I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER"

Transkript

1 ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN YENİ TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI YENİ TÜRK LİRASI 2005 YILI KAR PAYINDAN KARŞILANMAK SURETİYLE YENİ TÜRK LİRASINDAN YENİ TÜRK LİRASINA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI ARTIRILAN SERMAYEYİ TEMSİL EDECEK PAYLARIN SATIŞI İLE İLGİLİ İZAHNAMEDİR. SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PİYASASI KURULU'NCA.../.../... TARİH VE... SAYI İLE KAYDA ALINMIŞTIR. ANCAK KAYDA ALINMA ORTAKLIĞIMIZIN VE PAYLARININ KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ. SERMAYE PİYASASI KANUNU UYARINCA, İZAHNAME VE EKLERİ İLE SİRKÜLERDE YER ALAN BİLGİLERİN GERÇEĞİ DÜRÜST BİR BİÇİMDE YANSITMASINDAN İHRAÇÇILAR SORUMLUDUR. ANCAK, KENDİLERİNDEN BEKLENEN ÖZENİ GÖSTERMEYEN ARACI KURULUŞLARA DA ZARARIN İHRAÇÇILARA TAZMİN ETTİRİLEMEYEN KISMI İÇİN MÜRACAAT EDİLEBİLİR. BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI İSE, DENETLEDİKLERİ MALİ TABLO VE RAPORLARA İLİŞKİN OLARAK HAZIRLADIKLARI RAPORLARDAKİ YANLIŞ VE YANILTICI BİLGİ VE KANAATLER NEDENİYLE DOĞABİLECEK ZARARLARDAN HUKUKEN SORUMLUDUR. Diğer Kamu Kurumlarından Alınan Görüşler :. I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER A. TANITICI BİLGİLER 1. Ticaret Unvanı : ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2. Merkez ve Şube Adresleri : ADNAN SAYGUN CAD. NO=17/6A ULUS-İSTANBUL 3. Fiili Yönetim Yeri : ADNAN SAYGUN CAD. NO=17/6A ULUS-İSTANBUL 4. Tescil Tarihi, Sicil Numarası ve Ticaret Sicil Memurluğu : KADIKÖY-İSTANBUL 5. Süresi SÜRESİZ 6. Bilinen Ortak Sayısı : TAHMİNİ ORTAK 7. Ortaklığın Tabi Olduğu Yasal Mevzuat : T.C. KANUNLARI 8. Kuruluş Amacı : Şirket in amacı, ilgili mevzuatla belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde menkul kıymetlerini satın aldığı ortaklıkların sermayesine ve yönetimine hakim olmamak kaydıyla sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmektir.

2 B. MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER 1. i) Kayıtlı Sermaye Tavanı : YTL ii) Çıkarılmış Sermayesi : YTL iii) Sermaye artırımı bilgileri : Ortaklığın kuruluşundan itibaren gerçekleştirdiği sermaye artırımları ve kaynakları aşağıda tablo halinde verilmiştir: Çıkarılmış Tertibi Kayda Alma Belgesi Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler (YTL) Sermayesi YTL Tarihi ve No Nakit Yedek Akçe Temettü YDDAF Toplam Sermaye Artırımı Artırım Sonrası Çıkarılmış Sermaye A Kuruluş Sermayesi B Kuruluş Sermayesi B / B YO34/ B YO57/ B YO62/ B YO94/ Son iki olağan genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle çıkarılmış sermayenin ortaklar arasında dağılımı : Ortağın: Sermaye Payı Ticaret Unvanı/ 30/03/ /05/ /02/2004 Adı Soyadı YTL (%) YTL (%) YTL (%) ULUS MENKUL DEĞERLER A.Ş , , ,80 MUSTAFA YILMAZ , , ,39 GALİP ÖZTÜRK , ANIL ERK YILMAZ , , ,34 FATMA KARAGÖZLÜ , , ,35 BÜYÜK İSTANBUL OTOBÜS İŞL. A.Ş , ÖZGÜR D.YILMAZ , , ,50 AKİF KARAGÖZLÜ ,73 DİĞER ORTAKLAR , , ,89 TOPLAM , , ,00 3. Sermayedeki veya toplam oy içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri: Mustafa Yılmaz Özgür Devrim Yılmaz ile Anıl Erk Yılmaz ın babasıdır. 4. Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek ve tüzel kişilerin; Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek ve tüzel kişi bulunmamaktadır. 5. İhraçcı yönetiminde doğrudan ya da dolaylı olarak sözsahibi olan ya da olabilecek hissedarlar: İhraçcı yönetiminde doğrudan ya da dolaylı olarak sözsahibi olan ya da olabilecek hissedarlar yoktur.

3 6. Sermayeyi temsil eden payların; Tertibi Grubu Nama/Hamiline Olduğu Pay Nominal Değeri (YTL) Toplam (YTL) Sermayeye Oranı(%) 1 A NAMA 1,00-5, ,010% *VAR* 1 B HAMİLİNE 1,00-10, ,490% YOK 2 B HAMİLİNE 1,00-10, ,500% YOK 3 B HAMİLİNE 1,00-500, ,500% YOK 4 B HAMİLİNE 0,50-500, ,625% YOK 5 B HAMİLİNE 0,50-500, ,875% YOK 6 B HAMİLİNE 0, , ,000% YOK TOPLAM ,000% İmtiyaz Türü *İMTİYAZIN TÜRÜ : Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A Grubu hisse senetlerinin herbiri (birmilyon) oy hakkına, B grubu hisse senetlerinin her biri 1.-(bir) oy hakkına sahiptir. 7. Son üç yıl içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen hisse senedi grupları ve hisse senedi sayısında değişikliğe yol açan diğer işlemlere ilişkin bilgi Artırım Tarihi Artırım Tutarı (YTL) Emisyon Nakit Primi YDDAF Yedekler Diğer Ortaklığın son on iki ay içinde halka arz veya tahsisli satış suretiyle pay ihraç etmiş ise, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemlere konu olan payların sayı ve niteliklerine ve tahsisli satış yapılan gerçek ve/veya tüzel kişilere ilişkin açıklamalar: 9. Ortaklık esas sözleşmesine göre yönetim ve denetim organlarının seçimi : Madde 11- Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A Grubu hisse senetlerinin herbiri (birmilyon) oy hakkına, B grubu hisse senetlerinin her biri 1.-(bir) oy hakkına sahiptir.yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi dışındaki konularda A grubu hisse senetlerine herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır. Madde 16- Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından üç yıl için seçilen beş üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu ortaklar arasından TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu nda belirtilen kanuni şartlara haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir. Madde 17- Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun T.C. vatandaşı olmaları ve Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatında öngörülen şartları taşıması gerekir. Madde 23- Genel Kurul gerek pay sahipleri arasından, gerek dışarıdan üç yıl için görev yapmak üzere bir denetçi seçer. 10. Ortaklık esas sözleşmesinde yer alan ağırlaştırılmış nisaplar hakkında bilgi :

4 11. Türk Ticaret Kanunu nun üncü maddeleri uyarınca ihdas edilen intifa senetlerine sağlanan haklar : İntifa Senedi yoktur. 12. Payların devir esası : Madde 11- A grubu hisse senetleri nama yazılı, B grubu hisse senetleri hamiline yazılı olup nama yazılı hisse senetlerinin devri kısıtlanamaz. 13. Ortaklığın aynı grup hisse senetlerinin borsaya (İMKB veya diğer borsalar) kote olup olmadığına/işlem görüp görmediğine veya böyle bir başvurunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi : Ortaklığımızın B Grubu 1-6 tertip hisse senetleri İMKB na kote olup borsada işlem görmektedir. 14. İzahnamenin hazırlandığı yıl veya bir önceki yılda : a) Ortaklığın hisse senetleri üzerinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri : b) Ortaklık tarafından diğer bir ortaklığın hisse senetleri üzerinde yapılan ele geçirme teklifleri : c) Sözkonusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi : II. ARTIRILAN SERMAYE PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER 1. Hisse senedi ihracına ilişkin yetkili organ kararı : Şirket Yönetim Kurulu tarih ve 2006/08 sayılı kararı ile : tarih ve 2006/01 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı, tarih ve 2006/05 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı ile tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar çerçevesinde; 1 ) Daha önce alınan artırım kararının revize edilerek Ytl Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde çıkarılmış sermayenin Ytl (% 175) bedelli, Ytl (% 25) 2005 yılı kar payından bedelsiz artırılarak YTL ndan YTL na yükseltilmesine, 2 ) Sermaye Piyasası Kurulundan alınacak izine müteakip artırılan sermayeyi temsil edecek hisse senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nde 7.Tertip B Grubu, Hamiline yazılı ve Kaydi olarak oluşturulmasına, 3 ) Ortakların sahip oldukları hisse senetlerinin ( 5 ) numaralı yeni pay alma kuponları karşılığında % 175 oranında bedelli yeni pay alma hakkı kullanmasına, 4 ) Ortakların sahip oldukları hisse senetlerinin ( 6 ) numaralı yeni pay alma kuponları karşılığında % 25 oranında bedelsiz yeni pay alma hakkı kullanmasına, 5 ) Bedelli yeni pay alma haklarının Sermaye Piyasası Kurulu onayından sonra belirlenecek 15 günlük süre içerisinde kullandırılmasına, 6 ) Bedelsiz yeni pay alma haklarının Sermaye Piyasası Kurulu onayından sonra süresiz olarak kullandırılmasına, 7 ) Artırılacak sermayeyi temsil edecek kaydi hisse senetlerinden yeni pay alma hakları kullanılmayanların İMKB nda 1 Yeni Kuruş nominal bedelden az olmamak kaydıyla 15 iş günü süresince halka arz edilmesine, 8 ) Sermaye Artırım işlemleri için Gisad Menkul Değerler A.Ş. ile daha önce yapılan aracılık sözleşmesinin yenilenmesine, oybirliğiyle karar vermiştir.

5 2. Nakit karşılığı artırılan sermayeyi temsil eden paylar ve bu payları temsilen ihraç edilecek 7. tertip paylar ile ilgili bilgiler : Sermaye Piyasası Kurulunun tarih ve 43/1318 sayılı kararı çerçevesinde borsada işlem gören hisse senetlerinin kaydileştirilmesine tarihinde başlandığından, bu ihraç sırasında hisse senedi basımı yapılmayacak olup paylar izin alınmasını müteakip Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. hesaplarında kaydi olarak oluşturulacaktır. Şirket in halka arz edilecek kaydileştirilecek hisse senetleri hakkında bilgiler aşağıdaki şekildedir: Tertip Nama Toplam Tutar Grup Hamiline (YTL) 7-B HAMİLİNE a) İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının dağılımı aşağıda verilmektedir : b) İç kaynaklardan artırılarak bedelsiz olarak mevcut ortaklara dağıtılacak... tertip paylar ile ilgili bilgiler: 4. a) Bu sermaye artırımı dolayısıyle ihraç edilecek 7. tertip payların, bu sermaye artırımından sonra yapılacak ve yeni pay alma haklarının kısıtlanmadığı tüm sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları bulunacaktır. b) İhraç edilen paylar sermaye artırımının tescil edildiği hesap dönemi itibarıyla kar payına hak kazanır ve kâr elde edilmesi halinde ilk kez 2006 yılının kârından pay alabilecektir. 5. Bu artırımda ihraç edilecek imtiyazlı paylar ve imtiyazın niteliği: 6. İhraç edilecek payların yatırımcılara sağladığı haklar: Kârdan pay alma hakkı (SPKn md.15), tasfiyeden pay alma hakkı (TTK md. 455), bedelsiz pay edinme hakkı (SPKn md. 15), yeni pay alma hakkı (TTKmd. 394, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md. 12), genel kurula katılma hakkı (TTKn md. 360), genel kurulda müzakerelere katılma hakkı (TTkn md. 375, md. 369), oy hakkı (TTK md.373,374), bilgi alma hakkı (SPKn md. 16, TTK md. 362), inceleme ve denetleme hakkı (TTK md. 363), iptal davası açma hakkı (TTK md , kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md. 12). Diğer taraftan, TTK md. 341, 348, 356, 359, 366, 367 ve 376. maddelerinde geçen azınlık hakları, ödenmiş sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır (SPKn md. 11). 7. Payların devrine ve varsa devirle ilgili kısıtlara ilişkin bilgi: 8. Yeni pay alma haklarının kısıtlanıp kısıtlanmadığı, kısıtlandıysa kısıtlanma nedenlerine ilişkin bilgi : 9. Varsa belli kişilere tahsis edilen payların ayrı ayrı tutar ve sayısı:

6 10. Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan paylar için tahsis kararı alınıp alınmadığı: 11. Satın alma taahhüdünde bulunan gerçek ve/veya tüzel kişilerin adı, adresleri ve bir payın satın alma fiyatı : 12. Ortakların yeni pay alma haklarını kullanma esasları: a) Yeni pay alma haklarının kullanım süresi: 15 gündür. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihi ilan edilecek sirkülerde belirtilecektir. Yeni pay alma hakkı kullanım süresi, bitiş tarihinin resmi tatile rastlaması halinde, izleyen işgünü akşamı sona erecektir. b) Ortakların ödenmiş/çıkarılmış sermayede mevcut paylarına göre yeni pay alma oranı: % 175 c) Pay bedellerinin yatırılacağı banka şubesi ve hesap numarası : Finansbank A.Ş. Ulus-İstanbul Şubesi no lu hesap d) Başvuru şekli: a) Kaydileştirilmemiş Paylara İlişkin Esaslar i) Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız (e) bendinde belirtilen yere başvurarak sahip oldukları hisse senetlerinin 5 no lu yeni pay alma kuponlarını (sahip oldukları hisse senetlerini) ibraz edeceklerdir. Ortaklarımızın sahip oldukları hisse senetleri Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmeye başlandığından, ortaklarımızın halen ellerinde bulunan hisse senetlerini teslim etmeleri durumunda, teslim alınan, bu hisse senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izleneceğine ilişkin Şirketimiz tarafından bir tutanak verilecektir. Yeni pay alma haklarını kullanacak ortaklarımız Şirketle de mutabık kalınan yeni pay tutarını yukarıda belirtilen banka şubesinde açılan numaralı hesaba yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde tam ve nakit olarak yatıracaklar ve ödemeye ilişkin makbuzun bir örneğini Şirket e tevdi edeceklerdir. ii) Belirtilen yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde pay bedellerinin ödenmemesi halinde, önceden yapılmış işlemler iptal edilecektir. iii) Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız, ilgili kuponu yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde satabilirler. Bundan sonra yapılacak pay ihraçlarında fiziki olarak basılmış hisse senedi verilmeyecektir. 31 Aralık 2007 tarihine kadar teslim edilmeyen hisse senetlerine bağlı mali haklar, bu tarihten sonra MKK da kayden izlenecek ve yönetime ilişkin haklar da MKK tarafından kullanılacaktır. Hak sahiplerinin 31 Aralık 2007 tarihinden sonra hisse senetlerini ilgili düzenlemelerdeki esaslara göre teslim etmeleri halinde, MKK da kayden izlenmekte olan mali hakları hesaplarına aktarılacaktır. Hak sahiplerince fiziken muhafazasına devam edilen kaydileştirilmemiş hisse senetleri, borsada işlem göremeyecektir. Bunların yeniden borsada işlem görebilmesi, kaydileştirilmeleri amacıyla teslim edilerek, MKK da hak sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasına bağlıdır.

7 b) Kaydileştirilmiş Paylara İlişkin Esaslar i) Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız Şirketle de mutabık kalınan yeni pay tutarını yukarıda belirtilen banka şubesinde açılan numaralı hesaba yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde tam ve nakit olarak yatıracaklar ve ödemeye ilişkin makbuzun bir örneğini Şirket e tevdi edeceklerdir. ii) Belirtilen yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde pay bedellerinin ödenmemesi halinde, önceden yapılmış işlemler iptal edilecektir. ii) Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız, yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde bu hakkını satabilirler. e) Başvuru yeri : *Şirket Merkezi : Adnan Saygun cad. No=17/6A 2.Ulus İstanbul Tel : Faks : *Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. f) Payların dağıtım zamanı ve yeri: Tüm ortaklarımızın sahip oldukları paylar Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir. 13. Bedelsiz olarak verilecek hisse senetlerinin dağıtım esasları : Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlanan pay sahipleri (sahip oldukları paylar Borsa da işlem gören pay sahipleri), bedelsiz paylarını Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kayden alacaklardır. Sahip oldukları paylar kaydi sisteme ilişkin düzenlemeler çerçevesinde izlenmeyen Ortaklarımız, payların dağıtımına ilişkin ilanımızdan itibaren, ilanda belirtilen adrese (Şirket Merkezi) başvurarak sahip oldukları hisse senetlerinin 6 no lu yeni pay alma kuponlarını (sahip oldukları hisse senetlerini) ibraz edecek ve sahip oldukları hisse senetlerinin (Hisse senetlerini teslim konusunda 31 Aralık 2007 tarihine kadar süreleri bulunan ortakların hisse senetlerini teslim etmeleri durumunda) ve bu sermaye artırımında alacakları payların tamamı, Şirket tarafından münferiden kendileri için Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde açılan hesaplarına kaydedilecektir. Tüm ortaklarımızın sahip oldukları paylar, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecek olup daha önce sahip oldukları hisse senetleri ile aynı haklara sahip olacaklardır. Bundan sonra yapılacak pay ihraçlarında fiziki olarak basılmış hisse senedi verilmeyecektir. 31 Aralık 2007 tarihine kadar teslim edilmeyen hisse senetlerine bağlı mali haklar, bu tarihten sonra MKK da kayden izlenecek ve yönetime ilişkin haklar da MKK tarafından kullanılacaktır. Hak sahiplerinin 31 Aralık 2007 tarihinden sonra hisse senetlerini ilgili düzenlemelerdeki esaslara göre teslim etmeleri halinde, MKK da kayden izlenmekte olan mali hakları hesaplarına aktarılacaktır. Hak sahiplerince fiziken muhafazasına devam edilen kaydileştirilmemiş hisse senetleri, borsada işlem göremeyecektir. Bunların yeniden borsada işlem görebilmesi, kaydileştirilmeleri amacıyla teslim edilerek, MKK da hak sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasına bağlıdır. Bedelsiz payları alma işlemi için süre sınırlaması yoktur. 14. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arz esasları : a) Halka arz süresi : 15 gündür. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri ilân edilecek sirkülerde belirtilecektir. b) Halka arz sirkülerinin ilan edileceği gazeteler : Yeni Gün, Ulus

8 c) Başvuru şekli ve yeri : Bu sermaye artırımında pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin satış süresi içinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem yapmaya yetkili bankalar ve aracı kurumlardan oluşan borsa üyelerinden birine başvurmaları gerekmektedir. Pay bedelleri satış işlemlerini yürüten borsa üyesi Gisad Menkul Değerler A.Ş. tarafından tahsil edildikçe özel banka hesabına yatırılacaktır. d) Payların dağıtım zamanı ve yeri : Bu sermaye artırımında kaydi pay ihraç edileceğinden payların yatırımcılara teslimi MKK düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. 15. Satış fiyatı : a) Yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1 Yeni Kuruş nominal değerli bir payın satış fiyatı : 1 Yeni Kuruş b) Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan payların satışında 1 Yeni Kuruş nominal değerli bir payın satış fiyat : 1 Yeni Kuruş nominal değerinin altında olmamak üzere İMKB nda oluşacak fiyattır. 16. Satış Yöntemi : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:22 Tebliği'nde yer alan Borsa'da Satış yöntemi kullanılacaktır. 17. Satışın birden fazla ülkede aynı anda yapıldığı durumlarda, bu ülkelerden birine belli bir oranda tahsisat yapılmışsa buna ilişkin bilgi : 18. Fiyatların tespitinde kullanılan yöntemler, yönetimin ve aracı kuruluşun fiyatlara ilişkin değerlendirmeleri : Hisse Senetleri Nominal Değerden Satılacaktır. 19. a) Satışa aracılık edecek ve/veya yüklenimde bulunacak kuruluş/kuruluşlar ve gişe hizmeti veren kuruluş/kuruluşlar ile bu kuruluşların adresleri : Şirketin hisse senetlerinin Yeni Türk Liralık kısmı tarihi itibariyle kaydileştirildiğinden ve kaydileştirilmeyen yanlızca 203 Yeni Türk Liralık pay bulunduğundan bu ihraç sırasında herhangi bir kurumdan aracılık hizmeti alınmayacaktır. Gisad Menkul Değerler A.Ş. ile yapılan aracılık sözleşmesinin çerçevesi kullanılmayan yeni pay alma haklarının borsa birincil piyasada satışı ile sınırlıdır. Atlantis Yatırım Ortaklığı A.Ş. Şirket Merkezi : Adnan Saygun cad. No=17/6A 2.Ulus-Etiler / İstanbul Tel : Faks : Gisad Menkul Değerler A.Ş.'nin : Merkez Şubesi : Adnan Saygun Cad. No= Ulus / İstanbul Tel : Faks : b) Aracılığın niteliği ve yüklenimde bulunulmayan payların tutarı : c) Aracı kuruluşa ödenecek toplam ücret tutarı ve bunun toplam ihraç maliyeti içindeki payı : Gişe hizmeti alınmayacağı için aracı kuruma bu konuda herhangi bir ücret ödenmeyecektir. Aracı Kuruma sadece yeni pay alma hakları kullanılmayan payların borsa birincil piyasasında satışından sonra toplam bedelin %0,02 si+bsmv şeklinde bir satış komisyonu ödenecektir.

9 20. Ortaklığın ödemesi gereken, ihraca ilişkin toplam ve/veya pay başına maliyet : Toplam Maliyet : Tahmini YTL 1 Yeni Kuruş nominal değerli beher hisse başına düşen maliyet : 0,0075 Yeni Kuruş 21. Ortaklığın sağlayacağı tahmini net nakit girişi ve kullanım yerleri : YTL Bu nakit girişi şirketin menkul kıymet portföyünün büyüme, güçlendirilme ve çeşitlendirmesinde kullanılacaktır. 22. Temettü alma hakkında zaman aşımı : Ortaklar ve kara katılan diğer kimseler tarafından tahsil edilmeyen kar payı bedelleri ile ortaklar tarafından tahsil edilmeyen temettü avansı bedelleri dağıtım tarihinden itibaren beş yılda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan temettü ve temettü avansı bedelleri hakkında 2308 sayılı Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. III. MALİ DURUM İLE İLGİLİ BİLGİLER A. ORTAKLIĞIN SERİ:XI NO:25 SERMAYE PİYASASINDA MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞ / ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI HÜKÜMLERİNE GÖRE DÜZENLENEN MALİ TABLOLARI 1. Ortaklığın son 3 yıllık bilançoları : (31/12/2004 ve önceki tarihlere ait bilançolar bilanço tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir tarihli bilanço Seri:XI No:25 sayılı tebliğ diğer bilançolar ise Seri XI No:20 sayılı tebliğe göre düzenlenmiştir. Söz konusu tebliğlerin bilanço formatları farklı olmasına rağmen karşılaştırma yapabilme açısından ve önceki tarihli bilançoların ilgili kalemlerinin karşılıkları Seri:XI No:25 sayılı tebliğ formatına uyarlanmıştır.) VARLIKLAR Cari / Dönen Varlıklar Hazır Değerler Menkul Kıymetler (net) Ticari Alacaklar (net) Finansal Kiralama Alacakları (net) İlişkili Taraflardan Alacaklar (net) Diğer Alacaklar (net) Canlı Varlıklar (net) Stoklar (net) Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar (net) Ertelenen Vergi Varlıkları Diğer Cari/Dönen Varlıklar Cari Olmayan / Duran Varlıklar Ticari Alacaklar (net) Finansal Kiralama Alacakları (net) İlişkili Taraflardan Alacaklar (net) Diğer Alacaklar (net) Finansal Varlıklar (net) Pozitif/Negatif Şerefiye (net) Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net) Maddi Varlıklar (net) Maddi Olmayan Varlıklar (net) Ertelenen Vergi Varlıkları Diğer Cari Olmayan/Duran Varlıklar

10 TOPLAM VARLIKLAR YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Boçlar (net) Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları (net) Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net) Diğer Finansal Yükümlülükler (net) Ticari Borçlar (net) İlişkili Taraflara Borçlar (net) Alınan Avanslar Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri (net) Borç Karşılıkları Ertelenen Vergi Yükümlülüğü Diğer Yükümlülükler (net) Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar (net) Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net) Diğer Finansal Yükümlülükler (net) Ticari Borçlar (net) İlişkili Taraflara Borçlar (net) Alınan Avanslar Borç Karşılıkları Ertelenen Vergi Yükümlülüğü Diğer Yükümlülükler (net) ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR ÖZSERMAYE Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Sermaye Yedekleri Hisse Senetleri İhraç Primleri Hiss Senedi İptal Karları Yeniden Değerleme Fonu Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Özel Yedekler Sermayeye Eklenecek İştirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satış Kazançları Yabancı Para Çevrim Farkları Net Dönem Karı/Zararı Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 0 ( ) ( ) TOPLAM ÖZ SERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER Ortaklığın son 3 yıllık gelir tabloları : (31/12/2004 ve önceki tarihlere ait bilançolar bilanço tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir tarihli bilanço Seri:XI No:25 sayılı tebliğ diğer bilançolar ise Seri XI No:20 sayılı tebliğe göre düzenlenmiştir. Söz konusu tebliğlerin bilanço formatları farklı olmasına rağmen karşılaştırma yapabilme açısından ve önceki tarihli bilançoların ilgili kalemlerinin karşılıkları Seri:XI No:25 sayılı tebliğ formatına uyarlanmıştır.)

11 ESAS FAALİYET GELİRLERİ Satış Gelirleri (net) Satışların Maliyeti (-) ( ) ( ) ( ) Hizmet Gelirleri (net) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler / faiz+temettü+kira (net) BRÜT ESAS FAALİYET KARI/ZARARI Faaliyet Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) NET ESAS FAALİYET KARI/ZARARI Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) (35.157) (71.317) ( ) Finansman Giderleri (-) FAALİYET KARI/ZARARI Net Parasal Pozisyon Kar/Zararı 0 ( ) ( ) ANA ORTAKLIK DIŞI KAR/ZARAR VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARAR Vergiler NET DÖNEM KARI/ZARARI Son 3 Yıla Ait Kar Dağıtım Tabloları: 2004 * a) Dönem Karı/(Zararı) b) Geçmiş Yıllar Zararı c) Ödenecek Vergiler Kurumlar Vergisi Gelir Vergisi Kesintisi Diğer Vergi Vb d) BirinciTertip Yasal Yedek Akçe e) Net Dağıtılabilir Dönem Karı f) Ortaklara Birinci Temettü g) Memur ve İşçilere Temettü h) Yönetim Kuruluna Temettü ı) Ortaklara İkinci Temettü j) İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe k) Statü Yedekleri l) Özel Yedekler m) Olağanüstü Yedek Şirket 2003 yılı ile ilgili Genel Kurul toplantısında tarihi maliyetli bilanço ve gelir tablosu çerçevesinde karar almış ve kar dağıtmıştır. Ancak Sermaye Piyasası Kurulunun uyarısı ve isteği sonucu alınan hatalı kararlar 2004 yılı Genel Kurul toplantısında düzeltilmiştir. 4. Pay Başına Bilgiler (1 Pay = 1 Ykr): 31/12/ /12/ /12/2003 a) Pay Sayısı b) 1 Payın Defter Değeri 3,2559 2,6018 3,8887 c) Pay Başına Net Kar - Adi Hisse Senedi 0,6625 0,3304 1, İmtiyazlı Hisse Senedi 0,6625 0,3304 1,1566 d) Pay Başına Düzeltilmiş Net Kar(*) 0,6625 0,3304 1,1566 (*) Pay Başına Düzeltilmiş Net Karın

12 Hesaplanmasında Kullanılan Formül: Ndk/Ashss Ndk/Ashss Ndk/Ashss d) Pay Başına Temettü e) Pay Başına Düzeltilmiş Temettü(**) (**) Pay Başına Düzeltilmiş Temettüün Hesaplanmasında Kullanılan Formül: *Pay Başına Düzeltilmiş Net Karın Hesaplanmasında Kullanılan Formül : Net Dönem Karı / Artırım Sonrası Hisse Senedi Sayısı 5. Ortaklığın 31/12/2005 tarihi itibariyle nakit akım tablosu: Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları Net dönem karı /(zararı) Esas Faaliyetlerden sağlanan net nakitin net dönem karı/zararı ile mutabakatına yönelik ayarlamalar Amortisman ve İtfa Payları Menkul Kıymet Değerleme Farkları (95.535) Varlık ve Borçlardaki Değişim Öncesi Net Nakit Menkul Kıymetlerdeki Artış ( ) Diğer Varlıklardaki Azalış (544) Ticari Borçlardaki Artış Diğer Borçlardaki Artış 648 Esas faaliyetlerden dolayı net nakit girişi Yatırım Faaliyetleri Maddi duran varlık alışları Yatırım faaliyetlerinden dolayı net nakit çıkışı Finansman Faaliyetleri Finansman faaliyetlerinden dolayı net nakit çıkışı 0 Toplam Net Nakit Girişı Dönem Başı itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler Dönem Sonu itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler Ortaklığın 31/12/2005 tarihi itibariyle öz sermaye değişim tablosu: Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Öz Sermaye Düzeltme Farkları Yasal Yedekler Olağanüstü Yedekler Özel Yedekler Net Dönem Karı / Zararı Geçmiş Yılar Zararları Değerleme Farkı Toplam 31 Aralık 2004 itibariyle ( ) Sermaye Artışı Zarar Mahsubu - (50.820) ( ) ( ) ( ) (68.268) ( ) (16.800) ( ) Kar Dağıtımı

13 Ödenen Temettü Yedeklere Transfer Net Dönem Karı Aralık 2005 itibariyle B. ORTAKLIĞIN SERİ:XI NO:25 SERMAYE PİYASASINDA MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞ / ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI HÜKÜMLERİNE GÖRE DÜZENLENEN MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI 1. Mali tabloların enflasyona göre düzeltilme esasları: Mali Tablolar ile ilgili Enflasyon Düzeltmesi yapılmamıştır. 2. Ortaklığın konsolide mali tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunması halinde; Ortaklığın konsolide mali tablo hazırlama yükümlülüğü bulunmamaktadır. 3. Amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları (YTL): Toplam Amortisman Giderleri: Satışların Maliyeti İçinde Genel Yönetim Giderleri İçinde Çalışmayan Kısım Giderlerinde İtfa ve Tükenme Payları TOPLAM Reeskont ve karşılık giderleri (YTL): 31/12/ Kıdem Tazminatı Karşılığı (1.455) TOPLAM (1.455) Finansman giderleri ve kur farkları (YTL): 31/12/ Ayrılan kıdem tazminatı karşılığı Ödenen kıdem tazminat karşılığı (9.311) Ödenmesi geciken sigorta prim borçları Personel giderleri a) Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme,

14 envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler ve bunların gerekçeleri b) Değişikliklerin parasal etkisi 11. Varsa tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri Şirket Aktifindeki Menkul Kıymetler MKK kaytlarından kaydi olarak izlenmektedir. Şirket Aktifindeki Menkul Kıymetler MKK kaytlarından kaydi olarak izlenmektedir. Şirket Aktifindeki Menkul Kıymetler MKK kaytlarından kaydi olarak izlenmektedir. 12. Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları: a) Son hesap dönemi (31/12/2005 tarihi) itibariyle; b) Son durum (30/03/2006 tarihi) itibariyle; 13. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarları: a) Son hesap dönemi (31/12/2005 tarihi) itibariyle; Sigortalanan Aktifin Cinsi Sigortalayan Şirket Sigortaya Esas Alınan Tutar Aktifte Kayıtlı Tutarı Sigorta Başlangıç Tarihi Sigorta Bitiş Tarihi Megane 1.5 AXA OYAK b) Son durum (30/03/2006 tarihi) itibariyle; Sigortalanan Sigortalayan Sigortaya Esas Aktifte Kayıtlı Tutarı Sigorta Başlangıç Sigorta Bitiş Tarihi Aktifin Cinsi Şirket Alınan Tutar Tarihi Megane 1.5 AXA OYAK Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı a) Son hesap dönemi (31/12/2005 tarihi) itibariyle; b) Son durum (30/03/2006 tarihi) itibariyle; 15. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı : a) Son hesap dönemi (31/12/2005 tarihi) itibariyle; b) Son durum (30/03/2006 tarihi) itibariyle; 16. Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar: a) Son hesap dönemi (31/12/2005 tarihi) itibariyle; b) Son durum (30/03/2006 tarihi) itibariyle; 17. Bilanço tarihinden (31/12/2005) sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlar:

15 a) Son hesap dönemi (31/12/2005 tarihi) itibariyle; b) Son durum (30/03/2006 tarihi) itibariyle; 18. Ortaklığın şarta bağlı zararları ile her türlü şarta bağlı kazançlarına ilişkin bilgi: a) Son hesap dönemi (31/12/2005 tarihi) itibariyle; b) Son durum (30/03/2006 tarihi) itibariyle; 19. Ortaklığın gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri: a) Son hesap dönemi (31/12/2005 tarihi) itibariyle; b) Son durum (30/03/2006 tarihi) itibariyle; 20. Ortaklık ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağlı ortaklıkların dökümü, iştirakler ve bağlı ortaklıklar hesabında yer alan ortaklıkların isimleri ve iştirak oran ve tutarları, söz konusu ortaklıkların düzenlenen en son mali tablolarında yer alan dönem karı veya zararı, net dönem karı veya zararı, net faaliyet karı ile bu mali tabloların ait olduğu dönem, SPK standartlarına göre hazırlanıp hazırlanmadığı, bağımsız denetime tabi tutulup tutulmadığı ve bağımsız denetim raporunun olumlu, olumsuz ve şartlı olmak üzere hangi türde düzenlendiği, merkez adresi, iştiraklere sermaye taahhüt tutarı, yedekleri, sahip olunan pay karşılığında cari yılda alınan/alınacak olan temettü: a) Son hesap dönemi (31/12/2005 tarihi) itibariyle; b) Son durum (30/03/2006 tarihi) itibariyle; 21. Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların borsa rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların maliyet bedellerine göre değerlerini gösteren bilgi ( tarihli son mali tablo tarihi itibariyle): HİSSE SENETLERİ TOPLAM MALİYET EN İYİ ALIŞ TOP.DEĞER (YTL) (YTL) (YTL) (YTL) AK ENERJİ , ,41 6, ,00 AKSA , ,00 12, ,00 ÇUKUROVA ELEKTRİK 90,00 0,00 0,00 0,00 KOÇ HOLDİNG , ,20 6, ,00 MİGROS , ,00 13, ,00 SASA , ,46 1, ,00 ŞİŞE CAM , ,01 4, ,84 VESTEL , ,62 5, ,00 T O P L A M , , ,84 BONO VE TAHVİLLER TOPLAM MALİYET EN İYİ ALIŞ TOP.DEĞER (YTL) (YTL) (YTL) (YTL) TRT T , , ,00 T O P L A M , , ,00

16 22. İştirak ve/veya bağlı ortaklıklarla karşılıklı iştirak ilişkisinin bulunup bulunmadığı, bulunuyorsa tutar ve oranları, son durum itibariyle değişiklikler hakkında bilgi (Son mali tablo tarihi itibariyle): Yatırım Ortaklığı statüsünde olan şirketimizin iştiraki bulunmamaktadır. 23. İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları: a) Son hesap dönemi (31/12/2005 tarihi) itibariyle; b) Hesap döneminin sona erdiği tarih-son durum (31/12/2005 tarihi ile 30/03/2006 tarihi arası) itibariyle; 24. İştiraklerin her birinin kâr dağıtım politikaları: Yatırım Ortaklığı statüsünde olan şirketimizin iştiraki bulunmamaktadır. 25. İştiraklerin gelecekteki belli başlı yatırımlarına ilişkin bilgi: Yatırım Ortaklığı statüsünde olan şirketimizin iştiraki bulunmamaktadır. 26. Ortaklığın orta ve uzun vadeli banka kredilerinin ödeme planları: a) Son hesap dönemi (31/12/2005 tarihi) itibariyle; b) Son durum (30/03/2006 tarihi) itibariyle; 27. Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut paraların ayrı ayrı tutarları ve YTL na dönüştürme kurları: a) Son hesap dönemi (31/12/2005 tarihi) itibariyle; b) Son durum (30/03/2006 tarihi) itibariyle; 28. Ortaklığın payları Dışında İhraç Edilen ve Henüz İtfa Edilmemiş Menkul Kıymetleri : a) Son hesap dönemi (31/12/2005 tarihi) itibariyle; b) Son durum (30/03/2006 tarihi) itibariyle; 29. Ortaklığın son bir yıl içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetleri (Başvuru tarihinden geriye doğru bir yıl içinde 30/03/2005 ile 30/03/2006 arası ): 30. Mali tablolardaki diğer ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun toplam tutarının %20 sini veya bilanço aktif toplamının %5 ini aşan kalemlerin ad ve tutarları (Son mali tablo (31/12/2005 tarihi) itibariyle): Diğer Cari/Dönen Varlıklar Diğer Cari Dönen Varlıklar peşin olarak ödenen abonelik giderleri, peşin olarak ödenen sağlık sigortası giderleri ve verilen depozito ve teminatlardan oluşmaktadır.

17 Diğer Yükümlülükler (net) kısa vadeli Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Vergi ve Stopajlar, Sosyal Sigorta Primleri ve İşsizlik Sigortası Primlerinden oluşmaktadır. 31. Mali tablolardaki Diğer Alacaklar ile Diğer Kısa Vadeli Alacaklar hesap kalemi içinde bulunan ve bilanço aktif toplamının %1 ini aşan, personelden alacaklar ile personele borçlar tutarının ayrı ayrı toplamları (Son mali tablo (31/12/2005 tarihi) itibariyle): 32. Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli alacak tutarları ve bunların borçları (Son mali tablo (31/12/2005 tarihi) itibariyle): 33. Vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli alacak tutarları (ayrı toplamlar olarak) (Son mali tablo (31/12/2005 tarihi) itibariyle): 34. Yurt içi ve yurt dışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının, brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları (Son mali tablo (31/12/2005 tarihi) itibariyle): 35. Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynaklarını gösteren açıklayıcı not (Son mali tablo (31/12/2005 tarihi) itibariyle): 36. Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar (Son mali tablo (31/12/2005 tarihi) itibariyle): 37. Mali tabloların, ortaklığın mal varlığını, mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını doğru olarak yansıtmaması durumunda verilmesi gerekli bilgiler (Son mali tablo (31/12/2005) tarihi) itibariyle): 38. Bağımsız denetime ilişkin bilgi: a) 2005 yılı hesap dönemine ilişkin Seri:XI No:25 / UFRS hükümlerine göre hazırlanmış mali tablolar Med Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş. tarafından denetlenmiş ve olumlu görüş bildiren rapor düzenlenmiştir yılı hesap dönemine ilişkin Seri:XI No:20 hükümlerine göre hazırlanmış mali tablolar Med Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş. tarafından denetlenmiş ve olumlu görüş bildiren rapor düzenlenmiştir.

18 2003 yılı hesap dönemine ilişkin Seri:XI No:20 hükümlerine göre hazırlanmış mali tablolar Med Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş. tarafından denetlenmiş ve olumlu görüş bildiren rapor düzenlenmiştir. b) Varsa, şartlı, görüş bildirmeyen veya olumsuz görüş bildiren veya açıklama paragrafı içeren (görüşü etkilemediği halde ilgililerin dikkatine sunulması istenen hususları içeren) rapor özetleri: 39. En son yıllık veya ara mali tabloların yayım tarihinden sonra meydana gelen, mali veya ticari pozisyonu etkileyebilecek önemli değişiklikler (son mali tabloların ilanından itibaren üretim, satış, stoklar, siparişler, maliyet ve satış fiyatları hakkındaki gelişmeleri de içermelidir): C. KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE AÇIKLAMALARI Şirket Konsolide Mali Tablolar düzenlememektedir. IV. MALİ ORANLAR (III/A Bölümündeki Mali Tablolar ve III/B Bölümündeki Açıklamalar Esas Alınmıştır) 1. Likidite Oranları Cari Oran 118,58 538,09 3,88 Likidite Oranı 118,51 537,63 3,18 Nakit Oranı 118,51 537,63 3,18 2. Faaliyet Oranları Aktif Devir Hızı 4,32 4,88 6,61 Alacak Devir Hızı? 58,06 56,45 Alacakları Tahsil Süresi (Gün)? 6,28 6,47 Stok Devir Hızı 4,71 5,70 8,02 3. Finansal Yapı Oranları Toplam Borçlar/ Öz Sermaye 0,014 0,01 0,36 K.V.Borçlar/ Aktif Toplamı 0,008 0,00 0,26 Uzun Vadeli Borçlar /Aktif Toplamı 0,005 0,01 0,01 Maddi Duran Varlıklar / Öz Sermaye+Uzun Vadeli Borçlar 0,003 0,00 0,00 4. Karlılık Oranları

19 Net Dönem Karı/Aktif Toplamı 0,20 0,13 0,30 Net Dönem Karı/Özsermaye 0,20 0,13 0,30 Brüt Kar Marjı 0,06 0,05 0,06 Ödenen Vergi vb./dönem Karı 0,00 0,00 0,00 5. Mali Yükümlülükleri KarşılamaOranları Mali Yükümlülükleri Karşılama Oranı Borç Karşılama Oranı Büyüme Oranları (%) Net Satışlar 6,31 1,03 321,00 Esas Faaliyet Karı / Zararı 34,28 (29,55) 611,13 Net Kar / Zarar 100,52 (34,96) 256,40 Brüt Satış Karı / Pay Sayısı 22,58 (61,97) 226,61 Pay Başına Net Kar / Zarar 100,52 (34,96) - Pay Başına Temettü Pay Başına Düzeltilmiş Net Kar Pay Başına Düzeltilmiş Temettü Ortaklığın Performansına İlişkin Bilgiler: 30/03/2006 a) Ay sonu ( ) pay başına net aktif değeri (YTL) 3,35 b) Önceki ay sonu ( ) pay başına net aktif değeri (YTL) 3,45 c) Pay başına net aktif değerinde aylık artış/azalış oranı (%) (2,90) d) Yılbaşına göre pay başına net aktif değeri artış/azalış oranı (%) 1,53 e) Yıllık pay başına net aktif değeri artış/azalış oranı (%): ( / ) 2,69 24,54 f) Aylık ortalama portföydeki hisse senetleri yüzdesi (Portföydeki günlük hisse senetleri yüzdeleri toplamı)/(gün sayısı): 70,28 Aylık ortalama portföydeki borçlanma senetleri yüzdesi (Portföydeki günlük borçlanma senetleri yüzdeleri toplamı)/(gün sayısı): 25,85

20 Aylık ortalama portföydeki ters repo işlemleri-bpp yüzdesi (Portföydeki günlük ters repo işlemleri yüzdeleri toplamı)/(gün sayısı 3,87 g) Aylık ortalama hisse senedi devir hızı (Hisse senetleri alım satım tutarları toplamı )/(Ortalama hisse senedi tutarı): 1,18 Aylık ortalama borçlanma senedi devir hızı (Borçlanma senetleri alım satım tutarları toplamı)/(ortalama borçlanma senetleri tutarı): 0,95 Aylık ortalama ters repo-bpp işlemleri devir hızı(ters repo işlemleri tutarları toplamı)/(ortalama ters repo işlemleri tutarı): 22,00 h) Ortalama portföy vadesi : - i) Ay sonu ( ) piyasa değeri (YTL): j) Önceki ay sonu ( ) piyasa değeri (YTL): k) Piyasa değerinde aylık artış/azalış oranı (%) : / (13,54) l) Yılbaşına göre piyasa değeri artış/azalış oranı (%): / (23,34) m) Piyasa değerinde yıllık artış/azalış oranı (%) : / ,00 V. YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 1. Ortaklığın genel organizasyon şeması : YÖNETİM KURULU I GENEL MÜDÜR I MUHASEBE VE RAPORLAMA 2. Ortaklığın Yönetim Kurulu Üyelerinin : Adı-Soyadı Görevi Mesleği Adresi Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Sermaye Payı/Temsil Ettiği Tüzel Kişilik (YTL) (%) ANIL ERK YILMAZ BAŞKAN BORSACI İSTANBUL ,81 FATMA KARAGÖZLÜ BAŞKAN VEKİLİ BORSACI İSTANBUL ,04 MUSTAFA YILMAZ ÜYE BORSACI İSTANBUL ,83 ÖZGÜR DEVRİM YILMAZ ÜYE BORSACI İSTANBUL ,12 ALPAY ALTAY ÜYE BORSACI İSTANBUL GENEL MÜDÜRLÜK 0 0,00 3. Yönetim Kurulu Üyelerinin ortaklık dışında yürüttükleri görevler : Adı-Soyadı Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Anıl Erk Yılmaz ULUS MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HAKKINDA BİLGİLER

I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HAKKINDA BİLGİLER NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN SERMAYESİNİN 1.000.000.000.000. TÜRK LİRASINDAN 5.000.000.000.000.- TÜRK LİRASINA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI ARTIRILAN 4.000.000.000.000.- TÜRK LİRALIK

Detaylı

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 9.960.000.000.000 TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI, 27.390.000.000.000,- TÜRK LİRASI İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 24.900.000.000.000,-

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 9.801.000.000.000,-LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 9.801.000.000.000,- LİRASI İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 9.801.000.000.000,-

Detaylı

DOĞAN BURDA RIZZOLI DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NDEN

DOĞAN BURDA RIZZOLI DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NDEN DOĞAN BURDA RIZZOLI DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NDEN SERMAYEMİZİN 112,500,000,000TL'LIK KISMINI TEMSİL EDEN HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZ YOLUYLA SATIŞI İLE İLGİLİ İZAHNAMEDİR. SATIŞI YAPILACAK

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/51 HAFTALIK BÜLTEN 06/12/2004 10/12/2004 A. 1.1.2004 10.12.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 10.12.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır.

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır. 1. İŞLETMENİN FİİLİ FAALİYET KONUSU Şirket in fiili faaliyet konusu, ferdi veya grup bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda emeklilik fonları kurmak, kuracağı fonlara ilişkin olarak içtüzüğü

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 11.03.2011-30.06.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 11.03.2011 30.06.2011 2- Ortaklığın Ünvanı : Euro Kapital Yatırım Ortaklığı

Detaylı

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2007 - ORTAKLIĞIN ÜNVANI ORTAKLIĞIN MERKEZİ ORTAKLIĞIN FAALİYET KONUSU KAYITLI SERMAYESİ ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.09.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.09.2012 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro B

Detaylı

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu:

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu: İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 / 12 I - GİRİŞ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2014 31.03.2014 2. Ortaklığın Ünvanı : KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 2012 Galata Yatırım Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 6.000.000.- den 8.500.000.- ye artırılması

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU. 2 KONSOLİDE

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.12.2011 1 İÇİNDEKİLER 1. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 3-4 2. 2011 Yılında Marbaş Menkul Değerler A.Ş.... 5-6 2.1. Marbaş Menkul Değerler A.Ş. nin Sahip Olduğu

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

: Ortaklar pay defterine kayitli, bilinen 5 gerçek ve tüzel kisi ortak

: Ortaklar pay defterine kayitli, bilinen 5 gerçek ve tüzel kisi ortak ATA YATIRIM ORTAKLIGI ANONIM SIRKETI NDEN ÇIKARILMIS SERMAYEMIZIN 125.000.000.000 TL 1997 YILI KAR PAYINDAN, 125.000.000.000 TL NAKIT KARSILIGI KARSILANMAK SURETIYLE 250.000.000.000 TL NDAN 500.000.000.000

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU. Bisan Bisiklet Moped Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Taslak İzahnamesidir

SERMAYE PİYASASI KURULU. Bisan Bisiklet Moped Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Taslak İzahnamesidir SERMAYE PİYASASI KURULU Bisan Bisiklet Moped Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Taslak İzahnamesidir KURULA YAPILAN KAYDA ALMA BAŞVURUSU İNCELENMEKTE OLUP İZAHNAME KURUL TARAFINDAN HENÜZ ONAYLANMAMIŞTIR.

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 1055 EK 1 KAR

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 - Aşağıda adları soyadları, unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU. Halka Açılma. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10

SERMAYE PİYASASI KURULU. Halka Açılma. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 SERMAYE PİYASASI KURULU Halka Açılma SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 Uyarı: Bu kitapçık yatırımcıları (tasarruf sahiplerini) bilgilendirmek amacıyla

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

SÖZ KONUSU HİSSE SENETLERİ SERMAYE PİYASA KURULU NCA 09.10.1997 TARİH VE 196/1639 SAYI İLE KAYDA ALINMIŞTIR.

SÖZ KONUSU HİSSE SENETLERİ SERMAYE PİYASA KURULU NCA 09.10.1997 TARİH VE 196/1639 SAYI İLE KAYDA ALINMIŞTIR. PARK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN 150,000,000,000.-TL LIK HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZ YOLUYLA SATIŞI İLE İLGİLİ İZAHNAMEDİR. SÖZ KONUSU HİSSE SENETLERİ SERMAYE PİYASA KURULU NCA 09.10.1997 TARİH

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KAR VEYA

Detaylı