SERMAYE YAPISI TEORİLERİ VE İMKB DE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE YAPISI TEORİLERİ VE İMKB DE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA"

Transkript

1 TC SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI SERMAYE YAPISI TEORİLERİ VE İMKB DE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Rafet YAKAR YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman Yrd Doç Dr Melek ACAR BOYACIOĞLU KONYA-2011

2

3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER i BİLİMSEL ETİK SAYFASI iv TEZ KABUL FORMU v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii SUMMARY viii ŞEKİLLER LİSTESİ ix TABLOLAR LİSTESİ x KISALTMALAR LİSTESİ x GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM SERMAYE YAPISI KAVRAM TARİHÇE VE TEORİK ÇERÇEVE 11 Sermaye Yapısının Tanımı 3 12 Sermaye Yapısı ile İlgili Teorik Yaklaşımlar Sermaye Yapısına İlişkin Temel Teorik Yaklaşımlar Net Gelir Yaklaşımı Net Faaliyet Geliri Yaklaşımı Geleneksel Yaklaşım Modigliani ve Miller Yaklaşımı Sermaye Yapısına İlişkin Diğer Teorik Yaklaşımlar Vergi Faktörü Kuramı Finansal Sıkıntı Maliyetleri Kuramı Bilgi Çarpıklığı (Asimetrik Bilgi) Kuramı Vekalet Kuramı (Principal Agent Theory) Dengeleme Kuramı (Trade Off Theory) Finansman Hiyerarşisi Kuramı (Pecking Order Theory) Sermaye Yapısı Unsurları Öz Kaynaklar Hisse Senetleri Adi Hisse Senetleri İmtiyazlı Hisse Senetleri Oto Finansman Kaynakları Yedek Akçeler Amortisman Karşılıklar Yabancı Kaynaklar Banka Kredileri Satıcı Kredileri 32 i

4 1323 Finansman Bonoları ve Tahviller Finansal Kiralama (Leasing) Forfaiting ve Factoring Sermaye Yapısı ile İlgili Literatür Taraması Diğer Ülkelerdeki İşletmelerin Sermaye Yapılarına İlişkin Yapılmış Çalışmalar Türkiye deki İşletmelerin Sermaye Yapılarına İlişkin Yapılmış Çalışmalar 42 İKİNCİ BÖLÜM OPTİMAL SERMAYE YAPISI 2 Optimal Sermaye Yapısı Optimal Sermaye Yapısının Tespitinde Kullanılan Yöntemler FVÖK - Hisse Başına Kar Analizi Nakit Akışı Analizi Borç/Öz Sermaye ve Sabit Yükümlülükleri Karşılama Oranları Benzer Firmaların Sermaye Yapısı ile İlgili Oranların Karşılaştırılması Kişisel Değer Yargıları ve Görüşler Sermaye Yapısı Karalarını Etkileyen Faktörler Kaynak Seçiminde Göz Önünde Tutulacak Faktörler Uygunluk Risk Maliyet Finansal Kaldıraçtan Faydalanma Zamanlama Esneklik Kontrol ve Yönetimin Paylaşılması Kaynak Seçimini Etkileyen Faktörler Genel Ekonomik Durum Endüstrinin Özellikleri Firmanın Özellikleri Yasal Hükümler ve Para Otoritelerinin Kararları Borç Verecek Olanların Davranışı ile İlgili Faktörler 68 ii

5 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İMKB 100 ENDEKSİNDE İŞLEM GÖREN İŞLETMELERİN SERMAYE YAPISI ÜZERİNE UYGULAMA 31 Araştırmanın Amacı ve Yöntemi Örneklem Grubunun Belirlenmesi Modelin Geliştirilmesi Sermaye Yapısını Tanımlayan Bağımlı Değişkenler Sermaye Yapısını Tanımlayan Bağımsız Değişkenler Model Veriler Panel Veri Analizi Bulguların Değerlendirilmesi 83 SONUÇ 85 KAYNAKÇA 88 iii

6 YÜKSEK LİSANS TEZİ KABUL FORMU Adı Soyadı Rafet YAKAR Numarası Ana Bilim / Bilim Dalı İŞLETME / MUHASEBE-FİNANS Öğrencinin Programı Tezli Yüksek Lisans Doktora Tez Danışmanı YrdDoçDr Melek ACAR BOYACIOĞLU Tezin Adı Sermaye Yapısı Teorileri ve İMKB de Ampirik Bir Uygulama Yukarıda adı geçen öğrenci tarafından hazırlanan Sermaye Yapısı Teorileri ve İMKB de Ampirik Bir Uygulama başlıklı bu çalışma 14/03/2011 tarihinde yapılan savunma sınavı sonucunda oybirliği/oyçokluğu ile başarılı bulunarak, jürimiz tarafından yüksek lisans tezi olarak kabul edilmiştir Ünvanı, Adı Soyadı Danışman ve Üyeler İmza YrdDoçDr Melek ACAR BOYACIOĞLU Danışman DoçDr Mikail ALTAN Üye DoçDr Ali ALAGÖZ Üye iv

7 BİLİMSEL ETİK SAYFASI Adı Soyadı Rafet YAKAR Numarası Öğrencinin Ana Bilim / Bilim Dalı İşletme / Muhasebe Finans Programı Tezli Yüksek Lisans Doktora Tezin Adı Sermaye Yapısı Teorileri ve İMKB de Ampirik Bir Uygulama Bu tezin proje safhasından sonuçlanmasına kadarki bütün süreçlerde bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle riayet edildiğini, tez içindeki bütün bilgilerin etik davranış ve akademik kurallar çerçevesinde elde edilerek sunulduğunu, ayrıca tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu çalışmada başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel kurallara uygun olarak atıf yapıldığını bildiririm Öğrencinin imzası (İmza) v

8 TEŞEKKÜR Bu tezin gerçekleştirilmesinde, başlangıcından sonuna kadar, gerekli bütün yardım, tavsiye ve yönlendirmeleri yapan, karşılaştığım problemlerin çözümünde deneyimlerinden yararlandığım sayın hocam Yrd Doç Dr Melek ACAR BOYACIOĞLU na katkılarından dolayı teşekkür ederim Yüksek lisans eğitimim boyunca beni destekleyen yüreklendiren aileme; emeğini esirgemeyen kıymetli hocalarım sayın Prof Dr Osman OKKA ve Doç Dr Mikail ALTAN a en kalbi duygularımla teşekkürü bir borç bilirim vi

9 ÖZET Bu çalışmanın amacı sermaye yapısı teorilerinin geçerliliğinin İMKB 100 endeksinde yer alan firmalar üzerinde test etmektir Bu amaç doğrultusunda dönemine ilişkin veriler 3 farklı model kullanılarak panel regresyon yöntemi ile analiz edilmiştir Sonuç olarak, sermaye yapısı ile karlılık arasındaki negatif yönlü ve sermaye yapısı ve büyüme arasındaki pozitif yönlü ilişki finansal hiyerarşi teorisi ile uyumlu çıkarken, sermaye yapısı ile büyüklük arasındaki pozitif yönlü ilişki statik dengeleme teorisi ile uyumlu çıkmıştır Maddilik ise sadece kısa vadeli borcun kullanıldığı modelde istatistiksel olarak anlamlıdır Vergi ve borç dışı vergi kalkanı değişkeni tüm modellerde istatistiksel olarak anlamsız çıkmıştır Bu bulgulardan yola çıkarak Türkiye deki firmaların sermaye yapılarını oluştururken optimum bir denge yakalama çabasından çok belli bir sırayı takip ettikleri söylenebilir vii

10 SUMMARY This study tests three models with the purpose of findingthe best empical explanation of the capital structure for Istanbul Stock Exchange 100 Indices Firms The sample consists of the data for the firms listed Istanbul Stock Exchange for the period According to the results of panel data regression analysis; the findings that there is negative relationship between capital structure and size affirms the Pecking Order Theory; while the finding that there is possitive relationship between capital structure and grow suppurts the Static Tradeoff Theory Moreover; tangibility is found insignificant in all there models The analysis of the outcomes led to the conclusion that the Pecking Order Theory Provides the best explanation fort he capital structure of those firms listed Istanbul Stock Exchange in Turkey viii

11 KISALTMALAR CETVELİ age agm agt Bkz Çev FİDER İMKB KOBİ MB md MM NBD : Adı Geçen Eser : Adı Geçen Makale : Adı Geçen Tez : Bakınız : Çeviren : Finansal Kiralama Derneği : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası : Küçük ve Orta Ölçekli İşletme : Merkez Bankası : Madde : Modigliani ve Miller : Net bugünkü değer s : Sayfa SPK TC TSPAKB TTK vb vd VUK : Sermaye Piyasası Kurulu : Türkiye Cumhuriyeti : Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği : Türk Ticaret Kanunu : ve benzeri : ve diğerleri : Vergi Usul Kanunu ix

12 ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 11: Net Gelir Yaklaşımı 6 Şekil 12: Net Faaliyet Geliri Yaklaşımı 8 Şekil 13: Geleneksel Yaklaşım 10 Şekil 14: Dengeleme Kuramı 21 Şekil 21: Faiz ve Vergi Öncesi Kar Analizi (FVÖK) - Hisse Başı Gelir (HBG) 52 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 31: Ampirik Çalışmalarda Kullanılmış Sermaye Yapısı Değişkenleri 71 Tablo 32: Bağımsız Değişkenler 73 Tablo 33: Özet İstatistikler 76 Tablo 34: Yıllar İtibariyle Kaldıraç Oranları 76 Tablo 35: Sabit Etki Modeli İçin F Testi 78 Tablo 36: Rastsal Etkiler Modeli İçin LM Testi 79 Tablo 37: Housman Test Sonuçları 80 Tablo 38: Lagrange Multiplier Test Sonuçları 81 Tablo 39: Model 1, Model 2, Model 3 İçin Panel Regresyon Tahmin Sonuçları 82 x

13 GİRİŞ Firmaların kurulabilmesi, çalışmalarını sürdürebilmesi için sermayeye ihtiyaçları vardır Firmaların sermaye yapısı, temelde borç ve öz sermaye olarak ikiye ayrılır Öz sermaye, firma sahiplerinin firmaya koydukları değerleri ifade eder Borç sermaye ise, firmaya dışarıdan sağlanan kısa, orta ve uzun vadeli kaynaklardan oluşur Sermaye yapısı ve yönetimi, dünyada uluslararası rekabetin artması ve piyasalarının globalleşme süreci dahilinde son yıllarda sıkça gündeme gelen bir kavram olmuştur Sermaye yapısı finans literatüründe üzerinde en çok tartışılan konulardan birisidir Sermaye bileşenleri ve bu bileşenleri etkileyen faktörler ile ilgili olarak bir çok kuramsal ve ampirik araştırma yapılmıştır Sermaye yapısı kararları, işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan yatırım fırsatlarının finanse edilmesi açısından önem arz etmektedir Ayrıca sermaye yapısında meydana gelen değişiklikler sayesinde işletmenin sermaye maliyetinin minimum, dolayısıyla işletmenin piyasa değerinin maksimum kılınmasının mümkün olup olmadığının belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapılmıştır Firmaların sermaye yapısı kararlarını açıklamaya yönelik net gelir yaklaşımı, net faaliyet geliri yaklaşımı, geleneksel yaklaşım ve Modigliani-Miller yaklaşımı esas alınarak, finansal hiyerarşi teorisi ve denge teorisi gibi güncel yaklaşımlar ve teoriler geliştirilmiştir Ancak, bu yaklaşım ve teorilerden hangisinin sermaye yapısı kararlarını tam anlamıyla açıkladığı üzerinde bir fikir birliğine varılamamıştır Bunun nedeni ise, sermaye yapısı kararlarının ülkelere, sektörlere, zamana ve firmaların özelliklerine göre değişiklik gösteriyor olmasıdır İşletmenin borç ve öz sermaye kullanım oranının piyasa değeri üzerinde etkisinin olup olmadığının incelenmesi gerekmektedir Borcun yabancı kaynak olarak işletme dışından sağlanması ve işletmeye çeşitli yükümlülükler getirmesi dolayısı ile bir risk taşıdığı söylenebilir Bu nedenle, fazla risk almak istemeyen işletmeler öz sermaye ile finansmana ağırlık vermektedirler Buradan hareketle işletmelerin risk ve getiri oranları arasında denge kuran optimal bir sermaye yapısının varlığı belirlenmeye çalışılmaktadır Ancak, sermaye yapısı sorununa halen kesin bir çözüm getirilememiştir Çalışmanın birinci bölümünde; sermaye yapısı kavramı, teorileri ve sermaye yapısını oluşturan unsurlar hakkında bilgi verilmiştir Bu bağlamda sermaye yapısı; tanım, unsurlar ve sermaye yapısı ile ilgili teorik yaklaşımlar olmak üzere üç başlık altında ele alınmıştır 1

14 Sermaye yapısı ile ilgili teorik yaklaşımlar, sermaye yapısına ilişkin temel teorik yaklaşımlar ve diğer teorik yaklaşımlar olmak üzere iki başlık altında incelenmiştir Burada sırayla sermaye yapısı teorileri tanımlanmış, bu teorilerin avantaj ve dezavantajları açıklanmıştır Sermaye yapısını oluşturan unsurlar, öz kaynaklar ve yabancı kaynaklar olmak üzere ikiye ayrılmıştır Daha sonra bu iki kaynak arasındaki temel farklar ile bu kaynakların avantaj ve dezavantajları açıklanmıştır Son olarak dünyada ve Türkiye de sermaye yapısı teorilerini inceleyen başlıca çalışmalara yer verilmiştir İkinci bölümde ise, optimal sermaye yapısı kavramı, optimal sermaye yapısının tespitinde kullanılan yöntemler, sermaye yapısı karalarını etkileyen faktörler hakkında bilgi verilmiştir Bu bağlamda firmanın optimal sermayesinin sağlanması amacıyla kullanabileceği yöntemler incelenmiş, her firmanın durumunun değişik olması nedeniyle, bu yöntemlere verilen önem derecesi açıklanmıştır Firmanın sermaye yapısı karalarını etkileyen faktörler, kaynak seçiminde göz önünde tutulacak faktörler ve kaynak seçimini etkileyen faktörler iki alt başlık halinde detaylı olarak açıklanmıştır Üçüncü bölümde sermaye yapısı teorilerinin geçerliliği İMKB 100 endeksinde yer alan firmalar üzerinde test etmektir Bu amaç doğrultusunda, söz konusu firmaların mali tablolarından elde edilen veriler ile oluşturulan modeller, panel veri analizi ile analiz edilmiştir Elde edilen sonuçlar literatürdeki sonuçlarla karşılaştırılarak, değerlendirlmiştir Sonuç bölümünde ise, çalışma kapsamında ulaşılan bulguların genel bir değerlendirmesi yapılmıştır 2

15 BİRİNCİ BÖLÜM SERMAYE YAPISI KAVRAM TARİHÇE ve TEORİK ÇERÇEVE Sermaye yapısı, firmaların toplam sermaye ihtiyaçlarının öz sermaye ve borç arasında paylaştırılmasını ifade eden işletme finansmanındaki en önemli konulardan birisidir Sermaye yapıları ile ilgili teoriler Modigliani ve Miller in (1958) de hazırladıkları çalışmalarını temel almaktadır Bu çalışma ile birlikte işletmelerin sermaye yapısı ve sermaye yapısını etkileyen faktörler üzerine yapılan çalışmalarda artış olmuştur 11 Sermaye Yapısının Tanımı Sermaye yapısı kavramı ile dar anlamda, öz sermaye ve borç arasındaki ilişki açıklanmaya çalışılmaktadır Bir firma genel olarak gereksinim duyduğu fonları borç ve öz sermaye olmak üzere iki kaynaktan sağlarlar Borç, firma dışından sağlandığı halde, öz sermaye hem firma bünyesinden (dağıtılmamış karlar, yedek akçeler vb kullanılarak), hem de firma dışından (yeni ortaklar alınarak, katılma intifa senetleri çıkartılarak vb) sağlanabilir 1 Geniş anlamda sermaye yapısı kavramı ise, bir firmanın (ve iştiraklerinin) menkul kıymetleri, banka borçları, ticari borçları, finansal kiralama sözleşmeleri, vergi yükümlülükleri, sosyal sigorta ve emeklilik yükümlülükleri, yönetim ve isçilerin ertelenmiş tazminatları, iş ve ürün garantileri ve diğer yükümlülüklerini içerir 2 Finans yöneticisi işletmenin varlıklarının finansmanında kullanacağı fonların kaynağını belirlerken, bu fonların işletmeye olan maliyetlerini ve işletmenin riskine ve piyasa değerine olan etkilerini belirlemek zorundadır Sermaye maliyeti; bir firmanın yatırımlarını finanse etmek için kullandığı sermaye - borçlar, imtiyazlı hisse senetleri, dağıtılmayan karlar, adi hisse senetleri için ödemek zorunda 3 olduğu bedeldir Bir firmanın sermaye maliyeti sermaye pazarlarında belirlenir ve sermaye maliyeti oranının belirlenmesinde birçok faktör etkili olur Bunlar; faiz oranları, vergiler, 1 Akgüç, Ö (1998), Finansal Yönetim, Avcıyol Basım, Yenilenmiş 7 Baskı, İstanbul, s Yener, A L (2002), Türk Firmalarının Sermaye Yapısı Etkileyen Faktörler: Beşyüz Büyük Firmadan Hisse Senetleri İMKB de İşlem Görenler İçin Bir Analiz, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, s 5 3 Okka, O (2009b), Finansal Yönetim, Nobel Yayın Dağıtım, 3 Baskı, Konya, s 341 3

16 hükümetlerin takip etmiş oldukları para, sermaye ve vergi politikaları, ekonominin durumu vb şeklinde sıralanabilir 4 Firma fon ihtiyacını sadece öz kaynaklarından karşılamış ise bunun maliyetine öz sermaye maliyeti denir Fon ihtiyacını sadece borç kaynaklarından sağlamış ise bunun maliyetine borç sermaye maliyeti denir Eğer fon ihtiyacını farklı maliyetleri olan birden çok kaynak kullanılmışsa bu fonun maliyetine de ağırlıklı sermaye maliyeti denir 12 Sermaye Yapısı İle İlgili Teorik Yaklaşımlar Sermaye yapısı teorileri; firmaların sermaye yapılarının, firma değeri ve sermaye maliyeti üzerinde nasıl bir etkisi olacağını incelemektedir Ekonomi alanında geleneksel olarak kullanılan analitik yöntem ve metotların finans alanında da kullanılması ile birlikte sermaye yapısı kavramı, firmaların sermaye yapılarını farklılaştırarak sermaye maliyetlerini minimize etmeleri ve hisse senetlerinin piyasa değerini maksimize etmeleri kapsamında incelenmeye başlanmıştır Firmanın borç tutarını belli bir sınıra (optimal sermaye yapısı) kadar yükselterek piyasa değerini artırabilmesi, finans 5 literatürünün en ilgi çeken inceleme konularından birisi olmuştur Sermaye yapısı üzerindeki tartışmalar, Modigliani-Miller in firmanın toplam piyasa değerinin ve sermaye maliyetinin, firmanın sermaye yapısından bağımsız olduğunu ve firmanın piyasa değerinin, beklenen faaliyet gelirlerinin anılan risk sınıfı için belirlenmiş 6 iskonto oranı ile hesaplandığını açıkladıkları çalışmaları ile hareketlenmiştir Sermaye yapısıyla ilgili yaklaşımları iki grup halinde incelemek mümkündür Temel yaklaşımlar şeklinde adlandırılan ilk grupta; net gelir yaklaşımı, net faaliyet geliri yaklaşımı, geleneksel yaklaşım ve Modigliani-Miller in yaklaşımları ele alınmaktadır Modigliani-Miller sonrası yaklaşımlar olarak adlandırılan diğer grupta ise; vergi faktörü, finansal sıkıntı maliyetleri, bilgi çarpıklığı (asimetrik bilgi), temsilci maliyetleri, dengeleme ve finansman hiyerarşisi kuramı incelenmektedir 4 Okka, (2009b), age, s Myers, S C (1984), The Capital Structure Puzzle, The Journal of Finance, Volume: 39, Issue: 3, s Modigliani, F, Miller, M (1958), The Cost of Capital, Corporation Finance, and The Theory of Investment, The American Economic Review, Volume: 48, Issue: 3, s

17 121 Sermaye Yapısına İlişkin Temel Teorik Yaklaşımalar 1211 Net Gelir Yaklaşımı David Durand ın 1952 deki makalesinde 7 tanımlanan Net Gelir Yaklaşımına göre sermaye yapısı ile firma değeri arasında bir ilişki vardır Bir firmanın değerlemesinde değerin saptanmasında kaldıraç faktörünün etkisini en aşırı biçimde dikkate alan yaklaşım olarak nitelendirilebilir Bu yaklaşıma göre bir firma, sermaye yapısını değiştirmek yoluyla, piyasa değerini yükseltmek ve sermaye maliyetini düşürmek olanağına sahiptir 8 Diğer bir ifadeyle, firmanın net faaliyet karının, faiz ve ortaklar tarafından kullanılan gelir veya firma bünyesinde bırakılan kar olarak dağılımı, sermaye maliyetini ve firmanın değerini etkilemektedir Sermaye yapısı içerisinde borç oranındaki artış, ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinde (k o ) düşüşe, firma değerinde (V) veya hisse senetlerinin piyasa fiyatlarında da artışa neden 9 olur Net gelir yaklaşımında bir firmanın yabancı kaynak / öz sermaye oranı ile sermaye maliyeti ve piyasa değeri arasındaki ilişkiler aşağıdaki şekillerde gösterilmiştir: 7 Durand, D (1952), The Cost of Debt and Equity Funds For Business: Trends And Problems of Measurement, Conference on Research on Business Finance, New York National Bureau of Economic Research, s Akgüç, age, s Burca, N (2008), Sermaye Yapısı ve Hisse Senedi Değeri Arasındaki İlişkinin Değişik Borsalarda Mukayeseli Olarak İncelenmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, s 9 5

18 Şekil 11: Net Gelir Yaklaşımı Kaynak: Akgüç, age, s Şekil 11 de de görüldüğü üzere borç oranındaki artış ortalama sermaye maliyetinde (k o ) düşüşe, firma değerinde artışa neden olmaktadır Bu yaklaşıma göre sermaye yapısındaki bir değişiklik öz sermaye (k e ) ve borçlanma maliyetlerinde (k i ) değişikliğe neden olmaz Bu yaklaşım iki temel varsayıma dayanmaktadır Bu varsayımlar; (i) öz sermaye maliyetinin borç maliyetinden daha yüksek olduğu ve (ii) öz sermaye maliyetinin ve yabancı kaynak maliyetinin firmaların çeşitli sermaye yapıları için sabit kaldığıdır Akgüç, age, s 488 6

19 Yabancı kaynakla finansman, firmanın uzun sürede net faaliyet geliri yaratma kapasitesi üzerinde de etkili olur Ağır faiz ve ana para ödemeleri, firmanın likit fonlarını azaltarak, firmanın yeni karlı yatırımlarını geliştirmesini engeller Hatta aşırı hallerde, likidite sorunu, firmaların tasfiyesine dahi yol açabilir Bu nedenle bir firmanın öz sermaye yerine borç kullanma yoluyla piyasa değerini sürekli yükselteceği görüşü, her zaman geçerli değildir Net Faaliyet Geliri Yaklaşımı makalede Net faaliyet geliri yaklaşımı da David Durand tarafından 1952 yılında yazılan 12 tanımlanmıştır Bu yaklaşım, net gelir yaklaşımının tersine sermaye yapısı ile firmanın piyasa değeri arasında bir ilişki olmadığını ve firmanın sermaye yapısındaki değişmelerin firma değerini (V) etkilemediğini öngörür Net faaliyet geliri yaklaşımında, firmanın net faaliyet gelirinin, sabit ortalama sermaye maliyeti oranı (k 0 ) ile kapitalize edilmesi firmanın piyasa değerini vermektedir Söz konusu yaklaşımda firma için ortalama sermaye maliyeti tüm sermaye yapıları için sabit varsayılmaktadır Bu varsayımın doğal sonucu olarak da bir firmanı sermaye yapısındaki değişmelerin, piyasa değerini ve ortalama sermaye maliyetini etkilemeyeceği savunulmaktadır 13 Net faaliyet geliri yaklaşımında bir firmanın yabancı kaynak / öz sermaye oranı ile sermaye maliyeti ve piyasa değeri arasındaki ilişkiler Şekil 12 de gösterilmiştir 11 Akgüç, age, s Durand, agm, s Akgüç, age, s 489 7

20 Şekil 12: Net Faaliyet Geliri Yaklaşımı Kaynak: Akgüç, age, s 490 Şekil 12 de görüldüğü üzere bu yaklaşım firmanın ortalama sermaye maliyetinin (k o ) tüm sermaye yapılarında aynı kaldığını ve firma, ortalama sermaye maliyetinden düşük maliyetli kaynak sağlaması halinde firmanın öz sermaye maliyetinin (k e ) yükseleceğini varsayar Firmanın borç seviyesi arttıkça, öz sermayenin maliyeti (k e ) de artar Bunun sebebi, firmanın borç oranı arttıkça firmanın riski de artacağı için ortaklar yatırmış oldukları sermayeye, yüksek risk seviyesinde yüksek getiri oranı isteyeceklerdir Ayrıca net faaliyet geliri yaklaşıma göre borcun maliyeti de (k i ) değişmemektedir Öz sermaye maliyetindeki artışın, borç sermaye maliyetindeki düşüşle telafi edildiğini ve sonuçta ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin değişmediğini kabul eder Bu teoriye göre firmanın değeri; gelecekte sağlayacağı nakit girişlerinin toplam sermaye maliyeti ile iskonto edilmesiyle bulunur Bu sebeple firmanın toplam sermaye maliyeti, firmanın sermaye yapısından bağımsızdır Okka, (2009b), age s 378 8

21 Bu yaklaşımın en önemli sonucu, sermaye yapısını değiştirerek ortalama sermaye maliyetini düşürme ve firma değerini artırma olasılığı olmadığına göre firmalar için tüm sermaye yapılarının aynı olduğu ve optimal bir sermaye yapısının bulunmadığıdır Geleneksel Yaklaşım Geleneksel yaklaşım, firmanın bir tek optimal sermaye yapısı olduğunu ve firma finansal kaldıraç faktöründen yararlanarak sermaye maliyetini düşürebileceğini ve pazar değerini artırabileceğini kabul eder 16 Geleneksel yaklaşıma göre, borç sermaye maliyeti hem faizlerin vergi matrahından düşülmesi dolayısıyla vergi tasarrufu sağlamasına karşılık dağıtılan kar payları için böyle bir olanağın mevcut olamaması, hem de ortaklar yüksek risk derecesinde daha yüksek oranda getiri beklediklerinden, öz sermaye maliyeti yabancı sermaye maliyetinden daha yüksektir Bu durumda firma, sermaye yapısını değiştirerek, işletme dışı kaynaktan yararlanarak, ortalama sermaye maliyetini düşürebilir Firma daha çok yabancı kaynak kullanarak öz sermaye maliyetini düşürebilir ve böylece firmanın gelecekteki nakit akımları bu sermaye maliyeti ile iskonto edileceğinden firmanın pazar değeri de artmış olacaktır 17 Ortalama sermaye maliyetindeki düşüş belirli bir noktaya kadar devam edebilir Firma optimal sermaye yapısına ulaştıktan sonra borçlanamaya devam ederse, ortalama sermaye maliyeti, gerek öz sermaye gerek yabancı kaynak maliyetlerinin artışı sonucu yükselmeye başlar Firmanın sermaye yapısı riskli hale geldikçe, firmanın ortakları artan finansal riski de karşılayacak şekilde yatırımlarından daha yüksek getiri istemeye başlar Öte yandan, belirli bir noktadan sonra firmaya kredi verenler, artan risklerini karşılamak üzere ek güvenceler isteyebilirler Dolaylı veya dolaysız faiz oranlarını yükseltebilirler Kredi verenlerin bu tutumu da yabancı kaynak maliyetinin yükselmesine neden olur 15 Akgüç, age, s Okka, (2009b), age, s Okka, (2009b), age, s Akgüç, age, s Öz sermaye maliyetinin yükselmesi, firmanın gelecekteki nakit akımlarının bu sermaye maliyeti ile iskonto edileceğinden, firmanın piyasa değerini düşürecektir 9

22 Geleneksel yaklaşımında borç / öz sermaye oranı ile sermaye maliyeti ve piyasa değeri arasındaki ilişkiler Şekil 13 de gösterilmiştir Şekil 13: Geleneksel Yaklaşım Kaynak: Ali Sait Yüksel (1982), Para Bulma ve Yatırım İşletmelerde Sermaye Yönetimi, Beta Basım Yayım Dağıtım AŞ, İstanbul, s 87 Şekil 13 de görüleceği üzere; bu yaklaşımda da firma öz sermaye maliyeti (k e ) borçlanma maliyetinden (k i ) yüksektir Firma sermayesine katılım borç vermeye göre daha risklidir Ortaklar bu riski karşılamak amacıyla yatırımlarından daha yüksek kar payı istemeye başlar Bu durumda firma, maliyeti daha düşük olan yabancı kaynaklara sermaye yapısı içerisinde yer vererek ortalama sermaye maliyetini (k o ) düşürebilir Ortalama sermaye maliyetindeki düşüş belli bir noktaya kadar devam eder Ortalama sermaye maliyetinin en düşük olduğu noktada firma optimal sermaye yapısına ulaşır Bu noktada firma değeri de (V) maksimumdur Ancak bu noktadan sonra yabancı kaynakların payı firma sermaye yapısı içerisinde artmaya devam ederse, bir başka ifadeyle optimal sermaye noktasından sonra borçlanmaya devam edildiğinde piyasa değeri de düşer, hem borçların maliyeti hem de öz sermayenin maliyeti artar 10

23 1214 Modigliani ve Miller Yaklaşımı Franco Modigliani ve Merton H Miller (MM) ve yıllarında sermaye yapısı ile sermaye maliyeti arasındaki ilişkiyi açıklayan makaleler yayımlamışlardır 1958 yılında yayınladıkları makalede kurumlar vergisi modele dahil değilken, 1963 yılında kurumlar vergisini de modele dahil etmişlerdir Modigliani ve Miller a göre, bir firmanın sermaye yapısı sermaye maliyetini etkilemez Finansal kaldıraç derecesi ne olursa olsun firmanın sermaye maliyeti değişmez Bu daha önce açıklanan net faaliyet geliri yaklaşımı ile aynıdır 21 Ayrıca Modigliani ve Miller yapmış oldukları analizlerde, mükemmel pazarın var olduğunu kabul etmişlerdir 22 Bu yaklaşım bazı temel varsayımlara dayanmaktadır Bunlar şu şekilde sıralanabilir: a) Sermaye piyasaları etkindir ve bu piyasalarda tam rekabet koşulları geçerlidir Sermaye piyasası ile ilgili bilgiler karşılık ödenmeksizin tüm birikim sahipleri tarafından kolaylıkla sağlanmakta, piyasadaki işlemler ayrıca bir gider gerektirmemekte ve yatırımcılar rasyonel davranmaktadır Tek başına bir yatırımcının menkul kıymet fiyatları üzerinde bir etkisi bulunmamakta ve tüm yatırımcılar aynı faiz oranı ile borçlanabilmekte ve borç verebilmektedir Bireysel yatırımcılar firmalarla bir sınırlama olmaksızın aynı şartlarda borçlanabilirler b) Tüm firmalar eş risk kategorilerine göre gruplandırılabilirler Benzer operasyonel koşullarda faaliyet gösteren, aynı risk grubuna giren tüm firmalar için iş riski aynıdır ve gelecek için beklenen gelirlerin elde edilme olasılığı aynıdır c) Yatırımcılar firmaların gelecekteki getirileri ile ilgili olarak homojen beklentilere sahiptir d) Gelecek dönemlerde elde edileceği tahmin edilen faaliyet gelirlerinin olasılık dağılımı için beklenen değerler, cari faaliyet gelirlerinin olasılık dağılımı ile aynıdır 19 Modigliani ve Miller (1958), agm s Modigliani, F ve Miller, M H (1963), Corporate Income Taxes and The Cost of Capital A Correction, American Economic Review, Volume: 53, Issue: 3, s Akgüç, age, s Okka, (2009b) age, s

24 e) Gelir vergisi ve kurumlar vergisi yoktur (Bu varsayım daha sonra kaldırılmıştır) f) Gelecekteki nakit akımlarında bir büyüme söz konusu değildir g) İflas maliyetleri yoktur Yukarıda özetlenen varsayımlara dayanan Modigliani ve Miller Yaklaşımı, şu üç önemli sonuca varmıştır: a) Firmanın piyasa değeri ve sermaye maliyeti, sermaye yapısından tamamen bağımsızdır 23 Bir firmanın piyasa değeri gelecekte sağlayacağı nakit akışının, söz konusu firmanın girdiği risk kategorisine uygun olarak saptanmış iskonto oranı ile indirgenmesine eşittir 24 b) Bir firmanın borçlanması nedeni ile finansman riski arttığı durumda, öz sermaye 25 maliyeti de artar Firmanın ortakları artan finansman riskini karşılayacak ölçüde daha yüksek bir getiri beklemeye başlar Daha açık bir ifade ile ucuz yabancı kaynak bulamanın ortalama sermaye maliyeti üzerine olabilecek olumlu etkisi öz sermaye maliyetinin yükselişi ile ortadan kalkar 26 c) Yatırım kararlarının alınmasında kullanılacak iskonto oranı yatırımın finansman şeklinden tamamen bağımsızdır 27 Diğer bir ifade ile MM, bir yatırımın projesi ne şekilde finanse edilirse edilsin, bu olgunun yatırım kararları üzerine etkisi olamadığını, yatırım ve finansman kararlarının birbirinden bağımsız olduğunu savunmaktadır 28 MM in önermelerinin geçerliliği, sermaye piyasasında arbitraj yapılabilmesi olanağına dayanmaktadır Arbitraj; bir menkul değerin aynı anda farklı pazarlarda, farklı fiyatlardan 23 Modigliani, ve Miller, (1958), agm s Akgüç, age, s Modigliani, ve Miller, (1958), agm s Akgüç, age, s Modigliani, F ve Miller, M H, (1958) agm, s Akgüç, age, s

25 alınıp satılması işlemidir 29 Yatırımcıların portföylerinde bulunan hisse senetlerini satarak, yerlerine kendi açılarından daha avantajlı hisse senetlerini alma olanağı, net faaliyet gelirleri eşit ve aynı risk kategorisine giren firmaların piyasa değerlerinin birbirlerinden farklı olmasını önler Örneğin, net faaliyet gelirleri ve risk grupları aynı olan firmalardan birinin elverişli koşullarda yabancı kaynak temin ettiğini ve ortalama sermaye maliyetini düşürerek firma değerini artırdığını varsayalım MM e göre sermaye piyasasında arbitraj yapma olanağı nedeniyle bu durum uzun süre devam edemez Çünkü ucuz kaynak bulan şirketin ortakları aynı geliri sağlayan buna karşılık finansman riski az olan diğer şirketin hisse senetlerini cazip bularak, riskli firmanın hisselerini elden çıkarıp risksiz firmanın hisselerini almak isteyeceklerdir Sermaye piyasasındaki bu eğilim, borç kullanmayan ve daha az riskli olan firmanın piyasa değerini yükselterek, borç kullanan firmanın piyasa değerine eşit düzeye getirecektir 30 MM 1963 yılında modele kurumlar vergisini de dahil ederek düzeltme yapmışlardır Buna göre borçlu firmanın değeri, borçsuz firmanın değeri ile borçlanmadan sağlanan vergi tasarruflarının bugünkü değerinin toplamına eşittir 31 Modele kurumlar vergisi dahil edilince sağlanan vergi tasarrufu etkisi ile borç, öz sermayeye göre daha avantajlı hale gelir Çünkü faiz giderleri vergi matrahından indirim konusu yapılabilirken, temettü ödemeleri için böyle bir avantaj söz konusu değildir Sermaye yapısında borç oranı arttıkça, ortalama sermaye maliyeti (k o ) düşer ve firma değeri artar Düzeltilmiş modelde, faizin vergi tasarrufu etkisi nedeniyle borcun maliyeti (k i ) azalırken, vergi tasarrufunun etkisi ile hissedarlar daha az risk primi talep ederler Bu da öz sermaye maliyetini (k e ) düşürür MM yaklaşımına getirilen en temel eleştiri yaklaşımın dayandığı varsayımların gerçekçi olmayışıdır Bir diğer eleştiri noktası ise sermaye piyasasında arbitrajın yazarların savunduğu şekilde gerçekleşmeyeceği ileri sürülmektedir MM karşı olan görüşün dayandığı kanıtlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir Karan, M B (2004), Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Gazi Kitabevi, 2 Baskı, Anakara, s Akgüç, age, s Burca, agt, s 9 32 Akgüç, age, s

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 1 2. FİNANSAL YÖNETİMİN FONKSİYONLARI... 2 2.1. Yatırım Kararları... 2 2.1. Finansman Kararları... 3 2.1. Dividant Kararları... 4

Detaylı

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ 1.Finansal Yönetim Olgusu... 1 1.1. Finans Bilimi... 1 1.2. Neden Finans Yöneticisine İhtiyaç Var?... 1 Karar Süreçleri) 1.3. Finans Yöneticisinin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI

Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI SERMAYE MALİYETİ Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI İçerik Öz Sermaye Maliyeti İmtiyazlı Hisse Senedi Maliyetinin Yaygın (Adi) Hisse Senedinin Maliyetinin Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeline Göre Özsermaye

Detaylı

ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI

ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI Faiz oranlarının yapısı; Menkul kıymetlerin sahip olduğu risk, Likidite özelliği, Vergilendirme durumu ve Vade farklarının faiz oranlarını nasıl etkilediğidir. FAİZ ORANLARININ

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi. Ders 7 Modern Portföy Teorisi

Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi. Ders 7 Modern Portföy Teorisi Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi Ders 7 Modern Portföy Teorisi Kurucusu Markowitz dir. 1990 yılında bu çalışmasıyla Nobel Ekonomi ödülünü MertonH. Miller ve William F. Sharpe ilepaylaşmıştır. Modern

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2007-2008-2009-2010 ve 2011 hesap dönemlerine

Detaylı

Finansman kararları (2) Ders 16 Finansal Yönetim 15.414

Finansman kararları (2) Ders 16 Finansal Yönetim 15.414 Finansman kararları (2) Ders 16 Finansal Yönetim 15.414 Bugün Sermaye yapısı M&M teoremi Kaldıraç, risk ve AOSM Okuma Brealey ve Myers, Bölüm 17 Finansman kararları Esas amaç Pozitif NBD yatırımları için,

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Planlama Nedir?

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Planlama Nedir? FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL PLANLAMA Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA Finansal analiz işletmenin geçmişe dönük verilerine dayanmaktaydı ancak finansal planlama ise geleceğe yönelik hareket biçimini belirlemeyi

Detaylı

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I 2. HAFTA ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I Yrd. Doç. Dr. Muhammet Belen mbelen@karabuk.edu.tr BÖLÜM 2 FİNANSAL TABLOLAR ve NAKİT AKIMI 1-2 Sunu Planı 1. Bilanço 2. Gelir Tablosu 3. Net İşletme Sermayesi 4. Finansta

Detaylı

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar İşlenecek Konular Finansal piyasalar ve kurumların önemi Tasarrufların şirketlere akışı Finansal piyasaların ve aracıların fonksiyonları Değer maksimizasyonu

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM-I KISA ÖZET KOLAYAOF

FİNANSAL YÖNETİM-I KISA ÖZET KOLAYAOF FİNANSAL YÖNETİM-I KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- Finansal Yönetim ve Fonksiyonları...... 4 2. ÜNİTE-Finansal Sistem, Finansal Piyasalar, Finansal Araçlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

Finansal Yönetim Giriş

Finansal Yönetim Giriş Finansal Yönetim Giriş İKTİSAT İKTİSAT 1900 LÜ YILLARIN BAŞI FİNANSMAN 1900 LERİN BAŞI İYİ BİR FİNANSMANCI 1930 LARA KADAR Firmayı kredi kuruluşlarına karşı en iyi biçimde takdim eden Firmaya en fazla

Detaylı

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 İşletme Finansmanı ix İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 I. Finans, Finansman ve Finansal Yönetim Nedir? 5 Finansal Hizmetler, 6; Finansal Yönetim, 6; Finansal Yönetimin Öğrenilmesi,

Detaylı

Finansal Yönetim Yabancı Kaynak Maliyeti. Arş. Gör. Yasin Erdem ÇEVİK Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü. Finanslama Politikası

Finansal Yönetim Yabancı Kaynak Maliyeti. Arş. Gör. Yasin Erdem ÇEVİK Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü. Finanslama Politikası Finansal Yönetim Yabancı Kaynak Maliyeti Arş. Gör. Yasin Erdem ÇEVİK Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Yatırım Politikası Temel Politikalar-Bilanço Dönen İşletme Varlık Sermayesi Duran Varlık Sabit

Detaylı

1. Temel Finansal Kavramlar. 2. Finansal Analiz ve Planlama. 3. Yatırım ve Çalışma Sermayesi. 4. Fizibilite Etüdleri- Yatırım Kararının Alınması

1. Temel Finansal Kavramlar. 2. Finansal Analiz ve Planlama. 3. Yatırım ve Çalışma Sermayesi. 4. Fizibilite Etüdleri- Yatırım Kararının Alınması 1. Temel Finansal Kavramlar 2. Finansal Analiz ve Planlama 3. Yatırım ve Çalışma Sermayesi 4. Fizibilite Etüdleri- Yatırım Kararının Alınması 5. Girişimcilikte Finansal Destekler 1 6. Alternatif Finansal

Detaylı

SERMAYE VE DOĞAL KAYNAK PİYASALARI 2

SERMAYE VE DOĞAL KAYNAK PİYASALARI 2 SERMAYE VE DOĞAL KAYNAK PİYASALARI 2 1. SERMAYE, YATIRIM VE TASARRUF 2 1.1. SERMAYE VE YATIRIM 2 1.2. TASARRUF VE PORTFÖY TERCİHİ 2 1.3. SERMAYE PİYASASI 3 2. SERMAYE TALEBİ 3 2.1. YATIRIMIN NET BUGÜNKÜ

Detaylı

Sermaye Yapısı: Bilgi ve Aracılık

Sermaye Yapısı: Bilgi ve Aracılık Sermaye Yapısı: Bilgi ve Aracılık 1 Büyük Resim: 1. Kısım Finansman A. Finansman İhtiyaçlarının Belirlenmesi 6 Şubat Vaka: Wilson Ahşap 1 11 Şubat Vaka: Wilson Ahşap 2 B. Optimal Sermaye Yapısı: Temeller

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit)

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN Girişimcinin finansman ihtiyacı: Finansman ihtiyacının karşılanmasında

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V FİNANSAL YÖNETİM... 1 Finansal Amaçlar... 1 Finans Yöneticisinin

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM ÇALIŞMA SERMAYESİ

FİNANSAL YÖNETİM ÇALIŞMA SERMAYESİ FİNANSAL YÖNETİM İŞLETME (ÇALIŞMA) SERMAYESİ YÖNETİMİ VE Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA ÇALIŞMA SERMAYESİ Kısa vadeli veya cari varlıklar ve borçlar topluca çalışma sermayesi olarak bilinir. Dönen Varlıklar:

Detaylı

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır.

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. Sayfa No: 1 Raporun Dönemi Ticaret Ünvanı : Bu rapor 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. : Prim Menkul Değerler A.Ş. Ticaret Sicil No : 247130 Merkez Adresi : Levent Caddesi No.3

Detaylı

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Finans Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Özeti Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi Prof.

Detaylı

Mali Analiz Teknikleri

Mali Analiz Teknikleri Mali Analiz Teknikleri Karşılaştırmalı Tablo analizi (Yatay Analiz) Yüzde Analizi (Dikey Analiz) Eğilim Yüzdeleri Analizi (Trend Analizi) Oran Analizi ORAN ANALİZİ Bir işletmenin mali tablolarında yer

Detaylı

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003 15.433 YATIRIM Ders 19: Menkul Kıymet Analizi Bahar 2003 Giriş Piyasada gözlemlediğimiz fiyatlar nasıl açıklanır? Etkin bir piyasada, fiyat kamuya açık olan tüm bilgileri yansıtır. Piyasa bilgisini piyasa

Detaylı

8.Bölüm Sermaye Maliyeti. Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş Başcı

8.Bölüm Sermaye Maliyeti. Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş Başcı 8.Bölüm Sermaye Maliyeti Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş Başcı Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Sermaye maliyeti kavramını hakkında bilgi sahibi

Detaylı

CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO

CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO AKTİFLER Not 31.12.2012 31.12.2013 I. NAKİT DEĞERLER 10.505.985,81 13.079.784,83 a. Kasa 4.150,00 20.299,99 b. Banka 6 10.501.835,81 13.059.484,84 II.

Detaylı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı A Kitapçığı 10. Soru Soru Hatalı Değil. I- Birleşme sözleşmesi genel kurullarca onaylanmadan önce Sermaye Piyasası Kuruluna başvurularak

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I 3. HAFTA ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I Yrd. Doç. Dr. Muhammet Belen mbelen@karabuk.edu.tr BÖLÜM 3 Finansal Tabloların Analizi FİNANSAL TABLOLARIN ANALİZİ ORAN ANALİZİ KARŞILAŞTIRMALI TABLOLAR ANALİZİ DİKEY

Detaylı

EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI

EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU p Satışların maliyeti tablosu, gelir tablosunun tamamlayıcısı niteliğinde bir mali tablodur.

Detaylı

Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı

Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı M. Vefa TOROSLU SMMM & Bağımsız Denetçi ROTA Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. 18.12.2014 Tanım Sabit kıymetler; işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen

Detaylı

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN FİNANSAL PİYASALAR VE FİNANSAL KURUMLAR N. CEREN TÜRKMEN cturkmen@sakarya.edu.tr 1 FİNANSAL SİSTEM Bir ekonomide fonları talep edenler, fonları arz edenler bunlar arasındaki fon akımlarını düzenleyen kurumlar

Detaylı

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009 http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 SORU - 1 31.12.2009 itibariyle, AIC Şirketi'nin çıkarılmış sermayesi 750.000.000 TL olup şirket sermayesini temsil eden

Detaylı

Şekil 2.1. Risk Sınıflandırması Örneği Şekil 2.2. İç ve Dış Kaynaklı Önemli Risk Faktörleri

Şekil 2.1. Risk Sınıflandırması Örneği Şekil 2.2. İç ve Dış Kaynaklı Önemli Risk Faktörleri Şekil 2.1. Risk Sınıflandırması Örneği Şekil 2.2. İç ve Dış Kaynaklı Önemli Risk Faktörleri Şekil. 2.3. Olaylar ve Riskler 2.1.Sistematik Risk Sistematik risk, firmaların sahip oldukları varlıklar üzerindeki

Detaylı

DEĞERE DAYALI YÖNETİM ve FİRMA DEĞERİNİN TESPİTİ. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

DEĞERE DAYALI YÖNETİM ve FİRMA DEĞERİNİN TESPİTİ. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ DEĞERE DAYALI YÖNETİM ve FİRMA DEĞERİNİN TESPİTİ Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ İçerik Değer Kavramı Nominal değer Defter değeri Tasfiye değeri İşleyen teşebbüs değeri Piyasa (borsa) değeri ve Teorik ya da İçsel

Detaylı

DERS 2 TÜREV ARAÇLARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 2

DERS 2 TÜREV ARAÇLARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 2 DERS 2 TÜREV ARAÇLARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 2 Türev Ürünlerin Kullanım Amaçları Korunma Amaçlı İşlemler Spekülatif Amaçlı İşlemler Arbitraj Amaçlı İşlemler Türev Ürünler Opsiyon Future Forward Swap Vadeli

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim Sınav Türü : Final WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... A Sağlık Kurumlarında

Detaylı

Finansal Yatırım ve Portföy Analizi

Finansal Yatırım ve Portföy Analizi Finansal Yatırım ve Portföy Analizi Ayşegül İşcano glu Çekiç DERS 3-YATIRIM ARAÇLARI Hisse Senetleri Giriş Hisse Senetleri Sermaye piyasasının temel finansal araçlarından biri olan hisse senetleri, anonim

Detaylı

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları.

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu Yrd. Doç.. Dr. M. Volkan TÜRKERT Üretim İşletmenin Fonksiyonları Pazarlama Yönetim Lojistik Finansman İnsan Kaynakları Halkla İlişkiler Muhasebe Ar-Ge 1 2

Detaylı

1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır?

1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır? Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri 1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır? a. %18 b. %19 c. %20 d. %21 e. %22 5. Nominal faiz oranı %24 ve iki

Detaylı

Alternatif Karşılaştırma Metotları

Alternatif Karşılaştırma Metotları Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Alternatif Karşılaştırma Metotları-1 Alternatif Karşılaştırma Metotları Minimum çekici getiri oranı (Minimum attractive rate of return- MARR) Eşdeğer Kıymet

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

3. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ. Nakit Yönetimi Para-Zaman İlişkisi Basit-Bileşik Faiz Ekonomik Eşdeğerlilik. Yrd. Doç. Dr.

3. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ. Nakit Yönetimi Para-Zaman İlişkisi Basit-Bileşik Faiz Ekonomik Eşdeğerlilik. Yrd. Doç. Dr. 3. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Nakit Yönetimi Para-Zaman İlişkisi Basit-Bileşik Faiz Ekonomik Eşdeğerlilik NAKİT YÖNETİMİ Nakit Yönetimi ile işletmeler; bir yandan işletmenin

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Finansın İlkeleri Zorunlu DERS HEDEFİ Finansın İlkeleri dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Finans nedir ve çalışma alanları nelerdir sorularına cevap

Detaylı

2014/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 22 Ekim 2014-Çarşamba 18:00

2014/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 22 Ekim 2014-Çarşamba 18:00 2014/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 22 Ekim 2014-Çarşamba 18:00 SORULAR SORU-1 : TMS 7 Nakit Akış Tabloları Standardına göre; nakit akış tablosunun sunumu çerçevesinde,

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MENKUL KIYMET YATIRIMLARI KISA ÖZET

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 9 aylık dönem

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 9 aylık dönem Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 9 aylık dönem m. 30 Eylül 2017 30 Eylül 2016 Faiz ve benzeri gelirler Faiz giderleri Net faiz geliri Kredi zararı karşılıkları Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

FİNANS VE MAKROEKONOMİ. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme. Finansal Krizler ve Ekonomi

FİNANS VE MAKROEKONOMİ. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme. Finansal Krizler ve Ekonomi FİNANS VE MAKROEKONOMİ Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme Finansal Krizler ve Ekonomi Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme Finansal Sistemin İşleyişi Doğrudan Finansman : Fon akışı finansal aracı kullanılmadan

Detaylı

Özet İçindekiler. Önsöz FİNANSAL YÖNETİME GİRİŞ. Finansal Yönetimin Gözden Geçirilmesi, Amortismanlar, Vergiler, Faiz ve Paranın Zaman Değeri

Özet İçindekiler. Önsöz FİNANSAL YÖNETİME GİRİŞ. Finansal Yönetimin Gözden Geçirilmesi, Amortismanlar, Vergiler, Faiz ve Paranın Zaman Değeri Özet İçindekiler Önsöz KISIM I Bölüm 1 FİNANSAL YÖNETİME GİRİŞ Finansal Yönetimin Gözden Geçirilmesi, Amortismanlar, Vergiler, Faiz ve Paranın Zaman Değeri Bölüm 2 Bölüm 3 Bölüm 4 Finansal Tablolar ve

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

FAALİYET RAPORU

FAALİYET RAPORU Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 3 1- Raporun Dönemi... 3 2- Şirketin Ünvanı... 3 3-30.09.2012 tarihi itibarıyla yönetim kurulunda

Detaylı

Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi. Ders 5

Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi. Ders 5 Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi Ders 5 FİNANSIN TEMEL SORULARI: Riski nasıl tanımlarız ve ölçeriz? Farklı finansal ürünlerin riskleri birbirleri ile nasıl alakalıdır? Riski nasıl fiyatlarız? RİSK

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 31.968.524 19.723.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU A. TANITICI BİLGİLER

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU A. TANITICI BİLGİLER A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 2 Temmuz 2012 tarihi itibariyle (*) Fon Toplam Değeri 2.155.647 Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman,

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

Finansman kararları (1) Ders 15 Finansal Yönetim 15.414

Finansman kararları (1) Ders 15 Finansal Yönetim 15.414 Finansman kararları (1) Ders 15 Finansal Yönetim 15.414 Bugün Finansman kararları Finansman modelleri ve piyasanın tepkisi Ödeme politikası Okuma Brealey ve Myers, Bölüm 17 Finansman kararları Amaç nedir?

Detaylı

Bölüm 1. Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz?

Bölüm 1. Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz? Bölüm 1 Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz? DR. HÜLYA ÜNLÜ 1-2 Sunumlar bilgi amaçlıdır. Tek başına yeterli değildir. Sunumlarda kullanılan Birincil Kaynak Mishkin in Kitabıdır. Finansal

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

SERMAYE YAPISI VE FİRMA DEĞERİ İLİŞKİSİ İMKB DE BİR UYGULAMA (2000-2003)

SERMAYE YAPISI VE FİRMA DEĞERİ İLİŞKİSİ İMKB DE BİR UYGULAMA (2000-2003) T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SERMAYE YAPISI VE FİRMA DEĞERİ İLİŞKİSİ İMKB DE BİR UYGULAMA (2000-2003) YÜKSEK LİSANS TEZİ Oğuzhan ÖZALTIN Tez Danışmanı:

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) m. 31 Mart 2012 31 Mart 2011 Faiz ve benzeri gelirler 8,375 8,369 Faiz giderleri 4,182 4,202 Net faiz geliri 4,193 4,167 Kredi

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mayıs 2009 Tanım Nakit akış tablosu, bir faaliyet dönemi içerisinde işletmede ortaya çıkan nakit akımlarını; işletme faaliyetlerine,

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. 2015 2014 2013 Faiz ve benzeri gelirler 25,967 25,001 25,601 Faiz giderleri 10,086 10,729 10,767 Net faiz geliri 15,881 14,272 14,834 Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU ÖRTÜLÜ SERMAYE. PwC

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU ÖRTÜLÜ SERMAYE. PwC 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU ÖRTÜLÜ SERMAYE PwC Gündem Kurumlar Vergisi Kanununda Örtülü Sermaye Örtülü Sermaye Yaratabilecek Hallerin İrdelenmesi Kanunun Firmalara Etkisi Soru & Cevap 5520 SAYILI

Detaylı

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 2 Temmuz 2012 tarihi itibariyle (*) Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman, Kerem Yerebasmaz, Serkan Şevik,

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 40.071-40.071 68.072-68.072 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ İlker Şadi İŞLEYEN * I. GİRİŞ Bankalar ve aracı kurumların, menkul kıymetler ve diğer

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

1. İŞLETMELERDE KAYNAK BULMANIN ÖNEM NEMİ VE KAYNAK SAĞLAMA SİSTEM STEMİ OLARAK FİNANSMAN 1.1. İşletmelerde Kaynak Bulmanın Önemi ve Likidite Kavramı Bütün işletmeler amaçlarını gerçekleştirmek için temel

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ Finansman, işletmelerin temel işlevlerini yerine getirirken yararlanacakları

Detaylı

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. Dipnotlar 2011 2010 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6 34,878 28,779 26,953 Faiz giderleri 6 17,433 13,196 14,494 Net faiz geliri 6 17,445 15,583 12,459

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı

ONYEDİNCİ BÖLÜM SERMAYE YAPISI 1

ONYEDİNCİ BÖLÜM SERMAYE YAPISI 1 ONYEDİNCİ BÖLÜM SERMAYE YAPISI 1 Dr. Mustafa Tevfik KARTAL Dr. Mustafa Tevfik KARTAL, 1984 yılında doğdu. İlköğretim ve lise eğitiminden sonra sırası ile Marmara Üniversitesi Bankacılık (ön lisans), Anadolu

Detaylı

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM TAHVİL, HAZİNE BONOSU VE PAY DEĞERLEMESİ 21

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM TAHVİL, HAZİNE BONOSU VE PAY DEĞERLEMESİ 21 ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM TAHVİL, HAZİNE BONOSU VE PAY DEĞERLEMESİ 21 Yrd.Doç.Dr.Ayben Koy Yrd. Doç. Dr. Ayben KOY, 1980 yılında doğdu. İlk ve ortaöğretimi Çanakkale de bitirdi. 2004 yılında İstanbul Üniversitesi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SPK 7. ARAMA KONFERANSI NDA YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 ARALIK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 65 İYİ 2002 Bahar PROGRAM ADI ÜLKE ÜNİVERSİTE ALAN DİĞER ALAN BAŞ.

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 65 İYİ 2002 Bahar PROGRAM ADI ÜLKE ÜNİVERSİTE ALAN DİĞER ALAN BAŞ. ÖZGEÇMİŞ TC KİMLİK NO: PERSONEL AD: SOYAD: DOĞUM TARİHİ: ERDİNÇ KARADENİZ 1/4/78 12:00 AM SİCİL NO: UYRUK: EHLİYET: B DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM İngilizce ÜDS 65 İYİ 2002 Bahar PROGRAM ADI

Detaylı

SAHİPLİK YAPISI VE TEMETTÜ İLİŞKİSİ: İMKB DE BİR UYGULAMA

SAHİPLİK YAPISI VE TEMETTÜ İLİŞKİSİ: İMKB DE BİR UYGULAMA T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı SAHİPLİK YAPISI VE TEMETTÜ İLİŞKİSİ: İMKB DE BİR UYGULAMA Selim GÜNGÖR Yüksek Lisans Tezi Çorum 2012 SAHİPLİK YAPISI VE TEMETTÜ

Detaylı

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ SERMAYE PİYASASI KURUMU KONFERANSI 8 MAYIS 2003 1 FİNANSAL SİSTEMİN İŞLEVLERİ I Malların, hizmetlerin

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM Fon talep edenler, fon arz edenler, fon akımını sağlayan araçlar, kuruluşlar ve piyasanın işleyişini düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan

Detaylı

[520000] Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

[520000] Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 3.015.323 1.299.403 Dönem Karı (Zararı) 1.354.013 1.896.001 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) Durdurulan Faaliyetlerden

Detaylı

SERMAYE MALİYETİ. Prof. Dr. Aydın Yüksel MAN 504T Yön. için Finansal Analiz & Araçları Ders: Sermaye Maliyeti

SERMAYE MALİYETİ. Prof. Dr. Aydın Yüksel MAN 504T Yön. için Finansal Analiz & Araçları Ders: Sermaye Maliyeti SERMAYE MALİYETİ 1 Giriş İşlenecek ana başlıkları sıralarsak: Firmanın ihraç ettiği menkul kıymetler için istenen getiri oranlarının hesaplanması Sermaye maliyetinin hesaplanması Yeni bir proje için hangi

Detaylı

İşletme Finansman BBA Prof.Dr. Abdulgaffar Ağaoğlu, Doç.Dr. Güner Gürsoy

İşletme Finansman BBA Prof.Dr. Abdulgaffar Ağaoğlu, Doç.Dr. Güner Gürsoy DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS İşletme Finansman BBA 343 1 3+0+0 3 6 Ön Koşul Dersleri BBA 241, BBA 242 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler . Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler 31/07/2012 Yayın Hakkında Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler yayını; Basel II geçişiyle uyumlu olarak BDDK

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS SUNUŞ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS I- Ekonomik kalkınma/1 II- Tasarruf/4 1- İç tasarruf/5 1.1. Bireysel tasarruf/5 1.2. Kurumsal tasarruf7 1.3. Devletin bütçe fazlası/8 2- Dış

Detaylı

Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi. Ders 2

Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi. Ders 2 Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi Ders 2 PORTFÖY YÖNETİM SÜRECİ 1. Portföy Planlaması Yatırımcının risk, getiri ve vade beklentileri doğrultusunda yatırım ölçütleri belirlenir. Mevcut finansal durum

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem m. 31-Mar-16 31-Mar-15 Faiz ve benzeri gelirler Faiz giderleri 6,032 6,457-2,108-2,247 Net faiz geliri 3,924 4,210 Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

L O G O S p o r t f ö y y ö n e t i m i a. ş.

L O G O S p o r t f ö y y ö n e t i m i a. ş. L O G O S p o r t f ö y y ö n e t i m i a. ş. SERİ:II NO:14 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1-Raporun Dönemi : 01.01.2014-31.12.2014 2-Genel Bilgiler: Ticaret Unvanı:

Detaylı