ODA BAġKANIMIZ DURSUN GÖKTAġ IN YENĠ TÜRK TĠCARET KANUNU ĠLE YAPTIĞI SEMĠNER NOTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ODA BAġKANIMIZ DURSUN GÖKTAġ IN YENĠ TÜRK TĠCARET KANUNU ĠLE YAPTIĞI SEMĠNER NOTLARI"

Transkript

1 ODA BAġKANIMIZ DURSUN GÖKTAġ IN YENĠ TÜRK TĠCARET KANUNU ĠLE YAPTIĞI SEMĠNER NOTLARI GENEL BAKIġ 1535 Madde ve 6 Geçici maddeden oluģmaktadır. Kitap Sayısı 5 ten 6 ya çıkarılmıģ, TaĢıma ĠĢleri Bağımsız bir kitap haline getirilmiģtir. Kıymetli evrakla ilgili hükümlerde SadeleĢtirme dıģında önemli bir değiģiklik yapılmamıģtır. AB Tüzük ve Yönergeleri kanuna yansıtılmıģtır. YENĠ TTK TAKVĠMĠ Kanun Tarihinde Yürürlüğe girecektir. Sermaye Ģirketleri Sermayelerini, öngörülen En Az tutarlara tarihine kadar. G.T.B. bu süreyi 1 Yıl süreyle En Fazla 2 Defa uzatabilecektir. Sermaye ġirketleri SözleĢmelerini tarihine kadar Yeni TTK ile uyumlu hale getireceklerdir. 01 Ocak 2013 tarih itibariyle Ģirketler Muhasebe Kayıtlarını ve Finansal Tablolarını Türkiye Muhasebe Standardı na göre düzenlenecektir. Bağımsız Denetçi Seçilmesi için Son Tarih Ġnternet Sitesine sahip olma için son tarih TEMMUZ 2012 KADAR ÇIKMASI GEREKEN ĠKĠNCĠL MEVZUATLAR 3 Tüzük, 9 Yönetmelik ve 11 Tebliğ TÜZÜKLER 1-) Ticaret Sicili Tüzüğü 2-) Denetleme Tüzüğü 3-) Elektronik Ortamda Genel Kurul Tüzüğü YÖNETMELĠKLER 1-) Ticaret Sicili Müdürlüklerinin kurulmasında aranan Ģartlar ve Odalar arası iģbirliği yönetmeliği 2-) Bağımsız Denetleme yönetmeliği 3-) Denetçinin Denetimi yönetmeliği 4-) KOBĠ Tanımı yönetmeliği 5-) Ġnternet Sitesi yönetmeliği 6-) Elektronik ortamda G.K. ve Y.K. yönetmeliği 7-) G.K. bulunacak Bakanlık Temsilcisi yönetmeliği 8-) Tevdi eden Temsilcisi yönetmeliği 9-) Yıllık Faaliyet Raporu zorunlu Asgari içeriğinin belirlenmesine dair yönetmelik TEBLĠĞLER 1-) Defterlerin Onayına ĠliĢkin Tebliğ 2-) Ġzin Alacak Anonim ġirketler Tebliği 3-) Birikimli Oy Tebliği

2 4-) Kâr Avansı Tebliği 5-) Uygulama Tebliği 6-) ġirketler Topluluğu Tebliği 7-) Kayıtlı sermaye tebliği 8-) Finansal tabloların ilanı tebliği 9-) Eski türe dönüģ tebliği 10-) A.ġ. G.K. çalıģma esas ve usullerine iliģkin Ġç Yönergede yer alacak asgari unsurların belirlenmesi tebliği 11-) Unvanda iltibas Tebliği TĠCARET UNVANI Her Tacir, Ticari iģletmesine iliģkin iģlemleri, Ticaret Unvanıyla Yapmak ve iģletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri Bu Unvan altında imzalamak zorundadır. Tescil edilen Ticaret Unvanı, ticari iģletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir Ģekilde yazılır. Tacirin iģletmesiyle ilgili olarak kullandığı Her türlü kâğıt ve belgede, Tacirin sicil numarası, Ticaret unvanı, ĠĢletmesinin merkezi, Tacir Sermaye ġirketi ise Taahhüt edilen ve Ödenen Sermaye, WEB Adresi ve Numarası gösterilir. LĠMĠTED ġġrketler Ortakların Sayısı 50 yi aģamaz. Ortak Sayısı 1 e düģerse, iģlem tarihinden itibaren 7 gün içinde yazıyla bildirilir. Müdürler, bildirimin alınması tarihinden baģlayarak 7. Günün sonuna kadar, ġirketin Tek Ortaklı Olduğunu, bu ortağın Adını, yerleģim yerini ve vatandaģlığını tescil ve ilan ettirirler, Sermayesi En Az TL. En az tutar, bakanlar kurulunca 10 katına kadar artırılabilir. Nakit Sermaye Taahhütleri PEġĠN ödenecektir. Limited Ģirketler Sigortacılık da yapabilecek LTD. ġtġ. ESAS SERMAYE PAYLARI Sermaye paylarının Ġtibarî Değerleri En Az 25 TL olarak belirlenebilir. Sermaye paylarının Ġtibarî Değerleri Farklı Olabilir. Ancak, Sermaye Paylarının Değerlerinin 25 TL veya Bunun Katları olması Ģarttır. Ġntifa Senetler çıkarabilirler. Ana SözleĢmede Yer Almak KoĢulu ile sermayenin itibari değerinin 2 katını aģmayacak ölçüde Ek Ödeme yükümlülüğü getirilebilir. Yükümlülük hissenin devrinin tescilinden itibaren 2 Yıl içinde ortaktan istenebilir. LTD. ġtġ. SÖZLEġMENĠN DEĞĠġTĠRĠLMESĠ Temsil edilen oyların En Az 2/3 ü ve Oy Hakkı bulunan Esas Sermayenin Tamamının Salt Çoğunluğunun Bir Arada bulunması hâlinde alınabilir. ġirket sözleģmesinde yapılan her değiģiklik tescil ve ilan edilir.

3 LTD. ġtġ. YÖNETĠM ve TEMSĠLĠ Yönetim ve Temsil SözleĢme ile düzenlenir. Müdür sıfatını taģıyan Bir veya Birden fazla ortağa veya Tüm Ortaklara yada 3. kiģilere verilebilir. En azından Bir Ortağın, Ģirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir. ġirketin müdürlerinden biri Bir Tüzel KiĢi olabilir. Tüzel kiģilik Müdür olarak Bir Gerçek KiĢiyi belirler. Müdürler, kanunla veya sözleģme ile Genel Kurula BırakılmamıĢ bulunan yönetime iliģkin tüm konularda karar almaya ve bu kararları yürütmeye yetkilidirler. A.ġ. EN AZ SERMAYE TUTARI Sermaye En Az TL, Kayıtlı Sermayeyi Kabul EtmiĢ bulunan Anonim ġirketler de ise en az TL olmalıdır. Aġ lerde %25 i peģin, kalanı En Geç 2 Yıl içinde ödenmesi gerekir. KAYITLI SERMAYE SĠSTEMĠ SPK ya tabi olmayan A.ġ. de Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmelerine olanak tanındı. Halka Açık A.ġ. tanınan Kayıtlı Sermaye Sisteminin Kapalı A.ġ. için de öngörülmesi bu 2 Farklı A.ġ. yapısını birbirine YakınlaĢtırmaktadır. Halka açık olmayan A.ġ., G.T.B. izin alarak Kayıtlı Sermaye Sisteminden Çıkabilecekleri gibi, bu sisteme alınırken Aranan nitelikleri yitirdikleri takdirde G.T.B. tarafından sistemden çıkarılırlar. SERMAYE KOYMA BORCU Devredilebilir elektronik ortamların, alanların, Adların ve iģaretlerin de ġirketlere sermaye olarak konulması mümkündür. TaĢınmazların Ģirket adına tescillerinin ihmal edilmesi veya Kasten yapılmaması sorunu giderildi. TaĢınmazların Ģirkete Sermaye olarak konulmasına karģın halen Eski Maliklerinin üzerinde kalması Hukuk Güvenliğini sarsmakta ve Ģirket sermayesini Tehlikeye sokmaktaydı. TaĢınmazların ve diğer Aynî Hakların, Tapu Kütüğünde; Markalar, Patentler, Tasarımlar gibi hakların da Kendilerine Has Sicillerde, SERMAYE KOYMA BORCU ġirket Adına tescil edilmeleri için, buna iliģkin bildirimin, ilgili sicil müdürlüklerine veya sorumlularına Ticaret Sicili Müdürlüğünce Resen ve hemen yapılması zorunluluğu getirilmektedir. ġirkete Ayni olarak konulan sermayelerin üzerinde Tedbir, Rehin ve benzeri sınırlayıcı hakların Bulunmaması gerekir. Bu sayede ġirket Sermayesinin Korunması ve Güvenliğinin Sağlanması mümkün olacaktır. Hizmet Edimleri, KiĢisel Emek, Ticari Ġtibar ve Vadesi GelmemiĢ Alacaklar Sermaye olarak Konulamayacaktır.

4 NASIL BĠR A.ġ MODELĠNĠ HEDEFLEMEKTE 1-) Güçlü bir örgütlenme yapısına sahip olan 2-) Kurumsal yönetilebilen 3-) Malvarlığı daha iyi korunan 4-) ġeffaf 5-) Dürüst hesap veren 6-) Menfaat çevrelerine karģı sorumluluk bilinci taģıyan ANONĠM ġġrketler Tek Ortaklı ġirket kurulacaktır. Artık Vakıf Tek BaĢına bir Ģirket kurabilecek, ġirketlerde Tek BaĢına BaĢka Bir ġirket kurabilecektir. Buna bağlı olarak Yönetim Kurulunun da Tek Üyeli olabilmesine izin verilmiģtir. Önemli sayılmayan tutarda ÖdenmemiĢ Sermaye Olması, Sermaye Artırımını engellemez. KuruluĢ, Sermaye Artırımı, BirleĢme ve tür değiģtirme gibi iģlemleri denetlemek üzere Bağımsız ĠĢlem Denetçisi öngörülmektedir. Tedrici KuruluĢ Terk edilerek Sermayenin Bir Kısmının Nakdi Paylara DönüĢtürülerek ġirketin kurulmasından itibaren 2 Ay içinde Halka Arz Edilmesi modeline yer verilmiģtir. Bu Model, Tedrici KuruluĢa nazaran çok daha Pratik ve Gerçekçidir. ġirket Ġlk kurulurken Halka Açık olarak da kurulabilecek. ġirket Kendi Hisselerini de satın alabilecektir. Bu madde Borsadaki spekülasyonlardan Ģirketlerin daha az zarar görmesi için konulmuģtur. A.ġ KURULUġ BELGELERĠ Ana sözleģme, Kurucular beyanı, Değerleme raporları, Ayın ve iģletme devralınmasına iliģkin olanlar da dâhil olmak üzere, KuruluĢla ilgili olan sözleģmeler ile ĠĢlem denetçisi raporu, Sicil Dosyasına Konulur ve birer nüshaları Ģirket tarafından 5 yıl süreyle saklanır. A.ġ. ĠÇĠN ARANAN KURUCULAR BEYANI KuruluĢa iliģkin Bir Beyan Verilmesi zorunludur. Beyan bir Rapor niteliğinde olup bağlayıcıdır. KuruluĢ sırasında konulan Sermayenin Türünü, Sermaye Taahhütlerini, Ayni Sermayeyi, Devralınan bir iģletme varsa ona iliģkin raporları ve devralmanın gerekliliğini, satın alınan malvarlığı unsurlarının fiyat ve maliyetini, ödenecek komisyonları, ġirket Taahhütlerini içermelidir. ġirketlerin Hesap Verebilirliğini arttırmak ve Kamuyu Aydınlatma Yükümlülüğünün, en etkin Ģekilde yerine getirilmesini sağlamaktır. Bu beyan Öncelikle Denetimden geçecektir. ULTRA VĠRES ĠLKESĠNĠN TERK EDĠLMESĠ Ultra Vires ĠĢlemler, Yani ġirketin Ana SözleĢmesinde ĠĢletme Konusu DıĢında Kalan ĠĢlemlerdir.

5 Ultra Vires Ġlkesi kaldırmıģtır. Bu düzenleme, ĠĢlem Güvenliğinin Tesis Edilmesi Açısından son derece olumlu bir adımdır. A.ġ. YÖNETĠM KURULU A.ġ, Esas SözleĢmeyle AtanmıĢ veya G.K. tarafından seçilmiģ, Bir veya daha fazla kiģiden oluģan Bir Y.K. bulunur. Temsile yetkili En Az 1 Üyenin yerleģme yerinin Türkiye de bulunması ve TC vatandaģı olması Ģarttır. Tüzel KiĢi Y.K.üyesi seçildiği takdirde, Tüzel KiĢiyle birlikte, Tüzel KiĢi Adına, tüzel kiģi tarafından belirlenen, sadece 1 Gerçek KiĢi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kiģi adına sadece, bu tescil edilmiģ kiģi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu üyelerinin En Az ¼ nün Yüksek Öğrenim görmüģ olması zorunludur. Tek Üyeli Y.K. bu zorunluluk aranmaz. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de Engeldir. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 Yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Esas sözleģmede Aksine Hüküm Yoksa Aynı KiĢi Yeniden seçilebilir. A.ġ. YÖNETĠM ÜYELĠĞĠN BOġALMASI Bir Üyelik BoĢalırsa, Y.K., Geçici Olarak Y.K. üyeliğine seçip, ilk G.K. onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde selefinin süresini tamamlar. Genel Müdüre Sorumluluk yüklenecektir. Murahhas Üyeliğe imkân tanınmıģ, bununla birlikte Yetki Devrinin ve Bölünmesinin Ġçeriği ve Sınırları Açıklığa kavuģturulmuģtur. BATIL KARARLAR Yönetim Kurulunun kararının Batıl olduğunun tespiti Mahkemeden istenebilir. EĢit iģlem ilkesine aykırı olan, A.ġ. Temel yapısına uymayan veya Sermayenin korunması ilkesini gözetmeyen, Pay Sahiplerinin, Özellikle Vazgeçilmez Nitelikteki Haklarını Ġhlal Eden veya bunların kullanılmalarını kısıtlayan ya da güçleģtiren, Diğer Organların Devredilemez Yetkilerine Giren ve Bu Yetkilerin Devrine ĠliĢkin, Kararlar Batıldır. ORTAKLARIN ġġrkete BORÇLANMASI A.ġ ĠĢtirak Taahhüdünden doğan borç Hariç, Ortakların Ģirkete borçlanması yasaktır. Bu Yasak Ģirketlerin Hesaplarından kuralsız bir Ģekilde para çekmeleri önlemek amacıyla getirilmiģtir.

6 Ortakların, Birçok iģ ve iģlemde ġirket Kasasını kullanmasının, KiĢisel Harcamalarını bu kanaldan yapmasının ve Hatta ġirketten Para Çekmesinin engellenmesi amaçlanmıģtır. ġġrkete BORÇLANMA YASAĞI Y.K. Üyesi, Genel Kuruldan Ġzin Almadan, ġirketle kendisi ve baģkası adına herhangi bir iģlem yapamaz Y.K üyesi, kendisinin ve Yakınlarının ortağı oldukları ġahıs Ģirketlerine ve en az %20 sine katıldıkları Sermaye ġirketlerine, ġirkete Nakit veya Ayın Borçlanamazlar. A.ġ. GENEL KURUL Murahhas üyelerle En Az 1 Yönetim Kurulu üyesinin Genel Kurul toplantısında Hazır bulunmaları Ģarttır. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri de Genel Kurul toplantısına katılabilirler. Denetçi ve Kendilerini ilgilendiren konularda ĠĢlem Denetçisi G.K. hazır bulunur. Üyeler ve Denetçiler görüģ bildirebilirler. Devlet gözetimine tabi Ģirketlerin G.K. toplantılarında G.T.B. temsilcisi de yer alır. A.ġ. TOPLANTI BAġKANLIĞI ve ĠÇ YÖNERGE Ana sözleģmede Aksine Herhangi Bir Düzenleme Yoksa, toplantıyı, G.K. tarafından seçilen, Pay Sahibi Sıfatını TaĢıması Ģart Olmayan Bir BaĢkan yönetir. BaĢkan Tutanak Yazmanı ile gerek görürse Oy Toplama Memurunu belirleyerek baģkanlığı oluģturur. Gereğinde BaĢkan Yardımcısı da seçilebilir. Aġ lerde Y.K, G.K. ÇalıĢma Esas ve Usullerine ĠliĢkin kuralları içeren, G.T.B. tarafından, Asgari Unsurları Belirlenecek Olan Bir Ġç Yönerge Hazırlar ve G.K. onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu Ġç Yönerge tescil ve ilan edilir. A.ġ. GENEL KURUL TOPLANTILAR Olağan toplantı ertesi yılın ilk 3 Ay içinde yapılır. Organların seçimine, Finansal tablolara, Y.K. Yıllık Faaliyet Raporuna, Kârın kullanım Ģekline, Dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, Y.K. üyelerinin ibraları ile Faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen konulara iliģkin müzakere yapılır, karar alınır. A.ġ. G.K TOPLANTI ve KARAR NĠSAPLARI Bu Kanunda veya Ana sözleģmede, aksine daha Ağır Nisap öngörülmüģ bulunan hâller hariç, Sermayenin En Az %25 karģılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. Bu Nisabın toplantı süresince korunması Ģarttır. Kararlar hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir. A.ġ. TOPLANTI NĠSAPLARI

7 Ġlk toplantıda öngörülen toplantı nisabı elde edilemediği takdirde, en geç 1 ay içinde 2. bir toplantı yapılabilir. 2. Toplantı için toplantı nisabı, Ģirket sermayesinin En Az 1/3 toplantıda temsil edilmesidir. Öngörülen nisapları düģüren veya nispî çoğunluğu öngören esas sözleģme hükümleri geçersizdir. Bilanço Zararlarının Kapatılması ġirketin Merkezinin Yurt DıĢına TaĢınmasına iliģkin Kararlar Sermayenin Tümünü OluĢturan Payların OYBĠRLĠĞĠYLE Alınır. ĠĢletme Konusunun Tamamen değiģtirilmesi. Ġmtiyazlı pay oluģturulması. Nama yazılı payların devrinin sınırlandırılması. Esas sözleģme değiģikliği kararları, Sermayenin en az %75 ini oluģturan payların olumlu oylarıyla alınır. Esas Sermayenin En Az % 50 sinin olumlu oyunu gerektiren konular; Ana sözleģmede her türlü DeğiĢikliğe iliģkin kararlar, Nevi değiģtirme, BirleĢme ve Bölünmeye iliģkin kararlar, Sermayenin en az % 60 ının olumlu oyunu gerektiren konular; Yeni pay alma hakkının kaldırılması ya da sınırlandırılmasına iliģkin kararlar, Pay senetleri Menkul Kıymet Borsasında ĠĢlem Gören Ģirketlerde; olağan toplantı ve karar yeter sayıları için sermayenin En Az ¼ hazır olması ve Mevcut Oyların Çoğunluğu ile karar verilecektir. AZINLIK HAKLARI Sermayenin %10 u, Halka açık Ģirketlerde ise Sermayenin %20 ini oluģturan Pay Sahipleri Y.K. yazılı olarak gerektirici sebepleri ve Gündemi belirterek, Genel Kurulu toplantıya çağırmasını isteyebilecektir. Bu istem Noter vasıtasıyla yapılacaktır. Esas sözleģme ile Genel kurulu Çağrı Hakkı daha az sayıda paya sahip ortaklara tanınabilecektir. Ġstemi yerine getirilmediği veya reddedildiği Taktirde ortakların Mahkemeye baģvurma hakkı yeni düzenlemede de korunmaktadır. GENEL KURUL KARARLARININ ĠPTALĠ Kanun veya Esas SözleĢme Hükümlerine ve Özellikle Dürüstlük Kuralına Aykırı Olan G.K. kararları aleyhine, Karar Tarihinden Ġtibaren 3 Ay içinde, Ģirket merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesinde ĠPTAL davası açabilirler. G.K ĠPTAL DAVASI AÇABĠLECEK KĠġĠLER Toplantıda hazır bulunup da karara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirten, Toplantıda hazır bulunsun veya bulunmasın, Çağrının Usulüne Göre Yapılmadığını, Gündemin Gereği Gibi Ġlan Edilmediği gibi

8 Aykırılıkların Genel Kurul Kararının Alınmasında etkili olduğunu ileri süren Pay Sahipleri, Yönetim Kurulu, Kararların yerine getirilmesi, KiĢisel Sorumluluğuna Sebep Olacaksa Yönetim Kurulu üyelerinden Her Biri, Ġptal Davası Açabilir. A.ġ. HĠSSE SENEDĠ Pay Senedi Bastırılmasına iliģkin açık bir düzenleme yapılmıģ, Hamiline Paylar için pay bedellerinin Tamamının Ödenmesinden itibaren 3 ay içinde Hisse Senetleri bastırılıp pay sahiplerine dağıtılması gerekir. Nama yazılı paylar için Senet Basımı ise Ġhtiyari kılınmıģtır. Her Ġki Pay senedi için de Ġlmühaber çıkarılabilecektir. A.ġ. PAY DEVRĠ Pay Senetlerinin devri için Eski Sistem KorunmuĢ ancak Devrin Sınırlanması Anlamında yeni ve detaylı düzenlemeler yapılmıģtır. Buna göre Borsaya Kota EdilmemiĢ nama yazılı paylar için hisse devrini reddederek ortaktan gerçek değeriyle ġirkete Satmasını talep hakkı tanınmıģtır. A.ġ. G.K. KARARLARI BUTLAN Pay sahibinin, G.K. Katılma, Asgari Oy, Dava ve kanundan kaynaklanan vazgeçilemez nitelikteki haklarını Sınırlandıran veya Ortadan kaldıran, Pay sahibinin bilgi alma, Ġnceleme ve denetleme haklarını, kanunen izin verilen ölçü dıģında sınırlandıran, A.ġ Temel yapısını bozan veya Sermayenin korunması hükümlerine aykırı olan, Kararları BATILDIR. e-ġmza Ticaret ġirketleri ile Gerçek ve Tüzel KiĢi diğer tacirlere iliģkin olarak, bu Kanunun zorunlu tuttuğu Bütün ĠĢlemler Elektronik ortamda güvenli Elektronik Ġmza ile de yapılabilir. e-senet Bazı Senetlerin imzası elle, faksimile baskı, zımba, ıstampa, sembol Ģeklinde mekanik veya elektronik herhangi bir araçla da atılabilir. Ġzin Verilen Senetler: KonĢimento, TaĢıma senedi, Sigorta poliçesi Ġzin Verilmeyenler: Poliçe Bono Çek Makbuz senedi Varant Kambiyo senetlerine benzeyen senetler. e-ġhbar (e-çağri) Tarafların açıkça anlaģmaları Ģartıyla, Ġhbar, Ġhtar, Ġtiraz vb. beyanlar; Fatura, Teyit Mektubu, iģtirak taahhütnamesi, Toplantı Çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleģmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmiģse hüküm ifade eder. e-toplanti Esas sözleģmede düzenlenmiģ olması Ģartıyla, sermaye Ģirketlerinde Y.K. toplantıları tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı

9 üyelerin Fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. e- GENEL KURUL A.ġ. G.K. Elektronik Ortamda Katılmak, öneride bulunmak, görüģ açıklamak ve oy vermek, fizikî katılmanın ve Oy vermenin bütün hukuki sonuçları Elektronik ortamda G.K. Katılanlar içinde geçerlidir. ĠNTERNET SĠTESĠ Sermaye Ģirketlerine internet sitesi hazırlama yükümlülüğü getirilmiģtir. ġirketler topluma bilgi sağlamakla yükümlüdür. Ticari Sır kavramı, sadece Üretim sırlarıyla sınırlandırılmaktadır. Yeni TTK Bir Amacı da Bilgi Toplumunu oluģturmaktır. Bilgi Toplumu Demek Bilgili Toplum Demek Değil; Bilgiyi Alabilen, Bilgiye UlaĢabilen Toplum Demektir. ĠNTERNET SĠTESĠ Yeni Kanun özellikle ġirketlerde Sahiplilik ilkesinden ziyade Sorumluluk ilkesini öne çıkarmaktadır. ġirketlerle Ġlgili Belgelere Ġnternet Sitesi Adresi ile Numarasını da yazılacaktır. Küçük ve Orta Ölçekli iģletmeler Ġnternet Sitesi Kurmaları için tarihine kadar süre verilecek. Ġçerik, En Az 6 Ay süreyle Ģirketin internet sitesinde yer alacak, Yoksa KonulmamıĢ Sayılacak. ĠNTERNET SĠTESĠ KURMAYANLARA CEZA Borsaya Kayıtlı ġirketlerde tarihinden itibaren 3 ay içinde internet sitesini oluģturmayan ġirket Yöneticileri, 6 Aya Kadar Hapis ve 100 Günden 300 Güne kadar Adli Para cezasına çarptırılacak. Ġnternet Sitesine konulması gereken Ġçeriği usulüne uygun bir Ģekilde koymayan, Anonim ġirket yönetim kurulu üyeleri, Limited ġirket müdürleri ve sermayesi paylara bölünmüģ Komandit ġirkette yönetici olan komandite ortaklar; 3 Aya kadar Hapis ve 100 Güne kadar Adli Para cezasıyla cezalandırılırlar. ġġrketlerde SUÇ ve CEZA Anonim ve limited Ģirketlerde Defterleri Tutma Sorumluluğu Yöneticilere ve Yönetim Kuruluna aittir. Defter Tutma Yükümlülüğünü yerine getirmeyenler 200 Günden az olmamak üzere Adli Para cezasıyla cezalandırılacaktır. Tacirler, her türlü belgenin, fotokopi, karbonlu kopya, mikrofiģ, bilgisayar kaydı veya benzeri Ģekildeki bir kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik ortamda Saklamakla Yükümlüdür. Belgelerin Kopyasını Sağlamayanlar 200 Günden az olmamak üzere Adli Para cezasıyla cezalandırılacaktır. Ticari defterlerin, Noterlere açılıģ ve kapanıģ Onaylarını yaptırmayanlar 200 Günden az olmamak üzere Adli Para cezasıyla cezalandırılacaktır.

10 Her Tacir, ticari iģletmesinin AçılıĢında ve her Faaliyet Döneminin Sonunda, ENVANTER çıkarmakla yükümlüdür. Hileli Envanter Çıkaranların, 200 Günden az olmamak üzere Adli Para cezasıyla cezalandırılacak. Elektronik ortamda saklanan kayıtların dayanağını oluģturan ve kanıtlayan Muhasebe Belgelerinin Ġbrazı gerektiğinde, bunların okunabilirliğini sağlayarak Ġbraz Etmeyenler 200 Günden az olmamak üzere Adli Para cezasıyla cezalandırılacaktır. Gerçek ve Tüzel kiģi tacirlerin gerek Ticari Defterlerini tutarken, gerek münferit ve konsolide Finansal Tablolarını düzenlerken, TMS uygun Olarak Tutmayan veya düzenlemeyenler 100 Günden 300 Güne kadar Adli Para cezasıyla cezalandırılacaktır. Defter, kayıt ve belgeler ile bunlara iliģkin bilgileri, Denetime Tabi Tutulan Gerçek veya Tüzel kiģiye ait olup olmadığına bakılmaksızın, G.T.B. Denetim Elemanlarınca Ġstenmesine rağmen Vermeyenler veya Eksik Verenlere, Denetim Elemanlarının Görevlerini Yapmalarını Engelleyenlerin, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren baģka bir suç oluģturmadığı takdirde, 3 Aydan 2 Yıla kadar Hapis cezası ile cezalandırılacaktır. ġirket Kurucuları tarafından kuruluģa iliģkin bir KuruluĢ Beyanı Ġmzalanması, öngörülmüģtür. KuruluĢ Beyanını belirtilen Esaslara Aykırı Beyanda Bulunan Ģirket kurucuları, 300 Günden Az Olmamak üzere Adli Para cezasıyla cezalandırılacaktır. Sermaye Ģirketlerinde KuruluĢun, ĠĢlem Denetçisi tarafından denetlenmesi ve sonuçların bir rapora bağlanması hükme bağlanmıģtır. ĠĢlem Denetçisi belirtilen usul ve esaslara Aykırı Olarak Rapor Vermesi halinde, 300 Günden Az olmamak üzere Adli Para cezasıyla cezalandırılacaktır. Pay sahiplerinin iģtirak taahhüdünden doğan borç hariç pay sahiplerinin ġirkete Borçlanması Yasak. ġirkete Borçlanan pay sahiplerinin 300 Günden Az olmamak üzere Adli Para cezasıyla cezalandırılacak. Y.K. Üyesinin, EĢinin yahut 3. dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından birinin, ġirkete Nakit veya Ayın Olarak Borçlanamayacağı hüküm altına alınmıģtır. ġirkete borçlanan Y.K. üyeleri veya hısımları 300 Günden 500 Güne Kadar Adli Para cezasıyla cezalandırılacaktır. ġirkete ait Finansal Tablo, görüģ, karar, rapor ve Diğer Belgelerin ilanını Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yaptırmayanların 200 Günden Az olmamak üzere Adli Para cezasıyla cezalandırılacak. A.ġ. KuruluĢu, Sermayesinin Artırılması ve Azaltılması ile BirleĢme, Bölünme, Tür DeğiĢtirme ve Menkul Kıymet Çıkarma gibi iģlemlerle

11 ilgili Belgelerin, YanlıĢ, Hileli, Sahte, Gerçeğe Aykırı Olmamasını, diğer kanunlara Aykırılıklar Ġçermemesini öngörmüģtür. Bu Hükümlere Aykırı Hareket Edenlerin (Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, Yöneticiler, İşlem Denetçisi, Noterler gibi) 1 Yıldan 3 Yıla Kadar HAPĠS cezasıyla cezalandırılacağı belirtilmiģtir. Sermaye taahhüdünde bulunanların Ödeme Yeterliliğinin Bulunmadığını Bilen ve Buna Onay Verenler, söz konusu Borcun Ödenmemesinden doğan Zarardan da Sorumlu olacaktır Bu Düzenlemeye Aykırı Hareket Edenler 3 Aydan 2 Yıla Kadar Hapis veya Adli Para cezasıyla cezalandırılacaktır. ġirket Kurmak, Ģirketin sermayesini artırmak amacıyla veya vaadiyle Halktan Para Toplanabilmesi için S.P.K. Ġzin alınmasını Ģart koģmuģtur. Bu düzenlemelere aykırı hareket edenler 6 Aya kadar Hapis cezasıyla cezalandırılacaktır. Denetçilere Eksik veya gerçeğe aykırı bilgi verenler de 2 Yıla kadar Hapis cezasına çarptırılacak. Görevleri nedeniyle öğrendikleri ĠĢletme Sırlarını Açıklayanlar 1 Yıldan 3 Yıla kadar Hapisle cezalandırılacak GEÇERLĠ BĠRLEġMELER SERMAYE ġġrketlerġ; Sermaye ġirketleriyle, Kooperatiflerle ve Devralan Ģirket olmaları Ģartıyla; Kollektif ve Komandit ġirketlerle, BirleĢebilirler. ġahis ġġrketlerġ; ġahıs Ģirketleriyle, Devrolunan Ģirket olmaları Ģartıyla; Sermaye ġirketleriyle, Devrolunan Ģirket olmaları Ģartıyla; Kooperatiflerle, BirleĢebilirler. KOOPERATĠFLER; Kooperatiflerle, Sermaye ġirketleriyle ve Devralan Ģirket olmaları Ģartıyla, ġahıs ġirketleriyle, BirleĢebilirler. Eksi veya Borca Batık Bilançosunun Varlığı bir Ģirketin BirleĢmesini engellemeyecek. TASFĠYE HÂLĠNDEKĠ BĠR ġġrketġn BĠRLEġMEYE KATILMASI Tasfiye hâlindeki bir Ģirket, Malvarlığının Dağıtılmasına BaĢlanmamıĢsa ve devrolunan Ģirket olması Ģartıyla, BirleĢmeye Katılabilir. Bu Ģartların varlığı, bir ĠĢlem Denetçisinin, bu hususu Doğrulayan raporunun, Devralan ġirketin Merkezinin bulunduğu yerin Ticaret Sicili Müdürlüğüne sunulmasıyla ispatlanır. SERMAYENĠN KAYBI veya BORCA BATIKLIK HÂLĠNDE BĠRLEġMEYE KATILMA Sermayesiyle Kanuni Yedek Akçeleri Toplamının Yarısı zararlarla kaybolan veya Borca batık durumda bulunan bir Ģirket, kaybolan sermayeyi veya gerekiyorsa borca batıklık durumunu KarĢılayabilecek Tutarda serbestçe, Tasarruf edilebilen Öz Varlığa sahip bulunan Bir ġirket ile BirleĢebilir.

12 AYRILMA AKÇESĠ BirleĢme SözleĢmesi ile ortağın devredilen Ģirketten ayrılması hakkı Bir Seçimlik Hak olarak getirildi. Ortaklar yeni durumdaki paylarının gösterilmesinin yanında, Ģirket paylarının gerçek değerine denk gelen bir Ayrılma Akçesi Alarak Ģirketten ayrılabileceklerdir. Ayrılma akçesinin Nakit olması gerekmez. ġġrket BĠRLEġMESĠ BaĢka bir Ģirketin pay senedi veya bir diğer Menkul Değer verilebilecek. Büyük çoğunluğa, sorun çıkaran azınlığa veya ortağa, Ayrılma Akçesi ödeyerek Ģirketten çıkarma hakkı verilecek. Ortak, Ģirket iç barıģını düzenlemeye yönelik çıkarma kararına itiraz edemeyecek, ancak ayrılma akçesinin tutarı konusunda itiraz hakkı bulunacak. ġġrket BÖLÜNMESĠ Çok büyüyen ve Çekirdek ĠĢletme konusundan uzaklaģan Ģirketlerin ana faaliyet konularına dönmelerine olanak sağlayan Bölünmeyi gerçekleģtireceklerdir. Bir Ģirket, Tam veya Kısmi bölünebilecek. Tam bölünmede, Ģirketin tüm malvarlığı bölümlere ayrılacak ve diğer Ģirketlere devrolunacaktır. ġġrket BÖLÜNMESĠ Kısmi Bölünmede ise bir Ģirketin malvarlığının bir veya birden fazla bölümü diğer Ģirketlere devrolunacak. Bir Ģirket, Hukuki ġeklini değiģtirebilecek. Tür değiģtirmede ortakların Ģirket payları ve hakları korunacak. Tür değiģtirme bahane edilerek, hiçbir ortak Ģirketten çıkarılamayacak, hakları sınırlanmayacak. GEÇERLĠ TÜR DEĞĠġTĠRMELER BĠR SERMAYE ġġrketġ; BaĢka türde Bir Sermaye ġirketine, veya Bir Kooperatife; BĠR KOLLEKTĠF ġġrket; Bir Sermaye ġirketine, Bir Kooperatife, veya Bir Komandit ġirketine, BĠR KOMANDĠT ġġrket; Bir Sermaye ġirketine, Bir Kooperatife, veya Bir Kollektif ġirketine, BĠR KOOPERATĠF; Bir Sermaye ġirketine, DönüĢebilir. ġġrket PAYININ ve HAKLARININ KORUNMASI Tür DeğiĢtirmede Ortakların ġirket Payları ve Hakları Korunur. Oydan Yoksun Paylar için sahiplerine eģit değerde Paylar veya Oy Hakkını Haiz Paylar verilir. Ġmtiyazlı Payların KarĢılığında Aynı Değerde Paylar Verilir veya Uygun Bir Tazminat ödenir. Ġntifa Senetleri KarĢılığında Aynı Değerde Haklar Verilir veya Tür DeğiĢtirme Planının Düzenlendiği Tarihte Gerçek Değer ödenir.

13 ZARAR SĠGORTASI Yönetim Kurulu üyelerinin, görevlerini yerine getirirken ġirkete verecekleri zararlarının güvence altına alınması için Ġsteğe Bağlı Zarar Sigortası yaptırabileceklerdir. ġirketler topluluğuna dâhil Ģirketler birbirlerine Kefil olabilecektir. SORUMLULUK SĠGORTASI Meslekleri gereği bir hata yapıp, Tazminat Talebiyle karģılaģacağını düģünen kiģilerin düzenleyeceği sözleģmelerle ilgili olarak, Sorumluluk Sigortaları getirilmiģtir. Zarar gören, uğradığı zararı doğrudan sigortacıdan isteyebilecek. TĠCARET SĠCĠLĠ Ticaret Siciline kaydı gereken Gerçek ve Tüzel KiĢiliklere Bir Numara Verilecek, Bu numara ile bunların kuruluģ ve her türlü faaliyetlerinin takip edilmesi sağlanacaktır. Sicil Esas Defterlerinin Elektronik Ortamda OluĢturulması ile sicil kayıtlarının güncel, güvenilir ve eriģilebilir tutulması sağlanacak, Sicil müdürlüklerinde Münferit olarak tutulan sicil kayıtlarının G.T.B. Uhdesinde Merkezi Bir Veri Tabanında BirleĢtirilmesi ve bu kayıtlara Bütün Sicil Müdürlüklerinin eriģiminin sağlanması ile Mükerrer Kayıt Önlenecek, Ġlgililer Sicil Memurluklarından Daha Kolay Hizmet Alacak, aynı zamanda Sicil Memurluklarında iģ yükü hafifleyecek ve Ülke Çapında Uygulama Birliğini Sağlanacak, GTB baģta olmak üzere ilgili tüm kamu kurum ve kuruluģları Ġhtiyaç Duyacakları Bilgilere oluģacak Veri Tabanı ile kolaylıkla eriģecek, GTB yürüttüğü hizmetler ve uygulanacak politikaların tespitinde ihtiyaç duyulacak istatistikî veriler sağlanacaktır. Ticaret Sicil Müdürünce Verilen Süre Ġçinde Tescil Ġsteminde Bulunmayan ve Kaçınma Sebeplerini De Bildirmeyen KiĢi, Sicil Müdürü tarafından 200 TL TL sine kadar Ġdari Para cezasıyla cezalandırılır. Tescil ve Kayıt için Bilerek Gerçeğe Aykırı beyanda bulunanlar, 3 Aydan 2 Yıla kadar Hapis veya Adli Para cezasıyla cezalandırılır. Gerçeğe Aykırı Tescilden dolayı Zarar Görenlerin Tazminat Davası Açma Hakları da vardır. TOB nezdinde, Türkiye çapında sicil kayıtlarına Elektronik Ortamda ulaģabilmenin sağlanması amacıyla kayıtların elektronik ortamda sunulabileceği bir Bilgi Bankası kurulacak. Bilgi Bankasına GiriĢ serbest olacak, Herkes Kayıtları Ġnceleyebilecek. Oda bulunmayan ya da yeterli örgütlenmesi olmayan odaların bulunduğu yerlerde ise Ticaret Sicili G.T.B. belirlenecek Bir Oda tarafından tutulacak.

14 Ticaret Sicilinin Tutulmasından Doğan Bütün Zararlardan, Devlet-Oda Müteselsilen sorumlu olacak. KOOPERATĠFLER DE ġġrket Kooperatifler Ticaret ġirketi sayılacak. Ticaret Ģirketleri; Kolektif, Komandit, Anonim, Limited Ģirketler ile Kooperatiflerden oluģacak. VAKIFLAR DA TACĠR Ticari bir iģletme iģleten Vakıflar, Dernekler ve özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya Ticari ġekilde ĠĢletilmek üzere Kamu Tüzel KiĢilikleri tarafından Kurulan Kurum ve kuruluģları da Tacir sayılacak. ORAN SERBESTĠSĠ ve BĠLEġĠK FAĠZĠN ġartlari Ticari iģlerde Faiz Oranı Serbestçe belirlenir. 3 aydan aģağı olmamak üzere, Faizin Anaparaya Eklenerek birlikte Tekrar Faiz Yürütülmesi ġartı, yalnız Cari Hesaplarla her iki taraf bakımından da Ticari iģ niteliğinde olan ödünç sözleģmelerinde geçerlidir. TĠCARĠ DAVALARIN GÖRÜLECEĞĠ MAHKEMELER Dava olunan Ģeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın Asliye Ticaret Mahkemesi tüm ticari davalara bakmakla görevlidir. Bir yerde Asliye Ticaret Mahkemesi Yoksa, Asliye Hukuk Mahkemeleri davalara bakar. Bir yerde ticaret davalarına bakan Birden Çok Asliye Ticaret Mahkemesi Varsa, iģ durumunun gerekli kıldığı yerlerde Asliye Ticaret Mahkemelerinden biri veya birkaçı münhasıran bu Kanundan ve diğer kanunlardan doğan Deniz Ticaretine ve Deniz Sigortalarına iliģkin hukuk davalarına bakmakla görevlendirilebilir. KAPIDAN SATIġ Eve gelerek veya Yoldan çevirerek yapılan SatıĢlar, Saldırgan SatıĢ Yöntemi olarak değerlendirilecek. MüĢteri, Malın Gerçek Değeri Konusunda Yanıltılamayacak. MüĢterinin karar verme özgürlüğüne, Hediyelerle Etki Edilemeyecek. Saldırgan SatıĢ Teknikleriyle MüĢterinin Karar Verme Özgürlüğü Kısıtlanamayacak. TAKSĠTLĠ SATIġLAR Malların, ĠĢ Ürünlerinin veya Faaliyetlerinin özellikleri, Miktarı, kullanım amaçları, yararları veya Tehlikeleri gizlenerek MüĢteri yanıltılamayacak. Sadece Açıklamalar Değil, Malın Biçimi, Paketlenme Tarzı, Etiketteki Takdim Gibi Görsel Algılamalar da Yanıltıcı Olmayacak. Taksitli SATIġ ve tüketici kredilerinde dürüst hareket edilmemesi haksız rekabet sayılacak. Uygulanan faiz veya vade farkı, ödemelerin nasıl yapılacağı ve taksitle satıģ yapanın unvanı açıklanacak.

01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri

01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri 01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri Av. Yuda REYNA - Av. Süzet ANJEL Kanun No : 6102 Kabul Tarihi : 13.01.2011 Resmi Gazetede

Detaylı

Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa dayanılarak hazırlanmıģtır.

Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa dayanılarak hazırlanmıģtır. www.pwc.com.tr Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik Anonim şirketlerin genel kurul

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Sirküler Sayı: 2013/4 07.05.2013 1 TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Sirküler Sayı: 2013/4 07.05.2013 2 KONU: ENİ TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ANONİM ŞİRKETLERİN ANA SÖZLEŞMELERİNİN

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 KuruluĢ MADDE 2 ġirketin unvanı MADDE 3 Amaç ve konu MADDE 4 ġirketin merkezi MADDE 5 ġirketin süresi

Detaylı

100 Soruda Limited Şirketler

100 Soruda Limited Şirketler 100 Soruda Limited Şirketler 2 İçindekiler Genel Olarak 7 1. Yeni TTK nın limited şirketlere ilişkin olarak getirdiği yenilikler nelerdir? 8 2. Limited şirket kaç ortakla kurulabilir? 8 3. Limited şirket

Detaylı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Anonim ġirketlerle Ġlgili BaĢlıca Yeni ve Farklı Düzenlemeleri

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Anonim ġirketlerle Ġlgili BaĢlıca Yeni ve Farklı Düzenlemeleri 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Anonim ġirketlerle Ġlgili BaĢlıca Yeni ve Farklı Düzenlemeleri Abant, 22 Ekim 2011 Prof. Dr. Seza Reisoğlu TBB Hukuk BaĢdanıĢmanı Tebliğ A. GENEL OLARAK I. 6102 sayılı

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU (1)

TÜRK TİCARET KANUNU (1) 10975 TÜRK TİCARET KANUNU (1) Kanun Numarası : 6102 Kabul Tarihi : 13/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 14/2/2011 Sayı : 27846 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama

Detaylı

EĞĠTĠM KOOPERATĠFĠ ANASÖZLEġMESĠ

EĞĠTĠM KOOPERATĠFĠ ANASÖZLEġMESĠ T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI EĞĠTĠM KOOPERATĠFĠ ANASÖZLEġMESĠ Bu AnasözleĢme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıģtır. ĠÇĠNDEKĠLER KONU MADDE KONU MADDE BĠRĠNCĠ

Detaylı

Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Güreli Yayınları Eylül, 2012 1 2 ÖNSÖZ Ülkemizde ticari hayatın son 50 yılını önemli ölçüde etkilemiş olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

Detaylı

Ticari İşletmenin Devrinin Tescil ve İlanı:

Ticari İşletmenin Devrinin Tescil ve İlanı: Ticari İşletmenin Devrinin Tescil ve İlanı: Kanunda ticari işletmenin bir bütün halinde devredilebileceği ve aksi kararlaştırılmadıkça devrin duran malvarlığını, işletme değerini, kiracılık hakkını, ticaret

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Veliye YANLI / Yrd. Doç. Dr. Murat Yusuf AKIN Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya

Detaylı

T.C KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANA BĠLĠM DALI. SERMAYE ġġrketlerġ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI

T.C KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANA BĠLĠM DALI. SERMAYE ġġrketlerġ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI T.C KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANA BĠLĠM DALI SERMAYE ġġrketlerġ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI 6102 SAYILI TÜRK TĠCARET KANUNU UYARINCA BORSAYA KOTE ORTAKLIKLARIN GENEL KURUL

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUN TASARISINDA ELEKTRONİK İŞLEMLER İLE İLGİLİ YER ALAN YENİ DÜZENLEMELER

TÜRK TİCARET KANUN TASARISINDA ELEKTRONİK İŞLEMLER İLE İLGİLİ YER ALAN YENİ DÜZENLEMELER TÜRK TİCARET KANUN TASARISINDA ELEKTRONİK İŞLEMLER İLE İLGİLİ YER ALAN YENİ DÜZENLEMELER Erkan YETKİNER E. Baş Hesap Uzmanı, YMM VergiDepartmanıOrtağı Mazars&Denge Denetim YMM A.Ş. E-yaklaşım Dergisi,

Detaylı

Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012

Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012 SERMAYE PİYASASI KANUNU Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf,

Detaylı

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 SERMAYE PĠYASASI KURULU NUN SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġTIR. Sayfa No: 1

Detaylı

6102 sayılı yeni TTK da BİRLEŞME-DEVİR, BÖLÜNME, TÜR DEĞİŞTİRME ve TASFİYE İŞLEMLERİ

6102 sayılı yeni TTK da BİRLEŞME-DEVİR, BÖLÜNME, TÜR DEĞİŞTİRME ve TASFİYE İŞLEMLERİ 6102 sayılı yeni TTK da BİRLEŞME-DEVİR, BÖLÜNME, TÜR DEĞİŞTİRME ve TASFİYE İŞLEMLERİ Yeminli Mali Müşavir Ömer Necdet AYDEMİR Sorumlu Ortak Başdenetçi 29 Mayıs 2014 Sakarya SMMM Odası BİRLEŞME TTK nun

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠGORTASI 343FBS051 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler Soner ALTAŞ YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKETLER (Karşılaştırmalı, Açıklamalı, Gerekçeli) Anonim Şirketin Kuruluşu ve Kuruluş Belgeleri Genel

Detaylı

1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU

1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU 1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU Kanun değişikliklerine ilişkin liste: 1-13 üncü maddesine bir fıkra ekleyen 28/5/1986 tarih ve 3291 sayılı Kanun, 3/6/1986 tarih

Detaylı

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI SUNUŞ... 3 YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARININ GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlarını da toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlarını da toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. ASGARİ ORTAK SAYISI AZAMİ ORTAK SAYISI ASGARİ SERMAYE SERMAYENİN ÖDENMESİ En az 5 kurucu ortağın mevcudiyeti aranmaktadır. (ETTK 277) Azami ortak sayısı Ortak sayısı 250 den fazla olan anonim şirketler,

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE GENEL KURULUN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03.

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE GENEL KURULUN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03. YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE UN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03.2013 Prof. Dr. NECDET SAĞLAM SMMM MEHMET YOLCU GEREKÇESİ 6102 Sayılı

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 4 MADDE 5 Kuruluş Şirketin unvanı Amaç ve konu Şirketin merkezi Şirketin süresi

Detaylı

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ, UNVAN, MERKEZ VE ÇALIŞMA BÖLGESİ, SÜRE, AMAÇ VE FAALİYET

Detaylı

www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012

www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012 www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012 Ortak Hükümler ile Anonim ve Limited Şirketlere İlişkin Hükümlerde Değişiklikler Yeni Türk Ticaret Kanunu ( Yeni TTK ) 1 Temmuz 2012

Detaylı

KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU MADDE BİRİNCİ BÖLÜM Bilançonun Tasdiki

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu www.ttkrehberi.com Yeni Türk Ticaret Kanunu Geleceği Hazırlayan Bir Düzenleme Yeni Türk Ticaret Kanunu Geleceği Hazırlayan Bir Düzenleme İçindekiler Uygar Topluma Özgü Gelecek 2 Sınırları Olmayan Bir

Detaylı

HİZMET KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

HİZMET KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI HİZMET KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU MADDE BİRİNCİ

Detaylı

TÜRK SERMAYE PİYASASINDA ESASLI BİR DEVRİM: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ-II

TÜRK SERMAYE PİYASASINDA ESASLI BİR DEVRİM: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ-II TÜRK SERMAYE PİYASASINDA ESASLI BİR DEVRİM: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ-II Yavuz AKBULAK * 4. Bağımsız Denetimin İşlevi 19 : Bağımsız denetim kuruluşları ve bu kuruluşlarda istihdam edilen denetim elemanlarının

Detaylı