ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR"

Transkript

1

2

3 Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik çe, bur ju va top lum sal i liþ ki ler bü yük bu na lým la ra gi rer ve iþ çi ler çe liþ ki le ri çö ze cek ko þul la ra ka vu þur. Ü re ti ci güç ler ve ser vet ar tar ken, iþ çi - ler de ðe ri ni yi ti rir, en ya þam sal fonk si yon - la rý ný kay be der; uz laþ maz kar þýt lýk lar ve çe liþ ki ge li þir; bu nun so nu cu o la rak kriz ler, ge ri le me ler, yý kým ve ça týþ ma lar zo run lu o - lur. Ey lem le rin pat la ma lar bi çi min de baþ gös ter me si nin te me lin de uz laþ maz sý nýf çe - liþ ki le ri nin ge li þip kes kin leþ me si var dýr. Sis te min þid det le nen çe liþ ki le ri, pat la - yý cý top lum sal du rum ya rat tý. A ma pat la yý - cý du rum sa de ce po tan si yel bir du rum de ðil, çe þit li o lay lar la a çý ða çý kan bir du - rum dur. Bu ra da bil me miz ge re ken, sos yopo li tik ey lem le rin, mü ca de le nin, o lay la rýn ar dýn da uz laþ maz sý nýf çe liþ ki le ri nin ol du - ðu dur. Kuþ ku suz o lay lar bir bi rin den ta ma - men ko puk de ðil dir. Bü tün bir sü re cin, bü - tün lük lü bir du ru mun par ça la rý dýr. Or tak top lum sal ve si ya sal te mel le re da ya ný yor - lar. Va ro lan ko þul la rýn de ði þi mi ni i fa de e - der ler. Dev rim ci dö nem ler de yo ðun sa va þým sý ra sýn da, a yak lan ma da, bü yük bir top lum - sal güç bi ri ki mi nin a çý ða çýk tý ðý ko þul lar da o lay lar a ni den ve ar ka ar ka ya pat lar, bir bi - ri ni zin cir le me et ki le yen o lay lar di zi si o la - rak a kýp gi der. Fa kat çe þit çe þit ve son de re ce zen gin bi çim de. Her o lay baþ ka bir bi çim de baþ ka bir gö rün tü i çin de ken di ni gös te rir. Her o lay ye ri ni he men ye ni bir o - la ya bý ra ký yor. Ýþ te geç mek te ol du ðu muz ta ri hi sü reç, böy le o lay lar yö nün de çok zen gin ve çe þit li lik gös te ri yor. Yýl lar ca ke sin ti siz o la rak sü ren o lay - lar, e zi len ve sö mü rü len le rin te kel ci bur ju - va zi ye kar þý ver di ði dev rim ci mü ca de le ni te li ðin de dir. Bu nun an la mý, dev ri min, dev rim ci o lay lar di zi si bi çi min de ge liþ ti ði - dir. Mü ca de le nin ilk baþ la rýn da, top lum sal o lay lar, dev rim ci ey lem ler pek sýk gö rül - mez, fa kat ba zen top lum da bü yük yan ký ya ra týr lar. Et ki le ri u zun yýl lar de vam e der. Mü ca de le nin yo ðun laþ tý ðý, i le ri ta rih sel dö - nem ler de, da ha ön ce ya pý lan ey lem ler tek - rar gö rül mek le bir lik te, ön ce ki et ki yi ya ra - ta maz lar. Es ki si ka dar dik kat çek me dik le ri gi bi, sý ra dan la þýr lar. Kit le ler, ye ni ko þul lar - da, es ki yi a þan çok sa yý da ey lem ör güt le - ye cek du ru ma ge lir ler. O lay la rýn ni ce li ðin de ve ni te li ðin de be lir gin bir i ler - le me or ta ya çý kar. Bu sü reç te ar týk dev ri mi ör güt le mek ve ba þar mak söz ko nu su dur. Dev rim e mek çi le rin ko lek tif ça ba sý, gi ri - þim le ri ve ey lem le riy le ba þa rý ya u la þa bi lir. So nuç a lý cý mü ca de le yo ðun, yük lü, yý ðýn - sal ko lek tif dev rim ci mü ca de le ler dir. Tür ki ye ve Kür dis tan da on yýl lar dýr sü ren dev rim ci mü ca de le nin ger çek ta rih - çe si ne ba kýl dý ðýn da o lay la rýn ne den li çe - þit li lik ve zen gin lik gös ter di ði a çýk o la rak gö rü le bi lir. Ye ter ki, o lay lar dev rim ci bir an la yýþ la e le a lýn sýn. Dev rim ci an la yýþ i fa - de si ni ger çek an lam da kul la ný yo ruz. An cak dev rim ci bir an la yýþ la ir de ler sek o lay la rýn ba sit ten kar ma þý ða doð ru o lan ge liþ me si ni ve dev ri mi o luþ tur du ðu nu an la ya bi li riz. Dev rim ci bir zih ni ye te dev rim ci bir ba kýþ a çý sý na sa hip sen, o lay la rýn dev ri me, bu gün - kü du rum dan da ha yük sek bir top lum sal du ru ma ge çiþ zo run lu lu ðuy la o lan ba ðý ný ku ra bi lir sin. Mü ca de le nin de rin li ði, ke sin ti siz li ði ve dev rim ci ni te li ði göz ö nün de tu tul du ðun - da; dev rim ci mü ca de le ler ve dev rim ci ey - lem ler te me lin de ge li þen ha re ke te bü yük ta rih sel ha re ket ö zel li ði ka zan dýr dý ðý söy - le ne bi lir. Ger çi ha re ket, he nüz so nuç lan ma - mýþ týr, fa kat da ha þim di den ya rat tý ðý bü yük et ki or ta da. Bu ha re ket, bu gün kü top lum - sal du ru ma son ve rip, baþ ka bir top lum sal du rum ya ra ta cak di na mik le re, de ðer le re ve ni te lik le re sa hip tir. Tür ki ye ve Kür dis - tan da ki bü yük ta rih sel ha re ke ti gör mek i - çin, ke sin lik le dev rim ci bi çim de dü þün mek ge re ki yor. Sý nýf mü ca de le si nin ge liþ me çiz gi si ni an la mak i çin, o lay la rýn sey ri ne ba kýl ma lý - dýr. Çün kü sý nýf sa va þý mý ça týþ ma lar, ey - lem ler de so mut la nýr. E mek çi kit le le rin ey lem le ri nin yo ðun laþ ma sý, ge liþ me si ve þid det len me si, sý nýf mü ca de le si nin han gi nok ta da ol du ðu nu gös te rir. Grev, ge nel grev, fab ri ka iþ ga li, da ya nýþ ma ey lem le ri, so kak gös te ri le ri, çe þit li pro tes to bi çim le ri, po li tik mü ca de le ler, en ter nas yo nal ey lem - ler, is yan, iç sa vaþ, a yak lan ma sý nýf sa va þý - mý nýn du ru mu nu an la ma mý zý sað la yan ol - gu lar dýr. Ol gu la ra bü tün lük lü o la rak bak tý ðý mýz da, sý nýf mü ca de le si nin bu top - rak lar da ne den li i le ri dü zey le re var dý ðý ný gö rü rüz. O bü yük ta rih sel ha re ket, pro le - tar ya nýn, e zi len ve sö mü rü len le rin et kin mü ca de le sin de yük se li yor. Ça lý þan sý ný fýn, e mek çi le rin bü yük ta - rih sel ha re ke ti geç mi þe ba ka rak de ðil, ge le - ce ðe ba ka rak i ler li yor. Ta ri hin e ko no mik ve top lum sal ge liþ me le ri bu yön de dir. Ü re ti ci güç le rin yö nü, ü re tim a raç la rý nýn ve in sa - nýn u laþ tý ðý bu gün kü ge liþ me de re ce si, e - mek çi le rin is tek le ri ni kar þý la ya cak ze min le ri ya rat mýþ týr. Da ha yük sek bir top - lum sal du rum, bu ze min ler ü ze rin de ku ru - la cak týr. Ký sa ca sý, bur ju va zi, e me ðin ba þa rý lý ol ma sý nýn tüm ta rih sel ko þul la rý ný bir a ra ya ge tir miþ tir. De mek ki, pro le ter sý - ný fýn bü yük ta rih sel ha re ke ti nin so nu ca var - ma sý i çin tüm ko þul lar, o la nak lar ve du rum lar ye te rin ce var dýr. Ye ni bir ge le ce ðe doð ru i ler le yen iþ çi sý ný fý nýn bü yük ta rih sel ha re ke ti, he de fi doð rul tu sun da da ha bi linç li ve da ha ör güt - lü dav ra ný yor. Ka zan mak i çin, e me ðin ser - ma ye ye kar þý mü ca de le si nin de ne yim le rin den ya rar la ný yor. E mek çi sý - ný fýn ta rih sah ne si ne ba ðým sýz bir güç o la - rak çýk tý ðý ilk dö nem le rin den ta ma men fark lý o la rak, sý nýf lar mü ca de le si nin te o rik, pra tik bi ri ki miy le yük len miþ tir. Ko þul la rý de ðiþ ti rir ken ken di si ni de dö nüþ tür müþ ve sý nýf sa va þý mý nýn ye ni çar pýþ ma la rý na, dö - vüþ müþ, dö nüþ müþ ve yet kin leþ miþ o la rak gi ri yor, öz ne nin ha re ke tin den, ey le min den, mü ca de le sin den ay rý ol ma yan top lum sal o - lay lar, sos yal dev rim yö nün de ge li þi yor. Kit le le rin gün cel pra ti ði i çin de et kin o - la rak yer al ma mýz, ha re ke tin ken di si ne bir yön ver me miz, sü re ce mü da ha le de bu lun - ma mýz, sa va þý mýn ge le ce ði i çin bir ha zýr - lýk yap mak an la mý na ge lir. Ge le ce ðe bu gün den ha zýr la na bi li riz. Ha re ket i çin de, bu gün ak tif bir rol oy na ma dan, i le ri de ta - yin e di ci bir ko nu ma ge le me yiz. A ma o - lay lar ça buk i ler li yor, bi zim de e li mi zi ça buk tut ma mýz ge re ki yor. Dö ne min ge - rek tir di ði dev rim ci gö rev le ri, za ma nýn da, ek sik siz ve ba þa rýy la ye ri ne ge tir me li yiz. C.DAÐ LI 3

4 Editör Yeni Evrede BÝR DÖ NE MÝN SO NU Tür ki ye de bir dö nem ka pa ný yor. Dev let ve hü kü me tin, Ým ra lý da Ö ca lan la gö rüþ me ler yap tý ðý ný a çýk la ma sý, Ö ca lan la gö rüþ mek ü ze re, biz zat hü kü me tin o na yý i le he yet le rin git - me si, yi ne hü kü me tin ve dev le tin gö ze ti mi al týn da Ö ca lan ýn mek tup la rý nýn PKK ye, Kan dil e gö tü rül me si ve ya nýt la rý nýn ay ný yol dan ge ri ge ti ril me si; ya ni Ö ca lan la PKK nin do lay lý da ol sa gö rüþ me le ri ne hü kü me tin i zin ver me si bir dö ne min so na er di ði nin a çýk, ke sin, net ka nýt la rý dýr. Bir dö nem den söz e di li yor sa bu nun han gi ta rih sel ke sit i çin de yer al dý ðý ve te - mel çiz gi le ri nin ne ol du ðu da or ta ya ko - nul ma lý dýr. El bet te ta rih sel dö nem le rin baþ lan gýç ve bi tiþ ta rih le ri ni ke sin çiz gi ler - le or ta ya koy mak müm kün de ðil. A ma yi - ne de bu dö ne min yer al dý ðý ta rih sel ke sit be lir le ne bi lir. Biz bu ta rih sel ke si tin baþ - lan gý cý ný, ön ce si ol mak la bir lik te, Kürt hal ký nýn öz gür lük sa va þý nýn a yak lan ma bo yut la rý na u laþ tý ðý 90 lý yýl la rýn ba þý o la - rak e le a lý yo ruz. Sö zü nü et ti ði miz dö ne mi ön ce sin den a yý ran te mel ö zel lik ler den bi ri ve baþ ta ge - le ni, Kürt hal ký nýn öz gür lük sa va þý nýn bü - tün di ðer çe liþ ki le rin, top lum sal so run la rýn et ra fýn da dön dü ðü bir ek sen ha li ne gel me - si; dev le tin ve ar dý ar dý na ge len tüm hü kü - met le rin te mel gün de mi nin bu so ru na en deks len me si, U lu sal çe liþ ki nin, u lu sal so ru nun di ðer tüm so run la rý i kin ci pla na it me si dir. Bu be lir le me yi ya par ken yir mi üç yýl - lýk sü reç te Tür ki ye gün de mi ne ký sa sü re - ler de dam ga sý ný vu ran Zin dan Sa vaþ la rý, Ga zi So kak Sa vaþ la rý, Bü yük Te kel Ey le - mi gi bi yer yer a yak lan ma bo yu tu na u la - þan bü yük ey lem le ri u nut muþ de ði liz. A ma bu is yan, a yak lan ma ve çar pýþ ma lar or ta ya çýk týk la rýn da u lu sal so ru nu ge ri pla - na a ta rak top lum sal gün de mi be lir le miþ ol sa lar da ký sa bir sü re son ra Kürt hal ký nýn öz gür lük sa va þý tek rar ön plan da ki ye ri ni al mýþ týr. Hiç bir top lum sal o la yýn et ki si tek yön lü ol maz. Kürt hal ký nýn öz gür lük sa va - þý nýn et ki si de tek yön lü ol ma dý. Bu sa vaþ bir yan dan bir le þik dev ri me güç ka tar ken di ðer yan dan da, ö zel lik le de Kür dis - 4 Bir dö ne min ka pan mak ta ol du ðun dan söz e di yor sak ye ni bir dö ne min de baþ la mak ta ol du ðun dan söz e di yo ruz de mek tir. Bu dö ne min te mel ö zel li ði yu ka rý da ki tab lo yu ters yüz et mek o la cak. Ö zel lik le ve ön ce lik le Kür dis tan da sý nýf sal çe liþ ki le rin üs tün de ki ör tü yýr tý la cak; ön plan da ki u lu sal çe liþ ki, yok ol ma ya cak, or ta dan kalk ma ya cak a ma en a zýn dan bir sü re li ði ne i kin ci pla na dü þe cek. tan da, e mek-ser ma ye çe liþ ki si nin ar ka pla na i til me si gi bi bir rol oy na dý. U lu sal çe liþ ki, sý nýf sal çe liþ ki nin üs tü nü ört tü. Kürt hal ký, dik kat le ri ni, e ner ji le ri ni, öz - lem le ri ni, do ðal o la rak, öz gür lük hak ký nýn el de e dil me si ne yo ðun laþ týr dý lar. Kür dis - tan bur ju va zi si nin yo ðun sö mü rü sü, Kürt e mek çi le ri nin bi rin ci mü ca de le ko nu su ol - ma dý. U lu sal çe liþ ki nin sý nýf sal çe liþ ki yi ört - me si nin ya ný sý ra, Türk te kel ci ser ma ye sý - ný fý da, yi ne o la yýn do ðal a ký þý i çin de, Tür ki ye de þo ve niz mi yay mak, e mek çi sý - nýf la rý þo ve nizm le ze hir le mek, kar þý dev ri - min kit le ta ba ný ný bu þo ve nizm zeh ri sa ye sin de bir a ra da tut mak ve dev ri me kar þý ha re ke te ge çir mek i çin Kürt hal ký nýn öz gür lük sa va þý ný ge rek çe ha li ne ge tir di. Sa vaþ ta yor gun ve ye nik dü þen te kel - ci ser ma ye sý ný fý, her þe yi yi tir me yi gö ze al mak tan sa uz laþ ma e li ni u zat ma ya ka rar ver di. UKH i se tür deþ de ðil di ve Kürt hal - ký nýn öz gür lük sa va þý nýn e tek le ri ne ya pý - þan Kür dis tan bur ju va zi si nin bir kýs mý, Kür dis tan or ta sý nýf la rý u za tý lan bu e li dev - rim fik rin den kur tul mak i çin al týn fýr sat o - la rak de ðer len dir di. Çün kü dev rim ke li me si, bur ju va zi nin mal-mülk dü ze ni - ne yok sul, e mek çi sý nýf la rýn sa taþ ma sý an - la mý na ge li yor du ve her bur ju va sý nýf gi bi Kür dis tan bur ju va zi si de bu nu da ha faz la duy mak is te mi yor du. Or ta sý nýf lar i se ar týk hu zur i çin de ti ca ret yap mak is ti yor du. U zun yýl lar sü ren sa va þýn a ðýr yü kü - nü çe ken Kür dis tan iþ çi sý ný fý ve yok sul köy lü sü i se, ba ðým sýz sý nýf çý kar la rý ný ön pla na ta þý ya cak, on la rý mü ca de le nin bay ra - ðý na ya za cak, sa va þý tek baþ la rý na, müt te - fik le rin den ay rý þe kil de so nu na ka dar gö tü re cek du rum da de ðil ler di. Bu nun i çin bi raz za ma na ih ti yaç la rý var. Ýþ te bu ko þul lar da dev let ve hü kü met - ten ge len, UKH ta ra fýn dan da ka bul gö ren uz laþ ma gö rüþ me le ri, a na çiz gi le ri ni or ta - ya koy du ðu muz dö ne mi so na ge tir di. Bir dö ne min ka pan mak ta ol du ðun dan söz e di yor sak ye ni bir dö ne min de baþ la - mak ta ol du ðun dan söz e di yo ruz de mek tir. Bu dö ne min te mel ö zel li ði yu ka rý da ki tab lo yu ters yüz et mek o la cak. Ö zel lik le ve ön ce lik le Kür dis tan da sý nýf sal çe liþ ki - le rin üs tün de ki ör tü yýr tý la cak; ön plan da - ki u lu sal çe liþ ki, yok ol ma ya cak, or ta dan kalk ma ya cak a ma en a zýn dan bir sü re li ði - ne i kin ci pla na dü þe cek. Dev let/hü kü met i le UKH a ra sýn da va - rý la cak bir uz laþ ma so ru nu çöz me ye cek, sa de ce er te le miþ o la cak. Kürt hal ký, çö - züm u mu duy la bir sü re li ði ne de ol sa, dik - kat ve e ner ji si ni u lu sal so run et ra fýn da de ðil sý nýf sal çe liþ ki ler ü ze rin de yo ðun laþ - tý ra cak. Kar þý dev rim cep he si ne ge lin ce.. Dev - le tin ve tüm hü kü met le rin dev ri me kar þý kul lan dýk la rý en ö nem li si lah o lan ge ri ci fa þist kit le yi ze hir le me de, bir a ra da tut ma - da ya rar lan dýk la rý en ö nem li pro pa gan da a ra cý o lan þo ve nizm si la hý ný et ki siz ký la - cak a dým la rý biz zat ken di le ri at ma ya baþ - la dý lar bi le. Kürt hal ký ný al dat mak i çin söy len miþ ol sa da, Baþ ba ka nýn her tür lü mil li yet çi - li ði a yak lar al tý na a la ca ðýz sö zü, ör ne ðin MHP li fa þist le rin gö zün de din ci fa þist le - rin mil li yet çi lik duy gu su nu hur da ya çe - vir miþ bu lu nu yor. Kar þý dev rim ci kit le yi bir a ra da tu tan çi men to da ðý lý yor. Hü kü me tin, bir dö ne mi ka pat mak i çin at tý ðý a dým lar ya ra ta cak la rý so nuç lar la dev - ri min ye ni bir per de si ni a ça cak. Bu ye ni sah ne de dev rim çok da ha sað lýk lý te mel ler ü ze rin de yol a la cak.

5 Yeni Evrede Devrimin Şiarları BÝR LE ÞÝK DEV RÝ MÝN TE MEL TA LEP LE RÝ Dev rim ler, top lum sal ge liþ me nin ö - nem li dö ne meç le rin de ta rih sel alt üst o luþ - lar la, sýç ra ma lar la, ta rih sel i ler le me nin mu az zam hýz ka zan ma sýy la ger çek le þir ler. Bu de vi ni mi ger çek leþ ti ren en alt ta ki ler, sö mü rü len, e zi len hor gö rü len sý nýf lar dan ge niþ yý ðýn lar i çin bu alt üst o luþ dö nem le - ri, dev rim ler bi rer bay ram dýr. Ge niþ e mek - çi yý ðýn lar, ta ri hin ya pý cý sý o lan halk kit le le ri, dev rim dö nem le rin de çok bü yük bir güç o la rak ta rih sah ne sin de ö ne çý kar - lar. Bü yük dö nü þüm le rin ger çek leþ ti ði böy le si dö nem ler de, o la ðan za man lar da ha yal da hi e di le me ye cek o la ða nüs tü bir hýz la i ler le me ler ger çek leþ ti ri lir. Ta ri hin bü yük bir hýz ka zan dý ðý dev rim dö nem le - rin de ön cü sý ný fýn ve ön cü par ti nin gö rev - le ri de, her za man kin den çok da ha ö nem li ve ya þam sal dýr. Bu dö nem ler de ö zel lik le kit le ön der le ri ni bün ye sin de top la yan ön - cü par ti ler bü yük bir ce sa ret le ve gi riþ ken - lik le i ni si ya tif al ma lý, ö ne a týl ma lý dýr. Böy le dö nem ler de ön cü par ti, dev ri min ye ri ne ge tir me si ge re ken gö rev le ri da ha a - çýk an la þý la bi lir ve da ha kap sam lý o la rak ey lem ha lin de ki kit le le re gö tür me nin yol - la rý ný bul ma lý, bu nu ba þar ma lý dýr. Ko mü - nist par ti nin dev ri min gö rev le ri ni a çýk ça gös te ren þi ar la rý, an la þý la bi lir ol du ðu ka - dar ha re ket ha lin de ki kit le le re yol gös ter - me li, bir me þa le gi bi za fe re gi den yo lu ay dýn lat ma lý dýr. Bu þi ar la rýn pe þin den gi - den kit le le ri en ký sa yol dan dev ri me, za fe - re gö tür me li dir. Bu gün dev ri min böy le si ne yük se liþ i - çin de ol du ðu Tür ki ye ve Kür dis tan da Le - ni nist Par ti, bu gö re vi nin bi lin cin de. Yýl lar ön ce be lir le di ði üç te mel þi ar la dö ne mi kar þý lar ken, bir dev ri me ne ka dar ha zýr ol - du ðu nu da a çýk ça or ta ya koy muþ tu. Þim - di bu þi ar la rýn al tý ný bir kez da ha çiz mek is ti yo ruz. Zin dan lar Yý kýl sýn Tut sak la ra Öz gür lük Zin dan lar so ru nu Tür ki ye ve Kür dis - tan halk la rý a çý sýn dan cum hu ri yet ta ri hi bo yun ca hep var ol du. Bu gü ne ka dar de fa - lar ca af ka nun la rý çý ka rýl dý, in faz er te le me - le ri ya pýl dý vb. tut sak lar ser best bý ra kýl dý. A ma ay ný so run çok ký sa sü re de ye ni den gün de me gel di. Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim mü ca de le si za fe re e riþ me den, bu so run halk la rý mý zý gün de min den düþ me - ye cek tir. Bu top rak lar da 90 yýl dan be ri sos ya lizm mü ca de le si var ve bu nun son 40 yý lý iç sa vaþ bo yut la rýn da sert geç ti. Te kel - ci ser ma ye bu gü ne dek ne yap týy sa, dev ri - min bas ký sý al týn da yap tý. Ser ma ye nin a ma cý dün ol du ðu gi bi bu gün de dev rim ci mü ca de le yi dur dur mak, dev ri mi yen mek - tir. Zin dan lar bu ra da hep ö nem li bir ye re sa hip ol du. Dev rim ci mü ca de le ye a tý lan halk la rý mý zýn en i le ri ev lat la rý, ser me ye ta - ra fýn dan ya kat le dil di ya da iþ ken ce ler den ge çi ri lip zin dan lar ka pa týl dý. Zin da na ka - pa tý lan dev rim ci tut sak lar, halk la rýn mü ca - de le ye a týl ma sý ný en gel le mek a ma cýy la re hin o la rak tu tul du. Bu po li ti ka, 12 Ey lül As ke ri Fa þist Cun ta dö ne min de kýs men so nuç ver se de, ö zel lik le 80 li yýl la rýn i - kin ci ya rý sýn dan i ti ba ren her i ki ül ke de de halk la rýn mü ca de le si ye ni den yük sel di. Dev le tin zin dan po li ti ka sý so nuç ver me di, 90 lý yýl lar da ar týk zin dan lar da i ni si ya ti fi e lin den ka çý ran dev le tin po li ti ka sý, 96 ya ge lin di ðin de Ö lüm O ru cu so nun da ta ma - men if las et miþ ti 90 lý yýl lar güç ler den ge si ni de ðiþ tir - di; sý nýf lar mü ca de le sin de ye ni bir du rum doð du; dev ri min güç lü a tý lý mý gün de me gel miþ ti. Bu güç i liþ ki le ri, zin dan lar da da ye ni bir du rum doð ma sý na yol aç mýþ tý. Tut sak lar ve halk la rý mýz ar týk zin dan du - var la rý ný ka bul et mi yor du. Ser me ye ve dev le ti de de ne ti mi e lin den ka çýr dý ðý bu du ru ma ra zý de ðil di. 21. yüz yý la gi rer ken Tür ki ye te kel ci ser ma ye si ve fa þist dev let, ABD ve AB em per ya liz mi nin et kin des - te ði i le F ti pi zin dan la rý gün de me ge tir di. F Ti pi sal dý rý sý ser ma ye nin o gü ne ka dar yap tý ðý en sert, en kap sam lý ve doð ru dan sý nýf sal bir sal dý rý o la rak uy gu la ma ya kon - du. Ser ma ye nin a ma cý, F ti pi hüc re le re dol dur du ðu ön cü yü tes lim al mak, ön cü süz bý rak tý ðý pro le tar ya ve e mek çi yý ðýn la rý dev rim ve za fer yo lun dan sap týr mak tý. Ser ma ye, böy le lik le bir le þik dev ri mi yen me yi he def le miþ ti. A ma da ha ilk a dý - mýn da ya nýl dý ðý or ta ya çýk tý. 19 A ra lýk 2000 de 20 zin da na bir den sal dýr dý ve 20 zin dan da bir den güç lü bir kar þý ko yuþ la, mü ca de ley le kar þý laþ tý. Zin dan lar da ki dev - rim ci tut sak lar 4 gün 4 ge ce çýp lak el le ri - ne yü rek le ri ni a lýp sa vaþ tý lar; dev ri min ye nil mez li ði ni bir kez da ha gös ter di ler. NA TO nun en güç lü or du su bü tün tek - nik o la nak la rý, iþ ma ki na la rý, zýrh lý a raç la - rý, he li kop ter le riy le, kim ya sal bom ba la rý, gaz la rýy la; med ya yý da ya ný na a la rak bü - tün gü cüy le sal dýr dý. Dev rim ci tut sak lar kan be de li, can be de li sa vaþ tý, tes lim ol - ma dý: 4 gü nün so nun da 28 tut sak kat le dil - miþ, yüz ler ce si ya ra lan mýþ tý. Ser me ye ve fa þist dev let, em per ya liz min des te ði ne rað men bu sa va þý ka za na ma dý, dev rim ve dev rim ci tut sak lar, bu sa vaþ tan po li tik bir za fer le çýk tý. Zin dan po li ti ka sýy la so mut la nan dev - ri me yö ne lik bu kap sam lý sý nýf sal sal dý rý, da ha ilk a dý mýn da if las et ti. 4 gün sa vaþ la - rý sü rer ken pro le tar ya ve e mek çi kit le ler, o gü ne ka dar hiç ol ma dýk öl çü de dev rim ci tut sak la ra sa hip çýk tý; pek çok kent te so - kak la ra çý kýp mey dan la rý iþ gal et ti; po lis le ça týþ tý; so kak sa vaþ la rý na gir di. Dev ri me ve dev rim ci tut sak la ra sa hip çý ka rak, dev - ri mi ne ka dar is te dik le ri ni gös ter di ler. 4 gün sa vaþ la rýn dan son ra bü tün F ti pi zin - dan lar da mü ca de le Ö lüm O ru cu sa vaþ la rý i le sür dü. Ba zý si ya si ör güt ve par ti ler 2002 yý lýn da ey lem ký rý cý lý ðý ya pýp ey le mi bý - rak sa lar da, bu sa vaþ 7 yýl sür dü: Halk la rý - mý zýn yü re ðin de ve bey nin de ka za nýl mýþ bir za fer ol du. Bir le þik dev rim mü ca de le si kar þý sýn - da da ha da a ciz le þen te kel ci ser ma ye, bu se fer Kürt hal ký nýn po li ti ka da ö ne çý kan ke sim le ri ni KCK o pe ras yon la rýn da uy dur - ma ge rek çe ler le kit le ler ha lin de zin dan la - ra dol du ra rak, Kür dis tan Dev ri mi ni tas fi ye et me yi gün de mi ne al dý. Bu ra da a ma cý yi - ne bir le þik dev ri mi yen mek tir. Bu sal dý rý kar þý sýn da Kürt hal ký ve tut sak lar da TC nin fa þist ö zel mah ke me le rin de ken di a na dil le rin de sa vun ma yý da ya ta rak mü ca - de le yi da ha da yük selt ti. 5

6 Devrimin Şiarları Halk la rý mý zýn gün de min den zin dan so ru nu hiç ek sil me di. Bur ju va zi nin e ge - men li ði ve dev rim mü ca de le si de vam et - tik çe bu so run da var lý ðý ný sür dü re cek tir. Bu ra da tek ger çek çö züm, pro le tar ya nýn, e zi len u lus ve u lu sal top lu luk la rýn, e mek - çi sý nýf la rýn po li tik öz gür lük le ri ni ka zan - mak i çin, de mok ra si ve dev rim i çin mü ca de le yi da ha da yük selt me si, te kel ci ser ma ye nin e ko no mik ve po li tik ay rý ca lýk - la rý na son ver me si, e ge men lik ay gý tý fa þist dev le ti yý ka rak, ken di ik ti dar la rý ný kur ma - la rýy la ger çek le þe cek tir. Ge rek biz de, ge - rek dün ya nýn di ðer ül ke le rin de ya þa nan dev rim ve dev rim ci mü ca de le de ne yim le - rin de ol sun, e mek çi yý ðýn lar ne za man cid - di bir a tý lým gös ter miþ, ey lem le ri ni yük selt miþ ler se, ba þat ta lep le ri a ra sýn da ken di tut sak la rý nýn ser best bý ra kýl ma sý da yer al mýþ týr. Bu ta lep, kit le le ri doð ru dan po li tik mü ca de le ye ka zan mýþ, doð ru dan po li tik mü ca de le nin bir ko nu su ol muþ tur. Çün kü ken di ön der le ri ne sa hip çýk ma yan bir sý nýf, bir halk, as la öz gür lük yü zü gö re - mez. U lus la rýn Ken di Ka der le ri ni Ta yin Hak ký Kürt u lu su nun öz gür lü ðü nü ka zan - mak uð ru na ver di ði mü ca de le ye her bi - çim de des tek ol mak, en ter nas yo nal bir gö rev ol du ðu ka dar, e zen u lus pro le tar ya - sý nýn ken di öz gür lü ðü nü ka za na bil me si i - çin de bir zo run lu luk tur. A ma bu nu söy le mek, u lu sal ha re ke tin dev rim ci ol ma - yan ge ri yan la rý ný da des tek le mek an la mý - na gel mez, gel me me li. U lu sal ha re ke ti dev rim ci ol du ðu sü re ce ve dev rim ci ol du - ðu öl çü de des tek le mek ge re kir. Dev rim ci ol du ðu öl çü de de dik. Zi ra u lu sal so ru nun son tah lil de bur ju va bir so run ol du ðu hiç bir za man göz ar dý e di le mez. Bu yüz den týp ký Fi lis tin ha re ke ti gi bi, Kürt u lu sal kur - tu luþ ha re ke ti de bir ya nýy la dev rim ci dir, bir ya nýy la da uz laþ ma cý. Le ni nist ler bu ha re ket dev rim ci ol du ðu sü re ce ve dev - rim ci ol du ðu öl çü de u lu sal kur tu luþ mü ca - de le si ni des tek ler ken, uz laþ ma cý yan la rý ný da e leþ tir me ye de vam e de cek tir Ta ri hin en dev rim ci sý ný fý o lan pro le - tar ya ve bu top rak lar da ki ön cü müf re ze si o lan dev rim ci sý nýf par ti si Le ni nist Par ti, ka yýt sýz þart sýz, i kir cik siz, a çýk ve net o la - rak Kürt U lu su nun Ken di Ka de ri ni Ta yin Hak ký ný sa vun ma ya de vam e de cek tir Le - ni nist ler, Kürt u lu su nun ay rýl ma hak ký ný Ýþ çi ler, iþ siz ler, e zi len u lus ve u lu sal top lu luk lar, kü çük ü re ti ci ler, öð ren ci ler, sað lýk e mek çi le ri, mi mar lar, mü hen dis ler, ö zel leþ tir me mað dur la rý, kent sel yý ký ma uð ra yýp ev le ri ni kay be den ler, HES ler ve ma den þir ket le ri ta ra fýn dan ya þam a lan la rý tah rip e di le rek gö çe zor la nan lar... Vel ha sýl, da ha bu ra da sa ya ma ya ca ðý mýz ka dar çok ne den le ya þa mý ce hen nem a za bý na çev ri len çe þit li sý nýf ve kat man lar dan e mek çi yý ðýn lar, her yer de ken di öz gül so run la rý i çin bir a ra ya ge li yor, ör güt le ni yor ve mü ca de le ye a tý lý yor lar. bü tün hal kýn ö nün de ve o la bi le cek en ge - niþ kap sa mýy la, ce sur ca tar týþ ma lý, sa vun - ma lý, a çýk la ma lý; bu yön de ge li þe bi le cek o lan lar kar þý sýn da ha zýr lýk lý ve in si ya tif li ol ma lý dýr. Bu gö rev le rin er te len me si, kü - çüm sen me si, dev re dil me si ya da sav sak - lan ma sý Mark sizm Le ni nizm de ðil, ol sa ol sa o nun dar ka fa lý bir yo ru mu, ka ri ka tü - rü o la cak týr. Kürt U lu su nun Ken di Ka de ri ni Ta yin Hak ký, sa de ce bu hak kýn ka bul e di lip sa hi - bi ne i a de e dil me si, Kürt u lu sal so ru nu nun, Kür dis tan so ru nu nun çö zü mü an la mý na ge le cek tir. Bu nun ger çek le þe bil me si, te - kel ci ser ma ye nin bu gün kü e ge men lik ay - gý tý o lan fa þist dev le tin bir di zi dev rim le kök lü bir de ði þim ge çir me si; or du nun, mi - li ta rist dev let ay gý tý nýn ve mer ke zi bü rok - ra tik ay gý týn ya pý sýn da kök lü bir de ði þim ge çir me si sað lan ma dan müm kün de ðil dir. Ýl hak e dil miþ bir Kür dis tan, bin ler ce yol dan Tür ki ye te kel ci ser me ye si ne bað - lan mýþ, ba ðým lý ha le ge ti ril miþ tir. Te kel ler, Kür dis tan ý bin ler ce me me sin den sö mü rü - yor; yer al tý, yer üs tü kay nak la rý ný ve zen - gin lik le ri ni e mip ku ru tu yor. Te kel ci ser ma ye, bu be re ket li me me le ri öy le ko - lay bý rak maz. Fa þist dev let var lý ðý ný sür - dü rür ken, bu nun ba rýþ yo luy la, par la men to yo luy la de ði þe bi le ce ði ni sa - vun mak, ham ha yal de ðil se e ðer, ken di ken di ni al dat mak o lur. Kür dis tan a öz gür - lük, bir le þik dev ri min za fe riy le ge le cek tir. Yeni Evrede Bü tün Ýk ti dar E me ðin O la cak Tür ki ye ve Kür dis tan da sý nýf lar mü - ca de le si, 40 yý lý aþ kýn sü re den be ri iç sa vaþ bo yut la rýn da sert bir se yir iz le di. Pro le tar - ya, e zi len u lus ve u lu sal top lu luk lar, e mek - çi yý ðýn lar, on lar ca yýl dan be ri ken di is te dik le ri bir ya þa mý ku ra bil mek i çin mü - ca de le ve ri yor lar. Ser ma ye ye da ya lý bu ü - re tim sis te mi, halk la ra aç lýk, se fa let ve sö mü rü den baþ ka bir þey ver me di; ve re - mi yor. Ýþ çi ve e mek çi sý nýf la rýn her tür lü e ko no mik ve po li tik ta le bi, kar þý sýn da fa - þist dev let te rö rü nü bul du, as ke ri fa þist dar - be ler le, po lis zo ruy la ve þid det le bas tý rýl ma ya ça lý þýl dý. Mü ca de le za man za - man du rak sa mýþ gi bi ol sa da, ký sa sü re de es ki sin den da ha güç lü o la rak yo lu na de - vam et ti. Tür ki ye, ba ðým lý bir ül ke ol du ðu i çin, te kel ci ser ma ye nin, iþ çi ve e mek çi yý ðýn la - rýn e ko no mik ta lep le ri ni kar þý la ma o la na - ðý za ten yok tur. Bu na bir de em per ya list ka pi ta list sis te min dün ya öl çe ðin de i çi ne sü rük len di ði ya pý sal kri zi ek le nin ce, yý ðýn - la rýn ya þa mý da ha da çe kil mez ha le gel di. Ö zel lik le 21. yüz yýl yak la þýr ken dün ya da ger çek le þen de ði þim ve em per ya liz min ye ni ev re de uy gu la ma ya koy du ðu tam il - hak po li ti ka la rý, bü tün ba ðým lý ül ke ler de ol du ðu gi bi bu top rak lar da da pro le tar ya ve e mek çi yý ðýn lar da ha de rin ve ge niþ bir se fa le te sü rük len di. Bir yan dan bü yük bir ser vet, ser ma ye bi çi mi al týn da bi ri kir ken kar þýt ku tup ta i se çok yay gýn ve çok de rin bir yok sul luk, se fa let bi ri ki mi ya þan dý. Ser vet le se fa let a ra sýn da ki u çu rum hiç dur - ma dan a çýl ma ya de vam e di yor. Ö zel lik le Sov yet ler Bir li ði ve sos ya - list sis te min da ðýl ma sýy la bir lik te te kel ci ser ma ye nin bü tün dün ya da uy gu la ma ya koy du ðu kap sam lý sý nýf sal sal dý rý, pro le - tar ya ve e mek çi sý nýf la rý he de fi ne al dý; dün ya pro le tar ya sý nýn 150 yý lý aþ kýn mü - ca de le ler le el de et ti ði ka za nýl mýþ hak la rý gas pet me ye gi riþ ti. Pro le tar ya ve e mek çi sý nýf la ra, e zi len le re yö ne len kü re sel bir iç sa vaþ da yat tý. Pek çok ba ðým lý ül ke de ol - du ðu gi bi, za ten da ha ön ce sin den em per - ya liz min yer li iþ bir lik çi le ri e liy le tez gah la nan as ke ri fa þist cun ta lar, bu ül ke - ler de pro le tar ya nýn e ko no mik ve po li tik ör güt le ri ni ol duk ça za yýf lat mýþ; ar tý-de ðer sö mü rü sü nü de hem mut lak o la rak, hem de nis pi o la rak ar týr mýþ tý. Bu, biz de de 12 Ey lül as ke ri fa þist cun ta dö ne min de ya þan - 6

7 Yeni Evrede mýþ tý. Ye ni ev re de uy gu la ma ya ko nan kap sam lý sý nýf sal sal dý rý lar la bu da ha da de rin leþ ti. Üc ret li e mek çi le rin sen di kal ör güt len me le ri nin za - yýf la týl ma sý, pro le tar ya nýn a tom la rý na ka dar da ðý tý lýp ör güt süz leþ ti ril - me si, iþ siz nü fu sun bü yük o ran da ar tý þýy la bir le þin ce, iþ bu la bi len þans lý ke si min du ru mu i yi ce gü ven siz, gü ven ce siz du ru ma ge ti ril di. Tam il hak po li ti ka la rý nýn uy gu lan ma sý sü re cin de ger çek le þen ö zel leþ - tir me ler, ta þe ron laþ týr ma lar yo luy la iþ ten at ma lar da ha da yay gýn laþ tý; es nek ça lýþ ma gi de rek bü tün üc ret li e mek çi le re, pro le tar ya ya da ya týl - dý. E mek li lik ya þý i yi ce yük sel ti le rek, ne re dey se üc ret li e mek çi ler a çý - sýn dan u la þýl ma sý im kan sýz þart la ra bað lan dý. E ði tim, sað lýk gi bi ka mu hiz met le ri ö zel leþ ti ri le rek pa ra lý ha le ge ti ril di. Sað lýk si gor ta sý ve e - mek li lik si gor ta sý na va ra na dek her þey ö zel leþ ti ri lip te kel le re ye ni kar a lan la rý a çýl dý. Kent sel yý kým pro je le riy le, sað lýk sýz da ol sa e mek çi, yok sul ke sim le rin ge ce kon du la rý baþ la rý na yý ký lýp el le rin den a lýn dý; ka lan lar da a lýn ma ya ça lý þý lý yor. HES ler, al týn a ra yý cý sý þir ket ler, ma - den a ra ma þir ket le ri, si ya nür vb. ze hir li kim ya sal yön tem ler le do ða yý ta lan e dip tah ri bat lar ya ra tý yor; in san lar ve di ðer can lý lar i çin ya þan maz ha le ge ti ri li yor. Ta rým sek tö rün de uy gu la nan tam il hak po li ti ka la rý bü yük yý kým - la ra yol a çý yor. Da ha bir kaç on yýl ön ce si ne ka dar Tür ki ye ken di ne ye - ten bir ta rým ül ke si ol du ðu gi bi, ta hýl, can lý hay van ve et ih ra cat çý sýy dý. Oy sa þim di ta hýl, mý sýr, et ve can lý hay van sa týn al mak du ru mu na dü - þü rül dü. Ken di do ðal to hum la rý ný ve to hum çe þit li li ði ni kay bet ti ði gi - bi, ta rým te kel le rin den her yýl to hum al mak zo run da bý ra kýl dý. Kýr lar da ol sun, kent ler de ol sun, kü çük ü re tim ya pan kü çük mülk sa hip le ri bü yük bir hýz la ü re tim ve ge çim a raç la rý ný te kel le re kap tý rýp mülk süz le þe rek, iþ siz ler or du su nun saf la rý na ka tý lý yor. Kýr lar da ya þa - yan nü fus faz la sý, hiç dur ma dan kent le re doð ru sü pü rü lüp ya þam dan ko vu lu yor. Ýþ çi ler, iþ siz ler, e zi len u lus ve u lu sal top lu luk lar, kü çük ü re ti ci ler, öð ren ci ler, sað lýk e mek çi le ri, mi mar lar, mü hen dis ler, ö zel leþ tir me mað dur la rý, kent sel yý ký ma uð ra yýp ev le ri ni kay be den ler, HES ler ve ma den þir ket le ri ta ra fýn dan ya þam a lan la rý tah rip e di le rek gö çe zor la - nan lar... Vel ha sýl, da ha bu ra da sa ya ma ya ca ðý mýz ka dar çok ne den le ya þa mý ce hen nem a za bý na çev ri len çe þit li sý nýf ve kat man lar dan e mek - çi yý ðýn lar, her yer de ken di öz gül so run la rý i çin bir a ra ya ge li yor, ör - güt le ni yor ve mü ca de le ye a tý lý yor lar. Çok ge niþ bir a lan da çok zen gin bir ör güt len me, mü ca de le çe þit li li ði ve bi ri ki mi ger çek leþ ti. An cak e - mek çi yý ðýn lar, bu top rak lar da ya þa yan halk lar, bu gü ne ka dar ver dik - le ri mü ca de le ler le bir so nuç a la bil miþ, ken di is te dik le ri ya þa mý ku ra bil miþ de ðil ler. Mü ca de le, bü tün zen gin li ði ne rað men, he nüz ser - ma ye nin ik ti da rý na, bur ju va sý ný fýn e ko no mik ve po li tik e ge men li ði ne son ve re bil miþ de ðil. A ma ha re ket, ar týk bir ge nel a yak lan ma nýn e þi - ði ne ge lip da yan dý. Bu ra da Le ni nist le re dü þen gö rev, bü tün bu öz gül ta lep le ri ku cak - la ya rak, öz gül o la ný ge nel o la nýn i çin de e ri tip bir tek po ta da bir leþ ti re - cek bir pers pek tif le ge niþ ke sim le re u laþ mak; Bü tün Ýk ti dar E me ðin O la cak þi a rý al týn da top lan ma la rý ný sað la ya rak ser ma ye nin e ko no mik ve po li tik e ge men li ði ni yýk ma da on la ra yar dým et mek tir. Le ni nist Par ti nin yýl lar ön ce sin den a çýk ça or ta ya koy du ðu bu üç te mel ta lep, bu þi ar lar pro le tar ya ya, e zi len u lus ve u lu sal top lu luk la ra, e mek çi yý ðýn la ra kur tu luþ la rý nýn yo lu nu gös te ren dev rim ci þi ar lar dýr. An cak bu þi ar lar al týn da top la nýp mü ca de le yi yük sel te rek dev ri me, za - fe re u la þa bi lir. Devrimin Şiarları VENEZUELA SOSYALİZMDE ISRARLI La tin A me ri ka ya ve dün ya ya son yýl lar da dam - ga sý ný vu ran bir sos ya list li der o lan Hu go Cha vez kan se re ye nik düþ tü ðün de, tüm ka pi ta list dün ya bu nu a yak ta al kýþ lar la kar þý la mýþ tý. On la ra gö re li der ö lür - se ya da gi der se sos ya lizm yý ký lýr dý! Ve ne zu e la hal ký bir kez da ha em per ya list-ka pi ta list sis - te min bu ger çek dý þý ha yal le ri ni bo þa çý kar dý. Ön der le ri Hu - go Cha vez i yi tir me nin ya sý ný tu tan Ve ne zu e la hal ký, o nun mi ra sý na sa hip çýk tý ðý ný se çim ler de Ni co las Ma du ro yu se - çe rek gös ter di. Ve ne zu e la da 14 Ni san da dü zen le nen se çim ler de Gran Po lo Pat rióti co ko a lis yo nu nun dev let baþ ka ný a da yý Ni co las Ma du ro se çim le ri ka za na rak yýl la rý a - ra sýn da dev let baþ kan lý ðý yap ma ya hak ka zan dý. Oy la rýn %50.6 sýný a la rak (7 mil yon 505 bin oy) se çim le ri ka za nan Ma du ro, mu ha lif le rin a da yý Hen ri qu e Cap ri les i ge ri de bý - rak tý. Mu ha le fet i se oy sa yým la rý ný ka bul et me di ði ni du yur - du Ca ra cas do ðum lu Ni co las Ma du ro, bir o to büs þo - fö rü o la rak Met ro iþ çi le ri sen di ka sý i çin ça lýþ mýþ; Be þin ci Cum hu ri yet Ha re ke ti Par ti si nin (MVR) ku ru cu la rýn dan bi - ri o la rak 1998 de Tem sil ci ler Mec li si ne, 1999 da Ku ru cu Mec lis e, 2000 ve 2005 te U lu sal Mec lis e gir miþ ti E kim de de dev let baþ ka ný yar dým cý sý ol du an Ma du ro, Cha vez in has ta lý ðý bo yun ca ül ke yi yö net miþ ve Cha vez ta ra fýn dan ha le fi o la rak gös te ril miþ ti. Kar þý-dev rim ci ler ta ra fýn dan Ü ni ver si te e ði ti mi ol ma - yan bir kam yon þo fö rü di ye a lay ko nu su e dil mek is te nen Ma du ro, Cha vez i çin dev rim ci, genç li ði ne rað men mu az - zam tec rü be le ri o lan, bü yük bir fe da kar lýk ve ça lýþ ma ka - pa si te siy le en zor du rum la rýn da hi üs te sin den ge le bi le cek bir a dam i di. 7

8 Sokaklar KA ZA DE ÐÝL ÇO CUK ÝÞ ÇÝ CÝ NA YE TÝ Ýs tan bul Ýþ çi Sað lý ðý ve Ýþ Gü ven li ði Mec li si (Ý SÝG) 3 Ni san gü nü Ka dý köy Ýs ke le Mey da ný nda Mart a yý na a it iþ ci na yet le ri - ni ra po ru nu a çýk la dý. 13Yaþýndaki Ah met Yýl dýz Pers te Can Ver - di! - Ýþ Ci na yet le ri ne Son! A da let Ýs-ti-yo-ruz! ya zý lý pan kart a çý lan ba sýn a çýk la ma sýn da Ço cuk Ýþ çi lik Ya sak lan sýn!, Ka za De ðil Bu Bir Ci na yet!, Ço cuk lar Ö lü yor Ser ma ye Bü yü yor! slo gan la rý a týl dý. Ba sýn a çýk la ma sý ný Ýs tan bul Ýþ çi Sað lý ðý ve Ýþ Gü ven li ði Mec li si (Ý SÝG) a dý na Ýb ra him Sa rý ka ya yap tý. Ha zýr la nan ra po ra gö re Mart a yýn da en az 55 iþ çi, iþ ci na yet le rin de ya þa mý ný yi tir - di. Ýþ çi ö lüm le ri nin 15 i in þa at, 6 sý me tal, 6 sý ma den ci lik ve 5 i kim ya sek tör le rin de ya þan dý. Ýs tan bul da 10, Muð la da 5, Ýz mir ve Sa kar ya da i se 4 e iþ çi ha ya tý ný kay bet ti. A da na da i se 13 ya - þýn da ki ço cuk iþ çi Ah met Yýl dýz pres ma ki ne si ne sý ký þa rak can ver di. Son i ki yýl da ya pý lan ba zý ya sal dü zen le me ler i le ço cuk iþ çi - li ðin alt ya pý sý nýn i yi ce pe kiþ ti ril di ði ne de vur gu ya pý lan a çýk la - ma da, e ði tim sis te mi i le 9,5 ya þýn dan i ti ba ren ço cuk iþ çi ça lýþ tý rýl ma sý nýn meþ ru ha le ge ti ril di ði vur gu lan dý. Yýl lýk staj gü nü nün 120 gün den 150 gü ne çý ka rý la ca ðý da ha - týr la tý lan a çýk la ma da son o la rak 17 Þu bat ta Ça lýþ ma ve Sos yal Gü ven lik Ba kan lý ðý nýn çý kar dý ðý bir yö net me lik le bu sö mü rü nün da ha da de rin leþ ti ril di ði ve Ço cuk ve Genç le rin Ça lýþ ma U sul - le ri ni Dü zen le yen Yö net me lik baþ lý ðýy la çý kan son yö net me - lik le 16 ya þýn dan gün al mýþ ço cuk la rýn ki re mit, tuð la ve a teþ tuð la sý iþ le ri i le pa ra fin ve plas tik i ma la tý, se lü loz ü re ti mi gi bi iþ - ler de ça lýþ tý rýl ma sý nýn ö nü nün a çýl dý ðý be lir til di. Ya ra tý lan e mek ce hen ne mi nin çark la rý na, her ge çen gün a cý - ma sýz ca da ha faz la ço cuk yol lan mak ta ol du ðu nun al tý ný çi zen Sa rý ka ya Ý SÝG o la rak Tür ki ye nin ço cuk iþ çi ö lüm le ri ne sah ne ol ma ma sý i çin mü ca de le e de cek le ri ni i fa de et ti. Ba sýn a çýk la ma sý iþ ci na yet le ri ni pro tes to e den slo gan lar la son lan dý rýl dý. Yeni Evrede DA Ý YANG DA AN LAÞ MA SAÐ LAN DI Te kir dað Çor lu da ki Da i yang-sk fab ri ka sýn da Bir le þik Me - tal-ýþ ü ye si iþ çi le rin sür dür dü ðü grev, 11 Ni san gü nü Da i yang-sk pat ro nu, Çor lu Kay ma ka mý ve Bir le þik Me tal-ýþ tem sil ci le ri nin gö rüþ me le ri nin ar dýn dan TÝS im za la na rak so na er di. Ým za la nan top lu iþ söz leþ me si ne gö re 70 li ra lýk sos yal pa - ket, % 8 ma aþ zam mý, 800 li ra ge ri ye dö nük a la cak ve bi rer ik - ra mi ye ko nu la rýn da uz laþ ma sað lan dý; kar þý lýk lý a çý lan da va lar da ge ri ye çe ki le cek. Bir ay i çin de fab ri ka yý ka pat ma ka ra rý a lan Da i yang-sk, iþ - çi le ri 1 ay da ha ça lý þý yor gi bi gös te re cek, iþ çi le rin 1 ay lýk üc ret ve si gor ta sý ya ta cak ve bir a yýn so nun da iþ çi le rin ký dem ve ih bar taz mi nat la rý da hil tüm a la cak la rý ö de ne cek. Söz leþ me iþ çi nin i þe gi riþ ta ri hin den, iþ ak di nin fe sih ta ri hi o lan 13 Ma yýs 2013 ta ri - hi ne ka dar ge çer li o la cak. Söz leþ me ye gö re da ha ön ce iþ ten çý - ka rý lan 9 iþ çi nin i þe i a de si red de - di lir ken, bu 9 iþ - çi ye ký dem ve ih bar taz mi nat la - rý ö den di, an cak iþ çi ler grev de ge - çen sü re nin pa ra - sý ný a la ma dý. ZAM MI VE AY RIM CI LI ÐI KA BUL ET MÝ YO RUZ Ý TÜ Taþ kýþ la Kam pü sü a na gi riþ ka pý sý ö nün de bir ar ya ge - len 6 no lu E ði tim Sen Ü ni ver si te ler Þu be si ü ye si öð re tim gö rev - li le ri ye mek le re ya pý lan zam mý pro tes to et ti ler. 2 Ni san gü nü E ði tim Sen ü ye si Öð re tim gö rev li le ri Ý TÜ a - na gi riþ ka pý sý ö nün de Per so nel Zam mý ve Ay rým cý lý ðý Ka bul Et mi yo ruz ya zý lý pan kart a ça rak Her ke se E þit Ni te lik li Ye - mek, Rek tör Ka ra ca Ý TÜ Ka rart ma, Per so nel Zam mý Ge ri A lýn sýn þek lin de slo gan lar at tý lar. Ba sý na a çýk la ma ya pan E ði tim Sen 6 No lu Ü ni ver si te ler Þu - be si yö ne ti ci le rin den Ar zu A car E ði tim Sen o la rak Ý TÜ ça lý - þan la rý nýn hak lý tep ki ve ta lep le ri ni so nu na ka dar des tek li yo ruz. Rek tör Meh met Ka ra ca nýn gö re ve gel di ði gün den i ti ba ren a lýþ - kan lýk ha li ne ge tir di ði key fi ve hu kuk suz uy gu la ma lar dan bir di - ðe ri o lan ye mek zam mý ge ri a lý na na ka dar mü ca de le mi zi sür dü re ce ði - mi zin Ý TÜ ça - lý þan la rý ve ka mu o yu ta ra - fýn dan bi lin - m e s i n i is ti yo ruz. di - ye ko nuþ tu. E y l e m slo gan lar la so - na er di. 8

9 Yeni Evrede Sokaklar MER SÝN LÝ MA NI NDA ÝÞ ÇÝ LE RÝN ZA FE RÝ 34 gün dür ey lem de o lan Mer sin Li man iþ çi le ri dý þa rý dan ka çak iþ çi ve o pe ra tör a - lým la rý na kar þý tep ki o la rak ve ta lep le ri nin ger çek leþ me si a ma cýy la i çe ri de ve dý þa rý da tüm iþ çi le rin ka ra rý i le 3 Ni san da sa at i ti ba riy le tüm þal ter le ri in di re rek MIP de i - þi dur dur du lar. Var di ya lý o la rak a ra sý ça - lý þan iþ çi ler, dur dur duk la rý vinç le rin ü ze ri - ne çý ka rak ey lem le ri ni ka za na na ka dar de vam et ti re cek le ri ni du yur du lar var di ya sýn da ça lý þan iþ çi ler de i çe ri - de ki ar ka daþ la rý na des tek o la rak dý þa rý da ey le me baþ la dý lar. Ýþ çi ler ma ki na la rý dur dur duk la rý sý ra da dý þa rý da ki iþ çi ler de slo gan lar la i çe ri gir mek is te yin ce iþ çi ler le po lis a ra sýn da ça týþ ma çýk tý. Çý kan ça týþ ma nýn ar dýn dan 6 iþ çi gö - zal tý na a lýn dý. Gö zal tý na a lý nan iþ çi le rin i fa - de le ri a lýn dýk tan son ra ser best bý ra kýl dý. Ýþ çi ler Mü ca de le miz de vam e de cek! Ya çö zü le cek ya çö zü le cek! di ye rek ey lem le - ri ne so nu na ka dar de vam e de cek le ri ni söy - le di ler. Ý çe ri de 400 iþ çi, dý þa rý da 500 iþ çi ey - lem de. Mer sin Li ma nýn da sen di ka lý ça lý þan 1500 iþ çi var. An cak pat ron lar, 2 se ne i çin - de ta þe ro na ge çe rek sen di ka laþ ma nýn ö nü - ne geç me he de fin de ol du ðu nu du yur muþ tu. MÝP pat ron la rý i çe ri gi riþ ve çý kýþ la rý ya sak - la ya rak iþ çi le rin ye mek ve su ih ti yaç la rý nýn a lýn ma sý ný en gel le me ye ça lý þý yor. Ge ce sa at sý ra la rýn da Li ma na ge - len çe vik kuv vet po lis le ri iþ çi le re da ðýl ma - la rý ný ve ça dýr la rý ný kal dýr ma la rý ný is te di. Bu nu ka bul et me yen iþ çi ler bir bir le ri ne ke - net le nin ce po lis gaz bom ba la rýy la sal dýr dý ve ça dý rý sök tü. Bu es na da ya ra la nan 10 iþ - çi has ta ne ye kal dý rýl dý. Gö zal tý na a lý nan 12 iþ çi i se öð le sa at le rin de ser best bý ra kýl dý. Sa bah sa at le rin den i ti ba ren li man i çin - de ve dý þýn da sa yý la rý ar tan iþ çi ler yi ne slo - gan lar la bek le yi þi sür dür dü ler. 3 Ni san da ge tir ti len 400 ka çak ta þe ron iþ çi ye Ýs tan - bul dan ge ti ri len 240 iþ çi da ha ek len di. Bu iþ çi ler iþ bý ra kan sen di ka lý iþ çi le rin ye ri ne ça lýþ tý rýl mak is te nin ce, Li man-ýþ te ör güt lü 400 ka dar iþ çi 70 met re yük sek li ðin de ki vin cin ü ze ri ne çý ka rak ey le mi sür dür dü. Ýþ le rin ta ma men dur du rul du ðu Li ma nýn çev re si, kar þý sýn da ki MÝP þir ke ti et ra fýn da po lis yý ðý na ðý var. Ýþ çi le re a i le le ri de des te - ðe ge lir ken, Mer sin de bu lu nan sen di ka lar da Li man ö nü ne gel di ler. Sa at ci va - rýn da da ü ni ver si te öð ren ci le ri nin li ma na gel me le ri bek le ni yor du. Öð le sa at le rin de Mü ca de le niz Mü ca - de le miz dir di yen Mer sin Ü ni ver si te si öð - ren ci le ri Li man iþ çi le ri ni zi ya re te gel di. Ak þa mü ze ri i se, vin cin ü ze rin de ki iþ çi - ler den Ser dar Al tun in mek is ter ken vinç ten düþ tü. Ba cak la rýn da ký rýk ol du ðu öð re ni len iþ çi, am bu lans la has ta ne ye kal dý rýl dý. 5 Ni - san gü nü bir iþ çi da ha fe na la þa rak has ta ne - ye kal dý rýl dý. Bu na rað men iþ çi ler ne o lur sa ol sun Öl mek Var Dön mek Yok! di ye rek ey lem de ka rar lý ol duk la rý ný be lirt ti ler. Ey le min 36.gü nün de, Li man Ýþ Sen di - ka sý ve pat ron a ra sýn da ya pý lan gö rüþ me de uz laþ ma sað lan dý. An laþ ma da çý kan ka rar lar ký sa ca þun lar: A tý lan 34 iþ çi nin 30 u ge ri a lý na cak, bunlardan 18 ta ne si i ki ay i çin de i þe baþ la - ya cak; sen di ka tem sil ci le ri nin o luþ tur du ðu di ðer 4 ki þi nin ko num la rý de ðer len di ri le cek ve bu sü re i çe ri sin de üc ret le ri ö de ne cek; Ýþ - çi ler hak kýn da a çý lan da va lar ge ri çe ki le cek; Vinç ler de di re niþ gös te ren iþ çi ler, i ki gün üc ret li iz ne ay rý la cak; Top lu iþ söz leþ me si baþ la ya cak; Ý çe ri de ta þe ron iþ çi ler ça lýþ tý rýl - ma ya cak. Gö rüþ me le rin ar dýn dan vinç ler de ki iþ - çi ler, sað lýk kont ro lü i çin has ta ne ye son ra - sýn da i fa de le ri a lýn mak ü ze re ka ra ko la gön de ril di. Ýþ çi ler, ar ka daþ la rý ve a i le le ri ta - ra fýn dan coþ kuy la ve slo gan lar la kar þý lan dý - lar. BOSCH İŞÇİLERİ TÜRK METAL'İ İSTEMİYOR Bosch iþ çi le ri, 2 Ni san gü nü Ýs tan bul Mas lak ta bu lu nan Bosch un Ge nel Mer ke zi ö nün de bir a ra ya ge le rek yap týk la rý ba sýn a çýk la - ma sýn da sa rý sen di ka Türk Me tal i is te me dik le ri ni bir kez da ha be lir te rek iþ ten çý ka rýl ma la rý ný pro tes to i çin Ge nel Mer kez ö nün de ça dýr kur du lar. Ýþ çi ler Türk Me tal den ay rý lýp DÝSK e bað lý Bir le þik Me tal Ýþ e ü ye o lun ca 3 iþ çi iþ ten a týl mýþ tý. Bir le þik Ge nel Ýþ Sen di ka sý Baþ ka ný Ad nan Ser da roð lu, iþ çi ler a dý na yap tý ðý a çýk la ma da; Ýs tan bul Mas lak ta de va sa bi na nýn ö nün de bir hak sýz lý ða, hu kuk suz lu ða dur de mek i çin bir a ra ya gel dik le ri ni söy le di. Ser da roð lu, Bosch iþ ye ri ni bir kez da ha zi ya ret et tik le ri ni, fa - kat bu se fer ka lý cý o la rak bu ra ya gel dik le ri ni di le ge tir di. Ser da roð lu Bosch iþ ve re ni þim di her yer de i ti bar kay be di yor. Av ru pa nýn bü tün ül ke - le rin de iþ let me le ri var. O ra da bun la rý ya pa bi li yor mu sun? Ken di ne gü ve ni yor san bu nu Al - man ya da yap. Bir yýl dýr bu in san la ra e zi yet çek ti ri yor sun. Zom bi ler le, sa rý sen di ka lar la in san la rýn hak ký ný çið ne mek ten vaz ge çin di ye ko nuþ tu. Biz Bosch iþ çi si yiz, sa rý sen di ka yý gön de re ce ðiz di yen bin ler ce ki þi nin ken di i ra de le - ri i le DÝSK in ka pý sý ný çal dý ðý ný vur gu la yan Ser da roð lu pat ro na bir çað rý ya pa rak, iþ çi le rin i ra de si ni or ta ya ko ya cak bir re fe ran dum ya pýl ma sý ný ta lep et ti. Ser da roð lu, MESS in bü tün im kan la rý ný zor la ya rak pat ron la ra des tek ver dik le ri ni, bu nun se be bi nin DÝSK ten kork ma - la rý ol du ðu nu söy le di. 9

10 Sokaklar 5 Ni san gü nü Sa bah Ga ze te si ö nün de top la nan THY iþ çi le - ri, ken di le ri ni ve Ha va Ýþ Sen di ka sý ný he def a lan Hýn çal U luç u ga ze te bi na sý ö nün de pro tes to et ti ler. Tür ki ye Ga ze te ci ler Sen di - ka sý, Tek Gý da Ýþ, De ri Ýþ, Hey Teks til iþ çi le ri ve Mü ca de le Bir - li ði Plat for mu da ey le me des tek ver di. THY iþ çi le ri ga ze te ö nün de sýk sýk Yan daþ Ba sýn Bu nu da Yaz, Ha va Ýþ Bu ra da Hýn cal U luç Ne re de, Vur Vur Ýn le sin Hýn cal U luç Din le sin, Yan daþ Ba sýn Ýs te mi yo ruz slo gan la rý a ta rak Hak lý Mü ca de le mi zi, Sen di ka mý zý ve A na ya sal Hak ký - mýz Grev Hak ký mý zý Ka ra la yan Hýn cal U luç u Ký ný yo ruz pan - kar tý aç tý lar. Sa bah Ga ze te si ö nün de ko nuþ ma ya pan Ha va Ýþ Ge nel Baþ - ka ný A ti lay Ay çin, 305 iþ çi nin 312 gün dür sür dür dük le ri mü ca - de le de a tý lan iþ çi le rin ses le ri ni du yur ma ya ça lýþ týk la rý ný be lirt ti. Ay çin; iþ çi le rin iþ le rin a týl dý ðý bir ül ke de dik ta tör lük le rin ol du - ðu nu, dik ta tör lük le rin ol du ðu ül ke ler de fa þiz min ol du ðu nu söy - le di. Ay çin Al lah aþ ký na bý rak Or ta köy de zýk kým lan ma yý... a - yak la rý nýn üs tün de kim se nin ya la ka sý ol ma dan dur, sen den is te - di ði miz a dam ol a dam di ye ko nuþ tu. Da ha son ra THY iþ çi le ri Sa bah Ga ze te si ni ya ka rak pro tes to et ti ler. Ey le min ar dýn dan Tek Gý da Ýþ Sen di ka sý ü ye si Pak ma ya iþ çi le ri ni zi ya ret e den THY iþ çi le ri Ya þa sýn Sý nýf Da ya nýþ ma - sý, Pak ma ya Ýþ çi si Yal nýz De ðil dir slo gan la rý a ta rak iþ çi le re des tek ver di. Ýþ çi ler 8 Ni san ý Bek li yor 6 Ni san gü nü Ha va Ýþ Sen di ka sý bi na sý ö nün de top la nan THY iþ çi le ri ne Tek Gý da Ýþ tem sil ci le ri, Hey Teks til Ýþ çi le ri, Mü - ca de le Bir li ði Plat for mu, Dev rim ci Ýþ çi Ko mi te le ri, Dev rim ci Öð ren ci Bir li ði ve bir çok e mek ör gü tü des tek ver di. THY ve Tek nik te Ýþ ten Çý ka rý lan 305 Ýþ çi Ge ri A lýn sýn pan kar tý a ça rak Öz gür lük Mey da ný na yü rü yen iþ çi ler sýk sýk 305 Dö ne cek Söz leþ me Bi te cek, Ýþ ten A tý lan lar Ge ri A lýn - sýn, Þar tel ler Ý ne cek Bu Ýþ Bi te cek slo gan la rý at tý lar. Ha va Ýþ Sen di ka sý ve THY iþ çi le ri a dý na ko nu þan Ah met Er - do ðan Er göz de THY. A O. i le sen di ka a ra sýn da sü ren 24. Top lu Yeni Evrede THY DE GRE VE GÝ DÝ LÝR KEN Söz leþ me de grev a þa ma sýn da o lun du ðu nu kay det ti. Bu gü ne ka - dar an laþ ma ya el u zat ma yan ta ra fýn sen di ka nýn ol du ðu nun lan se e dil di ði ni vur gu la yan Er göz de; Sen di ka ta ra fýn dan son de fa 1 Ni - san gü nü THY yö ne ti mi ni ma sa ya ça ðýr dý ðý ný iþ ten çý ka rý lan 305 iþ çi ve ça lý þan bin ler ce THY e mek çi le ri nin bü tün sel so run la rý ný yö ne tim ku ru lun da de ðer len dir mek i çin 8 Ni san da gö rü þe cek le - ri ni be yan et tik le ri ni, Ha va Ýþ Sen di ka sý nýn da 9 Ni san ta ri hin de grev ka ra rý i le il gi li de ðer len dir me ya pý la ca ðý ný ha týr lat tý. Er göz de ko nuþ ma sý nýn de va mýn da tüm bun lar ya þa nýr ken, grev ka ra rý na kar þý iþ ve ren des tek li bü yük bir ko ro ses çý ka rak sen di ka mý za ve 313 gün dür sü ren di re ni þi mi ze sal dýr mak ta dýr de di Ah met Er do ðan Er göz de son o la rak Bu ra dan bir kez da ha THY yö ne ti mi ne ses le ni yo ruz, Ha va Ýþ in 305 iþ çi nin i þe i a de si - nin sað lan ma sý ve ça lýþ ma ko þu la rý nýn i yi leþ ti ril me si i le il gi li ö - ne ri le ri ni gör mez den gel me yin. Biz ler bi lim sel ve ri le rin ý þý ðýn da so run la rý ma sa da ko nuþ ma ya her za man ha zý rýz. An cak sen di ka i ra de si hi çe sa yý la rak di ya log dan ka çýl dý ðýn da, kav ga yý so kak ta sür dür me ye de her za man va rýz. Biz bu nu ay lar ön ce söy le dik ve ge re ði ni ya pý yo ruz, yap ma ya da de vam e de ce ðiz. di ye ko nuþ tu. Ey lem des tek çi le rin da ya nýþ ma ko nuþ ma la rýn dan son ra ha - lay lar la so na er di. Grev Ka ra rý A sýl dý Ha va Ýþ Sen di ka sý THY yö ne ti mi i le an laþ ma sað la ma ma sý ü ze ri ne sen di ka grev e çýk ma ka ra rý al dý. 10 Ni san gü nü Ba kýr köy de bu lu nan Ha va Ýþ Sen di ka sý Ge - nel Mer ke zi bi na sýn da a çýk la ma ya pan A ti lay Ay çin THY yö ne - ti mi nin uz laþ maz tu tu mu ne de ni i le sen di ka mýz bu iþ let me de 14 bi ne ya kýn ü ye si a dý na bu gün grev ka ra rý a lý yor. de di. 60 gün lük gö rüþ me sü re si nin pat ron ta ra fýn dan 7. gü nün de ke sil di ði ni, 107. mad de bu lu nan top lu iþ söz le me sin de sa de ce 23 mad de de de ði þik lik ö ne ril di ði ni al tý ný çi zen Ay çin, Bu u yuþ maz - lý ðýn te me lin de THY nin sen di ka ve top lu iþ söz leþ me si ne yö ne - lik sis tem li bir sal dý rý sý bu lun mak ta dýr. de di. Ay çin sü re cin te mel ta lep le ri nin ba þýn da iþ ten çý kar tý lan 305 iþ çi nin iþ le ri ne ge ri dön me si ol du ðu nu ha týr la ta rak, iþ ten hu kuk - 10

11 Yeni Evrede suz ca a tý lan iþ çi le rin mah ke me le - rin i þe i a de ka rar la rý nýn THY yö - ne ti mi ta ra fýn dan uy gu lan ma dý ðý ný, 305 iþ çi nin iþ le - ri ne ge ri dön me le ri ha lin de Top lu Ýþ Söz leþ me sin de an laþ ma o la bi le - ce ði ni söy le di. Ay çin THY yö ne ti mi bun dan bir yýl ön ce, tam bir yýl ge cik ti ri len top lu iþ söz leþ me sin de tam da grev ka ra rý a lý na ca ðý sý ra da AKP mil - let ve kil le rin den ha va cý lýk iþ le rin de an ti-de mok ra tik grev ya sa ðý ta lep et miþ ve bu is te ði jet hý zýy la ye ri ne ge ti ril miþ ti. Bu an ti de mok ra tik ya - sa ða ha yýr di yen ba rýþ çýl, de mok - ra tik bir ey lem ya pan THY iþ çi le rin den 305 ar ka da þý mýz hu - kuk suz ca i þin den e dil miþ ti. Hak sýz ve hu kuk suz ca iþ ten çý ka rý lan iþ çi - ler mah ke me ler de suç suz bu lun du, ya ni grev ya sa ðý kal dý rýl dý. Ýþ çi le - rin suç suz lu ðu is pat lan dý an cak THY yö ne ti mi bu ko nu da ki i na dý ný sür dü rü yor iþ çi le ri ge ri al mý yor di ye ko nuþ tu. A ti lay Ay çin THY nin ça lý - þan la rýn hak la rý na say gý gös ter me - di ði ni be lir te rek, Yü rür lük te ki top lu iþ söz leþ me si sü rek li ih lal e - di le rek ku ral dý þý me sa - i ve gö rev len dir me le re yö ne lik bas ký lar la u çuþ em ni ye ti ris ke e - dil mek te dir. Hýz lý bü yü me ve ek sik per so nel le yü rü tü len u çuþ o pe ras - yo nun da per so nel gi de rek ar tan bir iþ yü kü i le yor gun lu ða sü rük - le ne rek yi ne u çuþ em ni ye ti za a fý o - luþ tu rul mak ta dýr. Sa de ce ma li yet ve re ka bet kay gý sýy la var di ya sis tem le ri ça lýþ ma sü re le ri nin sü rek li de ðiþ ti ril mek te faz la me sai hak la rý ek sik ö den mek te, yýl lýk i zin ler key fin ce or ta dan kal dý rýl - mak ta iþ çi ler yýl lýk i zin de i þe çað rýl mak ta dýr. 6 þar ay lýk enf las - yo nun bi le al týn da yüz de 3 lük ye ter siz üc ret ar týþ la rý ö ne ril miþ, THY yi i ki kat bü yü ten per so ne lin kat ký sý hi çe sa yýl mýþ týr di ye ko nuþ tu. THY Yal nýz De ðil dir þek lin de a çýk la ma ya pan Ma li ye Ba - ka ný Meh met Þim þek e de, Han gi de mok ra tik ül ke de bir ba kan bir ö zel ha va yo lu pat ro nu nun ya nýn da iþ çi le rin hak la rý ný teh dit e der po zis yon da ta výr a la bi lir di yen Ay çin A lýr sa da bir gün son ra is ti fa et mek zo run da ka lýr di ye ya nýt ver di. Ba sýn top lan tý sý na iþ ten çý kar tý lan THY iþ çi le ri, Hey Teks til Ýþ çi le ri, BOCH Ýþ çi le ri, Mü ca de le Bir li ði, Bir le þik Me tal Ýþ tem - sil ci le ri ve bir çok e mek ör gü tü tem sil ci si ka týl dý. Ba sýn a çýk la ma sý sý ra sýn da sa lon da 305 Dö ne cek, Söz leþ me Bi te cek, Grevse Grev, Di re niþ se Di re niþ, Öl mek Var Dön - Sokaklar mek Yok slo gan lar a týl dý. Ha va li ma ný Ge nel Mü dür lük ö - nü ne ge len Ha va Ýþ Sen di ka sý baþ - ka ný A ti lay Ay çin, Türk Ýþ Böl ge Sek re te ri Fa ruk Bü yük ku cak ve THY iþ çi le ri, Ge nel Mü dür lü ðün gi - ri þin de ki ca mý na grev ka ra rý ný as tý - lar. Þal ter ler Ý ne cek Bu Ýþ Bi te cek 13 Ni san Cu mar te si gü nü Ba - kýr köy de Ha va Ýþ Sen di ka sý bi na sý ö nün den Öz gür lük Mey da ný na yü - rü dü ler. Sen di ka bi na sý ö nün de top la - nan iþ çi ler THY A.O da ve Tek nik A.Þ de Ýþ ten Çý ka rý lan 305 Ýþ çi Ge - ri A lýn sýn pan kar tý aç tý lar. Ey le me Tek Gý da Ýþ Sen di ka sý tem sil ci le ri, Cam Se ra mik Sen di ka sý tem sil ci le - ri, DÝSK E mek li Sen, Mü ca de le Bir li ði Plat for mu ve bir çok e mek ör gü tü des tek ver di. Ey lem de sýk sýk 305 Dö ne cek Söz leþ me Bi te - cek, Þal ter ler Ý ne cek Bu Ýþ Bi te - cek, Ya þa sýn Ýþ çi le rin Bir li ði slo gan la rý at tý lar. Öz gür lük Mey da ný na ge len iþ - çi ler a dý na Ha va Ýþ Sen di ka sý Ge nel Baþ ka ný A ti lay Ay çin ko nuþ ma ya - pa rak 24. Top lu Ýþ Söz le me si nin THY yö ne ti ci le ri ta raf a ra sýn da sü - ren top lan tý lar da an laþ ma sað la ma - ma sý nýn bi rin cil ne de ni nin grev ya sa ðý na kar þý çý kan THY iþ çi le ri - nin iþ le ri ne ge ri i a de le ri nin sað lan - ma ma sý ol du ðu nu bir kez da ha al tý ný çiz di. Ay çin grev ka ra rý nýn THY Ge nel Mü dür lü ðü ne a sýl dý ðý ný ha - týr la ta rak, gre ve gi de bil mek i çin ya sal o la rak 60 gün lük sü re dol - ma dan iþ ten a tý lan la rýn tek rar ge ri a lýn ma sý ný, 24. Top lu Söz leþ me gö rüþ me le ri ne tek rar baþ lan ma sý ný ta lep et ti. A ti lay Ay çin; E ðer THY ça lý þan la rý nýn so run la rý çö zül mez i se grev çýk mak tan hiç bir þe kil de ge ri çe kil me ye cek le ri ni be lir ti. Ar dýn dan Mü ca de le Bir li ði Plat for mu a dý na ko nu þan A li Ek - ber Se ver THY yö ne ti mi nin AKP Hü kü me ti ni ar ka sý na a la rak ma sa al týn da THY iþ çi le ri ne so pa gös ter me ye ça lý þýl dý ðý ný be lir - te rek; Si zin ya sa la rý nýz, e ge men li ði niz var sa bi zim de iþ çi sý ný - fý mýz var, bu sý ný fýn ü re tim den ge len gü cü de var. i fa de le ri ni kul lan dý; fa þist hü kü met ve dev let le rin iþ çi le ri, e mek çi le ri sö mü - re rek var ol duk la rý ný al tý ný çiz di. Se ver, Ýþ çi ler an cak hü kü met - le ri ni de vi re rek pro le ter bir ik ti dar ku ra rak sö mü rü den ve zu lüm den kur tu la bi lir de di. Ku rum tem sil ci le ri nin a dý na ya pý lan ký sa da ya nýþ ma ko nuþ - ma la rýn dan son ra ey lem ha lay ve slo gan lar la so na er di. 11

12 KÜR DÝS TAN Gündem Yeni Evrede UKKTH nýn gerçek kullanýmýnýn önündeki en büyük engel iþbirlikçi tekelci sermaye sýnýfý ve onun politik aygýtý olan faþist devlettir. Dolayýsýyla, sorunun önündeki engel olarak sadece devleti görmek yeterli ve doðru olmaz. Sorunun gerçekten demokratik ve tam hak eþitliðine dayalý çözümünün önündeki engel, devletle birlikte tekelci sermaye sýnýfýdýr, tekelci kapitalizmdir. Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakkýnýn önündeki engellerin bu þekilde tespit edilmesi bizi bir devrimin zorunluluðu noktasýna götürür ki gerçek çözüm buradan geçer. Kürdistan Sorunu nu Türk, Kürt ve bütün halklarýn birleþik devrimine baðlý olmasýnýn temeli budur ve Leninist Parti iþte bu çizgide yürüyor. Ya kýn za ma na ka dar Kürt So ru nu o - la rak bi li nen, böy le ad lan dý rý lan me se le - nin as lýn da Kür dis tan So ru nu ol du ðu nu ilk a çýk la yan, or ta ya ko yan Le ni nist ler ol - du. Le ni nist ler so ru nun a dý ný bu þe kil de or ta ya ko ya na ka dar Tür ki ye ya da Kür - dis tan sol/dev rim ci güç le rin den hiç kim se böy le bir i sim len dir me den, kav ram laþ týr - ma dan söz et me di. An cak þim di þim di, bu i sim len dir me - nin, kav ram laþ týr ma nýn ön ce lik le Kür dis - tan sol/dev rim ci çev re le ri ta ra fýn dan be nim sen me ye ve kul la nýl ma ya baþ lan dý - ðý ný gö rü yo ruz. Kür dis tan sol/dev rim ci çev re le ri nin bu kav ram laþ týr ma yý, ad lan - dýr ma yý be nim se me le rin den son ra ya kýn ge le cek te tüm sol/dev rim ci güç le rin de ay - ný yol dan yü rü ye cek le ri ni id di a e de bi li riz. Çün kü doð ru o lan bu dur ve bu nun be nim - sen me si bu yüz den ka çý nýl maz. Tür ki ye dev rim ci ha re ke ti ni o luþ tu ran bi le þen le rin bu i sim len dir me yi bu gü ne ka dar kul lan ma mýþ ol ma sý ný an lý yo ruz. Kul la na maz lar dý çün kü kul lan ma la rý ve be nim se me le ri ha lin de ken di le ri ni Le ni - nist le rin pe þin den git miþ o la rak dü þü ne - cek ler di. A ma Kür dis tan da ki mi çev re le rin bu nu kul lan ma ya baþ la mýþ ol - ma sý, ön le rin de ki bu en ge li kal dýr mýþ o - la cak. Ya kýn da, Kür dis tan So ru nu kav ra mý ný Tür ki ye sol dev rim ci çev re le rin að zýn dan sýk ça duy ma ya baþ la ya ca ðýz. So run, ba sit bir kav ram laþ týr ma so ru - nun dan çok da ha ö te de bir ö nem ta þý yor. Çün kü bir so ru nun doð ru çö zü mü i çin ge - rek li ilk a dým so ru nun a dý ný doð ru koy - mak týr. Bu ra da kav ram la rýn ö ne mi or ta ya çý ký yor. Bir ko nu da, bir so run da kit le le rin e ði ti mi, bi linç len di ril me si, ik na e dil me si ko nu su gün de me gel di ðin de po li tik güç ler kav ram la ra baþ vu rur lar. Çün kü kav ram lar ya da so ru nun a dý nýn doð ru kon ma sý o lay - la rýn, ol gu la rýn or tak ö zel lik le ri nin so yut - la ma yo luy la, müm kün ol du ðun ca ký sa söz cük ya da söz cük ler le i sim len di ril me si - dir. 12 Ge niþ kit le ler kav ram lar la dü þü nür, dü þün ce le ri ni be nim se dik le ri kav ram lar la þe kil len di rir ler. Po li tik güç ler i çin de, ço ðu kez, du rum ay ný dýr. Bir po li tik güç bir so - ru na ba ký þý ný, yak la þý mý ný, çö züm ö ne ri si - ni so yut la ma yo luy la, ko nu yu kav ram laþ tý ra rak or ta ya ko yar. So ru nun Kürt So ru nu o la rak de ðil de Kür dis tan So ru nu o la rak e le a lýn ma sý, bir ül ke nin il - hak e dil di ði ve bu il ha ka kar þý mü ca de le - nin ka bul e dil di ði an la mý ný i çe rir. Doð ru o lan da bu dur. Kürt So ru nu kav ra mý top rak me se - le si ni kap sa maz ya da en a zýn dan bu ko - nu da ye te rin ce a çýk bir an lam i çer mez. So ru nun bu ya ný gö rül müþ ol ma lý ki, UKH, ön ce den kul lan dý ðý Ö ca lan a Öz - gür lük Kürt le re Sta tü slo ga ný ný Ö ca lan a Öz gür lük Kür dis tan a Sta tü bi çi min de de ðiþ tir di. Böy le yap mak la UKH bir yan - lý þý ný dü zelt miþ ol du. So ru nun Kay na ðý ve Çö zü mü Me se le nin ger çek te Kür dis tan So ru - nu ol du ðu nun gö rü lüp ka bul e dil me si so - ru nun kay na ðý na da i þa ret et mek an la mý na ge li yor. So ru nun te me li Kür dis tan ýn Ý ran- I rak-su ri ye-tür ki ye ta ra fýn dan dört par ça - ya bö lü ne rek il hak e dil me si ne ve bu top rak lar ü ze rin de ya þa yan Kürt u lu su nun e zi len u lus ko nu mu na ge ti ril miþ ol ma - sý na da ya ný yor. U lu sal bas ký her za man, e nin de-so - nun da, u lu sal baþ kal dý rý ya yol a çar. Kürt hal ký nýn on yýl lar dýr a ra lýk lar la or ta ya çý - kan ve ço ðu kez kan lý bi çim ler le bas tý rý lan a yak lan ma la rý nýn te me li bu top lum sal/ta - rih sel ger çe ðe da ya ný yor. Kürt u lu su e zi - len u lus ko nu mu na son ver mek ve baþ ka u lus lar la tam hak e þit li ði ne sa hip ol mak i - çin sa va þý yor. Bu sa vaþ sa de ce Ku zey Kür dis tan da de ðil a ma Kür dis tan ýn di ðer par ça la rýn da da on yýl lar dýr sü rü yor. Bü tün bu ta rih sel sü reç so nu cun da Kürt hal ký, öz gür lük ve tam hak e þit li ði yo lun da ö nem li bir me sa fe kay det ti ve bel -

13 Yeni Evrede Gündem SO RU NU li bir dü ze ye gel di. Ö zel lik le Ku zey Kür - dis tan da son o tuz yýl bo yun ca sür dü rü len çe tin mü ca de le, öz gür lük sa va þý dev rim ci bir hal kýn or ta ya çýk ma sý na yol aç tý. Bi - linç li, ör güt lü dev rim ci bir pra ti ðin çe lik - leþ ti ri ci o ku lun dan geç miþ, po li tik ba kým dan bi ri kim li Kürt hal ký nýn sa va þým ka pa si te si ge le ce ðin de gü ven ce si dir. Her so ru nun ger çek ve ka lý cý çö zü mü so ru nun kay na ðý nýn or ta dan kal dý rýl ma sý - ný ge rek ti rir ve bu na da ya nýr. Bu nu i çer - me yen her çö züm ger çek, ka lý cý bir çö züm de ðil, sa de ce so ru nun er te len me si, sa va þan güç ler a ra sýn da ki den ge nin ye ni - den ku rul ma sý i çin za man ta nýn ma sý an la - mý na ge lir. So ru nun kay na ðý Kür dis tan ýn il hak e dil miþ, Kürt u lu su nun da e zi len u lus du ru mu na ge ti ril miþ ol ma sý i se, ka lý cý çö - züm de il hak ve e zi len u lus du ru mu na son ver mek le müm kün o lur. Bu gün hü kü met i le UKH a ra sýn da yü - rü tü len gö rüþ me ler de çö zü mün bu bi çi mi ön gö rü lü yor mu? Ke sin lik le ha yýr. Hü kü - met, o tuz yýl dýr de vam e den sert sa vaþ ta ye nil miþ ve mo ral siz du ru ma düþ tü ðü i çin bu gö rüþ me le re ya naþ tý. A maç Kürt u lu - su nun tam hak e þit li ði ne da ya lý, öz gür, e - þit ve gö nül lü bir lik te me lin de bir çö züm de ðil; bu bi li ni yor. UKH nin i le ri sür dü ðü ta lep ler i se ay ný i çe ri ði sað la mak tan u zak, bu i çe rik ten ge ri bir ko nu ma denk ge li yor. Doð ru o lan Kürt u lu su nun ken di ka - de ri ni ta yin hak ký ný, ay rý lýp ken di dev le ti - ni kur ma hak ký da dâhil, ko þul suz sa vun mak týr. Le ni nist Par ti, so ru nun ger - çek, ka lý cý, de mok ra tik tek çö zü mü nün bu ol du ðu nu sa vu nu yor. Çün kü an cak ay rýl - ma hak ký ný da i çe ren bir çö züm u lus la rýn gö nül lü bir li ði ne gi den yo lu a ça bi lir. Ay rýl - ma hak ký ný sa vun mak, Kürt u lu su nun ay - rýl ma sý ný is te mek ya da o nu bu ko nu da teþ vik et mek an la mý na gel mez. Týp ký ev li - lik ler de bo þan ma hak ký ný sa vun ma nýn bo - þan ma yý sa vun mak an la mý na gel me me si gi bi. A ma biz ay rýl ma hak ký ný sa vun ma - dan gö nül lü bir lik ten söz e di le me ye ce ði ni de bi li yo ruz. UKKTH nýn ger çek kul la ný mý nýn ö - nün de ki en bü yük en gel iþ bir lik çi te kel ci ser ma ye sý ný fý ve o nun po li tik ay gý tý o lan fa þist dev let tir. Do la yý sýy la, so ru nun ö nün - de ki en gel o la rak sa de ce dev le ti gör mek ye ter li ve doð ru ol maz. So ru nun ger çek - ten de mok ra tik ve tam hak e þit li ði ne da - ya lý çö zü mü nün ö nün de ki en gel, dev let le bir lik te te kel ci ser ma ye sý ný fý dýr, te kel ci ka pi ta lizm dir. Kürt u lu su nun ken di ka de ri ni ta yin hak ký nýn ö nün de ki en gel le rin bu þe kil de tes pit e dil me si bi zi bir dev ri min zo run lu lu - ðu nok ta sý na gö tü rür ki ger çek çö züm bu - ra dan ge çer. Kür dis tan So ru nu nu Türk, Kürt ve bü tün halk la rýn bir le þik dev ri mi ne bað lý ol ma sý nýn te me li bu dur ve Le ni nist Par ti iþ te bu çiz gi de yü rü yor. Ya ni so ru nun tam hak e þit li ði ne ve gö nül lü bir li ðe da ya - lý çö zü mü bir le þik dev rim den ge çi yor. So ru nun bu þe kil de e le a lýn ma sý çö zü - mün mut lak bi çim de dev rim son ra sý na er - te len me si an la mý na mý ge lir? Ke sin lik le ha yýr. Le ni nist Par ti, te kel ci ka pi ta lizm al - týn da za yýf bir o la sý lýk da ol sa, çö zü mün müm kün ol du ðun da on dan ya na ta výr a la - cak. Sü reç Ne re ye Doð ru? Le ni nist Par ti, UKH nin bu gün i le ri sür dü ðü ta lep le rin u lus la rýn ken di ka der - le ri ni ta yin hak ký nok ta sýn dan ge ri bir nok - ta o la rak de ðer len dir mek le bir lik te o na kar þý bir tep ki i çin de de ðil ve ol ma ya cak da. Le ni nist Par ti, so ru nun tek ger çek, ka - lý cý ve de mok ra tik çö zü mü nü or ta ya koy - mak, halk la ra gös ter mek ve bu nun i çin mü ca de le et mek le il gi li dir; baþ ka bir þey - le de ðil. Kürt hal ký, hü kü met le ya pý lan gö rüþ - me le ri, hü kü me tin böy le bir a dým at mak zo run da kal ma sý ný ken di si a çý sýn dan bir ka za ným, mü ca de le de bir mev zi o la rak de - ðer len di re bi lir. Yi ne de þu nun al tý ný çiz - mek la zým: El de e di le cek ka za ným lar ol sa da bun la rýn gü ven ce si a na ya sa da ki de ði - þik lik ler de ðil Kürt hal ký nýn ken di si dir, mü ca de le gü cü ve ka pa si te si o la cak. Tür - ki ye halk la rý a çý sýn dan da du rum böy le dir. Ge le ce ðin gü ven ce si, baþ ta pro le tar ya ol - mak ü ze re halk la rýn ken di si dir. Do la yý sýy - la hü kü met i le UKH a ra sýn da ya pý la cak an laþ ma ne o lur sa ol sun, halk la rýn te mel so run la rý, çö zül me den or ta yer de ka la ca ðý i çin mü ca de le de de vam e de cek, halk lar dev rim yo lun da ki yü rü yüþ le ri ni sür dü re - cek ler dir. Bu ne den le, sü re ce bir le þik dev ri min za fe ri ba kýþ a çý sýy la yak la þan Le ni nist Par - ti, ya pý lan ya da ya pý la cak an laþ ma nýn sý - nýr lý so nuç la rý ný te mel al mý yor. Le ni nist Par ti, bü tün bu mü ca de le sü re ci nin bir dev ri min za fe ri i çin ya rat tý ðý dev rim ci de - ðer le rin bü tü nü nü göz ö nün de tu tu yor. Bu de ðer le rin bi ri si ne ve en ö nem li si ne, halk - la rýn dev rim ci mü ca de le ka pa si te si ne de - ðin dik. Bir di ðe ri i se, dün ya da ki dev rim ci du ru mun da et ki siy le, Tür ki ye ve Kür dis - tan da güç ler den ge si nin halk lar le hi ne de - ðiþ miþ ol ma sý dýr ki hü kü me ti, dev le ti ve te kel ci ser ma ye sý ný fý ný UKH i le gö rüþ me - ler yap mak zo run da bý ra kan et ken le rin ba - þýn da bu de ði þik lik ge li yor. Tür ki ye ve Kür dis tan halk la rý sü re ce bu ka za ným la rý, bu de ðer le ri ar ka la rý na al - mýþ bi çim de gi ri yor lar. Kürt u lu su nun öz - gür lük hak ký i çin ver di ði sa vaþ, bir le þik dev rim i çin güç lü bir kal dý raç gö re vi ni gör dü. An cak gi ri len sü reç te u lu sal çe liþ ki ön plan dan ar ka pla na çe ki lir ken hem Tür - ki ye de hem de Kür dis tan da sý nýf sal çe - liþ ki ler ön pla na çýk ma ya baþ la ya cak. Bu, u lu sal so ru nun or ta dan kalk tý ðý an la mý na gel mi yor. An cak bu so run i çin mü ca de le, ya ni Kür dis tan So ru nu i çin mü ca de le ye ni ko þul lar al týn da ve ye ni bi çim ler le sü - re cek an la mý na ge li yor. Bu ba kým dan bir le þik dev ri mi miz ye - ni sü reç te u lu sal-sý nýf sal mü ca de le te me - lin de çok da ha güç lü ve sað lam te mel ler de i ler le ye cek tir. 13

14 Sendika Yeni Evrede DÝSK O LA ÐA NÜS TÜ GE NEL KU RU LU YA PIL DI Dev rim ci Ýþ çi Sen di ka la rý Kon fe - de ras yo nu nun (DÝSK) O la ða nüs tü Ge nel Ku ru lu 6 Ni san da Be þik taþ ta - ki Mus ta fa Ke mal Kül tür Mer ke zi nde ya pýl dý. Ge nel Ku rul ger gin lik le ve pro - tes to lar la baþ la dý. E mek li-sen ü ye le ri, DÝSK E mek li-sen de Tas fi ye Po li ti - ka la rý na Ý zin Ver me ye ce ðiz, Dev rim - ci Ýþ çi Ha re ke ti i se DÝSK te Pat ron Sen di ka cý lý ðý na Ý zin Ver me ye ce ðiz pan kart la rý a ça rak, slo gan lar la DÝSK yö ne ti mi ni pro tes to et ti. DÝH ü ye le ri nin sa lo na gi ri þi ne gö rev li - ler i zin ver me yin ce ger gin lik ya þan dý. Ý çe ri - ye a lýn ma yan iþ çi ler du ru mu, ka pý la ra vu ra rak slo gan lar la pro tes to et ti ler. Ý çe ri ye a - lýn ma yan tüm iþ çi le rin ýs rar lý pro tes to su ar - týn ca ka pý lar iþ çi le re ve ba sý na a çýl mak zo run da ka lýn dý. Ge nel Ku rul say gý du ru þuy la baþ la dý. Ýlk ko nuþ ma yý Nak li yat-ýþ Sen di ka sý Ge nel Baþ ka ný A li Rý za Kü çü kos ma noð lu yap tý. DÝSK te ya þa nan yö ne tim kri zi ne de ði nen Kü çü kos ma noð lu, O la ða nüs tü Ge nel Ku rul ka ra rý ný so ru nun çö zü mü i çin al dýk la rý ný be - lirt ti. Ko nuþ ma sý ra sýn da Nak li yat-ýþ Sen di - ka sý ü ye si Kar go iþ çi le ri, Ya þa sýn MNG Kar go Di re ni þi, Hak Ve ril mez, A lý nýr, Za - fer So kak ta Ka za ný lýr slo gan la rý ve DÝSK i des tek le yen slo gan lar at tý. Ge nel ku rul da ça lýþ ma ra po ru o kun ma - dý, ü ze rin de ko nuþ ma ya pýl ma dan ka bul e - dil di. Ge nel-ýþ Sen di ka sý Ge nel Sek re te ri Ka ni Be ko ve Nak li yat-ýþ Sen di ka sý Ge nel Baþ ka ný A li Rý za Kü çü kos ma noð lu, DÝSK Ge nel Baþ kan lý ðý na a day ol du. Ge nel sek re - ter lik i çin i se Dev rim ci Sað lýk-ýþ Sen di ka sý Ge nel Baþ ka ný Ar zu Çer ke zoð lu ve Bir le þik Me tal-ýþ Sen di ka sý Ge nel Baþ ka ný Ad nan Ser da roð lu a day ol du. Yö ne tim ku ru lu nun di ðer ü ye lik le ri ne i se A la ad din Sa rý, Ce lal O - vat, Er gün Tav þan, Me tin E be türk ve Mu zaf - fer Su ba þý a day ol du. DÝSK in O la ða nüs tü Ge nel Ku ru lun da ko nu þan Ge nel Baþ kan a da yý Ka ni Be ko, DÝSK in 1967 deki ku ru luþ sü re ci ni ha týr lat - tý, iþ çi sý ný fý nýn çý kýþ yo lu nun bir lik te dü þü - ne rek, or tak ta výr ve or tak söy le mi ku ra rak in þa e di le ce ði ni be lirt ti. Kürt so ru nun da ya - þa nan ge liþ me ler ko nu sun da i se ba rý þýn an - cak halk la rýn i ra de siy le ge le bi le ce ði ni söy le yen Be ko, ye ni yö ne ti min be lir len me - siy le de gö rev le rin sür dü rü le ce ði ni i fa de et - ti. DÝSK, bir bü tün o la rak iþ çi sý ný fý mü ca - de le sin de her dö nem de ve her ko þul da da i ma ka rar lý ve id di a lý ol du ðu nu söy le yen Be ko, ka mu ça lý þan la rý sen di ka la rý da i çin de ol - mak ü ze re dü ze nin çar ký ha li ne gel me miþ tüm sen di kal ör güt ler le iþ çi sý ný fý nýn sen di - kal ge le ce ði ni ay ný ma sa et ra fýn da ko nuþ ma - ya baþ la ma mýz ge re ki yor. Ýþ çi sý ný fý nýn çý kýþ yo lu bir lik te dü þü ne rek, or tak ta výr ve or tak söy le mi ku ra rak in þa e di le cek tir. de di. Be ko, e mek gü cü nün dü þü rül me si an la - mý na ge len ye ni is tih dam bi çim le ri ni DÝSK yö ne ti mi nin gün de mi ne al ma sý ge rek ti ði ne de vur gu ya pa rak DÝSK in ye ni kad ro la rý ný ye tiþ tir me si nin ö nem li ol du ðu nu i fa de et ti. DÝSK Ge nel Baþ kan lý ðý na a day o lan Nak li yat Ýþ Sen di ka sý Ge nel Baþ ka ný A li Rý - za Kü çü kos ma noð lu da, em per ya liz min böl - ge de ki sa vaþ ha zýr lýk la rý na de ðin di. AKP ik ti da rý nýn da em per ya liz min si ya si ve e ko - no mik tem sil ci si du ru mun da ol du ðu nu be - lir te rek Su ri ye de ki sa va þa i liþ kin o la rak de Em per ya liz me kar þý di re nen Su ri ye hal ký - nýn ya nýn da yýz de di. Ça lýþ ma ya þa mýn da ki so run la ra i liþ kin o la rak da Ýþ ya sa la rý nýn sý nýf sen di ka cý lý ðý ný tas fi ye et mek i çin çý ka rýl dý ðý ný be lir ten Kü - çü kos ma noð lu, ser ma ye sý ný fý ve ik ti da rý o - lan AKP ik ti da rý nýn e ko no mik ve si ya si zul mü ar ta rak de vam et ti ði ni be lirt ti ve 12 Ey lül dö ne min de ya þan ma yan o lay la rýn bu - gün ya þan mak ta ol du ðu nu söy le di. Ge nel Sek re ter li ðe a day lý ðý ný ko yan Ar - zu Çer ke zoð lu,i se DÝSK in Ge çen yýl ki ge - nel ku ru lun ar dýn dan bir yýl i çin de tem si li yet so ru nuy la ve e mek çi halk la ra kar þý so rum lu - luk la rý ný ye ri ne ge ti re mez ha le gel di ði ni i fa - de et ti. Ýþ çi sý ný fý nýn en bü yük ge niþ le me si ni ya - þa dý ðý bir dö nem de sen di ka la rýn za - yýf la dý ðý bir sü re cin ya þan dý ðý ný ha - týr la tan Çer ke zoð lu, Kürt so ru nu nun çö zü mü ko nu sun da ö nem li sü re cin ya þan dý ðý, üç se çi min ö nü müz de bu - lun du ðu, AKP nin yö net me kri zi ni ya þa dý ðý bir dö nem de ge nel ku ru lun top lan dý ðý ný be lirt ti. Çer ke zoð lu, DÝSK in i le ri ye yü - rü ye cek gü ce sa hip ol du ðu nu be lir te - rek An cak ka pa lý ka pý lar ar dýn dan ya pý lan pa zar lýk lar la bu nu ba þa ra - ma yýz, ge le nek sel sen di kal an la yýþ - lar la bu sü re ci yö ne te me yiz. Ye ni len me ye ih ti ya cý mýz var de di. Çer ke zoð lu Ge nel Sek re ter li ðe a day lý ðý ný koy du ðun da bir ta - kým tep ki ler le kar þý laþ týk la rý ný i fa de e de rek Ge nel Sek re ter li ðe a day lý ðý mý zý koy duk, fark lý gö rüþ ler de o la bi li riz, fa kat her þey den ön ce DÝSK i çin de mü ca de le ve ren ler o la rak yol da þýz de di. Ge nel Sek re ter a da yý Bir le þik Me tal Ýþ Sen di ka sý Ge nel Baþ ka ný Ad nan Ser da roð - lu, Tür ki ye de sen di ka laþ ma o ra ný nýn yüz de 5 e düþ tü ðü nü ha týr la ta rak bu sü reç te, ne o- li be ral po li ti ka la rýn ö nün de ki en gel le rin kal - dý rýl dý ðý, KESK ve DÝSK e yö ne lik bas ký la rýn art tý ðý bir dö nem de, DÝSK o la rak bir lik ve be ra ber li ðe ih ti yaç la rý ol du ðu nu be - lir te rek, Ge nel Ýþ Sen di ka sý ndan ge len ge - nel sek re ter lik tek li fi ne kar þý lýk, Bir le þik Me tal Ýþ in yö ne tim de ol ma ma sý nýn ek sik lik o la ca ðý ný söy le di ve Biz bir lik te yü rü mek is - ti yo ruz. Gö rev ve rir se niz, dö ne min so nu na sür dür mek, da ha sað lýk lý bir ge nel ku rul ya - pa cak þart la rý o luþ tur ma mü ca de le si ni or ta - ya koy mak is ti yo ruz de di. DÝSK O la ða nüs tü Ge nel Ku ru lu nda ilk tur da a day la rýn ye ter li o yu a la ma ma sýn dan do la yý 2 nci tur ya pýl dý. DÝSK Ge nel Baþ kan lý ðý i çin 354 o yun kul la nýl dý ðý 2 nci tur da Ge nel-ýþ Sen di ka sý Ge nel Sek re te ri Ka ni Be ko 280 oy, Nak li yat- Ýþ Sen di ka sý Ge nel Baþ ka ný A li Rý za Kü çü - kos ma noð lu 56 oy al dý. Bu so nu ca gö re Ka ni Be ko DÝSK Ge nel Baþ ka ný ol du. DÝSK Ge nel Sek re ter li ði i çin ya pý lan oy la ma da i se Dev rim ci Sað lýk Ýþ çi le ri Sen di - ka sý Ge nel Baþ ka ný Ar zu Çer ke zoð lu 181 oy, Bir le þik Me tal-ýþ Ge nel Baþ ka ný Ad nan Ser - da roð lu i se 161 oy al dý. Bu so nu ca gö re i se Ar zu Çer ke zoð lu DÝSK Ge nel Sek re ter li - ði ne se çil di. So nuç lar al kýþ ve slo gan lar eþ - li ðin de kar þý lan dý. 14

15 Yeni Evrede Ý ZEL MAN DA TA ÞE RO NA KAR ÞI EY LEM Son i ha le yi kay be den Ý - zel man da, i da ri iþ ler de ça lý - þan 650 iþ çi nin iþ ten a týl ma la rý bek le ni yor. Ý ha le yi Ha noð lu Zi ga na or tak lý ðý ta þe ron þir ke - ti al dý. 1 Ma yýs ta iþ ten a týl ma - la rý bek le nen 650 iþ çi ye ri ne, ye ni ge len iþ çi le rin ta þe ron fir - ma da i þe baþ la ma sý plan la ný yor. Bu du ru mu pro tes to et mek a ma cýy - la DÝSK e bað lý Ge nel-ýþ Þu be le ri 8 Ni san Pa zar te si gü nü sa at da Ýz mir Ko nak Be le di ye si ö nün de top lan dý lar. Ge nel-ýþ Þu be le ri nin ya rým sa at sü re cek bu ey le mi ne Tüm Bel- Sen des tek ver di. Ýz mir Ko nak Be le di ye si ö nün de top la nan Ge nel-ýþ Þu be le ri iþ çi le ri ey lem de sýk sýk Di re ne Di re ne Ka za na ca ðýz, Ya - þa sýn Sý nýf Da ya nýþ ma sý, Hak Ve ril mez A lý nýr Za fer So kak ta Ka - za ný lýr, Bir le þe Bir le þe Ka za na ca ðýz, Ta þe ro na Ge çit Ver me ye ce ðiz, Ya þa sýn Ör güt lü Mü ca de le miz, Ýþ Ek mek Yok sa Ba rýþ da Yok slo gan la rý a týl dý. Mü ca de le Bir li ði Plat for mu nun da des tek ver di ði ey lem de sü - rek li ta þe ron laþ ma ya i liþ kin, sý nýf ör güt lü lü ðü ne, mü ca de le ye, ve iþ - çi sý ný fý nýn ka rar lý mü ca de le si ne i liþ kin a ji tas yon ko nuþ ma la rý ya pýl dý. Bu ey le min 30 Ni san a ka dar de vam e de ce ði bil di ril di. Bir son ra ki ey le min 10 Ni san Çar þam ba sa at da be le di ye ö nün de ger çek - le þe ce ði bil di ril di. 15 da ki ka sü ren o tur ma ey le min den son ra iþ çi ler da ðýl dý lar. Mü ca de le Bir li ði / Ýz mir ÝZ MÝR BE LE DÝ YE ÝÞ ÇÝ LE RÝ BAS KI VE SAL DI RI LA RA KAR ÞI YÜ RÜ DÜ DÝSK e bað lý Ge nel-ýþ Sen di ka sý ü ye le ri Ýz mir Bü yük þe hir Be - le di ye si nin iþ çi le ri ne dö nük ta þe ron laþ týr ma sal dý rý la rý na ve iþ ten at - ma la ra kar þý 10 Ni san gü nü Ko nak Pi er ö nün den Ýz mir Bü yük þe hir Be le di ye si ne bir yü rü yüþ ger çek leþ tir di. Yü rü yüþ es na sýn da slo gan - lar a tý lýr ken, sýk sýk ta þe ro na i zin ve ril me ye ce ði ne de ði nil di. Yü rü yüþ sý ra sýn da BMC iþ çi le ri nin aç tý ðý im za stan dýn dan ge çen iþ çi ler Ya þa sýn Sý nýf Da ya nýþ ma sý, BMC Ýþ çi si Yal nýz De ðil dir slo gan la rý a týl dý. Yü rü yü þün ar dýn dan iþ çi ler Bü yük þe hir Be le di ye - si nin ö nü ne gi de rek ba sýn a çýk la ma sý na ge çil di. Ba sýn met ni nin o - kun ma sýn dan ön ce Ge nel-ýþ Sen di ka sý 3 no lu þu be baþ ka ný Me miþ Sa rý ký sa bir ko nuþ ma ya pa rak top lu söz leþ me de el de et tik le ri hak la - rý ge ri ver me ye cek le ri ni söy le di. Ar ka sýn dan Ge nel-ýþ 2 No lu þu be baþ ka ný Ta ner Þan lý ba sýn a çýk la ma sý ný o ku du. A çýk la ma da Ku ral sýz ve es nek ça lýþ ma ya ha yýr di yo ruz. Top lu söz leþ me de ka za nýl mýþ hak la rý mý za do kun ma yýn. Bas ký ve ce za lan - dýr ma an la yý þýn dan vaz ge çin. Çün kü biz ler ka za nýl mýþ hak la rý mýz - dan vaz geç me ye ce ðiz. Biz var o lan top lu söz leþ me le ri mi ze ve þu an da sü ren TÝS gö rüþ me le rin de ye ni ka za ným lar la mü ca de le ye de vam e de - ce ði mi zi e þit i þe e þit üc ret po li ti ka sý ný bu ra da ol du ðu gi bi her yer de sa vu na ca ðý mý zý bir kez da ha ü ye le ri miz le ve ka mu o yuy la pay la þý yo - ruz de nil di. Ey lem çe ki len ha lay la rýn ar dýn dan so na er di. Mü ca de le Bir li ði /Ýz mir Sokaklar HEY TEKS TÝL ÝÞ ÇÝ LE RÝ SAL DI RI YI PRO TES TO ET TÝ Hey Teks til iþ çi le ri, 11 Ni san gü nü ya þa dýk la rý po lis ve za bý ta sal dý rý sý ný Ga la ta sa ray Li se si ö nün de pro tes to et ti. Sal dý rý da çe vik kuv vet e kip le ri pan zer ve za být lar eþ li ðin de iþ çi le rin Bað cý lar da bu - lu nan Hey Teks til fab ri ka sý ö nün de kur duk la rý ça dý rý yýk mýþ ve el koy muþ tu. 12 Ni san gü nü Ga la ta sa ray Li se si ö nün de top la nan iþ - çi ler ya þa dýk la rý sal - dý rý yý pro tes to et ti ler. Hey Teks til- PL-Çav dar lý Pat - ron la rý Sal dý rý la rý nýz Yýl dý ra maz Biz le ri, 427 Gün dür Di re - nen Hey Teks til Ýþ çi le ri ya zý lý pan kart aç tý lar. Ba sý na a çýk la ma ya - pan Ze ki Gör de ðir Pat ron la rý mýz Bek taþ lar sýrt la rý ný ik ti da ra, o da lar bir li ði ne, em ni yet güç le ri nin ko ru ma sý na da ya mýþ lar, ay lar - dýr, gasp et tik le ri hak la rý mý zý ö de mi yor lar de di. Gör de ðir, ya þa nan sal dý rý la rý nýn so nun cu su na dün ma ruz kal dýk - la rý ný be lirt ti, Fab ri ka nýn ö nün de ki di re niþ ça dý rý mýz, Bað cý lar Em - ni yet Mü dür lü ðü Te rör le Mü ca de le Þu be si e kip le rin ce TO MA a raç la rý ve Bað cý lar Be le di ye si Za bý ta E kip le rin ce sal dý rý ya uð ra - dý i fa de le ri ni kul la nan Gör de ðir, a çýk la ma yý þu söz ler le bi tir di: Dün ak þam di re niþ ye ri mi zi ye ni den dü zen le dik, þim di lik der me çat ma da ol sa ça dý rý mý zý ye ni den kur duk. Hey Teks til pat ro nun dan hak ký mý zý son ku ru þu na ka dar a la na dek bu mev zi i mi zi terk et me ye ce ðiz. Hey Teks til iþ çi le ri e mek ör güt le ri ni fab ri ka nýn ö nün de sü ren ey lem le ri ne des tek ver me ye ça ðýr dý. Ey lem a tý lan slo gan lar la so na er di. KA ZO VA ÝÞ ÇÝ LE RÝ FAB RÝ KA Ö NÜN DE Ka zo va Teks til iþ çi le ri üç ay ön ce hiç bir hak la rý ö den me den iþ - ten çý ka rýl mýþ lar dý. Ma aþ la rý nýn ve taz mi nat la rý nýn ö den me si i çin da - ha ön ce de ey lem ler ya pan iþ çi ler, 10 Ni san gü nü Þiþ li Ca mi i ö nün den fab ri ka ya yü rü dü ler. Þiþ li Ca mii ö nün de top la na rak Ka zo va Teks til Pat ron la rý Mus - ta fa So mun cu Ve Ü mit So mun cu ya Hak la rý mý zý Ye dirt me yiz. Ko - za va Teks til Ýþ çi le ri pan kar tý a çan iþ çi ler, ta lep le ri ni di le ge ti ren slo gan lar la Þiþ li Ca mii ö nün den fab ri ka ö nü ne yü rü dü. Ýþ çi ler yü rü yüþ sý ra sýn da Za fer Di re nen E mek çi nin O la cak, Hak la rý mý zý Ü mit Sa mun cu ya Ye dirt me ye ce ðiz, Sa da ka De ðil Hak ký mý zý Ýs ti yo ruz slo gan la rý at tý lar. Fab ri ka ö nün de a çýk la ma ya pan Bü lent Ü nal, 27 Mart tan be ri di re niþ te ol duk la rý ný be lir te rek, Pa zar gü nü Ü mit So mun cu nun e - vi ne git tik. A ma öð ren dik ki, ev sa hi bi ne ki ra ö de me den o ra da dan ta þýn mýþ. Pat ron la rý mýz da ha ön ce de fa lar ca va at et me si ne ve bi na - yý sat mýþ ol ma la rý na kar þýn a la cak la rý mý zý ver mi yor de di. Hak la rý ný a lýn ca ya ka dar ey lem le ri ni sür dü re cek le ri ni be lir ten Ü nal, Biz bu ra dan bi na yý a lan ki þi ye ses le ni yo ruz. Ýþ çi ler o la rak bu bi na da bu fab ri ka da biz le rin de hak ký var. Di re nen iþ çi le rin pa ra sý - ný ken di si nin ver me si ni di li yo ruz. Ý lan e di yo ruz ki; bi zi o ya la ya rak kö þe bu cak ka çan pat ron lar bil me li ler ki; ne re ye ka çar sa nýz ka çýn. Hak la rý mý zý al ma dan ya ka ný zý bý rak ma ya ca ðýz. de di. Ey lem slo gan lar la so na er di. 15

16 Sokaklar DE MÝR YO LU E MEK ÇÝ LE RÝ AN KA RA YA YÜ RÜ YOR Tür ki ye Cum hu ri - ye ti Dev let De mir yol - la rý (TCDD) iþ let me le ri nin ö zel leþ - ti ril me si ne kar þý Bir le - þik Ta þý ma cý lýk Sen di ka sý, Türk U la - þým Sen gi bi bir çok sen di ka, der nek, va kýf - lar da ör güt len miþ u la - þým iþ çi le ri ve me mur lar, Ni san gün le ri 6 kol dan An ka ra ya yü rü yüþ baþ lat tý lar. 1 Ni san gü nü Hay dar pa þa Tren Ga rý nda bir a ra ya ge len e mek çi ler Ö- zel leþ tir me ve Tas fi ye Ya sa sý na Ha yýr ya zý lý pan kart aç tý lar. De mir yol la rý Da ya nýþ ma Plat for mu a dý na ya pý lan ko nuþ ma da 156 yýl lýk þe ref li geç mi þi o lan De mir yol la rý mý zý ýn ka de ri ni ve ge le ce - ði ni ta yin e de cek o lan bir ya sal dü zen le me nin a ri fe sin de yiz. U la þým, e - ko no mi nin, ü re ti min ve ül ke nin kal kýn ma sý nýn mo tor gü cü dür. de nil di. A çýk la ma nýn de va mýn da; Tür ki ye De mir yo lu U laþ týr ma sý nýn Ser - best leþ ti ril me siy le il gi li ya sa ta sa rý sý ta ri hin de TBMM ne sevk e dil miþ ve Ý mar, Ba yýn dý rý lýk, U laþ týr ma ve Tu rizm Ko mis yo nun - dan geç miþ tir. Ya sa ta sa rý sý nýn ko mis yon dan geç ti ði ha liy le in ce le di ði - miz de, ya pýl mak is te nen ler le il gi li en di þe duy mak ta yýz. de ni le rek mad de ler ha lin de þöy le sý ra lan dý: Kü re sel ser ma ye nin ön gör dü ðü ne o-li be ral po li ti ka lar ge re ðin ce, De mir yol la rýn da ki dev let te ke li nin kal dý rýl ma sý ön gö rül mek te dir. TCDD hiz met bü tün lü ðü i çin de yer a lan li man Ýþ let me ci li ði i le ban li yö hiz met le ri i le il gi li baþ la tý lan ö zel leþ tir me sü re ci nin ya pý lan dü zen le me i le hýz ka za na ca ðý, Bu dü zen le me i le TCDD çok u lus lu þir ket le rin e li ne ge çe cek ve yük sek fi yat lar la ya pý la cak ta þý ma cý lýk ta, hem mil li e ko no mi mi ze dar - be vu ru la cak hem de de mir yo lu hiz me tin den ya rar la nan hal ký mýz ce - za la dý rý la cak týr. A çýk la ma da sý ra la nan 17 mad de den ba zý la rý böy le i di. Ba sýn a çýk - la ma sý nýn de va mýn da, TCDD iþ let me le ri nin ö zel leþ ti ril me si ne kar þý Bir le þik Ta þý ma cý lýk Sen di ka sý, Türk U la þým Sen gi bi bir çok sen di ka, der nek, va kýf lar da ör güt len miþ u la þým iþ çi le ri ve me mur la rý Ni - san gün le ri 6 kol dan An ka ra ya yü rü yüþ baþ lat tý lar. 3 Ni san da TBMM ö nün de kit le sel ba sýn a çýk la ma sý ya pa ca ðý ný ve 16 Ni san da bir gün lük iþ bý rak ma ey le mi ger çek leþ ti re cek le ri ni du yur du lar. A çýk la ma nýn so - nun da Or tak mü ca de le i le he nüz TBMM Ge nel Ku ru lu nda gö rü þül - me miþ o lan Ka nun o la rak baþ la tý ðý mýz mü ca de le ye tüm ku ru luþ la rý mý zý ve ça lý þan la rý mý zý da vet e di yo ruz. de nil di. De mir yo lu Ça lý þan la rý Plat for mu, ta sa rý nýn ge ri çe kil me si i çin baþ - lat týk la rý yü rü yü þü 4 Ni san gü nü An ka ra da TBMM ö nün den Mec lis Dik men ka pý sý ö nü ne ya pý lan ba sýn a çýk la ma sý i le ta mam la dý. Yü rü yüþ kol la rý ve An ka ra da ki e mek çi ler sa at da TCDD An ka ra Gar ö nün de bu luþ tu ve ön ce TCDD Ge nel Mü dür lü ðü ö nü ne, o ra dan da Mec lis Dik men ka pý sý ö nü ne slo gan lar la yü rü dü. Mec lis Dik men ka pý sý ö nün de de mir yo lu e mek çi le ri ne des tek ve - ren KESK ve sen di ka la rýn Mer kez Yö ne tim Ku ru lu ü ye le ri, KESK Þu - be ler Plat for mu ü ye si sen di ka la rýn ü ye ve yö ne ti ci le ri i le mil let ve kil le ri nin ka tý lý mýy la ba sýn a çýk la ma sý ya pýl dý. Yeni Evrede 22 KESK LÝ TAH LÝ YE OL DU 25 Ha zi ran 2012 ta ri hin de tu tuk la na rak çe þit li il ler de ce za ev le rin de bu lu nan 22 si tu tuk lu, top lam 72 KESK li i - çin, KCK suç la ma sý i le a çý lan da va nýn ilk du ruþ ma sý 10 ay son ra, 10 Ni san 2013 ta ri hin de An ka ra da ya pýl dý. Da va i çin bü tün il ler den sa bah sa at le rin den i ti ba ren An - ka ra Ad li ye si ö nü ne ge lin di. KESK in ü ye si ol du ðu u lus la - ra ra sý sen di ka lar dan da tem sil ci ler des tek ver di ler. U lus la ra ra sý Sen di ka lar Kon fe de ras yo nu (I TUC), Ýs veç Me - mur Sen di ka la rý Kon fe de ras yo nu (TCO), Al man Öð ret men - ler Sen di ka sý (GEW), Ýn gil te re Öð ret men ler Sen di ka sý (NA SUWT), Yu na nis tan Or ta Öð re tim Ça lý þan la rý Fe de ras - yo nu (OL ME), Kýb rýs Türk Öð ret men ler Sen di ka sý (KTOS,) Kýb rýs Türk Or ta E ði tim Öð ret men ler Sen di ka sý (KTO E OS), Yu na nis tan Ýl ko kul Öð ret men le ri Sen di ka sý (DO E), Öð ret men ler Bir li ði (DLF), Fran sa Öð ret men ler Sen di ka sý (SNES-FSU), Ýs veç Öð ret men ler Sen di ka sý (La - rar för bun det) tem ci le ri i le mil let ve kil le ri i le si ya si par ti tem - sil ci le ri de ka tý la rak des tek ver di ler. A la na yü rü ye rek ge len e mek çi ler Zin dan lar Yý kýl sýn. Tut sak la ra Öz gür lük, KESK li Tut sak lar Ser best Bý ra kýl - sýn, Di re ne Di re ne Ka za na ca ðýz, KESK li Tut sak lar O - nu ru muz dur, Kur tu luþ Yok Tek Ba þý na Ya Hep Be ra ber Ya Hiç Bi ri miz slo gan la rý at tý lar. An ka ra Ad li ye si ö nün de KESK Ge nel Sek re te ri Ýs ma - il Hak ký Tom bul bir ko nuþ ma yap tý ve E mek ve de mok ra - si mü ca de le sin den as la vaz geç me ye cek le ri ni be lir te rek, bu da va, e mek ten, de mok ra si den, ba rýþ tan ya na o lan la rýn da - va sý dýr. Ne ya par lar sa yap sýn lar bi zi as la yo lu muz dan, mü - ca de le miz den dön dü re me ye cek ler dir. de di. Da ha son ra u lus la ra ra sý sen di ka tem sil ci le ri de ký sa ko - nuþ ma lar yap tý. Da va nýn baþ la ma sý ü ze ri ne mah ke me sa lo - nun da ki du ruþ ma ya ge çil di. Da va baþ lar ken sa vun ma nýn kim lik tes pi ti nin Kürt çe yap mak is te me si ü ze ri ne, kim lik tes pit le ri Türk çe, sa vun ma nýn Kürt çe ya pý la ca ðý söy le mi ü - ze ri ne ký sa sü re li tar týþ ma lar ya þan dý. Bu sý ra da dý þa rý da bek le yen KESK li ler, ha lay çe ke rek, slo gan a ta rak ey lem le ri ni de vam et tir di ler. Du ruþ ma da yar - gý la nan tu tuk lu lar Kürt çe, Za za ca ve Türk çe sa vun ma lar da bu lun du lar. Ak þam sa at ci va rýn da da va nýn ilk du ruþ - ma sý so nuç lan dý. A ra la rýn da E ði tim Sen Ge nel Sek re te ri Meh met BOZ GE YÝK in de bu lun du ðu 22 KESK li, tu tuk - suz yar gý lan mak ü ze re tah li ye e dil di. 16

17 Yeni Evrede KOÇ ÝÞ ÇÝ LE RÝ Ý ÞE GE RÝ DÖN DÜ Sokaklar Koç Ü ni ver si te si nde ISS ta þe ron þir ke ti ne bað lý 180 iþ çi Ü ni ver si te ve fir ma a ra sýn da sü - ren söz leþ me nin bit me siy le 1 Ni san gü nü iþ ten çý ka rýl dý. Ýþ çi - ler ü ni ver si te ö nün de ey lem de - ler. ISS þir ke ti ne bað lý o la rak Koç Ü ni ver si te si nde yýl lar dýr ça lý þan 180 iþ çi, o kul i da re si nin ak þam me sai bi ti min de a par to - par ser vis a raç la rý na bin di ri le rek, o kul dan i ki ki lo met re u zak laþ týk tan son ra iþ a kit le ri nin fes hol du ðu nu öð ren dik le ri ni, bu nun ü ze ri ne ser vis a raç la rýn dan i ne rek top lu ca ü ni ver si te ye yü rü dük le ri ni, o ku la gir me ye ça lýþ týk la rý ný a ma i çe ri ye gir me le - ri ne i zin ve ril me di ði ni, bu nun ü ze ri ne ü ni - ver si te nin gi ri þin de ge ce gün düz nö bet tut ma ya baþ la dýk la rý ný söy le di ler. Ta þe ron iþ çi ler ta lep le ri nin ye ri ne ge ti - ri le ne ka dar ü ni ver si te ö nün de ge ce gün - düz mü ca de le e de cek le ri ni be lir ti ler. Ay rý ca ü ni ver si te i le an laþ ma ya pan ye ni ta þe ron fir ma nýn iþ çi le ri nin bu sa bah iþ ba þý yap - mak i çin gel dik le ri ni, a ma ken di le ri ta ra - fýn dan en gel le dik le ri ni, on la rý ü ni ver si te ye sok ma dýk la rý ný söy le di ler. Ta þe ron iþ çi le rin ü ni ver si te ö nün de baþ la týk la rý, ü ni ver si te nin öð re tim gö rev li - le ri ve öð ren ci le ri ta ra fýn dan sa hip le ni le rek sür dü rü len mü ca de le de ö ne sü rü len 16 ta - lep ü ni ver si te ta ra fýn dan ka bul e dil di. Ýþ çi le rin ye ni ta þe ron þir ket te söz leþ - me ye im za a ta cak lar ve es ki ta þe ron fir ma - dan taz mi nat hak la rý ný da a la cak lar. Ay rý ca öð ren ci-a ka de mis yen-iþ çi tem sil ci le rin den o lu þa cak bir Ta þe ron De net le me Ko mis - yo nu ku ru la cak. Ü ni ver si te i da re si, iþ çi le - rin iþ gü ven ce le riy le il gi li ta lep le ri nin ço ðu nu ka bul et ti. 8 Ni san gü nü Koç Ü ni ver si te si yö ne ti - mi ve ye ni ta þe ron fir ma iþ çi le rin ta lep le ri - ni ka bul et ti ði ni söy le di, an cak söz leþ me he nüz im za lan ma dý. Ýþ çi ler ve öð ren ci ler ü - ni ver si te ö nün de yað mu run al týn da bek le - yiþ le ri ni sür dü rü yor. Ü ni ver si te nin an laþ tý ðý i ki ta þe ron fir - ma (E u rest ve Ma vi Ya ka Ýn san Kay nak la - rý) i le ça lýþ mak is te yen iþ çi ler ü ni ver si te de ça lýþ ma ya de vam e de bi le cek ler ve Pa zar - te si gü nü iþ ba þý ya pa bi le cek ler. Ýþ çi, öð ren ci ve öð re tim ü ye si tem sil ci - le rin den o lu þan Ta þe ron Ýz le me Ku ru lu, a vu kat lar la bir lik te ça lý - þa rak 22 mad de lik bir ta lep lis te - si o luþ tur muþ tu. Bu mad de le rin 19 u ka bul e dil di. Ka bul e dil me - yen mad de le rin en ö nem li si, iþ çi - le rin o la sý bir ta þe ron de ði þik li ðin de tek rar iþ ten a týl ma - ya cak la rý ný te min e di yor du. 19 Ni san gü nü Sos yal Bi lim - ler Fa kül te si De ka ný ka pý ya in di, yö ne ti min o la sý bir ta þe ron de ði þik li ðin de iþ çi le rin a týl ma ya ca ðý ný te min et ti ði ni, bu - nu tek nik se bep ler den do la yý ta ah hüt na me - ye ya za ma ya cak la rý ný, fa kat 200 öð re tim ü ye si nin bu o la yýn ga ran tö rü o la ca ðý ný söy - le di. Bu nun ü ze ri ne bir top lan tý ya pýl dý, iþ - çi ler oy çok lu ðuy la ta ah hüt na me yi bu ha liy le im za la ya rak nö be ti son lan dýr ma ya ka rar ver di. Ay rý ca o ku lun ta ah hüt na mey le ka bul et ti ði mad de ler a ra sýn da, Öð ren ci, a ka de - mis yen ve iþ çi tem sil ci le rin den bir Ta þe ron Ýz le me Ku ru lu o luþ tu ru la rak iþ çi le rin ko - þul la rý i le il gi li þi ka yet le ri nin de ðer len di ril - me si, Ýþ yü kü nün göz den ge çi ri le rek a zal týl ma sý i çin ça ba sar fe dil me si, Ýþ çi le - rin is ti ra hat sa at le rin de din le ne bi le cek le ri yer ler o luþ tu rul ma sý gi bi bir çok ö nem li mad de nin de ka bul e dil me si iþ çi ler i çin ka - za ným ol du. PTT YÝ TA LAN ET TÝR ME YE CE ÐÝZ PTT A.Þ. Ya sa Ta sa rý sý 11 Ni san gü nü TBMM de ye ni den ko mis yon lar da gö rü þü lür ken, PTT e mek çi le ri bu ya sa ta sa rý sý na kar þý ol duk la rý ný hay kýr dý lar. PTT ö zel leþ ti ril me si i çin hü kü me tin ö ner di ði ya sa ta sa rý sý, Ýs tan bul da Ga la ta sa ray Li se si ö nün de pro tes to e dil di. Ga la ta sa ray Li se - si ö nün de bir a ra ya ge len PTT e mek çi le ri PTT Hal kýn dýr Sa týl maz pan kar tý aç tý lar. Ba sýn A çýk la ma sý ný KESK Ha ber Sen Ýs tan bul Þu be le ri a dý na Be yoð lu Þu be Baþ ka ný En gin Baþ çý yap tý ve 27 Mart ta PTT e mek - çi le ri nin yap tý ðý bir gün lük gre vi ha týr la ta rak, Baþ lan gýç ta des tek ve ren Me mur Sen e bað lý Bir lik Ha ber-sen, hü kü me tin ta li ma týy la ve hü kü met ten ge len tel kin ler le ge ce ya rý sý grev den çe kil di ði ni a çýk la ma sý ve grev den vaz ge çen bu sen di ka, 27 Mart ta ki grev ký rý cý tu tu - mu nu bu gün de iþ ye ri iþ ye ri do la þa rak PTT yö ne ti mi nin tem sil ci li ði ni üst len mek le sür dür mek te, PTT A. Þ. Ta sa rý nýn ya sa laþ ma sý i çin kat ký sun mak ta dýr. i fa de le ri ni kul lan dý. Baþ çý 27 Mart bir gün lük iþ bý rak ma ey le min de PTT yö ne ti mi nin, iþ bý ra kan e mek - çi le ri fiþ le me ve sür gün teh dit le ri baþ lat tý ðý nýn al tý ný çiz di. En gin Baþ çý PTT yi A no nim Þir ke te dö nüþ tü re cek ya sa ta sa rý sý nýn ký sa va de de ta - þe ron laþ týr ma, u zun va de de ö zel leþ tir me a ma cý na hiz met e de ce ði ni, ve ri len ka mu hiz me - ti nin kar hýr sý na tes lim e dil me si ne ve pa ha lý laþ ma sý na yol a ça ca ðý ný, PTT e mek çi le ri ne, gü ven ce siz ça lýþ ma yý ve ka za nýl mýþ hak la rýn dan vaz geç me yi da ya ta ca ðý ný söy le di. AKP hü kü me ti nin PTT yi ö zel leþ ti ril me si ne yol a ça cak bu ya sa ta sa rý sý ný ge ri çek - me di ði gi bi, te mel man tý ðýn da da hiç bir de ði þik lik ya pýl ma dý ðý ný söy le yen Baþ çý Ya ni PTT nin ta lan e dil me si nok ta sýn da ka rar lý dýr ve çe þit li al dat ma ca lar la yo lu na de vam et mek te dir. di ye ko nuþ tu. Ey lem slo gan lar la so na er di. 17

18 Öğrenci Gençlik Ü NÝ VER SÝ TE LER DÝN CÝ FA ÞÝZ ME KAR ÞI A YAK TA 8 Ni san Dic le Ü ni ver si te si Dic le Ü ni ver si te si nde Hiz bul lah ýn E ði tim Fa kül te si ne Kut lu Do ðum Haf ta sý na i liþ - kin a fiþ as mak is te me si ü ze ri ne din ci ge ri ci fa - þist ler le ü ni ver si te öð ren ci le ri a ra sýn da tar týþ ma çýk tý. Tar týþ ma nýn ar dýn dan tek bir ge - ti ren grup sa týr, so pa ve de mir çu buk lar la yurt - se ver öð ren ci le re sal dýr dý. Po lis yurt se ver öð ren ci le re gaz bom ba la - rý i le sal dýr dý. O lay lar da 6 öð ren ci ya ra la nýr - ken, po lis i ki ya ra lý öð ren ci yi gö zal tý na al dý. Bu nun ü ze ri ne E ði tim Fa kül te si ö nün de top la - nan yüz ler ce öð ren ci, 2 ya ra lý ar ka daþ la rý ný po lis a ra cýn dan al mak is te di. 2 öð ren ci ser best bý ra kýl dý, o lay ye ri ne ge len am bu lans la ra a lý - na rak te da vi e dil di. Ya ra lý ar ka daþ la rý ný a lan yüz ler ce öð ren ci, Kür dis tan fa þiz me me zar o la cak slo gan la rýy la Fis ka ya sem ti ne doð ru yü rü yü þe geç ti. Po li sin sal dý rý sý so nu cu Dic le Neh ri ne at - la yan ve 7 Ni san da ka fa sýn da bir kur þun i zi i - le ce na ze si bu lu nan Mu rat Ý zol a sa hip çýk mak i çin Fis ka ya sem ti ne doð ru yü rü yü þe ge çen yüz ler ce öð ren ci ye po lis tek rar gaz bom ba la - rý i le sal dýr dý. A ra zi de top la na rak, ye ni den a na cad de ye doð ru yü rü yü þe ge çen öð ren ci le rin ö nü nü po lis Fis ka ya Köp rü sü ü ze rin de ba ri kat ku ra rak kes ti, rast ge le at tý ðý gaz bom ba la rý i - le öð ren ci le ri da ðýt mak is te di. Öð ren ci ler de po li se taþ lar la kar þý lýk ver di, rüz ga rý ne et ki siy - le gaz lar po li se ge lin ce çok sa yý da po lis fe na lýk ge çir di. 9 Ni san Dic le Ü ni ver si te si Dý þar dan ge len ve Hiz bul lah çý ol du ðu be lir ti len fa þist gru bun sal dý rý sý ný pro tes to et mek i çin kon fe rans dü zen le dik le ri Kong re Mer ke zi ö nün de a çýk la ma yap mak is te yen öð ren ci ler yü rü yü þe geç ti. Po lis ba ri ka tý ný a þan öð ren ci ler, sýk sýk Dic le Fa þiz me Me zar O la cak Ve Hiz bul Þey tan Ne re de A po cu lar Bu ra da slo gan la rý at tý. Po lis a ra zi den yü rü yen öð ren ci le - re he li kop ter den de öð ren ci le re gaz bom ba sý at tý. Öð ren ci le re des tek ver mek i çin DTK Eþ baþ ka ný Ay sel Tuð luk da ü ni ver si te ye gel di, an - cak gaz lar dan ra hat sýz lan dý. 10 Ni san OD TÜ OD TÜ lü dev rim ci yurt se ver öð ren ci ler Dic le Ü ni ver si te sin de ki o lay la rý pro tes to et ti. Ü - ni ver si te nin gi ri þin de top la nan öð ren ci le re çe vik kuv vet e kip le ri, bi ber ga zý ve taz yik li suy - la sal dýr dý, öð ren ci ler se po li se taþ, de mir bil ye ler le kar þý lýk ver di. Ý ki bu çuk sa at sü ren ça týþ ma, ha va nýn ka rar ma sýy la so na er di. Da ha son ra öð ren ci ler OD TÜ den Dic le ye se lam slo ga nýy la kam püs te yü rü yüþ yap tý. 11 Ni san On do kuz Ma yýs Ü ni ver si te si Sam sun On do kuz Ma yýs Ü ni ver si te si (O MÜ) Ku ru pe lit Kam pü sü nde bu lu nan E ði tim Fa kül te si bi na sý ö nün de Sam sun Ül kü O cak la rý ta ra fýn dan Türk süz A na ya sa Türk süz A na - do lu is te mi yo ruz slo ga nýy la im za kam pan ya sý stan dý ku rul du. Stan dýn ku rul ma sý na i zin ver me yen öð ren ci ler le fa þist ler a ra sýn da kav ga çýk tý, Kam pü - sün i çi ne gi ren po lis ler öð ren ci le re gaz bom ba la rýy la sal dýr dý. Po lis ler fa þist gru ba her han gi bir mü da ha le de bu lun maz ken, 42 öð ren ci yi gö zal tý na al dý. 11 Ni san Ýstan bul Ü ni ver si te si Ýs tan bul Ü ni ver si te si Hu kuk Fa kül te si nde Dic le Ü ni ver si te si yle da ya nýþ ma a fi þi a san Öð ren ci Da ya nýþ ma sý nýn stan dý na Müs lü man Genç lik sal dýr dý. Ký sa sü re li ça týþ ma nýn ar - dýn dan po lis ge le rek sal dýr gan gru bu o kul dan çý kar dý. Po lis bir sü re fa kül te ye gi riþ çý ký þý ya sak la dý. E de bi yat Fa kül te si nden mer kez kam pü se geç mek is te yen öð ren ci le re ÖGB ve po lis tek me ve cop la sal dýr dý. Öð ren ci le rin po lis o kul - dan çýk sýn, o lay lar bit sin çað rý sý nýn ar dýn dan po lis o kul dan ay rýl dý. Yeni Evrede BE YA ZIT TA TO SUN CUK LAR ÝÞ BA ÞIN DA 12 Ni san gü nü Dic le Ü ni ver si te si nde baþ la yan Hiz bul lah çý, din ci ge ri ci le rin sal dý rý - la rý na kar þý Ýs tan bul Ü ni ver si te si nde dev rim - ci öð ren ci le rin yap mak is te di ði ba sýn a çýk la ma sý na da din ci ge ri ci ler sal dýr ma ya ça - lýþ tý lar. Ýs tan bul Ü ni ver si te si a na ka pý gi ri þi ö - nün de top lan ma ya baþ la yan sos ya list, yurt se - ver öð ren ci le re Ec za cý lýk Fa kül te si ta ra fýn da giz len miþ yüz le ri mas ke li din ci, ge ri ci fa þist - ler Ya þa sýn Þe ri at slo ga ný a ta rak ce ket le ri - nin i çin de sak la dýk la rý so pa ve so da þi þe le ri fýr lat ma ya baþ la dý. Ýs tan bul Ü ni ver si te si nin her ta ra fý na ya - yýl mýþ po lis ve si vil po lis ler gru bu gör me di, sol cu öð ren ci ler u ya rý lar la ba sý nýn dik ka ti ni Ec za cý lýk Fa kül te sin de giz len miþ fa þist gru ba çe ke rek o ta ra fa yö nel me le ri ni sað la dý. O za - man po lis a ra ya gir di. Da ha son ra Ec za cý lýk Fa kül te si ö nün de top la nan fa þist gü ruh Fen E de bi yat fa kül te si - ne doð ru ka çar ken el le rin de ki so da þi þe ler le fa kül te i çe rin de bu lu nan öð ren ci le re sal dýr dý. Ý Ü a na gi ri þi ö nün de top la nan sos ya list yurt se ver öð ren ci ler en gel len mek is te nen ba - sýn a çýk la ma la rý ný bu ra da ger çek leþ tir di ler. Top la nan yüz ler ce sos ya list öð ren ci, din ci ge - ri ci fa þist le rin sal dý rý la rý ný pro tes to et ti ler. Ü - ni ver si te ler de ge ri ci fa þist le re mü sa ma ha gös te ril me ye ce ði ni on la ra kar þý mü ca de le e - de cek le ri ni be lirt ti ler. Ar dýn dan sos ya list öð ren ci ler ü ni ver si te - ye i çi ne dön dü ler ve fa þist le re Ce sa ret le ri var sa gel sin ler de di ler. Sos ya list öð ren ci ler ü ni ver si te nin i çin de bir sü re bek le dik ten son ra top lu ca tek rar çý kýþ yap tý lar. 18

19 Yeni Evrede DO KUZ EY LÜL Ü NÝ VER SÝ TE SÝ NDE FA ÞÝST SAL DI RI LAR Ýz mir Do kuz Ey lül Ü ni ver si te si nde gün - ler dir sü ren ge ri lim, ça týþ ma ya dö nüþ tü. 1 Ni - san Pa zar te si gü nün den bu ya na sü ren fa þist le rin ta ciz le ri, 4 Ni san gü nü Do kuz Çeþ - me ler Kam pü sün de ÖGB ve kam püs te ki si vil po lis ler ta ra fýn dan sür dü rül dü. O kul da stant a - çan yurt se ver ar ka daþ la rý mý za sal dý rýp, stan da bu lu nan ga ze te ve der gi le ri yýr tan ÖGB ve si - vil po lis ler, ar ka daþ la rý mý zýn kim lik le ri ne de el koy du. Sal dý rý la rý du yan di ðer dev rim ci öð ren ci - le rin kam pü se gel me siy le bir lik te çe vik kuv vet e kip le ri de kam püs i çi ne gir di. O lay lar ü - ze ri ne slo gan lar a tý la rak, tüm dev rim ci le rin ya yýn la rý nýn bu lun du ðu or tak bir stant a çýl dý. Po li sin bu stan da sal dý rý sý ge cik me di. Çe vik kuv vet po lis le ri ta ra fýn dan et ra fý çev ri len öð - ren ci ler slo gan lar la, al kýþ lar la ve zýl gýt lar la kar þý lýk ver di. Çe vik kuv ve tin çe kil me si nin ar dýn dan da bir yü rü yüþ ger çek leþ ti ri le rek ey lem so na er di ril di. Ya þa nan tüm bu ge ri lim ler den son ra 5 Ni san gü nü tek rar Do kuz Ey lül Ü ni ver si te si Bu ca E ði tim Fa kül te si Kam pü sü nde po lis, stant a çan dev rim ci de mok rat yurt se ver öð - ren ci le re sal dýr dý. Bir haf ta dýr ya þa nan ta ciz ler ü ze ri ne ey lem ka ra rý a lan dev rim ci de - mok rat yurt se ver öð ren ci ler, sa bah sa at le rin den i ti ba ren Do kuz Ey lül Ü ni ver si te si Bu ca E ði tim Fa kül te si Kam pü sü ndey di ler. Ey lem sa at da stan dýn a çýl ma sý ve al kýþ lar la baþ la dý. Stan dýn a çýl ma sý nýn ar dýn dan ÖGB stan da ge le rek ma sa nýn kal dý rýl ma sý ný is te di, öð - ren ci ler ta ra fýn dan ma sa da ki ya yýn la rýn ya sal ya yýn lar ol du ðu söy le nin ce de ÖGB ya yýn - lar ya sal o la bi lir a ma i çe ri ði ya sal de ðil di ye rek ce vap ver di. Da ha son ra öð ren ci ler ta ra fýn dan bir sü re ha lay lar çe kil di. Bu kez de si vil po lis ler ge le rek stan dýn kal dý rýl ma sý - ný is te di. Öð ren ci le rin ce va bý i se stan dýn kal dý rýl ma ya ca ðý ol du. Bu nun ü ze ri ne çe vik kuv - vet ve TO MA yla sal dý ran po li se öð ren ci ler de taþ ve þi þe ler le kar þý lýk ver di. A ra la rýn da DÖB lü bir öð ren ci nin de ol du ðu çok sa yý da öð ren ci nin gö zal tý na a lýn dý - ðý öð re ni lir ken; üç öð ren ci nin de ya ra lan dý ðý bil di ril di. Ak þam sa at da Ko nak Es ki Sü mer bank ýn ö nün de or tak bir ba sýn a çýk la ma sý ya - pý la rak, sal dý rý ve gö zal tý lar pro tes to e dil di. Ba sýn a çýk la ma sý na Dev rim ci Öð ren ci Bir li - ði, E kim Genç li ði, De mok ra tik Yurt se ver Genç lik, Öð ren ci Ko lek ti fi, Genç lik Cep he si, Genç lik Mu ha le fe ti gi bi bir çok kit le genç lik ör gü tü ka týl dý. Ba sýn a çýk la ma sýn da O kul lar da son dö nem de ÖGB, si vil po lis ve fa þist iþ bir li ði i le dev rim ci, i le ri öð ren ci le re ya pý lan bas ký lar sal dý rý lar art tý. Biz ler Do kuz Ey lül Ü ni ver si - te si öð ren ci le ri o la rak fa þist ab lu ka yý da ðý ta ca ðýz. Ta ri hi miz den al dý ðý mýz güç le an ti-fa - þist mü ca de le mi ze de vam e de ce ðiz. Son 1 haf ta dýr ya þa nan ger gin lik bu gün fa þiz min sal dý rý sý i le de vam et ti. Do kuz Ey lül E ði tim Fa kül te sin de bu gün po lis le çý kan ça týþ ma da a ra la rýn da Dev rim ci Öð ren ci Bir li ði, E kim Genç li ði, De mok ra tik Yurt se ver Genç lik, Genç lik Cep he si ol mak ü ze re top lam 23 ar ka da þý mýz gö zal tý na a lýn dý. Þu an te rör le mü - ca de le de tu tul mak ta dýr lar. Gö zal tý na a lý nan ar ka daþ la rý mý zýn der hal ser best bý ra kýl ma - sý ný is ti yo ruz de nil di. Ba sýn a çýk la ma sý nýn ar dýn dan ey lem, a tý lan slo gan lar la so na er di. Gö zal tý na a lý nan öð ren ci ler, er te si gün ser best bý ra kýl dý. Gö zal tý la rý ve fa þist sal dý rý la rý pro tes to et mek i çin 11 Ni san Per þem be gü nü Do kuz Ey lül Ü ni ver si te si E ði tim Fa kül te si nde yü rü yüþ ve ba sýn a çýk la ma sý ya pýl dý. Dev rim ci Öð ren ci Bir li ði (DÖB), E kim Genç li ði, Genç lik Mu ha le fe ti, Öð ren ci Ko lek tif le ri ve Sos - ya list Genç lik Der ne ði (SGD) nin ör güt le yi ci si ol du ðu yü rü yü þe Genç lik Cep he si de des - tek ver di. A çýk la ma dan he men ön ce ö lüm süz le þen dev rim ci öð ren ci ler nez din de say gý du ru þu ya pýl dý. O ku nan a çýk la ma da, ar tan fa þist sal dý rý la ra kar þý genç lik an ti-fa þist, an ti-em per - ya list, an ti-ka pi ta list bir lik le re çað rýl dý. A tý lan slo gan la rýn ar dýn dan pan kart o ku la a sý la rak yü rü yüþ so na er di ril di. Ýz mir Dev rim ci Öð ren ci Bir li ði (DÖB) Öğrenci Gençlik OR TAK MÜ CA DE LE YÝ BÜ YÜT ME YE ÇA ÐI RI YO RUZ Dic le Ü ni ver si te sin de dev rim ci yurt - se ver öð ren ci le re, Hiz bul lah çý sal dýr la - rýn dan son ra 12 Ni san da da Ýs tan bul Ü ni ver si te si nde bir sal dý rý ya þan dý. 13 Ni san gü nü Tak sim Mey da ný nda top la - nan dev rim ci yurt se ver öð ren ci ler, fa þist - le rin sal dý rý la rý ný pro tes to et ti ler. Öð ren ci ler OD TÜ den Dic le ye Di re niþ Sü rü yor ya zý lý Türk çe, Kürt çe pan kart aç tý lar. Ga la ta sa ray Li se si ne yü - rü yen öð ren ci ler sýk sýk Hiz bul Þey tan Kür dis tan dan De fol, Ü ni ver si te ler Bi - zim le Öz gür le þe cek, Bi ji Berx we da na Dic le ye, Mu rat Ý zol Yol daþ Ö lüm süz - dür slo gan la rý at tý lar. Ga la ta sa ray Li se si ö nün de Kürt çe ve Türk çe o ku nan ba sýn a çýk la ma sýn da, Dic le Ü ni ver si te sin de baþ la yan din ci ge - ri ci fa þist le rin sal dýr la rýn po li sin des te ði - ni a la rak or ga ni ze e dil dik le ri be lirt ti. O lay la rýn baþ lan gý cýn da po lis ta ra fýn dan kat le di len Mu rat Ý zol un ce na ze si ne ka tý - lan öð ren ci le re sal dý ran po lis-çe te iþ bir li - ði nin, Sam sun, Es ki þe hir, Ýz mir ve son o la rak da Ýs tan bul da dev rim ci, yurt se ver öð ren ci le re sal dýr dý ðý vur gu lan dý. A çýk la ma, Biz ü ni ver si te öð ren ci le - ri o la rak AKP nin ge ri ci ve fa þist çe te le - ri ü ze ri mi ze sa la rak bi zi sin dir me ye ça lýþ ma sý na kar þý bu mü ca de le yi bü yüt - mek te o lan ka ra rý mý zý yi ne li yo ruz. E þit, pa ra sýz, bi lim sel, a na dil de, cin si yet çi ol - ma yan bir e ði tim i çin, baþ ta Türk ve Kürt halk la rý ol mak ü ze re tüm halk la rýn kar - deþ li ði i çin, ser ma ye ye ve o nun si ya sal ik ti da rý AKP ye, bu ik ti da rýn po li si ne, as - ke ri ne, fa þis ti ne, ge ri ci si ne, Hiz bul lah çý - sý na kar þý tüm ü ni ver si te bi le þen le ri ni or tak mü ca de le yi bü yüt me ye ça ðý rý yo - ruz di ye bi ti ril di. Ey le me Hey Teks til Ýþ çi le ri ve DÖB lü öð ren ci ler des tek ver di. Ey lem slo gan lar la so na er di. 19

20 Sokaklar TÜM KA YIP LAR BU LU NUN CA YA KA DAR... Cu mar te si An ne le ri 420. haf ta ya gir dik le ri o tur ma ey lem le rin de bu haf ta 12 Ey lül 1980 fa þist dar be sin de gö zal týn da iþ ken ce de öl dü rü len Nu - ret tin Ye di göl ün a ký be ti ni sor du lar. Ey lem de ilk sö zü a lan 1995 yý lýn da gö zal týn da kay be di len Mu rat Yýl - dýz ýn an ne si Ha ni fe Yýl dýz, Geb ze M Ti pi Ha pis ha ne si nde ki ka dýn tut sak - la rýn se la mý ný ge tir di ði ni söy le di fa þist dar be sin den kay be di len Ce mil Kýr ba yýr ýn a ða be yi Mi ka - il Kýr ba yýr, 12 Ey lül de uy gu la nan fa þist po li ti ka la rýn ha la de vam et ti ði ni vur gu la ya rak, 12 Ey lül cü le rin kay bet ti ði Nu ret tin Ye di göl ler, Hay ret tin E - ren ler, Ce mil Kýr ba yýr lar, Ha san lar, To ra man lar ve Bil gin ler gi bi dev rim - ci le rin dün ya da say gýy la a nýl dý ðý ný, on la rý kay be dip bu su çu iþ le yen le rin i se la net len di ði ni i fa de et ti. 12 Ey lül dö ne min de kay be di len Hay ret tin E ren in kar de þi Ýk bal E ren Ka yýp lar ger çe ði ha la var. Sa bah e vin den çý kan bir ki þi nin e vi ne dö ne me - ye ce ði ris ki de vam e di yor de di ve tüm ka yýp lar bu lu nun ca ya ka dar mü - ca de le e de cek le ri ni söy le di. Nu ret tin Ye di göl ün kay be dil me si ne ta nýk o lan ÝHD Ýs tan bul Þu be Baþ ka ný Ü mit E fe Nu ret tin in ken di kal dý ðý ev den a lýn dý ðý ný söy le ye rek, Nu ret tin in gö zal tý na a lýn dý ðý nýn 4. gü nün de kat le dil di ði ni söy le di. Ýþ ken - ce den ön ce in ti kam a ma cý gü dül dü ðü nü be lir ten E fe, Nu ret tin in sos ya list kim li ðin den do la yý kat le dil di ði ni be lir ti. Oð lu nu kay be den le re hak ký ný he lal et me di ði ni söy le yen Zey can A na, öl dü ðün de oð lu nun ke mik le ri nin ku ca ðý na ko nul ma sý ný is te di. Ye di göl 1981 de, 26 ya þýn da Ýs tan bul Ý de al te pe de bir e ve ya pý lan bas - kýn da gö zal tý na a lýn dý. Ýs tan bul Em ni yet Mü dür lü ðü 1. Þu be de iþ ken ce gör dü. Ýþ ken ce ci ler den bi ri si Ga rip kod a dýn da ki Er can Sert ti. Ýþ ken ce ci ler Ye di göl ün ar ka daþ la rý na kan lar i çin de ki be de ni ni gös te - rip ko nuþ, yok sa se nin de so nun Nu ret tin gi bi o lur. Ýþ te göz le ri niz le gör - dü nüz, o nu öl dür dük, biz den kim se he sap so ra maz de di. Nu ret tin Ye di göl ü si ya si þu be de gör dük le ri ne ta nýk lýk e den ye di ki þi Þa hi diz, iþ ken ce de öl dü rül dü di ye i fa de ver di, an cak sav cý lý ðýn ya ný tý böy le þey ol maz, dev le te if ti ra at ma yýn ol du. Bu haf ta nýn ba sýn a çýk la ma sý ný o ku yan Gö nül Son ba har, Nu ret tin in kay be dil me sin de 13 ki þi ta nýk. Bu gü ne ka dar ya pý lan tüm suç du yu ru la rý ta kip siz lik le so nuç lan dý. A na ya sa Mah ke me si ve Av ru pa Ýn san Hak la rý Mah ke me sin de sü ren da va lar var. Geç mi þin vah þe tiy le yüz leþ mek zo run - da yýz. Bu nun i çin gös ter me lik de ðil, ger çek bir 12 Ey lül yar gý la ma sý is ti - yo ruz de di. Yeni Evrede CE VÝZ LÝ DE RE HAL KI MA DEN LE RE KAR ÞI Bur ju va zi nin Der sim e sal dý rý la rý her þe kil de de - vam e di yor. Ön ce köy ler ya kýl dý in san sýz laþ tý rýl ma ya ça lý þýl dý, þim di i se yi ne ay ný þe kil de in san sýz laþ týr ma ça lýþ ma la rý de vam e di yor. Bu nun tek ne de ni bur ju va zi - nin Der sim den ve Der sim hal kýn dan kork ma sý dýr. Si - ya nür, bu lun du ðu tüm çev re de do ðal ya þa mý yok e de cek, hat ta bir dam la sý tüm can lý la rýn ö lü mü ne ne - den o la bi le cek güç te dir yý lýn dan bu ya na Der - sim in O va cýk il çe si ne bað lý Ce viz li de re kö yün de si ya nür le ma den a ra ma ça lýþ ma la rý kap sa mýn da son daj ça lýþ ma la rý baþ la mýþ tý. A na fir ma Ri o-tin to nun ta þe - ron lu ðu nu þu an Ça lýk Gru bu üst len di. Sýk sýk tep ki - ler le kar þý la þan ta þe ron fir ma lar tep ki ler den kay nak lý kor kup kaç mak ta ve sü rek li de ðiþ mek te. Ce viz li de re kö yün de son daj ça lýþ ma la rý baþ la mýþ ol sa da köy hal - ký nýn si ya nür le ma den a ra ma la rý na kar þý ol duk la rýn dan sü reç sü rek li o la rak sek te ye uð ra mak ta dýr. A ma her de - fa sýn da bur ju va zi da ha faz la yük le ne rek ça lýþ ma la rý na de vam et mek te dir. Ce viz li de re Kö yü nde al týn, ka lay vb. i çin si ya nür - le a çýl mak is te nen ma den ler ve ö nü müz de ki sü reç le il - gi li Sa rý ga zi de 13 Ni san Cu mar te si gü nü Ce viz li de re köy lü le riy le bir top lan tý ger çek leþ ti ril di. Top lan tý ya DE DEF tem sil ci si ve O va cýk Der ne ði baþ - ka ný Vey sel Di ri, sa nat çý ve O va cýk Der ne ði yö ne tim ku ru lun dan Nu ret tin Gü leç, Tes lim Ke ser, Ay dýn Çýl gýn ve Ce viz li de re köy lü le ri ka týl dý. Top lan tý da son sü reç te ne ler ya pýl dý ðý an la tý la rak DE DEF in ö nü müz de ki gün ler de ne ler ya pa ca ðýn dan bah se dil di ve bu ko nuy la il gi li ça lýþ ma la rýn de vam et - ti ði, hiç bir þe kil de si ya nür le ma den ça lýþ ma la rý na i zin ve ril me ye ce ði vur gu lan dý. Da ha ön ce mi ting ler, ba sýn a çýk la ma la rý, pa nel ler ve Der sim Fes ti va li nde yü rü yüþ ve ba sýn a çýk la ma sý ya pýl mýþ tý. Vey sel Di ri 28 Ni san 2013 gü nü de Der sim de kit le sel bir yü rü yüþ da ha ya - pý la ca ðý ný söy le di. Ce viz li de re kö yü nün ö ne min den de bah se den Di - ri, köy lü le rin top rak la rý ný sat ma ma la rý ge rek ti ði ni ve bu sü re cin çok ö nem li ol du ðu nu; bu ko nuy la il gi li mü - ca de le le ri nin sü re ce ði ni be lirt ti. Da ha son ra kar þý lýk lý so ru ce vap lar la top lan tý so na er di. 20

21 Yeni Evrede Sokaklar TÝ YAT RO SÝ MURG CAN YÜ CEL LE A DA NA DA 30 Mart Cu mar te si gü nü hem Can Yü cel in a ný sý ný A da na da ya þat mak a ma cýy la hem de 27 Mart ýn Dün ya Ti yat ro gü nü ol ma sý ne de niy le, Ti yat ro Si murg un Söz cük ler Can Yü cel i Öz ler o yu nun gös te ri mi ni ger çek leþ tir dik Et kin lik ön ce si A da na da bir çok ka fe ye et kin li ðin a fi þi a sýl dý. Bir kaç haf ta ön ce sin den sen di ka la ra, li se le re ve ü ni ver si te ye da ve ti ye ler le et kin li ðin du yu ru su ya pýl dý. 30 Mart gü nü sa at da ti yat ro nun ser gi le ne ce ði Bü yük þe hir Be le di ye si ti yat ro sa - lo nu na ko nuk la rý mýz gel me ye baþ la dý. Ti yat ro baþ la ya na ka dar soh bet e dil di. Can Yü cel in þi ir le rin den ve ya þa mýn dan ke sit ler le Can Yü cel in ya þa mý Ti yat ro Si murg un can lý per for - man sý i le an la týl dý. Ýz le yen ler ço ðu de fa o yu na kah ka ha lar la eþ lik et ti. Can Yü cel in fo toð - ra fý nýn sah ne ye ge ti ril me si i le son bu lan o yun, iz le yi ci ler ta ra fýn dan yo ðun bir al kýþ al dý. Et kin lik so nun da, o yun i le il gi li o lum lu de ðer len dir me ler al dýk. A da na da ilk de fa böy le bir or ga ni zas yo nu ya pý yor ol mak bi zim i - çin ö nem liy di. Et kin lik sa lo nun dan ay rý lýr ken da vet li le re sa nat mer ke zi nin bro þü rü da ðý tý la rak bir lik te ü re ti me çað rý ya pýl dý. A da na A yý þý ðý Sa nat Mer ke zi E MEK BÝ ZÝM, ÝS TAN BUL BÝ ZÝM! E mek Si ne ma sý nýn ö nün de top la nan yüz ler ce ki þi E mek Ye rin de Gü zel, Ser ma ye E me ði me Do kun ma, E mek le Ser ma ye Uz laþ ma ya cak, De mi rö - ren Yý kýl sýn Ta yip Al týn da Kal sýn di ye rek E mek Si ne ma sý nýn yý ký mý ný pro - tes to et ti ler. E mek Si ne ma sý ö nün de kü çük bir plat form ku ra rak ko nuþ ma la rýn ya pýl dý - ðý ey le me çok sa yý da sa nat çý ka týl dý. E mek Ye rin de Gü zel, E mek Bi zim, Ýs - tan bul Bi zim, Sa nat çý lar Ör güt le ni yor, Sa nat Öz gür le þi yor dö viz le ri nin ta þýn dý ðý ey le me des tek ve ren Çar þý nýn aç tý ðý Bu ra sý Ye þil çam, Holly wo od De ðil pan kar tý dik kat çek ti. Ye þil çam So ka ðý gi ri þin de ki kür sü ye çý ka rak söz a lan Nur gül Ye þil çay Bi - zim o lan bi ze so rul ma dan yý ký lý yor di ye rek tep ki gös ter di. SÝ YAD Baþ ka ný Tun ca Ars lan Ka mer Ýn þa at, üç yýl dýr fes ti val ön ce si ne ge le cek þe kil de ken di - ni ha týr la tý yor. Her fes ti val baþ lan gý cýn da ya ba sýn a çýk la ma sýy la ya in þa at sü - re ciy le pro vo ke e di yor de di. Yö net men Yük sel Ak su da E mek Si ne ma sý bi zim i çin çok ö nem li bir yer. Fes ti val ler den son ra bi zim so ðuk kýþ gün le rin de ý sýn dý ðý - mýz bir yer di. Ma dem e me ði yý ký yor su nuz o za man Dol ma bah çe Sa ra yý ný da a lýþ ve riþ mer ke zi ya pýn. E mek e ðer ti ca ri kay gý lar ne de niy - le yu ka rý ta þý ný yor sa o za man i þi bir a dým da ha i le ri gö tü re lim, A ya sof ya yý, Sul ta nah met i de yu ka rý ta þý yýp AVM ye dö nüþ tü re lim. de di. Ko nuþ ma lar dan son ra E mek Si ne ma sý nýn bu lun du ðu so ka ða gi ren kit le bu ra da E mek Bi zim ya zý la ma la rý yap tý. Ey lem Tak sim Mey da ný na ka dar ya pý lan yü rü yüþ le son bul du. E mek Si ne ma sý nýn yý ký mý ný pro tes to i çin 7 Ni san Pa zar gü nü ya pý lan ey le me po lis sal dýr mýþ; Cos ta Gav ras gi bi dün ya ca ün lü sa - nat çý la rýn da a ra la rýn da ol du ðu kit le yi gaz bom ba la rý ve taz yik li su i le da ðýt mýþ tý. SA RI GA ZÝ 1 MA YIS A HA ZIR LA NI YOR AN KA RA DA 1 MA YIS BAS KI LA RI BAÞ LA DI Mü ca de le Bir li ði Plat for mu nun pek çok yer de ol du ðu gi bi Sa rý ga zi de de 1 Ma - yýs ça lýþ ma la rý de vam e di yor. Ma hal le nin her ya ný ný a fiþ ler le do na tan Mü ca de le Bir - li ði Plat for mu, aç tý ðý stant lar da ses li a ji tas - yon lar la tüm iþ çi ve e mek çi le ri 1 Ma yý sa da vet et me ye de vam e di yor. 14 Ni san gü nü A yý þý ðý E kin Sa nat Der - ne ði nde 1 Ma yýs i le il gi li bir kah val tý ya - pýl dý. Her ke sin ge tir di ði bö rek le ri, çay la rý, þe ker le ri ve sý cak soh bet le riy le baþ la yan kah val tý, i ler le yen sa at ler de ha lay lar ve kü - çük bir dos tu mu zun bað la ma sý ve ka dýn ar - ka daþ la rýn tür kü le riy le de vam et ti. Kah val tý da 1 Ma yýs ýn ö ne mi ve bi zim Tak sim i ne den ö nem se di ði miz den, bu nun i çin ö de di ði miz be del ler den ve bu gün Tak - sim in ka za nýl ma sýn da en bü yük ro lü le ni - nist le rin oy na dý ðýn dan bah se dil di. Her ke sin 1992 yý lýn da MÝT a ja ný Do ðu Pe rin çek in ar ka sýn dan git ti ðin den ve 1 Ma yýs lar da Tak sim e o gün den 2006 yý lý na ka dar tek ba þý mý za çýk tý ðý mýz dan; an cak 2007 yý lýn da sen di ka la rýn da çýk mak is te me si ü ze ri ne or - ta la ma so lun da çýk tý ðýn dan bah se dil di. Top lan tý da ha son ra ye ri ni eð len ce ye bý rak tý ve in san lar la bir da ha bu luþ mak ü - ze re kah val tý mýz son lan dý rýl dý. 5 Ni san gü nü sa bah sa at le rin de An ka - ra da Ký zý lay a 1 Ma yýs a fi þi ya pan 2 DÖB lü öð ren ci ye ön ce kim lik kont ro lü ya - pýl dý. Da ha son ra Çan ka ya Em ni yet Mü dür - lü ðü ne gö tü rü le rek 182 þer li ra i da ri pa ra ce za sý ve ril di. Yan la rýn da bu lu nan a fiþ le re i se sav cý ta li ma týy la po lis el koy du. An ka ra da dev le tin 1 Ma yýs ça lýþ ma la - rý na yö ne lik bas ký sý ça lýþ ma la rý mý zý en gel le - ye me ye cek. An ka ra nýn e mek çi le ri ni ve genç le ri ni 1 Ma yýs ta Tak sim e ça ðýr ma ya de vam e de ce ðiz. BAS KI LAR BÝ ZÝ YIL DI RA MAZ! An ka ra Mü ca de le Bir li ði Plat for mu 21

22 Anma Yeni Evrede DENÝZOLUPAKMAYA! 11NisangünüÝHDÝstanbulÞubesi nde MücadeleBirliðiPlatformubirbasýnaçýklamasýdüzenleyerekTHKOönderleriDenizGezmiþ,YusufAslanveHüseyinÝnan ý idamlarýnýn41.yýlýanmaprogramýnýaçýkladý.basýnaçýklamasýnamücadelebirliði PlatformutemsilcisiAliEkberSever,Tertip KomitesiadýnaAv.SevinçSarýkayaveEmeðeEzgikatýldý. ÝlkkonuþmayýMücadeleBirliðiPlatformuadýnaAliEkberSeveryaparak,her yýl6mayýstatürkiyedevrimininönderleri DenizGezmiþ,YusufAslan,HüseyinÝnan ý anmaetkinlikleri,mitinglerdüzenlendiðini hatýrlattý.sever;2006 danbuyanaheryýl KadýköyÝskeleMeydaný ndadenizlerianmakiçinyapmakistediklerimitinggiriþimlerinin,ýstanbulvaliliðitarafýndan Suçuve suçluyuövmek suçlamasýylayasaklandýðýnýveengellenmeyeçalýþýldýðýnýsöyledi. Sever, YasaklamalarDenizlerianmamýzý,halkýnDenizleþmesiniengelleyemedi. GerekMezarbaþýndayapýlananmalara,gerekKadýköy deyaptýðýmýzanmaeylemlerine emekçi seli Deniz olup aktý. Israrlý çabalarýmýzsonuçverdi.sonikiyýldýrkadýköy dedüzenlediðimizmitinglereizinverildi.2011ve2012 dekýzýlbayraklarladeniz olupaktýkkadýköy e. ifadelerinikulandý dedenizleriýstanbul,ankara,ýzmir,adanaveantep teyürüyüþvemitinglerleandýklarýnýsöyleyensever;geçenyýl Antep teyapmakistediklerimitinginyasaklandýðýný,yasaðainat6mayýsgünüsokaða çýkaninsanlaradadavalaraçýldýðýnýveemeðeezgimüzikgrubunundabuanmada marþlarýnýsöylediðiiçinyargýlandýðýnýhatýrlattý. AliEkberSeverkonuþmasýný HalklarýndevrimciönderleriDenizlerinyoldaþlarýolarakbizlerdehiçbirþekildeO nlarý anmaktan, onlarýn mücadelesini yükseltmektengeridurmayacaðýz.denizlerinyoldaþlarýolarakbusenedeyasaklansakda O nlarýnölümyýldönümündebinlerolup çoðaldýklarýnýhaykýrmakiçinkadýköymeydaný ndaolacaðýz.herkesi6mayýsgünü KadýköyÝskeleMeydaný nadenizleþmeye davetediyoruz. diyesürdürdü. ArdýndanTertipKomitesiadýnasözalanAvukatSevinçSarýkayavalilikveemniyet birimleri ile miting için yaptýklarý görüþmelerde nedenmitingyapýyorsunuz, birbasýnaçýklamasýyapýnyetmezmi þeklindepazarlýkyapýlmakistendiðini,miting kararýndanvazgeçmeyeceklerini,izinçýkmasadahidenizgezmiþveyoldaþlarýnýayný gün ve yerde anacaklarýný söyledi. Sarýkayadahaöncemitingizinialýndýðýiçin buyýldasorunolmayacaðýnýdüþündüklerinisöyledi. EmeðeEzgiadýnakonuþanSinanKoçumda2012 dedenizgezmiþveyoldaþlarý içinantep teyapýlananmadasöyledikleri marþlar yüzünden Adana 10. Aðýr Ceza Mahkemesitarafýndandavaaçýldýðýnýhatýrlattý.Butüryargýlamalarýn Denizleriastýk, onlarýnpeþindeolanlarýnasýlasarým ýnhesabýolduðunusöyledi.koçum müzikgrubunun elemanlarýný geçen yýl açtýklarý komikdavailedahadadevrimcileþtirdiler, geçenyýldenizleriçinyapýlananmalarýn birinekatýlabilmiþtik.buyýlüçildekatýlarak, bizlerdenizleridahaçoksahipleniyoruz diyeceðiz ifadelerinikullandý. Ýllerdeyapýlacaketkinliklerþöyle: ANKARA MezarBaþýAnmasý Tarih:6Mayýs Saat:10:00 Yer:KarþýyakaMezarlýðý2.Kapý ANKARAKonser Tarih:4Mayýs Saat:15:00 Yer:SakaryaMeydanı ÝZMÝRYürüyüþ ToplanmaYeri:KonakYKM Tarih5Mayýs Saat:14:00 ANTEPMiting ToplanmaYeri:KýrýkayakParký MitingAlaný:YeþilsuParký Tarih:5Mayýs Saat:12:30 ADANAYürüyüþ Tarih6Mayýs Saat:12:30 ToplanmaYeri:BüyükþehirBelediyesiKarþýsý 22

23

24

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

DARBELERDEN NEMALANDILAR

DARBELERDEN NEMALANDILAR SiyahMaviKýrmýzýSarý PROF. DR. KÂZIM YETÝÞ: FETHÝN ROMANI YOK Ha be ri say fa 6 da MÜJDELÝ FETHÝN 557. YILDÖNÜMÜ Fatih ve Belde-i Tayyibe Ýstanbul un fethinde mehter Sultan Fatih in kiþiliði Fetih kasidesi

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

ÜNÝVERSÝTELER NÝYE GERÝ KALDI?

ÜNÝVERSÝTELER NÝYE GERÝ KALDI? SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝZMÝRLÝNÝN BEDÝÜZZAMAN HASRETÝ SONA ERDÝ Ha be ri say fa 13 ve 15 te www. be di üz za man hiz met tir.org ÖDEMÝÞ ÝN KALBÝ FETHEDÝLDÝ YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.593

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Yazýsý Medya-Politik te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr TOKATLANINCA BENZÝNLE KENDÝSÝNÝ YAKTI

Yazýsý Medya-Politik te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr TOKATLANINCA BENZÝNLE KENDÝSÝNÝ YAKTI SiyahMaviKýrmýzýSarý SAÝD NURSÎ SÝMGE ÝSÝM GÜ NE RÝ CI VA OÐ LU: SA ÝD NUR Sî GÜ CÜ NÜ BU GÜN- LE RE TA ÞI YA RAK SÜR DÜ RÜ YOR. NORÞÝN, MEDRESESÝYLE ÜNLÜ n Mil li yet ya za rý Gü ne ri Cý va oð lu, dün

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

Anayasa tamamen deðiþmeden yetki gasbý bitmez

Anayasa tamamen deðiþmeden yetki gasbý bitmez SiyahMaviKýrmýzýSarý SBS açýklandý, sýra tercihlerde/ 3 TE Emlâk piyasasýnda hareket yok/ 11 DE Memur adaylarý zorlu virajda/ 6 DA Ýpek üreticiliði de tarih olmasýn / 20 DE SBS birincisi Antalya dan Mus

Detaylı

MISIRLI ÖÐRETÝM ÜYESÝ: ÞÝDDETÝ ANCAK ÝMAN ÖNLER AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 6 E KÝM 2010 ÇARÞAMBA / 75 Kr

MISIRLI ÖÐRETÝM ÜYESÝ: ÞÝDDETÝ ANCAK ÝMAN ÖNLER AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 6 E KÝM 2010 ÇARÞAMBA / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý www. be di üz za man hiz met tir.org Þ.Urfa, Bediüzzaman la kucaklaþtý Ha be ri say fa 13 te MISIRLI ÖÐRETÝM ÜYESÝ: ÞÝDDETÝ ANCAK ÝMAN ÖNLER YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Mý sýr Tan ta

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

MÜFLÝS PROJE: KEMALÝZM. Çocuklar camilere gelsin diye oyun alanlarý kurulacak u6. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

MÜFLÝS PROJE: KEMALÝZM. Çocuklar camilere gelsin diye oyun alanlarý kurulacak u6. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR MÜFLÝS PROJE: KEMALÝZM Ýslâm ülkeleri arasýnda gelir farký 220 kat u11 Çocuklar camilere gelsin diye oyun alanlarý kurulacak u6 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y BEKLEYÝNÝZ... YIL: 42 SA YI: 14.961 AS YA NIN

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

ATEÝZME ÝSYAN DÝNE DÖNÜÞ

ATEÝZME ÝSYAN DÝNE DÖNÜÞ SiyahMaviKýrmýzýSarý Ankara da coþkulu karþýlama Ha be ri say fa 6 da 64 yýl sonra Kasamonu da Ha be ri say fa 15 e GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 41 SA YI: 14.576 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi AMERÝKAN PEDÝATRÝ CEMÝETÝ: SÜNNETÝN BÝR ÇOK FADASI VAR HABERÝ SA FA 7 DE 4.21 MÝLON KÝLOMETRE KAREE DÜÞTÜ BUZULLARDA REKOR ERÝME BAÞLADI HABERÝ SA FA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR RÝSALE-Ý NUR MÜTERCÝMLERÝ

Detaylı

BAÞSAVCI MECLÝSTEN ÖZÜR DÝLESÝN

BAÞSAVCI MECLÝSTEN ÖZÜR DÝLESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý BÝR YAÞINA KADAR SADECE ANNE SÜTÜ YETER SAÐLIKLI HAYAT ÝÇÝN ANNE SÜTÜ ÞART Ha be ri say fa 19 da BEL FITIÐINA SEBEBÝYET VERÝYOR PC BAÞINDA EN FAZLA 20 DK KALIN Ha be ri say fa 20 de

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 3. Ri sa le-i Nur Genç lik Þö le ni, bugün sa at 14.00 te, An ka ra A na do lu Gös te ri ve Kon gre Mer ke zin de ya pý la cak. RÝSALELER

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

DEMOKRASÝ FARKI. Polis vurmadý, gaz sýktý BAÞÖRTÜSÜ YASAÐI NE DURUMDA? Vergiden de vergi alýnýyor SABÝT ÖTV ÜZERÝNDEN KDV

DEMOKRASÝ FARKI. Polis vurmadý, gaz sýktý BAÞÖRTÜSÜ YASAÐI NE DURUMDA? Vergiden de vergi alýnýyor SABÝT ÖTV ÜZERÝNDEN KDV SiyahMaviKýrmýzýSarý YASAK HER YERDE KALKTI MI? BAÞÖRTÜSÜ YASAÐI NE DURUMDA? E lif Nur Kur toð lu nun çalýþmasý say fa 12 de Termal su yerine gaz çýktý / 6 DA Gençlerimiz üzerinde oyun oynuyorlar / 13

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı