11-12 KASIM TÜ MAÇKA KAMPÜSÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "11-12 KASIM TÜ MAÇKA KAMPÜSÜ"

Transkript

1 11-12 KASIM TÜ MAÇKA KAMPÜSÜ

2

3

4 Ç NDEK LER Hep Birlikte, Bir Kez Daha Aile çi fiiddete Son! 1 Konferans Hakk nda Genel Bilgiler 2 Program Ak fl 4 Konuflmac lar ve Sunumlar 12 Atölye Çal flmalar 61 Teflekkür 64

5

6 HEP B RL KTE, B R KEZ DAHA A LE Ç fi DDETE SON! Aile içi fliddet tüm dünyada ve ülkemizde var olan bir sorundur. Aile içi fliddet en genel tan m yla temel bir insan haklar ihlalidir. Birçok kad n ve erkek halen, aile içi fliddetin kabullenilebilir oldu una inanmaktad r. Anketlere göre, Türk kad nlar n n %39 u ve yafllar 15 ile 19 aras nda de iflen genç k zlar n %63 ü, kad n n efli taraf ndan dövülmesinin baz durumlarda hofl görülebilir oldu unu düflünmektedir. Aile içi fliddetle mücadele için, Türkiye de son 20 y ld r STK lar ve 5-10 y ld r da özel sektör firmalar ve hükümet organlar birçok giriflimlerde bulunmaktad r y l, töre cinayetleriyle ilgili Türk Ceza Yasas nda yasalarda önemli de iflikliklere sahne oldu. Aile içi fliddet bir boyutuyla yerel yönetimlerin gündemine girdi ve Belediyeler Kanunu nda yap lan de ifliklikle, nüfusu 50 binin üzerindeki yerel yönetimlere S nma Evi açma zorunlulu u getirildi. Geçti imiz y l iki büyük kampanya bu toplumsal sorunla mücadele etmek üzere hayata geçirildi: Bunlardan biri Hürriyet gazetesinin, CNN Türk, Ça dafl E itim Vakf ve stanbul Valili i iflbirli i ile bafllatt Aile çi fiiddete Son! adl kampanya. Di eri ise, BM Nüfus Fonu nun Kad n n Statüsü Genel Müdürlü ü vas tas yla, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti iflbirli i ile bafllatt Kad na Karfl fiiddete Son! kampanyas 1 fiimdi, bu iki kampanyan n taraflar ; sivil toplum örgütleri, kamu kuruluflu temsilcileri, yerel yönetim, özel sektör temsilcileri ve akademisyenlerin kat l m yla, dünyadan ve Türkiye den deneyimlerin aktar laca, Aile çi fiiddete Son! Konferans 2005 Dünyadan Örnekler bafll kl bu uluslararas konferans düzenliyor. Konferans n amac, aile içi fliddet konusunda Türkiye de önleyici ve koruyucu politikalar n ve programlar n oluflturulmas ve gelifltirilmesi için yurtd fl ndan ve yurtiçinden ön plana ç km fl örneklerin paylafl lmas arac l ile STK lar n, özel sektörün, kamu kurulufllar n n ve siyasilerin duyarl l klar n n art r lmas ve harekete geçmelerinin sa lanmas. Hürriyet, BM Nüfus Fonu, CNN Türk ve Ça dafl E itim Vakf evsahipli inde ve stanbul Valili i nin iflbirli i ve deste iyle düzenledi imiz Aile çi fiiddete Son! Konferans 2005 Dünyadan Örnekler adl uluslararas konferansta, hep birlikte ve bir kez daha Aile çi fiiddete Son! diyebilmek dile iyle, hoflgeldiniz. Vuslat Do an Sabanc Hürriyet cra Kurulu Baflkan Anne-Birgitte Albrectsen BM Nüfus Fonu Türkiye Temsilcisi

7 KONFERANS HAKKINDA GENEL BILGILER YER: KONGRE VAD S Konferans Kas m 2005 tarihlerinde stanbul Teknik Üniversitesi Maçka Kampüsü nde yer almaktad r. LET fi M NUMARASI KON KONUfiMACI & SUNUMCULARA YÖNEL K TAL MATLAR Konuflmac lar n sunumlar ndan önce sunumlar n yapacaklar salona gelerek sunumlar n prova etmeleri gerekmektedir. CD ile getirilmesi gereken sunum salondaki bilgisayara yüklenmelidir. - Konuflmac lar/sunumcular provalar n ö leden sonra oturumlar için sabahtan veya sabah oturumlar için bir gün önce ö leden sonra yapmal d r. - Konuflmac lar, sunumlar n n bulundu u CD yi teslim etmek için görsel-iflitsel ekipman teknisyeni ile bir araya gelmeli ve CD nin yüklenmesini beklemeli ve ard ndan sunumda bir sorun olmad ndan emin olmak için sunumu dikkatlice gözden geçirmelidir. - Oturum baflkan yla bir araya gelmek ve görsel-iflitsel ekipman tan mak için lütfen sunumunuzdan 15 dakika önce sunumun yap laca odada olunuz. Programdaki zaman çizelgelerine lütfen uyunuz.

8 POSTER SUNUMLARI Posterler 11 Kas m 2005 tarihinde 07:30-08:30 saatleri aras nda as lacakt r. Posterler Ana Toplant Salonu fuayesinde sergilenecektir. Posterleri sergileyen kiflilerin, molalar s ras nda sergi alan nda bulunmalar n tavsiye ederiz. TOPLANTI SALONLARI & OF SLER Toplant lar n yap laca salonlar: Mustafa Kemal Anfisi (eski G anfisi) Sosyal Tesisler Konferans Salonu Sosyal Tesisler Ayaza a Salonu KAYIT / AKRED TASYON / YAKA KARTLARI 3 Konferans n yap laca TÜ Maçka Kampüsü Mustafa Kemal Anfisi fuayesinde kaydolduktan sonra, konferans için gerekli tüm materyalin bulundu u konferans çantan z alacaks n z. Tüm kat l mc lardan oturumlara girerken yaka kartlar n takmalar n rica ederiz. S MULTANE TERCÜME Konferans s ras nda ngilizce- Türkçe ve Türkçe- ngilizce simültane tercüme hizmeti sa lanacakt r. Lütfen tercüme için gerekli kulakl klar n ancak resmi bir kimli in ibraz karfl l nda verilebilece ini unutmay n z. Salonu terk ederken kulakl n z iade etmenizi ve kimli inizi alman z rica ediyoruz.

9 PROGRAM 11 Kas m Cuma 09:00-09:30 Kay t - Yer: Mustafa Kemal Anfisi 09:30-10:30 Aç l fl Konuflmalar - Yer: Mustafa Kemal Anfisi Vuslat Do an Sabanc - Hürriyet cra Kurulu Baflkan Safiye Ça ar - BM Nüfus Fonu Enformasyon, Medya ve Kaynak Oluflturma Birimi Direktörü Gülseven Yafler - Ça dafl E itim Vakf Baflkan Ana Konuflmac : Yak n Ertürk - BM nsan Haklar Komisyonu Kad na Karfl fiiddet Özel Raportörü 4 10:30-10:45 Kahve aras 10:45-12:45 1. Oturum (Kamu Fark ndal k Kampanyalar ) Yer: Mustafa Kemal Anfisi Toplumsal Cinsiyet Aç s ndan Türk Ceza Kanunu Reformu Kampanyas P nar lkkaracan - Kad n n nsan Haklar - Yeni Çözümler Vakf Kurucusu ( stanbul) Aile çi fiiddet Ma duru Kad n ve Çocuklar çin Korunma ve Adalet: Avusturya Modeli Tamar Ç tak - Viyana Müdahale Merkezi, Sosyal Dan flman (Avusturya) S f r Hoflgörü Hay rseverlik Vakf Kampanyalar Ann Hamilton - S f r Hoflgörü Hay rseverlik Vakf Yöneticisi ( ngiltere) Aile çi fiiddeti Önlemek çin Erkekleri ve Erkek Çocuklar E itmek Dr. Michael Kaufman - Beyaz Kurdele Kampanyas Kurucusu (Kanada) Küresel Kad na Karfl fiiddete Son Kampanyas William C. Jones - Uluslararas Af Örgütü Ege Koordinatörü (ABD) 12:45-14:00 Ö LE YEME - Yer: Sosyal Tesisler Konferans Salonu

10 14:00-17:00 2. Oturum (fiiddet Ma durlar çin Koruma ve Güçlendirme Amaçl Hizmet Sunumu) 1. Paralel Oturum - Yer: Sosyal Tesisler Konferans Salonu Kad n Dayan flma Vakf Faaliyetleri Gülsen Ülker Al - Kad n Dayan flma Vakf Baflkan (Ankara) Namus Kisvesi Alt nda fllenen Cinayetler Nebahat Akkoç - Diyarbak r Kad n Merkezi Kurucusu (Diyarbak r) Yöre Kad nlar na Sosyal, Ekonomik ve E itim Deste i Fatma Keskin - Do ubayaz t Kad n Kooperatifi Baflkan (Do ubayaz t) 15:30-15:45 Kahve aras Sessiz Tan klar Sergisi: Aile çi fiiddet Konusunda Kamu Bilincini Yükseltmek György Tóth - NANE Kad n Haklar Derne i Gönüllüsü (Macaristan) fiiddet Ma durlar na ve fiiddet Sorunu Olan Çiftlere Destek Nadya Zlatkova-Rocha - Animus Derne i Vakf dari Direktörü (Bulgaristan) Hollanda da Göçmen Kad nlara Karfl fiiddet: Ortak Bir Sorun, Farkl laflt r lm fl Bir Çözüm Marianne Cense - TransAct, Proje Koordinatörü (Hollanda) 5 2. Paralel Oturum - Yer: Mustafa Kemal Anfisi Daya a Karfl Kad n Dayan flmas Gülsun Kanat - Mor Çat Gönüllüsü ( stanbul) 'Gün fl 'na Ç kan Kad n Projeleri H. Gül De irmenci - Ege Kad n Dayan flma Vakf Yönetim Kurulu Baflkan ( zmir) Kent Yoksullar Kad nlar çin Kente Uyum Projeleri nci Beflp nar - Kad köy Belediyesi Baflkan Yard mc s ( stanbul) 15:30-15:45 Kahve aras fiiddetten Uzak: Avrupa da Bir Kad n S na n n Kurulmas ve Yönetilmesi çin Ana Hatlar (DAPHNE Projesi) Rosa Logar - WAVE (fiiddete Karfl Kad nlar A ) Kurucusu (Avusturya) Women s Forum ( sveç)

11 Otuz Y l n Ard ndan: Hizmet Sunumundaki Baflar lar ve Zorluklar Samantha Brown - Women's Aid Yay nlar ve Yeni Medya Araçlar Müdürü ( ngiltere) 17:00-17:15 Kahve aras 17:15-18:30 3. Oturum (Aile çi fiiddet ile Mücadelede Özel Sektörün Rolü) Yer: Mustafa Kemal Anfisi Aile çi fiiddete Son! Kampanyas Temuçin Tüzecan - Hürriyet Kurumsal letiflim Koordinatörü (Türkiye) Aile çi fiiddete Karfl Küresel Bir Kampanya Beth Gardner - The Body Shop International A.O. D fl Pazarlama Müdürü, Avrupa, Orta Do u ve Afrika Bölgesi ( ngiltere) Aile çi fiiddet ve flyerinde Bilinç Yükseltme Programlar Dennis Butler - Liz Claiborne, Inc. Aile çi fiiddet, Eflitlik, Etik Sorumlusu (ABD) 12 Kas m Cumartesi 6 09:00-12:00 4. Oturum (Aile çi fiiddet ile Mücadelede Devletin Faaliyetleri) Yer: Mustafa Kemal Anfisi Nimet Çubukçu - Kad n ve Aileden Sorumlu Devlet Bakan (Türkiye) Barones Patricia Scotland QC - Devlet Bakan ( ngiltere) Konuyla ilgili bakan ( spanya) Konuyla ilgili bakan ( sveç) Almanya da Aile çi fiiddete Karfl 30 Y ll k Mücadele Verena Lappe - Hamburg Parlamentosu Baflkan Yard mc s, Yefliller Partisi Milletvekili, Kad n Konular Sözcüsü (Almanya) 12:00-13:30 Ö LE YEME 13:30-15:30 5. Oturum (E itim Çal flmalar ) - Yer: Mustafa Kemal Anfisi Kad n n nsan Haklar E itim Program (K HEP) Liz Erçevik Amado - Kad n n nsan Haklar -Yeni Çözümler Vakf Yay n Koordinatörü, Program Yöneticisi ( stanbul) Hollanda Devlet Politikalar nda Aile çi fiiddete Dair Son Geliflmeler Sezai Aydo an - TransAct Politika Dan flman (Hollanda)

12 Çocuklar Koruma Sisteminde Babalar Önemli midir? Neil Blacklock - Aile çi fiiddete Müdahale Projesi (DVIP) Geliflim Müdürü ( ngiltere) Erkekler Kad nlara Uygulad klar fiiddete Son Vermeyi Ö reniyor Monica Wilson - CHANGE Direktörü ( skoçya) Gönüllüleri; Avukat, Psikolog, Polis, Yarg ç ve Sosyal Yard m Uzman Olan Aile çi fiiddet A Petra Vitousova - Bily Kruh Bezpeci Derne i Baflkan (Çek Cumhuriyeti) 15:30-15:45 Kahve aras 15:45-17:30 Paralel Atölye Çal flmalar ATÖLYE ÇALIfiMASI 1 - Yer: Sosyal Tesisler Konferans Salonu Beyaz Kurdele Kampanyas : Erkeklere Yönelik Stratejiler Konuflmac : Dr. Michael Kaufman - Beyaz Kurdele Kampanyas Kurucusu ATÖLYE ÇALIfiMASI 2 - Yer: Sosyal Tesisler Ayaza a Salonu Zincirin Eksik Halkas : Erkek Olarak Sorunlarla Bafl Etmek Konuflmac : Sezai Aydo an, M.A. - TransAct Politika Dan flman 7 17:30-17:45 Kahve aras 17:45-19:30 ATÖLYE ÇALIfiMASI 3 - Yer: Sosyal Tesisler Konferans Salonu Yasay Uygulamak: 4320 ve Avusturya Örne i Konuflmac : Tamar Ç tak - Viyana Müdahale Merkezi, Sosyal Dan flman Notlar: Sunumlar n süresi 20 dakikad r. Her oturumun bir oturum yöneticisi bulunacakt r. Her oturumun sonunda soru-cevap bölümü olacakt r.

13 EV SAH PLER HÜRR YET May s 1948 de okuyucusuyla buluflan Hürriyet, o günden bugüne, tam elli yedi y ld r ilk günkü heyecan n yitirmeden, her sabah yeni bir gün bafllar ve rotatifler döner gerçe iyle kurumsallaflm fl, Türkiye nin en çok okunan gazetesi, çok sesli bir toplumun aynas oldu. 8 Bugün, dünyan n dört bir yan nda Türkçe konuflan herkesin do ru haber ve dürüst yorum kayna olan Hürriyet, Do an Yay n Holding Temel lkeleri ve Yay n lkeleri'ne ayk r olmayan her türlü görüflün sergilendi i bir özgür platform niteli i tafl maktad r. Çünkü Hürriyet Türkiye nin en genifl muhabir ve yazar kadrosuna sahiptir ve stanbul, Ankara, zmir, Adana, Antalya ve Trabzon bölge temsilciliklerinin yan s ra Do an Yay n Holding yönetimindeki gazete ve televizyonlara hizmet veren Do an Haber Ajans n n yurtiçi ve yurtd fl ndaki 52 büro ve 600 muhabirden oluflan genifl haber a ndan faydalan r ve bas m Türkiye de alt ilde, Almanya da Frankfurt ta kurulu Do an Printing Center larda yap l r. Do an Yay n Holding in bünyesinde varl n sürdüren Hürriyet, y llar içinde sektörel geliflmeler ve ihtiyaçlar do rultusunda esas ifl alan olan gazetecili in yan s ra bas m, da t m, nternet hizmetleri, kitap yay nc l, ilanc l k, TV program yap mc l ve pazarlama alanlar nda da ba l ortakl klar ve ifltirakleri arac l yla Türkiye de ve yurtd fl nda çal flmalar n sürdürmektedir. TOPLUMSAL SORUMLULUK ANLAYIfiI Türkiye nin ça dafllaflma çabalar nda sorumluluk sahibi oldu una inanan Hürriyet, toplumsal sorunlara e ilmeyi ilke edindi. Hürriyet tarihi, bu anlay flla hayata geçirilen kampanya örnekleriyle doludur te Zonguldak Kozlu'da grizu facias nda ölen 96 kifli için kampanya bafllat larak ailelerine yard m edilmifl; 17 A ustos 1999 depreminin yaralar n sarmak amac yla bafllat lan "Bir Tu la da Siz Koyun" kampanyas o güne dek ülkemizde gerçeklefltirilen en genifl kapsaml yard m kampanyas olmufltur.

14 Hürriyet in Türkiye'nin çok önemli bir toplumsal sorunu olan aile içi fliddeti gündeme getirmek ve bu konuda ayd nlanma yaratmak, dönüflüm sa lamak amac yla haz rlad "Aile çi fiiddete Son!" kampanyanyas 18 Ekim 2004 de bafllad. Hürriyet, aile içi fliddetin, hiçbir sebeple hofl görülemeyece ine, ola an kabul edilemeyece ine ve fliddetin, bedelini çok uzun y llar tüm aile bireylerinin ödedi i çok önemli bir toplumsal sorun oldu una inanmaktad r. Bu düflünceden do an "Aile çi fiiddete Son!" kampanyas n n amac, evdeki fliddetin, baflta fliddete ço unlukla maruz kalan kad nlar ve çocuklar olmak üzere tüm aile bireyleri üzerindeki y k c ve kal c etkilerini ortaya koymak, fliddetin hâkim olmad aileler oluflmas na katk da bulunmak ve toplumun tüm kesimlerini "Aile çi fiiddete Son!" demeye ça rmakt r. Türkiye nin önümüzdeki dönemde de önemli gündem maddelerinden birini oluflturacak aile içi fliddeti ortadan kald rman n en önemli ad mlar ndan birinin bu alanda etkili ve kal c iflbirlikleri oluflturmak oldu una inanan Hürriyet, Aile çi fiiddete Son! Konferans 2005 in evsahipleri aras nda yer almaktan gurur duymaktad r. UNFPA, Birleflmifl Milletler Nüfus Fonu 9 UNFPA her kad n n, erke in ve çocu un sa l kl ve eflit f rsatlara sahip bir yaflam hakk n savunan uluslararas bir kalk nma kurulufludur. UNFPA, yoksullu un azalt lmas ve her gebeli in istenen bir gebelik oldu undan, her do umun güvenli bir ortamda gerçekleflti inden, her gencin HIV/AIDS ten uzak bir yaflam sürdürdü ünden ve her k za ve kad na itibar ve sayg gösterildi inden emin olunmas amac yla gelifltirilen politika ve programlarda nüfus verilerinin kullan lmas için ülkelere destek vermektedir. Bedeli Çok A r Bir Olgu: Toplumsal Cinsiyet Temelli fiiddet Toplumsal cinsiyete dayal fliddetin ekonomik, sosyal, co rafi s n r bulunmamaktad r. Yayg n, zarar verici ve erkekler taraf ndan kad n ve k z çocuklar na karfl ifllenmektedir. Toplumsal cinsiyet eflitsizli ini hem yans tmakta hem de desteklemektedir. Dünya çap nda, her üç kad ndan biri genellikle aile üyeleri ve tan d klar taraf ndan dövülmekte, cinsel iliflkiye zorlanmakta ya da taciz edilmektedir.

15 Toplumsal cinsiyete dayal fliddet, yafl aras ndaki kad n ve k z çocuklar n ölümüne ya da zarar görmesine kanser kadar neden olmaktad r. Kad n sa l, trafik kazalar ve s tmay bast rm flt r. Bunun ülkelere maliyeti- sa l k harcamalar ndaki yükselme, yasal ücretler, e itim baflar s ve üretkenlikteki kay plar ve politika eksiklikleri- oldukça yüksektir. Bu rakam ABD de tahmini 12.6 milyar dolar bulmaktad r. Toplumsal cinsiyete dayal fliddet birçok flekilde gerçekleflebilmektedir- hem psikolojik hem de fiziksel- ve aile içi fliddet, tecavüz, kad n sünneti ve namus cinayetlerini içermektedir. fiiddet ana rahminde, do um öncesi cinsiyet seçimiyle bafllar ve sonra k z çocuklar n öldürülmesinden ihmal ve taciz edilmesine kadar devam eder. Sadece Asya da en az 60 milyon k z çocu u bu nedenden dolay kay p t r. 10 Her y l tahmini 800,000 insan, ço unlu u seks ticareti için olmak üzere, insan ticaretine maruz kalmaktad r. Bunlar n %80 i kad n ve k z çocuklar d r. Kad nlar n birço u kand r lm fl ya da kaç r lm flt r ve zorla çal flt r lmaktad r. Bu kendi ülkelerinde karfl laflacaklar kaderle ayn d r. Birleflmifl Milletler Biny l Projesi, toplumsal cinsiyete dayal fliddete karfl h zl sonuç veren ulusal kampanyalar önermektedir. Baz ülkelerde bu konuya yönelik çabalar bafllam flt r. Toplumsal cinsiyete dayal fliddet toplumsal olarak tolere edildi inden eylemlerin baflar l sonuçlara ulaflmas için toplumsal dönüflüm gerektirmektedir: fiiddeti önleyecek etkili yasal uygulamalar ve cezadan muaf olmay sona erdirmeyi amaçlayan güçlendirilmifl bir yarg, toplumsal cinsiyet duyarl l k e itimleri ve harekete geçirilmifl topluluklar ve kamuoyu liderlerine ihtiyaç vard r. Bunu belirtmek gereksiz olsa da, erkekler bu konuyu s k ca ele almal ve güçlü bir tav r sergilemelidirler. Ça dafl E itim Vakf (ÇEV) Daha iyi bir yaflam seviyesi umuduyla yola ç kan ve bunun da ancak ça dafl, nitelikli ve laik bir e itim sayesinde olaca na inanan ÇEV; ö renci yurtlar, halke itim evleri, aile okullar kurmak, kurulmufl olanlar desteklemek üzere faaliyette bulunan, kamu yarar na çal flan bir sivil toplum kurulufludur. Halktan

16 ald destekle 14 bini aflk n ö rencinin, e itimlerini tamamlayarak meslek sahibi olmalar amac yla burs sa layan vak f, 1994 y l ndan bu yana ihtiyaç sahibi olan ö rencilere yard m elini uzatmaya devam etmektedir. Sa l kl toplumlar n oluflmas nda e itimin önemi elbette ki tart fl lmazd r. Bireyin, yetiflkin olma sürecinde, aileden, okuldan, çevreden ald e itimle kazand de erler onu tüm yaflam boyunca etkilemekte, ortaya ya uyumlu, sevgi dolu, olgun bir birey ya da öfkeli, k zg n, yetersiz bir ebeveyn ç kmaktad r. Al nan e itim e er kad n edilgen bir varl k olarak gösterme e ilimindeyse, kad n aile içinde ikincil konumda görülmekte, erkek bask n, kad n ise ona ba l bir varl k olarak alg lanmaktad r. Böylece; yanl fl ve yetersiz e itim, geleneksel inan fllar ve bask lar, sosyo-ekonomik zorluklar sonucunda sahip oldu u insani de erleri kaybetmekte olan birey, fliddet içeren davran fllar içine sürüklenmekte, bunu da en yak n ndaki insanlara, yani aile bireylerine uygulamaktad r. Bu durumdan en fazla etkilenenler ise kad nlar ve çocuklar olmakta, uygulanan fliddet, aile bireyleri üzerinde tamiri zor olan y k c etkilere yol açmaktad r. 11 Türkiye, ça dafllaflma yolunda önemli mesafeler kat etmifl olmas na ra men aile içi fliddet günümüzde hala toplumsal bir yarad r. Uygulanan fliddet karfl s nda ne yapaca n bilemeyen kad n genellikle korkusundan ve kime ya da nereye baflvuraca n bilemedi inden suskun kalmakta, bu da fliddet uygulayanlar daha çok yüreklendirmektedir. Sa l kl bireylerin yetiflti i sa l kl bir toplum için aile içi fliddetin, hiçbir zaman örtbas edilmemesi ve derhal çözülmesi gereken bir sorun oldu unu savunan ÇEV, projenin ev sahiplerinden biri olarak, sorunun öneminin ortaya konmas n, fliddete maruz kalm fl insanlar n her türlü fliddet gösterisi karfl s nda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesini amaçlayan bu projenin son derece yararl olaca na inanmaktad r.

17 KONUfiMACILAR VE SUNUMLAR YAKIN ERTÜRK BM Kad na Karfl fiiddet Özel Raportörü 12 Prof. Yak n Ertürk Ankara Orta Do u Teknik Üniversitesi ö retim üyesi dan bu yana Sosyoloji Bölümü nde, 1994 ten bu yana ise Toplumsal Cinsiyet ve Kad n Çal flmalar Program nda ders veriyor y llar aras nda Riyad King Saud Üniversitesi nin K z Ö renciler Merkezi nde ö retmenlik yapan, y llar aras nda ise kurumun yönetim kurulu baflkanl n yürüten Ertürk, Birleflmifl Milletler e y llar aras nda kat ld. S ras yla Dominik Cumhuriyeti ndeki Santo Domingo da Kad nlar n lerlemesi için Uluslararas Araflt rma ve E itim Enstitüsü (INSTRAW) Müdürlü ü ( ), BM nin New York taki ana merkezinde Kad n n lerlemesi Bölümü (DAW) Müdürlü ü ( ) görevlerinde bulundu. K rsal kalk nma ile kad n ve kalk nma projeleri üstünde çeflitli ulusal ve uluslararas kurum için çal flt. Uluslararas insan haklar rejimleri, kimlik politikalar, çat flma ve kad na karfl fliddet, küreselleflme ve nüfus hareketleri, hane halk iflgücü kullanma örüntüleri, kalk nma ve kad n gibi konular, ilgi alanlar aras nda. 1 A ustos 2003 te Birleflmifl Milletler Kad na Karfl fiiddet Özel Raportörü olarak atand. Bu görevi çerçevesinde, bulgu ortaya ç karmak için çeflitli ülkeye gidiyor, kad nlar n insan haklar n n ihlal edilmesine dair dünyan n dört bir yan ndan flikâyetler al yor ve kad na karfl fliddet, nedenleri ve sonuçlar konulu tematik raporlar haz rl yor. Bütün çal flma ve bulgular na dair raporlar n her y l nsan Haklar Komisyonu na sunuyor.

18 PINAR LKKARACAN Kad n n nsan Haklar -Yeni Çözümler Vakf Kurucusu Türkiye de do du. Psikoterapist, araflt rmac, aktivist, e itimci. Türk Medeni ve Ceza Yasalar ndaki cinsiyetçi yaklafl mlar n ay klanmas, bu yasalarda reform niteli inde de iflikliklerin yap lmas için mücadele eden kurulufllardan Kad n n nsan Haklar -Yeni Çözümler Vakf n n kurucular ndan. Türkiye, Almanya, Ortado u ve Güneydo u Asya da, kad na karfl fliddet, cinsel, bedensel haklar, kad nlar n insan haklar, slam ve toplumsal cinsiyet, k z çocuklar n n feminist aç dan sosyalleflmesi, göçmen kad nlar, rkç l k ve silahl çat flma ortamlar nda kad nlar n insan haklar ihlalleri konular nda çal flt. BM Pekin+5 ve Pekin+10 konferanslar nda Türkiye nin resmi delegasyonlar nda yer ald. Müslüman toplumlarda kad n haklar konusunda uluslararas bir a n kurulmas na öncülük etti, Müslüman Toplumlarda Kad n ve Cinsellik, Orta Do u ve Kuzey Afrika da Cinselli in Yap s n Çözmek: Güncel Konular ve Diskurlar adl kitaplar derledi, S cak Yuva Masal : Aile çi fiiddet ve Cinsel Taciz, Kad n n nsan Haklar E itimi: E itici El Kitab adl kitaplar yazanlardan biriydi. 13 CEZA YASASINDAK 35 MADDE KADINLAR SAYES NDE DE fit K HV Türkiye de aile içi fliddete karfl bir yasan n (Koruma Emri) benimsenmesine yönelik çal flmalar nedeniyle 1998 de BM Küresel Dünya Konferans nda sunufl yapmaya ça r ld. Toplumsal cinsiyet eflitli i ve adalet alanlar ndaki ilerlemelere yapt katk lar nedeniyle Uluslararas Kad n Kalk nma Örgütü nün (AWID) 1999 Öncü Çözümler Ödülü ne lay k görüldü. Kad nlar için nsan Haklar E itimi Program (K HEP), dünya çap nda insan haklar taktiklerinin en iyilerinden biri" seçildi da ise Yeni Çözümler- Toplumsal Yenileflme için Uluslararas Birlik adl bir vakf n kurulmas na ortak oldu, Türkiye deki irtibat bürosu olarak çal flmaya bafllad. Türkiye'de bir dizi kampanyaya öncülük etti, koordinasyonunu üstlendi. Kad n n nsan Haklar -Yeni Çözümler Vakf, halen ulusal düzeyde Kad n n nsan Haklar E itim Program n (K HEP) uyguluyor, savunuculuk ve lobicilik çal flmalar n

19 sürdürüyor. Uluslararas düzeyde ise a kurma, savunuculuk ve lobicilik çal flmalar n n yan s ra, aktif olarak BM konferanslar na kat larak Müslüman toplumlarda kad nlar n insan haklar n destekliyor bafl nda Kad n n nsan Haklar -Yeni Çözümler Vakf, TCK reformunun toplumsal cinsiyet aç s ndan bütünsel bir biçimde yap lmas n amaçlayan bir çal flma grubunun oluflturulmas na öncülük etti. Türkiye nin çeflitli bölgesinden STK temsilcileri, hukukçular ve akademisyenlerin kat l m yla oluflan Ceza Kanunu (TCK) Çal flma Grubu, insan haklar yla cinsel ve bedensel bütünlük haklar n ihlal eden tüm maddeleri belirledi ve yaklafl k 40 yasa de iflikli i hakk nda ayr nt l öneriler haz rlayarak tüm meclis üyelerine gönderdi. 14 Ancak taleplere yönelik lobicilik çal flmalar güçlü dirençle karfl lafl nca, 2003 y l nda genifl kapsaml bir kampanya bafllat ld. Kampanya ve tart flmalar uzun süre medyada büyük ilgi gördü. Sonuç olarak, 26 Eylül 2004 tarihinde yeni TCK Türkiye Büyük Millet Meclisi nde kabul edildi. Üç y l süren kampanya, parlamentonun güçlü muhalefetine ra men kad nlar n cinsel ve bedensel bütünlü e ve bu konudaki haklar na yasal olarak sahip olduklar n benimseyen 35 yasan n de ifltirilmesini sa lad, k saca TCK'n n bak fl aç s nda ç r açt. KADININ NSAN HAKLARI-YEN ÇÖZÜMLER VAKFI Eylemci, araflt rmac, savunucu, lobici Kad n n nsan Haklar Vakf, ba ms z bir sivil toplum kuruluflu. Türkiye'de, 1993'te kuruldu. Amac, ulusal, bölgesel ve uluslararas düzeyde kad nlar n insan haklar n gelifltirmek ve kad nlar n özgür bireyler ve eflit vatandafllar olarak demokratik ve bar flç l bir düzenin oluflturulmas nda ve sürdürülmesinde aktif kat l m n desteklemek... En önemli özelliklerinden biri, ulusal ve uluslararas programlar nda eylem-araflt rma, e itim, bilinç yükseltmeye yönelik materyal ve yay n ile savunuculuk, lobicilik ve a kurma çal flmalar n birbirini tamamlar flekilde bir araya getirmesi...

20 TAMAR ÇITAK Viyana Müdahale Merkezi sosyal dan flmanlar ndan 1963 stanbul do umlu. ODTÜ flletme Mühendisli i Fakültesi'nden Viyana Ekonomi Üniversitesi'ne yatay geçifl yaparak, e itimine burada devam etti y l ndan bu yana sosyal dan flman olarak çal fl yor. Uzmanl k alanlar, göçmen kad nlar ve aile içi fliddet... Yedi y ldan uzun süredir Viyana da, fliddet ma durlar n n kurtar lmas için ilk müdahaleyi yapan Müdahale Merkezi nde sosyal dan flman olarak çal fl yor. fi DDET UYGULAYAN SONUCUNA KATLANMALI Avusturya'da fliddeti uygulayan kiflinin polis marifetiyle evden ç kar lmas, çok etkili bir önlem olarak kendini göstermifltir. Bu, onun uygulad fliddet yüzünden do rudan gördü ü bir yapt r m temsil etmektedir. Avusturya'da yasan n ç kmas ndan sonraki ilk sekiz y lda, emniyet güçleri bu yetkilerini yaklafl k 30 bin vakada kullanm flt r. Avusturya da fliddet görmüfl kad n ve çocuklar için s naklar n 1978 y l nda oluflturulmas ndan sadece birkaç y l sonra, s naklar yöneten aktivistler mevcut duruma dair flikâyetlerini dile getirmeye bafllad. Kad n s naklar n n as l amac, kad na karfl fliddeti önlemekti. Ancak fliddet uygulayanlar n pek ço unun davran fllar n n sonucuna katlanmak durumunda olmamas, giderek artan bir öfkeye yol açm flt : Bu kifliler kendi dört duvarlar aras nda yaflamaya devam ediyor, efllerine karfl fliddet uygulad klar için yasa pefllerine düflmüyor, nadiren cezaland r l yorlard. 15 Bunun adaletsizlik oldu unu öne süren kad n aktivistler, fliddet uygulayanlar n davran fllar n n sonuçlar na katlanmak zorunda kalmalar n talep etti: fiiddet gören kad n ve çocuklar de il, bizzat fliddet uygulayanlar, evlilikte paylafl lan evden uzaklaflt r lmal yd! Ancak o dönemde yürürlükte olan yasal düzenlemeler bu tür bir korumay kapsam yordu. 1993'te Viyana, ilk kez kad na karfl fliddeti bir insan hakk ihlali olarak s n fland ran ve devletleri fliddeti yok etmekten sorumlu tutan insan haklar konferans na ev sahipli i yapt.

21 Bu konferanstan hemen sonra, Avusturya daki s naklarda çal flan kad nlar, fliddete karfl daha iyi koruma sa layacak yasal düzenlemeler için ça r da bulundu. Kad n Bakan ile Adalet Bakan kad n kurulufllar yla iflbirli i yapt lar ve devletin aile içi fliddete karfl daha etkili önlemler haz rlanmas için çal flma gruplar oluflturuldu. Kas m 1996 da Avusturya Parlamentosu aile içi fliddete karfl koruma sa layan yeni yasay yürürlü e soktu. Kanun May s 1997 den beri yürürlükte. En önemli özelli i, emniyet güçlerine fliddeti uygulayan kifliyi konuttan ç karma yetkisi vermesi... Art k fliddet uygulayan ve baflka insanlar n güvenli ini de tehdit eden kifli, an nda ailenin yaflad konuttan ç kar l yor ve 10 gün boyunca konuta dönmesi engelleniyor. Bu 10 günlük sürede fliddet ma duru Koruma Emri ç kartmak için Medeni Hukuk Mahkemesi'ne baflvurabiliyor. Koruma Emri, fliddet uygulayan kiflinin eve girmesini yasaklayabilece i gibi, ma durla temasa geçmesini ve ma durun iflyerine veya çocu unun anaokuluna gitmesini de engelleyebiliyor. 16 AVUSTURYA MÜDAHALE MERKEZLER fiiddete 24 saat içinde müdahale Avusturya da Koruma Emri nin uygulanmaya bafllamas ndan sonra uzmanlar n, sadece yasal düzenlemelerin yeterli olmad n, fliddet ma durlar n n mevcut yasal korunmadan faydalanabilmeleri için destekleyici önlemlere de ihtiyaç duyuldu unu fark etmeleriyle olufltu. Kad n s na hareketinin öncülü ünde planlanan Müdahale Merkezleri, bugün flu amaçlara hizmet ediyor: Aile içi fliddet ma durlar na destek sa lamak ve konuyla ilgili tüm kurumlar -emniyet güçleri, mahkemeler, savc l k, kad n s naklar ve destek amaçl baflka kurumlar- aras nda iflbirli ini koordine etmek, kolay, elveriflli hale getirmek. Müdahale Merkezleri fliddet ma durlar n n yard m baflvurusunda bulunmas n beklemeden destek teklifi sunuyor. Bu da sadece emniyet güçlerinin iflbirli iyle mümkün oluyor. fiiddet uygulayan bir kiflinin evden ç kar lmas n izleyen 24 saat içinde emniyet güçleri vaka raporunu en yak n Müdahale Merkezi ne gönderiyor, merkez de en h zl flekilde fliddet ma duruyla temas kuruyor.

22 ANN HAM LTON ngiltere S f r Hoflgörü Hay rseverlik Vakf Yöneticisi Toplum E itimi alan nda lisans diplomas, Yönetim Araflt rmalar ve nsan Ticaretine Müdahaleler konular nda ise uzmanl k sertifikalar olan Ann Hamilton, son 25 y l Glasgow da çal flt, E itim Bakanl nda Toplum E itimi çal flan yd. Daha sonra Bat Avrupa daki en büyük yerel yönetim bölgesi olan Strathclyde Bölge Konseyi nin Kad n Kurulu Baflkan oldu, Kad n Teknoloji Merkezi ile Kad nlar çin fl Kurma ve Destek Servisi ni kurdu. Glasgow Kad n Sa l politikalar n n gelifltirilmesinde rol oynad. Glasgow Kent Meclisi nde eflitlik politikas n n gelifltirilmesi ve kad na karfl fliddet konular nda çal flt teki kuruluflundan bu yana S f r Hoflgörü'nün yöneticilerinden. Vak f ad na çeflitli görevler üstlendi; kad n ve çocuklara yönelik fliddet konusunda kamu bilincini yükseltme stratejilerinin tasar m ve uygulanmas nda kurumlara ve halka dan flmanl k yapt. Son dan flmanl k yapt kampanya, Güneydo u Anadolu'daki yerel yetkililer ve kad n örgütlerinin yürüttü ü namus cinayetlerine dair kampanyayd. Arjantin de de aile içi fliddet hakk nda bir bilinç yükseltme kampanyas n n gelifltirilmesine yard mc oldu. ERKEKLER N GÜCÜ KÖTÜYE KULLANMASI SUÇTUR H ÇB R ERKE N BUNA HAKKI YOKTUR 17 "S f r Hoflgörü nün tüm kampanyalar ve giriflimleri, bir dizi yol gösterici prensibe uygun flekilde yap l yor: fiiddetin çeflitli türleri aras nda ba lant kuruyor; sadece suçun faillerini de il, herkesi hedefliyor; ma dur kad nlar n görüntülerini kullanm yor; efsaneleri ortadan kald rmay ve tutumlara karfl ç kmay amaçl yor; stratejinin kilit noktas n n uzun vadeli halk bilinçlendirilmesi oldu unu vurguluyor." lk kampanya Yayg nl k, erkek fliddetinin do as n ve kapsam n gösteren dört posterden olufluyordu. Birbirinden farkl posterlerin her biri, Erkeklerin gücü kötüye kullanmas suçtur slogan yla birbirine ba lan yordu. Bu poster aile içi fliddeti ele al rken, bir yandan da fliddetin sadece yoksul kesimde yafland yolundaki yayg n kabul gören miti sorguluyordu: Kad n, baflar l bir ifladam, sevgi dolu bir baba ve toplumun sayg duyulan bir üyesiyle yafl yor. Adam geçen hafta onu hastanelik etti!

23 Son olarak da aktar lan farkl mesajlar Hiçbir erke in buna hakk yok gibi güçlü bir ifadeyle birbirine ba lan yordu. Ard ndan Bahaneler kampanyas bafllad ; erkeklerin davran fllar n n sorumlulu undan kaç nmak için öne sürdükleri bahaneler do rudan hedef al nd : Asla bir bahanesi olamaz! Kampanyalar genelde tavsiye ve yard m arayan kad nlarda bir art fla neden oluyordu. Adalet kampanyas, eflitlik ve adalet sa lanamamas yla ilgili bilinç yükseltmeyi amaçl yordu: Patronu onun bo az na b çak dayay p tecavüz etti. Mahkemede, patronunu çekici bulup bulmad n sordular! fiiddet suçlar n n ele al n fl biçimini tümden özetleyen bir ifade de fluydu: Erkekleri koruma tantanas na son! 18 Vak f son zamanlarda dikkatini, bu konular güvenli ve yap s oluflturulmufl bir ortamda tart flma olana sunan bir e itim program yla, gençlerin tutumlar n de ifltirmeye yöneltti. SIFIR HOfiGÖRÜ HAYIRSEVERL K VAKFI (ZERO TOLERANCE CHARITABLE TRUST) Belirledi i 3 P devlet stratejilerine dahil edildi ngiltere de medya arac l yla halk e iterek, kad n ve çocuklara karfl erkek fliddetine do rudan karfl ç kan ilk giriflim te kuruldu. Çal flmalar Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi ve çiflleri Bakanl taraf ndan "iyi uygulama modeli" olarak kabul edildi. fiiddet konusunu ele al rken entegre bir yaklafl ma duyulan ihtiyac gören vak f, öncü kad n gruplar na dan flarak kad n ve çocuklara karfl fliddet suçlar n n önlenmesi (Prevention), destek hizmetlerinin sa lanmas (Provision) ve uygun yasal koruma hizmetinin oluflturulmas (Protection) olmak üzere üç P belirledi. Bu üç P daha sonra hem skoçya, hem de ngiltere devlet stratejilerine dahil edildi. Vakf n bafll ca amac, kad n ve çocuklara karfl erkek fliddeti konusunu kamuoyuna ve siyasi gündeme tafl mak. Bu amac, bilinç yükseltme ve e itim kampanyalar yla gerçeklefltirdi, politika ve uygulamalar etkileyen öncü araflt rmalar yürüttü.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ LE LMES PROJES (Bu proje, T.C. Sa k Bakanl Türkiye Üreme Sa Program kapsam nda Avrupa Birli i taraf ndan finanse edilmi tir. Bu yay n içeri

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. Nobody s Unpredictable

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. Nobody s Unpredictable Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Nobody s Unpredictable Gündelik Hayatın Demokrasisi Ipsos KMG Sosyal Ara t rmalar Enstitüsü, Ipsos Sosyal Ara t rmalar Enstitüsü nün uzmanl n ve deneyimini Türkiye ye ta mak

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

ÖNSÖZ her üç kad ndan birinin fiziksel fliddet gördü ü, bir di eri de her on kad ndan dokuzunun daya hakl görmedi i

ÖNSÖZ her üç kad ndan birinin fiziksel fliddet gördü ü, bir di eri de her on kad ndan dokuzunun daya hakl görmedi i ÖNSÖZ Türkiye de kad na yönelik fliddet üzerine yap lm fl araflt rma say s yok denecek kadar azd r. Elimizdeki s n rl veriler, yerel veya bölgesel çal flmalara dayanmaktad r. T.C. Baflbakanl k Aile Araflt

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

KANADA DAK STAT S Z KADINLAR: GERÇEKLER TABLOSU

KANADA DAK STAT S Z KADINLAR: GERÇEKLER TABLOSU RIGHTS OF NON-STATUS WOMEN NETWORK KANADA DAK STAT S Z KADINLAR: GERÇEKLER TABLOSU Kanada da insanlar n stat s z olma nedenleri Bir çok insan geçici oturum izni ile Kanada ya geliyor. Oturum s relerini

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

TÜRK YE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU

TÜRK YE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU Egitim Planlama 10/24/05 10:48 AM Page 1 TÜRK YE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU E T M, PLANLAMA VE ARAfiTIRMA KOM SYONU ( EPAK ) TEfiK LATLANMA, ÇALIfiMA PRENS PLER VE GÖREVLER LE LG L Ç TAL MAT

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964)

9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964) 9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964) Çeviren Av. Aysun Dalk l ç * Konular: 1. Tekerrür ve birden fazla suç ifllenmesi d fl ndaki a rlat c nedenler 2. Aileye ve cinsel dokunulmazl

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

202 Türk ve Afrikal Sivil Toplum Kurulufllar / Turkish and African Civil Society Organizations

202 Türk ve Afrikal Sivil Toplum Kurulufllar / Turkish and African Civil Society Organizations 201 B RLEfiM fi M LLETLER ÇOCUKLARA YARDIM FONU (UNICEF) Ertan KARABIYIK UNICEF Türkiye Türkiye Temsilcili i E itim Bölümünün Çal flmalar Türkiye nin E itimle lgili Temel Göstergeleri Okul Öncesi E itim

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

YAZILI MÎRAS YAYIN MERKEZ

YAZILI MÎRAS YAYIN MERKEZ KÜLTÜREL MERKEZLER YAZILI MÎRAS YAYIN MERKEZ Kültür ve slâmî rflad Bakanl Kültürel fller Yard mc l na ba l bir kurum olarak faaliyet gösteren Yaz l Mîras Yay n Merkezi, 1994 y l nda kuruldu. ran- slâm

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı