T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri İçin Başbakanlık Neşriyat 25 Eylül Eylül 1982 Daire Başkanlığına CUMARTESİ başvurulur Sayı: YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Adlî Yardımlaşma ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi s 24/9/1982 MADDE 1. Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti arasında 7 Mayıs 1982 tarihinde Ankara'da imzalanmış Olan Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesi'nin onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 24/9/1982 Anayasanın Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun KanunNo Kabul Tarihi: 24/9/1982 MADDE 1. 29/6/1981 gün ve 2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkında Kanun hükümleri uyarınca hazırlanan Anayasanın halkoyuna sunulmasında bu Kanun hükümleri, 1/7/1982 gün ve 2687 sayılı 2485 Numaralı Kurucu Meclis Hakkındaki Kanun Hükümlerine Göre Anayasanın Halkoyuna Sunulması için Hazırlanacak Oy Verme Yasama Bölümü Sayfa: 1 Resmi Gazete Kodu: Resmi Gazete Fihristi 32. Sayfadadır. 24 Eylül 1982 tarih ve Mükerrer Sayılı Resmi Gazete'de 1983 Yılı Prog ramının Uygulanmasına dair 8/5353 sayılı Karar. Aynı tarih ve sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete'de 47 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname yayımlanmıştır.

2 Sayfa: 2 RESMİ GAZETE 25 Eylül 1982 Sayı: Kütüklerinin Düzenlenmesine Dair Kanun hükümleri ile bu kanunlarda özel bir hüküm bulunmayan hallerde, 26/4/1961 gün Ve 298 sayılı Seçimlerin (Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun bu Kanunlara aykırı olmayan hükümleri uygulanır. MADDE 2. Anayasanın halkoylaması 7 Kasım 1982 Pazar günü yapılır. MADDE 3. Halkoyuna sunulma İşlemleri, Yüksek Seçim Kurulunun yönetim ve denetiminde seçim kurullarınca yürütülür. MADDE 4. Yüksek Seçim Kurulu : a) Anayasanın halkoyuna sunulması için gerekli bütün tedbirleri alır ve hazırlıkları yapar, b) Halkoylamasının sağlıklı ve düzenli yürütülmesi için gerekli ilke kararlarını alır ve yayımlar, c) Halkoylaması için beyaz ve mavi olmak üzere, iki ayrı renkte, beyazın üzerinde KABUL, mavinin üzerinde RED yazılı iki çeşit oy pusulasını yeteri kadar, eşit sayıda bastırır; zarf ve oy pusulalarını zarf dışından renk ayrılığını belli etmeyecek şekilde ve aynı ölçüde hazırlatır. MADDE 5. Anayasanın halka tanıtılmasında : a) 26/4/1961 gün ve 298 sayılı Kanunun propaganda serbestliğine ilişkin hükümleri uygulanmaz. b) Anayasa metninin Resmi Gazete'de yayımlanmasını takip eden günden 24 Ekim 1982 günü saat 18.00'e kadar, Milli Güvenlik (Konseyinin S Ağustos 1982 gün ve 70 sayılı Kararı hükümleri çerçevesi içerisinde Anayasanın açıklanması ve tanıtılması serbesttir. c) 25 Ekim 1982 tarihinden itibaren Anayasanın çeşitli vasıta ve yollarla halka tanıtılması ve açıklanmasına ilişkin esaslar Milli Güvenlik Konseyince 'belirlenir ve düzenlenir. MADDE 6. 1/7/1982 gün ve 2687 sayılı Kanun hükümleri gereğince düzenlenmiş bulunan oy verme kütüğünde ve sandık listesinde kayıtlı olan ve oy kullanma yeterliği bulunan her vatandaş halkoylamasına katılır ve oyunu kullanır. Anayasayı kabul edenler, üzerinde KABUL yazılı beyaz renkli, kabul etmeyenler, üzerinde RED yazılı mavi renkli pusulayı kullanarak oy verirler. MADDE 7. Oy verme günü saat 08.00' den 19.00'a kadar geçen zaman, oy verme süresidir. Ancak saat 19.00'a geldiği halde sandık başında oy vermek için bekleyen varsa bunların sandık kurulu başkam tarafından sayımım müteakip oylarını kullanmaları sağlanır. Kurucu Meclis Üyeleri kimlik kartlarım göstermek suretiyle bulundukları mahal sandığında oylarım kullanabilirler. MADDE 8. Anayasanın halkoyuna sunulmasında : a) Sandık listesinde adı yazılı olduğu halde herhangi bir nedenle kendisine oy kullandırılmayan kişi bu işleme karşı şikâyet ve itirazını sözlü veya yazılı olarak, b) Oy sayınıma ilişkin sandık tutanaklarına karşı şikâyet ve itiraz, o sandıkta oy hakkım kullanmış en az beş kişinin müştereken sözlü veya yazılı müracaat- YASAMA Bölümü Sayfa: 2

3 25 Eylül 1982 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 3 ları ile ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunda belirtilen usul ve esaslara göre yapılır. c) Danışma Meclisi üyelerinin sandık, ilçe ve il seçim kurulları tutanaklarına itiraz hakları vardır. MADDE 9. Sandık, ilçe ve il seçim kurullarınca düzenlenecek tutanaklarda : a) Sandık listesinde kayıtlı olanların sayısı, b) Halkoylamasına katılanların sayısı, c) Muteber olan oyların sayısı, d) Muteber olmayan oyların sayısı, e) Anayasaya kabul oyu verenlerin sayısı, f) Anayasaya red oyu verenlerin sayısı, Ayrı ayrı gösterilir. MADDE 10. a) Sandık kurulunca verilen kâğıdında (Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu) filigranı bulunan özel surette imal edilmiş çift mühürlü mavi ve beyaz renkli kâğıttan başka bir kâğıda basılı oy pusulaları, b) Sandık kurulunca verilen tek biçim ve renkteki çift mühürlü bir zarftan başka zarfa konulmuş bulunan oy pusulaları, c) Bir zarftan çıkan hem KABUL hem RED oy pusulaları, Geçerli değildir. Ancak kullanılan oy pusulalarının rengi esas alınır ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı diğer hususlar dikkate alınmaz. Bir zarftan birden fazla aynı cins oy pusulaları çıktığı takdirde, bir oy olarak geçerli sayılır. MADDE 11. İI seçim kurulları, Üçe seçim kurullarından gelen tutanakları toplar, il birleştirme tutanağında beliren sonuçları derhal en seri vasıta ile Yüksek Seçim Kuruluna bildirir ve tutanağın onaylı bir örneğini gönderir. Yüksek Seçim Kurulu, 11 Seçim Kurullarından gelen birleştirme tutanaklarına göre Halkoyu sonucunu derhal ilan eder. Muteber oyların yarısından çoğu (KABUL) ise, Anayasa Türk Milleti tarafından kabul edilmiş olur. MADDE 12. Oy verme kütüğünde ve sandık listesinde kaydı ve oy kullanma yeterliği bulunduğu halde hukukî veya fiili herhangi bir mazereti olmaksızın halkoylamasına katılmayanlar, Anayasanın halkoylamasını takip eden beş yıl içinde yapılacak genel ve ara seçimleri ile mahalli seçimlere ve diğer halkoylamalarına katılamazlar, seçimlerde aday olamazlar. Halkoylamasını takip eden 1 ay içinde kayıtlı oldukları ilçe seçim kurulu başkanlıklarına başvurarak halkoylamasına hukuki veya fiilî mazeretleri nedeniyle katılmadıklarını ispat edenler hakkında bu kurul başkanlarınca alınan kararlar sonucu yukarıdaki fıkrada sayılan yasaklar uygulanmaz. MADDE 13. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 14. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 24/9/1982 Yasama Bölümü Sayfa: 3

4 Sayfa: 4 RESMÎ GAZETE 25 Eylül 1982 Sayı: /11/1981 Tarihli ve 2841 Saydı Yükseköğretim Kanununun Geçici 10 uncu ve 28 üncü Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Kanun No Kabul Tarihi: 24/9/1982 MADDE sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Geçici Madde Kasım 1981 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olmadan çalışan öğretim elemanları dışında kalan personel 30/9/1982 tarihi itibariyle memur statüsüne geçirilerek bu tarih esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre intibakları yapılır. Bu işlem en geç 30/9/1983 tarihine kadar, 12/2/1982 tarihli ve 2595 sayılı Kanunun Geçici 9 uncu maddesi esaslarına göre ve yazılı müracaat şartı dikkate alınmaksızın yapılır. İntibak işlemleri tamamlanıncaya kadar, tabi oldukları toplu iş sözleşmesi veya hizmet akdine göre 30/9/1982 tarihinde almakta oldukları ücret (para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler dahil) ödenmeye devam olunur. Yapılan intibak neticesinde, ilgililerin alacağı aylık, ek gösterge, işgüçlüğü, iş riski, temininde güçlük zamları ile mali sorumluluk tazminatı ve diğer mali ve sosyal haklarının toplamı 30/9/1982 tarihindeki hizmet akdi veya toplu sözleşmelerle almakta oldukları yukarıda belirlenen ücret toplamından daha az olanlara aradaki fark, kademe ilerlemesi, derece yükselmesi, katsayı artışı vesair ödemelerdeki artış ve ilavelerle giderilinceye kadar tazminat olarak ödenmeye devam olunur. MADDE 2, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Geçici Madde 23. T. C. Emekli Sandığı Kanununa göre emeklilik aylığı bağlanmış olup da 6 Kasım 1981 tarihi itibariyle bu Kanunda belirtilen Üniversitelerde sözleşmeli olarak çalışan öğretim elemanları ile diğer idari personel 30/9/1983 tarihine kadar sahip oldukları statü içinde hizmetlerine devam edebilirler. Bu tarihten sonra genel hükümlere tabi olurlar. MADDE 3. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 24/9/1982 Yasama Bölümü Sayfa: 4

5 25 Eylül 1982 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 5 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ T. C. BAŞBAKANLIK Bakana Vekillik Etme İşlemi 13/10/1982 Personel Genel Müdürlüğü 13/10/ /12220 DEVLET BAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Romanya Tarım ve Gıda Sanayii Bakanı'nın resmî davetlisi olarak Eylül 1982 tarihleri arasında Bükreş'e gidecek olan Tarım ve Orman Bakam Prof. Dr. Sabahattin ÖZBEK'in dönüşüne kadar; Tarım ve Orman Bakanlığına, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Münir Raif GÜNEY'in vekillik etmesini yüksek tasviplerine saygı ile arz ederim. Bülend ULUSU Başbakan T. C. 13/10/1982 DEVLET BAŞKANLIĞI 13/10/ /3456 BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 13 Eylül 1982 gün ve /12220 sayılı yazınız. Romanya Tarım ve (Gıda Sanayii Bakanı'nın resmî davetlisi olarak Eylül 1982 tarihleri arasında Bükreş'e gidecek olan Tarım ve Orman Bakam Prof. Dr. Sabahattin ÖZBEK'in dönüşüne kadar; Tarım ve Orman Bakanlığına, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Münir Raif GÜNEY'in vekillik etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Kenan EVREN Orgeneral Devlet Başkam Adalet Bakanlığından : Atama Kararları Karar Sayısı: ncl derece kadrolu, Adli Tıp Kurumu 5 inci İhtisas Kurulu Anestezi ve Reanimasyon İhtisas Kurulu Üyeliğine, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Bilim Dalı Başkam Prof. Dr. Mehmet Sadi Sun'un, 1 nci derece kadrolu, Adli Tıp Kurumu 5 nci İhtisas Kurulu Allerji İhtisas Kurulu üyeliğine, İstanbul Tıp Fakültesi Allerji Bilim Dalı Yöneticisi Prof. Dr. Nüvit Tekül'ün, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 1

6 Sayfa: 6 RESMİ GAZETE 25 Eylül 1982 Sayı : nci derece kadrolu, Adlî Tıp Kurumu 5 nci İhtisas Kurulu İmmünoloji ihtisas Kurulu Üyeliğine İstanbul Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şeref İnceman'ın, 1 nci derece kadrolu, Adli Tıp Kurumu 5 nci İhtisas Kurulu Biokimya İhtisas Kurulu Üyeliğine Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Baban'ın, 1 nci derece kadrolu, Adli Tıp Kurumu 1 nci İhtisas Kurulu Kardiyoloji İhtisas Kurulu Üyeliğine, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Fuat Binkardeşler'in, 2659 sayılı Adlî Tıp Kanunu gereğince ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 nci maddesi uyarınca görevlendirilmeleri, Uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Adalet Bakam yürütür. 16/9/1982 Kenan EVREN Orgeneral Devlet Başkam B. ULUSU ULUSU C. MENTEŞ Başbakan Adalet Bakam Karar Sayısı : nci derece kadrolu, Adlî Tıp Kurumu 4 ncü İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları İhtisas Kurulu üyeliğine, Adlî Tıp Kurumu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kriton Dinçmen'in, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanunu gereğince atanması, Uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Adalet Bakam yürütür. 16/9/1982 Kenan EVREN Orgeneral Devlet Başkanı B. ULUSU C. MENTEŞ Başbakan Adalet Bakam Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından : Karar Sayısı: Acık bulunan 1 inci derece kadrolu ek göstergeli Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine, İller Bankası Genel Müdürlüğü Sivas Bölge Müdürü Vasıf HUNCAN'ın; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 74 üncü maddesi gereğince tayini uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Sanayi ve Teknoloji Bakam yürütür. 16/9/1982 Kenan EVREN Orgeneral Devlet Başkanı B. ULUSU M. TURGUT Başbakan Sanayi ve Teknoloji Bakam Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 2

7 25 Eylül 1982 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 7 İçişleri Bakanlığından: Tebliğ Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Seri No : 11 Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Seri No: 10 da Tapılan Değişiklikler Hakkında. 1 26/5/1981 gün ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 104 üncü maddesinin birinci fıkrası, 27/1/1982 gün ve sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak 1/2/1982 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 2589 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile değiştirilmiştir. 2 Bu değişikliğe göre 2464 sayılı Kanunun İmar ile ilgili Harçları gösteren 80 inci maddesinin e fıkrasındaki Tapı İzin ve Denetleme Harcı kaldırılarak yerine 2589 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 1. ile Bina İnşaat Harcı yürürlüğe konulmuştur. 84 üncü maddesinin e fıkrasında gösterilen Tapı İzin ve Denetleme Harcı tarifesi kaldırılarak 2589 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 6 ile Bina İnşaat Harcı tarifesi yürürlüğe konulmuştur. S Bina İnşaat Harcının mücavir alanlarda uygulanabilmesi için belediyece bu alanlara götürülmesi gereken hizmetlerin genel kapsam ve nitelikleri Seri No: 2 tebliğin 2 nci maddesinde gösterildiği gibidir. 4 Bina İnşaat Harcının mücavir alanlarda uygulanabilmesi için belediyece bu alanlara götürülmesi gereken hizmetlerin özel kapsam ve niteliklerini gösteren Seri No : 2 tebliğin 3 üncü maddesinin b fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 3 üncü maddenin b fıkrası: İmar mevzuatının uygulanması şartı ile Bina İnşaat Harcı ve İmar ile İlgili harçlar. 5 Bu Tebliğ 1/2/1982 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 6 Bu Tebliğ hükümlerini İçişleri Bakanlığı yürütür. Ticaret Bakanlığından: Sirküler DışTicaretİşlerine Dair Sirküler Anlaşmalar (82/19) Madde 1 24 Mart 1982 gün ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye - Sovyetler Birliği 1982 dönemi 23. Protokolu'na ek «A» Listesine, GTİP numaralı «Kaydedici tıbbi ve teknik cihazlara mahsus diyagram kâğıtları» için ABD Dolarlık yeni bir kontenjan ilâve edilmiştir. Madde 2 İşbu Sirküler yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 3

8 Sayfa: 8 RESMÎ GAZETE 25 Eylül 1982 Sayı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden: Sayı: 1982/183 Döviz Kurları Bülteni 25, 28, 27, 28, 29, 30 EYLÜL 1 EKİM 1982 TARİHLERİNDE UYGULANACAKTIR. Dövizin Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD doları 175,00 178,50 175,00 180,25 1 Avustralya doları 167,06 170,40 158,71 172,07 1 Avusturya şilini 19,90 10,10 9,90 10,20 1 Batı Alman markı 69,60 70,99 69,60 71,69 1 Belçika frangı 3,60 3,67 3,42 8,71 1 Danimarka kronu H ,29 19,89 20,49 1 Fransız frangı 24,62 25,11 24,62 25,36 1 Hollanda florini 63,56 64,83 63,56 65,47 1 İsveç kronu 27,98 28,54 27,93 28,82 1 İsviçre frangı 80,98 82,60 80,98 83, İtalyan lireti 12,36 12,61 11,74 12, Japon yeni 65,68 66,99 62,40 67,65 1 Kanada doları 141,95 144,79 134,85 146,21 1 Kuveyt dinarı 601,77 613,81 571,68 619,82 1 Norveç kronu 25,22 25,72 23,96 25,98 1 Sterlin 298,73 304,70 298,73 307,69 1 Suudi Arabistan riyali 50,89 51,91 48,35 82,42 ÇAPRAZ KURLAR 1 ABD Doları 17,6767 Avusturya silini 2,5143 Batı Alman markı 48,6111 Belçika frangı 8,7983 Danimarka kronu 7,1080 Fransız frangı 2,7933 Hollanda florini 6,2544 İsveç kronu 2,1610 İsviçre frangı 1415,85 İtalyan lireti 268,44 Japon yeni 1,2328 Kanada doları 6,9389 Norveç kronu 3,4387 Suudi Arabistan riyali 1 Avustralya doları 0,9546 ABD doları 1 Kuveyt dinarı 3, Sterlin Sterlin 1,7070 YürütmeveİdareBölümüSayfa:4

9 T.C. Resmi Gazete Kurulu» Tarihi: (7 T»şrlnl«w»l 1336} 7 Ekim 19» r 25 Eylül 1982 CUMARTESİ Sayı* İLÂN BÖLÜMÜ Yargı ilânları Ankara 4. Sulh Hukuk Hakimliğinden : 1982/402 Davacı Tuncay Eliaçık vekili tarafından davalılar Çevriye Eliaçık Keriman Ülker, Gencay Eliaçık, Gürya Eliaçık, Tülay Eliaçık aleyhlerine açılan izaleyi suyu davasının yapılan açık duruşması sırasında : Davalılara dava dilekçesi özeti ile duruşma gününü ilanen tebliğine karar verilmiş olup, duruşmasının bırakıldığı 5/11/1982 günü saat 9.25 de Mahkememizde hazır bulunmaları gelmedikleri takdirde H.U.M.K. nun maddeleri gereğince duruşmanın gıyaplarında devam edeceği hususları dava dilekçesi özeti ve duruşma günü tebliğ yerine kâin olmak üzere ilanen tebliğ olunur /1-1 Sanoğlan Asliye Hukuk Hakimliğinden: 1981/153 Davacı Aynur Akkoyun davalı Sanoğlan Yıldırım Köyünden Sanuet Akkoyun hakkında şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davasının yapılan duruşması sırasında verilen Uan kararı gereğince: Davalı Sanoğlan Yıldırım Köyünden Sam et Akkoyun 'bunca aramalara rağmen bulunamadığından ve adreside tesbit edilemediğinden dava dilekçesinin Resmi Gazete ile ilanına karar verilmiş olup kiavah Yıldırım Köyünden Samet Akkoyun'un duruşma günü olan 18/10/1982 günü saat 9.00 da mahkememiz salonunda hazır bulunması hazır bulunmadığı takdirde ve kendisini bir vekille temsil ettirmediğinde işbu ilan davetiye yerine geçerli olmak üzere ilan olunur Çumra Sulh Ceza Hakimliğinden : E. No /81 K. No : 1980/37 Davacı: Bağ - Kur Genel Müdürlüğü. Bağ Kur yasasına aykırı eylem suçundan sanık Ahmet oğlu 1952 D. lu Çumra Yenidoğan mahallesi nüfusuna kayıtlı Osman Çelikten'in ceza kararnamesiyle 200 Ura hafif para cezasıyla cezalandırılmasına ve tebliğ tarihinden itibaren 8 gün İçinde itiraz etmesine karar verilmiş olup, sanığın tebligata elverişli adresinin tüm aramalara rağmen bulunamadığından 7201 sayılı tebligat Kanununun 28 ve 29 ncü maddesi gereğince ilânen tebliğine, aynı kanunun 31 ncl maddesine göre İlân tarihinden 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı İlân olunur

10 Sayfa: 10 RESMİ GAZETE 26 Eylül 1982 Sayı: Sivas Asliye 3. Hukuk Mahkemesinden: 1981/19 Davacı M. Ali Arslan vekili Av. Ahmet Gerçek tarafından davalı Süleyman Erdem vs. aleyhine açılan Alacak davasında : Davalılardan Süleyman Erdemin Ortaöğretimde öğretmen olduğu bildirildiği halde yapılan tüm araştırmalara rağmen davalının adresi tesbit edilemediğinden davalı Süleyman Erdem'in duruşma günü olan 25/10/1982 günü saat 8.30'da mahkemede bizzat veya bilvekale hazır bulunması dava dilekçesi ve tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur /1-1 TJrfa 1. Asliye Hukuk Mahkemesinden : a 1981/368 Davacı Vatha Aslan (Beyhan) tarafından Davalı İzettin Beyhan aleyhine açılan boşanma davasının yapılan yargılaması sırasında : Davalı İzettin Beyhan'a gönderilen tebligat bila İkmal geri iade edilmiş zabıta araştırmasına rağmen de davalının adresi meçhul kaldığı anlaşıldığından bu kerre adına Resmi Gazete ile ilânen tebligat yapılmasına ve duruşmanın 26/10/1982 günü saat 9.00'a bırakılmasına karar verilmiştir. Belli gün ve saatte duruşmaya gelmeniz teb'igat yerine kaim olmak üzere İlân olunur /1-1 Ankara Yedinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden : e 1982/381 Davacı S.S.Y, Bakanlığı vekili Av. Günel Deniz tarafından Davalı Gttlseren Çoban aleyhine mahkememize açılan Alacak davasının yapılan açık duruşması sırasında : Gazeteci evler karşısı Taşocağı içi No: 26 Dışkapı - Ankara adresinde davalı Gttlseren Çoban adına çıkartılan davetiye tebliğ edilememiş zabıtacada tebligata sarih adresi tespit edilememiş olduğundan yukarıda özeti yazılı davaya karşı varsa savunmalarım ve delillerini duruşmanın bırakıldığı 21/10/1982 günü saat de mahkememize gelerek bildirilmesi ve kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi taktirde gıyabında karar verileceği hususu HTJMK. nun 509 ve 510 maddeleri gereğince davetiye yerine kaim Olmak üzere iiftnen tebliğ olunur /1-1 Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1981/86!» K. No : 1981/375 Saldırgan sarhoşluk suçundan Mahkememizin 11/5/1981 tarihli ilamı ile TCK. nun 572/1, 647/4, maddeleri ile Uç bin lira hafif para cezasına hükümlü İhsan oğlu Perlnaz'dan olma 1958 doğumlu Yozgat İli Merkez Tuzkaya Köyü nüfusuna kayıtlı Muharrem özel hakkındaki gıyabı ilam bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince adı geçen Hükümlüye kararının ilânen tebliğine hüküm fıkrasını nneşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı İlân olunur 14012

11 25 Eylül 1982 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 11 Konya Asliye 1. Hukuk Hakimliğinden : 1982/108 Davacı Nuran Çekiç vekili avukat Cömert Akın tarafından davalı Mehmet Çekiç aleyhine açılan alacak davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sırasında; Davalının dava dilekçesinde belirtilen adresine davetiye çıkartılmış olup, davetiyeye verilen meşruhata göre tebliğsiz geri çevrilmiş ve bunun üzerine zabıtaca yapılan tahkikatta davalının adresi tesbit edilemediğinden Resmi Gazete'de ilânına karar verilmiştir. Davalının duruşma günü bulunan 25/10/1982 günü saat 9.30'da Asliye 1. Hukuk mahkemesine gelmesi, gelmediği takdirde kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde duruşmaya gelmediği ve bir mazeretde beyan etmediği takdirde ilânen gıyap kararı tebliğ edileceği hususu davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur /1-1 Sivas Asliye 3. Hukuk Mahkemesinden : 1981/470 Davacılar Emine Deniz vs. vekili Av. Tahsin Türkay tarafından davalı Ahmet Taş aleyhine açılan Tazminat davasında : Davalı Ahmet Taş'ın Altuntabak Mah. 10 Sok No : 15 Sivas adresinde olduğu bildirildiği halde aratırmalara rağmen adresi tesbit edilememiş duruşma günü ve dava dilekçesie yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ yapılmış olduğundan davalı Ahmet Taş'ın duruşma günü olan 19/10/1982 günü hazır bulunması veya bir vekille kendisini temsil ettirmesi aksi takdirde duruşmaya kati gıyabınında karar verileceği gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur /1-1 Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları Aydın PTT Bölge Başmüdürlüğünden: 1 Başmüdürlüğümüz Merkezlerinin 1983 yılı ihtiyacı için , lira Muhemmen bedelli , Ura Geçici teminatlı adet Şehirlerarası konuşma bileti basımı işi kapalı zarf usulü eksiltmeye çıkartılmıştır. (Basım İşi ve kâğıt matbaacıya aittir). 2 Eksiltme Başmüdürlüğümüz alım ve satım komisyonunda 12/10/1982 günü saat de yapılacaktır. İsteklilerin teklif mektuplarını aynı gün ve saat HXK)'e kadar komisyon başkanlığına elden veya iadeli taahhütlü posta ile teslim etmiş olmaları şarttır. 3 Eksilfcmele ait idari ve teknik şartname her gün mesai saatleri içerisinde Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğünden temin edilebilir. 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; a) Yukarıda bildirilen liralık geçici teminatı nakit olarak yatırmış olmaları veya 30 gün opsiyonlu banka teminat mektubu vermeleri şartır. b) Teminatı nakit olarak yatınlmamış veya banka teminat mektubu verilmemiş teklifler geçersiz sayılacaktır. c) Teşekkülümüz 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte, tercih yapmakta serbesttir. d) Telefonla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İlân Olunur /2-2

12 Sayfa: 12 RESMÎ GAZETE 25 Eylül 1982 Sayı: Anamur Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : Parti Miktarı Muh. Bed. Deposu Emvalin cins ve nev'l adedi Adet M 3. Dm J. TL. Aksaz 3. S. U. B. Çz. Tom * Aksaz 3. S. N. B. Sed. Tom Aksaz 3. S. K. B. Sed. Tom Y. Duvar 3. S. N. B. Çz. Tom. 1, Y. Duvar 3. S. K. B. Çz. Tom Aksaz 2. S. Sed. Mad. direk Malaklar Y. Duvar 2. S. Çz. Mad. direk MVÎÜ Emval Toplamı : işletmemiz satış depolarında mevcut 47 parti orman emvali % 50 peşin, bakiyesi 6 ay vadeli olarak arttırmaya çıkarılmıştır. 2 Satış 5/10/1982 tarihi Salı günü saat 13.30'da Anamur Orman İşletmesi satış salonunda yapılacaktır. 3- Satışla ilgili ilân, şartname ve müfredat listesi işletmemizde görülebilir. 4 Vergi ve resimler alıcıya, ilân masrafları İşletmemize ait olduğu ilân olunur / 2-2 Devlet üretm* Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Dörtyol Turunçgiller Devlet Üretme Çiftliği Müdürlüğünden : 1982 yılı mahsulü 12 parselde 1065 ton greyfurt, 2 parselde 32 ton Clamantln mandaline, 3 parselde 40 ton Satsuma (Rize) mandalina ve 1 parselde 10 ton Fremod mandalina, 7/10/1982 tarihinde Perşembe günü saat de Dörtyol'daki Çiftlik idare binasında açık artırma suretiyle satılacaktır. Şartname Ankara'da Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünde, İstanbul, Bursa, Mersin, Adana, Gaziantep, İzmir ve Hatay Teknik Ziraat Müdürlüklerinde, İzmir Ticaret Odası Başkanlığında ve Dörtyol Turunçgiller Devlet Üretme Çiftliği Müdürlüğünde mesai saatleri dahilinde görülebilir. Bu İşin muhammen bedeli , lira, geçici teminatı ise , liradır. İsteklilerin belli gün ve saatte teminatları ile birlikte müracaatları ilân olunur / 3-2 Borçka Devlet Orman Kereste Fabrikası Müdürlüğünden : Parti Muh. Bed. Geç. Tem. Cins ve nev'i adedi M'. Dm 3. TL. TL. m. S. Nor. boy L. K. K m. S. Nor. boy L. K. K m. S. kısa boy L. K. K W. S. Nor. boy L. K. K BV. S. kısa boy L. K. K O 1 Yukarıda cins ve kalitesi, miktarları yazılı 7 parti ladin - göknar kereste hizalarında yazılı muhammen bedelleri üzerinden açık arttırma sureti İle satışa çıkarılmıştır.

13 25 Eylül 1982 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 13 2 İhalenin % 25'i peşin, % 75'i altı ay vadeli müddetsiz limit dahili banka mektubu kargılığında yapılacaktır. 3 îhale 12/10/1982 tarihine rastlayan Salı günü saat 14.00'de Fabrika Müdürlüğünde toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 4 Her parti için ayrı ayrı teminat yatırmak şarttır. Teminatlar en geç saat 12.00'ye kadar alınacaktır. 5 İsteklilerin belirli gün ve saatte geçici teminat mektupları ile Komisyona müracaatları İlân olunur / 2-2 İmar ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünden: 1 19 kalem sıhhi tesisat malzemesi satıa alınması ihalesi 8/10/1982 günü saat açık eksiltme usulü ile yapılacaktır. 2 îhale Eskişehir Yolu Lodumlu mevkii 12 Kim. de Alet İşleri Genel Müdürlüğü İdari binasının zemin katında yapılacaktır. 3 Muhammen bedel TL. 4 Geçici teminatı TL 5 İsteklilerin geçici nakit teminatlarını veya limit içi teminat mektuplarım Fon veznesine yatırarak karşılığında alacakları makbuz ile 1982 yılı tas tikli Ticaret Odası belgesini şirketlerin katılmaları halinde bu ilânın yayımı tarihinden sonra faaliyette olduğunu gösteren belgeyi ihale komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir. 6 İhale dosyası Eskişehir Yolu Lodumlu mevkii 12 km. de bulunan Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı İkmal Şube Müdürlüğü İhaleli İşler Şefliğinde görülebilri. 7 Telgrafla yapılan müracatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 8 İhale 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından İdare, ihaleyi yapıp yapma makta dilediğine vermekte serbesttir / Kalem elektrik malzemesi satın alınması ihalesi 6/10/1982 günü sat da açık eksiltme usulü ile yapılacaktır..2 İhale, Eskişehir Yolu Lodumlu Mevkii 12 Km. de Afet İşleri Genel Müdürlüğü İdari binasının zemin katında yapılacaktır. 3 Muhammen bedel TL 4 Geçici Teminat TL 5 İsteklilerin geçici nakit teminatlarını veya limit içi teminat mektuplarını Fon veznesine yatırarak karşılığında alacakları makbuz ile 1982 yılı tastikli Ticaret Odası Belgesini Şirketlerin katılmaları halinde bu ilânın yayımı tarihinden sonra faaliyette olduğunu gösteren belgeyi ihale komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir. 16 İhale dosyası Eskişehir Yolu Lodumlu mevkii 12 km. de bulunan Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı İkmal Şube Müdürlüğü İhaleli İşler Şefliğinde görülebilir. 7 Telgrafla yapılan müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 8 ithale 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta dilediğine vermekte serbesttir /2-2

14 Tekirdağ- TSE. Müdürlüğü Emanet Komisyon Başkanlığından; 22/9/1982 ile 23/9/1982 tarihinde ihalelerinin yapımı düşünülen ancak, postadaki vaki gecikmeler yüzünden ilânın kanun gereği bazı gazetelerde zamanında yayınlanmamasından ötürü aşağıda belirtilen içmesuyu inşaatlarının ihale tarihleri ileri bir tarihe yani 8/10/1982 tarihine ertelenmiştir. Bu itibarla; Müdürlüğümüz hudutları dahilinde ve 1982 yılı içmesuyu yapım programında bulunan, aşağıda isimleri, keşif bedelleri, geçici teminatları, ihale tarihleri ve ihale saatleri yazılı içmesuyu inşaatlarının ihaleleri, Müdürlüğümüz İçmesulan Şefliğinde toplanacak Emanet Komisyonu huzurunda kapak zarf usulü ile 6200 sayılı Kanunun 34 ncü maddesi dahilinde ve 22 nci maddesi hükmüne göre yapılacaktır. İhaleye iştirak edeceklerin : 1 İştirak edecek işin asgari keşif bedeli tutan kadar içmesuyu inşaatı yaptığına dair iş bitirme belgesi veya işni keşif bedeli kadar (C) grubu müteahhitlik karnesi ibraz ederek ihale günlerinden bir gün evvel Komisyon Başkanlığından yeterlik belgesi almalan, 2 İştirakçilerin ticaret odasına kayıtlı olmalan ve ticaret odası belgelerinin 1982 yılı vizesini yaptırmış olmalan lazımdır. 3 Taşaronlara emanet İş tallmatlanmn (2-7) maddesine göre iki işten fazla iş verilmiyecektlr. 4 Son müracaat tarihi 6/10/1982 günü saat 17.30'a kadardır. 5 Geçici teminatın İstanbul Kartal Mal Müdürlüğüne veya Tekirdağ Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuz veya müddetsiz ve limit dahilinde bulunan banka teminat mektubunun ibrazı gerekmektedir. 6 İhalesi yapılacak inşaatların proje, keşif ve şartnameleri Müdürlüğümüz İçmesulan Şefliğinde her gün mesai saatleri dahilinde görülebilir. 7 Teklif zarflarının ihale saatinden bir saat önce Emanet Komisyonuna vermeleri lazımdır. 8 Posta gecikmeleri ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 9 İlgililere ilân olunur. Keşif Bedeli Geç. Teminat Son Mür. İhale İhale Sıra No. İçmesuyu İnşaatının Adı Lira Kr. lira Kr. Tarihi Tarihi Saati Tekirdağ - Hayrabolu - Çene Gr. içm. taş.» - Muratlı - İnanlı Gr. İL Ks. İçm taş.» - Merkez - Karansıllı Gr. İçm. taş. > - Malkara - Ahmetpaşa Gr. I. Ks. taş.» - Malkara - Ahmetpaşa Gr. II. Ks. taş , , , , , , , , , , 6/10/1982 8/10/ /10/1982 8/10/ /10/1982 8/10/ /10/1982 8/10/ /10/1982 8/10/ / 2-2 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 25 Eylül 1982 Sayı: 17823

15 25 Eylül 1982 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 15 Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden: İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR. Kurumumuz tamir - Bornova Trafo Tesisleri K Tipi Konut, ısı merkezi, harici kanallar, kreg binası, kütüphane binası, mevcut idare binası kliması inşaatları 8/2574 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi esasları dahilinde birim fiat esası ve kapalı zarf usulüyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 1 Teklifler 16/11/1982 günü saat da Ankara'da Sıhhiye Hanımeli Sokak No: 9 Kat. 1 deki ihale Komisyonu Binasında açılacaktır. 2 Bayındırlık Bakanlığı 1982 yılı birim fiatlarına göre tahmini keşif bedeli JOOO. TL. sı olup, geçici teminatı OO0. TL. dır. 3 Eksiltmeye katılmak için (iştirak belgesi) alınması şart olup isteklilerin; a) (B) grubundan en az isimiz keşif tutan civarında müteahhitlik kaimesi (aslı ve örneği), b) Benzeri bir İşi müteahhit sıfatı ile bitirdiğine dair iş bitirme belgesi, c) Eksiltme şartnamesinin 8. madesinde belirtilen belgeler ile 8/10/1982 günü saat 17J00 ye kadar Ankara'da Necatibey Caddesi No: 26 Gozlükçühan'daki inşaat Dairesi Başkanlığına başvurması gerekmektedir. 4 İştirak belgesi 9/11/1982 gününden itibaren İnşat Dairesi Başkanlığından alınacaktır. 5 Tekliflerin 16/11/1982 günü saat 14.00e kadar İnşaat Dairesi Başkanlığına verilmiş olması şarttır. 6 Dosyalar İnşaat Dairesi Başkanlığında görülebilir. 7 Dosya satınatonaınması mecburi olup, teklif verme günü saat (12.00) ye kadar (15.000, ) TL. sına alınabilir. 8 Kurumumuz 2490 sayılı Yasaya bağlı değildir /2-2 Petrol Ofisi Madeniyağ ve Gres Fabrikaları Müdürlüğünden: l izmit Petrol Ofisi Madeniyağ ve Gres Fabrikaları Müdürlüğüne alımı için aşağıda cins ve miktarları belirtilen pompaların şartnamemiz esasları dahilinde (Kapalı zarf) teklif alma usulü ile ihalesi yapılacaktır. Tah. bedeli Geç. Tem. Malzemenin cinsi Miktarı TL. TL. 50 MYH.'lik dişli ağır yağ pompası 8 Adet MVH.'lik dişli ağır yağ pompası t» Bu işe ait geçici teminat yukarıda gösterilmiş olup, geçici teminat olarak verilecek banka teminat mektupları limit dahili olacaktır. 3 Bu işe ait şartname Petrol Ofisi Madeniyağ ve Gres Fabrikaları Müdürlüğünden temin edilebilecektir. 4 ' ihaleye iştirak edecek firmalar teklif mektuplarını en geç 12/10/1982 tarihinde saat 14.00'e kadar dış zarfın üzerine (Pompa ihalesine ait tekliftir) ibaresini yazarak Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine teslim edilmiş olacaktır. Teklif mektupları posta İle gönderilecek veya elden verilecektir. Postadaki vaki gecikmeler nazarı itibare alınmayacaktır. 5 Teklif mektupları 12/10/1982 günü saat 15.00'de Satın alma Komisyonu Başkanlığında açılacaktır. Firma yetkilileri isterse toplantıya iştirak edebilirler. 6 Müdürlüğümüz 2490 sayılı İhaleler Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya fiyat yönünden en uygun teklifi veren firmaya verip vermemekte serbesttir / 2-2

16 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 17 Eytül 1982 Vaziyeti AKTİF Türk Lirası Türk Lirası Türk Lirası P A S t F Türk Lirası Türk lirası Türk Lirası Alim Mevcudu (Uluslara, standartta) Serbest: Safi Kg ,855 Merhun: Safi Kg.. Dovtz Borçluları (Konvertibl) Ufaklık Para. Dahildeki Muhabirler : Resmi Bankalar Diğer Bankalar Krediler : Kamu Kurumlan : A-Hazineye Kısa Vadeli Avans... B - Hazine Kefaletini Haiz Bonolar: a) Katma Bütçeli İdareler ,44 b) Kamu İktisadi Teşebbüsleri ,74 c) Devlet Yatırım Bankası ,27 C- Tahvil Üzerine Avans (DYB)... D-Ticari Senetler E - Altın ve Döviz Özerine Avans.. F- Mevduat Karşılıklarından Özel Finansman (1788 S.K. Mad. 11 ve 1823 S.K. Mad. 70) Bankalar : A-Ticari Senetler : a) özel Sektör b) Kamu İktisadi Teşebbüsleri.. B-Tarım Senetleri C-Tahvil Özerine Avans D - Orta Vadeli Krediler : a) Sınai b) Tarımsal E - Bankalar Tasfiye Fonu İkrazları (153 S. K) F-İhracatı Teşvik Fonu Kredisi... G-Mev. Karşılıklarından Tarımsal Finansman (1211 S.K. Mad. 40). Tarım Koop. (T.C. Ziraat Bankası) : A-Tarım Satış Koop. Birlikleri : a) Destekleme b) Üreticiyi Güçlendirme B- Taran Kredi Kooperatifleri Dlger : Altın ve Döviz Özerine Avans , , , , , , , , , , ,63] , , ,66: , , j , , , , , ,59j , , , , ,52 Tedavüldeki Banknotlar Döviz Alacaklıları (Konvertlbl) Mevduat : A-Resmi : a) Hazine ve Genel Bütçeli İdareler b) Katma Bütçeli İdareler c) Kamu İktisadi Teşebbüsleri. d) Diğer Kamu Kuruluşları e) Sair B- Bankalar : a) Resmi Bankalar b) Diğer Bankalar c) Yurt Dışındaki Bankalar d) Bankalar Tasfiye Fonu (153 S. K.) e) Mevduat karşılıkları (1211 S.K. Madde 40) C - Muhtelif : a) Bloke.. b) Diğer.. D - Uluslararası Kuruluşlar ve Dış Yardım Karşılıktan : Uluslararası Kuruluşlar. Dış Yardım Karşılıkları : a) Amerikan Yardım Karşılıkları] b) Diğer Yardım Karşılıkları , , , , , , , , a535, , , , , ,48 437O ,95, ı ,33 772al

17 Karşılığı Hazine tahvilleri (154, 1902 ve 2143 Sayılı Kanunlar).. Değerlendirme Farkı Karşılığı Hazine Bonosu (65 S.K. Mad. 5).. Tasfiyeye Tabi Tutulan Alacaklarımız (1211 S.K. geçici M. 5) S. K. 61. Madde gereğince değerlendirme farkı Gayrlmenkuller ve Demirbaşlar Muhtelif : a) Altın : (Uluslara, standartta olmayan) Safı Kg ,881 b) Döviz : Hariçteki Muhabirler Diğer Döviz Hesapları c) Dahildeki özel bankalarla yapılan Röpor İşlemleri d) Sair Hesaplar , , ,16 İlerde Vukuu Muhtemel Zarar Karşılığı (Bankalar Kan. M. 35) , , , ,50 Provizyonlar Muhtelif : , ,32 a) Ödenecek Senet ve Havaleler , , , ,05 b) Muhtelif Karşılıklar (Akreditif ve İç İstikraz Karşılıkları) ,45 c) Muhtelif Mahiyette d) Döviz : Hariçteki Muhabirler ,61 Diğer Döviz Hesaplan , , , , , ,51 e) Sair Hesaplar , ,76 T O P L A M ,07 T O P L A M ,07 Reeskont haddiyle avans işlemlerinde uygulanan faiz oranlan : I Kısa Vadeli Kredilerde : A) Genel olarak - B) özel olarak : 1 Taran Kredilerinde; a) T.C. Ziraat Bankası'nca kullandırılan Tarım Kredi Kooperatifleri kredilerinde b) T.C. Ziraat Bankası'nca kullandırılan Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri kredileri ile diğer bankalarca T.C. Ziraat Bankasının tarım kredilerine uyguladığı faiz oram üzerinden kullandırılan kredilerde 2 T. Halk Bankası'nca küçllk sanayici, sanatkar, esnaf ve esnaf teşekküllerine kullandınlan mesleki kredilerde... % 15,50 3 Sanayi kredilerinde 4 Gider vergisi istisnasından yararlanan ihracat kredilerinde 5 Destekleme alımlarıyla görevlendirilen Kamu İktisadi Teşebbüslerine, bu alımlar için, ticari bankalarca emtea rehnl karşılığında kullandınlan kredilerde 6 Reeskont kaynağına dayalı İhracatı Teşvik Fonu Kredilerinde : a) İhracatçı sermaye şirketleri ile serbest döviz sahasına yapılacak ihracatta b) Anlaşmalı Ülkelere yapılacak ihracatta 7 Tütün Finansmanında _ II Orta Vadeli Kredilerde (Teşvik Belgeli) : A) Genel olarak B) Tarım kredilerinde C) Gider vergisi istisnasından yararlanan kredilerde _ J. D) Yatırım mallan imalatçı kredilerinde : a) İhracata dönük krediler b) Diğer krediler İH özel orta vadeli kredilerde : % 31,50 % 18,00 % 16,25 % % 31,50 % 13,50 % 23,75 % 26,00 % % 33,00 % 17,75 % 29,00 % % A) Türkiye Sınat Kalkınma Bankası veya ticari bankaca kullandırılacak kredilerde % 11,00 B) Ticari banka, aracılığı ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankasınca kullandırılacak kredilerde % 10,00 IV Devlet Sanayi ve İŞÇİ Yatırım Bankası (DESİYAB) tarafından çok ortaklı şirketlere kullandırılacak yaran kalmış yatıran kredileri ile işletme kredilerinde % 17,75 V Tahvil ve altın Özerine avans işlemlerinde % 22,00

18 Sayfa : 18 RESMİ GAZETE 25 Eylül 1982 Sayı : T. K. 1. Mahdut Mes'uliyetli Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi Müdürlüğünden : 1 a) 00/180 referans numaralı; TKİ. Bursa Linyitleri işletmesi Çan Bölgesinde üretilen muhtelif cins linyit kömürlerinden takriben tonunun Karabiga'- ya kadar kara yolu ile ve kamyonlarla nakledilerek deniz vasıtalarına yüklenmesi ve buradan da Müesseseden alınacak taumat göre denizyolu İle KST. İstanbul Şubesi depolarına, b) 01/220 referans numaralı; TKİ. Bursa Linyitleri İşletmesi Çan Bölgesinde üretilen muhtelif cins linyit kömürlerinden takriben tonunun karayolu ile kamyonlarla Bandırma'ya taşınması ve taşınan kömürler ile, TKİ. Ege Linyitleri işletmesi Soma Bölgesinden Müessesece vagonlarla ve kamyonlarla Bandırma'ya getirtilecek takriben ton linyit kömürünün Bandırma'daki tahmil - tahliye hizmetleri, c) 00/021 referans numaralı; Müessesemize tahsisli 0/10 cinsi taş kömürlerinin EKİ. Armutçuk (Ereğli) den KST. istanbul Şubesi Kuruçeşme Park ve Tali depolarına yıllık takriben ton, KST. İzmir Şubesi deposuna yıllık takriben ton, KST. İskenderun Şubesi deposuna yıllık takriben ton olmak üzere cem'an takriben tonunun adı geçen Şubelere denizyolu ile taşınması, d) 00/025 referans numaralı; TKİ. Ege Linyitleri İşletmesi Soma Bölgesinden Müessesemizce vagonlarla ve kamyonlarla Bandırma'ya getirtilecek takriben ton, KST. İskenderun Şubesi deposuna yıllık takriben ton olmak üzere cem'an BL1. Çan Bölgesinden Müessesemizce karayolu ile Bandırma'ya getirtilecek muhtelif cins linyit kömürlerinden takriben tonunun denizyolu ile KST. İstanbul, Zonguldak, Samsun Şubeleri ve Ereğli Bürosu depolarına taşınması hizmetleri şartnamelerine göre kapalı zarf usulü ile teklif alınmak suretiyle ayrı ayrı ihaleye çıkarılmıştır. 2 Bu hizmetlere ait Müessesemizce onaylı şartnameler Müessesemiz Merkezinden ve KST. istanbul, İzmir, Zonguldak, Samsun, Bandırma ve İskenderun Şubelerinden imza mukabilinde temin edilebilir. 3 İsteklilerin; a) 00/180 referans numaralı hizmete ait kapab zarf teklif mektuplarını 12/10/1982 Sah günü saat 12.00'ye kadar. b) 01/220 referans numaralı hizmete ait kapalı zarf teklif mektuplarını 13/10/1982 Çarşamba günü saat 12.00'ye kadar, c) 00/021 referans numaralı hizmete ait kapalı zarf teklif mektuplarını 14/10/1982 Perşembe günü saat 12.00'ye kadar, d) 00/025 referans numaralı hizmete ait kapalı zarf teklif mektuplarını 15/10/1982 Cuma günü saat 12.00'ye kadar Müessesemiz Merkezi (Hipodrum Caddesi Ankara) Muhaberat Servisine vermeleri veya belirtilen sürede Müessesemiz Merkezinde olacak şekilde göndermeleri ve teklif sahiplerinin ihalenin yapılacağı aynı gün saat 15' 3e teklif zarflarının açılışında Müessesemiz Merkezinde hazır bulunmaları gerekmektedir. 4 Telefon ve telgrafla yapılan başvurular ile postada olabilecek gecikmeler kabul edilmez. 5 Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna bağlı değildir, ihaleleri yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir /2-2 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden : T.H.O. Tahıl depolama projesi ön yeterlik müracaat 18 Ekim 1982 tarihi saat 17.00'e kadar uzatılmıştır. İlgililere duyurulur /1-1

19 25 Eylül 1982 Sayı : RBSMl GAZETE Sayfa: 19 Toprak Mahsulleri Ol isi Genel Müdürlüğünden : N BUTANOL İSİMLİ KİMYASAL MADDE İTHALEN SATIN ALINACAKOTR Şartnameleri Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Satınalma ve İkmal ls*taabul'da Malzeme Şube Müdürlüklerinden temin edilebilir. Kapab zarfla teklif alma yoluyla yapılacak ihalede geçici teminat ile teiçlitflerle birlikte verilecek diğer vesaik ve şartlar şartnamesinde belirülntfş&ir. Teklif mektupları 20/10/1982 günü engeç 12.30'a kadar Haberleşme Mütfartfuğüne verilecek, aynı gün saat 14.30'da komisyon huzurunda açılacaktır. Teklif everecek firmaların geçici teminat mektuplarının male günü ve suataoden önce T.M.O.Genel Müdürlüğüne ulaşması halinde telex ve telgrafla veıtüeeck tekliflerde değerlendirilecektir. Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir / 1-1 Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden: Müdürlüğümüz Şarap Fabrikası ihtiyacı olan 5 Ton/Saat kapasiteli 1 Adet Mto nopomp 5/10/1982 günü saat de Müdürlük Binasında Kapalı zarf usulü ile itele edilerek satın alınacaktır. Muhammen Bedeli: , Geçici Teminatı: , Kat'i Tem.: S&Mft-r-, Şartname Müdürlüğümüz Ticaret şubesinde görülebilir. Müdürlüğümüz 2490 sayılı Yasaya tabi değildir / 1-1 İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları Müessese Müdürlüğünden: 4 KALEM 3000 Mt. KAYNAK KABLOSU SATIN ALINACAKTIR. Şartnamesi bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 1 İskenderun'da Müessesemiz Tedarik ikmal Müdürlüğü, 2 İstanbul'da Sirkeci Yalı Köşkü Cad. Yalı Köşkü Han. «at: i-3*m& Mümessilliğimiz, 3 Ankara'da Küçükesat Büklüm Sok. No: 22'deki Genel,Müdürlüğümü», İsteklilerin şartnamemiz, esaslarına göre hazırlayacakları No. lu dosyayla ilgilidir meşruhattı kapalı teklif mektuplarını, geçici teminatanyla birütote engeç 14/10/1982 günü saat, 14.30'a kadar Müessesemiz/Haberleşme ve Arşiv M<H*türlüğünde bulundurmaları ilân olunur / 11» SPOR-TOTO Teşkilâat Müdürlüğünden: 1 Teşkilâtımız için 26x93 cm ebadında 0,00 mm. kalmağında adet çelik raf, 2,40 boyunda 40x40x2 mm. ebadında 3000 adet köşebent demiri ve 5/16 ebadında 1,5 cm boyunda adet civata somun satın alınacaktır, 2 Şartname Spor-toto Levazım Müdürlüğünden (Mithatpaşa Cad. No: 38 Ankara. Spor-Toto İrtibat Bürosu İnönü Stadyumu İstanbul, Spor-Toto îhtibat Bürosu Alsancak Stadyumu İzmir) sağlanır. 3 İhale 8/10/1982 günü saat 15.,00'de kapalı zarfla teklif alma usulü ile yukarıdaki adresle yapılacak, teklif mektupları ihale günü sat 14.45'e kadar Levamın Müdürlüğüne verilmiş olacaktır. 4 Satm alınacak adet çelik raf, 3600 adet köşebent ve MB00 mfttt civata somunun toplam tahmini bedeli (beşmilyon sekiayuzkırkyejthkn) TL. sı olup geçici teminatı # 4 dür. 5 İsteklilerin bu işle iştigal ettiklerine dair Ticaret veya Sanayi Odasına üye olduğunu belgelemesi şarttır. 6 Teşkilâtımız 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta ve eksiltmelerde en uygun teklifi tayin ve tesbitte tamamen serbesttir / 2-2

20 Çameli Devlet Orman işletme Müdürlüğünden : Parti Miktarı Muh. Bedeli % 7,5 Tem. Bölgesi Deposu Ons ve Nev'i Adedi Adet Mî Dm3 Lira Lira Boyalı Yolçatı 3. S. N. B. Çk. Tom , S. K. B. Çk. Tom > > 3. S. N. B. Çz. Tom S. K. B. Çz. Tom > 2. S. Çz. Maden Direk Çz. Tel Direk Göldağı Meşelik 3. S. N. B. Çz. Tom > 3. S. K. B. Çz. Tom » 2. S. Çz. Maden Direk »» Çz. Tel Direk Çk. Tel Direk YEKUN : Yukarıda müfredatı yazılı emvaller açık artırma ile 15/C Model şartname gereğince 6/10/1982 tarihinde Çarşamba günü saat de Çameli Orman tşletme Müdürlüğü satış salonunda Komisyon huzurunda satışı yapılacaktır. Taliplilerin belirtilen gün ve saatte şartnamede istenilen belgeler ile birlikte teminat yatırarak komisyona müracaatları ilân olunur /1-1 Şenkaya Devlet Orman tşletme Müdürlüğünden : Parti Miktarı Muh. Bedeli Geçici Tem. Bölgesi Deposu Ons ve Nev'i Adedi Adet M3 Dm3 Ura Lira K. Boğazı Köşk II. S. N. B. Çam Tom Selikaya Aksar III. s. N. B. Çam Tom Pınar Aksar n. S. N. B. Çam Tom Pınar Aksar ili. S. N. B. Çam Tom YEKUN: Sayfa: 20 RESMİ GAZETE 25 Eylül 1882 Sayı: 17823

MİLLÎ GÜVENLİK (KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

MİLLÎ GÜVENLİK (KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 448 Anayasanın Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Anayasa Komisyonu Raporu. (D. Meclisi :

Detaylı

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18 TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından: Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 33 (OtuzÜç) adet taşınmaz satış ihalesidir. Sıra Mevkii (Adres)

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Eylül 1982 CUMA Sayı: 17822 2. MÜKERRER YÜRÜTME VE

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme teknik şartnamesi ve ticari şartnamesi ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüne göre

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Şubemiz Çorlu Ajans Amirliği Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ merkez kiralık Evren

Detaylı

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN İLANI SIRA BAĞ TAHMİNİ GEÇİCİ İHALE ALANI( TİPİ / İLÇE MAHALLE ADA PARSEL KAT / KAT İSMİ BÖL. NO M2) NİTELİĞİ BEDEL (TL) TEMİNAT (TL) TARİHİ

Detaylı

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ Kırklareli Organize Mülkiyetinde bulunan, İşbu ilan metni ekinde yer alan Satış Şartnamesinde; markası,

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAHSİSLİ SATIŞLARI HAKKINDA ESASLAR

ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAHSİSLİ SATIŞLARI HAKKINDA ESASLAR T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAHSİSLİ SATIŞLARI HAKKINDA ESASLAR ANKARA 2012-1- 6831 SAYILI ORMAN KANUN UNUN İLGİLİ

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR

KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : 48 TEBLİĞ VE İLANLAR 6 Mart, 2009 Sayı : 194 BELEDİYELER YASASI (51/1995, 33/2001, 2/2003, 9/2006, 40/2007 ve 14/2008 Sayılı Yasalar) 85'incı ve 133'üncü

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN *Mülkiyeti belediyemize ait Akyol mahallesi taş döküm sahası içersinde bulunan 3 nolu tüp deposu belediyemize gelir getirmesi amacıyla 15.02.2017-15.02.2022 tarihleri

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :Eüaş Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

Detaylı

TASFİYE HALİNDE TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. MENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TASFİYE HALİNDE TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. MENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TASFİYE HALİNDE TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. MENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve 1.Madde de tanımlanan MENKULLER, aşağıda belirtilen ilke ve koşullarla

Detaylı

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI 1- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Merkez ile Mahallelerimizde bulunan ve İmar Planı dışında kalan zeytinliklerimizin daha verimli ve

Detaylı

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ DIŞI VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME (TRAFO) SATIŞI YAPILACAKTIR SATILACAK TRAFOLARLA İLGİLİ BİLGİLER: Madde 1- Satılacak trafoların sıra numarası, cinsi, niteliği aşağıda

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait tapuda Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 ada, 35 parselde kayıtlı 28.184,55 m² yüzölçümlü taşınmaz

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLĠK SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GEREĞĠNCE YAPILACAK

Detaylı

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4743 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN DOSYA NO: 2003/8 Fon Kurulunun 28.01.2015 tarih ve 2015/21 sayılı kararıyla; 25.12.2014 tarih ve

Detaylı

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ Madde 1- Gayrimenkul Sahibi Đdareye Đlişkin Bilgiler 11- Đdarenin; a) Adı: Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü b) Adresi: Azerbaycan Cad Kasım Gülek Sok No:6

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda mahallesi, mevkii, ada- parsel numarası, cinsi, yüzölçümü, muhammen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati yazılı

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 İHRACAT BELGELERİ ONAYI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- İhracat gerçekleştirilecek ülkeye düzenlenecek belge (A.TR, EUR.1, EUR- MED, FORM- A, MENŞE ŞAHADETNAMESİ) 2- İhracata ait

Detaylı

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ İADE İŞLEMLERİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ KAYIP İŞLEMLERİ

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 14.06.2010 / 67-1 KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 3 Haziran 2010 Tarihli Ve 5593 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün)

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün) 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNA GÖRE KAPALI TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLEN KÜLTÜR MAHALLESİ SERHAT APARTMANINDA BULUNAN 10 ADET DAİREYE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

TASFİYE HALİNDEKİ TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TASFİYE HALİNDEKİ TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TASFİYE HALİNDEKİ TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ Tasfiye Halindeki Türkiye Emlak Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve 1.Madde de tanımlanan gayrimenkul/ler, aşağıda belirtilen

Detaylı

İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN

İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN 1. Mülkiyetleri Belediyemize ait, hali hazır durumda bulunan (görüldükleri şekliyle satılacaktır.) ve yapımları devam eden (Belediyemizce imzalanan sözleşme şartlarına göre

Detaylı

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 661 11.8.1983 Tarih ve 2876 Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Geçici 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince

Detaylı

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN TYF SATIN ALMA TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TALİMAT TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN MADDE 1-01/07/2009 tarihinde Türkiye Yüzme Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Talimatının

Detaylı

MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TARAFLAR: İş bu şartname de Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. (İdare) İhaleye katılacak olanlar

Detaylı

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI Satılacak malzemelerle ilgili bilgiler Madde 1- Satılacak malzemelerin sıra numarası, cinsi, niteliği ve miktarları aşağıdaki

Detaylı

İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü AMASYA

İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü AMASYA Kurum Adı Amasya İl Özel Kısa Bilgi Sulama, kullanma ve işlenerek veya doğal haliyle içme suyu olarak satılmak üzere çıkarılan yeraltı suları ile kaynak sularının kiraya verilmesi. İl Özel Ruhsat ve Denetim

Detaylı

5736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. (Sıra No:3)

5736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. (Sıra No:3) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 10.03.2008 Sirküler No: 2008/40 5736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (Sıra No:3) 07.03.2008 tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3 Sıra No.lu Bazı Kamu Alacaklarının

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 2008-32/34 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 2008-32/34 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI 12.08.2009/119 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 2008-32/34 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34

Detaylı

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: 30.04.2009 / 27215 30 Nisan 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27215 (Mükerrer) TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ

Detaylı

T.C. KOÇARLI BELEDİYESİ MECLİS BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU. Tel: 0256 761 40 24. Fax: 0 256 761 42 32 27 İŞÇİ 22 MEMUR SALONU 3.

T.C. KOÇARLI BELEDİYESİ MECLİS BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU. Tel: 0256 761 40 24. Fax: 0 256 761 42 32 27 İŞÇİ 22 MEMUR SALONU 3. T.C. KOÇARLI BELEDİYESİ PERSONEL MAAŞI BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU 1.KURUMUN ADI: 2.KURUMUN ADRESİ: T.C KOÇARLI BELEDİYESİ ORTA MAHALLE CUMHURİYET MEYDANI NO:5 KOÇARLI 3.KURUMUN TELEFON VE FAKS

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı 1)Mülkiyeti Polis Bakım ve Yardım Sandığı na ait Balıkesir ili Ayvalık

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 28 Mart 1983 PAZARTESİ Sayı: 18001 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI (ATA KARNESİ) DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-

Detaylı

24.10.2012 B-21 Hazırlayan:Elif ÇAM. Sayın İlgili,

24.10.2012 B-21 Hazırlayan:Elif ÇAM. Sayın İlgili, 24.10.2012 B-21 Hazırlayan:Elif ÇAM Sayın İlgili, Aşağıda teknik ve idari şartnamesi verilen İzmir Ticaret Odası na ait makam araçlarının kasko ve zorunlu trafik sigorta poliçelerinin yaptırılması işi

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR)

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) 13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29947 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri,

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri, 11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28762 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ile Maliye Bakanlığından: KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: 25 Ocak 2014 Sayı : 28893 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 Maliye Bakanlığından: PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2014/1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. "Maddi Hasar All Risk", "İşveren Mali Mesuliyet" ve "3. Şahıs Sorumluluk" Sigorta Poliçeleri Hizmet Alımı 18.04.2017 Salı günü Zorlu Center Levazım Mah. Koru Sk.

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait tapuda Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 ada, 35 parselde kayıtlı 28.184,55 m² yüzölçümlü taşınmaz

Detaylı

İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

Standart Form KİK015.2/Ç Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı Münferit Sözleşmelerde Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu

Standart Form KİK015.2/Ç Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı Münferit Sözleşmelerde Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu 14 Kasım 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete 28467 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı

Detaylı

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti.

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti. -İLAN- ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN 1-Mülkiyeti Çorum İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Üçtutlar Mahallesi Stat Sokak No:12 de, 805 Ada, 39 parselde kayıtlı 17 bağımsız bölümden oluşan 457,00

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:)

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Bulgaristan dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına kabul edilenleri konut sahibi

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

..~).tl~ı...ate.ı...i

..~).tl~ı...ate.ı...i '0 _. ~.. 'Adres:'Klı.y'tJIakamlıkNiZ'ecKltklate!i' T.C. VİZE KA YMAKAMLIGI Vize İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği SAYı KONU: : gs İlan 14.03.2014..~).tl~ı...AtE.ı...I (ii 0181' ~~i ), ""'?'...ya.ı...i.l....j.

Detaylı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı T.C Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için 13 Haziran 1979 Sayı: 16665 Başbakanlık Neşriyat ve Müdevrenat Genel Müdürlüğüne ÇARŞAMBA MÜKERRER başvurulur.

Detaylı

Sirküler Rapor /232-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor /232-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor 31.12.2014/232-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 287 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2015 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 2080 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 200 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

TEBLĐĞ. Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin. 28/1/2009 27124 Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

TEBLĐĞ. Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin. 28/1/2009 27124 Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 7 Haziran 2014 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 29023 TEBLĐĞ Kamu Đhale Kurumundan: ĐHALELERE YÖNELĐK BAŞVURULAR HAKKINDA TEBLĐĞDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR TEBLĐĞ MADDE 1 28/1/2009 tarihli ve 27124 sayılı

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞKLİK YAPILDI

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 05.04.2012/78-1 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞKLİK YAPILDI ÖZET : Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen Geçici 29 uncu maddede - 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet- Devret

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

(fi&l TOBB CAP.S AMBA TİCARET VE 3ANAYI ODASI

(fi&l TOBB CAP.S AMBA TİCARET VE 3ANAYI ODASI Á r (fi&l TOBB CAP.S AMBA TİCARET VE 3ANAYI ODASI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ÇARŞAMBA / SAMSUN l_ Tarih Sayı Konu il. QS-2İ - 053\/L2*33 İlgi: Bolu İli Mudurnu İlçesi Babas Kaplıca Birliği

Detaylı

Sirküler Rapor /17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor /17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor 02.01.2014/17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 285 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2014 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan

Detaylı

Maliye Bakanlığından 5736 SAYILI BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ SIRA NO: 3

Maliye Bakanlığından 5736 SAYILI BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ SIRA NO: 3 7 Mart 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26809 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından 5736 SAYILI BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ SIRA NO: 3 27/2/2008 tarihli ve 26800 sayılı

Detaylı

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı ihtiyacı 4 adet blade sunucu cihazlarının Kuruluşça hazırlanan teknik

Detaylı

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ve İDARİ ŞARTNAMESİ

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ve İDARİ ŞARTNAMESİ HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ve İDARİ ŞARTNAMESİ GAYRİMENKULE İLİŞKİN BİLGİLER l. Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(Bundan böyle Halk GYO A.Ş. olarak anılacaktır.) mülkiyetinde

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996. Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996. Yönetmelik T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996 PERŞEMBE MÜKERRER

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR.

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. 1- Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı'na ait,... İli,... İlçesi,... nolu işyeri (kapalı/açık) teklif

Detaylı

RESMÎ GAZETE. KATMA DEĞER VERGİSİ YASASI (47/1992,8/1998,36/2006,17/2007,70/2007,45/2008) Madde 28(1) Altında Yapılan Tüzük

RESMÎ GAZETE. KATMA DEĞER VERGİSİ YASASI (47/1992,8/1998,36/2006,17/2007,70/2007,45/2008) Madde 28(1) Altında Yapılan Tüzük KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : 43 24 Şubat, 2009 TEBLİĞ VE İLANLAR Sayı : 164 KATMA DEĞER VERGİSİ YASASI (47/1992,8/1998,36/2006,17/2007,70/2007,45/2008) Madde 28(1) Altında Yapılan

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAYFA 1 / 5 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Demirbaş Sarf Malzemesi Ve Hizmet Alımı Ödemelerinin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne Bildirilmesi Fatura,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2003/8 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon tarafından

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/22 İstanbul, 3 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İHTİYACI IP KAMERA SATIN ALINACAKTIR. Ofisimizce, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 1 ADET TORNA MAKİNASI ALINACAKTIR.

DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 1 ADET TORNA MAKİNASI ALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 1 ADET TORNA MAKİNASI ALINACAKTIR. Ofisimizce, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.10.2016/114-1 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ de 28/2/2008 tarihli

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2008/388 Tasarruf Mevduatı

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G. Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724

Detaylı