Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı"

Transkript

1 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Eylül,1987 No.1

2 .1 G İRİŞ Üçer ayl ık dönemler sonunda bülten ç ı kar ı lmas ı Kuzey K ıbr ı s Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Yasas ın ın 45. maddesinde öngörülmüştür. Yay ında K.K.T.C. Merkez Bankas ı faaliyetleri, ülke ekonomisi ve bankac ı l ık istatistikleri gibi genelde bankalar ı ilgilendiren konulara yer verilece ğ i gibi, gerekli görülen hallerde, bankac ı l ık kesimine yararl ı olabilecek yasal ve idari konular da i şlenecektir. Bu cümleden olmak üzere, 1 Haziran 1987 tarihli Resmi Gazete'de yay ı mlanan 22/1987 say ı l ı yasa ile de ğ i ştirilmi ş şekliyle 38/1982 say ı l ı Para ve Kambiyo İşleri Yasas ı; 25 Mart 1983 tarihli Resmi Gazete'de yay ı mlanan 25/1983 ve 1 Haziran 1987 tarihli Resmi Gazete'de yay ımlanan 26/1987 say ı l ı yasalarla de ğ i ştirilmi ş şekliyle 11/1976 say ı l ı K.K.T.C. Bankalar Yasas ı ; ve 26 Haziran 1987 tarihli Resmi Gazete'de yay ımlanan 35/1987 şay ı l ı yeni K.K.T.C. Merkez Bankas ı Yasas ı tam metin halinde bültenin bu say ıs ına dahil edilmi ştir. Bilindi ği gibi yukar ıda sözü edilen üç yasa Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti aras ında_ 5 Aral ık 1986 tarihinde imzalanan Ekonomik İşbirli ği Protokolünde, Para, Kambiyo ve Bankac ı l ık konular ına ili şkin olarak K.K.T.C. taraf ından al ınmas ı öngörülen belli ba şl ı tedbirler zümresindendir.

3 İÇ İNDEK İLER I. Bölüm Sayfa Kuzey K ı br ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı faaliyetleri 3-20 IL Bölüm Ekonomik Geli ş meler Üretim, istihdam ve fiyatlar 21 a) Üretim art ışı ve kaynaklar ın kullan ı m ı 21 b) istihdam 27 c) Fiyat hareketleri ve ücretler Mali ve parasal geli ş meler 32 a) Mali geli ş meler 32 b) Parasal geli ş meler '1 emret pazarlama ve (-)derneler dengesi a) Ticaret ve pazarlama b) 5(le ıneler dengesi Kalk ı nma Konusu III. Bölüm \lcrkez Bankas ı n ı n alt ı Bi lâneo Kf'ı r ve /arar I lesab ı ayl ı k hesapl,o ı Hesaplar hakk ı nda aç ı klamalar çl IV. Bölüm Bankac ı l ı k ıstatistikleri - V. Bölüm Para, Kambiyo ve Bankac ı l ı k ~Villa t ı (> Para ve Kambiyo İş leri Yasas ı 2. K.K.T.C. Bankalar Yasas ı 3. K.K. \lerkez Bankas ı Yasas ı VI. Bölüm I abi(*) r ı n Listesi

4

5 L BÖLÜ M KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHUR İYETİ MERKEZ BANKASI FAAL İYETLER İ K.K.T.C. Merkez Bankas ı faaliyetlerinde etkinli ğin art ı r ılmas ı amac ına yönelik olarak önlemler al ınmas ı konusundaki çal ışmalar, denetim alan ında Bankaya sa ğlanan yetkilerle, yeni yasalarda belirgin biçimde dile getirilmi ş bulunmaktad ı r. Şöyleki: (i) 22/1987 say ı l ı Para ve Kambiyo İşleri (De ğ i şiklik) Yasas ı ile de ğ i ştirilmi ş şekliyle Para ve Kambiyo İşleri Yasas ın ın 49. maddesine göre: (1) Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyetinde faaliyet gösteren yetkili bankalar ile yetkili müesseselerin i şlemlerinin bu Yasa ve bu Yasaya dayan ı larak ç ıkar ı lacak tüzük kurallar ına uygunlu ğunun denetimi K.K.T.C. Merkez Bankas ı taraf ından yap ı l ı r. (2) Maliye İşleri ile görevli Bakanl ık gerekli gördü ğü hallerde bu denetimleri görevlendirece ği Bakanl ık personeli ile de yapt ı rabilir. (3 ) Denetim sonuçlar ı, bu Yasa, K.K.T.C. Merkez Bankas ı Yasas ı, Bankalar Yasas ı ve Yürürlükteki yasa gücündeki kararnamelerin kurallar ı çerçevesinde i şleme ba ğ l ı tutulur. (ii) 26/1987 say ı l ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Bankalar (De ğ i şiklik) Yasas ı ile de ğ i ştirilmi ş şekliyle K.K.T.C. Bankalar Yasas ın ın 14. maddesine göre: (1) Kuzey K ıbr ı s Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı aşa ğıdaki bentlerde öngöru ıen uenetim, saptama ve tahlilleri yapmaya yetkilidir: A. Bankalar ın her türlü i şlemlerinin, bu Yasa, Pul Yasas ı, Döviz Istikrar Fonu Yasas ı, Para ve Kambiyo İşleri Yasas ı, D ış Ticaret (Düzenleme ve Denetim) Yasas ı ve yürürlükteki Yasa gücünde Kararnamelerle di ğer ilgili Yasalara ve bu Yasalar uyar ınca ç ıkar ı lan Tüzük, Yönetmelik, Karar, Tebli ğ ve Emirnamelerin kurallar ına uygunlu ğunun denetimi; ve B. Bankalar ın varl ıklar ı, alacaklar ı, özkaynaklar ı, borçlar ı, kâr ve zarar hesaplar ı aras ındaki ilgi ve dengelerin ve mali bünyeyi etkileyen di ğer tüm unsurlar ın saptanmas ı ve tahlili. (2) Bakanl ık, gerekli gördü ğü durumlarda yukar ıdaki (1). f ıkran ın (A) bendinde yer alan denetimleri, görevlendirece ği Bakanl ık personeli ile de yapt ı rabilir. (iii) 35/1987 say ı l ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Yasas ının 29. maddesine göre: (1) Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti s ın ı rlar ı içinde faaliyette bulunan bütün bankalar, y ı ll ık bilânçolar ı ile kâr ve zarar hesaplar ını idare meclisi ve denetçi raporlar ı ile birlikte, y ıl sonundan ba şlayarak üç ay içerisinde Bankaya vermekle yükümlüdürler. (2) Banka, bankalardan mevduat, kredi, döviz ve di ğer i şlemlerine ait her türlü bilgiyi isteyebilir ve Bankalar Yasas ında öngörülen ve Bankaya verilen di ğer denetlemeleri yapar, gerekli önlemleri al ı r ve/veya cezai kovu şturma ba şlat ı r. (3) Bankalar, Bankan ın (2). f ıkraya göre isteyece ğ i bilgileri bankan ın belirtece ğ i süre içinde vermeye zorunludurlar. 3

