T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI MUHESEBT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHSEBE UZMNLIĞI ÖZEL SINVI 26 ŞUBT 2011 Saat: dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C. Kimlik No) : DİKKT : day kendi adına düzenlenmiş cevap kâğıdı ve başvurusuna uygun soru kitapçığını almamış ise bunu salon görevlilerine bildirmekle yükümlüdür. Bu durumu salon görevlilerine bildirmediği ya da geç bildirdiği durumda tüm sorumluluk adaya aittir. 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon sorumlularına başvurunuz. 2. Soru kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu cihazları kullananların sınavları geçersiz sayılacaktır. CEVP KÂĞIDI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 2. Verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık türünü mutlaka işaretleyiniz. 3. Cevaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLM: SORU KİTPÇIĞI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Soru kitapçığında 80 soru bulunmaktadır. Kitapçık için verilen cevaplama süresi 100 dakikadır. 2. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. 3. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 4. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz. BŞLYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTPÇIĞINI ÇMYINIZ.

2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ye göre, aşağıdaki birimlerden hangisi Maliye Bakanlığı Merkez Teşkilatı ana hizmet birimi değildir? MUHSEBE UZMNLIĞI ) Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü B) vrupa Topluluğu ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı C) Mali Suçları raştırma Kurulu Başkanlığı D) Personel Genel Müdürlüğü sayılı Kanun a göre, Genel Uygunluk Bildirimi Sayıştay tarafından hazırlanırken aşağıdaki raporlardan hangisi dikkate alınmaz? ) Dış denetim raporu B) Borç yönetim raporu C) İdare faaliyet raporları D) Genel faaliyet raporu 5. şağıdakilerden hangisi, 5018 sayılı Kanun un taşınmazlara ilişkin hükümlerinden biri değildir? sayılı Kanun Hükmünde Kararname ye göre, aşağıdakilerden hangisi Gelir Politikaları Genel Müdürlüğünün görevlerinden birisidir? ) Mahalli idare vergilerinin genel vergi sistemi ile uyumunu sağlayacak çalışmaları yapmak B) Gelirleri etkileyen her türlü kanun tasarı ve tekliflerini, vergi tekniği ve uygulamaları açısından inceleyerek görüş bildirmek C) Gelir mevzuatının uygulanmasına ilişkin olarak diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, bu amaçla veri alışverişini gerçekleştirmek D) Vergi kanunlarında veya diğer mali kanunlarda yer alan her türlü istisna, muaflık ve indirimlerin maliyetlerini ölçmek, ekonomik ve sosyal etkilerini analiz etmek ) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin taşınmazlarından değeri her yıl merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen sınırın üstünde olanların satışı kanun çıkarılarak yapılır. B) Kamu idareleri mülkiyetlerindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri, köy tüzel kişiliklerine bedelsiz olarak tahsis edebilirler. C) Genel bütçe dışındaki kamu idareleri, edinmiş oldukları taşınmazları kendi tüzel kişilikleri adına tapu sicilinde tescil ettirmeleri zorunludur. D) Kamu idareleri taşınmaz satın alma ve kamulaştırma işlemlerini yetki devri yoluyla bir başka kamu idaresi eliyle yürütebilir sayılı Kanun a göre, bir yıla ilişkin hazırlanan mali istatistikler hangi kamu idaresi tarafından hangi süre içerisinde değerlendirilir ve sonucunda düzenlenen değerlendirme raporu hangi idarelere gönderilir? ) Sayıştay tarafından, izleyen yılın Nisan ayı içerisinde, DPT ve Türkiye İstatistik Kurumuna B) Maliye Bakanlığı tarafından, izleyen yılın Mart ayı içerisinde, Sayıştaya ve Başbakanlığa C) Sayıştay tarafından, izleyen yılın Mart ayı içerisinde, TBMM ye ve Maliye Bakanlığına D) Maliye Bakanlığı tarafından, izleyen yılın Nisan ayı içerisinde, DPT ve Hazine Müsteşarlığına sayılı Kanun a göre, özel gelirlere ilişkin olarak ilgili kanunlarında belirtilen fiyatlandırılabilir mal ve hizmetlerin tarifeleri ile uygulamaya yönelik usul ve esaslar nasıl belirlenir? ) Maliye Bakanlığının görüşü üzerine ilgili kamu idaresince B) İlgili kamu idaresinin görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca C) DPT Müsteşarlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca D) Maliye Bakanlığının görüşü üzerine DPT Müsteşarlığı ile Hazine Müsteşarlığınca 2

3 MUHSEBE UZMNLIĞI sayılı Kanun a göre, aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetim bütçe kanun tasarısının TBMM de görüşülmesi sırasında dikkate alınmak üzere tasarıya eklenen cetvel ya da raporlardan biri değildir? ) Yıllık ekonomik rapor B) Kamu borç yönetimi raporu C) Mahalli idarelerin bütçe tahminleri D) İl bazında son iki yıla ait bütçe gerçekleşmeleri raporu sayılı Kanun a göre, aşağıdaki kamu idarelerinden hangisi ya da hangilerinin tüm gelirleri Hazine veznelerine girer ve giderleri de bu veznelerden ödenir? sayılı Kanun a göre, aşağıdakilerden hangisi harcama yetkilileriyle ilgili hükümlerden biri değildir? ) Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idari sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. B) Bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. C) Ödenek gönderme belgesiyle kendisine ödenek verilen harcama yetkilileri tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapabilir. D) Harcama yetkilileri, harcama talimatıyla gerçekleştirilen harcamanın bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından sorumludur. ) Sadece (I) ve (II) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin B) Sadece (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin C) Sadece (I), (II) ve (III) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin D) (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin sayılı Kanun a göre, genel bütçe kapsamı dışındaki diğer kamu idarelerinde, takip ve tahsil imkânı kalmayan kamu alacaklarından bütçe kanununda gösterilen tutarın altında kalanların, kayıtlardan çıkarılmasına aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? ) Maliye Bakanı B) İlgili Bakan C) Üst Yöneticiler D) Bakanlar Kurulu sayılı Kanun a göre, aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetim bütçesinin gelir ve gider tekliflerinin hazırlanmasında dikkate alınması zorunlu olan hususlardan biri değildir? ) Kalkınma planı ve yıllık program öncelikleri B) Orta vadeli programda belirlenen ilke ve esaslar C) Yıllık ekonomik programda yer alan nakit planlaması D) Orta vadeli mali planda belirlenen temel büyüklükler sayılı Kanun a göre, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından sağlanan teşvik ve desteklemelerin bir yılı geçmemek üzere belirli dönemler itibarıyla kamuoyuna açıklanması hususu aşağıdakilerden hangisine göre zorunludur? ) Mali istatistik B) Mali saydamlık C) Performans programı D) Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme sayılı Kanun a göre, Maliye Bakanlığı bütçesine konulan yedek ödeneğin tutarı aşağıda verilen oranların hangisini geçemez? ) Genel bütçe ödeneklerinin yüzde ikisini B) Genel bütçe ödeneklerinin binde beşini C) Genel bütçe başlangıç ödeneklerinin yüzde beşini D) Genel bütçe başlangıç ödeneklerinin binde ikisini 3

4 MUHSEBE UZMNLIĞI sayılı Kanun a göre, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri; kamu gelirlerinin azalmasına veya kamu giderlerinin artmasına neden olacak ve kamu idarelerini yükümlülük altına sokacak kanun tasarıları hakkında aşağıdakilerden hangisini yaparlar? ) Kanun tasarılarının getireceği mali yükü, orta vadeli program ve mali plan çerçevesinde, en az üç yıllık dönem için hesaplar ve tasarılara eklerler. B) Kanun tasarılarının getireceği mali yükü, orta vadeli program ve mali plan çerçevesinde, en az yirmi yıllık dönem için hesaplar ve tasarılara eklerler. C) Kanun tasarılarının getireceği mali yükü, stratejik plan ve performans programı çerçevesinde en az üç yıllık dönem için hesaplar ve tasarılara eklerler. D) Kanun tasarılarının getireceği mali yükü, stratejik plan ve performans programı çerçevesinde, en az yirmi yıllık dönem için hesaplar ve tasarılara eklerler sayılı Kanun a göre, ödenemeyen giderlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Ödeme emri belgesine bağlandığı hâlde ödenemeyen tutarlar, bütçeye gider yazılarak emanet hesaplarına alınır ve buradan ödenir. B) Kamu idarelerinin nakit mevcudunun tüm ödemeleri karşılayamaması hâlinde giderler, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ödenir. C) Malın alındığı veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren beşinci yılın sonuna kadar talep edilmeyen emanet hesaplarındaki tutarlar bütçeye gelir kaydedilir. D) İlgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak beş yıl içinde alacaklıları tarafından geçerli bir mazerete dayanmaksızın, yazılı talep edilmediğinden veya belgeleri verilmediğinden dolayı ödenemeyen borçlar zaman aşımına uğrayarak kamu idareleri lehine düşer sayılı Kanun da yer alan geçici bütçe kanunu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Zorunlu nedenlerle merkezi yönetim bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması hâlinde, geçici bütçe kanunu çıkarılır. B) Geçici bütçe ödenekleri, bir önceki yıl bütçe başlangıç ödenek rakamları esas alınarak belirlenir. C) Geçici bütçe ödenekleri, bir önceki yıl bütçe gerçekleşme rakamları esas alınarak belirlenir. D) Cari yıl bütçesinin yürürlüğe girmesiyle geçici bütçe uygulaması sona erer sayılı Kanun a göre, örtülü ödenekle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Tahsis edilen örtülü ödenekler toplamı, genel bütçe başlangıç ödenekleri toplamının binde beşini geçemez. B) Örtülü ödenek, ulaştırma ve haberleşme hizmetlerini yürüten kamu idarelerinin bütçelerine de bu hizmetlerle sınırlı olmak üzere konulabilir. C) Örtülü ödenek, Başbakanlık ve kanunlarla verilen görevlerin gerektirdiği istihbarat hizmetlerini yürüten diğer kamu idarelerinin bütçelerine konulan ödenektir. D) Örtülü ödeneklere ilişkin giderler Başbakan, Maliye Bakanı ve ilgili Bakan tarafından imzalanan kararname esaslarına göre gerçekleştirilir ve ödenir sayılı Kanun a göre, Sayıştay tarafından hazırlanacak genel uygunluk bildirimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Sayıştay genel uygunluk bildirimini, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri için düzenler, kesin hesap kanun tasarısının verilmesinden başlayarak en geç yetmiş beş gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. B) Sayıştay genel uygunluk bildirimini, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri için düzenler, kesin hesap kanun tasarısının verilmesinden başlayarak en geç yetmiş beş gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. C) Sayıştay genel uygunluk bildirimini, mahalli idareler kapsamındaki kamu idareleri için düzenler, kesin hesap kanun tasarısının verilmesinden başlayarak en geç yetmiş beş gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. D) Sayıştay genel uygunluk bildirimini, sosyal güvenlik kapsamındaki kamu idareleri için düzenler, kesin hesap kanun tasarısının verilmesinden başlayarak en geç yetmiş beş gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. 4

5 MUHSEBE UZMNLIĞI sayılı Kanun a göre, ön mali kontrolle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Ön mali kontrol, mali hizmetler birimi tarafından yapılan kontrolleri kapsar. B) Kamu idarelerinde ön mali kontrol görevi, yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülür. C) Ön mali kontrol, harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan kontrolleri kapsar. D) Ön mali kontrol süreci, mali karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesi hariç diğer işlemlerin gerçekleştirilmesinden oluşur. 20. şağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kanun a göre, iç denetçinin görevlerinden değildir? sayılı Kanun a göre, gelirlerin dayanaklarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır. B) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelirlerinin kanuni dayanakları bütçelerinde gösterilir. C) Genel bütçe gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsili Maliye Bakanlığı veya tarh ve tahakkuka ilgili mevzuatına göre yetkili idareler tarafından yapılır. D) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin topladığı vergi, resim, harç ve benzeri gelirlerden diğer idare, kurum ve kuruluşlara verilecek paylar, geliri toplayan kamu idaresinin bütçe gelirlerinden ret ve iade yoluyla karşılanır. ) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlandığında, soruşturma yapmak B) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak C) Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak D) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, lise veya dengi okullar üstü 3 yıl teknik veya mesleki öğrenimi bitirenlerin memuriyete başlama kadro derecesi ve kademesi aşağıdakilerden hangisidir? ) Derece : 10 Kademe : 1 B) Derece : 10 Kademe : 3 C) Derece : 10 Kademe : 2 D) Derece : 11 Kademe : şağıdaki idarelerden hangisi 5018 sayılı Kanun a göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinden değildir? ) Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı B) fet ve cil Durum Yönetimi Başkanlığı C) Karayolları Genel Müdürlüğü D) Gelir İdaresi Başkanlığı 24. Bakanlık müfettişi (3600 ek gösterge) olarak görev yapan Bay (), daha sonra sırasıyla daire başkanı (3600 ek göstergeli), genel müdür (6400 ek göstergeli) olarak görev yaptıktan sonra Bakanlık Müşaviri (3600 ek göstergeli) olarak atanmıştır. Bay () nın son atandığı görevde bulunduğu sürece kendisine ödeme yapılacak ek gösterge aşağıdakilerden hangisidir? ) 3000 B) 3600 C) 4800 D)

6 MUHSEBE UZMNLIĞI sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, bazı unvanlara asıl görevleri yanında belli görevler ikinci görev olarak yaptırılabilmektedir. şağıdakilerden hangisinde asıl görev - ikinci görev eşleşmesi yanlıştır? ) Tabiplere - Sağlık müdürlüğü B) Eczacılara - Sağlık müdürlüğü C) Tabiplere - Sağlık grup başkanlığı D) Öğretmenlere - Okul müdür yardımcılığı sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, yıllık izinlerin kullanılışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. B) Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez. C) Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. D) Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten iki aylık sağlık izni verilir sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, disiplin cezalarında karar süresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 7 gün içinde vermek zorundadırlar. B) Disiplin kurulu, aylıktan kesme cezasına ilişkin soruşturma dosyasını, aldığı tarihten itibaren 15 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir. C) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hâllerde soruşturma dosyası, kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. D) Memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna tevdinden itibaren azami 5 ay içinde bu kurulca, karara bağlanır sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, özürlülerin Devlet memurluğuna alınmaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Kurum ve kuruluşlar bu Kanun'a göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında özürlü çalıştırmak zorundadır. B) Kurum ve kuruluşlar, çalıştırdıkları ve işten ayrılan özürlü personel sayısını altı ayda bir Devlet Personel Başkanlığına bildirmekle yükümlüdür. C) Mevzuata uygun olmak kaydıyla; özürlülerin mesleklerine uygun münhal kadrolara atanması, mesleklerini icra veya infaza yardımcı araç ve gerecin kurumlarınca temin edilmesi esastır. D) Özürlülerin Devlet memurluğuna alınma şartları ile hangi işlerde çalıştırılacakları hususları Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Özürlüler İdaresi Başkanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir sayılı Harcırah Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi başka yer tanımı arasında yer almaktadır? ) Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu yerler B) Memur ve hizmetlinin ikametgâhının bulunduğu belediye sınırları içindeki yerler C) Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu yerlerin dışındaki yerler D) Şehir ve kasabaların belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özelliği bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde olan ve belediye hizmetlerinin götürüldüğü yerler 6

7 sayılı Harcırah Kanunu na göre harcırahın hesabında esas tutulacak aylıklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? MUHSEBE UZMNLIĞI ) Ödenek mukabili çalışanlara verilecek harcırah hiçbir surette dördüncü derecedeki memurlara verilen miktarı geçemez. B) 657 sayılı Kanun un 68/B maddesine göre üçüncü dereceden aylık almakta iken kazanılmış hak aylık derecesi olan beşinci dereceye atanan memura üçüncü derece üzerinden gündelik ödenir. C) Hizmetlilerin harcırahı aldıkları aylık ücret ve ödeneklerine göre hesaplanır, ancak hiçbir surette aylık ve ödenekleri tutarına en yakın 1 inci derecedeki memurlara verilen miktarı geçemez. D) Gündelikle çalışanların harcırahı, gündeliklerinin 30 katına en yakın memur aylık tutarı üzerinden hesaplanır ve dördüncü derecedeki memurlara verilen miktarı geçemez. 32. Çalışmayan eşi ile 7 ve 16 yaşlarında öğrenci olan iki çocuğu ve bir iş yerinde ücretle çalışan 23 yaşında bir çocuğu bulunan (), üçüncü dereceli (X) köyü ilköğretim okulu öğretmenliğine açıktan vekil olarak atanmıştır sayılı Harcırah Kanunu na göre, vekil öğretmen () nın harcırahıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Sadece kendisine gidiş ve dönüş için yevmiye ve yol masrafı verilir. B) Kendisi ve aile efradına, sadece gidiş ve dönüşleri için yevmiye ve yol masrafı verilir. C) Kendisi, eşi ve çalışmayan iki çocuğuna, sadece gidiş ve dönüşler için yol masrafı verilir. D) Kendisi, eşi ve çalışmayan iki çocuğuna, sadece gidiş ve dönüşleri için yevmiye ve yol masrafı verilir sayılı Harcırah Kanunu na göre, sürekli görev harcırahına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Yabancı memleketlerde bulunan Devlet memurlarından yurt dışındaki daimi memuriyet mahalleri değişenlere daimi vazife harcırahı ödenir. B) Terhis olan yedek subaylara, Türkiye dahilinde ikamet edecekleri yere kadar ve yalnız bir defaya mahsus olmak üzere daimi vazife harcırahı ödenir. C) Kadro dolayısı ile açıkta kalan veya vekalet emrine alınan memurlara açık aylıklarını Türkiye dahilinde tesviye ettirecekleri yere kadar daimi vazife harcırahı ödenir. D) silin vüruduna kadar muvakkaten gönderilmiş olmayıp da vekalet namı altında asaleten gönderilen ve vekalet müddeti belli olmayan kumandanlara vazife mahallerine kadar daimi vazife harcırahı ödenir. 33. Memur () Samsun dan nkara ya atanmıştır. Memurun eşi çalışmamakta ve ölen ilk eşinden dört çocuğu, yeni eşinden iki ve eşinin ilk kocasından da bir çocuğu bulunmaktadır. Bakmakla yükümlü olduğu kendi annesi ile eşinin annesi de memurla birlikte ikamet etmektedirler. Samsun - nkara arası bir kişilik otobüs ücreti 30 TL, memurun yevmiyesi 25 TL ve seyahat süresi de altı saattir. Bu verilere göre memurun kendisi de dahil ödenecek aile masrafının tutarı kaç TL'dir? ) 275 B) 495 C) 550 D) şağıdaki ihalelerin hangisi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun istisna hükümleri kapsamında yapılamaz? ) ntalya Orman İşletme Müdürlüğünün, orman köylülerinden fidanlık çapalama hizmeti alımı B) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik raştırma Kurumunun, yürüttüğü bir araştırma projesi kapsamında, piyasadan mal alımı C) Türkiye tom Enerjisi Kurumunun, araştırma ve geliştirme faaliyeti kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik raştırma Kurumundan bilgisayar yazılımı alımı D) Eskişehir İl Tarım Müdürlüğü tarafından, Eskişehir 1 inci kşam Sanat Okulu Döner Sermaye İşletmesince piyasadan temin edilmiş olan ihtiyaç fazlası fotokopi kâğıdı ve tonerin bu işletmeden alımı 7

8 MUHSEBE UZMNLIĞI 35. Mühendis, 2000 yılında geçici kabulü yapılan bir yapım işinde kontrol mühendisi olarak görev yapmıştır. Bu işin sözleşme bedeli 20 milyon TL dir. Daha sonra kendi adına mühendislik firması kuran, 2010 yılında bir yapım işi ihalesine katılmak için istenilen iş deneyim belgesi olarak 2000 yılında kontrol mühendisi olarak görev yaptığı yapım işinden iş deneyim belgesi almak ve kullanmak istemektedir. Yapılan açıklamalara göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Mühendis, 2000 yılındaki yapım işinde yüklenici olmadığı için bu işten dolayı iş deneyim belgesi alamaz. B) Mühendis nın, 2000 yılındaki yapım işinde denetim faaliyetinden dolayı iş deneyim belgesi alma hakkı vardır ve iş deneyim belgesi yeni ihalede 20 milyon TL olarak dikkate alınır. C) Mühendis nın, 2000 yılındaki yapım işinde denetim faaliyetinden dolayı iş deneyim belgesi alma hakkı vardır ve iş deneyim belgesi yeni ihalede 4 milyon TL olarak dikkate alınır. D) Mühendis nın, 2000 yılındaki yapım işinde denetim faaliyetinden dolayı iş deneyim belgesi alma hakkı vardır, ancak aradan 5 yıldan fazla zaman geçtiği için belgeyi yeni açılan ihalede kullanamaz. 37. İdare, üzerinde ihale kalan istekliyi sözleşme yapmaya davet etmesine rağmen istekli, belirlenen süre içerisinde sözleşmeyi imzalamamıştır. Bundan sonraki süreçle ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) İdare, ihale yetkilisinin uygun görmesi kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibini kanuni süre içinde sözleşmeye davet ederse, istekli bu davetin gereği olarak idare ile sözleşme imzalamak zorundadır. B) İdare, ihale yetkilisinin uygun görmesi kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibini kanuni süre içinde sözleşmeye davet etmek ve istekli bu davetin gereği olarak idare ile sözleşme imzalamak zorundadır. C) İhale komisyonu, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibini kanuni süre içinde sözleşmeye davet ederse, istekli bu davetin gereği olarak idare ile sözleşme imzalamak zorundadır. D) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi, kanuni süre içinde idareye başvurup sözleşme imzalamak isterse bu durumda idare istekli ile sözleşme imzalamak zorundadır sayılı Kamu İhale Kanunu na göre, idareye verilen ihale teklifinin istekli tarafından geri çekilerek yeniden teklif verilmesi hangi durumda mümkündür? ) İsteklinin teklifinde aritmetik hata bulunması hâlinde B) İsteklinin teklifinin idarece aşırı düşük bulunması hâlinde C) İlan yapıldıktan sonra ihtiyaç üzerine, idare tarafından ihale dokümanında değişiklik yapılması hâlinde D) İsteklinin teklifinde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmamak kaydıyla belge noksanlığı olması hâlinde sayılı Kamu İhale Kanunu na göre, Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması, ihale işlem sürecini durdurmaz. B) Başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusundan feragat etmesi hâlinde, Kurum tarafından başvuru dosyası incelenemez. C) Kanuni sürelere uyulmadan, taraflar arasında imzalanmış bir sözleşme varsa Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulamaz. D) İhalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan sadece şikâyet ve itirazen şikâyet üzerine alınanlar, itirazen şikâyete konu edilebilir. 8

9 MUHSEBE UZMNLIĞI 39. Yüklenici taahhüdünü yerine getirirken, işin sözleşme bedelinin % 50 si oranında iş artışı ile tamamlanacağı anlaşılmıştır. Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Yüklenici, sözleşmede belirtilen iş tutarını, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmek zorundadır, iş artışı yaptırılmaz. B) Birim fiyat sözleşmesi ile yürütülen yapım işi söz konusu ise, işin sözleşme bedeli ile en fazla % 40 oranındaki iş artışı aynı yükleniciye yaptırılabilir, fazlası yaptırılamaz. C) nahtar teslimi götürü bedelle ihale edilen yapım işi söz konusu ise, işin sözleşme bedeli ve %10 oranındaki iş artışı (süre hariç), sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir, fazlası yaptırılamaz. D) Birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımı veya yapım işi söz konusu ise, işin sözleşme bedeli ve % 20 oranındaki iş artışı (süre hariç), sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir, fazlası yaptırılamaz sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu na göre, iade şartlarının oluştuğu tarihten itibaren 2 yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminatlar ile ilgili yapılan işlemler açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına iade edilir. B) İade edilemeyen teminatlar ihaleyi yapan idareye gelir kaydedilemez. C) Teminat olarak alınan değerler nakit ise idaresine, hazine bonosu veya devlet tahvili ise hazineye gelir kaydedilir. D) Hazineye gelir kaydedilen kesin ve varsa ek kesin teminatların iadesi için idareye başvuru yolu Kanun'da öngörülmemiştir. 41. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ne göre, makine, alet, araç ve taşıt kira bedellerinin (K) Limited Şirketine ödenmesinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz? ) Fatura B) Kredi izin onayı C) Taahhüt dosyası D) Hizmet işleri hakediş raporu 42. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ne göre, 1905 sayılı Menkul ve Gayrimenkul Emval ile Bunların İntifa Haklarının ve Daimi Vergilerin Mektumlarını Haber Verenlere Verilecek İkramiye Hakkında Kanun uyarınca menkul ve gayrimenkul mallarla ilgili verilecek ikramiyelerde aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz? ) Maliye Bakanı onayı B) Tapu senedinin onaylı örneği C) İhbar sonucu tespiti ve ikramiye hesap çizelgesi D) İhbar konusu malların rayiç değerlerini gösteren belge 43. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ne göre, harcama talimatı aşağıda belirtilen harcama türlerinin hangisinde düzenlenmez? ) Sigorta giderleri B) Yarışma konusu olan proje ödülleri C) Bilirkişilik, uzmanlık, tanıklık ve benzeri hizmet ücretleri D) Gazete, dergi, radyo, televizyon ve benzeri araçların abone giderleri 44. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ne göre, satın alma usulü uygulanarak yapılacak kamulaştırma bedellerinin ödenmesinde, aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz? ) Mahkeme talimatı B) Kamulaştırma kararı C) Kıymet takdiri komisyonu kararı D) Malik veya yetkili temsilcisi ve uzlaşma komisyonu tarafından imzalanmış tutanak 45. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ne göre, piyasa fiyat araştırması tutanağı hangi alımda düzenlenir? ) Pazarlık ile yapılan alımlarda B) Doğrudan temin ile yapılan alımlarda C) Tek ürün alımına ilişkin yapılan ihalelerde D) İhale komisyonu kurulmadan pazarlık ile yapılan alımlarda 9

10 MUHSEBE UZMNLIĞI sayılı Sayıştay Kanunu na göre, yargılamanın iadesi isteminde bulunma süresi ilamın tebliği tarihinden itibaren kaç yıldır? sayılı Gelir Vergisi Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi temsil edilenin daimi temsilcisi sayılmaz? ) 1 B) 3 C) 5 D) sayılı Sayıştay Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi Sayıştay yargı, karar ve diğer organlarından biri değildir? ) Sayıştay Denetçileri Kurulu B) Rapor Değerlendirme Kurulu C) Denetim, Planlama ve Koordinasyon Kurulu D) Denetim ve Denetim Destek Grup Başkanlıkları sayılı Vergi Usul Kanunu nda belirtilen ölüm dolayısıyla mirasçılara geçen ödevlerin yerine getirilmesinde bildirme ve beyanname verme sürelerinin uzamasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Bildirme ve beyanname verme sürelerine üç ay eklenir. B) Bildirme ve beyanname verme sürelerine dört ay eklenir. C) On beş günden aşağı olmamak şartıyla bu süreyi idare belirler. D) Bir ayı geçmemek üzere Maliye Bakanlığınca münasip bir mühlet verilebilir sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca aşağıdakilerden hangisi incelemeye yetkili olanlardan biridir? ) Gelir uzmanları B) Devlet gelir uzmanları C) Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında şef kadrolarında görev yapanlar D) Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında müdür kadrolarında görev yapanlar ) Tüccar vekilleri ve memurları B) Temsil edilene ait reklam giderleri ödenenler C) Ticaret Kanunu nun hükümlerine göre acente durumunda bulunanlar D) Mağaza veya depolarında temsil edilen hesabına konsinyasyon suretiyle satmak üzere devamlı olarak mal bulunduranlar sayılı Gelir Vergisi Kanunu na göre aşağıdaki mesleki giderlerden hangisi serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilen giderlerden biri değildir? ) lınan mesleki yayınlar için ödenen bedeller B) Kiralanan veya envantere dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri C) Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile serbest meslek erbabının suçlarından doğan tazminatlar D) Seyahat maksadının gerektirdiği süre ile sınırlı olmak şartıyla mesleki faaliyetle ilgili seyahat ve ikamet giderleri sayılı mme lacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun da belirtilen hususi ödeme şekillerinden; postaneler vasıta kılınmak suretiyle yapılan ödemelerde, yapılan ödemelerin ilgili vergi dairelerine intikal ettirilme süresi aşağıdakilerden hangisidir? ) Ödemenin yapıldığı tarihten itibaren azami 10 gündür. B) Ödemenin yapıldığı tarihten itibaren azami 20 gündür. C) Ödemenin yapıldığı tarihten itibaren azami 15 gündür. D) Ödemenin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 gündür sayılı mme lacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun a göre istenen mal bildirimini gerçeğe aykırı surette yapanlarla, yaşayış tarzları mal bildirimine uymayanlara tatbik edilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir? ) ltı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır. B) Üç ayı geçmemek üzere hapisle tazyik olunur. C) Bir seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır. D) Üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 10

11 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca aşağıdakilerden hangisi mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisinden indirilir? MUHSEBE UZMNLIĞI 57. Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği nde tanımlanan muhasebenin temel kavramlarından "önemlilik kavramı"yla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen Katma Değer Vergisi B) Deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilan ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait Katma Değer Vergisi C) Vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan Katma Değer Vergisi D) Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen Katma Değer Vergisi sayılı Damga Vergisi Kanunu nun 25 inci maddesi uyarınca, yabancı memleketlerle Türkiye deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen ticari ve mütedavil kâğıtlarda Damga Vergisi ve ceza sorumlusu aşağıdakilerden hangisidir? ) Mükelleflere rücu hakkı olmak üzere, kâğıtları düzenleyenler B) Mükelleflerine rücu hakkı saklı bulunmak üzere hamilleri C) Mükelleflere rücu hakkı bulunmaksızın kâğıtları ibraz edenler D) Kişilerle birlikte kurumlar müteselsilen sorumlular ) Önemlilik kavramı, tutarı ne olursa olsun mali işlemlerin muhasebe kaydının yapılması gereğini ifade eder. B) Önemlilik kavramı, önemsiz derecede çok küçük tutarlardaki mali işlemlerin muhasebe kayıtlarına alınmaması gereğini ifade eder. C) Önemlilik kavramı, bir hesap kaleminin nispi ağırlık ve değerinin mali raporlarda yer verilebilecek önemde olması gereğini ifade eder. D) Önemlilik kavramı, her hesap kaleminin değerli olduğunu ve nispi ağırlık ve değerine bakılmaksızın mali raporlarda gösterilmesi gereğini ifade eder. 58. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği nin 160-İş vans ve Kredileri Hesabını düzenleyen hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Para basımı işlerinde kullanılmak üzere Merkez Bankası döner sermayesine verilen avanslar bu hesaba borç kaydedilir. B) Yılı bütçesinden karşılanmak üzere jandarma mutemetlerine yiyecek ve yem bedelleri karşılığı verilen avanslar bu hesaba borç kaydedilir. C) Yurt dışı teşkilatının mahalli giderlerinde harcanmak üzere yurt dışına gönderilen ön ödemeler verildiği tarihteki kur üzerinden bu hesaba borç kaydedilir. D) Ertesi yıl bütçesinden karşılanmak üzere ilgili muhasebe birimince veya başka muhasebe birimlerince, bu muhasebe birimi adına gemi mutemetlerine verilen avanslar bu hesaba borç kaydedilmez. 56. Merkezi yönetim kapsamında sayılan ve Katma Değer Vergisi mükellefi olan K kamu idaresi, üretim faaliyetlerinde kullanmak üzere tarihinde bir makine satın almıştır. lmış olduğu makinenin fatura bedeli TL dir. Makinenin taşınması için TL ve montajı için ise TL ödenmiştir. Söz konusu tutarlara % 18 Katma Değer Vergisi dahildir. Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ne göre 253-Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabına kaydı gereken tutar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gösterilmiştir? ) B) C) D) Özel kesim tahvil senet ve bonoları hesabında TL olarak kayıtlı olan menkul değerin, TL üzerinden muhasebe biriminin hesabının bulunduğu bankaca dövize çevrilmesine ilişkin muhasebe kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi kullanılmaz? ) Dönen varlıklar ana hesap grubundaki 105 Döviz Hesabı B) Faaliyet hesapları ana hesap grubundaki 600 Gelirler Hesabı C) Bütçe hesapları ana hesap grubundaki 800 Bütçe Gelirleri Hesabı D) Duran varlıklar ana hesap grubundaki 211 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları Hesabı 11

12 MUHSEBE UZMNLIĞI 60. (Y) Malmüdürlüğünce ihale teminatı olarak alınan 700 TL nominal bedelli Devlet tahvili için, önce yanlışlıkla Hazine malı olarak kayıt yapılmış, ancak ertesi gün hata fark edilerek kayıtlar düzeltilmiştir. Sonuç itibarıyla bu kayıtların, varlık hesapları, faaliyet ve bütçe hesapları ile nazım hesaplar üzerindeki etkisi açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Bütçe ve faaliyet sonuçlarını olumlu etkiler. B) Bütçe sonuçlarını etkilemez, faaliyet sonuçlarını olumlu etkiler. C) Net varlık ve net faaliyet açısından etkisi yoktur, nazım hesapları etkiler. D) Faaliyet sonuçlarını olumsuz etkiler, bütçe sonuçlarını olumlu etkiler. 61. Bütçe gelirlerinden mahalli idareler payı olarak hesaplanan tutarların muhasebeleştirilmesiyle ilgili olarak bütçe ve faaliyet hesapları açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Yalnızca Bütçe Giderleri Hesabına borç kaydı yapılır. B) Giderler Hesabı ile Bütçe Giderleri Hesabına borç kaydı yapılır. C) Gelirler Hesabı ile Bütçe Gelirleri Hesabına borç kaydı yapılır. D) Giderler Hesabı ile Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabına borç kaydı yapılır. 63. İlçe tarım müdürlüğü personeli ya, 15 ralık ta, ralık 2010 tarihleri arasında yapılacak bir toplantıya katılımı için 500 TL yolluk avansı verilmiştir. vans mahsubuna ilişkin belgeler yıl sonuna kadar muhasebe birimine teslim edilemediğinden, ödenekleri mahsup dönemine aktarılmıştır. 5 Ocak 2011 tarihinde, 600 TL yolluk bildirimi ve eklerini içeren muhasebeleştirme belgesi harcama birimince muhasebe birimine teslim edilmiştir. (Damga Vergisi dikkate alınmayacaktır) ve 2011 Yılı muhasebe işlem ve kayıtları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) 2011 Yılında (905) Ödenekli Giderler Hesabına 600 TL borç kaydı yapılmış olmalıdır. B) 2010 Yılında (906) Mahsup Dönemine ktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabına 600 TL borç kaydı yapılarak 2011 yılına ödenek devri sağlanmış olmalıdır. C) 2011 Yılında (834) Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hesabına borç yazılan tutarı aşan kısım kadar (905) Ödenekli Giderler Hesabına borç kaydı yapılmış olmalıdır. D) 2010 Yılında (906) Mahsup Dönemine ktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabına 500 TL, (280) Gelecek Yıllara it Giderler Hesabına 100 TL kayıt yapılmış olmalıdır. 64. nkara Defterdarlığı Sağlık Kurumları Saymanlık Müdürlüğünün mali yılın başında yapılan açılış kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisinin yer alması mümkündür? 62. Kişilerden lacaklar Hesabı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Kasa açıkları doğrudan bu hesaba borç kaydedilir. B) Kamu idarelerinin kurum alacakları ve faaliyet alacakları dışında kalan alacaklarını takip için kullanılır. C) Kişilerden alacaklar hesabında kayıtlı tutarlar için tahakkuk ettirilen faizler de bu hesap içinde takip edilir. D) Bu hesaba kaydedilecek tutarlar, Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve diğer mevzuat çerçevesinde ortaya çıkmış olabilir. ) 895 Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı B) 121 Gelirlerden Takipli lacaklar Hesabı C) 128 Şüpheli lacaklar Hesabı D) 101 lınan Çekler Hesabı Risk Hesabı hangi muhasebe birimi/birimlerince kullanılır? ) Yalnızca Devlet Borçları Muhasebe Birimince B) Yalnızca Maliye Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimince C) Bütün genel bütçeli idareler merkez muhasebe birimlerince D) Şüpheli alacaklar hesabı kullanılmayan bütün muhasebe birimlerince 12

13 66. MUHSEBE UZMNLIĞI 363-KMU İDRELERİ PYLRI HESBI 511-MUHSEBE BİRİMLERİ RSI İŞLM. 102-BNK HESBI Genel Bütçeli (M) Merkez Saymanlık Müdürlüğünce yapılan yukarıdaki muhasebe kaydı ve kayıtta yer alan hesaplarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? ) Kayıt/işlem mahsuben tahsilat içermektedir. B) Genel bütçe yükümlülükleri 990 TL eksilmiştir. C) Genel bütçe yükümlülükleri 1000 TL eksilmiştir. D) Kayıt/işlem bir kamu idaresine ait payın gönderilme işlemidir. 67. DSİ Genel Müdürlüğünün envanterinde bulunup tamir masrafı yüksek olduğu için kullanılamayan ve kayıtlı toplam net değeri TL olan 10 adet taşıt aracı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün talebi üzerine 15 Ocak 2011 tarihinde kadastro hizmetlerinde kullanılmak üzere bu İdarenin kullanımına tahsis edilmiştir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce taşıtların kullanılabilir hâle getirilmesi için toplam TL bakım masrafı yapılmıştır. Buna göre Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe birimince yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gösterilmiştir? (Vergiler ihmal edilecektir.) ) 254-TŞITLR HESBI 830-BÜTÇE GİDERLERİ HESBI 805-GELİR YNSITM HESBI 835-GİDER YNSITM HESBI 800-BÜTÇE GELİRLERİ HESBI B) 630-GİDERLER HESBI 830-BÜTÇE GİDERLERİ HESBI 835-GİDER YNSITM HESBI C) 254-TŞITLR HESBI 630-GİDERLER HESBI 830-BÜTÇE GİDERLERİ HESBI 805-GELİR YNSITM HESBI 600-GELİRLER HESBI 800-BÜTÇE GELİRLERİ HESBI 835-GİDER YNSITM HESBI D) 630-GİDERLER HESBI 830-BÜTÇE GİDERLERİ HESBI 835-GİDER YNSITM HESBI

14 MUHSEBE UZMNLIĞI 68. nkara Büyükşehir Belediyesi SKİ Genel Müdürlüğünce, Karayolları Genel Müdürlüğüne gönderilen su faturasına göre, Karayolları Genel Müdürlüğü merkez binasında Ocak 2011 ayında TL tutarında su kullanılmış bulunmaktadır. Su faturasının ödenmesi için bütçede ödenek bulunmakla birlikte, muhasebe birimine intikal etmiş bir ödenek bulunmamaktadır. İdare gerekli belgeleri düzenleyerek durumu muhasebe birimine bildirdiğine göre, muhasebe biriminin yapması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gösterilmiştir? (Vergiler ihmal edilecektir). ) 630-GİDERLER HESBI 830-BÜTÇE GİDERLERİ HESBI 835-GİDER YNSITM HESBI B) 630-GİDERLER HESBI 831-ÖDENEĞİNE MHSUP EDİLECEK HRCMLR HESBI 323-BÜTÇELEŞTİRİLMİŞ BORÇLR HESBI 835-GİDER YNSITM HESBI C) 630-GİDERLER HESBI 322-BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLR HESBI D) 630-GİDERLER HESBI 320-BÜTÇE EMNETLERİ HESBI hi Evran Üniversitesi 2011 yılı bütçesinde, bilimsel araştırma projelerinde kullanılacak olan tutarlar 03-Mal ve Hizmet lım Giderleri ekonomik kodu altında ödenekleştirilmiştir. Söz konusu tutarlar, proje yöneticilerince harcanmak üzere, projeler için açılmış olan özel hesaplara transfer edilmiştir. Bu tutarlara ilişkin olarak muhasebe birimince yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gösterilmiştir? ) 150-STOKLR HESBI 104-PROJE ÖZEL HESBI 830-BÜTÇE GİDERLERİ HESBI 333-EMNETLER HESBI 835-GİDER YNSITM HESBI B) 630-GİDERLER HESBI 830-BÜTÇE GİDERLERİ HESBI 333-EMNETLER HESBI 835-GİDER YNSITM HESBI C) 104-PROJE ÖZEL HESBI 333-EMNETLER HESBI D) 104-PROJE ÖZEL HESBI 630-GİDERLER HESBI 830-BÜTÇE GİDERLERİ HESBI 333-EMNETLER HESBI 835-GİDER YNSITM HESBI 14

15 MUHSEBE UZMNLIĞI 70. Emniyet Genel Müdürlüğü, genel bütçe imkânları ile yürütülen bir projesi kapsamında ihtiyaç duyduğu makine/teçhizatın Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla yurt dışından alınması amacıyla DMO ya TL kredi açmıştır. İşlemle ilgili olarak doğru muhasebe kaydı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? (Vergiler dikkate alınmayacaktır.) ) 160-İŞ VNS VE KREDİLERİ HESBI B) 162-BÜTÇE DIŞI VNS VE KREDİLERİ HESBI C) 164-KREDİTİFLER HESBI D) 166-PROJE ÖZEL HESBI. VERİLEN VNS VE KTEDİTİF 71. Kahire Büyükelçiliğinin ihtiyaç duyduğu tüketim mallarının alımı için, karşılığı mahallindeki konsolosluk hasılatından karşılanmak üzere tutarında avans açılmıştır. (1 = 2 TL) Dışişleri Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimince yapılması gereken kayıt aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gösterilmiştir? ) 160-İŞ VNS VE KREDİLERİ HESBI B) 160-İŞ VNS VE KREDİLERİ HESBI 338-KONSOLOSLUK CRİ HESBI C) 160-İŞ VNS VE KREDİLERİ HESBI 107-ELÇİLİK VE KONS. NEZDİNDEKİ PRLR D) 338-KONSOLOSLUK CRİ HESBI 107-ELÇİLİK VE KONS. NEZDİNDEKİ PRLR

16 MUHSEBE UZMNLIĞI 72. Vergi dairesi müdürlüğünce özel bütçeli bir idare adına, bir aya ilişkin olarak 6183 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan toplam TL lik idari para cezası tahsilatı, takip eden ay ilgili idareye gönderilmiştir. Gönderme kaydı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? ) 947-ÖZEL THKKUKLR HESBI 946-ÖZEL THKKUKLRDN LCKLR 333-EMNETLER HESBI 511-MUHSEBE BİRİMLERİ RSI İŞLEMLER B) 949-BŞK BİRİM. DIN İZLEN. LCK EMNETLER 948-BŞK BİRİM DIN İZLEN. LCKLR HS. 333-EMNETLER HESBI 511-MUHSEBE BİRİMLERİ RSI İŞLEMLER C) 947-ÖZEL THKKUKLR HESBI 946-ÖZEL THKKUKLRDN LCKLR 333-EMNETLER HESBI D) 947-ÖZEL THKKUKLR HESBI 946-ÖZEL THKKUKLRDN LCKLR 810-BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İDELER 511-MUHSEBE BİRİMLERİ RSI İŞLEMLER 73. DSİ 18. Bölge Muhasebe Birimince tamamlanarak 2005 yılında kayıtlara alınan Isparta Onaç 2 Barajının 2010 yılı sonunda yeniden değerlemeye tabi tutulması sonucunda, Barajın değerinde TL, amortisman değerinde ise TL lik değer artışı ortaya çıkmıştır. Bu işlemlere ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) 500-NET DEĞER HS. 257-BİRİKMİŞ MORTİSMNLR HS. 522-YENİDEN DEĞERLEME FRKLRI HS B) 251-YERLTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HS. 257-BİRİKMİŞ MORTİSMNLR HS. 522-YENİDEN DEĞERLEME FRKLRI HS C) 252-BİNLR HS. 257-BİRİKMİŞ MORTİSMNLR HS. 522-YENİDEN DEĞERLEME FRKLRI HS D) 256-DİĞER MDDİ DURN VRLIKLR HS. 257-BİRİKMİŞ MORTİSMNLR HS. 522-YENİDEN DEĞERLEME FRKLRI HS

17 MUHSEBE UZMNLIĞI 74. ğrı Muhasebe Müdürlüğü adına takip edilen TL kişilerden alacak tutarı Siteler Vergi Dairesi Müdürlüğünce tahsil edilmiş, ancak yanlışlıkla kendi hesaplarına gelir kaydedilmiştir. Bu hatalı kayıt yılı geçtikten sonra fark edilerek düzeltme kaydı yapılmıştır. Bütün bu işlemlere ilişkin Siteler Vergi Dairesinin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) 100-KS HS. 600-GELİRLER HS. 805-GELİR YNSITM HS. 800-BÜTÇE GELİRLERİ HS / GİDERLER HS. 519-DEĞER HREKETLERİ SONUÇ. HS. 810-BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İDELER HS. 805-GELİR YNSITM HS. B) 100-KS HS. 600-GELİRLER HS. 805-GELİR YNSITM HS. 800-BÜTÇE GELİRLERİ HS / GİDERLER HS. 511-MUHSEBE BİRİM. R. İŞL. HS. 810-BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İDELER HS. 805-GELİR YNSITM HS. 948-BŞK BİRİMLER D. İZL. LC. HS. 949-BŞK BİRİM. D. İZLENEN LC. EMNET. HS. C) 100-KS HS. 600-GELİRLER HS. 805-GELİR YNSITM HS. 800-BÜTÇE GELİRLERİ HS / GİDERLER HS. 519-DEĞER HREKETLERİ SONUÇ. HS. 810-BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İDELER HS. 805-GELİR YNSITM HS. 949-BŞK BİRİM. D. İZLENEN LC. EMNET. HS. 948-BŞK BİRİM. D. İZLENEN LC. HS. D) 100-KS HS. 600-GELİRLER HS. 805-GELİR YNSITM HS. 800-BÜTÇE GELİRLERİ HS / GİDERLER HS. 511-MUHSEBE BİRİM. R. İŞL. HS. 810-BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İDELER HS. 805-GELİR YNSITM HS. 17

18 MUHSEBE UZMNLIĞI 75. (X) Ş tarafından yapımı sürdürülen Çüngüş Hükümet Konağı inşaatına ait 7. hakedişte TL ödenmesi gerekirken hata yapılarak ödeme emri belgesi TL olarak hazırlanmış ve tahakkuku yapılarak ödenmiştir. Yersiz tahakkuk eden ödeneğin kullanılabilmesi için ödeneğine iade işlemi için Bakanlıktan onay gelmiştir. Bu işlemlere ilişkin doğru muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? (Vergiler ihmal edilmiştir.) ) 835-GİDER YNSITM HS. 830-BÜTÇE GİDERLERİ HS. 903-KULLNILCK ÖDENEKLER HS. 905-ÖDENEKLİ GİDERLER HS. B) 140-KİŞİLERDEN LCKLR HS. 258-YPILMKT OLN YTIRIM. HS. 835-GİDER YNSITM HS. 830-BÜTÇE GİDERLERİ HS.905-ÖDENEKLİ GİDER- LER HS. 903-KULLNILCK ÖDENEKLER HS. C) 140-KİŞİLERDEN LCKLR HS. 258-YPILMKT OLN YTIRIM. HS. 835-GİDER YNSITM HS. 830-BÜTÇE GİDERLERİ HS. 903-KULLNILCK ÖDENEKLER HS. 905-ÖDENEKLİ GİDERLER HS. D) 140-KİŞİLERDEN LCKLR HS. 252-BİNLR HS. 835-GİDER YNSITM HS. 830-BÜTÇE GİDERLERİ HS. 903-KULLNILCK ÖDENEKLER HS. 905-ÖDENEKLİ GİDERLER HS. 18

19 MUHSEBE UZMNLIĞI 76. Muhasebat Genel Müdürlüğünce kullanılan demirbaşlardan TL lik bölümü ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle hurdaya ayrılmıştır. Birikmiş amortismanı 1 TL olan bu demirbaş, daha sonra tatürk Endüstri Meslek Lisesine bedelsiz olarak devredilmiştir. Bu işlemlere ilişkin olarak Maliye Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimince yapılması gereken yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) 256-DİĞER MDDİ DURN VRLIKLR HS. 255-DEMİRBŞLR HS. 257-BİRİKMİŞ MORTİSMNLR HS. 299-BİRİKMİŞ MORTİSMNLR HS /.. / BİRİKMİŞ MORTİSMNLR HS. 630-GİDERLER HS. 256-DİĞER MDDİ DURN VRLIK HS. B) 256-DİĞER MDDİ DURN VRLIKLR HS. 255-DEMİRBŞLR HS. 257-BİRİKMİŞ MORTİSMNLR HS. 256-DİĞER MDDİ DURN VRLIK. HS C) 294-ELDEN ÇIKRILCK STOKLR VE MDV HS. 255-DEMİRBŞLR HS. 257-BİRİKMİŞ MORTİSMNLR HS. 299-BİRİKMİŞ MORTİSMNLR HS /.. / BİRİKMİŞ MORTİSMNLR HS. 630-GİDERLER HS. 294-ELDEN ÇIK. STOK. VE MDV. HS D) 297-DİĞER ÇEŞİTLİ DURN VRLIKLR HS. 255-DEMİRBŞLR HS. 257-BİRİKMİŞ MORTİSMNLR HS. 299-BİRİKMİŞ MORTİSMNLR HS /.. / BİRİKMİŞ MORTİSMNLR HS. 630-GİDERLER HS. 297-DİĞER ÇEŞİTLİ DURN VRLIK HS

20 MUHSEBE UZMNLIĞI 77. ğaçlandırma Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi 2010 yılında TL zarar etmiştir. Faaliyet zararı olan bu tutarın ödenmiş sermayeden mahsup edilmesine karar verilmiştir. Bu işleme ilişkin Hazine İç Ödemeler Muhasebe Birimince yapılması gereken yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) 500-NET DEĞER HESBI 242-DÖN. SERM. KUR. YTIRILN SERM B) 630-GİDERLER HESBI 242-DÖN. SERM. KUR. YTIRILN SERM. 830-BÜTÇE GİDERLERİ HESBI 835-GİDER YNSITM HESBI C) 630-GİDERLER HESBI 241-ML. HZ. ÜRE. KUR. YTIRI. SERM. 830-BÜTÇE GİDERLERİ HESBI 835-GİDER YNSITM HESBI D) 500-NET DEĞER HESBI 241-ML. HZ. ÜRE. KUR. YTIRI. SERM Selçuklu Malmüdürlüğünde daha önce Hazine malı olarak kayıtlara alınmış olan TL tutarındaki hisse senedi, ilgilinin açtığı davayı kazanması sonucunda kişi malı hâline gelmiştir. Hisse senedi daha sonra ilgilinin talebi üzerine iade edilmiştir. Bu işlemlere ilişkin yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) 630-GİDERLER HESBI 110-HİSSE SENETLERİ HESBI 912-KİŞİLERE İT MENKUL KIYMETLER HESBI 913-KİŞİL. İT MENKUL KIY. EMNETİ B) 912-KİŞİLERE İT MENKUL KIYMETLER HESBI 913-KİŞİL. İT MENKUL KIY. EMNETİ / KİŞİLERE İT MENKUL KIYMET EMNETLERİ 912-KİŞİLERE İT MENKUL KIYMET C) 630-GİDERLER HESBI 110-HİSSE SENETLERİ HESBI / KİŞİLERE İT MENKUL KIYMET EMNETLERİ 912-KİŞİLERE İT MENKUL KIYMET D) 630-GİDERLER HESBI 110-HİSSE SENETLERİ HESBI 912-KİŞİLERE İT MENKUL KIYMETLER HESBI 913-KİŞİL. İT MENKUL KIY. EMNETİ / KİŞİLERE İT MENKUL KIYMET EMNETLERİ 912-KİŞİLERE İT MENKUL KIYMET 20

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI 1. 5018 sayılı Kanun kapsamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsar. b) Avrupa Birliği fonlarından sağlanan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ MALİYE AKANLIĞI MUHESEAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEE UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI 26 ŞUAT 2011 Saat:

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME 11 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29292 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DIYARBAKIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE MECLISI 2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2015 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Yayın : 26/04/2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir.

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir. Harcırah Nedir? Harcırah asıl görevli bulundukları yerden başka yerlere geçici veya sürekli görevle naklen atanan memur ve hizmetlilere görevlendirildikleri yerlerde veya yeni görev yerlerine taşınmalarından

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2016 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

Kapsam. Müdürlüğünün ( ) taşınır mallarının kayda alınması ile bunların yönetim ve denetiminde özel mevzuatındaki hükümler uygulanır.

Kapsam. Müdürlüğünün ( ) taşınır mallarının kayda alınması ile bunların yönetim ve denetiminde özel mevzuatındaki hükümler uygulanır. 08/11/2012 tarih ve 28461 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan düzenlemeler Taşınır Mal Yönetmeliği Önceki Metin Değişiklik Kapsam

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 04/03/1993 Karar No : 44 Başkanlık Divanı Değişiklik Karar Tarihi : 30/12/1998 Karar No : 98 Başkanlık Divanı Değişiklik

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI

SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI HER TÜRLÜ GELİRİN TAHSİL EDİLMESİ BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-KONUSUNA GÖRE a- İLGİLİ İDARENİN YAZISI b- MAHKEME KARARI c-

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR)

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) 13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29947 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

ÖN ÖDEME. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

ÖN ÖDEME. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org ÖN ÖDEME Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org ÖN ÖDEME (AVANS KREDİ) -Harcama yetkilisinin uygun görmesi -Karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla; 1-İlgili kanunlarda öngörülen haller ile 2-Gerçekleştirme

Detaylı

ĐKĐNCĐ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

ĐKĐNCĐ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar TÜRKĐYE RADYO-TELEVĐZYON KURUMU AVRUPA BĐRLĐĞĐ VE ULUSLARARASI KURULUŞLARIN KAYNAKLARINDAN KURUMUMUZA PROJE KARŞILIĞI AKTARILAN HĐBE TUTARLARININ HARCANMASI VE MUHASEBELEŞTĐRĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLAR

Detaylı

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL 87 88 2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. İlgi : 31/12/2014 tarihli ve 90192509-010.03-14955 sayılı genel yazı. 23/12/2014

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM AŞ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 4. GRUP: İNŞAAT MÜHENDİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM AŞ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 4. GRUP: İNŞAAT MÜHENDİSİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TÜRKİYE ELEKTRİK ĞITIM Ş PERSONELİNİN UNVN EĞİŞİKLİĞİ SINVI 4. GRUP: İNŞT

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDEN MERKEZE AKTARILAN TUTARIN DAĞILIM VE SARFI İLE BU TUTARDAN BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR 17 Mart 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28590 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4344 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 SIRA VATANTAŞA SUNULAN NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Personel Giderleri 1.Ödeme Emri

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 15 Haziran 2015 tarihli Altmışaltıncı Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2015 Mali Yılı Bütçe Yasası Anayasanın

Detaylı

İlgili-Sorumlu. İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri,

İlgili-Sorumlu. İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri, KAMU ZARARI İlgili-Sorumlu İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri, Sorumlu; Kamu zararının oluşmasına sebep olan kamu görevlisini Kamu Kaynağı Kamuya

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 55) (ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI)

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 55) (ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI) 25 Şubat 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29990 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 55) (ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

Hak sahibi, başvuru ve doğrudan satış MADDE 6- (1)

Hak sahibi, başvuru ve doğrudan satış MADDE 6- (1) 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Değişiklikten

Detaylı

27 KASIM 2007 TARIHLI VE 26713 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.

27 KASIM 2007 TARIHLI VE 26713 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. 27 KASIM 2007 TARIHLI VE 26713 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI KURULUŞLARIN KAYNAKLARINDAN KAMU İDARELERİNE PROJE KARŞILIĞI AKTARILAN HİBE TUTARLARININ HARCANMASI VE

Detaylı

AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ

AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ Dilşad BULANIK,2014 TANIMLAR Harcama yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisini, Muhasebe birimi: Muhasebe hizmetlerinin yapıldığı

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: 25 Ocak 2014 Sayı : 28893 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 Maliye Bakanlığından: PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2014/1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli

Detaylı

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37)

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37) Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırah Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırahına

Detaylı

HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 Teminat mektubu kabul 2 Teminat iadesi HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1- İdarece düzenlenmiş

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org HAKEDİŞ ÖDENMESİ SURETİYLE MADDİ DURAN VARLIK EDİNİLMESİ İŞLEM SÜRECİ Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org Bu çalışma bir örnek üzerinden yapılacaktır. Örneğin yapıldığı kamu idaresinde tek bir muhasebe

Detaylı

İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI

İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI 5510 S.K. MD. 90 İşverenlerin hakedişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kurumumuz harcama birimleri ve Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ Hazırlık Talep Yazılır, Değerlendirmeye Alınır. Harcama Talimatı Hazırlanır. Piyasa

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 5929 VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/6/2012 No : 2012/3327 Dayandığı KHK nin Tarihi : 26/9/2011 No : 659 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

. Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları:

. Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları: Sayı: YMM.03.2011-51 Konu: Vergi Mevzuatında 2011 yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar( Rakamlar) III Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları: İZMİR.

Detaylı

Erkan KARAARSLAN. info@erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN. info@erkankaraarslan.org Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Bu ana hesap grubu, bir yıl içinde geri ödenmesi gereken yabancı kaynakları kapsar. 3- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 30 Kısa Vadeli

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015. Kırıkkale Valiliğine (Defterdarlık)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015. Kırıkkale Valiliğine (Defterdarlık) T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. Kırıkkale Valiliğine (Defterdarlık) İlgi : 31/12/2014 tarihli ve 90192509-010.03-14955

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN KULLANIMI VE MALİ SÜRECE İLİŞKİN HUSUSLAR. Erol ÇELİK Mali Hizmetler Uzmanı Strateji Geliştirme Başkanlığı

BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN KULLANIMI VE MALİ SÜRECE İLİŞKİN HUSUSLAR. Erol ÇELİK Mali Hizmetler Uzmanı Strateji Geliştirme Başkanlığı BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN KULLANIMI VE MALİ SÜRECE İLİŞKİN HUSUSLAR Erol ÇELİK Mali Hizmetler Uzmanı Strateji Geliştirme Başkanlığı 1 BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN KULLANIMI VE MALİ SÜRECE Sunum Planı Tanımlar, Uygulamaya

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DOĞU KARADENİİZ PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00;

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-14955 31/12/2014 Konu : Muhasebe Yönetmelikleri

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-14955 31/12/2014 Konu : Muhasebe Yönetmelikleri T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-14955 31/12/2014 Konu : Muhasebe Yönetmelikleri Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin idare hesaplarının Sayıştaya verilmesi

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞKLİK YAPILDI

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 05.04.2012/78-1 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞKLİK YAPILDI ÖZET : Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen Geçici 29 uncu maddede - 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet- Devret

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DOĞU ANADOLU PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks:

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği. b) Ön ödemelerde; 1)Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde ;

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği. b) Ön ödemelerde; 1)Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde ; Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Harcama talimatı: Kamu ihale mevzuatına tabi olmayan bir giderin idare adına geçici veya kesin olarak ödenebilmesi için giderin konusunu, gerekçesini, yapılacak

Detaylı

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI 1 İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. İç Kontrol Standartları Formatı 2012 yılı Aralık ayına kadar 2 Performans ve Kalite Ölçütleri

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Danışmanlık Hizmeti Verilmesi Birimin Bilgi Görüş Talep Yazısı. (Yazılı bilgi istenmesi durumunda) Yazılı talep halinde; en fazla Değer Durumda; en fazla 4 iş günü 2 İç Kontrol Sisteminin kurulması,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI İÇ LARI DIŞ LAR 1 Performans Programının Hazırlanması 2-Sayıştay 3-4-Kalkınma Bakanlığı 5-6-Kamuoyu

Detaylı

KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ

KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ KAMU KAYNAĞI Kamu Kaynağı: Borçlanma suretiyle elde edilen imkânlar dahil kamuya ait gelirler, taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

Türkiye İş Kurumu Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Türkiye İş Kurumu Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Türkiye İş Kurumu Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı, ön ödeme şekillerini, devir ve mahsup işlemlerini, yapılacak

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAYIS 2016 Üniversitemizde Yürütülen Projeler ve Destekleyen Kuruluşlar PROJELER DESTEKLEYEN KURULUŞ BAP TUBĠTAK AB SAN-TEZ DĠĞER KURUMLARCA DESTEKLENEN PROJELER

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 24 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 25 İÇİNDEKİLER 1 KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ 1 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 3 3

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MALİ HİZMETLER BAŞKAN YARDIMCILIĞI DÖNER SERMAYE, BÜTÇE VE MUHASEBE İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE YETKİLİSİ ALİ YILDIRIM YIL SONU İŞLEMLERİ

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

MALİ TABLOLAR VE MİZAN KONTROLÜ

MALİ TABLOLAR VE MİZAN KONTROLÜ MALİ TABLOLAR VE MİZAN KONTROLÜ ÖZET: Muhasebe sistemi; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde kurulur ve yürütülür. Kamu hesapları ise, yönetim ve denetim yetkilileriyle

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığı Tek Düzen Muhasebe Birimi

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığı Tek Düzen Muhasebe Birimi TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığı Tek Düzen Muhasebe Birimi MUHASEBEDE SIK YAPILAN HATALAR VE SIKÇA SORULAN SORULAR MEHMET DEVİREN & ADİL DUMANLILAR

Detaylı

KELKİT SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KELKİT SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KELKİT SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Teminat Mektubu Kabul 1- İdarece düzenlenmiş

Detaylı

İstanbul, 05.05.2011 DUYURU NO:2011/36

İstanbul, 05.05.2011 DUYURU NO:2011/36 İstanbul, 05.05.2011 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler ile Yurtdışı Gündeliklere Dair 2011 / 1439 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı DUYURU NO:2011/36

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı :

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı : T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Sayı : 31435689-120.03.05.01-101471 29.12.2016 Konu : Geçici olarak görevlendirilen personele ödenen gündeliklerin vergilendirilmesi İlgide

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

MALİ YILI KESİN HESABI

MALİ YILI KESİN HESABI 2011 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2011 Mali İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-7 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 8 Bütçe

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Yönetim ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Bu Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.Maddesine

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) ( t s. R.G.)

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) ( t s. R.G.) Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) (27.12.2016 t. 29931 s. R.G.) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı

Detaylı

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU TEMMUZ 2012 / ANKARA Bu duyuru, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce

Detaylı

OCAK AYI İŞLEMLERİ. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

OCAK AYI İŞLEMLERİ. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org OCAK AYI İŞLEMLERİ Erkan KARAARSLAN Ocak Ayı Sonuna Kadar Sayıştaya Gönderilecek Dökümanlar Hesap dönemi başında verilecek bilgiler şunlardır: a) Muhasebe birimlerini gösterir cetvel. b) Muhasebe yetkililerinin

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 12/05/2014 Toplantı Sayısı : 388 Karar Sayısı : 3280 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3280- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon,

Detaylı