TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8

2 222

3 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 TÜR K YE SER BEST MU HA SE BE C MA L MÜ fia V R LER VE YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI B R L YÖ NET ME L (11. Ha zi ran 1990 ta rih ve sa y l Res mi Ga ze te de ya y m lan m fl t r.) (De i flik lik, ta rih ve sa y l Res mi Ga ze te de ya y m lan m fl t r. Yü rür lük: ) B R N C KI SIM Amaç ve Kav ram lar Amaç Mad de 1- Bu Yö net me li in ama c, Ser best Mu ha-se be ci ler, Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir ler ve Ye min li Ma li Mü fla vir le rin mes le ki faali yet le ri ni Ka nu nun ama c na uy gun ola rak ger çek lefl tir me le ri ni sa lamak, bu mes lek le rin ge nel men fa at le re uy gun ola rak ge lifl me si ne ya rayan ted bir le ri al mak, mes lek men sup la r n n bir bir le ri ile ve ifl sa hip le ri ile olan ilifl ki le rin de dü rüst lü ü ve gü ve ni ha kim k l mak üze re mes lek di sip li ni ve ah la k n ko ru mak, mes le ki fa ali yet ko nu sun da uy gu la ma birli i ni sa la mak ama c y la il ke ve stan dart lar be lir le mek üze re Bir li in ve or gan la r n n gö rev ve yet ki le ri ni, ça l fl ma esas la r n, ge lir le ri ni be lir lemek tir. Hu ku ki Da ya nak Mad de 2- Bu Yö net me lik 3568 sa y l Ka nu nun 33, 50 ve ge çi ci 4 ün cü mad de le ri hü küm le ri ne da ya n la rak ha z r lan m fl t r. MEVZUAT SERİSİ 1 223

4 MESLEK HUKUKU Kav ram lar Mad de 3- Bu Yö net me lik te ge çen; Ka nun: 3568 sa y l Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir lik ve Ye min li Ma li Mü fla vir lik Ka nu nu nu, Ba kan: Ma li ye Ba ka n n, Bir lik: Tür ki ye Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir ler ve Ye min li Ma li Mü fla vir ler Oda la r Bir li i ni, (TÜR MOB) Yö ne tim Ku ru lu: Tür ki ye Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir ler ve Yemin li Ma li Mü fla vir ler Oda la r Bir li i Yö ne tim Ku ru lu nu, Oda lar: Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir ler Oda la r ile Ye min li Ma li Mü fla vir ler Oda la r nı, Yö net me lik: Tür ki ye Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir ler ve Ye min li Ma li Mü fla vir ler Oda la r Bir li i Yö netme li i ni, fa de eder. 224 MEVZUAT SERİSİ 1

5 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 K N C KI SIM Bir li e lifl kin Esas lar Bir li in Ama c Mad de 4- Bir li in amaç ları flun lar d r: a) Ka nun da ve yö net me lik ler de Bir lik ta ra f n dan ya p l ma s ön gö rü len ifl le ri yap mak, b) Mes le ki alan da ça l fl ma lar yap mak ve mes le in ge lifl me si ni sa la mak, c) Mes lek onu ru nu, üye ve oda la r n hak la r n ko ru mak, d) Mes le in uy gu lan ma s ile il gi li norm la r ge lifl tir mek, e i tim ve kamu ku rum la r y la ifl bir li i ya pa rak mes le ki e i ti min ge lifl me si ne kat k da bu lun mak, e) Üye ler ve oda lar ara s n da da ya n fl ma y sa la mak ve hak s z re kabe ti Ön le mek. Amaç D fl Fa ali yet ler Mad de 5- Bir lik, ku ru lufl amaç la r d fl n da fa ali yet te bu lu na maz. Amaç d fl n da fa ali yet te bu lu nan Bir lik so rum lu or gan la r hak k n da Kanu nun 15 in ci mad de si nin dör dün cü ve mü tea kip f k ra la r hü küm le ri uy gu la n r. 1 1 De iflmeden önceki flekli: Madde 5-Birlik Organlar, kurulufl amaçlar, Kanun ve kanuna göre ç kar lan yönetmeliklerde belirtilenler d fl nda hiçbir faaliyet gösteremez, kendilerine Kanun ve yönetmeliklerle verilen görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili olmayan toplant ve gösteri yürüyüflü düzenleyemezler, siyasetle u raflamazlar, siyasi partilerle, sendikalarla ve derneklerle ortak hareket edemezler, siyasi partilere maddi yard m yapamazlar, onlarla siyasi iliflki ve iflbirli i içinde bulunamazlar, milletvekili ve mahalli idarelerin seçimlerinde belli adaylar destekleyemezler. Yukar daki yasaklara uymayan Birlik sorumlu organlar hakk nda Kanunun 15 inci maddesinin dördüncü ve müteakip f kralar hükümleri uygulan r. MEVZUAT SERİSİ 1 225

6 MESLEK HUKUKU Bir li in Ku ru lu flu, Ni te li i ve Mer ke zi Mad de 6- Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir ler ile Yemin li Ma li Müfla vir ler Oda la r n n ka t la ca Tür ki ye Serbest Mu ha se be ci Ma li Mü flavir ler ve Ye min li Ma li Mü flavir ler Oda la r Bir li i ku ru lur. Bir lik tü zel ki fli li e sa hip ka mu ku ru mu ni te li in de mes lek ku ru lu fludur. Bir li in mer ke zi An ka ra da d r. Bir li in Gö rev le ri Mad de 7- Bir li in gö rev le ri afla da gös te ril mifl tir: a) Mes le in ge lifl ti ril me si ile il gi li ça l fl ma lar yap mak, b) Mes lek men sup la r n n men fa at le ri ni, mes le ki ah lak, dü zen ve gele nek le ri ni ko ru mak, c) Oda la r il gi len di ren ko nu lar da yet ki li mer ci le re gö rüfl bil dir mek, d) Oda lar ara s n da ç ka cak mes le ki an lafl maz l k la r ke sin ola rak çözüm le mek, e) Uyul ma s zo run lu mes lek ku ral la r ve mes le ki stan dart la r be lirle mek, bu kap sam da, ulus la ra ra s stan dart lar la uyum lu mes le ki etik stan dart la r, de ne tim stan dart la r, mes le ki e i tim stan dart la r ve ka li te gü ven ce stan dart la r olufl tur mak ve ge lifl tir mek, 2 f) Ka nun a gö re ç ka r la cak yö net me lik le ri ha z r la mak, g) Mil li ve Mil let le ra ra s mes le ki ku ru lufl la ra üye ol mak, mil let le ra ra s mes le ki top lan t la ra ka t l mak, h) Ma li ye Ba kan l n ca ve ri le cek gö rev le ri ye ri ne ge tir mek, ) Ka nun lar la ve yö net me lik ler le ve ri len di er gö rev le ri yap mak. j) Mes le ki ko nu lar da res mi ma kam lar ca is te nen bil gi ve gö rüfl le ri vermek. k) ( Ta ri hin de ek le nen f k ra) De ne tim mes le i nin per- 2 De iflmeden önceki flekli: 7/ e)-uyulmas zorunlu meslek kurallar ve mesleki standartlar belirlemek, 226 MEVZUAT SERİSİ 1

7 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 for man s n n ve ka li te si nin yük sel me si ne, mu ha se be mes le i nin ba ms z l n n ve ta raf s z l n n ko run ma s na kat k sa la mak, ulu sal ve ulusla ra ra s dü zey de, mu ha se be de ne ti mi ne ve mes lek men sup la r na olan gü ve ni sür dü rü le bi lir k l mak, l) ( Ta ri hin de ek le nen f k ra) Mes lek men supla r n n ve olufl tur duk la r or tak l k bü ro la r ve flir ket le ri nin, onay lan ma s n, tes ci li ni, si ci li nin ta ki bi ni ve ka mu ya du yu rul ma s n sa la mak, m) ( Ta ri hin de ek le nen f k ra) Mes lek men supla r n n sü rek li e i ti mi ni sa la mak, n) ( Ta ri hin de ek le nen f k ra) Üye ler ve Oda lar ara s n da da ya n fl ma y sa la mak ve hak s z re ka be ti ön le yi ci ön lem ler al mak, Bir li in Ge lir le ri Mad de 8- Bir li in ge lir le ri flun lar d r: a)bir li e da hil Oda la r n ge lir büt çe le ri nin %10 unu geç me mek üze re, al na cak pay lar 3 b) Bir li e ait mal ge lir le ri, c) Ruh sat na me üc ret le ri, d) Ye min li Ma li Mü fla vir lik mü hür üc ret le ri, e) Ge nel hü küm ler çer çe ve sin de el de edi len ba fl ve yar d m lar, f) Di er ge lir ler. g) ( Ta ri hin de ek le nen f k ra) Kurs ve e i tim ge lir le ri Her Oda üç ay için de tah sil et ti i büt çe ge lir le rin den, Bir li in pa y - na isa bet eden tu ta r, iz le yen ay n 15 in ci gü nü ak fla m na ka dar Bir li e öde mek zo run da d r. Bir lik Yö ne tim Ku ru lu, öde me le rin usu lü nü bir yö ner ge ile be lir ler. 3 De iflmeden önceki flekli: 8 / a)- Birli e dahil odalar n gelir bütçesinden % 15 den az olmamak üzere, al nacak paylar, MEVZUAT SERİSİ 1 227

8 MESLEK HUKUKU Mü hür ve Ruh sat na me Üc ret le ri ile Pay la r n Öden me Usul ve Za ma n Mad de 9- Mü hür ve ruh sat na me üc ret le ri; mü hür ve ruh sat na me le rin hak sa hip le ri ne ve ril me sin den ön ce tah sil edi lir. Bir lik Or gan la r Mad de 10- Bir li in or gan la r afla da gös te ril mifl tir: a) Ge nel Ku rul, b) Yö ne tim Ku ru lu, c) Di sip lin Ku ru lu, d) De net le me Ku ru lu. 228 MEVZUAT SERİSİ 1

9 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 ÜÇÜN CÜ KI SIM B R N C BÖ LÜM Bir lik Ge nel Ku ru lu Bir lik Ge nel Ku ru lu Üye le ri Mad de 11- Bir lik Ge nel Ku ru lu üye le ri, Oda la r n ken di üye le ri ara s ndan se çe cek le ri de le ge ler den ve Bir lik Yö ne tim Ku ru lu üye le rin den oluflur. Her Oda üye le ri nin yir mi befl te bi ri ora n n da de le ge ile ay n oran da ye dek de le ge se çer. Bu ora n n ya r s n dan az olan lar na za ra al n maz. Faz la olan lar ise, tü me ta mam la n r. Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü flavir ler Oda la r n n de le ge le ri nin en az ya r s n n Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir ol ma s zo run lu dur. De le ge ler, her Oda n n Ola an Ge nel Ku rul top lan t s n da iki y l için seçi lir. Ye ni den se çil mek müm kün dür. Ge nel Ku ru lun Gö rev len Mad de 12- Bir lik Ge nel Ku ru lu nun gö rev le ri afla da gös te ril mifl tir: a) Bir lik Yö ne tim, Di sip lin ve De net le me Ku ru lu üye le ri ni seç mek, b) Bir lik Yö ne tim Ku ru lun ca ha z r la na cak yö net me lik ve ra por la r ince le mek ve onay la mak, c) Oda lar ara s n da ifl bir li i kur mak ve bun la r n ge lifl me si ni sa la y c ted bir ve ka rar lar al mak, d) Bir lik büt çe ve ke sin he sa b n gö rü fle rek ka ra ra ba la mak, Oda lardan al na cak pay mik ta r n, ruh sat ve mü hür üc ret le ri ni tes pit et mek, e) Bir lik için ge rek li ta fl n maz la r n sa t n al n ma s ve ya mev cut ta fl nmaz la r n sa t l ma s hu su sun da Yö ne tim Ku ru lu na yet ki ver mek, f) Uyul ma s mec bu ri mes le ki ka rar la r al mak, (26) g) Yö ne tim Ku ru lu na ib ra et mek, so rum lu gö rü len ler hak k n da di siplin so rufl tur ma s aç l ma s na ka rar ver mek, h) Ka nun lar ve yö net me lik ler le ve ri len di er gö rev le ri yap mak. MEVZUAT SERİSİ 1 229

10 MESLEK HUKUKU Ge nel Ku ru lun Top lan t ya Ça r l ma s Mad de 13- Ge nel Ku rul her y l Ey lül ay n da Bir lik Yö ne tim Ku ru lu Bafl ka n n n da ve ti üze ri ne top la n r. Bir lik Yö ne tim Ku ru lu Bafl kanı, Bir lik Yö ne tim ve ya De net le me Kuru lu nun ge rek li gör dü ü hal ler de Ge nel Ku ru lu ola a nüs tü top lan t ya ça ra bi lir. Ay r ca mev cut üye le rin befl te bi ri nin ya z l ta le bi ile Ge nel Ku ru lun ola a nüs tü top lan t ya ça r l ma s zo run lu dur. Top lan t n n la n Mad de 14- Top lan t la r n gü nü, ye ri, saa ti ve gün de mi top lan t ta ri hinden en az yir mi gün ön ce tüm Tür ki ye de ya y n la nan ve ti ra j yüz bi nin üze rin de olan en az bir ga ze te ile ilan edi lir. Ay r ca ta ah hüt lü bir mektup la üye le re bil di ri lir. Bu ilan ve mek tup la ço un luk sa la na ma ma s ne de niy le top lan t ya p l maz sa, ya p la cak ikin ci top lan t n n gü nü, ye ri, saa ti ay r ca be lir ti lir. Top lan t Ye ter Sa y s ve Ka rar lar Mad de 15- Ge nel Ku rul, üye le rin, tam sa y s n n salt ço un lu u ile top la n r. lk top lan t da ye ter li ço un luk sa la na maz sa ikin ci top lan t da ço un luk aran maz. An cak top lan t ya ka t lan üye sa y s Bir lik Yö ne tim ve De netle me Ku rul la r as l üye le ri top la m n n iki ka t n dan az ola maz. Ge nel Ku rul top lan t la r n da, ka rar lar ha z r bu lu nan la r n salt ço un lu- u ile al n r. Top lan t n n Aç l ma s Mad de 16- Ge nel Ku rul top lan t la r ilan da be lir ti len gün, yer ve sa atte ya p l r. Üye ler Bir lik Yö ne tim Ku ru lun ca dü zen le nen lis te de ki ad la r kar fl s n da im za ko ya rak top lan t ye ri ne gi rer ler. Top lan t Bir lik Yö ne tim Ku ru lu Bafl ka n ve ya gö rev len di re ce i bir ku rul üye si ta ra f n dan aç l d k- 230 MEVZUAT SERİSİ 1

11 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 tan son ra top lan t y yö net mek üze re bir di van bafl ka n, bir bafl kan ve ki li ve iki ka tip üye se çi lir. Se çim ay r ay r ifla ri oy la ya p l r ve kul la n lan oy la r n en ço u nu alanlar se çi lir. Bir lik Yö ne tim, Di sip lin ve De net le me Ku ru lu üye le ri Bafl kan l k Di van na se çi le mez ler. Gün dem de ki Ko nu la r n Gö rü flül me si Mad de 17- Ge nel Ku rul top lan t la r n da ön ce den be lir ti len ko nu lar gün dem de ki s ra ya gö re gö rü flü lür. An cak, Bir lik Ge nel Ku ru lu üye leri nin befl te iki si nin im za s ile tek lif edi len ko nu lar gün de me ila ve edi lir. Top lan t da ha z r bu lu nan üye le rin befl te bi ri nin im za s ile gün de me ye ni mad de ila ve si tek lif edi le bi lir. Bir lik Üye le ri nin Ko nufl ma s Mad de 18- Hiç bir üye top lan t es na s n da is mi ni kay det tir me den veya bafl kan dan mü saa de al ma dan ko nu fla maz. Ko nufl mak is te yen le rin isim le ri Di van Bafl ka n ta ra f n dan üye le re du yu ru lur. Ko nufl ma ku ral ola rak, kür sü den Ge nel Ku ru la hi ta ben ya p l r. Ko nufl ma lar ka y t s ra s na gö re ya p l r. Üye ler söz s ra la r n kar fl l k l ola rak bir bir le ri ne b ra ka bi lir ler. Yö ne tim, De net le me ve Di sip lin Ku ru lu üye le ri her za man söz is te yebi lir ler. Bun la ra s ra kay d na ta bi ol mak s z n her za man söz ve ri lir. Bafl kan ko nufl ma s ra s n da po li ti ka ve ya flah si ye te mü te al lik söz ler söy le yen, ya hut mü za ke re ko nu su nun d fl na ç kan üye nin der hal dik kati ni çe ker, üye nin s ra r ha lin de bafl kan ko nufl ma y ke ser. Bafl kan ay r ca ha ti bin ko nufl ma s n en gel le yi ci gü rül tü ya pan la r ve ha ti be ye rin den mü da ha le eden le ri sü ku ne te da vet eder. Ge re kir se salon dan ç kar ta bi lir. MEVZUAT SERİSİ 1 231

12 MESLEK HUKUKU Bafl ka n n Oyu ve Ko nufl ma c Mad de 19- Bafl kan, mev zu lar ko nu flu lur ve ya oya su nu lur ken gö rüfl, be yan ede mez ve oyu nu ih sas ede mez. Yal n z oy la ma da oyu nu kul lan r. Tu ta nak lar Mad de 20- Ka tip ler top lan t tu ta na n dü zen ler ve Di van Bafl kanı ile bir lik te im za lar. 232 MEVZUAT SERİSİ 1

13 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 K N C BÖ LÜM Yö ne tim Ku ru lu Yö ne tim Ku ru lu nun Te flek kü lü Mad de 21- Yö ne tim Ku ru lu befl Yeminli Mali Müşavir, iki Ser best Muhasebeci Mli Müşavir ve iki Serbest Muhasebeciden te flek kül eder. Ye dek üye ler de ay n fle kil de te flek kül eder. Ge nel Ku rul üye le ri ara s n da ye ter li sa y da Yeminli Mali Müşavir bulu na ma d tak dir de bu bofl luk Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerden ta mam la n r. Yö ne tim ku ru lu asil ve ye dek üye le ri Ge nel Ku rul ta ra f n dan Ge nel Ku rul üye le ri ara s n dan iki y l l k sü re için se çi lir. Yö ne tim Ku ru lu asil üye le ri ara s n da bir bo flal ma olur sa en faz la oy al m fl olan ay n un van da ki ye dek üye bo fla lan ye ri al r. Ye ni asil üye ilk top lan t ya ça r l r. Yö ne tim Ku ru lu Bafl ka n, Ge nel Sek re ter ve Mu ha sip Üye Mad de 22- Yö ne tim Ku ru lu ilk top lan t s n da ken di üye le ri ara s n dan bir Bafl kan, bir Bafl kan Yar d m c s, bir Ge nel Sek re ter ile bir Mu ha sip Üye se çer. Yö ne tim Ku ru lu Bafl ka n, Yeminli Mali Müşavirler ara s n dan se çilir. Bafl ka n n bu lun ma d hal ler de Bafl kan Yar d m c s Yö ne tim Kuru lu na bafl kan l k eder. Yö ne tim Ku ru lu nun Gö rev le ri Mad de 23- Bir lik Yö ne tim Ku ru lu nun gö rev le ri flun lar d r: a) Ge nel Ku rul ka rar la r n ye ri ne ge tir mek, b) Bir lik ad na ka nun ve yö net me lik ler le ta n nan yet ki ler da ire sin de ik ti sap ve yük len me ler de bu lun mak, c) Bir lik ad na ta fl n r ve ta fl n maz mal al mak, sat mak, ipo tek et mek ve MEVZUAT SERİSİ 1 233

14 MESLEK HUKUKU bun lar üze rin de her tür lü ay ni hak te sis et mek, kal d r mak; bu ko nu lar da Yö ne tim Ku ru lu Bafl kan ve ya üye si ne yet ki ver mek, d) Büt çe yi yap mak ve uy gu la mak, e) Oda lar ca tes pit edi len gi rifl ve y l l k ai dat la r n lis te si ni Ma li ye Bakan l n n tas di ki ne sun mak 4 f) ) Oda la r n gö rüfl le ri ni al mak su re tiy le ha z r la ya ca as ga ri üc ret ta ri fe le ri ni Ma li ye Ba kan l n n tas di ki ne sun mak, 5 g) Bu Ka nun ve yö net me lik hü küm le ri ne gö re ya p l ma s ge re ken s - nav la r yap mak, h) Mes le ki ruh sat lan ve Ye min li Ma li Mü fla vir lik müh rü nü ver mek, i) Ka nun ve bu ka nu na gö re ç ka r lan yö net me lik ler le ve ri len di er ifl le ri yap mak, j) Mes le ki stan dart la r ge lifl tir mek, bu kap sam da ulus la ra ra s stan dartlar la uyum lu mes le ki etik stan dart lar, de ne tim stan dart la r, mes le ki e i tim stan dart la r, ka li te gü ven ce stan dart la r olufl tur mak ve ge lifl tir mek, hak s z re ka be ti ön le yi ci ön lem ler al mak. Bu amaç la, Bir lik bün ye sin de ku rul, komi te, ça l fl ma grup la r gi bi bi rim ler olufl tur mak, mes lek men supla r n n e iti mi ni sa la mak için se mi ner ler dü zen le mek, kurs lar aç mak, 6 k) Mes le ki fa ali yet ala n na gi ren ko nu lar da ça l fl ma lar yap mak üze re mes le ki ça l fl ma ko mi te le ri olufl tur mak ve bun la r n ça l fl ma so nuç la r n oda lar ka na l y la mes lek men supla r na du yur mak, 1) Mes lek men sup la r n n mes le ki fa ali yet le ri ni yü rüt me le rin de yard m c ol mak, mes le ki ko nu lar da bil gi al fl ve rifl le rin de ile ti flim kur mak ama c y la mer ke zi Bir lik te bu lu nan bil gi sa yar a n olufl tur mak. 4 De iflmeden önceki flekli: 23/ e)- Odalarca tespit edilen girifl ve y ll k aidatlar n listesini Maliye Bakanl n n tasdikine sunmak, 5 De iflmeden önceki flekli: 23/ f)- Odalar n görüfllerini almak suretiyle haz rlayaca asgari ücret tarifelerini Maliye Bakanl n n tasdikine sunmak, 6 De iflmeden önceki flekli: 23/ j)- Mesleki standartlar gelifltirmek, meslek mensuplar n n e itimini sa lamak için seminerler düzenlemek, kurslar açmak, 234 MEVZUAT SERİSİ 1

15 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 m) ( Ta ri hin de ek le nen f k ra) De ne tim mes le i nin perfor man s n n ve ka li te si nin yük sel me si ne mu ha se be mes le i nin ba- m s z l n n ve ta raf s z l n n ko run ma s na kat k sa la mak, ulu sal ve ulus la ra ra s dü zey de, mu ha se be de ne ti mi ne ve mes lek men sup la r na olan gü ve ni sür dü rü le bi lir k l mak. Bu amaç la, Bir lik bün ye sin de ku rul, ko mi te ve ça l fl ma grup la r gi bi bi rim ler olufl tur mak, Yö ne tim Ku ru lu Bafl ka n n n Gö rev le ri Mad de 24- Bir li in hu ku ki tem sil ci si Yö ne tim Ku ru lu Bafl ka n olup gö rev ve yet ki le ri flun lar d r: a) Bir li i hu ku ki ba k m n dan tem sil et mek, b) Yö ne tim Ku ru lu nu ola an ve ola a nüs tü top lan t ya ça r mak, c) Yö ne tim Ku ru lu top lan t la r na bafl kan l k et mek, mü za kere le ri yönet mek, d) Tu ta nak la r n sa l k l bir bi çim de dü zen len me si ni sa la mak, e) Bir lik Ge nel Ku ru lun ca ve Yö ne tim Ku ru lun ca alınan ka rar la r n yeri ne ge ti ril me si ni sa la mak, de net le mek ve iz le mek, f) Ka nun, tü zük ve yö net me lik ler le ve ri len di er gö rev le ri yap mak ve yet ki le ri ni kul lan mak. Yet ki Dev ri Mad de 25- Yö ne tim Ku ru lu ifl le rin sü rat le yü rü tül me si ni te min ama c ile mev zua t n ken di si ne ver di i bir k s m ic rai yet ki le ri Bafl kan a, Ge nel Sek re ter e, Mu ha sip üye ye ve ya di er Yö ne tim Ku ru lu üye le ri ne dev rede bi lir. Yet ki dev ri ha lin de, bu yet ki nin s n r la r al nan ka rar lar da aç k ça belir le nir. MEVZUAT SERİSİ 1 235

16 MESLEK HUKUKU Yö ne tim Ku ru lu nun So rum lu lu u Mad de 26- Yö ne tim Ku ru lu ken di si ne tev di edi len gö rev le rin ifa edilme me sin den ve ya ek sik, yan l fl ve ya geç ifa edil me sin den ve sar fi ya t n usu lü ne uy gun ya p l ma ma s n dan so rum lu dur. Si ya si Fa ali yet Ya sa Mad de 27- Yö ne tim Ku ru lu Bafl ka n ve üye le ri si ya si fa ali yet te bu luna maz lar. Yet ki li Ol mak s z n Be ya nat ta Bu lu na ma mak Mad de 28- Yö ne tim Ku ru lu Bafl kan Yar d m c s, Ge nel Sek re te ri, Muha sip Üye ve di er üye ler, Yö ne tim Ku ru lun ca yet ki li k l n mak s z n Bir lik ad na be ya nat ta bu lu na maz lar. Gün dem Mad de 29- Yö ne tim Ku ru lu top lan t la r n da gö rü flü le cek ko nu la r n gün de mi ya p l r. Gün de mi Ge nel Sek re ter, Bafl kan la gö rü fle rek ha z r lar. Gün dem de ki ko nu lar önem de re ce le ri ne gö re s ra la n r. Gün dem ya z l ha le ge ti ri le rek, top lan t dan en az bir gün ön ce üye le re gön de ri lir. Yö ne tim Ku ru lu üye le ri, gün de me al n ma s n is te ye cek le ri mad de le ri en az üç gün ev vel Ge nel Sek re ter li e bil di rir ler. Mü za ke re le re bafl la ma dan ön ce bir ko nu nun gün de me al n ma s n üye ler den bi ri si tek lif ede bi lir. Top lan t n n Aç l ma s ve Top lan t Ni sa b Mad de 30- Yö ne tim Ku ru lu en az befl üye nin ka t l ma s ile top la n r. Top lan t ya ka t lan üye tam sa y s n n salt ço un lu u ile ka rar ve rir. Oylar da eflit lik ha lin de Bafl ka n n bu lun du u ta raf üs tün tu tu lur. 236 MEVZUAT SERİSİ 1

17 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 Yö ne tim Ku ru lu üye le ri, il gi li ol duk la r ifl le rin gö rüflül me si ne ka t lamaz lar. Yö ne tim Ku ru lu top lan t la r n da al nan ka rar me tin le ri, top lan t da bulu nan üye ler ta ra f n dan im za edi lir. Ka rar su ret le ri dos ya la r na ba la na rak ge re i nin ya p lma s için Ge nel Sek re te re tev di edi lir. Üze rin de pa raf ve im za bu lu nan ka rar me tin le ri (mad di ha ta lar ha riç) hiç bir fle kil de dü zel ti le mez. Mad di ha ta n n dü zel til di i me tin ler top lant da ha z r bu lu nan üye le re im za et ti ri lir. Ka rar la r n oy lan ma s n dan son ra ka rar de ifl ti ri le mez. An cak bir sonra ki otu ru mun ba fl n da, bir ön ce ki otu rum da alınan ka rar için bafl kan ve üye ler den bi ri ye ni den mü za ke re ta le bin de bu lu na bi lir. Ye ni den mü zake re ta le bi nin iza h n dan son ra ta lep oy la n r. Leh te ka rar ve ril di i tak dirde ko nu gün de min ba fl na al n r. Top lan t lar Mad de 31- Yö ne tim Ku ru lun ca ak si ne ka rar al n ma d k ça ola an toplan t lar ay da bir gün ya p l r. Bu gün ler Yö netim Ku ru lu ta ra f n dan tes pit olu nur. Yö ne tim Ku ru lu ace le ve za ru ri hal ler de Bafl kan tara f n dan do ru dan do ru ya ve ya üye ler den en az iki si nin gö rüfl me ko nu su nu ta fl yan ya z l is te i üze ri ne ola anüs tü top lan t ya ça r l r. Yö ne tim Ku ru lu üye le ri, te yit li elek tro nik pos ta, te yit li faks ve ya mektup la top lan t ya ça r l r 7 Ar d ar d na üç ola an top lan t ya ka t l ma yan üye, Yö ne tim Ku ru lu ka ra r ile is ti fa et mifl sa y l r Maddenin üçüncü f kras n n birinci cümlesinin de iflmeden önceki flekli: Yönetim Kurulu üyeleri mektup ile toplant ya ça r l r. MEVZUAT SERİSİ 1 237

18 MESLEK HUKUKU Top lan t lar da Usul Mad de 32- Yö ne tim Ku ru lu top lan t la r giz li dir. Yö ne tim ku ru lu top lan t la r na ka t la cak oda per so ne li ve di er ki fli ler Yö ne tim Ku ru lu ta ra f n dan be lir le nir. Yö ne tim Ku ru lu Üye le ri nin Ko nufl ma la r Mad de 33- Hiç bir üye Bafl kan dan izin al ma dan ko nu fla maz. Ko nufl ma lar ta lep s ra s na gö re ya p l r. Üye ler söz s rala r n kar fl l k l ola rak bir bir le ri ne b ra ka bi lir ler. 238 MEVZUAT SERİSİ 1

19 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 ÜÇÜN CÜ BÖ LÜM B R L K D S P L N KU RU LU Di sip lin Ku ru lu nun Te flek kü lü Mad de 34- Bir lik Di sip lin Ku ru lu, Ge nel Ku rul üye le ri ara s n dan seçi le cek befl asil ve befl ye dek üye den te flek kül eder. Di sip lin Ku ru lu nun asil ve ye dek üye le ri nin üçü nün Yeminli Mali Müşavir ol ma s zo run ludur. Di sip lin Ku ru lu üye le ri iki y l için se çi lir. Sü re si do lan üye ye ni den se çi le bi lir. Yö ne tim Ku ru lu üye le ri Di sip lin Ku ru lu na se çi le mez ler. Di sip lin Ku rulu, ken di üye le ri ara s n dan bir bafl kan ve bir bafl kan yar d m c s se çer. Di sip lin Ku ru lu nun Gö rev le ri Mad de 35- Di sip lin Ku ru lu nun gö rev le ri flun lar d r: a) Bir lik Ge nel Ku ru lu nun ka ra r üze ri ne ve ya re sen, so rum lu gö rü len Bir lik Yö ne tim Ku ru lu üye le ri hak k n da so rufl tur ma yap mak, b) Oda di sip lin ku rul la r n n ka rar la r na kar fl ya p la cak iti raz la r in cele mek, c) Yu ka r da be lir ti len ko nu lar da ge rek li ka rar ları ver mek. Di sip lin Ku ru lu Top lan t s ve Ka rar Ni sa b Mad de 36- Bir lik Di sip lin Ku ru lu, Di sip lin Ku ru lu Bafl ka n ta ra f n dan mek tup la top lan t ya ça r l r. Bir lik Di sip lin Ku ru lu üye tam sa y s n n salt ço un lu u ile top la n r ve üye tam sa y s n n salt ço un lu u ile ka rar ve rir. Oy lar da eflit lik ha lin de Bafl ka n n bu lun du u ta raf üs tün tu tu lur. MEVZUAT SERİSİ 1 239

20 MESLEK HUKUKU Bir lik Di sip lin Ku ru lu nun Ka rar la r n n Ke sin lefl me si Mad de 37- Bir lik Di sip lin Ku ru lu nun, iti raz la r n red di ne ilifl kin ka rarla r Ma li ye Ba kan l n n ona y y la ke sinle flir. 8 8 Maddenin de iflmeden önceki flekli : Madde 37- (12 Temmuz 1990 tarih ve say l Resmi Gazete de yay nlanan yönetmelik ile de iflen flekli) Birlik Disiplin Kurulunun itirazlar n reddine ait kararlan Maliye Bakanl n n tasdiki ile kesinleşir. 240 MEVZUAT SERİSİ 1

21 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 DÖR DÜN CÜ BÖ LÜM B R L K DE NET LE ME KU RU LU De net le me Ku ru lu nun Te flek kü lü Mad de 38- Bir lik De net le me Ku ru lu, Ge nel Ku ru lun üye le ri ara s ndan se çi le cek, bi ri Yeminli Mali Müşavir ve iki si de Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ol mak üze re üç üye den olu flur. Ay r ca ay n usul le üç yedek üye se çi lir. De net le me Ku ru lu üye le ri iki y l için se çi lir. Sü re si do lan üye ye ni den se çi le bi lir. Üye ler ara s n da Yeminli Mali Müşavir yok sa ek sik lik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirden ta mam la n r. Yö ne tim Ku ru lu üye le ri ile Di sip lin Ku ru lu üye le ri De net le me Ku ru luna se çi le mez ler. De net le me Ku ru lu na se çi len Yeminli Mali Müşavir, De net le me Ku rulu nun Bafl ka n d r. De net le me Ku ru lun da Yeminli Mali Müşavir yok sa, De net le me Ku ru lu üye le ri giz li oy la ken di le ri ne bir bafl kan se çer ler. De net le me Ku ru lu nun Top lan t s Mad de 39- De net le me Ku ru lu, De net le me Ku ru lu Bafl ka n ta ra f n dan mek tup la top lan t ya ça r l r. Top lan t lar salt ço un luk la ya p l r. De net le me Ku ru lu üye le ri, Bir lik Yö ne tim Ku ru lu top lan t la r na ka t labi lir ler. An cak oy kul la na maz lar. De net le me Ku ru lu nun Gö rev le ri Mad de 40- De net le me Ku ru lu Bir li in ifl lem ve he sapla r n de net ler ve bu hu sus ta Ge nel Ku rul a ra por ve rir. MEVZUAT SERİSİ 1 241

22 MESLEK HUKUKU DÖR DÜN CÜ KI SIM B R L K OR GAN LA RI NIN SE Ç M ESAS LA RI Yar g De ne ti mi ve Giz li Oy Mad de 41- Bir lik or gan la r n n se çim le ri giz li oy la ve yar g gö ze ti mi al t n da ger çek lefl ti ri lir. Lis te nin l çe Se çim Ku ru lu na Ve ril me si Mad de 42- Se çim ya p la cak Ge nel Ku rul top lan t s n dan en az 15 gün ön ce Bir lik or gan la r n n se çim le ri için üye le ri be lir le yen lis te ler, top lant n n gün de mi, ye ri, gü nü, saa ti ile ço un luk ol ma d tak dir de ya p lacak ikin ci top lan t ya da ir hu sus la r be lir ten bir ya z y la bir lik te üç nüs ha ola rak o yer il çe se çim ku ru lu bafl ka n na tev di edi lir. Bir yer de bir den faz la il çe se çim ku ru lu bu lun du u takdir de, gö rev li il çe se çim ku ru lu Yük sek Se çim Ku ru lun ca be lir le nir. Gö rüfl me le rin ve Se çim le rin Dü zen len me si Mad de 43- Top lan t ta rih le ri nin, gün dem de yer alan di er ko nu lar gözö nün de bu lun du ru la rak gö rüfl me le rin bir Cu mar te si gü nü ak fla m na kadar so nuç lan ma s n ve se çim le rin er te si gü nü Pa zar gü nü nün saat le ri ara s n da ya p l ma s n sa la ya cak fle kil de dü zen len me si zo run lu dur. Ha ki min Onay la d Lis te nin la n Mad de 44- Ha kim, ge rek ti in de il gi li ka y t ve bel ge le ri de ge tir tip in ce le mek su re tiy le var sa nok san la r tamam lat t r d k tan son ra se çi me ka t la cak üye le ri be lir le yen lis te ler ile bu Yö net me li in yu ka r da ki madde de be lir ti len di er hu sus la r onay lar. Onay la nan lis te ler ile top lan t ya ait di er hu sus lar Bir lik ilan yer le rin de as l mak su re tiy le üç gün sü re ile ilan edi lir. 242 MEVZUAT SERİSİ 1

23 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 Lis te le rin Ke sin lefl me si Mad de 45- lan sü re si için de lis te le re ya p la cak iti raz lar ha kim ta raf n dan in ce le nir ve en geç iki gün için de ke sin ka ra ra ba la n r. Bu su ret le ke sin le flen lis te ler ile top lan t ya ait di er hu sus lar onay lana rak Bir li e gön de ri lir. Ha ki min San d k Ku ru lu nu Ta yin Et me si Mad de 46- Ha kim ka mu gö rev li le ri ve ya aday ol ma yan üye ler aras n dan bir bafl kan ile iki üye den olu flan bir se çim san d k ku ru lu ta yin eder. Ay n fle kil de ay r ca üç ye dek üye de be lir ler. Se çim San d k Ku ru lu Bafl ka n n n yok lu un da ku ru la en yafl l üye bafl kan l k eder. San d k Sa y s Araç ve Ge reç Te mi ni Mad de 47- Dört yüz ki fli den faz la üye bu lun ma s ha lin de her dört yüz ki fli için bir oy san d bu lu nur ve her se çim san d için ay r bir se çim san d k ku ru lu olufl tu ru lur. Se çim ler de kul la n la cak araç ve ge reç ler il çe se çim ku ru lun dan sa la n r ve san d k la r n ko na ca yer ler ha kim ta raf n dan be lir le nir. Se çim San d k Ku ru lu nun Gö rev ve Yet ki le ri Mad de 48- Se çim San d k Ku ru lu, se çim le rin Ka nu nun Ön gör dü ü esas la ra gö re yü rü tül me si, yö ne ti mi ve oy la r n tas ni fi ile gö rev li olup bu gö rev le ri se çim ve tas nif ifl le ri bi tin ce ye ka dar ara l k s z ola rak devam eder. Se çim sü re si nin so nun da se çim so nuç ları tu ta nak la tes pit edi lip Seçim San d k Ku ru lu Bafl kan ve üye ler ta ra f n dan im za la n r. MEVZUAT SERİSİ 1 243

24 MESLEK HUKUKU Bir den Faz la San d k Bu lun ma s Mad de 49- Bir den faz la san d k bu lun ma s ha lin de tu ta nak lar, ha kim ta ra f n dan bir lefl ti ri lir. Se çim So nuç la r n n la n ve ti raz Mad de 50- Tu ta nak la r n bi rer ör ne i se çim ye rin de as lmak su re tiy le ge çi ci se çim so nuç la r ilan edi lir. Se çi min de va m s ra s n da ya p lan ifl lem ler ile tu ta-nak la r n dü zenlen me sin den iti ba ren iki gün için de se çim so nuç la r na ya p la cak iti razlar, ha kim ta ra f n dan ay n gün in ce le nir ve ke sin ola rak ka ra ra ba la n r. ti raz sü re si nin geç me si ve iti raz la r n ka ra ra ba lan ma s n dan he men son ra ha kim ke sin so nuç la r ilan eder ve Bir li e bil di rir. Oy Ver me fl le mi Mad de 51- Oy ver me ifl le mi giz li oy aç k tas nif esasla r na gö re ya p l r. Lis te de ad ya z l bu lun ma yan mes lek men su bu oy kul la na maz. Oy lar, oy ve re nin kim li i ni oda ve ya res mi ku ru lufl ça ve ri len bel ge ile is pat et me sin den ve lis te de ki is mi nin kar fl s n da ki ye rin im za lan ma s n dan son ra kul la n l r. Oy lar üze rin de il çe se çim ku ru lu müh rü bu lu nan ve oy ver me s ra s n da san d k ku ru lu bafl ka n ta ra f n dan her se çim için ay r ay r ve ri le cek ka t la ra ya z l mak ve mü hür lü zarfla ra ko nul mak su re tiy le kulla n l r. Sa de ce aday la r n isim le ri nin ya z l d mak tu ve mü hür lü lis teler oy ola rak kul la n la bi lir. Bun la r n d fl n da ya z lan ve ya mü hür süz zarfla ra ko nu lan oy lar ge çersiz sa y l r. Oy pu su la s na se çi le cek as l üye sa y s n n üç te iki si ora n n da isim ya z l ma s zo run lu dur. Bun dan nok san isim ya z l m fl sa oy pu su la la r geçer li de il dir. Oy pu su la s na se çi le cek as l üye sa y s n dan faz la isim yaz l d tak dir de son dan bafl la na rak faz la isim ler he sa ba ka t l maz. Aday lar, al d k la r oy la r n sa y s na gö re s ra la n r ve en çok oy alan dan 244 MEVZUAT SERİSİ 1

25 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 bafl lan mak üze re ön ce as l, son ra ye dek üye se çil mifl olan lar bu s ra ya gö re tes pit edi lir. Aday la r n al d k la r oy lar da eflit lik ha lin de ara la r n da ku ra çe ki lir. Se çim le rin p ta li Mad de 52- Ha kim, se çim so nuç la r n et ki le ye cek öl çü de bir usul süzlük ve ya Ka nu na ay k r uy gu la ma se be biy le se çim le rin ip ta li ne ka rar ver di i tak dir de sü re si bir ay dan az ve iki ay dan faz la ol ma mak üze re se çi min ye nile ne ce i Pa zar gü nü nü tes pit ede rek Bir li e bil di rir. Be lirle nen gün de yal n z se çim ya p l r. Se çim ifl lem le ri Ka nu nun ön gör dü ü hü küm le re uy gun ola rak yü rü tü lür. Oy ve Bel ge le rin Sak lan ma s Mad de 53- Kul la n lan oy lar ve di er bel ge ler tu ta na n bir ör ne i ile bir lik te üç ay sü rey le sak lan mak üze re il çe seçim ku ru lu bafl kan l na tev di edi lir. Üc re tin Öden me si Mad de 54- l çe Se çim Ku ru lu Bafl ka n na, Ha ki me ve Se çim San d k Ku ru lu Bafl ka n ile üye le ri ne Se çim le rin Te mel Hü küm le ri ne ve Seç men Kü tük le ri Hak k n da ki Ka nun da be lir ti len esas la ra gö re üc ret öde nir. Bu üc ret ve di er se çim gi der le ri Bir lik büt çe sin den kar fl la n r. Ce za lar Mad de 55- Se çim ler s ra s n da San d k Ku ru lu Bafl kan ve üye le ri ne kar fl ifl le nen suç lar Dev let Me mur la r na kar fl ifl len mifl suç lar gi bi ceza lan d r l r. Se çim le rin dü zen içe ri sin de ve sa l k l bi çim de yü rütül me si ama c ile Ha kim ve San d k Ku ru lu nun al d ted bir le re uy ma yan la ra ey le min a r l na gö re bu Ka nun da ya z l di sip lin ce za la r ve ri lir. MEVZUAT SERİSİ 1 245

26 MESLEK HUKUKU BE fi N C KI SIM D ER ESAS LAR Büt çe Mad de 56- Bir li in bir y l l k tah mi ni ge lir ve gi der bütçe si; Yö ne tim Ku ru lun ca Ka nu na, tü zük ve yö net me lik le re uy gun ola rak A us tos ay için de ha z r la n r ve gerek çe siy le bir lik te Bir lik Ge nel Ku ru lu na su nu lur. Ge nel Ku rul ca ka bul edi len büt çe Ekim ay n n bi rin ci gü nün den iti baren yü rür lü e ko nu lur ve uy gu la n r. Büt çe müc bir se bep ler le ya p l maz ve Ekim ay n n bi rin ci gü nü yü rürlü e ko nul maz ise bir ev vel ki y l büt çe si nin 1/12 si esas al na rak ve 1,2 ve 3 ay l k ge çi ci büt çe ler yo lu ile Bir li in ma li ifl le ri yü rü tü lür. Har ca ma lar Mad de 57- Bir lik büt çe sin den her tür lü har ca ma yet ki si; Yö ne tim Kuru lu na ait tir. Yö ne tim Ku ru lu bu yet ki si ni har ca ma n n ne vi ve mik ta r n be lirt mek su re tiy le Bir lik Bafl ka n, Ge nel Sek re te ri ve Mu ha sip üye ye dev re de bi lir. Hu zur Hak k Mad de 58- ( ta rih ve sa y l Res mi Ga ze te de yay m la nan Yö net me li in 1. mad de siy le de iflti ri len F k ra; Yü rür lük: ) 9 Bir lik Yö ne tim, Di sip lin ve De net le me Ku ru lu üye le ri ile Bir lik bün ye sin de olufl tu ru lan ko mi te, ku rul ve ko mis yon lar da üye olarak gö rev ya pan la ra, ka t la cak la r top lan t lar için hu zur hak k, har c rah ve yol gi der le ri ve ri lir. 9 F kran n de iflmeden önceki flekli: Birlik Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulu Üyelerine kat lacaklar toplant lar için huzur hakk, harc rah ve yol giderleri verilir. 246 MEVZUAT SERİSİ 1

27 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 Bu öde me le rin ne vi ve mik ta r her y l Bir lik Ge nel Ku ru lun ca tes pit edi lir. Def ter ve Bel ge le rin Tan zi mi ve Mu ha fa za s Mad de 59- Bir lik le il gi li her tür lü def ter ve bel ge ler Yö ne tim Ku ru lunun so rum lu lu un da Bir lik Ge nel Sek re ter li in de tan zim ve mu ha fa za edi lir. Ge lir ve gi der ler usu lü ne uy gun bel ge le re is ti na den kay da al n r. Bir li in Yurt D fl n da Tem si li Mad de 60- Bir li i tem sil et mek üze re mil let le ra ra s top lan t ve kongre le re ka t l mak Ma li ye Ba kan l n n iz ni ne ta bi dir Maddenin de iflmeden önceki flekli: Madde 60- Birli i temsil etmek üzere Milletleraras toplant ve kongrelere kat lmak Maliye Bakanl n n iznine tabidir. MEVZUAT SERİSİ 1 247

28 MESLEK HUKUKU AL TIN CI KI SIM B R L N Ç YÖ NE T M Bir lik Hiz met le ri nin Yü rü tül me si Mad de 61- Bir lik hiz met le ri mev zu at hü küm le ri ile Ge nel Ku rul ve Yö ne tim Ku ru lu ka rar la r na uy gun ola rak yü rü tü lür. Bir lik Ge nel Sek re te ri nin Gö rev ve Yet ki le ri Mad de 62- Bir lik işlerini yü rüt mek le Bir lik Ge nel Sek re te ri gö rev li dir. An cak, Bir lik Ge nel Sek re te ri nin tek li fi ve Yö ne tim Ku ru lu nun ona y ile Ge nel da re Mü dü rü ata na bi lir. Bir lik Ge nel Sek re te ri gö rev ve yet ki le rinin ta ma m n ve ya bir k s m n Ge nel da re Mü dü rü ne dev re de bi lir. Bir lik Ge nel Sek re te ri, Bir lik per so ne li nin ami ri olup bafl l ca gö rev le ri ve yet ki le ri flun lar d r: a) Yö ne tim Ku ru lu ka rar la r n uy gu la mak, b) Bir li in ifl lem ve ya z fl ma la r n yö net mek, mü dür lük le re ait gö revle rin nok san s z ola rak yü rü tül me si ni sa la mak ve de net le mek, c) Bir lik ida re per so ne li nin atan ma s, yük sel me si, ödül len di ril me si, ce za lan d r l ma s ve ifli ne son ve ril me si gi bi öz lük hak la r ile il gi li ko nular da Yö ne tim Ku ru lu na öne ri de bu lun mak, d) Bir lik ida re per so ne li nin öz lük ifl le ri ne ait si cil kü tük le ri ni dü zen lemek ve sak lan ma s n sa la mak, e) Bir lik çe ve ri le cek bel ge le ri dü zen le mek ve bu bel ge le rin dü zen lenme si ni esas ala rak bil gi le rin top lan ma s ile il gi li ifl lem ve hiz met le rin yü rü tül me si ni sa la mak, f) Bir li in büt çe tas la n Bir lik Say ma n ile bir lik te ha z r la mak ve Yöne tim Ku ru lu na sun mak De iflmeden önceki flekli: 62/f Birli in bütçe tasla n haz rlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak, 248 MEVZUAT SERİSİ 1

29 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 g) De mir bafl ve ay ni yat ka y t la r n n dü zen len me si ni, sak lan ma s n sa la mak, h) Ya y n or gan la r ve ba s n la ilifl ki le ri ni dü zen le mek, i) Yö ne tim Ku ru lu ta ra f n dan dev re di le cek yet ki le ri kul lan mak, j) Ge nel Ku rul ve Yö ne tim Ku ru lun ca ve ri le cek di er ifl le ri yap mak. Bir lik Ge nel Sek re te ri, Bir li e her han gi bir yü küm lü lük ge tir me yen ve res mi ma kam lar la ya p la cak ya z fl ma la r kap sa yan ve Bir lik ka y t la r ile il gi li bel ge le rin ör nek le ri nin ona y na ait bu lu nan hu sus lar da re sen imza ya yet ki li dir. Bir lik Say ma n n n Gö rev ve Yet ki le ri ( Ta ri hin de ek le nen Mad de) Mad de 62/A Bir lik Say ma n n n gö rev ve yet ki le ri flun lar d r: a) Bir li in büt çe tas la n Bir lik Sek re te ri ile bir lik te ha z r la mak ve Yöne tim Ku ru lu na sun mak. b) Bir li in mu ha se be ka y t ve ifl lem le ri nin, ken di gö ze ti min de düz gün tu tul ma s n sa la mak. c) Ge lir ve gi der le ri usu lü ne uy gun bel ge le re is ti na den kay da al d rmak. d) De mir bafl ve ay ni yat ka y t la r n n dü zen len me si ni ve sak lan ma s n sa la mak. e) Büt çe öde nek le ri ara s n da ki ak tar ma tek lifle ri ni ha z r la ya rak Yö netim Ku ru lu nun ona y na sun mak. f) Kar amaç s z ifl let me ler mu ha se be stan dar d na uy gun ola rak, fi nansal tab lo la r ha z r la ya rak Yö ne tim Ku ru lu na sun mak. MEVZUAT SERİSİ 1 249

30 MESLEK HUKUKU Ge nel da re Mü dü rü nün Ni te lik le ri Mad de 63- Ge nel da re Mü dür lü ü ne ata na cak lar da afla da ki ni telik ler ara n r: a) Per so nel Yö net me li in de ara nan flart la r ta fl mak, b) k ti sa di ve da ri Bi lim ler, k ti sat, Hu kuk, Si ya sal Bil giler Fa kül te le ri ve ben ze ri fa kül te ve ya bö lüm le ri ile bun la r n yet ki li ma kam lar ca onaylan m fl ya ban c ül ke ler de ki eflit le rin den bi ri ni bi tir mifl ol mak, c) n gi liz ce, Al man ca ve Fran s z ca dil le rin den bi ri ni iyi de re ce de bilmek. Mü fla vir ler Mad de 64- Mü fla vir ler, Bir lik ifl le ri nin yü rü tül me sin de gö rev li mü tehas s s ele man lar d r. Han gi ko nu lar için Mü fla vir ça l fl t r la ca, bun lar da arana cak özel nite lik ler ve ata ma flart ları Yö ne tim Ku ru lun ca be lir le nir. Mü dür ler Mad de 65- Bir lik Ge nel Sek re te ri nin tek li fi ve Yö ne tim Ku ru lu Kara r y la mü dür lük ler olufl tu ru la bi lir. Bu mü dür lük le rin ça l fl ma usul ve esas la r yö ner ge ile dü zen le nir. Per so nel Di sip lin Ce za la r Mad de 66- Di sip lin ce za la r ; hiz me tin ge re i yü rü tülme si ni sa la mak ama c ile ka nun la r n, tü zük le rin, yö net me lik le rin, Bir li in yet ki li ma kamla r n n em ret ti i ödev le ri yurt için de ve ya d fl n da ye ri ne ge tir me yen lere, uyul ma s zo run lu k l nan hu sus la ra uy ma yan la ra, ya sak la nan ifl le ri ya pan la ra du ru mun ni te li i ne ve a r l k de re ce si ne gö re ve ri len ce zalar d r. Per so ne le ve ri le cek di sip lin ce za la r ile bu ce za ları ge rek ti ren fi il ve 250 MEVZUAT SERİSİ 1

31 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 hal ler hak k n da 657 sa y l Dev let Me mur la r Ka nu nu nun il gi li hü küm le ri uy gu la n r. Di sip lin ce za s ver me yet ki si Ge nel da re Mü dü rü için Yö ne tim Ku rulu na, di er per so nel için Bir lik Ge nel Sekre te ri ne ait tir. Bir lik Mes lek fiir ket le ri Kü tü ü ( Ta ri hin de ek le nen Mad de) Mad de 66/A Bir lik, Bir lik Mes le ki Or tak l k Bü ro su ve fiir ket ler Kütü ü ad al t n da mer ke zi bir kü tük tu tar. Or tak l k bü ro su ve flir ket ler, Bir lik ta ra f n dan tu tu lan Mes lek Kü tü ü ne ka y t edi lir ler. Bir lik, Mes lek Kü tü ü ne kay det ti i or tak l k bü ro su ve ya flir ket le rin lis te si ni, un van, ad res, flir ket tü rü, kü tük nu ma ra s, or tak la r n isim le ri, ad res le ri, si cil nu ma ra la r, var sa in ter net si te le ri ve uy gun gö re ce i di er bil gi ler le birlik te ken di in ter net si te sin de ya y m lar. MEVZUAT SERİSİ 1 251

32 MESLEK HUKUKU YE D N C KI SIM SON HÜ KÜM LER Ge çi ci Mad de 1- Bir lik ku ru lup, yö net me li i ya y n lay n ca ya ka dar, bu Yö net me lik hü küm le ri uy gu la n r. Ge çi ci Mad de 2- Bir lik Ge nel Ku ru lu nun ilk top lant s n da Ka nun ve Yö net me lik hü küm le ri uya r n ca Ge çi ci Ku rul Bir lik Yö ne tim Ku ru lu göre vi ni ya par. Yü rür lük Mad de 67- Bu Yö net me lik ya y m ta ri hin den iti ba ren yü rür lü e gi rer. Yü rüt me Mad de 68- Bu Yö net me lik hü küm le ri ni Tür ki ye Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir ler ve Ye min li Ma li Mü fla vir ler Oda la r Bir li i Yö ne tim Kuru lu yü rü tür. 252 MEVZUAT SERİSİ 1

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 1 10 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 17 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 344 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 5 104 SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN

Detaylı

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU ULUSLARARASI.... USKUDARSEMPOZYUMU V 1-5 Kasım 2007 BİLDİRİLER CİLT I EDİTÖR DR. COŞKUN YILMAZ USKUDAR SEMPOZYUMU V KURULU Prof. Dr. Mehmet Prof. Eriinsal Prof. Dr. Mustafa Uzun Prof. Dr. Zekeriya Prof.

Detaylı

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor 29.05.2012 Basın Açıklaması Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor Bi lin di i üze re geç ti i miz ay lar da Çev re ve fie hir ci lik Ba ka n kent sel dö nü flü mü z mir'den

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 328 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖ NET ME L GE RE UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR STAJ LE

Detaylı

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti Ge nel Ku rul Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti 40. Ola an Ge nel Ku ru lu 30 Ocak 2010 Cu mar te si gü nü ger çek lefl ti. fiu be miz 39. Dö - nem

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke KAR KUYUSU v B R D Ak l ba fl n da bir in sa n n bu gü ne ka dar ar t k çok tan ö ren - mifl ol ma s ge re kir di. Yüz ler ce ke re te le viz yon da an lat m fl lar, ga ze te ler de yaz m fl lar, lis

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

MESLEK HUKUKU. Yahya ARIKAN Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

MESLEK HUKUKU. Yahya ARIKAN Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MESLEK HUKUKU Yahya ARIKAN Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İSMMMO Mevzuat Yayınları 1 Grafik ve Uygulama: Evren Günay Bask ve Cilt TOR OFSET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Hadımköy Yolu Akçaburgaz Mah.

Detaylı

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek 41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek Gün dem: 1. Yö ne tim Ku ru lu ad na aç l fl ve Bafl kan l k Di va n se çi mi 2. fiu be Yö ne tim Ku ru lu ça l fl ma ra

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4 Bu Bölümde Toplam 120 Soru Bulunmaktadır. Eğitim Bilimleri Testi için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. (2,5 saat) 1 ve 2. so ru la r pa rag ra fa gö re ya n t la y n z. Bir gün or man da

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 398 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SI NAV YÖ NET ME L GE RE, UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ org GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ NİSAN 2015 Ç N DE K LER ÖNSÖZ 1. SÜT ve SÜT MA MÜL LE R 1.1. Ge nel Du rum 1.2. Tür ki ye de süt üre ti mi ve sü tün top lan ma s 1.3. Süt üre

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

M m TÜRMOB AYLIK YAYI N ORGANI SAYI : 236 AĞUSTOS Ekonomik Rapor

M m TÜRMOB AYLIK YAYI N ORGANI SAYI : 236 AĞUSTOS Ekonomik Rapor M m TÜRMOB AYLIK YAYI N ORGANI SAYI : 236 AĞUSTOS 2 0 1 6 5.00 TL ISSN:1307-6620 Ekonomik Rapor m M B LAN ÇO Yıl : 23 Sa yı : 236 Ağustos 2016 TÜR MOB Adı na Sa hi bi ve Ge nel Ya y n Yö net me ni Na

Detaylı

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ gh An dre Bre ton de mifl ti: Ta hay yül, ger çek lefl me e i li mi olan d r. Ha zi ran di re ni fli s ra s n da s k s k Yük sel Ars lan n Ka pi tal den 1 esin le nen ar tu

Detaylı

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006.

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006. Faz lur Rah man: 21 Ey lül 1919 da Pa kis tan n Ha za ra şeh rin de doğ du. İlk öğ re ni mi ni Pa kis tan da Ders-i Niza mî ola rak bi li nen ge le nek sel med re se eği ti mi şek lin de biz zat ken di

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi fi YASALARI Anayasa fl Kanunu 1475 say l fl Kanunu Deniz fl Kanunu Bas n fl Kanunu Borçlar

Detaylı

Eynu Bat Çin: Sar Uygurca ve Salarca Kuzeydoğu Güney Sibirya Şorca Sayan Türkçesi Bat Moğolistan Duha...

Eynu Bat Çin: Sar Uygurca ve Salarca Kuzeydoğu Güney Sibirya Şorca Sayan Türkçesi Bat Moğolistan Duha... İÇİNDEKİLER Türkçe Çeviri Hakk nda.............................................................. 7 kinci Bask Hakk nda................................................................ 8 Sahada Dil Dokümantasyonu....................................................

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Türkçe Dil Bilgisi B R N C BÖ LÜM SES B L G S. a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER. Gazi Üniversitesi 17

Türkçe Dil Bilgisi B R N C BÖ LÜM SES B L G S. a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER. Gazi Üniversitesi 17 B R N C BÖ LÜM SES B L G S a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER Gazi Üniversitesi 17 1-ALFABE Tür ki ye Türk çe sinin alfabesinde 29 harf var d r. A a (a) ayakkab B b (be) bebek C

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

30 MALİ BORÇLAR *** En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek

30 MALİ BORÇLAR *** En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek 30 MALİ BORÇLAR *** 3.. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek olan borçlardır. 30 Mali Borçlar 14 32 Ticari Borçlar 33

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Yo ğun Ka t l m la Ger çek leş ti

Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Yo ğun Ka t l m la Ger çek leş ti m-kasim:layout 1 11/21/12 4:09 PM Page 1 Mimarl k Haftas Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Yo ğun Ka t l m la Ger çek leş ti Mi

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

Şubemiz Taraf ndan Her Y l Düzenlenen Mimarl k Haftas Bu Y l Ekim 2011 Tarihleri Aras nda " nsan Hakk Olarak Mimarl k" Temas yla Kutlanacak

Şubemiz Taraf ndan Her Y l Düzenlenen Mimarl k Haftas Bu Y l Ekim 2011 Tarihleri Aras nda  nsan Hakk Olarak Mimarl k Temas yla Kutlanacak Mimarlık Haftası Şubemiz Taraf ndan Her Y l Düzenlenen Mimarl k Haftas Bu Y l 03-09 Ekim 2011 Tarihleri Aras nda " nsan Hakk Olarak Mimarl k" Temas yla Kutlanacak Her y l Ekim ay n n ilk pa zar te si gü

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ 1 VETÖE ODE SOU - 1 DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ ODE SOU - DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ 1. Bir vektörün tersi doğrultu ve büyüklüğü aynı yalnızca yönü ters olan vektördür:. = olacağından, I. eşitlik yanlıştır. II. eşitlik

Detaylı

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi?

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? ten OCAK-MART 2013 SAYI: 31 Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? Gerek kasko sigortasında gerekse de motorlu araçların mali sorumluluk sigortasında, alkollü araç kullanma nedeni ile oluşan kazalar,

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

L BERAL MARX STE FAfi ST NASYONAL SOSYAL ST VE SOSYAL DEVLET

L BERAL MARX STE FAfi ST NASYONAL SOSYAL ST VE SOSYAL DEVLET Prof. Dr. AYFER GÖZE L BERAL MARX STE FAfi ST NASYONAL SOSYAL ST VE SOSYAL DEVLET Yedinci Basım Yay n No : 2328 Hukuk Dizisi : 1153 5. Bas m - Eylül - stanbul 2009 T pk 6. Bas m - Ekim - stanbul 2010 7.

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Çok Yoğun Ka t l m la Ger çek leş ti

Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Çok Yoğun Ka t l m la Ger çek leş ti Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Çok Yoğun Ka t l m la Ger çek leş ti ta ra f n dan her y

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜM A DAGAARI MDE SRU - 1 DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ 5. T 1. uvvet vektörünün dengeden uzaklaşan ucu ile hız vektörünün ları çakışık olmalıdır. Buna göre şeklinde CEVA C 2. Dal ga la rın gen li ği den ge

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

: Dr. Murat ATEŞ. Ölçme Değerlendirme Uzmanı : Hasan PEKTAŞ. : Ekoyay Eğitim Yayıncılık, Matbaacılık - Ankara Sertifika No: 19777

: Dr. Murat ATEŞ. Ölçme Değerlendirme Uzmanı : Hasan PEKTAŞ. : Ekoyay Eğitim Yayıncılık, Matbaacılık - Ankara Sertifika No: 19777 Her hakkı saklıdır ve EKOYAY Eğitim Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti. ne aittir. Kitabın metin, soru ve şekilleri kısmen de olsa hiçbir surette alınıp yayımlanamaz. Editör Dil Uzmanı Görsel Tasarımcı Program

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84 Abdullah Öcalan Seçme Röportajlar Cilt-III ABDULLAH ÖCALAN Seçme Röportajlar Cilt-III Onbinlerce İnsan Ölmesin Doğu Perinçek'in Ümit Sezgin Güneri Cıvağolu/Ramazan Öztürk Rafet Ballı Soner Ülker Yeni Asır

Detaylı

Genel Kurul Sonuç Bildirisi TMMOB Mimarlar Odas 42.Dönem Genel Kurulu nda al nan bir kararla haz rlanan sonuç bildirisi afla da sunulmufltur:

Genel Kurul Sonuç Bildirisi TMMOB Mimarlar Odas 42.Dönem Genel Kurulu nda al nan bir kararla haz rlanan sonuç bildirisi afla da sunulmufltur: Ge nel Ku rul Genel Kurul Sonuç Bildirisi TMMOB Mimarlar Odas 42.Dönem Genel Kurulu nda al nan bir kararla haz rlanan sonuç bildirisi afla da sunulmufltur: 2. Dün ya sa va fl n dan bu ya na ya fla nan

Detaylı

Gelişmekte Olan Ülkelerde Gelirin Yeniden Dağılımı Açısından Kamusal Harcama Politikalarının Analizi II

Gelişmekte Olan Ülkelerde Gelirin Yeniden Dağılımı Açısından Kamusal Harcama Politikalarının Analizi II Gelişmekte Olan Ülkelerde Gelirin Yeniden Dağılımı Açısından Kamusal Harcama Politikalarının Analizi II CUMHUR İNAN BİLEN Hesap Uzmanı VII. Tür ki ye'de Sos yal Har ca ma la rın Ge li şi mi, Ge lir Da

Detaylı

Siyer i Nebî. (Hazret i Peygamberin Hayat )

Siyer i Nebî. (Hazret i Peygamberin Hayat ) Siyer i Nebî (Hazret i Peygamberin Hayat ) Diyanet flleri Baflkanl Yay nlar /140 Meslekî Kitaplar/19 Tashih: Mehmet Ali Soy Altan Çap Bask Kontrol: Mehmet Ali Soy Grafik Tasar m: Recep Kaya Bask : San

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

2 3 - - - 4 5 ORGANİZASYON ŞEMASI.......................... 9 1. ÜNİTE: PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM.............. 13 A. PS KOLOJ N N KONUSU................................ 14 B. PS KOLOJ N N B L M OLMA

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR ABDULLAH ÖCALAN ABDULLAH ÖCALAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR WeŞanên Serxwebûn 78 Abdul lah ÖCA LAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur Weşanên Serxwebûn:

Detaylı

1 FA RUK. Say fa n n üst k s m n da ya z l olan bi rin ci ve ikin ci mad de, üçün cü sü ka dar mü him de il dir. On lar mes le in umu mi tas vi -

1 FA RUK. Say fa n n üst k s m n da ya z l olan bi rin ci ve ikin ci mad de, üçün cü sü ka dar mü him de il dir. On lar mes le in umu mi tas vi - 1 FA RUK D Bi rin ci cüm le, ar d n dan ge le cek olan la ra k yas la da ha mü - him dir. Mes le i mi ze ad m atan me mur aday la r na ilk ifl ola rak bu nu ez ber le ti riz. D.M.A.O. Sa ha K la vu zu

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

YANSIMA VE DÜZLEM AYNALAR

YANSIMA VE DÜZLEM AYNALAR Tİ 45 75 75 4 5 5 80 80 6 5 7 8 0 0 70 70 80 0 0 80 9 0 50 0 40 40 50 0 BÖÜ ASA VE DÜZE AAAR ansıma ve Düzlem Aynalar ÇÖZÜER Alıştırmalar 5 9 6 0 7 4 8 46 Tİ 5 9 6 0 7 4 8 Tİ 47 4 6 7 8 4 9 5 0 48 Tİ a)

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU ULUSLARARASI.... USKUDARSEMPOZYUMU V 1-5 Kasım 2007 BİLDİRİLER CİLT I EDİTÖR DR. COŞKUN YILMAZ USKUDAR SEMPOZYUMU V KURULU Prof. Dr. Mehmet Prof. Eriinsal Prof. Dr. Mustafa Uzun Prof. Dr. Zekeriya Prof.

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R SUNUŞ Do kuz Ey lül Üni

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış İletişim Yayınları 405 Edebiyat Eleştirisi 29 ISBN-13: 978-975-470-601-7 1997 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-3. BASKI 1997-2012,

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve ISSN: 13057839 Ocak - Mart 2012 SAYI: 27 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Organ nakli ve sigorta Organ ve doku naklinde, hekimlerin verdikleri zarar nedeniyle ödemek zorunda

Detaylı

: EKOYAY Eğitim Yayıncılık, Matbaacılık - Ankara 2014

: EKOYAY Eğitim Yayıncılık, Matbaacılık - Ankara 2014 Editör Dil Uzman Görsel Tasar mc Program Gelifltirme Uzman : Dr. Metin OKTAY : Mustafa BEKTAŞ : Hüseyin Turhan SOLAK : Doç. Dr. Ali Murat SÜNBÜL Ölçme De erlendirme Uzman : Hasan PEKTAfi Rehberlik ve Geliflme

Detaylı

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti lık Haftası Etkinlikleri lar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen l k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ta ra f n dan her y l dü zen le - nen Mi

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

LKELER IfiI I ALTINDA MEDEN YARGILAMA HUKUKU

LKELER IfiI I ALTINDA MEDEN YARGILAMA HUKUKU LKELER IfiI I ALTINDA MEDEN YARGILAMA HUKUKU Derleyen: Prof. Dr. M. Kamil YILDIRIM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 7. BASKI I Yayın No : 2538 Hukuk Dizisi : 1233 6. Bas ıdan Tıpkı 7. Baskı Ekim 2012

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı