelerde a da belirtilen belgeler a) Yabanc dil tazminat verilebilmesi için, yabanc dil s nav sonuç belgesi; gördükleri renim nedeniyle yabanc dil bilgisinin tespitine gerek görülmeyenlerde ise insan kaynaklar biriminin yaz. b)28/2/1985 tarihli ve 3160 say Emniyet Te kilat Uçu Hizmetleri Tazminat Kanunu uyar nca yap lacak ödemede, ilgilinin uçu ekibi kapsam nda oldu una ili kin yetkili makam n onay ; uçu ekibi d nda olup ayn Kanunun 5 inci maddesi uyar nca görevlendirilenlere tazminat ödenmesinde, görevlendirme yaz ; y pranma tazminat n ödenmesinde, bakan onay ; ehitlik tazminat n ödenmesinde, yetkili makam n onay ; sakatl k tazminat n ödenmesinde, yetkili makam n onay ve sakatl k derecesini gösterir rapor. c) 3/11/1980 tarihli ve 2330 say Nakdi Tazminat ve Ayl k Ba lanmas Hakk nda Kanun ve 18/1/1993 tarihli ve say Resmi Gazete de yay mlanan Nakdi Tazminat ve Ayl k Ba lanmas Hakk nda Yönetmelik uyar nca yaralanma, sakatlanma veya ölüm halinde nakdi tazminat ödenmesinde, yetkili makamlarca onanm nakdi tazminat komisyon karar. d)13/5/1971 tarihli ve 1402 say S yönetim Kanunu uyar nca s yönetim hizmet zamm n ödenmesinde, görevlendirme onay ile S yönetim Hizmet Zamm Bordrosu (Örnek : 11).

6 e)14/7/1965 tarihli ve 657 say Devlet Memurlar Kanunu hükümleri uyar nca emniyet ve silahl kuvvetler mensuplar ile aktif istihbarat görevlilerine verilen ek tazminatlar n ödenmesinde, Ba bakan onay. f)28/2/1982 tarihli ve 2629 say Uçu, Para üt, Denizalt, Dalg ç ve Kurba a Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ile 27/7/1967 tarihli ve 926 say Türk Silahl Kuvvetleri Personel Kanunu uyar nca ödenecek tazminatlarda, Uçu, Dal ve Atlay Hizmetleri Tazminat Bordrosu (Örnek : 12). g)yukar daki bentlerde say lanlar n d nda özel mevzuatlar gere ince yap lacak zam, tazminat ve benzeri ödemelerde, ilgili mevzuat nda belirtilen yetkili makam n onay. Yukar da (a), (b), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen yabanc dil s nav sonuç belgesi, onay, yaz ve raporun her malî y n ilk ödemesine ait ödeme belgesine ba lanmas gerekir. Ayl klarla birlikte ödenen tazminatlar Ayl k Bordrosunda; ayl klarla ödenmeyen tazminatlar ise özel bordrosunda veya Çe itli Ödemeler Bordrosunda (Örnek : 13) gösterilir. riski, i güçlü ü, malî sorumluluk tazminat ve eleman teminindeki güçlük zamm ile özel hizmet tazminatlar na ili kin ana cetvel ve da m listelerinin, mali hizmetler birimince onayland ay izleyen aya ait ödeme belgesine ba lanmas gerekir. Ba bakan ve bakan ödenekleri Madde 11-9/10/1984 tarihli ve 3055 say Ba bakan ve Bakanlar n Temsil Ödenekleri ile D ar dan Atanan Bakanlar n Ödenek ve Yolluklar Hakk nda Kanun gere ince ödenmesi gereken ba bakan ve bakanlar n temsil ödenekleri ile ayl klarla birlikte ödenmesi gereken di er ödenekler Ayl k Bordrosu (Örnek : 8) ile ödenir. Sosyal yard mlar Madde 12-Kamu personeline yap lacak sosyal yard m ödemelerinde, ödemenin çe idine göre a da belirtilen belgeler aran r. a) Evlenme yard : Aile cüzdan n dairesince onayl örne i veya nüfus kay t örne i b) Aile yard : Ayl klarla birlikte ödenen bu yard m, personelin ilk i e giri inde al nacak Aile Yard Bildirimine (Örnek : 14 ) dayan larak ödenir. Bu bildirim, personelin aile yard ndan yararlanan e veya çocuk durumunda meydana gelen de iklikler ile yer de tirme suretiyle atama halinde yenilenir. Bildirimler, ödeme belgesinin Say taya gönderilecek nüshas na eklenir. c) Do um yard : Do um olay n meydana geldi i yeri ve tarihi belirten ilgilinin dilekçesi d) Ölüm yard : Ölüm olay n meydana geldi i yeri ve tarihi belirten ilgilinin dilekçesi Normal süresinde ölü olarak do an çocuklar için ödenecek ölüm yard nda, buna ili kin raporun da aranmas gerekir. e) Tay n bedeli :22/6/1978 tarihli ve 2155 say Baz Kamu Personeline Tay n Bedeli Verilmesi Hakk nda Kanun uyar nca tay n bedellerinin ödenmesinde, tay n bedelinin ilgili aya ait tutar n tespitini gösteren yaz. f) Giyecek yard : Nakden verilmesi gereken giyecek yard veya diki bedeli ödemelerinde; - lgili mevzuat nda belirtilen yetkili makam n onay, - Çe itli Ödemeler Bordrosu (Örnek :13), - Ödemenin miktar gösteren yetkili makamlar n karar,

7 Ek çal ma kar klar Madde 13 - Ek ders ve fazla çal ma ücretleri ile huzur hakk ve toplant ücretleri, konferans ücretleri ve di er ek çal ma ücretlerinin ödenmesinde, Çe itli Ödemeler Bordrosu (Örnek : 13) ile birlikte duruma göre a daki belgeler aran r. a) 5/3/1964 tarihli ve 439 say Milli E itim Bakanl na Ba Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Ö retmenlerinin Haftal k Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakk nda Kanun uyar nca ödenecek ek ders ücretlerinde; - Ek Ders Ücreti Çizelgesi (Örnek : 15 ), - Ayl k kar okutulacak dersin ad ve haftal k ders saati ile ek bran derslerinin ad ve haftal k ders saatini gösteren onay, - Haftal k ders da m çizelgesi, ücretli ders saatlerinde de iklik yap lmas halinde ise de ikli e ili kin onay ve haftal k ders da m çizelgesi, b) Eleman yeti tirilmek üzere aç lan mesleki okullarda, e itim merkezlerinde, kurs, seminer ve hizmet içi e itim faaliyetlerinde ücretle ders vermekle görevlendirilenlerin ders ücretlerinin ödenmesinde; - Görevlendirme onay, - Ek Ders Ücreti Çizelgesi (Örnek : 15 ), c) 10/11/1983 tarihli ve 2914 say Yüksekö retim Personel Kanunu uyar nca ödenecek ek ders ücretlerinde; - Yüksekö retim Ek Ders Ücreti Çizelgesi (Örnek : 15/A), - Her ö retim döneminin ilk ay nda ders yükü da gösteren onay ve akademik takvim (Programda de iklik halinde onay yeniden al r.), d) Fazla çal ma ücretlerinin ödenmesinde; - Saat ba na ödenecek fazla çal ma ücretini gösterir onay, - Fazla çal ma yapan personel ile çal lan gün ve süreleri gösterir çizelge, e) Komisyon ve kurul üyelerinin huzur hakk ve toplant ücretlerinin ödenmesinde; - lgili mevzuat nda belirtilmeyenler için ödenecek miktar n tespitine ili kin yetkili makam n onay veya yaz, - Üyelerin ad-soyadlar ve kat ld klar toplant say gösterir yetkili makamca onayl liste, f) Konferans ücretlerinin ödenmesinde; - Verilecek konferans n say ve her bir konferans için verilecek ücreti gösterir Harcama talimat, - Konferans n verildi ine ili kin ilgili dairenin yaz, Yukar da (a), (b) ve (c) bentlerinde sözü edilen onay ve akademik takvimin, her retim y n ilk ders ücretine ili kin ödeme belgesine; (d) ve (e) bentlerinde belirtilen onay veya yaz n ise malî y n ilk ödeme belgesine ba lanmas gerekir. Ödül ve ikramiyeler Madde 14 Kamu personeline verilecek ödül ve ikramiyelerin ödenmesinde Çe itli Ödemeler Bordrosu (Örnek :13) ile birlikte, a da belirtilen belgeler aran r. Ancak 10/7/2003 tarihli ve 4926 say Kaçakç kla Mücadele Kanunu ve ilgili Yönetmeli i uyar nca verilecek ikramiyelerin ödenmesinde, Kaçak E ya Müsadir kramiyeleri Cetveli (Örnek: 16) düzenlenece inden Çe itli Ödemeler Bordrosu aranmaz. a) 657 say Devlet Memurlar Kanunu hükümleri uyar nca emsallerine göre ba ar görev yapan devlet memurlar na verilecek ödüllerde; Ba veya ilgili bakan onay ; ilave olarak birer ayl k daha ödül verilmesi gereken hallerde Ba bakan onay,

8 b) 926 say Türk Silahl Kuvvetleri Personel Kanunu ve 7 A ustos 1981 tarihli ve say Resmi Gazete'de yay mlanan Türk Silahl Kuvvetleri Ödül Yönetmeli i uyar nca verilecek ödüllerde; De erlendirme kurullar nca haz rlanan ve ödül ödene ini idare eden makam n onay içeren liste, de erlendirme kurullar ndan geçirilmeden ödül verilmesi halinde yetkili makam n onay, c) 4926 say Kaçakç kla Mücadele Kanunu ve ilgili Yönetmeli i uyar nca verilecek ikramiyelerden; 1- Kaçak e ya ikramiyelerinin ödenmesinde; - De er tespit tutana, - Kesinle mi mahkeme karar n onayl örne i, - Kaçak E ya Müsadir kramiyeleri Cetveli (Örnek: 16), -Muhbirli yakalamalarda ihbar alan ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimli ini belirten yaz, 2- Kaçak silah-mühimmat ikramiyelerinin ödenmesinde; - De er tespit tutana, -Sahipli olarak yakalananlarda, ilk dönem ikramiyelerinin ödenmesinde kamu davas n aç ld na ili kin cumhuriyet savc yaz ; ikinci dönem ikramiyelerinin ödenmesinde, kesinle mi mahkeme karar n onayl örne i, - Sahipsiz olarak yakalananlarda, kesinle mi zor al m karar n onayl örne i, - Kaçak E ya Müsadir kramiyeleri Cetveli (Örnek: 16), -Muhbirli yakalamalarda ihbar alan ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimli ini belirten yaz, 3- Uyu turucu madde ikramiyelerinin ödenmesinde; - Ekspertiz raporu, -Sahipli olarak yakalananlarda, ilk dönem ikramiyelerinin ödenmesinde kamu davas n aç ld na ili kin cumhuriyet savc yaz ; ikinci dönem ikramiyelerinin ödenmesinde, kesinle mi mahkeme karar n onayl örne i, - Sahipsiz olarak yakalananlarda, kesinle mi zor al m karar veya onayl örne i, - Kaçak E ya Müsadir kramiyeleri Cetveli (Örnek: 16), -Muhbirli yakalamalarda ihbar alan ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimli ini belirten yaz, d) 4/6/1937 tarihli ve 3201 say Emniyet Te kilat Kanununun 86 nc maddesi uyar nca ödenecek mükafatlarda; - çi leri Bakan onay ta yan seçim komisyonu karar, e) 28/2/2001 tarihli ve 4631 say Hayvan Islah Kanunu uyar nca verilecek ikramiye ve prim ödemelerinde; 1- Suni tohumlama ikramiyelerinin ödenmesinde, ilgili bakanl n onay ta yan merkez komisyonu karar, 2- Suni tohumlama primlerinde; - lgili bakanl n onay ta yan merkez komisyonu karar, - Prim miktar gösterir cetvel, f) 21/7/1983 tarihli ve 2863 say Kültür ve Tabiat Varl klar Koruma Kanunu ve ilgili Yönetmeli i uyar nca verilecek ikramiyelerde; - Bulunan varl n takdir edilen bedelini gösteren yaz veya tutanak,

9 g) 20/2/1930 tarihli ve 1567 say Türk Paras n K ymetini Koruma Hakk nda Kanun uyar nca verilecek ikramiyelerde; - Hazine Müste arl n ba oldu u Bakan onay, - Hükmedilen para cezas n tahsil edildi ine ili kin al nd, h) 8/9/1971 tarihli ve 1481 say Asayi e Müessir Baz Fiillerin Önlenmesi Hakk nda Kanun ve ilgili Yönetmeli i uyar nca verilecek ödüllerde; - Ödül komisyonu karar, - çi leri Bakan onay, ) 16/4/2003 tarihli ve 4848 say Kültür ve Turizm Bakanl Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun ve ilgili yönetmelikler uyar nca, Kültür ve Turizm Bakanl n görev alan na giren konularda üstün ba ar göstermi ki i, topluluk ve kurulu lara verilecek ödüllerin ödenmesinde; - De erlendirme kurulu karar, - Mükafat veya ödülün miktar belirleyen Maliye Bakanl ve ilgili bakanl n mü terek karar, j) 25/6/1927 tarihli ve 1156 say Kanuna Mugayir Tahakkuk ve Tediye Muamelat hbar Edenlere kramiye tas na Dair Kanun uyar nca verilecek ikramiyelerde; hbar n do rulu unu ve verilecek ikramiye miktar gösteren harcama talimat, k) 26/12/1931 tarihli ve 1905 say Menkul ve Gayrimenkul Emval ile Bunlar n ntifa Haklar n ve Daimi Vergilerin Mektumlar Haber Verenlere Verilecek kramiye Hakk nda Kanun uyar nca; 1- Menkul ve gayrimenkul mallarla ilgili verilecek ikramiyelerde; - Maliye Bakan onay, - hbar edilen mallar n veya bunlar n intifa hakk n Hazineye ait oldu unu gösteren kesinle mi mahkeme karar veya tapu senedinin onayl örne i, - hbar konusu mallar n rayiç de erlerini gösteren belge, 2- Daimi vergilerle ilgili ihbar konusu vergi ve cezalar n kesin tahakkuk ve tahsilinde verilecek ikramiyelerde; - Maliye Bakan onay, hbar Sonucu Tespiti ve kramiye Hesap Çizelgesi (Örnek : 17), l) 24/2/2000 tarihli ve 4536 say Denizlerde ve Yurt Düzeyinde Görülen Patlay Madde ve üpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara li kin Kanun ve ilgili yönetmelikleri uyar nca verilecek ödüllerde; -Genelkurmay Ba kan n yaz, m) 21/5/1986 tarihli ve 3289 say Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ünün Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun ve ilgili yönetmelikleri uyar nca spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün ba ar gösteren sporcular ile teknik direktör ve antrenörlerine verilecek ödüllerde; -Mevzuat nda belirtilen hallere göre ilgili bakan n veya genel müdürün onay, n) Kurum ve kurulu lar n mevzuat gere i te vik ödülü, hizmet arma an, taltif ikramiyesi ve benzeri adlarla personeline verece i di er ödüllerin ödenmesinde; lgili mevzuat nda belirtilen yetkili makam n onay, Yukar daki bentlerde say lan mevzuat gere ince kamu personeli olmayan kimselere verilecek ödül ve ikramiyelerin ödenmesinde de bu madde hükümleri uygulan r. Sözle meli personel ücretleri Madde 15 Sözle meli olarak istihdam edilen personel ücretlerinin ödenmesinde da belirtilen belgeler aran r. - Yurtiçinde, Ayl k Bordrosu (Örnek:8) ve Personel Bildirimi (Örnek:9); temsilciliklerde istihdam edilen gerek Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, gerekse yabanc uyruklu

10 sözle meli personel ücretlerinin ödenmesinde ise Yurtd Sözle meli Personel Ücret Bordrosu (Örnek: 18 ), - e ba lama yaz, - Sözle me, Sözle meli personele, sözle melerine göre ödenecek tazminat, sosyal yard m, ek çal ma ve di er ödemelerde, ödemenin çe idine göre Yönetmeli in ilgili maddelerinde belirtilen belgeler aran r. Sözle me ve i e ba lama yaz n ilk ödemeye ait ödeme belgesine ba lanmas gerekir. çi ücretleri Madde 16 22/5/2003 tarihli ve 4857 say Kanunu kapsam na giren i lerde çal an çilere ücret ve ücretle birlikte her ay yap lacak ödemelerde ödemenin türüne göre a daki belgeler aran r. a) Ücret ödemelerinde; - Personel Bildirimi (Örnek : 9), - lk i e ba lama, yer de tirme ve terfilerde, çi Hareketleri Onay (Örnek : 20), - çi Ücret Bordrosu (Örnek : 19), çilerin fazla çal ma, ulusal bayram ve hafta tatili, genel tatil ile y ll k izin ücretlerinin ödenmesinde, ayr ca buna ili kin onay n da aranmas gerekir. b) Evlenme, do um ve ölüm yard ödemelerinde; Yönetmeli in 12 nci maddesinde belirtilen belgeler c) Giyecek yard ödemelerinde; -Nakden yap lacak ödemelerde Çe itli Ödemeler Bordrosu (Örnek:13), ödeme belgesine ba lan r. d) K dem tazminat ödemelerinde; - Hizmet cetveli, - K dem tazminat n hesaplanmas gösteren belge, - Askerlik borçlanmas varsa buna ili kin belge, -Daha önce çal yerlerden ayr rken k dem tazminat al p almad gösterir belge, -Emekliye ayr lanlarda, Sosyal Sigortalar Kurumundan al nacak emeklili i haketti ine ili kin belge, e) hbar tazminat ödemelerinde; - Hizmet cetveli, - hbar tazminat n hesaplanmas gösteren belge, Sendikalarla yap lan toplu sözle menin onayl iki nüshas, yap lacak ödemelere esas olmak üzere dönem ba nda muhasebe birimine verilir. Toplu sözle menin bir nüshas ödeme emri belgesi ekinde Say taya gönderilir. Geçici personel giderleri Madde 17 Geçici personel giderlerinin ödenmesinde a daki belgeler aran r. a) 30 i gününü a mayan sürelerde ve vize al nmaks n çal lacak i çilerin ücretlerinin ödenmesinde;

11 - çi Ücret Bordrosu (Örnek : 19), b) 657 say Devlet Memurlar Kanunun 4/c maddesi veya özel mevzuatlar gere ince say m, propaganda, anket, canl modellik ve benzeri geçici hizmetlerde istihdam edilen k smi zamanl çal anlar n ücretleri ile aday ç rak, ç rak ve stajyer ö rencilerin ücretlerinin ödenmesinde; - Çe itli Ödemeler Bordrosu (Örnek : 13), - Gereken hallerde puantaj cetveli, c) 5/6/1986 tarihli ve 3308 say Ç rakl k ve Meslek E itimi Kanunu uyar nca sigorta primlerinin ödenmesinde; - Ayl k Sigorta Primleri Bildirgesi, - Aday ç rak, ç rak veya ö rencilerin onayl listesi, Er ve erba harçl klar ve tay n bedelleri Madde 18- Er ve erba harçl klar ve tay n bedellerinin ödenmesinde a daki belgeler aran r. a) Er ve erba (jandarma er ve erba lar hariç) harçl klar n ödenmesinde, Er ve Erba Harçl klar Özet Bordrosu (Örnek: 21), b) Jandarma er ve erba lar n harçl klar ve tay n bedellerinin avans olarak ödenmesinde, er ve erba lar n say ile harçl k ve tay n bedeli tutar gösteren yaz, c) Söz konusu avanslar n mahsubunda ve kazandan ia esi mümkün olmayan di er er ve erba lar n harçl k ve tay n bedelleri ile ordu hem ire, ebe ve hastabak lar n tay n bedellerinin ödenmesinde; - Er ve Erba Harçl klar Da m Bordrosu/Er,Erba ile Ordu Hem ire, Ebe ve Hastabak Tay n Bedeli Da m Bordrosu (Örnek : 22), - lgili aya ait tay n bedeli tespitine ili kin yaz, d) Dinlenme ve hava de imi alan er ve erba lar n tay n bedellerinin ödenmesinde; - Tay n bedelinin miktar n tespitine ili kin yaz, -Sa k kurulu raporu, Dinlenme ve hava de imi alan er ve erba lar n sa k kurulu raporlar n zaman nda düzenlenmemesi halinde hekim raporu veya hasta taburcu belgesi Ancak, daha sonra düzenlenen sa k kurulu raporu, istenildi inde ibraz edilmek üzere gideri gerçekle tiren harcama biriminde muhafaza edilir. renim giderleri Madde 19 - Ö rencilere yap lacak çe itli giderlerin ödenmesinde aranacak belgeler da belirtilmi tir. a) Askeri ö rencilerin harçl klar n ödenmesinde, Askeri Ö renci Harçl klar Bordrosu (Örnek : 23), b) Dinlenme ve hava de imi alan askeri ö rencilerin tay n bedellerinin ödenmesinde; -Tay n bedelinin miktar n tespitine ili kin yaz, - Sa k kurulu raporu, Dinlenme ve hava de imi alan askeri ö rencilerin sa k kurulu raporlar n zaman nda düzenlenmemesi halinde hekim raporu veya hasta taburcu belgesi ödeme

12 belgesine ba lan r. Ancak, daha sonra düzenlenen sa k kurulu raporu, istenildi inde ibraz edilmek üzere gideri gerçekle tiren harcama biriminde muhafaza edilir. c) 657 say Devlet Memurlar Kanunu ile 17/6/1982 tarihli ve 2684 say lkö retim ve Ortaö retimde Paras z Yat veya Burslu Ö renci Okutma ve Bunlara Yap lacak Sosyal Yard mlara li kin Kanun, 15/6/1989 tarihli ve 3580 say Ö retmen ve E itim Uzman Yeti tiren Yüksekö retim Kurumlar nda Paras z Yat veya Burslu Ö renci Okutma ve Bunlara Yap lacak Sosyal Yard mlara li kin Kanun ve di er mevzuat hükümleri gere ince ilgili bakanl k veya kurum bütçesinden ödenecek burs, harçl k, harç veya di er sosyal yard mlar n ödenmesinde; -Ö renci Giderleri Bordrosu (Örnek : 24), d)yüksek Ö renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlü ünce ö renim ve katk kredisi ile burs giderlerinin ödenmesinde ; -Harcama talimat, -Burs ve ö renim kredilerinin ödenmesinde, banka ubeleri itibar yla düzenlenecek ve renci ba na ödenecek kredi miktar ile ö renci say ve ödenecek toplam kredi tutar gösteren, burs ve kredi hizmetlerini yürüten birimce onayl liste; katk kredilerinin ödenmesinde, her bir üniversiteye ödenecek toplam katk miktar gösteren, kredi hizmetlerini yürüten birimce onayl liste, e) Ö renciler taraf ndan yap lan kitap, k rtasiye ve benzeri giderler ile harç tutarlar n kendilerine ödenmesinde; (Kitap ve k rtasiye giderlerine ili kin fatura muhteviyat n ö renim için zorunlu oldu unun ilgili okul idaresince onanmas gerekir.) f) 11/7/1982 tarihli ve 2698 say Milli E itim Bakanl Okul Pansiyonlar Kanunu ve 30/10/1983 tarihli ve say Resmi Gazete de yay mlanan Milli E itim Bakanl na Ba Okul Pansiyonlar Yönetmeli i uyar nca, paras z yat ö rencilerin Devletçe kar lanacak pansiyon ücretlerinin pansiyon hesab na aktar lmas nda; - Ö rencilerin adlar ile her birine ait ücret miktar gösterir okul idaresince düzenlenen onayl cetvel, g) 657 say Devlet Memurlar Kanunu, 926 say Türk Silahl Kuvvetleri Personel Kanunu, 2914 say Yüksekö retim Personel Kanunu ve di er kanun hükümlerine tabi personel çocuklar n pansiyon ücretlerinden indirilen ve Devletçe kar lanmas gereken miktarlar n ödenmesinde; - Ö rencilerin ad ve soyadlar, velilerinin memuriyet unvanlar, her biri için yap lan indirim oran ve taksit miktarlar gösteren okul idaresince onayl liste, h) Yap lan anla malar gere i yurtiçi e itim kurumlar nda okutulan yabanc uyruklu rencilerin burslar n ödenmesinde; - Verilecek burs tutar ve di er ödemelerin miktar gösteren onay, - Malî y n ilk ödemesinde, yap lan anla man n onayl bir örne i, - Yabanc Uyruklu Ö renciler Burs Giderleri Bordrosu (Örnek : 25), ) 4/11/1981 tarihli ve 2547 say Yüksek Ö retim Kanunu, 8/4/1929 tarihli ve 1416 say Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakk nda Kanun ve di er ilgili mevzuat hükümleri uyar nca, yurtd nda lisans ve lisansüstü ö renim yapan ö rencilere ayl k, yolluk ve di er ödemelerde; -Yurtd Ö renci Giderleri Bordrosu (Örnek : 25/A), - Gönderilen ki inin ilgili ülkeye var tarihini belirten belge,

13 Belgelendirilmesi gereken di er ödemelerde, harcama talimat ile birlikte harcamaya ili kin fatura, sigorta poliçesi veya di er belgelerin de ödeme belgesine ba lanmas gerekir.gereken hallerde bakan onay da aran r. Yurtd nda al nm harcama belgelerinin ve bunlar n tercümelerinin, e itim mü avirli i veya ata eli inin veya d temsilcili in onay ta mas gerekir. rencilere burs, harçl k veya ayl k gibi belirli dönemlerde yap lan ödemelerde buna ili kin onaylar n, malî y n ilk ödemesine ait ödeme belgesine ba lanmas gerekir. NC BÖLÜM Tedavi ve Cenaze Giderleri Tedavi giderleri Madde 20-Eczanelere, resmi ve özel sa k kurum ve kurulu lar na ve personele yap lacak ilaç ve ilaç mahiyetinde olmayan ve tedavi amac yla kullan lan çe itli protez ve ortez, cihaz ve malzeme bedelleri ile hizmet giderlerinin ödenmesinde aranacak kan tlay belgeler a da belirtilmi tir. a) Eczanelere yap lacak ödemelerde; - Hastan n sevkine ili kin belge, - laç fiyat kupürlerinin ve barkod diyagram n yap lm oldu u reçete, - Reçetelerin ki i baz nda dökümünü gösteren liste, (Fatura üzerinde döküm yap ld takdirde ayr ca liste düzenlenmez.) Eczane ile her malî y lda yap lan anla man n bir örne i ilk ödeme belgesi ile birlikte muhasebe birimine verilir ve muhasebe birimince aç lacak dosyada saklan r. b) Personel taraf ndan kar lanan tedavi giderlerinin kendilerine ödenmesinde; - Hastan n sevkine ili kin belge, laç veya t bbi malzemeye ili kin reçete ( laç bedellerinin ödenmesinde fiyat kupürlerinin ve barkod diyagram n reçeteye yap lmas zorunludur.), Yurtd ndan getirtilen ilaç bedellerinin ödenmesinde faturan n temin edilememesi halinde fiyat kupürleri esas al r, bunlar yok ise Sa k Bakanl nca tespit edilen fiyatlar üzerinden ödeme yap r. Türk Eczac lar Birli ince katma de er vergisi ödenerek ithal edilen ilaç bedellerinin personele ödenmesinde, yukar da belirtilen belgelere ilave olarak Türk Eczac lar Birli ince düzenlenen Ki isel Tedavi Amac yla Yurt D ndan thal Edilen laçlara li kin Liste (Örnek: 26) ile al nd n tasdikli bir örne i de c) Resmi ve özel sa k kurum ve kurulu lar na yap lacak ödemelerde; -Hastan n sevkine ili kin belge, -Fatura (Birden fazla ki inin tedavi giderinin ayn faturada gösterilmesi halinde, yap lan tetkik ve tedavinin ki i baz nda dökümünü gösteren onayl bir listesi de aran r.), -Yatan hastalar için hasta ç özeti (epikriz), Yurtd nda yap lacak tedavilere ili kin giderlerin ödenmesinde temin edilen belgelerin ve bunlar n tercümelerinin misyon efli inin veya ihtisas biriminin onay ta mas gerekir. Mevzuat gere ince hekim veya sa k kurulu raporuna göre ödeme yap laca belirtilen hallerde raporun da ödeme belgesine ba lanmas gerekir.

14 Subay, askeri memur ve astsubaylarla bunlar n emeklilerinin ve aile efrad n tedavi giderlerinin ödenmesinde, 6/9/1961 tarihli ve say Resmi Gazete de yay mlanan Türk Silahl Kuvvetleri ç Hizmet Yönetmeli inin sa k i leri bölümünde belirtilen belgeler aran r. Cenaze giderleri Madde 21- Cenaze giderlerinin ödenmesinde; a) Cenaze, sa k kurum ve kurulu u veya belediyece kald ld takdirde, ilgili kurum, kurulu veya belediyece düzenlenen fatura, b) Cenaze, personelin ba bulundu u kurumca tayin edilen bir personel veya ailesi ya da yak nlar taraf ndan kald ld takdirde, yap lan masraflara ili kin fatura, perakende sat fi i veya ödeme kaydedici cihazlara ait sat fi i, Cenazenin ba ka bir yere nakli gerekti i takdirde, nakil ve defin giderleri yukar daki esaslara göre ödenir. Yurtd nda ölenlerden cenazeleri yurda getirilenlerin, yurtd nda yap lan giderlerine ait belgelerin tercümelerinin ve mahalli rayice uygunlu unun yetkili misyon efli i veya ihtisas birimi taraf ndan onaylanmas gerekir. Subay, askeri memur ve astsubaylarla bunlar n emeklilerinin ve aile efrad n cenaze giderlerinin ödenmesinde, Türk Silahl Kuvvetleri ç Hizmet Yönetmeli inin sa k i leri bölümünde belirtilen belgeler aran r. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yolluklar Yurtiçi geçici görev yollu u Madde 22 - Yurtiçi geçici görev yolluklar n ödenmesinde duruma göre a daki belgeler aran r. a) Yurtiçi geçici görev yolluklar n ödenmesinde; - Görevlendirme yaz veya harcama talimat, - Yurtiçi / Yurtd Geçici Görev Yollu u Bildirimi (Örnek : 27), -Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ili kin fatura, b) Denetim elemanlar n yurtiçi geçici görev yolluklar n ödenmesinde; - Yurtiçi / Yurtd Geçici Görev Yollu u Bildirimi (Örnek: 27), - Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ili kin fatura, - Özel ah slardan ev veya pansiyon kiralama halinde, ilk ödemede kira sözle mesinin asl, sonraki ödemelerde ise onayl örne i; kira ödemesinin banka hesab na yat lmak suretiyle yap lm olmas halinde ayr ca banka makbuzu, Yurtiçi sürekli görev yollu u Madde 23 Yurtiçi sürekli görev yolluklar n ödenmesinde; - Atamalarda atama onay, di er hallerde harcama talimat, - Yurtiçi / Yurtd Sürekli Görev Yollu u Bildirimi (Örnek : 28), - Resmi mesafe haritas nda gösterilmeyen yerler için yetkili mercilerden al nacak onayl mesafe cetveli, Kamu görevlilerinden emeklili ini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, haklar nda toptan ödeme hükümleri uygulananlara, emekli iken yeniden hizmete al nd ktan sonra cezaen

15 olmamak üzere görevlerine son verilenlere ve terhis olunan yedek subaylara ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasç lar na mevzuatlar gere ince verilen tazminatlar n ödenmesinde ise yetkili makam n onay Yolluk kar verilen tazminatlar Madde 24- Yolluk kar verilen tazminatlar ile seyahat kart bedellerinin ödenmesinde a da belirtilen belgeler aran r. a) Memuriyet mahalli d nda seyyar olarak görev yapanlar n tazminatlar n ödenmesinde; -Çe itli Ödemeler Bordrosu (Örnek : 13), - Mali hizmetler birimince onayl, seyyar görev da m listesi, b) Fiilen arazi üzerinde çal anlar n tazminatlar n ödenmesinde; -Çe itli Ödemeler Bordrosu (Örnek : 13), c) Tahsildar, yoklama memuru, mutemet, veznedar, sat nalma memuru, tebli memuru, posta ve evrak da, takip memuru, müba ir gibi unvanlarla memuriyet mahallinde gezici olarak görev yapan memur ve hizmetlilerden fiilen bu görevlerde çal anlar ile say lan unvanlara sahip olmamakla birlikte, fiilen bu hizmetleri gören personele verilecek seyahat kart bedellerinin ödenmesinde; - lgililerin ad, soyad ve unvanlar ile fiilen bu görevleri yapt klar gösteren onay, -Ta t i leten kuruma ait fatura, - Mali hizmetler birimince onayl, seyahat kart verilecek personel listesi, Seyyar görev da m listesi ile seyahat kart verilecek personel listesinin mali y n ilk ödemesine ait ödeme belgesine ba lanmas gerekir. Yurtd geçici görev yollu u Madde 25-Yurtd geçici görev yolluklar n ödenmesinde; - Görevlendirme yaz veya harcama talimat, - Yurtiçi / Yurtd Geçici Görev Yollu u Bildirimi (Örnek : 27), - Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ili kin fatura, Yatacak yer temini için al nan faturan n dairesince onaylanm tercümelerinin de ödeme belgesine ba lanmas gerekir. Yurtd sürekli görev yollu u Madde 26- Yurtd sürekli görev yolluklar n ödenmesinde; - Atamalarda atama onay, di er hallerde harcama talimat, - Yurtiçi / Yurtd Sürekli Görev Yollu u Bildirimi (Örnek : 28), Yolluklara ili kin di er hükümler Madde 27- Yolluklarla ilgili giderlerin ödenmesinde; a)takip edilmesi gereken yolun d nda bir yoldan veya kullan lmas gereken ta t arac ndan ba ka bir araçla yolculuk yap lmas n zorunlu oldu u hallerde, yetkili makamdan al nacak onay n veya raporun, b)uçakla yap lan seyahatlerde yolcu biletinin; bilette kay tl gidi -dönü ten birisinin kullan lmamas nedeniyle biletin iadesi gerekti i takdirde gerçekle en seyahat ücretini gösteren belgenin; yabanc heyet ve temsilcilerin ülkelerine dönü lerinde uçak biletlerinin kendilerine verilmesi halinde ise söz konusu giderlerin tutar ile kurumca kar land belirten ve ilgili birim yetkilisince imzalanan belgenin,

16 c)taksi ile yap lan seyahatlerde (belediye hudutlar dahilindeki taksi ücretleri hariç) fatura veya perakende sat fi i veya ödeme kaydedici cihazlara ait sat fi inin, d) Geçici görev yolluklar n avans suretiyle ödenmesinde görevlendirme yaz veya harcama talimat n; sürekli görev yolluklar n avans suretiyle ödenmesinde ise atama onay n, e) Görevine ait mesleki ve s hhi yeterliliklerinin tespiti veya kurumlar nca görülecek lüzum üzerine s nav için gönderilenler ile yurtiçinde mesleki bilgilerini art rmak amac yla memuriyet mahalli d nda aç lan kurs veya okullara gönderilenlerin söz konusu s nav veya kursa kat ld gösteren belgenin, f) 10/2/1954 tarihli ve 6245 say Harc rah Kanununda belirtilen nedenlerden dolay yola devam edememe halinde, gecikilen günlere ait gündeliklerin ödenebilmesi için, bu durumu kan tlayan mülki veya askeri mercilerden al nacak belgenin, g) Sürekli görevle ba ka bir yere atananlar n atamalar ndan vazgeçildi i takdirde, buna ili kin onay ve ödenecek tazminat miktar gösteren onayl cetvel ile al nm olan ta t biletlerinin, h) Geçici görevle ba ka bir yere görevlendirilip, sonradan görevlendirilmelerinden vazgeçilenlerin al nm olan bilet ücretlerinin ödenmesinde, buna ili kin yaz ile ta t biletlerinin, i) Yurtiçi veya yurtd tedavi yolluklar n ödenmesinde; bulundu u yer d ndaki bir tedavi kurumuna sevk edildi ine veya yurtd nda tedavisinin gerekli oldu una ili kin belgenin (Sevk edildikleri yerlere bir kimse refakatinde gitmesinin gerekli oldu u hallerde ise bu durum ayr ca belge üzerinde gösterilir.), ödeme belgesine ba lanmas gerekir. Denetim, kurs, yar ma, gösteri veya benzeri i ler nedeniyle toplu olarak yap lan seyahatlerde, geçici görev yollu u bildirimleri yerine Toplu Seyahatler Yolluk Bildirimi (Örnek : 29) düzenlenir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Görev Giderleri ve Hizmet Al m Giderleri Bey iye aidat ödemeleri Madde 28- Bayilere yap lacak bey iye aidat (sat aidat ) ödemelerinde, sat lmak üzere verilen de erli ka tlara ili kin al nd lar n tarihi, say ve tutarlar gösteren, muhasebe birimince onayl liste Mahkeme harç ve giderleri Madde 29 -Mahkeme harç ve giderlerinin ödenmesinde a daki belgeler aran r. a) Mahkeme harçlar ve giderlerine ili kin ödemelerde; - Mahkeme, icra veya noterce düzenlenen al nd, -Al nd verilemeyen hallerde; davay kovu turan taraf ndan düzenlenip ilgili mahkeme veya dairelerce onaylanan Mahkeme Giderleri Listesi (Örnek: 30) (Ba ka yerdeki mahkemelerde yürütülen yarg lamalarda davay kovu turan taraf ndan yap lan posta giderleri için bu liste daire amirince onaylan r.), b) Hazine aleyhine sonuçlanan davalarla ilgili mahkeme ve icra harçlar ile kar taraf avukat na yap lacak vekalet ücreti ödemelerinde; - Kanunlar gere i ilam n icras için kesinle mi olma art aranan hallerde kesinle mi mahkeme ilam, -Yetkili merci taraf ndan icras n geri b rak lmas na (yürütülmesinin durdurulmas na) karar verilmeyen mahkeme ilam,

17 - Davaya veya icraya intikal ettikten sonra veya intikal etmeden önce sulh yoluyla bir hakk n tan nmas ndan dolay do an borçlar n ödenmesinde, mahkeme karar yerine mevzuat gere i sulha yetkili makam veya merci karar ve sulhname veya hakem karar, -Kar taraf n avukat na (icra daireleri arac yla yap lan ödemeler dahil) yap lacak vekalet ücreti ödemelerinde fatura, c)18/6/1927 tarihli ve 1086 say Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 415 inci maddesinin ikinci f kras uyar nca yap lacak ödemelerde; - Al nd, -Al nd verilemeyen hallerde ilgili mahkeme veya dairelerce onaylanan Mahkeme Giderleri Listesi (Örnek: 30), (Bu liste, ba ka yerdeki mahkemelerde yürütülen yarg lamalara ili kin olarak davay kovu turan taraf ndan yap lan posta giderleri için daire amirince onaylan r.), - Mahkeme karar, d) Hazineyi temsile yetkili görevlilere yap lacak yol tazminat ödemelerinde; Yurtiçi / Yurtd Geçici Görev Yollu u Bildirimi (Örnek : 27), e) 2/2/1929 tarihli ve 1389 say Devlet Davalar ntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakk nda Kanun ve 1389 say Kanuna Göre Vekalet Ücreti Tevzi Yönetmeli i uyar nca, tahsilinde bütçeye gelir kaydedilen vekalet ücretlerinin bütçeye gider yaz larak ilgililere ödenmesinde; -Tahsil Edilen Vekalet Ücretleri Listesi (Örnek: 31), Terör ve terörle mücadeleden do an zarar ödemeleri Madde 30 17/7/2004 tarihli ve 5233 say Terör ve Terörle Mücadeleden Do an Zararlar n Kar lanmas Hakk nda Kanun ve ilgili yönetmelikleri uyar nca sulhen kar lanacak zararlar n nakden ödenmesinde; -Ödenecek zarar n miktar belirleyen ve zarar tespit komisyonu ba kan ile alacakl veya temsilcisi taraf ndan imzalanan sulhname, -Valinin onay veya gereken hallerde çi leri Bakan n onay, Kapal istihbarat ve kapal savunma hizmet giderleri Madde 31- Kapal istihbarat ve kapal savunma hizmet giderleri 5018 say Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 24 üncü maddesinde belirtilen kararname esaslar na göre gerçekle tirilir. Sigortal lara yap lacak tazminat ödemeleri Madde 32 Do al Afet Sigortalar Kurumunca sigortal lara yap lacak tazminat ödemelerinde; -Tapu senedinin onayl örne i, -Hasar tespitine ili kin uzman raporu, -Harcama talimat, Vergi, resim, harç ve benzeri giderlere ili kin ödemeler Madde 33 veya mal veya hizmet sat nal nmas s ras nda ödenen vergi, resim ve harçlar d nda kalan; ta t vergileri, emisyon ölçüm giderleri, belediye resim ve harçlar, noter harc, muayene ve ruhsat harçlar ve benzeri giderler ile di er vergi, resim ve harç ödemelerinde;

18 karar, - Al nd, Bilirki ilik, uzmanl k, tan kl k ve benzeri hizmet ücretleri Madde 34-Bilirki ilik, uzmanl k, tan kl k ve benzeri hizmet ücretlerinin ödenmesinde; - Bakanlar Kurulu Karar, mahkeme karar, muhakkik karar veya yetkili organlar n - Çe itli Ödemeler Bordrosu (Örnek: 13), Tarifeye ba ödemeler Madde 35-Komisyon ücretleri ve kovu turma giderleri, kamu kurum ve kurulu lar nca veya kamu kurum ve kurulu lar n denetim ve gözetimi alt nda bir imtiyaz hakk dahilinde özel hukuk tüzel ki ilerince sunulan tekel niteli indeki ilan, sigorta ile gazete, dergi, radyo, televizyon ve benzeri araçlar n abone giderlerinin ödenmesinde a daki belgeler aran r. a) Komisyon ücretlerinin ödenmesinde; - Fatura (Banka komisyon ücretlerinde dekont), b) Kovu turma giderlerinin ödenmesinde; - Mahkeme karar veya yetkili organlar n karar, - Çe itli Ödemeler Bordrosu (Örnek: 13), c) lan giderlerinin ödenmesinde; lan n hangi tarihte ve hangi yay n arac yla (gazete, radyo, televizyon ve benzeri araçlar) yap ld na ili kin yaz veya tutanak, d) Sigorta giderlerinin ödenmesinde; - Sigorta poliçesi veya zeyilname, e)gazete, dergi, radyo, televizyon ve benzeri araçlar n abone giderlerinin ödenmesinde; Kurs ve toplant lara kat lma giderleri Madde 36- Kamu kurum ve kurulu lar ile meslek te ekkülleri, dernek ve vak flar taraf ndan düzenlenen kurs ve toplant lara kat lanlar n kat lma giderlerinin ödenmesinde; - Görevlendirme yaz, fatura düzenlenemeyen hallerde kat lma ücretini gösteren belge, - Kurs ve toplant ya i tirak edildi ine ili kin belge, Yurtiçinde yerli veya yabanc dernek, vak f veya kurulu larca aç lan ve yeterlilikleri Milli E itim Bakanl nca kabul edilen dil kurslar için idarece kar lanmas gereken ders ücretlerinin ödenmesinde, görevlendirme yaz yerine ilgili mevzuat nda belirtilen yetkili makam n onay aran r. Görevlendirme yaz veya yetkili makam onay n malî y n ilk ödemesine ait ödeme belgesine ba lanmas gerekir.

19 Seçim giderleri Madde 37-26/4/1961 tarihli ve 298 say Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakk nda Kanun uyar nca, seçim kurullar ba kan ve üyeleri ile görevlendirilecek memur, hizmetli, siyasi parti temsilcisi ve hariçten al narak çal lacaklara görev mahalli içerisindeki çal malar için ödenecek ücretlerde; - Çe itli Ödemeler Bordrosu (Örnek : 13), Söz konusu Kanun uyar nca yap lacak sat nalmalarda, Yönetmeli in sat nalmalara ili kin hükümlerine göre i lem yap r. Fahri konsolosluklar aidat ve giderleri Madde 38-9/12/1933 tarihli ve 2349 say Kanun uyar nca fahri konsolosluklar aidat ve giderlerinin ödenmesinde; - Aidat n hesab ve yap lan harcamalar n ayr nt gösteren fahri konsolosça düzenlenip ba bulunulan büyükelçilikçe tercüme ettirilen ve onaylanan liste, - D leri Bakanl n onay, Telif ve tercüme ücretleri Madde 39- Telif ve tercüme giderlerinin ödenmesinde, harcaman n çe idine göre daki belgeler aran r. a) Kamu Kurum ve Kurulu lar nca Ödenecek Telif ve lenme Ücretleri Hakk nda Yönetmelik hükümleri uyar nca yap lacak ödemeler: 1- Telif, i lenme (tercüme dahil) ve benzeri ücret ödemelerinde; -Yetkili makamca onaylanm ilgili yay n kurulu karar, - Telif ve Tercüme Eser Temliknamesi (Örnek: 32), - Telif ve Tercüme Ücretleri Hesap Cetveli (Örnek: 33 veya 33/A), 2- nceleme, redaksiyon, tashih veya koordinatörlük i lerinde görevlendirilecek kurum ndan ve memur olmayan uzmanlara yap lacak ücret ödemelerinde; -Eserin inceleme, tashih, redaksiyon veya koordinatörlük hizmetine gerek görüldü üne ve verilecek ücretin tespitine ili kin yetkili makam n onay, - Telif ve Tercüme Ücretleri Hesap Cetveli (Örnek:33), 3- Yay n kurulu üyelerine yap lacak ücret ödemelerinde; - Çe itli Ödemeler Bordrosu (Örnek: 13), 4- Yar ma suretiyle sa lanacak eserlerle ilgili ödüllerin ödenmesinde; - Yetkili makam n onay ta yan yay n kurulu karar, b) Kurulu lar n özel yay n yönetmelikleri uyar nca yap lacak ödemelerde; - Yay n komisyonu karar, - Sözle me, - Telif ve Tercüme Ücretleri Hesap Cetveli (Örnek: 33), c) Yazma ve Arap Harfli Basma Eserler ile er'i Sicillerin Künyelerinin Tespiti, Yabanc Dil ve Türkçe Eserlerin Katalog Fi lerinin Ç kart lmas ve er'i Sicilleri Türkçele tirme Ücret Yönetmeli i uyar nca yap lacak ödemelerde; - Sözü edilen Yönetmelik eki ücret ödeme fi i,

20 d) 4/1/2002 tarihli ve 4734 say Kamu hale Kanununa göre yap lacak tercüme ücreti ödemelerinde; - Taahhüt dosyas, - Hizmet leri Hakedi Raporu (Örnek: 4), Avukatl k hizmet bedelleri Madde 40 Avukatl k hizmet bedellerinin ödenmesinde a da belirtilen belgeler aran r. a) 4/7/1934 tarihli ve 2559 say Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile 1/4/1961 tarihli ve 211 say Türk Silahl Kuvvetleri ç Hizmet Kanunu hükümlerine göre hakk nda dava aç lan ki iler için tutulan avukat ücretlerinin ödenmesinde; - lgili bakan n onay ta yan özel komisyon karar, b) 657 say Devlet Memurlar Kanunu kapsam na giren ve görevleri nedeniyle haklar nda kamu davas aç lm olup da beraat edenlerin avukatl k ücretleri ve di er masraflar n ödenmesinde; - lgilinin beraat etti ine ili kin kesinle mi mahkeme karar, - Dava ile ilgili yap lan masraflara ait fatura, c) 12/4/1991 tarihli ve 3713 say Terörle Mücadele Kanunu uyar nca, terörle mücadelede görev alanlar için tutulan avukatlara yap lacak ücret ödemelerinde; d) 8/1/1943 tarihli ve 4353 say Kanunun 22 ve 36 nc maddeleri uyar nca sat n al nan avukatl k hizmet bedellerinin ödenmesinde; Yönetmeli in Çe itli Hizmet Al mlar ba kl 46 nc maddesinde belirtilen belgeler aran r. Ancak ihtisas gerektiren ve ihtiyaç duyulan hallerde, 4353 say Kanunun 36 nc maddesinin birinci f kras gere ince 4734 say Kamu hale Kanununun 22 nci maddesinin (h) bendine göre sat nal nan avukatl k hizmet bedelleri ödemelerinde ayr ca Bakanlar Kurulu Karar aran r. Proje yar ma ödülleri ile proje te vik ve destekleme giderleri Madde 41- Proje yar ma ödülleri ile proje te vik ve destekleme giderlerinin ödenmesinde da belirtilen belgeler aran r. a) Yar ma konusu olan proje ödüllerinin ödenmesinde; - Ödül kazananlar belirleyen jüri tutana, -Ödüller önceden belirlenmemi ise verilecek ödüllerin (derece ve mansiyonlar) tutar gösterir tespit tutana, b) lgili mevzuat gere ince yap lacak proje te vik ve destekleme giderlerinin ödenmesinde; -Harcama talimat, ilgili mevzuat nda belirtilen hallerde üst yöneticinin onay, -Sözle me,

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Yayın : 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı 3.Mükerrer Resmi Gazete Amaç BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ

MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ Mehmet YERTUTANOL Mali Hizmetler Uzmanı DAYANAK 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 33 üncü

Detaylı

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES On Mali Kontrol lemleri Yönergesi NC BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amac, Üniversitemiz harcama birimleri ve Strateji Geli

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÖDEME EVRAKI KONTROL LĠSTESĠ. MAAġ ÖDEMELERĠ

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÖDEME EVRAKI KONTROL LĠSTESĠ. MAAġ ÖDEMELERĠ MAAġ ÖDEMELERĠ 1. Aylık ve aylıkla birlikte ödenen hakedişler için Aylık Bordrosu 2. Asgari geçim indirimine ait liste 3. Banka Listesi 4. Personel Bildirimi (Örnek 9) 5. Kefalet Kesinti Listesi (Varsa)

Detaylı

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tan mlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tan mlar NC BÖLÜM Türkiye Yüksekö retim Kurulu MADDE 4- Türkiye Yüksekö

Detaylı

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36.

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36. GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36. Maddesi gere ince haz rlanm r. Madde 2- (De ik:rg-26/12/2001-24622) 775 say Gecekondu

Detaylı

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER MERKEZ YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER OCAK 007 ANKARA NDEK LER ÖNSÖZ... NC BÖLÜM... YEVM YE S STEM VE DEFTER KAYITLARI... YEVM YE S STEM, MUHASEBELE RME BELGELER VE AÇILI KAYITLARI... KULLANILACAK

Detaylı

T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI

T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Mali i lemlerin süreç ak m emas n n amac, Ordu Üniversitesi harcama birimlerinin

Detaylı

VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI

VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI SIRA NO ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi e ba lama/b rakma bildirimi ekinde; 1-Noter onayl imza sirküleri (basit usulde

Detaylı

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar 6112 SAYILI KANUN Amaç Madde (1) Bu Kanunun amac ; radyo, televizyon ve iste e ba l yay n hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlü ünün sa lanmas, medya hizmet sa lay c lar

Detaylı

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2013

Detaylı

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye Önsöz Toplum halinde yaflaman n ortaya ç kard kollektif ihtiyaçlar, ad na kamu hizmeti dedi imiz, Devlet ve yetkili k ld organlar taraf ndan gerçeklefltirilen ve tüm fertlerin faydalanmas na aç k hizmetlerle

Detaylı

YÖNETMEL K. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

YÖNETMEL K. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar YÖNETMEL K Kamu hale Kurumundan: ELEKTRON K HALE UYGULAMA YÖNETMEL NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeli in amac, 4/1/2002 tarihli ve 4734 say Kamu hale Kanunu

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KRED KARTI ÜYEL K SÖZLE MES Banka ve Kart Hamili a a daki hükümler çerçevesinde mutab k kalm lard r: 1. bu Sözle me nin uygulanmas nda; Asgarî Ödeme Tutar Alacak Belgesi

Detaylı

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar 1. GORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortac, i bu sigorta ile Sigortal ve/veya Sigortal lar n, önceden mevcut olmayan, Sigorta Sözle mesi/poliçe dönemi içerisinde seyahat

Detaylı

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU 4956 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR VE D ER BA IMSIZ ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KURUMU KANUNU NUN VE TARIMDA KEND ADINA VE HESABINA ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KANUNU NUN BAZI MADDELER N N DE fit R LMES,

Detaylı

Mehmet BEZİK Maliye Uzmanı 168/1

Mehmet BEZİK Maliye Uzmanı 168/1 Mehmet BEZİK Maliye Uzmanı 168/1 *1954 tarihinde çıkarılan 6245 sayılı Harcırah Kanununda ise, harcırah, bu kanuna göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından

Detaylı

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Av. Filiz ASKAN zmir Barosu üyesi AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Bu kanun hukuk

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER 1 2 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2014

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ANKARA - 2013 TESK Tunus Cad. No: 4 Bakanl klar - ANKARA Tel: (0.312) 418 32 69-70 - 71-72

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER

T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER Ankara - 2007 T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No:4 06800 Bilkent / ANKARA Tel:

Detaylı

BÜTÇE HARCAMA REHBERİ

BÜTÇE HARCAMA REHBERİ BÜTÇE HARCAMA REHBERİ Bu rehber, Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerini, yapmış oldukları giderlerin hangi harcama kaleminde gösterecekleri konusunda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

2013 VERG ve PRAT K B LG LER REHBER

2013 VERG ve PRAT K B LG LER REHBER INTERNATIONAL ARKAN & ERG N Audit, Tax, SAS Turkey 2013 VERG ve PRAT K B LG LER REHBER VERG ve PRAT K B LG LER REHBER 2013 stanbul, 28 fiubat 2013 Haz rlayanlar Refik Arkan A. Cihat Kumuflo lu fieref Taflk

Detaylı

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR 6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR A. 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İlgili Hükümler; 1. 6512 sayılı

Detaylı