T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI MUHESEBT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHSEBE UZMNLIĞI ÖZEL SINVI 26 ŞUBT 2011 Saat: dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C. Kimlik No) : DİKKT : day kendi adına düzenlenmiş cevap kâğıdı ve başvurusuna uygun soru kitapçığını almamış ise bunu salon görevlilerine bildirmekle yükümlüdür. Bu durumu salon görevlilerine bildirmediği ya da geç bildirdiği durumda tüm sorumluluk adaya aittir. 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon sorumlularına başvurunuz. 2. Soru kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu cihazları kullananların sınavları geçersiz sayılacaktır. CEVP KÂĞIDI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 2. Verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık türünü mutlaka işaretleyiniz. 3. Cevaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLM: SORU KİTPÇIĞI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Soru kitapçığında 80 soru bulunmaktadır. Kitapçık için verilen cevaplama süresi 100 dakikadır. 2. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. 3. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 4. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz. BŞLYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTPÇIĞINI ÇMYINIZ.

2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ye göre, aşağıdaki birimlerden hangisi Maliye Bakanlığı Merkez Teşkilatı ana hizmet birimi değildir? MUHSEBE UZMNLIĞI ) Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü B) vrupa Topluluğu ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı C) Mali Suçları raştırma Kurulu Başkanlığı D) Personel Genel Müdürlüğü sayılı Kanun a göre, Genel Uygunluk Bildirimi Sayıştay tarafından hazırlanırken aşağıdaki raporlardan hangisi dikkate alınmaz? ) Dış denetim raporu B) Borç yönetim raporu C) İdare faaliyet raporları D) Genel faaliyet raporu 5. şağıdakilerden hangisi, 5018 sayılı Kanun un taşınmazlara ilişkin hükümlerinden biri değildir? sayılı Kanun Hükmünde Kararname ye göre, aşağıdakilerden hangisi Gelir Politikaları Genel Müdürlüğünün görevlerinden birisidir? ) Mahalli idare vergilerinin genel vergi sistemi ile uyumunu sağlayacak çalışmaları yapmak B) Gelirleri etkileyen her türlü kanun tasarı ve tekliflerini, vergi tekniği ve uygulamaları açısından inceleyerek görüş bildirmek C) Gelir mevzuatının uygulanmasına ilişkin olarak diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, bu amaçla veri alışverişini gerçekleştirmek D) Vergi kanunlarında veya diğer mali kanunlarda yer alan her türlü istisna, muaflık ve indirimlerin maliyetlerini ölçmek, ekonomik ve sosyal etkilerini analiz etmek ) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin taşınmazlarından değeri her yıl merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen sınırın üstünde olanların satışı kanun çıkarılarak yapılır. B) Kamu idareleri mülkiyetlerindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri, köy tüzel kişiliklerine bedelsiz olarak tahsis edebilirler. C) Genel bütçe dışındaki kamu idareleri, edinmiş oldukları taşınmazları kendi tüzel kişilikleri adına tapu sicilinde tescil ettirmeleri zorunludur. D) Kamu idareleri taşınmaz satın alma ve kamulaştırma işlemlerini yetki devri yoluyla bir başka kamu idaresi eliyle yürütebilir sayılı Kanun a göre, bir yıla ilişkin hazırlanan mali istatistikler hangi kamu idaresi tarafından hangi süre içerisinde değerlendirilir ve sonucunda düzenlenen değerlendirme raporu hangi idarelere gönderilir? ) Sayıştay tarafından, izleyen yılın Nisan ayı içerisinde, DPT ve Türkiye İstatistik Kurumuna B) Maliye Bakanlığı tarafından, izleyen yılın Mart ayı içerisinde, Sayıştaya ve Başbakanlığa C) Sayıştay tarafından, izleyen yılın Mart ayı içerisinde, TBMM ye ve Maliye Bakanlığına D) Maliye Bakanlığı tarafından, izleyen yılın Nisan ayı içerisinde, DPT ve Hazine Müsteşarlığına sayılı Kanun a göre, özel gelirlere ilişkin olarak ilgili kanunlarında belirtilen fiyatlandırılabilir mal ve hizmetlerin tarifeleri ile uygulamaya yönelik usul ve esaslar nasıl belirlenir? ) Maliye Bakanlığının görüşü üzerine ilgili kamu idaresince B) İlgili kamu idaresinin görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca C) DPT Müsteşarlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca D) Maliye Bakanlığının görüşü üzerine DPT Müsteşarlığı ile Hazine Müsteşarlığınca 2

3 MUHSEBE UZMNLIĞI sayılı Kanun a göre, aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetim bütçe kanun tasarısının TBMM de görüşülmesi sırasında dikkate alınmak üzere tasarıya eklenen cetvel ya da raporlardan biri değildir? ) Yıllık ekonomik rapor B) Kamu borç yönetimi raporu C) Mahalli idarelerin bütçe tahminleri D) İl bazında son iki yıla ait bütçe gerçekleşmeleri raporu sayılı Kanun a göre, aşağıdaki kamu idarelerinden hangisi ya da hangilerinin tüm gelirleri Hazine veznelerine girer ve giderleri de bu veznelerden ödenir? sayılı Kanun a göre, aşağıdakilerden hangisi harcama yetkilileriyle ilgili hükümlerden biri değildir? ) Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idari sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. B) Bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. C) Ödenek gönderme belgesiyle kendisine ödenek verilen harcama yetkilileri tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapabilir. D) Harcama yetkilileri, harcama talimatıyla gerçekleştirilen harcamanın bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından sorumludur. ) Sadece (I) ve (II) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin B) Sadece (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin C) Sadece (I), (II) ve (III) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin D) (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin sayılı Kanun a göre, genel bütçe kapsamı dışındaki diğer kamu idarelerinde, takip ve tahsil imkânı kalmayan kamu alacaklarından bütçe kanununda gösterilen tutarın altında kalanların, kayıtlardan çıkarılmasına aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? ) Maliye Bakanı B) İlgili Bakan C) Üst Yöneticiler D) Bakanlar Kurulu sayılı Kanun a göre, aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetim bütçesinin gelir ve gider tekliflerinin hazırlanmasında dikkate alınması zorunlu olan hususlardan biri değildir? ) Kalkınma planı ve yıllık program öncelikleri B) Orta vadeli programda belirlenen ilke ve esaslar C) Yıllık ekonomik programda yer alan nakit planlaması D) Orta vadeli mali planda belirlenen temel büyüklükler sayılı Kanun a göre, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından sağlanan teşvik ve desteklemelerin bir yılı geçmemek üzere belirli dönemler itibarıyla kamuoyuna açıklanması hususu aşağıdakilerden hangisine göre zorunludur? ) Mali istatistik B) Mali saydamlık C) Performans programı D) Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme sayılı Kanun a göre, Maliye Bakanlığı bütçesine konulan yedek ödeneğin tutarı aşağıda verilen oranların hangisini geçemez? ) Genel bütçe ödeneklerinin yüzde ikisini B) Genel bütçe ödeneklerinin binde beşini C) Genel bütçe başlangıç ödeneklerinin yüzde beşini D) Genel bütçe başlangıç ödeneklerinin binde ikisini 3

4 MUHSEBE UZMNLIĞI sayılı Kanun a göre, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri; kamu gelirlerinin azalmasına veya kamu giderlerinin artmasına neden olacak ve kamu idarelerini yükümlülük altına sokacak kanun tasarıları hakkında aşağıdakilerden hangisini yaparlar? ) Kanun tasarılarının getireceği mali yükü, orta vadeli program ve mali plan çerçevesinde, en az üç yıllık dönem için hesaplar ve tasarılara eklerler. B) Kanun tasarılarının getireceği mali yükü, orta vadeli program ve mali plan çerçevesinde, en az yirmi yıllık dönem için hesaplar ve tasarılara eklerler. C) Kanun tasarılarının getireceği mali yükü, stratejik plan ve performans programı çerçevesinde en az üç yıllık dönem için hesaplar ve tasarılara eklerler. D) Kanun tasarılarının getireceği mali yükü, stratejik plan ve performans programı çerçevesinde, en az yirmi yıllık dönem için hesaplar ve tasarılara eklerler sayılı Kanun a göre, ödenemeyen giderlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Ödeme emri belgesine bağlandığı hâlde ödenemeyen tutarlar, bütçeye gider yazılarak emanet hesaplarına alınır ve buradan ödenir. B) Kamu idarelerinin nakit mevcudunun tüm ödemeleri karşılayamaması hâlinde giderler, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ödenir. C) Malın alındığı veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren beşinci yılın sonuna kadar talep edilmeyen emanet hesaplarındaki tutarlar bütçeye gelir kaydedilir. D) İlgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak beş yıl içinde alacaklıları tarafından geçerli bir mazerete dayanmaksızın, yazılı talep edilmediğinden veya belgeleri verilmediğinden dolayı ödenemeyen borçlar zaman aşımına uğrayarak kamu idareleri lehine düşer sayılı Kanun da yer alan geçici bütçe kanunu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Zorunlu nedenlerle merkezi yönetim bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması hâlinde, geçici bütçe kanunu çıkarılır. B) Geçici bütçe ödenekleri, bir önceki yıl bütçe başlangıç ödenek rakamları esas alınarak belirlenir. C) Geçici bütçe ödenekleri, bir önceki yıl bütçe gerçekleşme rakamları esas alınarak belirlenir. D) Cari yıl bütçesinin yürürlüğe girmesiyle geçici bütçe uygulaması sona erer sayılı Kanun a göre, örtülü ödenekle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Tahsis edilen örtülü ödenekler toplamı, genel bütçe başlangıç ödenekleri toplamının binde beşini geçemez. B) Örtülü ödenek, ulaştırma ve haberleşme hizmetlerini yürüten kamu idarelerinin bütçelerine de bu hizmetlerle sınırlı olmak üzere konulabilir. C) Örtülü ödenek, Başbakanlık ve kanunlarla verilen görevlerin gerektirdiği istihbarat hizmetlerini yürüten diğer kamu idarelerinin bütçelerine konulan ödenektir. D) Örtülü ödeneklere ilişkin giderler Başbakan, Maliye Bakanı ve ilgili Bakan tarafından imzalanan kararname esaslarına göre gerçekleştirilir ve ödenir sayılı Kanun a göre, Sayıştay tarafından hazırlanacak genel uygunluk bildirimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Sayıştay genel uygunluk bildirimini, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri için düzenler, kesin hesap kanun tasarısının verilmesinden başlayarak en geç yetmiş beş gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. B) Sayıştay genel uygunluk bildirimini, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri için düzenler, kesin hesap kanun tasarısının verilmesinden başlayarak en geç yetmiş beş gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. C) Sayıştay genel uygunluk bildirimini, mahalli idareler kapsamındaki kamu idareleri için düzenler, kesin hesap kanun tasarısının verilmesinden başlayarak en geç yetmiş beş gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. D) Sayıştay genel uygunluk bildirimini, sosyal güvenlik kapsamındaki kamu idareleri için düzenler, kesin hesap kanun tasarısının verilmesinden başlayarak en geç yetmiş beş gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. 4

5 MUHSEBE UZMNLIĞI sayılı Kanun a göre, ön mali kontrolle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Ön mali kontrol, mali hizmetler birimi tarafından yapılan kontrolleri kapsar. B) Kamu idarelerinde ön mali kontrol görevi, yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülür. C) Ön mali kontrol, harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan kontrolleri kapsar. D) Ön mali kontrol süreci, mali karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesi hariç diğer işlemlerin gerçekleştirilmesinden oluşur. 20. şağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kanun a göre, iç denetçinin görevlerinden değildir? sayılı Kanun a göre, gelirlerin dayanaklarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır. B) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelirlerinin kanuni dayanakları bütçelerinde gösterilir. C) Genel bütçe gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsili Maliye Bakanlığı veya tarh ve tahakkuka ilgili mevzuatına göre yetkili idareler tarafından yapılır. D) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin topladığı vergi, resim, harç ve benzeri gelirlerden diğer idare, kurum ve kuruluşlara verilecek paylar, geliri toplayan kamu idaresinin bütçe gelirlerinden ret ve iade yoluyla karşılanır. ) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlandığında, soruşturma yapmak B) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak C) Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak D) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, lise veya dengi okullar üstü 3 yıl teknik veya mesleki öğrenimi bitirenlerin memuriyete başlama kadro derecesi ve kademesi aşağıdakilerden hangisidir? ) Derece : 10 Kademe : 1 B) Derece : 10 Kademe : 3 C) Derece : 10 Kademe : 2 D) Derece : 11 Kademe : şağıdaki idarelerden hangisi 5018 sayılı Kanun a göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinden değildir? ) Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı B) fet ve cil Durum Yönetimi Başkanlığı C) Karayolları Genel Müdürlüğü D) Gelir İdaresi Başkanlığı 24. Bakanlık müfettişi (3600 ek gösterge) olarak görev yapan Bay (), daha sonra sırasıyla daire başkanı (3600 ek göstergeli), genel müdür (6400 ek göstergeli) olarak görev yaptıktan sonra Bakanlık Müşaviri (3600 ek göstergeli) olarak atanmıştır. Bay () nın son atandığı görevde bulunduğu sürece kendisine ödeme yapılacak ek gösterge aşağıdakilerden hangisidir? ) 3000 B) 3600 C) 4800 D)

6 MUHSEBE UZMNLIĞI sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, bazı unvanlara asıl görevleri yanında belli görevler ikinci görev olarak yaptırılabilmektedir. şağıdakilerden hangisinde asıl görev - ikinci görev eşleşmesi yanlıştır? ) Tabiplere - Sağlık müdürlüğü B) Eczacılara - Sağlık müdürlüğü C) Tabiplere - Sağlık grup başkanlığı D) Öğretmenlere - Okul müdür yardımcılığı sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, yıllık izinlerin kullanılışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. B) Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez. C) Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. D) Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten iki aylık sağlık izni verilir sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, disiplin cezalarında karar süresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 7 gün içinde vermek zorundadırlar. B) Disiplin kurulu, aylıktan kesme cezasına ilişkin soruşturma dosyasını, aldığı tarihten itibaren 15 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir. C) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hâllerde soruşturma dosyası, kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. D) Memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna tevdinden itibaren azami 5 ay içinde bu kurulca, karara bağlanır sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, özürlülerin Devlet memurluğuna alınmaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Kurum ve kuruluşlar bu Kanun'a göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında özürlü çalıştırmak zorundadır. B) Kurum ve kuruluşlar, çalıştırdıkları ve işten ayrılan özürlü personel sayısını altı ayda bir Devlet Personel Başkanlığına bildirmekle yükümlüdür. C) Mevzuata uygun olmak kaydıyla; özürlülerin mesleklerine uygun münhal kadrolara atanması, mesleklerini icra veya infaza yardımcı araç ve gerecin kurumlarınca temin edilmesi esastır. D) Özürlülerin Devlet memurluğuna alınma şartları ile hangi işlerde çalıştırılacakları hususları Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Özürlüler İdaresi Başkanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir sayılı Harcırah Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi başka yer tanımı arasında yer almaktadır? ) Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu yerler B) Memur ve hizmetlinin ikametgâhının bulunduğu belediye sınırları içindeki yerler C) Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu yerlerin dışındaki yerler D) Şehir ve kasabaların belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özelliği bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde olan ve belediye hizmetlerinin götürüldüğü yerler 6

7 sayılı Harcırah Kanunu na göre harcırahın hesabında esas tutulacak aylıklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? MUHSEBE UZMNLIĞI ) Ödenek mukabili çalışanlara verilecek harcırah hiçbir surette dördüncü derecedeki memurlara verilen miktarı geçemez. B) 657 sayılı Kanun un 68/B maddesine göre üçüncü dereceden aylık almakta iken kazanılmış hak aylık derecesi olan beşinci dereceye atanan memura üçüncü derece üzerinden gündelik ödenir. C) Hizmetlilerin harcırahı aldıkları aylık ücret ve ödeneklerine göre hesaplanır, ancak hiçbir surette aylık ve ödenekleri tutarına en yakın 1 inci derecedeki memurlara verilen miktarı geçemez. D) Gündelikle çalışanların harcırahı, gündeliklerinin 30 katına en yakın memur aylık tutarı üzerinden hesaplanır ve dördüncü derecedeki memurlara verilen miktarı geçemez. 32. Çalışmayan eşi ile 7 ve 16 yaşlarında öğrenci olan iki çocuğu ve bir iş yerinde ücretle çalışan 23 yaşında bir çocuğu bulunan (), üçüncü dereceli (X) köyü ilköğretim okulu öğretmenliğine açıktan vekil olarak atanmıştır sayılı Harcırah Kanunu na göre, vekil öğretmen () nın harcırahıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Sadece kendisine gidiş ve dönüş için yevmiye ve yol masrafı verilir. B) Kendisi ve aile efradına, sadece gidiş ve dönüşleri için yevmiye ve yol masrafı verilir. C) Kendisi, eşi ve çalışmayan iki çocuğuna, sadece gidiş ve dönüşler için yol masrafı verilir. D) Kendisi, eşi ve çalışmayan iki çocuğuna, sadece gidiş ve dönüşleri için yevmiye ve yol masrafı verilir sayılı Harcırah Kanunu na göre, sürekli görev harcırahına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Yabancı memleketlerde bulunan Devlet memurlarından yurt dışındaki daimi memuriyet mahalleri değişenlere daimi vazife harcırahı ödenir. B) Terhis olan yedek subaylara, Türkiye dahilinde ikamet edecekleri yere kadar ve yalnız bir defaya mahsus olmak üzere daimi vazife harcırahı ödenir. C) Kadro dolayısı ile açıkta kalan veya vekalet emrine alınan memurlara açık aylıklarını Türkiye dahilinde tesviye ettirecekleri yere kadar daimi vazife harcırahı ödenir. D) silin vüruduna kadar muvakkaten gönderilmiş olmayıp da vekalet namı altında asaleten gönderilen ve vekalet müddeti belli olmayan kumandanlara vazife mahallerine kadar daimi vazife harcırahı ödenir. 33. Memur () Samsun dan nkara ya atanmıştır. Memurun eşi çalışmamakta ve ölen ilk eşinden dört çocuğu, yeni eşinden iki ve eşinin ilk kocasından da bir çocuğu bulunmaktadır. Bakmakla yükümlü olduğu kendi annesi ile eşinin annesi de memurla birlikte ikamet etmektedirler. Samsun - nkara arası bir kişilik otobüs ücreti 30 TL, memurun yevmiyesi 25 TL ve seyahat süresi de altı saattir. Bu verilere göre memurun kendisi de dahil ödenecek aile masrafının tutarı kaç TL'dir? ) 275 B) 495 C) 550 D) şağıdaki ihalelerin hangisi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun istisna hükümleri kapsamında yapılamaz? ) ntalya Orman İşletme Müdürlüğünün, orman köylülerinden fidanlık çapalama hizmeti alımı B) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik raştırma Kurumunun, yürüttüğü bir araştırma projesi kapsamında, piyasadan mal alımı C) Türkiye tom Enerjisi Kurumunun, araştırma ve geliştirme faaliyeti kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik raştırma Kurumundan bilgisayar yazılımı alımı D) Eskişehir İl Tarım Müdürlüğü tarafından, Eskişehir 1 inci kşam Sanat Okulu Döner Sermaye İşletmesince piyasadan temin edilmiş olan ihtiyaç fazlası fotokopi kâğıdı ve tonerin bu işletmeden alımı 7

8 MUHSEBE UZMNLIĞI 35. Mühendis, 2000 yılında geçici kabulü yapılan bir yapım işinde kontrol mühendisi olarak görev yapmıştır. Bu işin sözleşme bedeli 20 milyon TL dir. Daha sonra kendi adına mühendislik firması kuran, 2010 yılında bir yapım işi ihalesine katılmak için istenilen iş deneyim belgesi olarak 2000 yılında kontrol mühendisi olarak görev yaptığı yapım işinden iş deneyim belgesi almak ve kullanmak istemektedir. Yapılan açıklamalara göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Mühendis, 2000 yılındaki yapım işinde yüklenici olmadığı için bu işten dolayı iş deneyim belgesi alamaz. B) Mühendis nın, 2000 yılındaki yapım işinde denetim faaliyetinden dolayı iş deneyim belgesi alma hakkı vardır ve iş deneyim belgesi yeni ihalede 20 milyon TL olarak dikkate alınır. C) Mühendis nın, 2000 yılındaki yapım işinde denetim faaliyetinden dolayı iş deneyim belgesi alma hakkı vardır ve iş deneyim belgesi yeni ihalede 4 milyon TL olarak dikkate alınır. D) Mühendis nın, 2000 yılındaki yapım işinde denetim faaliyetinden dolayı iş deneyim belgesi alma hakkı vardır, ancak aradan 5 yıldan fazla zaman geçtiği için belgeyi yeni açılan ihalede kullanamaz. 37. İdare, üzerinde ihale kalan istekliyi sözleşme yapmaya davet etmesine rağmen istekli, belirlenen süre içerisinde sözleşmeyi imzalamamıştır. Bundan sonraki süreçle ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) İdare, ihale yetkilisinin uygun görmesi kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibini kanuni süre içinde sözleşmeye davet ederse, istekli bu davetin gereği olarak idare ile sözleşme imzalamak zorundadır. B) İdare, ihale yetkilisinin uygun görmesi kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibini kanuni süre içinde sözleşmeye davet etmek ve istekli bu davetin gereği olarak idare ile sözleşme imzalamak zorundadır. C) İhale komisyonu, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibini kanuni süre içinde sözleşmeye davet ederse, istekli bu davetin gereği olarak idare ile sözleşme imzalamak zorundadır. D) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi, kanuni süre içinde idareye başvurup sözleşme imzalamak isterse bu durumda idare istekli ile sözleşme imzalamak zorundadır sayılı Kamu İhale Kanunu na göre, idareye verilen ihale teklifinin istekli tarafından geri çekilerek yeniden teklif verilmesi hangi durumda mümkündür? ) İsteklinin teklifinde aritmetik hata bulunması hâlinde B) İsteklinin teklifinin idarece aşırı düşük bulunması hâlinde C) İlan yapıldıktan sonra ihtiyaç üzerine, idare tarafından ihale dokümanında değişiklik yapılması hâlinde D) İsteklinin teklifinde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmamak kaydıyla belge noksanlığı olması hâlinde sayılı Kamu İhale Kanunu na göre, Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması, ihale işlem sürecini durdurmaz. B) Başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusundan feragat etmesi hâlinde, Kurum tarafından başvuru dosyası incelenemez. C) Kanuni sürelere uyulmadan, taraflar arasında imzalanmış bir sözleşme varsa Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulamaz. D) İhalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan sadece şikâyet ve itirazen şikâyet üzerine alınanlar, itirazen şikâyete konu edilebilir. 8

9 MUHSEBE UZMNLIĞI 39. Yüklenici taahhüdünü yerine getirirken, işin sözleşme bedelinin % 50 si oranında iş artışı ile tamamlanacağı anlaşılmıştır. Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Yüklenici, sözleşmede belirtilen iş tutarını, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmek zorundadır, iş artışı yaptırılmaz. B) Birim fiyat sözleşmesi ile yürütülen yapım işi söz konusu ise, işin sözleşme bedeli ile en fazla % 40 oranındaki iş artışı aynı yükleniciye yaptırılabilir, fazlası yaptırılamaz. C) nahtar teslimi götürü bedelle ihale edilen yapım işi söz konusu ise, işin sözleşme bedeli ve %10 oranındaki iş artışı (süre hariç), sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir, fazlası yaptırılamaz. D) Birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımı veya yapım işi söz konusu ise, işin sözleşme bedeli ve % 20 oranındaki iş artışı (süre hariç), sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir, fazlası yaptırılamaz sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu na göre, iade şartlarının oluştuğu tarihten itibaren 2 yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminatlar ile ilgili yapılan işlemler açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına iade edilir. B) İade edilemeyen teminatlar ihaleyi yapan idareye gelir kaydedilemez. C) Teminat olarak alınan değerler nakit ise idaresine, hazine bonosu veya devlet tahvili ise hazineye gelir kaydedilir. D) Hazineye gelir kaydedilen kesin ve varsa ek kesin teminatların iadesi için idareye başvuru yolu Kanun'da öngörülmemiştir. 41. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ne göre, makine, alet, araç ve taşıt kira bedellerinin (K) Limited Şirketine ödenmesinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz? ) Fatura B) Kredi izin onayı C) Taahhüt dosyası D) Hizmet işleri hakediş raporu 42. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ne göre, 1905 sayılı Menkul ve Gayrimenkul Emval ile Bunların İntifa Haklarının ve Daimi Vergilerin Mektumlarını Haber Verenlere Verilecek İkramiye Hakkında Kanun uyarınca menkul ve gayrimenkul mallarla ilgili verilecek ikramiyelerde aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz? ) Maliye Bakanı onayı B) Tapu senedinin onaylı örneği C) İhbar sonucu tespiti ve ikramiye hesap çizelgesi D) İhbar konusu malların rayiç değerlerini gösteren belge 43. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ne göre, harcama talimatı aşağıda belirtilen harcama türlerinin hangisinde düzenlenmez? ) Sigorta giderleri B) Yarışma konusu olan proje ödülleri C) Bilirkişilik, uzmanlık, tanıklık ve benzeri hizmet ücretleri D) Gazete, dergi, radyo, televizyon ve benzeri araçların abone giderleri 44. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ne göre, satın alma usulü uygulanarak yapılacak kamulaştırma bedellerinin ödenmesinde, aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz? ) Mahkeme talimatı B) Kamulaştırma kararı C) Kıymet takdiri komisyonu kararı D) Malik veya yetkili temsilcisi ve uzlaşma komisyonu tarafından imzalanmış tutanak 45. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ne göre, piyasa fiyat araştırması tutanağı hangi alımda düzenlenir? ) Pazarlık ile yapılan alımlarda B) Doğrudan temin ile yapılan alımlarda C) Tek ürün alımına ilişkin yapılan ihalelerde D) İhale komisyonu kurulmadan pazarlık ile yapılan alımlarda 9

10 MUHSEBE UZMNLIĞI sayılı Sayıştay Kanunu na göre, yargılamanın iadesi isteminde bulunma süresi ilamın tebliği tarihinden itibaren kaç yıldır? sayılı Gelir Vergisi Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi temsil edilenin daimi temsilcisi sayılmaz? ) 1 B) 3 C) 5 D) sayılı Sayıştay Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi Sayıştay yargı, karar ve diğer organlarından biri değildir? ) Sayıştay Denetçileri Kurulu B) Rapor Değerlendirme Kurulu C) Denetim, Planlama ve Koordinasyon Kurulu D) Denetim ve Denetim Destek Grup Başkanlıkları sayılı Vergi Usul Kanunu nda belirtilen ölüm dolayısıyla mirasçılara geçen ödevlerin yerine getirilmesinde bildirme ve beyanname verme sürelerinin uzamasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Bildirme ve beyanname verme sürelerine üç ay eklenir. B) Bildirme ve beyanname verme sürelerine dört ay eklenir. C) On beş günden aşağı olmamak şartıyla bu süreyi idare belirler. D) Bir ayı geçmemek üzere Maliye Bakanlığınca münasip bir mühlet verilebilir sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca aşağıdakilerden hangisi incelemeye yetkili olanlardan biridir? ) Gelir uzmanları B) Devlet gelir uzmanları C) Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında şef kadrolarında görev yapanlar D) Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında müdür kadrolarında görev yapanlar ) Tüccar vekilleri ve memurları B) Temsil edilene ait reklam giderleri ödenenler C) Ticaret Kanunu nun hükümlerine göre acente durumunda bulunanlar D) Mağaza veya depolarında temsil edilen hesabına konsinyasyon suretiyle satmak üzere devamlı olarak mal bulunduranlar sayılı Gelir Vergisi Kanunu na göre aşağıdaki mesleki giderlerden hangisi serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilen giderlerden biri değildir? ) lınan mesleki yayınlar için ödenen bedeller B) Kiralanan veya envantere dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri C) Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile serbest meslek erbabının suçlarından doğan tazminatlar D) Seyahat maksadının gerektirdiği süre ile sınırlı olmak şartıyla mesleki faaliyetle ilgili seyahat ve ikamet giderleri sayılı mme lacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun da belirtilen hususi ödeme şekillerinden; postaneler vasıta kılınmak suretiyle yapılan ödemelerde, yapılan ödemelerin ilgili vergi dairelerine intikal ettirilme süresi aşağıdakilerden hangisidir? ) Ödemenin yapıldığı tarihten itibaren azami 10 gündür. B) Ödemenin yapıldığı tarihten itibaren azami 20 gündür. C) Ödemenin yapıldığı tarihten itibaren azami 15 gündür. D) Ödemenin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 gündür sayılı mme lacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun a göre istenen mal bildirimini gerçeğe aykırı surette yapanlarla, yaşayış tarzları mal bildirimine uymayanlara tatbik edilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir? ) ltı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır. B) Üç ayı geçmemek üzere hapisle tazyik olunur. C) Bir seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır. D) Üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 10

11 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca aşağıdakilerden hangisi mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisinden indirilir? MUHSEBE UZMNLIĞI 57. Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği nde tanımlanan muhasebenin temel kavramlarından "önemlilik kavramı"yla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen Katma Değer Vergisi B) Deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilan ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait Katma Değer Vergisi C) Vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan Katma Değer Vergisi D) Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen Katma Değer Vergisi sayılı Damga Vergisi Kanunu nun 25 inci maddesi uyarınca, yabancı memleketlerle Türkiye deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen ticari ve mütedavil kâğıtlarda Damga Vergisi ve ceza sorumlusu aşağıdakilerden hangisidir? ) Mükelleflere rücu hakkı olmak üzere, kâğıtları düzenleyenler B) Mükelleflerine rücu hakkı saklı bulunmak üzere hamilleri C) Mükelleflere rücu hakkı bulunmaksızın kâğıtları ibraz edenler D) Kişilerle birlikte kurumlar müteselsilen sorumlular ) Önemlilik kavramı, tutarı ne olursa olsun mali işlemlerin muhasebe kaydının yapılması gereğini ifade eder. B) Önemlilik kavramı, önemsiz derecede çok küçük tutarlardaki mali işlemlerin muhasebe kayıtlarına alınmaması gereğini ifade eder. C) Önemlilik kavramı, bir hesap kaleminin nispi ağırlık ve değerinin mali raporlarda yer verilebilecek önemde olması gereğini ifade eder. D) Önemlilik kavramı, her hesap kaleminin değerli olduğunu ve nispi ağırlık ve değerine bakılmaksızın mali raporlarda gösterilmesi gereğini ifade eder. 58. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği nin 160-İş vans ve Kredileri Hesabını düzenleyen hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Para basımı işlerinde kullanılmak üzere Merkez Bankası döner sermayesine verilen avanslar bu hesaba borç kaydedilir. B) Yılı bütçesinden karşılanmak üzere jandarma mutemetlerine yiyecek ve yem bedelleri karşılığı verilen avanslar bu hesaba borç kaydedilir. C) Yurt dışı teşkilatının mahalli giderlerinde harcanmak üzere yurt dışına gönderilen ön ödemeler verildiği tarihteki kur üzerinden bu hesaba borç kaydedilir. D) Ertesi yıl bütçesinden karşılanmak üzere ilgili muhasebe birimince veya başka muhasebe birimlerince, bu muhasebe birimi adına gemi mutemetlerine verilen avanslar bu hesaba borç kaydedilmez. 56. Merkezi yönetim kapsamında sayılan ve Katma Değer Vergisi mükellefi olan K kamu idaresi, üretim faaliyetlerinde kullanmak üzere tarihinde bir makine satın almıştır. lmış olduğu makinenin fatura bedeli TL dir. Makinenin taşınması için TL ve montajı için ise TL ödenmiştir. Söz konusu tutarlara % 18 Katma Değer Vergisi dahildir. Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ne göre 253-Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabına kaydı gereken tutar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gösterilmiştir? ) B) C) D) Özel kesim tahvil senet ve bonoları hesabında TL olarak kayıtlı olan menkul değerin, TL üzerinden muhasebe biriminin hesabının bulunduğu bankaca dövize çevrilmesine ilişkin muhasebe kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi kullanılmaz? ) Dönen varlıklar ana hesap grubundaki 105 Döviz Hesabı B) Faaliyet hesapları ana hesap grubundaki 600 Gelirler Hesabı C) Bütçe hesapları ana hesap grubundaki 800 Bütçe Gelirleri Hesabı D) Duran varlıklar ana hesap grubundaki 211 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları Hesabı 11

12 MUHSEBE UZMNLIĞI 60. (Y) Malmüdürlüğünce ihale teminatı olarak alınan 700 TL nominal bedelli Devlet tahvili için, önce yanlışlıkla Hazine malı olarak kayıt yapılmış, ancak ertesi gün hata fark edilerek kayıtlar düzeltilmiştir. Sonuç itibarıyla bu kayıtların, varlık hesapları, faaliyet ve bütçe hesapları ile nazım hesaplar üzerindeki etkisi açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Bütçe ve faaliyet sonuçlarını olumlu etkiler. B) Bütçe sonuçlarını etkilemez, faaliyet sonuçlarını olumlu etkiler. C) Net varlık ve net faaliyet açısından etkisi yoktur, nazım hesapları etkiler. D) Faaliyet sonuçlarını olumsuz etkiler, bütçe sonuçlarını olumlu etkiler. 61. Bütçe gelirlerinden mahalli idareler payı olarak hesaplanan tutarların muhasebeleştirilmesiyle ilgili olarak bütçe ve faaliyet hesapları açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Yalnızca Bütçe Giderleri Hesabına borç kaydı yapılır. B) Giderler Hesabı ile Bütçe Giderleri Hesabına borç kaydı yapılır. C) Gelirler Hesabı ile Bütçe Gelirleri Hesabına borç kaydı yapılır. D) Giderler Hesabı ile Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabına borç kaydı yapılır. 63. İlçe tarım müdürlüğü personeli ya, 15 ralık ta, ralık 2010 tarihleri arasında yapılacak bir toplantıya katılımı için 500 TL yolluk avansı verilmiştir. vans mahsubuna ilişkin belgeler yıl sonuna kadar muhasebe birimine teslim edilemediğinden, ödenekleri mahsup dönemine aktarılmıştır. 5 Ocak 2011 tarihinde, 600 TL yolluk bildirimi ve eklerini içeren muhasebeleştirme belgesi harcama birimince muhasebe birimine teslim edilmiştir. (Damga Vergisi dikkate alınmayacaktır) ve 2011 Yılı muhasebe işlem ve kayıtları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) 2011 Yılında (905) Ödenekli Giderler Hesabına 600 TL borç kaydı yapılmış olmalıdır. B) 2010 Yılında (906) Mahsup Dönemine ktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabına 600 TL borç kaydı yapılarak 2011 yılına ödenek devri sağlanmış olmalıdır. C) 2011 Yılında (834) Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hesabına borç yazılan tutarı aşan kısım kadar (905) Ödenekli Giderler Hesabına borç kaydı yapılmış olmalıdır. D) 2010 Yılında (906) Mahsup Dönemine ktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabına 500 TL, (280) Gelecek Yıllara it Giderler Hesabına 100 TL kayıt yapılmış olmalıdır. 64. nkara Defterdarlığı Sağlık Kurumları Saymanlık Müdürlüğünün mali yılın başında yapılan açılış kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisinin yer alması mümkündür? 62. Kişilerden lacaklar Hesabı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Kasa açıkları doğrudan bu hesaba borç kaydedilir. B) Kamu idarelerinin kurum alacakları ve faaliyet alacakları dışında kalan alacaklarını takip için kullanılır. C) Kişilerden alacaklar hesabında kayıtlı tutarlar için tahakkuk ettirilen faizler de bu hesap içinde takip edilir. D) Bu hesaba kaydedilecek tutarlar, Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve diğer mevzuat çerçevesinde ortaya çıkmış olabilir. ) 895 Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı B) 121 Gelirlerden Takipli lacaklar Hesabı C) 128 Şüpheli lacaklar Hesabı D) 101 lınan Çekler Hesabı Risk Hesabı hangi muhasebe birimi/birimlerince kullanılır? ) Yalnızca Devlet Borçları Muhasebe Birimince B) Yalnızca Maliye Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimince C) Bütün genel bütçeli idareler merkez muhasebe birimlerince D) Şüpheli alacaklar hesabı kullanılmayan bütün muhasebe birimlerince 12

13 66. MUHSEBE UZMNLIĞI 363-KMU İDRELERİ PYLRI HESBI 511-MUHSEBE BİRİMLERİ RSI İŞLM. 102-BNK HESBI Genel Bütçeli (M) Merkez Saymanlık Müdürlüğünce yapılan yukarıdaki muhasebe kaydı ve kayıtta yer alan hesaplarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? ) Kayıt/işlem mahsuben tahsilat içermektedir. B) Genel bütçe yükümlülükleri 990 TL eksilmiştir. C) Genel bütçe yükümlülükleri 1000 TL eksilmiştir. D) Kayıt/işlem bir kamu idaresine ait payın gönderilme işlemidir. 67. DSİ Genel Müdürlüğünün envanterinde bulunup tamir masrafı yüksek olduğu için kullanılamayan ve kayıtlı toplam net değeri TL olan 10 adet taşıt aracı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün talebi üzerine 15 Ocak 2011 tarihinde kadastro hizmetlerinde kullanılmak üzere bu İdarenin kullanımına tahsis edilmiştir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce taşıtların kullanılabilir hâle getirilmesi için toplam TL bakım masrafı yapılmıştır. Buna göre Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe birimince yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gösterilmiştir? (Vergiler ihmal edilecektir.) ) 254-TŞITLR HESBI 830-BÜTÇE GİDERLERİ HESBI 805-GELİR YNSITM HESBI 835-GİDER YNSITM HESBI 800-BÜTÇE GELİRLERİ HESBI B) 630-GİDERLER HESBI 830-BÜTÇE GİDERLERİ HESBI 835-GİDER YNSITM HESBI C) 254-TŞITLR HESBI 630-GİDERLER HESBI 830-BÜTÇE GİDERLERİ HESBI 805-GELİR YNSITM HESBI 600-GELİRLER HESBI 800-BÜTÇE GELİRLERİ HESBI 835-GİDER YNSITM HESBI D) 630-GİDERLER HESBI 830-BÜTÇE GİDERLERİ HESBI 835-GİDER YNSITM HESBI

14 MUHSEBE UZMNLIĞI 68. nkara Büyükşehir Belediyesi SKİ Genel Müdürlüğünce, Karayolları Genel Müdürlüğüne gönderilen su faturasına göre, Karayolları Genel Müdürlüğü merkez binasında Ocak 2011 ayında TL tutarında su kullanılmış bulunmaktadır. Su faturasının ödenmesi için bütçede ödenek bulunmakla birlikte, muhasebe birimine intikal etmiş bir ödenek bulunmamaktadır. İdare gerekli belgeleri düzenleyerek durumu muhasebe birimine bildirdiğine göre, muhasebe biriminin yapması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gösterilmiştir? (Vergiler ihmal edilecektir). ) 630-GİDERLER HESBI 830-BÜTÇE GİDERLERİ HESBI 835-GİDER YNSITM HESBI B) 630-GİDERLER HESBI 831-ÖDENEĞİNE MHSUP EDİLECEK HRCMLR HESBI 323-BÜTÇELEŞTİRİLMİŞ BORÇLR HESBI 835-GİDER YNSITM HESBI C) 630-GİDERLER HESBI 322-BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLR HESBI D) 630-GİDERLER HESBI 320-BÜTÇE EMNETLERİ HESBI hi Evran Üniversitesi 2011 yılı bütçesinde, bilimsel araştırma projelerinde kullanılacak olan tutarlar 03-Mal ve Hizmet lım Giderleri ekonomik kodu altında ödenekleştirilmiştir. Söz konusu tutarlar, proje yöneticilerince harcanmak üzere, projeler için açılmış olan özel hesaplara transfer edilmiştir. Bu tutarlara ilişkin olarak muhasebe birimince yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gösterilmiştir? ) 150-STOKLR HESBI 104-PROJE ÖZEL HESBI 830-BÜTÇE GİDERLERİ HESBI 333-EMNETLER HESBI 835-GİDER YNSITM HESBI B) 630-GİDERLER HESBI 830-BÜTÇE GİDERLERİ HESBI 333-EMNETLER HESBI 835-GİDER YNSITM HESBI C) 104-PROJE ÖZEL HESBI 333-EMNETLER HESBI D) 104-PROJE ÖZEL HESBI 630-GİDERLER HESBI 830-BÜTÇE GİDERLERİ HESBI 333-EMNETLER HESBI 835-GİDER YNSITM HESBI 14

15 MUHSEBE UZMNLIĞI 70. Emniyet Genel Müdürlüğü, genel bütçe imkânları ile yürütülen bir projesi kapsamında ihtiyaç duyduğu makine/teçhizatın Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla yurt dışından alınması amacıyla DMO ya TL kredi açmıştır. İşlemle ilgili olarak doğru muhasebe kaydı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? (Vergiler dikkate alınmayacaktır.) ) 160-İŞ VNS VE KREDİLERİ HESBI B) 162-BÜTÇE DIŞI VNS VE KREDİLERİ HESBI C) 164-KREDİTİFLER HESBI D) 166-PROJE ÖZEL HESBI. VERİLEN VNS VE KTEDİTİF 71. Kahire Büyükelçiliğinin ihtiyaç duyduğu tüketim mallarının alımı için, karşılığı mahallindeki konsolosluk hasılatından karşılanmak üzere tutarında avans açılmıştır. (1 = 2 TL) Dışişleri Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimince yapılması gereken kayıt aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gösterilmiştir? ) 160-İŞ VNS VE KREDİLERİ HESBI B) 160-İŞ VNS VE KREDİLERİ HESBI 338-KONSOLOSLUK CRİ HESBI C) 160-İŞ VNS VE KREDİLERİ HESBI 107-ELÇİLİK VE KONS. NEZDİNDEKİ PRLR D) 338-KONSOLOSLUK CRİ HESBI 107-ELÇİLİK VE KONS. NEZDİNDEKİ PRLR

16 MUHSEBE UZMNLIĞI 72. Vergi dairesi müdürlüğünce özel bütçeli bir idare adına, bir aya ilişkin olarak 6183 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan toplam TL lik idari para cezası tahsilatı, takip eden ay ilgili idareye gönderilmiştir. Gönderme kaydı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? ) 947-ÖZEL THKKUKLR HESBI 946-ÖZEL THKKUKLRDN LCKLR 333-EMNETLER HESBI 511-MUHSEBE BİRİMLERİ RSI İŞLEMLER B) 949-BŞK BİRİM. DIN İZLEN. LCK EMNETLER 948-BŞK BİRİM DIN İZLEN. LCKLR HS. 333-EMNETLER HESBI 511-MUHSEBE BİRİMLERİ RSI İŞLEMLER C) 947-ÖZEL THKKUKLR HESBI 946-ÖZEL THKKUKLRDN LCKLR 333-EMNETLER HESBI D) 947-ÖZEL THKKUKLR HESBI 946-ÖZEL THKKUKLRDN LCKLR 810-BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İDELER 511-MUHSEBE BİRİMLERİ RSI İŞLEMLER 73. DSİ 18. Bölge Muhasebe Birimince tamamlanarak 2005 yılında kayıtlara alınan Isparta Onaç 2 Barajının 2010 yılı sonunda yeniden değerlemeye tabi tutulması sonucunda, Barajın değerinde TL, amortisman değerinde ise TL lik değer artışı ortaya çıkmıştır. Bu işlemlere ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) 500-NET DEĞER HS. 257-BİRİKMİŞ MORTİSMNLR HS. 522-YENİDEN DEĞERLEME FRKLRI HS B) 251-YERLTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HS. 257-BİRİKMİŞ MORTİSMNLR HS. 522-YENİDEN DEĞERLEME FRKLRI HS C) 252-BİNLR HS. 257-BİRİKMİŞ MORTİSMNLR HS. 522-YENİDEN DEĞERLEME FRKLRI HS D) 256-DİĞER MDDİ DURN VRLIKLR HS. 257-BİRİKMİŞ MORTİSMNLR HS. 522-YENİDEN DEĞERLEME FRKLRI HS

17 MUHSEBE UZMNLIĞI 74. ğrı Muhasebe Müdürlüğü adına takip edilen TL kişilerden alacak tutarı Siteler Vergi Dairesi Müdürlüğünce tahsil edilmiş, ancak yanlışlıkla kendi hesaplarına gelir kaydedilmiştir. Bu hatalı kayıt yılı geçtikten sonra fark edilerek düzeltme kaydı yapılmıştır. Bütün bu işlemlere ilişkin Siteler Vergi Dairesinin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) 100-KS HS. 600-GELİRLER HS. 805-GELİR YNSITM HS. 800-BÜTÇE GELİRLERİ HS / GİDERLER HS. 519-DEĞER HREKETLERİ SONUÇ. HS. 810-BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İDELER HS. 805-GELİR YNSITM HS. B) 100-KS HS. 600-GELİRLER HS. 805-GELİR YNSITM HS. 800-BÜTÇE GELİRLERİ HS / GİDERLER HS. 511-MUHSEBE BİRİM. R. İŞL. HS. 810-BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İDELER HS. 805-GELİR YNSITM HS. 948-BŞK BİRİMLER D. İZL. LC. HS. 949-BŞK BİRİM. D. İZLENEN LC. EMNET. HS. C) 100-KS HS. 600-GELİRLER HS. 805-GELİR YNSITM HS. 800-BÜTÇE GELİRLERİ HS / GİDERLER HS. 519-DEĞER HREKETLERİ SONUÇ. HS. 810-BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İDELER HS. 805-GELİR YNSITM HS. 949-BŞK BİRİM. D. İZLENEN LC. EMNET. HS. 948-BŞK BİRİM. D. İZLENEN LC. HS. D) 100-KS HS. 600-GELİRLER HS. 805-GELİR YNSITM HS. 800-BÜTÇE GELİRLERİ HS / GİDERLER HS. 511-MUHSEBE BİRİM. R. İŞL. HS. 810-BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İDELER HS. 805-GELİR YNSITM HS. 17

18 MUHSEBE UZMNLIĞI 75. (X) Ş tarafından yapımı sürdürülen Çüngüş Hükümet Konağı inşaatına ait 7. hakedişte TL ödenmesi gerekirken hata yapılarak ödeme emri belgesi TL olarak hazırlanmış ve tahakkuku yapılarak ödenmiştir. Yersiz tahakkuk eden ödeneğin kullanılabilmesi için ödeneğine iade işlemi için Bakanlıktan onay gelmiştir. Bu işlemlere ilişkin doğru muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? (Vergiler ihmal edilmiştir.) ) 835-GİDER YNSITM HS. 830-BÜTÇE GİDERLERİ HS. 903-KULLNILCK ÖDENEKLER HS. 905-ÖDENEKLİ GİDERLER HS. B) 140-KİŞİLERDEN LCKLR HS. 258-YPILMKT OLN YTIRIM. HS. 835-GİDER YNSITM HS. 830-BÜTÇE GİDERLERİ HS.905-ÖDENEKLİ GİDER- LER HS. 903-KULLNILCK ÖDENEKLER HS. C) 140-KİŞİLERDEN LCKLR HS. 258-YPILMKT OLN YTIRIM. HS. 835-GİDER YNSITM HS. 830-BÜTÇE GİDERLERİ HS. 903-KULLNILCK ÖDENEKLER HS. 905-ÖDENEKLİ GİDERLER HS. D) 140-KİŞİLERDEN LCKLR HS. 252-BİNLR HS. 835-GİDER YNSITM HS. 830-BÜTÇE GİDERLERİ HS. 903-KULLNILCK ÖDENEKLER HS. 905-ÖDENEKLİ GİDERLER HS. 18

19 MUHSEBE UZMNLIĞI 76. Muhasebat Genel Müdürlüğünce kullanılan demirbaşlardan TL lik bölümü ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle hurdaya ayrılmıştır. Birikmiş amortismanı 1 TL olan bu demirbaş, daha sonra tatürk Endüstri Meslek Lisesine bedelsiz olarak devredilmiştir. Bu işlemlere ilişkin olarak Maliye Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimince yapılması gereken yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) 256-DİĞER MDDİ DURN VRLIKLR HS. 255-DEMİRBŞLR HS. 257-BİRİKMİŞ MORTİSMNLR HS. 299-BİRİKMİŞ MORTİSMNLR HS /.. / BİRİKMİŞ MORTİSMNLR HS. 630-GİDERLER HS. 256-DİĞER MDDİ DURN VRLIK HS. B) 256-DİĞER MDDİ DURN VRLIKLR HS. 255-DEMİRBŞLR HS. 257-BİRİKMİŞ MORTİSMNLR HS. 256-DİĞER MDDİ DURN VRLIK. HS C) 294-ELDEN ÇIKRILCK STOKLR VE MDV HS. 255-DEMİRBŞLR HS. 257-BİRİKMİŞ MORTİSMNLR HS. 299-BİRİKMİŞ MORTİSMNLR HS /.. / BİRİKMİŞ MORTİSMNLR HS. 630-GİDERLER HS. 294-ELDEN ÇIK. STOK. VE MDV. HS D) 297-DİĞER ÇEŞİTLİ DURN VRLIKLR HS. 255-DEMİRBŞLR HS. 257-BİRİKMİŞ MORTİSMNLR HS. 299-BİRİKMİŞ MORTİSMNLR HS /.. / BİRİKMİŞ MORTİSMNLR HS. 630-GİDERLER HS. 297-DİĞER ÇEŞİTLİ DURN VRLIK HS

20 MUHSEBE UZMNLIĞI 77. ğaçlandırma Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi 2010 yılında TL zarar etmiştir. Faaliyet zararı olan bu tutarın ödenmiş sermayeden mahsup edilmesine karar verilmiştir. Bu işleme ilişkin Hazine İç Ödemeler Muhasebe Birimince yapılması gereken yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) 500-NET DEĞER HESBI 242-DÖN. SERM. KUR. YTIRILN SERM B) 630-GİDERLER HESBI 242-DÖN. SERM. KUR. YTIRILN SERM. 830-BÜTÇE GİDERLERİ HESBI 835-GİDER YNSITM HESBI C) 630-GİDERLER HESBI 241-ML. HZ. ÜRE. KUR. YTIRI. SERM. 830-BÜTÇE GİDERLERİ HESBI 835-GİDER YNSITM HESBI D) 500-NET DEĞER HESBI 241-ML. HZ. ÜRE. KUR. YTIRI. SERM Selçuklu Malmüdürlüğünde daha önce Hazine malı olarak kayıtlara alınmış olan TL tutarındaki hisse senedi, ilgilinin açtığı davayı kazanması sonucunda kişi malı hâline gelmiştir. Hisse senedi daha sonra ilgilinin talebi üzerine iade edilmiştir. Bu işlemlere ilişkin yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) 630-GİDERLER HESBI 110-HİSSE SENETLERİ HESBI 912-KİŞİLERE İT MENKUL KIYMETLER HESBI 913-KİŞİL. İT MENKUL KIY. EMNETİ B) 912-KİŞİLERE İT MENKUL KIYMETLER HESBI 913-KİŞİL. İT MENKUL KIY. EMNETİ / KİŞİLERE İT MENKUL KIYMET EMNETLERİ 912-KİŞİLERE İT MENKUL KIYMET C) 630-GİDERLER HESBI 110-HİSSE SENETLERİ HESBI / KİŞİLERE İT MENKUL KIYMET EMNETLERİ 912-KİŞİLERE İT MENKUL KIYMET D) 630-GİDERLER HESBI 110-HİSSE SENETLERİ HESBI 912-KİŞİLERE İT MENKUL KIYMETLER HESBI 913-KİŞİL. İT MENKUL KIY. EMNETİ / KİŞİLERE İT MENKUL KIYMET EMNETLERİ 912-KİŞİLERE İT MENKUL KIYMET 20

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU NOT: 5263, 5273, 5286, 5335, 5345, 5429, 5431, 5436, 5467, 5502, 5538, 5544, 5548, 5628 ve 5662 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler, 5018 Sayılı

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun No. 5018 Kabul Tarihi : 10.12.2003 Resmi Gazete Tarihi 24/12/2003 Resmi Gazete Numarası 25326 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 R.G. No : 25326 R.G. Tarihi : 24/12/2003 Amaç KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1.

Detaylı

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 8659 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun Numarası : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :24/12/2003 Sayı :25326 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : Sayfa: BİRİNCİ KISIM

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler 1 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler Ahmet ARSLAN * GİRİŞ Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde kamu harcama sürecini

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2015 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI KONU BAŞLIKLARI 375 SAYILI KHK UYGULAMASI Döner sermaye işletmelerinde ek ödeme işlemleri 666 sayılı KHK uygulaması 657

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER Sayfa0 İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER 1. TANIMLAR...1 2. MEVZUAT...3 3. BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN ÖZEL HESABA AKTARILMASI...4 4. ÖZEL HESAPTAN YAPILACAK HARCAMALAR...4

Detaylı

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge _ 416 1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) Kanun No. Kabul Tarihi 3512 23. 12.1988 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler ı BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

Detaylı

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri. KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü harcama

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi * 1. GİRİŞ Ülkeler arasındaki gelir düzeyi farklılığı bütçeleri ciddi olarak etkiler. Gelir düzeyi düşük ülkelerde yetersiz

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

Harcama Birimleri Kılavuzu 2.Sürüm

Harcama Birimleri Kılavuzu 2.Sürüm 2.Sürüm BAŞBAKANLIK STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Aralık 2012 2.Sürüm BAŞBAKANLIK STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Aralık 2012 DERLEYENLER Alfabetik Sırayla Adnan KUM Burcu B. BAŞAL Hasan Murat BERKSOY

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU. SATINALMA ve BÜTÇE TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU. SATINALMA ve BÜTÇE TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU SATINALMA ve BÜTÇE TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU SATINALMA ve BÜTÇE TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu talimatın amacı, Türkiye Tenis Federasyonu nun merkez

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR 6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR A. 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İlgili Hükümler; 1. 6512 sayılı

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Şırnak Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar

Detaylı

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8037 HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4706 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih

Detaylı

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Tarih: 05.05.2004 Sayı: 25453 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı