Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha"

Transkript

1 BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan Boeing tipi Tekirdað pist dýþýna inerken üçe bölündü. Türk yetkililer ilk açýklamalarýnda can kaybý yaþandýðýný belirterken ilerleyen saatlerde acý haber geldi. Hollandalý yetkililer þu açýklamayý yaptý: "Þimdiye kadar belirlenen sayýya göre 9 ölü, 50 nin üzerinde de yaralý var. Bunlardan 25'ninin durumu aðýr. Ölenlere baþsaðlýðý diliyoruz. Yardým ekipleri hemen anýnda yetiþtiler. Anýnda yardýmý yaptýk. Ancak uçak 3 yerinden kýrýlmýþtý. Bütün iniþleri kapattýk. Uçaðýn neden düþtüðü konusunda þu an bir þey söylemek zor." Hollanda radyosu, ölenlerden 3 ünün mürettebattan olduðunu bildirdi. Radyo, Haarlemmermeer Belediye Baþkan vekili Michel Bezuijen in gazetecilere yaptýðý açýklamaya dayandýrarak, ölenlerden 6 sýnýn yolcu olduðunu, mürettebattan da 3 kiþinin öldüðünü duyurdu. Atatürk Havalimaný'ndan TK 1951 sayýlý Amsterdam seferini yapmak üzere saat 08.20'de havalanan Tekirdað uçaðýnda iniþ anýna kadar herhangi olumsuz bir durum yaþanmadý. Kaptan Pilot Hasan Tahsin Arýsan, pilotlar Olcay Özgür ve Murat Sezer yönetimindeki Tekirdað uçaðý, saat 11.50'de Amsterdam'daki Schiphol Havalimaný'na iniþ için alçalýrken, son yaklaþmada henüz bilinmeyen nedenle piste 500 metre kala toprak zemine sert iniþ yaptý. Pist dýþýna oturmasý sýrasýnda üç parçaya bölünen uçakta kendilerini bir anda can pazarýnda bulan yolcularýn bir kýsmý, ayrýlan kuyruk bölümünden kendi imkanlarýyla çýktý. Devamý>> 3 DE Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha Ekonomik krizin faturasýný biz deðil zenginler ödemeli! Dünyanýn dört bir köþesinden gelen sosyal hareketler olarak, halkýn doða, topraklarý ve kültürlerinin gasp edilmesine karþý direnmekte olduðu, Amazon Belém de düzenlenen, 8. Dünya Sosyal Forumu nda bir araya geldik. 7 DE Antalya 3. Ýdare Mahkemesi, çocuklarýnýn zorunlu din dersi görmesini istemeyen Alevi ailenin açtýðý davada aileyi haklý buldu. Kararda, "Hukuka aykýrýlýðý açýk olan dava konusu iþlemin uygulanmasý halinde telafisi güç zararlar doðabileceðinden, yürütmesinin durdurulmasý" istendi. Ailenin avukatý Nusret Görgöz, "Karar emsal teþkil ediyor. Zorunlu din dersinden muaf olmak isteyenler dava açsýn" dedi. Antalya'nýn Muratpaþa ilçesindeki bir ilköðretim okulunun 5. sýnýfýnda eðitim gören kýz çocuklarý S.D'nin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf tutulmasýný isteyen aile, Antalya 3. Ýdare Mahkemesi'ne baþvurdu. Muratpaþa Kaymakamlýðý aleyhine açýlan davada ailenin avukatý Nusret Gürgöz, S.D'ye ailesinin iradesine, dini inançlarýna ve felsefi görüþlerine aykýrý biçimde dinsel eðitim verildiðini, davalý idarenin iþleminin hukuka aykýrý olduðunu savunarak, S.D'ye yönelik zorunlu din dersinin yürütmesinin durdurulmasýný ve iþlemin iptalini talep etti. Benzer bir davada Antalya 2. Ýdare Mahkemesi'nce 2007'de verilen uygulamanýn iptali kararý ile Danýþtay'ýn bu karara yönelik onamasýný hatýrlatan Gürgöz, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nin de zorunlu din dersi konusunda Türkiye'yi kusurlu bulduðu karara da savunmasýnda yer verdi. 2 DE Küba neresi, Girit neresi? Havana da Türk Tutkusu-1898, önce ismiyle merak uyandýrmýþtý devriminden bu yana Küba ya muhabbet duyan pek çok Türk olduðunu hepimiz biliyoruz. Ama bu iki uzak ülke arasýnda II. Abdülhamit döneminde bir iliþki kurulduðundan benim haberim olmamýþtý. Hikayesi tarihsel gerçekliði bütünüyle yansýtmamakla birlikte, yazar Ernesto Gomez Abascal, Osmanlý arþivlerine dayanarak kurgulamýþ Havana da Türk Tutkusu-1898 u. Abascal, Küba nýn Ankara büyükelçisi. Havana üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi nden mezun. Türkiye den önce Suriye, Ürdün ve Irak ta büyükelçilik görevlerinde bulunan Abascal ýn Ortadoðu gözlemlerinden yola çýkarak kaleme aldýðý incelemeleri var. 5 DE Nuray Mert Seçimlerde bir þey deðiþmeyecek Söyleþi Burhan Sönmez Ak din ve kara din Köþe yazýsý Kenan Kalyon Latin Amerika'ya alýcý gözle bakmak... 4 DE 2 DE Köþe yazýsý 6 DA Tarým Kredi Kooperatiflerinden Tarýmsal üretime yönelik krediler Tarým Kredi Kooperatifleri 145 yýllýk bir geçmiþe sahip yaygýn þube aðý ve kooperatifçilik alanýnda yetiþmiþ nitelikli personeliyle tarýmsal üretim yapan ve Kooperatiflerimize üye olan üreticilerimizin ekonomik menfaatlerini korumak ve özellikle meslek ve geçimleriyle ilgili ihtiyaçlarýný karþýlamak amacýyla ortaklarýmýza Kýsa ve orta vadeli kredileri kullandýrmaktadýr. 6 DA Yaþlýlar neden az su içer? 8 DE

2 2 Burhan Sönmez Ali Þeriati, gençliðinde Musaddýk ý desteklerdi. Ýran baþbakaný olan Musaddýk kýsa süren yönetimi sýrasýnda, petrol kaynaklarýný kamulaþtýrdýðý için, Ýngilizler in malum nefretini kazanmýþ, 1953 yýlýnda bir darbeyle görevden uzaklaþtýrýlmýþ ve üç yýl hapis yattýktan sonra ölümüne kadar ev hapsinde tutulmuþtu. Musaddýk, üçüncü dünya ülkelerindeki anti-emperyalizmin kahramanýydý o zaman. Mýsýr da ayný çizgiyi sürdüren Nasýr ise tarih sahnesine daha sonra çýkacaktý. O da, ulusalcý ve baðýmsýzlýkçý bir dil üzerinden emperyalizm karþýtlýðý yaptý. Ama ikisi de yenilgiye uðradý. Adlarý kaldý yadigar. (Bugün, T.Erdoðan a yeni Nasýr olma rolü biçenler, Erdoðan ýn Amerika ve Ýsrail le yapýsal bütünlüðünü görmüyor olamazlar. Bir tek Davos çýkýþý, bütün kirli iliþkileri gizlemeye yeter mi?) Musaddýk ý destekleyen genç Ali Þeriati, ilk seferinde babasýyla beraber tutuklandý. Salýverildikten sonra, eðitim için yurtdýþýna gitti. Geri döndüðünde Þah tarafýndan tekrar hapse atýldý. Tahliyesinden sonraysa ders vermeye baþladý. Ders kasetleri ülkede elden ele, þehirlerden köy evlerine kadar yayýldý. Dinden söz etti, ama baþka türlü bir din anlayýþýndan. Bu yüzden sadece Þah ýn deðil, o zaman muhalefette olan Humeynicilerin ve diðer dincilerin de tepkisini çekti. Ama sözünü sakýnmadý. Kara Þiilik ile Kýzýl Þiilik Karþý Karþýya baþlýðýný taþýyan ünlü makalesinde, gerici din zihniyetini karanlýk diye eleþtirdi, buna karþý halktan ve yoksullardan yana olan ilahiyatý kýzýl din olarak isimlendirdi. (Kýzýl ifadesini kullanmasý, solculuðundan deðil, Hz Ali nin kýzýl baþlýklý askerlerine olan özlemindendi.) Kara din, iyilik ve doðruluk amacýndan sapmýþ dincilikti. Safevi devletinden bu yana Ýran da yöneticilerden ve zengin sýnýflardan yana bir din anlayýþý egemendi ve karanlýðý temsil ediyordu. Oysa dinin gerçek hedefi, sosyal adaleti savunmak, sömürüye son vermek ve eþitliði saðlamak olmalýydý. Yoksa kaynaðý belirsiz çok sayýdaki kuralý insanlara din diye dayatýp onlarý günlük yaþamlarýnda uyuþturmak deðil. Dinin, mal sahiplerinin elinde kimlik deðiþtiren karakterine karþý çýkýlmalýydý. Bunun için Hayýr! demeyi bilmek gerekirdi. Dinin ilk sözcüleri, haksýzlýklara Hayýr demiþlerdi. Bugün yoksul insanlarýn ve ezilenlerin ihtiyaç duyduklarý ses de buydu. Þöyle yazmýþtý Ali Þeriati: Bazen insanýn kapitalizmin kuyusunda Yusuf gibi hapsolmuþ vicdaný Ak din ve kara din feryat eder, sahibini uyandýrýr ve onu kurtarmak ister. Bütün Ýslam ekonomisine bir bakýn, küçük bir burjuva ekonomisidir Þu fýkhýmýza (Ýslam hukukuna) bir bakýn! Basit burjuva hukuku. Kira, alýþveriþ, iki kuruþ, altý kuruþ, falan toprak parçasý ve onun iþleniþi ve sahipliði ve buna benzer þeyler! Bu fýkýh (hukuk) orta tabaka ile ilgilidir ve orta sýnýfýn ekonomik ihtiyaçlarýna göre düzenlenmiþtir. Bizim ekonomimiz böyle bir ekonomidir ve bu sýnýfa baðlýdýr. Ýslam ý bu iliþkiden kurtarmak gerek, hedefimiz bu olmalý. Ýslam, kapitalizmi (sermayedarlýðý) kabul eder, ancak harcama þartlarýný sýnýrlar dersek, bu düþünce çok tehlikeli bir sonuca götürür. Þöyle ki, hukuki yönü olan Ýslam sermayedarýn iþine yarar... Minberlerimizde vaizlerimizin hepsi devrimci solun, kimsesiz, fakir halkýn lehine ve varlýklýlarýn aleyhine konuþur. Fýkýp yazýp, hüküm süren fakihlerimiz ise saðcý, muhafazakar ve kapitalistten yanadýr. Kapitalist Amerikan sisteminin bütün kanunlarýnýn bile kendisinden daha ileri olduðu bir fýkýhtýr bu. Ekonomik sistem öyle bir sistem olmalý ki haddini aþan ve aþmak isteyen adama kanuni ve pratik fýrsat ve imkan tanýmamalý. Ona bu imkaný verip de sonra ahlaki açýdan onu kontrol etmeye calýþmak deðil. Yani alt yapýsý kapitalizm, istismar ve sömürü; üst yapýsý ise ahlak, adalet ve takva olan bir yapýyý kurmak doðru olmaz. Görüyoruz ki molla, hükümdara baðlýdýr. Ancak hükümdar da mollaya muhtaçtýr.. Hüseyin için aðlamak ama Yezid ile iþbirliði yapmaktýr bu. Bu sözleri sarf eden Þeriati gibi birini kim severdi? Savunduðu din anlayýþý tepeden týrnaða insaf ve dürüstlüktü. Nur ve akýl doluydu. Dünyada artýk unutulmak üzere olan, horlanmýþ bir hasretti bu. Ama ne oldu? Zaman geçti ve ortalýk, Kerbela daki Hüseyin için aðlayýp, Yezid ile iþbirliði yapanlara kaldý. Özleri kara olup, kendilerine ak diyenler, bugün de Gazze için aðlayýp, ABD ve Ýsrail le iþbirliði yapmaya devam ediyorlar, hâlâ. Büyük bir vicdanla yaþayan Ali Þeriati, 1977 yýlýnda gittiði Ýngiltere de, Þah ýn gizli servisi tarafýndan öldürüldü. Ama bununla kalmadý, sonra iktidara gelen Ýran mollalarý da, Þeriati yi gözden düþürmek için ellerinden geleni yaptýlar, onun Ýslam ý anlamadýðýný söylediler, Sünnilerin ajaný olmakla suçladýlar ve savunduðu sosyalizmin dine uygun olmadýðýný ileri sürdüler. Öðretmenlerden 81 Ýl de basýn açýklamasý Öðretmenler 81 il de eþ zamanlý olarak Eðitim çalýþanlarýna biraz huzur adýyla kitlesel basýn açýklamalarý yapacak. Eðitim çalýþanlarýnýn yaþadýðý sorunlara yetkililerin dikkatini çekmeyi amaçlayan eylemde, Milli Eðitim Bakanlýðý hukuka ve eðitim çalýþanlarýna saygýlý olmaya çaðrýlacak. Türk Eðitim-Sen Genel Baþkaný Ýsmail Koncuk, konuyla ilgili yaptýðý açýklamada, Milli Eðitim Bakanlýðý nýn ne yazýk ki eðitimin ve eðitim çalýþanlarýnýn sorunlarýný çözmekten oldukça uzak olduðunu söyleyerek. Bakanlýk; yandaþ kayýrmacýlýðýnýn adresi haline gelmiþ, yönetici atamalarý konusunda Türkiye yi çýkmaza sürüklemiþ, kadrolu öðretmen yerine güvenceden yoksun öðretmen istihdamýný hakim kýlmýþ, eðitim çalýþanlarý arasýnda çalýþma barýþýný sekteye uðratmýþ, çalýþan eþleri atama ve nakillerde birbirinden ayýran bir kurum haline gelmiþtir. Ýþte tüm bu nedenlerden dolayý, öðretmenler Türkiye genelinde yapacaðý eylemlerle haklarýný arayacak ve Bakanlýk yetkililerinden hesap soracaktýr dedi. Koncuk, söz konusu kitlesel eylemde tüm sorunlarýn yapýlacak basýn açýklamalarý ile bildirileceðini söyledi. Yarýn 81 ilde eþ zamanlý olarak yapýlacak Eðitim çalýþanlarýna biraz huzur eyleminde kitlesel basýn açýklamalarý yapýlacak. Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha Çocuklarýnýn zorunlu din dersi görmesini istemeyen Alevi aile, Antalya da açtýðý davayý kazandý. Ailenin avukatý, kararýn emsal teþkil ettiðini söyledi... Antalya 3. Ýdare Mahkemesi, çocuklarýnýn zorunlu din dersi görmesini istemeyen Alevi ailenin açtýðý davada aileyi haklý buldu. Kararda, "Hukuka aykýrýlýðý açýk olan dava konusu iþlemin uygulanmasý halinde telafisi güç zararlar doðabileceðinden, yürütmesinin durdurulmasý" istendi. Ailenin avukatý Nusret Görgöz, "Karar emsal teþkil ediyor. Zorunlu din dersinden muaf olmak isteyenler dava açsýn" dedi. Antalya'nýn Muratpaþa ilçesindeki bir ilköðretim okulunun 5. sýnýfýnda eðitim gören kýz çocuklarý S.D'nin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf tutulmasýný isteyen aile, Antalya 3. Ýdare Mahkemesi'ne baþvurdu. Muratpaþa Kaymakamlýðý aleyhine açýlan davada ailenin avukatý Nusret Gürgöz, Almanya'daki Deniz Feneri e.v davasýna iliþkin dosya, Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na ulaþtý. Adalet Bakanlýðý nca görevlendirilen iki kurye, dün sabah Almanya'dan gelen dava dosyasýný Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na getirdi. Görevliler, dosyayý, Türkiye'deki Deniz Feneri soruþturmasýný yürüten Cumhuriyet Savcýsý Nadi Türkaslan'a teslim etti. 3 bin sayfalýk dosyanýn tercüme edilmesi için baþsavcýlýkta özel bir oda tahsis edilecek. Tercüme iþleminin mart ayýnýn ortasýnda bitmesi bekleniyor. Dosyalar adliyeye getirilirken ortaya ilginç görüntüler de ortaya çýktý. Dosyalarýn taþýndýðý bir bilgisayar markasýna ait kutularýn üzerinde "Fark yaratan yenilikler" solganý yazýlýydý. Dosyanýn Yargýtay tarafýndan istenip istenmediðini bilmediðini belirten Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin, tercüme iþine karýþmayacaklarýnýn altýný çizerek þöyle konuþtu: Dosyanýn çevirisi Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca yapýlacak. Biz çeviri iþiyle uðraþmayýz, tamamen aracýyýz. Dosyanýn kapaðýný bile açmayýz. Bir üst yazýyla onu Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na göndeririz. Tercüme iþlerini de Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý yapar ya da yaptýrýr. O onlarýn iþi. S.D'ye ailesinin iradesine, dini inançlarýna ve felsefi görüþlerine aykýrý biçimde dinsel eðitim verildiðini, davalý idarenin iþleminin hukuka aykýrý olduðunu savunarak, S.D'ye yönelik zorunlu din dersinin yürütmesinin durdurulmasýný ve iþlemin iptalini talep etti. Benzer bir davada Antalya 2. Ýdare Mahkemesi'nce 2007'de verilen uygulamanýn iptali kararý ile Danýþtay'ýn bu karara yönelik onamasýný hatýrlatan Gürgöz, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nin de zorunlu din dersi konusunda Türkiye'yi kusurlu bulduðu karara da savunmasýnda yer verdi. Oybirliði ile alýndý Davalý Muratpaþa Kaymakamlýðý da savunmasýnda, Din Kültürü ve Ahlak Öðretimi'nden sadece Türkiye yurttaþý Hristiyan ve Musevilik dinine mensup olanlarýn muaf olduðunu, davacý öðrencinin bu muafiyet kapsamý dýþýnda kaldýðýný öne sürerek, davanýn reddedilmesini talep etti. Mahkeme heyeti ise oybirliði yürütmenin durdurulmasýna karar vererek þu tespitlerde bulundu: ''Din Kültürü ve Ahlak Öðretimi dersinin dini ve felsefi inançlarýna uygun olmadýðýný belirten davacýlarýn herhangi bir din mensubu olduðuna bakýlmaksýzýn, temel hak ve hürriyetlerden olan dini inanç özgürlüðünün uygulanmasý kapsamýnda çocuðunun zorunlu sayýlan dersten muaf tutulmasý gerektiði sonucuna varýldýðýndan, bu istemin reddine iliþkin dava konusu iþlemde hukuka uyarlýk bulunmamaktadýr. Hukuka aykýrýlýðý açýk olan dava konusu iþlemin uygulanmasý halinde telafisi güç zararlar doðabileceðinden, yürütmesinin durdurulmasýna oy birliðince karar verilmiþtir.'' Deniz Feneri artýk baþsavcýlýk'ta Baðlantýlarýnýn AKP iktidarýna kadar ulaþacaðý iddia edilen Deniz Feneri e.v dosyasý, Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na ulaþtý. 3 bin sayfalýk dosyanýn çevirisinin martýn ortalarýnda bitmesi bekleniyor... Ankara Cumhuriyet Baþsavcýsý Hüseyin Boyrazoðlu da Doðru neyse onu yapacaðýmýzdan herkesin emin olmasýný istiyoruz. Konu artýk Türkiye gündemine oturduðu için bu hassasiyeti makul görmeniz lazým dedi. CHP li Kýlýç: Takipçisi olacaðýz CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Ali Kýlýç, bundan sonraki süreçte, ellerindeki bilgiler ýþýðýnda Deniz Feneri nin Türkiye ayaðý konusunda neler yapýldýðýnýn ve kimlerin hesap verdiðinin takipçisi olacaklarýný söyledi. Kýlýç, dava sürecinde özellikle de Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin ve hükümet mensuplarýnýn, yargýya müdahale etmemesini beklediklerini söyledi. ANKA

3 Ýmdat Yýlmaz Muhtar Ýmdat Yürü be Savat Mahallesi, Artýk, Kimse tutamaz seni, çünkü, Ýmdat Yýlmaz geliyor yönetmeðe, Muhtarýn olarak. Çalýþma aþký ile dolu, Savat Mahallesini yeniden yapýlandýracak, Karanlýktan ýþýða çýkaracak, Ýmdat Yýlmaz geliyor muhtar olarak. Herkes sevinecek söze gelecek, Bizi istemeyenler bize gelecek, Savat mahallesinin yüzü gülecek, Ýmdat Yýlmaz muhtar olacak herkes görecek. Yüreði çalýþma ayþký ile dolu, Gül açacak mahallemizin parký ve yolu, Ayrým gözetmeden saðý ve solu, Ýmdat Yýlmaz geliyor yüzler gülecek. Çare olacak mahallenin derdine, Dize gelecek gýrýþanlar kendi kendine uymayalým cahilin boþ sözlerine, 1 Nisanda Ýmdat muhtar olacak. Ýmdat Yýlmaz Hacýbektaþýn caný, Helal süt emdi o temizdir kaný, O bizim öz vatandaþýmýz yok ayrý gayrý, Zaman zaman herkes onay verecek, Ýmdat Yýlmaz muhtar olarak gelecek. Çok katlý yap binaný yükselt göklere, Vatandaþým yatýrým yap ilçene, Nedir bu husumet bu öfke neye, Ýmdat Yýlmaz geliyor dargýnlýk bitecek, 29 Martta muhtar seçilecek. Sulucakarahöyük/ KIRKLARELÝ KIRKLARELÝ'nde elektrik prizinin kýsa devre yapmasý sonucu mutfakta bulunan buzdolabýnda meydana gelen patlama ardýndan yangýnda ev sahibi 54 yaþýndaki Burhan Kýzýlcýklý yanarak öldü. Olay, dün akþam Karacaibrahim Mahallesi'nde bulunan 5 katlý Tutkunlar Apartmaný'nýn 2'nci katýndaki dairede Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý Schiphol Havalimaný'nden hemen kaza yerine ulaþan kurtarma ekipleri, kabin ekibine yardým ederek yolcularý tahliye etti. Durumu aðýr olan yaralýlar helikopterle, diðer yaralýlar da ambulanslarla hastanelere ulaþtýrýldý. THY'den ilk açýklama THY Yönetim Kurulu Baþkaný Candan Karlýtekin, Ýstanbul-Amsterdam seferini yapan uçaðýn iniþi sýrasýnda meydana gelen kazada ölü olduðuna dair þu ana kadar bilgi ulaþmadýðýný belirterek, uçakta biri bebek 127 yolcu ve 7 mürettebat bulunduðunu söyledi. Karlýtekin, THY Genel Müdürü Temel Kotil ile birlikte Yeþilköy deki Genel Müdürlük binasýnda basýn toplantýsý düzenledi. TK1951 sayýlý Ýstanbul-Amsterdam seferini yapan yolcu uçaðýnýn "kýrým geçirdiðini" ifade eden Karlýtekin, "Olayýn sevindirici tarafý total bir kaybýn olmayýþýdýr. Þu ana kadar ölüm olayý bildirilmedi. Uçaðýmýzda 118 ekonomi, 8 business sýnýfý yolcu ve 1 bebek olmak üzere toplum 127 yolcumuz, 7 mürettebatýmýz bulunmaktadýr. 135 olarak belirtilen rakam, uçaða binmeyen bazý yolculardan kaynaklanmaktadýr" diye konuþtu. Karlýtekin, Amsterdam da hava koþullarýnda olaðanüstü bir durumun söz konusu olmadýðýný kaydederek, þu bilgileri verdi: "Görüþ açýk ve 4500 metre civarýndadýr. Uçak piste 500 metre kala, pist yerine pistin önündeki araziye inmiþtir. Uçak üçe ayrýldý. Ön tarafta hasar ve yolcularda bir olumsuz bir durum söz konusu deðil. Arka bölümde hasar görülüyor. Þu ana kadar bize herhangi bir ölüm vakasý bildirilmemiþtir. Uçakla ilgili gerekli belge, bilgi ve bakým raporlarýný kriz merkezimizde gözden geçirdik, bakýmla ilgili herhangi bir sorun da bulunmamaktadýr. Yolcu yakýnlarýyla ilgili her türlü tedbir alýnmaktadýr. Gerek Ýstanbul da gerek Amsterdam da yolcu yakýnlarýna bilgi verilecek merkezler kuruluyor. 