TOPSIS Yöntemi ile Finansal Performans Değerlendirmesi: XUTEK Üzerinde Bir Uygulama

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOPSIS Yöntemi ile Finansal Performans Değerlendirmesi: XUTEK Üzerinde Bir Uygulama"

Transkript

1 Muhasebe ve Fnansman Degs Temmuz/2017 TOPSIS Yöntem le Fnansal Pefomans Değelendmes: XUTEK Üzende B Uygulama Çağatay ORÇUN B. Selman EREN ÖZET Bu çalışmada, Bosa İstanbul da (BIST) şlem göen teknoloj şketlenn mal pefomanslaı TOPSIS (Technque fo Ode Pefeence by Smlaty to Ideal Soluton) yöntem kullanılaak analz edlmşt. Çalışmada lk olaak kullanılacak fnansal oanla bellenmş ve bu oanla he şket çn ayı ayı hesaplanmıştı. Geçekleştlen analz sonucunda yıllaı aasında pefomans açısından en başaılı şketle sıasıyla, ASELS, LINK, ARMDA, LINK, INDES ve DGATE şeklnde geçekleşmşt. Ayıca, şketlen lgl dönemlee yönelk fnansal pefomansla sıalamalaı le bosa get sıalamalaı da analz edlmş ve hehang anlamlı b lşk tespt edlememşt. Anahta Kelmele: XUTEK, Pefomans analz, TOPSIS yöntem. JEL Sınıflandıması: G11, L25. Fnancal Pefomance Evaluaton wth TOPSIS Method: An Applcaton on XUTEK ABSTRACT In ths study, fnancal pefomances of technology companes taded n Stock Exchange Istanbul (BIST) wee analyzed usng TOPSIS (Technque fo Ode Pefeence by Ideal Soluton) method. Fst, fnancal atos wee detemned n the study and these atos wee calculated sepaately fo each company. As a esult of the analyss, the most successful companes n tems of pefomance between wee ASELS, LINK, ARMDA, LINK, INDES and DGATE espectvely. In addton, the ankngs of fnancal pefomances of the companes fo the elated peods and the stock etun ankngs wee also analyzed and no meanngful elatonshp was found. Keywods: XUTEK, Pefomance analyss, TOPSIS method. Jel Classfcaton: G11, L25. Aş. Gö. D. Çağatay Oçun, Dokuz Eylül Ünvestes, İİBF, Aş. Gö. B. Selman Een, Dokuz Eylül Ünvestes, İİBF, 139

2 The Jounal of Accountng and Fnance July/ GĠRĠġ Ülkele aasında ekonomk büyüme faklılıklaının oluşmasının en öneml etkenlenden bs, ülkelen teknolojk yeteneklen ne hızda gelştebldkle konusudu. Bu açıdan bakıldığında, teknoloj ve teknoloj le ç çe olan sektölede faalyet gösteen şletmelen pefomanslaı öneml hale gelmekted. Teknoloj sektöü, blgsaya yazılımı, donanımı, ağlaı, blg ve letşm teknolojle, ntenet, ntanet gb bçok faklı alana sahpt. Çok dnamk b yapıya sahp olmasından dolayı da bu alanda he geçen gün yen gelşmele otaya çıkmaktadı. Dolayısıyla teknoloj sektöü, şletmelen statejlen, kaa alma yöntemlen, kaşılaştıklaı poblemle çözme yöntemlen kolaylaştımaktadı. Özellkle son yıllada yaşanan hızlı teknolojk değşmle hayatın he alanında hssedlmeye başlamıştı. Gelşen teknoloj le üetm şeklle ve buna bağlı olaak dğe sektöle de değşmekted. Gelşen teknolojle bütün yaşamı etklemekle blkte, teknoloj sektöünde faalyet gösteen şletmele he geçen gün atmakta, sektö genşlemekte ve denleşmekted. Ülkemzde de teknoloj sektöünde faalyet gösteen şletmelen sayısı günden güne atmaktadı. TÜBİSAD (Blşm Sanaycle Deneğ) taafından yapılan açıklamada, Tükye Blg ve İletşm Teknolojle sektöü hızlı b büyüme göstemekle blkte yaklaşık 70 mlya TL lk büyüklüğe ulaşmıştı. TÜBİSAD Blg ve İletşm Teknolojle sektöü velene göe 2015 yılında sektö % 12,1 lk büyüme sağlamış, sthdam düzey 103 bn kşye ulaşmış ve hacattak pay 1,34 mlya TL sevyesnde geçekleşmşt (TÜBİSAD, ). Sektöün hızlı gelşm, sektö çnde faalyet göstemekte olan şletmelen mal pefomanslaının değelendlmesn öneml hale getmşt. Bu kapsamda çalışma, gş, yazın taaması, metodoloj le aaştımanın bulgu ve sonuçlaının youmlanması olmak üzee döt bölümden meydana gelmekted. Çalışmaya yıllaı aasında Bosa İstanbul (BIST) teknoloj sektöünde faalyet gösteen 13 şket dahl edlmş ve bu yılla aasındak şketlen fnansal tablolaı esas alınaak oan analzle yapılmıştı. Bu oan analzlenden elde edlen vele, TOPSIS yöntem le değelendlmş ve şketlen pefomans düzeyle kaşılaştıılmıştı. 2. YAZIN TARAMASI TOPSIS yöntem le lgl yazın ncelendğnde, yöntemn bell ktele doğultusunda fnansal pefomansın değelendlmes amacıyla kullanıldığı göülmekted. Feng ve Wang ın (2000) çalışmasında Tayvan da faalyet gösteen beş havayolu şletmesnn pefomansını TOPSIS yöntemn kullanaak analz edlmşt. Çalışmada Tayvan havayolu şletmelenn ulaştıma ve fnansal göstegele olaak 22 değşken ele alınmış ve bu şletmelen pefomanslaı bu değşkenle doğultusunda sıalanmıştı. Çalışmada doğu fnansal oanlaın bellenmesnn, pefomans hesaplamada son deece öneml olduğu sonucuna ulaşılmıştı. 140

3 Muhasebe ve Fnansman Degs Temmuz/2017 Feng ve Wang ın (2001) başka b çalışmasında TOPSIS yöntem kullanılaak döt otobüs şketnn üetm faalyetlene, pazalama çabalaına ve fnansal göstegelene at oanlaı dkkate alınaak pefomanslaı analz edlmşt ve şketle sıalandıılmıştı. Yudakul ve İç (2003) Tükye de Otomotv sanaynde faalyet gösteen beş büyük ölçekl fmanın yıllaı aasındak blançolaını kullanaak, fnansal oanla (ca oan, stok dev hızı, kısa vadel boçla/toplam boç, büt satış kaı/net satışla, esas faalyet kaı/net satışla oanlaı) yadımıyla fmalaı deecelendmşled. Çalışmanın bnc bölümünde pefomans ölçümünde kullanılan fnansal oanla açıklanmış ve fmala çn hesaplanmıştı. İknc bölümde se, hesaplanan oanla he fma çn TOPSIS yöntem le genel fma pefomansını gösteen tek b puana çevlmşt. Çalışma sonucunda, TOPSIS yöntem sonucu oluştuulan pefomans sıalamalaı le fmalaın hsse sened get sıalamalaı aasında benzelkle tespt edlmşt. Akkaya (2004) taafından Tükye de faalyet gösteen b havayolu şletmesnn pefomansı TOPSIS yöntem kullanılaak analz edlmşt. Çalışmada, 63 asyo üetm, pazalama ve faalyet göstegele olaak sınıflandıılmıştı. İşletmenn pefomansının değelendlmesnde 13 asyo kullanılmıştı. Çalışmanın sonucu olaak gelştlen yöntem ve elde edlen sonuçlaın, havayolu şletmele çn pefomans değelendmede b yol hatası olacağı beltlmşt. Wang ve Hsu (2004) taafından Tayvan menkul kıymetle bosasında şlem göen 10 şletme üzende 4 adet fnansal oan kullanaak (stok dev hızı, net ka majı, hsse başına get ve ca oan) yapılan çalışmada TOPSIS yöntemnn yatıımcılaın kaalaında ve yatıım statejlen bellenmesnde faydalı olableceğ beltlmşt. Bo ve Hadong (2008) taafından Çn bosasında şlem göen 112 şletme üzende 11 adet fnansal oan (Lkdte oanı, ast test oanı, boçlanma oanı, çalışma semayes oanı, semaye kalılığı, aktf kalılığı, alacak, stok ve aktf dev hızı, net akış oanı net akış/ca yükümlülükle oanı) kullanılaak yapılan çalışmada TOPSIS yöntemnn fnansal kz dönemlende şletmelede eken uyaı sstem olaak kullanılableceğ tespt edlmşt. Demel (2010) taafından Tükye de hzmet veen kamu semayel üç bankanın yıllaı aasındak 7 yıllık dönemde pefomanslaı TOPSIS pefomans değeleme sstem le analz edlmşt. Çalışmada TOPSIS puanlaının bellenmes amacıyla, Özsemaye/Toplam Aktfle, Toplam Kedle/Toplam Aktfle, Takptek Kedle (Net)/ Toplam Kedle, Duan Aktfle/ Toplam Aktfle, Lkt Aktfle/Toplam Aktfle, Lkt Aktfle/Kısa Vadel Yükümlülükle, Dönem Net Kaı (Zaaı)/ Toplam Aktfle, Dönem Net Kaı(Zaaı)/Özkaynakla, Net Faz Gel/Toplam Aktfle, Net Faz Gel/Toplam Faalyet Gelle oanlaı kullanılmıştı. Çalışmanın sonucunda, Tükye de yaygın olaak faalyet gösteen kamu semayel bankalaın yeel ve küesel fnansal kzleden etklendğ, pefomans puanlaının yutdışı velee dayalı olaak dalgalanmala göstedğ, bankacılık sektöünde göze çapan b yleşmenn yaşanmadığı tespt edlmşt. 141

4 The Jounal of Accountng and Fnance July/2017 Yükçü ve Atağan (2010) taafından b holdnge bağlı aynı sektöde faalyet gösteen üç otel şletmes çn pefomans hesaplaması geçekleştlmşt. Çalışmada TOPSIS yönetmnn pefomans değelendmede başaılı sonuçla vedğ ve kaa veclee bu yöntemn faklı değelendme seçenekle sunduğu beltlmşt. Wang, Chang, Anh ve Chang (2010) taafından yapılan çalışmada Vetnam bosasında şlem göen 13 şletmeye at 6 adet fnansal oan (valık kalılığı, semaye kalılığı, ca oan, hsse başına get, net ka majı oanı ve stok dev hızı) kullanılaak geçekleştlen analz sonucunda, TOPSIS yöntemnn şletmelen fnansal pefomansının değelendlmes ve yatıımcılaın potföy oluştumasında yaalı olableceğ fade edlmşt. Tolak vd. (2011) Tükye ulusal havayolu sektöünde faalyet gösteen döt havayolu şketne at vemllk, eklam, müşte hzmetle, üün kaltes, e-tcaet gb vele kullanaak bulanık TOPSIS yöntemyle şketlen pefomanslaını değelendmşled. Çalışmanın sonucunda, tüm başaı faktöle ele alındığında, Tük Hava Yollaı en başaılı şket olaak bellenken, onu sıasıyla, Pegasus, Atlas Jet ve Onu A zlemşt. Özgüven (2011) taafından yapılan çalışmada, peakendeclk sektöünde faalyet gösteen üç büyük hpemaketn pefomansı TOPSIS yöntem le analz edlmşt. Çalışmada yıllaı aasında peakendeclen pefomanslaını değelendmede kullanılan beş temel kte dkkate alınmıştı. Bu ktele; toplam mağaza sayısı/nüfus, çalışan sayısı/nüfus, yen açılan mağaza sayısı/toplam mağaza sayısı, pazalama satış ve dağıtım gdele/toplam gdele ve net ka/net satışla olaak bellenmşt yıllaı aasında peakendeclen pefomanslaı değelendldğnde 2005 ve 2006 yılı çn Caefou'un, 2007 ve 2008 yıllaında Mgos'un, 2009 yılında se Tesco-Kpa'nın pefomans açısından lk sıada ye aldığı göülmekted. Km ve Jung (2011) taafından Koe bosasında şlem göen 8 şletme üzende 16 adet fnansal kte le faktö analz yapaak TOPSIS yöntem sonuçlaı ve fnansal oanlaın sonuçlaı aasında koelasyon analz yapılmış ve lşknn düşük çıktığı göülmüştü. TOPSİS yöntemnn yatıım altenatflenn seçmnde yetel b yöntem olduğu beltlmşt. Atmaca (2012) İMKB de şlem göen spo şketlenn fnansal pefomansını TOPSIS yöntemn kullanaak değelendmşt. Çalışmada Fenebahçe (FB), Galatasaay (GS), Beşktaş (BJK) ve Tabzonspo (TS) Spotf A.Ş. nn yıllaı aasında temel fnansal tablolaı (blanço ve gel tablosu) esas alınmıştı. Bu tabloladan yaalanılaak spo şketlenn valık, semaye, lkdte, faalyet, mal yapı ve kalılık düzeylen gösteen toplam 16 fnansal oan kullanılmıştı. Çalışmaya dahl edlen döt spo şketnn başaılaının veya başaısızlıklaının fnansal pefomans düzeynde öneml ol oynadığı ve bu duumun şketlen fnansal tablolaına yansıdığı tespt edlmşt. Uygutük ve Kokmaz (2012), çalışmalaında İMKB şlem göen 13 metal ana sanay şletmesn, dönemne at mal tablolaı kullanılaak, şletmelen fnansal pefomanslaı TOPSIS yöntem le analz etmşled. Öncelkle şletmelen fnansal yapısını 142

5 Muhasebe ve Fnansman Degs Temmuz/2017 otaya koymak amacıyla fnansal oanla hesaplanmış, daha sona hesaplanan oanla; TOPSIS yöntem kullanılaak genel şket pefomansını gösteen tek b puana çevlmşt. Çalışmada; Ca Oan, Lkdte Oanı, Stok Dev Hızı, Sabt Aktf Dev Hızı, Toplam Aktf Dev Hızı, Toplam Boçla/Toplam Aktfle, Net Ka Majı ve Öz Semaye Kalılığı olaak 8 adet fnansal oan kullanılmıştı. Hesaplanan fnansal oanla TOPSIS yöntemnn gds olaak kullanılmış ve buna bağlı olaak şletmelen pefomans sıalaması geçekleştlmşt. Dolayısıyla benze şletmelen aynı ktele çeçevesnde kaşılaştıılaak akamsal olaak başaılaının bellenmes ve sıalamalaının yapılması geçekleştlmşt. Son olaak se TOPSIS yöntemnn belledğ pefomans sıası yüksek ve düşük şletmeleden oluşan k potföy oluştuulmuş ve bu potföylen getle TOPSIS yöntemnn pefomans sıalaması aasındak lşk bellenmeye çalışılmıştı. 3. ARAġTIRMANIN AMACI VE KAPSAMI Aaştımanın temel amacı, Bosa İstanbul A.Ş. Teknoloj endeksnde (XUTEK) ye alan şketlen fnansal pefomanslaının TOPSIS yöntem le değelendlmes ve bbleyle kaşılaştıılmasıdı. Buna ek olaak, şketlen fnansal pefomans sıalamalaı le bosa gets sıalamalaının bbyle lşkl olup olmadıklaının ncelenmes de amaçlanmaktadı. Çalışmaya, yıllaını kapsayacak şeklde, hsse senetle bosada şlem göen 13 şket dâhl edlmşt. Analz kapsamında ye alan şketle Tablo 1 de göstelmekted. Tablo 1. Analz Kapsamında Ye Alan Şketle ġket Kodu 1 Alcatel Lucent Teletaş Telekomünkasyon A. Ş. ALCTL 2 Anel Telekomünkasyon Elektonk. Ss. San. Tc. A. Ş. ANELT 3 Aena Blgsaya San. Tc. A. Ş. ARENA 4 Amada Blgsaya Sstemle San. Tc. A. Ş. ARMDA 5 Aselsan Elektonk San. Tc. A. Ş. ASELS 6 Datagate Blgsaya Malzemele Tc. A. Ş. DGATE 7 Escot Teknoloj Yatıım A. Ş. ESCOM 8 İndeks Blgsaya Ss. Müh. San. Tc. A. Ş. INDES 9 Kael Elektonk San. Tc. A.Ş. KAREL 10 Lnk Blgsaya Ss. Yazılım ve Donanım San. Tc. A. Ş. LINK 143

6 The Jounal of Accountng and Fnance July/ Logo Yazılım San. Tc. A. Ş. LOGO 12 Netaş Telekomünkasyon A. Ş. NETAS 13 Plastkkat Akıllı Kat İletşm Ss. San. Tc. A. Ş. PKART 4. ARAġTIRMANIN VERĠLERĠ VE YÖNTEMĠ Aaştımanın konusunu oluştuan şketlen fnansal pefomanslaı, TOPSIS yöntem kullanılaak bellenmeye çalışılmış ve modeln çözümünde Mcosoft Offce Excel paket pogamından yaalanılmıştı. Yılsonu velenn kullanıldığı analzde, vele Kamuyu Aydınlatma Platfomu ntenet stesnde ye alan şketlen blançolaından elde edleek hazılanmıştı. Çalışmada kullanılan ve Tablo 2 de ye alan fnansal oanla, şketlen boç ödeme güçle, fnansal yapılaı, kalılıklaı ve valıklaının etkn kullanımı hakkında blg veeblecek ntelktek oanla aasından seçlmşt. Tablo 2. Çalışmada Kullanılan Fnansal Oanla I1 Ca Oan Dönen Valıkla / KVYK I2 Ast-Test Oanı (Dönen Valıkla-Stokla) / KVYK I3 Hazne Oanı (Dönen Valıkla-Stokla-Alacakla) / KVYK I4 Kaldıaç Oanı Toplam Boç / Toplam Aktf I5 Aktf Dev Hızı Oanı Net Satışla / Toplam Aktf I6 Özsemaye Dev Hızı Oanı Net Satışla / Özsemaye I7 Satış Kalılığı Net Ka / Net Satışla I8 Özsemaye Kalılığı Net Ka / Özsemaye I9 Esas Faalyet Kalılığı Net Ka / Esas Faalyet Kaı Çalışmada seçlen oanladan ca, ast-test ve hazne oanı, şketlen valık kalemlenn kısa vadel yükümlülüklen yene geteblme güçlen ölçmede (lkdte analz); kaldıaç oanı, fnans yönetmnn temel amaçlaından bs olan uygun fnansal yapının oluştuulması amacı doğultusunda şketlenn fnansal yapılaının oansal dağılımlaının bellenmesnde; aktf ve özsemaye dev hızı oanlaı, lgl kalemlen etkn kullanımlaının bellenmesnde ve kalılık oanlaı se, şketlen kalılıklaının ölçülmes kapsamında kullanılmıştı. Yazın taaması sonucunda fnansal pefomanslaın değelendlmesnde kullanılan göstegelen, hesaplamalada kullanılacak ağılıklaının çalışmadan çalışmaya faklılaştığı gözlemlenmşt. Bu kapsamda, pefomans ktelene lşkn çalışmada kullanılan ağılıkla 144

7 Muhasebe ve Fnansman Degs Temmuz/2017 şu şeklded; I1: 0,09, I2: 0,08, I3: 0,08, I4: 0,25, I5: 0,13, I6: 0,12, I7: 0,09, I8: 0,08 ve I9: 0,08. Bu ağılıklaın bellenmesnde, fnans blm alanı öğetm üyelenn göüşlenden yaalanılmıştı(akkaya,2004:15-29 ve Demel,2010: ). TOPSIS (Technque fo Ode Pefeence by Smlaty to Ideal Soluton) yöntem Yoon ve Hwang (1981) taafından çok ktel kaa veme teknğ olaak gelştlmşt. TOPSIS kavamı, en çok tech edlen altenatfn, sadece poztf deal çözüme en yakın uzaklıkta olan değl aynı zamanda negatf deal çözüme en uzak altenatfn olduğuna dayanan b teknkt (Atmaca, 2012: 96). Aşağıda 6 temel adımdan oluşan TOPSIS yöntemnn pefomans değeleme süec ye almaktadı (Dumanoğlu ve Egül, 2010: ). Adım 1. Kaa Matsnn (A) OluĢtuulması Kaa matsnn satılaında üstünlükle sıalanmak stenen kaa noktalaı, sütunlaında se kaa vemede kullanılacak değelendme faktöle ye alı. A mats kaa vec taafından oluştuulan başlangıç matsd. Kaa mats aşağıdak gb göstel: A j a a... a m1 a a a m2 a1 n a 2n... amn A j matsnde m kaa noktası sayısını, n değelendme faktöü sayısını ve. Adım 2. Standat Kaa Matsnn (R) OluĢtuulması Standat Kaa Mats, A matsnn elemanlaından yaalanaak ve aşağıdak fomül kullanılaak hesaplanı. j a m j k 1 a 2 kj R mats aşağıdak gb elde edl: R j... m m2 1 n 2n... mn (1) (2) (3) 145

8 The Jounal of Accountng and Fnance July/2017 Adım 3. Ağılıklı Standat Kaa Matsnn (V) OluĢtuulması Öncelkle değelendme faktölene lşkn ağılık değele (w ) bellen. Daha sona R matsnn he b sütunundak elemanla lgl w değe le çapılaak V mats oluştuulu. V mats aşağıda göstelmşt: V j w1 w1... w m1 w 2 12 w 2 w 22 2 m2 w w w n 1n n 2n n... mn (4) Adım 4. Ġdeal (A + ) ve Negatf Ġdeal (A - ) Çözümlen OluĢtuulması TOPSIS yöntem, he b değelendme faktöünün monoton atan veya azalan b eğlme sahp olduğunu vasaymaktadı. İdeal çözüm setnn oluştuulablmes çn V matsndek ağılıklandıılmış değelendme faktölenn yan sütun değelenn en büyükle (lgl değelendme faktöü mnmzasyon yönlü se en küçüğü) seçl. İdeal çözüm setnn bulunması aşağıdak fomülde göstelmşt. A * (max v j j J),(mn v j j J * * (5) fomülünden hesaplanacak set v v,, v * ' A şeklnde göstelebl. * 1, 2 n Negatf deal çözüm set se, V matsndek ağılıklandıılmış değelendme faktölenn yan sütun değelenn en küçükle (lgl değelendme faktöü maksmzasyon yönlü se en büyüğü) seçleek oluştuulu. Negatf deal çözüm setnn bulunması aşağıdak fomülde göstelmşt. A (mn v j j J),(max v j j J (6) fomülünden hesaplanacak set A v v,, v ' (6) 1, 2 n şeklnde göstelebl. ' He k fomülde de J fayda (maksmzasyon), J se kayıp (mnmzasyon) değen göstemekted. Geek deal geekse negatf deal çözüm set, değelendme faktöü sayısı yan m elemandan oluşmaktadı. Adım 5. Ayıım Ölçülenn Hesaplanması TOPSIS yöntemnde he b kaa noktasına lşkn değelendme faktö değenn deal ve negatf deal çözüm setnden sapmalaının bulunablmes çn Eucldan Uzaklık Yaklaşımından yaalanılmaktadı. Buadan elde edlen kaa noktalaına lşkn sapma (5) 146

9 Muhasebe ve Fnansman Degs Temmuz/2017 değele se deal ayıım ( S ) ve negatf deal ayıım ( S ) ölçüsü olaak adlandıılmaktadı. * İdeal ayıım ( S ) ölçüsünün hesaplanması (7) numaalı fomülde, negatf deal ayıım ( S ) * ölçüsünün hesaplanması se (8) numaalı fomülde göstelmşt. S S * n j1 n j1 * 2 ( v v ) (7) j j 2 ( v v ) (8) j j olacaktı. Buada hesaplanacak * S ve Adım 6. Ġdeal Çözüme Göel Yakınlığın Hesaplanması S sayısı doğal olaak kaa noktası sayısı kada He b kaa noktasının deal çözüme göel yakınlığının ( C ) hesaplanmasında deal ve negatf deal ayıım ölçülenden yaalanılı. Buada kullanılan ölçüt, negatf deal ayıım ölçüsünün toplam ayıım ölçüsü çndek payıdı. İdeal çözüme göel yakınlık değenn hesaplanması aşağıdak fomülde göstelmşt. C S * S Buada * S * C değe 0 C * 1 aalığında değe alı ve C * 1 lgl kaa noktasının deal çözüme, C * 0 lgl kaa noktasının negatf deal çözüme mutlak yakınlığını göste. Elde edlen değele, büyüklük sıasına göe dzleek kaa noktalaının önem sıalaı bellen. 5. BULGULAR VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Çalışmanın bu bölümünde analz kapsamına alınan 13 şketn TOPSIS yöntem kullanılaak yıllaına lşkn pefomanslaı bellenmşt. Önek teşkl etmes açısından TOPSIS yöntemnn aşamalaı 2010 yılı çn aşağıdak gbd. * (9) Adım 1: Kaa Matsnn OluĢtuulması TOPSIS yöntemnn lk adımı olan kaa mats, teknoloj şketle çn Tablo 3 tek gb oluştuulmuştu. 147

10 The Jounal of Accountng and Fnance July/2017 Tablo Yılı Kaa Mats (A) 2010 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 ALCTL 1,32 1,13 0,28 0,74 1,26 4,87 0 0,01 0 ANELT 1,02 0,92 0,26 0,83 0,48 2,77-0,12-0,33-0,08 ARENA 1,5 0,89 0,11 0,65 3,63 10,3 0,02 0,21 0,04 ARMDA 1,3 0,99 0,14 0,76 2,33 9,81 0,02 0,19 0,03 ASELS 3,04 2,06 1,78 0,61 0,53 1,37 0,19 0,26 0,15 DGATE 1,39 1,02 0,25 0,72 3,74 13,23 0,01 0,07 0,02 ESCOM 0,86 0,67 0,12 0,74 0,69 2,67 0,01 0,04 0,29 INDES 1,24 0,93 0,16 0,78 2,28 10,2 0,01 0,12 0,31 KAREL 1,99 1,63 1,08 0,56 0,53 1,21 0,14 0,17 1,01 LINK 2,15 11,92 1,16 0,14 0,51 0,59-0,13-0,08 0,73 LOGO 2,54 2,5 1,12 0,16 0,56 0,66-0,02-0,01 0,75 NETAS 2,44 2,25 1,17 0,27 0,67 0,92 0,09 0,08 1,21 PKART 8,9 5,71 8,41 0,16 1,3 1,54 0,01 0,01-1 Adım 2. Standat Kaa Matsnn OluĢtuulması Kaa matsnde ye alan lgl sütun değelenn kaele toplamının kaeköküne bölünmesyle kaa mats standat hale getlmekted (Tablo 4). Tablo Yılı Standat Kaa Mats (R) 2010 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 ALCTL 0,120 0,080 0,031 0,340 0,191 0,212 0,000 0,018 0,000 ANELT 0,093 0,065 0,029 0,381 0,073 0,121-0,386-0,584-0,037 ARENA 0,137 0,063 0,012 0,299 0,551 0,449 0,064 0,371 0,018 ARMDA 0,118 0,070 0,016 0,349 0,354 0,427 0,064 0,336 0,014 ASELS 0,277 0,146 0,200 0,280 0,080 0,060 0,611 0,460 0,069 DGATE 0,127 0,072 0,028 0,331 0,568 0,576 0,032 0,124 0,009 ESCOM 0,078 0,047 0,013 0,340 0,105 0,116 0,032 0,071 0,132 INDES 0,113 0,066 0,018 0,358 0,346 0,444 0,032 0,212 0,142 KAREL 0,181 0,116 0,121 0,257 0,080 0,053 0,450 0,301 0,461 LINK 0,196 0,845 0,130 0,064 0,077 0,026-0,418-0,142 0,333 LOGO 0,232 0,177 0,126 0,073 0,085 0,029-0,064-0,018 0,343 NETAS 0,222 0,159 0,131 0,124 0,102 0,040 0,289 0,142 0,553 PKART 0,811 0,405 0,944 0,073 0,197 0,067 0,032 0,018-0,

11 Muhasebe ve Fnansman Degs Temmuz/2017 Adım 3. Ağılıklı Standat Kaa Matsnn OluĢtuulması Pefomans ktelene atanmış olan ağılık değele (w ), b öncek adımda hesaplanan standat değele le çapılaak ağılıklı standat kaa mats oluştuulmaktadı (Tablo 5). Tablo Yılı Ağılıklı Standat Kaa Mats (V) 2010 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 ALCTL 0,011 0,006 0,003 0,085 0,025 0,025 0,000 0,001 0,000 ANELT 0,008 0,005 0,002 0,095 0,009 0,014-0,035-0,047-0,003 ARENA 0,012 0,005 0,001 0,075 0,072 0,054 0,006 0,030 0,001 ARMDA 0,011 0,006 0,001 0,087 0,046 0,051 0,006 0,027 0,001 ASELS 0,025 0,012 0,016 0,070 0,010 0,007 0,055 0,037 0,005 DGATE 0,011 0,006 0,002 0,083 0,074 0,069 0,003 0,010 0,001 ESCOM 0,007 0,004 0,001 0,085 0,014 0,014 0,003 0,006 0,011 INDES 0,010 0,005 0,001 0,090 0,045 0,053 0,003 0,017 0,011 KAREL 0,016 0,009 0,010 0,064 0,010 0,006 0,041 0,024 0,037 LINK 0,018 0,068 0,010 0,016 0,010 0,003-0,038-0,011 0,027 LOGO 0,021 0,014 0,010 0,018 0,011 0,003-0,006-0,001 0,027 NETAS 0,020 0,013 0,011 0,031 0,013 0,005 0,026 0,011 0,044 PKART 0,073 0,032 0,076 0,018 0,026 0,008 0,003 0,001-0,037 Adım 4. Ġdeal (A + ) ve Negatf Ġdeal (A - ) Çözümlen OluĢtuulması İdeal A + çözümünün bellenmes çn V matsnn he b sütunundak maksmum değe, İdeal A - çözümü çn se, V matsnn he b sütunundak mnmum değe seçlmekted. A + = ( 0,073; 0,068; 0,076; 0,095; 0,074; 0,069; 0,055; 0,037; 0,044) A - = ( 0,007; 0,004; 0,001; 0,016; 0,009; 0,003; -0,038; -0,047; -0,037) Adım 5. Ayıım Ölçülenn Hesaplanması He kaa noktasının poztf deal çözümden olan mesafes S + çözümden olan mesafes S - aşağıdak gbd. ve negatf deal S + = ( 0,1539; 0,1947; 0,1349; 0,1374; 0,1380; 0,1363; 0,1602; 0,1368; 0,1428; 0,1823; 0,1718; 0,1534; 0,1538) S - = ( 0,1034; 0,0871; 0,1387; 0,1327; 0,1449; 0,1392; 0,1077; 0,1317; 0,1386; 0,0978; 0,0874; 0,1211; 0,1226) 149

12 The Jounal of Accountng and Fnance July/2017 Adım 6. Ġdeal Çözüme Göel Yakınlığın Hesaplanması He b kaa noktasının deal çözüme göel yakınlığı C (9) numaalı denklem yadımıyla hesaplanablmekted. C = ( 0,4018; 0,3092; 0,5070; 0,4913; 0,5123; 0,5053; 0,4021; 0,4904; 0,4925; 0,3492; 0,3373; 0,4412; 0,4436) Bu adımladan haeketle şketlen yılına lşkn pefomans değele ve sıalamalaı Tablo 6 dak gbd. Tablo 6. Şketlen Pefomans Değele ve Sıalamalaı C (2010) Sıa C (2011) Sıa C (2012) Sıa ALCTL 0, , , ANELT 0, , , ARENA 0, , , ARMDA 0, , , ASELS 0, , , DGATE 0, , , ESCOM 0, , , INDES 0, , , KAREL 0, , , LINK 0, , , LOGO 0, , , NETAS 0, , , PKART 0, , , C (2013) Sıa C (2014) Sıa C (2015) Sıa ALCTL 0, , , ANELT 0, , , ARENA 0, , , ARMDA 0, , , ASELS 0, , , DGATE 0, , , ESCOM 0, , , INDES 0, , , KAREL 0, , , LINK 0, , , LOGO 0, , , NETAS 0, , , PKART 0, , ,

13 Muhasebe ve Fnansman Degs Temmuz/2017 Tablo 6 ya göe, teknoloj sektöünde ye alan şketlen fnansal pefomanslaı faklılıkla göstemekted. Yılla tbayle en y fnansal pefomansa sahp şketle sıasıyla, ASELS, LINK, ARMDA, LINK, INDES ve DGATE şeklnded. 6 yıllık süeç ele alındığında se, göecel olaak en yüksek pefomansa sahp şket, INDES olaak göülmekted. Dğe çalışmaladan faklı olaak teknoloj sektöünde ye alan şketlen fnansal pefomanslaı le yıllık getle kaşılaştıılmış, bu k değşken aasında anlamlı b lşknn va olup olmadığı da aaştıılmıştı. Tablo 7 de şketlen yıllık kapanış fyatlaı üzenden hesaplanan get sıalamalaı ye almaktadı. Tablo 7. Şketlen Get Sıalamalaı ALCTL ANELT ARENA ARMDA ASELS DGATE ESCOM INDES KAREL LINK LOGO NETAS PKART Tablo 7 ncelendğnde, yatıımcısına en yüksek semaye kazancını sağlayan şketle yılla tbayle, ESCOM, ESCOM, LOGO, ANELT, LOGO ve ALCTL şeklnded. Şketlen fnansal pefomanslaı (FP) le getle (G) aasındak lşk, SPSS 20 paket pogamında Speaman sıa koelasyonu le ncelenmş ve sonuçlaı Tablo 8 de ye almaktadı. Şket getlenn hesaplanmasında, lgl dönemlee at günlük kapanış fyatlaından yaalanılmıştı. İlgl vele, ntenet adesnden temn edlmşt. 151

14 The Jounal of Accountng and Fnance July/2017 Tablo 8. Speaman Sıa Koelasyonu Bulgulaı FP-G (2010) FP-G (2011) FP-G (2012) FP-G (2013) FP-G (2014) FP-G (2015) Coelaton Coeffcent -,016 -,467,511,236,396,468 Sg. (2-taled),957,108,074,437,181,107 N Tablo 8 e göe, şketlen TOPSIS yöntemne göe bellenen fnansal pefomans sıalamalaı le get sıalamalaı aasında anlamlı b lşk tespt edlememşt. Bu duum, yatıımcılaın Bosa İstanbul da tasauflaını değelendken, şketlen fnansal pefomanslaını dkkate almadıklaı sonucunu otaya koymaktadı. 6. SONUÇ Teknolojnn, ülkelen ekabet gücünün attıılması ve efah düzeynn yükseltlmes bakımından taşıdığı önemn günden güne atışı, bu sektöde ye alan şketlen de daha statejk b konuma sahp olmasına sebebyet vemekted. Bu kapsamda şketlen gösteecekle fnansal pefomans, hem kend yaşam süele hem de ülke ekonoms açısından önem az etmekted. Bosa İstanbul da şlem göen teknoloj şketlenn TOPSIS yöntem le fnansal pefomanslaının analz edldğ bu çalışmada, yıllaı aasında pefomans açısından en başaılı şketle sıasıyla, ASELS, LINK, ARMDA, LINK, INDES ve DGATE şeklnde geçekleşmşt. Söz konusu sonuç, ASELS şketnn özellkle kamuya yönelk yatıım alanlaına ve ülkenn savunma sanaysne yönelk çalışmalada bulunması le açıklanabl. Öte yandan fnansal pefomans açısından lk sıada bulunan ASELS şketnn dğe teknoloj yatıımında bulunan şketlee de katkı vedğ bu anlamda özellkle faalyet kalılığını ve lkdtesn atıdığı da söylenebl. Çalışma sonucunda teknoloj yatıımlaının büyük ölçekl yatıımla olması nedenyle söz konusu pefomans sıalamasında şketlen lkdtelenn, fnansal yapı çesnde özellkle uzun vadel yatıımlaı fnanse edecek devamlı semaye büyüklüğünün ve kapaste gösteges olaak da duan valık yatıımlaının ön plana çıktığı sonucuna da ulaşılmıştı. Şketlen fnansal pefomanslaı le bosa getle aasında anlamlı b lşknn va olup olmadığının bellenmesne yönelk olaak geçekleştlen Speaman sıa koelasyonu sonucuna göe se, şketlen fnansal pefomanslaı le bosa getle aasında anlamlı b lşk tespt edlememşt. Bu duum özellkle Bosa İstanbul A.Ş. yatıımcılaının fnansal göstegele dkkate alaak yatıım yapmak yene gelen habelee dayalı olaak yatıımlaını şekllenddğ, bu duum da özellkle teknoloj sektöünde gelen habelee göe pozsyon almanın pyasa etknlğnden uzaklaşılmasına neden olduğu şeklnde youmlanabl. Yatıımcılaın hsse alımlaını geçekleştken gelen blgle yene fmalaın blanço ve 152

15 Muhasebe ve Fnansman Degs Temmuz/2017 gel tablolaından elde edlecek sonuçlaa göe kaa vemele hem bosayı etknlğe yaklaştıacak, hem de bosanın ka fısatlaından daha doğu ve sabetl şeklde yaalanılaak uzun vadel b yatıım altenatf şeklnde youmlanmasını sağlayacaktı. KAYNAKLAR Akkaya, G. Cenk (2004), Fnansal Rasyola Yadımıyla Havayollaı İşletmelenn Pefomansının Değelendlmes, Dokuz Eylül Ünvestes İktsad ve İda Blmle Fakültes Degs, Sayı: 19(1), ss Atmaca, Metn (2012), İMKB de İşlem Göen Spo Şketlenn TOPSIS Yöntem İle Fnansal Pefomans Değelendmes, İktsat, İşletme ve Fnans Degs, Sayı: 27(320), ss Bo, Jn - Hadong, L (2008), Reseach on Fnancal Ealy Wanng fo Lsted Companes- Based on TOPSIS Method, ( ). Demel, Ehan (2010), TOPSİS Çok Ktel Kaa Veme Sstem: Tükye dek Kamu Bankalaı Üzene B Uygulama, Gşmclk ve Kalkınma Degs, Sayı: 5(1), ss Feng, C-Mn - Wang, R-Tsu (2000), Pefomance Evaluaton Fo Alnes Includng The Consdeaton of Fnancal Ratos, Jounal of A Tanspot Managemant, Sayı: 6, pp Feng, C-Mn - Wang, R-Tsu (2001), Consdeng The Fnancal Ratos on The Pefomance Evaluaton of Hghway Industy, Tanspot Revews, Sayı: 21(4), pp Km, Gyuta - Jung, Suhee (2011), Explotng The Decson-Makng Tecnque to Exploe The Relatonshp Between The Fnancal Factos and The Stock Pefeence, ( ). Özgüven, Nhan (2011), Kz Dönemnde Küesel Peakendec Aktölen Pefomanslaının TOPSIS Yöntem İle Değelendlmes, Atatük Ünvestes İktsad ve İda Blmle Fakültes Degs, Sayı: 25(2), ss Tolak, Gökhan - Şevkl, Mehmet - Sanal, Mehmet - Zam, Selm (2011), AnalyzngBusness Competton By Usng Fuzzy TOPSIS Method: An Example Of Tuksh Domestc Alne Industy, Expet Systems wth Applcatons, Sayı: 38, ss TÜBİSAD,( 2014). 153

16 The Jounal of Accountng and Fnance July/2017 Uyguntük, Hasan Kokmaz, Tuhan (2012), Fnansal Pefomansın TOPSIS Çok Ktel Kaa Veme Yöntem İle Bellenmes: Ana Metal Sanay İşletmele Üzene B Uygulama, Eskşeh Osmangaz Ünvestes İİBF Degs, Sayı: 7(2), ss Wang, T-Chn - Hsu, J-Chen (2004), Evaluaton of The Busness Opeaton Pefomance of The Lstng Companes by Applyng TOPSIS Method, IEEE Intenatonal Confeence on Systems, Man and Cybenestcs, Sayı: 2, pp Wang, T-Chn - Chang, J-Fang - Anh, T-Ngoc - Chang, T-Sang (2010), Applyng TOPSIS Method to Evaluate The Busness Opeaton Pefomance of Vetnam Lstng Secutes Companes, Intenatonal Confeence on Computatonal Aspects of Socal Netwoks, IEEE Compute Socety, pp Yudakul, Mustafa - İç, Yusuf Tansel (2003), Tük Otomotv Fmalaının Pefomans Ölçümü ve Analzne Yönelk Topsıs Yöntemn Kullanan B Önek Çalışma, Gaz Ünvestes, Mühendslk ve Mmalık Fakültes Degs, Clt 18, No 1, ss Yükçü, Süleyman - Atağan, Gülşah (2010), TOPSIS Yöntemne Göe Pefomans Değeleme, Muhasebe ve Fnansman Degs, Sayı: 1(45), ss

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN: Vol: 3, Issue: 11, pp

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN: Vol: 3, Issue: 11, pp Intenatonal Jounal of Academc Value Studes (Javstudes) ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 11, pp. 39-54 www.javstudes.com Javstudes@gmal.com Dscplnes: Busness Admnstaton, Economy, Econometcs, Fnance, Labou

Detaylı

Maliyet Performansının Ölçümü İçin Göreli Etkinlik Analizi: BIST Çimento Sektöründe Veri Zarflama Analizi Uygulaması

Maliyet Performansının Ölçümü İçin Göreli Etkinlik Analizi: BIST Çimento Sektöründe Veri Zarflama Analizi Uygulaması The PDF veson of an unedted manuscpt has been pee evewed and accepted fo publcaton. Based upon the publcaton ules of the jounal, the manuscpt has been fomatted, but not fnalzed yet. Befoe fnal publcaton,

Detaylı

Bir Otomobil Fabrikasının Şanzuman Üretim Bölümü İçin Hücresel Üretim Sistemi Önerisi

Bir Otomobil Fabrikasının Şanzuman Üretim Bölümü İçin Hücresel Üretim Sistemi Önerisi Anadolu Ünvestes Sosyal Blmle Degs Anadolu Unvesty Jounal of Socal Scences B Otomobl Fabkasının Şanzuman Üetm Bölümü İçn Hücesel Üetm Sstem Önes A Cellula Manufactung System Poposal Fo the Geabox Poducton

Detaylı

Stokastik envanter model kullanılarak iş makinelerinin onarımında kullanılan kritik yedek parçalar için envanter yönetim sistemi oluşturulması

Stokastik envanter model kullanılarak iş makinelerinin onarımında kullanılan kritik yedek parçalar için envanter yönetim sistemi oluşturulması Stokastk envante model kullanılaak ş maknelenn onaımında kullanılan ktk yedek paçala çn envante yönetm sstem oluştuulması İlke Bçe 2 Jandama Genel Komutanlığı, Beştepe, Ankaa Nhat Kasap Sabancı Ünvestes,

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ İMALAT SANAYİ SEKTÖRLERİNİN PROMETHEE MULTIMOORA VE SMAA-2 YÖNTEMLERİYLE SIRALANMASI

TÜRKİYE DEKİ İMALAT SANAYİ SEKTÖRLERİNİN PROMETHEE MULTIMOORA VE SMAA-2 YÖNTEMLERİYLE SIRALANMASI Endüst Mühendslğ Degs Clt: 27 Sayı: 2 Sayfa: (28-44) Makale Tükye dek İmalat Sanay Sektölenn Pomethee Multmooa ve Smaa-2 Yöntemleyle Sıalanması TÜRKİYE DEKİ İMALAT SANAYİ SEKTÖRLERİNİN PROMETHEE MULTIMOORA

Detaylı

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORUN SAYISAL İŞARET İŞLEMCİ TABANLI KONUM DENETİMİ

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORUN SAYISAL İŞARET İŞLEMCİ TABANLI KONUM DENETİMİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 1 : 37-41

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 36 Nisan 2013

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 36 Nisan 2013 Dumlupına Ünvestes Sosyal Blmle Degs Sayı 36 Nsan 23 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TÜRKİYE DE GIDA İMALATI YAPAN FİRMALARIN ETKİNLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ Selahattn YAVUZ Yd.Doç.D., Ezncan Ünvestes İktsad ve İda

Detaylı

SİLİNDİRİK DEPOLARININ SİSMİK YALITIM YÖNTEMİYLE DEPREMDEN KORUNMASI. Gökhan YAZICI 1,.Feridun ÇILI 2

SİLİNDİRİK DEPOLARININ SİSMİK YALITIM YÖNTEMİYLE DEPREMDEN KORUNMASI. Gökhan YAZICI 1,.Feridun ÇILI 2 SİLİNDİRİK DEPOLARININ SİSMİK YALITIM YÖNTEMİYLE DEPREMDEN KORUNMASI Gökhan YAZICI 1,.Fedun ÇILI 2 Öz: Bu çalışmada, sıvı deposuna gelen yanal depem kuvvetlen azaltmak amacıyla ssmk yalıtım teknğ kullanılmıştı.

Detaylı

Nesrin ALPTEKĐN 1, Emel ŞIKLAR 2

Nesrin ALPTEKĐN 1, Emel ŞIKLAR 2 Tük Hsse Seed Emekllk Yatıım Folaıı Çok Ktel Pefomas Değeledmes: Topsıs Metodu N.Alptek, E.Şıkla Tük Hsse Seed Emekllk Yatıım Folaıı Çok Ktel Pefomas Değeledmes: Topsıs Metodu Nes ALPTEKĐN 1, Emel ŞIKLAR

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20 225 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ

Detaylı

2.9.1 Parametrik Denklemler Yansıma katsayısı Γ genellikle sanal bir büyüklük olup Γ büyüklüğü ile θr faz açısından oluşur. (1) Yukarıdaki denklemde

2.9.1 Parametrik Denklemler Yansıma katsayısı Γ genellikle sanal bir büyüklük olup Γ büyüklüğü ile θr faz açısından oluşur. (1) Yukarıdaki denklemde .9. Smth Katı Blgsayala gelştlmeden önce letm hattı poblemlen çömek çn bçok abak gelştlmşt. Smth katı veya abağı gelştlen en yaygın patk hesaplama yöntemne sahp olup hala letm hatlılaının gafk olaak analnde

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Grubu 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-II 25.02.2015 Ankara. Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Grubu 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-II 25.02.2015 Ankara. Aysuhan OZANSOY FİZ10 FİZİK-II Ankaa Ünvestes Fen Fakültes Kmya Bölümü B-Gubu 014-015 Baha Yaıyılı Bölüm-II 5.0.015 Ankaa Aysuhan OZANSOY Bölüm : Elektk Alan 1. Elektk Alan. Elektk Alan Çzgle 3. Süekl Yük Dağılımlaı 4.

Detaylı

ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU 1 OCAK 31 ARALIK 216 HESAP DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU kamuya açıklanan

Detaylı

AB YE ÜYE ÜLKELERİN VE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSLARINA GÖRE VIKOR YÖNTEMİ İLE SIRALANMASI

AB YE ÜYE ÜLKELERİN VE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSLARINA GÖRE VIKOR YÖNTEMİ İLE SIRALANMASI İstabul Tcaet Üvestes Sosyal Blmle Degs Yıl: Sayı: Baha 0 / s.455-468 AB YE ÜYE ÜLKELERİN VE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSLARINA GÖRE VIKOR YÖNTEMİ İLE SIRALANMASI Üal H. ÖZDEN 6 ÖZET Çalışmada, AB ye

Detaylı

EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi(leri) yanlıştır?

EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi(leri) yanlıştır? EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015 Sou-1 Bieysel emeklilik sistemine ilişkin olaak aşağıdakileden hangisi(lei) yanlıştı? I. Bieysel emeklilik sistemindeki biikimle Sosyal Güvenlik Sistemine

Detaylı

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Araştırma Makaleler TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Dr., Dokuz Eylül Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü erhan.demrel@deu.edu.tr ÖZET Ekonomk faalyetlern

Detaylı

BĠST Sınai Endeksi nde Yer Alan ġirketlerin Finansal Performans Analizi

BĠST Sınai Endeksi nde Yer Alan ġirketlerin Finansal Performans Analizi A.Köse, D. Çekc BĠST Sına Endeks nde Ye Alan BĠST Sına Endeks nde Ye Alan ġketlen Fnansal Pefomans Analz Al KÖSE Doç. D. Mamaa Ünvestes,Bankacılık ve Sgotacılık Yüksekokulu, Aktüeya Bölümü, Öğetm Üyes

Detaylı

Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı, Erzurum. *

Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı, Erzurum. * Anadolu Taım Blm. Deg., 0,6:0-3 Anadolu J Ag c, 0,6:0-3 Aaştıma Reseach GE OTĐP ÇEVRE ETKĐLEŞĐMĐ Đ BELĐRLE MEĐ DE KULLA ILA PARAMETRĐK VE PARAMETRĐK OLMAYA KARARLILIK A ALĐĐ YÖ TEMLERĐ ARAI DAKĐ ĐLĐŞKĐ

Detaylı

Matris Konverter Uygulaması. Matrix Converter Application

Matris Konverter Uygulaması. Matrix Converter Application Polteknk Degs Jounal of Polytechnc Clt:11 Sayı: s.19-198, 008 Vol: 11 No: pp.19-198, 008 Mats Konvete Uygulaması İsmal COŞKUN, Al SAYGIN, Mah DURSUN ÖZET Mats konvetele anahtalama topolojsndek gelşmelee

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 4 Sayı: Ocak 04 ss. 9-9 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması

Detaylı

Sonlu Elemanlar Yöntemini Kullanarak Asenkron Motorun Hız-Moment Karakteristiğinin Elde Edilmesi

Sonlu Elemanlar Yöntemini Kullanarak Asenkron Motorun Hız-Moment Karakteristiğinin Elde Edilmesi Fıat Ünv. Fen ve üh. Bl. De. Scence and Eng. J. of Fıat Unv. 7 (4), 699-707, 005 7 (4), 699-707, 005 Sonlu Elemanla Yöntemn Kullanaak Aenkon otoun Hız-oment Kaaktetğnn Elde Edlme A. Gökhan YETGİN ve A.

Detaylı

Theoretical Investigation of Water-Gas Shift Reaction with Four Components Using Fick System

Theoretical Investigation of Water-Gas Shift Reaction with Four Components Using Fick System Süleyman emel Ünestes, Fen Blmle Ensttüsü egs, - (00),- Fck Sstemn Kullanaak öt Bleşenl Su-Gaz eğşm Reaksyonunun füzyon Katsayılaının eoksel İncelenmes MURA ÖZÜRK, İBRAHİM ÜÇGÜ, NURİ ÖZEK Süleyman emel

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemleri ile Tekstil Sektöründe Finansal Performans Ölçümü

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemleri ile Tekstil Sektöründe Finansal Performans Ölçümü Sosyal Blmler 8/1 (010) s 19516 SOSYAL BİLİMLER Yıl : 010 Clt :8 Sayı :1 Celal Bayar Ünverstes S.B.E. Bulanık Analtk Hyerarş Sürec ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemler le Tekstl Sektöründe

Detaylı

TEDARİKÇİ KRİTERLERİNİN VE TEDARİKÇİNİN SEÇİMİNDE BÜTÜNLEŞİK BULANIK TOPSIS - BULANIK VZA YAKLAŞIMI

TEDARİKÇİ KRİTERLERİNİN VE TEDARİKÇİNİN SEÇİMİNDE BÜTÜNLEŞİK BULANIK TOPSIS - BULANIK VZA YAKLAŞIMI TEDARİKÇİ KRİTERERİİ VE TEDARİKÇİİ SEÇİİDE BÜTÜEŞİK BAIK TOPSIS - BAIK VZA YAKAŞII Seyedhad ESAIA SHIRAZ Doktoa Tez Ekonomet Anablm Dalı Yd. Doç. D. Üman ŞEGÜ He Hakkı Saklıdı ATATÜRK ÜİVERSİTESİ SOSYA

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE BULANIK ORTAMDA ETKİNLİK ÖLÇÜMLERİ VE ÜNİVERSİTELERDE BİR UYGULAMA

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE BULANIK ORTAMDA ETKİNLİK ÖLÇÜMLERİ VE ÜNİVERSİTELERDE BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYAN DEİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİLER ENSTİTÜSÜ İŞLETE ANABİLİ DALI VERİ ZARFLAA ANALİZİ İLE BULANIK ORTADA ETKİNLİK ÖLÇÜLERİ VE ÜNİVERSİTELERDE BİR UYGULAA DOKTORA TEZİ KENAN OĞUZHAN ORUÇ Tez

Detaylı

Havayolu Yolcu Taşıma İşletmelerinin Finansal Etkinliklerinin Ölçümüne İlişkin Bir Araştırma

Havayolu Yolcu Taşıma İşletmelerinin Finansal Etkinliklerinin Ölçümüne İlişkin Bir Araştırma Ulslaaası Alaya İşletme Fakültes Degs Iteatoal Joal of Alaya Faclty of Bsess Yıl:23, C:5, S:2, s. 77-86 Yea:23, Vol:5, No:2, s. 77-86 Haayol Yolc Taşıma İşletmele Fasal Etklkle Ölçümüe İlşk B Aaştıma A

Detaylı

BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU

BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU Linee İmpuls-Momentum Denklemi Haeket halinde bulunan bi cismin hehangi bi andaki doğusal hızı, kütlesi m olsun. Eğe dt zaman aalığında cismin hızı değişiyosa,

Detaylı

UÇAK EYLEYİCİ ARIZASININ TESPİTİ, YALITIMI VE SİSTEMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

UÇAK EYLEYİCİ ARIZASININ TESPİTİ, YALITIMI VE SİSTEMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Uludağ Ünvestes Mühendslk-Mmalık Fakültes Degs Clt 15 Sayı 1 21 UÇAK EYEYİCİ AIZASII TESPİTİ YAITIMI VE SİSTEMİ YEİDE YAPIADIIMASI Eme KIYAK * Ayşe KAHVECİOĞU * Gülay İYİBAKAA * Özet: Uçak eyleyclende

Detaylı

1 Giriş. 2 Şirket Birleşme - Devralmaları ve Teorik Çerçeve SESSION 1

1 Giriş. 2 Şirket Birleşme - Devralmaları ve Teorik Çerçeve SESSION 1 SESSION 1 Fm Devlmlının Fmnın Sektö İçndek Pefomnsı Üzendek Etks: Bos İstnbul Uygulmsı The Influence of Acqustons on Fm s Pefomnce wthn Secto: An Applcton on Istnbul Stock Exchnge Assoc. Pof. D. İbhm Hll

Detaylı

İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) İŞL.103 Genel Muhasebe I 3 5 SRV.211 Statistics I 3 5 İKT.

İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) İŞL.103 Genel Muhasebe I 3 5 SRV.211 Statistics I 3 5 İKT. İŞLETME ve İŞLETME İknc Öğretm BÖLÜMLERİ n n İŞL.101 Davranış Blmler I İŞL.201 Genel İşletme İŞL.203 Introducton to Busness İŞL.103 Genel Muhasebe I SRV.211 Statstcs I İktsada Grş I İŞL.207 İŞL.209 Pazarlama

Detaylı

KURUMSAL FİRMALAR İÇİN BİR FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ

KURUMSAL FİRMALAR İÇİN BİR FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. Journal of thefaculty of Engneerngand Archtecture of Gaz Unversty Clt 30, No 1, 71-85, 2015 Vol 30, No 1, 71-85, 2015 KURUMSAL FİRMALAR İÇİN BİR FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 27,Sayı:4,2013 110 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE

Detaylı

Otomatik Depolama Sistemlerinde Kullanılan Mekik Kaldırma Mekanizmasının Analizi

Otomatik Depolama Sistemlerinde Kullanılan Mekik Kaldırma Mekanizmasının Analizi Uluslaaası Katılımlı 17. Makina Teoisi Sempozyumu, İzmi, 14-17 Hazian 21 Otomatik Depolama Sistemleinde Kullanılan Mekik Kaldıma Mekanizmasının Analizi S.Telli Çetin * A.E.Öcal O.Kopmaz Uludağ Ünivesitesi

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İKİ BOYUTTA ETKİLEŞEN TUZAKLANMIŞ AŞIRI SOĞUK BOZONLAR

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İKİ BOYUTTA ETKİLEŞEN TUZAKLANMIŞ AŞIRI SOĞUK BOZONLAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İKİ BOYUTTA ETKİLEŞEN TUZAKLANMIŞ AŞIRI SOĞUK BOZONLAR Al hsan MEŞE DOKTORA TEZİ FİZİK ANABİLİM DALI Danışman :. Pof. D. Eol OKAN. Pof.D. Zeha AKDENİZ EDİRNE

Detaylı

Türkiye de İstihdam-Büyüme İlişkisi Üzerine Bölgesel Hesaplanabilir Genel Denge Modeli Uygulaması

Türkiye de İstihdam-Büyüme İlişkisi Üzerine Bölgesel Hesaplanabilir Genel Denge Modeli Uygulaması Tükye de İsthdam-Büyüme İlşks Tükye de İsthdam-Büyüme İlşks Üzene Bölgesel Hesaplanabl Genel Denge Model Uygulaması Enç YELDAN *, Mehmet Emn ÖZSAN **, Kaml TAŞCI *** Ülkele aasında olduğu gb b ülkenn ç

Detaylı

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ M.Ensar YEŞİLYURT (*) Flz YEŞİLYURT (**) Özet: Özellkle uzak verlere sahp ver setlernn analz edlmesnde en küçük kareler tahmnclernn kullanılması sapmalı

Detaylı

SABİT MIKNATISLI SENKRON MOTORUN MOMENT DALGALANMALARININ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE OLUŞTURULAN AKI MODELİNİN KULLANILMASIYLA AZALTILMASI

SABİT MIKNATISLI SENKRON MOTORUN MOMENT DALGALANMALARININ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE OLUŞTURULAN AKI MODELİNİN KULLANILMASIYLA AZALTILMASI Ecyes Ünvestes Fen Blmle Ensttüsü Degs 5 (-) - (9) http://fbe.ecyes.edu.t/ ISSN -54 SABİT MIKNATISLI SENKRON MOTORUN MOMENT DALGALANMALARININ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE OLUŞTURULAN AKI MODELİNİN KULLANILMASIYLA

Detaylı

ÖLÇÜLMÜ AKUST K VE T TRE M VER LER ÜZER NDEK PARAZ TLER N AYIKLANMASI

ÖLÇÜLMÜ AKUST K VE T TRE M VER LER ÜZER NDEK PARAZ TLER N AYIKLANMASI ÖLÇÜLMÜ AKUST K VE T TRE M VER LER ÜZER NDEK PARAZ TLER N AYIKLANMASI Ohan ÇAKAR* ve Kenan Yüce ANLITÜRK** *Aa. Gö. Y.Müh..T.Ü. Makna Fakültes ** Doç.D..T.Ü. Makna Fakültes ÖZET Patkte ölçülen velen tümünde

Detaylı

KIZILCAHAMAM ĐZ TESTĐ ANALĐZĐ

KIZILCAHAMAM ĐZ TESTĐ ANALĐZĐ 75 KIZILCAHAMAM ĐZ TESTĐ ANALĐZĐ Sehat AKIN Tevfk KAYA Mahmut PARLAKTUNA ÖZET Kızılcahamam Jeotemal Sahası Ankaa ya 7 km uzaklıkta olup, jeotemal saha 994 yılından bu yana şletlmekte, jeotemal kaynakla

Detaylı

θ A **pozitif dönüş yönü

θ A **pozitif dönüş yönü ENT B Kuvvetn B Noktaa Göe oment o o d θ θ d.snθ o..snθ d. **poztf dönüş önü noktasına etk eden hehang b kuvvetnn noktasında medana geteceğ moment o ; ı tanımlaan e vektöü le kuvvet vektöünün vektöel çapımıdı.

Detaylı

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İLE ALÇAK GEÇİREN FİLTRE TASARIMI

BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İLE ALÇAK GEÇİREN FİLTRE TASARIMI BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İE AÇAK GEÇİREN FİTRE TASARIMI Adnan SAVUN 1 Tugut AAR Aif DOMA 3 1,,3 KOÜ Mühendislik Fakültesi, Elektonik ve abeleşme Müh. Bölümü 41100 Kocaeli 1 e-posta: adnansavun@hotmail.com

Detaylı

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERİN ETKİNLİK VE PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİLERİ: 2008 FİNANSAL KRİZ ÖRNEĞİ

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERİN ETKİNLİK VE PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİLERİ: 2008 FİNANSAL KRİZ ÖRNEĞİ Ekonometr ve İstatstk Sayı:11 2010 61 89 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERİN ETKİNLİK VE PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİLERİ: 2008

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER *

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER * AİBÜ Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Güz 2013, Clt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13:171-189 TÜKİYE DEKİ ÖZEL BANKALAIN FİNANSAL PEFOMANSLAININ KAŞILAŞTIILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ Fath ECE COMPAISON OF PIVATE BANKS FINANCIAL

Detaylı

Prof. Dr. Nevin Yörük - Yrd. Doç. Dr. S. Serdar Karaca Yrd. Doç. Dr. Mahmut Hekim - Öğr. Grv. İsmail Tuna

Prof. Dr. Nevin Yörük - Yrd. Doç. Dr. S. Serdar Karaca Yrd. Doç. Dr. Mahmut Hekim - Öğr. Grv. İsmail Tuna Anadolu Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversty Journal of Socal Scences Sermaye Yapısını Etkleyen Faktörler ve Fnansal Oranlar le Hsse Getrs Arasındak İlşknn ANFIS Yöntem le İncelenmes: İMKB de

Detaylı

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Murat ATAN - Araş. Gör. Gaye KARPAT ÇATALBAŞ 2 ÖZET Bu çalışma, Türk bankacılık sstem çnde faalyet gösteren tcar bankaların

Detaylı

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2011 30.09.2011 dönemne

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ Burak KARAHAN Burak PEKEL Neşet BEDİR Cavt CAN Kırıkkale -2014-

Detaylı

SÜREKLİ PARAMETRELİ GENETİK ALGORİTMA YARDIMI İLE GENİŞ BANTLI VE ÇOK KATMANLI RADAR SOĞURUCU MALZEME TASARIMI

SÜREKLİ PARAMETRELİ GENETİK ALGORİTMA YARDIMI İLE GENİŞ BANTLI VE ÇOK KATMANLI RADAR SOĞURUCU MALZEME TASARIMI HAVACILIK VE UAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 005 CİLT SAYI (7-75) Süekl Paaetel Genetk Algota Yadıı İle Genş Bantlı ve Çok Katanlı Rada Soğuucu Malzee Tasaıı SÜREKLİ PARAMETRELİ GENETİK ALGORİTMA YARDIMI

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and atural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 9, -4, 0 Research Artcle / Araştırma Makales FUZZY TOPSIS METHODS I GROUP DECISIO MAKIG AD A APPLICATIO FOR BAK BRACH LOCATIO

Detaylı

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 Yılı. Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 Yılı. Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi Batman Ünivesitesi Beden Eğitimi ve Spo Yüksekokulu 2014 Yılı Özet: Özel Yetenek Sınavı Sonuçlaının Değelendiilmesi Mehmet Emin YILDIZ 1* Buak GÜRER 2 Ubeyde GÜLNAR 1 1 Batman Ünivesitesi Beden Eğitimi

Detaylı

BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖREN SİGORTA VE BES ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSININ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ 1 2

BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖREN SİGORTA VE BES ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSININ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ 1 2 BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖREN VE BES ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSININ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ 1 2 DOI NO: 10.5578/eas.26489 ÖZ Veysel KULA 3,Tuğrul KANDEMİR 4, Ender BAYKUT 5

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

BEL RL ZAMAN PER YOTLU ÇOK ROTALI DÖNGÜSEL SEFERLER YAPAN ARAÇLARDAN KURULU Ç LOJ ST K S STEM NE L K N MATEMAT KSEL MODEL ÖNER S

BEL RL ZAMAN PER YOTLU ÇOK ROTALI DÖNGÜSEL SEFERLER YAPAN ARAÇLARDAN KURULU Ç LOJ ST K S STEM NE L K N MATEMAT KSEL MODEL ÖNER S BEL RL ZAMAN PER YOTLU ÇOK ROTALI DÖNGÜSEL SEFERLER YAPAN ARAÇLARDAN KURULU Ç LOJ ST K S STEM NE L K N MATEMAT KSEL MODEL ÖNER S Hüseyn Selçuk KILIÇ M. Bülent DURMU O LU Muat BASKAK Mamaa Ünestes stanbul

Detaylı

Doç. Dr. Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi, **

Doç. Dr. Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi, ** Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergs The Journal of Internatonal Socal Research Clt: 9 Sayı: 44 Volume: 9 Issue: 44 Hazran 2016 June 2016 www.sosyalarastrmalar.com Issn: 1307-9581 GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

MATLAB GUI TABANLI ELEKTROMIKNATIS DEVRE TASARIMI VE ANALİZİ

MATLAB GUI TABANLI ELEKTROMIKNATIS DEVRE TASARIMI VE ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 005 : 11 : 1 : 13-19

Detaylı

YX = b X +b X +b X X. YX = b X +b X X +b X. katsayıları elde edilir. İlk olarak denklem1 ve denklem2 yi ele alalım ve b

YX = b X +b X +b X X. YX = b X +b X X +b X. katsayıları elde edilir. İlk olarak denklem1 ve denklem2 yi ele alalım ve b Kadelen Bisküvi şiketinin on şehideki eklam statejisi Radyo-TV ve Gazete eklamı olaak iki şekilde geçekleşmişti. Bu şehiledeki satış, Radyo-TV ve Gazete eklam veilei izleyen tabloda veilmişti. Şehi No

Detaylı

Anahtar Kelimeler Oran Analizi, Finansal Performans, Borsa İstanbul Teknoloji Endeksi (XUTEK)

Anahtar Kelimeler Oran Analizi, Finansal Performans, Borsa İstanbul Teknoloji Endeksi (XUTEK) Borsa İstanbul Teknoloji Endeksinde Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi (Evaluating the Financial Performances of the Enterprises Operating in Istanbul Stock Exchange

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı

PI kontrolcü tabanlı yeni bir kontrol yapısının yükseltici DA-DA çevirici için tasarımı

PI kontrolcü tabanlı yeni bir kontrol yapısının yükseltici DA-DA çevirici için tasarımı SAÜ Fen Bl De 20. Clt, 3. Sayı, s. 597-603, 2016 kontolcü tabanlı yen b kontol yapısının yükseltc DA-DA çevc çn tasaımı Fauk Yalçın * ÖZ 13.07.2016 Gelş/Receved, 25.08.2016 Kabul/Accepted do: 10.16984/saufenblde.47764

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

Günlük Bülten. 12 Nisan 2013. Cari işlemler dengesi, Şubat ayında 5.1 milyar dolar açık verdi

Günlük Bülten. 12 Nisan 2013. Cari işlemler dengesi, Şubat ayında 5.1 milyar dolar açık verdi XU100 USD/ TRY (S ağ taaf ) 12 Nisan 2013 Cuma Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 100 84,102.6 Piyasa Değei-TÜM ($m) 331,424.6 Halka Açık Piyasa Değei-TÜM ($m) 94,736.2 Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,712.73

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) DOI: 10.17123/atad.vol25ss195016 Borsa İstanbul da İşlem

Detaylı

KARIŞIK MODELLİ U-TİPİ MONTAJ HATLARINDA HAT DENGELEME VE MODEL SIRALAMA PROBLEMLERİ İÇİN YENİ BİR SEZGİSEL YAKLAŞIM

KARIŞIK MODELLİ U-TİPİ MONTAJ HATLARINDA HAT DENGELEME VE MODEL SIRALAMA PROBLEMLERİ İÇİN YENİ BİR SEZGİSEL YAKLAŞIM Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. De. J. Fac. Eng. Ach. Gazi Univ. Cilt 22, No 2, 277-286, 2007 Vol 22, No 2, 277-286, 2007 KARIŞIK MODELLİ U-TİPİ MONTAJ HATLARINDA HAT DENGELEME VE MODEL SIRALAMA PROBLEMLERİ

Detaylı

Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama

Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama Anadolu Ünverses Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversy Journal of Socal Scences Kar Payı Polkası ve Yaşam Döngüsü Teors: İMKB İmalat Sektöründe Amprk Br Uygulama Dvdend Payout Polcy and Lfe Cycle Theory:

Detaylı

En Küçük Kareler Ve Toplam En Küçük Kareler Yöntemleri İle Deformasyon Analizi

En Küçük Kareler Ve Toplam En Küçük Kareler Yöntemleri İle Deformasyon Analizi En Küçük Kaele Ve oplam En Küçük Kaele Yöntemlei İle Defomasyon nalizi Mustafa CR,evfik YN, Ohan KYILMZ Özet u çalışmada, oplam En Küçük Kaele (EKK) yönteminin defomasyon analizinde uygulanması, elde edilen

Detaylı

SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ

SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ Bi kuyuk sistemi; hizmet veen bi veya biden fazla sevise sahipti. Sisteme gelen müşteile tüm sevislei dolu bulusa, sevisin önündeki kuyuğa

Detaylı

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 3 Sayı: 4 Ekm 03 ss. 449-459 Çok Krterl Karar Verme Teknkleryle Lostk Frmalarında Performans Ölçümü Performance Measurement of Logstcs Frms wth Mult-Crtera

Detaylı

Öğrenci No: Ürünler Masa Sandalye Kitaplık İşçilik süresi (saat/adet) Talep miktarı (adet)

Öğrenci No: Ürünler Masa Sandalye Kitaplık İşçilik süresi (saat/adet) Talep miktarı (adet) Oman Endüsti Mühendisliği ölümü TESİS PLNLM asınav 14.11.2016 15:00 Öğenci No: İmza dı Soyadı: SORU 1. ltenatif işletme büyüklükleinin optimum kapasiteye göe aşıı veya eksik olmasının işletme açısından

Detaylı

Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Yumuşak Polietilen Bir Silindirik Borunun Gerilme Analizi

Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Yumuşak Polietilen Bir Silindirik Borunun Gerilme Analizi Uludag.Üniv.Zi.Fak.Deg., 25) 19: 23-36 Sonlu Elemanla Yöntemiyle Yumuşak Polietilen Bi Silindiik Bounun Geilme Analizi Muhaem ZEYTİNOĞLU * ÖZET Taım, anayii ve konut ektöünde kullanılan, ıvı ve gaz iletim

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ DoçDr Nur ÖMÜRBEK Süleyman Demrel Ünverstes, İİBF, İşletme Bölümü Nazlı DEMİRCİ Süleyman Demrel Ünverstes, SBE, İşletme ABD, YL Pınar AKALİN

Detaylı

YENİ BİR BORÇ ÖDEME MODELİ A NEW LOAN AMORTIZATION MODEL

YENİ BİR BORÇ ÖDEME MODELİ A NEW LOAN AMORTIZATION MODEL Süleyma Demel Üvestes Sosyal Blmle Esttüsü DegsYıl: 203/, Sayı:7 Joal of Süleyma Demel Uvesty Isttte of Socal ScecesYea: 203/, Nme:7 YENİ Bİ BOÇ ÖDEME MODELİ ÖZET Allah EOĞLU Bakala taafıa e çok kllaıla

Detaylı

KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı: 2, 2011 151 KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Nhan ÖZGÜVEN (*) Özet: Perakendeclk

Detaylı

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama 346 Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarkç seçm: elektronk sektöründe br uygulama Murat ARIKAN 1, Berat GÖKBEK 1 1 Endüstr Mühendslğ Bölümü, Mühendslk Fakültes, Gaz Ünverstes, Maltepe-Ankara

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 195

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 195 C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 13, Sayı 1, 2012 195 TÜRKİYE DE TİCARİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE REKABET DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ (2002-2009) Abdulvahap ÖZCAN * Özet Türkye nn yaşadığı 2000 ve 2001 krzler

Detaylı

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46 2005 Gaz Ünverstes Endüstryel Sanatlar Eğtm Fakültes Dergs Sayı:16, s31-46 ÖZET BANKALARDA MALİ BAŞARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİ LOJİSTİK REGRESYON VE YAPAY SİNİR AĞI KARŞILAŞTIRMASI 31 Yasemn KESKİN BENLİ 1

Detaylı

31/12/2004 tarihli Bilanço ( YTL) Varlıklar (+) 1,162,813.- Borçlar (-) -2,913.- Gelirler Toplamı 108,393.-. Giderler Toplamı -39,305.-.

31/12/2004 tarihli Bilanço ( YTL) Varlıklar (+) 1,162,813.- Borçlar (-) -2,913.- Gelirler Toplamı 108,393.-. Giderler Toplamı -39,305.-. 01/01/2004 31/12/2004 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek.

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek. 3. EŞPOTNSİYEL VE ELEKTRİK LN ÇİZGİLERİ MÇ i çift elektot taafından oluştuulan elektik alan ve eş potansiyel çizgileini gömek. RÇLR Güç kaynağı Galvanomete Elektot (iki adet) Pob (iki adet) İletken sıvı

Detaylı

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Meltem KARAATLI * Yrd. Doç. Dr. Gonca DAVRAS ** ÖZ Otel şletmelernde,

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ11 FİZİK Ankaa Üniesitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankaa Aysuhan OZANSOY Bölüm-III : Doğusal (Bi boyutta) Haeket 1. Ye değiştime e Haeketin Tanımı 1.1. 1 Mekanik Nedi? 1.. Refeans çeçeesi, Konum, Ye

Detaylı

Düşük sıcaklıklı jeotermal rezervuarlar için boyutsuz rezervuar modelleri

Düşük sıcaklıklı jeotermal rezervuarlar için boyutsuz rezervuar modelleri tüdegs/d mühendslk Clt:4, Sayı:3, 17-118 Hazan 25 Düşük sıcaklıklı jeotemal ezevuala çn boyutsuz ezevua modelle Hülya SARAK *, Abduahman SATMAN, Mustafa ONUR İTÜ Maden Fakültes, Petol ve Doğal Gaz Mühendslğ

Detaylı

UZAY VEKTÖR KONTROL ALGORİTMASI KULLANAN MATRİS ÇEVİRİCİDEN BESLENEN ASENKRON MOTORUN V/F KONTROLÜ

UZAY VEKTÖR KONTROL ALGORİTMASI KULLANAN MATRİS ÇEVİRİCİDEN BESLENEN ASENKRON MOTORUN V/F KONTROLÜ UZAY VEKTÖR KONTROL ALGORİTMASI KULLANAN MATRİS ÇEVİRİCİDEN BESLENEN ASENKRON MOTORUN V/F KONTROLÜ Ebubek ERDEM 1 Yetkn TATAR 2 Sedat SÜNTER 3 1,2 Fıat Ünvestes Mühendslk Fakültes Blgsaya Bölümü, Elazığ.

Detaylı

ARAÇ YOL YÜKLERİNİN DIŞ DİKİZ AYNAYA ETKİLERİ VE DIŞ DİKİZ AYNA TİTREŞİM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

ARAÇ YOL YÜKLERİNİN DIŞ DİKİZ AYNAYA ETKİLERİ VE DIŞ DİKİZ AYNA TİTREŞİM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ OTEKON 4 7 Otomotiv Teknolojilei Kongesi 6 7 Mayıs 04, BURSA ARAÇ YOL YÜKLERİNİN DIŞ DİKİZ AYNAYA ETKİLERİ VE DIŞ DİKİZ AYNA TİTREŞİM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ Basi ÇALIŞKAN *, İan KAMAŞ *, Tane KARSLIOĞLU

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş. Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2012-30.09.2012 dönemne

Detaylı

Bölüm 6: Dairesel Hareket

Bölüm 6: Dairesel Hareket Bölüm 6: Daiesel Haeket Kaama Soulaı 1- Bi cismin süati değişmiyo ise hızındaki değişmeden bahsedilebili mi? - Hızı değişen bi cismin süati değişi mi? 3- Düzgün daiesel haekette cismin hızı değişi mi?

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. YAPI ARAŞTIRMASI VE DOKÜMANTASYON Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5 Ön Koşullar : Önerlen Dersler

Detaylı

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = mm T = 70 C = 2. SAE 10 için

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = mm T = 70 C = 2. SAE 10 için ÖRNEK mm çapında, mm uzunluğundaki bi kaymalı yatakta, muylu 9 d/dk hızla dönmekte ve kn bi adyal yükle zolanmaktadı. Radyal boşluğu. mm alaak SAE,, ve yağlaı için güç kayıplaını hesaplayınız. Çalışma

Detaylı

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 9, Sayı 19, 2013 Int. Journal of Management Economics and Business, Vol. 9, No.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 9, Sayı 19, 2013 Int. Journal of Management Economics and Business, Vol. 9, No. Uluslaaası Yönetim İktisat ve İşletme Degisi, Cilt 9, Sayı 19, 2013 Int. Jounal of Management Economics and Business, Vol. 9, No. 19, 2013 ELECTRE YÖNTEMİYLE TEKSTİL SEKTÖRÜNDE OPTİMAL KURULUŞ YERİ SEÇİMİ:

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü DergsYıl: 2013/1, Sayı:17 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal ScencesYear: 2013/1, Number:17 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ,

Detaylı

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY Dumlupınar Ünverstes Sosyal Blmler Dergs / Dumlupınar Unversty Journal of Socal Scences İNOVASYON PERFORMANSI DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE AHS VE GİA BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIMI: SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Detaylı