6 (4) Banka, bankalar ın mali durumlar ın ı izler, incel r ve denetler. Saptad ığı hususlarla ilgili gerekli önlemleri al ı r v /veya cezai kovu şturma ba şlat ı r. Ayni Yasan ın 30. maddesine göre ise: (1) Banka, bankalar ile kooperatif bankalar ının ve kre rulmu ş di ğer kurulu şlar ın her türlü i şlemlerinin bu Pul Yasas ı, Döviz istikrar Fonu Yasas ı, Para ve Ka Ticaret (Düzenleme ve Denetim) Yasas ı ve yürü kararnameler ile di ğer ilgili yasalara ve bu Yasala zük, Yönetmelik, Karar, Tebli ğ ve Emirnamelerin denetimini yapar; gerekli önlemleri al ı r ve/veya c (2) Denetlenecek banka ve kurulu şlar gerekli her türlü netimle görevli ki şilere zaman ında ve eksiksiz olar ı vermek amac ıyla ku- Yasa, Bankalar Yasas ı, mbiyo İşleri Yasas ı, D ış lükteki Yasa gücündeki uyar ınca ç ıkar ılan Tüurallar ına uygunlu ğunun zai kovu şturma ba şlat ı r. bilgi ve belegeleri dek vermek zorundad ı rlar. 22/1987 say ı l ı Para ve Kambiyo İşleri (De ğ i şik ik) Yasas ın ın yürürlüğe giri ş tarihi ileride Bakanlar kurulunca saptanacak bir arihe b ı rak ı lm ışt ı r. Yeemektedir. Her halü- ni yasan ın öngördüğü tüzüklerin içeri ği de henüz bilin kârda tüzükler Yeni yasan ın yürürlü ğe giri şini bekleme durumundad ır. Ancak hem K.K.T.C. Bankalar Yasas ın ın hem de K.K.T.C. M rkez Bankas ı Yasas ın ın, bankalar ın denetimine ili şkin hükümleri, Bankaya kesin ve sarih biçimde önemli görevler yfiklemi ştir. Konu bu aç ıdan de ğerlendirilmekte olup en erk şimler ba şlat ı lacakt ı r. Öte yandan yeni Para ve Kambiyo İşleri Yasas ın ın yürürlü ğe konmas ı ve öngörülen tüzüklerin ç ıkar ılmas ı ile Merkez Bankas ı f aliyetlerinde etkinlik ve verimlili ğin art ı r ılmas ı amac ına yönelik olarak, Bankaya bu alanda da yeni görevler verilmesinin yerinde bir davran ış olaca ğına inan ı maktad ı r. Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cum uriyeti aras ında imzalanan 5 Aral ık 1986 tarihli Ekonomik İşbirli ği Protokolü de benimsenen, (i) K.K.T.C.'de faizlerin T.C. paraleline getirilmesi, n zamanda gerekli giri- (ii) T.C. ile K.K.T.C. aras ında döviz ve Türk Liras ın ın serbest giri ş-ç ık ışının sa ğ lanmas ı, ve (iii) Türk Liras ının serbest kurdan de ğerlendirilmeye b ı rak ılmas ı, prensiplerine uygun olarak 13 Şubat 1987 tarihli Resmi Gazetede yay ı mlanarak ayni gün yürürlü ğe giren Bakanlar Kurulu Karar ı ile evduat kabulünde ve her türlü kredi i şlemlerinde uygulanmak üzere saptanan n yüksek faiz oranlar ı, aynen yürürlüktedir. Bu arada artan enflasyon kar şıs ında Türkiye'de ygulanan faiz oranlar ında bir t ırmanma e ğilimi ba şgöstermi ştir. Bunun ışığında bizde de bir durum de ğerlendirmesi yap ılmakta olup faiz hadlerinin revi yonu konusunda gerekli önerilerde bulunulacakt ır. Temel ko şul süratle harek t edilerek olaylar ın gerisinde kal ınmamas ı d ı r. Reeskont ve avans i şlemlerine devam olunmu ştu. Bu cürnkcien olmak üzere bankalarca ibraz edilen Küçük Esnaf ve Sanatk r, Sanayi, ıtiralat, Ticaret ve Tar ı m Senetleri reeskonta kabul edilmi ş ve Kamu Kurulu şlar ına Yasada öngörülen çerçevede avanslar verilmi ştir. Merkez Ba kas ı Yasas ının 36. maddesi uyar ınca Banka miktar ı cari y ıl bütçe ödenekle i toplam ın ın %5'ini geçmemek üzere Hazineye k ısa vadeli avans hesab ı aç bilir. Bu madde alt ında Hazineye verilen avans miktar ı 30 Haziran 1987 iti anyle 3,500.0 milyon Ti. tutar ındad ır. 30 Haziran 1987 itibariyle avans ve reeskont i şlemlerimiz Tablo I'de, avans ve reeskont i şlemlerinden do ğan bor bakiyelerinin 31 Aral ık 1986, 30 Haziran 1987 ve 31 Temmuz 1987 tarihler ne göre kar ş4ti şt ı rıırvas ı ise Tablo 2'de gösterilmi ştir. 4

7 Toplam borç bakiyelerinde dönemler itibariyle cüzi dü şü ş ler göze çarpmaktad ır. Hazineye K ısa Vadeli Avans 3,500.0 milyon l'de sabit kalm ış buna kar şı l ık III. Bölümdeki hesaplarla ilgili aç ıklamalarda gösterildi ği üzere Döviz İstikrar Fonu ve Fiyat İstikrar Fonu Hesaplar ı Hazine Cari Hesaplar ı bünyesine al ınm ışt ı r.

8 Tablo I Kredi Türü Hazine kefaletini haiz avans Hazineye k ısa vadeli avans K. Esnaf ve Sanatkâr Sanayi Senetleri Ticari Senetler Ihracat Senetleri Tar ı m Senetleri Kooperatif Senetleri Özel Avanslar 30 Haziran 1987 itibariyle Avans ve Reeskont işlemleri Borçlu Bor Bakiy si K.T.Sanayi i şletmeleri Holding Ltd. K.Meyve Sebze Cypfruvex İşt. Ltd. Tar ı msal Donat ı m Kurumu Toprak Ürünleri Kurumu Devlet Üretme Çiftlikleri T.C.M. Konsolide Fonu inki şaf Sand ığı Hazine Cari Hesab ı K. Vak ıflar Bankas ı Ltd. K. Vak ıflar Bankas ı Ltd. K. Ticaret Bankas ı Ltd. Türk Bankas ı Ltd. K. Kredi Bankas ı Ltd. T.C. Ziraat Bankas ı K. Türk Koop. Merkez Bankas ı Ltd. K. Ticaret Bankas ı Ltd. Türk Bankas ı Ltd. K. Kredi Bankas ı Ltd. K. Vak ıflar Bankas ı Ltd. Türk Bankas ı Ltd. K. Kredi Bankas ı Ltd. T.C. Ziraat Bankas ı K.Türk Koop. Merkez Bankas ı Ltd. K.Türk Koop. Merkez Bankas ı Ltd. K. Meyve Sebze Cypf. İşl. Ltd. Genel Toplam 4, 668 1, , Milyon 11, Senet Senet Adedi Tutar ı :0, 3, , , ,

9 K.T.Koop Merkez Bankas ı Ltd Tablo 2 Avans ve Reeskont Borç Bakiyelerinin 31 Aral ık 1986, 30 Haziran 1987 ve 31 Temmuz 1987 itibariyle kar şılaşt ırması Milyon Ti. Kredi Türü Borçlu Borç Bakiyesi 31 Aral ık 30 Haziran 31 Temmuz Hazine Kefaletini K.T.Sanayi I şletmeleri haiz avans Holding Ltd. Hazineye k ısa vadeli avans K.Meyve Sebze Cypfru- 1, , vex Işi. Ltd. Tar ı msal Donat ı m Kurumu Süt Endüstrisi Kurumu Toprak Ürünleri Kurumu Devlet Üretme Çiftlikleri T.C.M.Konsolide Fonu , , , , , ,789.8 Hazine Cari Hesab ı 3, , , K. Esnaf ve K. Vak ıflar Bankas ı Ltd Sanatkâr Sanayi Senetleri K.Vak ıflar Bankas ı Ltd K.Ticaret Bankas ı Ltd Türk Bankas ı ltd K.Kredi Bankas ı Ltd T.C. Ziraat Bankas ı K.Türk Koop.Merkez Bankas ı Ltd. Asbank Ltd Ticari Senetler K.Ticaret Bankas ı Ltd ihracat Senetleri Türk Bankas ı Ltd K.Kredi Bankas ı Ltd Asbank Ltd _ , K.Vak ıflar Bankas ı Ltd Ticaret Bankas ı Ltd Türk Bankas ı Ltd K. Kredi Bankas ı Ltd Tar ı m Senetleri T.C.Ziraat Bankas ı

10 Kooperatif Senet. Özel Avanslar K.T. Koop. Merkez Bankas ı Ltd. K.Meyve Sebze Cypf İşl. Ltd. Genel Toplam , ,799.7

11 Kuzey 'K ıbr ıs Türk Cumhuriyetinde faaliyet gösteren bankalardan Maliye Bakanl ığınca, ithalât ve ihracat muameleleri ve döviz al ı m-sat ı m konular ında K.K.T.C. Merkez Bankas ı d ışında yetkili k ı l ınan bankalar şunlard ı r: T.C. Ziraat Bankas ı Türk Bankas ı Ltd. Türkiye İş Bankas ı A. Ş. K.T. Kooperatif Merkez Bankas ı Ltd. K. Kredi Bankas ı Ltd. Türkiye Halk Bankas ı A. Ş. K. Vak ıflar Bankas ı Ltd. Limasol Türk Kooperatif Bankas ı Ltd. K. Ticaret Bankas ı Ltd. K. Faisal islâm Bankas ı Ltd. Asbank Ltd. Kuzey ı br ı Türk Cumhuriyetinde faaliyet gösteren bankalar kendi bünyelerinde "Devletin Kur Hesab ı " ve Bankalar ın Devletin kur rayicinden i şlem görecekleri "Bankalar Kur Hesaplar ı" olmak üzere iki ayr ı döviz hesab ı bulundurmakla mükelleftir. lthalât ve ihracat i şlemelerinde tek kur sistemi uygulan ı r Ve ödemeler bu kur sistemine uygun olarak yap ı l ı r. 30 Haziran 1987 tarihi itibariyle tüm bankalar ın resmi kurdan tuttuklar ı döviz miktar ı 63,350.9 bin ABD dolar ı de ğerinde olup bunun 14,436.2 bin ABD dolar ı kadar ı taahhüttür. Devletin Kur Hesab ında tutulan dövizin bankalara göre dökümü ve bunun ABD dolar ı kar şı l ığı Tablo 3'de verilmi ştir. Ayni tarih itibariyle Bankalar ın Bankalar Kurundan tuttu ğu toplam döviz miktar ı bin ABD dolar ı de ğerinde olup bunun bankalara göre dökümü Tablo 4'de verilmi ştir.

12 Döviz+Efekt i f+ K ıbr ıs Liras ı Bin ABD $ Taahhüt ler Taahhüt le r 1 o. cz d I N o N en c4 le.,--:. N c4 N. C4 en en c 1 r-- 'd,r) or d --' 't ef. ı ( N N I '8179 Topla m '4' M oo 0 Ir) M N.-1 d t: \ o o.-i,--. r n, cp o re. N Cr;,c) N m 4-1 Cr` I `'`. ef) vz) in,--.. _., c".,-; L>. M 0 t -,...i 1-1 C. \I -.., SE R BE S T D övizle r Efektifler K ıbr ıs Liras ı L'I 9' m.r.) ol E. BA NK A L A R i< k" rtz.rii Rankac ı T.td_ Asbank Lt d. K. Tica ret Bankas ı T P L AM

13 Bin ABD $ in m N '1' \ en ın N N G d' 0: Le).-1 \ N e I 4n m d. M 0. ı- t-. o\ c> ırı o I-.-1 c 1 c) en cx) N ın \ 1"cr) 0.- ı 1- zt. N zr M... M N d: N C \i..4 N.--I 1-1 M 1-1 T-4 \ \ İ. 0. M \ t - M G N ocd t o N( c.s1 er Ir: 4-4 C; \o d' G 1-1 er> CP\ t-, N Ir) \ inn N I Gel Cr; 1-; \ \ \ N: r-; \io ;11 N _o C=> C-. esi \I \ 0 C t N en \ d- N en.4-00 cs4 C t-- N m I N I d' N ı 1.0 m C> m 4ı-> \ N C e 1 N n N 00 \ N I In m t-, en t-- \ N es1 N 1-1 Cs1 in co M; N \42; t". G M N rn " cıi 4-> d E cd E cıı 1 cd -o aı aı aı \ v ı Ln t". t", -I C> 1" \ tr) =-1 zt I 4- N N : C C> - BANKA ADI K. K.T.C. Merkez Bankas ı - R. Daireler Türk Bankas ı Lt d. K.T. Kooperatif Merkez Bankas ı Lt d. 4-> C% ag K. Vak ıflar Bankas ı Lt d. K. Kredi Bankas ı Ltd. Limasol T. Koop. Bankas ı Ltd. K. Endüstri Bankas ı ltd. K. Faisal islâm Bankas ı Lt d. cd ccı T. C. Ziraat Asbank Lt d. rı) cd cd CCI a.) >», o z

14 tar ında olan toplam dö- Aral ık 1986 tarihinde 83,451.2 bin ABD dolar ı t viz rezervleriniz istikrarl ı bir art ışla Temmuz 1987'd bin ABD doe Bankalar Kurunda tu- lar ına ula ş m ışt ır. Bir önceki aya oranla May ıs 1987 ur Hesab ındaki dövizlerde tulan dövizlerde %1.60 ve Temmuz 1987'de Devletin art ış vard ır. Bankalar %5.64 düşüş kaydedilmi ş ise de toplamda her iki ayd Kurundaki dövizlerde May ıs 1987'de meydana gelen %.6 düşüş, o tarihlerde Ti, mevduat ına verilen faizin nisbeten cazip olu şu ve dola baz ında hesaplanan dötarihte de ğer yitirmesi vizlerin Sterling'in Amerikan dolar ı kar şısında ayni nedeniyle olumsuz yönde etkilenmesi ile ilgili görülm ktedir. Temmuz 1987'de Devletin Kur Hesab ındaki dövizlerdeki dü şüş ise orta a ç ıkan Ti, likidite soruh ız ı Tablo 5'te gösteril- nunun çözümü ile ilgilidir. Döviz rezervlerinin art ış mi ştir.

15 Tablo 5 Aral ık 1986 Döviz Rezerılerinin Art ış H ızı Dövizin Niteli ğine Göre Dökümü Bin ABD $ Bir önceki ayla kar şıla şt ırmas ı % Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda tutulan Mart 1987 Toplam Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda tutulan Toplam Nisan 1987 Devletin Kur Hesab ında Bankalar kurunda tutulan May ıs 1987 Toplam Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda tutulan Haziran 1987 Toplam Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda tutulan Temmuz Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda tutulan

16 Türk Liras ı mevduat ın art ış h ızın ı irdelerken milyon Ti, olan toplam mevduat ın Temmuz 1 Wye ulaşt ığına yani yedi ayl ık dönemde %51.44 oran ı i şaret etmek isteriz. Ku şkusuz faiz de ği şikli ğine tasarr di ği duyarl ı l ığı resmi ve ticari mevduatta ayni biçim ğildir. Nitekim Aral ık Temmuz 1987 k ıyaslam gösterdi ği %48.21 art ışa kar şı Tasarruf Mevduat ı %75.87 mi ştir. Bu noktadan hareketle Tablo 6 incelendi ğind bir önceki aya k ıyasla art ış h ız ı Nisanda %9.70, Ma %8.01 ve Temmuzda %7.29 oran ı ile bir düşüş trendine önce Aral ık 1986'da 87'de milyon da art ış kaydedildi ğine f mevduat ının göstere gözlemek olas ı deında Resmi Mevduat ın oran ında art ış kaydet- Tasarruf Mevduat ın ın ısta %9.38, Haziranda girdi ği müşahade edilmektedir. Neticede 13 Şubat 1987 tarihli Resmi Gazete'de yay ı mlanarak ayni gün yürürlü ğe giren faiz kararnamesi ile mevduat fai lerine getirilen art ışın bir ölçüde çekicili ğini kaybetme ğe ba şlad ığın ı söylemek mümkündür.

17 Tablo 6 Milyon Ti. A ral ık 1986 Türk Liras ı Mevduat ın Art ış H ızı Mevduat in Niteli ğine Göre dökümü Bi r önceki ayla kar şılaşt ırmas ı % Resmi Ticari Tasarruf Toplam Mart 1987 Resmi Ticari Tasarruf Toplam Nisan 1987 Resmi Ticari Tasarruf Toplam May ıs 1987 Resmi Ticari Tasarruf Haziran 1987 Resmi Ticari Tasarruf Temmuz 1987 Resmi Ticari Tasarruf Toplam Toplam Toplam

18 Bunu teyid eden bir di ğer hususta Bankalar kurun önceki aya göre art ış h ız ın ın May ıs 1987'den itibare göstermesidir. (Bak. tablo 5) Resmi mevduat ın K.K.T.C. Merkez Bankas ı ile Aral ık Temmuz 1987 süresi itibariyle dökümü T a tutulan dövizlerin bir bir yükselme e ğilimi i ğer bankalar aras ında blo 7'de gösterilmi ştir. Bundan görülece ği üzere Aral ık May ıs 198 döneminde ortalama 68:32 oran ında olan bölünüm Haziran - Temmuz 1987 e ortalama 63:37 oran ında gerçekle ş mi ştir. Bir ba şka deyi şle K.K.T.C. Merkez Bankas ı nezdindeki resmi mevduatta nisbi bir dü şüş kaydedilmi ştir. Söz k nusu dü şüş Hazine Cari Hesab ı bakiyesindeki dü şüşle ilgili görülmektedir.

19 Tablo 7 Milyon TL K.K.T.C. Merkez Bankas ı ve Diğer Bankalar Nezdinde Resmi Mevduat K.K.T.C. Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Toplam Aral ık cak Şubat Mart Nisan May ıs Haziran Temmuz

20 Türk Liras ı mevduat art ış h ız ı ile toplam plas Temmuz 1987 dönemindeki kar şılaşt ırmas ı Tabl ve Banka Plasmanlar ın ın sektörel da ğıl ı m ı ise Tablo 9 Devlet Bütçe aç ıklar ına kar şı l ık T.C.Ziraat Banka T.C. Ziraat Bankas ı Lefko şa Şubesi arac ılığı ile veril buna ait rakamlar Toplam Banka Plasmanlar ı bünyesin ve Kamu Kurum ve Kurulu şlar ı sektöründe gösterilm Bankas ı Kredisinin yerel banka plasmanlar ı aras ına al ı sektörel da ğılı m ın ın ters biçimde yans ıt ıldığı görüşünd ile T.C. aras ında imzalanan Ekonomik i şbirli ği Protok Karma Ekonomik Komite toplantilar ında T.C. Ziraat kam ız ın Ankara'da T.C. Merkez Bankas ı nezdindeki he tenmesine karar verildi ği de göz önünde tutularak, sö teli ğindeki T.C. Ziraat Bankas ı kredisi bundan böyle aras ında gösterilmeyecektir. Tablo 8'in tetkikinden görülece ği üzere Temmuz Ti. olan toplam Türk Liras ı mevduat ına kar şıl ık 476 plasman yap ılm ışt ır. Aral ık 1986'ya k ıyasla Mart 1987'de kaydedilen duat art ış h ız ına kar şı l ık plasman art ış h ız ı %5.08 düz akip aylarda da bir önceki aya k ıyasla plasman art ış gerisinde görülmektedir. Tablo 9'dan görülece ği üzere plasmanlar ın se pay ı olan Yurtiçi ve Yurtd ışı ticareti %15.3 payla Hü luşlar ı ve %14.2 payla Tar ım izlemektedir. an art ış h ızının Aral ık 8'de, İskonto Senetleri a gösterilmi ştir. ından sa ğlanan krediler i ğinden geçmi ş y ıllarda e olmak üzere Hükümet kte idi. T.C. Ziraat mas ıyla bu plasmanlar ın n hareketle; ve K.K.T.0 lü taht ında oluşturulan ankas ı Kredisinin Banab ına yat ı r ılmas ın ın isü edilen d ış kaynak nierel banka plasmanlar ı 1987'de milyon 1.2 milyon IL tutar ında %22.46 oran ındaki mevyinde kalm ışt ı r. Müteız ı mevduat art ış h ız ının törel da ğı l ı m ında %41.2 ümet ve Kamu ve Kuru-

21 Tablo 8 Milyon Ti, Türk Liras ı Mevduat Art ış H ızı Ile Toplam Plasman Art ış H ızının Karşılaşt ırması Toplam Ti, Mevduat Bir önceki ayla karşılaşt ırmas ı Toplam Plasman Bir önceki ayla karşılaşt ırmas ı Aral ık 1986 Mart Nisan May ıs Haziran Temmuz

22 Tablo 9 Milyon Ti, İskonto Senetleri ve Banka Plasm 'umm Sektörel bazda ve Geçmi ş dönemle kar' laşt ırmas ı Aral ık 19 6 Mi tar Temmuz 1987 Miktar Hükümet ve Kamu Kurum ve Kuruluşlar ı 25.2 Tar ı m 15.2 Madencilik 0.1 İmalât Sanayii 4.5 Yük Ta şı mac ılığı 0.6 Yurtiçi ve Yurtd ışı Ticaret 33.0 Bina ve in şaat 2.3 Turizm 0.4 Şahsi ve Mesleki Borçlar 9.2 İskonto senetleri

23 1- Üretim, Istihdam ve fiyatlar Tl. BÖLÜM Ekonomik Gelişmeler a) Üretim Art ışı ve Kaynaklar ın Kullan ı m ı 1984, 1985 ve 1986 y ıllar ında GSMH'n ın dağı l ı m ı ve sektöre! katma değerlerinin büyüme h ızlar ı, Tablo 10'da cari üretici fiyatlar ı ve Tablo 11'de 1977 sabit üretici fiyatlar ıyla kar şılaşt ı rmal ı olarak gösterilmi ştir. Cari fiyatlarla 1984'de 73, milyon İL olan GSMH, 1985'de 126,874.2 milyon Ti, ve 1986'da 195,142.7 milyon IL olarak gerçekle şmi ş- tir. Buna göre 1984'ten 1985'e %71.6 ve 1985'ten 1986'ya ise, %53.8 büyüme h ız ı mevcuttur y ı l ı için kesin GSMH rakamlar ı henüz mevcut olmamakla beraber II. Be ş Y ıll ık Kalk ınma Plan ı ( ) stratejisinde baz olarak kabul -edilen 1987 yıl ı GSMH's ı, 277,926.2 milyon IL olarak tahmin edilmi ştir (Tablo 28). Böylece 1986'ya k ıyasla 1987'de %42.4 oran ında büyüme h ız ı ortaya ç ıkacağı tahmin olunmu ştur sabit fiyatlar ıyla 1984'te milyon IL olan GSMH, 1985'te milyon Ti, ve 1986'da milyon IL olarak gerçekle şmi ştir. Bu itibarla sabit fiyatlarla büyüme h ız ı 1985'te %7.5 ve 1986'da %4.8'dir. Sabit fiyatlarla 1987 y ı l ı GSMH's ı hakk ında herhangi bir tahmin yap ılmad ığından bu y ıla ait büyüme h ız ının sabit fiyatlarla ifadesi şu anda mümkün de ğildir. 1984, 1985 ve 1986 y ıllar ında GSYIH'daki sektör paylar ına göz att ı- ğı m ızda her üç yılda, Kamu Hizmetlerinin %21.4, %22.3 ve %21.7 oranlar ı ile birinci s ı ray ı Ticaretin %19.8, %19.1 ve %18.7 oranlar ı ile ikinci s ı ray ı ve Tar ı m ın %16. 8, %16.0 ve %12.5 oranlar ı ile üçüncü s ı ray ı i şgal etti ğini görürüz. Bunlar ı 1984 y ı l ında Ulaşt ı rma-haberle şme ve Sanayi, 1985, 1986 y ıllar ında ise Sanayi ve Ula şt ırma-haberle şme izlemektedir y ı l ında büyüme h ız ındaki yavaşlaman ın önemli bir nedeni kurakl ık nedeniyle bitkisel üretimde kaydedilen dü şüştür.

24 9'17i I V ' 17 I L'T L*0.6 L'.9 0. Z 6'17 I'9I ' L ' Z 17' S 8' LI 0'9 D C 0.. D..1 r-i T C T d d cd ısapzna un i ı4 1eci ' IZ 1 S861 I M 1 4 \ N 6 -SI '6 0'6 \ 1-1 \ d oci d 6'0 9" L S -0 ' 17. V S S'tıZ 9' SZ Z' S '61 S' V ZZ L' L 6" L '17 ' irı r C) c.i.4'.4: 1-ı \ CS 1-4 I-.i -1 't 't in CD N ( M MNN ' 101 Büyüme H ız ı Vt S '0 ' 98 S' S9 S' IS S' I ' Z ' '9L, 17' 176 Z.9Z, 6.0Z S 17 9'9 Z ' S ' IL, 8'817 'ZL S' S17 E -8n S Z.89 ' 17S1 17.0S L' Z"t7Z Z.Z9 Z.66 t7" LL 8'9E1 -ZE L'606 L' L,t71 0.6S6.9Z I Z S m t-, ın z1-0 0, 1" d' 'Zr, GSMH 'nın Dağ ılım ı ve d- in,--1 1,--4 m o ri S96 I E.I06.-E TLI S' Z 'ZI9 0'960'01 l' L, ;D..,.',..,." 'il-.) U a".>. ', al..x. o 4a' czt E. cc U...N4 o.. o. 4-ı 1 CX:3...s. C4 a) -- F. cd c. a) -:... c Q> aı > (I)... >...w "" (::; 4-,..1 i..r' ci4,.,..s4 a> <d 44-, d (..) 4-,.--ı 4-, C ~ " 7, ,,4-.,,, d., (1.> 7.,,... cd d> a.) o 4-, E.U.,... CQ «t., M % c%, E Z": cd at,--....,, co ---,, VI. o E et..ın Ucı) cd U..E.:: d ' S Ulaşt ı r ma-habe rle şme. c4 eg,d!,e-: E' L 17'6 99* Konut Ge l irler i t'' 0 9' S Se rbest Meslek ve H iz metle r 0' 17017'81 9. Kamu Hizmetle ri Z.17 8' ZI Z 17'.17Z8' 17ZI 0.96C9 cı\ o co.--ı o co co.--1 Iri c4 egdt f-: N \ ırı m v:> N en cssı -d- vz, 1- u--) m o\ c4 c4 c,i v-: c4.-1 ee;,, t-- t-- cd cıı 4-> z 4.J :5 cd E ed <cd (3 444, od 1 I ' 1 1 1

25 Dağı l ı m Yüzdesi Ir> C s -s,ı oo C..1 1-ı N e-ı 1- In d d -i ı d 1-1 -I N 0 ee d oc; N c0 1-4 Ö vz.e. N -ı m 1-4. N C Ir) \ -ı N ırı \.. T-ı N \. oo 1-1 M \ V.") N zt \ m m (.1 oo Izr 00 er m Z 11 \d eg N cy; d \ M \ ır> er N zh \C: co. 1-1 C7 \ c\; 1-1 Sabit ret i N co ın c0 N C oc1; o.z 4 N I ırı 00 0\ ctt kr 1 C \I 0\ 1- N C ıl ' -ı :1-1-1 \ (.4. N zr? C Go d! ~ a> E oo. zt co cı. ri -1. en d o: d 1.1,CI" Ir> cs iıı,:31 es1 N 0.z m <4 C 00. 0z <4 \ CD 00 N N N 0\. \ m d \ c> ır> It> r> C`.1 \C> co M \ M 00. (70 Ir) <4 en 00 en GSMH 'nın Dağ ılı m ı ve Ir> 00 s : cı) C> 00 od \ co es4 t--, co m 0. ın ın ın d. _.co / \ Ir) N 00 N m tt N 0\ C d- (NI m ir; zt. 4-, N,5,0 ic-c3.x cd aı o 0:3 o C, C0 'J..1.., c/9 1- s C.1 co C a.) C C 0... aı cd. 4).....(I) d > a>.. ("3' :_.72, v) > 44,_, o.- (..).... ec$...,- c 4-, '; c <ccı 4., cd c.)..., E LI-1 e_, '7,i,..-ı c d... %M 15. aı N 41.' L> 00 N ---. w 4,-,z; od.1.~ F" ni E-1 cd./....,-..., cd,--,, , crr cd F al.0 C.) V) cd.0 o C.E.": cd r4 er;. i! kr \d, C \I \ :1- NN 00 c> es> '0 d- N en Müessese ler '---.' cd Konut Gelirleri Se rbest Meslek ve Hizmet ler ıri 0\ 9. Kamu Hizmetleri ın Cr> C; \, \C) N aı 70' :o Lx E o vr aı z bq cd E ext <cd cd, cd

26 1984, 1985 ve 1986 y ıllar ına ait kar şılaşt ırma dengesi Cari fiyatlarla Tablo 12'de ve sabit fiyatlarla GSMH ve D ış Aç ıktan oluşan Toplam Kaynaklar milyon Ti,, 1985'te milyon Ti, ve 19 olarak gerçekle ş mi ştir. GSMH'n ın Toplam Kaynaklar içindeki pay ı 'e %91.4 ve 1986'da %93.0'a yükselmi ş, D ış Aç ı'. pay ı ise 1984teN12.7 iken bu oran 1985'te %8.6 ve Böylece Toplam Kaynaklarda Yurtiçi Kaynaklar lehi d ışa ba ğı ml ıl ık azalm ışt ı r. 1984'te Toplam Kaynaklar ın %15.0'i yat ı r ımla gitmi şken, 1985 y ı l ında %17.6 yat ı r ımlara ve %82. %19.5 yat ı r ımlara ve %80.5 Tüketime gitmi ştir. B t ı r ı mlar lehine istikrarl ı bir geli şme gözlenmi ştir. ı Kaynaklar-Harcamalar Tablo 13'de verilmi ştir. cari fiyatlarla 1984'te 6'da milyon Ti, 'te %87.3 iken bu oran ın Toplam Kaynaklardaki 986'da %7'ye dü ş müştür. e bir geli şme olmu ş ve a. %85.0' ı ise Tüketime Tüketime, 1986'da ise 'ylece harcamalarda Ya- Sabit sermaye yat ı r ımlar ında Kamunun pay ı 1984 'te %45.4 iken oran 1985' te %36.3'e ve 1986'da %27.7'ye dü ş müş, Özel sektör' n pay ı ise 1984'te %54.6 iken oran 1985'te %63.7'ye ve 1986'da %72.3'e yük elmi ştir. Toplam tüketimde Kamunun pay ı 1984'te %22.5 iken oran 1985 'te %23.1'e ve 1986'da %24.3'e yükselmi ş, Özel Sektörün pay ı ise 1984'teki %77.5'ten,1985'te %76.9'a ve 1986'da %75'e dü ş müştür. Neticede Kamu kes mi ile kar şılaşt ı r ıld ığında Özel kesimin performans ı daha olumlu görülmektedir.

27 - - - C 0 \ 00 0\ \ 'o C..) l -.1 N \ \ G \ 1- C; tr d d d,d ir; eri N N I co N \ 1-1 II. cd cd in c0 cd '* 0 't M C) 0 C) C m. cız d o (4 d d d cr c). N \ o ıd (/) co cı. 1-4 ırı ı n N N. M m t M N 1 d s tr 00 N e-i 1-4 N N t t- (Ni N 00 - İ -4 rsi ırı 0.\ t-, m crı.... III. KAYNAKLAR - HARCAMALAR DENGESI \C> 00. ın 00 N 1-1 ırı ın N \ 00 ir) N 1 1- 'f) I M ey.).. C. cs1 t \ ZI" t, N 00 ırı.- M c".1 c\1 in v0 in erı I rt ir).--1 l'- c/- er) d- Ct In. 0 t - 00 oz:...--i t as trı 00 et K> 0 en.-1. esı 00 t-- \..-ı t -. x:t. Cn t-- en en ın xt \ 0, d (:::: '0 -- II ı. - ı C.-1-7 c) 1. -, 1- m.--, N N N N.--1.-ı ın 4. 4 c.;,z1 oz NI en \ in,* - I N 'ZI ın en.4- t C N m N 1"-- C- CT. d C) \. 0 odı,zi: en d' t--- en en N Ir> 41 en N.--1 es3 N t ı N 00,Il...I 11) C t-- en in \. C.-1t d: N. M 'ZI- 1-1 f", C; o ct::: 00 N en in eg t-- N \ \ ı N t, t, \C> In t--.-1 c; N 1.1 "Zt N n N ',:g' t,,:::;. \ C t, -, 1 ı-i in :45 b.0 a.. TPLAM KAYNAKLAR cr < TPLAM YATIRIMLAR -7 csı, TPLAM TÜKETIM Kamu Tüketim i fx d d E E-4 4., aı N N (%. t:4 cd E cd <ct 4-) aı aı C cd cc3

28 C c0. -ı N C) ı \ N N G In. N \ td.;n sca' cd td cd 1 C. -ı c * 1" en 0 \ t - 1 ı 0: d..,c3 d, d c4 d c4 d C M Ö o: N \ ın ın N N \ en M N Cr (,\ d (N. Zi: d C1: N Cd (Ni l"": d ın (Ni I-4 -ı r ı r ı N N N. N Z.7) İsl C.D Z C td N co in a.q co. E vr ın >b a) ccı D co cr. 0 (X) \ ın N 1-1 e M r, 11 t r) I er Ş! N I,zt C-- In in en in N N \ C m N (-4 d d t.: ın c4 m I m In 1 N cn \ M N d d d U d C N I N I" C4 <S In. d Ir; ir: 1 N N,-1 s s en zt -.- ı 0 N t-- o cı. N.a-,a- M 00 _ N C-- N G 1-21 er;. cd z ıı-ı 00 C7\ M C> 'zi N. M. d. ın cc> m m ın d-. co M In -4.- ın ir: In N in er; ın 1- co. zt N c \I N. \ m M m NIr; c I o0 - ı -ı es en N \ cx-.) N M en cld' e-i E en 1-4 p E- R A L K A N AY K AM PL T II. TPLAM Y ATIRI ML A R 1. Sabit Se r maye E 71., E 7 cd N CC$ ; : 2 : 0 esi fx4 E d Ka mu Tüket im i Özel Tüketim (.. E. G> E cd E- > n o.. CY < cı)

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA KARAR...86 KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR...

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA KARAR...86 KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR... KAMBİYO MEVZUATI 1 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ Numarası: 91 32/5)... 17 Türk Parası Kıymetini

Detaylı

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2013

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

Genel Faaliyet Raporu

Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsam ndaki dareler, Sosyal Güvenlik Kurumlar ve Mahalli dareler 2009 Y Genel Faaliyet Raporu HAZ RAN 2010 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 2 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 3 2009 Y Genel Faaliyet

Detaylı

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36.

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36. GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36. Maddesi gere ince haz rlanm r. Madde 2- (De ik:rg-26/12/2001-24622) 775 say Gecekondu

Detaylı

BÖLÜM VIII İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER

BÖLÜM VIII İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER BÖLÜM VIII İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER 40. Nas l İhracatç Olunur? İhracatç İhraç edeceği mala göre ilgili İhracatç Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numaras na sahip gerçek veya tüzel kişiler

Detaylı

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER 1 2 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2014

Detaylı

Sorularla Hukuk Dizisi 3 SORULARLA TOPLU İŞ HUKUKU 2. CUİ. Prof. Dr. Fevzi DEMIR

Sorularla Hukuk Dizisi 3 SORULARLA TOPLU İŞ HUKUKU 2. CUİ. Prof. Dr. Fevzi DEMIR Sorularla Hukuk Dizisi 3 SORULARLA TOPLU İŞ HUKUKU 2. CUİ Prof. Dr. Fevzi DEMIR Sorularla Toplu İş Hukuku İkinci Cilt Prof. Dr. Fevzi Demir Prof. Dr. Fevzi Demir 1947 y ılmda Salihli'de do ğdu. İlk ve

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI SMMMO MEVZUAT SER S 2 MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli leri Enflasyon düzeltmesi hesaplar dahil stanbul,

Detaylı

2013 VERG ve PRAT K B LG LER REHBER

2013 VERG ve PRAT K B LG LER REHBER INTERNATIONAL ARKAN & ERG N Audit, Tax, SAS Turkey 2013 VERG ve PRAT K B LG LER REHBER VERG ve PRAT K B LG LER REHBER 2013 stanbul, 28 fiubat 2013 Haz rlayanlar Refik Arkan A. Cihat Kumuflo lu fieref Taflk

Detaylı

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye Önsöz Toplum halinde yaflaman n ortaya ç kard kollektif ihtiyaçlar, ad na kamu hizmeti dedi imiz, Devlet ve yetkili k ld organlar taraf ndan gerçeklefltirilen ve tüm fertlerin faydalanmas na aç k hizmetlerle

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Karar No.89/14391 R. Gazete No. 20249 Tarih : 7.8.1989 R.G.Tarihi: 11.8.1989 Ekli "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar"ın yürürlüğe

Detaylı

26.10.2014 GENEL MUHASEBE. Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA HESABI 100-KASA HESABI. Bu hesap, i letmenin elinde bulunan ulusal ve yabanc

26.10.2014 GENEL MUHASEBE. Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA HESABI 100-KASA HESABI. Bu hesap, i letmenin elinde bulunan ulusal ve yabanc GENEL MUHASEBE Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER ER HAZIR DE ERLER SSE SENETLER ALICILAR REESKONT UYGULAMASI SATI MAL YET YÖNTEMLER VARLIKLARDA

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ HAZİRAN 2009 LEFKOŞA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. GENEL BİLGİ 1-3 1.1. Coğrafi Konum ve Nüfus 1 1.2. İklim 1 1.3. Politik Sistem 2 1.4.

Detaylı

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Av. Filiz ASKAN zmir Barosu üyesi AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Bu kanun hukuk

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI İÇİNDEKİLER nın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... ix BİRİNCİ BÖLÜM I. GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ,

Detaylı

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır 1 İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca...

Detaylı

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No: 259 Haziran 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

100 soruda yeni teflvik uygulamas

100 soruda yeni teflvik uygulamas 100 soruda yeni teflvik uygulamas (2009/15199 say l BKK) ndirimli kurumlar vergisi Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnas Faiz deste i Sigorta prim deste i Tafl nma deste i Yat r m yeri tahsisi Sunufl

Detaylı

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KRED KARTI ÜYEL K SÖZLE MES Banka ve Kart Hamili a a daki hükümler çerçevesinde mutab k kalm lard r: 1. bu Sözle me nin uygulanmas nda; Asgarî Ödeme Tutar Alacak Belgesi

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay SAN HAZ RAN 2009 Say : 52 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür BASINDA Kalk nma Yaz leri Sorumlusu Necdet AH NKÜÇÜK

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar 6112 SAYILI KANUN Amaç Madde (1) Bu Kanunun amac ; radyo, televizyon ve iste e ba l yay n hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlü ünün sa lanmas, medya hizmet sa lay c lar

Detaylı

KURUMU 2012 YILI RAPORU

KURUMU 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih, 6085 sayılı Kanun ile 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme

Detaylı