AİHM Kararları Işığında Askerde İntihar Vakıalarında Devletin Sorumluluğu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AİHM Kararları Işığında Askerde İntihar Vakıalarında Devletin Sorumluluğu"

Transkript

1 AİHM Kararları Işığında Askerde İntihar Vakıalarında Devletin Sorumluluğu The State's Responsibility at the Suicide in Military Events in Light of European Court of Human Rights s Case-Law Selim DOĞANAY Özet Askerde intihar vakıalarında Devletin sorumluluğu ilgilinin askere alınmasından önceki incelemelerle başlar, askerlik hizmeti boyunca devam eder. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne göre, askerliğin zorunlu olduğu ülkelerde Devlet in özel bir itinayla hareket etmesi ve psikolojik rahatsızlıkları bulunan askerler için uygun önlemler ve tedavi öngörmesi gerekmektedir. AİHM, askeri makamların intihar riskini bildikleri ya da bilmeleri gerektiği durumda, yetkililerin intiharı önlemek için kendilerinden makul olarak beklenen her şeyi yapmadıkları durumda Devletin sorumluluğuna hükmetmektedir. Anahtar Kelimeler: Yaşam hakkı, askerde intihar, Devletin pozitif yükümlülüğü, önleyici tedbir, insan davranışlarının öngörülmezliği. Abstract The State s responsibility starts with examinations before military service and continues during the military service. Under the European Court of Human Rights (ECHR) case-law, the States where military service is mandatory should act with special care and provide appropriate measures and treatments for the conscripts with medical problems. In this regard, the Court has stated in its judgments that regarding the State s obligation to take all the necessary preventive measures to protect those who are under its dominancy against others and, if necessary, against itself; that it will be investigated whether the authorities had known about this person s risk to commit suicide, or whether it was necessary for them to know it. Keywords: Right to life, suicide in military, the state s positive obligation, preventive measure, the unpredictability of human conduct. Adalet Bakanlığı, UHDİGM Tetkik Hâkimi akademikteklif sayı 3, 2014 / 2, ss ISSN

2 AİHM Kararları Işığında Askerde İntihar Vakıalarında Devletin Sorumluluğu 135 A. Giriş Bir kimsenin toplumsal ve ruhsal nedenlerin etkisi ile kendi hayatına son vermesi 1 olarak tanımlanan intihar, sadece insanın kendisini öldürmesi olayı olmayıp öldürme olayından uzunzaman önce başlayan bir süreç tir 2. Bu süreç düşünceden başlar ve ölümle sonuçlanabilecek eyleme kadar devam eder. Ordu gibi katı disiplin uygulanan, bireysel alışkanlıkların ve özgürlüklerin kısıtlandığı; savaş başarısını sağlamak için, giyilen üniforma gibi üniform davranışların da dayatıldığı ortamlarda bunalan bireyler intihar eğilimi gösterebilmekte, intihar edebilmektedir. Ayrıca belirtilmelidir ki, intihar, askeri ortamlarda, ülke savunması gibi bir misyonun elemanları olan çevredeki diğer askerleri etkileyerek moral çöküntüsüne yol açabilir. Yani askerlikte intihar tekil bir sorun olarak değil, grup sağlamlığını örseleme potansiyeli bakımından da ciddi bir durum olarak değerlendirilmektedir 3. Silah altında iken kışlada meydana gelen intihar olayları sosyolojik, tıbbi, askeri bir sorun olmasının yanında aynı zamanda hukuki bir sorundur. Bu yönüyle, askerde intihar vakıaları adli olarak soruşturulmakta, tazminat davalarına konu olmaktadır. Hak arayışının bir sonucu olarak, askerde intihar vakaları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nde (AİHM veya Mahkeme) de çok sayıda başvuruya konu olmuştur. AİHM, söz konusu başvurular hakkında çeşitli kararlar vermiştir. AİHM, bir başvuruyu hakkındaki kararında; öncelikle başvuranların ve taraf devletin sunmuş olduğu belgeler ve bilgiler ışığında olaylara, soruşturmalara ve yargılamalara yer vermektedir. Daha sonra tarafların şikayetlerini ve taraf devletin savunmasını kısaca özetlemektedir. Başvurunun esasına incelemeden önce ise, daha önce vermiş olduğu içtihatlarda ortaya koyduğu temel ilkeleri belirtmektedir. En son ise, temel ilkeler ışığında somut başvuruya ilişkin değerlendirmesini yapmaktadır. Bu çalışmada, öncelikle, ülkemizde askerlik alım ve askerlik sürecinde öngörülen tedbir ve kontrollere ilişkin kısaca bilgi verilecek, daha sonra AİHM in askerde intihar vakıalarına ilişkin genel ilkelerine yer verilecek, ardından AİHM in ülkemizin taraf olduğu başvurularda verdiği bazı kararlar üzerinden Devletin sorumluluğuna bakışı üzerinde durulacaktır. Son bölümde ise, genel ilkeler ve ülkemiz hakkında verilen kararlardan çıkarılan tespitlere yer verilecektir. 1 Türk Dil Kurumu Büyük Sözlük 2ALPTEKİN Kamil; Sosyal Hizmet Bakış Açısından Genç Yetişkinlerde İntihar Girişimlerinin İncelenmesi: Bir Model Önerisi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Doktora Tezi, s. 3, Ankara, BÜYÜKÇAKIR Cem, ÇETİNGÜÇ Muzaffer; Askeri Ortamlarda İntihar Sorunu, Kriz Dergisi, 2(1), s. 248 sayı3 aralık 2014 akademikteklif

3 136 Selim Doğanay AİHM in askerde intihar vakıalarında etkin soruşturma yapılmadığı gerekçesiyle Sözleşmenin 2. maddesinin usulünün ihlal edildiğine ilişkin kararları ise, çalışmanın amacı esasa ilişkin kararların irdelenmesi olduğundan incelemenin dışında tutulmuştur. Güncel olması bakımından son dört yılda verilen kararlar üzerinde durulmuştur. B. Askerlik Alım ve Askerlik Sürecinde Öngörülen Tedbir ve Kontroller 4 Asker adayları askere alınmadan önce fiziksel ve psikolojik yeteneklerinin tespitiyle alakalı tıbbi muayenelerden geçerler. Sağlık sorunları risklerini ortaya çıkarmak için tedbirler alınır. Askerlik şubeleri, yetenek muayeneleri sırasında bir psikiyatri hizmetinden de faydalanır (1111 Sayılı Kanun Madde 14/4). Köy ve mahalle muhtarları, ilgili şahısların karakter ve geçmişlerini yetkili makamlara bildirmekle ve şayet gerekliyse, ilgili şahısların özel sorunları olup olmadığını tespit etmekle yükümlüdürler. Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki protokol gereğince, hastaneler, 17 yaşından büyük kişilerin sağlık sorunlarına dair bilgileri içeren dosyalarını askerlik şubelerine bildirmek zorundadırlar. Psikolojik sorun yaşadığını söyleyen ya da bu yönde sağlık raporu olan asker adayları psikiyatrik muayeneden geçirilmek üzere askeri hastanelere gönderilmektedir (1111 Sayılı Kanun Madde 14/5). TSK bünyesinde 337 adet Rehberlik ve Danışma Merkezi (RDM) bulunmakta, bu merkezlerde 36 sı subay, 416 sı yedek subay, 142 si astsubay ve 74 ü sivil memur olmak üzere toplam 668 personel görev yapmaktadır. Askerlik Şubesinden sevk edilen tüm personele, eğitim birliklerine katılışlarında Psikolojik Risk Faktörü Tarama Anketi uygulanmakta, ayrıca uzman personel tarafından her yükümlü ile tek tek görüşülmektedir. Anketten elde edilen sonuçlar ve bire bir yapılan görüşmelerde, sorunlu olduğu belirlenen personel RDM lerde görüşmeye alınmaktadır. Görüşme sürecine alınan personel durumuna göre, RDM görüşmeleri ile kontrol altında tutulmakta veya tedaviye ihtiyacı olduğu tespit edilenler; birlik komutanı tarafından önce birlik tabibine, daha sonra da hastanelerdeki psikiyatri servislerine sevk edilerek tedavileri sağlanmaktadır. Yatarak tedavi ihtiyacı duymayan ve psikiyatri servisi tarafından ilaçla tedavi edilmesi uygun görülen personel, birlik komutanı, RDM ve sağlık kuruluşları koordinasyonunda takip edilmektedir. Askerlik Şubesinden sevk edilen tüm personele, eğitim birliklerine katılışlarında Psikolojik Risk Faktörü Tarama Anketi uygulanmakta, ayrıca uzman personel tarafından her yükümlü ile tek tek görüşülmektedir. Anketten elde 4 Uygulamaya ilişkin bilgilere adresinden erişilmiştir. Erişim tarihi , 13:03 akademikteklif sayı 3 aralık 2014

4 AİHM Kararları Işığında Askerde İntihar Vakıalarında Devletin Sorumluluğu 137 edilen sonuçlar ve bire bir yapılan görüşmelerde, sorunlu olduğu belirlenen personel RDM lerde görüşmeye alınmaktadır. Görüşme sürecine alınan personel durumuna göre, RDM görüşmeleri ile kontrol altında tutulmakta veya tedaviye ihtiyacı olduğu tespit edilenler; birlik komutanı tarafından önce birlik tabibine, daha sonra da hastanelerdeki psikiyatri servislerine sevk edilerek tedavileri sağlanmaktadır. Yatarak tedavi ihtiyacı duymayan ve psikiyatri servisi tarafından ilaçla tedavi edilmesi uygun görülen personel, birlik komutanı, RDM ve sağlık kuruluşları koordinasyonunda takip edilmektedir. Sorunları olduğu belirlenen personelin bilgileri, eğitim birliğinden dağıtım olduğu ve yükümlülüğünü sürdüreceği birliğe katılmadan yeni birliğine aktarılmakta, personel kışlaya geldiği andan itibaren yukarıda özetlenen sistem içerisinde takip edilmektedir. Yukarıda belirtilen süreçlerin dışında; koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinin sürekliliği ilkesi dâhilinde tüm personelin yer ve zaman gözetmeksizin RDM lere başvurmaları teşvik edilmektedir. Ayrıca, TSK genelinde faaliyet gösteren ve Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığı bünyesindeki uzman personel tarafından (Psikiyatrist, Psikolog, Sosyal Hizmet Uzmanı) işletilmekte olan TELE-NET Telefonla Danışma Hattı yanında, birlik seviyesinde RDM personeli kontrolünde faaliyet gösteren Alo Mehmetçik Telefon Hattı aracılığıyla 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verilmektedir. Personelin birliğe katılımını müteakip, birlik komutanlarınca; ailelerle mektup ve telefon ile iletişim kurularak, askerlik hizmeti boyunca çocukları hakkında bilgi alabilmeleri amacıyla irtibat numaraları verilmekte, ayrıca vatani hizmetini yapmakta olan evlatlarının, her türlü durumu hakkında (ödül, ceza, hastalık, vb.) telefon ve posta ile devamlı olarak bilgi sahibi olmaları sağlanmaktadır. Bu maksatla birliklerde teşkil edilmiş olan Aile İletişim Merkezleri 7 gün 24 saat esasına göre faaliyet göstermektedir. 211 Sayılı Kanunun 61. Maddesi uyarınca, erler genel sağlık muayenesi sonrasında, ilk altı (6) ayda üç (3) ayda bir (1), sonraki dönemde altı (6) ayda bir (1) muayene edilir. Komutan ve amirlerin muayeneleri takip etme zorunluluğu vardır. Aynı şekilde, hastalanan erler hastalıklarını derhal bildirmekle yükümlüdür. Hasta erler, acil vakalarda derhal, diğer hallerde vizite zamanı, mesai saati haricinde hastalananlar ise nöbetçi doktora gösterilmektedir. C. AİHM in Askerde İntihar Vakıalarına İlişkin Ortaya Koyduğu Genel İlkeler 5 5 Bu başlık altında belirtilen içtihatlara HUDOC (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları veritabanı) sisteminin Türkçe arayüzü olan internet adresinden de, 'belge derlemeleri' bölümündeki tüm filtreler işaretlenip, arama motoruna başvuru adı ya da başvuru numarası yazılarak ulaşılabilmektedir sayı3 aralık 2014 akademikteklif

5 138 Selim Doğanay AİHM kararları incelendiğinde, Mahkemenin somut olayı değerlendirmeden önce, genel ilkelerine yer verdiği görülmektedir. AİHM genel ilkeleri ortaya koyduktan sonra, bu ilkeleri somut olaya uygulamaktadır. Askerde intihar vakıaları, yaşama son veren bir eylem olduğu için, özü itibariyle doğal olarak yaşam hakkının ilgilendiren bir sorundur. Nitekim AİHM de, bu sorunu yaşam hakkının düzenleyen Sözleşmenin 2. maddesi kapsamında incelemektedir. AİHM in genel prensibi uyarınca, Sözleşme nin 2. maddesinin ilk cümlesi, devlete yalnızca kasıtlı ve kanunsuz ölüme sebebiyet vermekten kaçınma zorunluluğu değil aynı zamanda hukukuna tabi olan kişilerin yaşamlarını korumaya yönelik gerekli tedbirleri alma zorunluluğu getirmektedir. Sözleşme nin 2. maddesi devlete belirlenen koşullarda kişiyi üçüncü şahıslara, istisnai koşullarda da kişinin kendisine karşı koruması için yetkililere uygulamaya yönelik önleyici pozitif yükümlülük yüklemektedir (Bkz.;Keenan v. Birleşik Krallık, no /95, par , 3 Nisan 2001, CEDH 2001-III ; Ataman v. Türkiye, no /99, par. 54, 27 Nisan 2006; Abdullah Yılmaz v. Türkiye, no /02, par. 55, 17 Haziran 2008). Mahkeme nin içtihatları uyarınca zorunlu askerlik hizmeti için de tartışma götürmez bir şekilde geçerli olan bu yükümlülük (Bkz. Alvarez Ramon v. İspanya, no /99, 3 Temmuz 2001), devletlere etkili önlem almak için yasal ve idari bir çerçeve oluşturma asli görevini getirmektedir. Dolayısıyla AİHM e göre, askerliğin zorunlu olduğu ülkelerde Devlet in özel bir itinayla hareket etmesi ve psikolojik rahatsızlıkları bulunan askerler için uygun önlemler ve tedavi öngörmesi gerekmektedir. Bu itibarla, yukarıda belirtilen yasal ve idari çerçevenin, askerlik görevini yerine getirenlerin maruz kaldıkları askerliğe bağlı tehlikelere karşı koruyacak pratik önlemlerin alınmasını ve eksiklikleri ve çeşitli düzeylerdeki amirler tarafından yapılan hataları tespit etmeye imkân tanıyacak uygun usullerin yerine getirilmesini sağlayacak şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir (Bkz.; Kılınç ve Diğerleri/Türkiye, no /98, par. 41, 7 Haziran 2005; Abdullah Yılmaz v. Türkiye, no /02, par. 56, 17 Haziran 2008). Bu bağlamda AİHM e göre Devlet, ilgili sağlık kurumlarının da silah altına çağrılan askerlerin korunmasını sağlayacak önlemleri alması gerekmektedir. Aksi halde Mahkeme kararlarında da belirtildiği gibi, bazı durumlarda silah altındaki askerlerin sağlıklarını ilgilendiren konularda ortaya çıkan eksiklik ve aksaklıklar askeri tıp kurumlarının Sözleşme nin 2. maddesinin esası açısından sorumluklarını gündeme getirebilecektir (Bkz.; Kılınç ve Diğerleri v. Türkiye, par. 42; Salgın v. Türkiye, no /99, par. 77, 20 Şubat 2007; ve Powell v. Birleşik Krallık, no /99, CEDH 2000-V). Bununla birlikte, AİHM Sözleşme açısından, yaşama karşı her tehdit varsayımı, bunun gerçekleşmesine engel olmak için yetkili mercileri somut önlemler almak zorunda bırakmadığını kabul etmektedir (Bkz.;Osman v. Birleşik Krallık [BD], par. 115 ve 116, 28 Ekim 1998, Derleme 1998-VIII). akademikteklif sayı 3 aralık 2014

6 AİHM Kararları Işığında Askerde İntihar Vakıalarında Devletin Sorumluluğu 139 Mahkeme kararlarında, devletin egemenlik alanında bulunan kişileri başkalarına karşı ve gerekirse kendilerine karşı korumak için gerekli tüm önleyici tedbirleri alma yükümlülüğü konusunda, yetkililerin bu kişinin gerçekten intihar etme riski taşıdığını bilip bilmedikleri ya da bilmeleri gerekip gerekmediği araştırılması gerektiği tekrarlanmaktadır. AİHM e göre bu riski bildikleri ya da bilmeleri gerektiği durumda, yetkililerin intiharı önlemek için kendilerinden makul olarak beklenen her şeyi yapıp yapmadıkları tespit edilmelidir (Bkz. Tanrıbilir v. Türkiye, no /93, p. 72, 16 Kasım 2000; Kılınç ve Diğerleri v. Türkiye, par. 43; Kasım Dalar v. Türkiye, no /05, par. 49, 21 Şubat 2012; Nuran Kızılkaya Karslı v. Türkiye, no /05, par. 58, 17 Nisan 2012). Mahkeme içtihatlarında da ifade edildiği gibi, Sözleşmenin 2. maddesi uyarınca intihar olaylarında Devletin yerine getirmesi gereken pozitif yükümlülüklerin kapsamının belirlenmesinde, insan davranışlarının öngörülemezliği ilkesinin de gözden kaçırılmaması gerekmektedir (Bkz.;Kasım Dalar v. Türkiye, no /05, par. 47, 21 Şubat 2012; Nuran Kızılkaya Karslı v. Türkiye, no /05, par. 56, 17 Nisan 2012; Salgın v. Türkiye, no /99, par. 78, 20 Şubat 2007). D. AİHM in Ülkemiz Aleyhine Yapılan Bazı Başvurularda Verdiği Kararların İrdelenmesi i. Lütfi Demirci ve Diğerleri/Türkiye, no /05, 2 Mart AİHM bu kararında, ilk olarak, askerlik öncesi muayene sırasında, intihar edenin psikolojik rahatsızlığının askeri makamlara bildirildiğini ve not edildiğini vurgulamıştır. Mahkeme daha sonra, intihar edenin askerliği sırasından da psikolojik destek merkezinde tedavi gördüğünü, antidepresan ilaçları aldığını, intihar edenin düzenli bir tıbbi ve psikolojik destek gördüğünü belirtmiştir. Bu nedenlerle AİHM, en baştan itibaren psikolojik rahatsızlığı bilinmesine rağmen, askeri makamların intihar edenin silahlara erişiminin engellenmediğini, doktor raporlarında silah kullanımının yasaklanmasına ilişkin ibarelere yer verilmediğini belirterek ihlal kararı vermiştir. Mahkeme bu kararında, sistemin intihar konusunda gerekli korumaları sağlamadığı tespitini yapmıştır. ii. Metin/Türkiye, no /05, 5 Temmuz Mahkeme bu kararda, ilk olarak intihar edenin intihar öncesinde, askerliğe elverişliliğe ilişkin muayene ve ilgili yönetmeliğin somut başvuruda yeterli olmadığı tespitini yapmıştır. Zira intihar eden muayene sırasında alkol ba- 6 Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Daire Başkanlığı ca gayriresmi olarak Türkçe'ye tercüme edilen karara, HUDOC (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları veritabanı) sisteminin Türkçe arayüzü olan internet adresinden de, 'belge derlemeleri' bölümündeki tüm filtreler işaretlenip, arama motoruna başvuru adı ya da başvuru numarası yazılarak ulaşılabilmektedir 7 Bkz. 6 nolu dipnot sayı3 aralık 2014 akademikteklif

7 140 Selim Doğanay ğımlılığı olduğunu belirtmiş ve psikolojik rahatsızlığını dile getirmiştir. İkinci olarak mahkeme, intihar edenin askerliği sırasında psikolojik tedavi gördüğü ve sonra taburcu olduğunu ve askeri makamların durumdan haberdar olduğunu belirtmiştir. Mahkemeye göre, intihar edenin nöbetten muaf olması, silah taşımaması, ev iznine çıkması ve bir çavuşun ondan sorumlu olması gibi tedbirlere göndermede bulunarak, askeri makamların durumdan haberdar olduğuna vurgu yapmıştır. Bununla birlikte AİHM, yetkililerin durumdan haberdar olmalarına rağmen, rahatsızlığın gerçek sebebi ve tedavisi için insiyatif almadığını ve mağdurdan kaynaklanan bir kusur olmadığını belirterek ihlal kararı vermiştir. iii. Acet ve Diğerleri/Türkiye, no /06, 18 Ekim AİHM bu kararında, intihar edende ilk muayene sırasında psikolojik bir rahatsızlık tespit edilmesine ve düzenli bir tıbbi tedavi ve kontrol uygulanmasına rağmen, intihar edenin silahlara erişiminin engellenemediğini, askeri makamların pozitif yükümlülüklerini yerine getiremediğini belirterek ihlal kararı vermiştir. Mahkeme bu kararda, yukarıda da belirtilen önlemlere de atıfta bulunarak, sistemin silahlara erişim konusunda iyi işlemediği veya ilgililerin derinlemesine bir incelemede bulunmadığı eleştirisini getirmiştir. AİHM e göre, askerliğin başından beri bilinen bu riske karşı sistemin gerekli korumaları sağlaması gerekirdi. iv. Nuran Kızılkaya Karslı/Türkiye, no /05, 17 Nisan Mahkeme bu kararında, ortaya konan iddialar ve Devletin savunmasını nazara alarak, ilk olarak intihar olarak incelenmesinde bir sakınca olmadığı tespitini yapmıştır. Bu bağlamda AİHM, intihar edenin ölümünde askeri makamların basit bir takdir hatası mı olduğu, yoksa ihmalkarlık mı bulunduğu hususunu incelemiştir(bkz. par ). Mahkeme ilk olarak, intihar edenin intihara eğilimli olduğunu gösterecek bir unsuru bulunmadığı, bu yönde bir tedavi veya şikayet olmadığını belirtmiştir. AİHM ayrıca, intihar edenin vücudunda kesi izleri bulunmasını, sivildeyken akciğer ameliyatı geçirmiş olması ve rahatsızlıkları nedeniyle askeri eğitime elverişli olmamasına rağmen eğitime dahil edilmesini, ihtiyatsızlık veya basit takdir hatası olarak görmüştür. Ve AİHM aksinin kabulünün askeri makamlara orantısız bir yüklemek olduğuna karar vermiştir (Bkz. par ). v. Yabansu ve Diğerleri/Türkiye, no /09, 12 Kasım AİHM bu kararında ilk olarak intihar edenin askeri makamlarca anksiyete bozukluğu nedeniyle muayene edildiği ve tıbbi ve psikolojik takip yapıldığı tespitini yapmıştır. Daha sonra Mahkeme, doktorların intihar edene silah verilmemesi ve nöbetten muaf tutulması gerektiğine ilişkin uyarılarına göndermede bulunmuştur. Ancak buna rağmen, üstçavuşun intihar edene nöbet verdiği ve nöbet sırasında da silah kullanımına izin verdiğine ve intihar olayı- 8 Bkz. 6 nolu dipnot 9Bkz. 6 nolu dipnot 10 Bkz. 6 nolu dipnot akademikteklif sayı 3 aralık 2014

8 AİHM Kararları Işığında Askerde İntihar Vakıalarında Devletin Sorumluluğu 141 nın da bu esnada yaşandığına dikkat çekmiştir. Bu durumun ise intihar edenin hayatını tehlikeye attığını belirten AİHM, askeri makamların üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmediğini belirterek ihlal kararı vermiştir. vi. Halil Yüksel Akıncı ve Diğerleri/Türkiye, no /04, 11 Aralık AİHM, bu kararında öncelikle, uygulamalara değinmiş ve vefat edenin davranış bozukluğu göstermediğini ve herhangi bir kötü muameleye maruz kalmadığını ve sorunun toplumsal fobi veya askeri hayata uyum sorunu olduğunu tespit etmiştir (Bkz. par. 69, 70 ve 71). Bu bağlamda Mahkeme, intihar edenin anksiyete bozukluğu şikayeti nedeniyle gördüğü tedaviye vurgu yaparak, askeri makamların intihar edenin durumundan haberdar olduğuna dikkat çekmiş ve askeri makamların alması gereken önlemleri alıp almadığı bakımından bir inceleme yapmıştır. AİHM, askeri makamların, vefat eden askerin silah taşımaya bağlı görevlerden muaf tutulmasıyla, silahlara erişiminin engellenmesiyle birlikte psikolojik ve tıbbi tedavinin takibini de sürdürmemelerini eksiklik olarak görmüştür (Bkz. par. 75). Ayrıca Mahkeme, askeri makamların intihar eden askerin durumu hakkında bilgi sahibi olmalarına rağmen, intihar edenin ölümcül silahlara erişimini engellemek için makamlardan haklı olarak beklenilen somut önlemleri almadığına karar vermiştir (Bkz. par. 76). vii. Nazım Kızmaz/Türkiye, no /10, 2 Temmuz AİHM bu kararında, askeri yetkililerin intihar edenin gerçek ve yakın bir intihar riski teşkil ettiğini bilip bilmedikleri ya da bilmediklerinin gerekip gerekmediği yönünden inceleme yapmıştır (Bkz. par. 47). Bu bağlamda Mahkeme, ilk olarak askeri makamların intihar edenin ruhsal rahatsızlığından haberdar olduğuna ve hemen harekete geçtiklerine göndermede bulunmuştur. AİHM, hastaneye sevki sırasında intihar edene daha alt rütbede birisinin eşlik etmesini eksiklik olarak görmemiştir (Bkz. par. 51). Ayrıca Mahkeme, intihar edenin yanındaki askerin silahını habersizce almasını da suistimal olarak görmemiştir (Bkz. par. 52). Bu kararda AİHM, askeri makamları suçlamanın onlara gerçekçi olmayan, ağır bir yük getireceğine kanaat getirmiştir. viii. Durdu/Türkiye, no /10, 3 Eylül AİHM bu kararda, Devletin intihar edenin hayatının kendisine karşı korunmasına dair yükümlülüğü bakımından inceleme yapmıştır. Mahkeme ilk olarak, intihar edenin ruhsal durumunun sorgulanmadığı ve intihar edenin onur kırıcı bir muameleye maruz kalmadığına vurgu yapmıştır. Mahkeme ayrıca, intihar edenin gördüğü eğitimde başarılı olup olamayacağına ilişkin taşıdığı endişeleri, Devletin sorumluluğu gündeme getirecek intihar riskinin uyarıcı belirtileri olarak kabul etmemiştir. Bu nedenle AİHM, askeri makam- 11 Bkz. 6 nolu dipnot 12 Bkz. 6 nolu dipnot 13 Bkz. 6 nolu dipnot sayı3 aralık 2014 akademikteklif

9 142 Selim Doğanay ların sorumlu tutulmasının aşırı bir sorumluluk yüklemek anlamına geleceği gerekçesiyle ihlal kararı vermemiştir (Bkz. par ). ix. Saadet Şipal ve Diğerleri/Türkiye, no. 1774/10, 19 Kasım AİHM bu kararında Devletin intihar edenin hayatının kendisine karşı korunmasına dair yükümlülüğü kapsamında bir değerlendirme yapmıştır. AİHM ilk olarak, askerliğe alınırken intihar edenin olağan sağlık muayenesinden geçtiği, askerlik hizmetine elverişli olduğu ve herhangi bir özel sorunu hakkında askeri makamlara bilgi verilmediği tespitinde bulunmuştur. Mahkeme daha sonra, intihar edenin psikolojik rahatsızlığı hakkında askeri makamların bilgi sahibi olduğu süreci irdelemiştir. Bu bağlamda AİHM, askeri makamların ilaç tedavisine başladığına, intihar edenin yalnız kalmaması için diğer askerlerin gözetiminde kaldığına, kendisine kesici aletler ve silah verilmediğine ve izin verildiğine ilişkin bulgulara vurgu yapmıştır. Bununla birlikte AİHM, intihar edenin psikiyatr ile görüşmesi sonrası, kışlada atlayarak intihar etmesinin öngörülmesinin mümkün olmadığını, bu nedenle askeri makamlara sorumluluk yüklemenin aşırı ve gerçek dışı olacağına karar vermiştir (Bkz. par ). x. Aktepe ve Kahriman/Türkiye, no /07, 3 Haziran AİHM, bu kararda da, genel ilkeleri ortaya koyduktan sonra, yukarıda değinilen Halil Yüksel Akıncı/Türkiye kararı ile benzer olarak, intihar edenin daha önce intihar teşebbüsünde bulunmuş olması, psikolojik tedavi görmesi ve bu durumunun hiyerarşik üstleri tarafından izleniyor olması nedeniyle, askeri yetkililerin intihar riskini bildiklerini kabul etmiştir (Bkz. par ). Mahkeme, Devletin intihar riskini bildiğini kabul ettikten sonra, gerekli önlemleri alıp alamadığına yönelik yaptığı incelemede; intihar edene gece nöbeti yazılması, başka şehirdeki hastaneye sevki sırasında askeri yetkililerin eşlik etmemesi, silaha erişiminin engellenememesi ve askerliğin ertelenmesi veya izne ayrılması gibi yasal prosedürlerin uygulanmaması nedeniyle Devletin gerekli pratik önlemleri almadığına karar vermiştir (Bkz. par ). Mahkemeye göre, askeri yetkililer ile tıbbi görevliler arasında intihar edenin durumuna ilişkin iletişim eksikliği de bulunmaktadır. Ayrıca AİHM, askerliğe alınma sistemindeki kusurlar nedeniyle askerliğe alınanların kusurunun ileri sürülemeyeceğini belirtmiştir. xi. Fahri Akpınar ve Diğerleri/Türkiye, no /07, 10 Haziran AİHM bu kararında, öncelikle intihar edenin daha önce psikolojik bir sorunu olmadığı, herhangi bir tedavi görmediği ve intihar teşebbüsünde bu- 14 Bkz. 6 nolu dipnot 15 Bkz. 6 nolu dipnot 16 Bkz. 6 nolu dipnot akademikteklif sayı 3 aralık 2014

10 AİHM Kararları Işığında Askerde İntihar Vakıalarında Devletin Sorumluluğu 143 lunmadığı tespitini yapmıştır. Ayrıca Mahkeme, intihar edenle ilgili intihar eğilimi gösterebilecek herhangi bir davranışın askeri makamlara intikal etmediğini belirtmiştir. AİHM in bu kararı, askerlik hizmetinin ifası sırasında askerliğin doğası gereği karşılaşılan zorlukları askeri makamların intihar riskinin önbelirtileri olarak değerlendirilmemesi gerektiği yönünden önemlidir. Zira AİHM e göre, askeri eğitim sırasında karşılaşılan zorluklar, askeri hayata uyum sağlama sorunlarının ötesine geçen ve Devletin sorumluluğunu doğuran neden olarak kabul edilemez. Ve böyle bir durum askeri makamlara aşırı ve gerçekçi olmayan bir yük yüklemek anlamına gelir (Bkz. par ). E. Sonuç Yukarıda yer verilen genel ilkeler ve incelenen kararlardan şu tespitleri yapmak mümkündür: - Asker intihar vakıaları sosyolojik, tıbbi, askeri bir sorun olmasının yanında aynı zamanda hukuki bir sorundur. - Askerde intihar vakıalarında Devletin sorumluluğu ilgilinin askere alınmasından önceki incelemelerle başlar, askerlik hizmeti boyunca devam eder. - Devlet in özel bir itinayla hareket etmesi ve psikolojik rahatsızlıkları bulunan askerler için uygun önlemler ve tedavi öngörmesi gerekmektedir. - Askeri makamların intihar riskini bildikleri ya da bilmeleri gerektiği durumda, yetkililerin intiharı önlemek için kendilerinden makul olarak beklenen her şeyi yapıp yapmadıkları Devletin sorumluluğunun tespitinde temel kriterdir. - İntihar eğiliminde olduğu tespit edilenlerin mutlak olarak silah kullanımına erişimi engellenmelidir. - İntihar eğilimi tespit edilenler hakkında, nöbet yazmama, silah vermeme gibi önlemler alınması tek başına yeterli değildir. Askeri makamlar psikolojik ve tıbbi takip sürecini devam ettirmeli, gerektiğinde izin, askerliğin ertelenmesi ve muafiyet gibi prosedürleri de uygulamaya koymalıdır. - Askeri hayata uyuma ilişkin zorluklar ile askerlik eğitiminden kaynaklanan zorluklar askeri makamların intihar riskinin ön belirtileri olarak değerlendirmesi gereken unsurlar olarak kabul edilemez. - Basit bir takdir hatası kapsamında kalan eylemler Devletin sorumluluğunu gündeme getirmez. - Devletin sorumluluğunun sınırını, insan davranışlarının öngörülemezliği ilkesi oluşturur ve askeri makamlara aşırı ve gerçekçi olmayan bir yük getiren durumlar Devletin sorumluluğunu gündeme getirmez. sayı3 aralık 2014 akademikteklif

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR Başvuru no: 36797/10 Süleyman Dinç v. Türkiye 19 Şubat 2013 tarihinde, Başkan Guido Raimondi, Yargıçlar Danute Jociene, Peer

Detaylı

İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR

İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR Başvuru no. 40851/08 Ġlhan FIRAT / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Mübeyen POLAT / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru no. 3143/12) KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR

İKİNCİ BÖLÜM. Mübeyen POLAT / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru no. 3143/12) KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR İKİNCİ BÖLÜM Mübeyen POLAT / TÜRKĠYE DAVASI (Başvuru no. 3143/12) KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayriresmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler

Detaylı

YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ

YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ Đnternete erişime ilişkin yasaklamalara sınırlama getiren ve muhtemel bir kötüye kullanma durumuna karşı hukuki kontrol güvencesi sunan katı bir yasal çerçevede alınmayan

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARYAĞDI TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 22956/04) KARAR STRAZBURG 8 Ocak 2008 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE LÜTFĐ DEMĐRCĐ VE DĐĞERLERĐ - TÜRKĐYE DAVASI. (Başvuru no: 28809/05)

CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE LÜTFĐ DEMĐRCĐ VE DĐĞERLERĐ - TÜRKĐYE DAVASI. (Başvuru no: 28809/05) CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE LÜTFĐ DEMĐRCĐ VE DĐĞERLERĐ - TÜRKĐYE DAVASI (Başvuru no: 28809/05) KARARIN ÖZET ÇEVĐRĐSĐ STRAZBURG 2 Mart 2010 Đşbu karar

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE KARAR. Đclal KARAKOCA ve Hüseyin KARAKOCA v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 46156/11)

ĐKĐNCĐ DAĐRE KARAR. Đclal KARAKOCA ve Hüseyin KARAKOCA v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 46156/11) ĐKĐNCĐ DAĐRE KARAR Đclal KARAKOCA ve Hüseyin KARAKOCA v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 46156/11) Başkan Guido Raimondi Yargıçlar Danutė Jočienė Peer Lorenzen Dragoljub Popović Işıl Karakaş Nebojša Vučinić Paulo

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE. Başvuru no: 32697/10 Mehmet EZER v. TÜRKĐYE

ĐKĐNCĐ DAĐRE. Başvuru no: 32697/10 Mehmet EZER v. TÜRKĐYE ĐKĐNCĐ DAĐRE Başvuru no: 32697/10 Mehmet EZER v. TÜRKĐYE 14 Mayıs 2013 14 Mayıs 2013 tarihinde, Başkan Guido Raimondi Yargıçlar Danute Jociene, Dragoljub Popovic, Andras Sajo, Işıl Karakaş, Nebojsa Vucinic,

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2012/299. Karar No 2013/422

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2012/299. Karar No 2013/422 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile tarihinde toplandı.... eski hâlen... İdare Mahkemesi Üye Hâkimi... (...) hakkında,... Bölge İdare Mahkemesi

Detaylı

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ T.C. ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU FORMU Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 59. maddesine göre hazırlanmıştır. 1 BİREYSEL BAŞVURU FORMU I- KİŞİSEL BİLGİLER A- GERÇEK KİŞİLER İÇİN BAŞVURUCUNUN 1- T.C. KİMLİK

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE Cemile BOZOĞLU (AKARSU) ve Diğerleri Türkiye (Başvuru no. 787/03) Kabuledilebilirliğe İlişkin

Detaylı

MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİNİ SIKÇA SORULAN SORULAR

MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİNİ SIKÇA SORULAN SORULAR MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİNİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1. Muvazzaf astsubaylık için başvurular nasıl yapılmaktadır? Muvazzaf astsubay temini kapsamında başvurular sadece her temin döneminde www.kkk.tsk.tr/pertem/ana1.asp

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE CELAL ÇAĞLAR TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 11181/04) KARAR STRAZBURG 20 Ekim 2009 İşbu karar AİHS

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR Başvuru no. 1047/07 Mehmet Mevlüt ASLAN / Türkiye Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm

Detaylı

Etkin Soruşturma Yükümlülüğü (CMK m. 172/3)

Etkin Soruşturma Yükümlülüğü (CMK m. 172/3) Cem ŞENOL Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Etkin Soruşturma Yükümlülüğü (CMK m. 172/3) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Avrupa İnsan Hakları

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

BİREYSEL BAŞVURU KARARLARININ SONUÇLARI

BİREYSEL BAŞVURU KARARLARININ SONUÇLARI BİREYSEL BAŞVURU KARARLARININ SONUÇLARI 1-Anayasa Mahkemesinin İş Yükünün Artması Sonucu Adil Yargılanma Hakkının İhlali 2-Anayasa Mahkemesinin Yetkilerinin Artması Sonucu Otoritesinin Güçlenmesi 3-Avrupa

Detaylı

MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY TEMİNİ SIKÇA SORULAN SORULAR

MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY TEMİNİ SIKÇA SORULAN SORULAR MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY TEMİNİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1. Muvazzaf/sözleşmeli subaylık için başvurular nasıl yapılmaktadır? Muvazzaf/sözleşmeli subay temini kapsamında başvurular sadece her temin döneminde

Detaylı

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma,

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Danıştay 11.Daire nin Esas No 2013/1812 Sayılı Kararı ve Yürütmeyi Durdurma Kararına

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR AYCAN İRMEZ BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2016/9400) Karar Tarihi: 23/5/2016 BİRİNCİ BÖLÜM ARA KARAR Başkan ler : Burhan ÜSTÜN

Detaylı

Ölüm İşlemleri. Bildirim Süresi, Usul ve Yükümlülüğü. Köylerdeki Ölümler. Sağlık Kuruluşu Bulunan Yerlerdeki Ölümler

Ölüm İşlemleri. Bildirim Süresi, Usul ve Yükümlülüğü. Köylerdeki Ölümler. Sağlık Kuruluşu Bulunan Yerlerdeki Ölümler Ölüm İşlemleri Bildirim Süresi, Usul ve Yükümlülüğü Köylerdeki Ölümler Sağlık Kuruluşu Bulunan Yerlerdeki Ölümler Sağlık Kurumlarında, Ceza ve Tutukevlerinde, Fabrika ve Diğer Kamu Kuruluşlarında Meydana

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE. Nezir KÜNKÜL/TÜRKİYE (Başvuru no. 57177/00) KARAR STRAZBURG

COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE. Nezir KÜNKÜL/TÜRKİYE (Başvuru no. 57177/00) KARAR STRAZBURG COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE Nezir KÜNKÜL/TÜRKİYE (Başvuru no. 57177/00) KARAR STRAZBURG 30 Kasım 2006 OLAYLAR Başvuran Nezir Künkül 1949 doğumlu bir Türk

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE KARAR. Başvuru No /11 ve 35798/11. FINDIK v. Türkiye ve. KARTAL v. Türkiye

ĐKĐNCĐ DAĐRE KARAR. Başvuru No /11 ve 35798/11. FINDIK v. Türkiye ve. KARTAL v. Türkiye ĐKĐNCĐ DAĐRE KARAR Başvuru No. 33898/11 ve 35798/11 FINDIK v. Türkiye ve KARTAL v. Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2012. Bu gayrıresmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel

Detaylı

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE GÜZELER v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 13347/07) KARAR STRAZBURG 22 Ocak 2013 Đşbu karar nihaidir ancak şekli bazı değişikliklere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı,

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile tarihinde toplandı....eski Hâkimi hâlen emekli... (... ) ile... Hâkimi... (...) hakkında, Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

Bağdat Cad. No:108/B D:26 Fenerbahçe Kadıköy İSTANBUL. : Bilirkişi 2. Ek Rapor ve Ayrık 2. Ek Rapora Karşı Beyanlarımızdan İbarettir.

Bağdat Cad. No:108/B D:26 Fenerbahçe Kadıköy İSTANBUL. : Bilirkişi 2. Ek Rapor ve Ayrık 2. Ek Rapora Karşı Beyanlarımızdan İbarettir. 24 MAYIS 2011. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA 200/. ESAS DAVALILAR VEKİLİ : 1-2-.. : Av. AHMET AYDIN Bağdat Cad. No:108/B D:26 Fenerbahçe Kadıköy İSTANBUL DAVACI :. SİGORTA A.Ş. VEKİLİ :

Detaylı

CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ. Zülfikar TARAF- TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:14292/04) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ

CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ. Zülfikar TARAF- TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:14292/04) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Zülfikar TARAF- TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:14292/04) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ 20 EKİM 2005 STRAZBURG OLAYLAR 1969 doğumlu başvuran Zülfikar

Detaylı

Alipour ve Hosseinzadgan / Türkiye. (6909/08, 12792/08 ve 28960/08) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI

Alipour ve Hosseinzadgan / Türkiye. (6909/08, 12792/08 ve 28960/08) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI Alipour ve Hosseinzadgan / Türkiye (6909/08, 12792/08 ve 28960/08) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI Aşağıdaki metin kararın resmi olmayan özetidir. Alipour dosyası Veteriner olan Başvuru sahibi 1999

Detaylı

D.B. / Türkiye (33526/08) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI. Aşağıdaki metin kararın resmi olmayan özetidir. Özet

D.B. / Türkiye (33526/08) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI. Aşağıdaki metin kararın resmi olmayan özetidir. Özet D.B. / Türkiye (33526/08) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI Aşağıdaki metin kararın resmi olmayan özetidir. Özet Başvuru sahibi İran İşçi-Komünist Partisi ile İran daki İran Eşitlik ve Özgürlük İçin

Detaylı

. HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

. HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ . HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVE YENİ BAŞLAYAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN UYUM REHBERİ İÇİNDEKİLER Önsöz T.C. Sağlık Bakanlığı Teşkilat Şeması Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Organizasyon Yapısı. Halk Sağlığı

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. KESHMIRI/TÜRKİYE (Başvuru no. 36370/08) KARAR STRAZBURG. 13 Nisan 2010

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. KESHMIRI/TÜRKİYE (Başvuru no. 36370/08) KARAR STRAZBURG. 13 Nisan 2010 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KESHMIRI/TÜRKİYE (Başvuru no. 36370/08) KARAR STRAZBURG 13 Nisan 2010 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

Amaç MADDE 1 Kapsam MADDE 2

Amaç MADDE 1 Kapsam MADDE 2 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuklar hakkında verilen danışmanlık tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1)

Detaylı

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi 27-30 Eylül 2009 Ankara

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi 27-30 Eylül 2009 Ankara Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi 27-30 Eylül 2009 Ankara ÇHS 1. maddesi Erken yaşta reşit olma durumu hariç TCK 6. maddesi Erken yaşta reşit olma durumu dahil ÇKK 3. maddesi 18 yaşından küçüklere

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başvuru Numarası: 2013/8492 Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM Başkan : Alparslan ALTAN ler : Serdar ÖZGÜLDÜR Recep KÖMÜRCÜ Engin YILDIRIM M. Emin

Detaylı

Türkiye de Uluslararası Koruma Arayan Kişiler İçin SAĞLIK HİZMETLERİ

Türkiye de Uluslararası Koruma Arayan Kişiler İçin SAĞLIK HİZMETLERİ Türkiye de Uluslararası Koruma Arayan Kişiler İçin SAĞLIK HİZMETLERİ SORULAR & YANITLAR MÜLTECİLER İÇİN ÜCRETSİZ HUKUKİ DESTEK Şubat 2016 Güncellemesi Türkiye ye sığındım. Sağlık hizmetlerinden ücretsiz

Detaylı

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR CETVELİ...xix GİRİŞ...1

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Adana RSHH'de zorunlu tedavi ve sorunları DR. GÖZDE CİĞERLİ

Adana RSHH'de zorunlu tedavi ve sorunları DR. GÖZDE CİĞERLİ Adana RSHH'de zorunlu tedavi ve sorunları DR. GÖZDE CİĞERLİ Açıklama 2008-2009 Araştırmacı: Olmamıştır. Danışman: Olmamıştır. Konuşmacı: Olmamıştır. Dr. Ekrem Tok Adana Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ADALET BAKANLIĞI ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı AVRUPA İNSAN

Detaylı

İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Çalışan Katılımının Önemi

İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Çalışan Katılımının Önemi İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Çalışan Katılımının Önemi Y.Doç.Dr.Nezih VAROL, Halk Sağlığı & Adli Tıp Uzmanı Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hastanelerde İSG Sempozyumu 27.05.2014 Dünya

Detaylı

ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ :

ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ŞİKAYETİN KONUSU : Özel büro ve turizm tesisleri

Detaylı

Doç. Dr. Pir Ali KAYA

Doç. Dr. Pir Ali KAYA 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nda İşverenin Yükümlülükleri Doç. Dr. Pir Ali KAYA Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 1 I. 6331 Sayılı Kanuna Göre İşverenin

Detaylı

CONSEIL DE L EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE BEK -TÜRKĐYE DAVASI. (Başvuru no:23522/05) KARARIN ÖZET ÇEVĐRĐSĐ

CONSEIL DE L EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE BEK -TÜRKĐYE DAVASI. (Başvuru no:23522/05) KARARIN ÖZET ÇEVĐRĐSĐ CONSEIL DE L EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE BEK -TÜRKĐYE DAVASI (Başvuru no:23522/05) KARARIN ÖZET ÇEVĐRĐSĐ STRAZBURG 20 Nisan 2010 Đşbu karar AĐHS nin 44/2 maddesinde

Detaylı

HÜKÜM GİYMEMİŞ BİR TUTUKLUNUN HASTANEYE SEVKİ (KISITLAMALI YA DA KISITLAMASIZ)

HÜKÜM GİYMEMİŞ BİR TUTUKLUNUN HASTANEYE SEVKİ (KISITLAMALI YA DA KISITLAMASIZ) HÜKÜM GİYMEMİŞ BİR TUTUKLUNUN HASTANEYE SEVKİ (KISITLAMALI YA DA KISITLAMASIZ) (1983 Ruh Sağlığı Yasası, Bölüm 48) 1. Hasta Adı 2. Bakımınızdan sorumlu kişinin ismi (sorumlu klinik tedavi uzmanınız ) 3.

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 06.09.2012 TARİH VE 179 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ AMAÇ

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE. (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG. 24 Eylül 2013

ĐKĐNCĐ DAĐRE. (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG. 24 Eylül 2013 ĐKĐNCĐ DAĐRE BEŞERLER YAPI SAN. VE TĐC. A.Ş. / TÜRKĐYE (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG 24 Eylül 2013 Đşbu karar nihai olup, şekli düzeltmelere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayrıresmi

Detaylı

www.vergidegundem.com

www.vergidegundem.com Fax: 0 212 230 82 91 Damga vergisi uygulamasında Resmi Daire Av. Gökçe Sarısu I. Giriş Damga vergisi, hukuki işlemlerde düzenlenen belge ya da kağıtlar üzerinden alınan bir vergidir. Niteliğinin belirlenmesinde

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

HAVVA DUDU ALBAYRAK VE DİĞERLERİ/TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru No: 24470/09) Strazburg 21 Haziran 2011

HAVVA DUDU ALBAYRAK VE DİĞERLERİ/TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru No: 24470/09) Strazburg 21 Haziran 2011 HAVVA DUDU ALBAYRAK VE DĐĞERLERĐ/TÜRKĐYE DAVASI 1 HAVVA DUDU ALBAYRAK VE DİĞERLERİ/TÜRKİYE DAVASI (Başvuru No: 24470/09) Strazburg 21 Haziran 2011 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008

DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008 DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008 25 Ekim 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 27035 TEBLÝÐ Taþpýnar Muhasebe Devlet Bakanlýðý, Milli Eðitim

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ELĞAY TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 18992/03) KARAR STRAZBURG 20 Ocak 2009 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE 2 KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 11 Mayıs 2011 tarihinde Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa

Detaylı

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve

Detaylı

AİHM İçtihatları Kapsamında Medeni Haklar ve Yükümlülükler

AİHM İçtihatları Kapsamında Medeni Haklar ve Yükümlülükler AİHM İçtihatları Kapsamında Medeni Haklar ve Yükümlülükler Mülkiyet Hakları *Mülkiyet davalarına ilişkin yargılamalar özel haklar ve yükümlülükler açısından belirleyici olması nedeniyle m.6/1 kapsamındadır.

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KÖKSAL VE DURDU TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 27080/08 ve 40982/08) KARAR STRAZBURG 15 Haziran

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239)

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239) KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

YAPI KREDİ İHBAR VE BİLDİRİM KANALLARI BEYANI

YAPI KREDİ İHBAR VE BİLDİRİM KANALLARI BEYANI YAPI KREDİ İHBAR VE BİLDİRİM KANALLARI BEYANI İÇİNDEKİLER 1. Amaç ve Uygulama Kapsamı 1 2. Kabul Edilemez Davranışlar 1 2.1 Kabul Edilemez Davranışların Bildirimi 1 2.2 Kabul Edilemez Davranışların Sonuçlandırılması

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Burhanettin KURT Genel Müdür Yardımcısı 23 Aralık 2014 6331 sayılı İş Sağlığı

Detaylı

Hekim, Tıp Fakültesinden mezun olarak, diploma sahibi olan kişidir.

Hekim, Tıp Fakültesinden mezun olarak, diploma sahibi olan kişidir. UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN TIBBİ MÜDAHALE YETKİSİ ve HUKUKİ SORUMLULUKLARI Uz.Dr. Ziya T. GÜNEŞ-Sağlık Hukuku Yüksek Lisans Programı Tıbbi Müdahale; Meslek icrasına yetkili bir sağlık personeli tarafından,

Detaylı

Gökçe TOPALOĞLU AVRUPA BİRLİĞİ NİN AVRUPA İNSAN HAKLARI KONVANSİYONU NA KATILIMI

Gökçe TOPALOĞLU AVRUPA BİRLİĞİ NİN AVRUPA İNSAN HAKLARI KONVANSİYONU NA KATILIMI Gökçe TOPALOĞLU AVRUPA BİRLİĞİ NİN AVRUPA İNSAN HAKLARI KONVANSİYONU NA KATILIMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR LİSTESİ... XIII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KATILIM ÖNCESİ SÜREÇ ve KATILIM

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU Kadro Adı : Yataklı Tedavi Kurumları Başhekimi Maaş : Barem 18 B (1) Müdürün yönergeleri uyarınca Daire hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak; (2)

Detaylı

Tıpta bilirkişilik şu konuları kapsamaktadır:

Tıpta bilirkişilik şu konuları kapsamaktadır: ADLİ TIP PROSEDÜRÜ Tıpta bilirkişilik şu konuları kapsamaktadır: 1. Kriminal olaylarda meydana gelen lezyonların saptanıp tanınması 2. Travmatik lezyonların niteliğinin belirlenmesi 3. İnsana ait her türlü

Detaylı

İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNU NUN 4. MADDESİ VE DİLEKÇELERİN KAYDA GİRİŞ TARİHİ

İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNU NUN 4. MADDESİ VE DİLEKÇELERİN KAYDA GİRİŞ TARİHİ İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNU NUN 4. MADDESİ VE DİLEKÇELERİN KAYDA GİRİŞ TARİHİ Çalışmamızın amacı idare veya vergi mahkemesi bulunmayan yer ifadesinin, verilen dilekçelerin kayda girdiği tarihi belirlemede

Detaylı

Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ne Göre Eşcinsel ve Translar için Askerliğe Elverişli Değildir Raporu Alma Süreci

Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ne Göre Eşcinsel ve Translar için Askerliğe Elverişli Değildir Raporu Alma Süreci Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ne Göre Eşcinsel ve Translar için Askerliğe Elverişli Değildir Raporu Alma Süreci Askere Çağrılma Durumu Askerlik Kanunu nun 14. Maddesine göre askerlik

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE ŞENOL ULUSLARARASI NAKLİYAT, İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:75834/01)

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE ŞENOL ULUSLARARASI NAKLİYAT, İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:75834/01) COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE ŞENOL ULUSLARARASI NAKLİYAT, İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:75834/01) KARAR STRAZBURG 20 Mayıs

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG. 26 Ocak 2010

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG. 26 Ocak 2010 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG 26 Ocak 2010 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 13 Haziran 2011 Nr.ref: RK 120/11 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava no: KI 124/10 Başvurucu Shkurte Krasniqi Kosova Yüksek Mahkemesi A.nr.771/2010 sayı ve 27 Ekim 2010 tarihli kararının Anayasaya

Detaylı

Ceza İnfaz Hukuku. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında. Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN

Ceza İnfaz Hukuku. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında. Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında

Detaylı

HASTANE AFET VE ACİL DURUM PLANLARI (HAP) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

HASTANE AFET VE ACİL DURUM PLANLARI (HAP) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 20 Mart 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29301 HASTANE AFET VE ACİL DURUM PLANLARI (HAP) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

6331 SAYILI YASA ÇERÇEVESİNDE ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİLERİ

6331 SAYILI YASA ÇERÇEVESİNDE ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİLERİ 6331 SAYILI YASA ÇERÇEVESİNDE ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİLERİ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi B sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ( Elektrik Öğretmeni) Tel: 0545 633 21 95 e-mail: huseyin.okelek@teias.gov.tr

Detaylı

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem.

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. Onkoloji Okulu İstanbul /2014 SAĞLIK NEDİR? Sağlık insan vücudunda; Fiziksel, Ruhsal, Sosyal

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG. COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG 13 Ekim 2009 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

ACĐL TIP VE HUKUK SAĞLIK PERSONELİ OLMA ŞARTI. PROF. DR. HAKAN HAKERİ

ACĐL TIP VE HUKUK SAĞLIK PERSONELİ OLMA ŞARTI. PROF. DR. HAKAN HAKERİ ACĐL TIP VE HUKUK GENEL HÜKÜMLER VE ACİLDEN KAYNAKLANAN İSTİSNALAR SNALAR PROF. DR. HAKAN HAKERİ www.hekimhukuku.com www.tiphukuku.org.tr 1 SAĞLIK PERSONELİ OLMA ŞARTI 1. Müdahaleyi Yapanın Sağlık Personeli

Detaylı

TİCARİ EŞYA İŞARETLERİ YASASI

TİCARİ EŞYA İŞARETLERİ YASASI TİCARİ EŞYA TÜZÜĞÜ (MM Cilt I S.45 Sayılı Tüzük) TİCARİ EŞYA İŞARETLERİ YASASI (Fasıl 265) 24. Madde Uyarınca Yapılan Tüzük 1. Bu Tüzük, Ticari Eşya Tüzüğü olarak isimlendirilir. 2. Bu Tüzükte- Şube Amiri

Detaylı

İYTE SAĞLIK HİZMETLERİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE

İYTE SAĞLIK HİZMETLERİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE İYTE SAĞLIK HİZMETLERİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu yönergenin amacı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak

Detaylı

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREVLERİ: Müdürlüğümüz, Giresun

Detaylı

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mahpus Hasta Bölümü İnceleme Raporu

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mahpus Hasta Bölümü İnceleme Raporu Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mahpus Hasta Bölümü İnceleme Raporu 24. Dönem 4. Yasama Yılı 2014 (Rapor Komisyonun 29.01.2014 tarihli toplantısında kabul edilmiştir.) ANKARA NUMUNE EĞİTİM

Detaylı

DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî GazeteSayı : 28099 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2011/2226 Ekli "Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in yürürlüğe

Detaylı

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU Sayı : 87742275-010.03-0124-2014 30/04/2014 Konu : En üst dereceli kolluk amirleri hakkındaki araştırma, inceleme ve soruşturma işlemleri GENELGE No: 3 Bilindiği

Detaylı

T C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü. Sayı : B.13.2.SGK.0.11.07.00/953-14.909.589 13/11/2009 GENELGE 2009/ 136

T C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü. Sayı : B.13.2.SGK.0.11.07.00/953-14.909.589 13/11/2009 GENELGE 2009/ 136 Sayı : B.13.2.SGK.0.11.07.00/953-14.909.589 13/11/2009 Konu: Dosya Düzeni GENELGE 2009/ 136 Sosyal güvenlik il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezleri bünyesinde Kurumumuz sigortalıları ve hak sahiplerinin

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve DıĢ

Detaylı

Uz. Nuri ŞAŞMAZ Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Maliyet Şube Müdür V.

Uz. Nuri ŞAŞMAZ Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Maliyet Şube Müdür V. Uz. Nuri ŞAŞMAZ Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Maliyet Şube Müdür V. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 18.10.1983 tarihli ve 18195 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

İKİNCİ DAİRE BİL BELGİN İNŞAAT ŞTİ / TÜRKİYE. (Başvuru no. 29825/03) KARAR STRAZBURG. 1 Ekim 2013

İKİNCİ DAİRE BİL BELGİN İNŞAAT ŞTİ / TÜRKİYE. (Başvuru no. 29825/03) KARAR STRAZBURG. 1 Ekim 2013 İKİNCİ DAİRE BİL BELGİN İNŞAAT ŞTİ / TÜRKİYE (Başvuru no. 29825/03) KARAR STRAZBURG 1 Ekim 2013 İşbu karar AİHS nin 44 2. maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecektir. Şekli düzeltmelere

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 14 Kasım 2011 Nr. Ref.: RK159/11 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava No: KI 16/11 Başvurucu Shemsedin Ademi 14/2009 sayı ve 14 Eylül 2009 tarihli Araç Kayıt Genelgesinin Anayasaya uygunluğunun değerlendirilmesi

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR Başvuru No. 58200/10 Emine DEMİR ve diğerleri / Türkiye Başkan KsenijaTurković, Yargıçlar Robert Spano, Jon Fridrik Kjølbro,

Detaylı

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİNİN TÜRKİYE NİN BM ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİNE EK ÇOCUK SATIŞI, ÇOCUK FAHİŞELİĞİ VE ÇOCUK PORNOGRAFİSİ EK PROTOKOLÜNE İLİŞKİN İLK DÖNEMSEL RAPORUNA YÖNELİK NİHAİ GÖZLEMLERİ 1. Komite,

Detaylı

Sağlık Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından: 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 Sağlık Bakanlığından: MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

KAMU PERSONELİ VE BUNLARIN EMEKLİLERİNİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU PERSONELİ VE BUNLARIN EMEKLİLERİNİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAMU PERSONELİ VE BUNLARIN EMEKLİLERİNİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarih: 11.08.1999; Sayı: 23783 Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, kamu personeli ve emeklileri ile bunların

Detaylı

6284 SAYILI AİLEN LENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDET KANUNUN UYGULANMASI

6284 SAYILI AİLEN LENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDET KANUNUN UYGULANMASI 6284 SAYILI AİLEN LENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDET DDETİN ÖNLENMESİNE NE DAİR KANUNUN UYGULANMASI Türkiye önce aile içi şiddetin önlenmesi için; kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesine

Detaylı