Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha"

Transkript

1 BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan Boeing tipi Tekirdað pist dýþýna inerken üçe bölündü. Türk yetkililer ilk açýklamalarýnda can kaybý yaþandýðýný belirterken ilerleyen saatlerde acý haber geldi. Hollandalý yetkililer þu açýklamayý yaptý: "Þimdiye kadar belirlenen sayýya göre 9 ölü, 50 nin üzerinde de yaralý var. Bunlardan 25'ninin durumu aðýr. Ölenlere baþsaðlýðý diliyoruz. Yardým ekipleri hemen anýnda yetiþtiler. Anýnda yardýmý yaptýk. Ancak uçak 3 yerinden kýrýlmýþtý. Bütün iniþleri kapattýk. Uçaðýn neden düþtüðü konusunda þu an bir þey söylemek zor." Hollanda radyosu, ölenlerden 3 ünün mürettebattan olduðunu bildirdi. Radyo, Haarlemmermeer Belediye Baþkan vekili Michel Bezuijen in gazetecilere yaptýðý açýklamaya dayandýrarak, ölenlerden 6 sýnýn yolcu olduðunu, mürettebattan da 3 kiþinin öldüðünü duyurdu. Atatürk Havalimaný'ndan TK 1951 sayýlý Amsterdam seferini yapmak üzere saat 08.20'de havalanan Tekirdað uçaðýnda iniþ anýna kadar herhangi olumsuz bir durum yaþanmadý. Kaptan Pilot Hasan Tahsin Arýsan, pilotlar Olcay Özgür ve Murat Sezer yönetimindeki Tekirdað uçaðý, saat 11.50'de Amsterdam'daki Schiphol Havalimaný'na iniþ için alçalýrken, son yaklaþmada henüz bilinmeyen nedenle piste 500 metre kala toprak zemine sert iniþ yaptý. Pist dýþýna oturmasý sýrasýnda üç parçaya bölünen uçakta kendilerini bir anda can pazarýnda bulan yolcularýn bir kýsmý, ayrýlan kuyruk bölümünden kendi imkanlarýyla çýktý. Devamý>> 3 DE Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha Ekonomik krizin faturasýný biz deðil zenginler ödemeli! Dünyanýn dört bir köþesinden gelen sosyal hareketler olarak, halkýn doða, topraklarý ve kültürlerinin gasp edilmesine karþý direnmekte olduðu, Amazon Belém de düzenlenen, 8. Dünya Sosyal Forumu nda bir araya geldik. 7 DE Antalya 3. Ýdare Mahkemesi, çocuklarýnýn zorunlu din dersi görmesini istemeyen Alevi ailenin açtýðý davada aileyi haklý buldu. Kararda, "Hukuka aykýrýlýðý açýk olan dava konusu iþlemin uygulanmasý halinde telafisi güç zararlar doðabileceðinden, yürütmesinin durdurulmasý" istendi. Ailenin avukatý Nusret Görgöz, "Karar emsal teþkil ediyor. Zorunlu din dersinden muaf olmak isteyenler dava açsýn" dedi. Antalya'nýn Muratpaþa ilçesindeki bir ilköðretim okulunun 5. sýnýfýnda eðitim gören kýz çocuklarý S.D'nin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf tutulmasýný isteyen aile, Antalya 3. Ýdare Mahkemesi'ne baþvurdu. Muratpaþa Kaymakamlýðý aleyhine açýlan davada ailenin avukatý Nusret Gürgöz, S.D'ye ailesinin iradesine, dini inançlarýna ve felsefi görüþlerine aykýrý biçimde dinsel eðitim verildiðini, davalý idarenin iþleminin hukuka aykýrý olduðunu savunarak, S.D'ye yönelik zorunlu din dersinin yürütmesinin durdurulmasýný ve iþlemin iptalini talep etti. Benzer bir davada Antalya 2. Ýdare Mahkemesi'nce 2007'de verilen uygulamanýn iptali kararý ile Danýþtay'ýn bu karara yönelik onamasýný hatýrlatan Gürgöz, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nin de zorunlu din dersi konusunda Türkiye'yi kusurlu bulduðu karara da savunmasýnda yer verdi. 2 DE Küba neresi, Girit neresi? Havana da Türk Tutkusu-1898, önce ismiyle merak uyandýrmýþtý devriminden bu yana Küba ya muhabbet duyan pek çok Türk olduðunu hepimiz biliyoruz. Ama bu iki uzak ülke arasýnda II. Abdülhamit döneminde bir iliþki kurulduðundan benim haberim olmamýþtý. Hikayesi tarihsel gerçekliði bütünüyle yansýtmamakla birlikte, yazar Ernesto Gomez Abascal, Osmanlý arþivlerine dayanarak kurgulamýþ Havana da Türk Tutkusu-1898 u. Abascal, Küba nýn Ankara büyükelçisi. Havana üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi nden mezun. Türkiye den önce Suriye, Ürdün ve Irak ta büyükelçilik görevlerinde bulunan Abascal ýn Ortadoðu gözlemlerinden yola çýkarak kaleme aldýðý incelemeleri var. 5 DE Nuray Mert Seçimlerde bir þey deðiþmeyecek Söyleþi Burhan Sönmez Ak din ve kara din Köþe yazýsý Kenan Kalyon Latin Amerika'ya alýcý gözle bakmak... 4 DE 2 DE Köþe yazýsý 6 DA Tarým Kredi Kooperatiflerinden Tarýmsal üretime yönelik krediler Tarým Kredi Kooperatifleri 145 yýllýk bir geçmiþe sahip yaygýn þube aðý ve kooperatifçilik alanýnda yetiþmiþ nitelikli personeliyle tarýmsal üretim yapan ve Kooperatiflerimize üye olan üreticilerimizin ekonomik menfaatlerini korumak ve özellikle meslek ve geçimleriyle ilgili ihtiyaçlarýný karþýlamak amacýyla ortaklarýmýza Kýsa ve orta vadeli kredileri kullandýrmaktadýr. 6 DA Yaþlýlar neden az su içer? 8 DE

2 2 Burhan Sönmez Ali Þeriati, gençliðinde Musaddýk ý desteklerdi. Ýran baþbakaný olan Musaddýk kýsa süren yönetimi sýrasýnda, petrol kaynaklarýný kamulaþtýrdýðý için, Ýngilizler in malum nefretini kazanmýþ, 1953 yýlýnda bir darbeyle görevden uzaklaþtýrýlmýþ ve üç yýl hapis yattýktan sonra ölümüne kadar ev hapsinde tutulmuþtu. Musaddýk, üçüncü dünya ülkelerindeki anti-emperyalizmin kahramanýydý o zaman. Mýsýr da ayný çizgiyi sürdüren Nasýr ise tarih sahnesine daha sonra çýkacaktý. O da, ulusalcý ve baðýmsýzlýkçý bir dil üzerinden emperyalizm karþýtlýðý yaptý. Ama ikisi de yenilgiye uðradý. Adlarý kaldý yadigar. (Bugün, T.Erdoðan a yeni Nasýr olma rolü biçenler, Erdoðan ýn Amerika ve Ýsrail le yapýsal bütünlüðünü görmüyor olamazlar. Bir tek Davos çýkýþý, bütün kirli iliþkileri gizlemeye yeter mi?) Musaddýk ý destekleyen genç Ali Þeriati, ilk seferinde babasýyla beraber tutuklandý. Salýverildikten sonra, eðitim için yurtdýþýna gitti. Geri döndüðünde Þah tarafýndan tekrar hapse atýldý. Tahliyesinden sonraysa ders vermeye baþladý. Ders kasetleri ülkede elden ele, þehirlerden köy evlerine kadar yayýldý. Dinden söz etti, ama baþka türlü bir din anlayýþýndan. Bu yüzden sadece Þah ýn deðil, o zaman muhalefette olan Humeynicilerin ve diðer dincilerin de tepkisini çekti. Ama sözünü sakýnmadý. Kara Þiilik ile Kýzýl Þiilik Karþý Karþýya baþlýðýný taþýyan ünlü makalesinde, gerici din zihniyetini karanlýk diye eleþtirdi, buna karþý halktan ve yoksullardan yana olan ilahiyatý kýzýl din olarak isimlendirdi. (Kýzýl ifadesini kullanmasý, solculuðundan deðil, Hz Ali nin kýzýl baþlýklý askerlerine olan özlemindendi.) Kara din, iyilik ve doðruluk amacýndan sapmýþ dincilikti. Safevi devletinden bu yana Ýran da yöneticilerden ve zengin sýnýflardan yana bir din anlayýþý egemendi ve karanlýðý temsil ediyordu. Oysa dinin gerçek hedefi, sosyal adaleti savunmak, sömürüye son vermek ve eþitliði saðlamak olmalýydý. Yoksa kaynaðý belirsiz çok sayýdaki kuralý insanlara din diye dayatýp onlarý günlük yaþamlarýnda uyuþturmak deðil. Dinin, mal sahiplerinin elinde kimlik deðiþtiren karakterine karþý çýkýlmalýydý. Bunun için Hayýr! demeyi bilmek gerekirdi. Dinin ilk sözcüleri, haksýzlýklara Hayýr demiþlerdi. Bugün yoksul insanlarýn ve ezilenlerin ihtiyaç duyduklarý ses de buydu. Þöyle yazmýþtý Ali Þeriati: Bazen insanýn kapitalizmin kuyusunda Yusuf gibi hapsolmuþ vicdaný Ak din ve kara din feryat eder, sahibini uyandýrýr ve onu kurtarmak ister. Bütün Ýslam ekonomisine bir bakýn, küçük bir burjuva ekonomisidir Þu fýkhýmýza (Ýslam hukukuna) bir bakýn! Basit burjuva hukuku. Kira, alýþveriþ, iki kuruþ, altý kuruþ, falan toprak parçasý ve onun iþleniþi ve sahipliði ve buna benzer þeyler! Bu fýkýh (hukuk) orta tabaka ile ilgilidir ve orta sýnýfýn ekonomik ihtiyaçlarýna göre düzenlenmiþtir. Bizim ekonomimiz böyle bir ekonomidir ve bu sýnýfa baðlýdýr. Ýslam ý bu iliþkiden kurtarmak gerek, hedefimiz bu olmalý. Ýslam, kapitalizmi (sermayedarlýðý) kabul eder, ancak harcama þartlarýný sýnýrlar dersek, bu düþünce çok tehlikeli bir sonuca götürür. Þöyle ki, hukuki yönü olan Ýslam sermayedarýn iþine yarar... Minberlerimizde vaizlerimizin hepsi devrimci solun, kimsesiz, fakir halkýn lehine ve varlýklýlarýn aleyhine konuþur. Fýkýp yazýp, hüküm süren fakihlerimiz ise saðcý, muhafazakar ve kapitalistten yanadýr. Kapitalist Amerikan sisteminin bütün kanunlarýnýn bile kendisinden daha ileri olduðu bir fýkýhtýr bu. Ekonomik sistem öyle bir sistem olmalý ki haddini aþan ve aþmak isteyen adama kanuni ve pratik fýrsat ve imkan tanýmamalý. Ona bu imkaný verip de sonra ahlaki açýdan onu kontrol etmeye calýþmak deðil. Yani alt yapýsý kapitalizm, istismar ve sömürü; üst yapýsý ise ahlak, adalet ve takva olan bir yapýyý kurmak doðru olmaz. Görüyoruz ki molla, hükümdara baðlýdýr. Ancak hükümdar da mollaya muhtaçtýr.. Hüseyin için aðlamak ama Yezid ile iþbirliði yapmaktýr bu. Bu sözleri sarf eden Þeriati gibi birini kim severdi? Savunduðu din anlayýþý tepeden týrnaða insaf ve dürüstlüktü. Nur ve akýl doluydu. Dünyada artýk unutulmak üzere olan, horlanmýþ bir hasretti bu. Ama ne oldu? Zaman geçti ve ortalýk, Kerbela daki Hüseyin için aðlayýp, Yezid ile iþbirliði yapanlara kaldý. Özleri kara olup, kendilerine ak diyenler, bugün de Gazze için aðlayýp, ABD ve Ýsrail le iþbirliði yapmaya devam ediyorlar, hâlâ. Büyük bir vicdanla yaþayan Ali Þeriati, 1977 yýlýnda gittiði Ýngiltere de, Þah ýn gizli servisi tarafýndan öldürüldü. Ama bununla kalmadý, sonra iktidara gelen Ýran mollalarý da, Þeriati yi gözden düþürmek için ellerinden geleni yaptýlar, onun Ýslam ý anlamadýðýný söylediler, Sünnilerin ajaný olmakla suçladýlar ve savunduðu sosyalizmin dine uygun olmadýðýný ileri sürdüler. Öðretmenlerden 81 Ýl de basýn açýklamasý Öðretmenler 81 il de eþ zamanlý olarak Eðitim çalýþanlarýna biraz huzur adýyla kitlesel basýn açýklamalarý yapacak. Eðitim çalýþanlarýnýn yaþadýðý sorunlara yetkililerin dikkatini çekmeyi amaçlayan eylemde, Milli Eðitim Bakanlýðý hukuka ve eðitim çalýþanlarýna saygýlý olmaya çaðrýlacak. Türk Eðitim-Sen Genel Baþkaný Ýsmail Koncuk, konuyla ilgili yaptýðý açýklamada, Milli Eðitim Bakanlýðý nýn ne yazýk ki eðitimin ve eðitim çalýþanlarýnýn sorunlarýný çözmekten oldukça uzak olduðunu söyleyerek. Bakanlýk; yandaþ kayýrmacýlýðýnýn adresi haline gelmiþ, yönetici atamalarý konusunda Türkiye yi çýkmaza sürüklemiþ, kadrolu öðretmen yerine güvenceden yoksun öðretmen istihdamýný hakim kýlmýþ, eðitim çalýþanlarý arasýnda çalýþma barýþýný sekteye uðratmýþ, çalýþan eþleri atama ve nakillerde birbirinden ayýran bir kurum haline gelmiþtir. Ýþte tüm bu nedenlerden dolayý, öðretmenler Türkiye genelinde yapacaðý eylemlerle haklarýný arayacak ve Bakanlýk yetkililerinden hesap soracaktýr dedi. Koncuk, söz konusu kitlesel eylemde tüm sorunlarýn yapýlacak basýn açýklamalarý ile bildirileceðini söyledi. Yarýn 81 ilde eþ zamanlý olarak yapýlacak Eðitim çalýþanlarýna biraz huzur eyleminde kitlesel basýn açýklamalarý yapýlacak. Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha Çocuklarýnýn zorunlu din dersi görmesini istemeyen Alevi aile, Antalya da açtýðý davayý kazandý. Ailenin avukatý, kararýn emsal teþkil ettiðini söyledi... Antalya 3. Ýdare Mahkemesi, çocuklarýnýn zorunlu din dersi görmesini istemeyen Alevi ailenin açtýðý davada aileyi haklý buldu. Kararda, "Hukuka aykýrýlýðý açýk olan dava konusu iþlemin uygulanmasý halinde telafisi güç zararlar doðabileceðinden, yürütmesinin durdurulmasý" istendi. Ailenin avukatý Nusret Görgöz, "Karar emsal teþkil ediyor. Zorunlu din dersinden muaf olmak isteyenler dava açsýn" dedi. Antalya'nýn Muratpaþa ilçesindeki bir ilköðretim okulunun 5. sýnýfýnda eðitim gören kýz çocuklarý S.D'nin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf tutulmasýný isteyen aile, Antalya 3. Ýdare Mahkemesi'ne baþvurdu. Muratpaþa Kaymakamlýðý aleyhine açýlan davada ailenin avukatý Nusret Gürgöz, Almanya'daki Deniz Feneri e.v davasýna iliþkin dosya, Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na ulaþtý. Adalet Bakanlýðý nca görevlendirilen iki kurye, dün sabah Almanya'dan gelen dava dosyasýný Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na getirdi. Görevliler, dosyayý, Türkiye'deki Deniz Feneri soruþturmasýný yürüten Cumhuriyet Savcýsý Nadi Türkaslan'a teslim etti. 3 bin sayfalýk dosyanýn tercüme edilmesi için baþsavcýlýkta özel bir oda tahsis edilecek. Tercüme iþleminin mart ayýnýn ortasýnda bitmesi bekleniyor. Dosyalar adliyeye getirilirken ortaya ilginç görüntüler de ortaya çýktý. Dosyalarýn taþýndýðý bir bilgisayar markasýna ait kutularýn üzerinde "Fark yaratan yenilikler" solganý yazýlýydý. Dosyanýn Yargýtay tarafýndan istenip istenmediðini bilmediðini belirten Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin, tercüme iþine karýþmayacaklarýnýn altýný çizerek þöyle konuþtu: Dosyanýn çevirisi Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca yapýlacak. Biz çeviri iþiyle uðraþmayýz, tamamen aracýyýz. Dosyanýn kapaðýný bile açmayýz. Bir üst yazýyla onu Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na göndeririz. Tercüme iþlerini de Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý yapar ya da yaptýrýr. O onlarýn iþi. S.D'ye ailesinin iradesine, dini inançlarýna ve felsefi görüþlerine aykýrý biçimde dinsel eðitim verildiðini, davalý idarenin iþleminin hukuka aykýrý olduðunu savunarak, S.D'ye yönelik zorunlu din dersinin yürütmesinin durdurulmasýný ve iþlemin iptalini talep etti. Benzer bir davada Antalya 2. Ýdare Mahkemesi'nce 2007'de verilen uygulamanýn iptali kararý ile Danýþtay'ýn bu karara yönelik onamasýný hatýrlatan Gürgöz, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nin de zorunlu din dersi konusunda Türkiye'yi kusurlu bulduðu karara da savunmasýnda yer verdi. Oybirliði ile alýndý Davalý Muratpaþa Kaymakamlýðý da savunmasýnda, Din Kültürü ve Ahlak Öðretimi'nden sadece Türkiye yurttaþý Hristiyan ve Musevilik dinine mensup olanlarýn muaf olduðunu, davacý öðrencinin bu muafiyet kapsamý dýþýnda kaldýðýný öne sürerek, davanýn reddedilmesini talep etti. Mahkeme heyeti ise oybirliði yürütmenin durdurulmasýna karar vererek þu tespitlerde bulundu: ''Din Kültürü ve Ahlak Öðretimi dersinin dini ve felsefi inançlarýna uygun olmadýðýný belirten davacýlarýn herhangi bir din mensubu olduðuna bakýlmaksýzýn, temel hak ve hürriyetlerden olan dini inanç özgürlüðünün uygulanmasý kapsamýnda çocuðunun zorunlu sayýlan dersten muaf tutulmasý gerektiði sonucuna varýldýðýndan, bu istemin reddine iliþkin dava konusu iþlemde hukuka uyarlýk bulunmamaktadýr. Hukuka aykýrýlýðý açýk olan dava konusu iþlemin uygulanmasý halinde telafisi güç zararlar doðabileceðinden, yürütmesinin durdurulmasýna oy birliðince karar verilmiþtir.'' Deniz Feneri artýk baþsavcýlýk'ta Baðlantýlarýnýn AKP iktidarýna kadar ulaþacaðý iddia edilen Deniz Feneri e.v dosyasý, Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na ulaþtý. 3 bin sayfalýk dosyanýn çevirisinin martýn ortalarýnda bitmesi bekleniyor... Ankara Cumhuriyet Baþsavcýsý Hüseyin Boyrazoðlu da Doðru neyse onu yapacaðýmýzdan herkesin emin olmasýný istiyoruz. Konu artýk Türkiye gündemine oturduðu için bu hassasiyeti makul görmeniz lazým dedi. CHP li Kýlýç: Takipçisi olacaðýz CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Ali Kýlýç, bundan sonraki süreçte, ellerindeki bilgiler ýþýðýnda Deniz Feneri nin Türkiye ayaðý konusunda neler yapýldýðýnýn ve kimlerin hesap verdiðinin takipçisi olacaklarýný söyledi. Kýlýç, dava sürecinde özellikle de Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin ve hükümet mensuplarýnýn, yargýya müdahale etmemesini beklediklerini söyledi. ANKA

3 Ýmdat Yýlmaz Muhtar Ýmdat Yürü be Savat Mahallesi, Artýk, Kimse tutamaz seni, çünkü, Ýmdat Yýlmaz geliyor yönetmeðe, Muhtarýn olarak. Çalýþma aþký ile dolu, Savat Mahallesini yeniden yapýlandýracak, Karanlýktan ýþýða çýkaracak, Ýmdat Yýlmaz geliyor muhtar olarak. Herkes sevinecek söze gelecek, Bizi istemeyenler bize gelecek, Savat mahallesinin yüzü gülecek, Ýmdat Yýlmaz muhtar olacak herkes görecek. Yüreði çalýþma ayþký ile dolu, Gül açacak mahallemizin parký ve yolu, Ayrým gözetmeden saðý ve solu, Ýmdat Yýlmaz geliyor yüzler gülecek. Çare olacak mahallenin derdine, Dize gelecek gýrýþanlar kendi kendine uymayalým cahilin boþ sözlerine, 1 Nisanda Ýmdat muhtar olacak. Ýmdat Yýlmaz Hacýbektaþýn caný, Helal süt emdi o temizdir kaný, O bizim öz vatandaþýmýz yok ayrý gayrý, Zaman zaman herkes onay verecek, Ýmdat Yýlmaz muhtar olarak gelecek. Çok katlý yap binaný yükselt göklere, Vatandaþým yatýrým yap ilçene, Nedir bu husumet bu öfke neye, Ýmdat Yýlmaz geliyor dargýnlýk bitecek, 29 Martta muhtar seçilecek. Sulucakarahöyük/ KIRKLARELÝ KIRKLARELÝ'nde elektrik prizinin kýsa devre yapmasý sonucu mutfakta bulunan buzdolabýnda meydana gelen patlama ardýndan yangýnda ev sahibi 54 yaþýndaki Burhan Kýzýlcýklý yanarak öldü. Olay, dün akþam Karacaibrahim Mahallesi'nde bulunan 5 katlý Tutkunlar Apartmaný'nýn 2'nci katýndaki dairede Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý Schiphol Havalimaný'nden hemen kaza yerine ulaþan kurtarma ekipleri, kabin ekibine yardým ederek yolcularý tahliye etti. Durumu aðýr olan yaralýlar helikopterle, diðer yaralýlar da ambulanslarla hastanelere ulaþtýrýldý. THY'den ilk açýklama THY Yönetim Kurulu Baþkaný Candan Karlýtekin, Ýstanbul-Amsterdam seferini yapan uçaðýn iniþi sýrasýnda meydana gelen kazada ölü olduðuna dair þu ana kadar bilgi ulaþmadýðýný belirterek, uçakta biri bebek 127 yolcu ve 7 mürettebat bulunduðunu söyledi. Karlýtekin, THY Genel Müdürü Temel Kotil ile birlikte Yeþilköy deki Genel Müdürlük binasýnda basýn toplantýsý düzenledi. TK1951 sayýlý Ýstanbul-Amsterdam seferini yapan yolcu uçaðýnýn "kýrým geçirdiðini" ifade eden Karlýtekin, "Olayýn sevindirici tarafý total bir kaybýn olmayýþýdýr. Þu ana kadar ölüm olayý bildirilmedi. Uçaðýmýzda 118 ekonomi, 8 business sýnýfý yolcu ve 1 bebek olmak üzere toplum 127 yolcumuz, 7 mürettebatýmýz bulunmaktadýr. 135 olarak belirtilen rakam, uçaða binmeyen bazý yolculardan kaynaklanmaktadýr" diye konuþtu. Karlýtekin, Amsterdam da hava koþullarýnda olaðanüstü bir durumun söz konusu olmadýðýný kaydederek, þu bilgileri verdi: "Görüþ açýk ve 4500 metre civarýndadýr. Uçak piste 500 metre kala, pist yerine pistin önündeki araziye inmiþtir. Uçak üçe ayrýldý. Ön tarafta hasar ve yolcularda bir olumsuz bir durum söz konusu deðil. Arka bölümde hasar görülüyor. Þu ana kadar bize herhangi bir ölüm vakasý bildirilmemiþtir. Uçakla ilgili gerekli belge, bilgi ve bakým raporlarýný kriz merkezimizde gözden geçirdik, bakýmla ilgili herhangi bir sorun da bulunmamaktadýr. Yolcu yakýnlarýyla ilgili her türlü tedbir alýnmaktadýr. Gerek Ýstanbul da gerek Amsterdam da yolcu yakýnlarýna bilgi verilecek merkezler kuruluyor. 20 civarýnda yaralý bulunduðu yönünde bilgiler alýndý. Aðýr yaralý konusunda þu ana kadar bir bilgi ulaþmadý." Temel kotil: Pilot tecrübeli THY Genel Müdürü Temel Kotil de, uçaðýn kaptan pilotunun çok tecrübeli bir kaptan olan, 1975 Hava Harp Okulu mezunu Hasan Tahsin olduðunu, personelin saðlýk durumuyla ilgili henüz bir bilgi ulaþmadýðýný kaydetti. Kotil, "uçaðýn infilak etmemesinin, yakýtýnýn boþaltýldýðý anlamýna gelip gelmediði" yönündeki soruya karþýlýk, bu yönde bir bilginin ulaþmadýðýný, olayda ölüm olmamasýnýn önemli olduðunu söyledi. Temel Kotil, bir soru üzerine de, "yolcu yakýnlarý için Amsterdam a bir uçak hazýrlandýðýný, uçaðýn kalkýþ saatinin daha sonra duyurulacaðýný, Amsterdam dan Türkiye ye gelecek yolcular için de ilave bir sefer düzenlemeyi düþündüklerini" sözlerine ekledi. Karlýtekin ve Kotil, basýn mensuplarýnýn yönelttiði çeþitli sorularýna karþýlýk, "kesin meydana geldi. Belden aþaðýsý felç olduðu belirtilen Burhan Kýzýlcýklý, eþi 53 yaþýndaki Nazife Kýzýlcýklý'nýn torunu ile birlikte gezintiye çýkmasý üzerine evde tek baþýna kaldý ve karný acýkýnca koltuk deðnekleri yardýmý ile mutfaða giderek buzdolabýndaki hazýr yemekleri yemeye baþladý. Bu sýrada buzdolabýnýn takýlý olduðu prizin kýsa devre yapmasý sonucu buzdolabýnýn tüpü aniden patladý ve yangýn çýktý. Alevlerin ortasýnda kalan ve felç olduðu için yürüyemeyen Burhan Kýzýlcýklý olay yerinde yanarak öldü. Aparman sakinlerininin haber vermesiyle gelen itfaiye ekipleri, evin kapýsýný ve camýný kýrarak yangýna müdahale etti. Yangýnýn söndürülmesi ardýndan mutfakta Burhan Kýzýlcýklý'nýn cesedi ile karþýlaþýldý. Polisin yaptýðý inceleme ardýndan, Kýzýlcýklý'nýn cesedi otopsi için Kýrklareli Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý. Ýtfaiye ekipleri, yangýnýn bilgiler kendilerine ulaþmadan açýklayacaklarý bir durumun doðru olmayacaðýný" ifade etti. Ulaþtýrma bakanlýðý: Tahliye tamamlandý Ulaþtýrma Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Hayri Suat Aka, THY uçaðýndaki yolcularýn tümünün tahliyesinin tamamlandýðýný söyledi. Aka, Sivil Havacýlýk Genel Müdürü Ali Arýduru ile birlikte Sivil Havacýlýk Genel Müdürlüðü önünde basýn mensuplarýna kazaya iliþkin bilgi verdi. Uçaðýn Ýstanbul dan de havalandýktan sonra Schiphol Havalimaný na iniþe geçtiði sýrada saat civarýnda piste yaklaþýk 500 metre kala toprak zemine sert bir iniþ gerçekleþtirdiðini kaydeden Aka, sözlerini þöyle sürdürdü: "Kaptan pilot Hasan Tahsin Arýsan yönetimindeki Tekirdað isimli uçak, düþüþ esnasýnda burun, kuyruk ve gövde olmak üzere üçe bölünmüþtür. Uçakta herhangi bir patlama veya yangýn meydana gelmemiþtir. Alýnan ilk bilgilere göre, yaralýlarýn olduðu ve bazý yolcularýn yara almadan uçaðý terk ettiði yönündedir. Herhangi bir can kaybý henüz rapor edilmemiþtir. Hollanda sivil havacýlýk yetkilileriyle yapýlan ilk temaslarda, uçaðýn piste normal bir yaklaþma yaptýðý bildirilmiþtir. Schiphol Havalimaný, hava ulaþýmýna kapatýlmýþ olup, yolcular tahliye edilmektedir." SHGM ve THY de oluþturulan kriz masalarýnýn kazaya iliþkin çalýþmalarýný sürdürdüðünü belirten Aka, geliþmeler hakkýnda kamuoyunun sürekli bilgilendirileceðini ifade etti. -Uçuþa elveriþliliðine dair belgelendirilmiþ Aka, bir soru üzerine, yaralý sayýsý hakkýnda net bilgiye sahip olmadýklarýný söyledi. Uçaðýn düþme nedeninin sorulmasý üzerine Aka, "Düþme deðil, henüz nedenini bilmiyoruz" dedi."amsterdam a bir uçak kaldýracak mýsýnýz? Teknik ekip gönderecek misiniz?" Buzdolabýndan çýkan yangýnda öldü elektrik prizinin kýsa devre yapmasý sonucu buzdolabý tüpünün patlamasýnýn ardýndan meydana geldiðini tahmin ettiklerini bildirdi. Komþularýnýn haber vermesiyle evine gelen ve eþinin yangýnda öldüðünü öðrenen Nazife Kýzýlcýklý gözyaþlarýna boðuldu. Eþinin uzun süreden bu yana bacaklarýndan rahatsýz olduðunu belirten Nazife Kýzýlcýklý, ekipler yangýnýn buzdolabýnýn tüpünün patmamasý sonucu çýktýðýný söyledi. Buzdolabýný yeni almýþtýk. Eþimi kaybettiðim için çok üzgünüm dedi. Kent Haber SATLIK DAÝRE Toki II. Etap I. Blok 22 Nolu daire Satýlýktýr. Tel: sorusuna Aka, "Kaza Hollanda da olduðu için kaza kýrým iþlemlerinin Hollanda tarafýndan yapýlacaðýný, SHGM nin gözlemci teknik uzman heyetinin bugün Hollanda ya gideceðini bildirdi. Aka, yolcularýn Türkiye ye getirilmesine yönelik iþlemlerin de THYtarafýndan takip edildiðini, yolcularýn ailelerine bilgi verildiðini söyledi. Uçaðýn parçalara ayrýlma nedeninin sorulmasý üzerine Aka, "Uzmanlarý dinledikten sonra soruya cevap vereceklerini" ifade etti. Aka, "Uçaðýn daha önceden sabýkasý var mý?" sorusuna, "Uçak 2002 model, en son Aralýk 2008 de denetimden geçmiþ sonuna kadar uçuþa elveriþliliðine dair belgelendirilmiþ, son derece modern bir uçak" yanýtýný verdi. Aka, açýklamasýnýn sonunda, iletilen bir not üzerine de "Þimdi aldýðým son bilgi; Uçaktaki bütün yolcular tahliye edilmiþtir, ölü yoktur" dedi. (aa) Radikal GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi

4 ARAÞTIRMA Seçimlerde bir þey deðiþmeyecek Nuray Mert Kriz nedeniyle birçok çalýþan iþini kaybetmiþ olabilir ama yine de beraber yürüdük biz bu yollarda tavrý gösterecektir. Pozisyonlarýný devam ettirecektir. Krizin, bunu büyük ölçüde dönüþtürücü etkisi olamaz. Sonuçta seçimlerde bir þey deðiþmeyecek Mart yer seçimlerine 41 gün kaldý. Siyasi partiler sýkýþmýþlýklarýný aday profillerinde yaptýklarý deðiþikliklerle aþmaya çalýþýyor. CHP nin çarþaftan sonra kkran kursu ataðý, AKP nin yerel yönetimlerde olmadýðý illerde valilerin yoksullara beyaz eþya yardýmý þu an en yoðun tartýþma konularýnýn baþýnda geliyor. CHP nin dindarlara dönük açýlýmýný, AKP nin Yüzde 49 yetmiyor, hepsi benim olsun anlayýþýný, Kürt meselesini ve siyasal alandaki týkanýklýðý, Radikal gazetesi yazarý ve Ýstanbul Üniversitesi öðretim üyelerinden Nuray Mert ile konuþtuk.»seçimlere az bir zaman kaldý fakat seçim atmosferine girilemedi neden? Yerel seçimleri çok iyi gözlemleyebildiðimi söyleyemem ama yine de sözünü ettiðinizi hissetmek mümkün. Bunun nedeni aslýnda mahalli seçim olmasýnýn yaný sýra, sonuçlarý beli bir seçim olmasýdýr. Genel seçimlerde AKP nin almýþ olduðu büyük baþarý, insanlarda bu seçimlerde de silip süpüreceði kanaatini oluþturdu. Bizde iktidar partileri yerel seçimlerde oylarýný korur.»anap, yerel seçimlerde oy kaybetmeye baþladý. Bugün AKP ile baþ edebilecek bir güç oluþacaðýna dair herhangi bir iþaret yok. AKP, karþýsýnda etkin bir siyasal odak yok. Hem umutsuzluk hâkim, hem tepki büyüyor hem de AKP nedeniyle gerilim artýyor. Ama AKP þu anda rakipsiz görülüyor. AKP bir anlamda merkez siyasetin bütün alanýný kaplamýþ durumda.»chp tarafýndan gündeme getirilen çarþaf, Kuran kurslarý gibi ataklarý siz nasýl deðerlendiriyorsunuz? Bu atýlým veya açýlýmlarý samimi bulmuyorum. Geç kalýnmýþ adýmlar. Ýkincisi ikna edici deðil. Üniversiteye kýz öðrencilerin baþörtüleriyle girmesine karþý çýkarken, bu açýlýmlarla kimse ikna edilemez. Üçüncüsü, bana göre doðru da deðil. CHP çarþaflýya rozet takacaðýna, seçim bahanesiyle, samimiyet fýsfýsý doðuran bir ortam yaratacaðýna çok daha köklü ve ikna edici adýmlar atabilir.»nedir bu? Mesela üniversitelere öðrencilerin baþörtüsüyle girmesi konusunu ele alabilir. Daha makul bir yol ve konu bulunabilir. Böyle olmadýðý için insanlar bunu, doðal olarak seçim yatýrýmý olarak deðerlendiriyor. Samimiyetsizlik olarak görülüyor. Bunlara da haksýzsýnýz diyemeyiz. CHP önce, baþörtüsü, Kuran kurslarý, din konusundaki itirazlarý nedir, bunlarý ortaya dökmeli ve yeni baþtan revize etmelidir. Bizim meselemiz din deðil, asýl meselemiz þudur diyebilmelidir. Bir de CHP nin, merkez saðýn, Ýslamcýlarýn, muhafazakârlarýn, toplumun çoðunluðunun oyunu nasýl aldýðýna iliþkin bir deðerlendirmesinin olduðunu sanmýyorum. Bu nedenle, þöyle bir adým atalým, baþörtüsü, kýlýk kýyafet konusu mesele olmaktan çýksýn, bir kenarda dursun noktasýnda deðiliz. Bir süreç yaþanmýþ, o süreçte CHP nin yapmýþ olduðu din düþmanlýðý veya din alerjisi, kuþkuculuk yaratmýþ. Bunu tersine çevirmek çok kolay deðil. Baþka bir yanlýþta toplumda, muhafazakâr veya sað siyasetle din arasýndaki iliþkiyi toplum muhafazakâr, bu nedenle, muhafazakâr talepleri siyasete taþýyana oy veriyorlar, taleplerini savunan partileri iktidara taþýyorlar yaklaþýmý var. Bu olayýn sadece bir kýsmýný açýklýyor. Baþka bir kýsmý göz ardý ediliyor.»göz ardý edilen ya da sorunun diðer yüzü nedir? Din ve siyaset iliþkisini belirleyen önemli bir faktör konjonktürel þeylerdir. Geleneksel yaþayan insanlarýn, mevcut hayatlarýna iliþkin talepleri sadece siyasete kotlanýyor deðil. Çok partili hayata geçiþten sonra, çok farklý biçimlerde, çok farklý etkenlerle, din siyasallaþtý. Yani, mesele sosyolojik bir talebin siyasete taþýnmasý deðildi. Mesela 1950 li yýllarda din ayný zamanda sol ile komünizm ile mücadeleydi. Din o dönem böyle kotlandý lerde baþka bir þeydi, þimdi bambaþka bir þey. Bunlarýn da etkileri var. CHP bunlarý konuþmuyor. Aslýnda öncelikle yapmasý gereken çok faklý þeyler var.»nedir CHP nin öncelikle yapmasý gereken? Sosyal demokratlarýn evrensel deðerleri var. Eþitlik, özgürlük, kardeþlik gibi konular, bunlarý es geçiyor. Asýl açýlým yapmasý gereken alan burasý olmalýdýr. CHP nin, nasýl bir toplum, nasýl bir dünya tasavvur ettiði bilinmiyor. Bu atýlýmlarý ne yazýk ki, bütünün bir parçasý olarak ele almýyor. Anlamlý olan özgürlüklerin neresine bu konuyu yerleþtirdikleridir. Her angi bir demokratik açýlýmýn bir parçasý deðil, bu atýlýmlar.»partiler kendi politik duruþlarýyla örtüþmeyen adaylarý gösteriyor. Böylece ezber bozulabileceði var sayýlýyor. Bunu nasýl deðerlendiriyorsunuz? Bozulmak istenen ezberin ne olduðu belli deðil. Görüntü itibariyle ezber bozan bir þey. Muhafazakâr bir partiden modern birisinin Çankaya dan Belediye Baþkanlýðý na aday göstermesi ya da Melih Gökçek in içkili davet vermesi, CHP den çarþaflý açýlým beklenmezdi. Bunlar ezber bozuyor doðru, ama büyük ezberin neresini bozuyor. Böyle bir þey yok. Bu türden iþlerin seçmenler üzerinde ciddi bir etkisinin olmadýðý daha önce ortaya çýktý. Hâlâ da yok.»bu nasýl bir arayýþ Post modern bir arayýþ olsa bile bir ölçüde karþýlýðý olur. Ama karþýlýðý olan bir þey deðil. Bunlar vitrinlik iþler. Deðiþtirici, dönüþtürücü bir iþlevi olamaz. Tamamen geçici bir þeydir. Bunlar hiç umut vaadeden bir geliþme deðil. Partilerin iç hayatýnda dahi bir karþýlýk üretmiyor.»akp nin siyasal alanda tuttuðu yerde veya aðýrlýkta kýsa sürede deðiþiklik öngörüyor musunuz? Hayýr, böyle bir belirti yok. Aksine ne yazýk ki bu aðýrlýðýnýn uzun süreceðine iliþkin belirtiler var. Bunlar çok yeni deðil, uzun zamandýr var olan bir þey.»yerel seçimlere iliþkin tartýþmalarýn siyasetin genel sorunlarý ve konularý kapsamýnda yürüyor olmasý, yerel seçimleri anlamsýzlaþtýrmýyor mu? Solun evrensel yaklaþýmý olan yerinden yönetim ve yerel sorunlarýn tartýþmasýna bizde yer yoktur. Çünkü yerel sorunlarý tartýþacaðýmýz bir ortam yok. Bizim çok büyük bir siyasi krizimiz var. Bu büyük siyasi týkanýklýðý aþmadýðýmýz sürece, yerel seçimler hiçbir zaman yerel seçim mahiyetine sahip olamayacak. Biz seçimleri katýlýmcýlýk, yerinden yönetimcilik açýsýndan deðerlendiremiyoruz, tartýþamýyoruz. Çünkü Kürt meselesi var. Kürt sorununda çözüm yoluna girmediðimiz sürece, yerel seçimler yerel seçim olamaz. Bunu dikkate almayan yaklaþýmlar gerçekçi deðildir. Sorunlarýmýza büyük meselenin penceresinden bakmasýný bilmiyoruz.»büyük mesele nedir, gecen salý günkü yazýnýzda sözünü ettiðiniz demokratikleþme midir? Kürt meselesinde de, CHP nin çarþaf meselesinde de, esas sorun demokratikleþmedir. CHP çarþaf açýlýmý yapacaðýna, laiklik meselesini demokratikleþme perspektifiyle yeniden ele alsa daha hayýrlý olur. CHP den beklenen demokratikleþme perspektifini deðiþtirmektir, açýlýmý buradan yapmasýdýr. Bu AKP için de geçerli, bütün partiler için de geçerlidir. AKP, içkili toplantý yapmadan önce laiklik meselesindeki sorununu tanýmlamasý gerekir. Çünkü AKP ye iliþkin bütün gerilim bu noktada yaþanýyor. Gerilimi hafifletici adýmlar atmalýdýr.»nedir gerilimi hafifletecek olan adýmlar? Mesela mahalle baskýsý var dendi, bu külliyen reddedildi. Araþtýrmadan Alevi, Erzincanlý, birtakým insanlarýn birtakým sýkýntýlarý olduðu anlaþýlýyor. Bu abartýlý da olabilir. Kendilerini psikolojik baský altýnda görüyor olabilirler. Ýktidar partisinin bunu dikkate almak gibi bir derdi yok. Vay ne demek mahalle baský, bazýlarý mahalle baskýsýndan bahsedenleri darbeci diye tanýmlýyor. Sorunlarýn tartýþýlmasýnýn önü kapatýlýyor. Palyatif tedbir olarak içki daðýtýlýyor. Çarþaflýya CHP rozeti takmakla, AKP lilerin içki daðýtmasý arasýnda zerrece farký yok.»türkiye yi de etkisi altýna alan dünyayý kasýp kavuran ekonomik krizin, sizce yerel seçimlere bir etkisi olacak mý? Biz ekonomik krizin daha baþýndayýz. Þu ana kadar yaþananlar, yaþanacak olanlarýn yanýnda devede kulak misali kalýr. Bunun yerel seçimlere bir etkisi olacaðýný düþünmüyorum. Yani insanlar ekonomik krizden daralýp, bunalýp politik tercihlerini deðiþtirmez.»seçimlerde insanlar tercihlerini nasýl belirleyecek? Kabaca muhafazakâr ya da laik kesimde yer almaya göre belirleyecek. Ýþini kaybetmiþ olabilir ama yine de beraber yürüdük biz bu yollarda tavrý gösterecektir. Ya da Kürt sorununu nasýl kavradýðýna göre tercih belirleyecektir. Pozisyonlarý neyse, tamamen devam edecektir. Krizin, bunu büyük ölçüde dönüþtürücü bir etkisi olamaz. Seçimlerde bir þey deðiþmeyecek»solun, krizini aþmada yerel seçimler bir imkân sunabilir mi? Hayýr, yerel veya genel seçim de olsa böyle bir ihtimal yok. Elbette eþitlikçi, özgürlükçü bir soldan söz ediyorsak. Ama yerel seçimler sürecini neden sol bu halde sorusunu tartýþmak için bir vesile yapmalýyýz. Aksi takdirde bir sonraki seçimlerde de ayný tabloyla karþý karþýya kalýnmasý kaçýnýlmazdýr. *** AKP nin gözü doymuyor»bazý valiler eliyle yoksullara beyaz eþya daðýtýmýný nasýl deðerlendiriyorsunuz? Bunlarýn AKP nin seçim alamadýðý yerler olmasý yeteri kadar dikkat çekici olsa gerek. Ama bu AKP ye özgün bir þey deðil. Türkiye de oy satýn alma yaygýn bir þeydir. Bu tür þeyler insanlarý yüzde yüz etkisi altýna almaz. Ýnsanlar baþka gerekçelerle oylarýný kullanmaya devam edebilir. Ama kararsýz insanlarý etkisi altýna alýr.»bu oylarý satýn almaya dönük çabanýn yarattýðý toplumsal atmosfer? Bu seçim rüþvetidir. Doðal olarak toplumu zehirliyor, kirletiyor. Burada esas sorun iktidar partisinin ihtirasý beni korkutuyor. Bu sadece ucuz bir taktik deðil. Ýktidar partisi hiçbir þeye doymuyor. Genel seçimlerde bu kadar çok oy almýþ bir partinin bununla yetinmeyip, bütün oylarý almaya dönük bu giriþimi çok korkutucu. Basýna dönük tutumu da benzer bir þey. Bütün oylarý, bütün basýný, bütün yerel yönetimleri isteyen yaklaþýmlar demokrasi adýna ürkütüyor. AKP nin gözü doymuyor. Farklý hiçbir þey býrakmak istemiyor. Bu çok tehlikeli bir zihniyettir.»burada yoksulluðun istismarý söz konusu deðil mi, bu, yoksulluðu siyasal ranta dönüþtürmek deðil mi? Doðrudur ama sadece AKP ye özgün deðil, saðýn ideolojik yaklaþýmý da budur. AKP, bunu negatif anlamýyla beceriyor. Sað, istihdamý artýran, paylaþýmcýlý geliþtiren, yoksulluðunun kaynaðýna yönelen bir siyaset izlemez. Yani sosyal, ekonomik politikalarý deðil de, hayýrseverlik politikalarý izler. Deniz Feneri nde de olan tam budur. Kýsacasý yoksulluk sistem meselesi deðil, arzi bir meseledir, tedbiri de arzi olur yaklaþýmý saðýn ideolojisidir. Kömür daðýtmak, buzdolabý daðýtmak, sadaka baðýþlayan daha kurumsal hayýrseverlik içersinde sorunlarý çözüme kavuþturma yaklaþýmýdýr. Bu hiçbir soruna, köklü deva olmaz. Siyasal Ýslam geleneðinden gelen bütün örgütler gibi AKP de, sosyolojik olarak yoksullarla dayanýþma içersinde geliþip, merkeze yerleþti. Bu sadece Türkiye de deðil, Mýsýr da, Filistin de de böyledir. Ýslami hareket bütün Ortadoðu da yoksullarýn içersinde geliþecek zemin buldu. *** Büyük mesele kürt sorunu»yerinden yönetim modeli Kürt sorununun çözümüne katkýsý ne olur? Hayýr olamaz. Çünkü Kürt sorunu çok gerilimli, haddinden fazla çatýþmalý bir konu, kolay bir sorun deðil. Çözümünde bir yöne doðru gitseydik, belki yerel seçimlerin o zaman katkýsý olabilir. Yani Kürt sorununun çözümündeki týkanýklýk bunu engelliyor. Aslýnda birçok þeyi engelliyor. Her þeyin gelip dayandýðý yer bu büyük meselenin halline dayanýyor.»bu büyük meselenin aþýlmasýnda AKP nin tutumu nedir? AKP, Kürt meselesinde atabileceði adýmlarý bence atýyor. Ya da kendisinden beklenenden çok daha fazla demokratik açýlým yapýyor. AKP nin kitle tabaný muhafazakâr, AKP nin oy hesabý yapmasý doðal, bu bakýmdan sýnýrlarý var. Elbette geldiði geleneðe baðlý olarak muhafazakâr çerçevede çözmek gibi anlayýþa sahip. Hepimiz Müslüman kardeþiz anlayýþýyla çözmek istiyor. Meseleye böyle bakýyor. Ýkincisi de her sað parti gibi, kalkýnmacý modeli savunuyor. Bölgeyi kalkýndýrýrsak mesele çözülür yaklaþýmýna sahip. Kimlik meselesini es geçen, bir yaklaþýmla malul. Ama AKP kendini aþacak gayretler de gösterdi. Mesela TRT Þeþ böyle bir þeydir.»trt Þeþ Kürtlerin bir kesimi tarafýndan neden samimiyetsiz bulundu? Bu konudaki tedirginlik ya da AKP nin samimiyetinin sorgulanmasýnýn nedenini, Kürt meselesinde çýtanýn çok yükselmiþ olmasý oluþturuyor.»çýtayý yükselten nedir? Bunu çok fazla bilmiyoruz. Defalarca Kürtlerle konuþtuðumuzda görüyoruz ki, Kürtlerin ne istediði belli deðil. Bir kez mesele Kürtçe meselesi deðil. Kürtçe yasak, Kürt meselesini aðýrlaþtýrdý, çýtayý yükseltti. Kürt olduklarýný saklamak zorunda kalmalarý yüzünden bugünkü ortamýn oluþmasýna yol açtý. Bu hale geldikten sonra da eski talepler, istekleri karþýlamýyor artýk. Mesela þimdi Anayasal güvence isteniyor. Taleplerinin Anayasa da karþýlanmasý isteniyor. Önce kamuoyunu hazýrlamak gerek. Çünkü toplum þu an her hangi bir çözüme hazýr deðil.»kürt meselesinin çözümünün düðümlendiði nokta neresidir? Sorun Kürt meselesi olduðu kadar da Türk meselesidir de. Bu topraklarda bir arada yaþamý yeniden nasýl ve hangi, þartlarda kuracaðýz. Sorun Kürtlerin istediðini verme meselesi deðil. Bir arada yaþamýn formu, yolu nedir, bunun bilindiðini veya buna yaklaþýldýðýný düþünmüyorum. Gereðinden fazla konuþuyoruz, tartýþýyoruz ama ortada bir arada yaþamý saðlayacaklar arasýnda diyalog dahi yok.»diyalog zemini yaratacak olan parlamentoda Baþbakan DTP lilere selam vermiyor. diyalog nasýl oluþacak? Parlamentodaki partiler arasýnda diyalog yok. Çünkü bu partilerin oy alacaklarý kitlelerin arasýnda diyalog yok. Ýktidardaki veya muhalefetteki partilerin toplumu bir dönüþtürücü yanlarý vardýr. Ama bu sýnýrlýdýr. Oy almak için insanlara partiler ne anlatýyor, çok önemlidir. Kürtler aðzýný açtýklarýnda vay vataný mý bölmek istiyorlar kuþkusundan kurtulmak gerek. Bunun içinde bir arada yaþamýn koþullarý, diyalogla birlikte oluþturulmalýdýr. Hiç bir toplumu, herhangi bir konuda yüzde yüz ikna edemezsin. Mesele itirazý en aþaðýya indirebilmektir. Çoðunluðunu ikna etmektir. Gündelik hayatta yan yana gelen insanlarý nasýl deðiþtirebiliriz kafayý buna yormak gerek.»en azýndan DTP nin yerel yönetimlerin demokratikleþmesi ya da özerk yönetim istemi açýk deðil mi? Yerel özerklik tartýþmasýnda ilk akla gelen, federatif yönetim. Ulus devlet modeline sahip bir ülkenin bunu bugünden yarýna yapmasý mümkün deðil. Bu kadar büyük deðiþimi tek baþýna hiçbir hükümet kaldýramaz. Ben böyle bir þeyin arka planýný, alt yapýsýný þu an görmüyorum.

5 26 Þubat 2009 Perþembe Küba neresi, Girit neresi? Havana da Türk Tutkusu-1898 adlý kitabý büyükelçi gibi yazmýþ Ernesto Gomez Abascal; hem Türklere A. Ömer Türkeþ Küba tarihini hem de Kübalýlara Türkiye tarihini anlatmak istemiþ. Belki de kitabý daha çekici kýlmak için araya biraz da entrika, aþk ve heyecan katarak roman formuna sokmak istemiþ Havana da Türk Tutkusu-1898, önce ismiyle merak uyandýrmýþtý devriminden bu yana Küba ya muhabbet duyan pek çok Türk olduðunu hepimiz biliyoruz. Ama bu iki uzak ülke arasýnda II. Abdülhamit döneminde bir iliþki kurulduðundan benim haberim olmamýþtý. Hikayesi tarihsel gerçekliði bütünüyle yansýtmamakla birlikte, yazar Ernesto Gomez Abascal, Osmanlý arþivlerine dayanarak kurgulamýþ Havana da Türk Tutkusu-1898 u. Abascal, Küba nýn Ankara büyükelçisi. Havana üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi nden mezun. Türkiye den önce Suriye, Ürdün ve Irak ta büyükelçilik görevlerinde bulunan Abascal ýn Ortadoðu gözlemlerinden yola çýkarak kaleme aldýðý incelemeleri var. Kýlýçlarýn Þimþeði Altýnda da Lübnan daki siyasi krize, Filistin, Adalet Çarmýha mý Gerildi? de Filistin sorununun tarihine, Baðdat Görevi nde Irak taki savaþa deðinen Küba Büyükelçisi nin bu kitaplarý Türkçeleþtirilmiþti. Havana da Türk Tutkusu-1898 ise, Küba Yazarlar ve Sanatçýlar Birliði üyesi de olan Abascal ýn ilk roman denemesi. Romanýn çevirmenlerinden Mehmet Necati Kutlu nun 2006 yýlýnda Ýspanyolca yayýmlanmýþ - Küba da 1898 Yýlýnda Yaþanan Olaylara Babýâli nin Bakýþ Açýsý ve Özel Temsilci Enver Paþa adlýmakalesinden esinlenerek kurgulanmýþ hikâye. Kurgusal yaný, ilk roman yazmanýn heyecanýna verelim, biraz zayýf kalmýþ. Anlatý, 1897 yýlý sonlarýndan 1898 yýlý baþlarýna kadar olan dönemi kapsýyor ve öncelikle her iki coðrafyadaki çalkantýlý siyasi tarihin dökümünü yapýyor. Küba tarafýnda geliþmeler umut verici; Kübalý yurtseverler, Ýspanyollara karþý 1868 yýlýnda baþlattýklarý baðýmsýzlýk mücadelesini kazanmak üzereler. ABD durumdan vazife çýkarmak üzere. Avrupanýn diðer ülkeleri, o zamanki güçler dengesini gözeterek Ýspanya nýn kaybetmesini istiyorlar. Osmanlý ise savaþlardan, imparatorluðun dört bir yanýndaki isyanlardan, özellikle Girit te bir türlü sonlanmayan sorunlardan yorgun. Sorunu halletmek isteyen II. Abdülhamit, 1897 yýlý sonbaharýnda yaverlerinden Ordu-yu Hümayun un istihbarat birimine mensup Ahmet Paþa yý Küba ya yollamaya karar veriyor. Ahmet Paþa nýn görevi Küba daki isyan hakkýnda bilgi toplamak ve oradaki politikalarýn Girit isyanýna karþý uygulanmasýnýn yararlý olup olmayacaðýný öðrenmek. Tam bu noktada bir hatýrlatma yapalým; Küba da bir Osmanlý özel temsilcisinin gerçekten de bulunduðu, bu kiþiye ait þifreli bazý raporlarun Ýstanbul da Osmanlý Arþivi nde yer almasýyla kanýtlanýyor. Ancak roman kahramaný Ahmet Paþa, Abdülhamit in onu gönderme niyeti, Paþa nýn yolculuðu, Havana daki yaþantýsý ve gözlemleri tamamiyle kurgusal. Ahmet Paþa, imparatorluk sýýbayý olarak uzun ve parlak bir kariyere sahipti. Güçlü bir aileden geliyordu; babasý yýlýnda ülkesinde meydana gelen ayaklanmaya katýlmýþ Polonyalý bir konttu ve bu olay sonrasýnda önce Fransa ya, ardýndan da Osmanlý Ýmparatorluðu na sýðýnmýþtý. Burada din deðiþtirerek Müslüman olmuþ, adýný deðiþtirmiþ, birçok savaþa katýldýktan sonra orduda yüksek bir rütbeye eriþmiþ ve Rus Savaþý nda kahramanca çarpýþýrken þehit olmuþtu. Babasýnýn izinden giderek askerlik mesleðini seçen Ahmet, özellikle haritacýlýk konýýsýýnda kendini yetiþtirmiþ, Manastýr Askeri Ýdadisi nde bu konuda dersler vermiþ, engin bir bilgi birikimine sahip olmuþtu. Ancak tüm konular içinde onu en çok çekenler, haber alma, bilgi deðerlendirme ve iþlenmesi ile ilgili olanlardý. Ýlgi alanýný meslek haline getiren Ahmet Paþa, Balkanlar da önemli istihbarat hizmetlerinde bulunmuþ, birkaç dili mükemmel konuþan yakýþýklý, genç ve bekar bir Osmanlý erkeði. OsmanlýYahudi Cemiyeti nin Suriye ve Filistin bölgesinde yerleþimi özendiren faaliyetleri konusunda hazýrladýðý raporlarla Filistin de bir Yahudi devletinin kurulmasý niyetini açýða çýkarmasý, Yahudi düþmaný olarak suçlanmasýna neden olmuþ. Konya da görev yaptýðý dönemde Mevlana ya büyük bir hayranlýk duyarak Mevlevi tarikatýna girmiþ. Þaraba, þiire ve müziðe alýþmýþ. Selanik ten çaðrýlan Ahmet Paþa, Padiþahýn görevlendirmesiyle, yanýna iki de koruma verilerek Ýstanbul dan bir gemi ile yola koyulacak, Londra ve Washington üzerinden Havana ya uzanacaktýr. Yolculuðu sýrasýnda temas ettiði kiþiler sayesinde Küba tarihi ve isyan hakkýnda yeterince bilgi de edinmiþtir. Havana da bir otele yerleþen kahramanýmýz kente ve topluma kýsa sürede ýsýnýr, tutkulu bir aþk yaþar, isyancýlarla tanýþýr. Keskin gözlem gücüyle burasýnýn baþka bir dünya olduðunu ve tarihlerin hatta insanlarýn da farklý olduðunu, baþka bir biçimde düþünüp farklý tepkiler verdiklerini kavramýþtýr. Küba nýn devrimci ruhunu Sultan a gönderdiði raporda þöyle özetleyecektir: Yarýný Bugünden Kuracaksýn, O Senin Tarihin Olacak Durum, Girit tekinden çok farklýdýr, söz konusu olan baþka bir sahne, baþka etkenler ve baþka bir tarihtir. Ýki adayý karþýlaþtýrmanýn mümkün olduðunu sanmýyorum. Milli nüfus yani Kübalýlar ne baþka bir ülkeye baðlý olmak ne de baþkalarýnýn hâkimiyetini desteklemek için savaþýyorlar, onlar tam baðýmsýzlýk için savaþýyorlar ve zaten. neredeyse kazanmýþ olduklarý savaþý bitirmeyi hýzlandýrmak için belki Birleþik Devletler in yardýmýný kabul edebilirler. Kübalýlarýn ruhunda ne pahasýna olursa olsun baðýmsýzlýðý elde etme kararlýlýðýný görüyorum. Kültürel, dinsel nedenlerden ve vatansever deðerlerden dolayý eðer Birleþik Devletler adayý topraklarýna dahil etmeye niyetlenirse onlara karþý da savaþmaya hazýr olacaklardýr. Baþrolde bir Osmanlý paþasý yer almakla birlikte, hikâyede asýl öne çýkan Küba tarihi. Abascal, Küba sosyalist devriminden çok önceki bir tarihi canlandýrýrken, hem devrimin nasýl bir miras üzerine inþa edildiðini gösteriyor hem de ABD nin emperyal niyetlerinin köklerini sergiliyor. Vurgu yapýlan baský ve þiddet yoluyla sömürgeleþtirilmek istenen, açlýða mahkûm edilen Küba ve Güney Amerika halklarýnýn baðýmsýzlýk mücadeleleri tarihi, bu tarihin Bolivar, Jose Marti, General Gomez, General Maceo gibi önemli isimleri. Onlardan sýklýkla yapýlan ABD ve emperyalizm karþýtý alýntýlar, 19.yüzyýl isyanlarýyla 21.yüzyýl arasýndan paralellik saðlamýþ. Bütün yaptýklarým, Küba nýn baðýmsýzlýðýný kazanarak Birleþik Devletler in tüm gücüyle Amerika nýn diðer bölgelerine çullanmasýný engellemek içindir. Bu sözler 1968 isyanýna damgasýný vuran, hayatýný bu isyan sýrasýnda yitiren þair ve yazar Jose Marti ye ait. Ya da General Maceo nun sözleri; Kim Küba yý ele geçirmeye çalýþýrsa, topraðýnýn kana bulanmýþ tozunu yutacaktýr, tabii eðer savaþta hayatýný kaybetmediyse... Alýntýlarýn 19. yüzyýlýn son çeyreðini bugünle iliþkilendirdiði, ABD tehditine yanýt verdiði çok açýk. Romanýn siyasi ve toplumsal geri planýnda bir eksiklik yok. Edebiyat açýsýndan sorunlu yan, bu geri planýn kurgusallýkla yeterince buluþturulamamasýnda. Tarih romana katýlan kiþilerin uzun diyaloglarý ya da anlatýcýnýn araya girip yaptýðý açýklamalarla veriliyor. Oysa Abdülhamit in yetenekli ve entelektüel casusunun Küba gözlemlerine daha çok yer verilebilir, Küba daki toplumsal hayata karýþmasýndan daha çarpýcý sahneler ortaya konulabilirdi. Ne yazýk ki 218 sayfalýk romanýn ancak 139. sayfasýnda Havana ya ayak basýyor Ahmet Paþa. Ve Ahmet, araþtýran gözleriyle caddenin genel havasýný gözledi ve ilk izlenimlerini edindi. Dimaðýnda bazý imgeler yakalýyor, onlarý inceliyor ve tanýdýk senaryolarla karþýlaþtýrýyordu cümleleriyle baþlayan Havana ya iliþkin deðerlendirmeleri birkaç sayfayla sýnýrlanýyor. Büyükelçi gibi yazmýþ Abascal; hem Türklere Küba tarihini hem de Kübalýlara Türkiye tarihini anlatmak istemiþ. Belki de kitabý daha çekici kýlmak için araya biraz da entrika, aþk ve heyecan katarak roman formuna dökmek istemiþ. Olsun; Küba devriminin ilk ateþini yakanlara, emperyalizme boyun eðmeyen bir halka, halklarýn kardeþliðine selam olsun. HAVANA DA TÜRK TUTKUSU-1898 Ernesto Gomez Abascal çeviren: Mehmet Necati Kutlu Ceren Karaca Everest Yayýnlarý 2009, 218 sayfa, 12 TL. Radikal

6 Latin Amerika ya yoðun ve kesintisiz bir ilgi gösteriyor; içten içten darýsý baþýmýza temennileriyle bu kýtadaki büyük dönüþümleri gýpta ile izliyoruz. Anlaþýlýr bir durum. On dozuncu yüzyýldan beri sýnýf mücadelesi hep eþitsiz biçimde geliþti, uluslararasý iþçi hareketinin bazý müfrezeleri öncü ve ileri kol olarak diðerlerine nazaran öne fýrladý, devrimci merkez de buna baðlý olarak yer deðiþtirdi. Bütün göstergeler, günümüz dünyasýnda devrimci merkez in Latin Amerika ya kaydýðýna iþaret ediyorsa, gözlerin bu kýtaya dikilmesi de gayet doðal. Tarihte hep olageldiði gibi, öðrenmek için, ders çýkarmak için, esinlenmek için, öykünmek için ve özgül olaný gerekli deðiþikliklerle birlikte her yere teþmil edilebilir olandan ayýrt etmek için devrimci merkeze bakýlýr. Ezilen dünyanýn ayaða kalktýðý, yeniden yaratýcýlýðýný sýnadýðý, gizilgüçlerini fiilileþtirmeye yöneldiði ve var olan koþullarýn eylemli eleþtirisine geçtiði Latin Amerika, bütün bu açýlardan karþýmýzda zengin bir deneyim haznesi olarak duruyor. Bu deneyim haznesinin bir veçhesi özellikle önemli: Proletaryanýn yeni bileþiminin, yeni mücadele ve örgütlenme biçimleriyle, yeni tarihsel blok örnekleriyle tarih sahnesine çýkmýþ olmasý. Türkiye solu, adýný böyle koymasa da, Latin Amerika dan en çok bu açýdan öðrenecekleri olduðunu, kýtanýn en çok bu açýdan dünyanýn geri kalanýnýn önüne geçtiðini sezgisel olarak görüyor. Kötü ve karikatür kokan bir taklitçiliðe yönelmezsek, bundan hayýrlý sonuçlarýn çakacaðý kesindir. Ama daha ötesi var. Latin Amerika deneyimlerinin barýndýrdýðý haberci göstergeler, hiç yoksa iki bakýmdan bizi bir strateji tartýþmasýna davet ediyor. Ama henüz böyle bir davet yokmuþ gibi davranmaya, bu çetin meseleye iliþmemeye devam ediyoruz. Biliniyor, tek veya birden çok ülkede devrim ile dünya devrimi arasýndaki bað Marksizm içi tartýþmalarýn en dikenli konularýndan biridir. Yer yer paradoksa, ikileme ve hatta açmaza dönüþtürülen bir konu. Abartýlý beklentilere kapýlmak için henüz erken olsa da, Latin Amerika bu bahiste de bize deðerli ipuçlarý ve önemli açýlýmlar sunuyor. Doðrudur; Latin Amerika ülkeleri arasýnda dikkate deðer toplumsal formasyon benzerlikleri ve kýtasal kurtuluþ ülküsünün bir tarihsel geçmiþi var. Bunlar her yerde bulunmayan önemli kolaylaþtýrýcýlar. Ama bilinçli bir enternasyonalizm perspektifi yoksa, bu lehte etkenler sözü edilen baðý doðru Kenan Kalyon Latin Amerika'ya alýcý gözle bakmak... Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Nevþehir Belediyesi tarafýndan 3 ana su daðýtým merkezinde, Arsenik Arýtma Tesisi'nin kurulmasýna yönelik çalýþmalar sürüyor. Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü tarafýndan ihalesi 8 Ocak 2009 tarihinde gerçekleþtirilen ve ihaleyi üstlenen biçimde kurmaya kendi baþlarýna yetmezler. Öte yandan, þu ana kadar Marksist saflardaki bütün strateji tartýþmalarý net bir ayrýma dayanýr. Buna göre, siyasal devrimle toplumsal devrim arasýndaki iliþki artsýralý bir iliþkidir. Siyasal iktidarýn toptan fethinden önce toplumsal dönüþümler baþlatýlamaz, istisnai ikili iktidar halleri çok kýsa süreli olabilir ve daha önemlisi kapitalizm koþullarý altýnda sosyalizmin nüveleri yaratýlamaz. Hakkýný teslim etmek gerekirse, strateji tartýþmalarýna katkýlarýyla bu katý ayrýmý yumuþatmaya çalýþan kiþi Gramsci dir. Gramsci bunu hegemonya kavramýný yeniden içeriklendirerek, ona sivil toplum un fethini hedefleyen bir kültürel boyut da katarak ve tarihsel blok u herhangi bir sýnýfsal/siyasal ittifak gibi deðil de bir karþý iktidar ýn pek çok düzlemde ve pek çok dolayýmla inþasý gibi yorumlayarak yapar. Ayrýca, her ne kadar bunu kapitalizmden sosyalizme geçiþ baðlamýnda kullanmasa da, Ýtalya ve baþka ülkelerdeki çeþitli tarihsel süreçleri açýklamak için bir moleküler dönüþüm kavramýný devreye sokar. Yeri geldiði için deðinmeden geçmeyelim. Bu topraklarda telaffuz edilmiþ siyasal olaný toplumsallaþtýrmak, toplumsal olaný siyasallaþtýrmak formülasyonu da, aslýnda belirli bir farkýndalýkla bu ayrýmý yumuþatmaya dönük bir giriþimdir. Evet, Latin Amerika bizi siyasal devrim/toplumsal devrim iliþkisi konusunda yerleþik anlayýþýmýz üstünde, þu türden sorular nedeniyle düþünmeye çaðýrýyor: Latin Amerika daki süreçler böyle bir net ve kesin ayrýma göre mi yoksa daha iç içe ve geçiþken bir iliþkiye göre mi ilerliyor? Diðer ülkeler bir yana, Venezuela, Bolivya ve Ekvador un halihazýrdaki durumunu, yukarýdaki ayrým uyarýnca, yalnýzca henüz tamamlanmamýþ bir siyasal devrim ve bir ikili iktidar hali olarak mý yorumlayacaðýz? Eðer öyleyse, tarihte bu kadar uzun sürmüþ ikili iktidar örnekleri var mý? Sözü edilen üç ülkedeki dönüþümler, düzen içi çerçevenin ötesine geçmeyen reformlardan mý ibarettir? Deðilse, Salvador Allende nin baþaramadýðýný baþarmaya çalýþan yeni barýþçýl geçiþ denemeleriyle mi yüz yüzeyiz? Sorular çoðaltýlabilir. Ama galiba neresinden bakarsak bakalým, Latin Amerika da eski kavram setimizin çerçevesine sýðmayan bir þeyler oluyor. Kýtaya bir de bu gözle bakmakta sayýsýz yarar var. Zira kuramla yaþam arasýndaki mesafe haddinden fazla açýlýyorsa sorun var demektir. Arýtma Tesisi çalýþmalarý sürüyor Hidrotek Arýtma Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi tarafýndan 16 Þubat 2009 tarihinde imzalanan sözleþme ile baþlatýlan Arsenik Arýtma Tesisi temmuz ayý içerisinde hizmete kazandýrýlacak. Nevþehir'in Gazi Stadý altý, Cezaevi yaný ve Yeni Terminal mevkilerindeki ana su daðýtým merkezinde kurulacak Arsenik Arýtma Tesisleri için gerekli teknik ekipmanlarýn montaj amaçlý çalýþmalarýnýn firma tarafýndan halen devam ettirildiði ve inþaat çalýþmalarýnýn da önümüzdeki günlerde baþlatýlacaðý belirtildi. Nevþehir'de hizmete kazandýrýlacak Arsenik Arýtma Tesis ile insaný tüketim amaçlý sular hakkýnda yönetmelikteki arsenik sýnýr deðerinin altýna çekilmesinin saðlanmasý hedefleniyor. Kent Haber Tarým Kredi Kooperatiflerinden Tarýmsal üretime yönelik krediler Tarým Kredi Kooperatifleri 145 yýllýk bir geçmiþe sahip yaygýn þube aðý ve kooperatifçilik alanýnda yetiþmiþ nitelikli personeliyle tarýmsal üretim yapan ve Kooperatiflerimize üye olan üreticilerimizin ekonomik menfaatlerini korumak ve özellikle meslek ve geçimleriyle ilgili ihtiyaçlarýný karþýlamak amacýyla ortaklarýmýza Kýsa ve orta vadeli kredileri kullandýrmaktadýr. KISA VADELÝ ÝÞLETME KREDÝLERÝ Kýsa vadeli Ýþletme Kredileri, ortaklarýn tarýmsal iþletmesinin tohumluk, fide, fidan, kimyevi gübre,zirai mücadele ilacý,karma hayvan yemi, akaryakýt gibi girdilerin temini ve nakit ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý amacý ile bir yýl vade ile verilen kredidir. Ýþletme (Çevirme) Kredileri Ýþletme Kredileri, ortaðýn yýllýk devamlý üretim giderlerini karþýlamak ve iþletme sermayesinin eksik unsurlarýný tamamlamak amacýyla o yýlýn ürün bedelinden ödenmek üzere en çok bir yýl vade ile açýlmakta ve nakit olarak kullandýrýlmaktadýr. Tohumluk Kredileri Tohumluk kredileri bir dekardan elde edilecek ürün verimini artýrmak amacýyla ortaklara ayni olarak hububat,patates gibi ürünler için kullandýrýlan en çok 1 yýl vadeli kredidir. Kimyevi Gübre Kredileri Bir dekardan elde edilecek ürün verimini artýrmak amacýyla en çok bir yýl vadeli ve ayni olarak kullandýrýlýr. Hayvancýlýk Ýþletme Kredileri Tarýmsal bir iþletmesi olan veya arazisi olmadýðý halde doðrudan doðruya besicilik dahil hayvancýlýkla uðraþan ortaklara hayvanlarýn cinsi ve sayýsý göz önüne tutularak verilen kredilerdir. Hayvancýlýk kredileri Büyük ve küçükbaþ hayvancýlýk, arýcýlýk,kümes hayvancýlýðý v.b.kapsamaktadýr. Tarýmsal Ýlaç Kredileri Zirai mücadele için açýlan ilaç kredileri ile ürün cinsi ve ekim sahasý göz önüne tutularak ortaklarýn her türlü haþere, zararlý ile mücadele etmesini saðlamak üzere ayni olarak kullandýrýlan kredilerdir. Akaryakýt Kredisi Ortaklarýmýzýn ihtiyaç duyduklarý motorin ve madeni yað ihtiyaçlarý ayni olarak karþýlanmaktadýr. ORTA VADELÝ YATIRIM KREDÝLERÝ Donatma Kredileri; tarýmsal iþletmenin canlý ve cansýz demirbaþ unsurlarýný oluþturan her nevi tarýmsal araç, meyve fidaný ile irat hayvanlarýnýn saðlanmasý amacýyla en çok 3 yýla kadar vade ile açýlan ayni olarak kullandýrýlan kredilerdir. Tarýmsal Araç-Gereç Kredileri : Ýþletmenin faaliyetini sürdürmesinde ihtiyaç duyulan her çeþit tarýmsal araç-gereç, tarýmsal araç lastikleri, sergi ve örtü malzemesi vb. diðer girdilerin kooperatifçe saðlanarak ortaklara en çok 3 yýla kadar vadeli kullandýrýlan ayni kredilerdir. Hayvancýlýk Donatma Kredileri : Ortaðýn ihtiyacý olan kültür ýrký büyükbaþ ve küçükbaþ irat hayvaný, arý kovaný ve kolonisi, su ürünleri ekipmanlarý, ipekböcekçiliði ve kümes hayvancýlýðýnda kullanýlan donatma malzemelerinin kooperatiflerce saðlanarak ortaklara en çok 3 yýla kadar vadeli kullandýrýlan ayni kredilerdir. KREDÝ LÝMÝTLERÝMÝZ -Genel Þahýs Haddi TL (Kooperatiflerimiz yetkisinde azami kullandýrabilecekleri kredi miktarý ) -Özel Þahýs Haddi TL (Bölge Birliðinin onayý ile Genel Þahýs haddinin azami 2 katýna kadar) -Sözleþmeli Üretim þahýs haddi TL (Ortakla sözleþme yapmak þartýyla Bölge Birliði onayýyla Genel Þahýs haddinin 3 katýna kadar ) Özel Þahýs ve Sözleþmeli Üretim haddinin üzerinde kredi talebinde bulunan ortaklarýmýzýn kredi durumlarý Bölge Birliðinin teklifi üzerine Merkez Birliðince deðerlendirilmektedir. ORTAKLARDAN ÝSTENEN TEMÝNATLAR Kredinin; ödeme gücü bulunan en az iki ortaðýn müþterek borçlu ve müteselsil kefaleti ile kullandýrýlmasý esastýr TL nin üzerinde kredi tespit edilen ortaklar ile kendilerinden maddi teminat alýnmasýna lüzum görülen ortaklar için müþterek borçlu ve kefillik müessesesi yanýnda taþýnmaz mal ipoteði ve/veya araç/traktör rehini alýnýr. KREDÝ FAÝZ ORANLARIMIZ Kooperatiflerce ortaklarýmýza normal kredi mevzuatýmýz çerçevesinde kullandýrýlan kredilere % 17,5 faiz oraný uygulanmaktadýr. 2007/13045 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý kapsamýnda kullandýrýlan indirimli kredilerde ise ; 1) Organik Tarým % 7 2) Süt sýðýrcýlýðý % 7 3) Sertifikalý Tohum Fide kullanýmý % 7 4) Sertifikalý tohum ve Fide Üretimi % 8,75 5) Sertifikalý Meyve Fidaný Üretimi/Kullanýmý % 8,75 6) Su ürünleri yetiþtiriciliði % 8,75 7) Küçükbaþ hayvan yetiþtiriciliði % 10,50 8) Kontrollü örtü altý (Seracýlýk) yetiþtiriciliði % 10,50 9) Büyükbaþ hayvan yetiþtiriciliði ( sýðýr manda) % 10,50 10) Arýcýlýk (Ýþletme) % 10,50 11) Tarýmsal Mekanizasyon (yatýrým) (Traktör ve biçerdöver hariç) % 12,25 12) Diðer Ýþletme ve Yatýrým Kredileri % 13,13 faiz oranlarý uygulanmaktadýr 13) Tarla Ýçi Modern Basýnçlý Sulama Sistemleri (Damla Sulama, Yaðmurlama Sulama) % 0 (31 Aralýk 2008 tarih ve Sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý) 14) Diðer Sulama Sistemleri (derin kuyu açmak vb.) (31 Aralýk 2008 tarih ve Sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý) /www.tarimkredi.org.t

7 Ekonomik krizin faturasýný biz deðil zenginler ödemeli! 2009 Dünya Sosyal Forumu Sosyal Hareketler Sonuç Bildirgesi nde ekonomik kriz karþýsýda anti emperyalist, antikapitalist, feminist, çevreci ve sosyalist alternatiflerin gerekli olduðu vurgulandý... Dünyanýn dört bir köþesinden gelen sosyal hareketler olarak, halkýn doða, topraklarý ve kültürlerinin gasp edilmesine karþý direnmekte olduðu, Amazon Belém de düzenlenen, 8. Dünya Sosyal Forumu nda bir araya geldik. Son on yýlda, toplumsal ve yerel hareketlerin güçlerini birleþtirerek kapitalist sistemi, kendi evrensel bakýþ açýlarý doðrultusunda radikal bir þekilde sorgulamakta olduðu Latin Amerika dayýz. Geçen birkaç yýl içinde, Latin Amerika daki radikal toplumsal mücadeleler, neoliberal hükümetlerin devrilmesi ve ekonominin temel sektörlerinin ulusallaþtýrýlmasýyla demokratik anayasal reformlarýn gerçekleþtirilmesi gibi çok sayýda olumlu reforma imza atan hükümetlerin güçlenmesiyle sonuçlandý. Bu çerçevede, eleþtirel bir mesafeyi korumakla birlikte, hükümetler tarafýndan gerçekleþtirilen olumlu yasal deðiþiklikleri destekleyen Latin Amerika daki sosyal hareketler, tepkilerini uygun bir þekilde gösterdi. Krizin yükünü ezilenlerin üzerine yükleyen devlet politikalarýna, þirketlere ve bankalara karþý direniþin güçlenmesi açýsýndan bu deneyimler faydalý olacaktýr. Küresel sosyal hareketler olarak þu anda tarihi bir meydan okumayla karþý karþýyayýz. Kapitalizmin uluslararasý krizi, insanlýðý çeþitli þekillerde tehdit ediyor. Kriz, gýda, finans, ekonomi, iklim, enerji ve nüfus göçünü etkiliyor ve bu arada uluslararasý düzen ve politik yapýlardaki krizden genel olarak medeniyetin kendisi de etkileniyor. Bu krizin kapitalist sistemin doðrudan bir sonucu olmasý sebebiyle, sistemin içinde bir çözüm bulamýyoruz. Krizin üstesinden gelebilmek içinalýnan önlemlerin tümü, sadece, stratejik önemi olan ekonomik sektörlerin, kamu hizmetlerinin, doða ve enerji kaynaklarýnýn Ýstanbul Moda sahilinde 18 Haziran 2008 tarihinde polis memuru Bülent Okumuþ'un açtýðý ateþ sonucu felç olan Yasin Kýrbaþ, Kayýþdaðý Darülaceze'ye kabul edildi. Yaklaþýk bir haftadýr kurumda kalan Kýrbaþ'ýn saðlýk kontrolleri sonucunda, bir daha yürüyemeyeceði ve ellerini de yüzde yüz iþlevle kullanamayacaðý belirtildi. Yasin Kýrbaþ, 18 Haziran'da Kadýköy Moda Sahili'nde sigara istedikleri polis özelleþtirilmesi, yaþamýn metalaþtýrýlmasý, emeðin ve doðanýn sömürüsü ile kaynaklarýn çevreden merkeze, iþçilerden kapitalist sýnýfa aktarýlmasý üzerine kurulmuþ bir sistemin hayatýný sürdürmesini saðlamaya hizmet edecek þekilde, kayýplarýn toplumsallaþtýrýlmasýný amaçlýyor. Mevcut sistem, sömürü, rekabet, kolektif çýkarlara zarar verme pahasýna bireysel özel çýkarlarýn desteklenmesi ve servetin delicesine, bir avuç zengin tarafýndan biriktirilmesi üzerine kurulmuþtur. Bu, kanlý savaþlar, yabancý düþmanlýðý, ýrkçýlýk ve dini köktenciliði getiriyor, kadýnlarýn maruz kaldýðý sömürüyü ve sosyal hareketlerin suç olarak nitelendirilmesini körüklüyor. Mevcut kriz baðlamýnda, halklarýn haklarý sistematik bir þekilde inkâr ediliyor. Ýsrail devletinin Filistin halký karþýsýndaki vahþi saldýrganlýðý, uluslararasý hukukun ihlalidir, savaþ suçu anlamýna gelir, insanlýða karþýdýr ve dünyanýn diðer yerlerinde de gözlemlenen insan haklarý inkârlarýnýn bir sembolüdür. Suçlularýn cezalandýrýlmamalarý utanç vericidir ve bu duruma son verilmelidir. Sosyal hareketler, Filistinlilere ve halklarýn dünya çapýndaki bütün baský karþýtý eylemlerine verdiði aktif desteði bir kez daha ifade ediyor. Krizin üstesinden gelebilmek için, sorunun kökenine inerek, kapitalist sistemi ve ataerkil egemenliði bertaraf eden radikal bir alternatif oluþturmak üzere olabildiðince hýzlý bir þekilde harekete geçmek zorundayýz. Toplumsal ihtiyaçlarý karþýlayan, doðaya saygý gösteren ve koþulsuz politik özgürlük baðlamýnda demokratik katýlýmý destekleyen bir toplum yolunda çalýþmalýyýz. Hem bireysel hem de kolektif, birbirlerinden ayrýlamayan bütün sivil, politik, ekonomik, toplumsal ve kültürel haklarýmýzla ilgili uluslararasý Bülent Okumuþ tarafýndan boynundan vurulmuþ ve omuriliðinin parçalanmasý sonucu felç kalmýþtý. Haydarpaþa Numune Hastanesi yetkilileri, hastanede 8 aydýr kalan Kýrbaþ'ýn fizik tedavi imkanlarý olan Bahçelievler Rehabilitasyon Merkezi'ne sevkinin gerektiðini belirtmiþti. Ancak Kýrbaþ hakkýnda yakalama emri olduðu için baþka bir hastaneye sevki mümkün olmamýþtý. Geçen ay ifadesinin hastanede sözleþmelerin uygulanmasýný saðlamalýyýz. Bu çerçevede, olasý en fazla popülariteye sahip bir mobilizasyona katkýda bulunarak aþaðýdakiler gibi bazý acil önlemlerin uygulanmasýný saðlamalýyýz:»bankacýlýk sektörünün tazmin edilmeksizin ve tam bir kamusal izlemeye tabi olacak þekilde ulusallaþtýrýlmasý.»çalýþma saatlerinin ücret kesintisi olmaksýzýn düþürülmesi.»gýda ve enerji üzerindeki hakimiyeti destekleyecek tedbirler alýnmasý.»savaþlarýn durdurulmasý, iþgalci birliklerinin geri çekilmesi ve yabancý askeri üslerin kapatýlmasý.»halklarýn egemenliðinin ve özerkliðinin hür irade haklarý garanti edilecek þekilde kabul edilmesi.»herkesin toprak, iþ, eðitim ve saðlýk hakkýnýn garantilenmesi.»ýletiþim ve bilgi araçlarýna eriþimin demokratikleþtirilmesi. Feminist, çevreci ve sosyalist hareketler tarafýndan 21. yüzyýla taþýnan toplumsal özgürleþme süreci, toplumu, kapitalizmin üretim, iletiþim ve hizmet araçlarýnýn üzerindeki hakimiyetinden kurtarmayý amaçlar. Buna, küçük aile mülkleri, kamusal, müþterek, komünal ve kolektif mülkler gibi toplumsal çýkarý gözeten mülkiyet biçimleri desteklenerek ulaþýlabilir. Ýnsanlýðýn yarýsý ezilip sömürülürken, sosyal adalet ve haklarýn eþitliði üzerine kurulu bir toplum oluþturmak mümkün olamayacaðý için, böyle bir alternatif kesinlikle feminist olmak zorundadýr. Son olarak, bizler, yerel halklarýn aktif katýlýmý ve katkýlarýnýn önemini de vurgulayarak, kendi kendisiyle, baþkalarý ve etrafýndaki dünyayla uyum içerisinde yaþanan bir hayatý ('el buen vivir') temel alan bir toplum oluþturulmasý sürecine katkýda bulunma kararlýlýðýnda olduðumuzu ifade ediyoruz. Sosyal hareketler olarak, küresel alýnmasýnýn ardýndan, olaydan yaklaþýk 9 ay sonra hakkýndaki yakalama emri kaldýrýlan Kýrbaþ, Bahçelievler Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edildi. Fakat "sýnýrlý sayýda yatak bulunduðu" gerekçe gösterilerek Kýrbaþ merkeze kabul edilmedi. Türkiye Ýnsan Haklarý Vakfý (TÝHV) yardýmýyla bir otelde iki gün kalan Kýrbaþ'ý Taksim Ýlk Yardým Hastanesi geçici olarak kabul etmiþti. Avukatý Naciye Demir'in 7 ölçekte, özgürlükçü inisiyatifler geliþtirmek gibi tarihi bir fýrsatla karþý karþýyayýz. Dünya nüfusu bu krizi sadece kitlelerin toplumsal mücadelesi ile aþabilir. Bu mücadeleyi yükseltmek için, bilinci artýrmak ve tabandan yayýlan bir mobilizasyonla çalýþmak esastýr. Sosyal hareketlerin karþý karþýya kaldýðý önemli bir mücadele alaný, küresel mobilizasyonun tek bir noktada birleþmesini saðlamaktýr. Baský ve sömürüye karþý mücadele eden bütün hareketlerin tek bir noktada birleþmesinin desteklenmesi eylem becerimizi de güçlendirecektir. Bu çerçevede, aþaðýdaki etkinliklerin duyurusunu yapýyoruz: Mart - 4 Nisan 2009'da, Kapitalim ve Savaþa Karþý Küresel Eylem Haftasý düzenlemek,»28 Mart - Anti-G20 Eylemleri,»30 Mart - Savaþ ve Krize Karþý Eylemler,»30 Mart - Ýsrail e Karþý Boykot, Yatýrým Çekme ve Müeyyideleri Teþvik Amaçlý Filistin Halký ile Dayanýþma Günü,»4Nisan Yýldönümünde NATO Karþýtý Eylemler. 2. Mobilizasyon için yýl boyunca yapýlacak eylemlerin artýrýlmasý.»8 Mart - Uluslararasý Kadýnlar Günü,»17 Nisan - Uluslararasý Gýda Günü,»1 Mayýs - Uluslararasý Ýþçi Bayramý,»12 Ekim- Yaþamýn Sömürülmesi ve Metalaþtýrýlmasý Karþýsýnda Tabiat Ana için Küresel Mobilizasyon. 3. Sardinya G8 Zirvesi, Kopenhag Ýklim Zirvesi, Trinidad ve Tobago daki Amerika Kýtasý Zirvesi gibi etkinlikler için direniþ eylemleri planlama. Bu talepler ve inisiyatifler yoluyla, krize, radikal ve özgürlükçü çözümler sunarak karþýlýk veriyoruz. Çeviren: Saniye Boran Polis vurdu, artýk yürümesi hayal Beyoðlu Kaymakamlýðý'na, Ýstanbul Valiliði'ne, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve Darülaceze kurumlarýna baþvurularda bulunmasý sonucu Kýrbaþ, Kayýþdaðý Darülaceze'ye kabul edilmiþti. Darülaceze yetkilileri Kýrbaþ'ýn yüzde yüz bir yürüme eylemi artýk gerçekleþtirmesinin mümkün olmadýðýný açýkladý. BirGün

8 Ýklim deðiþikliðinde insan çýkmazý Artýk dönülemez noktasýnda olduðu iddia edilen küresel ýsýnmayý tetiklemede, insanýn rolünün her zamankinden fazla olduðu belirtildi... Tüm dünyayý tehdit eden tehlike olarak kabul edilen küresel ýsýnmanýn etkilerini araþtýran iklimbilim uzmanlarý, insanoðlunun tarih boyunca hiçbir dönemde iklim deðiþikliðini bugünkü kadar etkilemediðini ortaya koydu. Birleþik Devletler, Almanya, Avustralya, Belçika, Bengladeþ, Hindistan, Kanada, Küba ve Zimbabwe den katýlan iklimbilim uzmanlarýnýn Proceedings of the National Academy of Science dergisinin internet sayýsýnda yer alan ortak çalýþmasýyla ilgili makaleye göre, insanlar son dönemde iklim deðiþikliðine paralel olarak sýcak hava dalgalarý, yoðun yaðýþlar ve tropik kasýrgalarýn oluþumunu da fazlasýyla etkiledi. Küresel ýsý giderek artýyor Ýklim deðiþikliðiyle ilgili uluslararasý bir panelde, önümüzdeki dönemde ortalama hava sýcaklýðýnýn sadece 1990 lý yýllara göre bile 1-2 derece artma riski bulunduðunun dile getirildiði belirtildi ve Birleþik Devletler Ulusal Ýklim Veri Merkezi nin küresel ýsýnýn 1990 dan bu yana 0,12 derece arttýðý yönündeki açýklamasýna iþaret edildi lardan sonra 1 derece santigratlýk küresel ýsý artýþýnýn olasý etkilerini hesaplayan araþtýrmacýlar, bunun çeþitli bölgelerde kuraklýk, sýcak hava dalgalarý ve sellerdeki artýþ saðlayacaðýný ve artýþýn birçok olumsuz etkisi olacaðýný öngörüyor. Daha önce bu konuda yapýlan araþtýrmalara da dikkat çekilen makalede, 2003 yýlýnda Avrupa da birçok insanýn ölümüne neden olan sýcak hava dalgasýnýn artan sera gazlarýnýn etkisiyle meydana geldiðinin belirlendiði ifade edilerek, bugün atmosfere 1990 lardan daha fazla karbon salýnýmýnýn gerçekleþtiði kaydedildi. Isý artýþý ve büyük iklim deðiþikliklerine sebep olarak endüstriyel faaliyetler sonucu atmosfere salýnan karbondioksit ve diðer gazlar gösterilirken, son araþtýrmalara göre 1990 larda yüzde 0,9 olan karbon emisyonu 2000 yýlýndan bu yana yýllýk yüzde 3,5 oranýnda arttý. En kýrýlgan kesim yaþlýlar ve yoksullar Son araþtýrmalar, iklim deðiþikliklerinden en fazla etkilenen kesimin yaþlýlar ve yoksullarýn oluþturduðunu gösterdi. Araþtýrmacýlar, yaþlýlar ve yoksullarýn geliþmiþ ve geliþmekte olan ülkelerdeki toplumlarýn iklim deðiþikliði karþýsýnda en kýrýlgan kesimi olma özelliðinin deðiþmediðini belirtiyor. Araþtýrmalar ayrýca, Katrina kasýrgasý ile 2003 yýlýnda Avrupa yý etkisi altýna alan sýcak hava dalgasýnýn sonuçlarýnýn da insanlýðýn iklim deðiþikliklerine adaptasyonunun düþünüldüðünden daha az olduðunu gösteriyor. Yaþlýlar neden az su içer? YAPILAN yeni bir çalýþma, yaþlýlarýn susadýklarýnda gençlere göre daha az su içtiklerini, çünkü beyinlerinin daha çabuk tatmin olduðunu söylemektedir. Bulgular beynin tatmin olma mekanizmalarýnýn yaþlandýkça bozulduðunu, bu da yaþlýlarýn susuz kalma riski yaþamalarýna neden olduðunu öne sürmektedir. Susuzluk hissi kandaki iki temel deðiþiklikten kaynaklanmaktadýr: Tuz konsantrasyonunun yükselmesi ve su konsantrasyonunun azalmasý. Genellikle susuzluk hissi kiþiyi vücudun dengesini yeniden oluþturacak miktarda su içmeye yönlendirir. Bununla birlikte araþtýrmacýlar uzun yýllardýr yaþlý insanlarýn daha az su içtiklerini bilmektedir ancak bunun nedeni tam olarak açýklanamamaktadýr. Melbourne Üniversitesi ndeki nörobilimcilerin önderlik ettiði bir araþtýrma ekibi kusurun beyindeki bir deðiþiklikten mi kaynaklandýðýný araþtýrmýþlardýr. Çalýþmada 20 li yaþardaki 10 erkeðe ve 60 lý ya da 70 li yaþlardaki 12 erkeðe tuzlu bir bileþik enjekte ederek susama hissi yaþamalarýný saðlamýþlardýr. Ardýndan kan akýmýndaki deðiþiklikleri ölçen pozitron emisyon tomografisi aracýlýðýyla beyinleri incelenmiþtir. Tuzlu bileþik genç ve yaþlý grubunda benzer þekilde susuzluk hissi ortaya çýkarmýþ ve benzer kan akýmý deðiþiklikleri izlenmiþtir. Bununla birlikte yaþlý erkekler gençlere göre yaklaþýk yüzde 50 daha az miktarda su içmiþlerdir. Susuzlukla iliþkili olduðu daha önce gösterilmiþ düzenleyici bir bölge olan anterior midsingulat korteks adlý bölgedeki kan akýmýnýn her yudumda yaþlýlarda gençlere göre daha fazla azaldýðý görülmüþtür. Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinin 2007 Aralýk sayýsýnda yayýmlanan makalede araþtýrma ekibi bu farklýlýðý, yaþlýlarda beynin sindirim sisteminden gelen ne kadar su tüketildiðine dair uyarýlarý yanlýþ yorumladýðý, bu nedenle de yanlýþ bir doyma hissinin oluþtuðu þeklinde açýklamaktadýr. Yale Üniversitesi nden fizyolog Nina Stachenfeld, çalýþmada bazý hatalar yapýlmýþ olabileceðini, örneðin deneklere su içmeleri için sadece 8 dakika süre verildiðini söylemektedir. 8 dakika beynin iþlevlerini çalýþmak için yeterli bir süre olabilir fakat bütün hikâyeyi anlatmaya yetmeyebilir demektedir. Laboratuarda diþ yapýlacak Laboratuarda diþ üretme yolunda önemli adým atýldý. Minenin geliþiminden sorumlu gen bulundu Postacýlar bugün Ankara'ya yürüyor KESK Haber Sen üyesi postacýlar kendi Mersin, Ýstanbul Anadolu Yakasý, Gebze, taleplerini ve þartlarýný hatýrlatmak için Kocaeli, Bursa ve Eskiþehir kent Ankara ya yürüyor. Kötü çalýþma merkezlerinde ki PTT Þubeleri önünde koþullarýnýný ortadan kaldýrýlmasýný isteyen eylemler yapýlacak, halka postacýlarýn postacýlar Ýstanbul ve Diyarbakýr dan iki taleplerini ve sýkýntýlarýný anlatan bildiriler koldan yürüyerek Ýnsanca bir yaþam için daðýtýlacak. Haber Sen li Postacýlar 27 bak postacý geliyor diyecek. Postacýlar Þubat Cuma günü Ankara PTT Genel bugün Diyarbakýr ve Ýstanbul dan olmak Müdürlüðü önünde olacak ve saat da üzere iki koldan Ankara ya yürüyüþe burada bir basýn açýklamasý geçecekler. Yürüyüþ boyunca gidilen gerçekleþtirecekler. yerlerde Diyarbakýr, Antep, Urfa, Adana, WASHINGTON - Bilim insanlarý, laboratuvar ortamýnda diþ geliþtirmenin yolunu bulduklarýný düþünüyorlar. ABD nin Oregon Eyalet Üniversitesinden araþtýrmacýlar, doðal olarak yeniden çýkmayan diþin dýþ katmaný minenin geliþiminden sorumlu genin yerini tespit ettiklerini açýkladýlar. Bilim adamlarýnýn fareler üzerinde yaptýklarý deneyler, "Ctip2" adý verilen bu genin, baðýþýklýk sistemi ve cilt ile sinirlerin geliþiminin de dahil olduðu fonksiyonlarý bulunduðunu gösterdi. Araþtýrmacýlar, daha önce de hayvanlarda diþin iç bölümlerini laboratuvar ortamýnda büyütmeyi baþarmýþlardý. Ulusal Bilimler Akademisi nin bilimsel dergisinde de yayýmlanan Oregon Üniversitesindeki son bilimsel geliþmenin, bu açýðý doldurmasý ve diþ dolgusu yapma, takma diþ kullanma gibi zorunluluklara son vermesi bekleniyor. Araþtýrmacýlar, ancak bunun insanlar üzerindeki uygulamasý için daha çok çalýþmak gerektiðini vurguluyorlar. (aa) Radikal

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi:

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: YIL: 1 SAYI: 45 20 YKR 13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: Bu ülkede benim gibi kaç devrimci var HABERÝ Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler Defol Bush sayfa: 7 Katil Bush, hesap ver, bugün kaç çocuk öldürdün? sayfa: 8-9-10 sosyalist isci SAYI: 221 8 Temmuz 2004 1.000.000 TL. Yeni bir sol üzerine tartýþmalar Sosyalistler hareketi ve ondan çýkan

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor Çok bulutlu YIL:3 SAYI:611 35 YKR 26 MART 2008 ÇARÞAMBA Çorum'un Alevi Köylerinde Ýmam Çorum un Alaca ilçesine baðlý Koyunoðlu, Mazýbaþý ve Çikhasan köylerinde, köylülerin isteði dýþýnda atanan imamlar

Detaylı

Turpcu, termik santralleri sordu

Turpcu, termik santralleri sordu Zaman: 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu

Detaylı

Sayý:16 Ocak 2004 AB Sürecinde Uyum Yasalarý ve Türkiye nin Yeri Türkiye Kapýnýn Önünde Dolardaki Deðer Kaybýnýn Bazý Nedenleri ve Olasý Etkileri Türkiye de Ekonomik Geliþmeler Milletlerarasý Ticaret Odasý

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

2-27 Kasýmdan Bugüne... 3 Bin bir zorluk ve olanaksýzlýkla boðuþarak 8. 3-2005 Girerken... 9

2-27 Kasýmdan Bugüne... 3 Bin bir zorluk ve olanaksýzlýkla boðuþarak 8. 3-2005 Girerken... 9 2 Sayý 8 Merhaba Merhaba, ÝÇÝNDEKÝLER 8. Sayýmýzla karþýnýzda olmanýn sevincini ve 1- Merhaba...2 gururunu yaþýyoruz. 2-27 Kasýmdan Bugüne..... 3 Bin bir zorluk ve olanaksýzlýkla boðuþarak 8. 3-2005 Girerken.........

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bayram tedbirleri tamam Tahtasýz, Ramazan Doðu Bayramý süresince Türkistan'da vatandaþlarýn Uygur huzurlu ve Türkleri ne güvenli bir yapýlan

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði (Ç.HAK:516) Çorum a 12 yýlda 6 katrilyon AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, iktidarlarý döneminde Çorum a 5.8 milyar lira yatýrým yapýldýðýný açýkladý. * HABERÝ 3 DE Hastane temelini Bakan atacak 5

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Varolmak ile yokolmak arasýnda bir kavþak... Siz kararýnýzý çoktan verdiniz ancak... Son 24 saat... Yalancýnýn mumu Kýbrýs'ta yatsýya kadar deðilse de, Pazara kadar yanar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Vatandaþla iç içe olacaðým (Ç.HAK:3991)

Vatandaþla iç içe olacaðým (Ç.HAK:3991) Vatandaþla iç içe olacaðým CHP Çorum Ýl Baþkaný Yýldýz Bek, milletvekili aday listesinden deðiþikik yapýldýðýný ve belediye baþkan adayý iþadamý Sait Börekçi'nin Çorum'dan 2. sýradan aday gösterildiðini

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı