YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ"

Transkript

1 YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ

2 SANKO MENKUL DEÐERLER AÞ SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI MENKUL KIYMET ALIM SATIM RÝSK BÝLDÝRÝM FORMU VARANTLARA ÝLÝÞKÝN RÝSK BÝLDÝRÝM FORMU HESAP AÇILIÞ ve MÜÞTERÝ TANIMA FORMU ÝÞLEM KURALLARI BÝLDÝRÝM FORMU EK-1 MENKUL KIYMET ALIM SATIM ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ REPO ve TERS REPO ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TÜREV ARAÇLAR RÝSK BÝLDÝRÝM FORMU TÜREV ARAÇLAR ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ ÝNTERNET ARACILIÐI ÝLE YAPILACAK ÝÞLEMLER SÖZLEÞMESÝ AYLIK EKSTRE TALÝMATI FAÝZ NEMA TALÝMATI - 1 -

3 SANKO Menkul Deðerler AÞ Evren Mah Gülbahar Cad No:43/ Güneþli / ÝSTANBUL Tel:(0212) Faks:(0212) Menkul Deðerler AÞ UYGUNLUK TESTÝ Bu anketin amacý size sunulacak ürün veya hizmetin risklerini anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadýðýnýzýn anlaþýlmasý, böylece size daha uygun hizmet sunulmasýnýn saðlanmasýdýr Bu konuda bir deðerlendirme yapýlabilmesi sizden gerekli bilgilerin temin edilmesine baðlýdýr Uygunluk testi için bilgi vermezseniz veya eksik ya da güncel olmayan bilgi verirseniz, hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduðu tespit edilemeyecektir Bu nedenle, aþaðýdaki sorulara yanýt vermeniz, doðru, tam ve güncel bilgileri vermeniz, size uygun ürün ve hizmetlerin tespit edilebilmesi açýsýndan önemlidir Müþterinin Adý Soyadý / Ticari Ünvaný: 1 Yaþýnýz yaþ yaþ yaþ 66 ve üzeri Kurumsal Müþteri Eðitim Durumunuz Ýlköðretim / Ortaöðretim Mesleðiniz Lise Lisans ve Üstü Kurumsal Müþteri Mesleði / Ticari Faaliyeti / Tecrübesi (yýl) : (halihazýrda yoksa önceki yazýlmalý) Yatýrýmlarýnýzý ne kadar süreyle sermaye piyasalarýnda deðerlendirmeyi düþünürsünüz? Kýsa Vadeli (0-6 ay) Orta Vadeli (6-12 ay) Uzun Vadeli (1-3 yýl) Daha Uzun Vadeli (3 yýldan uzun) Risk ve getiri tercihiniz nedir? a Olabildiðince riskten kaçýnýr, güvenli yatýrým araçlarýný tercih eder, az ama düzenli bir getiri saðlamayý tercih ederim (Anaparam aynen korunsun) b c d e Enflasyonun üzerinde getiri beklentisiyle, yatýrýmýmda düþük riskli ürünlere yatýrým yapabilirim (Anaparadan çok az bir miktar kaybetmeyi göze alabilirim) Genel olarak orta riskli ürünleri tercih etmekle beraber, uzun vadede toplam getirimi artýrmak amacýyla, riskli ürünlere makul ölçüde yatýrým yapabilirim (Anaparadan bir miktar kaybetmeyi göze alabilirim) Yüksek getiri beklentisiyle, yüksek riskli ürünlere yatýrým yapabilirim (Anaparadan kaybetmeyi göze alabilirim) Çok yüksek getiri isterim ve çok yüksek riskli ürünlere yatýrým yapabilirim Geliþmiþ yatýrým ürünlerinin riskleri konusunda bilgiliyim ve bu ürünlere yatýrým yapabilirim (Anaparayý tamamen kaybetmeyi göze alabilirim) Adý Soyadý : - 2 -

4 6 Hangi ürünlerde daha önce yatýrým yaptýnýz, ne sýklýkta yatýrým yaptýnýz ve bu ürünlerdeki geçmiþ 1 yýllýk dönemdeki iþlem hacminiz ne kadardýr? a Çok Düþük Riskli (Repo-Ters Repo, BPP, Yatýrýmcý Bilgi Formunda Risk Deðeri 1 olan yatýrým fonlarý, vb) Ürün Bilgisi Ýþlem Sýklýðý Hacim Bilgisi (TL) Ürün Hakkýnda Bilgim Yok Ürün Hakkýnda Bilgim Kýsýtlý Ürün Hakkýnda Yeterince Bilgim Var Nadiren (Yýlda Birkaç Defa) Arasýra (Ayda Birkaç Defa) Sýklýkla (Haftada Birkaç ve üzeri Defa) b c d e Yukarýda verdiðim bilgilerin doðru olduðunu, bu bilgiler çerçevesinde yapýlacak deðerlendirme sonucunda, kurumunuzca uygun olduðu tespit edilecek ürün ve/veya hizmetleri tercih etmemin faydalý olacaðý konusunda bilgilendirildiðimi beyan ederim MÜÞTERÝNÝN Adý Soyadý/Ticari Ünvaný: Tarih : //201 Ýmzasý: Düþük Riskli (Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Hazine Kira Sertifikalarý, Yatýrýmcý Bilgi Formunda Risk Deðeri 2 ve 3 olan yatýrým fonlarý, vb) Orta Riskli (Ortaklýk Payý, Eurobond, Dövizli Tahviller, Özel Sektör Borçlanma Araçlarý, Kira Sertifikalarý, Yatýrýmcý Bilgi Formunda Risk Deðeri 4 olan yatýrým fonlarý, vb) Yüksek Riskli (Türev Ýþlemler (Vadeli Ýþlem ve Opsiyon Piyasasýnda), Varant, Yatýrým Kuruluþu Sertifikasý, Yatýrýmcý Bilgi Formunda Risk Deðeri 5 ve 6 olan yatýrým fonlarý, vb) Çok Yüksek Riskli (Tezgahüstü Türev Ýþlemler, Yapýlandýrýlmýþ Borçlanma Araçlarý, Kaldýraçlý Alým Satým Ýþlemleri - FX, Yatýrýmcý Bilgi Formunda Risk Deðeri 7 olan yatýrým fonlarý vb) UYGUNLUK TESTÝ SONUÇ BÝLDÝRÝMÝ Uygunluk Testine verdiðiniz cevaplar kapsamýnda aþaðýdaki sonuçlara ulaþýlmaktadýr 1 2 Uygunluk testi için bilgi vermediðiniz veya eksik ya da güncel olmayan bilgi verdiðiniz için, hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduðunun tespit edilmesi mümkün olamamýþtýr Size uygun ürün veya hizmetler tespit edilemediði halde belli bir ürün veya hizmeti almak istiyorsanýz bu yöndeki talebinizi kurumumuza bildirebilirsiniz Ama bunun sizin için uygun olmayabileceðini ve kendinizi bilgi ve tecrübenizi aþan bir þekilde risklere maruz býrakýyor olabileceðinizi dikkate alýn Kurumumuz talep ettiðiniz söz konusu hizmet ya da ürünü size sunup sunmamak konusunda serbest olup, hizmet verilmesi durumunda kurumumuz sorumlu deðildir Ayrýca hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduðunun tespit edilmesine imkan bulunmadýðý için yatýrým kuruluþunun size bire bir genel yatýrým tavsiyesinde bulunamayacaðýný dikkatinize sunarýz Bize sunmuþ olduðunuz bilgiler doðrultusunda, size uygun olan ve olmayan ürün ve hizmetler aþaðýda belirtilmiþtir Test sonucu size uygun bulunan ürün ve hizmetler Uygun Uygun Deðil a Çok Düþük Riskli (Repo-Ters Repo, BPP, Yatýrýmcý Bilgi Formunda Risk Deðeri 1 olan yatýrým fonlarý, vb) b c d e Düþük Riskli (Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Hazine Kira Sertifikalarý, Yatýrýmcý Bilgi Formunda Risk Deðeri 2 ve 3 olan yatýrým fonlarý, vb) Orta Riskli (Ortaklýk Payý, Eurobond, Dövizli Tahviller, Özel Sektör Borçlanma Araçlarý, Kira Sertifikalarý,Yatýrýmcý Bilgi Formunda Risk Deðeri 4 olan yatýrým fonlarý, vb) Yüksek Riskli (Türev Ýþlemler (Vadeli Ýþlem ve Opsiyon Piyasasýnda), Varant, Yatýrým Kuruluþu Sertifikasý,Yatýrýmcý Bilgi Formunda Risk Deðeri 5 ve 6 olan yatýrým fonlarý, vb) Çok Yüksek Riskli (Tezgahüstü Türev Ýþlemler, Yapýlandýrýlmýþ Borçlanma Araçlarý, Kaldýraçlý Alým Satým Ýþlemleri -FX, Yatýrýmcý Bilgi Formunda Risk Deðeri 7 olan yatýrým fonlarý, vb) Tercih ettiðiniz risk profiliniz ve piyasalarda gerçekleþtirdiðinizi belirttiðiniz iþlem hacim ve sýklýklarý arasýnda uyumsuzluk bulunmaktadýr Bu nedenle, hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduðunun tespit edilmesi mümkün olamamýþtýr (Risk ve getiri tercihinde a veya b iþaretlenip, iþlem hacmi kolonlarý d ve e'nin doldurulduðu durumlarda) Size uygun olmadýðý bildirilen bir ürün veya hizmeti almak istiyorsanýz bu yöndeki talebinizi kurumumuza bildirebilirsiniz Ama bunun sizin için uygun olmayabileceðini ve kendinizi bilgi ve tecrübenizi aþan bir þekilde risklere maruz býrakýyor olabileceðinizi dikkate alýn Kurumumuz talep ettiðiniz söz konusu hizmet ya da ürünü size sunup sunmamak konusunda serbest olup, hizmet verilmesi durumunda kurumumuz sorumlu deðildir Ayrýca size uygun olmadýðý bildirilen ürün ya da hizmetlerle ilgili olarak yatýrým kuruluþunun size bire bir genel yatýrým tavsiyesinde bulunamayacaðýný dikkatinize sunarýz Tarih : //201 Adý Soyadý: DEÐERLENDÝREN ONAYLAYAN Ýmzasý: - 3 -

5 SANKO Menkul Deðerler AÞ Evren Mah Gülbahar Cad No:43/ Güneþli / ÝSTANBUL Tel:(0212) Faks:(0212) Menkul Deðerler AÞ ACÝL VE BEKLENMEDÝK DURUM ÝÞ SÜREKLÝLÝÐÝ PLANI A) Mali tablolar ve mevcut mevzuat uyarýnca tutmakla yükümlü olunan her türlü kayýt ile kýymetli evrak kurumumuzda elektronik ortamda tutulmakta ve her gün bu kayýtlarýn yedeklemesi yapýlmakta, haftalýk periodlarla da çalýþtýðýmýz bankanýn kasasýna götürülerek muhafaza edilmektedir Bu evraklarýn yazýlý dökümleri ise kurumumuzun yer aldýðý binanýn arþiv olarak dizayn edilmiþ bodrum 3 katýnda bulunan yangýna dayanýklý, kilitli çelik kasalar içinde muhafaza edilmektedir B) Sistem yedeklemelerinin yapýldýðý, maillerin ve ses kayýtlarýnýn yer aldýðý yedekleme üniteleri kuruma ait sistem odasýnda muhafaza edilmektedir Ayrýca bu üniteler Kurumumuzca kiralanmýþ olan banka kasasýnda saklanmak üzere yetkili kiþiler tarafýndan haftalýk periyodlarda muhafaza edilmektedir Bu kayýtlarýn yapýldýðý ve bankaya götürülmeden önce çelik kasa içinde muhafaza edildiði sistem odasýnda yangýna karþý karbondioksit temelli yangýn söndürme düzeneði mevcuttur C) Gerek mali ve gerekse bilgi iletiþim altyapýsý hiçbir süre boþluk verilmeden sürekli yedeklenmekte, saklanmakta olup gerekli yazýlý çýktýlar her türlü olumsuz þartlara mukavim ortamlarda fiziki olarak muhafaza edilmektedir Acil ve beklenmedik durumlarda personelin eðitimi, görev tanýmlarý, otoritelerce tanýmlanmýþ lisans yeterlilikleri güncel olarak takip edilmektedir Sistemsel yapýlanma her türlü þart altýnda en uygun teknolojik alt yapý kullanýlarak güvenli ve iþlemlerin sürekliliðini saðlayacak þekilde organize edilmektedir Ýç kontrol sistemleri prosedürler tanýmlanmýþ, operasyonel risklere karþý kontrol mekanizmasý olarak güncellenmektedir Olasý dýþsal etkenlerden oluþacak risklere güvenlik duvarlarý kullanýlmakta, yasal geliþmeler güncel olarak takip edilmektedir Olaðan üstü durumlarda devreye girecek yedekleme üniteleri, iþlem birimleri, iþ akýþlarý diðer maddelerde detaylý bir þekilde açýklanmýþtýr Ç) Müþteri bilgilerinin yer aldýðý data kartuþlar kuruma ait sistem odasýnda muhafaza edilmekte, bu kartuþlar haftalýk periyodlarla çalýþtýðýmýz bankanýn kiralýk kasasýna götürülerek muhafaza edilmektedir Müþterilerle kurulacak alternatif iletiþim kanalý IMKB vasýtasýyla yapacaðýmýz duyuruyla yatýrýmcýlara bildirilecek olup, IMKB içinde bulunan terminalimize gidecek 5 adet müþteri temsilcimiz aracýlýðýyla müþterilerimiz emirlerini iletebileceklerdir Bu müþteri temsilcileri hisse senedi emirlerini doðrudan terminalde bulunan makinelerden girecek, Vadeli Ýþlemler ve Opsiyon Piyasasý emirlerini de þifrelerini vererek baðlandýklarý VOB Ýzmir deki müþteri temsilcileri vasýtasýyla ya da Takasbank tan sisteme baðlanmýþ bir müþteri temsilcisi kanalýyla iletebileceklerdir Tahvil ve bono iþlemleri de ayný þekilde IMKB Tahvil ve Bono Piyasasý nda bulunan uzmanlara telefon açýlmasý suretiyle iletilecektir D) Ýhtiyaç durumunda hisse senedi iþlemlerini gerçekleþtirecek personellerin IMKB den iþlem yapabilme imkanlarý vardýr Bu durumda kurum telefonlarýný IMKB de bulunan terminalimize yönlendirilmesi saðlanacaktýr Vadeli Ýþlem ve Opsiyon Borsasýnda yapýlacak iþlemler için de ayný þekilde terminalimizde bulunacak personelimiz vasýtasýyla emirler Ýzmir Vob a iletilebilecektir E) Kurumumuz iþlemlerin tek merkezden yapýldýðý bir kurum olup, þube ve acentesi bulunmamaktadýr Ancak ihtiyaç durumunda hisse senedi iþlemlerini gerçekleþtirecek personellerin IMKB den iþlem yapabilme imkanlarý vardýr Vadeli Ýþlem ve Opsiyon Borsasý için de Ýzmir de bulunan VOB desteði alýnarak ya da Takasbank a giderek doðrudan sisteme baðlanacak bir müþteri temsilcimiz vasýtasýyla müþteri emirlerinin iletilmesi saðlanabilecektir Kaldýraçlý alým satým iþlemleri için ise kaldýraçlý iþlemleri gerçekleþtirecek personel merkezde veya irtibat büromuzda iþlem yapamaz durumdaysa iþlemlerin yapýlmasýna aracýlýk eden piyasa yapýcý nýn kurumuna giderek iþlemleri oradan yapacaktýr F) Olasý etkiler, acil ve beklenmedik durumun büyüklüðüne ve oluþan þartlara göre deðiþecek olup, emirleri iletmede aksaklýk yaþanabilecektir Ancak acil durum planý uygulamasýndan sorumlu olarak Kurul ve Kurulca belirlenecek diðer kuruluþlara bildirilen personeller gerekli düzenlemeyi koordine edecek ve müþteri maðduriyetini minimum seviyede tutacak düzenlemeyi yapacaktýr G) Acil durum planý uygulamasýndan sorumlu olarak Kurul ve Kurulca belirlenecek diðer kuruluþlara bildirilen personeller rutin zorunlu bildirimlerin yapýlmasý için durum ve þartlarý deðerlendirerek en uygun yöntemi belirleyecek ve çözüme kavuþturacaktýr Rutin zorunlu bildirimler olaðanüstü þartlarda gerekli ise back up üniteleri kullanýlarak süreleri içinde yapýlacak ve yine gerekli ise iþlem bazýnda ek süre talep edilebilecektir Ð) Mevzuatca belirlenen prosedürler çerçevesinde MKK ve Takasbank aracýlýðýyla müþteri kýymetlerinin virmaný istenen kuruma gönderilmesi saðlanacaktýr Ýlgili mevzuat gereði planýn uygulanmasýnda sorumlu kiþiler olarak atanan Kurum çalýþanlarýna ait bilgiler ; Adý Soyadý: E-posta Adresi Ýþ Telefon Fax Aytun BÝLGÝN Özkan ÖZER Müþteri Ad Soyad - 4 -

6 SERMAYE PÝYASASI ÝÞLEMLERÝ RÝSK BÝLDÝRÝM FORMU Önemli Açýklama Sermaye piyasalarýnda yapacaðýnýz iþlemler sonucunda kar elde edebileceðiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadýr Bu nedenle, iþlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karþýlaþabileceðiniz riskleri anlamanýz, mali durumunuzu ve kýsýtlarýnýzý dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir Bu amaçla, Sermaye Piyasasý Kurulu nun Seri: V No: 46 Aracýlýk Faaliyetleri ve Aracý Kuruluþlara Ýliþkin Esaslar hakkýnda Teblið inin 13 maddesinde öngörüldüðü üzere Sermaye Piyasasý Ýþlemleri Risk Bildirim Formu nda yer alan aþaðýdaki hususlarý anlamanýz gerekmektedir Uyarý Ýþlem yapmaya baþlamadan önce çalýþmayý düþündüðünüz kuruluþun yapmak istediðiniz sermaye piyasasý iþlemlerine iliþkin Yetki Belgesi olup olmadýðýný kontrol ediniz Sermaye piyasasý iþlemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasasý aracý kurumlarýný wwwspkgovtr veya wwwtspakborgtr web sitelerinden öðrenebilirsiniz Risk Bildirimi Ýþlem yapacaðýnýz aracý kuruluþ ile imzalanacak Çerçeve Sözleþmesi nde belirtilen hususlara ek olarak, aþaðýdaki hususlarý anlamanýz çok önemlidir 1 Aracý kuruluþ nezdinde açtýracaðýnýz hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleþtirilecek tüm iþlemler için Sermaye Piyasasý Kurulu, borsalar ve takas merkezleri tarafýndan çýkartýlan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktýr 2 Sermaye piyasasý iþlemleri çeþitli oranlarda risklere tabidir Piyasada oluþacak fiyat hareketleri sonucunda aracý kuruluþa yatýrdýðýnýz paranýn tümünü kaybedebileceðiniz gibi, kayýplarýnýz yapacaðýnýz iþlemin türüne göre yatýrdýðýnýz para tutarýný dahi aþabilecektir 3 Kredili iþlem veya açýða satýþ gibi iþlemlerde kaldýraç etkisi nedeniyle, düþük özkaynakla iþlem yapmanýn piyasada lehe çalýþabileceði gibi aleyhe de çalýþabileceði ve bu anlamda kaldýraç etkisinin tarafýnýza yüksek kazançlar saðlayabileceði gibi zararlara da yol açabileceði ihtimali göz önünde bulundurulmalýdýr 4 Aracý kuruluþun piyasalarda yapacaðýnýz iþlemlere iliþkin tarafýnýza aktaracaðý bilgiler ve yapacaðý tavsiyelerin eksik ve doðrulanmaya muhtaç olabileceði tarafýnýzca dikkate alýnmalýdýr 5 Sermaye piyasasý araçlarýnýn alým satýmýna iliþkin olarak aracý kuruluþun yetkili personelince yapýlacak teknik ve temel analizin kiþiden kiþiye farklýlýk arz edebileceði ve bu analizlerde yapýlan öngörülerin kesin olarak gerçekleþmeme olasýlýðýnýn bulunduðu dikkate alýnmalýdýr 6 Yabancý para cinsinden yapýlan iþlemlerde, yukarýda sayýlan risklere ek olarak kur riskinin olduðunu, kur dalgalanmalarý nedeniyle Türk Lirasý bazýnda deðer kaybý olabileceði, devletlerin yabancý sermaye ve döviz hareketlerini kýsýtlayabileceði, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceði, alým-satým iþlemlerinin zamanýnda gerçekleþmeyebileceði bilinmelidir 7 Ýþlemlerinize baþlamadan önce, aracý kuruluþunuzdan yükümlü olacaðýnýz bütün komisyon ve diðer muamele ücretleri konusunda teyit almalýsýnýz Eðer ücretler parasal olarak ifade edilmemiþse, ücretlerin parasal olarak size nasýl yansýyacaðý ile ilgili anlaþýlýr örnekler içeren yazýlý bir açýklama talep etmelisiniz Ýþbu sermaye piyasasý iþlemleri risk bildirim formu, yatýrýmcýyý genel olarak mevcut riskler hakkýnda bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasasý araçlarýnýn alým satýmýndan ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir Dolayýsýyla tasarruflarýnýzý bu tip yatýrýmlara yönlendirmeden önce dikkatli bir þekilde araþtýrma yapmalýsýnýz MÜÞTERÝ/LER ARACI KURUM SANKO MENKUL DEÐERLER AÞ ADI SOYADI : ÝMZA : - 5 -

7 SANKO Menkul Deðerler AÞ Evren Mah Gülbahar Cad No:43/ Güneþli / ÝSTANBUL Tel:(0212) Faks:(0212) Menkul Deðerler AÞ VARANT ve VARANT BENZERÝ SERMAYE PÝYASASI ARAÇLARI RÝSK BÝLDÝRÝM FORMU Önemli Açýklama Sermaye piyasasýnda gerçekleþtireceðiniz varant ve/veya varantlara benzer sermaye piyasasý araçlarý alým satým iþlemleri sonucunda kâr edebileceðiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadýr Bu nedenle, iþlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karþýlaþabileceðiniz riskleri anlamanýz, mali durumunuzu ve kýsýtlarýnýzý dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir Bu amaçla, Seri:III, No:37 "Aracý Kuruluþ Varantlarýnýn Kurul Kaydýna Alýnmasýna ve Alým Satým Ýþlemlerine Ýliþkin Esaslar Tebliði nin (Teblið) 16 maddesinde öngörüldüðü üzere "Varantlara Ýliþkin Risk Bildirim Formu'nda yer alan aþaðýdaki hususlarý anlamanýz gerekmektedir Uyarý Ýþlem yapmaya baþlamadan önce çalýþmayý düþündüðünüz kuruluþun "alým satým aracýlýðý yetki belgesi ne sahip olup olmadýðýný kontrol ediniz Bu yetki belgesine sahip banka ve sermaye piyasasý aracý kurumlarýný wwwspkgovtr veya wwwtspakborgtr web sitelerinden öðrenebilirsiniz Varantlara Ýliþkin Genel Bilgi Aracý Kuruluþ Varantý (Varant), elinde bulunduran kiþiye, dayanak varlýðý ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakký veren ve bu hakkýn kaydi teslimat ya da nakit uzlaþý ile kullanýldýðý menkul kýymet niteliðindeki sermaye piyasasý aracýdýr Varantýn dayanak varlýðýný, ÝMKB 30 endeksinde yer alan hisse senedi ve/veya ÝMKB 30 endeksi kapsamýnda yer alan birden fazla hisse senedinden oluþan sepet oluþturur Dayanak göstergesi ise Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý (ÝMKB) tarafýndan oluþturulmuþ hisse senedi endeksleridir Sermaye Piyasasý Kurulu (Kurul) tarafýndan uygun görülmesi halinde, yukarýda belirtilen dayanak varlýk ve göstergeler dýþýnda kalan konvertibl döviz, kýymetli maden, emtia, geçerliliði uluslararasý alanda genel kabul görmüþ endeksler gibi diðer varlýk ve göstergeler de varanta dayanak teþkil edebilir Bu formda yer alan açýklamalar Teblið'in 20 nci maddesi uyarýnca Kurul un uygun göreceði varantlara benzer nitelikli sermaye piyasasý araçlarý (varant benzeri) için de geçerlidir Varant benzeri sermaye piyasasý aracý alým satým iþlemini gerçekleþtiren aracý kuruluþ, söz konusu sermaye piyasasý aracýnýn özellikleri hakkýnda müþterilerini bilgilendirmek zorundadýr Ýþleme baþlamadan önce bu bilgileri edinmeniz önemlidir Aracý kuruluþunuzdan mutlaka talep ediniz Ýþleyiþ Esaslarý, Hak ve Yükümlülükler 1 Varantlarýn alým satýmý, Kurulun onayý üzerine ÝMKB mevzuatý çerçevesinde belirlenecek iþlem esaslarý kapsamýnda ÝMKB'nin uygun göreceði pazarda, piyasa yapýcýlýk esasýna dayalý olarak yapýlýr Piyasa yapýcýlýðý kapsamýnda, piyasa yapýcýsý aracý kurum likidite saðlamak üzere, ilgili piyasa düzenlemeleri çerçevesinde sürekli alým-satým kotasyonu vermek zorundadýr Piyasa yapýcýlýðýna iliþkin esaslar, Kurulun uygun görüþü üzerine ÝMKB tarafýndan belirlenir 2 Varantlarýn satýþýnýn aracý kuruluþlar vasýtasýyla yapýlmasý ve ÝMKB'de iþlem görmesi zorunludur ÝMKB'de iþlem gören varantlarýn iþlem sýrasýnýn kapatýlmasýna iliþkin esaslar ÝMKB tarafýndan belirlenir 3 Varantlarýn vadeleri iki aydan az, beþ yýldan fazla olamaz 4 Dayanak varlýðý veya göstergesi ÝMKB 30 endeksinde yer alan hisse senedi veya ÝMKB 30 endeksi kapsamýnda yer alan birden fazla hisse senedinden oluþan sepetin olduðu varantlarda uzlaþý biçimi kaydi teslimat veya nakit uzlaþý olarak belirlenebilir Dayanak varlýðý bunlarýn dýþýnda varlýk ya da gösterge olan varantlarda ise nakit uzlaþý esaslarýnýn uygulanmasý zorunludur 5 Varant ihracýndan doðan uzlaþý yükümlülüðünün yerine getirilmesinden ihraççý sorumludur Garantör bulunmasý halinde, ihraççý ile garantör müteselsilen sorumlu olur 6 Varant ihraçlarý kaydi olarak yapýlýr ve ihraççýnýn MKK üyesi olmasý zorunludur Risk Bildirimi Ýþlem yapacaðýnýz aracý kuruluþ ile imzalanacak çerçeve sözleþmede belirtilen hususlara ek olarak, aþaðýdaki hususlarý anlamanýz çok önemlidir 1- Aracý kuruluþ nezdinde açtýracaðýnýz hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleþtirilecek tüm iþlemler için Sermaye Piyasasý Kurulu, borsalar, takas ve saklama merkezleri tarafýndan çýkartýlan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktýr 2- Varant iþlemleri çeþitli oranlarda riske tabidir Piyasada oluþacak fiyat hareketleri sonucunda aracý kuruluþa yatýrdýðýnýz paranýn tümünü kaybedebileceðiniz gibi, kayýplarýnýz yapacaðýnýz iþlemin türüne göre yatýrdýðýnýz para tutarýný dahi aþabilecektir 3- Kaldýraç etkisi nedeniyle varant alým iþlemi yapmanýn piyasada lehe çalýþabileceði gibi aleyhe de çalýþabileceði ve bu anlamda kaldýraç etkisinin tarafýnýza yüksek kazançlar saðlayabileceði gibi zararlara da yol açabileceði ihtimali göz önünde bulundurulmalýdýr 4- Bir varant satýn alýrsanýz ve varantýn saðladýðý dayanak varlýðý ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkýný kullanmamaya karar verirseniz, riskinizi varanta ödediðiniz bedel ve buna ek olarak ödeyeceðiniz komisyon ve diðer muamele ücreti ile sýnýrlamanýz mümkündür 5- Aracý kuruluþun piyasada iþlem yapacaðýnýz varantlara iliþkin olarak tarafýnýza aktaracaðý bilgiler ve yapacaðý tavsiyelerin eksik ve doðrulamaya muhtaç olabileceði tarafýnýzca dikkate alýnmalýdýr 6- Varant alým satýmýna iliþkin olarak aracý kuruluþun yetkili personelince yapýlacak teknik ve temel analizin kiþiden kiþiye farklýlýk arz edebileceði ve bu analizlerde yapýlan öngörülerin kesin olarak gerçekleþmeme olasýlýðýnýn bulunduðu dikkate alýnmalýdýr 7- Varant ihracý nedeniyle ihraççýnýn maruz kaldýðý risklere iliþkin risk yönetim politikasýnýn izahnamede yer almasý zorunludur Ýzahname, Teblið uyarýnca ihraççý ile piyasa yapýcýnýn internet sitesinde yayýnlanýr Ýhraççýnýn risk yönetim politikasý, yatýrým kararýnýzý vermeden önce dikkatle okunmalýdýr 8- Yabancý para cinsinden düzenlenen varantlar ve/veya varantlarýn dayanak varlýðýnda, yukarýda sayýlan risklere ek olarak kur riskinin olduðunu, kur dalgalanmalarý nedeniyle Türk Lirasý bazýnda deðer kaybý olabileceði, devletlerin yabancý sermaye ve döviz hareketlerini kýsýtlayabileceði, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceði, alým satým iþlemlerinin zamanýnda gerçekleþmeyebileceði bilinmelidir 9- Ýþlemlerinize baþlamadan önce, aracý kuruluþunuzdan yükümlü olacaðýnýz bütün komisyon ve diðer muamele ücretleri konusunda teyit almalýsýnýz Eðer ücretler parasal olarak ifade edilmemiþse, ücretlerin parasal olarak size nasýl yansýyacaðý ile ilgili anlaþýlýr örnekler içeren yazýlý bir açýklama talep etmelisiniz Ýþbu varantlara iliþkin risk bildirim formu yatýrýmcýyý genel olarak mevcut riskler hakkýnda bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, varantlarýn alým satýmýndan ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir Dolayýsýyla tasarruflarýnýzý bu tip yatýrýmlara yönlendirmeden önce dikkatli bir þekilde araþtýrma yapmalýsýnýz - 6 -

8 SANKO Menkul Deðerler AÞ Evren Mah Gülbahar Cad No:43/ Güneþli / ÝSTANBUL Tel:(0212) Faks:(0212) Menkul Deðerler AÞ ÖNEMLÝ AÇIKLAMA: ÝMKB GÝP te iþlem yapýlmasý bazý özel risk unsurlarý barýndýrmakta ve yüksek bir yatýrým riski taþýmaktadýr ÝMKB GÝP te yapacaðýnýz alým-satým iþlemleri sonucunda kar elde edebileceðiniz gibi zarar edebilme riskiniz de bulunmaktadýr Bu nedenle, GÝP te iþlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karþýlaþabileceðiniz riskleri anlamanýz, mali durumunuzu ve kýsýtlarýnýzý dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir Bu amaçla, ÝMKB GÝP Yönetmeliði nin 67 nci maddesinde öngörüldüðü üzere, GÝP Risk Bildirim Formu nda yer alan aþaðýdaki hususlarý okuyarak anlamanýz ve imzalamanýz gerekmektedir UYARI: Ýþlem yapmaya baþlamadan önce çalýþmayý düþündüðünüz aracý kuruluþun Sermaye Piyasasý Kurulu (SPK) tarafýndan verilen Alým Satýma Aracýlýk Yetki Belgesi ile ÝMKB GÝP te iþlem yapma yetkisine sahip, ÝMKB nin halen faaliyetlerine devam eden bir üyesi olup olmadýðýný wwwspkgovtr ve wwwimkbgovtr internet sitelerinden veya diðer iletiþim araçlarýyla kontrol ediniz AÞ ile yaptýðým Alým Satýma Aracýlýk Çerçeve Sözleþmesi nde belirtilen hususlara ek olarak; 1 Aracý kuruluþ nezdinde açtýrdýðým ve/veya açtýracaðým hesaplar üzerinden GÝP te gerçekleþtirilecek tüm iþlemlerin SPK, ÝMKB ve diðer sermaye piyasasý kuruluþlarý tarafýndan çýkartýlan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm düzenleme hükümlerine tabi olacaðýnýn, 2 GÝP in, ÝMKB kotasyon þartlarýný saðlayamayan geliþme ve büyüme potansiyeline sahip þirketlerin sermaye piyasalarýndan fon saðlamak için ihraç edecekleri menkul kýymetlerin iþlem görebileceði þeffaf ve düzenli bir ortam yaratmak amacýyla kurulduðunun, 3 GÝP in, ÝMKB Hisse Senetleri Piyasasý ndan (HSP) farklý ve münferit bir piyasa olarak organize edildiðinin, GÝP in iþlem kurallarýnýn ve uygulanan iþlem yöntemlerinin HSP ile benzerlikler gösterebileceði gibi farklýlýklar da gösterebileceðinin; þirket paylarýnýn GÝP Listesi ne kabul edilme kriterleri, piyasa danýþmaný uygulamasý, kamuyu aydýnlatma hususunda GÝP ve HSP arasýnda farklýlýklar bulunduðunun, 4 Þirket paylarýnýn GÝP Listesi ne kabulünün ÝMKB GÝP Yönetmeliði ne göre yapýldýðýnýn, ÝMKB Kotasyon Yönetmeliði ne göre yapýlmadýðýnýn, 5 Þirket paylarýnýn GÝP Listesi ne kabul þartý olarak SPK ve ÝMKB tarafýndan nicelik ve/veya niteliðe iliþkin kriterler (karlýlýk, faaliyet süresi, sermaye büyüklüðü, piyasa deðeri gibi unsurlara baðlanmýþ sýnýrlayýcý þartlar) aranmadýðýnýn, þirketin hukuki ve finansal durumu ile faaliyetleri açýsýndan herhangi bir inceleme yapýlmadýðýnýn, 6 Þirket paylarýnýn GÝP te iþlem görüp göremeyeceði hususunda piyasa danýþmaný tarafýndan hazýrlanan þirket raporuna ve rapor ekindeki belgelere dayanarak ÝMKB Yönetim Kurulu tarafýndan deðerlendirme yapýldýðýnýn, 7 Þirketin SPK ve ÝMKB düzenlemelerine uymamasý halinde, þirket paylarýnýn iþlem sýrasýnýn geçici olarak durdurulabileceði veya þirket paylarýnýn GÝP Listesi nden çýkarýlabileceðinin, 8 Þirket paylarýnýn GÝP Listesi ne kabul edilmesi, iþlem görmeye baþlamasý ve iþlem görmeyi sürdürebilmesi için þirketin bir piyasa danýþmaný ile imzaladýðý piyasa danýþmanlýðý anlaþmasý bulunmasýnýn zorunlu olduðunun, 9 Þirketin paylarý GÝP te iþlem görmeye baþladýktan sonra herhangi bir nedenle þirket ve piyasa danýþmaný arasýndaki anlaþmanýn sona ermesi halinde; þirketin yeni bir piyasa danýþmaný ile anlaþmasýnýn bulunmadýðý süre zarfýnda þirket paylarýnýn iþlem sýrasýnýn geçici olarak durdurulabileceðinin, piyasa danýþmaný bulunmamasý nedeniyle paylarýnýn iþlem sýrasýnýn kapanmasýndan itibaren dört ay içerisinde yeni bir piyasa danýþmaný ile anlaþma imzalamamasý halinde þirket paylarýnýn GÝP Listesi nden çýkarýlabileceðinin, 10 Þirket paylarýnýn kayda alýnmasýnýn, þirketin veya þirket paylarýnýn SPK tarafýndan tekeffülü anlamýna gelmeyeceðinin, þirket paylarýnýn GÝP te iþlem görmesine izin verilmesinin, þirketin ve/veya þirket paylarýnýn ÝMKB tarafýndan tekeffülü anlamýna gelmeyeceðinin, GÝP te yapacaðým yatýrým ve üstlendiðim risk nedeniyle uðrayabileceðim zararlardan ÝMKB nin sorumlu olmadýðýnýn, 11 GÝP in özelliði gereði bu piyasada paylarý iþlem görecek þirketlerin sermaye piyasasýndan kaynaklanan bazý yükümlülüklerinin paylarý Borsa da iþlem gören þirketlere göre daha az olduðunun, pay ihraçlarýna iliþkin olarak izahname düzenleme muafiyeti kapsamýnda olmalarý halinde izahname düzenlenmeyebileceðinin ve bu durumda þirkete, faaliyetlerine, ihraç edilen menkul kýymete iliþkin bilgilerin GÝP þirket bilgi formunda yer aldýðýnýn, bu nedenler ile bu þirketlere yatýrým yapmanýn her durumda riskli olduðunun tarafýmca bilindiðini, ÝMKB GÝP Risk Bildirim Formu nu okuyup anladýðýmý, özgür iradem sonucu imzaladýðýmý, kabul, beyan ve taahhüt ederim Müþteri nin; Adý Soyadý veya Ünvaný: ÝSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (ÝMKB) GELÝÞEN ÝÞLETMELER PÝYASASI (GÝP) RÝSK BÝLDÝRÝM FORMU RÝSK BÝLDÝRÝMÝ (YATIRIMCILAR ÝÇÝN GÝP ÝÞLEMLERÝ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR) Hesap Numarasý: MKK Sicil Numarasý: Tarih: Ýmza: - 7 -

9 SANKO Menkul Deðerler AÞ Evren Mah Gülbahar Cad No:43/ Güneþli / ÝSTANBUL Tel:(0212) Faks:(0212) Menkul Deðerler AÞ ÝSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (ÝMKB) SERBEST ÝÞLEM PLATFORMU (SÝP) RÝSK BÝLDÝRÝM FORMU Uyarý Ýþlem yapmaya baþlamadan önce çalýþmayý düþündüðünüz aracý kuruluþun Sermaye Piyasasý Kurulu (SPK) tarafýndan verilen Alým Satýma Aracýlýk Yetki Belgesi ile ÝMKB GÝP te iþlem yapma yetkisine sahip, ÝMKB nin halen faaliyetlerine devam eden bir üyesi olup olmadýðýný wwwspkgovtr ve wwwimkbgovtr internet sitelerinden veya diðer iletiþim araçlarýyla kontrol ediniz SANKO MENKUL DEÐERLER AÞ ile yaptýðým Alým Satýma Aracýlýk Çerçeve Sözleþmesi'nde belirtilen hususlara ek olarak; 1 Serbest Ýþlem Platformu (Platform) nda Kurul kaydýnda bulunan fakat daha önce Borsa'da iþlem görmeyen þirketlerden Kurulca belirlenen þirketlerin paylarýnýn iþlem gördüðünün, 2 Þirket paylarýnýn Platforma kabul þartý olarak Sermaye Piyasasý Kurulu (SPK) kararý dýþýnda ÝMKB tarafýndan þirketin hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri açýsýndan herhangi bir inceleme yapýlmadýðýnýn, bu alanlarda Kotasyon Yönetmeliði ve diðer Borsa mevzuatýnda yer alan herhangi bir nicelik ve/veya niteliðe iliþkin kritere (karlýlýk, faaliyet süresi, sermaye büyüklüðü, piyasa deðeri gibi unsurlara baðlanmýþ sýnýrlayýcý þartlar) göre deðerlendirme yapýlmadýðýnýn, söz konusu paylar Borsa'da iþlem görmeye baþladýktan sonra da söz konusu þirketlerin hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri açýsýndan herhangi bir inceleme yapýlmayacaðýnýn, 3 SÝP'te iþlem gören þirketin SPK ve ÝMKB düzenlemelerine uymamasý halinde, þirket paylarýnýn iþlem sýrasýnýn geçici veya sürekli olarak durdurulabileceðinin, 4 SPK'nýn tarihli ve 17/519 sayýlý kararý gereði "Þirketin paylarýnýn Platformda iþlem görmeye baþladýðý tarihten itibaren SPK'nýn Seri: VIII, No: 54 sayýlý Özel Durumlarýn Kamuya Açýklanmasýna Ýliþkin Esaslar Tebliði kapsamýnda özel durum açýklamasý yapmakla yükümlü olduðunun, ancak diðer sermaye piyasasý mevzuatý yükümlülükleri açýsýndan Serbest Ýþlem Platformunda iþlem gören þirketler için Kurul'ca belirlenen diðer yükümlülüklere tabi olduðunun, 5 Þirket paylarýnýn Platformda iþlem görmesinin þirketin veya þirket paylarýnýn SPK ve ÝMKB tarafýndan tekeffülü anlamýna gelmeyeceðinin, Platform'da yapacaðým yatýrým ve üstlendiðim risk nedeniyle uðrayabileceðim zararlardan SPK ve ÝMKB'nin sorumlu olmadýðýnýn bilincinde olarak iþlem yaptýðýmý, Serbest Ýþlem Platformu Risk Bildirim Formu'nu ve wwwsankomenkulcom linkinde bulunan Serbest Ýþlem Platformu Ýþleyiþ Usul ve Esaslarýný okuyup anladýðýmý, iþbu belgeyi özgür iradem sonucu imzaladýðýmý, kabul, beyan ve taahhüt ederim Müþteri nin; Adý Soyadý veya Ünvaný: Hesap Numarasý: MKK Sicil Numarasý: Tarih: Ýmza: - 8 -

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ Sayfa UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI SERMAYE PÝYASASI ÝÞLEMLERÝ RÝSK BÝLDÝRÝM

Detaylı

İstanbul, 23 Ağustos 2012 2012/994

İstanbul, 23 Ağustos 2012 2012/994 TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ Büyükdere Cad. No: 173 1. Levent Plaza A-Blok Kat: 4 34394 1. Levent - İstanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

UYGUNLUK TESTİ. Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Unvanı: 1- Yaşınız yaş yaş yaş 66 ve üzeri Kurumsal Müşteri

UYGUNLUK TESTİ. Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Unvanı: 1- Yaşınız yaş yaş yaş 66 ve üzeri Kurumsal Müşteri UYGUNLUK TESTİ Bu anketin amacı size sunulacak ürün veya hizmetin risklerini anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığınızın anlaşılması, böylece size daha uygun hizmet sunulmasının sağlanmasıdır.

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

YURTDIÞI PÝYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

YURTDIÞI PÝYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ HESAP NO... SANKO Menkul Deðerler A.Þ. YURTDIÞI PÝYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SÖZLEÞME NO: YURTDIÞI PÝYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK Madde 1. SÖZLEÞMENÝN

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA: İMKB GİP te işlem yapılması bazı özel risk unsurları barındırmakta ve yüksek bir yatırım

Detaylı

PAY PİYASASI ÜRÜN RİSK ve FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU

PAY PİYASASI ÜRÜN RİSK ve FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU Müşteri Numarası : Müşteri Adı Soyadı : PAY PİYASASI ÜRÜN RİSK ve FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU ( VARANT ve VARANT BENZERİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI RİSK BİLDİRİM FORMU / A, B, C VE D GRUBU HİSSE SENETLERİNE

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ SANKO UYGUNLUK TESTÝ Bu anketin amacý size sunulacak ürün veya hizmetin risklerini anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadýðýnýzýn anlaþýlmasý,

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

İstanbul, 28 Mayıs 2014 2014/541

İstanbul, 28 Mayıs 2014 2014/541 TSPB TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ Büyükdere Cad. No: 173 1. Levent Plaza A-Blok Kat: 4 34394 1. Levent - İstanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspb.org.tr İstanbul, 28 Mayıs 2014

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA Özel sektör borçlanma araçları alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.

Detaylı

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU, B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU, B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU, ULUSLARARASI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Kare Yatırım Menkul Değerler

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

ARACI KURULUŞ VARANTLARI

ARACI KURULUŞ VARANTLARI ARACI KURULUŞ VARANTLARI SERMAYE PİYASASI KURULU NİSAN 2010 YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER Şirketlerin finansal ihtiyaçlarının standart sermaye piyasası araçlarının sunduğu olanaklar ile karşılanmadığı durumlarda

Detaylı

İstanbul, 25 Haziran 2014 2014/658

İstanbul, 25 Haziran 2014 2014/658 TSPB TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ Büyükdere Cad. No: 173 1. Levent Plaza A-Blok Kat: 4 34394 1. Levent - İstanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspb.org.tr İstanbul, 25 Haziran

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI 1.1.Sektörel Hesap Planý... 19 1.2.TDHP'nýn Amaç ve Kapsamý... 20 1.3. TDHP'nýn Yapýsý... 21 2. GENEL NÝTELÝKLÝ ÝÞLEMLER MUHASEBESÝ 2.1.Sigortacýlýk Dýþý Ýþlemler...

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

EK/9.D VARANTLARA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

EK/9.D VARANTLARA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU VARANTLARA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, bu

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir.

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 2) SPK Temel Düzey Lisansını Alanlar Ne İş Yaparlar.? A- Lise,

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Uyarı: Önemli Açıklama:

Uyarı: Önemli Açıklama: TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Vadeli İşlem

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun Yatırım Stratejisi İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 31/05/2006 30.06.2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Stratejisi

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (eski ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Menkul Değerler AŞ YURT İÇİ ve YURT DIŞI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ARACILIK SÖZLEŞMESİ SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ SANKO SÖZLEŞME TÜRLERİ Sayfa UYGUNLUK TESTİ 2-3 ACİL ve BEKLENMEDİK DURUM PLANI

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Dar Mükellef (*) Tam Mükellef Sermaye Şirketi

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri. Uyarı

Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri. Uyarı Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri Uyarı İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetkisi olup olmadığını kontrol

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Tam Mükellef

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 13.01.2011 TARİH VE 2/45 SAYI

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011 TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 23 Kasım 2011 Almanya Sermaye Piyasası Kurumları Bankacılık Sermaye Piyasaları Sigortacılık BankacılıkDüzenlemeve Denetleme Kurulu (BDDK) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03 Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/2009 01:03 TÜRKÝYE MUHASEBE STANDARTLARI 1. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama' isimli TMS'a göre, varlýklarýn cari piyasa

Detaylı

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 13.01.2011 TARİH VE 2/45 SAYI

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ İlker Şadi İŞLEYEN * I. GİRİŞ Bankalar ve aracı kurumların, menkul kıymetler ve diğer

Detaylı

2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Tam Mükellef. Yatırım Fonu (**)

2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Tam Mükellef. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI RİSK BİLDİRİM FORMU

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI RİSK BİLDİRİM FORMU SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI RİSK BİLDİRİM FORMU Yatırım Kuruluşları ve Borsalar nezdinde yapacağınız menkul kıymet alım-satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Önemli Açıklama. Uyarı

Önemli Açıklama. Uyarı FON ÇIKIŞI GEREKTİRMEYEN SERMAYE AZALTIMI İLE EŞ ANLI OLARAK YA DA SERMAYE AZALTIMININ SONUÇLANMASINDAN İTİBAREN İKİ YIL İÇERİSİNDE YAPILACAK SERMAYE ARTIRIMI RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Fon çıkışı

Detaylı

ÖTV. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /58. Sirküler. Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan

ÖTV. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /58. Sirküler. Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan 2008-58 ÖTV Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/58 Sirküler Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan Özel Tüketim Vergisi Bakanlar Kurulu'nun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun Yatırım Stratejisi İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 21/07/1997 30.06.2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Stratejisi

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM** (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ**

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM** (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ** HİSSE SENEDİ ALIM SATIM iktisap edilen ) HİSSE SENEDİ ALIM SATIM iktisap edilen) HİSSE SENEDİ TEMETTÜ (KAR PAYI) GELİRLERİ - Tamamı kurum kazancına dahil (% 20) (Şartları sağlıyorsa kurumlar vergisi iştirak

Detaylı

ERGO EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) FONU ĐZAHNAME DEĞĐŞĐKLĐĞĐ

ERGO EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) FONU ĐZAHNAME DEĞĐŞĐKLĐĞĐ ERGO EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) FONU ĐZAHNAME DEĞĐŞĐKLĐĞĐ Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (EURO) Emeklilik Yatırım Fonu izahnamesinin

Detaylı

ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI

ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI T I K B ÝÞÝN MAHÝYETÝ ORDU SERBEST MUHASEBECÝ ( C h a m b e r C e r t i f i e d P u b l i c A c c o u n t a n t s O f O r d u ) 2011 YILI SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLÝK ASGARÝ ÜCRET TARÝFESÝ DEFTER

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**)

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Kurum Dar

Detaylı

Ba ve Bs Formlarýna Ýliþkin Uygulamada ve Verilme Sürelerinde Deðiþiklikler Yap

Ba ve Bs Formlarýna Ýliþkin Uygulamada ve Verilme Sürelerinde Deðiþiklikler Yap 2010-21 Ba ve Bs Formlarýna Ýliþkin Uygulamada ve Verilme Sürelerinde Deðiþiklikler Yap Sirküler Sirküler Numarasý : Elit 2010/21 Ba Ve Bs Formlarýna Ýliþkin Uygulamada Ve Verilme Sürelerinde Deðiþiklikler

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 14.07.2009 TARİH VE EYF.123/478

Detaylı

tarih ve sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

tarih ve sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: AK EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT - KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ Ak Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Likit - Kamu Emeklilik Yatırım Fonu tanıtım formunun başlığı ile A Bölümü nün

Detaylı

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun Yatırım Stratejisi İŞ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 31/10/1999 30.06.2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım

Detaylı

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun Yatırım Stratejisi İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16/03/1998 30.06.2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Fonu nun içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Giriş Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) ekte

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş Oyak Emeklilik

Detaylı

Haziran 2015 Aylık Rapor

Haziran 2015 Aylık Rapor Haziran 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATIFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON

Detaylı

Uyarı: Tanımlar: Borsa. : Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ni ve/veya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nı. Aracı Kuruluş

Uyarı: Tanımlar: Borsa. : Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ni ve/veya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nı. Aracı Kuruluş TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Vadeli

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (Euro) 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı