T.C. MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ HUKUK ANABĠLĠM DALI ÖZEL HUKUK BĠLĠM DALI BORCA KATILMA. Doktora Tezi SABAH ALTAY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ HUKUK ANABĠLĠM DALI ÖZEL HUKUK BĠLĠM DALI BORCA KATILMA. Doktora Tezi SABAH ALTAY"

Transkript

1 T.C. MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ HUKUK ANABĠLĠM DALI ÖZEL HUKUK BĠLĠM DALI BORCA KATILMA Doktora Tezi SABAH ALTAY Ġstanbul, 2010

2

3 T.C. MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ HUKUK ANABĠLĠM DALI ÖZEL HUKUK BĠLĠM DALI BORCA KATILMA Doktora Tezi SABAH ALTAY DanıĢman: Prof. Dr. CEVDET YAVUZ Ġstanbul, 2010

4

5 THESIS SUMMARY Cumulative assumption of debt is a type of contract which is described as, undertaking debtor's obligation and being solidary obligator with the first debtor. This contract is usually performed for the aim of giving guarantee for the debtors obligation to the creditor. The aim of giving guarantee for the obligation makes this contract's character smiliar to the contract of cautionement and that is why legal analogie is possible between the rules of the both contracts. The rules of code of obligations are applied to the contract of cumulative asumption of debt. TEZ ÖZETĠ Borca katılma, bir kiģinin borçlunun edimini alacaklıya karģı üstlenerek, müteselsil borçlu olması Ģeklinde tarif edilen bir sözleģmedir. Bu sözleģme teminat vermek amacıyla yapılır. Borçlulardan birini edimi yerine getirmesiyle borç sona erer. Teminat vermek amacı, kefalet sözleģmesiyle benzerlik meydana getirir. Kefalet sözleģmesine iliģkin bazı hükümlerin kıyasen bu sözleģmeye uygulanması mümkündür. Borçlar kanununun hükmü borca katılmaya uygulanır.

6 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No. ĠÇĠNDEKĠLER...i-vii KISALTMALAR viii GĠRĠġ...1 BĠRĠNCĠ BÖLÜM BORCA KATILMA KAVRAMI ve BORCA KATILMANIN DOGMATĠK TEMELLERĠ I. GENEL OLARAK BORCA KATILMA KAVRAMI ve TÜRLERĠ...3 II. TERMĠNOLOJĠ...17 III. BORCA KATILMANIN DOGMATĠK TEMELLERĠ A. ROMA HUKUKU KAYNAKLARINA GÖRE BORCA KATILMANIN DOGMATĠK TEMELLERĠ...20 B. ORTAK HUKUKTA BORCA KATILMA Ortak Hukukta Borca Katılmanın Hukuki Niteliği ve Özellikleri Ortak Hukukta Borca Katılmanın Kefalet SözleĢmesiyle ĠliĢkisi...28 C. BORCA KATILMANIN ONSEKĠZĠNCĠ ve ONDOKUZUNCU YÜZYIL KANUNLAġTIRMA HAREKETLERĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ...30

7 IV. ALMAN ĠMPARATORLUK MAHKEMESĠ KARARLARINDA ve BUNA BAĞLI OLARAK O DÖNEMKĠ DOKTRĠNDE BORCA KATILMA KAVRAMININ ELE ALINIġI...31 ĠKĠNCĠ BÖLÜM BORCA KATILMA SÖZLEġMESĠNĠN TANIMI, HUKUKÎ NĠTELĠĞĠ, KURULMASI ve GEÇERLĠLĠK ġartlari I. BORCA KATILMA SÖZLEġMESĠNĠN TANIMI ve ÖZELLĠKLERĠ...37 A. BORCA KATILMA SÖZLEġMESĠNĠN TANIMI ve BU TANIMDAN DOĞAN BAZI HUKUKÎ SONUÇLAR...37 B. BORCA KATILMA SÖZLEġMESĠNĠN ÖZELLĠKLERĠ 1.Borca Katılma SözleĢmesinin Müteselsil Borç Doğurucu Özelliği Borca Katılma SözleĢmesinden Doğan Borcun Doğumu AĢamasında Ferî, Devamında Bağımsız Bir Niteliğe Sahip Olması Borca Katılma SözleĢmesinin, Kanunda Düzenlenmeyen Bir Teminat SözleĢmesi Olması...47 a. Borca katılma SözleĢmesinin Kanunda Düzenlenmeyen Bir Teminat SözleĢmesi olması...47 b. Borca Katılma SözleĢmesine Uygulanacak Hükümlerin Tespiti...52 II. BORCA KATILMA SÖZLEġMESĠNĠN HUKUKÎ NĠTELĠĞĠ...57 A. BORCA KATILMA SÖZLEġMESĠNĠN BORÇLANDIRICI ĠġLEM NĠTELĠĞĠ...57 B. BORCA KATILMA SÖZLEġMESĠNĠN SEBEBE BAĞLI HUKUKĠ ĠġLEM NĠTELĠĞĠ ve HUKUKĠ SEBEBĠNĠN BELĠRLENMESĠ Borca Katılma SözleĢmesinin Sebebe Bağlılığı Borca katılma SözleĢmesinin Hukukî Sebebinin Belirlenmesi...71

8 C. BORCA KATILMANIN BĠR TARAFA BORÇ YÜKLEYEN BĠR SÖZLEġME OLMASI...90 III. BORCA KATILMA SÖZLEġMESĠNĠN TÜRLERĠ...93 A. SÖZLEġMENĠN KURULMA ÂNINA GÖRE Gelecekte Doğacak Bir Borca Katılma EĢ Zamanlı (Simultane) Borca Katılma Sonradan (Mevcut) Borca Katılma...96 B. SÖZLEġMENĠN KURULMA AMACINA GÖRE Teminat Amaçlı Borca Katılma SözleĢmesi...97 a. Borca Katılan ile Alacaklı Arasında Akdedilen (Doğrudan) Teminat Amaçlı Borca Katılma SözleĢmesi...99 b. Borca Katılan ile Ġlk Borçlu Arasında Akdedilen (Dolaylı) Teminat Amaçlı Borca Katılma SözleĢmesi Borçtan Kurtarma Amaçlı Borca Katılma SözleĢmesi a. Temel Özellikleri b. Borcun Naklinden Farkı c. Borcun Nakline ĠliĢkin Hükümlerin Kıyasen Uygulanma Olanağının Bulunmaması IV. BORCA KATILMA SÖZLEġMESĠNĠNĠN KURULMASI ve ġartlari GEÇERLĠLĠK A. SÖZLEġMENĠN KURULMASI Genel Olarak Hukuken Bağlanma Ġradesi Beyan Ġradesi Borca Katılma SözleĢmesinde Alacaklının Kabul Beyanının Gerekli Olup Olmadığı Sorunu...118

9 B. BORCA KATILMA SÖZLEġMESĠNĠN GEÇERLĠLĠK ġartlari Genel Olarak Borca Katılma Ânında Geçerli Bir Ġlk Borcun Varlığı a. Ġlk Borcun Mevcut ve Geçerli Olması Zorunluluğu b. Ġlk Borcun Mevcut veya Geçerli Olmamasının Hukuki Sonucu c. Ġlk Borcun Ġptâl Edilebilirliğinin ve Takas Edilebilirliğinin Sonuçları d. Gelecekte Doğacak Borca Katılma Borca Katılma SözleĢmesinin ġekli a. Soruna ĠliĢkin Genel Açıklama b. Ġlk Borçlu ile Alacaklı Arasındaki SözleĢmenin Tâbi Olduğu ġeklin Borca Katılma SözleĢmesinin ġekli Yönünden Anlamı c. Borca Katılma SözleĢmesinin Geçerlilik ġekline Tâbi Kılınmasının Gerekliliği (1) Borca Katılma SözleĢmesinin ġekline ĠliĢkin Olarak Bir Kanun BoĢluğunun Varlığı (2) Kefalet SözleĢmesi Ġçin Aranan Yazılı ġekil Zorunluluğunun Borca Katılma SözleĢmesine Kıyasen Uygulanmasının Mümkün Olup Olmadığının Belirlenmesi (a) Konuya ĠliĢkin Doktrindeki ve Mahkeme Ġçtihatlarındaki GörüĢler (b) GörüĢümüz III. BÖLÜM BORCA KATILMA SÖZLEġMESĠNĠN BENZER SÖZLEġMELERDEN AYIRTEDĠLMESĠ

10 I. BORCA KATILMA SÖZLEġMESĠNĠN KEFALET SÖZLEġMESĠNDEN AYIRT EDĠLMESĠ A. BORCA KATILMA SÖZLEġMESĠ ĠLE KEFALET SÖZLEġMESĠ ARASINDAKĠ FARKLILIKLAR B. BORCA KATILMA SÖZLEġMESĠNĠN KEFALET SÖZLEġMESĠNDEN AYIRTEDĠLMESĠNDE ESAS ALINACAK KRĠTERLER Borca Katılma ve Kefalet SözleĢmelerinin Ayırt Edilmesinde Ġzlenmesi Gereken Yöntem Borca Katılmanın Kefalet SözleĢmesinden Ayırdedilmesinde Yorum Aracı Olarak BaĢvurulan Kriterlerin Değerlendirilmesi a. Menfaat Kriteri b. Teminat Verenin Kendi Borcu veya BaĢkasının Borcu Ġçin Sorumluluk Üstlenmesi Kriteri c. Ġlk Borçlunun Borcu Ġfa Etmeyeceğinin Belli Olması Kriteri d. ġüphe Halinde Kefalet SözleĢmesinin Varlığı Yönündeki Öncelikli Yorum Ġlkesi GörüĢümüz II. BORCA KATILMA SÖZLEġMESĠNĠN TEMĠNAT AMAÇLI GARANTĠ SÖZLEġMESĠNDEN AYIRTEDĠLMESĠ A. BORCA KATILMA SÖZLEġMESĠ ĠLE TEMĠNAT AMAÇLI GARANTĠ SÖZLEġMESĠ ARASINDAKĠ FARKLILIKLAR B. BORCA KATILMA SÖZLEġMESĠNĠN TEMĠNAT AMAÇLI GARANTĠ SÖZLEġMESĠNDEN AYIRTEDĠLMESĠNDE ESAS ALINACAK KRĠTERLER III. BORCA KATILMA SÖZLEġMESĠNĠN SÖZLEġMEYE KATILMADAN AYIRTEDĠLMESĠ A. BORCA KATILMA SÖZLEġMESĠ ĠLE SÖZLEġMEYE KATILMA ARASINDAKĠ FARKLILIKLAR B. BORCA KATILMA SÖZLEġMESĠNĠN SÖZLEġMEYE KATILMADAN AYIRTEDĠLMESĠNDE ESAS ALINACAK KRĠTERLER...187

11 IV. BÖLÜM BORCA KATILMA SÖZLEġMESĠNĠN HÜKÜMLERĠ I. BORCA KATILMA SÖZLEġMESĠNĠN MÜTESELSĠL BORÇ DOĞURMASINA BAĞLI BAZI HUKUKÎ SONUÇLAR A. BORCA KATILMANIN MÜTESELSĠL BORÇ DOĞURMASI B. MÜTESELSĠL BORÇLULUĞUN BORCA KATILMA SÖZLEġMESĠ YÖNÜNDEN ÖZELLĠK TAġIYAN HÜKÜMLERĠ Borca Katılma SözleĢmesinden Doğan Borcun Bağımsızlığı Borca Katılmadan Doğan Borcun Ġfa, Takas veya Ġbra ile Sona Ermesi a. Borcun Ġfası, Ġfa Yerine Geçen ĠĢlemler ve Takas b. Borca Katılanın veya Ġlk Borçlunun Ġbra Edilmesi Alacaklı ve Borçlu Temerrüdü Alacaklının Ġlk Borçluya KarĢı Sahip Olduğu Alacağın Temlikinin Borca Katılma SözleĢmesinden Doğan Alacak Hakkı Üzerindeki Etkisi a. Sorunun Ortaya Konması b. Borca Katılmadan Doğan Alacak Hakkının Esas Alacak Hakkıyla Birlikte Devralana Geçip Geçmeyeceğinin Belirlenmesi Borca Katılma SözleĢmesinden Doğan Alacak Hakkı Ġçin ĠĢleyecek ZamanaĢımı II. BORCA KATILANIN ALACAKLIYA ĠLK BORCUN GEÇERSĠZLĠĞĠ SEBEBĠYLE ĠLERĠ SÜREBĠLECEĞĠ DEFÎLER A. GENEL OLARAK BORCA KATILAN TARAFINDAN ALACAKLIYA ĠLERĠ SÜRÜLEBĠLECEK DEFĠLERĠN SINIFLANDIRILMASI B. BORCA KATILMA ÂNI ĠTĠBARIYLA ĠLK BORÇLUNUN SAHĠP OLDUĞU DEFĠLERĠN BORCA KATILAN TARAFINDAN ĠLERĠ SÜRÜLMESĠ...215

12 C. BORCA KATILMA SÖZLEġMESĠNĠN AKDEDĠLMESĠNDEN SONRA ĠLK BORÇLU NEZDĠNDE DOĞAN ĠTĠRAZ VE DEFĠLERĠN BORCA KATILAN TARAFINDAN ĠLERĠ SÜRÜLMESĠ III. ALACAKLIYA ĠFADA BULUNAN BORCA KATILANIN RÜCU HAKKI A. BORCA KATILAN ĠLE ĠLK BORÇLU ARASINDAKĠ HUKUKĠ ĠLĠġKĠDEN DOĞAN TALEP HAKLARI B. BORCA KATILANIN KANUNDAN DOĞAN RÜCU HAKKI C. AYNI BORÇ ĠÇĠN TEMĠNAT VEREN BORCA KATILAN ĠLE KEFĠL ARASINDAKĠ RÜCU ĠLĠġKĠSĠ D. BORCA KATILANIN TEMĠNATLARI ELDEN ÇIKARAN ALACAKLIYA KARġI BORÇTAN KURTULMA OLANAĞI SONUÇ KAYNAKÇA

13 KISALTMALAR ABGB AT aor Anm Art Aufl AÜHFD BGB BGE BGH BGHZ BK bkz C.C. : Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch : Allgemeiner Teil : altes Obligationenrecht : Anmerkung : Artikel : Auflage : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi : Bürgerliches Gesetzbuch : Bundesgerichts Entscheidungen : Bundesgerichtshof : Entscheidungen des Bundesgerichtshof in Zivilsachen : Borçlar Kanunu : bakınız : Code Civil Francaise Cod. Max. Bavar. : Codex Maximus Bavarius dn. DNotZ DJZ : dipnot : Deutsche Notar-Zeitschrift : Deutsche Juristen Zeitung

14 DZWir Einl Einf FS HGB ĠÜHFD karģ. Kom MÖHUK : Deutsche Zeitschrift für Wirtschaftsrecht : Einleitung : Einführung : Festschrift : Handelsgesetzbuch : Ġstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi : KarĢılaĢtırınız : Kommentar : Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun Münch.Komm. : Münchener Kommentar N. : numara OLG OR NJW Resp Rn RG RGZ : Oberlandsgericht : Obligationenrecht : Neue Juristische Wochenschrift : Rechtsprechung : Randnummer : Reichsgericht : Entscheidungssammlung des Reichsgerichts in Zivilsachen S. : Sayı s. : Sayfa TMK : Türk Medenî Kanunu

15 TTK JZ VerbKrG vd. WIB WM ZGB ZIP ZS : Türk Ticaret Kanunu : Juristenzeitung : Verbraucherkreditgesetz : ve devamı : Wirtschaftliche Beratung : Wertpapier-Mitteilungen : Schweizerisches Zivilgesetzbuch : Zeitschrift für Wirtschaftsrecht : Zivilsenat

16 GĠRĠġ Günümüzde kanunda düzenlenen ve düzenlenmeyen bir çok sözleģmeyi içine alan ve çok çeģitli Ģekillerde ortaya çıkan teminat sözleģmelerinden biri de çalıģma konumuzu teģkil eden borca katılma sözleģmesidir. Borca katılma sözleģmesi, Almanya da 1909 yılından itibaren birçok monografik çalıģmaya konu olduğu hâlde, Türk ve Ġsviçre Hukuklarında bugüne bağımsız bir çalıģma konusu olarak incelenmemiģtir. Bununla birlikte, borçlar hukukuna iliģkin neredeyse tüm eserlerde, borca katılma sözleģmesinden genel ifadelerle bahsedildiği çalıģmamızın yapılması aģamasında dikkatimizi çekmiģtir. Borca katılma, Alman Medeni Kanunu nun yürürlüğe girmiģ olduğu tarihten itibaren (1 Ocak 1900) ilk defa 1902 yılında Alman Ġmparatorluk Mahkemesi kararına konu olmuģ, bu andan beri bu hukuki kurumun yapısı ve niteliği hakkında hâlen devam eden youn tartıģmalar yaģanmıģtır. Öncelikle, bu sözleģmenin kefaletin yanında bağımsız bir varlığının bulunup bulunmadığı, daha sonra da bir geçerlilik Ģekline tâbi olup olmadığına iliģkin olarak çeģitli görüģler ileri sürülmüģtür. SözleĢmenin müteselsil borç doğurucu özelliği sebebiyle, bu kurum baģından beri kefaletin yanında teminat sağlama amacıyla yapılan bir sözleģme olarak iģlev görmüģtür. Borca katılma kavramı ve borca katılma sözleģmesinin, tarihi süreç içinde yaģadığı geliģim, çalıģmamızın ilk bölümünde ele alınacaktır. Burada, borca katılmanın Roma Hukukunda temellerini bulduğu, kümülâtif borç üstlenme adı altında, ortak hukuktan beri tanınan bir hukuki kurum olduğu, fakat bağımsız bir sözleģme olarak hiçbir zaman kanuni düzenlemeler içinde yeralmadığı tarihi bir gerçek olarak karģımıza çıkmaktadır. ÇalıĢmamızın ikinci bölümünde, bu sözleģmenin tanımı, hukuki niteliği, özellikleri, kuruluģu ve geçerlilik Ģartları üzerinde durulacaktır. Bu yapılırken, özellikle borca katılma sözleģmesinin kanunda düzenlenmeyen, kendisine ait bir hukuki sebebi bulunan bağımsız bir teminat sözleģmesi olduğu konusu üzerinde özellikle durulacaktır. Bu bağlamda, borca katılmanın atipik sözleģmeler için benimsenen ilkeler ıģığında bir geçerlilik Ģekline tâbi olup olmadığı sorunu özel olarak incelemeye tâbi tutulacak, yine uygulanacak hükümleri

17 belirlemesi açısından, borca katılmanın hukuki sebebi konusu üzerinde ayrıntılı olarak durulacaktır. Bu bölümde, borca katılma sözleģmesinin, kurulma ânına, taraflarının kim olduğuna ve kurulma amacına göre belirlenen türleri de ele alınacaktır. Üçüncü bölümde, borca katılma sözleģmesinin çetin bir konusunu oluģturan, baģta kefalet sözleģmesi olmak üzere diğer sözleģmelerden ayırtedilmesi konusu ele alınacaktır. Bunun için doktrinde ele alınan kriterler bağlamında, borca katılmanın benzer amaçlı ve nitelikteki diğer sözleģmelerden ayıtedilmesinde nasıl bir yöntem izlenmesi gerektiği sorununa çözüm bulunmaya çalıģılacaktır. Bu bağlamda, benzerlik gösterdiği kefalet, garanti ve sözleģmeye katılma sözleģmelerinden farkı ele alınacak, diğer yandan tezimizin çeģitli baģlıkları altında borcun naklinden ve borçtan kurtarma vaadinden farkı da incelemeye tâbi tutulacaktır. ÇalıĢmamızın dördüncü bölümünde, borca katılma sözleģmesinin müteselsil borç doğurucu özelliği bağlamında hükümleri ele alınacaktır. Bu bağlamda ibra, takas gibi iģlemlerin, alacaklı ve borçlu temerrüdünün borca katılma ile ilk borcu doğuran sözleģme yönünden hükümleri, zamanaģımı ve özel olarak borca katılma sözleģmesinin temin ettiği alacağın devrinin, borca katılanın alacağı üzerinde etkisi konuları üzerinde durulacaktır. Bu sözleģmenin üç köģeli bir iliģki yaratan teminat sözleģmesi olarak, defi ve rücu sistemi içinde taģıdığı özellikler, bu bağlamda borca katılmanın kefalet ile birlikte bir borcu temin etmesi halinde, rücu iliģkisinin nasıl düzenleneceği, borca katılanın hangi defileri ileri sürebileceği sorunları üzerinde inceleme yapılacaktır. ÇalıĢmamızda vardığımız sonuçlar ise sonuç bölümünde genel olarak özetlenecektir

18 BĠRĠNCĠ BÖLÜM BORCA KATILMA KAVRAMI ve BORCA KATILMANIN DOGMATĠK TEMELLERĠ I. GENEL OLARAK BORCA KATILMA KAVRAMI ve TÜRLERĠ Borca katılma, alacaklı ile borçlu arasındaki borç iliģkisinin dıģında bulunan bir üçüncü kiģinin, borçlunun yanında yer alarak, onun yerine getirmekle yükümlü olduğu edimi üstlenmesi ve böylece söz konusu edimin ifası bakımından alacaklıya karģı ilk borçluyla birlikte aslî müteselsil borçlu sıfatını kazanmasıdır 1. Böylece alacaklı, bir malvarlığı hakkı 1 Borca katılma kavramının tanımı için bkz. Hans Reichel, Die Schuldmitübernahme (Kumulative Schuldübernahme), München 1909, s. 38; Wilhelm, Westerkamp, Bürgschaft und Schuldbeitritt, Berlin 1908, s. 36; Stephan Madaus, Der Schuldbeitritt als Personalsicherheit, Band 2, Rostock 2001, s. 7; Christian Rainer Schlicht,Die Kümülative Schuldübernahme in der Rechtssprechung des Reichsgerichts und in der Zeitgenössischen Literatur, Frankfurt am Main 2004, s. 15; Klaus Bartels Der Vertragliche Schuldbeitritt im Gefüge gegenseitiger im Gefüge gegenseitiger Dauerschuldverhältnisse, Tübingen 2003, s. 8; Jan Schürnbrand, Der Schuldbeitritt zwischen Gesamtschuld und Akzessorietät, Berlin 2003, s. 17; Andreas von Tuhr, Borçlar Hukukunun Umumî Kısmı Cilt : 1-2, Yargıtay Yayını No: 15, Cevat Edege Çevirisi, Ankara 1983, s. 790; Hâluk Tandoğan, Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, Cilt II, İstanbul 1989, s. 702; Hâluk Tandoğan, Garanti Mukavelesi, Ankara 1959, s. 36 ; Turgut Akıntürk, Müteselsil Borçluluk, Ankara 1971, s. 74; Seza Reisoğlu, Türk Hukukunda ve Bankacılık Uygulamasında Kefalet, Ankara 1992, s. 67; Kenan Tunçomağ, Türk Borçlar Hukuku, Cilt 1 Genel Hükümler, 6. Bası, İstanbul 1976, s. 1038; Murat Canyürek, Müteselsil Borçlulukta İç ve Dış İlişkiler, İstanbul 2003, s. 20; Burak Özen, Kefalet Sözleşmesi, İstanbul 2008, s. 7, vd. ; Hüseyin Murat Develioğlu, İsviçre Federal Mahkemesi'nin 23 Eylül 2003 Tarihli Kararı Işığında Kefalet Sözleşmesi - Borca Katılma Ayrımı, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, sayı 2004/1, Prof. Dr. Erden Kuntalp e Armağan dan Ayrı Bası (s ), İstanbul 2006, s. 300 ve dn.25, 28 de anılan İsviçre Federal Mahkemesi nin kararları; Kemal Oğuzman/Turgut Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2009, s. 843 ; Hans Merz, Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Erster Teilband (Einleitung 1-3 : Enstehung, allgemeine Charakterisierung, Die Obligation: 4-20), Schweizerisches Privatrecht, 6. Band, Basel 1984, s. 105; Peter Gauch/Walter Schluep/Jörg Schmid/Heinz Rey, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Band I,II, Zürich Basel 2003, s. 308 ; Eugen Bucher, Obligationenrecht, Besonderer Teil, 3. Auflage, Bern 1988, s. 290; Bruno von Büren, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Zürich 1964, s. 348; Hermann Becker, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Band VI:Obligationenrecht, I.Abteilung, 2. Auflage, Bern 1941, Art. 143 N. 11; Rolf Weber, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Band VI:Obligationenrecht, I. Abteilung, 2. Auflage, Bern 1941 Art. 111 OR. N Georges Scyboz, Garantievertrag und Bürgschaft, Schweizerisches Privatrecht, Band VII, Obligationenrecht,Besondere Vertragsverhältnisse, 2. Halbband, Basel-Stuttgart, 1979, s. 343; İsviçre Federal Mahkemesinin benzer tanımı için bkz. BGE 129 III 704; BGE 113 II 434 E. 2 S. 435, vd.; 4C.191/1999, 22. September 1999 (Bu kararlar için bkz. İsviçre Federal Mahkemesinin Resmî Internet

19 olarak sahip olduğu, lehine doğmuģ bulunan edimin ifasına yönelik talep hakkını o âna kadar tek bir borçluya karģı ileri sürebilecekken, borca katılma hukukî olgusunun gerçekleģmesi sonucunda, borçlu sıfatını kaybetmeyen ilk borçluya 2 ek olarak, aynı edimin ifasını talep edebileceği yeni bir borçlu elde etmektedir. Söz konusu borca katılma hukukî olgusunun gerçekleģmesinden önce, kaynağı ne olursa olsun alacaklı ile borçlu taraf arasındaki hukukî iliģkiye tamamen yabancı olan üçüncü kiģi ise, borca katılmak suretiyle alacaklı ile bir hukuki iliģki meydana getirdiği andan itibaren, ilk borçlunun yanında ikinci bir borçlu olarak ve asıl borçlu sıfatını kazanarak, alacaklıya karģı üstlenmiģ olduğu edimi yerine getirme yükümlülüğü altına girmektedir. Böylece, borca katılan ilk borçlunun edimiyle aynı içeriğe sahip bulunan bir edimi, alacaklıya karģı ifa etmeyi taahhüt etmiģ, bir baģka deyiģle, borçlunun edimini kendi edimi haline getirmiģ bulunmaktadır. Alacaklı açısından, borca katılmanın gerçekleģmesinden itibaren ifasını talep edeceği edimin birden fazla borçlusunun bulunması, alacaklının bu kiģiler içinde dilediğinden borcun ifasını talep edebilmesi ve borçlulardan birinin ifası ya da ifa yerine geçen davranıģıyla diğerinin (ya da diğerlerinin) de alacaklıya karģı borçtan kurtulabilmesi; hukuki iliģkinin baģlangıçtan itibaren tarafı olan ilk borçluyla, sonradan aynı edimin ifasından sorumlu olan borca katılanın alacaklıya karģı müteselsil borçlu haline geldiklerini tartıģmaya açık olmayacak bir Ģekilde ortaya koymaktadır. Borca katılmanın, çalıģmamızın ilerideki bölümlerinde ayrıntılı olarak inceleyeceğimiz müteselsil borç doğurucu bu özelliği, alacaklı için ifa edilecek edim açısından bir teminat iģlevi görmektedir. Bununla birlikte, bugün gerek Alman, gerek Ġsviçre ve Türk Hukuklarında borca katılmanın bir teminat kurumu olarak kabul edilmesinin tek sebebi, borca katılmanın sadece hukukî sonucu itibarıyla müteselsil borç doğurması değil, tarafların borca katılma iģlemine bir hukuki kurum olarak baģvurmalarındaki temel ve tipik amacın (hukukî sebebin) alacaklıya teminat sağlama ihtiyacını gidermek olmasıdır. Adresi:http://www.bger.ch/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdictionrecht/jurisdiction-rechturteile2000.htm. Aksi belirtilmediği sürece, çalışmamızda kullandığımız tüm İsviçre Federal Mahkemesi Kararları için bu kaynaktan faydalanılacaktır.). 2 Borca katılma sonucunda, borca katılan kişi asıl borçlu hâline gelmekte, alacaklı ile arasındaki hukuki ilişki sebebiyle başından beri borçlu olan kişi ise, bu sıfatını kaybetmemektedir. Bu sebeple, borca katılmanın gerçekleşmesinden önce tek başına borçlu olan bu kişi için, borca katılmanın gerçekleşmesinden itibaren ilk borçlu, borca katılmak suretiyle borçlu sıfatını kazanan içinse borca katılan ifadelerini kullanmak uygun düşmekte ve doktrinde de bu terimler tercih edilmektedir. Bkz. Develioğlu, s. 300 dn 27; Özen, s. 8, vd.

20 Borca katılma, çoğunlukla alacaklı ile borçlu arasındaki bir sözleģmeden doğan mevcut bir borca katılma Ģeklinde gerçekleģmekle birlikte, bu durum kavramsal bir zorunluluğu ifade etmemektedir. SözleĢmeden doğan borçlara katılmak mümkün olduğu gibi, haksız fiilden, sebepsiz zenginleģmeden, vekâletsiz iģ görmeden doğan borçlara katılmak, ya da daha genel bir ifadeyle kanundan veya taraf iradelerinden doğan her türlü borca katılmak mümkündür. Bununla birlikte, edimin niteliği ve borçlunun kiģisel özellikleri sebebiyle Ģahsî edim niteliği taģıyan bir borca katılmak mümkün değildir. Borca katılanın katıldığı borcun üçüncü kiģi tarafından ifa edilebilecek bir borç niteliğine sahip olması zorunludur. ÇalıĢmamızda, borca katılmanın en çok rastlanan türünü oluģturduğu için, borca katılanın alacaklı ile borçlu arasında akdedilen bir sözleģmeden doğan borca, alacaklıya teminat sağlamak amacıyla katılması incelenecektir. Gerçekten, özellikle Almanya da yirminci yüzyılın baģından beri ticarî hayatta en çok rastlanan ve buna bağlı olarak borca katılmayla ilgili neredeyse tüm eserlerde ve mahkeme kararlarında ele alınan borca katılma türü, bir kiģinin tarafı olmadığı bir sözleģmeden doğan borca, alacaklıya teminat sağlamak amacıyla asıl borçlu sıfatıyla katılması Ģeklinde gerçekleģen teminat amaçlı borca katılmalardır. Bu tür borca katılmanın en önemli özelliği; borca katılanın, üstlendiği borcun kaynağını oluģturan sözleģmenin tarafı haline gelmeksizin, alacaklıya teminat vermek amacıyla asıl borçlu sıfatıyla, ilk borçluyla aynı edimi ifa taahhüdünde bulunması ve böylece ilk borçlunun edimini kendi borcu haline getirmesidir. Bu yönüyle borca katılma, Borçlar Kanunu nun Borçların Nevileri baģlığını taģıyan Dördüncü Babının Müteselsil Borçlar baģlığını taģıyan Birinci Faslında, kanunun maddeleri arasında düzenlenmiģ bulunan müteselsil borç iliģkisinin kaynaklarından birini oluģturmaktadır. BK. 141 hükmü, borçlular arasındaki teselsülün ya taraf iradelerinden (vasiyet, ilân yoluyla vaad gibi tek taraflı bir hukuki iģlemden veya bir sözleģmeden) ya da kanundan doğabileceğini düzenlemektedir. Aynı Ģekilde borca katılmanın da taraf iradelerinden veya kanundan doğması mümkündür. Doktrinde, borca katılmanın kaynağına göre sözleģmesel borca katılma ve kanunî (kanuna dayalı) borca katılma ayrımı yapılmaktadır 3. SözleĢmesel borca katılma, borca katılanın alacaklıyla veya borçluyla yaptığı bir sözleģme sonucunda, alacaklıya karģı ilk borçlu ile içerik olarak aynı edimi ifa etme 3 İsviçre ve Alman Hukuklarında, kanuna dayalı borca katılma için gesetzlicher Schuldbeitritt, sözleşmesel borca katılma için ise vertraglicher schuldbeitritt terimleri kullanılmaktadır. Reichel, s. 93, vd. ; Palandt/Heinrichs, Vorb. 414 N. 2; Bartels, s. 39; Kittlitz, s. 6, vd.; Madaus, s. 9; Schürnbrand, s. 41.

21 yükümlülüğü altına girmek suretiyle asıl borçlu sıfatını kazanmasıdır. Bu durumda, borca katılmadan doğan asıl borçluluk, borca katılanın iradesinden kaynaklanmaktadır. Kanunî borca katılma ise, alacaklı ile borçlu arasındaki borç iliģkisine taraf olmayan üçüncü bir kiģinin, borçlu ile kendi arasındaki hukuki bağ, çoğunlukla da bir sözleģme iliģkisi dolayısıyla, bir kanun hükmü gereğince ilk borçlunun yanında aslî borçlu olarak yükümlülük altına girmesini ifade etmektedir. Kanunun buradaki amacı, borca katılmanın öngörüldüğü somut hukuki iliģkide alacaklılara teminat sağlamaktır. Gerek Türk Hukuku nda, gerek Ġsviçre ve Alman Hukuklarında hem sözleģmesel, hem de kanunî borca katılmanın bağımsız bir hukuki kurum olarak düzenlenmemiģ olmasına ve borca katılma kavramına da hiçbir kanun hükmünde yer verilmemiģ olmasına rağmen, Türk, Ġsviçre ve Alman Hukuklarında, kanunî borca katılma niteliğine sahip olduğu doktrinde kabul edilen bazı hükümler bulunmaktadır. ÇalıĢmamızın amacı, kanuna dayalı olmayan, sadece teminat sağlama amacını taģıyan sözleģmesel borca katılmanın incelenmesi olmakla birlikte, kanuna dayalı borca katılma kavramını ele aldığımız bu bölümde, bu hukuki kurumun pozitif hukukumuzda da örneklerinin bulunduğunu göstermek açısından, kanuna dayalı borca katılmaya iliģkin hükümlere kısaca değinmeyi gerekli görüyoruz. Ġlk olarak, Türk Hukuku ve Ġsviçre Hukukunda, Borçlar Kanunu nun bir malvarlığının veya ticari iģletmenin devrini düzenleyen BK. 179 (OR. Art. 181) hükmünün, borca katılmanın bir örneğini oluģturduğu kabul edilmektedir. Bir malvarlığının veya ticari iģletmenin devrini düzenleyen BK. 179 hükmüne göre : Bir mameleki veya bir işletmeyi aktif ve pasifleriyle birlikte devralan kimse, bunu alacaklılara ihbar veya gazetelerde ilan ettiği tarihten itibaren onlara karşı mamelekin veya işletmenin borçlarından mesul olur; şu kadar ki, iki yıl müddetle evvelki borçlu dahi yenisiyle birlikte müteselsilen mesul kalır; bu müddet muaccel borçlar için ihbar veya ilan tarihinden ve daha sonra muaccel olacak borçlar için de muacceliyet tarihinden itibaren işlemeye başlar. Borçların bu suretle naklinin hükümleri, tek bir borcun nakli akdinden doğan hükümlerin aynıdır. Bu hüküm uyarınca, malvarlığının ya da ticarî iģletmenin bir bütün olarak devri halinde, devrin alacaklılara yapılacak ihbar veya ilânından itibaren devralan devredenin borçlarından alacaklılara karģı borcun nakli hükümlerine göre sorumlu olacak, fakat devredenin sorumluluğu da onunla birlikte iki yıl süreyle devam edecektir. Burada kanunî borca

22 katılmanın düzenlendiği kabul edilmektedir. Çünkü malvarlığını ya da ticarî iģletmesini devredenin, bunun sonucunda gerçekleģen borcun naklinden itibaren alacaklılara karģı borçlarından kurtulması ve artık sadece onun yerine geçen devralanın borçlardan sorumlu olması gerekirken, kanun koyucu alacaklıların mağdur olmalarını engellemek ve devredene karģı talep haklarını belirli bir süreyle sınırlı dahi olsa saklı tutmak amacıyla, devredenin devralanla birlikte iki yıl daha müteselsilen sorumlu olacağını düzenlemiģtir. Doktrinde devralanın, kanun hükmü gereği öncelikle devredenin gereği borcuna katıldığı ve böylece her iki tarafın da iki yıl süreyle müteselsil borçlu olduğu, ancak iki yılın geçmesinin sonunda malvarlığını ya da iģletmeyi devralanın tek baģına sorumlu olduğu, yani dar ve teknik anlamda borç naklinin ihbar veya ilândan itibaren baģlayacak iki yılın geçmesinin sonunda gerçekleģtiği ifade edilmektedir 4. 4 Kevork Acemoğlu, Borçlar Kanununun 179. Maddesine Göre Malvarlığı veya Ticarî İşletmenin Devri, İstanbul 1971, s. 104, vd.; Şener Akyol, Tam Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşme, İstanbul 2008, s. 45; Ingeborg Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 2. Aufl., Bern 2000, s. 491; Theo Guhl/ Alfred Koller/ Anton K. Schnyder/ Jean. Nicolas Druey, Das Schweizerische Obligationenrecht, Zürich 2000, 35, V, 3. Bu hükmün borca katılma benzeri bir durum yarattığı yönünde Hüseyin Murat Develioğlu, s. 301, dn.31. Acemoğlu, bu durum için kümülâtif borç nakli terimini kullanmakta, borca katılma teriminin de esasen doğru olduğunu, fakat bunun söz konusu hukuki kurumun, borcun naklinin bir türü olduğunu yeterli derecede ifade etmediğini, bu sebeple kümülâtif borç nakli kavramının tercih edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Bkz. Acemoğlu, s. 104, dn.1. Günümüzde kümülâtif borç nakli terimiyle aynı anlamı taşıyan fakat bizim bu çalışmada terminolojik olarak tercih ettiğimiz borca katılmanın, borcun naklinin bir türü ya da aşamalarından biri olduğu görüşü uzun süreden beri terk edilmiş olup, artık borca katılma bağımsız bir hukuki kurum olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple, yazarın borca katılma yerine kümülâtif borç nakli kavramının kullanılmasının daha doğru olduğunu ve bunun borcun naklinin bir türü olduğunu ifade etmesi borca katılma için, özellikle de sözleşmesel borca katılmalar için kabul edilemez. Bu konu hakkındaki açıklamalar için bkz. Birinci Bölüm II B 2, ikinci Bölüm III B 2 a, b. Bununla birlikte, BK. 179 da düzenlendiği gibi, kanuni borca katılmanın arkasından, gerçek ve dar anlamda borcun naklinin gerçekleştiği hallerde, borca katılmanın borcun naklinin bir ön aşaması olduğu kabul edilebilir. Sadece bu haller ile sınırlı olmak üzere, yani kanuni borca katılmadan sonra kanuni borç naklinin gerçekleşeceğinin düzenlendiği haller için borca katılma yerine kümülâtif borç üstlenme kavramının kullanılmasının daha uygun düşeceği düşünülebilir. Nitekim, malvarlığı veya ticari işletme devrine ilişkin olarak doktrinde önce kümülâtif bir borç üstlenmenin (kumulative Schuldübernahme) yani iki yıl boyunca birlikte sorumluluğun, iki yılın sonunda ise kurtarıcı nitelikteki borç üstlenmenin, yani dar ve teknik anlamıyla borcun naklinin (devralanın tek başına sorumluluğunun) gerçekleşeceği ifade edilmektedir. Bkz. Acemoğlu, s. 152; Guhl/Koller/Schnyder/Druey, 35, V, 4 ; Schwenzer, s. 491; Mehmet Fatih Arıcı, Ticari İşletmenin Aktif ve Pasifi ile Devri, İstanbul 2008, s. 29. Ne var ki, kümülâtif borç nakli terimi de doğru bir terim tercihini ifade etmemektedir. Türk Hukuku nda; İsviçre ve Alman Hukuklarında kullanılan ve borca katılma (Schuldbeitritt) ile aynı anlama gelen kumulative Schuldübernahme teriminin karşılığı olarak kümülâtif borç nakli ve yine İsviçre ve Alman Hukuklarında, borcun naklinin karşılığı olarak doktrinde kullanılan privative Schuldübernahme teriminin karşılığı olarak kurtarıcı borç nakli ifadelerinin kullanılması hem çeviri olarak yanlıştır, hem de kavram kargaşasına yol açmaktadır. Türk Hukuk doktrinindeki bu yanlış kullanımın sebebinin, bu ülkelerin kanuni düzenlemelerinde (bkz. OR. Art. 175 kenar başlığı ve OR. 176 ile BGB 6. Ayrımın başlığı ve BGB 415) borcun nakli için sadece Schuldübernahme teriminin kullanılması olduğu izlenimi

23 Türk Ticaret Kanunu nda, kollektif Ģirkette, Ģirkete yeni giren ortağın Ģirket borçlarından alacaklılara karģı sorumluluğu, bir kanuni borca katılmanın mevcut olduğunun kabulünü gerektirecek Ģekilde düzenlenmektedir. TTK 178/2 hükmüne göre: Şirkete yeni giren kimse, girme tarihinden evvel meydana gelmiş olsa bile şirketin borçlarından diğer ortaklarla birlikte müteselsilen ve bütün malları ile mesuldür. Bu hüküm, tüzel kiģiliğe sahip bulunan kollektif ortaklıklarda Ģirket ortaklarının birinci derecede sınırsız olarak sorumlu oldukları hallerde, Ģirkete yeni giren ortağın dıģ iliģkide Ģirket alacaklılarına karģı, kendisinin Ģirket ortağı olmadığı dönemde doğmuģ bulunan borçlardan sorumluluğunu emredici bir Ģekilde düzenlemiģ ve yeni giren ortağın bu borçlardan diğer ortaklarla birlikte, kanun hükmü gereği sınırsız ve müteselsil olarak sorumlu olacağını düzenlemiģtir 5. Burada Ģirkete sonradan ortak olan kiģinin, ortak sıfatıyla sorumlu olmadığı dönemde doğan bir borçtan dolayı, ortak sıfatını kazandığı andan itibaren, diğer ortaklarla birlikte sınırsız müteselsil sorumluluğu kanun hükmü gereği oluģtuğu için, TTK. 178/2 hükmünün, hukuki niteliği itibarıyla, kanunî borca katılmanın bir örneğini teģkil ettiği kanaatindeyiz 6. doğmaktadır. Buradan hareket edilerek bazı eserlerde, yanlış bir çeviriyle kümülâtif ve kurtarıcı nitelikteki borç nakli terimlerine başvurulmaktadır. Bkz. Acemoğlu, s. 104, Tandoğan, Borçlar Hukuku, II, s Halbuki, bu hukuklarda Schuldübernahme terimi Türkçe deki borç üstlenmenin karşılığını oluşturduğundan, İsviçre ve Alman Hukuklarında, kanunda borcun nakli için sadece Schuldübernahme terimi kullanılsa da, doktrinde borca katılmayı ifade edecek şekilde kümülâtif borç üstlenme (kumulative Schuldübernahme) ve borcun naklini ifade etmek amacıyla kurtarıcı nitelikte borç üstlenme (privative schuldübernahme) ayrımına gidilmektedir. Diğer bir ifadeyle, bu iki terim, borç üstlenmenin iki türü olarak görülmektedir. Nitekim, Alman ve İsviçre Hukuklarındaki genel eserlerde, borca katılma için kümülâtif borç üstlenme terimi kullanılarak, bu kurum borç üstlenmenin iki türünden (borcun nakli anlamında kurtarıcı ve borca katılma anlamında kümülatif borç üstlenme) biri olarak ifade edilmekte ve borcun nakli konusunu tâkiben incelenmektedir. Aynı yönde bkz. Develioğlu, s Bizim hukukumuzdaki genel eserlerde ise, borca katılma başka bir bakış açısıyla, kanaatimizce daha doğru bir şekilde, hukuki işlemle oluşturulan bir müteselsil borçluluk halini ifade etmesi sebebiyle, müteselsil borçluluğa ilişkin bölümlerde incelenmektedir. Bkz. Oğuzman/Öz, s. 843, vd.; Tekinay, Borçlar Hukuku, s. 294; Eren, Halbuki bizim hukukumuzda, borçlunun sadece borçtan kurtulduğu haller için kanunda ve doktrinde borcun nakli terimi kullanıldığından, kümülâtif borç nakli ve kurtarıcı nitelikteki borç nakli ifadelerine yer yoktur, zira bizim hukukumuzda kurtarıcı nitelik taşımayan borç nakli bulunmamaktadır. Eğer tam bir çeviri yapılacaksa, kümülâtif borç üstlenme ve kurtarıcı nitelikteki borç üstlenme terimlerine başvurulmalıdır(bkz. Akyol, s.35). Nitekim, Türk Borçlar Kanunu Tasarısında da, borcun nakli terimi yerine İsviçre Borçlar Kanunu nun 175 vd. hükümlerindeki Schuldübernahme terimine paralel olarak borç üstlenme terimine yer verildiğinden (bkz. Tasarı m ), tasarının bu haliyle yasalaşması durumunda böyle bir ayrıma gerek duyulabilecektir. 5 Çamoğlu/Poroy/Tekinalp,Ortaklıklar, 9. Bası, İstanbul 2003, N Fellmann/Müller, TTK. 178/II ile aynı niteliğe sahip bulunan İsviçre Borçlar Kanunu nun 569/1 hükmü gereği, kollektif şirkete yeni giren ortağın şirkete girmesinden önce doğmuş borçlar için diğer ortaklarla birlikte müteselsilen ve tüm malvarlığıyla sorumlu olduğunu, fakat adi şirkete ilişkin olarak kanunda buna benzer bir hükmün bulunmaması sebebiyle, adi şirkete sonradan katılan ortağın şirkete girmesinden önce doğmuş

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi, altinok@bilkent.edu.tr

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi, altinok@bilkent.edu.tr Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi, altinok@bilkent.edu.tr 1 Gürzumar, O. B.: Franchise sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin temelini oluşturan sistem lerin hukuken

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U

BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U 2 DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 3 İÇİNDEKİLER; 1. Ünite - Borç İlişkisinin Temel Kavramları- Borçların

Detaylı

Arzu GENÇ ARIDEMİR. Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi

Arzu GENÇ ARIDEMİR. Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi Arzu GENÇ ARIDEMİR Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII KAYNAKÇA... XXI GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm MİRAS PAYININ DEVRİ

Detaylı

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Av. Umut YENİOCAK 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Genel Hükümler İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER... XI KAYNAKÇA... XVII KISALTMALAR... XXV GİRİŞ...1

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI Yrd. Doç. Dr. Mehmet ERDEM Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI İçindekiler Önsöz... vii İçindekiler...ix Kısaltmalar...xv Giriş...1 Birinci Bölüm

Detaylı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı Y. Doç. Dr. Vural SEVEN İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı KIYMETLİ EVRAK 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda en az değişikliğe uğrayan bölüm kıymetli evrak kitabıdır. Kıymetli

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI Bülent SEZGİN* 1-GİRİŞ: 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) 503 üncü maddesinde limited şirket, iki

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Dr. Tülay A. ÜNVER Dr. Işık ÖNAY BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR... XIII Birinci Bölüm ŞEMALAR Şema 1: Borç İlişkisinin

Detaylı

BIRINCI BOLUM Sadakat Borcu Kavramı

BIRINCI BOLUM Sadakat Borcu Kavramı Giriş, Konunun Takdimi ve Sınırlama 1 BIRINCI BOLUM Sadakat Borcu Kavramı 1 Sadakat Borcunun Kaynağı ve Tarihi Gelişimi 2 I. Medeni Kanun Madde 2 3 1. Kaynaklan 3 A. Borçlar Hukuku 4 B. Eşya Hukuku 5 C.

Detaylı

TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ

TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ Adli Hakimlik Sınavlarına Hazırlıkta Son Tekrar Kitabı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII TİCARİ İŞLETME HUKUKU I. TİCARÎ İŞLETME...1 A- Genel Olarak...1

Detaylı

HUKUKĠ ĠġLEMLERDE AMAÇ *

HUKUKĠ ĠġLEMLERDE AMAÇ * HUKUKĠ ĠġLEMLERDE AMAÇ * Yrd. Doç. Dr. Ferhat CANBOLAT** A. Hukuki ĠĢlem Kavramı Hukuk düzeni, her olaya hukuki önem ve sonuç bağlamaz. Günlük yaģam içerisinde dıģ dünyada cereyan eden bazı olaylar hukuki

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR

LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR İmtiyazlı paylar şirketlerin ekonomik ihtiyaçları doğrultusunda kardan daha çok pay alma, şirkete finansman yaratma ya da şirkete yeni yatırımcıların katılmasını sağlama

Detaylı

TİCARET ŞİRKETLERİNİN BİRLEŞMESİNDE TEMİNAT VE DENKLEŞTİRMELER

TİCARET ŞİRKETLERİNİN BİRLEŞMESİNDE TEMİNAT VE DENKLEŞTİRMELER TİCARET ŞİRKETLERİNİN BİRLEŞMESİNDE TEMİNAT VE DENKLEŞTİRMELER Ufuk ÜNLÜ 22 * ÖZ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında ticaret şirketlerinin birleşmesi, iki veya daha fazla şirketin bir araya gelerek

Detaylı

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri İçindekiler Önsöz III BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması 1 I. İrade açıklaması 1 II. Öneri

Detaylı

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA HÂKİM VE BAĞLI ŞİRKETLERİN KONTROL ÖLÇÜTÜ

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA HÂKİM VE BAĞLI ŞİRKETLERİN KONTROL ÖLÇÜTÜ ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA HÂKİM VE BAĞLI ŞİRKETLERİN KONTROL ÖLÇÜTÜ Ufuk ÜNLÜ 43 * ÖZ Güncel ve kanuni tabiriyle şirketler topluluğu olarak adlandırılan holdinglerin, ticari alandaki sayıları gün geçtikçe

Detaylı

6098 Sayılı (Yeni) Türk Borçlar Kanunun Kira Hukuku Açısından Getirdiği Yenilik ve Değişiklikler (2 Alt Kira ve Kullanım Hakkının Devri)

6098 Sayılı (Yeni) Türk Borçlar Kanunun Kira Hukuku Açısından Getirdiği Yenilik ve Değişiklikler (2 Alt Kira ve Kullanım Hakkının Devri) 6098 Sayılı (Yeni) Türk Borçlar Kanunun Kira Hukuku Açısından Getirdiği Yenilik ve Değişiklikler (2 Alt Kira ve Kullanım Hakkının Devri) Av. M. Hakan ERİŞ 1, LL.M. GİRİŞ Bilindiği gibi, yürürlükteki (818

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Yrd. Doç. Dr. Işık ÖNAY Dr. Tülay A. ÜNVER BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER 2. BASIYA ÖNSÖZ...V 1. BASIYA ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XV Birinci

Detaylı

Borçlular Arasında Teselsül

Borçlular Arasında Teselsül Ahmet Hakan DAĞDELEN 818 ve 6098 Sayılı Borçlar Kanunlarında Borçlular Arasında Teselsül İÇİNDEKİLER SUNUŞ... v ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm BORÇLULAR ARASINDA

Detaylı

BELĠRLĠ VE BELĠRSĠZ SÜRELĠ GARANTĠ VE KEFALET SÖZLEġMELERĠNDEN DOĞAN BORCUN SONA ERMESĠ

BELĠRLĠ VE BELĠRSĠZ SÜRELĠ GARANTĠ VE KEFALET SÖZLEġMELERĠNDEN DOĞAN BORCUN SONA ERMESĠ BELĠRLĠ VE BELĠRSĠZ SÜRELĠ GARANTĠ VE KEFALET SÖZLEġMELERĠNDEN DOĞAN BORCUN SONA ERMESĠ Kefalet ve garanti sözleģmeleri, kural olarak lehtarın asıl borç iliģkisinden doğan borcunu ifa etmesi ile son bulur.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. viii. ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix

İÇİNDEKİLER. viii. ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix viii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix GİRİŞ I - KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN KONUSU... 1 II - KIYMETLİ EVRAKTA HAK VE SENET KAVRAMLARI... 3 III - KIYMETLİ EVRAKIN MEVZUATIMIZDA

Detaylı

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması Yrd. Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

TÜRK BORÇLAR KANUNUYLA GETİRİLEN YENİ BİR MÜESSESE: BORCA KATILMA

TÜRK BORÇLAR KANUNUYLA GETİRİLEN YENİ BİR MÜESSESE: BORCA KATILMA TÜRK BORÇLAR KANUNUYLA GETİRİLEN YENİ BİR MÜESSESE: BORCA KATILMA A New Institution which Ordered by the Turkish Code of Obligation: Cumulative Assumption of Debt ÖZET Gamze TURAN BAŞARA * Borca katılma,

Detaylı

İFANIN HUKUKİ NİTELİĞİ VE BORÇLUNUN EDİME UYGUN EYLEMİNİN İFA TEŞKİL EDİP ETMEYECEĞİ SORUNU

İFANIN HUKUKİ NİTELİĞİ VE BORÇLUNUN EDİME UYGUN EYLEMİNİN İFA TEŞKİL EDİP ETMEYECEĞİ SORUNU İFANIN HUKUKİ NİTELİĞİ VE BORÇLUNUN EDİME UYGUN EYLEMİNİN İFA TEŞKİL EDİP ETMEYECEĞİ SORUNU Yrd. Doç. Dr. M. Murat İNCEOĞLU * I. Giriş ve Sorunun Ortaya Konulması Borçlunun yapmış olduğu edime uygun bir

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

Kefilin Sorumluluğunun Sona Ermesi

Kefilin Sorumluluğunun Sona Ermesi Yrd. Doç. Dr. Ömer ÇINAR İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Türk Borçlar Kanununa Göre Kefilin Sorumluluğunun Sona Ermesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XIII

Detaylı

Dr., Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Elemanı (erkan@law.ankara.edu.tr).

Dr., Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Elemanı (erkan@law.ankara.edu.tr). ANAYASA MAHKEMESİ NİN 12.12.2007 TARİHLİ E. 2003/ 34 ve K. 2007/ 94 SAYILI KARARI ÜZERİNE: TÜRK MEDENİ KANUNU NDA YASAL ÖNALIM HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE KULLANILMASI Dr. Vehbi Umut Erkan ÖZET Yasal önalım

Detaylı

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi TTK Komisyonu Üyesi 12

Detaylı

BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ V İÇİNDEKİLER VII KISALTMALAR XIII GİRİŞ 1 BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ 1. KAVRAM VE TANIM 3 I. KAVRAM 3 II. TANIM 6 2. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN

Detaylı

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

KEFALET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERME HALLERİ Tanım

KEFALET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERME HALLERİ Tanım KEFALET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERME HALLERİ Tanım Kişisel teminat bakımından karşımıza çıkan en önemli sözleşme türlerinden birisi hiç şüphesiz kefalet sözleşmeleridir. Kefalet sözleşmesiyle kefil, borçlunun

Detaylı

İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR VII XIX

İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR VII XIX İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR V VII XIX 1. GİRİŞ VE GENEL HÜKÜMLER 1 I. KIYMETLİ EVRAKIN TANIMI VE UNSURLARI 1 A. Senet 1 B. Hak 2 C. Hak İle Senedin Kaynaşması 3 II. KIYMETLİ EVRAKIN

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM Necdet UZEL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Göre ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL

Detaylı

28 KARAR İNCELEME KÖŞESİ. Karar İnceleme. Yrd. Doç. Dr. Haluk N. Nomer. İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Öğretim Üyesi

28 KARAR İNCELEME KÖŞESİ. Karar İnceleme. Yrd. Doç. Dr. Haluk N. Nomer. İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Öğretim Üyesi 28 KARAR İNCELEME KÖŞESİ Karar İnceleme Yrd. Doç. Dr. Haluk N. Nomer İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Öğretim Üyesi 1966 yılında İstanbul da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi ve ardından İstanbul Üniversitesi

Detaylı

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT III. Tamer BOZKURT THEMIS

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT III. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT III KIYMETLİ EVRAK HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış, 31.1.2012 tarih ve 6273 sayılı Kanun

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı TİCARET

Detaylı

YENİ TÜRK LİRASI UYGULAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI

YENİ TÜRK LİRASI UYGULAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI YENİ TÜRK LİRASI UYGULAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI Esra Tacettin 27.10.2004 Hukuki Düzenleme Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin Para Birimi Hakkında 5083 Sayılı Kanun 31 Ocak 2004 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanmıştır.

Detaylı

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Tamer Bozkurt THEMIS / KPSS Hukuk Ticaret Hukuku Cilt III KIYMETLİ EVRAK HUKUKU 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Hazırlanmıştır İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII YAZAR HAKKINDA... IX BİRİNCİ BÖLÜM NEDEN

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

MEDENİ HUKUKUN BAZI TEMEL KAVRAMLARI

MEDENİ HUKUKUN BAZI TEMEL KAVRAMLARI MEDENİ HUKUKUN BAZI TEMEL KAVRAMLARI HAK KAVRAMI Hak, hukuken korunan ve sahibine bu korumadan yararlanma yetkisi tanınan menfaattir. Hak Kavramını Açıklayan Görüşler İrade Kuramı Menfaat (Çıkar) Kuramı

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU ÖZET - Cilt I ADLÎ YARGI SINAVLARI İÇİN ÖZEL BASKI TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış,

Detaylı

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Sunum Planı Şirket Birleşmeleri Kolaylaştırılmış Şirket Birleşmesi Borca Batık Şirket Birleşmesi Tam Bölünme

Detaylı

Merve YILMAZ * Dr., Ilgın Hâkimi

Merve YILMAZ * Dr., Ilgın Hâkimi 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE KEFALET SÖZLEŞMESİNDE KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI SCOPE OF BAILSMAN S LIABILITY IN THE CONTRACT OF BAILMENT PURSUANT TO THE TURKISH CODE OF OBLIGATIONS NO: 6098

Detaylı

SİGORTACININ SÖZLEŞME ÖNCESİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA KAVRAMI, SİGORTA SÖZLEŞMESİ VE SİGORTA ARACILIĞI FAALİYETİ

SİGORTACININ SÖZLEŞME ÖNCESİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA KAVRAMI, SİGORTA SÖZLEŞMESİ VE SİGORTA ARACILIĞI FAALİYETİ SİGORTACININ SÖZLEŞME ÖNCESİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR CETVELİ 19 KAYNAKÇA 23 GİRİŞ 41 BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA KAVRAMI, SİGORTA SÖZLEŞMESİ VE SİGORTA ARACILIĞI FAALİYETİ 1.

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR GENEL GİRİŞ Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR GENEL GİRİŞ Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR VII XI XVII GENEL GİRİŞ 1 1. Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5 I. Giriş 5 II. Tarihi Gelişimi 7 A. Roma Hukukunda Aynen İfa Talebinin Gelişimi 7 B. İngiliz

Detaylı

MEHMET KAYA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠR BAĞIMSIZ DENETÇI LİMİTED ŞİRKET Mİ, ANONİM ŞİRKET Mİ?

MEHMET KAYA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠR BAĞIMSIZ DENETÇI LİMİTED ŞİRKET Mİ, ANONİM ŞİRKET Mİ? MÜġAVĠR BAĞIMSIZ DENETÇI LİMİTED ŞİRKET Mİ, ANONİM ŞİRKET Mİ? MÜġAVĠR BAĞIMSIZ DENETÇI Elli yıl önce Türkiye de Ģirket dediğinizde, akla hemen Kollektif ġirket gelirdi. ġirket adının devamında A.ġ. (Anonim

Detaylı

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi Yrd. Doç. Dr. Özlem ACAR İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

14 Türk mevzuatında ticari senetler Bibliyografya... 1 Ehemmiveti... IV. POLİÇE (Genel olarak) ' 65

14 Türk mevzuatında ticari senetler Bibliyografya... 1 Ehemmiveti... IV. POLİÇE (Genel olarak) ' 65 1 İÇİNDEKİLER Sayfa I. KIYMETLİ EVRAK... 3-27 1 Hak ve senet...... 3 2 a) Alacak senetlerinde /... 4 3 b) Emtia senetlerinde... 6 4 c) Ortaklıkla ilgili senetlerde

Detaylı

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1 ix İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MANEVİ TAZMİNATIN HUKUKİ NİTELİĞİ, AMACI VE SÖZLEŞMEYE AYKIRILIKTAN DOĞAN MANEVİ TAZMİNATIN YASAL DAYANAĞI I. MANEVİ TAZMİNATIN

Detaylı

Borçlar Hukuku Genel Hükümler. Bütünleme Sınavı Cevap Anahtarı, 2015. (İkinci Öğretim Öğrencileri İçin)

Borçlar Hukuku Genel Hükümler. Bütünleme Sınavı Cevap Anahtarı, 2015. (İkinci Öğretim Öğrencileri İçin) Borçlar Hukuku Genel Hükümler Bütünleme Sınavı Cevap Anahtarı, 2015 (İkinci Öğretim Öğrencileri İçin) Olay I 1. Taraflar arasında sözleşme 03.05.2015 tarihinde yapılmış, bundan bir gün önce ise kurulun

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ

HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

YENİ TTK DA ŞİRKETLERİN, BİRLEŞMELERİ, BÖLÜNMELERİ ve TÜR DEĞİŞTİRMELERİ. Yard. Doç. Dr. H. Ali Dural

YENİ TTK DA ŞİRKETLERİN, BİRLEŞMELERİ, BÖLÜNMELERİ ve TÜR DEĞİŞTİRMELERİ. Yard. Doç. Dr. H. Ali Dural YENİ TTK DA ŞİRKETLERİN, BİRLEŞMELERİ, BÖLÜNMELERİ ve TÜR DEĞİŞTİRMELERİ Yard. Doç. Dr. H. Ali Dural BİRLEŞME Mevcut TTK da olduğu gibi, birleşme devralma yoluyla ve yeni kuruluş şeklinde olmak üzere iki

Detaylı

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI Yrd. Doç. Dr. ECE BAŞ SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMA CETVELİ...

Detaylı

VIII. Çözüm OrtaklığıPlatformu

VIII. Çözüm OrtaklığıPlatformu VIII. Çözüm OrtaklığıPlatformu Hisse Senedi ve İlmühaberlerin Ticaret Kanunu ve Vergi MevzuatıÇerçevesinde Değerlendirilmesi 22 Aralık 2009 Hisse Senedi ve İlmühaberlerin Ticaret Kanunu ve Vergi MevzuatıÇerçevesinde

Detaylı

KEFALET SÖZLEŞMESİNDE GEÇERLİLİK ŞARTLARI. Av. Mustafa Özgür KIRDAR ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

KEFALET SÖZLEŞMESİNDE GEÇERLİLİK ŞARTLARI. Av. Mustafa Özgür KIRDAR ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA KEFALET SÖZLEŞMESİNDE GEÇERLİLİK ŞARTLARI Av. Mustafa Özgür KIRDAR ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 Kefalet sözleşmesi; kefilin, borçlunun borcunu ödememesi, yani borcun ifa edilmemesi halinde

Detaylı

SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02

SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02 SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02 BAĞIMSIZ DENETĠM SÖZLEġMESĠ SözleĢmenin tarafları olan, Acarlar Ticaret Sanayi ve Turizm Anonim ġirketi (sözleģmenin bundan sonraki bölümlerinde MüĢteri

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

Noktalama İşaretleri ve harf büyütme.

Noktalama İşaretleri ve harf büyütme. Noktalama İşaretleri ve harf büyütme. Sağ parmaklarımızın kullandığı harfleri büyütmek için sol serçe parmağımızla SHİFT'i kullanıyoruz. Sol parmaklarımızın kullandığı harfleri büyütmek için sağ serçe

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVİRLERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVİRLERİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVİRLERİ I-GİRİŞ: Ekonomik büyüme ve gelişme beraberinde işletmelerin ölçeklerini genişletirken kapasitelerini de artırmaktadır.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM ÖN SÖZLEŞMENİN HUKUKSAL TEMELİ, ÖN SÖZLEŞME KAVRAMI VE DİĞER HUKUKİ KAVRAMLARDAN FARKI

BİRİNCİ BÖLÜM ÖN SÖZLEŞMENİN HUKUKSAL TEMELİ, ÖN SÖZLEŞME KAVRAMI VE DİĞER HUKUKİ KAVRAMLARDAN FARKI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 İÇİNDEKİLER 7 KISALTMALAR 15 KAYNAKÇA.. 19 GİRİŞ -..:...27 BİRİNCİ BÖLÜM ÖN SÖZLEŞMENİN HUKUKSAL TEMELİ, ÖN SÖZLEŞME KAVRAMI VE DİĞER HUKUKİ KAVRAMLARDAN FARKI 1 ÖN SÖZLEŞMENİN HUKUKSAL

Detaylı

İcra Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı Sınavlarına Hazırlık

İcra Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı Sınavlarına Hazırlık İsmail ERCAN THEMIS İcra Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı Sınavlarına Hazırlık Cilt III: Yeni Konular İÇİNDEKİLER BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler İKİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin

Detaylı

ŞİRKET ORTAKLARI VE KANUNİ TEMSİLCİLERİN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ NİHAT CEYLAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

ŞİRKET ORTAKLARI VE KANUNİ TEMSİLCİLERİN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ NİHAT CEYLAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ŞİRKET ORTAKLARI VE KANUNİ TEMSİLCİLERİN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ NİHAT CEYLAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 1 KAPSAM 1- Kar Payı/Avans Kar Payı Dağıtımının Vergilendirilmesi 2- Ortaklık Paylarının Devrinden Kaynaklı

Detaylı

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE KEFALET SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE KEFALET SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ Ş. DEREN GÜNDÜZ Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE KEFALET SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...

Detaylı

ATAKULE GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. ESAS SÖZLEġME TADĠL METNĠ ESKİ METİN

ATAKULE GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. ESAS SÖZLEġME TADĠL METNĠ ESKİ METİN Yönetim Kurulu ve Görev Süresi ESKİ METİN Madde 12:ġirketin iģleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından bir yıl için seçilen 7 (yedi) üyeden oluģturulacak bir

Detaylı

Deniz Ticareti Hukuku - 6 -

Deniz Ticareti Hukuku - 6 - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Deniz Ticareti Hukuku - 6 -. 17-18/11/2014 Tek, Çift ve II. Öğretim Lisans Dersleri Kaynakça - 1 4. Gemi Üzerinde Mülkiyet ve Diğer (Sınırlı)

Detaylı

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TÜZEL KİŞİLİK VE TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

İÇİNDEKİLER BIRINCI BOLUM KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TARIHSEL GELIŞIM

İÇİNDEKİLER BIRINCI BOLUM KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TARIHSEL GELIŞIM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR VII IX GİRİŞ 1 BIRINCI BOLUM KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TARIHSEL GELIŞIM 1. BORÇ KAVRAMı VE ALACAKLıNıN TEMERRÜDÜNE KONU OLABILECEK BORÇLAR 5 I. BORÇ VE BORÇ İLİŞKİSİ 5 n. BORCUN

Detaylı

Deniz Ticareti Hukuku

Deniz Ticareti Hukuku İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Deniz Ticareti Hukuku - 13 -. 5-6/1/2015 Tek, Çift ve II. Öğretim Lisans Dersleri Kaynakça - 1 Üçüncü Bölüm 2. DONATMA İŞTİRAKİ Ders Kitabı:

Detaylı

TİCARET HUKUKU (HUK208U)

TİCARET HUKUKU (HUK208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TİCARET HUKUKU (HUK208U) KISA ÖZET -2013

Detaylı

Dr. M. HALİL ÇONKAR İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı ANONİM ORTAKLIKTA AYNİ SERMAYE

Dr. M. HALİL ÇONKAR İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı ANONİM ORTAKLIKTA AYNİ SERMAYE Dr. M. HALİL ÇONKAR İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı ANONİM ORTAKLIKTA AYNİ SERMAYE İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMA CETVELİ... XXV GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

Milletlerarası Özel Hukukta Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması

Milletlerarası Özel Hukukta Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması Yard. Doç. Dr. Emre ESEN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Milletlerarası Özel Hukukta Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması Yay n No : 2583 Hukuk Dizisi : 1257

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Altan Fahri GÜLERCİ Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Altan Fahri GÜLERCİ Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Altan Fahri GÜLERCİ Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Meslek Yüksekokulları ve İktisadi İdari Bilimler Fakülteleri İçin BORÇLAR HUKUKU İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII İÇİNDEKİLER...IX

Detaylı

MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ 6102 SAYILI TTK VE TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE BİRLEŞME- BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME

MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ 6102 SAYILI TTK VE TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE BİRLEŞME- BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ 6102 SAYILI TTK VE TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE BİRLEŞME- BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME Hazırlayan: Ziya ÖZMEN - Ankara Ticaret Sicili Müdürü Mayıs 2014 2 BİRLEŞME n 6102 sayılı

Detaylı

Bu hüküm, sadece bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır.

Bu hüküm, sadece bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır. Sirküler No : 2016 / 19 Sirküler Tarihi : 02.09.2016 Konusu : 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacakların Beyanı Hakkında Bazı

Detaylı

5766 sayılı kanun ve danıştay kararları çerçevesinde limited şirketlerde kanuni temsilciler ve ortakların vergi borcundan sorumluluğu

5766 sayılı kanun ve danıştay kararları çerçevesinde limited şirketlerde kanuni temsilciler ve ortakların vergi borcundan sorumluluğu 1 5766 sayılı kanun ve danıştay kararları çerçevesinde limited şirketlerde kanuni temsilciler ve ortakların vergi borcundan sorumluluğu I. GİRİŞ Türk Ticaret Kanunu nun 503. maddesinde limited şirket;

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN GENEL ESASLARI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN GENEL ESASLARI vü İÇİMDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER V VII I. BÖLÜM KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN GENEL ESASLARI I. KIYMETLİ EVRAK TERİMİ VE KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNA DUYULAN İHTİYAÇ 1 II. KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNA İLİŞKİN MEVZUAT

Detaylı

Serdar Bektaş E. Hesap Uzmanı HİSSE DEVİR SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİ: BİR VARMIŞ, BİR YOKMUŞ

Serdar Bektaş E. Hesap Uzmanı HİSSE DEVİR SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİ: BİR VARMIŞ, BİR YOKMUŞ MAKALE Serdar Bektaş E. Hesap Uzmanı HİSSE DEVİR SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİ: BİR VARMIŞ, BİR YOKMUŞ Özet Son dönemde hisse devir sözleşmeleriyle ilgili olarak herhangi bir mevzuat değişikliği söz konusu

Detaylı

Av. ERGİN AKÇAY TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE ZAMANAŞIMI

Av. ERGİN AKÇAY TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE ZAMANAŞIMI Av. ERGİN AKÇAY TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE ZAMANAŞIMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xiii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm ZAMANIN GEÇMESİNİN HAKLARA ETKİSİ VE ZAMANAŞIMI KAVRAMI I. ZAMANIN

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/93. KONU 6552 Sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu nda Yapılan Değişiklikler.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/93. KONU 6552 Sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu nda Yapılan Değişiklikler. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK Yard. Doç. Dr. Asuman YILMAZ TÜRK, İSVİÇRE VE ALMAN HUKUKLARINDA ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR... XIX GİRİŞ A. İncelemenin Amacı

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

Deniz Ticareti Hukuku

Deniz Ticareti Hukuku İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Deniz Ticareti Hukuku - 2 -. 23-24/9/2013 Tek, Çift ve II. Öğretim Lisans Dersleri Giriş - 1 I. Konu Rayegân Kender / Ergon Çetingil / Emine

Detaylı

MANEVİ TAZMİNATIN TAKAS EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ SORUNU

MANEVİ TAZMİNATIN TAKAS EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ SORUNU MANEVİ TAZMİNATIN TAKAS EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ SORUNU I. GENEL OLARAK Dr. Arzu Genç Arıdemir * Manevi tazminatın miras ile intikalini ve temlikini bazı koşulların gerçekleşmesi halinde olanaklı kılan MK

Detaylı

Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME

Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...XXIII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM AYNÎ HAKLAR

Detaylı

KISMİ BÖLÜNME PLANI MADDE 1: KISMİ BÖLÜNMEYE KONU OLAN İŞTİRAK HİSSELERİNE AİT AÇIKLAMALAR:

KISMİ BÖLÜNME PLANI MADDE 1: KISMİ BÖLÜNMEYE KONU OLAN İŞTİRAK HİSSELERİNE AİT AÇIKLAMALAR: KISMİ BÖLÜNME PLANI Beylikdüzü Marmara Mah. Liman Cad. No:43 İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu na 162077 sicil numarası ile tescilli KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ

Detaylı

6102 SAYILI YENİ TİCARET KANUNUNA GÖRE NAMA YAZILI PAY SENETLERİNİN DEVRİ

6102 SAYILI YENİ TİCARET KANUNUNA GÖRE NAMA YAZILI PAY SENETLERİNİN DEVRİ 6102 SAYILI YENİ TİCARET KANUNUNA GÖRE NAMA YAZILI PAY SENETLERİNİN DEVRİ İÇİNDEKİLER I. PAY SENEDİ KAVRAMI ve TÜRLERİ..... 1 a) Pay Senedi Kavramı. 1 b) Nama Yazılı Pay Senedi... 2 c) Hamiline Yazılı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ADİ VEDİA SÖZLEŞMESİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ADİ VEDİA SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER Sayfa No: ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 BİRİNCİ BÖLÜM ADİ VEDİA SÖZLEŞMESİ 1. VEDİA SÖZLEŞMESİNİN TARİHİ GELİŞİMİ 21 I. Roma Hukukunda Vedia 21 II. Eski Hukukumuzda Vedia 23

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun

Detaylı

TAŞIMA HUKUKUNDA FİİLİ TAŞIYICI

TAŞIMA HUKUKUNDA FİİLİ TAŞIYICI Dr. Sami AKSOY TAŞIMA HUKUKUNDA FİİLİ TAŞIYICI ( Actual Carrier in Transport Law ) İÇİNDEKİLER TAKDİM... VII ÖNSÖZ... XI İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 I. KONU...1 II. AMAÇ...2 III. KAPSAM

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

Candan YASAN. Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri

Candan YASAN. Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri Candan YASAN Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 I. Sunuş...1 II. Çalışmanın Amacı...2 III. Çalışmada

Detaylı

OBJEKTİF TARİHİ YORUM METODU İLE OBJEKTİF ZAMANA UYGUN YORUM METODU ARASINDAKİ İLİŞKİ

OBJEKTİF TARİHİ YORUM METODU İLE OBJEKTİF ZAMANA UYGUN YORUM METODU ARASINDAKİ İLİŞKİ OBJEKTİF TARİHİ YORUM METODU İLE OBJEKTİF ZAMANA UYGUN YORUM METODU ARASINDAKİ İLİŞKİ YORUM KAVRAMI Betül CANBOLAT Kanun hükmü, yasama organının tercih ettiği çözümün yazılı olarak ifade edilmesidir. Kullanılan

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ 2 II. BANKA HUKUKU 2 III. BANKA İLE MÜŞTERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ DÜZENLEYEN KURALLAR

BANKACILIK İŞLEMLERİ 2 II. BANKA HUKUKU 2 III. BANKA İLE MÜŞTERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ DÜZENLEYEN KURALLAR IÇINDEKILER I. BANKACILIK İŞLEMLERİ 2 II. BANKA HUKUKU 2 III. BANKA İLE MÜŞTERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ DÜZENLEYEN KURALLAR 3 A. Banka Sözleşmeleri 3 B. Banka Standart Sözleşmeleri 3 C. Banka Genel İşlem

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

KISALTMALAR. ABD : Ankara Barosu Dergisi.

KISALTMALAR. ABD : Ankara Barosu Dergisi. KISALTMALAR ABD : Ankara Barosu Dergisi. Art. : Article. ATF : Arrêts du Tribunal Fédéral. AÜHFD : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. BATIDER : Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi. b. : bent. BK.

Detaylı

İçindekiler KIYMETLİ EVRAK. Yirmi Dördüncü Bölüm ESASLAR :

İçindekiler KIYMETLİ EVRAK. Yirmi Dördüncü Bölüm ESASLAR : İçindekiler D Ö R D Ü N C Ü K İ T A P KIYMETLİ EVRAK Yirmi Dördüncü Bölüm ESASLAR : Sahife 301. Şekil serbestisi prensipi 1 :i02. Vazıı kanunca istenilen şekil 1 303. Akitte mahfuz kalan şekil 2 304. Fikir

Detaylı

İnşaat işlerinde Katma Değer Vergisine ilişkin bazı konular 2

İnşaat işlerinde Katma Değer Vergisine ilişkin bazı konular 2 İnşaat işlerinde Katma Değer Vergisine ilişkin bazı konular 2 V. ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE KDV Türkiye de yaygın bir uygulama olan kat karşılığı arsa işlemlerinin KDV karşısındaki durumu farklı uygulamalar

Detaylı