KULÜP LĠSANS VE MALĠ FAĠR PLAY TALĠMATI OCAK 2014 ĠÇĠNDEKĠLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KULÜP LĠSANS VE MALĠ FAĠR PLAY TALĠMATI OCAK 2014 ĠÇĠNDEKĠLER"

Transkript

1 TANIMLAR BÖLÜM I. BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ KULÜP LĠSANS VE MALĠ FAĠR PLAY TALĠMATI OCAK 2014 ĠÇĠNDEKĠLER MADDE 1 - AMAÇ 10 MADDE 2- KAPSAM 11 BÖLÜM II. KULÜP LĠSANS MADDE 3 LĠSANS SÜRECĠ 11 MADDE 4 DEĞERLENDĠRME USULLERĠ 11 MADDE 5 EġĠT MUAMELE VE GĠZLĠLĠK 11 MADDE 6 ĠSTĠSNALAR POLĠTĠKASI 12 MADDE 7 - LĠSANS VEREN 12 MADDE 8 - KULÜP LĠSANS VE MALĠ FAĠR PLAY MÜDÜRLÜĞÜ (KLM) 12 MADDE 9 KULÜP LĠSANS KURULU (KLK) 12 MADDE 10 KULÜP LĠSANS KURULUNUN GÖREV VE YETKĠLERĠ 13 MADDE 11 KULÜP LĠSANS KURULU TOPLANTILARI, KARARLARI VE ÜYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ 14 MADDE 12 ĠNCELEME, ARAġTIRMA, TEBLĠGAT 15 MADDE 13 - BĠLGĠ VE BELGE ĠSTENMESĠ 15 MADDE 14 TAHKĠM KURULU 15 BÖLÜM III. LĠSANS ADAYI VE LĠSANS MADDE 15 - LĠSANS ADAYININ SORUMLULUKLARI 16 MADDE 16 LĠSANS 16 MADDE 17 - LĠSANS TALEBĠ 16 MADDE 18- LĠSANSIN VERĠLMESĠ 17 MADDE 19- LĠSANSIN SONA ERMESĠ VE GERĠ ALINMASI 17 MADDE 20 ÖZEL ĠZĠN 17 MADDE 21 - DENETĠM SĠSTEMĠ 18 MADDE 22 - UEFA KULÜP LĠSANSI 18 BÖLÜM IV. YAPTIRIMLAR MADDE 23 - ULUSAL KULÜP LĠSANS ĠÇĠN BAġVURU 18 MADDE 24 - ULUSAL KULÜP LĠSANS ĠÇĠN GEÇ BAġVURU 18 MADDE 25 - ULUSAL KULÜP LĠSANS TALEBĠNĠN REDDĠ 19 MADDE 26 - YAPTIRIMLARA ĠLĠġKĠN ÖZEL DURUMLAR 19 1

2 BÖLÜM V. ULUSAL KULÜP LĠSANS KRĠTERLERĠ MADDE 27 - SÜPER LĠG TAKIMLARI ĠÇĠN ULUSAL KULÜP LĠSANS KRĠTERLERĠ 19 MADDE 28 - TFF 1. LĠG TAKIMLARI ĠÇĠN ULUSAL KULÜP LĠSANS KRĠTERLERĠ 21 MADDE 29 - TFF 2. LĠG TAKIMLARI ĠÇĠN ULUSAL KULÜP LĠSANS KRĠTERLERĠ 22 BÖLÜM VI: UEFA ve ULUSAL LĠSANS KRĠTERLERĠ MADDE 30 GENEL 23 SPORTĠF KRĠTERLER MADDE 31 GENÇLĠK GELĠġTĠRME PROGRAMI 23 MADDE 32 GENÇ TAKIMLAR 24 MADDE 33 OYUNCULARIN SAĞLIK MUAYENELERĠ 24 MADDE 34 OYUNCULARIN TESCĠLĠ 25 MADDE 35 PROFESYONEL OYUNCULARLA SÖZLEġME ĠMZALANMASI 25 MADDE 36 HAKEMLĠK VE FUTBOL OYUN KURALLARI 25 MADDE 37 IRKSAL EġĠTLĠK UYGULAMASI 25 ALTYAPI KRĠTERLERĠ MADDE 38 UEFA/TFF KULÜP MÜSABAKALARININ OYNANACAĞI STADYUMLAR 26 MADDE 39 ANTRENMAN TESĠSLERĠ VE KULLANIMI 26 PERSONEL KRĠTERLERĠ VE ĠDARĠ KRĠTERLER MADDE 40 KULÜP SEKRETERLĠĞĠ 26 MADDE 41 GENEL MÜDÜR 27 MADDE 42 MALĠ ĠġLER SORUMLUSU 27 MADDE 43 MEDYA SORUMLUSU 27 MADDE 44 TIP DOKTORU 28 MADDE 45 FĠZYOTERAPĠST 28 MADDE 46- MASÖR 28 MADDE 47 GÜVENLĠK SORUMLUSU 28 MADDE 48 - EMNĠYET VE GÜVENLĠK ORGANĠZASYONU-GÖREVLĠLER 30 MADDE 49 TARAFTAR ĠRTĠBAT SORUMLUSU (TĠS) 31 MADDE 50 A TAKIM TEKNĠK SORUMLUSU 32 MADDE 51 A TAKIM TEKNĠK SORUMLU YARDIMCISI 32 MADDE 52 GENÇLĠK GELĠġTĠRME PROGRAMI TEKNĠK SORUMLUSU 33 MADDE 53 GENÇ TAKIM TEKNĠK SORUMLULARI 33 MADDE 54- AKREDĠTASYON SORUMLUSU 33 MADDE 55- STADYUM SORUMLUSU 33 MADDE 56- ETĠK TEMSĠLCĠSĠ 34 MADDE 57- KULÜP LĠSANS VE MALĠ FAĠR PLAY SĠSTEMĠ SORUMLUSU 34 2

3 MADDE 58 BĠLET SORUMLUSU 34 MADDE 59 - TEKNĠK SORUMLULARA ĠLĠġKĠN ORTAK HÜKÜMLER 35 MADDE 60 HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER 35 MADDE 61 LĠSANS SEZONUNDA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠĞE ĠLĠġKĠN BĠLDĠRĠMDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 35 HUKUKĠ KRĠTERLER MADDE 62 UEFA VE ULUSAL KULÜP LĠSANS SĠSTEMĠNE UYMA TAAHHÜTNAMESĠ 35 MADDE 63- ASGARĠ OLARAK VERĠLMESĠ ZORUNLU HUKUKĠ BĠLGĠLER 36 MADDE 64 FUTBOL ġġrketġ ĠLE YAPILAN YAZILI SÖZLEġME 36 MADDE 65 YASAL GRUP YAPISI VE HAKĠM ORTAK RAPORLAMA YAPAN KURULUġ VE RAPORLAMA ÇERÇEVESĠ 37 MALĠ KRĠTERLER MADDE 66 YILLIK MALĠ TABLOLAR 38 MADDE 67 ARA DÖNEM MALĠ TABLOLARI 39 MADDE 68 DĠĞER FUTBOL KULÜPLERĠNE VADESI GEÇMĠġ BORCUNUN BULUNMAMASI 40 MADDE 69 PERSONELE/SGK/VERGĠ DAĠRESĠNE VADESĠ GEÇMĠġ BORCUN BULUNMAMASI41 MADDE 70 LĠSANS VERME KARARI ÖNCESĠNDE SUNULMASI GEREKEN BEYANLAR 42 MADDE 71 GELECEK DÖNEME ĠLĠġKĠN MALĠ BĠLGĠLER 43 BÖLÜM VII. UEFA/ULUSAL KULÜP ĠZLEME SÜRECĠ MADDE 72 UEFA KULÜP MALĠ KONTROL KURULU'NUN SORUMLULUKLARI 44 MADDE 73 ĠZLEME SÜRECĠ 44 MADDE 74 LĠSANS VERENĠN SORUMLULUKLARI 45 MADDE 75 LĠSANS SAHĠBĠNĠN SORUMLULUKLARI 45 BÖLÜM VIII. ĠZLEME ġartlari MADDE 76 UYGULAMA KAPSAMI VE MUAFĠYET 46 DENK HESAP ġartlari MADDE 77 - ĠLGĠLĠ GELĠR VE GĠDERLER KAVRAMI 46 MADDE 78 - ĠZLEME DÖNEMĠ KAVRAMI 47 MADDE 79 DENK HESAP SONUCU KAVRAMI 47 MADDE 80 KABUL EDĠLEBĠLĠR SAPMA KAVRAMI 48 MADDE 81 - DENK HESAP BĠLGĠLERĠ 48 MADDE 82 DENK HESAP ġartlarinin YERĠNE GETĠRĠLMESĠ 49 DĠĞER ĠZLEME ġartlari MADDE 83 GELECEK DÖNEME ĠLĠġKĠN MALĠ BĠLGĠLERĠN DEVAMLI TAKĠBĠ 50 (4) Ek olarak, Madde 71(4)'ten 71(7)'ye kadar olan bölümün hükümleri gelecek döneme iliģkin ayrıntılı mali bilgiler üzerinde karģılaģtırma yoluyla uygulanır. 51 3

4 MADDE 84 - FUTBOL KULÜPLERĠNE VADESĠ GEÇMĠġ BORCUN BULUNMAMASI - DEVAMLI TAKĠP 51 MADDE 85 - PERSONELE VEYA SGK/VERGĠ DAĠRESĠNE VADESĠ GEÇMĠġ BORCUN BULUNMAMASI - DEVAMLI TAKĠBĠ 52 MADDE 86 BĠLANÇO SONRASI MEYDANA GELEN DEĞĠġĠKLĠKLERĠN BĠLDĠRĠLMESĠ 52 MADDE 87 UYGUNLUK DENETĠMLERĠ 53 MADDE 88 - TÜM ĠZLEME ġartlari ĠÇĠN ORTAK HÜKÜMLER 53 MADDE 89 DĠSĠPLĠN PROSEDÜRLERĠ 53 BÖLÜM IX. NĠHAĠ HÜKÜMLER MADDE 90- TALĠMATTA HÜKÜM BULUNMAMASI 53 MADDE 91 EKLER 53 MADDE 92 GEÇĠCĠ MADDELER 54 MADDE 93 - YÜRÜRLÜK 54 EK I: ĠSTĠSNALAR POLĠTĠKASI 54 A.Prensip 54 EK II: UEFA KULÜP LĠSANS VE MALĠ FAĠR PLAY TALĠMATININ ULUSAL KULÜP LĠSANS VE MALĠ FAĠR PLAY TALĠMATINA ENTEGRASYONU 55 A. Prensip 55 B. Süreç 55 EK III: UEFA KULÜP LĠSANS VE MALĠ FAĠR PLAY SĠSTEMĠNĠN OLAĞANÜSTÜ UYGULAMASI 56 EK IV: DENETÇĠ VE DENETÇĠNĠN DEĞERLENDĠRME PROSEDÜRLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ 57 A. Prensip 57 B. Değerlendirme prosedürleri 57 EK V: ASGARĠ BĠLDĠRĠM YÜKÜMLÜLÜKLERĠ 58 A. Prensip 58 B. Bilanço 59 C. Kar ve zarar 60 D. Nakit akıģ tablosu 60 E. Mali tablo dipnotları 61 F. Yönetim tarafından hazırlanan faaliyet raporu 65 EK VI: FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR 65 A. Ġlke 65 B. Konsolidasyon gereklilikleri. 65 C. Oyuncu kayıtları için muhasebe gereksinimleri 66 D. Oyuncu tanımlama tablosu 67 4

5 EK VII: VADESĠ GEÇMĠġ BORÇLAR KAVRAMI 68 EK VIII: MALĠ KRĠTERLER VE GEREKSĠNĠMLER ĠÇĠN LĠSANS VEREN TARAFIN DEĞERLENDĠRME PROSEDÜRLERĠ 69 A. Ġlke 69 B. Yıllık ve ara dönem mali tabloları hakkındaki denetçi raporunun değerlendirilmesi 69 C. Diğer kulüplere olan vadesi geçmiģ borçların değerlendirilmesi 70 D. Personele ve SGK/Vergi Dairelerine olan vadesi geçmiģ borcun değerlendirmesi 71 E. Yazılı temsil mektubunun değerlendirilmesi 72 F. Gelecek döneme iliģkin mali bilgilerin değerlendirmesi 72 G. Vadesi geçmiģ borçların değerlendirmesi devamlı takip 73 H. Denk hesap Ģartları bilgilerinin değerlendirilmesi 73 EK IX: DENK HESAP ġartlari SONUÇLARININ HESAPLANMASI 74 A. Denk hesap Ģartları sonuçlarının hesaplamasının özeti 74 B. Ġlgili gelir 74 C. Ġlgili giderler 77 D. ĠĢtirakler ve/veya ilgili taraf/tarafların katkıları 83 E. Ġlgili taraf, ilgili taraf iģlemleri ve ilgili taraf iģlemlerinin gerçeğe uygun değeri 83 EK X: ĠZLEME GEREKSĠNĠMLERĠ BAKIMINDAN DĠKKATE ALINMASI GEREKEN DĠĞER FAKTÖRLER 85 EK XI - ULUSAL KULÜP LĠSANS VE MALĠ FAĠR PLAY SĠSTEMĠ YAPTIRIM TABLOLARI 88 5

6 TANIMLAR ĠĢbu talimatın amacına uygun olarak, aģağıdaki tanımlar ve kısaltmalar geçerlidir: Yönetim prosedürleri Ödeme aczine düģmüģ kurumları kurtarma ve bunların iģlerini sürdürmelerini mümkün kılma hedefini taģıyan kanun ve talimatlara dayanan prosedürler; yönetim prosedürleridir. Kurumun tasfiyesine alternatif olan bu süreç, genellikle iflasla karģı karģıya kalma olarak bilinir. Ġflasla karģı karģıya olan bir kurumun faaliyetlerinin günlük faaliyetlerinin yönetimi, alacaklılar adına idareci tarafından gerçekleģtirilebilir. Futbolcu Temsilcisi Bir ücret karģılığında, profesyonel futbolcu sözleģmesi müzakeresi yürütmek amacıyla bir futbolcu ile bir kulübü veya bir transfer sözleģmesi müzakeresi yürütmek amacıyla iki kulübü bir araya getiren gerçek kiģidir. Üzerinde mutabık kalınan prosedürler Üzerinde mutabık kalınan prosedürleri yerine getirmek amacıyla yapılan bir iģte, bir denetçi kendisinin, kurumun veya uygun herhangi bir üçüncü tarafın üzerinde mutabık kaldığı denetleme Ģekliyle bu prosedürleri denetleme ve gerçeklere dayalı bulguları raporlama iģiyle uğraģır. Raporun alıcıları, denetçinin hazırladığı rapordan kendi sonuçlarını çıkarmalıdır. Prosedürün gerekçelerine vakıf olmayan diğer kiģiler sonuçları yanlıģ yorumlayabileceği için, rapor prosedürlerin yerine getirilmesini kabul eden taraflarla sınırlıdır. Denk Hesap ĠĢbu lisans talimatında belirtilen gelir ve giderlerin eģit olması prensibidir. Denk Hesap Bilgileri Denk hesap Ģartına uyumunun değerlendirilmesi için bir kulüp tarafından sunulacak olan mali tablolar ve bunların temelini oluģturan muhasebe kayıtlarıdır. Kulüp Lisans ve Mali Fair Play Kriterleri Lisans adayının, lisans alabilmek için yerine getirmesi gereken beģ kategoriye ayrılmıģ gereklilikleridir. (sportif, altyapı, personel ve idari, hukuki ve mali). Kulüp Lisans Kalite Standardı Kulüp lisans sistemini uygularken, lisans veren tarafların uyması gereken asgari gereklilikleri tanımlayan belgedir. Kulüp Ġzleme ġartları UEFA kulüp müsabakasına katılmaya hak kazanan lisans sahibinin yerine getirmesi gereken gerekliliklerdir. 6

7 Oyuncu tescil hakları maliyeti Kulüp içindeki geliģmeler veya diğer masraflar hariç, bir oyuncunun tescil haklarının alınması için üçüncü taraflara yapılan ödemelerdir. Bunlar arasında oyuncunun tescil haklarının transferinin güvenceye alınması için ödenen transfer bedeli (yetiģtirme tazminatı ve dayanıģma katkı payı dâhil) ve oyuncunun tescil haklarının alınmasına iliģkin doğrudan doğruya maliyete intikal eden masraflar (transfer bedelinden kaynaklanan vergi ve futbolcu temsilcisi ücreti dâhil) bulunur. Sezon Liglerin ilk resmi müsabakası ile son resmi müsabakasının oynandığı tarihler arasındaki süredir. Lisans veren kuruma baģvuru teslimi için son tarih Lisans baģvuru sahiplerinin lisans baģvurularına iliģkin tüm bilgileri teslim etmiģ olması için lisans veren kurum tarafından belirlenen son tarihtir. Büyük ekonomik öneme sahip olay veya durum Raporlama yapan iģletmenin mali tabloları için önem arz ettiği düģünülen ve bir önceki mali rapor dönemi veya ara dönemde meydana gelmesi durumunda, raporlama yapan iģletmenin operasyonlarının sonuçlarının, mali konumunun ve net varlıklarının farklı (ters) Ģekilde temsilini gerektirecek olan bir olay veya durumdur. Geleceğe yönelik mali bilgiler UEFA kulüp müsabakalarının baģlangıcını takip eden yıllarda sona eren raporlama dönemlerinde kulübün mali performansına ve konumuna iliģkin bilgilerdir (raporlama dönemleri T+1 ve sonrası). Bağlı ortaklıklar ve iģtirakler Ana Ģirket ve bağlı ortaklıkları. Ana Ģirket bir veya daha fazla bağlı ortaklığa sahip olan Ģirketlerdir. Alt Ģirket; ortaklık gibi adi bir Ģirketi içeren ve baģka bir Ģirket tarafından kontrol edilen (ana Ģirket olarak bilinen) Ģirkettir. Ara dönem Tam mali takvim yılından daha kısa olan mali raporlama dönemidir. Altı aylık bir dönem olması gerekmeyen mali raporlama dönemidir. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından kabul edilen standartlar ve yorumlardır. Bu standartlar Ģunlardan oluģur: Uluslararası Finansal Raporlama Standartları; Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Yorumlama Komitesi (IFRIC) veya eski Daimi Yorumlama Komitesi nden (SIC) kaynaklanan yorumlamalar AĢağıda verilenlere iliģkin Uluslararası Standartlar Denetim (ISA) Gözden Geçirme SözleĢmeleri (ISRE) Ġlgili Hizmetler (ISRS) 7

8 Uluslararası Denetim ve Güvence Standartlar Kurulu (IAASB) aģağıdakilere iliģkin Uluslararası Standartları çıkartır: geçmiģe yönelik mali bilgilerin denetimlerinde kullanılacak olan Denetim (ISA). geçmiģe yönelik mali bilgilerin gözden geçirilmesinde kullanılacak olan Gözden Geçirme SözleĢmeleri (ISRE). derleme sözleģmelerinde ve üzerinde mutabık kalınan prosedürleri bilgilere uygulama iģlemlerinde kullanılacak olan Ġlgili Hizmetler (ISRS). IAAS ISA, ISRE ve ISRS hakkında ek bilgiler adresinde mevcuttur. GeçmiĢe yönelik mali bilgiler UEFA kulüp müsabakalarının baģlangıcından önceki yıllarda sona eren raporlama dönemlerinde kulübün mali performansına ve konumuna iliģkin bilgilerdir (raporlama dönemleri T-1 ve öncesi). Lisans UEFA kulüp müsabakalarına katılmak için gerekli prosedürün bir parçası olarak, lisans adayının tüm asgari kriterleri yerine getirdiğini teyit eden ve TFF tarafından verilen sertifikadır. Lisans adayı Ulusal veya uluslar arası kulüp müsabakalarına katılan futbol takımından tümüyle ve münferiden sorumlu olan tüzel kiģiliktir. Lisans sahibi TFF tarafından lisans verilmiģ olan lisans adayıdır. Lisans sezonu Lisans baģvurusu yapan tarafın lisans için baģvurduğu / lisansın verildiği UEFA sezonudur. TFF tarafından lisans kararları listesinin UEFA ya teslimi için öngörülen mühletin dolmasını takip eden gün baģlar ve bir sonraki yıl için öngörülen mühlete kadar devam eder. Lisans veren Kulüp lisans sistemini iģleten, lisans veren ve kulüp izleme sürecinde belirli görevleri üstlenen kurumdur. ĠĢbu talimat kapsamında Lisans Veren TFF dir. Lisans kararları listesi UEFA tarafından oluģturulan ve bildirilen formatta lisans sürecini geçiren, Kulüp Lisans Kurulu tarafından lisans verilmiģ veya verilmemiģ olan lisans adayı hakkındaki bilgilerin yer aldığı lisans veren kurum tarafından UEFA ya sunulan listedir. Önemlilik Mali tablo kalemlerinin veya bilgilerin ihmal edilmesi veya yanlıģ beyan edilmesi, bunların tek veya toplu olarak kulüp tarafından sunulan bilgiye dayanılarak verilen karar verme organlarının kararlarını etkiliyorsa, önemli addedilir. Önemlilik, çevresel durumlara veya bağlama göre hüküm verilerek, 8

9 yapılan çıkarımın veya yanlıģ bildirimin boyutuna ve doğasına bağlı olarak değerlendirilir. Mali tablo kalemi veya bilginin boyutu veya doğası veya ikisinin birleģimi belirleyici faktör olabilir. Asgari kriterler Lisans alabilmek için baģvuruda bulunan lisans adayının yerine getirmesi gereken asgari kriterlerdir. Ulusal muhasebe uygulaması Belirli bir ülkede kurumlardan istenen muhasebe ve raporlama uygulamaları ve açıklamaları. Net borç Bir kulübün tüm oyuncu transferleri sonucu kalan bakiyedir (yani; oyuncuların transferinden olan alacaklar ve oyuncu transferlerinden olan borçların neti ) ve net borçlar (yani; açık banka kredisi ve krediler, ortak ve/veya iliģkili taraf kredileri ve finansal kiralama borçları) Net borç ticari ve diğer borçları içermez. Ġlgili taraflar UEFA, lisans veren, lisansa baģvuru yapan / lisans sahibi taraf ve onların adına dahil olan tüm bireyler dahil olmak üzere, UEFA/ULUSAL kulüp lisans sistemi veya izleme sürecinde yer alanherkestir. Raporlama yapan kuruluģ/kuruluģlar Lisans veren kuruma kulüp lisans ve kulüp izleme amaçları için bilgi vermek zorunda olan kayıtlı bir üye veya futbol Ģirketi veya iģletmelerden oluģan grup veya iģletmelerin baģka bir formatta bir arada bulunuģudur. Raporlama dönemi Bir takvim yılı olup olmadığına bakılmaksızın, yasal olarak öngörülen sürede sona eren mali hesap kapama dönemidir. Olağanüstü değiģiklikler Lisans veren kuruma daha önceden sunulan belgelerhakkında önem arz ettiği düģünülen ve belgelerin sunulmasından önce gerçekleģmesi halinde farklı bir sunum yöntemi gerektirecek olan bir olaydır. Stadyum Etrafındaki tüm mülkler ve tesisler ile birlikte (ofisler, misafir alanları, basın merkezi, akreditasyon merkezi, vb.) müsabakaların oynandığı sahadır. Yasal hesap kapama tarihi Raporlama yapan kuruluģun referans alacağı yıllık muhasebe tarihidir. Ek bilgiler Açıklama ve muhasebe için gerekli olan asgari yükümlülüklerin karģılanmamıģ olması halinde, mali tablolara ek olarak lisans veren kuruma verilecek olan mali bilgilerdir. Ek bilgiler, muhasebe ve muhasebe politikalarına dayalı olarak hazırlanmalıdır ve mali tablolarla tutarlı olmalıdır. Malibilgiler, yıllık mali tabloların hazırlanması için kullanılan kaynaklarla tutarlılığa sahip kaynaklardan elde edilmelidir. Uygun olduğu hallerde, ek bilgilerdeki açıklamalar mali tablolardaki ilgili açıklamalarla mutabakat sağlamalıdır. 9

10 Antrenman tesisleri Kulübün kayıtlı oyuncularının düzenli olarak futbol antrenmanı yaptığı ve/veya gençlik geliģtirme faaliyetlerinde bulunduğu yerlerdir. Lisans Süreci Lisans adaylarına lisans baģvuru evraklarının sunulmasıyla baģlayıp, lisans kararları listesinin TFF BaĢkanlığı na, muhataplarına ve UEFA'ya sunulması ile biter. BÖLÜM I. BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ MADDE 1 - AMAÇ (1) Bu talimatın amacı, Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu nun çalıģma usul ve esasları ile kulüp lisans sisteminin bileģenlerini, iģleyiģini, lisans ana sürecini, UEFA Kulüp Lisans ve Mali Fair Play Talimatı ve amaçları doğrultusunda UEFA kupalarına katılacak kulüplerin sağlamaları gereken asgari kriterleri, ulusal kulüp lisans ve mali fair play sistemi kriterlerini, kriterleri yerine getirmeyen kulüplere uygulanacak yaptırımları ve mali fair play esaslarını düzenlemektir. (2) Kulüp lisans sistemi, aģağıdaki hedeflere ulaģılmasını öngörür: a) Futbolun standardını bütün yönleriyle arttırmak, sürekli iyileģtirmek, tüm kulüplerdeki genç oyuncuların eğitimine ve yetiģtirilmesine sürekli olarak öncelik tanımak, b) Kulüplerin uygun yönetim ve organizasyon seviyesine sahip olmalarını sağlamak, c) Oyunculara, seyircilere ve basın temsilcilerine uygun, iyi donanımlı ve güvenli tesisler sağlanması için kulübün sportif altyapısını uyarlamak d) Kulüp müsabakalarının bütünlüğünü ve sürekliliğini korunmak; e) Kulüplerin mali, sportif, hukuki, personel, idari ve altyapıya iliģkin kriterlerde geliģimine olanak tanımak. (3) Kulüp Lisans ve Fair Play Sisteminin bir diğer temel amacı, kulüp müsabakalarında mali fair play i hâkim kılmaktır. Bu kapsamda; aģağıdaki hedeflere ulaģılması amaçlanır: a)kulüplerin ekonomik ve mali imkânlarını geliģtirmek suretiyle Ģeffaflık ve güvenilirliğini artırmak, b) Kulüplerin oyuncular, SGK/vergi dairesi ve diğer kulüplere karģı yükümlülüklerini zamanında yerine getirmelerini temin ederek alacaklıların korunmasına gereken önemi vermek, c) Kulüplerin futbol muhasebesine daha fazla disiplin ve rasyonellik getirmek, d) Kulüpleri kendi gelirlerini esas alarak idareye teģvik etmek, e) Uzun vadede futbolun geliģimi için kulüpleri daha sorumlu harcama yapmaya özendirmek, f) futbolun uzun vadede yaģayabilirlik ve sürdürülebilirliğini korumak. 10

11 MADDE 2- KAPSAM (1) Bu talimat, TFF tarafından düzenlenen ve TFF nin yetki alanına giren tüm müsabakalarda ve UEFA nın yetki alanına giren kulüp müsabakalarını yöneten özel talimatlar tarafından açıkça atfedilen yerlerde uygulanır. (2) Bu talimat, UEFA kulüp lisans sisteminde ve ulusal kulüp lisans sisteminde yer alan tüm tarafların haklarını, görevlerini ve sorumluluklarını düzenler. BÖLÜM II. KULÜP LĠSANS MADDE 3 LĠSANS SÜRECĠ (1) Lisans süreci, TFF nin belirleyeceği tarihte baģlar ve UEFA Kulüp Lisansı için lisans verme kararlarının UEFA nın belirlediği süre içinde UEFA ya iletildiği tarihte, Ulusal Kulüp Lisansı için ise Kulüp Lisans Kurulu'nun lisans süreci ile alakalı nihai kararlarını verdiği tarihte sona erer. Lisans süreci, bağımsız bir denetim organı tarafından yıllık olarak Kulüp Lisans Kalite Standartlarına göre denetlenmelidir. (2) Lisans süreci, aģağıdaki aģamaları içerir: a) Lisans adaylarına lisans baģvuru evraklarının sunulması; b) BaĢvuru belgelerinin TFF ye sunulması; c) Kulüp Lisans ve Mali Fair Play Müdürlüğü tarafından dokümantasyonun değerlendirilmesi; d) Yazılı temsil mektubunun TFF ye sunulması; e) Kulüp Lisans Kurulunun değerlendirmesi ve karar vermesi; f) Lisans kararları listesinin TFF BaĢkanlığı na, muhataplarına ve UEFA'ya sunulması. (3) Yukarıda sıralanan temel aģamalara iliģkin nihai tarihler, Kulüp Lisans ve Mali Fair Play Müdürlüğünün teklifi üzerine, Kulüp Lisans Kurulu tarafından belirlenir ve ilgili kulüplere baģvuru evrakları ile birlikte duyurulur. MADDE 4 DEĞERLENDĠRME USULLERĠ Mali kriterlere uygunluğu doğrulamak için kullanılan, Ek VIII de yer alanlar dıģında belirlenen yöntemler TFF tarafından tanımlanır. MADDE 5 EġĠT MUAMELE VE GĠZLĠLĠK TFF, lisans baģvurusunda bulunan bütün kulüplere eģit muamele yapılacağını ve lisanslama sürecinde sunulan tüm bilgi ve belgelerin gizli tutulacağını garanti eder. Lisans sürecine dâhil olan veya TFF tarafından atanan herkes, görevlerini üstlenmeden önce gizlilik anlaģması imzalar. 11

12 MADDE 6 ĠSTĠSNALAR POLĠTĠKASI UEFA, Ek I de belirtilen sınırlar dâhilinde UEFA Kulüp Lisans ve Mali Fair Play Talimatı Bölüm II de belirtilen hükümlerde istisnalar yapabilir. MADDE 7 - LĠSANS VEREN (1) Lisans Veren TFF dir. TFF kulüp lisans sistemi ile ilgili yetkilerini Kulüp Lisans Kurulu, Kulüp Lisans Müdürlüğü ve Tahkim Kurulu aracılığıyla kullanır. (2) Ġlk derece karar mercii olan Kulüp Lisans Kurulu ve temyiz mercii olan Tahkim Kurulu birbirlerinden bağımsız olarak görev yaparlar. MADDE 8 KULÜP LĠSANS VE MALĠ FAĠR PLAY MÜDÜRLÜĞÜ (KLM) (1) Kulüp lisans sisteminin yönetimi ve denetimi, Kurulun koordinasyonunda Kulüp Lisans ve Mali Fair Play Müdürlüğü (KLM) tarafından yürütülür. Müdürlük, bir müdür ve yeteri kadar uzman personelden oluģur. (2) Müdürlük çalıģanlarının üniversite mezunu olması ve FIFA dillerinden en az birini iyi derecede konuģması ve yazması Ģarttır. Müdürlük çalıģanları arasında en az bir Mali Uzman yer alır. Bu sağlanamazsa gerekli sertifikalara sahip bir mali uzman ile hizmet sözleģmesi imzalanır. (3) Müdürlüğün görevleri aģağıda sıralanmıģtır: a) Kurulun hazırlayacağı veya onaylayacağı program dahilinde bu talimat kapsamındaki kulüplerde inceleme yapmak, b) Bu talimatta yapılacak değiģikliklerle ilgili taslak çalıģmalarına yardımcı olmak, c) Kulüp lisans sistemi ile ilgili geliģmeleri takip etmek, bu amaçla UEFA ve UEFA üyesi diğer federasyonlarla kulüp lisans sistemi konusunda temaslarda bulunmak, d) Lisanslama kararından sonra meydana gelen ve önceden lisans verene sunulan bilgilerde önemli bir değiģiklik meydana getiren olaylar hakkında UEFA ya bilgi vermek, e) Kurula ve gerektiğinde TFF Yönetim Kurulu ile ilgili TFF birimlerine gerekli uzmanlık desteğini sağlamak, f) Lisans dönemi içinde lisans adaylarına ve lisans alanlara danıģmanlık yapmak ve yol göstermek, g) Kurulun sekretaryasını yürütmek, h) Kurul BaĢkanınca ve/veya BaĢkan Vekilince verilen diğer görevleri yapmaktır. MADDE 9 KULÜP LĠSANS KURULU (KLK) (1) Kulüp Lisans Kurulu (KLK), TFF BaĢkanının teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile seçilecek bir BaĢkan, bir BaĢkan Vekili, üç asıl ve dört yedek üyeden oluģur. BaĢkanın ve baģkan vekili olmak üzere asıl ve yedek üyelerden en az bir tanesi en az beģ yıllık mesleki deneyime sahip hukukçu, en az bir tanesi de iģletme veya ekonomi alanında en az beģ yıllık deneyime sahip ve üniversite mezunu olmalıdır. 12

13 (2) Kurulun görev süresi dört yıldır. Bununla birlikte, TFF Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlıdır. Kurul üyelerinin yeniden atanmaları mümkündür. (3) Üyeler, istifa etmedikçe veya çekilmiģ sayılmadıkça, yerlerine yeni üye seçilemez. Herhangi bir nedenle boģalan asıl üyeliğe, yedek üyeler Kurul BaĢkanının daveti üzerine, sırasıyla ve baģkaca bir iģleme gerek olmaksızın gelirler. Eksik kalan yedek üye sayısı, seçilecek yeni üyelerle tamamlanır. MADDE 10 KULÜP LĠSANS KURULUNUN GÖREV VE YETKĠLERĠ (1) Kurul: a) Lisans adayı kulüplerin sunduğu bilgi ve belgeler ile Kulüp Lisans ve Mali Fair Play Müdürlüğü nün hazırlayacağı raporları da incelemek suretiyle bu talimat hükümleri ile eklerinde yer alan ilke, kriter ve esaslar çerçevesinde baģvuru sahibi kulübe lisans verilip verilmemesine veya lisansın geri alınmasına karar vermek, b) Bu talimatta yazılı kriter ihlalleriyle ilgili yaptırım kararlarını vermek, d) Türk futbolunda kulüp lisans sistemini yerleģtirmek üzere çalıģmalar yapmak; bu amaçla kulüp temsilcileriyle toplantılar düzenlemek, konferans, seminer ve benzeri eğitim faaliyetlerinde bulunmak, gerektiğinde üniversitelerle ve uzman sivil toplum kuruluģlarıyla iģbirliği yapmak, e) Uygulamada karģılaģılan sorunlara yönelik olarak kulüp lisans sistemi konusunda istendiğinde görüģ bildirmek, f) Kanun, statü ve bu talimatta belirtilen diğer yetkileri kullanmak görev ve yetkisini haizdir. ( d ve e bentlerinde yazılı faaliyetler, KLM eliyle yürütülür.) (2) Kurul un birinci fıkranın a bendinde yazılı kararlarına esas değerlendirmeleri bu talimat ve eklerinde yazılı sportif, altyapı, personel ve idari, hukuki ve mali kriterlere dayandırılır. (3) Kurul, Kulüp Lisans ve Mali Fair Play Sistemini yerleģtirmek üzere inceleme ve denetleme yapar. Kulüpler inceleme veya denetimleri yapacak Kurul üyelerine ve/veya KLM Müdür ve uzmanlarına görevlerine iliģkin her türlü kolaylığı sağlamakla yükümlüdürler. (4) Kurulun mali kriterlerle ilgili denetimine yardımcı olmak ve mali konularda Kurula danıģmanlık yapmak üzere, bu talimat kapsamındaki herhangi bir kulüple iģ iliģkisi olmayan ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetim yetkisi almıģ bağımsız denetim kuruluģları arasından saptanacak bir bağımsız denetim Ģirketi ile TFF arasında bir hizmet sözleģmesi imzalanır. ġirket, TFF Yönetim Kurulu BaĢkan Vekilinin baģkanlığında üç yönetim kurulu üyesinden oluģan bir değerlendirme kurulu tarafından yeterlilik ve fiyat gibi ölçütler dikkate alınarak ihaleyle belirlenir. ġirket, denetçilerin hazırladığı denetim raporları ve gerektiğinde mali tablolar ve diğer belgeler üzerinde yaptığı değerlendirmelerini, 7 nci maddede yer alan Kurulun değerlendirmesi ve kararından önce bir genel rapor halinde Kurul a sunar. 13

14 MADDE 11 KULÜP LĠSANS KURULU TOPLANTILARI, KARARLARI VE ÜYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ (1) KLK, BaĢkanın veya mazereti olması halinde BaĢkan Vekilinin daveti üzerine en az üç üye ile toplanır. Kurulun olağan toplantıları ayda en az bir kez yapılır. Kurul, BaĢkan tarafından belirlenen tarihte ve kural olarak TFF tarafından Kurul için tahsis edilmiģ yerde toplanır. (2) Kurul üyelerinin toplantılara katılmaları esastır. Arka arkaya mazeretsiz olarak üç toplantıya veya bir yıl içinde toplam yedi toplantıya katılmayan üyeler istifa etmiģ sayılırlar. Ancak, bir sene içinde yapılan olağan toplantıların yarısından bir fazlasına katılmamıģ herhangi bir üye, mazeret bildirmiģ ve izin almıģ olsa dahi çekilmiģ sayılır. ÇekilmiĢ sayılan üye, müteakip toplantıya iģtirak ettirilmez. Durum, Kurul BaĢkanı tarafından TFF BaĢkanlığı na yazılı olarak bildirilir. (3) Kurul kararlarında ve çalıģmalarında bağımsızdır. TFF nin herhangi bir organ veya yetkilisi, Kurul BaĢkan ve üyelerine talimat veremez, tavsiyede bulunamaz. (4) Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğunun aynı yöndeki oyu ile karar verir. Üyeler, oy kullanmak zorunda olup çekimser kalamazlar. Oyların eģitliği halinde BaĢkanın oyu belirleyicidir. Kurul üyeleri hakkında çıkar çatıģması ya da bağımsızlığın yitirildiği gerekçesiyle yapılacak üyenin reddi taleplerinin karara bağlanması da aynı usule tabidir. (5) Karar, BaĢkanın görevlendireceği ve kararın lehinde oy kullanan üyelerden biri tarafından yazılır ve kararın alındığı oturuma katılan üyeler tarafından imzalanır; varsa muhalefet Ģerhleri de eklenir. Kararlar ve muhalefet Ģerhleri gerekçeli olur. (6) Üyeler, üyelikleri süresince Genel Kurul delegesi olamazlar ve herhangi bir TFF kurul veya organında görev alamazlar; görevleri sırasında TFF' ye bağlı herhangi bir üye veya kulüp için çalıģamazlar. Üyeler, görevleri ile ilgili sorumluluklarını yerine getirirlerken tam bir bağımsızlık ve tarafsızlık içinde çalıģmakla yükümlüdürler. Üyelerin; kendileri, eģleri, anneleri, babaları, çocukları veya kan ve kayın ikinci derece hısımları, lisans adayının; üyesi, hissedarı, iģ ortağı, sponsoru, danıģmanı ise veya her ne suretle olursa olsun lisans adayı ile bir çıkar iliģkisi söz konusuysa o üye müzakere ve oylamadan çekilmek zorundadır. (7) Kurul üyeleri, bu talimat kapsamındaki kulüplerden, kulüp yetkililerinden veya bunlarla doğrudan veya dolaylı iliģkisi bulunan kiģilerden kendileri, yakınları veya üçüncü kiģi veya kuruluģlar için doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir menfaat sağlayamazlar. (8) Üyeler, görevlerinin gereği olarak elde ettikleri bilgileri, kendilerine, yakınlarına veya üçüncü kiģilere doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik, siyasal veya sosyal nitelikte bir menfaat elde etmek için kullanamazlar; görevdeyken ve görevden ayrıldıktan sonra yetkililer dıģında kimseye açıklayamazlar. 14

15 MADDE 12 ĠNCELEME, ARAġTIRMA, TEBLĠGAT (1) KLK, baģvurular üzerine yapacağı inceleme ve araģtırmasını bu talimatta yazılı usul ve esaslar çerçevesinde yürütür. (2) Kulüp lisans baģvurusuyla ilgili tamamlanan dosya, Kulüp Lisans ve Mali Fair Play Müdürü nün esas hakkındaki düģüncesi ile birlikte Kurul a sunulur. Kurul, incelemesini kural olarak dosya üzerinde yapar. Bununla birlikte gerekli görürse ilave bilgi ve belge istenmesine, yerinde incelemeye, bilirkiģi görevlendirmeye ve mürafaa yapılmasına karar verebilir. (3) Müzakereleri BaĢkan yönetir, inceleme ve değerlendirmelerin sonrasında soyadı sırasına göre oylama yapılır. BaĢkan, oyunu en son verir. (4) Kurul, UEFA Kulüp Lisans baģvuruları ile ilgili nihai kararlarını en geç Mayıs ayının 10. Günü; Ulusal Kulüp Lisans baģvuruları ile ilgili nihai kararlarını en geç Temmuz ayının son iģ günü mesai saati bitimine kadar sonuçlandırmak ve açıklamak zorundadır. (5) Kurul kararları Federasyonun resmi internet sitesinde yayınlanır, aynı gün faks ile kulüplere bildirilir, bu bildiri tebliğ niteliğindedir. (6) Tüm tebligatlar, kural olarak kulüplerin baģvurularında belirttikleri adreslere yapılır. Kurul un, gerekli gördüğü hallerde tebligatlar kulüplere faks ya da elektronik posta yoluyla yapılır. MADDE 13 - BĠLGĠ VE BELGE ĠSTENMESĠ (1) Kulüpler ve futbol teģkilatı ile ilgili her görevli, Kurulun istediği bilgi ve belgeleri vermek zorundadırlar. (2) Kurul, bu talimat kapsamındaki kuruluģların ilgili temsilcilerini çağırarak, bilgi alma yetkisine sahiptir. MADDE 14 TAHKĠM KURULU (1) Kurul kararlarına karģı, lisans adayı, lisansı Kurul tarafından geri alınan lisans sahibi veya TFF Hukuk MüĢavirliği itiraz edebilir. Kararın taraflara tebliğini takip eden yedi gün içinde Tahkim Kurulu Talimatı uyarınca karara itiraz edilmez ise karar ilgililer hakkında kesin hüküm teģkil eder. Bu kararlara karģı baģka herhangi bir yargı makamına baģvurulamaz. (2) Ġlgililerin, üyeler hakkındaki ret talepleriyle ilgili olarak verilecek Kurul kararlarına karģı 7 gün içinde Tahkim Kuruluna baģvuru hakları vardır. (3) Tahkim Kurulu kararları nihai ve kesindir. Tahkim Kurulu, itiraz edilen konularda kararlarını oluģtururken, özellikle mali konularda uzmanların görüģüne baģvurabilir. Mali konularla ilgili olarak Tahkim Kurulu tarafından atanan uzmanlar yeminli mali müģavirler arasından seçilirler. 15

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 KuruluĢ MADDE 2 ġirketin unvanı MADDE 3 Amaç ve konu MADDE 4 ġirketin merkezi MADDE 5 ġirketin süresi

Detaylı

SERHAT KALKINMA AJANSI

SERHAT KALKINMA AJANSI T.C BAġBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER ĠÇĠN PROJE UYGULAMA REHBERİ SERHAT KALKINMA AJANSI 2010 1 GĠRĠġ... 2 1.1 KAPSAM...2 1.2 YASAL DAYANAKLAR...2

Detaylı

FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI

FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI I. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ MADDE 1 AMAÇ Bu talimatın amacı, amatör ve profesyonel futbol faaliyetlerinde disiplini sağlamak, disiplin kurullarının oluşumunu, çalışma usul ve esaslarını,

Detaylı

İÇ DENETİM MEVZUATI. Birincil, İkincil ve Üçüncül Düzey

İÇ DENETİM MEVZUATI. Birincil, İkincil ve Üçüncül Düzey İÇ DENETİM MEVZUATI Birincil, İkincil ve Üçüncül Düzey ĠBB Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığı Yayınları No:2 Ġstanbul, Haziran 2010 ĠÇ DENETĠM MEVZUATI Birincil, Ġkincil ve Üçüncül Düzey Derleyen: Sabri ÇAKIROĞLU

Detaylı

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 30 Haziran 2012 CUMARTESĠ Amaç Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠGORTASI 343FBS051 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

EGELĠ TENĠS VETERAN DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

EGELĠ TENĠS VETERAN DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ EGELĠ TENĠS VETERAN DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Egeli Tenis Veteran Derneği dir. Derneğin merkezi Vali Hüseyin Öğütcen cad. No:53/1 Balçova-ĠZMĠR dır. ġubesi yoktur..

Detaylı

EĞĠTĠM KOOPERATĠFĠ ANASÖZLEġMESĠ

EĞĠTĠM KOOPERATĠFĠ ANASÖZLEġMESĠ T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI EĞĠTĠM KOOPERATĠFĠ ANASÖZLEġMESĠ Bu AnasözleĢme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıģtır. ĠÇĠNDEKĠLER KONU MADDE KONU MADDE BĠRĠNCĠ

Detaylı

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 SERMAYE PĠYASASI KURULU NUN SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġTIR. Sayfa No: 1

Detaylı

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak Ġkinci Bölüm 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu Madde 3-4734

Detaylı

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ (TBL) YÖNETİM ESASLARI YÖNERGESİ

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ (TBL) YÖNETİM ESASLARI YÖNERGESİ TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ (TBL) YÖNETİM ESASLARI YÖNERGESİ TBL Yönetim Esasları Yönergesi - 2-16.07.2014 İÇİNDEKİLER LİGİN TANIMI, KURULLAR VE YÖNETİM 8 1. LİGİN TANIMI 8 2. LİG DANIŞMA KURULU 8 3. LİG KURULU

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iģ sağlığı

Detaylı

www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği

www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği Bağımsız Denetim Yönetmeliği Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığından: TÜRKĠYE GOLF FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı,

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05 ġubat 2008/26778 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-30.06.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı

Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa dayanılarak hazırlanmıģtır.

Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa dayanılarak hazırlanmıģtır. www.pwc.com.tr Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik Anonim şirketlerin genel kurul

Detaylı

BĠLĠRKĠġĠLĠK KANUNU TASARISI TASLAĞI

BĠLĠRKĠġĠLĠK KANUNU TASARISI TASLAĞI BĠLĠRKĠġĠLĠK KANUNU TASARISI TASLAĞI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, bilirkiģilerin nitelikleri, eğitimi, seçimi ve denetimine iliģkin usul ve esasların belirlenmesi ile bilirkiģilik için

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

Hakem Yönergesi - 2 -

Hakem Yönergesi - 2 - HAKEM YÖNERGESİ Hakem Yönergesi - 2 - İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER 5 1. AMAÇ 5 2. KAPSAM 5 3. DAYANAK 5 4. TANIMLAR 5 HAKEM KURULLARI 6 5. MERKEZ HAKEM KURULU (MHK) 6 5.1. Kuruluşu 6 5.2. Kurul Üyelerinde

Detaylı

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI. AMAÇ ve KAPSAM

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI. AMAÇ ve KAPSAM 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI AMAÇ ve KAPSAM 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik

Detaylı

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2011 T.C. T.C. ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ ORGANĠZASYON EL KĠTABI Hazırlayanlar Halil Ġbrahim SARAÇOĞLU ĠletiĢim Fakültesi Fakülte Sekreteri GümüĢhane Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi BağlarbaĢı

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 4 MADDE 5 Kuruluş Şirketin unvanı Amaç ve konu Şirketin merkezi Şirketin süresi

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bağımsız denetim ile bağımsız denetim kuruluşlarına ve denetçilere ilişkin

Detaylı

Kanun No. 5387 Kabul Tarihi : 2.7.2005

Kanun No. 5387 Kabul Tarihi : 2.7.2005 BANKACILIK KANUNU Kanun No. 5387 Kabul Tarihi : 2.7.2005 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanmasına, kredi sisteminin etkin bir

Detaylı

TÜRK SERMAYE PİYASASINDA ESASLI BİR DEVRİM: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ-II

TÜRK SERMAYE PİYASASINDA ESASLI BİR DEVRİM: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ-II TÜRK SERMAYE PİYASASINDA ESASLI BİR DEVRİM: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ-II Yavuz AKBULAK * 4. Bağımsız Denetimin İşlevi 19 : Bağımsız denetim kuruluşları ve bu kuruluşlarda istihdam edilen denetim elemanlarının

Detaylı

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 09/03/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24690 BĠRĠNCĠ KISIM

Detaylı