ANONİM ŞİRKET GENEL KURULUNUN YAPILMASINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR ŞUNLARDIR.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANONİM ŞİRKET GENEL KURULUNUN YAPILMASINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR ŞUNLARDIR."

Transkript

1 Sirküler Tarihi : Sirküler No : 812 Anonim şirketlerin GENEL KURULU, Limited Şirketlerin ORTAKLAR KURULU TOPLANTISI VE KARAR DEFTERLERİYLE ilgili soruların artması üzerine aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur. 1-) ANONİM ŞİRKETLER Anonim şirketlerde bir YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ, birde GENEL KURUL KARAR DEFTERİ olması gerektiği malumdur. Yönetim Kurulu, Ticaret Kanununa göre şirket ana sözleşmesinde yazılı olan sürelerde toplantılarını yapmak zorundadır. Ana sözleşmesinde toplantı ile ilgili hükümler yok ise ihtiyaç duyulduğunda toplantı yapılmalıdır. Dolayısıyla bu defterde sene içinde alınan kararlar bulunmalıdır. Genel kurul karar defterine ise senede bir kere, bazen olağanüstü olursa, yapılan genel kurulunun toplantılarının tutanağı yapıştırılmalıdır. ANONİM ŞİRKET GENEL KURULUNUN YAPILMASINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR ŞUNLARDIR. Hesap dönemi takvim yılı olan anonim şirketlerin olağan genel kurul toplantısı Türk Ticaret Kanununa göre yılın ilk 3 ayı içerisinde, özel hesap dönemi olan şirketler ise, hesap döneminin bittiği günü izleyen ilk 3 ay içinde yapmalıdır. Ancak herhangi bir cezası olmadığı için birçok firma 3. aydan sonra toplantılarını yapmaktadır. I-) Genel Kurulun..ayı içerisinde yapılması, şeklinde yönetim kurulu kararı alındıktan sonra örneği ekli dilekçe ile toplantı günü alınır. (Ek:1) Gün alma dilekçesinden önce Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünden görevlendirilecek komiser ücreti bankaya yatırılır. Şu an 53,00 TL (Hafta içi) olan ücretin %15 gelir vergisi ve %0,6 damga vergisi ile brütü bulunarak gider yazılacaktır. Toplantıda toplantınıza katılan komiserin görevlendirildiğine dair yazıyı elden almanızı tavsiye ederiz. Toplantıda asaleten ve vekaleten toplam %100 iştirak temin edilmeyecekse, davet en az 15 gün önceden Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ve mahalli gazetede ilan edilmelidir. Ayrıca ortaklardan nama yazılı hisse senedi sahipleri ile önceden şirkete adresini bildiren hamiline yazılı pay sahibine de taahhütlü mektupla toplantı günü bildirilmelidir. %100 iştirak temin edileceği düşünülüyorsa TTK 370. maddeye göre ilansız toplantı yapılabilir. II-) Genel Kurulda sermaye artışı düşünülüyorsa, gündeme kapanıştan önce Ana sözleşmemizin. maddesinin tadili hakkında karar alınması.,, maddesi eklenmelidir. Sermaye artışı yapabilmek için yönetim kurulunun Ana sözleşmemizin maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilerek, şirket sermayemizin. TL den. TL ye çıkartılmasına, şeklinde karar alıp, kararı altına sermaye maddesinin yeni şekli aynen yazılmalıdır.

2 Tadil tasarısında 1/4 sermayenin 3 ay içinde ödeneceği ve kalan...tl si ise / /200. tarihinde ödenecektir.,, cümlelerinin muhakkak yazılması gerekmektedir. (Ek:2) Bu tarih 3 yılı aşmamalı ve not alınarak takip edilmesinin unutulmaması lazımdır. Ayrıca ileride hisse senetlerinin basımı sırasında kolaylık olması bakımından sermaye maddelerine yönetim kurulu hisse senetlerini tespit edeceği toplam hisse miktarlarınca kupürler halinde ihraç edilmesine yetkilidir,, cümlesi yazılmalıdır. III-) Genel kurulda biri muhakkak yönetim kurulundan olmak üzere en az iki kişinin bulunması gerekmektedir. Ayrıca şirket murakıbının da toplantıya 3. kişi olarak katılması mecburidir. (Murakıp 2 kişi ise biri yeterli kabul edilmektedir.) A-) Toplantıya katılamayacak ortaklar örneği ekli vekâleti vermek zorundadır. (Ek:3) Ortaklar arasında ŞİRKET varsa, o şirketi genel kurulda temsil edecek kişi (ortak olmayabilir) için karar alınmalı (Ek:4) ve YETKİ BELGESİ verilmelidir. (Ek:5) B-) Genel kurul yapan şirketin hisse senetleri basılıysa, toplantıya katılacak ortak bir hafta evvel hisse senetlerini şirket merkezine teslim ederek giriş kartı almak zorundadır. (Ek:6-7) Şirket halka açıksa hisseler için Merkezi Kayıt Kuruluşundan bloke formu alınmalıdır. C-) Toplantıya katılamayan ortağın yönetim kuruluna seçimi düşünülüyorsa örneği ekli MUVAFAKATNAMEYİ vermelidir. (Ek:8) D-) Yeni seçilecek MURAKIP toplantı sırasında yoksa aynı şekilde MUVAFAKATNAME göndermelidir. (Ek:9) E-) Toplantı sırasında şirket ana sözleşmesi, varsa daha evvelki tadil gazeteleri, ortaklar pay defteri, ilanlı toplantı ise ilanın yapıldığı gazetelere gerek duyulabilir. F-) Toplantı sırasında örneği ekli hazirun cetveli hazırlanmalıdır. Tüzel kişi ortaklar TEMSİL BELGESİ ile temsil edildikleri için ASALETEN yazılması gerekir. (Ek:10) G-) Toplantıda kabul edilen gündem maddelerindeki yeni bilgilere göre örneği ekli AL4 formu hazırlanmalıdır. (Ek:11) IV-) GENEL KURUL TUTANAĞININ TANZİMİNDE gündem sırasına göre bilinen konulardaki kararlardan başka, tutanağın giriş paragrafına.. Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünün.../ /200.. tarih ve.. sayılı yazısıyla tayin edilen komiser ın gözetiminde yapılmıştır.,, cümlesi unutulmamalıdır. Kar dağıtım maddesinde, karın dağıtılmasına karar verilse, dağıtılacak tarih açıkça yazılmalıdır. Karın dağıtılmaması düşünülüyorsa bile Ticaret Kanununa göre %5 BİRİNCİ TEMETTÜ (HALKA AÇIK ŞİRKETLERDE DAHA FAZLA %20)./ /200.. tarihinde (en geç ) dağıtılmasına, kalan karın dağıtılmamasına,, şeklinde karar almak gerekmektedir. Ana sözleşmelerde bu yüzde daha yüksek olabilir. Tetkik ediniz. Ancak, %5 Birinci temettüyüde dağıtmak istemeyen şirketler; yılı karının dağıtılmayarak tamamının olağanüstü yedek ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.,, yazabilirler.