20 civarýnda yaralý bulunduðu yönünde bilgiler alýndý. Aðýr yaralý konusunda þu ana kadar bir bilgi ulaþmadý." Temel kotil: Pilot tecrübeli THY Genel Müdürü Temel Kotil de, uçaðýn kaptan pilotunun çok tecrübeli bir kaptan olan, 1975 Hava Harp Okulu mezunu Hasan Tahsin olduðunu, personelin saðlýk durumuyla ilgili henüz bir bilgi ulaþmadýðýný kaydetti. Kotil, "uçaðýn infilak etmemesinin, yakýtýnýn boþaltýldýðý anlamýna gelip gelmediði" yönündeki soruya karþýlýk, bu yönde bir bilginin ulaþmadýðýný, olayda ölüm olmamasýnýn önemli olduðunu söyledi. Temel Kotil, bir soru üzerine de, "yolcu yakýnlarý için Amsterdam a bir uçak hazýrlandýðýný, uçaðýn kalkýþ saatinin daha sonra duyurulacaðýný, Amsterdam dan Türkiye ye gelecek yolcular için de ilave bir sefer düzenlemeyi düþündüklerini" sözlerine ekledi. Karlýtekin ve Kotil, basýn mensuplarýnýn yönelttiði çeþitli sorularýna karþýlýk, "kesin meydana geldi. Belden aþaðýsý felç olduðu belirtilen Burhan Kýzýlcýklý, eþi 53 yaþýndaki Nazife Kýzýlcýklý'nýn torunu ile birlikte gezintiye çýkmasý üzerine evde tek baþýna kaldý ve karný acýkýnca koltuk deðnekleri yardýmý ile mutfaða giderek buzdolabýndaki hazýr yemekleri yemeye baþladý. Bu sýrada buzdolabýnýn takýlý olduðu prizin kýsa devre yapmasý sonucu buzdolabýnýn tüpü aniden patladý ve yangýn çýktý. Alevlerin ortasýnda kalan ve felç olduðu için yürüyemeyen Burhan Kýzýlcýklý olay yerinde yanarak öldü. Aparman sakinlerininin haber vermesiyle gelen itfaiye ekipleri, evin kapýsýný ve camýný kýrarak yangýna müdahale etti. Yangýnýn söndürülmesi ardýndan mutfakta Burhan Kýzýlcýklý'nýn cesedi ile karþýlaþýldý. Polisin yaptýðý inceleme ardýndan, Kýzýlcýklý'nýn cesedi otopsi için Kýrklareli Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý. Ýtfaiye ekipleri, yangýnýn bilgiler kendilerine ulaþmadan açýklayacaklarý bir durumun doðru olmayacaðýný" ifade etti. Ulaþtýrma bakanlýðý: Tahliye tamamlandý Ulaþtýrma Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Hayri Suat Aka, THY uçaðýndaki yolcularýn tümünün tahliyesinin tamamlandýðýný söyledi. Aka, Sivil Havacýlýk Genel Müdürü Ali Arýduru ile birlikte Sivil Havacýlýk Genel Müdürlüðü önünde basýn mensuplarýna kazaya iliþkin bilgi verdi. Uçaðýn Ýstanbul dan de havalandýktan sonra Schiphol Havalimaný na iniþe geçtiði sýrada saat civarýnda piste yaklaþýk 500 metre kala toprak zemine sert bir iniþ gerçekleþtirdiðini kaydeden Aka, sözlerini þöyle sürdürdü: "Kaptan pilot Hasan Tahsin Arýsan yönetimindeki Tekirdað isimli uçak, düþüþ esnasýnda burun, kuyruk ve gövde olmak üzere üçe bölünmüþtür. Uçakta herhangi bir patlama veya yangýn meydana gelmemiþtir. Alýnan ilk bilgilere göre, yaralýlarýn olduðu ve bazý yolcularýn yara almadan uçaðý terk ettiði yönündedir. Herhangi bir can kaybý henüz rapor edilmemiþtir. Hollanda sivil havacýlýk yetkilileriyle yapýlan ilk temaslarda, uçaðýn piste normal bir yaklaþma yaptýðý bildirilmiþtir. Schiphol Havalimaný, hava ulaþýmýna kapatýlmýþ olup, yolcular tahliye edilmektedir." SHGM ve THY de oluþturulan kriz masalarýnýn kazaya iliþkin çalýþmalarýný sürdürdüðünü belirten Aka, geliþmeler hakkýnda kamuoyunun sürekli bilgilendirileceðini ifade etti. -Uçuþa elveriþliliðine dair belgelendirilmiþ Aka, bir soru üzerine, yaralý sayýsý hakkýnda net bilgiye sahip olmadýklarýný söyledi. Uçaðýn düþme nedeninin sorulmasý üzerine Aka, "Düþme deðil, henüz nedenini bilmiyoruz" dedi."amsterdam a bir uçak kaldýracak mýsýnýz? Teknik ekip gönderecek misiniz?" Buzdolabýndan çýkan yangýnda öldü elektrik prizinin kýsa devre yapmasý sonucu buzdolabý tüpünün patlamasýnýn ardýndan meydana geldiðini tahmin ettiklerini bildirdi. Komþularýnýn haber vermesiyle evine gelen ve eþinin yangýnda öldüðünü öðrenen Nazife Kýzýlcýklý gözyaþlarýna boðuldu. Eþinin uzun süreden bu yana bacaklarýndan rahatsýz olduðunu belirten Nazife Kýzýlcýklý, ekipler yangýnýn buzdolabýnýn tüpünün patmamasý sonucu çýktýðýný söyledi. Buzdolabýný yeni almýþtýk. Eþimi kaybettiðim için çok üzgünüm dedi. Kent Haber SATLIK DAÝRE Toki II. Etap I. Blok 22 Nolu daire Satýlýktýr. Tel: sorusuna Aka, "Kaza Hollanda da olduðu için kaza kýrým iþlemlerinin Hollanda tarafýndan yapýlacaðýný, SHGM nin gözlemci teknik uzman heyetinin bugün Hollanda ya gideceðini bildirdi. Aka, yolcularýn Türkiye ye getirilmesine yönelik iþlemlerin de THYtarafýndan takip edildiðini, yolcularýn ailelerine bilgi verildiðini söyledi. Uçaðýn parçalara ayrýlma nedeninin sorulmasý üzerine Aka, "Uzmanlarý dinledikten sonra soruya cevap vereceklerini" ifade etti. Aka, "Uçaðýn daha önceden sabýkasý var mý?" sorusuna, "Uçak 2002 model, en son Aralýk 2008 de denetimden geçmiþ sonuna kadar uçuþa elveriþliliðine dair belgelendirilmiþ, son derece modern bir uçak" yanýtýný verdi. Aka, açýklamasýnýn sonunda, iletilen bir not üzerine de "Þimdi aldýðým son bilgi; Uçaktaki bütün yolcular tahliye edilmiþtir, ölü yoktur" dedi. (aa) Radikal GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi

4 ARAÞTIRMA Seçimlerde bir þey deðiþmeyecek Nuray Mert Kriz nedeniyle birçok çalýþan iþini kaybetmiþ olabilir ama yine de beraber yürüdük biz bu yollarda tavrý gösterecektir. Pozisyonlarýný devam ettirecektir. Krizin, bunu büyük ölçüde dönüþtürücü etkisi olamaz. Sonuçta seçimlerde bir þey deðiþmeyecek Mart yer seçimlerine 41 gün kaldý. Siyasi partiler sýkýþmýþlýklarýný aday profillerinde yaptýklarý deðiþikliklerle aþmaya çalýþýyor. CHP nin çarþaftan sonra kkran kursu ataðý, AKP nin yerel yönetimlerde olmadýðý illerde valilerin yoksullara beyaz eþya yardýmý þu an en yoðun tartýþma konularýnýn baþýnda geliyor. CHP nin dindarlara dönük açýlýmýný, AKP nin Yüzde 49 yetmiyor, hepsi benim olsun anlayýþýný, Kürt meselesini ve siyasal alandaki týkanýklýðý, Radikal gazetesi yazarý ve Ýstanbul Üniversitesi öðretim üyelerinden Nuray Mert ile konuþtuk.»seçimlere az bir zaman kaldý fakat seçim atmosferine girilemedi neden? Yerel seçimleri çok iyi gözlemleyebildiðimi söyleyemem ama yine de sözünü ettiðinizi hissetmek mümkün. Bunun nedeni aslýnda mahalli seçim olmasýnýn yaný sýra, sonuçlarý beli bir seçim olmasýdýr. Genel seçimlerde AKP nin almýþ olduðu büyük baþarý, insanlarda bu seçimlerde de silip süpüreceði kanaatini oluþturdu. Bizde iktidar partileri yerel seçimlerde oylarýný korur.»anap, yerel seçimlerde oy kaybetmeye baþladý. Bugün AKP ile baþ edebilecek bir güç oluþacaðýna dair herhangi bir iþaret yok. AKP, karþýsýnda etkin bir siyasal odak yok. Hem umutsuzluk hâkim, hem tepki büyüyor hem de AKP nedeniyle gerilim artýyor. Ama AKP þu anda rakipsiz görülüyor. AKP bir anlamda merkez siyasetin bütün alanýný kaplamýþ durumda.»chp tarafýndan gündeme getirilen çarþaf, Kuran kurslarý gibi ataklarý siz nasýl deðerlendiriyorsunuz? Bu atýlým veya açýlýmlarý samimi bulmuyorum. Geç kalýnmýþ adýmlar. Ýkincisi ikna edici deðil. Üniversiteye kýz öðrencilerin baþörtüleriyle girmesine karþý çýkarken, bu açýlýmlarla kimse ikna edilemez. Üçüncüsü, bana göre doðru da deðil. CHP çarþaflýya rozet takacaðýna, seçim bahanesiyle, samimiyet fýsfýsý doðuran bir ortam yaratacaðýna çok daha köklü ve ikna edici adýmlar atabilir.»nedir bu? Mesela üniversitelere öðrencilerin baþörtüsüyle girmesi konusunu ele alabilir. Daha makul bir yol ve konu bulunabilir. Böyle olmadýðý için insanlar bunu, doðal olarak seçim yatýrýmý olarak deðerlendiriyor. Samimiyetsizlik olarak görülüyor. Bunlara da haksýzsýnýz diyemeyiz. CHP önce, baþörtüsü, Kuran kurslarý, din konusundaki itirazlarý nedir, bunlarý ortaya dökmeli ve yeni baþtan revize etmelidir. Bizim meselemiz din deðil, asýl meselemiz þudur diyebilmelidir. Bir de CHP nin, merkez saðýn, Ýslamcýlarýn, muhafazakârlarýn, toplumun çoðunluðunun oyunu nasýl aldýðýna iliþkin bir deðerlendirmesinin olduðunu sanmýyorum. Bu nedenle, þöyle bir adým atalým, baþörtüsü, kýlýk kýyafet konusu mesele olmaktan çýksýn, bir kenarda dursun noktasýnda deðiliz. Bir süreç yaþanmýþ, o süreçte CHP nin yapmýþ olduðu din düþmanlýðý veya din alerjisi, kuþkuculuk yaratmýþ. Bunu tersine çevirmek çok kolay deðil. Baþka bir yanlýþta toplumda, muhafazakâr veya sað siyasetle din arasýndaki iliþkiyi toplum muhafazakâr, bu nedenle, muhafazakâr talepleri siyasete taþýyana oy veriyorlar, taleplerini savunan partileri iktidara taþýyorlar yaklaþýmý var. Bu olayýn sadece bir kýsmýný açýklýyor. Baþka bir kýsmý göz ardý ediliyor.»göz ardý edilen ya da sorunun diðer yüzü nedir? Din ve siyaset iliþkisini belirleyen önemli bir faktör konjonktürel þeylerdir. Geleneksel yaþayan insanlarýn, mevcut hayatlarýna iliþkin talepleri sadece siyasete kotlanýyor deðil. Çok partili hayata geçiþten sonra, çok farklý biçimlerde, çok farklý etkenlerle, din siyasallaþtý. Yani, mesele sosyolojik bir talebin siyasete taþýnmasý deðildi. Mesela 1950 li yýllarda din ayný zamanda sol ile komünizm ile mücadeleydi. Din o dönem böyle kotlandý lerde baþka bir þeydi, þimdi bambaþka bir þey. Bunlarýn da etkileri var. CHP bunlarý konuþmuyor. Aslýnda öncelikle yapmasý gereken çok faklý þeyler var.»nedir CHP nin öncelikle yapmasý gereken? Sosyal demokratlarýn evrensel deðerleri var. Eþitlik, özgürlük, kardeþlik gibi konular, bunlarý es geçiyor. Asýl açýlým yapmasý gereken alan burasý olmalýdýr. CHP nin, nasýl bir toplum, nasýl bir dünya tasavvur ettiði bilinmiyor. Bu atýlýmlarý ne yazýk ki, bütünün bir parçasý olarak ele almýyor. Anlamlý olan özgürlüklerin neresine bu konuyu yerleþtirdikleridir. Her angi bir demokratik açýlýmýn bir parçasý deðil, bu atýlýmlar.»partiler kendi politik duruþlarýyla örtüþmeyen adaylarý gösteriyor. Böylece ezber bozulabileceði var sayýlýyor. Bunu nasýl deðerlendiriyorsunuz? Bozulmak istenen ezberin ne olduðu belli deðil. Görüntü itibariyle ezber bozan bir þey. Muhafazakâr bir partiden modern birisinin Çankaya dan Belediye Baþkanlýðý na aday göstermesi ya da Melih Gökçek in içkili davet vermesi, CHP den çarþaflý açýlým beklenmezdi. Bunlar ezber bozuyor doðru, ama büyük ezberin neresini bozuyor. Böyle bir þey yok. Bu türden iþlerin seçmenler üzerinde ciddi bir etkisinin olmadýðý daha önce ortaya çýktý. Hâlâ da yok.»bu nasýl bir arayýþ Post modern bir arayýþ olsa bile bir ölçüde karþýlýðý olur. Ama karþýlýðý olan bir þey deðil. Bunlar vitrinlik iþler. Deðiþtirici, dönüþtürücü bir iþlevi olamaz. Tamamen geçici bir þeydir. Bunlar hiç umut vaadeden bir geliþme deðil. Partilerin iç hayatýnda dahi bir karþýlýk üretmiyor.»akp nin siyasal alanda tuttuðu yerde veya aðýrlýkta kýsa sürede deðiþiklik öngörüyor musunuz? Hayýr, böyle bir belirti yok. Aksine ne yazýk ki bu aðýrlýðýnýn uzun süreceðine iliþkin belirtiler var. Bunlar çok yeni deðil, uzun zamandýr var olan bir þey.»yerel seçimlere iliþkin tartýþmalarýn siyasetin genel sorunlarý ve konularý kapsamýnda yürüyor olmasý, yerel seçimleri anlamsýzlaþtýrmýyor mu? Solun evrensel yaklaþýmý olan yerinden yönetim ve yerel sorunlarýn tartýþmasýna bizde yer yoktur. Çünkü yerel sorunlarý tartýþacaðýmýz bir ortam yok. Bizim çok büyük bir siyasi krizimiz var. Bu büyük siyasi týkanýklýðý aþmadýðýmýz sürece, yerel seçimler hiçbir zaman yerel seçim mahiyetine sahip olamayacak. Biz seçimleri katýlýmcýlýk, yerinden yönetimcilik açýsýndan deðerlendiremiyoruz, tartýþamýyoruz. Çünkü Kürt meselesi var. Kürt sorununda çözüm yoluna girmediðimiz sürece, yerel seçimler yerel seçim olamaz. Bunu dikkate almayan yaklaþýmlar gerçekçi deðildir. Sorunlarýmýza büyük meselenin penceresinden bakmasýný bilmiyoruz.»büyük mesele nedir, gecen salý günkü yazýnýzda sözünü ettiðiniz demokratikleþme midir? Kürt meselesinde de, CHP nin çarþaf meselesinde de, esas sorun demokratikleþmedir. CHP çarþaf açýlýmý yapacaðýna, laiklik meselesini demokratikleþme perspektifiyle yeniden ele alsa daha hayýrlý olur. CHP den beklenen demokratikleþme perspektifini deðiþtirmektir, açýlýmý buradan yapmasýdýr. Bu AKP için de geçerli, bütün partiler için de geçerlidir. AKP, içkili toplantý yapmadan önce laiklik meselesindeki sorununu tanýmlamasý gerekir. Çünkü AKP ye iliþkin bütün gerilim bu noktada yaþanýyor. Gerilimi hafifletici adýmlar atmalýdýr.»nedir gerilimi hafifletecek olan adýmlar? Mesela mahalle baskýsý var dendi, bu külliyen reddedildi. Araþtýrmadan Alevi, Erzincanlý, birtakým insanlarýn birtakým sýkýntýlarý olduðu anlaþýlýyor. Bu abartýlý da olabilir. Kendilerini psikolojik baský altýnda görüyor olabilirler. Ýktidar partisinin bunu dikkate almak gibi bir derdi yok. Vay ne demek mahalle baský, bazýlarý mahalle baskýsýndan bahsedenleri darbeci diye tanýmlýyor. Sorunlarýn tartýþýlmasýnýn önü kapatýlýyor. Palyatif tedbir olarak içki daðýtýlýyor. Çarþaflýya CHP rozeti takmakla, AKP lilerin içki daðýtmasý arasýnda zerrece farký yok.»türkiye yi de etkisi altýna alan dünyayý kasýp kavuran ekonomik krizin, sizce yerel seçimlere bir etkisi olacak mý? Biz ekonomik krizin daha baþýndayýz. Þu ana kadar yaþananlar, yaþanacak olanlarýn yanýnda devede kulak misali kalýr. Bunun yerel seçimlere bir etkisi olacaðýný düþünmüyorum. Yani insanlar ekonomik krizden daralýp, bunalýp politik tercihlerini deðiþtirmez.»seçimlerde insanlar tercihlerini nasýl belirleyecek? Kabaca muhafazakâr ya da laik kesimde yer almaya göre belirleyecek. Ýþini kaybetmiþ olabilir ama yine de beraber yürüdük biz bu yollarda tavrý gösterecektir. Ya da Kürt sorununu nasýl kavradýðýna göre tercih belirleyecektir. Pozisyonlarý neyse, tamamen devam edecektir. Krizin, bunu büyük ölçüde dönüþtürücü bir etkisi olamaz. Seçimlerde bir þey deðiþmeyecek»solun, krizini aþmada yerel seçimler bir imkân sunabilir mi? Hayýr, yerel veya genel seçim de olsa böyle bir ihtimal yok. Elbette eþitlikçi, özgürlükçü bir soldan söz ediyorsak. Ama yerel seçimler sürecini neden sol bu halde sorusunu tartýþmak için bir vesile yapmalýyýz. Aksi takdirde bir sonraki seçimlerde de ayný tabloyla karþý karþýya kalýnmasý kaçýnýlmazdýr. *** AKP nin gözü doymuyor»bazý valiler eliyle yoksullara beyaz eþya daðýtýmýný nasýl deðerlendiriyorsunuz? Bunlarýn AKP nin seçim alamadýðý yerler olmasý yeteri kadar dikkat çekici olsa gerek. Ama bu AKP ye özgün bir þey deðil. Türkiye de oy satýn alma yaygýn bir þeydir. Bu tür þeyler insanlarý yüzde yüz etkisi altýna almaz. Ýnsanlar baþka gerekçelerle oylarýný kullanmaya devam edebilir. Ama kararsýz insanlarý etkisi altýna alýr.»bu oylarý satýn almaya dönük çabanýn yarattýðý toplumsal atmosfer? Bu seçim rüþvetidir. Doðal olarak toplumu zehirliyor, kirletiyor. Burada esas sorun iktidar partisinin ihtirasý beni korkutuyor. Bu sadece ucuz bir taktik deðil. Ýktidar partisi hiçbir þeye doymuyor. Genel seçimlerde bu kadar çok oy almýþ bir partinin bununla yetinmeyip, bütün oylarý almaya dönük bu giriþimi çok korkutucu. Basýna dönük tutumu da benzer bir þey. Bütün oylarý, bütün basýný, bütün yerel yönetimleri isteyen yaklaþýmlar demokrasi adýna ürkütüyor. AKP nin gözü doymuyor. Farklý hiçbir þey býrakmak istemiyor. Bu çok tehlikeli bir zihniyettir.»burada yoksulluðun istismarý söz konusu deðil mi, bu, yoksulluðu siyasal ranta dönüþtürmek deðil mi? Doðrudur ama sadece AKP ye özgün deðil, saðýn ideolojik yaklaþýmý da budur. AKP, bunu negatif anlamýyla beceriyor. Sað, istihdamý artýran, paylaþýmcýlý geliþtiren, yoksulluðunun kaynaðýna yönelen bir siyaset izlemez. Yani sosyal, ekonomik politikalarý deðil de, hayýrseverlik politikalarý izler. Deniz Feneri nde de olan tam budur. Kýsacasý yoksulluk sistem meselesi deðil, arzi bir meseledir, tedbiri de arzi olur yaklaþýmý saðýn ideolojisidir. Kömür daðýtmak, buzdolabý daðýtmak, sadaka baðýþlayan daha kurumsal hayýrseverlik içersinde sorunlarý çözüme kavuþturma yaklaþýmýdýr. Bu hiçbir soruna, köklü deva olmaz. Siyasal Ýslam geleneðinden gelen bütün örgütler gibi AKP de, sosyolojik olarak yoksullarla dayanýþma içersinde geliþip, merkeze yerleþti. Bu sadece Türkiye de deðil, Mýsýr da, Filistin de de böyledir. Ýslami hareket bütün Ortadoðu da yoksullarýn içersinde geliþecek zemin buldu. *** Büyük mesele kürt sorunu»yerinden yönetim modeli Kürt sorununun çözümüne katkýsý ne olur? Hayýr olamaz. Çünkü Kürt sorunu çok gerilimli, haddinden fazla çatýþmalý bir konu, kolay bir sorun deðil. Çözümünde bir yöne doðru gitseydik, belki yerel seçimlerin o zaman katkýsý olabilir. Yani Kürt sorununun çözümündeki týkanýklýk bunu engelliyor. Aslýnda birçok þeyi engelliyor. Her þeyin gelip dayandýðý yer bu büyük meselenin halline dayanýyor.»bu büyük meselenin aþýlmasýnda AKP nin tutumu nedir? AKP, Kürt meselesinde atabileceði adýmlarý bence atýyor. Ya da kendisinden beklenenden çok daha fazla demokratik açýlým yapýyor. AKP nin kitle tabaný muhafazakâr, AKP nin oy hesabý yapmasý doðal, bu bakýmdan sýnýrlarý var. Elbette geldiði geleneðe baðlý olarak muhafazakâr çerçevede çözmek gibi anlayýþa sahip. Hepimiz Müslüman kardeþiz anlayýþýyla çözmek istiyor. Meseleye böyle bakýyor. Ýkincisi de her sað parti gibi, kalkýnmacý modeli savunuyor. Bölgeyi kalkýndýrýrsak mesele çözülür yaklaþýmýna sahip. Kimlik meselesini es geçen, bir yaklaþýmla malul. Ama AKP kendini aþacak gayretler de gösterdi. Mesela TRT Þeþ böyle bir þeydir.»trt Þeþ Kürtlerin bir kesimi tarafýndan neden samimiyetsiz bulundu? Bu konudaki tedirginlik ya da AKP nin samimiyetinin sorgulanmasýnýn nedenini, Kürt meselesinde çýtanýn çok yükselmiþ olmasý oluþturuyor.»çýtayý yükselten nedir? Bunu çok fazla bilmiyoruz. Defalarca Kürtlerle konuþtuðumuzda görüyoruz ki, Kürtlerin ne istediði belli deðil. Bir kez mesele Kürtçe meselesi deðil. Kürtçe yasak, Kürt meselesini aðýrlaþtýrdý, çýtayý yükseltti. Kürt olduklarýný saklamak zorunda kalmalarý yüzünden bugünkü ortamýn oluþmasýna yol açtý. Bu hale geldikten sonra da eski talepler, istekleri karþýlamýyor artýk. Mesela þimdi Anayasal güvence isteniyor. Taleplerinin Anayasa da karþýlanmasý isteniyor. Önce kamuoyunu hazýrlamak gerek. Çünkü toplum þu an her hangi bir çözüme hazýr deðil.»kürt meselesinin çözümünün düðümlendiði nokta neresidir? Sorun Kürt meselesi olduðu kadar da Türk meselesidir de. Bu topraklarda bir arada yaþamý yeniden nasýl ve hangi, þartlarda kuracaðýz. Sorun Kürtlerin istediðini verme meselesi deðil. Bir arada yaþamýn formu, yolu nedir, bunun bilindiðini veya buna yaklaþýldýðýný düþünmüyorum. Gereðinden fazla konuþuyoruz, tartýþýyoruz ama ortada bir arada yaþamý saðlayacaklar arasýnda diyalog dahi yok.»diyalog zemini yaratacak olan parlamentoda Baþbakan DTP lilere selam vermiyor. diyalog nasýl oluþacak? Parlamentodaki partiler arasýnda diyalog yok. Çünkü bu partilerin oy alacaklarý kitlelerin arasýnda diyalog yok. Ýktidardaki veya muhalefetteki partilerin toplumu bir dönüþtürücü yanlarý vardýr. Ama bu sýnýrlýdýr. Oy almak için insanlara partiler ne anlatýyor, çok önemlidir. Kürtler aðzýný açtýklarýnda vay vataný mý bölmek istiyorlar kuþkusundan kurtulmak gerek. Bunun içinde bir arada yaþamýn koþullarý, diyalogla birlikte oluþturulmalýdýr. Hiç bir toplumu, herhangi bir konuda yüzde yüz ikna edemezsin. Mesele itirazý en aþaðýya indirebilmektir. Çoðunluðunu ikna etmektir. Gündelik hayatta yan yana gelen insanlarý nasýl deðiþtirebiliriz kafayý buna yormak gerek.»en azýndan DTP nin yerel yönetimlerin demokratikleþmesi ya da özerk yönetim istemi açýk deðil mi? Yerel özerklik tartýþmasýnda ilk akla gelen, federatif yönetim. Ulus devlet modeline sahip bir ülkenin bunu bugünden yarýna yapmasý mümkün deðil. Bu kadar büyük deðiþimi tek baþýna hiçbir hükümet kaldýramaz. Ben böyle bir þeyin arka planýný, alt yapýsýný þu an görmüyorum.

5 26 Þubat 2009 Perþembe Küba neresi, Girit neresi? Havana da Türk Tutkusu-1898 adlý kitabý büyükelçi gibi yazmýþ Ernesto Gomez Abascal; hem Türklere A. Ömer Türkeþ Küba tarihini hem de Kübalýlara Türkiye tarihini anlatmak istemiþ. Belki de kitabý daha çekici kýlmak için araya biraz da entrika, aþk ve heyecan katarak roman formuna sokmak istemiþ Havana da Türk Tutkusu-1898, önce ismiyle merak uyandýrmýþtý devriminden bu yana Küba ya muhabbet duyan pek çok Türk olduðunu hepimiz biliyoruz. Ama bu iki uzak ülke arasýnda II. Abdülhamit döneminde bir iliþki kurulduðundan benim haberim olmamýþtý. Hikayesi tarihsel gerçekliði bütünüyle yansýtmamakla birlikte, yazar Ernesto Gomez Abascal, Osmanlý arþivlerine dayanarak kurgulamýþ Havana da Türk Tutkusu-1898 u. Abascal, Küba nýn Ankara büyükelçisi. Havana üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi nden mezun. Türkiye den önce Suriye, Ürdün ve Irak ta büyükelçilik görevlerinde bulunan Abascal ýn Ortadoðu gözlemlerinden yola çýkarak kaleme aldýðý incelemeleri var. Kýlýçlarýn Þimþeði Altýnda da Lübnan daki siyasi krize, Filistin, Adalet Çarmýha mý Gerildi? de Filistin sorununun tarihine, Baðdat Görevi nde Irak taki savaþa deðinen Küba Büyükelçisi nin bu kitaplarý Türkçeleþtirilmiþti. Havana da Türk Tutkusu-1898 ise, Küba Yazarlar ve Sanatçýlar Birliði üyesi de olan Abascal ýn ilk roman denemesi. Romanýn çevirmenlerinden Mehmet Necati Kutlu nun 2006 yýlýnda Ýspanyolca yayýmlanmýþ - Küba da 1898 Yýlýnda Yaþanan Olaylara Babýâli nin Bakýþ Açýsý ve Özel Temsilci Enver Paþa adlýmakalesinden esinlenerek kurgulanmýþ hikâye. Kurgusal yaný, ilk roman yazmanýn heyecanýna verelim, biraz zayýf kalmýþ. Anlatý, 1897 yýlý sonlarýndan 1898 yýlý baþlarýna kadar olan dönemi kapsýyor ve öncelikle her iki coðrafyadaki çalkantýlý siyasi tarihin dökümünü yapýyor. Küba tarafýnda geliþmeler umut verici; Kübalý yurtseverler, Ýspanyollara karþý 1868 yýlýnda baþlattýklarý baðýmsýzlýk mücadelesini kazanmak üzereler. ABD durumdan vazife çýkarmak üzere. Avrupanýn diðer ülkeleri, o zamanki güçler dengesini gözeterek Ýspanya nýn kaybetmesini istiyorlar. Osmanlý ise savaþlardan, imparatorluðun dört bir yanýndaki isyanlardan, özellikle Girit te bir türlü sonlanmayan sorunlardan yorgun. Sorunu halletmek isteyen II. Abdülhamit, 1897 yýlý sonbaharýnda yaverlerinden Ordu-yu Hümayun un istihbarat birimine mensup Ahmet Paþa yý Küba ya yollamaya karar veriyor. Ahmet Paþa nýn görevi Küba daki isyan hakkýnda bilgi toplamak ve oradaki politikalarýn Girit isyanýna karþý uygulanmasýnýn yararlý olup olmayacaðýný öðrenmek. Tam bu noktada bir hatýrlatma yapalým; Küba da bir Osmanlý özel temsilcisinin gerçekten de bulunduðu, bu kiþiye ait þifreli bazý raporlarun Ýstanbul da Osmanlý Arþivi nde yer almasýyla kanýtlanýyor. Ancak roman kahramaný Ahmet Paþa, Abdülhamit in onu gönderme niyeti, Paþa nýn yolculuðu, Havana daki yaþantýsý ve gözlemleri tamamiyle kurgusal. Ahmet Paþa, imparatorluk sýýbayý olarak uzun ve parlak bir kariyere sahipti. Güçlü bir aileden geliyordu; babasý yýlýnda ülkesinde meydana gelen ayaklanmaya katýlmýþ Polonyalý bir konttu ve bu olay sonrasýnda önce Fransa ya, ardýndan da Osmanlý Ýmparatorluðu na sýðýnmýþtý. Burada din deðiþtirerek Müslüman olmuþ, adýný deðiþtirmiþ, birçok savaþa katýldýktan sonra orduda yüksek bir rütbeye eriþmiþ ve Rus Savaþý nda kahramanca çarpýþýrken þehit olmuþtu. Babasýnýn izinden giderek askerlik mesleðini seçen Ahmet, özellikle haritacýlýk konýýsýýnda kendini yetiþtirmiþ, Manastýr Askeri Ýdadisi nde bu konuda dersler vermiþ, engin bir bilgi birikimine sahip olmuþtu. Ancak tüm konular içinde onu en çok çekenler, haber alma, bilgi deðerlendirme ve iþlenmesi ile ilgili olanlardý. Ýlgi alanýný meslek haline getiren Ahmet Paþa, Balkanlar da önemli istihbarat hizmetlerinde bulunmuþ, birkaç dili mükemmel konuþan yakýþýklý, genç ve bekar bir Osmanlý erkeði. OsmanlýYahudi Cemiyeti nin Suriye ve Filistin bölgesinde yerleþimi özendiren faaliyetleri konusunda hazýrladýðý raporlarla Filistin de bir Yahudi devletinin kurulmasý niyetini açýða çýkarmasý, Yahudi düþmaný olarak suçlanmasýna neden olmuþ. Konya da görev yaptýðý dönemde Mevlana ya büyük bir hayranlýk duyarak Mevlevi tarikatýna girmiþ. Þaraba, þiire ve müziðe alýþmýþ. Selanik ten çaðrýlan Ahmet Paþa, Padiþahýn görevlendirmesiyle, yanýna iki de koruma verilerek Ýstanbul dan bir gemi ile yola koyulacak, Londra ve Washington üzerinden Havana ya uzanacaktýr. Yolculuðu sýrasýnda temas ettiði kiþiler sayesinde Küba tarihi ve isyan hakkýnda yeterince bilgi de edinmiþtir. Havana da bir otele yerleþen kahramanýmýz kente ve topluma kýsa sürede ýsýnýr, tutkulu bir aþk yaþar, isyancýlarla tanýþýr. Keskin gözlem gücüyle burasýnýn baþka bir dünya olduðunu ve tarihlerin hatta insanlarýn da farklý olduðunu, baþka bir biçimde düþünüp farklý tepkiler verdiklerini kavramýþtýr. Küba nýn devrimci ruhunu Sultan a gönderdiði raporda þöyle özetleyecektir: Yarýný Bugünden Kuracaksýn, O Senin Tarihin Olacak Durum, Girit tekinden çok farklýdýr, söz konusu olan baþka bir sahne, baþka etkenler ve baþka bir tarihtir. Ýki adayý karþýlaþtýrmanýn mümkün olduðunu sanmýyorum. Milli nüfus yani Kübalýlar ne baþka bir ülkeye baðlý olmak ne de baþkalarýnýn hâkimiyetini desteklemek için savaþýyorlar, onlar tam baðýmsýzlýk için savaþýyorlar ve zaten. neredeyse kazanmýþ olduklarý savaþý bitirmeyi hýzlandýrmak için belki Birleþik Devletler in yardýmýný kabul edebilirler. Kübalýlarýn ruhunda ne pahasýna olursa olsun baðýmsýzlýðý elde etme kararlýlýðýný görüyorum. Kültürel, dinsel nedenlerden ve vatansever deðerlerden dolayý eðer Birleþik Devletler adayý topraklarýna dahil etmeye niyetlenirse onlara karþý da savaþmaya hazýr olacaklardýr. Baþrolde bir Osmanlý paþasý yer almakla birlikte, hikâyede asýl öne çýkan Küba tarihi. Abascal, Küba sosyalist devriminden çok önceki bir tarihi canlandýrýrken, hem devrimin nasýl bir miras üzerine inþa edildiðini gösteriyor hem de ABD nin emperyal niyetlerinin köklerini sergiliyor. Vurgu yapýlan baský ve þiddet yoluyla sömürgeleþtirilmek istenen, açlýða mahkûm edilen Küba ve Güney Amerika halklarýnýn baðýmsýzlýk mücadeleleri tarihi, bu tarihin Bolivar, Jose Marti, General Gomez, General Maceo gibi önemli isimleri. Onlardan sýklýkla yapýlan ABD ve emperyalizm karþýtý alýntýlar, 19.yüzyýl isyanlarýyla 21.yüzyýl arasýndan paralellik saðlamýþ. Bütün yaptýklarým, Küba nýn baðýmsýzlýðýný kazanarak Birleþik Devletler in tüm gücüyle Amerika nýn diðer bölgelerine çullanmasýný engellemek içindir. Bu sözler 1968 isyanýna damgasýný vuran, hayatýný bu isyan sýrasýnda yitiren þair ve yazar Jose Marti ye ait. Ya da General Maceo nun sözleri; Kim Küba yý ele geçirmeye çalýþýrsa, topraðýnýn kana bulanmýþ tozunu yutacaktýr, tabii eðer savaþta hayatýný kaybetmediyse... Alýntýlarýn 19. yüzyýlýn son çeyreðini bugünle iliþkilendirdiði, ABD tehditine yanýt verdiði çok açýk. Romanýn siyasi ve toplumsal geri planýnda bir eksiklik yok. Edebiyat açýsýndan sorunlu yan, bu geri planýn kurgusallýkla yeterince buluþturulamamasýnda. Tarih romana katýlan kiþilerin uzun diyaloglarý ya da anlatýcýnýn araya girip yaptýðý açýklamalarla veriliyor. Oysa Abdülhamit in yetenekli ve entelektüel casusunun Küba gözlemlerine daha çok yer verilebilir, Küba daki toplumsal hayata karýþmasýndan daha çarpýcý sahneler ortaya konulabilirdi. Ne yazýk ki 218 sayfalýk romanýn ancak 139. sayfasýnda Havana ya ayak basýyor Ahmet Paþa. Ve Ahmet, araþtýran gözleriyle caddenin genel havasýný gözledi ve ilk izlenimlerini edindi. Dimaðýnda bazý imgeler yakalýyor, onlarý inceliyor ve tanýdýk senaryolarla karþýlaþtýrýyordu cümleleriyle baþlayan Havana ya iliþkin deðerlendirmeleri birkaç sayfayla sýnýrlanýyor. Büyükelçi gibi yazmýþ Abascal; hem Türklere Küba tarihini hem de Kübalýlara Türkiye tarihini anlatmak istemiþ. Belki de kitabý daha çekici kýlmak için araya biraz da entrika, aþk ve heyecan katarak roman formuna dökmek istemiþ. Olsun; Küba devriminin ilk ateþini yakanlara, emperyalizme boyun eðmeyen bir halka, halklarýn kardeþliðine selam olsun. HAVANA DA TÜRK TUTKUSU-1898 Ernesto Gomez Abascal çeviren: Mehmet Necati Kutlu Ceren Karaca Everest Yayýnlarý 2009, 218 sayfa, 12 TL. Radikal

6 Latin Amerika ya yoðun ve kesintisiz bir ilgi gösteriyor; içten içten darýsý baþýmýza temennileriyle bu kýtadaki büyük dönüþümleri gýpta ile izliyoruz. Anlaþýlýr bir durum. On dozuncu yüzyýldan beri sýnýf mücadelesi hep eþitsiz biçimde geliþti, uluslararasý iþçi hareketinin bazý müfrezeleri öncü ve ileri kol olarak diðerlerine nazaran öne fýrladý, devrimci merkez de buna baðlý olarak yer deðiþtirdi. Bütün göstergeler, günümüz dünyasýnda devrimci merkez in Latin Amerika ya kaydýðýna iþaret ediyorsa, gözlerin bu kýtaya dikilmesi de gayet doðal. Tarihte hep olageldiði gibi, öðrenmek için, ders çýkarmak için, esinlenmek için, öykünmek için ve özgül olaný gerekli deðiþikliklerle birlikte her yere teþmil edilebilir olandan ayýrt etmek için devrimci merkeze bakýlýr. Ezilen dünyanýn ayaða kalktýðý, yeniden yaratýcýlýðýný sýnadýðý, gizilgüçlerini fiilileþtirmeye yöneldiði ve var olan koþullarýn eylemli eleþtirisine geçtiði Latin Amerika, bütün bu açýlardan karþýmýzda zengin bir deneyim haznesi olarak duruyor. Bu deneyim haznesinin bir veçhesi özellikle önemli: Proletaryanýn yeni bileþiminin, yeni mücadele ve örgütlenme biçimleriyle, yeni tarihsel blok örnekleriyle tarih sahnesine çýkmýþ olmasý. Türkiye solu, adýný böyle koymasa da, Latin Amerika dan en çok bu açýdan öðrenecekleri olduðunu, kýtanýn en çok bu açýdan dünyanýn geri kalanýnýn önüne geçtiðini sezgisel olarak görüyor. Kötü ve karikatür kokan bir taklitçiliðe yönelmezsek, bundan hayýrlý sonuçlarýn çakacaðý kesindir. Ama daha ötesi var. Latin Amerika deneyimlerinin barýndýrdýðý haberci göstergeler, hiç yoksa iki bakýmdan bizi bir strateji tartýþmasýna davet ediyor. Ama henüz böyle bir davet yokmuþ gibi davranmaya, bu çetin meseleye iliþmemeye devam ediyoruz. Biliniyor, tek veya birden çok ülkede devrim ile dünya devrimi arasýndaki bað Marksizm içi tartýþmalarýn en dikenli konularýndan biridir. Yer yer paradoksa, ikileme ve hatta açmaza dönüþtürülen bir konu. Abartýlý beklentilere kapýlmak için henüz erken olsa da, Latin Amerika bu bahiste de bize deðerli ipuçlarý ve önemli açýlýmlar sunuyor. Doðrudur; Latin Amerika ülkeleri arasýnda dikkate deðer toplumsal formasyon benzerlikleri ve kýtasal kurtuluþ ülküsünün bir tarihsel geçmiþi var. Bunlar her yerde bulunmayan önemli kolaylaþtýrýcýlar. Ama bilinçli bir enternasyonalizm perspektifi yoksa, bu lehte etkenler sözü edilen baðý doðru Kenan Kalyon Latin Amerika'ya alýcý gözle bakmak... Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Nevþehir Belediyesi tarafýndan 3 ana su daðýtým merkezinde, Arsenik Arýtma Tesisi'nin kurulmasýna yönelik çalýþmalar sürüyor. Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü tarafýndan ihalesi 8 Ocak 2009 tarihinde gerçekleþtirilen ve ihaleyi üstlenen biçimde kurmaya kendi baþlarýna yetmezler. Öte yandan, þu ana kadar Marksist saflardaki bütün strateji tartýþmalarý net bir ayrýma dayanýr. Buna göre, siyasal devrimle toplumsal devrim arasýndaki iliþki artsýralý bir iliþkidir. Siyasal iktidarýn toptan fethinden önce toplumsal dönüþümler baþlatýlamaz, istisnai ikili iktidar halleri çok kýsa süreli olabilir ve daha önemlisi kapitalizm koþullarý altýnda sosyalizmin nüveleri yaratýlamaz. Hakkýný teslim etmek gerekirse, strateji tartýþmalarýna katkýlarýyla bu katý ayrýmý yumuþatmaya çalýþan kiþi Gramsci dir. Gramsci bunu hegemonya kavramýný yeniden içeriklendirerek, ona sivil toplum un fethini hedefleyen bir kültürel boyut da katarak ve tarihsel blok u herhangi bir sýnýfsal/siyasal ittifak gibi deðil de bir karþý iktidar ýn pek çok düzlemde ve pek çok dolayýmla inþasý gibi yorumlayarak yapar. Ayrýca, her ne kadar bunu kapitalizmden sosyalizme geçiþ baðlamýnda kullanmasa da, Ýtalya ve baþka ülkelerdeki çeþitli tarihsel süreçleri açýklamak için bir moleküler dönüþüm kavramýný devreye sokar. Yeri geldiði için deðinmeden geçmeyelim. Bu topraklarda telaffuz edilmiþ siyasal olaný toplumsallaþtýrmak, toplumsal olaný siyasallaþtýrmak formülasyonu da, aslýnda belirli bir farkýndalýkla bu ayrýmý yumuþatmaya dönük bir giriþimdir. Evet, Latin Amerika bizi siyasal devrim/toplumsal devrim iliþkisi konusunda yerleþik anlayýþýmýz üstünde, þu türden sorular nedeniyle düþünmeye çaðýrýyor: Latin Amerika daki süreçler böyle bir net ve kesin ayrýma göre mi yoksa daha iç içe ve geçiþken bir iliþkiye göre mi ilerliyor? Diðer ülkeler bir yana, Venezuela, Bolivya ve Ekvador un halihazýrdaki durumunu, yukarýdaki ayrým uyarýnca, yalnýzca henüz tamamlanmamýþ bir siyasal devrim ve bir ikili iktidar hali olarak mý yorumlayacaðýz? Eðer öyleyse, tarihte bu kadar uzun sürmüþ ikili iktidar örnekleri var mý? Sözü edilen üç ülkedeki dönüþümler, düzen içi çerçevenin ötesine geçmeyen reformlardan mý ibarettir? Deðilse, Salvador Allende nin baþaramadýðýný baþarmaya çalýþan yeni barýþçýl geçiþ denemeleriyle mi yüz yüzeyiz? Sorular çoðaltýlabilir. Ama galiba neresinden bakarsak bakalým, Latin Amerika da eski kavram setimizin çerçevesine sýðmayan bir þeyler oluyor. Kýtaya bir de bu gözle bakmakta sayýsýz yarar var. Zira kuramla yaþam arasýndaki mesafe haddinden fazla açýlýyorsa sorun var demektir. Arýtma Tesisi çalýþmalarý sürüyor Hidrotek Arýtma Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi tarafýndan 16 Þubat 2009 tarihinde imzalanan sözleþme ile baþlatýlan Arsenik Arýtma Tesisi temmuz ayý içerisinde hizmete kazandýrýlacak. Nevþehir'in Gazi Stadý altý, Cezaevi yaný ve Yeni Terminal mevkilerindeki ana su daðýtým merkezinde kurulacak Arsenik Arýtma Tesisleri için gerekli teknik ekipmanlarýn montaj amaçlý çalýþmalarýnýn firma tarafýndan halen devam ettirildiði ve inþaat çalýþmalarýnýn da önümüzdeki günlerde baþlatýlacaðý belirtildi. Nevþehir'de hizmete kazandýrýlacak Arsenik Arýtma Tesis ile insaný tüketim amaçlý sular hakkýnda yönetmelikteki arsenik sýnýr deðerinin altýna çekilmesinin saðlanmasý hedefleniyor. Kent Haber Tarým Kredi Kooperatiflerinden Tarýmsal üretime yönelik krediler Tarým Kredi Kooperatifleri 145 yýllýk bir geçmiþe sahip yaygýn þube aðý ve kooperatifçilik alanýnda yetiþmiþ nitelikli personeliyle tarýmsal üretim yapan ve Kooperatiflerimize üye olan üreticilerimizin ekonomik menfaatlerini korumak ve özellikle meslek ve geçimleriyle ilgili ihtiyaçlarýný karþýlamak amacýyla ortaklarýmýza Kýsa ve orta vadeli kredileri kullandýrmaktadýr. KISA VADELÝ ÝÞLETME KREDÝLERÝ Kýsa vadeli Ýþletme Kredileri, ortaklarýn tarýmsal iþletmesinin tohumluk, fide, fidan, kimyevi gübre,zirai mücadele ilacý,karma hayvan yemi, akaryakýt gibi girdilerin temini ve nakit ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý amacý ile bir yýl vade ile verilen kredidir. Ýþletme (Çevirme) Kredileri Ýþletme Kredileri, ortaðýn yýllýk devamlý üretim giderlerini karþýlamak ve iþletme sermayesinin eksik unsurlarýný tamamlamak amacýyla o yýlýn ürün bedelinden ödenmek üzere en çok bir yýl vade ile açýlmakta ve nakit olarak kullandýrýlmaktadýr. Tohumluk Kredileri Tohumluk kredileri bir dekardan elde edilecek ürün verimini artýrmak amacýyla ortaklara ayni olarak hububat,patates gibi ürünler için kullandýrýlan en çok 1 yýl vadeli kredidir. Kimyevi Gübre Kredileri Bir dekardan elde edilecek ürün verimini artýrmak amacýyla en çok bir yýl vadeli ve ayni olarak kullandýrýlýr. Hayvancýlýk Ýþletme Kredileri Tarýmsal bir iþletmesi olan veya arazisi olmadýðý halde doðrudan doðruya besicilik dahil hayvancýlýkla uðraþan ortaklara hayvanlarýn cinsi ve sayýsý göz önüne tutularak verilen kredilerdir. Hayvancýlýk kredileri Büyük ve küçükbaþ hayvancýlýk, arýcýlýk,kümes hayvancýlýðý v.b.kapsamaktadýr. Tarýmsal Ýlaç Kredileri Zirai mücadele için açýlan ilaç kredileri ile ürün cinsi ve ekim sahasý göz önüne tutularak ortaklarýn her türlü haþere, zararlý ile mücadele etmesini saðlamak üzere ayni olarak kullandýrýlan kredilerdir. Akaryakýt Kredisi Ortaklarýmýzýn ihtiyaç duyduklarý motorin ve madeni yað ihtiyaçlarý ayni olarak karþýlanmaktadýr. ORTA VADELÝ YATIRIM KREDÝLERÝ Donatma Kredileri; tarýmsal iþletmenin canlý ve cansýz demirbaþ unsurlarýný oluþturan her nevi tarýmsal araç, meyve fidaný ile irat hayvanlarýnýn saðlanmasý amacýyla en çok 3 yýla kadar vade ile açýlan ayni olarak kullandýrýlan kredilerdir. Tarýmsal Araç-Gereç Kredileri : Ýþletmenin faaliyetini sürdürmesinde ihtiyaç duyulan her çeþit tarýmsal araç-gereç, tarýmsal araç lastikleri, sergi ve örtü malzemesi vb. diðer girdilerin kooperatifçe saðlanarak ortaklara en çok 3 yýla kadar vadeli kullandýrýlan ayni kredilerdir. Hayvancýlýk Donatma Kredileri : Ortaðýn ihtiyacý olan kültür ýrký büyükbaþ ve küçükbaþ irat hayvaný, arý kovaný ve kolonisi, su ürünleri ekipmanlarý, ipekböcekçiliði ve kümes hayvancýlýðýnda kullanýlan donatma malzemelerinin kooperatiflerce saðlanarak ortaklara en çok 3 yýla kadar vadeli kullandýrýlan ayni kredilerdir. KREDÝ LÝMÝTLERÝMÝZ -Genel Þahýs Haddi TL (Kooperatiflerimiz yetkisinde azami kullandýrabilecekleri kredi miktarý ) -Özel Þahýs Haddi TL (Bölge Birliðinin onayý ile Genel Þahýs haddinin azami 2 katýna kadar) -Sözleþmeli Üretim þahýs haddi TL (Ortakla sözleþme yapmak þartýyla Bölge Birliði onayýyla Genel Þahýs haddinin 3 katýna kadar ) Özel Þahýs ve Sözleþmeli Üretim haddinin üzerinde kredi talebinde bulunan ortaklarýmýzýn kredi durumlarý Bölge Birliðinin teklifi üzerine Merkez Birliðince deðerlendirilmektedir. ORTAKLARDAN ÝSTENEN TEMÝNATLAR Kredinin; ödeme gücü bulunan en az iki ortaðýn müþterek borçlu ve müteselsil kefaleti ile kullandýrýlmasý esastýr TL nin üzerinde kredi tespit edilen ortaklar ile kendilerinden maddi teminat alýnmasýna lüzum görülen ortaklar için müþterek borçlu ve kefillik müessesesi yanýnda taþýnmaz mal ipoteði ve/veya araç/traktör rehini alýnýr. KREDÝ FAÝZ ORANLARIMIZ Kooperatiflerce ortaklarýmýza normal kredi mevzuatýmýz çerçevesinde kullandýrýlan kredilere % 17,5 faiz oraný uygulanmaktadýr. 2007/13045 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý kapsamýnda kullandýrýlan indirimli kredilerde ise ; 1) Organik Tarým % 7 2) Süt sýðýrcýlýðý % 7 3) Sertifikalý Tohum Fide kullanýmý % 7 4) Sertifikalý tohum ve Fide Üretimi % 8,75 5) Sertifikalý Meyve Fidaný Üretimi/Kullanýmý % 8,75 6) Su ürünleri yetiþtiriciliði % 8,75 7) Küçükbaþ hayvan yetiþtiriciliði % 10,50 8) Kontrollü örtü altý (Seracýlýk) yetiþtiriciliði % 10,50 9) Büyükbaþ hayvan yetiþtiriciliði ( sýðýr manda) % 10,50 10) Arýcýlýk (Ýþletme) % 10,50 11) Tarýmsal Mekanizasyon (yatýrým) (Traktör ve biçerdöver hariç) % 12,25 12) Diðer Ýþletme ve Yatýrým Kredileri % 13,13 faiz oranlarý uygulanmaktadýr 13) Tarla Ýçi Modern Basýnçlý Sulama Sistemleri (Damla Sulama, Yaðmurlama Sulama) % 0 (31 Aralýk 2008 tarih ve Sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý) 14) Diðer Sulama Sistemleri (derin kuyu açmak vb.) (31 Aralýk 2008 tarih ve Sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý) /www.tarimkredi.org.t

7 Ekonomik krizin faturasýný biz deðil zenginler ödemeli! 2009 Dünya Sosyal Forumu Sosyal Hareketler Sonuç Bildirgesi nde ekonomik kriz karþýsýda anti emperyalist, antikapitalist, feminist, çevreci ve sosyalist alternatiflerin gerekli olduðu vurgulandý... Dünyanýn dört bir köþesinden gelen sosyal hareketler olarak, halkýn doða, topraklarý ve kültürlerinin gasp edilmesine karþý direnmekte olduðu, Amazon Belém de düzenlenen, 8. Dünya Sosyal Forumu nda bir araya geldik. Son on yýlda, toplumsal ve yerel hareketlerin güçlerini birleþtirerek kapitalist sistemi, kendi evrensel bakýþ açýlarý doðrultusunda radikal bir þekilde sorgulamakta olduðu Latin Amerika dayýz. Geçen birkaç yýl içinde, Latin Amerika daki radikal toplumsal mücadeleler, neoliberal hükümetlerin devrilmesi ve ekonominin temel sektörlerinin ulusallaþtýrýlmasýyla demokratik anayasal reformlarýn gerçekleþtirilmesi gibi çok sayýda olumlu reforma imza atan hükümetlerin güçlenmesiyle sonuçlandý. Bu çerçevede, eleþtirel bir mesafeyi korumakla birlikte, hükümetler tarafýndan gerçekleþtirilen olumlu yasal deðiþiklikleri destekleyen Latin Amerika daki sosyal hareketler, tepkilerini uygun bir þekilde gösterdi. Krizin yükünü ezilenlerin üzerine yükleyen devlet politikalarýna, þirketlere ve bankalara karþý direniþin güçlenmesi açýsýndan bu deneyimler faydalý olacaktýr. Küresel sosyal hareketler olarak þu anda tarihi bir meydan okumayla karþý karþýyayýz. Kapitalizmin uluslararasý krizi, insanlýðý çeþitli þekillerde tehdit ediyor. Kriz, gýda, finans, ekonomi, iklim, enerji ve nüfus göçünü etkiliyor ve bu arada uluslararasý düzen ve politik yapýlardaki krizden genel olarak medeniyetin kendisi de etkileniyor. Bu krizin kapitalist sistemin doðrudan bir sonucu olmasý sebebiyle, sistemin içinde bir çözüm bulamýyoruz. Krizin üstesinden gelebilmek içinalýnan önlemlerin tümü, sadece, stratejik önemi olan ekonomik sektörlerin, kamu hizmetlerinin, doða ve enerji kaynaklarýnýn Ýstanbul Moda sahilinde 18 Haziran 2008 tarihinde polis memuru Bülent Okumuþ'un açtýðý ateþ sonucu felç olan Yasin Kýrbaþ, Kayýþdaðý Darülaceze'ye kabul edildi. Yaklaþýk bir haftadýr kurumda kalan Kýrbaþ'ýn saðlýk kontrolleri sonucunda, bir daha yürüyemeyeceði ve ellerini de yüzde yüz iþlevle kullanamayacaðý belirtildi. Yasin Kýrbaþ, 18 Haziran'da Kadýköy Moda Sahili'nde sigara istedikleri polis özelleþtirilmesi, yaþamýn metalaþtýrýlmasý, emeðin ve doðanýn sömürüsü ile kaynaklarýn çevreden merkeze, iþçilerden kapitalist sýnýfa aktarýlmasý üzerine kurulmuþ bir sistemin hayatýný sürdürmesini saðlamaya hizmet edecek þekilde, kayýplarýn toplumsallaþtýrýlmasýný amaçlýyor. Mevcut sistem, sömürü, rekabet, kolektif çýkarlara zarar verme pahasýna bireysel özel çýkarlarýn desteklenmesi ve servetin delicesine, bir avuç zengin tarafýndan biriktirilmesi üzerine kurulmuþtur. Bu, kanlý savaþlar, yabancý düþmanlýðý, ýrkçýlýk ve dini köktenciliði getiriyor, kadýnlarýn maruz kaldýðý sömürüyü ve sosyal hareketlerin suç olarak nitelendirilmesini körüklüyor. Mevcut kriz baðlamýnda, halklarýn haklarý sistematik bir þekilde inkâr ediliyor. Ýsrail devletinin Filistin halký karþýsýndaki vahþi saldýrganlýðý, uluslararasý hukukun ihlalidir, savaþ suçu anlamýna gelir, insanlýða karþýdýr ve dünyanýn diðer yerlerinde de gözlemlenen insan haklarý inkârlarýnýn bir sembolüdür. Suçlularýn cezalandýrýlmamalarý utanç vericidir ve bu duruma son verilmelidir. Sosyal hareketler, Filistinlilere ve halklarýn dünya çapýndaki bütün baský karþýtý eylemlerine verdiði aktif desteði bir kez daha ifade ediyor. Krizin üstesinden gelebilmek için, sorunun kökenine inerek, kapitalist sistemi ve ataerkil egemenliði bertaraf eden radikal bir alternatif oluþturmak üzere olabildiðince hýzlý bir þekilde harekete geçmek zorundayýz. Toplumsal ihtiyaçlarý karþýlayan, doðaya saygý gösteren ve koþulsuz politik özgürlük baðlamýnda demokratik katýlýmý destekleyen bir toplum yolunda çalýþmalýyýz. Hem bireysel hem de kolektif, birbirlerinden ayrýlamayan bütün sivil, politik, ekonomik, toplumsal ve kültürel haklarýmýzla ilgili uluslararasý Bülent Okumuþ tarafýndan boynundan vurulmuþ ve omuriliðinin parçalanmasý sonucu felç kalmýþtý. Haydarpaþa Numune Hastanesi yetkilileri, hastanede 8 aydýr kalan Kýrbaþ'ýn fizik tedavi imkanlarý olan Bahçelievler Rehabilitasyon Merkezi'ne sevkinin gerektiðini belirtmiþti. Ancak Kýrbaþ hakkýnda yakalama emri olduðu için baþka bir hastaneye sevki mümkün olmamýþtý. Geçen ay ifadesinin hastanede sözleþmelerin uygulanmasýný saðlamalýyýz. Bu çerçevede, olasý en fazla popülariteye sahip bir mobilizasyona katkýda bulunarak aþaðýdakiler gibi bazý acil önlemlerin uygulanmasýný saðlamalýyýz:»bankacýlýk sektörünün tazmin edilmeksizin ve tam bir kamusal izlemeye tabi olacak þekilde ulusallaþtýrýlmasý.»çalýþma saatlerinin ücret kesintisi olmaksýzýn düþürülmesi.»gýda ve enerji üzerindeki hakimiyeti destekleyecek tedbirler alýnmasý.»savaþlarýn durdurulmasý, iþgalci birliklerinin geri çekilmesi ve yabancý askeri üslerin kapatýlmasý.»halklarýn egemenliðinin ve özerkliðinin hür irade haklarý garanti edilecek þekilde kabul edilmesi.»herkesin toprak, iþ, eðitim ve saðlýk hakkýnýn garantilenmesi.»ýletiþim ve bilgi araçlarýna eriþimin demokratikleþtirilmesi. Feminist, çevreci ve sosyalist hareketler tarafýndan 21. yüzyýla taþýnan toplumsal özgürleþme süreci, toplumu, kapitalizmin üretim, iletiþim ve hizmet araçlarýnýn üzerindeki hakimiyetinden kurtarmayý amaçlar. Buna, küçük aile mülkleri, kamusal, müþterek, komünal ve kolektif mülkler gibi toplumsal çýkarý gözeten mülkiyet biçimleri desteklenerek ulaþýlabilir. Ýnsanlýðýn yarýsý ezilip sömürülürken, sosyal adalet ve haklarýn eþitliði üzerine kurulu bir toplum oluþturmak mümkün olamayacaðý için, böyle bir alternatif kesinlikle feminist olmak zorundadýr. Son olarak, bizler, yerel halklarýn aktif katýlýmý ve katkýlarýnýn önemini de vurgulayarak, kendi kendisiyle, baþkalarý ve etrafýndaki dünyayla uyum içerisinde yaþanan bir hayatý ('el buen vivir') temel alan bir toplum oluþturulmasý sürecine katkýda bulunma kararlýlýðýnda olduðumuzu ifade ediyoruz. Sosyal hareketler olarak, küresel alýnmasýnýn ardýndan, olaydan yaklaþýk 9 ay sonra hakkýndaki yakalama emri kaldýrýlan Kýrbaþ, Bahçelievler Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edildi. Fakat "sýnýrlý sayýda yatak bulunduðu" gerekçe gösterilerek Kýrbaþ merkeze kabul edilmedi. Türkiye Ýnsan Haklarý Vakfý (TÝHV) yardýmýyla bir otelde iki gün kalan Kýrbaþ'ý Taksim Ýlk Yardým Hastanesi geçici olarak kabul etmiþti. Avukatý Naciye Demir'in 7 ölçekte, özgürlükçü inisiyatifler geliþtirmek gibi tarihi bir fýrsatla karþý karþýyayýz. Dünya nüfusu bu krizi sadece kitlelerin toplumsal mücadelesi ile aþabilir. Bu mücadeleyi yükseltmek için, bilinci artýrmak ve tabandan yayýlan bir mobilizasyonla çalýþmak esastýr. Sosyal hareketlerin karþý karþýya kaldýðý önemli bir mücadele alaný, küresel mobilizasyonun tek bir noktada birleþmesini saðlamaktýr. Baský ve sömürüye karþý mücadele eden bütün hareketlerin tek bir noktada birleþmesinin desteklenmesi eylem becerimizi de güçlendirecektir. Bu çerçevede, aþaðýdaki etkinliklerin duyurusunu yapýyoruz: Mart - 4 Nisan 2009'da, Kapitalim ve Savaþa Karþý Küresel Eylem Haftasý düzenlemek,»28 Mart - Anti-G20 Eylemleri,»30 Mart - Savaþ ve Krize Karþý Eylemler,»30 Mart - Ýsrail e Karþý Boykot, Yatýrým Çekme ve Müeyyideleri Teþvik Amaçlý Filistin Halký ile Dayanýþma Günü,»4Nisan Yýldönümünde NATO Karþýtý Eylemler. 2. Mobilizasyon için yýl boyunca yapýlacak eylemlerin artýrýlmasý.»8 Mart - Uluslararasý Kadýnlar Günü,»17 Nisan - Uluslararasý Gýda Günü,»1 Mayýs - Uluslararasý Ýþçi Bayramý,»12 Ekim- Yaþamýn Sömürülmesi ve Metalaþtýrýlmasý Karþýsýnda Tabiat Ana için Küresel Mobilizasyon. 3. Sardinya G8 Zirvesi, Kopenhag Ýklim Zirvesi, Trinidad ve Tobago daki Amerika Kýtasý Zirvesi gibi etkinlikler için direniþ eylemleri planlama. Bu talepler ve inisiyatifler yoluyla, krize, radikal ve özgürlükçü çözümler sunarak karþýlýk veriyoruz. Çeviren: Saniye Boran Polis vurdu, artýk yürümesi hayal Beyoðlu Kaymakamlýðý'na, Ýstanbul Valiliði'ne, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve Darülaceze kurumlarýna baþvurularda bulunmasý sonucu Kýrbaþ, Kayýþdaðý Darülaceze'ye kabul edilmiþti. Darülaceze yetkilileri Kýrbaþ'ýn yüzde yüz bir yürüme eylemi artýk gerçekleþtirmesinin mümkün olmadýðýný açýkladý. BirGün

8 Ýklim deðiþikliðinde insan çýkmazý Artýk dönülemez noktasýnda olduðu iddia edilen küresel ýsýnmayý tetiklemede, insanýn rolünün her zamankinden fazla olduðu belirtildi... Tüm dünyayý tehdit eden tehlike olarak kabul edilen küresel ýsýnmanýn etkilerini araþtýran iklimbilim uzmanlarý, insanoðlunun tarih boyunca hiçbir dönemde iklim deðiþikliðini bugünkü kadar etkilemediðini ortaya koydu. Birleþik Devletler, Almanya, Avustralya, Belçika, Bengladeþ, Hindistan, Kanada, Küba ve Zimbabwe den katýlan iklimbilim uzmanlarýnýn Proceedings of the National Academy of Science dergisinin internet sayýsýnda yer alan ortak çalýþmasýyla ilgili makaleye göre, insanlar son dönemde iklim deðiþikliðine paralel olarak sýcak hava dalgalarý, yoðun yaðýþlar ve tropik kasýrgalarýn oluþumunu da fazlasýyla etkiledi. Küresel ýsý giderek artýyor Ýklim deðiþikliðiyle ilgili uluslararasý bir panelde, önümüzdeki dönemde ortalama hava sýcaklýðýnýn sadece 1990 lý yýllara göre bile 1-2 derece artma riski bulunduðunun dile getirildiði belirtildi ve Birleþik Devletler Ulusal Ýklim Veri Merkezi nin küresel ýsýnýn 1990 dan bu yana 0,12 derece arttýðý yönündeki açýklamasýna iþaret edildi lardan sonra 1 derece santigratlýk küresel ýsý artýþýnýn olasý etkilerini hesaplayan araþtýrmacýlar, bunun çeþitli bölgelerde kuraklýk, sýcak hava dalgalarý ve sellerdeki artýþ saðlayacaðýný ve artýþýn birçok olumsuz etkisi olacaðýný öngörüyor. Daha önce bu konuda yapýlan araþtýrmalara da dikkat çekilen makalede, 2003 yýlýnda Avrupa da birçok insanýn ölümüne neden olan sýcak hava dalgasýnýn artan sera gazlarýnýn etkisiyle meydana geldiðinin belirlendiði ifade edilerek, bugün atmosfere 1990 lardan daha fazla karbon salýnýmýnýn gerçekleþtiði kaydedildi. Isý artýþý ve büyük iklim deðiþikliklerine sebep olarak endüstriyel faaliyetler sonucu atmosfere salýnan karbondioksit ve diðer gazlar gösterilirken, son araþtýrmalara göre 1990 larda yüzde 0,9 olan karbon emisyonu 2000 yýlýndan bu yana yýllýk yüzde 3,5 oranýnda arttý. En kýrýlgan kesim yaþlýlar ve yoksullar Son araþtýrmalar, iklim deðiþikliklerinden en fazla etkilenen kesimin yaþlýlar ve yoksullarýn oluþturduðunu gösterdi. Araþtýrmacýlar, yaþlýlar ve yoksullarýn geliþmiþ ve geliþmekte olan ülkelerdeki toplumlarýn iklim deðiþikliði karþýsýnda en kýrýlgan kesimi olma özelliðinin deðiþmediðini belirtiyor. Araþtýrmalar ayrýca, Katrina kasýrgasý ile 2003 yýlýnda Avrupa yý etkisi altýna alan sýcak hava dalgasýnýn sonuçlarýnýn da insanlýðýn iklim deðiþikliklerine adaptasyonunun düþünüldüðünden daha az olduðunu gösteriyor. Yaþlýlar neden az su içer? YAPILAN yeni bir çalýþma, yaþlýlarýn susadýklarýnda gençlere göre daha az su içtiklerini, çünkü beyinlerinin daha çabuk tatmin olduðunu söylemektedir. Bulgular beynin tatmin olma mekanizmalarýnýn yaþlandýkça bozulduðunu, bu da yaþlýlarýn susuz kalma riski yaþamalarýna neden olduðunu öne sürmektedir. Susuzluk hissi kandaki iki temel deðiþiklikten kaynaklanmaktadýr: Tuz konsantrasyonunun yükselmesi ve su konsantrasyonunun azalmasý. Genellikle susuzluk hissi kiþiyi vücudun dengesini yeniden oluþturacak miktarda su içmeye yönlendirir. Bununla birlikte araþtýrmacýlar uzun yýllardýr yaþlý insanlarýn daha az su içtiklerini bilmektedir ancak bunun nedeni tam olarak açýklanamamaktadýr. Melbourne Üniversitesi ndeki nörobilimcilerin önderlik ettiði bir araþtýrma ekibi kusurun beyindeki bir deðiþiklikten mi kaynaklandýðýný araþtýrmýþlardýr. Çalýþmada 20 li yaþardaki 10 erkeðe ve 60 lý ya da 70 li yaþlardaki 12 erkeðe tuzlu bir bileþik enjekte ederek susama hissi yaþamalarýný saðlamýþlardýr. Ardýndan kan akýmýndaki deðiþiklikleri ölçen pozitron emisyon tomografisi aracýlýðýyla beyinleri incelenmiþtir. Tuzlu bileþik genç ve yaþlý grubunda benzer þekilde susuzluk hissi ortaya çýkarmýþ ve benzer kan akýmý deðiþiklikleri izlenmiþtir. Bununla birlikte yaþlý erkekler gençlere göre yaklaþýk yüzde 50 daha az miktarda su içmiþlerdir. Susuzlukla iliþkili olduðu daha önce gösterilmiþ düzenleyici bir bölge olan anterior midsingulat korteks adlý bölgedeki kan akýmýnýn her yudumda yaþlýlarda gençlere göre daha fazla azaldýðý görülmüþtür. Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinin 2007 Aralýk sayýsýnda yayýmlanan makalede araþtýrma ekibi bu farklýlýðý, yaþlýlarda beynin sindirim sisteminden gelen ne kadar su tüketildiðine dair uyarýlarý yanlýþ yorumladýðý, bu nedenle de yanlýþ bir doyma hissinin oluþtuðu þeklinde açýklamaktadýr. Yale Üniversitesi nden fizyolog Nina Stachenfeld, çalýþmada bazý hatalar yapýlmýþ olabileceðini, örneðin deneklere su içmeleri için sadece 8 dakika süre verildiðini söylemektedir. 8 dakika beynin iþlevlerini çalýþmak için yeterli bir süre olabilir fakat bütün hikâyeyi anlatmaya yetmeyebilir demektedir. Laboratuarda diþ yapýlacak Laboratuarda diþ üretme yolunda önemli adým atýldý. Minenin geliþiminden sorumlu gen bulundu Postacýlar bugün Ankara'ya yürüyor KESK Haber Sen üyesi postacýlar kendi Mersin, Ýstanbul Anadolu Yakasý, Gebze, taleplerini ve þartlarýný hatýrlatmak için Kocaeli, Bursa ve Eskiþehir kent Ankara ya yürüyor. Kötü çalýþma merkezlerinde ki PTT Þubeleri önünde koþullarýnýný ortadan kaldýrýlmasýný isteyen eylemler yapýlacak, halka postacýlarýn postacýlar Ýstanbul ve Diyarbakýr dan iki taleplerini ve sýkýntýlarýný anlatan bildiriler koldan yürüyerek Ýnsanca bir yaþam için daðýtýlacak. Haber Sen li Postacýlar 27 bak postacý geliyor diyecek. Postacýlar Þubat Cuma günü Ankara PTT Genel bugün Diyarbakýr ve Ýstanbul dan olmak Müdürlüðü önünde olacak ve saat da üzere iki koldan Ankara ya yürüyüþe burada bir basýn açýklamasý geçecekler. Yürüyüþ boyunca gidilen gerçekleþtirecekler. yerlerde Diyarbakýr, Antep, Urfa, Adana, WASHINGTON - Bilim insanlarý, laboratuvar ortamýnda diþ geliþtirmenin yolunu bulduklarýný düþünüyorlar. ABD nin Oregon Eyalet Üniversitesinden araþtýrmacýlar, doðal olarak yeniden çýkmayan diþin dýþ katmaný minenin geliþiminden sorumlu genin yerini tespit ettiklerini açýkladýlar. Bilim adamlarýnýn fareler üzerinde yaptýklarý deneyler, "Ctip2" adý verilen bu genin, baðýþýklýk sistemi ve cilt ile sinirlerin geliþiminin de dahil olduðu fonksiyonlarý bulunduðunu gösterdi. Araþtýrmacýlar, daha önce de hayvanlarda diþin iç bölümlerini laboratuvar ortamýnda büyütmeyi baþarmýþlardý. Ulusal Bilimler Akademisi nin bilimsel dergisinde de yayýmlanan Oregon Üniversitesindeki son bilimsel geliþmenin, bu açýðý doldurmasý ve diþ dolgusu yapma, takma diþ kullanma gibi zorunluluklara son vermesi bekleniyor. Araþtýrmacýlar, ancak bunun insanlar üzerindeki uygulamasý için daha çok çalýþmak gerektiðini vurguluyorlar. (aa) Radikal

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı