TÜRKĐYE ÖRGÜN VE YAYGINEĞĐTĐM VAKFI RESMĐ SENEDĐ (TÖYEV)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĐYE ÖRGÜN VE YAYGINEĞĐTĐM VAKFI RESMĐ SENEDĐ (TÖYEV)"

Transkript

1 Vakıf Senedi TÜRKĐYE ÖRGÜN VE YAYGINEĞĐTĐM VAKFI RESMĐ SENEDĐ (TÖYEV) BAŞLANGIÇ: Bu Vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek ve tüzel kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu nun hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur. VAKFIN ADI: MADDE 1-(Değişik: Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin tarih ve E:2004/111,K:2004/159 Sayılı Kararı) Vakfın adı TÜRKĐYE ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĐTĐM VAKFI dır. Kısa adı TÖYEV olup, iş bu resmi senette sadece vakıf denilecektir. VAKFIN MERKEZĐ MADDE 2- Vakfın Merkezi Ankara da dır. Adresi, Mareşal Fevzi Çakmak 2. Sokak 35/6 Kızılay/Ankara dır. Vakıf Yönetim Kurulu Kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir. VAKFIN AMACI: MADDE 3-( Değişik: Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1999/471 Sayılı Kararı)- (Ankara 19.Asliye Hukuk Mahkemesinin tarih ve E: 2001/775,K:2003/54 Sayılı Kararı) Vakfın amacı Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile bağlı Đmam-Hatip Liseleri ve Đmam-Hatip Lisesi programı uygulayan diğer öğretim kurumlarının Vakfın açacağı ve iştirakinin olacağı Yaygın ve Örgün Eğitim Kurumlarının hizmet kapsamına giren alanlarda; a) Mensuplarının mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik yönden gelişmelerini sağlamak, b) Programlarının geliştirilmesi, eğitim ve öğretimin kalitesinin yükseltilmesi için yurt içinde ve dışında araştırmalar yaptırmak, yerli ve yabancı uzmanlar çalıştırmak, c) Bilimsel toplantılar, kurs ve seminerler düzenlemek, d) Fakir ve başarılı öğrencilere burs vermek, e) (Değişik: Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin tarih ve E:2004/111,K:2004/159 Sayılı Kararı ) Yurt içinde ve Yurt dışındaki kurumlarla eğitim alanında işbirliği yapmak. f) Öğrencilerin mesleki alanda gelişmeleri için çeşitli eğitim faaliyetleri düzenlemek, g) Okul binası ve diğer tesislerini inşa etmek ve fiziki durumlarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak, ı) Đhtiyaç duyulması halinde yerli ve yabancı personel istihdam etmek, i) Kitap ve dergi basımı yapılmasını temin etmek, j) Vakfın malvarlığını artırmak maksadıyla yurt içinde zirai, sınai, ticari sahalarda işletmeler kurmak, işletmelere ortak olmak veya doğrudan doğruya bu tür işletmeleri çalıştırmak, k) (Değişik: Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin tarih ve E:2004/111,K:2004/159 Sayılı Kararı) Yardım toplama ve bağış kabul hizmetlerinde kamu görevlileri çalıştırılamaz, l) Vakfın gayesine uygun hizmet veren diğer müesseselerle işbirliği yapmak, onlara yardımda bulunmak, m) Vakfın gayesini gerçekleştirecek malzeme alet-edevat temini ile diğer hizmetleri ifa etmek gayesiyle araç satın almak, taşınmaz mal edinmek, bağış olarak gelenleri Vakfın mülkiyetine intikal ettirmek, gibi hizmetlerle Millip eğitim Bakanlığı na maddi ve manevi katkıda bulunmak ve yeni kaynaklar temin etmektir. n)-( Değişik: Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin tarih ve E:2004/111,K:2004/159 Sayılı Kararı) -Vakıf Personeli -Eğitim Öğretim alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluş çalışanları ve daha önce bu kurum ve kuruluşlarda çalışmış olanlar, -Yukarıda sayılan kişiler arasında ekonomik ve sosyal yönden dayanışma ve yardımlaşmayı tesis etmek maksadıyla Fonlar kurmak. o)- Okul öncesi, Đlköğretim, Ortaöğretim, Yükseköğretim kademelerinde okul açmak. VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTĐRMEK ĐÇĐN YAPABĐLECEĞĐ TASARRUFLAR: MADDE 4- (Değişik: Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin tarih ve E:2004/111,K:2004/159 Sayılı Kararı)Amacına ulaşmak için vakıf, kanuni sınırlamalar müstesna, miktar ve değeri sınırlanmamış

2 olarak taşınır ve taşınmaz mallara veya her ikisinden müteşekkil her çeşit mal ve mülke ve mal varlığına bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma, kiralama suretiyle sahip olmaya, kullanmaya, sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini veya kârlarını tahsil ve sarfa, vakfın gelirlerini bir veya birçok defa yatırımda kullanmaya; tahsis olunmak kaydıyla, vaki bağış veya vasiyet veya çeşitli taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarrufa, harcamaya; yerli veya yabancı bir veya birden fazla şirketin hisse senetlerini, intifâ senetlerini, obligasyonlarını veya diğer hisse temsil eden veya mevcut veya vücut bulacak bir hak veya alacak ifade eden evrakını ve bilcümle hisse senetlerini ve bütün bunlara ait kuponları almaya, satmaya, gelirlerini tahsil ve sarfa; Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzüğe uygun olarak Vakfın amacına benzer olarak faaliyette bulunan yerle ive yabancı vakıflarla işbirliği yapmaya,yabancı vakıflardan yardım almaya, bu yardımın temini için onlarla anlaşmalar akdetmeye, amacına harcayacağı gelirleri artırmak için para mevcutlarıyla veya vakfın mal varlığına dahil kıymetlerle bir şirkete katılmaya, katılma paylarına isabet eden temettü veya kâr hisselerini sarfa; Gayri menkulleri intifâ, süknâ gibi mülkiyetin gayri, ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya; Mevcut veya vücut bulunacak gelirleri ile kuracağı akdi münasebetler için taşınır ve taşınmaz malların rehni dahil her türlü teminatları almaya, muteber banka kefaletlerini kabule; Vakıf gayelerini gerçekleştirmek amacı ile gereğinde ödünç almaya, taşınır ve taşınmaz malları rehin göstermeye vesair teminat iradesine; Amacına uygun şartlı bağışları kabule; Velhasıl, vakfın amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu görülen bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri işlemleri icraya, Medeni Kanun un 48. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Ancak; Vakıf bu yetkilerini ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarda kullanamaz. VAKFIN MAL VARLIĞI: MADDE 5- Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından Vakfa tahsis edilmiş olan TL dir. Đleride vakfa yapılacak bağışlar ve kuracağı veya işleteceği tesislerin gelirleri Vakıf malvarlığına ilâve edilir. VAKFIN GELĐRLERĐ MADDE 6-( Değişik: Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin tarih ve E:2004/111,K:2004/159 Sayılı Kararı) Vakfın gelirleri şunlardır: a) Her türlü menkul ve gayri menkul bağışlar ile yerli ve yabancı şirketlerin hisse senetleri, intifâ senetleri, tahvilleri, kuponları ile kambiyo senetleri ve kıymetli evrak, b) Gayesine uygun sarfedilmek üzere bağışlar, şartlı bağışlar, her çeşit döviz, ayni ve nakdi yardımlar, c) Vakfın ortak yürüteceği projeler veya vakfın kuracağı, yada iştirak edeceği ticari işletmelerden elde edilecek gelirler ve vakfın mal varlığının işletilmesinden elde edilecek gelirler ve kiralar, d) ( bu hüküm, 01/01/2002 tarihine kadar üye olanları kapsamakta olup bu tarih itibariyle sonradan vakfa üye kaydı yapılmaz.) Vakıf, 5072 Sayılı Kanuna aykırı gelir elde edemez. VAKFIN ORGANLARI: MADDE 7- Vakfın organları şunlardır: Genel Kurul Kurucular Kurulu Yönetim Kurulu Denetim Kurulu Vakıf Genel Müdürlüğü Şube Yönetim Kurulu GENEL KURULU OLUŞTURANLAR MADDE 8- (Değişik: Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin tarih ve E:2004/111,K:2004/159 Sayılı Kararı), Genel Kurul Vakıf Kurucuları ile 01/ tarihine kadar Genel Kurul Üyesi olmuş kişilerden oluşur. Genel Kurul Üyeliğinin ölüm, istifa gibi nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyeliklere, yönetim kurulunun veya kurucular kurulu üyelerinin teklifi ve kurucular kurulu kararıyla seçim yapılır. GENEL KURULUN GÖREVLERĐ:

3 MADDE 9-Değişik: Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1999/471 Sayılı Kararı, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 01 Temmuz 1999 tarih ve B.02.VGM /791 Sayılı Yazısı) Genel Kurul, Vakfın en yetkili organı olup, görev ve yetkileri şunlardır: a) Yönetim Kurulu nun 9 asil 5 yedek üyesini seçmek ve gerektiğinde üyeleri kısmen veya tamamen görevden almak. Yönetim Kurulunu oluşturan üyelerden en az 5 ini yedek üyelerden, en az 3 ünü Kurucular kurulu üyeleri arasından seçmek. b) En az bir asil üye Kurucular Kurulundan olmak üzere iki yıllık süre için 3 asil 3 yedek Deneticiyi seçmek. c) Yönetim Kurulu nca düzenlenen yıllık bütçe, bilanço, gelir-gider hesabı, yıllık çalışma raporunu incelemek ve onaylamak. d) Denetim Kurulu raporunu incelemek ve onaylamak. e) Vakfın defterlerini, yazışmalarını, her türlü evrakını, mal varlığını incelemek; gerektiğinde Denetim Kurulu dışında özel denetçiler tayin ederek inceletmek. f) Yönetim Kurulunu ve Denetim Kurulunu ibra etmek. g) Vakfın tüzük ve yönetmeliklerini onaylamak. h) Vakfın çalışmalarını yönlendirici kararlar almak. ı) Yönetim Kurulu nca sunulan diğer işleri görüşüp kararlara bağlamak. i) Vakıf resmi senedinde Kurucular Kurulu nca teklif edilen ilave ve değişiklikleri onaylamak. GENEL KURULUN TOPLANTISI: MADDE 10- Genel Kurul her yıl Mayıs ayı içerisinde Genel Başkanın çağrısı üzerine olağan toplanır. Ayrıca, Yönetim Kurulu nun gerek gördüğü haller ile Genel Kurul üyelerinin en az 1/3 ü tarafından imzalı teklif halinde müracaat üzere Yönetim Kurulu nca Kurul olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Toplantı gündemi ve tarihi, toplantı gününden en az 15 gün önce üyelere duyurulur. Ayrıca, bir gazetede ilân edilir. Genel Kurul, üye sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde bir hafta sonra çoğunluk aranmaksızın toplanır. Bu husus ve ikinci toplantı tarihi, birinci toplantıya ait ilân ve üyelere gönderilecek yazıda belirtilir. KURUCULAR KURULU: MADDE 11- Kurucular Kurulu; Vakıf senedinde isimleri yazılı kurucu üyelerden meydana gelir. a) Kurucular Kurulu üyeleri vakfın değişmez üyeleridir. b) En az yılda bir toplanır. Toplantılara Yönetim Kurulu üyeleri de katılırlar. Ancak, Kurucu Üye olmayanların oy hakları yoktur. Her toplantı için Kurucular Kurulu üyelerinden ayrı biri o toplantı için başkan seçilir. c) Yönetim Kurulu na Vakfın ana görevleri çerçevesinde tavsiyelerde bulunur. d) Kurucular Kurulu ndan yönetim Kurulu na seçilecek 3 asil, 2 yedek üye için toplam 5 adayı, Denetim Kurulu na seçilecek 2 asil, 2 yedek üyeyi belirler ve Genel Kurul un oylarına sunar.kurucular Kurulu nda Yönetim Kurulu nda bulunan herhangi bir üyenin herhangi sebeple ayrılması halinde, yerine aynı grubun sırası gelen yedek üyesi seçilir. e) Vakıf senedinden her türlü değişiklik, Kurucular Kurulu nun yarıdan bir fazla üyesinin oyu ile alınan karar gereği yapılır. Bu karar olmadıkça Genel Kurul gündeminde Vakfın senedine ilişkin değişiklik hususları görüşülemez. f) Yönetim Kurulu nca önerilen tüzük ve yönetmelik tasarılarını inceler. g) Yönetim Kurulu nca seçilen şeref üyelerini tasdik eder. YÖNETĐM KURULUNUN OLUŞMASI: MADDE 12-- (Değişik: Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin tarih ve 1997/696 Sayılı Kararı) Yönetim Kurulu nca seçilen bir üye, vakfın Genel Başkanıdır. Vakfın, katıldığı her türlü çalışma ve toplantılara başkanlık eder. Yönetim Kurulu Genel Başkandan başka 8 asil, 5 yedek üyeden oluşur. Bu üyelerden 5 asil, 3 yedek üyenin Kurucular Kurulu üyesi olması zorunluluğu vardır. Genel Kurulca 2 yılda bir, gizli oy, açık tasnif usulü ile yapılacak seçimle belirlenir. Aynı usul ile 5 yedek üye de seçilir. Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul üyelerinden seçilebileceği gibi dışarıdan da seçilebilir. Yalnız Yönetim Kurulu üyelerinin 5 asil ve 3 yedek üyesi Kurucu ortaklar arasından seçilir. Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilir.

4 Genel Kurulca seçilen üyelerden; iki yıllık görev süreleri dolmadan ayrılanların yerine oy sırasına göre yedek üye davet edilir. Yeni üyeler yerine geldikleri üyenin kalan süresini tamamlarlar. Yönetim Kurulu kendi arasında bir ikinci başkan ile muhasip üye seçer. Yönetim Kurulu Başkanı vakfı temsil eder. Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Yönetim Kurulu gerekirse ikinci başkana da vakfı temsil yetkisi verebilir. Yönetim Kurulu en az ayda bir defa, yarıdan bir fazla üyenin katılması ile toplanır. Arka arkaya üç defa ve yılda aralıklı olarak altı defa katılmayan üyeler, müstafi sayılarak Yönetim Kurulu üyesi sıfatlarını kaybederler. Yönetim Kurulu toplantılarında kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluk oyu ile alınır. Oyların eşit olması halinde, başkanın katıldığı tarafın görüşüne itibar olunur. Kararlar, noterden onaylı Yönetim Kurulu karar defterine yazılarak imza edilir. Yönetim Kurulu toplantı olmadığı zamanlarda vakıf işleri ile ilgili kararlar alıp yürütmek üzere başkan, ikinci başkan veya üyelerden biri ile Genel Müdürden meydana gelecek üç kişilik bir icra kurulu oluşturur ve yönetim Kurulu nun karar aldığı konularda işlemler yapar. YÖNETĐM KURULUNUN GÖREVLERĐ: MADDE 13- (Değişik: Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1999/471 Sayılı Kararı)Yönetim Kurulu, Vakfın amacının gerçekleşmesi için gerekli bütün işlemleri yapmakla görevlidir. Vakfın, kanunlar ve işbu senet hükümlerine uygun olarak, idare ve temsil ile yetkili ve sorumludur. Başlıca görevleri şunlardır: a) Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek ve bunun için gerekli ve faydalı gördüğü her türlü tedbirleri almak. b) Vakfın gelirlerini artırıcı tedbirler almak. c) Vakfın çalışmalarının gerektirdiği harcamaları yapmak ve ödeme usullerini tespit etmek. d) Her türlü menkul ve gayri menkul malları ile paraları nakdi değeri olan farkları, hisse ve alacak senetlerini ve benzeri kıymetli evrakı intifâ, süknâ veya mükellefin gayri, ayni hakları, bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını hibe, vasiyet veya ölüme bağlı diğer tasarruflar yolu ile, yahut satın alma veya kiralama sureti ile temellük ve tasarruf etmek ve bu suretle iktisap olunan emvalin vakıf mülkiyetine geçirilmesi için gerekli ferağları kabul etmek ve sair her türlü özel veya resmi işleri yapmak. e) Vakfın gayesinin gerçekleştirilmesi için, vakıf mal varlığının nasıl ve ne zaman ve ne ölçüde kullanılacağı hakkında karar almak ve bu sebeple vakfın mallarından tasarruf etmek suretiyle ilgili mevzuat çerçevesinde menkul ve gayri menkul malları satmaya, kiralamaya, gelirlerini tahsil ve sarfa yetkili bulunmak ve gayri menkuller için Tapu Dairelerinde gerekli takrirleri vermek. f) Vakfın amaçlarında belirtilen hususların gerçekleştirilmesi için işlerinde çalıştırılacak Vakıf Genel Müdürü ve ihtiyaç duyulacak diğer yerli ve yabancı personelin tayini ile görev ve yetkilerini, sorumluluklarını, bu personele verilecek ücretleri tespit etmek, lüzum görülen hallerde bunların Vakıfla ilişkisini kesmek (bu personelin görev yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulu nca hazırlanacak bir talimatla belirlenir) gerektiğinde yetkilerinin bir kısmını Vakıf Genel Müdürüne devretmek. g) Vakfın bütçe ve bilançoları ile gelir-gider cetvelini ve faaliyet raporlarını hazırlamak, gerektiğinde fasıllar arasında aktarma yapma. h) Usulüne göre karar, muhasebe, demirbaş eşya, gayri menkul eşya defterini tutmak. ı) Vakıf senedinde yapılacak değişikliklerin hazırlığını yapıp Kurucular Kurulu na sunmak. i) Kurucular Kurulu nun karar ve temennilerinden mümkün olanları yerine getirmek. j) Vakfa maddi ve manevi yardımı dokunanlardan lüzumlu gördüklerinin üyeliklerini Genel Kurul a teklif etmek (Yönetim Kurulu nca bu gibilere madalya ve belge de verilebilir). k) Vakfın kuracağı tesisler için lüzumlu talimat ve yönetmelikleri hazırlamak, yürürlüğe koymak ve hükümlerini yürütmek. l) Vakıf temsil etmek ve vakıf adına imzaya yetkili olanları ve derecelerini tespit etmek. m) Vakıf davalarında, takiplerde temsil etmek, sulha, ibraya, feragata yetkili bulunmak. n) Yönetmelik ve tüzükleri hazırlayıp Genel Kurul a sunmak. o) Gerekli yasal prosedürü tamamlayarak şube, irtibat bürosu ve temsilcilikler kurmak, vakıf gayesi dışında gördüklerinin faaliyetlerine son vermek. ö) Genel Kurul un süresi içinde olağan ve olağanüstü toplantıları için çağrıda bulunmak. p) Belirli işler için üyelerden birinin Genel Müdür e veya üçüncü bir şahsa yetki veya vekalet vermek. r) Genel Kurul un kararlarını uygulamak ve Genel Kurul a hesap vermek. s) Yönetim Kurulu üyeleri arasından Genel Başkan seçmek.

5 Yönetim ve Denetim kurulu Üyelerine katıldıkları her toplantı için huzur hakkı ödenir. Verilecek huzur hakkı Kurucular Kurulunca belirlenir. Ayrıca, Ankara dışında vakıfla ilgili hizmetlerde görevlendirilenler ile Yönetim ve Denetim Kurulu Üyesi olup, Ankara dışından toplantıya katılanlara birinci derece Devlet Memurlarına ödenen yolluk ve yevmiye verilir. VEKĐL TAYĐNĐ MADDE 14- Yönetim Kurulu gerektiğinde Vakfa ait bir veya birçok işin görülmesi ve vakfa yapılacak şartlı veya şartsız bağışların kabulü için kendi üyelerinden veya dışardan birini veya birkaçını temsilci veya vekil olarak tayin edebilirler. DENETĐM KURULUNUN OLUŞMASI: MADDE 15-Değişik: Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1999/471 Sayılı Kararı) Denetim Kurulu, Yönetim Kurulu çalışmaları hakkında Vakıf Genel Kurulu na bilgi vermek ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim Kurulu, Kurucular Kurulu ndan en az bir asil olmak üzere toplam, üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul tarafından iki yıl için seçilir. Süresi biten Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri yeniden seçilebilirler. DENETĐM KURULUNUN GÖREVLERĐ: MADDE 16- a) Denetim Kurulu en az üç ayda bir Vakfın defter hesap, gelir-gider ile evrakını inceleyerek sonucu ve tavsiyelerini bir raporla Yönetim Kurulu üyelerine bildirir. b) Yönetim Kurulu kararlarının uygulama derecesini inceler ve kontrol eder. c) Hesap dönemi sonu itibariyle düzenlenecek raporu en geç 1 Mayıs tarihine kadar Genel Kurul üyelerine gönderilmek üzere Yönetim Kurulu na verir. VAKFIN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MADDE 17- Vakfın organlarından biri de Vakıf Genel Müdürlüğü dür. Vakıf Genel Müdürü, Yönetim Kurulu üyeleri arasından veya dışarıdan Yönetim Kurulu nca atanır. Yönetim Kurulu nca ihtiyaca göre yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve personel görevlendirilebilir. GENEL MÜDÜRÜN GÖREVLERĐ: MADDE 18- Genel Müdür, Genel Müdürlüğün yönetiminden yönetim Kurulu na karşı sorumludur. Yönetim Kurulu nca verilecek yetkileri kullanır. Vakfı, yönetim Kurulu nun kararlarına ve genel mevzuata uygun olarak yönetir. Genel Müdür, Genel Kurul un ve Yönetim Kurulu toplantılarının her türlü sekreterya ve büro hizmetlerini düzenlemek ve yürütmekle görevlidir. Genel Müdür, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarına katılır. Oy hakkı yoktur, öncelikle söz hakkına sahiptir. ŞUBE YÖNETĐM KURULU MADDE 19-( Değişik: Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin tarih ve E:2004/111,K:2004/159 Sayılı Kararı) Şube Yönetim Kurulu, iki yıl görev yapmak üzere vakıf yönetim kurulunca seçilen 5 asil 3 yedek üyeden oluşur. Şube yönetim kurulu başkanı, vakıf yönetim kurulu tarafından belirlenir. Yönetim kurulu, üyeleri arasından bir başkan yardımcısı, bir sayman belirler. Üyelerin her hangi bir nedenle ayrılması halinde yedek üye görev alır. GÖREV VE YETKĐLERĐ MADDE 20-(Değişik: Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin tarih ve 1997/696 Sayılı Kararı) Şube Yönetim Kurulu nun görev yetkileri şunlardır: a) Vakfa yapılacak para bağışlarını vakıf adına makbuz karşılığında toplamak ve diğer bağışları kabul etmek, b) Bağışların artırılması için çalışmalar yapmak c) Şube sınırları içinde Vakfın yapacağı hizmetler ve yardımları belirleyerek Vakıf Merkezi ne bildirmek, d) Vakfın o yörede yapacağı harcamaların amacına ulaşmasını sağlamak, izlemek, denetlemek ve bunlarla ilgili sarf evrakını zamanında Vakıf Genel Merkezi ne göndermek, e) Şubelerce aylık olarak toplanan şartlı ve şartsız bağış, yardım ve gelirlerin değerlendirilmesini yapmak,

6 f) Vakıf şubelerinin gelirlerinin yüzde onbeşi Vakıf Genel Merkezi ne gönderilecek, yüzde seksenbeşi şubelere bırakılacak, ihtiyaç halinde Genel Merkez şubelere yardım yapabilecektir. Vakfın yardım toplama ve bağış kabul hizmetlerinde kamu görevlisi çalıştırılamaz. VAKIF GELĐRLERĐNĐN TAHSĐS VE SARF EDĐLECEĞĐ YERLER: MADDE 21- Vakıf yönetimince; yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin yüzde yirmisi, idame masrafları ile ihtiyatlara ve vakıf imal varlığını artıracak yatırımlara, kalan yüzde sekseni ise vakıf amaçlarına ayrılacak ve harcanacaktır. Vakıfça kurulacak eğitim tesislerinde en az yüzde on kapasite yetenekli ancak; maddi imkândan yoksun öğrencilere tahsis edilecektir. VAKFA ĐFA EDĐLECEK HĐZMETLERĐN KARŞILIĞI: MADDE 22 (Değişik: Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin tarih ve E:2004/111,K:2004/159 Sayılı Kararı) Vakfın Genel Kurulu, Kurucular Kurulu na seçilenlerin ifa edecekleri hizmetler fahri olacaktır. Ancak Vakıf için yapacakları seyahat ve masrafları vakıfça karşılanacaktır. Kamu görevlilerine ise 5072 sayılı kanun gereği her hangi bir ödeme yapılmayacaktır. HESAP DÖNEMĐ MADDE 23- Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır. MADDE 24- Bankalarda hesap açma ve kapatmada, para çekmede, Yönetim Kurulu nca görevlendirilecek üç kişiden iki kişinin imzası ile işlemler yürütülür. VAKFIN SENEDĐNDE YAPILACAK DEĞĐŞĐKLĐK: MADDE 25- Vakıf senedinden yapılacak değişiklikler. Kurucular Kurulu nun yarıdan bir fazlasının teklifi ve Genel Kurul un en az 2/3 ünün kabul oyu ile gerçekleştirilebilir. Bu husus da Türk Medeni Kanununun ilgili madde hükümleri saklıdır. VAKFIN FESHĐ VE TASFĐYESĐ: MADDE 26-( Değişik: Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin tarih ve E:2004/111,K:2004/159 Sayılı Kararı) Đşbu Vakıf senedinde belirtilen amaçların gerçekleşmesine hukuken ve fiilen imkân kalmaması halinde Kurucular Kurulu nun yarıdan Bir fazlasının teklifi ve Genel Kurul un 2/3 ünün çoğunluk oyu ile feshe karar verilir. Tasfiye halinde Vakfa ait mallar aynı amaca yönelik ve vergi muafiyeti tanınmış diğer bir vakfa veya resmi kuruma devredilir. Tasfiye halinde vakfa ait mallar aynı amaca yönelik ve vergi muafiyeti tanınmış diğer bir vakfa veya resmi kuruma devredilir. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DENETĐMĐ: MADDE 27- Vakıf Türk Medeni Kanuna göre Vakıflar Genel Müdürlüğü nün denetimine tabidir. MADDE 28- Bu vakıf senedinde belirtilmeyen hususlar Türk Medeni Kanunu ve ilgili tüzüğe göre yürütülür. VAKIF TÜZÜĞÜ MADDE 29- Vakıf, Kurucular Kurulu nca bu vakıf senedinde ve mevzuat esaslarına göre hazırlanacak ve kurucular üye sayısının 2/3 ünün çoğunluğuyla kabul edilecek bir tüzüğe göre yönetilir ve temsil edilir. Tüzüğün görüşülmesinde her madde ayrı ayrı oylanır ve bu maddenin kabulü için önce kurucu üye sayısının 2/3 ünün çoğunluğu aranır. Tüzük ihtiyaca göre değiştirilebilir. Bu değişiklik için aynı usule uyulur. VAKIF KURUCULARI MADDE 30- Vakıfın Kurucuları aşağıda gösterilmiştir. GEÇĐCĐ MADDELER Geçici Madde 1- Türkiye Örgün ve Yaygın Eğitim Vakfı nın ilk geçici Yönetim Kurulu aşağıda isimleri bulunan kişilerden oluşmuştur.

7 ASĐLLER YEDEKLER 1. Ahmet GÜL 1. Remzi Kerim ÖZGEN 2. Salih ALUNTAŞ 3. H.Murat TURGUT 4. Süleyman ASLAN 5. Bekir YĐĞĐT 6. Mustafa GÖZÜBÜYÜKOĞLU 7. Abdurrahman KUL 8. Ziya CEVHERLĐ DENETĐM KURULU (Asil) DENETĐM KURULU (Yedek) 1. Đbrahim BOZKURT 1. Tahsin AKŞĐT 2. Hamit KARADENĐZ 3. Ömer ÖRTLEK Geçici Yönetim Kurulu vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde Kurucular Kurulu nu toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senetler belirtilen görev yetkilerini haizdir. Geçici Madde 2- Bu vakfın tescil için gerekli her çeşit işlemleri yapmak üzere Ahmet GÜL yetkili kılınmıştır. Geçici Madde 3-5. maddeye göre Vakfın ilk kuruluş varlığı TL dir. GERÇEK KĐŞĐLER 1. Ahmet GÜL 2. Salih ALTUNTAŞ 3. H.Murat TURGUT 4. Süleyman ASLAN 5. Bekir YĐĞĐT 6. Ömer ÖRTLEK 7. Abdurrahman KUL 8. Ziya CEVHERLĐ 9. Đbrahim BOZKURT 10. Hamit KARADENĐZ 11. Mustafa GÖZÜBÜYÜKOĞLU 12. Tahsin AKŞĐT 13. Remzi Kerim ÖZGEN

BÖLÜM I KONU AMAÇ VE YARARLANMA ŞARTLARI KURULUŞ

BÖLÜM I KONU AMAÇ VE YARARLANMA ŞARTLARI KURULUŞ BÖLÜM I KONU AMAÇ VE YARARLANMA ŞARTLARI KURULUŞ MADDE 1: Toprak Mahsulleri Ofisi ile bağlı ortaklık ve müesseselerinde çalışan memur, sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar ile Toprak Mahsulleri Ofisini

Detaylı

AVUSTURYA LİSELİLER VAKFI RESMİ SENEDİ BÖLÜM I

AVUSTURYA LİSELİLER VAKFI RESMİ SENEDİ BÖLÜM I AVUSTURYA LİSELİLER VAKFI RESMİ SENEDİ BÖLÜM I VAKFIN ADI, MERKEZİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ MADDE 1 - VAKFIN ADI VE MERKEZİ : Vakfın ünvanı "AVUSTURYA LİSELİLER VAKFI " dır. Bu vakıf senedinde kısaca " Vakıf

Detaylı

FAHRETTİN TACAR EĞİTİM VAKFI

FAHRETTİN TACAR EĞİTİM VAKFI FAHRETTİN TACAR EĞİTİM VAKFI 1 VAKFIMIZIN KURUCULARI 1- Mehmet Sait Arvas 2- Fahrettin Tacar 3- Prof Dr. Ramazan Ayvallı 4- Prof Dr. Hikmet Savcı 5- Prof. Dr. İsmail Kaya 6- Yahya Yar 7- Naci Torba 8-

Detaylı

-1- TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI RESMİ SENEDİ * ****************************************** BİRİNCİ BÖLÜM

-1- TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI RESMİ SENEDİ * ****************************************** BİRİNCİ BÖLÜM -1- VAKFIN ADI VE MERKEZİ : ------------------------------------ TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI RESMİ SENEDİ * ****************************************** BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1. Vakfın adı TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM

Detaylı

V26 HERKESE HER YERDE KİTAP VAKFI RESMİ SENEDİ

V26 HERKESE HER YERDE KİTAP VAKFI RESMİ SENEDİ V26 HERKESE HER YERDE KİTAP VAKFI RESMİ SENEDİ Türkiye'de kitap okuma alışkanlığını oluşturmak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak, yayınlanmış her kitabın, Türkiye'nin her yerinde tüm okuyucular tarafından

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM ORTAKLAR MADDE 1- Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sigorta Murakabe Kanunu hükümlerine göre bir anonim şirketin ortakların tabiiyetleri ve

Detaylı

YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ. Madde 1 KURULUŞ. Madde 2 TİCARET UNVANI

YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ. Madde 1 KURULUŞ. Madde 2 TİCARET UNVANI YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ Madde 1 KURULUŞ 27/06/1990 tarih ve 90/644 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi, Bankalar hakkındaki mevzuat ve Türk Ticaret

Detaylı

SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ

SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ 1 .YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ UNVAN, MERKEZ, SÜRE,

Detaylı

Şirketin ticaret unvanı "LOTUS GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ"dir.

Şirketin ticaret unvanı LOTUS GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİdir. ANA SÖZLEŞME Bölüm A GENEL HÜKÜMLER Madde 1 - KURULUŞ VE KURUCULAR Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve işbu sözleşme hükümlerine

Detaylı

ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin tedrici surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

Şirketin unvanı Latek Holding Anonim Şirketi olup, ana sözleşmede kısaca Şirket olarak anılacaktır.

Şirketin unvanı Latek Holding Anonim Şirketi olup, ana sözleşmede kısaca Şirket olarak anılacaktır. LATEK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- Kuruluş Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat

Detaylı

S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 4 MADDE 5 Kuruluş Şirketin unvanı Amaç ve konu Şirketin merkezi Şirketin süresi

Detaylı

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ ANASÖZLEŞMESİ

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ ANASÖZLEŞMESİ ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ ANASÖZLEŞMESİ 2011 ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE FAALİYET

Detaylı

HİZMET KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

HİZMET KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI HİZMET KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU MADDE BİRİNCİ

Detaylı

ŞİRKETİN ÜNVANI : Madde : 2- Şirketin Unvanı VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ dir. İş bu Anasözleşme de kısaca Şirket olarak anılacaktır.

ŞİRKETİN ÜNVANI : Madde : 2- Şirketin Unvanı VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ dir. İş bu Anasözleşme de kısaca Şirket olarak anılacaktır. VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ VE KURUCULAR: Madde : 1 - Aşağıda adları, soyadları, unvanları, ikametgah ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve

Detaylı

KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU MADDE BİRİNCİ BÖLÜM Bilançonun Tasdiki

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 28 Mart 2013 Perşembe günü saat 11:00 de Yönetim

Detaylı

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU KANUN NO:6964 MAYIS 2010 6964 SAYILI KANUNUN MADDE BAŞLIKLARI MADDE MADDE BAŞLIĞI NO BÖLÜM I Ziraat Odaları 1 Odaların kuruluş amacı ve kapsamı 1/A Tanımlar

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI ANA SÖZLEŞMESİ KISIM I BANKANIN KURULUŞU

ARAP TÜRK BANKASI ANA SÖZLEŞMESİ KISIM I BANKANIN KURULUŞU ARAP TÜRK BANKASI ANA SÖZLEŞMESİ KISIM I BANKANIN KURULUŞU MADDE 1 KURULUŞ VE İSİM Bu Ana Sözleşme altında imzası bulunanlar tarafından Arap Türk Bankası (bu Ana Sözleşmede bundan sonra Banka olarak ifade

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere 28 Mart 2013 Perşembe

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ-

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ- DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ- KURULUŞ Madde-1- Aşağıda adları, soyadları, kanuni ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- KURULUŞ Aşağıdaki maddede ticaret unvanı adı soyadı ve ikametgâh adresleri ile uyrukları yazılı hükmi ve hakiki

Detaylı

Belediyesi,Gürçayır Belediyesi,Cemel Belediyesi,Deliilyas Belediyesi,dir. Birliğin Üyeleri;

Belediyesi,Gürçayır Belediyesi,Cemel Belediyesi,Deliilyas Belediyesi,dir. Birliğin Üyeleri; ŞARKIŞLA-GEMEREK- ALTINYAYLA KATI ATIK BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin Adı : Madde-1 : Birliğin adı: ŞARKIŞLA, GEMEREK, ALTINYAYLA KATI ATIK BİRLİĞİ dir. Ve birliğin kısa adı GAŞ tır Birliğin Merkezi : Madde-2

Detaylı

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1 TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ dir. Kısa adı "ÜNAK"dır. Derneğin merkezi

Detaylı

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde;

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde; İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı İstanbul Proje Yönetim Derneği'dir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır. MADDE 2 DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ MADDE 2.1

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Federasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi Madde 1 Federasyonun Adı: ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ

Detaylı

SULAMA BİRLİKLERİ KANUNU

SULAMA BİRLİKLERİ KANUNU 11435 SULAMA BİRLİKLERİ KANUNU Kanun Numarası : 6172 Kabul Tarihi : 8/3/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/3/2011 Sayı : 27882 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 Sayfa: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı