SONUÇ B LD R S FINAL DECLARATION

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SONUÇ B LD R S FINAL DECLARATION"

Transkript

1 SONUÇ B LD R S FINAL DECLARATION

2 5. ULUSLARARASI BATI TRAKYA TÜRKLER KURULTAYI YEREL YÖNET MLER S YASAL VE S V L ÖRGÜTLENME KOM SYONU SONUÇ B LD R S Komisyonumuz, öngörülen çal flma program çerçevesinde toplanarak afla da belirlenen hususlar tespit ve öneri olarak Kurultay Delegeler Kurulu'na sunulmas n kararlaflt rm flt r: 01. IV. Uluslararas Bat Trakya Kurultay kararlar çerçevesinde Bat Trakya Türkleri sivil toplum örgütlenmesine h z vermifltir. Ancak bu çal flmalar m z, Rodop li Türk Kad nlar Kültür Derne i örne inde oldu u gibi, Yunanistan yönetiminin sözde hukuk engeline tak larak, kurulufllar engellenmifltir. Avrupa Birli i çat s alt nda kabul edilemez bu engelleme dolay s yla, A HM'de dahil tüm hukuk yollar na ve di er yollara baflvurulmufltur. 02. Lozan baflta olmak üzere, tüm uluslararas ve anayasal prensipler inkâr edilmek suretiyle kapat lm fl bulunan derneklerimizden skeçe Türk Birli i, Gümülcine Türk Gençler Birli i ve Bat Trakya Türk Ö retmenler Birli i'nin hala kapal olmas, Bat Trakya Türkleri aç s ndan bir ihtiyac n eksikli i olmakla birlikte, Yunanistan aç s ndan anti demokratik ve hukuk d fl l n tespitidir. A HM'nin skeçe Türk Birli i'nin baflvurusu ile ilgili karar ne olursa olsun, Bat Trakya Türkleri'nin sosyal ve kültürel örgütlenme hakk n elinden alan Yunanistan'daki bu hukuk d fl l k, ça dafl dünya insan n n vicdan nda flimdiden mahkûm olmufltur. 03. Bat Trakya Türkleri mevcut engellere ra men sosyal ve kültürel örgütlenmesini sürdürmeli ve daha önce al nan kararlar çerçevesinde yeni vak f kurulmas yla birlikte, sendikalar ve meslek kurulufllar nezdinde aktif kat l m daha bilinçli halde uygulamaya sokulmal d r. 04. Gençlerin her türlü kötü ve ba ml l k yaratan al flkanl klardan 1

3 uzak tutulmalar amac yla, sportif faaliyetlere yönlendirilerek, mevcut veya kurulacak spor kulüpleri çat s alt nda toplanmalar teflvik edilmeli, futbolun yan s ra ata sporu güreflin de bu kurulufllar n faaliyetleri aras nda yer almas sa lanmal, daha önce al nan karar çerçevesinde bir Bat Trakya Türk Toplumu Futbol Ligi oluflturulmas çal flmas na h z verilmelidir. 05. Al nan karar gere i, Gümülcine'de aç lan Bat Trakya Az nl Yüksek Tahsilliler Derne i çat s alt nda aç lan Bilgisayar Merkezi'nin (B LMER) skeçe, fiahin, fiapç, Büyük Sirkeli ve Kozlukebir ve birinci yaka ve di er yerleflim birimlerinde de gençlerimizin ça dafl ihtiyaçlar n karfl layacak donan mla hizmete girmesi sa lanmal d r 06. Bat Trakya Az nl Yüksek Tahsilliler Derne i çat s alt nda yürütülen sosyal, kültürel, sa l k ve e itim ile ilgili çal flmalar n toplumun her kesimine yönelik projelerle artt r larak sürdürülmesi, bir arfliv ve veri taban oluflturma çal flmas yla daha kal c hale getirilmesi yönünde de ad m at lmas sa lanmal d r. 07. Bir önceki Kurultay'da al nan Gümülcine, skeçe ve Dedea aç'ta Türk Kültür Merkezleri kurulmas karar n n hayata geçirilmesi ile Avrupa nsan Haklar Mahkemesi nezdinde yürütülen çal flmalarla birlikte, insan m z hak ve ç karlar konusunda yasa ve mevzuatlar aç s ndan elde etti i bilgi ve tecrübe birikimini ve paylafl m n gerçeklefltirecek düzenlemeyle daimi bir Hukuk Bürosu fleklinde kurumsallaflt r lmas sa lanmal d r. 08. Üst kurulufllar aras nda vazgeçilmez olan iflbirli i, dayan flma ve sa l kl iletiflim sonucu oluflturulan Kurultay Daimi Sekreterli i'nin kurumlaflmas n sa layarak, ça dafl iletiflim imkânlar ndan daha etkin bir flekilde yararlan p, tüm kurum ve kurulufllar m z aras nda iletiflim ve iflbirli ine dayal olacak flekilde çal flmalar n sürdürmesi ve d fl dünyay da bilgilendirecek bir enformasyon merkezi ifllevini kazanmas sa lanmal d r. 09. Avrupa Bat Trakya Türkleri Federasyonu (ABTTF), özellikle son olarak ECOSOC nezdinde gözlemci bulundurma yetkisine sahip olmas da dikkate al nd nda, uluslararas alanda verdi i hak arama mücadelesinde bugüne kadar kazand birikim ve tecrübeyi, özellikle Bat Trakya Türk Az nl Dan flma Kurulu ve Bat Trakya Türkleri Dayan flma Derne i'nin de ortak kat l m ile paylaflmal ve tüm kurulufllar m z bünyesinde bilgili ve birikimli insanlar n yetiflmesi yönünde projeler gelifltirilmelidir. Bununla birlikte, ABTTF'nunun daimi olarak ECOSOC nezdinde personel istihdam edebilmesinin imkanlar n n bir an önce araflt r l p uygulamaya geçirilmesinde yarar bulunmaktad r. 10. Yunanistan devleti taraf ndan Lozan Antlaflmas na ayk r olarak Bat Trakya'n n demografik yap s n n etnik ar nd rma amaçl bir politikayla de ifltirilmesinin kabul edilemezli i her platformda vurgulanmal ; bu ba lamda say lar 60 bini aflan Yunan Vatandafll k Yasas n n 19. Maddesi ma durlar n n ve kanuni mirasç lar n n haklar n n flarts z geriye dönük iade edilerek ma duriyetlerinin giderilmesi yönünde sürdürülen çal flmalar yo unlaflt r lmal d r. 11. Bat Trakya Türklerinin hakl mücadelesinin siyaset alan nda da yürütülmesi çerçevesinde, mevcut siyasal partilerde görev alan insanlar m z n bu çal flmalar n ; tutucu partizanl k batakl na sokmadan, ak lc l kta buluflarak ve toplum hak ve ç karlar n esas alarak yürütmesi, kuruculu unu Dr. Sad k Ahmet'in yapt Dostluk Eflitlik Bar fl Partisi'nin de bu ba lamda gerekti inde ülkenin di er bölgelerindeki partilerle ittifaklar yaparak, siyasal çal flmalar yürütebilecek bir yasal çat olarak yeniden yap land r lmas yönündeki çal flmalara a rl k verilmelidir. 12. Bat Trakya Türklerinin yasal siyasal mücadelesinin önünde bir engel olan ve demokrasi, ça dafl yönetim anlay fl yla ba daflmayan ba ms z adaylar n ülke çap nda yüzde 3'lük baraj aflma zorunlulu unu içeren Seçim Yasas 'n n ilgili maddesindeki hükmün kald r lmas için her platformda çal flmalar yürütülmelidir. 13. Avrupa Birli i'nin yerel yönetimlere yaklafl m çerçevesinde ayr lan fon ve di er imkânlardan, daha etkin yararlanmak amac yla, Bat Trakya'da Türklerin a rl kl olarak yönetimini oluflturdu u belediye ve nahiyeler aras nda bir iflbirli i ve haberleflme kurumu/birimi tesis edilmeli, bu kurum/birim arac l ile ulusal ve uluslararas yasa ve mevzuatlardan yararlanman n yollar araflt racak çal flmalara a rl k verilmelidir. 14. Bat Trakya'da Türklerin yo un olarak yaflad yerel yönetimlerin ve yöneticilerinin sosyal, kültürel, sanatsal, e itim ve sportif alanlarda da dostluk ve kardeflli i güçlendirici faaliyetleri geniflletilerek sürdürülmeli, bu ba lamda çok amaçl spor ve kültür binalar n n yap m na yönelik projeler üretilerek hayata geçirilmelidir Ekim 2006 tarihinde gerçeklefltirilecek yerel seçimlerde, adaylar n mensubu bulunduklar toplumun ortak hak ve ç karlar 2

4 do rultusunda ve daha fazla temsil ve temsilci prensibiyle oylar n bölünmesine mahal b rakmadan çal flmalar n sürdürmelerinin önem tafl d vurgulanmal d r. 16. Yerel yönetimlerin 'kardefl belediye' uygulamas yla, d fl dünyadaki bilgi ve tecrübe birikiminden yararlan c bir yöntem uygulamalar, ayr ca ekonomik dezavantajl klarla bo uflan Bat Trakya Türk az nl k fertlerinin istihdam ve refah na katk da bulunacak proje ve yap lanmalar n hayata geçirilmesi için çal flmalar yürütülmeli bu ba lamda Türk dünyas belediyeler birli i ile çal fl lmal d r. 17. Bat Trakya Türkleri, anavatan Türkiye ile vatandafl oldu u Yunanistan aras nda dostluk ve iyi komfluluk iliflkilerinin geliflmesinden her zaman memnuniyet duymufl, gelifltirilmesi için de elinden gelen katk y sa lam flt r. Türkiye ile Yunanistan aras nda 1999 y l ndan günümüze kadar yaflanan sürecin insanlar m z n günlük hayat nda bask n n hafiflemesi ba lam nda belli bir rahatlama yaratt gözlenmekle birlikte, bunun ancak yeni yeni "kanun önünde eflit" say lmaya bafllayan Bat Trakya Türkleri aç s ndan yeterli ve tatmin edici olmad ortadad r. 18. Bat Trakya Türk az nl, anavatan Türkiye ile vatandafl oldu u Yunanistan aras nda iliflkilerin samimiyetle geliflmesini arzularken, sorunlar n n baflta Lozan Antlaflmas olmak üzere di er uluslararas ve ikili belgeler çerçevesinde ivedilikle çözüme kavuflturulmas n istemektedir. Do udan Bat ya, Kuzeyden Güneye do algaz ve petrol boru hatt üzerinde bulunma gibi önemli bir co rafyada yüzy llard r yaflayan Bat Trakya Türkleri, topraklar n n sorun yaflanan de il, sorunlar n ortak ç kar ve refah n paylafl m noktas nda çözüldü ü bir bölge olmas arzusunu kuvvetle vurgulamaktad rlar. 5. ULUSLARARASI BATI TRAKYA TÜRKLER KURULTAYI NSAN HAKLARI VE HUKUK KOM SYONU SONUÇ B LD R S Atina Antlaflmas, 1923 Lozan Bar fl Antlaflmas, AB müktesebat, Yunanistan' n taraf oldu u insan ve az nl k haklar n garanti alt na alan di er uluslararas mevzuat dikkate al narak, Yunanistan' n Bat Trakya Türklerine iliflkin yükümlülüklerini yerine getirmesi için Avrupa Konseyi ve Avrupa Birli i baflta olmak üzere bütün uluslar aras kurulufllarda yo un çaba harcanmas na, 02. Türkiye'nin Avrupa Birli ine uyum çal flmalar nda yap lacak mevzuat de iflikliklerinin yürürlü e konmas için Bat Trakya'da yap lmas gereken ayn nitelikteki giriflimlerin gerçeklefltirilmesi kofluluna ba lanmas yönünde çaba harcanmas na, 03. Avrupa Güvenlik ve flbirli i Teflkilat, Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu, Birleflmifl Milletler nezdinde Bat Trakya'daki insan ve az nl k haklar ihlallerinin sürekli gündemde tutulmas na, bütün bu ihlallerin özde bir etnik ar nd rma politikas oluflturdu una iliflkin olarak TBMM' ince bir karar al nmas ve baflka parlamentolar n da ayn yönde kararlar ç karmas için uluslararas bir kampanyan n bafllat lmas na, 04. Bu çerçevede, Bat Trakya Türk Az nl Dan flma Kurulu ile Avrupa Bat Trakya Türk Federasyonu ve Bat Trakya Türkleri Dayan flma Derne i aras nda iflbirli inin gelifltirilmesine, gerekti inde ortak hareket edilmesine ve bu kurulufllar aras nda eflgüdümü sa lamak amac yla kurulmufl olan DA M SEKRETERYA'n n güçlendirilmesine, 05. Bat Trakya Az nl Yüksek Tahsilliler Derne i ile Avrupa Bat Trakya Türk Federasyonu ve Bat Trakya Türkleri Dayan flma Derne i bünyesinde, BM, AG T gibi insan ve az nl k haklar yla ilgili toplant lar izleyecek, rapor ve bildiri sunabilecek, lobi faaliyetlerinde 3

5 bulunabilecek yabanc dil bilen genifl bir kadronun ve hukukçular grubunun oluflturulmas na, 06. Uluslararas nsan Haklar Örgütlerinin bölgeye ilgilerini artt rmak amac yla yöntemler gelifltirilmesine, söz konusu örgütlerin sürekli bilgilendirilmesi için çal flma gruplar n n kurulmas na, 07. Yunan Vatandafll k Yasas 'n n 19. maddesi nedeniyle Yunanistan vatandafll ndan skat edilenlerin vatandafll n n flarts z olarak iadesi için etkin mücadelenin devam etmesine ve bu amaçla, a. 19. madde ma durlar na hukuki destek verilmesi ve bilgilendirilmesi için Yunanistan, Almanya ve Türkiye'de bilgilendirme merkezlerinin oluflturulmas na, b. 19.madde konusunun gündemde kalmas için uluslararas alanda bilgilendirme ve destek bulma çal flmalar n n yo unlaflt r lmas na, bu konuda Yunan hükümeti nezdinde giriflimlerin sürdürülmesine, c. Tüm 19. madde ma durlar n n, öncelikle de "Haymatlos"lar yani hukuken vatans z durumda b rak lm fl olanlar n sorunlar n gündemde tutulmas ve Yunanistan vatandafll klar n n bir an önce iade edilmesi için Yunan hükümetine bask da bulunulmas na, d. Bu durumda aile bütünlü ünü ve mülkiyet haklar n zedeleyen sonuçlar n giderilmesi için sürekli çal fl lmas na, 08. Ulusal Az nl klar n Korunmas na liflkin Avrupa Çerçeve Sözleflmesi nin Yunanistan parlamentosunca biran önce onaylanmas için bafllat lan imza kampanyas n n etkin bir flekilde sürdürülmesine ve bu konuda bask gruplar n n oluflturulmas na, 09. Bat Trakya'daki Türk nüfusun sahip oldu u pozitif haklar konusunda gerek Yunan hükümeti, gerekse Yunanistan içerisindeki di er siyasi partiler nezdinde bask oluflturmaya devam edilmesine, komisyonumuz toplant s sonucunda oy birli iyle karar verilmifltir. 5. ULUSLARARASI BATI TRAKYA TÜRKLER KURULTAYI EKONOM KOM SYONU SONUÇ B LD R S Komisyonumuz kat l mc lar n katk lar yla afla daki tespit ve önerilerin Kurultay Delegeler Kurulu'na sunulmas n kararlaflt r lm flt r: 01. Bat Trakya'n n bölgesel kalk nmas ve refah n n yükseltilmesi, Yunan ve Türk as ll nüfusun üretim faaliyetlerine eflit koflullarda kat lmas n ve refah n adil bir flekilde paylafl lmas n zorunlu k lmaktad r. Bu konuda var olan s k nt lar n afl labilmesi için, sorunlar n somut veriler temelinde ele al narak, sosyal diyalog sürecinde çözümlerinin aranmas gerekir. 02. Bu süreçte; sosyal diyaloga, Türk az nl n n bölgesel kalk nma faaliyetlerindeki verimlili inin artt r lmas na, refah n adilce paylafl lmas na katk sa lamak amac yla, merkezi Gümülcine'de olan, Ekonomik Araflt rmalar Merkezi kurulmas na karar verilmesi, Türk az nl n n bölgedeki gelece i aç s ndan tarihsel önem tafl r. 03. Mevcut a rl kl tar msal faaliyet olan hayvanc l k bilimsel anlamda desteklenmeli ve AB destekleme fonlar ndan yararlan lmas çal flmalar yap lmal d r. Hayvanc l k entegre sistem olarak düflünülmeli, çok ortakl tüketiciye do rudan ulaflacak üretim, iflleme ve pazarlama sistemleri gerekirse d fl ortakl klarla desteklenerek entegre sistem olarak düflünülüp organize edilmelidir. 04. Tütüne alternatif organik tar m ile serac l k ve meyve tar m na geçilmeli, kiraz üretimi kaliteli hale getirilip paketleme ve pazarlama stratejileri gelifltirilip yurt içi ve yurt d fl pazarlara marka olarak ulaflt r lmal d r. Tesislerin üretim devaml l n n sa lanmas bak m ndan benzer ürünlerin üretimi planlanmal d r. Bu amaçla çok ortakl flirketlerin kurulmas planlanmal d r. 4

6 05. Bölgedeki yat r mlar kredilendirip, finans deste i sa layacak ve a rl kl olarak Bat Trakyal lar n ortak olaca bir finans kurumu acilen tesis edilmeli, Yunanistan d fl nda yaflayan Bat Trakyal lar n da bölgede yapaca giriflimleri desteklenerek teflvik edici kolayl klar sa lanmal d r. 06. Bat Trakya'da tütün ve pamu a alternatif ürünler oldu u tespit edilmifl ve bunlar n birço unun Avrupa Birli i fonlar ndan desteklendi i bildirilmifltir bu konuda Bat Trakya Türklerinin yeterli bilgi sahibi olmas için gerekli bilgilerin toplanmas n ve çal flmalar n koordine edilmesini sa layacak bir kurumlaflmaya gidilmelidir. 07. Tütün tar m kooperatifi üyesi Bat Trakya Türklerinin kooperatif çal flmalar ve yönetimi hakk nda gerekli bilgi ile donat l p üyelerin gerçek ç karlar do rultusunda ve yönetimde söz sahibi olacak flekilde hareket edecek çal flmalar yap lmal d r. 08. Bat Trakya Türk küçük iflletmecisinin özgüvenle bölgesel iç dinamikleri harekete geçirecek ticari yap lanmalara ve faaliyetlere yöneltilmesi hususunda çal flmalar yap lmal d r. 09. Kamuda ve yerel yönetimlerde Bat Trakya Türklerinin istihdam oran n n kabul edilemez derecedeki gülünç durumdan kurtar larak buna sebep olan ayr mc l kla yasal mücadele srarla yürütülmeli ve yetiflmifl Bat Trakyal Türk ifl gücünün bölgede hak etti i oranda istihdam n n gerçekleflmesi için çal flmalar yap lmal d r. 10. AB Fonlar ndan bireysel çabalar yla faydalanmay baflaran s n rl da olsa soydafllar m z n varl sevindiricidir ancak bunun bilgi paylafl m ile toplumumuzun geneline yay lmas na çal fl lmal ve bu çal flmalar yürütecek bir bilgilerinde mekanizmas n oluflturulmas sa lanmal d r. 11. Bat Trakya'da Türk kad nlar n n da kalifiye iflgücü haline gelmesi ve bölgenin ekonomik hayat na eflit ve aktif olarak kat lmalar na temin edecek gerekli bilgilendirme e itim cal flmalar yap lmal d r. 12. Bat Trakya'da Türk esnaf ve küçük iflletmecisinin hak ve ç karlar n koruyacak ve ekonomik geliflmesine katk sa l yacak projeler üretmesine öncülük edecek bir kurumsallaflmaya gidilmelidir. 13. Anavatan m z Türkiye ile Yunanistan aras nda geliflmeler çercevesinde artma e ilimine giren ticaretten Bat Trakyan nda bölgesel olarak pay olmas n sa layacak teflvik ve giriflimler yap lmal d r. 14. Bat Trakya Türklerinin ticari faaliyetlerinin komflu balkan ülkelerini de içine alacak flekilde genifllemesinin ve artmas n n altyap s n oluflturacak gerekli çal flmalar yap lmal d r. 15. Bat Avrupa da bulunan Bat Trakya Türklerinin sermaye birikiminin bulunduklar ülkede yat r ma yönlendirilmesi ve ortak iflletmeler kurulmas n n teflviki yan nda Bat Trakyaya da yat r m olarak yönlendirilmesini sa layacak çal flmalar yap lmal d r. 5. ULUSLARARASI BATI TRAKYA TÜRKLER KURULTAYI E T M VE KÜLTÜR KOM SYONU SONUÇ B LD R S 01. Bölgede milli menfaat, bütünlük, güç ve stratejilerin oluflturulmas için Türk kültürünün "kültürel çerçevesi"nin gelifltirilmesi ve e itimde kalitenin yükseltilmesi, 02. Bat Trakya Türklerinin bugünü ve gelece i aç s ndan e itimin her tür ve kademesinde; ana-baba ve ö retmenlerin mesleki bilgi, Türk kültürü ve de erler, yeni e itsel yaklafl mlar, özel e itim ve e itimde psikolojik hizmetler ile e itimde karfl lafl lan problemlerle bafl etme hususlar n n ça n gereklerine göre uyarlanmas, ayn zamanda da e itim-ö retimin hizmetlerinin izlenmesi, 03. Bölgede görev yapan s n f ve branfl ö retmenlerinin, periyodik aral klarla hizmet içi e itime al nmas, 04. Bat Trakya Bölgesindeki Türk az nl e itim kurumlar ile Türkiye'deki e itim kurumlar aras nda "kardefl okul" iflbirli inin gelifltirilmesi, 05. Bat Trakya Türk Az nl n e itiminde bugünü ve gelece i de erlendirmek amac yla, Türkiye Cumhuriyeti Millî E itim 5

7 Bakanl, D fliflleri Bakanl ile ilgili kurum ve kurulufllar n koordinatörlü ünde "Bat Trakya Türklerinin E itim fiûras " n n en k sa sürede yap lmas, 06. Bat Trakya bölgesine e itimde kalitenin artt r lmas ve ihtiyac n karfl lanmas için yat l ortaö retim kurumlar n n kurulmas, 07. Bat Trakya Türklerinin e itiminde, akademik-bilimsel araflt rmalar ile di er araflt rma ve yay n çal flmalar na a rl k verilmesi, 08. Bölgede, Türk sivil toplum kurulufllar ve az nl k okullar bünyesinde çocuk ve gençlere koruyucu ruh sa l kapsam nda, e itimde psikolojik hizmetlerin yayg nlaflt r lmas, 09. Bat Trakya da Türk okullar bünyesine e itimde psikolojik hizmetleri yayg nlaflt racak birimlerin (okul rehberlik ve psikolojik dan flma servisi) ivedi olarak kurulmas, 10. Bölgedeki e itim kurumlar n n ders araçlar ve donat m, ö retmen yeterlilikleri bak m ndan desteklenmesi, 11. Üstün ve özel yetenekli çocuklar n uzmanlarca tespitinin en k sa sürede yap lmas, 12. Özel e itime ihtiyac olan çocuklara ve ailelerine Türk sivil toplum kurulufllar bünyesinde destek hizmetlerinin gelifltirilmesi, 13. Türk kültürünün yaflat lmas amac yla kurulmufl olan okul öncesi e itim birimlerinin (çocuk kulübü) yayg nlaflt r lmas ve Türkiye'deki okul öncesi e itim kurumlar yla iflbirli inin sa lanmas, 14. Bat Trakya Türklerinin e itiminde; toplumsal ve evrensel de erlerin kazand r ld, geçmiflten gelen ve gelece e aktar lan kültürel de erlerimizin yaflat ld, olumlu davran fllar n kazand r ld, idealist ve ahlâkl bireyler yetifltirmek için müfredat program n n "de erler e itimi" ile zenginlefltirilmesi, 15. Yunanistan' nda taraf oldu u Avrupa Konseyi Avrupa Kültür Sözleflmesi kapsam nda, Avrupa Konseyi' nin E itim Personeli Hizmetiçi E itim Program na Bat Trakyal Türk ö retmenlerinde kat l m n n sa lanmas, 16. Bat Trakyal Türklerin e itiminin "Avrupa Birli i E itim ve Gençlik Programlar, Socrates, Comenius, Erasmus, Grundtving, Arion, Lingua, Leonardo da Vinci ve Gençlik De iflim Programlar " ile kuvvetlendirilmesi, 17. Bölgede Türk sivil toplum kurulufllar ve az nl k okullar bünyesinde ö rencilere meslekî yöneltme hizmetlerinin sunulmas, 18. Baflta Bat Trakya Türk Az nl k Liseleri olmak üzere; ortaö retim kurumlar ndan mezun olan Türk gençlerine, Türkiye Yüksekö renim kurumlar nda kontenjan kotas n n yükseltilmesi hususunun Yüksek Ö retim Kurulu (YÖK)'e bildirilmesi ve biran önce Bat Trakya Türk Toplumunun gençlerinin üniversite okuma olanaklar n n artt r lmas, 19. Yunanistan ve Türk E itim Bakanl yetkililerinden oluflturulmufl bir komisyon maharetiyle Bat Trakya Türk az nl n n e itiminin de erlendirilmesi, 20. Bölgede aile e itimi etkinliklerinin organize edilmesi, 21. E itim kurumlar na devam eden çocuklar n izlenmesi ve yeni stratejilerin belirlenmesi için bölgede çal flma yap lmas, 22. Bat Trakyal e itimcilerin akademik becerilerini artt rmak için Türkiye Cumhuriyeti Yüksekö retim Kurumlar nda lisansüstü ve doktora programlar na teflvik edilmesi ve bu hususun YÖK yetkilileri ile müzakere edilerek ivedi olarak hayata geçirilmesi, 23. Özellikle yüksek ö renimlerini Türk Üniversitelerinde tamamlam fl mezunlara, eski ad yla D KAÇA yeni ad yla DOATAP (Yunanistan'da Üniversiteleraras Diploma Denkli ini Onaylayan Kurul) taraf ndan üniversitelerin baz bölümlerinden mezun olanlara uygulanan hukuk d fl flartlar nedeniyle y llarca diploma denkli i alamayan bireylerin ma duriyetlerinin önlenmesi amac yla YÖK taraf ndan gerekli giriflimlerin yap lmas, 24. Bat Trakya bölgesi Yunan devlet okullar na Türk çocuklar n özendirmek için, e itim-ö retim y l nda pilot olarak seçilmifl (3'ü Gümülcine, 2'si skeçe ortaokullar ) ortaö retim kurumlar müfredat program na Türkçe' nin seçmeli ders olarak konulmas uygulamas n n; Bat Trakya Türk Toplumunun Lozan Bar fl Antlaflmas ile kazan lm fl Türkçe e itim-ö retim hakk n n gasp edilmesine yönelik sinsice bir oyun oldu u görülmektedir. Biz Bat Trakya Türk Toplumu olarak seçmeli Türkçe dersi uygulamas na karfl oldu umuzu vurgular, Bizans oyunlar ile Türklerin e itim haklar n n hiçbir suretle engellenemeyece ini dünya kamuoyuna duyururuz, 25. Bat Trakya Türklerince gerçeklefltirilen sportif ve kültürel faaliyetlerin devam ettirilebilmesi ve gelifltirilmesi için ilgili kurumlarla iflbirli ine gidilmesi ve bu tür faaliyetlerin desteklenmesinin sa lanmas gerekmektedir. 6

8 5. ULUSLARARASI BATI TRAKYA TÜRKLER KURULTAYI D N filer VE VAKIFLAR KOM SYONU SONUÇ B LD R S Din iflleri ve vak flar komisyonu Yunanistan'da afla daki tespit edilen hususlar n uygulamaya geçirilmesine karar vermifltir: Kas m 1913 Atina Bar fl Antlaflmas na ayk r olarak, hâlâ bofl bulunan Baflmüftülük makam na, ad geçen antlaflma çerçevesinde Baflmüftü seçilmeli ve 1913 Atina Bar fl Antlaflmas nda ifade edildi i gibi Baflmüftünün "menfluru" göreve bafllama belgesi Bab- meflihat n yerine kaim olan Türkiye Cumhuriyeti Diyanet flleri Baflkanl taraf ndan verilmelidir. Buna göre, Bat Trakya'daki seçilmifl Müftüler aralar ndan birini Baflmüftü seçerek, göreve bafllama belgesi, Türkiye Cumhuriyeti Diyanet flleri Baflkanl taraf ndan verilmelidir. Baflmüftü görevini Gümülcine'de yapmal, 02. skeçe ve Dedea aç'ta Müftülük seçimlerinin 15 Ekim 2006 tarihinde Belediye seçimleri ile birlikte gerçeklefltirilmesinin de erlendirilmesine, buralarda müftü adaylar n n baflvurular n n Bat Trakya Türk Az nl Dan flma Kurulu taraf ndan de erlendirilmesine, camilerdeki sand klarda seçme hakk na sahip kad n ve erkeklerin oy kullanmas yla yap lmas na ve akabinde de Bat Trakya'daki üç Seçilmifl Müftünün kendi aralar ndan bir Baflmüftü seçmelerine, 03. Müslüman Türk toplumunun özgür iradesiyle seçece i Müftülerin Yunan yönetimince tan narak derhal görevlerine bafllat lmal d r. Buna ba l olarak Bat Trakya Müslüman Türk toplumunun hiçbir zaman kabul edemeyece i 1920 say ve 1991 tarihli yasan n iptal edilerek, yürürlükten kald r lm fl bulunan 2345 say ve 1920 tarihli yasan n tekrar uygulamaya sokulmal d r. 04. Vak flar ile az nl k okullar Bat Trakya Müslüman Türk Cemaatinin can damarlar d r ve Müftülüklerin ayr lmaz bir parças d r. Dini bir müessese olan Bat Trakya Türklerinin vak flar, Müftülüklerin denetimi d fl na ç kar lamaz ve Yunanl lar n yönetimine b rak lamaz. Mülkiyeti az nl a ait olan okullar da Yunanl lar n yönetimine b rak lamaz. Cemaat Yönetimi seçimi ve Vak flar n yönetim kurullar seçimleri ikili ve çok tarafl antlaflmalara, 2345 say l ve 1920 tarihli yasaya uygun olarak yap lmal, 1091 say ve 1980 tarihli yasa yürürlükten kald r lmal d r. 05. skeçe, Gümülcine ve Dedea aç'taki vak f mülkleri ile ibadethanelerin imar planlar bahanesiyle kamulaflt r lmas n n önüne geçilmeli, ve bafllat lan uygulamalar n durdurulamas sa lanmal d r. 06. Bat Trakya Müslüman Türk Cemaati nin e itim ve ö retimine müdahale edilmemeli, Selânik Özel Pedagoji Akademisi kapat lmal, Türklerin dini e itimine Ortodoks Yunan yönetimi müdahale etmemeli, Müslüman Türklerin kendi din görevlilerini yetifltirebilmeleri için bir okulun aç lmas sa lanmal d r. 07. Bat Trakya Müslüman Türklerinin dini ve milli geliflmelerini sa layabilmeleri için maddi yard mlar temin edilerek bölge çocuklar na yönelik e itici yay nlar n yap lmas sa lanmal d r. 08. Bir an önce Bat Trakya Bölgesindeki vak f mülklerinin tapular n n ve vakfiyelerinin tespit edilerek tarihi miras m z olan vak flar n envanterinin ç kar lmas çal flmalar bafllat lmal d r. 09. Diyanet flleri Baflkanl nda Balkanlar çal flma biriminin kurulmas na ve burada Bat Trakya, Bulgaristan ve Kosova gibi masalar n oluflturulmas sa lanmal d r. 10. Bat Trakya öncelikli olmak üzere bütün Yunanistan'daki Müslüman Türk tarihi eserleri ile mezar tafllar n n kitabelerinin kay t alt na al nmas bafllat lmal d r. 11. Baflmüftülük, Müftülükler, vak flar ve e itim konular n Yunanistan'daki ilgili merciler nezrinde takip edecek, bu konuda görüfller üretecek, sorunun siyasi ve hukuki boyutunu inceleyerek, al nmas gereken önlemleri de erlendirecek, hareket plân haz rlayacak ve uluslararas hukuk ve uluslararas iliflkiler uzmanlar ndan oluflacak, bir çal flma grubunun oluflturulmas gerekmektedir. Ayr ca bu konularda çal flmalar yapacak, davalar takip edecek bir de hukukçular kurulunun oluflturulmas gerekmektedir. 12. Yunanistan'da meydana gelen insan haklar ile ilgili ihlâlleri 7

9 tespit edip rapor haline getirecek, bunlar muntazaman kamuoyuna aç klayacak ve ayr ca bu raporlar n yay nlanaca bir Web sitesi aç lmas ve yine bu ba lamda Avrupa nsan Haklar Mahkemesine ve di er devletleraras kurulufllara bu ihlâlleri hem anlatacak, götürecek ve orada bu davalar takip edecek, bu konularda Bat Trakya Türklerine ücretsiz hukuki yard mda bulunacak uzman hukukçular kurulunun veya grubunun oluflturulmas gerekmektedir. 13. Bat Trakya Türk az nl na ve sivil toplum örgütlerine bu konularda çok görev düflmektedir. Bu ifller, bilgi, gönül ve iflbirli i iflidir. Zaten gönülle, sevgiyle yap lan ifller önemlidir. Bu nedenle, Bat Trakya Müslüman Türkleri, sorunlar n n baflkalar n n yard mlar yla çözümlenmesi al flkanl ndan, haz rc l k anlay fl ndan kurtulmal d r. Bat Trakya Türkleri, kendi kurum ve kurulufllar, sivil toplum örgütleriyle yasalara, uluslararas hukuk ve di er evrensel ilkelere uygun hareket ederek, Avrupa Birli i üyesi Yunanistan'da yaflanan ihlâllerin ortadan kald r lmas için, mücadelelerini devam ettirmelidir. 14. Yunanistan'da, Bütün Yunanistan ve Atina Baflpiskoposu ile Türkiye'deki stanbul Fener Ortodoks Baflpiskoposunu valilerin baflkanl nda oluflturulan bir kurul mu seçmektedir? Yoksa Tamamen Ortodoks H ristiyanlardan oluflan Metropolitler mi seçmektedir? Hem Yunanistan'daki Baflpiskoposu, hem de stanbul'daki Fener Baflpiskoposunu Metropolitler seçmektedir. Türkiye'de, stanbul Ortodoks Baflpiskoposunu Metropolitler seçtikten ve tespit ettikten sonra, Türkiye Cumhuriyeti stanbul Valisi resmen atama ifllemini gerçeklefltirmektedir. Bat Trakya Müslüman Türklerinin de, dini liderlerini (Müftülerini) vali de il, Müslüman Türk toplumu ve Müslüman Türk din adamlar seçmeli, tespit etmeli ve daha sonra da vali resmen atama ifllemini yerine getirmelidir. E er Yunanistan, Bat Trakya Müslüman Türklerinin kendi dini liderlerini özgürce seçmelerine izin vermiyorsa, Türkiye de stanbul'daki Baflpiskoposun seçilme statüsünü gözden geçirmeli ve stanbul Baflpiskoposlu undaki Metropolitlerin serbest seçim yöntemiyle, Baflpiskoposlar n seçmeleri engellenmelidir. Ayr ca, AB üyesi Yunanistan'da Vak flar ile Müftülükler konusunda iki ayr yasa bulunmaktad r. Türkiye taraf ndan da stanbul Rum Ortodoks Vak flar ile stanbul Rum Baflpiskoposlu u hakk nda iki ayr yasa ç kar lmal d r. Ancak, stanbul Baflpiskoposlu u hakk nda ç kar lacak olan yasan n ad "Patrikhane veya Evrensel Patriklik" de il, " stanbul Baflpiskoposluk Yasas " veya " stanbul Gayri Müslim Baflpiskopos Yasas " olmas Lozan Antlaflmas na daha uygun olacakt r. Bu iki yasan n da ayr ca AB üyesi Yunanistan' n Bat Trakya'daki Müslüman Türklerin Vak flar ve Müftülükler yasalar na paralel, denk hükümler ihtiva etmesinde büyük yarar bulunmaktad r. 5. ULUSLARARASI BATI TRAKYA TÜRKLER KURULTAYI ULUSLARARASI L fik LER BASIN VE ENFORMASYON KOM SYONU SONUÇ B LD R S Uluslararas liflkiler, Bas n ve Enformasyon Komisyonu, öngörülen çal flma program çerçevesinde toplanarak afla da belirlenen hususlar Kurultay Delegeler Kurulu'na sunmay uygun görmüfltür: 01. Gerek Lozan Bar fl Antlaflmas gerekse di er uluslararas antlaflma ve sözleflmelerle haklar garanti alt na al nan Bat Trakya Türkleri'nin her alanda bafllatt hak arama mücadelesinin ulusal ve uluslararas platformlarda geniflletilerek devam edilmesine, lobi çal flmalar nda di er Sivil Toplum Kurulufllar ile iflbirli ine gidilmesine, 02. Baflta Bat Trakya Türkleri Dayan flma Derne i Genel Merkezi, Avrupa Bat Trakya Türk Federasyonu ve Bat Trakya Az nl Yüksek Tahsilliler Derne i olmak üzere dünyadaki tüm Bat Trakya Türk Sivil Toplum Kurulufllar n n, insan ve az nl k haklar konusunda yürüttükleri uluslararas mücadelenin art r lmas na, bu iflte profesyonel olarak çal flacak Bat Trakya merkezli bir ekibin oluflturulmas na ve bu ekibin Bat Trakya, Türkiye, Avrupa ve dünyan n di er ülkelerinde yaflayan Bat Trakya Türkleri ile 8

10 koordinasyonu sa lamas na ve kurulufllar aras çal flma a n n oluflturulmas na, 03. Türkçe ve ngilizce yay n yapan Uluslararas Bat Trakya Türkleri Kurultay internet sayfas n n Yunanca dil deste i ile desteklenmesine, sürekli güncellenmesine, Bat Trakya ile ilgili yay nlanm fl Türkçe, ngilizce, Yunanca ve di er yabanc dillerdeki akademik çal flmalara yer verilmesine ve internet habercili inin gelifltirilmesine, 04. Uluslararas insan ve az nl k haklar kurulufllar na Bat Trakya Türklerinin sorunlar ile ilgili y ll k faaliyet raporlar n n ulaflt r lmas na, 05. Yerel ve ulusal Yunan yaz l bas n ile televizyon kanallar na, Bat Trakya Türkçe bas n nda yay nlanan baz önemli haberlerin tercüme edilip gönderilmesine, ayn uygulaman n Türkiye ve uluslararas bas n kurulufllar ile tüm Sivil Toplum Kurulufllar için de geçerli olmas na, 06. Türkiye'de, Yunanistan'da ve uluslararas camiada Bat Trakya'daki sosyo-kültürel ve ekonomik durum hakk nda daha fazla akademik çal flman n yay nlanmas, bilimsel araflt rmalar n yap lmas ve gazeteci, yazar ile araflt rmac lar n bu alanda çal flma yapmalar n n teflvik edilmesine, 07. Yürütülmekte olan lobi faaliyetlerinin artt r lmas için Yunanca ve yabanc dil bilen elemanlar n yetifltirilmesine, 08. Yunanistan'da, Avrupa ve Türkiye'de bulunan tüm yabanc büyükelçiliklerin oluflturulacak heyetler taraf ndan ziyaret edilip, Bat Trakya Türk Az nl sorunlar hakk nda peryodik olarak bilgi verilmesine, 09. Bat Trakya'da günlük bir Türkçe gazete ile haber ajans n n kurulmas için gerekli araflt rma ve zemin çal flmalar n n yap lmas na, 10. Az nl k bas n n n, Meriç (Evros) vilayetinde yaflayan Bat Trakyal Türk soydafllara yönelik yay nlar n artt rmas na karar verilmifltir. 5. ULUSLARARASI BATI TRAKYA TÜRKLER KURULTAYI KURULTAY GENEL SONUÇ B LD R S Eylül 2006 tarihleri aras nda stanbul'da toplanan 5. Uluslararas Bat Trakya Türkleri Kurultay çat s alt nda bir araya gelen, Bat Trakya'da, Türkiye'de, Avrupa'da, Amerika'da ve Avustralya'da yaflayan Bat Trakya Müslüman Türk Az nl mensuplar, alt çal flma komisyonunda gerçeklefltirmifl olduklar çal flmalarda, Avrupa Birli i çat s alt nda yer alan Bat Trakya'daki Türk toplumunun mevcut durumu ile gelece e yönelik yap labilecek çal flmalar de erlendirerek, afla daki hususlar tespit etmifller ve kamuoyuna duyurulmas n kararlaflt rm fllard r: Komisyonlar ayr ca, özellikle Türkiye'de ve Yunanistan'da yaflanan depremler neticesinde iki ülke aras ndaki iliflkilerin geliflmesinin, Bat Trakya Türk Az nl sorunlar n n Az nl k haklar ve Avrupa ailesi müktesebat temelinde çözümü yönünde yapaca olumlu etkilerinin temennisini ifade etmifllerdir. 5. Uluslararas Bat Trakya Türkleri Kurultay 'n n kararlar afla daki gibidir: 01. E itimle ilgili olarak veli ve ö retmenlerin Türk kültürü ve de erler çerçevesinde e itime tabi tutulmas n, toplumun kendilerine ait okullar na encümen kurullar vas tas ile ö retmen atama hakk na sahip olmas n, özellikle balkan kolunda aç lm fl olan gimnasiumlar n kapat lmas n, e itimcilerin Türkiye baflta olmak üzere yurt d fl nda yüksek lisans ve doktora e itimine tabi tutulmas n, baflta skeçede mimari yaflam ömrünü tamamlam fl olan skeçe Muzaffer Saliho lu ortaokul ve lisesinin binas n n bir an önce yenilenmesi için gerekli iznin derhal verilmesini ve ö renci kapasitesinin artt r lacak flekilde büyütülmesine, düzenli olarak 9

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA Newsletter 2005-1: Nisan ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA ILO Yönetim Kurulu 292. oturumunu tamamlad Ele al nan konular aras nda iflçi haklar, 2006-2007 dönemi bütçesi, küreselleflme ve

Detaylı

Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu

Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu Gazeteci Erol Dernek Sok. Hanif Han No:11/5 Beyo lu stanbul Tel: 0212 252 49 20 Faks: 0212 252 49 08 GSM: 0539 436 32 62 Web: www.rusihak.org

Detaylı

Destekleyen kurulufllar. flbirli i yap lan kurulufllar. Sosyal Politika Formu

Destekleyen kurulufllar. flbirli i yap lan kurulufllar. Sosyal Politika Formu Gazeteci Erol Dernek Sok. Hanif Han No:11/5 Beyo lu stanbul Tel: 0212 252 49 20 Faks: 0212 252 49 08 GSM: 0539 436 32 62 Web: www.rusihak.org e-posta: info@rusihak.org flbirli i yap lan kurulufllar Destekleyen

Detaylı

Giriflimcinin Gücü. The Power Of The Entrepreneur

Giriflimcinin Gücü. The Power Of The Entrepreneur TÜRK YE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKL filetmeler, SERBEST MESLEK MENSUPLARI VE YÖNET C LER VAKFI TURKISH FOUNDATION FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESS TURKISCHE MITTELSTANDSSTIFTUNG Giriflimcinin Gücü The Power Of The

Detaylı

Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara

Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara 67 Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara ve teflekkür ederiz. MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL

Detaylı

Üniversite-Sanayi flbirli i çin Baz Öneriler*

Üniversite-Sanayi flbirli i çin Baz Öneriler* Görüfl / Viewpoint www.yuksekogretim.org Üniversite-Sanayi flbirli i çin Baz Öneriler* Suggestions for university-industry collaborations Reha Metin Alkan Hitit Üniversitesi, Çorum ve stanbul Teknik Üniversitesi,

Detaylı

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA Newsletter 2004-3: Aral k ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA Dünyadaki çal flanlar n yar s günde 2 dolarl k yoksulluk s n r alt nda yafl yor ILO ya göre verimlilik art fl n ve insana yak fl

Detaylı

köreltebildi ini ve siyasal istikrars zl körükleyebildi ini belirtmektedir.

köreltebildi ini ve siyasal istikrars zl körükleyebildi ini belirtmektedir. International Labour Office, Ankara ILO taraf ndan haz rlanan yeni bir rapora göre, çal flma yaflam nda ayr mc l n en aç k biçimleri art k ortadan kalkm fl olsa bile, ayr mc l k, yeni ve daha az fark edilebilir

Detaylı

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com MAYIS/MAY 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda. Sosyal güvenlik prim borçlar uygun koflullarla erteleniyor; son baflvuru tarihi, 28 Temmuz 2008.

Vergide Gündem. Tax Agenda. Sosyal güvenlik prim borçlar uygun koflullarla erteleniyor; son baflvuru tarihi, 28 Temmuz 2008. Vergide Gündem Tax Agenda Temmuz/July 2008 Sosyal güvenlik prim borçlar uygun koflullarla erteleniyor; son baflvuru tarihi, 28 Temmuz 2008. Mehmet Korkusuz Veraset ve intikal vergisi yürürlükten kald r

Detaylı

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 Çal flma Grubu Koordinatörü: Dr Nur Otaran Ayfle Say n Feride Güven Prof Dr pek Gürkaynak Sat Atakul Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik,

Detaylı

CSR Principles in International Business The development and publishing of this booklet was made possible through the financial contribution of the Human Rights Funds of the Consulate- General of the Kingdom

Detaylı

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Hüdai fiencan* 1. Girifl dari Reform ya da Kamu Yönetiminde Yeniden Yap lanma konusu ülkemizde uzun y llard r tart fl lmaktad r.

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

Neden Yeni Bir Yüksek Ö retim Vizyonu

Neden Yeni Bir Yüksek Ö retim Vizyonu Neden Yeni Bir Yüksek Ö retim Vizyonu PROF. DR. ÜSTÜN ERGÜDER PROF. DR. MEHMET fiah N PROF. DR. TOSUN TERZ O LU PROF. DR. ÖKTEM VARDAR İÇİNDEKİLER SAYFALAR 4-9 G R fi Neden Yeni Bir Yüksekö retim Vizyonu?

Detaylı

D evletin borçlar nedeniyle halen uygulanmakta olan iktisat. T he economic policies currently pursued by the Turkish HRACAT S NYAL VER YOR

D evletin borçlar nedeniyle halen uygulanmakta olan iktisat. T he economic policies currently pursued by the Turkish HRACAT S NYAL VER YOR ALARM BELLS RING FOR EXPORTS HRACAT S NYAL VER YOR O UZ SATICI Türkiye nin iktisadi sorunlar karfl s ndaki tutumu, büyük bir masan n üzerindeki, masaya küçük gelen bir örtüye benziyor. Örtüyü aç k kalan

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion...

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion... Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... Helping others fly is our business, our passion... 2003 ÇELEB HAVA SERV S A.fi. FAALiYET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. ANNUAL REPORT çindekiler Contents 02

Detaylı

Structural and Managerial Innovations Provided to Information and Documentation Centers by Information Technology

Structural and Managerial Innovations Provided to Information and Documentation Centers by Information Technology Bilgi D nyas 2005, 6(2): 171-192 Bilgi Teknolojisinin Yap sal ve Yönetsel Aç lardan Bilgi-Belge Merkezlerine Getirdi i Yenilikler * Structural and Managerial Innovations Provided to Information and Documentation

Detaylı

Ümidimiz. varsa. Şehrimiz. Güzel olur! YAKUP YEŞİLTAŞ

Ümidimiz. varsa. Şehrimiz. Güzel olur! YAKUP YEŞİLTAŞ YAKUP YEŞİLTAŞ Editör Ayflenur MENEKfiE Yayına Hazırlık Sultan DEDE Kapak Tasar m Halil UYAR Yapım Sanat stanbul 2 Bask / Cilt Mavi Ofset Ümidimiz 3 içindekiler Teflekkür Sunufl Önsöz Ümit fiehri Nasıl

Detaylı

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI Bu broflür Avrupa Komisyonu taraf ndan desteklenen Avrupa flletmeler A stanbul Merkezi faaliyetleri

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı