Olaslk Kavramlaryla lgili Gelitirilen Öretim Materyallerinin Örencilerin Kavramsal Geliimine Etkisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Olaslk Kavramlaryla lgili Gelitirilen Öretim Materyallerinin Örencilerin Kavramsal Geliimine Etkisi"

Transkript

1 Olaslk Kavramlaryla lgili Gelitirilen Öretim Materyallerinin Örencilerin Kavramsal Geliimine Etkisi Ramazan GÜRBÜZ* ÖZET Bu aratrmann amac, aratrmac tarafndan gelitirilen somut öretim nesneleri, çalma yapraklar ve bir adet kavram haritas ile gerçekletirilen öretimin ilköretim 8. snf örencilerinin olaslk konusundaki kavramsal geliimlerine etkisini belirlemektir. Aratrmann örneklemi, Dou Karadeniz Bölgesi ndeki bir ilçe merkezindeki bir ilköretim okulunun sekizinci snfnda okuyan 20 örencidir. Bu örencilere uygulama öncesi ve sonras gelitirilen 16 açk uçlu sorudan oluan Kavramsal Geliim Testi uygulanmtr. Yaplan istatistiksel analizler sonucunda gelitirilen materyallerin olaslk kavramlarnn geliiminde etkili olduu belirlenmitir. Anahtar Kelimeler: Materyal Destekli Matematik Öretimi, Materyal Gelitirme, Kavramsal Geliim, Olaslk ABSTRACT The aim of this study is to determine how the concrete instructional materials, worksheets and a concept map designed by researcher influence grade-8 students conceptual development of probability concepts. The sample comprising of 20 grade 8 students were selected randomly from a Elementary School in a district of the Eastern Karadeniz Region of Turkey. While conceptual development test consisting of 16 openended questions was administered as a pre-test before intervention, the same test was readministered as a post-test after intervention. As a result of the statistical analysis applied, it can be deduced that the developed instructional (educational) materials are effective in developing of probability concepts. Keywords: Materials Aided Mathematics Teaching, Material Development, Conceptual Development, Probability 1. GR+ Öretim materyalleri, öretme ortamlarnda görev alanlarn soyut kavramlar somutlatrmak ve öretimi daha etkili bir ekilde gerçekletirmek için kullandklar araçlardr. Soyut matematiksel ifadeleri görselletirerek somut ve açk bir ekilde sunmak için tasarlanan öretim materyalleri örencilerin yaratc düünmelerine ve hayal dünyalarnn gelimesine yardm ederler[1]. Zihinsel olgunlua erimemi örencilere matematiksel kavramlar, sadece sözel ifadelerle veya sembollerle anlatld zaman, kendilerine soyut gelen bu kavramlar anlayamamaktadrlar[2]. Piaget matematiksel kavramlarn ilköretim düzeyindeki çocuklar tarafndan kavranmas için birçok tecrübe yaayabilecekleri materyallere ve çizimlere ihtiyaç olduunu ifade etmektedir. Matematii günlük hayatla ilikilendirmeyi ve somutlatrp elle dokunur hale getirmeyi salayacak materyaller gelitirerek gerçekletirilen öretimin örencilerin kavramsal geliimlerine ve baarlarna olumlu katklar saladna ilikin aratrmalara rastlamak mümkündür[1,3,4,5]. * Ramazan Gürbüz, Adyaman Eitim Fakültesi, Elköretim Bölümü, Matematik Eitimi ABD, e-posta: 59

2 Örenciyi ödüllendirmek olarak kabul edilen örenme ortamlarnda öretim materyallerinin kullanm; örenciyi merkeze almakta, daha zengin örenme frsatlar sunmakta, matematik yapmay ve sevmeyi salamakta, matematik öretimini elenceli hale getirmekte, matematiin yazlmasna ve tartlmasna frsat vermekte ve örenci motivasyonlarnn artmasn salamaktadr. Olaslk konusuna ilikin kavramlar yabanc ülkelerin birçounda olduu gibi ülkemizde de çeitli nedenlerden dolay etkin bir ekilde öretilememektedir[6]. Bunun birçok nedeni olabilir. Örnein, konularn genellikle öretmen merkezli snf ortamnda ilenmesi, uygun öretim materyallerinin eksiklii[7,8], matematik öretmenlerinin büyük bir çounluunun olaslk konusunun etkin öretimi için gerekli donanma sahip olmamalar[9] ve örencilerin çeitli nedenlerle kavram yanlglarna sahip olmalar[10] gibi eksiklikler öretim materyallerinin gelitirilmesi, uygulanmas ve uygulama sonuçlarnn deerlendirilmesi yönündeki çalmalar zorunlu klmaktadr. Bu çalmann amac, ilköretim 8. snf seviyesinde gelitirilen öretim materyallerinin örencilerin kavramsal geliimlerine etkisini belirlemektir. 2. YÖNTEM Bu çalmada, çallan okulun iki ilköretim 8. snfa sahip olmas, tek grup ön test-son test deneysel yöntem kullanlmas zorunluluunu dourmutur. Bu yöntem geliigüzel seçilmi bir gruba bamsz deikenin uyguland tasarmdr. Bu yolla örnekleme uygulama öncesi ön test ve uygulama sonras son test uygulanr[11]. Materyallerin pilot çalmas, eitim öretim ylnda bir grup Elköretim 8. snf örencisiyle gerçekletirilmi ve gerekli düzenlemeler yaplmtr. Materyallerin öretmene tantlmas amacyla eitim öretim ylnda öretmenin gözlemci olduu bir snfta aratrmac tarafndan 6 ders saati uygulanmtr. Bu süreci müteakiben öretim materyalleri öretmen tarafndan örnekleme ait örencilere tantldktan sonra eitim öretim ylnda müfredat programnda belirtilen zamanda örnekleme ait örencilere 6 ders saati boyunca uygulanmtr. Uygulama sonucunda elde edilen ölçme ve deerlendirme sonuçlar nda, gelitirilen materyallerin örencilerin kavramsal geliimlerine etkisi aratrlmtr Örneklem Türkiye de olaslk konusu daha önce ilköretim 8. snf matematik programnda yer alrken yeni müfredat program ile birlikte ilköretim 4., 5., 7. ve 8. snf matematik programlarna alnmtr[12]. Ancak ilköretimin II. kademesinde yeni müfredat programna henüz geçilmedii için bu çalma, Dou Karadeniz Bölgesi ndeki bir ilçe merkezindeki bir ilköretim okulunun sekizinci snfnda okuyan 20 örenci ile gerçekletirilmitir Veri Toplama Arac Bu çalmada veri toplama arac olarak literatürden[13,14] 10 soru seçilerek ve aratrmac tarafndan 10 soru gelitirilerek açk uçlu 20 sorudan oluan Kavramsal Geliim Testi(KAGET) oluturulmutur. Bu testte temelde Örnek Uzay(ÖU), Bir Olayn Olasl(OO), Olaslk Karlatrma(OK) ve Martl Olaslk(MO) kavramlar üzerinde durulmutur ve her bir kavrama yönelik be soru sorulmutur. Oluturulan testteki her bir kavrama ilikin sorularn hiyerarik olmasna özen gösterilmitir. Eki alan eitimi uzman ve iki matematik öretmeninin görüleri dorultusunda açk uçlu 16 soruya düürülen teste son hali verilmitir. Açk uçlu sorularn güvenirlik analizi yaplamadndan bu testin geçerlilii ayn uzmanlarn görüü alnarak salanmtr. Ayrca testin pilot uygulamas yaplarak anlalmasnda güçlük çekilen veya yanl anlamalara sebep olan ifadeler düzeltilmitir. Bu testteki sorular Gürbüz tarafndan yaplan baka bir aratrmada verilmitir[15] Materyallerin Gelitirilmesi Geleneksel örenme ortamlarnda örenciler tahminde bulunma, muhakeme etme, sezgisel düünme, güdülenme, deney yapma, deneyden elde edilen çkan görme ve formülleri çkarma imkan elde edememektedirler. Buna karn öretim materyallerinin bulunduu ortamlar bu imkanlar büyük ölçüde salamaktadr. Bu çalmada kullanlan öretim materyalleri; somut öretim nesneleri, çalma yapraklar ve kavram haritasdr. Bu materyaller aada ksaca tantlmtr Somut Öretim Nesneleri: Ek 1 de resimleri verilen somut öretim nesneleri; içinde birbirine e çeitli renklerde toplarn bulunduu cam fanus, metal paralar, dört adet zar ve 10 eit parçaya bölünerek dört farkl renge boyanm ve 60

3 her bir bölümüne farkl bir say verilmi dönme özellii olan bir adet çarktr. Uygulamann banda bu öretim nesneleri kullanlarak olaslk konusundaki temel kavramlar ve konuyla ilgili formüller verilmeye çallmtr. Örnein çarktan faydalanlarak örencilere çark döndürüldüünde, Hangi renkte durma olasl en fazladr?; Hangi renkte durma olasl en azdr?; Çift sayda durma olasl nedir? ve 10 dan büyük bir sayda durma olasl nedir? v.b. sorular sorulmutur. Ayrca benzer ekilde cam fanustan faydalanlarak örencilere; Gözleriniz kapal iken cam fanustaki toplar iyice kartrdktan sonra bir top seçseniz, seçeceiniz topun; hangi renk olma olasl en fazladr?; Yeil olma olasl nedir?; Mavi olma olasl nedir ve pembe olmama olasl nedir? gibi sorular sorulmutur. Ayn sorular cam fanustan üç tane mavi top alnp örencilerin görecei bir yere koyulduktan sonra tekrar sorulmutur. Ayrca toplar alndktan sonra cam fanusta bulunan hangi renk toplarn olaslnn deitiine ilikin sorularda sorulmutur. Zar ve para nesneleri kullanlarak da benzer sorular sorulmutur. Ek 1 de resmi verilen öretim nesnelerinden biri de, ayn boyutlarda ve ayn renklerde 15 i küçük ve 15 i büyük olmak kayd ile toplam 30 geometrik ekilden oluturulan panodur. Panodaki geometrik ekillerin bir ksm çkarlp tekrar monte edilebilecek ekilde tasarlanmtr. Pano kullanlarak olaslk konusundaki temel kavramlarn ve formüllerin tekrar yaplmtr. Örnein panodaki geometrik ekiller tam iken öretmen; Aklmdan panodaki geometrik ekillerden birini tuttum; a) Tuttuum eklin büyük olma olasl nedir?, b) Krmz olma olasl nedir?, c) Üçgen olma olasl nedir?, d) Krmz üçgen olma olasl nedir?, e) Sar küçük dikdörtgen olma olasl nedir?, f) Sar veya krmz olma olasl nedir?, g) Mavi veya dikdörtgen olma olasl nedir? v.b. sorular sormutur. Ayn sorular panodaki geometrik ekillerin bir ksm çkarlarak tekrar örencilere yöneltilmitir. Ayrca hangi renklerin ya da geometrik ekillerin olaslnn deitii sorularna benzer sorular da sorulmutur. Son olarak ek 1 de resimleri verilen öretim nesnelerinden faydalanlarak örencilerden imkansz, kesin ve muhtemel kavramlarna örnekler vermeleri istenmitir. Örnein çark kullanarak imkansz, kesin ve muhtemel kavramlarna birer örnek veriniz? v.b. sorular sorulmutur. Bu süreç üç ders saatinde gerçekletirilmitir Çalma Yapraklar: Etkili kavram öretiminin salanmas ve anlaml örenmenin gerçekleebilmesi için son yllarda özellikle yaplandrmac (constructivism) örenme/öretme kuram yaygn olarak kabul görmektedir. Bu kurama göre bireyler kendileri yaptklarnda ve yaptklarn ifade edip ortaya koyduklarnda örenmenin en iyi ekilde gerçekletii savunulmaktadr [16]. Bu görüleri benimseyen eitimciler, bu yaklam farkl stratejilerle öretime uygulamlardr. Bu sebeple yaplandrmac örenme/öretme kuramn temel alan birçok materyal türü bulunmasna ramen, bunlar arasnda çalma yapraklar ayr bir öneme sahiptir. Literatürde çeitli amaçlarla gelitirilmi çalma yapraklarna rastlamak mümkündür. Bu çalmada çalma yapraklar gelitirilirken; Örencilerin ne yapmas gerektiinin belirtildii, ilem basamaklarn içeren, bilgilerini kendi zihinlerinde kendilerinin kurmalarna yardm eden, matematiin yazlmasna ve tartlmasna ve ayn anda bütün snfn verilen etkinlie katlmna uygun bir yapda olmasna özen gösterilmitir. Ayrk olaylarn olma olasln ve ayrk olmayan olaylarn olma olasln öretmek amacyla gelitirilen çalma yapraklar, somut öretim nesnelerine dayal uygulamay müteakiben kullanm yönergesinde belirtildii gibi uygulanmtr. Bu çalmada kullanlan çalma yapraklar Gürbüz tarafndan yaplan baka bir aratrmada verilmitir[8]. Uygulamalar öretmen rehberliinde örencilerin aktif olduu iki ders saatinde gerçekletirilmitir Kavram Haritas: Bir konu ile ilgili kavramlar ve kavramlar aras ilikileri grafiksel olarak gösteren kavram haritalar, örencilerin kavramlar nasl algladn ve sentezlediini anlamada, ön kavramlarn, kavram yanlglarn belirlemede ve kavramsal anlamalarn deerlendirmede kullanlan iki boyutlu bir emadr. Kavram haritalar örenilen konularn daha iyi kavranmasna, eski bilgilerle yeni bilgilerin bütünletirilmesine, örencilerin kavramsal alglama düzeylerinin gelitirilmesine ve baarlarnn arttrlmasna yardmc olan eitimsel bir stratejidir[17]. Kavram haritalarnda anahtar kelimeler veya bilgiler daireler içine alnr ve bu daireler balayc kelime veya cümlelerle birbirlerine balanr. Kavram haritalarnn çizilmesi ve uygulanmas farkl ekillerde olabilir. Bu çalmada kullanlan kavram haritas, aratrmac tarafndan Macromedia Flash MX 2004 yazlm kullanlarak gelitirilmitir. Gelitirilen kavram haritas konu anlatm 61

4 bittikten sonra, örencilere tamamlamalar için sunulmutur. Sunulan kavram haritasnn nasl doldurulacana ilikin bilgiler öretmen tarafndan verildikten sonra uygulama aamasna geçilmitir. Bu aama, öretmen rehberliinde kavram haritasndaki kullanm yönergesine uygun olarak örencilerin aktif olduu bir ders saatinde konunun özeti yaplarak tamamlanmtr. Bu çalmada kullanlan kavram haritas Gürbüz tarafndan yaplan baka bir aratrmada verilmitir[19] 2.4. lem Aratrma kapsamnda uygulamalara balamadan önce olaslk konusuna yönelik hazrlanan ölçme arac ön test olarak uygulanmtr. Uygulamalar, normal snf ortamnda materyallerin uygulama yönergesine bal olarak kimi zaman öretmen merkezli, kimi zaman örenci merkezli ve kimi zaman da grupla çalma imkan salanarak gerçekletirilmitir. Uygulamalar bittikten sonra ayn ölçme arac son test olarak tekrar uygulanmtr Verilerin Analizi Gelitirilen öretim materyallerinin etkililii, KAGET ile aratrlmtr. KAGET teki sorulara örencilerin verdii cevaplar; Tablo 1 deki düzeylere göre snflandrlarak analiz edilmitir. Tablo 1.Örencilerin kavramsal geli%im testinden alacaklar' puanlar' hesaplamak için geli%tirilen düzeyler; Düzeyler A Tam Doru B Ksmen Doru C Yanl (1) D Yanl (2) E Yanl (3) F Kodlanamayan G Yantsz Puan Tablo 1 de yer alan düzeylere ait açklayc tanmlar; Tam Doru (A): Bilimsel olarak doru ve tam olarak kabul edilebilecek açklamalar bu grup içerisinde bulunmaktadr. Ksmen Doru (B): Açklamalar doru fakat tam doru cevaba göre eksik ise bu grup içerisinde yer almaktadr. Yanl-1 (C): Ksmen doru kabul edilebilecek ifadelerin bulunduu ancak doru nedene balanmadan ya da neden belirtilmeden yaplan açklamalar bu düzeyde yer almaktadr. Yanl-2 (D): Tamamyla yanl olan açklamalar içeren ifadelerin yer ald düzeydir. Yanl-3 (E): Konuyla ilgisi olmayan açklamalarn yer ald düzeydir. Kodlanamayan (F): Anlalamayan ve soru ile tam olarak ilikisi kurulamayan açklamalar bu grup içerisinde yer almaktadr. Yantsz- (G): Açklama yapmayanlar ve sorunun aynsn açklama ksmna yazanlar bu grup içerisinde yer almaktadr. Tablo 1 deki düzeyler göz önüne alnarak verilen puanlarla örneklemin kavramsal geliim düzeylerinin istatistiksel karlatrmalar yaplmtr. Bu amaçla KAGET te yer alan dört kavramn her birine ilikin dört sorunun puanlarnn ortalamas alnmtr. Bu ekilde her bir kavramla ilgili örencilerin ortalama puanlar elde edilmitir. Elde edilen puanlar SPSS istatistik paket program kullanlarak analiz edilmitir. KAGET teki dört kavramn ön test ve son test puanlar arasndaki karlatrmalar baml t-testi ile aratrlmtr. Örencilerin ÖU, OO, OK ve MO kavramlaryla ilgili geliimlerindeki deiimin anlamlln istatistiksel olarak test etmek amacyla her bir kavramla ilgili yaplan baml t-testi analiz sonuçlar Tablo da(tablo 2,3,4,5) sunulmutur. 3. BULGULAR Tablo 2.Örencilerin Örnek Uzay(ÖU) kavram' ile ilgili kavramsal geli%imlerine ait ön test-son test puanlar'n'n ba'ml' t-testi ile kar%'la%t'r'lmas' Gruplar Ortalama N Ss sd t P Ön test Son test Tablo 2 incelendiinde örneklemin KAGET te yer alan ÖU kavram ile ilgili olarak ön test-son test kavramsal geliim düzeyleri arasnda son test lehine anlaml bir fark (t (19) = ; p<.001) çkmtr. 62

5 Tablo 3.Örencilerin Bir Olay'n Olma Olas'l''(OO) kavram' ile ilgili kavramsal geli%imlerine ait ön test-son test puanlar'n'n ba'ml' t-testi ile kar%'la%t'r'lmas' Gruplar Ortalama N Ss sd t p Ön test Son test Tablo 3 incelendiinde örneklemin KAGET te yer alan OO kavram ile ilgili olarak ön test-son test kavramsal geliim düzeyleri arasnda son test lehine anlaml bir fark (t (19) = ; p<.001) çkmtr. Tablo 4.Örencilerin Olas'l'k kar%'la%t'rma(ok) kavram' ile ilgili kavramsal geli%imlerine ait ön testson test puanlar'n'n ba'ml' t-testi ile kar%'la%t'r'lmas' Gruplar Ortalama N Ss sd t p Ön test Son test Tablo 4 incelendiinde örneklemin KAGET te yer alan OK kavram ile ilgili olarak ön test-son test kavramsal geliim düzeyleri arasnda son test lehine anlaml bir fark (t (19) = ; p<.001) çkmtr. Tablo 5.Örencilerin 3artl' Olas'l'k(3O) kavram' ile ilgili kavramsal geli%imlerine ait ön test-son test puanlar'n'n ba'ml' t-testi ile kar%'la%t'r'lmas' Gruplar Ortalama N Ss sd t p Ön test Son test Tablo 5 incelendiinde örneklemin KAGET te yer alan MO kavram ile ilgili olarak ön test-son test kavramsal geliim düzeyleri arasnda son test lehine anlaml bir fark (t (19) = -6.82; p<.001) çkmtr. 4. TARTI+MA Örencilerin KAGET testindeki kavramlara ilikin ön test cevaplar, genel olarak günlük deneyimlerinden edindikleri tecrübelerine ve sezgilerine dayanmaktadr. Bu testte yer alan dört kavramla ilgili gerçekletirilen istatistiksel analizler sonucunda örencilerin örnek uzay, bir olayn olasl ve olaslk karlatrma kavramlarndaki balangç seviyelerinin artl olaslk kavramndaki seviyelerinden daha ileri düzeyde olduu anlalmtr. Bunun sebebi örencilerin günlük yaamlarnda az ya da çok dier kavramlara ilikin deneyimler yaama frsatlar varken artl olaslk kavram ile ilgili böyle bir deneyim yaamam olmalar etkili olmu olabilir. Yaplan aratrmalar olaslk kavramlarnn geleneksel öretim yöntemleriyle öretilmesinin örencilerin sezgiye dayal olaslkl düünme geliimlerini çok az etkiledii belirlenmitir [13,19]. Öretimle birlikte sezgisel olasln geliebilmesi için; bir deneyin çktlarn tahmin edecek materyallerin salanmas(zar, çark, para ve v.s.) ve grupla çalma ve tartma ortam salayacak materyallerin gelitirilmesi gerektii vurgulanmaktadr [19]. Bu çalmada kullanlan materyaller bu ortamlar salad için bu çalmaya katlan örencilerin sezgisel ve olaslkl muhakeme etme yeteneklerinin olumlu yönde gelitii söylenebilir. Bireyler günlük yaamlarnda ans olaylaryla karlatklar için baz deneyimler yaamaktadrlar. Formal eitimde olaslk kavramlaryla karlatklarnda bu deneyimlerini ie koma eiliminde olmaktadrlar. Ancak çou zaman olaslk kavramlar, pratikte snrl sayda uygulandndan teori ile pratik uyumsuzluk gösterebilmektedir. Bunun sonucu olarak yaanan deneyim kimi zaman olaslk formüllerini doru kavramalarna engel olmaktadr[15, 20]. Örnein içinde 20 krmz 20 mavi topun olduu fanustan çekilen 10 toptan 4 ya da 6 s veya 3 ya da 7 si krmz olabilir. Örencilerin bu gibi snrl sayda 63

6 deneye dayanarak elde ettikleri sonuçlar, bazen bilimsel bilgiyi almalarn zorlatrmaktadr. Ancak kimi zaman örencilerin snrl deneyimlerine dayanarak ksmen doru cevaplar verdikleri de görülmütür. Örnek uzay sorularnda deneye ait örnek uzayn büyük olmas örencilerin deneye ilikin sorular çözümlemelerini zorlatrd görülmütür. Örnein fanustaki toplar, 2 krmz ve 3 mavi top iken, örencilerin sorulara verdikleri doru cevaplarn oran fanustaki toplar, 20 krmz ve 30 mavi topa çkartld zaman ayn sorulara verdikleri doru cevaplarn oranna kyasla dütüü görülmütür. Ayrca baz örenciler, toplarn konumlarna bakarak cevaplar vermilerdir. Örnein, Yan tarafta 3 ye%il, 2 k'rm'z' ve 1 mavi topun olduu cam M Y Y K Y K Toplarnüzerindeki K, krmz M, mavi ve Y yeil rengi temsil etmektedir. Cam fanus fanusu gözleri kapal' olarak iyice kar'%t'rd'ktan sonra bir top seçerseniz, seçtiiniz topun rengi ne olabilir? Neden? sorusuna ilikin ön testte baz örenciler toplarn konumuna bakarak Yeil toplar üstte olduu için yeil gelir ya da krmz toplar altta kartrdmz zaman üste çkar o yüzden krmz gelir. eklinde ifadeler kullanmlardr. Örencilerin bu tür cevaplar vermeleri soruyu tam anlayamamalaryla ya da fanustaki toplarn konumuna odaklanmalaryla açklanabilir. Son testte bu tür yaklamlarn yok denecek kadar azalmas gelitirilen materyallere dayal öretimin olumlu etkisi olarak deerlendirilebilir. Ayrca örenciler, ön testte örnek uzay kavram ile ilgili çktlar üretmede sistematik bir teknik gelitiremezlerken son testte çktlar üretmede sistematik bir teknik gelitirebilmilerdir. Bununla birlikte örencilerin ön testte, bir olayn olma olasl ile örnek uzay kavram arasndaki ilikiyi kuramadklar ancak son testte bu ilikiyi önemli oranda kurabildikleri görülmütür. Bir olayn olma olaslna ilikin, Bir zar at'ld''nda hangi yüzünün gelme olas'l'' fazlad'r? Neden? sorusunda ön testte örencilerin önemli bir bölümü [13 ve 15] teki aratrmann bulgusuna paralel olarak büyük saylar(5,6) tercih etme eilimi göstermitir. Ancak son testte bu tercihin yok denecek kadar azalmas, kullanlan materyallerin olumlu etkisiyle açklanabilir. Örencilerin kesin, imkansz ve muhtemel kavramlarna ilikin soruda bu kavramlar kartrdklar görülmütür. Örnein bir olayn gerçekleme olasl çok düükse bu olaya imkansz olay, çok yüksekse kesin olay deme eilimi göstermilerdir. Yan taraftaki cam fanusu gözleri kapal' olarak iyice kar'%t'rd'ktan sonra, seçeceiniz topun hangi renk olma olas'l'' en fazlad'r? Neden? Say'sal ifadeler kullanarak aç'klayabilir misiniz? M K Y K K M Y K K M M K A M K M K K Y Y Y Y K K K KK K Y M Y M M M B Toplarn üzerindeki K, krmz M, mavi ve Y yeil rengi temsil etmektedir. sorusuna ilikin ön testte örencilerin çounluunun rengi ve nedeni doru bildikleri ancak saysal gösterimde zorlandklar görülmütür. Bu soruda da örnek uzay kavramna ilikin soruda olduu gibi baz örenciler fanustaki toplarn konumuna bakarak cevaplar vermilerdir. Örnein Yeil toplar altta olduu için yeil gelemez ya da yeil en altta kartrdmz zaman üste çkar o yüzden yeil gelir. eklinde ifadeler kullanmlardr. Ancak son testte bu hatalarn bariz bir ekilde azald ancak saysal gösterimde beklenen gelimenin olmad görülmütür. Örencilerin saysal gösterimde zorlanmalar, örnek uzay kavramndaki ya da kesirler konusundaki bilgi eksiklikleriyle ilikili olabilir. Ayrca gelitirilen materyallere dayal öretim ortamndan kaynaklanan matematiksel ilemlerin azalmasyla da ilikili olabilir. Olaslk karlatrma sorularnda örencilerin çounluu büyüklüün önemini fark etmilerdir ancak büyüklüün bir yönüne odaklanmlardr. Örnein, Yan taraftaki K, krmzy Y, yeili ve M, maviyi temsil etmektedir. A ve B çarklar' bir oyunda kullan'lacak iki adet çarkt'r. Bu oyunda seçilen çark döndürme sonucu k'rm'z' renkte durursa 1YTL kazan'yorsunuz ba%ka bir renkte durursa 1YTL kaybediyorsunuz. Hangi çark' seçerseniz kazanma %ans'n'z' artt'raca'n'z' dü%ünürsünüz? Neden? Dü%üncenizi destekleyecek say'sal ifadeler kullanabilir misiniz? sorusuna ilikin ön testte hata yapan örencilerin önemli bir ksm B çarkn seçmenin krmz rengi bulma olasln arttracan düünürken az bir ksm tam tersini düünmülerdir. Gerekçelerini ise B çarknda renkler bir arada olduu için B çarkn seçerdim ya da A çarknda renkler kark verildii için A çarkn seçerdim eklinde ifadelerle açklamlardr. Bu sorunun saysal gösterim gerektiren ksmnda ise, önceki sorularda olduu gibi örenciler zorlanmlardr. Bunun sebebi önceki sorularda olduu gibi, örnek uzay kavramndaki ya da kesirler konusundaki bilgi eksiklii olabilir. Son testte örencilerin saysal gösterim eksikliklerini ksmen dier hatal düüncelerini neredeyse 64

7 tamamen gidermi olmalar, gelitirilen materyallere dayal öretimin etkili olduu eklinde yorumlanabilir. Ayrca, Yan tarafta dört K B K K tane çark vard'r. B K B B B K Bu çarklardaki A çark B çark C çark D çark K k'rm'z' rengi ve B beyaz rengi temsil etmektedir. Bu çark oyunlar'ndan hangisi adildir? Neden? Say'sal olarak ifade edebilir misiniz? sorusu hem ön testte hem de son testte örencilerin KAGET de en az zorlandklar sorularn banda gelmektedir. Ancak bu sorunun saysal gösterim ksmnda, örencilerin çou ön testte yüzdelik ifade kullanrken son testte rasyonel say kullanmlardr. Bu soruda örencilerin zorlanmamalar, sorunun çoktan seçmeli formata uygun olmas ile açklanabilir. Genel olarak olaslk karlatrma sorularnda örencilerin ön test ve son test cevaplar karlatrldnda, ön testte örnek uzay kavramn kullanamadklar ancak son testte kullanabildikleri görülmütür. Bu durum gelitirilen materyallere dayal öretimin etkililii ile açklanabilir. Martl olaslk kavramna ilikin sorularn ön test-son test ortalamas dier kavramlara ilikin sorularn ön test-son test ortalamalaryla kyaslandnda, artl olaslk kavramna ilikin sorular örencilerin ön test ve son testte en çok zorlandklar sorular olmutur. Örnein, Açinde 4 ye%il, 3 k'rm'z' ve 2 mavi olmak üzere 9 topun olduu cam fanustan yerine koymamak %art' ile bir k'rm'z' ve bir mavi top seçilmi%tir. Hangi renk toplar' seçme olas'l''m'z dei%mi%tir? Neden? Say'sal ifadeler kullanarak aç'klayabilir misiniz? sorusuna ilikin ön testte örencilerin büyük bir bölümü sadece krmz ve mavi top seçme olaslnn deitii hatasn yapmlardr. Saysal gösterimde de örencilerin büyük çounluunun hatalar yaptklar ve bu hatalarn örnek uzayn eleman saysnda da azalma olduunu fark edememelerinden kaynakland saptanmtr. Son testte örencilerin bu tür sorulara ilikin eksikliklerini, örnek uzay azaltmak hariç gidermi olmalar, gelitirilen materyallere dayal öretimin bu tür sorularda ksmen etkili olduu eklinde deerlendirilebilir. Genel olarak olaslk kavramlaryla ilgili geliim düzeyi düük olan örencilerin, rasgele bir olay anlayamadklar ve muhakemelerini öznel inançlarna dayandrdklar görülmütür. Bu örencilerin cevaplarn olutururken ans kavramna sndklar ve zaman zaman her bir deneyin özel artlarn göz ard ederek çözümler üretme yoluna gittikleri görülmütür. Halbuki bir deneyden elde edilen sonuç ansa bal ise bir deneyin sonucu ile ilgili tahminde bulunmak anlamsz olur. Bu örenciler bir deneyde nelerin muhtemel olacandan ziyade, öznel muhakemelerine dayanarak en fazla muhtemel olana odaklanmlardr. Bu da çou zaman cevaplarnn bilimsel olmasnn önüne geçmitir. Örnein cam fanustaki toplara ilikin sorularda cam fanustaki toplarn konumuna veya favori renklerine bal olarak cevaplarn oluturmulardr Olaslk kavramlaryla ilgili geliimi iyi düzeyde olan örencilerin sezgilerini saysal muhakemelerle birletirerek cevaplarn oluturmaya çaltklar görülmütür. Bu örencilerin KAGET teki sorulara cevap olutururken genel bir strateji gelitirmeye ve saysal ifadeler kullanmaya çaltklar saptanmtr. Bu yaklam benimsemelerinde, bu örencilerin kesir kavram ve orantsal muhakemelerle ilgili donanmlarnn istenen düzeyde olmas etkili olmu olabilir. Son olarak, olaslk konusunun anlalmasnda matematiin dier konularnda ihtiyaç duyulandan farkl olarak derin düünmeye ihtiyaç vardr. Çünkü olaslk konusunun anlalmasnda çeitli zorluklar vardr. Bu zorluklar; konunun dilsel anlalmasndaki zorluklar, pratik uygulamalar matematiksel yapya aktarmadaki zorluklar, mantkl muhakeme eksikliinin dourduu zorluklar ve ans olaylarnn belirli sezgisel bak açlarndan analiz edilebilecei inancnn olmamasndan doan zorluklar eklinde sralanabilir. 5. SONUÇ VE ÖNERLER Öretim anlayndaki deiimlere paralel olarak örencilerin örenmelerine olumlu etki yapabilecek öretim materyallerinin gelitirilmesi, uygulanmas ve deerlendirilmesine yönelik çalmalara katk salamas düüncesiyle yürütülen bu çalmada, gelitirilen öretim materyallerinin ilköretim 8. snf örencilerinin örenmesi üzerindeki etkisi ön test-son test deneysel yöntem kapsamnda belirlenmeye çallmtr. Aratrma kapsamnda elde edilen bulgulara dayal olarak, örencilerin kavramsal geliimlerinde tespit edilen olumlu deiimler, öretim materyallerinin olaslk kavramlarnn öretiminde baary yükselten ve kavramsal geliimi salayan bir etkiye sahip olduunu ortaya çkarmtr. Bunun nedeni; gelitirilen 65

8 öretim materyalleriyle örenciler somut nesneleri kullanarak deneyler yapabildikleri için, çalma yapraklaryla bilgiyi kendileri yaplandrdklar için, kavram haritasyla kavramlar ve kavramlar aras ilikileri muhakeme ederek özümseyebildikleri için örenmeye kar istek ve sorumluluklarnn artm olabilecei düünülmektedir. Ayrca bilgiyi yaplandrma sürecinde öretim nesnelerinin, çalma yapraklarnn ve kavram haritasnn ie koulmas, örencilerin zihninde oluan kavram kargaasn, karlatklar materyaller ve bu materyallerdeki etkinlikleri tamamlamalar etkili olmu olabilir. Bununla birlikte gelitirilen materyallere dayal örenme ortamnn, öretmen-örenci ve örenci-örenci iletiimini arttrmas, örencilere grupla ve bireysel çalma imkan salamas örencilerin kendilerini daha iyi hissetmelerine, bu nedenle de örenmeye kar motivasyonlarnn artmasna neden olduu düünülmektedir. KAGET te yer alan dört kavramn, her birine ait ön test-son test puan ortalamalar, Tablo 2,3,4 ve 5 te görülmektedir. Her bir kavrama ilikin ön test ve son teste ait ortalamalarn istatistiksel açdan anlaml olup olmad baml t-testi ile aratrlmtr. Gerçekletirilen analizler sonucunda örencilerin tüm kavramlarda son test lehine kavramsal geliim gösterdikleri sonucuna varlmtr. Elde edilen bu sonuçlar gelitirilen materyaller temelli öretimin, örencilerin kavramsal geliimlerinin ilerlemesinde etkin bir yaklam olduunu göstermektedir. Bu sonuçlara dayal öneriler u ekilde sralanabilir. Olaslk konusuna ilikin belirlenmi kavram yanlglar dikkate alnarak, gelitirilen materyallere dayal öretimin kavram yanlglarn ne ölçüde giderdii belirlenebilir. Bu çalmada kullanlan materyallerin etkililii, ön test-son test kontrol gruplu deneysel yöntem kullanlarak belirlenebilir. Dier matematik konularnda da öretim materyallerinin gelitirilmesi, uygulanmas ve deerlendirilmesi yaygnlatrlmaldr. Olaslk konusunun öretimindeki zorluklar sebebiyle öretme ortamlarnda görev alanlarn temelsiz herhangi bir tahminde bulunmamalar ve olaslk konusunun öretiminde dikkatli olmalar gerekmektedir. 6. KAYNAKLAR 1. Moyer, P. S. Are we having fun yet? How teachers use manipulatives to teach mathematics. Educational Studies in Mathematic, 47, , (2001). 2. Piaget, J. The child s conception of number. Humanities press, New York, (1952). 3. Sowell, E. J. Effects of manipulative materials in mathematics instruction. Journal for Research in Mathematics Education, 20(5): , (1989). 4. Thompson, P. W. Notations, conventions and constraints: Contributions to effective uses of concrete materials in elementary mathematics. Journal for Research in Mathematics Education, 23(2): , (1992). 5. Castro, C. S. Teaching Probability for conceptual change. Educational Studies in Mathematic, 35: , (1998). 6. Garfield, J., & Ahlegren, A. Difficulties in learning basic consepts in probability and statistics: implication for research. Journal for Research in Mathematics Education, 19(1):44-63, (1988). 7. Aksu, M. Problem areas related to statistics in training teachers of mathematics in turkey. A. Hawkins (Ed.), Training Teachers to Teach Statistics. International Statistical Institution, Voorburg, ss: , (1990). 8. Gürbüz, R. Olaslk kavramlarnn öretimi için örnek çalma yapraklarnn gelitirilmesi. Çukurova Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi, 31(1), , (2006). 9. Bulut, S. Matematik öretmen adaylarnn olaslk performanslarnn incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi, 20: 33-39, (2001). 10. Fischbein, E., & Schnarch, D. The evolution with age of probabilistic, ntuitively based misconceptions. Journal of Research in Science Teaching, 28(1), , (1997). 11. Karasar, N. Bilimsel aratrma yöntemi. Nobel Yayn Datm, 9. Basm, Ankara, (1999). 12. MEB. Elköretim matematik dersi 6-8. snflar öretim program. T.C. milli eitim bakanl. Talim ve Terbiye Kurulu Bakanl, Ankara, (2005). 66

9 13. Fischbein, E., Nello, M.S., & Marino, M.S. Factors affecting probabilistic judgements in children and adolescents. Educational Studies in Mathematics, 22: , (1991). 14. Jones, G.A., Langrall, C.W., Thornton, C.A., & Timothy Mogill, A. A framework for assessing and nurturing young children s thinking in probability. Educational Studies in Mathematics, 32: , (1997). 15. Gürbüz R. Bilgisayar Destekli Öretimin Örencilerin Kavramsal Geliimlerine Etkisi: Olaslk Örnei. Eitim Aratrmalar Dergisi, 28(8), 75-87, (2007). 16. Bodner, G.M. Why Good Teaching Fails and Hard-working Students Do Not Always Succeed?, Spectrum, 28(1), 27-32, (1990). 17. Heinze-Fry, J. ve Novak, J. Cocept mapping brings long-term movement towards meaningful learning. Science Education, 74, , (1990). 18. Gürbüz R. Olaslk Konusunun Öretiminde Kavram Haritalar. Yüzüncü Yl Üniversitesi, Eitim Fakültesi Dergisi, 3(2), , (2006). 19. Fischbein, E. & Gazit, A. Does the teaching of probability improve probabilistic intiutions?. Educational Studies in Mathematic, 15, 1-24, (1984). 20. Ritson, R. The development of primary school children s understanding of probability. Unpublished thesis, Queen s University, Belfast, (1998). 67

10 Dokuz Eylül Üniversitesi Buca E itim Fakültesi Dergisi 20: (2006) EK 1. GEL +T R LEN VE KULLANILAN SOMUT NESNELER N RES MLER 68

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab *

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Elementary Education Online, 8(2), tp: 1-6, 2009. lkö!retim Online, 8(2), öu: 1-6, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Güney HACIÖMERO0LU 1 Sezen

Detaylı

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti KPSS Ö?retmen Adaylar? Görüntülü E?itim Seti 58 DVD + Rehberlik Kitab? GÜNCEL Kpss E?itim Bilimleri Dvd Seti Tüm Dersler Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti 58 Dvd Derecelendirme:Henüz

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3

Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3 999 PERMÜTASYON- - E- Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3 1 hacerozyurt@ktu.edu.tr 2 oozyurt@ktu.edu.tr 3 Yrd.Doç.Dr. hasankaral@ktu.edu.tr Özet: - - de - Anahtar kelimeler: e- Abstract: Conducted

Detaylı

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki liki Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki Salih Baatr *, Reat Peker**

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

OLASILIK KONUSUNDA GELİŞTİRİLEN MATERYALLERE DAYALI ÖĞRETİME İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

OLASILIK KONUSUNDA GELİŞTİRİLEN MATERYALLERE DAYALI ÖĞRETİME İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Mart 2007 Cilt:15 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 259-270 OLASILIK KONUSUNDA GELİŞTİRİLEN MATERYALLERE DAYALI ÖĞRETİME İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Ramazan GÜRBÜZ KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi, İlköğretim

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl" b) Üçünün de ayn renkte olma

Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl b) Üçünün de ayn renkte olma 1 Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl" b) Üçünün de ayn renkte olma olasl" c) Üçünün de farkl renkte olma olasl" d) 1.

Detaylı

Fraktal Kart Etkinliiyle Fraktal Geometriye Giri

Fraktal Kart Etkinliiyle Fraktal Geometriye Giri Elementary Education Online, 9(1), tp: 1-6, 2010. lkö retim Online, 9(1), ou:1-6, 2010. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Fraktal Kart Etkinliiyle Fraktal Geometriye Giri Fatih KARAKU+ Karadeniz

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

A COMPUTER AIDED MATERIAL FOR TEACHING PROBABILITY TOPIC

A COMPUTER AIDED MATERIAL FOR TEACHING PROBABILITY TOPIC Olasılık Konusunun Öğretiminde Kullanabilecek Ramazan GÜRBÜZ OLASILIK KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE KULLANILABİLECEK BİLGİSAYAR DESTEKLİ BİR MATERYAL Ramazan GÜRBÜZ * ÖZET Olasılık kavramının öğretilmesinde ve

Detaylı

COMPUTER LITERACY LEVELS OF TURKISH-LEARNING FOREIGNERS IN TURKISH TEACHING RESEARCH AND APPLICATION CENTERS: SAMPLES OF ZONGULDAK, GAZ!

COMPUTER LITERACY LEVELS OF TURKISH-LEARNING FOREIGNERS IN TURKISH TEACHING RESEARCH AND APPLICATION CENTERS: SAMPLES OF ZONGULDAK, GAZ! COMPUTER LITERACY LEVELS OF TURKISH-LEARNING FOREIGNERS IN TURKISH TEACHING RESEARCH AND APPLICATION CENTERS: SAMPLES OF ZONGULDAK, GAZ!ANTEP, BOLU TÜRKÇE Ö!RET"M" ARA#TIRMA VE UYGULAMA MERKEZLER"NDE TÜRKÇE

Detaylı

ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE)

ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) Bülent ÖZTÜRK Okyay DOAN * Gürcü KOÇ ** Özet Bu çalmada, Gazi Eitim

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

http://www.suzuki-toshie.net

http://www.suzuki-toshie.net B Uygulama 03.03.2011 Bilinçli Örenim Yoluyla Yaama Gücüne Doru Yeni Afet Önleme Eitimi --- Proje Örenimi, Portfolyo Deerlendirme, Koçluk Yöntemi --- Afet Önleme ve Yeni Örenme Becerileri Proje Örenimi

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! (1. sayfa) ZEYLNAME

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! (1. sayfa) ZEYLNAME (1. sayfa) ZEYLNAME Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi ihalesi 03/07/2009 Cuma gününe ertelenmitir. Teknik :artnamenin 6.(2). Maddesi Portal

Detaylı

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry 9 Mart 1998 Say* : F-1998/ Konu : Krsal Kalknmada Ekolojik Boyut Konulu Eitim TKV K*rsal Kalk*nma

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

RESMÎ VE ÖZEL FEN LSELERNN ÖRGÜTSEL ÖRENME AÇISINDAN KARILATIRILMASI. Mustafa KALE

RESMÎ VE ÖZEL FEN LSELERNN ÖRGÜTSEL ÖRENME AÇISINDAN KARILATIRILMASI. Mustafa KALE RESMÎ VE ÖZEL FEN LSELERNN ÖRGÜTSEL ÖRENME AÇISINDAN KARILATIRILMASI Mustafa KALE Özet Aratrmann temel amac, Resmî ve Özel Fen nin örgütsel örenme açsndan bir karlatrmasnn yaplmasdr. Bu amaca yönelik olarak

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

lkö retim Matematik Ö retmen Adaylar n Hacim Ölçmede Birim Kullanmaya Yönelik Kavray lar

lkö retim Matematik Ö retmen Adaylar n Hacim Ölçmede Birim Kullanmaya Yönelik Kavray lar lköretim Matematik Öretmen Adaylarn Hacim Ölçmede Birim Kullanmaya Yönelik Kavraylar Yasemin ESEN a1, Erdinç ÇAKIROLU b a Kocaeli Üniversitesi b Ortadou Teknik Üniversitesi Özet: Bu çalmada öretmen adaylarn

Detaylı

5E MODEL NE GÖRE HAZIRLANMI DERS PLANI. Fen ve Teknoloji. 6. S n f. Fiziksel De i im. 40 dakika

5E MODEL NE GÖRE HAZIRLANMI DERS PLANI. Fen ve Teknoloji. 6. S n f. Fiziksel De i im. 40 dakika 5E MODELNE GÖRE HAZIRLANMI DERS PLANI BÖLÜM 1 Dersin Ad: Snf: Ünitenin Ad/No: Konu: Önerilen Süre: Fen ve Teknoloji 6. Snf Maddenin Tanecikli Yaps/3. Ünite Fiziksel Deiim 40 dakika BÖLÜM 2 Örenci Kazanmlar:

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ 12. ULUSAL MAKNA TEORS SEMPOZYUMU Erciyes Üniversitesi, Kayseri 09-11 Haziran 2005 HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ Kutlay AKSÖZ, Hira KARAGÜLLE ve Zeki KIRAL Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

ÇEVRM Ç ETM UYGULAMALARINA LKN ÖRETM ELEMANI VE ÖRENC GÖRÜLERNN BELRLENMES

ÇEVRM Ç ETM UYGULAMALARINA LKN ÖRETM ELEMANI VE ÖRENC GÖRÜLERNN BELRLENMES ÇEVRM Ç ETM UYGULAMALARINA LKN ÖRETM ELEMANI VE ÖRENC GÖRÜLERNN BELRLENMES Muharrem TANYILDIZI Çetin SEMERC * Özet Aratrmann genel amac, çevrim içi eitim uygulamalarna ilikin öretim eleman ve örenci görülerini

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER 2007 YILI..ÜNVERSTES FAALYET RAPORU (BRMLER ÇN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTTÜ/DARE BAKANLII/HUKUK MÜAVRL) 2 ÇNDEKLER ÜST YÖNETC

Detaylı

MÜZ K BÖLÜMLER Ö RENC ÖZEL YETENEK G SINAVLARININ

MÜZ K BÖLÜMLER Ö RENC ÖZEL YETENEK G SINAVLARININ Bildiriler 8. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ TÜRKYE DEK ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSELER MÜZK BÖLÜMLER ÖRENC ÖZEL YETENEK G SINAVLARININ MÜZKSEL TME-ALGILAMA BOYUTUNUN DEERLENDLMES

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

Olas l ksal ev Stabilitesi Analizlerinde Yerel De i kenli in Etkisi

Olas l ksal ev Stabilitesi Analizlerinde Yerel De i kenli in Etkisi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 221 - Olaslksal ev Stabilitesi Analizlerinde Yerel Deikenliin Etkisi H. Gören, E. Tekin, S. O. Akba, Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, naat

Detaylı

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Elementary Education Online, 7(3), 614-626, 2008. lköretim Online, 7(3), 614-626, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Fulya ULUTA,

Detaylı

GÖREN Ö RENC LER N SOSYO-EKONOM K DURUMLARI, BEKLENT LER SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNER LER

GÖREN Ö RENC LER N SOSYO-EKONOM K DURUMLARI, BEKLENT LER SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNER LER Bildiriler 8. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ GÜZEL SANATLAR VE SPOR LSELER MÜZK BÖLÜMLERNDE ÖRENM GÖREN ÖRENCLERN SOSYO-EKONOMK DURUMLARI, BEKLENTLER VE BU OKULLARIN ÖRENC BEKLENTLERNE

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES

ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES Özet / Abstract H. smail ASLANTA Aratrmada, ilköretimde görev yapan öretmenlerin snf içi öretim etkinliklerinde

Detaylı

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr.

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. SORU : Kare tabanl bir kutunun yükseklii 0 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. Kutunun hacminin olaslk younluk fonksiyonu g(v) a%adakilerden hangisidir? v

Detaylı

ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52)

ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) K I R S A L K A L K I N M A D A K A D I N L A R Sibel DEMR Birle(mi(

Detaylı

Okul Öncesi Eitim Kurumlarna Devam Eden 5-6 Ya Çocuklarnda Akademik Benlik Saygs

Okul Öncesi Eitim Kurumlarna Devam Eden 5-6 Ya Çocuklarnda Akademik Benlik Saygs Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi Dergisi 20: 28-39 (2006) Okul Öncesi Eitim Kurumlarna Devam Eden 5-6 Ya Çocuklarnda Akademik Benlik Saygs Fatma Nilgün Cevher*, Mustafa Bulu** ÖZET Bu aratrmann

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

E-DEVLET H ZMETLER NDEN YARARLANMA DERECES VE ALGILANAN H ZMET KAL TES : AMPR K B R ÇALIMA

E-DEVLET H ZMETLER NDEN YARARLANMA DERECES VE ALGILANAN H ZMET KAL TES : AMPR K B R ÇALIMA E-DEVLET H ZMETLER NDEN YARARLANMA DERECES VE ALGILANAN H ZMET KAL TES : AMPR K B R ÇALIMA Yrd. Doç. Dr. Naci Tolga SARUÇ * ÖZET E-devlet hizmetlerin vatandalar tarafndan nasl alglandn, hangi hizmetlerin

Detaylı

Onüçüncü Bölüm Zaman Serisi Analizi

Onüçüncü Bölüm Zaman Serisi Analizi OnüçüncüBölüm ZamanSerisiAnalizi Hedefler Buüniteyiçalktansonra; Zaman serisine en uygun tahmin denklemini belirler, Tahmin denklemini kullanarak projeksiyon yapar, Tahminler için yaplan hatay ölçer, Belli

Detaylı

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007)

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007) TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) Yrd.Doç.Dr.Sevim AKDEMR * Ar.Gör.Fatih KONUR ** ÖZET Türkiye ekonomisinde 2001 y(l(ndan itibaren yüksek oranlarda büyüme gerçeklemitir. Ancak ekonomide yüksek büyüme

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

Eitimde Arabuluculuk Ve Okulda Arabuluculuk Sürecinin leyiine likin Bir Model

Eitimde Arabuluculuk Ve Okulda Arabuluculuk Sürecinin leyiine likin Bir Model Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi Dergisi 20: 11-20 (2006) Eitimde Arabuluculuk Ve Okulda Arabuluculuk Sürecinin leyiine likin Bir Model Nermin (Öner) Koruklu* ÖZET Bu çalma, okullarda yaanan

Detaylı

Açk Uçlu Deney Tekniinin Örencilerin Laboratuvara Yönelik Tutumlarna Etkisinin Aratrlmas

Açk Uçlu Deney Tekniinin Örencilerin Laboratuvara Yönelik Tutumlarna Etkisinin Aratrlmas Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi Dergisi 20: 69-76 (2006) Açk Uçlu Deney Tekniinin Örencilerin Laboratuvara Yönelik Tutumlarna Etkisinin Aratrlmas Ercan Akpnar *, Eylem Yldz ** ÖZET Bu çalmann

Detaylı

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER Prof. Dr. Ali EN 1 Normal dalm artlarn salamayan ve parametrik istatistik tekniklerinin kullanlmasn elverisiz klan durumlarn bulunmas halinde, eldeki verilere bal

Detaylı

L-Moment Yöntemi le Bölgesel Ta k n Frekans Analizi ve Genelle tirilmi Lojistik Da l m le Do u Karadeniz Havzas Örne i

L-Moment Yöntemi le Bölgesel Ta k n Frekans Analizi ve Genelle tirilmi Lojistik Da l m le Do u Karadeniz Havzas Örne i Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 349 - L-Moment Yöntemi le Bölgesel Takn Frekans Analizi ve Genelletirilmi Lojistik Dalm le Dou Karadeniz Havzas Örnei Yrd.Doç.Dr. Fatih SAKA 1, Prof.Dr.

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER ÖRENME FAALYET-9 AMAÇ ÖRENME FAALYET-9 Gerekli atölye ortam ve materyaller salandnda formülleri kullanarak sayfada düzenlemeler yapabileceksiniz. ARATIRMA Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini aratrnz.

Detaylı

SOSYAL BLGLER DERSNE YÖNELK TUTUMUN BAARIYA ETKS

SOSYAL BLGLER DERSNE YÖNELK TUTUMUN BAARIYA ETKS SOSYAL BLGLER DERSNE YÖNELK TUTUMUN BAARIYA ETKS Bayram TAY * Betül AKYÜREK TAY ** Örenme bireyin çevresiyle etkileimi sonucunda davranlarnda meydana gelen kalc izli deiiklik olarak ifade edilir. Eitimin

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ. Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ SORULAR

EĞİTİM BİLİMLERİ. Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ SORULAR EĞİTİM BİLİMLERİ ÇIKMIŞ SORULAR EĞİTİM BİLİMLERİ Tamamı Çözümlü Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ 2004 SORULAR 2002 2001 2003 2005 2006 2007 Gelişim Psikolojisi Öğrenme Psikolojisi Rehberlik Program Geliştirme Öğretim

Detaylı

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar?

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? 1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? A) 06.12 B) 04.28 C) 05.32 D) 05.07 E) 07.02 2) 60* bat? meridyeninde bulunan bir noktada yerel saat 11.12 iken yerel saati

Detaylı

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR GENELDURUM Türk Kzlay Sosyal Hizmetler Müdürlüü; olaan ve olaanüstü durumlarda, yerel, ulusal ve uluslararas düzeyde insan onurunu korumak amac ile toplumdaki savunmasz ve incinebilir nüfus gruplarnn sorunlarn

Detaylı

LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1

LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1 LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1 Doç.Dr.sa SABA Adem BAOLU ÖZET Çalmada ilköretim çandaki örencilerin vergiyi nasl algladklar ve vergiyi alglamalar üzerinde etkili

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

LKÖRETM 4. SINIFTA BÜTÜNLETRLM ÜNTE VE YAPILANDIRMACI YAKLAIMIN ÖRENCLERN ÖRENME DÜZEYLERNE, ÖRENMEYE KARI TUTUMLARINA, AKADEMK ÖZGÜVENLERNE ETKS

LKÖRETM 4. SINIFTA BÜTÜNLETRLM ÜNTE VE YAPILANDIRMACI YAKLAIMIN ÖRENCLERN ÖRENME DÜZEYLERNE, ÖRENMEYE KARI TUTUMLARINA, AKADEMK ÖZGÜVENLERNE ETKS 1 T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNVERSTES ETM BLMLER ENSTTÜSÜ LKÖRETM ANABLM DALI SINIF ÖRETMENL PROGRAMI DOKTORA TEZ LKÖRETM 4. SINIFTA BÜTÜNLETRLM ÜNTE VE YAPILANDIRMACI YAKLAIMIN ÖRENCLERN ÖRENME DÜZEYLERNE, ÖRENMEYE

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE KARŞILAŞILAN MATEMATİKSEL ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

İLKÖĞRETİMDE KARŞILAŞILAN MATEMATİKSEL ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İLKÖĞRETİMDE KARŞILAŞILAN MATEMATİKSEL ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Editörler: Erhan Bingölbali Mehmet Fatih Özmantar 4. Baskı TEEKKÜR Bu kitap bir yl süren titiz bir çalmann neticesinde ve birçok

Detaylı

SINIF ÖRETMENLERNN DERSLERE LKN GÖRÜLER VE TERCH ETTKLER ÖRETM YÖNTEMLER: STANBUL ÖRNE. Cihangir DOAN *

SINIF ÖRETMENLERNN DERSLERE LKN GÖRÜLER VE TERCH ETTKLER ÖRETM YÖNTEMLER: STANBUL ÖRNE. Cihangir DOAN * SINIF ÖRETMENLERNN DERSLERE LKN GÖRÜLER VE TERCH ETTKLER ÖRETM YÖNTEMLER: STANBUL ÖRNE Cihangir DOAN * Özet Türkiye de Cumhuriyetin bandan itibaren snf öretmeni yetitirilmeye önem verilmi ve günümüzde

Detaylı

E DAYALI DL ÖRETM MALZEMELERNN TÜRKÇE NN YABANCI DL OLARAK ÖRETMNDE UYGULANMASI

E DAYALI DL ÖRETM MALZEMELERNN TÜRKÇE NN YABANCI DL OLARAK ÖRETMNDE UYGULANMASI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNVERSTES ETM BLMLER ENSTTÜSÜ YABANCI DL OLARAK TÜRKÇE ÖRETM ANABLM DALI YÜKSEK LSANS TEZ E DAYALI DL ÖRETM MALZEMELERNN TÜRKÇE NN YABANCI DL OLARAK ÖRETMNDE UYGULANMASI Betül SÜLÜOLU

Detaylı

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

Bursa Anadolu Arabalar Müzesinde Bir Aratrma: Müzede Sanat Eitimi *

Bursa Anadolu Arabalar Müzesinde Bir Aratrma: Müzede Sanat Eitimi * Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Bursa Anadolu Arabalar Müzesinde Bir Aratrma: Müzede Sanat Eitimi * Gonca Erim Uluda Üniversitesi Eitim Fakültesi, Güzel Sanatlar

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN *

ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN * ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN * ÖZET Eitim sisteminde baar en önemli hedeflerden birisidir. Sistemin baars iç ve d faktörler

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

ETMDE YABANCILAMA OLGUSU VE ÖRETMEN: LSE ÖRETMENLER ÜZERNE SOSYOLOJK BR ARATIRMA

ETMDE YABANCILAMA OLGUSU VE ÖRETMEN: LSE ÖRETMENLER ÜZERNE SOSYOLOJK BR ARATIRMA ETMDE YABANCILAMA OLGUSU VE ÖRETMEN: LSE ÖRETMENLER ÜZERNE SOSYOLOJK BR ARATIRMA Yaar ERJEM * Özet Bu aratrmann konusunu eitimde yabanclamann önemli bir formu olan öretmen yabanclamas oluturur. Lise öretmenleri

Detaylı

lköretim Müfredat Laboratuvar Okullar le Dier lköretim Okullarnn Örencilerinin Akademik Baarlarnn Karlatrlmas*

lköretim Müfredat Laboratuvar Okullar le Dier lköretim Okullarnn Örencilerinin Akademik Baarlarnn Karlatrlmas* Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi Dergisi 0:5-5 (00) lköretim Müfredat Laboratuvar Okullar le Dier lköretim Okullarnn Örencilerinin Akademik Baarlarnn Karlatrlmas* dris "ahin** ÖZET Bu çalmayla,

Detaylı

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR 1. Salk Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarna bavuracak adaylarn, bavuracaklar programa girebilme önkouluna sahip olmalar gerekir.

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

ÇMENTO SEKTÖRÜNDE GÖRECEL ETKNSZLK ALANLARININ VER ZARFLAMA ANALZ YÖNTEM LE TESPT

ÇMENTO SEKTÖRÜNDE GÖRECEL ETKNSZLK ALANLARININ VER ZARFLAMA ANALZ YÖNTEM LE TESPT ÇMENTO SEKTÖRÜNDE GÖRECEL ETKNSZLK ALANLARININ VER ZARFLAMA ANALZ YÖNTEM LE TESPT Doç.Dr. Veysel KULA * Ar.Grv. Letife ÖZDEMR ** ÖZET Çalmada, stanbul Menkul Kymetler Borsas (MKB) na kote olan çimento

Detaylı

Gaziantep-Nizip Ekip Ba kanl kurulumu devam etmekte olup, 03.10.2012 tarihi itibariyle misafir kabulüne ve malzeme da t m na ba lanm t r.

Gaziantep-Nizip Ekip Ba kanl kurulumu devam etmekte olup, 03.10.2012 tarihi itibariyle misafir kabulüne ve malzeme da t m na ba lanm t r. GENELDURUM Suriye de yaanan iç karklk neticesinde, 29 Nisan 2011 tarihinden itibaren, Hatay dan snr geçerek ülkemize giri yapan Suriye vatandalarnn acil ihtiyaçlarnn karlanmas amacyla Türk Kzlay tarafndan

Detaylı

FEN BLMLER LABORATUVAR UYGULAMALARININ DEERLENDRLMES

FEN BLMLER LABORATUVAR UYGULAMALARININ DEERLENDRLMES FEN BLMLER LABORATUVAR UYGULAMALARININ DEERLENDRLMES afak ULUÇINAR * Arzu CANSARAN** Aysun KARACA*** Özet Fen alan derslerindeki kavramlarn birçok örenci tarafndan anlalmasnn güç olduu bir gerçektir. Deneysel

Detaylı

FZK ETMNDE PROBLEME DAYALI ÖRENMENN ÖRENCLERN BAARILARINA, BLMSEL SÜREÇ BECERLERNE VE PROBLEM ÇÖZME TUTUMLARINA ETKS

FZK ETMNDE PROBLEME DAYALI ÖRENMENN ÖRENCLERN BAARILARINA, BLMSEL SÜREÇ BECERLERNE VE PROBLEM ÇÖZME TUTUMLARINA ETKS T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNVERSTES ETM BLMLER ENSTTÜSÜ ORTAÖRETM FEN VE MATEMATK ALANLAR ETM ANABLM DALI FZK ÖRETMENL PROGRAMI YÜKSEK LSANS TEZ FZK ETMNDE PROBLEME DAYALI ÖRENMENN ÖRENCLERN BAARILARINA, BLMSEL

Detaylı

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler ÖRENME FAALYET-1 AMAÇ ÖRENME FAALYET-1 Bu faaliyette verilen bilgiler dorultusunda, sunu hazrlama programlarnda kullanlan temel dosya ilemlerini (sunu açma-kapatma-kaydetme-düzenleme) yapabileceksiniz.

Detaylı

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

BR KTAP NCELEME ÇALIMASI ÖRNE OLARAK MEB LSE 1. SINIF FZK DERS KTABININ ELETREL OLARAK NCELENMES

BR KTAP NCELEME ÇALIMASI ÖRNE OLARAK MEB LSE 1. SINIF FZK DERS KTABININ ELETREL OLARAK NCELENMES BR KTAP NCELEME ÇALIMASI ÖRNE OLARAK MEB LSE 1. SINIF FZK DERS KTABININ ELETREL OLARAK NCELENMES Yasin ÜNSAL * Bilal GÜNE** Özet Bu çalma, lise 1. snflarda okutulmak üzere, Millî Eitim Bakanlnca hazrlanm

Detaylı

ÇOCUK DOSTU SOKAK PROJESĠ ÖĞRETMEN EĞĠTĠMLERĠ ARA RAPORU

ÇOCUK DOSTU SOKAK PROJESĠ ÖĞRETMEN EĞĠTĠMLERĠ ARA RAPORU ÇOCUK DOSTU SOKAK PROJESĠ ÖĞRETMEN EĞĠTĠMLERĠ ARA RAPORU 1. Eğitimin Amac Eğitimin amac, ilkokullara bağl anasnf ve birinci snf öğretmenlerine Çocuk Dostu Sokak ve sokağn çocuklarn gelişimlerine katklarna

Detaylı

ÜSTÜN YETENEKLLERN FEN BLMLER ÖRETMENLERNE YÖNELK BR HZMET Ç ETM UYGULAMA VE DEERLENDRME ÇALIMASI

ÜSTÜN YETENEKLLERN FEN BLMLER ÖRETMENLERNE YÖNELK BR HZMET Ç ETM UYGULAMA VE DEERLENDRME ÇALIMASI ÜSTÜN YETENEKLLERN FEN BLMLER ÖRETMENLERNE YÖNELK BR HZMET Ç ETM UYGULAMA VE DEERLENDRME ÇALIMASI Murat GÖKDERE * Salih ÇEPN ** Özet Özel durum yaklam kapsamnda yürütülen bu çalma, üstün yeteneklilerin

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri Hizmet Tan letme Dönüümü ve s Hizmetleri SAP letme Dönüümü ve s Hizmetleri, rekabet avantaj salamak üzere Lisans Alan inovasyonunu ve dönüümünü kolaylarmay amaçlayan danmanlk ve örnekleme hizmetleri sunar.

Detaylı

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas.

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. XIV. Ulusal Eitim ilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesi 28 30 Eylül 2005 DEN&ZL& Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. Dr. Halil

Detaylı

Investigation of The Effect of Teacher and Class Characteristics on Mathematics Achievement in Turkey and European Union Countries

Investigation of The Effect of Teacher and Class Characteristics on Mathematics Achievement in Turkey and European Union Countries Elementary Education Online, 5(2), 75-86, 2006. lköretim Online, 5(2), 61-74 2006. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Investigation of The Effect of Teacher and Class Characteristics on Mathematics

Detaylı

2. Senkron motorla ayn milde bulunan uyart m dinamosunu motor olarak çal rarak yol vermek.

2. Senkron motorla ayn milde bulunan uyart m dinamosunu motor olarak çal rarak yol vermek. Senkron Motorlara Yol Verme ekilleri Bir asenkron motora gerilim uygulandnda direkt olarak yol alr. Bunun için yardmc bir düzenee ihtiyaç yoktur. Senkron motorlar ise gerilim uygulandnda direkt olarak

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı

Fen Eitimi Ve Yaratclk

Fen Eitimi Ve Yaratclk Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi Dergisi 20: 77-83 (2006) Fen Eitimi Ve Yaratclk Hilal Aktam*, Ömer Ergin** ÖZET Son yllarda Fen eitiminde yaratcla verilen önem giderek artmaya balamtr. Alan

Detaylı

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Kevser Baykara Pehlivan Mula Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü E-posta: baykara@mu.edu.tr ÖZ: Bu çalımada, Hacettepe

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

ÖZEL E T M VE REHAB L TASYON MERKEZLER NDE ÇALI AN E T MC LER N MESLEK YETERL L K ALGISI LE DOYUMLARININ NCELENMES. S.Barbaros YALÇIN Haf z BEK

ÖZEL E T M VE REHAB L TASYON MERKEZLER NDE ÇALI AN E T MC LER N MESLEK YETERL L K ALGISI LE DOYUMLARININ NCELENMES. S.Barbaros YALÇIN Haf z BEK TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:5570 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:5570 ÖZELETMVEREHABLTASYONMERKEZLERNDEÇALIAN

Detaylı