1.YIL. Yabancı Dil I(2+1)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1.YIL. Yabancı Dil I(2+1)"

Transkript

1 I. YARIYIL TD I 1.YIL Türk Dili I(2+0) Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili ve özellikleri, fonetik ve morfolojik yapısı, Türkçe dil bilgisi, cümle ve paragraflar, okuma ve anlama, kelime çeşitleri, özellikleri ve cümlede kullanışları, imla ve noktalama işaretleri. Sözlü ve yazılı anlatım ve özellikleri, kompozisyon denemeleri, dil bilgisi, imla ve noktalama kurallarının doğru kullanımı, sözlükler ve imla kılavuzu, konuşma ve tartışma ilkeleri ve teknikleri, davetiye, telgraf vb. yazılar, Türk edebiyatından seçilmiş örnekler hakkında tahlil ve eleştiriler yapma, metin okuma ve inceleme, işlek bir yazı geliştirme yöntemleri, kaynak tarama ve kaynakça düzenleme çalışmaları. YD I Yabancı Dil I(2+1) Bu dersin genel hedefi, başlangıç seviyesinde İngilizce bilgisi edindirme ve temel becerilerin ediniminin sağlanmasıdır. Dersin içeriğinde, dilin temeli; tanışma konusuna giriş, konuşmaya başlama, fiillerin tanıtımı, yer ve kişi tanıtımı, yetenekler, tercihler, teklif ve kabul etmek, sıklık zarfları, soru sorma ve yanıtlama, geçmiş zaman, düzenli ve düzensiz fillerin çekimi, zaman zarflarının kullanımı ve seyahat planları yapma yer almaktadır. ENF 1 Temel Bilgi Tek. (1+1) Bilgisayar programlarını kullanmaya giriş. Bilgisayarda kullanılan yazılım. MS Office(Excel,Word,Powerpoint vs.) kullanımı ve uygulamaları. Access kullanımı ve uygulamalar. UTL101 İşletme Bilimine Giriş (3+0) İşletmenin temelleri, işletmelerin amaçları ve performans ölçütleri, işletme ve çevre, işletmenin kuruluşu, işletmelerde iş ahlakı ve sosyal sorumluluk, uluslararası işletmecilik, yönetim, örgütlenme, insan kaynakları yönetimi, işçi-işveren ilişkileri, çalışma ilişkileri, üretim sistemleri ve yönetimiyle ilgili konular hakkında bilgiler vermeyi amaçlar. İşletme Yöneticiliği, Tamer KOÇEL, 10.Bası, Arıkan Basım Yayın, İstanbul, Temel İşletmecilik Bilgisi, Hüseyin ÖZGEN ve Azmi YALÇIN, 3.Baskı, Nobel Yayınevi, Adana, Yardımcı İşletme Bilimlerine Giriş, M. Şerif ŞİMŞEK, Güney Ofset, Konya, 2001.

2 UTL103 İktisada Giriş I (3+0) İktisat biliminin tanımı ve temel kavramları, ekonomik sorunlar ve ekonomik düzen tartışmaları, talep, arz ve denge (fiyat teorisi), arz, talep ve esneklik analizleri ile ilgili uygulamalar, tüketici davranışları teorisi ve tüketici dengesi, üretim ve maliyet teorisi, firma davranışları teorisi ve piyasa çeşitleri, tam rekabet piyasası, aksak rekabet piyasası, monopol, oligopol piyasası, üretim faktörleri fiyat analizi ve gelir dağılımı politikası. Dinler, Zeynel, İktisada Giriş, Gözden Geçirilmiş Onuncu Baskı, Ekin Kitabevi., Bursa, UTL105 Genel Muhasebe I (3+0) İşletmenin temelleri, işletmelerin amaçları ve performans ölçütleri, işletme ve çevre, işletmenin kuruluşu, işletmelerde iş ahlakı ve sosyal sorumluluk, uluslararası işletmecilik, yönetim, örgütlenme, insan kaynakları yönetimi, işçi-işveren ilişkileri, çalışma ilişkileri, üretim sistemleri ve yönetimiyle ilgili konular hakkında bilgiler vermeyi amaçlar. Orhan Sevilengül (2005), Genel Muhasebe, Ankara. UTL107 İşletme ve Finans Matematiği I (3+0) İşletmelerde etkin bir finans politikasının oluşturulabilmesi, uygun yatırım ve finansman kararlarının alınabilmesi için gerekli alt yapıya ilişkin matematik bilgilerinin verilmesine amacına yönelik olarak, basit faiz (iç ve dış faiz), basit iskonto (iç iskonto ve dış iskonto) hesaplamaları, bileşik faiz (nominal ve efektif faiz oranları), hazine bonosu, finansman bonosu ve repo değerlemesi, taksitler (anüite) ve taksit türleri, borç ödemeleri ve tahvil değerlemesi ve problem çözümleri yapılacaktır. Finans Matematiği, Nurhan Aydın, Seçkin Yayınevi, Finans Matematiği, Ramazan AKTAŞ, Gazi Kitapevi, UTL109 Hukuka Giriş (3+0) Hukuk kavramı, toplum düzeni ve toplumu düzenleyen kurallar, hukukun amacı, sağladığı yararlar ve hukukun unsurları, hukuk sistemleri, Türk hukuk sistemi, hukuki ilişkiler, temel insan hakları, hakların özellikleri ve türleri gibi konular hakkında bilgi vermeyi amaçlar. Turgut Akıntürk, Hukuka Giriş, Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir II.YARIYIL TD II Türk Dili II(2+0) Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili ve özellikleri, fonetik ve morfolojik yapısı, Türkçe dil bilgisi, cümle ve paragraflar, okuma ve anlama, kelime çeşitleri, özellikleri ve cümlede kullanışları, imla ve noktalama işaretleri. Sözlü ve yazılı anlatım ve özellikleri, kompozisyon denemeleri, dil bilgisi, imla ve noktalama kurallarının

3 doğru kullanımı, sözlükler ve imla kılavuzu, konuşma ve tartışma ilkeleri ve teknikleri, davetiye, telgraf vb. yazılar, Türk edebiyatından seçilmiş örnekler hakkında tahlil ve eleştiriler yapma, metin okuma ve inceleme, işlek bir yazı geliştirme yöntemleri, kaynak tarama ve kaynakça düzenleme çalışmaları. Üniversiteler İçin Dil ve Anlatım, Editör: Serdar ODACI, 2. Baskı, Palet Yayınları, Konya, Yardımcı Türk Dili II, M. Baki GÖKÇE, Beta Yayınevi, İstanbul, YD 1I Yabancı Dil II(2+1) Bu dersin genel hedefi, orta seviyede İngilizce bilgisi edindirme, okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin edinimini geliştirmedir. Dersin içeriğinde, şimdiki zaman, gelecek zaman, karşılaştırmalar, problemler ve öğüt alıp tavsiye verme, önerilerde bulunma, present perfect tense, şimdiki zamanın ve geniş zamanın farklı kullanımları, kimi özel yapılar, sıfat ve zarflar yer almaktadır. UTL102 Yönetim ve Organizasyon(3+0) İşletme yönetimine bilimsel bakış, yönetim ve yönetici tanımı, karar verme ve planlama, organizasyon teorileri ve modern teoriler, klasik, neo-klasik ve insan ilişkileri yaklaşımları, yöneticilik ve motivasyon, organizasyonlarda gruplar ve departmanlar, çatışma yönetimi, liderlik, iletişim, motivasyon, organizasyonlarda değişim, organizasyon yapısı ile ilgili temel sorunlar İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, Mümin ERTÜRK, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul,1995. Yönetim ve Organizasyon Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar, Erol EREN, Beta Yayınları, İstanbul, 2003 Yardımcı İşletme Yöneticiliği, Tamer KOÇEL, 10.Bası, Arıkan Basım Yayın, İstanbul, 2005 UTL104 İktisada Giriş II (3+0) Kamusal mallar, dışsallıklar, mikro iktisattan makro iktisada geçiş, devlet ve makro ekonomi, makro ekonominin bileşenleri, milli gelir muhasebesi, milli gelir hesapları, GSMH nın hesaplanması, milli hasılanın belirlenmesi, kamu harcamaları, yatırımlar, net ihracat, makro ekonomik denge, maliye politikası ve toplam harcamalar, para ve bankacılık, para teorisi ve politikası, merkez bankacılığı ve merkez bankasının fonksiyonları, toplam talep-toplam arz analizi ve enflasyon, uluslar arası ticaret ve finansman, ekonomik büyüme ve kalkınma konuları. İktisada Giriş, Editör. Kemal YILDIRIM, Ekin Kitabevi, 1.BasıM, Bursa, İktisada Giriş, Erdoğan ALKİN, Kemal YILDIRIM, Mustafa ÖZER, AÖF Yayını No: 785, Eskişehir, 2008

4 UTL106 Genel Muhasebe II(3+0) Kasa, bankalar ve hisse senedi-tahvil işlemleri, alacaklar, senet işlemleri, sabit değerler, banka kredileri, borçlar, gider ve gelir işlemleri, ücret bordrosu, kayıt hatalarının düzeltilmesi, envanter işlemleri, aktif ve pasif hesaplara ilişkin envanter işlemleri, dönem sonu ayarlama kayıtları, hesapların kapatılması ve dönem sonu mali tabloların düzenlenmesi gibi konularda bilgi vermeyi amaçlar. Orhan Sevilengül (2005), Genel Muhasebe, Ankara. UTL108 İşletme ve Finans Matematiği II (3+0) Finans piyasalarında modelleme, lineer programlama, karar verme süreci, enflasyon ve faiz, rant hesapları ve uygulamaları Finans Matematiği, Nurhan Aydın, Seçkin Yayınevi, Finans Matematiği, Ramazan AKTAŞ, Gazi Kitapevi, UTL110 Ticaret hukuku (3+0) Ticaret Hukuku kavramı ve uygulama alanının tespiti, Türk Ticaret Kanununun özellikleri, ticari işler ve tabi oldukları hükümler, ticari yargı, ticari işletme kavramı ve unsurları, tacir kavramı, tacir sıfatının hukuki sonuçları, Ticaret sicili, ticaret ünvanı ve işletme adı, marka, haksız rekabet, ticari defterler anlatılmaktadır. Kayıhan, Şaban (2007), Ticaret Hukuku, Ankara Seçkin Yay. III.YARIYIL AİİT1 2.YIL Atatürk İlkeleri veink.tar.i(2+0) Bu dersin amacı Osmanlı İmparatorluğunun dağılışı ve Türk İnkılabını hazırlayan sebepler, Milli Mücadele, Atatürk İnkılapları, Milli Mücadele sonrası dış politika ve Atatürk İlkeleri konular hakkında temel bilgiler vermektir. UTL201 Dış Ticarete Giriş I (3+0) Firmaların ticari faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası haline gelen ve uygulamada çok sık sorun yaratan ve firma temsilcilerinin her an yasal soruşturmalara maruz kalmasına yol açan ihraç kayıtlı alış ve satışlara ilişkin temel sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik pratik önlemler, dış ticarette temel kavramlar, dış ticaret açığı, fazlası, dengesi, cari işlemler, döviz, ilgili mevzuat, ithalat ve ihracat işlemleri, dış ticarette teslim şekilleri, dış ticarette ödeme şekilleri.

5 Uygulamalı Dış Ticaret İşlemleri, Atilla BAĞRIAÇIK, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul, UTL203 Envanter ve Bilanço (3+0) Bu derste; envanter kavramı ve çeşitleri, dönen ve duran varlık hesaplarının dönem sonu işlemleri, öz kaynak, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynak işlemlerine yönelik uygulamalar ve mali tabloların hazırlanmasına ilişkin temel işleyiş ele alınmaktadır. Envanter ve Bilanço, Sabri Bektöre, Yılmaz Benligiray, Nurten Erdoğan, UTL205 Pazarlama İlkeleri Pazarlama yönetimine ilişkin kavramlar, pazar bölümlendirme ve pazar hedefleme, pazar konumlandırma, pazarlama karması kararları, dağıtım yönetimi, satış gücü yönetimi, promosyon yönetimi, pazarlama denetimi. Pazarlama Yönetimi, Ahmet Hamdi İSLAMOĞLU, Beta Yayınları, 2000, İstanbul. UTL207 Mesleki Yabancı Dil I (3+0) İngilizce yabancı dil bilgisinin geliştirilmesi; çeviriye, okuduğunu anlamaya yönelik olarak yazılı ve sözlü çalışmalar ve alıştırmalar; İngilizce yazılı metinler ve özellikle bölümle ilgili akademik içerikli makalelerin ve kitap bölümlerinin incelenmesi, üzerinde çeviri amaçlı yabancı dil bilgisi geliştirme çalışmaları ve alıştırmaları. UTL209 Uluslararası Finans (3+0) Sermaye bütçelemesi kararları, risk ve getiri arasındaki ilişkinin irdelenmesi, sermaye maliyeti ve sermaye yapısı kararları, kar payı politikası, kısa vadeli finansal yönetim, değere dayalı yönetim ve firma değerinin tespit edilmesi. Uluslararası Finans, Hatice DOGUKANLI, Nobel Kitabevi, Adana, 200 IV.YARIYIL AİİT II Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II (2+0) Osmanlı imparatorluğundan ulus devlete geçiş sürecindeki politik olaylar ve Mustafa Kemal Atatürk tarafından yönetilen kurtuluş hareketi sonucu Türkiye Cumhuriyetinin gelişme safhaları, temel ilkeler ve yapılan reformlar, Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti ve Türk insanının geleceği ile ilgili idealleri, tavsiye ve önerileri, Türkiye cumhuriyetinin bir kuruluş belgesi niteliğindeki Nutuk un -Türkiye Cumhuriyetin kuruluşuna ilişkin olarak geçmişte

6 yaşanan savaşların sadece devletle ve onların orduları arasında gerçekleşen bir askeri savaş değil bunun da ötesinde fikir ve ideallerin çarpıştığı bir gerçeklik olarak yansıtan niteliği ileayrıntılı bir biçimde irdelenmesi, siyasal alanda yapılan inkılaplar, siyasal alanda yapılan inkılaplara tepkiler, eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplar, tarih alanındaki çalışmalar ve Atatürk ün tarih görüşü, hukuk alanında yapılan inkılaplar, sosyal alanda yapılan inkılaplar, kadın hakları ve Atatürk, türkü dış politikası ve Atatürk, Atatürk ilkeleri, bütünleyici ilkeler UTL202 Dış Ticarete Giriş II (3+0) Dış ticarette korumacılık ve gümrük tarifelerinin amaçları ile tarife dışı ticaret politikası araçları; Ödemeler dengesi kapsamında dış ticaret açığı ve dış ticaret fazlası; Dış ticarette döviz işlemleri ve kur uygulamaları; Dış ticaret işlemlerine yardımcı olan kurum ve kuruluşlar (Dış Ticaret, Hazine ve Gümrük Müsteşarlıkları, İhracatçı ve İthalatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya sanayi odaları, ticari bankalar, vb.) Uygulamalı Dış Ticaret İşlemleri, Atilla BAĞRIAÇIK, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul, UTL204 İşletme Finansmanı (3+0) Finansal yönetime giriş (finans kavramı, gelişimi, işletmelerdeki yeri ve önemi, temel ilkleri, firma amacı, temel politikaları), finansal tablolar ve finansal planlama (temel finansal tablolar, bilanço-gelir tablosu, nakit akım tablosu, finansal oranlar, uzun vadeli finansal planlama ve büyüme), paranın zaman değeri (tek dönem hesaplamaları, anüite hesaplamaları, mevduat hesaplarının getirileri, döviz kurları, enflasyon ve faiz oranları), tahvil değerlemesi (kapsamı, derecelendirme ve süresi), hisse senedi değerlemesi (değer kavramları, değerleme) sermaye bütçelemesi (net bugünkü değer, geri ödeme süresi, iskonoto edilmiş geri ödeme süresi, ortalama muhasebe getirisi, iç getiri oranı, karlılık endeksi). İşletme Finansı ve Finansal Yönetim, Öcal USTA, 3. Baskı, Detay Yayınevi, Ankara, Değere Dayalı İşletme Finansı-Finansal Yönetim, Metin Kamil ERCAN ve Ünsal BAN, Gazi Kitabevi, Ankara, Yardımcı Ders Kitapları: Finansal Yönetim, Öztin AKGÜÇ, Avcıol Basım Yayın, İstanbul, UTL206 İstatistik (3+0) Sosyal bilimlerde veri toplama ve ölçme araçları, istatistik, olasılık, kesikli ve sürekli rastgele değişkenler, olasılık dağılımları, merkezi eğilim ve dağılma ölçüleri, örnekleme ve örnekleme dağılımları, ana kütle, değişken, parametre kavramları, verilerin sunumunda istatistik seriler ve grafiksel yöntemler, verilerin özet sunumunda merkezi eğilim ölçüleri, verilerin özet sunumunda dağılım ölçüleri, olasılık teorisi ve olasılık hesaplama kuralları, olasılık dağılım fonksiyonları, örnekleme ve örnekleme dağılımı, istatistik tahmin, hipotez

7 kurma, hipotez testleri ve yorumlama. İşletme ve İktisat İçin İstatistik, Paul NEWBOLD (Çeviren: Ümit Şenesen), Literatür Yayınları, 4. Baskı, İstanbul, İstatistik Analiz Metodları, Bilge Aloba KÖKSAL, Çağlayan Kitabevi, 5. Baskı, İstanbul, Yardımcı Ders Kitapları: Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi-1, Kazım ÖZDAMAR, Kaan Kitabevi, 4. Baskı, Eskişehir, UTL208 Mesleki Yabancı Dil I (2+1) Akademik ve mesleki alan ağırlıklı olup, İngilizce dersinin devamıdır. Öğrencilerin İngilizce yi akademik çalışmaları boyunca verimli bir şekilde kullanabilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve güveni geliştirmeleri sağlanacaktır. Ders, mesleki terimler kullanarak teknik metin ve rapor yazmayı, araştırmalarda bilgisayar ve internetten faydalanmayı ve sunum tekniklerinin edinilmesi ve geliştirilmesini içerir. Ders ayrıca, akademik yazından alınan ileri seviyede okuma parçaları ve akademik çeviri teknikleri ve alıştırmalarını da içerir UTL210 Uluslararası Pazarlama (3+0) Uluslararası pazarlama ve temel kavramlar, uluslararası pazarlamanın çevresi, stratejik planlama, uluslararası pazarlama araştırması, uluslar arası pazarlamada hedef pazar seçimi, uluslar arası pazarlama karması elemanları, ihracat- ithalat işlemleri ve uygulamaları, modern pazarlama anlayışı, pazarlama yönetimi ve stratejik planlama, pazarlama çevresi, pazarlama araştırması, tüketici pazarları, uluslararası pazarlar, pazar bölümleme, pazarlama 4 p si, hizmet pazarlaması. Uluslararası Pazarlama Yönetimi, Mehmet KARAFAKİLİOĞLU, Beta Yayıncılık, İstanbul, Yardımcı Pazarlama, Cemal YÜKSELEN, Detay Yayıncılık, V.YARIYIL 3.YIL UTL301 Uluslararası İşletmecilik (3+0) İşletme kavramı ve ekonomideki yeri, uluslararası pazarlar, küreselleşme ve ticaret, uluslararası işletmelerde yönetim ve organizasyon, uluslararası işletmelerde üretim yönetimi, uluslararası işletmelerde insan kaynakları yönetimi, uluslararası işletmelerde pazarlama yönetimi, uluslararası işletmelerde muhasebe ve finans yönetimi, uluslararası işletmelerde bilgi teknoloji kullanımı ve teknoloji yönetimi, uluslararası taşımacılık ve lojistik yönetimi, patent ve telif hakları, yenilikçilik, ar-ge yönetimi, e-ticaret; internetin uluslararası ticarete etkileri, uluslararası pazarlara giriş stratejileri, ihracat, lisans anlaşmaları, franchising, sözleşmeli üretim, anahtar teslim projeler, yönetim sözleşmesi, montaj operasyonları, ortak

8 girişimler, uluslararası birleşme ve satınalmalar, yurt dışında doğrudan yatırım Uluslararası İşletmecilik, MUTLU Esin Can, Beta Yayınları, İstanbul, UTL303 Lojistik Yönetimine Giriş (3+0) Fiziksel dağıtıma ve lojistiğe giriş, lojistiğin tarihsel gelişimi, günümüzde lojistiğin kazandığı önem ve bunun nedenleri, ürün, hizmet ve lojistik kavramları, lojistik sistemlerinin tanımlanması, lojistik sistem türleri, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, sipariş yönetimi ve müşteri servisi, paketleme ve malzeme taşıma, trafik yönetimi, envanter yönetiminin genel ilkeleri, dağıtım merkezleri ve depolama, dış kaynak kullanımı ve üçüncü parti lojistik tanımları, tedarikçi seçimi ve geliştirme, talep yönetimi konularına giriş. Lojistik Tedarik Zinciri Yönetimi, Hakan Keskin, Nobel Yayın Dağıtım, 2. Baskı, Ankara, Yardımcı Ders Kitapları:Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminin Yöntem ve Kavramları, Ruhet GENÇ, Detay Yayıncılık, Ankara, UTL305 Kambiyo Mevzuatı ve Uygulamaları (3+0) Türk parasının kıymetini koruma kanunu, temel kambiyo kavramları, kambiyo mevzuatındaki ödeme şekilleri, ihracattan sağlanan dövizlerin tahsil ve Türkiye ye getirilme süreleri, kambiyo dosyası oluşturulması ve kapatılmasına ilişkin konular kapsamında; 1567 saylı Türk parasının kıymetini koruma kanunu ve 32 sayılı karar ve ilgili mevzuat incelenmekte ve ihracatta kullanılan belgeler konularında uygulama çalışmaları yapılmaktadır. Ders Kitapları: Dış Ticaret İşlemler ve Uygulamalar, Murat CANITEZ, Gazi Kitapevi, Dış Ticaret Gümrük Kambiyo ve İlgili Mevzuat, Ali DÖLEK, Beta Yayınevi, UTL307 Mesleki Yabancı Dil III (2+1) İngilizce yabancı dil bilgisinin geliştirilmesi; çeviriye, okuduğunu anlamaya yönelik olarak yazılı ve sözlü çalışmalar ve alıştırmalar; İngilizce yazılı metinler ve özellikle bölümle ilgili akademik içerikli makalelerin ve kitap bölümlerinin incelenmesi, üzerinde çeviri amaçlı yabancı dil bilgisi geliştirme çalışmaları ve alıştırmaları. UTL309 Lojistik Maliyet Muhasebesi (3+0) Lojistik ve maliyet muhasebesi; maliyetlerin sınıflandırılması, tam maliyetleme ve maliyet giderlerinin dağılımı, başa baş noktası analizi, değişken maliyetleme sistemi, sorumluluk muhasebesi ve transfer fiyatlama yöntemi, sipariş maliyetleme sistemi, standart maliyetleme sistemi, faaliyet tabanlı maliyet sistemi, faaliyet tabanlı maliyetleme ile de bütünleştirici lojistik süreçlerinin performansı ve maliyetlerinin belirlenmesi, bütçeleme, maliyet analizi ve fiyatlama kararları. Lojistik Yönetim Sisteminde Maliyet Hesaplaması, Volkan DEMİR, Nobel Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara, 2001.

9 VI. YARIYIL UTL302 Uluslararası Lojistik (3+0) Uluslararası bağlamda çeşitli lojistik sistemleri, bu sistemlerle kültürlerarası deneyimlerin önemi, uluslararası taşımacılık hizmetlerinin planlanması ve sağlıklı olarak yürütülmesi, uluslararası politika ve yönetim açısından taşımacılık, uluslararası ticaret, yerleşim, acenteler, pazarlama ve araştırma tekniklerinin kullanımı, performans değerlendirme ve raporlama. Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik, Mehmet Sıtkı SAYGILI, Hizmet Üretenleri Derneği Yayınları, İstanbul, UTL304 Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları (3+0) Temel gümrük kavramları, Türkiye de gümrük idaresinin yapısı, gümrük vergisi uygulamasında mükellefiyet, istisna, muafiyet ve genel işlemler, giriş ve çıkış rejimi, gümrük kıymetinin belirlenmesi ve kontrolü, geçici çıkış ve geri gelen eşya, özel gümrük rejimleri, gümrük cezaları. Bunlara ilaveten, gümrük birliği ve Türkiye nin yükümlülükleri, fikri mülkiyet haklarının korunması, Türkiye ekonomisinin farklı sektörlerine gümrük birliğinin etkileri. Ders Kitapları: Yasal Düzenlemeler ve Lojistik Yönetimi Perspektifinden Karayolu Taşımacılığı, Ömer Faruk GÖRÇÜN, Beta yayınları, İstanbul, Avrupa Birliği, Gümrük Birliği ve Türkiye, Cihan DURA ve Hayriye ATİK, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, UTL306 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi (3+0) Dış ticaret işlemlerinde kullanılan belgeler, tek düzen hesap planı ve muhasebe işlemleri, döviz, menkul kıymet ve avans işlemleri ile ilgili muhasebe kayıtları, ithalat ve ihracat işlemleri ile ilgili muhasebe kayıtları, akreditifli ve kabul kredili ithalat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi; peşin ödemeli, mal mukabili ve vesaik mukabili ithalat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi. Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebe Uygulamaları, Feridun KAYA, Beta Yayıncılık, Ankara, UTL308 Mesleki Yabancı Dil IV (2+1) Teknik alanlar ve rapor sunumunda öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim becerilerini önemli ölçüde geliştirmek için hazırlanmış olup; öğrenciler resmi ve gayri resmi yolla tavsiye vermeyi, belirsiz zamir kullanımını, geçmiş alışkanlıkları ifade etmeyi, resmi yolla bir isteği ifade etmeyi, isim fiillerle ilgili kullanım farklılığını, edilgen cümle yapısı ve kullanımı, öğrenmiş olacaklardır

10 UTL310 Dış Ticaret Finansmanı (3+0) İhracat: ihracat şekil ve esasları, Türkiye de ihracat rejimi kararı, ihracat yönetmeliği, ithalat: ithalat şekil ve esasları; Türkiye de ithalat mevzuatı, gümrük birliği çerçevesinde dış ticaret rejimindeki değişiklikler: dahilde işleme rejimi, hariçte işleme rejimi, Türkiye nin gümrük ve kambiyo mevzuatı, Türk dış ticaret politikası, Türkiye nin uluslararası anlaşmalar/wto ve bölgesel anlaşmalar/gümrük birliği çerçevesinde yükümlülükleri, dış ticarette kullanılan teslim şekilleri/ıncoterms 2000, dış ticaret işlemlerinde kullanılan belgeler, dış ticarette ödeme şekilleri, dış ticaretin finansmanında ticari banka kredileri, ihracatın teşviki ve finansmanında devlet desteği ve Türk Eximbank kredileri, factoring, forfaiting, finansal kiralama, ithalat ve ihracatçının karşılaştığı sorunlar ve dış ticarette riskler konuları bu dersin kapsamını oluşturmaktadır. GERNİ, Cevat. Dış Ticaretin Finansmanı, TOBB Yayınları, Ankara, 1990

11 SEÇİMLİK DERSLERİN İÇERİKLERİ III. YARIYIL UTL211 Borçlar Hukuku(3+0) Dersin konusunu, borçlar hukukunun genel hükümler kısmı oluşturmaktadır. Öğretiye uygun olarak derste öncelikle borcun kaynakları, sözleşme, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme ayrı ayrı ve bütün unsurları ile anlatılmaktadır. Ardından borç ilişkilerindeki özel durumlar, müteselsil borç, alacağın temliki, borcun nakli, başkası lehine akit, cezai şart işlenmektedir., Borç ilişkisine ilişkin açıklamalardan sonra ifa konusuna geçilmekte, ifa etmemenin sonuçları ve borcu ifa dışında sona erdiren tecdit, zamanaşımı, takas gibi müesseseler anlatılarak ders tamamlanmaktadır Reisoğlu, Safa (2008), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), İstanbul: Beta UTL213 Üretim Yönetimi (3+0)) Üretim, Üretim Sistemi, Üretim Yönetimi ve Üretim Teknolo, Ürün Tasarımı ve Üretim Süreci Seçimi, Kuruluş Yeri Seçimi ve Fabrika İçi Yerleştirme, Malzeme Yönetimi ve Stok Kontrol Sistemleri, Kapasite Planlaması, Üretim PlanlamasıSatış tahmin teknikleri, ana üretim planlama, stok yönetimi, üretim çizelgeleme, kalite kontrol, toplam kalite yönetimi, bakım yönetimi Çelikçapa, Feray Odman, Üretim Yönetimi, Ekin Yayınevi, Bursa,2015 UTL215 Kalite Yönetim Sistemleri (3+0) Globalleşme ve rekabette değişim, bu değişim içerisinde işletme yönetiminde ve operasyonel faaliyetlerinde kalitenin yeri, kalitenin tarihi gelişim süreci, kalite kavramı ve toplam kalite yönetimi, kalite yönetiminin esasları ve öncelikleri, toplam kalite yönetim süreci, liderlik ve taahhütler, müşteriye ye odaklanma ve müşteri tatmini, kalite güvence sistemleri, kalite ölçümleri, Türkiye de ve dünyada kalite standardizasyon sistemleri, ISO 9000 ve çeşitli kalite standardizasyon sistemleri, kalite iyileştirme ve problem çözme araçları. Toplam Kalite Yönetimi Kuram, İlkeler ve Uygulamalar, Hasan ŞİMŞEK, Seçkin Yayıncılık, Kargo Taşımacılık Hizmetleri Pazarlaması ve Hizmet Kalitesi, Şükrü YAPRAKLI, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2006.

12 IV. YARIYIL UTL212 Bilgisayarlı Muhasebe (3+0) Bilgisayarla bilgi işleme sistemleri; muhasebe bilgi sistemi ve bilgisayarlar; bilgisayarlı muhasebe bilgi sisteminin oluşturulması; bilgisayarla muhasebe uygulamaları; Microsoft Excel uygulamaları: mali tabloların hazırlanması; bilanço, gelir tablosu, satışların maliyet tablosu, nakit akım tablosu, öz kaynaklarda değişim tablosu, kar dağıtım tablosu; paket program uygulamaları: bilgisayarlı ortamda şirketin kurulması ve temel bilgilerin oluşturulması, bilgisayarda dönem içi işlemlerin yürütülmesi, dönem sonu işlemleri ve mali tabloların düzenlenmesi. Bilgisayarlı Muhasebe:Logo Eta SQL Luca, FEYİZ, Mehmet Ali. Ekin Yayınevi, UTL214 İnsan Kaynakları Yönetimi (3+0) İnsan kaynaklarının etkin kullanımı ve rekabet avantajının sağlanması amacıyla insan kaynağının verimliliğinin artırılması, tespiti, planlaması, seçimi ve işe alınması, geliştirilmesi ve eğitimi, değerlendirilmesi ve ücret yönetimi dersin içeriğini oluşturan temel konulardır. Endüstri ilişkiler sisteminin insan kaynakları yönetimine bakışı ve insan kaynaklarının yönetiminin yeni bir alternatif olabilme olasılığı dersin içeriğinde yer alabilecek diğer hususlardır. Bingöl, Dursun (2003), İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Basım Yayın Dağıtım, İstanbul UTL216 Tüketici Davranışları (3+0) Tüketici davranışının pazarlamadaki önemi, tüketici davranışı kavramı ve özellikleri, tüketici davranış modelleri, öğrenme, güdülenme, algılama, tutumlar ve tutumların değiştirme stratejileri, kişilik ve yaşam biçimi, grup dinamikleri ve danışma grupları aile, kişiler arası iletişim, fikir liderliği ve yeniliklerin yayılması, kültür ve sosyal sınıf tüketicinin satın alma süreci, satın alma sonrası tüketici davranışları. Consumer Behaviour, Michael R. SOLOMON, 7. Edition, PrenticeHall, Tüketici Davranışı, Yavuz ODABAŞI ve Gülfidan BARIŞ, Media Cat, İstanbul, 2002

13 V. YARIYIL UTL311 Serbest Bölgeler (3+0) Serbest bölgelerin tanımı ve çeşitleri, serbest bölgeler işletmeciliği, serbest bölgelerde dış ticaret uygulamaları, serbest bölgelerde kullanılan belgeler, serbest bölgeler mevzuatı, serbest bölgeler sosyal güvenlik uygulamaları, serbest bölgeler vergi uygulamaları IŞIK, İsmail ve ÇABUK, Mehmet. Serbest Bölgeler: Vergi, Muhasebe ve Dış Ticaret Uygulamaları Açısından. Maliye ve Hukuk Yayınları, UTL313 Uluslararası Satış Yönetimi (3+0) Uluslararası satış stratejileri, müzakere teknikleri ve stratejileri, tahkim, ulusal satış planlaması, pazar bulma ve antlaşmalar.müşteri tespiti, sözlü ve yazılı satış iletişimi, itiraz karşılama, güdüleme, ödeme, kontrol, bölge ve kota belirleme; pazarlık teknikleri, bireysel uzlaşma stratejilerinin geliştirilmesi ve kullanımı, uzlaşma takımının oluşturulması, kriz ortamlarında uluslararası pazarlık, uluslararası satış elemanı yetiştirilmesi, dış görevler için planlama. Uluslararası takas için strateji ve taktikler. UTL315 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (3+0) İş hukukunun tanımı, özellikleri, temel kavramları, hizmet akdi ve hukuki niteliği, hizmet akdinden doğan borçlar, hizmet akdinin sona ermesi, kıdem tazminatı, işin düzenlenmesi toplu iş sözleşmesi özellikleri, toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi, toplu hak ve menfaat uyuşmazlıkları, grev ve lokavtın tanımı ve unsurları, sendika ve konfederasyonunun tanımı, kuruluşu, organları, üyelik ve üyelik hakları. Haluk Hadi SÜMER, İş Hukuku, 11. Baskı, Konya, 2005 UTL317 Şirketler Muhasebesi (3+0) Bu derste; şirketlere ilişkin temel kavramlar, adi, komandit, kollektif ve limited şirketlerde kuruluş işlemleri, kar dağıtımı ve tasfiye işlemleri, şirketlere ilişkin genel bilgiler, anonim şirketlerde; kuruluş işlemleri, sermaye değişiklikleri ve tahvil çıkarma işlemleri, kar dağıtımı ve tasfiye işlemleri, holdinglerde; kuruluş işlemleri, holdingleşmenin amaçları, döviz büfelerinde ve faktoring şirketlerinde; kuruluş işlemleri ile, özellik arzeden işlemler, kooperatiflerin kuruluş işlemleri, gelir gider farkının dağıtımı ve tasfiye işlemleri ele alınmaktadır Ildır Ali, Şirketler Muhasebesi, Seçkin Yayınevi,Bursa,2012

14 VI. YARIYIL UTL312 Lojistik Hizmet Pazarlaması (3+0) Hizmet ve hizmet pazarlaması kavramının tanımlanması, hizmet sektörünün günümüzdeki önemi, hizmetlerin sınıflandırılması, hizmet pazarlamasının bileşenlerinin analizi, hizmet pazarlamasında ürün, hizmet pazarlamasında fiyat, hizmet pazarlamasında dağıtım, hizmet pazarlamasında tutundurma, hizmet pazarlamasında personel, hizmet pazarlamasında fiziksel kanıtlar, hizmet pazarlamasında süreç, hizmet pazarlamasında kapasite ve talep yönetimi, hizmet pazarlamasında müşteri, hizmet kalitesi ve ilişkisel pazarlama. Hizmet pazarlaması faaliyetlerinin etkilediği ve etkilendiği çevresel şartlar, hizmet pazarlama karması ve yönetilmesi, hizmet işletmelerinde müşteri şikayetleri ve müşteriyi elde tutma yolları. Uluslar arası Pazarlamada Lojistik ve Uygulamalar, CANITEZ, Murat. Gazi Kitabevi, Hizmet Pazarlaması, İSLAMOĞLU, Hamdi. Beta Yayınevi, UTL314 Yönetim Muhasebesi (3+0) Yönetim muhasebesinin niteliği, Yönetimdeki yeri, Maliyet kavramı ve bölümlenmesi, maliyet hacim ilişkileri, toplam ve birim maliyet fonksiyonları, maliyet-hacim ilişkileri, saptama yöntemleri, maliyet hacim-kâr analizleri, yönetim kararlarına uygulanması konuları anlatılacaktır Büyükmirza, Kamil. Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Gazi Kitabevi, 2011 UTL316 Muhasebe Denetimi (3+0) Finansal tablolarının ve dönem içi kayıtlarının doğruluğunun araştırılması, muhasebeleştirme işlemlerinin güvenilirliğini bozacak olası hata, hile ve eksikliklerin belirlenerek düzeltilmesinin sağlanmasıdır. Derste; denetim kavramları, denetim ve denetçi türleri, denetim standartları, denetçiye ilişkin standartlar, denetim kanıtları ve çalışma kağıtları, iç kontrol sistemi, raporlama standartları, kasa ve bankanın denetimi, ticari alacakların denetimi, stokların denetimi, maddi ve maddi olmayan duran varlıkların denetimi, borçların denetimi, satışlar ve diğer gelirlerin denetimi konularına değinilmektedir. Selimoğlu, Kardeş Seval. Uzay, Şaban.Muhasebe Denetimi, Gazi Kitabevi,2014. UTL318 Küresel Marka Yönetimi (3+0) İşletmelerin maddi olmayan varlıkları: şirket ismi, marka, sembol, slogan, çağrışımlar, algılanan kalite, kişi olarak marka, kurum olarak marka, sembol olarak marka, markanın stratejik yönetimi, markanın özvarlığı ve değerinin yönetimi, marka kimliği ve marka konumu, marka geliştirmede gerçek vaka analizleri. Ders Kitapları: Küresel Pazarda Marka Yönetimi ve Halkla İlişkiler, Füsun Kocabaş, Aylin

15 Pira, Mine Yeniçeri, Dönence Basım Yayım, İstanbul, 2005i Marka Değeri Yönetimi, AAKER A. David, Çevirmen: Ender Orfanlı, MediaCat Kitapları, İstanbul, Marka Yönetimi ve Marka Değerinin Ölçülmesi, YÜKSEL Aslı ve Ülkü YÜKSEL, Beta Yayınları, İstanbul, VII.YARIYIL UTL401 Uluslararası Ticari ve Ekonomik Kuruluşlar (3+0) Uluslararası ticarette etkili rol alan uluslararası kuruluşların (ILO, UNESCO, ECOSOC, OECD, GATT, IMF, Dünya Bankası gibi) yapısı, etki alanları, çalışma şekilleri, bu kuruluşların uluslararası işletmecilik açısından önemleri. Ders Kitabı : Küreselleşen Dünyada Uluslar arası Kuruluşlar, Rıdvan KARLUK, Beta Yayınları, İstanbul, UTL403 Uluslararası Ticarette Yazışmalar (3+0) İletişimde yazının önemi, yazılı kültür, yazılı iletişim, bireyler arası ve kurumlar arası iletişimde yazılı iletişimin önemi, uluslar arası ticarette yazışma türleri (iş, genel, özel), yazışma kuralları, yazı türleri, iyi bir yazıda bulunması gereken özellikler üzerine bilgiler aktarılmaktadır. Ders Kitapları:. Uluslar arası Ticarette Yazışma Teknikleri, MELEMEN, Mehmet Türkmen Kitabevi, UTL405 Kurumsal Kaynak Planlaması (3+0) ERP nin gelişimi ve temel kavramlar, ERP sistemlerinin temel modülleri, muhasebe ve finans yönetim modülü, malzeme yönetim modülü satınalma, stok ve depo yönetimi), satış ve dağıtım sistemi modülü,, üretim veri yönetimi(ürün ağaçları ve iş akışları), üretim planlama modülü (MPS, MRP, CRP),, üretim kontrol işlemleri modülü, kalite ve bakım yönetim modülleri tedarikçi ilişkileri yönetimi (SRM), müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), kurumsal performans yönetimi (balancedscorecard), insan kaynakları yönetimi, ERP paketleri (sap, likomgusto,netsis vs.) tanıtımı ve uygulamalar ERP Kurumsal Kaynak Planlama Stephen HARWOOD/Halefşan SÜRMEN 2005 UTL407 Tedarik Zinciri Yönetimi (3+0) MRP, MRP II, ERP sistemleri ve tedarik zincirleri, tedarik zinciri yönetiminin ortaya çıkışı, tedarik zincirleri ve yönetimleri ile ilgili temel kavramlar, tedarik zincirlerinin fabrika, tedarikçi, toptancı, perakendeci ve tüketiciler gibi unsurları arasındaki ilişkiler ve bilgi, para ve malzeme akışları, tedarik zinciri içerisinde etkin ve verimli bir ilişkinin kurulması ve bu ilişkinin sürekli ve sistemli bir şekilde devam etmesi için sürecin planlanması, yönetimi ve kontrolü, üçüncü ve dördüncü parti hizmet sağlayıcılar, tedarik zinciri ağ yapısı, tedarik zinciri yönetiminde karşılaşılan güçlükler. Ders Kitapları: Tedarik Zinciri Yönetimi Stratejik Planlama, Modelleme ve Optimizasyon, Hasan Kürşat GÜLEŞ, Hasan BÜLBÜL, Turan PAKSOY, Eren ÖZCEYLAN, Gazi Kitabevi, Ankara, 2009.

16 UTL409 Elektronik Ticaret (3+0) İnternet, internet sistemi ve internet bileşenleri, internetin organizasyonel ve sosyal etkileri, e-ticaret ortamı ve e-ticaret çevresi, e-ticaretin Dünya daki ve Türkiye deki gelişimi, e-ticaret türleri ve elektronik pazarlar, internette pazarlama süreçler, internette pazarlama stratejileri, internette ürün kararları ve ürün stratejileri, internette fiyat kararları ve fiyatlandırma stratejileri, internette dağıtım kararları ve dağıtım stratejileri, internette tutundurma kararları ve tutundurma stratejileri, internette pazarlama araştırmaları, olay analizleri: ulusal firmaların e-ticaret ve internet pazarlama uygulamalarının analizi, olay analizleri: yabancı firmaların e- ticaret ve internet pazarlama uygulamalarının analizi. İnternet Ortamında Pazarlama: Elektronik Ticarete İlk Adım, KARTAL Cihat Gazi Kitabevi, Ankara, UTL411 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (3+0) Uluslararası muhasebe ve finansal raporlama standartlarının tanıtımı ve temel içerikleri, uluslararası muhasebe standartlarından uluslararası finansal raporlama standartlarına geçiş süreci, uluslararası muhasebe standartları ve finansal raporlama standartlarına ilişkin kurum ve kuruluşlar, uluslararası muhasebe ve finansal raporlamaların sunum ilkeleri. Uluslararası alanda faaliyet gösteren şirketlerin ihtiyaç duyacakları muhasebe ve raporlama süreçleri, uluslararası muhasebe uygulamaları ve gelişimi, bu standartların uygulama esasları. International Financial ReportingStandards (IFRSs) UMSB, 2005, Gürbüz GÖKÇEN, Başak ATAMAN AKGÜL, Cemal ÇAKICI, Türkiye Muhasebe Standartları Uygulamaları, Beta Yayınları, İstanbul, UTL413 Küreselleşme ve Çok Uluslu Şirketler (3+0) Küreselleşmenin gelişimine genel bakış ve çokuluslu şirketlere etkisi. Küreselleşmenin safhaları ve çokuluslu şirketlerin küresel rekabeti yükseltmedeki rolü. Küresel Yönetim, Çokuluslu Şirketler, Çokuluslu şirketlerin organizasyonel yapısı ve yönetim felsefesi. Küreselleşme ve Çokuluslu İşletmecilik, Oya Aytemiz SEYMEN, Nobel Yayın, Ankara, UTL415 Sigorta ve Risk Yönetimi (3+0) Sigortanın tanımı, temel sigortacılık kavramları, sigortacılığın dünyadaki ve Türkiye deki tarihsel gelişimi, sigortanın iş süreçlerindeki yararları, sigorta sistemleri, sigorta sistemlerinin bileşenleri, sigorta sözleşmeleri, sigorta hizmetlerinin fiyatlandırılması, sigorta tazminatı, risk yönetimi, sigorta türleri: can, mal, sorumluluk gibi, türk sigorta sektörünün mevcut durumu, sorunları, çözüm önerileri, dünyada ve türk sigorta sisteminde lojistik ve taşımacılık uygulamaları.

17 Risk Yönetimi ve Sigorta, Mahir ÇİPİL, Nobel Kitabevi, UTL417 Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri (3+0) Avrupa da birlik düşüncesi ve bunu hazırlayan nedenler, dünyadaki ekonomik entegrasyonlar ve ab, AB nin kuruluşu (AKÇT, EURATOM, AET), topluluğun genişleme süreci, Maastricht zirvesi, sonuçları ve Kopenhag kriterleri, diğer tarihi zirveler ve etkileri, AB nin yapısı ve yönetimi, dünya ekonomisi ve ab, AP nin ortak politikaları, Türkiye nin AB ye başvurusu ve sonrasındaki tarihsel gelişim, gümrük birliği ve sonrasındaki gelişmeler, tam üyelik sürecinde Türkiye. Avrupa Birliği ve Türkiye, R. KARLUK, Beta Yayınları, İstanbul, Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri, Nurettin BİLİCİ, Seçkin Yayıncılık, UTL419 Uluslar arası Ticarette Risk Yönetimi (3+0) Risk kavramı ve çeşitleri. Risk Kaynakları. Uluslar arası alanda faaliyet gösteren işletmelerin karşılaşabileceği riskler ve Yönetim. Mala ilişkin riskler, Ödemeye İlişkin Riskler, Piyasa Riski Riskleri kaldırma ve azaltma olanakları. Uluslararası ticarette risk yönetim araçları, Uluslararası ticarette risk yönetimi, Ali POLAT. İstanbul, İstanbul Ticaret Odası Yayın No:2008 VIII.YARIYIL UTL402 Liman İşletmeciliği ve Yönetimi (3+0) Bu derste modern limanlarda gerçekleştirilen operasyon ve fonksiyonların, planlamaların, yerleştirme ve düzenlemelerin net bir şekilde anlaşılması sağlanacaktır. Bu dersle uluslararası deniz taşımacılığının karmaşıklığı araştırılacak; deniz taşımacılığı ekonomisi ve teknolojisi, liman yönetimi, liman performansı, deniz taşımacılığı hukuku, liman hukuku ve deniz kanunları işlenecektir. ERDAL, Murat. Konteyner Deniz ve Liman İşletmeciliği, Beta Yayınları, UTL404 Uluslararası Ticaret Hukuku (3+0) Uluslararası ticaret hukukunun temel kavramları, uluslararası ticari anlaşmalar, uluslararası ticari alım-satım usulleri, kambiyo ve akreditif türleri, uluslararası alım-satımlarda kullanılan belgeler, INCOTERMS (uluslararası ticari terimler), başlıca uluslararası ticari sözleşme türleri, uluslararası ticari sözleşmelere uygulanacak hukuk, malların uluslararası satışına dair viyana konvansiyonu, UNIDROIT uluslararası ticari sözleşme ilkeleri, Avrupa sözleşme ilkeleri, DTÖ hukuku, uluslararası ticari tahkim ve tahkim şartı yazımı.

18 Uluslararası Ticaret Hukuku, Prof.Dr. Cemal ŞANLI ve Prof.Dr. Nuray EKŞİ, Arıkan Basım Yayın, 5. Baskı, İstanbul, UTL406 Uluslararası Fuar Organizasyonu (3+0) Fuar kavramı ve türleri, fuar organizasyonu ve özellikleri,uluslararası fuar turizminin temel özellikleri, fuar organizasyonu faaliyetlerinde bulunan kurum-kuruluşların çalışmaları, fuar organizasyonlarında bütçeleme ve sunulan hizmetler. Kongre Turizmi ve Fuar Organizasyonları, AYMANKUY, Yusuf. Detay Yayıncılık, Ankara 2.Çakıcı, Celil. Toplantı Yönetimi, Detay Yayınları, Ankara UTL408 İthalat ve İhracatta Devlet Teşvikleri (3+0) İthalat ve İhracata yönelik devlet teşvikleri, Türkiye'de uygulanmakta olan ihracat teşvik araçları, Ar-ge yardımları, Yurt dışı fuar katılımlarının desteklenmesine ilişkin yardımlar, Dahilde işleme rejimi, ihracatta sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnası Teoride ve Uygulamada İhracat Teşvikleri, Mustafa DURMAN, Yayıncılık, İstanbul, Alfa UTL410 Uluslararası Ticarette Kalite ve Standardizasyon (3+0) Globalleşme ve rekabette değişim, bu değişim içerisinde işletme yönetiminde veoperasyonel faaliyetlerinde kalitenin yeri, kalitenin tarihi gelişim süreci, kalite kavramı ve toplam kalite yönetimi, kalite yönetiminin esasları ve öncelikleri, toplam kalite yönetim süreci, liderlik ve taahhütler, müşteriye odaklanma ve müşteri tatmini, kalite güvence sistemleri, kalite ölçümleri, Türkiye de ve dünyada kalite standardizasyon sistemleri, ISO 9000 ve çeşitli kalite standardizasyon sistemleri, kalite iyileştirme ve problem çözme araçları. Toplam Kalite Yönetimi Kuram, İlkeler ve Uygulamalar, Hasan ŞİMŞEK, Seçkin Yayıncılık, Kargo Taşımacılık Hizmetleri Pazarlaması ve Hizmet Kalitesi, Şükrü YAPRAKLI, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, UTL412 Uluslararası Ticarette Vergilendirme (3+0) Uluslararası ticaret yapan şirketlerin vergi yasaları karşısındaki durumu, (kurumlar vergisi, gelir vergisi, KDV ve gümrük vergileri); vergi iadeleri; serbest bölgede gümrük rejimi; Gümrük Birliği veya G.B.'den yapılan ticari işlemlerde vergilendirme; geçici ithal rejimi; cross-borderleasing'de vergilendirme; çift vergilendirme. Dış Ticarette Ulusal ve Uluslar arası Vergilendirme, Ersan ÖZ. Nobel Kitabevi Adana, 2002.

19 UTL414 Taşımacılık Sistemleri ve Teknolojileri (3+0) Lojistik ve taşımacılık sektöründe uygulanan araç, sistem ve yönetim biçimlerindeki teknolojik gelişmeler, bunların uygulanma biçimleri, uygulamaların lojistik sektörüne ve ülke ekonomisine etkileri, bilgi sitemlerinin tedarik zincirleri ve lojistik fonksiyonları üzerindeki etkileri, uygulamalarda bilgi sistemi seçimi, seçim kriterleri, MRP, ERP, DRP, müşteri ilişkileri yönetimi, taşımacılık/depolama/dağıtımda karar destek sistemleri, izleme teknolojileri, RFID, EDI, e-ticaret. RFID ve Tedarik Zinciri, Dr. Alp ÜSTÜNDAĞ, Sistem Yayıncılık, İstanbul, UTL416 Stok Muhasebesi (3+0) Stok Kavramı, Önemi, Türleri, Stokların Muhasebe Kuramı Açısından İncelenmesi, Stok Maliyeti, Stoklarda Değerleme, Stoklarda Muhasebe İşlemleri, Stoklarda Envanter İşlemleri, Stok Yönetimi, Planlaması, Kontrolü Ve Stokların Denetimi, Stokların Vergi Mevzuatı Açısından Değerlemesi, Denetimi. Stok Muhasebesi, Abitter ÖZULUCAN, Türkmen Kitabevi, İstanbul, UTL418 İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk (3+0) İş ahlakı ve sosyal sorumluluk, etik gibi konularının tanımlanması, iş hayatında iş ahlakı ve sosyal sorumluluk konularında hüküm süren doğru ve yanlış uygulamalar, iş ahlakının kurumsallaştırılması ve günümüzdeki başarılı uygulamalar, öğrencilerin bu konularda gözlemci olarak örnek bir uygulama geliştirmeleri. İşletmelerde Etik ve Sosyal Sorumluluk, AY Ünal, Nobel Kitabevi, Adana, 2003 UTL420 Sigorta Hukuku (3+0) Sigorta kavramı, sigorta sözleşmelerinin çeşitli yönlerden sınıflandırılması, sigortanın önemi ve işlevleri, sigorta hukukunun kaynakları, zorunlu sigorta ve sigorta sözleşmesi akdetme yükümlülüğü, sigorta sözleşmesinin özellikleri, sigorta sözleşmesinin unsurları, sigortacı, sigorta ettiren ve sigortalı kavramları, sigorta bedeli, sigorta ücreti (prim), risk, menfaat ve sigortalanabilir menfaatler, sigorta belgeleri; sigorta sözleşmesinde tarafların yükümlülükleri, sigorta ettirenin yükümlülükleri, sigortacının yükümlülükleri, sigorta sözleşmesinin türleri, tazminat (zarar) sigortaları, karadaki ve iç sulardaki taşıma rizikoları sebebiyle yapılan sigortalar, nakliyat sigortaları, yangın sigortası, denizcilik rizikolarına karşı sigortalar, hava rizikolarına karşı sigortalar, sorumluluk sigortası; meblağ sigortaları, internet ve sigorta, anonim ve limited şirketlerde yönetim kurulu ve müdürlerin sorumluluk sigortası, sigorta sözleşmesinin sona ermesi, sigorta sözleşmelerinden doğan tazminat davalarında yetki, sigorta kurumları, sigorta ortaklıkları, sigorta aracıları Sigorta Hukuku, Mustafa ÇEKER, Karahan Kitabevi, 2008.

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu, Dil düşünce bağlantısı, dil kültür

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl 2903141 TÜRK DİLİ (4+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil duygu düşünce bağlantısı. Dil kültür

Detaylı

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ I.YARIYIL DİY 101 Matematik I (3 0 3) 4 Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklemler ve eşitlikler, fonksiyon kavramı; doğrusal fonksiyonlar,

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KOD DERS KREDI KOD DERS KREDI ECON 101 Ekonomiye

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl CODE COURSE CREDIT CODE COURSE

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI İçindekiler Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetimi Uygulamaları. Toplam Kalite Yönetimi. Stratejik Yönetim.. Hizmet Yönetimi Süreç Yönetimi Yalın Üretim 6 Sigma ve Temel Araçlar

Detaylı

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET KAVRAMLARI 344MV0042 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK LİSANS EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK LİSANS EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK LİSANS EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 16-17 NİSAN 2011 / İSTANBUL ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ Moderatör : Turusan BAĞCI İstanbul

Detaylı

Değerlerimiz. A. İşletmenin Vizyonu, Misyonu, Değerleri ve Stratejisi. Vizyon: Misyon: Değerler: Çözümcülük. Yaratıcılık. Güvenilirlik.

Değerlerimiz. A. İşletmenin Vizyonu, Misyonu, Değerleri ve Stratejisi. Vizyon: Misyon: Değerler: Çözümcülük. Yaratıcılık. Güvenilirlik. Doğtaş Mobilya 1972 yılında Hacı Ali Doğan ın Doğan Mobilya yı kurması ile Doğan ailesi mobilyacılık sektörüne ilk adımını atmıştır.1987 yılında Hacı Ali Doğan altı oğlu ile birlikte Biga da Doğtaş A.Ş.

Detaylı

Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri

Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri Coşkun ATAYETER* Arzu EROL** ÖZET İhracata yönelik verilen teşvikler, ihracatın teşvik edilmesi, ihraç pazarlarının geliştirilmesi ve dünya ihracatındaki

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI

KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI 1 KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI Halkıyla bütünleşen üniversite sözü, artık, Yakın Doğu Üniversitesi nin hedefini gösteren bir parola olmaktan çıkmış, halkımızın doğrudan kendi ifâdesi, kendi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI

SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MODÜL - III SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Sudi APAK Doç.

Detaylı

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ T.C. Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde lisans düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetini sürdüren yüksekokullarından birisi olan Turizm İşletmeciliği

Detaylı

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU 63 29 HİZMET SEKTÖR RAPORU Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU MÜSİAD Araştırma Raporları: 63 ISBN-978-975-7215-93-6 İstanbul, Şubat 21 Yayına Hazırlık www.prwwestij.com.tr Baskı Atatürk Cd. Göl Sk. No:1 Yenibosna/İST.

Detaylı

İŞLETME BİLGİSİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

İŞLETME BİLGİSİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ İÇİN İŞLETME BİLGİSİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ III / V VI. DÖNEM YAZAR Gülçin ÖZKAN DEVLET KİTAPLARI ALTINCI BASKI.., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 4351 DERS KİTAPLARI

Detaylı

AB-- Denetim Standartları 5(1991), 11-13 6(1991), 11-13. AB -- Muhasebe 65(2003),186-194. AB -- Muhasebe -- Uyum UFRS Özel sayı(2006),457-479kaynakça

AB-- Denetim Standartları 5(1991), 11-13 6(1991), 11-13. AB -- Muhasebe 65(2003),186-194. AB -- Muhasebe -- Uyum UFRS Özel sayı(2006),457-479kaynakça KONU DİZİNİ AB-- Denetim Standartları 5(1991), 11-13 6(1991), 11-13 AB -- Muhasebe 65(2003),186-194 AB -- Muhasebe -- Uyum UFRS Özel sayı(2006),457-479 AB -- Muhasebe Standartları -- Uygulamalar 59(2002),

Detaylı

Yardımcı Ders Kitapları Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Prof. Dr. Yakup Karasoy, Yrd. Doç. Dr. Orhan Yavuz, Akçağ Yayınları, 2007

Yardımcı Ders Kitapları Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Prof. Dr. Yakup Karasoy, Yrd. Doç. Dr. Orhan Yavuz, Akçağ Yayınları, 2007 EK-2 DERSLERĐN ĐÇERĐĞĐ VE YARARLANILACAK KĐTAPLAR Türk Dili I (2-0) 2 Dil nedir? Konuşma dili ve saymaca dilleri, dilin türeyişi ile ilgili kurumlar, son çalışmalar, köken ve yapı yönünden yeryüzü dillerinin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM GİRİŞİMCİLİK ANKARA - 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

DIŞ TİCARETLE İLGİLİ KURUMLAR VE KURULUŞLAR

DIŞ TİCARETLE İLGİLİ KURUMLAR VE KURULUŞLAR T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2793 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1751 DIŞ TİCARETLE İLGİLİ KURUMLAR VE KURULUŞLAR Yazarlar Prof.Dr. Nüvit OKTAY (Ünite 1, 4, 5) Yrd.Doç.Dr. Hasan BAKIR (Ünite

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2007 - ORTAKLIĞIN ÜNVANI ORTAKLIĞIN MERKEZİ ORTAKLIĞIN FAALİYET KONUSU KAYITLI SERMAYESİ ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 İŞLETME VE ÇEVRESİNİ TANIMAK SURETİYLE ÖNEMLİ YANLIŞLIK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2526 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1497 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Feridun KAYA (Ünite 1, 2, 4, 6) Öğr.Gör.Dr. Neslihan TURGUTTOPBAŞ (Ünite 3, 5,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı