ODA BAġKANIMIZ DURSUN GÖKTAġ IN YENĠ TÜRK TĠCARET KANUNU ĠLE YAPTIĞI SEMĠNER NOTLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ODA BAġKANIMIZ DURSUN GÖKTAġ IN YENĠ TÜRK TĠCARET KANUNU ĠLE YAPTIĞI SEMĠNER NOTLARI"

Transkript

1 ODA BAġKANIMIZ DURSUN GÖKTAġ IN YENĠ TÜRK TĠCARET KANUNU ĠLE YAPTIĞI SEMĠNER NOTLARI GENEL BAKIġ 1535 Madde ve 6 Geçici maddeden oluģmaktadır. Kitap Sayısı 5 ten 6 ya çıkarılmıģ, TaĢıma ĠĢleri Bağımsız bir kitap haline getirilmiģtir. Kıymetli evrakla ilgili hükümlerde SadeleĢtirme dıģında önemli bir değiģiklik yapılmamıģtır. AB Tüzük ve Yönergeleri kanuna yansıtılmıģtır. YENĠ TTK TAKVĠMĠ Kanun Tarihinde Yürürlüğe girecektir. Sermaye Ģirketleri Sermayelerini, öngörülen En Az tutarlara tarihine kadar. G.T.B. bu süreyi 1 Yıl süreyle En Fazla 2 Defa uzatabilecektir. Sermaye ġirketleri SözleĢmelerini tarihine kadar Yeni TTK ile uyumlu hale getireceklerdir. 01 Ocak 2013 tarih itibariyle Ģirketler Muhasebe Kayıtlarını ve Finansal Tablolarını Türkiye Muhasebe Standardı na göre düzenlenecektir. Bağımsız Denetçi Seçilmesi için Son Tarih Ġnternet Sitesine sahip olma için son tarih TEMMUZ 2012 KADAR ÇIKMASI GEREKEN ĠKĠNCĠL MEVZUATLAR 3 Tüzük, 9 Yönetmelik ve 11 Tebliğ TÜZÜKLER 1-) Ticaret Sicili Tüzüğü 2-) Denetleme Tüzüğü 3-) Elektronik Ortamda Genel Kurul Tüzüğü YÖNETMELĠKLER 1-) Ticaret Sicili Müdürlüklerinin kurulmasında aranan Ģartlar ve Odalar arası iģbirliği yönetmeliği 2-) Bağımsız Denetleme yönetmeliği 3-) Denetçinin Denetimi yönetmeliği 4-) KOBĠ Tanımı yönetmeliği 5-) Ġnternet Sitesi yönetmeliği 6-) Elektronik ortamda G.K. ve Y.K. yönetmeliği 7-) G.K. bulunacak Bakanlık Temsilcisi yönetmeliği 8-) Tevdi eden Temsilcisi yönetmeliği 9-) Yıllık Faaliyet Raporu zorunlu Asgari içeriğinin belirlenmesine dair yönetmelik TEBLĠĞLER 1-) Defterlerin Onayına ĠliĢkin Tebliğ 2-) Ġzin Alacak Anonim ġirketler Tebliği 3-) Birikimli Oy Tebliği

2 4-) Kâr Avansı Tebliği 5-) Uygulama Tebliği 6-) ġirketler Topluluğu Tebliği 7-) Kayıtlı sermaye tebliği 8-) Finansal tabloların ilanı tebliği 9-) Eski türe dönüģ tebliği 10-) A.ġ. G.K. çalıģma esas ve usullerine iliģkin Ġç Yönergede yer alacak asgari unsurların belirlenmesi tebliği 11-) Unvanda iltibas Tebliği TĠCARET UNVANI Her Tacir, Ticari iģletmesine iliģkin iģlemleri, Ticaret Unvanıyla Yapmak ve iģletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri Bu Unvan altında imzalamak zorundadır. Tescil edilen Ticaret Unvanı, ticari iģletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir Ģekilde yazılır. Tacirin iģletmesiyle ilgili olarak kullandığı Her türlü kâğıt ve belgede, Tacirin sicil numarası, Ticaret unvanı, ĠĢletmesinin merkezi, Tacir Sermaye ġirketi ise Taahhüt edilen ve Ödenen Sermaye, WEB Adresi ve Numarası gösterilir. LĠMĠTED ġġrketler Ortakların Sayısı 50 yi aģamaz. Ortak Sayısı 1 e düģerse, iģlem tarihinden itibaren 7 gün içinde yazıyla bildirilir. Müdürler, bildirimin alınması tarihinden baģlayarak 7. Günün sonuna kadar, ġirketin Tek Ortaklı Olduğunu, bu ortağın Adını, yerleģim yerini ve vatandaģlığını tescil ve ilan ettirirler, Sermayesi En Az TL. En az tutar, bakanlar kurulunca 10 katına kadar artırılabilir. Nakit Sermaye Taahhütleri PEġĠN ödenecektir. Limited Ģirketler Sigortacılık da yapabilecek LTD. ġtġ. ESAS SERMAYE PAYLARI Sermaye paylarının Ġtibarî Değerleri En Az 25 TL olarak belirlenebilir. Sermaye paylarının Ġtibarî Değerleri Farklı Olabilir. Ancak, Sermaye Paylarının Değerlerinin 25 TL veya Bunun Katları olması Ģarttır. Ġntifa Senetler çıkarabilirler. Ana SözleĢmede Yer Almak KoĢulu ile sermayenin itibari değerinin 2 katını aģmayacak ölçüde Ek Ödeme yükümlülüğü getirilebilir. Yükümlülük hissenin devrinin tescilinden itibaren 2 Yıl içinde ortaktan istenebilir. LTD. ġtġ. SÖZLEġMENĠN DEĞĠġTĠRĠLMESĠ Temsil edilen oyların En Az 2/3 ü ve Oy Hakkı bulunan Esas Sermayenin Tamamının Salt Çoğunluğunun Bir Arada bulunması hâlinde alınabilir. ġirket sözleģmesinde yapılan her değiģiklik tescil ve ilan edilir.

3 LTD. ġtġ. YÖNETĠM ve TEMSĠLĠ Yönetim ve Temsil SözleĢme ile düzenlenir. Müdür sıfatını taģıyan Bir veya Birden fazla ortağa veya Tüm Ortaklara yada 3. kiģilere verilebilir. En azından Bir Ortağın, Ģirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir. ġirketin müdürlerinden biri Bir Tüzel KiĢi olabilir. Tüzel kiģilik Müdür olarak Bir Gerçek KiĢiyi belirler. Müdürler, kanunla veya sözleģme ile Genel Kurula BırakılmamıĢ bulunan yönetime iliģkin tüm konularda karar almaya ve bu kararları yürütmeye yetkilidirler. A.ġ. EN AZ SERMAYE TUTARI Sermaye En Az TL, Kayıtlı Sermayeyi Kabul EtmiĢ bulunan Anonim ġirketler de ise en az TL olmalıdır. Aġ lerde %25 i peģin, kalanı En Geç 2 Yıl içinde ödenmesi gerekir. KAYITLI SERMAYE SĠSTEMĠ SPK ya tabi olmayan A.ġ. de Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmelerine olanak tanındı. Halka Açık A.ġ. tanınan Kayıtlı Sermaye Sisteminin Kapalı A.ġ. için de öngörülmesi bu 2 Farklı A.ġ. yapısını birbirine YakınlaĢtırmaktadır. Halka açık olmayan A.ġ., G.T.B. izin alarak Kayıtlı Sermaye Sisteminden Çıkabilecekleri gibi, bu sisteme alınırken Aranan nitelikleri yitirdikleri takdirde G.T.B. tarafından sistemden çıkarılırlar. SERMAYE KOYMA BORCU Devredilebilir elektronik ortamların, alanların, Adların ve iģaretlerin de ġirketlere sermaye olarak konulması mümkündür. TaĢınmazların Ģirket adına tescillerinin ihmal edilmesi veya Kasten yapılmaması sorunu giderildi. TaĢınmazların Ģirkete Sermaye olarak konulmasına karģın halen Eski Maliklerinin üzerinde kalması Hukuk Güvenliğini sarsmakta ve Ģirket sermayesini Tehlikeye sokmaktaydı. TaĢınmazların ve diğer Aynî Hakların, Tapu Kütüğünde; Markalar, Patentler, Tasarımlar gibi hakların da Kendilerine Has Sicillerde, SERMAYE KOYMA BORCU ġirket Adına tescil edilmeleri için, buna iliģkin bildirimin, ilgili sicil müdürlüklerine veya sorumlularına Ticaret Sicili Müdürlüğünce Resen ve hemen yapılması zorunluluğu getirilmektedir. ġirkete Ayni olarak konulan sermayelerin üzerinde Tedbir, Rehin ve benzeri sınırlayıcı hakların Bulunmaması gerekir. Bu sayede ġirket Sermayesinin Korunması ve Güvenliğinin Sağlanması mümkün olacaktır. Hizmet Edimleri, KiĢisel Emek, Ticari Ġtibar ve Vadesi GelmemiĢ Alacaklar Sermaye olarak Konulamayacaktır.

4 NASIL BĠR A.ġ MODELĠNĠ HEDEFLEMEKTE 1-) Güçlü bir örgütlenme yapısına sahip olan 2-) Kurumsal yönetilebilen 3-) Malvarlığı daha iyi korunan 4-) ġeffaf 5-) Dürüst hesap veren 6-) Menfaat çevrelerine karģı sorumluluk bilinci taģıyan ANONĠM ġġrketler Tek Ortaklı ġirket kurulacaktır. Artık Vakıf Tek BaĢına bir Ģirket kurabilecek, ġirketlerde Tek BaĢına BaĢka Bir ġirket kurabilecektir. Buna bağlı olarak Yönetim Kurulunun da Tek Üyeli olabilmesine izin verilmiģtir. Önemli sayılmayan tutarda ÖdenmemiĢ Sermaye Olması, Sermaye Artırımını engellemez. KuruluĢ, Sermaye Artırımı, BirleĢme ve tür değiģtirme gibi iģlemleri denetlemek üzere Bağımsız ĠĢlem Denetçisi öngörülmektedir. Tedrici KuruluĢ Terk edilerek Sermayenin Bir Kısmının Nakdi Paylara DönüĢtürülerek ġirketin kurulmasından itibaren 2 Ay içinde Halka Arz Edilmesi modeline yer verilmiģtir. Bu Model, Tedrici KuruluĢa nazaran çok daha Pratik ve Gerçekçidir. ġirket Ġlk kurulurken Halka Açık olarak da kurulabilecek. ġirket Kendi Hisselerini de satın alabilecektir. Bu madde Borsadaki spekülasyonlardan Ģirketlerin daha az zarar görmesi için konulmuģtur. A.ġ KURULUġ BELGELERĠ Ana sözleģme, Kurucular beyanı, Değerleme raporları, Ayın ve iģletme devralınmasına iliģkin olanlar da dâhil olmak üzere, KuruluĢla ilgili olan sözleģmeler ile ĠĢlem denetçisi raporu, Sicil Dosyasına Konulur ve birer nüshaları Ģirket tarafından 5 yıl süreyle saklanır. A.ġ. ĠÇĠN ARANAN KURUCULAR BEYANI KuruluĢa iliģkin Bir Beyan Verilmesi zorunludur. Beyan bir Rapor niteliğinde olup bağlayıcıdır. KuruluĢ sırasında konulan Sermayenin Türünü, Sermaye Taahhütlerini, Ayni Sermayeyi, Devralınan bir iģletme varsa ona iliģkin raporları ve devralmanın gerekliliğini, satın alınan malvarlığı unsurlarının fiyat ve maliyetini, ödenecek komisyonları, ġirket Taahhütlerini içermelidir. ġirketlerin Hesap Verebilirliğini arttırmak ve Kamuyu Aydınlatma Yükümlülüğünün, en etkin Ģekilde yerine getirilmesini sağlamaktır. Bu beyan Öncelikle Denetimden geçecektir. ULTRA VĠRES ĠLKESĠNĠN TERK EDĠLMESĠ Ultra Vires ĠĢlemler, Yani ġirketin Ana SözleĢmesinde ĠĢletme Konusu DıĢında Kalan ĠĢlemlerdir.

5 Ultra Vires Ġlkesi kaldırmıģtır. Bu düzenleme, ĠĢlem Güvenliğinin Tesis Edilmesi Açısından son derece olumlu bir adımdır. A.ġ. YÖNETĠM KURULU A.ġ, Esas SözleĢmeyle AtanmıĢ veya G.K. tarafından seçilmiģ, Bir veya daha fazla kiģiden oluģan Bir Y.K. bulunur. Temsile yetkili En Az 1 Üyenin yerleģme yerinin Türkiye de bulunması ve TC vatandaģı olması Ģarttır. Tüzel KiĢi Y.K.üyesi seçildiği takdirde, Tüzel KiĢiyle birlikte, Tüzel KiĢi Adına, tüzel kiģi tarafından belirlenen, sadece 1 Gerçek KiĢi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kiģi adına sadece, bu tescil edilmiģ kiģi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu üyelerinin En Az ¼ nün Yüksek Öğrenim görmüģ olması zorunludur. Tek Üyeli Y.K. bu zorunluluk aranmaz. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de Engeldir. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 Yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Esas sözleģmede Aksine Hüküm Yoksa Aynı KiĢi Yeniden seçilebilir. A.ġ. YÖNETĠM ÜYELĠĞĠN BOġALMASI Bir Üyelik BoĢalırsa, Y.K., Geçici Olarak Y.K. üyeliğine seçip, ilk G.K. onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde selefinin süresini tamamlar. Genel Müdüre Sorumluluk yüklenecektir. Murahhas Üyeliğe imkân tanınmıģ, bununla birlikte Yetki Devrinin ve Bölünmesinin Ġçeriği ve Sınırları Açıklığa kavuģturulmuģtur. BATIL KARARLAR Yönetim Kurulunun kararının Batıl olduğunun tespiti Mahkemeden istenebilir. EĢit iģlem ilkesine aykırı olan, A.ġ. Temel yapısına uymayan veya Sermayenin korunması ilkesini gözetmeyen, Pay Sahiplerinin, Özellikle Vazgeçilmez Nitelikteki Haklarını Ġhlal Eden veya bunların kullanılmalarını kısıtlayan ya da güçleģtiren, Diğer Organların Devredilemez Yetkilerine Giren ve Bu Yetkilerin Devrine ĠliĢkin, Kararlar Batıldır. ORTAKLARIN ġġrkete BORÇLANMASI A.ġ ĠĢtirak Taahhüdünden doğan borç Hariç, Ortakların Ģirkete borçlanması yasaktır. Bu Yasak Ģirketlerin Hesaplarından kuralsız bir Ģekilde para çekmeleri önlemek amacıyla getirilmiģtir.

6 Ortakların, Birçok iģ ve iģlemde ġirket Kasasını kullanmasının, KiĢisel Harcamalarını bu kanaldan yapmasının ve Hatta ġirketten Para Çekmesinin engellenmesi amaçlanmıģtır. ġġrkete BORÇLANMA YASAĞI Y.K. Üyesi, Genel Kuruldan Ġzin Almadan, ġirketle kendisi ve baģkası adına herhangi bir iģlem yapamaz Y.K üyesi, kendisinin ve Yakınlarının ortağı oldukları ġahıs Ģirketlerine ve en az %20 sine katıldıkları Sermaye ġirketlerine, ġirkete Nakit veya Ayın Borçlanamazlar. A.ġ. GENEL KURUL Murahhas üyelerle En Az 1 Yönetim Kurulu üyesinin Genel Kurul toplantısında Hazır bulunmaları Ģarttır. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri de Genel Kurul toplantısına katılabilirler. Denetçi ve Kendilerini ilgilendiren konularda ĠĢlem Denetçisi G.K. hazır bulunur. Üyeler ve Denetçiler görüģ bildirebilirler. Devlet gözetimine tabi Ģirketlerin G.K. toplantılarında G.T.B. temsilcisi de yer alır. A.ġ. TOPLANTI BAġKANLIĞI ve ĠÇ YÖNERGE Ana sözleģmede Aksine Herhangi Bir Düzenleme Yoksa, toplantıyı, G.K. tarafından seçilen, Pay Sahibi Sıfatını TaĢıması Ģart Olmayan Bir BaĢkan yönetir. BaĢkan Tutanak Yazmanı ile gerek görürse Oy Toplama Memurunu belirleyerek baģkanlığı oluģturur. Gereğinde BaĢkan Yardımcısı da seçilebilir. Aġ lerde Y.K, G.K. ÇalıĢma Esas ve Usullerine ĠliĢkin kuralları içeren, G.T.B. tarafından, Asgari Unsurları Belirlenecek Olan Bir Ġç Yönerge Hazırlar ve G.K. onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu Ġç Yönerge tescil ve ilan edilir. A.ġ. GENEL KURUL TOPLANTILAR Olağan toplantı ertesi yılın ilk 3 Ay içinde yapılır. Organların seçimine, Finansal tablolara, Y.K. Yıllık Faaliyet Raporuna, Kârın kullanım Ģekline, Dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, Y.K. üyelerinin ibraları ile Faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen konulara iliģkin müzakere yapılır, karar alınır. A.ġ. G.K TOPLANTI ve KARAR NĠSAPLARI Bu Kanunda veya Ana sözleģmede, aksine daha Ağır Nisap öngörülmüģ bulunan hâller hariç, Sermayenin En Az %25 karģılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. Bu Nisabın toplantı süresince korunması Ģarttır. Kararlar hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir. A.ġ. TOPLANTI NĠSAPLARI

7 Ġlk toplantıda öngörülen toplantı nisabı elde edilemediği takdirde, en geç 1 ay içinde 2. bir toplantı yapılabilir. 2. Toplantı için toplantı nisabı, Ģirket sermayesinin En Az 1/3 toplantıda temsil edilmesidir. Öngörülen nisapları düģüren veya nispî çoğunluğu öngören esas sözleģme hükümleri geçersizdir. Bilanço Zararlarının Kapatılması ġirketin Merkezinin Yurt DıĢına TaĢınmasına iliģkin Kararlar Sermayenin Tümünü OluĢturan Payların OYBĠRLĠĞĠYLE Alınır. ĠĢletme Konusunun Tamamen değiģtirilmesi. Ġmtiyazlı pay oluģturulması. Nama yazılı payların devrinin sınırlandırılması. Esas sözleģme değiģikliği kararları, Sermayenin en az %75 ini oluģturan payların olumlu oylarıyla alınır. Esas Sermayenin En Az % 50 sinin olumlu oyunu gerektiren konular; Ana sözleģmede her türlü DeğiĢikliğe iliģkin kararlar, Nevi değiģtirme, BirleĢme ve Bölünmeye iliģkin kararlar, Sermayenin en az % 60 ının olumlu oyunu gerektiren konular; Yeni pay alma hakkının kaldırılması ya da sınırlandırılmasına iliģkin kararlar, Pay senetleri Menkul Kıymet Borsasında ĠĢlem Gören Ģirketlerde; olağan toplantı ve karar yeter sayıları için sermayenin En Az ¼ hazır olması ve Mevcut Oyların Çoğunluğu ile karar verilecektir. AZINLIK HAKLARI Sermayenin %10 u, Halka açık Ģirketlerde ise Sermayenin %20 ini oluģturan Pay Sahipleri Y.K. yazılı olarak gerektirici sebepleri ve Gündemi belirterek, Genel Kurulu toplantıya çağırmasını isteyebilecektir. Bu istem Noter vasıtasıyla yapılacaktır. Esas sözleģme ile Genel kurulu Çağrı Hakkı daha az sayıda paya sahip ortaklara tanınabilecektir. Ġstemi yerine getirilmediği veya reddedildiği Taktirde ortakların Mahkemeye baģvurma hakkı yeni düzenlemede de korunmaktadır. GENEL KURUL KARARLARININ ĠPTALĠ Kanun veya Esas SözleĢme Hükümlerine ve Özellikle Dürüstlük Kuralına Aykırı Olan G.K. kararları aleyhine, Karar Tarihinden Ġtibaren 3 Ay içinde, Ģirket merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesinde ĠPTAL davası açabilirler. G.K ĠPTAL DAVASI AÇABĠLECEK KĠġĠLER Toplantıda hazır bulunup da karara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirten, Toplantıda hazır bulunsun veya bulunmasın, Çağrının Usulüne Göre Yapılmadığını, Gündemin Gereği Gibi Ġlan Edilmediği gibi

8 Aykırılıkların Genel Kurul Kararının Alınmasında etkili olduğunu ileri süren Pay Sahipleri, Yönetim Kurulu, Kararların yerine getirilmesi, KiĢisel Sorumluluğuna Sebep Olacaksa Yönetim Kurulu üyelerinden Her Biri, Ġptal Davası Açabilir. A.ġ. HĠSSE SENEDĠ Pay Senedi Bastırılmasına iliģkin açık bir düzenleme yapılmıģ, Hamiline Paylar için pay bedellerinin Tamamının Ödenmesinden itibaren 3 ay içinde Hisse Senetleri bastırılıp pay sahiplerine dağıtılması gerekir. Nama yazılı paylar için Senet Basımı ise Ġhtiyari kılınmıģtır. Her Ġki Pay senedi için de Ġlmühaber çıkarılabilecektir. A.ġ. PAY DEVRĠ Pay Senetlerinin devri için Eski Sistem KorunmuĢ ancak Devrin Sınırlanması Anlamında yeni ve detaylı düzenlemeler yapılmıģtır. Buna göre Borsaya Kota EdilmemiĢ nama yazılı paylar için hisse devrini reddederek ortaktan gerçek değeriyle ġirkete Satmasını talep hakkı tanınmıģtır. A.ġ. G.K. KARARLARI BUTLAN Pay sahibinin, G.K. Katılma, Asgari Oy, Dava ve kanundan kaynaklanan vazgeçilemez nitelikteki haklarını Sınırlandıran veya Ortadan kaldıran, Pay sahibinin bilgi alma, Ġnceleme ve denetleme haklarını, kanunen izin verilen ölçü dıģında sınırlandıran, A.ġ Temel yapısını bozan veya Sermayenin korunması hükümlerine aykırı olan, Kararları BATILDIR. e-ġmza Ticaret ġirketleri ile Gerçek ve Tüzel KiĢi diğer tacirlere iliģkin olarak, bu Kanunun zorunlu tuttuğu Bütün ĠĢlemler Elektronik ortamda güvenli Elektronik Ġmza ile de yapılabilir. e-senet Bazı Senetlerin imzası elle, faksimile baskı, zımba, ıstampa, sembol Ģeklinde mekanik veya elektronik herhangi bir araçla da atılabilir. Ġzin Verilen Senetler: KonĢimento, TaĢıma senedi, Sigorta poliçesi Ġzin Verilmeyenler: Poliçe Bono Çek Makbuz senedi Varant Kambiyo senetlerine benzeyen senetler. e-ġhbar (e-çağri) Tarafların açıkça anlaģmaları Ģartıyla, Ġhbar, Ġhtar, Ġtiraz vb. beyanlar; Fatura, Teyit Mektubu, iģtirak taahhütnamesi, Toplantı Çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleģmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmiģse hüküm ifade eder. e-toplanti Esas sözleģmede düzenlenmiģ olması Ģartıyla, sermaye Ģirketlerinde Y.K. toplantıları tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı

9 üyelerin Fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. e- GENEL KURUL A.ġ. G.K. Elektronik Ortamda Katılmak, öneride bulunmak, görüģ açıklamak ve oy vermek, fizikî katılmanın ve Oy vermenin bütün hukuki sonuçları Elektronik ortamda G.K. Katılanlar içinde geçerlidir. ĠNTERNET SĠTESĠ Sermaye Ģirketlerine internet sitesi hazırlama yükümlülüğü getirilmiģtir. ġirketler topluma bilgi sağlamakla yükümlüdür. Ticari Sır kavramı, sadece Üretim sırlarıyla sınırlandırılmaktadır. Yeni TTK Bir Amacı da Bilgi Toplumunu oluģturmaktır. Bilgi Toplumu Demek Bilgili Toplum Demek Değil; Bilgiyi Alabilen, Bilgiye UlaĢabilen Toplum Demektir. ĠNTERNET SĠTESĠ Yeni Kanun özellikle ġirketlerde Sahiplilik ilkesinden ziyade Sorumluluk ilkesini öne çıkarmaktadır. ġirketlerle Ġlgili Belgelere Ġnternet Sitesi Adresi ile Numarasını da yazılacaktır. Küçük ve Orta Ölçekli iģletmeler Ġnternet Sitesi Kurmaları için tarihine kadar süre verilecek. Ġçerik, En Az 6 Ay süreyle Ģirketin internet sitesinde yer alacak, Yoksa KonulmamıĢ Sayılacak. ĠNTERNET SĠTESĠ KURMAYANLARA CEZA Borsaya Kayıtlı ġirketlerde tarihinden itibaren 3 ay içinde internet sitesini oluģturmayan ġirket Yöneticileri, 6 Aya Kadar Hapis ve 100 Günden 300 Güne kadar Adli Para cezasına çarptırılacak. Ġnternet Sitesine konulması gereken Ġçeriği usulüne uygun bir Ģekilde koymayan, Anonim ġirket yönetim kurulu üyeleri, Limited ġirket müdürleri ve sermayesi paylara bölünmüģ Komandit ġirkette yönetici olan komandite ortaklar; 3 Aya kadar Hapis ve 100 Güne kadar Adli Para cezasıyla cezalandırılırlar. ġġrketlerde SUÇ ve CEZA Anonim ve limited Ģirketlerde Defterleri Tutma Sorumluluğu Yöneticilere ve Yönetim Kuruluna aittir. Defter Tutma Yükümlülüğünü yerine getirmeyenler 200 Günden az olmamak üzere Adli Para cezasıyla cezalandırılacaktır. Tacirler, her türlü belgenin, fotokopi, karbonlu kopya, mikrofiģ, bilgisayar kaydı veya benzeri Ģekildeki bir kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik ortamda Saklamakla Yükümlüdür. Belgelerin Kopyasını Sağlamayanlar 200 Günden az olmamak üzere Adli Para cezasıyla cezalandırılacaktır. Ticari defterlerin, Noterlere açılıģ ve kapanıģ Onaylarını yaptırmayanlar 200 Günden az olmamak üzere Adli Para cezasıyla cezalandırılacaktır.

10 Her Tacir, ticari iģletmesinin AçılıĢında ve her Faaliyet Döneminin Sonunda, ENVANTER çıkarmakla yükümlüdür. Hileli Envanter Çıkaranların, 200 Günden az olmamak üzere Adli Para cezasıyla cezalandırılacak. Elektronik ortamda saklanan kayıtların dayanağını oluģturan ve kanıtlayan Muhasebe Belgelerinin Ġbrazı gerektiğinde, bunların okunabilirliğini sağlayarak Ġbraz Etmeyenler 200 Günden az olmamak üzere Adli Para cezasıyla cezalandırılacaktır. Gerçek ve Tüzel kiģi tacirlerin gerek Ticari Defterlerini tutarken, gerek münferit ve konsolide Finansal Tablolarını düzenlerken, TMS uygun Olarak Tutmayan veya düzenlemeyenler 100 Günden 300 Güne kadar Adli Para cezasıyla cezalandırılacaktır. Defter, kayıt ve belgeler ile bunlara iliģkin bilgileri, Denetime Tabi Tutulan Gerçek veya Tüzel kiģiye ait olup olmadığına bakılmaksızın, G.T.B. Denetim Elemanlarınca Ġstenmesine rağmen Vermeyenler veya Eksik Verenlere, Denetim Elemanlarının Görevlerini Yapmalarını Engelleyenlerin, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren baģka bir suç oluģturmadığı takdirde, 3 Aydan 2 Yıla kadar Hapis cezası ile cezalandırılacaktır. ġirket Kurucuları tarafından kuruluģa iliģkin bir KuruluĢ Beyanı Ġmzalanması, öngörülmüģtür. KuruluĢ Beyanını belirtilen Esaslara Aykırı Beyanda Bulunan Ģirket kurucuları, 300 Günden Az Olmamak üzere Adli Para cezasıyla cezalandırılacaktır. Sermaye Ģirketlerinde KuruluĢun, ĠĢlem Denetçisi tarafından denetlenmesi ve sonuçların bir rapora bağlanması hükme bağlanmıģtır. ĠĢlem Denetçisi belirtilen usul ve esaslara Aykırı Olarak Rapor Vermesi halinde, 300 Günden Az olmamak üzere Adli Para cezasıyla cezalandırılacaktır. Pay sahiplerinin iģtirak taahhüdünden doğan borç hariç pay sahiplerinin ġirkete Borçlanması Yasak. ġirkete Borçlanan pay sahiplerinin 300 Günden Az olmamak üzere Adli Para cezasıyla cezalandırılacak. Y.K. Üyesinin, EĢinin yahut 3. dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından birinin, ġirkete Nakit veya Ayın Olarak Borçlanamayacağı hüküm altına alınmıģtır. ġirkete borçlanan Y.K. üyeleri veya hısımları 300 Günden 500 Güne Kadar Adli Para cezasıyla cezalandırılacaktır. ġirkete ait Finansal Tablo, görüģ, karar, rapor ve Diğer Belgelerin ilanını Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yaptırmayanların 200 Günden Az olmamak üzere Adli Para cezasıyla cezalandırılacak. A.ġ. KuruluĢu, Sermayesinin Artırılması ve Azaltılması ile BirleĢme, Bölünme, Tür DeğiĢtirme ve Menkul Kıymet Çıkarma gibi iģlemlerle

11 ilgili Belgelerin, YanlıĢ, Hileli, Sahte, Gerçeğe Aykırı Olmamasını, diğer kanunlara Aykırılıklar Ġçermemesini öngörmüģtür. Bu Hükümlere Aykırı Hareket Edenlerin (Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, Yöneticiler, İşlem Denetçisi, Noterler gibi) 1 Yıldan 3 Yıla Kadar HAPĠS cezasıyla cezalandırılacağı belirtilmiģtir. Sermaye taahhüdünde bulunanların Ödeme Yeterliliğinin Bulunmadığını Bilen ve Buna Onay Verenler, söz konusu Borcun Ödenmemesinden doğan Zarardan da Sorumlu olacaktır Bu Düzenlemeye Aykırı Hareket Edenler 3 Aydan 2 Yıla Kadar Hapis veya Adli Para cezasıyla cezalandırılacaktır. ġirket Kurmak, Ģirketin sermayesini artırmak amacıyla veya vaadiyle Halktan Para Toplanabilmesi için S.P.K. Ġzin alınmasını Ģart koģmuģtur. Bu düzenlemelere aykırı hareket edenler 6 Aya kadar Hapis cezasıyla cezalandırılacaktır. Denetçilere Eksik veya gerçeğe aykırı bilgi verenler de 2 Yıla kadar Hapis cezasına çarptırılacak. Görevleri nedeniyle öğrendikleri ĠĢletme Sırlarını Açıklayanlar 1 Yıldan 3 Yıla kadar Hapisle cezalandırılacak GEÇERLĠ BĠRLEġMELER SERMAYE ġġrketlerġ; Sermaye ġirketleriyle, Kooperatiflerle ve Devralan Ģirket olmaları Ģartıyla; Kollektif ve Komandit ġirketlerle, BirleĢebilirler. ġahis ġġrketlerġ; ġahıs Ģirketleriyle, Devrolunan Ģirket olmaları Ģartıyla; Sermaye ġirketleriyle, Devrolunan Ģirket olmaları Ģartıyla; Kooperatiflerle, BirleĢebilirler. KOOPERATĠFLER; Kooperatiflerle, Sermaye ġirketleriyle ve Devralan Ģirket olmaları Ģartıyla, ġahıs ġirketleriyle, BirleĢebilirler. Eksi veya Borca Batık Bilançosunun Varlığı bir Ģirketin BirleĢmesini engellemeyecek. TASFĠYE HÂLĠNDEKĠ BĠR ġġrketġn BĠRLEġMEYE KATILMASI Tasfiye hâlindeki bir Ģirket, Malvarlığının Dağıtılmasına BaĢlanmamıĢsa ve devrolunan Ģirket olması Ģartıyla, BirleĢmeye Katılabilir. Bu Ģartların varlığı, bir ĠĢlem Denetçisinin, bu hususu Doğrulayan raporunun, Devralan ġirketin Merkezinin bulunduğu yerin Ticaret Sicili Müdürlüğüne sunulmasıyla ispatlanır. SERMAYENĠN KAYBI veya BORCA BATIKLIK HÂLĠNDE BĠRLEġMEYE KATILMA Sermayesiyle Kanuni Yedek Akçeleri Toplamının Yarısı zararlarla kaybolan veya Borca batık durumda bulunan bir Ģirket, kaybolan sermayeyi veya gerekiyorsa borca batıklık durumunu KarĢılayabilecek Tutarda serbestçe, Tasarruf edilebilen Öz Varlığa sahip bulunan Bir ġirket ile BirleĢebilir.

12 AYRILMA AKÇESĠ BirleĢme SözleĢmesi ile ortağın devredilen Ģirketten ayrılması hakkı Bir Seçimlik Hak olarak getirildi. Ortaklar yeni durumdaki paylarının gösterilmesinin yanında, Ģirket paylarının gerçek değerine denk gelen bir Ayrılma Akçesi Alarak Ģirketten ayrılabileceklerdir. Ayrılma akçesinin Nakit olması gerekmez. ġġrket BĠRLEġMESĠ BaĢka bir Ģirketin pay senedi veya bir diğer Menkul Değer verilebilecek. Büyük çoğunluğa, sorun çıkaran azınlığa veya ortağa, Ayrılma Akçesi ödeyerek Ģirketten çıkarma hakkı verilecek. Ortak, Ģirket iç barıģını düzenlemeye yönelik çıkarma kararına itiraz edemeyecek, ancak ayrılma akçesinin tutarı konusunda itiraz hakkı bulunacak. ġġrket BÖLÜNMESĠ Çok büyüyen ve Çekirdek ĠĢletme konusundan uzaklaģan Ģirketlerin ana faaliyet konularına dönmelerine olanak sağlayan Bölünmeyi gerçekleģtireceklerdir. Bir Ģirket, Tam veya Kısmi bölünebilecek. Tam bölünmede, Ģirketin tüm malvarlığı bölümlere ayrılacak ve diğer Ģirketlere devrolunacaktır. ġġrket BÖLÜNMESĠ Kısmi Bölünmede ise bir Ģirketin malvarlığının bir veya birden fazla bölümü diğer Ģirketlere devrolunacak. Bir Ģirket, Hukuki ġeklini değiģtirebilecek. Tür değiģtirmede ortakların Ģirket payları ve hakları korunacak. Tür değiģtirme bahane edilerek, hiçbir ortak Ģirketten çıkarılamayacak, hakları sınırlanmayacak. GEÇERLĠ TÜR DEĞĠġTĠRMELER BĠR SERMAYE ġġrketġ; BaĢka türde Bir Sermaye ġirketine, veya Bir Kooperatife; BĠR KOLLEKTĠF ġġrket; Bir Sermaye ġirketine, Bir Kooperatife, veya Bir Komandit ġirketine, BĠR KOMANDĠT ġġrket; Bir Sermaye ġirketine, Bir Kooperatife, veya Bir Kollektif ġirketine, BĠR KOOPERATĠF; Bir Sermaye ġirketine, DönüĢebilir. ġġrket PAYININ ve HAKLARININ KORUNMASI Tür DeğiĢtirmede Ortakların ġirket Payları ve Hakları Korunur. Oydan Yoksun Paylar için sahiplerine eģit değerde Paylar veya Oy Hakkını Haiz Paylar verilir. Ġmtiyazlı Payların KarĢılığında Aynı Değerde Paylar Verilir veya Uygun Bir Tazminat ödenir. Ġntifa Senetleri KarĢılığında Aynı Değerde Haklar Verilir veya Tür DeğiĢtirme Planının Düzenlendiği Tarihte Gerçek Değer ödenir.

13 ZARAR SĠGORTASI Yönetim Kurulu üyelerinin, görevlerini yerine getirirken ġirkete verecekleri zararlarının güvence altına alınması için Ġsteğe Bağlı Zarar Sigortası yaptırabileceklerdir. ġirketler topluluğuna dâhil Ģirketler birbirlerine Kefil olabilecektir. SORUMLULUK SĠGORTASI Meslekleri gereği bir hata yapıp, Tazminat Talebiyle karģılaģacağını düģünen kiģilerin düzenleyeceği sözleģmelerle ilgili olarak, Sorumluluk Sigortaları getirilmiģtir. Zarar gören, uğradığı zararı doğrudan sigortacıdan isteyebilecek. TĠCARET SĠCĠLĠ Ticaret Siciline kaydı gereken Gerçek ve Tüzel KiĢiliklere Bir Numara Verilecek, Bu numara ile bunların kuruluģ ve her türlü faaliyetlerinin takip edilmesi sağlanacaktır. Sicil Esas Defterlerinin Elektronik Ortamda OluĢturulması ile sicil kayıtlarının güncel, güvenilir ve eriģilebilir tutulması sağlanacak, Sicil müdürlüklerinde Münferit olarak tutulan sicil kayıtlarının G.T.B. Uhdesinde Merkezi Bir Veri Tabanında BirleĢtirilmesi ve bu kayıtlara Bütün Sicil Müdürlüklerinin eriģiminin sağlanması ile Mükerrer Kayıt Önlenecek, Ġlgililer Sicil Memurluklarından Daha Kolay Hizmet Alacak, aynı zamanda Sicil Memurluklarında iģ yükü hafifleyecek ve Ülke Çapında Uygulama Birliğini Sağlanacak, GTB baģta olmak üzere ilgili tüm kamu kurum ve kuruluģları Ġhtiyaç Duyacakları Bilgilere oluģacak Veri Tabanı ile kolaylıkla eriģecek, GTB yürüttüğü hizmetler ve uygulanacak politikaların tespitinde ihtiyaç duyulacak istatistikî veriler sağlanacaktır. Ticaret Sicil Müdürünce Verilen Süre Ġçinde Tescil Ġsteminde Bulunmayan ve Kaçınma Sebeplerini De Bildirmeyen KiĢi, Sicil Müdürü tarafından 200 TL TL sine kadar Ġdari Para cezasıyla cezalandırılır. Tescil ve Kayıt için Bilerek Gerçeğe Aykırı beyanda bulunanlar, 3 Aydan 2 Yıla kadar Hapis veya Adli Para cezasıyla cezalandırılır. Gerçeğe Aykırı Tescilden dolayı Zarar Görenlerin Tazminat Davası Açma Hakları da vardır. TOB nezdinde, Türkiye çapında sicil kayıtlarına Elektronik Ortamda ulaģabilmenin sağlanması amacıyla kayıtların elektronik ortamda sunulabileceği bir Bilgi Bankası kurulacak. Bilgi Bankasına GiriĢ serbest olacak, Herkes Kayıtları Ġnceleyebilecek. Oda bulunmayan ya da yeterli örgütlenmesi olmayan odaların bulunduğu yerlerde ise Ticaret Sicili G.T.B. belirlenecek Bir Oda tarafından tutulacak.

14 Ticaret Sicilinin Tutulmasından Doğan Bütün Zararlardan, Devlet-Oda Müteselsilen sorumlu olacak. KOOPERATĠFLER DE ġġrket Kooperatifler Ticaret ġirketi sayılacak. Ticaret Ģirketleri; Kolektif, Komandit, Anonim, Limited Ģirketler ile Kooperatiflerden oluģacak. VAKIFLAR DA TACĠR Ticari bir iģletme iģleten Vakıflar, Dernekler ve özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya Ticari ġekilde ĠĢletilmek üzere Kamu Tüzel KiĢilikleri tarafından Kurulan Kurum ve kuruluģları da Tacir sayılacak. ORAN SERBESTĠSĠ ve BĠLEġĠK FAĠZĠN ġartlari Ticari iģlerde Faiz Oranı Serbestçe belirlenir. 3 aydan aģağı olmamak üzere, Faizin Anaparaya Eklenerek birlikte Tekrar Faiz Yürütülmesi ġartı, yalnız Cari Hesaplarla her iki taraf bakımından da Ticari iģ niteliğinde olan ödünç sözleģmelerinde geçerlidir. TĠCARĠ DAVALARIN GÖRÜLECEĞĠ MAHKEMELER Dava olunan Ģeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın Asliye Ticaret Mahkemesi tüm ticari davalara bakmakla görevlidir. Bir yerde Asliye Ticaret Mahkemesi Yoksa, Asliye Hukuk Mahkemeleri davalara bakar. Bir yerde ticaret davalarına bakan Birden Çok Asliye Ticaret Mahkemesi Varsa, iģ durumunun gerekli kıldığı yerlerde Asliye Ticaret Mahkemelerinden biri veya birkaçı münhasıran bu Kanundan ve diğer kanunlardan doğan Deniz Ticaretine ve Deniz Sigortalarına iliģkin hukuk davalarına bakmakla görevlendirilebilir. KAPIDAN SATIġ Eve gelerek veya Yoldan çevirerek yapılan SatıĢlar, Saldırgan SatıĢ Yöntemi olarak değerlendirilecek. MüĢteri, Malın Gerçek Değeri Konusunda Yanıltılamayacak. MüĢterinin karar verme özgürlüğüne, Hediyelerle Etki Edilemeyecek. Saldırgan SatıĢ Teknikleriyle MüĢterinin Karar Verme Özgürlüğü Kısıtlanamayacak. TAKSĠTLĠ SATIġLAR Malların, ĠĢ Ürünlerinin veya Faaliyetlerinin özellikleri, Miktarı, kullanım amaçları, yararları veya Tehlikeleri gizlenerek MüĢteri yanıltılamayacak. Sadece Açıklamalar Değil, Malın Biçimi, Paketlenme Tarzı, Etiketteki Takdim Gibi Görsel Algılamalar da Yanıltıcı Olmayacak. Taksitli SATIġ ve tüketici kredilerinde dürüst hareket edilmemesi haksız rekabet sayılacak. Uygulanan faiz veya vade farkı, ödemelerin nasıl yapılacağı ve taksitle satıģ yapanın unvanı açıklanacak.

15 Bu haksız rekabet fiillerinden birini kasten iģleyenlere, 2 Yıla kadar Hapis ve Para Cezası verilecek. BĠLETĠN SATILMASINA TAZMĠNAT Firmalar, Bilette belirtilen yerin BaĢka Bir KiĢiye Verilmesi; Bilette gösterilen Araç Yerine, onunla aynı düzeyde olmayan BaĢka Bir Aracın Sefere konulması; Aracın Belli Saatten önce hareketi nedeniyle Yolcunun YetiĢememesi, Araçta Ġlk Yardım Malzeme ve Ġlaçlarının bulundurulmaması gibi nedenlerden de sorumlu olacak. Herhangi Bir Zarar Ġspat Edilmese bile firma, Bilet Bedelinin 3 Katı Tazminat Ödeyecek. Bu kurala uymayan Araç Sürücülerine ve Sahiplerine TL arasında Ġdari Para cezası verilecek. EV ve BÜRO EġYALARININ TAġINMASI TaĢıyıcının yükümlülükleri, Mobilyalarının Sökülmesi ve Kurulması ile EĢyanın Yüklenip BoĢaltılmasını da kapsayacak. TaĢıyıcının, Kaybolma veya Hasar Sorumluluğu, taģıma sözleģmesinin ifası için gerekli Yükleme Hacminin Metreküpü baģına TL ile sınırlı olacak. DOLMUġ ve KAMYON YAZILARI Toplu TaĢım Araçlarının dıģ yüzeyinin de Sade Bir Görünümde olması gerekecek. HAKSIZ REKABET Mal ve Fiyatlarıyla ilgili yanıltıcı, incitici ve kötüleyici beyanlar, KarĢılaĢtırmalı ve AĢırı Reklamlar, Paye, Diploma veya Ödül almadığı halde bunlara sahipmiģ gibi hareket etme, Rekabeti Bozucu SatıĢ Yöntemleri Haksız Rekabet sayılacak. ĠĢ yerine Yanıltıcı ġekilde, Paris ten Diplomalı Terzi, Ünlü Bir KiĢinin Kalfası, Ödüllü Çevirmen gibi Sahte Belge Asarak Haksız Rekabet yaratanlara 2 Yıla kadar Hapis cezası verilecek. TEHLĠKELĠ EġYA TAġINMASI Tehlikeli eģya taģınacaksa gönderen, TaĢıyıcıya yazılı olarak zamanında bildirimde bulunacak. Gönderen, kusuru olmasa da Yetersiz Ambalajlama ve ĠĢaretleme, gibi nedenlerden kaynaklanan, TaĢıyıcının Zararlarını Tazminle Yükümlü olacak. Gönderenin sorumlu olduğu Tazminat Miktarı, gönderinin her Kilosu için 35 TL ile sınırlı olacak. ÇEK ve SENET ĠġLEMLERĠ Kayıtsız ve ġartsız Ödenecek Havaleyi, Muhatabın Unvanını, Ödeme Yerini, Düzenlenme Tarih ve yerini, Düzenleyenin Ġmzasını Ġçeren Senetler Çek sayılacak. KarĢılığı Bulunmayan Çek düzenleyen kiģi, Çekin karģılıksız bedelinin %10 unu ödemekle yükümlü olacak; Hamilin bu yüzden uğradığı zararı tazmin edecek.

16 DENETĠM Denetim; Ortakların, azınlığın, alacaklıların ve Kamu menfaatlerinin korunması amacına yönelik iç ve dıģ denetimin tümünü kapsayan süreçtir. Denetimin uzmanlar eliyle yapılması anlayıģı benimsenmiģ dolayısıyla Denetim, Anonim ġirketlerde zorunlu Organ olmaktan ÇıkarılmıĢ; DENETĠM Denetime, büyük, küçük ve orta ölçekli; halka açık olan veya olmayan, Hisse Senetleri Borsada iģlem gören ya da görmeyen Özel ve Kamu Sektörüne dâhil Tüm Sermaye ġirketler dâhildir. En geç kadar denetçinin ġirket yetkili organı tarafından seçilmesi Ģarttır. Yeni denetçinin seçimi ile eski TTK ya göre görev yapan Murakıbın görevi sona erer. DENETLEME KURULUġU Ortakları, YMM veya SMMM unvanını taģımalıdır. Meslekten olmayan kiģiler Bağımsız Denetim KuruluĢu kuramazlar. Denetçi, Bağımsız Denetleme KuruluĢu olabileceği gibi Ferdi Mali MüĢavirlerde olabilecektir. A.ġ Denetçi Raporu, T.T.S.G. ilan edilecek; Ģirketin internet sitesine konulacak. TTK DA TANIMLANAN DENETÇĠLER 1. ĠĢlem denetçisi 2. Bağımsız denetçi 3. Özel denetçi ĠġLEM DENETÇĠSĠ Kanunda veya Esas SözleĢmede Aksi öngörülmemiģse, ĠĢlem Denetçisi de Genel Kurul Tarafından Atanır ve Görevden Alınır. ĠġLEM DENETÇĠSĠNĠN GÖREVLERĠ; 1- Sermaye Ģirketlerinin KuruluĢ iģlemlerinin 2- BirleĢme sözleģmesi ve birleģme raporunun 3- Bölünme sözleģmesi ve bölünme planının 4- Tür değiģtirme planının ve tür değiģtirme raporunun 5- Sermaye Artırımının ve Azaltılmasının denetlenmesi, BAĞIMSIZ DENETÇĠNĠN GÖREVLERĠ; 1- Sermaye Ģirketlerinin Finansal Tablolarının TMS, TTK ve Esas sözleģmenin Finansal Tablolara iliģkin hükümlerine uygun olup olmadığına dair görüģ bildirecek kapsamda denetlenmesi, 2- Yönetim kurulu tarafından düzenlenen Yıllık Faaliyet Raporlarında yer alan Finansal Bilgilerin Denetlenmesi, 3- ġirketi Tehdit eden Risklerin, bunların tespit edilmesini sağlayan Sistemlerin Mevcut Olup Olmadığının ve bu konularla ilgili Çözüm Önerilerinin Yönetim Kurulu na Rapor edilmesi ÖZEL DENETÇĠNĠN GÖREVLERĠ;

17 Eğer denetçiler Bağlı ġirketin, Hâkim ġirketle veya diğer bağlı bir Ģirketle ĠliĢkilerin de Hilenin varlığını belirtir Ģekilde görüģ bildirmiģse, Bağlı Ģirketin her pay sahibi, bu konunun açıklığa kavuģturulması amacıyla, Ģirket merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesinden Özel Denetçi atanmasını isteyebilir. Y.K, Ģirketin defterlerinin, yazıģmaları dâhil yazılarının, Kasa, kıymetli evrak ve Mallar baģta olmak üzere, Varlıklarının Ġncelenmesine Ġzin verecektir. Özel denetçi, incelemenin sonucu hakkında, Ģirketin sırlarını da koruyarak, Mahkemeye ayrıntılı bir Rapor verecektir. DENETĠM Limitet ġirketler için de Denetim Kurulu, Pay Defteri gibi yenilikler getirilerek Limitet ġirketlerin A.ġ. Benzemesi sağlanmaktadır. ġirketlerde Murakıplık sistemi yerine, Bütün Sermaye ġirketleri için ''Bağımsız Denetim'' zorunlu olmaktadır. Eski TTK da Olduğu Gibi Yeni TTK da Denetçinin Seçimi Genel Kurula ait bir yetkidir. Genel kurulun Denetçi Seçimine ĠliĢkin Yetkisi Devredilemez nitelik taģır. DENETÇĠNĠN BAĞIMSIZLIĞI Denetlenen ġirketle Bağı (Pay sahibi, Yönetici, ÇalıĢan) Mesleki Faaliyet Gelirinde Bir MüĢterinin Payı (%30) Denetçi Rotasyonu (7 yıl+2 yıl) DanıĢmanlık ve Vergi Denetimi Hizmetleri Bu hükümler ĠĢlem Denetçileri için de uygulanır. DENETÇĠ SEÇĠMĠ Denetçi seçimi her faaliyet yılı için yenilenir. ĠĢ yılı faaliyet dönemi veya baģka bir kanuni terimle hesap yılı 12 Ayı geçemez. Bir sonraki yılın denetçisi, içinde bulunulan faaliyet yılı bitmeden belirlenmelidir. Ġlgili Faaliyet Döneminin 4. Ayına Kadar Denetçi seçilememiģse, Denetçi; Y.K., Yönetim Kurulu üyelerinden Her Biri veya Herhangi Bir Pay Sahibi A.ġ Merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesine baģvurarak Denetçi Atanmasını isteyebilir. DENETÇĠ DURUMU Seçilen Denetçinin Görevi Ret veya SözleĢmeyi Feshetmesi, Görevlendirme Kararının Ġptal Olunması, Butlanı veya Denetçinin Kanuni Sebeplerle veya Diğer Herhangi Bir Nedenle Görevini Yerine Getirememesi veya Görevini yapmaktan Engellenmesi hâllerinde de geçerlidir. Mahkemenin Kararı Kesindir. DENETÇĠ SEÇĠMĠ ve SÖZLEġME Seçimin Zamanına ĠliĢkin Hüküm Emredicidir. Seçilen Denetçi ile SözleĢmeyi Y.K. yapar.

18 Seçilen veya Mahkeme Kararı ile atanan denetçi özellikle T.T.S.G de Ayrıca Aġ nin internet sayfasında yayınlanır. SIR SAKLAMADAN DOĞAN SORUMLULUĞU Denetim Dürüst ve tarafsız Ģekilde yapılmalıdır, Denetçi ĠĢ ve ĠĢletme Sırlarını izinsiz olarak kullanamaz. Yükümlülüğün ihlali halinde Halka Açık Olmayan ġirketlerde TL, Halka Açık ġirketlerde TL ye kadar tazminata hükmedilebilir. ġġrket ile DENETÇĠ ARASINDAKĠ GÖRÜġ AYRILIKLARI Yılsonu hesapları, Finansal tablolar, Faaliyet raporu ile ilgili olarak kanun, idari tasarruf ve esas sözleģme hükümlerinin yorumu ve uygulanmasına iliģkin GörüĢ Ayrılıklarında Asliye Ticaret Mahkemesi yetkilidir. Dava Giderleri ġirkete Aittir. GÜMRÜK ve TĠCARET BAKANLIĞI ġirketlerin ĠĢlemlerini Denetleme yetkisine sahiptir. G.T.B., Kamu düzenine veya iģletme konusuna aykırı iģlemlerde veya bu yönde hazırlıklarda ya da muvazaalı iģ ve faaliyetlerde bulunduğu belirlenen Ticaret ġirketleri hakkında söz konusu iģlem veya faaliyetlerin öğrenilmesinden itibaren, 1 Yıl içinde fesih davası açabilir. SAKLAMA ve ĠBRAZ Her Tacir; Ticari defterlerini, Envanterleri, AçılıĢ Bilançolarını, Ara bilançolarını, Finansal Tablolarını, Yıllık Faaliyet raporlarını Yapılan kayıtların dayandığı belgeleri, SınıflandırılmıĢ bir Ģekilde Saklamakla yükümlüdür. Bu Belgeler 10 Yıl saklanır. DEFTER TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ AçılıĢ ve KapanıĢlar Noter tarafından onaylanır. KapanıĢ Onayları, izleyen faaliyet döneminin 6. Ayının sonuna kadar yapılır. ġirketlerin kuruluģunda defterlerin AçılıĢı Ticaret Sicili Müdürlükleri tarafından da onaylanabilir. AçılıĢ onayının Noter tarafından yapıldığı hâllerde noter, ticaret sicili tasdiknamesini aramak zorundadır. Pay Defteri, Yönetim Kurulu Karar Defteri ve Genel Kurul Toplantı ve Müzakere defteri gibi ĠĢletmenin Muhasebesiyle ilgili olmayan defterler de Ticari Defterlerdir. Yevmiye, defteri kebir ve envanter defteri dıģında tutulacak defterler G.T.B. bir tebliğ ile belirlenir.

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

Yeni TTK nın 369 uncu Maddesinde

Yeni TTK nın 369 uncu Maddesinde YENİ TTK NIN YÖNETİM KURULUNA GETİRDİĞİ CEZAİ VE HUKUKİ SORUMLULUKLAR İLE GETİRDİĞİ YENİ UYGULAMALAR AHMET YELİS YEMİLİ MALİ MÜŞAVİR 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdür V. 8 Şubat 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu - Şeffaflık, - Hesap Verebilirlik, - Kurumsallaşma, - Elektronik Ortamda Hukuki İşlem Tesis Edebilme

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ 4 EYLÜL 2012 SONER ALTAŞ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Av. Levent Berber KPMG Hukuk Bölümü Başkanı / Ortak 27 ŞUBAT 2013 nun Kalp Atışları (6335 sayılı Kanun daki son değişiklikler

Detaylı

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Sunum Planı Şirket Birleşmeleri Kolaylaştırılmış Şirket Birleşmesi Borca Batık Şirket Birleşmesi Tam Bölünme

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

1. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme

1. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme BİRLEŞME Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle gerçekleşir. Birleşmede

Detaylı

1-Anonim Şirketlerde Yönetim kurulu Üyeliği İle İlgili Önemli Değişiklikler Yapılmıştır.

1-Anonim Şirketlerde Yönetim kurulu Üyeliği İle İlgili Önemli Değişiklikler Yapılmıştır. İSTANBUL, 02.02.2012 SİRKÜLER (2012/10) Konu: Yeni Türk Ticaret Kanunu İle Getirilen Yenilikler 2011 yılında TBMM nce kabul edilen 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu, bazı maddeleri daha sonraki tarihlerde

Detaylı

TARİHLER İTİBARİYLE YENİ TTK YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TARİHLER İTİBARİYLE YENİ TTK YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Sirküler Rapor 07.09.2012/162-1 TARİHLER İTİBARİYLE YENİ TTK YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ÖZET : Yeni Türk Ticaret Kanunu esas itibariyle 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Detaylı

BİRLEŞME. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme

BİRLEŞME. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme q BİRLEŞME 2 BİRLEŞME BİRLEŞME Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle

Detaylı

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR VEBAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ I. -YENİ TİCARET KANUNU İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR-3 II. -YENİ TİCARET KANUNU NUN YÜRÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR-7 III. -YENİ TİCARET KANUNU NUN

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YÜRÜRLÜKTE & SON DEĞİŞİKLİKLER & YÜRÜRLÜK TARİHLERİ & CEZALAR. Kemal ŞENOL. S.M. Mali Müşavir

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YÜRÜRLÜKTE & SON DEĞİŞİKLİKLER & YÜRÜRLÜK TARİHLERİ & CEZALAR. Kemal ŞENOL. S.M. Mali Müşavir YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YÜRÜRLÜKTE & SON DEĞİŞİKLİKLER & YÜRÜRLÜK TARİHLERİ & CEZALAR Kemal ŞENOL S.M. Mali Müşavir Ortak Hükümler ile Anonim ve Limited Şirketlere İlişkin Yeni Türk Ticaret Kanunu ( Yeni

Detaylı

MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ 6102 SAYILI TTK VE TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE BİRLEŞME- BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME

MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ 6102 SAYILI TTK VE TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE BİRLEŞME- BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ 6102 SAYILI TTK VE TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE BİRLEŞME- BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME Hazırlayan: Ziya ÖZMEN - Ankara Ticaret Sicili Müdürü Mayıs 2014 2 BİRLEŞME n 6102 sayılı

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. q BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 TÝCARET HUKUKU - 1-Aþaðýdakilerden hangisi Ticaret Sicili Tüzüðüne göre, ticari iþletmenin genel unsurlarýndan biri

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

YENĠ TĠCARET KANUNU NUN GENEL KURUL KONUSUNDA GETĠRDĠĞĠ YENĠLĠKLER. Prof. Dr. Hamdi YASAMAN Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

YENĠ TĠCARET KANUNU NUN GENEL KURUL KONUSUNDA GETĠRDĠĞĠ YENĠLĠKLER. Prof. Dr. Hamdi YASAMAN Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi YENĠ TĠCARET KANUNU NUN GENEL KURUL KONUSUNDA GETĠRDĠĞĠ YENĠLĠKLER Prof. Dr. Hamdi YASAMAN Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anlatım Planı Yeni TTK da, genel kurula iliģkin düzenlemeler md. 407-451

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası 15 Haziran 2011 Hukuk Kurumsal yönetim Yeni TTK ya uyum süreci Bilgi teknolojileri Muhasebe ve finansal raporlama 2 Yeni TTK Yeni bir başlangıç

Detaylı

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi TTK Komisyonu Üyesi 12

Detaylı

Bir ticaret unvanına "Türk", "Türkiye", "Cumhuriyet" ve "Milli" kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir.

Bir ticaret unvanına Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Milli kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir. LİMİTED ŞİRKETLER Tanımı Bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur. Amaçları

Detaylı

6335 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun Ortak Hükümler ile Anonim ve Limited Şirketlere İlişkin Hükümlerde Getirilen Değişiklikler 6335 sayılı Kanun da yer alana önemli değişikliklerin

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/83. KONU: Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/83. KONU: Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/83 KONU: Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı. 30 Haziran 2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete de 6335 Sayılı Türk Ticaret

Detaylı

6335 SAYILI KANUNLA YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

6335 SAYILI KANUNLA YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER 6335 SAYILI KANUNLA YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER Yeni TTK tüm sermaye şirketlerine bağımsız denetim yükümlülüğü getirmekteydi, ancak 6335 sayılı Yeni TTK Değişiklik Kanunu ile

Detaylı

İçindekiler BİRİNCİ BÖÜİM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 23

İçindekiler BİRİNCİ BÖÜİM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 23 İçindekiler İkinci Baskıya Önsöz 1 Önsöz 9 Kısaltmalar 21 BİRİNCİ BÖÜİM TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. TİCARET ŞİRKETLERİ 23 1.1.1. Ticaret Şirketleri 23 1.1.2. Ticaret Şirketlerinin Türleri 25 1.1.2.1.

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance)

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Denetim ve Denetçiler

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Denetim ve Denetçiler Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Denetim ve Denetçiler Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ticari hayata getirilen köklü değişikliklerden bir diğeri Denetim ve Denetçiler konusunda yapılanıdır. Anılan Kanunda

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA YER ALAN İŞLEM DENETÇİSİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA YER ALAN İŞLEM DENETÇİSİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA YER ALAN İŞLEM DENETÇİSİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 1. İşlem Denetçisinin tanımı ve nitelikleri ile ilgili hükümler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda bağımsız denetçinin tanımı

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİKLERLE YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN GETİRDİKLERİ

SON DEĞİŞİKLİKLERLE YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN GETİRDİKLERİ SON DEĞİŞİKLİKLERLE YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN GETİRDİKLERİ Baştan aşağı yenilenen Türk Ticaret Kanunu iş dünyasından gelen talepler üzerine 109 maddede değişiklik yapılarak yürürlüğe girdi. Değişikliklerle

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013-68 Sirküler Tarihi :12.12.2013 Konu : Defter Tasdikleri ve Sicil Tasdiknamesi 1. Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2014 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdiki Vergi Usul Kanunu nun Tasdike

Detaylı

ANONĠM ġġrketlerġn YENĠ TTK'YA UYUM ÇALIġMALARINDA DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR:

ANONĠM ġġrketlerġn YENĠ TTK'YA UYUM ÇALIġMALARINDA DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR: ANONĠM ġġrketlerġn YENĠ TTK'YA UYUM ÇALIġMALARINDA DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR: 1- Şirket Ana Sözleşmesi, Yeni Kanunda Şirket Esas Sözleşmesi şeklinde değişmiştir. Ana Sözleşmelerdeki muhtelif maddelerde

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununda Teknolojik Gelişmelerin Yeri

Yeni Türk Ticaret Kanununda Teknolojik Gelişmelerin Yeri Yeni Türk Ticaret Kanununda Teknolojik Gelişmelerin Yeri Önceki hafta yayımlanan yazımızda, yeni Türk Ticaret Kanunu(TTK) ile getirilen düzenlemelerden Tek Ortaklı Anonim ve Limited Şirketler konusu ele

Detaylı

6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER

6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER 6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı shizir@atilim.edu.tr 6335 Sayılı Kanundan Önceki Haliyle TTK m.

Detaylı

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir.

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir. KOMANDİT ŞİRKETLER ADİ KOMANDİT ŞİRKET Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış

Detaylı

ŞIRKET YÖNETIMININ BELIRLENMESI

ŞIRKET YÖNETIMININ BELIRLENMESI YÜRÜRLÜK TARIHI 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun yürürlüğü ile ilgili tarih, 1534. maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde 01.07.2012 olarak belirtilmiştir. 2 ŞIRKET YÖNETIMININ BELIRLENMESI

Detaylı

2014 TTK UYGULAMA TAKVİMİ

2014 TTK UYGULAMA TAKVİMİ 2014 TTK UYGULAMA TAKVİMİ 31.12.2013 1) 2013 ve 2014 YILLARINA AİT YASAL DEFTERLERİN ONAY Ticari Defterler 2013 Yılı Defterlerin Kapanış Onayları Son Tarih 2014 Yılı Defterlerin Açılış Onayları Son Tarih

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREVLERİ. İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREVLERİ. İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREVLERİ İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü 06 EKİM 2012 1 Yeni Türk Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011 Tarihinde Resmi Gazete de Yayımlanmıştır.

Detaylı

Sirküler Rapor 18.02.2014/65-1 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 18.02.2014/65-1 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 18.02.2014/65-1 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ ile ticaret şirketleri ile ticari işletme işleten diğer tacirlerin ticaret unvanlarına

Detaylı

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ SİRKÜLER: AKAD.13/11-12.06.2013 YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 14.02.2011 tarih, 27846 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yürürlüğe giren 6103 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NDA 6335 VE 6353 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NDA 6335 VE 6353 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NDA 6335 VE 6353 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1. GİRİŞ 14/02/2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, bazı istisnaları dışında

Detaylı

BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİN TİCARET SİCİLİ AÇISINDAN DURUMU

BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİN TİCARET SİCİLİ AÇISINDAN DURUMU BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİN TİCARET SİCİLİ AÇISINDAN DURUMU AV. NURCAN TURAN İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRÜ 8 Ocak 2013 BİRLEŞME ÖNEMLİ HUSUSLAR Yeni kuruluş suretiyle birleşmede ortada

Detaylı

HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL ÜMİT HUKUK BÜROSU

HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL ÜMİT HUKUK BÜROSU HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL Haksız fiil sorumluluğu Şirketin yönetimi ve temsili ile yetkilendirilen kişinin, şirkete ilişkin görevlerini yerine getirmesi sırasında işlediği haksız fiilden şirket

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Yapılacak Değişiklikler.

Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Yapılacak Değişiklikler. Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Yapılacak Değişiklikler. Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 14 Şubat 2011 tarihli

Detaylı

A.Ş.lerde Yönetim Kurulu Üyeleri ve YK Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu

A.Ş.lerde Yönetim Kurulu Üyeleri ve YK Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu www.pwc.com.tr A.Ş.lerde Yönetim Kurulu Üyeleri ve YK Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu İçerik 1. Türk Ticaret Kanunu kapsamında Yönetim Kurulu 2. Yönetim ve temsil yetkisinin

Detaylı

6102 Sayılı TÜRK TİCARET KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6102 Sayılı TÜRK TİCARET KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6102 Sayılı TÜRK TİCARET KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Madde No Maddenin 6102 sayılı Yasa ile Düzenlenmiş hali 6335-6353 sayılı Yasalar ile Yapılan Düzenleme Maddenin 6335-6353 sayılı ile Yasalar ile

Detaylı

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat. 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2014 / 13

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat. 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2014 / 13 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat. 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 03.01.2014 ALFA GENELGE 2014 / 13 Konu : 01.01.2014

Detaylı

YENİ TTK DA ŞİRKETLERİN, BİRLEŞMELERİ, BÖLÜNMELERİ ve TÜR DEĞİŞTİRMELERİ. Yard. Doç. Dr. H. Ali Dural

YENİ TTK DA ŞİRKETLERİN, BİRLEŞMELERİ, BÖLÜNMELERİ ve TÜR DEĞİŞTİRMELERİ. Yard. Doç. Dr. H. Ali Dural YENİ TTK DA ŞİRKETLERİN, BİRLEŞMELERİ, BÖLÜNMELERİ ve TÜR DEĞİŞTİRMELERİ Yard. Doç. Dr. H. Ali Dural BİRLEŞME Mevcut TTK da olduğu gibi, birleşme devralma yoluyla ve yeni kuruluş şeklinde olmak üzere iki

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETĠME TABĠ ġġrketlerġn ĠNTERNET SĠTESĠ AÇMASI ve ĠNTERNET SĠTESĠNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU HUSUSLAR

BAĞIMSIZ DENETĠME TABĠ ġġrketlerġn ĠNTERNET SĠTESĠ AÇMASI ve ĠNTERNET SĠTESĠNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU HUSUSLAR BAĞIMSIZ DENETĠME TABĠ ġġrketlerġn ĠNTERNET SĠTESĠ AÇMASI ve ĠNTERNET SĠTESĠNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU HUSUSLAR 1. GĠRĠġ Teknolojinin geliģmesi hayatın her alanında bilgi akıģını ve bilgiye ulaģımı

Detaylı

TÜRK TĠCARET KANUNU 6102 sayılı (14.02.2011 TARĠHLĠ R.G.)

TÜRK TĠCARET KANUNU 6102 sayılı (14.02.2011 TARĠHLĠ R.G.) TÜRK TĠCARET KANUNU 6102 sayılı (14.02.2011 TARĠHLĠ R.G.) MURAT TOKMAKKAYA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠR BAKER TILLY - GÜRELĠ 10 Ocak 2012 1 KONULAR KANUN KAPSAMI VE YÜRÜRLÜK ġġrket KURULUġU ve ORTAKLIK YAPISI

Detaylı

www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Son Değişiklikler Çerçevesinde Yeni TTK 10 Aralık 2012

www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Son Değişiklikler Çerçevesinde Yeni TTK 10 Aralık 2012 www.pwc.com.tr Son Değişiklikler Çerçevesinde Yeni TTK İçerik 1. Genel Bir Bakış, Değişiklikler ve İkincil Mevzuat 2. Finans ve Mali İşler Açısından TTK daki Son Durum 3. Yeni TTK da Bağımsız Denetim 4.

Detaylı

Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524.

Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524. Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524.maddesi gereğince; 1.Bağımsız denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret

Detaylı

2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME

2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME Sirküler Rapor 16.12.2011/ 147-1 2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME ÖZET : 2011 yılına ait defterlerin kapanış tasdiklerinde uygulanacak düzenleme İlgili Kanun : 213

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA TESCİL İŞLEMLERİ

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA TESCİL İŞLEMLERİ 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA TESCİL İŞLEMLERİ 1. GİRİŞ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilmiş ve 14 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmış olmasına karşın esas

Detaylı

MEHMET KAYA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠR BAĞIMSIZ DENETÇI LİMİTED ŞİRKET Mİ, ANONİM ŞİRKET Mİ?

MEHMET KAYA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠR BAĞIMSIZ DENETÇI LİMİTED ŞİRKET Mİ, ANONİM ŞİRKET Mİ? MÜġAVĠR BAĞIMSIZ DENETÇI LİMİTED ŞİRKET Mİ, ANONİM ŞİRKET Mİ? MÜġAVĠR BAĞIMSIZ DENETÇI Elli yıl önce Türkiye de Ģirket dediğinizde, akla hemen Kollektif ġirket gelirdi. ġirket adının devamında A.ġ. (Anonim

Detaylı

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ I-BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ MADDE 1 Amaç ĠĢbu iç tüzüğün amacı, Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ) genel kurul toplantılarında izlenecek tüm usul ve esasları belirlemektir.

Detaylı

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi ANONĠM ġġrket ESAS SÖZLEġMESĠ KURULUġ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Adresi

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Uygulamaya Geçiş Sürecinde Bazı Önemli Tarihler

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Uygulamaya Geçiş Sürecinde Bazı Önemli Tarihler 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Uygulamaya Geçiş Sürecinde Bazı Önemli Tarihler 01.01.1957 tarihinde yürürlüğe giren ve 54 yıl boyunca Türkiye ticari hayatını düzenleyen 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

Yeni Ticaret Kanunu nda Son 20 Değişikliğe Dikkat

Yeni Ticaret Kanunu nda Son 20 Değişikliğe Dikkat 13 Eylül 2012 Yeni Ticaret Kanunu nda Son 20 Değişikliğe Dikkat Bilindiği üzere, Yeni Türk Ticaret Kanunu 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girdi. Ancak baştan aşağı yenilenen Türk Ticaret Kanunu nda

Detaylı

DENETİM KURULUŞU VE DENETÇİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI

DENETİM KURULUŞU VE DENETÇİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI DENETİM KURULUŞU VE DENETÇİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI 1 Mehmet Akif TEKEREK Uzman 2 DENETİM KURULUŞU VE DENETÇİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 3 Denetim kuruluşları ve denetçilerin gerek denetledikleri

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım

Detaylı

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Yerleşim Yeri

Detaylı

KARAKO LAW OFFICE. 1- ŞİRKETLERİN KURULUŞU ve ŞİRKETLER TOPLULUĞU :

KARAKO LAW OFFICE. 1- ŞİRKETLERİN KURULUŞU ve ŞİRKETLER TOPLULUĞU : 1- ŞİRKETLERİN KURULUŞU ve ŞİRKETLER TOPLULUĞU : Limited Şirketlerin sermayesi 10.000.- TL, Anonim Şirketlerin sermayesi 50.000.- TL. ve kayıtlı sermaye sistemini kabul eden Anonim Şirketlerde 100.000.-

Detaylı

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirketlerin Denetimi ve Bilgi Toplumu Hizmetleri

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirketlerin Denetimi ve Bilgi Toplumu Hizmetleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirketlerin Denetimi ve Bilgi Toplumu Hizmetleri DENETİM Denetim müessesesi yeni Kanun da 397-406 maddeler arasında on (10) madde halinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Detaylı

[ ] Avukat Işıl Gültekin Gültekin Hukuk Bürosu

[ ] Avukat Işıl Gültekin Gültekin Hukuk Bürosu 2012 [ ] Avukat Işıl Gültekin Gültekin Hukuk Bürosu 1. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 82. maddesinde yer alan, ticari defterlerin delil olma şartları ve ispat kuvvetine ilişkin hükümler, 1 Temmuz

Detaylı

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012)

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) İşbu rapor Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenerek 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Değerli Meslek Mensupları,

Değerli Meslek Mensupları, Değerli Meslek Mensupları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun gereklerine göre sizlerin de beklentisi göz önüne alınarak hazırlamış olduğumuz çalışma, limited şirket sözleşme değişikliklerinde veya yeni

Detaylı

Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri

Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri BAĞIMSIZ DENETİM Türk Ticaret Kanunu nun 397 nci maddesinde açıklandığı üzere; denetime tabi olan anonim şirketlerin ve şirketler topluluğunun

Detaylı

New Ideas Make a Difference

New Ideas Make a Difference Özet Mali Bülten Tarih: 07.11.2012 Sayı:S.2012/15 Değerli Müşterimiz; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 6273 ve 6335 sayılı kanunlar ile getirilen değişiklikleri içerin özet mali bültenimiz yer alan açıklamalarımız

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET SUÇLARI

LİMİTED ŞİRKET SUÇLARI LİMİTED ŞİRKET SUÇLARI GİRİŞ Limited şirketler, ülkemizde en yaygın olarak görülen ticaret şirketi türünü oluşturmaktadır. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu limited şirketlere ilişkin hükümleri içermektedir.

Detaylı

: 2014/03 21.02.2014 DUYURU

: 2014/03 21.02.2014 DUYURU Duyuru : 2014/03 21.02.2014 DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama: Yeni ticaret kanunu hükümlerine göre şirketlerin, şirket yönetici ve idarecilerinin dikkat etmesi gereken çok önemli hususlar

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2 İÇİNDEKİLER LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI... 3 1. LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRI-GÜNDEM... 3 3. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRISIZ...

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE BAĞIMSIZ DENETİM VE VERGİSEL ETKİSİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE BAĞIMSIZ DENETİM VE VERGİSEL ETKİSİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE BAĞIMSIZ DENETİM VE VERGİSEL ETKİSİ Prof. Dr. Turgut ÇÜRÜK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F Muhasebe Finans ABD. Öğretim Üyesi Osmaniye-2012 1 Bağımsız denetim ve amacı

Detaylı

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA LİMİTED ŞİRKETLERİN TUTMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLERİ

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA LİMİTED ŞİRKETLERİN TUTMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLERİ 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA LİMİTED ŞİRKETLERİN TUTMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLERİ Bilindiği üzere, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanun un (TTK) tacirlerin tutmakla yükümlü olduğu defterler,

Detaylı

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Tarih 29 Ocak 2009 Ortaklığın Ünvanı / Ortakların Adı : TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. Adresi : Sırrı Çelik Bulvarı No:3 34788-TaĢdelen ĠSTANBUL Telefon ve Fax No. : 0216 430 00 00

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 29.08.2012/157-1 ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğde, anonim şirketlerin genel kurullarına elektronik

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

Yeni TTK nda Yol Haritası

Yeni TTK nda Yol Haritası ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI Chamber of Certified Public Accountants of Eskişehir Yeni TTK nda Yol Haritası TTK Uyum Çalışmaları (1) Limited ve Anonim Şirketlerde Genel Kurulların

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU 27/3/2007 İÇİNDEKİLER Sayfa No I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 ÜST YÖNETĠM 5 SERMAYE

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM KURULU

Detaylı

6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu

6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 6102 sayılı kanuna uygun web tasarımı nasıl olmalı; - Yönetici tarafında dinamik olarak güncellemeye uygun alt yapıda olması gereklidir. - Madde içeriklerine göre kategori

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununda Şirket Birleşmeleri

Yeni Türk Ticaret Kanununda Şirket Birleşmeleri Yeni Türk Ticaret Kanununda Şirket Birleşmeleri Önceki haftalarda yayımlanan yazılarımızda, yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile getirilen düzenlemelerden Tek Ortaklı Anonim Limited Şirketler Yeni Türk Ticaret

Detaylı

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 28.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/48 SİRKÜLER TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

YENİ SÜREÇTE LİMİTED ŞİRKET ŞİRKET SÖZLEŞMESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

YENİ SÜREÇTE LİMİTED ŞİRKET ŞİRKET SÖZLEŞMESİ HAZIRLAMA KILAVUZU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YENİ SÜREÇTE LİMİTED ŞİRKET ŞİRKET SÖZLEŞMESİ HAZIRLAMA KILAVUZU LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri

Detaylı

www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012

www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012 www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012 Ortak Hükümler ile Anonim ve Limited Şirketlere İlişkin Hükümlerde Değişiklikler Yeni Türk Ticaret Kanunu ( Yeni TTK ) 1 Temmuz 2012

Detaylı

Sayı : 2015 / 5 Konu: Bilgilendirme 06 Ocak 2015. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2015 / 5 Konu: Bilgilendirme 06 Ocak 2015. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2015 / 5 Konu: Bilgilendirme 06 Ocak 2015 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR (SİRKÜLER: CXXX)

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR (SİRKÜLER: CXXX) 1 Sirküler No: CXXX Sirküler Tarihi: 03.06.2013 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510 48.14 Fax:

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR

İÇİNDEKİLER I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR V VII XV I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR A. ADİ ORTAKLIKLARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR 1 1. Olay: Ortaklık Sözleşmesinin Şekli, Sermaye Olarak Adi Ortaklığa Alacak Taahhüdü ve

Detaylı

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GENEL KURUL GENEL KURUL Madde 9. Genel Kurul Olağan ya da Olağanüstü olmak üzere toplanır. Olağan Genel Kurul yılda

Detaylı

Sirküler No : 332/2012-12 Sirküler Tarihi : 13.07.2012 : 6335 Sayılı Kanun İle 6102 Sayılı TTK da Yapılan Önemli Değişiklikler Hk.

Sirküler No : 332/2012-12 Sirküler Tarihi : 13.07.2012 : 6335 Sayılı Kanun İle 6102 Sayılı TTK da Yapılan Önemli Değişiklikler Hk. Sirküler No : 332/2012-12 Sirküler Tarihi : 13.07.2012 Konusu : 6335 Sayılı Kanun İle 6102 Sayılı TTK da Yapılan Önemli Değişiklikler Hk. 6335 sayılı Kanun ile 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanununun;

Detaylı

19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28502 TEBLİĞ. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından: TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ

19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28502 TEBLİĞ. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından: TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ 19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından: TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Ama ç MADDE

Detaylı

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET 2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan 2013 günü saat 11:00

Detaylı

TEKSTİL BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ VE GEREKÇELERİ

TEKSTİL BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ VE GEREKÇELERİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GEREKÇE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 38 Yönetim Kurulu, Banka işleri gerektirdikçe her zaman toplanır. Ancak, ayda en az bir toplantı yapılması zorunludur. Yönetim Kurulu, Yönetim

Detaylı