İ Ç İ NDEKİ LER G İ R İ Ş

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İ Ç İ NDEKİ LER G İ R İ Ş"

Transkript

1 İ Ç İ NDEKİ LER G İ R İ Ş Sayfa I VERGİ USUL KANUNUNUN KAPSAMI II GÜMRÜK VE TEKEL VERGİLERİ III VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASI VE İSPAT A) VERGİ KANUNLARININ YORUMU B) İSPAT SİSTEMİ C) YORUM VE İSPAT HÜKMÜ İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI B İ R İ NCİ KISIM (BİRİNCİ KİTAP) VERGİLENDİRME B İ R İ NCİ BÖLÜM Vergi Uygulamasında Yetki, Mahremiyet Esası, Yasaklar I VERGİ DAİRESİ A) TANIMI B) SAYMANLIKLARCA KESİLEN VERGİLERLE İLGİLİ UYUŞMAZLIKLARDA YETKİ İnşaat istihkaklarından fazla gelir vergisi kesilmesi II VERGİ MAHREMİYETİ VE YASAKLAR A) MAHREMİYET ESASI Genel esaslar Mahremiyet esasının istisnaları a) Vergilerin ilânı b) Vergi levhası aa) Vergi Levhası asmak zorunda olanlar bb) Vergi levhasının asılacağı yerler İşyerinde birden fazla kat ve reyon bulunması Taşıt işletmelerinde Şahıs şirketlerinde cc) Vergi levhalarında bulunacak bilgiler... 98

2 dd) Vergi levhalarının asılması zamanı ve tasdiki Birden fazla vergi levhası asacak olanlarda tasdik Vergi levhasının zamanında tasdik ettirilmemesi ee) Vergi levhasının şekli ff) Diğer hususlar c) Mükellefiyetle ilgili bilgilerin açıklanması, kamu görevlilerine bilgi verilmesi ve mesleki kuruluşlara bildirim yapılması aa)4369 sayılı Kanunla vergi tarhına esas olan beyanların, kesinleşen vergi ve cezaların, vadesinde ödenmeyen vergi ve cezaların açıklanması hususunda yapılan düzenleme bb)kamu görevlilerince yapılan adli ve idari soruşturmalarla ilgili bilgilerin verilmesi cc) Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenledikleri veya kullandıkları inceleme raporuyla tespit olunanların kanunla kurulmuş mesleki kuruluşlara ve 3568 sayılı Kanuna göre kurulan birlik ve meslek odalarına bildirilmesi dd) Bilgilendirilecek kişi ve kuruluşların vergi mahremiyetine riayet etme zorunlulukları B) YASAKLAR C) MÜKELLEFLERİN ÖZEL İŞLERİNİ YAPMA YASAĞI D) MAHREMİYET VE YASAKLARA UYMAMANIN MÜEYYİDESİ E) MAHREMİYET VE YASAK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ BAZI ÖZEL DURUMLAR Vergi memuru bir yapı kooperatifinde yönetici olabilir mi? Görevli memurların yakınları mükelleflerin özel işlerini yapabilirler mi? Mahkemelerce istenen bilgiler Aynı nedenden doğan matrah farkına muhatap iki mükelleften biri diğerinin takdir işlerine katılamaz Takdir Komisyonu üyeleri, 6 ncı madde kapsamına giren haller dışında, karara iştirak etmeyip, çekimser kalabilirler mi? Vergi mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerinde durum

3 6 Vergi incelemelerinde, diğer mükelleflere ait bilgilerin kullanılması İ K İ NCİ BÖLÜM Vergi Sorumluluğu l VERGİ EHLİYETİ VE YASAK FAALİYETLER A) VERGİ EHLİYETİ B) YASAK FAALİYETLER II VERGİ MÜKELLEFİYETİ III VERGİ SORUMLULUĞU IV MÜKELLEFİYET VE SORUMLULUKLA İLGİLİ ÖZEL MUKAVELELER V VERGİ KİMLİK NUMARASI KULLANIMI A) VERGİ USUL KANUNUNDAKİ DÜZENLEME Kanun hükmü Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapılan düzenleme B) VERGİ KİMLİK NUMARASI KULLANIMI İLE İLGİLİ 4358 SAYILI KANUN DÜZENLEMESİ Sıra Nolu Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği VI VERGİ KANUNLARIMIZA GÖRE SORUMLULUK HALLERİ A) VERGİ KESENLERİN SORUMLULUĞU VE MAL ALIM SATIMI VE HİZMET İFASINA BAĞLI VERGİ İLE İLGİLİ SORUMLULUK Vergi kesenlerin sorumluluğu Gelir vergisinde Kurumlar vergisinde Veraset ve intikal vergisinde Damga vergisinde Zirai ürün alış bedeli üzerinden yapılacak vergi kesintisi a) 3418 Sayılı Kanunla yapılan düzenleme b) 164 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile yapılan düzenleme

4 aa) Destekleme alımı yapan kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili düzenleme bb) Belli durumdaki diğer kamu kurum ve kuruluşları cc) GVK nun 94 üncü maddesi uyarınca stopaj sorumluluğu olan diğer gerçek ve tüzel kişiler dd) Ticaret borsalarında tescil ettirilerek alınan zirai ürünlerde durum ee) Zirai ürün ihraç eden ihracatçılar ff) Kiralanan sınai işletmede işlenmek üzere alınan zirai ürünler gg) Emanet usulü ile teslim edilen zirai ürünler hh) Müteselsil sorumluluğun belirlenmesi ıı) Mahsuplar Çiftçilerden yapılacak alışlarda Köy tüzel kişiliği ile vakıflar ve benzeri kurum ve kuruluşlardan satın alınan ürünler Çiftçi dışındaki kişi ve kurumlardan alınan zirai ürün alış bedelleri üzerinden yapılan vergi kesintisi Mal alım satımı ve hizmet ifası dolayısı ile kesilecek vergilerin ödenmesinde sorumluluk a) Katma değer vergisinde güvenlik arayışı b) Hükmün yapısı, sorumluluğun şartları Hükmün gerekçesi c) Sorumluluğun sınırı ve işleyişi aa) Katma değer vergisini fatura eden mükellef, bununla ilgili beyannamesini vermiş fakat ödemeyi süresinde yapmamıştır bb) Satıcının beyanname vermemiş bulunduğu veya ilgili vergiyi beyannamesine dahil etmemiş olduğu hallerde durum d) Maliye Bakanlığı nca yapılması gereken düzenleme Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde sorumluluğun ziyaa uğratılan katma değer vergisi ne bağlanmış olması e) Danıştay kararları B) KARNESİZ HİZMET ERBABI ÇALIŞTIRANLARIN SORUMLULUĞU C) KANUNİ TEMSİLCİLERİN SORUMLULUĞU sayılı kanunla yapılan düzenleme

5 1 Küçük ve kısıtlıların temsilinde sorumluluk a) Vergi aslında sorumluluk Vergi aslına bağlı alacaklarda sorumluluk b) Vergi cezasında sorumluluk c) Diğer cezalar Tüzel kişilerin temsilinde sorumluluk a) Vergi aslı ve vergi cezasında Kasıt ve ihmal unsuru Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun bir kararı b) Diğer cezalarda Türkiye de bulunmayan mükelleflerin temsilinde sorumluluk Kanuni temsilcilerin sorumluluğunun zaman itibariyle sınırlanması a) Tüzel kişilerin tasfiyesi halinde Tüzel kişinin tasfiyesi tamamlandıktan sonra salınan vergi ve kesilen cezalar b) Kanuni temsilcilerin değişmesi halinde Kanuni temsilcilerin sorumluğu ile ilgili Danıştay kararları D) MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU E) DİĞER SORUMLULUKLAR Tasfiye memurlarının sorumluluğu İflas idaresinin sorumluluğu Noterlerin sorumluluğu Trafik şube ve büro memurlarının sorumluluğu Damga vergisinde sorumluluk Yed-i adile bırakılan ticari veya mesleki işletmelerden doğan kazanç, işletme sahibi mükellef tarafından beyan edilir Muhtasar beyannameler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Süreler ve Mücbir Sebepler I KANUNİ VE İDARİ SÜRELER

6 II SÜRELERİN HESAPLANMASI A) GENEL ESASLAR B) SÜRELERİN HESAPLANMASINDA ÖZEL DURUMLAR Birbirini izleyen iki süreden ilkinin son gününün tatile rastlaması hali Vergi beyannamelerinin süresinin son günü çalışma saati bitiminden sonra verilmesi Pişmanlık dilekçesinde durum III SÜRELERİN UZAMASI A) MÜCBİR SEBEPLER Mahiyeti Diğer haller Defterlerin mahkemece veya inceleme elemanınca alınmış olması mücbir sebep midir? Mücbir sebep ve vergiyi doğuran olay Sürelerin işlememesi a) Genel olarak b) Mücbir sebep bütün süreleri etkiler mi? c) Mücbir sebep ne zaman sona ermiş olur? aa) Genel karakter taşıyan afetlerde sayılı Kanun düzenlemesi bb) Tek bir mükellefle ilgili afetlerde cc) Ağır hastalık, ağır kaza halinde Hastalığın sürekliliği dd) Tutukluluk, mecburi gaybubet hali d) Kimler hakkındaki mücbir sebep hüküm ifade eder Muhasebecinin şahsı ile ilgili mücbir sebebin etkisi sayılı Kanun uygulaması Mücbir sebebin diğer sonuçları a) Mücbir sebep halinde tarh zamanaşımının uzaması b) Mücbir sebep halinde ceza kesilmemesi

7 c) Mücbir sebep dolayısı ile defter ve belgelerin elden çıkmış olması, mükellef hakkında re sen takdir yapılmasını önler mi? B) ÖLÜM HALİNDE SÜRELERİN UZAMASI Ölüm sebebi ile uzayan süreler Aylık beyannamelerde süre Ölüm halinde ödeme süresi uzar mı? Bekleme devresi içinde mirasçılara tebligat yapılabilir mi? C) ZOR DURUM SEBEBİ İLE SÜRE UZAMASI Zor durum nedir? Zor durumda hangi süreler uzar? Zor durum sebebi ile süreyi kim ister? Süre ne zaman istenir? Talep hangi makamdan yapılır? Süre ne kadar uzatılır? D) SÜRELERİ UZATAN DİĞER HALLER Defter ve belgelerin muhafaza altına alınması sebebiyle beyanname verme süresinin uzaması Sermaye şirketleri dışındaki kurumlar vergisi mükelleflerinin beyanname verme süresi Mevduat faizlerinden kesilen vergilerle ilgili muhtasar beyannameler Banka ve sigorta muameleleri vergisi Emlak vergisinde süre uzatımı IV MÜCBİR SEBEPLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Vergi Alacağının Tayini I VERGİYİ DOĞURAN OLAY II VERGİNİN TARHI III TEBLİĞ IV TAHAKKUK V DANIŞTAY KARARLARI

8 BEŞİNCİ BÖLÜM Beyana Dayanan Tarh ve Karne Esasında Tarhiyat Sayfa I BEYANA DAYANAN TARH A) TAHAKKUK FİŞİ ESASI Vergi beyannamelerinin posta ile gönderilmesi Tahakkuk fişinin mükellefe verilecek örneğinin posta ile gönderilmesi B) ÖZELLİK ARZEDEN DURUMLAR Veraset ve intikal vergisinde beyan ve tahakkuk fişi esası Emlâk vergisinde tarh ve tahakkuk C) KAYDI İHTİRAZİ İLE BEYAN EDİLEN MATRAHLARA AİT VERGİNİN TARH VE TAHAKKUKU Mahiyeti Tarh ve tahakkuk, tahakkuk fişi ile yapılır Kaydi ihtirazı ile beyan dolayısı ile dava açılması tahsilatı durdurmaz Yürütmenin durdurulması Terkin kararı verilmesi Dava açma süresinin başlangıcı Kaydi ihtirazi ile beyan niteliğinde olmayan bildirim ve şerhler II KARNE ESASINDA TARHİYAT ALTINCI BÖLÜM İkmalen Tarhiyat I MAHİYETİ VE ŞARTLARI Beyannamede zarar gösterilmesi II MATRAH FARKININ DEFTER KAYIT VE BELGELER VEYA KANUNİ ÖLÇÜLERE DAYANILARAK TESPİT EDİLMESİ A) DEFTER - KAYIT VE BELGELERDEN TESPİT

9 1 Genel olarak Çift defter kayıtları Vergi kanunları dışında, özel kanunlara göre tutulan defter kayıtları Kaydi envanter sonunda bulunan matrah farkına ait verginin tarhı a) Mal miktarının noksanlığı Noksan çıkan malın satış olarak kabulü Malın envanterde gösterilmemiş olması b) Mal miktarının fazlalığı Randıman hesaplaması ile bulunan matrah farkları B) KANUNİ ÖLÇÜ KAVRAMI Değerleme ölçüleri Vergi Usul Kanununun 267 nci maddesi uyarınca emsal bedel uygulamasından doğan farklar Amortisman farkları Gelir vergisinde emsal kira bedeli uygulamasından doğan farklar Vergi güvenlik müesseselerine göre yapılan tarhiyatlar III ÖZEL KANUNLARINDA İKMALEN TARHİYATA İLİŞKİN OLARAK YER ALAN HÜKÜMLER YEDİ NCİ BÖLÜM Re sen ve İdarece Tarhiyat I RE SEN TARHİYAT Vergi inceleme elemanlarının takdir yetkisi A) VERGİ BEYANNAMELERİNİN KANUNİ SÜRESİ GEÇTİĞİ HALDE VERİLMEMESİ Genel olarak Özel durumlar a) Veraset ve intikal vergisinde beyannamenin ikinci ek süre içinde verilmesi b) Pişmanlıkla verilen beyannameler

10 aa) Vergi ödenmesini gerektiren beyannameler bb) Beyannamede zarar gösterilmesi cc) Beyannamede gösterilen matraha indirim dolayısı ile vergi isabet etmemesi c) Beyannamenin imzasız verilmesi d) Beyannamenin umumi vekil tarafından imzalanması e) Sürekli mükellefiyetlerde matrah olmaması Muhtasar beyannamelerde durum B) SÜRESİNDE VERİLMEKLE BERABER BEYANNAMEDE VERGİ MATRAHINA AİT BİLGİLERİN GÖSTERİLMEMİŞ OLMASI Hangi hallerde, beyannamede matraha ilişkin bilgiler gösterilmemiş sayılır? Birden fazla gelir kaynağı bulunması C) KANUNİ DEFTERLERİN TUTULMAMASI, TASDİKSİZ OLUŞU VEYA İBRAZ EDİLMEMESİ Genel olarak Bilanço esasında defter yerine, işletme hesabı esasında defter tutulması Defterlerin tasdik ettirilmemesi İşletme hesabı esasında envanter defterinin tasdik ettirilmemesi Defterlerin ibraz edilmemesi Mücbir sebeple ibraz edememe D) DEFTER KAYITLARI VE BELGELERİN SIHHATLİ BİR VERGİ İNCELEMESİ İÇİN YETERLİ OLMAMASI Kaçakçılık suçu teşkil eden bazı durumlar Gerçek olmayan alış faturaları veya gider belgeleri (naylon fatura) kullanmak Zarar satışı Mevhum adlara fatura kesmek Alış faturaları ve gider belgelerinin mevhum kimselerden alınması Defter kayıtlarının tevsik edilememesi Bir kısım muamelelerin kayıtlara geçirilmemiş olması Kasa hesabının matlup bakiye vermesi Randıman farkları Kaydi envanter sonucu bulunan farklar Diğer haller

11 E) DEFTER KAYITLARI VEYA BEYANNAMENİN GERÇEK DURUMU YANSITMADIĞINA DAİR DELİL BULUNMASI F) 3568 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İMZA VE TASDİK ZORUNLULUĞUNA UYULMAMASI G) HARCAMA VE TASARRUFLARIN KAYNAĞININ KANITLANMAMASINA BAĞLI TAKDİR NEDENİ 4783 SAYILI KANUNLA KALDIRILMIŞTIR H) RE SEN VE İKMALEN TARHİYAT HALİNİN BİR ARADA BULUNMASI İ) BEYANNAMENİN KANUNİ SÜREDEN SONRA KENDİLİĞİNDEN VERİLMESİ J) RE SEN TARHI GEREKEN VERGİNİN İKMALEN, İKMALEN TARHI GEREKEN VERGİNİN RE SEN SALINMASI Zarar beyan edilen yılda matrah farkı bulunduğunda, bu zararın mahsup edildiği yıldaki tarhiyatta usul K) RE SEN TARHİYATTA BEYYİNE KÜLFETİ Matrahın komisyonlarca takdiri Vergi inceleme raporunda belirlenecek matrah veya matrah kısmı üzerinden re sen yapılacak tarhiyat bakımından durum L) RE SEN TAKDİR VE TARHİYATLA İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI II VERGİNİN İDARECE TARHI A) KARNE ESASINDA İDARECE TARH B) KARNESİZ HİZMET ERBABI ÇALIŞTIRANLAR ADINA TARHİYAT C) EMLAK VERGİSİNDE İDARECE TARH D) İDARECE TARH EDİLEN VERGİNİN TEBLİĞ VE TAHAKKUKU III ÖZELLİĞİ OLAN TARH ŞEKİLLERİ Motorlu Taşıtlar Vergisinde Düzeltme yolu ile yapılan tarhiyatlar Haksız olarak iade edilen vergilerin geri alınması IV İHBARNAME ESASI A) TARHİYAT İHBARNAMELERİ

12 B) VERGİ MAHKEMELERİ, BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY KARARLARI ÜZERİNE ÇIKARILAN İHBARNAMELER SEKİ Z İ NCİ BÖLÜM Zirai Kazanç Ölçüleri Emlak Vergisine Ait Bedel ve Değerlerin Tespiti I ZİRAİ KAZANÇ ÖLÇÜLERİ A) ÖLÇÜLERİN TESPİTİ B) ZİRAİ KAZANÇ ÖLÇÜLERİNİN UYGULAMA SÜRESİ II EMLAK VERGİSİNE AİT BEDEL VE DEĞERLERİN TESPİTİ A) BİNA METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYETLERİNİN MALİYE VE BAYINDIRLIK BAKANLIKLARINCA TESPİTİ 267 B) ARSA VE ARAZİYE AİT ASGARİ ÖLÇÜDE BİRİM DEĞERLERİN TAKDİR KOMİSYONLARINCA TESPİTİ C) DİĞER HUSUSLAR III GÖTÜRÜ MATRAHLARIN TESPİTİ VE ORTALAMA KÂR HADDİ TESPİTİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER YÜRÜRLÜK VE GEÇERLİLİĞİNİ KAYBETMİŞTİR DOKUZUNCU BÖLÜM Komisyonlar I TAKDİR KOMİSYONLARI A) KURULUŞ B) ÜYELERİN SEÇİLMESİ C) TAKDİR KOMİSYONUNUN GÖREV VE YETKİLERİ D) BEYANA BAĞLILIK E) MATRAH TAKDİRİNDE YETKİLİ KOMİSYON II ZİRAİ KAZANÇLARIN İL VE MERKEZ KOMİSYONLARI A) İL KOMİSYONU B) ZİRAİ KAZANÇLAR MERKEZ KOMİSYONU III KOMİSYONLARLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR ONUNCU BÖLÜM

13 Tebliğler Sayfa I TEBLİĞ KONUSU VE MUHATABI A) TEBLİĞ EDİLECEK VESİKA VE YAZILAR B) TEBLİĞ YAPILACAK KİMSELER Gerçek kişilerin mükellef olması halinde tebliğ a) Mükellefin şahsına tebliğ b) Mükellefin ikametgâhında bulunanlara veya işyerinde personeline tebliğ c) Kanuni temsilcilere tebliğ Dar mükellefiyette kazanç ve irat sağlayanların tarhiyata muhatap olduğu haller d) Mükellef vekiline tebliğ Tüzel kişilere tebligat Cemaatlerle ilgili tebliğ Kamu idare müesseselerine tebliğ Vasıtalı tebliğ Yabancı ülkelerde bulunanlara tebliğ Diğer haller a) İktisadi kamu müesseseleri, dernekler ve vakıflara ait iktisadi işletmelerle ilgili tebliğler b) Adi ortaklıkta tebliğ c) Tasfiye ve iflas halinde tebliğ d) 4369 sayılı Kanun öncesi dönemlerde aile reisi beyanında tebligat e) Mirasçılara tebligat II TEBLİĞ USULÜ A) POSTA VASITASI İLE TEBLİGAT B) MEMUR VASITASI İLE TEBLİĞ C) BİLİNEN ADRESTE TEBLİĞ Bilinen adresler

14 2 Muhatabın ve yakınlarının bilinen adresinde bulunmaması halinde yapılacak işlem a) Adres bırakmadan ayrılma veya adresin yanlış olması b) Yeni adresin posta memurunca tespit edilmesi c) Geçici ayrılma Geçici ayrılma konusunda beyan alınamaması halinde durum D) DAİRE VE KOMİSYONDA TEBLİĞ E) İLÂN YOLUYLA TEBLİĞ İlânen tebliğ yapılacak haller a) Muhatabın adresinin hiç bilinmemesi b) Adresin yanlış veya değişmiş olması nedeni ile gönderilen tebliğ evrakının geri gelmesi c) Geçici ayrılmada ilânen tebliğ d) Yabancı ülkede bulunanlara tebliğ yapılamaması e) Diğer sebepler İlânen tebliğin şekli İlânın bir örneği hangi muhtarlığa gönderilir? Muhtarlığa göndermede süre ve şekil İlânın muhteviyatı ve sonuçları III KAPIYA YAPIŞTIRMA (TALİK) SURETİYLE TEBLİĞ IV DİĞER TEBLİĞ ŞEKİLLERİ A) VERGİNİN İDARECE TARHINDA TEBLİGAT B) TEBLİĞ YERİNE GEÇEN MUAMELELER V HATALI TEBLİĞLER A) TEBLİĞ EVRAKINDA HATA B) TEBLİĞ USULÜNDE HATA C) HATALI VE USULÜNE UYGUN OLMAYAN TEBLİĞLERE KARŞI YAPILACAK İŞLEM Tebliğ evrakında hata Tebliğ usulünde hata VI TEBLİĞ KONUSUNDAKİ DANIŞTAY KARARLARI

15 ONBİ R İ NCİ BÖLÜM Verginin Ödenmesi Sayfa I VERGİNİN ÖDENECEĞİ DAİRE II ÖDEME ZAMANI A) İLGİLİ VERGİ KANUNLARINDAKİ ÖDEME SÜRESİ Gelir vergisinde Kurumlar vergisinde a) Tasfiyeye giren kurumların tasfiyeye girişten önceki dönemle ilgili kurumlar vergisi b) Tasfiye ve birleşme halinde önceki normal dönemlerin vergisi c) Devir halinde d) Kurum kazancı üzerinden stopaj suretiyle ödenen vergi aa) 4369 sayılı Kanun düzenlemesine göre bb) 4369 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı 1998 takvim yılı kazançlarında cc) Tasfiye, birleşme devir hallerinde sayılı Kanun düzenlemesine göre gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyetindeki geçici vergi Veraset ve intikal vergisinde Katma değer vergisinde B) SÜRELERİN UZAMASINDA ÖDEME VADESİ Mücbir sebep, zor durum, ölüm ve diğer nedenlerle süre uzaması Veraset ve intikal vergisinde ek süre bakımından durum Ödeme süresinin Maliye Bakanlığınca uzatılması C) İKMALEN VE RE SEN SALINAN VERGİLERİN ÖDENMESİ Genel Olarak Veraset ve İntikal Vergisinde re sen tarhedilen vergilerde ödeme vadesi İkmalen ve re sen tarhedilen vergilerin vergi mahkemeleri kararları üzerine ödenmesi Yürütmenin durdurulması hali Dosyanın işlemden kaldırılması

16 D) VERGİNİN İDARECE TARHINDA ÖDEME E) ÖLÜM VE MEMLEKETİ TERK HALİNDE ÖDEME F) TEMİNAT GÖSTERİLMESİ HALİNDE ÖDEME G) TAHAKKUKTAN ÖNCE ÖDEME Beyannamenin posta ile gönderilmesi Ceza indiriminden yararlanma halinde ödeme Davadan vazgeçme suretiyle ödeme Pişmanlıkla beyan edilen matraha ait vergiler Uzlaşmada ödeme H) KAYDİ İHTİRAZİ İLE BEYANDA ÖDEME İ) VERGİLERİN NORMAL VADE TARİHİNDEN SONRA TAHAKKUK EDİP ÖDENMESİNE BAĞLI GECİKME FAİZİ Genel esaslar İhtirazi kayıtla beyanla ödenip yargı kararı ile geri alınan vergilerde durum a) Geçmiş dönem uygulamaları b) 4731 sayılı Kanun düzenlemesi J) İDARENİN FAİZ ÖDEMESİ III VERGİNİN ÖDENMESİ İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI ONİ K İ NCİ BÖLÜM Zamanaşımı ve Terkin I ZAMANAŞIMI A) MAHİYETİ B) ZAMANAŞIMI SÜRESİ Genel esaslar İlgili vergi kanunlarındaki zamanaşımı ile ilgili özel hükümler a) Gelir vergisinde aa) Yıllara sari inşaat ve onarım işlerinde bb) Yatırım indirimi uygulamasında cc) Kurumlarda stopaj suretiyle ödenen vergi ile ilgili zamanaşımı süresinin başlangıcı

17 b) Kurumlar vergisinde Tasfiye halinde zamanaşımı süresinin başlangıcı c) Veraset ve intikal vergisinde d) Damga vergisinde e) Emlâk vergisinde Düzeltme zamanaşımı a) Zamanaşımı süresinin son yılında tarholunan vergiler b) İlânen tebliğle tahakkuk eden vergiler c) Tarhiyat ihbarnamesi ve ödeme emri ilânen tebliğ edilen vergiler C) ZAMANAŞIMININ DURMASI Takdir komisyonu kararına göre tarhiyat Takdir komisyonu kararının vergi dairesine zamanaşımının normal süresinin dolmasından önce tevdi edilmesi D) ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ E) VERGİ CEZALARINDA ZAMANAŞIMI F) GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE MAHSUP FAZLASINDAN DOĞAN İADE İLE İLGİLİ ZAMANAŞIMI II VERGİNİN TERKİNİ A) TERKİNE YOL AÇAN TABİİ AFETLER B) GENEL VARLIKTA KAYIP HALİNDE TERKİN Terkin için gerekli zarar derecesi Zarar derecesinin hesaplanması a) Sigorta tazminatı alınması hali b) Değerleme ölçüsü Zarar oranına göre terkin edilecek vergi tutarının hesaplanması Genel varlığın üçte birinden fazlasının kaybı halinde terkin edilecek vergiler a) Terkin kapsamına giren vergi nevileri aa) Gelir ve kurumlar vergisi bb) Sorumlu sıfatıyla ödenecek vergiler cc) Muamele vergileri dd) Emlâk vergisi ve diğer ayni vergiler

18 b) Terkin edilecek vergi borcunun, zarar vukuundan evvel kapanmış vergilendirme dönemi ile ilgili bulunması ve henüz tahsil edilmemiş olması gerekir Normal ödeme vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi borçları terkin olunmaz İkmalen ve re sen tarhedilen vergiler Vergi cezalarında terkin C) MAHSÜLLERİN KAYBI HALİNDE TERKİN Genel esaslar Mahsül deyimi Terkin edilecek verginin ilgili olduğu dönem Mahsul değerlerinin hesaplanması D) VERGİNİN TERKİNİNDE USUL Terkin için başvurma a) Başvurma mercii b) Başvurmada süre Terkin yetkisi İdare mahkemesine başvurma III TAHAKKUKTAN VAZGEÇME IV ZAMANAŞIMI VE TERKİN HAKKINDAKİ DANIŞTAY KARARLARI ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergi Hatalarını Düzeltme I VERGİ HATALARININ NEVİLERİ A) HESAP HATALARI Matrah hataları a) Matrah hatası ile ilgili belgeler b) Tahakkuk fişi veya ihbarname ile yapılan tarha esas alınan belgelerin, dayanağı olan kayıt ve belgelerdeki hatalar aa) Mükellefin defter ve belgelerindeki hatalar Mükellefin seçimlilik imkânı olan hususlar Re sen takdiri gerektiren durumun bulunması bb) Vergi inceleme raporlarının dayanağı belgelerde hata

19 cc) Takdir komisyonu kararlarının dayanağı bilgi ve belgelerdeki hata Vergi miktarında hatalar Verginin mükerrer olması B) VERGİLENDİRME HATALARI Mükellefin şahsında hata Mükellefiyette hata a) Maddi şartlarda uyuşmazlık hali b) Hukuki yorumda uyuşmazlık hali Verginin mevzuunda hata Vergilendirme veya muafiyet döneminde hata Vergilendirme döneminin belli bir kısmında faaliyette bulunanlar için tüm dönem itibariyle kazanç takdir edilmesi C) VERGİ HATASININ YARGI KARARINA GÖRE DEĞERLENDİNDİRİLMESİ D) VERGİ HATALARINA AİT BAZI ÖZEL DURUMLAR sayılı Kanun öncesinde hataen aile reisi tarafından beyan edilen gelir unsurları Yıllık beyan konusu olmayacak gelir unsurları Mükelleflerin emsal bedelin tespitinde yaptıkları hatalar Aynı nitelikteki matrah farkında şahıs yahut dönem itibariyle farklılık İkmalen veya re sen salınan ücret stopaj vergileri dolayısiyle, gelir ve kurumlar vergisi bakımından düzeltme Damga vergisinde düzeltme Vergiyi doğuran olayın mutlak butlanla malül olması Ödeme emirlerinde yapılan hatalar II VERGİ HATALARINI DÜZELTMEDE USUL A) HATALARIN MEYDANA ÇIKARILMASI B) RE SEN DÜZELTME Mükellef lehine yapılan düzeltmelerde ihbarname çıkarılmaz C) MÜKELLEF TALEBİ ÜZERİNE DÜZELTME VE SORUMLULARIN DURUMU

20 1 Talepte bulunmaya yetkililer Toplu düzeltme yapılabilir mi? Katma değer vergisinde düzeltme Düzeltmenin isteneceği merci Düzeltme talebinde şekil Talebin süresi Düzeltme talebi üzerine yapılacak işlem a) Düzeltme talebinin dava açma süresi içinde yapılması b) Düzeltme talebinin dava açma süresinden sonra yapılması c) Diğer hususlar III DÜZELTMENİN KAPSAMI Davasız ödeme Ceza indiriminden yararlanarak ödeme Uzlaşma konusu olan tarhiyatlarda vergi hatası Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay dan geçen muamelelerde hata bulunması Ödeme emirlerine karşı açılan davaların vergi mahkemeleri veya Danıştay ca reddi Vergi mahkemeleri veya Danıştay kararında hata bulunması hali Vergi cezalarında düzeltme IV VERGİ HATALARININ DÜZELTİLMESİNDE ZAMANAŞIMI V VERGİ HATALARI İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yoklama ve İnceleme I YOKLAMA A) GENEL ESASLAR B) 3239 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN DÜZENLEME C) UYGULAMA İLE İLGİLİ HUSUSLAR D) 168 SERİ NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ II VERGİ İNCELEMESİ

21 A) VERGİ İNCELEMESİNDE KAPSAM B) VERGİ İNCELEMESİNDEN MAKSAT C) VERGİ İNCELEMESİNDE YETKİ, İNCELEMEYE TABİ OLANLAR, İBRAZ MÜKELLEFİYETİ Vergi denetmenlerinin inceleme yetkisi bulundukları il itibariyle sınırlı değildir İşyerinde yapılacak inceleme ve kontrollerde defter ve belgelerin ibraz süresi Dairede ibraz için süre D) İNCELEME TUTANAKLARI Tutanakların ihtirazi kayıtla imzalanması E) ARAMALI İNCELEMELER III YOKLAMA VE İNCELEME İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI ONBEŞİNCİ BÖLÜM Bilgi Toplama I BİLGİ TOPLAMA İLE İLGİLİ ESASLAR A) BİLGİ İSTEME YETKİSİ B) BİLGİ VERMEK ZORUNDA OLANLAR Bilgi vermekten imtina edememe C) MÜNFERİT BİLGİ VERME D) DEVAMLI BİLGİ VERME İstihbarat arşivi E) GENEL TEBLİĞLERLE GETİRİLEN BİLGİ VERME DÜZENLEMELERİ F) BİLGİ TOPLAMADA USUL II BİLGİ VERMEKTEN İMTİNA HALİNDE MÜEYYİDE Bilgi istemede süreler

22 İ K İ NCİ KISIM (İKİNCİ KİTAP) MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ B İ R İ NCİ BÖLÜM Bildirmeler I BİLDİRİM YAPMAK ZORUNDA OLANLAR II BİLDİRİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR A) İŞE BAŞLAMA Tüccarlarda işe başlamanın belirtileri a) Bir işyeri açmak b) Ticaret siciline veya meslekî teşekküle kaydolmak c) Ticaret şirketlerinde özellik Serbest meslek erbabında işe başlamanın belirtileri B) ADRES DEĞİŞİKLİKLERİNİN BİLDİRİLMESİ C) İŞ VE İŞLETMEDE DEĞİŞİKLİK D) İŞİ BIRAKMA Genel Esaslar Dar mükellefiyette işi bırakma Tasfiye ve iflâs Ölüm III BİLDİRMELERDE SÜRE VE ŞEKİL İşe başlama bildiriminde süre IV BİLDİRİM GÖREVİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİNİN MÜEYYİDESİ A) GENEL OLARAK B) 4369 SAYILI KANUNUN İŞİN BIRAKILMASI BİLDİRİMİ HAKKINDAKİ DÜZENLEMESİ İ K İ NCİ BÖLÜM Defter Tutma I GENEL ESASLAR

23 A) DEFTER TUTACAKLAR İstisnalar Kurumlar Vergisi Kanununun 7/15 maddesinde 3824 sayılı Kanunla yapılan değişiklik B) DEFTER TUTMADA KAYIT SERBESTİSİ Defter tutmada maksat Dar mükellefiyette stopajla yetinen kurumlar defter tutmak zorundadırlar Hesap dönemi a) Normal hesap dönemi b) Özel hesap dönemi c) Kıst hesap dönemi Faaliyetin durdurulması d) Adi ortaklıkta, ortak değişikliğinin hesap dönemine etkisi e) Adi ortaklıkta ortaklardan birinin hissesini satarak ayrılması f) Bir mükellefin hesap dönemi içinde yeni işe başlaması g) Kollektif ve komandit şirketlerde ortak değişikliğinin hesap dönemine etkisi h) Hesap dönemi - Vergilendirme dönemi ilişkisi aa) Gelir vergisinde bb) Kurumlar vergisinde Tek düzen hesap planı ile ilgili hususlar II TÜCCAR SINIFLARI A) TÜCCAR SINIFLARININ TAYİNİ Statüsü icabı birinci sınıf tüccar sayılanlar a) Ticaret şirketleri b) Kurumlar vergisine tabi diğer mükellefler Yıllık alım satım tutarlarına göre birinci sınıf tüccar sayılanlar a) Yıllık tutarlar aa) 4369 sayılı Kanunla tespit edilen tutarlar bb) Yıllık tutarlarda yeniden değerleme oranında artış yılında tutulacak defterlerle ilgili hadler b) 2003 yılında tutulacak defterlerin tayininde esas alınmış tutarlara göre belirlemeler aa) Alım satım yapanlar ve imalatçılar bb) Hizmet işletmelerinde

24 c) Alım satım ve hizmet işinin bir arada olması hali İstekleri ile bilânço esasında defter tutanlar İkinci sınıf tüccarlar B) SINIF DEĞİŞTİRME Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği C) TÜCCAR SINIFININ TAYİNİ İLE İLGİLİ BAZI ÖZEL DURUMLAR Tüccar sınıfının tayininde işletme değil, mükellefin şahsı esas alınır Kendi isteği ile bilanço esasında defter tutanların ayrı işler yapması Eşlerin ayrı ticari faaliyetlerde bulunması Aynı dönemde işin bırakılıp yeniden işe başlanması sayılı Kanun değişikliği öncesi işletmenin nakli sayılı Kanun düzenlemesi Kollektif şirket ortakları ile komandit şirketlerin komandite ortakları Adi ortaklıkta durum Ferdi işletme halinde yapılan işin bırakılarak, adi ortaklık halinde yeni işe başlanması Satış tutarının tayininde ambalaj maddeleri bedelleri katma değer vergisi ve diğer dolaylı vergiler Damga pulu, tekel maddeleri satışı ve bankerlikte esas alınacak hadler İnşaat onarım işlerinde nazara alınacak hadler Lokanta ve pastahane gibi hasılatın mal bedelini de içerdiği hizmet işletmelerinde durum Birbirini izleyen iki dönemden birinde satış diğerinde alış tutarının, kanuni hadlerden yüzde yirmiyi geçmeyen oranda fazla olması III BİLANÇO ESASINDA TUTULACAK DEFTERLER A) ESAS DEFTERLER

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK MESLEKİ VİZYONUMUZ İşletmelerin değer yaratmasına katkı, İşletme organizasyonuna katkı ve işletme verimliliğini artırma, Teknolojiyi

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Ocak 2013 DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU& A. MURAT YILDIZ- YMM 1 ÖNSÖZ: Meslek mensupları olarak oldukça hareketli

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ VİMER 444 0 189 ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr 444 0

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

Kurumlarda Dönem Sonu İşlemleri

Kurumlarda Dönem Sonu İşlemleri Kurumlarda Dönem Sonu İşlemleri 16 Ocak 2012 Ankara HiltonSa Ajanda 13:30-13:45 Kayıt ve Kahve 13:45-13:50 Açılış Konuşması Niyazi Çömez, Vergi Hizmetleri Sorumlu Ortağı, Deloitte 13:50-14:40 Dönem Sonu

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR VUK DEĞERLEME HÜKÜMLERİ(MD/258-330) DEĞERLEME: VERGİ MATRAHLARININ HESAPLANMASIYLA İLGİLİ İKTİSADİ

Detaylı

TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ (BASİT USUL GERÇEK USUL)

TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ (BASİT USUL GERÇEK USUL) Ticari Kazançların Vergilendirilmesi Rehberi (Basit Usul Gerçek Usul) 1 TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ (BASİT USUL GERÇEK USUL) 2 Ticari Kazançların Vergilendirilmesi Rehberi (Basit Usul

Detaylı

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA Ekim 2012 6183 sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA KANUN 2 6183 Sayılı

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ @ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz www.gib.gov.tr

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü SUNUŞ Ülkemizde yasaların çok hızlı değiştiği bir dönemi yaşamaktayız. Aynı zamanda, bu dönemde Maliye Bakanlığı nca yapılan düzenlemeler de dikkate alındığında mevzuatı izlemek, değişiklikleri anlamak,

Detaylı

GELİR VERGİSİ REHBERİ

GELİR VERGİSİ REHBERİ VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ MART 2014 Sayı:306 ÖZEL EKİ GELİR VERGİSİ REHBERİ Tuncel ATABEY E. Gelirler Başkontrolörü Vergi Başmüfettişi www.vergisorunlari.com.tr 2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME

Detaylı

GELİR VERGİSİ REHBERİ

GELİR VERGİSİ REHBERİ VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ MART 2013 Sayı:294 ÖZEL EKİ GELİR VERGİSİ REHBERİ Tuncel ATABEY E. Gelirler Başkontrolörü www.vergisorunlari.com.tr VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ www.vergisorunlari.com.tr Sipariş

Detaylı

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI SG DENETİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 4 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 4 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.)

GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) Kanun Numarası : 193 Kabul Tarihi : 31/12/1960 Yayımlandığı R.Gazete : 6/1/1961 Sayı: 10700 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 4 Cilt: 1 Sayfa: 850 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP

VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir NİSAN 2008 1 SUNUŞ : VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP ismini verdiğim bu kitabı yazma fikri TESMER tarafından

Detaylı

KISIM III ÖLEN ADINA MİRASÇILAR TARAFINDAN ÖDENMESİ GEREKEN VERGİLER

KISIM III ÖLEN ADINA MİRASÇILAR TARAFINDAN ÖDENMESİ GEREKEN VERGİLER KISIM III ÖLEN ADINA MİRASÇILAR TARAFINDAN ÖDENMESİ GEREKEN VERGİLER 1. ÖLENLE İLGİLİ OLUP MİRASÇILAR TARAFINDAN YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN NORMAL VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER Bu bölümde, mirası reddetmemiş

Detaylı

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Konu ve Mükellefler Verginin konusu MADDE 1- (1) Aşağıda sayılan kurumların kazançları,

Detaylı

DEĞERLEME. Hazırlayan: Kenan Volkan ATEŞOĞLU

DEĞERLEME. Hazırlayan: Kenan Volkan ATEŞOĞLU DEĞERLEME Hazırlayan: Kenan Volkan ATEŞOĞLU 1 DEĞERLEME 1. DEĞERLEMEDE GENEL ESASLAR 1.1. Genel Açıklama Gelir Vergisi Kanunu nda, bilanço usulüne göre ticari kazanç, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi

Detaylı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı Bir başvuru kitabı olarak hazırlanmış Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi ni hazırlayan değerli üstadımız eski Baş Hesap Uzmanı Sayın Mehmet ALTINDAĞ a, kitabın basımında hiçbir desteği bizlerden

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Tarih : 21/02/2013 Sayı : 11395140-019.01-257 Konu : Kısa mesaj ile gelen kodu üye işyerlerinde kullanarak

Detaylı

BURSA YMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ SEMİNERİ. SAKIP ŞEKER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Bursa, 31 Ocak 2014

BURSA YMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ SEMİNERİ. SAKIP ŞEKER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Bursa, 31 Ocak 2014 BURSA YMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ SEMİNERİ SAKIP ŞEKER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Bursa, 31 Ocak 2014 Konular-1 1. Dönem Sonu Muhasebe İşlemlerinin Kapsamı 2. Dönem Ayırıcı Hesaplar ve Dönemsellik Kavramı

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ KDV TAMİMLERİ (BİRLEŞTİRİLMİŞ VE GÜNCELLENMİŞ) İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL MEVZUAT BİLGİSİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR...

Detaylı

3065 Sayılı KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

3065 Sayılı KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU 3065 Sayılı KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Verginin Konusu VERGİNİN KONUSUNU TEŞKİL EDEN Madde 1- Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir

Detaylı

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ MUĞLA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ KEMAL OKTAR 17 Mayıs 2014 KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER KDV iadelerine ilişkin alt limitler KDV İadelerinin

Detaylı

MADDE 10 : VERGİNİN MATRAHI VE İLK TARHİYAT

MADDE 10 : VERGİNİN MATRAHI VE İLK TARHİYAT MADDE METNİ : MADDE 10 : VERGİNİN MATRAHI VE İLK TARHİYAT Madde 10- (1318 sayılı Kanunun 91'inci maddesiyle değişen şekli) Veraset ve İntikal Vergisinin matrahı, intikal eden malların Vergi Usul Kanununa

Detaylı