Yıl: 3 Sayı: 33. Aylık Somuncu Baba Çocuk Dergisi - Eylül 2009

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yıl: 3 Sayı: 33. Aylık Somuncu Baba Çocuk Dergisi - Eylül 2009"

Transkript

1 Yıl: 3 Sayı: 33 Aylık Somuncu Baba Çocuk Dergisi - Eylül 2009

2 Tezhip: Betül OKKA (Bir Ayet) Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, do runun ve do ruyu e riden ayırmanın açık delilleri olarak Kur an ın indirildi i aydır. Öyle ise sizden Ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa (tutamadı ı günler sayısınca) ba ka günlerde kaza etsin. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bütün bunlar, sayıyı tamamlamanız ve size do ru yolu göstermesine kar ılık, Allah ı tazim etmeniz, ükretmeniz içindir. (2/Bakara, 185) (Bir Hadis) Rasulullah (s.a.v) buyurdular ki: Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir eksilme olmaz. (Tirmizi, Savm 82)

3 Musa Tekta Editör den Merhaba Çocuklar yeni olan bu sosyal ortamda çevresini etkiledi i gibi çevresinden de etkilenecektir. Çocukta meydana gelen de i imleri fark edebilmek için öncelikle çocu un geli im dönemlerinin özelliklerini bilmek faydalı olacaktır. Okul, gözümüzün nuru siz de erli çocukların her türlü geli iminde önemli adımlardan ve noktalardan biridir. Okula ba larken her çocu un iç dünyasında yeni ve karma ık bir sosyal çevreye girmek, birey olarak toplumda yer almak, dı dünyaya açılmak gibi bazı yeniliklerle tedirginlikler ba gösterebilir Okulların açılıp e itim sürecinin ba lamasıyla, özellikle ilk kayıt yaptıran ö rencilerde ki ili ini kazanmaya yönelik çabalar artar. Çocuklar çevreden etkilendi i gibi ya adı ı çevreyi de etkiler. Psikolojik olarak annebabadan, ö retmenden, arkada lardan veya daha ba kalarından etkilenir. Çocuklar böylece kendi iç zenginli i ile artık çevreye daha fazla açılmaya ba lar. O güne kadar sadece anne ve babası karde i ve kendisi varken, artık dünyada ba kalarının da oldu u bilincine varır. Anaokuluna gitti inde sınıf arkada ları, sınıf ö retmeni, di er sınıflardaki çocuklar, di er sınıfların ö retmenleri, okul müdürü, ilkokuldaki çevresi, arkada larının anne ve karde leri ile çocuklar hızlı bir sosyal geli im sürecine girer. Çocuklar yeni olan bu sosyal ortamda çevresini etkiledi i gibi çevresinden de etkilenecektir. Çocukta meydana gelen de i imleri fark edebilmek için öncelikle çocu un geli im dönemlerinin özelliklerini bilmek faydalı olacaktır. Okul ve aile bireylerin e itiminde birbirlerini tamamlayan oldukça önemli kurumlardır. Çocuk, aile ve ev ortamının dı ında farklı olan yeni bir ortama girme, okula ba lama göreviyle erken ya larda kar ı kar ıya kalır. Çocukların büyük bir kısmı okula kolaylıkla uyum sa larken, bir kısmı da uyum sa lamada zorlanırlar. Okul hayatının ba langıcı çocu un ya amının dönüm noktalarından biridir. Bazı çocuklar bu dönemi çok rahat bir ekilde geçirebilir. Ancak, ba langıçta çe itli sorunların ya anması ola an kar ılanmalıdır. Ba arılı bir e itim için bazı zorluklara katlanmak gerekir. Elbette çalı an ö renci ba arıyla ödüllendirilecektir.

4 Somuncu Baba Çocuk Dergisi Eylül 2009 Yıl: 3 Sayı: 33 Somuncu Baba Dergisi nin Ücretsiz Ekidir. mtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Sebahaddin ATE Basım Tarihi: Eylül 2009 Yazı leri Müdürü Hulûsi YAYLA Yayın Editörü Musa TEKTA Grafik Tasarım ve Uygulama enol GÜRSOY Korhan ENOL Kapak Çizim Hamit YÜKSEK Da ıtım K.D.D CTP - Kalıp Çıkı Bizim Repro: 0 (312) çindekiler Okuldaki lk Günüm...4 Sırrı ER Mevlana dan Hikayeler...6 Ahmet EFE Seyyid Hasan Gazi Hazretleri...8 Ya ar ÖZKAN Okuma Alı kanlı ının Ba arıya Katkısı 10 Hidayet BEYZA Camgöz le Sarı Sünnet Dü ününde 12 Raziye SA LAM Nahl Suresi...14 Ali BÜYÜKÇAPAR Somuncu Baba ve Gül Çocuk...16 Musa TEKTA iirler...18 Baskı & Üretim Korza Yayıncılık Büyük Sanayi 1. Cadde 95/1 stikler / ANKARA Tel: 0 (312) Basım-Yayım-Da ıtım-pazarlama V SAN ktisadi letmesi Zaviye Mah. Hacı Hulûsi Efendi Cad. No: 71 (44700) Darende / MALATYA Tel:(422) Faks:(422) Dergimizde yayınlanan yazı ve çizimlerden, yazarları ve çizerleri mesuldür. Kaynak gösterilerek iktibas edilebilir.

5 Bilgi Hazinesi...20 Abdullah Do an iki ehir Masalı Sadık YALSIZUÇANLAR Yıllardan Sonra...24 Erdal KARASU Siz Bilirsiniz Zeki GÜREL Güvercin Postası...28 Bunları Biliyor musunuz?...29 Çocukca Bulmaca

6 Sırrı ER OKULDAK LK GÜNÜM Bendeki heyecan ve tela sonunda annemi kızdırmı tı: Oyalanma Bilal! Yat artık! Sabah okula gideceksin. Bundan sonraki günlerde erken yatıp erken kalkacaksın o lum. Babam söze karı tı: Ö retmeninin kim olaca ını merak ediyorum. Sabah okulda görürüz. Çantamı ba ucuma koydum. Anneme ve babama iyi geceler diyerek yattım. Ö retmenim nasıl birisi olacak acaba? diye dü ünürken uyuyakalmı ım. Sabah annemin sesiyle uyandım: Bilal! Kalk o lum, okula gideceksin. Unuttun mu yoksa? Okul sözünü duyunca hemen do ruldum. Babam benden önce kalkmı yüzünü sabunlamı tıra oluyordu. Onu rahatsız etmeden lavaboda yüzümü yıkadım. Annemin hazırladı ı sofrada kahvaltımızı yaptık. Okul için alınan giysimi özenle giydim. Çantamı açıp içindekileri kontrol ettim. Defterim, kalemim silgim, kalemtra ım yerli yerinde duruyordu. Fermuarı çekerek çantayı kapattım. Fermuarın çıkardı ı ses ho uma gidiyordu. Arka arkaya birkaç defa açtım kapattım. Babam bu hareketimi be enmedi: Öyle yaparsan çabuk bozulur. Dikkatli kullan, dedi. Babamla birlikte çıkmak üzereydik ki annem yanımıza geldi. Saçımı taradı yüzümü öptü ve ba arılı olmam için Allah a dua etti. Her zaman dua ederdi zaten. Çantamı elime aldım, annemin elini öpüp dı arı çıktım. Babam da arkamdan geldi, bo ta kalan elimi tuttu. Beraberce okulun yolunu tuttuk. Babama sordum: Geç kalırsam ö retmen kızar mı? Geç kalmadık, merak etme, dedi babam. 4

7 Okulun bahçesine geldi imizde birçok ki inin bizden önce geldi ini gördük. Bahçe çok kalabalıktı. Çocuklarını okula getiren anne ve babalar kenarda bekliyorlardı. Veliler lütfen kenarda beklesinler, ö renciler sınıflarına göre sıraya girsinler diye anons edildi. Babam beni birinci sınıfların arasına bıraktıktan sonra bahçe duvarının önüne gitti. Ba ımıza orta ya ta bir bayan geldi. Sarı saçları, güzel ve sevimli bir yüzü vardı. sizin ö retmeniniz benim çocuklar dedi. Ö retmenimi birden kar ımda görünce heyecanlandım. çim bir ho oldu. Ö retmenimin kim olaca ını hep merak ederdim. Bazen rüyalarıma bile girerdi. Ö retmen bizi sıraya dizdi. Hepimizin ba ını ok adı ve sevdi. Kenarda bekleyen anne ve babalar bize bakıyorlardı. Ben kalabalı ın arasından babamı görmeye çalı ıyordum. Az da olsa görebildim. Bana el salladı. çeri giri vakti gelince sırayla okulun kapısına do ru yürüdük. Tam içeri girecektim ki geriye dönüp babama baktım. Benim baktı ımı görünce yine el salladı. Arkadan gelen ö rencilerin iteklemesiyle kendimi bir anda içeride buldum. Canım babam. Kim bilir ne kadar merak ediyordu beni Sıralara iki er iki er oturduk. Ö retmenimiz herkesi boyuna göre, tahtayı iyi görebilecek ekilde oturttu. Ben pencere kenarına oturmu tum. Yanımda oturan çocu un adı Ömer di. Ö retmenimiz sırayla hepimizin adını, soyadını, babamızın ve annemizin ne i yaptı ını ve memleketimizi sordu. Bizimle akalar yapıyor, hepimizi güldürüyordu. Daha ilk günden onun çok iyi birisi oldu unu anlamı tım. çim ısınıvermi ti birden. Daha sonra o da kendini tanıtı. Evliymi iki o lu varmı. Bizi en güzel ekilde yeti tirmeye çalı acakmı. Bir sıkıntımız olursa hemen ona söylemeliymi iz. Biz mutlu olursak o da mutlu olur biz üzgün olursak üzülürmü. Derslerimize çok çalı mamız gerekti ini söyledikten sonra bize ba ırdı: Anla tık mı çocuklar? Hep bir a ızdan ba ırdık: Anla tık ö retmenim! Güzel. Böylece aramızdaki ilk anla mayı yapmı olduk. Anla mayı bozmak yok tamam mı? Tamam! Ö retmenimin sözlerini ve samimi davranı larını çok be enmi tim. O da bizleri sevmi ti herhalde. Eve gitti imde anneme ve babama okuldaki ilk günümü anlattım. Ö retmenimin çok iyi bir insan oldu unu söyledim. Benim ö retmenimi sevmem ve okula alı mam onları da sevindirmi ti. 5

8 6

9 Yazan ve Çizen: Ahmet EFE M eraklı bir adam Hz. Süleyman dan hayvanların dilini ö renmek istedi, büyük Peygamber bunun sakıncalarını anlattıysa da adam ısrar etti. Nihayet horozla köpe in neler konu tu unu anlayacak duruma geldi. Bir gün evin hanımı büyükçe bir ekmek parçasını köpe in önüne atmı fakat horoz hızla atılıp ekme i kapmı tı. Köpek: -Niçin benim hakkıma göz dikiyorsun? dedi. Horoz: -Merak etme, yarın sahibimizin ine i ölecek, kendine bol bol ziyafet çekersin! diye cevap verdi. Horozla köpe in konu malarını duyan adam hemen ko tu ve ine ini pazara çıkarıp sattı. Ertesi gün yine köpek ve horozun konu tu unu duyup kulak kabarttı, Köpek: -Sen yalan söylüyorsun diyordu horoza.,. Hani sahibimizin ine i ölecekti ve ben ziyafet çekecektim? Horoz: HAYVANLAR KONU URSA -Meraklanma, sahibimiz kurnazlık yapıp ine ini sattı ama, yarın da devesi ölecek, sen de bolca ete kavu ursun!,, Adam yine ko up devesini pazara götürdü, iyi bir para kar ılı ı onu sattıktan sonra evine dönerken Hayvanların dilini ö renmek çok faydalı imi, bir sürü zarardan kurtuldum diye seviniyordu, Sabah olur olmaz yine bahçeye çıkıp horozla köpe in konu malarına kulak kabarttı. Köpek dünkü gibi horoza çıkı ıyor: Hani deve? Hani bolca et?.. diye dert yanıyordu. Horoz: -Canını sıkma, yarın sahibimiz ölecek! E dost ba ına toplanır, bir sürü yemek pi irilir, sen de kendine ziyafet çekersin dedi Adam horozun bu sözleri kar ısında donup kaldı, Yüzü bembeyaz oldu. Elleri titremeye, kalbi küt küt çarpmaya ba ladı. Yarın ölece ini bilmek onu a kına çevirmi ti. Daha fazla ayakta duramayıp bir külçe gibi yere yı ıldı... 7

10 SEYY D HASAN GAZ HAZRETLER Yazan ve Çizen: Ya ar ÖZKAN A ır Bedel Zengibar kalesinde ya ayan dü manlar a kınlı ın ve korkunun zirvesindeydiler. slam ordusu kalenin kapısından içeri girmeye ba lamı tı. Seyyid Hasan Gazi atından inmi ti. Dilinde tekbir, gönlünde ahadet arzusu ve elinde kılıcı ile kafire bile saygı telkin ediyordu. slam ordusunun Türk komutanlarından Celaleddin Gazi ve Hüsameddin Gazi endi e içindeydiler. Sanki Seyyid komutan ehid olmak istiyordu. Sebahattin Gazi ise korumak istercesine Seyyid komutanı yakından izliyordu. Hasan Gazi nin üzerine ok ya ıyordu. O, aldırı etmiyordu. Kale komutanına ula mı, bu zalimi cehenneme göndermi ti. Kaledeki çarpı malar yarım saattir devam ediyordu. Hasan Gazi nin gözü kalenin en yüksek surlarına takıldı. Türk bahadırı Ahmed emseddin, Sancak-ı erif i surlara dikmi ti. Zengibarın fethedildi ini müjdeliyordu. Dü manların ço u kılıçtan geçirilmi, sadece yüksek surlarda bulananlar slam kahramanlarına ok ya dırıyorlardı. 8

11 eyh Hamid-i Veli Hazretleri artık Rabbi ve O nun Resulü tarafından ça rılıyordu. nsanları ir ad etme emanetini Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri ne teslim etti. Ertesi gün her zamanki gibi Kur an-ı Kerim okuy- Aman Allah ım Kahraman Ahmet emsettin in kalbi üzerine bir ok isabet etmi ti. Güzel yüzlü, nur gönüllü Türk Alp i ehid olmu tu. Seyyid Hasan Gazi: Makamın cennet olsun yi it evladım. Bekle ben de geliyorum diye seslendi. Sancak-ı erif in dalgalanı ını kendinden geçmi bir halde seyretmekteydi. Niye böyle yapmı tı ki te o kısa an parçasında Hasan Gazi de iki ok ile vurulup yere dü tü. A ır yaralanmı tı Kafirler kılıçtan geçirilmi, aman dileyenler teslim alınmı tı. Kale fethedilmi ti. Fakat bedeli çok a ır olmu tu Gazilerin hepsi a lıyordu 9

12 Hidayet BEYZA OKUMA ALI KANLI ININ BA ARIYA KATKISI Okumak, insan için en kolay ve en etkili ö renme yoludur. nsanın dü ünce yapısını, hayal dünyasını geli tirir. Sözcük da arcı ını arttırır, insana bilgi ve birikim kazandırır. Okumak ki inin özgüvenini sa lamla tırır. Merak ve ilgi alanına göre, ismini bildi imiz ama detaylarını bilmedi imiz eyleri ara tırdıkça, yeni eyler de ke federiz. Ufkumuzu geni letir, Beynimizi besler. Genel kültürümüz ve bilgimiz artarak konulara, olaylara bakı açımız de i ir. Herhangi bir konuyu daha rahat anlatacak kapasiteye sahip oluruz. 10

13 Beyin, okuma, araútırma, düúünme, iúlem yapma ve problem çözme ile zorlandıkça geliúen bir organımızdır. Böylece beynimiz, uzun yıllar genç kalacak ve üretken olacaktır. Geliúmiú ülke toplumları, sahip oldukları bilgilerin % 60 ını kitap okuyarak edinmiúlerdir. Kitapla yetiúen nesiller baúarı dolu ve iyi yetiúmiú olurlar. Kitap okuyup kendimizi yetiútirirsek, günlük sohbetlerimiz bile farklı olacaktır. Kitap okumanın dersleri anlamaya ve sınav hazırlıøına da katkısı vardır. Kitap okuyan ve okuduklarını çok iyi deøerlendirebilen öørenciler diøer öørencilere göre çok daha baúarılı olurlar. Çünkü soruları yorumlama ve anlama kabiliyetleri geliúir. Kitap okuyan çocukların düúünceleri, diøer çocuklara göre çok daha zengin olur. Ĭletiúim ve etkileúim kapasiteleri artar. Kitap okumayan nesillerin fikir üretme kabiliyetleri körelmektedir ve baúarılı bir iletiúim kuramamaktadırlar. Okumanın saøladıøı birikimler, neden-sonuç iliúkisi kurabilme yeteneøini geliútirir. Olaylar arasında iliúki kurabilmeyi saølar. Öørencinin yorum gücünü arttırarak sınavlarda baúarılı olmasını saølar. Hızlı, rahat, kolay okuma, kısa sürede anlamayı, kolay algılamayı ve ödevi yapmayı saølar. Araútırma isteøinin doømasına neden olur, araútırmacı kiúilik geliúimine yol açar. Toplumda iyi, güzel bir yer edinmek ve faydalı olmak istiyorsak, okumak, düúünmek ve buna baølı olarak tartıúmak, sorgulamak, eleútirmek ve bilim üretmek zorundayız. Madde âleminden sıyrılıp manevi âleme ulaúmak; iyiliøi, güzelliøi, doøruluøu keúfetmek istiyorsak okumak zorundayız. Araútıran, inceleyen, üretken ve okuyan bir toplum olmamız dileøiyle 11

14 Kedi Camgöz ün Günlügü CAMGÖZ LE SARI SÜNNET DÜ ÜNÜNDE Sevgili Çocuk Dostlarım Köyümüzde enlik var. Sünnet ölenine hepimiz davetliyiz. Ömer de sünnet olacak çocuklar arasında ama belli etmek istemese de çok korktu unu biliyorum. Selman a Doktor gelmeden kaçıp saklanaca ım. Çok korkuyorum. dedi ini duydum. Selman Ben de korkuyorum ya birlikte kaçalım. deyince, sünnet olacakları gün kaçmak için plan yaptılar. Hemen Sarıya haber verdim. Onları takip edece iz. Daha önce ise sünnet olacak bütün çocuklar, renk renk sünnet giysilerini giyip, pullu tüylü apkalarını taktılar. Ellerine parlak asalarını da alınca sanki hepsi birden birkaç ya daha büyük gibi olmu lardı. Hafize Teyze, Sarı ile benim de boynuma simli birer kelebek taktı. Biz hiç ho lanmadık ama yapabilece imiz bir ey yoktu. Köyün âdetlerine göre sünnetten bir gün önce köy meydanı süslendi. Yan yana yataklar serildi. Çocuklar ise sıra halinde köydeki bütün evlere gitti. Büyüklerin ellerini öptüler. Onlar da Amanın! Sizler ne güzel olmu sunuz böyle diyerek onları öptüler, kimi para kimisi de eker verdiler. Çocuklar verilen her eye çok seviniyordu. Tabi bu arada Sarı ile beni de unutmuyorlardı. Boynumuzdaki parlak kelebe i ok ayıp bizi de seviyorlar ve yiyecek veriyorlardı. Ak ama kadar çok güzel bir gün geçirdik. Sabah erkenden bahçenin dı ına çıkıp bir kö eye saklandık ve dikkatle kapıyı gözetlemeye ba ladık. Biraz sonra bahçe kapısı açıldı ve biz Ömer geliyor diye dü ünürken, o da ne? Bir de baktık ki gelen Hafize Teyze. 12

15 Raziye SA LAM Hızlı adımlarla yanımıza gelip Bensiz mi gidecektiniz yaramazlar diyerek yanımıza saklandı. Biz hafifçe miyavlayıp gülümsedik. Ömer ile Selman ı köyün çıkı ına kadar takip ettik. Hafize Teyze ne yapacaklarını merak etti i için hiç sesini çıkarmıyordu ama onların da duraca ı yoktu. Otlaklara do ru çıkmaya ba layınca Hafize Teyze artık dayanamadı ve Çocuklar! Daha ne kadar yürüyece iz. Ayaklarıma kara sular indi! Diye ba ırdı. Ömer ile Selman o kadar çok a ırmı ve korkmu lardı ki, Ömer kekeleyerek Babaanne bizi mi takip ediyorsunuz? diyebilmek için epeyce u ra tı. Hep beraber bir a acın dibine oturduk. Hafize Teyze onların ba ını ok ayarak sünnetten korkmamaları gerekti ini, canlarının hiç yanmayaca ını, sünnet olmanın hem dinimizin gere i hem de sa lık açısından faydalı oldu unu anlattı. Sonunda geri dönüp korkmadan sünnet olmaya razı oldular. imdi dönü yolu gözümüzde büyümeye ba lamı tı ama biraz yürüyünce bir traktöre rastladık. Traktör bizi aldı ve fazla yorulmadan köy meydanına geldik. Traktör biraz fazla sarsmı tı ama artık ona razı olmu tuk. Köyde sünnet dü ünü çok güzel geçti. Davullar çaldı, etli pilavlar yendi. Köylülerden bazıları halay çekti, bazıları güre yaptılar. Çocuklardan biri Ömer ve Selman la Korkaklar! Kaçtılar! diye alay edince onlar da korkmadıklarını göstermek için önce Ömer, ikinci olarak da Selman sünnet oldu ve ikisi de hiç a lamadılar. O gün köyde herkes bir bayram havası içinde çok güzel bir gün geçirdi. Sarı ile ben de onlarla birlikte çok mutlu olduk. Ho çakalın 13

16 Ali BÜYÜKÇAPAR 14

17 NAHL SURES Sevgili Çocuklar! Nahl suresi, Kuran-ı Kerim in 16. suresidir. Mekke de vahyolunmu tur, 128 ayettir. Surenin adı 68. ayette geçen bal arısı anlamındaki Nahl ismiyle anılmı tır. Onlarca surenin sıralandı ı kutsal kitabımız Kuranı Kerim adları farklı olan surelerle bize ne büyük dersler veriyor. Günlük hayatta sıradan, rasgele ya anan olaylar ilahi hikmetle bakıldı ında ne muhte emdir. Her eyin bir sahibi olurken insanın sahipsiz oldu u dü ünülemez. Allah vardır ve birdir! Tevhit diye adlandırdı ımız bu hakikat insanların her zaman en önemli konularını ba ında gelir. Bugün varlık, yokluk eklinde olmasa da hayatın kim tarafından nasıl ve neden yaratıldı ı üzerinde durulmakta, buradan hareketle ya adı ımız zaman anla ılmaya çalı ılmaktadır.. Hayatın kar ılı ı ölüm olabilir mi? Öncelikle ya adı ımız bu hayat için temel kurallarımızın olması art. Dini hayat günlük olayların duyarlı ekilde ya anmasından ibarettir. Bahar mevsiminde çiçek açan a açlar i te yaz ayı geldi inde meyveleriyle hakikate ula arak bize ne büyük ders veriyorlar. Binlerce çiçekten kaç tanesi meyve oluyor dersiniz? Allah ın nimetlerinin sonu gelmez ama yüce Mevla da bizden te ekkür bekler. 68. ayette: Rabbi nin koydu u kanunlara boy e erek çizdi i yoldan git. Uyarısı yapılarak Allah ın emirlerine uymanın sonucunda i in tatlıya ba lanaca ı bizlere hatırlatılmaktadır. Surenin sonunda insanlarla konu manın teorik ve pratik yanına i aretle hikmet ve güzel ö ütün önemine de dikkat çekilmekte, bizlerin iki dinleyip bir konu ması gere i söylenmektedir. 15

18 SOMUNCU BABA ve GÜL ÇOCUK Dinimizde abdest ve boy abdesti gibi temizlik uygulamaları emredilmix ve bunlar Abdest almak dini bir görev midir? ibadetlerin ön yartı olarak görülmüxtür. Gül Çocuk Somuncu Baba dan Abdest ve Temizlik hakkında bilgiler öĝreniyor Yazan: Musa TEKTAù Çizen: Çaørı CEBECĬ Gül Çocuk, Somuncu Baba dan kalp temizliĝi hakkında bilgiler öĝreniyordu. Peygamberimiz XXXXX güzelce abdest alanlardan günahların dökülece ini, Abdest konusunda Peygamberimiz ne buyurmuxtur? her organ yıkandıkça o organla ixlenen günahların affedilece ini müjdelemixtir. xxxx Abdest aynı zamanda manevi bir temizlik midir? 16 Abdest insanı maddi pisliklerden temizledi i gib kirlerden de arındırmaktadır. Abdest insanlara manevi baxka ne gibi faydalar sa lar? Peygamber Efendimiz xöyle buyurmuxtur: wüphesiz ki benim ümmetim, kıyamet gününde abdest izlerinden dolayı yüzleri nurlu, elleri ve ayakları parlak olarak ça ırılacaktır. Yüzünün nurunu artırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın

19 Peygamberimiz (s.a.v) Gusül/Boy hiç olmazsa haftada bir kere abdesti konusunda (özellikle cuma günü) Peygamberimizin vücudun tamamen yıkanmasını emri nedir? A ız temizli i de çok önemli de il mi? Evet, Resülullah: E er müminlere güçlük verecek olmasaydım onlara her namaz öncesinde misvak kullanmayı emrederdim. buyurarak a ız ve dix temizli ine verdi i önemi göstermixtir. tavsiye etmix ve Her cuma günü yıkanmak, yetixkin her insanın boynuna borçtur. buyurmuxtur. Peygamberimiz: Yemekten önce ve sonra el yıkamak yeme e bereket getirir. buyurarak, el temizli inin önemini ifade etmixtir. Temiz eller de temizli in esasıdır. xxxxx Ayrıca Peygamberimiz tırnak, saç, sakal, bıyık temizli i, beden temizli i, güzel koku sürünmek gibi kixisel bakım gerektiren konularda da titiz davranılmasını emretmixtir. Güzel kokular kullanmayı sever, ashabına da bu hususa dikkat etmelerini hatırlatıldı. Baxka Baxka... So an, sarımsam gibi koku verici yiyecekleri yiyenlerin camiye gelmemeleri konusunda ashabını 17

20 ELLER M YARAMAZ Annemin gözleri ılık Sevgi dolu Çünkü Ablamın saçları ı ık Bana bakıyor Çünkü Güne gibi saçları Sevdi im renklerin ba ında Kahverengi Babamın yüzü çizgi çizgi Çünkü Kızınca Annemin göz rengi Karde imin yüzü ek i A layınca Benim ellerim yaramaz Çorba taba ını Hooop kaldırınca Cahit ZAR FO LU 18

21 MAV EMS YEM Mavi emsiyem Mavi emsiyem Al beni Götür beni Masmavi kanatlarınla Kat kat uçur beni Yorganım bulutlar Yastı ım yıldızlar olsun Ya murların arkısıyla Ülkende uyut beni Mustafa Bâki EFE 19

22 Abdullah DO AN Akıl Sır Ermiyor Hoca nın iki yüz akçe parası kaybolmu. Bulunması için dua etmeye ba lamı. O sırada Ak ehir in zenginlerinden birinin bindi i gemi yolda fırtınaya tutulmu. E er sa salim memleketime varırsam Hoca ya iki yüz akçe verece im diye adakta bulunmu. Adam kurtulup gelmi, Hoca yı bulup parayı vermi. Hoca bir süre dü ündükten sonra: B RAZ TEBESSÜM - Allah ım bu ne dolambaçlı yol! Bu parayı ben nerede yitirdim, Sen bana nerede buldurdun!... ine gerçekten de akıl sır ermiyor demi. (Sebeplere sarılmayı hiç ihmal etmeyelim. Denizde balık tutmayı bekleyen bir insanın, en azından denize atılmı bir oltası olmalıdır.) KISSADAN H SSE Uyaran Rüya Garibanın biri, çevresinde cimrili i, eli sıkılı ı ile tanınan birinden kalabalık bir yerde, çok canım istiyor diye bir kâse yo urt parası istedi. Cimri adam garibanı tersledi. Yine istedi cimri yine yanından uzakla tırdı Orada bulunanlardan birkaç ki i bu yoksula para vermeye, yardım etmeye kalkı tı, hiç birinden kabul etmedi. Eli sıkı adama gidip bir defa daha istedi. Adam da Al unu da defol! der gibi, önüne birkaç lira atıverdi Bu olaydan kısa bir zaman sonra cimri adam, bir gece rüyasında kendisini cennette gördü. Her yanda, dünyada görmedi i güzelliklerden olu an bir manzara gözlerini kama tırıyordu. Bu arada acıktı ını hissetti. Kendisine hemen bir tabak yo urt ikram edildi. Adam bir tabak yo urtla doymadı, Burada yo urttan ba ka bir ey yok mu, bari biriki dilim de ekmek verseydiniz dedi. Kendisine öyle söylendi: Sen birkaç gün önce buraya yalnızca yo urt göndermi tin. Önüne o çıktı. E er ba ka eyler de gönderseydin onlar da seni kar ılar, sana ikram edilirdi. Bu rüyadan sonra adam cimrilikten, pintilikten tümüyle sıyrıldı. Eli açık, yediren, içiren, gerekti i zaman kesenin a zını kolayca açan biri oldu. 20

23 Hesap Makinesi B LG HAZ NES skoçyalı John Napier çarpma - bölme ve toplama - çıkarma arasında ba lantılar kurdu. Kurdu u bu ba lantılar mekanik hesap yapma makinelerinin temelini attı. Uzun yıllar boyunca insanlar hesap makinesini Blaise Pascal ın icat etti ini dü ündüler. Aslında ilk icadı onun yapmadı ı, ondan 18 yıl önce hesap yapan bir saat icat eden Wilhelm Schickard ın yaptı ı ortaya çıktı. Alman tarihçi Franz Hammer tarafından bu konuda pek çok belge bulundu. Schickard ın icadı daha önce bulunmasına kar ın Pascal ın icadından daha geli mi özelliklere sahipti. Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme i lemlerini aynı anda yapabiliyordu.1957 yılında belgeler ortaya çıkarıldı ve hesap makinesinin gerçek mucidi olarak Schickard tarihe adını yazdırdı. Çocuklar her canlıyı severler. Hayvanı da insanı da yaratan Allah tır. nsan insanlı ını bildi i için hayvanlardan üstündür. Aslıgül SARI Naciye GÜLSEREN 21

24 Sadık YALSIZUÇANLAR Çizim: Hamit YÜKSEK 22

25 ki ehir Masalı Kentte her ey kötüye gidiyordu. Yollar bozuluyor, köprüler yıkılıyor, sel ve yangın felaketleri birbirini izliyor, salgın hastalıktan ve dü man orduların akınından halk çok çekiyordu. Hükümdar, hastalık ve afetin u ramayaca ı, güvenli ve temiz yeni bir kent kurdu. Halkı da oraya ça ırdı. Yollar yaptı, yollara i aretler koydurttu, elçi ve kılavuzlar gönderdi. Bu u ursuz kentte artık ya amayın, inci zümrüt, altın ve yakut, de erli neyiniz varsa, yeni ehirde size gerekecek ne bulursanız alın ve hemen yola çıkın, dedi. Halk ikiye ayrıldı, kimisi Hükümdar ın buyru una uymanın kendileri hakkında hayırlı olaca ını dü ünerek hazırlı a koyuldu, kimileri de, kentte kalmayı, yapılarını onarmayı, yeniden yapmayı seçti. Kenti terkedenler, yükte hafif de erce a ır ne varsa almı, yeni yapılan ve öteki kente ula an yola girerek i aretleri izlemi ve salimen ula mı tı. Kalanlar ise, evlerini tamir ettiler, boyadılar, yeni evler ve mü temilat yaptılar. Yeni e yalar edindiler. Bunu da yapmayıp tembelce gezinenler ise, Hükümdar a ait, içi hazineyle dolu kö kü tahrip ettiler, zorla girerek kıymetli ne varsa ya maladılar. Bu haldeyken Hükümdar ın adamları, kentte kalan herkesi topladı, yeni kente getirdi, huzura çıkarttı. kinci kente göç edenler de getirildi. lkin onlara yanlarında ne getirildi i soruldu. Birer birer gösterdiler. Pahada a ır ne varsa yanında getirmi olanlara büyük arma anlar verildi ve yeni kentin en güzel kö kleri, bahçeleri ba ı landı. kinciler, yanında hiçbir ey getirememi ti. Onları da, yeni kentin en a ır i lerinde sürekli çalı maya mahkûm etti. Tembel ve sorumsuz gezinen ve hazineyi ya malayanları ise, yeni kentin meydanında yakılan büyük bir ate e attırdı. 23

26 Erdal KARASU YILLARDAN SONRA Sevgili günlü üm, sırda ım, arkada ım, Ayrılıklar hüzünlü olur nsanın ya amında ayrılık bazen erken ba lar. Uzaklardaki bir kentte üniversiteyi okumak için, yakınlarınızla, arkada larınızla, ailenizle vedala ıp ya adı ınız o irin ilçeden ayrılabilirsiniz. Veda zamanı içiniz bir ho olur. Hele annenizden ayrılmanın hüznü de bir kor ate i gibi içinize dü er. Çocuklu unuzun geçti i her yerden bir anı gözünüzün önüne gelir, dı arıya camdan baktıkça Otobüs o kente giderken her ey geride kalır; anılar, mekanlar, sevdikleriniz Yıllar önce babam okumak için ilçeden ayrılıp büyük kente gidince o lunun hasretine dayanamayan rahmetli babaannem ve dedem de bir süre sonra stanbul a ta ınmı. Böylece ilçeyle ba larımız kesilmi. Babam fakülteyi bitirdikten sonra i hayatına atılmı. Bu arada evlenmi. Yıllar içinde a abeyim, ablam do mu. Sonra da ben Böylece aradan yıllar geçmi. imdi orta üçe geçtim. Babam da emekli oldu. Tatillerde, Beni do du un ilçeye götür derdim. Aslında o da çok isterdi ama ba ka olay ya da durumlardan dolayı gidemezdik. Her yaz tatilinde yok evin boyanması ve tamir i leri veya birimizin rahatsızlı ından dolayı doktor muayeneleri yahut o an aile bütçemizin uygun olmaması gibi farklı nedenlerden ötürü bir türlü gitmek kısmet olmazdı. Bu yıl ilçeye gittim babamla. Daha otobüsten iner inmez, Her ey ne kadar çok de i mi dedi. Bir otele yerle tik. Lokantada yemek yedikten sonra do du u ve ya adı ı eve gittik. Ama alan ki i bakmamı, ev harabeye dönmü tü. Öyle görünce bir ho oldu babam, sesi bo ukla tı. Saksılarda sardunya, karanfil, fesle en olan bu evin mis gibi çiçek kokan odalarında çocuklu undan kalmı ne çok hatırası vardı belle inde Bahçedeki a açlar kesilmi ti. Oysa her anısında bu bahçeyi anlatırdı; oyun oynadı ı, çocuklu unun geçti i alandı. Ayvaniye, hünkar, sarı sultan gibi pek çok türde elma a acı varmı içinde. imdi bahçenin ortasına iki katlı bir ev yapılmı tı. Dut, ceviz, kayısı a açlarının hiç birisi yoktu. Sünnet dü ünü de bu bahçede olmu tu Sabahın erken saatlerinde bahçede hazırlıklar yapılmı, dallarından iri, kırmızı kırmızı sarkan elma a açlarının altına masalar ve sandalyeler düzenli yerle tirilmi, ocakta kazan kazan 24

27 çorba, üzüm ho afı, tereya lı pilav ve et pi irilip hazırlanmı, a açlar renk renk grafon ka ıtları ve renkli ampullerle süslenm ti Ak am yemek sonrası, davulcu ve zurnacı nasıl enlendirmi ti gelen konukları. Geç saatlere kadar halaylar çekilmi, oyunlar oynanmı tı imdi o ev ve bahçe yoktu artık O an, sanki a lamak ve a lamamak arası yüz ifadeleri de i en üzgün babamın rengi beyaza çaldı Çar ıda, o yıllarda Hazret Yusuf, On Emir, Herkül, Son Hıçkırık adlı ünlü filmlerin oynadı ı sinema da kapanmı tı. Pek çok anıları varmı her hafta gitti i bu sinemada Okudu u lise binasını görmeye gittik sonra. Bina yoktu yerinde Olası bir depreme dayanamayacak kadar kolonlar güçsüz ki yetkililer binayı yıktırmı olsa gerekti. Herhalde yenisi yapılacaktı Arkada larını, okul koridorlarını, sınıfın kulpu bozuk kapısını, tahtadaki silik yazıları ve edebiyat ö retmeni Esat Beyi okul binası olmadan dü ünemiyordu hiç Her ey belle inin albümüne yerini bırakmı tı artık; o yıllardan bir iz kalmamı tı. Oradan da üzgün ayrılırken yolda kar ıdan gelen co rafya ö retmenini görünce tanıdı. Sürekli anlatırdı Kısa sarı saçlı, gri renk giysiler giyen, disiplinli ve otoriter bir ö retmenmi. Oysa geçen yıllarla birlikte saçları akla mı, beli bükülmü, a ır aksak, torununun yanında zor yürüyordu. Ö retmeninin titreyen elini öptü. Ama Zühre hanım tanıyamamı tı babamı Sokaklarda, caddede yürüyen veya konu an insanların ço u ba ka çehrelerdi. Çocuklu unun geçti i ilçe bile de i ik gelmi ti babama. Otuz iki yıl aradan sonra mahalledeki birkaç ev hariç di er kom uları yıllar içinde farklı kentlere ta ınmı lardı. Elma, kayısı a açları azalmı, mahallesi, soka ı bile farklıla mı tı. Tozlu yollara parke ta ları dö enmi, bahçeler istimlak edilip dar sokaklar geni letilmi, toprak damlı evlerin yanına iki-üç katlı modern evler yapılmı, büyük bahçeler yerle im yeri olmu tu. Her ey, her ey de i mi ti 25

28 S Z Bilirsiniz IV. Mehmed in Rabia Gülnu Sultan isimli hanımından 5 Haziran 1664 tarihinde dünyaya gelmi im. Amcamın vefatı üzerine 31 ya ındayken Osmanlı hükümdarı oldum. Tahta oturur oturmaz yayınladı ım fermanla zevk ve sefaya dü meyece ime, dü mana kar ı bizzat sefer çıkmaya hazır oldu umu, halkımın huzur ve mutlulu u için nefsimi feda edece imi bildirdim. Cenab-ı Hak, bu aciz ve günahkâr kuluna bir cihan padi ahlı ı ihsan etti. Padi ahların hangisi zevk ve safaya kendi nefsinin rahatına dü mü ise, eli altındaki memleketlerin tebasının huzuru ve rahatı kaçmı tır. Biz, bugünden zevk ve sefayı kendimize haram kıldık. Dü mana kar ı ceddim Kanuni Sultan Süleyman gibi kendim sefere çıkmaya kati niyet ettim. Sizler ki vezir-i azamım, vüzerâ, ulema, vükelâ ve ocak a alarısınız, cümleniz bir yere gelip, bu hatt-ı humâyunumu okuyup dü ününüz, kazaya gitmem mi makul, yoksa Edirne de oturup kalmamız mı münasip? Din ve devlet ve halka hangisi faydalı, Allah için söyle üp do ruyu bana bildiriniz vesselam Sultanlı ımın daha üçüncü günü Sadr-ı Âzama gönderdi im bu hatt-ı humâyun devlet adamlarını, alimleri, kumandanları, askerleri ve ahaliyi çok memnun edip co turmu tu. Padi ah oldu umda Osmanlı devleti 12 yıldan beri Avusturya, Lehistan, Rusya ve Venedikliler ile harp ediyordu. 26

Cenab-ı Allah aziz milletimizi her türlü tehlikelerden korusun Âmin. Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s) Yıl: 2 Sayı: 20

Cenab-ı Allah aziz milletimizi her türlü tehlikelerden korusun Âmin. Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s) Yıl: 2 Sayı: 20 Yıl: 2 Sayı: 20 Aylık Somuncu Baba Çocuk Dergisi - Ağustos 2008 Bir milletin yükselmesi ancak iki şey iledir: Biri milleti bir araya toplayan birlik ruhuna yöneliş, diğeri istiklâl ve hâkimiyete olan arzusudur.

Detaylı

Nilgün, Ne Kadar Yerli?

Nilgün, Ne Kadar Yerli? Tekst 1 Nilgün, Ne Kadar Yerli? brahim Mercano lu 1 Geçen yazımda politikada uyum konusundaki tartı maların genelde olumsuz bir çerçevede yürütüldü ünden söz etmi, yerel politikada uyumu sa lamak için

Detaylı

Geçmişini iyi bil ki Geleceğe sağlam basasın, Nereden geldiğini unutma ki Nereye gideceğini unutmayasın. Hz. Mevlana. Elmas Parlaklığında Bir Gelecek

Geçmişini iyi bil ki Geleceğe sağlam basasın, Nereden geldiğini unutma ki Nereye gideceğini unutmayasın. Hz. Mevlana. Elmas Parlaklığında Bir Gelecek Sayı 1 Aralık 2014 Anasınıfı İlköğretim Anadolu Lisesi Farabi Mesleki ve Teknik Lise 06 SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANI İLE RÖPORTAJ Selçuklu Belediyesinin Sosyal Kültürel Ve Sportif Alandaki Aktivitelerini

Detaylı

ÇOCUK HİKAYELERİ AKDES KUÇANİ SOLTANİ. Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş.

ÇOCUK HİKAYELERİ AKDES KUÇANİ SOLTANİ. Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş. ÇOCUK HİKAYELERİ Y A Ş A M A Ğ A C I AKDES KUÇANİ SOLTANİ İÇİNDEKİLER 1- Yaşam Ağacı-Bilgi Ağacı-Şerife Öğretmen 2- Bedia Teyze 3- Fehime nin Anısı 4- İşportacı İkizler 5- Şükran Kitabı 6- Anasının Kuzusu

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... 7 I. BÖLÜM ATATÜRK DE BİR ÇOCUKTU Ailesi... 9 Küçük Mustafa İlkokula Başlıyor... 10 Çiftlik Hayatı...

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... 7 I. BÖLÜM ATATÜRK DE BİR ÇOCUKTU Ailesi... 9 Küçük Mustafa İlkokula Başlıyor... 10 Çiftlik Hayatı... 1 2 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... 7 I. BÖLÜM ATATÜRK DE BİR ÇOCUKTU Ailesi... 9 Küçük Mustafa İlkokula Başlıyor... 10 Çiftlik Hayatı... 10 Askerî Okula Başlangıç... 12 Kemal İsmini Alması... 12 Manastır Askerî

Detaylı

Editör den. İçindekiler 02-03 04-05 06-07-08 10-11-12-13 14-15-16 18-19 20-21 22-23

Editör den. İçindekiler 02-03 04-05 06-07-08 10-11-12-13 14-15-16 18-19 20-21 22-23 İçindekiler Editör den PEYGAMBER EFENDİMİZ (s.a.v.) HACCI NE ZAMAN ve NASIL YAPTI? ARILARIN KORUDUĞU SAHABİ ASIM İBN SABİT UHUD-3 CENNET TEKİ HURİYİ DEĞİL, EVDEKİ HANIMI DÜŞÜNELİM DARÜL ACEZE SAKİNLERİNİN

Detaylı

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor Çeyrek yüzy lda bir milyon abone 18 Dünya genelinde gazeteler kan kaybederken Zaman, istikrarl yükseli ini sürdürüyor. Abonelerinin deste iyle bir milyon tiraja ula an gazeteniz, toplam kalite anlay yla

Detaylı

12-14 Yafl Ders Program

12-14 Yafl Ders Program YAZ OKULU 12-14 Yafl Ders Program Medeniyet Derne i E itim Komisyonu Medeniyet Derne i E itim Komisyonu Kapak- ç Düzen: Artus Bas m Bask -Cilt: Artus Bas m Organize Sanayi Bölgesi ESKOOP Sanayi Sitesi

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

Sayı: 38 Temmuz 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Sayı: 38 Temmuz 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sayı: 38 Temmuz 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bir Günün Hikayesi Fatma Ç. Börekçi / İçimizden biri Fatih Kafalı / Röportaj Şehremaneti 3 Nisan 1930 Belediye

Detaylı

: Özkan DURAN : Genç Ajans - Genç Gazete

: Özkan DURAN : Genç Ajans - Genç Gazete Kitabın Adı Derleyen Dizgi Baskı Cilt Kapak Tasarım Yayın Kurulu : İNEGÖL ŞİİRLERİ : Turhan ŞAHİN : Özkan DURAN : Genç Ajans - Genç Gazete : Ömer Naci ŞAHİNCİ : Ahmet BAYHAN - Turhan ŞAHİN - Ensar MACİT

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI...

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI... LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI

Detaylı

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11.

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11. ÇALIŞMA KÂĞITLARI 1. Parçada Anlam SAYFA: 2-3 2. Gerçek Mecaz Eş Sesteş Zıt Yan Terim Anlam SAYFA: 4-18 3. Atasözü Deyim SAYFA: 19-21 4. Öznel Nesnel Anlatım SAYFA: 22-25 5. Sebep-Sonuç Amaç-Sonuç SAYFA:

Detaylı

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM 6 YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Nazif YILMAZ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5904

Detaylı

buluşuyor! dergide bu dergide buluşuyor! Sancaktepe SANCAKTEPELİ ÇOCUKLAR MUTLU YILLAR! EĞLENCELİ TEST KIŞA HAZIR MISIN?

buluşuyor! dergide bu dergide buluşuyor! Sancaktepe SANCAKTEPELİ ÇOCUKLAR MUTLU YILLAR! EĞLENCELİ TEST KIŞA HAZIR MISIN? Sancaktepe Yıl: 3 / Sayı: 14 Eylül - Ekim 2012 SANCAKTEPE BELEDİYESİ NİN ÇOCUKLARA ÖZEL ARMAĞANIDIR EĞLENCELİ TEST KIŞA HAZIR MISIN? BİR BÜYÜK VELİ AHMET YESEVİ bu dergide bu dergide buluşuyor! buluşuyor!

Detaylı

OCAK 2015. Yıl: 1 Sayı: 9

OCAK 2015. Yıl: 1 Sayı: 9 OCAK 2015 Yıl: 1 Sayı: 9 Bir hicret sevdasıdır ruhumu sardı yine. Ruhum gibi pervasız yoldaşlar da bulundu. Ruhum karıştı gitti bu kar tanelerine; Şimdi yağan kar değil, ruhumdur kar yerine... Cahit Sıtkı

Detaylı

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN İlköğretim HAYAT BİLGİSİ 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. KİTAP Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.12.2011 tarih ve 8348 sayılı yazıları (28.11.2011 tarih ve 179 sayılı

Detaylı

2013 YILI ESERLER DERECEYE GİREN ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK

2013 YILI ESERLER DERECEYE GİREN ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK 2013 YILI ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK DERECEYE GİREN ESERLER Sevgili gençler ve kıymetli öğretmenlerimiz, Sermaye Piyasası Kurulu olarak geleneksel hale getirdiğimiz Kompozisyon Yarışmasının

Detaylı

Tutumlu olmak için 10 neden

Tutumlu olmak için 10 neden TUTUMLU OLMA İnsanların parasını, malını, eşyalarını, zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi koruma ve kullanmasına tutumlu olmak denir. Tutumluluk hiçbir zaman cimrilik demek değildir. Tutumlu insan

Detaylı

İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER. Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir.

İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER. Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir. İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇLAYICI İFADELER Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir. Ben hiç yemek ayırt etmem. Açıkçası her yemeği severek yerim.

Detaylı

Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık 7. Sınıf TÜrkÇE konu Anlatımı konu Etkinlikleri konu Testleri Aylin GÜLEÇ

Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık 7. Sınıf TÜrkÇE konu Anlatımı konu Etkinlikleri konu Testleri Aylin GÜLEÇ Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık 7. Sınıf TÜrkÇE konu Anlatımı konu Etkinlikleri konu Testleri Aylin GÜLEÇ PALME YAYINCILIK Ankara, 2013 1 PALME YAYINLARI: 709 Fizik 9. Sınıf Soru Kitabı / Cemil AYAN

Detaylı

vatan Bu toprakları Yurdun dört bir yanından Mehmetçik çocukları Kültür Gezisi nde buluştu. Mehmetçik Vakfı tanıtım reklamında şehit kızı

vatan Bu toprakları Yurdun dört bir yanından Mehmetçik çocukları Kültür Gezisi nde buluştu. Mehmetçik Vakfı tanıtım reklamında şehit kızı ISSN: 2146-037X YIL: 15 SAYI: 31 EYLÜL 2014 vatan Bu toprakları yapan kahraman atalarının izinde Yurdun dört bir yanından Mehmetçik çocukları Kültür Gezisi nde buluştu. Bu toprakları vatan yapan kahraman

Detaylı

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, geçen y l Hakk a yürüyen Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini yeni

Detaylı

SAYFA 1 SAYFA 1 ÜCRETSİZDİR ATATÜRK-İNÖNÜ AYRILIĞI. İrtibat: yenidivrigigazetesi@gmail.com MUSTAFA TARAKÇI * * www.mustafatarakci.

SAYFA 1 SAYFA 1 ÜCRETSİZDİR ATATÜRK-İNÖNÜ AYRILIĞI. İrtibat: yenidivrigigazetesi@gmail.com MUSTAFA TARAKÇI * * www.mustafatarakci. SAYFA 1 İrtibat: yenidivrigigazetesi@gmail.com Giresun - Bulancak, Sarayburnu Cami'sinde üç mimari tarz harmanlandı. Özel Haber - İsmail Aydoğmuş İnce işçiliği ve ihtişamıyla insanı büyüleyen tarihi Divriği

Detaylı

32 Yıl Sonra Taksim'de...

32 Yıl Sonra Taksim'de... Sayı: 388 32 Yıl Sonra Taksim'de... Ba kanlar Kurulumuz Abant'ta Toplandı Ba bakan Yardımcısı Arınç TÜRK- 'i Ziyaret Etti MPM Genel Kurulu Yapıldı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlandı Bölge ve l Temsilcileri

Detaylı

şahin: Pendik in yapısı kültür ve sanatla değişecek

şahin: Pendik in yapısı kültür ve sanatla değişecek MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR TEMMUZ 2015 - SAYI: 48 - ÜCRETSİZDİR www.marmara.gov.tr şahin: Pendik in yapısı kültür ve sanatla değişecek Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin bir doktor...

Detaylı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Anıları-2012. Bir İnci

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Anıları-2012. Bir İnci Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Anıları-2012 Bir İnci SAĞLIK-SEN- 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 14 Sağlık-Sen Adına İmtiyaz Sahibi Metin MEMİŞ Genel Başkan Genel Yayın Yönetmeni Abdülaziz ASLAN Genel

Detaylı

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir.

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir. TÜRKÇE Anlam Bakımından Sözcükler...1 Sözcüklerde Anlam İlişkileri.3 Cümlede Anlam.6 Ses Bilgisi...9 Paragraf Bilgisi...13 Sözcüklerin Yapı Özellikleri..17 Yazım Kuralları..22 Noktalama İşaretleri...25

Detaylı

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa!

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa! Cargill Türkiye Düşük sodyumlu gıdalar için Hayvan beslenmesinde de liderlik Hasan Aksoy ile bi lezzet hikayesi Eylül 2011 İçimizden Biri: Sezai Duyul Bizim okul biiir numaraaa! Cargill - Türkiye Eylül

Detaylı