İ Ç İ NDEKİ LER G İ R İ Ş

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İ Ç İ NDEKİ LER G İ R İ Ş"

Transkript

1 İ Ç İ NDEKİ LER G İ R İ Ş Sayfa I VERGİ USUL KANUNUNUN KAPSAMI II GÜMRÜK VE TEKEL VERGİLERİ III VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASI VE İSPAT A) VERGİ KANUNLARININ YORUMU B) İSPAT SİSTEMİ C) YORUM VE İSPAT HÜKMÜ İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI B İ R İ NCİ KISIM (BİRİNCİ KİTAP) VERGİLENDİRME B İ R İ NCİ BÖLÜM Vergi Uygulamasında Yetki, Mahremiyet Esası, Yasaklar I VERGİ DAİRESİ A) TANIMI B) SAYMANLIKLARCA KESİLEN VERGİLERLE İLGİLİ UYUŞMAZLIKLARDA YETKİ İnşaat istihkaklarından fazla gelir vergisi kesilmesi II VERGİ MAHREMİYETİ VE YASAKLAR A) MAHREMİYET ESASI Genel esaslar Mahremiyet esasının istisnaları a) Vergilerin ilânı b) Vergi levhası aa) Vergi Levhası asmak zorunda olanlar bb) Vergi levhasının asılacağı yerler İşyerinde birden fazla kat ve reyon bulunması Taşıt işletmelerinde Şahıs şirketlerinde cc) Vergi levhalarında bulunacak bilgiler... 98

2 dd) Vergi levhalarının asılması zamanı ve tasdiki Birden fazla vergi levhası asacak olanlarda tasdik Vergi levhasının zamanında tasdik ettirilmemesi ee) Vergi levhasının şekli ff) Diğer hususlar c) Mükellefiyetle ilgili bilgilerin açıklanması, kamu görevlilerine bilgi verilmesi ve mesleki kuruluşlara bildirim yapılması aa)4369 sayılı Kanunla vergi tarhına esas olan beyanların, kesinleşen vergi ve cezaların, vadesinde ödenmeyen vergi ve cezaların açıklanması hususunda yapılan düzenleme bb)kamu görevlilerince yapılan adli ve idari soruşturmalarla ilgili bilgilerin verilmesi cc) Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenledikleri veya kullandıkları inceleme raporuyla tespit olunanların kanunla kurulmuş mesleki kuruluşlara ve 3568 sayılı Kanuna göre kurulan birlik ve meslek odalarına bildirilmesi dd) Bilgilendirilecek kişi ve kuruluşların vergi mahremiyetine riayet etme zorunlulukları B) YASAKLAR C) MÜKELLEFLERİN ÖZEL İŞLERİNİ YAPMA YASAĞI D) MAHREMİYET VE YASAKLARA UYMAMANIN MÜEYYİDESİ E) MAHREMİYET VE YASAK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ BAZI ÖZEL DURUMLAR Vergi memuru bir yapı kooperatifinde yönetici olabilir mi? Görevli memurların yakınları mükelleflerin özel işlerini yapabilirler mi? Mahkemelerce istenen bilgiler Aynı nedenden doğan matrah farkına muhatap iki mükelleften biri diğerinin takdir işlerine katılamaz Takdir Komisyonu üyeleri, 6 ncı madde kapsamına giren haller dışında, karara iştirak etmeyip, çekimser kalabilirler mi? Vergi mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerinde durum

3 6 Vergi incelemelerinde, diğer mükelleflere ait bilgilerin kullanılması İ K İ NCİ BÖLÜM Vergi Sorumluluğu l VERGİ EHLİYETİ VE YASAK FAALİYETLER A) VERGİ EHLİYETİ B) YASAK FAALİYETLER II VERGİ MÜKELLEFİYETİ III VERGİ SORUMLULUĞU IV MÜKELLEFİYET VE SORUMLULUKLA İLGİLİ ÖZEL MUKAVELELER V VERGİ KİMLİK NUMARASI KULLANIMI A) VERGİ USUL KANUNUNDAKİ DÜZENLEME Kanun hükmü Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapılan düzenleme B) VERGİ KİMLİK NUMARASI KULLANIMI İLE İLGİLİ 4358 SAYILI KANUN DÜZENLEMESİ Sıra Nolu Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği VI VERGİ KANUNLARIMIZA GÖRE SORUMLULUK HALLERİ A) VERGİ KESENLERİN SORUMLULUĞU VE MAL ALIM SATIMI VE HİZMET İFASINA BAĞLI VERGİ İLE İLGİLİ SORUMLULUK Vergi kesenlerin sorumluluğu Gelir vergisinde Kurumlar vergisinde Veraset ve intikal vergisinde Damga vergisinde Zirai ürün alış bedeli üzerinden yapılacak vergi kesintisi a) 3418 Sayılı Kanunla yapılan düzenleme b) 164 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile yapılan düzenleme

4 aa) Destekleme alımı yapan kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili düzenleme bb) Belli durumdaki diğer kamu kurum ve kuruluşları cc) GVK nun 94 üncü maddesi uyarınca stopaj sorumluluğu olan diğer gerçek ve tüzel kişiler dd) Ticaret borsalarında tescil ettirilerek alınan zirai ürünlerde durum ee) Zirai ürün ihraç eden ihracatçılar ff) Kiralanan sınai işletmede işlenmek üzere alınan zirai ürünler gg) Emanet usulü ile teslim edilen zirai ürünler hh) Müteselsil sorumluluğun belirlenmesi ıı) Mahsuplar Çiftçilerden yapılacak alışlarda Köy tüzel kişiliği ile vakıflar ve benzeri kurum ve kuruluşlardan satın alınan ürünler Çiftçi dışındaki kişi ve kurumlardan alınan zirai ürün alış bedelleri üzerinden yapılan vergi kesintisi Mal alım satımı ve hizmet ifası dolayısı ile kesilecek vergilerin ödenmesinde sorumluluk a) Katma değer vergisinde güvenlik arayışı b) Hükmün yapısı, sorumluluğun şartları Hükmün gerekçesi c) Sorumluluğun sınırı ve işleyişi aa) Katma değer vergisini fatura eden mükellef, bununla ilgili beyannamesini vermiş fakat ödemeyi süresinde yapmamıştır bb) Satıcının beyanname vermemiş bulunduğu veya ilgili vergiyi beyannamesine dahil etmemiş olduğu hallerde durum d) Maliye Bakanlığı nca yapılması gereken düzenleme Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde sorumluluğun ziyaa uğratılan katma değer vergisi ne bağlanmış olması e) Danıştay kararları B) KARNESİZ HİZMET ERBABI ÇALIŞTIRANLARIN SORUMLULUĞU C) KANUNİ TEMSİLCİLERİN SORUMLULUĞU sayılı kanunla yapılan düzenleme

5 1 Küçük ve kısıtlıların temsilinde sorumluluk a) Vergi aslında sorumluluk Vergi aslına bağlı alacaklarda sorumluluk b) Vergi cezasında sorumluluk c) Diğer cezalar Tüzel kişilerin temsilinde sorumluluk a) Vergi aslı ve vergi cezasında Kasıt ve ihmal unsuru Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun bir kararı b) Diğer cezalarda Türkiye de bulunmayan mükelleflerin temsilinde sorumluluk Kanuni temsilcilerin sorumluluğunun zaman itibariyle sınırlanması a) Tüzel kişilerin tasfiyesi halinde Tüzel kişinin tasfiyesi tamamlandıktan sonra salınan vergi ve kesilen cezalar b) Kanuni temsilcilerin değişmesi halinde Kanuni temsilcilerin sorumluğu ile ilgili Danıştay kararları D) MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU E) DİĞER SORUMLULUKLAR Tasfiye memurlarının sorumluluğu İflas idaresinin sorumluluğu Noterlerin sorumluluğu Trafik şube ve büro memurlarının sorumluluğu Damga vergisinde sorumluluk Yed-i adile bırakılan ticari veya mesleki işletmelerden doğan kazanç, işletme sahibi mükellef tarafından beyan edilir Muhtasar beyannameler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Süreler ve Mücbir Sebepler I KANUNİ VE İDARİ SÜRELER

6 II SÜRELERİN HESAPLANMASI A) GENEL ESASLAR B) SÜRELERİN HESAPLANMASINDA ÖZEL DURUMLAR Birbirini izleyen iki süreden ilkinin son gününün tatile rastlaması hali Vergi beyannamelerinin süresinin son günü çalışma saati bitiminden sonra verilmesi Pişmanlık dilekçesinde durum III SÜRELERİN UZAMASI A) MÜCBİR SEBEPLER Mahiyeti Diğer haller Defterlerin mahkemece veya inceleme elemanınca alınmış olması mücbir sebep midir? Mücbir sebep ve vergiyi doğuran olay Sürelerin işlememesi a) Genel olarak b) Mücbir sebep bütün süreleri etkiler mi? c) Mücbir sebep ne zaman sona ermiş olur? aa) Genel karakter taşıyan afetlerde sayılı Kanun düzenlemesi bb) Tek bir mükellefle ilgili afetlerde cc) Ağır hastalık, ağır kaza halinde Hastalığın sürekliliği dd) Tutukluluk, mecburi gaybubet hali d) Kimler hakkındaki mücbir sebep hüküm ifade eder Muhasebecinin şahsı ile ilgili mücbir sebebin etkisi sayılı Kanun uygulaması Mücbir sebebin diğer sonuçları a) Mücbir sebep halinde tarh zamanaşımının uzaması b) Mücbir sebep halinde ceza kesilmemesi

7 c) Mücbir sebep dolayısı ile defter ve belgelerin elden çıkmış olması, mükellef hakkında re sen takdir yapılmasını önler mi? B) ÖLÜM HALİNDE SÜRELERİN UZAMASI Ölüm sebebi ile uzayan süreler Aylık beyannamelerde süre Ölüm halinde ödeme süresi uzar mı? Bekleme devresi içinde mirasçılara tebligat yapılabilir mi? C) ZOR DURUM SEBEBİ İLE SÜRE UZAMASI Zor durum nedir? Zor durumda hangi süreler uzar? Zor durum sebebi ile süreyi kim ister? Süre ne zaman istenir? Talep hangi makamdan yapılır? Süre ne kadar uzatılır? D) SÜRELERİ UZATAN DİĞER HALLER Defter ve belgelerin muhafaza altına alınması sebebiyle beyanname verme süresinin uzaması Sermaye şirketleri dışındaki kurumlar vergisi mükelleflerinin beyanname verme süresi Mevduat faizlerinden kesilen vergilerle ilgili muhtasar beyannameler Banka ve sigorta muameleleri vergisi Emlak vergisinde süre uzatımı IV MÜCBİR SEBEPLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Vergi Alacağının Tayini I VERGİYİ DOĞURAN OLAY II VERGİNİN TARHI III TEBLİĞ IV TAHAKKUK V DANIŞTAY KARARLARI

8 BEŞİNCİ BÖLÜM Beyana Dayanan Tarh ve Karne Esasında Tarhiyat Sayfa I BEYANA DAYANAN TARH A) TAHAKKUK FİŞİ ESASI Vergi beyannamelerinin posta ile gönderilmesi Tahakkuk fişinin mükellefe verilecek örneğinin posta ile gönderilmesi B) ÖZELLİK ARZEDEN DURUMLAR Veraset ve intikal vergisinde beyan ve tahakkuk fişi esası Emlâk vergisinde tarh ve tahakkuk C) KAYDI İHTİRAZİ İLE BEYAN EDİLEN MATRAHLARA AİT VERGİNİN TARH VE TAHAKKUKU Mahiyeti Tarh ve tahakkuk, tahakkuk fişi ile yapılır Kaydi ihtirazı ile beyan dolayısı ile dava açılması tahsilatı durdurmaz Yürütmenin durdurulması Terkin kararı verilmesi Dava açma süresinin başlangıcı Kaydi ihtirazi ile beyan niteliğinde olmayan bildirim ve şerhler II KARNE ESASINDA TARHİYAT ALTINCI BÖLÜM İkmalen Tarhiyat I MAHİYETİ VE ŞARTLARI Beyannamede zarar gösterilmesi II MATRAH FARKININ DEFTER KAYIT VE BELGELER VEYA KANUNİ ÖLÇÜLERE DAYANILARAK TESPİT EDİLMESİ A) DEFTER - KAYIT VE BELGELERDEN TESPİT

9 1 Genel olarak Çift defter kayıtları Vergi kanunları dışında, özel kanunlara göre tutulan defter kayıtları Kaydi envanter sonunda bulunan matrah farkına ait verginin tarhı a) Mal miktarının noksanlığı Noksan çıkan malın satış olarak kabulü Malın envanterde gösterilmemiş olması b) Mal miktarının fazlalığı Randıman hesaplaması ile bulunan matrah farkları B) KANUNİ ÖLÇÜ KAVRAMI Değerleme ölçüleri Vergi Usul Kanununun 267 nci maddesi uyarınca emsal bedel uygulamasından doğan farklar Amortisman farkları Gelir vergisinde emsal kira bedeli uygulamasından doğan farklar Vergi güvenlik müesseselerine göre yapılan tarhiyatlar III ÖZEL KANUNLARINDA İKMALEN TARHİYATA İLİŞKİN OLARAK YER ALAN HÜKÜMLER YEDİ NCİ BÖLÜM Re sen ve İdarece Tarhiyat I RE SEN TARHİYAT Vergi inceleme elemanlarının takdir yetkisi A) VERGİ BEYANNAMELERİNİN KANUNİ SÜRESİ GEÇTİĞİ HALDE VERİLMEMESİ Genel olarak Özel durumlar a) Veraset ve intikal vergisinde beyannamenin ikinci ek süre içinde verilmesi b) Pişmanlıkla verilen beyannameler

10 aa) Vergi ödenmesini gerektiren beyannameler bb) Beyannamede zarar gösterilmesi cc) Beyannamede gösterilen matraha indirim dolayısı ile vergi isabet etmemesi c) Beyannamenin imzasız verilmesi d) Beyannamenin umumi vekil tarafından imzalanması e) Sürekli mükellefiyetlerde matrah olmaması Muhtasar beyannamelerde durum B) SÜRESİNDE VERİLMEKLE BERABER BEYANNAMEDE VERGİ MATRAHINA AİT BİLGİLERİN GÖSTERİLMEMİŞ OLMASI Hangi hallerde, beyannamede matraha ilişkin bilgiler gösterilmemiş sayılır? Birden fazla gelir kaynağı bulunması C) KANUNİ DEFTERLERİN TUTULMAMASI, TASDİKSİZ OLUŞU VEYA İBRAZ EDİLMEMESİ Genel olarak Bilanço esasında defter yerine, işletme hesabı esasında defter tutulması Defterlerin tasdik ettirilmemesi İşletme hesabı esasında envanter defterinin tasdik ettirilmemesi Defterlerin ibraz edilmemesi Mücbir sebeple ibraz edememe D) DEFTER KAYITLARI VE BELGELERİN SIHHATLİ BİR VERGİ İNCELEMESİ İÇİN YETERLİ OLMAMASI Kaçakçılık suçu teşkil eden bazı durumlar Gerçek olmayan alış faturaları veya gider belgeleri (naylon fatura) kullanmak Zarar satışı Mevhum adlara fatura kesmek Alış faturaları ve gider belgelerinin mevhum kimselerden alınması Defter kayıtlarının tevsik edilememesi Bir kısım muamelelerin kayıtlara geçirilmemiş olması Kasa hesabının matlup bakiye vermesi Randıman farkları Kaydi envanter sonucu bulunan farklar Diğer haller

11 E) DEFTER KAYITLARI VEYA BEYANNAMENİN GERÇEK DURUMU YANSITMADIĞINA DAİR DELİL BULUNMASI F) 3568 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İMZA VE TASDİK ZORUNLULUĞUNA UYULMAMASI G) HARCAMA VE TASARRUFLARIN KAYNAĞININ KANITLANMAMASINA BAĞLI TAKDİR NEDENİ 4783 SAYILI KANUNLA KALDIRILMIŞTIR H) RE SEN VE İKMALEN TARHİYAT HALİNİN BİR ARADA BULUNMASI İ) BEYANNAMENİN KANUNİ SÜREDEN SONRA KENDİLİĞİNDEN VERİLMESİ J) RE SEN TARHI GEREKEN VERGİNİN İKMALEN, İKMALEN TARHI GEREKEN VERGİNİN RE SEN SALINMASI Zarar beyan edilen yılda matrah farkı bulunduğunda, bu zararın mahsup edildiği yıldaki tarhiyatta usul K) RE SEN TARHİYATTA BEYYİNE KÜLFETİ Matrahın komisyonlarca takdiri Vergi inceleme raporunda belirlenecek matrah veya matrah kısmı üzerinden re sen yapılacak tarhiyat bakımından durum L) RE SEN TAKDİR VE TARHİYATLA İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI II VERGİNİN İDARECE TARHI A) KARNE ESASINDA İDARECE TARH B) KARNESİZ HİZMET ERBABI ÇALIŞTIRANLAR ADINA TARHİYAT C) EMLAK VERGİSİNDE İDARECE TARH D) İDARECE TARH EDİLEN VERGİNİN TEBLİĞ VE TAHAKKUKU III ÖZELLİĞİ OLAN TARH ŞEKİLLERİ Motorlu Taşıtlar Vergisinde Düzeltme yolu ile yapılan tarhiyatlar Haksız olarak iade edilen vergilerin geri alınması IV İHBARNAME ESASI A) TARHİYAT İHBARNAMELERİ

12 B) VERGİ MAHKEMELERİ, BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY KARARLARI ÜZERİNE ÇIKARILAN İHBARNAMELER SEKİ Z İ NCİ BÖLÜM Zirai Kazanç Ölçüleri Emlak Vergisine Ait Bedel ve Değerlerin Tespiti I ZİRAİ KAZANÇ ÖLÇÜLERİ A) ÖLÇÜLERİN TESPİTİ B) ZİRAİ KAZANÇ ÖLÇÜLERİNİN UYGULAMA SÜRESİ II EMLAK VERGİSİNE AİT BEDEL VE DEĞERLERİN TESPİTİ A) BİNA METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYETLERİNİN MALİYE VE BAYINDIRLIK BAKANLIKLARINCA TESPİTİ 267 B) ARSA VE ARAZİYE AİT ASGARİ ÖLÇÜDE BİRİM DEĞERLERİN TAKDİR KOMİSYONLARINCA TESPİTİ C) DİĞER HUSUSLAR III GÖTÜRÜ MATRAHLARIN TESPİTİ VE ORTALAMA KÂR HADDİ TESPİTİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER YÜRÜRLÜK VE GEÇERLİLİĞİNİ KAYBETMİŞTİR DOKUZUNCU BÖLÜM Komisyonlar I TAKDİR KOMİSYONLARI A) KURULUŞ B) ÜYELERİN SEÇİLMESİ C) TAKDİR KOMİSYONUNUN GÖREV VE YETKİLERİ D) BEYANA BAĞLILIK E) MATRAH TAKDİRİNDE YETKİLİ KOMİSYON II ZİRAİ KAZANÇLARIN İL VE MERKEZ KOMİSYONLARI A) İL KOMİSYONU B) ZİRAİ KAZANÇLAR MERKEZ KOMİSYONU III KOMİSYONLARLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR ONUNCU BÖLÜM

13 Tebliğler Sayfa I TEBLİĞ KONUSU VE MUHATABI A) TEBLİĞ EDİLECEK VESİKA VE YAZILAR B) TEBLİĞ YAPILACAK KİMSELER Gerçek kişilerin mükellef olması halinde tebliğ a) Mükellefin şahsına tebliğ b) Mükellefin ikametgâhında bulunanlara veya işyerinde personeline tebliğ c) Kanuni temsilcilere tebliğ Dar mükellefiyette kazanç ve irat sağlayanların tarhiyata muhatap olduğu haller d) Mükellef vekiline tebliğ Tüzel kişilere tebligat Cemaatlerle ilgili tebliğ Kamu idare müesseselerine tebliğ Vasıtalı tebliğ Yabancı ülkelerde bulunanlara tebliğ Diğer haller a) İktisadi kamu müesseseleri, dernekler ve vakıflara ait iktisadi işletmelerle ilgili tebliğler b) Adi ortaklıkta tebliğ c) Tasfiye ve iflas halinde tebliğ d) 4369 sayılı Kanun öncesi dönemlerde aile reisi beyanında tebligat e) Mirasçılara tebligat II TEBLİĞ USULÜ A) POSTA VASITASI İLE TEBLİGAT B) MEMUR VASITASI İLE TEBLİĞ C) BİLİNEN ADRESTE TEBLİĞ Bilinen adresler

14 2 Muhatabın ve yakınlarının bilinen adresinde bulunmaması halinde yapılacak işlem a) Adres bırakmadan ayrılma veya adresin yanlış olması b) Yeni adresin posta memurunca tespit edilmesi c) Geçici ayrılma Geçici ayrılma konusunda beyan alınamaması halinde durum D) DAİRE VE KOMİSYONDA TEBLİĞ E) İLÂN YOLUYLA TEBLİĞ İlânen tebliğ yapılacak haller a) Muhatabın adresinin hiç bilinmemesi b) Adresin yanlış veya değişmiş olması nedeni ile gönderilen tebliğ evrakının geri gelmesi c) Geçici ayrılmada ilânen tebliğ d) Yabancı ülkede bulunanlara tebliğ yapılamaması e) Diğer sebepler İlânen tebliğin şekli İlânın bir örneği hangi muhtarlığa gönderilir? Muhtarlığa göndermede süre ve şekil İlânın muhteviyatı ve sonuçları III KAPIYA YAPIŞTIRMA (TALİK) SURETİYLE TEBLİĞ IV DİĞER TEBLİĞ ŞEKİLLERİ A) VERGİNİN İDARECE TARHINDA TEBLİGAT B) TEBLİĞ YERİNE GEÇEN MUAMELELER V HATALI TEBLİĞLER A) TEBLİĞ EVRAKINDA HATA B) TEBLİĞ USULÜNDE HATA C) HATALI VE USULÜNE UYGUN OLMAYAN TEBLİĞLERE KARŞI YAPILACAK İŞLEM Tebliğ evrakında hata Tebliğ usulünde hata VI TEBLİĞ KONUSUNDAKİ DANIŞTAY KARARLARI

15 ONBİ R İ NCİ BÖLÜM Verginin Ödenmesi Sayfa I VERGİNİN ÖDENECEĞİ DAİRE II ÖDEME ZAMANI A) İLGİLİ VERGİ KANUNLARINDAKİ ÖDEME SÜRESİ Gelir vergisinde Kurumlar vergisinde a) Tasfiyeye giren kurumların tasfiyeye girişten önceki dönemle ilgili kurumlar vergisi b) Tasfiye ve birleşme halinde önceki normal dönemlerin vergisi c) Devir halinde d) Kurum kazancı üzerinden stopaj suretiyle ödenen vergi aa) 4369 sayılı Kanun düzenlemesine göre bb) 4369 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı 1998 takvim yılı kazançlarında cc) Tasfiye, birleşme devir hallerinde sayılı Kanun düzenlemesine göre gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyetindeki geçici vergi Veraset ve intikal vergisinde Katma değer vergisinde B) SÜRELERİN UZAMASINDA ÖDEME VADESİ Mücbir sebep, zor durum, ölüm ve diğer nedenlerle süre uzaması Veraset ve intikal vergisinde ek süre bakımından durum Ödeme süresinin Maliye Bakanlığınca uzatılması C) İKMALEN VE RE SEN SALINAN VERGİLERİN ÖDENMESİ Genel Olarak Veraset ve İntikal Vergisinde re sen tarhedilen vergilerde ödeme vadesi İkmalen ve re sen tarhedilen vergilerin vergi mahkemeleri kararları üzerine ödenmesi Yürütmenin durdurulması hali Dosyanın işlemden kaldırılması

16 D) VERGİNİN İDARECE TARHINDA ÖDEME E) ÖLÜM VE MEMLEKETİ TERK HALİNDE ÖDEME F) TEMİNAT GÖSTERİLMESİ HALİNDE ÖDEME G) TAHAKKUKTAN ÖNCE ÖDEME Beyannamenin posta ile gönderilmesi Ceza indiriminden yararlanma halinde ödeme Davadan vazgeçme suretiyle ödeme Pişmanlıkla beyan edilen matraha ait vergiler Uzlaşmada ödeme H) KAYDİ İHTİRAZİ İLE BEYANDA ÖDEME İ) VERGİLERİN NORMAL VADE TARİHİNDEN SONRA TAHAKKUK EDİP ÖDENMESİNE BAĞLI GECİKME FAİZİ Genel esaslar İhtirazi kayıtla beyanla ödenip yargı kararı ile geri alınan vergilerde durum a) Geçmiş dönem uygulamaları b) 4731 sayılı Kanun düzenlemesi J) İDARENİN FAİZ ÖDEMESİ III VERGİNİN ÖDENMESİ İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI ONİ K İ NCİ BÖLÜM Zamanaşımı ve Terkin I ZAMANAŞIMI A) MAHİYETİ B) ZAMANAŞIMI SÜRESİ Genel esaslar İlgili vergi kanunlarındaki zamanaşımı ile ilgili özel hükümler a) Gelir vergisinde aa) Yıllara sari inşaat ve onarım işlerinde bb) Yatırım indirimi uygulamasında cc) Kurumlarda stopaj suretiyle ödenen vergi ile ilgili zamanaşımı süresinin başlangıcı

17 b) Kurumlar vergisinde Tasfiye halinde zamanaşımı süresinin başlangıcı c) Veraset ve intikal vergisinde d) Damga vergisinde e) Emlâk vergisinde Düzeltme zamanaşımı a) Zamanaşımı süresinin son yılında tarholunan vergiler b) İlânen tebliğle tahakkuk eden vergiler c) Tarhiyat ihbarnamesi ve ödeme emri ilânen tebliğ edilen vergiler C) ZAMANAŞIMININ DURMASI Takdir komisyonu kararına göre tarhiyat Takdir komisyonu kararının vergi dairesine zamanaşımının normal süresinin dolmasından önce tevdi edilmesi D) ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ E) VERGİ CEZALARINDA ZAMANAŞIMI F) GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE MAHSUP FAZLASINDAN DOĞAN İADE İLE İLGİLİ ZAMANAŞIMI II VERGİNİN TERKİNİ A) TERKİNE YOL AÇAN TABİİ AFETLER B) GENEL VARLIKTA KAYIP HALİNDE TERKİN Terkin için gerekli zarar derecesi Zarar derecesinin hesaplanması a) Sigorta tazminatı alınması hali b) Değerleme ölçüsü Zarar oranına göre terkin edilecek vergi tutarının hesaplanması Genel varlığın üçte birinden fazlasının kaybı halinde terkin edilecek vergiler a) Terkin kapsamına giren vergi nevileri aa) Gelir ve kurumlar vergisi bb) Sorumlu sıfatıyla ödenecek vergiler cc) Muamele vergileri dd) Emlâk vergisi ve diğer ayni vergiler

18 b) Terkin edilecek vergi borcunun, zarar vukuundan evvel kapanmış vergilendirme dönemi ile ilgili bulunması ve henüz tahsil edilmemiş olması gerekir Normal ödeme vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi borçları terkin olunmaz İkmalen ve re sen tarhedilen vergiler Vergi cezalarında terkin C) MAHSÜLLERİN KAYBI HALİNDE TERKİN Genel esaslar Mahsül deyimi Terkin edilecek verginin ilgili olduğu dönem Mahsul değerlerinin hesaplanması D) VERGİNİN TERKİNİNDE USUL Terkin için başvurma a) Başvurma mercii b) Başvurmada süre Terkin yetkisi İdare mahkemesine başvurma III TAHAKKUKTAN VAZGEÇME IV ZAMANAŞIMI VE TERKİN HAKKINDAKİ DANIŞTAY KARARLARI ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergi Hatalarını Düzeltme I VERGİ HATALARININ NEVİLERİ A) HESAP HATALARI Matrah hataları a) Matrah hatası ile ilgili belgeler b) Tahakkuk fişi veya ihbarname ile yapılan tarha esas alınan belgelerin, dayanağı olan kayıt ve belgelerdeki hatalar aa) Mükellefin defter ve belgelerindeki hatalar Mükellefin seçimlilik imkânı olan hususlar Re sen takdiri gerektiren durumun bulunması bb) Vergi inceleme raporlarının dayanağı belgelerde hata

19 cc) Takdir komisyonu kararlarının dayanağı bilgi ve belgelerdeki hata Vergi miktarında hatalar Verginin mükerrer olması B) VERGİLENDİRME HATALARI Mükellefin şahsında hata Mükellefiyette hata a) Maddi şartlarda uyuşmazlık hali b) Hukuki yorumda uyuşmazlık hali Verginin mevzuunda hata Vergilendirme veya muafiyet döneminde hata Vergilendirme döneminin belli bir kısmında faaliyette bulunanlar için tüm dönem itibariyle kazanç takdir edilmesi C) VERGİ HATASININ YARGI KARARINA GÖRE DEĞERLENDİNDİRİLMESİ D) VERGİ HATALARINA AİT BAZI ÖZEL DURUMLAR sayılı Kanun öncesinde hataen aile reisi tarafından beyan edilen gelir unsurları Yıllık beyan konusu olmayacak gelir unsurları Mükelleflerin emsal bedelin tespitinde yaptıkları hatalar Aynı nitelikteki matrah farkında şahıs yahut dönem itibariyle farklılık İkmalen veya re sen salınan ücret stopaj vergileri dolayısiyle, gelir ve kurumlar vergisi bakımından düzeltme Damga vergisinde düzeltme Vergiyi doğuran olayın mutlak butlanla malül olması Ödeme emirlerinde yapılan hatalar II VERGİ HATALARINI DÜZELTMEDE USUL A) HATALARIN MEYDANA ÇIKARILMASI B) RE SEN DÜZELTME Mükellef lehine yapılan düzeltmelerde ihbarname çıkarılmaz C) MÜKELLEF TALEBİ ÜZERİNE DÜZELTME VE SORUMLULARIN DURUMU

20 1 Talepte bulunmaya yetkililer Toplu düzeltme yapılabilir mi? Katma değer vergisinde düzeltme Düzeltmenin isteneceği merci Düzeltme talebinde şekil Talebin süresi Düzeltme talebi üzerine yapılacak işlem a) Düzeltme talebinin dava açma süresi içinde yapılması b) Düzeltme talebinin dava açma süresinden sonra yapılması c) Diğer hususlar III DÜZELTMENİN KAPSAMI Davasız ödeme Ceza indiriminden yararlanarak ödeme Uzlaşma konusu olan tarhiyatlarda vergi hatası Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay dan geçen muamelelerde hata bulunması Ödeme emirlerine karşı açılan davaların vergi mahkemeleri veya Danıştay ca reddi Vergi mahkemeleri veya Danıştay kararında hata bulunması hali Vergi cezalarında düzeltme IV VERGİ HATALARININ DÜZELTİLMESİNDE ZAMANAŞIMI V VERGİ HATALARI İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yoklama ve İnceleme I YOKLAMA A) GENEL ESASLAR B) 3239 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN DÜZENLEME C) UYGULAMA İLE İLGİLİ HUSUSLAR D) 168 SERİ NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ II VERGİ İNCELEMESİ

21 A) VERGİ İNCELEMESİNDE KAPSAM B) VERGİ İNCELEMESİNDEN MAKSAT C) VERGİ İNCELEMESİNDE YETKİ, İNCELEMEYE TABİ OLANLAR, İBRAZ MÜKELLEFİYETİ Vergi denetmenlerinin inceleme yetkisi bulundukları il itibariyle sınırlı değildir İşyerinde yapılacak inceleme ve kontrollerde defter ve belgelerin ibraz süresi Dairede ibraz için süre D) İNCELEME TUTANAKLARI Tutanakların ihtirazi kayıtla imzalanması E) ARAMALI İNCELEMELER III YOKLAMA VE İNCELEME İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI ONBEŞİNCİ BÖLÜM Bilgi Toplama I BİLGİ TOPLAMA İLE İLGİLİ ESASLAR A) BİLGİ İSTEME YETKİSİ B) BİLGİ VERMEK ZORUNDA OLANLAR Bilgi vermekten imtina edememe C) MÜNFERİT BİLGİ VERME D) DEVAMLI BİLGİ VERME İstihbarat arşivi E) GENEL TEBLİĞLERLE GETİRİLEN BİLGİ VERME DÜZENLEMELERİ F) BİLGİ TOPLAMADA USUL II BİLGİ VERMEKTEN İMTİNA HALİNDE MÜEYYİDE Bilgi istemede süreler

22 İ K İ NCİ KISIM (İKİNCİ KİTAP) MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ B İ R İ NCİ BÖLÜM Bildirmeler I BİLDİRİM YAPMAK ZORUNDA OLANLAR II BİLDİRİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR A) İŞE BAŞLAMA Tüccarlarda işe başlamanın belirtileri a) Bir işyeri açmak b) Ticaret siciline veya meslekî teşekküle kaydolmak c) Ticaret şirketlerinde özellik Serbest meslek erbabında işe başlamanın belirtileri B) ADRES DEĞİŞİKLİKLERİNİN BİLDİRİLMESİ C) İŞ VE İŞLETMEDE DEĞİŞİKLİK D) İŞİ BIRAKMA Genel Esaslar Dar mükellefiyette işi bırakma Tasfiye ve iflâs Ölüm III BİLDİRMELERDE SÜRE VE ŞEKİL İşe başlama bildiriminde süre IV BİLDİRİM GÖREVİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİNİN MÜEYYİDESİ A) GENEL OLARAK B) 4369 SAYILI KANUNUN İŞİN BIRAKILMASI BİLDİRİMİ HAKKINDAKİ DÜZENLEMESİ İ K İ NCİ BÖLÜM Defter Tutma I GENEL ESASLAR

23 A) DEFTER TUTACAKLAR İstisnalar Kurumlar Vergisi Kanununun 7/15 maddesinde 3824 sayılı Kanunla yapılan değişiklik B) DEFTER TUTMADA KAYIT SERBESTİSİ Defter tutmada maksat Dar mükellefiyette stopajla yetinen kurumlar defter tutmak zorundadırlar Hesap dönemi a) Normal hesap dönemi b) Özel hesap dönemi c) Kıst hesap dönemi Faaliyetin durdurulması d) Adi ortaklıkta, ortak değişikliğinin hesap dönemine etkisi e) Adi ortaklıkta ortaklardan birinin hissesini satarak ayrılması f) Bir mükellefin hesap dönemi içinde yeni işe başlaması g) Kollektif ve komandit şirketlerde ortak değişikliğinin hesap dönemine etkisi h) Hesap dönemi - Vergilendirme dönemi ilişkisi aa) Gelir vergisinde bb) Kurumlar vergisinde Tek düzen hesap planı ile ilgili hususlar II TÜCCAR SINIFLARI A) TÜCCAR SINIFLARININ TAYİNİ Statüsü icabı birinci sınıf tüccar sayılanlar a) Ticaret şirketleri b) Kurumlar vergisine tabi diğer mükellefler Yıllık alım satım tutarlarına göre birinci sınıf tüccar sayılanlar a) Yıllık tutarlar aa) 4369 sayılı Kanunla tespit edilen tutarlar bb) Yıllık tutarlarda yeniden değerleme oranında artış yılında tutulacak defterlerle ilgili hadler b) 2003 yılında tutulacak defterlerin tayininde esas alınmış tutarlara göre belirlemeler aa) Alım satım yapanlar ve imalatçılar bb) Hizmet işletmelerinde

24 c) Alım satım ve hizmet işinin bir arada olması hali İstekleri ile bilânço esasında defter tutanlar İkinci sınıf tüccarlar B) SINIF DEĞİŞTİRME Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği C) TÜCCAR SINIFININ TAYİNİ İLE İLGİLİ BAZI ÖZEL DURUMLAR Tüccar sınıfının tayininde işletme değil, mükellefin şahsı esas alınır Kendi isteği ile bilanço esasında defter tutanların ayrı işler yapması Eşlerin ayrı ticari faaliyetlerde bulunması Aynı dönemde işin bırakılıp yeniden işe başlanması sayılı Kanun değişikliği öncesi işletmenin nakli sayılı Kanun düzenlemesi Kollektif şirket ortakları ile komandit şirketlerin komandite ortakları Adi ortaklıkta durum Ferdi işletme halinde yapılan işin bırakılarak, adi ortaklık halinde yeni işe başlanması Satış tutarının tayininde ambalaj maddeleri bedelleri katma değer vergisi ve diğer dolaylı vergiler Damga pulu, tekel maddeleri satışı ve bankerlikte esas alınacak hadler İnşaat onarım işlerinde nazara alınacak hadler Lokanta ve pastahane gibi hasılatın mal bedelini de içerdiği hizmet işletmelerinde durum Birbirini izleyen iki dönemden birinde satış diğerinde alış tutarının, kanuni hadlerden yüzde yirmiyi geçmeyen oranda fazla olması III BİLANÇO ESASINDA TUTULACAK DEFTERLER A) ESAS DEFTERLER

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi.

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. 2015 YILINDA GEÇERLİ OLACAK VERGİ USUL KANUNU'NDA YER ALAN BAZI TUTAR VE HADLER

Detaylı

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 414 üncü maddesi uyarınca, bu kanunda yer alan maktu hadler ile asgari

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR 29.12.2016/150-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2017 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 476 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR 442 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, "Bu Kanunda yer

Detaylı

İstanbul, DUYURU NO:2011/09

İstanbul, DUYURU NO:2011/09 İstanbul, 03.01.2011 2011 Yılında Geçerli Olacak VUK da Yer Alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarlara İlişkin 402 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2011/09 29.12.2010

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/11-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2016 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 460 Sıra No lu

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/9 Sirküler Tarihi : 02.01.2013 Konu : 01.01.2013 Tarihinden İtibaren Vergi Usul Kanunu nda Yer Alan, Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarları Belirtilmiş Olan Para ile Ödenecek Ceza

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Sıra No : 422 )

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Sıra No : 422 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 03.01.2013 Sirküler No : 2013 / 3-2 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ ( Sıra No : 422 ) 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 422 Sıra

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Tebliğde Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2015 Yılında uygulanacak olan hadler yer almaktadır.

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ.

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. SİRKÜLER SAYI : 2014 01 KONU : Maliye Bakanlığının, 2014 Takvim Yılında Uygulanacak Vergi Usul Kanunda Yer alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarı Belirtilmiş Olan

Detaylı

uygulanacak olan maktu hadler ile asgari ve azami miktarlar yer almaktadır.

uygulanacak olan maktu hadler ile asgari ve azami miktarlar yer almaktadır. SİRKÜLER TARİH : 30.12 12.201.2016 SAYI : 2016-12 12-16 16 KONU : 476 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ÖZETİ : Tebliğde Vergi Usul Kanununa göre 1.1.2017 tarihinden itibaren uygulanacak olan

Detaylı

BAKIŞ MEVZUAT 476 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

BAKIŞ MEVZUAT 476 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ BAKIŞ MEVZUAT 476 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 2017/17 ÖZET : Tebliğde 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre uygulanacak olan maktu hadler belirlenmiştir. Vergi

Detaylı

KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR Vergi Usul Kanunu'nun "Yetki" başlıklı mükerrer 414. maddesinde, Kanun'da yer alan maktu

Detaylı

SİRKÜLER 2011/98. Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28154

SİRKÜLER 2011/98. Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28154 SİRKÜLER 2011/98 Erol AKSOY Yeminli Mali Müşavir İstanbul, 26/12/2011 Konu : Vergi Usul Kanununda Yer Alan Ve 01/01/2012 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had Ve Miktarlar Aralık 2011 PAZARTESİ

Detaylı

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik Duyuru Tarihi: 06.01.2014 Duyuru No : 2014-1 KONU : 2014 YILI MAKTU HADLER İLE ÖDENECEK CEZA MİKTARLARI HK. Bilindiği üzere; Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, Bu Kanunda yer alan maktu hadler

Detaylı

1 VERGİ HUKUKU VE TEMEL KAVRAMLAR

1 VERGİ HUKUKU VE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 VERGİ HUKUKU VE TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Vergilemenin Teorik Yapısı 12 1.1.1. Vergilemenin Tarihçesine Genel Bakış 12 1.1.2. Vergileme İlgili Bazı İktisadi Doktrinler ve Görüşleri

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No :442

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No :442 Tarih :30.12.2014 Sayı : İST.YMM.2014/322 Sirküler No : İST.YMM.2014/19 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No :442 30.12.2014 tarih 29221 no.lu Resmi Gazete de yayımlanan VUK Genel Tebliği Sıra No :

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 2017 YILINDA UYGULANACAK MAKTU HADLER

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 2017 YILINDA UYGULANACAK MAKTU HADLER VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 2017 YILINDA UYGULANACAK MAKTU HADLER Madde No MADDE 104- MÜKERRER MADDE 115- MADDE 153/A MADDE 177- Konusu İlanın şekli 1- İlanın vergi dairesinde yapılması 3- İlanın;

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-074 Tarih : 30.12.2010 Konu : 01.01.2011 Tarihinden İtibaren Vergi Usul Kanununda Yer Alan Maktu Hadler İle Asgari ve Azami Miktarları Belirtilmiş Olan Para ile Ödenecek Ceza Miktarları Bilindiği

Detaylı

Sirküler Rapor /21-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

Sirküler Rapor /21-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor 02.01.2014/21-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2014 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 432 Sıra No lu Vergi Usul

Detaylı

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor 31.12.2012/231-1 VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2013 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 422 Sıra No lu Vergi Usul

Detaylı

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ Şehit Ersan Cad. No: 28 / 5 06680 Çankaya- Ankara. Tel:+90 312 4688150 Faks: +90 312 4270847 Ticaret Sicil No: Ankara-170606 www.aa-ymm.com SİRKÜLER Tarih,31/12/2013 Sayı:2013/46

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN 2016 YILINDA UYGULANACAK ORANLAR VE HADLER

VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN 2016 YILINDA UYGULANACAK ORANLAR VE HADLER VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN 2016 YILINDA UYGULANACAK ORANLAR VE HADLER 460 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 2015 yılı için %5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilen yeniden değerleme

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları

2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları 2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları Duyuru No: 2016/52 İstanbul, 01.07.2016 1. Mali tatilin uygulanacağı tarihler 5604 sayılı Kanunun 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasında, Her yıl temmuz ayının birinden

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 2013 YILINDA UYGULANACAK MAKTU HADLER

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 2013 YILINDA UYGULANACAK MAKTU HADLER VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 2013 YILINDA UYGULANACAK MAKTU HADLER 2012 Yılında 2013 Yılında Madde No Konusu Uygulanan Miktar Uygulanacak Miktar (TL) (TL) MADDE 104- İlanın şekli 1- İlanın vergi dairesinde

Detaylı

Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014

Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014 Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 145 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

Girişimcilere Öneriler 137 GİRİŞİMCİLERİN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE CEZALARI 1.GİRİŞ Halis KALMIŞ G irişimcilerin karşılaştıkların önemli sorunlardan biri de, vergi mevzuatının kendilerine yüklediği bir

Detaylı

Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442)

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442) ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442) a) Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/224 Ref: 4/224

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/224 Ref: 4/224 SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/224 Ref: 4/224 Konu: VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 01.01.2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR HAKKINDA 442 SIRA NUMARALI VERGİ

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/11

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/11 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

SİRKÜLER (2014 64) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442 yayımlanmış olup, bu tebliğde;

SİRKÜLER (2014 64) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442 yayımlanmış olup, bu tebliğde; 30.12.2014 SİRKÜLER (2014 64) Konu: V.U.K na göre, 01.01.2015 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had ve Miktarlar Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442 yayımlanmış olup, bu tebliğde;

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 2080 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/9

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/9 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. ( tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 476)

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. ( tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 476) ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI (01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 476) a) Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine

Detaylı

GÎRIŞ B IR INC I KISIM (BİRİNCİ KİTAP) VERGİLENDİRME

GÎRIŞ B IR INC I KISIM (BİRİNCİ KİTAP) VERGİLENDİRME İ Ç İ N D E K İ L E R GÎRIŞ I _ VERGİ USUL KANUNUNUN KAPSAMI 73 II GÜMRÜK VE TEKEL VERGİLERİ 74 EH VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASI VE İSPAT 74 A) VERGİ KANUNLARININ YORUMU 74 B) İSPAT SİSTEMİ 76 C) YORUM

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 200 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9)

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-19 6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) www.taxand.com 1 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI Gelir ve Kurumlar Vergisinde

Detaylı

15. Pratik bilgiler-2017

15. Pratik bilgiler-2017 Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

TİCARİ DEFTERLERİN TASDİĞİ (Son Tarih 31.12.2012)

TİCARİ DEFTERLERİN TASDİĞİ (Son Tarih 31.12.2012) SMMM Ahmet BARLAK ahmetbarlak3@hotmail.com www.ahmetbarlak.com TİCARİ DEFTERLERİN TASDİĞİ (Son Tarih 31.12.2012) A-VERGİ USUL KANUNA GÖRE TİCARİ DEFTERLERİN TASDİĞİ 1-Defter tutacaklar, Defter tutacaklar

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I.

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. ZAMANAŞIMI TEORİSİ...3 A. Kavram... 3 1.Tanımı... 3 2. Vergi Hukukunda Zamanaşımının Diğer Kanunlardaki Zamanaşımı ve Benzeri Müesseseler İle Karşılaştırılması... 5 a. Özel Hukuktaki

Detaylı

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN ve TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HÂD ve MİKTARLAR

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN ve TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HÂD ve MİKTARLAR Sirküler Tarihi: 22.12.2 Sirküler No : 29/2 Sirküler VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN ve 1.1.29 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HÂD ve MİKTARLAR 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer

Detaylı

2015 Yılı VERGİ USUL KANUNU HAD VE TUTARLAR Broşürü

2015 Yılı VERGİ USUL KANUNU HAD VE TUTARLAR Broşürü Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr 2015 Yılı VERGİ USUL KANUNU HAD VE TUTARLAR Broşürü (Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları)

Detaylı

Mali Tatil Hatırlatmaları

Mali Tatil Hatırlatmaları 03.07.2013 Mali Tatil Hatırlatmaları 15.03.2007 tarih ve 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun un 1. maddesi gereği 02.07.2013 22.07.2013 dönemi mali tatildir. Mali tatil uygulamasına ilişkin

Detaylı

Tarih : Sayı : Konu : Mali Tatil Uygulaması

Tarih : Sayı : Konu : Mali Tatil Uygulaması Tarih : 14.07.2016 Sayı : 2016-32 Konu : Mali Tatil Uygulaması MALİ TATİL UYGULAMASI VE DEĞİŞİKLER SONUCUNDA BEYAN VE BİLDİRİM SÜRELERİ 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak mali

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

Mali tatilin uygulanacağı tarihler 6661 sayılı Kanun un 18 inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun;

Mali tatilin uygulanacağı tarihler 6661 sayılı Kanun un 18 inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun; Sn. ÜYEMİZ Bildiğiniz üzere; 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5604 sayılı kanun mali tatili düzenleyen hükümler içermekteydi. Ancak, 27/01/2016 tarih ve 29606

Detaylı

Mali Tatil. I- Mali Tatil Kapsamında Olmayan Süreler

Mali Tatil. I- Mali Tatil Kapsamında Olmayan Süreler Mali Tatil Bilindiği üzere 28.03.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5064 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun un 1 inci maddesi ile mali tatil uygulanmaya başlamıştır. 2009 yılında mali

Detaylı

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk.

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 67854564-1741-51 30/01/2015 Konu : Bedelsiz

Detaylı

Vergi Usul Kanununda Yer Alan Usulsüzlük, Özel Usulsüzlük ve Bazı Parasal Değerlerin 2014 Yılı İçin Uygulanacak Tutarları Belirlendi.

Vergi Usul Kanununda Yer Alan Usulsüzlük, Özel Usulsüzlük ve Bazı Parasal Değerlerin 2014 Yılı İçin Uygulanacak Tutarları Belirlendi. MBK ULUSLARARASI RAPORLAMA VE YMM LTD. ŞTİ. Ankara Asfaltı Halk Sokak Sıddıklar Plaza No: 56 Kat: 7 Kozyatağı Kadıköy / İSTANBUL T +90 (216) 368 24 24 F +90 (216) 368 24 45 www.moorestephens.com.tr SİRKÜLER

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU 2009 YILINDA UYGULANACAK VERGİ CEZALARI BELLİ OLDU VERGİ SİRKÜLERLERİ Tarih : 24.12.2008 Sayı : 2008/Vergi Usul Kanunu/2 Konu : 2009 Yılında Uygulanacak Vergi

Detaylı

SİRKÜLER. Fatura düzenleme haddi Doğrudan gider yazılabilecek sabit kıymet alım haddi Genel usulsüzlük cezaları Özel usulsüzlük cezaları

SİRKÜLER. Fatura düzenleme haddi Doğrudan gider yazılabilecek sabit kıymet alım haddi Genel usulsüzlük cezaları Özel usulsüzlük cezaları WWW. O N E R Y M M.COM.TR 20 14 Tarih-Sıra No 3.1.2014 5 Başlık Özet SİRKÜLER Vergi Usul Kanununa İlişkin Hadler ve Tutarlar Vergi Usul Kanununun (VUK) Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca,

Detaylı

KONU: Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Miktarların Attırılması Hakk. SİRKÜLER

KONU: Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Miktarların Attırılması Hakk. SİRKÜLER SAYI: 2013/22 KONU: Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Miktarların Attırılması Hakk. Ankara,01/02/2013 SİRKÜLER 1.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 422 Sıra No.lu

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KUR FARKI KAVRAMI, MAHİYETİ VE MUHASEBE STANDARTLARINDA KUR FARKLARI I. DÖVİZLİ İŞLEMLERİN TÜRK EKONOMİSİ

Detaylı

BİLGİ NOTU /

BİLGİ NOTU / BİLGİ NOTU 18.05.2016/2016-08 MALİ TATİL UYGULAMASI 5604 Sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ile mali mevzuatta belirtilen sürelerden mali tatil içinde işlemeyenler ile ilgili yeni düzenlemeler

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

3) Beyan Edilen, Bildirilen Varlıklar Üzerinden Ödenecek Vergi Tutarı ve Ödenen Verginin Gider Kabul Edilebilme Durumu;

3) Beyan Edilen, Bildirilen Varlıklar Üzerinden Ödenecek Vergi Tutarı ve Ödenen Verginin Gider Kabul Edilebilme Durumu; İstanbul, 03.05.2013 VARLIK BARIŞINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇEREN KANUN TASARISI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DUYURU NO:2013/55 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değisiklik

Detaylı

Vergi İncelemelerine Konu Teşkil Muhasebe Kayıtları ve İşlemler. İsmail ÖĞÜN Yeminli Mali Müşavir E. Baş Hesap Uzmanı

Vergi İncelemelerine Konu Teşkil Muhasebe Kayıtları ve İşlemler. İsmail ÖĞÜN Yeminli Mali Müşavir E. Baş Hesap Uzmanı Vergi İncelemelerine Konu Teşkil Muhasebe Kayıtları ve İşlemler Yeminli Mali Müşavir E. Baş Hesap Uzmanı 2 Türk Vergi Sistemi Modern Vergiciliğe Geçiş Beyan Esası Kural Olarak Verilen Beyannamelerin Mükellef

Detaylı

BİLGİ NOTU / Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU / Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-03 6111 SAYILI KANUN TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık

Detaylı

Mali Tatil. Söz konusu kanun kapsamında, 2012 yılında mali tatil 3 Temmuz Salı günü başlayıp 20 Temmuz Cuma günü sona erecektir.

Mali Tatil. Söz konusu kanun kapsamında, 2012 yılında mali tatil 3 Temmuz Salı günü başlayıp 20 Temmuz Cuma günü sona erecektir. Mali Tatil Bilindiği üzere 28.03.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5064 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun un 1 inci maddesi ile mali tatil uygulanmaya başlamıştır. Söz konusu kanun kapsamında,

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 1 SERÝ NOLU 5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[VUK1-19974]-107246 18.04.2017 Konu : İletişim, etkili yöneticilik vb. konularda

Detaylı

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANAN VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANAN VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ Rehber VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANAN VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ 1. VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ HANGİ KANUN İLE DÜZENLENMİŞTİR? 08.03.2017 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları 4 O c a k 2 0 1 1 www.onerymm.com.tr Genel Olarak SİRKÜLER 2011 / 01 Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları Vergi Usul Kanununun

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BİRİNCİ BÖLÜM TEMEL HUKUK BİLGİSİ I. HUKUK NEDİR ve KAÇA AYRILIR?...3 II. VERGİ HUKUKU ve KAYNAKLARI...4 A. Vergi Hukukunun Tanımı...4 B. Vergi Hukukunun Kaynakları...4

Detaylı

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Değerli Üyemiz, İst. 26/06/2015 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı

Detaylı

6736 sayılı kanun kapsamında vergi alacaklarının yapılandırılması ve matrah artırımı

6736 sayılı kanun kapsamında vergi alacaklarının yapılandırılması ve matrah artırımı 6736 sayılı kanun kapsamında vergi alacaklarının yapılandırılması ve matrah artırımı MATRAH ARTIRIMI Gelir vergisi mükelleflerinde matrah artırımı* Kurumlar vergisi mükelleflerinde matrah artırımı KDV

Detaylı

Tarih : Sayı : Konu : Defter Beyan Sistemini Kullanma Zorunluluğu

Tarih : Sayı : Konu : Defter Beyan Sistemini Kullanma Zorunluluğu Tarih : 18.12.2017 Sayı : 2017-71 Konu : Defter Beyan Sistemini Kullanma Zorunluluğu 01.01.2018 Tarihinden İtibaren Basit Usule Tabi Olan İle Serbest Meslek Kazancı Elde Eden, 01.01.2019 Tarihinden İtibaren

Detaylı

TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301)

TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301) 23 Aralık 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30279 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301) 1. Amaç ve kapsam Bu Tebliğin amacı, 8/3/2017 tarihli

Detaylı

BEYANANME VERME ZAMANI GELİR VERGİSİ GELİR VERGİSİ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) GELİR VERGİSİ GELİR/KURUM GEÇİCİ VERGİ

BEYANANME VERME ZAMANI GELİR VERGİSİ GELİR VERGİSİ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) GELİR VERGİSİ GELİR/KURUM GEÇİCİ VERGİ VERGİ TÜRÜ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) /KURUM GEÇİCİ VERGİ STOPAJI (AYLIK) BEYANNAME TÜRÜ Yıllık Gelir Vergisi Yıllık Gelir Vergisi (Basit Usulde Vergilendirilenler İçin) Münferit (Dar Mükellefiyete

Detaylı

1. Mali tatilin uygulanacağı tarihler:

1. Mali tatilin uygulanacağı tarihler: 03.07.2017 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/54 KONU: MALİ TATİL. 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkındaki Yasa gereğince; mali tatil 1 Temmuz ila 20 Temmuz

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2015 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK ZAMANI

SİRKÜLER RAPOR 2015 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK ZAMANI SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 10.12.2014 Sirküler No: 2014 / 44 2015 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK ZAMANI Bilindiği üzere 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU VE TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTER VE BUNLARIN TASDİK ZAMANI

VERGİ USUL KANUNU VE TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTER VE BUNLARIN TASDİK ZAMANI VERGİ USUL KANUNU VE TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTER VE BUNLARIN TASDİK ZAMANI Prof. Dr. Mehmet YÜCE 1. DEFTER TUTMAK ZORUNDA OLANLAR 213 Sayılı Vergi Usul Kanuna göre aşağıda

Detaylı

Sayı : 2014/199 2 Tarih : 24.04.2014 Ö Z E L B Ü L T E N KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Sayı : 2014/199 2 Tarih : 24.04.2014 Ö Z E L B Ü L T E N KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Sayı : 2014/199 2 Tarih : 24.04.2014 Ö Z E L B Ü L T E N KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER 1 Değerli Müşterimiz, Kurumlar vergisi beyannamesinin ekler bölümüne

Detaylı

2017 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2017 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Değerli Üyemiz, 2017 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Bilindiği üzere mali tatili düzenleyen 5604 sayılı kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 016 Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. KAPSAM : 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

: 411 SIRA NO'LU VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ

: 411 SIRA NO'LU VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ Genelge : 2012/03 27.12.2011 GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama: 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, "Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari

Detaylı

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk.

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Sayı: Tarih: 03/02/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-436 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 313) Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş, Özel Maliyet ve Araç Gereç (01.01.2013 Tarihinden itibaren) 800,00

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 313) Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş, Özel Maliyet ve Araç Gereç (01.01.2013 Tarihinden itibaren) 800,00 ASGARİ ÜCRETLER (BRÜT -31.12.2013) 16 Yaşından Büyükler için ( - 30.06.2013) 978,60 16 Yaşından Büyükler için (01.07.2013-31.12.2013) 1.021,50 16 Yaşından Küçükler için ( - 30.06.2013) 839,10 16 Yaşından

Detaylı

- Kurumlar vergisinden muaf olan mükellefler, muafiyetten yararlandıkları hesap döneminden itibaren Ba-Bs bildirim formu vermeyeceklerdir.

- Kurumlar vergisinden muaf olan mükellefler, muafiyetten yararlandıkları hesap döneminden itibaren Ba-Bs bildirim formu vermeyeceklerdir. BA-BS Formlarına İlişkin Özet Bilgiler 362-381 ve 396 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 41931384-105[Mük.257-2014-11]-73 24/11/2015 Konu : Elektronik ortamda düzenlenmesi gerekirken

Detaylı

VERGİYE UYUMLU BAZI MÜKELLEFLERE GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ GETİRİLDİ:

VERGİYE UYUMLU BAZI MÜKELLEFLERE GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ GETİRİLDİ: SİRKÜLER TARİHİ : 09 /03/2017 SİRKÜLER NO : 2017/40 VERGİYE UYUMLU BAZI MÜKELLEFLERE GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ GETİRİLDİ: 8 Mart 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6824 sayılı Kanunun 4. Maddesiyle

Detaylı

tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 478 sıra no lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ni kapsamaktadır.

tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 478 sıra no lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ni kapsamaktadır. Vezin Sirküler 2017 009 Sirkülerimizin konusunu VUK 153/A Maddesi Kapsamında Yer Alan Mükelleflerden Ve İştirak Fiili Tespit Edilen Meslek Mensuplarından Teminat İstenilmesi ve Şartları oluşturmaktadır.

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak

Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak Edenler İçin Getirilen İlave Yaptırımlar Sirkülerin Konusu Bu Sirkülerimizde, 11 Nisan 2013

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne

Muhasebe Müdürlüğü ne Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : 16.09.1998 SİRKÜ -1998 /13 Bilindiği üzere 29.07.1998 tarih ve mükerrer 23417 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4369 sayılı kanunun 54. maddesi ile G.V.K.

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Selim TUNA* Öz Katma Değer Vergisinde kısmi tevkifata tabi işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin alıcı

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80 SİRKÜLER NO: POZ-2012/ 64 İST. 28/06/2012 1-20 Temmuz 2012 tarihleri arasında uygulanacak Mali Tatil uygulamasının vergi beyannamelerinin verilme ve vergilerin ödeme sürelerine ilişkin olarak aşağıda bazı

Detaylı

Dilediğiniz gibi bir bayram olması dileği ile iyi bayramlar

Dilediğiniz gibi bir bayram olması dileği ile iyi bayramlar SİRKÜLER NO: YORDAM 2016/S 26 ĠST. 08.09.2016 MATRAH ARTIRIMI 19.08.2016 tarih ve 29906 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6736 sayılı kanunla geçmiş yıllara ilişkin Matrah Artırımı kamuoyunda bilinen adıyla

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 190 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 190 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 03.01.2013 SiRKÜLER 2013/01 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2)

MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2) İstanbul,19.04.2016 Sirküler No: 2016/010 MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2) 27 Ocak 2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazete'de

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NA EKLENEN 153/A MADDESİ İLE GETİRİLEN TEMİNAT UYGULAMASI

VERGİ USUL KANUNU NA EKLENEN 153/A MADDESİ İLE GETİRİLEN TEMİNAT UYGULAMASI VERGİ USUL KANUNU NA EKLENEN 153/A MADDESİ İLE GETİRİLEN TEMİNAT UYGULAMASI İbrahim ERCAN * 1- GİRİŞ Bilindiği üzere, 6455 sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

Mali Bülten No: 2013/74

Mali Bülten No: 2013/74 ` Mali Bülten No: 2013/74 Vergi/ 31 Aralık 2013 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan 2014 Yılı Had ve Miktarları kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: 30.12. 2013 tarih ve 28867 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

KONU: 2014 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi Hadleri ve Miktarları

KONU: 2014 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi Hadleri ve Miktarları 1 İstanbul, 02/01/2014 KONU: 2014 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi Hadleri ve Miktarları 30 Aralık 2013 tarih ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayınlanan bazı tebliğler (*) ile 01/01/2014 tarihinden

Detaylı