Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz *"

Transkript

1 Busness and Economcs Research Journal Volume. umber. 0 pp ISS: Hsse Sened Fyatları ve Fyat/Kazanç Oranı Đlşks: Panel Verlerle Sektörel Br Analz * Mehmet argelecekenler a Özet: Bu çalışmada dönem çn fyat/kazanç oranı ve hsse sened fyatları arasında sektörel bazda anlamlı br lşk olup olmadığı k farklı model yardımıyla araştırılmıştır. ek yönlü sab etkler model kullanılarak yapılan çalışmada düşük fyat/kazanç oranı lşks olup olmadığı test edlmştr. Elde edlen sonuçlara göre İMKB dek tüm sektörlerde fyat/kazanç oranı lşks söz konusu değldr. Belrl sektörlerde altışar aylık, dönem çn belrl sektörlerde de üçer aylık dönem çn böyle br lşkden bahsedleblr. Dolayısıyla yatırım yaparken lgl sektör çn geçerl olan modele göre karar verlmeldr. ahmn edlen parametreler üçer aylık dönemde metal eşya sanay dışında anlamlı lşk bulunan tüm sektörlerde düşük fyat/kazanç oranı lşksnn geçerl olduğunu göstermektedr. Anahtar Kelmeler: Hsse sened fyatları, Fyat/kazanç oranı, Panel ver, Sab etkler model, PCSE JEL Sınıflandırması: C3, C33, D33 Stock Prces and Prce/Earnng Rato Relatonshp: A Sectoral Analyss wh Panel Data Abstract: In ths study, we nvestgate wh two dfferent models that whether a meanngful relatonshp between prce/earnngs rato and stock prces or not n the sectoral bass for the perod. We use one-way fxed effects models and test for low prce/earnngs rato effect. Accordng to the results, there s not relatonshp prce/earnngs rato all sectors n ISE. Sx months n certan sectors, certan sectors for the three-month perod may be talkng about such a relatonshp. herefore, when we nvestng for relevance sector should be decded accordng to the model s vald. he estmated parameters show that there s low prce/earnngs rato relatonshp s vald for all sectors, except the metal goods ndustry n a three-month perod. Keywords: Stock prces, Prces/earnngs rato, Panel data, Fxed effect, PCSE JEL Classfcaton: C3, C33, D33. Grş Fnansal oranlar frmaların sermayes, mal yapısı ve karlılığı gb brçok konuda fkr verr ve dğer frmalar ya da sektör ortalaması le karşılaştırma mkanı sağlar. Yatırımcı açısından se frmaya a hsse senednn alınıp alınmayacağı hakkında snyaller vermektedr. Ancak bu blg hçbr zaman kesn br düzeyde değldr. hayetnde br hsse senednn fyatının belrlenmesnde brçok faktör rol oynamaktadır. a Dr., Uludag Unversy, Faculty of Economcs and Admnstratve Scences, Department of Econometrcs, Bursa, urkey, * Bu çalışmanın lk versyonu 7-9 Mayıs 009 tarhlernde Atatürk Ünverses tarafından Palandöken/Erzurum da gerçekleştrlen X. Ekonometr ve İstatstk Sempozyumu nda sunulmuştur.

2 Hsse Sened Fyatları ve Fyat/Kazanç Oranı Đlşks: Panel Verlerle Sektörel Br Analz Yatırımcılar ve analstler çn, hsse sened fyatlarının belrl fnansal orana göre hareket etmes, yapılacak yatırım kararlarını vermede önem arz etmektedr. Çünkü yatırımcılar ellerndek tasarrufları en y şeklde değerlendrmek stemekte ve getr performansı yüksek hsse senedne yatırım yapmak stemektedrler. Eğer hsse sened fyatları bu fnansal oranlara bağlı olarak hareket edyorsa, analstler frmanın sahp olduğu değerler analz ederek karar verrler ve büyük br avantaj elde ederler. Yatırımcı ve analster tarafından kullanılablecek brçok fnansal oran vardır. Örneğn fyat/kazanç oranı frmalara lşkn hesaplanablen ve hsse senetlernn fyatlarını öngörmek çn kullanılablen öneml br fnansal orandır. Fyat/kazanç oranı basçe frmanın pyasa değernn net karının kaç katı olduğunu gösterr. Dğer br fadeyle hsse senednn sağladığı br br brmlk kazanç çn yatırımcıların demeye razı oldukları fyatı fade eder. Benzer şeklde fyat/kazanç oranı yerne başka fnansal oranlarda kullanılablr. Bunlar arasında lkde oranı, karlılık ve sermaye yapısı oranı, pyasa değer-defter değer oranı sayılablr. Bu çalışmada sadece fyat/kazanç oranı üzernde durulmaktadır. Çünkü fyat/kazanç oranının hesaplanmasının kolay olması ve kar eden tüm frmalara uygulanablmes en büyük avantajları olarak sayılablr (Damodaran, 00: 453). Ayrıca banka ve aracı kurumlardak pyasa analstler ve yatırımcılar tarafından şrketlern ve endüstr kollarının potansyel karlılıklarını karşılaştırmak çn yaygın olarak kullanılmaktadır. ürkye de de fyat/kazanç oranı aracı kurumlar ve bankalar tarafından en çok kullanılan değerleme yöntemdr (Vatansever, 994: 79). Ortalamaya dönüş (mean-reverson) kavramı brçok farklı amaç çn kullanılmaktadır. Hsse sened pyasaları çn, frmanın hsse sened fyatı, frmanın sahp olduğu varlık değerlerne bağlı olarak değşeceğn tanımlar (Oh vd. 006: 36). Dolayısıyla eğer hsse sened fyatları ortalamaya dönen br hareket gösteryorsa, frmanın varlık değerlernn hareketlernden hsse sened fyatları tahmn edleblr. Bundan ötürü, hsse sened fyatlarının ortalamaya dönen br yapı gösterp göstermedğn bulmak, yatırımcılar ve analstler çn oldukça önemldr. Bu çalışmada IMKB de şlem gören sektörlere a verler kullanılarak hsse sened fyatları le fyat/kazanç oranı arasındak lşk panel verler çerçevesnde ele alınmakta ve sektörel br karşılaştırma yapılmaktadır. Çalışmanın şleyş sürec şu şeklde özetleneblr: knc bölümde leratür ncelenerek hsse sened yyatları le fyat/kazanç oranı lşksn test eden çalışmalar özetlenmektedr. Üçüncü bölümde metodoloj ve modeller üzernde durulmuştur. Dördüncü bölümde ver tanıtımı yapılarak amprk bulgular çersnde panel ver çerçevesnde tahmn edlen sonuçlar yorumlanmaktadır. Beşnc bölümde se sonuca yer verlmştr.. Leratüre Kısa Br Bakış Hsse sened fyatları ve fyat/kazanç oranı lşksn araştıran lk çalışmalar arasında cholson (960), McWllams (966), Breen (968), Breen ve Savage (968) ve Basu (977, 983) yer almaktadır. Bu çalışmalar genel olarak düşük F/K oranına sahp hsse senetlernn yüksek F/K oranına sahp hsse senetlernden daha y br performansa sahp olabldğn destekleyen çalışmalardır (Yalçıner vd. 005: 78). Basu (977, 983) çalışmalarında hsse sened fyatlarını analz ederken düşük fyat/kazanç oranı etks kavramının önem üzernde durmuştur. Eğer hssenn fyat/kazanç oranı, hssenn kend ortalama fyat/kazanç oranından küçükse hsse Busness and Economcs Research Journal ()0 66

3 M. argeleçekenler senednn fyatı genellkle artar. Çünkü hsse senetler kend asıl değerne göre düşük olacaktır. Bu durum bazen fyat/kazanç oranı anomals olarak da blnmektedr (Oh vd. 006: 36). Bazı hsse sened pyasası analstler hsselere yatırım yaparken düşük fyat/kazanç oranına sahp hsseler almalarını tavsye etmektedrler. Hsse sened fyatları üzernde yapılan çalışmalar farklı yaklaşımları kullanmaktadırlar. Campbell ve Shller (988), Fama (990) ve Cecchett vd. (990) gb çalışmalar Amerka dak hsse sened fyatlarının ortalamaya dönen br sürec zledğn ortaya koymuşlardır. Yan hsse senednn fyatı frmanın varlık değeryle brlkte hareket etmektedr. Özellkle Campbell ve Shller (988) çalışması uzun dönemde hsse sened fyat değşmlernn fyat/kazanç oranı le anlamlı br şeklde açıklanabldğn ortaya koymuşlardır. Hsse sened yatırımlarının performanslarının F/K oranına göre değerlendrmesn yapan Karan (996: 34) IMKB de F/K etksnn statstksel olarak anlamlı br düzeyde olduğunu belrtmştr. Aydoğan ve Güney (997: 84) se IMKB de hsse sened getrlernn ne ölçüde tahmn edlebleceğn araştırmıştır. F/K oranları ve temettü vermlernn kullanıldığı çalışma sonuçlarına göre, düşük (yüksek) F/K ve yüksek (düşük) temettü vermnn gözlendğ ayları zleyen dönemlerde gerçekleşen hsse sened getrler hem nomnal hem de reel olarak oldukça yüksek (düşük) sevyelerdedr. Bağımsız değşken set olarak fnansal oranların, bağımlı değşken set olarak da hsse sened getrlernn esas alındığı br dğer çalışmada Demr vd. (997: 84) fnansal oranların hsse sened getrsn açıklamada anlamlı sonuçlar ortaya koyduğu, fakat F/K oranı le hsse sened getrs arasında anlamlı br lşknn bulunamadığını, F/K oranı düşük olan hsse senednn getrsnn daha yüksek olacağı kanısının IMKB. çn doğru olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Öztürk (007) çalışmasında fyat/kazanç oranını etkleyen değşkenler belrlemek amacıyla IMKB de br uygulama yapmıştır. Kar payı dağıtım oranı, hsse başına kazançtak büyüme oranı ve rskllğn artması durumunda fyat/kazanç oranının artığını bulmuştır. Ayrıca frmanın büyüklüğünün fyat/kazanç oranını azalttığı elde edlen bulgular arasındadır. Benzer şeklde brçok çalışma da hsse sened fyatlarının ortamaya dönen br yapı gösterp göstermedğn araştırmıştır. Sng vd. (00), Ln ve Wang (003) sırasıyla Sngapur ve ayvan çn hsse sened fyatları ve frmaların varlık değerler arasındak lşky araştırmışlardır. Sonuçta her k çalışmada lgl ülkeler çn hsse sened fyatlarının ortalamaya dönen br lşkye sahp olduğunu ortaya koymuştur. Oh vd. (006) çalışmasında hsse sened fyatları le fyat/kazanç oranı lşksn panel verler çerçevesnde ele almışlardır. Hsse sened fyatları ve fyat/kazanç oranı panel verler olarak ele alındığında düşük fyat/kazanç oranı lşksnn varolduğu sonucuna ulaşmışlardır. Chang vd. (008) çalışmalarında ayvan çn hsse sened fyatları ve fyat/kazanç lşksn araştırmışlardır. Uzun dönemde k değşken arasında lşk olduğunu koyan çalışmada, ayrıca büyüme oranı yüksek olan şrketlerde fyat/kazanç oranının hsse sened fyatını açıklamada zayıf olduğunu bulmuşlardır. ersne büyüme oranı düşük olan frmalar çn hsse sened fyatını belrlemede fyat/kazanç oranının güçlü br değşken olduğu belrlenmştr. Busness and Economcs Research Journal ()0 67

4 Hsse Sened Fyatları ve Fyat/Kazanç Oranı Đlşks: Panel Verlerle Sektörel Br Analz 3. Metodoloj ve v Model Panel ver aynı yatay kes brmlernn (frma, hanehalkı, şehr, bölge vb.) zaman çersnde tekrarlı gözlemlernden oluşan ver set olarak tanımlanablr [Wooldrdge, 00: 6]. Dolayısıyla panel verlerde yatay kes ve zaman boyutu olmak üzere k boyut söz konusudur. Bu temel özellğnden ötürü br çok ekonomk araştırma panel verler çerçevesnde analzler yapılmaktadır. Panel verler kullanmanın temel neden, panel verlern pür zaman sers veya yatay kes verlerne göre br çok avantajının olmasındandır. Basçe panel verler zaman ve brm boyutunu dkkate aldığından örneklemdek gözlem sayısı artmakta, serbestlk derecesn artırmakta ve bağımsız değşkenler arasındak çoklu doğrusal bağlantıyı azaltmaktadır. Bundan ötürü uygulanacak testlern gücünde oldukça büyük yleşmeler görülmekte ve tahmnlern etknlkler artmaktadır (Hsao, 003:3). üm bu avantajlarının yanında panel ver modeller modele dahl edlen kukla değşkenler yardımıyla, yatay kes brmler arasındak breysel farklılıkları ve zaman boyutundak zamansal farklılıkları belrleyeblmektedr. Çalışmada kullanılan verler dönemn kapsayan 4 alt sektöre a serler çermektedr. Hsse sened fyatları ve fyat/kazanç oranı arasındak lşk araştırılırken daha önce yapılmış olan çalışmalar ncelendğnde zaman perodu yeternce uzun olan çalışmalarda durağanlık ve kontegrasyon analzlernn kullanıldığı görülmektedr. Ancak zaman perodu yeternce uzun olmayan çalışmalarda durağanlık ya da kontegrasyon analzlerne başvurulmadığı gözlenmektedr. Çalışmada zaman perodu durağanlık analz yapmak çn kısa olduğundan burada serler analz edlrken durağanlıkları ve dolayısıyla kontegrasyon analzlerne yer verlmemştr. Panel verlerde kullanılan modeller genellkle verlern brleşmn gösteren havuzlanmış en küçük kareler (POLS), sab etkler model (FE) ve rassal etkler model (RE) kullanılmaktadır. Özellkle belrl br örneklem üzernde duruluyorsa FE modelnn uygun olablmektedr (Baltag 005: ) Çalışmamızda da hsse sened fyatları ve fyat/kazanç oranı lşks araştırılırken dönemnde faalyet gösteren ve verlerne ulaşılablen tüm şrketler alındığından FE model terch edlmştr. POLS modelnde tüm parametrelern ortak olduğu varsayılmaktadır. FE modelnde se tek yönlü (OWFE) veya çft yönlü (WFE) etkler modellenmektedr. ek yönlü etkler dkkate alınırken, modeln parametrelernn ya yatay kes brmler boyunca ya da zaman boyunca değştğ varsayılırken, çft yönlü modelde se model parametrelernn hem brm hem de zaman boyunca değştğ varsayılır. POLS model aşağıdak gb yazılablr: y =α+ X β+ε =,...,,..., Burada, brmler t se zaman dönemn göstermektedr. α ve β se sırasıyla kesme ve eğm parametrelerdr. X modelde kullanılan bağımsız değşken(ler)dr. ek yönlü sab etkler model (OWFE) aşağıdak gb gösterleblr: () y =α+ X β+µ +ε =,..., t =,..., () Busness and Economcs Research Journal ()0 68

5 M. argeleçekenler Burada α ortak kesme parametres, µ se brm etksn gösteren sab etk termdr. Kukla değşken tuzağı ve tam çoklu doğrusal bağlantı problemnden kaçınmak çn µ = 0 = kısıtı söz konusudur (Baltag, 005: 3). OWFE model zaman etksn gösteren şeklde aşağıdak gb yazılablr: y =α+ X β+µ t +ε =,..., t =,..., Burada α ortak kesme parametres, µ t se brm etksn gösteren sab etk termdr. Yne kukla değşken tuzağı ve tam çoklu doğrusal bağlantı problemnden kaçınmak çn µ t = 0 kısıtı söz konusudur. Son olarak hem brm hem de zaman etksn br arada gösteren WFE model aşağıdak gb gösterlmektedr: y =α+ X β+µ +µ t +ε =,...,,..., FE modelnde brm ve/veya zaman etks F-test yardımıyla gerçekleştrlmektedr. F-testnde POLS ye karşılık OWFE veya WFE test edlmekte ve elde edlen F- statstğnn anlamlı olup olmadığı değerlendrlmektedr. Dolayısıyla denklem ()-(4) çn hpotez test sürec şu şeklde verleblr. İlk olarak brm etks çn OWFE modeln test ederken hpotez H H 0 : µ : µ =µ µ =µ µ 3 3 =... =µ... µ = 0 0 şeklnde kurulmaktadır. Boş hpotez tüm brmlerdek kesmelern ortak olduğunu, alternatf hpotez se en az br kesmenn farklı olduğunu göstermektedr. Hesaplanacak F-statstğ aşağıdak şekldedr: ken, (R FE R OLS) /( ) (, K) = (7) ( R ) /( K) F FE Denklem (7) de R FE R OLS, POLS modelnn (denklem ()) determnasyon katsayısı, OWFE modelnn (denklem ()) determnasyon katsayısıdır. Denklem (7) de hesaplanan F-statstğ v =, v = K serbestlk derecesne göre bulunan F-tablo değeryle karşılaştırılır. Eğer hesaplanan değer F-tablo değernden büyükse boş hpotez red edlr ve OWFE modeln geçerl olduğu sonucuna ulaşılır. Yan modelde kullanılan değşkenler çn brm etksnn öneml olduğu anlaşılır. Zaman etksnn test edlmes çn se aşağıdak hpotez kurulmaktadır: H H 0 : µ : µ =µ µ =µ µ 3 3 =... =µ... µ = 0 0 (3) (4) (6) (8) Busness and Economcs Research Journal ()0 69

6 Hsse Sened Fyatları ve Fyat/Kazanç Oranı Đlşks: Panel Verlerle Sektörel Br Analz Boş hpotez tüm zamanlardak kesmelern ortak olduğunu, alternatf hpotez se en az br kesmenn farklı olduğunu göstermektedr. Hesaplanacak F-statstğ aşağıdak şekldedr: ken, (R FE R OLS) /( ) (, K) = (9) ( R ) /( K) F FE Denklem (9) da R FE R OLS, POLS modelnn (denklem ()) determnasyon katsayısı, OWFE modelnn (denklem (3)) determnasyon katsayısıdır. Denklem (9) da hesaplanan F-statstğ v =, v = K serbestlk derecesne göre bulunan F-tablo değeryle karşılaştırılır. Eğer hesaplanan değer F-tablo değernden büyükse boş hpotez red edlr ve OWFE modeln geçerl olduğu sonucuna ulaşılır. Yan modelde kullanılan değşkenler çn zaman etksnn öneml olduğu anlaşılır. Eğer her k F-statstğ de statstksel olarak anlamlı se denklem (4) te verlen WFE tahmn edlerek F-test uygulanır. Eğer hesaplanan değer F-tablo değernden büyükse boş hpotez red edlr ve WFE modeln geçerl olduğu sonucuna ulaşılır. Yan modelde kullanılan değşkenler çn brm ve zaman etklernn öneml olduğu anlaşılır. Panel verlerde kullanılan modeller genellkle verlern brleşmn gösteren havuzlanmış en küçük kareler (POLS), sab etkler model (FE) ve rassal etkler model (RE) kullanılmaktadır. Her üç model yapısı da basçe yatay kessel bağımlılık, sersel korelasyon ve değşen varyans problemlernn olmadığı varsayımlarına dayanmaktadır. Ancak bu varsayımlardan br veya brkaçının sağlanmaması tahmn edlen parametrelerde etknlk kaybına ve standart hataların yanlış tahmn edlmesne neden olmaktadır. Dolayısıyla model tahmn edldkten sonra bu varsayımların geçerl olup olmadığının test edlmes gerekmektedr. 3.. Yatay Kessel Bağımlılık Panel ver regresyon modeller (FE ve RE) brmler arasında yatay kessel bağımsızlık varsayımına dayanmaktadır. Ancak panel ver leratüründe yapılan çalışmalar yatay kessel brmler arasında br bağımlılığın olduğunu ortaya koymuştur. Yatay kessel bağımlılık varsayımının sağlanmaması standart FE ve RE tahmnlernn tutarlı ancak etkn olmamalarına ve tahmn edlen standart hataların sapmalı olmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla yatay kessel bağımlılık durumunda farklı br tahmne htyaç duyulmaktadır. Burada örneğn yatay kessel bağımlılık durumunda robust standart hatalar üreten Drscoll ve Kraay (998) yaklaşımı terch edleblr. Dğer taraftan eğer yatay kessel brmler arasındak bağımsızlığı sağlayan gözlenmeyen bleşenler modeldek bağımsız değşkenler le korelasyonlu se, bu yaklaşımlar geçerl olmayacağından standart FE ve RE tahmncler sapmalı ve tutarsız olacaklardır. Bu durumda Pesaran (006) kullanılablr. Alternatf olarak FE IV ve RE IV olarak tanımlanan araç değşkenler yaklaşımı da terch edleblr. Ancak uygulamalarda gözlenmeyen faktörlerle korelasyonsuz ve lgl bağımsız değşkenlerle korelasyonlu enstrümanlar bulmak oldukça güçtür. Ayrıca öncelkle yatay kessel bağımlılığın olup olmadığının test edlmes gerekmektedr. Yukarıda da kısaca açıklandığı üzere yatay kessel bağımlılığın test edlmes panel ver modellernde oldukça öneldr. Bu amaçla k temel yaklaşım kullanılmaktadır. Eğer paneln zaman boyutu () yatay kes boyutu () den büyükse Breucsh-Pagan Busness and Economcs Research Journal ()0 70

7 M. argeleçekenler (980) tarafından gelştrlen LM test kullanılablr. Ancak < se BP LM test kullanılamaz dolayısıyla Pesaran (004), Frees (995) ve Fredman (937) test kullanılablr. İlk olarak denklem () de verlen panel ver modeln ele alalım: y =α + X β+ε =,...,,..., Burada, brmler göstermektedr. α ve β se sırasıyla kesme ve eğm parametrelerdr. X modelde kullanılan bağımsız değşken(ler)dr. Boş hpotez altında ε nn brmler ve zaman boyunca bağımsız ve özdeş dağıldığı (..d.) varsayılmaktadır. Alternatf hpotez altında se ε nn yatay kessel brmler boyunca korelasyonlu olduğu ancak hala otokorelasyonsuz olduğu düşünülmektedr. O halde hpotezler aşağıdak gb gösterleblr: H H : ρ =ρ = cor( ε, ε ) 0 j çn 0 j j jt = : ρ =ρ 0 bazı j çn j j Burada aşağıdak gb hesaplanır: ρ j hata termne lşkn korelasyon katsayısını göstermektedr ve () ρ j =ρ j = ε jt / ε ε ε jt / Breucsh-Pagan (980) tarafından > çn gelştrlen LM test (0) ˆ j = j= + LM = ρ () şeklnde hesaplanmaktadır ve asmptotk olarak ( ) / serbestlk derecesnde k-kare dağılımı göstermektedr. Pesaran (004) ün yatay kessel bağımlılık test se = CD ρˆ j () ( ) = j= + bçmnde hesaplanır ve yaklaşık olarak (0,) dağılım serglemektedr. Pesaran (004) test aynı zamanda dengesz (eksk vers olan) panellerde kullanılablr. Fredman (937) çalışmasında, Spearmanın sıra korelasyonuna dayanan br parametrk olmayan test önermştr. Öncelkle sıra değerlernden spearmanın sıra u, u,..., u olarak tanımlanan kalıntıların korelasyonu hesaplanır. Yan sıralar, {, } { r,r,..., r }, hesaplanır. ler denr. Daha sonra spearmanın sıra korelasyonu aşağıdak gb Busness and Economcs Research Journal ()0 7

8 Hsse Sened Fyatları ve Fyat/Kazanç Oranı Đlşks: Panel Verlerle Sektörel Br Analz ( r,t (+ ) / )( rj,t (+ ) / ) j = rj = r (3) ( r,t (+ ) / ) Buradan Fredman, Speramanın sıra korelasyonlarının ortalama değern bulmaktadır: = R OR rˆj (4) ( ) = j= + Burada Fredman test statstğnn (-) serbestlk derecesnde br k-kare dağılımı sergledğn göstermştr. Hesaplanan R değernn büyük olması yatay kessel bağımlılığın varlığını göstermektedr. OR Frees (995, 004), ortaya koyduğu testte Fredman testnde hesaplanan sıra korleasyonlarının karesn ele almaktadır. = R OR rˆj (5) ( ) = j= + Frees bu test statstğnn (-) ve (-3)/ serbestlk derecelernde özel br kkare dağılımı sergledğn ortaya koymaktadır. Bu özel k-kare dağılımına Q-dağılımı (Quntle) denmektedr. 3.. Sersel Korelasyon Sersel korelasyonun varlığı doğrusal panel ver modellernde standart hataların sapmalı olmasına ve dolayısıyla parametrelerde etknlk kaybına neden olduğundan, panel ver modellernde sersel korelasyon olup olmadığının test edlmes gerekmektedr (Drukker 003). Burada Baltag (005) te yer alan LM ve LM5 testler üzernde durulacaktır. Bu amaçla panel ver regresyon modelnn aşağıdak gb olduğun varsayalım: y = Z δ+ u =,,3,..., ve,,3,... (6) Burada δ, ( K+ )x sab termde çeren boyutlu regresyon katsayıları vektörüdür. Kalıntı, bozuklu term tek yönlü hata bleşen model olarak u = µ + ν (7) tanımlanmaktadır. Burada AR() sürec ε ~ (0, σ ) dr. Modelde ε µ ~ (0, σ ) ve gerye kalan hatalar ρ < le durağan µ ν =ρν + ε veya λ < le MA() sürec ν =ε +λε ve µ lern sab etkler parametres olduğu varsayımı altında boş hpotez H 0 : ρ = 0 olacaktır. Model daha açık olarak y = δ+µ ι + ν (8) Z Busness and Economcs Research Journal ()0 7

9 M. argeleçekenler ν x ve y = y, y,... y, ( 0, ρ Burada ( ) Olablrlk fonksyonu Z ( K+ ) x boyutlu regresyon katsayıları vektörü, ν ~ Ω ) dr. Burada AR() kalıntı bozukluk term çn L( δ, ρ, µ, σε)= sab- logω σ dur. Burada = ( ν, ν,,,, ν ), Olablrlk fonksyonu vekör formunda Ω = ρ σ ε - ( y Zδ µ ι ) V ( y δ µ ι ) ρ Z ε = V dur. ρ (9) ν nn varyans kovaryans matrs = I Ωρ dr. L( δ, µ, Θ)= sab- logω ν Ω ν yazılablr. Burada = ( ρ σ ), ε Ω (0) Θ dur. Buradan H 0 : ρ = 0 hpotezn test etmek çn [ /( )]( ν ν ˆ ˆ / ν ˆ ν ˆ ) LM= () test statstğ hesaplanır. Burada LM statstğnn asmptotk dağılımı k-karedr. LM statstğ farklı br şeklde asptotk olarak (0,) standart normal dağılıma sahp br test statstğ olarak da gösterleblr. LM ( ν ν ˆ ˆ / ν ˆ ν) 5 /( ) ˆ 3.3. Değşen Varyans = () FE panel regresyon modelnn tahmn edlrken kullanılan öneml varsayımlardan brs yatay kessel brmler arasında değşen varyans problemnn olmamasıdır. Bazı durumlarda hata sürec yatay kes çn homoscedastc olablr, ancak brmler boyunca değşen varyans problem meydana geleblr (Baum 00:0). FE modelnde gruplar arası değşen varyans problemnn olup olmadığını test etmenn br yolu modfye edlmş Wald testnn kullanılmasıdır (Greene, 000:598). Bu amaçla kurulacak boş hpotez =,,3,..., e kadar olmak üzere H0 : g σ = σ (3) şeklndedr. Burada hata varyansı tahmncsdr ve bu varyans yardımıyla g yatay kessel brm sayısı, ( e σˆ ) ˆσ nc yatay kessel brmn σˆ = e bçmnde hesaplanmaktadır. Daha sonra V = ( ) (4) ˆσ nn tahmn edlen varyansı hesaplanır. ha olarak Wald statstğ g ( σˆ σˆ ) W = (5) V = bçmnde hesaplanmaktadır. Wald statstğ dağılımına sahptr. g serbestlk derecesnde k-kare Busness and Economcs Research Journal ()0 73

10 Hsse Sened Fyatları ve Fyat/Kazanç Oranı Đlşks: Panel Verlerle Sektörel Br Analz 3.4. utarlı Standart Hataların Elde E Edlmes (PCSE) Yukarıda da üzernde durulduğu üzere yatay kessel bağımlılık, sersel korelasyon ve değşen varyans problemlernn olup olmadığı testler yardımıyla ortaya konulduktan sonra bu problemlern modelden arındırılması gerekmektedr. Bu amaçla Beck ve Katz (995) tarafından gelştrlen ve bu problemlere karşı panele göre standart hataları düzelteblen (Panel-Corrected Standard Errors) PCSE yaklaşımı terch edlmştr. Dğer br fadeyle PCSE model le yatay kessel bağımlılık, sersel korelasyon ve değşen varyans problemlernn br veya brkaçının olması durumunda standart hatalar düzeltleblmektedr. Beck ve Katz (995) çalışmalarında, Park (967) tarafından ortaya konulan genelleştrlmş en küçük kareler (GLS) yaklaşımını revze etmşlerdr. Beck ve Katz (995) çalışmalarında kessel bağımlılık, sersel korelasyon ve değşen varyans problemler olması durumunda GLS yaklaşımı tarafından üretlen standart hataların doğru olmadığını göstermşlerdr. GLS yaklaşımının temel varsayımı hata sürecnn blndğdr. Ancak gereçek hayatta hata sürecnn yapısı blnmemektedr. Bu nedenle analstler GLS kullanmak yerne uygulanablr genelleştrlmş en küçük kareler (feasble generalzed least squares, FGLS) yöntemn terch etmektedrler. Burada uygulanablr denmesnn neden GLS te olduğu gb hata sürecnn blndğn varsaymak yerne tahmn etme yoluna gmesdr. Fakat FGLS formülü standart hataların tahmn çn hata sürecnn blndğn, tahmn edlmedğn varsaymaktadır. Denklem () de verlen POLS regresyon modelnn hataları çn hesaplanacak varyans kovaryans matrs Ω olarak tanımlanırsa, denklem () n GL yaklaşımına göre tahmn edlmesnde Ω blnmektedr. Dolayısıyla β ların GLS tahmncs aşağıdak gb olacaktır. ( XΩ X) X Ω Y (6) Ω nın blndğ varsayımı altında GLS e göre tahmn edlen standart hatalar tamamyle etkn ve tutarlıdır. Ancak gerçek hayatta Ω blnmedğnden denklem (6) da Ω nn tahmncs olan Ωˆ kullanılmaktadır. Bu süreç FGLS olarak blnmektedr ve eğer Ωˆ tutarlı br şeklde tahmn edlmşse β lar tutarlı olacaktır. Park (967) tarafından gelştrlen FGLS büyük örneklemlerde y sonuçlar vermektedr. FGLS yaklaşımı k ardışık düzeltme yapmaktadır. İlk olarak hatalardak sersel korelasyonu daha sonra se yatay kessel bağımlılığı yok etmektedr. Hatalardak yatay kessel bağımlılığın düzeltlmes aşağıdak şeklde gösterleblr. Ω =Σ Ι (7) Burada Σ, x boyutlu yatay kessel kovaryans matrsdr. Sonrasında yatay kessel bağımlılıktan arındırılmış hatalar kullanılarak hataların varyans kovaryans matrs tahmn edlr. Bu tahmnler çeren matrs Σˆ olarak adlandırılmaktadır. Burada x + / sayıda yatay kessel kovaryans yer almaktadır. ( ) Sersel korelasyonun düzeltlmesnde se panelere göre brnc dereceden sersel korelasyon olduğunu fade eden ε =ρε + υ (8) Busness and Economcs Research Journal ()0 74

11 M. argeleçekenler modelde υ ler zaman boyunca sıfır ortalamaya sahp bağımsız ve özdeş dağılmaktadır. Bazen ρ lern brmler boyunca homojen olduğu, yan ρ = ρ olarak da alınablmektedr. ek br ρ çn FGLS düzeltmes parametreer çn hesaplanmayan br ekstra tahmn gerektrmektedr. Panellere göre brmlern hatalarındak sersel korelasyon çn düzeltme tek br ρ nun tahmn edlmesnden daha cdd aşağı sapmalı tahmnler doğurmaktadır. Burada heterojen veya homojen ρ nun hangsnn seçleceğ küçük örneklem özellklerne bağlıdır. Benzer şeklde Beck ve Katz (995) tarafından gelştrlen PCSE yaklaşımı da bu düzeltme şlemlern kullanmaktadır. Öncelkle sersel bağımlılık yapısı yok edldkten sonra hatalardak yatay kessel bağımlılık ve değşen varyans düzeltlmektedr. OLS tahmnlernn örneklem değşeblrlğ çn düzeltme formülü köşegen elemanlarının karekökü le verlmektedr. ( ) { }( X X X X ΩX X ) Cov(ˆ) β = (9) Eğer hatlar yatay kessel bağımlılık göstermyorsa elde edlecek standart hatalar σ ˆ X X nn standart OLS standart hataları olacaktır. Burada OLS standart hataları ( ) köşegen termlernn kareköküdür. Yatay kessel bağımlılık ve panel değşen hatalara sahp panel regresyon model çn Ω, köşegenler boyunca x boyutlu yatay kessel kovaryans matrs Σ le x blok köşegen matrstr. Denklem (9) u tahmn edeblmek çn Σ nn tahmnne htyaç vardır. Burada denklem () den elde edlen OLS kalıntıları kullanılablr. Örneğn e, t nc zaman ve nc brm çn OLS kalıntısı olsun. O halde Σ y aşağıdak gb tahmn etmek mümkün olacaktır. ee jt ˆ Σ j = (30) Beck ve Katz (995) tarafından gelştrlen PCSE yaklaşımının Monte Carlo çalışmaları le y performans gösterdğ bulunmuştur. 4. Ver ve Amprk Bulgular Hsse sened fyatları le fyat/kazanç oranı arasındak lşk araştırılırken kullanılacak ver İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (IMKB) Web sesnden alınmıştır. Çalışmada sektörler arası br karşılaştırmalı analz yapılacağı çn hsse sened fyatı ve fyat/kazanç oranları, sektör bazında alınan frmaların yılsonu kapanış fyatları ve fyat/kazanç oranlarından oluşmaktadır. Her nekadar frmalara lşkn hsse kapanış blgler frmanın borsa kotunda şlem görmeye başlamasından baren olsa da, bu frmalara lşknn fyat/kazanç oranlarının hesaplanması 995 yılından başlamaktadır. Ancak çalışmada dengel panel oluşturmak stendğnden dönemnde faalyet gösteren frmalar dkkate alınmıştır. Dolayısıyla 4 sektörde faalyet gösteren 9 frmanın blgler 9 yıllık br dönem çn elde edlmştr. Br bütün olarak bakıldığında toplam (9) x (9)= (97) gözlem söz konusudur. Sektör smler ve frma sayıları ablo de verlmektedr. Busness and Economcs Research Journal ()0 75

12 Hsse Sened Fyatları ve Fyat/Kazanç Oranı Đlşks: Panel Verlerle Sektörel Br Analz ablo. Sektör İsmler Sektör o Sektör Adı Kısaltma Frma Sayısı Bankalar ve Özel Fnans Kurumları Banka Blşm Blşm 6 3 Elektrk, Gaz ve Su Elektrk 4 4 Fnansal Kralama ve Faktorng Şrketler Fnansal Kralama 4 5 Gıda, İçk ve ütün Gıda 9 6 Dokuma, Gym Eşyası ve Der Gym 0 7 Gayrmenkul Yatırım Ortaklıkları Gmyo 6 8 Haberleşme Haberleşme 9 Holdngler ve Yatırım Şrketler Holdng 0 İnşaat ve Bayındırlık İnşaat Kağıt ve Kağıt Ürünler Basım ve Yayın Kağıt Kmya Petrol Kauçuk ve Plastk Ürünler Kmya 9 3 Lokanta ve Oteller Lokanta 5 4 Madenclk Maden 5 Metal Ana Sanay Mana 4 6 Metal Eşya Makne ve Gereç Yapımı Mesy 7 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Mkyo 8 8 Orman Ürünler ve Moblya Orman 9 ıbb ve Dğer Sağlık Hzmetler Sağlık 0 Savunma Savunma Sgorta Şrketler Sgorta 6 aş ve oprağa Dayalı Sanay aş 5 3 optan ve Perakende caret caret 6 4 Ulaştırma Ulaştırma 3 Çalışmada k farklı fyat/kazanç oranı kullanılmaktadır. Fk olarak tanımlanan fyat/kazanç oranı, hsse senednn pyasa değernn son k altışar aylık dönemn net kar-zarar toplamını vermektedr. Fk se hsse senednn pyasa değernn son dört üçer aylık dönemn net kar-zarar toplamını vermektedr. Dolayısıyla altışar aylık ve üçer aylık dönemler bçmnde belrlenen fyat/kazanç oranı kullanılarak her br sektör bazında karşılaştırma yapılablecektr. S = α +β + ε (3) f / k Model : ( ) S = α +β + ε (3) f / k Model : ( ) Burada S, nc sektörün t nc dönemndek hsse senednn fyatı, sektörün t nc dönemndek altışar aylık fyat/kazanç oranı ve t nc dönemndek üçer aylık fyat/kazanç oranıdır. f / k nc f / k, nc sektörün Buna göre her br sektör çn tahmn edlen sab etkl panel ver regresyon modelnn sonuçları ablo de verlmektedr. Busness and Economcs Research Journal ()0 76

13 M. argeleçekenler ablo. Sektörlere İlşkn FE Model ahmn Sonuçları Sektörler Model Model Kesme f/k R Kesme f/k R Banka.967 a a a (0.375) (0.04) (0.336) (0.05) 0.4 Blşm 3.67 a a (.795) (0.037) (.80) (0.04) 0.5 Elektrk.07 a a (.984) (0.060) (.08) (0.088) 0.03 Fnansal Kralama.939 a a (0.35) (0.0) (0.379) (0.0) 0.0 Gıda 6.03 a a (0.396) (0.007) (0.380) (0.00) 0.73 Gym a c a (0.5) (0.003) (0.54) (0.003) 0.9 Gmyo a a (.844) (0.075) (.65) (0.043) Haberleşme a 0.87 b a b 0.54 (.557) (0.065) (.36) (0.03) 0.56 Holdng 6.8 a c 6.3 a b 0.57 (0.8) (0.06) (0.9) (0.09) 0.58 İnşaat.800 c c (.49) (0.030) (.504) (0.57) 0.05 Kağıt.3 a a (.60) (0.06) (.749) (0.045) 0.7 Kmya 4.93 a a (.33) (0.03) (.45) (0.070) 0.53 Lokanta 3.55 a a (0.70) (0.03) (0.646) (0.0) 0.40 Maden a a 0. b (.538) (0.08) (.53) (0.047) 0.45 Mana a a c 0.53 (0.396) (0.008) (0.484) (0.035) 0.54 Mesy a b a 0.5 (6.36) (0.06) (4.8) (0.498) 0.65 Mkyo.0 a a (0.60) (0.004) (0.68) (0.008) 0.4 Orman.460 b b (0.90) (0.5) (0.958) (0.64) 0.4 Sağlık a a (.98) (0.03) (.03) (0.040) 0.7 Savunma 6.5 b a (4.768) (0.53) (4.3) (0.48) Sgorta a a (0.448) (0.00) (0.43) (0.09) 0.38 aş a a b 0.6 (8.06) (0.30) (7.98) (0.6) 0.6 caret 0. b a (3.863) (0.38) (3.493) (0.083) 0.36 Ulaştırma (7.9) (5.5) (69.0) (9.45) 0.3 ot: a % de anlamlıdır, b %5 de anlamlıdır, c %0 da anlamlıdır. Busness and Economcs Research Journal ()0 77

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Özet YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Atıf EVREN *1 Elf TUNA ** Yarı parametrk panel ver modeller parametrk ve parametrk olmayan modeller br araya getren; br kısmı

Detaylı

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlşks: OECD Ülkeler Panel Ver Analz Mustafa ÖZER * Necat ÇĐFTÇĐ ** Özet: Yen büyüme teorlernn merkeznde Ar-Ge yatırımları vardır. Romer (1990), Grossman-Helpman (1991) ve Aghon-Howtt

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması Busness and Economcs Research Journal Volume 2. Number 1. 2011 pp. 143-151 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Türkye de Bölgeler Arası Gelr Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Ver Analz Uygulaması Fatma

Detaylı

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama The PDF verson of an unedted manuscrpt has been peer revewed and accepted for publcaton. Based upon the publcaton rules of the journal, the manuscrpt has been formatted, but not fnalzed yet. Before fnal

Detaylı

İhracat ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 12 Geçiş Ekonomisi Örneğinde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellik Analizleri

İhracat ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 12 Geçiş Ekonomisi Örneğinde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellik Analizleri EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: Sayı: 2 Nsan 20 ss. 24-254 İhracat ve Ekonomk Büyüme İlşks: 2 Geçş Ekonoms Örneğnde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellk Analzler Relatonshp between Export

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ORACLE DATA MINER İLE BORSA ALANINDA TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER (INDICATORS) ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 8 Sayı: 16 Güz 2009/2 s. 47-59 LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS KESTİRİMİNİN İNCELENMESİ Cengz AKTAŞ *, Orkun ERKUŞ ** Gelş: 12.10.2009 Kabul:

Detaylı

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 4, Sayı 1, 3 6 Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI H. BİRCAN, Y. KARAGÖZ ve Y. KASAPOĞLU

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.111-131.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.111-131. Süleyman Demrel Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Y.008, C.3, S. s.-3. BİREYSEL EMEKLİLİK FONLARINDA FON YAPILARININ KARMA DENEMELER YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ EXAMINING THE STRUCTURE OF FUNDS BY MIXTURE

Detaylı

DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN

DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN TEŞHİSİ Robust Regresson Method and Dagnose Of Outlers on Several Socal Data Dayanıklı Yöntem 76 ÖZ Özlem YORULMAZ * Araştırmanın

Detaylı

Çok Boyutlu Madde Tepki Kuramı 1

Çok Boyutlu Madde Tepki Kuramı 1 221 Eğtmde ve Pskolojde Ölçme ve Değerlendrme Dergs, Yaz 2012, 3(1), 221-229 Çok Boyutlu Madde Tepk Kuramı 1 İbrahm Alper KÖSE * Abant İzzet Baysal Ünverstes Özet Eğtm ve pskolojde test alanların verdğ

Detaylı

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2009 CİLT 4 SAYI 1 (47-60) HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

Tahmin Sorunu. Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

Tahmin Sorunu. Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011) İk Değşkenl Bağlanım Model Tahmn Sorunu Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometr 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekm 2011) Açık Lsans Blgs İşbu belge, Creatve Commons Attrbuton-Non-Commercal ShareAlke 3.0 Unported

Detaylı

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşklatının görüşlern yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına attr. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşklatının znn gerektrmez;

Detaylı

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 2004 YÜKSEK MÜHENDİSLİK TEZİ HÜSEYİN TOPAN YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK

Detaylı

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE HİZMET SAĞLAYICI SEÇİMİ Öz Aşır ÖZBEK a Tamer EREN b Hzmet sağlayıcılar ya da üçüncü part lojstk (3PL) frmalar, şletmenn ana faalyetler dışında kalan, geleneksel

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

Türkiye nin Avrupa Birliği (15) Pazarındaki Endüstri-Đçi Ticaret Performansının Rakip Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analizi: 1995-2007

Türkiye nin Avrupa Birliği (15) Pazarındaki Endüstri-Đçi Ticaret Performansının Rakip Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analizi: 1995-2007 Rakp Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analz: 1995-2007 Türkye nn Avrupa Brlğ (15) Pazarındak Endüstr-Đç Tcaret Performansının Rakp Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analz: 1995-2007 Hüseyn ALTAY

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI Ekonometr ve İstatstk Sayı:7 2008 51-87 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU:

Detaylı

AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE ALINARAK EN HIZLI GÜZERGÂHIN BELİRLENMESİ

AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE ALINARAK EN HIZLI GÜZERGÂHIN BELİRLENMESİ Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engneerng and Archtecture of Gaz Unversty Clt 27, No 2, 385-395, 2012 Vol 27, No 2, 385-395, 2012 AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE

Detaylı

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2014, Clt 4, Sayı 1, ss.267-282 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2014, Volume 4,

Detaylı

Farklı Tüy Rengine Sahip Japon Bıldırcınlarda Bazı Vücut Ağırlığı Verilerinin Friedman ve Quade Testleriyle Belirlenmesi

Farklı Tüy Rengine Sahip Japon Bıldırcınlarda Bazı Vücut Ağırlığı Verilerinin Friedman ve Quade Testleriyle Belirlenmesi Türk Tarım ve Doğa Blmler Dergs (): 7 77, 05 TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkans.com Farklı Tüy Rengne Sahp Japon Bıldırcınlarda Bazı Vücut

Detaylı

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI Cem Celal TUTUM İ.T.Ü. ROTAM, Makne Yük. Müh. ÖZET: Bu çalışmada düzlemsel kafes sstemlern belrl

Detaylı

Döviz Piyasasının Etkinliği: Türkiye için Bir Analiz

Döviz Piyasasının Etkinliği: Türkiye için Bir Analiz EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cl: 4 Sayı: 4 Em 204 ss. 62-636 Dövz Pyasasının Enlğ: Türye çn Br Analz Effcency of The Foregn Exchange Rae Mare: An Analyss for Turey Burcu BERKE, Burcu ÖZCAN

Detaylı

Çalışma Sermayesi Politikalarında Sektörel Farklılaşma ve Ortalamaya Dönme Eğilimi

Çalışma Sermayesi Politikalarında Sektörel Farklılaşma ve Ortalamaya Dönme Eğilimi Volume 4 Number 4 2013 pp. 49-70 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Çalışma Sermayesi Politikalarında Sektörel Farklılaşma ve Ortalamaya Dönme Eğilimi Dündar Köka Ender Coşkunb M. Serdar İspirc Özet: Bu

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME İLE AVRUPA BİRLİĞİ VE ADAY ÜLKELERİN YAŞAM KALİTESİNİN ANALİZİ

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME İLE AVRUPA BİRLİĞİ VE ADAY ÜLKELERİN YAŞAM KALİTESİNİN ANALİZİ Ekonometr ve İstatstk Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometr, Yöneylem Araştırması, İstatstk Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 80 94 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ ÇOK

Detaylı

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 007 : 13 : 1 : 911

Detaylı