TÜRKIYE'DE ÖZEllEŞTIRME UYGUlAMAlARININ TARIM SEKTÖRÜ IÇISINDAN DEGERlENDIRilMESI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKIYE'DE ÖZEllEŞTIRME UYGUlAMAlARININ TARIM SEKTÖRÜ IÇISINDAN DEGERlENDIRilMESI"

Transkript

1 TMMOB ZİRAAT MÜHENDiSLERİ ODASI İZMİR SUBESi TÜRK-İŞ TEK GIDA-İŞ SENDİKASI EGE BÖLGE ŞUBESi TÜRKIYE'DE ÖZEllEŞTIRME UYGUlAMAlARININ TARIM SEKTÖRÜ IÇISINDAN DEGERlENDIRilMESI VE SOSYAl PiYASA EKONOMiSi YAKlAŞlMI Yrd.Doç.Dr.M.Metin ARTUKOGLU Dr.Murat YERCAN EGE ÜNİVERSİTESİ.ZİRAAT FAKÜLTESi TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ MART 1999

2 o TMMOB ZİRAAT MÜHENDiSLERİ ODASI İZMİR SUBESi TÜRK-İŞ TEK GIDA-İŞ SENDİKASI EGE BÖLGE ŞUBESİ TÜRKiYE'DE ÖZEllEŞTiRME UYGUlAMAlARININ TARIM SEKTÖRÜ AÇlSlNDAN DEGERlENDiRilMESi VE SOSYAl PiYASA EKONOMiSi YAKlAŞlMI Yrd.Doç.Dr.M.Metin ARTUKOGLU Dr.Murat YERCAN EGE ÜNİVERSİTESİ. ZİRAAT FAKÜLTESi TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ MART 1999

3 '!f. ÖNSÖZ Serbest piyasa ekonomisi görüşlerinin giderek yaygınlaştığı bir dönemden geçmekteyiz. Küreselleşme politikalarının vbütün hızıyla herkesi etkilediği kamuoyunda tarımın destekten yoksun bırakılınası gibi bir tezin taraf bulmasına çalışılelığına tanık olmaktayız. Oysa gerek AB ülkeleri gerekse ABD kendi çiftçilerine sürekli destek vermektedirler. Hele ABD, GSM kredileii ile tarımsal ürünleri dış ülkelere pazarlayan şirketlerin yanında yer almaktadır. Ülkemizde de bütün karşı görüşe rağmen tarım sektörüne çeşitli yollardan kaynak aktarılmalıdır; ancak aktarılan kaynağın tamamının çiftçinin eline geçmediği, tarımsal desteklerden küçük işletmelerin yararlanamadığı bir gerçektir. Ülkemizde tarımı destekleyen en büyük enstrüman Tarımsal Kit'ler olmuştur yılında dünyada yaşanan ekonomik bunalım sonucunda ekonomide devletin öncülüğü zorunlu hale gelince Kit'ler ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet öncesi TEKEL ve T.C. Ziraat Bankası, Cumhuriyet sonrası ise TMO, TİGEM. TZDK, ÇAYKUR ve özelleştirmelerden önce SEK, EBK ve YEM SANAYİİ Tarımsal Kit'ler kapsaınında sayılabilir.' Üzun yıllar bu Kit'ler ülke tarınıını sırtında taşımış, çiftçi dostu olmuşlar, devletin taban fıyat politikalarını uygulamışlar. tarıma tam destek vermişlerdir. ile karşı karşıyayız. Şimdi bu Kit'lerden vazgeçme, elden çıkarma kısaca özelleştirme olayı Tarımın durumu gerçekten buna uygun mu? 50 dekarın altındaki işletme sayısı tüm işletmelerin üçte ikisi. 20 pe_kardan küçük tarım işletmelerinin oranı da üçte bir. Bu büyüklükteki tarım işletmeleri çiftçileriınizir1 rahat yaşamalarını şüphesız saglayamıyor. D.T.P. 'nin yaptığı bir araştırınaya göre asgari hane geliri sağlayacak arazi miktarı Ege-Marmara için 60 dekar. Akde_niz 50, Karadeniz 40. Orta Anadolu 90, Doğu Anadolu ve GAP'tan önce Güneydoğu için I 40 ~arım kesimindeki insanlarıınızı sanayi kesimine aletanneaya kadar mevcut durum içinde çare bulmak gerekiyor. Batı ülkelerinele özel sektör, devlet sektörü yanısıra bir de özellikle tarım kesiminele kooperatif sektörü oluşmuş vaziyette. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin birçoğu üretimelen pazarlamaya kadar kooperatiiler eliyle olmaktadır. Alman 'a'cla sütün %7Di, Danimarka'da yumurtanın %59'u, İspanya'da zeytinyağının %60'ı. Belçika'da sebzenin %65'i, o an a a ı e ın %95'i kooperatiilerin kontrolundadır. Bu ne enle serbest piyasa ekonomisi de olsa rekabet koşullarında; çiftçiler, oluşaisılecek tekellere terkedilmemiş olmaktadır. Ülkemizde çiftçileri kooperatifçiiiğe ve üretim birliklerine özendirecek clestekleri: devlet, organize etmek durumundadır. Çiftçilere devlet desteği sağlayan Tarımsal Kit'lerin özelleştirilmesi söz konusu alacaksa yukarıda belirttiğimiz gerekçeler nedeniyle /o ürünü üreten çiftçilerin kooperatiilerine veya birliklerine devri veya satışı olmalıdır. Nitekim Kasım 1997 tarihlerinde Ankara'da toplanan r. Tarını Şurasında da bu husus karar altına alınmış idi. Yrd. Doç. Dr. Metin Artukoğlu ve Dr. Murat Yercan, Türkiye'de özelleştirme konusunu enine boyuna irdcleyerek uygulamalara ilişkin bir bilimsel çalışma ortaya koyınuşlardır. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi olarak Tek Gıda İş Sendikasının katkılarıyla bu basımı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu tür çalışınaların ve çabaların sürdürülmesini dileriz. Alaettin HACIMÜEZZİN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı

4 - İÇİNDEKİLER Sayfa No ı. GİRİŞ 2. EKONOMiDE DEVLET MÜLKİYETİNİN VAROLUŞ GEREKÇELERİ 3. ÖZELLEŞTiRMENİN TANIM!, AMAC! VE İLKELERi 4. ÖZELLEŞTiRMENİN GLOBAL GELİŞİMİ VE SEÇİLMİŞ BAZI ÜLKE ÖRNEKLERİ s. TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTiRME UYGULAMALARINA GENEL BİR BAKIŞ 5.1. Türkiye'de Özelleştirmenin Amaçları 5.2. Türkiye'de Özelleştirmenin Kanuni ve Kurumsal Çerçevesi 5.3. Türkiye'de Özelleştirme Uygulamaları 6. TÜRKİYE'DE TARIM SEKTÖRÜNE DÖNÜK ÖZELLEŞTiRME UYGULAMALARI VE KONUNUN DEGERLENDİRİLMESİ 6.1. Tarımda Özelleştirme Konusundaki Yaklaşımlar 6.2. Türkiye'de Tarımsal KİT'lerin Ekonomik-Sosyal Açıdan Görünümü 6.3. Türkiye'de Tarımsal KİT'lerin Özelleştirilmesi İle İlgili Çalışmalar ve Konunun Değerlendirilmesi Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu(TSEK) Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Gn.Müd.(TEKEL) 7. SOSYAL PiYASA EKONOMİSiNE GENEL BİR BAKI Ş : Tanımı, Kapsamı ve Amacı 8. SOSYAL PİYASA EKONOMİSİ AÇISINDAN NASIL BİR ÖZELLEŞTiRME MODELİ 8.1. Kooperatif Yöntemden Yararlanma İmkaniarı 8.2. İşletme Yönetimine ve Mülkiyetine İşçi Katılımı (Labour Managed Firm) 9. ÖZET VE SONUÇ SU M MARY AND RESUL T YARARLANILAN KAYNAKLAR 3 s 9 ıs

5 ı. GİRİŞ Ülkemizde 1980'li yıllarda gündeme gelen özelleştirme konusu, uzunca bir süre tartışma ortamı yarattıktan sonra ancak 1990'1ı yılların başında uygulamaya geçirilebilmiştir. 2000'li yıllara yaklaştığımız şu günlerde ise, bu konudaki tartışmalar halen devam etmekte ve daha da devam edeceğe benzemektedir. Özelleştirme programlarının uygulamaya geçirilmeden önce üzerinde en çok durulması gereken ; özelleştirme olayı ve gereğinin topluma benimsetilmesi konusudur. Ülkemizde bu konunun üzerinde yeterince durulmadığı için toplum bugün adeta "özelleştirme yanlıları" ve "özelleştirme karşıtları" olarak ikiye ayrılmış durumdadır. Bu nedenle de iktidara gelen hükümetler özelleştirme politikalarını istenen düzeyde veya planladıkları ölçüde uygulamaya geçirememektedirler. Ülkemizde devlet işletmeciliği tarımdan sanayi'e çok geniş bir yelpazede yer --~ almaktadır. Devlet işletmeciliğinin en çok yoğunlaştığı sektör ise tarımsal sanayii işletmeciliği olarak nitelendirdiğimi-z gerek tarımdan ürün satın alan ve gerekse de tarıma girdi satan sanayii kollarıdır. Tarım sektörünün özelliklerinden kaynaklanan nedenlerden dolayı, tarım politikaları daima korumacı bir yaklaşımla, ayrıcalıklı politikalar olarak ele alınmayı gerektirmektedir. Bu. politikalar içinde tarım sektörüne yönelik özelleştirme uygulamaları da yer almaktadır. Söz konusu bu işletmelerdeki mevcut işgücünün geleceği halen tartışma konusu olarak gündemini korurken, tarım sektöründeki işletmeler için tartışma konusu olan daha farklı konular da söz konusudur. Tarım sektöründe özelleştirmeye konu kamu işletmelerinin gerek hammadde temininde ve gerekse de mamul madde satımında ilişki içinde bulunduğu kesim tarım üreticisidir. Örgütlenme düzeyinin son derece düşük olduğu bu sektörde serbest piyasa ekonomisine geçiş anlamında yapılan özelleştirme uygulamalarının aslında gelişmeler dikkate alındığında, devlet tekelini kaldırarak piyasayı uluslararası tekele açma görünümü kazandığını söylemek mümkündür

6 Son günlerin önemli tartışma konularından birisi olan türk sigara sanayiinin bazı işletmelerinin özelleştirilmesi bunun en çarpıcı örneklerindendir. Bunun yanında, daha önce özelleştirilen SEK işletmeleri ülkemizde bu konuda faaliyet gösteren iki büyük şirketten birine satılmış ve bu söz konusu şirketin hisselerinin de uluslararası bir dev olan NESTLE'ye geçmiş oluşu yukarıdaki bahsettiğimiz izlenimimizi pekiştirmektedir. Ülkemizde özelleştirme konusunu inceleyen pekçok araştırıcı ve bu konuda yazılmış pek çok eser mevcuttur. Bu çalışma da özelleştirmeye gerek varmıdır? veya uygulanmalı mıjuygulanmamalı mı? gibi sorulara yanıt aranmaya çalışılmamıştır. Zira, böyle bir soruya yanıt aranması, bu konuda belirli bir yol katetmiş ülkemiz için gecikmiş bir çaba olacaktır. Çünkü, ülkemizde mevcut siyasi partiler yelpazesindeki iktidara aday her partinin programında özelleştirme politikaları göreceli olarakta olsa yer almaktadır. Bu nedenle; özelleştirme yapılacaksa, özellikle tarım sektöründe görev alan özelleştirilmeyi bekleyen işletmeler için nasıl bir yöntem izlenmelidir sorusuna yanıt aranması daha uygun gözükmektedir. Bu çalışma böyle bir soruya teorik olarak yanıt aramak amacıyla hazırlanmıştır. 4

7 2. EKONOMiDE DEVLET MÜLKİYETİNİN VAROLUŞ GEREKÇELERİ Devlet mülkiyeti altında bulunan kurumları, gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede gelişen ekonomi sürecinde sayı ve ekonomideki önemleri açısından giderek artış göstermişlerdir. Örneğin, Meksika'da son 20 yılda kamu kurumlarının sayısı 180'den SOO'e çıkmış ve bu kuruluşlar 1980 yılında ulusal gelirden /o10 gibi bir pay almışlardır yılları arasında Portekiz'de toplam kamu kurumlarının /ogo'ı ulusal gelirden /o15'1ik pay alırken, Batı Almanya'da 1983 yılı verilerine göre sayısı yaklaşık SOO olan kamu kurumları, ulusal brüt hasılanın /o10'una sahip olmuştur. Fransa'da ve Avusturya'da kamu kurumlarının ulusal brüt hasıladan aldıkları pay 1983 yılı verilerine göre sırasayfa 0 /o17 ve 0 /o15 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye'de de 1983 yılı verilerine göre 400 adet olan kamu kurumları, brüt sermaye yatırımlarının /o281ni oluşturmuşlardır(bkz.tablo 1). Devlet mülkiyeti altında bulunan kamu kurumları, kalkınma sürecinde ekonomik ihtiyaç ve sorunlara cevap vermesi için, sosyal yönden de toplumun birtakım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturulmuşlardır. Daha geniş anlamıyla bu kurumlar; özel sektörün yatırım yapmak istemediği, risk ve belirsizliği fazla olan üretim dallarında ekonomik kalkınmaya yardım, stratejik açıdan önem taşıyan üretim dallarında politik ve ekonomik kontrolün arttırılması ve korunması, sosyal amaçların başarılması açısından devletin görevi olan temel kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi felsefesini taşımaktadırlar. 1950'1i yıllardan bu yana kamu kurumları önemli ekonomik, sosyal ve politik amaçlara ulaşmada katkı sağladığı gibi ekonomik kalkınmanın hızlandırılması için bir anahtar araç olarakta kullanılmışlardır(austin ve diğerleri, 1986, s.52-53). 1970'1i yılların ortalarından bu yana, birçok ekonomide makro ekonomik dengelerde meydana gelen değişiklikler, hükümetleri ekonomik konuları yeniden gözden geçirmeye yöneltmiştir. Makro ekonomik dengelerde değişime yol açan uluslararası durgunluk, dış borçların artışı ve bütçe açıklarının altında yatan s

8 sorunun önemli bir kısmının devlet mülkiyeti altında bulunan işletmelerden kaynaklandığı ve kamu teşebbüslerinin devlet bütçesine büyük yük getirdiği görülmüştür. Her ne kadar kamu kurumları sosyal ve politik faydalar sağlıyorlarsa'da değişen ekonomik çevre onların maliyetlerini daha da artırmıştır. Özel sektör kuruluşlarının sayılarının çok fazla olduğu ve yaygınlaştığı. zaman periyodunda devlet mülkiyeti altında bulunan kamu kurumlarında oldukça fazla mali açıklar meydana gelmeye devam etmiştir yılları arsında Avrupa'da bulunan 25 büyük kamu teşebbüsü ile ilgili hazırlanan bir raporda, Avrupa'da çeşitli ülkelere ait bu kuruluşlardan 21'i 10 yıl süreyle üretim faaliyetleri sonunda zarar etmişler ve tüm zarar 2 milyar $ olmuştur (AUSTIN ve diğerleri 1986,. s.53). Kamu kurumlarının sahip olduğu bu olumsuzlukların giderilmesi gerektiği her geçen gün zorunlu bir ihtiyaç olarak belirmiştir ve bu amaçla da bu kurumlara yönelik reform paketleri ve bunların içinde de özelleştirme uygulamaları gündeme gelmiştir. 6

9 Tablo 1: Seçilmiş Baz1 Ülkelerde Devlet Mülkiyetinde Bulunan Kamu Kurumlarmm Ekonomideki Önemleri Kamu Ülkeler Kurumlarına ait Ulusal Ekonomideki Göstergeleri İşletmeler Arjantin 120 GSMH'nın %20'si Meksika soo GSMH'nın %10'u ve Brüt serrmaye oluşumunun %30'u Venezuela 400 GSMH'nın %20'si Peru ıso GSMH'nın %25'I ve Ulusal sermaye yatırımlarının %SO' si Jameika 100 Brüt sermaye oluşumunun %25'i B.Aimanya soo GSMH'ın %10'u Fransa... GSMH'ın %17'si Avusturya Portekiz GSMH'ın %15'I ve Brüt sermaye oluşumunun %20'si GSMH'ın %15'I ve ve Brüt sermaye oluşumunun %33'ü Mısır... Katma değerin %60'ı ve GSMH'nın %3l'i Türkiye 400 Brüt sermaye oluşumunun %28'i Tanzanya 400 GSMH'ın %15'I ve katma değerin %40'ı Senegal... GSMH'nın %20'si G.Kore... Hindistan 200 GSMH'nın %10'u GSMH'nın %10'u ve ulusal sermaye yatırımlarının %30'u Pakistan 175 Brüt sermaye oluşumunun %45'i Sri Lanka 125 Brüt sermaye oluşumunun %30'u Kanada 400 Varlıkları 28 milyar $'ın üzerinde Kaynak: E.J.Austin ve diğerleri, Privatizing State-Owned Enterprises: Hopes and Realities, Columbia Journal of World Business, Fa ll 1986, s

10 8

11 3. ÖZELLEŞTiRMENİN TANIM!, AMACI VE İLKELERi Özelleştirme kelime olarak günlük konuşmalarımızda sıkça kullandığımız bir terim haline gelmiştir. Bu konuda yapılan açıklamalar da birbirlerine benzer niteliktedirler. Yapılan bir taoımlama da özelleştirme; özel hale getirme, sanayi veya ticari hayattaki denetim ve mülkiyeti kamu kesiminden özel kesime aktarmak olarak ifade edilmiş ve tanımlama daha da açılarak "toplumsal ihtiyaçların devlet tarafından karşılanması yerine bu konuda özel kesimin oynadığı rolün artırılması uygulamalarıdır" şeklinde ifade edilmiştir(anonim, 1993, s.265). Yapılan bir başka tanımlamada ise özelleştirme; kamuya ait olan mülkiyet ve kullanım hakkının bir veya birden fazla özel işletmeye devredilmesi için çeşitli birçok faaliyeti içine alan bir çalışma olarak ifade edilmiştir(guislain, s.l0-12)(sariaslan ve EROL, s.3-4). Bu söz konusu özelleştirme faaliyetleri şu şekilde sıralanabilir; Kamu hizmetlerinin fiyatlandırılması: Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan hizmetlerin fiyatlandırılarak bedelinin yararlanan bireylerden talep edilmesi, yani kamu hizmetlerinin paralı olmasıdır. Hizmetin toplum bireyleri arasında bölünemediği durumlarda fiyatiandırma yapılamaz. Alt sözleşmeler/ihale aşaması(contracting-out): kamu kurumları tarafından yapılan bazı faaliyetlerin özel sektöre yaptırtılması. Kamu kurumu hizmeti sağlamaktan sorumlu olmasına rağmen kendisi hizmet üretmeyip, hizmeti satın alır. Örneğin; belediye temizlik hizmetleri, elektrik-su sayaçlarının okunması ve faturalandırılması gibi. İdari-Yönetim sözleşmeleri(management Contract): İdari sorumluluğun geçici olarak transferini içermektedir. Bu transfer mülkiyet devri veya kontrolün devri anlamında kullanılmamaktadır. Kamu işletmelerinin kiraya verilmesi(leasing): Özellikle alt yapı sektöründe işletmelerin tüm aktifleriyle birlikte kiraya verilmesidir. Özelleştirme'de bazen

12 satış yönteminin uygulanmasından önce, kurumların mali yapılarının iyileştirilmesi amacıyla işletmeler kiraya verilebilir. Devlet tarafından tanınmış imtiyazlar(franchising): Monopal karakteristikte özellikle alt yapı yatırımlarının yap-işlet-devret modeli ile özelleştirilmesi ile ilgili sözleşmelerdir. Kurumsal serbestleşmenin sağlanması: Temelde piyasada rekabetin yerleştirilmesini amaçlar. Bu amaçla, çeşitli kural ve kurumsal düzenlemelerle giriş engelleri kaldırılarak serbest girişimcinin piyasaya girişi sağlanabilir. Özelleştirme Sürecinin Gelişimi Kamuoyunun Aydmlatılması u Teknik Yardım Anlaşmaları u Alt Sözleşmeler u Yönetim Sözleşmeleri u Pelformans Analizleri Yap-İşlet-Devret ve İmtiyazlar u Yap-İşlet-Sahiplen u Satmalma 10

13 ÖZELLEŞTiRMENİN HEDEFLERİ/ AMACI Ekonominin Geliştirilmesi ve Etkinlik Pazar ekonomisini oluşturma/ Özel sektörün ve özel işletmedliğin yaygınlaştırılması, Makroekonomik yada sektörel etkinliğin ve rekabetin geliştirilmesi, Ekonomide esnekliği teşvik etmek ve sertliği gidermek, Sermaye piyasasını kurmak ve geliştirmek, ülke içi tasarrufu en iyi şekilde yönlendirmek ve bu tasarrufu elde etmek, Yerli ürünler için yabancı sermayenin gelişimini sağlamak, Yerli ve yabancı yatırımları geliştirmek, Yerli ekonominin dünya ekonomisine geçişini sağlamak, Yeni istihdam alanları yaratmak, İşletmelerin Geliştirilmesi ve Etkinlik İşletmelerin etkinliklerinin ve uluslararası rekabetin teşvik edilmesi, Teknoloji ve yeniliklerin geliştirilmesi, Üretim kalitesinin yükseltilmesi, Verimlilik artışını sağlamak, Yeni yönetim tekniklerinin getirilmesi, İşletmelerin yerli ve uluslararası anlaşmalara girmelerinin sağlanması, Bütceye Dayall Mali Gelişmeler Devlet harcamalarında kullanılacak fon için özelleştirme gelirlerini maximize etmek, kamu sektörü açıklarını kısmak yada kamu borçlarını ödemek,

14 Sübvansiyonlar, verilen garantiler, ödenmemiş vergiler ve gecikmiş borçlar gibi finansal sorunları azaltmak, Özel kaynakların finans yatırımiarına yönelmesini sağlamak, Kaynak yaratmak, Kamu mülkiyetinin doğasında bulunan talep risklerini sınırlamak, Transfer edilmiş yabancı sermayenin geri dönüşünü azaltmak, Gelir Dağ1hm1 ve Gelirin Yeniden Bölüsümü Sermaye mülkiyetinin yaygınlaştırılmasını ve halk kapitalizmini teşvik etmek, Ulusal orta sınıfı geliştirmek, Toplumda grupların ekonomik gelişmesini teşvik etmek, İşçi sınıfının mülkiyete sahip olmasını geliştirmek ve teşvik etmek, Daha önceki yönetimler tarafından istimlak işlemlerinde önceki malikierin haklarını korumak. Politik Nedenler Kamu sektörünün ekonomik faaliyetlerdeki payını azaltmak, Kamu sektörünün ilgi alanlarını yeniden oluşturmak, Gelecek hükümetlerin, kamunun ekonomideki rolü ile ilgili kararları değiştirici yetkisini azaltmak, Kamu işletme yöneticilerinin yada hükümet temsilcilerinin kamu mallarının kötüye kullanımı şansını azaltmak, Politik grupların ekonomideki etkisini azaltmak ~

15 Özelleştirmede İlkeler Özelleştirme programlarının uygulamaya geçirilmeden önce birtakım hususların ortaya konması ve kesin hatlarıyla ifade edilmesi gerekmektedir. Bu sözü edilen hususların ayrıntılı bir şekilde ifade edilmesi özelleştirme programının başarısını yakından etkileyecektir. Bu önemli hususlar kısaca şöyle özetlenebilir(austin ve diğerleri s.56). ; Özelleştirme planında zamanlama oldukça önemlidir. Ne kadarlık bir süre içinde özelleştirme programı gerçekleştirilecektir?. Bu sürenin iyi tahmin edilmesi gereklidir. Kamu kurumları arasında özelleştirmeye tabi tutulacaklarda öncelik sırası iyi tesbit edilmelidir. Daha fazla tasarrufta bulunmak için en fazla zarar eden işletmelere mi öncelik verilecektir?. Bunun ortaya konması gereklidir. Özelleştirmeye tabi tutulacak kurumlarda, özelleştirilecek hissenin miktarının iyi tesbit edilmesi gerekmektedir. Bu durum işletmelerin yakından ilgilidir.. stratejik yapılarıyla Özelleştirilecek kuruluşu kim satın alacaktır. Kurumların sermayesinin tabana yayılması ve yabancı sermayeye açılıp açılmaması konusu oldukça önemlidir. Özelleştirme programının başarılması için ne çeşit bir karar verme ve uygun bir proses şekli konusudur. izlenmelidir. Yönetim kademesinin iyi tesbit edilmesi söz Tesbit edilen yöntem kimin tarafından yönetilecektir, yani idari kadronun iyi tesbit edilmesi önemlidir. Çünkü, güçlü ve güvenilir idari unsurlar ile bir satış prosedürünün takviye edilmesi, özelleştirme çabalarındaki ciddi hataları yok edebilecektir. Özelleştirme için bir takım harcamalar gerekecektir. Bu harcamalar; yatırım, yönetim, danışmanlık masrafları şeklinde sıralanabilir. Bu harcamaların finansman kaynağının iyi tesbit edilmesi gerekmektedir. 13

16 14

17 4. ÖZELLEŞTiRMENİN GLOBAL GELİŞİMİ VE SEÇİLMİŞ BAZI ÜLKE ÖRNEKLERİ Özelleştirmenin ilk gerçekleştiği ülke Şili'dir. Latin Amerika Ülkelerinde de 1980 li yıllarda yaygın bir şekilde uygulanmıştır(anonymous, Privatization.. s.9). 1990'1ı yılların başında Kominizmin çökmesiyle Doğu Avrupa ülkelerinde de hızlı bir gelişim göstermiştir. Rusya, Ukrayna ve Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerde büyük ve orta ölçekli işletmeler özelleştirme sertifikaları veya tahvillerle el değiştirirken, küçük ölçekli işletmeler ve tarım işletmeleri açık artırma yöntemiyle özelleştirilmiştir periyodunda Polanya, Macaristan, Çek ve Slovak Cumhuriyetlerinde Özel sektörün yurt içi hasıladaki payı 0 /o20'den 0 /o50'ye çıkmıştır(anonymous, Privatization... s.9) periyodunda tüm dünya'da, 95 ülkede 2655 transfer işlemi gerçekleşmiş ve bu transferden de 271 Milyar ABD $ gelir elde edilmiştir. Bu transferlerde sanayiileşmiş ülkelerin payı 0 /o15 iken elde edilen gelirdeki payı 0 /o65 olmuştur. Gelişmekte olan ülkelerin transferlerdeki sayısal olarak payı 0 /o85 ve gelirdeki payı ise 0 /o35'dir. Ülke grupları itibariyle incelendiğinde sayısal olarak Latin amerika ve karaiblerdeki ülkelerin payı 0 /o57'dir(anonymous, Privatization... s,9). Dünya'da özelleştirme programları daha çok alt yapı hizmetlerinin verildiği sektörlerde uygulanmaktadır. Bu sektörün tüm sektörler içindeki payı 0 /o33'dür. Alt yapı hizmetleri daha ziyade telekominikasyon, enerji, su ve ulaştırma hizmetlerini kapsamaktadır(anonymous, Privatization...S.9). Özelleştirme teknikleri açısından ençok uygulanan yöntem direkt satışlar olmuştur. Satışların /o81'i ve elde edilen gelirlerin /o58'i bu yolla elde edilmiştir. Ençok tercih edilen ikinci yötem ise Halk'a arz olmuştur. Bu yöntem ise satışların 0 /ol2'sini ve gelirlerin /o39'unu oluşturmuştur. Bunları imtiyaz devri, yönetim devri, ortak katılım gibi yöntemler izlemiştir. Bu zaman periyodunda satışların sayısal olarak 0 /o29'u ve toplam özelleştirme gelirlerinin de yaklaşık 0 /o34'ü yabancı yatırımcılar tarafından gerçekleşmiştir. Yabancı yatırımcıların en çok ıs

18 ~ı tercih ettikleri ülkeler Doğu Avrupa ve Orta Asya Ülkeleri olmuştur(anonymous, Privatization... s,lo). Gelişmiş birçok ülkede özelleştirme programları birçok sektörde uygulanmış ve kamunun bu sektörlerdeki payı önemli ölçüde azalmıştır. Örneğin Avustralya'da elektrik üretimi ve dağıtımı, Fransa'da Petrol, Bankacılık ve sigortacılık alanında, İtalya'da da sigortacılık alanında, İngiltere'de Telekominikasyon, elektrik ve demiryolu, ABD'de telekominikasyon sektöründeki kamunun payı tamamen özelleştirilerek, devlet söz konusu bu üretim alanlarından tamamen çekilmiştir. Bunun yanında Arjantinde telekominikasyon, elektrik, doğal gaz alanlarında, Meksika'da ve Venezuala'da telekominikasyon alanlarında da bu yönlü bir gelişme olmuştur. İlgili tablolar incelendiğinde diğer birçok ülkede özelleştirme programlarıyla kamunun payı tamamen olmasa da önemli ölçüde azalmıştır. Tablo 2: Sanayileşmiş Ülkelerde Özelleştirme Uygulamalan ( ). Ülkeler Sektör İşletmeler Öze lleştirilen Oranf 0 /o) Değer (Milyar$) Avustralya Elektrik S Dağıtım Şirketi Üretim Şirketi Belçika Telekominikasyon Belgacom Danimarka Telekominikasyon TeleDenmark Fransa Petrol Elf (%47.7 si için) Bankacılık BNP (%72.9 u için) Sigortacılık UAP (%50.3 ü için) Çelik Almanya Telekominikasvon Deutsche Telekom İtalya Enerji ENI Siqortacılık INA Japonya Demiryolu JR-Doğu Demiryolu JR-Batı Tütün Japon Tütün Hollanda Telekominikasyon KPN İspanva Petrol Repsol İngiltere Telekominikasyon British Telecom Elektrik Ulusal Üretim Şirketi İskoç Üretim Şirketi Demiryolu Railtrack ABD Telekomini kasyon 102 telekom.sistemi telekom Sistemi Kaynak: Pierre GUISLAIN, The Privatization Challange- A Strategic, Legal and Institutional Analysis of International Experience, World Bank, Regional and Sectoral Studies, USA, 1997, s.4. 16

19 Tablo 3: Gelişmekte olan ve Geçiş Ülkelerinde Özelleştirme Uygulamalar ( ) Ülkeler Sektör Işletme Özelleştirilen Değer Oran ( 0 /o) (Milyar$) Arjantin Telekominikasyon Telecom Arjantin Telefonica Arjantin Elektrik SEGBA, Hidronor,AEE Gaz Gas del Estado Petrol YPF (%45.3'ü için) Brezilya Elektrik Electricidadi Çelik Usiminas CSN Küba Telekominikasyon Ectesa Çek Cumh. Telekomini kasyon SPT Macaristan Elektrik 2 üret. 8 dağıt. şir Telekominikasyon Ma tav (%67'si için) Endonezya Telekominikasyon Indesat PT Telcom Malezya Elektrik Tenaga Meksika Bankacılık Banamex Bancomer Telekominikasyon Telmex (%51'i için) Demiryolu Kuzey-doğu hattı Peru Telekominikasyon CPT ve EnteiPeru (%59'u için) Singapur Telekominikasyon Singapur Telecom Tayvan Çelik China Çelik Venezuela Telekominikasyon CAN TV Kaynak:Pierre GUISLAIN, The Privatization Challenge- A Strategic, Legal and Institutional Analysis of International Experience, World Bank, Regional And Sectoral Studies, USA,1997,s.S. Bazı ülkelerdeki işletmelerin özelleştirilmeye geçilmeden önceki ekonomideki önemlerini gösteren veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu tabloya göre işletmelerin pazarda çok büyük bir paya sahip oldukları ve büyük bir kitleye de istihdam imkanı yarattığı görülmektedir: İşletmeler özelleştirildikten sonra bu istihdam miktarlarında belirgin bir azalış olduğu Ülke örnekleri incelendiğinde de anlaşılmaktadır. 17

20 Tablo 4: Baz Ülkelerde Özeneştirilen İşletmelerin Ekonomideki Önem leri. Ülkeler ve Şirketler Sektör Pazar İstihdam Özelleştirildiği Payı( 0 /o) Hacmi(OOO) Yıl İngiltere British Telecom Telekominikasyon British Airways Havayolları Ulusal Taşımacılık Ulaştırma Malezya Malaysian Airlines Havayolları Kelang Container Konteyner Taşıma Sports Toto Spor şans oyunları Meksika Telmex Telekominikasyon Mexicana Havayolları Aeromexico Havayolları Şili Chilgener Elektrik Üretim Enersis Elektrik Dağıtım CTC Telekomini kasyon Kaynak: Leroy JONES, "Questions and Approaches to Answers", Does Privatization Deliver? Highliqhts from a World Bank Conference, Ed.; A.Galal, M.Sirley, EDI of the World Bank, USA, Ss Tablo 4'te ele alınan ülkelerdeki özelleştirme çalışmaları ülkemizdeki özelleştirilmesi düşünülen işletmelerle benzerlik gösterdiğinden aşağıda ayrıntılı olarak incelenmiştir. İNGİLTERE ÖRNEGİ (VOGELSANG, ss:33-45) İngiltere de özelleştirme programları 1979 yılında uygulanmaya başladığında ülkede büyük bir işsizlik problemi, yüksek enflasyon ve sıkı bir bütçe yapısı hüküm sürüyordu. 1982'ye gelindiğinde bu problemierin büyük bir çoğunluğunun aşıldığı ve bu gelişmenin özelleştirme programlarından kaynaklandığı ileri sürülmektedir. 1990'a gelindiğinde ise işçi istihdam eden ve 27 milyon Paund'luk gelir yaratan birkaç büyük şirketin özelleştirilmesiyle kamu kurumlarının yurt içi brüt hasıladaki payı 0 /o6.5'a gerilemiştir. Bu program bazı açıdan yenilikçi bir program olarak görülmüştür. ıs

21 Birincisi, bu program geniş bir işçi mülkiyetinin oluşmasını sağlamıştır. Bu özellikle British Telecom'da göze çarpan bir özelliktir. İngiltere'de British Telecom'un özelleştirilmesinden sonra işletme verimliliğinde artışlar olmuştur. İngiltere'de özelleştirilen ikinci kurum İngiliz Havayollarıdır. Özelleştirmeden sonra British Airways British Caledonia ile birleşmiştir ve havayollarının özelleştirilmesinden en çok yararlananlar satın alanlar ve devlet olmuştur. Özelleştirilen diğer bir kurumda ulusal taşımacılık şirketidir. Bu kurumdaki özelleştirmeden en çok kurumda çalışan işçiler yararlanmıştır. İşçi mülkiyetinin verimlilik artışı ve sermaye oluşumuna olumlu etkisi olmuştur. Hisse senedi alan işçilerin sermayeleri 6-7 yılda 0 /olo.ooo artış göstermiştir. Ulusal taşımacılık şirketinin /o85 hissesi şirketin yönetici ve işçilerinin oluşturduğu bir gruba. satılmıştır. İşçilerin yandan fazlası hisse senedi satın almışlardır. British telecom'da da işçilerin /o96'sı sağlanan bazı teşvikler sonucunda şirketin hisse senetlerini satın almışlardır. Hükümet, işçilerin mülkiyete ortak edilmesini firmanın karlılığından işçilere de bir pay vermek suretiyle çalışanlarla yönetim arasında bir menfaat birliği oluşturmanın yolu olarak görmüş ve bunun için, işçileri hisse sahibi yapma dışında başka bazı mekanizmalarda geliştirmiştir. Bunlardan biri vergi ayrıcalıkianna sahip işçi ortaklıklarıdır. İngiltere'de özelleştirme uygulamaları ile mülkiyetin yaygınlaştırılmasına çalışılmıştır. Ulusal taşımacılık şirketi işçi/yönetici mülkiyetine geçmiştir. Londra borsasında 1980 yılında 2 milyon olan hissedar sayısı 1980'1i yılların sonlarında ll milyona ulaşmıştır. Bunun için belli miktarda hisse senetlerinin karşılıksız verilmesi, belli miktarlardaki alımlarda indirim yapilması gibi teşviklerle, özellikle küçük yatırımcılar özendirilm iştir. MEKSİKA ÖRNEGİ (TANDON, ss.59-74) Meksika, özelleştirme programiarına gelir elde etmek ve mali problemlerine çözüm yolu bulmak amacıyla başlamıştır yılında 1155 olan kamu 19

22 işletmelerinin sayısı bugünlerde 200 civarına inmiştir. Meksika'da üç önemli özelleştirme örneği söz konusudur. Bunlardan ilki telefon monöpolü olan. "TELMEX" ve iki büyük havayolu. şirketi olan '~AEROMEXICO" ve "MEXICANA. AIRLINES" dır. Meksika 1989 yılına kadar olan özelleştirme çalışmalarıyla faiz ödemelerinde 1.3 milyar $, borç ödemelerinde de 4 milyar $'lık bir tasarruf elde etmiştir ve 1991 yıllarındaki özelleştirme faaliyetlerinden elde ettiği toplam 14 milyar $'lık gelir ile de borçlarını rehabile etme fırsatı bulmuştur. Mexicana Airlines çalışanı ve 50 uçağı ile birlikte özelleştirilmiştir. 1989'dan önce hükümet iki kez denemesine rağmen bu şirketi özelleştirememiş, ancak 1989 yılında başarılı olabilmiştir. Şirketin /o20 hissesi 140 milyar $'a bir şirketler grubuna satılmıştır. Hükümet bu özelleştirme gelirini başka bir alanda kullanmaksızın, şirketin sermayesine ilave etmiştir. Şirketin bir kısım hissesini satın alan grup daha sonra sermaye piyasasından /o5 hisse daha satın alarak toplam hisse oranını 0 /o25'e çıkarmıştır. Meksika'daki diğer bir örnek'te AeroMexico'dur. Bu şirket özelleştirilmeden önce iflas etmiş durumda idi. Devletin sübvansiyonları ile ayakta durabiliyordu yılında işçi sendikasının grevi nedeniyle, devlet tüm işçi sözleşmelerini" fesh etmiş ve şirketin tüm varlıklarını satmıştır. Bu özelleştirilme sonunda şirketin verimliliği 0 /o24 arttı ve istihdam hacmi ise den 6500'e indi. SİLİ ÖRNEGİ (GALAL, Approach... ss.47-58) Şili'de 1973 yılında kamu işletmelerinin Yurt içi brüt hasıladaki payı 0 /o39 iken, özelleştirmeden sonra bu oran 1989 yılında 0 /o16'ya inmiştir. Şili'de özelleştirme programı çok geniştir. Bu program ticari mal piyasasındaki çelik, tekstil, gübre ve şeker sanayiini kapsadığı gibi monopal durumda olan elektrik ve telefon hizmetlerini de kapsamaktadır. Enerji sektöründeki özelleştirme programları bu sektördeki enerji kayıplarının azalmasını sağlamıştır. ENERSIS adlı kurum özelleştirildikten sonra enerji kayıpları 0 /o21'den /o15'e düşmüştür. Bu da 20

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi Neslihan

Detaylı

ÖZELLEŞTİRMENİN AMAÇLARI VE TÜRKİYE'DEKİ UYGULAMA SONUÇLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

ÖZELLEŞTİRMENİN AMAÇLARI VE TÜRKİYE'DEKİ UYGULAMA SONUÇLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖZELLEŞTİRMENİN AMAÇLARI VE TÜRKİYE'DEKİ UYGULAMA SONUÇLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME * Yard s Doç,Dr,Mustafa EMİR K.T.Ü. IÎBF İşletme Bölümü ** Arş*Geı% Devlet TOKSOY K.T.Ü. Orman Fakültesi Orman Mühendisliği

Detaylı

Dünya ve Türkiye de Özelleştirme Uygulamaları

Dünya ve Türkiye de Özelleştirme Uygulamaları KONYA TİCARET ODASI Dünya ve Türkiye de Özelleştirme Uygulamaları Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ.iii GİRİŞ.iv KISALTMALAR LİSTESİ..v BİRİNCİ BÖLÜM DÜNYA DA

Detaylı

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ 1. GİRİŞ VE ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Sanayi devriminden bu yana, farklı politikalarla ele alınan sanayileşme, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler

Detaylı

BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ

BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Gürbüz ÖZDEMİR * Giriş Dünyayı saran küreselleşme olgusu, başta ekonomik olmak üzere uluslarüstü yepyeni yapılanmaları ortaya çıkaran bir

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ 0 ÖNSÖZ Gelişen teknoloji, hızlı nüfus artışı ve artan ihtiyaçlar nedeniyle devletin yerine getirmesi gereken

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gülhan AKTAŞ

Detaylı

2 PERFORMANS PROGRAMI

2 PERFORMANS PROGRAMI 2 PERFORMANS PROGRAMI 3 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 4 PERFORMANS PROGRAMI 5 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca

Detaylı

TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI

TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI HAZIRLAYANLAR Rekabet Başuzmanı Kürşat ÜNLÜSOY Rekabet Uzman Yardımcısı Ebru İNCE Rekabet Uzman Yardımcısı Fethullah GÜLER 3. Daire Başkanlığı Ankara 2010

Detaylı

ENERJİ SEKTÖRÜNDE YAP-İŞLET-DEVRET MODELİNİN İRDELENMESİ ANALYSIS OF THE BUILT-OPERATE-TRANSFER MODEL FOR THE ENERGY SECTOR

ENERJİ SEKTÖRÜNDE YAP-İŞLET-DEVRET MODELİNİN İRDELENMESİ ANALYSIS OF THE BUILT-OPERATE-TRANSFER MODEL FOR THE ENERGY SECTOR ENERJİ SEKTÖRÜNDE YAP-İŞLET-DEVRET MODELİNİN İRDELENMESİ ANALYSIS OF THE BUILT-OPERATE-TRANSFER MODEL FOR THE ENERGY SECTOR ÖZET Erdem ARIOĞLU* Ergin ARIOĞLU ** Yap-işlet-devret modeli uygulamaları dünyada

Detaylı

Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu

Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu İçindekiler Sunuş Kurumsal Profil - 1 Rakamlarla Halkbank - 2 Vizyonumuz, Misyonumuz, Hedeflerimiz - 6 Stratejilerimiz, Kurumsal Değerlerimiz

Detaylı

DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ

DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Cemal DOĞAN

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI RAPORU " DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR "

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI RAPORU  DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI RAPORU " DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR " MART 2011 MADENCİLİĞİN ÖNEMİ MADENCİLİĞİ DİĞER SEKTÖRLERDEN AYIRAN ÖZELLİKLER, ULUSAL

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38 Türkiye nin Cari Açığı: Makro ve Mikro Açıdan Nedenleri ve Çözüm Önerileri YASED - ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ KASIM 2011 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii Şekil Listesi... iii Tablo Listesi... iii

Detaylı

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 09.11.2006 Bilgi Raporu Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Seyida TURAN OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU GİRİŞ Dünyadaki

Detaylı

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ HAVAALANI TERMİNAL BİNALARINDA YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ M. Cemil ACAR Havaalanları Daire Başkanı (Yüksek Mimar) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yayınları Havaalanları Daire Başkanlığı Sivil Havacılık Genel

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2014

PERFORMANS PROGRAMI 2014 2 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 3 PERFORMANS PROGRAMI 4 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU AK Parti Hükümetleri döneminde uyguladığımız doğru ekonomik

Detaylı

ÇALIŞANLARIN SERMAYEYE ORTAKLIĞI (ÇALIŞANLARI HİSSE SENEDİ EDİNDİRME) KONUSUNDA ŞİRKETLER VE ÇALIŞANLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER

ÇALIŞANLARIN SERMAYEYE ORTAKLIĞI (ÇALIŞANLARI HİSSE SENEDİ EDİNDİRME) KONUSUNDA ŞİRKETLER VE ÇALIŞANLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÇALIŞANLARIN SERMAYEYE ORTAKLIĞI (ÇALIŞANLARI HİSSE SENEDİ EDİNDİRME) KONUSUNDA ŞİRKETLER VE ÇALIŞANLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA VE

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Kasım 2005,

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015)

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) Küresel krizin başlangıcından itibaren yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen, dünya ekonomisinde henüz istikrar sağlanamamıştır. Önümüzdeki döneme dair özellikle gelişmiş

Detaylı

1. DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ

1. DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ 1. DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ 2004 yılında dünya çelik üretimi 1 milyar ton civarında gerçekleşmiştir. Bu üretimin yaklaşık 1/4 ü Çin tarafından yapılmıştır. Dünyadaki üretimde ikinci sırayı Japonya almıştır.

Detaylı

Politika Analizi. Ulaştırma Sektörü Bölünmüş Yol Çalışması. Hazırlayanlar. Maliye Öğle Grubu. 2011, Ankara

Politika Analizi. Ulaştırma Sektörü Bölünmüş Yol Çalışması. Hazırlayanlar. Maliye Öğle Grubu. 2011, Ankara Politika Analizi Ulaştırma Sektörü Hazırlayanlar 2011, Ankara İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 1.1. Çalışmanın Amacı... 3 1.2. Temel Sorular... 3 1.3. Çalışmanın Yöntemi... 4 2. TÜRKİYE DE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ...

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ULUSLARARASI PİYASALARDA SPEKÜLATİF PARA VE SERMAYE HAREKETLİLİĞİ VE TOBİN VERGİSİ CARRY TRADE, HEDGE FONLAR VE DİĞER SPEKÜLATİF HAREKETLER MALİYE UZMANLIĞI

Detaylı

ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI

ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI 1 ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI www.tcmb.gov.tr 2013 1 Bu yayın, TCMB Genel Ağ sitesi üzerinden talep etmeniz halinde adresinize ücretsiz olarak gönderilecektir. Yayınlarımızın

Detaylı