SONUÇ B LD R S FINAL DECLARATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SONUÇ B LD R S FINAL DECLARATION"

Transkript

1 SONUÇ B LD R S FINAL DECLARATION

2 5. ULUSLARARASI BATI TRAKYA TÜRKLER KURULTAYI YEREL YÖNET MLER S YASAL VE S V L ÖRGÜTLENME KOM SYONU SONUÇ B LD R S Komisyonumuz, öngörülen çal flma program çerçevesinde toplanarak afla da belirlenen hususlar tespit ve öneri olarak Kurultay Delegeler Kurulu'na sunulmas n kararlaflt rm flt r: 01. IV. Uluslararas Bat Trakya Kurultay kararlar çerçevesinde Bat Trakya Türkleri sivil toplum örgütlenmesine h z vermifltir. Ancak bu çal flmalar m z, Rodop li Türk Kad nlar Kültür Derne i örne inde oldu u gibi, Yunanistan yönetiminin sözde hukuk engeline tak larak, kurulufllar engellenmifltir. Avrupa Birli i çat s alt nda kabul edilemez bu engelleme dolay s yla, A HM'de dahil tüm hukuk yollar na ve di er yollara baflvurulmufltur. 02. Lozan baflta olmak üzere, tüm uluslararas ve anayasal prensipler inkâr edilmek suretiyle kapat lm fl bulunan derneklerimizden skeçe Türk Birli i, Gümülcine Türk Gençler Birli i ve Bat Trakya Türk Ö retmenler Birli i'nin hala kapal olmas, Bat Trakya Türkleri aç s ndan bir ihtiyac n eksikli i olmakla birlikte, Yunanistan aç s ndan anti demokratik ve hukuk d fl l n tespitidir. A HM'nin skeçe Türk Birli i'nin baflvurusu ile ilgili karar ne olursa olsun, Bat Trakya Türkleri'nin sosyal ve kültürel örgütlenme hakk n elinden alan Yunanistan'daki bu hukuk d fl l k, ça dafl dünya insan n n vicdan nda flimdiden mahkûm olmufltur. 03. Bat Trakya Türkleri mevcut engellere ra men sosyal ve kültürel örgütlenmesini sürdürmeli ve daha önce al nan kararlar çerçevesinde yeni vak f kurulmas yla birlikte, sendikalar ve meslek kurulufllar nezdinde aktif kat l m daha bilinçli halde uygulamaya sokulmal d r. 04. Gençlerin her türlü kötü ve ba ml l k yaratan al flkanl klardan 1

3 uzak tutulmalar amac yla, sportif faaliyetlere yönlendirilerek, mevcut veya kurulacak spor kulüpleri çat s alt nda toplanmalar teflvik edilmeli, futbolun yan s ra ata sporu güreflin de bu kurulufllar n faaliyetleri aras nda yer almas sa lanmal, daha önce al nan karar çerçevesinde bir Bat Trakya Türk Toplumu Futbol Ligi oluflturulmas çal flmas na h z verilmelidir. 05. Al nan karar gere i, Gümülcine'de aç lan Bat Trakya Az nl Yüksek Tahsilliler Derne i çat s alt nda aç lan Bilgisayar Merkezi'nin (B LMER) skeçe, fiahin, fiapç, Büyük Sirkeli ve Kozlukebir ve birinci yaka ve di er yerleflim birimlerinde de gençlerimizin ça dafl ihtiyaçlar n karfl layacak donan mla hizmete girmesi sa lanmal d r 06. Bat Trakya Az nl Yüksek Tahsilliler Derne i çat s alt nda yürütülen sosyal, kültürel, sa l k ve e itim ile ilgili çal flmalar n toplumun her kesimine yönelik projelerle artt r larak sürdürülmesi, bir arfliv ve veri taban oluflturma çal flmas yla daha kal c hale getirilmesi yönünde de ad m at lmas sa lanmal d r. 07. Bir önceki Kurultay'da al nan Gümülcine, skeçe ve Dedea aç'ta Türk Kültür Merkezleri kurulmas karar n n hayata geçirilmesi ile Avrupa nsan Haklar Mahkemesi nezdinde yürütülen çal flmalarla birlikte, insan m z hak ve ç karlar konusunda yasa ve mevzuatlar aç s ndan elde etti i bilgi ve tecrübe birikimini ve paylafl m n gerçeklefltirecek düzenlemeyle daimi bir Hukuk Bürosu fleklinde kurumsallaflt r lmas sa lanmal d r. 08. Üst kurulufllar aras nda vazgeçilmez olan iflbirli i, dayan flma ve sa l kl iletiflim sonucu oluflturulan Kurultay Daimi Sekreterli i'nin kurumlaflmas n sa layarak, ça dafl iletiflim imkânlar ndan daha etkin bir flekilde yararlan p, tüm kurum ve kurulufllar m z aras nda iletiflim ve iflbirli ine dayal olacak flekilde çal flmalar n sürdürmesi ve d fl dünyay da bilgilendirecek bir enformasyon merkezi ifllevini kazanmas sa lanmal d r. 09. Avrupa Bat Trakya Türkleri Federasyonu (ABTTF), özellikle son olarak ECOSOC nezdinde gözlemci bulundurma yetkisine sahip olmas da dikkate al nd nda, uluslararas alanda verdi i hak arama mücadelesinde bugüne kadar kazand birikim ve tecrübeyi, özellikle Bat Trakya Türk Az nl Dan flma Kurulu ve Bat Trakya Türkleri Dayan flma Derne i'nin de ortak kat l m ile paylaflmal ve tüm kurulufllar m z bünyesinde bilgili ve birikimli insanlar n yetiflmesi yönünde projeler gelifltirilmelidir. Bununla birlikte, ABTTF'nunun daimi olarak ECOSOC nezdinde personel istihdam edebilmesinin imkanlar n n bir an önce araflt r l p uygulamaya geçirilmesinde yarar bulunmaktad r. 10. Yunanistan devleti taraf ndan Lozan Antlaflmas na ayk r olarak Bat Trakya'n n demografik yap s n n etnik ar nd rma amaçl bir politikayla de ifltirilmesinin kabul edilemezli i her platformda vurgulanmal ; bu ba lamda say lar 60 bini aflan Yunan Vatandafll k Yasas n n 19. Maddesi ma durlar n n ve kanuni mirasç lar n n haklar n n flarts z geriye dönük iade edilerek ma duriyetlerinin giderilmesi yönünde sürdürülen çal flmalar yo unlaflt r lmal d r. 11. Bat Trakya Türklerinin hakl mücadelesinin siyaset alan nda da yürütülmesi çerçevesinde, mevcut siyasal partilerde görev alan insanlar m z n bu çal flmalar n ; tutucu partizanl k batakl na sokmadan, ak lc l kta buluflarak ve toplum hak ve ç karlar n esas alarak yürütmesi, kuruculu unu Dr. Sad k Ahmet'in yapt Dostluk Eflitlik Bar fl Partisi'nin de bu ba lamda gerekti inde ülkenin di er bölgelerindeki partilerle ittifaklar yaparak, siyasal çal flmalar yürütebilecek bir yasal çat olarak yeniden yap land r lmas yönündeki çal flmalara a rl k verilmelidir. 12. Bat Trakya Türklerinin yasal siyasal mücadelesinin önünde bir engel olan ve demokrasi, ça dafl yönetim anlay fl yla ba daflmayan ba ms z adaylar n ülke çap nda yüzde 3'lük baraj aflma zorunlulu unu içeren Seçim Yasas 'n n ilgili maddesindeki hükmün kald r lmas için her platformda çal flmalar yürütülmelidir. 13. Avrupa Birli i'nin yerel yönetimlere yaklafl m çerçevesinde ayr lan fon ve di er imkânlardan, daha etkin yararlanmak amac yla, Bat Trakya'da Türklerin a rl kl olarak yönetimini oluflturdu u belediye ve nahiyeler aras nda bir iflbirli i ve haberleflme kurumu/birimi tesis edilmeli, bu kurum/birim arac l ile ulusal ve uluslararas yasa ve mevzuatlardan yararlanman n yollar araflt racak çal flmalara a rl k verilmelidir. 14. Bat Trakya'da Türklerin yo un olarak yaflad yerel yönetimlerin ve yöneticilerinin sosyal, kültürel, sanatsal, e itim ve sportif alanlarda da dostluk ve kardeflli i güçlendirici faaliyetleri geniflletilerek sürdürülmeli, bu ba lamda çok amaçl spor ve kültür binalar n n yap m na yönelik projeler üretilerek hayata geçirilmelidir Ekim 2006 tarihinde gerçeklefltirilecek yerel seçimlerde, adaylar n mensubu bulunduklar toplumun ortak hak ve ç karlar 2

4 do rultusunda ve daha fazla temsil ve temsilci prensibiyle oylar n bölünmesine mahal b rakmadan çal flmalar n sürdürmelerinin önem tafl d vurgulanmal d r. 16. Yerel yönetimlerin 'kardefl belediye' uygulamas yla, d fl dünyadaki bilgi ve tecrübe birikiminden yararlan c bir yöntem uygulamalar, ayr ca ekonomik dezavantajl klarla bo uflan Bat Trakya Türk az nl k fertlerinin istihdam ve refah na katk da bulunacak proje ve yap lanmalar n hayata geçirilmesi için çal flmalar yürütülmeli bu ba lamda Türk dünyas belediyeler birli i ile çal fl lmal d r. 17. Bat Trakya Türkleri, anavatan Türkiye ile vatandafl oldu u Yunanistan aras nda dostluk ve iyi komfluluk iliflkilerinin geliflmesinden her zaman memnuniyet duymufl, gelifltirilmesi için de elinden gelen katk y sa lam flt r. Türkiye ile Yunanistan aras nda 1999 y l ndan günümüze kadar yaflanan sürecin insanlar m z n günlük hayat nda bask n n hafiflemesi ba lam nda belli bir rahatlama yaratt gözlenmekle birlikte, bunun ancak yeni yeni "kanun önünde eflit" say lmaya bafllayan Bat Trakya Türkleri aç s ndan yeterli ve tatmin edici olmad ortadad r. 18. Bat Trakya Türk az nl, anavatan Türkiye ile vatandafl oldu u Yunanistan aras nda iliflkilerin samimiyetle geliflmesini arzularken, sorunlar n n baflta Lozan Antlaflmas olmak üzere di er uluslararas ve ikili belgeler çerçevesinde ivedilikle çözüme kavuflturulmas n istemektedir. Do udan Bat ya, Kuzeyden Güneye do algaz ve petrol boru hatt üzerinde bulunma gibi önemli bir co rafyada yüzy llard r yaflayan Bat Trakya Türkleri, topraklar n n sorun yaflanan de il, sorunlar n ortak ç kar ve refah n paylafl m noktas nda çözüldü ü bir bölge olmas arzusunu kuvvetle vurgulamaktad rlar. 5. ULUSLARARASI BATI TRAKYA TÜRKLER KURULTAYI NSAN HAKLARI VE HUKUK KOM SYONU SONUÇ B LD R S Atina Antlaflmas, 1923 Lozan Bar fl Antlaflmas, AB müktesebat, Yunanistan' n taraf oldu u insan ve az nl k haklar n garanti alt na alan di er uluslararas mevzuat dikkate al narak, Yunanistan' n Bat Trakya Türklerine iliflkin yükümlülüklerini yerine getirmesi için Avrupa Konseyi ve Avrupa Birli i baflta olmak üzere bütün uluslar aras kurulufllarda yo un çaba harcanmas na, 02. Türkiye'nin Avrupa Birli ine uyum çal flmalar nda yap lacak mevzuat de iflikliklerinin yürürlü e konmas için Bat Trakya'da yap lmas gereken ayn nitelikteki giriflimlerin gerçeklefltirilmesi kofluluna ba lanmas yönünde çaba harcanmas na, 03. Avrupa Güvenlik ve flbirli i Teflkilat, Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu, Birleflmifl Milletler nezdinde Bat Trakya'daki insan ve az nl k haklar ihlallerinin sürekli gündemde tutulmas na, bütün bu ihlallerin özde bir etnik ar nd rma politikas oluflturdu una iliflkin olarak TBMM' ince bir karar al nmas ve baflka parlamentolar n da ayn yönde kararlar ç karmas için uluslararas bir kampanyan n bafllat lmas na, 04. Bu çerçevede, Bat Trakya Türk Az nl Dan flma Kurulu ile Avrupa Bat Trakya Türk Federasyonu ve Bat Trakya Türkleri Dayan flma Derne i aras nda iflbirli inin gelifltirilmesine, gerekti inde ortak hareket edilmesine ve bu kurulufllar aras nda eflgüdümü sa lamak amac yla kurulmufl olan DA M SEKRETERYA'n n güçlendirilmesine, 05. Bat Trakya Az nl Yüksek Tahsilliler Derne i ile Avrupa Bat Trakya Türk Federasyonu ve Bat Trakya Türkleri Dayan flma Derne i bünyesinde, BM, AG T gibi insan ve az nl k haklar yla ilgili toplant lar izleyecek, rapor ve bildiri sunabilecek, lobi faaliyetlerinde 3

5 bulunabilecek yabanc dil bilen genifl bir kadronun ve hukukçular grubunun oluflturulmas na, 06. Uluslararas nsan Haklar Örgütlerinin bölgeye ilgilerini artt rmak amac yla yöntemler gelifltirilmesine, söz konusu örgütlerin sürekli bilgilendirilmesi için çal flma gruplar n n kurulmas na, 07. Yunan Vatandafll k Yasas 'n n 19. maddesi nedeniyle Yunanistan vatandafll ndan skat edilenlerin vatandafll n n flarts z olarak iadesi için etkin mücadelenin devam etmesine ve bu amaçla, a. 19. madde ma durlar na hukuki destek verilmesi ve bilgilendirilmesi için Yunanistan, Almanya ve Türkiye'de bilgilendirme merkezlerinin oluflturulmas na, b. 19.madde konusunun gündemde kalmas için uluslararas alanda bilgilendirme ve destek bulma çal flmalar n n yo unlaflt r lmas na, bu konuda Yunan hükümeti nezdinde giriflimlerin sürdürülmesine, c. Tüm 19. madde ma durlar n n, öncelikle de "Haymatlos"lar yani hukuken vatans z durumda b rak lm fl olanlar n sorunlar n gündemde tutulmas ve Yunanistan vatandafll klar n n bir an önce iade edilmesi için Yunan hükümetine bask da bulunulmas na, d. Bu durumda aile bütünlü ünü ve mülkiyet haklar n zedeleyen sonuçlar n giderilmesi için sürekli çal fl lmas na, 08. Ulusal Az nl klar n Korunmas na liflkin Avrupa Çerçeve Sözleflmesi nin Yunanistan parlamentosunca biran önce onaylanmas için bafllat lan imza kampanyas n n etkin bir flekilde sürdürülmesine ve bu konuda bask gruplar n n oluflturulmas na, 09. Bat Trakya'daki Türk nüfusun sahip oldu u pozitif haklar konusunda gerek Yunan hükümeti, gerekse Yunanistan içerisindeki di er siyasi partiler nezdinde bask oluflturmaya devam edilmesine, komisyonumuz toplant s sonucunda oy birli iyle karar verilmifltir. 5. ULUSLARARASI BATI TRAKYA TÜRKLER KURULTAYI EKONOM KOM SYONU SONUÇ B LD R S Komisyonumuz kat l mc lar n katk lar yla afla daki tespit ve önerilerin Kurultay Delegeler Kurulu'na sunulmas n kararlaflt r lm flt r: 01. Bat Trakya'n n bölgesel kalk nmas ve refah n n yükseltilmesi, Yunan ve Türk as ll nüfusun üretim faaliyetlerine eflit koflullarda kat lmas n ve refah n adil bir flekilde paylafl lmas n zorunlu k lmaktad r. Bu konuda var olan s k nt lar n afl labilmesi için, sorunlar n somut veriler temelinde ele al narak, sosyal diyalog sürecinde çözümlerinin aranmas gerekir. 02. Bu süreçte; sosyal diyaloga, Türk az nl n n bölgesel kalk nma faaliyetlerindeki verimlili inin artt r lmas na, refah n adilce paylafl lmas na katk sa lamak amac yla, merkezi Gümülcine'de olan, Ekonomik Araflt rmalar Merkezi kurulmas na karar verilmesi, Türk az nl n n bölgedeki gelece i aç s ndan tarihsel önem tafl r. 03. Mevcut a rl kl tar msal faaliyet olan hayvanc l k bilimsel anlamda desteklenmeli ve AB destekleme fonlar ndan yararlan lmas çal flmalar yap lmal d r. Hayvanc l k entegre sistem olarak düflünülmeli, çok ortakl tüketiciye do rudan ulaflacak üretim, iflleme ve pazarlama sistemleri gerekirse d fl ortakl klarla desteklenerek entegre sistem olarak düflünülüp organize edilmelidir. 04. Tütüne alternatif organik tar m ile serac l k ve meyve tar m na geçilmeli, kiraz üretimi kaliteli hale getirilip paketleme ve pazarlama stratejileri gelifltirilip yurt içi ve yurt d fl pazarlara marka olarak ulaflt r lmal d r. Tesislerin üretim devaml l n n sa lanmas bak m ndan benzer ürünlerin üretimi planlanmal d r. Bu amaçla çok ortakl flirketlerin kurulmas planlanmal d r. 4

6 05. Bölgedeki yat r mlar kredilendirip, finans deste i sa layacak ve a rl kl olarak Bat Trakyal lar n ortak olaca bir finans kurumu acilen tesis edilmeli, Yunanistan d fl nda yaflayan Bat Trakyal lar n da bölgede yapaca giriflimleri desteklenerek teflvik edici kolayl klar sa lanmal d r. 06. Bat Trakya'da tütün ve pamu a alternatif ürünler oldu u tespit edilmifl ve bunlar n birço unun Avrupa Birli i fonlar ndan desteklendi i bildirilmifltir bu konuda Bat Trakya Türklerinin yeterli bilgi sahibi olmas için gerekli bilgilerin toplanmas n ve çal flmalar n koordine edilmesini sa layacak bir kurumlaflmaya gidilmelidir. 07. Tütün tar m kooperatifi üyesi Bat Trakya Türklerinin kooperatif çal flmalar ve yönetimi hakk nda gerekli bilgi ile donat l p üyelerin gerçek ç karlar do rultusunda ve yönetimde söz sahibi olacak flekilde hareket edecek çal flmalar yap lmal d r. 08. Bat Trakya Türk küçük iflletmecisinin özgüvenle bölgesel iç dinamikleri harekete geçirecek ticari yap lanmalara ve faaliyetlere yöneltilmesi hususunda çal flmalar yap lmal d r. 09. Kamuda ve yerel yönetimlerde Bat Trakya Türklerinin istihdam oran n n kabul edilemez derecedeki gülünç durumdan kurtar larak buna sebep olan ayr mc l kla yasal mücadele srarla yürütülmeli ve yetiflmifl Bat Trakyal Türk ifl gücünün bölgede hak etti i oranda istihdam n n gerçekleflmesi için çal flmalar yap lmal d r. 10. AB Fonlar ndan bireysel çabalar yla faydalanmay baflaran s n rl da olsa soydafllar m z n varl sevindiricidir ancak bunun bilgi paylafl m ile toplumumuzun geneline yay lmas na çal fl lmal ve bu çal flmalar yürütecek bir bilgilerinde mekanizmas n oluflturulmas sa lanmal d r. 11. Bat Trakya'da Türk kad nlar n n da kalifiye iflgücü haline gelmesi ve bölgenin ekonomik hayat na eflit ve aktif olarak kat lmalar na temin edecek gerekli bilgilendirme e itim cal flmalar yap lmal d r. 12. Bat Trakya'da Türk esnaf ve küçük iflletmecisinin hak ve ç karlar n koruyacak ve ekonomik geliflmesine katk sa l yacak projeler üretmesine öncülük edecek bir kurumsallaflmaya gidilmelidir. 13. Anavatan m z Türkiye ile Yunanistan aras nda geliflmeler çercevesinde artma e ilimine giren ticaretten Bat Trakyan nda bölgesel olarak pay olmas n sa layacak teflvik ve giriflimler yap lmal d r. 14. Bat Trakya Türklerinin ticari faaliyetlerinin komflu balkan ülkelerini de içine alacak flekilde genifllemesinin ve artmas n n altyap s n oluflturacak gerekli çal flmalar yap lmal d r. 15. Bat Avrupa da bulunan Bat Trakya Türklerinin sermaye birikiminin bulunduklar ülkede yat r ma yönlendirilmesi ve ortak iflletmeler kurulmas n n teflviki yan nda Bat Trakyaya da yat r m olarak yönlendirilmesini sa layacak çal flmalar yap lmal d r. 5. ULUSLARARASI BATI TRAKYA TÜRKLER KURULTAYI E T M VE KÜLTÜR KOM SYONU SONUÇ B LD R S 01. Bölgede milli menfaat, bütünlük, güç ve stratejilerin oluflturulmas için Türk kültürünün "kültürel çerçevesi"nin gelifltirilmesi ve e itimde kalitenin yükseltilmesi, 02. Bat Trakya Türklerinin bugünü ve gelece i aç s ndan e itimin her tür ve kademesinde; ana-baba ve ö retmenlerin mesleki bilgi, Türk kültürü ve de erler, yeni e itsel yaklafl mlar, özel e itim ve e itimde psikolojik hizmetler ile e itimde karfl lafl lan problemlerle bafl etme hususlar n n ça n gereklerine göre uyarlanmas, ayn zamanda da e itim-ö retimin hizmetlerinin izlenmesi, 03. Bölgede görev yapan s n f ve branfl ö retmenlerinin, periyodik aral klarla hizmet içi e itime al nmas, 04. Bat Trakya Bölgesindeki Türk az nl e itim kurumlar ile Türkiye'deki e itim kurumlar aras nda "kardefl okul" iflbirli inin gelifltirilmesi, 05. Bat Trakya Türk Az nl n e itiminde bugünü ve gelece i de erlendirmek amac yla, Türkiye Cumhuriyeti Millî E itim 5

7 Bakanl, D fliflleri Bakanl ile ilgili kurum ve kurulufllar n koordinatörlü ünde "Bat Trakya Türklerinin E itim fiûras " n n en k sa sürede yap lmas, 06. Bat Trakya bölgesine e itimde kalitenin artt r lmas ve ihtiyac n karfl lanmas için yat l ortaö retim kurumlar n n kurulmas, 07. Bat Trakya Türklerinin e itiminde, akademik-bilimsel araflt rmalar ile di er araflt rma ve yay n çal flmalar na a rl k verilmesi, 08. Bölgede, Türk sivil toplum kurulufllar ve az nl k okullar bünyesinde çocuk ve gençlere koruyucu ruh sa l kapsam nda, e itimde psikolojik hizmetlerin yayg nlaflt r lmas, 09. Bat Trakya da Türk okullar bünyesine e itimde psikolojik hizmetleri yayg nlaflt racak birimlerin (okul rehberlik ve psikolojik dan flma servisi) ivedi olarak kurulmas, 10. Bölgedeki e itim kurumlar n n ders araçlar ve donat m, ö retmen yeterlilikleri bak m ndan desteklenmesi, 11. Üstün ve özel yetenekli çocuklar n uzmanlarca tespitinin en k sa sürede yap lmas, 12. Özel e itime ihtiyac olan çocuklara ve ailelerine Türk sivil toplum kurulufllar bünyesinde destek hizmetlerinin gelifltirilmesi, 13. Türk kültürünün yaflat lmas amac yla kurulmufl olan okul öncesi e itim birimlerinin (çocuk kulübü) yayg nlaflt r lmas ve Türkiye'deki okul öncesi e itim kurumlar yla iflbirli inin sa lanmas, 14. Bat Trakya Türklerinin e itiminde; toplumsal ve evrensel de erlerin kazand r ld, geçmiflten gelen ve gelece e aktar lan kültürel de erlerimizin yaflat ld, olumlu davran fllar n kazand r ld, idealist ve ahlâkl bireyler yetifltirmek için müfredat program n n "de erler e itimi" ile zenginlefltirilmesi, 15. Yunanistan' nda taraf oldu u Avrupa Konseyi Avrupa Kültür Sözleflmesi kapsam nda, Avrupa Konseyi' nin E itim Personeli Hizmetiçi E itim Program na Bat Trakyal Türk ö retmenlerinde kat l m n n sa lanmas, 16. Bat Trakyal Türklerin e itiminin "Avrupa Birli i E itim ve Gençlik Programlar, Socrates, Comenius, Erasmus, Grundtving, Arion, Lingua, Leonardo da Vinci ve Gençlik De iflim Programlar " ile kuvvetlendirilmesi, 17. Bölgede Türk sivil toplum kurulufllar ve az nl k okullar bünyesinde ö rencilere meslekî yöneltme hizmetlerinin sunulmas, 18. Baflta Bat Trakya Türk Az nl k Liseleri olmak üzere; ortaö retim kurumlar ndan mezun olan Türk gençlerine, Türkiye Yüksekö renim kurumlar nda kontenjan kotas n n yükseltilmesi hususunun Yüksek Ö retim Kurulu (YÖK)'e bildirilmesi ve biran önce Bat Trakya Türk Toplumunun gençlerinin üniversite okuma olanaklar n n artt r lmas, 19. Yunanistan ve Türk E itim Bakanl yetkililerinden oluflturulmufl bir komisyon maharetiyle Bat Trakya Türk az nl n n e itiminin de erlendirilmesi, 20. Bölgede aile e itimi etkinliklerinin organize edilmesi, 21. E itim kurumlar na devam eden çocuklar n izlenmesi ve yeni stratejilerin belirlenmesi için bölgede çal flma yap lmas, 22. Bat Trakyal e itimcilerin akademik becerilerini artt rmak için Türkiye Cumhuriyeti Yüksekö retim Kurumlar nda lisansüstü ve doktora programlar na teflvik edilmesi ve bu hususun YÖK yetkilileri ile müzakere edilerek ivedi olarak hayata geçirilmesi, 23. Özellikle yüksek ö renimlerini Türk Üniversitelerinde tamamlam fl mezunlara, eski ad yla D KAÇA yeni ad yla DOATAP (Yunanistan'da Üniversiteleraras Diploma Denkli ini Onaylayan Kurul) taraf ndan üniversitelerin baz bölümlerinden mezun olanlara uygulanan hukuk d fl flartlar nedeniyle y llarca diploma denkli i alamayan bireylerin ma duriyetlerinin önlenmesi amac yla YÖK taraf ndan gerekli giriflimlerin yap lmas, 24. Bat Trakya bölgesi Yunan devlet okullar na Türk çocuklar n özendirmek için, e itim-ö retim y l nda pilot olarak seçilmifl (3'ü Gümülcine, 2'si skeçe ortaokullar ) ortaö retim kurumlar müfredat program na Türkçe' nin seçmeli ders olarak konulmas uygulamas n n; Bat Trakya Türk Toplumunun Lozan Bar fl Antlaflmas ile kazan lm fl Türkçe e itim-ö retim hakk n n gasp edilmesine yönelik sinsice bir oyun oldu u görülmektedir. Biz Bat Trakya Türk Toplumu olarak seçmeli Türkçe dersi uygulamas na karfl oldu umuzu vurgular, Bizans oyunlar ile Türklerin e itim haklar n n hiçbir suretle engellenemeyece ini dünya kamuoyuna duyururuz, 25. Bat Trakya Türklerince gerçeklefltirilen sportif ve kültürel faaliyetlerin devam ettirilebilmesi ve gelifltirilmesi için ilgili kurumlarla iflbirli ine gidilmesi ve bu tür faaliyetlerin desteklenmesinin sa lanmas gerekmektedir. 6

8 5. ULUSLARARASI BATI TRAKYA TÜRKLER KURULTAYI D N filer VE VAKIFLAR KOM SYONU SONUÇ B LD R S Din iflleri ve vak flar komisyonu Yunanistan'da afla daki tespit edilen hususlar n uygulamaya geçirilmesine karar vermifltir: Kas m 1913 Atina Bar fl Antlaflmas na ayk r olarak, hâlâ bofl bulunan Baflmüftülük makam na, ad geçen antlaflma çerçevesinde Baflmüftü seçilmeli ve 1913 Atina Bar fl Antlaflmas nda ifade edildi i gibi Baflmüftünün "menfluru" göreve bafllama belgesi Bab- meflihat n yerine kaim olan Türkiye Cumhuriyeti Diyanet flleri Baflkanl taraf ndan verilmelidir. Buna göre, Bat Trakya'daki seçilmifl Müftüler aralar ndan birini Baflmüftü seçerek, göreve bafllama belgesi, Türkiye Cumhuriyeti Diyanet flleri Baflkanl taraf ndan verilmelidir. Baflmüftü görevini Gümülcine'de yapmal, 02. skeçe ve Dedea aç'ta Müftülük seçimlerinin 15 Ekim 2006 tarihinde Belediye seçimleri ile birlikte gerçeklefltirilmesinin de erlendirilmesine, buralarda müftü adaylar n n baflvurular n n Bat Trakya Türk Az nl Dan flma Kurulu taraf ndan de erlendirilmesine, camilerdeki sand klarda seçme hakk na sahip kad n ve erkeklerin oy kullanmas yla yap lmas na ve akabinde de Bat Trakya'daki üç Seçilmifl Müftünün kendi aralar ndan bir Baflmüftü seçmelerine, 03. Müslüman Türk toplumunun özgür iradesiyle seçece i Müftülerin Yunan yönetimince tan narak derhal görevlerine bafllat lmal d r. Buna ba l olarak Bat Trakya Müslüman Türk toplumunun hiçbir zaman kabul edemeyece i 1920 say ve 1991 tarihli yasan n iptal edilerek, yürürlükten kald r lm fl bulunan 2345 say ve 1920 tarihli yasan n tekrar uygulamaya sokulmal d r. 04. Vak flar ile az nl k okullar Bat Trakya Müslüman Türk Cemaatinin can damarlar d r ve Müftülüklerin ayr lmaz bir parças d r. Dini bir müessese olan Bat Trakya Türklerinin vak flar, Müftülüklerin denetimi d fl na ç kar lamaz ve Yunanl lar n yönetimine b rak lamaz. Mülkiyeti az nl a ait olan okullar da Yunanl lar n yönetimine b rak lamaz. Cemaat Yönetimi seçimi ve Vak flar n yönetim kurullar seçimleri ikili ve çok tarafl antlaflmalara, 2345 say l ve 1920 tarihli yasaya uygun olarak yap lmal, 1091 say ve 1980 tarihli yasa yürürlükten kald r lmal d r. 05. skeçe, Gümülcine ve Dedea aç'taki vak f mülkleri ile ibadethanelerin imar planlar bahanesiyle kamulaflt r lmas n n önüne geçilmeli, ve bafllat lan uygulamalar n durdurulamas sa lanmal d r. 06. Bat Trakya Müslüman Türk Cemaati nin e itim ve ö retimine müdahale edilmemeli, Selânik Özel Pedagoji Akademisi kapat lmal, Türklerin dini e itimine Ortodoks Yunan yönetimi müdahale etmemeli, Müslüman Türklerin kendi din görevlilerini yetifltirebilmeleri için bir okulun aç lmas sa lanmal d r. 07. Bat Trakya Müslüman Türklerinin dini ve milli geliflmelerini sa layabilmeleri için maddi yard mlar temin edilerek bölge çocuklar na yönelik e itici yay nlar n yap lmas sa lanmal d r. 08. Bir an önce Bat Trakya Bölgesindeki vak f mülklerinin tapular n n ve vakfiyelerinin tespit edilerek tarihi miras m z olan vak flar n envanterinin ç kar lmas çal flmalar bafllat lmal d r. 09. Diyanet flleri Baflkanl nda Balkanlar çal flma biriminin kurulmas na ve burada Bat Trakya, Bulgaristan ve Kosova gibi masalar n oluflturulmas sa lanmal d r. 10. Bat Trakya öncelikli olmak üzere bütün Yunanistan'daki Müslüman Türk tarihi eserleri ile mezar tafllar n n kitabelerinin kay t alt na al nmas bafllat lmal d r. 11. Baflmüftülük, Müftülükler, vak flar ve e itim konular n Yunanistan'daki ilgili merciler nezrinde takip edecek, bu konuda görüfller üretecek, sorunun siyasi ve hukuki boyutunu inceleyerek, al nmas gereken önlemleri de erlendirecek, hareket plân haz rlayacak ve uluslararas hukuk ve uluslararas iliflkiler uzmanlar ndan oluflacak, bir çal flma grubunun oluflturulmas gerekmektedir. Ayr ca bu konularda çal flmalar yapacak, davalar takip edecek bir de hukukçular kurulunun oluflturulmas gerekmektedir. 12. Yunanistan'da meydana gelen insan haklar ile ilgili ihlâlleri 7

9 tespit edip rapor haline getirecek, bunlar muntazaman kamuoyuna aç klayacak ve ayr ca bu raporlar n yay nlanaca bir Web sitesi aç lmas ve yine bu ba lamda Avrupa nsan Haklar Mahkemesine ve di er devletleraras kurulufllara bu ihlâlleri hem anlatacak, götürecek ve orada bu davalar takip edecek, bu konularda Bat Trakya Türklerine ücretsiz hukuki yard mda bulunacak uzman hukukçular kurulunun veya grubunun oluflturulmas gerekmektedir. 13. Bat Trakya Türk az nl na ve sivil toplum örgütlerine bu konularda çok görev düflmektedir. Bu ifller, bilgi, gönül ve iflbirli i iflidir. Zaten gönülle, sevgiyle yap lan ifller önemlidir. Bu nedenle, Bat Trakya Müslüman Türkleri, sorunlar n n baflkalar n n yard mlar yla çözümlenmesi al flkanl ndan, haz rc l k anlay fl ndan kurtulmal d r. Bat Trakya Türkleri, kendi kurum ve kurulufllar, sivil toplum örgütleriyle yasalara, uluslararas hukuk ve di er evrensel ilkelere uygun hareket ederek, Avrupa Birli i üyesi Yunanistan'da yaflanan ihlâllerin ortadan kald r lmas için, mücadelelerini devam ettirmelidir. 14. Yunanistan'da, Bütün Yunanistan ve Atina Baflpiskoposu ile Türkiye'deki stanbul Fener Ortodoks Baflpiskoposunu valilerin baflkanl nda oluflturulan bir kurul mu seçmektedir? Yoksa Tamamen Ortodoks H ristiyanlardan oluflan Metropolitler mi seçmektedir? Hem Yunanistan'daki Baflpiskoposu, hem de stanbul'daki Fener Baflpiskoposunu Metropolitler seçmektedir. Türkiye'de, stanbul Ortodoks Baflpiskoposunu Metropolitler seçtikten ve tespit ettikten sonra, Türkiye Cumhuriyeti stanbul Valisi resmen atama ifllemini gerçeklefltirmektedir. Bat Trakya Müslüman Türklerinin de, dini liderlerini (Müftülerini) vali de il, Müslüman Türk toplumu ve Müslüman Türk din adamlar seçmeli, tespit etmeli ve daha sonra da vali resmen atama ifllemini yerine getirmelidir. E er Yunanistan, Bat Trakya Müslüman Türklerinin kendi dini liderlerini özgürce seçmelerine izin vermiyorsa, Türkiye de stanbul'daki Baflpiskoposun seçilme statüsünü gözden geçirmeli ve stanbul Baflpiskoposlu undaki Metropolitlerin serbest seçim yöntemiyle, Baflpiskoposlar n seçmeleri engellenmelidir. Ayr ca, AB üyesi Yunanistan'da Vak flar ile Müftülükler konusunda iki ayr yasa bulunmaktad r. Türkiye taraf ndan da stanbul Rum Ortodoks Vak flar ile stanbul Rum Baflpiskoposlu u hakk nda iki ayr yasa ç kar lmal d r. Ancak, stanbul Baflpiskoposlu u hakk nda ç kar lacak olan yasan n ad "Patrikhane veya Evrensel Patriklik" de il, " stanbul Baflpiskoposluk Yasas " veya " stanbul Gayri Müslim Baflpiskopos Yasas " olmas Lozan Antlaflmas na daha uygun olacakt r. Bu iki yasan n da ayr ca AB üyesi Yunanistan' n Bat Trakya'daki Müslüman Türklerin Vak flar ve Müftülükler yasalar na paralel, denk hükümler ihtiva etmesinde büyük yarar bulunmaktad r. 5. ULUSLARARASI BATI TRAKYA TÜRKLER KURULTAYI ULUSLARARASI L fik LER BASIN VE ENFORMASYON KOM SYONU SONUÇ B LD R S Uluslararas liflkiler, Bas n ve Enformasyon Komisyonu, öngörülen çal flma program çerçevesinde toplanarak afla da belirlenen hususlar Kurultay Delegeler Kurulu'na sunmay uygun görmüfltür: 01. Gerek Lozan Bar fl Antlaflmas gerekse di er uluslararas antlaflma ve sözleflmelerle haklar garanti alt na al nan Bat Trakya Türkleri'nin her alanda bafllatt hak arama mücadelesinin ulusal ve uluslararas platformlarda geniflletilerek devam edilmesine, lobi çal flmalar nda di er Sivil Toplum Kurulufllar ile iflbirli ine gidilmesine, 02. Baflta Bat Trakya Türkleri Dayan flma Derne i Genel Merkezi, Avrupa Bat Trakya Türk Federasyonu ve Bat Trakya Az nl Yüksek Tahsilliler Derne i olmak üzere dünyadaki tüm Bat Trakya Türk Sivil Toplum Kurulufllar n n, insan ve az nl k haklar konusunda yürüttükleri uluslararas mücadelenin art r lmas na, bu iflte profesyonel olarak çal flacak Bat Trakya merkezli bir ekibin oluflturulmas na ve bu ekibin Bat Trakya, Türkiye, Avrupa ve dünyan n di er ülkelerinde yaflayan Bat Trakya Türkleri ile 8

10 koordinasyonu sa lamas na ve kurulufllar aras çal flma a n n oluflturulmas na, 03. Türkçe ve ngilizce yay n yapan Uluslararas Bat Trakya Türkleri Kurultay internet sayfas n n Yunanca dil deste i ile desteklenmesine, sürekli güncellenmesine, Bat Trakya ile ilgili yay nlanm fl Türkçe, ngilizce, Yunanca ve di er yabanc dillerdeki akademik çal flmalara yer verilmesine ve internet habercili inin gelifltirilmesine, 04. Uluslararas insan ve az nl k haklar kurulufllar na Bat Trakya Türklerinin sorunlar ile ilgili y ll k faaliyet raporlar n n ulaflt r lmas na, 05. Yerel ve ulusal Yunan yaz l bas n ile televizyon kanallar na, Bat Trakya Türkçe bas n nda yay nlanan baz önemli haberlerin tercüme edilip gönderilmesine, ayn uygulaman n Türkiye ve uluslararas bas n kurulufllar ile tüm Sivil Toplum Kurulufllar için de geçerli olmas na, 06. Türkiye'de, Yunanistan'da ve uluslararas camiada Bat Trakya'daki sosyo-kültürel ve ekonomik durum hakk nda daha fazla akademik çal flman n yay nlanmas, bilimsel araflt rmalar n yap lmas ve gazeteci, yazar ile araflt rmac lar n bu alanda çal flma yapmalar n n teflvik edilmesine, 07. Yürütülmekte olan lobi faaliyetlerinin artt r lmas için Yunanca ve yabanc dil bilen elemanlar n yetifltirilmesine, 08. Yunanistan'da, Avrupa ve Türkiye'de bulunan tüm yabanc büyükelçiliklerin oluflturulacak heyetler taraf ndan ziyaret edilip, Bat Trakya Türk Az nl sorunlar hakk nda peryodik olarak bilgi verilmesine, 09. Bat Trakya'da günlük bir Türkçe gazete ile haber ajans n n kurulmas için gerekli araflt rma ve zemin çal flmalar n n yap lmas na, 10. Az nl k bas n n n, Meriç (Evros) vilayetinde yaflayan Bat Trakyal Türk soydafllara yönelik yay nlar n artt rmas na karar verilmifltir. 5. ULUSLARARASI BATI TRAKYA TÜRKLER KURULTAYI KURULTAY GENEL SONUÇ B LD R S Eylül 2006 tarihleri aras nda stanbul'da toplanan 5. Uluslararas Bat Trakya Türkleri Kurultay çat s alt nda bir araya gelen, Bat Trakya'da, Türkiye'de, Avrupa'da, Amerika'da ve Avustralya'da yaflayan Bat Trakya Müslüman Türk Az nl mensuplar, alt çal flma komisyonunda gerçeklefltirmifl olduklar çal flmalarda, Avrupa Birli i çat s alt nda yer alan Bat Trakya'daki Türk toplumunun mevcut durumu ile gelece e yönelik yap labilecek çal flmalar de erlendirerek, afla daki hususlar tespit etmifller ve kamuoyuna duyurulmas n kararlaflt rm fllard r: Komisyonlar ayr ca, özellikle Türkiye'de ve Yunanistan'da yaflanan depremler neticesinde iki ülke aras ndaki iliflkilerin geliflmesinin, Bat Trakya Türk Az nl sorunlar n n Az nl k haklar ve Avrupa ailesi müktesebat temelinde çözümü yönünde yapaca olumlu etkilerinin temennisini ifade etmifllerdir. 5. Uluslararas Bat Trakya Türkleri Kurultay 'n n kararlar afla daki gibidir: 01. E itimle ilgili olarak veli ve ö retmenlerin Türk kültürü ve de erler çerçevesinde e itime tabi tutulmas n, toplumun kendilerine ait okullar na encümen kurullar vas tas ile ö retmen atama hakk na sahip olmas n, özellikle balkan kolunda aç lm fl olan gimnasiumlar n kapat lmas n, e itimcilerin Türkiye baflta olmak üzere yurt d fl nda yüksek lisans ve doktora e itimine tabi tutulmas n, baflta skeçede mimari yaflam ömrünü tamamlam fl olan skeçe Muzaffer Saliho lu ortaokul ve lisesinin binas n n bir an önce yenilenmesi için gerekli iznin derhal verilmesini ve ö renci kapasitesinin artt r lacak flekilde büyütülmesine, düzenli olarak 9

11 her y l Türkiyeden e itim araç ve gereçlerinin gönderilmesi, 02. Vak flar ile ilgili olarak yürürlükteki yunan yasalar n n iptalini, Müslüman Türk Vak flar n n yöneticilerinin seçimlerinin do rudan Bat Trakya Türkleri taraf ndan yap lmas n, vak f mülkleri ve ibadethanelerimiz dikkate al nmadan yap lan flehir planlar n n iptalini, toplumun kendi din görevlilerini yetifltirecek okullar n aç lmas n, diyanet iflleri baflkanl nda Balkanlarla ilgili çal flma yapacak bir birimin kurulmas n, ata yadigar vak f varl klar n n ve tarihi eserlerin kay t alt na al nmas n, Müslüman Türk yöneticilerin vak flara seçilme hakk verilmedi i takdirde, stanbul baflpiskoposlu unun seçilme statüsünün gözden geçirilmesi, 03. Bat Trakya Türk Az nl n n en önemli sorunlar ndan birisi olan Müftü seçimi ile ilgili olarak, gerek geçen hafta kaybetmifl oldu umuz skeçe Müftüsü Mehmet Emin AGA yerine skeçede ve y llardan beri Müftülük makam naiplik ile yürütülen Dedea açta, Müftülük seçimlerinin camilerde yap lmas n, adayl k baflvurular n n Dan flma Kurulu taraf ndan de erlendirilmesini, seçimin camilerde seçme hakk na sahip kad n ve erkekler taraf ndan yap lmas na, bölgede Türk, Yunan ve uluslararas bas n mensuplar n n, tarafs z gözlemcilerin, Türkiyeden, Islam Konferans Örgütü, AG T gibi uluslar aras kurumlardan gözlemcilerin bulunmas n, baflmüftü seçiminin yap lmas n, yürürlükteki müftü seçimi ile ilgili Yunan yasalar n n iptalini, Yunan Hükümetine, Az nl n serbestçe seçece i müftüyü tan ma ça r s nda bulunulmas, 04. Avrupa Birli inin en geri kalm fl bölgesi olan Bat Trakya Türk Toplumunun büyük bir ço unlu unun yaflam kayna n n tar m oldu u dikkate al nd nda öncelikle geleneksel tar m üretim metodlar n n devam ettirildi i Bat Trakya Türk halk na yönelik olarak ça dafl tar m tekniklerinin ö retilmesine, tütün üretiminin yerine alternatif tar m üretimlerinin gelifltirilmesini, tar mla ilgili Avrupa Birli i Fonlar n ve programlar ndan yararland r lmas n, tar m kooperatiflerinin yönetiminde söz sahibi olunmas n, Türk kad nlar n n bölgenin ekonomik ifl hayat n n aktif olarak kat l mlar n n sa lanmas n, soydafl toplumun balkan Türkleri ile ticari faaliyetlerinin geniflletilmesini, Avrupa ve Türkiyede bulunan baflta Bat Trakya kökenli Türk ifl adamlar n n bölgeye yat r ma teflvik edilmesini, bu çercevede yap lacak olan çal flmalara özel kredi ve finans deste i sa layacak kurumlar n oluflturulmas n, tütüne alternatif olarak hayvanc l n entegre tesisler olarak organize edilmesi, 05. Bat Trakya'da isminde Türk sözcü ü bulunan derneklerimizin kurulmas na Yunan yarg s taraf ndan getirilen engellerin baflta AIHM olmak üzere tüm uluslararas kurumlar n dikkatine getirilmesini, özellikle gençleri her türlü kötü al flkanl k ve ba ml l ktan korunmalar n sa lamak amac ile kültürel ve sportif faaliyetlerin desteklenmesini bu çerçevede etkinlikler ve festivaller düzenlenmesini, Bat Trakya Az nl Yüksek Tahsilliler Derne i taraf ndan aç lm fl olan E itim Merkezleri ile çocuk kulüplerinin say s n n ço alt lmas n Türk Kültür Merkezlerinin oluflturulmas n, Türk derneklerinin bölgesel ve uluslararas kurumlar nezdindeki üyeliklerinin teflvik edilmesini, balkanlardaki di er Türk Sivil Toplum Örgütleri ile iflbirli i yap lmas n, Türk belediye baflkanlar n bulundu u belediyeler ile balkanlar ve Türkiye'deki belediyeler aras nda kardefl belediye a lar n n gelifltirilmesi, 06. Türkiye'nin AB yönelimi çerçevesinde yap lan mevzuat de iflikleri haz rl klar nda AB üyesi olan Yunanistan' n Bat Trakya Türklerine yönelik yasal düzenlemelerinin dikkate al nmas n, Bat Trakyada'ki insan ve az nl k haklar ihlallerinin sürekli olarak uluslar aras kurumlar nezdinde dikkate al nmas n, özde bir etnik ar nd rma politikas oluflturan bu ihlallerin tespit edilmesini ve bütün dünya parlamentolar na duyurulmas n, Bat Trakya kurumlar aras nda iflbirli ini gelifltirecek daimi bir sekreteryan n güçlendirilmesini, insan haklar ihlalleri ile ilgili sürekli bir rapor ve bildiri sunabilecek lobi faaliyetinde bulunabilecek yabanc dil bilen genifl bir kadro ve hukukçular grubunun oluflturulmas n, uluslararas insan haklar kurumlar n n bölgeye ilgisinin artt r lmas n, yunan vatandafll k yasas 19uncu Madde çerçevesinde vatandafll n kaybetmifl olanlar n temel insan haklar olan vatandafll k hakk n tekrar geri kazanmalar için gerekli çal flmalar n h zland r lmas n bu konuda Almanya ve Türkiye'de bilgilendirme merkezlerinin oluflturulmas n, bu konuda ayr ca Yunanistan içindeki di er siyasi partiler nezdinde bask oluflturulmaya devam edilmesi, 07. Bundan sonra düzenlenecek olan ilk kurultay n Gümülcine'de düzenlenmesi, oybirli i ile karar alt na al nm flt r. Türk, Yunan ve dünya kamuoyuna sayg yla duyrulur. 10

12 5th INTERNATIONAL ASSEMBLY OF WESTERN THRACE TURKS COMMISSION ON LOCAL GOVERNMENTS POLITICAL AND CIVIL ORGANISATION FINAL DECLARATION The commission discussed the topics on the agenda and decided to submit the following items as a recommendation to the Board of Delegates of the Assembly: 01. In accordance with the decisions of the 4th International Assembly of Western Thrace, Western Thrace Turks have been accelerated the establishment of non- governmental organizations. As Turkish Woman Cultural Association in Rodope, these studies were prevented on the ground of laws of Greece. Due to this unacceptable prevention under the roof of European Union, all the legal way, including ECHR, and other ways have been consulted. 02. The fact that Xanthi Turkish Union, Komotini Turkish Youth Union and Western Thrace Teachers' Union which were closed down trough the violation of all the international and constitutional principles, in particular, the Treaty of Lausanne are still closed, indicates the unfullfilment of a need of the Western Thrace Turks, and also points to the undemocratic and unlawful policies of Greece. Whatever the decision of the ECHR on the application of the Xanthi Turkish Union will be, this unlawful approach of Greece causing to the usurpation of the rights of the Western Thrace Turks to organize themselves socially and culturally is already convicted by the conscious of the contemporary world. 03. Western Thrace Turks should keep on establishing social and cultural organizations despite all the current obstacles and active participation should be put into practice more consciously at the level of trade unions and vocational organizations by establishment of new waqfs under the decisions taken before. 04. To keep away the young people from the bad habits and any 11

13 drug addiction, the young people should be encouraged to be gathered under the roof of sport clubs, of existing or to be established clubs to exercise sportive activities. Wrestling - ancestor sport- should be included in the activities as well as football in these organisations and study on forming a Football league in accordance with the former decisions should be accelerated. 05. As per the decisions taken, Computer Center (B LMER) which has been opened in Komotini under the roof of Western Thrace Minority University Graduation Association should also come into service in Xanthi, Ehinos, fiapc, Büyük Sirkeli and Kozlukebir and in Birinci Yaka and the other settlement units with the adequate equipments to meet the modern needs of our youths. 06. Social, cultural, educational and health studies carried out under the roof of the Western Thrace University Graduates Association should be continued by expanding these studies with the projects covering every parts of the society and a step should be taken to make these studies lasting with the help of creating an archive and data base. 07. With implementation of the decision taken in the former assembly on establishment of Turkish Culture Centers in Komotini, Xanthi and Alexandroupolis and studies conducted with the European Court of Human Rights, a permanent Law Office should be established to help collect and share information and experiences obtained in terms of law and legislations on the right and interests of our people. 08. Permanent Assembly Secretariat formed as a result of cooperation, solidarity and sound communication indispensable between higher organisations should be institutionalized, all the institutions and organizations should carry out their studies based on communication and cooperation between themselves by benefiting from the modern communication facilities more effectively and have a function as information centre informing outer world. 09. Federation of Western Thrace Turks in Europe (ABTTF), should share all the experiences and information obtained till today in the struggle for seeking rights in the international platform, in particular, taking into account that, finally, they enjoy the observer status under the ECOSOC, in cooperation with especially Western Thrace Turkish Minority and Western Thrace Turks Solidarity Association and all the institutions should develop projects to educate well-informed and experienced people in their structure. In addition, it is useful to make it possible for ABTTF to employ permanent staff under the ECOSOC by looking for possibilities. 10. It should be emphasized on all platforms that any change in the demographic structure of Western Thrace through the policies of Greek Administration with an aim of ethnic cleansing and by means of violation of the Lausanne Peace Treaty is unacceptable. In this context, efforts should be intensified with a view to ending the plight of the victims of Article 19 of Citizenship Law of Greece and their legal heirs. This could be achieved by giving back their relevant rights in a retrospective manner. 11. To carry out the rightful struggle of the Western Thrace Turks in the political arena, persons belonging to minority serving in the current political parties should work without being fanatic partisan, considering rights and interest of the community having rational approach. In this context, studies should be intensified to reconstruct the Dostluk Eflitlik Bar fl Partisi (Friendship Equality Peace Party) established by Dr. Sad k Ahmet as a legal structure to conduct political studies, if necessary, by making alliances with the parties in the other regions of the country. 12. Works should be carried out in every platform to repel the relevant provision of the Election Law requiring the independent candidates to meet 3% nationwide barrage which is incompatible with democracy and modern government understanding and an obstacle in front of the legal, political struggle of the Western Thrace Turks. 13. A cooperation and communication institution/unit should be established between municipalities and sub-districts including Turks dominantly in their structure to benefit from the funds and the other facilities more effectively allocated by the European Union for the local governments. Works should be intensified to find the way of benefiting from the national and international laws and legislations via this institution/unit. 14. Activities reinforcing the friendship and fraternity in the social, cultural, artistic, educational and sportive areas should be 12

14 carried out and expanded by the local governments and its directors in the regions where the Western Thrace Turkish population is dense. In this context, projects on construction of multi-purpose sportive and cultural buildings should be prepared and implemented. 15. It should be emphasized that works should be carried out in such a way to prevent division of votes according to the principle of getting more representation and representatives in parallel to common rights and interests of the community to which candidates belong in the local elections to be held on October 15, Works should be conducted so that local administrations would benefit from the accumulation of information and experience in the world through the practice of 'brother cities/municipalities'. Works should also be directed towards the implementation of projects and the establishment of structures which would contribute to the employment and welfare of Western Thrace Turkish Minority that tries to cope with economic shortcomings. In this regard, works have to be coordinated with the Union of Municipalities of the Turkish Speaking Countries. 17. Western Thrace Turks is always content with the development of friendship and good neighbourly relations between Turkey, motherland, and Greece as being citizen of her and have done all to contribute to development of relationships. Although it is seen that relationship between Turkey and Greece from 1999 till today creates an ease to certain extent in terms of diminishing the oppression on the daily life of the minority, it is clear that this has not satisfied Western Thrace Turks who have recently been accepted to be "equal before the laws". 18. While Western Thrace Turkish Minority desires sincerely development of relationship between motherland Turkey and Greece, they demand to reach a solution promptly for their problems in the framework of, in particular, the Treaty of Lausanne, the other international and bilateral instruments. Living on an important geography as located on natural gas and petroleum pipe line from East to West and from North to South for centuries, Western Thrace Turks underline their wish to live on a region where problems are not faced but where problems are solved based on common interest and welfare. 5th INTERNATIONAL ASSEMBLY OF WESTERN THRACE TURKS COMMISSION ON HUMAN RIGHTS AND LAW FINAL DECLARATION The following articles have been decided unanimously by the Commission: 01. Considering the Treaty of Athens 1913, Treaty of Lausanne of 1923, EU aquis communitaire and the other international legislations which Greece is one of the parties ensuring human and minority rights; intensive efforts should be made in all the international organizations, in particular, European Council and European Union to make Greece to undertake her responsibilities on Western Thrace Turks. 02. Efforts should be displayed to ensure that reciprocity would be sought in the context of the legal amendments realized in Turkey and in Western Thrace before the implementation of those amendments required in the accession process of Turkey to the EU. 03. Violation of human and minority rights against the Western Thrace Turks should be kept being discussed on the agenda of the Organisation of Security and Cooperation in Europe and the European Council, the European Parliament and the United Nations. The Grand National Assembly of Turkey should take a decision that all these violations are actually ethnic cleansing policy and an international campaign should be launched to ensure that other parliaments adopt the same resolutions. 04. In this context, relationship between the Advisory Board for the Turkish Minority of Western Thrace, Federation of Western Thrace Turks in Europe and Western Thrace Solidarity Association should be improved and they should take joint action, if necessary, and the PERMANENT SECRETARIAT established to provide coordination between these organisations should be empowered. 13

15 05. A permanent staff and lawyer group, speaking foreign language, who will be able to monitor the meetings on human and minority rights in UN and OSCE, to present report and notification and to carry out lobbying activities under the roof of Western Thrace University Graduations Associations, Federation of Western Thrace Turks in Europe and Western Thrace Turks Solidarity Association should be formed. 06. Methods should be developed to draw the attention of the international human rights organisations, and work groups should be established to provide continuous information to these organisations. 07. Struggle for unconditional restoration of the citizenship of persons whose Greek citizenships were deprived on the ground of article 19 of the Greek Citizenship Law should be continued and to come to this end, a. information centres in Greece, Germany and Turkey should be established to give legal support to as well as to inform the victims of Article 19, b. Works on informing and receiving support in the international platform to keep the issue of article 19 on the agenda should be carried out more intensively and activities before the Greek governments should be carried on. c. All the victims of the article 19, in particular, ones who are stateless before the laws, that is, "Haymathlos" should be brought to the agenda and pressure should be exerted on the Greek government to restore promptly Greek citizenship of the stateless people. d. Permanent works should be conducted to eliminate outcomes harming the family unity and property rights. 08. Signature campaign launched for the ratification by the Greek Parliament of the European Framework Convention on National Minority Preservation as soon as possible should be carried on effectively and pressure groups on this issue should be formed. 09. It should be continued to exert pressure on both the Greek government and the other political parties in Greece about the positive rights entitled to Turkish population in Western Thrace. 5th INTERNATIONAL ASSEMBLY OF WESTERN THRACE TURKS COMMISSION ON ECONOMICS FINAL DECLARATION The commission has decided to submit the following articles and recommendations with the help of participants to the Assembly Delegates Board: 01. Regional development and the rise of welfare standards in Western Thrace require both an equal participation to the production activities on the parts of Turkish and Greek populations and a fair distribution of welfare. To overcome the problems on this point, solution of the problems should be found by establishing social dialog based on concrete data on the problems. 02. In this period, it has historical importance to decide on establishment of Economic Research Center, whose headquarter will be in Komotini, to make contribution to social dialog, increase of efficiency of regional development activities of Turkish minority and sharing of welfare equitably in terms of future of Turkish minority in the region. 03. As the current predominant agricultural activity, animal husbandry should be supported scientifically and studies should be conducted to benefit from EU support funds. Production, processing and marketing systems to access directly to multipartnership consumers should be organised considering animal husbandry as integrated system - if necessary- by being supported with foreign partnerships. 04. Organic agriculture, growing fruit and building greenhouses should be started as an alternative to tobacco; cherry production should be improved and should be introduced as a label to domestic and international markets by developing packaging and marketing strategies. Production of similar products should be planned to 14

16 enable the continuity of productivity of facilities. To meet this end, establishment of the multi-shareholder companies should be planned. 05. Credit should be granted for the investments in the region, a financial institution most of whose shareholders is Western Thracians should be established promptly to provide financial support. Initiatives to be launched in the region by the Western Thracians living out of Greece should be encouraged and incentives should be provided. 06. Alternative products to tobacco and cotton in Western Thrace have been determined and it has been stated that most of those product are supported with European Union funds. An institution should be established to collect data to inform the Western Thrace Turks on this point and to coordinate efforts. 07. Studies should be conducted to equip Western Thrace Turks, member of tobacco agriculture cooperation, with the required information on the activities and management of cooperation to behave in favour of the members' interests and to take place in the management. 08. Studies should be conducted to direct the Western Thrace Turkish small entrepreneurs to commercial structuring and activities to activate internal dynamics in the region with self confidence. 09. A solution should be found for too low employment ratio of Western Thrace Turks in public and local governments and legal struggle against the discrimination, reason of this ratio, should be conducted persistently. Works should be carried out to achieve adequate employment ratio of the educated Western Thrace Turkish labour force in the region. 10. We content that there are Western Thracians, even their number is limited, who managed to benefit from EU funds with their own individual efforts, and we try to make it common within the community and an informing mechanism should be formed to conduct these works. 11. Adequate informing and training studies should be carried out to make Western Thrace Turkish women qualified labour force and enable them to participate in economic life in the region equally and actively. 12. An institution should be established to protect the rights and interest of Turkish tradesmen and small entrepreneurs in Western Thrace and to initiate to produce projects to make contribution to their economic developments. 13. Incentives and initiatives should be made to enable Western Thrace to take part regionally in the trade tending to increase in the framework of relationships between motherland Turkey and Greece. 14. Studies should be carried out to expand and increase the commercial activities of Western Thrace Turks in such a way covering the neighbouring Balkan countries. 15. Studies should be carried out to encourage Western Thrace Turks in Western Europe to make investment and establish joint enterprises in the countries where they are living as well as make investment in Western Thrace. 5th INTERNATIONAL ASSEMBLY OF WESTERN THRACE TURKS COMMISSION ON EDUCATION AND CULTURE FINAL DECLARATION Items decided in the Assembly are as follows: 01. "Cultural Framework" of Turkish culture should be expanded and the quality of education be improved to develop national interests, unity, strength and strategies in the region, 02. Issues - such as professional knowledge of families and teachers, Turkish culture and values, new education approaches, special education, psychological services in the scope of education, and problems encountered in the field of education - should be adopted according to the needs of modern age in every kind and stage of education, and monitoring of education-training services should be ensured, 15

17 03. In-service training should be provided on periodical basis for the primary school and branch teachers employed in the region, 04. "Sister School" cooperation between educational institutions of Turkish minority in Western Thrace Region and educational institutions in Turkey should be enhanced, 05. "Educational Council of Western Thrace Turks" should be organized, as soon as possible, under the coordination of the Ministry of National Education, Ministry of Foreign Affairs and related institutions and organizations of the Republic of Turkey in order to discuss the current situation and future of the education of Western Thrace Turks Minority, 06. Establishment of boarding secondary schools should be ensured to improve the quality of education and to meet the demand in Western Thrace region, 07. Regarding the education of Western Thrace Turks, academicscientific research and other research and publishing works should be attached importance, 08. Psychological services in education should be widened in the scope of protective mental health services provided by Turkish NGO's and minority schools for children and youth of the region, 09. Immediate establishment of units to expand psychological services in education should be ensured (Guidance and Counselling Service) in the scope of Turkish schools in Western Thrace, 10. Educational institutions in the region should be supported regarding training materials, equipment and teacher qualifications, 11. Superior students and the students with special skills should be detected by experts as soon as possible, 12. Support services provided for the students in need of special education and their families should be expanded under the frame of Turkish NOG'S, 13. Pre-school education units (children club) established to continue Turkish culture should be expanded and cooperation be established with pre-school education institutions in Turkey, 14. Curricula of Western Thrace Turkish schools should be enriched with "education on values" so as to educate individuals who develop social and universal values, adopt cultural values of the past and transfer the same to the future, develop positive behaviours and, who are idealist and decent, 15. Participation of Western Thrace Turkish Teachers in "In- Service Training Program for Education Personnel" prepared by the European Council should be ensured in the scope of European Council Agreement on Culture, to which Greece also is a party, 16. Education of Western Thrace Turks should be supported with "European Union Education and Youth Programs, Socrates, Comenius, Erasmus, Grundtving, Arion, Lingua, Leonardo da Vinci and Youth Exchange Programs", 17. Vocational Guidance services should be provided for the students in the region by Turkish NGO's and minority schools, 18. The offer about an increase in the quota allocated by Turkish Higher Education institutions for Turkish students graduated from secondary Turkish schools in Western Thrace- primarily from Western Thrace Turkish Minority High Schools - should be notified to The Council of Higher Education (YÖK) of Republic of Turkey as soon as possible and, opportunity of Western Thrace Turkish youth to attend a university be improved, 19. Education given to Western Thrace Turkish minority should be evaluated by a commission to comprise officers from the Ministries of National Education of both Greece and Turkey, 20. Activities regarding training of families should be organized in the region, 21. Studies should be made in the region to monitor the students continuing = their education to adopt new strategies, 22. Western Thrace teachers should be encouraged to attend post graduate and doctorate programs in Higher Education Institutions in Turkey in order to improve their academic skills and, this implementation be immediately put into practice after negotiations with Higher Education Board (YÖK), 23. Required attempts should be made by Higher Education Board (YÖK) to stop unjust treatment towards graduates of some specific departments of universities - specially graduates of Turkish Universities - who are deprived by DOATAP, formerly named D KAÇA, (Inter-University Center for the Recognition of Foreign Degrees) of the right to obtain diploma equivalence, 24. It is clearly visible that the implementation of Greece to include "Turkish Language" course as an optional lesson in 16

18 curricula of secondary schools chosen as pilot schools (3 Secondary Schools in Komotini and 2 in Xanthi) in education year in order to encourage education of Turkish students in Greek state schools located in Western Thrace is a sly game to violate the right of Western Thrace Turkish Society to education-training in its own language, the right being granted by the Treaty of Lausanne. We, as Western Thrace Turkish Society, emphasize that we are against the implementation of giving Turkish Language course as an optional lesson and declare to whole world that our right to education can not be violated in any way by such tricks, 25. Cooperation between related institutions should be established and support should be given to continue and develop sports and cultural activities organized by Western Thrace Turks. 5th INTERNATIONAL ASSEMBLY OF WESTERN THRACE TURKS COMMISSION ON RELIGIOUS AFFAIRS AND FOUNDATIONS FINAL DECLARATION Commission on Religious Affairs and Foundations has made following decisions regarding the current situation detected in Greece: 01. Head Mufti should be elected as per Athens Peace Treaty dated 14 October 1913 for the Office of Head Mufti, the position that is still vacant in violation of the provisions of the same. In addition, as stipulated in 1913 Athens Peace Treaty, "assignment" document of the Head Mufti shall be issued by Directorate of Religious Affairs of Republic of Turkey, having the same power with "Bab- Meflihat". In this frame, elected Muftis in Western Thrace should be able elect a Head Mufti among themselves and assignment document should be issued by Directorate of Religious Affairs of Republic of Turkey. The office of Head Mufti should be in Komotini, 02. The proposal to hold Mufti elections in Xanthi and Alexandroupolis in October 15th, the same date when the municipality elections are going to be held- should be evaluated; the applications to be made by candidate muftis in these provinces should be evaluated by the Advisory Board of Western Thrace Turkish Minority; election should be held in mosques by the votes of men and women having right to elect and be elected and then, a Head Mufti should be elected among three Elected Muftis in Western Thrace, 03. Muftis to be elected by free will of Muslim Turkish society should be recognized by Greek government and take the office as soon as possible. Law dated 1991 With no 1920, which can under no circumstances be accepted by Muslim Turkish Society in Western Thrace, should be annulled and Law dated 1920 With no 2345, which has been already abolished, should be put into effect again. 04. Foundations and minority schools are the main arteries of Muslim Turkish Society in Western Thrace and an inseparable part of the Office of Mufti. Foundations of Western Thrace Turks are religious structures and can not be left out of the control of the Office of Mufti and not be given under the control of Greeks. Schools owned by minority can not also be left under the control of Greek governments. Elections regarding Community Managements and the Board of Directors of Foundations should be held on the basis of bilateral and multilateral agreements and as per Law dated 1920 With No 2345 and; Law dated 1980 With No 1091 should be annulled. 05. Expropriation of foundation properties and worship places in Xanthi, Komotini and Alexandroupolis by so-called construction plans should be prevented and already started implementations should be stopped. 06. Education and training of Muslim Turkish Community in Western Thrace should not be intervened, Salonika Private Pedagogy Academy should be shut down, religious education of Turks should not be intervened in by Orthodox Greek government, a school should be opened to enable Western Thrace Turks train their own religious officers. 17

19 07. Monetary aid should be provided to ensure religious and national development of Muslim Turks in Western Thrace and, informative programs should be broadcasted for the children of the region. 08. Title deeds of properties belonging to and acts of foundations in Western Thrace region should be detected immediately and, attempts to draw up inventories of foundations, which are historical heritage of us, should be started. 09. Establishment of a "Working Unit on Balkans" under the Directorate of Religious Affairs and establishment of desks such as a) Western Thrace b) Bulgaria c) Kosovo within this Unit should be ensured. 10. Registration works of historical artifacts, grave stones and epigraphs belonging to Muslim Turks living throughout Greece, primarily in Western Thrace, should be started. 11. A working group composed of international law experts and international relations experts should be established to follow the issues of The Office of Head Mufti, The Office of Muftis, foundations and education at the level of Greek authorities; to come up with opinions in these issues; to analyze political and legal aspects of the same; to evaluate measures to be taken; and to prepare an action plan. In addition, a Board of Lawyers should also be established to work on these issues and to follow the legal proceedings. 12. Human rights violations in Greece should be detected and put into a report and; a web-site should be built to declare these violations to public with regular intervals and to publish these reports. In this scope, a Board or Group of Law Experts should be established to explain these violations to, bring them before and follow related legal proceedings in European Court of Human Rights and other international organizations and to provide legal assistance to Western Thrace Turks in these issues, free of charge. 13. There exists many duties to be fulfilled by Western Thrace Turkish Minority and NGO's. These duties are based on willingness and cooperation. Indeed we give utmost importance to voluntarily performed duties. Thus, Muslim Turks in Western Thrace should get rid of the habit of resting on others for the solution of problems. Western Thrace Turks should continue their struggle for the elimination of violations in EU member Greece, in compliance with laws, international law and other universal values together with its all institutions, organizations and NGO's. 14. Are Greece and Athens Archbishops and Istanbul Fener Orthodox Archbishop elected by a board supervised by governors? Or by metropolits comprised of Orthodox Christians? The answer is that both Archbishop in Greece and Fener Archbishop are elected by metropolits. After Istanbul Orthodox Archbishop is elected by metropolits, Istanbul governor of the Republic of Turkey officially assigns him. Religious leaders (Muftis) of Western Thrace Turks should also be elected by Muslim Turkish Society and Religious Officers of the same rather than governor and, the governor should only perform official assignment duty. If Greece does not permit free election of religious leaders of Western Thrace Turks by themselves, Turkey should also review election method of Archbishop in Istanbul and should ban free election of the Primacy by metropolits in Istanbul. Moreover, there exists two different laws in EU member Greece on the issue of Foundations and the Office of Mufti. Turkey should also issue two different laws on Istanbul Greek Orthodox Foundations and Istanbul Greek Primacy. However, the name of the law to be issued about Istanbul Primacy should not be "Patriarchate or Universal Patriarchate" but be "Istanbul Primacy Law" or "Istanbul Non-Muslim Archbishop Law" as per the Treaty of Lausanne. These two laws should also be parallel to Law on "Foundations of Western Thrace Muslim Turks and the Office of Mufti" in force in EU member Greek and should include equivalent provisions. 18

20 5th INTERNATIONAL ASSEMBLY OF WESTERN THRACE TURKS COMMISSION ON INTERNATIONAL RELATIONS PRESS AND INFORMATION FINAL DECLARATION Commission on International Relations, Press and Information gathered in line with the envisaged work schedule and decided to submit following statements to Delegates Council of the Assembly: 01. The struggle of Western Thrace Turks for their rights, which are guaranteed by the Treaty of Lausanne and other international treaties and agreements, should be widened in national and international platforms and, lobbying activities should be made in cooperation with other Non-Governmental Organizations, 02. Struggle of all Non-Governmental Organizations established by Western Thrace Turks throughout the world- primarily General Directorate of Solidarity Association of Western Thrace Turks, European Western Thrace Turkish Federation, and Western Thrace Minority University Graduates Association - for human rights and minority rights should be widened; a group centered in Western Thrace should be formed to work on this issue professionally; coordination should be developed by this group between Western Thrace Turks living in Western Thrace, Turkey, Europe and other countries in the world; and a network should be established between related organizations. 03. Web-site of "International Assembly of Western Thrace Turks" -publishing works in English and Turkish - should be supported with Greek language and updated regularly; Academic works about Western Thrace Turks published in Turkish, English, Greek and other languages should be included in this web-site and internet news should be improved, 04. Annual activity reports about the problems of Western Thrace Turks should be provided to international institutions on human and minority rights, 05. Some important news published and broadcasted in Western Thrace Press in Turkish language should be translated into Greek language and provided to local and national Greek print media and televisions, this news should also be provided to Turkish and international press and to all Non-Governmental organizations, 06. More academic studies should be published in Turkey, Greece and international arena about socio-cultural and economic situation of Western Thrace, more scientific research should be conducted, and journalists, authors and researchers should be encouraged to work on this issue, 07. Personnel knowing Greek and other languages should be trained to increase the efficiency of lobbying activities, 08. All embassies in Greece, Europe and Turkey should be visited and informed about the problems of Western Thrace Turkish Minority on regular basis by a commission to be established, 09. Required research and ground studies should be made for the establishment of a daily newspaper and a news agency to serve in Western Thrace in Turkish language, 10. Publications of minority press towards Western Thrace Turks living in Evros province should be increased. 19

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016 MÜDEK Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitim Programı, 01 Mayıs 2014-30 Eylül 2016 tarihleri arası geçerli olmak üzere MÜDEK tarafından akredite edilmiştir.

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

DENKLİK İŞLEMLERİ. A-Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine Göre; Meslekî ve Teknik Eğitimde Belge, Sertifika ve Diplomaların Denkliği

DENKLİK İŞLEMLERİ. A-Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine Göre; Meslekî ve Teknik Eğitimde Belge, Sertifika ve Diplomaların Denkliği DENKLİK İŞLEMLERİ 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunun 35.maddesi ile verilen denklik yetkisi çerçevesinde; A-Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine Göre; Meslekî ve Teknik Eğitimde Belge, Sertifika ve Diplomaların

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Çok katl perde duvarl toplu konutlar n strüktürel de erlendirme ölçütleri do rultusunda irdelenmesi, Ataflehir örne i

Çok katl perde duvarl toplu konutlar n strüktürel de erlendirme ölçütleri do rultusunda irdelenmesi, Ataflehir örne i Çok katl perde duvarl toplu konutlar n strüktürel de erlendirme ölçütleri do rultusunda irdelenmesi, Ataflehir örne i Dr. Ayflin Sev-Prof. Aydan Özgen MSÜ. Mimarl k Fakültesi, Yap Anabilim Dal 1. Girifl

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 5 Bir Ülke Bir Bayrak Toplum Hayat m z Toplum, bireylerden oluflur. Toplum içinde bireyler sürekli birbirleriyle iletiflim hâlindedirler. liflkileri düzenleyen yaz l ve yaz

Detaylı

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES BÜTÇE YILI 2008 YILLAR

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES BÜTÇE YILI 2008 YILLAR 19. SOSYAL YARDIM LER MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m Ça m z n de i en ve geli en ko ullar içinde Belediyecilik anlay ndaki de i meler nda, Belediyemizin sosyal belediyecilik ilkesi ile kurulan Müdürlü ümüz ekonomik

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 105 TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 105 106 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 6. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ 12 Mart 2007 tarihinde, Elazığ İMO İl Temsilciliği

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007 1 GENELGE 2007 / 54 İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarında Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği, b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar 44. Y l Ankara Sanayi Odas 2008 Y l Çal flma Program 8 Projeler 8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA );

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

ELLER SEPETTE BİRLEŞSİN PROJESİ. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Öğretmenler. Öğrenciler. Veliler. Abalar Köy Muhtarlığı. Azatlı Köy Muhtarlığı

ELLER SEPETTE BİRLEŞSİN PROJESİ. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Öğretmenler. Öğrenciler. Veliler. Abalar Köy Muhtarlığı. Azatlı Köy Muhtarlığı ELLER SEPETTE BİRLEŞSİN PROJESİ PROJENİN ADI PROJENİN KONUSU PROJENİN SÜRESİ PROJENİN UYGULAMA ALANI Eller Sepette Birleşsin Projesi Öğrencilere yardımlaşmanın ve paylaşmanın öneminin anlatılması 2012-2013

Detaylı

TR 52 BÖLGESİ (KONYA-KARAMAN) 2010-2013 BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA. EĞİTİM, GENÇLİK ve İSTİHDAM KOMİSYONU RAPORU

TR 52 BÖLGESİ (KONYA-KARAMAN) 2010-2013 BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA. EĞİTİM, GENÇLİK ve İSTİHDAM KOMİSYONU RAPORU TR 52 BÖLGESİ (KONYA-KARAMAN) 2010-2013 BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA EĞİTİM, GENÇLİK ve İSTİHDAM KOMİSYONU RAPORU KONYA-KARAMAN, 20 1 MEVKA EĞİTİM, İSTİHDAM VE GENÇLİK KOMİSYONU SONUÇ RAPORU

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı