FİNANSAL TABLOLARDA YAPILAN HİLE VE HATALARIN FİRMALARIN HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNE ETKİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİNANSAL TABLOLARDA YAPILAN HİLE VE HATALARIN FİRMALARIN HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNE ETKİSİ"

Transkript

1 FİNANSAL TABLOLARDA YAPILAN HİLE VE HATALARIN FİRMALARIN HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNE ETKİSİ Umut UYAR Pamukkale Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Muhasebe&Finansman ABD Araş. Gör. İlhan KÜÇÜKKAPLAN Pamukkale Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Muhasebe&Finansman ABD Araş. Gör. Dr. ÖZET Çalışmada, kamuya açıklanan mali tabloların güvenilirliğini temsil eden hata ve hile bildirimlerinin firmaların hisse senetlerinin getirilerine yansıyıp yansımadığı araştırma konusu olarak belirlenmiştir döneminde yayınlanan haftalık Sermaye Piyasası Kurulu bültenleri incelenmiş tespit edilen hata ve hilelerin yatırımcıları nasıl etkilediği ve firmaların hisse senedi getirileri üzerinde bir değişikliğe yol açıp açmadığı ekonometrik teknikler yardımıyla tespit edilmeye çalışılmıştır. Öncelikle mali tablolarında hata, hile yaptığı saptanarak Sermaye Piyasası Kurulu bültenlerinde yayınlanan firmaların günlük kapanış verileri ve İMKB-100 endeks bilgileri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Sermaye Piyasası Kurulu web sayfalarından elde edilmiştir. İkinci aşamada kukla değişken yaklaşımı ile incelenmiş ve sonuç olarak Sermaye Piyasası Kurulu bültenlerinde açıklanan hata/hile bildirimlerinin şirketlerin hisse senedi getirileri üzerine etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Finansal tablolarda hile, finansal tablolarda hata, Kukla Değişken. ABSTRACT In the study, the effect of fraud and errors representing, the reliability of financial statements described in the public notices of companies, on the stock returns of companies was identified as the subject of research period, published in the weekly bulletins of the Capital Markets Board examined the detected error and fraud and how it affects investors on stock returns of firms did not then give rise to a change with the help of econometric techniques were determined. First, the companies daily closing data which has made errors and fraud in the financial statements, published bulletins of the Capital Markets Board and the ISE-100 index information obtained from the Istanbul Stock Exchange and the Capital Markets Board web pages. In the second stage these data analyzed with a dummy variable approach and error / fraud notices, described in the bulletins of the Capital Markets Board, had no effect on stock returns of companies has been concluded. Keywords: Fraud in the financial statements, Error in the financial statements, Dummy variable. 1.GİRİŞ

2 Muhasebe bir bilgi sistemidir ve muhasebe uygulamalarının nihai çıktısı olarak nitelendirilen aşama ise raporlama aşamasıdır. Bu açıdan bakıldığında muhasebe uygulamalarının amaçlarından biri de, bilgileri işleyerek raporlama yani finansal tablolar oluşturma olarak nitelendirilebilinir. Söz konusu finansal tablolar şirketlerin faaliyet raporları olarak dönem sonunda ilgili taraflara ilan edilmektedir. Kuşkusuz hayatın her alanında olabileceği gibi finansal tabloların oluşturulması aşamasında da hatalarla karşılaşılabilecektir. Fakat muhasebe hatalarını, muhasebe hilelerinden ayırmak da önemlidir. Hileyi kasten yapılan hatalar olarak tanımlamak da mümkündür. Hata ve hilelerin belirlenmesi aşamasında Türkiye deki mevcut mevzuata göre finansal raporlar üzerinde inceleme yapan birçok denetim kuruluşu bulunmaktadır. Bu kuruluşlarca tespit edilen hata ve hileler haftalık Sermaye Piyasası Kurulu bültenlerinde yayınlanmaktadır. Yatırımcıların firmaları değerlendirirken ve/veya değerlerken yayınlanan bu mali tabloları kullanması hata ve hilelerin önemini bir kat daha artırmaktadır. Çalışmamız, Sermaye Piyasası Kurulu Bültenleri nde hata ya da hile yaptığı saptanan ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem gören firmaları kapsamaktadır. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nın temel kuruluş amacı, menkul kıymetlerin güven ve istikrar içinde işlem görebilmesini sağlamaktır. Bu amaç çerçevesinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, bir düzenleyici ve toplayıcı rol üstlenmektedir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda anonim şirketlerin hisse senetlerinin işlem görebileceği Hisse Senetleri Piyasası (HSP) ve Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) olmak üzere iki piyasa bulunmaktadır. Firmalar HSP'de Ulusal Pazar'da, Kurumsal Ürünler Pazarı'nda, İkinci Ulusal Pazar'da ve Gözaltı Pazarı'nda işlem görebilmektedir. Çalışmamıza konu olan şirketler Ulusal Pazar da işlem gören şirketlerdir ve tarihi itibari ile kotasyon şartlarını sağlamış 9 ana sektör ayrımında 346 adet şirket bulunmaktadır (www.imkb.gov.tr, ) Sermaye Piyasası Kurulu, yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanan, idari ve mali özerkliğe sahip düzenleyici bir kamu kurumudur. Temel görevleri sermaye piyasasının güven açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını, tasarruf sahiplerinin yani yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını sağlamaktır. Bu açıdan bakıldığında Sermaye Piyasası Kurulu piyasa içerisinde denetleyici bir rol üstlenmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu, kamuyu bilgilendirmek amacıyla sermaye piyasasındaki gelişmeleri içeren yıllık rapor, aylık ve haftalık bültenler yayınlamaktadır. Çalışmamızda Sermaye Piyasası Kurulu nun haftalık raporlarından yararlanılmıştır. Söz konusu haftalık raporların içeriğinde Kurula yapılan ihraç başvuruları, Kurul'un kayda aldığı menkul kıymetler, Kurul kararları, suç duyuruları ve ilke kararları bulunmaktadır. Suç duyuruları, başlığı altında Sermaye Piyasası Kurulu nun bağımsız denetimden geçmiş şirketlerin finansal tablolarında tespit ettiği hile ve hatalar değerlendirme kapsamına alınmıştır. 2.HATA VE HİLE KAVRAMLARI Finansal tablolarda yapılan hile ve hataların literatür taraması çerçevesinde öncelikle kavramların açıklanması gerekmektedir. Bilgi kavramı, işletmeye değer yaratan bir tarzda

3 organize edilebilen, gruplandırılabilen, modelleştirilebilen ve eyleme geçirilebilen veridir (Yörük ve Doğan 2009: 9). Dolayısıyla muhasebe ve finans alanının kullandığı bilgi finansal bilgi olarak nitelendirilebilir. Finansal bilgi, bir şirketin muhasebe ve dış raporlama sistemi tarafından üretilen, şirketin finansal durum, faaliyet ve faaliyet sonuçları ile ilgili, para ile ifade edilen ve bağımsız denetimden geçerek ilgililere finansal tablo ve raporlar ile özel durum açıklaması şeklinde sunulan bilgidir (Özer 1996: 7). Finansal bilginin temelini oluşturan finansal tablolar Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği nde Mali Tablolar İlkeleri başlığı altında sıralanmıştır. Söz konusu finansal tablolar; bilanço, gelir tablosu, satışların maliyeti tablosu, fon akım tablosu, nakit akım tablosu, kar dağıtım tablosu, öz kaynak değişim tablosu şeklindedir. Bu tablolar içerisinde bilanço ve gelir tablosu en temel finansal tablolar olarak karşımıza çıkmaktadır (Akdoğan ve Sevilengül 1997: 7). Bilanço, bir işletmenin belirli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren tablodur (Sevilengül 2009: 31). Gelir tablosu ise, işletmenin bir hesap dönemi boyunca elde ettiği gelirleri, yüklendiği giderleri ve bu gelir ve giderlerin farkından oluşan dönem kar veya zararının gösterildiği tablodur (Sevilengül 2009: 86). İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem gören firmaların söz konusu finansal tabloları her üç ayda bir, bağımsız denetimden geçtikten sonra ilgili taraflara duyurulmaktadır. Finansal bilginin, yani finansal tabloların kullanıcıları ya da ilgili tarafları ise, yatırımcılar, çalışanlar, borç verenler, satıcılar, tedarikçiler, müşteriler, hükümetler, kamu ve kamu işletmeleri olabilmektedir (Demir 2006). İlgili taraflarca finansal tabloların karşılaştırılabilmesi için tutarlılık kavramına uygun hazırlanmaları gerekmektedir. Tutarlılık kavramına aykırı hareket edildiğinde, muhasebe yoluyla sağlanan verilerin karşılaştırılabilme nitelikleri ortadan kalkmaktadır (Yalkın 2005: 35). Bu anlamda tutarlılık kavramına aykırı hareket etme iki yolla oluşmaktadır; hile ve hata. Böyle bir durumda ilgili tarafların yanlış finansal bilgi edinmesi söz konusu olmakta ve finansal tabloların güvenilirliği azalmaktadır. Bir işletmede güvenilir finansal raporlama yapılması, özellikle işletmenin hisse senetlerine yatırımcı çekmek ve işletmeye kredi bulmak açısından ön şart olup, işletmenin piyasadaki itibarı açısından da önem taşımaktadır (Erkan ve Arıcı 2011). Hata ve hile kavramları temel olarak muhasebe denetimi konusu içerisinde yer almakta ve açıklanabilmektedir. Kavramların Uluslararası Muhasebe Standartları (TMS 8) ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri çerçevesinde tanımlamaları bulunmaktadır. TMS-8 de hata kavramı tanımlanmış, hile kavramı kasıtlı hata olarak nitelendirilmiştir. Standardın 41. maddesi şöyle bir tanım içermektedir (TMS 2007: 391); Hatalar, finansal tablo kalemlerinin tanınması, ölçülmesi, sunulması ve açıklaması sırasında ortaya çıkar. Eğer finansal tablolar, önemli bir hata veya işletmenin finansal durumunu, finansal performansını veya nakit akışlarını yanlış göstermeye yönelik önemsiz de olsa kasıtlı yapılmış ön bir hatayı içeriyorsa, TFRS ye uygun değildir. Cari dönemde yapılan hatalar finansal tablolar onaylanmadan önce saptanırsa cari dönemde düzeltilmelidir. Ancak bazı durumlarda hatalar, sonraki dönemlerde fark edilir ve bu geçmişe yönelik hatalar karşılaştırmalı bilgilerde izleyen dönemlere ilişkin finansal tablolarda düzeltilir. Bu anlamda TMS-8 finansal tablolarda yapılan hata veya hilelerin cari dönemde tespit edilemese dahi, sonradan geçmişe yönelik olarak düzeltilmesini önermektedir. Buradaki amaç, taraflara doğru bilginin ulaşmasını sağlamaktır.

4 Hile ve hata kavramı diğer yandan, Sermaye Piyasası Kurulu Seri: X, No: 22 Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği ve Seri: XI, No:25 Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliği çerçevesinde bir tanımlama ve düzenlemeye sahiptir. Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği ne göre hile ve usulsüzlük kavramı; İşletme yönetimindekiler ile yönetimden sorumlu kişilerin, işletme çalışanlarının veya üçüncü şahısların kasıtlı olarak adil veya yasal olmayan bir menfaat sağlamak amacıyla aldatma içeren davranışlarda bulunmalarını ifade eder. Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliği gereğince hata kavramı ise; Cari dönemde fark edilen, geçmiş dönem veya dönemlere ilişkin mali tabloların hazırlanması ve açıklanması esnasında mevcut ve dikkate alınmış olması beklenen güvenilir bilginin mali tablolar dışında bırakılması veya diğer raporlama yanlışlıklarının yapılmasını ifade eder. şeklinde tanımlanmıştır. Standart ve tebliğlerin dışında literatürde çeşitli kaynaklarda çeşitli hata ve hile tanımları bulunmaktadır. Güredin (2007) hile ve hatayı şöyle tanımlamaktadır; Hatalar finansal tablolardaki kasti olmayan yanlışlıklardır. Bunlar kaydedilmesi gereken bir ekonomik olayın, bir tutarın veya bir açıklamanın finansal tablolara dahil edilmemiş veya yanlış bir işlemin veya bir tutarın finansal tablolara dahil edilmiş olması sonucu meydana gelirler. Hile, sahtekarlık, yolsuzluk, usulsüzlük gibi düzensizlikler kasıtlı olarak yapılan yanlışlıklardır. Bunlar işletme personeli, yönetiminden sorumlu kişiler ya da üçüncü kişilerin bilinçli olarak menfaat sağlamak amacıyla aldatma içeren davranışlarda bulunmasıdır. Çalgan vd. (2008) ise hata ve hileyi şu şekilde tanımlamaktadır; Hata, mali tablolarda bir meblağın veya bir açıklamanın mali tabloya dahil edilmemesi sonucu, kasıtsız bir şekilde yapılan yanlışlıklardır. Hile ise, düzenbazlık, dalavere, dolandırıcılık olarak nitelendirilebilen, bir kişinin malından ya da bazı yasal haklarından vazgeçmesine neden olacak kasti aldatmadır yılında yürürlüğe giren SAS (Statements on Auditing Standarts) 82. maddesinde hileli işlemler şöyle sıralanmıştır: Finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan destekleyici dokümanlarda ve muhasebe kayıtlarında değişiklik yapılması ve bu belgelerin tahrif edilmesi; finansal tablolarda kasıtlı olarak hatalı gösterimde bulunulması veya açıklanması gereken bilgilerin kasıtlı olarak açıklanmaması; muhasebe ilkelerine kasıtlı olarak uyulmaması veya söz konusu ilkelerin yanlış uygulanması Yapılan hata ve hilelerin incelenmesi sonucunda; hataların genellikle personel tarafından kasıtsız yapıldığı, fakat hilelerin ağırlıklı olarak üst yönetim veya yönetici ortakları tarafından çeşitli menfaatler güdülerek yapıldığı görülmektedir (Erkan ve Arıcı 2011). Hile ve hata kavramlarını karşılaştırmak gerekirse, Sermaye Piyasası Kurulu Seri: X, No: 22 hata kavramını hile kavramından şu şekilde ayırmaktadır; Finansal tablolardaki yanlışlıklar, hile ve usulsüzlükten veya hatadan kaynaklanabilir. Hile ve usulsüzlükleri hatadan ayıran temel unsur, finansal tablolarda yanlışlığa sebep olan fiilin kasıtlı olarak yapılıp yapılmadığıdır. Hata, finansal tablolarda kasıt olmaksızın yapılan, bir tutarın veya bir açıklamanın atlanması gibi yanlışlıkları ifade eder. Bu kapsamda; a) Finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan verileri toplarken ve bunları analiz ederken yapılabilecek bir yanlışlık, b) Olayların gözden kaçırılmasından veya hatalı yorumlanmasından kaynaklanan yanlış bir muhasebe tahmini ve

5 c) Muhasebe ilkelerini uygularken, değerleme, kayda alma, sınıflandırma, sunma veya açıklama konuları ile ilgili yapılabilecek bir yanlışlık hata olarak değerlendirilir. 3.LİTERATÜR Hile ve/veya hata yapan şirketleri saptamak amacıyla birçok çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışmalar genellikle hile ve/veya hataların ortaya çıkarılması üzerine yoğunlaşmıştır. Küçükkocaoğlu vd. (2005), çalışmasında literatürde hata ve hileleri saptamaya yönelik yapılan araştırmaları Tahakkuk Esaslı Modeller ve Karma Modeller olarak iki grup altında toplamaya çalışılmıştır. Yapılan gruplandırma Şekil-1 de gösterilmiştir: HATA VE HİLE TESPİT MODELLERİ Tahakkuk Esaslı Modeller Karma Modeller (Logit ve Probit) Modeller Healy Modeli (1985) Beneish Modeli ( ) DeAngelo Modeli (1986) Spathis Modeli (2002) Jones Modeli (1991) Endüstri Modeli Şekil-1 Küçükkocaoğlu vd. (2005), Literatürde hata ve hilelerin tespiti için kullanılan modeller Tahakkuk esaslı modelleri kısaca açıklamak gerekirse; Healy (1985) çalışmasında, teşvik primleri ile ödüllendirilen yöneticilerin alacakları teşvik primi tutarlarını artırmak için toplam tahakkukları kullanarak finansal bilgi manipülasyonu yaptıkları hipotezini ortaya atmış ve bunu basit bir model yardımıyla test etmiştir. Ardından DeAngelo (1986), halka açık bir şirketin yatırımcıların elindeki hisse senetlerini geri alarak halka kapalı özel bir şirket statüsüne getirilmesi sırasında, yöneticilerin hisse senetlerinin değerini düşük göstermek amacıyla finansal bilgi manipülasyonu yaptıkları hipotezini Healy nin modelini geliştirerek test etmiştir. Jones (1991) ise, ABD deki şirketlerin bulundukları sektördeki gümrük tarifelerinin yükseltilmesi ya da kotaların kısıtlanması gibi gümrük korumalarından

6 yararlanmak için, ABD Ticaret Komisyonu tarafından inceleme yapılan dönemde, finansal bilgi manipülasyonu ile karlarını düşük gösterip göstermediklerini geliştirdiği ekonometrik model ile test etmiştir. Endüstri modelinde de, Jones (1991) modeline işletmelerin aktif büyüklüğüne göre ölçeklendirilmesi suretiyle hesaplanan toplam tahakkuk oranlarının medyan değerleri eklenilerek oluşturulan bir model yardımıyla finansal bilgi manipülasyonu test edilmiştir. Literatürde karma modeller olarak sınıflandırılan modellere değinmek gerekirse; Beneish (1999) yazdığı makalesinde kazanç manipülasyonu yapan şirketleri saptamak amacıyla bazı finansal değerler ve hile arasında ilişki olduğunu düşünerek bir model oluşturmaya çalışmıştır. Çalışmanın temel amacını veren soru: Muhasebe sisteminin sağladığı veriler kullanılarak hile ya da manipülasyon yapan şirketler tespit edilebilir mi? olarak verilmektedir. Beneish, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu na (The SEC) bağlı şirketler içerisinde dönemine ait verileri bulunan ve hile yaptığı bilinen 74 halka açık şirket ile çalışmıştır. Tespit edilen şirketlerin hile yaptıkları döneminde oluşturulan model, döneminde test edilmiştir. Model, şirketlerin toplam varlıklar, satışlar, piyasa değeri, çalışma sermayesi/toplam varlık oranı, cari oran, toplam borç/toplam varlık oranı, aktif karlılığı oranı ve satışlardaki büyüme oranı gibi finansal verilerini kullanılarak oluşturulmuştur. Söz konusu finansal veriler kullanılarak 8 adet açıklayıcı değişken oluşturulmuş ve şirket verilerine Wilcoxon ve medyan testleri uygulanmıştır. Ayrıca oluşturulan değişkenlerin hileyi ortaya çıkarma gücünü test etmek amacıyla değişkenlere duyarlılık analizi uygulanmıştır. Modelde şirketlerin hile yapan ya da yapmayan gruplamasının tespiti aşamasında iki tip hata (Type-I Error / Type-II Error) oluştuğu görülmüştür. Birinci model hatası (Type_I Error) şirket hile yapmayanlar sınıfına alınmış fakat gerçekte hile yapıyor. İkinci model hatası (Type-II Error) şirket hile yapan sınıfında fakat gerçekte hile yapmıyor. Bu iki model hatasının yatırımcıyı nasıl etkileyebileceği konusunda bir takım analizler yapılmıştır. Beneish çalışmasında sonuç olarak, bazı muhasebe verilerinin hile yapan şirketlerin tespit edilmesinde kullanılabileceği ve bunun için bir model kurulabileceğini önermiştir. Hile ya da manipülasyonun en büyük kanıtı olarak gelirlerin anormal olarak arttırılması, giderlerin de anormal olarak azaltılması ile yüksek dereceli bir büyüme olarak göstermiştir. Söz konusu kanıtları örnek şirketlerin hile yaptıkları dönemlerde muhasebe verilerinden oluşturduğu değişkenler ve modeli yardımı ile anlaşılabileceği sonucuna ulaşmıştır. Spathis (2002), Beneish in modelinde kullanılan endekslerden farklı olarak finansal oranlara çalışmasında yer veren yine finansal bilgi manipülasyonunu tespit ederken probit yerine logistic regresyon analizine başvurmuştur. Spathis (2002) tarafından oluşturulan model, finansal bilgi manipülatörü şirketlerle kontrol şirketlerini bazı bağımsız değişkenlere (Borç özsermaye oranı, satışların toplam aktiflere oranı, net karın satışlara oranı, ticari alacakların satışlara oranı, net karın aktife oranı vb.) göre logistic regresyon analizine tabi tutmaktadır yılında Atina Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören 76 şirketin finansal tablo verilerini kullanarak logistic regresyon analizi yapan Spathis (2002), bir takım finansal tablo değerlerini kullanarak gerçeğe aykırı finansal tabloları tespit ederken bakılması gereken rasyoları tespit etmeye çalışmıştır. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem gören şirketlerin finansal tablolardaki hile ve/veya hatalarını saptamak için de literatürde çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Küçüksözen (2004) hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem gören şirketlerin finansal bilgi manipülasyonu uygulamalarını tahmin etmek amacıyla Beneish (1999) modelini revize

7 ederek kullanmıştır. Bu model yardımı ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda hisse senetleri işlem gören 126 şirketten yılları arasında sırasıyla 29 (%23), 43 (%34), 32 (%25), 55 (%44) ve 29 (%23) şirketin finansal manipülasyon yaptığı sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca, hile yapan şirketlerin çoğunlukla karı arttırmaya yönelik yanıltıcı açıklamalar yaptığını da tespit eden Küçüksözen (2004), Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim çalışmaları sırasında bu hile/hataların tespit edilemediğine de vurgu yapmıştır. Benzer bir çalışmayı Doğan (2009) yapmaya çalışmıştır. Doğan, çalışmasında Beneish (1999) ve Küçüksözen (2004) modellerini temel almış, 2005 yılında finansal tablolarında gerçeğe aykırı finansal bilgi bulunan, dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulu tarafından finansal tablolarında düzeltme yaptırılan 37 şirketi finansal bilgi manipülatörü şirket olarak tanımlamıştır. Finansal bilgi manipülasyonu yaptığına dair bilgi ya da bulguya rastlanmayan 95 şirket de kontrol şirketi olarak seçilmiş ve oluşturulan modeldeki 9 açıklayıcı değişkenden 7 tanesinin, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası çatısı altında işlem gören şirketlerce yapılabilecek olan finansal bilgi manipülasyonu uygulamalarının tahmin edilmesinde ve/veya ortaya çıkarılmasında anlamlı olduğu görülmüştür. Atik (2005, 2009), çalışmalarında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem gören tüm kurumsal şirketlerin yılları arasındaki finansal tablo dipnotlarını ihtiyari muhasebe değişikliklerini saptamak amacıyla incelemiştir. Çalışmada Moses (1987) ın kar düzleştirme modelini kullanmıştır. Model, Düzeltme Davranışı = * (Değişiklik öncesi kar)-(beklenen Kar) - (Raporlanan Kar)- (Beklenen Kar) + / Satışlar şeklinde oluşturulmuştur. Firma büyüklüğü, işçi maliyetleri, sahiplik yapısı, endüstri toplam borç/toplam varlık oranı, muhasebe değişikliği öncesi beklenen karın sapma miktarı ve muhasebe değişikliğinin etkisi gibi değişkenler ile kar düzleştirme davranışı arasındaki ilişkiyi incelemek için 9 adet hipotez oluşturulmuş ve t- testi, regresyon, korelasyon ve Kruskal Wallis testi yardımıyla test edilmiştir. Söz konusu araştırma firmaların %60 nın kar düzleştirdiği sonucuna ulaşmıştır. Bu işlemin özellikle iki büyük krizin yaşandığı yıllarında daha yaygın yapıldığı görülmüştür. Canbulut (2008) ise, çalışmasında Sermaye Piyasası Kurulu Haftalık Bültenlerinden yararlanılarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem gören şirketlerin hangi tekniklerle finansal bilgi manipülasyonu yaptıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada Sermaye Piyasası Kurulu bültenleri bazı anahtar kelimelerden (bağımsız denetim raporu, bilanço, düzeltme, finansal tablo, gelir tablosu, gelir, gider, kar, mali tablo) yararlanılarak taranmış ve ulaşılan bulgular çeşitli sınıflandırmalara alınmıştır. Yapılan sınıflandırma sonucunda hem işlem bazlı, hem de bilgi bazlı manipülasyon uygulamalarının çok sık görüldüğü tespit edilmiştir. Küçüksözen (2004) in çalışmasına da atıf ta bulunularak manipülasyon yapan şirket sayısının yıllarına göre yılları arasında %100 arttığı sonucuna ulaşılmıştır. 5,5 yıllık süreç içerisinde 100 adet şirketin işlem ve/veya bilgi bazlı hile uyguladığı sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan hilelerin daha çok şirket tarafından tutulan gerçek maliyetine uygun olmayan kayıtlar, kamuya açıklanan mali tabloların ve bilgilerin yalan, yanlış ve yanıltıcı nitelik taşıması ve hisse senedinin fiyatını etkileyebilecek bilgileri açıklamamak gibi tekniklerle yapıldığı saptanmıştır. Literatürde daha önce yapılan çalışmalar incelendiğinde araştırmacıların genellikle firmaların hata ve hilelerini mali tablo bilgilerini kullanarak tespit etmeye odaklandıkları

8 görülmektedir. Tespit edilen ve yatırımcıya açıklanan hata ve hile bildirimlerinin firmaların hisse senedi getirileri üzerinde bir etkisinin olup olmadığı ise araştırılmamıştır. 4.METODOLOJİ Çalışmada, kamuya açıklanan mali tabloların güvenilirliğini temsil eden hata ve hile bildirimlerinin firmaların hisse senetlerinin getirilerine yansıyıp yansımadığı araştırma konusu olarak belirlenmiştir döneminde yayınlanan haftalık Sermaye Piyasası Kurulu bültenleri incelenmiş tespit edilen hata ve hilelerin yatırımcıları nasıl etkilediği ve firmaların hisse senedi getirileri üzerinde bir değişikliğe yol açıp açmadığı ekonometrik teknikler yardımıyla tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmadaki olay penceresi ile Sermaye Piyasası Kurulu bültenlerinin yayınlanma tarihleri ile ilişkili bulunmaktadır. İstisnalar dışında her hafta pazartesi günü yayınlanan bültenlerin etkisinin bir sonraki pazartesi gününe kadar sürdüğü varsayılmaktadır. Karşılaştırma açısından da önceki haftaki bültende söz konusu şirket ile ilgili bilgi bulunmadığı nedeniyle önceki bültene kadar geçen süre alınmıştır. Bu nedenle olay penceresi, veriler şirket hakkındaki hile/hata açıklaması yapılan bülten tarihinden 5 gün önce ve 5 gün sonra şeklinde düzenlenmiştir (+5, -5). Mali tablolarında hata, hile yaptığı saptanarak Sermaye Piyasası Kurulu bültenlerinde yayınlanan ve tespit edilen 16 şirketin günlük kapanış verileri ve İMKB-100 endeks bilgileri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Sermaye Piyasası Kurulu web sayfalarından elde edilmiştir. Çalışmada hata ve hile yaptığı açıklanan firmaların piyasa getirilerinin 5 gün öncesinde ve sonrasında buna bağlı herhangi bir değişiklik olup olmadığı kukla değişken yaklaşımı ile test edilmiştir. Çalışmada kukla değişken yaklaşımının kullanılmasının nedeni hata ve hile bildirimlerinin birer nitel değişken şeklinde olmasıdır. Bu hata ve hile bildirimleri firmaların hisse senedi getirilerinin üzerinde gerçekte etkiliyse ve buna rağmen bu etki modele dahil edilmezse modelde önemli bir değişkeni dışlamaktan kaynaklanan tanımlama hatası olur (Gujarati 2004: 508). Dolayısıyla, böyle bir etkinin olup olmadığı kukla değişken aracılığıyla modele dahil edilmelidir. Hata ve hile bildirimlerinin hisse getirileri üzerinde etkili olup olmadığı kukla değişken yaklaşımına alternatif olarak Chow testiyle de incelenebilir; ancak, Chow testi hata ve hile bildirimlerinin modelin yapısında nasıl bir değişiklik yarattığı konusunda bilgi vermez, sadece hata ve hile bildirimlerinin hisse senedi getirileri üzerinde etkili olup olmadığı konusunda bilgi verir (Özer 2004: 44). Kukla değişken yaklaşımında ise, hata ve hile bildirimlerinin modelin yapısı üzerinde nasıl bir değişiklik yarattığını bilebiliriz, yani hata ve hile bildirimleri gerçekte hisse senedi getirileri üzerinde etkiliyse bunun modelin sabit katsayısı üzerinde mi eğim katsayısı üzerinde mi yoksa hem sabit hem de eğim katsayısı üzerinde mi etkili olduğunu bilebiliriz. Bu nedenle, çalışmada Chow testi yerine daha üstün bir yaklaşım olan kukla değişken yaklaşımı kullanılmıştır. Hata ve hile bildirimlerinin modelin sadece sabit katsayısını etkilediği düşünülüyorsa kukla değişken modele direk katılır (Dt), sadece eğim katsayısını/katsayılarını etkilediği düşünülüyorsa kukla değişken açıklayıcı değişken/değişkenlerle çarpılarak modele dahil edilir (Dt*Rmt); hem sabit hem de eğim katsayılarını etkilediği düşünülüyorsa kukla değişkenin sabit katsayı için modele direk katılımı söz konusu iken, eğim katsayısı/katsayıları için açıklayıcı değişken/açıklayıcı değişkenlerle kukla değişkenin çarpılarak modele dahil edilmesi söz konusudur. Burada izlenmesi gereken yaklaşım hata ve hile bildirimlerinin hem sabit hem

9 de eğim katsayısını etkilediğini varsayarak modeli kurmak, daha sonra anlamsız olanı modelden çıkarmaktır. Hata ve hile bildirimlerinin hisse senedi getirileri üzerinde belirlenen önem düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı t testi ile test edilebilir (Güriş ve Çağlayan 2010: 340). Başka bir deyişle, kukla değişken katsayılarının belirlenen önem düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı teker teker t testi ile incelenebilir. Çalışmada, Sermaye Piyasası Kurulu bültenlerinin şirketlerin piyasa getirileri üzerindeki etkisi araştırılırken Beklenen Getiriler Piyasa Modeli de kullanılmıştır. Model En Küçük Kareler Yöntemi ile tahmin edilmiştir. Buna göre şirket i için model şu şekilde kurulmuştur: Model (1) deki değişkenleri açıklamak gerekirse; R it : i hisse senedinin t günündeki fiili getirisi α i : Model sabiti β it : i hisse senedinin sistematik riski (eğimi) R mt : t günündeki piyasa getirisi ε it : Hata terimini ifade etmektedir. Hata terimi, en küçük kareler yönteminin E(ε it )= 0, Var(ε it )= σ² ε varsayımlarını sağlamaktadır. (1) Öncelikle modeldeki ilk değişkenimiz olan fiili getirileri hesaplamak gerekmektedir. Piyasadaki i hisse senedinin getirilerini hesaplamak için şu formülden yararlanabiliriz: Formül (1) deki farklı değişleri açıklamak gerekirse; P it : i hisse senedinin t günündeki kapanış fiyatı P it-1 : i hisse senedinin t-1 günündeki kapanış fiyatını ifade etmektedir. İkinci olarak beklenen piyasa getirileri olarak nitelendirilen (R mt ) nin hesaplanması gerekmektedir. Hesaplamada İstanbul Menkul Kıymetler Borsası-100 endeksi günlük kapanış değerleri kullanılmıştır. (R mt ) nin hesaplanması şu formül yardımıyla yapılmıştır: (1) Formül (2) deki değişkenleri açıklayacak olursak; I t : t günündeki endeks kapanış değeri I t-1 : t-1 günündeki endeks kapanış değerini, ifade etmektedir. (2) Hata ve hile bildirimlerinin etkisi modele kukla değişken aracılığıyla dahil edilmiştir. Her bir firmadaki hata ve hile bildirimi için kukla değişken aşağıdaki gibi oluşturulmuştur:

10 Tablo 1.Hile yapan bir firma için oluşturulan kukla değişkenler Tarih Dt Dt*Rmt Hata ve hile bildirimlerinin sadece sabit katsayıyı etkilediği düşünülüyorsa model, (2) şeklinde kurulur. Hata ve hile bildirimlerinin sadece eğim katsayısını etkilediği düşünülüyorsa model, (3) şeklinde kurulur. Hata ve hile bildirimlerinin hem sabit hem de eğim katsayısını etkilediği düşünülüyorsa model, (4) şeklinde kurulur. Model (4) deki farklı değişkenlerin açıklamaları şöyledir: D t : Hata/Hile bildirimlerinin etkisini temsilen oluşturulan kukla değişken İlk olarak model (4) ile analize başlanmış, hangi modelin geçerli olduğuna belirlenen 0,05 önem düzeyinde kukla değişkenlerin katsayılarının istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını gösteren t testi ile karar verilmiştir. 5.BULGULAR Hata/Hile yaptığı belirlenen 16 şirket için Model(4) en küçük kareler yöntemi ile tahmin edilmiştir. Tahmin sonucunda her bir şirket için tahmin edilen modeldeki kukla değişken katsayılarının 0,05 önem düzeyinde istatistiksel olarak anlamsız olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bu da Sermaye Piyasası Bültenlerinde açıklanan hile/hata bildirimlerinin getirileri etkilemediği anlamına gelmektedir. Tablo.2 de kukla değişken katsayılarına ve olasılık değerlerine ilişkin bilgi verilmiştir. Tablo 2. Kukla Değişken Tahmin Sonuçları Şirket Hİ Hİ Hİ Hİ D t D t * R mt D t D t * R mt D t D t * R mt D t D t * R mt t P Şirket Hİ Hİ Hİ HA

11 D t D t * R mt D t D t * R mt D t D t * R mt D t D t * R mt t P *** Şirket HA HA HA HA D t D t * R mt D t D t * R mt D t D t * R mt D t D t * R mt t P *** 0.062*** *** Şirket HA HA HA HA D t D t * R mt D t D t * R mt D t D t * R mt D t D t * R mt t P *, **, *** sırasıyla 0,01, 0,05 ve 0,10 önem düzeyini göstermektedir. t hesaplanan t istatistiği değerlerini, P ise katsayılara ilişkin olasılık değerlerini göstermektedir. Tablo.2 de şirket adlandırmalarında kodlamalara yer verilmiştir. Örneğin, Hİ adlı şirket kodunda Hİ: Hile ve : Hile açıklama yılı ve SPK bülten numarası anlamı taşımaktadır. Model tahmini sonucunda sadece HA ve HA şirket verilerinde 0,10 önem düzeyinde bir istatistiksel olarak anlamlılık saptanmıştır. Ancak çalışmada alınan 0,05 önem düzeyinde herhangi bir istatistiksel anlamlılık saptanmamıştır. 5.SONUÇ Çalışmada SPK haftalık bültenlerinde finansal tablolarında hata veya hile olduğu tespit edilip yayınlanan firmaların hisse senetlerindeki getirinin etkilenip etkilenmediği araştırılmıştır. Veriler SPK ve İMKB nin web sayfalarından indirilerek analize hazır hale getirilmiştir. Çalışmada hata ve hile yaptığı açıklanan firmaların piyasa getirilerinin 5 gün öncesinde ve sonrasında buna bağlı herhangi bir değişiklik olup olmadığı kukla değişken yaklaşımı ile test edilmiştir. Çalışmada kukla değişken yaklaşımının kullanılmasının nedeni hata ve hile bildirimlerinin birer nitel değişken şeklinde olmasıdır. Bu hata ve hile bildirimleri firmaların hisse senedi getirilerinin üzerinde gerçekte etkiliyse ve buna rağmen bu etki modele dahil edilmezse modelde önemli bir değişkeni dışlamaktan kaynaklanan tanımlama hatası olacağı düşüncesi ile böyle bir etkinin olup olmadığı kukla değişken aracılığıyla modele dahil edilmiştir. Çalışmada, hata ve hile bildirimlerinin şirketlerin piyasa getirileri üzerindeki etkisi araştırılırken Beklenen Getiriler Piyasa Modeli kullanılmıştır. Hata/Hile yaptığı belirlenen 16 şirket için ayrı ayrı tahmin edilen modeldeki kukla değişken katsayılarının 0,05 önem düzeyinde istatistiksel olarak anlamsız olduğu bulgusuna ulaşılmış olup Sermaye Piyasası Bültenlerinde açıklanan hile/hata bildirimlerinin firmaların getirilerini etkilemediği anlamına gelmektedir. Çıkan sonuç çalışmanın başlangıcında ön beklentimiz olan firmaların getirileri hata ve hile bildirimlerinden etkilenmektedir savını doğrulamamıştır. Bu durum yatırımcıların

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Finans Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Özeti Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi Prof.

Detaylı

SPK MUHASEBE STANDARTLARI ÇERÇEVESİNDE HATA KAVRAMI VE DÜZELTİLMESİ -KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESAPLAMA ÖRNEĞİ 1 - Yrd. Doç. Dr.

SPK MUHASEBE STANDARTLARI ÇERÇEVESİNDE HATA KAVRAMI VE DÜZELTİLMESİ -KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESAPLAMA ÖRNEĞİ 1 - Yrd. Doç. Dr. SPK MUHASEBE STANDARTLARI ÇERÇEVESİNDE HATA KAVRAMI VE DÜZELTİLMESİ -KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESAPLAMA ÖRNEĞİ 1 - ERROR CONCEPT AND ITS CORRECTION IN THE SCOPE OF ACCOUNTING STANDARDS OF CAPITAL MARKET

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Doğru mesajları farklı gruplara iletebilen en önemli kurumsal iletişim aracı Adres Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul www.tuyid.org Tel (212)

Detaylı

FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARININ REEL GETİRİ ORANLARI HABER BÜLTENİNDE YAPILAN ANA REVİZYONA İLİŞKİN METODOLOJİK DOKÜMAN

FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARININ REEL GETİRİ ORANLARI HABER BÜLTENİNDE YAPILAN ANA REVİZYONA İLİŞKİN METODOLOJİK DOKÜMAN Giriş FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARININ REEL GETİRİ ORANLARI HABER BÜLTENİNDE YAPILAN ANA REVİZYONA İLİŞKİN METODOLOJİK DOKÜMAN 1997-2013 yılları arasında, Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları,

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Eylul 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA SUNULAN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL UYGUNLUK RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERCE MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA VE SUNULMASINDA YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUATA İLAVE OLARAK UYGULANACAK HUSUSLARA

Detaylı

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 01 Temmuz 2015 İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mayıs 2009 Tanım Nakit akış tablosu, bir faaliyet dönemi içerisinde işletmede ortaya çıkan nakit akımlarını; işletme faaliyetlerine,

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 3 Şubat 2017 Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit

Detaylı

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 18 Mayıs 2016 METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme Raporu VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM

Detaylı

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZ SERMAYE

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 3 Şubat 2016 Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2012 31 MART 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı Konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar 1. Grubun organizasyonu ve faaliyet konusu Genel Alkhair Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi (Şirket), 5 Aralık 1996 tarihinde İstanbul da kurulmuştur.

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Haziran 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 30.03.2016 Sirküler No : 2016/12 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR BAĞIMSIZ DENETİM YAPTIRMAK ZORUNDA OLAN ŞİRKETLERE İLİŞKİN HADLER YENİDEN BELİRLENDİ Bilindiği üzere Yeni Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'nun (

Detaylı

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 7 Mart 2013 Bu rapor 14 sayfadır.

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 7 Mart 2013 Bu rapor 14 sayfadır. Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/227 Ref: 4/227

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/227 Ref: 4/227 SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/227 Ref: 4/227 Konu: BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLUP TMS LERİ UYGULAMAYAN ŞİRKETLERİN FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA VE SUNULMASINDA UYGULANACAK İLAVE HUSUSLAR

Detaylı

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası Meclis

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım ( Fon ) 31 Aralık 2005

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı 29 Mar. 2013 Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Temel Mali Tablolar FON AKIM TABLOSU Fon Akım Tablosu, işletmenin belirli bir dönemde fon kaynaklarını ve bunları

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

ÜNİVERSİTESİ ## Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı

ÜNİVERSİTESİ ## Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı HİTİT t.c. ÜNİVERSİTESİ ## Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU ve MANİPÜLASYON TESPİTİNE YÖNELİK BIST TE BİR UYGULAMA Kamer ÇELİK Yüksek Lisans

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMANET LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMANET LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN PARA PİYASASI EMANET LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA SUNULAN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL UYGUNLUK RAPORU PARA PİYASASI EMANET LİKİT

Detaylı

İş Yatırım Menkul Değerler ULUSOY ELEKTRİK. 2. Değerlendirme Raporu

İş Yatırım Menkul Değerler ULUSOY ELEKTRİK. 2. Değerlendirme Raporu İş Yatırım Menkul Değerler ULUSOY ELEKTRİK 2. Değerlendirme Raporu 21 Eylül 2015 ULUSOY ELEKTRİK 2. DEĞERLENDİRME RAPORU EYLÜL 2015 1 Raporun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK, Kurul ) tarafından yayınlanan

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi' nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu,

Detaylı

a) 15.000 b) 16.000 c) 18.000 d) 20.000 e) 17.000

a) 15.000 b) 16.000 c) 18.000 d) 20.000 e) 17.000 1) İşletmenin yapmış olduğu ihracat karşılığında elde ettiği döviz tutarını, ulusal para üzerinden kayıtlara geçirmesi hangi muhasebe temel kavramı ile açıklanabilir? a) Tutarlılık kavramı b) Özün önceliği

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2011-30 HAZİRAN 2011 FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI Esas Sermaye Ödenmiş Sermaye : 12.500.000 TL : 12.500.000 TL Şirketimizn

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 34, Kasım 2016, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 34, Kasım 2016, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 34, Kasım 2016, s. 478-486 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Publication Date 01.11.2016 30.11.2016 Emre Hayri BARAZ

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETİM BÖLÜM II BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI

BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETİM BÖLÜM II BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI İçindekiler Sunuş 7 içindekiler 9 Kısaltmalar 19 BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETİM 1. BAĞIMSIZ DENETİMİN TANIMI 22 2. BAĞIMSIZ DENETİMİN AMACI 22 3. BAĞIMSIZ DENETİMDE YÖNTEM 23 4. BAĞIMSIZ DENETİM TÜRLERİ 23 A)

Detaylı

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHLİ TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHLİ TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI 31 ARALIK 2015 TARİHLİ TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI VARLIKLAR 31 Aralık 2015 Dönen Varlıklar 91.109.610 Nakit ve Nakit Benzerleri 453.493 Ticari Alacaklar 40.930.687 Diğer Alacaklar 31.037.106 Stoklar

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (FİN402U)

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (FİN402U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (FİN402U)

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2004 31 ARALIK 2004 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

1. Şirketlerin Dow Jones Indexes yöntemi ile hesaplanan halka açık kısımlarının piyasa değeri,

1. Şirketlerin Dow Jones Indexes yöntemi ile hesaplanan halka açık kısımlarının piyasa değeri, İZAHNAME TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.Ş. nin Dow Jones İstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları nın Halka Arzına İlişkin İzahname

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak

Detaylı

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU NA (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU NA (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU NA (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu

Aegon Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu Aegon Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu 1 Ocak 30 Eylül 2010 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve inceleme raporu Ara Dönem Finansal Tablolar Hakkında

Detaylı

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AGH)

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AGH) Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AGH) 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle performans sunuş raporu ve yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 16 Şubat 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA SUNULAN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL UYGUNLUK RAPORU Başaran Nas

Detaylı

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 7 Mart 2013 Bu rapor 14 sayfadır.

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 7 Mart 2013 Bu rapor 14 sayfadır. Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş Oyak Emeklilik

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: (Eski Ünvanı:

Detaylı

31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler

Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler Bankacılar Dergisi, Sayı 62, 2007 Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler (1 Temmuz 2007-30 Eylül 2007) I. Bankacılık Kanunu na İlişkin Düzenlemeler 29 Eylül 2007 tarih ve 26658

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu nun ( Fon ) 1 Ocak 30 Haziran

Detaylı

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Akis Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 4 Şubat 2011 Vakıf Gayrimenkul Yatırım

Detaylı

MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ

MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ MUHASEBE DENETİMİNİN TANIMI Bir ekonomik birime veyahut döneme ait bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere olan uygunluk derecesini araştırmak ve bu konuda bir

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na

Detaylı

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 06 Ocak 2016 İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Giriş Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) ekte

Detaylı

2016/2. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı İleri Düzeyde Finansal Muhasebe 2 Eylül 2016 Cuma Sınav Süresi: 2,5 Saat

2016/2. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı İleri Düzeyde Finansal Muhasebe 2 Eylül 2016 Cuma Sınav Süresi: 2,5 Saat 2016/2. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı İleri Düzeyde Finansal Muhasebe 2 Eylül 2016 Cuma 18.00 Sınav Süresi: 2,5 Saat SORULAR S.1. TMS/TFRS lerde yer alan Varlıkları Değerleme Ölçütleri kapsamında

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 A-TANITICI BİLGİLER: EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU Euro Kapital Yatırım

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 15 Mayıs 2015 Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı A Kitapçığı 10. Soru Soru Hatalı Değil. I- Birleşme sözleşmesi genel kurullarca onaylanmadan önce Sermaye Piyasası Kuruluna başvurularak

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

NDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKL

NDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKL GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım

Detaylı

UFRS Bülten. 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar

UFRS Bülten. 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar www.pwc.com.tr UFRS Bülten 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar Mart 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

Detaylı

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 BÜYÜME AMAÇLI ULUSLAR ARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN 30.06.2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİME

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (Euro) 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA SUNULAN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL UYGUNLUK RAPORU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 MART

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014

Detaylı

SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi: Bu rapor, Sardis Menkul Değerler A.Ş. nin 1 Ocak 2010 30 Haziran 2010 çalışma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklığın Unvanı: Sardis Menkul Değerler A.Ş. 3. Dönem İçinde Görev

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 A-TANITICI BİLGİLER: EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2005 31 MART 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 65 İYİ 2002 Bahar PROGRAM ADI ÜLKE ÜNİVERSİTE ALAN DİĞER ALAN BAŞ.

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 65 İYİ 2002 Bahar PROGRAM ADI ÜLKE ÜNİVERSİTE ALAN DİĞER ALAN BAŞ. ÖZGEÇMİŞ TC KİMLİK NO: PERSONEL AD: SOYAD: DOĞUM TARİHİ: ERDİNÇ KARADENİZ 1/4/78 12:00 AM SİCİL NO: UYRUK: EHLİYET: B DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM İngilizce ÜDS 65 İYİ 2002 Bahar PROGRAM ADI

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 1 UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE TTK 376 KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo

Detaylı

ÖN SÖZ... v GİRİŞ... 1

ÖN SÖZ... v GİRİŞ... 1 İçindekiler ÖN SÖZ... v GİRİŞ... 1 1. BÖLÜM: TFRS/UFRS VE FİNANSAL RAPORLAMA... 5 I. FİNANSAL RAPORLAMA İHTİYACI... 5 II. FİNANSAL RAPORLAMA ARACI OLARAK FİNANSAL TABLOLAR...10 III. TFRS/UFRS YE UYUMLU

Detaylı

ÜNİTE:1 Dönemsonu İşlemleri. ÜNİTE:2 Muhasebede Değerleme

ÜNİTE:1 Dönemsonu İşlemleri. ÜNİTE:2 Muhasebede Değerleme ÜNİTE:1 Dönemsonu İşlemleri ÜNİTE:2 Muhasebede Değerleme ÜNİTE:3 Dönen Varlıkların Envanter İşlemleri-I (Hazır Değerler, Menkul Kıymetler, Alacaklar) ÜNİTE:4 Dönen Varlıkların Envanter İşlemleri-II (Stoklar

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MSA BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.12.2008 31.12.2007 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 18,036,855 25,203,137

Detaylı

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AGB)

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AGB) Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AGB) 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle performans sunuş raporu ve yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

İyi oluşturulmuş bir bağımsız denetim yaklaşımı bir şirketin hedeflerine ulaşmasına destek olur ve sürpriz sonuçları önler.

İyi oluşturulmuş bir bağımsız denetim yaklaşımı bir şirketin hedeflerine ulaşmasına destek olur ve sürpriz sonuçları önler. BAĞIMSIZ DENETİM Bağımsız Denetim işletme içi ve işletme dışı bilgi kullanıcılarının güvenilir bilgi ihtiyacını karşılar. Finansal tabloların güvenilirlik derecesini artırır. Bağımsız denetim, aşağıdaki

Detaylı

VI. Çözüm Ortaklığı Platformu

VI. Çözüm Ortaklığı Platformu VI Çözüm Ortaklığı Platformu Geleceği Hazırlayan Bir Düzenleme: Yeni TTK Tasarısı ve UFRS Uyumlu KOBĐ Muhasebe Standartları Aralık 2007 Burak Özpoyraz, Ortak, Denetim Hizmetleri PwC Slide 2 KAPSAMLI UFRS

Detaylı

Endeks in hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılır: n = Endekse dahil olan pay (şirket) sayısı

Endeks in hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılır: n = Endekse dahil olan pay (şirket) sayısı İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş. İMKB-30 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.Ş. İMKB-30 A Tipi Borsa Yatırım Fonu içtüzüğünün 10.3, 10.4, 10.5 ve 10.7 maddesinin tadiline Sermaye

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30

Detaylı

OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı

OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 31.03.2015 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 30.06.2017 tarihi itibarıyla Fon'un

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 31.968.524 19.723.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6

Detaylı

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır.

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. Sayfa No: 1 Raporun Dönemi Ticaret Ünvanı : Bu rapor 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. : Prim Menkul Değerler A.Ş. Ticaret Sicil No : 247130 Merkez Adresi : Levent Caddesi No.3

Detaylı

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş 31.12.2015 TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 45.428.521 Nakit ve Nakit Benzerleri 2.309.629 Ticari

Detaylı

Tebliğ. Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 29) Hakkında Tebliğ Sıra No: 16

Tebliğ. Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 29) Hakkında Tebliğ Sıra No: 16 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 29) Hakkında Tebliğ Sıra No: 16 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı;

Detaylı