Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar"

Transkript

1 Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i Yay n : 31/12/2005 tarihli ve say 3.Mükerrer Resmi Gazete NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac, merkezî yönetim kapsam ndaki kamu idarelerinde malî i lemlerin gerçekle tirilmesi ve muhasebele tirilmesi kapsam nda, harcamalarda ödeme belgesine ba lanacak kan tlay belgeleri ve bunlardan bu Yönetmelikte düzenlenmesi gerekenlerin ekil ve türlerini belirlemektir. Kapsam Madde 2 -Bu Yönetmelik, merkezî yönetim kapsam ndaki kamu idarelerinin ilgili mevzuatlar çerçevesinde yapacaklar harcamalar nda ödeme belgesine ba lanacak kan tlay belgeleri ve bunlardan ekil ve türleri bu Yönetmelikte düzenlenmesi gerekenleri kapsar. Dayanak Madde 3 - Bu Yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 say Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 33 üncü maddesi hükümlerine dayan larak haz rlanm r. Tan mlar Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanl k : Maliye Bakanl, Merkezî yönetim kapsam ndaki kamu idareleri : 5018 say Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) say cetvelde say lan genel bütçe kapsam ndaki kamu idarelerini, (II) say cetvelde say lan özel bütçe kapsam ndaki idareleri ve (III) say cetvelde say lan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Ödeme belgesi : darelerce, bütçeden yap lacak kesin ödemeler için düzenlenen Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeli i eki 1 örnek numaral Ödeme Emri Belgesini; ön ödeme suretiyle yap lacak ödemelerde ise an lan Yönetmelik eki 2 örnek numaral Muhasebe lem Fi ini, Harcama talimat : Kamu ihale mevzuat na tabi olmayan bir giderin idare ad na geçici veya kesin olarak ödenebilmesi için giderin konusunu, gerekçesini, yap lacak i veya hizmetin süresini, hukuki dayanaklar, tutar, kullan labilir ödene ini, tertibini, gerçekle tirme usulü ile gerçekle tirmeyle görevli olanlara ili kin bilgileri gösteren ve harcama yetkilisinin imzas ta yan belgeyi, Onay belgesi : hale usulüyle yap lacak al mlarda, kamu ihale mevzuat nda standart form olarak belirlenen ihale onay belgelerini; do rudan temin suretiyle veya kamu ihale mevzuat nda belirtilen istisnai al mlarda ise al m konusu i in nev i, niteli i, varsa proje numaras, miktar, gereken hallerde yakla k maliyeti, kullan labilir ödene i ve tertibi, al mda uygulanacak usulü, avans ve fiyat fark verilecekse artlar gösteren ve harcama yetkilisinin imzas ta yan belgeyi, Fatura:, mal veya hizmet al mlar nda, i in, mal n veya hizmetin özelli ine veya al n yap ld yere göre düzenlenmesi gereken belgelerden;

2 a)faturay, b) Fatura yerine geçen belgelerden serbest meslek makbuzu, gider pusulas, müstahsil makbuzu, giri ve yolcu ta ma biletleri ile Uluslararas Hava Ta lar Birli i üyesi irketlerce düzenlenen elektronik yolcu biletlerini, c) Kanunen yukar daki belgeleri düzenlemek zorunda olmayanlardan al nan bu Yönetmelik eki 1 örnek numaral Harcama Pusulas, d) Kamu kurum ve kurulu lar nca düzenlenen ve 5018 say Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 61 inci maddesi uyar nca düzenlenen muhasebe yetkilisi mutemetlerinin çal ma usul ve esaslar na ili kin yönetmelikte belirlenen asgari bilgileri ta yan al nd, e)yurtd nda yap lan i ve hizmet al mlar ile mal al m bedellerinin ödenmesinde ise, yerel teamüle uygun olarak düzenlenen ve birim amiri veya ilgili mevzuat nda belirtilen yetkililerce onayl tercümeleri ekli fatura veya benzeri belgeleri, Piyasa fiyat ara rmas tutana : Do rudan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yap lacak al mlarda; al yapmakla görevlendirilen ki i veya ki ilerce yap lan piyasa fiyat ara rmas sonucunda al nan teklifleri, uygun görülen fiyat ile yükleniciyi gösteren ve söz konusu ki i veya ki ilerce imzalanan bu Yönetmelik eki 2 örnek numaral tutana, ifade eder. NC BÖLÜM Kullan lacak Belgeler Ödeme belgeleri ve ba lanacak kan tlay belgeler Madde 5 - Ödeme belgesi en az üç nüsha düzenlenir. lk iki nüshas, bu Yönetmelikte belirtilen kan tlay belgelerle birlikte muhasebe birimine verilir. Ödeme belgesinin birinci nüshas ile eki kan tlay belgeler Say taya gönderilir, ikinci nüshas ise muhasebe biriminde saklan r. Kan tlay belgeler, kamu harcamalar n belirlenmi usul ve esaslara uygun olarak yap ld na ve gerçekle tirildi ine ili kin, görevlendirilmi ki i veya komisyonlarca düzenlenip onaylanan belgelerdir. Kesin veya ön ödeme eklinde yap lacak kamu harcamalar nda ödeme belgesi olarak ba lanacak kan tlay belgeler a da belirtilmi tir. a) Kesin ödemelerde; Bütçeden nakden veya mahsuben yap lacak kesin ödemelerde Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeli i eki 1 örnek numaral Ödeme Emri Belgesine harcaman n çe idine göre Yönetmeli in ilgili maddelerinde belirtilen belgeler kan tlay belge olarak ba lan r. b) Ön ödemelerde; 1)Avans veya kredi suretiyle yap lacak ön ödemelerde ; -Harcama talimat, ihale mevzuat na göre yap lacak al mlarda onay belgesi, -Gereken hallerde kredi izin yaz ; 2)Mevzuatlar gere i yüklenicilere verilecek avanslarda; -Harcama talimat, ihale mevzuat na göre yap lacak al mlarda onay belgesi, -Avans teminat na ili kin al nd n onayl örne i, -Gereken hallerde Bakanl n uygun görü yaz veya üst yöneticinin karar, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeli i eki 2 örnek numaral Muhasebe lem Fi ine kan tlay belge olarak ba lan r. Ödeme belgesinin birinci nüshas na, kan tlay belgelerin asl veya yasal bir sebeple asl temin edilemeyenlerin onayl suretleri ba lan r. Fatura ve ta r i lem fi inin as llar n ba lanmas esast r. Ancak, kaybolma, y rt lma, yanma gibi mücbir sebeplerle asl n temin edilemedi i hallerde, fatura ve/veya ta r i lem fi inin onayl örnekleri ba lanmak suretiyle

3 ödeme yap labilir. Onayl suretlerin, onaylayan ilgili birim yetkilisinin ad, soyad, unvan, imzas ve resmi mühür ile onay tarihini ta mas gerekir. Elektronik ortamda olu turulan ortak bir veri taban ndan yararlanmak suretiyle yap lacak harcamalarda, veri giri i lemleri gerçekle tirme görevi say ld ndan, ödeme belgesine ayr ca bu verileri kan tlay belge ba lanmaz. Üçüncü ve dördüncü f kralar n uygulanmas na ili kin usul ve esaslar Bakanl kça belirlenir. Taahhüt dosyas Madde 6 - hale veya do rudan temin usulüyle yap lacak her türlü mal ve hizmet al mlar ile yap m i lerine ili kin ödemelerde; onay belgesi, ihale komisyonu karar, 4734 say Kamu hale Kanununun 22 nci maddesine göre do rudan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yap lan al mlarda piyasa fiyat ara rmas tutana (Örnek:2) veya söz konusu maddenin a, b ve c bentleri kapsam nda tek kaynaktan yap lan al mlara ili kin olarak ihale mevzuat nda belirlenen standart form, sözle me yap lmas halinde sözle me ve Bakanl kça gerekli görülen di er belgeleri kapsayan taahhüt dosyas, ödemeden önce veya ilk hakedi le birlikte biri as l di eri onayl suret olmak üzere iki nüsha (taahhüt olunan i in bedeli bir defada tahakkuk ettirildi i takdirde bir nüsha) olarak muhasebe yetkilisine verilir. Taahhüt dosyas n as l nüshas, ödeme belgesinin Say taya gönderilecek nüshas na ba lan r. Ancak, mal ve hizmet al mlar ile yap m i i bedellerinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde, di er ödemelerde Yönetmeli in ilgili maddesinde say lan belgelerden taahhüt dosyas d ndaki belgeler ba lan r. Taahhüt dosyas n onayl sureti ise, bir defadan fazla tahakkuk ettirilen hakedi ödemelerinin kontrolü için muhasebe biriminde saklan r. Hakedi raporu Madde 7 hale veya do rudan temin usulüyle yap lacak yap m i leri ile hizmet al mlar nda, sözle me hükümlerine göre yerine getirilen taahhütlerin bedellerinin ödenmesinde a da belirtilen hakedi raporlar düzenlenir. a) Yap m leri Hakedi Raporu (Örnek: 3 ) : Bu rapor, yap m i lerinde yükleniciye ödenecek ara ve kesin hakedi tutar n hesaplanmas na esas olan belgelerden olu ur. Yap m türüne göre ilgili sayfalar ve gerekli görülen di er belgeler düzenlenerek yüklenici ve yap denetim elemanlar nca imzalan r, yetkili makamca onaylan r. b) Hizmet leri Hakedi Raporu (Örnek: 4) : Bu rapor, hizmet i lerinde yükleniciye ödenecek ara ve kesin hakedi tutar n hesaplanmas na esas olan belgelerden olu ur. Hizmet türüne ve i in özelli ine göre yaln zca ilgili sayfalar ve gerekli görülen di er belgeler düzenlenerek yüklenici ve kontrol elemanlar nca imzalan r, yetkili makamca onaylan r. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ödeme Yap lacak Ki iler Ödemenin kimlere yap laca Madde 8 Ödeme; gerçek ki ilerde alacakl ya veya duruma göre vekiline, velisine, vasisine veya mutemedine; alacakl n ölümü halinde varislere; tüzel ki ilerde ise kanuni temsilcilerine veya bunlar n tayin ettikleri vekillere; kayy m tayinini gerektiren durumlarda kayy ma yap r. Ödemenin yap laca ki i a da belirtilen belgelere göre tespit edilir: a)vekillere yap lacak ödemelerde, vekilin alacakl ad na tahsile yetkili oldu una ili kin noterce düzenlenmi vekaletname asl veya bunun noterce onaylanm örne i. b) Velilere yap lacak ödemelerde, veli ve çocuklar n nüfus cüzdanlar n onayl suretleri; mahkemece tayin edilmi velilere yap lacak ödemelerde mahkeme ilam.

4 c) Vasilere yap lacak ödemelerde, vasi tayinine ili kin mahkeme ilam. d) Varislere yap lacak ödemelerde, veraset ilam. e) Tüzel ki ilerin alacaklar n kanuni temsilcilerine ödenmesinde, noterce onayl imza sirküleri ile ilgilinin tahsile yetkili oldu unu gösteren belge; bunlar n tayin ettikleri vekillere yap lacak ödemelerde ise, sadece noterce düzenlenmi vekaletname. f) Kayy mlara yap lacak ödemelerde, kayy m tayinine ili kin mahkeme ilam. g) Resmi kurum ve kurulu lar n alacaklar n tahsili için görevlendirilenlere al nd kar yap lacak ödemelerde, dairesince verilmi, ilgilinin tatbiki imzas içeren yetki belgesi. h) Herhangi bir alaca temellük eden ki ilere yap lacak ödemelerde, noterce onaylanm alacak temliknamesi. ) Kamu personelinin ayl k, ücret ve düzenli olarak yap lan benzeri alacaklar n, harcama yetkililerince yaz olarak görevlendirilen mutemetlere ödenmesinde Mutemet Görevlendirme Yaz (Örnek : 5 ). j) Kamu personelinin yolluk, tedavi gideri ve benzeri münferit alacaklar ile kamu personeli olmayan ki ilerin hizmetleri kar gerçekle en yolluk, ders ücreti, huzur ücreti, konferans ücreti ve benzeri alacaklar n mutemetlerine ödenmesinde, her ödemeyle ilgili ahsi Mutemet Dilekçesi (Örnek: 6 ). k) Kimli inin sakl kalmas isteyen muhbirlere mutemetleri arac yla yap lacak ödemelerde, ilgili dairenin görevlendirme yaz. l) Alacaklar n hak sahiplerinin banka hesaplar na aktar lmas suretiyle ödenmesinde, alacakl n harcama birimince onaylanm yaz talebi (Hak sahipleri taraf ndan düzenlenen fatura üzerinde alacakl n banka hesap numaras n yer almas halinde ayr ca yaz talepleri aranmaz.). Yukar da say lan belgelerden, (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilenler Vekaletname/ lam Kay t Defterine (Örnek :7) kaydedilerek muhasebe biriminde aç lacak dosyada saklan r. lgilinin durumu, her ödemeden önce kontrol edildikten sonra ödeme yap r. Resmi kurum ve kurulu lar n alacaklar n tahsili için görevlendirilenlere dairesince verilmi yetki belgesi d nda, ödeme yap lacak ki ileri belirleyen di er belgeler ödeme belgesinin Say taya gönderilecek nüshas na eklenir. Bünyesinde tedavi kurumu bulunan kamu idarelerinin muhasebe birimlerince, tedavi bedeli kar tahsil edilen paralardan iadesi gereken tutarlar n çe itli nedenlerle hastaya ödenememesi halinde ödeme, tedavi bedelinin tahsili s ras nda düzenlenen al nd da hasta nda kimli i belirtilen di er ki ilere yap r. Bu durumda ayr ca vekaletname aranmaz. Ödeme yap lan ki ilerin onayl kimlik örnekleri Hazinenin veya di er kamu idarelerinin aleyhine sonuçlanan davalarla ilgili olarak kar taraf lehine hükme ba lanan mahkeme masraflar ve avukatl k ücretinin ibraz olunan ilamda ad yaz taraf vekillerine ödenmesinde de vekaletname aranmaz. Vekaletten veya temsilden azledilenler, azledenler taraf ndan muhasebe birimine yaz olarak bildirilir. Vekalet veya temsilden azletme yaz lar geldi inde, Vekaletname/ lam Kay t defterinin aç klama sütununa bu husus kaydedilerek, vekaletnamenin üzerine vekaletten azil yaz n tarih ve numaras yaz r. Kamu personelinin ayl k, ücret ve düzenli olarak yap lan benzeri alacaklar n mutemetlere ödenmesine ili kin görevlendirme yaz lar, malî y n ilk ay nda ödeme belgesi ile birlikte muhasebe birimine verilir. Mutemet de ikli i halinde yeni mutemet ayr bir görevlendirme yaz ile muhasebe birimine bildirilir. Görevlendirme yaz lar, muhasebe biriminde aç lacak dosyalarda saklan r.

5 NC KISIM Harcaman n Çe idine Göre Aranacak Belgeler NC BÖLÜM Personel Giderleri Ayl klar Madde 9 - Ayl k ve ayl kla birlikte ödenen hakedi ler için Ayl k Bordrosu veya Yurtd Ayl k Bordrosu (Örnek: 8 veya 8/A) ve Personel Bildirimi (Örnek: 9 ) ile duruma göre ödemenin yap ld ilk aya ait ödeme belgesine a da belirtilen belgeler ba lan r. a) lk atamalarda, atama onay ve i e ba lama yaz. b) Naklen atamalarda, atama onay, i e ba lama yaz ve Personel Nakil Bildirimi (Örnek:10 ); askeri personelin naklen atamalar nda (10/A) örnek numaral Ayr ve Kat Bildirimi. c) Terfilerde, terfi onay (Otomatik olarak yap lan kademe ilerlemelerinde terfi onay aranmaz.). d) Görevden uzakla rmalarda, yetkili makam n onay veya yaz. e) Görevden uzakla lm olanlar n göreve iadelerinde, yetkili makam n onay ve göreve ba lama yaz. f) Görevden uzakla lm olanlar n aç kta kald klar sürelere ait ayl klar n ödenmesinde, harcama talimat. g) Ücretli vekaletlerde, vekalet onay ve i e ba lama yaz. h) kinci görev ödemelerinde, ikinci görev onay ve i e ba lama yaz. ) Ayl ks z izin ve askerlik dönü ü yeniden i e ba lamalarda, i e ba lama yaz. Malî y n ilk ay na ait ödemelerde, personelin k dem ayl na esas hizmet sürelerini gösteren insan kaynaklar birimince onayl listenin ödeme belgesine ba lanmas gerekir. Di er aylarda ise durumunda de iklik olanlar n listesi Türk Silahl Kuvvetlerinin muhtelif okullar ndan mezun olanlar n atama onaylar, ikinci aya ait Zam, tazminat ve benzeri ödemeler Madde 10 - Kamu görevlilerine mevzuatlar gere i yap lacak zam, tazminat ve benzeri ödemelerde a da belirtilen belgeler a) Yabanc dil tazminat verilebilmesi için, yabanc dil s nav sonuç belgesi; gördükleri renim nedeniyle yabanc dil bilgisinin tespitine gerek görülmeyenlerde ise insan kaynaklar biriminin yaz. b)28/2/1985 tarihli ve 3160 say Emniyet Te kilat Uçu Hizmetleri Tazminat Kanunu uyar nca yap lacak ödemede, ilgilinin uçu ekibi kapsam nda oldu una ili kin yetkili makam n onay ; uçu ekibi d nda olup ayn Kanunun 5 inci maddesi uyar nca görevlendirilenlere tazminat ödenmesinde, görevlendirme yaz ; y pranma tazminat n ödenmesinde, bakan onay ; ehitlik tazminat n ödenmesinde, yetkili makam n onay ; sakatl k tazminat n ödenmesinde, yetkili makam n onay ve sakatl k derecesini gösterir rapor. c) 3/11/1980 tarihli ve 2330 say Nakdi Tazminat ve Ayl k Ba lanmas Hakk nda Kanun ve 18/1/1993 tarihli ve say Resmi Gazete de yay mlanan Nakdi Tazminat ve Ayl k Ba lanmas Hakk nda Yönetmelik uyar nca yaralanma, sakatlanma veya ölüm halinde nakdi tazminat ödenmesinde, yetkili makamlarca onanm nakdi tazminat komisyon karar. d)13/5/1971 tarihli ve 1402 say S yönetim Kanunu uyar nca s yönetim hizmet zamm n ödenmesinde, görevlendirme onay ile S yönetim Hizmet Zamm Bordrosu (Örnek : 11).

6 e)14/7/1965 tarihli ve 657 say Devlet Memurlar Kanunu hükümleri uyar nca emniyet ve silahl kuvvetler mensuplar ile aktif istihbarat görevlilerine verilen ek tazminatlar n ödenmesinde, Ba bakan onay. f)28/2/1982 tarihli ve 2629 say Uçu, Para üt, Denizalt, Dalg ç ve Kurba a Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ile 27/7/1967 tarihli ve 926 say Türk Silahl Kuvvetleri Personel Kanunu uyar nca ödenecek tazminatlarda, Uçu, Dal ve Atlay Hizmetleri Tazminat Bordrosu (Örnek : 12). g)yukar daki bentlerde say lanlar n d nda özel mevzuatlar gere ince yap lacak zam, tazminat ve benzeri ödemelerde, ilgili mevzuat nda belirtilen yetkili makam n onay. Yukar da (a), (b), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen yabanc dil s nav sonuç belgesi, onay, yaz ve raporun her malî y n ilk ödemesine ait ödeme belgesine ba lanmas gerekir. Ayl klarla birlikte ödenen tazminatlar Ayl k Bordrosunda; ayl klarla ödenmeyen tazminatlar ise özel bordrosunda veya Çe itli Ödemeler Bordrosunda (Örnek : 13) gösterilir. riski, i güçlü ü, malî sorumluluk tazminat ve eleman teminindeki güçlük zamm ile özel hizmet tazminatlar na ili kin ana cetvel ve da m listelerinin, mali hizmetler birimince onayland ay izleyen aya ait ödeme belgesine ba lanmas gerekir. Ba bakan ve bakan ödenekleri Madde 11-9/10/1984 tarihli ve 3055 say Ba bakan ve Bakanlar n Temsil Ödenekleri ile D ar dan Atanan Bakanlar n Ödenek ve Yolluklar Hakk nda Kanun gere ince ödenmesi gereken ba bakan ve bakanlar n temsil ödenekleri ile ayl klarla birlikte ödenmesi gereken di er ödenekler Ayl k Bordrosu (Örnek : 8) ile ödenir. Sosyal yard mlar Madde 12-Kamu personeline yap lacak sosyal yard m ödemelerinde, ödemenin çe idine göre a da belirtilen belgeler aran r. a) Evlenme yard : Aile cüzdan n dairesince onayl örne i veya nüfus kay t örne i b) Aile yard : Ayl klarla birlikte ödenen bu yard m, personelin ilk i e giri inde al nacak Aile Yard Bildirimine (Örnek : 14 ) dayan larak ödenir. Bu bildirim, personelin aile yard ndan yararlanan e veya çocuk durumunda meydana gelen de iklikler ile yer de tirme suretiyle atama halinde yenilenir. Bildirimler, ödeme belgesinin Say taya gönderilecek nüshas na eklenir. c) Do um yard : Do um olay n meydana geldi i yeri ve tarihi belirten ilgilinin dilekçesi d) Ölüm yard : Ölüm olay n meydana geldi i yeri ve tarihi belirten ilgilinin dilekçesi Normal süresinde ölü olarak do an çocuklar için ödenecek ölüm yard nda, buna ili kin raporun da aranmas gerekir. e) Tay n bedeli :22/6/1978 tarihli ve 2155 say Baz Kamu Personeline Tay n Bedeli Verilmesi Hakk nda Kanun uyar nca tay n bedellerinin ödenmesinde, tay n bedelinin ilgili aya ait tutar n tespitini gösteren yaz. f) Giyecek yard : Nakden verilmesi gereken giyecek yard veya diki bedeli ödemelerinde; - lgili mevzuat nda belirtilen yetkili makam n onay, - Çe itli Ödemeler Bordrosu (Örnek :13), - Ödemenin miktar gösteren yetkili makamlar n karar,

7 Ek çal ma kar klar Madde 13 - Ek ders ve fazla çal ma ücretleri ile huzur hakk ve toplant ücretleri, konferans ücretleri ve di er ek çal ma ücretlerinin ödenmesinde, Çe itli Ödemeler Bordrosu (Örnek : 13) ile birlikte duruma göre a daki belgeler aran r. a) 5/3/1964 tarihli ve 439 say Milli E itim Bakanl na Ba Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Ö retmenlerinin Haftal k Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakk nda Kanun uyar nca ödenecek ek ders ücretlerinde; - Ek Ders Ücreti Çizelgesi (Örnek : 15 ), - Ayl k kar okutulacak dersin ad ve haftal k ders saati ile ek bran derslerinin ad ve haftal k ders saatini gösteren onay, - Haftal k ders da m çizelgesi, ücretli ders saatlerinde de iklik yap lmas halinde ise de ikli e ili kin onay ve haftal k ders da m çizelgesi, b) Eleman yeti tirilmek üzere aç lan mesleki okullarda, e itim merkezlerinde, kurs, seminer ve hizmet içi e itim faaliyetlerinde ücretle ders vermekle görevlendirilenlerin ders ücretlerinin ödenmesinde; - Görevlendirme onay, - Ek Ders Ücreti Çizelgesi (Örnek : 15 ), c) 10/11/1983 tarihli ve 2914 say Yüksekö retim Personel Kanunu uyar nca ödenecek ek ders ücretlerinde; - Yüksekö retim Ek Ders Ücreti Çizelgesi (Örnek : 15/A), - Her ö retim döneminin ilk ay nda ders yükü da gösteren onay ve akademik takvim (Programda de iklik halinde onay yeniden al r.), d) Fazla çal ma ücretlerinin ödenmesinde; - Saat ba na ödenecek fazla çal ma ücretini gösterir onay, - Fazla çal ma yapan personel ile çal lan gün ve süreleri gösterir çizelge, e) Komisyon ve kurul üyelerinin huzur hakk ve toplant ücretlerinin ödenmesinde; - lgili mevzuat nda belirtilmeyenler için ödenecek miktar n tespitine ili kin yetkili makam n onay veya yaz, - Üyelerin ad-soyadlar ve kat ld klar toplant say gösterir yetkili makamca onayl liste, f) Konferans ücretlerinin ödenmesinde; - Verilecek konferans n say ve her bir konferans için verilecek ücreti gösterir Harcama talimat, - Konferans n verildi ine ili kin ilgili dairenin yaz, Yukar da (a), (b) ve (c) bentlerinde sözü edilen onay ve akademik takvimin, her retim y n ilk ders ücretine ili kin ödeme belgesine; (d) ve (e) bentlerinde belirtilen onay veya yaz n ise malî y n ilk ödeme belgesine ba lanmas gerekir. Ödül ve ikramiyeler Madde 14 Kamu personeline verilecek ödül ve ikramiyelerin ödenmesinde Çe itli Ödemeler Bordrosu (Örnek :13) ile birlikte, a da belirtilen belgeler aran r. Ancak 10/7/2003 tarihli ve 4926 say Kaçakç kla Mücadele Kanunu ve ilgili Yönetmeli i uyar nca verilecek ikramiyelerin ödenmesinde, Kaçak E ya Müsadir kramiyeleri Cetveli (Örnek: 16) düzenlenece inden Çe itli Ödemeler Bordrosu aranmaz. a) 657 say Devlet Memurlar Kanunu hükümleri uyar nca emsallerine göre ba ar görev yapan devlet memurlar na verilecek ödüllerde; Ba veya ilgili bakan onay ; ilave olarak birer ayl k daha ödül verilmesi gereken hallerde Ba bakan onay,

8 b) 926 say Türk Silahl Kuvvetleri Personel Kanunu ve 7 A ustos 1981 tarihli ve say Resmi Gazete'de yay mlanan Türk Silahl Kuvvetleri Ödül Yönetmeli i uyar nca verilecek ödüllerde; De erlendirme kurullar nca haz rlanan ve ödül ödene ini idare eden makam n onay içeren liste, de erlendirme kurullar ndan geçirilmeden ödül verilmesi halinde yetkili makam n onay, c) 4926 say Kaçakç kla Mücadele Kanunu ve ilgili Yönetmeli i uyar nca verilecek ikramiyelerden; 1- Kaçak e ya ikramiyelerinin ödenmesinde; - De er tespit tutana, - Kesinle mi mahkeme karar n onayl örne i, - Kaçak E ya Müsadir kramiyeleri Cetveli (Örnek: 16), -Muhbirli yakalamalarda ihbar alan ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimli ini belirten yaz, 2- Kaçak silah-mühimmat ikramiyelerinin ödenmesinde; - De er tespit tutana, -Sahipli olarak yakalananlarda, ilk dönem ikramiyelerinin ödenmesinde kamu davas n aç ld na ili kin cumhuriyet savc yaz ; ikinci dönem ikramiyelerinin ödenmesinde, kesinle mi mahkeme karar n onayl örne i, - Sahipsiz olarak yakalananlarda, kesinle mi zor al m karar n onayl örne i, - Kaçak E ya Müsadir kramiyeleri Cetveli (Örnek: 16), -Muhbirli yakalamalarda ihbar alan ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimli ini belirten yaz, 3- Uyu turucu madde ikramiyelerinin ödenmesinde; - Ekspertiz raporu, -Sahipli olarak yakalananlarda, ilk dönem ikramiyelerinin ödenmesinde kamu davas n aç ld na ili kin cumhuriyet savc yaz ; ikinci dönem ikramiyelerinin ödenmesinde, kesinle mi mahkeme karar n onayl örne i, - Sahipsiz olarak yakalananlarda, kesinle mi zor al m karar veya onayl örne i, - Kaçak E ya Müsadir kramiyeleri Cetveli (Örnek: 16), -Muhbirli yakalamalarda ihbar alan ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimli ini belirten yaz, d) 4/6/1937 tarihli ve 3201 say Emniyet Te kilat Kanununun 86 nc maddesi uyar nca ödenecek mükafatlarda; - çi leri Bakan onay ta yan seçim komisyonu karar, e) 28/2/2001 tarihli ve 4631 say Hayvan Islah Kanunu uyar nca verilecek ikramiye ve prim ödemelerinde; 1- Suni tohumlama ikramiyelerinin ödenmesinde, ilgili bakanl n onay ta yan merkez komisyonu karar, 2- Suni tohumlama primlerinde; - lgili bakanl n onay ta yan merkez komisyonu karar, - Prim miktar gösterir cetvel, f) 21/7/1983 tarihli ve 2863 say Kültür ve Tabiat Varl klar Koruma Kanunu ve ilgili Yönetmeli i uyar nca verilecek ikramiyelerde; - Bulunan varl n takdir edilen bedelini gösteren yaz veya tutanak,

9 g) 20/2/1930 tarihli ve 1567 say Türk Paras n K ymetini Koruma Hakk nda Kanun uyar nca verilecek ikramiyelerde; - Hazine Müste arl n ba oldu u Bakan onay, - Hükmedilen para cezas n tahsil edildi ine ili kin al nd, h) 8/9/1971 tarihli ve 1481 say Asayi e Müessir Baz Fiillerin Önlenmesi Hakk nda Kanun ve ilgili Yönetmeli i uyar nca verilecek ödüllerde; - Ödül komisyonu karar, - çi leri Bakan onay, ) 16/4/2003 tarihli ve 4848 say Kültür ve Turizm Bakanl Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun ve ilgili yönetmelikler uyar nca, Kültür ve Turizm Bakanl n görev alan na giren konularda üstün ba ar göstermi ki i, topluluk ve kurulu lara verilecek ödüllerin ödenmesinde; - De erlendirme kurulu karar, - Mükafat veya ödülün miktar belirleyen Maliye Bakanl ve ilgili bakanl n mü terek karar, j) 25/6/1927 tarihli ve 1156 say Kanuna Mugayir Tahakkuk ve Tediye Muamelat hbar Edenlere kramiye tas na Dair Kanun uyar nca verilecek ikramiyelerde; hbar n do rulu unu ve verilecek ikramiye miktar gösteren harcama talimat, k) 26/12/1931 tarihli ve 1905 say Menkul ve Gayrimenkul Emval ile Bunlar n ntifa Haklar n ve Daimi Vergilerin Mektumlar Haber Verenlere Verilecek kramiye Hakk nda Kanun uyar nca; 1- Menkul ve gayrimenkul mallarla ilgili verilecek ikramiyelerde; - Maliye Bakan onay, - hbar edilen mallar n veya bunlar n intifa hakk n Hazineye ait oldu unu gösteren kesinle mi mahkeme karar veya tapu senedinin onayl örne i, - hbar konusu mallar n rayiç de erlerini gösteren belge, 2- Daimi vergilerle ilgili ihbar konusu vergi ve cezalar n kesin tahakkuk ve tahsilinde verilecek ikramiyelerde; - Maliye Bakan onay, hbar Sonucu Tespiti ve kramiye Hesap Çizelgesi (Örnek : 17), l) 24/2/2000 tarihli ve 4536 say Denizlerde ve Yurt Düzeyinde Görülen Patlay Madde ve üpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara li kin Kanun ve ilgili yönetmelikleri uyar nca verilecek ödüllerde; -Genelkurmay Ba kan n yaz, m) 21/5/1986 tarihli ve 3289 say Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ünün Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun ve ilgili yönetmelikleri uyar nca spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün ba ar gösteren sporcular ile teknik direktör ve antrenörlerine verilecek ödüllerde; -Mevzuat nda belirtilen hallere göre ilgili bakan n veya genel müdürün onay, n) Kurum ve kurulu lar n mevzuat gere i te vik ödülü, hizmet arma an, taltif ikramiyesi ve benzeri adlarla personeline verece i di er ödüllerin ödenmesinde; lgili mevzuat nda belirtilen yetkili makam n onay, Yukar daki bentlerde say lan mevzuat gere ince kamu personeli olmayan kimselere verilecek ödül ve ikramiyelerin ödenmesinde de bu madde hükümleri uygulan r. Sözle meli personel ücretleri Madde 15 Sözle meli olarak istihdam edilen personel ücretlerinin ödenmesinde da belirtilen belgeler aran r. - Yurtiçinde, Ayl k Bordrosu (Örnek:8) ve Personel Bildirimi (Örnek:9); temsilciliklerde istihdam edilen gerek Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, gerekse yabanc uyruklu

10 sözle meli personel ücretlerinin ödenmesinde ise Yurtd Sözle meli Personel Ücret Bordrosu (Örnek: 18 ), - e ba lama yaz, - Sözle me, Sözle meli personele, sözle melerine göre ödenecek tazminat, sosyal yard m, ek çal ma ve di er ödemelerde, ödemenin çe idine göre Yönetmeli in ilgili maddelerinde belirtilen belgeler aran r. Sözle me ve i e ba lama yaz n ilk ödemeye ait ödeme belgesine ba lanmas gerekir. çi ücretleri Madde 16 22/5/2003 tarihli ve 4857 say Kanunu kapsam na giren i lerde çal an çilere ücret ve ücretle birlikte her ay yap lacak ödemelerde ödemenin türüne göre a daki belgeler aran r. a) Ücret ödemelerinde; - Personel Bildirimi (Örnek : 9), - lk i e ba lama, yer de tirme ve terfilerde, çi Hareketleri Onay (Örnek : 20), - çi Ücret Bordrosu (Örnek : 19), çilerin fazla çal ma, ulusal bayram ve hafta tatili, genel tatil ile y ll k izin ücretlerinin ödenmesinde, ayr ca buna ili kin onay n da aranmas gerekir. b) Evlenme, do um ve ölüm yard ödemelerinde; Yönetmeli in 12 nci maddesinde belirtilen belgeler c) Giyecek yard ödemelerinde; -Nakden yap lacak ödemelerde Çe itli Ödemeler Bordrosu (Örnek:13), ödeme belgesine ba lan r. d) K dem tazminat ödemelerinde; - Hizmet cetveli, - K dem tazminat n hesaplanmas gösteren belge, - Askerlik borçlanmas varsa buna ili kin belge, -Daha önce çal yerlerden ayr rken k dem tazminat al p almad gösterir belge, -Emekliye ayr lanlarda, Sosyal Sigortalar Kurumundan al nacak emeklili i haketti ine ili kin belge, e) hbar tazminat ödemelerinde; - Hizmet cetveli, - hbar tazminat n hesaplanmas gösteren belge, Sendikalarla yap lan toplu sözle menin onayl iki nüshas, yap lacak ödemelere esas olmak üzere dönem ba nda muhasebe birimine verilir. Toplu sözle menin bir nüshas ödeme emri belgesi ekinde Say taya gönderilir. Geçici personel giderleri Madde 17 Geçici personel giderlerinin ödenmesinde a daki belgeler aran r. a) 30 i gününü a mayan sürelerde ve vize al nmaks n çal lacak i çilerin ücretlerinin ödenmesinde;

11 - çi Ücret Bordrosu (Örnek : 19), b) 657 say Devlet Memurlar Kanunun 4/c maddesi veya özel mevzuatlar gere ince say m, propaganda, anket, canl modellik ve benzeri geçici hizmetlerde istihdam edilen k smi zamanl çal anlar n ücretleri ile aday ç rak, ç rak ve stajyer ö rencilerin ücretlerinin ödenmesinde; - Çe itli Ödemeler Bordrosu (Örnek : 13), - Gereken hallerde puantaj cetveli, c) 5/6/1986 tarihli ve 3308 say Ç rakl k ve Meslek E itimi Kanunu uyar nca sigorta primlerinin ödenmesinde; - Ayl k Sigorta Primleri Bildirgesi, - Aday ç rak, ç rak veya ö rencilerin onayl listesi, Er ve erba harçl klar ve tay n bedelleri Madde 18- Er ve erba harçl klar ve tay n bedellerinin ödenmesinde a daki belgeler aran r. a) Er ve erba (jandarma er ve erba lar hariç) harçl klar n ödenmesinde, Er ve Erba Harçl klar Özet Bordrosu (Örnek: 21), b) Jandarma er ve erba lar n harçl klar ve tay n bedellerinin avans olarak ödenmesinde, er ve erba lar n say ile harçl k ve tay n bedeli tutar gösteren yaz, c) Söz konusu avanslar n mahsubunda ve kazandan ia esi mümkün olmayan di er er ve erba lar n harçl k ve tay n bedelleri ile ordu hem ire, ebe ve hastabak lar n tay n bedellerinin ödenmesinde; - Er ve Erba Harçl klar Da m Bordrosu/Er,Erba ile Ordu Hem ire, Ebe ve Hastabak Tay n Bedeli Da m Bordrosu (Örnek : 22), - lgili aya ait tay n bedeli tespitine ili kin yaz, d) Dinlenme ve hava de imi alan er ve erba lar n tay n bedellerinin ödenmesinde; - Tay n bedelinin miktar n tespitine ili kin yaz, -Sa k kurulu raporu, Dinlenme ve hava de imi alan er ve erba lar n sa k kurulu raporlar n zaman nda düzenlenmemesi halinde hekim raporu veya hasta taburcu belgesi Ancak, daha sonra düzenlenen sa k kurulu raporu, istenildi inde ibraz edilmek üzere gideri gerçekle tiren harcama biriminde muhafaza edilir. renim giderleri Madde 19 - Ö rencilere yap lacak çe itli giderlerin ödenmesinde aranacak belgeler da belirtilmi tir. a) Askeri ö rencilerin harçl klar n ödenmesinde, Askeri Ö renci Harçl klar Bordrosu (Örnek : 23), b) Dinlenme ve hava de imi alan askeri ö rencilerin tay n bedellerinin ödenmesinde; -Tay n bedelinin miktar n tespitine ili kin yaz, - Sa k kurulu raporu, Dinlenme ve hava de imi alan askeri ö rencilerin sa k kurulu raporlar n zaman nda düzenlenmemesi halinde hekim raporu veya hasta taburcu belgesi ödeme

12 belgesine ba lan r. Ancak, daha sonra düzenlenen sa k kurulu raporu, istenildi inde ibraz edilmek üzere gideri gerçekle tiren harcama biriminde muhafaza edilir. c) 657 say Devlet Memurlar Kanunu ile 17/6/1982 tarihli ve 2684 say lkö retim ve Ortaö retimde Paras z Yat veya Burslu Ö renci Okutma ve Bunlara Yap lacak Sosyal Yard mlara li kin Kanun, 15/6/1989 tarihli ve 3580 say Ö retmen ve E itim Uzman Yeti tiren Yüksekö retim Kurumlar nda Paras z Yat veya Burslu Ö renci Okutma ve Bunlara Yap lacak Sosyal Yard mlara li kin Kanun ve di er mevzuat hükümleri gere ince ilgili bakanl k veya kurum bütçesinden ödenecek burs, harçl k, harç veya di er sosyal yard mlar n ödenmesinde; -Ö renci Giderleri Bordrosu (Örnek : 24), d)yüksek Ö renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlü ünce ö renim ve katk kredisi ile burs giderlerinin ödenmesinde ; -Harcama talimat, -Burs ve ö renim kredilerinin ödenmesinde, banka ubeleri itibar yla düzenlenecek ve renci ba na ödenecek kredi miktar ile ö renci say ve ödenecek toplam kredi tutar gösteren, burs ve kredi hizmetlerini yürüten birimce onayl liste; katk kredilerinin ödenmesinde, her bir üniversiteye ödenecek toplam katk miktar gösteren, kredi hizmetlerini yürüten birimce onayl liste, e) Ö renciler taraf ndan yap lan kitap, k rtasiye ve benzeri giderler ile harç tutarlar n kendilerine ödenmesinde; (Kitap ve k rtasiye giderlerine ili kin fatura muhteviyat n ö renim için zorunlu oldu unun ilgili okul idaresince onanmas gerekir.) f) 11/7/1982 tarihli ve 2698 say Milli E itim Bakanl Okul Pansiyonlar Kanunu ve 30/10/1983 tarihli ve say Resmi Gazete de yay mlanan Milli E itim Bakanl na Ba Okul Pansiyonlar Yönetmeli i uyar nca, paras z yat ö rencilerin Devletçe kar lanacak pansiyon ücretlerinin pansiyon hesab na aktar lmas nda; - Ö rencilerin adlar ile her birine ait ücret miktar gösterir okul idaresince düzenlenen onayl cetvel, g) 657 say Devlet Memurlar Kanunu, 926 say Türk Silahl Kuvvetleri Personel Kanunu, 2914 say Yüksekö retim Personel Kanunu ve di er kanun hükümlerine tabi personel çocuklar n pansiyon ücretlerinden indirilen ve Devletçe kar lanmas gereken miktarlar n ödenmesinde; - Ö rencilerin ad ve soyadlar, velilerinin memuriyet unvanlar, her biri için yap lan indirim oran ve taksit miktarlar gösteren okul idaresince onayl liste, h) Yap lan anla malar gere i yurtiçi e itim kurumlar nda okutulan yabanc uyruklu rencilerin burslar n ödenmesinde; - Verilecek burs tutar ve di er ödemelerin miktar gösteren onay, - Malî y n ilk ödemesinde, yap lan anla man n onayl bir örne i, - Yabanc Uyruklu Ö renciler Burs Giderleri Bordrosu (Örnek : 25), ) 4/11/1981 tarihli ve 2547 say Yüksek Ö retim Kanunu, 8/4/1929 tarihli ve 1416 say Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakk nda Kanun ve di er ilgili mevzuat hükümleri uyar nca, yurtd nda lisans ve lisansüstü ö renim yapan ö rencilere ayl k, yolluk ve di er ödemelerde; -Yurtd Ö renci Giderleri Bordrosu (Örnek : 25/A), - Gönderilen ki inin ilgili ülkeye var tarihini belirten belge,

13 Belgelendirilmesi gereken di er ödemelerde, harcama talimat ile birlikte harcamaya ili kin fatura, sigorta poliçesi veya di er belgelerin de ödeme belgesine ba lanmas gerekir.gereken hallerde bakan onay da aran r. Yurtd nda al nm harcama belgelerinin ve bunlar n tercümelerinin, e itim mü avirli i veya ata eli inin veya d temsilcili in onay ta mas gerekir. rencilere burs, harçl k veya ayl k gibi belirli dönemlerde yap lan ödemelerde buna ili kin onaylar n, malî y n ilk ödemesine ait ödeme belgesine ba lanmas gerekir. NC BÖLÜM Tedavi ve Cenaze Giderleri Tedavi giderleri Madde 20-Eczanelere, resmi ve özel sa k kurum ve kurulu lar na ve personele yap lacak ilaç ve ilaç mahiyetinde olmayan ve tedavi amac yla kullan lan çe itli protez ve ortez, cihaz ve malzeme bedelleri ile hizmet giderlerinin ödenmesinde aranacak kan tlay belgeler a da belirtilmi tir. a) Eczanelere yap lacak ödemelerde; - Hastan n sevkine ili kin belge, - laç fiyat kupürlerinin ve barkod diyagram n yap lm oldu u reçete, - Reçetelerin ki i baz nda dökümünü gösteren liste, (Fatura üzerinde döküm yap ld takdirde ayr ca liste düzenlenmez.) Eczane ile her malî y lda yap lan anla man n bir örne i ilk ödeme belgesi ile birlikte muhasebe birimine verilir ve muhasebe birimince aç lacak dosyada saklan r. b) Personel taraf ndan kar lanan tedavi giderlerinin kendilerine ödenmesinde; - Hastan n sevkine ili kin belge, laç veya t bbi malzemeye ili kin reçete ( laç bedellerinin ödenmesinde fiyat kupürlerinin ve barkod diyagram n reçeteye yap lmas zorunludur.), Yurtd ndan getirtilen ilaç bedellerinin ödenmesinde faturan n temin edilememesi halinde fiyat kupürleri esas al r, bunlar yok ise Sa k Bakanl nca tespit edilen fiyatlar üzerinden ödeme yap r. Türk Eczac lar Birli ince katma de er vergisi ödenerek ithal edilen ilaç bedellerinin personele ödenmesinde, yukar da belirtilen belgelere ilave olarak Türk Eczac lar Birli ince düzenlenen Ki isel Tedavi Amac yla Yurt D ndan thal Edilen laçlara li kin Liste (Örnek: 26) ile al nd n tasdikli bir örne i de c) Resmi ve özel sa k kurum ve kurulu lar na yap lacak ödemelerde; -Hastan n sevkine ili kin belge, -Fatura (Birden fazla ki inin tedavi giderinin ayn faturada gösterilmesi halinde, yap lan tetkik ve tedavinin ki i baz nda dökümünü gösteren onayl bir listesi de aran r.), -Yatan hastalar için hasta ç özeti (epikriz), Yurtd nda yap lacak tedavilere ili kin giderlerin ödenmesinde temin edilen belgelerin ve bunlar n tercümelerinin misyon efli inin veya ihtisas biriminin onay ta mas gerekir. Mevzuat gere ince hekim veya sa k kurulu raporuna göre ödeme yap laca belirtilen hallerde raporun da ödeme belgesine ba lanmas gerekir.

14 Subay, askeri memur ve astsubaylarla bunlar n emeklilerinin ve aile efrad n tedavi giderlerinin ödenmesinde, 6/9/1961 tarihli ve say Resmi Gazete de yay mlanan Türk Silahl Kuvvetleri ç Hizmet Yönetmeli inin sa k i leri bölümünde belirtilen belgeler aran r. Cenaze giderleri Madde 21- Cenaze giderlerinin ödenmesinde; a) Cenaze, sa k kurum ve kurulu u veya belediyece kald ld takdirde, ilgili kurum, kurulu veya belediyece düzenlenen fatura, b) Cenaze, personelin ba bulundu u kurumca tayin edilen bir personel veya ailesi ya da yak nlar taraf ndan kald ld takdirde, yap lan masraflara ili kin fatura, perakende sat fi i veya ödeme kaydedici cihazlara ait sat fi i, Cenazenin ba ka bir yere nakli gerekti i takdirde, nakil ve defin giderleri yukar daki esaslara göre ödenir. Yurtd nda ölenlerden cenazeleri yurda getirilenlerin, yurtd nda yap lan giderlerine ait belgelerin tercümelerinin ve mahalli rayice uygunlu unun yetkili misyon efli i veya ihtisas birimi taraf ndan onaylanmas gerekir. Subay, askeri memur ve astsubaylarla bunlar n emeklilerinin ve aile efrad n cenaze giderlerinin ödenmesinde, Türk Silahl Kuvvetleri ç Hizmet Yönetmeli inin sa k i leri bölümünde belirtilen belgeler aran r. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yolluklar Yurtiçi geçici görev yollu u Madde 22 - Yurtiçi geçici görev yolluklar n ödenmesinde duruma göre a daki belgeler aran r. a) Yurtiçi geçici görev yolluklar n ödenmesinde; - Görevlendirme yaz veya harcama talimat, - Yurtiçi / Yurtd Geçici Görev Yollu u Bildirimi (Örnek : 27), -Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ili kin fatura, b) Denetim elemanlar n yurtiçi geçici görev yolluklar n ödenmesinde; - Yurtiçi / Yurtd Geçici Görev Yollu u Bildirimi (Örnek: 27), - Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ili kin fatura, - Özel ah slardan ev veya pansiyon kiralama halinde, ilk ödemede kira sözle mesinin asl, sonraki ödemelerde ise onayl örne i; kira ödemesinin banka hesab na yat lmak suretiyle yap lm olmas halinde ayr ca banka makbuzu, Yurtiçi sürekli görev yollu u Madde 23 Yurtiçi sürekli görev yolluklar n ödenmesinde; - Atamalarda atama onay, di er hallerde harcama talimat, - Yurtiçi / Yurtd Sürekli Görev Yollu u Bildirimi (Örnek : 28), - Resmi mesafe haritas nda gösterilmeyen yerler için yetkili mercilerden al nacak onayl mesafe cetveli, Kamu görevlilerinden emeklili ini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, haklar nda toptan ödeme hükümleri uygulananlara, emekli iken yeniden hizmete al nd ktan sonra cezaen

15 olmamak üzere görevlerine son verilenlere ve terhis olunan yedek subaylara ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasç lar na mevzuatlar gere ince verilen tazminatlar n ödenmesinde ise yetkili makam n onay Yolluk kar verilen tazminatlar Madde 24- Yolluk kar verilen tazminatlar ile seyahat kart bedellerinin ödenmesinde a da belirtilen belgeler aran r. a) Memuriyet mahalli d nda seyyar olarak görev yapanlar n tazminatlar n ödenmesinde; -Çe itli Ödemeler Bordrosu (Örnek : 13), - Mali hizmetler birimince onayl, seyyar görev da m listesi, b) Fiilen arazi üzerinde çal anlar n tazminatlar n ödenmesinde; -Çe itli Ödemeler Bordrosu (Örnek : 13), c) Tahsildar, yoklama memuru, mutemet, veznedar, sat nalma memuru, tebli memuru, posta ve evrak da, takip memuru, müba ir gibi unvanlarla memuriyet mahallinde gezici olarak görev yapan memur ve hizmetlilerden fiilen bu görevlerde çal anlar ile say lan unvanlara sahip olmamakla birlikte, fiilen bu hizmetleri gören personele verilecek seyahat kart bedellerinin ödenmesinde; - lgililerin ad, soyad ve unvanlar ile fiilen bu görevleri yapt klar gösteren onay, -Ta t i leten kuruma ait fatura, - Mali hizmetler birimince onayl, seyahat kart verilecek personel listesi, Seyyar görev da m listesi ile seyahat kart verilecek personel listesinin mali y n ilk ödemesine ait ödeme belgesine ba lanmas gerekir. Yurtd geçici görev yollu u Madde 25-Yurtd geçici görev yolluklar n ödenmesinde; - Görevlendirme yaz veya harcama talimat, - Yurtiçi / Yurtd Geçici Görev Yollu u Bildirimi (Örnek : 27), - Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ili kin fatura, Yatacak yer temini için al nan faturan n dairesince onaylanm tercümelerinin de ödeme belgesine ba lanmas gerekir. Yurtd sürekli görev yollu u Madde 26- Yurtd sürekli görev yolluklar n ödenmesinde; - Atamalarda atama onay, di er hallerde harcama talimat, - Yurtiçi / Yurtd Sürekli Görev Yollu u Bildirimi (Örnek : 28), Yolluklara ili kin di er hükümler Madde 27- Yolluklarla ilgili giderlerin ödenmesinde; a)takip edilmesi gereken yolun d nda bir yoldan veya kullan lmas gereken ta t arac ndan ba ka bir araçla yolculuk yap lmas n zorunlu oldu u hallerde, yetkili makamdan al nacak onay n veya raporun, b)uçakla yap lan seyahatlerde yolcu biletinin; bilette kay tl gidi -dönü ten birisinin kullan lmamas nedeniyle biletin iadesi gerekti i takdirde gerçekle en seyahat ücretini gösteren belgenin; yabanc heyet ve temsilcilerin ülkelerine dönü lerinde uçak biletlerinin kendilerine verilmesi halinde ise söz konusu giderlerin tutar ile kurumca kar land belirten ve ilgili birim yetkilisince imzalanan belgenin,

16 c)taksi ile yap lan seyahatlerde (belediye hudutlar dahilindeki taksi ücretleri hariç) fatura veya perakende sat fi i veya ödeme kaydedici cihazlara ait sat fi inin, d) Geçici görev yolluklar n avans suretiyle ödenmesinde görevlendirme yaz veya harcama talimat n; sürekli görev yolluklar n avans suretiyle ödenmesinde ise atama onay n, e) Görevine ait mesleki ve s hhi yeterliliklerinin tespiti veya kurumlar nca görülecek lüzum üzerine s nav için gönderilenler ile yurtiçinde mesleki bilgilerini art rmak amac yla memuriyet mahalli d nda aç lan kurs veya okullara gönderilenlerin söz konusu s nav veya kursa kat ld gösteren belgenin, f) 10/2/1954 tarihli ve 6245 say Harc rah Kanununda belirtilen nedenlerden dolay yola devam edememe halinde, gecikilen günlere ait gündeliklerin ödenebilmesi için, bu durumu kan tlayan mülki veya askeri mercilerden al nacak belgenin, g) Sürekli görevle ba ka bir yere atananlar n atamalar ndan vazgeçildi i takdirde, buna ili kin onay ve ödenecek tazminat miktar gösteren onayl cetvel ile al nm olan ta t biletlerinin, h) Geçici görevle ba ka bir yere görevlendirilip, sonradan görevlendirilmelerinden vazgeçilenlerin al nm olan bilet ücretlerinin ödenmesinde, buna ili kin yaz ile ta t biletlerinin, i) Yurtiçi veya yurtd tedavi yolluklar n ödenmesinde; bulundu u yer d ndaki bir tedavi kurumuna sevk edildi ine veya yurtd nda tedavisinin gerekli oldu una ili kin belgenin (Sevk edildikleri yerlere bir kimse refakatinde gitmesinin gerekli oldu u hallerde ise bu durum ayr ca belge üzerinde gösterilir.), ödeme belgesine ba lanmas gerekir. Denetim, kurs, yar ma, gösteri veya benzeri i ler nedeniyle toplu olarak yap lan seyahatlerde, geçici görev yollu u bildirimleri yerine Toplu Seyahatler Yolluk Bildirimi (Örnek : 29) düzenlenir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Görev Giderleri ve Hizmet Al m Giderleri Bey iye aidat ödemeleri Madde 28- Bayilere yap lacak bey iye aidat (sat aidat ) ödemelerinde, sat lmak üzere verilen de erli ka tlara ili kin al nd lar n tarihi, say ve tutarlar gösteren, muhasebe birimince onayl liste Mahkeme harç ve giderleri Madde 29 -Mahkeme harç ve giderlerinin ödenmesinde a daki belgeler aran r. a) Mahkeme harçlar ve giderlerine ili kin ödemelerde; - Mahkeme, icra veya noterce düzenlenen al nd, -Al nd verilemeyen hallerde; davay kovu turan taraf ndan düzenlenip ilgili mahkeme veya dairelerce onaylanan Mahkeme Giderleri Listesi (Örnek: 30) (Ba ka yerdeki mahkemelerde yürütülen yarg lamalarda davay kovu turan taraf ndan yap lan posta giderleri için bu liste daire amirince onaylan r.), b) Hazine aleyhine sonuçlanan davalarla ilgili mahkeme ve icra harçlar ile kar taraf avukat na yap lacak vekalet ücreti ödemelerinde; - Kanunlar gere i ilam n icras için kesinle mi olma art aranan hallerde kesinle mi mahkeme ilam, -Yetkili merci taraf ndan icras n geri b rak lmas na (yürütülmesinin durdurulmas na) karar verilmeyen mahkeme ilam,

17 - Davaya veya icraya intikal ettikten sonra veya intikal etmeden önce sulh yoluyla bir hakk n tan nmas ndan dolay do an borçlar n ödenmesinde, mahkeme karar yerine mevzuat gere i sulha yetkili makam veya merci karar ve sulhname veya hakem karar, -Kar taraf n avukat na (icra daireleri arac yla yap lan ödemeler dahil) yap lacak vekalet ücreti ödemelerinde fatura, c)18/6/1927 tarihli ve 1086 say Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 415 inci maddesinin ikinci f kras uyar nca yap lacak ödemelerde; - Al nd, -Al nd verilemeyen hallerde ilgili mahkeme veya dairelerce onaylanan Mahkeme Giderleri Listesi (Örnek: 30), (Bu liste, ba ka yerdeki mahkemelerde yürütülen yarg lamalara ili kin olarak davay kovu turan taraf ndan yap lan posta giderleri için daire amirince onaylan r.), - Mahkeme karar, d) Hazineyi temsile yetkili görevlilere yap lacak yol tazminat ödemelerinde; Yurtiçi / Yurtd Geçici Görev Yollu u Bildirimi (Örnek : 27), e) 2/2/1929 tarihli ve 1389 say Devlet Davalar ntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakk nda Kanun ve 1389 say Kanuna Göre Vekalet Ücreti Tevzi Yönetmeli i uyar nca, tahsilinde bütçeye gelir kaydedilen vekalet ücretlerinin bütçeye gider yaz larak ilgililere ödenmesinde; -Tahsil Edilen Vekalet Ücretleri Listesi (Örnek: 31), Terör ve terörle mücadeleden do an zarar ödemeleri Madde 30 17/7/2004 tarihli ve 5233 say Terör ve Terörle Mücadeleden Do an Zararlar n Kar lanmas Hakk nda Kanun ve ilgili yönetmelikleri uyar nca sulhen kar lanacak zararlar n nakden ödenmesinde; -Ödenecek zarar n miktar belirleyen ve zarar tespit komisyonu ba kan ile alacakl veya temsilcisi taraf ndan imzalanan sulhname, -Valinin onay veya gereken hallerde çi leri Bakan n onay, Kapal istihbarat ve kapal savunma hizmet giderleri Madde 31- Kapal istihbarat ve kapal savunma hizmet giderleri 5018 say Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 24 üncü maddesinde belirtilen kararname esaslar na göre gerçekle tirilir. Sigortal lara yap lacak tazminat ödemeleri Madde 32 Do al Afet Sigortalar Kurumunca sigortal lara yap lacak tazminat ödemelerinde; -Tapu senedinin onayl örne i, -Hasar tespitine ili kin uzman raporu, -Harcama talimat, Vergi, resim, harç ve benzeri giderlere ili kin ödemeler Madde 33 veya mal veya hizmet sat nal nmas s ras nda ödenen vergi, resim ve harçlar d nda kalan; ta t vergileri, emisyon ölçüm giderleri, belediye resim ve harçlar, noter harc, muayene ve ruhsat harçlar ve benzeri giderler ile di er vergi, resim ve harç ödemelerinde;

18 karar, - Al nd, Bilirki ilik, uzmanl k, tan kl k ve benzeri hizmet ücretleri Madde 34-Bilirki ilik, uzmanl k, tan kl k ve benzeri hizmet ücretlerinin ödenmesinde; - Bakanlar Kurulu Karar, mahkeme karar, muhakkik karar veya yetkili organlar n - Çe itli Ödemeler Bordrosu (Örnek: 13), Tarifeye ba ödemeler Madde 35-Komisyon ücretleri ve kovu turma giderleri, kamu kurum ve kurulu lar nca veya kamu kurum ve kurulu lar n denetim ve gözetimi alt nda bir imtiyaz hakk dahilinde özel hukuk tüzel ki ilerince sunulan tekel niteli indeki ilan, sigorta ile gazete, dergi, radyo, televizyon ve benzeri araçlar n abone giderlerinin ödenmesinde a daki belgeler aran r. a) Komisyon ücretlerinin ödenmesinde; - Fatura (Banka komisyon ücretlerinde dekont), b) Kovu turma giderlerinin ödenmesinde; - Mahkeme karar veya yetkili organlar n karar, - Çe itli Ödemeler Bordrosu (Örnek: 13), c) lan giderlerinin ödenmesinde; lan n hangi tarihte ve hangi yay n arac yla (gazete, radyo, televizyon ve benzeri araçlar) yap ld na ili kin yaz veya tutanak, d) Sigorta giderlerinin ödenmesinde; - Sigorta poliçesi veya zeyilname, e)gazete, dergi, radyo, televizyon ve benzeri araçlar n abone giderlerinin ödenmesinde; Kurs ve toplant lara kat lma giderleri Madde 36- Kamu kurum ve kurulu lar ile meslek te ekkülleri, dernek ve vak flar taraf ndan düzenlenen kurs ve toplant lara kat lanlar n kat lma giderlerinin ödenmesinde; - Görevlendirme yaz, fatura düzenlenemeyen hallerde kat lma ücretini gösteren belge, - Kurs ve toplant ya i tirak edildi ine ili kin belge, Yurtiçinde yerli veya yabanc dernek, vak f veya kurulu larca aç lan ve yeterlilikleri Milli E itim Bakanl nca kabul edilen dil kurslar için idarece kar lanmas gereken ders ücretlerinin ödenmesinde, görevlendirme yaz yerine ilgili mevzuat nda belirtilen yetkili makam n onay aran r. Görevlendirme yaz veya yetkili makam onay n malî y n ilk ödemesine ait ödeme belgesine ba lanmas gerekir.

19 Seçim giderleri Madde 37-26/4/1961 tarihli ve 298 say Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakk nda Kanun uyar nca, seçim kurullar ba kan ve üyeleri ile görevlendirilecek memur, hizmetli, siyasi parti temsilcisi ve hariçten al narak çal lacaklara görev mahalli içerisindeki çal malar için ödenecek ücretlerde; - Çe itli Ödemeler Bordrosu (Örnek : 13), Söz konusu Kanun uyar nca yap lacak sat nalmalarda, Yönetmeli in sat nalmalara ili kin hükümlerine göre i lem yap r. Fahri konsolosluklar aidat ve giderleri Madde 38-9/12/1933 tarihli ve 2349 say Kanun uyar nca fahri konsolosluklar aidat ve giderlerinin ödenmesinde; - Aidat n hesab ve yap lan harcamalar n ayr nt gösteren fahri konsolosça düzenlenip ba bulunulan büyükelçilikçe tercüme ettirilen ve onaylanan liste, - D leri Bakanl n onay, Telif ve tercüme ücretleri Madde 39- Telif ve tercüme giderlerinin ödenmesinde, harcaman n çe idine göre daki belgeler aran r. a) Kamu Kurum ve Kurulu lar nca Ödenecek Telif ve lenme Ücretleri Hakk nda Yönetmelik hükümleri uyar nca yap lacak ödemeler: 1- Telif, i lenme (tercüme dahil) ve benzeri ücret ödemelerinde; -Yetkili makamca onaylanm ilgili yay n kurulu karar, - Telif ve Tercüme Eser Temliknamesi (Örnek: 32), - Telif ve Tercüme Ücretleri Hesap Cetveli (Örnek: 33 veya 33/A), 2- nceleme, redaksiyon, tashih veya koordinatörlük i lerinde görevlendirilecek kurum ndan ve memur olmayan uzmanlara yap lacak ücret ödemelerinde; -Eserin inceleme, tashih, redaksiyon veya koordinatörlük hizmetine gerek görüldü üne ve verilecek ücretin tespitine ili kin yetkili makam n onay, - Telif ve Tercüme Ücretleri Hesap Cetveli (Örnek:33), 3- Yay n kurulu üyelerine yap lacak ücret ödemelerinde; - Çe itli Ödemeler Bordrosu (Örnek: 13), 4- Yar ma suretiyle sa lanacak eserlerle ilgili ödüllerin ödenmesinde; - Yetkili makam n onay ta yan yay n kurulu karar, b) Kurulu lar n özel yay n yönetmelikleri uyar nca yap lacak ödemelerde; - Yay n komisyonu karar, - Sözle me, - Telif ve Tercüme Ücretleri Hesap Cetveli (Örnek: 33), c) Yazma ve Arap Harfli Basma Eserler ile er'i Sicillerin Künyelerinin Tespiti, Yabanc Dil ve Türkçe Eserlerin Katalog Fi lerinin Ç kart lmas ve er'i Sicilleri Türkçele tirme Ücret Yönetmeli i uyar nca yap lacak ödemelerde; - Sözü edilen Yönetmelik eki ücret ödeme fi i,

20 d) 4/1/2002 tarihli ve 4734 say Kamu hale Kanununa göre yap lacak tercüme ücreti ödemelerinde; - Taahhüt dosyas, - Hizmet leri Hakedi Raporu (Örnek: 4), Avukatl k hizmet bedelleri Madde 40 Avukatl k hizmet bedellerinin ödenmesinde a da belirtilen belgeler aran r. a) 4/7/1934 tarihli ve 2559 say Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile 1/4/1961 tarihli ve 211 say Türk Silahl Kuvvetleri ç Hizmet Kanunu hükümlerine göre hakk nda dava aç lan ki iler için tutulan avukat ücretlerinin ödenmesinde; - lgili bakan n onay ta yan özel komisyon karar, b) 657 say Devlet Memurlar Kanunu kapsam na giren ve görevleri nedeniyle haklar nda kamu davas aç lm olup da beraat edenlerin avukatl k ücretleri ve di er masraflar n ödenmesinde; - lgilinin beraat etti ine ili kin kesinle mi mahkeme karar, - Dava ile ilgili yap lan masraflara ait fatura, c) 12/4/1991 tarihli ve 3713 say Terörle Mücadele Kanunu uyar nca, terörle mücadelede görev alanlar için tutulan avukatlara yap lacak ücret ödemelerinde; d) 8/1/1943 tarihli ve 4353 say Kanunun 22 ve 36 nc maddeleri uyar nca sat n al nan avukatl k hizmet bedellerinin ödenmesinde; Yönetmeli in Çe itli Hizmet Al mlar ba kl 46 nc maddesinde belirtilen belgeler aran r. Ancak ihtisas gerektiren ve ihtiyaç duyulan hallerde, 4353 say Kanunun 36 nc maddesinin birinci f kras gere ince 4734 say Kamu hale Kanununun 22 nci maddesinin (h) bendine göre sat nal nan avukatl k hizmet bedelleri ödemelerinde ayr ca Bakanlar Kurulu Karar aran r. Proje yar ma ödülleri ile proje te vik ve destekleme giderleri Madde 41- Proje yar ma ödülleri ile proje te vik ve destekleme giderlerinin ödenmesinde da belirtilen belgeler aran r. a) Yar ma konusu olan proje ödüllerinin ödenmesinde; - Ödül kazananlar belirleyen jüri tutana, -Ödüller önceden belirlenmemi ise verilecek ödüllerin (derece ve mansiyonlar) tutar gösterir tespit tutana, b) lgili mevzuat gere ince yap lacak proje te vik ve destekleme giderlerinin ödenmesinde; -Harcama talimat, ilgili mevzuat nda belirtilen hallerde üst yöneticinin onay, -Sözle me,

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Yayın : 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı 3.Mükerrer Resmi Gazete BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği. b) Ön ödemelerde; 1)Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde ;

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği. b) Ön ödemelerde; 1)Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde ; Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Harcama talimatı: Kamu ihale mevzuatına tabi olmayan bir giderin idare adına geçici veya kesin olarak ödenebilmesi için giderin konusunu, gerekçesini, yapılacak

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MERKEZÎ YÖNETĠM HARCAMA BELGELERĠ YÖNETMELĠĞĠ Amaç BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde

Detaylı

ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜLER

ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜLER ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜLER Madde 1- AMAÇ : Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün yapacağı harcamalarda harcama türüne göre hangi belgelerin

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ

MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ 1 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ DURSUN AKTAĞ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANI 30.11.2015 MEVZUAT 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 33 üncü maddesi;

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

AYLIKLARIN BANKA ARACILI IYLA ÖDENMES HAKKINDA GENEL TEBL

AYLIKLARIN BANKA ARACILI IYLA ÖDENMES HAKKINDA GENEL TEBL AYLIKLARIN BANKA ARACILI IYLA ÖDENMES HAKKINDA GENEL TEBL (SIRA NO: 1) NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebli in amac, merkezi yönetim kapsam nda yer alan kamu idarelerinde

Detaylı

- Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri taraf ndan, ayr nt l harcama program haz rlan r ve vize edilmek üzere Maliye Bakanl na (BÜMKO) gönderilir.

- Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri taraf ndan, ayr nt l harcama program haz rlan r ve vize edilmek üzere Maliye Bakanl na (BÜMKO) gönderilir. OCAK - Maliye Bakanl nca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü ü/bümko) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayr nt l harcama ve finansman programlar n n haz rlanmas na ili kin usul ve esaslar n belirlendi

Detaylı

HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 Teminat mektubu kabul 2 Teminat iadesi HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1- İdarece düzenlenmiş

Detaylı

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları,

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları, ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bir Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.

Detaylı

Ödettirilecek tazminat miktarı

Ödettirilecek tazminat miktarı ASKERİ OKULLARA ALINAN ÖĞRENCİLER İLE SİLAHLI KUVVETLER HESABINA FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLARDA OKUYAN ÖĞRENCİLER İÇİN YÜKLENME SENEDİ DÜZENLENMESİNE VE BU OKULLARDAN ÇEŞİTLİ SEBEPLERLE AYRILACAK ÖĞRENCİLERE

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ

MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ Mehmet YERTUTANOL Mali Hizmetler Uzmanı DAYANAK 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 33 üncü

Detaylı

Harc rah Kanunu Genel Tebli i. (Seri No:37)

Harc rah Kanunu Genel Tebli i. (Seri No:37) 26 A ustos 2003 Tarihli Resmi Gazete Say : 25211 Harc rah Kanunu Genel Tebli i (Seri No:37) 31.7.2003 tarihli ve 4969 say Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De iklik Yap lmas na Dair Kanun 12.8.2003

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE 1

Detaylı

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR 1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince; 1.1. 213 sayılı Vergi

Detaylı

Konu : 6661 Sayılı Torba Yasa Tarih: 27.01.2016

Konu : 6661 Sayılı Torba Yasa Tarih: 27.01.2016 Konu : 6661 Sayılı Torba Yasa Tarih: 27.01.2016 Sayı : 2016 / 03 Değerli Müşterilerimiz, MADDE 3-21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa bağlı Değerli Kağıtlar Tablosu nun (6) numaralı

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. FETHİYE MALMÜDÜRLÜĞÜ ( Muhasebe Servisi ) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. FETHİYE MALMÜDÜRLÜĞÜ ( Muhasebe Servisi ) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FETHİYE MALMÜDÜRLÜĞÜ ( Muhasebe Servisi ) SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Personel Giderleri 1- Ödeme Emri Belgesi

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU AMBAR HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Yönetim Kurulunun 20/05/2009 tarih ve 2009/191 sayılı Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar Amaç MADDE 1

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ ADAY MEMUR EĞİTİMİ MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ SUNUMU NİSAN-2014

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ ADAY MEMUR EĞİTİMİ MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ SUNUMU NİSAN-2014 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ ADAY MEMUR EĞİTİMİ MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ SUNUMU NİSAN-2014 MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ 31.12.2005 TARİH VE 26040 SAYILI

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KONTROL LİSTESİ (CHECKLIST)

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KONTROL LİSTESİ (CHECKLIST) STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KONTROL LİSTESİ (CHECKLIST) Aylıklar - Aylık Bordrosu ve Personel Bildirimi (ödemenin yapıldığı ilk aya ait ödeme belgesinde) - İlk atamalarda, atama onayı ve işe başlama

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinden: Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26976

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinden: Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26976 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLER İÇİN BAROLARCA YAPILACAK CARİ GİDERLER İLE BU HİZMET İÇİN ÇALIŞTIRILACAK PERSONELE İLİŞKİN YÖNETMELİK 23 Ağustos 2008 tarihli ve 26976

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 YGS Üniversite Kesin Kayıt İşlemleri (Meslek Yüksekokulumuzda yapılmaktadır) 1- Lise Diplomasının aslı veya geçici mezuniyet

Detaylı

Hazırlayan Mali İşler Şube Müdürü İsmail EKER

Hazırlayan Mali İşler Şube Müdürü İsmail EKER Hazırlayan Mali İşler Şube Müdürü İsmail EKER MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ ÖDEME EMRİ BELGESİ Ödeme belgesi : İdarelerce, bütçeden yapılacak kesin ödemeler için düzenlenen Genel Yönetim

Detaylı

Özlem DEMİRDAŞ Mali Hizmetler Uzmanı

Özlem DEMİRDAŞ Mali Hizmetler Uzmanı Özlem DEMİRDAŞ Mali Hizmetler Uzmanı Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin harcamalarda ödeme belgesine bağlanacak kanıtlayıcı belgelerin şekil ve türlerini belirlemektir. 2 Merkezi Yönetim Kapsamındaki

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Yayın : 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı 3.Mükerrer Resmi Gazete BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013 ÖZET: İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. İADE DİLEKÇELERİNİN İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN VERİLMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ Nakden

Detaylı

Yönetmelik. Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

Yönetmelik. Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Maliye Bakanlığından: Yönetmelik Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, merkezî

Detaylı

6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK

6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK 6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE UYGULANACAK USUL

Detaylı

VI-5 MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ

VI-5 MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ VI-5 MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ Muhasebat Genel Müdürlüğü Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği R.G. Tarihi : 31/12/2005 R.G. Sayısı : 26040 (3. Mükerrer) BİRİNCİ KISIM Genel

Detaylı

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Tarihi:18.06.1992 Sayısı:3816 R.G. Tarihi:03.07.1992 R.G. Sayısı:21273 Kanun Numarası

Detaylı

KELKİT SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KELKİT SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KELKİT SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Teminat Mektubu Kabul 1- İdarece düzenlenmiş

Detaylı

MUŞ DEFTERDARLIĞI SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUŞ DEFTERDARLIĞI SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1- MUŞ DEFTERDARLIĞI SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI Tahakkuk birimlerinin gönderdiği ödeme emirleri BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Detaylı

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak, Daire Başkanı

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak, Daire Başkanı PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. Maddesi çerçevesinde nın görevleri aşağıdaki şekilde hüküm

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU VE 2547 SAYILI KANUNUN 39. MADDESİ UYARINCA GÖREVLENDİRİLENLERİN İÇİN HARCIRAH İŞLEMLERİ ESASLARI

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU VE 2547 SAYILI KANUNUN 39. MADDESİ UYARINCA GÖREVLENDİRİLENLERİN İÇİN HARCIRAH İŞLEMLERİ ESASLARI 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU VE 2547 SAYILI KANUNUN 39. MADDESİ UYARINCA GÖREVLENDİRİLENLERİN İÇİN HARCIRAH İŞLEMLERİ ESASLARI Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev Harcırah işlemleri MADDE 1- (1) Yurtiçi/Yurtdışı

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Muhasebat Genel Müdürlüğü Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği R.G. Tarihi : 31/12/2005 R.G. Sayısı : 26040 (3. Mükerrer) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Değişikliklerin İşlenmiş Hali) R.G.

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve 1- ÖSYM tarafından

Detaylı

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE 1-AMAÇ : BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR Bu Yönergenin amacı; 1111 sayılı Askerlik Kanunu ve/veya

Detaylı

Yönetmelik. Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

Yönetmelik. Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Maliye Bakanlığından: Yönetmelik Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, merkezî

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Yayın : 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı 3.Mükerrer Resmi Gazete Amaç BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde

Detaylı

Yönetmelik. Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

Yönetmelik. Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Maliye Bakanlığından: Yönetmelik Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, merkezî

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Yayın : 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı 3.Mükerrer Resmi Gazete BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yurt içi ve

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR RESMİ GAZETE SAYISI: 28751 RESMİ GAZETE TARİHİ: 31.08.2013 KARAR SAYISI: 2013/5215 KARAR TARİHİ:

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884

Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884 Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884 SAYIŞTAY YÖNETİM MENSUPLARININ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

28 Kasım 2013 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 28835 TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

28 Kasım 2013 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 28835 TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 28 Kasım 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28835 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

Yönetmelik. Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Yönetmelik. Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Yönetmelik Karar Sayısı : 2005/9913 Ekli Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 24414 sayılı yazısı üzerine, 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 (3. Mükerrer) MERKEZÎ YÖNETİM

Detaylı

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir.

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir. EK-1 Madde 17 fıkra 9: a) 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanun kapsamında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 31/12/2010 tarihinden önce

Detaylı

MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: Resmi Gazete Tarihi:

Detaylı

YÜREĞİR MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

YÜREĞİR MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Aylık Ödeme Aylık ve aylıkla birlikte ödenen hakedişler için Aylık Bordrosu (Örnek: 8 ) ve Personel Bildirimi (Örnek: 9 ) ile Kanuni Temsilcilerde Temsil Belgesi ile duruma göre ödemenin yapıldığı ilk

Detaylı

SORU BANKASI 44. SAYFA KONU ANLATIM KİTABI 79. SAYFA KONU ANLATIM KİTABI 80. SAYFA

SORU BANKASI 44. SAYFA KONU ANLATIM KİTABI 79. SAYFA KONU ANLATIM KİTABI 80. SAYFA HAZIRLIK EL 11. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik e göre resmî yazı nasıl tanımlanmıştır? A) Belge ve bilgilerin üzerinde bulunduğu her türlü bilgisayarı, gezgin elektronik

Detaylı

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 12-1 114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğe İle Türkiye'de ikamet etmeyenlere yapılan teslimlerde kullanılan özel faturanın dizaynında

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER Naci ŞAHİN * 1-GİRİŞ İşverenler, Devlet yardımı ile teşvik ve destekten SGK ya borcu

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDART TABLOSU

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDART TABLOSU EK:1 T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDART TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çalışanların İzin İzin Formu 1 Gün 2 Resmi

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ Yöneticilerin genel ve ortak görev yetki ve sorumluklarına ilişkin hükümleri yerine getirmek, Birimi yönetmek, yeterli sayı ve nitelikte

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

TÜRKĐYE ESKRĐM FEDERASYONU ÖDÜL TALĐMATI BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKĐYE ESKRĐM FEDERASYONU ÖDÜL TALĐMATI BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENEL KURUL ONAY TARĐHĐ: 08 Ocak 2011 YÖNETĐM KURULU KARAR TARĐHĐ: 08 Ocak 2011 KARAR NO: 53 Amaç TÜRKĐYE ESKRĐM FEDERASYONU ÖDÜL TALĐMATI BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İş Sağlığı

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı, Proje Yönetimi

Detaylı

Kanun No. 6661 Kabul Tarihi: 14/1/2016

Kanun No. 6661 Kabul Tarihi: 14/1/2016 ASKERLİK KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6661 Kabul Tarihi: 14/1/2016 (27 Ocak 2016 Tarihli ve 29606 Sayılı Resmî Gazete de Yayımlanmıştır) MADDE 1-21/6/1927 tarihli

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI HARCIRAH YÖNERGESİ

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI HARCIRAH YÖNERGESİ Sıra No :GMKA/Yönerge/8 Revizyon No : 2 Tarih :11/03/2015 T.C. HARCIRAH YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönerge Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

TORBA KANUN İLE 4/A (SSK) BENDİ KAPSAMINDA PRİM ÖDEMEKSİZİN GEÇİRİLEN HANGİ SÜRELER BORÇLANILABİLİR

TORBA KANUN İLE 4/A (SSK) BENDİ KAPSAMINDA PRİM ÖDEMEKSİZİN GEÇİRİLEN HANGİ SÜRELER BORÇLANILABİLİR TORBA KANUN İLE 4/A (SSK) BENDİ KAPSAMINDA PRİM ÖDEMEKSİZİN GEÇİRİLEN HANGİ SÜRELER BORÇLANILABİLİR Süleyman TUNÇAY * I-GENEL AÇIKLAMALAR: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu yönerge İstanbul Kemerburgaz

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 (3. Mükerrer) MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5084 Kabul Tarihi : 29/1/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :6/2/2004 Sayı :25365 Yayımlandığı

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

MADDE 88-8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

MADDE 88-8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması MADDE 88-8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesine birinci ve dördüncü

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL SULAMA TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL SULAMA TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL SULAMA TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Baraj, gölet, bent ve yeraltısuyu kullanılarak tarımsal sulama

Detaylı

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 44,609,693.18 53,132,315.89 60,869,841.57 630 01 1 MEMURLAR 6,236,655.84 7,044,749.59 7,956,369.31 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,271,081.21 3,520,342.71 3,781,914.42

Detaylı

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu:

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu: S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15 Konu: 396 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarına ilişkin uygulamada değişiklikler yapıldı. Özet: 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

97/5 SAYILI ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ E İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI KAPSAM

97/5 SAYILI ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ E İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI KAPSAM 97/5 SAYILI ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ E İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI KAPSAM MADDE 1 - Bu destek İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 İlgili Birim Konu girdi. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler/Muhasebe : Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması nı içeren torba Kanun

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma

Detaylı

BA BAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜ Ü ÖN MAL KONTROL LEMLER YÖNERGES. B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

BA BAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜ Ü ÖN MAL KONTROL LEMLER YÖNERGES. B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar BA BAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜ Ü ÖN MAL KONTROL LEMLER YÖNERGES B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amac, Genel Müdürlükte ön mali

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) 10 Nisan 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26843 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkra eklenmiştir.

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkra eklenmiştir. 19 Eylül 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28416 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK

Detaylı

YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK

YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK 31 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27802 Maliye Bakanlığından: YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Dayanak

Detaylı