Yıl: 3 Sayı: 33. Aylık Somuncu Baba Çocuk Dergisi - Eylül 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yıl: 3 Sayı: 33. Aylık Somuncu Baba Çocuk Dergisi - Eylül 2009"

Transkript

1 Yıl: 3 Sayı: 33 Aylık Somuncu Baba Çocuk Dergisi - Eylül 2009

2 Tezhip: Betül OKKA (Bir Ayet) Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, do runun ve do ruyu e riden ayırmanın açık delilleri olarak Kur an ın indirildi i aydır. Öyle ise sizden Ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa (tutamadı ı günler sayısınca) ba ka günlerde kaza etsin. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bütün bunlar, sayıyı tamamlamanız ve size do ru yolu göstermesine kar ılık, Allah ı tazim etmeniz, ükretmeniz içindir. (2/Bakara, 185) (Bir Hadis) Rasulullah (s.a.v) buyurdular ki: Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir eksilme olmaz. (Tirmizi, Savm 82)

3 Musa Tekta Editör den Merhaba Çocuklar yeni olan bu sosyal ortamda çevresini etkiledi i gibi çevresinden de etkilenecektir. Çocukta meydana gelen de i imleri fark edebilmek için öncelikle çocu un geli im dönemlerinin özelliklerini bilmek faydalı olacaktır. Okul, gözümüzün nuru siz de erli çocukların her türlü geli iminde önemli adımlardan ve noktalardan biridir. Okula ba larken her çocu un iç dünyasında yeni ve karma ık bir sosyal çevreye girmek, birey olarak toplumda yer almak, dı dünyaya açılmak gibi bazı yeniliklerle tedirginlikler ba gösterebilir Okulların açılıp e itim sürecinin ba lamasıyla, özellikle ilk kayıt yaptıran ö rencilerde ki ili ini kazanmaya yönelik çabalar artar. Çocuklar çevreden etkilendi i gibi ya adı ı çevreyi de etkiler. Psikolojik olarak annebabadan, ö retmenden, arkada lardan veya daha ba kalarından etkilenir. Çocuklar böylece kendi iç zenginli i ile artık çevreye daha fazla açılmaya ba lar. O güne kadar sadece anne ve babası karde i ve kendisi varken, artık dünyada ba kalarının da oldu u bilincine varır. Anaokuluna gitti inde sınıf arkada ları, sınıf ö retmeni, di er sınıflardaki çocuklar, di er sınıfların ö retmenleri, okul müdürü, ilkokuldaki çevresi, arkada larının anne ve karde leri ile çocuklar hızlı bir sosyal geli im sürecine girer. Çocuklar yeni olan bu sosyal ortamda çevresini etkiledi i gibi çevresinden de etkilenecektir. Çocukta meydana gelen de i imleri fark edebilmek için öncelikle çocu un geli im dönemlerinin özelliklerini bilmek faydalı olacaktır. Okul ve aile bireylerin e itiminde birbirlerini tamamlayan oldukça önemli kurumlardır. Çocuk, aile ve ev ortamının dı ında farklı olan yeni bir ortama girme, okula ba lama göreviyle erken ya larda kar ı kar ıya kalır. Çocukların büyük bir kısmı okula kolaylıkla uyum sa larken, bir kısmı da uyum sa lamada zorlanırlar. Okul hayatının ba langıcı çocu un ya amının dönüm noktalarından biridir. Bazı çocuklar bu dönemi çok rahat bir ekilde geçirebilir. Ancak, ba langıçta çe itli sorunların ya anması ola an kar ılanmalıdır. Ba arılı bir e itim için bazı zorluklara katlanmak gerekir. Elbette çalı an ö renci ba arıyla ödüllendirilecektir.

4 Somuncu Baba Çocuk Dergisi Eylül 2009 Yıl: 3 Sayı: 33 Somuncu Baba Dergisi nin Ücretsiz Ekidir. mtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Sebahaddin ATE Basım Tarihi: Eylül 2009 Yazı leri Müdürü Hulûsi YAYLA Yayın Editörü Musa TEKTA Grafik Tasarım ve Uygulama enol GÜRSOY Korhan ENOL Kapak Çizim Hamit YÜKSEK Da ıtım K.D.D CTP - Kalıp Çıkı Bizim Repro: 0 (312) çindekiler Okuldaki lk Günüm...4 Sırrı ER Mevlana dan Hikayeler...6 Ahmet EFE Seyyid Hasan Gazi Hazretleri...8 Ya ar ÖZKAN Okuma Alı kanlı ının Ba arıya Katkısı 10 Hidayet BEYZA Camgöz le Sarı Sünnet Dü ününde 12 Raziye SA LAM Nahl Suresi...14 Ali BÜYÜKÇAPAR Somuncu Baba ve Gül Çocuk...16 Musa TEKTA iirler...18 Baskı & Üretim Korza Yayıncılık Büyük Sanayi 1. Cadde 95/1 stikler / ANKARA Tel: 0 (312) Basım-Yayım-Da ıtım-pazarlama V SAN ktisadi letmesi Zaviye Mah. Hacı Hulûsi Efendi Cad. No: 71 (44700) Darende / MALATYA Tel:(422) Faks:(422) Dergimizde yayınlanan yazı ve çizimlerden, yazarları ve çizerleri mesuldür. Kaynak gösterilerek iktibas edilebilir.

5 Bilgi Hazinesi...20 Abdullah Do an iki ehir Masalı Sadık YALSIZUÇANLAR Yıllardan Sonra...24 Erdal KARASU Siz Bilirsiniz Zeki GÜREL Güvercin Postası...28 Bunları Biliyor musunuz?...29 Çocukca Bulmaca

6 Sırrı ER OKULDAK LK GÜNÜM Bendeki heyecan ve tela sonunda annemi kızdırmı tı: Oyalanma Bilal! Yat artık! Sabah okula gideceksin. Bundan sonraki günlerde erken yatıp erken kalkacaksın o lum. Babam söze karı tı: Ö retmeninin kim olaca ını merak ediyorum. Sabah okulda görürüz. Çantamı ba ucuma koydum. Anneme ve babama iyi geceler diyerek yattım. Ö retmenim nasıl birisi olacak acaba? diye dü ünürken uyuyakalmı ım. Sabah annemin sesiyle uyandım: Bilal! Kalk o lum, okula gideceksin. Unuttun mu yoksa? Okul sözünü duyunca hemen do ruldum. Babam benden önce kalkmı yüzünü sabunlamı tıra oluyordu. Onu rahatsız etmeden lavaboda yüzümü yıkadım. Annemin hazırladı ı sofrada kahvaltımızı yaptık. Okul için alınan giysimi özenle giydim. Çantamı açıp içindekileri kontrol ettim. Defterim, kalemim silgim, kalemtra ım yerli yerinde duruyordu. Fermuarı çekerek çantayı kapattım. Fermuarın çıkardı ı ses ho uma gidiyordu. Arka arkaya birkaç defa açtım kapattım. Babam bu hareketimi be enmedi: Öyle yaparsan çabuk bozulur. Dikkatli kullan, dedi. Babamla birlikte çıkmak üzereydik ki annem yanımıza geldi. Saçımı taradı yüzümü öptü ve ba arılı olmam için Allah a dua etti. Her zaman dua ederdi zaten. Çantamı elime aldım, annemin elini öpüp dı arı çıktım. Babam da arkamdan geldi, bo ta kalan elimi tuttu. Beraberce okulun yolunu tuttuk. Babama sordum: Geç kalırsam ö retmen kızar mı? Geç kalmadık, merak etme, dedi babam. 4

7 Okulun bahçesine geldi imizde birçok ki inin bizden önce geldi ini gördük. Bahçe çok kalabalıktı. Çocuklarını okula getiren anne ve babalar kenarda bekliyorlardı. Veliler lütfen kenarda beklesinler, ö renciler sınıflarına göre sıraya girsinler diye anons edildi. Babam beni birinci sınıfların arasına bıraktıktan sonra bahçe duvarının önüne gitti. Ba ımıza orta ya ta bir bayan geldi. Sarı saçları, güzel ve sevimli bir yüzü vardı. sizin ö retmeniniz benim çocuklar dedi. Ö retmenimi birden kar ımda görünce heyecanlandım. çim bir ho oldu. Ö retmenimin kim olaca ını hep merak ederdim. Bazen rüyalarıma bile girerdi. Ö retmen bizi sıraya dizdi. Hepimizin ba ını ok adı ve sevdi. Kenarda bekleyen anne ve babalar bize bakıyorlardı. Ben kalabalı ın arasından babamı görmeye çalı ıyordum. Az da olsa görebildim. Bana el salladı. çeri giri vakti gelince sırayla okulun kapısına do ru yürüdük. Tam içeri girecektim ki geriye dönüp babama baktım. Benim baktı ımı görünce yine el salladı. Arkadan gelen ö rencilerin iteklemesiyle kendimi bir anda içeride buldum. Canım babam. Kim bilir ne kadar merak ediyordu beni Sıralara iki er iki er oturduk. Ö retmenimiz herkesi boyuna göre, tahtayı iyi görebilecek ekilde oturttu. Ben pencere kenarına oturmu tum. Yanımda oturan çocu un adı Ömer di. Ö retmenimiz sırayla hepimizin adını, soyadını, babamızın ve annemizin ne i yaptı ını ve memleketimizi sordu. Bizimle akalar yapıyor, hepimizi güldürüyordu. Daha ilk günden onun çok iyi birisi oldu unu anlamı tım. çim ısınıvermi ti birden. Daha sonra o da kendini tanıtı. Evliymi iki o lu varmı. Bizi en güzel ekilde yeti tirmeye çalı acakmı. Bir sıkıntımız olursa hemen ona söylemeliymi iz. Biz mutlu olursak o da mutlu olur biz üzgün olursak üzülürmü. Derslerimize çok çalı mamız gerekti ini söyledikten sonra bize ba ırdı: Anla tık mı çocuklar? Hep bir a ızdan ba ırdık: Anla tık ö retmenim! Güzel. Böylece aramızdaki ilk anla mayı yapmı olduk. Anla mayı bozmak yok tamam mı? Tamam! Ö retmenimin sözlerini ve samimi davranı larını çok be enmi tim. O da bizleri sevmi ti herhalde. Eve gitti imde anneme ve babama okuldaki ilk günümü anlattım. Ö retmenimin çok iyi bir insan oldu unu söyledim. Benim ö retmenimi sevmem ve okula alı mam onları da sevindirmi ti. 5

8 6

9 Yazan ve Çizen: Ahmet EFE M eraklı bir adam Hz. Süleyman dan hayvanların dilini ö renmek istedi, büyük Peygamber bunun sakıncalarını anlattıysa da adam ısrar etti. Nihayet horozla köpe in neler konu tu unu anlayacak duruma geldi. Bir gün evin hanımı büyükçe bir ekmek parçasını köpe in önüne atmı fakat horoz hızla atılıp ekme i kapmı tı. Köpek: -Niçin benim hakkıma göz dikiyorsun? dedi. Horoz: -Merak etme, yarın sahibimizin ine i ölecek, kendine bol bol ziyafet çekersin! diye cevap verdi. Horozla köpe in konu malarını duyan adam hemen ko tu ve ine ini pazara çıkarıp sattı. Ertesi gün yine köpek ve horozun konu tu unu duyup kulak kabarttı, Köpek: -Sen yalan söylüyorsun diyordu horoza.,. Hani sahibimizin ine i ölecekti ve ben ziyafet çekecektim? Horoz: HAYVANLAR KONU URSA -Meraklanma, sahibimiz kurnazlık yapıp ine ini sattı ama, yarın da devesi ölecek, sen de bolca ete kavu ursun!,, Adam yine ko up devesini pazara götürdü, iyi bir para kar ılı ı onu sattıktan sonra evine dönerken Hayvanların dilini ö renmek çok faydalı imi, bir sürü zarardan kurtuldum diye seviniyordu, Sabah olur olmaz yine bahçeye çıkıp horozla köpe in konu malarına kulak kabarttı. Köpek dünkü gibi horoza çıkı ıyor: Hani deve? Hani bolca et?.. diye dert yanıyordu. Horoz: -Canını sıkma, yarın sahibimiz ölecek! E dost ba ına toplanır, bir sürü yemek pi irilir, sen de kendine ziyafet çekersin dedi Adam horozun bu sözleri kar ısında donup kaldı, Yüzü bembeyaz oldu. Elleri titremeye, kalbi küt küt çarpmaya ba ladı. Yarın ölece ini bilmek onu a kına çevirmi ti. Daha fazla ayakta duramayıp bir külçe gibi yere yı ıldı... 7

10 SEYY D HASAN GAZ HAZRETLER Yazan ve Çizen: Ya ar ÖZKAN A ır Bedel Zengibar kalesinde ya ayan dü manlar a kınlı ın ve korkunun zirvesindeydiler. slam ordusu kalenin kapısından içeri girmeye ba lamı tı. Seyyid Hasan Gazi atından inmi ti. Dilinde tekbir, gönlünde ahadet arzusu ve elinde kılıcı ile kafire bile saygı telkin ediyordu. slam ordusunun Türk komutanlarından Celaleddin Gazi ve Hüsameddin Gazi endi e içindeydiler. Sanki Seyyid komutan ehid olmak istiyordu. Sebahattin Gazi ise korumak istercesine Seyyid komutanı yakından izliyordu. Hasan Gazi nin üzerine ok ya ıyordu. O, aldırı etmiyordu. Kale komutanına ula mı, bu zalimi cehenneme göndermi ti. Kaledeki çarpı malar yarım saattir devam ediyordu. Hasan Gazi nin gözü kalenin en yüksek surlarına takıldı. Türk bahadırı Ahmed emseddin, Sancak-ı erif i surlara dikmi ti. Zengibarın fethedildi ini müjdeliyordu. Dü manların ço u kılıçtan geçirilmi, sadece yüksek surlarda bulananlar slam kahramanlarına ok ya dırıyorlardı. 8

11 eyh Hamid-i Veli Hazretleri artık Rabbi ve O nun Resulü tarafından ça rılıyordu. nsanları ir ad etme emanetini Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri ne teslim etti. Ertesi gün her zamanki gibi Kur an-ı Kerim okuy- Aman Allah ım Kahraman Ahmet emsettin in kalbi üzerine bir ok isabet etmi ti. Güzel yüzlü, nur gönüllü Türk Alp i ehid olmu tu. Seyyid Hasan Gazi: Makamın cennet olsun yi it evladım. Bekle ben de geliyorum diye seslendi. Sancak-ı erif in dalgalanı ını kendinden geçmi bir halde seyretmekteydi. Niye böyle yapmı tı ki te o kısa an parçasında Hasan Gazi de iki ok ile vurulup yere dü tü. A ır yaralanmı tı Kafirler kılıçtan geçirilmi, aman dileyenler teslim alınmı tı. Kale fethedilmi ti. Fakat bedeli çok a ır olmu tu Gazilerin hepsi a lıyordu 9

12 Hidayet BEYZA OKUMA ALI KANLI ININ BA ARIYA KATKISI Okumak, insan için en kolay ve en etkili ö renme yoludur. nsanın dü ünce yapısını, hayal dünyasını geli tirir. Sözcük da arcı ını arttırır, insana bilgi ve birikim kazandırır. Okumak ki inin özgüvenini sa lamla tırır. Merak ve ilgi alanına göre, ismini bildi imiz ama detaylarını bilmedi imiz eyleri ara tırdıkça, yeni eyler de ke federiz. Ufkumuzu geni letir, Beynimizi besler. Genel kültürümüz ve bilgimiz artarak konulara, olaylara bakı açımız de i ir. Herhangi bir konuyu daha rahat anlatacak kapasiteye sahip oluruz. 10

13 Beyin, okuma, araútırma, düúünme, iúlem yapma ve problem çözme ile zorlandıkça geliúen bir organımızdır. Böylece beynimiz, uzun yıllar genç kalacak ve üretken olacaktır. Geliúmiú ülke toplumları, sahip oldukları bilgilerin % 60 ını kitap okuyarak edinmiúlerdir. Kitapla yetiúen nesiller baúarı dolu ve iyi yetiúmiú olurlar. Kitap okuyup kendimizi yetiútirirsek, günlük sohbetlerimiz bile farklı olacaktır. Kitap okumanın dersleri anlamaya ve sınav hazırlıøına da katkısı vardır. Kitap okuyan ve okuduklarını çok iyi deøerlendirebilen öørenciler diøer öørencilere göre çok daha baúarılı olurlar. Çünkü soruları yorumlama ve anlama kabiliyetleri geliúir. Kitap okuyan çocukların düúünceleri, diøer çocuklara göre çok daha zengin olur. Ĭletiúim ve etkileúim kapasiteleri artar. Kitap okumayan nesillerin fikir üretme kabiliyetleri körelmektedir ve baúarılı bir iletiúim kuramamaktadırlar. Okumanın saøladıøı birikimler, neden-sonuç iliúkisi kurabilme yeteneøini geliútirir. Olaylar arasında iliúki kurabilmeyi saølar. Öørencinin yorum gücünü arttırarak sınavlarda baúarılı olmasını saølar. Hızlı, rahat, kolay okuma, kısa sürede anlamayı, kolay algılamayı ve ödevi yapmayı saølar. Araútırma isteøinin doømasına neden olur, araútırmacı kiúilik geliúimine yol açar. Toplumda iyi, güzel bir yer edinmek ve faydalı olmak istiyorsak, okumak, düúünmek ve buna baølı olarak tartıúmak, sorgulamak, eleútirmek ve bilim üretmek zorundayız. Madde âleminden sıyrılıp manevi âleme ulaúmak; iyiliøi, güzelliøi, doøruluøu keúfetmek istiyorsak okumak zorundayız. Araútıran, inceleyen, üretken ve okuyan bir toplum olmamız dileøiyle 11

14 Kedi Camgöz ün Günlügü CAMGÖZ LE SARI SÜNNET DÜ ÜNÜNDE Sevgili Çocuk Dostlarım Köyümüzde enlik var. Sünnet ölenine hepimiz davetliyiz. Ömer de sünnet olacak çocuklar arasında ama belli etmek istemese de çok korktu unu biliyorum. Selman a Doktor gelmeden kaçıp saklanaca ım. Çok korkuyorum. dedi ini duydum. Selman Ben de korkuyorum ya birlikte kaçalım. deyince, sünnet olacakları gün kaçmak için plan yaptılar. Hemen Sarıya haber verdim. Onları takip edece iz. Daha önce ise sünnet olacak bütün çocuklar, renk renk sünnet giysilerini giyip, pullu tüylü apkalarını taktılar. Ellerine parlak asalarını da alınca sanki hepsi birden birkaç ya daha büyük gibi olmu lardı. Hafize Teyze, Sarı ile benim de boynuma simli birer kelebek taktı. Biz hiç ho lanmadık ama yapabilece imiz bir ey yoktu. Köyün âdetlerine göre sünnetten bir gün önce köy meydanı süslendi. Yan yana yataklar serildi. Çocuklar ise sıra halinde köydeki bütün evlere gitti. Büyüklerin ellerini öptüler. Onlar da Amanın! Sizler ne güzel olmu sunuz böyle diyerek onları öptüler, kimi para kimisi de eker verdiler. Çocuklar verilen her eye çok seviniyordu. Tabi bu arada Sarı ile beni de unutmuyorlardı. Boynumuzdaki parlak kelebe i ok ayıp bizi de seviyorlar ve yiyecek veriyorlardı. Ak ama kadar çok güzel bir gün geçirdik. Sabah erkenden bahçenin dı ına çıkıp bir kö eye saklandık ve dikkatle kapıyı gözetlemeye ba ladık. Biraz sonra bahçe kapısı açıldı ve biz Ömer geliyor diye dü ünürken, o da ne? Bir de baktık ki gelen Hafize Teyze. 12

15 Raziye SA LAM Hızlı adımlarla yanımıza gelip Bensiz mi gidecektiniz yaramazlar diyerek yanımıza saklandı. Biz hafifçe miyavlayıp gülümsedik. Ömer ile Selman ı köyün çıkı ına kadar takip ettik. Hafize Teyze ne yapacaklarını merak etti i için hiç sesini çıkarmıyordu ama onların da duraca ı yoktu. Otlaklara do ru çıkmaya ba layınca Hafize Teyze artık dayanamadı ve Çocuklar! Daha ne kadar yürüyece iz. Ayaklarıma kara sular indi! Diye ba ırdı. Ömer ile Selman o kadar çok a ırmı ve korkmu lardı ki, Ömer kekeleyerek Babaanne bizi mi takip ediyorsunuz? diyebilmek için epeyce u ra tı. Hep beraber bir a acın dibine oturduk. Hafize Teyze onların ba ını ok ayarak sünnetten korkmamaları gerekti ini, canlarının hiç yanmayaca ını, sünnet olmanın hem dinimizin gere i hem de sa lık açısından faydalı oldu unu anlattı. Sonunda geri dönüp korkmadan sünnet olmaya razı oldular. imdi dönü yolu gözümüzde büyümeye ba lamı tı ama biraz yürüyünce bir traktöre rastladık. Traktör bizi aldı ve fazla yorulmadan köy meydanına geldik. Traktör biraz fazla sarsmı tı ama artık ona razı olmu tuk. Köyde sünnet dü ünü çok güzel geçti. Davullar çaldı, etli pilavlar yendi. Köylülerden bazıları halay çekti, bazıları güre yaptılar. Çocuklardan biri Ömer ve Selman la Korkaklar! Kaçtılar! diye alay edince onlar da korkmadıklarını göstermek için önce Ömer, ikinci olarak da Selman sünnet oldu ve ikisi de hiç a lamadılar. O gün köyde herkes bir bayram havası içinde çok güzel bir gün geçirdi. Sarı ile ben de onlarla birlikte çok mutlu olduk. Ho çakalın 13

16 Ali BÜYÜKÇAPAR 14

17 NAHL SURES Sevgili Çocuklar! Nahl suresi, Kuran-ı Kerim in 16. suresidir. Mekke de vahyolunmu tur, 128 ayettir. Surenin adı 68. ayette geçen bal arısı anlamındaki Nahl ismiyle anılmı tır. Onlarca surenin sıralandı ı kutsal kitabımız Kuranı Kerim adları farklı olan surelerle bize ne büyük dersler veriyor. Günlük hayatta sıradan, rasgele ya anan olaylar ilahi hikmetle bakıldı ında ne muhte emdir. Her eyin bir sahibi olurken insanın sahipsiz oldu u dü ünülemez. Allah vardır ve birdir! Tevhit diye adlandırdı ımız bu hakikat insanların her zaman en önemli konularını ba ında gelir. Bugün varlık, yokluk eklinde olmasa da hayatın kim tarafından nasıl ve neden yaratıldı ı üzerinde durulmakta, buradan hareketle ya adı ımız zaman anla ılmaya çalı ılmaktadır.. Hayatın kar ılı ı ölüm olabilir mi? Öncelikle ya adı ımız bu hayat için temel kurallarımızın olması art. Dini hayat günlük olayların duyarlı ekilde ya anmasından ibarettir. Bahar mevsiminde çiçek açan a açlar i te yaz ayı geldi inde meyveleriyle hakikate ula arak bize ne büyük ders veriyorlar. Binlerce çiçekten kaç tanesi meyve oluyor dersiniz? Allah ın nimetlerinin sonu gelmez ama yüce Mevla da bizden te ekkür bekler. 68. ayette: Rabbi nin koydu u kanunlara boy e erek çizdi i yoldan git. Uyarısı yapılarak Allah ın emirlerine uymanın sonucunda i in tatlıya ba lanaca ı bizlere hatırlatılmaktadır. Surenin sonunda insanlarla konu manın teorik ve pratik yanına i aretle hikmet ve güzel ö ütün önemine de dikkat çekilmekte, bizlerin iki dinleyip bir konu ması gere i söylenmektedir. 15

18 SOMUNCU BABA ve GÜL ÇOCUK Dinimizde abdest ve boy abdesti gibi temizlik uygulamaları emredilmix ve bunlar Abdest almak dini bir görev midir? ibadetlerin ön yartı olarak görülmüxtür. Gül Çocuk Somuncu Baba dan Abdest ve Temizlik hakkında bilgiler öĝreniyor Yazan: Musa TEKTAù Çizen: Çaørı CEBECĬ Gül Çocuk, Somuncu Baba dan kalp temizliĝi hakkında bilgiler öĝreniyordu. Peygamberimiz XXXXX güzelce abdest alanlardan günahların dökülece ini, Abdest konusunda Peygamberimiz ne buyurmuxtur? her organ yıkandıkça o organla ixlenen günahların affedilece ini müjdelemixtir. xxxx Abdest aynı zamanda manevi bir temizlik midir? 16 Abdest insanı maddi pisliklerden temizledi i gib kirlerden de arındırmaktadır. Abdest insanlara manevi baxka ne gibi faydalar sa lar? Peygamber Efendimiz xöyle buyurmuxtur: wüphesiz ki benim ümmetim, kıyamet gününde abdest izlerinden dolayı yüzleri nurlu, elleri ve ayakları parlak olarak ça ırılacaktır. Yüzünün nurunu artırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın

19 Peygamberimiz (s.a.v) Gusül/Boy hiç olmazsa haftada bir kere abdesti konusunda (özellikle cuma günü) Peygamberimizin vücudun tamamen yıkanmasını emri nedir? A ız temizli i de çok önemli de il mi? Evet, Resülullah: E er müminlere güçlük verecek olmasaydım onlara her namaz öncesinde misvak kullanmayı emrederdim. buyurarak a ız ve dix temizli ine verdi i önemi göstermixtir. tavsiye etmix ve Her cuma günü yıkanmak, yetixkin her insanın boynuna borçtur. buyurmuxtur. Peygamberimiz: Yemekten önce ve sonra el yıkamak yeme e bereket getirir. buyurarak, el temizli inin önemini ifade etmixtir. Temiz eller de temizli in esasıdır. xxxxx Ayrıca Peygamberimiz tırnak, saç, sakal, bıyık temizli i, beden temizli i, güzel koku sürünmek gibi kixisel bakım gerektiren konularda da titiz davranılmasını emretmixtir. Güzel kokular kullanmayı sever, ashabına da bu hususa dikkat etmelerini hatırlatıldı. Baxka Baxka... So an, sarımsam gibi koku verici yiyecekleri yiyenlerin camiye gelmemeleri konusunda ashabını 17

20 ELLER M YARAMAZ Annemin gözleri ılık Sevgi dolu Çünkü Ablamın saçları ı ık Bana bakıyor Çünkü Güne gibi saçları Sevdi im renklerin ba ında Kahverengi Babamın yüzü çizgi çizgi Çünkü Kızınca Annemin göz rengi Karde imin yüzü ek i A layınca Benim ellerim yaramaz Çorba taba ını Hooop kaldırınca Cahit ZAR FO LU 18

21 MAV EMS YEM Mavi emsiyem Mavi emsiyem Al beni Götür beni Masmavi kanatlarınla Kat kat uçur beni Yorganım bulutlar Yastı ım yıldızlar olsun Ya murların arkısıyla Ülkende uyut beni Mustafa Bâki EFE 19

22 Abdullah DO AN Akıl Sır Ermiyor Hoca nın iki yüz akçe parası kaybolmu. Bulunması için dua etmeye ba lamı. O sırada Ak ehir in zenginlerinden birinin bindi i gemi yolda fırtınaya tutulmu. E er sa salim memleketime varırsam Hoca ya iki yüz akçe verece im diye adakta bulunmu. Adam kurtulup gelmi, Hoca yı bulup parayı vermi. Hoca bir süre dü ündükten sonra: B RAZ TEBESSÜM - Allah ım bu ne dolambaçlı yol! Bu parayı ben nerede yitirdim, Sen bana nerede buldurdun!... ine gerçekten de akıl sır ermiyor demi. (Sebeplere sarılmayı hiç ihmal etmeyelim. Denizde balık tutmayı bekleyen bir insanın, en azından denize atılmı bir oltası olmalıdır.) KISSADAN H SSE Uyaran Rüya Garibanın biri, çevresinde cimrili i, eli sıkılı ı ile tanınan birinden kalabalık bir yerde, çok canım istiyor diye bir kâse yo urt parası istedi. Cimri adam garibanı tersledi. Yine istedi cimri yine yanından uzakla tırdı Orada bulunanlardan birkaç ki i bu yoksula para vermeye, yardım etmeye kalkı tı, hiç birinden kabul etmedi. Eli sıkı adama gidip bir defa daha istedi. Adam da Al unu da defol! der gibi, önüne birkaç lira atıverdi Bu olaydan kısa bir zaman sonra cimri adam, bir gece rüyasında kendisini cennette gördü. Her yanda, dünyada görmedi i güzelliklerden olu an bir manzara gözlerini kama tırıyordu. Bu arada acıktı ını hissetti. Kendisine hemen bir tabak yo urt ikram edildi. Adam bir tabak yo urtla doymadı, Burada yo urttan ba ka bir ey yok mu, bari biriki dilim de ekmek verseydiniz dedi. Kendisine öyle söylendi: Sen birkaç gün önce buraya yalnızca yo urt göndermi tin. Önüne o çıktı. E er ba ka eyler de gönderseydin onlar da seni kar ılar, sana ikram edilirdi. Bu rüyadan sonra adam cimrilikten, pintilikten tümüyle sıyrıldı. Eli açık, yediren, içiren, gerekti i zaman kesenin a zını kolayca açan biri oldu. 20

23 Hesap Makinesi B LG HAZ NES skoçyalı John Napier çarpma - bölme ve toplama - çıkarma arasında ba lantılar kurdu. Kurdu u bu ba lantılar mekanik hesap yapma makinelerinin temelini attı. Uzun yıllar boyunca insanlar hesap makinesini Blaise Pascal ın icat etti ini dü ündüler. Aslında ilk icadı onun yapmadı ı, ondan 18 yıl önce hesap yapan bir saat icat eden Wilhelm Schickard ın yaptı ı ortaya çıktı. Alman tarihçi Franz Hammer tarafından bu konuda pek çok belge bulundu. Schickard ın icadı daha önce bulunmasına kar ın Pascal ın icadından daha geli mi özelliklere sahipti. Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme i lemlerini aynı anda yapabiliyordu.1957 yılında belgeler ortaya çıkarıldı ve hesap makinesinin gerçek mucidi olarak Schickard tarihe adını yazdırdı. Çocuklar her canlıyı severler. Hayvanı da insanı da yaratan Allah tır. nsan insanlı ını bildi i için hayvanlardan üstündür. Aslıgül SARI Naciye GÜLSEREN 21

24 Sadık YALSIZUÇANLAR Çizim: Hamit YÜKSEK 22

25 ki ehir Masalı Kentte her ey kötüye gidiyordu. Yollar bozuluyor, köprüler yıkılıyor, sel ve yangın felaketleri birbirini izliyor, salgın hastalıktan ve dü man orduların akınından halk çok çekiyordu. Hükümdar, hastalık ve afetin u ramayaca ı, güvenli ve temiz yeni bir kent kurdu. Halkı da oraya ça ırdı. Yollar yaptı, yollara i aretler koydurttu, elçi ve kılavuzlar gönderdi. Bu u ursuz kentte artık ya amayın, inci zümrüt, altın ve yakut, de erli neyiniz varsa, yeni ehirde size gerekecek ne bulursanız alın ve hemen yola çıkın, dedi. Halk ikiye ayrıldı, kimisi Hükümdar ın buyru una uymanın kendileri hakkında hayırlı olaca ını dü ünerek hazırlı a koyuldu, kimileri de, kentte kalmayı, yapılarını onarmayı, yeniden yapmayı seçti. Kenti terkedenler, yükte hafif de erce a ır ne varsa almı, yeni yapılan ve öteki kente ula an yola girerek i aretleri izlemi ve salimen ula mı tı. Kalanlar ise, evlerini tamir ettiler, boyadılar, yeni evler ve mü temilat yaptılar. Yeni e yalar edindiler. Bunu da yapmayıp tembelce gezinenler ise, Hükümdar a ait, içi hazineyle dolu kö kü tahrip ettiler, zorla girerek kıymetli ne varsa ya maladılar. Bu haldeyken Hükümdar ın adamları, kentte kalan herkesi topladı, yeni kente getirdi, huzura çıkarttı. kinci kente göç edenler de getirildi. lkin onlara yanlarında ne getirildi i soruldu. Birer birer gösterdiler. Pahada a ır ne varsa yanında getirmi olanlara büyük arma anlar verildi ve yeni kentin en güzel kö kleri, bahçeleri ba ı landı. kinciler, yanında hiçbir ey getirememi ti. Onları da, yeni kentin en a ır i lerinde sürekli çalı maya mahkûm etti. Tembel ve sorumsuz gezinen ve hazineyi ya malayanları ise, yeni kentin meydanında yakılan büyük bir ate e attırdı. 23

26 Erdal KARASU YILLARDAN SONRA Sevgili günlü üm, sırda ım, arkada ım, Ayrılıklar hüzünlü olur nsanın ya amında ayrılık bazen erken ba lar. Uzaklardaki bir kentte üniversiteyi okumak için, yakınlarınızla, arkada larınızla, ailenizle vedala ıp ya adı ınız o irin ilçeden ayrılabilirsiniz. Veda zamanı içiniz bir ho olur. Hele annenizden ayrılmanın hüznü de bir kor ate i gibi içinize dü er. Çocuklu unuzun geçti i her yerden bir anı gözünüzün önüne gelir, dı arıya camdan baktıkça Otobüs o kente giderken her ey geride kalır; anılar, mekanlar, sevdikleriniz Yıllar önce babam okumak için ilçeden ayrılıp büyük kente gidince o lunun hasretine dayanamayan rahmetli babaannem ve dedem de bir süre sonra stanbul a ta ınmı. Böylece ilçeyle ba larımız kesilmi. Babam fakülteyi bitirdikten sonra i hayatına atılmı. Bu arada evlenmi. Yıllar içinde a abeyim, ablam do mu. Sonra da ben Böylece aradan yıllar geçmi. imdi orta üçe geçtim. Babam da emekli oldu. Tatillerde, Beni do du un ilçeye götür derdim. Aslında o da çok isterdi ama ba ka olay ya da durumlardan dolayı gidemezdik. Her yaz tatilinde yok evin boyanması ve tamir i leri veya birimizin rahatsızlı ından dolayı doktor muayeneleri yahut o an aile bütçemizin uygun olmaması gibi farklı nedenlerden ötürü bir türlü gitmek kısmet olmazdı. Bu yıl ilçeye gittim babamla. Daha otobüsten iner inmez, Her ey ne kadar çok de i mi dedi. Bir otele yerle tik. Lokantada yemek yedikten sonra do du u ve ya adı ı eve gittik. Ama alan ki i bakmamı, ev harabeye dönmü tü. Öyle görünce bir ho oldu babam, sesi bo ukla tı. Saksılarda sardunya, karanfil, fesle en olan bu evin mis gibi çiçek kokan odalarında çocuklu undan kalmı ne çok hatırası vardı belle inde Bahçedeki a açlar kesilmi ti. Oysa her anısında bu bahçeyi anlatırdı; oyun oynadı ı, çocuklu unun geçti i alandı. Ayvaniye, hünkar, sarı sultan gibi pek çok türde elma a acı varmı içinde. imdi bahçenin ortasına iki katlı bir ev yapılmı tı. Dut, ceviz, kayısı a açlarının hiç birisi yoktu. Sünnet dü ünü de bu bahçede olmu tu Sabahın erken saatlerinde bahçede hazırlıklar yapılmı, dallarından iri, kırmızı kırmızı sarkan elma a açlarının altına masalar ve sandalyeler düzenli yerle tirilmi, ocakta kazan kazan 24

27 çorba, üzüm ho afı, tereya lı pilav ve et pi irilip hazırlanmı, a açlar renk renk grafon ka ıtları ve renkli ampullerle süslenm ti Ak am yemek sonrası, davulcu ve zurnacı nasıl enlendirmi ti gelen konukları. Geç saatlere kadar halaylar çekilmi, oyunlar oynanmı tı imdi o ev ve bahçe yoktu artık O an, sanki a lamak ve a lamamak arası yüz ifadeleri de i en üzgün babamın rengi beyaza çaldı Çar ıda, o yıllarda Hazret Yusuf, On Emir, Herkül, Son Hıçkırık adlı ünlü filmlerin oynadı ı sinema da kapanmı tı. Pek çok anıları varmı her hafta gitti i bu sinemada Okudu u lise binasını görmeye gittik sonra. Bina yoktu yerinde Olası bir depreme dayanamayacak kadar kolonlar güçsüz ki yetkililer binayı yıktırmı olsa gerekti. Herhalde yenisi yapılacaktı Arkada larını, okul koridorlarını, sınıfın kulpu bozuk kapısını, tahtadaki silik yazıları ve edebiyat ö retmeni Esat Beyi okul binası olmadan dü ünemiyordu hiç Her ey belle inin albümüne yerini bırakmı tı artık; o yıllardan bir iz kalmamı tı. Oradan da üzgün ayrılırken yolda kar ıdan gelen co rafya ö retmenini görünce tanıdı. Sürekli anlatırdı Kısa sarı saçlı, gri renk giysiler giyen, disiplinli ve otoriter bir ö retmenmi. Oysa geçen yıllarla birlikte saçları akla mı, beli bükülmü, a ır aksak, torununun yanında zor yürüyordu. Ö retmeninin titreyen elini öptü. Ama Zühre hanım tanıyamamı tı babamı Sokaklarda, caddede yürüyen veya konu an insanların ço u ba ka çehrelerdi. Çocuklu unun geçti i ilçe bile de i ik gelmi ti babama. Otuz iki yıl aradan sonra mahalledeki birkaç ev hariç di er kom uları yıllar içinde farklı kentlere ta ınmı lardı. Elma, kayısı a açları azalmı, mahallesi, soka ı bile farklıla mı tı. Tozlu yollara parke ta ları dö enmi, bahçeler istimlak edilip dar sokaklar geni letilmi, toprak damlı evlerin yanına iki-üç katlı modern evler yapılmı, büyük bahçeler yerle im yeri olmu tu. Her ey, her ey de i mi ti 25

28 S Z Bilirsiniz IV. Mehmed in Rabia Gülnu Sultan isimli hanımından 5 Haziran 1664 tarihinde dünyaya gelmi im. Amcamın vefatı üzerine 31 ya ındayken Osmanlı hükümdarı oldum. Tahta oturur oturmaz yayınladı ım fermanla zevk ve sefaya dü meyece ime, dü mana kar ı bizzat sefer çıkmaya hazır oldu umu, halkımın huzur ve mutlulu u için nefsimi feda edece imi bildirdim. Cenab-ı Hak, bu aciz ve günahkâr kuluna bir cihan padi ahlı ı ihsan etti. Padi ahların hangisi zevk ve safaya kendi nefsinin rahatına dü mü ise, eli altındaki memleketlerin tebasının huzuru ve rahatı kaçmı tır. Biz, bugünden zevk ve sefayı kendimize haram kıldık. Dü mana kar ı ceddim Kanuni Sultan Süleyman gibi kendim sefere çıkmaya kati niyet ettim. Sizler ki vezir-i azamım, vüzerâ, ulema, vükelâ ve ocak a alarısınız, cümleniz bir yere gelip, bu hatt-ı humâyunumu okuyup dü ününüz, kazaya gitmem mi makul, yoksa Edirne de oturup kalmamız mı münasip? Din ve devlet ve halka hangisi faydalı, Allah için söyle üp do ruyu bana bildiriniz vesselam Sultanlı ımın daha üçüncü günü Sadr-ı Âzama gönderdi im bu hatt-ı humâyun devlet adamlarını, alimleri, kumandanları, askerleri ve ahaliyi çok memnun edip co turmu tu. Padi ah oldu umda Osmanlı devleti 12 yıldan beri Avusturya, Lehistan, Rusya ve Venedikliler ile harp ediyordu. 26

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş?

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Benim adım Deniz. 7 yaşındayım. Bu hafta sonu annem ve babamla birlikte kampa gittik. Kampa

Detaylı

Bir Prens Çoban Oluyor

Bir Prens Çoban Oluyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Bir Prens Çoban Oluyor Yazari: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Türkçe 60. Hikayenin 10.si

Detaylı

Petrus ve Duanın Gücü

Petrus ve Duanın Gücü Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Petrus ve Duanın Gücü Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe Havari Petrus, ba kalarına sa hakkında anlatmak

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 22.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 22.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Akıllı Kral Süleyman Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 22.si www.m1914.org Bible for Children,

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 21.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 21.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Kral Davut (Bölüm 2) Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 21.si www.m1914.org Bible for Children,

Detaylı

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri http://yenidunyadergisi.com// 2015 HAZİRAN sayısında yayınlanmıştır Ebû Hüreyre (ra) den Rasûlullâh In (sav) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: Kim inanarak

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Hafta Sonu Ev Çalışması YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Zaman adlı ölümsüz bir dev vardı. Bir gün Zaman, Yıl Dede'yi dört kızıyla birlikte yeryüzüne indirdi. Kızlar, yeryüzünü çok sevdiler. Hepsi bir yana dağılıp

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 6.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 6.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Aldatıcı Yakup Yazari: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: M. Kerr ve Sarah S. Türkçe 60. Hikayenin 6.si www.m1914.org

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı

Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Lyn Doerksen Türkçe Hanna, Elkana adındaki iyi bir

Detaylı

Emine Aydın. Resimleyen: Sevgi İçigen. yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi

Emine Aydın. Resimleyen: Sevgi İçigen. yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Kapak illustrasyonu: Murat Bingöl isbn: 978 605 5523 16 9 Sertifika

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

&[1 CİN ALİ'NİN HİKAYE KİTAPLAR! SERIS.INDEN BAZILARI. l O - Cin Ali Kır Gezisinde. Öğ. Rasim KAYGUSUZ

&[1 CİN ALİ'NİN HİKAYE KİTAPLAR! SERIS.INDEN BAZILARI. l O - Cin Ali Kır Gezisinde. Öğ. Rasim KAYGUSUZ CİN ALİ'NİN HİKAYE KİTAPLAR!.. SERIS.INDEN BAZILARI 1 - Cin Ali'nin Atı 2 - Cin Ali'nin Topu 3 - Cin Ali'nin Topacı 4 - Cin Ali'nin Karagözlü Kuzusu 5 - Cin Ali'nin Oyuncakları 6 - Cin Ali Okula Başlıyor

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. lk Kilisenin Do u u. 60. Hikayenin 55.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. lk Kilisenin Do u u. 60. Hikayenin 55.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar lk Kilisenin Do u u Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 55.si www.m1914.org Bible for

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

Tanrı nın Güçlü Adamı

Tanrı nın Güçlü Adamı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar im on, Tanrı nın Güçlü Adamı Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Lyn Doerksen Türkçe 60. Hikayenin 14.si www.m1914.org

Detaylı

Yayınevi Sertifika No: 14452. Yayın No: 220 HALİM SELİM İLE 40 HADİS

Yayınevi Sertifika No: 14452. Yayın No: 220 HALİM SELİM İLE 40 HADİS Yayınevi Sertifika No: 14452 Yayın No: 220 HALİM SELİM İLE 40 HADİS Genel Yayın Yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi Editörü: Ömer Faruk Paksu İç Düzen ve Kapak: Cemile Kocaer ISBN: 978-605-9723-51-0 1. Baskı:

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor

Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 56.si www.m1914.org

Detaylı

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Kek yapıyoruz.

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Kek yapıyoruz. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı Mutfak Etkinliği Sohbetler Yaşayan değerlerimizden Görevlerimizi Bilmek ile ilgili sohbet ediyorum. Görevlerimizi yerine getirme konulu sohbet ediyorum.

Detaylı

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan.

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan. 23 nisan şiirleri, 23 nisan ile ilgili şiirler, çocuk bayramı şiirleri, ulusal egemenlik şiirleri, 23 nisan, şiirler, 23 nisan şiirleri, ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, en güzel 23 nisan şiirleri, 23

Detaylı

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir?

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? 3 YAŞ AYIN TEMASI Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? İskelet sistemi nedir? Ne işe yarar? Aile ve aileyi

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

.com. Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN

.com. Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN .com Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok benim kahraman dedem Kelimeleri zıt

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI:

HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI: HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI: 09.04.2010 1. Vücudumuzdaki şeker oranını aşağıdaki organlarımızdan hangisi ayarlar? A) Kalp B) Böbrek C) Karaciğer 2. Sağlıklı bir yaşam için en önemli seçenek

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU. NİSAN AYI 1. ve 2. HAFTASINDA NELER YAPTIK?

DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU. NİSAN AYI 1. ve 2. HAFTASINDA NELER YAPTIK? DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU NİSAN AYI 1. ve 2. HAFTASINDA NELER SERBEST ZAMAN YAPTIK? Çocuklara sporun önemi anlatıldı ve her sabah spor yaptırıldı. Çocuklar ilgi köşelerinde öğretmen rehberliğinde serbest

Detaylı

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun.

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. DEĞERLİ VELİLER Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. Bayram tatilinde verilen bu ödevlerin günlük olarak(üzerindeki tarihe göre) yaptırılmasını rica ediyorum. Ödevleri öğrendiğimiz konuların

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI Hazırlayan İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 1 Saçları hangisi tarar? o A) Bıçak o B) Tarak o C) Eldiven o D) Makas 2 Hangisi okul eşyası değil?

Detaylı

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz.

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. TATÍLDE Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. Ízin zamanı yaklaşırken içimizi bir sevinç kaplar.íşte bu yıl da hazırlıklarımızı tamamladık. Valizlerimizi

Detaylı

Hazırlayan: Saide Nur Dikmen

Hazırlayan: Saide Nur Dikmen Yayın no: 169 VEFA VE CÖMERTLİK ÖYKÜLERİ Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen: Durmuş Yalman Kapak: Zafer Yayınları İsbn: 978 605 5523 15 2 Sertifika no: 14452 Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 24.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 24.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Ate adamı Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: E. Frischbutter Türkçe 60. Hikayenin 24.si www.m1914.org Bible for Children, PO

Detaylı

1. SINIF TÜRKÇE. Copyright 2015. YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN Hacer KÜÇÜKAYDIN. KAPAK TASARIMI Resul KÖSE. DİZGİ - SAYFA TASARIMI Resul KÖSE

1. SINIF TÜRKÇE. Copyright 2015. YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN Hacer KÜÇÜKAYDIN. KAPAK TASARIMI Resul KÖSE. DİZGİ - SAYFA TASARIMI Resul KÖSE 1. SINIF TÜRKÇE Bu kitabın bütün hakları Hacer KÜÇÜKAYDIN a aittir. Yazarın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz ve çoğaltılamaz. Copyright 2015 YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN Hacer KÜÇÜKAYDIN

Detaylı

Elvan & Emrah PEKŞEN

Elvan & Emrah PEKŞEN Bu hafta için 5 güne 5 değerlendirme hazırlıyoruz. İlk üçünü paylaşıyoruz. 2 Tanesi de çarşamba sitemizde! Puanlama Aşağıda... 1. Sınav Test Soruları 5 puan 6x5=30 Harf,hece tablo 1 puan 45x1=45 Sayı okuma

Detaylı

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? Müslüman olmak. Akıllı olmak. Ergenlik çağına gelmiş olmak. Hür olmak. Nisap miktarı mal yada paraya sahip olmak. Yolcu olmamak. DEVE En az 5 yaşını doldurmuş olmalı.

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 25.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 25.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Eli a, Mucizeler Adamı Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 25.si www.m1914.org Bible for Children,

Detaylı

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2 yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2 Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Tashih: Emine Aydın isbn: 978 605 5523 29 9 Sertifika no: 14452 2 Uğurböceği

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

Tanrı nın brahim e Vaadi

Tanrı nın brahim e Vaadi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar brahim e Vaadi Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: M. Maillot ve Tammy S. Türkçe 60. Hikayenin 4.si www.m1914.org

Detaylı

Hafta Sonu Ev Çalışması HAYAL VE GERÇEK

Hafta Sonu Ev Çalışması HAYAL VE GERÇEK Hafta Sonu Ev Çalışması HAYAL VE GERÇEK Babasının işi nedeniyle çocuğun orta öğretimi kesintilere uğramıştı. Orta ikideyken, büyüdüğü zaman ne olmak ve ne yapmak istediği konusunda bir kompozisyon yazmasını

Detaylı

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 Düzenleyen Administrator Salý, 15 Haziran 2010 Mersin Gazetesi KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 YAZIK Abidin GÜNEYLÝ-Mersin Küfürün adýný günah koymuþlar Etsem bana yazýk etmesem

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Dil ve Oyun Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Biliyor muydunuz? Günlük ev işlerinizi yaparken çocuğunuza konuşmak veya şarkı söylemek çocuğunuzun yeni kelimeler ve alışkanlıklar öğrenmesine

Detaylı

4. ve 5. Değerlendirme Sınavları. Puanlama Aşağıda...

4. ve 5. Değerlendirme Sınavları. Puanlama Aşağıda... 4. ve 5. Değerlendirme Sınavları Puanlama Aşağıda... 4. Sınav Test Soruları 5 puan 6x5=30 Çetele tablosu 5 puan 10x5=50 Doğru-Yanlış 2 puan 5x2=10 Sayı örüntüsü 2 puan 5x2=10 5. Sınav Test Soruları 5 puan

Detaylı

Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine

Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 58.si www.m1914.org

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

.com. Faydalı Olması Dileğiyle... Emrah& Elvan PEKŞEN

.com. Faydalı Olması Dileğiyle... Emrah& Elvan PEKŞEN .com Faydalı Olması Dileğiyle... Emrah& Elvan PEKŞEN ilkok Adı-Soyadı:... Yukarıdaki resmi inceleyelim. Sonrasında aşağıdaki yönergelere göre, çocukları numaralandıralım ve soruları cevaplayalım. Deniz

Detaylı

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir.

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. Örnek: Mustafa okula erkenden geldi. ( Kurallı cümle ) --KURALSIZ (DEVRİK) CÜMLE: Eylemi cümle sonunda yer almayan

Detaylı

ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN

ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN zmir,2009 1 TE EKKÜR Bu projede eme i geçen danı man ö retmenim Ay egül Gürkan a, sunum hazırlamamda

Detaylı

MEHMET İHSAN MERMERCİ OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ COMENIUS PROJESİ A TRIP ACROSS EUROPE FAALİYET RAPORU

MEHMET İHSAN MERMERCİ OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ COMENIUS PROJESİ A TRIP ACROSS EUROPE FAALİYET RAPORU MEHMET İHSAN MERMERCİ OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ COMENIUS PROJESİ A TRIP ACROSS EUROPE FAALİYET RAPORU PROJE : A Trip Across Europe TOPLANTI NO : 7 TOPLANTI YERĠ : Gorinchem-HOLLANDA TOPLANTI TARĠHĠ

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

DDD. m . HiKAYE. KiTAPLAR! . CİN. ALİ'NİN. SERiSiNDEN BAZILARI. Öğ. Rasim KAYGUSUZ

DDD. m . HiKAYE. KiTAPLAR! . CİN. ALİ'NİN. SERiSiNDEN BAZILARI. Öğ. Rasim KAYGUSUZ . CİN. ALİ'NİN. HiKAYE. KiTAPLAR! SERiSiNDEN BAZILARI 1 - Cin Ali'nin Atı 2 - Cin Ali'nin Topu 3 - Cin Ali'nin Topacı 4 - Cin Ali'nin Karagözlü Kuzusu 5 - Cin Ali'nin Oyuncakları 6 - Cin Ali Okula Başlıyor

Detaylı

TÜRKÇE PAMUK DEDE soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. 1) Aşağıdakilerden hangisi Pamuk dede nin yaptığı işlerden birisi değildir?

TÜRKÇE PAMUK DEDE soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. 1) Aşağıdakilerden hangisi Pamuk dede nin yaptığı işlerden birisi değildir? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok TÜRKÇE PAMUK DEDE Pamuk dede hiç durmadan çalışıyordu. Çünkü o çalışmayı çok seviyordu. Her

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KULELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları

Detaylı

.com. Faydalı Olması Dileğiyle... Emrah& Elvan PEKŞEN

.com. Faydalı Olması Dileğiyle... Emrah& Elvan PEKŞEN .com Faydalı Olması Dileğiyle... Emrah& Elvan PEKŞEN ilkok Adı-Soyadı:... Yukarıdaki resmi inceleyelim. Sonrasında aşağıdaki yönergelere göre, çocukları numaralandıralım ve soruları cevaplayalım. Deniz

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Hiroşima da büyüdüm. Ailem ve çevrem Budist ti. Evimizde küçük bir Buda Heykeli vardı ve Buda nın önünde eğilerek ona ibadet ederdik. Bazı özel günlerde de evimizdeki

Detaylı

Adım-Soyadım:... Oku ve renklendir.

Adım-Soyadım:... Oku ve renklendir. Adım-Soyadım:... Oku ve renklendir. Gemiyle bir yolculuğa çıkmaya hazır mısın? O zaman geminin üzerindeki çiçeklerden 2 tanesini yeşile, bir tanesini pembe renge boyamalısın. Geminin pencereleri açık mavi

Detaylı

FİZİKİ HUKUKİ MANEVİ YOLCULUK ÖNCESİ HAZIRLIKLAR. Bedenimizi Hazırlama. Ruhumuzu Dinlendirelim. İbadet. Dua. Sabır

FİZİKİ HUKUKİ MANEVİ YOLCULUK ÖNCESİ HAZIRLIKLAR. Bedenimizi Hazırlama. Ruhumuzu Dinlendirelim. İbadet. Dua. Sabır FİZİKİ YOLCULUK ÖNCESİ HAZIRLIKLAR Yeşil Pasaport Sahiplerinin Yapması Gerekenler Gri Pasaport Sahiplerinin Yapması Gerekenler HUKUKİ Bedenimizi Hazırlama Yürüyüş Egzersiz Yanımıza Alacaklarımız İlaçlarımız

Detaylı

Lütfen cümleleri -me ekiyle dolayl anlat ma çeviriniz.

Lütfen cümleleri -me ekiyle dolayl anlat ma çeviriniz. Lütfen cümleleri -me ekiyle dolayl anlat ma çeviriniz. 1- Ahmet, bana Mehmet sana yard m etsin. dedi. 2- Ben, banka memuruna Paralar bozuk olsun. dedim. 3- E im Yemek fazla ya l olmas n. dedi. 4- Ö retmen,

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

BÖLÜM: 2. Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Orucu Bozan Durumlar. Orucun Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları. Ramazan Bayramı Sevinci

BÖLÜM: 2. Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Orucu Bozan Durumlar. Orucun Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları. Ramazan Bayramı Sevinci Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Orucu Bozan Durumlar Orucun Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları Ramazan Bayramı Sevinci Maun Suresi ve Anlamı BÖLÜM: 2 Sosyal hayatımızı

Detaylı

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış...

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Doğuda görev yapmamış, oradaki güzel çocukları görmemiş onlara sarılmamış

Detaylı

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış;

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış; Yemek Temel, Almanya'dan gelen arkadaşı Dursun'u lokantaya götürür. Garsona: - Baa bi kuru fasulye, pilav, üstüne de et! der. Dursun: - Baa da aynısından... Ama üstüne etme!.. Ölçüm Bir asker herkesin

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Walt Whitman - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yasal Uyarı: Bu ekitap, bilgisayarınıza indirip kayıt etmeniz ve ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayınlanmaktadır.

Detaylı

Ekmek sözcüğü, sözlüklerde yukarıdaki gibi tanımlanıyor. Aşağıdaki görselin yanında yer alan tanımlar ise birbirinden farklı. Tanımları incele. 1.

Ekmek sözcüğü, sözlüklerde yukarıdaki gibi tanımlanıyor. Aşağıdaki görselin yanında yer alan tanımlar ise birbirinden farklı. Tanımları incele. 1. 1. Ekmek sözcüğü, sözlüklerde yukarıdaki gibi tanımlanıyor. Aşağıdaki görselin yanında yer alan tanımlar ise birbirinden farklı. Tanımları incele. 1. Sence, farklı insanların, farklı tanımlar yapmasına

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

Aşağıdaki resmin içinde yandaki eşyalar gizlenmiş. Onları bulalım ve boyayalım. -16-

Aşağıdaki resmin içinde yandaki eşyalar gizlenmiş. Onları bulalım ve boyayalım. -16- Aşağıdaki resmin içinde yandaki eşyalar gizlenmiş. Onları bulalım ve boyayalım. -16-24 - 28 NİSAN 2017 Gül, papatya, karanfil, lale - salkım söğüt, kavak, çam, elma ağacı isimlerini doğru görselin altına

Detaylı

Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri

Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri Sohbetler Çevre bilincinedir? sorusuna cevap arıyorum. Çevre bilinci konulu sohbet ediyorum. Kızılay hakkında sohbet ediyorum.

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 30.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 30.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Güzel Kraliçe Ester Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 30.si www.m1914.org Bible for

Detaylı

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Soruları cevaplayınız. OKULUMUZ Her yerden daha güzel, Bizim için burası. Okul, sevgili okul, Neşe, bilgi yuvası. Güzel kitaplar burda, Birçok arkadaş burda, İnsan nasıl sevinmez,

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 26.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 26.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Yunus ve Büyük Balık Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Jonathan Hay Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Mary-Anne S. Türkçe 60. Hikayenin 26.si www.m1914.org Bible for

Detaylı

ÇALIŞKAN ARILAR EKİM AYI EĞİTİM PROGRAMI 1.HAFTA NELER ÖĞRENECEĞİZ HAFTANIN KONUSU:OKULUMUZ

ÇALIŞKAN ARILAR EKİM AYI EĞİTİM PROGRAMI 1.HAFTA NELER ÖĞRENECEĞİZ HAFTANIN KONUSU:OKULUMUZ ÇALIŞKAN ARILAR EKİM AYI EĞİTİM PROGRAMI 1.HAFTA NELER ÖĞRENECEĞİZ HAFTANIN KONUSU:OKULUMUZ -Okul nedir? Okulumuzu tanıyoruz.okulumuzun bölümlerini tanıyoruz. -Okulda kimler çalışır ve ne iş yaparlar öğreniyoruz.

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : HİDAYET KENAR Eğitsel Performans Duanın Allah tan

Detaylı

ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI

ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI ANAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ VELİ BÜLTENİ MAYIS -2012 ÇOCUK VE KİTAP "EĞİTİM YAŞAM İÇİNDİR" 2 ÇOCUK VE KİTAP Önceleri çocuk için kitap bir oyuncaktır.

Detaylı

AĢağıdaki sözcüklerle tümceler kurunuz! 6

AĢağıdaki sözcüklerle tümceler kurunuz! 6 AĢağıdaki sözcüklerle tümceler kurunuz! 6 geldi bayramım Benim geldi Bütün çocukların bayramı Bu gün, Günü`dür Dünya Çocuklar Atatürk etti bize armağan Bu günü, Bayramı geldi Ulusal Egemenlik ve Çocuk

Detaylı

Ramazan ve Bayram Ramazan Ramazan Allah a yakınlaşmak için yegane bir zaman. Allah dünyada kendisi ve insanlar arasına perdeler koymuş. Bu perdeleri açmak ve aşmak, Allah a yakınlaşmak, onu hissetmek için

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI T105004 ADI SOYADI NOSU UYRUĞU SINAV TARİHİ ÖĞRENCİNİN BÖLÜM Okuma Dinleme Yazma Karşılıklı Konuşma Sözlü Anlatım TOPLAM

Detaylı

YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN

YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN 2011 PAZARTESĐ SAAT- 07:42 Sahne - 1 OTOBÜS DURAĞI Otobüs durağında bekleyen birkaç kişi ve elinde defter, kitap olan genç bir üniversite öğrencisi göze çarpar. Otobüs gelir

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları

Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları ÇALIŞMA KAĞIDI - 1 Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına, yanlış olanların başına ise çiziniz. İlk cümle size yardımcı olmak için örnekte gösterilmiştir.

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

Derleyen: Nezir Temur Resimleyen: Mert Tugen

Derleyen: Nezir Temur Resimleyen: Mert Tugen Derleyen: Nezir Temur Resimleyen: Mert Tugen NOGAY Derleyen: Nezir Temur Resimleyen: Mert Tugen NOGAY Çok çok eski zamanlarda, var varken, yok yokken ahmak bir kurt, kapana yakalanmış. Kapana yakalanan

Detaylı

Betül Erdoğan.

Betül Erdoğan. Betül Erdoğan www.gencgelisim.com Anne babaların en çok istedikleri, çocuklarını mutlu ve başarılı bireyler olarak yetiştirmektir. Bu hedef noktasında sosyal faaliyetler, kurslar, kitaplar gibi birtakım

Detaylı