Muhammed Bakır es-sadr CĐLT-2. TERCÜME: Mehmet KESKĐN - Sadettin ERGÜN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Muhammed Bakır es-sadr CĐLT-2. TERCÜME: Mehmet KESKĐN - Sadettin ERGÜN"

Transkript

1 Muhammed Bakır es-sadr CĐLT-2 TERCÜME: Mehmet KESKĐN - Sadettin ERGÜN Ehli Sünnet'in Sadr Hakkındaki Görüşlerinden, Özetle: Prof. Dr. Abdülsettar Cevarî : «Ben şahadet ederim ki, Đslâm felsefesi ve akidesi (inanç sistemi) çağımızda Muhammed Bakır Sadr'ın tespitlerinden daha çarpıcısına, daha emin ve dakik tespitlere tanık olmamıştır." Lübnanlı Müsteşrik Ekrem Zeitir: "Benim kanaatimce, felsefe alanında Muhammed Bakır Sadr'ın getirdiğini hiç bir Arap yahut Müslüman düşünür getirememiştir." Şu noktaya okuyucunun dikkatini çekmek isteriz ki; Sadr hakkında yazılanlar, Iran Đslâm Đnkılâbından çok önce yazılmışlardır. Bu da sözkonusu yazıların hissî saikle değil, tamamen, ilmî saikle kaleme alındığına kâfi delildir. "Sadr ın Ehl-i sünnetten getirdiği mehaz sayısı kitabı tamamen gözden geçirilirse görülecektir ki Caferi mehazlarından ziyadedir. Bu da Yazar'ın fıkıh kültürünün boyutlarını ve mezhep taassubundan uzak bir ilim adamı hüviyetini ortaya koyması bakımından önemi haizdir." Hicret Yayınları ĐLAVELĐ ĐKĐNCĐ BASKI Kontrol Đktisatçı: Đbrahim YETĐŞ HĐCRET YAYINLARI Engin Ofset:1979 Türkçede neşir hakkı hicret yayınlarına aittir. TERCÜME: Beşir Eryarsoy

2 ĐÇĐNDEKĐLER Takdim FAĐZSĐZ BANKA M. Bakır Sadr PROBLEM KARŞISINDAKĐ TAVRIMIZ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ ŞEKLÎYLE TEZĐMĐZĐN ESASLARI YENĐ BANKACILIK POLĐTĐKASININ BELLĐ BAŞLI ÖZELLĐKLERĐ FAĐZSĐZ BANKA DÜZENĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Bankanın Mudilerle ve Üreticilerle Olan Đlişkilerini Düzenlemekle Đlgili Yeni Tez Vadeli ve Cari Hesaplar Vadeli Hesaplar Alanında Banka Đlişkilerinin Düzenlenmesi Đslam Hukukunda Mudaraba Kavramı Düşündüğümüz Mudaraba Şeklinin Üyeleri Üyelerin Şartları Mudi için Koşulan Şartlar Üretici Đçin Koşulan Şartlar Üyelerin Hakları Mudînin Haklan 1 Hesabın Garantisi 2 Gelir Mevduat Üretim Alanına Girmeden Önce 3 Mudînin Mevduatını Çekebilmesi BANKANIN HAKLARI Bankanın Asıl Sermayesiyle veya Cari Mevduatla Mudaraba Yapması Üretici Amilin Hakları Üreticilerin Hile Yapma Tehlikesi Bankanın Kârı Hesaplama ve Dağıtma Yolları Banka Kârın Miktarını Nasıl Hesaplar Banka Kârları Nasıl Dağıtır Banka Mevduat Toplama ihtiyacını Duyarsa TASARRUF MEVDUATI CARĐ MEVDUAT Kredi Almanın Şartları Faydadan Faiz Unsurunu Kaldırmak FAĐZSĐZ, BANKA ĐLE ĐLGĐLĐ GENEL MÜLAHAZALAR FAĐZSĐZ BANKANIN ĐÇ DÜZENLEMESĐYLE ĐLGĐLĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM Daha Önce Sunduğumuz Tezin Işığında Bankanın Esas Görevlerinin Etüdü Bankanın Birinci Türden Görevleri Bankacılık Hizmetleri Mevduatın Kabulü Cari Mevduat ve Cari Hesap Cari Hesap Açmak Hesaba Para Yatırmak Hesaptan Para Çekmek Aynı Şahısta Đkiden Fazla Sıfatın Bulunması Vadeli Hesaplar Tasarruf Mevduatı

3 Gerçek Mevduat BANKA MEVDUATININ ĐKTĐSADĐ ÖNEMĐ Banka Mevduatı Ödeme Aracıdır Atıl Malların Kullanılmasında Faizsiz Bankanın Rolü Mevduat, Kemiyetinden Daha Büyük Bir Oranda Güven Sağlamak Tahsil Çeklerin Tahsili Senet Tahsili Dâhili Havale Đşlemleri Havale Karşılığında Ücret Almak Belirli Bir Ücret Karşılığında Havale Çıkartmak Emre Havale Çıkartmak Alacaklı Olmayana Havale Bankanın Senetleri Tahsili Senet Ve Çeklerin Kabul Edilmesi Bankanın Müşterilere Yaptığı Hizmetler Kıymetli Evrak Kıymetli Evrakın Korunması Kayıt Đşlemi KEFALET SENETLERĐ (Teminat Mektupları) Nihai Kefalet Senetlerinin Hükmü Ticari Senetler Malların Saklanması YABANCI PARA BOZDURMA ĐŞLEMLERĐ(Kambiyo) Borçların Ve Đstenen Miktarların Ödenmesindeki Tekâmül Yabancı Paraların Alım Satımı Dış Ülkelere Banka Havaleleri BANKA ÇEKLERĐ Şahsi Đtimat Mektupları BOZDURMA HÜKÜMLERĐNDE PARA ÇEŞĐTLERĐNĐN FARKLILIĞI Birinci Kısım: Altın ve Gümüş Paralar Đkinci Kısım: Altın Yerine Geçen Paralar Üçüncü Kısım: Karşılıklarının Ödeneceği Taahhüt Edilen Nakitler Dördüncü Kısım: Paralar BANKANIN ĐKĐNCĐ TÜR GÖREVLERĐ Kredi Ve Kolaylıklar Sağlamak Ticari Evrakın Ödenmesi Senet Kırma Đşlemini Satış Esası Üzerine Şekillendirmek BANKANIN ÜÇÜNCÜ TÜR GÖREVLERĐ: Üretim EKLER (Hukukî Gerçekler) Ek: (1) Bankanın Đthalâtçı Tüccardan Alacakları Ek: (2) Birinci Anlamda, Malın Ödettirilmesinin Şart Koşulması Đkinci Anlamda, Malın Garanti Edilmesini Şart Koşmak Mudaraba Amilinin Dışındaki Kimselere Malın Garantisini Şart Koşmak Ek: (3) Bankanın Kardan Hakettiği Pay 1 Mükâfat 2 Bunu Akdin Đçerisinde Koşulan Şart Esasına Dayandırmak. Ek: (4) Mudaraba Amil'in Yalan Söyleme Đhtimalinde Ne Yapılmalı?

4 Ek: (5) Bankanın Tasarruf Edebilme Yetkisi Bulunmakla Birlikte Mevduat (Emanet) Olarak Kabul Etmek Mümkün müdür? Ek: (6) Çeki Tahsil Etmek Đçin Başka Bir Bankaya Gitmenin Yorumu Ek: (7) Havale Đşlemi Ücreti Hakkında Ek: (8) Banka Senedin Tahsili Konusunda Ne zaman Ücrete Hak Kazanır? Ek: (9) Banka Tarafından Kabul Edilen Senedin Fıkhı Açıdan Hükmü? Ek: (10) «Banka Mektubu»nun hükmü nedir? Ek: (11) Faydayı Helâl Kazanca Dönüştürmek Đçin Ortaya Konan Fıkhı Dayanakların Ortaya Konması Ek: (12) Bankanın Banka Mektubu Verdiği Kimselerden Aldığı Ücretin Fıkhi Dayanakları TAKDĐM Birinci ciltte Đslâm'ın ekonomi politikasını biçimleyen kurallar örgüsü yani doktrini ele alınmıştı. Bu ciltte ise Đslâm'ın ekonomi ilmi ele alınmakta ve tasarrufların yatırıma tahsisinin gerçekleştirilmesi, enflasyon kredi meselesi, çek, poliçe, bono gibi kambiyo senetlerinin durumu v.s. faizsiz banka tezi içre, bankalar üzerine geniş bir incelemeyle birlikte sunulmaktadır... Saygılar sunarız. Hicret Yayınları FAĐZSĐZ BANKA PROBLEM KARŞISINDAKĐ TAVRIMIZ Faizsiz Banka tezini genel çizgileriyle ortaya koymaya çalışırken, esaslı bir noktaya değinmek istiyorum. Söz konusu nokta şudur: Aşağıdaki iki hususu, bu problem karşısındaki iki tavrı birbirinden ayırmak zorundayız. 1-Faizsiz banka problemlini toplamsal yapının tümü içerisinde ele almak isteyen kişinin tavrı (bu şekilde ele almak istemeyeninkinden) ayrı olacaktır. Yani bütün toplumsal alanlara hakim olan, onların dizginlerini elinde elinde tutan bir kimse, toplumun tümünün modelini ortaya koyduğu gibi, faizsiz bankanın da; ondan bir parça olarak Đslâmî modelini ortaya koyacaktır. 2- Diğer toplumsal alanları hesaba katmaksızın faizsiz banka için bağımsız bir model ortaya koyanın tavrı da bir öncekinden ayrı olacaktır. Yani böyle, bir kimse bozuk düzenin devamına, toplumun Đslâmî olmayan yapısına, banka ve diğer faiz kurumlarının devamına insanların fikren, ahlaken ve iktisadî hayatlarında kapitalizmin özüyle ve yapısıyla hâkimiyetini sürdürmesine rağmen, faizsiz banka modelini ortaya koymaya çalışacaktır. Birbirinden ayrı olan bu iki tavır arasında kesin farklılıklar bulunmaktadır. Birinci durumda Đslâm düzeninin tümüyle uygulanması sonucunda islâmın faizi haram kılması hükmü haliyle-bankalara da uygulanmaktadır. Bunun sonucunda faiz yasağından beklenen olumlu tüm sonuçlarda elde edilmiş olacaktır. Zayıf bir takım yanları ortaya çıkmayacaktır.

5 Aynı zamanda faiz yasağı, Đslamın toplum düzeninde gerçekleştirmeyi arzuladığı ana hedeflere varılmasında kendine ait olan katkıyı da yapacaktır. «Đktisadımız» [24] adlı eserimizde şunları söylemiştik: Đslâm, parçaları arasında kopmaz bağlar bulunan eksiksiz bir nizamdır. Bu nizamın uygulamaya konan her bir parçası, diğerinin başarı imkânını hazırlar, belirli Đslâmî hedefini gerçekleştirmekte ona yardımcı olur. Sözkonusu tavırların ikincisinin ele alınması halinde ise; faizin haram kılınma esası, belirli bir bankaya uygulanacaktır. Öbür taraftan ise, diğer malî ve iktisadî kurumlar: için bu yasak, hiçbir şekilde söz konusu olamayacaktır. Ayni zamanda ise Đslam nizamının diğer yönleri âtıl kalacak, uygulamaya konulamayacaktır. Uygulama alanındaki bu parçalanma, bu ayrılık, faiz yasağından beklenen bütün yararları hiçbir zaman sağlayamayacak, her şeyi ile Đslâmî ölçülere göre kurulmuş olan bir toplum yapısında gerçekleştirilmesi kolaylıkla mümkün olan hedeflere varamayacak, olumlu sonuçların elde edilmesinde yardımcı olamayacaktır. Bununla birlikte bu, mümkün olan yerde Seri hükümleri uygulamamak için bir özür olamaz, hiçbir zaman. Çünkü Đslâmın her bir hükmü durum ne olursa olsun uygulanma imkânı bulundukça uygulanmalıdır; bu vaciptir. Đslâmın diğer hükümlerinin uygulanıp uygulanmaması bu hükmü değiştirmez. Diğer taraftan Đslâmın uygulamaya konabilen her hükmü, Mukaddes Şeriatın tüm hükümlerinin uygulamaya konma hedefine bizleri bir adım, daha yaklaştıracaktır. Birinci durumda faizsiz banka tezi Đslâm şeriatının hükümlerine, lafzıyla da ruhuyla da uygun düşecek. Đslâm iktisadının gözettiği sosyal denge, âdil dağıtım ve benzeri hedeflerde yapması gereken katkıda bulunmuş olacaktır. Diğer taraftan faizsiz banka teziyle, diğer toplumsal alanlar arasında esaslı bir çelişkiyle karşılaşılmayacaktır. Çünkü bu durumda toplumsal bütan alanların Đslâm esaslarına göre düzenlenmesi sözkonusudur. Her alandaki sosyal düzenlemenin esası bir olunca, çelişkinin doğması veya bir takım zayıflıkların belirmesi Söz konusu olamayacaktır; Olsa olsa Đslâmî düzenin uygulandığı topluma çağdaş olan faizci diğer toplumların neden olduğu birtakım zayıflıklar söz konusu olabilecektir, o kadar. Bunun aksine ikinci durumun söz konusu olması halinde; böyle bir durum tabiatı gereği çok dar bir alan içerisinde tavır almayı gerektirir. Çünkü o yer ve zaman, bir takım şartları ortaya koymuştur. Bu ise faizsiz banka tezinin Đslâmî açıdan belirlenmiş olan en erdemli şeklini alabilme imkânını ortadan kaldırır, esnekliğini giderir bağımsızlığım sınırlar. Hatta varlığını sürdürmeye elverişli gelecek, yer ve zamana uygun bir şekil almak ve ona göre hareket etmek zorunda bile kalınacaktır, faizli ilişkileri bulunan diğer bankalarla boy ölçüşemeyecektir. DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ ŞEKLĐYLE TEZĐMĐZĐN ESASLARI Faizsiz bankadan şu anda söz açtığımıza göre, tavrımızın ikinci şekilde olması gerekir. Çünkü iktisadî, sosyal, fikrî, siyasî ve diğer tüm yönleriyle mevcut durumlar bu tavrı almamızı gerektirmektedir. Eğer birinci halde konuyu ele almak söz konusu olsaydı, tavırları haliyle başka türlü olacaktı. Đkinci durumun özü, bizim Faizsiz Banka için mantıkî ve Şer'î bir yol araştırmamızı gerektirmektedir. Düşünülen şeklin bu özellikleri-taşıyabilmesi Đçin, tezimizin üç unsuru kendisinde toplaması gerekmektedir: Birincisi: Düşünülen bankanın şekli Đslâm Şeriatının hükümlerine aykırı olmayacak. Đkincisi: Bu banka yaşanan gerçeğin bozuk ortamında hareketliliğe sahip olacak ve gerekli başarıyı elde edecek. Yani, kapitalist faiz müesseselerinin realiteleriyle bu bankanın yapısı ve işleyişi arasında onu hareketten ve yaşamaktan mahrum bırakacak bir şekilde uzlaşmaz bir çelişki bulunmayacak.

6 Eğer birinci imkân bize tanınabilseydi, faizsiz banka ile faizli iktisadî kurumlar arasındaki bu şiddetli çelişkiden bir anda söz edilemeyecekti. Çünkü o takdirde faiz kurumlarının kökünü kazıyacak, faizin iktisadî, sosyal ve fikrî tüm etkilerini ortadan kaldırmak imkânını bulacağız. Biz faizsiz bankaya Đslâmî bir hüviyet kazandırmanın zor olduğunu biliyoruz. Hatta bu değişik müesseselerle ve bozuk realiteyle beraber yaşayabileceğini kabul etsek bile böyledir. Üçüncüsü: Đslâmın faizsiz banka modeli, yalnız kâr amaçlayan ticarî bir kurum gibi çalışmamalı. Onun banka olmak hasebiyle ifâ etmesi gereken tüm görevleri başarması gerekmektedir. Yani bankaların fiilen yerine getirdikleri bütün görevleri onun da yapması gerekir: Durgun sermayeleri bir ayara getirip üretim alanına kaydırabilmeli. Gereğinde bunları üreticilere verebilmeli ticari sanayi vb yatırımlar için gerekli kredileri açabilmeli. Mücadele hızını artıran, onları genişleten yolları çoğaltabilmelidir. Bundan ayrı olarak kalkınmakta olan herhangi bir memlekette bir bankanın, banka olarak başarıya ulaşabilmesi için, o memleketin hassas malî cihazlarından bir tanesini teşkil eden bankanın ekonomiye talî bir katkısının da olması gerekmektedir. Aynı şekilde o memleketin sanayisinin ilerlemesinde de bir pay sahibi olabilmelidir. Bunlardan şu sonuç çıkmaktadır: Düşündüğümüz şekliyle bir faizsiz bankanın kuruluşunda, işleyişinde üç esasın gözetilmesi gerekmektedir: 1 Bu bankanın işleyişi ve diğer hususlarıyla ilgili olarak konacak hükümler Mukaddes Şeriata aykırı olmayacaktır. 2 Kân amaçlayan ticarî bir kurum olarak mevcut şartlar Đçerisinde canlı ve basarı elde edebilecek yapıda olmaları. 3 Đslâmî yapısı, banka olarak gerekli başarıyı elde etmesine yardımcı olmalı, iktisadî, sınaî ve ticarî hayatın, gelişen iktisadî ve sınaî yapının doğurduğu şartların gelişip güçlenmesine katkıda bulunabilmelidir. Bu esas noktalar ışığında düşündüğümüz şekilde faizsiz banka tezi üzerinde durmaya çalışacağız. Ticarî veya belirli bir amaç veya alan için kurulmuş olan bankaların çalışmalarını örnek almak suretiyle, onların esaslarına bağlı kalmayacağız. Bu tip diğer bankaların çalışmaları da bizim için bağlayıcı olmayacaktır. Bizim düşüncemiz şu: Az önce belirttiğimiz esaslara bağlı kalmak şartıyla, banka hangi alanlarda faaliyet yapabilecektir? Bu alan ister şu, isterse bu olsun, sonuç değişmeyecektir. YENĐ BANKACILIK POLĐTĐKASININ BELLĐ BAŞLI ÖZELLĐKLERĐ: Az önce belirlenen esâslar ışığında yeni bankacılık politikasının belli başlı özelliklerini aşağıdaki şekilde özetlememiz mümkündün. Birinci olarak: Bankanın faaliyet alanlarında girdilerin kaynağı olmak sıfatıyla emek unsurunu, açığa çıkarmaya yönelmek olmalıdır. Oysa faizli bankacılık, kapitalist kişiliğiyle işlerini yapar, bu niteliğiyle girdilerini göz önünde bulundurur. Faizsiz banka ise emekçi özelliğini vurgulamaya yönelik olmalıdır. Çalışmalarını bu özellikten hareket ederek ayarlamalıdır. Bu şekilde banka bir taraftan yaptığı işin ücretini (faizini değil) aldığını vurgulayacak, iş esası üzerine kurulu girdilerinin alanını genişletmeye çalışacak diğer taraftan yerdiği kredinin karşılığında «ücret» adı altında faiz almaktan uzak kalacaktır. Đkinci olarak: Mudilerle üreticiler arasında bankanın ifa edeceği aracılık görevinin mümkün olduğu kadarıyla özelliklerini korumaya çalışmalıdır. Onlara karşı olan kanunî durumunda da bu aracılık özelliğini aynı şekilde müşahhaslaştırıp korumalıdır. Faizsiz bankanın etrafını çevreleyen faizden kaynaklanan katı şartlar, çoğu zaman sözünü ettiğimiz hedefleri gerçekleştirmesini önleyecek durumda olmasına rağmen, herhangi bit şekilde bunları ortaya koymasını da önleyemez. Bu durumda ise faizsiz banka, en azından

7 bankacılık sisteminin tümünü değiştirmeye yönelik hedeflerinin çekirdeklerini ihtiva edecek, bazen teorik düzeyde bile kalsa bu değiştirmenin yollarını, müslümanlara açmış olacaktır... Bu ise faizsiz bankanın Đslâm hükümlerine bağlanıp Allah'ın koymuş olduğu sınırların içerisinde kalmak noktasından fiilen kazanacağı şereftir. Üçüncü olarak: Faizsiz Bankanın, böyle bir bankacılık düzeninde Đslamî Ruhu yaygınlaştırmak yolunda yükleneceği görevlere, kârından bir kısmını feda etmeye veya tezin başarıya ulaşması için gerektiğinde bazı tehlikeleri göze almaya hazır olması gerekir. Çünkü faizsiz bankanın kurucuları eğer, Đslam mesajının ve büyük mânâsının ihtiva ettiği yüce değerlerin bir kısmını dünyaya müşahhas ve yeni bir tez olarak sunmak istiyorlarsa; ticarî amaçlarının yanında mesajlarını ve inançlarını da beraber götürmek zorundadırlar. Böylelikle onlar her zaman yalnızca ticarî olan bir görev ila etmediklerinin şuurunda olabileceklerdir. Hatta bu ticarî görevin yanında onlar cihat türlerinden birisini bile yerine getirmekte olduklarını bilmelidirler. Bu ise, Đslâm ümmetini küfrün ve düzenlerinin doğurduğu şartlar içerisinde yaşamaktan kurtarmak uğruna atılan bir adım olacaktır. Bu nedenle bazı fedakârlıklar gereklidir. Çünkü her cihat bir takım fedakârlıkları gerektirmekte, cihat eden (Mücahit) den bu uğurda bazı harcamalar) yapmayı istemektedir. Faizin her tarafa yayıldığı bir dünyadan, faizsiz bankanın bu büyük akîdevî görevi yüklenmesi, onun kârını hesaplarken rakamların dışında kalan bir takım şeyleri daha göz önünde bulundurmasını gerektirmektedir. Çünkü yeryüzünün en şerefli mesajını gerçekleştirmek için sağlayacağı eşsiz kazançları dekâr hanesine yazabilecektir. Bankanın ifâ ettiği görevin? şuurunda olmayan, yeni tezlerini dünyaya sunmak için faizsiz bankayı uygulamaya koyanların seviyesine çıkamayan mudi ve yatırımcılara nazaran kârının bir kısmını feda etmek ve böyle bir deneye girişmenin ağır yüklerini omuzlamak, bu deneye girişenlerin öncelikle yüklenmeleri icap eden bir görev veya göze almaları gereken bir fedâkârlıktır. Dördüncü olarak; Bir uçtan öbür uca faizle dolup taşan bir dünyada Faizsiz Bankanın faizsiz kredi verebilmek gibi yüce ve önemli görevini yapabilmesi için onu rahatlatacak bazı hususları araştırması gereklidir. Araştırılacak bu hususların, bu eşsiz durumu ortaya çıkaran bu şekille ve başkalarıyla olan ilişkilerinde, faizsiz bankanın ayrıcalık arz etmesi esası üzerine kurulmaları gereklidir. Faizsiz Banka kişilere veya topluluklara verdiği kredilerden faiz almamakla beraber, Islama inanmayan kişilerin veya Đslami uygulamayan hükümetlerin bankalarına para yatırarak faiz alabilir. [25] Faizsiz Banka kredi yeren bir kişilik olarak kredi alandan fayda (faiz) almayacaktır. Fakat Islama inanmayan kişilerin veya Đslâm ile hükmetmeyen hükümetlerin bankalarından para yatıran bir kişilik olarak fayda (faiz) alabilir... Bunu gerektiren durum ise şudur: Faizli bankaların fiîlî durumları, faizsiz bankanın; karşılaştığı zorlukların birinci sorumlusudur. Bu görüşün fikrî kaynağına gelince: Bunun kaynağı olabilecek pek çok hüküm vardır. Bunların başında, zimmî olmayan kâfirlerle yapılan iktisadî ilişkilerde faiz almanın caiz olduğunu söyleyen görüş gelmektedir. Đmâmiyye Mezhebi âlimlerinin hepsi bu görüşte olduğu gibi, Hanefî Mezhebinin kurucusu. Đmam Ebu Hanife ve diğer Đslâm hukukçularının da kabul ettikleri bir görüştür. FAZĐSĐZ BANKA DÜZENĐ Faizsiz Banka düzenini iki bölümde ele atacağız:

8 Birinci Bölüm: Araştırmanın ona merkezini teşkil edecektir. O ise kurulması düşünülen bankayı faizli ilişkilerden kurtarma yollarıdır. Bugün fiilen var olan bankalarda ise ana çizgileriyle bankaya para yatırırken de, bankadan kredi alınırken de fayda adı altında faiz alınıp verilmektedir. Faiz alıp-veren bu bankalarla Đslâm hükümleri arasındaki çelişkinin ana kaynağını burada almak gerekir. Bankayı faizli ilişkilerden kurtarmak ve onunla Đslâmın hükümleri arasındaki çelişkilere son vermek için, yeni bir esasa göre mudilerle ve üreticilerle olan ilişkilerini düzenleyen bir tez ortaya koymak gerekir. Bu tez yatırılan paraya faiz veren ve verdiği krediden de faiz alan bugünkü bankacılık sisteminden bütünüyle ayrı olacaktır. [26] Đkinci B,ölümde de mevcut bankaların esas görevlerini, gördüğü hizmetleri, sağladıkları kolaylıkları ve kazançları ele alacak ve onu daha önce geçen tezin ışığında inceleyeceğiz. Böylece Đslâmın onun hakkındaki hükmünü tanımış, faizsiz bankanın bu çeşitli alanlardaki tavrının ne olacağını öğrenmiş olacağız. (Biz konumuzu daha çok yaygın olan, önce bankaların servetlerinin kaynaklan, sonra da bu servetlerin nasıl kullanılacağı seklinde ele almayacağız. Çünkü böyle bir inceleme tarzı faizli bankacılığa ve yapısına uygun düşerse de, sunmaya çalıştığımız faizsiz banka tezine uygun düşmemektedir. Meselâ, faizli bankaların malî kaynaklarından söz edilirken, vadeli hesapların açılmasını sağlamanın yolları üzerinde de durulur. Banka mallarını nasıl kullanır, sorusu cevaplandırılırken de, bankanın açılan hesapları nasıl kullandığından söz açılır. Çünkü faizli bankaya vadeli olarak açılan hesap ile aynı hesabı başkalarına kredi olarak kullanması birbirinden ayrı iki işlemdir. Bunları ayrı ayrı incelemek mümkündür. Faizsiz Bankada ise bunların birini diğerinden ayırmak mümkün olmaz. Çünkü faizsiz bankada açılan vadeli bir hesap ve o hesabın başka alanlarda kullanılması, tek bir işlemin iki ayrı parçasıdır, O da: Mudârebe dediğimiz şeydir. Dolayısıyla mudârebenin bütün unsurlarıyla ele alınması gerekmektedir. Onu kısımlara ayırmak ve bu kısımları ayrı ayrı incelemek mümkün değildir. Bu nedenle biz, birinci bölümde Mudâraba işlemini birbirine bağlı olan bütün yönleriyle ele alıp açıklığa kavuşturmak için araştırmamızda böyle bir sınıflandırmayı diğerine tercih ettik. Bu şekli tercih etmemiz, bankanın bazı malları nasıl kullanacağı ile ilgili açıklamalarımızla matların kaynaklan ile ilgili açıklamalarımızı aynı bölümde vermeye yol açmış olabilir. Böylece, ilk bölümde: Olması gereken şekliyle düşündüğümüz faizsiz banka tezini; ikinci bölümde ise, bankaların şu andaki durumu ile tezimizin ışığında buna ek olarak ele alınacak durumlar üzerinde duracağız. BĐRĐNCĐ BÖLÜM BANKANIN MUDÎLERLE VE ÜRETĐCĐLERLE OLAN ĐLĐŞKĐLERĐNĐ DÜZENLEMEKLE ĐLGĐLĐ YENĐ TEZ: Bankanın malî gelirleri normal olarak bankanın sahip olduğu sermaye (yani dağıtılmamış ve birikmiş kârları da ekleyerek, bankaya verilmiş olan sermaye) ile gelirlerinin büyük bir bölümünü teşkil eden bankaya yatırılan paradan oluşur. Faizli bankanın en önemli faaliyetleri faizli veya faizsiz (ileride de açıklanacağı gibi banka, vadeli hesapları faizli, cari hesapları ise faizsiz açar) para yatırımını kabul etmek, diğer taraftan daha büyük bir faizle kredi vermektir. Böylece bankanın faiz girdileri ya faizsiz para yatırılmasını kabul etmesinden veya aldığı faiz ile verdiği faiz arasındaki farktan oluşur.

9 Faizli banka iktisadî hayattaki önemini, mudîlere verdiği faizin teşviki ile durgun sermayeleri toplamak gücüne sahip olmasından ve topladığı bu sermayeleri iş sahiplerine ve paraya ihtiyacı olan çeşitli yollara kredi adıyla vererek üretime kaydırmasından kazanıyor. Bu faaliyetin ışığında bir taraftan bankanın mûdilerle olan ilişkilerini, diğer taraftan üreticilerle olan ilişkilerini öğreniyoruz, Bu ise iktisadî yapısı açısından bakılacak olursa, emek ile sermaye arasında bir aracılık ilişkisinden ibarettir. Bankanın hukukî yapısına veya kapitalist toplumdaki bu ilişkinin hukukî durumuna bakacak olursak şunu görürüz: Kanun onu iki ayrı ilişkiden dolayı birbirinden bağımsız iki kısma ayırmıştır. Bunlardan birisi: Bankanın borçlu mudîlerin alacaklı sıfatlarıyla birbirleriyle olan ilişkileridir. Diğeri ise üretici işadamlarıyla bankanın karşılıklı ilişkisidir. Ki iş adamları ihtiyaç duydukları parayı elde edebilmek için bankaya başvururlar. Bu tür ilişkide ise banka alacaklı, iş adamları ise borçlu durumdadırlar. Bunun anlamı banka, kanunun çerçevesi içerisinde emek ile sermaye arasında yalnızca bir aracıdır, demek değildir. Aksine banka, yasal iki ayrı ilişkide de vazgeçilmez bir taraf olmaktadır. Buna göre emek ile sermaye veya para yatıranlarla üreticiler arasındaki yasal herhangi bir ilişki kalmamaktadır. Mudîlerin, yatırılan paraların sahiplerinin, iş adamlarıyla yasal hiçbir bağlantıları bulunmamaktadır. Onların ilişkileri banka iledir ve bu, bir borçlu - alacaklı ilişkisinden ibarettir. Nitekim üretici iş adamlarının da bizzat bankanın dışında kimse ile ilişkileri bulunmamaktadır. Bu ilişkileri ile de bankayla bir borçlu - alacaklı durumuna geçmektedirler. Banka borçlu bir kişilik olarak mudilere, yatırdıkları paralar çekilmedikçe faiz verir; üreticilerden de alacaklı olarak daha yüksek bir faiz alır... Böylelikle para yatırma ve kredi alma işleminin Đslâm'da haram kılınan faizle bağlılık arz etmiş olduğu görülüyor. Faiz alıp vermekten koruyacak şekilde, Đslâmî esaslar üzerine kurulacak banka ile ilgili olarak arz etmek istediğim esas düşünceye gelince: Bankanın, açılmasını kabul edeceği hesapların: Vadeli ve carî olmak üzere ikiye ayrılması noktası etrafında birleşir. Az önce anılan kanunî şekilde, vadeli hesapların açılması halinde, bankanın mudi ve üreticilerle ilişkileri kabul edilmemekte, bunun yerine ona başka bir hukukî şekil kazandırmaktadır. Bu hukukî şeklinin bir gereği olarak mudilerle üreticiler arasında direkt bir ilişki çıkmaktadır. Buna bağlı olarak da banka, iki taraf arasında bir aracı gibi rolünü oynamaktadır. Böylelikle bankanın mudiler ve üreticilerle olan ilişkilerini belirleyen bu hukukî vaziyet, bu ilişkilerin gerçek yapısına daha uygun düşecektir. Nitekim hukukî özelliklerden sıyrılmış bir şekilde bankanın ilişkilerinin gerçeğine bakacak olursak şunu görürüz: Bankanın yaptığı aracılık üretici arayan sermayeleri, sermaye arayan üreticilere ulaştırmak rolünden başka bir şey olmamaktadır... Bankanın her iki tarafla olan ilişkilerine düşündüğümüz şekilde kanunî (hukukî) çerçevesi içerisinde bakacak olursak ki bunda üreticilerle mûdiler arasındaki ilişki doğrudan doğruyadır bu hukukî yapının gerçek şeklinden uzak olmadığını göreceğiz. Bu şekilde banka sermaye ile emek arasında olmak durumundadır. Vadeli hesaplarla ilgili durum budur. Carî hesapların durumuna gelince, düşündüğümüz banka tezindebunların da ayrı bir şekli vardır. Bundan sonra ondan söz edilecektir. Đleride ilk olarak, bankanın vadeli hesap açanlar ile üreticilerle olan ilişkilerinin düzenlenmesini ele alacak, üreticilerle mûdiler arasındaki ilişkinin direkt olmasının nasıl sağlanabileceğini ve faizsiz bankanın da iki taraf arasında nassı bir araç rolünü ifa ettiğini açıklayacak, sonra da bankanın carî hesap sahipleriyle olan ilişkilerinin düzenlenmesinden söz edeceğiz... Fakat bundan önce vadeli hesaplardan ve carî hesaplardan ne anladığımızı belirlemek zorundayız. VADELĐ ve CARÎ HESAPLAR: Sabit Hesaplar (uzun vadeli hesaplar): Bu yoldan bir gelir sağlamak amacıyla, sahipleri tarafından bankada açılan hesaplardır. Söz konusu gelir hesap açtıranların paraları karşılığında alacakları fayda (faiz) dır. Bu tür hesap açtıran kimseler zaman aşımıyla, bu yoldan mallarını çoğaltmak isterler. Bazen da, paralarını çalıştırmak için uygun bir fırsat bekleyerek, bu yolla belirli bir süre için paralarını çoğaltırlar.

10 Carî Hesaplar (yani istenildiği zaman çekilebilen hesaplar): Ticarî veya tüketici olarak ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, ihtiyaç duyduklarında elleri altında bulunsun ve tedavüle hazır olsun diye sahipleri tarafından bankada açılan hesaplardır. Normal olarak bu tür hesap açtıranlar bunun karşılığında herhangi bir faiz istememektedirler. Çünkü bu tür hesaplardan her zaman para çekilebilir, banka da ne zaman istenecek olursa bunları verir. Vadeli hesaplar ise böyle değildir. Vadeli hesapaçtıranlar paraları için faiz isteyebilmekte, buna karşılık banka her istendiğinde hemen vermek yükümlülüğünde değildir. Üçüncü tür bir hesap daha vardır. Ki az önce sözünü ettiğimiz iki tür hesap açtırmanın özelliklerini taşımaktadır. Bunlar da para yatıranların para biriktirmek amacıyla açtıkları hesaplardır. Bu hesaplarını özel bir defterde açarlar. Her para yatırdıklarında veya çektiklerinde bu hesaplar o defterlere yazılır (Tasarruf Hesapları). Bu tür hesaplar, mudi tarafından istendiği zaman çekilebilmeleri açısından carî hesaplara benzemektedirler. Bankanın her istendiğinde ödemek zorunda olmadığı sabit hesaplar ise böyle değildir. Diğer taraftan bankanın sabit hesap açtıranlara faiz haddi belirlemek durumunda olduğu gibi, sözünü ettiğimiz bu tür hesap açtıranlara (tasarruf hesabı) da faiz vermektedir. Banka, tasarruf hesabı açtırana, hesabından her istediğinde para çekmesine imkân verdiğinden, mümkün olduğu kadarda para çekmemeye onları teşvik etmekle beraber, onlara aylık en düşük bir seviyede faiz ödemekle yetinir. Son olarak üzerinde durduğumuz hesap türü olan tasarruf hesaplarını da içine alacak şekilde, hesap açtırma şekillerini kısımlara ayıracak olursak şöyle bir ayrım yapabiliriz: Hesaplardan ya istenildiği zaman para çekilebilir ya da belirli bir süreye kadar para çekilemez... Birincisi müteharrik (carî) hesaplardır. Đkincisi ise kendi arasında vadeli hesaplar ve tasarruf hesapları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Fakat şimdi biz yalnızca esas olan iki tür hesap üzerinde duracağız. Bunlar: Vadeli ve carî hesaplardır. Vadeli hesaplar üzerinde sözümüzü bitirince, faizsiz bankanın tasarruf hesaplan karşısındaki durumu ile vadeli hesaplar karşısındaki durumunun hangi yönlerden ayrıldığı üzerinde duracağız. VADELĐ HESAPLAR ALANINDA BANKA ĐLĐŞKĐLERĐNĐN DÜZENLENMESĐ: Bankaya vadeli para yatırma işlemi yani bankaya borç vermeyi bu paraların banka tarafından üretici iş adamlarına kredi olarak verilmesi işlemini, Đslâm Hukuku terminolojisinde tek bir ilişki olarak ele alınan «Mudâraba» ile adlandırmak mümkündür. Đslâm Hukukunda Mudâraba Kavramı: Đslâm hukukundaki Mudâraba kavramı, çağdaş iktisat terminolojisindeki Mudârabanın ifade ettiği anlamdan farklıdır. Đslâm Hukukunda Mudâraba: Bîr ticaret yapmak üzere sermaye sahibi ile (o sermayeyi çalıştıracak) üretici arasındaki özel bir akittir. Bu ticarette sermaye birisinden, emek ise diğerinden ortaya konmakta, her birisinin kâr yüzdesi de bu akid sırasında sınırlandırılmaktadır. Eğer yapılan ticaretten kâr sağlanabilirse, kârı anlaştıkları yüzde oranına göre bölüşürler. Eğer sermaye eksilmeksizin ve artış da göstermeksizin olduğu gibi kalacak olursa, o zaman mal sahibi koyduğu sermayeyi alır, emeğiyle ortak olan ise hiçbir şey almaz. Eğer ticaret zarar eder. Sermayenin bir kısmı ya da tamamı kaybedilirse, mal sahibi bütün zararı üstlenir. Sermayeyi üretime geçiren emekçiye zararın bir kısmını yüklemek veya sermayeden tazmin etmek caizolmaz. Ancak bu işlemin sermaye sahibinden, sermayeyi çalıştırana borç verilmesi şekline dönüşmesi durumu bunun dışındadır. O takdirde de sermaye sahibi (ki bu takdirde alacaklı olur) kârdan hiçbir şeye hak kazanamaz. [27] Đslâm hukukundaki Mudâraba'nın genel çizgileri bunlardır. Düşündüğümüz Mudâraba Şeklinin Üyeleri: Faizsiz Bankada açılacak vadeli hesap ilişkilerini Mudâraba esası üzerine kurabilmek için bu Mudârabaya ortak olacak üyeleri, uyulması gerekli şart ve mükellefiyetleri ve her bir üyenin haklarını göz önünde bulundurmamız gerekmektedir. Bu Mudarabada ortak olan üyeler üçtür: 1 Sermayenin sahibi olarak mudi. Buna Mudârib adını vereceğiz. 2 Sermayeyi çalıştıran olarak üretici* Buna da Âmil veya Mudârab adını vereceğiz.

11 3 Đki taraf arasında aracı, ittifakta âmil ile beraber ve mal sahibinin de vekili olmak sıfatıyla da banka. Vadeli hesapları mudârabada kullanırken bankanın izleyeceği yolu daha yakından bilmek için, mudâraba ortaklarında bulunması gerekli şartları açıklayıp, sonra da her birisinin haklarını sınırlandırmamız kaçınılmaz bir şeydir. Üyelerin Şartları: Banka sermaye ile emek arasındaki bir aracı olmak özelliğiyle, aracılık ve mal sahibinin vekili olmak rolünü yerine getirebilmesi, gerek mudide ve gerekse de üretici amilde bazı şartların bulunmasına bağlıdır. Mudî Đçin Koşulan Şartlar: Banka, mudâribe veya mudiye vekillik yapmak ve onun yatırdığı malı mudâraba yoluyla üretime kaydırmak için şu şartlan koşar: 1 Mûdînin şer'ân ilzam eden bir şekilde, yatıracağı paranın en az altı ay süre bankada kalmasını kabul etmesi. Eğer mudi bunu kabul etmeyecek olursa, mudâraba akitlerine ortaklığı kabul edilmeyecek, banka da bu alanda onun vekili olmayı ret edecektir. 2 Mûdî, mudârabada banka tarafından koşulmasını uygun göreceği şartları ve şekilleri kabul edecektir. 3 Mûdînin banka ile birlikte vadeli bir hesabı carî bir hesap olarak açmayı kabul etmesi. Bu şartın bankanın mudârabada kullanmak için açılacak hesaplara duyacağı ihtiyacın ve üretim şartlarının değişmesine bağlı olarak da değişebilmesi mümkündür. Mudâraba için vadeli hesaplara gerek duyulması halinde bu şart kaldırılabilir. Böylece yeni mûdilerin para yatırımları sağlanmış da olacaktır. Bu şartlardan sonra mudârabaya kaydırılacak vadeli hesaplarda belirli bir miktar aranmaz. Tek başına kaldırdığı sürece ayrıca bir mudâraba teşkiline imkân bırakmayacak kadar küçük bir hesap bile olsa kabul edilebilir. Çünkü banka, açılan her hesabı ayrı bir mudâraba akdine yatırmamaktadır. Her açılan hesap diğer vadeli hesaplarla bir araya gelince bir vadeli hesaplar deryası ortaya çıkar. Đşte mudâraba akitleri bu deryanın toplamı üzerinden yapılır. Bu nedenle müdinin açacağı hesabın küçük olmasını engelleyen bir durumdan söz edilemez. Üretici Đçin Koşulan Şartlar; Bankanın, onlar olmadan üreticilerle mûdiler arasında aracılık yapmayacağı ve kendisiyle mudâraba akdine girişmeyeceği mudârabda yani üreticide koşacağı şartlara gelince: 1-Mudârabın emin güvenilir kimsek olması ve onun dürüst ve banka tarafından tanınan iki kişinin, onun güvenilir olduğuna şahitlik etmesi. 2 Bankanın, üreticinin çekeceği malı en az riski olan bir alanda kullanacağına ye alacağı parayı üretebileceğine yeterli bir kanata sahip olması veya bankanın bualanda en azından iyi bir fırsatı gözetmesi gerekir. Diğer taraftan para çekecek planın, parayı kullanacağı iş alanında yeterli bir bilgisinin de olması gereklidir. 3 Amil (mudarab)ın malı kullanmak istediği iş sahasının sınırlarının ve mahiyetinin banka tarafından bilinmesi gerekir ki, böylelikle banka sonuçlarını ve ihtimallerini değerlendirebilsin. 4 Mudârablar arasında daha önce bankayla ilişkileri olana ve güzel geçmişi bulunana öncelik tanınır. 5 Bankanın aşağıda sözü edilen koşulacak şartları; âmilin kabul etmesi gerekir. Sözkonusu şartlar şunlardır: a) Đleride gelecek olan kârın dağıtımı ile ilgili şartlar. b) Banka aracılığıyla girişilen bu özel üretimle ilgili olarak üreticinin bütün malî işleri için bankada bu mudârabaya ait carî bir hesap açması ve bu işin carî hesaplarını burada yatırması.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNASMAN FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNASMAN FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNASMAN FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU)

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) 1 SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) DOÇ. DR. İSMAİL MAZGİT DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2 FİNANSAL SİSTEM VE SERMAYE PİYASASI 3 Genel olarak bir ekonomik sistem,

Detaylı

Sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır (SPK, md.3). Diğer Sermaye Piyasası Araçları

Sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır (SPK, md.3). Diğer Sermaye Piyasası Araçları 10. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 10.1 Genel Bilgiler Sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır (SPK, md.3). Sermaye Piyasası Araçları Menkul Kıymetler Diğer Sermaye

Detaylı

DiYANET işleri BAŞKANLIGI. Din işleri Yüksek Kurulu Başkanlığı

DiYANET işleri BAŞKANLIGI. Din işleri Yüksek Kurulu Başkanlığı DiYANET işleri BAŞKANLIGI Din işleri Yüksek Kurulu Başkanlığı ANKARA2008 GÜNCEL DiNi MESELELER istişare TOPLANTISI - ll (16-18 Kasım 2007) Yayına Hazırlayan Dr. Mehmet BULUT Türfr..ive Diyanet Vakfı İslaı-n

Detaylı

Günümüzde kullanılması hayli yaygınlaşan kredi kartı, bir çok

Günümüzde kullanılması hayli yaygınlaşan kredi kartı, bir çok Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yıl: 2001, sayı: II, s. 59-106 islam HUKUKUNA GÖRE KREDi KARTI Ahmet YILMAZ* Günümüzde kullanılması hayli yaygınlaşan kredi kartı, bir çok çağdaş İslam hukukçusunun

Detaylı

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI:

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI: 1.GİRİŞ Hemen her ülkede para ve kredi işlerinin ekonomik ihtiyaca göre ayarlanması zorunluluğu, devletin ve bankaların kısa vadeli kredi ihtiyacını karşılayan nihai bir kredi kurumuna ihtiyaç duyulması

Detaylı

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU makaleler Serkan AĞAR / M. Kağan ELLER YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU Serkan AĞAR M. Kağan ELLER I. GİRİŞ Avukatın, davayı kaybeden taraftan yasal vekalet ücreti namıyla

Detaylı

İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR DİZİNİ...v ŞEKİLLER DİZİNİ...v ÖZET...vi ABSTRACT...vii KISALTMALAR DİZİNİ... viii İKİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR DİZİNİ...v ŞEKİLLER DİZİNİ...v ÖZET...vi ABSTRACT...vii KISALTMALAR DİZİNİ... viii İKİNCİ BÖLÜM i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR DİZİNİ...v ŞEKİLLER DİZİNİ...v ÖZET...vi ABSTRACT...vii KISALTMALAR DİZİNİ... viii BİRİNCİ BÖLÜM 1. GİRİŞ...1 1.1. Çalışmanın Konusu...1 1.2. Çalışmanın Amacı...2

Detaylı

İŞLETME BİLGİSİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

İŞLETME BİLGİSİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ İÇİN İŞLETME BİLGİSİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ III / V VI. DÖNEM YAZAR Gülçin ÖZKAN DEVLET KİTAPLARI ALTINCI BASKI.., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 4351 DERS KİTAPLARI

Detaylı

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2514 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1485 DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Fatih TEMİZEL (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. İlkay ÖNER BADURLAR (Ünite

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU TEMMUZ 2003 Kurumsal yönetim ilkeleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olup, her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü veya paragrafı kısmen veya

Detaylı

Holding ve Grup Şirketlerinde, yeni Türk Ticaret Kanunu, Şirketler Topluluğu düzenlemeleri ile ne tür imkanlar,

Holding ve Grup Şirketlerinde, yeni Türk Ticaret Kanunu, Şirketler Topluluğu düzenlemeleri ile ne tür imkanlar, Holding ve Grup Şirketlerinde yeni Türk Ticaret Kanunu, Şirketler Topluluğu düzenlemeleri ile ne tür imkanlar, yükümlülükler ve yaptırımlar getirdi? Bu imkanlardan nasıl faydalanabilir, bu düzenlemelere

Detaylı

SERMAYE PİYASALARINDA HİSSE SENEDİ HALKA ARZLARI VE SONRASINDA UYGULANAN FİYAT İSTİKRARI YÖNTEMLERİ

SERMAYE PİYASALARINDA HİSSE SENEDİ HALKA ARZLARI VE SONRASINDA UYGULANAN FİYAT İSTİKRARI YÖNTEMLERİ SERMAYE PİYASALARINDA HİSSE SENEDİ HALKA ARZLARI VE SONRASINDA UYGULANAN FİYAT İSTİKRARI YÖNTEMLERİ Metin Özhan Kurumsal Finansman Bu çalışmanın hazırlanmasında bana yol gösteren değerli hocam Sayın Dr.

Detaylı

MENKUL KIYMETLER ve DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

MENKUL KIYMETLER ve DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI MENKUL KIYMETLER ve DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK

Detaylı

KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI NEDİR? Tasarruf sahipleri ihraçcı şirketlerden, aracı kuruluşlardan ya da menkul kıymet borsalarından menkul kıymet

KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI NEDİR? Tasarruf sahipleri ihraçcı şirketlerden, aracı kuruluşlardan ya da menkul kıymet borsalarından menkul kıymet KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI NEDİR? Tasarruf sahipleri ihraçcı şirketlerden, aracı kuruluşlardan ya da menkul kıymet borsalarından menkul kıymet almak suretiyle tasarruflarını değerlendirebilirler. Ancak

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE KÂR DAĞITIMI

ANONİM ŞİRKETLERDE KÂR DAĞITIMI ANONİM ŞİRKETLERDE KÂR DAĞITIMI ANONİM 1 GİRİŞ İşletme yönetimi faaliyetlerinin temel ve öncelikli amaçlarından biri de kâr elde etmektir. Elde edilen kârın şirketin yapısına göre nasıl değerlendirileceği,

Detaylı

Yeni Gelir Vergisi Tasarısı Üzerine Genel Değerlendirmeler. Doç. Dr. Ersan ÖZ Öz Mali Danışmanlık Genel Koordinatör

Yeni Gelir Vergisi Tasarısı Üzerine Genel Değerlendirmeler. Doç. Dr. Ersan ÖZ Öz Mali Danışmanlık Genel Koordinatör Yeni Gelir Vergisi Tasarısı Üzerine Genel Değerlendirmeler Doç. Dr. Ersan ÖZ Öz Mali Danışmanlık Genel Koordinatör Tasarı Üzerine Genel Düşünceler-1 Gelir üzerinden alınan veriler olan gelir ve kurumlar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL SİSTEM VE KAPSAMI

BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL SİSTEM VE KAPSAMI Sayfa1 BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL SİSTEM VE KAPSAMI I. FİNANSAL SİSTEMİN KAPSAMI VE ÖNEMİ Ekonomik faaliyetlerin gelişmediği ekonomilerde, ekonomik birimler genellikle yatırım faaliyetlerini, kendi tasarruflarıyla

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ

FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ Ders Kodu: 1007 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı Prof. Dr. Mehmet Şükrü

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Veliye YANLI / Yrd. Doç. Dr. Murat Yusuf AKIN Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya

Detaylı

Türkiye kartlı ödeme sistemleri bugün, 150 milyonu aşan banka ve kredi kartı sayısı ile Avrupa nın en büyük pazarlarından biri durumunda.

Türkiye kartlı ödeme sistemleri bugün, 150 milyonu aşan banka ve kredi kartı sayısı ile Avrupa nın en büyük pazarlarından biri durumunda. Türkiye kartlı ödeme sistemleri bugün, 150 milyonu aşan banka ve kredi kartı sayısı ile Avrupa nın en büyük pazarlarından biri durumunda. Avrupalı dostlarımıza kıyasla görece geç başladığımız bu yolculukta

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU) ANABİLİM DALI KREDİ KARTI SÖZLEŞMELERİ Yüksek Lisans Tez Projesi ÖZLEM KOCAOĞLU Ankara 2007 2 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ

BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ Dr. Emir KAYA* Özet Bu çalışmada, Anayasa nın 152. maddesinde itiraz başvuruları için hüküm altına alınmış olan, daha

Detaylı

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1 200 Soruda İMKB 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; mal dolaşımının gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar, iktisadi

Detaylı

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU NA GÖRE KART SAHİBİNİN KORUNMASI

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU NA GÖRE KART SAHİBİNİN KORUNMASI T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU NA GÖRE KART SAHİBİNİN KORUNMASI (YÜKSEK LİSANS TEZİ) ÖZLEM ACAR ENSTİTÜ NO: 0610032005 ÖZEL HUKUK ANABİLİM

Detaylı

Sekizinci Bölüm. Zekât

Sekizinci Bölüm. Zekât ZEKÂT Bölüm 8 Sekizinci Bölüm Zekât I. İLKELER ve AMAÇLAR İnsanın var olup yaşayabilmesi için toplumsal hayatın gerekliliği öteden beri "İnsan, tabiatı itibariyle medenîdir" sözüyle ifade edilir. Bu bakımdan

Detaylı

3. 4. HAFTA SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (HİSSE (PAY) SENEDİ VE TAHVİLLER) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL

3. 4. HAFTA SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (HİSSE (PAY) SENEDİ VE TAHVİLLER) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL 3. 4. HAFTA SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (HİSSE (PAY) SENEDİ VE TAHVİLLER) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır.

Detaylı

Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar

Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar Prof. Dr. Selçuk Öztek * Konumuz tüketici kredilerinde kişisel teminatlar olmakla birlikte,

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN YÖNETİM VE ORGANİZASYON Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 Yönetim Ve Organizasyon Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İnsanlar diğer varlıklardan farklı olarak toplu olarak

Detaylı