YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ"

Transkript

1 YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ

2 SANKO MENKUL DEÐERLER AÞ SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI MENKUL KIYMET ALIM SATIM RÝSK BÝLDÝRÝM FORMU VARANTLARA ÝLÝÞKÝN RÝSK BÝLDÝRÝM FORMU HESAP AÇILIÞ ve MÜÞTERÝ TANIMA FORMU ÝÞLEM KURALLARI BÝLDÝRÝM FORMU EK-1 MENKUL KIYMET ALIM SATIM ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ REPO ve TERS REPO ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TÜREV ARAÇLAR RÝSK BÝLDÝRÝM FORMU TÜREV ARAÇLAR ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ ÝNTERNET ARACILIÐI ÝLE YAPILACAK ÝÞLEMLER SÖZLEÞMESÝ AYLIK EKSTRE TALÝMATI FAÝZ NEMA TALÝMATI - 1 -

3 SANKO Menkul Deðerler AÞ Evren Mah Gülbahar Cad No:43/ Güneþli / ÝSTANBUL Tel:(0212) Faks:(0212) Menkul Deðerler AÞ UYGUNLUK TESTÝ Bu anketin amacý size sunulacak ürün veya hizmetin risklerini anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadýðýnýzýn anlaþýlmasý, böylece size daha uygun hizmet sunulmasýnýn saðlanmasýdýr Bu konuda bir deðerlendirme yapýlabilmesi sizden gerekli bilgilerin temin edilmesine baðlýdýr Uygunluk testi için bilgi vermezseniz veya eksik ya da güncel olmayan bilgi verirseniz, hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduðu tespit edilemeyecektir Bu nedenle, aþaðýdaki sorulara yanýt vermeniz, doðru, tam ve güncel bilgileri vermeniz, size uygun ürün ve hizmetlerin tespit edilebilmesi açýsýndan önemlidir Müþterinin Adý Soyadý / Ticari Ünvaný: 1 Yaþýnýz yaþ yaþ yaþ 66 ve üzeri Kurumsal Müþteri Eðitim Durumunuz Ýlköðretim / Ortaöðretim Mesleðiniz Lise Lisans ve Üstü Kurumsal Müþteri Mesleði / Ticari Faaliyeti / Tecrübesi (yýl) : (halihazýrda yoksa önceki yazýlmalý) Yatýrýmlarýnýzý ne kadar süreyle sermaye piyasalarýnda deðerlendirmeyi düþünürsünüz? Kýsa Vadeli (0-6 ay) Orta Vadeli (6-12 ay) Uzun Vadeli (1-3 yýl) Daha Uzun Vadeli (3 yýldan uzun) Risk ve getiri tercihiniz nedir? a Olabildiðince riskten kaçýnýr, güvenli yatýrým araçlarýný tercih eder, az ama düzenli bir getiri saðlamayý tercih ederim (Anaparam aynen korunsun) b c d e Enflasyonun üzerinde getiri beklentisiyle, yatýrýmýmda düþük riskli ürünlere yatýrým yapabilirim (Anaparadan çok az bir miktar kaybetmeyi göze alabilirim) Genel olarak orta riskli ürünleri tercih etmekle beraber, uzun vadede toplam getirimi artýrmak amacýyla, riskli ürünlere makul ölçüde yatýrým yapabilirim (Anaparadan bir miktar kaybetmeyi göze alabilirim) Yüksek getiri beklentisiyle, yüksek riskli ürünlere yatýrým yapabilirim (Anaparadan kaybetmeyi göze alabilirim) Çok yüksek getiri isterim ve çok yüksek riskli ürünlere yatýrým yapabilirim Geliþmiþ yatýrým ürünlerinin riskleri konusunda bilgiliyim ve bu ürünlere yatýrým yapabilirim (Anaparayý tamamen kaybetmeyi göze alabilirim) Adý Soyadý : - 2 -

4 6 Hangi ürünlerde daha önce yatýrým yaptýnýz, ne sýklýkta yatýrým yaptýnýz ve bu ürünlerdeki geçmiþ 1 yýllýk dönemdeki iþlem hacminiz ne kadardýr? a Çok Düþük Riskli (Repo-Ters Repo, BPP, Yatýrýmcý Bilgi Formunda Risk Deðeri 1 olan yatýrým fonlarý, vb) Ürün Bilgisi Ýþlem Sýklýðý Hacim Bilgisi (TL) Ürün Hakkýnda Bilgim Yok Ürün Hakkýnda Bilgim Kýsýtlý Ürün Hakkýnda Yeterince Bilgim Var Nadiren (Yýlda Birkaç Defa) Arasýra (Ayda Birkaç Defa) Sýklýkla (Haftada Birkaç ve üzeri Defa) b c d e Yukarýda verdiðim bilgilerin doðru olduðunu, bu bilgiler çerçevesinde yapýlacak deðerlendirme sonucunda, kurumunuzca uygun olduðu tespit edilecek ürün ve/veya hizmetleri tercih etmemin faydalý olacaðý konusunda bilgilendirildiðimi beyan ederim MÜÞTERÝNÝN Adý Soyadý/Ticari Ünvaný: Tarih : //201 Ýmzasý: Düþük Riskli (Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Hazine Kira Sertifikalarý, Yatýrýmcý Bilgi Formunda Risk Deðeri 2 ve 3 olan yatýrým fonlarý, vb) Orta Riskli (Ortaklýk Payý, Eurobond, Dövizli Tahviller, Özel Sektör Borçlanma Araçlarý, Kira Sertifikalarý, Yatýrýmcý Bilgi Formunda Risk Deðeri 4 olan yatýrým fonlarý, vb) Yüksek Riskli (Türev Ýþlemler (Vadeli Ýþlem ve Opsiyon Piyasasýnda), Varant, Yatýrým Kuruluþu Sertifikasý, Yatýrýmcý Bilgi Formunda Risk Deðeri 5 ve 6 olan yatýrým fonlarý, vb) Çok Yüksek Riskli (Tezgahüstü Türev Ýþlemler, Yapýlandýrýlmýþ Borçlanma Araçlarý, Kaldýraçlý Alým Satým Ýþlemleri - FX, Yatýrýmcý Bilgi Formunda Risk Deðeri 7 olan yatýrým fonlarý vb) UYGUNLUK TESTÝ SONUÇ BÝLDÝRÝMÝ Uygunluk Testine verdiðiniz cevaplar kapsamýnda aþaðýdaki sonuçlara ulaþýlmaktadýr 1 2 Uygunluk testi için bilgi vermediðiniz veya eksik ya da güncel olmayan bilgi verdiðiniz için, hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduðunun tespit edilmesi mümkün olamamýþtýr Size uygun ürün veya hizmetler tespit edilemediði halde belli bir ürün veya hizmeti almak istiyorsanýz bu yöndeki talebinizi kurumumuza bildirebilirsiniz Ama bunun sizin için uygun olmayabileceðini ve kendinizi bilgi ve tecrübenizi aþan bir þekilde risklere maruz býrakýyor olabileceðinizi dikkate alýn Kurumumuz talep ettiðiniz söz konusu hizmet ya da ürünü size sunup sunmamak konusunda serbest olup, hizmet verilmesi durumunda kurumumuz sorumlu deðildir Ayrýca hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduðunun tespit edilmesine imkan bulunmadýðý için yatýrým kuruluþunun size bire bir genel yatýrým tavsiyesinde bulunamayacaðýný dikkatinize sunarýz Bize sunmuþ olduðunuz bilgiler doðrultusunda, size uygun olan ve olmayan ürün ve hizmetler aþaðýda belirtilmiþtir Test sonucu size uygun bulunan ürün ve hizmetler Uygun Uygun Deðil a Çok Düþük Riskli (Repo-Ters Repo, BPP, Yatýrýmcý Bilgi Formunda Risk Deðeri 1 olan yatýrým fonlarý, vb) b c d e Düþük Riskli (Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Hazine Kira Sertifikalarý, Yatýrýmcý Bilgi Formunda Risk Deðeri 2 ve 3 olan yatýrým fonlarý, vb) Orta Riskli (Ortaklýk Payý, Eurobond, Dövizli Tahviller, Özel Sektör Borçlanma Araçlarý, Kira Sertifikalarý,Yatýrýmcý Bilgi Formunda Risk Deðeri 4 olan yatýrým fonlarý, vb) Yüksek Riskli (Türev Ýþlemler (Vadeli Ýþlem ve Opsiyon Piyasasýnda), Varant, Yatýrým Kuruluþu Sertifikasý,Yatýrýmcý Bilgi Formunda Risk Deðeri 5 ve 6 olan yatýrým fonlarý, vb) Çok Yüksek Riskli (Tezgahüstü Türev Ýþlemler, Yapýlandýrýlmýþ Borçlanma Araçlarý, Kaldýraçlý Alým Satým Ýþlemleri -FX, Yatýrýmcý Bilgi Formunda Risk Deðeri 7 olan yatýrým fonlarý, vb) Tercih ettiðiniz risk profiliniz ve piyasalarda gerçekleþtirdiðinizi belirttiðiniz iþlem hacim ve sýklýklarý arasýnda uyumsuzluk bulunmaktadýr Bu nedenle, hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduðunun tespit edilmesi mümkün olamamýþtýr (Risk ve getiri tercihinde a veya b iþaretlenip, iþlem hacmi kolonlarý d ve e'nin doldurulduðu durumlarda) Size uygun olmadýðý bildirilen bir ürün veya hizmeti almak istiyorsanýz bu yöndeki talebinizi kurumumuza bildirebilirsiniz Ama bunun sizin için uygun olmayabileceðini ve kendinizi bilgi ve tecrübenizi aþan bir þekilde risklere maruz býrakýyor olabileceðinizi dikkate alýn Kurumumuz talep ettiðiniz söz konusu hizmet ya da ürünü size sunup sunmamak konusunda serbest olup, hizmet verilmesi durumunda kurumumuz sorumlu deðildir Ayrýca size uygun olmadýðý bildirilen ürün ya da hizmetlerle ilgili olarak yatýrým kuruluþunun size bire bir genel yatýrým tavsiyesinde bulunamayacaðýný dikkatinize sunarýz Tarih : //201 Adý Soyadý: DEÐERLENDÝREN ONAYLAYAN Ýmzasý: - 3 -

5 SANKO Menkul Deðerler AÞ Evren Mah Gülbahar Cad No:43/ Güneþli / ÝSTANBUL Tel:(0212) Faks:(0212) Menkul Deðerler AÞ ACÝL VE BEKLENMEDÝK DURUM ÝÞ SÜREKLÝLÝÐÝ PLANI A) Mali tablolar ve mevcut mevzuat uyarýnca tutmakla yükümlü olunan her türlü kayýt ile kýymetli evrak kurumumuzda elektronik ortamda tutulmakta ve her gün bu kayýtlarýn yedeklemesi yapýlmakta, haftalýk periodlarla da çalýþtýðýmýz bankanýn kasasýna götürülerek muhafaza edilmektedir Bu evraklarýn yazýlý dökümleri ise kurumumuzun yer aldýðý binanýn arþiv olarak dizayn edilmiþ bodrum 3 katýnda bulunan yangýna dayanýklý, kilitli çelik kasalar içinde muhafaza edilmektedir B) Sistem yedeklemelerinin yapýldýðý, maillerin ve ses kayýtlarýnýn yer aldýðý yedekleme üniteleri kuruma ait sistem odasýnda muhafaza edilmektedir Ayrýca bu üniteler Kurumumuzca kiralanmýþ olan banka kasasýnda saklanmak üzere yetkili kiþiler tarafýndan haftalýk periyodlarda muhafaza edilmektedir Bu kayýtlarýn yapýldýðý ve bankaya götürülmeden önce çelik kasa içinde muhafaza edildiði sistem odasýnda yangýna karþý karbondioksit temelli yangýn söndürme düzeneði mevcuttur C) Gerek mali ve gerekse bilgi iletiþim altyapýsý hiçbir süre boþluk verilmeden sürekli yedeklenmekte, saklanmakta olup gerekli yazýlý çýktýlar her türlü olumsuz þartlara mukavim ortamlarda fiziki olarak muhafaza edilmektedir Acil ve beklenmedik durumlarda personelin eðitimi, görev tanýmlarý, otoritelerce tanýmlanmýþ lisans yeterlilikleri güncel olarak takip edilmektedir Sistemsel yapýlanma her türlü þart altýnda en uygun teknolojik alt yapý kullanýlarak güvenli ve iþlemlerin sürekliliðini saðlayacak þekilde organize edilmektedir Ýç kontrol sistemleri prosedürler tanýmlanmýþ, operasyonel risklere karþý kontrol mekanizmasý olarak güncellenmektedir Olasý dýþsal etkenlerden oluþacak risklere güvenlik duvarlarý kullanýlmakta, yasal geliþmeler güncel olarak takip edilmektedir Olaðan üstü durumlarda devreye girecek yedekleme üniteleri, iþlem birimleri, iþ akýþlarý diðer maddelerde detaylý bir þekilde açýklanmýþtýr Ç) Müþteri bilgilerinin yer aldýðý data kartuþlar kuruma ait sistem odasýnda muhafaza edilmekte, bu kartuþlar haftalýk periyodlarla çalýþtýðýmýz bankanýn kiralýk kasasýna götürülerek muhafaza edilmektedir Müþterilerle kurulacak alternatif iletiþim kanalý IMKB vasýtasýyla yapacaðýmýz duyuruyla yatýrýmcýlara bildirilecek olup, IMKB içinde bulunan terminalimize gidecek 5 adet müþteri temsilcimiz aracýlýðýyla müþterilerimiz emirlerini iletebileceklerdir Bu müþteri temsilcileri hisse senedi emirlerini doðrudan terminalde bulunan makinelerden girecek, Vadeli Ýþlemler ve Opsiyon Piyasasý emirlerini de þifrelerini vererek baðlandýklarý VOB Ýzmir deki müþteri temsilcileri vasýtasýyla ya da Takasbank tan sisteme baðlanmýþ bir müþteri temsilcisi kanalýyla iletebileceklerdir Tahvil ve bono iþlemleri de ayný þekilde IMKB Tahvil ve Bono Piyasasý nda bulunan uzmanlara telefon açýlmasý suretiyle iletilecektir D) Ýhtiyaç durumunda hisse senedi iþlemlerini gerçekleþtirecek personellerin IMKB den iþlem yapabilme imkanlarý vardýr Bu durumda kurum telefonlarýný IMKB de bulunan terminalimize yönlendirilmesi saðlanacaktýr Vadeli Ýþlem ve Opsiyon Borsasýnda yapýlacak iþlemler için de ayný þekilde terminalimizde bulunacak personelimiz vasýtasýyla emirler Ýzmir Vob a iletilebilecektir E) Kurumumuz iþlemlerin tek merkezden yapýldýðý bir kurum olup, þube ve acentesi bulunmamaktadýr Ancak ihtiyaç durumunda hisse senedi iþlemlerini gerçekleþtirecek personellerin IMKB den iþlem yapabilme imkanlarý vardýr Vadeli Ýþlem ve Opsiyon Borsasý için de Ýzmir de bulunan VOB desteði alýnarak ya da Takasbank a giderek doðrudan sisteme baðlanacak bir müþteri temsilcimiz vasýtasýyla müþteri emirlerinin iletilmesi saðlanabilecektir Kaldýraçlý alým satým iþlemleri için ise kaldýraçlý iþlemleri gerçekleþtirecek personel merkezde veya irtibat büromuzda iþlem yapamaz durumdaysa iþlemlerin yapýlmasýna aracýlýk eden piyasa yapýcý nýn kurumuna giderek iþlemleri oradan yapacaktýr F) Olasý etkiler, acil ve beklenmedik durumun büyüklüðüne ve oluþan þartlara göre deðiþecek olup, emirleri iletmede aksaklýk yaþanabilecektir Ancak acil durum planý uygulamasýndan sorumlu olarak Kurul ve Kurulca belirlenecek diðer kuruluþlara bildirilen personeller gerekli düzenlemeyi koordine edecek ve müþteri maðduriyetini minimum seviyede tutacak düzenlemeyi yapacaktýr G) Acil durum planý uygulamasýndan sorumlu olarak Kurul ve Kurulca belirlenecek diðer kuruluþlara bildirilen personeller rutin zorunlu bildirimlerin yapýlmasý için durum ve þartlarý deðerlendirerek en uygun yöntemi belirleyecek ve çözüme kavuþturacaktýr Rutin zorunlu bildirimler olaðanüstü þartlarda gerekli ise back up üniteleri kullanýlarak süreleri içinde yapýlacak ve yine gerekli ise iþlem bazýnda ek süre talep edilebilecektir Ð) Mevzuatca belirlenen prosedürler çerçevesinde MKK ve Takasbank aracýlýðýyla müþteri kýymetlerinin virmaný istenen kuruma gönderilmesi saðlanacaktýr Ýlgili mevzuat gereði planýn uygulanmasýnda sorumlu kiþiler olarak atanan Kurum çalýþanlarýna ait bilgiler ; Adý Soyadý: E-posta Adresi Ýþ Telefon Fax Aytun BÝLGÝN Özkan ÖZER Müþteri Ad Soyad - 4 -

6 SERMAYE PÝYASASI ÝÞLEMLERÝ RÝSK BÝLDÝRÝM FORMU Önemli Açýklama Sermaye piyasalarýnda yapacaðýnýz iþlemler sonucunda kar elde edebileceðiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadýr Bu nedenle, iþlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karþýlaþabileceðiniz riskleri anlamanýz, mali durumunuzu ve kýsýtlarýnýzý dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir Bu amaçla, Sermaye Piyasasý Kurulu nun Seri: V No: 46 Aracýlýk Faaliyetleri ve Aracý Kuruluþlara Ýliþkin Esaslar hakkýnda Teblið inin 13 maddesinde öngörüldüðü üzere Sermaye Piyasasý Ýþlemleri Risk Bildirim Formu nda yer alan aþaðýdaki hususlarý anlamanýz gerekmektedir Uyarý Ýþlem yapmaya baþlamadan önce çalýþmayý düþündüðünüz kuruluþun yapmak istediðiniz sermaye piyasasý iþlemlerine iliþkin Yetki Belgesi olup olmadýðýný kontrol ediniz Sermaye piyasasý iþlemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasasý aracý kurumlarýný wwwspkgovtr veya wwwtspakborgtr web sitelerinden öðrenebilirsiniz Risk Bildirimi Ýþlem yapacaðýnýz aracý kuruluþ ile imzalanacak Çerçeve Sözleþmesi nde belirtilen hususlara ek olarak, aþaðýdaki hususlarý anlamanýz çok önemlidir 1 Aracý kuruluþ nezdinde açtýracaðýnýz hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleþtirilecek tüm iþlemler için Sermaye Piyasasý Kurulu, borsalar ve takas merkezleri tarafýndan çýkartýlan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktýr 2 Sermaye piyasasý iþlemleri çeþitli oranlarda risklere tabidir Piyasada oluþacak fiyat hareketleri sonucunda aracý kuruluþa yatýrdýðýnýz paranýn tümünü kaybedebileceðiniz gibi, kayýplarýnýz yapacaðýnýz iþlemin türüne göre yatýrdýðýnýz para tutarýný dahi aþabilecektir 3 Kredili iþlem veya açýða satýþ gibi iþlemlerde kaldýraç etkisi nedeniyle, düþük özkaynakla iþlem yapmanýn piyasada lehe çalýþabileceði gibi aleyhe de çalýþabileceði ve bu anlamda kaldýraç etkisinin tarafýnýza yüksek kazançlar saðlayabileceði gibi zararlara da yol açabileceði ihtimali göz önünde bulundurulmalýdýr 4 Aracý kuruluþun piyasalarda yapacaðýnýz iþlemlere iliþkin tarafýnýza aktaracaðý bilgiler ve yapacaðý tavsiyelerin eksik ve doðrulanmaya muhtaç olabileceði tarafýnýzca dikkate alýnmalýdýr 5 Sermaye piyasasý araçlarýnýn alým satýmýna iliþkin olarak aracý kuruluþun yetkili personelince yapýlacak teknik ve temel analizin kiþiden kiþiye farklýlýk arz edebileceði ve bu analizlerde yapýlan öngörülerin kesin olarak gerçekleþmeme olasýlýðýnýn bulunduðu dikkate alýnmalýdýr 6 Yabancý para cinsinden yapýlan iþlemlerde, yukarýda sayýlan risklere ek olarak kur riskinin olduðunu, kur dalgalanmalarý nedeniyle Türk Lirasý bazýnda deðer kaybý olabileceði, devletlerin yabancý sermaye ve döviz hareketlerini kýsýtlayabileceði, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceði, alým-satým iþlemlerinin zamanýnda gerçekleþmeyebileceði bilinmelidir 7 Ýþlemlerinize baþlamadan önce, aracý kuruluþunuzdan yükümlü olacaðýnýz bütün komisyon ve diðer muamele ücretleri konusunda teyit almalýsýnýz Eðer ücretler parasal olarak ifade edilmemiþse, ücretlerin parasal olarak size nasýl yansýyacaðý ile ilgili anlaþýlýr örnekler içeren yazýlý bir açýklama talep etmelisiniz Ýþbu sermaye piyasasý iþlemleri risk bildirim formu, yatýrýmcýyý genel olarak mevcut riskler hakkýnda bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasasý araçlarýnýn alým satýmýndan ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir Dolayýsýyla tasarruflarýnýzý bu tip yatýrýmlara yönlendirmeden önce dikkatli bir þekilde araþtýrma yapmalýsýnýz MÜÞTERÝ/LER ARACI KURUM SANKO MENKUL DEÐERLER AÞ ADI SOYADI : ÝMZA : - 5 -

7 SANKO Menkul Deðerler AÞ Evren Mah Gülbahar Cad No:43/ Güneþli / ÝSTANBUL Tel:(0212) Faks:(0212) Menkul Deðerler AÞ VARANT ve VARANT BENZERÝ SERMAYE PÝYASASI ARAÇLARI RÝSK BÝLDÝRÝM FORMU Önemli Açýklama Sermaye piyasasýnda gerçekleþtireceðiniz varant ve/veya varantlara benzer sermaye piyasasý araçlarý alým satým iþlemleri sonucunda kâr edebileceðiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadýr Bu nedenle, iþlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karþýlaþabileceðiniz riskleri anlamanýz, mali durumunuzu ve kýsýtlarýnýzý dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir Bu amaçla, Seri:III, No:37 "Aracý Kuruluþ Varantlarýnýn Kurul Kaydýna Alýnmasýna ve Alým Satým Ýþlemlerine Ýliþkin Esaslar Tebliði nin (Teblið) 16 maddesinde öngörüldüðü üzere "Varantlara Ýliþkin Risk Bildirim Formu'nda yer alan aþaðýdaki hususlarý anlamanýz gerekmektedir Uyarý Ýþlem yapmaya baþlamadan önce çalýþmayý düþündüðünüz kuruluþun "alým satým aracýlýðý yetki belgesi ne sahip olup olmadýðýný kontrol ediniz Bu yetki belgesine sahip banka ve sermaye piyasasý aracý kurumlarýný wwwspkgovtr veya wwwtspakborgtr web sitelerinden öðrenebilirsiniz Varantlara Ýliþkin Genel Bilgi Aracý Kuruluþ Varantý (Varant), elinde bulunduran kiþiye, dayanak varlýðý ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakký veren ve bu hakkýn kaydi teslimat ya da nakit uzlaþý ile kullanýldýðý menkul kýymet niteliðindeki sermaye piyasasý aracýdýr Varantýn dayanak varlýðýný, ÝMKB 30 endeksinde yer alan hisse senedi ve/veya ÝMKB 30 endeksi kapsamýnda yer alan birden fazla hisse senedinden oluþan sepet oluþturur Dayanak göstergesi ise Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý (ÝMKB) tarafýndan oluþturulmuþ hisse senedi endeksleridir Sermaye Piyasasý Kurulu (Kurul) tarafýndan uygun görülmesi halinde, yukarýda belirtilen dayanak varlýk ve göstergeler dýþýnda kalan konvertibl döviz, kýymetli maden, emtia, geçerliliði uluslararasý alanda genel kabul görmüþ endeksler gibi diðer varlýk ve göstergeler de varanta dayanak teþkil edebilir Bu formda yer alan açýklamalar Teblið'in 20 nci maddesi uyarýnca Kurul un uygun göreceði varantlara benzer nitelikli sermaye piyasasý araçlarý (varant benzeri) için de geçerlidir Varant benzeri sermaye piyasasý aracý alým satým iþlemini gerçekleþtiren aracý kuruluþ, söz konusu sermaye piyasasý aracýnýn özellikleri hakkýnda müþterilerini bilgilendirmek zorundadýr Ýþleme baþlamadan önce bu bilgileri edinmeniz önemlidir Aracý kuruluþunuzdan mutlaka talep ediniz Ýþleyiþ Esaslarý, Hak ve Yükümlülükler 1 Varantlarýn alým satýmý, Kurulun onayý üzerine ÝMKB mevzuatý çerçevesinde belirlenecek iþlem esaslarý kapsamýnda ÝMKB'nin uygun göreceði pazarda, piyasa yapýcýlýk esasýna dayalý olarak yapýlýr Piyasa yapýcýlýðý kapsamýnda, piyasa yapýcýsý aracý kurum likidite saðlamak üzere, ilgili piyasa düzenlemeleri çerçevesinde sürekli alým-satým kotasyonu vermek zorundadýr Piyasa yapýcýlýðýna iliþkin esaslar, Kurulun uygun görüþü üzerine ÝMKB tarafýndan belirlenir 2 Varantlarýn satýþýnýn aracý kuruluþlar vasýtasýyla yapýlmasý ve ÝMKB'de iþlem görmesi zorunludur ÝMKB'de iþlem gören varantlarýn iþlem sýrasýnýn kapatýlmasýna iliþkin esaslar ÝMKB tarafýndan belirlenir 3 Varantlarýn vadeleri iki aydan az, beþ yýldan fazla olamaz 4 Dayanak varlýðý veya göstergesi ÝMKB 30 endeksinde yer alan hisse senedi veya ÝMKB 30 endeksi kapsamýnda yer alan birden fazla hisse senedinden oluþan sepetin olduðu varantlarda uzlaþý biçimi kaydi teslimat veya nakit uzlaþý olarak belirlenebilir Dayanak varlýðý bunlarýn dýþýnda varlýk ya da gösterge olan varantlarda ise nakit uzlaþý esaslarýnýn uygulanmasý zorunludur 5 Varant ihracýndan doðan uzlaþý yükümlülüðünün yerine getirilmesinden ihraççý sorumludur Garantör bulunmasý halinde, ihraççý ile garantör müteselsilen sorumlu olur 6 Varant ihraçlarý kaydi olarak yapýlýr ve ihraççýnýn MKK üyesi olmasý zorunludur Risk Bildirimi Ýþlem yapacaðýnýz aracý kuruluþ ile imzalanacak çerçeve sözleþmede belirtilen hususlara ek olarak, aþaðýdaki hususlarý anlamanýz çok önemlidir 1- Aracý kuruluþ nezdinde açtýracaðýnýz hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleþtirilecek tüm iþlemler için Sermaye Piyasasý Kurulu, borsalar, takas ve saklama merkezleri tarafýndan çýkartýlan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktýr 2- Varant iþlemleri çeþitli oranlarda riske tabidir Piyasada oluþacak fiyat hareketleri sonucunda aracý kuruluþa yatýrdýðýnýz paranýn tümünü kaybedebileceðiniz gibi, kayýplarýnýz yapacaðýnýz iþlemin türüne göre yatýrdýðýnýz para tutarýný dahi aþabilecektir 3- Kaldýraç etkisi nedeniyle varant alým iþlemi yapmanýn piyasada lehe çalýþabileceði gibi aleyhe de çalýþabileceði ve bu anlamda kaldýraç etkisinin tarafýnýza yüksek kazançlar saðlayabileceði gibi zararlara da yol açabileceði ihtimali göz önünde bulundurulmalýdýr 4- Bir varant satýn alýrsanýz ve varantýn saðladýðý dayanak varlýðý ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkýný kullanmamaya karar verirseniz, riskinizi varanta ödediðiniz bedel ve buna ek olarak ödeyeceðiniz komisyon ve diðer muamele ücreti ile sýnýrlamanýz mümkündür 5- Aracý kuruluþun piyasada iþlem yapacaðýnýz varantlara iliþkin olarak tarafýnýza aktaracaðý bilgiler ve yapacaðý tavsiyelerin eksik ve doðrulamaya muhtaç olabileceði tarafýnýzca dikkate alýnmalýdýr 6- Varant alým satýmýna iliþkin olarak aracý kuruluþun yetkili personelince yapýlacak teknik ve temel analizin kiþiden kiþiye farklýlýk arz edebileceði ve bu analizlerde yapýlan öngörülerin kesin olarak gerçekleþmeme olasýlýðýnýn bulunduðu dikkate alýnmalýdýr 7- Varant ihracý nedeniyle ihraççýnýn maruz kaldýðý risklere iliþkin risk yönetim politikasýnýn izahnamede yer almasý zorunludur Ýzahname, Teblið uyarýnca ihraççý ile piyasa yapýcýnýn internet sitesinde yayýnlanýr Ýhraççýnýn risk yönetim politikasý, yatýrým kararýnýzý vermeden önce dikkatle okunmalýdýr 8- Yabancý para cinsinden düzenlenen varantlar ve/veya varantlarýn dayanak varlýðýnda, yukarýda sayýlan risklere ek olarak kur riskinin olduðunu, kur dalgalanmalarý nedeniyle Türk Lirasý bazýnda deðer kaybý olabileceði, devletlerin yabancý sermaye ve döviz hareketlerini kýsýtlayabileceði, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceði, alým satým iþlemlerinin zamanýnda gerçekleþmeyebileceði bilinmelidir 9- Ýþlemlerinize baþlamadan önce, aracý kuruluþunuzdan yükümlü olacaðýnýz bütün komisyon ve diðer muamele ücretleri konusunda teyit almalýsýnýz Eðer ücretler parasal olarak ifade edilmemiþse, ücretlerin parasal olarak size nasýl yansýyacaðý ile ilgili anlaþýlýr örnekler içeren yazýlý bir açýklama talep etmelisiniz Ýþbu varantlara iliþkin risk bildirim formu yatýrýmcýyý genel olarak mevcut riskler hakkýnda bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, varantlarýn alým satýmýndan ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir Dolayýsýyla tasarruflarýnýzý bu tip yatýrýmlara yönlendirmeden önce dikkatli bir þekilde araþtýrma yapmalýsýnýz - 6 -

8 SANKO Menkul Deðerler AÞ Evren Mah Gülbahar Cad No:43/ Güneþli / ÝSTANBUL Tel:(0212) Faks:(0212) Menkul Deðerler AÞ ÖNEMLÝ AÇIKLAMA: ÝMKB GÝP te iþlem yapýlmasý bazý özel risk unsurlarý barýndýrmakta ve yüksek bir yatýrým riski taþýmaktadýr ÝMKB GÝP te yapacaðýnýz alým-satým iþlemleri sonucunda kar elde edebileceðiniz gibi zarar edebilme riskiniz de bulunmaktadýr Bu nedenle, GÝP te iþlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karþýlaþabileceðiniz riskleri anlamanýz, mali durumunuzu ve kýsýtlarýnýzý dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir Bu amaçla, ÝMKB GÝP Yönetmeliði nin 67 nci maddesinde öngörüldüðü üzere, GÝP Risk Bildirim Formu nda yer alan aþaðýdaki hususlarý okuyarak anlamanýz ve imzalamanýz gerekmektedir UYARI: Ýþlem yapmaya baþlamadan önce çalýþmayý düþündüðünüz aracý kuruluþun Sermaye Piyasasý Kurulu (SPK) tarafýndan verilen Alým Satýma Aracýlýk Yetki Belgesi ile ÝMKB GÝP te iþlem yapma yetkisine sahip, ÝMKB nin halen faaliyetlerine devam eden bir üyesi olup olmadýðýný wwwspkgovtr ve wwwimkbgovtr internet sitelerinden veya diðer iletiþim araçlarýyla kontrol ediniz AÞ ile yaptýðým Alým Satýma Aracýlýk Çerçeve Sözleþmesi nde belirtilen hususlara ek olarak; 1 Aracý kuruluþ nezdinde açtýrdýðým ve/veya açtýracaðým hesaplar üzerinden GÝP te gerçekleþtirilecek tüm iþlemlerin SPK, ÝMKB ve diðer sermaye piyasasý kuruluþlarý tarafýndan çýkartýlan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm düzenleme hükümlerine tabi olacaðýnýn, 2 GÝP in, ÝMKB kotasyon þartlarýný saðlayamayan geliþme ve büyüme potansiyeline sahip þirketlerin sermaye piyasalarýndan fon saðlamak için ihraç edecekleri menkul kýymetlerin iþlem görebileceði þeffaf ve düzenli bir ortam yaratmak amacýyla kurulduðunun, 3 GÝP in, ÝMKB Hisse Senetleri Piyasasý ndan (HSP) farklý ve münferit bir piyasa olarak organize edildiðinin, GÝP in iþlem kurallarýnýn ve uygulanan iþlem yöntemlerinin HSP ile benzerlikler gösterebileceði gibi farklýlýklar da gösterebileceðinin; þirket paylarýnýn GÝP Listesi ne kabul edilme kriterleri, piyasa danýþmaný uygulamasý, kamuyu aydýnlatma hususunda GÝP ve HSP arasýnda farklýlýklar bulunduðunun, 4 Þirket paylarýnýn GÝP Listesi ne kabulünün ÝMKB GÝP Yönetmeliði ne göre yapýldýðýnýn, ÝMKB Kotasyon Yönetmeliði ne göre yapýlmadýðýnýn, 5 Þirket paylarýnýn GÝP Listesi ne kabul þartý olarak SPK ve ÝMKB tarafýndan nicelik ve/veya niteliðe iliþkin kriterler (karlýlýk, faaliyet süresi, sermaye büyüklüðü, piyasa deðeri gibi unsurlara baðlanmýþ sýnýrlayýcý þartlar) aranmadýðýnýn, þirketin hukuki ve finansal durumu ile faaliyetleri açýsýndan herhangi bir inceleme yapýlmadýðýnýn, 6 Þirket paylarýnýn GÝP te iþlem görüp göremeyeceði hususunda piyasa danýþmaný tarafýndan hazýrlanan þirket raporuna ve rapor ekindeki belgelere dayanarak ÝMKB Yönetim Kurulu tarafýndan deðerlendirme yapýldýðýnýn, 7 Þirketin SPK ve ÝMKB düzenlemelerine uymamasý halinde, þirket paylarýnýn iþlem sýrasýnýn geçici olarak durdurulabileceði veya þirket paylarýnýn GÝP Listesi nden çýkarýlabileceðinin, 8 Þirket paylarýnýn GÝP Listesi ne kabul edilmesi, iþlem görmeye baþlamasý ve iþlem görmeyi sürdürebilmesi için þirketin bir piyasa danýþmaný ile imzaladýðý piyasa danýþmanlýðý anlaþmasý bulunmasýnýn zorunlu olduðunun, 9 Þirketin paylarý GÝP te iþlem görmeye baþladýktan sonra herhangi bir nedenle þirket ve piyasa danýþmaný arasýndaki anlaþmanýn sona ermesi halinde; þirketin yeni bir piyasa danýþmaný ile anlaþmasýnýn bulunmadýðý süre zarfýnda þirket paylarýnýn iþlem sýrasýnýn geçici olarak durdurulabileceðinin, piyasa danýþmaný bulunmamasý nedeniyle paylarýnýn iþlem sýrasýnýn kapanmasýndan itibaren dört ay içerisinde yeni bir piyasa danýþmaný ile anlaþma imzalamamasý halinde þirket paylarýnýn GÝP Listesi nden çýkarýlabileceðinin, 10 Þirket paylarýnýn kayda alýnmasýnýn, þirketin veya þirket paylarýnýn SPK tarafýndan tekeffülü anlamýna gelmeyeceðinin, þirket paylarýnýn GÝP te iþlem görmesine izin verilmesinin, þirketin ve/veya þirket paylarýnýn ÝMKB tarafýndan tekeffülü anlamýna gelmeyeceðinin, GÝP te yapacaðým yatýrým ve üstlendiðim risk nedeniyle uðrayabileceðim zararlardan ÝMKB nin sorumlu olmadýðýnýn, 11 GÝP in özelliði gereði bu piyasada paylarý iþlem görecek þirketlerin sermaye piyasasýndan kaynaklanan bazý yükümlülüklerinin paylarý Borsa da iþlem gören þirketlere göre daha az olduðunun, pay ihraçlarýna iliþkin olarak izahname düzenleme muafiyeti kapsamýnda olmalarý halinde izahname düzenlenmeyebileceðinin ve bu durumda þirkete, faaliyetlerine, ihraç edilen menkul kýymete iliþkin bilgilerin GÝP þirket bilgi formunda yer aldýðýnýn, bu nedenler ile bu þirketlere yatýrým yapmanýn her durumda riskli olduðunun tarafýmca bilindiðini, ÝMKB GÝP Risk Bildirim Formu nu okuyup anladýðýmý, özgür iradem sonucu imzaladýðýmý, kabul, beyan ve taahhüt ederim Müþteri nin; Adý Soyadý veya Ünvaný: ÝSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (ÝMKB) GELÝÞEN ÝÞLETMELER PÝYASASI (GÝP) RÝSK BÝLDÝRÝM FORMU RÝSK BÝLDÝRÝMÝ (YATIRIMCILAR ÝÇÝN GÝP ÝÞLEMLERÝ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR) Hesap Numarasý: MKK Sicil Numarasý: Tarih: Ýmza: - 7 -

9 SANKO Menkul Deðerler AÞ Evren Mah Gülbahar Cad No:43/ Güneþli / ÝSTANBUL Tel:(0212) Faks:(0212) Menkul Deðerler AÞ ÝSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (ÝMKB) SERBEST ÝÞLEM PLATFORMU (SÝP) RÝSK BÝLDÝRÝM FORMU Uyarý Ýþlem yapmaya baþlamadan önce çalýþmayý düþündüðünüz aracý kuruluþun Sermaye Piyasasý Kurulu (SPK) tarafýndan verilen Alým Satýma Aracýlýk Yetki Belgesi ile ÝMKB GÝP te iþlem yapma yetkisine sahip, ÝMKB nin halen faaliyetlerine devam eden bir üyesi olup olmadýðýný wwwspkgovtr ve wwwimkbgovtr internet sitelerinden veya diðer iletiþim araçlarýyla kontrol ediniz SANKO MENKUL DEÐERLER AÞ ile yaptýðým Alým Satýma Aracýlýk Çerçeve Sözleþmesi'nde belirtilen hususlara ek olarak; 1 Serbest Ýþlem Platformu (Platform) nda Kurul kaydýnda bulunan fakat daha önce Borsa'da iþlem görmeyen þirketlerden Kurulca belirlenen þirketlerin paylarýnýn iþlem gördüðünün, 2 Þirket paylarýnýn Platforma kabul þartý olarak Sermaye Piyasasý Kurulu (SPK) kararý dýþýnda ÝMKB tarafýndan þirketin hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri açýsýndan herhangi bir inceleme yapýlmadýðýnýn, bu alanlarda Kotasyon Yönetmeliði ve diðer Borsa mevzuatýnda yer alan herhangi bir nicelik ve/veya niteliðe iliþkin kritere (karlýlýk, faaliyet süresi, sermaye büyüklüðü, piyasa deðeri gibi unsurlara baðlanmýþ sýnýrlayýcý þartlar) göre deðerlendirme yapýlmadýðýnýn, söz konusu paylar Borsa'da iþlem görmeye baþladýktan sonra da söz konusu þirketlerin hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri açýsýndan herhangi bir inceleme yapýlmayacaðýnýn, 3 SÝP'te iþlem gören þirketin SPK ve ÝMKB düzenlemelerine uymamasý halinde, þirket paylarýnýn iþlem sýrasýnýn geçici veya sürekli olarak durdurulabileceðinin, 4 SPK'nýn tarihli ve 17/519 sayýlý kararý gereði "Þirketin paylarýnýn Platformda iþlem görmeye baþladýðý tarihten itibaren SPK'nýn Seri: VIII, No: 54 sayýlý Özel Durumlarýn Kamuya Açýklanmasýna Ýliþkin Esaslar Tebliði kapsamýnda özel durum açýklamasý yapmakla yükümlü olduðunun, ancak diðer sermaye piyasasý mevzuatý yükümlülükleri açýsýndan Serbest Ýþlem Platformunda iþlem gören þirketler için Kurul'ca belirlenen diðer yükümlülüklere tabi olduðunun, 5 Þirket paylarýnýn Platformda iþlem görmesinin þirketin veya þirket paylarýnýn SPK ve ÝMKB tarafýndan tekeffülü anlamýna gelmeyeceðinin, Platform'da yapacaðým yatýrým ve üstlendiðim risk nedeniyle uðrayabileceðim zararlardan SPK ve ÝMKB'nin sorumlu olmadýðýnýn bilincinde olarak iþlem yaptýðýmý, Serbest Ýþlem Platformu Risk Bildirim Formu'nu ve wwwsankomenkulcom linkinde bulunan Serbest Ýþlem Platformu Ýþleyiþ Usul ve Esaslarýný okuyup anladýðýmý, iþbu belgeyi özgür iradem sonucu imzaladýðýmý, kabul, beyan ve taahhüt ederim Müþteri nin; Adý Soyadý veya Ünvaný: Hesap Numarasý: MKK Sicil Numarasý: Tarih: Ýmza: - 8 -

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ Sayfa UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI SERMAYE PÝYASASI ÝÞLEMLERÝ RÝSK BÝLDÝRÝM

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý6 Eylül 2005 VOB ilk altý ayýný baþarýyla tamamladý! Döviz mi? DöVÝS mi? Aracý kurum gözüyle VOB VOB Takas Merkezi: TAKASBANK Türev ürünler ve

Detaylı

TOROS MENKUL KIYMETLER MÜŞTERİ KARTI SOYADI : MÜŞTERİ NO : ADI : TARİH : EV TELEFONU : CEP TELEFONU :

TOROS MENKUL KIYMETLER MÜŞTERİ KARTI SOYADI : MÜŞTERİ NO : ADI : TARİH : EV TELEFONU : CEP TELEFONU : TOROS MENKUL KIYMETLER MÜŞTERİ KARTI SOYADI : MÜŞTERİ NO : ADI : TARİH : EV ADRESİ : POSTA KODU : EV TELEFONU : CEP TELEFONU : İŞ ADRESİ : POSTA KODU : İŞ TELEFONU : FAX NO: * Lütfen adres ve telefon bilgilerindeki

Detaylı

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: Şirketimiz tarafından sunulan İşlem Platformu üzerinden yapacağınız Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA:

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: 1 2 3 PORTFÖY YÖNETİM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No : Hesap No : Bir tarafta MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak, Güven

Detaylı

BÝLÝMSEL YAYIN ORGANI TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU TMSF yýl:4 sayý:22 Temmuz-Aðustos-Eylül 2009 RÝSK KAVRAMI VE BANKACILIKTA RÝSK Ferhat SAYIM - Dr. Selami ER, Sayfa 7 de GLOBAL KRÝZ ve ÜLKEMÝZE YANSIMALARI

Detaylı

ALIM SATIM ARACILIĞI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIM ARACILIĞI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ALIM SATIM ARACILIĞI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme No:... YATIRIMCIYI TANITICI BİLGİLER Yatırımcı Hesap No : İş bu sözleşme, bir taraftan Valikonağı Cad. No:73 Kat:2 Nişantaşı_İSTANBUL adresinde mukim Marbaş

Detaylı

UFRS Öncelikli 20 Konu

UFRS Öncelikli 20 Konu UFRS Öncelikli 20 Konu Ýçindekiler Yönetici Özeti 2 4 5 7 9 11 Ýþletme Birleþmeleri Konsolide finansal tablolar Finansal tablolarýn sunumu Hasýlatýn muhasebeleþtirilmesi Ýþletmelerin sürekliliði ile ilgili

Detaylı

YASAL BİLGİLER. Şirketimiz tarafından lehine faaliyet gösterilen kurum ve kuruluş bulunmamaktadır

YASAL BİLGİLER. Şirketimiz tarafından lehine faaliyet gösterilen kurum ve kuruluş bulunmamaktadır YASAL BİLGİLER Söz konusu bilgiler Sermaye Piyasası Kurulu nun III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkkında Tebliğ"inin 28.'inci maddesi çerçevesinde açıklanmaktadır. a)

Detaylı

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA

Detaylı

2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKÝ AYLIKLARA ÝLÝÞKÝN UYGULAMA KILAVUZU Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü Defterdarlýk, mal müdürlükleri ve saðlýk kuruluþlarý için... www.sgk.gov.tr BOÞ 2022 AYLIKLARI UYGULAMA

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

Prof.Dr. Hilmi KIRLIOÐLU - Meral Erol FÝDAN ÜLKEMÝZDE KUYUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELÝÞÝMÝ VE KUYUMCULARDA ENFLASYON MUHASEBESÝ UYGULAMASI

Prof.Dr. Hilmi KIRLIOÐLU - Meral Erol FÝDAN ÜLKEMÝZDE KUYUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELÝÞÝMÝ VE KUYUMCULARDA ENFLASYON MUHASEBESÝ UYGULAMASI MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ Prof.Dr. Hilmi KIRLIOÐLU - Meral Erol FÝDAN ÜLKEMÝZDE KUYUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELÝÞÝMÝ VE KUYUMCULARDA ENFLASYON MUHASEBESÝ UYGULAMASI Yrd.Doç.Dr.Hakan AYGÖREN - Yrd.Doç.Dr. Süleyman

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No: ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR Bir taraftan Prim Menkul Değerler A.Ş. (Bundan sonra PRİM olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan adı geçen (Bundan sonra YATIRIMCI

Detaylı

a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz

a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz 6362 SAYILI SPKN. UYARINCA TALEP EDĐLEN YATIRIM HĐZMET VE FAALĐYET ĐZĐNLERĐ I. Emir Đletimine Aracılık Faaliyeti Yurt içinde Yurt

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SOLVENCY II PROJESÝ HAZIRLAYAN ONUR ACAR

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SOLVENCY II PROJESÝ HAZIRLAYAN ONUR ACAR AVRUPA BÝRLÝÐÝ SOLVENCY II PROJESÝ HAZIRLAYAN ONUR ACAR Sunuþ Bilindiði üzere, Avrupa Birliði Tek Sigorta Piyasasýna uyum sürecinde olan sektörümüz için son derece önemli konulardan biri de Avrupa Birliði'nde

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Hesap Numarası : SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR : 1. TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş (Aşağıda Aracı Kurum diye anılacaktır.) ADRES: Nisbetiye Cd. Akmerkez

Detaylı

ADANA SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. SERBEST MUHASEBECÝ VE SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝR' in EL KÝTABI 2012

ADANA SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. SERBEST MUHASEBECÝ VE SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝR' in EL KÝTABI 2012 m M ADANA SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI SERBEST MUHASEBECÝ VE SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝR' in EL KÝTABI 2012 Bu kitapçýkta bulunabilecek eksiklik ve hatalardan sorumlu deðiliz. Okuyucunun,

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO :... MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :... MÜŞTERİ TÜREV ARAÇLAR HESAP NO :... YER VE TARİH :... 1. TARAFLAR

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bir tarafta Ömeravni Mah.Đnönü Cd. N:36 K:3 Beyoğlu-Đstanbul adresinde mukim ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER

Detaylı

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ve Borsa İstanbul A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nda yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda, kaldıraç etkisi nedeniyle, yüksek

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 0814 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye anılacaktır.)

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sözleşme No:... OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 1114 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler;

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili oldukları HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 23/12/1996 tarihinde kurulmuştur. Ödenmiş sermayesi

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Taraflar 1.Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Aşağıda kısaca Aracı Kurum olarak adlandırılacaktır.) Adres:

Detaylı