SERMAYE PĠYASASI KURULU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PĠYASASI KURULU"

Transkript

1 SERMAYE PĠYASASI KURULU HES HACILAR ELEKTRĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME KASIM 2010

2 HES HACILAR ELEKTRĠK SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ NDEN ORTAKLIĞIMIZIN ÇIKARILMIġ SERMAYESĠNĠN ,00 TL DEN ,00 TL YE ARTIRILMASI NEDENĠYLE ĠHRAÇ EDĠLECEK ,00 TL NOMĠNAL DEĞERLĠ HĠSSE SENETLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN ĠZAHNAMEDĠR. SÖZ KONUSU PAYLAR, SERMAYE PĠYASASI KANUNU (SPKN) NUN 4 ÜNCÜ MADDESĠ UYARINCA SERMAYE PĠYASASI KURULU (KURUL) NCA 11/11/2010 TARĠH VE 76/925 SAYI ĠLE KAYDA ALINMIġTIR. ANCAK KAYDA ALINMA ORTAKLIĞIMIZIN VE PAYLARININ KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ. SPKN UYARINCA, ĠZAHNAME VE EKLERĠNDE YER ALAN BĠLGĠLERĠN GERÇEĞĠ DÜRÜST BĠR BĠÇĠMDE YANSITMASINDAN ĠHRAÇÇILAR SORUMLUDUR. ANCAK, KENDĠLERĠNDEN BEKLENEN ÖZENĠ GÖSTERMEYEN ARACI KURULUġLARA DA ZARARIN ĠHRAÇÇILARA TAZMĠN ETTĠRĠLEMEYEN KISMI ĠÇĠN MÜRACAAT EDĠLEBĠLĠR. BAĞIMSIZ DENETĠM KURULUġLARI ĠSE, DENETLEDĠKLERĠ FĠNANSAL TABLO VE RAPORLARA ĠLĠġKĠN OLARAK HAZIRLADIKLARI RAPORLARDAKĠ YANLIġ VE YANILTICI BĠLGĠ VE KANAATLER NEDENĠYLE DOĞABĠLECEK ZARARLARDAN HUKUKEN SORUMLUDUR. ĠZAHNAME VE EKLERĠNDE YER ALAN BĠLGĠLERĠN GERÇEĞĠ DÜRÜST BĠR BĠÇĠMDE YANSITMASINDAN AġAĞIDA UNVANLARI BELĠRTĠLEN KURULUġLAR ĠLE BU KURULUġLARI TEMSĠLE YETKĠLĠ KĠġĠLER SORUMLUDUR: Hes Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret A.ġ. izahnamenin tamamından, Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali MüĢavirlik A.ġ , , tarihli ve Önder Bağımsız Denetim ve DanıĢmanlık A.ġ tarihli finansal tablolar ile bunlara iliģkin bağımsız denetim raporlarından sorumludur. Yatırımcılara uyarı: Bu izahname, düşünülmektedir, planlanmaktadır, hedeflenmektedir, tahmin edilmektedir, beklenmektedir gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik açıklamalar içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece izahnamenin yayım tarihindeki öngörüleri ve beklentileri göstermektedir. Birçok faktör, ortaklığımızın geleceğe yönelik açıklamaların öngörülenden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir. I. BORSA GÖRÜġÜ: YOKTUR. II. DĠĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜġ VE ONAYLAR: YOKTUR. 1

3 ĠÇĠNDEKĠLER Ġçerik Sayfa No Kısaltma ve Tanımlamalar 3 Ortaklık Hakkında Özet Bilgiler 4 Risk Faktörleri 10 Ortaklık Hakkında Bilgiler 12 SeçilmiĢ Finansal Bilgiler 19 Mevcut Sermaye ve Sermaye Piyasası Araçları Hakkında Bilgiler 25 Yönetim ve Organizasyon Yapısına ĠliĢkin Bilgiler 27 Grup Hakkında Bilgiler 32 ĠliĢkili Taraf ve ĠliĢkili Taraflarla Yapılan ĠĢlemler Hakkında Bilgiler 34 Halka Arza ĠliĢkin Bilgiler 38 Finansal Durum ve Faaliyet Sonuçları 44 Ortaklığın Fon Kaynakları 47 GeçmiĢ Dönem Finansal Tablo ve Bağımsız Denetim Raporları 49 Kar Payı Dağıtım Esasları 50 Paylar ile Ġlgili Vergilendirme Esasları 52 Ġncelemeye Açık Belgeler 56 Ġzahnamenin Sorumluluğunu Üstlenen KiĢiler 56 2

4 KISALTMA VE TANIMLAR Hes Kablo /ġirket/ortaklık SPK ĠMKB KAP MKK GVK TTK SPKn BMD HCS KDV KVK TSE VDE IEC BS OSB : Hes Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi : Sermaye Piyasası Kurulu : Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası : Kamuyu Aydınlatma Platformu : Merkezi Kayıt KuruluĢu : Gelir Vergisi Kanunu : Türk Ticaret Kanunu : Sermaye Piyasası Kanunu : Bizim Menkul Değerler Anonim ġirketi : HCS Kablolama Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.ġ. : Katma Değer Vergisi : Kurumlar Vergisi Kanunu : Türk Standartları Enstütüsü : Alma Elektro Teknikerler Standardı : Uluslararası Elektroteknik Komisyonu : Ġngiliz Standardı : Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 3

5 1. ÖZET Bu bölüm izahnamenin özeti olup, sermaye piyasası araçlarına iliģkin yatırım kararları izahnamenin bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. a) Ortaklık hakkında bilgiler: ġirketimiz öncelikli olarak enerji kabloları üretmek amacıyla 1974 yılında kurulmuģ, yatırımların kısmen tamamlanmasıyla birlikte 1978 yılında üretime baģlamıģtır yılında elektrolitik bakır tel ünitesini hizmete açılmıģtır. Kablo üretimi ise, 1986 da haberleģme kablosu, 1989 da XLPE (çapraz bağlı polietilen izoleli) kablo olarak çeģitlendirilmiģtir de fiber optik ve data kablolarının üretimine baģlanmıģ, son yıllarda yapılan yatırımlarla da kapasite artıģı sağlanmıģtır. Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde yapımı tamamlanan bakır ve alüminyum tesisimizde, bakır iletkende ton/yıl, alüminyum iletkende ise ton/yıl kapasiteyle üretim yapılarak mevcut kapasitemiz de artıģ sağlanmıģtır. ġirketimiz m² si kapalı ve m² si açık alan olmak üzere toplam, m² lik bir alanda kurulu bulunan 7 ayrı ünitede elektrolitik bakır, enerji kabloları (yüksek gerilim, orta gerilim, alçak gerilim), haberleģme kabloları, fiberoptik, data-lan kabloları, alüminyum iletken ve emaye bobin teli üretimini, tamamı kendi alanlarında bilgi ve deneyim sahibi itibariyle 44 ü mühendis 84 ü teknisyen olmak üzere toplam 931 personel ve modern teknolojinin getirdiği son üretim teknikleri ile TSE, VDE, IEC ve BS gibi dünya standartlarına ve bunların haricinde müģterilerin istediği özel standartlara uygun olarak sürdürmektedir. Üretilen ürünler; hem yurtiçi pazara sunulmakta hem de tarihi itibariyle 67 ülkeye ihraç edilmektedir. Ġstanbul Sanayi Odasınca 500 Büyük Sanayi KuruluĢunun üretimde satıģlar kriteri esas alınarak yapılan sıralamada ġirketimiz 2009 yılı verilerine göre genel sıralamada 83 üncü sırada yer almaktadır. b) Risk faktörleri: Ortaklığın içinde bulunduğu kablo sektörünün baģlıca riskleri: Standard dıģı kablo üretiminin iç pazardaki olumsuzluklarının yanı sıra, dıģ pazarda yaģatacağı daralmanın ülkemiz ihracatına etkisi ve Türk Kablo Sektörünün dıģ piyasalarda imajını zedelemesi, Hammadde fiyatlarındaki yıl içi ve yıllar arasındaki aģırı kontrolsüz dalgalanmaların iģletmeler için yaratacağı ticari güçlükler, Ģeklinde sıralanabilir. Finansal Riskler: Kredi ve Tahsilat Riski: ġirketimizin kredi ve tahsilat riski temel olarak ticari alacaklarına iliģkindir. ġirketimiz alacaklarını düzenli olarak takip etmekte ve Ģüpheli duruma düģen alacakları için Ģüpheli ticari alacaklar karģılığı ayırmaktadır ve tarihi itibariyle ġirketimizin TL lik Ģüpheli ticari alacağı bulunmaktadır. Söz konusu Ģüpheli alacaklarımıza TL karģılık ayrılmıģtır. Kur Riski: ġirketimizin bankalardan kullandığı dövizli kredileri ya da yabancı para türü üzerinden gerçekleģen ticari borçları döviz kurundaki değiģikliklere bağlı olarak, kur riskine açık bulunmaktadır. Bu risk, kurlardaki değiģmeler sonucu, kazanç veya kayıplara neden olabilmektedir. ġirketimizin tarihi itibariyle TL tutarında yabancı para cinsinden varlığı, TL tutarında yabancı para cinsinden yükümlülüğü bulunmaktadır. ġirketimiz söz konusu tarih itibariyle TL için kur riski taģımaktadır. Likidite Riski: ġirketimizin likidite oranı 2007 yılında % 1,76, 2008 yılında %1,37 ve 2009 yılında da %1,24 olarak gerçekleģmiģtir. Likidite oranı hesaplanırken kullanılan formül Ģu Ģekildedir; Likidite oranı = (Dönen Varlıklar Toplamı-Stoklar-Diğer Dönen Varlıklar)/Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 4

6 ġirketimiz, aktif ve pasiflerinin dönemsel dağılımını dengede tutarak likidite riskini yönetmekle birlikte satıģların bir kısmını vadeli olarak yapmakta ancak hammadde teminini nakit olarak gerçekleģtirmektedir. Dolayısıyla ġirketimizin elinde dönemsel olarak nakit fazlası ya da açığı bulunabilmektedir. Bu durumda fazla olan nakdimizi repo yaparak değerlendirmekte, nakit ihtiyacımız olduğu durumlarda ise Boydak Grubu bünyesinden kısa vadeli borç alınmaktadır. Ayrıca nakit ihtiyacının sürekli olması durumunda ġirketimiz bankalardan kredi temin edebilmektedir. Bu çerçevede likidite konusunda etkin bir yönetim gerçekleģtirmeye çalıģmakta birlikte satıģların vadeli ve hammadde alımının nakit olmasından dolayı ġirketimiz likidite riski taģımaktadır. Piyasa Riski: Bu risk, sahip olunan bir ya da birden fazla ticari varlığın, iģleme tabi tutulabileceği süre dahilinde, piyasada meydana gelen, beklenmeyen olumsuz dalgalanmaların sebep olduğu, kayıp veya beklenenden düģük seviyedeki kar halini ifade ettiği için, piyasa riski herhangi bir zaman zarfında meydana gelebilir. c) Ortaklığın yönetim ve denetim kurulu üyeleri, üst yöneticileri ile bağımsız denetim kuruluģu hakkında temel bilgiler: YÖNETĠM KURULU BAġKAN VE ÜYELERĠ Adı Soyadı Mustafa Boydak Hasan Hüseyin Gürdoğan Hacı Boydak ġükrü Boydak Yusuf Boydak Memduh Boydak Bekir Boydak Mehmet Gürdoğan Bekir Irak Görevi Yönetim Kurulu BaĢkanı BaĢkan Vekili Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Genel Müdür DENETĠM KURULU ÜYELERĠ Adı Soyadı Avni ÇĠFTÇĠ Nazif TÜRKOĞLU Görevi Denetim Kurulu Üyesi Denetim Kurulu Üyesi ÜST DÜZEY YÖNETĠCĠLER Adı Soyadı Orhan ÖZSARAÇ ġükrü KAKĠLLĠOĞLU M.Murat ġahġn Görevi Gen. Müd. Yrd. (Mali ve Ġdari) Gen. Müd. Yrd. () Gen. Müd. Yrd. (Teknik) BAĞIMSIZ DENETĠM KURULUġU: ENGĠN BAĞIMSIZ DENETĠM VE SMMM A.ġ. ile 2008 hesap döneminde çalıģılmaya baģlanmıģtır. Ġlgili firma ile 2010 dönemini de denetlemesi için sözleģme yenilenmiģtir. Bağımsız denetim ġirketinin iletiģim adresi aģağıda verilmektedir: Abide-i Hürriyet Caddesi Bolkan Center 211C Kat:2 ġiģli / Ġstanbul Telefon: +90 (0) d) Ġhraca iliģkin özet veriler ve tahmini halka arz takvimi: Toplam olarak TL nominal değerli ġirketimiz hissesi ihraç edilecek olup, yeni pay alma haklarının kullanım süresi 15 gün, yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arz süresi ise 8 5

7 gündür. Bu sürelerin baģlangıç ve bitiģ süreleri ilan edilecek sirkülerlerde belirtilecektir. Yeni pay haklarının kullanılması iģleminin 2010 yılı Kasım ayının sonuna doğru, kalan payların halka arzının aynı yılın Aralık ayı içerisinde gerçekleģtirilmesi planlanmaktadır. e) SeçilmiĢ finansal bilgiler, finansal tablolara iliģkin özet veriler ve bunlara iliģkin önemli değiģiklikler ile sermaye yapısı ve borçluluk durumu: ġirketimizin 2007, 2008 ve 2009 dönemleri ile ara dönemine ait özet finansal verileri aģağıda verilmektedir. AKTĠF (TL) I. DÖNEN VARLIKLAR II. DURAN VARLIKLAR AKTĠF VARLIKLAR TOPLAMI PASĠF (TL) I. KISA VADELĠ BORÇLAR II. UZUN VADELĠ BORÇLAR III. ÖZ SERMAYE PASĠF VARLIKLAR TOPLAMI (TL) A:BRÜT SATIġLAR B:SATIġLARIN MALĠYETĠ (-) C: BRÜT SATIġ KARI VEYA ZARARI D:ESAS FAALĠYET KARI VEYA ZARARI E:ÖD.VERGĠ VE DĠĞ.YAS.YÜKÜM NET DÖNEM KARI veya ZARARI Pay BaĢına Bilgiler (Hesaplamalarda 1 pay=1 KuruĢ olarak kabul edilmiģtir) a) Pay Sayısı b) Bir Payın Defter Değeri (TL) 0,0111 0,0116 0,0127 c) Pay BaĢına Net Kâr (TL) - Adi Hisse Senedi 0,0005 0,0000 0,002 d) Pay BaĢına Temettü (TL) - Nakden 0 0 0,0012 f) Ġhracın gerekçesi ve halka arzdan elde edilecek net nakit giriģinin kullanım yerleri: ÇıkarılmıĢ sermayemizin artırılma zorunluluğu daha çok, ülkemizde geçmiģ yıllarda yaģanan ekonomik kriz ve döviz kurlarındaki ani iniģ ve çıkıģlar ile açıklanabilir. Bu faktörler iģletmede maliyetleri artırarak uluslararası rekabeti büyük ölçüde güçleģtirmiģtir. 6

8 Üretim giderlerinin; hammadde, yardımcı madde, iģçilik ve dıģarıdan sağlanan girdilerin maliyetlerinin devamlı Ģekilde artması ile öz sermaye yetersizliği doğmuģ, bunu telafi etmek için de yabancı kaynağa baģvurulmuģtur tarihi itibariyle kullanılan banka kredilerinin toplamı TL ye ulaģmıģtır. ġirketimiz 2007 yılında TL, 2008 yılında da TL, 2009 yılında da TL finansman gideri ödemiģtir. Kredi kullanımı; kârlılığı büyük ölçüde azaltmakta, üretim maliyetlerinin artması, dolayısıyla rekabet gücünü azaltması yanında rasyoları da bozmakta, kredibiliteyi düģürmektedir. Aynı zamanda, kalite ve verimliliği, üretim çeģitliliğini ve kapasitesini artırmak, mamullerimize iç ve dıģ piyasalarda rekabet gücü kazandırmak için de yatırım yapma zorunluluğu, günümüz Ģartlarında, daha da ön plana çıkmaktadır. Bütün bu düģüncelerle; hem finansman giderlerini azaltarak kârlılığı artırabilmek, hem de yatırımları gerçekleģtirebilmek amacıyla, en son nakdi sermaye artırımının yapıldığı günden bugüne kadar enflasyon ve devalüasyon tahribatına uğrayan iģletme sermayesi ihtiyacının öz kaynağa dönüģtürülmesini de ön planda tutarak, çıkarılmıģ sermayemizin artırılması gerekmektedir. Bu bağlamda sermaye artırımından elde edilecek nakit, finansal borçlarımızın azaltılmasında ve yeni yatırımların finansmanında kullanılacaktır. g) Finansal durum ve faaliyet sonuçları hakkında bilgiler: ġirketimizin son üç yıllık ve ilgili ara dönem ( ) mali tablolarına iliģkin özet aģağıdaki gibidir. Daha detaylı bilgi izahnamenin 10 uncu kısmında verilmektedir yılı itibariyle ġirketimizin aktifinin %70 i dönen varlıklardan, %30 u ise duran varlıklardan oluģurken, tarihi itibariyle dönen varlıkların aktiften aldığı pay %76,2 olarak gerçekleģmiģtir tarihi itibariyle varlıklarımızın %67,2 si yabancı kaynaklarla, %32,8 i ise öz kaynaklarla finanse edilmiģtir. ġirketimizin ve tarihli bilançolarına göre, dönen varlıklar içindeki en önemli kalemleri menkul kıymetler, stoklar ve ticari alacaklar olarak ifade edilebilir tarihi itibariyle ġirketimizin toplam TL tutarında yabancı kaynağı olup, bu tutarın TL si kısa vadeli, TL lik kısmı ise uzun vadelidir itibariyle TL olan kısa vadeli finansal borçların tarihi itibariyle TL ye, tarihi itibariyle TL olan uzun vadeli finansal borçların itibariyle TL ye yükseldiği görülmektedir yılında özsermaye aktiften %26,4 pay alırken, bu oran tarihi itibariyle %33,4 e, tarihinde ise %48,4 e yükselmiģtir tarihi itibariyle bu oran %32,8 e gerilemiģtir. ġirketimizin net satıģ gelirleri, 2007 yılına göre 2008 yılında %8 artmıģtır yılı sonlarında dünyada yaģanmaya baģlanan finansal krizin olumsuz etkileriyle 2008 yılında TL olan ciromuz 2009 sonunda %22 lik düģüģle TL olmuģtur. Fakat sektörümüzün yaz aylarında daha da canlı olduğu ve ekonomik krizin olumsuz etkilerinin düzeldiği göz önüne alındığın da, TL olan dönem cirosunun, yıl sonunda 700 milyon TL civarlarına ulaģacağını tahmin etmekteyiz. AKTĠF (TL) I. DÖNEN VARLIKLAR II. DURAN VARLIKLAR AKTĠF VARLIKLAR TOPLAMI PASĠF (TL) I. KISA VADELĠ BORÇLAR II. UZUN VADELĠ BORÇLAR III. ÖZ SERMAYE PASĠF VARLIKLAR TOPLAMI

9 (TL) A- BRÜT SATIġLAR B- SATIġLARDAN ĠNDĠRĠMLER (-) C- NET SATIġLAR D- SATIġLARIN MALĠYETĠ(-) BRÜT SATIġ KAR'I veya ZARARI E- FAALĠYET GĠDERLERĠ (-) ESAS FAALĠYET KAR'I veya ZARARI F- DĠĞER FAALĠYETLERDEN GELĠRLER VE KAR'LAR G- DĠĞER FAALĠYETLERDEN GĠDERLER VE ZARARLAR (-) H- FĠNANSMAN GĠDERLERĠ (-) FAALĠYET KAR'I veya ZARARI I- OLAĞANÜSTÜ GELĠRLER VE KAR'LAR J- OLAĞANÜSTÜ GĠDERLER VE ZARARLAR (-) DÖNEM KAR'I veya ZARARI K-ÖDENECEK VERGĠ VE DĠĞ.YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER NET DÖNEM KAR'I veya ZARARI ġirketimizin net satıģ gelirleri, 2007 yılına göre 2008 yılında %8 artmıģtır yılı sonlarında dünyada yaģanmaya baģlanan finansal krizin olumsuz etkileriyle 2008 yılında TL olan ciromuz 2009 sonunda %22 lik düģüģle TL olmuģtur. Fakat sektörümüzün yaz aylarında daha da canlı olduğu ve ekonomik krizin olumsuz etkilerinin düzeldiği göz önüne alındığın da, TL olan dönem cirosunun, yılsonunda 700 milyon TL civarlarına ulaģacağını tahmin etmekteyiz. h) Personel hakkında bilgi: Ġdari Personel (Sendikalı) Ġdari Personel (Sendikasız) Diğer Personel (Sendikalı) Diğer Personel (Sendikasız) Toplam

10 i) Ortaklık yapısı ve iliģkili taraf iģlemleri hakkında bilgiler: ġirketimiz ortaklık yapısı olarak, halka açık bir anomin Ģirkettir. Hisse senetlerimizin tamamı hamiline yazılıdır. Ortak sayımız tam olarak bilinmemekle beraber, son kar dağıtımına göre 354 ortağımız bulunmaktadır itibariyle ortaklık yapımız tabloda sunulmaktadır. Ortağın; Sermaye Payı Ticaret Unvanı/ Son Durum Adı Soyadı (TL) (%) (TL) (%) H.MUSTAFA BOYDAK ,01 7, ,01 7,55 MEMDUH BOYDAK ,46 7, ,46 7,33 BEKĠR BOYDAK ,55 7, ,55 7,13 YUSUF BOYDAK ,19 6, ,19 6,32 MUSTAFA BOYDAK ,08 6, ,08 6,05 ġükrü BOYDAK ,83 5, ,83 5,59 DĠĞER ORTAKLAR ,88 60, ,88 60,03 TOPLAM ġirketimiz Ġstikbal ġirketler Grubu na 1998 yılının sonlarında katılmıģtır. Grup firmaları daha sonra Boydak Holding çatısı altında birleģmiģtir. Grubun diğer Ģirketleri genellikle mobilya ve ev tekstili sektöründe faaliyette bulunmaktadır. ġirketimizin ayrı bir sektörde bulunması nedeniyle grup Ģirketleri ile iliģkileri yok denecek kadar azdır. Ancak nakit ihtiyacımız olduğu durumlarda Boydak Grubu bünyesinden kısa vadeli borç alınmaktadır. ġirketimizin iģtiraklerden alacakları tarihi itibariyle TL iken tarihi itibariyle TL ye gerilemiģtir. Söz konusu alacak miktarının bir kısmı iģtiraklerden elde edilen temettü alacaklarından oluģmaktadır. Ayrıca ġirketimizin tarihi itibariyle iģtiraklerimize TL borcu bulunmaktadır. Grup Ģirketlerinden alacaklarımız tarihinde TL iken tarihi itibariyle TL olarak gerçekleģmiģtir. Diğer taraftan Grup Ģirketlerine borçlarımız toplam olarak tarihi itibariyle TL iken tarihi itibariyle TL ye gerilemiģtir. Ancak bu konu hakkında detaylı bilgi edinilmesi için izahnamenin 8 inci kısmının incelenmesinin faydalı olacağı düģünülmektedir tarihi itibariyle ġirketimizin büyük çoğunluğu hakim ortaklara olmak üzere TL temettü borcu bulunmaktadır. Henüz ödenmeyen temettü miktarının ġirketimizin hakim ortakları tarafından sermaye artırımı öncesinde yeni pay alma haklarının kullanılması amacıyla ġirketimizden talep edilmesi öngörülmektedir. ġirketimiz 2009 yılı boyunca iģtiraklerimize TL, 2010 yılının ilk altı ayı boyunca ise TL mal satıģı gerçekleģtirmiģ yine aynı dönemlerden iģtiraklerimizden sırasıyla TL ve TL mal alımı yapmıģtır. ġirketimiz ayrıca Grup Ģirketlerine 2009 yılında TL, 2010 yılının ilk altı ayında TL mal satıģı aynı tarihlerde sırasıyla TL ve TL Grup Ģirketlerinden mal alımı gerçekleģtirmiģtir. Grup Ģirketlerine kira ve faiz gideri olarak 2009 yılında TL, 2010 yılının ilk altı ayında ise TL ödenmiģ, Grup Ģirketlerinden de 2009 yılında TL, 2010 yılında ise TL faiz ve kira geliri elde edilmiģtir. j) Ġhraca ve borsada iģlem görmeye iliģkin bilgiler (satıģ ve dağıtım esasları, mevcut paylarını satan ortaklar, ihraç maliyeti vb): Yeni pay alma haklarının kullanım süresi 15 gündür. Yeni pay alma hakkı kullanım süresi, bitiģ tarihinin resmi tatile rastlaması halinde, izleyen iģgünü akģamı sona erecektir. Ortakların çıkarılmıģ sermayede mevcut paylarının %17,2414 ü oranında bedelli yeni pay alma hakları vardır. SatıĢ ve dağıtım esasları ile baģlangıç ve bitiģ süreleri ilan edilecek sirkülerle belirtilecektir. Ġhraç edilen hisse senetleri borsada iģlem görmeyecektir. Mevcut paylarını satan ortak yoktur. Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız ġirketimizin merkez adresine baģvurarak sahip oldukları hisse senetlerinin 19 no lu yeni pay alma kuponlarını (sahip oldukları hisse senetlerini) ibraz edeceklerdir. 9

11 Bir payın nominal değeri 1 KuruĢ olup, 1 KuruĢtan satıģa arz edilecektir. Ortakların yeni pay alma haklarını kullanmalarından sonra kalan hisse senetleri halka arz edilecektir. SatıĢ süresi 8 gün olup, buna iliģkin sirküler ayrıca yerel gazetede ilan edilecektir. Yeni pay alma haklarının kullanılması sonrasında satılamayan paylar için, fiyat teklifi alma yoluyla talep toplama yöntemi uygulanacaktır. Bu sermaye artırımında pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahipleri, 9.17 bendinde belirtilen yere baģvurarak iģtirak taahhütnamesini imzaladıktan sonra, ortaklıkla da mutabık kalınan pay bedellerini 9.16 bendinde belirtilen banka Ģubesinde açılan hesaba halka arz süresi içerisinde tam ve nakit olarak yatıracaklar ve ödemeye iliģkin makbuzun bir örneğini ortaklığa tevdi edeceklerdir. Sermaye artırımında TL kayda alma ücreti, TL Hisse Senedi Basım Giderleri ve ayrıca ilan-reklam giderleri olmak üzere toplam TL gider yapılabileceği öngörülmektedir. 1 KuruĢ nominal değerli paya düģen maliyet ise TL/ = 0, TL dir. k) Ek bilgiler: ġirketimizin 2007, 2008, 2009 yılı ve tarihli ara mali döneme iliģkin bağımsız denetimden geçmiģ finansal tablolar ve dipnotları ile ġirketimizin esas sözleģmesi ġirketimizin internet sitesi adresinde yayınlanmaktadır. 2. RĠSK FAKTÖRLERĠ 2.1. Ortaklığa ve Ġçinde Bulunduğu Sektöre ĠliĢkin Riskler: Ortaklığın içinde bulunduğu kablo sektörünün baģlıca riskleri: Standard dıģı kablo üretiminin iç pazardaki olumsuzluklarının yanı sıra, dıģ pazarda yaģatacağı daralmanın ülkemiz ihracatına etkisi ve Türk Kablo Sektörünün dıģ piyasalarda imajının zedelenmesi, Hammadde fiyatlarındaki yıl içi ve yıllar arasındaki aģırı kontrolsüz dalgalanmaların iģletmeler için yaratacağı ticari güçlükler, Ģeklinde sıralanabilir. Finansal Riskler: Kredi ve Tahsilat Riski: ġirketimizin kredi ve tahsilat riski temel olarak ticari alacaklarına iliģkindir. ġirketimiz alacaklarını düzenli olarak takip etmekte ve Ģüpheli duruma düģen alacakları için Ģüpheli ticari alacaklar karģılığı ayırmaktadır ve tarihi itibariyle ġirketimizin TL lik Ģüpheli ticari alacağı bulunmaktadır. Söz konusu Ģüpheli alacaklarımıza TL karģılık ayrılmıģtır. Kur Riski: Bankalardan kullanılan dövizli krediler ya da yabancı para türü üzerinden gerçekleģen ticari borçların, döviz kurundaki değiģikliklere bağlı olarak, kur riskine açık bulunmaktadır. Bu risk, kurlardaki değiģmeler sonucu, kazanç veya kayıplara neden olabilmektedir. ġirketimizin tarihi itibariyle TL tutarında yabancı para cinsinden varlığı, TL tutarında yabancı para cinsinden yükümlülüğü bulunmaktadır. ġirketimiz söz konusu tarih itibariyle TL için kur riski taģımaktadır. Likidite Riski : ġirketimizin likidite oranı 2007 yılında % 1,76, 2008 yılında %1,37 ve 2009 yılında da %1,24 olarak gerçekleģmiģtir. Likidite oranı hesaplanırken kullanılan formül Ģu Ģekildedir; Likidite oranı = (Dönen Varlıklar Toplamı-Stoklar-Diğer Dönen Varlıklar)/Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 10

12 ġirketimiz, aktif ve pasiflerinin dönemsel dağılımını dengede tutarak likidite riskini yönetmekle birlikte ġirketimiz satıģların bir kısmını vadeli olarak yapmakta ancak hammadde teminini nakit olarak gerçekleģtirmektedir. Dolayısıyla ġirketimizin elinde dönemsel olarak nakit fazlası ya da açığı bulunabilmektedir. Bu durumda fazla olan nakdimizi repo yaparak değerlendirmekte, nakit ihtiyacımız olduğu durumlarda ise Boydak Grubu bünyesinden kısa vadeli borç alınmaktadır. Ayrıca nakit ihtiyacının sürekli olması durumunda ġirketimiz bankalardan kredi temin edebilmektedir. Bu çerçevede ġirketimiz likidite konusunda etkin bir yönetim gerçekleģtirmeye çalıģmakta birlikte satıģların vadeli ve hammadde alımının nakit olmasından dolayı ġirketimiz likidite riski taģımaktadır. Piyasa Riski: Bu risk, sahip olunan bir ya da birden fazla ticari varlığın, iģleme tabi tutulabileceği süre dahilinde, piyasada meydana gelen, beklenmeyen olumsuz dalgalanmaların sebep olduğu, kayıp veya beklenenden düģük seviyedeki kar halini ifade ettiği için, piyasa riski herhangi bir zaman zarfında meydana gelebilir Ġhraç Edilen Paylara ĠliĢkin Riskler: Ġhraç Edilen Payların Kar Payı Gelirine ĠliĢkin Riskler: SPK nın Seri:IV, No:27 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ ine göre halka açık ortaklıkların birinci temettü tutarı, hesap dönemi kârından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler ve varsa geçmiģ yıl zararları düģüldükten sonra kalan dağıtılabilir kârın %20 sinden az olamaz. ġirket ilgili karı nakit ve/veya hisse senedi olarak dağıtabilir. Ortaklık faaliyetleri sonrasında temettü dağıtmak için yeterli kar olmayabilir. ġirketimiz, temettü dağıtmak için yeterli kar oluģmadığı durumlarda Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:IV, No:39 sayılı Ġhraççıların Muafiyet ġartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına ĠliĢkin Esaslar Tebliğ inin Kar dağıtım muafiyeti baģlıklı 5. maddedeki Halka açık anonim ortaklıklar, Kurul düzenlemelerine göre hesaplanan dağıtılabilir birinci temettü tutarının, genel kurula sunulacak son yıllık mali tablolarına göre esas sermaye/çıkarılmıģ sermayenin % 5'inden daha düģük olması veya söz konusu mali tablolara göre net dağıtılabilir dönem kârının TL nin altında olması hallerinde, ilgili hesap dönemleri için birinci temettü dağıtmayabilir. hükmü çerçevesinde birinci temettü dağıtmayabilir. Ancak bu hükme göre dağıtılmayan temettü, daha sonraki dönemlerde yapılacak muafiyet hesaplamalarında temettü kalemi olarak dikkate alınır. Bu bağlamda 2007 ve 2008 yıllarında yukarıda bahsi geçen Tebliğ maddesi çerçevesinde ġirketimiz kar elde edilmiģ olmasına rağmen temettü dağıtımı yapmamıģtır Ġhraç Edilen Payların Sermaye Kazancına ĠliĢkin Riskler: ġirket payları ĠMKB veya benzer bir örgütlü piyasada iģlem görmemektedir. Dolayısıyla hisse senetlerinin likiditesi yüksek olmayabilir. Ancak ġirket ortaklarının paylarını alıcı bulmaları durumunda her zaman satma hakları bulunmaktadır. Bunlara ek olarak pay sahipleri, ġirketin kar ve zararına ortak olmaktadır. Pay sahibi, ġirketin tasfiye edilmesi sonucunda bakiye kalması halinde, söz konusu bakiyeye payı oranında iģtirak eder. Ortaklığın tasfiyesi halinde diğer tüm alacaklıklara gerekli ödemeler yapıldıktan sonra bakiye varlığın bulunması halinde pay sahiplerine bir ödeme yapılabilir Diğer Riskler : Yoktur Kredilere ĠliĢkin Riskler: Ortaklığın geçmiģinin uzun yıllara dayanması sebebiyle gerek yurt içi ve gerekse yurt dıģından kredi temininde yüksek potansiyele sahiptir. Bununla birlikte kredi maliyetlerindeki olası yükseliģler ortaklığın gelecekte dağıtacağı temettüler ve yeni yatırımlarından sağlayacağı getiri düzeyini olumsuz etkileyebilir Piyasa Faiz Oranı ile Ġlgili Riskler: Ortaklığın mevcut kredilerinin geri ödeme tarihlerinden önce piyasada olabilecek ekonomik değiģikliklere paralel, kredi faiz oranı artıģ riski bulunmaktadır. 11

13 3. ORTAKLIK HAKKINDA BĠLGĠLER 3.1. Tanıtıcı Bilgiler: Ticaret Unvanı : Hes Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi Merkez Adresi : Erciyes Mah. Hes Cad. No: 22 Hacılar /KAYSERĠ Fiili Yönetim Adresi : Erciyes Mah. Hes Cad. No: 22 Hacılar /KAYSERĠ Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğu : Kayseri Ticaret Sicil Memurluğu Ticaret Sicil Numarası : 6584 Ticaret Siciline Tescil Tarihi : Süreli Olarak Kuruldu ise Süresi : 99 yıl Tabi Olduğu Yasal Mevzuat : T.C. Kanunları Esas SözleĢmeye Göre Amaç ve Faaliyet Konusu : ġirket esas sözleģmesinin 3 üncü maddesi çerçevesinde her cins, kesit ve gerilimde enerji, haberleģme, fiberoptik ve data kabloları üretmek ve pazarlamak Telefon ve Faks Numaraları : , Ġnternet Adresi : Bilinen Ortak Sayısı : Son kar payı dağıtımına göre yaklaģık 354 gerçek kiģi 3.2. Ortaklığın Tarihçesi ve GeliĢimi HES HACILAR ELEKTRĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. öncelikli olarak enerji kabloları üretmek amacıyla 1974 yılında kurulmuģ, yatırımların 1978 yılında kısmen tamamlanması ile birlikte üretime baģlamıģtır yılında elektrolitik bakır tel ünitesini hizmete açmıģ, 3000 ton/yıl olan kapasite, sırası ile 1987 de 7500 ton/yıl, 1988 de ton/yıl, 1990 da ton/yıl, 1993 de ton/yıl olarak tevsi edilmiģtir. Kablo üretimi ise, 1986 da haberleģme kablosu, 1989 da XLPE (çapraz bağlı polietilen izoleli) kablo olarak çeģitlendirildiği gibi, kapasitede 1988 de km/yıl, 1990 da km/yıl, 2007 yılında da km/yıl olarak artırılmıģtır de fiber optik ve data kablolarının üretimine baģlanmıģ, son yıllarda yapılan yatırımlarla da kapasite artıģı sağlanmıģtır. Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde yapımı tamamlanan bakır ve alüminyum tesisimizde, bakır iletkende ton/yıl, alüminyum iletkende ise ton/yıl kapasiteyle üretim yapılarak mevcut kapasitemiz de artıģ sağlanmıģtır. Kalite ve verimliliğin artırılması, darboğaz giderici ve entegrasyon sağlayarak uluslararası pazarda rekabet gücünü yükseltecek nitelikteki yatırımlara halen devam edilmektedir. EkaĢ Elektrik Malzemeleri ve Kablo Pazarlama A.ġ. ile tarihinde tasfiyesiz infisah yoluyla, vergisiz olarak, bütün aktif ve pasifiyle kül halinde Hes Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret A.ġ. çatısı altında birleģilmiģtir. Bu birleģmeyle TL olan sermayemiz, TL si artarak TL ye ulaģmıģtır. Daha sonra sermayemiz TL ye çıkarılmıģtır. ġirketimiz kalite kontrol ünitesini de modernize ederek; 1993 de ISO-9003, 1994 de ISO-9002 Kalite Belgesini, 2008 yılında da ISO-9001 ve Kalite Belgesini almıģtır. ġirketimiz m² si kapalı ve m² si açık alan olmak üzere toplam, m² lik bir alanda kurulu bulunan 7 ayrı ünitede elektrolitik bakır, enerji kabloları (yüksek gerilim, orta gerilim, alçak gerilim), haberleģme kabloları, fiberoptik, data-lan kabloları, alüminyum iletken ve emaye bobin teli üretimini, tamamı kendi alanlarında bilgi ve deneyim sahibi 44 ü mühendis 84 ü teknisyen olmak üzere toplam tarihi itibariyle 931 personel ve modern teknolojinin getirdiği son üretim teknikleri ile TSE, VDE, IEC ve BS gibi dünya standartlarına ve bunların haricinde müģterilerin istediği özel standartlara uygun olarak sürdürmektedir. 12

14 3.3. Esas SözleĢmeye ĠliĢkin Bilgiler: Yetkili kiģilerce imzalanmıģ ortaklık esas sözleģmesi ektedir Her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar hakkında bilgi: YOKTUR Payların devrine iliģkin esaslar: Hisse senetlerinin devri TTK hükümlerine tabidir Pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiģtirilmesine iliģkin esaslar: YOKTUR Olağan ve olağanüstü genel kurulun toplantıya çağrılmasına iliģkin usuller ile toplantılara katılım koģulları hakkında bilgi: ġirketimiz, Esas SözleĢmemizin 19. maddesi çerçevesinde Genel Kurulu toplantıya çağırır ve katılım koģullarını belirler. Esas SözleĢmemizin 19. maddesinde Genel Kurul ya adi ya da fevkalade olarak toplanır. Adi Genel Kurul Ģirket hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede bir kez toplanır. Bu toplantıda TTK 369 uncu maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır. Fevkalade Genel Kurul Ģirket iģlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda Kanun ve Esas Mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır. hükmü bulunmaktadır Ortaklığın yönetim hakimiyetinin el değiģtirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve engellemeye neden olabilecek hükümler hakkında bilgi: YOKTUR Sermayenin artırılmasına veya azaltılmasına iliģkin esas sözleģmede öngörülen koģulların yasanın gerektirdiğinden daha ağır olması halinde söz konusu hükümler hakkında bilgi: YOKTUR Yönetim ve denetim kurullarına iliģkin hükümlerin özetleri: Yönetim Kurulu: Ortaklık esas sözleģmesine göre (madde 9-10) Genel Kurul; en az beģ, en çok dokuz hissedarı, Yönetim Kurulunu oluģturmak üzere, en çok üç yıl için seçer. Son yıllarda Yönetim Kurulu üye sayısı dokuz, görev süresi ise bir yıl olarak uygulana gelmektedir. Denetçiler: Ortaklık esas sözleģmesine göre (madde 17) Genel Kurul, ortaklar arasından veya dıģarıdan en çok üç yıl için bir ila üç denetçi seçer. Son yıllarda bu konudaki uygulamada ise; denetçi sayısı iki olmakla birlikte görev süresi bir yıl olmaktadır Faaliyet Hakkında Bilgiler Son üç yıl ve ilgili ara dönem itibariyle ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek Ģekilde ortaklık faaliyetleri hakkında bilgi: Her bir ana ürün grubu için ayrı ayrı olmak üzere, gerçekleģtirilen mal ve hizmet üretim miktarları Ana Üretim Grubu Ölçü Birimi Ara Dönem Kapasite Kullanım Oranları PVC Granül Ton %57,10 Elektrolitik Bakır Tel Ton %60,00 Enerji Kabloları Km %80,30 HaberleĢme Kabloları Km %56,00 Fiber Optik Kablo Km %74,00 Emaye Bobin Teli Ton %67,00 Data Kabloları Km %80,00 Alüminyum FilmaĢin Tel Ton %20,10 Alüminyum Ġletkenler Ton %76,00 13

15 Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ortaklığın bu sektörlerdeki/pazarlardaki yeri ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi: ġirketimiz tesislerinde PVC granül, elektrolitik bakır tel, enerji ve telefon kabloları, fiber optik kabloları, emaye bobin teli, alüminyum iletken ve Data Lan Kablosu üretilmektedir. Ġstanbul Sanayi Odası nın (ĠSO) 2009 verileri esas alınarak Türkiye nin 500 büyük sanayi kuruluģu üzerinde yaptığı ve yayınladığı araģtırma sonuçlarına göre, ġirketimizin sektör içinde ön sıralarda yer almakta, üretimden satıģlar kriteri esas alınarak yapılan genel sıralamada 500 büyük sanayi kuruluģu içerisinde 83 üncü, özel sektör kuruluģları içerisinde ise 75 inci sırada bulunmaktadır. ĠĢletmeye alınan ilave makineler ile bu durumunu daha da belirgin hale getirdiği ve önemli sayılacak pazar (ĠSO araģtırmasında yer alan sektör - bakır tel ve kablo kuruluģları içerisinde yaklaģık %20) payına sahip olduğu söylenebilir. Dünya pazarlarında ekonomilerin yavaģlaması kablo sektöründeki büyümeyi sınırlamaktadır. Dünya arenasında 1985 yılından önce mevcut bulunan birçok üretici firma ya pazardan kaybolmuģtur ya da baģka üretici firmalarla birleģmiģtir. Son 10 yıllık dönemde pazarda ayakta kalan firmalar sayı olarak eskiye nazaran daha az, bununla birlikte, finansal yönden daha güçlü firmalardır. Faaliyet gösterdiğimiz kablo sektöründe Türkiye de yaklaģık %20 lik pazar payımız bulunmaktadır. ĠSO nun 500 Büyük Sanayi KuruluĢu anketi içindeki yerimiz, ürün çeģitliliğinin fazla olması, uzun yıllar deneyim sonucu edinilen tecrübemiz ġirketimiz için önemli bir avantajlar olarak sayılabilir. Döviz Piyasası ve Londra Metal Borsası hammadde fiyatlarındaki dalgalanmalar, Devlet tarafından üreticiye ve sanayiciye verilen teģviklerin yetersiz düzeyde olması sektörümüzün dezavantajları olarak sayılabilir Son üç yıl ve ilgili ara dönem itibariyle ortaklığın net ciro tutarının faaliyet alanına ve pazarın coğrafi yapısına göre dağılımı hakkında bilgi: ġirketimizin, son üç yıllık ve ilgili ara dönem ciro rakamları aģağıdaki gibidir. Ana Üretim Grup Adı (TL) (TL) (TL) (TL) Enerji Kabloları HaberleĢme Kabloları Emaye Bobin Teli Data Kabloları Fiber Optik Kabloları Elektrolitik Bakır Alüminyum FilmaĢin Alüminyum Ġletken Granül Diğer SatıĢlar Brüt SatıĢlar Toplam SatıĢlardan Ġndirimler Net SatıĢlar Toplamı yılında ihracatımızın toplam satıģlara göre oranı %22 dir. GerçekleĢen toplam ihracatımız %18 i Irak a, %16 sı Libya ya, %6 sı Romanya ya ve %5 i Gana ya olmak üzere 63 ülkeye yapılmıģtır yılında ihracatımızın toplam satıģlara göre oranı %25 dir. GerçekleĢen toplam ihracatımız %30 u Irak a, %7 si Gana ya, %4 ü Yunanistan a ve %4 ü Azerbaycan a olmak üzere 63 ülkeye yapılmıģtır yılında ihracatımızın toplam satıģlara göre oranı %27 dir. GerçekleĢen toplam ihracatımız %49 u Irak a, %5 i Azerbaycan a, %4 ü Yunanistan a ve %4 ü Türkmenistan a olmak üzere 67 ülkeye yapılmıģtır. 14

16 dönemi sonunda ihracatımızın toplam satıģlara göre oranı %25 dir. GerçekleĢen toplam ihracatımız %54 ü Irak a, %5 i Azerbaycan a, %5 i Türkmenistan a ve %4 ü Yunanistan a olmak üzere 47 ülkeye yapılmıģtır. Yurtiçi satıģlarımızda ilk sırayı Marmara Bölgesi almakta olup, Yetkili Satıcı Bayilik Sistemi ile Ülkemizin her bölgesine satıģ yapılmaktadır Son üç yıl ve ilgili ara dönem itibariyle ortaklığın tamamlanmıģ önemli yatırımları ve bu yatırımların finansman Ģekilleri hakkında bilgi: YATIRIMIN NĠTELĠĞĠ TUTARI (TL) BAġLANGIÇ TARĠHĠ BĠTĠġ TARĠHĠ HES-1 YENĠ KILIF(TTR) HATTI TAMBUR BÜKÜM MAKĠNASI CV HATTI (HES4) O.S.B. ALÜMĠNYUM TESĠSĠ BĠNASI O.S.B.ALÜMĠNYUM DÖKÜM HATTI TUBULER BÜKÜM MAKĠNASI (OSB ALÜM.) KAFES (RĠGĠT) BÜKÜM MAKĠNASI (OSB ALÜM.) BÜRO-VĠATOWER Ġġ MERKEZĠ(ANKARA) PVC GRANÜL TESĠSĠ Bu yatırımlarımızın finansmanı iģletme sermayesi ve banka kredileri ile karģılanmıģtır Ortaklık tarafından yapılmakta olan yatırımlarının niteliği, tamamlanma derecesi, coğrafi dağılımı ve finansman Ģekli hakkında bilgi: ( itibariyle) BaĢlangıç Tamamlanma Harcama Harcamanın niteliği Tarihi Derecesi Tutarı Ankara Büro Bina DemirbaĢ % Anot Döküm Ergitme Fırını (OSB Bakır-Dökümhane) % Atık Isı Kazanı (OSB Dökümhane) % Büküm Makinesi (Lesmo-OSB Alüminyum) % EkaĢhan 5.Kat Tadilatı(Ġstanbul) % Elektroliz Geri Kazanım Tesisi (OSB Dökümhane) % Elektroliz Tesisi (OSB Bakır) % Forklift Takip Sistemi % Kalorifer Tesisatı (OSB Bakır) % OSB Bakır Tesisi Binası % Otokumpu Fırını-2 (OSB Bakır Tesisi) % Sıcak Su Havuzu % Soğutma Tesisatı (OSB Dökümhane) % Spor Tesisi Kamelya % Tav Fırını % Trex Otomasyon Sistemi % Toplam Yine bu yatırımlarımızın da finansmanı iģletme sermayesi ve banka kredileri ile karģılanmıģtır Ortaklıkla ilgili teģvik ve sübvansiyonlar vb. ile bunların koģulları hakkında bilgi: a) Merkez fabrikamızda, yatırımlarımızın devam etmesi için sayılı Yatırım TeĢvik Belgesinin devamı mahiyetinde olan, tarih ve sayılı yeni Yatırım TeĢvik Belgesi ile sabit fiyatlarla TL 15

17 harcama öngörülmektedir. Bu belgenin süresi üç yıl olup, tarihinde tamamlanacaktır. Bu yatırımla %100 gümrük muafiyetinden yararlanılmaktadır. Yatırımın sonuçlanması ile 100 kiģilik ek istihdam sağlanacak, ayrıca alüminyum iletkende Ton/Yıl, enerji kablosunda Ton/Yıl, data ve lan kablosunda 228 Ton/Yıl, fiber optik kablosunda Km/Yıl ve telefon kablosunda da Ton/Yıl ek kapasite yaratılacaktır. b) Kayseri 1.Organize Sanayi Bölgesinde komple yeni yatırım yapmak üzere alınan, tarih ve sayılı Yatırım TeĢvik belgesi için revize nedeniyle kapatılma baģvurusu yapılmıģ olup, sabit fiyatlarla TL harcama yapılmıģtır. Tevsi yatırımlarımızın devam etmesi için sayılı Yatırım TeĢvik Belgesinin devamı mahiyetinde olan, tarih ve sayılı yeni Yatırım TeĢvik Belgesi ile TL daha yatırım öngörülmektedir. Yatırımın sonuçlanması ile 150 kiģilik ek istihdam sağlanacak Bakır FilmaĢinde Ton/Yıl ve Alüminyum FilmaĢinde Ton/Yıl ek kapasite yaratılacaktır. Bu yatırımla %100 gümrük muafiyetinden yararlanılmaktadır Ortaklığın yönetim organı tarafından geleceğe yönelik önemli yatırımlar hakkında ortaklığı bağlayıcı olarak alınan kararlar, yapılan sözleģmeler ve diğer giriģimler hakkında bilgi: YOKTUR Son üç yıl ve ilgili ara dönem itibariyle ortaklığın araģtırma ve geliģtirme politikaları ile sponsorluk yaptığı araģtırma ve geliģtirme etkinlikleri için harcanan tutarlar da dahil olmak üzere bu etkinlikler için yapılan ödemeler hakkında bilgi: YOKTUR AraĢtırma ve geliģtirme süreci devam eden önemli nitelikte ürün ve hizmetler ile söz konusu ürün ve hizmetlere iliģkin araģtırma ve geliģtirme sürecinde gelinen aģama hakkında ticari sırrı açığa çıkarmayacak nitelikte kamuya duyurulmuģ bilgi: YOKTUR Ortaklığın ticari faaliyetleri ve karlılığı açısından önemli olan patent, lisans, sınai-ticari, mali vb. anlaģmalar ile ortaklığın faaliyetlerinin ve finansal durumunun ne ölçüde bu anlaģmalara bağlı olduğuna iliģkin özet bilgi: Bu konularda yapılmıģ bir anlaģma YOKTUR. 16

18 Son hesap dönemi itibariyle ortaklığın finansal kiralama yolu ile edinilmiģ bulunanlar dahil olmak üzere sahip olduğu veya yönetim kurulu kararı uyarınca ortaklıkça edinilmesi planlanan önemli maddi varlıklara iliģkin bilgi: Sahip Olunan Maddi Varlıklara ĠliĢkin Bilgiler Cinsi Edinildiği Yıl m² Defter Değeri (TL) Kiraya Verildi Ġse Kiralayan KiĢi/Kurum Kira Dönemi Yıllık Kira Tutarı (TL) Arazi ve Arsalar , Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri Bina(OSB Alüminyum Tesisi Binası) , Bina(Ġnkılap 3 Kat) Türkiye Finans Katılım Bankası Bina(Diğer) , Makine(Sz Büküm Hattı) Makine(Tel Çekmeli Ġzolasyon Hattı) Makine(Foam Skın Hattı) Makine(M85 Tel Çekme Makinesi) Makine(Enerji Kablo Ġzole Makinesi) Makine(Tel Çekme Makinesi) Makine(Emaye Bobin Teli Makinesi) Makine(PVC Granül Makinesi) Makine(Cv Hattı) Makine(Tubuler Büküm Makinesi) Makine(PVC Granül Tesisi) Makine(Diğer) TaĢıt(VW Transporter) TaĢıtlar DemirbaĢlar DMDV(TalaĢ Silosu) DMDV(Diğer) Maddi Olm.Dur.Varlıklar Maddi varlıkların rayiç/gerçeğe uygun değerinin bilinmesi halinde rayiç/gerçeğe uygun değer ve dayandığı değer tespit raporu hakkında bilgi: YOKTUR Maddi varlıklar üzerinde yer alan kısıtlamalar, ayni haklar ve ipotek tutarları hakkında bilgi: YOKTUR Ortaklığın maddi varlıklarının kullanımını etkileyecek çevre ile ilgili tüm hususlar hakkında bilgi: YOKTUR Son üç yıl, ilgili ara dönem ve son durum itibariyle, ortaklığın veya grup Ģirketlerinden herhangi birinin taraf olduğu, olağan ticari faaliyetler nedeniyle imzalanan sözleģmeler hariç olmak üzere, ortaklığın ilgili olduğu önemli sözleģmelerin özeti: YOKTUR. 17

19 Son üç yıl, ilgili ara dönem ve son durum itibariyle personel sayısı, belli baģlı faaliyet alanları ve coğrafi bölge itibariyle dağılımı ile bu sayıda görülen önemli değiģiklikler hakkında açıklama: Ġdari Personel (Sendikalı) Ġdari Personel (Sendikasız) Diğer Personel (Sendikalı) Diğer Personel (Sendikasız) Toplam Personelin ortaklığa fon sağlamasını mümkün kılan her türlü anlaģma hakkında bilgi: YOKTUR Son 12 ayda mali durumu önemli ölçüde etkilemiģ veya etkileyebilecek, iģe ara verme haline iliģkin bilgi: YOKTUR Ortaklığın ve grubun son hesap dönemi ve son durum itibariyle finansal durumunu ya da faaliyetlerini önemli derecede etkileyen ya da etkileyebilecek uyuģmazlıklar ile bunların niteliği hakkında özet bilgi: YOKTUR Son üç yıldaki finansal yatırım politikaları: 2007 yılına kadar düzenli olarak çalıģtığımız, Makrotel ĠletiĢim Ltd. ġti. firması ile Türk Telekomünikasyon A.ġ. Genel Müdürlüğü nce yapılacak olan, EriĢim ġebekeleri Global ihalelerine teklif vermek ve kabul gören tekliflerin taahhüt konusu iģlerini yapıp ikmal etmek amacıyla Makro-Tel ve Hes Kablo Adi Ortaklığı kurulmuģ ve %49 oranında iģtirak ettiğimiz firma için TL bedel ödenmiģtir. Ayrıca Merkezi, Arnavutluk Cumhuriyeti nde olmak üzere, Arnavutluk EriĢim ġebekesi Global Ġhale ĠĢi konusunda, Arnavutluk Cumhuriyetinde faaliyet göstermek amacıyla, Makro-Tel & Hes Kablo Albania ĠĢ Ortaklığı unvanıyla iģ ortaklığı kurulmuģ ve %49 oranında iģtirak ettiğimiz firma için EURO bedel ödenmiģtir yılında, üretimde kullandığımız çelik tel ve çelik halat hammaddelerinin, piyasadan temininde yaģanan sıkıntıların giderilmesi ve entegrasyonun sağlanması amacıyla, Erciyes Çelik Halat Tel San. ve Tic. A.ġ. nin %72 lik hissesine, TL bedel ile iģtirak edilmiģtir. Finansal yatırımlarımızı gösteren tablo aģağıda verilmiģtir. Unvanı Merkezi Sermayesi Edinim Maliyeti ĠĢtirak Tutarı ĠĢtirak Oranı (%) Dönem Karı/Zararı KAYSER Kayseri Serbest Bölgesi Kurucusu KAYSERĠ TL TL TL TL ve ĠĢleticisi A.ġ. Hcs Kablolama Sistemleri San. Tic. A.ġ. ĠSTANBUL TL TL TL TL Makro-Tel Ve Hes Kablo Adi Ortaklığı ANKARA TL TL TL TL Makrotel & Hes Kablo Albanıa Sp.P.K Tiran /ARNAVUTLUK EUR EUR EUR Eğilim Bilgileri Üretim, satıģ, stoklar, maliyetler ve satıģ fiyatlarında görülen önemli en son eğilimler hakkında bilgi: Günde yaklaģık 160 ton bakır iģleme kapasitesine sahip olan firmamız, ürünlerinin satıģı ile ilgili ciddi problemler yaģamamaktadır. ġirketimizin net satıģ gelirleri, 2007 yılına göre 2008 yılında %8 artmıģtır yılı sonlarında dünyada yaģanmaya baģlanan finansal krizin olumsuz etkileriyle 2008 yılında TL olan ciromuz 2009 sonunda %22 lik düģüģle TL olmuģtur. 18

20 Stoklarımız 2007 yılında TL iken, 2009 yılı sonunda %24 artarak TL olmuģtur. Bu artıģta en büyük etken, hammadde fiyatlarının belirlendiği Londra Metal Borsası ve döviz piyasasındaki dalgalanmalar olarak gösterilebilir. Bu dalgalanmaların etkisiyle satıģ fiyatlarında ve maliyetlerde de artıģ ya da azalma görülmektedir. Üretimimizde kısmında gösterildiği gibi önemli bir dalgalanma yaģanmamaktadır Ortaklığın finansal durumunu ve faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek eğilimler, belirsizlikler, talepler, taahhütler veya olaylar hakkında bilgiler: YOKTUR. 4. SEÇĠLMĠġ FĠNANSAL BĠLGĠLER ORTAKLIĞIN SERĠ:XI, NO:1 SERMAYE PĠYASASINDA MALĠ TABLO VE RAPORLARA ĠLĠġKĠN ĠLKE VE KURALLAR HAKKINDA TEBLĠĞ HÜKÜMLERĠNE GÖRE DÜZENLENEN MALĠ TABLOLARI: (Ortaklığımızın aģağıda verilmekte olan 2007, 2008, 2009 yılları ile ara dönemine iliģkin mali tabloları bağımsız denetimden geçmiģtir. Ayrıca bağımsız denetimden geçmemiģ tarihli mali tablo ve dipnotlar izahname ekinde yer almaktadır.) AKTĠF (TL) I. DÖNEN VARLIKLAR A. Hazır Değerler Kasa Bankalar Diğer Hazır Değerler B. Menkul Kıymetler Hisse Senetleri Özel Kesim Tah.Sen.ve Bon Kamu Kes.Tah.Senet ve Bon Diğer Menkul Kıymetler Men.Kıy.Değ.DüĢük.KarĢı.(-) C. Kısa Vadeli Alacaklar Alıcılar Alacak Senetleri Verilen Depozito ve Teminat Diğer Kısa Vadeli Ala Alacak Reeskontu (-) ġüpheli Alacaklar ġüpheli Alacaklar KarĢılı.(-) D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar Ortaklardan Alacaklar ĠĢtiraklerden Alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacak Kısa Vadeli Diğer Alacaklar Alacak Reeskontu (-) ġüpheli Alacak.KarĢılığı (-)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN TASARRUF SAHİPLERİ İÇİN SİRKÜLER

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN TASARRUF SAHİPLERİ İÇİN SİRKÜLER TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN TASARRUF SAHİPLERİ İÇİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 23.520.000.000.000.- LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 1.130.296.000.000.- LİRASI İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK

Detaylı

Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve

Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve gider hesaplarının kapanıģ kayıtları hariç) 3. 7 no lu gider

Detaylı

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU AKTĠF (VARLIKLAR) +-------------------------------+-----------------------------------------------+------------------------------------------------+

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU 27/3/2007 İÇİNDEKİLER Sayfa No I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 ÜST YÖNETĠM 5 SERMAYE

Detaylı

TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA

TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA Ġstanbul, 03.05.2015 Tarih Vakfı ve vakfa bağlı Döner Sermaye ĠĢletmesi hesapları ile ilgili olarak 31.12.2013 ve 31.12.2014 kesitlerinde tespit edilen durum aģağıda

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 43.000.000 YTL NAKİT KARŞILIĞI OLMAK SURETİYLE 7.000.000 YTL'NDAN 50.000.000 YTL'NA ARTIRILMAKTADIR.

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş - BĠLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.01 31.1.011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 40.794.59 19.73.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 0.311.637 14.714.69 Finansal Yatırımlar Not.7 7 7

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiģtir.

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BAĞIMSIZ DENETĠMDEN BAĞIMSIZ DENETĠMDEN AKTİF KALEMLER (31/12/2011) (31/12/2010) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II.

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU 27/03/2008 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I. GĠRĠġ ve ĠDARĠ FAALĠYETLER 3 1.1. KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 1.2. YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 1.3.

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU 27/3/2008 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I. GĠRĠġ ve ĠDARĠ FAALĠYETLER 3 1.1. KISACA HSBC YATIRIM MENKUL DEĞ. A.ġ. 3 1.2. YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME

HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME SERMAYE PİYASASI KURULU HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME MAYIS 2012 HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış

Detaylı

TÜRKĠYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMĠ KONSOLĠDE BĠLANÇO (YTL)

TÜRKĠYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMĠ KONSOLĠDE BĠLANÇO (YTL) EK-1 AKTĠF (VARLIKLAR) ÖNCEKĠ DÖNEM 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMĠ KONSOLĠDE BĠLANÇO (YTL) PASĠF (KAYNAKLAR) ÖNCEKĠ DÖNEM 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 I- DÖNEN VARLIKLAR 752,362.23 967,168.07

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir)

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. 0 BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) İncelemeden Bağımsız Geçmemiş Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2011 31.12.2010 VARLIKLAR

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 31.03.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

MERAY YAĞ SANAYİİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MERAY YAĞ SANAYİİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 9,688858131 0,830449827 1,557093426 1,029411765 0,282352941 0,007785467 0,47992091 86,12 MERAY YAĞ SANAYİİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ RAPORUN DÖNEMİ : 01.08.2011-31.07.2012 ORTAKLIĞIN ADI : Meray Yağ Sanayii

Detaylı

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR 1. ve 2. SORULARI AġAĞIDAKĠ BĠLGĠLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. ĠĢletme, satıģ mağazasında daha çok mal sergileyebilmek için yeni bir vitrin ile asma kat yaptırmıģtır. 1. Mağazanın iģletmenin aktifine kayıtlı

Detaylı

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2006 YILI FAALĠYET RAPORU 27/3/2007 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I. GĠRĠġ ve ĠDARĠ FAALĠYETLER 3 KISACA HSBC YATIRIM 3 YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 ÜST YÖNETĠM 5 SERMAYE YAPISI

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 254.181.293 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 1.365-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 218.701.697 172.542.578 4- Verilen Çekler

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ DÖNEMĠ YILLIK FAALĠYET RAPORU

KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ DÖNEMĠ YILLIK FAALĠYET RAPORU KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ 1- GENEL BĠLGĠLER 01.01.2016 31.12.2016 Ġ YILLIK FAALĠYET RAPORU ġirketimiz 14.05.2010 tarihinde kurulmuģ olan Ģirketimiz: -Sermaye Piyasası

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden GeçmemiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 229.657.224 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 6.441-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 195.188.386

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0)

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.ġ. nin 30.1.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011

EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011 EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011 12 Mayıs 2011 0 ĠÇĠNDEKĠLER EGELĠ & CO HAKKINDA... 2 YÖNETĠM KURULU

Detaylı

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ BĠLANÇO (TL) GeçmemiĢ Bağımsız Denetim'den GeçmiĢ Referansları 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 76.425.616 92.094.253 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 12.908.278 10.842.451 Finansal Yatırımlar 7 0 499.374

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik

Detaylı

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 65.000.000 TÜRK LİRASINDAN 28.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI OLARAK ÇIKARILMIŞ

Detaylı

ġġrketler MUHASEBESĠ

ġġrketler MUHASEBESĠ ġġrketler MUHASEBESĠ ANONĠM ġġrket KURULUġU Can Anonim ġirketi 1 Kurucu Ortak Tarafından KurulmuĢtur. Ana SözleĢmeye Göre ġirket Sermayesi 500.000 TL'dir. KuruluĢ Kaydı ġöyledir. 501 ÖDENMEMĠġ SERMAYE

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU I. SUNUġ 1. Tarihsel GeliĢim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı DeğiĢimleri Merrill Lynch Menkul Değerler

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım

Detaylı

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 13.821.101 LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 7.878.603 LİRASI İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK SURETİYLE

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik

Detaylı

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1-Rapor Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 2-Şirketin Unvanı : Alkhair Portföy Yönetimi A.ġ. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL)

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL) AYRINTILI BİLANÇOLARI AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1998 31 ARALIK1997 I.DÖNEN VARLIKLAR 1,364,184 1,054,263 A- HAZIR DEĞERLER 14,412 6,626 1- Kasa 1,296 3,221 2- Bankalar 13,085 2,986 3- Diğer Hazır Değerler

Detaylı

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi :

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi : 01 OCAK 2011-30 EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I. Giriş 1- Raporlama Dönemi : 01.01.2011-30.09.2011 2- Ortaklığın Unvanı : İş Portföy Yönetimi AŞ Şirket Hakkında Genel Bilgi ĠĢ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ HİSSE SENETLERİ BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ HİSSE SENETLERİ BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ HİSSE SENETLERİ BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : 1)NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA 2)BEDELSİZ+NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA KULLANILACAK İZAHNAME

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI

TEK DÜZEN HESAP PLANI 27/09/2008 tarih ve 27010 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Vakıflar Yönetmeliğinin 50. maddesine göre, yeni vakıflar ile mülhak, cemaat ve esnaf vakıflarının, muhasebe kayıtlarını tutacakları

Detaylı

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Tarih 29 Ocak 2009 Ortaklığın Ünvanı / Ortakların Adı : TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. Adresi : Sırrı Çelik Bulvarı No:3 34788-TaĢdelen ĠSTANBUL Telefon ve Fax No. : 0216 430 00 00

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1 30 HAZĠRAN 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLARI Ref. 30 Haziran 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 13.379.749 15.683.583 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 9.015.507 11.490.201 Finansal

Detaylı

SİLVERLİNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET ANONĠM

SİLVERLİNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET ANONĠM SİLVERLİNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 01.01.2011/31.03.2011 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER 1-Son Durum Ġtibariyle Ortaklık Yapısı 2-Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Denetçilerimiz 3-2011/1 Dönem

Detaylı

01 OCAK 30 EYLÜL 2012 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

01 OCAK 30 EYLÜL 2012 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 30 EYLÜL 2012 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Takasbank A.ġ. 2012 Yılı III. Dönem Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER BaĢlık... Sayfa Yönetim Kurulu BaĢkanı nın Döneme ĠliĢkin Değerlendirmeleri...

Detaylı

HALK FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir.

HALK FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir.) AKTĠF KALEMLER Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Dipnot

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2014 01.01.2013 31.03.2014 31.03.2013 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 5.731.679,10 4.179.741,10 37,13% 600 -Yurtiçi Satışlar 5.731.557,77 4.179.741,10 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.09.2003 30.09.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 3.838.237 6.372.218 A. Hazır Değerler 1.628.294 3.373.960 1. Kasa 4.519 4.175 2. Bankalar 1.605.489

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ÇANKAYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:59:22 Vergi Kimlik Numarası 7750066708 E-Posta Adresi banubingol@hotmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) FIRAT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 30.04.2014-18:35:38 Vergi Kimlik Numarası 6130693067 Ticaret Sicil No 14232 İrtibat Tel No 422 2128322 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012)

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) İşbu rapor Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenerek 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU Tablo Tarihi: 31.12.6 (YTL) GAYRĠMENKULLER, GAYRĠMENKUL PROJELERĠ, GAYRĠMENKULE DAYALI HAKLAR Yeri ve Özellikleri AlıĢ Tarihi AlıĢ Maliyeti AlıĢ

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

ORTAKLIK YAPISI (%1'den fazla iģtiraki olanlar)

ORTAKLIK YAPISI (%1'den fazla iģtiraki olanlar) A. GiriĢ TEB PORTFÖY YÖNETĠMĠ ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 2011 30 EYLÜL 2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU TEB Portföy Yönetimi A.ġ. ( ġirket ), 2 Kasım 1999 tarih ve 428025-375607 sicil numarası ile Ana SözleĢmesi

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

SĠVAS BELEDĠYESĠ ÖZBELSAN A.ġ. 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

SĠVAS BELEDĠYESĠ ÖZBELSAN A.ġ. 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU SĠVAS BELEDĠYESĠ ÖZBELSAN A.ġ. 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ ġubat ayı cari iģlemler açığı piyasa beklentisi olan -3,1 Milyar doların hafif üzerinde ve beklentilere yakın -3,19 milyar dolar olarak geldi. Ocak-ġubat cari iģlemler

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU (DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR) 01.01.2016 01.01.2015 31.03.2016 31.03.2015 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 6.253.237,88 3.814.161,48 63,95% 600 -Yurtiçi Satışlar 6.237.343,79 3.814.161,48

Detaylı

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KERVT [] 18.05.2012 16:19:15 TTK'nun 324. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KERVT [] 18.05.2012 16:19:15 TTK'nun 324. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KERVT [] 18.05.2012 16:19:15 TTK'nun 324. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler Ortaklığın Adresi : Üniversite Mahallesi Bağlariçi Caddesi No:29 Avcılar-Ġstanbul Telefon

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot VARLIKLAR I CARĠ VARLIKLAR (30/09/2010) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 121.786.136 1 Kasa 14 20.142 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 74.166.822 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 14 (51.540) 5 Diğer

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 40.071-40.071 68.072-68.072 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULUNUN YILLIK

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULUNUN YILLIK POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU POLĠTEKNĠK

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar ENERVİS ENERJİ SERVİS SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 1 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 1.155.393,33 10 Hazır Değerler 333.817,62 100 Kasa - 101 Alınan çekler - 102 Bankalar 333.817,62 103

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ Sayfa No: 1 I GİRİŞ 1. RAPORUN DÖNEMİ : 01 Ocak 2008 30 Haziran 2008 2. ORTAKLIĞIN ÜNVANI : UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 3. YÖNETİM KURULU - DENETİM KURULU VE YETKİLERİ YÖNETİM KURULU Ana sözleşmemizin 8.

Detaylı

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dipnot Cari Dönem Referansları Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL V A R

Detaylı

AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ A.ġ. 01.01.2016 31.03.2016 FAALĠYET RAPORU

AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ A.ġ. 01.01.2016 31.03.2016 FAALĠYET RAPORU AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ A.ġ. 01.01.2016 31.03.2016 FAALĠYET RAPORU *SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR. w w w. a k d e n i z g u v e n l i k. c o m. t

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Sınırlı Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 166.723.582 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 6.211 1.365 2- Alınan Çekler

Detaylı

1. VARSA BORSAYA YAPILAN

1. VARSA BORSAYA YAPILAN Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.ġ. ile Deksar Multimedya ve Telekomünikasyon A.ġ. nin Devralma Suretiyle KolaylaĢtırılmıĢ Usulde BirleĢmesine ĠliĢkin Duyuru Metni Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı