KULÜP LĠSANS VE MALĠ FAĠR PLAY TALĠMATI OCAK 2014 ĠÇĠNDEKĠLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KULÜP LĠSANS VE MALĠ FAĠR PLAY TALĠMATI OCAK 2014 ĠÇĠNDEKĠLER"

Transkript

1 TANIMLAR BÖLÜM I. BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ KULÜP LĠSANS VE MALĠ FAĠR PLAY TALĠMATI OCAK 2014 ĠÇĠNDEKĠLER MADDE 1 - AMAÇ 10 MADDE 2- KAPSAM 11 BÖLÜM II. KULÜP LĠSANS MADDE 3 LĠSANS SÜRECĠ 11 MADDE 4 DEĞERLENDĠRME USULLERĠ 11 MADDE 5 EġĠT MUAMELE VE GĠZLĠLĠK 11 MADDE 6 ĠSTĠSNALAR POLĠTĠKASI 12 MADDE 7 - LĠSANS VEREN 12 MADDE 8 - KULÜP LĠSANS VE MALĠ FAĠR PLAY MÜDÜRLÜĞÜ (KLM) 12 MADDE 9 KULÜP LĠSANS KURULU (KLK) 12 MADDE 10 KULÜP LĠSANS KURULUNUN GÖREV VE YETKĠLERĠ 13 MADDE 11 KULÜP LĠSANS KURULU TOPLANTILARI, KARARLARI VE ÜYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ 14 MADDE 12 ĠNCELEME, ARAġTIRMA, TEBLĠGAT 15 MADDE 13 - BĠLGĠ VE BELGE ĠSTENMESĠ 15 MADDE 14 TAHKĠM KURULU 15 BÖLÜM III. LĠSANS ADAYI VE LĠSANS MADDE 15 - LĠSANS ADAYININ SORUMLULUKLARI 16 MADDE 16 LĠSANS 16 MADDE 17 - LĠSANS TALEBĠ 16 MADDE 18- LĠSANSIN VERĠLMESĠ 17 MADDE 19- LĠSANSIN SONA ERMESĠ VE GERĠ ALINMASI 17 MADDE 20 ÖZEL ĠZĠN 17 MADDE 21 - DENETĠM SĠSTEMĠ 18 MADDE 22 - UEFA KULÜP LĠSANSI 18 BÖLÜM IV. YAPTIRIMLAR MADDE 23 - ULUSAL KULÜP LĠSANS ĠÇĠN BAġVURU 18 MADDE 24 - ULUSAL KULÜP LĠSANS ĠÇĠN GEÇ BAġVURU 18 MADDE 25 - ULUSAL KULÜP LĠSANS TALEBĠNĠN REDDĠ 19 MADDE 26 - YAPTIRIMLARA ĠLĠġKĠN ÖZEL DURUMLAR 19 1

2 BÖLÜM V. ULUSAL KULÜP LĠSANS KRĠTERLERĠ MADDE 27 - SÜPER LĠG TAKIMLARI ĠÇĠN ULUSAL KULÜP LĠSANS KRĠTERLERĠ 19 MADDE 28 - TFF 1. LĠG TAKIMLARI ĠÇĠN ULUSAL KULÜP LĠSANS KRĠTERLERĠ 21 MADDE 29 - TFF 2. LĠG TAKIMLARI ĠÇĠN ULUSAL KULÜP LĠSANS KRĠTERLERĠ 22 BÖLÜM VI: UEFA ve ULUSAL LĠSANS KRĠTERLERĠ MADDE 30 GENEL 23 SPORTĠF KRĠTERLER MADDE 31 GENÇLĠK GELĠġTĠRME PROGRAMI 23 MADDE 32 GENÇ TAKIMLAR 24 MADDE 33 OYUNCULARIN SAĞLIK MUAYENELERĠ 24 MADDE 34 OYUNCULARIN TESCĠLĠ 25 MADDE 35 PROFESYONEL OYUNCULARLA SÖZLEġME ĠMZALANMASI 25 MADDE 36 HAKEMLĠK VE FUTBOL OYUN KURALLARI 25 MADDE 37 IRKSAL EġĠTLĠK UYGULAMASI 25 ALTYAPI KRĠTERLERĠ MADDE 38 UEFA/TFF KULÜP MÜSABAKALARININ OYNANACAĞI STADYUMLAR 26 MADDE 39 ANTRENMAN TESĠSLERĠ VE KULLANIMI 26 PERSONEL KRĠTERLERĠ VE ĠDARĠ KRĠTERLER MADDE 40 KULÜP SEKRETERLĠĞĠ 26 MADDE 41 GENEL MÜDÜR 27 MADDE 42 MALĠ ĠġLER SORUMLUSU 27 MADDE 43 MEDYA SORUMLUSU 27 MADDE 44 TIP DOKTORU 28 MADDE 45 FĠZYOTERAPĠST 28 MADDE 46- MASÖR 28 MADDE 47 GÜVENLĠK SORUMLUSU 28 MADDE 48 - EMNĠYET VE GÜVENLĠK ORGANĠZASYONU-GÖREVLĠLER 30 MADDE 49 TARAFTAR ĠRTĠBAT SORUMLUSU (TĠS) 31 MADDE 50 A TAKIM TEKNĠK SORUMLUSU 32 MADDE 51 A TAKIM TEKNĠK SORUMLU YARDIMCISI 32 MADDE 52 GENÇLĠK GELĠġTĠRME PROGRAMI TEKNĠK SORUMLUSU 33 MADDE 53 GENÇ TAKIM TEKNĠK SORUMLULARI 33 MADDE 54- AKREDĠTASYON SORUMLUSU 33 MADDE 55- STADYUM SORUMLUSU 33 MADDE 56- ETĠK TEMSĠLCĠSĠ 34 MADDE 57- KULÜP LĠSANS VE MALĠ FAĠR PLAY SĠSTEMĠ SORUMLUSU 34 2

3 MADDE 58 BĠLET SORUMLUSU 34 MADDE 59 - TEKNĠK SORUMLULARA ĠLĠġKĠN ORTAK HÜKÜMLER 35 MADDE 60 HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER 35 MADDE 61 LĠSANS SEZONUNDA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠĞE ĠLĠġKĠN BĠLDĠRĠMDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 35 HUKUKĠ KRĠTERLER MADDE 62 UEFA VE ULUSAL KULÜP LĠSANS SĠSTEMĠNE UYMA TAAHHÜTNAMESĠ 35 MADDE 63- ASGARĠ OLARAK VERĠLMESĠ ZORUNLU HUKUKĠ BĠLGĠLER 36 MADDE 64 FUTBOL ġġrketġ ĠLE YAPILAN YAZILI SÖZLEġME 36 MADDE 65 YASAL GRUP YAPISI VE HAKĠM ORTAK RAPORLAMA YAPAN KURULUġ VE RAPORLAMA ÇERÇEVESĠ 37 MALĠ KRĠTERLER MADDE 66 YILLIK MALĠ TABLOLAR 38 MADDE 67 ARA DÖNEM MALĠ TABLOLARI 39 MADDE 68 DĠĞER FUTBOL KULÜPLERĠNE VADESI GEÇMĠġ BORCUNUN BULUNMAMASI 40 MADDE 69 PERSONELE/SGK/VERGĠ DAĠRESĠNE VADESĠ GEÇMĠġ BORCUN BULUNMAMASI41 MADDE 70 LĠSANS VERME KARARI ÖNCESĠNDE SUNULMASI GEREKEN BEYANLAR 42 MADDE 71 GELECEK DÖNEME ĠLĠġKĠN MALĠ BĠLGĠLER 43 BÖLÜM VII. UEFA/ULUSAL KULÜP ĠZLEME SÜRECĠ MADDE 72 UEFA KULÜP MALĠ KONTROL KURULU'NUN SORUMLULUKLARI 44 MADDE 73 ĠZLEME SÜRECĠ 44 MADDE 74 LĠSANS VERENĠN SORUMLULUKLARI 45 MADDE 75 LĠSANS SAHĠBĠNĠN SORUMLULUKLARI 45 BÖLÜM VIII. ĠZLEME ġartlari MADDE 76 UYGULAMA KAPSAMI VE MUAFĠYET 46 DENK HESAP ġartlari MADDE 77 - ĠLGĠLĠ GELĠR VE GĠDERLER KAVRAMI 46 MADDE 78 - ĠZLEME DÖNEMĠ KAVRAMI 47 MADDE 79 DENK HESAP SONUCU KAVRAMI 47 MADDE 80 KABUL EDĠLEBĠLĠR SAPMA KAVRAMI 48 MADDE 81 - DENK HESAP BĠLGĠLERĠ 48 MADDE 82 DENK HESAP ġartlarinin YERĠNE GETĠRĠLMESĠ 49 DĠĞER ĠZLEME ġartlari MADDE 83 GELECEK DÖNEME ĠLĠġKĠN MALĠ BĠLGĠLERĠN DEVAMLI TAKĠBĠ 50 (4) Ek olarak, Madde 71(4)'ten 71(7)'ye kadar olan bölümün hükümleri gelecek döneme iliģkin ayrıntılı mali bilgiler üzerinde karģılaģtırma yoluyla uygulanır. 51 3

4 MADDE 84 - FUTBOL KULÜPLERĠNE VADESĠ GEÇMĠġ BORCUN BULUNMAMASI - DEVAMLI TAKĠP 51 MADDE 85 - PERSONELE VEYA SGK/VERGĠ DAĠRESĠNE VADESĠ GEÇMĠġ BORCUN BULUNMAMASI - DEVAMLI TAKĠBĠ 52 MADDE 86 BĠLANÇO SONRASI MEYDANA GELEN DEĞĠġĠKLĠKLERĠN BĠLDĠRĠLMESĠ 52 MADDE 87 UYGUNLUK DENETĠMLERĠ 53 MADDE 88 - TÜM ĠZLEME ġartlari ĠÇĠN ORTAK HÜKÜMLER 53 MADDE 89 DĠSĠPLĠN PROSEDÜRLERĠ 53 BÖLÜM IX. NĠHAĠ HÜKÜMLER MADDE 90- TALĠMATTA HÜKÜM BULUNMAMASI 53 MADDE 91 EKLER 53 MADDE 92 GEÇĠCĠ MADDELER 54 MADDE 93 - YÜRÜRLÜK 54 EK I: ĠSTĠSNALAR POLĠTĠKASI 54 A.Prensip 54 EK II: UEFA KULÜP LĠSANS VE MALĠ FAĠR PLAY TALĠMATININ ULUSAL KULÜP LĠSANS VE MALĠ FAĠR PLAY TALĠMATINA ENTEGRASYONU 55 A. Prensip 55 B. Süreç 55 EK III: UEFA KULÜP LĠSANS VE MALĠ FAĠR PLAY SĠSTEMĠNĠN OLAĞANÜSTÜ UYGULAMASI 56 EK IV: DENETÇĠ VE DENETÇĠNĠN DEĞERLENDĠRME PROSEDÜRLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ 57 A. Prensip 57 B. Değerlendirme prosedürleri 57 EK V: ASGARĠ BĠLDĠRĠM YÜKÜMLÜLÜKLERĠ 58 A. Prensip 58 B. Bilanço 59 C. Kar ve zarar 60 D. Nakit akıģ tablosu 60 E. Mali tablo dipnotları 61 F. Yönetim tarafından hazırlanan faaliyet raporu 65 EK VI: FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR 65 A. Ġlke 65 B. Konsolidasyon gereklilikleri. 65 C. Oyuncu kayıtları için muhasebe gereksinimleri 66 D. Oyuncu tanımlama tablosu 67 4

5 EK VII: VADESĠ GEÇMĠġ BORÇLAR KAVRAMI 68 EK VIII: MALĠ KRĠTERLER VE GEREKSĠNĠMLER ĠÇĠN LĠSANS VEREN TARAFIN DEĞERLENDĠRME PROSEDÜRLERĠ 69 A. Ġlke 69 B. Yıllık ve ara dönem mali tabloları hakkındaki denetçi raporunun değerlendirilmesi 69 C. Diğer kulüplere olan vadesi geçmiģ borçların değerlendirilmesi 70 D. Personele ve SGK/Vergi Dairelerine olan vadesi geçmiģ borcun değerlendirmesi 71 E. Yazılı temsil mektubunun değerlendirilmesi 72 F. Gelecek döneme iliģkin mali bilgilerin değerlendirmesi 72 G. Vadesi geçmiģ borçların değerlendirmesi devamlı takip 73 H. Denk hesap Ģartları bilgilerinin değerlendirilmesi 73 EK IX: DENK HESAP ġartlari SONUÇLARININ HESAPLANMASI 74 A. Denk hesap Ģartları sonuçlarının hesaplamasının özeti 74 B. Ġlgili gelir 74 C. Ġlgili giderler 77 D. ĠĢtirakler ve/veya ilgili taraf/tarafların katkıları 83 E. Ġlgili taraf, ilgili taraf iģlemleri ve ilgili taraf iģlemlerinin gerçeğe uygun değeri 83 EK X: ĠZLEME GEREKSĠNĠMLERĠ BAKIMINDAN DĠKKATE ALINMASI GEREKEN DĠĞER FAKTÖRLER 85 EK XI - ULUSAL KULÜP LĠSANS VE MALĠ FAĠR PLAY SĠSTEMĠ YAPTIRIM TABLOLARI 88 5

6 TANIMLAR ĠĢbu talimatın amacına uygun olarak, aģağıdaki tanımlar ve kısaltmalar geçerlidir: Yönetim prosedürleri Ödeme aczine düģmüģ kurumları kurtarma ve bunların iģlerini sürdürmelerini mümkün kılma hedefini taģıyan kanun ve talimatlara dayanan prosedürler; yönetim prosedürleridir. Kurumun tasfiyesine alternatif olan bu süreç, genellikle iflasla karģı karģıya kalma olarak bilinir. Ġflasla karģı karģıya olan bir kurumun faaliyetlerinin günlük faaliyetlerinin yönetimi, alacaklılar adına idareci tarafından gerçekleģtirilebilir. Futbolcu Temsilcisi Bir ücret karģılığında, profesyonel futbolcu sözleģmesi müzakeresi yürütmek amacıyla bir futbolcu ile bir kulübü veya bir transfer sözleģmesi müzakeresi yürütmek amacıyla iki kulübü bir araya getiren gerçek kiģidir. Üzerinde mutabık kalınan prosedürler Üzerinde mutabık kalınan prosedürleri yerine getirmek amacıyla yapılan bir iģte, bir denetçi kendisinin, kurumun veya uygun herhangi bir üçüncü tarafın üzerinde mutabık kaldığı denetleme Ģekliyle bu prosedürleri denetleme ve gerçeklere dayalı bulguları raporlama iģiyle uğraģır. Raporun alıcıları, denetçinin hazırladığı rapordan kendi sonuçlarını çıkarmalıdır. Prosedürün gerekçelerine vakıf olmayan diğer kiģiler sonuçları yanlıģ yorumlayabileceği için, rapor prosedürlerin yerine getirilmesini kabul eden taraflarla sınırlıdır. Denk Hesap ĠĢbu lisans talimatında belirtilen gelir ve giderlerin eģit olması prensibidir. Denk Hesap Bilgileri Denk hesap Ģartına uyumunun değerlendirilmesi için bir kulüp tarafından sunulacak olan mali tablolar ve bunların temelini oluģturan muhasebe kayıtlarıdır. Kulüp Lisans ve Mali Fair Play Kriterleri Lisans adayının, lisans alabilmek için yerine getirmesi gereken beģ kategoriye ayrılmıģ gereklilikleridir. (sportif, altyapı, personel ve idari, hukuki ve mali). Kulüp Lisans Kalite Standardı Kulüp lisans sistemini uygularken, lisans veren tarafların uyması gereken asgari gereklilikleri tanımlayan belgedir. Kulüp Ġzleme ġartları UEFA kulüp müsabakasına katılmaya hak kazanan lisans sahibinin yerine getirmesi gereken gerekliliklerdir. 6

7 Oyuncu tescil hakları maliyeti Kulüp içindeki geliģmeler veya diğer masraflar hariç, bir oyuncunun tescil haklarının alınması için üçüncü taraflara yapılan ödemelerdir. Bunlar arasında oyuncunun tescil haklarının transferinin güvenceye alınması için ödenen transfer bedeli (yetiģtirme tazminatı ve dayanıģma katkı payı dâhil) ve oyuncunun tescil haklarının alınmasına iliģkin doğrudan doğruya maliyete intikal eden masraflar (transfer bedelinden kaynaklanan vergi ve futbolcu temsilcisi ücreti dâhil) bulunur. Sezon Liglerin ilk resmi müsabakası ile son resmi müsabakasının oynandığı tarihler arasındaki süredir. Lisans veren kuruma baģvuru teslimi için son tarih Lisans baģvuru sahiplerinin lisans baģvurularına iliģkin tüm bilgileri teslim etmiģ olması için lisans veren kurum tarafından belirlenen son tarihtir. Büyük ekonomik öneme sahip olay veya durum Raporlama yapan iģletmenin mali tabloları için önem arz ettiği düģünülen ve bir önceki mali rapor dönemi veya ara dönemde meydana gelmesi durumunda, raporlama yapan iģletmenin operasyonlarının sonuçlarının, mali konumunun ve net varlıklarının farklı (ters) Ģekilde temsilini gerektirecek olan bir olay veya durumdur. Geleceğe yönelik mali bilgiler UEFA kulüp müsabakalarının baģlangıcını takip eden yıllarda sona eren raporlama dönemlerinde kulübün mali performansına ve konumuna iliģkin bilgilerdir (raporlama dönemleri T+1 ve sonrası). Bağlı ortaklıklar ve iģtirakler Ana Ģirket ve bağlı ortaklıkları. Ana Ģirket bir veya daha fazla bağlı ortaklığa sahip olan Ģirketlerdir. Alt Ģirket; ortaklık gibi adi bir Ģirketi içeren ve baģka bir Ģirket tarafından kontrol edilen (ana Ģirket olarak bilinen) Ģirkettir. Ara dönem Tam mali takvim yılından daha kısa olan mali raporlama dönemidir. Altı aylık bir dönem olması gerekmeyen mali raporlama dönemidir. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından kabul edilen standartlar ve yorumlardır. Bu standartlar Ģunlardan oluģur: Uluslararası Finansal Raporlama Standartları; Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Yorumlama Komitesi (IFRIC) veya eski Daimi Yorumlama Komitesi nden (SIC) kaynaklanan yorumlamalar AĢağıda verilenlere iliģkin Uluslararası Standartlar Denetim (ISA) Gözden Geçirme SözleĢmeleri (ISRE) Ġlgili Hizmetler (ISRS) 7

8 Uluslararası Denetim ve Güvence Standartlar Kurulu (IAASB) aģağıdakilere iliģkin Uluslararası Standartları çıkartır: geçmiģe yönelik mali bilgilerin denetimlerinde kullanılacak olan Denetim (ISA). geçmiģe yönelik mali bilgilerin gözden geçirilmesinde kullanılacak olan Gözden Geçirme SözleĢmeleri (ISRE). derleme sözleģmelerinde ve üzerinde mutabık kalınan prosedürleri bilgilere uygulama iģlemlerinde kullanılacak olan Ġlgili Hizmetler (ISRS). IAAS ISA, ISRE ve ISRS hakkında ek bilgiler adresinde mevcuttur. GeçmiĢe yönelik mali bilgiler UEFA kulüp müsabakalarının baģlangıcından önceki yıllarda sona eren raporlama dönemlerinde kulübün mali performansına ve konumuna iliģkin bilgilerdir (raporlama dönemleri T-1 ve öncesi). Lisans UEFA kulüp müsabakalarına katılmak için gerekli prosedürün bir parçası olarak, lisans adayının tüm asgari kriterleri yerine getirdiğini teyit eden ve TFF tarafından verilen sertifikadır. Lisans adayı Ulusal veya uluslar arası kulüp müsabakalarına katılan futbol takımından tümüyle ve münferiden sorumlu olan tüzel kiģiliktir. Lisans sahibi TFF tarafından lisans verilmiģ olan lisans adayıdır. Lisans sezonu Lisans baģvurusu yapan tarafın lisans için baģvurduğu / lisansın verildiği UEFA sezonudur. TFF tarafından lisans kararları listesinin UEFA ya teslimi için öngörülen mühletin dolmasını takip eden gün baģlar ve bir sonraki yıl için öngörülen mühlete kadar devam eder. Lisans veren Kulüp lisans sistemini iģleten, lisans veren ve kulüp izleme sürecinde belirli görevleri üstlenen kurumdur. ĠĢbu talimat kapsamında Lisans Veren TFF dir. Lisans kararları listesi UEFA tarafından oluģturulan ve bildirilen formatta lisans sürecini geçiren, Kulüp Lisans Kurulu tarafından lisans verilmiģ veya verilmemiģ olan lisans adayı hakkındaki bilgilerin yer aldığı lisans veren kurum tarafından UEFA ya sunulan listedir. Önemlilik Mali tablo kalemlerinin veya bilgilerin ihmal edilmesi veya yanlıģ beyan edilmesi, bunların tek veya toplu olarak kulüp tarafından sunulan bilgiye dayanılarak verilen karar verme organlarının kararlarını etkiliyorsa, önemli addedilir. Önemlilik, çevresel durumlara veya bağlama göre hüküm verilerek, 8

9 yapılan çıkarımın veya yanlıģ bildirimin boyutuna ve doğasına bağlı olarak değerlendirilir. Mali tablo kalemi veya bilginin boyutu veya doğası veya ikisinin birleģimi belirleyici faktör olabilir. Asgari kriterler Lisans alabilmek için baģvuruda bulunan lisans adayının yerine getirmesi gereken asgari kriterlerdir. Ulusal muhasebe uygulaması Belirli bir ülkede kurumlardan istenen muhasebe ve raporlama uygulamaları ve açıklamaları. Net borç Bir kulübün tüm oyuncu transferleri sonucu kalan bakiyedir (yani; oyuncuların transferinden olan alacaklar ve oyuncu transferlerinden olan borçların neti ) ve net borçlar (yani; açık banka kredisi ve krediler, ortak ve/veya iliģkili taraf kredileri ve finansal kiralama borçları) Net borç ticari ve diğer borçları içermez. Ġlgili taraflar UEFA, lisans veren, lisansa baģvuru yapan / lisans sahibi taraf ve onların adına dahil olan tüm bireyler dahil olmak üzere, UEFA/ULUSAL kulüp lisans sistemi veya izleme sürecinde yer alanherkestir. Raporlama yapan kuruluģ/kuruluģlar Lisans veren kuruma kulüp lisans ve kulüp izleme amaçları için bilgi vermek zorunda olan kayıtlı bir üye veya futbol Ģirketi veya iģletmelerden oluģan grup veya iģletmelerin baģka bir formatta bir arada bulunuģudur. Raporlama dönemi Bir takvim yılı olup olmadığına bakılmaksızın, yasal olarak öngörülen sürede sona eren mali hesap kapama dönemidir. Olağanüstü değiģiklikler Lisans veren kuruma daha önceden sunulan belgelerhakkında önem arz ettiği düģünülen ve belgelerin sunulmasından önce gerçekleģmesi halinde farklı bir sunum yöntemi gerektirecek olan bir olaydır. Stadyum Etrafındaki tüm mülkler ve tesisler ile birlikte (ofisler, misafir alanları, basın merkezi, akreditasyon merkezi, vb.) müsabakaların oynandığı sahadır. Yasal hesap kapama tarihi Raporlama yapan kuruluģun referans alacağı yıllık muhasebe tarihidir. Ek bilgiler Açıklama ve muhasebe için gerekli olan asgari yükümlülüklerin karģılanmamıģ olması halinde, mali tablolara ek olarak lisans veren kuruma verilecek olan mali bilgilerdir. Ek bilgiler, muhasebe ve muhasebe politikalarına dayalı olarak hazırlanmalıdır ve mali tablolarla tutarlı olmalıdır. Malibilgiler, yıllık mali tabloların hazırlanması için kullanılan kaynaklarla tutarlılığa sahip kaynaklardan elde edilmelidir. Uygun olduğu hallerde, ek bilgilerdeki açıklamalar mali tablolardaki ilgili açıklamalarla mutabakat sağlamalıdır. 9

10 Antrenman tesisleri Kulübün kayıtlı oyuncularının düzenli olarak futbol antrenmanı yaptığı ve/veya gençlik geliģtirme faaliyetlerinde bulunduğu yerlerdir. Lisans Süreci Lisans adaylarına lisans baģvuru evraklarının sunulmasıyla baģlayıp, lisans kararları listesinin TFF BaĢkanlığı na, muhataplarına ve UEFA'ya sunulması ile biter. BÖLÜM I. BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ MADDE 1 - AMAÇ (1) Bu talimatın amacı, Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu nun çalıģma usul ve esasları ile kulüp lisans sisteminin bileģenlerini, iģleyiģini, lisans ana sürecini, UEFA Kulüp Lisans ve Mali Fair Play Talimatı ve amaçları doğrultusunda UEFA kupalarına katılacak kulüplerin sağlamaları gereken asgari kriterleri, ulusal kulüp lisans ve mali fair play sistemi kriterlerini, kriterleri yerine getirmeyen kulüplere uygulanacak yaptırımları ve mali fair play esaslarını düzenlemektir. (2) Kulüp lisans sistemi, aģağıdaki hedeflere ulaģılmasını öngörür: a) Futbolun standardını bütün yönleriyle arttırmak, sürekli iyileģtirmek, tüm kulüplerdeki genç oyuncuların eğitimine ve yetiģtirilmesine sürekli olarak öncelik tanımak, b) Kulüplerin uygun yönetim ve organizasyon seviyesine sahip olmalarını sağlamak, c) Oyunculara, seyircilere ve basın temsilcilerine uygun, iyi donanımlı ve güvenli tesisler sağlanması için kulübün sportif altyapısını uyarlamak d) Kulüp müsabakalarının bütünlüğünü ve sürekliliğini korunmak; e) Kulüplerin mali, sportif, hukuki, personel, idari ve altyapıya iliģkin kriterlerde geliģimine olanak tanımak. (3) Kulüp Lisans ve Fair Play Sisteminin bir diğer temel amacı, kulüp müsabakalarında mali fair play i hâkim kılmaktır. Bu kapsamda; aģağıdaki hedeflere ulaģılması amaçlanır: a)kulüplerin ekonomik ve mali imkânlarını geliģtirmek suretiyle Ģeffaflık ve güvenilirliğini artırmak, b) Kulüplerin oyuncular, SGK/vergi dairesi ve diğer kulüplere karģı yükümlülüklerini zamanında yerine getirmelerini temin ederek alacaklıların korunmasına gereken önemi vermek, c) Kulüplerin futbol muhasebesine daha fazla disiplin ve rasyonellik getirmek, d) Kulüpleri kendi gelirlerini esas alarak idareye teģvik etmek, e) Uzun vadede futbolun geliģimi için kulüpleri daha sorumlu harcama yapmaya özendirmek, f) futbolun uzun vadede yaģayabilirlik ve sürdürülebilirliğini korumak. 10

11 MADDE 2- KAPSAM (1) Bu talimat, TFF tarafından düzenlenen ve TFF nin yetki alanına giren tüm müsabakalarda ve UEFA nın yetki alanına giren kulüp müsabakalarını yöneten özel talimatlar tarafından açıkça atfedilen yerlerde uygulanır. (2) Bu talimat, UEFA kulüp lisans sisteminde ve ulusal kulüp lisans sisteminde yer alan tüm tarafların haklarını, görevlerini ve sorumluluklarını düzenler. BÖLÜM II. KULÜP LĠSANS MADDE 3 LĠSANS SÜRECĠ (1) Lisans süreci, TFF nin belirleyeceği tarihte baģlar ve UEFA Kulüp Lisansı için lisans verme kararlarının UEFA nın belirlediği süre içinde UEFA ya iletildiği tarihte, Ulusal Kulüp Lisansı için ise Kulüp Lisans Kurulu'nun lisans süreci ile alakalı nihai kararlarını verdiği tarihte sona erer. Lisans süreci, bağımsız bir denetim organı tarafından yıllık olarak Kulüp Lisans Kalite Standartlarına göre denetlenmelidir. (2) Lisans süreci, aģağıdaki aģamaları içerir: a) Lisans adaylarına lisans baģvuru evraklarının sunulması; b) BaĢvuru belgelerinin TFF ye sunulması; c) Kulüp Lisans ve Mali Fair Play Müdürlüğü tarafından dokümantasyonun değerlendirilmesi; d) Yazılı temsil mektubunun TFF ye sunulması; e) Kulüp Lisans Kurulunun değerlendirmesi ve karar vermesi; f) Lisans kararları listesinin TFF BaĢkanlığı na, muhataplarına ve UEFA'ya sunulması. (3) Yukarıda sıralanan temel aģamalara iliģkin nihai tarihler, Kulüp Lisans ve Mali Fair Play Müdürlüğünün teklifi üzerine, Kulüp Lisans Kurulu tarafından belirlenir ve ilgili kulüplere baģvuru evrakları ile birlikte duyurulur. MADDE 4 DEĞERLENDĠRME USULLERĠ Mali kriterlere uygunluğu doğrulamak için kullanılan, Ek VIII de yer alanlar dıģında belirlenen yöntemler TFF tarafından tanımlanır. MADDE 5 EġĠT MUAMELE VE GĠZLĠLĠK TFF, lisans baģvurusunda bulunan bütün kulüplere eģit muamele yapılacağını ve lisanslama sürecinde sunulan tüm bilgi ve belgelerin gizli tutulacağını garanti eder. Lisans sürecine dâhil olan veya TFF tarafından atanan herkes, görevlerini üstlenmeden önce gizlilik anlaģması imzalar. 11

12 MADDE 6 ĠSTĠSNALAR POLĠTĠKASI UEFA, Ek I de belirtilen sınırlar dâhilinde UEFA Kulüp Lisans ve Mali Fair Play Talimatı Bölüm II de belirtilen hükümlerde istisnalar yapabilir. MADDE 7 - LĠSANS VEREN (1) Lisans Veren TFF dir. TFF kulüp lisans sistemi ile ilgili yetkilerini Kulüp Lisans Kurulu, Kulüp Lisans Müdürlüğü ve Tahkim Kurulu aracılığıyla kullanır. (2) Ġlk derece karar mercii olan Kulüp Lisans Kurulu ve temyiz mercii olan Tahkim Kurulu birbirlerinden bağımsız olarak görev yaparlar. MADDE 8 KULÜP LĠSANS VE MALĠ FAĠR PLAY MÜDÜRLÜĞÜ (KLM) (1) Kulüp lisans sisteminin yönetimi ve denetimi, Kurulun koordinasyonunda Kulüp Lisans ve Mali Fair Play Müdürlüğü (KLM) tarafından yürütülür. Müdürlük, bir müdür ve yeteri kadar uzman personelden oluģur. (2) Müdürlük çalıģanlarının üniversite mezunu olması ve FIFA dillerinden en az birini iyi derecede konuģması ve yazması Ģarttır. Müdürlük çalıģanları arasında en az bir Mali Uzman yer alır. Bu sağlanamazsa gerekli sertifikalara sahip bir mali uzman ile hizmet sözleģmesi imzalanır. (3) Müdürlüğün görevleri aģağıda sıralanmıģtır: a) Kurulun hazırlayacağı veya onaylayacağı program dahilinde bu talimat kapsamındaki kulüplerde inceleme yapmak, b) Bu talimatta yapılacak değiģikliklerle ilgili taslak çalıģmalarına yardımcı olmak, c) Kulüp lisans sistemi ile ilgili geliģmeleri takip etmek, bu amaçla UEFA ve UEFA üyesi diğer federasyonlarla kulüp lisans sistemi konusunda temaslarda bulunmak, d) Lisanslama kararından sonra meydana gelen ve önceden lisans verene sunulan bilgilerde önemli bir değiģiklik meydana getiren olaylar hakkında UEFA ya bilgi vermek, e) Kurula ve gerektiğinde TFF Yönetim Kurulu ile ilgili TFF birimlerine gerekli uzmanlık desteğini sağlamak, f) Lisans dönemi içinde lisans adaylarına ve lisans alanlara danıģmanlık yapmak ve yol göstermek, g) Kurulun sekretaryasını yürütmek, h) Kurul BaĢkanınca ve/veya BaĢkan Vekilince verilen diğer görevleri yapmaktır. MADDE 9 KULÜP LĠSANS KURULU (KLK) (1) Kulüp Lisans Kurulu (KLK), TFF BaĢkanının teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile seçilecek bir BaĢkan, bir BaĢkan Vekili, üç asıl ve dört yedek üyeden oluģur. BaĢkanın ve baģkan vekili olmak üzere asıl ve yedek üyelerden en az bir tanesi en az beģ yıllık mesleki deneyime sahip hukukçu, en az bir tanesi de iģletme veya ekonomi alanında en az beģ yıllık deneyime sahip ve üniversite mezunu olmalıdır. 12

13 (2) Kurulun görev süresi dört yıldır. Bununla birlikte, TFF Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlıdır. Kurul üyelerinin yeniden atanmaları mümkündür. (3) Üyeler, istifa etmedikçe veya çekilmiģ sayılmadıkça, yerlerine yeni üye seçilemez. Herhangi bir nedenle boģalan asıl üyeliğe, yedek üyeler Kurul BaĢkanının daveti üzerine, sırasıyla ve baģkaca bir iģleme gerek olmaksızın gelirler. Eksik kalan yedek üye sayısı, seçilecek yeni üyelerle tamamlanır. MADDE 10 KULÜP LĠSANS KURULUNUN GÖREV VE YETKĠLERĠ (1) Kurul: a) Lisans adayı kulüplerin sunduğu bilgi ve belgeler ile Kulüp Lisans ve Mali Fair Play Müdürlüğü nün hazırlayacağı raporları da incelemek suretiyle bu talimat hükümleri ile eklerinde yer alan ilke, kriter ve esaslar çerçevesinde baģvuru sahibi kulübe lisans verilip verilmemesine veya lisansın geri alınmasına karar vermek, b) Bu talimatta yazılı kriter ihlalleriyle ilgili yaptırım kararlarını vermek, d) Türk futbolunda kulüp lisans sistemini yerleģtirmek üzere çalıģmalar yapmak; bu amaçla kulüp temsilcileriyle toplantılar düzenlemek, konferans, seminer ve benzeri eğitim faaliyetlerinde bulunmak, gerektiğinde üniversitelerle ve uzman sivil toplum kuruluģlarıyla iģbirliği yapmak, e) Uygulamada karģılaģılan sorunlara yönelik olarak kulüp lisans sistemi konusunda istendiğinde görüģ bildirmek, f) Kanun, statü ve bu talimatta belirtilen diğer yetkileri kullanmak görev ve yetkisini haizdir. ( d ve e bentlerinde yazılı faaliyetler, KLM eliyle yürütülür.) (2) Kurul un birinci fıkranın a bendinde yazılı kararlarına esas değerlendirmeleri bu talimat ve eklerinde yazılı sportif, altyapı, personel ve idari, hukuki ve mali kriterlere dayandırılır. (3) Kurul, Kulüp Lisans ve Mali Fair Play Sistemini yerleģtirmek üzere inceleme ve denetleme yapar. Kulüpler inceleme veya denetimleri yapacak Kurul üyelerine ve/veya KLM Müdür ve uzmanlarına görevlerine iliģkin her türlü kolaylığı sağlamakla yükümlüdürler. (4) Kurulun mali kriterlerle ilgili denetimine yardımcı olmak ve mali konularda Kurula danıģmanlık yapmak üzere, bu talimat kapsamındaki herhangi bir kulüple iģ iliģkisi olmayan ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetim yetkisi almıģ bağımsız denetim kuruluģları arasından saptanacak bir bağımsız denetim Ģirketi ile TFF arasında bir hizmet sözleģmesi imzalanır. ġirket, TFF Yönetim Kurulu BaĢkan Vekilinin baģkanlığında üç yönetim kurulu üyesinden oluģan bir değerlendirme kurulu tarafından yeterlilik ve fiyat gibi ölçütler dikkate alınarak ihaleyle belirlenir. ġirket, denetçilerin hazırladığı denetim raporları ve gerektiğinde mali tablolar ve diğer belgeler üzerinde yaptığı değerlendirmelerini, 7 nci maddede yer alan Kurulun değerlendirmesi ve kararından önce bir genel rapor halinde Kurul a sunar. 13

14 MADDE 11 KULÜP LĠSANS KURULU TOPLANTILARI, KARARLARI VE ÜYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ (1) KLK, BaĢkanın veya mazereti olması halinde BaĢkan Vekilinin daveti üzerine en az üç üye ile toplanır. Kurulun olağan toplantıları ayda en az bir kez yapılır. Kurul, BaĢkan tarafından belirlenen tarihte ve kural olarak TFF tarafından Kurul için tahsis edilmiģ yerde toplanır. (2) Kurul üyelerinin toplantılara katılmaları esastır. Arka arkaya mazeretsiz olarak üç toplantıya veya bir yıl içinde toplam yedi toplantıya katılmayan üyeler istifa etmiģ sayılırlar. Ancak, bir sene içinde yapılan olağan toplantıların yarısından bir fazlasına katılmamıģ herhangi bir üye, mazeret bildirmiģ ve izin almıģ olsa dahi çekilmiģ sayılır. ÇekilmiĢ sayılan üye, müteakip toplantıya iģtirak ettirilmez. Durum, Kurul BaĢkanı tarafından TFF BaĢkanlığı na yazılı olarak bildirilir. (3) Kurul kararlarında ve çalıģmalarında bağımsızdır. TFF nin herhangi bir organ veya yetkilisi, Kurul BaĢkan ve üyelerine talimat veremez, tavsiyede bulunamaz. (4) Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğunun aynı yöndeki oyu ile karar verir. Üyeler, oy kullanmak zorunda olup çekimser kalamazlar. Oyların eģitliği halinde BaĢkanın oyu belirleyicidir. Kurul üyeleri hakkında çıkar çatıģması ya da bağımsızlığın yitirildiği gerekçesiyle yapılacak üyenin reddi taleplerinin karara bağlanması da aynı usule tabidir. (5) Karar, BaĢkanın görevlendireceği ve kararın lehinde oy kullanan üyelerden biri tarafından yazılır ve kararın alındığı oturuma katılan üyeler tarafından imzalanır; varsa muhalefet Ģerhleri de eklenir. Kararlar ve muhalefet Ģerhleri gerekçeli olur. (6) Üyeler, üyelikleri süresince Genel Kurul delegesi olamazlar ve herhangi bir TFF kurul veya organında görev alamazlar; görevleri sırasında TFF' ye bağlı herhangi bir üye veya kulüp için çalıģamazlar. Üyeler, görevleri ile ilgili sorumluluklarını yerine getirirlerken tam bir bağımsızlık ve tarafsızlık içinde çalıģmakla yükümlüdürler. Üyelerin; kendileri, eģleri, anneleri, babaları, çocukları veya kan ve kayın ikinci derece hısımları, lisans adayının; üyesi, hissedarı, iģ ortağı, sponsoru, danıģmanı ise veya her ne suretle olursa olsun lisans adayı ile bir çıkar iliģkisi söz konusuysa o üye müzakere ve oylamadan çekilmek zorundadır. (7) Kurul üyeleri, bu talimat kapsamındaki kulüplerden, kulüp yetkililerinden veya bunlarla doğrudan veya dolaylı iliģkisi bulunan kiģilerden kendileri, yakınları veya üçüncü kiģi veya kuruluģlar için doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir menfaat sağlayamazlar. (8) Üyeler, görevlerinin gereği olarak elde ettikleri bilgileri, kendilerine, yakınlarına veya üçüncü kiģilere doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik, siyasal veya sosyal nitelikte bir menfaat elde etmek için kullanamazlar; görevdeyken ve görevden ayrıldıktan sonra yetkililer dıģında kimseye açıklayamazlar. 14

15 MADDE 12 ĠNCELEME, ARAġTIRMA, TEBLĠGAT (1) KLK, baģvurular üzerine yapacağı inceleme ve araģtırmasını bu talimatta yazılı usul ve esaslar çerçevesinde yürütür. (2) Kulüp lisans baģvurusuyla ilgili tamamlanan dosya, Kulüp Lisans ve Mali Fair Play Müdürü nün esas hakkındaki düģüncesi ile birlikte Kurul a sunulur. Kurul, incelemesini kural olarak dosya üzerinde yapar. Bununla birlikte gerekli görürse ilave bilgi ve belge istenmesine, yerinde incelemeye, bilirkiģi görevlendirmeye ve mürafaa yapılmasına karar verebilir. (3) Müzakereleri BaĢkan yönetir, inceleme ve değerlendirmelerin sonrasında soyadı sırasına göre oylama yapılır. BaĢkan, oyunu en son verir. (4) Kurul, UEFA Kulüp Lisans baģvuruları ile ilgili nihai kararlarını en geç Mayıs ayının 10. Günü; Ulusal Kulüp Lisans baģvuruları ile ilgili nihai kararlarını en geç Temmuz ayının son iģ günü mesai saati bitimine kadar sonuçlandırmak ve açıklamak zorundadır. (5) Kurul kararları Federasyonun resmi internet sitesinde yayınlanır, aynı gün faks ile kulüplere bildirilir, bu bildiri tebliğ niteliğindedir. (6) Tüm tebligatlar, kural olarak kulüplerin baģvurularında belirttikleri adreslere yapılır. Kurul un, gerekli gördüğü hallerde tebligatlar kulüplere faks ya da elektronik posta yoluyla yapılır. MADDE 13 - BĠLGĠ VE BELGE ĠSTENMESĠ (1) Kulüpler ve futbol teģkilatı ile ilgili her görevli, Kurulun istediği bilgi ve belgeleri vermek zorundadırlar. (2) Kurul, bu talimat kapsamındaki kuruluģların ilgili temsilcilerini çağırarak, bilgi alma yetkisine sahiptir. MADDE 14 TAHKĠM KURULU (1) Kurul kararlarına karģı, lisans adayı, lisansı Kurul tarafından geri alınan lisans sahibi veya TFF Hukuk MüĢavirliği itiraz edebilir. Kararın taraflara tebliğini takip eden yedi gün içinde Tahkim Kurulu Talimatı uyarınca karara itiraz edilmez ise karar ilgililer hakkında kesin hüküm teģkil eder. Bu kararlara karģı baģka herhangi bir yargı makamına baģvurulamaz. (2) Ġlgililerin, üyeler hakkındaki ret talepleriyle ilgili olarak verilecek Kurul kararlarına karģı 7 gün içinde Tahkim Kuruluna baģvuru hakları vardır. (3) Tahkim Kurulu kararları nihai ve kesindir. Tahkim Kurulu, itiraz edilen konularda kararlarını oluģtururken, özellikle mali konularda uzmanların görüģüne baģvurabilir. Mali konularla ilgili olarak Tahkim Kurulu tarafından atanan uzmanlar yeminli mali müģavirler arasından seçilirler. 15

16 (4) Tahkim Kurulu üyeleri aynı zamanda TFF nin diğer karar mercilerinin üyeleri olamazlar. (5) Menfaat çatıģmaları ve üyelerin bağımsızlığı ile ilgili olarak KLK üyeleri için öngörülen hükümler, Tahkim Kurulu üyeleri için de geçerlidir. BÖLÜM III. LĠSANS ADAYI VE LĠSANS MADDE 15 - LĠSANS ADAYININ SORUMLULUKLARI (1) TFF ye en az üç (3) yıl süreyle tescilli bulunan kulüpler lisans için baģvurabilir. TFF Kulüp Tescil Talimatı hükümleri çerçevesinde futbol faaliyetlerinin devri halinde bu hüküm uygulanmaz. (2) Lisans adayı, UEFA ve ulusal müsabakalara katılan futbol takımından tamamen sorumlu olacaktır. (3) Lisans yükümlülüklerinin tamamen yerine getirildiğine dair bütün bilgi ve belgelerin TFF ye sunulması gerekmektedir. (Bu yükümlülükler Bölüm V de belirtilen sportif, altyapı, personel ve idari, hukuki ve mali kriterlere iliģkindir.) (4) Lisans adayı, lisans belgelerinin TFF ye teslim edilmesinden sonra herhangi bir önemli değiģikliğin ortaya çıkması halinde, bu durumu TFF ye bildirmekle yükümlüdür. MADDE 16 LĠSANS (1) Sportif baģarıya dayalı olarak veya UEFA Fair Play sıralamasına bağlı olarak UEFA kulüp müsabakalarına katılmaya hak kazanan kulüplerin, UEFA kulüp müsabakalarına katılabilmesi için, bu talimat hükümleri uyarınca, madde 17 hükümleri saklı kalmak kaydıyla, TFF tarafından verilen UEFA Kulüp Lisansı nı almaları zorunludur. (2) Lisans devredilemez. (3) Lisans aģağıdaki durumlarda TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından geri alınabilir; a) lisansın verilmesi sırasında mevcut Ģartların artık karģılanmaması, b) lisans sahibinin talimatta öngörülen yükümlülüklerini ihlal etmesi, (4) Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig kulüplerinin, bu talimat hükümleri uyarınca Ulusal Kulüp Lisansı baģvurusunda bulunmaları zorunludur. MADDE 17 - LĠSANS TALEBĠ (1) Lisans adayı kulüp, her yıl en geç Mart ayının son iģ günü TFF ye yazılı olarak baģvurmak ve baģvuru ekinde lisans yükümlülüklerini yerine getireceğini gösteren tüm bilgi ve belgelerle beraber 16

17 bütün lisans kriterlerini karģılayacağına ve ilgili talimatları kabul ettiğine dair beyanını içeren bir taahhütnameyi vermek zorundadır. (2) Lisans baģvuruları kural olarak Ulusal Kulüp Lisansı için yapılır. UEFA Kulüp Lisansı almak isteyen kulüpler, yazılı baģvurularında UEFA Kulüp Lisansı baģvurusunda bulunduklarını belirtmek zorundadırlar ve bu baģvuru Ulusal Kulüp Lisans için de yapılmıģ kabul edilir. MADDE 18- LĠSANSIN VERĠLMESĠ BaĢvuru tarihinde bulunduğu ligin kriterlerine göre değerlendirilen ve lisans kriterlerini karģılayan kulüplere KLK nun kararı ile takip eden sezonda geçerli olacak bir yıllık lisans verilir. Herhangi bir kriterin tam veya gerektiği gibi karģılanmaması veya bu Talimata aykırılık halinde lisans talebi reddedilir. MADDE 19- LĠSANSIN SONA ERMESĠ VE GERĠ ALINMASI 1) Lisans, ilgili sezonun sonunda herhangi bir iģlem veya ihbara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. 2) Kulüp Lisans Kurulu aģağıdaki durumlarda lisansı geri alabilir; a) Altyapı kriterlerine iliģkin, lisans adayı tarafından verilen taahhütlere uyulmaması (Ulusal Lisans Sistemi için geçerlidir), b) Lisans adayı tarafından sunulan belgelerde herhangi bir yalan beyan tespit edilmesi, c) Lisans sahibinin baģvuru sırasında aranan Ģartların bir veya birkaçını yitirmesi, Talimata aykırı davranması veya iflasına karar verilmesi durumunda, (3) KLK, lisansı geri alma ve söz konusu eksikliğe iliģkin Kulüp Lisans ve Mali Fair Play Talimatında yer alan yaptırımları uygulama yetkisine sahiptir. Bu durumda uygulanacak para cezaları %50 oranında arttırılarak uygulanır. (4) Kulüp Lisans ve Mali Fair Play Müdürlüğü, UEFA Kulüp Lisansının geri alınmasına dair bir sürecin baģlaması halinde UEFA' ya bilgi verir. MADDE 20 ÖZEL ĠZĠN (1) Bir kulübün sportif baģarı neticesinde, bir UEFA kulüp turnuvasına katılma hakkı elde etmesi fakat herhangi bir lisans sürecinden geçmemiģ olması veya en üst lig dıģında bir lige ait olması sebebiyle en üst lig kulüpleri için geçerli olan lisans sürecinden geçmemiģ olması durumunda, TFF tarafından Ek III e göre söz konusu kulüp adına istisna baģvurusunda bulunulur. (2) Söz konusu istisna baģvurusuna dayalı olarak, kulübe katılma hakkı kazandığı UEFA kulüp turnuvasına girmek için UEFA tarafından UEFA Kulüp Müsabakaları Talimatı na kapsamında özel izin verilebilir. Söz konusu istisna baģvurusu, sadece o kulüp ve söz konusu sezon için geçerlidir. 17

18 MADDE 21 - DENETĠM SĠSTEMĠ (1) UEFA Lisansı baģvurusunda bulunan kulüpler ile Ulusal Lisans baģvurusunda bulunan Süper Lig kulüplerinin denetim gerektiren tüm belgelerinin, bağımsız denetim Ģirketi tarafından denetlenmiģ olması zorunludur. 2) Ulusal Lisans baģvurusunda bulunan 1.Lig kulüplerinin denetim gerektiren tüm belgelerinin, Yeminli Mali MüĢavir (YMM) tarafından denetlenmiģ olması zorunludur. (3) Ulusal Kulüp Lisans baģvurusunda bulunan 2. Lig Kulüpleri nin denetim gerektiren belgelerinin Serbest Mali MüĢavir (SMM) tarafından denetlenmiģ olması zorunludur. MADDE 22 - UEFA KULÜP LĠSANSI (1) TFF ye tescilli bir profesyonel futbol kulübünün UEFA kulüp müsabakalarına katılımı, Kurul tarafından verilecek lisansa bağlıdır. Kulüplerin UEFA Kulüp Lisansı alabilmesi için, talimatın altıncı bölümünde yer alan sportif, altyapı, personel ve idari, hukuki ve mali kriterlerin tamamını yerine getirmeleri zorunludur. (2) Bir kulübün herhangi bir UEFA kulüp müsabakasına katılmasına iliģkin nihai karar UEFA nın yetkili organları tarafından verilir. BÖLÜM IV. YAPTIRIMLAR MADDE 23 - ULUSAL KULÜP LĠSANS ĠÇĠN BAġVURU Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig kulüpleri her yıl Mart ayının son iģ günü mesai saati bitimine kadar Ulusal Kulüp Lisans baģvurusunda bulunmak zorundadırlar., Bu Ģartı yerine getirmemeleri halinde, 24. madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla baģvuru tarihini takip eden sezondan itibaren kulüp bir alt lige düģürülür ve Türkiye Kupası müsabakalarına katılamazlar. MADDE 24 - ULUSAL KULÜP LĠSANS ĠÇĠN GEÇ BAġVURU Ulusal Kulüp Lisans için her yıl Mart ayının son iģ gününü takip eden 7 iģ günü içerisinde yapılan baģvurular geç baģvuru sayılacaktır sezonundan itibaren geç baģvuruda bulunan Süper Lig Kulüpleri ne TL, 1. Lig Kulüplerine TL. ve 2. Lig Kulüpleri ne TL. para cezası verilir. 18

19 MADDE 25 - ULUSAL KULÜP LĠSANS TALEBĠNĠN REDDĠ (1) Kurul tarafından yapılan değerlendirme neticesinde Ulusal Kulüp Lisans kriterlerinin birini veya birkaçını yerine getiremediği tespit edilen kulüpler uyarılır ve eksik kriter veya kriterleri yerine getirmeleri için süre verilir. Kendilerine verilen süre içinde eksiklikleri tamamlamayan kulüplere kulübün bulunduğu lige ve yerine getirilmeyen kritere göre ceza verilir. Bu halde kulüplere eksiklikleri tamamlamaları için verilecek süreler ile eksikliklerin tamamlanmaması ve Ulusal Kulüp Lisansı alınamaması halinde EK XI de belirlenen yaptırımlar uygulanır. (2) Kulüplere bu talimat uyarınca verilen puan silme cezaları, Ulusal Kulüp Lisansı baģvurusunda bulunduğu tarihi takip eden sezonda uygulanır. MADDE 26 - YAPTIRIMLARA ĠLĠġKĠN ÖZEL DURUMLAR Kulüp Lisans baģvurusunda bulunan kulübe kriter eksiklikleri nedeniyle uygulanacak yaptırımlar kulübün yaptırım tarihinde, içinde bulunduğu ligin ceza tablosuna göre uygulanır. Lisans baģvurusunda bulunan kulüp, lisans değerlendirme sürecinde lisans sistemine dâhil olmayan bir lige düģmesi halinde cezai yaptırımlar uygulanmaz. BÖLÜM V. ULUSAL KULÜP LĠSANS KRĠTERLERĠ MADDE 27 - SÜPER LĠG TAKIMLARI ĠÇĠN ULUSAL KULÜP LĠSANS KRĠTERLERĠ Süper Lig Kulüpleri, Ulusal Kulüp Lisansı alabilmek için aģağıdaki kriterleri yerine getirmek zorundadırlar: a) Mali Kriterler: 1) Yıllık Mali Tablolar (Bağımsız Denetçi tarafından denetlenmiģ) 2) Ara Dönem Mali Tablolar (Bağımsız Denetçi tarafından denetlenmiģ) 3) Diğer Futbol Kulüplerine Vadesi GeçmiĢ Borcun Bulunmaması 4) BaĢvuru dosyasında bulunan Personele ve Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK)/ Vergi Dairesine Vadesi GeçmiĢ Borcun Bulunmaması 5) Lisans Verme Kararı Öncesinde Sunulması Gereken Beyanlar 6) Gelecek Döneme ĠliĢkin Mali Bilgiler 7) Denk Hesap ġartı 8) Futbol Kulüplerine Vadesi GeçmiĢ Borcun bulunmamasının devamlı takibi 9) Personele ve SGK ya / Vergi Dairesine Vadesi GeçmiĢ Borcun bulunmamasının devamlı takibi 10) Gelecek Döneme ĠliĢkin Mali Bilgilerin Devamlı Takibi 11) Bilanço Tarihinden Sonraki DeğiĢikliklerin Bildirilmesi 19

20 b) Sportif Kriterler: 1) Gençlik GeliĢtirme Programı 2) Genç Takımlar 3) Oyuncuların Sağlık Muayeneleri 4) Oyuncuların Tescili 5) Profesyonel oyuncularla sözleģme imzalanması 6) Hakemlik ve Futbol Oyun Kuralları 7) Irksal EĢitlik Uygulaması c) Personel/Ġdari Kriterler: 1) Kulüp Sekreterliği 2) Genel Müdür 3) Mali ĠĢler Sorumlusu 4) Medya Sorumlusu 5) Tıp Doktoru 6) Fizyoterapist 7) Masör 8) Güvenlik Sorumlusu 9) Emniyet ve Güvenlik Organizasyonu ve Görevliler 10) Taraftar Ġrtibat Sorumlusu 11) A Takım Teknik Sorumlusu 12) A Takım Teknik Sorumlu Yardımcısı 13) Gençlik GeliĢtirme Programı Teknik Sorumlusu 14) Genç Takım Teknik Sorumluları 15) Akreditasyon Sorumlusu 16) Stadyum Sorumlusu 17) Etik Temsilcisi 18) Kulüp Lisans ve Mali Fair Play Sistemi Sorumlusu 19) Bilet Sorumlusu 20) Haklar ve Yükümlülükler 21) Lisanslama Sezonunda DeğiĢiklik Yapma Yükümlülüğü d) Altyapı Kriterleri: 1) TFF Kulüp Müsabakalarının Oynanacağı Stadyumlar 2) Antrenman Tesisleri ve Kullanımı 3) Stadyum ve Güvenlik Talimatı 4) Spor Alanı Güvenlik Sertifikası e) Hukuki Kriterler: 1) Yasal grup yapısı ve hakim ortak - Bildirimde Bulunan KuruluĢ ve bildirimde bulunma çerçevesi 2) UEFA ve Ulusal Kulüp Lisans ve Mali Fair Play Sistemine Uyma Taahhütnamesi 3) Gizlilik anlaģması 4) Asgari olarak verilmesi zorunlu hukuki bilgiler 5) Futbol Ģirketi ile yapılan sözleģme 20

KULÜP LĠSANS VE MALĠ FAĠR PLAY TALĠMATI OCAK 2014 ĠÇĠNDEKĠLER

KULÜP LĠSANS VE MALĠ FAĠR PLAY TALĠMATI OCAK 2014 ĠÇĠNDEKĠLER TANIMLAR BÖLÜM I. BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ KULÜP LĠSANS VE MALĠ FAĠR PLAY TALĠMATI OCAK 2014 ĠÇĠNDEKĠLER MADDE 1 - AMAÇ 10 MADDE 2- KAPSAM 10 BÖLÜM II. KULÜP LĠSANS MADDE 3 LĠSANS SÜRECĠ 11 MADDE 4 DEĞERLENDĠRME

Detaylı

TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU

TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU KULÜP LĠSANS VE FĠNANSAL FAIR PLAY TALĠMATI OCAK 2016 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KISIM BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ... 5 TANIMLAR... 5 MADDE 1 AMAÇ... 11 MADDE 2 KAPSAM... 11 2. KISIM KULÜP LĠSANS...

Detaylı

KULÜP LİSANS VE MALİ FAİR PLAY TALİMATI ARALIK 2012

KULÜP LİSANS VE MALİ FAİR PLAY TALİMATI ARALIK 2012 KULÜP LİSANS VE MALİ FAİR PLAY TALİMATI ARALIK 2012 İÇİNDEKİLER TANIMLAR 6 BÖLÜM I. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ 10 MADDE 1 - AMAÇ 10 MADDE 2- KAPSAM 10 BÖLÜM II. KULÜP LİSANS 11 MADDE 3 İSTİSNALAR POLİTİKASI 11

Detaylı

KULÜP LİSANS VE MALİ FAIR PLAY TALİMATI ARALIK 2012. Tanımlar 6. Madde 1 Amaç 10 Madde 2 Kapsam 10. Bölüm II. Kulüp Lisans

KULÜP LİSANS VE MALİ FAIR PLAY TALİMATI ARALIK 2012. Tanımlar 6. Madde 1 Amaç 10 Madde 2 Kapsam 10. Bölüm II. Kulüp Lisans KULÜP LİSANS VE MALİ FAIR PLAY TALİMATI ARALIK 2012 İÇİNDEKİLER Tanımlar 6 Bölüm I. Başlangıç Hükümleri Madde 1 Amaç 10 Madde 2 Kapsam 10 Bölüm II. Kulüp Lisans Madde 3 İstisnalar politikası 11 Madde 4

Detaylı

KULÜP LĠSANS TALĠMATI

KULÜP LĠSANS TALĠMATI KULÜP LĠSANS TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM I. BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ MADDE 1 - AMAÇ Bu talimatın amacı, Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu nun çalışma usul ve esasları ile kulüp lisans sisteminin bileşenlerini,

Detaylı

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ I-BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ MADDE 1 Amaç ĠĢbu iç tüzüğün amacı, Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ) genel kurul toplantılarında izlenecek tüm usul ve esasları belirlemektir.

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2017-2018 SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; 1'inci Lig ve BTM grubunda tescilli futbol takımlarında bulunan kulüplerin A takım kategorisinin

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 SÜPER LİG STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 SÜPER LİG STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2018-2019 SEZONU U21 SÜPER LİG STATÜSÜ Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; Süper Lig grubunda tescilli futbol takımlarında bulunan kulüplerin A takım kategorisinin bir alt-kategorisi

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2017-2018 SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; 1'inci Lig ve BTM grubunda tescilli futbol takımlarında bulunan kulüplerin A takım kategorisinin

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 1 SAYIġTAYIN

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU . MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU Doküman No EK-1.a Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 Okullarda/Kurumlarda Çalışan Temsilcisi belirleme iş ve İşlemleri İş Sağlığı

Detaylı

2015 2016 SEZONU SPOR TOTO SÜPER LİG FUTBOLCU UYGUNLUĞU

2015 2016 SEZONU SPOR TOTO SÜPER LİG FUTBOLCU UYGUNLUĞU 2015 2016 SEZONU SPOR TOTO SÜPER LİG FUTBOLCU UYGUNLUĞU MADDE 1 GENEL HÜKÜMLER : 2015 2016 Futbol Sezonu Birinci Transfer ve Tescil Döneminden itibaren başlamak ve 4 sezon uygulanmak üzere aşağıdaki kararları

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu CEZA KURULU TALİMATI

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu CEZA KURULU TALİMATI Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu CEZA KURULU TALİMATI KASIM 2013 KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU CEZA KURULU TALİMATI MADDE 01 - KISA İSİM Bu Talimat, " CEZA KURULU TALİMATI olarak isimlendirilir. MADDE 02

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu CENTİLMEN LİG TALİMATI AĞUSTOS 2012 KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU CENTİLMEN LİG TALİMATI MADDE 1- AMAÇ: Bu talimatın amacı, fair-play çerçevesinde centilmenlik ve sportif

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. (Resmi Gazete ile yayımı: 4.12.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. (Resmi Gazete ile yayımı: 4.12. 147 TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 4.12.2007 Sayı: 26720) Kanun No Kabul Tarihi MADDE 1-17/6/1992 tarihli ve

Detaylı

2012-2013 HENTBOL FEDERASYONU GENÇLER LİGİ MÜSABAKALRI

2012-2013 HENTBOL FEDERASYONU GENÇLER LİGİ MÜSABAKALRI 2012-2013 HENTBOL FEDERASYONU GENÇLER LİGİ MÜSABAKALRI İÇİNDEKİLER BÖLÜM I FAALİYETLERİN AMACI..2 BÖLÜM II TAKVİM VE PROGRAM.5 BÖLÜM III STATÜ...5 BÖLÜM IV KADROLAR VE SPORCULAR.6 BÖLÜM V RESMİ GÖREVLİLER.6

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ Amaç ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

HiF TURNUVALARI TALİMATI

HiF TURNUVALARI TALİMATI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HiF TURNUVALARI TALİMATI A. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ Madde 1. Amaç ve Kapsam Bu Talimat, Türkiye genelinde yürütülecek olan Herkes için Futbol faaliyetleri kapsamında düzenlenecek

Detaylı

TÜRKĠYE ÜNĠVERSĠTE SPORLARI FEDERASYONU BAġKANLIĞI

TÜRKĠYE ÜNĠVERSĠTE SPORLARI FEDERASYONU BAġKANLIĞI TÜRKĠYE ÜNĠVERSĠTE SPORLARI FEDERASYONU BAġKANLIĞI SÖZLEġMELĠ PERSONEL ÇALIġTIRMA TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 - Amaç Bu Talimat, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu nun tarafından

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2018-2019 SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; 1'inci Lig ve BTM grubunda tescilli futbol takımlarında bulunan kulüplerin A takım kategorisinin

Detaylı

CENTĠLMENLĠG STATÜSÜ

CENTĠLMENLĠG STATÜSÜ CENTĠLMENLĠG STATÜSÜ MADDE 1 AMAÇ: Bu statünün amacı, fair-play çerçevesinde centilmenlik ve sportif dürüstlüğü teşvike yönelik ödüllendirme esaslarını tespit etmek, kısaca CentilmenLig olarak anılacak

Detaylı

d) Yönetim Kurulu: Türkiye Yüzme Federasyonu Yönetim Kurulunu,

d) Yönetim Kurulu: Türkiye Yüzme Federasyonu Yönetim Kurulunu, TYF AÇIK SU (OPEN WATER) TEKNĠK KURUL TALĠMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu Talimatın amacı; Türkiye Yüzme Federasyonu Açık Su Yüzme (Open Water) Teknik Kurulunun oluģumunu, görev ve yetkileriyle

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU TAHKİM KURULU TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM TAHKİM KURULUNUN YETKİSİ ve OLUŞUMU

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU TAHKİM KURULU TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM TAHKİM KURULUNUN YETKİSİ ve OLUŞUMU TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU TAHKİM KURULU TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM TAHKİM KURULUNUN YETKİSİ ve OLUŞUMU AMAÇ: Madde 1- Bu Talimat, 5894 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

Detaylı

HENTBOL FEDERASYONU YILDIZLAR LİGİ MÜSABAKALARI YÖNERGESİ

HENTBOL FEDERASYONU YILDIZLAR LİGİ MÜSABAKALARI YÖNERGESİ 2015-2016 HENTBOL FEDERASYONU YILDIZLAR LİGİ MÜSABAKALARI YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I FAALİYETLERİN AMACI..2 BÖLÜM II TAKVİM VE PROGRAM.5 BÖLÜM III STATÜ...5 BÖLÜM IV KADROLAR VE SPORCULAR.6 BÖLÜM V

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ 1 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

A. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

A. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HiF TURNUVALARI TALİMATI A. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ Madde 1. Amaç ve Kapsam Bu Talimat, Türkiye genelinde yürütülecek olan Herkes için Futbol faaliyetleri kapsamında düzenlenecek

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YARIġMA SINAVI ĠLE 5431 SAYILI SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ

Detaylı

ÖZEL MÜSABAKA VE TURNUVA TALĐMATI ĐÇĐNDEKĐLER

ÖZEL MÜSABAKA VE TURNUVA TALĐMATI ĐÇĐNDEKĐLER ÖZEL MÜSABAKA VE TURNUVA TALĐMATI ĐÇĐNDEKĐLER I. GENEL HÜKÜMLER.2 MADDE 1 AMAÇ...2 MADDE 2 TANIMLAR..2 II. UYULMASI GEREKEN KURALLAR...2 MADDE 3 TARĐHLER...2 MADDE 4 BAŞVURU 3 MADDE 5 TFF ONAYI..3 MADDE

Detaylı

ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 3 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Müsabaka mevsiminin 20 Haziran 2013 ile 31 Mayıs 2014 olarak tespitine, zorunlu nedenlerle bu sürelerin değiştirilebilmesine,

Müsabaka mevsiminin 20 Haziran 2013 ile 31 Mayıs 2014 olarak tespitine, zorunlu nedenlerle bu sürelerin değiştirilebilmesine, 2013-2014 FUTBOL SEZONU İLAN EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 2013-2014 futbol sezonunda uygulanmak ve 1. Transfer ve Tescil dönemi başlangıcından itibaren geçerli olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim

Detaylı

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU 2015-2016 SEZONU KULÜP KRİTERLERİ

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU 2015-2016 SEZONU KULÜP KRİTERLERİ SIRA 2015-2016 SEZONU KULÜP KRİTERLERİ KRİTERLER UYGULAMA BAŞLANGICI 1 Spor Kulübü Bilgi Formu A 2, Branş Sorumlusu Bilgileri A 3 Kulüp Adına Yetki Belgesi (Yönetim Kurulu Kararı) A 4 Adres, Tel, Faks

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ANTRENÖR LİSANS KURSLARI TALİMATI EKİM 13 KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU ANTRENÖR LİSANS KURSLARI TALİMATI GİRİŞ Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Beden Eğitimi

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Sıra No: 1 Ġhâle Edilecek Yerin Adı, Ġhâlenin Tarihi ve Saati, Ġhâlenin Yapılacağı Yer: Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Usul ve Esasların amacı, Yükseköğretim Kalite Kurulu nun

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç Madde 1- (1) Karabük Üniversitesi nde görev yapan idari personelin naklen tayin taleplerinin değerlendirmesinde uygulanacak

Detaylı

2013 2014 SEZONU ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ

2013 2014 SEZONU ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2013 2014 SEZONU ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF nin ulusal düzeyde düzenlediği kupanın ismi Türkiye Kupası dır. Türkiye Kupası nın isimlendirme

Detaylı

MASA GÖREVLİLERİ YÖNERGESİ

MASA GÖREVLİLERİ YÖNERGESİ MASA GÖREVLİLERİ YÖNERGESİ Masa Görevlileri Yönergesi - 2 - İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER 5 1. AMAÇ 5 2. KAPSAM 5 3. DAYANAK 5 4. TANIMLAR 5 ESAS HÜKÜMLER 6 5. MASA GÖREVLİSİ OLABİLME ŞARTLARI 6 6. BAŞVURULAR

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

TL TL 750.TL TL 400.-TL TL TL 400.-TL

TL TL 750.TL TL 400.-TL TL TL 400.-TL MADDE Mevcut Hali Yeni Hali MADDE 38 TAKIM HALĠNDE SPORTMENLĠĞE AYKIRI HAREKET (2)Yukarıdaki fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şekilde takım halinde sportmenliğe aykırı hareket edilmesi halinde

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç Madde 1- (1) Bu çalışma usul ve esaslarının amacı, Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik gereğince kurulan Lisanslı

Detaylı

TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU ANTRENÖR LĠSANSI KURSLARI TALĠMATI. I. BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ

TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU ANTRENÖR LĠSANSI KURSLARI TALĠMATI. I. BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU ANTRENÖR LĠSANSI KURSLARI TALĠMATI I. BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ MADDE 1 -AMAÇ Bu Talimat ın amacı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen TFF D, TFF C, UEFA B, UEFA A ve

Detaylı

2015 YILINA AĠT KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORU

2015 YILINA AĠT KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORU 2015 Yılı Kalite Güvence Sistemi Raporu KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK A.ġ. 2015 YILINA AĠT KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORU Bu rapor Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Detaylı

TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ

TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1- KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF nin ulusal düzeyde oynattığı profesyonel lig müsabakalarından sonraki kupa müsabakalarının ismi Türkiye Kupası dır.

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

ETİK KURULU TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ ve TANIMLAR

ETİK KURULU TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ ve TANIMLAR ETİK KURULU TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ ve TANIMLAR MADDE 1 AMAÇ Bu talimat Üniversite Sporları Camiası nda etik değerlerin korunmasını ve bu değerlere toplumsal duyarlılığın artmasını sağlamak amacıyla

Detaylı

İKİNCİ TAKIMLA LİGLERE KATILIM UYGULAMA ESASLARI

İKİNCİ TAKIMLA LİGLERE KATILIM UYGULAMA ESASLARI İKİNCİ TAKIMLA LİGLERE KATILIM UYGULAMA ESASLARI İkinci Takımla Liglere Katılım Uygulama Esasları - 2 - Y/K: 31.08.2015 İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER 5 1. Amaç 5 2. Kapsam 5 3. Dayanak 5 4. Tanımlar 5 ESAS

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU KIBRIS KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU KIBRIS KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2013 2014 SEZONU KIBRIS KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) nun ulusal düzeyde düzenlediği kupanın

Detaylı

ĐKĐNCĐ KISIM. Amaç, Tanımlar ve Kısaltmalar

ĐKĐNCĐ KISIM. Amaç, Tanımlar ve Kısaltmalar TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU KULÜP LĐSANS TALĐMATI BĐRĐNCĐ KISIM Amaç, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 - (1) Bu talimatın amacı, Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu nun çalışma usul ve esasları

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU TAHKİM KURULU TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM TAHKİM KURULUNUN YETKİSİ ve OLUŞUMU

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU TAHKİM KURULU TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM TAHKİM KURULUNUN YETKİSİ ve OLUŞUMU TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU TAHKİM KURULU TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM TAHKİM KURULUNUN YETKİSİ ve OLUŞUMU AMAÇ: Madde 1- Bu Talimat, 5894 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIġġTAY BAġġKANLIIĞII EDĠĠRNE ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU HAZİRAN 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU. Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı 15.03.2014 / 11

TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU. Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı 15.03.2014 / 11 TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU PAİNTBALL YARIŞMA TALİMATI TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı 15.03.2014 / 11 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ANKARA ALTYAPI BASKETBOL LİGİ YARIŞMA TALİMATI

ANKARA ALTYAPI BASKETBOL LİGİ YARIŞMA TALİMATI ANKARA ALTYAPI BASKETBOL LİGİ YARIŞMA TALİMATI 1. Amaç Bu talimatın amacı, Ankara Altyapılarında yer alan takımlara ve oyunculara tecrübe kazandırmak üzere Ankara Altyapı Basketbol Ligi tarafından düzenlenecek

Detaylı

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29255 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ.

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. 05.05.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/72 KONU: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında. Giriş : 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı:24026)

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı:24026) -2135- TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 20.4.2000 Sayı:24026) Kanun No Kabul Tarihi MADDE 1. - 17.6.1992 tarihli

Detaylı

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

ĠġĠTME ENGELLĠLER SPOR FEDERASYONU BAġKANLIĞI SPOR DALLARI TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ĠġĠTME ENGELLĠLER SPOR FEDERASYONU BAġKANLIĞI SPOR DALLARI TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ĠġĠTME ENGELLĠLER SPOR FEDERASYONU BAġKANLIĞI SPOR DALLARI TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu Talimatın amacı, İşitme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde

Detaylı

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL.

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL. JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR ARAMA RUHSATI MÜRACAATI Talep sahibince 1/25000 ölçekli pafta adı ve altı derecelik dilim esas alınarak yedi basamaklı koordinat sistemine göre yirmi noktayı ve

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 2 Ocak 2000 Sayı : 23924 Harran Üniversitesinden : Harran Üniversitesi Spor Birliği Yönetmeliği Kuruluş ve Kapsam

Detaylı

I- PROFESYONEL FUTBOLCULARIN STATÜSÜ VE TRANSFERLERİ TALİMATI NA GÖRE TESPİT EDİLMESİ GEREKEN YETİŞTİRME TAZMİNATI HESAPLAMA KRİTERLERİ ;

I- PROFESYONEL FUTBOLCULARIN STATÜSÜ VE TRANSFERLERİ TALİMATI NA GÖRE TESPİT EDİLMESİ GEREKEN YETİŞTİRME TAZMİNATI HESAPLAMA KRİTERLERİ ; 2009 2010 Futbol Sezonunda Uygulanmak ve 1. transfer ve tescil dönemi başlangıcından itibaren geçerli olmak üzere; Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı, Futbol Müsabaka Talimatı ve

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER

FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER AMAÇ: MADDE 1- Bu talimat, illerdeki futbol faaliyetlerini yürütmek, futbolun gelişmesini sağlamak, futbolla ilgili kişi ve

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Bayanlar Ligi Statüsü (23 Mart 2011 tarih ve 95/2010-2011 sayılı Yönetim Kurulu genelgesiyle düzenlenmiştir.) Madde 1 - Amaç ve Kapsam: 2010 2011 Futbol Sezonu Bayanlar Ligi

Detaylı

TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU ĠSTANBUL ĠL TEMSĠLCĠLĠĞĠ SEZONU LĠGE KATILIM FORMU

TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU ĠSTANBUL ĠL TEMSĠLCĠLĠĞĠ SEZONU LĠGE KATILIM FORMU TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU ĠSTANBUL ĠL TEMSĠLCĠLĠĞĠ 2016-2017 SEZONU LĠGE KATILIM FORMU KULÜBÜN ADI TESCĠL KODU : KULÜBÜN RESMĠ ADI TELEFONU FAKSI BÖLGESĠ AVRUPA ANADOLU SĠLĠVRĠ-ÇATALCA-B.ÇEKMECE ĠLÇESĠ

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU KULÜPLER ARASI YILDIZLAR TENİS LİGİ TALİMATI. Birinci Bölüm Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU KULÜPLER ARASI YILDIZLAR TENİS LİGİ TALİMATI. Birinci Bölüm Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU KULÜPLER ARASI YILDIZLAR TENİS LİGİ TALİMATI Kapsam Birinci Bölüm Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu talimat, kulüpler arası Yıldızlar tenis liglerinin düzenlenmesini, idari

Detaylı

TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF

TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF Türk Spor TeĢkilatını Meydana Getiren Kurum ve KuruluĢlar Ülkemizdeki spor kuruluşlarını hizmet ve faaliyetleri

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU LLP/Erasmus Programı Öğrenci Staj Hareketliliği çerçevesinde 2013 2014 Akademik Yılında programdan yararlanmak

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

2014 2015 SEZONU TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ

2014 2015 SEZONU TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2014 2015 SEZONU TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF nin ulusal düzeyde düzenlediği kupanın ismi Türkiye Kupası dır. Türkiye Kupası nın isimlendirme

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

Ġġ YERĠ STAJ SÖZLEġMESĠ

Ġġ YERĠ STAJ SÖZLEġMESĠ Ġġ YERĠ STAJ SÖZLEġMESĠ T.C. ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ FAKÜLTESĠ/YÜKSEKOKULU/ MESLEK YÜKSEKOKULU ĠġLETMELERDE Ġġ YERĠ STAJI SÖZLEġMESĠ FOTOĞRAF ÖĞRENCĠNĠN T.C. Kimlik Numarası Soyadı Öğrenci Numarası

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği 12 Nisan

Detaylı

Madde 2- (1) Bu Yönerge Türk Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Derneği tüzüğüne dayanarak hazırlanmıģtır.

Madde 2- (1) Bu Yönerge Türk Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Derneği tüzüğüne dayanarak hazırlanmıģtır. TÜRK PSĠKOLOJĠK DANIġMA VE REHBERLĠK DERNEĞĠ YAYIN YÖNERGESĠ Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Türk Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Derneği tarafından basılmak üzere her türlü süreli ve süresiz yayınlar

Detaylı

Türkiye Futbol Federasyonu 2012-2013 Sezonu Futsal Ligleri Statüsü

Türkiye Futbol Federasyonu 2012-2013 Sezonu Futsal Ligleri Statüsü Türkiye Futbol Federasyonu 2012-2013 Sezonu Futsal Ligleri Statüsü MADDE 1 - KATILIM KOŞULLARI (1) Futsal Ligi ne katılmak isteyen kulüpler, Kulübü temsile yetkili kişiler tarafından eksiksiz olarak doldurup

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ MADDE 1 GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ (1) Halı Saha Ligi TFF tarafından düzenlenir. TFF bu statüde yer alan hususlarda karar vermeye yetkilidir. (2) Halı Saha Ligi, Türkiye

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI

Detaylı