"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz""

Transkript

1 Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný ortaya çýktý. Kamu Sen tarafýndan açýlan bir davada mahkemenin su faturalarýnýn süresi ile ilgili yürütmeyi durdurma kararýndan sonra böyle bir uygulama yapýldýðý belirtildi. Türkiye Kamu Sen Çorum Ýl Temsilciliði Avukatý Bekir Çetin aracýlýðý ile Çorum Belediyesinin 201 yýlý gelir tarifesine karþý açtýðý davada gelir tarifesinin bazý hükümlerinin yürütmesinin durdurulmasý kararýnýn çýktýðý belirtildi. SAYFA DE AK Parti Siyaset Akademisi baþlýyor SAYFA 5 TE ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI 40 KURUÞ Merkez : Eðridere Çarþýsý No:1 Tel : (5 Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han 10/1 Ýstanbul Tel : 0 (212) "Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz" Çorum, 'Sevgililer AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý, Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker ve Yönetim Kurulu üyeleri, Merkez Ovasaray Köyünü ziyaret ettiler. Ziyarette, Çorum Muhtarlar Derneði Baþkaný Celal Taþdelen'de hazýr bulundu. Ovasaray köyü muhtarý Bekir Þahin heyeti evinde aðýrlayarak bir süre sohbet etti. Daha sonra köy kýraathanesinde köy halký ile bir araya gelen AK Parti heyeti yapýlan hizmetler ve çalýþmalar hakkýnda bilgiler vererek köy halkýný dinlediler. SAYFA 5 TE Günü' umut Yunanistan'da tanýtýlýyor kapýsý oldu Hitit Medeniyeti ile Çorum'un kültürel ve diðer alanlardaki deðerlerinin Yunanistan'da tanýtýlmasý için giriþimde bulunuldu. Türk Hava Yollarý (THY) Selanik Müdürü Utku Yazan'ýn daveti üzerine Yunanistan'a giden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Anitta Otel Genel Müdürü Hasan SAYFA DE Özer Gökmen, Satýþ Müdürü Onur Býyýklý, YGT Medya Turizm sahibi Fatih Yiðit ve Tria Turizm Yetkilisi Arda Özütürk, Selanik Havalimaný'nda THY Selanik Müdürü Utku Yazan ve diðer yetkililer tarafýndan çiçekle karþýlandý. Engelli genç yanmaktan son anda kurtuldu Gülabibey Mahallesi Ortakapaklý mevkiinde tek katlý müstakil evde elektrik kontaðýndan çýktýðý öðrenilen yangýn, bir anda evi sardý. Bu sýrada evde bulunan Erdal Eraslan (41), engelli oðlu Yunus Eraslan'ý (11) evden çýkarttý. Aile, kendi imkanlarý ile yangýný söndürmeye çalýþýrken komþularý itfaiyeye haber verdi. SAYFA DA Ekonomideki büyümenin yavaþlamasý ile piyasalarda durgunluk yaþandýðýný belirten Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, esnafýn Sevgililer Günü'nü umut kapýsý bildiðini, vitrinlerin kýrmýzýya büründüðünü söyledi. Sevdikleri anmak için alýnan hediyelerle ayný zamanda ekonomiye de katkýda bulunulduðunu kaydeden Kýlýç, "Ödenmesi gereken vergilerden, faturalardan ve prim borçlarýndan bunalan esnaf, piyasanýn canlanmasýyla artýk nefes almak istiyor" dedi. SAYFA TE Daþdan'dan AK Partili vekillere saðduyu çaðrýsý! MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan Çorum'a gelecek BDP milletvekilleri ile ilgili yaptýðý açýklamada AK Parti milletvekillerine saðduyu çaðrýsýnda bulundu. MHP olarak Çorum'un huzuru, sükûneti ve kardeþliði için bugüne kadar attýklarý adýmlarýn tüm kamuoyu tarafýndan bilindiðini dile getiren Daþdan, "Bundan sonra da bu adýmlarýmýz artarak devam edecek kardeþlik baðlarý daha da güçlenecektir. SAYFA 9 DA "Darbe ürünü kýlýk-kýyafet yönetmeliði deðiþmeli" Çaðrý Vakfý yaptýðý basýn açýklamasý ile kamuda kýlýk kýyafetin serbest olmasý için Memur Sen tarafýndan baþlatýlan "Özgürlük Ýçin 10 Milyon Ýmza" kampanyasýna destek verdi. Hürriyet Parkýnda açýlan imza standý önünde yapýlan basýn açýklamasýnda konuþan Çaðrý Vakfý Baþkaný Hamit Gökgöz, "Din ve vicdan hürriyeti, insanýn en temel haklarýndandýr. Bu nedenle de insanlar inandýðý gibi düþünme, inandýðý gibi yaþama, inandýðý gibi giyinme hakkýný kazanmýþ olarak gelir dünyaya. SAYFA 4 TE SGK Baþkaný Fatih Acar bugün Çorum'a geliyor Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu Baþkaný Fatih Acar, Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasýnýn düzenlediði seminere katýlmak üzere bugün Çorum'a gelecek. SAYFA DE AK Partili kadýnlar mahallelerde sahaya iniyor SAYFA DE Morgda cenaze baþýnda býçaklý kavga SAYFA DA

2 SAHÝBÝNDEN SATILIK DAÝRE Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu karþýsýnda Cumhuriyet Apt. 2. Katta bulunan +1 kaloriferli banyo ve mutfakta kombisi olan daire satýlýktýr. 2 HABER Ýmsâk :4:49 Güneþ ::0 Ýþrak ::21 Öðle :12:0 Ýkindi :14:58 Akþam :1:20 Yatsý :18:50 2 AJANDA Ay, 28 Gün,. Hafta Eskiden iyilik yapar söylemezlerdi. Sonra hem yapmaya, hem de söylemeye baþladýlar. Þimdi ise yapmýyorlar fakat söylüyorlar. Ömer bin Hâris Rahmetullahi Aleyh Müracaat Tel: Tecrübeli Gýda Mühendisi ve Ön Muhasebe Elamanlarý Aranýyor Cevherzade bünyesinde çalýþacak Bay ya da Bayan Gýda Mühendisi ve ön muhasebe de çalýþacak Tecrübeli elemanlar aranmaktadýr. Müracaat edecek Erkek adaylarýn Askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir. Müracaatlarýn þahsen olarak Cevher Pastaneleri Gazi Caddesi üzerindeki Þubemize ( Vergi Dairesi yaný) yapýlmasý gerekmektedir. Tel: ELEMAN ARANIYOR Ziraat, Kimya ve Gýda Mühendisi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsan Vergi Dairesi yanýnda bulunan Cevher Pastanesine yapýlmasý gerekiyor. Ýl Özel Ýdaresi personelinden kan baðýþý Ýl Özel Ýdaresi personeli kan baðýþýnda bulundu. Türkiye Kýzýlay Derneði Çorum Þubesi Ýl Özel Ýdaresinde kan baðýþý kampanyasý düzenledi. Kampanya kapsamýnda ilk kan baðýþýný ise Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan verdi. Türk Kýzýlayý Çorum Þube Baþkaný Sedat Canbolat da kan baðýþý kampanyasý düzenlenmesinde katkýda bulunan Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan'a teþekkür etti. Günün Þiiri ANNEM ÝÇÝN Bir günümüz bile sensiz geçmezken Þimdi mezarýna hasretiz anne... Issýz bir mezarlýk, kimsesiz bir yer Gölgesinde ulu, loþ bir mâbedin Bir yýðýn toprakla bir parça mermer Sýrrýyla haþr olmuþ orda ebedin. Bir yýðýn toprakla bir parça mermer, Üstünde yazýlý yaþýnla, adýn; Baþ ucunda matem renkli serviler Hüznüyle titreþir sanki hayatýn. Seni gömdük anne yýllarca evvel Göz yaþlarýmýzla bu ýssýz yere Kimsesiz bir akþam ziyaya bedel Matem daðýtýrken hasta kalblere. Kimsesiz bir akþam, ezelden yorgun Hüznüyle erirken Dicle de sessiz, Öksüzlük denilen acýyla vurgun Bir baþka ölüydük bu toprakta biz. Müracaat Tel: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Sahibinden Acil Satýlýk Daireler Gülabibey Mahallesinde (Gülüm Düðün Salonu Civarýnda) Yapýmý yeni tamamlanmýþ kullanýma hazýr +1 Asansörlü Kaliteli Isý Yalýtýma sahip. ve 1 katta bulunan Lüks Daireler Uygun fiyatlara satýlýktýr. Müracaat: Tel No: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: Þeyh Bedreddin'in eser çevirisinde Çorum imzasý Türk kültür tarihinin önemli isimlerinden olan, ayný zamanda önemli bir din bilimcisi olarak tarihe adýný yazdýran Þeyh Bedreddin'in kendi kaleminden çýkan üç eseri Türkçeye aktaran ekip içerisinde Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi öðretim üyelerinden Doç. Dr. Kâþif Hamdi Okur da yer alýyor. Kültür ve Turizm Bakanlýðý yayýnlarý arasýnda çýkan, "Bilim ve Felsefenin Doðulu Öncüleri Dizisi" içerisinde yer alan eserler "Letâifü'l-iþârât", "et-teshîl" ve "Câmiu'l-fusûleyn" adlarýný taþýyor yýlýnýn sonunda yayýnlanan bu üç eser, ülkemizde Ýslam hukuku sahasýnýn önde gelen isimlerinden Prof. Dr. H. Yunus Apaydýn'ýn editörlüðünde yaklaþýk 25 kiþilik bir tercüme heyetinin çalýþmasýyla Türkçeye kazandýrýldý. Tercüme heyetinde yer alarak projeye destek verenler arasýnda Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi öðretim üyelerinden Doç. Dr. Kâþif Hamdi Okur da yer alýyor.câmiu'l-fusûleyn adlý eserin 24. bölümü ve Letâifu'l-iþârât ve et-teshîl adlý eserlerin yaklaþýk yüzde on beþlik bir kýsmý Kâþif Hamdi Okur tarafýndan çevrildi. Türkçe çevirileri yaklaþýk olarak dört bin sayfa tutan bu üç eserin, Arapça orijinallerini içeren yazma nüshalarýn týpkýbasýmlarý da çevirilerle birlikte yayýnlandý. Türkçeye çevrilen bu üç eser üzerinde yapýlacak incelemeler, Bedreddin etrafýnda bugüne kadar yerleþen kanaatlerin sorgulanmasýna vesile olacak, ezber bozucu bir iþlev görebi lecektir. Yýl: 8 Sayý: 298 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 5 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 00 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 0 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : YÝTÝK Gazi Üniversitesi Çorum Meslek Yüksek Okulu Ýnþaat Bölümün'den 1994 yýlýnda almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybetti. 19 doðumlu Þevket oðlu Hikmet Þimþir HÜKÜMSÜZDÜR YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür doðumlu Mustafa oðlu Reþat Aksar TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Tasarým Av. Yakup ALAR Fethi SÜMÜÞ ( ) elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ahmet Hamdi TANPINAR HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1, 1, EUR 2, 2,81 STERLiN 2, 2,81 JPY YENi 0,0188 0,0192 SAAT:.0 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER GÖKMEN ECZANESÝ TEL: 04 U.KAVAK MH. 8.TARAKÇI SOK. NO :18/20 SEDEF ECZANESÝ TEL: BAHÇELÝEVLER MAH. D.PINAR C. NO:2/B -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar...1 Alo Zabýta...15 Alo Jandarma...15 Elektrik Arýza...18 Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi...221

3 HABER 'Sevgililer Günü' umut kapýsý oldu Ekonomideki büyümenin yavaþlamasý ile piyasalarda durgunluk yaþandýðýný belirten Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇE- SOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, esnafýn Sevgililer Günü'nü umut kapýsý bildiðini, vitrinlerin kýrmýzýya büründüðünü söyledi. Sevdikleri anmak için alýnan hediyelerle ayný zamanda ekonomiye de katkýda bulunulduðunu kaydeden Kýlýç, "Ödenmesi gereken vergilerden, faturalardan ve prim borçlarýndan bunalan esnaf, piyasanýn canlanmasýyla artýk nefes almak istiyor" dedi. Bu özel günde alýþveriþin artacaðý beklentisiyle çiçekçisinden kuyumcusuna, pastacýsýndan konfeksiyoncusuna, terzisinden restorandýna, taksicisinden hediyelik eþya satanýna yaklaþýk 5 dalda iþ yapan esnaf ve sanatkarýn hazýrlýðýný yaptýðýný ifade eden Yalçýn Kýlýç, "Esnafýmýz umudunu bu senenin ilk özel günü olan Sevgililer Günü'ne taþýyarak, sevdiðini unutmayan insanýmýzýn yapacaðý alýþveriþi bekliyor" diye konuþtu. "Sevgililer Günü" kartla yapýlan harcamalarýn 2008 yýlýnda 420 milyon 00 bin TL, 2009 yýlýnda 42 milyon TL, 2010 yýlýnda 9 milyon TL, 2011 yýlýnda 1 milyon TL, 2012 yýlýnda da tahmini 1 milyar TL'ye yakýn harcama yapýldýðýný dile getirenkýlýç, "Sevgililer Günü'nde bir önceki hafta ile karþýlaþtýrýldýðýnda yiyecek içecek sektöründe yüzde 29 artýþ, kuyumcular ile çiçekçilerin cirosu ise ikiye üçe katlanýyor. Son 5 yýlda 14 Þubat günü yapýlan kartla yapýlan milyar 414 milyon lira civarýnda ki harcamalara bir de nakit alýþveriþ eklendiðinde 5- milyar liralýk piyasaya para giriþi olmuþ, ekonomiyi hareketlendirmiþti" ifadelerini kullandý. Sevgililer günü dolayýsýyla menfaat temin edebilmek için fýrsatçýlýk yapacaklara karþý Çorum halkýný uyaran ÇESOB Baþkaný Kýlýç, "Haksýz rekabet yapan korsan satýcýlardan ve ucuzdur diye kalitesinden þüphelendiðiniz yerlerden alýþveriþ yapýp, paranýzý savurmayýn. Bilhassa tanýdýk kuyumcularý tercih edin. Küçük bir hediyeyle, bir buket çiçekle bile bu anlamlý günün sýcaklýðýný yakalayabilirsiniz" dedi. HYP Osmancýk Ýlçe teþkilatý kuruldu Mustafa Sarýgül liderliðinde teþkilatlanan Halkýn Yükseliþi Partisi'nin (HYP) Çorum merkez ilçe kongresinin ardýndan Osmancýk ilçe kongresi de tamamlandý. Partinin Osmancýk ilçe baþkanlýðýna Erdal Soðancý seçildi. HYP Osmancýk Ýlçe Kongresi dün gerçekleþtirildi. Kongreye Ýl Baþkaný Ali Karabacak, Merkez Ýlçe Baþkaný Haydar Çiftçi ve il yönetim kurulu ile partililer katýldý. Divan heyetine Eralp Armakan, Ýsmail Acaryazý ve Ali Balaban'ýn seçildiði kongrede tek listeyle gidilen seçimler sonucunda Erdal Soðancý partinin Osmancýk Ýlçe Baþkanlýðýna seçildi. Seçimlerin ardýndan konuþan Soðancý, "Türkiye Deðiþim Hareketi, Halkýn Yükseliþi Partisi oluþumunda Osmancýk ve Türkiye için partimizin bütün birimleri ile birlikte gece gündüz demeden çalýþacaðýz. Beni bu göreve layýk gören partili arkadaþlarýma teþekkür ediyorum" dedi. Halkýn Yükseliþi Partisi Ýl Baþkaný Ali Karabacak ise "Mustafa Sarýgül ile Türkiye Deðiþim Hareketi, Halkýn Yükseliþi Partisi Osmancýk Ýlçe Kongresinde hep beraber Türkiye deki ötekileþtirilmiþ düzeni düzeltmeye talip olduk. Bizler Türkiye'nin partisi olacaðýz, insan ayrýmý yapmadan herkesi kardeþimiz olarak kucaklayacaðýz. Mustafa Sarýgül hareketinde dil, din, ýrk, mezhep farklý olamaz. Hakka olan inancýmýzý halkýmýza, vatanýmýza olan sevgimizle birleþtirerek ülkemizdeki müthiþ deðiþimi gerçekleþtireceðiz. Ýnançlara saygýlý, laik dünya görüþümüzle tüm halkýmýzý partimize davet ediyorum. Bizim amacýmýz baþý açýk, baþý kapalý diye ayýrt etmek deðil tüm kardeþlerimize ekmek, iþ verebilmektir. Bu vesile ile Osmancýk Ýlçe Baþkaný Erdal Soðancý'yý ve yol arkadaþlarýný kutluyor, Osmancýk'a ve Türkiye'mize hayýrlý olmasýný diliyorum" dedi. HYP Osmancýk Ýlçe Teþkilatýnýn yönetim kurulu ise þu isimlerden oluþtu: FeraiBilgener, Muzaffer Kara, Selami Sümbül, Kemal Topuz, Özkan Okutan, Gülþen Güzelaydýn, Hakký Gökyar, Arif Kuytak, Ýsmail Topuz. Çiftçilere TARSÝM eðitimi verilecek Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü Tarým Sigortalarý Havuzu (TARSÝM) konusunda eðitim programý düzenleyecek.ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ konu hakkýnda verdiði bilgide eðitimin 1 Þubat Çarþamba günü saat 09.0'da Turgut Özal Ýþ Merkezi Konferans Salonunda yapýlacaðýný belirtti. Eðitimde 201 yýlý Tarým Sigortalarý uygulamalarý hakkýnda tüm çiftçilere bilgi verileceðini dile getiren Ermiþ, eðitime çiftçileri ve ilgili kurumlarý davet etti.

4 HABER 4 "Darbe ürünü kýlýk-kýyafet yönetmeliði deðiþmeli" Çaðrý Vakfý yaptýðý basýn açýklamasý ile kamuda kýlýk kýyafetin serbest olmasý için Memur Sen tarafýndan baþlatýlan "Özgürlük Ýçin 10 Milyon Ýmza" kampanyasýna destek verdi. Hürriyet Parkýnda açýlan imza standý önünde yapýlan basýn açýklamasýnda konuþan Çaðrý Vakfý Baþkaný Hamit Gökgöz, "Din ve vicdan hürriyeti, insanýn en temel haklarýndandýr. Bu nedenle de insanlar inandýðý gibi düþünme, inandýðý gibi yaþama, inandýðý gibi giyinme hakkýný kazanmýþ olarak gelir dünyaya. Bazý kiþi ve kurumlar, sonradan bizim istediðimiz gibi yaþamaya, giyinmeye mecbursunuz diyorlar. Bunu kabul etmek mümkün deðildir. Bu kiþinin verimliliðini de düþürmektedir. Kendi kýyafetine yabancý olan bir kiþinin rahat hareket etmesi ve verimli olmasý düþünülemez" diyerek sözlerine baþladý. "Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnda Çalýþan Personelin Kýlýk ve Kýyafetine Dair Yönetmelik"in kadýn çalýþanlarýn ayakkabýsýnýn þekline, saçýný tarama þekli ve modeline, týrnak kesimine, gömleðinin kol ve yaka þekline, etek boyuna, pantolonunun þekline ve baþýný örtüp örtemeyeceðine kadar düzenleme yapma yetkisini kendisinde bulan çarpýk zihniyetin bakiyesi olarak halen devam ettiðini dile getiren Gökgöz, "Ayný yönetmelikte erkek çalýþanlarýn ayakkabýsýndan, çizmesine, topuðuna, býyýðýna, favorinin bitiþ noktasýna, kravat ve giyilecek süvetere kadar müdahale etme hakkýný kendinde bulan zihniyetle karþý karþýyayýz. Ayný zihniyet, TBMM içtüzüðünün 5. maddesine de anti demokratik bir hüküm getirerek "Genel Kurul salonunda yer alan milletvekilleri, bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Teþkilatý memurlarý ve diðer kamu personeli ceket giymek ve kravat takmak zorundadýrlar. Bayanlar tayyör giyerler. Görevlilerin kýyafeti Baþkanlýk Divanýnca tespit edilir" demiþtir. Bir yanda 'Büyüyen Türkiye' ideali, bir yanda kýlla, tüyle uðraþan, tek tipçi devlet mantýðý. Karþýmýzdaki tablo þudur: Milletin seçtiði vekiller, kendi kýyafetini seçememektedir. Baþbakaný, cumhurbaþkanýný seçen kadýnlarýmýz, çalýþma hayatýnda kendi kýyafetini seçememektedir. Baþý açýk çalýþabilen kadýnlar varken, baþýný örterek çalýþma hakkýný kullanamayan kadýnlar gerçeði de göz ardý edilmemelidir. Milyonlarýn oyuyla milletvekili seçilen Merve Kavakçý'ya, darbe dönemi ürünü bir içtüzükle haddi bildirilmiþtir" dedi. Okullardaki kýlýk kýyafet özgürlüðünü takdir ettiklerini ve desteklediklerini ifade eden Gökgöz, "Ancak, derse ve okula tanýnmýþ bir ayrýcalýk ve özgürlüktür. Öðrencilerin ve öðretmenlerin tamamýna tanýnmýþ bir hak deðildir. Okula ve derse özgürlük tanýyan anlayýþ, bireyi görmezden gelmemeli, özgürlüðün herkese tanýnmasý beklentisine karþýlýk vermelidir. Saydýðýmýz gerekçelerden dolayý saç, sakal, býyýk, favori ve týrnak uzunluðu ile ilgilenen, kadýnlara baþý açýk olmayý dayatan, kazaðýn yakasýna, pantolonun kumaþýyla, ayakkabýnýn topuk boyuyla, ilgilenen, Anayasada ve herhangi bir kanunda olmayan 1982 model darbe dönemi kalýntýsý kýlýk-kýyafet yönetmeliðinin deðiþtirilmesini istiyoruz. Referandumda kadýnlara ayrýcalýk hakkýný onaylayan milletimiz bilsin ki kamuda kadýnlar kategorize edilmekte ve kadýnlar arasý ayrýmcýlýk uygulanmaktadýr. Ülkenin hür ve eþit bütün yurttaþlarý ayný haklarý kullanamamakta, kadýn eþitsizliðine neden olunmakta, özellikle inancý gereði baþörtüsü takan kamu çalýþanlarýna zorla baþlarý açtýrýlmakta ve bu uygulamayla bizzat devlet tarafýndan kadýna psikolojik þiddet uygulanmaktadýr. Yapýlan, cinsiyet ayrýmcýlýðýdýr, demokratikleþme yolunda önemli adýmlar atan ve lider ülke olma konumunda olan Türkiye, bu ayýbýndan en kýsa zamanda kurtulmalýdýr" þeklinde kaydetti. Hasta Kabul Elemaný Kursu sona erdi Alaca Memur Sen'den yeni saðlýk yöneticilerine hayýrlý olsun Memur Sen Konfederasyonuna baðlý sendikalarýn Alaca temsilcileri ilçeye yeni atanan hastane baþhekimi, hastane müdürü ve hasta bakým hizmetleri müdürüne hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. Memur Sen Alaca Ýlçe Temsilcisi Kadir Þimþek, Diyanet Sen Ýlçe Baþkaný Zabit Gül, Saðlýk Sen Ýlçe Baþkaný Cafer Baykal ve Toç Bir Sen Ýlçe Baþkaný Erdal Kaplan Devlet Hastanesi Baþhekimi Metin Karan, Hastane Müdürü Fatih Mehmet Ünal ve Hasta Bakým Hizmetleri Müdürü Serap Kýlýç'ý makamlarýnda ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerini ilettiler. Ýskilip Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi tarafýndan verilen Hasta Kabul Elemaný Yetiþtirme kursu sona erdi. Ýlginin yüksek olduðu kurs 280 saat sürdü. Kurs sonunda ise baþarýlý olanlara Bitirme Belgeleri törenle verildi.belge alan öðrencilerin, özel ve kamu hastanelerinin Hasta Kabul servislerinde daha kolay iþ bulabilme imkânýna kavuþacaklarýný belirttiler. Halk Otobüs þoförleri eðitime alýnýyor Çorum Belediyesi Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü tarafýndan Özel Halk Otobüsleri þoförleri eðitim seminerine alýnýyor. Belediyesi Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü ile Ulaþ Ulaþým A.Þ'nin ortaklaþa düzenledikleri seminer ile halk otobüslerinin þoförlerine güvenli trafik ortamý ve ticari araç sürücülerinin sorumluluklarý hakkýnda eðitim semineri verilecek gün sürecek olan eðitim semineri ile þoförlerin halka daha kaliteli hizmet vermelerini saðlamak amacýyla düzenlen seminer, 1 Þubat 201 Çarþamba günü saat 14.00'de Turgut Özal Ýþ Merkezinde gerçekleþtirilecek. Kurs sonunda seminere katýlan þoförlere sertifika verilecek.

5 HABER 5 "Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz" AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý, Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker ve Yönetim Kurulu üyeleri, Merkez Ovasaray Köyünü ziyaret ettiler. Ziyarette, Çorum Muhtarlar Derneði Baþkaný Celal Taþdelen'de hazýr bulundu. Ovasaray köyü muhtarý Bekir Þahin heyeti evinde aðýrlayarak bir süre sohbet etti. Daha sonra köy kýraathanesinde köy halký ile bir araya gelen AK Parti heyeti yapýlan hizmetler ve çalýþmalar hakkýnda bilgiler vererek köy halkýný dinlediler. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan konuþmasýnda "Köylerimize yaptýðýmýz ziyaretler hýzla devam etmektedir. Bu akþam köyümüze yaptýðýmýz ziyarete, Milletvekillerimiz Salim Uslu ve Cahit Baðcý da Ankara'dan gelerek katýldýlar. Milletvekillerimiz, Ýl Genel Meclis Baþkanýmýz ve yetkili arkadaþlarýmýzla buradayýz. Hizmetlerimizi sizlerle paylaþacaðýz, varsa taleplerinizi dinleyeceðiz" dedi. Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse de "Ovasaray köyü adýna Milletvekillerimize, Ýl Baþkanýmýza, Ýl Genel Meclisi Baþkanýmýza ve gelen arkadaþlarýmýza hoþ geldiniz diyorum. Milletvekillerimiz yoðun parlamento çalýþmalarýndan zaman bularak kendi köyümüze gelmelerinden dolayý ayrýca teþekkür ediyorum. AK Parti Teþkilatlarý olarak sizlere söz verdik, yan yana, omuz omuza olacaðýz dedik. Bizler bölgesel toplantýlar yaparak, köy muhtarlarýmýzla bir araya geliyoruz. 10 yýllýk iktidarýmýz döneminde yapýlan hizmetlerimizi, kat edilen mesafeleri görüyoruz" ifadelerini kullandý. AK Parti Siyaset Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý ise "Merkez Ýlçe Baþkanýmýzýn köylerde halkýmýzla buluþma amacýyla yaptýðý çalýþma vesilesiyle beraberiz. Teþkilatýmýz her hafta köylerimizde, muhtarlarýmýz ve halkýmýzla Türkiye siyasetinin genel durumunu ve köylerimizdeki yerel imkânlarýmýzý, üretim, hayvancýlýk varsa diðer sorunlarla ilgili görüþlerinizi, düþüncelerinizi alýyorlar. Teþkilatýmýz sizlerden aldýklarý bilgileri, düþünceleri, kanaatleri, sorularý, talepleri düzenli olarak bize aktarýyorlar. Konuþulanlar sadece burada kalmýyor, mutlaka deðerlendirilip, ilgili yerlere aktarýlýyor. Türkiye zor bir süreçten geçiyor ve bu süreçte sizlerden destek bekliyoruz. Terörle ilgili hükümetimiz bir gayret içerisinde, ülkenin bütününe bir zarar gelememesi için elimizden geleni yapýyoruz. Tek derdimiz, þehitlerimizin de kemiklerini sýzlatmadan bu acýlarý sona erdirmek. Birliðimizi, dirliðimizi, kardeþliðimizi de zedeleyecek bu tehlikeyi ortadan kaldýrmak zorundayýz. Bu süreci baltalamak, yarýda býrakmak isteyenlere hep beraber fýrsat vermemeliyiz" dedi. Baðcý, "Ýlimizdeki sulama potansiyelini arttýrmak istiyoruz. Geçmiþte bu konuda geride kalýnmýþ, bu açýðý kapatmak için elimizden geleni yapýyoruz. Çok geç kalýnmýþ deðil. Sulama projeleri hem bitkisel hem de hayvansal üretim açýsýndan önemli bir girdi. Ýlimizde büyük proje yürütülmekte ama bu bölgeyi ilgilendiren Cemilbey sulama projesini soracaksýnýz. Alaca Çayý üzerine yapýlabilecek barajý soracaksýnýz. Geçmiþte bu konuda yapýlmýþ bir etüt, planlama, proje çalýþmasý yok. Buraya baraj yapýlmaz denmiþ. Bölgede bir fay kýrýðýndan söz edilmekte, ortada bir fay kýrýðý var mýdýr, yok mudur?diye teknik çalýþmalarý yaptýrýyoruz. Alaca çayý üzerine baraj yapýlýr mý, yapýlmaz mý? Bu konuda müsteþarýmýz yerinde incelemelerde bulundu. Bu bölgemizi su ile buluþturmayý Türkiye'ye sýðýnýyorlar. Þu anda ülkemizde, 1 bin sýðýnmacý var. Bu sadece kamplarda kalanlar.gelip akrabasýnýn, ailesinin yanýnda kalanlarla bu sayý yaklaþýk 400 bini buluyor" þeklinde kaydetti. Uslu, sosyal devletin önemini de dikkat çekerek, "Çorum'da istihdamý teþvik için sadece sigorta prim desteklemelerinin devlete toplam maliyeti 1 milyon liradýr. Yeter ki istihdam olsun diye Organize Sanayide tahsis edilen arsalar, bir kýsým vergi muafiyetleri vb. hususlar hariç sadece istihdamý teþvik için ödenen paradýr. Dolayýsýyla, Türkiye Cumhuriyeti Devleti öyle aman aman gelirleri, çok büyük olan bir devlet deðil ki, bir taraftan kendi yaðýyla kavrulurken, vatandaþa hizmet götürecek, tarým ve hayvancýlýðý, sanayiciyi destekleyecek, bir taraftan da sosyal güvenlik konusunda ciddi iþler yapacak. Türkiye'nin hiçbir yerinde öðrencilerimiz kitap parasý vermiyor. Tablet bilgisayar uygulamasý kararý alýndý ve pilot bölgede çalýþmalar baþladý. Aile hekimliði projesi baþladý. Devletin saðlýk harcamalarý bir anlamda arttý. Önceden engelli çocuklarýmýzý gizlerdik, sokaða çýkartmazdýk. Þimdi herkes devle- Akademisi baþlýyor AK Parti Siyaset Akademisi'ne baþvurular baþladý. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan düzenlediði basýn toplantýsýnda Siyaset Akademisi hakkýnda açýklamalarda bulundu. Siyaset Akademisi'ne baþvurularýn baþladýðýný belirten Ahmet Sami Ceylan, akademide yerel yönetimlerde aday adayý olacaklarýn siyasetle tanýþmasý ve mevcut yöneticilerin ise siyaseti daha bilinçli, etik kurallara uygun halde yapmalarý için genel kültür, kiþisel geliþim ve siyaset tarihi konularýnda eðitim verileceðini söyledi. Siyaset Akademisinde derslerin 2 Mart'ta saat 14.00'da Turgut Özal konferans salonunda baþlayacaðýný kaydeden Ceylan, "Akademiye Genel Baþkan Yardýmcýsý Süleyman Soylu ve MKYK Üyesi Osman Can'da konuk olacak. 4 hafta sürecek eðitimlerde saat ders verilecek. Kayýtlar ise 20 Þubat'ta sona erecek. Þu an 200 kiþilik bir kontenjan var. Öncelikli olarak dýþarýndan vatandaþlarý alacaðýz. Eðitime ben ve Merkez Ýlçe, Gençlik ve Kadýn Kollarý Baþkanlarýmýzda katýlacak. Þu ana kadar kayýt sayýmýz 100'ü buldu. Kayýt yaptýrmak için herhangi bir engel yok. Memurlar ve öðrencilerde kayýt yaptýrabilirler. Ýsteyenler partiye gelerek kayýt yaptýrabileceði gibi adresinden de kendileri kayýt yaptýrabilirler. Ama kayýt sonunda verilecek kayýt numarasýnýn bize mutlaka getirilmesi gerekiyor. Ayrýca Vakýflar Bankasý'nda AK Parti Yardým Hesabýna da 100 TL yatýrmalýlar. Eðer kontenjan dolup yeniden yeteri kadar talep olursa ikincisini açmak için Genel Merkezimize baþvuracaðýz. Akademi'de dersler tamamlandýktan sonra 21 Nisan'da sýnav yapýlacak. Sýnavda baþarýlý olanlara sertifikalarý verilecek. Ayrýca derece elde edenlere de ayrý bir baþarý belgesi Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan verilecek" dedi. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn AK Partinin Karadeniz bölge toplantýsýnda Baþkan Külcü'ye söyledikleri ile ilgili bir soruya cevap veren Ceylan, "Bizim yolumuza devam ediyoruz. Seçim çalýþmalarý büyük bir hýzla devam ediyor" þeklinde kaydetti. -CEYLAN'DAN SAÐDUYU ÇAÐRISI- Bir grup BDP'li Milletvekili'nin 1 Þubat'ta Çorum'a yapacaklarý ziyaret ile ilgili soruya da cevap veren Ceylan, "Çorum'un birliðinin beraberliðini, kardeþliðini ve rengini bozmaya kimsenin hakký yok. Kimsenin 1980'li yýllarda yaþananlarý yeniden yaþatmaya hakký yok. Çorum'da þimdiye kadar ufak defek provokasyonlar oldu ama buna halkýmýz prim vermedi. Sivil toplum kuruluþlarý ve siyasi partiler saðduyu ile hareket etmeliler. AK Parti bölgesel, dinsel ve etnik milliyetçiliðe karþýdýr. Biz 'tek devlet tek bayrak tek millet' diyoruz. Türkiye þuan çok zor bir süreçten geçiyor ve terörü bitirme noktasýna gelmiþtir" ifadelerini kullandý. -CHP'LÝ KÖSE'YE CEVAP- CHP Milletvekili Tufan Köse'nin "Vali ve Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreterine" baský yapýldýðý ile ilgili iddialarýna da cevap veren Ahmet Sami Ceylan, "AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ve yönetim kurulu üyeleri köyleri tek tek gezerek toplantýlar yaptý ve sorunlarý belirlediler. Bu sorunlarýn yer aldýðý bir dosyayý ise geçen hafta hem Ýl Genel Meclisine hemde Ýl Özel Ýdaresine sunduk. Yaptýðýmýz açýklamalarda ise bu dosyada Çorum'un tüm renklerini olduðunu ifade ettik. Muhalefetteki arkadaþlar bazen bizi geç anlayabiliyorlar. Sayýn Köse bizim bu açýklamalarýmýzý galiba takip etmedi. Tufan beye basýný biraz daha dikkatli takip etmesini tavsiye ediyorum. Ayrýca AK Parti Meclis Grup Baþkaný Nurettin Karaca'nýn kendi meclis üyelerine mesaj atmasý kadar da normal birþey de yoktur. Sayýn Karaca köylerle ilgili sorun olup olmadýðýný hem MHP hemde CHP'li meclis üyelerine de sormuþtur" diyerek sözlerini tamamladý. istiyoruz. Soðan ihracatý ile ilgili konuyu da araþtýrýyoruz" dedi. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Uslu ise köy halkýna ve muhtarýna ev sahipliði nedeniyle teþekkür etti. Uslu "Parlamento çalýþmalarýndan fýrsat buldukça sizlerle bir araya geliyoruz. Ýl, Ýlçe Teþkilatlarýmýz, Ýl Genel Meclis Baþkanýmýz ve üyelerimiz mümkün mertebe seçim dönemi dýþýnda da hemþehrilerimizle iç içe olmak, onlarýn sorunlarýný yerinde dinlemek, tespit etmek, bize iletmek konusunda ya da yapýlan hizmetleri sizlerle paylaþmak konusunda ellerinden gelen çabayý gösteriyorlar" ifadelerini kullandý.uslu, konuþmasýnda, "Geçmiþte hatýrlayýn borç bataðýna saplanmýþ, kötü tüccar gibi bir ülkeydik. Bir türlü basiretli tüccar gibi hareket etme þansýmýz yoktu. Oysa þimdi Türkiye IMF'ye olan 2 milyar dolar olan borcunu ödemiþ durumda. Türkiye ekonomik, siyasal, sosyal anlamda dünyada örnek gösterilen bir ülke haline geldi. Yurt dýþýnda konuþan bütün devlet adamlarý Türkiye'den bahsederken (eskiden olduðu gibi bize akýl vererek, tepeden bakarak bahsetmiyorlar) övgü dolu sözcüklerle, Sayýn Baþbakaný överek, Türkiye'ye layýk olduðu deðeri ve saygýyý göstererek bahsediyorlar. Türkiye böyle bir yere geldi" dedi. Çorum'a tarýmsal destekleme konusunda on yýlda yapýlan yatýrýmlarýn toplamýnýn 84 milyon lira olduðunu vurgulayan Uslu,"Bu yatýrýmlarýn içerisinde, Devlet Su Ýþleri'nin yatýrýmlarý yer almamaktadýr. Bunlar yeterli mi elbette deðil ama geçmiþle kýyasladýðýmýz zaman yapýlanlarýn birkaç katý yapýlýnca demek ki bu ülkede güzel þeylerde olabilir diyor, geleceðe daha da umutla bakýyoruz. Geçmiþte hatýrlayýn hepimiz bu memleket adam olmaz diyorduk. Umudumuzu yitirmiþtik.þimdi ne diyoruz tam tersi o da olmalýdýr bu da olmalýdýr diyoruz. Neden diyoruz çünkü umudumuz var. Ama talihsiz bir dönemdeyiz, bölgemiz yangýn yeri adeta, ateþ coðrafyasýnýn tam ortasýndayýz. Geçmiþte Irak, þimdi Suriye.Bu ülkelerden kaçanlar te gidiyor, benim engelli çocuðum var, onu kaydedin diyor. Özürlü çocuða yada aileden kim bakýyorsa, asgari ücretin net tutarý kadar ödeme yapýlýyor. Artýk sosyal devlet, yani insaný namerde muhtaç etmeyen bir devlet var" dedi. Uslu, sözlerini þöyle tamamladý: "Tarýmsal sulamalar konusunda projeler devam ediyor. Bittiði takdirde sulanabilir alanýmýzý ikiye katlayacaðýz. Karayollarý konusunda çalýþmalar devam ediyor. Kýrkdilim tamamlandý. Karayollarýnda iki temel önceliklerimizden bir tanesi Ortaköy yolu, bir diðeri ise Ýskilip yoludur. Çorum - Haramidereyolu ihalesi yapýldý. Ýskilip - Çankýrý baðlantý yolunun projesi hazýr ancak karayollarýnýn bütçe sýkýntýsýndan dolayý biraz erteledik. Hazýra dað dayanmýyor. Ýl Genel Meclisimiz kararlarýyla Özel Ýdaremizin köylere hizmetleri devam ediyor. Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan ile Karadeniz Bölge toplantýsý yaptýk. Toplantý da Çorum'un problemlerini özetleyerek, genel politikalar üzerine düþüncemizi söyledik. Heyetimiz adýna Milletvekilimiz Sayýn Cahit Baðcý bilimsel bir dosya hazýrladý ve dosyayý Sayýn Baþbakana takdim ettik. -söz uçar yazý kalýr- sözüne uygun olarak ihtiyaçlarýmýzý ve gerekçelerini yazýlý bir þekilde verdik. Hitit Üniversitemizin kampüsünün, % 95 çözüldü. Kuzey Kampüsü tamam. Güney Kampüsü içinde Belediye ve Hazineden yer aldýk. Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü'ye ve Belediye Meclis Üyelerimize teþekkür ediyoruz.üniversite ile þehrin arasýnda askeri kýþla var. Bu kýþlanýn kampüs alanýna dâhil edilmesi konusunu ilettik. Biz hep diyoruz ki "aldanan ve aldatan olmayacaðýz." O durumda olmamak için de geçmiþte Alaca ve Osmancýk ilçelerimize verilen doðalgaz sözünü yerine getirmemiz gerekiyor. Demiryolu meselesi, ne oldu diyenler olabilir. Bizim için önümüzdeki süreçte Türkiye'deki demiryolu hamlesinin arttýðý bir dönemde, Çorum'un bundan istifadesini saðlamak. Amaç ne, Çorumlu ürettiðini biran önce ve en düþük maliyetle limanlara ya da bir baþka yere ulaþtýrabilsin. Böyle bir gayret içerisindeyiz. Bunu da ortak akýl, ortak çaba, ortak coþku ile gerçekleþtireceðiz."

6 HABER TEK Çalýk YEDAÞ sahiplendikçe 'Dikkuyruk' dikkat çekiyor Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý'nýn düzenlediði "2 Þubat Dünya Sulak Alanlar Günü"nde açýlan sergide Çalýk YEDAÞ'ýn KSS projeleri arasýnda yer alan "Dikkuyruk'u Koruyoruz" poster ve afiþleri büyük ilgi gördü. Genel Müdür Türkoðlu, "Bu projemiz rol model bir uygulamadýr" dedi. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen "2 Þubat Dünya Sulak Alanlar Günü" Ýstanbul Dedeman Otel'de Orman ve Su Ýþler Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu'nun katýlýmýyla gerçekleþti. Bakan Prof. Dr. Veysel Eroðlu, "Sulak alanlarýn hem korunmasý hem de ekosistem açýsýndan önemini vurgulamak için bunlarý eko-turizm merkezi haline getirmeyi planladýk" dedi. Eroðlu, "Özellikle vatandaþlarýn gözleme kuleleri ile çeþitli kuþlarý seyretmesine, en azýndan etrafý dolaþmasýna, hoþça vakit geçirmesini saðlayacak eko-turizm merkezleri haline getireceðiz. Bu çalýþmalar kapsamýnda Samsun'un Kýzýlýrmak Deltasý da yer alýyor" þeklinde kaydetti. Bakan Eroðlu, Kýzýlýrmak Deltasý'nda göç anýnda konaklayan ve nesli tükenmekle karþý karþýya kalan 'Dikkuyruk ve Arkadaþlarý'ný koruma altýna alan Çalýk YEDAÞ'ý takdir etti. Çalýk YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, "Elektrik daðýtýmý yaptýðý illerde toplam 1, milyon aboneye ulaþtýrýlacak faturalarda nesli tükenme tehlikesi ile karþý karþýya kalan Dikkuyruk ve arkadaþlarýný tanýtmaya, facebook ve twitter gibi sosyal medyada üzerinden de kamuoyunu bilinçlendirme çalýþmalarýmýz sürüyor. Okullarda da asmaya baþladýðýmýz bilgilendirme afiþleriyle çocuklarýn dikkatini çekmeyi amaçlýyoruz" dedi. Türkoðlu, "Etkin bir destekçi olmak üzere hazýrladýðýmýz Dikkuyruk Projesi ile nesli tükenmekte olan Dikkuyruk ve arkadaþlarýna sahip çýkýyor, bölge halkýmýzý bilinçlendiriyoruz. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý ile yapýlan protokolle tüm koruma programlarý içinde yer alacaðýz. Bu çalýþmamýz rol model bir uygulama olup, toplam kalitenin paydaþlarla nasýl saðlandýðý ve ortaya çýkan sinerji olumlu yansýmalarý olarak da algýlanabilir. Amaç ta bu zaten. Sayýn Bakanýmýzýn projemizi örnek göstermesi Çalýk YEDAÞ'ýn tüm paydaþlarýný memnun ettiði gibi çabalarýmýza destek oluþturmuþtur.kendisine tüm paydaþlarým adýna teþekkür ediyorum. Bu KSS projelerimizin Avrupa'da da dikkat çekeceðini ve farkýndalýk oluþturmasýný bekliyorum" diye konuþtu. Engelli genç yanmaktan son anda kurtuldu Gülabibey Mahallesi Ortakapaklý mevkiinde tek katlý müstakil evde elektrik kontaðýndan çýktýðý öðrenilen yangýn, bir anda evi sardý. Bu sýrada evde bulunan Erdal Eraslan (41), engelli oðlu Yunus Eraslan'ý (11) evden çýkarttý. Aile, kendi imkanlarý ile yangýný söndürmeye çalýþýrken komþularý itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye kýsa sürede yangýný söndürdü. Soðutma çalýþmalarýnýn ardýndan evde bulunan tüm eþyalar kullanýlmaz hale geldi. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. ET ALIMI ÝL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜÐÜ/ÇORUM Et Alýmý 44 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 201/ Ýdarenin a) Adresi : Çepni Mahallesi Hýdýrlýk Caddesi No: 149 MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ (varsa) 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : ÝL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜÐÜ YEMEKHANESÝ -ÇORUM c) Teslim tarihi : Sözleþme tarihinden itibaren tarihine kadar 1 gün lük sipariþler halinde ihtiyaca göre Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü Yemekhanesine/Çorum'a teslim edilecektir. - Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : ÝL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜÐÜ - ÇORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge Ýhale konusu malýn satýþ faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereðince alýnmasý zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: Sayýlý Kanun gereði Çalýþma Ýzni ve Gýda Sicil Belgesi almýþ iþletmeler için sonuna kadar modernizasyon planý uygunluk belgesi Sayýlý Kanun gereði Gýda Kayýt veya Onay Belgesi sayýlý kanun kapsamýnda mezbahalarda kesim yapýlacaðýna dair taahhütname 4- Frigofrik araçlarla taþýnmasýna dair taahhütname Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýnlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir..ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý)karþýlýðý ÝL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜÐÜ SATINALMA BÝRÝMÝ-ÇORUM adresinden satýn alýnabilir..2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e- imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÝL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜÐÜ- SATINALMA BÝRÝMÝ-ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 0 (altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn: 102 Resmi ilanlar de Külcü'ye yöneltilen sorular Ceylan'a iletildi Çorum halkýnýn aracýlýðý ile yönelttiði sorulardan derlenen 5 sayfalýk doküman ilk olarak AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'a da iletildi. Parti binasýnda, siyaset akademiyle ilgili olarak düzenlediði basýn toplantýsý sonrasýnda, içerisinde sorularýn yer aldýðý zarf ÇRT muhabiri Haluk Söylemez tarafýndan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'a iletildi. ÇRT'ye teþekkür eden Ceylan, sorularý inceleyerek deðerlendireceklerini belirtti. Konuyla ilgili ÇRT'den yapýlan açýklamada þu ifadeler yer aldý: "Çorum Radyo Televizyon A.Þ. yayýn kuruluþu ÇRT olarak Çorum Belediyesi ile Çorum halký arasýnda köprü olmak ve sorumlu yayýncýlýk anlayýþý gereðince halkýn sorularýný ve taleplerini iletebilmelerine zemin hazýrlamak amacýyla bir çalýþma baþlatmýþ bulunuyoruz. Bir süre önce, yayýn kuruluþumuz resmi internet sitesi olan adresine"belediye Baþkanýna Sorun" alaný oluþturmuþtur. Bu alanda takipçilerimizi ve ÇRT izleyicileri tarafýndan, çeþitli konularda sorular yöneltilmiþtir. Sayýn Belediye Baþkanýmýz; Çorum halkýnýn yönelttiði sorulara vereceðiniz cevap için aracý olmak istiyoruz. Ýnternet sitemiz aracýlýðý 1 Ocak 201 tarihine kadar Çorum halký tarafýndan iletilen ve benzerleri arasýndan seçtiðimiz sorularý, içeriðinde hiçbir deðiþiklik yapýlmadan, önce Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye, daha sonra siyasi parti il baþkanlarýna iletilecektir. Bu sorulara bir basýn toplantýsý, bir röportaj veya canlý yayýn programýnda cevap verilebilmesi için, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün uygun görece bir tarihte, uygun gördüðü þekilde yapacaðýmýz yayýna hazýr olduðumuzu bildiririz" ifadelerine yer verildi. Öðrenci deðiþim programýna YÖK onayý Hitit Üniversitenin öðrenci deðiþim programlarý baþlamasý ile ilgili anlaþmalarý YÖK onayladý. Bilindiði gibi Üniversite uluslararasýlaþma hedefi doðrultusunda bu güne kadar çeþitli ülkelerde bulunan bir çok Üniversite ile ortak iþbirliði protokolleri imzalamýþtý. Yapýlan bu protokollerde öðrenci ve personel deðiþimi, ortak araþtýrma projeleri, kültürel programlar ve staj olanaklarý gibi konularý içeriyordu. Üniversiteler ile yapýlan iþbirliði protokolleri, Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðý tarafýndan uygun bulundu. Böylece Hitit Üniversitesi ile ikili iþbirliði imzalayan üniversiteler arasýnda öðrenci deðiþimi baþlatýlmýþ olacak. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi morgunda meydana gelen olayda Ýmamýn cenazeyi yýkadýðý sýrada cenazenin iki yakýný kavga etti. Kavgada bir kiþi býçaklanarak yaralandý. Olay dün meydana geldi. Diyaliz hastasý olan Y.T (5) tedavi gördüðü hastanede vefat etti. Cenazenin yakýnlarý hastaneye gelerek morgda yapýlan iþlemleri beklemeye baþladý.bu sýrada Y.T'nin oðlu (2) ile arasýnda husumet olduðu iddia edilen amcaoðlu YEDAÞ kýrsalda elektrik kesecek Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ hat yenileme çalýþmalarý nedeniyle kýrsalda elektrik kesintisi yapacak. 1 Þubat Perþembe günü saatleri arasýnda yapýlacak olan elektrik kesintisinden etkilenecek köyler ise þunlar: Kozluca köyü, Sevindikalan köyü, Daðkarapýnar köyü, Mustafa Çelebi köyü, ÇikHasan köyü, Mazýbaþý köyü, Miyane Sultan köyü ve Balýyakup Köyü ile bu hattan enerji alan özel trafolu müþteriler. Morgda cenaze baþýnda býçaklý kavga M.T. (28) arasýnda tartýþma çýktý. Cenaze baþýnda çýkan tartýþma daha sonra kavgaya dönüþtü. Ýmam, cenaze yýkamayý býrakýp kavga edenleri ayýrmaya çalýþtý. Kavga da Y. T amcaoðlu M. T tarafýndan ayaðýndan býçaklandý. Hastane güvenlik görevlileri ve polis kavgayý yatýþtýrýrken, Y.T acil servise götürülerek tedavi edildi. M. T. ise polis tarafýndan gözaltýna alýnarak karakola götürdü. Cenaze ise gecikmeli olarak morgdan alýnarak defnedildi.

7 SGK Baþkaný Fatih Acar bugün Çorum'a geliyor Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu Baþkaný Fatih Acar, Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasýnýn düzenlediði seminere katýlmak üzere bugün Çorum'a gelecek. Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý "Sosyal Güvenlik Reformu Yansýmalarý ve Teþvik Uygulamalarý, Ýstihdamda Mücadele Yenilikçi Yöntemler, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Uygulamasý" konulu seminer düzenleyecek. SMMMO konferans salonunda saat 14.00'da yapýlacak olan seminere konuþmacý olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu Baþkaný Fatih Acar, Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürü Cüneyt Olgaç, Sosyal Güvenlik Kurumu Kayýtdýþý Ýstihdamla Mücadele Dairesi Baþkaný Yakup Süngü, Ankara SGK Ýl Müdür Yardýmcýsý Sadýk Abanuzoðlu ve TÜMOB Genel Sekreteri Yücel Akdemir'de katýlacak. Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ HABER Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný ortaya çýktý. Kamu Sen tarafýndan açýlan bir davada mahkemenin su faturalarýnýn süresi ile ilgili yürütmeyi durdurma kararýndan sonra böyle bir uygulama yapýldýðý belirtildi. Türkiye Kamu Sen Çorum Ýl Temsilciliði Avukatý Bekir Çetin aracýlýðý ile Çorum Belediyesinin 201 yýlý gelir tarifesine karþý açtýðý davada gelir tarifesinin bazý hükümlerinin yürütmesinin durdurulmasý kararýnýn çýktýðý belirtildi. Kamu Sen'den konu hakkýnda yapýlan açýklama þöyle:"kamu Sen olarak sadece kamu çalýþanlarýnýn özlük haklarýný savunmakla kalmayýp vatandaþlarýmýzýn maðduriyetleri ve problemleri ile de yakýndan ilgilenmekteyiz. Sendikamýz avukatlarýndan Av. Bekir Çetin aracýlýðý ile son yapmýþ olduðumuz hukuki mücadele de vatandaþlarýmýzýn problemlerine çare olma prensibimizi sürdürdük. Çorum Belediye Meclisinin 8 Aralýk 2012 tarihli toplantýsýnda kamuoyunun su zammý olarak bildiði 201 yýlý gelir tarifesi kabul edilmiþtir. Bu tarife ile belediyemiz bir gelenek haline getirdiði yýllýk su zammýný bu sene %.8 olarak gerçekleþtirmiþ, suyun kademeli fiyatlandýrma ile satýþýna devam etmiþ ve vatandaþý ayrýca maðdur edecek olan su faturalarýnýn aylýk dönemleri aþacak þekilde tahakkuk ettirilmesi konusunda belediye meclisinden yetki almýþ bulunmakta idi. Çorum'da yýllardýr suyun belediye tarafýndan satýþý fiyat kademelendirmesi yapýlarak gerçekleþtirilmektedir metreküp arasý harcamalarda son yapýlan zamlarla metreküp fiyatý 1.4 TL iken 25 metreküpü aþan harcamalarda 2.0 TL olarak belirlenmektedir.çorum halký çok iyi bilmektedir ki belediye su faturalarýný aylýk dönemleri aþarak bazen 2 aylýk tahakkuk ettirmekte dolayýsýyla vatandaþlarýmýzýn harcamýþ olduklarý su miktarý 25 metreküpü aþmakta ve 1.4 TL ödemeleri gereken suyun metreküpüne 2.0 TL ödemekteydiler. Bu tarifeye karþý Çorum Ýdare Mahkemesinde 19 Aralýk 2012 tarihinde açmýþ olduðumuz dava da mahkeme 25 Ocak 201 tarihinde verdiði kararla, kabul edilen gelir tarifesinin belediyeye aylýk dönemleri aþacak þekilde su faturasý düzenlemesi konusunda yetki veren hükmünü hukuka aykýrý görmüþ ve yürütmesinin durdurulmasýna karar vermiþtir. Dolayýsýyla bundan sonra belediye su faturalarýný tahakkuk ettirirken keyfi davranamayacak ve en geç aydan aya su faturalarýný düzenleyecektir. Belediye Baþkanýmýz Sayýn Muzaffer Külcü geçen hafta yaptýðý açýklama ile su faturalarýný bundan sonra aydan aya tahakkuk ettirileceklerini aksi durumda bazý sýkýntýlar yaþadýklarýný söylemiþtir. Belediyemizin yaþadýðý sýkýntý baþlatmýþ olduðumuz hukuk mücadelesi sonucunda mahkemenin vermiþ olduðu bu karardýr." AK Partili kadýnlar mahallelerde sahaya iniyor Çorum, Yunanistan'da tanýtýlýyor Hitit Medeniyeti ile Çorum'un kültürel ve diðer alanlardaki deðerlerinin Yunanistan'da tanýtýlmasý için giriþimde bulunuldu. Türk Hava Yollarý (THY) Selanik Müdürü Utku Yazan'ýn daveti üzerine Yunanistan'a giden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Anitta Otel Genel Müdürü Hasan Özer Gökmen, Satýþ Müdürü Onur Býyýklý, YGT Medya Turizm sahibi Fatih Yiðit ve Tria Turizm Yetkilisi Arda Özütürk, Selanik Havalimaný'nda THY Selanik Müdürü Utku Yazan ve diðer yetkililer tarafýndan çiçekle karþýlandý. Yunanistan programýnýn ilk gününde Selanik'i gezen Çorum heyeti, kentin önemli mekânlarýnýn yaný sýra Osmanlý döneminden kalma eserleri ziyaret ederek bilgi aldýlar. Bugün de Selanik Eyalet Valisi, Selanik Belediye Baþkaný ve Türkiye Selanik Baþkonsolosu'nu ziyaret edecek olan Çorum heyeti, Grand Hotel Palace'de Selanik turizm yetkilileri ile acentecilerin katýlacaðý toplantýda Çorum'u tanýtacaklar. Toplantýda tanýtým toplantýsýnda ilimizi tanýtacaklar ve bölgemiz hakkýnda sunumlar yapacaklar. Hitit Medeniyeti ile Çorum'un kültürel ve diðer alanlardaki deðerlerinin tanýtýlacaðý toplantýda, turizm acentalarý Çorum'a davet edilecek. Çorum heyetiyle yemekte bir araya gelen Selanik'teki 5 yýldýzlý Grand Hotel Palace'nin yetkilileri, Baþkan Külcü'ye, THY ile Selanik'e gelecek Çorumlulara indirim yapacaklarýný ve kiþi baþý her þey dahil 5 Avro'ya konaklama hizmeti sunacaklarý konusunda söz verdiler. Çorum heyetine, Yunanistan programýnýn ikinci gününde Vali Sabri Baþköy de eþlik edecek. AK Parti Kadýn Kollarý, seçimlere yönelik çalýþmalarýna devam ediyor. Çorum'un tüm mahallelerinde 10'ar kiþilik kadýn mahalle temsilcisi belirleyen AK Parti Ýl Kadýn Kollarý, mahalle temsilcilerinin baþkanlarýyla dün bir toplantý yaptý. Toplantýya misafir olarak ise Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü ile AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse'nin eþi Necla Köse de katýldý. Çorum Belediyesi Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi'nde düzenlenen toplantýya AK Parti Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün, Kadýn Kollarý Yönetimi, Akkent, Ulukavak, Bahçelievler, Kale, Mimar Sinan, Çepni ve Karakeçili Mahallelerinin temsilcileri ile partili kadýnlar katýldý. Toplantýnýn içeriði ile ilgili bilgi veren Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün, partinin kadýn kollarý olarak belirli aralýklarla yaptýklarý toplantýlara siyasetin farklý yerlerinde bulunan kadýnlarý misafir ettiklerini, bu toplantýnýn konuðunun da Hatice Külcü ile Necla Köse olduðunu bildirerek, "Kadýn kollarý olarak seçime her zaman hazýr durumdayýz. Parti teþkilatýnda týpký erkeklerde olduðu gibi kadýnlar arasý da sýký bir çalýþma programýmýz var. Her okulda, her sandýkta temsilcilerimiz olduðu gibi tüm mahallelerde de 10'ar kiþilik temsilciler belirledik. Amacýmýz Çorum'a hizmet etmek. Kadýn kollarý olarak seçime kadar gidilmedik yer, sýkýlmadýk el, derdini dinlemediðimiz vatandaþ býrakmayacaðýz. Herhangi bir sýkýntýsý olan, talebi olan ya da düþüncesi olan halkýmýz, mahalle temsilcilerimiz aracýlýðý ile bizlere her zaman ulaþabilir. Sorunlarý, talepleri belirlemek, çözümünü saðlamak bizim temel amacýmýz" dedi. 4. kez toplantý düzenlediklerine dikkati çeken Gülgün, her toplantýnýn farklý yerde yapýldýðýný, bu toplantýyý da Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi'nde düzenlemek istediklerini, toplantýlarý genellikle apartmanlarýn sýðýnaklarýnda ve toplantý salonlarýnda yaptýklarýný söyledi. Gerek seçimler öncesi, gerekse seçim sonrasý Çorum genelinde kadýnlarýn beklentilerini belirlemek, hayat kalitesini artýrmaya yönelik tedbirler almak, kentin, mahallelerin sorunlarýný, beklentilerini, taleplerini tespit etmek, sorunlarýn üst makamlara iletilerek çözümünü saðlamak istediklerini anlatan Gülgün, "Toplantýlarýmýzda artýlarý, eksileri deðerlendiriyoruz. Yapýlmasý gereken çalýþmalarý belirliyor, istiþare yapýyor ve yol haritasý oluþturuyoruz. Kadýn kollarý olarak bu tür toplantýlarý önemsiyoruz" ifadelerini kullandý. "Alaca'da göç önlenemiyor" CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, geçtiðimiz cumartesi günü Alaca ilçesinde vatandaþlarla sohbet etti, dertlerini dinledi. CHP Ýl Binasýnda düzenlediði basýn toplantýsýyla çeþitli sorunlarý deðerlendiren Milletvekili Köse, daha sonra bir grup partili ile Alaca ilçesine gitti. Alaca ilçesinde partililerle bir süre sohbet ettikten sonra bir dizi esnaf ziyareti gerçekleþtiren ve kahvehanelerde vatandaþlarla buluþan Köse, istek ve þikayetleri dinledi. Milletvekili Tufan Köse de bir Alaca'lý olarak bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olarak, bir insan olarak geliþmelerden rahatsýz olduðunu söyledi.ak Parti'nin Batýnýnýn güdümüyle zengin sevici bir parti olduðunu, bu yüzden uygulanan politikalarýn halkýn canýný yaktýðýný iddia eden, "Derdimiz, sorunumuz ortak. Çözümünü de hep birlikte bulacaðýz. Çözüm, gerçek yurtsever, gerçekten halktan yana olan CHP iktidarýndadýr" dedi.alaca'da göçün önlenebilmesi için Alaca'ya göz boyamanýn ötesinde gerçekten kalýcý yatýrým yapýlarak üretimin desteklenmesi gerektiðini savunan Köse, AK Parti Hükümetinin tek derdinin sömürgeci Batýyý memnun etmek olduðunu öne sürdü."ýsrail'e gösterilen afra-tafraya aldýrmayýn O bir danýþýklý dövüþtür. Irak'ýn, Suriye'nin ve hatta Türkiye'nin parçalanmasý Ýsrail'in arayýp da bulamadýðý en büyük avantajdýr. Ortadoðu'daki Müslüman ülkelerin istikrarsýzlaþtýrýlmasý demek büyük Ýsrail hayalinin önündeki en büyük engelin kaldýrýlmasý demektir ki bu iktidarýn yaptýðý da tamý tamýna budur. Kurulan tezgahý, oynanan oyunlar ülkemizin ve halkýmýzýn yararýna olmadýðý gibi Ortadoðu'da Ýsrail dýþýnda hiç kimsenin yararýna deðildir" diyen Köse, dökülecek olanýn yoksul Müslümanlarýn kaný olacaðýna dikkat çekti.

8 YAÞAM 8 Ücüncü Boðaz Köprüsü'nü Japon, Amerikan ve Türkler'den oluþan bir konsorsiyum almýþ. Tam açýlýþýn yapýlacaðý sýrada kurdela kesilirken köprü büyük bir gürültüyle yýkýlmýs. Japon; -'gitti bütün emeklerim, mahvoldu kumlarým' diyerek harakiri yapmýþ. Kelime Avý Amerikalý; -'gitti çeliklerim, tonlarca çelik yýkýldý' diyerek tabancasýný çekip intihar etmiþ. Tüm bunlari izleyen Türk müteahhit de derin bir 'Oh!' çekerek yanýndakilere dönmüþ: ' -'Ýyi ki çimento koymamýþým, yoksa bunlar gibi mahvolurdum'...' Üç bakanlýktan ortak hareket planý 19:50 Seksenler Klasik bir Türk ailesinin yaþamýný konu alan eðlenceli bir dönem sit-com u... Sosyal hayattaki deðiþim, hayatýmýza giren yeniliklerin bizleri nasýl etkilediði gözler önüne seriliyor. Seksenler dizisi bize kaybettiðimiz insani deðerleri yeni nesillere tekrar kazandýrmak amacýyla geçmiþe yapýlmýþ eðlenceli bir yolculuk... Çocuklar; sobayý, merdaneli makineyi, pul yapýþtýrýp yolladýðýmýz mektuplarý, anket defterlerini, siyah önlükleri, kolalý yakalarý, sokaklarda koþturarak sürdüðümüz telli arabalarý, misket dolu torbalarý ilk defa bu dizide görecek. Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Dünkü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Saðlýk, Milli Eðitim ve Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk bakanlýklarý birlikte obeziteye savaþ açtý. Hazýrlanan eylem planýna göre; en çok tüketilen salça, zeytin, peynir ve baharat ürünlerinde tuz oraný azaltýlacak. Saðlýk Bakanlýðý nýn Saðlýðýnýz için günde 10 bin adým sloganý ile baþlattýðý obeziteyle mücadele kampanyasý geniþliyor. Türkiye de obez oranýnýn 10 yýl öncesine göre yüzde 10 un üzerinde artýþ göstermesi ve aþýrý kiloya baðlý olarak ortaya çýkan hastalýklarýn artmasý, ilgili bakanlýklarý da harekete geçirdi. Bu doðrultuda önceki gün Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý ve Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker bir araya gelerek obezite sorununu masaya yatýrdý. Bakanlýklarýn ilgili birimlerinin bürokratlarýndan detaylý bir þekilde brifing alan bakanlar yeni yol haritasý belirledi. Halkýn en çok tükettiði salça, zeytin, peynir ve baharat ürünlerinde tuz oraný azaltýlacak. Artýk tuz paketlerinin üzerinde saðlýk uyarý mesajlarý yer alacak. Gýdalarýn içerdiði trans yaðlarý, çoklu doymamýþ yaðla deðiþtirilecek. Toplu beslenme hizmeti veren lokanta ve restoran gibi yerlerde yemek porsiyonlarýnýn üzerine kalori miktarý yazýlacak. Ayrýca gýda mamullerinin etiketlerinde kalori açýsýndan günlük karþýlama miktarý ný gösteren renk kodlamalarý yapýlacak. Bu çerçevede, yiyeceklerin içerdiði yað, þeker ve tuz oranlarýnýn yüksek, normal ve düþük olmasý durumu trafik ýþýðý renkleri kullanýlarak gösterilecek. Okullarda ise günlük fiziksel aktivite uygulamasý hayata geçirilecek. Beden eðitimi dersleri haftanýn her gününe yayýlarak aktif katýlým gerçekleþtirilecek. Okul kantinlerine hijyen standartlarý getirilecek ve kantin iþletmecileri eðitime tabi tutularak sertifika verilecek. Öðrencilerin üçte birinin sabahlarý kahvaltý yapmadan okula gittiðini dikkate alan bakanlýk okul kantinlerindeki fast-food beslenme tarzýnýn önüne geçecek. Ayrýca kantinlerde satýlan gýdalarýn üzerinde kalori miktarý yazýlacak. TUZ AZALTMAK FELCÝ VE KALP KRÝZÝNÝ ÖNLÜYOR Saðlýk Bakanlýðý verilerine göre, diyet yaparken yemeklerdeki tuz miktarýnýn sadece 1 gr azaltýlmasý felçte (inme) yüzde 5, kalp krizi geçirme riskinde yüzde azalma saðlýyor. Miktarýn 9 gr azaltýlmasý ise felçte yüzde 4, kalp krizi geçirme riskinde yüzde 24 azalma saðlýyor. Bu veriler ýþýðýnda ilk olarak gýda ürünlerinin içerdiði tuz miktarýnýn azaltýlmasýna yönelik yeni tebliðler 2 ay içinde yayýmlanacak. Böylelikle halkýn en çok tükettiði salça, peynir, zeytin, baharat ve turþu gibi gýda ürünlerinin içerdiði tuz miktarýna kýsýtlama getirilecek. Ayrýca tuz paketlerinin üzerinde saðlýk uyarý mesajlarýnýn yer almasý saðlanacak. Yiyecek etiketlerinde de saðlýðý ilgilendirme durumuna göre renk kodlamasý uygulamasýna geçilecek. Buna göre tuz, yað ve þeker miktarýna göre gýda ürünlerinin etiketlerinde renkli uyarý kodlarý yer alacak. Uyarýlarda trafik ýþýðý renkleri kullanýlacak. Etiket, üründeki tuz, yað ve þeker oraný normalse yeþil, düþükse sarý, yüksekse kýrmýzý renkle kodlanacak. Tüketici, kýrmýzý kodun yer aldýðý ürünün kendi saðlýðý açýsýndan risk taþýyacaðý konusunda bu þekilde uyarýlmýþ olacak. Cemile ile Arif in evlenecek olmalarý herkesi sevindirir. Mahalledeki dedikoducularýn aðýzlarýný kapatmak için bir an önce iþlemleri baþlatýrlar. Soner in doðumgünüdür. Deniz, Bahar ýn yardýmý ile ona çok güzel bir kutlama hazýrlar. Ekrem i Hakan a karþý dolduran Carolin, planýn son aþamasýna gelmiþtir. Evde kimsenin olmadýðý bir ortam yaratarak Hakan ý tuzaða düþürür. 20:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 20:00 Benim Ýçin Üzülme Sinan ve Þahin, ölümle burun buruna gelmiþtir. Ýki adamýn yaþadýðý tehlike, beklenmeyen olaylarýn geliþmesine sebep olacaktýr. Buke yi kaybetmenin üzüntüsünü yaþayan Niyazi, Enver e söz verdiði gibi sað salim eve dönebilecek midir? Davut ve Buke, her þeyi geride býrakarak yeni ve zorlu bir hayata baþlayacaktýr. Ancak Harun un Buke ye olan aþkýndan vazgeçmeye niyeti yoktur. Demet Saðýroðlu Demet Saðýroðlu (d. 5 Aralýk 198, Erzurum). Mühendis Necmi Saðýroðlu'nun ve öðretmen Leyla Saðýroðlu'nun ilk kýzlarý olarak Erzurum'da dünyaya geldi. Ýlk, orta, lise eðitimini Ankara'da sürdürdükten sonra Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü'nde 1988 yýlýnda eðitim görmeye baþladý. Ancak ayný üniversitenin þan bölümünde açýlan sýnavda birinci olunca Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesi - Þan Bölümü'ne burslu olarak geçiþ yaptý. Saðýroðlu daha sonra ÝTÜ Devlet Konservatuarý TSM Þan Bölümü'nde de eðitim aldý. Kayahan ile Eurovision Þarký Yarýþmasý Türkiye Elemeleri'ne katýlmak için arkadaþlarýyla birlikte hazýrladýklarý þarkýyý dinletmek için gittiklerinde tanýþmýþ ve bu sayede Kayahan'ýn dikkatini çekmiþtir yýlýnda Türkiye'yi Eurovision Þarký Yarýþmasý'nda temsil eden Kayahan'ýn Ve Melankoli isimli þarkýsýnda vokal yapmasýyla profesyonel müzik yaþamý baþlamýþ ve uzun yýllar Kayahan'la çalýþmýþtýr yýlýnda, yine Kayahan ile birlikte seslendirdikleri Gözlerinin Hapsindeyim ile Eurovision Þarký Yarýþmasý Türkiye Elemeleri'nde birinci oldular ve Türkiye'yi Zagrep'de temsil ettiler.199'te sözlerini Þehrazat'ýn yazdýðý, Selçuk Baþar'ýn bestesi olan Harman isimli þarký ile katýldýðý Pop Show Þarký Yarýþmasý'nda ikinci olan Saðýroðlu, Kayahan'ýn kendisine albüm yapýlmasý için henüz erken olduðunu söylemesinden sonra kendi kanatlarýyla uçmaya karar vermiþtir.1994 yýlýnýn Eylül ayýnda aranjörlüðünü Uzay Heparý'nýn, prodüktörlüðünü Þehrazat'ýn yaptýðý ve albüme adýný da veren Kýnalý Bebek ile büyük baþarý yakaladý. Albümde sözü ya da müziði kendisine ait olan Arnavut Kaldýrýmý, Hazan Mevsimi, Yadigar, Gönlünce Yaþa gibi þarkýlara da yer veren Demet Saðýroðlu ilk albümüyle Türk Pop Müzik Dünyasý'nda kalýcý olacaðýnýn sinyalini vermiþ ve parçalarý Türk Pop Müziði'nin unutulmaz eserleri arasýna girmiþtir.sanatçý; 199 yýlýnýn Haziran ayýnda Þikayetim Var adlý ikinci albümünü, 1998 Temmuz ayýnda Sýmsýcak adlý üçüncü albümünü, 2000 yýlýnýn Eylül ayýnda Papatya Fallarý adlý dördüncü albümünü,2004 yýlýnýn Temmuz ayýnda Korkum Yok adlý son albümünü çýkardý yýlýnda Silkelen isimli maxisingle albümü piyasaya çýktý. SUCUKLU KURU FASULYE Malzemeler Yarým kg kuru fasulye 1 kangal sucuk 2 adet domates veya 2 kaþýk salça 1 yemek kaþýðý dolusu margarin 1 adet büyük boy soðan Yeteri kadar tuz, kýrmýzý pul biber 2 adet yeþil sivri biber Yemeðin Tarifi Eðer bulgular bulgularý deðiþtirin. Albert Einstein Akþamdan fasulyeyi temizleyip bolca yýkayýn. Sonra tencereye yeterince su doldurup ýslatýn. Sabaha kadar bu tencerede bekletip yumuþamasýný saðlayýn. Soðaný ufak ufak doðrayýn. Tencereye yaðý koyup pembeleþtirin. Doðranmýþ domatesi veya salçayý ilave edip biraz daha kavurun. Sonra fasulyeyi suyuyla beraber bu karýþýma ilave edin. Tuzunu ve biberini ilave edip piþirin. Sucuklarý halka halka doðrayýp tavanýn içinde bir miktar yaðla fazla kurutmadan kavurun. Fasulyelerin üzerine ekleyin. 1-2 taþým daha kaynatýp tencerenin altýný kapatýn. Biraz dinlendirdikten sonra sýcak olarak servise sunun. d11.20 Ýstanbul un Altýnlarý 1.00 Çocuklar Duymasýn Yahþi Cazibe 1.20 Aþaðý Yukarý Yemiþlililer ATV Ana Haber 20:00 Benim Ýçin Üzülme 2:15 Kim Milyoner Olmak Ýster Zeynep Kýz Taþý 11.0 Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli 1.00 Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi.00 Kader Baðlayýnca 19:00 Mevlid Kandil Özel Yaþam Program Hayata Gülümse 09.0 Show Kulüp 11.0 Doktorlar (Tekrar) 14.0 Adýný Feriha Koydum.0 Eve Düþen Yýldýrým 18.0 Ana Haber Spor Sayfasý 20:00 Yaparým Bilirsin 2:45 Pis Yedili 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane.0 Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 20:00 Yalan Dünya 21:0 Kayýp Þehir Yedi Numara Leyla ile Mecnun 1.00 Haber 1.15 Spor 1.0 Tacir Yerli Film 14.1 Banker Bilo Yerli Film Dizi Klip Böyle Bitmesin 19: 50 Beni Böyle Sev 08.0 Hayatýn Nabzý Program Türk Sinemasý Kendimize Doðru 1.00 Ýki Dünya Arasýnda.0 Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma Ana Haber 18:45 Ýki Dünya Arasýnda 19:50 Þefkat Tepe 22:00 Ayna

9 HABER 9 "Ýmralý sürecinde bir geliþme olabilir" Ergin, "Bu sürecin sonuç alma ihtimali bölgedeki bir takým dengelere etki edecektir. Bu dengelerin deðiþecek olmasý ihtimali, muhtemeldir ki belli noktalarda belli aktörleri rahatsýz edecektir" uyarýsýnda bulundu. -Bakan Ergin, 4. Yargý Paketinin yarýn gerçekleþtirilecek Bakanlar Kurulu toplantýsýnda gündeme gelmesini beklemediðini ifade eden Bakan Ergin, Salý günü 4. paket ile ilgili Baþbakan Erdoðan'a bir arzlarýnýn olacaðýný söyledi. Adalet Bakaný Sadullah Ergin, Ýmralý süreci baþladýðýndan bu güne kadar ki geliþmeleri olumlu deðerlendirdiðini vurgularken, adaya kimin gideceði konusunun teferruat olduðunu belirtti. Bakan Ergin, Ýmralý süreci konusunda önümüzdeki hafta bir geliþme olacaðýný düþündüðünü ifade ederken, sürecin çok uzamamasýnýn daha hayýrlý olacaðýný belirtti. Ergin, "Bu sürecin sonuç alma ihtimali bölgedeki bir takým dengelere etki edecektir. Bu dengelerin deðiþecek olmasý ihtimali, muhtemeldir ki belli noktalarda belli aktörleri rahatsýz edecektir" uyarýsýnda bulundu. Bakan Ergin, katýldýðý bir televizyon programýnda gündeme iliþkin deðerlendirmeler bulundu. Ergin, Baþbakan Recep Tayyip Baþbakan Erdoðan'ýn "Balyoz Planý" davasýnda 18 yýl hapis cezasýna çarptýrýlan, ancak saðlýk sorunlarý nedeniyle tahliyesine karar verilen ve önceki gün de kalp ameliyatý geçiren emekli Orgeneral Ergin Saygun'u ziyaret etmesinin "normal" bir durum olduðunu ifade etti. Ziyaretin insani bir refleks olduðunu dile getiren Bakan Ergin, "Beraber çalýþtýðýmýz, mesai yaptýðýmýz bir üst düzey güvenlik bürokratýmýz ve böyle aðýr bir ameliyat geçirmiþ, ardýndan böyle bir ziyaret yapýlmasý normaldir. Dolayýsýyla buna ayrý, daha fazla anlam yüklenmemeli. Ýnsani bir reflekstir" diye konuþtu. -TUTUKLULUK ORANLARI AB ORTALAMASININ ALTINDA- Türkiye'de tutukluluk sürelerinin eskiden beri tartýþýldýðýný kaydeden Ergin, þöyle devam etti: "2008 yýlý sonrasýnda gündemde olan soruþturma ve yargýlamalar çerçevesinde bu daha da görünür hale geldi. Aslýnda bakýldýðýnda 2008 öncesindeki dönemde tutuklu oranlarý þimdikine göre çok yüksekti. Buna raðmen o dönemde bu kadar tartýþýlmýyordu. Niçin þimdi çok tartýþýlýyor; çünkü kamuoyunun yakýndan tanýdýðý, çok önemli toplumsal tartýþmalarda gündem oluþturan konular gündeme geldi. Ergenekon, balyoz soruþturmasý, internet andýcý gibi soruþturma ve yargýlamalar bu konunun daha çok görünür olmasýný saðladý." 2012 sonu itibariyle Türkiye'de tutukluluk oranlarýnýn Avrupa Birliði ortalamasýnýn altýnda olduðunu savunan Bakan Ergin, "Biz bunlarý yeterli görmüyoruz. Bu oranlarý kendimiz açýsýndan yeterli görmüyoruz" þeklinde konuþtu. -4. PAKET BAÞBAKAN w ERDOÐAN'A SUNULACAK- 4. Yargý Paketinin yarýn gerçekleþtirilecek Bakanlar Kurulu toplantýsýnda gündeme gelmesini beklemediðini ifade eden Bakan Ergin, Salý günü 4. paket ile ilgili Baþbakan Erdoðan'a bir arzlarýnýn olacaðýný dile getirdi Kasým ayýnda Ankara'da Avrupa Konseyi ile bir çalýþtay yaptýklarýný anýmsatan Ergin, bu çalýþtayýn çerçevesindeki çalýþmalar neticesinde 4. Yargý Paketi ve insan haklarý ihlallerini önlemeye yönelik eylem planýnýn ortaya çýktýðýný ifade etti. Ergin, bu eylem planýnda ihlallerin nedenlerinin belirlendiðini ve tüm bakanlýklarýn kendi görev alanlarýna düþen ev ödevlerinin ve bir takvimin belirlendiðini anlattý. Bunlar yapýldýðýnda Türkiye'nin geleceðine güvenle bakacaðýný belirten Bakan Ergin, "Biz kendi bulduðumuzdan daha güzel bir Türkiye'yi bizden sonraki kuþaklara devretmek zorundayýz. Onun için gerekli bu çalýþmalar" dedi. -"ÞÝDDET HADÝSELERÝ BÝZÝM ÇALIÞMALARIMIZA SEKTE VURUYOR" - Bir yandan bireysel haklarý, özgürlükleri güvence altýna almak ile insan hakký ihlallerini en aza indirmek ve tamamen ortadan kaldýrmak için, bir yandan da eþ zamanlý olarak þiddetle, terörle mücadelede uðraþ verdiklerine deðinen Ergin, "En son Amerikan Büyükelçiliði'ne yapýlan bombalý saldýrý. Þimdi bir yandan insaný hedefe koyan gözü dönmüþ terör örgütlerini zararsýz halde tutmak zorundasýnýz bir yandan da insanlarýmýza geniþ bir hareket alaný, özgürlük alaný oluþturmak zorundasýnýz. Bu çok kolay bir þey deðil. Bunlarýn yanýnda toplumdaki psikolojiyi de yönetmek gerekiyor. O açýdan bu tür þiddet hadiseleri bizim çalýþmalarýmýza sekte vuruyor" þeklinde konuþtu. -SÜREÇTE, ÖNÜMÜZDEKÝ HAFTA GELÝÞMELER OLABÝLÝR- Bakan Ergin, bir soru üzerine, Ýmralý süreci konusunda önümüzdeki hafta bir geliþme olacaðýný düþündüðünü söyledi. Bu süreç baþladýðýndan bu yana, sürece iliþkin toplumun bakýþ açýsýný gýpta ile izlediðini vurgulayan Ergin, þöyle devam etti: "Geniþ bir saðduyu hâkim topluma. Bu problemin çözülmesi halinde, Türkiye'nin orta vadede, gelecekte önünü açacak, Türkiye'deki temel sorunlara yeterince zaman ve imkân aktarabileceðimiz bir zemin ortaya çýkacak. Siyaset kurumu, siyaseti oluþturan aktörlere baktýðýmýz zaman bir adým atacakken toplumu ölçmeye çalýþýyor ama bu hadisede toplum, siyaset üreten organlarýn önünde hareket ediyor. Toplumda hâkim olan saðduyu sevindirici. Anlýk, bir takým duygularý tatmin edecek çýkýþlar, fevri davranýþlar, tribünlerin hoþuna gidecek bazý sloganlar, toplum bunlarý istemiyor. Toplum bu ülkenin geleceðini çok daha iyi noktalara getirecek adýmlarý istiyor. 1925'ten bu yana konuya iliþkin birçok tespitler, raporlar söz konusu. Bu 90 yýllýk sürece baktýðýmýzda öngörülmüþ tedbirler, uygulamaya konulmuþ tedbirlere bakýn atýlmamýþ adým kalmamýþ. Bunlardan bir çýkarým yapmazsak, Türkiye bundan sonra daha iyiye gitmez. Devlet aklý 90 yýl uðraþýp bu noktaya gelen bir sorunda 90 yýldýr denediði ve doðru noktalara taþýmadýðý bir sorunu ayný yöntemler ile bir 90 yýl da taþýma yönünde adým atmaz. Devlet kendi vatandaþýnýn sahipleneceði ve onun hukukunu koruyacaðý bir alt yapýyý oluþturmak zorunda. Devlet her bireyin kendisini bu ülkeye, bu devlete ait olarak hissetmesini saðlayacak mental yapýyý oluþturmak zorundadýr. Devlet kendi vatandaþýný kucaklayýp, geleceðe taþýyacak hukuki alt yapýyý da anayasasýný da buna göre kurgulayacaðý bir yapýyý oluþturmak durumundadýr." -"SÜRECÝN SONUÇ ODAKLI TAÞINMASI LAZIM" - Süreç baþladýðýndan bu güne kadar ki geliþmeleri olumlu deðerlendirdiðini vurgulayan Ergin, "Bu süreci adaya kim gitsin, þu mu gitsin bu mu gitsin gibi son derece teferruat sayýlabilecek bir noktada kesintiye uðratmak; meselenin büyüklüðü karþýsýnda, ortaya çýkacak sonucun azameti karþýsýnda, bu ülkenin menfaatlerinin büyüklüðü karþýsýnda bana göre teferruattýr. Bu terör sorunu aþacak bir zemini oluþturabiliyorsak, ortaya çýkacak sonucun büyüklüðü karþýsýnda bu mesele teferruat kalýyor. O yüzden birazcýk bireyler kendini aþmalý. Bu sadece benim siyasetin BDP tarafýna bir telkinim falan deðil. Hepimiz bulunduðumuz noktada engelleri aþarak geldiðimiz noktada, küçük bariyerlere, psikolojik bariyerlere takýlmamamýz gerekiyor. O psikolojik bariyerleri aþtýðýmýz anda bu problemin çözülmemesi için de bir neden görmüyorum. Önümüzdeki hafta belki daha somut çýktýlar ortaya çýkabilir. Sürecin sonuç odaklý taþýnmasý lazým. Herkesin beklediði sonucu sýkýntýya sokacak söylemden ve eylemden herkesin kaçýnmasý lazým" ifadelerini kullandý. -"SONUÇ ALMA ÝHTÝMALÝ BÖLGEDEKÝ BÝR TAKIM DENGELERE ETKÝ EDECEKTÝR"- Sürecin çok uzamamasýnýn daha hayýrlý olacaðýna iþaret eden Bakan Ergin, "Bu süreç yerli malý bir süreç. Tamamen kendi içimizde cereyan eden bir süreç. Bu sürecin sonuç alma ihtimali bölgedeki bir takým dengelere etki edecektir. Bu dengelerin deðiþecek olmasý ihtimali, muhtemeldir ki belli noktalarda belli aktörleri rahatsýz edecektir. Rahatsýz olacak aktörlerin bu süreci engellemeye yönelik birtakým giriþimleri olabilir. Biz bu süreci ne kadar kýsa vadede, ne kadar kýsa bir zaman diliminde gerçekleþtirebilirsek, o sabote ihtimallerini o kadar azaltmýþ oluruz. O açýdan süreci makul bir zamanýn ötesine taþýmamak gerektiðini düþünüyorum" diye konuþtu. Bakan Ergin, Sürece yönelik bir takvimlendirme yapmak yerine, sonuca ulaþmak için gayret ortaya koymak gerektiðini belirtirken, taraflarda da o iradeyi gördüðüne iþaret etti. Sorunun çözümü noktasýnda Öcalan'ýn olumlu bir çizgide olup olmadýðýnýn sorulmasý üzerine de Ergin, "Netice itibariyle bir sonuç elde etmek için süreç devam ediyor. Zaten o irade olmaz ise bu çalýþmanýn bir anlamý olmaz, bu gidiþ geliþlerin bir anlamý olmaz. Hedeflenen bir sonuç var, o sonuca gidiþin adýmlarý diyelim buna" dedi. ÇESOB'tan Rektör Alkan'a hayýrlý olsun ziyareti Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve Oda Baþkanlarý yeni Rektörlük binasý nedeniyle hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan Üniversitenin, Çorum'un tüm bileþenleriyle bir bütün olduðunu ve herkesle yapýlacak bir çalýþmasý olduðunu ve bu anlamda da Ýlin en önemli Sivil Toplum Kuruluþlarýndan biri olan ÇESOB'u çok önemsediðin dile getirdi. Rektör Prof. Dr. Alkan Üniversitenin geliþimini sadece bilimsel arenada deðil Ýlde yaptýðý katkýlarla çok önemli bir görev üstlendiðini ve bu anlamda da ÇESOB'la çok önemli çalýþmalar yaparak hayata geçirildiðini vurguladý. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Rektör Alkan, her zaman ve her fýrsatta esnafý ve temsilcileriyle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduðunu ifade ederek, ÇESOB'la kurulan yakýn diyalogda büyük emeði bulunan Baþkan Kýlýç'a ve tüm oda Baþkanlarýna teþekkür etti. ÇESOB Baþkaný Kýlýç'ta, Rektör Alkan'ýn göreve gelmesiyle birlikte Üniversitenin büyük bir ivme kazandýðýný, toplumun her kesimiyle yakýn diyaloglar kurulmaya baþlandýðýný ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduðunu ayrýca ahilik geleneðinden gelen bir Rektörün görevde olmasýnýn kendileri için özel bir anlam ifade ettiðini dile getirerek, her zaman her fýrsatta Üniversite ile Ankara ile Washington arasýndaki balayý bitti PressTV, "Türkiye'de AB karþýtý hissiyat artýyor" baþlýðýný kullandýðý haberinde "ABD ve Türkiye, NATO müttefikleri olarak Türk-Suriye sýnýrý boyunca birlikte çalýþa da, birçok analist, iki ülke arasýnda son dönemdeki söylemlerin Türkiye'nin Batý'dan uzaklaþýp Doðudaki müttefiklerine daha yakýnlaþtýðýnýn bir iþareti olabileceðine inanýyor" dedi. Türklerin ABD'nin Türkiye üzerinde "egemenlik" empoze etme giriþimine "öfkeli" olduklarýný öne süren PressTV, diplomatik düzeyde ise Ankara'nýn Washington'un Suriye konusunda Türkleri zor duruma sokup ortada býraktýðýný düþündüðünü de öne sürdü. Bu çerçevede Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün Batýlý liderlere yönelik son eleþtirilere de dikkat çekilen haberde "Washington ile Ankara arasýndaki gerilim, Türkiye'nin, Suriye'ye, Ýsrail'in topraklarýna saldýrýsýna missilemede bulunmasý için meydan okumasý ile yükseldi" denildi. Bunun üzerine ABD Büyükelçisi Francis Ricciardone'nin Türk yargý sistemine sert eleþtiriler yönelterek "yanýt verdiði"ni savunan PressTV, "Sayýn Ricciardone'nin yorumlarý kendisini, Türk Dýþiþleri Bakanlýðýnca görülmemiþ bir hareket ile sorgulanmak üzere çaðýrýlan ilk Amerikan Büyükelçisi durumuna getirdi" birlikte çalýþmak istediklerini söyledi. Toplantýya katýlan Oda baþkanlarýnýn da, Üniversitenin yaptýðý çalýþmalardan büyük bir memnuniyet duyduklarýný belirterek, ileriye dönük Üniversiteden beklentilerini dile getirdiler. Ziyaret Rektör Alkan'ýn, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'a günün anýsýna plaket vermesi ile sona erdi. Daþdan'dan AK Partili vekillere saðduyu çaðrýsý! MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan Çorum'a gelecek BDP milletvekilleri ile ilgili yaptýðý açýklamada AK Parti milletvekillerine saðduyu çaðrýsýnda bulundu. MHP olarak Çorum'un huzuru, sükûneti ve kardeþliði için bugüne kadar attýklarý adýmlarýn tüm kamuoyu tarafýndan bilindiðini dile getiren Daþdan, "Bundan sonra da bu adýmlarýmýz artarak devam edecek kardeþlik baðlarý daha da güçlenecektir. Burada özellikle Çorum halkýnýn ve Çorum'a gelen Milletvekillerinden çokça rahatsýz olan AKP'li milletvekillerinin saðduyulu davranmasýný temenni ediyorum. Çünkü bugüne kadar hangi milletvekili geldiyse hepsine bir kulp takmýþ laf etmekten geri kalmamýþlardýr. Maalesef Ýlimize gelen Milletvekillerinden rahatsýz olan "Geçenler de bir tanesi Çorum'a gelmiþ. Muhalefet partisi vekili" ve "Marmara Bölgesi'nden bir milletvekilinin de" sözleriyle ilimize gelen misafir milletvekillerini hazmedemeyen Sayýn Salim Uslu'nun ve yine "Önce gitsin kendi illini düzeltsin" diyen Sayýn Cahit Baðcý'nýn saðduyulu davranacaðýný ümit ediyorum. Baþta AKP Milletvekilleri olmak üzere tüm Çorumlu hemþerilerimizi saðduyulu olmaya davet ediyor saygýlarýmý sunuyorum" dedi. iddiasýnda bulundu. -"ÝSRAÝL KONUSUNDA BÝRBÝRÝNÝNE GÝRDÝ"- PressTV haberinin son bölümünde de "Birçok kiþi, ABD Baþkaný Barack Obama'nýn ikinci döneminin, Ankara ile Washington arasýnda bir altýn çað olacaðý tahmininde bulunmuþ olsa da balayý bitti gibi gönüyor. Türkiye'deki Amerika kaþýtý hissiyat yoðun. Ve iki ülke, Washington'un en yakýn müttefiki Ýsrail konusunda birbirine girdi. ABD Dýþiþleri Bakanlýðý da Amerikan-Türk baðlarýnýn zarar görmüþ olabileceðini kabul ediyor."

10 HABER 10 Gül: Kimse vatandaþýn pusulasýný saptýramaz Cumhurbaþkaný Gül halkýn güvenini kazanan partiye baþarý notunu yine halkýn vereceðini belirterek, "Kimse vatandaþýn pusulasýný saptýramaz. Diðer taraftan oylarýn çoðunu alan siyasi parti bilmelidir ki ayakta kalmasý icraat üslubuna baðlýdýr. Siyasi süreçte baþarý notunu elde ederek devamlýlýðý saðlamasý, doðru icraat konusunda halka güven vermesine ve vatandaþýn isteklerini karþýlamasýna baðlýdýr" dedi. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül AB standartlarýna ulaþtýðýmýzda ve bize üyelik için onay verdiklerinde, Birliðe üyeliði isteyip istemediðini anlamak için bunu halka götüreceðiz" diyerek AB üyeliðinin Türkiye'de referanduma sunulacaðýný belirtti. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül Mýsýr'ýn Al Vatan gazetesine bir mülakat verdi. Mülakat Cumhurbaþkanlýðý'nýn internet sitesinde "Cumhurbaþkaný Vatan Gazetesine Verdiði Özel Mülakatta Arap Baharý Ülkelerine Ýlerleme Dersi Verdi" baþlýðýyla yer aldý. -"REFAH, FAZÝLET, AK PARTÝ ÝSLAMÝ PARTÝLER DEÐÝL"- "Refah Partisi'nden Fazilet Partisi'ne, sonra AK Parti'ye geçiþiniz, adýna bakmaksýzýn bir Ýslami partiden diðerine geçiþ þeklinde mi oldu yoksa Ýslami görünümlü siyasi deneyiminizin olgunlaþmasýný saðlayan uyuþmazlýk mýydý?" þeklindeki soruyu Cumhurbaþkaný Gül, "Sözünü ettiðiniz partileri Ýslami parti olarak göremeyiz. Tarihimizde, kültürümüzde ve halk nezdinde Ýslami fikre önem veririz. Ancak Türkiye kanunlarýna ve devletin kuruluþ felsefesine saygýlýyýz" diye yanýtladý. Millî meselelerde herkesin razý olacaðý þekilde özgürlüðünü kullanmasýnýn, halkýn tabi hakký olduðuna inandýklarýný kaydeden Cumhurbaþkaný Gül, "Batý'nýn, Hristiyan partilerin siyaset yapmasýyla demokrasiden nasýl istifade ettiði konusundaki deneyimini görüyoruz. Ýslami hoþgörü fikriyle insan hak ve hürriyetlerini destekleyen demokrasi fikrinin bir arada olduðu partiler kurma konusunda Ýslamiyet esnektir. Çünkü Ýslamiyet'in kendisi bireysel hürriyete, kiþisel ve toplumsal haklara saygýlýdýr" dedi. Cumhurbaþkaný Gül, o görüþe sahip partiler kanalýyla Türk halkýnýn kendini ifade edebildiðine inandýklarýný belirterek, "Ben ve arkadaþlarým Refah Partisi'nin oluþumunda bir deneyim yaþadýk. Sonra Fazilet Partisi ve son olarak da AK Parti. Çalýþtýðýmýz yýllar süresinde bir görüþ oluþtu. Yaþadýðýmýz her olaydan kazaným elde ettik. Partinin, halkýn bütün katmanlarýna yönelmesinin, onun arzu ve beklentilerini ifade etmesinin zaruri olduðu sonucuna vardýk" dedi. Kurucularý ve destekçilerinin inandýðý ideolojik temeller üzerine kurulan partilere seçmenin bir yahut en fazla iki kez oy verdiðini kaydeden Cumhurbaþkaný Gül, "Dolayýsýyla sokaðýn ne istediði ve ne aradýðý yönünde temelleri olan partiler etkili olmuþtur. Bu araþtýrmalar çerçevesinde eðitim, saðlýk, ulaþým ve temizliðin vatandaþýn aradýðý unsurlar olduðunu gördük ve bunlara öncelik verdik. Bu noktadan hareketle parti programýný hazýrladýk. Partinin 2002 yýlýndaki ilk seçimleri yüzde 4 oy alarak kazanmasý herkesi þaþýrttý. Çünkü biz sade vatandaþý muhatap aldýk. Güvendi ve bir sonraki seçimlerde yine oyunu bize verdi" diye konuþtu. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Doðu halklarýnýn ileri demokrasi örneði ortaya koyamayacaðý sözlerinin yanlýþ olduðunu, bunu ispatladýklarýný, ileri dünyada olduðu gibi Türkiye'de de demokratik deneyimin baþarýsýnýn mümkün olduðunu gösterdiklerini bildirdi. Mýsýr halkýnýn haysiyet ve hürriyet konusunda meþru hakkýný aramak için meydanlara çýktýðýný kaydeden Cumhurbaþkaný Gül, "Biz de sizin gibi iflasýn eþiðindeydik. Kararlýlýkla isabetli, þeffaf politikalar uygulayarak krize karþý koyduk" dedi. -ÖZAL'I DÝRÝLTTÝLER!- Bu arada, yansýtýlan mülakatta Sekizinci Cumhurbaþkaný Turgut Özal'ýn vefat tarihiyle ilgili bir karýþýklýk yaþandý. Cumhurbaþkaný Gül'ün sözleri "Çoðunluðu kazanan bir partinin ayakta kalmasýnýn icra metoduna baðlý olduðunu idrak etmesi gerekir. Özal'ýn 2002'de Türk halkýna hitaben söylediði þu cümleye dikkat edin: "Size bolluk içinde bir hayat vadetmiyorum. Gelecek nesillerin mutluluðu için yorgunluk ve bitkinlik dolu bir hayat vadediyorum' " þeklinde yazýldý. -IMF'YE VERÝLECEK 5 MÝLYAR DOLAR KREDÝ- Cumhurbaþkaný Gül, "AK Partinin yönetime gelmesinden 10 yýl sonra hükûmet IMF'ye 5 milyar dolar kredi verebileceðini açýkladý. Bu kýsa sürede nasýl böyle bir geliþme saðlandý açýklar mýsýnýz?" sorusuna 2000'ler baþýndaki Ecevit hükümetinin yarattýðý sorunlarýn þu anda Mýsýr'ýn yaþadýklarýn çok benzediðini belirtti. Gül, þöyle dedi. "Ekonominin istikrara kavuþmasýyla kredi alýmýný durdurduk ve her alanda üretimi artýrarak yürüyüþümüzü tamamlama konusunda kendimize itimat ettik. Dolayýsýyla 2002'de fiyatlarý ve bazý mallarda vergileri yükselttik. Bazý mallardan da desteði çektik. Yaklaþýk altý ay planlarýmýzdan sapmadan devam ettik. Bir yýl içinde yaptýklarýmýzýn sonucunu görmeye baþladýk. Yaptýklarýmýzýn ekonomideki etkileri görülmeye baþlandý." Türkiye'nin 202 yýlýnda daha fazla çalýþma ve üretim ile kiþi baþý millî geliri 25 bin dolara çýkararak dünyanýn 10. büyük ekonomik ve siyasi gücü olmasý hedefini açýkladýklarýný anlatan Cumhurbaþkaný Gül, "Bu yýlý seçtik çünkü Mustafa Kemal Atatürk tarafýndan Cumhuriyet'in kuruluþunun 100. yýlýna rastlýyor. Allah'ýn izniyle açýkladýðýmýzý gerçekleþtirme konusunda gücümüze güveniyoruz" dedi. -"BAZEN ROLLER SÝZÝ ALIR..."- Gül "Özellikle çevre ülkelerle iliþkiler baþta olmak üzere Türkiye'nin uluslararasý iliþkilerinde sýfýr sorun politikasýný ve baþka ülkelerin iç iþlerine karýþmama prensibini ortaya koymanýza raðmen Arap baharý devrimleriyle birlikte bu politika deðiþti. Neden?" sorusunu ise þöyle yanýtladý: "Bu, bizim irademiz dýþýnda gerçekleþen bir durum. Evet, sorunlarý sýfýrlama politikasý ürettik. Partimizin yönetime gelmesiyle Türkiye'nin herhangi bir baþka ülkenin iç iþlerine kesinlikle karýþmayacaðýný ilan ettik. Herkesle iliþkileri geliþtirdik. Ancak bölgedeki koþullar hiç hesapta olmadýðý þekilde deðiþti. Suriye'de devlet, haklarýný arayan muhalefete silah doðrulttu. Aynýsý Libya'da, Tunus'ta ve Mýsýr'da da oldu. Biz rol aramýyoruz, roller bizi arýyor. Ayrýca bazýlarýnýn söylediði gibi kahraman yahut liderlik rolü oynama peþinde deðiliz. Ancak göz ardý ve ihmal edilemeyecek coðrafi ve tarihî gerçekler var ortada. Çünkü biz bölgenin bir parçasýyýz ve bölge ülkeleri bizim stratejik ve tarihî derinliðimizi temsil ediyor. Bu da bize, baþka ülkelere görüþ dayatmadan veya iç iþlerine karýþmadan komþuluðun gerektirdiði sorumluluklar yüklüyor." -SORU VE YANITLAR- Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'e yöneltilen soru ve yanýtlardan bazýlarý þöyle: "Soru: 200 yýlýnda cumhurbaþkanlýðýna aday olduðunuzda bazý devlet kurumlarýnýn muhalefetiyle karþýlaþtýnýz. Ancak parlamento oylarýnýn çoðunluðunu almayý baþardýnýz. Bu nasýl oldu? Cumhurbaþkaný Gül: Devlet ve siyaset adamý, halkýn kendisine yönelik korkularýný gidermek için sabýr ve hikmet ziynetine sahip olmalý ve inandýðý doðrulardan taviz vermemeye özen göstermelidir. Bütün taraflarý kucaklamalý, olumlu yaklaþmalý ve onlara vataný bina etmede sorumluluklarý olduðu hissini verebilmelidir. Benim yaptýðým da budur. Siyaset icra etmeye baþladýðým andan itibaren kendimi sadece Partiyi destekleyenlerin deðil, bütün milletin temsilcisi olarak görüyorum. Soru: Cumhurbaþkanlýðýndaki yardýmcýlarýnýz ve danýþmanlarýnýzla ilgili neler söylersiniz? AK Partiye mi mensuplar yoksa deðiþik kesimleri mi temsil ediyorlar? Cumhurbaþkaný Gül: Ýster Cumhurbaþkanlýðýnda olsun ister diðer yerlerde, devlet görevlilerinin seçilmesinde temel prensip yeterliliktir; parti baðý, kiþisel yahut fikrî bað geçerli deðildir. Çünkü bizim uygulamak ve gerçekleþtirmek zorunda olduðumuz plan ve programlarýmýz var. Bu da uygun yere uygun þahsiyeti seçmeyi gerektirir. Olaylara bakýþ açýmýz farklý ve fikirlerime muhalif olsa da durum deðiþmez. Sadece bana baðlýlýðýna veya benim fikrini benimsediðim partiye mensup olup olmadýðýna bakarak devlette görev yapacak sorumlularý seçmek mümkün deðildir. Yeterlilik her sorumlunun seçilmesinde temel kaidedir. Soru: Devlet adamlýðýyla ilgili siyasi icraat ve demokrasi konusundaki bu görüþler çerçevesinde Mýsýr, Tunus ve Libya'daki gibi Ýslami akýmlara mensup yönetimlerin icraatlarýný nasýl deðerlendiriyorsunuz? Cumhurbaþkaný Gül: Bölgenin tamamýnýn, hürriyetlerin verilmesi ve farklý görüþlerin olmasýný kabul etmeyen, diktatör görünümlü hükûmetlerden yana sýkýntýlý olduðunu anlamamýz gerekir. Dolayýsýyla geçiþ süreci halkýn demokrasinin gerçek manasýný iyi kavramasýný ve siyasi seçilmiþlerin de halklarýnýn arzularýna karþý nasýl davranýlmasý gerektiðinin idrakine varmalarýný gerektirir. Sözlerimizi Orta Doðu üzerine odaklarsak þunu iyi anlamamýz gerekir ki hatalarýn, haddi aþmalarýn olabileceðini düþünerek olaya sýcak bakamayýz. Ancak herkes bilsin ki bu halklar; hürriyet, haysiyet ve haklarýný istemek için meydanlara çýktýlar. Yeni yönetimlerin bunu iyi anlamasý gerekir. Çünkü bu, dünyanýn her yerinde meþru bir haktýr... Soru: Bir siyasi partinin diðer siyasi güçlere hissettirmeden baþarýlý bir siyaset izlemesi ve seçmenin çoðunluðunun oyunu almasý nasýl mümkün olabilir? Cumhurbaþkaný Gül: Türkiye'de hangi seçimler olursa olsun seçim zamaný geldiðinde, halkýn geçen yýllardaki icraatlara bakarak bütün siyasi güçlere gerekli dersi vereceðini söyledik. Halkýn güvenini kazanan partiye baþarý notunu yine halk verecektir. Kimse vatandaþýn pusulasýný saptýramaz. Diðer taraftan oylarýn çoðunu alan siyasi parti bilmelidir ki ayakta kalmasý icraat üslubuna baðlýdýr. Siyasi süreçte baþarý notunu elde ederek devamlýlýðý saðlamasý, doðru icraat konusunda halka güven vermesine ve vatandaþýn isteklerini karþýlamasýna baðlýdýr. Ayrýca hangi ülkede olursa olsun toplumsal siyasi desteði artýran kucaklama ve yeterlilik unsurlarýný tercih etmelidir. Soru: Yýllardan beri AB'ye girmeye çalýþýyorsunuz yýlýnda size Birlik üyeliðine aday ülke sýfatý verildi. Müslüman bir ülkenin Birliðe üyeliði konusunda Avrupa'nýn tavrýna raðmen neden Birliðe girmekte ýsrarcýsýnýz? Cumhurbaþkaný Gül: Reform ve kalkýnma yolunda adýmlar atmaya baþladýðýmýzda gözümüzü AB'ye katýlma fikrine dikmiþtik. Aslýnda hedef olduðu için deðil. Fakat üye ülkeler, baþarýlý ve ileri halklar seviyesindedir. Dolayýsýyla Birliðe katýlma ýsrarýmýz bu nedenledir. Çünkü uluslararasý sýralamada Türkiye'nin ayný konumda olmasýný istiyoruz. Sadece ekonomik ve sosyal kalkýnma için deðil ayrýca siyaset, demokrasi ve insan haklarýnda da ilerlemek için katýlmak istiyoruz. Bu alanlarda AB standartlarýna ulaþtýðýmýzda ve bize üyelik için onay verdiklerinde, Birliðe üyeliði isteyip istemediðini anlamak için bunu halka götüreceðiz. Dolayýsýyla AB üyeliði araçtýr, amaç deðildir." Renault Scenic XMOD size araziyi sevdirecek Renault MPV modeli Scenic'in crossover versiyonu yeni Scenic XMOD'u tanýttý. Scenic XMOD'a Clio ve Fluance modellerinde de kullanýlan Renault ailesinin yeni yüzü uygulanmýþ. MPV versiyonundan daha yüksek olan olan otomobil yeni tasarým farlar, ön ýzgara, tampon üzerinde metalik hava giriþleri ve sis farlarýyla bütünleþik LED gündüz aydýnlatmalarýyla dikkat çekiyor. Ayrýca çamurluk ve kapý altlarýný çevreleyen koruyucu gövde kitiyle birlikte XMOD'un crossover imajý tamamlýyor. Yeni crossover modeli, sürücüye farklý yol durumuna göre deðiþkenlik gösteren Grip Xtend çekiþ kontrol sistemi sistemi bulunuyor. Otomobil bu sayede Ocak ayýnda en yüksek reel getiri, Üretici Fiyatlarý Endeksi (ÜFE) ile indirgendiðinde yüzde.24, Tüketici Fiyatlarý Endeksi (TÜFE) ile indirgendiðinde ise yüzde 5.1 oranlarýyla Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý (ÝMKB) 100 Endeksi'nde gerçekleþti. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), 201 yýlý Ocak Ayý Finansal Yatýrým Araçlarýnýn Reel Getiri Oranlarýný açýkladý. Buna göre, ÜFE ile indirgendiðinde; yatýrým araçlarýndan mevduat faizi yüzde 0.5 ve euro yüzde 0.52 oranýnda yatýrýmcýsýna reel getiri saðladý. Buna karþýlýk, külçe altýn yüzde 1.4 ve dolar yüzde 0.4 oranýnda yatýrýmcýsýna kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiðinde ise külçe altýn yüzde.25, dolar yüzde 2.5, euro yüzde 1.29 ve mevduat faizi yüzde 1. oranýnda yatýrýmcýsýna kaybettirdi. -ÝMKB 100 ENDEKSÝ AYLIK DEÐERLENDÝRMELERDE ÜFE ÝLE ÝNDÝRGENDÝÐÝNDE YÜZDE 1.2 KAZANDIRDI- ÝMKB 100 Endeksi, üç aylýk deðerlendirmede; ÜFE ile indirgendiðinde yüzde 1.2, TÜFE ile indirgendiðinde ise yüzde.09 oranlarýyla yatýrýmcýsýna en yüksek reel getiri saðlayan yatýrým aracý olurken, külçe altýn, ÜFE ile indirgendiðinde yüzde.29, TÜFE ile indirgendiðinde ise yüzde 8.2 oranýnda en çok kaybettiren oldu. Altý aylýk deðerlendirmeye göre ÝMKB 100 Endeksi; Kýlýçdaroðlu'nda öðrenci ve velilere mesaj CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu tüm öðrencilere yeni eðitim-öðretim yýlýnda baþarýlar dilerken, velilere de "Siz de çok iyi biliyorsunuz ki hem eðitimde fýrsat eþitliði yok, hem de çocuklarýmýz yarýþ atý deðildir" diye seslendi. Kýlýçdaroðlu, eðitim öðretim yýlýnýn ikinci yarýsýnýn baþlamasý nedeniyle bir mesaj yayýmladý. Öðrencilere "Sýnýflarýnýza, okullarýnýza hoþgeldiniz" diyen Kýlýçdaroðlu, "15 gün önce karnelerini alan ve bu süreçte dinlenen, eðlenen ikinci yarýya hazýrlanan sevgili öðrencilerimiz ikinci yarýyýla adýmlarýný attýlar. Maratonun ikinci bölümünü koþmaya baþladýlar. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseler bugün kapýlarýný öðrencilerin cývýl cývýl sesleri, okullarýna kavuþmuþ olmalarýnýn mutluluðu, neþesi güler yüzleri ve öðretmenlerin, öðrencilerini karþýlamasýnýn heyecanýyla kapýlarýný açtýlar" ifadelerini kullandý. Mesajýnda öðrencilere ve velilere seslenen Kýlýçdaroðlu þöyle devam etti: "Karnenizi aldýðýnýz gün de söylemiþtim. Sizler bizim için karnelerdeki notlar dahil, her asfaltýn yanýsýra hafif bir off-road yeteneði de kazanmýþ. Otomobilin içinde ise eski Scenic'ten izler taþýyan XMOD'da, navigasyon, telefon, multimedya ve internet baðlantýsý saðlayan Renault R-Link sistemi mevcut. Ayrýca otomobilde yüksek ses kalitesine sahip Bose ses sistemi, alt kýsmý düzleþtirilmiþ direksiyon ve metal pedal seti bulunuyor. Aracýn bagaj hacmi artrýlarak 555 litreye çýkarýlmýþ. Renault mevcut motor seçeneklerinin yanýsýra Start&Stop sistemi bulunan TCe 10 motorunu da kullanacak olan XMOD, bu sayede yüzde 15 daha tasarruflu olacak. Yeni Scenic XMOd'un 201 yýlýnýn yaz aylarýnda satýþta olmasý bekleniyor. Ocak'ta en fazla borsa kazandýrdý ÜFE ile indirgendiðinde yüzde 2., TÜFE ile indirgendiðinde ise yüzde 2.85 oranýnda yatýrýmcýsýna en yüksek kazancý saðladý. Ayný dönemde Amerikan Dolarý, ÜFE ile indirgendiðinde yüzde 4.98, TÜFE ile indirgendiðinde ise yüzde.89 oranýnda yatýrýmcýsýna en çok kaybettiren yatýrým aracý oldu. -YILLIK DEÐERLENDÝRMEDE EN YÜKSEK REEL GETÝRÝ ÝMKB 100 ENDEKSÝ'NDE GERÇEKLEÞTÝ- Finansal yatýrým araçlarý, yýllýk olarak deðerlendirildiðinde; ÝMKB 100 Endeksi, ÜFE ile indirgendiðinde yüzde 51.10, TÜFE ile indirgendiðinde ise yüzde 4.45 oranýnda yatýrýmcýsýna en fazla reel getiriyi saðladý. Diðer taraftan, Amerikan Dolarý, ÜFE ile indirgendiðinde yüzde 5.2, TÜFE ile indirgendiðinde ise yüzde oranýnda yatýrýmcýsýna en çok kaybettiren yatýrým aracý oldu. þeyden çok daha deðerlisiniz. Ayrýca, biz size güveniyoruz. Sizler bizim de, ülkemizin de geleceðisiniz. Bunu hiç aklýnýzdan çýkarmayýn ve okula bu duygularla gidin, dersi bu sorumluluk bilinciyle çalýþýn. Bilin ki, anne, baba, veli ve öðretmenleriniz için önce siz varsýnýz. Hepimiz baþarýyý, notu sizin ve ülkemizin geleceði için önemsiyoruz. Siz de annenizin babanýzýn emeðini boþa çýkarmamak için çalýþtýnýz, ikinci yarýyýlda da çalýþacaksýnýz. Sevgili analar, babalar, veliler siz de çok iyi biliyorsunuz ki hem eðitimde fýrsat eþitliði yok, hem de çocuklarýmýz yarýþ atý deðildir. Bu koþullarda yapýlacak þey çocuklarýmýzý sevmek, onlara güvenmek ve bugüne kadar olduðu gibi bugünden sonra da fedakarca yanlarýnda olduðumuzu hissettirmektir. Bu duygu ve düþüncelerle bir kez daha öðrencilerimize güvenimizi tekrarlýyor, yavrularýmýza baþarýlar diliyor, ana, baba ve velilerimize de özellikle fedakarlýklarý nedeniyle teþekkür ediyor, sevgilerimi, saygýlarýmý sunuyorum."

11 SPOR 11 Gümüþdað: Þansýz ve basit hatalar fark getirdi Armutçu: Çok önemli bir galibiyet aldýk Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Hayrettin Gümüþdað farklý yenilgiyi þansýz ve basit hatalardan yenilen gollere baðladý ve demecinde þu ifadelere yer verdi "Maltepespor karþýsýnda takým olarak iyi mücadele ettik, bol gol pozisyonuna girdik, ancak her zamanki gibi basit hatalar neticesinde farklý skorla maðlup olduk. Takýmýn üstünde bir uðursuzluk var. Ýyi oynuyoruz her maçta gol pozisyonlarý buluyoruz ancak bir türlü galibiyete gidemiyoruz. Ýlk dakikalarda gelen basit goller takýmýn moralini bozuyor ve maðlubiyet kaçýnýlmaz hale geliyor. Çok iyi hazýrlandýðýmýz ve mutlak galibiyete þartlandýðýmýz bir maçta defansýn maçýn daha ilk dakikasýnda affedilmez bir hatasý sonucu þanssýz bir gol yiyerek maðlup duruma düþtük. Ancak golden sonra saðlý sollu ataklar yaparak rakip kalede gol aradýk. Forvetlerin etkisiz kalmasý sonucu gol yollarýnda baþarýsýz olduk. Ancak ilk yarýda oyun olarak pozisyon olarak rakipten daha iyiydik. Ýkinci yarýya gol için çýktýk ancak yine defansýn ve kalecinin hatasý sonucu ikinci golü kalemizde bulduk. Ýkinci golden sonra takým olarak ve moral olarak çöktük. Oyun hakimiyetini ele geçirmek için futbolcularýmýz çaba harcarken, Kaleci Emrah'ýn inanýlmaz hatasý sonucu kalemizde ikinci golü bulduk ve -0 maðlup olduk. Rakip sadece sonuç olarak farklý bir skor aldý. Oyun üstünlüðü Belediyespor'da olmasýna raðmen farklý skorla yenilmemiz bizi üzdü. Artýk bu þanssýz maðlubiyeti unutarak gelecek maçlarý düþünüyoruz. Bundan sonra artýk maðlubiyete tahammülümüz olmayacak. Çýktýðýmýz her maçý kazanmak zorundayýz ve bundan sonrada takýmý bu zor maçlara daha iyi hazýrlayacaðýz" þeklinde konuþtu. Bölgesel Amatör Lig. Grup'ta ilimizi temsil eden Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu, iyi futbolla çok önemli bir galibiyete imza attýklarýný söyledi. Armutçu, uzun zamandýr puan alamamalarý nedeniyle stres yüklü zor günler geçirdiklerini ancak Sorgun maçýnda alýnan galibiyetle azda olsa rahatladýklarýný ifade etti. puanýn güzel futbolla beraber gelmesinin sevinçlerini bir kat daha artýrdýðýnýn altýný çizen teknik adam, kart cezalýsý oyuncularýnýn cezalarýnýn sona ermesi ile daha geniþ bir kadroyla gelecek haftalarda puan mücadelesi vereceklerini dile getirerek, gelecek haftalarda üst sýralara týrmanacaklarýna iþaret etti. Haftaya Kýrýkkalespor deplasmanýna gideceklerini belirten Armutçu, hafta sonunda rakiplerinin maçýný izleyerek notlarýný tuttuklarýný ve bu maçtan aksilikler olmadýðý sürece puan alacaklarýna inandýðýný söyledi. FUTBOLCULARA MÜJDE! Demecinin sonlarýnda Ýskilip Belediyespor'u daha iyi günlerin beklediði müjdesini veren Armutçu, Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer'in futbolcularýn sorunu ile yakýndan ilgilendiðini ve bu hafta içinde sorunlarýn büyük bir bölümünün halledileceði sözünü verdiðini belirterek baþkanýmýzýn destekleri ile Ýskilip Belediyespor'u daha iyi günler bekliyor dedi. Ýskilip Belediyespor haftanýn en karlý takýmý oldu Belediyespor basit gollere çözüm bulamýyor Ligin ikinci yarýsýnda oynadýðý 4 karþýlaþmada kalesinde 9 gol gören mavi beyazlýlarýn golleri yediði dakikalar oldukça dikkat çekici. Çorum Belediyespor'da sürekli yenilen basit gollerden dert yanýlýrken, basit gollerin yenilmesine çözüm olsun diye transfer Gümüþhanespor hazýrlýklarý baþlýyor Maltepe deplasmanýnda da farklý yenilgi ile dönen Çorum Belediyespor hafta sonunda Çorum'da karþýlaþacaðý Gümüþhanespor maçýna gözünü çevirdi. Üst üste aldýðý maðlubiyetlerle lig sýralamasýnda düþüþüne devam eden mavi beyazlýlar bugün yapacaklarý tek antrenman ile hafta sonunda karþýlaþacaðý Gümüþhanespor maçýnýn hazýrlýklarýna start verecek. Bugün saat 1.0'da yapýlacak tek antrenmanla hazýrlýklarýna baþlayacak olan mavi beyazlýlarda teknik ekip ile birlikte tüm futbolcularýn antrenmana katýlmasý bekleniliyor edilen Ýmam Almas'ta oynadýðý 2 maçta henüz çözüm olamadý. Gollerin bireysel hatalar nedeniyle basit olmasý teknik ekip tarafýndan 'oyun planýmýz bozuluyor' þeklinde basýna aktarýlýrken, yenilen gollerin deðiþik maçlarda oyunun ayný bölümlerinde yenilmesi dikkat çekti. Belediyespor'un son 4 lig maçýnda golleri ilk dakikalar ve ikinci yarýnýn son 0. ve 80. dakikalarý arasýnda görülüyor. Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað ilk dakikalarda yediði gollere çözüm bulamadýklarýný belirterek savunmaya Bölgesel Amatör Lig(BAL) takýmý olan Kilis Belediyespor'dan stoper takviyesi yaptýrýrken, mavi beyazlýlar 4 maçta yenilen 9 golden 4'ünü ilk 10 dakikalýk dilimde 5'ini ise 0 ve 80. Dakikalar arasýndaki 10 dakikalýk bölümde yedi. Ýlk bölümdeki golleri basit goller ve oyun planýný bozan goller olarak nitelendiren Belediyespor teknik direktörü maçlarýn son bölümlerinde yenilen golleri ise oyundan düþüldüðü anlardaki konsantrasyon bozukluðuna baðlýyor. ASGD: Meslektaþýmýza Saldýrýyý Kýnýyoruz Anadolu Spor Gazetecileri Derneði Genel Merkezi, Elazýð- Beþiktaþ maçýnda, Güneydoðu Gazeteciler Cemiyeti Baþkanvekili ve Anadolu Ajansý Diyarbakýr Muhabiri Ýbrahim Yakut'un yaralanmasýna neden olan saldýrýyý kýnadý. ASGD Genel Merkez Yönetimi adýna Genel Baþkan Ýbrahim Erdoðan'ýn yaptýðý açýklamada, sporda þiddetin mutlaka aþýlmasý gereken sorunlardan biri olduðu vurgulandý. Genel Baþkan Erdoðan'ýn açýklamasý þöyle:"güneydoðu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Baþkanvekili ve Anadolu Ajansý Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü Muhabiri deðerli meslektaþýmýz Ýbrahim Yakut, 9 Þubat 2012'de Elazýð'da oynanan Elazýðspor-Beþiktaþ maçýnda tribünde atýlan meþalenin baþýna isabet etmesiyle ciddi bir þekilde yaralanmýþtýr. Fýrat Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi'nde kaþýna 8 dikiþ atýlan Yakut ciddi bir tehlike atlatmýþ ve ülkemizde sporda yaþanan þiddetin sona ermediðinin en canlý örneði olmuþtur. Üzücü olan þu ki, ciddi ve caydýrýcý önlemler alýnmazsa Yakut son örnek de olmayacaktýr. Meclis'te kabul edilen Sporda Þiddet Yasasý'nýn bu yýl yürürlüðe girecek olmasý, gelecekte bu türden olaylara önlem alýnmasý adýna umut vericidir ancak bilinmeli ki tek baþýna yeterli deðildir. Spordaki dostluk, kardeþlik, tatlý rekabet, birlik, beraberlik ve arkadaþlýk kültürünü yaygýnlaþtýrma çalýþmalarýnýn da bu yasaya paralel olarak hayata geçirilmesi gerekmektedir. Olayýn gerçekleþtiði tribün Beþiktaþlý taraftarlarýn bulunduðu tribündür ve dolayýsýyla Beþiktaþ Camiasý da üzerine düþen görevi yapmalýdýr. Öncelikle de olayýn failinin bulunmasýnda güvenlik güçlerine destek olunmalý, en azýndan futbol terörüne fýrsat tanýnmayacaðýna yönelik kararlý bir tavýr, kamuoyunu tatmin edecek biçimde ortaya konulmalýdýr. Spor kamuoyunun da þiddetle protesto ettiðini çok iyi bildiðimiz bu çirkin saldýrýda yaralanan Anadolu Ajansý Diyarbakýr Muhabiri ve Güneydoðu Gazeteciler Cemiyeti Baþkanvekili deðerli meslektaþýmýz Ýbrahim Yakut'a ve Güneydoðu'da fedakarca görev yapan tüm meslektaþlarýmýza geçmiþ olsun dileklerimizi iletiyor, Yakut'un bir an önce saðlýðýna kavuþup görevinin baþýna dönmesini temenni ediyoruz." Bölgesel Amatör Lig. Grup temsilcimiz. hafta maçlarý sonunda evinde Sorgun Belediyespor'u 2-1 yenerek azda olsa rahat bir nefes aldý. Ýskilip Belediyespor haftayý puanla kapatarak puanýný 18'e yükseltip 12.sýradan basamak yükselerek 9. Sýraya yükseldi. Maddi zorluklara raðmen kümede kalma mücadelesini sürdüren Ýskilip Belediyespor Sorgun galibiyeti ile nefes alýrken, diðer rakiplerinin de puan kaybetmesiyle haftanýn en karlý takýmý oldu. Haftaya puanýn verdiði sevinçle kapatan temsilcimiz gelecek hafta deplasmanda Kýrýkkalespor'a konuk olacak. Ýskilip ekibi bu maçý kazanýp alt sýralardan yukarýlara týrmanýþýný sürdürmek isteyecek. Toplu Sonuçlar Ýskilip Bld - Sorgun Bld : 2-1 Adliyespor - Kýrýkkale : 4-1 Geredespor - Eskipazar Bld : 5-1 Yahþihan - Ostimspor : 1-2 Sincan Bld - Tosya Bld : 1-0 Bartýnspor - Kozlu Bld : 2- Takýmlar 1.ADLÝYESPOR 2.ZONGULDAK.SÝNCAN BLD 4.GEREDESPOR 5.KOZLU BLD.OSTÝMSPOR.BARTINSPOR 8.SORGUN BLD 9.ÝSKÝLÝP BLD 10.KIRIKKALESPOR 11.TOSYA BLD 12.AKYURT BLD 1.YAHÞÝHANSPOR 14.ESKÝPAZAR BLD Puan Durumu O G B M A Y AV P GELECEK HAFTA MAÇ PROGRAMI Kýrýkkale - Ýskilip Bld Sincan Bld - Bartýnspor Kozlu Bld - Yahþihan Ostimspor - Geredespor Eskipazar Bld - Adliyespor Sorgun Bld - Zonguldak Tosya Bld - Akyurt Bld Liseli Gençler (k-e) futbol grup birinciliði Çorum'da Futbol grup birinciliði bugün baþlýyor Yýlý Eðitim Öðretim yýlý Okul Sporlarý faaliyet programýnda yer alan Liseli Gençler(k-e) Futbol Grup Birinciliði bugün Çorum'da baþlýyor. 10 kýz ve 8 erkek takýmlarýnýn katýlýmýyla gerçekleþtirilecek grup birinciliðinde þu takýmlar yer alýyor. Genç Kýzlar Yarý Final Grubu: Atatürk Anadolu Lisesi-Aksaray, Sincan Ýbni Sina Anadolu Lisesi-Ankara, Necip Fazýl Kýsakürek Anadolu Lisesi-Elazýð, Avanos Lisesi- Nevþehir, Þehit Üst. Cemalettin Yýlmaz Lisesi-Sivas, Erbaa Fatih Anadolu Lisesi-Tokat, Güneþli ÇPL-Zonguldak, Güzel Sanatlar Spor Lisesi-Þanlýurfa, Fatih Atatürk Çaðdaþ Yaþam ÇPL-Ýstanbul, Bayraklý Ali Osman Konakçý Lisesi-Ýzmir, Özel Karþýyaka Lisesi- Kocaeli Genç Erkekler Yarý Final Grubu: Bahçelievler Deneme Anadolu Lisesi-Ankara, Arif Molu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi-Kayseri, Adana Yüreðir Lisesi-Adana, Bursa Cem Sultan Lisesi-Bursa, Türk Telekom Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi-Rize, Bakýrköy Özel Orkunoðlu Lisesi-Ýstanbul, Gaziantep Lisesi- Gaziantep Yalçýn Sözen, Yaþar Doðu'da üçüncü oldu 41. Uluslar arasý Yaþar Doðu Güreþ Turnuvasý serbest stilde haftasonu yapýlan güreþlerle tamamlanýrken, Çorum adýna mindere çýkan Çorum Belediyespor güreþçisi Yalçýn Sözen, üçüncü olarak bronz madalya aldý. Ankara Atatürk Spor Salonu'nda yapýlan 41. Uluslar arasý Yaþar Doðu Güreþ Turnuvasý'nda 120 kg serbest stilde mindere çýkan Sözen, üçüncü olarak kürsüye çýkmayý baþardý. Ayný sýklette milli güreþçi Taha Akgül birincilikle altýn madalyayý kazanýrken, Özbekistan güreþçisi Kurban Kurbanov ikinci olarak gümüþ madalya elde etti.

12 Pirimler 500 TL Geçtiðimiz hafta sonu ilk galibiyetini alan Çorumspor'da galibiyet primi 500 TL olarak açýklandý. Maçýn bitimi ile birlikte soyunma odasýna giden Ahmet Tüzün futbolculara galibiyet primi olarak 500'er TL sözü verdi. Galibiyetin sevincini soyunma odasýnda doyasýya yaþayan Çorumsporlu futbolcular Ahmet Tüzün'ün odaya girmesi ile birlikte prim beklentisi içerisine girerken Ahmet Tüzün'de 250 TL olan iç saha galibiyet primini 500 TL olarak açýkladý. Çorumspor 51 gün sonra galip Sportmence Çorumspor geçtiðimiz Pazar günü Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu stadyumunda konuk ettiði Ýstanbul temsilcisi Anadolu Üsküdar 1908,i 2-1 maðlup ederek tam 51 gün sonra puanla tanýþtý. Kýrmýzý siyahlýlar en son 2. Lig beyaz grup da mücadele ettiði yýl ligde ilk galibiyetini Kocaelispor'u 5-0 maðlup ederek elde etmiþti. Çorumspor 11 Eylül 2011 yýlýndan bu tarafa 51 gün sonra ilk kez sahasýnda galip gelerek puanla tanýþtý. Kýrmýzý siyahlý genç futbolcular, Anadolu Üsküdar karþýsýnda maça çok iyi baþladý. Ýstekli, arzulu futbolu maçýn 1 dakikasýnda korner atýþýnda ön kale direðinde topla buluþan Osman Bodur, kýrmýzý siyahlýlarýn üstünlük sayýsýna imza atan oyuncu oldu. Karþýlaþmanýn 40. Dakikasýnda Anadolu Üsküdar Seyithan ile beraberlik golünü bulunca soyunma odasýna her iki takýmda 1-1 eþitlik ile gitti. Ýlk yarýnýn son dakikalarýna girildiðinde Çorumspor savunma arkasýna atýlan toplar ile ikinci golü kovalayan genç futbolcular, rakip savunmanýn kaleciye geri pasýný iyi deðerlendiren Yasin Özkarslý ile 51 gün sonra Çorumspor'un galibiyet hasretine son veren golü Üsküdar aðlarýna yolladý. Ve maç Çorumspor'un 2-1 lik galibiyeti ile sona erdi. Kýrmýzý siyahlý genç futbolcularýn aldýðý bu anlamlý galibiyetten ötürü teknik heyeti ve kendilerini kutluyorum. Ýþte bir takýmýn onur mücadelesi nasýl yapýlýr, puan için ne kadar mücadele edilir, maçý çevirmek için maçýn son bitiþ düdüðüne kadar nasýl sahada koþulur bunlarýn hepsini sahaya yansýttýlar. Artýk Çorumspor diðer takýmlar için çantada keklik olmadýðýný göstererek aldýðý galibiyet ile rakiplerine göz daðý verdi. Artýk ligde Çorumspor küme düþse de þansýný ligin son haftasýna kadar sürdürecek. Çorumspor ligin sonuna kadar onur savaþýný da sürdürecektir. Çorumspor küme düþse de en azýndan Türk futbolu birkaç isimi futbol camiasýna kazanmýþ olacaktýr. Keþke transfer döneminde Çorumspor transferi açabilseydi belki de Çorumspor'un kümede kalma þansý fazlalaþýrdý. Bu anlamlý galibiyetten ötürü emeði geçen herkesi tebrik ediyorum. BELEDÝYESPOR LÝG DE 'GÜL' GÝBÝ SOLMAYA KÜL' GÝBÝ SAVRULMAYA DEVAM EDÝYOR Çorum belediyespor ise, ikinci yarýnýn ilk dört haftasýnda galibiyet ile tanýþma þerefine nail olamadý. Geçtiðimiz Pazar günü deplasmanda Ýstanbul temsilcisi Maltepespor'a da -0 maðlup olarak küme düþme hattýna iyice yaklaþmaya baþladý. Belediyespor lig de 'Gül gibi solmaya, 'Kül gibi savrulmaya devam ediyor. Artýk Belediyespor da acil olarak kan deðiþikliðinin yapýlmasý G E R E K Ý Y O R Belediye baþkan yardýmcý sayýn Zeki Gül'ün de Belediyespor'un aldýðý baþarýsýz sonuçlarda büyük katkýsýnýn olduðu da artýk göz ardý edilemez. Takýmda teknik heyet deðiþikliðini neden istemiyorsunuz. Belediyespor küme düþerse bunun hesabýný nasýl vereceksiniz.belediyespor ligde ' GÜL' gibi solmaya devam ediyor. Yoksa Mart ayý içerisinde yapýlacak olan kongreye mi saklanýyorsunuz. Ben býraktým gelen ne yaparsa yapsýn politikasý mý? Ligde hiç galibiyeti bulunmayan Çorumspor bile teknik heyet deðiþikliði sonunda puan kazanmasýný bildi. Ya Belediyespor ne zaman galip gelecek. Çorumspor yokluk içinde puan alabiliyor ise, belediyespor da iyi gitmeyen bir þeylerin olduðu gün gibi ortada. Hala neyi bekliyorsunuz, biri eline sihirli deðneði alýp da üzerinize tutmasýný mý bekliyorsunuz. Haftalar su gibi akýp gidiyor. Beyler iþ iþten geçmeden bu iþi çözün bunun hesabýný veremezsiniz. Bari Çorumspor küme düþtü, Belediyespor'u kümede tutun. Bakýn 15 Bin kiþilik stadyum yapýlacak bu stadyumda futbol oynayacak bir takým olsun Türkiye liglerinde Çorum adýný taþýyacak bir futbol takýmýmýz olsun. Belediyespor'da yönetim, teknik heyet Gazi ve Ýnönü caddelerinde yapýlan yap-boz kaldýrým taþlarýna benziyor. Her hafta deðiþik bir kadro ile mücadele eden Belediyespor hala ideal kadrosunu bulamadý. Teknik patron kaç lira ücret alýyor. Belediyespor da baþarýsýzlýk teknik heyeti görevde tutmakla mý ödüllendiriliyor. Teknik direktör istifa etmiyor ise, siz yöneticiler görevden alacaksýnýz. Belediyespor'a ve Çorum belediye ismine yazýk ediyorsunuz. Yasin 2. Golünü attý Çorumspor'un genç yýldýzý Yasin Özkarslý ligdeki 2. Golünü Anadolu Üsküdarspor'a attý. Sezon baþýnda kadro darlýðý nedeniyle defansta görev alan Yasin Özkarslý gerçek mevkisi olan forvette görev aldýðý karþýlaþmalarda ne kadar etkili bir golcü olduðunu gösterdi. Ýlk yarýda deplasmanda oynanan Belediye Vanspor maçýnda da ileri çýkarak ilk golünü atan genç futbolcu hafta sonunda Anadolu Üsküdarspor'a attýðý golle ligde 2. Golüne kavuþtu. Çorumspor'da beklenen oluyor Çorumspor'da 2. Kýlýç dönemi kapýda Teknik Direktörler arayýþlarýný sürdüren Çorumspor'daHalit Kýlýç ile anlaþma saðlanacaðý öðrenildi. Edinilen bilgilere göre, Tümer Uzun ve Elvan Milað ile yollarýn ayrýlmasýndan sonra yönetimin eski teknik direktör Halit Kýlýç'ý ikna etmeye çalýþtýðý ve sonunda bunu baþarma noktasýna geldiði bilgisine ulaþýldý. Kýlýç'ýn görevi resmi olarak kabul etmemesine raðmengenç futbolcularýný da bu zor dönemde yalnýz býrakmak istemediði öðrenilirken bu yüzden görevi kabul etme ihtimalinin yüksek olduðuve ligin geri kalan haftalarýnda takýmýn baþýnda sahaya çýkacaðý ileri sürüldü. Halit Kýlýç'ýn anlaþma noktasýna yakýn olduðu bu hafta içerisinde yapýlacak olan basýn toplantýsý ile anlaþmanýn kamuoyuna açýklanmasý bekleniliyor. Kýlýç geçtiðimiz sezonda Çorumspor'u çalýþtýrmýþ ancak sezon baþlamadan görevden ayrýlmýþtý. Özbey: 'Futbolcularýn özgüveni için önemli galibiyet' Çorumspor Genel Kaptaný Yetkin Özbey, uzun zaman sonra Üsküdar önünde alýnan galibiyetin futbolcularýn özgüvenini kazanmalarý açýsýndan önemli olduðunu söyledi. Hafta içinde yapýlan çalýþmalarýn galibiyet üzerine olduðunu belirten Özbey, " Hafta içinde yaptýðýmýz araþtýrmalar doðrultusunda çalýþmalar yaptýk. Rakibin havadan etkili oyuncularý olduðunu biliyorduk buna göre taktik anlayýþýmýzý geliþtirdik. Rakibin ataklarýnda bire bir adam markajýný benimseyerek yan toplarda da uzun boylu oyunculara rahat vurma imkaný vermedik. Bizim kullandýðýmýz kornerde ise ön toplarla gol aradýk nitekim Osman ile de golü yakaladýk. Yediðimiz beraberlik golüne ilk yarýnýn son dakikasýnda cevap vererek ilk yarýyý önde kapatmamýz galibiyetin habercisi oldu. Devre arasýnda futbolcularýmýza gerekli taktikleri verdik. Savunmada çok iyi oynarken kontrataklarla golü aradýk. Sonuçta oyunun geneli bizim istediðimiz gibi cereyan etti. Bu galibiyetle bu mutluluðu uzun zamandýr bekleyen taraftarlarýmýza yaþattýrdýðýmýz için çok mutluyuz. Bizleri bu maçta yalnýz býrakmayan herkese sonsuz teþekkürler ediyoruz. Bizim amacýmýz bundan sonrasý için bu çocuklarý Türk futboluna kazandýrmak. Bu dakikadan itibaren bunun için çalýþacaðýz." diye konuþtu. Anadolu Üsküdarspor galibiyetini unutmalarý gerektiðini söyleyen Özbey, þimdi önlerinde Ankara Demirspor ile hafta sonu deplasmanda oynayacaklarý maça konsantre olacaklarýný ve bu maçtan da puan ya da puanlarla dönmek için mücadele edeceklerini dile getirdi. Özbey ayrýca, teknik direktör konusunu da en kýsa zamanda çözmek adýna uðraþ verdiklerini ve bunun içinde çalýþmalarýnýn devam ettiðini ifade etti. Osman ilk golünü attý Çorumsporlu Osman Bodur profesyonel futbol hayatýnda ilk kez rakip fileleri havalandýrdý. Son 2 sezondur Çorumspor ve Erganispor formasý ile 2. Ve. Ligde toplam 22 karþýlaþmaya çýkan Osman Bodur Anadolu Üsküdar maçýna kadar profesyonel ligde hiç gol sevinci yaþamamýþtý. Anadolu Üsküdar maçýnýn 1. Dakikasýnda kornerden gelen topa yaptýðý þýk kafa vuruþu ile topu aðlara gönderen Osman Bodur bu golle takýmýnýn galibiyetinde büyük pay sahibi olurken diðer yandan profesyonel liglerdeki ilk golüne de imza atmýþ oldu. Demirspor hazýrlýklarý start alýyor Ligin 21. Haftasýnda Anadolu Üsküdarspor'u 2-1 yenerek ligdeki ilk puanýný kazanan Çorumspor'da yüzler gülüyor. Kazanýlan galibiyetle morallerin yerine geldiði kýrmýzý siyahlýlar hafta sonunda deplasmanda karþýlaþacaðý Ankara Demirspor maçýna gözünü çevirdi. Üsküdar karþýsýnda alýnan galibiyetle taraftarlarýný sevince boðan kýrmýzý siyahlýlar bugün yapacaklarý tek antrenman ile Ankara Demirspor maçýnýn hazýrlýklarýna start verecek. Nazmi Avluca Sahasý'nda saat 1.0'da Halit Kýlýç ve Yetgin Özbey idaresinde yapýlacak antrenmana tüm futbolcularýn katýlmasý bekleniyor. A dn a n Y al ç ý n 1. Adam Gel de yanma! Sezon baþýnda lisans skandalý sonrasýnda kýrmýzý siyahlýlar önemli oyuncularýndan eksik bir kadro ile lige girmek zorunda kaldý ve maalesef bu tarihi hata koca Çorumspor'un amatör kümeye düþmesine neden olacak. Þimdi vah tüh zamaný deðil diyeceðim ancak maç sonunda çocuklarýn sevincini taraftarýnýn futbolcularýný baðrýna basýþýný görünce içimden baþka bir þey demek geçmiyor. Birde þu noktaya bir daha deðinmek istiyorum. Tekirova Belediyespor maçýnda futbolcunun affedilmesine raðmen oynatýlmamasýný Çorumspor'un % 1 bile olan kümede kalma þansýnýn o zamanýn teknik heyeti tarafýndan elinin tersine itildiðini yazmýþtým. Þimdi görüldü ki haklý çýktým. O gün biz sahaya tam kadro çýksaydýk, Osman Bodur, Ali Koçak ve Erol ile(ali Koçak'ta takýmda kalacaktý) Tekirova maçýndan da galip gelemeyeceðimizi kim söyleyebilir ki. Bu galibiyetle görüldü ki maalesef sezon baþý hatasýyla Mahmut Çoban yönetimi ve 2 hafta öncede teknik direktör hatasýyla kümede kalma þansýmýz elimizden alýndý. Þimdi artýk genç futbolcularýmýzýn kendileri ve takýmlarý için oynama zamaný bu saatten sonra baþka söylenecek söz bulamýyorum. BELEDÝYESPOR'DA YÖNETÝMDE EN AZ GÜMÜÞDAÐ KADAR SUÇLU Ýlk önce þunu hemen belirteyim Çorum Belediyespor'un çok kaliteli bir kadrosu olmadýðýný sadece Belediyespor kadrosunun çok koþarak baþarýlý olabileceðini sezon baþýnda kamp döneminde çok koþarak tempolu oynayarak göze girdiðini bu kadronun rakip oyunu bozamadýðý sürece maç kazanmakta çok zorlanacaðýný yazmýþtým. Ýkinci yarý baþýnda ise ilk yarýnýn basit bir grafiðini çýkararak ikinci yarý ilk 5 haftada çok zorlanacaðýný ve bu maçlardan alýnacak maðlubiyetlerle küme düþme potasýna gerileyeceðini ve Belediyespor'un küme düþmeme garantisi olmadýðýný da yazdým. Akademik kariyerim yok ancak oynanan futbolu görüyorum eh birazda kendi çapýmda futboldan anlarým. Ancak asýl tehlikeli meselenin Çorumspor'un düþmesinin ardýndan ayný sonu Belediyespor'un da yaþamasý olacak ki, kötü senaryonun baþýmýza gelmesi halinde sezon sonu kimin hesap vereceðini çok merak etmeye baþladým þimdiden.(gerçi yönetim Mart ayýnda býrakmayý düþünüyor) Buna istinaden hafta içinde tek suçlu Hayrettin Gümüþdað mý? Diye bir haber yaptým. Yönetiminde bu kötü sonuçlardan kendisine pay çýkarmasý gerektiðinden bahsettim. Yönetimin Gümüþdað'ý kendisine siper olarak kullandýðýný da yazdým. Neden mi? Hayrettin Gümüþdað, suçlu mu evet suçlu. Bu kadar kötü sonuçlar alýyorsan yoldan geçeni suçlamazsýnýz doðal olarak teknik heyeti suçlarsýnýz. Fakat teknik heyetinde elindeki kadroya da bir bakmanýz gerekir. Denilecek ki sezon baþýnda Darýca Gençlerbirliði'ni yenen Adana Demirspor'u eleyen bu takým deðil mi? Evet bu kadro, fakat o zamanda bu takýmýn tempolu futbolla sonuç alacaðýný kadro kalitesi olmadýðýný yazdým. Ýlk yarýnýn sonlarýna doðru bu kadro beni yanýltmadý ve çok baþarýlý sonuçlar alamadý(alsaydý Kocaelispor maçý sonunda Gümüþdað istifasýný vermezdi) Kocaelispor maçýnýn hemen ardýndan gelen Arsin, Diyarbakýr, Elazýð, Mardinspor maçlarý yönetimi ve pek çok Belediyespor'u sevenleri yanýlttý. Þimdi teknik heyet ve yönetim bile bu maçlarýn gelmesi bekleniliyor. Halbuki Arsinspor ilk yarýdaki Arsinspor deðil, transferini yaptý ve Belediyenin yenildiði Altýnordu'yu -1 yendi. Elazýð Belediyespor ayný Elazýð Belediyespor deðil onlarda eski Trabzonsporlu Hasan Vezir'i teknik adamlýða getirip transferini yaptý ve ikinci yarýda Belediyespor'dan daha fazla puan topladý. Ya Belediyespor ne yaptý sadece kendi takýmýnda oynamayan Hasan Üstündað ve BAL liginden Ýmam Almas'ý aldý. Baþkan Gül ne demiþti 'Kadro 24 olsun' olsunda kimle 24 olsun oynamayacak adamlarla mý olsun baþkaným? Bu arada gönderdiðiniz Ender'i ve Ziya'yý geri çaðýrdýðýnýz buradaki amacýnýz nedir. Transfer açýðýnýzý mý kapatýyorsunuz? Ara transferde fazla deðil 4 tane kaliteli adam alýnmýþ olsaydý. Sizin devre arasýndaki açýklamanýzdaki gibi þimdi Belediyespor play-off kovalýyor olurdu. Basýn olarak maksadýmýz baðcýyý dövmek deðil, maksadýmýz þehrin gelecek yýl profesyonel ligde bir takýmý olmasýdýr. BIRAK SÜPRÝZLERÝ HOCA! Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað'da ne hikmettir bilinmez hala bir ideal kadroyu sahaya süremedi gitti. Son Maltepespor maçýnda yine Gümüþdað sürprizleri yaþadýk. Fakat bu sürprizlerin ne yeri ne de zamaný. Artýk Belediyespor sürpriz kaldýracak durumda deðil. Böyle giderse sürprizin büyüðünü sezon sonunda yaþarýz. Hoþçakalýn

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Đhaleye ilişkin

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Ceylan: Ýstifa etmem!

Ceylan: Ýstifa etmem! TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "AK Parti Çorum'a 11 yýldýr kaybettiriyor" Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre 13 ilin nüfusunda 2008-2012

Detaylı

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) İŞ ZEKÂSINA AİT DONANIM VE LİSANSLARI İLE VERİ AMBARI KURULUMUNUN YAPILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı