NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1"

Transkript

1 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 Çerkezköy/Tekirdağ, Ocak 011

2 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 TeĢekkür GiriĢ Dokümanın amacı Dokümanın kapsamı Tanımlar ve kavramlar.... Yönetici Özeti Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama ÇalıĢmaları Birim organizasyon Ģeması Kurumsal Değerlendirme Özdeğerlendirme Eğitim ve öğretim süreçleri DERS PROGRAMLARI VE DERS ĠÇERĠKLERĠ (ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ PROGRAM) BÜRO YÖNETĠMĠ VE SEKRETERLĠK PROGRAMI... 0 HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ... 6 TOPLAM... 6 BYS 104 Yönetim ve Organizasyon... 6 TOPLAM... 6 BYS 03 Genel Muhasebe... 6 BYS 04 Halkla ĠliĢkiler LOJĠSTĠK DERS ĠÇERĠKLERĠ TEKSTĠL TEKNOLOJĠLERĠ PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ SĠVĠL SAVUNMA VE ĠTFAĠYECĠLĠK PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ Çevre Değerlendirme ÇalıĢmaları SWOT (GZFT) analizi Çevre değerlendirmesi SONUÇ Kaynakça... 51

3 TeĢekkür 010 yılı faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve üniversitemiz bünyesindeki raporlara kaynak olması için hazırlanan kurumsal değerlendirme raporunun ileriki yıllardaki faaliyetlerimizin sağlıklı yürütülmesinde ve planlanmasında yardımcı olacaktır. Bu belge ile Namık Kemal Üniversitesi Çerkezköy Meslek Yüksekokulu 010 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu olup, belgede yer alan ana baģlıklar altında sunulmaktadır. Birimimiz zaman içerisinde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalıģmalarını verimli bir Ģekilde sürdürebilmek amacı ile Çerkezköy Meslek Yüksekokulu ve Üniversite düzeyinde çalıģma ve eğitim toplantılarına katılmıģ olup Birimimizin mesleki ve teknik eğitimde; eğitim-öğretim, araģtırma ve geliģtirme ile sanayi nin ihtiyacı olan ara eleman kalitesini artırmayı hedeflemektedir. Emeği geçen birim ve kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalıģma grubu koordinatör ve üyeleri ne teģekkürlerimi sunarım. Prof. Dr. H. Ziya ÖZEK Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürü Çerkezköy- Ocak 011 1

4 1. GiriĢ 1.1. Dokümanın amacı Namık Kemal Üniversitesi Çerkezköy Meslek Yüksekokulu gerek 5018 gerekse 547 sayılı kanunlar kapsamında kurumsal değerlendirme stratejik planlama çalıģmalarını yürütmek üzere Yüksekokul Müdürüne rapor veren koordinatör baģkanlığında birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama ÇalıĢma Grubu (KDSP) oluģturulmuģtur. Bu çalıģma grubu 009 yılında akademik personelden oluģmuģtur. Birim öğrenci temsilcisi öğrencilerimizi temsilen çalıģmalarımıza katkıda bulunmuģtur. idari personelimiz Yüksekokul Sekreteri ile çalıģma grubunda temsil edilmiģtir. Toplam üye sayısı 4 olmuģtur. Bolum KDSP ÇalıĢma Grubu, üniversite Rektörlüğü tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama üzerine verilmiģ olan bilgilendirme, eğitim ve danıģmanlık hizmetlerinden yararlanmıģtır. Kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalıģmalarında yararlanılmak üzere basta öğrencilerimiz, personelimiz ve programlarımız ile bilimsel yayınlarımıza iliģkin veriler Bolum KDSP Grubumuz tarafından itina ile toplanması için alt yapı oluģturma çalıģmaları Üniversitemizin koordinasyonunda yıl içerisinde sürdürülmüģtür 009 yılında Bölümümüz tarafından takip edilmiģ olan çalıģma programı aģağıdaki tabloda sunulmuģtur. Planların tesliminden sonra maliyetlendirme ve duzeltme aģamalarında da Bolum KDSP ÇalıĢma Grubu Üniversitemizin planlama ve maliyetlendirme ekipleri ile yakın çalıģacaktır. YapılmıĢ olan düzeltmeler ve maliyetlendirme çalıģmaları ıģığında Bolum Stratejik Planı güncellenip planın ikinci surumu hazırlanacaktır Bolum KDSP çalıģma grubu tarafından hazırlanmıģ olan Bolum stratejik planın ilk surumu paydaģ görüģüne açılacaktır. 1.. Dokümanın kapsamı Bu doküman, Kamu Ġdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu. sürüm ıģığında Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Rehberi Sürüm no. 009/1.0 örnek alınarak Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından hazırlanmıģ olan Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Rehberi esas alınarak hazırlanmıģtır Tanımlar ve kavramlar Yüksekokulumuz tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalıģmaları sırasında benzer bir dil kullanmayı sağlamak amacı ile kullanılan temel tanımlar ve kavramlar aģağıda verilmiģtir. 1 Birey Hedefleri: Birimimizin belirlemiģ olduğu hedeflerini gerçekleģtirmek için Birimimizde çalıģan bireylerin yapmaları gereken faaliyet ve çalıģmaları gösteren ölçülebilir nitelikteki hedeflerdir. Birimimizin hedefi, o hedefi gerçekleģtirecek olan bireylerin hedeflerine dönüģtürülür. Bireylerimiz hedeflerini gerçekleģtirdiklerinde, Birimimizin hedefi gerçekleģmiģ olur. Birim Hedefleri: Gelecek 1- yıl içinde Yüksek Okulumuza Özel Güvenlik ve Koruma Programı adı altında yeni bir program açmak, açılacak programa 40 öğrenci almak. Okulumuzun yan tarafında hazinece birimimize tahsis edilen arsaya ek binanın yapılması, Üniversitemizin belirlemiģ olduğu stratejiler doğrultusunda Birimimizin ulaģmak istediği noktaları gösteren temel amaçlarıdır. Bu hedeflerin net anlaģılır ve ölçülebilir etkinlik ve eylemleri içermesi gerekir. Birim hedefleri, kurumsal değerlendirmede Üniversitenin; Birim bazında değerlendirmelerde alt birimlerin (bölümlerin) hedeflerini kapsamaktadır.

5 Birimimiz Öğrenci Temsilciliği : Birimimiz öğrencilerinin Atatürk Ġlkeleri doğrultusunda ve kendi aralarında ilgili yönetmelik ıģığında demokratik usullerle kurdukları Birimimizin öğrenci birliğidir. Birim öğrenci temsilciliği, Birimimizin akademik değerlendirme ve kalite geliģtirme çalıģmalarında öğrenci temsilcisi aracılığı ile rol almıģtır. 3 Birimimiz Yıllık Değerlendirme Raporu: Birimimizin, akademik değerlendirme ve kalite geliģtirme çalıģmalarının sonuçlarını içeren ve Birimimiz tarafından her yıl hazırlanan faaliyet raporudur. Birimimizin Misyonu: Mesleki geliģmeleri ve teknolojiyi verimli kullanarak ülke geliģimine katkı sağlayan, çağdaģ toplum değerlerini üzerinde barındıran, ülke çıkarlarını gözeten ve Atatürk Ġlke ve Devrimleri ni koruyan, sorumluluk ve meslek ahlakına sahip ve iģ yaģamında gereken nitelikleri kazanmıģ meslek elemanlarını eğitim- öğretim açısından yeterli düzeyde yetiģtirmektir. Birimimizin Vizyonu: Ülkemizin ve çağın gereksinimlerine uygun nitelikli meslek elemanı yetiģtiren (ön lisans), sürekli yenileme ve geliģme anlayıģıyla öğrencilerin ve iģ dünyasının ihtiyaçlarını karģılayabilen, tercih edilebilir bir meslek yüksekokulu olmak ve bu yolda ilerlemektir. Çevre Değerlendirme: Birimimizin stratejik planlama sürecinde etkilendiği ve etkilediği çevresel koģulların değerlendirilmesidir. Örneğin; toplumsal unsurların Birimimiz ile iliģkileri, yasal uygulamalar, eğitimöğretim teknolojilerindeki geliģmeler, YÖK, ÜAK, uluslararası geliģmeler bu kapsamda ele alınabilir. Kurumsal değerlendirme sürecinin ikinci adımıdır. 4 Faaliyet ve Projeler: Birimimizin stratejilerini hayata geçirmesini sağlayan ve performanslarını gösteren faaliyetleri ve projeleridir. 5 İyileştirme Eylem Planları: Birimimizin, iç değerlendirme sonuçlarına göre yapılacak olan iyileģtirme eylemlerini, ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planları ifade eder. 6 İyileştirme: Birimimizde belirlenen sonuçlarla elde edilen sonuçların arasındaki sapmanın azaltılması için yapılan çalıģmalardır. 7 Kalite Geliştirme: Birimimizin, eğitim-öğretim, araģtırma faaliyetleri ile topluma hizmet ve idari (yönetim) hizmetlerinin kalitesinin sürekli iyileģtirilmesidir. 8 Kaynak Planlaması: Birimimizin hedeflerini gerçekleģtirmek için gerekli olan ekonomik ve insan gücü kaynaklarının planlanmasıdır. 9 Kurum İçi Periyodik Gözden Geçirme: Birimimizin, eğitim, öğretim, araģtırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesini, kalite geliģtirme çalıģmalarını, iyileģtirme faaliyetlerini ve sonuçlarını periyodik olarak değerlendirmesidir. 10 Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grupları: Birimimizde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalıģmaları yapmak üzere görevlendirilen koordinatör, koordinatör yardımcısı ve diğer üyelerdir. Bu komisyon eğitim-öğretim, araģtırma, yönetim ve idari hizmetler, ve toplum hizmetleri alanlarında çalıģmıģlardır. 11 Kurumsal Değerlendirme: Birimimizin YÖDEK akademik değerlendirme ve kalite geliģtirme süreci kapsamında yaptığı özdeğerlendirme ile çevre değerlendirmesinin bir bütünüdür. Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme sürecinin ilk ayağıdır. 3

6 1 Kurumsal Hedefler: Birimimizin kendi stratejilerini hayata geçirmek için kurumsal temelde belirlediği ölçülebilir nitelikte faaliyet ve projelerdir. 13 Özdeğerlendirme: Birimimizin, eğitim, öğretim, araģtırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliģtirme çalıģmalarının, Birimimiz Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama ÇalıĢma Grubu tarafından kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak değerlendirilmesidir. Kurumsal değerlendirme sürecinin ilk ayağıdır. 14 Performans Göstergesi: Birimimiz tarafından belirlenen hedeflere ne oranda ulaģıldığını gösteren ölçülebilir nitelikteki unsurlardır. 15 Performans: Birimimizin, belirlediği stratejik hedeflerine ulaģabilme derecesidir. 17 Politika: Birimimizin günlük uygulamalarını yönlendiren yaklaģımlardır. 16 Sorgulama ve Ölçme: Birimimizin belirlemiģ olduğu faaliyet ve projeleri ne oranda gerçekleģtirildiğinin sorgulanması ve sonuçların ölçülebilir göstergelere göre belirlenmesidir. 17 Strateji: Birimimizin amacı doğrultusunda nasıl yönlendirilmesi gerektiğini belirleyen ve davranıģını oluģturan yaklaģımdır. 18 Stratejik Hedefler: Misyonumuz doğrultusunda belirlenmiģ stratejik önemi olan amaçlarıdır. 19 Stratejik Plan Uygulama Süreci: Birimimiz tarafından yapılan eylem planlarında belirlenen eylemlerin hayata geçirilmesi sürecidir. 0 Stratejik Planlama Öncesi Çalışmalar: Stratejik planlama çalıģmasına baģlamadan önce yapılması gereken çalıģmalardır. ġunları kapsar: Planlama kurulunun oluģturulması, Stratejik planlama eğitimlerinin verilmesi, Birimin paydaģlarının belirlenmesi, Planlamada uyulması gereken ilkelerin belirlenmesi, Kurumsal varsayımların oluģturulması, Değerlendirmede ne tür bilgilerin kullanılacağına karar verilmesi, ve Stratejik planlama yol haritasının oluģturulması. 1 Stratejik Planlama: Birimimizin, iç değerlendirme sonuçlarına göre zayıf ve kuvvetli yönlerini, dıģ değerlendirme sonuçlarına göre önündeki fırsat ve tehditleri belirlemesi, bunların ıģığında kalitesini geliģtirecek olan stratejilerini oluģturması, bu stratejileri ölçülebilir hedeflere dönüģtürmesi ve performans göstergelerini belirleyerek onları sürekli izlemesi sürecidir. Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme süreçlerinin ikinci ayağıdır. Süreç: Belirli bir amacı gerçekleģtirmek için gerekli her türlü girdiyi alarak beklenen sonuçları oluģturmak için Birimimiz tarafından gerçekleģtirilen eylemlerin bütünüdür. 3 SWOT (GZFT) Analizi: Birimimizin kuvvetli ve zayıf yönlerini, önündeki fırsatları ve tehditleri ortaya çıkaran ve buna dayalı olarak stratejilerin geliģtirildiği analizdir. [Güçlü yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler]. Kurumsal değerlendirme sürecinin temel çıktılarından birisi olup daha sonra gelen stratejik planlama sürecinin girdisidir. 4 Uygulama Planı: Birimimizin, strateji ve hedeflerine dayalı yapılacak olan faaliyet ve projeleri ile ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planlardır. 5 Üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADKG): Üniversitemizdeki akademik değerlendirme ve kalite geliģtirme sürecinden sorumlu kuruldur. 6 Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK): Üniversitelerarası 4

7 Kurul tarafından oluģturulan, yükseköğretim kurumlarında akademik değerlendirme ve kalite geliģtirme çalıģmalarının düzenlenmesi ve koordinasyonundan sorumlu komisyonudur. 30 Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu Raporu (YÖDEK Raporu): Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Komisyonu nun (YÖDEK) yükseköğretim kurumlarının yıllık değerlendirme ve Üniversitemiz Rektörlüğünün raporlarını dikkate alarak, her yıl hazırladığı veya hazırlattığı raporudur. 31 Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleridir. 3 Yükseköğretim Üst Kurulları: Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Denetleme Kurulu (YÖKDK) ve Üniversitelerarası Kuruludur. (ÜAK) 5

8 . Yönetici Özeti 1 Namık Kemal Üniversitesi Çerkezköy Meslek Yüksekokulu 010 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu, Sürüm No. 1. Ekim 010, 40 sayfa (Tekirdağ, Namık Kemal Üniversitesi, Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu ). Bu belge ile Namık Kemal Üniversitesi Çerkezköy Meslek Yüksekokulu 010 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu sunulmuģtur. Bu belgenin hazırlanmasında YÖDEK Rehberi ve DPT tarafından hazırlanmıģ bulunan Stratejik Planlama Kılavuzu ve Üniversitemiz Rektörlüğünün raporları esas alınmıģtır. Rehberin içerik sayfası biçimlenerek aģağıda bilgi için sunulmuģtur. Ġlk kısım giriģ olarak nitelendirilebilir. Bu kısımda birimimizde yürütülen kurumsal değerlendirme çalıģmalarının örgütlenmesine iliģkin bilgiler önem taģımaktadır. Birimin tarihçesi ve organizasyon Ģeması, birimi tanıtmak açısından önem taģımaktadır. Kapak, sunuģ, içindekiler sayfaları, giriģ, yönetici özeti profesyonel raporlama çalıģmasının ana unsurları olarak yer almaktadır. Kurumsal değerlendirme baģlığını taģıyan ikinci kısımda bölümlerin 009 yılı kurumsal değerlendirme raporları ele alınır. Bu kapsamda, özdeğerlendirme çalıģması, YÖDEK tarafından belirlenmiģ olan on ana baģlık altında, değerlendirme tabloları ile yapılır. Öğrenci sayıları, personel sayıları ve bilimsel yayın sayıları gibi sayısal veriler ilgili ana baģlıklar altında değerlendirme tablolarından sonra yer alır. Daha sonra çevre değerlendirmesi kısmında iç ve dıģ paydaģ analizinin sonuçları bir tablo ile verilir ve çevre değerlendirmesi yapılır. Son kısımda ise planlama çalıģmasında elde edilmiģ olan sonuçlar kısaca belirtilmiģtir. Son olarak planın metninde yer almayıp da belgede yer almasında yarar görülmüģ olan diğer çalıģmalar ve tablolar ekte yer alır. 6

9 3. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama ÇalıĢmaları 1 Namık Kemal Üniversitesi Çerkezköy Meslek Yüksekokulu, gerek 5018 gerekse 547 sayılı Kanunlar çerçevesinde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalıģmalarını yürütmek üzere Müdüre rapor veren bir Koordinatör baģkanlığında bir Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama ÇalıĢma Grubu (KDSP) oluģturmuģtur. Bu çalıģma grubu 010 yılında, akademik personel, 1 idari personelimiz olmak üzere toplam 3 kiģiden oluģmuģ, ayrıca öğrenci temsilcimizde katkıda bulunmuģtur. 3 Birim KDSP ÇalıĢma Grubu, Üniversite Rektörlüğü tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama üzerine verilmiģ olan bilgilendirme, eğitim ve danıģmanlık hizmetlerinden yararlanmıģtır. 4 Kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalıģmalarında yararlanılmak üzere baģta öğrencilerimiz, personelimiz ve programlarımız ile bilimsel yayınlarımıza iliģkin veriler Bölüm KDSP Grubumuz tarafından itina ile toplanması için alt yapı oluģturma çalıģmaları Üniversitemizin koordinasyonunda yıl içerisinde sürdürülmüģtür yılında Birimimiz tarafından takip edilmiģ olan çalıģma programı aģağıdaki tabloda sunulmuģtur. Planların tesliminden sonra maliyetlendirme ve düzeltme aģamalarında da Birim KDSP ÇalıĢma Grubu, Üniversitemizin planlama ve maliyetlendirme ekipleri ile yakın çalıģacaktır. 6 YapılmıĢ olan düzeltmeler ve maliyetlendirme çalıģmaları ıģığında Birim Stratejik Planı güncellenip planın ikinci sürümü hazırlanacaktır. 7 Birim KDSP çalıģma grubu tarafından hazırlanmıģ olan Birim stratejik planın ilk sürümü paydaģ görüģüne açılacaktır. Tablo 1 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama ÇalıĢma Grubu Soyad, Ad Unvan Görev Bölüm ve Program Metin TAġKIN Öğr.Gör. Müdür Halkla ĠliĢkiler Programı DanıĢmanı Özgün GEYĠKTEPE Öğr.Gör. Yardımcısı Koordinatör Yardımcısı SS ve ĠTF. Programı DanıĢmanı Koordinatör Ali AĞBAL Yüksekokul Sekreteri Ġdari Personel Temsilcisi Servet AVCĠ Öğrenci Öğrenci Temsilcisi Tablo Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama ÇalıĢma Programı Sıra no. Tarih ÇalıĢma 1 1 Temmuz Ağustos yılı 1 Ekim Ocak Kasım Subat Eylul Ekim 009 Stratejik 009 yılı Planı Kurumsal Değerlendirme Raporu 1.Surum 009 yılı Kurumsal 1.Surum Değerlendirme 010 Raporu.Surum 009 yılı Ġdare Faaliyet yılı Raporu Stratejik.Surum 009 yılı Ġdare Faaliyet Planı Raporu 010 yılı.surum 1.Surum Performans Programı 1.Surum 010 yılı Performans Programı.Surum 7

10 5 7. Birimin tarihçesi; Çerkezköy Meslek Yüksekokulu, 1994 yılında Trakya Üniversitesi ne bağlı olarak kurulmuģtur. Ġlk olarak Büro Yönetimi ve Sekreterlik ile Tekstil Programlarında eğitim öğretim faaliyetleri baģlamıģtır. 006 yılında 809 sayılı ve tarihli Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı Kanunu nun 5467 sayılı ve tarihli Kanun un Ek 6. maddesi uyarınca Tekirdağ ilinde kurulan Namık Kemal Üniversitesi tarafından devir alınmıģtır. O tarihten bu yana Namık Kemal Üniversitesi Çerkezköy Meslek Yüksekokulu olarak eğitim- öğretim faaliyetini sürdürmektedir Yüksekokulumuzda 007 yılında iki olan ön lisans programı sayısı altıya yükseltilmiģ olup bu programların üçünde hem gündüz öğretimi, hem de ikinci öğretim yürütülmektedir. Öğrenci sayısı bu süre içinde üç katın üzerinde artıģ göstermiģ ve bu geliģmeye paralel olarak yüksekokul akademik kadrosu da geliģme göstermiģtir. Tablo 3 Birim geliģim tablosu Bölüm ve Programlar Faaliyete geçiģ dönemi > Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı > Tekstil Programı > Halkla ĠliĢkiler Programı > Lojistik Programı > ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Programı > Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı (Ġ.Ö.) > Halkla ĠliĢkiler Programı (Ġ.Ö) > Tekstil Teknolojileri Programı > Sivil Savunma ve Ġtfaiyecilik Programı > Lojistik Programı (Ġ.Ö.)

11 4. Birim organizasyon Ģeması Meslek Yüksekokulu Organizasyon ġeması YÜKSEK OKUL MÜDÜRÜ YÜKSEKOKUL YÖNETĠM KURULU YÜKSEKOKUL KURULU YÜKSEK OKUL SEKRETERĠ MÜDÜR YARDIMCISI Özel Kalem Öğrenci ĠĢleri BÜRO YÖNETĠMĠ ve SEKRETERLĠK Prog. - Gündüz Öğretimi - İkinci Öğretim Mali ve Ambar Ayniyat ĠĢleri Kütüphane HALKLA ĠLĠġKĠLER ve TANITIM Prog. - Gündüz Öğretimi - İkinci Öğretim LOJĠSTĠK Programı - Gündüz Öğretimi - İkinci Öğretim Yardımcı Hizmetliler ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ Programı - Gündüz Öğretimi Güvenlik SĠVĠL SAVUNMA VE ĠTFAĠYECĠLĠK Prog. - Gündüz Öğretimi TEKSTĠL TEKNOLJĠSĠ Programı - Gündüz Öğretimi 9

12 Tablo 4 Meslek Yüksekokul Kurulu üye listesi Prof. Dr.H. Ziya ÖZEK Çorlu Müh.Fakültesi Müdür Öğr.Gör Metin TAġKIN ĠSĠG Müdür Yardımcısı Ali AĞBAL Raportör Yüksekokul Sekreteri Tablo 5 Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu üye listesi Prof. Dr.H. Ziya ÖZEK Çorlu Müh.Fakültesi Müdür Öğr.Gör Metin TAġKIN ĠSĠG Müdür Yardımcısı Gülten VATANSEVER Öğr.Gör. BYS Yönetim Kurlu Üyesi Öğr. Gör. Özlem GÖKSEL BERKDEMĠR HĠT Yönetim Kurlu Üyesi Ali AĞBAL Raportör Yüksekokul Sekreteri 10

13 5. Kurumsal Değerlendirme 5.1. Özdeğerlendirme Meslek Yüksekokulumuz tarafından gerçekleģtirilmiģ olan özdeğerlendirme çalıģmalarında Rehber in aynı sayfasında yer alan değerlendirme ölçütü her bir değerlendirme konusu için kullanılmıģtır. Böylece her bir değerlendirme konusu için beklenen düzeyin seviyesine verilen 5 li (beģli) gösterge üzerinden bir puan verilmiģtir. BeĢli gösterge Rehber de Ģöyle tanımlanmıģtır: 1 - Beklenen düzeyin çok altı. - Beklenen düzeyin altı. 3 - Beklenen düzey. 4 - Beklenen düzeyin üstü. 5 - Beklenen düzeyin çok üstü. (YÖDEK ve Üniversitemiz Rehberi). Rehberin 49. sayfasında yer alan dip notu uyarınca beklenen düzeyler Meslek Yüksekokulumuz tarafından takdir edilmiģtir. Beklenen düzeyin çok altı : 1 puan Beklenen düzeyin altı : puan Beklenen düzey : 3 puan Beklenen düzeyin üstü : 4 puan Beklenen düzeyin çok üstü : 5 puan Girdiler Önlisans programlarımıza genellikle sınavsız geçiģle öğrenci kabul edilmemekle birlikte 010 yılında programlarımızın kontenjanları dolmuģtur. Öğrenciler ÖSS sınavı ile programlara yerleģtirildiklerinden nitelikleri açısından iyi bir yerdedirler. Meslek Yüksekokulumuzda akademik personel içinde 1 Prof. 5 Yüksek lisansa sahip, Öğr.Görevlisi 4 Yüksek Lisansı devam eden Öğr. Görevlisi, 1 Av.Öğretim Görevlisi, 1 Okutman bulunmaktadır. Mevcut kaynaklarla faaliyetler yürütülmekle beraber daha fazla kaynak ile daha iyi çalıģmalar yapılacağına inanılmaktadır. Meslek Yüksekokulumuz her yıl bilgi teknolojilerine artan oranda bir yatırım yapmıģtır. Yapılan bu yatırımlar ile öğrencilerine verilen eğitim-öğretimin üst seviyeye çıkartılması amaçlanmıģtır. 11

14 Tablo 6 Girdiler (Kaynaklar ve ĠliĢkiler) Değerlendirme Tablosu Değerlendirme notu 1) Öğrenci niteliğinde beklenen düzey 3 ) Akademik personel niteliğinde beklenen düzey 3 3) Ġdari Personel niteliğinde beklenen düzey; 3 4) Mali kaynakların yeterliliği; 1 5) Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar, internet, iletiģim, kitap, yayın, vb)yeterliliği; 3 6) ĠĢ Teknolojilerinin yeterliliği; 3 7) Fiziksel olanakların yeterliliği; 1 8) Temin edilen hizmetlerin yeterliliği; 3 9) Sanayi ile iliģkilerin yeterliliği; 4 10) Toplum ile iliģkilerin yeterliliği; 3 11) Kamu Kurum ve KuruluĢları ile iliģkilerin yeterliliği; 3 1) Mezunlar ile iliģkilerin yeterliliği; 4 13) ÇalıĢanlar ile ilgili iliģkilerin yeterliliği; 4 14) Öğrenciler ile iliģkilerin yeterliliği; 4 15) Yükseköğretim alanında ulusal iliģkilerin yeterliliği; 16) Yükseköğretim alanında uluslararası iliģkilerin yeterliliği; 1

15 Tablo 7 Meslek Yüksekokulu 009 yılı Aralık ayı ortaöğretim baģarı puan ortalamaları YerleĢtirilen öğrenci sayısı Ortaöğretim baģarı puan ortalamaları Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Büro Yönetimi ve Sekreterlik Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım Lojistik ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Büro Yönetimi ve Sekreterlik(i.Ö) Halkla ĠliĢkiler (Ġ.Ö.) Tekstil Teknolojisi Sivil Savunma ve Ġtf. 5..Kurumsal nitelikler ve özellikler Bu kapsamda aģağıdaki konular ve faaliyetler değerlendirilmiģtir: Tablo 8 Kurumsal nitelikler ve özellikler değerlendirme tablosu 1) Öğrenci sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullar, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 3 ) Öğretim elemanı sayıları (Profesör, Doçent, Yrd. Doçent, Öğretim Görevlisi, Okutman, AraĢtırma görevlisi, Uzman vb) ve yeterliliği; 3) Ġdari personel sayıları (kadrolu ve sözleģmeli) ve yeterliliği; 3 4) ÇalıĢanların yaģ ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; 3 5) ÇalıĢanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi (öğretim üyeleri, öğretim elemanları, araģtırma görevlileri ve idari personel için ayrı ayrı) ve yeterliliği; 3 6) ÇalıĢanların kıdem ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; 3 7) Akademik personelin ortalama unvan düzeyi; 8) Ġdari Personelin Eğitim Düzeyi; 9) Akademik birimlerin ve bu birimlerdeki programların sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 10) Kurumun ağırlıklı akademik alanı/alanları ve yeterliliği; 11) Kurumun fiziksel büyüklüğü ve altyapısı (m²) ve yeterliliği; i) Kampus alanı; 1 ii) Toplam kapalı alan; iii) Eğitim-Öğretim ve AraĢtırma; iv) Sosyal ve diğer hizmet alanları; 13

16 Öğrenci sayıları Tablo 9 Kurumsal nitelikler veri tablosu Kasım 009 tarihi itibariyle) sayılar Önlisans öğrenci sayısı 836 Lisans öğrenci sayısı - Yüksek lisans öğrenci sayısı - Doktora öğrenci sayısı - Toplam öğrenci sayısı Engelli öğrenci sayısı 0 Uluslar arası değiģim programına katılan öğrenci sayısı - II Öğretim elemanı sayıları Profesör 1 Doçent Yardımcı doçent Doktoralı Öğretim görevlisi Öğretim görevlisi 9 Doktoralı Okutman Okutman 1 Uzman Doktoralı AraĢtırma görevlisi AraĢtırma görevlisi Toplam öğretim üyesi sayısı Toplam ders veren öğretim elemanı sayısı (Serbest Öğr.Elemanları dahil) 35 Toplam öğretim elemanı sayısı 35 III Ġdari personel sayısı Kadrolu personel 4 SözleĢmeli personel 14

17 Diğer personel 1 Toplam idari personel sayısı 5 IV ÇalıĢanların yaģ ortalaması Öğretim üyeleri 36 Diğer öğretim elemanları 9 Tüm öğretim elemanları Ġdari personel 36 V ÇalıĢanlar arasında bayan sayısı Öğretim üyeleri Diğer öğretim elemanları 5 Tüm öğretim elemanları 8 Ġdari personel 1 VI ÇalıĢanların kıdem ortalaması Öğretim üyeleri 5 Diğer öğretim elemanları 5 Tüm öğretim elemanları Ġdari personel 14 VII Öğretim elemanlarının ortalama akademik unvan ortalaması VIII Bölümün ağırlıklı akademik alanı/alanları (alan adları) Alan 1: Mesleki ve Teknik Eğitim 6 Alan : Sosyal, BeĢeri ve Ġdari Bilimler 5 Alan 3: Sağlık Bilimleri IX Bölüm program/abd sayısı 15

18 Program sayısı 6 ABD sayısı - X Ġdari personel eğitim düzeyi Lise öncesi diplomalı eleman sayısı 1 Lise mezun sayısı 3 Önlisans mezun sayısı 1 Lisans mezun sayısı Yüksek lisans mezun sayısı Doktoralı eleman sayısı Tablo 10 Akademik personel verileri Sıra no Ġsim Unvan Anabilim dalı/progra m Temel Bilim Alanı Ġdari görev Ġdari görev Birim dıģı 1 H.Ziya ÖZEK Prof. Dr. Tekstil Müdür Çorlu Müh. Birim içi Fakültesi, Tekstil Bölümü Öğr. Üyesi Metin TAġKIN Öğr.Gör ĠĢçi Sağlığı ve iģ güvenliği 3 Özlem BERKDEMĠR 4 Gülten VATASEVER Öğr.Gör Öğr.Gör Halkla ĠliĢkiler ve Tantm. Büro Yönetim Sekreterlik Mesleki ve Teknik Eğitim temel alanı Sosyal, BeĢeri ve Ġdari Bilimler temel alanı Sosyal, BeĢeri ve Ġdari Bilimler temel alanı 5 Selin BAHAR Öğr.Gör. Lojistik Sosyal, BeĢeri ve Ġdari 6 Gülsüm Öğr.Gör. ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Bilimler Mesleki ve TURAN Güvenliği temel Teknik alanı 7 Ali Öğr.Gör. Tekstil Eğitim Mesleki temel ve alanı MARALCAN Teknolo. Teknik 8 Özgün Öğr.Gör. SS ve ĠTF. Eğitim Mesleki temel ve alanı GEYĠKTEPE Teknik Eğitim temel 9 Serdar ÖZER Öğr.Gör Lojistik Sosyal, BeĢeri alanı ve Ġdari Bilimler 10 Emel YILDIRIM Öğr.Gör. Halkla ĠliĢkiler ve Tantm. temel Sosyal, alanı BeĢeri 11 Pınar KOÇER Okutman Yabancı Dil Oktm. ve Ġdari Bilimler temel alanı Sosyal, BeĢeri ve Ġdari Bilimler temel alanı Müdür Yardımcısı, Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu Yüksekokul üyesi Yönetim Kurulu üyesi Notlar 16

19 Tablo 11 Bölüm 010 yılı Ağırlıklı Hizmet Alanı/Alanları AKADEMĠK PERSONEL Sayısı % Sayıs ı % 1 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen YetiĢtirme Temel Alanı F en Bilimleri ve Matematik Temel Alanı 3 F iloloji Temel Alanı 4 Güzel Sanatlar Temel Alanı 5 Hukuk Temel Alanı 6 Ġlahiyat Temel Alanı 7 Mesleki ve Teknik Eğitim Temel Alanı M imarlık Temel Alanı 9 Mühendislik Temel Alanı 1 S ağlık Bilimleri Temel Alanı 0 1 Sosyal, BeĢeri ve Ġdari Bilimler Temel Alanı Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı Toplam Eğitim ve öğretim süreçleri Ġlimizin ve bölgenin özellikleri, ihtiyaçları ve öncelikleri göz önüne alındığında, yüksekokulumuzdaki programlar, hem bölgenin hem de ilin ihtiyaçları ile uyumludur. Meslek Yüksekokulu programları genel olarak ilgili sektörlere kalifiye eleman yetiģtirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçların gerçekleģmesi önemli ölçüde; derslere devamlılık, akademik baģarı, mezun ve mezunların iģ bulma yüzdesi gibi hedeflere dayanmaktadır. 17

20 Dersler bugünün ve geleceğin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmıģtır. Ayrıca çağın gerekleri göz önünde bulundurularak, programlar yeni geliģmeler dikkate alınmakta ve dersler güncelleģtirilmektedir. Programların amaç ve hedefleri açık bir Ģekilde ortaya konmuģtur. Bu nedenle tüm programlar anlaģılabilir ve hedefleri açıktır. Eğitim ve öğretim faaliyetleri açısından bölüm ve programlarda, Avrupa Birliğinin ortak eğitim öğretim faaliyetleri (ECTS) açısından ders içerikleri düzenlenmiģtir. Programlarında yer alan dersler kapsam ve nitelik açısından tamamlayıcı özelliktedir. Ders programlarını çağın gereklerine göre uyarlamada ve ECTS çalıģmalarında, programların bütünlüğünün ve sürekliliğinin sağlanması esas alınmıģtır. Genel olarak öğrencilerin, mezun olduktan sonra is bulabilmeleri, programların çıktılarının beklenen düzeyde olduğunu gösterir. Her öğrencinin ders dönemi süresince, kredili derslerin seçiminde ve yürütülmesinde rehberlik hizmeti aldığı danıģmanlar bulunmaktadır. Tablo 1 Eğitim ve öğretim süreçleri değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 4 ) Programların eğitim hedeflerinin yeterliliği; 4 3) Programların kapsamı ve niteliklerinin (ders çeģitliliği, ders yükleri ve uyumluluğu) yeterliliği; 4 4) Programların anlaģılabilirliği ve hedeflerinin açıklığı; 4 5) Programların bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliği; 4 6) Programların çıktılarının (programın kazandırması beklenen nitelikler) yeterliliği; 4 7) Program kaynaklarının (öğretim elemanı, ders notları vb.) yeterliliği; 3 8) Programların diğer programlarla iliģkilerinin yeterliliği; 3 9) Öğrencilere sunulan rehberlik/danıģmanlık hizmetlerinin yeterliliği; 4 10) Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliliği; 3 11) Öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarının (sınav, ödev, proje vb.) yeterliliği; 3 1) Yeni öğrencilerin programlara hazırlama prosedür ve uygulamalarının yeterliliği; 4 13) Öğrencilere sunulan eğitimin etkinliğini arttıracak eğitsel destek hizmetlerinin (yabancı dil, IT teknolojiler bilgisayar donanımı vb.) yeterliliği; i ve 14) Programların ilgili ulusal ve uluslararası programlarla uyumundaki yeterliliği; 3 15) Uluslar arası öğrenci değiģimi programlarına öğrenci katılımının yeterliliği; 1 Tablo 13 Mezun öğrenci verileri 18

21 009 I Mezun öğrenci sayıları Önlisans mezun öğrenci sayısı Lisans mezun öğrenci sayısı - Yüksek lisans mezun öğrenci sayısı - Doktora mezun öğrenci sayısı - Toplam mezun öğrenci sayısı Tablo Kasım ayı itibari ile, Birime bağlı bölüm ve programları Bölümler Program düzeyi Program adı Temel Bilim Alanı Ġlk eğitim öğretim yılı Kasım /009 yılı öğrenci sayısı Önlisans Önlisans Büro Yönetimi ve Sekreterlik Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans Lojistik Mesleki ve Teknik Önlisans ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Önlisans Önlisans Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Ġ.Ö) Halkla İlişkiler ve tanıtım (İ.Ö.) Sosyal, BeĢeri ve Ġdari Bilimler Temel Eğitim Alanı Kasım 009 Kasım Mesleki ve Teknik Eğitim Sosyal, BeĢeri ve Ġdari Bilimler Temel Alanı Önlisans Lojistik (İ.Ö.) Mesleki ve Teknik Önlisans Sivil Savunma ve İtf. Eğitim Mesleki ve Teknik Eğitim Önlisans Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Eğitim 19 Kasım Kasım Kasım Kasım Kasım Kasım Kasım

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2011 T.C. T.C. ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ ORGANĠZASYON EL KĠTABI Hazırlayanlar Halil Ġbrahim SARAÇOĞLU ĠletiĢim Fakültesi Fakülte Sekreteri GümüĢhane Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi BağlarbaĢı

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2011 i ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... iii I- GENEL BĠLGĠLER... 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 B. Yetki,

Detaylı

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ 2000 Osmaniye Ġli Stratejik Yönelim Analizi Proje Yürütücüleri Prof. Dr. Orhan BÜYÜKALACA Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut GÜL Osmaniye Korkut

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü TÜRKİYE KOOPERATİFÇİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 0 ĠÇĠNDEKĠLER TABLO VE GRAFĠKLER LĠSTESĠ KISALTMALAR LĠSTESĠ ii iii 1. GĠRĠġ

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014)

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014) T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014) Ankara, Aralık 2009 ĠÇĠNDEKĠLER I. SUNUġ...4-5 1.1. Amaç...6 1.2. Kapsam 6 1.3. Ġlke ve Değerlerimiz 6-8 1.4. Stratejik Planlama Ekibi 9 II. KURUMSAL

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi i ĠÇĠNDEKĠLER ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi 1 SUNUġ... 1 1.1 GĠRĠġ... 1 1.2 OTSEP PROJE ÇALIġMA EKĠBĠ... 5 1.3 STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ VE KULLANILAN YÖNTEM...

Detaylı

KTÜ Uzaktan Eğitim İşletme Yüksek Lisans Programı (e-mba)

KTÜ Uzaktan Eğitim İşletme Yüksek Lisans Programı (e-mba) Genel Bilgiler Bu program Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülmektedir. 2012-2013 Güz yarıyılında öğrenci alınıma baģlamıģtır. Program bünyesinde yönetim, pazarlama, finans, üretim ve muhasebe

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl 2903141 TÜRK DİLİ (4+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil duygu düşünce bağlantısı. Dil kültür

Detaylı

T.C. NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TANITIM KATALOĞU

T.C. NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TANITIM KATALOĞU T.C. NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TANITIM KATALOĞU 2013 1 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No DEKANDAN... 1 1.1. FAKÜLTENĠN VĠZYONU... 2 1.2. FAKÜLTENĠN MĠSYONU... 2 1.3. FAKÜLTENĠN KURULUġU...

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA Yüksek Lisans Tezi AYġE MELEK TOPALAK ĠSTANBUL, 2014 T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER

Detaylı

KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI

KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI 1 KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI Halkıyla bütünleşen üniversite sözü, artık, Yakın Doğu Üniversitesi nin hedefini gösteren bir parola olmaktan çıkmış, halkımızın doğrudan kendi ifâdesi, kendi

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU i BAKAN SUNUġU Güçlü ve köklü devlet geleneğimiz ile hizmet felsefemiz; hak temelli anlayıģıyla sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda, her bir vatandaģımızın dil, din,

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ZĠHĠNSEL ENGELLĠ ÇOCUKLARA WEB DESTEKLĠ UZAKTAN EĞĠTĠM SĠSTEMĠ KURULMASI: MATEMATĠK VE FEN BĠLGĠSĠ DERSLERĠ UYGULAMASI CAN TEZCAN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI

T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI KONAKLAMA ĠġLETMELERĠ ĠÇĠN ULUSLARARASILAġMA YOLLARI VE ULUSLARARASILAġMA YOLU OLARAK DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE

Detaylı

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Bu belge, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi nin 2011 2015 yılları arasında eğitim kalitesini artırabilmesi ve uluslararası eğitim standartlarına

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI. Tekirdağ-Kasım 2014

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI. Tekirdağ-Kasım 2014 T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 2019 STRATEJİK PLANI Tekirdağ-Kasım 2014 2 Yurt sevgisi ona hizmet ile ölçülür. 3 4 BAġKANIN MESAJI Ġlimizin temiz su ihtiyacını karģılayan

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÜCRET VE YAN HAKLAR UZMANI SEVĠYE 6 REFERANS KODU/11UMS0163-6. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/20.12.2011-28148(Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÜCRET VE YAN HAKLAR UZMANI SEVĠYE 6 REFERANS KODU/11UMS0163-6. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/20.12.2011-28148(Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI ÜCRET VE YAN HAKLAR UZMANI SEVĠYE 6 REFERANS KODU/11UMS0163-6 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/20.12.2011-28148(Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: ÜCRET VE YAN HAKLAR

Detaylı

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ (Personel, Organlar ve Yararlanıcılar) Ocak 2011 1 EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ (Personel, Organlar ve Yararlanıcılar) EDUSER DanıĢmanlık AraĢtırma

Detaylı

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS)

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) Karar Destek Sistemleri, yani DSS, yöneticilerin karar vermesine yardımcı olan interaktif ve bilgisayar ortamında olan sistemlerdir. DSS ler yöneticilerin karar vermede yardımcı

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı