SERMAYE PĠYASASI KURULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PĠYASASI KURULU"

Transkript

1 SERMAYE PĠYASASI KURULU HES HACILAR ELEKTRĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME KASIM 2010

2 HES HACILAR ELEKTRĠK SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ NDEN ORTAKLIĞIMIZIN ÇIKARILMIġ SERMAYESĠNĠN ,00 TL DEN ,00 TL YE ARTIRILMASI NEDENĠYLE ĠHRAÇ EDĠLECEK ,00 TL NOMĠNAL DEĞERLĠ HĠSSE SENETLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN ĠZAHNAMEDĠR. SÖZ KONUSU PAYLAR, SERMAYE PĠYASASI KANUNU (SPKN) NUN 4 ÜNCÜ MADDESĠ UYARINCA SERMAYE PĠYASASI KURULU (KURUL) NCA 11/11/2010 TARĠH VE 76/925 SAYI ĠLE KAYDA ALINMIġTIR. ANCAK KAYDA ALINMA ORTAKLIĞIMIZIN VE PAYLARININ KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ. SPKN UYARINCA, ĠZAHNAME VE EKLERĠNDE YER ALAN BĠLGĠLERĠN GERÇEĞĠ DÜRÜST BĠR BĠÇĠMDE YANSITMASINDAN ĠHRAÇÇILAR SORUMLUDUR. ANCAK, KENDĠLERĠNDEN BEKLENEN ÖZENĠ GÖSTERMEYEN ARACI KURULUġLARA DA ZARARIN ĠHRAÇÇILARA TAZMĠN ETTĠRĠLEMEYEN KISMI ĠÇĠN MÜRACAAT EDĠLEBĠLĠR. BAĞIMSIZ DENETĠM KURULUġLARI ĠSE, DENETLEDĠKLERĠ FĠNANSAL TABLO VE RAPORLARA ĠLĠġKĠN OLARAK HAZIRLADIKLARI RAPORLARDAKĠ YANLIġ VE YANILTICI BĠLGĠ VE KANAATLER NEDENĠYLE DOĞABĠLECEK ZARARLARDAN HUKUKEN SORUMLUDUR. ĠZAHNAME VE EKLERĠNDE YER ALAN BĠLGĠLERĠN GERÇEĞĠ DÜRÜST BĠR BĠÇĠMDE YANSITMASINDAN AġAĞIDA UNVANLARI BELĠRTĠLEN KURULUġLAR ĠLE BU KURULUġLARI TEMSĠLE YETKĠLĠ KĠġĠLER SORUMLUDUR: Hes Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret A.ġ. izahnamenin tamamından, Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali MüĢavirlik A.ġ , , tarihli ve Önder Bağımsız Denetim ve DanıĢmanlık A.ġ tarihli finansal tablolar ile bunlara iliģkin bağımsız denetim raporlarından sorumludur. Yatırımcılara uyarı: Bu izahname, düşünülmektedir, planlanmaktadır, hedeflenmektedir, tahmin edilmektedir, beklenmektedir gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik açıklamalar içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece izahnamenin yayım tarihindeki öngörüleri ve beklentileri göstermektedir. Birçok faktör, ortaklığımızın geleceğe yönelik açıklamaların öngörülenden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir. I. BORSA GÖRÜġÜ: YOKTUR. II. DĠĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜġ VE ONAYLAR: YOKTUR. 1

3 ĠÇĠNDEKĠLER Ġçerik Sayfa No Kısaltma ve Tanımlamalar 3 Ortaklık Hakkında Özet Bilgiler 4 Risk Faktörleri 10 Ortaklık Hakkında Bilgiler 12 SeçilmiĢ Finansal Bilgiler 19 Mevcut Sermaye ve Sermaye Piyasası Araçları Hakkında Bilgiler 25 Yönetim ve Organizasyon Yapısına ĠliĢkin Bilgiler 27 Grup Hakkında Bilgiler 32 ĠliĢkili Taraf ve ĠliĢkili Taraflarla Yapılan ĠĢlemler Hakkında Bilgiler 34 Halka Arza ĠliĢkin Bilgiler 38 Finansal Durum ve Faaliyet Sonuçları 44 Ortaklığın Fon Kaynakları 47 GeçmiĢ Dönem Finansal Tablo ve Bağımsız Denetim Raporları 49 Kar Payı Dağıtım Esasları 50 Paylar ile Ġlgili Vergilendirme Esasları 52 Ġncelemeye Açık Belgeler 56 Ġzahnamenin Sorumluluğunu Üstlenen KiĢiler 56 2

4 KISALTMA VE TANIMLAR Hes Kablo /ġirket/ortaklık SPK ĠMKB KAP MKK GVK TTK SPKn BMD HCS KDV KVK TSE VDE IEC BS OSB : Hes Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi : Sermaye Piyasası Kurulu : Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası : Kamuyu Aydınlatma Platformu : Merkezi Kayıt KuruluĢu : Gelir Vergisi Kanunu : Türk Ticaret Kanunu : Sermaye Piyasası Kanunu : Bizim Menkul Değerler Anonim ġirketi : HCS Kablolama Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.ġ. : Katma Değer Vergisi : Kurumlar Vergisi Kanunu : Türk Standartları Enstütüsü : Alma Elektro Teknikerler Standardı : Uluslararası Elektroteknik Komisyonu : Ġngiliz Standardı : Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 3

5 1. ÖZET Bu bölüm izahnamenin özeti olup, sermaye piyasası araçlarına iliģkin yatırım kararları izahnamenin bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. a) Ortaklık hakkında bilgiler: ġirketimiz öncelikli olarak enerji kabloları üretmek amacıyla 1974 yılında kurulmuģ, yatırımların kısmen tamamlanmasıyla birlikte 1978 yılında üretime baģlamıģtır yılında elektrolitik bakır tel ünitesini hizmete açılmıģtır. Kablo üretimi ise, 1986 da haberleģme kablosu, 1989 da XLPE (çapraz bağlı polietilen izoleli) kablo olarak çeģitlendirilmiģtir de fiber optik ve data kablolarının üretimine baģlanmıģ, son yıllarda yapılan yatırımlarla da kapasite artıģı sağlanmıģtır. Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde yapımı tamamlanan bakır ve alüminyum tesisimizde, bakır iletkende ton/yıl, alüminyum iletkende ise ton/yıl kapasiteyle üretim yapılarak mevcut kapasitemiz de artıģ sağlanmıģtır. ġirketimiz m² si kapalı ve m² si açık alan olmak üzere toplam, m² lik bir alanda kurulu bulunan 7 ayrı ünitede elektrolitik bakır, enerji kabloları (yüksek gerilim, orta gerilim, alçak gerilim), haberleģme kabloları, fiberoptik, data-lan kabloları, alüminyum iletken ve emaye bobin teli üretimini, tamamı kendi alanlarında bilgi ve deneyim sahibi itibariyle 44 ü mühendis 84 ü teknisyen olmak üzere toplam 931 personel ve modern teknolojinin getirdiği son üretim teknikleri ile TSE, VDE, IEC ve BS gibi dünya standartlarına ve bunların haricinde müģterilerin istediği özel standartlara uygun olarak sürdürmektedir. Üretilen ürünler; hem yurtiçi pazara sunulmakta hem de tarihi itibariyle 67 ülkeye ihraç edilmektedir. Ġstanbul Sanayi Odasınca 500 Büyük Sanayi KuruluĢunun üretimde satıģlar kriteri esas alınarak yapılan sıralamada ġirketimiz 2009 yılı verilerine göre genel sıralamada 83 üncü sırada yer almaktadır. b) Risk faktörleri: Ortaklığın içinde bulunduğu kablo sektörünün baģlıca riskleri: Standard dıģı kablo üretiminin iç pazardaki olumsuzluklarının yanı sıra, dıģ pazarda yaģatacağı daralmanın ülkemiz ihracatına etkisi ve Türk Kablo Sektörünün dıģ piyasalarda imajını zedelemesi, Hammadde fiyatlarındaki yıl içi ve yıllar arasındaki aģırı kontrolsüz dalgalanmaların iģletmeler için yaratacağı ticari güçlükler, Ģeklinde sıralanabilir. Finansal Riskler: Kredi ve Tahsilat Riski: ġirketimizin kredi ve tahsilat riski temel olarak ticari alacaklarına iliģkindir. ġirketimiz alacaklarını düzenli olarak takip etmekte ve Ģüpheli duruma düģen alacakları için Ģüpheli ticari alacaklar karģılığı ayırmaktadır ve tarihi itibariyle ġirketimizin TL lik Ģüpheli ticari alacağı bulunmaktadır. Söz konusu Ģüpheli alacaklarımıza TL karģılık ayrılmıģtır. Kur Riski: ġirketimizin bankalardan kullandığı dövizli kredileri ya da yabancı para türü üzerinden gerçekleģen ticari borçları döviz kurundaki değiģikliklere bağlı olarak, kur riskine açık bulunmaktadır. Bu risk, kurlardaki değiģmeler sonucu, kazanç veya kayıplara neden olabilmektedir. ġirketimizin tarihi itibariyle TL tutarında yabancı para cinsinden varlığı, TL tutarında yabancı para cinsinden yükümlülüğü bulunmaktadır. ġirketimiz söz konusu tarih itibariyle TL için kur riski taģımaktadır. Likidite Riski: ġirketimizin likidite oranı 2007 yılında % 1,76, 2008 yılında %1,37 ve 2009 yılında da %1,24 olarak gerçekleģmiģtir. Likidite oranı hesaplanırken kullanılan formül Ģu Ģekildedir; Likidite oranı = (Dönen Varlıklar Toplamı-Stoklar-Diğer Dönen Varlıklar)/Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 4

6 ġirketimiz, aktif ve pasiflerinin dönemsel dağılımını dengede tutarak likidite riskini yönetmekle birlikte satıģların bir kısmını vadeli olarak yapmakta ancak hammadde teminini nakit olarak gerçekleģtirmektedir. Dolayısıyla ġirketimizin elinde dönemsel olarak nakit fazlası ya da açığı bulunabilmektedir. Bu durumda fazla olan nakdimizi repo yaparak değerlendirmekte, nakit ihtiyacımız olduğu durumlarda ise Boydak Grubu bünyesinden kısa vadeli borç alınmaktadır. Ayrıca nakit ihtiyacının sürekli olması durumunda ġirketimiz bankalardan kredi temin edebilmektedir. Bu çerçevede likidite konusunda etkin bir yönetim gerçekleģtirmeye çalıģmakta birlikte satıģların vadeli ve hammadde alımının nakit olmasından dolayı ġirketimiz likidite riski taģımaktadır. Piyasa Riski: Bu risk, sahip olunan bir ya da birden fazla ticari varlığın, iģleme tabi tutulabileceği süre dahilinde, piyasada meydana gelen, beklenmeyen olumsuz dalgalanmaların sebep olduğu, kayıp veya beklenenden düģük seviyedeki kar halini ifade ettiği için, piyasa riski herhangi bir zaman zarfında meydana gelebilir. c) Ortaklığın yönetim ve denetim kurulu üyeleri, üst yöneticileri ile bağımsız denetim kuruluģu hakkında temel bilgiler: YÖNETĠM KURULU BAġKAN VE ÜYELERĠ Adı Soyadı Mustafa Boydak Hasan Hüseyin Gürdoğan Hacı Boydak ġükrü Boydak Yusuf Boydak Memduh Boydak Bekir Boydak Mehmet Gürdoğan Bekir Irak Görevi Yönetim Kurulu BaĢkanı BaĢkan Vekili Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Genel Müdür DENETĠM KURULU ÜYELERĠ Adı Soyadı Avni ÇĠFTÇĠ Nazif TÜRKOĞLU Görevi Denetim Kurulu Üyesi Denetim Kurulu Üyesi ÜST DÜZEY YÖNETĠCĠLER Adı Soyadı Orhan ÖZSARAÇ ġükrü KAKĠLLĠOĞLU M.Murat ġahġn Görevi Gen. Müd. Yrd. (Mali ve Ġdari) Gen. Müd. Yrd. () Gen. Müd. Yrd. (Teknik) BAĞIMSIZ DENETĠM KURULUġU: ENGĠN BAĞIMSIZ DENETĠM VE SMMM A.ġ. ile 2008 hesap döneminde çalıģılmaya baģlanmıģtır. Ġlgili firma ile 2010 dönemini de denetlemesi için sözleģme yenilenmiģtir. Bağımsız denetim ġirketinin iletiģim adresi aģağıda verilmektedir: Abide-i Hürriyet Caddesi Bolkan Center 211C Kat:2 ġiģli / Ġstanbul Telefon: +90 (0) d) Ġhraca iliģkin özet veriler ve tahmini halka arz takvimi: Toplam olarak TL nominal değerli ġirketimiz hissesi ihraç edilecek olup, yeni pay alma haklarının kullanım süresi 15 gün, yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arz süresi ise 8 5

7 gündür. Bu sürelerin baģlangıç ve bitiģ süreleri ilan edilecek sirkülerlerde belirtilecektir. Yeni pay haklarının kullanılması iģleminin 2010 yılı Kasım ayının sonuna doğru, kalan payların halka arzının aynı yılın Aralık ayı içerisinde gerçekleģtirilmesi planlanmaktadır. e) SeçilmiĢ finansal bilgiler, finansal tablolara iliģkin özet veriler ve bunlara iliģkin önemli değiģiklikler ile sermaye yapısı ve borçluluk durumu: ġirketimizin 2007, 2008 ve 2009 dönemleri ile ara dönemine ait özet finansal verileri aģağıda verilmektedir. AKTĠF (TL) I. DÖNEN VARLIKLAR II. DURAN VARLIKLAR AKTĠF VARLIKLAR TOPLAMI PASĠF (TL) I. KISA VADELĠ BORÇLAR II. UZUN VADELĠ BORÇLAR III. ÖZ SERMAYE PASĠF VARLIKLAR TOPLAMI (TL) A:BRÜT SATIġLAR B:SATIġLARIN MALĠYETĠ (-) C: BRÜT SATIġ KARI VEYA ZARARI D:ESAS FAALĠYET KARI VEYA ZARARI E:ÖD.VERGĠ VE DĠĞ.YAS.YÜKÜM NET DÖNEM KARI veya ZARARI Pay BaĢına Bilgiler (Hesaplamalarda 1 pay=1 KuruĢ olarak kabul edilmiģtir) a) Pay Sayısı b) Bir Payın Defter Değeri (TL) 0,0111 0,0116 0,0127 c) Pay BaĢına Net Kâr (TL) - Adi Hisse Senedi 0,0005 0,0000 0,002 d) Pay BaĢına Temettü (TL) - Nakden 0 0 0,0012 f) Ġhracın gerekçesi ve halka arzdan elde edilecek net nakit giriģinin kullanım yerleri: ÇıkarılmıĢ sermayemizin artırılma zorunluluğu daha çok, ülkemizde geçmiģ yıllarda yaģanan ekonomik kriz ve döviz kurlarındaki ani iniģ ve çıkıģlar ile açıklanabilir. Bu faktörler iģletmede maliyetleri artırarak uluslararası rekabeti büyük ölçüde güçleģtirmiģtir. 6

8 Üretim giderlerinin; hammadde, yardımcı madde, iģçilik ve dıģarıdan sağlanan girdilerin maliyetlerinin devamlı Ģekilde artması ile öz sermaye yetersizliği doğmuģ, bunu telafi etmek için de yabancı kaynağa baģvurulmuģtur tarihi itibariyle kullanılan banka kredilerinin toplamı TL ye ulaģmıģtır. ġirketimiz 2007 yılında TL, 2008 yılında da TL, 2009 yılında da TL finansman gideri ödemiģtir. Kredi kullanımı; kârlılığı büyük ölçüde azaltmakta, üretim maliyetlerinin artması, dolayısıyla rekabet gücünü azaltması yanında rasyoları da bozmakta, kredibiliteyi düģürmektedir. Aynı zamanda, kalite ve verimliliği, üretim çeģitliliğini ve kapasitesini artırmak, mamullerimize iç ve dıģ piyasalarda rekabet gücü kazandırmak için de yatırım yapma zorunluluğu, günümüz Ģartlarında, daha da ön plana çıkmaktadır. Bütün bu düģüncelerle; hem finansman giderlerini azaltarak kârlılığı artırabilmek, hem de yatırımları gerçekleģtirebilmek amacıyla, en son nakdi sermaye artırımının yapıldığı günden bugüne kadar enflasyon ve devalüasyon tahribatına uğrayan iģletme sermayesi ihtiyacının öz kaynağa dönüģtürülmesini de ön planda tutarak, çıkarılmıģ sermayemizin artırılması gerekmektedir. Bu bağlamda sermaye artırımından elde edilecek nakit, finansal borçlarımızın azaltılmasında ve yeni yatırımların finansmanında kullanılacaktır. g) Finansal durum ve faaliyet sonuçları hakkında bilgiler: ġirketimizin son üç yıllık ve ilgili ara dönem ( ) mali tablolarına iliģkin özet aģağıdaki gibidir. Daha detaylı bilgi izahnamenin 10 uncu kısmında verilmektedir yılı itibariyle ġirketimizin aktifinin %70 i dönen varlıklardan, %30 u ise duran varlıklardan oluģurken, tarihi itibariyle dönen varlıkların aktiften aldığı pay %76,2 olarak gerçekleģmiģtir tarihi itibariyle varlıklarımızın %67,2 si yabancı kaynaklarla, %32,8 i ise öz kaynaklarla finanse edilmiģtir. ġirketimizin ve tarihli bilançolarına göre, dönen varlıklar içindeki en önemli kalemleri menkul kıymetler, stoklar ve ticari alacaklar olarak ifade edilebilir tarihi itibariyle ġirketimizin toplam TL tutarında yabancı kaynağı olup, bu tutarın TL si kısa vadeli, TL lik kısmı ise uzun vadelidir itibariyle TL olan kısa vadeli finansal borçların tarihi itibariyle TL ye, tarihi itibariyle TL olan uzun vadeli finansal borçların itibariyle TL ye yükseldiği görülmektedir yılında özsermaye aktiften %26,4 pay alırken, bu oran tarihi itibariyle %33,4 e, tarihinde ise %48,4 e yükselmiģtir tarihi itibariyle bu oran %32,8 e gerilemiģtir. ġirketimizin net satıģ gelirleri, 2007 yılına göre 2008 yılında %8 artmıģtır yılı sonlarında dünyada yaģanmaya baģlanan finansal krizin olumsuz etkileriyle 2008 yılında TL olan ciromuz 2009 sonunda %22 lik düģüģle TL olmuģtur. Fakat sektörümüzün yaz aylarında daha da canlı olduğu ve ekonomik krizin olumsuz etkilerinin düzeldiği göz önüne alındığın da, TL olan dönem cirosunun, yıl sonunda 700 milyon TL civarlarına ulaģacağını tahmin etmekteyiz. AKTĠF (TL) I. DÖNEN VARLIKLAR II. DURAN VARLIKLAR AKTĠF VARLIKLAR TOPLAMI PASĠF (TL) I. KISA VADELĠ BORÇLAR II. UZUN VADELĠ BORÇLAR III. ÖZ SERMAYE PASĠF VARLIKLAR TOPLAMI

9 (TL) A- BRÜT SATIġLAR B- SATIġLARDAN ĠNDĠRĠMLER (-) C- NET SATIġLAR D- SATIġLARIN MALĠYETĠ(-) BRÜT SATIġ KAR'I veya ZARARI E- FAALĠYET GĠDERLERĠ (-) ESAS FAALĠYET KAR'I veya ZARARI F- DĠĞER FAALĠYETLERDEN GELĠRLER VE KAR'LAR G- DĠĞER FAALĠYETLERDEN GĠDERLER VE ZARARLAR (-) H- FĠNANSMAN GĠDERLERĠ (-) FAALĠYET KAR'I veya ZARARI I- OLAĞANÜSTÜ GELĠRLER VE KAR'LAR J- OLAĞANÜSTÜ GĠDERLER VE ZARARLAR (-) DÖNEM KAR'I veya ZARARI K-ÖDENECEK VERGĠ VE DĠĞ.YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER NET DÖNEM KAR'I veya ZARARI ġirketimizin net satıģ gelirleri, 2007 yılına göre 2008 yılında %8 artmıģtır yılı sonlarında dünyada yaģanmaya baģlanan finansal krizin olumsuz etkileriyle 2008 yılında TL olan ciromuz 2009 sonunda %22 lik düģüģle TL olmuģtur. Fakat sektörümüzün yaz aylarında daha da canlı olduğu ve ekonomik krizin olumsuz etkilerinin düzeldiği göz önüne alındığın da, TL olan dönem cirosunun, yılsonunda 700 milyon TL civarlarına ulaģacağını tahmin etmekteyiz. h) Personel hakkında bilgi: Ġdari Personel (Sendikalı) Ġdari Personel (Sendikasız) Diğer Personel (Sendikalı) Diğer Personel (Sendikasız) Toplam

10 i) Ortaklık yapısı ve iliģkili taraf iģlemleri hakkında bilgiler: ġirketimiz ortaklık yapısı olarak, halka açık bir anomin Ģirkettir. Hisse senetlerimizin tamamı hamiline yazılıdır. Ortak sayımız tam olarak bilinmemekle beraber, son kar dağıtımına göre 354 ortağımız bulunmaktadır itibariyle ortaklık yapımız tabloda sunulmaktadır. Ortağın; Sermaye Payı Ticaret Unvanı/ Son Durum Adı Soyadı (TL) (%) (TL) (%) H.MUSTAFA BOYDAK ,01 7, ,01 7,55 MEMDUH BOYDAK ,46 7, ,46 7,33 BEKĠR BOYDAK ,55 7, ,55 7,13 YUSUF BOYDAK ,19 6, ,19 6,32 MUSTAFA BOYDAK ,08 6, ,08 6,05 ġükrü BOYDAK ,83 5, ,83 5,59 DĠĞER ORTAKLAR ,88 60, ,88 60,03 TOPLAM ġirketimiz Ġstikbal ġirketler Grubu na 1998 yılının sonlarında katılmıģtır. Grup firmaları daha sonra Boydak Holding çatısı altında birleģmiģtir. Grubun diğer Ģirketleri genellikle mobilya ve ev tekstili sektöründe faaliyette bulunmaktadır. ġirketimizin ayrı bir sektörde bulunması nedeniyle grup Ģirketleri ile iliģkileri yok denecek kadar azdır. Ancak nakit ihtiyacımız olduğu durumlarda Boydak Grubu bünyesinden kısa vadeli borç alınmaktadır. ġirketimizin iģtiraklerden alacakları tarihi itibariyle TL iken tarihi itibariyle TL ye gerilemiģtir. Söz konusu alacak miktarının bir kısmı iģtiraklerden elde edilen temettü alacaklarından oluģmaktadır. Ayrıca ġirketimizin tarihi itibariyle iģtiraklerimize TL borcu bulunmaktadır. Grup Ģirketlerinden alacaklarımız tarihinde TL iken tarihi itibariyle TL olarak gerçekleģmiģtir. Diğer taraftan Grup Ģirketlerine borçlarımız toplam olarak tarihi itibariyle TL iken tarihi itibariyle TL ye gerilemiģtir. Ancak bu konu hakkında detaylı bilgi edinilmesi için izahnamenin 8 inci kısmının incelenmesinin faydalı olacağı düģünülmektedir tarihi itibariyle ġirketimizin büyük çoğunluğu hakim ortaklara olmak üzere TL temettü borcu bulunmaktadır. Henüz ödenmeyen temettü miktarının ġirketimizin hakim ortakları tarafından sermaye artırımı öncesinde yeni pay alma haklarının kullanılması amacıyla ġirketimizden talep edilmesi öngörülmektedir. ġirketimiz 2009 yılı boyunca iģtiraklerimize TL, 2010 yılının ilk altı ayı boyunca ise TL mal satıģı gerçekleģtirmiģ yine aynı dönemlerden iģtiraklerimizden sırasıyla TL ve TL mal alımı yapmıģtır. ġirketimiz ayrıca Grup Ģirketlerine 2009 yılında TL, 2010 yılının ilk altı ayında TL mal satıģı aynı tarihlerde sırasıyla TL ve TL Grup Ģirketlerinden mal alımı gerçekleģtirmiģtir. Grup Ģirketlerine kira ve faiz gideri olarak 2009 yılında TL, 2010 yılının ilk altı ayında ise TL ödenmiģ, Grup Ģirketlerinden de 2009 yılında TL, 2010 yılında ise TL faiz ve kira geliri elde edilmiģtir. j) Ġhraca ve borsada iģlem görmeye iliģkin bilgiler (satıģ ve dağıtım esasları, mevcut paylarını satan ortaklar, ihraç maliyeti vb): Yeni pay alma haklarının kullanım süresi 15 gündür. Yeni pay alma hakkı kullanım süresi, bitiģ tarihinin resmi tatile rastlaması halinde, izleyen iģgünü akģamı sona erecektir. Ortakların çıkarılmıģ sermayede mevcut paylarının %17,2414 ü oranında bedelli yeni pay alma hakları vardır. SatıĢ ve dağıtım esasları ile baģlangıç ve bitiģ süreleri ilan edilecek sirkülerle belirtilecektir. Ġhraç edilen hisse senetleri borsada iģlem görmeyecektir. Mevcut paylarını satan ortak yoktur. Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız ġirketimizin merkez adresine baģvurarak sahip oldukları hisse senetlerinin 19 no lu yeni pay alma kuponlarını (sahip oldukları hisse senetlerini) ibraz edeceklerdir. 9

11 Bir payın nominal değeri 1 KuruĢ olup, 1 KuruĢtan satıģa arz edilecektir. Ortakların yeni pay alma haklarını kullanmalarından sonra kalan hisse senetleri halka arz edilecektir. SatıĢ süresi 8 gün olup, buna iliģkin sirküler ayrıca yerel gazetede ilan edilecektir. Yeni pay alma haklarının kullanılması sonrasında satılamayan paylar için, fiyat teklifi alma yoluyla talep toplama yöntemi uygulanacaktır. Bu sermaye artırımında pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahipleri, 9.17 bendinde belirtilen yere baģvurarak iģtirak taahhütnamesini imzaladıktan sonra, ortaklıkla da mutabık kalınan pay bedellerini 9.16 bendinde belirtilen banka Ģubesinde açılan hesaba halka arz süresi içerisinde tam ve nakit olarak yatıracaklar ve ödemeye iliģkin makbuzun bir örneğini ortaklığa tevdi edeceklerdir. Sermaye artırımında TL kayda alma ücreti, TL Hisse Senedi Basım Giderleri ve ayrıca ilan-reklam giderleri olmak üzere toplam TL gider yapılabileceği öngörülmektedir. 1 KuruĢ nominal değerli paya düģen maliyet ise TL/ = 0, TL dir. k) Ek bilgiler: ġirketimizin 2007, 2008, 2009 yılı ve tarihli ara mali döneme iliģkin bağımsız denetimden geçmiģ finansal tablolar ve dipnotları ile ġirketimizin esas sözleģmesi ġirketimizin internet sitesi adresinde yayınlanmaktadır. 2. RĠSK FAKTÖRLERĠ 2.1. Ortaklığa ve Ġçinde Bulunduğu Sektöre ĠliĢkin Riskler: Ortaklığın içinde bulunduğu kablo sektörünün baģlıca riskleri: Standard dıģı kablo üretiminin iç pazardaki olumsuzluklarının yanı sıra, dıģ pazarda yaģatacağı daralmanın ülkemiz ihracatına etkisi ve Türk Kablo Sektörünün dıģ piyasalarda imajının zedelenmesi, Hammadde fiyatlarındaki yıl içi ve yıllar arasındaki aģırı kontrolsüz dalgalanmaların iģletmeler için yaratacağı ticari güçlükler, Ģeklinde sıralanabilir. Finansal Riskler: Kredi ve Tahsilat Riski: ġirketimizin kredi ve tahsilat riski temel olarak ticari alacaklarına iliģkindir. ġirketimiz alacaklarını düzenli olarak takip etmekte ve Ģüpheli duruma düģen alacakları için Ģüpheli ticari alacaklar karģılığı ayırmaktadır ve tarihi itibariyle ġirketimizin TL lik Ģüpheli ticari alacağı bulunmaktadır. Söz konusu Ģüpheli alacaklarımıza TL karģılık ayrılmıģtır. Kur Riski: Bankalardan kullanılan dövizli krediler ya da yabancı para türü üzerinden gerçekleģen ticari borçların, döviz kurundaki değiģikliklere bağlı olarak, kur riskine açık bulunmaktadır. Bu risk, kurlardaki değiģmeler sonucu, kazanç veya kayıplara neden olabilmektedir. ġirketimizin tarihi itibariyle TL tutarında yabancı para cinsinden varlığı, TL tutarında yabancı para cinsinden yükümlülüğü bulunmaktadır. ġirketimiz söz konusu tarih itibariyle TL için kur riski taģımaktadır. Likidite Riski : ġirketimizin likidite oranı 2007 yılında % 1,76, 2008 yılında %1,37 ve 2009 yılında da %1,24 olarak gerçekleģmiģtir. Likidite oranı hesaplanırken kullanılan formül Ģu Ģekildedir; Likidite oranı = (Dönen Varlıklar Toplamı-Stoklar-Diğer Dönen Varlıklar)/Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 10

12 ġirketimiz, aktif ve pasiflerinin dönemsel dağılımını dengede tutarak likidite riskini yönetmekle birlikte ġirketimiz satıģların bir kısmını vadeli olarak yapmakta ancak hammadde teminini nakit olarak gerçekleģtirmektedir. Dolayısıyla ġirketimizin elinde dönemsel olarak nakit fazlası ya da açığı bulunabilmektedir. Bu durumda fazla olan nakdimizi repo yaparak değerlendirmekte, nakit ihtiyacımız olduğu durumlarda ise Boydak Grubu bünyesinden kısa vadeli borç alınmaktadır. Ayrıca nakit ihtiyacının sürekli olması durumunda ġirketimiz bankalardan kredi temin edebilmektedir. Bu çerçevede ġirketimiz likidite konusunda etkin bir yönetim gerçekleģtirmeye çalıģmakta birlikte satıģların vadeli ve hammadde alımının nakit olmasından dolayı ġirketimiz likidite riski taģımaktadır. Piyasa Riski: Bu risk, sahip olunan bir ya da birden fazla ticari varlığın, iģleme tabi tutulabileceği süre dahilinde, piyasada meydana gelen, beklenmeyen olumsuz dalgalanmaların sebep olduğu, kayıp veya beklenenden düģük seviyedeki kar halini ifade ettiği için, piyasa riski herhangi bir zaman zarfında meydana gelebilir Ġhraç Edilen Paylara ĠliĢkin Riskler: Ġhraç Edilen Payların Kar Payı Gelirine ĠliĢkin Riskler: SPK nın Seri:IV, No:27 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ ine göre halka açık ortaklıkların birinci temettü tutarı, hesap dönemi kârından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler ve varsa geçmiģ yıl zararları düģüldükten sonra kalan dağıtılabilir kârın %20 sinden az olamaz. ġirket ilgili karı nakit ve/veya hisse senedi olarak dağıtabilir. Ortaklık faaliyetleri sonrasında temettü dağıtmak için yeterli kar olmayabilir. ġirketimiz, temettü dağıtmak için yeterli kar oluģmadığı durumlarda Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:IV, No:39 sayılı Ġhraççıların Muafiyet ġartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına ĠliĢkin Esaslar Tebliğ inin Kar dağıtım muafiyeti baģlıklı 5. maddedeki Halka açık anonim ortaklıklar, Kurul düzenlemelerine göre hesaplanan dağıtılabilir birinci temettü tutarının, genel kurula sunulacak son yıllık mali tablolarına göre esas sermaye/çıkarılmıģ sermayenin % 5'inden daha düģük olması veya söz konusu mali tablolara göre net dağıtılabilir dönem kârının TL nin altında olması hallerinde, ilgili hesap dönemleri için birinci temettü dağıtmayabilir. hükmü çerçevesinde birinci temettü dağıtmayabilir. Ancak bu hükme göre dağıtılmayan temettü, daha sonraki dönemlerde yapılacak muafiyet hesaplamalarında temettü kalemi olarak dikkate alınır. Bu bağlamda 2007 ve 2008 yıllarında yukarıda bahsi geçen Tebliğ maddesi çerçevesinde ġirketimiz kar elde edilmiģ olmasına rağmen temettü dağıtımı yapmamıģtır Ġhraç Edilen Payların Sermaye Kazancına ĠliĢkin Riskler: ġirket payları ĠMKB veya benzer bir örgütlü piyasada iģlem görmemektedir. Dolayısıyla hisse senetlerinin likiditesi yüksek olmayabilir. Ancak ġirket ortaklarının paylarını alıcı bulmaları durumunda her zaman satma hakları bulunmaktadır. Bunlara ek olarak pay sahipleri, ġirketin kar ve zararına ortak olmaktadır. Pay sahibi, ġirketin tasfiye edilmesi sonucunda bakiye kalması halinde, söz konusu bakiyeye payı oranında iģtirak eder. Ortaklığın tasfiyesi halinde diğer tüm alacaklıklara gerekli ödemeler yapıldıktan sonra bakiye varlığın bulunması halinde pay sahiplerine bir ödeme yapılabilir Diğer Riskler : Yoktur Kredilere ĠliĢkin Riskler: Ortaklığın geçmiģinin uzun yıllara dayanması sebebiyle gerek yurt içi ve gerekse yurt dıģından kredi temininde yüksek potansiyele sahiptir. Bununla birlikte kredi maliyetlerindeki olası yükseliģler ortaklığın gelecekte dağıtacağı temettüler ve yeni yatırımlarından sağlayacağı getiri düzeyini olumsuz etkileyebilir Piyasa Faiz Oranı ile Ġlgili Riskler: Ortaklığın mevcut kredilerinin geri ödeme tarihlerinden önce piyasada olabilecek ekonomik değiģikliklere paralel, kredi faiz oranı artıģ riski bulunmaktadır. 11

13 3. ORTAKLIK HAKKINDA BĠLGĠLER 3.1. Tanıtıcı Bilgiler: Ticaret Unvanı : Hes Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi Merkez Adresi : Erciyes Mah. Hes Cad. No: 22 Hacılar /KAYSERĠ Fiili Yönetim Adresi : Erciyes Mah. Hes Cad. No: 22 Hacılar /KAYSERĠ Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğu : Kayseri Ticaret Sicil Memurluğu Ticaret Sicil Numarası : 6584 Ticaret Siciline Tescil Tarihi : Süreli Olarak Kuruldu ise Süresi : 99 yıl Tabi Olduğu Yasal Mevzuat : T.C. Kanunları Esas SözleĢmeye Göre Amaç ve Faaliyet Konusu : ġirket esas sözleģmesinin 3 üncü maddesi çerçevesinde her cins, kesit ve gerilimde enerji, haberleģme, fiberoptik ve data kabloları üretmek ve pazarlamak Telefon ve Faks Numaraları : , Ġnternet Adresi : Bilinen Ortak Sayısı : Son kar payı dağıtımına göre yaklaģık 354 gerçek kiģi 3.2. Ortaklığın Tarihçesi ve GeliĢimi HES HACILAR ELEKTRĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. öncelikli olarak enerji kabloları üretmek amacıyla 1974 yılında kurulmuģ, yatırımların 1978 yılında kısmen tamamlanması ile birlikte üretime baģlamıģtır yılında elektrolitik bakır tel ünitesini hizmete açmıģ, 3000 ton/yıl olan kapasite, sırası ile 1987 de 7500 ton/yıl, 1988 de ton/yıl, 1990 da ton/yıl, 1993 de ton/yıl olarak tevsi edilmiģtir. Kablo üretimi ise, 1986 da haberleģme kablosu, 1989 da XLPE (çapraz bağlı polietilen izoleli) kablo olarak çeģitlendirildiği gibi, kapasitede 1988 de km/yıl, 1990 da km/yıl, 2007 yılında da km/yıl olarak artırılmıģtır de fiber optik ve data kablolarının üretimine baģlanmıģ, son yıllarda yapılan yatırımlarla da kapasite artıģı sağlanmıģtır. Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde yapımı tamamlanan bakır ve alüminyum tesisimizde, bakır iletkende ton/yıl, alüminyum iletkende ise ton/yıl kapasiteyle üretim yapılarak mevcut kapasitemiz de artıģ sağlanmıģtır. Kalite ve verimliliğin artırılması, darboğaz giderici ve entegrasyon sağlayarak uluslararası pazarda rekabet gücünü yükseltecek nitelikteki yatırımlara halen devam edilmektedir. EkaĢ Elektrik Malzemeleri ve Kablo Pazarlama A.ġ. ile tarihinde tasfiyesiz infisah yoluyla, vergisiz olarak, bütün aktif ve pasifiyle kül halinde Hes Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret A.ġ. çatısı altında birleģilmiģtir. Bu birleģmeyle TL olan sermayemiz, TL si artarak TL ye ulaģmıģtır. Daha sonra sermayemiz TL ye çıkarılmıģtır. ġirketimiz kalite kontrol ünitesini de modernize ederek; 1993 de ISO-9003, 1994 de ISO-9002 Kalite Belgesini, 2008 yılında da ISO-9001 ve Kalite Belgesini almıģtır. ġirketimiz m² si kapalı ve m² si açık alan olmak üzere toplam, m² lik bir alanda kurulu bulunan 7 ayrı ünitede elektrolitik bakır, enerji kabloları (yüksek gerilim, orta gerilim, alçak gerilim), haberleģme kabloları, fiberoptik, data-lan kabloları, alüminyum iletken ve emaye bobin teli üretimini, tamamı kendi alanlarında bilgi ve deneyim sahibi 44 ü mühendis 84 ü teknisyen olmak üzere toplam tarihi itibariyle 931 personel ve modern teknolojinin getirdiği son üretim teknikleri ile TSE, VDE, IEC ve BS gibi dünya standartlarına ve bunların haricinde müģterilerin istediği özel standartlara uygun olarak sürdürmektedir. 12

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 SERMAYE PĠYASASI KURULU NUN SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġTIR. Sayfa No: 1

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU. BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR

SERMAYE PĠYASASI KURULU. BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR SERMAYE PĠYASASI KURULU BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR MAYIS 2012 1 Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmıģ

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-30.06.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 2012 Galata Yatırım Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 6.000.000.- den 8.500.000.- ye artırılması

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU. Bisan Bisiklet Moped Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Taslak İzahnamesidir

SERMAYE PİYASASI KURULU. Bisan Bisiklet Moped Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Taslak İzahnamesidir SERMAYE PİYASASI KURULU Bisan Bisiklet Moped Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Taslak İzahnamesidir KURULA YAPILAN KAYDA ALMA BAŞVURUSU İNCELENMEKTE OLUP İZAHNAME KURUL TARAFINDAN HENÜZ ONAYLANMAMIŞTIR.

Detaylı

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 9.960.000.000.000 TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI, 27.390.000.000.000,- TÜRK LİRASI İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 24.900.000.000.000,-

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKET (BİAŞ) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) NDA İŞLEM GÖRECEK PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 09 Temmuz 2013 RODRİGO TEKSTİL SANAYİ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İZAHNAMEDİR

SERMAYE PİYASASI KURULU İZAHNAMEDİR SERMAYE PİYASASI KURULU BORSA İSTANBUL A.Ş. (BİAŞ) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) NDA İŞLEM GÖRECEK PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAMEDİR 2013 Gürocak Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

Global Yatırım Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları

Global Yatırım Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları Global Yatırım Holding Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklıkları SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU 1 1. Raporun Dönemi 01/01/2012 31/12/2012 2.

Detaylı

Ġġ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. YÖNETĠM KURULUNDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL VE A GRUBU ĠMTĠYAZLI PAY SAHĠPLERĠ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET

Ġġ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. YÖNETĠM KURULUNDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL VE A GRUBU ĠMTĠYAZLI PAY SAHĠPLERĠ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Ġġ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. YÖNETĠM KURULUNDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL VE A GRUBU ĠMTĠYAZLI PAY SAHĠPLERĠ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET ġirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aģağıda yazılı gündem

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI

SERMAYE PİYASASI KURULU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI SERMAYE PİYASASI KURULU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) NDA İŞLEM GÖRECEK PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 2012 RODRİGO TEKSTİL SANAYİ

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 9.801.000.000.000,-LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 9.801.000.000.000,- LİRASI İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 9.801.000.000.000,-

Detaylı

Pegasus Hava TaĢımacılığı Anonim ġirketi nden

Pegasus Hava TaĢımacılığı Anonim ġirketi nden Pegasus Hava TaĢımacılığı Anonim ġirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmıģ sermayesinin 75.000.000 TL den 102.272.000 TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 27.272.000 TL ve mevcut ortaklardan Esas Holding

Detaylı

FĠNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. SERBEST YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ

FĠNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. SERBEST YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ FĠNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. SERBEST YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUġ AMACI: 1.1 Finans Yatırım Menkul Değerler A.ġ tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

DOĞAN BURDA RIZZOLI DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NDEN

DOĞAN BURDA RIZZOLI DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NDEN DOĞAN BURDA RIZZOLI DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NDEN SERMAYEMİZİN 112,500,000,000TL'LIK KISMINI TEMSİL EDEN HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZ YOLUYLA SATIŞI İLE İLGİLİ İZAHNAMEDİR. SATIŞI YAPILACAK

Detaylı

I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HAKKINDA BİLGİLER

I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HAKKINDA BİLGİLER NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN SERMAYESİNİN 1.000.000.000.000. TÜRK LİRASINDAN 5.000.000.000.000.- TÜRK LİRASINA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI ARTIRILAN 4.000.000.000.000.- TÜRK LİRALIK

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özet

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özet MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 1.100.000 TL den 2.000.000

Detaylı

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır 1 İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca...

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2007 - ORTAKLIĞIN ÜNVANI ORTAKLIĞIN MERKEZİ ORTAKLIĞIN FAALİYET KONUSU KAYITLI SERMAYESİ ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET 1 MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır.

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU. Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU & Dr. Nuri Sait ALTUN

T.C. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU. Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU & Dr. Nuri Sait ALTUN T.C. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU & Dr. Nuri Sait ALTUN Ekim 2012 1 ÖNSÖZ Bu kitap Tekdüzen Muhasebe Sistemi çerçevesinde Meslek

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 KuruluĢ MADDE 2 ġirketin unvanı MADDE 3 Amaç ve konu MADDE 4 ġirketin merkezi MADDE 5 ġirketin süresi

Detaylı

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler a) Raporun dönemi :... 3 b) Ortaklığın unvanı :... 3 c) Dönem

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU. Halka Açılma. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10

SERMAYE PİYASASI KURULU. Halka Açılma. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 SERMAYE PİYASASI KURULU Halka Açılma SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 Uyarı: Bu kitapçık yatırımcıları (tasarruf sahiplerini) bilgilendirmek amacıyla

Detaylı

SÖZ KONUSU HİSSE SENETLERİ SERMAYE PİYASA KURULU NCA 09.10.1997 TARİH VE 196/1639 SAYI İLE KAYDA ALINMIŞTIR.

SÖZ KONUSU HİSSE SENETLERİ SERMAYE PİYASA KURULU NCA 09.10.1997 TARİH VE 196/1639 SAYI İLE KAYDA ALINMIŞTIR. PARK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN 150,000,000,000.-TL LIK HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZ YOLUYLA SATIŞI İLE İLGİLİ İZAHNAMEDİR. SÖZ KONUSU HİSSE SENETLERİ SERMAYE PİYASA KURULU NCA 09.10.1997 TARİH

Detaylı