TÜRKİYE DE HALKA İLK ARZI YAPILAN HİSSE SENETLERİNİN KISA DÖNEM FİYAT PERFORMANS ANALİZİ ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE HALKA İLK ARZI YAPILAN HİSSE SENETLERİNİN KISA DÖNEM FİYAT PERFORMANS ANALİZİ (2000 2006)"

Transkript

1 KMU İİBF Dergisi Yıl:1 Sayı:14 Haziran/28 TÜRKİYE DE HALKA İLK ARZI YAPILAN HİSSE SENETLERİNİN KISA DÖNEM FİYAT PERFORMANS ANALİZİ (2 26) Özet Mikail ALTAN * Tevfik Nadi HOTAMIŞ ** Halka arzda ilk gün fiyatı, hisse senedinin düşük değerlenip değerlenmediğini açıklamada yetersiz kalabilir. Ancak bu hisse senetlerinin ilk gün, ilk hafta, ilk ay ve ilk üç aylık getirileri ilk arzda belirlenen fiyatın düşük olup olmadığı konusunda değerlendirme olanağı sağlayabilir. Çalışmada Türkiye de 2 26 döneminde halka açılan şirketlerin bu getirileri hesaplanarak kısa dönem fiyat performans analizi yapılmıştır. Türkiye de bu dönemde halka arz edilen hisse senetlerinin bazılarının yüksek bazılarının düşük değerlendiği, ancak genel ortalama bazında diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında düşük veya yüksek değerlemenin olmadığı tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Halka Arz, Hisse Senedi Değerlemesi, Performans Analizi A SHORT RUN PRICE PERFORMANS ANALYSIS OF STOCKS OF INITIAL PUBLIC OFFERING IN TURKEY (2 26) Abstract The price of initial public offering could not clarify whether or not under pricing of stocks. But we can evaluate underpricing or overpricing by determining capital yield of daily, weekly, monthly and quarterly of a year. In this study short run performans analysis of initial public offering is evaluated by calculating those capital yield. We find out that; some of stocks that initial public offering in Turkey( period 2 26) are underpriced some of them overpriced, bu in general there is no underpricing or overpricing in Turkey with respect to other countries. Key Words: Initial Public Offering, Stocks Evaluation, Performances Analysis * Yrd.Doç.Dr., Selçuk Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü ** Denizbank Yatırım Uzmanı

2 Mikail ALTANTevfik Nadi HOTAMIŞ 1. Giriş Halka açılmanın temel amacı finansmandır. Ancak halka açılmada finansman dışında şirket hisse senetlerinin likiditesini artırmak, şirketin geniş kitlelerce tanınmasını sağlamak, piyasalarda itibar ve güven kazanmak, riski dağıtmak, kurumsal yönetim olanaklarından faydalanmak, sermaye maliyetini düşürmek, vergi ve benzeri konularda avantaj sağlamak da olabilir(sancak, 1999: 78). Aracı kuruluşlar, uygulamada, istisnaların dışında halka arz ve satış süreçlerinin başından sonuna kadar rol oynamakta ve çoğu kez ihraççı kuruluşun gerisindeki görünmeyen kahraman olarak, fiyat saptamasından Sermaye Piyasası Kurulu ile olan ilişkilere, yüklenim taahhüdünden pazarlama çalışmalarına kadar yayılan geniş bir sorumluluk ve çalışma alanı içinde birincil piyasa işlemlerinden en önemlilerinden birini yerine getirmektedirler(tanör, 2: 26). Halka arza yönelecek ortaklık ile buna aracılık etmek isteyen ya da aracılık konsorsiyumunun başını çekmek isteyen aracı kurum arasında bu süreç içinde verilecek hizmetlerle, bunların karşılığında alınacak ücretleri ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini belirleyen bir yetki sözleşmesi imzalanır. Kurul kaydına alınacak olan sermaye piyasası araçları halka arz edilirken aracı kurumlar en iyi gayret aracılığı ve aracılık yüklenimi olmak üzere iki yöntemden birini kullanmaktadırlar(spk Tebliği Seri: V, No:46). Halka arzlarda aracılığın en iyi gayretle mi yapılacağı yoksa kısmi veya toptan yüklenimi mi taahhüt edileceği ihraççı ile aracı kuruluş arasında kararlaştırılır. Burada ihraççının hedefleri ve eğilimleri ağırlıklı olarak rol oynar. En iyi gayret aracılığı Kurul kaydına alınacak sermaye piyasası araçlarının, izahnamede gösterilen satış süresi içinde satılmasını, satılamayan kısmın ise satışı yapana iadesini veya bunları daha önce satın almayı taahhüt etmiş üçüncü kişilere satılmasını ifade eder(spk Tebilği Seri: V, No:46). En iyi gayret aracılığında ABD de satılamayan kısmın kalması halinde, halka arz iptal edilir ve fiyat değerlemesinin doğru yapılmadığı varsayılarak hisse senedi almış olan yatırımcılara parası iade edilir(williamson,1998: 54). Halka açılmada yasal prosedürden sonra ortaya çıkan en önemli konu hisse senetlerinin halka arz fiyatının doğru belirlenmesidir. Genellikle nominal değeri 1 YTL olan hisse senetlerinin kaç liradan arz edileceği hem yatırımcılar, hem de ihraççı kuruluş için oldukça önemlidir. Özellikle sınırların kalktığı ve sermaye hareketlerinin tamamen serbestleştiği, uluslar arası yatırımların ülkeler için büyük önem arz ettiği günümüzde, ilk halka arzlarda hisse senedi fiyatının doğru tespit edilmesi, ikincil piyasadaki başarısını etkiler. Hisse senedi fiyatının düşük tespit edilmesi ihraççı

3 Türkiye de Halka İlk Arzı Yapılan Hisse Senetlerinin Kısa Dönem Fiyat Performans Analizi (2 26) kuruluşun mali kaybına neden olurken, yüksek tespit edilmesi yatırımcının kısa vadede zararına neden olur. Her iki durumda da piyasaların istikrarı olumsuz etkilenebilir. Kısacası piyasalardaki güvenin ve hisse senedi performansının ilk ayağını birincil halka arzlar, halka arzların da en önemli kısmını hisse senedi değerleme aşaması oluşturmaktadır. Değer, belli bir malın, fikir veya hizmetin taşıdığı yararlı vasıftır(gage,1999:15). Fiyat ise, belli bir zamanda mal ve hizmetlerin piyasadaki değerinin para ile ortaya konmasıdır(arman, 25:1). Bir varlığın değerinin tespit edilmesi ise değerleme faaliyetlerini oluşturur. Değerleme bir malın, fikrin veya hizmetin kendinden bekleneni sağlama derecesini araştırmak, bir nesnenin kıymetini belirlemek amacıyla, söz konusu nesnenin özellikleri hakkında bir görüş bildirmektir(gage,1999:15). Finans literatüründe hisse senetleri için nominal değer, ihraç değeri, piyasa değeri, defter değeri, tasfiye değeri, işleyen teşebbüs değeri, gibi fiyat ve değer tanımları yapılmıştır. İhraç(Emisyon) Değeri(İhraç Fiyatı): Özvarlığı temsil eden hisse senetlerinin şirket tarafından çıkarım(satışa sunuş)değerini ifade etmektedir. Hisse senetleri, nominal değerleri ile satılabileceği gibi, nominal değerin üzerinde ihraç fiyatı ile de satılabilir(berk, 1999:34). İhraç fiyatı nominal değerin altında olamaz. İhraç fiyatı; indirgenmiş nakit akımları(ina) yöntemi, net aktif değer yöntemi, kar payı verimi yöntemi, ekonomik katma değer yöntemi(eva) ve piyasa çarpanları yöntemlerinden(fiyat/ Kazanç, Piyasa değeri/ Defter Değeri, Piyasa Değeri/ Satışlar, Piyasa Değeri/ Esas Faaliyet Karı, Piyasa Değeri/ FVÖK gibi oranlar) biri veya birkaçı birlikte kullanılarak tespit edilebilir. Dünyada değerleme ile ilgili olarak yapılan uygulamalarda İNA yönteminin en çok kullanılan yöntem olduğu görülmektedir. Örneğin, 199 ABD ve 8 Avrupa firması arasında yapılan bir araştırmaya göre, değerlemelerin yüzde 75 inde bu yöntem kullanılmıştır. Piyasa çarpanları yöntemi ise en çok kullanılan ikinci yöntemdir. Fransa da bütün yöntemler kullanılırken, İngiltere de İNA, EVA ve piyasa çarpanları yöntemleri kullanılmaktadır. Polonya mevzuatına göre ise İNA, Yenileme Değeri, Net Aktif Değeri ve Tasfiye Değeri yöntemlerden en az ikisinin birlikte kullanılması gerekir(mullen, 1995:5, Yazıcı, 1997 :6). Türkiye de değerleme ile ilgili mevzuatımızda kesin ve belirtilmiş olan bir yöntemden bahsedilmemiş sadece uygulanan yöntem hakkında kurula bilgi verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Türkiye en çok piyasa çarpanları yöntemlerinden, PD/DD, F/K, ve firma değeri/ FVÖK oranı kullanılırken, ikinci en çok kullanılan yöntem indirgenmiş nakit akımları yöntemi, üçüncü en çok kullanılan

4 Mikail ALTANTevfik Nadi HOTAMIŞ yöntem ise net aktif değer yöntemidir. Genelde ise birden fazla yöntem birlikte kullanılmakta ve yöntemlere ağırlık verilmek suretiyle ortalaması alınarak belirli bir fiyata ulaşılmaktadır(savaşkan, 25: 23). Çalışmanın amacı Türkiye de 226 yılları arasında halka arz edilen hisse senetlerinin kısa dönem fiyat performans analizini yaparak, ihraç fiyatlarının düşük veya yüksek belirlenip belirlenmediğini ortaya çıkarmaktır. Gelişmiş sermaye piyasalarında ve günlük fiyat marjı bulunmayan borsalarda, ilk ihraç günü sonunda oluşan fiyat baz alınarak hesaplanan getiriler; düşük fiyatlamanın olup olmadığının kanıtı olarak sunulmaktadır. Bu yüzden birçok çalışmada halka ilk arzda düşük fiyatlamaya ilişkin getiriler hesaplanırken hisse senedinin borsada ilk işlem gördüğü günün kapanış fiyatı kullanılmıştır (Ljungqvist,24: 6). Ancak ilk gün fiyatı değerleme fiyatını açıklamaz. Çünkü halka ilk defa arz olan hisse senetlerine yatırım yapanlar, hisse senetlerinin uzun vadede temettü ve fiyat getirisinden çok ilk gün getireceği yüksek getiriden nemalanmak isterler. Bu da ilk halka arzlar için talebi artırır. İlk gün fiyatının yüksek olması o hisseye olan talepten kaynaklanır. Talebin yüksek olması ise aracı kurumun firmayı doğru bir hikaye ile pazarlayıp güçlü bir konsorsiyum oluşturmasına, yatırımcının firmayı algılama şekline ve firmanın halka ilk açıldığı günkü piyasanın durumuna bağlıdır. Bu nedenle ilk halka arzlarda hisse senetlerinin düşük değerlenip değerlenmediği ilk günlük getirinin yanı sıra ilk haftalık, ilk aylık ve ilk üç aylık getirilerin de dikkate alınması ile değerlendirilmesi daha doğu olabilir. Ayrıca Türkiye de ilk halka arz edilen hisse senetlerinin düşük değerlenip değerlenmediğini belirlemede ilk gün getirisinin kullanılması anlamsız olabilir. Çünkü İMKB de günlük fiyat marjı uygulanmaktadır. Bu nedenle çalışmada Türkiye de bu dönemde halka açılan, yatırım ortaklıkları ve borsa yatırım fonları hariç, toplam 67 firmanın bir günlük, bir haftalık, bir aylık ve üç aylık kısa dönem fiyat performans analizi, yıl bazında, firma bazında ve sektörel bazda yapılmıştır. 2. Literatür Uluslararası literatürde halka ilk arzı gerçekleştirilen firmalar ile ilgili birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmaların çoğunda odaklanılan konu ise düşük fiyatlamadır. Düşük fiyatlama halka ilk defa arz edilecek hisse senetleri için halka arz sürecinde belirlenen fiyatla, halka arzından sonra piyasada işlem görmeye başlaması ile oluşan fiyat arasındaki negatif fark olarak tanımlanır.

5 Türkiye de Halka İlk Arzı Yapılan Hisse Senetlerinin Kısa Dönem Fiyat Performans Analizi (2 26) Michelle Lowry ve Kevin J. Murphy tarihleri arasında Amerika da halka ilk arzı gerçekleşen 874 firmayı incelemişler ve bu beş yılık süreçte ortalama ilk gün getirisinin %42,3 olduğunu, ancak şirket CEO larının satın aldıkları opsiyonlar ile hisse senetlerinin halka ilk arzı için teklif edilen fiyat arasında bir ilişki olmadığını tespit etmişlerdir(lowry ve Murphy, 26). Jun Cai ve K.C. John Wei tarihleri arasında Japonya da Tokyo borsasında halka ilk arzı gerçekleştirilen 18 firmanın uzun dönemdeki getirilerini ele almışlardır( Cai ve Wei, 1997:38939). Wolfgang Drobetz,/Matthias Kammermann ve Urs Wälchli İsveç borsasında yılları arasında halka ilk arzı gerçekleşen 12 firmanın ilk gün getirilerinin %7,81 ile %287,5 arasında değiştiğini ortalama ilk gün getirisinin ise %34,97 olduğunu tespit etmiştir (Drobetz, vd., 25: ). Nurwati A. AhmadZaluki, Kevin Campbell ve Alan Goodacre Malezya da 1992 yılları arasında yapılan 254 halka ilk arzı incelemişler ve ortalama ilk gün getirisinin %%94, ortalama piyasa getirisinin ise %99,4 olduğunu belirmemişlerdir(nurwati vd.27:). G. Lihui Tian Çin de yılları arasında halka ilk arzı gerçekleştirilen 1124 firmanın ilk gün getirilerini %267 olarak hesaplamış ve bu derecede yüksek düşük fiyatlamanın nedenini ise Çin piyasasında ki finansal düzenlemelere ve Çin in yatırım risk düzeyine bağlamıştır(tian, 27). Tim Loughran ve Jay Ritter 198 den 23 yılına kadar Amerika da gerçekleştirilen halka ilk arzı 4 ayrı periyoda ayırarak inceleyerek dönemler arasındaki ilk gün getirileri arasındaki farka dikkat çekmişlerdir ortalama ilk gün getirisini %18,7 olarak bulmuşlardır(loughran ve Ritter, 24:537). Tim Loughran, Jay R. Ritter ve Kristian Rydqvist tarafından 1994 te yayımlanan ve 23 de güncellenen Initial Public Offerings: International Insigths adlı çalışma tablo 1 de yer almaktadır. Söz konusu tabloda birçok ülkede yapılan çalışmalar sonucunda saptanan ilk gün getirileri yer almaktadır(savaşkan, 25: 17). Türkiye de Hayal Güzelhan ve Mediha Ağar tarafından Ocak1989Mart 1991 dönemindeki 36 ihracı kapsayan çalışmada birincil halka arzlarda ilk gün %2,6, ilk hafta %9,5, ilk ay yine %9,5 oranında ortalama getiri sağlandığından hareketle, Türkiye de düşük fiyatlandırma olduğu sonucuna varılmıştır(güzelhan ve Ağar,21:51 59). Aydoğan ve Yıldırım tarafından yılları arasında gerçekleştirilen çalışmada 33 halka arz ele alınmış ve hisse senetlerinin ilk gün getirisinin %1,2 olduğu tespit edilmiştir(aydoğan ve Yıldırım, 1992: 917). Kıymaz tarafında yapılan Türkiye de yılları arasında halka arz edilen mali sektördeki 39 şirketin hisselerin uzun dönem performans analizi çalışmasında, finansal kuruluşların bir bütün olarak 3 aylık dönemde %11 lik bir getiri

6 Mikail ALTANTevfik Nadi HOTAMIŞ sağladığı belirlenmiştir(kıymaz, 1997:4773). Türüdü, ve tarihleri arasında halka ilk kez arz edilen 21 firmaya ait hisse senetlerinin günlük %14,49, haftalık %27,11, aylık %67,12 ve 6 aylık %78,12 ortalama getiri sağladığını hesaplayarak Türkiye de düşük fiyatlamanın olduğu sonucuna ulaşmıştır(türüdü, 21:128). Ancak bu dönemde İMKB de yaşanan spekülatif balon göz ardı edilmiştir. Ayden ve Karan tarafında yapılan; döneminde ilk defa halka arz edilen 7 firma üzerinde yapılan bir çalışmada İMKB de ilk kez halka açılan hisse senetlerine yatırım yaparak uzun vadede yüksek getiri beklentisinin anlamlı olmadığı sonucuna varılmıştır(ayden ve Karan, 2: 95). Teker ve Ekit tarafından yapılan ve İMKB de 2 yılında halka ilk defa arzı gerçekleştirilen 34 firmanın halka arzın ilk gününde yatırımcılarına normalüstü getiri sağladığı belirlenmiştir(teker ve Ekit,23:117). Savaşkan tarafından, İMKB de yılları arasında halka ilk arzı gerçekleştirilen 19 firmanın incelendiği çalışmada; yatırımcıların ilk halka arzlarda spekülasyon amacıyla hisse senedi aldığı ve ilk gün başarısız olursa halka arzdan aldığı hisse senetlerini maliyetinin altında da olsa satmaya razı olduğu tespit edilmiştir(savaşkan, 25:2). Ünlü ve Ersoy döneminde halka ilk arzı yapılan 141 firma üzerinde yaptıklar bir araştırma ile İMKB de ilk gün düşük fiyatlama olduğunu göstermişlerdir(ünlü ve Ersoy, 26). Tablo 1: Birincil Halka Arzlarda İlk Gün Performansına İlişkin Çalışmalar Örnek Ortalama İlk Gün Ülke Kaynak Sayısı Dönem Getirisi Avustralya Lee, Taylor ve Walter Woo % Avusurya Aussenegg % Belçika Rogiers, Manigart ve Ooghe ,6% Brezilya Aggarwal,Leal ve Hernandez ,5% Kanada Jog ve Riding ve başk % Şili Aggarwal,Leal ve başk % Çin Datar ve Mao ve başk % Danimarka Jakobsen ve Sorensen % Finlandiya Keloharju; Westerholm % Fransa Huston ve başk % Almanya Ljungqvist % Yunanistan Kazantzis ve Thomas; Nounis % Hong McGuinnes ve başk % Hindistan Krishnamurti ve Kumar %

7 Türkiye de Halka İlk Arzı Yapılan Hisse Senetlerinin Kısa Dönem Fiyat Performans Analizi (2 26) Endonezya Hanafi, Ljungqwist ve Yu % İsrail Kandel ve başk % İtalya Arosio, Giudici ve Palerai ve başk % Japonya Fukuda; Dawson ve Hiraki ve başk % Kore Dhatt, Kim ve Lim; Ihm; Choi ve Heo % Malezya Isa, Isa ve Yong % Meksika Aggarwal,Leal ve Hernandez % Hollanda Wessels ve başk % Yeni Vos ve Cheung; Camp ve Munro % Nijerya Ikoku % Norveç Emilsen, Pedersen ve Saettern % Filipinler Sullivan ve Unite % Polonya Jelic ve Briston % Portekiz Almeida ve Duque % Singapur Lee, Yaylor ve Walter, Dawson % Güney Page ve Reyneke % İspanya Antosegui ve Fabregat % İsveç Rydqvist; Schuster % İsviçre Drobetz, Kammermann ve Walchli % Tayvan Lin ve Sheuve başk % Tayland Wethyavivorn ve Koosmith ve baş % Türkiye Kıymaz % İngiltere Dimson; Levis; Ljungqvist % ABD Ibootson, Sindelar ve Ritter % Kaynak: Savaşkan, Ozan, Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler, Halka Arz Sonrası Hisse Senedi Performansı, Yeterlilik Etüdü, Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi, Kasım, 25, İstanbul, s Dönemlerinde İMKB de Halka Açılan Şirketler Ve Sektörel Dağılımı 2 26 yılları arasında İMKB da 78 si anonim şirket ve 6 tanesi borsa yatırım fonu olmak üzere toplam 84 halka arz işlemi gerçekleşmiştir. Halka açılan şirketlerin sektörel dağılımları tablo 2 de yer almaktadır.

8 Mikail ALTANTevfik Nadi HOTAMIŞ Tablo 2: 2 26 Dönemlerinde Gerçekleşen Halka Arzların Yıl Bazında Sektörel Dağılımı Sektör Toplam A B C D 3 3 E F G H K L 2 2 Q M 1 1 N S 1 1 T 2 2 U V Z X Toplam A: Bankalar Ve Özel Finans Kurumları. B: Dokuma, Giyim Eşyası Ve Deri, C: Eğitim, Sağlık, Spor Ve Diğer Sosyal Hizmetler, D: Elektrik, Gaz Ve Su, E :Finansal Kiralama Ve Factoring Şirketleri, F: Gayrimenkul Yat. Ort,.G : Gıda, İçki Ve Tütün, H: Holdingler Ve Yatırım Şirketleri, K: Kağıt Ve Kağıt Ürünleri, Basım Ve Yayın, L: Kimya, Petrol, Kauçuk Ve Plastik Ürünler, Q: Yatırım ortaklıkları, M: Metal Ana Sanayi N: Metal Eşya, Makine Ve Gereç Yapım, S: Sigorta Şirketleri, T: Taş Ve Toprağa Dayalı Sanayi, U: Teknoloji, V: Toptan Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar, Z: Ulaştırma, Haberleşme Ve Depolama, X: Yatırım fonları Tablo 2 de görüldüğü gibi 2 yılı içersinde 17 farklı sektörden olmak üzere 35 şirketin halka arzı gerçekleşirken 21 yılında bir, 22 yılına dört, 23 yılında iki, 24 yılında on iki, 25 yılında on bir ve 26 yılında on dokuz olmak üzere toplam seksen dört halka arz gerçekleşmiştir. Halka arzda yaşanan bu dalgalanmanın nedeni 21 yılında Türkiye de yaşanan ekonomik krizdir.

9 Türkiye de Halka İlk Arzı Yapılan Hisse Senetlerinin Kısa Dönem Fiyat Performans Analizi (2 26) 1998 küresel ekonomik krizini kısmi kayıpla atlatan Türkiye Ekonomisinde 1999 yılı sonunda IMF desteği ile hazırlana ve üç yıl içerisinde enflasyonu %12 ye çekmeyi hedefleyen, kur çıpasına dayalı ekonomi programı piyasalarda iyimserlik havasının esmesine yol açmış, reel sektörle beraber sermaye piyasasını da canlandırmıştır(http://www.tspakb.org.tr,27). 2 yılı başında tarihi zirve yapan İMKB de şirketler halka açılmak için sıraya girmişler ve İMKB nin kuruluşunda bu güne kadar ki en yüksek halka açılan firma sayısına(35 firma) ve en yüksek satış hâsılatına ( USD) ulaşmıştı. 2 yılı içinde tüm ekonomik göstergelerde görülen iyileşme, yılsonuna doğru hızla gerileyen enflasyona ayak uydurmaya çalışan bankacılık sektöründe yaşanan likidite kriziyle kısa süreli bir kesintiye uğramış, 21 yılına girildiğinde uygulanan ekonomik programın sürdürülebilirliliği ve zayıf noktaları tartışılmaya başlanmış,19 Şubat 21 de ise piyasalardaki tedirginlik derin bir finansal krize dönüşmüştür. Yaşanan bu olumsuz gelişmelerin etkisi kendisini hemen sermaye piyasaları üzerinde göstermiş ve 21, 22 ve 23 yıllarında sadece 7 adet halka arz ( USD) gerçekleşmiştir. 24, 25, 26 yıllarında ise krizlerin etkisinin azalmaya başlamasıyla halka arzlar tekrar hız kazanmaya başlamış 36 firma halka arz edilmiştitir. Bu dönemde sağlana toplam kaynak ise USD dir. 4. Türkiye de 2 26 Dönemlerinde Yapılan Halka Arzlarda Kullanılan Değerleme Metotları, Halka Arz Şekilleri Ve Aracılık Yüklenim Şekilleri 2 26 yılları arasında İMKB de halka açılan 78 anonim şirketin halka arz fiyatı belirlenirken 5 farklı yöntem kullanılmıştır. Altı borsa yatırım fonu ise herhangi bir değerleme kullanmaksızın defter değeri üzerinden halka açılmıştır. Bu dönemde hisse senedi değerlemesinde en fazla kullanılan yöntem piyasa çarpanları yöntemi olarak görülmektedir dönemimde halka açılan ve ihraç fiyatı belirleyen 78 anonim şirketin 65 i (%83,33) bu yöntemi kullanmıştır. Şirketlerin en fazla başvurdukları ikinci değerleme yöntemi ise tüm dünyada olduğu gibi indirgenmiş nakit akımları yöntemidir. Bu yöntemi ilgili dönemde 52 (%66,66) şirket kullanmıştır. İlgili dönemde en fazla kullanılan üçüncü yöntem ise net aktif değerinin hesaplanması yöntemidir. Sekiz firma (%1,21) bu yöntemi kullanarak değerleme yapmış ve halka açılmıştır. Piyasada ağırlıklı olarak kullanılan bu üç yöntemin haricinde firmalar zaman zaman başka yöntemleri de kullanmışlardır. Bunlardan ANHYT 2 yılında halka açılırken poliçe portföy değerlemesi yöntemini, DENIZ ise 24 yılında halka açılırken Statik

10 Mikail ALTANTevfik Nadi HOTAMIŞ Yöntemi (tobin's Q yöntemi Warranted Equity Yöntemi) kullanmışlardır. İlgili dönemde firmalar genellikle birden fazla değerleme yöntemi kullanmışlardır. Halka açılan ve değerleme yapan 78 anonim şirketin 2 tanesi 1 yöntem kullanarak değerleme yaparken, 52 şirket en az 2 değerleme yöntemi kulanmış ve 1 şirkette 3 yöntem kullanarak değerleme yapmıştır. Beşi anonim şirket 6 sı borsa yatırım fonu olmak üzere toplam 11 şirketi ise herhangi bir yöntem kullanmadan defter değeri üzerinden halka açılmıştır yılları arasında 33 şirket sermaye artırımı yolu ile halka açılırken, 23 şirket halka arz şekli olarak ortak satışı yöntemini, 2 şirket ise halka açılmada hem sermaye artırımını hem de ortak satış yöntemini birlikte kullanmıştır. Diğer taraftan halka arzda aracı kurumlar 68 bakiye yüklenim, 9 kısmen bakiye yüklenim ve 1 en iyi gayret aracılığı yöntemini kullanarak hisse senetlerini halka arz etmişlerdir. Ayrıca bu dönemde halka arzda en çok tercih edilen satış yöntemi 52 halka arzda kullanılan sabit fiyatla talep toplama iken, ikinci en çok tercih edilen yöntem borsada satış 17 halka arzda kullanılmıştır. Halka açılan yatırım ortaklığı şirketleri genellikle defter değerine yakın bir seviyeden halka arz fiyatı belirlediği için bu şirketler genellikle borsada satış yöntemini kullanmışlardır. Fiyat aralığı ile talep toplama yöntemi de bu dönemde 9 halka arzda kullanılmıştır. 5. İmkb de 2 26 Döneminde Halka İlk Arzı Yapılan Hisse Senetlerinin Kısa Dönem Fiyat Performans Analizi Halka ilk arzı yapılan hisse senetlerinin fiyatlarının ne ölçüde doğru tespit edildiği hisse senedi kısa dönem fiyat performans analizi yapılarak tespit edilebilir. Bu bölümde İMKB de 2 26 döneminde halka ilk arzı yapılan şirketlerin kısa dönem fiyat performans analizi yapılarak hisse senedi fiyatlarının düşük veya yüksek tespit edilip edilmediği araştırılmıştır. Analizde 67 1 firmanın hisse senetlerinin günlük, haftalık, aylık ve üç aylık getirileri esas alınmıştır. Analizde önce hisse senedinin basit getirisi; R i = (P n P )/P formülü kullanılarak hesaplanmıştır. Hesaplanan bu basit getiri, ulusal 1 endeksi ile düzeltilerek hisse senedinin düzeltilmiş getirisi; AR i =R i R m formülü ile tespit edilmiştir. 2 Şirketlerin halka açılış 1 Bu dönemde halka açılan 6 borsa yatırım fonu, 11 menkul kıymet yatırım ortaklığı analize dahil edilmemiştir. Çünkü bunlar genellikle defter değeri üzerinde halka açılmış ve her hangi bir değerlemeye gidilmemiştir. 2 R i= Hisse Senedinin Basit Getirisi, P n= Hisse Senedinin Son İşlem Günü Fiyatı, P =Hisse Senedinin Halka Arz Fiyatı, AR i= Hisse Senedinin Düzeltilmiş Getirisi, R m=endeksin Hisse Senedinin Halka Arz günü ile Son İşlem Günü Arasındaki Getirisi

11 Şirket Kod adı Türkiye de Halka İlk Arzı Yapılan Hisse Senetlerinin Kısa Dönem Fiyat Performans Analizi (2 26) tarihleri, arz fiyatı, kapanış fiyatı ve İMKB 1 endeks bilgileri İMKB den alınmıştır. Tablo 3: Hisse senetlerinin İlk Gün Performans Analizi Sonuçları Halka Arz İlk Gün Ulusal Basit Fiyatı (P ) Kapanış 1 Getiri Fiyatı (P n ) Endeksi (R i ) Halka Açılma Tarihi YAZIC , 56., ,74,566 İMKB 1 Endeks Getirisi (R m ) Düzeltilmiş Getiri (AR i ),311,877,517,1713 KARSN , 51.5, ,59,1196 ANHYT , 31., ,8,1923,896,127 NUHCM , 15.25, ,8,167,896,729 SKPLC , 16., ,8,,896,896 TEBNK , 9.2, ,18,952,194,1146 ALKIM , 8.8, ,25,2222,151,2373 LIOYS , 12.5, ,26,,151,151 DOBUR , 15., ,22,5,19,69 ISFIN(ISGEN) , 4.25, ,22,2143,19,2333 ERSU , 9.1, ,35,421,746,325 EGHOL , 2.725, ,35,1848,746,2594 SODA , 8.8, 16.89,37,2222,77,2145 BSOKE , 5.45, 19.46,2,2111,162,2273,41,2651 LOGO , 35.5, 18.86,12,2241 SEZGD , 21.25, ,13,2143,67,276 ALYAG , 8.6, ,8,118,322,24 ZOREN , 2.75, ,81,226,322,1884 SYBNK , 3.3, 16.26,42,645,348,297 DENTA , 3.35, ,37,429,291,719 ACIBD , 25.5, ,92,15,144,1356 IPMAT , 17.75, 14.44,95,758,42,715 AYEN , 52., 14.2,89,833,38,525 VKFRS 5/72 2.8, 3.45, 14.2,89,2321,38,213 AKENR , 3.5, 14.18,32,615,115,731 TCELL , 46.5, ,62,568,543,1111 ESCOM , 23.75, ,66,16,344

12 Mikail ALTANTevfik Nadi HOTAMIŞ,238 MNDRS , 14., ,67,667,11,677 TEKTU , 28.5, 12.93,7,179,32,146 FVORI , 2.95, 13.38,2,727,132,859 SANKO , 16.25, ,39,156,43,113 LINK , 31.5, ,1,2353,5,2358 EGFIN , 2.6, ,11,,5,5 ALKA , 3.5, 14.79,7,448,31,137 ARENA , 33.5, 14.79,7,635,31,324 2 yılı ortl.,819,22,797 2 yılı s.spm.,136,394,1126 AGYO , 1.125, ,87,217,16,233 BJKAS , 47., ,28,1826,369,1457 GSRAY , 8., ,28,85,369,435 METUR , 11.75, 1.116,48,1298,17, yılı ortl.,387,177, yılı s.spm.,1131,193,978 KOZAD , 8.4, ,49,157,9,1597 GEREL , 3.35, 1.59,69,86,186, yılı ortl,1157,138, yılı s.spm.,35,48,32 FENER , 12.8, 18.65,97,219,1,2192 DESA , 3.125, ,37,1161,355,1516 BURVA , 1.68, ,26,919,368,551 TTRAK , 7.65, ,42,438,69,369 DOAS , 6.45, 17.99,,444,116,329 INDES , 4.475, 16.82,3,56,41,96 SEKFK , 1.35, ,69,357,148,55 PKART , 3.2, ,5,,42,42 DENIZ , 3.8, ,52,713,15,818 AFMAS , 11.9, 22.55,89,,1793

13 Türkiye de Halka İlk Arzı Yapılan Hisse Senetlerinin Kısa Dönem Fiyat Performans Analizi (2 26),1793 ISGSY , 3.86, 22.21,51,158,19, yılı ortl.,2,77,97 24 yılı s.spm.,111,151,132 AKMGY , 43, ,96,875,281,1156 TSPOR ,25 5, ,96,19,281,9 BIMAS ,6 28, ,87,62,26,646 ANELT ,74 3, ,13,16,52,212 VAKBN ,4 6, ,34,2222,53,2169 MRTGG , 3, ,57,1867,23, yılı ort,926,94,12 25 yılı s.spm,865,136,783 RYSAS , 4, ,47,21,149,1951 DGATE ,5 4, ,47,2171,149,223 VESBE ,2 3, ,79,,274,274 SELEC ,35 6, ,51,215,134,2283 ASYAB ,5 4, ,19,2171,399,257 CCOLA ,25 8, ,19,113,399,152 ARMDA , 2, ,74,667,221,888 SILVR ,86 2, ,99,769,32,449 KAREL ,36 4, ,94,183,45, yılı ort,897,56, yılı st.spm,1225,254,1286 Genel Ortalama,646,32,678 Genel St.Sapma,1116,318,1147 Tablo 3 incelendiğinde 2 26 döneminde halk arzı gerçekleştirilen ve değerlemeye dahil edilen 67 firmadan 18 tanesi(%27 si) ilk gün kaybettirirken, 23 tanesi (%34 si) %1 dan az, 26 tanesi (%39 u) %1 dan fazla kazandırmıştır. Bu döneminde halka ilk arzı gerçekleştirilen hisse senetlerinin ilk gün basit getirileri(r i ) maksimum %23,53, minimum %18,26 ve ortalama %6,46 olarak gerçekleşirken, Ulusal 1 (XU1) endeksin günlük maksimum

14 Mikail ALTANTevfik Nadi HOTAMIŞ getirisi(r m ) %8,96, minimum getirisi %7,46, ortalama getirisi %,32 olarak gerçekleşmiştir. Hisse senetlerinin düzeltilmiş (endeksten arındırılmış AR i ) ilk gün getirileri ise maksimum %26,51, minimum %17,93 ve ortalama %6,78 olarak hesaplanmıştır döneminde 67 firma için hesaplanan bu ortalama düzeltilmiş ilk gün getirisi, çeşitli ülkelerde yapılan çalışma sonuçları ile (Tablo 1) karşılaştırıldığında çok düşük gözükmektedir. Bunun nedeni İMKB de fiyat hareketlerine ilişkin bir sınırlama bulunurken diğer ülkelerde böyle bir sınırlamanın olmamasıdır. İMKB de hisse senetleri bir seansta ancak bir önceki seansın ağırlıklı ortalamasının %1 u kadar artı veya eksi yönde hareket edebilirler. Buda iki seans sonrasında hisse senetlerinin günlük olarak yaklaşık olarak %21 * civarında bir önceki ağırlıklı ortalamadan artı veya eksi yönde hareket etmesine izin vermektedir. Oysa gelişmiş piyasalarda buna benzer fiyat marjı uygulaması yoktur. Bu da ortaya çıkan rakamların uluslararası olarak karşılaştırılmasını zorlaştırmaktadır. 2 yılında halka açılan 35 firmadan 5 tanesi (%14,2 i) ilk gün kaybettirirken 15 tanesi (%42,9 u) %1 dan az, 15 tanesi (%42,9 u) %1 dan fazla kazandırmıştır. 2 yılında halka açılan şirketlerin ilk gün basit getirileri maksimum %23,53, minimum %15, ortalama % 8,19 olarak gerçekleşirken XU1 endeksinin günlük getirisi maksimum%8,96, minimum %7,46 olmuş, hisse senetlerinin düzeltilmiş ilk günlük getirileri ise maksimum %26,51, minimum % 13,56 ve ortamla %7,97 olarak hesaplanmıştır. 22 yılında halk açılan 4 şirketten üçü (%75 i) ilk gün kaybettirirken, bir tanesi (%25 i) %1 dan fazla kazandırmıştır. Bu yılda halka açılan şirketlerin ilk gün basit getirileri maksimum %12,98, minimum %18,26 ortalama %3,87 iken XU1 endeksinin günlük getirisi maksimum %,17, minimum %3,69 seviyesinde olup, hisse senetlerinin düzeltilmiş ilk günlük getirileri maksimum %12,81, minimum %14,57 ve ortamla %2,11 olarak hesaplanmıştır. 23 yılında halka açılan 2 şirketten bir tanesi %1 dan az bir tanesi %1 dan fazla kazandırırken kaybettiren olmamıştır. Bu yılda halka açılan şirketlerin ilk gün basit getirileri maksimum %15,7, minimum %8,6 ortalama %11,57 iken, XU1 endeksinin günlük getirisi maksimum %,9, minimum %1,86 seviyesinde olup, hisse senetlerinin düzeltilmiş ilk günlük getirileri maksimum %15,97, minimum %9,93 ve ortamla %12,95 olarak hesaplanmıştır. 24 yılında halka açılan 11 şirketten 6 tanesi (%54,5 i) ilk gün kaybettirirken, 3 tanesi (%27,3 ü) %1 dan az, 2 tanesi * İMKB de tavan ve taban fiyatlar hesaplanırken bir önceki seansın ağırlıklı ortalaması 1,1 ile çarpıldıktan sonra ortaya çıkan rakam eğer küsuratlı ise tavan fiyatta yukarı, taban fiyat için aşağı olmak üzere en yakın baz fiyata yuvarlanır. Bu nedenle bazen günlük getiriler %23%24 e kadar çıkabilir.

15 Türkiye de Halka İlk Arzı Yapılan Hisse Senetlerinin Kısa Dönem Fiyat Performans Analizi (2 26) (%18,2 si) %1 dan fazla kazandırmıştır. Bu yılda halka açılan şirketlerin ilk gün basit getirileri maksimum %21,9, minimum % 17,93 ortalama %5,7 iken, XU1 endeksinin günlük getirisi maksimum %1,48, minimum%3,68 seviyesinde olup, hisse senetlerinin düzeltilmiş ilk günlük getirileri maksimum %21,92, minimum %17,93 ve ortamla %6,26 olarak hesaplanmıştır. 25 yılında halka açılan 6 şirketten 21tanesi (%16,7 si) ilk gün kaybettirirken, 3 tanesi (%5 si) %1 dan az, 2 tanesi (%33,3 ü) %1 dan fazla kazandırmıştır. Bu yılda halka açılan şirketlerin ilk gün basit getirileri maksimum %22,22, minimum %1,9 ortalama %9,26 iken XU1 endeksinin günlük getirisi maksimum %,53, minimum %2,81 seviyesinde olup, hisse senetlerinin düzeltilmiş ilk günlük getirileri maksimum %21,69, minimum %,9 ve ortamla %1,2 olarak hesaplanmıştır. 26 yılında halka açılan 9 şirketten 3 tanesi(%33,3 ü) ilk gün kaybettirirken, 1 tanesi (%11,1 i) %1 dan az, 5 tanesi (%55,6 sı) %1 dan fazla kazandırmıştır. Bu yılda halka açılan şirketlerin ilk gün basit getirileri maksimum %21,71, minimum %7,69 ortalama %8,97 iken XU1 endeksinin günlük getirisi maksimum %2,74 olurken minimum %3,99 seviyesinde olup, hisse senetlerinin düzeltilmiş ilk günlük getirileri maksimum %25,7, minimum %8,88 ve ortamla %9,53 olarak hesaplanmıştır. YAZIC KARSN ANHYT NUHCM SKPLC Tablo 4: Hisse senetlerinin İlk Hafta Performans Analizi Sonuçları Halka Basit Açılma Getir Tarihi i (R i ) Halka Arz Fiyatı (P ) 53., 46., 26., 15., 16., İlk Hafta Kapan ış Fiyatı (P n ) 43.5, 55., 3., 16.75, 15.5, Ulusal 1 Endek si , , , , ,68,22 32,6 8,3 23,9 84,3 İMK B 1 Ende ks Getiri si (R m ),74 6,3 1,259 7,259 7,259 7 Düzelt ilmiş Getiri (AR i ),148 6,71 1,292,161 4,291

16 Mikail ALTANTevfik Nadi HOTAMIŞ 13 TEBNK , 8.4, ,36,8 7,6 5,147 5 ALKIM , 9.5, ,72,7 95,64 9,14 7 LIOYS , 1.75, ,73,14,64 9,24 9 DOBUR , 95., ,2,9 52,79 3,16 ISFIN(IS GEN) , 4.5, ,2,5 88,79 3,138 1 ERSU , 15., ,72,64 84,2,65 4 EGHOL , 2.8, ,73,2 75,2,29 6 SODA , 9.5, 18.47,6,7 95,98 8,19 3 BSOKE , 4.65, ,13,14 68,83 9,62 9 LOGO , 5., 17.13,3,4 85,59 3,467 8 SEZGD , 17.75, ,27,16 47,74 7,9 ALYAG , 7.3, 16.77,16,15 12,6 1,211 2 ZOREN , 27., 16.77,17,3 12,6 1,241 1 SYBNK , 3.15, ,95,4 55,28 2,73 6 DENTA , 2.85, ,2,14 93,75 7,73 5 ACIBD , 23.5, ,15,7 84,19 7,58 8 IPMAT , ,8,88

17 AYEN VKFRS Türkiye de Halka İlk Arzı Yapılan Hisse Senetlerinin Kısa Dönem Fiyat Performans Analizi (2 26),,87 45, , ,7,24,, /72 2.8, 6.6, ,72,91 3,24 2,46 4 7,52 8,937 2 AKENR , 3.5, ,81,, , ,8,143,57 TCELL,, , ,5,35,88 ESCOM,, , ,28,24,261 MNDRS,, , ,,4,4 TEKTU,, , 6.7, ,27,75 1,347 FVORI, , ,,124,124 SANKO,, , ,6,86,149 LINK,, , 2., ,23,86,317 EGFIN, , 3.15, 13.74,1,24,75 ALKA, , ,13,24,11 ARENA,, yılı,6,18,45 ortl yılı,31,96,335 s.spm , ,21,55,161 AGYO 2 88,, BJKAS ,

18 Mikail ALTANTevfik Nadi HOTAMIŞ 2,,75,21 28,28 7,184 1 GSRAY , 75., ,75,6 25,28 7,33 8 METUR , 13., 1.344,17,1 64,22 5, yılı ortl.,9 67,22 7,74 22 yılı s.spm.,13 28,28 4,17 7 KOZAD , 9.1, ,83,8 33,24 5,17 8 GEREL , 4.25, 1.54,85,2 15,4 7, yılı ortl.,14 24,14 6, yılı s.spm.,5 91,9 9,49 2 FENER , 14.3, ,2,11 72,15 2,12 DESA , 2.825, ,92,9 6,89,7 BURVA , 1.56, ,42,7 14,38 5,19 9 TTRAK , 6.65, ,8,13 7,46 2,84 5 DOAS , 5.55, ,6,13 95,12 3,127 2 INDES , 4.3, 18.29,31,3 91,87 4,126 5 SEKFK , 1.27, 19.38,86,5 93,4 4,99 6 PKART , 3.1, ,29,3 13,15 8,47 DENIZ , 3.6, ,36,,45 5,51

19 AFMAS ISGSY 24 yılı ortl. 24 yılı s.spm. AKMGY TSPOR BIMAS ANELT VAKBN MRTGG Türkiye de Halka İlk Arzı Yapılan Hisse Senetlerinin Kısa Dönem Fiyat Performans Analizi (2 26) , 3.8, 11.9, 3.82, , 4, ,25 4, ,6 28, ,74 4, ,4 6, , 4, , , , , , , , , ,18 1 1,,1 4,4 25,6 81,6 32,3 69,,8 95,6 82,14 61,17 4,8 6,46 1,7 7,7 7,24 1,29 5,46 5,34 2,18,27 8,51,66 8,7 9,44 6,24 1,6,114 7,111 8, yılı ortl.,1 12, yılı,8,13,77 s.spm ,,48,56 RYSAS 6 4, 4,8, ,25,48,27 DGATE 6 3,5 5,35, ,1,,16 VESBE 6 3,2 2,86, ,,15,23 SELEC 6 5,35 6,55, ,3,168,26 ASYAB 6 3,5 4,42, CCOLA ,25 7, ,16

20 Mikail ALTANTevfik Nadi HOTAMIŞ ARMDA SILVR KAREL 26 yılı ortl. 26 yılı s.spm. Genel Ortalama Genel St.Sapma 6,6, ,18 6 3, 2,29, ,86 2, ,36 4, , ,25,3 3,2 34,1 24,11 32,2 42,24 7,168 4,4 4,35 8,21 6,17 6,83 1,9 3,8 1 3,222 5,66 1,44 9,5 2,136 5,14 9,256 6 Tablo 4 incelendiğinde 2 26 döneminde halk arzı gerçekleştirilen ve değerlemeye dahil edilen 67 firmadan 4 tanesi (%59,7 si) ilk hafta kaybettirirken, 16 tanesi (%23,9 u) %1 dan az, 11 tanesi (%16 4 ü) %1 dan fazla kazandırmıştır. Bu döneminde halka ilk arzı gerçekleştirilen hisse senetlerinin ilk hafta basit getirileri(r i ) maksimum %127,12, minimum %23,8 ve ortalama %2,42 olarak gerçekleşirken, Ulusal 1 (XU1) endeksin günlük maksimum getirisi(r m ) %25,97, minimum getirisi %16,84, ortalama getirisi %,93 olarak gerçekleşmiştir. Hisse senetlerinin düzeltilmiş (endeksten arındırılmış AR i ) ilk gün getirileri ise maksimum %134,71, minimum %31,72 ve ortalama %1,49 olarak hesaplanmıştır. 2 yılında halka açılan 35 firmadan 19 tanesi (%54,3 ü) ilk gün kaybettirirken 1 tanesi (%28,6 sı) %1 dan az, 6 tanesi (%17 si) %1 dan fazla kazandırmıştır. Bu yılda halka açılan şirketlerin ilk hafta basit getirileri maksimum %127,12, minimum %23,8 ortalama %6,39 iken XU1 endeksinin haftalık getirisi maksimum %25,97 olurken minimum %14,34 seviyesinde olup, hisse senetlerinin düzeltilmiş ilk haftalık getirileri maksimum %134,71, minimum % 31,72 ve ortamla %4,51 olarak hesaplanmıştır. 22 yılında halka açılan 4 şirketten 3(%75 i) tanesi ilk hafta kaybettirirken, 1 tanesi (%25 i) %1 dan fazla kazandırmıştır. Bu yılda halka açılan şirketlerin ilk hafta basit getirileri maksimum %1,64, minimum %21,28 ortalama %9,67 iken XU1 endeksinin haftalık getirisi maksimum %2,25, minimum %2,87 seviyesinde

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım Performansı Konusunda Sunulan Bilgilere İlişkin Özel Uygunluk Raporu 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait (2) ECZACIBAŞI

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım Performansı Konusunda Sunulan Bilgilere İlişkin Özel Uygunluk Raporu 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Döneme

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Detaylı

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 01 Temmuz 2015 İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 3 Şubat 2017 Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ING EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri 56,925,032

Detaylı

Anahtar Kelimeler: İlk halka arz, Düşük fiyatlama, Kısa dönem performans, İMKB 1. Giriş

Anahtar Kelimeler: İlk halka arz, Düşük fiyatlama, Kısa dönem performans, İMKB 1. Giriş Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:23 Sayı:2, Yıl:2008, ss:243-258. İLK HALKA ARZLARDA DÜŞÜK FİYATLAMA VE KISA DÖNEM PERFORMANSIN BELİRLEYİCİLERİ: 1995-2008 İMKB

Detaylı

Harun Çakır - Doç. Dr. Soner Akkoç

Harun Çakır - Doç. Dr. Soner Akkoç Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Anadolu University Journal of Social Sciences İlk Halka Arzların Kısa Dönem Fiyat Performansları: Borsa İstanbul da Sektörel Karşılaştırmalı Bir Uygulama* Short

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım performansı konusunda sunulan bilgilere ilişkin özel uygunluk raporu 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren döneme ait ECZACIBAŞI

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ING EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 31 Mart 2012 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri 53.205.595

Detaylı

Halka Arz Bilgileri. 19,500,000 yeni çıkarılan paylar

Halka Arz Bilgileri. 19,500,000 yeni çıkarılan paylar Kurumsal Finansman Bölümü +90 212 276 2727 www.tekstilyatirim.com.tr ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş FİYAT TESPİT RAPORU GÖRÜŞÜ 10.11.2014 Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan

Detaylı

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 18 Mayıs 2016 METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme Raporu VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım Performansı Konusunda Sunulan Bilgilere İlişkin Özel Uygunluk Raporu 30 Eylül 20Tarihinde Sona Eren Döneme

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER I) ŞİRKETE İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER I) ŞİRKETE İLİŞKİN BİLGİLER A. TANITICI BİLGİLER I) ŞİRKETE İLİŞKİN BİLGİLER İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Şirket ) portföy işletmeciliği faaliyeti ile iştigal eden bir menkul kıymet yatırım ortaklığıdır. Şirket, 1995 yılında kurulmuş,

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 12 Mayıs 2016 Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN EMEKLİLİK

Detaylı

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 17 Şubat 2015 Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Detaylı

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 06 Ocak 2016 İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU ULUSOY UN EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 10 KASIM 2014 ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Önemli Not İşbu rapor, ATIG Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Sermaye

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME

FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME Niyazi ÖZPEHRİZ FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME 1. Giriş Finansal sistemin işleyişi, ekonomik büyüme üzerinde önemli etkilere sahip olabilmektedir. İyi işleyen bankacılık sistemi ve menkul

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 1 Temmuz 2017 İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 11 Kasım 2016 Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT A.Ş HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT A.Ş HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT A.Ş HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 26 Aralık 2013 Raporun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK, Kurul ) tarafından yayınlanan

Detaylı

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 15 Ekim 2003 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fon un Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri 26.267.484

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 15 Mayıs 2015 Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU-2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29 EYLÜL 2015

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU-2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29 EYLÜL 2015 ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU-2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29 EYLÜL 2015 1 Değerlendirme Raporunun Amacı Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 22.06.2013

Detaylı

İş Yatırım Menkul Değerler PEGASUS. Değerlendirme Raporu

İş Yatırım Menkul Değerler PEGASUS. Değerlendirme Raporu İş Yatırım Menkul Değerler PEGASUS Değerlendirme Raporu 12 Kasım 2013 PEGASUS DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2013 1 Raporun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK, Kurul ) tarafından yayınlanan Seri VII No 128.1

Detaylı

BAKANLAR KURULU SUNUMU

BAKANLAR KURULU SUNUMU BAKANLAR KURULU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 12 Aralık 2016 Ankara Sunum Planı Küresel Gelişmeler İktisadi Faaliyet Dış Denge Parasal ve Finansal Koşullar Enflasyon 2 Genel Değerlendirme Yılın üçüncü

Detaylı

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 01 OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 01 OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE NİN 01 OCAK 2017 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A.TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 25.01.1994 YATIRIM VE YÖNETİME

Detaylı

Halka Arz Fiyatı. Halka Açıklık Oranı 21,43% Birincil Piyasada - Talep Toplamaksızın Borsada Satış Yöntemi

Halka Arz Fiyatı. Halka Açıklık Oranı 21,43% Birincil Piyasada - Talep Toplamaksızın Borsada Satış Yöntemi SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği nin 29.Maddesi

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 4 Eylül 2015 Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 16 Şubat 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Fon Toplam Halka arz tarihi: 26 Kasım 1996 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fon un Yatırım Amacı Yöneticileri Değeri 33.799.135

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon Performans Sunum Raporu 13.05.2016

Detaylı

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. LİDER FAKTORİNG A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. LİDER FAKTORİNG A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. LİDER FAKTORİNG A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş Haziran 2014 İçindekiler 1 Halka Arza İlişkin Genel Bilgiler... 4 2 Şirket Hakkında Özet Bilgi... 5 3 Finansal Durum...

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 3 Şubat 2016 Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit

Detaylı

FONET BiLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

FONET BiLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. FONET BiLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş Nisan 2017 FONET FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ NİSAN 2017 Önemli Not İşbu rapor, Sermaye Piyasası

Detaylı

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1

Detaylı

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA SUNULAN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL UYGUNLUK RAPORU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 MART

Detaylı

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği

Detaylı

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Mavi Giyim )

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Mavi Giyim ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 Pay Tebliği nin 29. Maddesi ne istinaden hazırlanmıştır. Aşağıda halka arza ilişkin

Detaylı

Bakanlar Medya A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu

Bakanlar Medya A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu Bakanlar Medya A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 28.04.2014 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 14 Nisan 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu 18 Mayıs 2016 Raporun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK, Kurul ) tarafından yayınlanan Seri

Detaylı

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AGH)

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AGH) Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AGH) 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle performans sunuş raporu ve yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri. Fon Toplam Değeri 527, Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri. Fon Toplam Değeri 527, Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.12.2008 tarihi itibariyle Murat İNCE Vahap Tolga KOTAN Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI Türk mali sektörü 27 yılının ilk altı ayında büyümesini sürdürmüştür. Bu dönemde bankacılık sektörüne yabancı yatırımcı ilgisi de devam etmiştir. Grafik II.1. Mali Sektörün

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 17/11/2003

Detaylı

Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri

Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri 31.12.2008 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

SAN-EL Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi A.Ş.

SAN-EL Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi A.Ş. Camiş Menkul Değerler A.Ş. SAN-EL Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş Kasım 2013 İçindekiler 1 Halka Arza İlişkin Genel Bilgiler... 3 2 Şirket Hakkında Özet Bilgi...

Detaylı

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN FİNANSAL PİYASALAR VE FİNANSAL KURUMLAR N. CEREN TÜRKMEN cturkmen@sakarya.edu.tr 1 FİNANSAL SİSTEM Bir ekonomide fonları talep edenler, fonları arz edenler bunlar arasındaki fon akımlarını düzenleyen kurumlar

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 17/11/2003 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER. 30/06/2009 Tarihi itibariyle Yatırım Amacı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 17/11/2003 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER. 30/06/2009 Tarihi itibariyle Yatırım Amacı ECZACIBAŞI-UBP PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN AEGON EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONUNA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE

Detaylı

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Verusaturk Girişim si Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım performansı konusunda sunulan bilgilere ilişkin özel uygunluk raporu 30 Haziran 2015 tarihinde sona eren

Detaylı

Bizim Menkul Değerler A.Ş 06 Kasım 2014-1 -

Bizim Menkul Değerler A.Ş 06 Kasım 2014-1 - Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 no lu Pay Tebliği nin 29. Maddesi çerçevesinde İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Ulusoy

Detaylı

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON A AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. 30/12/2016 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON A AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. 30/12/2016 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON A AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 06 Ocak 1995 30/12/2016 tarihi itibariyle

Detaylı

KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 27 Nisan 2009

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

Finans Portföy Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı

Finans Portföy Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı Finans Portföy Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 24/08/2006 YATIRIM VE YÖNETİME

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (ESKİ ADIYLA TACİRLER MENKUL DEĞERLER A TİPİ KARMA FONU)

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (ESKİ ADIYLA TACİRLER MENKUL DEĞERLER A TİPİ KARMA FONU) TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (ESKİ ADIYLA TACİRLER MENKUL DEĞERLER A TİPİ KARMA FONU) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN

Detaylı

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ SERMAYE PİYASASI KURUMU KONFERANSI 8 MAYIS 2003 1 FİNANSAL SİSTEMİN İŞLEVLERİ I Malların, hizmetlerin

Detaylı

HALKA ARZ FĠYAT TESPĠT RAPORUNA ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME RAPORU

HALKA ARZ FĠYAT TESPĠT RAPORUNA ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME RAPORU HALKA ARZ FĠYAT TESPĠT RAPORUNA ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME RAPORU 29 Kasım 2013 1 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Pay TebliğiSeri:

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI 01.01.2015 31.12.2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

Sermaye Piyasaları: Eğilimler ve Hedefler. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 9 Nisan 2012

Sermaye Piyasaları: Eğilimler ve Hedefler. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 9 Nisan 2012 Sermaye Piyasaları: Eğilimler ve Hedefler İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 9 Nisan 2012 Gündem Dünya Piyasalarında Ana Eğilimler Türkiye Sermaye Piyasalarının Genel Görünümü İMKB nin Yol Haritası 3 Sunum Planı

Detaylı

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu 10 Kasım 2014

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu 10 Kasım 2014 Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu 10 Kasım 2014 Ulus Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman / www.ulusmenkul.com / 1.Levent. Krizantem Sok.

Detaylı

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. Arz Bilgisi

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. Arz Bilgisi Bu rapor, SPK nın 12.02.2013 tarih ve 5/145 nolu İlke Kararı nda bahse konu halka arza aracılık eden kuruluş dışında farklı bir kuruluş tarafından hazırlanan rapor kapsamında olmayıp, sadece müşterilerimizi

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR TACİRLER

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Kat!l!m Fonu

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Kat!l!m Fonu KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Kat!l!m Fonu KT Portföy Birinci Katılım Fonu Performans Sunum Raporu PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 10.02.2016 YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Tarih 31.12.2016

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'nun (

Detaylı

Bizim Menkul Değerler A.Ş 11 Ocak

Bizim Menkul Değerler A.Ş 11 Ocak Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 no lu Pay Tebliği nin 29. Maddesi çerçevesinde Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş tarafından hazırlanan Mistral

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER I) ŞİRKETE İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER I) ŞİRKETE İLİŞKİN BİLGİLER A. TANITICI BİLGİLER I) ŞİRKETE İLİŞKİN BİLGİLER İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Şirket ) portföy işletmeciliği faaliyeti ile iştigal eden bir menkul kıymet yatırım ortaklığıdır. Şirket, 1995 yılında kurulmuş,

Detaylı

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. ("Fonet" veya "Şirket") Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. (Fonet veya Şirket) Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. ( Fonet veya Şirket ) Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII

Detaylı

FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII128.1 nolu Pay Tebliği nin 29.Maddesi çerçevesinde hazırlanmış olup, yatırımcıların pay alım satımına ilişkin herhangi bir tavsiye

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 31 Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor A. TANITICI BİLGİLER I) ŞİRKETE İLİŞKİN

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

HALKA ARZA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

HALKA ARZA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu 1 Amaç A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA SUNULAN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL UYGUNLUK RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı Pay Tebliği

Detaylı

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos 2017 1 Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kısa Vadeli Kredi Borcu (2004-2017 Ağustos) 2 Özel Sektörün Yurtdışından

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011

Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011 Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu,

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fon

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fon KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fon PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fon Performans Sunum Raporu 16.03.2016 YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Beklentiler: Sermaye Piyasalarının Rolü. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 28 Mart 2012

Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Beklentiler: Sermaye Piyasalarının Rolü. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 28 Mart 2012 Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Beklentiler: Sermaye Piyasalarının Rolü İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 28 Mart 2012 Sunum Planı Dünya Ekonomisi Kriz sonrası gerçekleşmeler ve beklentiler Türkiye Ekonomisi

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Şirket

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 26/03/2012

Detaylı

Te-mapol Polimer Plastik ve İnş. San. Tic. A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1. Değerlendirme Raporu

Te-mapol Polimer Plastik ve İnş. San. Tic. A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1. Değerlendirme Raporu Te-mapol Polimer Plastik ve İnş. San. Tic. A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1. Değerlendirme Raporu Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 07.08.2014 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.Ş. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon

KT Portföy Yönetimi A.Ş. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon KT Portföy Yönetimi A.Ş. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon 30 Haziran 2016 tarihi itibariyle yatırım performans konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor PORTFÖYE BAKIŞ

Detaylı

MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI

MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI Genelge No: 262 İstanbul, 12.04.2007 Konu : İMKB Hisse Senetleri Endeksleri Temel Kuralları hakkında. İlgi : 23.12.2004 tarih ve 231 sayılı Genelge. Sayın Genel Müdür/Sayın Üyemiz, Çağrı yoluyla toplanan

Detaylı

TSKB 21 Ekim Kur Riskine Karşı Güvenli Liman

TSKB 21 Ekim Kur Riskine Karşı Güvenli Liman OYAK YATIRIM Şirket Raporu TSKB 21 Ekim 2016 Kur Riskine Karşı Güvenli Liman TSKB kurumsal bankacılık, yatırım bankacılığı ve danışmanlık alanlarında faaliyet göstermektedir. Banka kurumsal bankacılık

Detaylı

Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı

Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU Fon Toplam Değeri Birim Pay Değeri (TRL) Yatırımcı Sayısı PORTFÖYE BAKIŞ Halka

Detaylı

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI Genel Değerlendirme Haziran 2014 2012 yılı dünya seramik sağlık gereçleri ihracat rakamlarına bakıldığında, 2011 yılı rakamlarına nazaran daha az dalgalanma gösterdiği

Detaylı

MORGAN STANLEY GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ENDEKSİ NE BAĞLI ÖZEL BANKACILIK FONU

MORGAN STANLEY GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ENDEKSİ NE BAĞLI ÖZEL BANKACILIK FONU MORGAN STANLEY GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ENDEKSİ NE BAĞLI ÖZEL BANKACILIK FONU Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu na Bağlı % 90 Anapara Koruma Amaçlı B Tipi Özel Bankacılık Morgan Stanley Capital International Emerging

Detaylı

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMANET LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMANET LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN PARA PİYASASI EMANET LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA SUNULAN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL UYGUNLUK RAPORU PARA PİYASASI EMANET LİKİT

Detaylı