FİNANSAL TABLOLARDA YAPILAN HİLE VE HATALARIN FİRMALARIN HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNE ETKİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİNANSAL TABLOLARDA YAPILAN HİLE VE HATALARIN FİRMALARIN HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNE ETKİSİ"

Transkript

1 FİNANSAL TABLOLARDA YAPILAN HİLE VE HATALARIN FİRMALARIN HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNE ETKİSİ Umut UYAR Pamukkale Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Muhasebe&Finansman ABD Araş. Gör. İlhan KÜÇÜKKAPLAN Pamukkale Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Muhasebe&Finansman ABD Araş. Gör. Dr. ÖZET Çalışmada, kamuya açıklanan mali tabloların güvenilirliğini temsil eden hata ve hile bildirimlerinin firmaların hisse senetlerinin getirilerine yansıyıp yansımadığı araştırma konusu olarak belirlenmiştir döneminde yayınlanan haftalık Sermaye Piyasası Kurulu bültenleri incelenmiş tespit edilen hata ve hilelerin yatırımcıları nasıl etkilediği ve firmaların hisse senedi getirileri üzerinde bir değişikliğe yol açıp açmadığı ekonometrik teknikler yardımıyla tespit edilmeye çalışılmıştır. Öncelikle mali tablolarında hata, hile yaptığı saptanarak Sermaye Piyasası Kurulu bültenlerinde yayınlanan firmaların günlük kapanış verileri ve İMKB-100 endeks bilgileri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Sermaye Piyasası Kurulu web sayfalarından elde edilmiştir. İkinci aşamada kukla değişken yaklaşımı ile incelenmiş ve sonuç olarak Sermaye Piyasası Kurulu bültenlerinde açıklanan hata/hile bildirimlerinin şirketlerin hisse senedi getirileri üzerine etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Finansal tablolarda hile, finansal tablolarda hata, Kukla Değişken. ABSTRACT In the study, the effect of fraud and errors representing, the reliability of financial statements described in the public notices of companies, on the stock returns of companies was identified as the subject of research period, published in the weekly bulletins of the Capital Markets Board examined the detected error and fraud and how it affects investors on stock returns of firms did not then give rise to a change with the help of econometric techniques were determined. First, the companies daily closing data which has made errors and fraud in the financial statements, published bulletins of the Capital Markets Board and the ISE-100 index information obtained from the Istanbul Stock Exchange and the Capital Markets Board web pages. In the second stage these data analyzed with a dummy variable approach and error / fraud notices, described in the bulletins of the Capital Markets Board, had no effect on stock returns of companies has been concluded. Keywords: Fraud in the financial statements, Error in the financial statements, Dummy variable. 1.GİRİŞ

2 Muhasebe bir bilgi sistemidir ve muhasebe uygulamalarının nihai çıktısı olarak nitelendirilen aşama ise raporlama aşamasıdır. Bu açıdan bakıldığında muhasebe uygulamalarının amaçlarından biri de, bilgileri işleyerek raporlama yani finansal tablolar oluşturma olarak nitelendirilebilinir. Söz konusu finansal tablolar şirketlerin faaliyet raporları olarak dönem sonunda ilgili taraflara ilan edilmektedir. Kuşkusuz hayatın her alanında olabileceği gibi finansal tabloların oluşturulması aşamasında da hatalarla karşılaşılabilecektir. Fakat muhasebe hatalarını, muhasebe hilelerinden ayırmak da önemlidir. Hileyi kasten yapılan hatalar olarak tanımlamak da mümkündür. Hata ve hilelerin belirlenmesi aşamasında Türkiye deki mevcut mevzuata göre finansal raporlar üzerinde inceleme yapan birçok denetim kuruluşu bulunmaktadır. Bu kuruluşlarca tespit edilen hata ve hileler haftalık Sermaye Piyasası Kurulu bültenlerinde yayınlanmaktadır. Yatırımcıların firmaları değerlendirirken ve/veya değerlerken yayınlanan bu mali tabloları kullanması hata ve hilelerin önemini bir kat daha artırmaktadır. Çalışmamız, Sermaye Piyasası Kurulu Bültenleri nde hata ya da hile yaptığı saptanan ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem gören firmaları kapsamaktadır. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nın temel kuruluş amacı, menkul kıymetlerin güven ve istikrar içinde işlem görebilmesini sağlamaktır. Bu amaç çerçevesinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, bir düzenleyici ve toplayıcı rol üstlenmektedir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda anonim şirketlerin hisse senetlerinin işlem görebileceği Hisse Senetleri Piyasası (HSP) ve Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) olmak üzere iki piyasa bulunmaktadır. Firmalar HSP'de Ulusal Pazar'da, Kurumsal Ürünler Pazarı'nda, İkinci Ulusal Pazar'da ve Gözaltı Pazarı'nda işlem görebilmektedir. Çalışmamıza konu olan şirketler Ulusal Pazar da işlem gören şirketlerdir ve tarihi itibari ile kotasyon şartlarını sağlamış 9 ana sektör ayrımında 346 adet şirket bulunmaktadır (www.imkb.gov.tr, ) Sermaye Piyasası Kurulu, yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanan, idari ve mali özerkliğe sahip düzenleyici bir kamu kurumudur. Temel görevleri sermaye piyasasının güven açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını, tasarruf sahiplerinin yani yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını sağlamaktır. Bu açıdan bakıldığında Sermaye Piyasası Kurulu piyasa içerisinde denetleyici bir rol üstlenmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu, kamuyu bilgilendirmek amacıyla sermaye piyasasındaki gelişmeleri içeren yıllık rapor, aylık ve haftalık bültenler yayınlamaktadır. Çalışmamızda Sermaye Piyasası Kurulu nun haftalık raporlarından yararlanılmıştır. Söz konusu haftalık raporların içeriğinde Kurula yapılan ihraç başvuruları, Kurul'un kayda aldığı menkul kıymetler, Kurul kararları, suç duyuruları ve ilke kararları bulunmaktadır. Suç duyuruları, başlığı altında Sermaye Piyasası Kurulu nun bağımsız denetimden geçmiş şirketlerin finansal tablolarında tespit ettiği hile ve hatalar değerlendirme kapsamına alınmıştır. 2.HATA VE HİLE KAVRAMLARI Finansal tablolarda yapılan hile ve hataların literatür taraması çerçevesinde öncelikle kavramların açıklanması gerekmektedir. Bilgi kavramı, işletmeye değer yaratan bir tarzda

3 organize edilebilen, gruplandırılabilen, modelleştirilebilen ve eyleme geçirilebilen veridir (Yörük ve Doğan 2009: 9). Dolayısıyla muhasebe ve finans alanının kullandığı bilgi finansal bilgi olarak nitelendirilebilir. Finansal bilgi, bir şirketin muhasebe ve dış raporlama sistemi tarafından üretilen, şirketin finansal durum, faaliyet ve faaliyet sonuçları ile ilgili, para ile ifade edilen ve bağımsız denetimden geçerek ilgililere finansal tablo ve raporlar ile özel durum açıklaması şeklinde sunulan bilgidir (Özer 1996: 7). Finansal bilginin temelini oluşturan finansal tablolar Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği nde Mali Tablolar İlkeleri başlığı altında sıralanmıştır. Söz konusu finansal tablolar; bilanço, gelir tablosu, satışların maliyeti tablosu, fon akım tablosu, nakit akım tablosu, kar dağıtım tablosu, öz kaynak değişim tablosu şeklindedir. Bu tablolar içerisinde bilanço ve gelir tablosu en temel finansal tablolar olarak karşımıza çıkmaktadır (Akdoğan ve Sevilengül 1997: 7). Bilanço, bir işletmenin belirli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren tablodur (Sevilengül 2009: 31). Gelir tablosu ise, işletmenin bir hesap dönemi boyunca elde ettiği gelirleri, yüklendiği giderleri ve bu gelir ve giderlerin farkından oluşan dönem kar veya zararının gösterildiği tablodur (Sevilengül 2009: 86). İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem gören firmaların söz konusu finansal tabloları her üç ayda bir, bağımsız denetimden geçtikten sonra ilgili taraflara duyurulmaktadır. Finansal bilginin, yani finansal tabloların kullanıcıları ya da ilgili tarafları ise, yatırımcılar, çalışanlar, borç verenler, satıcılar, tedarikçiler, müşteriler, hükümetler, kamu ve kamu işletmeleri olabilmektedir (Demir 2006). İlgili taraflarca finansal tabloların karşılaştırılabilmesi için tutarlılık kavramına uygun hazırlanmaları gerekmektedir. Tutarlılık kavramına aykırı hareket edildiğinde, muhasebe yoluyla sağlanan verilerin karşılaştırılabilme nitelikleri ortadan kalkmaktadır (Yalkın 2005: 35). Bu anlamda tutarlılık kavramına aykırı hareket etme iki yolla oluşmaktadır; hile ve hata. Böyle bir durumda ilgili tarafların yanlış finansal bilgi edinmesi söz konusu olmakta ve finansal tabloların güvenilirliği azalmaktadır. Bir işletmede güvenilir finansal raporlama yapılması, özellikle işletmenin hisse senetlerine yatırımcı çekmek ve işletmeye kredi bulmak açısından ön şart olup, işletmenin piyasadaki itibarı açısından da önem taşımaktadır (Erkan ve Arıcı 2011). Hata ve hile kavramları temel olarak muhasebe denetimi konusu içerisinde yer almakta ve açıklanabilmektedir. Kavramların Uluslararası Muhasebe Standartları (TMS 8) ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri çerçevesinde tanımlamaları bulunmaktadır. TMS-8 de hata kavramı tanımlanmış, hile kavramı kasıtlı hata olarak nitelendirilmiştir. Standardın 41. maddesi şöyle bir tanım içermektedir (TMS 2007: 391); Hatalar, finansal tablo kalemlerinin tanınması, ölçülmesi, sunulması ve açıklaması sırasında ortaya çıkar. Eğer finansal tablolar, önemli bir hata veya işletmenin finansal durumunu, finansal performansını veya nakit akışlarını yanlış göstermeye yönelik önemsiz de olsa kasıtlı yapılmış ön bir hatayı içeriyorsa, TFRS ye uygun değildir. Cari dönemde yapılan hatalar finansal tablolar onaylanmadan önce saptanırsa cari dönemde düzeltilmelidir. Ancak bazı durumlarda hatalar, sonraki dönemlerde fark edilir ve bu geçmişe yönelik hatalar karşılaştırmalı bilgilerde izleyen dönemlere ilişkin finansal tablolarda düzeltilir. Bu anlamda TMS-8 finansal tablolarda yapılan hata veya hilelerin cari dönemde tespit edilemese dahi, sonradan geçmişe yönelik olarak düzeltilmesini önermektedir. Buradaki amaç, taraflara doğru bilginin ulaşmasını sağlamaktır.

4 Hile ve hata kavramı diğer yandan, Sermaye Piyasası Kurulu Seri: X, No: 22 Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği ve Seri: XI, No:25 Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliği çerçevesinde bir tanımlama ve düzenlemeye sahiptir. Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği ne göre hile ve usulsüzlük kavramı; İşletme yönetimindekiler ile yönetimden sorumlu kişilerin, işletme çalışanlarının veya üçüncü şahısların kasıtlı olarak adil veya yasal olmayan bir menfaat sağlamak amacıyla aldatma içeren davranışlarda bulunmalarını ifade eder. Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliği gereğince hata kavramı ise; Cari dönemde fark edilen, geçmiş dönem veya dönemlere ilişkin mali tabloların hazırlanması ve açıklanması esnasında mevcut ve dikkate alınmış olması beklenen güvenilir bilginin mali tablolar dışında bırakılması veya diğer raporlama yanlışlıklarının yapılmasını ifade eder. şeklinde tanımlanmıştır. Standart ve tebliğlerin dışında literatürde çeşitli kaynaklarda çeşitli hata ve hile tanımları bulunmaktadır. Güredin (2007) hile ve hatayı şöyle tanımlamaktadır; Hatalar finansal tablolardaki kasti olmayan yanlışlıklardır. Bunlar kaydedilmesi gereken bir ekonomik olayın, bir tutarın veya bir açıklamanın finansal tablolara dahil edilmemiş veya yanlış bir işlemin veya bir tutarın finansal tablolara dahil edilmiş olması sonucu meydana gelirler. Hile, sahtekarlık, yolsuzluk, usulsüzlük gibi düzensizlikler kasıtlı olarak yapılan yanlışlıklardır. Bunlar işletme personeli, yönetiminden sorumlu kişiler ya da üçüncü kişilerin bilinçli olarak menfaat sağlamak amacıyla aldatma içeren davranışlarda bulunmasıdır. Çalgan vd. (2008) ise hata ve hileyi şu şekilde tanımlamaktadır; Hata, mali tablolarda bir meblağın veya bir açıklamanın mali tabloya dahil edilmemesi sonucu, kasıtsız bir şekilde yapılan yanlışlıklardır. Hile ise, düzenbazlık, dalavere, dolandırıcılık olarak nitelendirilebilen, bir kişinin malından ya da bazı yasal haklarından vazgeçmesine neden olacak kasti aldatmadır yılında yürürlüğe giren SAS (Statements on Auditing Standarts) 82. maddesinde hileli işlemler şöyle sıralanmıştır: Finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan destekleyici dokümanlarda ve muhasebe kayıtlarında değişiklik yapılması ve bu belgelerin tahrif edilmesi; finansal tablolarda kasıtlı olarak hatalı gösterimde bulunulması veya açıklanması gereken bilgilerin kasıtlı olarak açıklanmaması; muhasebe ilkelerine kasıtlı olarak uyulmaması veya söz konusu ilkelerin yanlış uygulanması Yapılan hata ve hilelerin incelenmesi sonucunda; hataların genellikle personel tarafından kasıtsız yapıldığı, fakat hilelerin ağırlıklı olarak üst yönetim veya yönetici ortakları tarafından çeşitli menfaatler güdülerek yapıldığı görülmektedir (Erkan ve Arıcı 2011). Hile ve hata kavramlarını karşılaştırmak gerekirse, Sermaye Piyasası Kurulu Seri: X, No: 22 hata kavramını hile kavramından şu şekilde ayırmaktadır; Finansal tablolardaki yanlışlıklar, hile ve usulsüzlükten veya hatadan kaynaklanabilir. Hile ve usulsüzlükleri hatadan ayıran temel unsur, finansal tablolarda yanlışlığa sebep olan fiilin kasıtlı olarak yapılıp yapılmadığıdır. Hata, finansal tablolarda kasıt olmaksızın yapılan, bir tutarın veya bir açıklamanın atlanması gibi yanlışlıkları ifade eder. Bu kapsamda; a) Finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan verileri toplarken ve bunları analiz ederken yapılabilecek bir yanlışlık, b) Olayların gözden kaçırılmasından veya hatalı yorumlanmasından kaynaklanan yanlış bir muhasebe tahmini ve

5 c) Muhasebe ilkelerini uygularken, değerleme, kayda alma, sınıflandırma, sunma veya açıklama konuları ile ilgili yapılabilecek bir yanlışlık hata olarak değerlendirilir. 3.LİTERATÜR Hile ve/veya hata yapan şirketleri saptamak amacıyla birçok çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışmalar genellikle hile ve/veya hataların ortaya çıkarılması üzerine yoğunlaşmıştır. Küçükkocaoğlu vd. (2005), çalışmasında literatürde hata ve hileleri saptamaya yönelik yapılan araştırmaları Tahakkuk Esaslı Modeller ve Karma Modeller olarak iki grup altında toplamaya çalışılmıştır. Yapılan gruplandırma Şekil-1 de gösterilmiştir: HATA VE HİLE TESPİT MODELLERİ Tahakkuk Esaslı Modeller Karma Modeller (Logit ve Probit) Modeller Healy Modeli (1985) Beneish Modeli ( ) DeAngelo Modeli (1986) Spathis Modeli (2002) Jones Modeli (1991) Endüstri Modeli Şekil-1 Küçükkocaoğlu vd. (2005), Literatürde hata ve hilelerin tespiti için kullanılan modeller Tahakkuk esaslı modelleri kısaca açıklamak gerekirse; Healy (1985) çalışmasında, teşvik primleri ile ödüllendirilen yöneticilerin alacakları teşvik primi tutarlarını artırmak için toplam tahakkukları kullanarak finansal bilgi manipülasyonu yaptıkları hipotezini ortaya atmış ve bunu basit bir model yardımıyla test etmiştir. Ardından DeAngelo (1986), halka açık bir şirketin yatırımcıların elindeki hisse senetlerini geri alarak halka kapalı özel bir şirket statüsüne getirilmesi sırasında, yöneticilerin hisse senetlerinin değerini düşük göstermek amacıyla finansal bilgi manipülasyonu yaptıkları hipotezini Healy nin modelini geliştirerek test etmiştir. Jones (1991) ise, ABD deki şirketlerin bulundukları sektördeki gümrük tarifelerinin yükseltilmesi ya da kotaların kısıtlanması gibi gümrük korumalarından

6 yararlanmak için, ABD Ticaret Komisyonu tarafından inceleme yapılan dönemde, finansal bilgi manipülasyonu ile karlarını düşük gösterip göstermediklerini geliştirdiği ekonometrik model ile test etmiştir. Endüstri modelinde de, Jones (1991) modeline işletmelerin aktif büyüklüğüne göre ölçeklendirilmesi suretiyle hesaplanan toplam tahakkuk oranlarının medyan değerleri eklenilerek oluşturulan bir model yardımıyla finansal bilgi manipülasyonu test edilmiştir. Literatürde karma modeller olarak sınıflandırılan modellere değinmek gerekirse; Beneish (1999) yazdığı makalesinde kazanç manipülasyonu yapan şirketleri saptamak amacıyla bazı finansal değerler ve hile arasında ilişki olduğunu düşünerek bir model oluşturmaya çalışmıştır. Çalışmanın temel amacını veren soru: Muhasebe sisteminin sağladığı veriler kullanılarak hile ya da manipülasyon yapan şirketler tespit edilebilir mi? olarak verilmektedir. Beneish, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu na (The SEC) bağlı şirketler içerisinde dönemine ait verileri bulunan ve hile yaptığı bilinen 74 halka açık şirket ile çalışmıştır. Tespit edilen şirketlerin hile yaptıkları döneminde oluşturulan model, döneminde test edilmiştir. Model, şirketlerin toplam varlıklar, satışlar, piyasa değeri, çalışma sermayesi/toplam varlık oranı, cari oran, toplam borç/toplam varlık oranı, aktif karlılığı oranı ve satışlardaki büyüme oranı gibi finansal verilerini kullanılarak oluşturulmuştur. Söz konusu finansal veriler kullanılarak 8 adet açıklayıcı değişken oluşturulmuş ve şirket verilerine Wilcoxon ve medyan testleri uygulanmıştır. Ayrıca oluşturulan değişkenlerin hileyi ortaya çıkarma gücünü test etmek amacıyla değişkenlere duyarlılık analizi uygulanmıştır. Modelde şirketlerin hile yapan ya da yapmayan gruplamasının tespiti aşamasında iki tip hata (Type-I Error / Type-II Error) oluştuğu görülmüştür. Birinci model hatası (Type_I Error) şirket hile yapmayanlar sınıfına alınmış fakat gerçekte hile yapıyor. İkinci model hatası (Type-II Error) şirket hile yapan sınıfında fakat gerçekte hile yapmıyor. Bu iki model hatasının yatırımcıyı nasıl etkileyebileceği konusunda bir takım analizler yapılmıştır. Beneish çalışmasında sonuç olarak, bazı muhasebe verilerinin hile yapan şirketlerin tespit edilmesinde kullanılabileceği ve bunun için bir model kurulabileceğini önermiştir. Hile ya da manipülasyonun en büyük kanıtı olarak gelirlerin anormal olarak arttırılması, giderlerin de anormal olarak azaltılması ile yüksek dereceli bir büyüme olarak göstermiştir. Söz konusu kanıtları örnek şirketlerin hile yaptıkları dönemlerde muhasebe verilerinden oluşturduğu değişkenler ve modeli yardımı ile anlaşılabileceği sonucuna ulaşmıştır. Spathis (2002), Beneish in modelinde kullanılan endekslerden farklı olarak finansal oranlara çalışmasında yer veren yine finansal bilgi manipülasyonunu tespit ederken probit yerine logistic regresyon analizine başvurmuştur. Spathis (2002) tarafından oluşturulan model, finansal bilgi manipülatörü şirketlerle kontrol şirketlerini bazı bağımsız değişkenlere (Borç özsermaye oranı, satışların toplam aktiflere oranı, net karın satışlara oranı, ticari alacakların satışlara oranı, net karın aktife oranı vb.) göre logistic regresyon analizine tabi tutmaktadır yılında Atina Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören 76 şirketin finansal tablo verilerini kullanarak logistic regresyon analizi yapan Spathis (2002), bir takım finansal tablo değerlerini kullanarak gerçeğe aykırı finansal tabloları tespit ederken bakılması gereken rasyoları tespit etmeye çalışmıştır. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem gören şirketlerin finansal tablolardaki hile ve/veya hatalarını saptamak için de literatürde çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Küçüksözen (2004) hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem gören şirketlerin finansal bilgi manipülasyonu uygulamalarını tahmin etmek amacıyla Beneish (1999) modelini revize

7 ederek kullanmıştır. Bu model yardımı ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda hisse senetleri işlem gören 126 şirketten yılları arasında sırasıyla 29 (%23), 43 (%34), 32 (%25), 55 (%44) ve 29 (%23) şirketin finansal manipülasyon yaptığı sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca, hile yapan şirketlerin çoğunlukla karı arttırmaya yönelik yanıltıcı açıklamalar yaptığını da tespit eden Küçüksözen (2004), Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim çalışmaları sırasında bu hile/hataların tespit edilemediğine de vurgu yapmıştır. Benzer bir çalışmayı Doğan (2009) yapmaya çalışmıştır. Doğan, çalışmasında Beneish (1999) ve Küçüksözen (2004) modellerini temel almış, 2005 yılında finansal tablolarında gerçeğe aykırı finansal bilgi bulunan, dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulu tarafından finansal tablolarında düzeltme yaptırılan 37 şirketi finansal bilgi manipülatörü şirket olarak tanımlamıştır. Finansal bilgi manipülasyonu yaptığına dair bilgi ya da bulguya rastlanmayan 95 şirket de kontrol şirketi olarak seçilmiş ve oluşturulan modeldeki 9 açıklayıcı değişkenden 7 tanesinin, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası çatısı altında işlem gören şirketlerce yapılabilecek olan finansal bilgi manipülasyonu uygulamalarının tahmin edilmesinde ve/veya ortaya çıkarılmasında anlamlı olduğu görülmüştür. Atik (2005, 2009), çalışmalarında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem gören tüm kurumsal şirketlerin yılları arasındaki finansal tablo dipnotlarını ihtiyari muhasebe değişikliklerini saptamak amacıyla incelemiştir. Çalışmada Moses (1987) ın kar düzleştirme modelini kullanmıştır. Model, Düzeltme Davranışı = * (Değişiklik öncesi kar)-(beklenen Kar) - (Raporlanan Kar)- (Beklenen Kar) + / Satışlar şeklinde oluşturulmuştur. Firma büyüklüğü, işçi maliyetleri, sahiplik yapısı, endüstri toplam borç/toplam varlık oranı, muhasebe değişikliği öncesi beklenen karın sapma miktarı ve muhasebe değişikliğinin etkisi gibi değişkenler ile kar düzleştirme davranışı arasındaki ilişkiyi incelemek için 9 adet hipotez oluşturulmuş ve t- testi, regresyon, korelasyon ve Kruskal Wallis testi yardımıyla test edilmiştir. Söz konusu araştırma firmaların %60 nın kar düzleştirdiği sonucuna ulaşmıştır. Bu işlemin özellikle iki büyük krizin yaşandığı yıllarında daha yaygın yapıldığı görülmüştür. Canbulut (2008) ise, çalışmasında Sermaye Piyasası Kurulu Haftalık Bültenlerinden yararlanılarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem gören şirketlerin hangi tekniklerle finansal bilgi manipülasyonu yaptıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada Sermaye Piyasası Kurulu bültenleri bazı anahtar kelimelerden (bağımsız denetim raporu, bilanço, düzeltme, finansal tablo, gelir tablosu, gelir, gider, kar, mali tablo) yararlanılarak taranmış ve ulaşılan bulgular çeşitli sınıflandırmalara alınmıştır. Yapılan sınıflandırma sonucunda hem işlem bazlı, hem de bilgi bazlı manipülasyon uygulamalarının çok sık görüldüğü tespit edilmiştir. Küçüksözen (2004) in çalışmasına da atıf ta bulunularak manipülasyon yapan şirket sayısının yıllarına göre yılları arasında %100 arttığı sonucuna ulaşılmıştır. 5,5 yıllık süreç içerisinde 100 adet şirketin işlem ve/veya bilgi bazlı hile uyguladığı sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan hilelerin daha çok şirket tarafından tutulan gerçek maliyetine uygun olmayan kayıtlar, kamuya açıklanan mali tabloların ve bilgilerin yalan, yanlış ve yanıltıcı nitelik taşıması ve hisse senedinin fiyatını etkileyebilecek bilgileri açıklamamak gibi tekniklerle yapıldığı saptanmıştır. Literatürde daha önce yapılan çalışmalar incelendiğinde araştırmacıların genellikle firmaların hata ve hilelerini mali tablo bilgilerini kullanarak tespit etmeye odaklandıkları

8 görülmektedir. Tespit edilen ve yatırımcıya açıklanan hata ve hile bildirimlerinin firmaların hisse senedi getirileri üzerinde bir etkisinin olup olmadığı ise araştırılmamıştır. 4.METODOLOJİ Çalışmada, kamuya açıklanan mali tabloların güvenilirliğini temsil eden hata ve hile bildirimlerinin firmaların hisse senetlerinin getirilerine yansıyıp yansımadığı araştırma konusu olarak belirlenmiştir döneminde yayınlanan haftalık Sermaye Piyasası Kurulu bültenleri incelenmiş tespit edilen hata ve hilelerin yatırımcıları nasıl etkilediği ve firmaların hisse senedi getirileri üzerinde bir değişikliğe yol açıp açmadığı ekonometrik teknikler yardımıyla tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmadaki olay penceresi ile Sermaye Piyasası Kurulu bültenlerinin yayınlanma tarihleri ile ilişkili bulunmaktadır. İstisnalar dışında her hafta pazartesi günü yayınlanan bültenlerin etkisinin bir sonraki pazartesi gününe kadar sürdüğü varsayılmaktadır. Karşılaştırma açısından da önceki haftaki bültende söz konusu şirket ile ilgili bilgi bulunmadığı nedeniyle önceki bültene kadar geçen süre alınmıştır. Bu nedenle olay penceresi, veriler şirket hakkındaki hile/hata açıklaması yapılan bülten tarihinden 5 gün önce ve 5 gün sonra şeklinde düzenlenmiştir (+5, -5). Mali tablolarında hata, hile yaptığı saptanarak Sermaye Piyasası Kurulu bültenlerinde yayınlanan ve tespit edilen 16 şirketin günlük kapanış verileri ve İMKB-100 endeks bilgileri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Sermaye Piyasası Kurulu web sayfalarından elde edilmiştir. Çalışmada hata ve hile yaptığı açıklanan firmaların piyasa getirilerinin 5 gün öncesinde ve sonrasında buna bağlı herhangi bir değişiklik olup olmadığı kukla değişken yaklaşımı ile test edilmiştir. Çalışmada kukla değişken yaklaşımının kullanılmasının nedeni hata ve hile bildirimlerinin birer nitel değişken şeklinde olmasıdır. Bu hata ve hile bildirimleri firmaların hisse senedi getirilerinin üzerinde gerçekte etkiliyse ve buna rağmen bu etki modele dahil edilmezse modelde önemli bir değişkeni dışlamaktan kaynaklanan tanımlama hatası olur (Gujarati 2004: 508). Dolayısıyla, böyle bir etkinin olup olmadığı kukla değişken aracılığıyla modele dahil edilmelidir. Hata ve hile bildirimlerinin hisse getirileri üzerinde etkili olup olmadığı kukla değişken yaklaşımına alternatif olarak Chow testiyle de incelenebilir; ancak, Chow testi hata ve hile bildirimlerinin modelin yapısında nasıl bir değişiklik yarattığı konusunda bilgi vermez, sadece hata ve hile bildirimlerinin hisse senedi getirileri üzerinde etkili olup olmadığı konusunda bilgi verir (Özer 2004: 44). Kukla değişken yaklaşımında ise, hata ve hile bildirimlerinin modelin yapısı üzerinde nasıl bir değişiklik yarattığını bilebiliriz, yani hata ve hile bildirimleri gerçekte hisse senedi getirileri üzerinde etkiliyse bunun modelin sabit katsayısı üzerinde mi eğim katsayısı üzerinde mi yoksa hem sabit hem de eğim katsayısı üzerinde mi etkili olduğunu bilebiliriz. Bu nedenle, çalışmada Chow testi yerine daha üstün bir yaklaşım olan kukla değişken yaklaşımı kullanılmıştır. Hata ve hile bildirimlerinin modelin sadece sabit katsayısını etkilediği düşünülüyorsa kukla değişken modele direk katılır (Dt), sadece eğim katsayısını/katsayılarını etkilediği düşünülüyorsa kukla değişken açıklayıcı değişken/değişkenlerle çarpılarak modele dahil edilir (Dt*Rmt); hem sabit hem de eğim katsayılarını etkilediği düşünülüyorsa kukla değişkenin sabit katsayı için modele direk katılımı söz konusu iken, eğim katsayısı/katsayıları için açıklayıcı değişken/açıklayıcı değişkenlerle kukla değişkenin çarpılarak modele dahil edilmesi söz konusudur. Burada izlenmesi gereken yaklaşım hata ve hile bildirimlerinin hem sabit hem

9 de eğim katsayısını etkilediğini varsayarak modeli kurmak, daha sonra anlamsız olanı modelden çıkarmaktır. Hata ve hile bildirimlerinin hisse senedi getirileri üzerinde belirlenen önem düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı t testi ile test edilebilir (Güriş ve Çağlayan 2010: 340). Başka bir deyişle, kukla değişken katsayılarının belirlenen önem düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı teker teker t testi ile incelenebilir. Çalışmada, Sermaye Piyasası Kurulu bültenlerinin şirketlerin piyasa getirileri üzerindeki etkisi araştırılırken Beklenen Getiriler Piyasa Modeli de kullanılmıştır. Model En Küçük Kareler Yöntemi ile tahmin edilmiştir. Buna göre şirket i için model şu şekilde kurulmuştur: Model (1) deki değişkenleri açıklamak gerekirse; R it : i hisse senedinin t günündeki fiili getirisi α i : Model sabiti β it : i hisse senedinin sistematik riski (eğimi) R mt : t günündeki piyasa getirisi ε it : Hata terimini ifade etmektedir. Hata terimi, en küçük kareler yönteminin E(ε it )= 0, Var(ε it )= σ² ε varsayımlarını sağlamaktadır. (1) Öncelikle modeldeki ilk değişkenimiz olan fiili getirileri hesaplamak gerekmektedir. Piyasadaki i hisse senedinin getirilerini hesaplamak için şu formülden yararlanabiliriz: Formül (1) deki farklı değişleri açıklamak gerekirse; P it : i hisse senedinin t günündeki kapanış fiyatı P it-1 : i hisse senedinin t-1 günündeki kapanış fiyatını ifade etmektedir. İkinci olarak beklenen piyasa getirileri olarak nitelendirilen (R mt ) nin hesaplanması gerekmektedir. Hesaplamada İstanbul Menkul Kıymetler Borsası-100 endeksi günlük kapanış değerleri kullanılmıştır. (R mt ) nin hesaplanması şu formül yardımıyla yapılmıştır: (1) Formül (2) deki değişkenleri açıklayacak olursak; I t : t günündeki endeks kapanış değeri I t-1 : t-1 günündeki endeks kapanış değerini, ifade etmektedir. (2) Hata ve hile bildirimlerinin etkisi modele kukla değişken aracılığıyla dahil edilmiştir. Her bir firmadaki hata ve hile bildirimi için kukla değişken aşağıdaki gibi oluşturulmuştur:

10 Tablo 1.Hile yapan bir firma için oluşturulan kukla değişkenler Tarih Dt Dt*Rmt Hata ve hile bildirimlerinin sadece sabit katsayıyı etkilediği düşünülüyorsa model, (2) şeklinde kurulur. Hata ve hile bildirimlerinin sadece eğim katsayısını etkilediği düşünülüyorsa model, (3) şeklinde kurulur. Hata ve hile bildirimlerinin hem sabit hem de eğim katsayısını etkilediği düşünülüyorsa model, (4) şeklinde kurulur. Model (4) deki farklı değişkenlerin açıklamaları şöyledir: D t : Hata/Hile bildirimlerinin etkisini temsilen oluşturulan kukla değişken İlk olarak model (4) ile analize başlanmış, hangi modelin geçerli olduğuna belirlenen 0,05 önem düzeyinde kukla değişkenlerin katsayılarının istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını gösteren t testi ile karar verilmiştir. 5.BULGULAR Hata/Hile yaptığı belirlenen 16 şirket için Model(4) en küçük kareler yöntemi ile tahmin edilmiştir. Tahmin sonucunda her bir şirket için tahmin edilen modeldeki kukla değişken katsayılarının 0,05 önem düzeyinde istatistiksel olarak anlamsız olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bu da Sermaye Piyasası Bültenlerinde açıklanan hile/hata bildirimlerinin getirileri etkilemediği anlamına gelmektedir. Tablo.2 de kukla değişken katsayılarına ve olasılık değerlerine ilişkin bilgi verilmiştir. Tablo 2. Kukla Değişken Tahmin Sonuçları Şirket Hİ Hİ Hİ Hİ D t D t * R mt D t D t * R mt D t D t * R mt D t D t * R mt t P Şirket Hİ Hİ Hİ HA

11 D t D t * R mt D t D t * R mt D t D t * R mt D t D t * R mt t P *** Şirket HA HA HA HA D t D t * R mt D t D t * R mt D t D t * R mt D t D t * R mt t P *** 0.062*** *** Şirket HA HA HA HA D t D t * R mt D t D t * R mt D t D t * R mt D t D t * R mt t P *, **, *** sırasıyla 0,01, 0,05 ve 0,10 önem düzeyini göstermektedir. t hesaplanan t istatistiği değerlerini, P ise katsayılara ilişkin olasılık değerlerini göstermektedir. Tablo.2 de şirket adlandırmalarında kodlamalara yer verilmiştir. Örneğin, Hİ adlı şirket kodunda Hİ: Hile ve : Hile açıklama yılı ve SPK bülten numarası anlamı taşımaktadır. Model tahmini sonucunda sadece HA ve HA şirket verilerinde 0,10 önem düzeyinde bir istatistiksel olarak anlamlılık saptanmıştır. Ancak çalışmada alınan 0,05 önem düzeyinde herhangi bir istatistiksel anlamlılık saptanmamıştır. 5.SONUÇ Çalışmada SPK haftalık bültenlerinde finansal tablolarında hata veya hile olduğu tespit edilip yayınlanan firmaların hisse senetlerindeki getirinin etkilenip etkilenmediği araştırılmıştır. Veriler SPK ve İMKB nin web sayfalarından indirilerek analize hazır hale getirilmiştir. Çalışmada hata ve hile yaptığı açıklanan firmaların piyasa getirilerinin 5 gün öncesinde ve sonrasında buna bağlı herhangi bir değişiklik olup olmadığı kukla değişken yaklaşımı ile test edilmiştir. Çalışmada kukla değişken yaklaşımının kullanılmasının nedeni hata ve hile bildirimlerinin birer nitel değişken şeklinde olmasıdır. Bu hata ve hile bildirimleri firmaların hisse senedi getirilerinin üzerinde gerçekte etkiliyse ve buna rağmen bu etki modele dahil edilmezse modelde önemli bir değişkeni dışlamaktan kaynaklanan tanımlama hatası olacağı düşüncesi ile böyle bir etkinin olup olmadığı kukla değişken aracılığıyla modele dahil edilmiştir. Çalışmada, hata ve hile bildirimlerinin şirketlerin piyasa getirileri üzerindeki etkisi araştırılırken Beklenen Getiriler Piyasa Modeli kullanılmıştır. Hata/Hile yaptığı belirlenen 16 şirket için ayrı ayrı tahmin edilen modeldeki kukla değişken katsayılarının 0,05 önem düzeyinde istatistiksel olarak anlamsız olduğu bulgusuna ulaşılmış olup Sermaye Piyasası Bültenlerinde açıklanan hile/hata bildirimlerinin firmaların getirilerini etkilemediği anlamına gelmektedir. Çıkan sonuç çalışmanın başlangıcında ön beklentimiz olan firmaların getirileri hata ve hile bildirimlerinden etkilenmektedir savını doğrulamamıştır. Bu durum yatırımcıların

KURUMSAL YÖNETİM İLE FİNANSAL TABLO MANİPÜLASYONU ARASINDAKİ İLİŞKİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ NDE YER ALAN ŞİRKETLERDE BİR ARAŞTIRMA

KURUMSAL YÖNETİM İLE FİNANSAL TABLO MANİPÜLASYONU ARASINDAKİ İLİŞKİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ NDE YER ALAN ŞİRKETLERDE BİR ARAŞTIRMA KURUMSAL YÖNETİM İLE FİNANSAL TABLO MANİPÜLASYONU ARASINDAKİ İLİŞKİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ NDE YER ALAN ŞİRKETLERDE BİR ARAŞTIRMA THE RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE GOVERNANCE AND MANIPULATION

Detaylı

Muhasebe Hilelerinin Önlenmesinde Kullanılan Araçlar: BİST Şirketleri Üzerine Bir Araştırma

Muhasebe Hilelerinin Önlenmesinde Kullanılan Araçlar: BİST Şirketleri Üzerine Bir Araştırma Muhasebe ve Finansman Dergisi Nisan/2014 Muhasebe Hilelerinin Önlenmesinde Kullanılan Araçlar: BİST Şirketleri Üzerine Bir Araştırma Ekrem YILDIZ Tuba DERYA BASKAN ÖZET 31.Aralık 2000 tarihinde Enron un

Detaylı

İşletmelerin Finansal Tabloları Kullanım Amacı ve Düzeyini Belirlemeye Yönelik Muhasebe Meslek Mensuplarının Tutumları Üzerine Bir Araştırma

İşletmelerin Finansal Tabloları Kullanım Amacı ve Düzeyini Belirlemeye Yönelik Muhasebe Meslek Mensuplarının Tutumları Üzerine Bir Araştırma Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (15) 2008 / 1 :56-72 İşletmelerin Finansal Tabloları Kullanım Amacı ve Düzeyini Belirlemeye Yönelik Muhasebe Meslek Mensuplarının Tutumları Üzerine

Detaylı

Finansal Raporlama ile Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflıkta Kurumsal Yönetimin Önemi

Finansal Raporlama ile Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflıkta Kurumsal Yönetimin Önemi Muhasebe ve Finansman Dergisi Nisan/2011 Finansal Raporlama ile Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflıkta Kurumsal Yönetimin Önemi Fatma Pamukçu * ÖZET Bu çalışmanın amacı, kamuyu aydınlatma ve şeffaflıkta kurumsal

Detaylı

KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İŞTİRAKLERE YAPILAN YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İŞTİRAKLERE YAPILAN YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İŞTİRAKLERE YAPILAN YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 1. GİRİŞ Finansal sistemler arasında mekan ve zaman birliği yaratan modern bilgi/iletişim kanalları sayesinde

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM, İÇ KONTROL VE BAĞIMSIZ DENETİM: PARMALAT VAKASI CORPORATE GOVERNANCE, INTERNAL AUDIT AND INDEPENDENT AUDIT: PARMALAT CASE

KURUMSAL YÖNETİM, İÇ KONTROL VE BAĞIMSIZ DENETİM: PARMALAT VAKASI CORPORATE GOVERNANCE, INTERNAL AUDIT AND INDEPENDENT AUDIT: PARMALAT CASE KURUMSAL YÖNETİM, İÇ KONTROL VE BAĞIMSIZ DENETİM: PARMALAT VAKASI CORPORATE GOVERNANCE, INTERNAL AUDIT AND INDEPENDENT AUDIT: PARMALAT CASE Ceren Ayça GÖÇEN* Öz Bu çalışmanın amacı, iyi kurumsal yönetim,

Detaylı

Koray KAYALIDERE Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 45030, Manisa, Türkiye koray.kayalidere@cbu.edu.tr

Koray KAYALIDERE Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 45030, Manisa, Türkiye koray.kayalidere@cbu.edu.tr Hisse Senedi Piyasasında Muhasebe Bilgilerinin Rolü: İMKB-Mali Sektör Üzerine Bir Uygulama The Role of Accounting Information in the Stock Market: An Examination on ISE-Financial Sector Koray KAYALIDERE

Detaylı

TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ Zehra AKDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME ANABİLİM DALI

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Sınırlı Denetimden Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş Dipnot Cari

Detaylı

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

2.İLİŞKİLİ TARAF VE İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

2.İLİŞKİLİ TARAF VE İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNİN ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARI VE SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ASSESSMENT OF RELATED PARTY TRANSACTIONS IN TERMS OF INTERNATIONAL AUDITING

Detaylı

VADELİ PİYASALARDA RİSKTEN KORUNMA: VOB-İMKB 30 ENDEKS SÖZLEŞMELERİ KULLANIMINA DAYALI KORUNMA ORANI VE KORUNMA ETKİNLİĞİ

VADELİ PİYASALARDA RİSKTEN KORUNMA: VOB-İMKB 30 ENDEKS SÖZLEŞMELERİ KULLANIMINA DAYALI KORUNMA ORANI VE KORUNMA ETKİNLİĞİ Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2009, C.14, S.3 s.39-63. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2009,

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER GÜNCEL İŞLETMECİLİK KONULARI - 95 İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Ali ALAGÖZ * İÇİNDEKİLER

Detaylı

Anahtar Kelimeler Yatırımcı Profili, Hisse Senedi, Borsa Yatırımcısı, Portföy Yönetimi.

Anahtar Kelimeler Yatırımcı Profili, Hisse Senedi, Borsa Yatırımcısı, Portföy Yönetimi. Uşak İlindeki Hisse Senedi Yatırımcılarının Profili ve Yatırım Kararlarını Etkileyen Demografik ve Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Analizi (The Profile of Stock Investors in Uşak and Analysis of Demographic

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu Sonrasında SPK Düzenlemelerine Tabi İşletmelerde Dağıtılabilir Kar Hesabı

Yeni Türk Ticaret Kanunu Sonrasında SPK Düzenlemelerine Tabi İşletmelerde Dağıtılabilir Kar Hesabı Muhasebe ve Finansman Dergisi Ekim/2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu Sonrasında SPK Düzenlemelerine Tabi İşletmelerde Dağıtılabilir Kar Hesabı ÖZET M. Uğur AKDOĞAN Türk Ticaret Kanunu (TTK) nun değişmesi ile

Detaylı

SERMAYE PİYASASINDA MANİPÜLASYON MANIPULATION IN CAPITAL MARKETING

SERMAYE PİYASASINDA MANİPÜLASYON MANIPULATION IN CAPITAL MARKETING SERMAYE PİYASASINDA MANİPÜLASYON MANIPULATION IN CAPITAL MARKETING Aydın Alber YÜCE * Özet : Sermaye piyasalarında fiyatın oluşumunda piyasa değerlendirmeleri esas alınır. Menkul kıymet ihraç eden bir

Detaylı

Türkiye deki Emeklilik Fonları ile Yatırım Fonlarının Performans Karşılaştırması ve Fon Yöneticilerinin Zamanlama Yetenekleri

Türkiye deki Emeklilik Fonları ile Yatırım Fonlarının Performans Karşılaştırması ve Fon Yöneticilerinin Zamanlama Yetenekleri Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (15) 2008 / 1 :114-147 Türkiye deki Emeklilik Fonları ile Yatırım Fonlarının Performans Karşılaştırması ve Fon Yöneticilerinin Zamanlama Yetenekleri

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

BANKACILIKTA İÇ KONTROL FAALİYETLERİ KAPSAMINDA KREDİLER KONTROLÜ VE MUHASEBELEŞTİRME SÜRECİ *

BANKACILIKTA İÇ KONTROL FAALİYETLERİ KAPSAMINDA KREDİLER KONTROLÜ VE MUHASEBELEŞTİRME SÜRECİ * BANKACILIKTA İÇ KONTROL FAALİYETLERİ KAPSAMINDA KREDİLER KONTROLÜ VE MUHASEBELEŞTİRME SÜRECİ * Dr. Sezayi ÖZTEN ** Yrd. Doç. Dr. Sibel KARĞIN *** ÖZ Kredilendirme, bankacılık sektöründe faaliyet gösteren

Detaylı

Maddi Duran Varlıklar (TMS 16) Standardının Üretim İşletmelerinde Satışların Maliyetine Etkileri *

Maddi Duran Varlıklar (TMS 16) Standardının Üretim İşletmelerinde Satışların Maliyetine Etkileri * Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Maddi Duran Varlıklar (TMS 16) Standardının Üretim İşletmelerinde Satışların Maliyetine Etkileri * İlker KIYMETLİ ŞEN İstanbul

Detaylı

FİNANSAL PERFORMANSIN DEĞER ODAKLI ÖLÇÜLMESİ: EKONOMİK KATMA DEĞER YAKLAŞIMI

FİNANSAL PERFORMANSIN DEĞER ODAKLI ÖLÇÜLMESİ: EKONOMİK KATMA DEĞER YAKLAŞIMI FİNANSAL PERFORMANSIN DEĞER ODAKLI ÖLÇÜLMESİ: EKONOMİK KATMA DEĞER YAKLAŞIMI VALUE-FOCUSED MEASUREMENT OF FINANCIAL PERFORMANCE: ECONOMİC VALUE ADDED APPROACH Arş. Gör. Hakkı FINDIK Kırklareli Üniversitesi

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.12.2011 1 İÇİNDEKİLER 1. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 3-4 2. 2011 Yılında Marbaş Menkul Değerler A.Ş.... 5-6 2.1. Marbaş Menkul Değerler A.Ş. nin Sahip Olduğu

Detaylı

İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi Ahmet GÖKGÖZ

İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi Ahmet GÖKGÖZ Muhasebe ve Finansman Dergisi Nisan/2013 İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi Ahmet GÖKGÖZ ÖZET İşletmeler risklerini dağıtmak, kârlılığını artırmak, diğer işletmelerin yönetimine katılmak gibi

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES CİLT / VOL: 8 SAYI / NO: 3 ARALIK / DECEMBER 2013 ISSN 1306-6730

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES CİLT / VOL: 8 SAYI / NO: 3 ARALIK / DECEMBER 2013 ISSN 1306-6730 ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES CİLT / VOL: 8 SAYI / NO: 3 ARALIK / DECEMBER 2013 ISSN 1306-6730 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Invest-AZ Menkul Değerler

Detaylı

GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI

GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 1- Sosyal Sorumluluk Kavramı 2- Kişilik Kavramı 3- İşletmenin Sürekliliği Kavramı 4- Dönemsellik Kavramı 5- Parayla Ölçülme Kavramı 6- Maliyet Esası Kavramı

Detaylı

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu ile Piyasa Değeri Arasındaki İlişki: BIST XKURY Şirketleri Üzerine Bir Araştırma

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu ile Piyasa Değeri Arasındaki İlişki: BIST XKURY Şirketleri Üzerine Bir Araştırma Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu ile Piyasa Değeri Arasındaki İlişki: BIST XKURY Şirketleri Üzerine Bir Araştırma Özet Kurumsal yönetim uygulamaları paydaşlar arasındaki çıkar çatışmalarını engellemeye

Detaylı