3 Yönetim Kurulu üyelerine ve murakıbına verilecek ücretlerin brütmü, netmi olacağı açıkça belirlenmelidir. (Verilebilecek ücretlerin meblağı için büromuzdan görüş alınabilir.) Gündemde sermaye artış maddesi varsa, sermayenin.. TL den... TL ye çıkartılmasına ve ana sözleşmenin. ncı maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi cümlesinden sonra, tutanağa sermayenin yeni şekli aynen yazılmalıdır. (Ek:2) V-) Yıl içerisinde yönetim kurulundan istifa eden ortak için, istifasının kabulü ve istifa ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine ilk genel kurulda onaylanmak üzere karar alınarak (Ek:12,13) TİCARET SİCİL MEMURLUĞU na dilekçe ile bildirilir. Dilekçeye EK: 12,13 karardan noter tasdikli 2 şer suret, yeni ortağa ait 1 er adet nüfus ve ikametgah sureti (muhtardan), yeni yönetime giren ortağa ait noterden 1 adet imza beyannamesi, 1 adet hazirun cetveli (Ek:14) eklenecektir. İmza beyannamesinin tescilinden sonra alınacak belgenin notere ibrazıyla İMZA SİRKÜLERİ çıkartılacaktır. İstifa ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine getirilen.. ın Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması için gündeme bu madde ilave edilmeli ve toplantı tutanağında İstifa ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine atanan ın atamasının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.,, şeklinde karar alınmalıdır. Toplantı bitiminde toplantı ile ilgili evraklar bir dilekçe ekinde komisere elden verilmelidir. (Ek:15) VI-) Genel kurul tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, toplantı ile ilgili evraklar bir dilekçe ile TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNA verilerek tescil ve ilan ettirilmelidir. (Ek:16) Tavsiye ettiğimiz gündem, genel kurul yapılması hakkında kararı ve toplantı tutanağı örnekleri ektedir. (Ek:18,19,20) Bazı Hükümet Komiserlerinin tavsiyesi kısa gündem örneği de ilişiktedir. (Ek:18/1) BU ARADA İRTİBAT KURULARAK KOMİSERİN DAİRESİNDEN OTO İLE ALINIP, GÖTÜRÜLMESİ TEMİN EDİLMELİDİR. 2-) LİMİTED ŞİRKETLER a) Limited şirketlerin önemli alış-verişlerini ve kararlarını ortaklar kurulu karar defterine yazmaları gerekir. Toplantıda sayı sınırı olmayıp, HER SENENİN İLK 3 AYI İÇERİSİNDE; (Tarih geçmiş olsada bir an önce yapmanızı tavsiye ederiz.) I-) tarihli bilanço ve gelir tablosunun kabulüne, müdür veya müdürlerin ibrasına, II-) yılı karının kanuni kesintilerden sonra tamamının dağıtılmamasına veya kanuni kesintilerden sonra tamamının (veya... TL.sının) / /200.. tarihinde dağıtılmasına, (Tarih karar alınan yılın sonuna kadar olmalıdır.)

4 III-) Şirket temsilinin kimler tarafından ve nasıl (tek imza-çift imza gibi) yapılacağına dair bir karar alınarak TİCARET SİCİL MEMURLUĞU na dilekçe ile bildirilir. (Ek:21) Dilekçeye adı geçen kararın noterden 2 sureti, ortakların isim ve pay miktarları listesi (1 nüsha) (Ek:22) imza yetkisinde değişiklik yapılmışsa noterden 1 adet imza beyannamesi eklenecektir. İmza beyannamesinin tescilinden sonra alınacak belgenin notere ibrazıyla İMZA SİRKÜLERİ çıkartılacaktır. b) Limited Şirket sermaye artışı yapmak istediği takdirde ortaklar kurulu Şirket ana sözleşmemizin. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilerek sermayemizin.. TL den.. TL ye çıkartılmasına şeklinde karar almalıdır. Karara sermaye maddesinin yeni şekli yazılmalıdır. (Ek:23-24) Madde tadili ile ilgili kararın tescili için dilekçe ekinde, 2 adet sermaye artırımı ile ilgili ortaklar kurulu kararı (noter tasdikli), 3 adet tadil tasarısı (ortaklar tarafından imzalı), 1 adet Mali Müşavir raporu (Mali müşavire ait oda faaliyet belgesi) (Belge tarihi 3 aydan eski olmamalıdır.) Eğer ayni sermaye varsa mahkeme kararı), 1 adet ortaklar pay listesi (Kaşeli ve imzalı) ve artırılan sermayenin onbinde dörd nün ödendiğine dair Rekabetçiyi Koruma Fonu hesabına yatan para dekontu eklenecektir. Kurumlar olağan/olağanüstü genel kurul evrakları ile ilgili internetten bağlı bulundukları Ticaret Sicil Memurluklarının sitesine girerek değişiklikleri takip edebilir. Her ilin sicili tescilde farklı evraklar isteyebilmektedir. Bilgilerinize sunarız. Ş.A.Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Eki: 24 örnek belge.

5 EK : 1 SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜNE.. Şirketimizin yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısı / /200.. tarihinde, saat ; da.... adresinde yapılacaktır. Söz konusu toplantıda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nı temsilen bir komiser görevlendirilmesine müsaadelerinizi arz ederiz. / /200_ KAŞE YETKİLİ İSMİ İMZA Şirketin Tescilli Adresi Telefon Numarası Ticaret Sicili Numarası :.. :. :. EKLER 1. Genel Kurulu toplantıya çağıran organın kararının noter tasdikli örneği 2. Gündem 3. Komiser ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu 4. İmza Sirküleri fotokopisi 5. Genel Kurulu toplantıya çağıran organın göreve seçildiklerini ve görev taksimini gösterir T.Ticaret Sicil Gazetesi (Fotokopi) 6. Toplantıya ait ilanların yayımlandığı gazeteler (Toplantı ilanlı ise)

6 EK : 2 A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞMESİNİN MADDESİNE AİT TADİL TASARISI ESKİ ŞEKLİ SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ: Madde (Maddenin eski şekli aynen yazılacaktır.) YENİ ŞEKLİ SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ: Madde Şirketin sermayesi (.. )TL. kıymetindedir. Bu sermaye her biri ( ) TL. kıymetinde (.) hisseye ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden ( ) TL nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan.. (.) TL nin. (..) TL si Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farklarından,. ( ) TL si Olağanüstü Yedeklerden, ( ) TL ise ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak tamamı nakit taahhüt edilmiş olup, ¼ ü tescil ve ilan tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalan ise /..200_ tarihinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin maddesi gereğince yapılır. Sermaye taahhüt borçları, yönetim kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce istenebilir. Hisse senetleri nama (veya hamiline) yazılıdır. İdarece meclisi hisse senetlerini tespit edeceği toplam hisse miktarlarınca kupürler halinde ihraç edilmesine yetkilidir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI DİVAN BAŞKANI OY TOPLAYICI KATİP KOMİSERİ NOT; Tavsiyemiz 1 hisse = 1 TL. şeklindedir.

7 EK : 3 VEKALETNAME Hissedarı bulunduğum Anonim Şirketinin / /200.. tarihinde..adresinde saat..:.. da yapılacak. yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya yı vekil tayin ettim. VEKALETİ VEREN Adı Soyadı : Tarih : İmza : VEKALETİ VERENİN Sermaye miktarı Hisse adedi Oy miktarı Adresi :.. TL. :. Ad. :. :.... Eki: 1 İmza sirküleri fotokopisi. NOT: Vekaletnamenin noter tasdiki mecburi değildir. Vekaletnameye imzanın doğruluğunu teyit edecek bir imza sirküleri fotokopisi eklenmesi yeterlidir.

8 EK : 4 Karar Tarihi : / /200.. Karar No : Yönetim Kurulu Başkanı :.. Yönetim Kurulu Başk.Yardımcısı :.. Yönetim Kurulu Üyesi :.. Gündem Yetki Belgelisi verilmesi hakkında karar alınması.. A.Ş olarak Yönetim Kurulumuz / /200.. günü toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. Karar Hissedarı bulunduğumuz.... A.Ş. nin / /200.. tarihinde.. adresinde yapılacak yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında şirketimizi temsil etmeye ve gündemdeki maddeleri karara bağlanması için oy kullanmaya yetkili olmak üzere Sn nun görevlendirilmesine, bununla ilgili Yetki Belgesi tanzimine oybirliği ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başk.Yard. Yönetim Kurulu Üyesi NOT; Temsilci birkaç kişi seçilebilir. Ancak oy kullanacak olan ayrıca belirtilmelidir.

9 Ek: 5 GENEL KURULA KATILMA VE TEMSİL YETKİ BELGESİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına Hissedarı bulunduğumuz A.Ş. nin / /200.. tarihinde adresinde saat:.. te yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında şirketimizi temsil etmeğe ve gündemdeki maddelerin karar bağlanması için oy kullanmaya Sn yetkili tayin edilmiştir. / /200.. Eki: 1 Yönetim kurulu karar örneği. YETKİ VEREN KAŞE İMZA YETKİ VERENİN : Sermaye Miktarı :.. Hisse Adedi Oy Miktarı Adresi :.. :.. :.. NOT: Bu belgeyi imzalayan yetkili veya yetkililerin imza sirküleri sureti eklendiği takdirde yönetim kurulu kararı olmayabilir.

10 Ek: 6 GENEL KURUL GİRİŞ KARTI Sayın: Şirketimizin / / günü saat : : da yapılacak olan olağan genel kurul toplantısına giriş kartıdır. KAŞE İMZA Hisse Adedi :.... Hisse Miktarı :.... TL.

11 Ek: 7 HİSSE SENEDİ TEVDİ MAKBUZU Ortak ya ait ve aşağıda dökümü bulunan hisse senetlerinin (veya ilmühaberlerin) / /200.. günü yapılacak olağan genel kurul sebebi ile muvakkaten şirketimize teslim edildiğine dair makbuzdur. / /200.. KAŞE İMZA Hisse Adedi :... Hisse Miktarı :...TL.

12 Ek: 8 MUVAFAKATNAME.. A.Ş. nin / /200.. günü saat: : da adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı nda Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmeme muvafakat ettiğimi ve seçildikten sonra Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacağımı beyan ve taahhüt ederim. / /200.. ADI SOYADI İmza Eki: 1 İmza sirküleri fotokopisi. NOT: Noter mecburiyeti yoktur. Muvafakatnameyi verenin noter tasdikli imza sirküleri eklenmesi halinde geçerli kabul edilmektedir.

13 Ek: 9 MUVAFAKATNAME.. A.Ş. nin / /200.. günü saat: : da adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı nda murakıp seçilmeme muvafakat ettiğimi ve seçildikten sonra murakıp olarak görev yapacağımı beyan ve taahhüt ederim. / /200.. ADI SOYADI İmza Eki: 1 İmza sirküleri fotokopisi. NOT: Noter mecburiyeti yoktur. Muvafakatnameyi verenin noter tasdikli imza sirküleri eklenmesi halinde geçerli kabul edilmektedir.

14 Ek: ANONİM ŞİRKETİ / /200.. TARİHİNDE YAPILAN.. YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI ÜNVANI VE İKAMETGAH ADRESİ T.C. KİMLİK SERMAYE MİKTARI HİSSE ADEDİ TEMSİL ŞEKLİ NO YTL ASALETEN VEKALETEN TEMSİLCİNİN ADI SOYADI İMZASI TOPLAM SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI DİVAN ŞİRKETİN SERMAYESİ KOMİSERİ BAŞKANI TOPLAM HİSSE ADEDİ... ASGARİ TOPLANTI..... NİSABI... MEVCUT TOPLANTI NİSABI... OY TOPLAYICI KATİP ASALETEN... VEKALETEN HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR. YÖNETİM KURULU

15 (*) Arka sayfadaki açıklamaları okunduktan sonra doldurunuz. KOD NO: ŞİRKETİN ÜNVANI: (*) Dosya No. ŞİRKETİN ADRESİ: FORM : AL.4 Ek: 11 T.C. SANAYİ ve TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANONİM LİMİTED ŞİRKETLER GENEL KURUL SONUÇLARI BİLDİRİM FORMU Telefon No. Telex No. Kuruluş Tarihi Merkezi (İL İLÇE Adı) Ticaret Sicil No. Kuruluş Sermayesi Bugünkü Sermayesi Bugünkü Ödenen Sermayesi Kuruluşta Ayni Sermaye Bugünkü Ayni Sermaye Son Genel Kurul Tarihi (1) Hesap Yılı Kanuni İhtiyatlar Fevkalade İhtiyatlar KAR ZARAR Dağıtılan Temettü % Tasfiye İle İlgili Karar Varsa (2) Cinsi: Tarihi: Hissedar Sayısı (4) Hisse Sayısı (4) ŞİRKETİN TİPİ 1 Aile 2 Holding 3 Halka Açık 4 Diğer 5 İşçi Yurtiçi Şubeleri (İL-İLÇE Adı) NEV İ DEĞİŞİKLİĞİ ŞEKLİ (3) 1 Kollektif den 2 Komandit e 3 Limited den 4 Anonim e Yurtdışı Şube veya Temsilcilikten Nakdi Yabancı Sermaye Ayni Yabancı Sermaye İthalat Belge No. İhracat Belge No. Bakanlığımızca Teftiş Görmüş ise Tarihi (*) İŞTİGAL KONULARI (GERÇEKLEŞENLER) VARSA KURULU TESSİLERİ (FABRİKA, İMALATHANE, ATELYE, V.B.) İşletmeye Açıldığı Tarih Ürettiği Mamul Yarı Mamul Maddenin Adı Cinsi (*) BBAKANLIK DOSYA (5) NO: İŞTİRAK MİKTARI (TL) İŞTİRAK EDİLEN KURULUŞLARIN ÜNVANLARI (*) (*)

16 (6) İştirak Miktarı (TL) Hazurun Cetveline Göre En Büyük Hissedarların Ünvanları (*) (*) (7) Yönetim Kurulu Adı Soyadı (*) Denetçilerin Adı Soyadı (*) BAŞKAN Yardımcısı ÜYE ÜYE ÜYE İLK KURULUŞ MÜDDETİ EK SÜRE ALINMIŞSA ALINIŞ TARİHİ EK SÜRE MİKTARI Belgenin Tanzim Edildiği İL-İLÇE Adı: Belgeyi Tanzim Eden Şirket Yetkilisinin Adı Soyadı İMZA Belgeyi Tanzim Eden Komiser (veya Memurun) Şirketin Kaşesi - Mühürü Adı Soyadı Emekli Sicil No. İmzası ŞİRKET İMTİYAZLI MI? 1 EVET 2 X HAYIR AÇIKLAMALAR : 1- Tarihler YIL / AY / GÜN şeklinde yazılacaktır. 2- (*) İşaretli kısımlar boş bırakılacaktır den az ortaklı LİMİTED ŞİRKETLER de (1) son genel kurul tarihi yerine bilanço tarihi (7) yönetim kurulu başkanı yerine müdür ve yardımcısının adları yazılmalıdır. 4- (2) Tasfiye ile ilgili karar var ise: Tasfiye kararı alındı için A, tasfiye kararı kaldırıldığı için K, daha evvel tasfiye kararı alınmış ve karar devam ediyorsa D, aksi hallerde boş bırakılmalıdır. 5- (3) Şirketin kuruluşu dönüşüm şeklinde belirtilenlere uymuyorsa boş bırakınız. 6- (4) Hissedar sayısı Hisse sayısı: Hazurun cetvelindeki hissedar sayısı ve bunların sahip olduğu hisse sayısı 7- (5) (6) Bu kısımlar sığmazsa ek liste yapınız. Bu formu doğru, okunaklı ve eksiksiz şekilde doldurulması, BAKANLIĞIMIZ ile olan tüm ilişkilerinizde gerekli Doğruluğun ve çabukluğun sağlanması bakımından büyük yararı olacağı gibi, doldurulan bilgiler BİLGİ İŞLEM MERKEZİMİZ ce işlenip kontrol edileceğinden anlaşılmayan kısımlar için İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Şirketler Şubesinden veya bulunduğumuz İL deki Bölge Ticaret Müdürlüğü nden gerekli yardımı görebilirsiniz. Bu formu en kısa zamanda Bakanlığımıza iletilmelidir.

17 Ek: 12 Karar Tarihi :./ /200.. Karar No :. Yönetim Kurulu Başkanı : Yönetim Kurulu Başk.Yardımcısı : Yönetim Kurulu Üyesi : GÜNDEM Yönetim kurulu üyeliği istifası hakkında A.Ş.nin yönetim kurulu üyeleri toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır. / /200.. tarihinde yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmek için yazılı bildirimde bulunan ın istifası oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başk.Yard. Yönetim Kurulu Üyesi

18 Ek: 13 Karar Tarihi : / /200.. Karar No : Yönetim Kurulu Başkanı : Yönetim Kurulu Başk.Yardımcısı : Yönetim Kurulu Üyesi : GÜNDEM 1- Yönetim kurulu değişikliği 2- Vazife taksimi 2- İmza Yetkisi,...nin yönetim kurulu üyeleri toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır. 1- İstifa ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine ilk genel kurulda onaylanmak üzere ın seçilmesine, 2- Vazife taksiminin tekrar yapılmasına ve T.C. Kimlik numaralı nın yönetim kurulu başkanı T.C. Kimlik numaralı.. nın yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak, yeni üye T.C. Kimlik numaralı ın üye olarak vazife yapmasına, 3- Şirketimizin maksat ve mevzuna giren bilumum işlem ve muamelelerin ifası, şirket adına bilumum bankalarda her türlü hesap açılması kapatılması, hesaplardan dilediği kadar para çekilmesi, yatırılması her nevi çek, bono, poliçe, emre muharrer senet tanzimi keşide ve kabulü bilumum alacakların tahsili borçların ödenmesi, her türlü tahsilat tediyat ve ahzu kabz. işleri ile T.C.Resmi ve hususi daire ve müesseseler, Devlet teşekkülleri kamu iktisadi teşekkülleri kamu kurum ve kuruluşları ile hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde temsili velhasıl şirket tarafından verilecek her türlü evrak ve belgelerin yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi, şirketin hudutsuz olarak temsil ilzam, borç ve taahhüt altına sokulmasında münferit imzalarıyla Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu üyeleri ile ün şirketimizi temsil ve ilzam etmelerine, 4- Ticaret Sicil Memurluğuna verilmek üzere Tescil imza sirküleri çıkartılmasına oy birliği karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başk.Yard. Yönetim Kurulu Üyesi Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı T.C.Kimlik No: T.C.Kimlik No: T.C.Kimlik No:

19 Ek: 14. ANONİM ŞİRKETİ HAZİRUN CETVELİ PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI ÜNVANI T.C. KİMLİK SERMAYE TUTARI HİSSE VE İKAMETGAHI NO YTL ORANI TOPLAM HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR. YÖNETİM KURULU BAŞKANI

20 Ek: 15 SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜNE Şirketimiz. yılına ait olağan genel kurul toplantısını / /200.. günü yapmış olup, toplantı ile ilgili evraklar dilekçemiz ekinde takdim edilmiştir. Bilgilerinize sunarız..../.../200.. KAŞE İMZA EKLER - 1 Ad. Genel kurul toplantı tutanağı - 1 Ad. Gündem - 1 Ad. Hazirun cetveli - 1 Ad. Faaliyet raporu - 1 Ad. Denetçi raporu - 1 Ad. Bilanço (Damga vergisi kaşeli) - 1 Ad. Gelir Tablosu (Damga vergisi kaşeli) - 1 Ad. AL4 Formu - 1 Ad. Tadil Tasarısı (Madde tadili varsa) VARSA -... Ad. Vekaletname fotokopileri -... Ad. Temsil Belgesi fotokopileri -... Ad. Muvafakatname fotokopileri de eklenecektir.

21 Ek: 16 TİCARET SİCİL MEMURLUĞU NA.. Memurluğunuzda.. sayılı dosyasında kayıtlıyız. Şirketimiz yılı olağan genel kurul toplantısını / /200.. günü yapmış olup, toplantı ile ilgili evraklar ekte takdim edilmiştir. Tescil ve ilanını arz ederiz..../.../200.. KAŞE İMZA EKLER - 2 Ad. Genel kurul toplantı tutanağı (1 tanesi noter tasdikli) - 1 Ad. Hazirun cetveli (Kaşeli+İmzalı) - 1 Ad. Hükümet Komiseri atama yazısı - 2 Ad. Yönetim kurulu vazife taksimine ait karar sureti (Noter Tasdikli) (Aynı yönetim kurulu devam etse dahi her yıl karar istenmektedir.) - Yönetim Kurulu değişiyor ise, yeni yönetime giren üyelere ait 1 er adet ikametgah ve nüfus sureti (Muhtardan) - Yönetime giren ortak var ise, 1 Ad. yeni imza beyannamesi (noter onaylı) (Eğer yönetim kurulu eski yönetim kurulu ile aynı kişilerden oluşuyorsa yeni imza beyannamesi istenmez) - Sermaye artışı var ise, 3 ad. Tadil Tasarısı. Eski sermayenin ödendiğine dair ve yedeklerin sermayeye ilavesi olursa 1 Ad. Mali müşavir raporu, 2 adet sermaye artırımına iştirak eden ortaklar pay cetveli (Ek:17) ve artırılan sermayenin onbinde 4 ü dekontu. - 1 Ad. Bilanço (Şirket tasfiyesinde ve terkinlerde verilecek) - 1 Ad. Gelir Tablosu (Şirket tasfiyesinde ve terkinlerde verilecek) - Bir önceki yıla göre ortaklık yapısında değişiklik var ise yeni ortaklara ait 1 adet ikametgah ve nufus suretlerinin hazirun cetveli ekinde verilmesi gerekir. (BU SEBEPLE YÖNETİMDE YER ALMAYAN KİŞİLERİN HİSSE DEVİRLERİNİ DEVİR TARİHİNDE TİCARET SİCİLİNE BİLDİRİM MECBURİYETİ YOKTUR.)

22 ŞİRKETİN ÜNVANI : ŞİRKETİN ADRESİ : TİCARET SİCİL MEMURLUĞU : ÖNCEKİ SERMAYESİ : ŞİMDİKİ SERMAYESİ : GENEL KURUL TARİHİ : Ek: 17 SEMAYE ARTIRIMINA İŞTİRAK EDEN PAY SAHİPLERİNİN ARTIRIM ÖNCESİ ARTIRIM SONRASI ARTIRIMDAKİ ADI-SOYADI/UNVANI PAY MİKTARI (TL) PAY MİKTARI (TL) TAAHHÜT ETTİĞİ PAY MİKTARI (TL) ÖDEDİĞİ MİKTAR ÖDEMEYİ YAPTIĞI BANKA HESAP NO Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur....a.ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin İMZA Yönetim Kurulu Başkanı :. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı :. Yönetim Kurulu Üyesi :.

23 Ek: 18.A.Ş.... TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Açılış ve kongre divanının seçilmesi, 2. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divana yetki verilmesi, 3. Faaliyet raporunun okunması, 4. Bilânço ve gelir tablosunun okunması, 5. Denetçi raporunun okunması, 6. Faaliyet raporu, bilânço ve gelir tablosu, denetçi raporunun müzakeresi, kabül yada reddi hakkında karar. 7. Kar hakkında karar alınması. (Zarar varsa karla ilgili gündem konulmayabilir.) (Veya zarar varsa kar dağıtılamama nedenini açıklayıcı bilgi verilmesi şeklinde madde konabilir.) 8. Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi, 9. Denetçinin ibra edilmesi, 10.Yönetim kurulunun üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti ve seçimi, (Görev süreleri devam ediyorsa bu madde konmamalı) 11. Denetçinin seçilmesi, (Görev süreleri devam ediyorsa bu madde konmamalı) 12. Yönetim kurulu üyelerinin ücret tespiti, 13. Denetçinin ücret tespiti, 14. Yönetim kurulu üyelerinin T.T.K.nun nci maddelerinde yazılı hususlar hakkında izin verilmesi, 15. Dilek ve temenniler, 16. Kapanış. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ DİVAN BAŞKANI OY TOPLAYICI KATİP Gündemde yer alacak başka konular var ise 14 ncü maddeden önce konmalıdır. Örnek; -- Dönem içinde yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve yönetim kurulunca atama yapılmış ise atamanın genel kurulda onaylanması için İstifa ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine getirilen ın yönetim kurulu üyeliğinin onaylanması, şeklinde gündeme konmalıdır. -- Şirket ana sözleşmesinde değişiklik olacak ise Şirket ana sözleşmesi... ncı maddesi tadil tasarısının görüşülüp karar alınması gibi maddeler gündeme konmalıdır. NOT; 1-) Yönetim Kuruluna seçilecek kişi pay sahibi (ortak) olmalıdır. Ortak olmayan seçilirse, Ticaret Siciline tescile kadar sembolikte olsa bir miktar pay verilmelidir. 2-) Denetçi, yönetim kurulu üyelerinin usul ve füruundan biri ile eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısım olamaz. Şirket çalışanı da seçilemez.

24 Ek:18/1.A.Ş.... TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Açılış ve kongre divanının seçilmesi, 2. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divana yetki verilmesi, 3. Faaliyet raporu, bilanço ve gelir tablosu, denetçi raporunun okunması, müzakeresi, kabulu, 4. Kar hakkında karar alınması, 5. Yönetim kurulu ve denetçinin ibrası, 6. Yönetim kurulu ve denetçinin sayısının, görev süresinin tespiti ve seçimi, 7. Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ve denetçinin ücret tespiti, 8. Yönetim kurulu üyelerinin T.T.K nun nci maddelerinde yazılı hususlar hakkında izin verilmesi, 9. Dilek ve temenniler. 10. Kapanış. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ DİVAN BAŞKANI OY TOPLAYICI KATİP

25 Ek: 19 Karar Tarihi :..200_ Karar No : Yönetim Kurulu Başkanı :.. Yönetim Kurulu Başk.Yardımcısı :... Yönetim Kurulu Üyesi :... Gündem 200_ Yılı genel kurulunun yapılması hakkında karar alınması A.Ş.nin yönetim kurulu üyeleri toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır. Karar 200_ Yılı olağan genel kurulunun 200_ ayı içerisinde, adresinde yapılmasına, toplantıda tüm hissedarların temsil edilmesi mümkün olacağından T.T.K.nun 370 nci maddesine göre yapılmasına ve gündemin, 1. Açılış ve kongre divanının seçilmesi, 2. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divana yetki verilmesi, 3. Faaliyet raporunun okunması, 4. Bilânço ve gelir tablosunun okunması, 5. Denetçi raporunun okunması, 6. Faaliyet raporu, bilânço ve gelir tablosu, denetçi raporunun müzakeresi kabül yada reddi hakkında karar alınması, 7. Kar hakkında karar alınması. (Zarar varsa karla ilgili gündem konulmayabilir.) (Veya zarar varsa kar dağıtılamama nedenini açıklayıcı bilgi verilmesi şeklinde madde konabilir.) 8. Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi, 9. Denetçinin ibra edilmesi, 10. Yönetim kurulunun üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti ve seçimi, (Görev süreleri devam ediyorsa bu madde konmamalı) 11. Denetçinin seçilmesi, (Görev süreleri devam ediyorsa bu madde konmamalı) 12. Yönetim kurulu üyelerinin ücret tespiti, 13. Denetçinin ücret tespiti, 14. Yönetim kurulu üyelerinin T.T.K.nun nci maddelerinde yazılı hususlar hakkında izin verilmesi, 15. Dilek ve temenniler, 16. Kapanış. Şeklinde tespit edilmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başk.Yard. Yönetim Kurulu Üyesi

26 Ek: 20 ANONİM ŞİRKETİ NİN..200_ TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Anonim Şirketi nin 200_ yılına ait olağan genel kurulu..200_ tarihinde, saat : da şirket merkez adresi olan adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünün..200_ tarih ve sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri un gözetiminde yapılmıştır. Toplantının açılışından önce Hükümet Komiserince yapılan incelemede; a) Hamiline yazılı hisse senetlerinin henüz ihraç edilmediği, b) Toplantıda şirketin TL. den ibaret bulunan ve hisseye bölünmüş olan sermayenin TL sının asaleten TL sının vekaleten olmak üzere hisse karşılığı TL sermayeyi temsil eden hissedarlar ve temsilcilerinin hazır bulunduğu ve böylece T.T.K nun 370 nci maddesinde yazılı toplantı nisabının temin olduğu ve ayrıca toplantının ilansız yapılmasına karşı herhangi bir itirazın yapılmadığının görülmesi üzerine, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri, toplantının kanunen açılabileceğini söyledi ve toplantı tarafından gündemi görüşülmek üzere açılarak, aşağıdaki kararlar alındı. 1. Divan Başkanlığına nın, oy toplayıcılığına ün, katipliğe de ün seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. 2. Divan heyetine toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi oy birliği ile kabul edildi. 3. Faaliyet raporu okundu. 4. Bilânço ve gelir tablosu hesapları okundu. 5. Denetçi raporu okundu. 6. Faaliyet raporu, bilânço, gelir tablosu ve denetçi raporu müzakereye açıldı. Söz alan çıkmadı. Ayrı ayrı oylandı. Oy birliği ile ayrı ayrı kabul edildi. 7. (Kar varsa yılı karının dağıtımı konusu görüşüldü yılı karının dağıtılmayarak tamamının olağanüstü yedek olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verildi. (Veya yılı karının tamamının veya... TL. sının... tarihinde dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.) yazılabilir. 8. Yönetim Kurulu üyelerinin yapmış oldukları çalışmalarından dolayı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

27 9. Şirket denetçisinin yapmış olduğu çalışmalarından dolayı ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi. 10. Yönetim kurulunun... kişiden oluşmasına ve seçilecek yönetim kurulunun... yıl süre ile görev yapmasına, yönetim kurulu üyeliklerine (T.C. kimlik no:su... ), olan... nın (T.C. kimlik no:su....) olan... nın ve (T.C. kimlik no:su....)... nın seçilmelerine oybirliği karar verildi. (Lütfen ana sözleşmeden yönetim kurulu kişi sayısını ve görev süresini kontrol ediniz.) 11. Denetçi kurulunun... kişiden oluşmasına ve seçilecek denetçinin... yıl süre ile görev yapmasına, denetçi olarak (T.C. kimlik no:su...) olan ve... adresinde oturan... nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi. (Lütfen ana sözleşmeden denetçi kurulu kişi sayısını ve görev süresini kontrol ediniz.) _ tarihinden geçerli olmak üzere yönetim kurulu başkanına aylık brüt / net TL, başkan yardımcısına aylık brüt / net TL, üyelerden a TL brüt / net huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi. (Ücret ödenmeyecekse, yönetim kuruluna ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.,, cümlesi yazılmalıdır.) 13. Şirket denetçisine yıllık brüt / net... TL ücret verilmesine oybirliği ile karar verildi. (Ücret ödenmeyecekse, şirket denetçisine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.,, cümlesi yazılmalıdır.) 14. Yönetim Kurulu üyelerinin T.T.K. nun 334 ve 335 nci maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda gerekli olan iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi. 15. Dilek ve temennilerde söz alan çıkmadı. 16. Gündemde görüşülecek bir husus kalmadığından divan başkanı toplantıyı kapattı. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ DİVAN BAŞKANI OY TOPLAYICI KATİP Not: Şirket ana sözleşme değişikliklerinde madde tadillerinin yeni şekli tutanaktaki kabul kararının altına yazılmalıdır.

ALTAŞ AMBARLI LİMAN TESİSLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ALTAŞ AMBARLI LİMAN TESİSLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sicil No: 1537/Büyükçekmece Ticaret Unvanı ALTAŞ AMBARLI LİMAN TESİSLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ALTAŞ Ambarlı Liman Tesisleri Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Şirketimiz Ortaklar Genel

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere 28 Mart 2013 Perşembe

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN MADDE 4 İDARE MERKEZİ VE ŞUBELER Bankanın İdare Merkezi İstanbul dadır. Banka, Türkiye ve diğer ülkelerde şube ve temsilcilik açabilir, muhabirlik

Detaylı

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ Serdar ALÂ Uzman ANKARA ÖNSÖZ Türkiye de işletmelerin tabi olduğu mevzuat ve yükümlülükler oldukça karmaşık ve işletmelere büyük zaman maliyetine neden olan bir

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 28 Mart 2013 Perşembe günü saat 11:00 de Yönetim

Detaylı

ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ

ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 230342 177908 numarasında kayıtlı ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ NİN devamı

Detaylı

H E S HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN;

H E S HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN; H E S HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN; Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28 Haziran 2013 Cuma günü, saat 14.00 da Erciyes Mah. Hes Cad. No:22

Detaylı

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI SUNUŞ... 3 YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARININ GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- KURULUŞ Aşağıdaki maddede ticaret unvanı adı soyadı ve ikametgâh adresleri ile uyrukları yazılı hükmi ve hakiki

Detaylı

İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI NA DAVET

İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI NA DAVET İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2008 yılı çalışmalarını

Detaylı

VEKALETNAME SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

VEKALETNAME SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI DAN Yönetim Kurulumuz Şirket Genel Kurul unu aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 28/05/2007 Pazartesi günü saat 14:00 da

Detaylı

YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ. Madde 1 KURULUŞ. Madde 2 TİCARET UNVANI

YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ. Madde 1 KURULUŞ. Madde 2 TİCARET UNVANI YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ Madde 1 KURULUŞ 27/06/1990 tarih ve 90/644 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi, Bankalar hakkındaki mevzuat ve Türk Ticaret

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunun Anonim Şirketlerin ani sürette kurulmaları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

EGE GÜBRE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN

EGE GÜBRE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN EGE GÜBRE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 2011 YILINA AĐT 02 MAYIS 2012 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLENDĐRME DOKÜMANI Şirketimizin 2011 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 02

Detaylı

Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.

Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. F-82/REV.00 FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 02.11.2010 11:01:55

Detaylı

RWE ENERJİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

RWE ENERJİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ RWE ENERJİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ MADDE 1. KURULUŞ: Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bir Anonim

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE GENEL KURULUN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03.

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE GENEL KURULUN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03. YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE UN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03.2013 Prof. Dr. NECDET SAĞLAM SMMM MEHMET YOLCU GEREKÇESİ 6102 Sayılı

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI ANA SÖZLEŞMESİ KISIM I BANKANIN KURULUŞU

ARAP TÜRK BANKASI ANA SÖZLEŞMESİ KISIM I BANKANIN KURULUŞU ARAP TÜRK BANKASI ANA SÖZLEŞMESİ KISIM I BANKANIN KURULUŞU MADDE 1 KURULUŞ VE İSİM Bu Ana Sözleşme altında imzası bulunanlar tarafından Arap Türk Bankası (bu Ana Sözleşmede bundan sonra Banka olarak ifade

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2011 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2011 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2011 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2011 yılına ilişkin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul

Detaylı

ANADOLU-ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠĠ VE TĠCARET A.ġ. ANA SÖZLEġMESĠ SERMAYESĠ: 25.419.706,54 TL. Ġstanbul Ticaret Sicil Memurluğu: 173921

ANADOLU-ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠĠ VE TĠCARET A.ġ. ANA SÖZLEġMESĠ SERMAYESĠ: 25.419.706,54 TL. Ġstanbul Ticaret Sicil Memurluğu: 173921 ANADOLU-ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠĠ VE TĠCARET A.ġ. ANA SÖZLEġMESĠ SERMAYESĠ: 25.419.706,54 TL Ġstanbul Ticaret Sicil Memurluğu: 173921 1 BĠRĠNCĠ BÖLÜM ANADOLU-ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ

Detaylı

EUREKO SİGORTA A.Ş. ANA SÖZLEŞME

EUREKO SİGORTA A.Ş. ANA SÖZLEŞME . İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 5 KURULUŞ HÜKÜMLERİ... 5 Madde 1 - Kuruluş... 5 Madde 2 - Kurucular... 5 Madde 3 - Şirketin Ticari Ünvanı... 6 Madde 4 - Şirketin Konusu ve Amacı... 6 Madde 5 - Merkez Ve

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT 2013

ANONİM ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT 2013 ANONİM ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT 2013 [You can add an abstract or other key statement here. An abstract is typically a short summary of the document content.] Değerli Meslektaşlarım,

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM ORTAKLAR MADDE 1- Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sigorta Murakabe Kanunu hükümlerine göre bir anonim şirketin ortakların tabiiyetleri ve

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin tedrici surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU

Detaylı

HİZMET KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

HİZMET KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI HİZMET KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU MADDE BİRİNCİ

Detaylı

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE GENEL HÜKÜMLER Kuruluş Madde 1 Aşağıda belirtilen ortaklar arasında ilgili

Detaylı