ĠLKÖĞRETĠM SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMININ ETKĠLĠLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ. Akın ODABAġ* Cahit PESEN*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠLKÖĞRETĠM SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMININ ETKĠLĠLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ. Akın ODABAġ* Cahit PESEN*"

Transkript

1 ĠLKÖĞRETĠM SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMININ ETKĠLĠLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Akın ODABAġ* Cahit PESEN* * Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ġlköğretim Bölümü, Siirt. H. CoĢkun ÇELĠK** ** Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, BÖTE Bölümü, Siirt. Cevdet EPÇAÇAN*** *** Hacettepe Üniversitesi Özet Bu çalışmanın amacı, İlköğretim Matematik Öğretim Programının etkililiğinin öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesidir. Çalışmanın örneklemini eğitim-öğretim yılında Siirt İlinde görev yapan, rasgele olarak belirlenen 238 öğretmen oluşturmuştur. Çalışmada veri toplama aracı olarak, 12 adet açık uçlu sorudan oluşan bir görüşme formundan elde edilen bilgiler doğrultusunda, 47 sorudan oluşan beş dereceli Likert tipi bir anket kullanılmıştır. Verilerin çözümlemesinde, betimsel istatistiksel teknikler, t-testi, tek yönlü varyans analizi ve LSD testi kullanılmıştır. Anketin geçerlik ve güvenirlik çalışması sonucunda güvenirlik katsayısı (cronbach-alfa) 0.86 bulunmuştur. elde edilen bulgular doğrultusunda çeşitli sonuçlara ulaşılmış ve önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Öğretim programı, matematik dersi, sınıf öğretmeni. ĠLKÖĞRETĠM SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMININ ETKĠLĠLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Abstract

2 1. GiriĢ Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir. Yetiştirdiğimiz insanda bulunmasını uygun gördüğümüz, eğitim yoluyla kazandırılabilir nitelikteki istendik özelliklere hedefler denir. Bu özellikler bilgiler, yetenekler, beceriler, tutumlar, ilgiler, alışkanlıklar vb. olabilir (Ertürk, 1998: 12). Eğitimin en önemli görevlerinden birisi toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli insan gücünü yetiştirmektir. Bu nedenle düzenlenecek etkinliklerin ve kazandırılacak niteliklerin tesadüflerden uzak, beklenen amaçlara uygun olması gerekir. Demirel (2005) eğitim programını, öğrenene, okulda ve okul dışında planlanmış etkinlikler yoluyla sağlanan öğrenme yaşantıları düzeneği olarak tanımlarken, öğretim programını da bir dersin öğretimiyle ilgili etkinlikleri kapsayan yaşantılar olarak ifade etmektedir. Eğitimin üç temel öğesi öğrenci, öğretmen ve eğitim- öğretim programı tasarımlarıdır. Öğrenci istendik davranış değişikliğine sahip olacak birey; öğretmen, öğrenciye öğrenme fırsatı hazırlayan kişi; eğitim-öğretim program tasarımı, öğrencilerin davranışlarında istenilen değişikliği meydana getirebilme amacıyla genel ve özel olarak yapılan öğretimi planlama ve değerlendirme çalışmalarıdır (Yılmaz ve ark., 2005:263). Eğitim programının temel öğeleri, hedefler, kapsam, eğitim durumları ve değerlendirmedir (Erden, 1993). Bu dört öğe, kişilere kazandırılmak istenen özellikleri (hedefler), kazandırma sürecinde neyi ne kadar öğretelim? (içerik), nasıl öğretelim? (eğitim durumu) ve sonuçta önceden belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşılabildi? (ölçme ve değerlendirme) şeklinde açıklanabilir (Albayrak ve ark., 2005: 256). Ülkemizde Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren eğitim ve öğretimin planlı programlı bir şekilde yürütülebilmesi için öğretim programları yayınlanmaktadır. İlkokul matematik programları, 1924, 1936, 1948, 1968, 1983 yıllarında çıkarılmıştır yılında çıkarılan İlkokul Matematik Programı, daha sonra ortaokulların matematik programı ile bütünleştirilerek 1990 yılında 5+3=8 İlköğretim Matematik Dersi Programı adı altında çıkarılmıştır yılında program İlköğretim Okulu Matematik Dersi Öğretim Programı adını almıştır. Daha sonra, bu programın da çağdaş öğrenme yaklaşımına uygun olmadığı düşünülmüştür. Öğrenmeyi öğrenen bireylerin yetiştirilebilmesi için öğrenci merkezli eğitim anlayışını temel alan yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına uygun olarak, İlköğretim Matematik Programı yenilenmiş ve öğretim yılında pilot okullarda uygulanmıştır. Bu son program, İlköğretim Matematik Dersi (1.-5. Sınıflar) Öğretim Programı adı altında öğretim yılından itibaren ülke genelinde uygulanmaktadır. İlköğretim Matematik Öğretimi (İMÖ) programının yaklaşımı açıklanırken; programın öğrencilerin matematik yapma sürecinde aktif katılımcı olmasını esas aldığı, bu yaş grubundaki öğrencilerin çevreleriyle, somut nesnelerle ve akranlarıyla etkileşimlerinden kendi düşüncelerini oluşturacakları ifade edilmiştir. Ayrıca programda; öğrencilerin araştırma yapabilecekleri, keşfedebilecekleri, problem çözebilecekleri, çözüm ve yaklaşımlarını paylaşıp tartışabilecekleri ortamların sağlanmasının önemi vurgulanmıştır. Bu yaklaşım tarzı programda yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının uygulanmaya çalışıldığını gösterir. İMÖ programının temel öğeleri ise öğrenme alanları, alt öğrenme alanları, kazanımlar, öğretme-öğrenme süreci ve ölçme değerlendirmedir. Bu programda yer alan

3 öğretme-öğrenme süreci, öğretmenler tarafından incelendiğinde bu sürecin kendi şartlarına uygun eğitim durumlarını kendilerinin düzenlemelerine yardımcı olacak türden olması gerekir. Bu açıdan bakıldığında, yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına göre hazırlanan İMÖ programının öğretme-öğrenme sürecinin bu yaklaşıma uygunluğu önem arz etmektedir (Pesen, 2005: 274). İMÖ programı, Her çocuk matematiği öğrenebilir. İlkesine dayanmaktadır. Matematikle ilgili kavramlar, doğası gereği soyut niteliktedir. Çocukların gelişim düzeyi dikkate alındığında bu kavramların algılanması oldukça zordur. Bu nedenle matematikle ilgili kavramlar, somut ve sonlu yaşam modellerinden yola çıkarak ele alınmıştır (MEB:2004) öğretim yılından itibaren uygulanmaya konulan İMÖ programının gerek içerik gerekse öğretme-öğrenme ve değerlendirme sürecinin öğretmenler tarafından çok iyi algılanıp değerlendirilmesi gerekir. Bu doğrultuda İMÖ programı uygulanırken programın zayıf ve güçlü yanlarının öğretmenler tarafından algılanması önem taşımaktadır. İMÖ programını daha etkili hale getirecek kararların alınabilmesi ve yaşanabilecek olası sorunlara ilişkin önlemlerin alınabilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda eğitimcilere yararlı olacak öneriler geliştirebilmek bu araştırmanın yapılmasını gerekli kılan etkenler arasındadır. 2. AraĢtırmanın Amacı Bu çalışmanın amacı, İMÖ programının etkililiğinin birer uygulayıcısı olan öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesidir. Bu doğrultuda öğretmenlerin; Program hakkındaki genel kanaatleri Programı anlama ve uygulayabilme durumları Programın öğrenciler tarafından algıları Program ile verilen bilgilerin öğrenciler tarafından kullanılabilirliği Programın öğrencileri bir üst öğrenime hazırlayabilme düzeyi Programın matematiğe karşı olumlu tutum geliştirme durumu Programın öğrencilere temel beceriler kazandırma durumunu değerlendirilmektedir. 3. Yöntem Araştırma için tarama modeli tercih edilmiştir. Bunun için anket veri toplama aracından yararlanılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak iki bölümden oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Ölçme aracı açık uçlu 12 soruya dayanan görüşme formundan betimsel analiz yoluyla elde edilen veriler, İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programı Kılavuzu ve konuya ilişkin kuramsal kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmıştır. Anket formunun ilk bölümünde öğretmenlerin bazı kişisel bilgileri, okuttukları sınıf ve çalıştıkları okul ile ilgili sorular, ikinci bölümünde de araştırmacılar tarafından hazırlanan 47 maddeden oluşan Likert tipinde beş dereceli bir ölçme aracı

4 kullanılmıştır. Ölçekte yer alan Hiç Katılmıyorum, Katılmıyorum, Kararsızım, Katılıyorum, Tamamen Katılıyorum şeklinde derecelendirilen maddeler sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde puanlandırılmıştır. Ayrıca her bir madde için elde edilen ortalama, öğretmenlerin maddeye katılma düzeyi olarak aşağıdaki şekilde değerlendirilmiştir : Hiç Katılmıyorum, : Katılmıyorum : Kararsızım : Katılıyorum : Tamamen Katılıyorum Evren ve Örneklem Çalışmanın evrenini, eğitim-öğretim yılı güz döneminde Siirt ilindeki ilköğretim okullarında görev yapan ve aktif olarak sınıf okutan birinci kademe öğretmenleri oluşturmaktadır. Örneklemde ise bu okullarda görev yapan öğretmenlerden rasgele örnekleme yöntemi ile seçilen 238 öğretmen yer almaktadır. Verilerin Analizi Bilgisayar ortamında SPSS 12.0 programı ile çözümlenen verilerin analizinde, ortalama, standart sapma, bağımsız örneklem t-testi, tek yönlü varyans analizi, çoklu karşılaştırma yöntemlerinden LSD testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. 4. Bulgular Çalışma kapsamına alınan öğretmenlerin ölçme aracında yer alan maddelere ilişkin katılma düzeyleri, öğretmenlerin cinsiyeti, mesleki kıdemleri, okuttuğu sınıf vb. değişkenlere göre İMÖ programı hakkındaki görüşleri değerlendirilerek elde edilen bulgular aşağıda verilmiştir. Öğretmenlerin ölçme aracında yer alan maddelere katılma düzeylerine ilişkin frekans, yüzde, ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 1 de verilmiştir.

5 Tablo 1. Öğretmenlerin ölçme aracında yer alan maddelere katılma düzeylerine iliģkin frekans, yüzde, ortalama ve standart sapma değerleri MADDELER 1. Matematik öğretim programının uygulanmasında program geliştirme uzmanların rehberliğine ihtiyaç duyulmaktadır. 2. Matematik öğretim programını uygulayabilmek, yeterli hizmet içi eğitim kursu almayı gerektirir. 3. Matematik öğretim programını uygulayabilmek için okulun ve sınıfın fiziki konumu yeterlidir. 4. Matematik öğretim programının dayandığı öğrenme yaklaşımının anlaşılmasında güçlük çekilir. 5. Matematik öğretim programına uygun etkinlik düzenlemede zorluk çekilir. 6. Matematik öğretim programının öğrenme yaklaşımına uygun için materyal oluşturmada zorluk çekilir. 7. Matematik öğretim programı öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmesini sağlamaktadır. 8 Matematik öğretim programı kılavuzu yeterli değildir. 9. Matematik öğretim programı öğrenciler için uygun öğrenme ortamlarını önerir. KATILMA DÜZEYLERİ x Ss. N ,58 1,22 % 8 16,8 5,5 47,9 21,8 N ,67 1,16 % 5,0 17,6 6,3 46,6 24,4 N ,60 1,25 % 19,7 38,7 11,3 21,8 8,4 N ,02 1,15 % 6,7 37,0 17,2 29,4 9,7 N ,32 1,10 % 10,9 44,5 15,1 24,4 5,0 N ,53 1,09 % 16,0 47,5 13,9 18,5 4,2 N ,74 1,06 % 2,1 16,0 11,8 45,8 24,4 N ,18 1,11 % 9,7 37,4 20,2 26,5 6,3 N ,56,98 % 2,9 15,5 15,5 54,6 11,3 10. Matematik öğretim N ,77 1,18

6 programında gereksiz konular bulunmaktadır. 11. Matematik öğretim programına uygun olarak etkinliklerin yıl içinde yetiştirilmesi zordur. 12. Matematik öğretim programının sosyal hayatta uygulama alanı kısıtlıdır. 13. Matematik öğretim programı öğrencilere işbirliği içinde çalışma becerileri kazandırır. 14. Matematik öğretim programında sosyal hayatla ilgili konular yeterli değildir. 15. Matematik öğretim programı öğrencileri bir üst öğretime hazırlayıcı niteliktedir. 16. Matematik öğretim programını uygulamada yeterince etkinlik yapılabilmektedir. 17. Matematik öğretim programının öğretim etkinlikleri düzenli olarak planlanmıştır. 18. Matematik öğretim programında konular birbirleriyle ilişkilendirilmiştir. 19. Matematik öğretim programının uygulanırken ölçme ve değerlendirmeyi kolaylıkla yapılabilmektedir. 20. Matematik öğretim programını uygularken öğrenci merkezli ders işlenebilmektedir. 21. Matematik öğretim programı öğrenciyi düşünmeye, sebep sonuç % 10,1 19,3 19,7 39,1 11,8 N ,53 1,13 % 19,3 42,9 13,0 21,0 3,8 N ,01 1,16 % 9,2 33,6 12,6 37,8 6,7 N ,58 1,02 % 2,5 18,1 13,0 51,7 41,7 N ,19 1,05 % 7,6 40,8 18,5 29,8 3,4 N ,51,95 % 3,4 13,9 20,6 52,9 9,2 N ,96 1,12 % 10,1 29,0 21,8 33,2 5,9 N ,15 1,04 % 5,5 26,9 19,7 42,9 5,0 N ,42 1,00 % 4,6 18,1 13,1 58,4 5,9 N ,15 1,09 % 8,0 23,9 18,5 44,1 5,5 N ,52 1,04 % 4,6 16,0 14,3 53,4 11,8 N ,69,95 % 2,1 12,6 15,1 54,2 16,0

7 ilişkisi kurmaya teşvik eder. 22. Matematik öğretim programını uygularken sınıf kontrolünü sağlamakta zorlanılır. 23. Matematik öğretim programını uygulayabilmek için veli desteği şarttır. 24. Matematik öğretim programı öğrencileri işlem bilgisinden çok kavram bilgisine yöneltmektedir. 25. Matematik öğretim programının uygulanması için hazırlanan ders kitapları yeterlidir. 26. Matematik öğretim programının uygulanması için hazırlanan öğretmen kılavuz kitapları yeterlidir. 27. Matematik öğretim programında yer alan kazanımlar matematik dersiyle kazandırılmak istenen beceriler açısından yeterlidir. 28. Matematik öğretim programı öğrencileri aktif hale getirmektedir. 29. Matematik öğretim programında etkinlikler diğer derslerle ilişkilendirilmiştir. 30. Matematik öğretim programındaki etkinlikler güncel yaşamla ilişkilendirilmiştir. 31. Matematik öğretim programındaki etkinlikler öğrencilerin gelişimsel özellikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. 32. Matematik öğretim programı için önerilmiş olan öğretim yöntem ve N ,84 1,19 % 9,7 26,1 12,6 42,4 9,2 N ,96 1,11 % 2,5 13,9 7,1 37,8 38,7 N ,60 1,08 % 2,5 18,1 17,2 41,6 20,6 N ,50 % 19,7 38,7 16,4 21,8 3,4 1,13 N ,77 1,12 % 13,0 34,0 19,3 29,8 3,8 N ,02,99 % 5,9 27,7 28,2 35,3 2,9 N ,57,95 % 2,1 15,5 16,0 55,0 11,3 N ,41,99 % 3,8 18,5 18,1 52,1 7,6 N ,50,95 % 3,4 15,1 18,1 55,5 8,0 N ,34 1,04 % 6,7 17,6 16,0 54,2 5,5 N ,19 1,01 % 6,7 20,2 23,5 46,6 2,9

8 teknikler öğrenci seviyesine uygundur. 33. Kazanımlar, önerilmiş olan etkinliklerle öğrencilere kazandırılabilmektedir. 34. Matematik öğretim programı öğrencilerin derse daha fazla katılmalarına katkı sağlamaktadır. 35. Matematik öğretim programı tüm sosyoekonomik koşullarda rahatlıkla uygulanabilir. 36. Matematik öğretim programını uygulamada öğretim materyalleri yeterlidir. 37. Matematik öğretim programı öğretmenin daha fazla ön hazırlık yapmasını gerektirir. 38. Matematik öğretim programına yönelik yapılan hizmet içi eğitim seminerleri öğretmenlere katkı sağlamaktadır. 39. Matematik öğretim programında belirtilmiş olan kazanımlar öğrencilere yeterlilikle kazandırılabilir. 40. Matematik öğretim programı öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmektedir. 41. Matematik öğretim programı öğrencilerin akıl yürütme becerilerini geliştirmektedir. 42. Matematik öğretim programı öğrencilerin matematiğe karşı olan tutumlarını olumlu yönde etkilemektedir. 43. Matematik öğretim programı öğrencilerin N ,24,97 % 4,6 21,8 21,4 49,6 2,5 N ,56,95 % 2,9 14,3 16,8 55,9 10,1 N ,49 1,10 % 22,7 30,3 23,5 22,7,8 N ,45 1,06 % 18,9 40,3 19,3 19,3 2,1 N ,79,93 % 2,1 9,7 15,1 53,8 19,3 N ,55 1,11 % 7,1 11,8 16,0 49,2 16,0 N ,25,96 % 5,0 16,8 31,1 42,0 5,0 N ,44,99 % 4,2 16,0 20,2 51,3 8,4 N ,59,93 % 2,5 12,6 19,3 54,6 10,9 N ,55,93 % 3,4 10,5 24,4 50,8 10,9 N ,42 1,00 % 3,4 18,5 20,2 48,7 9,2

9 iletişim kurabilme becerilerini geliştirir. 44. Matematik öğretim programı öğrencilerin matematik dersine ilişkin öz yeterlik algılarını olumlu etkilemektedir. 45. Matematik öğretim programıyla öğrencilerin psikomotor becerileri olumlu yönde gelişmektedir. 46. Matematik öğretim programı öğrencilerin ilişkilendirme becerilerini geliştirmektedir. 47. Matematik öğretim programında yer alan kazanımlarda önşart ilişkisine dikkat edilmiştir N ,44,95 % 3,8 15,5 19,3 55,5 5,9 N ,49,95 % 2,5 17,2 17,2 55,0 8,0 N ,55,90 % 2,1 14,3 18,5 57,1 8,0 N ,44,88 % 2,9 10,9 32,4 47,1 6,7 Tablo 1 incelendiğinde, öğretmenlerin programa ilişkin olumlu ve olumsuz kanaatleri aşağıdaki biçimde ifade edilebilir. Programla ilgili olumsuz kanaatler; 1. Programın uygulamasında program geliştirme uzmanlarının rehberliğine gereksinim vardır. 2. Yeterli hizmet içi eğitim seminerlerine gereksinim vardır. 3. Okul ve sınıfların fiziki koşulları yeterli değildir. 4. Programın dayandığı öğrenme yaklaşımı konusunda bilgilendirmeye gereksinim vardır. 5. Programa uygun etkinlik düzenlemede zorluklar yaşanmaktadır. 6. Programın tüm sosyo-ekonomik koşullarda istene şekilde uygulanması oldukça güçtür. 7. Programın başarıyla uygulanması konusunda veli desteği göz ardı edilmemelidir. 8. Programa uygun öğretim materyallerini oluşturmada sıkıntılar vardır. 9. Ders konularının yıl içinde yetiştirilmesi konusunda ıkıntılar yaşanmaktadır. 10. Programa uygun olarak yeterince etkinlik yapılamamaktadır. Programla ilgili olumlu kanaatler; 1. Öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmesini sağlamaktadır. 2. Programda gereksiz konulara yer verilmemiştir. 3. Öğrencilere işbirliği içinde çalışma becerileri kazandırır. 4. Konular birbiriyle ilişkilendirilmiştir.

10 5. Öğrenci merkezli ders işleme olanağı sağlamaktadır. 6. Öğrencileri sebep- sonuç ilişkisi kurmaya teşvik etmektedir. 7. Matematik konuları diğer derslerle ilişkilendirilmiştir. 8. Program, öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. 9. Program öğrencilerin; a. Problem çözme becerisi b. Akıl yürütme becerisi c. İletişim kurabilme becerisi d. Psikomotor becerileri e. İlişkilendirme becerileri konularında öğrencilere katkı sağlamaktadır. Öğretmenlerin cinsiyetlerine göre İMÖ programına ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir farlılık olup olmadığı bağımsız t-testi ile incelenmiştir. Elde edilen bulgular Tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2. Cinsiyete Göre Öğretmenlerin ĠMÖ programına iliģkin t-testi Sonuçları Cinsiyet N x Ss t p Kadın Erkek *: p<0.05 Tablo 2 incelendiğinde, öğretmenlerin cinsiyetlerine göre İMÖ programına ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık (p=0.817>0.05) olmadığı görülmektedir. Bu bulgu ile öğretmenlerin matematik öğretim programına ilişkin olarak ortak bir kanaate sahip olduklarını söylemek mümkündür. Öğretmenlerin hizmet yılına göre İMÖ programına ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir farlılık olup olmadığı bağımsız t-testi ile incelenmiştir. Elde edilen bulgular Tablo 2 de verilmiştir. Öğretmenlerin hizmet yılına göre İMÖ programına ilişkin bazı tanımlayıcı istatistikleri Tablo 3 te verilmiştir. Tablo 3. Öğretmenlerinin Hizmet Yılına Göre ĠMÖ programına iliģkin bazı tanımlayıcı istatistikleri GRUPLAR n Ortalama S.S. 0-4 YIL YIL YIL YIL ve üzeri Toplam

11 Tablo 3 incelendiğinde, hizmet yılı yıl olan öğretmenlerin İMÖ programına ilişkin görüşlerinin diğer gruplara göre daha olumlu olduğu söylenebilir. Öğretmenlerin hizmet yılına göre İMÖ programına ilişkin görüşleri arasında görülen bu farkın önemli olup olmadığını belirlemek için tek varyans analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 4 te verilmiştir. Tablo 4. Öğretmenlerin hizmet yılına göre ĠMÖ programına iliģkin Varyans Analizi sonuçları Varyans Kaynağı Kareler Toplamı s.d. Ortalama Kare Gruplar Arası Gruplar Ġçi Toplam *: p<0.05 F p Tablo 4 incelendiğinde, öğretmenlerin hizmet yılına göre İMÖ programına ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olmağı belirlenmiştir (f=1.744; p>0.05). Öğretmenlerin okuttukları sınıflara göre İMÖ programına ilişkin bazı tanımlayıcı istatistikleri Tablo 5 te verilmiştir. Buna göre, birinci sınıfları okutan öğretmenlerin diğer sınıfları okutan öğretmenlere göre İMÖ programına ilişkin görüşlerinin daha olumlu olduğu söylenebilir. Tablo 5. Öğretmenlerin okuttukları sınıflara göre ĠMÖ programına iliģkin bazı tanımlayıcı istatistikleri GRUPLAR n Ortalama S.S. 1. SINIF SINIF SINIF SINIF SINIF Toplam Öğretmenlerin okuttukları sınıflara göre İMÖ programına ilişkin görüşleri arasında görülen bu farkın önemli olup olmadığını belirlemek için tek varyans analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 6 da verilmiştir.

12 Tablo 6. Öğretmenlerin okuttukları sınıflara göre ĠMÖ programına iliģkin Varyans Analizi Sonuçları Varyans Kaynağı Kareler Toplamı S.D. Ortalama Kare Gruplar Arası Gruplar Ġçi Toplam *: p<0.05 F p Tablo 6 ya göre, öğretmenlerin okuttukları sınıflara göre İMÖ programına ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olmağı belirlenmiştir (f=0.187; p>0.05). Öğretmenlerin okuttukları sınıfların mevcuduna göre İMÖ programına ilişkin bazı tanımlayıcı istatistikleri Tablo 7 de verilmiştir. Buna göre, öğretmenlerin okuttukları sınıf mevcudu kişi olanların diğer gruplara göre İMÖ programına ilişkin görüşlerinin daha olumlu olduğu söylenebilir. Gruplar arasında görülen bu farkın anlamlı olup olmadığı tek yönlü varyans analizi incelenmiştir. Tablo 8 incelendiğinde gruplar arasında görülen bu farkın anlamlı olmadığı (f=0.751;p>0.05) belirlenmiştir. Tablo 7. Öğretmenlerin okuttukları sınıfların mevcuduna göre ĠMÖ programına iliģkin bazı tanımlayıcı istatistikleri GRUPLAR n Ortalama S.S KİŞİ KİŞİ KİŞİ KİŞİ KİŞİ ve üzeri Toplam Tablo 8. Öğretmenlerin okuttukları sınıfların mevcuduna göre ĠMÖ programına iliģkin Varyans Analizi Sonuçları Varyans Kaynağı Kareler Toplamı S.D. Ortalama Kare Gruplar Arası Gruplar Ġçi Toplam *: p<0.05 F p

13 Öğretmenlerin İMÖ programına ilişkin genel görüşlerine ait bazı tanımlayıcı istatistikleri Tablo 9 da verilmiştir. Gruplar arasında görülen bu farkın anlamlı olduğu (f=6.695;p<0.05) Tablo 10 da görülmektedir. Tablo 9. Öğretmenlerin ĠMÖ programına iliģkin genel görüģlerine ait tanımlayıcı istatistikleri bazı GRUPLAR n Ortalama S.S. OLDUKÇA YETERSİZ YETERSİZ KARARSIZIM YETERLİ OLDUKÇA YETERLİ Toplam Tablo 10. Öğretmenlerin ĠMÖ programına iliģkin genel görüģlerine ait Varyans Analizi Sonuçları Varyans Kaynağı Kareler Toplamı S.D. Ortalama Kare Gruplar Arası Gruplar Ġçi Toplam *: p<0.05 F p Hangi gruplar arasında anlamlı farklılık olduğunu belirlemek için de LSD Testi kullanılmış ve elde edilen bulgular Tablo 11 de verilmiştir. Buna göre; Tablo 11. Öğretmenlerin ĠMÖ programına iliģkin genel görüģlerine ait LSD Testi sonuçları Grupların Karşılaştırılması Anlamlılık Düzeyi Oldukça Yetersiz-Yetersiz 0.081* Oldukça Yetersiz- Kararsızım 0.004* Oldukça Yetersiz-Yeterli 0.002* Oldukça Yetersiz-Oldukça Yeterli 0.001* Yetersiz-Kararsızım 0.006* Yetersiz-Yeterli 0.000* Yetersiz-Oldukça Yeterli 0.008* Kararsız-Yeterli 0.619

14 Kararsız-Oldukça Yeterli Yeterli-Oldukça Yeterli *: p<0.05 Tablo 11 incelendiğinde, öğretmenlerin İMÖ programına ilişkin genel görüşleri Kararsız-Yeterli, Kararsız-Oldukça Yeterli ve Yeterli-Oldukça Yeterli olan gruplar arasında anlamlı bir fark olmadığı, diğer gruplarda ise anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir (p<0.05). 5. Sonuç 1. Öğretmenlerin cinsiyetlerine, mesleki kıdemlerine, okuttuğu sınıfa, sınıf ve mevcuduna ve okulun bulunduğu sosyo-ekonomik düzeye göre İMÖ Programına ilişkin algılarında anlamlı bir fark bulunmamıştır. 2. İMÖ Programı hakkındaki genel kanaatleri açısından öğretmen algılarında anlamlı bir fark vardır. 3. İMÖ Programı hakkında öğretmenlerin olumsuz görüşleri şunlardır: a. Programın uygulamasında program geliştirme uzmanlarının rehberliğine gereksinim vardır. b. Yeterli hizmet içi eğitim seminerlerine gereksinim vardır. c. Okul ve sınıfların fiziki koşulları yeterli değildir. d. Programın dayandığı öğrenme yaklaşımı konusunda bilgilendirmeye gereksinim vardır.programa uygun etkinlik düzenlemede zorluklar yaşanmaktadır. e. Matematik öğretim programının tüm sosyo-ekonomik koşullarda istenen şekilde uygulanması oldukça güçtür. f. Programın başarıyla uygulanması konusunda veli desteği gereklidir. g. Programa uygun öğretim materyallerini oluşturmada sıkıntılar vardır. h. Ders konularının yıl içinde yetiştirilmesi konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır. i. Programa uygun olarak yeterince etkinlik yapılamamaktadır. 4. Öğretmenlerin olumlu görüşleri ise şunlardır: a. Öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmesini sağlamaktadır. b. Matematik öğretim programında gereksiz konulara yer verilmemiştir. c. Öğrencilere işbirliği içinde çalışma becerileri kazandırır. d. Konular birbiriyle ilişkilendirilmiştir. e. Öğrenci merkezli ders işleme olanağı sağlamaktadır. f. Öğrencileri sebep- sonuç ilişkisi kurmaya teşvik etmektedir. g. Matematik konuları diğer derslerle ilişkilendirilmiştir.

15 h. Matematik öğretim programı öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. i. Matematik öğretim programıyla öğrencilerin;problem çözme becerisi, akıl yürütme becerisi, iletişim kurabilme becerisi, psikomotor becerileri, ilişkilendirme becerileri konusunda öğrencilere katkı sağlamaktadır. 6. Yorum ve Öneriler Sınıf öğretmenlerinin matematik dersi öğretim programı hakkındaki düşüncelerinin cinsiyet, hizmet yılı, okutulan sınıf düzeyi, sınıflardaki öğrenci sayısı ve okulun bulunduğu sosyo-ekonomik çevre değişkenleri bakımından değişmemesi, öğretmenlerin programa ilişkin görüşlerinin bu etkenler açısından ortak bir nitelik gösterdiğini söylemek mümkündür. Sınıf öğretmenlerinin matematik dersi öğretim programının yeterliliği hakkındaki görüşleri arasında anlamlı bir fark çıkmıştır. Bu durum, matematik öğretimi programının yeterliliği konusunda sınıf öğretmenlerinin ortak bir kanaate sahip olmadıklarını gösterir. Bunun birçok nedenden kaynaklandığı söylenebilir. Birincisi, matematik öğretimi programının yeterliliğine ilişkin düşünce ayrılığının bariz bir biçimde görülmesi, programın dayandığı temel öğrenme yaklaşımları, programın genel yapısı, öğrenme ve öğretme sürecine getirdiği yenilikler, konusunda halen birçok öğretmenin aydınlatılmamış olmasından kaynaklandığını söylemek mümkündür. İkincisi, gerek programla ilgili hizmet içi eğitim seminerlerinin ve program geliştirme uzamlarınca yürütülen rehberlik hizmetlerinin gerekse matematik öğretim programı kılavuz kitabının öğretmenlerin şüphelerini giderici yeterli bir bilgiyi sunmamasından kaynaklandığı düşünülebilir. Üçüncüsü, sınıf öğretmenlerinin yıllardır uygulaya geldikleri bir program modelinin terk edilmesinden sonra yeni bir öğretim programını uygulamada karşılaşılan sıkıntılardan kaynaklandığını söylemek de mümkündür. Nitekim bununla ilgili olarak Özdaş ve diğerleri (2005: 254) tarafından yapılan bir araştırmada, matematik dersi öğretim programının uygulanması aşamasında yaşanması olası sorunların öğretmen, öğrenci, eğitim ortamı ve veli açısından kaynaklanabileceği belirtilmiştir. Bu çalışmada araştırmacılar, öğretmenlerin program hakkında yetersiz bilgiye sahip olmalarından dolayı programın uygulanması sürecinde sıkıntılar yaşanabileceğine ilişkin öğretmen görüşleri almışlardır. Son olarak, matematik öğretimi programındaki kuramsal bilgilerin uygulamaya geçirilmesinden doğan olumsuzluklardan kaynaklanabileceğini söylemek mümkündür. Yine Özdaş ve diğerleri (2005; 254) tarafından yapılan aynı araştırmada olası sorunlardan biri, eğitim ortamlarının programda belirtilmiş olan uygulamaların yapılmasına olanak sağlayamaması gösterilmiştir. Öğretmenler arasında, birçok okulun ve sınıfın fiziksel koşullarının yetersiz ve sınıfların kalabalık olmasının programın uygulanmasını zorlaştıracağı yönünde bir görüşün hakim olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bir bütün olarak bakıldığında, öğretmenlerin programın yeterliliği konusunda bir kararsızlık ( x : 3,31) içinde oldukları söylenebilir. Matematik programını yetersiz görenlerin veya yeterliliğine ilişkin olarak kararsız olan öğretmen sayısının hemen hemen örneklem deki öğretmen sayısının yarısını oluşturması, programın başarılı bir biçimde uygulanması hususunda sıkıntılar olmasını kaçınılmaz kılar. Bu olumsuz durum, sınıf öğretmenlerinin matematik programı hakkında aydınlatıcı hizmet

16 içi eğitim seminerlerinden yararlanma imkanlarının sağlanmasıyla, programın işleyişi sırasında öğretmenlerin olumsuz kanaat sahibi olmalarına neden olan faktörlerin belirlenip çözüm yollarının üretilmesiyle giderilebilir. Bunun için de aşağıdaki önerilerde bulunulabilir. İMÖ programının başarılı bir biçimde uygulanabilmesi için öğretmenlerin program geliştirme uzmanlarınca desteklenmeleri, kapsamlı hizmet içi eğitim seminerlerinden yararlanmaları sağlanmalıdır. Eğitim ortamlarının fiziksel koşulları İMP nin yapısına uygun bir biçimde düzenlenmelidir. İMP nin dayandığı öğrenme yaklaşımı konusunda öğretmenler bilgilendirilmelidir. Farklı sos-ekonomik koşullarda İMP nin nasıl uygulanabileceği konusunda öğretmenler bilgilendirilmelidir. İMP ile ilgili velilerin bilgilendirilmesi ve bu konuda desteklerinin sağlanması gerekir. Okullar İMP ye uygun öğretim materyalleriyle desteklenmelidir. Ayrıca öğretmenler ders materyallerini nasıl oluşturabilecekleri konusunda bilgilendirilmelidir. İMP de yer alan konuların yıl içinde yetiştirilebilmesi için, kazanımlarla ilgili etkinliklerin gözden geçirilmesi gerekmektedir. KAYNAKÇA: ALBAYRAK, M. IŞIK, C. İPEK, S. (2005), İlköğretim Okulu Matematik Dersi Programının İncelenmesi Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumunda Bildiri Olarak Sunulmuştur. Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi Kayseri. BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2004), Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Ankara, PegemA Yayıncılık. DEMİREL, Ö. (2005), Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme,, Ankara, PegemA Yayıncılık. ERDEN, M. (1993), Eğitimde Program Değerlendirme. Ankara: Pegem Yayınları ERTÜRK, S. (1998), Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Meteksan Matbaası MEB. (2004), İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programı (1 5), Komisyon, Ankara, Devlet Kitapları Müdürlüğü, Basımevi. ÖZDAŞ, A. TANIŞLI, D. KÖSE, N. KILIÇ, Ç. (2005) Yeni İlköğretim Matematik Dersi (1. 5. Sınıflar) Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi, Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarını

17 Değerlendirme Sempozyumunda Bildiri Olarak Sunulmuştur. Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi Kayseri. PESEN, C. (2005), Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Göre Yeni İlköğretim Programının Değerlendirilmesi, Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumunda Bildiri Olarak Sunulmuştur. Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi Kayseri. YILMAZ, S. KEŞAN, C. TURGUT, M. KAYA, D. (2005), İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programıyla Yeni İlköğretim II. Kademe Matematik Müfredat Programının Karşılaştırılması, Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumunda Bildiri Olarak Sunulmuştur. Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi Kayseri.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

BÖLÜM 1 GİRİŞ. Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, kısaltmalar ve tanımlardan bahsedilmektedir.

BÖLÜM 1 GİRİŞ. Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, kısaltmalar ve tanımlardan bahsedilmektedir. BÖLÜM 1 GİRİŞ Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, kısaltmalar ve tanımlardan bahsedilmektedir. 1.1.Problem Durumu İlkokul eğitim-öğretim faaliyetlerinin temelini oluşturmakta ve kişinin geleceğinin

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI EKLER EK A ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI Değerli MeslektaĢım; Aşağıda bırakılan boş alana matematik öğretiminde

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Onur ÖZKOPARAN MEB Gümüşhacıköy Anadolu Lisesi, Amasya ozkoparanonur@hotmail.com

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yüksek Öğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Fakültesi 2 Giriş Dünyadaki hızlı

Detaylı

Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK. İsim Soyisim Öğrenci No Buraya Yazılacak

Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK. İsim Soyisim Öğrenci No Buraya Yazılacak T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK Hazırlayan İsim Soyisim Öğrenci

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ Mehmet Akif YÜCEKAYA*, Mehmet GÜLLÜ* 1 İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü* İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Halil Ġbrahim KAYA Yrd. Doç. Dr. Adnan KÜÇÜKOĞLU ArĢ. Gör. Adnan TAġGIN ArĢ. Gör. Ceyhun OZAN ArĢ.

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi**

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Düşünme; duyum ve izlenimlerden, tasarımlardan ayrı olarak aklın bağımsız ve kendine

Detaylı

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Mesut TABUK1 Ahmet Şükrü ÖZDEMİR2 Özet Matematik, diğer soyut bilimler

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Talip ÖZTÜRK Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Talip ÖZTÜRK Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü ISSN: 2149-9225 Yıl: 3, Sayı: 7, Mart 2017, s. 208-223 Yrd. Doç. Dr. Talip ÖZTÜRK Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü talipozturk@odu.edu.tr Ömer KALAFATCI Vakıfbank İlkokulu, Altınordu,

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin

Detaylı

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı T U K Dersin Türü TEA 500* Seminer 020 Zorunlu TEA 501

Detaylı

BÖLÜM 4 BULGULAR VE YORUMLAR

BÖLÜM 4 BULGULAR VE YORUMLAR BÖLÜM 4 BULGULAR VE YORUMLAR 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İlköğretim Dairesi ne bağlı İlkokul birinci devre de görev yapan sınıf

Detaylı

ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI

ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında AB tarafından finanse edilen ve Hayat Boyu Öğrenmenin

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

BÖLÜM 4 BULGULAR VE YORUMLAR

BÖLÜM 4 BULGULAR VE YORUMLAR BÖLÜM 4 BULGULAR VE YORUMLAR 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı İlköğretim Dairesi ne bağlı İlkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

558 International Conference on New Trends in Education and Their Implications

558 International Conference on New Trends in Education and Their Implications 558 Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Son Sınıf Öğrencilerinin Yeni İlköğretim Programında Yer Alan Öğrenme-Öğretme Süreçleri İle Değerlendirme Süreçlerine İlişkin Görüşleri Özet Ezlam SUSAM, İnönü Üniversitesi,

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

1. ULUSAL EĞİTİM. b ild ir i ö z e tle ri. lîpeg EM AKAD EM rn İN KATKILARIYLA. EPÖDER EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DERNEĞİ www.epoder.

1. ULUSAL EĞİTİM. b ild ir i ö z e tle ri. lîpeg EM AKAD EM rn İN KATKILARIYLA. EPÖDER EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DERNEĞİ www.epoder. www.bolikesir.edu.tr www. net. balikesir. edu.tr EPÖDER EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DERNEĞİ www.epoder.org 1. ULUSAL EĞİTİM b ild ir i ö z e tle ri lîpeg EM AKAD EM rn İN KATKILARIYLA İÇİNDEKİLER 4.

Detaylı

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler karşısında okullarda ve iş yerlerinde

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler karşısında okullarda ve iş yerlerinde Sağlık Personeli Yetiştiren Okullarda Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Eğitimi Yrd. Doç. Dr. Türkan ÖZBAYIR Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İZMİR

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI ÖLÇME ARAÇLARININ KAPSAM GEÇERLİĞİ YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI ÖLÇME ARAÇLARININ KAPSAM GEÇERLİĞİ YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI ÖLÇME ARAÇLARININ KAPSAM GEÇERLİĞİ YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI Nevzat YİĞİT Ali Rıza AKDENİZ KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Böl. Fizik Eğitimi Anabilim Dalı,

Detaylı

Eğitim Bilimlerine Giriş

Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Bilimlerine Giriş Yrd. Doç. Dr. Tuncay Sevindik E-posta: tuncaysevindik@hotmail.com Web: www.tuncaysevindik.com 1/44 Ders İçeriği Bu dersin amacı; eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitimin psikolojik,

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 1 Çağdaş Anlayışa Göre Eğitim...3 Eğitimin Amaçları...3 İşlevi....4 Okulun Yapısı...4 Öğrenci Kişilik Hizmetleri (Ö.K.H.)....5

Detaylı

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim hedefleri belirlendikten sonra öğrencileri bu hedeflere ulaştıracak içeriğin saptanması gerekmektedir. Eğitim programlarının geliştirilmesinde ikinci aşama

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI 2016 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI KIBRIS TÜRK ÖĞRETMENLER SENDİKASI ÖNSÖZ KTÖS Okul Öncesi Öğretmenlerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Anketi Sonuçları 2

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA DESEN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA DESEN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA DESEN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği H. Coşkun ÇELİK a,samet GÜNDÜZ b (a) Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Ders No : 0310380057 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi 23 AYSEL OREL ZAHİDE ZEREY GÖKHAN TÖRET Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 2004, 5 () 2333 ÖZEL EĞİTİMDE FOKUS GRUP ARAŞTIRMALARI Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya

Detaylı

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN Kuramsal Çerçeve GİRİŞ Psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan

Detaylı

FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE KAZANILAN DAVRANIŞLARIN ÖĞRENCİ ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE KAZANILAN DAVRANIŞLARIN ÖĞRENCİ ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE KAZANILAN DAVRANIŞLARIN ÖĞRENCİ ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Nevzat YİĞİT Ali Rıza AKDENİZ KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Böl. Fizik Eğitimi Anabilim

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

2006 OKULÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMININ UYGULANMASININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ (KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ)

2006 OKULÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMININ UYGULANMASININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ (KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ) 2006 OKULÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMININ UYGULANMASININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ (KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ) Yrd. Doç. Dr. Mustafa DURMUŞÇELEBİ Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN GENEL KİMYA DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN GENEL KİMYA DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN GENEL KİMYA DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ Mukadder Boydak ÖZAN 1, Mehmet TURAN 2 1 Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ELAZIĞ 2

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

Programın Denenmesi. Hazırlanan program taslağının denenmesi uygulama sürecinde programda gerekli düzeltmelerin yapılmasına olanak sağlamalıdır.

Programın Denenmesi. Hazırlanan program taslağının denenmesi uygulama sürecinde programda gerekli düzeltmelerin yapılmasına olanak sağlamalıdır. Programın Denenmesi Hazırlanan program taslağının denenmesi uygulama sürecinde programda gerekli düzeltmelerin yapılmasına olanak sağlamalıdır. Deneme sonuçlarından yararlı bilgiler edinilmesi için program

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN MUHASEBE YARDIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN MUHASEBE YARDIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN MUHASEBE YARDIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİYLE AMATÖR OLARAK İLGİLENEN BİREYLERİN ORTAÖĞRETİM DERS SÜREÇLERİNDE YER ALAN GELENEKSEL ÖĞRETİ VE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME DURUMLARI Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ Sanat eğitiminin

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER Dersin Kodu ve Adı Yıl & Yarıyıl İFBÖ 309 FEN ÖĞRETİMİ LABORATUVAR UYGULAMALARI I 3 Güz Dersin Kredisi: 2 2 3 ECTS Kredisi: 5 Önşart:

Detaylı

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ Çağdaş eğitimin en önemli amaçlarından biri her öğrenciye kendi bireysel özelliklerine göre öğrenme fırsatı sağlamaktır. Bu yolla bireysel farklılıkları olan çocuklar

Detaylı

2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications April, 2011 Antalya-Turkey

2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications April, 2011 Antalya-Turkey 1476 ORTAÖĞRETĠM 9. SINIF FĠZĠK DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMININ KAZANIMLAR, ĠÇERĠK, ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECĠ, ÖLÇME- DEĞERLENDĠRME BOYUTLARINA ĠLĠġKĠN ÖĞRETMEN GÖRÜġLERĠ İsmet ERGİN, Kara Harp Okulu Dekanlığı,

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL 11.07.2011 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D GĠRĠġ Fen bilimleri derslerinde anlamlı

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ OYALAR MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ OYALAR MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ OYALAR MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ FOTO EPİLASYON (IPL) EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ FOTO EPİLASYON (IPL) EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ FOTO EPİLASYON (IPL) EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı