Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2011/17

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ö z e t B ü l t e n Tarih : 23.05.2011 Sayı : 2011/17"

Transkript

1 Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2011/17 Değerli Müşterimiz, Gerçek kişilerin şahsi mülkiyetinde bulunan hisse senetleri ve iştirak hisseleri ile bunların elden çıkarılmasından elde edilen kazançların vergilendirilmesi ile ilgili hususlar özetle bilgilerinize sunulmuştur. I-TİCARET HUKUKU YÖNÜNDEN a)hisse Senedinin Tanımı Hisse senetleri, anonim ortaklıklar tarafından çıkarılan ve belirli ortaklık sermayesine katılma payını temsil eden yasa ve sermaye piyasası kurallarına uygun olarak düzenlenmiş menkul kıymetlerdir. Genel hükümleri itibariyle tarihinde yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hisse senetlerini pay senetleri olarak ifade etmektedir. b)hisse Senedinin Türleri Hisse senetleri, hamiline veya nama yazılı olur. Bedelleri tamamen ödenmemiş olan paylar için hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Bu hükme aykırı olarak çıkarılanlar geçersizdir. Esas sözleşmede aksi öngörülmemişse hisse senetlerinin nev i değiştirilebilir. Ancak nama yazılı hisse senetlerinin hamiline yazılı hisse senetlerine dönüştürülebilmesi için payların bedellerinin tamamen ödenmiş olması şarttır. c)hisse Senetlerinin Bastırılması Halen yürürlükte olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre, halka açık olmayan anonim şirketlerin hisse senedi bastırması zorunlu bulunmamaktadır sayılı yeni Türk Ticaret Kanununda ise konu ile ilgili olarak aşağıdaki hüküm bulunmaktadır. Paylar hamiline yazılı ise yönetim kurulu, pay bedelinin tamamen ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtır. Yönetim kurulunun hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararı tescil ve ilan edilir, ayrıca şirketin internet sitesine konulur. (..) Azlık istemde bulunursa nama yazılı pay senedi sahiplerine dağıtılır.

2 d)hisse Senetlerinin Devri Hamiline yazılı hisse senetlerinin devri şirket ve üçüncü kişiler hakkında ancak teslim (zilyedliğin geçirilmesi) ile hüküm ifade eder. Kanunda veya esas mukavelede aksine hüküm olmadıkça nama yazılı hisse senedinin teslimi (zilyedliğinin devralana geçirilmesi) ile yapılabilir. Devir şirketle ilişkilerde ancak pay defterine kayıtla hüküm ifade eder. e)ilmühaberler 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre henüz hisse senedi çıkarılmadığı durumlarda, hisse senedinin yerini tutmak üzere geçici ilmühaberler çıkarılabilir. İlmühaberler nama veya hamiline olarak düzenlenebilir. Ancak bedelleri tam olarak ödenmemiş olan paylar için hamiline yazılı ilmühaber çıkarılmaz. Nama yazılı ilmühaberlerin devri, nama yazılı hisse senetlerinin devrine ait hükümlere tabidir. Hamiline yazılı hisse senetleri yerine düzenlenen nama yazılı ilmühaberler ancak alacağın devri hakkındaki hükümlere göre devrolabilir sayılı Türk Ticaret Kanununda da pay senedi bastırılıncaya kadar ilmühaber çıkarılmasına imkan sağlanmıştır. Ancak nama ve hamiline yazılı paylar için çıkarılacak ilmühaberler konusunda 6762 sayılı kanundaki gibi bir ayırıma gidilmemiş, nama yazılı pay senetlerine ilişkin hükümlerin kıyas yoluyla ilmühaberlere de uygulanması öngörülmüştür. f)hisse senedi ve İlmühaber Çıkarma Yetkisi 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre hisse senedi veya ilmühaber bastırma kararı genel kurul tarafından alınabileceği gibi yönetim kurulu kararı ile de olabilir. Ancak, şirket ana sözleşmesinde hisse senedi veya ilmühaber çıkarılacağı yönünde bir hüküm varsa ve bunun da yönetim kurulunca karara bağlanacağı belirtilmişse yönetim kurulu kararı ile hisse senedi veya ilmühaber çıkarılabilecektir. Şirket ana sözleşmesinde bu konuda ne genel kurul ne de yönetim kuruluna verilmiş bir yetki yoksa hisse senedi veya ilmühaber çıkarılmasının genel kurul tarafından karara bağlanması uygun olacaktır. Bu konu hisselerin iktisap tarihinin belirlenmesi bakımından büyük önem arzetmektedir sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununda ise hamiline yazılı senetlerinin basımı zorunlu hale getirilmiş ve bunun da yönetim kurulu kararı ile olacağı ve bu kararın tescil edileceği belirtilmiştir. Ancak, nama yazılı hisse senedi veya nama ya da hamiline yazılı ilmühaberlerin basım zorunluluğu için azlık isteminin gerekli olduğu hükme bağlanmıştır. I-VERGİ HUKUKU YÖNÜNDEN A-Hisse senetleri ve ilmühaberlerin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar dan sonra iktisap edilmiş olanlar

3 Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinin birinci bendine göre ivazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar değer artış kazancı olarak gelir vergisine tabidir. a)tam mükellef kurum deyimi Kurumlar vergisi kanununa göre tam mükellef kurumlar kanuni veya iş merkezi Türkiyede bulunan kurumlardır. Kanuni ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiyede bulunmayan kurumlar dar mükellef kurumlardır. b)anonim şirket ortaklık paylarının menkul kıymet deyimi karşısındaki durumu Hisse senetlerinin menkul kıymet olduğu konusunda herhangi bir ihtilaf sözkonusu değildir. İlmühaberler yukarıda açıklandığı üzere Ticaret Kanunlarında düzenlenmiş olup hisse senetlerinin yerine çıkarılmaktadırlar. Bu anlamda hisse senetleri ile farkı yoktur. Nitekim Yargıtay içtihatlarında, ilmühaberlerin hisse senetlerinin yerini tuttuğu kabul edilmektedir. 232 sayılı gelir vergisi kanunu genel tebliğinde de geçici ilmühaberlerin, hisse senetlerinin yerini tutmak amacıyla çıkartılan menkul kıymetler olduğu, dolayısiyle ilmühaberlerin elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesinde, Gelir Vergisi Kanununun hisse senetlerinin elden çıkartılmasından doğan kazançların vergilendirilmesine ilişkin hükümlerinin uygulanması gerektiği belirtilmiştir. Anonim şirket payının hisse senedine veya ilmühabere bağlanmamış olması halinde ortada bir menkul kıymetin varlığından bahsedilemez. Bu halde payın devrinin ortaklık hak ve hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar kapsamında mükerrer 80 inci maddenin birinci fıkrasının dördüncü bendi hükmü çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. c)menkul kıymetin iktisap tarihinin tespiti Genel olarak hisse senedi tasarruf hakkına sahip olunan tarihin iktisap tarihi olarak kabulü gerekir. Sermaye ve kar yedeklerinin sermayeye eklenmesi dolayısiyle sahip olunan hisse senetlerinin iktisap tarihi olarak daha önceden sahip olunan hisse senetlerinin iktisap tarihi esas alınır. Keza, hisse senedi sahipleri tarafından rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle itibari değerleri ödenerek sahip olunan hisse senetleri yönünden de iktisap tarihi olarak sahip olunan eski hisse senetlerinin iktisap tarihi esas alınır. 232 sayılı gelir vergisi genel tebliğine göre belirli bir şirketin hisse senedinden değişik tarihlerde alımlar yapıldıktan sonra, alınan hisse senetlerinin bir kısmının elden

4 çıkarılması halinde mükellefler elden çıkarılan hisse senetlerinin hangi işlem ile alındığı konusunda serbestçe karar verebilecektir. d)hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazancın tespiti Genel olarak değer artışında safi kazanç elden çıkarma karşılığında alınan para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsil edilebilen her türlü menfaatlerin tutarından, elden çıkarılan mal ve haklarının maliyet bedelleri ile elden çıkarma dolayısiyle yapılan ve satıcının uhdesinde kalan giderlerin ve ödenen vergi ve harçların indirilmesi suretiyle bulunur. Hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazancın tespitinde satış bedelinden elden çıkarılan hisse senetlerinin maliyet bedelinin düşülmesi gerekir. Hisse senetlerinin iktisap bedelinin tevsik edilememesi halinde, itibari değer iktisap bedeli olarak kabul edilir. Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 81 inci maddesinin son fıkrası hükmüne göre mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedeli mal ve hakların elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumu nca belirlenen üretici fiyatları genel endeksindeki artış oranında artırılarak tespit edilir. Şu kadar ki, bu endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının %10 veya üzerinde olması şarttır. Şirketlerin sermaye yedekleri ile sermaye artırımında bulunmaları halinde, bu işlem sonrasında gerek önceden sahip olunan gerekse sermaye artırımı dolayısiyle alınan hisse senetlerinin maliyet bedeli, daha önce sahip olunan hisse senetlerinin maliyet bedelinin, sermaye artırımı sonrasında sahip olunan toplam hisse senedi sayısına bölünmesi suretiyle tespit edilecektir. Kar yedekleri kullanılmak suretiyle sermaye artırımında bulunulması halinde, bu işlem dolayısiyle sahip olunan hisse senetlerinin maliyet bedeli, daha önce sahip olunan hisse senetlerinin maliyet bedeli ile yeni alınan hisse senetlerinin itibari değerleri toplamının sermaye artırımı sonrasında sahip olunan hisse senedi sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır. Şirketlerin nakdi sermaye artırımlarında, hisse senedi sahipleri tarafından rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle itibari değerleri ödenerek sahip olunan hisse senetleri yönünden de maliyet bedeli, daha önce sahip olunan hisse senetlerinin maliyet bedeli ile yeni alınan hisse senetleri için ödenen bedelin toplamının sermaye artırımı sonrasında sahip olunan hisse senedi sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır. e)borsada işlem gören hisse senetlerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar Gelir vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin (1) inci fıkrasına göre, bankalar ve aracı kurumlar takvim yılının üçer aylık dönemleri itibariyle, alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetlerin alış ve satış bedelleri arasındaki fark üzerinden gelir vergisi stopajı yapmak zorundadırlar (stopaj oranı halen % sıfırdır).

5 Aynı maddenin (7) nci fıkrasına göre ise, (1) inci fıkra hükümleri uyarınca tevkifata tabi tutulan kazançlar için gerçek kişilerce yıllık veya münferit beyanname verilmez. Diğer gelirler dolayısiyle verilecek yıllık beyannameye bu gelirler dahil edilmez. Bu nedenle borsada yapılan hisse senedi alım satımlarından doğan kazançlar beyan edilmeyecektir. Bu maddeye göre yapılması gereken bir stopaj yapılırsa stopaj nihai vergi olacaktır dan önce iktisap edilmiş olanlar tarihinden önce iktisap edilmiş hisse senetlerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlarını vergilendirilmesi ile ilgili hususlar ise şunlardır. Gelir Vergisi kanununu geçici 67 nci maddesinin (10) uncu fıkrasına göre bu kazançların vergilendirilmesinde tarihi itibariyle geçerli olan hükümler uygulanır. Bu kazançlar stopaja tabi değildir. İvazsız olarak iktisap edilenler, İMKB de işlem görenlerden üç aydan fazla elde tutulanlar ile İMKB de işlem görmeyenlerden tam mükellef kurumlara ait olan ve 1 yıldan fazla elde tutulanlar vergiye tabi değildir. Kazancın safi tutarının hesaplanması sırasında, iktisap bedeli, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere TEFE-ÜFE artış oranıyla endekslenebilir. Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte istisna tutarını aşan kısım beyan edilir. (İstisna tutarı 2010 yılı için ,-TL olup her yıl yeniden değerleme oranında artırılacaktır). B-İştirak hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinin birinci fıkrasının 4 üncü bendi hükmüne göre ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artış kazancı olarak gelir vergisine tabidir. Anonim şirketlerin hisse senedine veya ilmühabere bağlanmamış hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar bu bend hükmüne göre vergilendirilmektedir. Ortaklık hisselerinin elden çıkarılmasında elde tutma süresinin bir önemi bulunmamaktadır. İki yıldan fazla süreyle elde tutulduktan sonra elden çıkarılan hisselerin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar da gelir vergisine tabi olacaktır. Ancak bir takvim yılında elde edilen kazancın bir bölümü gelir vergisinden müstesnadır. İstisna tutarı 2011 yılı için 8.000,-TL dir.

6 Safi kazancın tespiti ile ilgili olarak hisse senetleri için açıklanan hususlar ortaklık haklarının elden çıkarılması bakımından da geçerlidir. Saygılarımızla, Hasan Zeki Süzen (YMM) - Ekrem Kayı (YMM) D/A

HİSSE SENEDİ SATIŞLARINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ

HİSSE SENEDİ SATIŞLARINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ HİSSE SENEDİ SATIŞLARINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ İmral DURAN* 1. Giriş Bilindiği gibi, Gelir Vergisi Kanununda gerçek kişilerce elde edilen hisse senedi satışlarından doğan değer artış kazançlarının

Detaylı

Hisse Senedi Alım-Satım Kazancının Vergilendirilmesindekiş Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

Hisse Senedi Alım-Satım Kazancının Vergilendirilmesindekiş Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Hisse Senedi Alım-Satım Kazancının Vergilendirilmesindekiş Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Mehmet ERKAN Hesap Uzmanı Hasan KARAÇAM Hesap Uzmanı GİRİŞ : Hisse senetleri, anonim ortaklık ya da sermayesi paylara

Detaylı

257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede,

257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, Başlık 257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 26039 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2005 Kapsam Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede,

Detaylı

Söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır. 257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 26039 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2005 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI 1. Verginin, üzerinden hesaplandığı değer veya miktara ne denir? Matrah. 2. Vergi kanunlarına göre, vergi ödemekle yükümlü kılınan gerçek veya tüzel kişilere

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

2012 YILINDA ELDE EDİLEN DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ 2012 YILINDA ELDE EDİLEN DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ Şibli GÜNEŞ* 1- GİRİŞ Piyasa koşullarında vergilendirilmesi gereken değer atış kazançlarının sıkça görülmesine karşın, vergi uygulamalarında

Detaylı

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark, Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen

Detaylı

I. YILLIK BEYANA TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. YILLIK BEYANA TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. YILLIK BEYANA TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI A. Yıllık beyana tabi menkul sermaye gelirleri 2012 takvim yılında elde edilen yıllık beyana tabi menkul sermaye gelirlerinin 25.000,00

Detaylı

2014 Yılında Elde Edilmiş Olan Diğer Kazanç ve İratların Saptanmasına İlişkin Esaslar Güray Öğredik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE,

2014 Yılında Elde Edilmiş Olan Diğer Kazanç ve İratların Saptanmasına İlişkin Esaslar Güray Öğredik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE, 2014 Yılında Elde Edilmiş Olan Diğer Kazanç ve İratların Saptanmasına İlişkin Esaslar Güray Öğredik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE, Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

Vergi Rehberi. (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında)

Vergi Rehberi. (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında) Vergi Rehberi 2015 (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında) TAM - DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ NEDİR? 1- Aşağıda detayları verilen gerçek kişiler tam mükellef sayılırlar

Detaylı

10 oranında stopaja tabi. - 1 yıldan fazla süreyle elde tutulan menkul kıymet yatırım ortaklığı hisse senetleri stopaja tabi değil.

10 oranında stopaja tabi. - 1 yıldan fazla süreyle elde tutulan menkul kıymet yatırım ortaklığı hisse senetleri stopaja tabi değil. HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri - İvazsız olarak iktisap edilenler, İMKB de işlem görenlerden 3 aydan fazla elde tutulanlar ile İMKB de işlem görmeyenlerden tam mükellef

Detaylı

GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER

GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER 2011 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. Ayrıntılı Bilgi İçin Vergi İletişim Merkezinin 444 0 189 numaralı telefon hattına Başvurabilirsiniz.

Detaylı

Menkul ve Gayrimenkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2013 ve 2014 Yılı Vergi Rehberi

Menkul ve Gayrimenkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2013 ve 2014 Yılı Vergi Rehberi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2013 ve 2014 Yılı Vergi Rehberi Mart 2014 İçindekiler 1. Genel Bilgi... 1 1.1. Bu Rehber Kimin İçin Hazırlandı... 1 1.2. Gayrimenkul Sermaye Geliri...

Detaylı

2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi

2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi 2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi Bu broşür, yat r mc lar m za yat r mlar ile ilgili olarak karş laşacaklar vergi uygulamalar ile ilgili ön bir bilgi vermek amac yla vergi dan şman m z Mehmet

Detaylı

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI

ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI Hazırlayan: Nedim Bayraktaroğlu Bu metnin tüm hakları mahfuzdur. Yazarın izni olmaksızın iktibas hükümleri dışında alıntı yapılamaz, kısmen veya

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE PAY SENETLERİ

İÇİNDEKİLER 1. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE PAY SENETLERİ İÇİNDEKİLER 1. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE PAY SENETLERİ I. Pay Kavramı II. Payın Çeşitli Anlamları III. Pay (Senetleri) Çeşitleri IV. İmtiyazlı Pay V. İmtiyazların Korunması 2.ANONİM ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI

Detaylı

Ahmet GÜZEL Yeminli Mali Müşavir

Ahmet GÜZEL Yeminli Mali Müşavir I. GİRİŞ 6762 sayılı eski Ticaret Kanunu (ETK), anonim şirketler tarafından çıkarılacak hisse senetlerine münhasır olarak detaylı hükümler içermesine rağmen pay sahipliği yönünden hisse senedi bastırılmasını

Detaylı

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ORTAKLIKTA PAY VE PAY SENETLERİNİN DEVRİ *

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ORTAKLIKTA PAY VE PAY SENETLERİNİN DEVRİ * 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ORTAKLIKTA PAY VE PAY SENETLERİNİN DEVRİ * Doç. Dr. Şafak NARBAY GİRİŞ 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanununda pay senetlerinin devri, anonim şirketlere

Detaylı

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME [2013] MUSTAFA DÜNDAR

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME [2013] MUSTAFA DÜNDAR YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME [2013] MUSTAFA DÜNDAR BEYANNAME VERİLİP VERİLMEYECEĞİNİN BELİRLENMESİ VDO İSTİSNA/M UAF VERGİYE TABİ/BEY ANNAME KONU VERGİNİN KONUSU VERGİNİN KONUSUNA GİREN GELİRLER

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2012 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. 1 Ayrıntılı

Detaylı

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Ocak 2015 sayısında yayınlanmıştır.

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Ocak 2015 sayısında yayınlanmıştır. Limited Şirket Pay Senedi Satış Kazancında Değer Artış Kazancı Hükümleri Ve Yurtdışındaki Şirketin Türkiye de Sahip Olduğu Limited Şirket Pay Senedinin İktisap Edilmesi Halinde Kdv Sorumluluğu Güray ÖĞREDİK

Detaylı

GELİR VERGİSİ BEYANNAME (TOPLAMA) KURALLARINA TOPLU BİR BAKIŞ

GELİR VERGİSİ BEYANNAME (TOPLAMA) KURALLARINA TOPLU BİR BAKIŞ 1 GELİR VERGİSİ BEYANNAME (TOPLAMA) KURALLARINA TOPLU BİR BAKIŞ A.Bumin DOGRUSOZ * (YAKLAŞIM/ŞUBAT-1996) I GİRİŞ Gerçek kişilerin bir takvim yılında elde ettikleri kazanç ve iratları safi tutarı üzerinden

Detaylı

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com. Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.tr GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE TAHAKKUK VE TAHSİLAT ESASININ GEÇERLİ OLDUĞU

Detaylı

GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL SORUMLULUKLAR

GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL SORUMLULUKLAR GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL SORUMLULUKLAR ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı Bilgi İçin Vergi İletişim Merkezi nin

Detaylı

Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır.

Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ 2014 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. Ayrıntılı bilgi almak için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 telefon

Detaylı

I. PARA VE SERMAYE PİYASALARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

I. PARA VE SERMAYE PİYASALARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER I. PARA VE SERMAYE PİYASALARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER A. Para ve sermaye piyasalarından elde edilen gelirlerin niteliği Ülkemizde gerçek kişilerin elde ettiği kazançların vergilendirilmesi esasları Gelir

Detaylı

İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKETİN TASFİYE OLMASI DURUMUNUN -İŞTİRAK HİSSELERİ ÇERÇEVESİNDE- İŞTİRAK EDEN ŞİRKETE YANSIMASI

İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKETİN TASFİYE OLMASI DURUMUNUN -İŞTİRAK HİSSELERİ ÇERÇEVESİNDE- İŞTİRAK EDEN ŞİRKETE YANSIMASI İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKETİN TASFİYE OLMASI DURUMUNUN -İŞTİRAK HİSSELERİ ÇERÇEVESİNDE- İŞTİRAK EDEN ŞİRKETE YANSIMASI A.Bora ELÇİN Vergi Başmüfettişi (E. Maliye Başmüfettişi) Özet Taşınmaz ve iştirak hissesi

Detaylı

İŞTİRAK HİSSELERİNİN ALIM SATIMINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR

İŞTİRAK HİSSELERİNİN ALIM SATIMINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR İŞTİRAK HİSSELERİNİN ALIM SATIMINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR Sakıp ŞEKER * Bilindiği üzere, işletmenin doğrudan veya dolaylı olarak diğer şirketlerin yönetimine katılmak üzere edindiği hisse senetleri veya ortaklık

Detaylı