Preeklampsi-eklampsi genellikle gebeliğin ikinci yar s nda ortaya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Preeklampsi-eklampsi genellikle gebeliğin ikinci yar s nda ortaya"

Transkript

1 Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2001) 7: NÖRORADYOLOJ OLGU LD R S Preeklampsi ve eklampside kranyal MRG bulgular Serdar Karaköse, Ergün Deniz, Ayd n Karabacako lu, Mehmet Sevgili S. Karaköse (E), E. Deniz, A. Karabacako lu, M. Sevgili Selçuk Üniversitesi T p Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dal, Konya Preeklampsi-eklampsi genellikle gebeliğin ikinci yar s nda ortaya ç kan bir gebelik toksemisidir. Preeklampsi hipertansiyon, proteinüri, periferik ödem ve değişik nörolojik semptomlarla karakterizedir. aş ağr s, hiperrefleksi, görme bozukluklar gözlenen nörolojik semptomlar olup, eklampside ek nörolojik bulgu olarak konvülziyon ve bazen de koma izlenir. Geçici körlük preeklampsi-eklampsi olgular nda nadir rastlanan bir komplikasyondur (1-5). Hipertansiyonun uygun tedavisi ile gerileyen bu nörolojik bulgular n nedenlerinin araşt r lmas nda manyetik rezonans görüntüleme (MRG) değerli bilgiler verir (6-8). Üçü eklamptik, biri preeklamptik 4 olgumuzun tipik kranyal MRG bulgular yla birlikte klinik bulgular sunularak tart ş ld. Olgu bildirileri Olgu 1 25 yaş ndaki 30 haftal k gebe olan hastada epigastrik ağr, baş ağr s, kusma şikayetleri vard. Tansiyon arteryel (TA) 160/110 mmhg olarak saptanan olguda preeklampsi tan s kondu ve daha sonra hastada görme kayb gelişti. Kranyal MRG incelemede bilateral oksipital loblarda kortikal ve subkortikal beyaz cevher tutulumu mevcuttu. Lezyon alanlar T1A görüntülerde hipo-izointens, T2A görüntülerde ise hiperintens özellikte idi (Resim 1). Hipertansiyonun kontrol alt na al nmas ve antiödem tedavi sonras 10 gün içinde görme bozukluğunda ve MRG bulgular nda düzelme saptand. Gelifli: / Kabulü: Olgu 2 22 yaş nda 29 haftal k gebe olan, görme kayb ve daha sonra şuur kayb gelişen hastada TA150/100 mmhg olarak ölçülmüş, göz dibi incelemesinde bilateral papil ödemi izlenmiş, fakat nörolojik muayenesinde patolojik refleks saptanmam şt. Kranyal MRG incelemede bilateral oksipital, frontoparyetal loblarda korteksi ve subkortikal beyaz cevheri tutan T1A görüntülerde hipo-izointens, T2A incelemelerde hiperintens lezyon alanlar vard (Resim 2). Hipertansiyonun kontrol alt na al nmas ve antiödem tedavi sonras 2 hafta içinde klinik ve radyolojik bulgularda tama yak n düzelme izlendi. Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji 475

2 A Resim 1. Preeklampsi olgusunda T1A (A) ve T2A () aksiyel kesitlerde bilateral oksipital loblarda, kortikal ve k smen subkortikal alanlarda T1A da hipo-izointens, T2A da hiperintens lezyon alanlar izlenmektedir. A Resim 2. Eklampsi olgusunda lateral ventrikül düzeyi (A) ve sentrum semiovale düzeyinden () geçen T2A aksiyal kesitlerde; frontoparyetal ve oksipital loblarda kortikal ve subkortikal alanlar tutan hiperintens lezyon alanlar mevcuttur. Olgu 3 28 yaş nda 32 haftal k gebe olan ve preeklampsi tan s konan hastada fötal distres geliştiği için indüksiyon uygulanm ş ve ölü fötüs doğmuştu. Şuur kayb gelişen hastada gözdibi incelemesinde bilateral papil ödemi saptanm ş ve TA 160/100 mmhg olarak ölçülmüştü. Kranyal MRG incelemede bilateral oksipital loblarda korteksi ve subkortikal beyaz cevheri tutan, bazal gang- 476 Aral k 2001 liyon düzeylerinde, mezensefalonda, periventriküler derin beyaz cevherde T1A kesitlerde hipo-izointens, T2A incelemelerde hiperintens lezyon alanlar vard (Resim 3). Hipertansiyonun kontrol alt na al nmas ve antiödem tedavi sonras 1 hafta içinde klinik ve radyolojik düzelme gözlendi. Olgu 4 22 yaş nda ve 30 haftal k gebe olan, eklampsi tan s alan, şuur kayb geli- şen hastada göz dibi muayenesinde papil ödemi saptanm şt. TA150/110 mmhg olarak ölçüldü. Kranyal MRG incelemede bilateral oksipital loblarda kortikal ve subkortikal beyaz cevherde, pons, mezensefelon, serebellar hemisferde, bilateral talamus, kaudat ve lentiform nükleus, sağda belirgin almak üzere eksternal kapsüllerde T1A kesitlerde hipo-izointens, T2A'da ise hiperintens lezyon alanlar izlenmekteydi (Resim 4). Hipertansiyonun kontrol alt na al n-

3 A C Resim 3. Eklampsi olgusunda mezensefalon (A), talamus (), derin beyaz cevher (C) düzeylerinden geçen T2A aksiyel kesitlerde mezensefalon, bilateral talamus, oksipital loblar ve periventriküler derin beyaz cevherde hiperintens lezyon alanlar izlenmektedir. mas ve antiödem tedavi sonras bir hafta içerisinde klinik ve radyolojik düzelme sağland. Tart flma Preeklampsi-eklampsi etyolojisi henüz tam olarak bilinmemektedir. u hastalarda görülen nörolojik bulgular n patogenezinde; serebral vazospazm, hemoraji, iskemi, ödem, hipertansif ve metabolik ensefalopati gibi değişik hipotezler öne sürülmüştür (6). Klinik ve nöroradyolojik bulgular n aç klamas nda iki mekanizma üzerinde ciddi çal şmalar yap lm şt r. unlardan ilki; ani hipertansiyona bağl olarak kapiller rezistans n aş lmas sonucu vazojenik (perisellüler) ödem oluşmas d r. una göre özellikle posterior serebral dolaş m, ani bas nç değişikliklerini regüle etmede yetersiz kalmaktad r (6,9). Diğer mekanizmada ise ani hipertansiyona sekonder reaktif vazospazm oluşmaktad r. Gelişen vazospazma bağl olarak hücresel hasar ve iskemi oluşmakta ve sonras nda sitotoksik (selüler) ödem meydana gelmektedir (10,11). az araşt rmac lar ise her iki mekanizman n ayn olguda görülebileceğini; beyaz cevherdeki ödemin vazojenik, gri cevherdeki ödemin sitotoksik olduğunu vurgulam şlard r (3,12). Günümüzde eklampsi nadir görülmekle birlikte hala anne ölümlerinin ana nedenlerinden birisidir. Eklampsi nedeniyle ölen olgular n otopsi çal şmalar nda serebral ödemle birlikte özellikle bazal gangliyonlarda olmak üzere yayg n intrakranyal kanama alanlar tespit edilmiş ve ölümlerin as l sebebinin bu hemorajik alanlar olduğu bildirilmiştir (13,14). Çal şma grubumuzdaki 3 eklampsi olgusunda da intrakranyal kanama saptanmad. Preeklampsi-eklampside intrakranyal ödem ve özellikle kanama alanlar n n tan mlanmas nda T yayg n olarak kullan lm şt r (15,16). Orta ve geniş çapl intrakranyal damarlar n reversibl segmental darl ğ konvansiyonel anjiyografi ve MRA bulgular yla tan mlanm şt r. u darl klar n reversibl vazospazm ve intimal hiperplaziye bağl olabileceği bildirilmiştir (6,17,18). Preeklampsi ve eklampsideki nörolojik bulgular n tan mlanmas nda değişik radyolojik inceleme yöntemleri kullan lmakla beraber, gerek derin beyaz cevher ve bazal gangliyondaki lezyonlar n gösterilmesinde, gerekse gebelik dönemindeki nöbet sebeplerinin ay r c tan s ve spesifik tedaviye imkan sağlamas nedeniyle MRG nin üstün bir inceleme yöntemi olduğu vurgulanm şt r (2,6,14,19,20). Son y llarda difüzyon ağ rl kl MRG ve MR spektroskopi, eklampsili olgulardaki kranyal lezyonlar n ödem-infarkt ayr m nda kullan lm ş ve bu lezyonlar n ödem olduğu bildirilmiştir (6,21). Preeklampsi-eklampside en s k posterior serebral dolaş m alanlar n n tutulumu izlenir. u alan posterior pariyetal lob ve oksipital lobdaki korteks ve subkortikal beyaz cevherdir. Oksipital lobun bilateral ve simetrik tutulumuna bağl olarak geçici serebral körlük oluşabilmektedir (1,3). Dört olgumuzda da oksipital lob tutulumu mevcuttu. Preeklampsili olgumuzda ve şuur kayb öncesinde eklampsili bir olgumuzda geçici serebral körlük tespit edilmişti. Eklampsili diğer iki olgumuzda şuur kayb nedeniyle geçici serebral körlük hasta taraf ndan tarif edilmemekle birlikte göz muayenelerinde papil ödemi saptanm şt. Dolay s yla dört olgumuzda da oksipital lob tutulumu ile geçici serebral körlük aras ndaki radyolojik ve klinik korelasyon tam olarak izlendi. azal gangliyon düzeyleri ve periventriküler derin beyaz cevher lokalizasyonlar ikinci s kl kta tutulan alanlard r (3,20). az çal şmalarda, bu alanlar n tutulumlar n n, hastalar n mental durumundaki bozulma ile karakterize olduğu bildirilmiştir (3,7). Şuur kayb olan 3 olgumuzun (ek- Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji 477

4 A Resim 4. Eklampsi olgusunda pons (A), mezensefalon (), bazal gangliyon (C) düzeyinden geçen T2A aksiyal kesitlerde; pons, serebellar hemisferler, mezensefalon, kaudat ve lentiform nükleuslar, her iki talamus, sa eksternal kapsül lokalizasyonlar nda hiperintens lezyon alanlar izlenmektedir. C lamptik) 2 sinde bazal gangliyon ve derin beyaz cevher tutulumu mevcuttu. ir olgumuzda ise bu bölgelerde tutulum saptanmad. Dolay s yla bazal gangliyon ve derin beyaz cevher tutulumu ile şuur kayb aras ndaki radyolojik-klinik korelasyon 3 eklamptik olgumuzun 2 sinde mevcuttu. Daha s k tutulumun saptand ğ bu iki alan d ş nda, daha nadir olarak frontal ve temporal loblar n, serebellumun, beyin sap ve mezensefalonun tutulumu bildirilmiştir (3,13). ir olgumuzda frontoparyetal bölgede, bir olgumuzda pons ve serebellar hemisferlerde ve iki olgumuzda mezensefalonda tutulum saptand. Lezyon alanlar T1A incelemede hipo-izointens, T2A incelemelerle hiperintens olarak izlenir. Hemoraji nadirdir. Genellikle MRG bulgular n n yayg nl ğ ile klinik bulgular n şiddeti aras nda korelasyon mevcuttur (3,6,20). Preeklamptik-eklamptik hastalar n hipertansiyon ve antiödem tedavisi sonras nda, kranyal MRG takiplerinde zamanla bulgular n tama yak n kaybolduğu gözlenmiştir. u özellik patogenezdeki ödem hipotezini desteklemektedir (2,3,6,9). Ayr ca MRG bulgular n n düzelmesi, klinik düzelmeye de eşlik eder (3). Olgular - m zda hipertansiyonun kontrol alt na al nmas ve antiödem tedavisi sonras tama yak n klinik düzelme ve MRG bulgular nda gerileme saptand. Eklamptik hastalarda lezyonlar n lokalizasyonu ve görünümleri farkl olmakla birlikte ay r c tan da venöz trombozis veya serebral sinüs trombozisi mutlaka akla gelmelidir (22,23). Ayr ca gebelerde eklampside görülebilen klinik bulgulara benzer semptomlar verebilen nörosistiserkozis olgular nda, intraventriküler kistin gösterilmesiyle ay r c tan sağlanabilir (24). Klinik olarak preeklamptik-eklamp- 478 Aral k 2001

5 tik olduğu düşünülen hastalarda kranyal MRG nin lezyonlar n tan mlanmas, klinik korelasyonu, takibi, ay r c tan n n sağlanmas, tedavinin planlanmas nda çok önemli yeri olduğu kan s nday z. CASE REPORT: MRI FINDINGS OF THE RAIN IN ECLAMPSIA AND PREECLAMPSIA Preeclampsia-eclampsia is a complex multisystem disorder that can occur in the second half of pregnancy and is characterized by the onset of hypertension, proteinuria, edema, and a variety of neurological symptoms. Eclampsia is differentiated from preeclampsia by the occurrence of seizures and sometimes coma. The presence of brain lesions in patients with preeclampsia or eclampsia can be demonstrated by MRI. Most abnormalities are completely reversible. There appears to be a strong correlation between MRI abnormalities and neurologic presentations. This report describes 4 cases (1 preeclampsia and 3 eclampsia) with temporary neurologic and cranial MRI findings. TURK J DIAGN INTERVENT RADIOL 2001; 7: Kaynaklar 1. Versluis PJ, den Ouden M, Wilmink JT, Hasaart THM. CT and MRI demonstration of cerebral edema in preeclampsia: a report of two cases. Eur Radiol 1994; 4: Mantello MT, Schwartz R, Jones KM, Ahn SS, Tice HM. Imaging of neurologic complications associated with pregnancy. AJR 1993; 160: Sanders TG, Clayman DA, Sanchez-Ramos L, Vines FS, Russo L. rain in eclampsia: MR imaging with clinical correlation. Radiology 1991; 180: Kaplan PW. Neurologic issues in eclampsia. Rev Neurol 1999; 155: Dittmar G. Neurological spectrum of preeclampsia and eclampsia. Nervenarzt 1999; 70: Sengar AR, Gupta RK, Dhanuka AK, Roy R, Das K. MR imaging, MR angiography, and MR spectroscopy of the brain in eclampsia. AJNR 1997; 18: Koyama M, Tsuchiya K, Hanaoka H, et al. Reversible intracranial changes in eclampsia demostrated by MRI and MRA. Eur J Radiol 1997; 25: Unal M, Senakayli OC, Serce K. rain MRI findings in two cases with eclampsia. Australas Radiol 1996; 40: Apollon KM, Robinson JN, Schwartz R, Norwitz ER. Cortical blindness in severe preeclampsia: computed tomography, magnetic resonance imaging, and singlephoton-emission computed tomography findings. Obstet Gynecol 2000; 95: Niehaus L, Meyer U, Hoffmann KT. Transient cortical blindness in EPH gestosis caused by cerebral vasospasm. Nervenarzt 1999; 70: Yamaguchi K, Fukuuchi Y, Nogawa S, Dembo T, Tomita Y, Tanaka K. Recovery of decreased local cerebral blood flow detected by the xenon/ct CF method in a patient with eclampsia. Keio J Med 2000; 49 Suppl 1:A Cunningham FG, Twickler D. Cerebral edema complicating eclampsia. Am J Obstet Gynecol 2000; 182: Gutierrez-Garcia JM, Carreres A. rain stem involvement in eclampsia and HELLP syndrome. Rev Neurol 1999; 28: Crawford S, Varner MW, Digre K, Servais G, Corbett JJ. Cranial magnetic resonance imaging in eclampsia. Obstet Gynecol 1987; 70: Colosimo C Jr, Fileni A, Moschini M, Guerrini P. CT findings in eclampsia. Neuroradiology 1985; 27: Naheedy MH, iller J, Schiffer M, Azar- Kia, Gianopoulous J, Zarandy S. Toxemia of pregnancy: cerebral CT findings. J Comput Assist Tomogr 1985; 9: Trommer L, Homer D, Mikhael MA. Cerebral vasospasm and eclampsia. Stroke 1988; 19: Ito T, Sakai T, Inagawa S, Utsu M, un T. MR angiography of cerebral vasospasm in preeclampsia. AJNR 1995; 16: Student I, Niesert S, Ehrenheim C. Differential diagnosis of seizures in the peripartal period. Geburtshilfe Frauenheilkd 1992; 52: Digre K, Varner MW, Osborn AG, Crawford S. Cranial magnetic resonance imaging in severe preeclampsia vs eclampsia. Arch Neurol 1993; 50: Kanki T, Tsukimori K, Mihara F, Nakano H. Diffusion-weighted images and vasogenic edema in eclampsia. Obstet Gynecol 1999; 93: Fredriksson K, Lindvall O, Ingemarsson I, Astedt, Cronqvist S, Holtas S. Repeated cranial computed tomographic and magnetic resonance imaging scans in two cases of eclampsia. Stroke 1989; 20: Ertan AK, Kujat CH, Jost WH, Schmidt W. HELLP syndrome-amaurosis in sinus thrombosis with complete recovery. Geburtshilfe Frauenheilkd 1994; 54: Suarez VR, Iannucci TA. Neurocysticercosis in pregnancy: a case initially diagnosed as eclampsia. Obstet Gynecol 1999; 93: Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji 479

Zehirlenme nedeniyle ölümlerin yar s ndan fazlas nda neden karbon

Zehirlenme nedeniyle ölümlerin yar s ndan fazlas nda neden karbon Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2001) 7:488-493 NÖRORADYOLOJ OLGU LD R S Akut karbonmonoksit zehirlenmesinde kranyal MRG bulgular Ayd n Karabacako lu, Serdar Karaköse, Ergün Deniz, Kemal Ödev A. Karabacako

Detaylı

Kronik Böbrek Yetmezliğine Bağlı Gelişen Posterior Lökoensefalopati: Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları

Kronik Böbrek Yetmezliğine Bağlı Gelişen Posterior Lökoensefalopati: Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları OLGU SUNUMU / CASE REPORT İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 17 (1) 49-53 (2010) Kronik Böbrek Yetmezliğine Bağlı Gelişen Posterior Lökoensefalopati: Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları Veysel

Detaylı

HEMORAJİK İNME. Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD

HEMORAJİK İNME. Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD HEMORAJİK İNME Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD İntraserebral kanamalar inmelerin %10-15 ini oluşturmaktadır. İntraparenkimal, subaraknoid, subdural ve

Detaylı

İNMEDE GÖRÜNTÜLEME. Dr. Cem CALLI. Chief of Neuroradiology Section Ege University Hospital Dept. Of Radiology Izmir, Turkey

İNMEDE GÖRÜNTÜLEME. Dr. Cem CALLI. Chief of Neuroradiology Section Ege University Hospital Dept. Of Radiology Izmir, Turkey İNMEDE GÖRÜNTÜLEME Dr. Cem CALLI Chief of Neuroradiology Section Ege University Hospital Dept. Of Radiology Izmir, Turkey İNME nedir? Beyin kan akımının bozulması sonucu beyin fonksiyonlarının hızlı ilerleyici

Detaylı

Eklampside Kranial Bilgisayarlı Tomografi

Eklampside Kranial Bilgisayarlı Tomografi Perinatoloji Dergisi Cilt-3, Sayı: 1-2/Mart-Haziran 1995 21-25 21 Eklampside Kranial Bilgisayarlı Tomografi Yalçın KİMYA, Zafer SİVRİ, Murat KADIOĞLU, Candan CENGİZ Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın

Detaylı

Uzm. Dr. Haldun Akoğlu

Uzm. Dr. Haldun Akoğlu Uzm. Dr. Haldun Akoğlu Genel Bilgiler Çoğu intrakranyal lezyon kolayca ayırt edilebilen BT bulguları ortaya koyar. Temel bir yaklaşım olarak BT yorumlama simetriye odaklı olarak sol ve sağ yarıların karşılaştırılmasına

Detaylı

Posterior reversibl ensefalopati sendromu (PRES) son y llarda ortaya

Posterior reversibl ensefalopati sendromu (PRES) son y llarda ortaya Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2001) 7:464-472 NÖRORADYOLOJ RES MLERLE R KONU Posterior reversibl ensefalopati sendromu: patofizyoloji ve ileri MRG teknikleri ile korelasyon Mehmet Tekflam, Sean O.

Detaylı

27.09.2014. Hiperakut İskemik İnme de Görüntüleme. Öğrenim Hedefleri. Sinonim. İnme tanımı. Beyin metabolizması

27.09.2014. Hiperakut İskemik İnme de Görüntüleme. Öğrenim Hedefleri. Sinonim. İnme tanımı. Beyin metabolizması Öğrenim Hedefleri RADYOLOJİ ANABİLİM DALI Hiperakut İskemik İnme de Görüntüleme Dr Alpay ALKAN Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji A.D İnme tanımı Beyin perfüzyon-otoregülasyon Difüzyon

Detaylı

Uzm. Dr. Haldun Akoğlu

Uzm. Dr. Haldun Akoğlu Uzm. Dr. Haldun Akoğlu Genel Bilgiler Çoğu intrakranyal lezyon kolayca ayırt edilebilen BT bulguları ortaya koyar. Temel bir yaklaşım olarak BT yorumlama simetriye odaklı olarak sol ve sağ yarıların karşılaştırılmasına

Detaylı

Yirmi Altı Haftalık Gebelikte Preeklampsiye Sekonder Posterior Reversibıl Ensefalopati Sendromu (PRES): Bir Olgu Sunumu

Yirmi Altı Haftalık Gebelikte Preeklampsiye Sekonder Posterior Reversibıl Ensefalopati Sendromu (PRES): Bir Olgu Sunumu doi:10.5222/jopp.2012.080 Olgu Sunumu Yirmi Altı Haftalık Gebelikte Preeklampsiye Sekonder Posterior Reversibıl Ensefalopati Sendromu (PRES): Bir Olgu Sunumu Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome

Detaylı

TARTIfiMA. Olgumuz nöbet geçirme ile baflvurmufl olup nörolojik bak s nda bilateral fl k refleksi pozitif ve göz dibi bak s normal bulunmufltur.

TARTIfiMA. Olgumuz nöbet geçirme ile baflvurmufl olup nörolojik bak s nda bilateral fl k refleksi pozitif ve göz dibi bak s normal bulunmufltur. G R fi Posterior reversibl ensefalopati sendromu (PRES), eklampsi-preeklampsi, hipertansiyon, ilaç intoksikasyonlar ve birçok metabolik hastal a ba l olarak geliflebilen bir tablodur. PRES, ilk kez 1996

Detaylı

Geri dönüşümlü posterior lökoensefalopati sendromu İki vakanın takdimi

Geri dönüşümlü posterior lökoensefalopati sendromu İki vakanın takdimi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2005; 48: 324-329 Vaka Takdimi Geri dönüşümlü posterior lökoensefalopati sendromu İki vakanın takdimi Serap Karaman 1, Tiraje Celkan 2, Sefa Alhaj 3, Sait Albayram

Detaylı

Epileptik bir nöbet, beyindeki anormal elektrik deşarj n n neden

Epileptik bir nöbet, beyindeki anormal elektrik deşarj n n neden Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2003) 9:427-431 NÖRORADYOLOJ ARAfiTIRMA YAZISI Epilepsili çocuklarda kranyal MRG bulgular Mustafa Özatefl, Murat Acar, F rat Baflak AMAÇ Serebral patoloji düflünülen çocukluk

Detaylı

Van der Knaap ve ark. taraf ndan 1995 y l nda infantil başlang çl

Van der Knaap ve ark. taraf ndan 1995 y l nda infantil başlang çl Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2001) 7:446-451 NÖRORADYOLOJ ARAfiTIRMA YAZISI Van der Knaap lökoensefalopatisi: T, MRG, MR spektroskopi ve difüzyon MRG bulgular Faz l Gelal, Melda Apayd n, Cem Çall,

Detaylı

Karbon monoksit (CO) doğada bulunmayan, renksiz, kokusuz ve

Karbon monoksit (CO) doğada bulunmayan, renksiz, kokusuz ve Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2003) 9:146-151 NÖRORADYOLOJ ARAfiTIRMA YAZISI Karbon monoksit zehirlenmesi geçiren kronik dönem asemptomatik olgularda kranyal MRG bulgular Abdulhakim Coflkun, Ali Y

Detaylı

Behçet hastal ğ kronik, inflamatuar multisistem bir hastal k olup,

Behçet hastal ğ kronik, inflamatuar multisistem bir hastal k olup, Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2001) 7:452-459 NÖRORADYOLOJ ARAfiTIRMA YAZISI Nöro-Behçet hastal nda kranyal MRG bulgular Deniz C l z, Bülent Sakman, Ekin Fatma Fettaho lu, Enis Yüksel AMAÇ Bu çal flmada

Detaylı

Parasagital serebral hasar (PSH) ve periventriküler lökomalazi

Parasagital serebral hasar (PSH) ve periventriküler lökomalazi Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2001) 7:315-320 NÖRORADYOLOJ ARAfiTIRMA YAZISI Parasagital serebral hasar ve periventriküler lökomalazi Nuri Erdo an, Sefer Kumandafl, Abdülhakim Coflkun, fierif Ifl n

Detaylı

Multikistik ensefalomazi (MKE) her iki serebral hemisferin

Multikistik ensefalomazi (MKE) her iki serebral hemisferin Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2004) 10:8-13 NÖRORADYOLOJ ARAfiTIRMA YAZISI Multikistik ensefalomalazi: MRG bulgular ve klinik bulgularla korelasyonu Abdulhakim Coflkun, Ertu rul Mavili, Sefer Kumandafl,

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Antalya. Demans, bilişsel (kognitif) kapasitenin edinsel ve ilerleyici kaybı şeklinde

Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Antalya. Demans, bilişsel (kognitif) kapasitenin edinsel ve ilerleyici kaybı şeklinde 1 Demans ve Nörodejeneratif süreçler Prof. Dr. Kamil Karaali Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Antalya Demans, bilişsel (kognitif) kapasitenin edinsel ve ilerleyici kaybı şeklinde

Detaylı

Karotis ve vertebrobaziler dolaş mlar aras nda fetal dönemde

Karotis ve vertebrobaziler dolaş mlar aras nda fetal dönemde Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2003) 9:382-387 KARD YOVASKÜLER RADYOLOJ RES MLERLE B R KONU Persistan fetal karotid-vertebrobaziler anastomozlar Özgür Oktay, Ömer Kitifl, smail Oran, Ahmet Memifl Ö.

Detaylı

Subaraknoid Kanama. Akut İnme. SSS İnfeksiyonları. Travmatik Beyin Yaralanmaları

Subaraknoid Kanama. Akut İnme. SSS İnfeksiyonları. Travmatik Beyin Yaralanmaları Akut İnme Subaraknoid Kanama SSS İnfeksiyonları Travmatik Beyin Yaralanmaları İnme İnme belirli bir vasküler alanda, iskemi veya kanamaya ikincil gelişen fokal nörolojik kayıp. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)

Detaylı

NÖROMETABOLİK BEYİN HASTALIKLARINDA GENEL RADYOLOJİK YAKLAŞIM

NÖROMETABOLİK BEYİN HASTALIKLARINDA GENEL RADYOLOJİK YAKLAŞIM NÖROMETABOLİK BEYİN HASTALIKLARINDA GENEL RADYOLOJİK YAKLAŞIM Prof.Dr. Handan Güleryüz DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK RADYOLOJİSİ BİLİM DALI İZMİR Metabolik beyin hastalıklarında çeşitli

Detaylı

Küçük Damar Hastalığı; Semptomatoloji. Kürşad Kutluk Dokuz Eylül Üniversitesi 27 Mayıs 2017, İzmir

Küçük Damar Hastalığı; Semptomatoloji. Kürşad Kutluk Dokuz Eylül Üniversitesi 27 Mayıs 2017, İzmir Küçük Damar Hastalığı; Semptomatoloji Kürşad Kutluk Dokuz Eylül Üniversitesi 27 Mayıs 2017, İzmir KÜÇÜK DAMAR HASTALIĞINDA KLİNİK BULGULAR Yok Özel fokal nöroloik semptomlar Sinsi gelişen global nörolojik

Detaylı

Demansta görüntülemenin rolü Dr.Ercan Karaarslan Acıbadem Üniversitesi

Demansta görüntülemenin rolü Dr.Ercan Karaarslan Acıbadem Üniversitesi Demansta görüntülemenin rolü Dr.Ercan Karaarslan Acıbadem Üniversitesi Ana başlıklar Demans nedenleri Normal yaşlanma bulguları Radyolojik görüntüleme yöntemleri Demansta radyolojik belirleyici bulgular

Detaylı

EPİLEPSİ: GÖRÜNTÜLEME

EPİLEPSİ: GÖRÜNTÜLEME EPİLEPSİ: GÖRÜNTÜLEME Dr. Cem ÇALLI Ege University Medical Faculty Dept. of Radiology Neuroradiology Section Nöbet Tanımı: Geçici ve istemsiz: motor aktivite, bilinç kaybı, his değişiklikleri, otonomik

Detaylı

Dyke-Davidoff-Masson sendromu (serebral hemiatrofi): Radyolojik bulgular

Dyke-Davidoff-Masson sendromu (serebral hemiatrofi): Radyolojik bulgular Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (2): 375-379 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.02.0434 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Dyke-Davidoff-Masson sendromu (serebral hemiatrofi): Radyolojik

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

DİFÜZYON MR Güçlü ve Zayıf Yanları DOÇ. DR. AYHAN SARITAŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP AD

DİFÜZYON MR Güçlü ve Zayıf Yanları DOÇ. DR. AYHAN SARITAŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP AD DİFÜZYON MR Güçlü ve Zayıf Yanları DOÇ. DR. AYHAN SARITAŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP AD PLAN Tanımlar Kullanım Alanları Güçlü Yanları Zayıf Yanları Özet Tanımlar Difüzyon MR T1 ve T2 dışındaki mekanizmalar

Detaylı

Nörofibromatozisli Dört Olgunun Değerlendirilmesi. The Evaluation of four Cases with Neurofibromatosis

Nörofibromatozisli Dört Olgunun Değerlendirilmesi. The Evaluation of four Cases with Neurofibromatosis Dicle Tıp Dergisi 2004 Cilt:31, Sayı:4, (42-47) Nörofibromatozisli Dört Olgunun Değerlendirilmesi Selahattin Katar*, Sultan Ecer*, Mehmet Kervancıoğlu*, Ahmet Yaramış*, M.Nuri Özbek**, Celal Devecioğlu*

Detaylı

Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) birçok intrakranyal patolojinin

Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) birçok intrakranyal patolojinin Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2001) 7:3-8 VASKÜLER RADYOLOJ Akut subaraknoid kanamalar n FLAIR MRG tekni i ile de erlendirilmesi Mustafa Öztürk, Nuri Erdo an, Nevzat Özcan, Mustafa Güleç, Ali Kurtsoy

Detaylı

GEÇİCİ İSKEMİK ATAK: Görüntüleme Gerekli mi? Prof. Dr. Cem ÇALLI

GEÇİCİ İSKEMİK ATAK: Görüntüleme Gerekli mi? Prof. Dr. Cem ÇALLI GEÇİCİ İSKEMİK ATAK: Görüntüleme Gerekli mi? Prof. Dr. Cem ÇALLI Geçici İskemik Atak (GİA): Kan akımının azalmasına bağlı Geçici nörolojik defisit atağı Semptomlar 24 saatten az Semptom süresi genellikle

Detaylı

Dyke-Davidoff-Masson Sendromu: Olgu Sunumu Dyke-Davidoff-Masson Syndrome: Case Report Nöroloji

Dyke-Davidoff-Masson Sendromu: Olgu Sunumu Dyke-Davidoff-Masson Syndrome: Case Report Nöroloji Dyke-Davidoff-Masson Sendromu: Olgu Sunumu Dyke-Davidoff-Masson Syndrome: Case Report Nöroloji Başvuru: 01.12.2014 Kabul: 31.12.2014 Yayın: 14.01.2015 Birol Özkal1, Mustafa Açıkgöz2, Abdurrahman Doğan3,

Detaylı

Dr Alpay ALKAN Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji A.D

Dr Alpay ALKAN Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji A.D RADYOLOJİ ANABİLİM DALI Hiperakut İskemik İnme de Görüntüleme Dr Alpay ALKAN Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji A.D Öğrenim Hedefleri İnme tanımı Beyin perfüzyon-otoregülasyon Difüzyon

Detaylı

Nörovasküler Cerrahi Öğretim Ve Eğitim Grubu Hasta Bilgilendirme Formu

Nörovasküler Cerrahi Öğretim Ve Eğitim Grubu Hasta Bilgilendirme Formu Nörovasküler Cerrahi Öğretim Ve Eğitim Grubu Beyin-Omurilik Arteriovenöz Malformasyonları ve Merkezi Sinir Sisteminin Diğer Damarsal Bozuklukları Hasta Bilgilendirme Formu 5 AVM ler Ne Tip Sağlık Sorunlarına

Detaylı

Küçük Damar Hastalığı - Tedavi

Küçük Damar Hastalığı - Tedavi Küçük Damar Hastalığı - Tedavi V. Oturum: Küçük Damar Hastalığı Prof. Dr. Nazire Afşar Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi KDH Bath&Wardlaw; International Journal of Stroke. Vol 10, June 2015, 469 478

Detaylı

SPONTAN İNTRASEREBRAL KANAMA: Mekanizma, Görüntüleme, Tedavi

SPONTAN İNTRASEREBRAL KANAMA: Mekanizma, Görüntüleme, Tedavi SPONTAN İNTRASEREBRAL KANAMA: Mekanizma, Görüntüleme, Tedavi Prof. Dr. Cem ÇALLI Ege University Hospital Dept. Of Radiology Neuroradiology Section Izmir, Turkey Spontan ISH: Beyin parankiminde nontravmatik

Detaylı

Serebral Kortikal malformasyonlar

Serebral Kortikal malformasyonlar Serebral Kortikal malformasyonlar Nöronal Migrasyon Anomalileri Dr. Cem Calli Ege University Medical Faculty Dept. of Radiology Neuroradiology Section SINIFLAMA Nöronal proliferasyon Nöronal migrasyon

Detaylı

Faz kontrast sine MRG ile intrakranyal kist ya da kist benzeri lezyonlar n beyin omurilik s v s ile ak m iliflkisinin gösterilmesi

Faz kontrast sine MRG ile intrakranyal kist ya da kist benzeri lezyonlar n beyin omurilik s v s ile ak m iliflkisinin gösterilmesi Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2003) 9:152-156 NÖRORADYOLOJ ARAfiTIRMA YAZISI Faz kontrast sine MRG ile intrakranyal kist ya da kist benzeri lezyonlar n beyin omurilik s v s ile ak m iliflkisinin gösterilmesi

Detaylı

Acil Serviste Kafa BT (Bilgisayarlı Tomografi) Değerlendirmesi. Uzm. Dr. Alpay TUNCAR Acil Tıp Uzmanı KIZILTEPE DEVET HASTANESİ

Acil Serviste Kafa BT (Bilgisayarlı Tomografi) Değerlendirmesi. Uzm. Dr. Alpay TUNCAR Acil Tıp Uzmanı KIZILTEPE DEVET HASTANESİ Acil Serviste Kafa BT (Bilgisayarlı Tomografi) Değerlendirmesi Uzm. Dr. Alpay TUNCAR Acil Tıp Uzmanı KIZILTEPE DEVET HASTANESİ Kafa Travmasında Bt Hızlı ve etkin Kolay ulaşılabilir Acil Serviste Kafa Bt

Detaylı

Dural AVF lerde Tedavi. Prof.Dr.Saruhan Çekirge Bayındır Hastanesi Koru Hastaneleri Ankara

Dural AVF lerde Tedavi. Prof.Dr.Saruhan Çekirge Bayındır Hastanesi Koru Hastaneleri Ankara Dural AVF lerde Tedavi Prof.Dr.Saruhan Çekirge Bayındır Hastanesi Koru Hastaneleri Ankara İntrakraniyal dural AVF Dural arterler ile dural venöz sinüsler veya kortikal venler arası patolojik şantlardır.

Detaylı

SEREBRAL ARTERİYOVENÖZ MALFORMASYONLAR VE SINIFLAMALARI. Prof. Dr. Işıl Saatci

SEREBRAL ARTERİYOVENÖZ MALFORMASYONLAR VE SINIFLAMALARI. Prof. Dr. Işıl Saatci SEREBRAL ARTERİYOVENÖZ MALFORMASYONLAR VE SINIFLAMALARI Prof. Dr. Işıl Saatci Vasküler Malformasyonlar: 1.AVM 2.Kavernöz malformasyonlar (kavernomlar) 3.Gelişimsel venöz anomaliler (DVA) 4.Kapiller telenjiektaziler

Detaylı

ADRENAL KİTLELERK TLELERİNDE DR. FATİH H TUNCA İSTANBUL TIP FAKÜLTES LTESİ GENEL CERRAHİ

ADRENAL KİTLELERK TLELERİNDE DR. FATİH H TUNCA İSTANBUL TIP FAKÜLTES LTESİ GENEL CERRAHİ ADRENAL KİTLELERK TLELERİNDE CERRAHİ YAKLAŞIM DR. FATİH H TUNCA İSTANBUL TIP FAKÜLTES LTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM M DALI İnsidans Otopsi serilerinde: asemptomatik selim adrenal neoplazi %2-20 20 İnsidental

Detaylı

Multipl skleroz (MS), santral sinir sisteminin (SSS) etyolojisi

Multipl skleroz (MS), santral sinir sisteminin (SSS) etyolojisi Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2002) 8:317-322 NÖRORADYOLOJ ARAfiTIRMA YAZISI MRG ile aktif multipl skleroz plaklar n n belirlenmesinde manyetizasyon transfer tekni inin etkinli i Abdulhakim Coflkun,

Detaylı

Tardiv diskinezi (TD), şizofrenik hastalarda fenotiazin grubu nöroleptik

Tardiv diskinezi (TD), şizofrenik hastalarda fenotiazin grubu nöroleptik Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2002) 8:463-467 NÖRORADYOLOJ ARAfiTIRMA YAZISI fiizofrenide kullan lan nöroleptik ilaçlar n serebral bazal gangliyonlar üzerindeki etkisinin MRG ile kantitatif de erlendirilmesi

Detaylı

Konvansiyonel beyin manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile

Konvansiyonel beyin manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2004) 10:263-267 NÖRORADYOLOJ OLGU LD R S Radyasyon nekrozu-tümör rekürensi ayr m nda MR perfüzyon ve MR spektroskopi Mehmet Tekflam, Esra Meltem Kayahan, Hasan Yerli,

Detaylı

KLÝNÝK ARAÞTIRMA Aðýr Preeklamptik Gebelerde Ýntravenöz Nimodipin'in Maternal ve Fetal Etkileri Tandoðan Bülent, Çöðendez Ebru, Oral Özay Zeynep Kamil Kadýn Ve Çocuk Hastalýklarý Eðitim Ve Araþtýrma Hastanesi

Detaylı

Serebral palsi (SP) olgunlaşmas n tamamlamam ş beynin herhangi

Serebral palsi (SP) olgunlaşmas n tamamlamam ş beynin herhangi Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2002) 8:152-156 PED ATR K RADYOLOJ ARAfiTIRMA YAZISI Serebral palsili çocuklarda hipoksik iskemik ensefalopatide izlenen hasar formlar n n MRG ile araflt r lmas Nuri Erdo

Detaylı

Kapalı sistem beyin biyopsi yöntemleri; histopatolojik değerlendirmede algoritma

Kapalı sistem beyin biyopsi yöntemleri; histopatolojik değerlendirmede algoritma Kapalı sistem beyin biyopsi yöntemleri; histopatolojik değerlendirmede algoritma Dr Büge Öz İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Konuşma akışı; Sterotaksik yöntem nedir?

Detaylı

KAFA TRAVMALI HASTALARDA GÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI. Dr. Fatma Özlen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD

KAFA TRAVMALI HASTALARDA GÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI. Dr. Fatma Özlen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD KAFA TRAVMALI HASTALARDA GÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI Dr. Fatma Özlen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD KAFA TRAVMASI VE RADYOLOJİ Hangi hastalara görüntüleme

Detaylı

Fibröz displazi (Lichtenstein-Jaffe Hastal ğ ) etiyolojisi bilinmeyen,

Fibröz displazi (Lichtenstein-Jaffe Hastal ğ ) etiyolojisi bilinmeyen, Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2001) 7:28-34 Afi-OYUN RADYOLOJ S Kranyofasyal fibröz displaziler Demet Aydo du K refli, Ayd n Karabacako lu, Saim Aç kgözo lu, Kemal Ödev, Fatma Alagöz AMAÇ Fibröz displazi

Detaylı

VENÖZ İSKEMİLER YİNE BEN

VENÖZ İSKEMİLER YİNE BEN VENÖZ İSKEMİLER YİNE BEN Serebral venöz iskemi (tromboz) arterial tromboembolik olaylara göre g nadir görülen g (yıll llık insidens 7/1.000.000) ciddi nörolojik n bir patolojidir Zamanında nda tanı ve

Detaylı

Hemorajik Transformasyon Reperfüzyon kanaması

Hemorajik Transformasyon Reperfüzyon kanaması RADYOLOJİ ANABİLİM DALI Hemorajik Transformasyon Reperfüzyon kanaması (klinik ve radyolojik öngörü, prognoz) Dr Alpay ALKAN Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji A.D Öğrenim hedefleri İnme

Detaylı

Journal of Neurological Sciences [Turkish] 26:(4)# 21; , 2009

Journal of Neurological Sciences [Turkish] 26:(4)# 21; , 2009 Journal of Neurological Sciences [Turkish] 26:(4)# 21;484-491, 2009 http://www.jns.dergisi.org/text.php3?id=323 Olgu Sunumu Akut Serebellitte Klinik ve Radyolojik Bulgular Özlem ALKAN 1, Meliha TAN 2,

Detaylı

Adrenolökodistrofinin Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları: Spektroskopi ve Difüzyon Ağırlıklı Görüntülemenin Tanıya Katkısı

Adrenolökodistrofinin Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları: Spektroskopi ve Difüzyon Ağırlıklı Görüntülemenin Tanıya Katkısı İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 15 (2) 103-107 (2008) drenolökodistrofinin Manyetik Rezonans Görüntüleme ulguları: Spektroskopi ve Difüzyon ğırlıklı Görüntülemenin Tanıya Katkısı Deniz Yakar Mutlu*,

Detaylı

Serebral Kist Hidatiklerin Bilgisayarlı Tomografi Bulguları

Serebral Kist Hidatiklerin Bilgisayarlı Tomografi Bulguları Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Computed Tomographic Findings of the Cerebral Hydatid Cysts Fikret TAŞ *, Cesur GÜMÜŞ*, Mehmet ATALAR*, Ayşenur TAŞ**, Hulusi EĞİLMEZ*, Sema BULUT* ÖZET Bu çalışmanın

Detaylı

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon Granülom / Granülomatoz reaksiyon Non-enfektif granülomatozlar: Sinir sistemi tutulumu ve görüntüleme Küçük nodül Bağışıklık sisteminin, elimine edemediği yabancı patojenlere karşı geliştirdiği ve izole

Detaylı

BT ve konvansiyonel MRG de halka şeklinde kontrast tutulumu

BT ve konvansiyonel MRG de halka şeklinde kontrast tutulumu Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2004) 10:110-118 NÖRORADYOLOJ ARAfiTIRMA YAZISI Beyin apsesi ile nekrotik tümör ayr m nda difüzyon a rl kl MRG Bahattin Hakyemez, Necdet Ergin, Sait Uysal, smet Ifl k,

Detaylı

Santral sinir sisteminin süperfisyal siderozisi, leptomeninksler ve

Santral sinir sisteminin süperfisyal siderozisi, leptomeninksler ve Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2003) 9:36-40 NÖRORADYOLOJ OLGU LD R S Serebral süperfisyal siderozis: MRG bulgular Ömer Kitifl, Cem Çall, Taflk n Yurtseven, Nilgün Yünten Ö. Kitifl (E), C. Çall, N.

Detaylı

Tip 1 nörofibromatozis (NF1), otozomal dominant geçişli 17. kromozomda

Tip 1 nörofibromatozis (NF1), otozomal dominant geçişli 17. kromozomda Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2003) 9:166-170 NÖRORADYOLOJ ARAfiTIRMA YAZISI Tip 1 nörofibromatozisli hastalarda fokal beyin lezyonlar n n ay r c tan s nda MR spektroskopi Alpay Alkan, Ramazan Kutlu,

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Yetişkinde Gergin Omurilik Sendromu ve Eşlik Eden Toraks Deformitesi Gergin omurilik, klinik bir durumdur ve zemininde sebep olarak omuriliğin gerilmesi sonucu

Detaylı

Radyolojik Bulgularıyla Leigh Hastalığı Olduğu Düşünülen Erişkin Baslangıclı Bir Mitokondrial Sitopati Olgusu

Radyolojik Bulgularıyla Leigh Hastalığı Olduğu Düşünülen Erişkin Baslangıclı Bir Mitokondrial Sitopati Olgusu \Jlgu Sunumu Radyolojik Bulgularıyla Leigh Hastalığı Olduğu Düşünülen Erişkin Baslangıclı Bir Mitokondrial Sitopati Olgusu Dr. Şule Bilen Dr. Sibel Engür Dr. Fikri Ak Ankara Numune Ejptim re AragOrma Baslauesi

Detaylı

MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMEDE PATENT ANEVRİZMAYI TAKLİT EDEN İNTRAKRANYAL KALSİFİKASYONLAR "Olgu Sunumu"

MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMEDE PATENT ANEVRİZMAYI TAKLİT EDEN İNTRAKRANYAL KALSİFİKASYONLAR Olgu Sunumu İst. Tıp Fak. Mecmuası 64:4, 2001 MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMEDE PATENT ANEVRİZMAYI TAKLİT EDEN İNTRAKRANYAL KALSİFİKASYONLAR "Olgu Sunumu" Cevdet YAVUZ*, Kubilay AYDIN**, Talat KIRIŞ*, Altay SENCER*

Detaylı

PREEKLAMPSİ VARLIĞINDA PRES SVT BİRLİKTELİĞİ: BİR OLGU SUNUMU

PREEKLAMPSİ VARLIĞINDA PRES SVT BİRLİKTELİĞİ: BİR OLGU SUNUMU Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases 2016; 22(2): 83-87 doi: 10.5505/tbdhd.2016.96967 OLGU SUNUMU CASE REPORT PREEKLAMPSİ VARLIĞINDA PRES SVT BİRLİKTELİĞİ: BİR OLGU SUNUMU Ayşin KISABAY, Deniz ATILGAN,

Detaylı

İSKEMİK BARSAĞIN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul

İSKEMİK BARSAĞIN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul İSKEMİK BARSAĞIN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul Öğrenim hedefleri Mezenterik vasküler olay şüphesi ile gelen hastayı değerlendirmede kullanılan

Detaylı

GLİAL TÜMÖRLERDE POSTOP GÖRÜNTÜLEME

GLİAL TÜMÖRLERDE POSTOP GÖRÜNTÜLEME GLİAL TÜMÖRLERDE POSTOP GÖRÜNTÜLEME Prof.Dr. Cem Çallı Chief of Neuroradiology Section, Ege University Medical Faculty, Dept of Radiology Izmir, TURKEY Ac ca sella met Germinom GLİAL TÜMÖRLERDE POSTOP

Detaylı

Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi

Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi 1 Öğrenme hedefleri Metastazların genel özellikleri Görüntüleme Teknikleri Tedavi sonrası metastaz takibi Ayırıcı tanı 2 Metastatik Hastalık Total

Detaylı

Migrende Beyindeki Değişikliklerin Difüzyon ve Perfüzyon Manyetik Rezonans İnceleme ile Değerlendirilmesi

Migrende Beyindeki Değişikliklerin Difüzyon ve Perfüzyon Manyetik Rezonans İnceleme ile Değerlendirilmesi DO I:10.4274/Tnd.01488 TJN 19; 2: 2013 Özgün Araştırma / Original Article Migrende Beyindeki Değişikliklerin Difüzyon ve Perfüzyon Manyetik Rezonans İnceleme ile Değerlendirilmesi Evaluation of Changes

Detaylı

RADYOLOJİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI-DÜTF- DİYARBAKIR

RADYOLOJİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI-DÜTF- DİYARBAKIR NÖRORADYOLOJİ NÖRORADYOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ ve GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI-DÜTF- DİYARBAKIR Dr. Faysal EKİCİ İNCELEME YÖNTEMLERİ DİREKT GRAFİLER BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ MANYETİK

Detaylı

Serebral Vasküler Alanlar Anatomi, Varyasyon, Kollateral Dolaşım

Serebral Vasküler Alanlar Anatomi, Varyasyon, Kollateral Dolaşım Öğrenim hedefleri Arterial sulama alanları ve varyasyonlarını öğrenmek Serebral Vasküler Alanlar,, Kollateral Dolaşım Kollateral dolaşımı öğrenmek Arterial sulama bölgelerindeki infarktları tanımak Sınır

Detaylı

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ, 2010 Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler Dr.Canan Yücesan Ankara Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Akış Sitokinler ve depresyon Duygudurum bozukluklarının

Detaylı

DYKE-Davidoff-Masson sendromu ile iki olgu

DYKE-Davidoff-Masson sendromu ile iki olgu doi:10.5222/j.goztepetrh.2012.072 OLGU SUNUMU ISSN 1300-526X Nöroloji DYKE-Davidoff-Masson sendromu ile iki olgu Fatma CANDAN (***), Sevda GÖKÇEER (**), Nihal IŞIK (*), Fatma AKYAN (*****), İlknur AYDIN

Detaylı

Journal of Contemporary Medicine 2012;2(2):151-157

Journal of Contemporary Medicine 2012;2(2):151-157 Original Article / Orijinal Araştırma Farklı Polimikrogiri Paternlerinin Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları Magnetic Resonance Imaging Findings of Different Polymicrogyria Patterns Erkan Gökçe, Berat

Detaylı

Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman

Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2 1 Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman 2 Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Pnömosefali, çok ciddi patolojilerin göstergesi olabilen, klinik

Pnömosefali, çok ciddi patolojilerin göstergesi olabilen, klinik Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2003) 9:31-35 NÖRORADYOLOJ DE ERLEND RME: RES MLERLE B R KONU Pnömosefali Mutlu Cihangiro lu, Birsen Ünal, Hüseyin Özdemir, Hanifi Y ld r m, Erkin O ur M. Cihangiro lu

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

SSS Enfeksiyonlarının Radyolojik Tanısı. Dr. Ömer Kitiş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Nöroradyoji

SSS Enfeksiyonlarının Radyolojik Tanısı. Dr. Ömer Kitiş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Nöroradyoji SSS Enfeksiyonlarının Radyolojik Tanısı Dr. Ömer Kitiş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Nöroradyoji Nöroradyoloji de;doku kontrast mekanizmaları T1/T2/PD; T1-T2 relaksasyon zamanları

Detaylı

OLGU SUNUMU: AMYOTROFIK LATERAL SKLEROZDA KRANİAL MRG BULGULARI

OLGU SUNUMU: AMYOTROFIK LATERAL SKLEROZDA KRANİAL MRG BULGULARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 55, Sayı 3, 2002 231-236 OLGU SUNUMU: AMYOTROFIK LATERAL SKLEROZDA KRANİAL MRG BULGULARI Evren Üstüner* İlhan Erden* Ayşe Erden* Nursel Aydın** Deniz Tuncel***

Detaylı

Beyin tümörlerinde genel olarak kabul görmüş sınıflandırma WHO (World. Health Organization) tarafından yapılmış olan ve periyodik olarak yenilenen

Beyin tümörlerinde genel olarak kabul görmüş sınıflandırma WHO (World. Health Organization) tarafından yapılmış olan ve periyodik olarak yenilenen Beyin Tümörleri Dr. Fazıl Gelal Dr. Kamil Karaali Beyin tümörlerinde genel olarak kabul görmüş sınıflandırma WHO (World Health Organization) tarafından yapılmış olan ve periyodik olarak yenilenen sınıflandırmadır.

Detaylı

Gebelik ve Peripartum Dönem Beyin Damar Hastalıkları. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman

Gebelik ve Peripartum Dönem Beyin Damar Hastalıkları. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman Gebelik ve Peripartum Dönem Beyin Damar Hastalıkları Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman Maternal ölümlerin % 12 sinin nedeni peripartum inme Gebelikle ilişkili inmede mortalite % 10-13 Peripartum inme insidansı;

Detaylı

28.02.2015. Alzheimer YAŞLANAN BEYİN NORMAL VE PATOLOJİK DURUMLAR. 2030; 5 amerikalıdan 1 >65. 2030; >85 9 milyon. 2050; yaklaşık 1 milyon >100

28.02.2015. Alzheimer YAŞLANAN BEYİN NORMAL VE PATOLOJİK DURUMLAR. 2030; 5 amerikalıdan 1 >65. 2030; >85 9 milyon. 2050; yaklaşık 1 milyon >100 YAŞLANAN BEYİN NORMAL VE PATOLOJİK DURUMLAR BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ Dr. Gazanfer Ekinci Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ŞUBAT 1015 Hayflick L. How and Why We Age. 1994 BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ 90 80 70 60

Detaylı

Bu yaz da İstanbul da radyoloji eğitimi veren 3 t p fakültesi, 6

Bu yaz da İstanbul da radyoloji eğitimi veren 3 t p fakültesi, 6 Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2002) 8:577-581 GENEL RADYOLOJ DE ERLEND RME: GENEL BAKIfi 2001 y l nda stanbul da radyoloji e itimi: Avrupa Birli i standartlar n n neresindeyiz? Muzaffer Baflak, fiükrü

Detaylı

Santral sinir sisteminin (SSS) konjenital malformasyonlar içerisinde

Santral sinir sisteminin (SSS) konjenital malformasyonlar içerisinde Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2001) 7:328-332 NÖRORADYOLOJ OLGU B LD R S ntrakranyal lipomlar n ender rastlanan yerleflimleri ve MRG özellikleri Sevim Y ld z, Ak n Y ld z, Erkin Çetinkol, Abit Kaya

Detaylı

9. BÖLÜM. PREEKLAMPSİ ve EKLAMPSİ

9. BÖLÜM. PREEKLAMPSİ ve EKLAMPSİ 9. BÖLÜM GEBELİK DÖNEMİNİN HİPERTANSİYONLA İLİŞKİLİ HASTALIKLARI PREEKLAMPSİ ve EKLAMPSİ Gebelik döneminde ortaya çıkan hipertansiyon ve hipertansiyonla birlikte seyreden diğer hastalık tabloları, maternal

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

Santral (merkezi) sinir sistemi

Santral (merkezi) sinir sistemi Santral (merkezi) sinir sistemi 1 2 Beyin birçok dokunun kontrollerini üstlenmiştir. Çalışması hakkında hala yeterli veri edinemediğimiz beyin, hafıza ve karar verme organı olarak kabul edilir. Sadece

Detaylı

Serebral Palsi li Olgularda Kranyal Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları. Magnetic Resonance Imaging Findings in Patients with Cerebral Palsy

Serebral Palsi li Olgularda Kranyal Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları. Magnetic Resonance Imaging Findings in Patients with Cerebral Palsy Serebral Palsi li Olgularda Kranyal Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları Nuri TASALI 1, Rahmi ÇUBUK 1, Kemal ŞAHİN 2, Mümtaz ÖZARAR 2, Ayşegül ÇUBUK 3, Bülent SAYDAM 2, Abdulkadir KOÇER 4 1 Maltepe

Detaylı

PREMATÜRE RETİNOPATİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

PREMATÜRE RETİNOPATİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı PREMATÜRE RETİNOPATİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Tanım Prematüre bebeklerde retina damarlarının gelişim bozukluğu ile karakterize bir hastalıktır.

Detaylı

Nöro-Behçet Hastal n n Görülme Oran ve Klinik Bulgular

Nöro-Behçet Hastal n n Görülme Oran ve Klinik Bulgular T. Oft. Gaz. 39, 491-495, 2009 Nöro-Behçet Hastal n n Görülme Oran ve Klinik Bulgular Ahmet Özer (*), Nilgün Y ld r m (*), Hikmet Baflmak (*) ÖZET Amaç: Behçet hastal (BH) mukokütanöz, oküler, artritik,

Detaylı

Spontan subaraknoid kanama (SAK) en s k serebral anevrizma

Spontan subaraknoid kanama (SAK) en s k serebral anevrizma Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2002) 8:10-18 NÖRORADYOLOJ ARAfiTIRMA YAZISI Akut subaraknoid kanamada farkl MRG sekanslar n n BT ile karfl laflt r larak etkinli inin saptanmas O uzhan O uz, Ifl l Saatci,

Detaylı

RAHİM TAHLİYESİ UYGULAMALARININ ZEYNEP KAMİL AİLE PLANLAMASI KLİNİGİNDE GÖZLENEN ETKİLERİ GİRİŞ. Dr. Asuman KARAMANı.. ı Dr.

RAHİM TAHLİYESİ UYGULAMALARININ ZEYNEP KAMİL AİLE PLANLAMASI KLİNİGİNDE GÖZLENEN ETKİLERİ GİRİŞ. Dr. Asuman KARAMANı.. ı Dr. RAHİM TAHLİYESİ UYGULAMALARININ ZEYNEP KAMİL AİLE PLANLAMASI KLİNİGİNDE GÖZLENEN ETKİLERİ Dr. Vahit GEDiKOÔLU 1 ı Dr. Silhendan TÜRKMEN< 01 Dr. M. Tahir DEG1Ş 101 Dr. Ertuğrul BAYIRLI' tııu'*) Dr. Asuman

Detaylı

Yetmifldört yafl nda, 60 paket/y l sigara içme

Yetmifldört yafl nda, 60 paket/y l sigara içme Plevral Görüntüleme: Tan n z Nedir? Yetmifldört Yafl nda Nefes Darl Nedeniyle Baflvuran Erkek Olgu Doç. Dr. Öner D KENSOY Gaziantep Üniversitesi T p Fakültesi, Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, Gaziantep

Detaylı

Journal of Contemporary Medicine 2014;4(Supp): CR 59-63

Journal of Contemporary Medicine 2014;4(Supp): CR 59-63 Case Report / Olgu Sunusu Küçük damar hastalığı zemininde gelişen Percheron arter sulama alanı infarktı; önemli MRG bulguları Artery of Percheron Territory Infarct Due To Small Vessel Disease; Significant

Detaylı

Olgu Sunumu: HIV(+) Olguda Toksoplazma Ensefaliti ve Santral Sinir Sistemi

Olgu Sunumu: HIV(+) Olguda Toksoplazma Ensefaliti ve Santral Sinir Sistemi Istanbul Tıp Dergisi 2007: I ;48-52 Olgu Sunumu: HIV(+) Olguda Toksoplazma Ensefaliti ve Santral Sinir Sistemi Lenfomasının Ayırıcı Tanısı Dr. Bülent ÇEKİÇ (1), Dr. A. Yüksel BARUT (2), Dr. İ. Nahit MUTLU

Detaylı

Cerrahi: Hangi Hastalara Prof. Dr. Sertaç İşlekel

Cerrahi: Hangi Hastalara Prof. Dr. Sertaç İşlekel Cerrahi: Hangi Hastalara Prof. Dr. Sertaç İşlekel İzmir Üniversitesi Nöroşirürji Ana Bilim Dalı İntrakranial Metastazların Önemi Beyin metastazı 100.000 de 14 (1/3 tek) Kanser hastalarının %15-25 inde

Detaylı

Gebelikte Astım Yönetimi. Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD İmmünoloji ve Allerji BD

Gebelikte Astım Yönetimi. Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD İmmünoloji ve Allerji BD Gebelikte Astım Yönetimi Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD İmmünoloji ve Allerji BD ık Kadın Doğum uzmanları hangi koşullarda astımlı hasta ile karşılaşırlar? Astımlı

Detaylı

Kraniyal Travmada. Dr. Erhan AKPINARA. Radyoloji Ana Bilim Dalı Ankara, TÜRKT

Kraniyal Travmada. Dr. Erhan AKPINARA. Radyoloji Ana Bilim Dalı Ankara, TÜRKT Kraniyal Travmada Görüntüleme Dr. Erhan AKPINARA Hacettepe Üniversitesiesi Radyoloji Ana Bilim Dalı Ankara, TÜRKT RKİYE Kraniyal Travma Travma ölüm ve kalıcı arazların en sık sebeplerinden birisi olup

Detaylı

Yumuşak doku rezolüsyonu çok yüksek olan MRG nin (manyetik

Yumuşak doku rezolüsyonu çok yüksek olan MRG nin (manyetik Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2002) 8:330-334 NÖRORADYOLOJ DE ERLEND RME: RES MLERLE B R KONU Sa l kl kiflilerde MRG de izlenen insidental beyaz cevher hiperintensiteleri Abdulhakim Coflkun, Ökkefl.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Her bir ampul 1000 mg Kolin alfoskerat a

Detaylı

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 1, Sayfa 205-211, 1985 BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS Yıldız BATIRBAYGİL* Alparslan GÖKALP** Cleidocranial Dysostosis veya «Marie and Sainton» Sendromu

Detaylı