Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı"

Transkript

1 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Eylül,1987 No.1

2 .1 G İRİŞ Üçer ayl ık dönemler sonunda bülten ç ı kar ı lmas ı Kuzey K ıbr ı s Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Yasas ın ın 45. maddesinde öngörülmüştür. Yay ında K.K.T.C. Merkez Bankas ı faaliyetleri, ülke ekonomisi ve bankac ı l ık istatistikleri gibi genelde bankalar ı ilgilendiren konulara yer verilece ğ i gibi, gerekli görülen hallerde, bankac ı l ık kesimine yararl ı olabilecek yasal ve idari konular da i şlenecektir. Bu cümleden olmak üzere, 1 Haziran 1987 tarihli Resmi Gazete'de yay ı mlanan 22/1987 say ı l ı yasa ile de ğ i ştirilmi ş şekliyle 38/1982 say ı l ı Para ve Kambiyo İşleri Yasas ı; 25 Mart 1983 tarihli Resmi Gazete'de yay ı mlanan 25/1983 ve 1 Haziran 1987 tarihli Resmi Gazete'de yay ımlanan 26/1987 say ı l ı yasalarla de ğ i ştirilmi ş şekliyle 11/1976 say ı l ı K.K.T.C. Bankalar Yasas ı ; ve 26 Haziran 1987 tarihli Resmi Gazete'de yay ımlanan 35/1987 şay ı l ı yeni K.K.T.C. Merkez Bankas ı Yasas ı tam metin halinde bültenin bu say ıs ına dahil edilmi ştir. Bilindi ği gibi yukar ıda sözü edilen üç yasa Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti aras ında_ 5 Aral ık 1986 tarihinde imzalanan Ekonomik İşbirli ği Protokolünde, Para, Kambiyo ve Bankac ı l ık konular ına ili şkin olarak K.K.T.C. taraf ından al ınmas ı öngörülen belli ba şl ı tedbirler zümresindendir.

3 İÇ İNDEK İLER I. Bölüm Sayfa Kuzey K ı br ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı faaliyetleri 3-20 IL Bölüm Ekonomik Geli ş meler Üretim, istihdam ve fiyatlar 21 a) Üretim art ışı ve kaynaklar ın kullan ı m ı 21 b) istihdam 27 c) Fiyat hareketleri ve ücretler Mali ve parasal geli ş meler 32 a) Mali geli ş meler 32 b) Parasal geli ş meler '1 emret pazarlama ve (-)derneler dengesi a) Ticaret ve pazarlama b) 5(le ıneler dengesi Kalk ı nma Konusu III. Bölüm \lcrkez Bankas ı n ı n alt ı Bi lâneo Kf'ı r ve /arar I lesab ı ayl ı k hesapl,o ı Hesaplar hakk ı nda aç ı klamalar çl IV. Bölüm Bankac ı l ı k ıstatistikleri - V. Bölüm Para, Kambiyo ve Bankac ı l ı k ~Villa t ı (> Para ve Kambiyo İş leri Yasas ı 2. K.K.T.C. Bankalar Yasas ı 3. K.K. \lerkez Bankas ı Yasas ı VI. Bölüm I abi(*) r ı n Listesi

4

5 L BÖLÜ M KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHUR İYETİ MERKEZ BANKASI FAAL İYETLER İ K.K.T.C. Merkez Bankas ı faaliyetlerinde etkinli ğin art ı r ılmas ı amac ına yönelik olarak önlemler al ınmas ı konusundaki çal ışmalar, denetim alan ında Bankaya sa ğlanan yetkilerle, yeni yasalarda belirgin biçimde dile getirilmi ş bulunmaktad ı r. Şöyleki: (i) 22/1987 say ı l ı Para ve Kambiyo İşleri (De ğ i şiklik) Yasas ı ile de ğ i ştirilmi ş şekliyle Para ve Kambiyo İşleri Yasas ın ın 49. maddesine göre: (1) Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyetinde faaliyet gösteren yetkili bankalar ile yetkili müesseselerin i şlemlerinin bu Yasa ve bu Yasaya dayan ı larak ç ıkar ı lacak tüzük kurallar ına uygunlu ğunun denetimi K.K.T.C. Merkez Bankas ı taraf ından yap ı l ı r. (2) Maliye İşleri ile görevli Bakanl ık gerekli gördü ğü hallerde bu denetimleri görevlendirece ği Bakanl ık personeli ile de yapt ı rabilir. (3 ) Denetim sonuçlar ı, bu Yasa, K.K.T.C. Merkez Bankas ı Yasas ı, Bankalar Yasas ı ve Yürürlükteki yasa gücündeki kararnamelerin kurallar ı çerçevesinde i şleme ba ğ l ı tutulur. (ii) 26/1987 say ı l ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Bankalar (De ğ i şiklik) Yasas ı ile de ğ i ştirilmi ş şekliyle K.K.T.C. Bankalar Yasas ın ın 14. maddesine göre: (1) Kuzey K ıbr ı s Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı aşa ğıdaki bentlerde öngöru ıen uenetim, saptama ve tahlilleri yapmaya yetkilidir: A. Bankalar ın her türlü i şlemlerinin, bu Yasa, Pul Yasas ı, Döviz Istikrar Fonu Yasas ı, Para ve Kambiyo İşleri Yasas ı, D ış Ticaret (Düzenleme ve Denetim) Yasas ı ve yürürlükteki Yasa gücünde Kararnamelerle di ğer ilgili Yasalara ve bu Yasalar uyar ınca ç ıkar ı lan Tüzük, Yönetmelik, Karar, Tebli ğ ve Emirnamelerin kurallar ına uygunlu ğunun denetimi; ve B. Bankalar ın varl ıklar ı, alacaklar ı, özkaynaklar ı, borçlar ı, kâr ve zarar hesaplar ı aras ındaki ilgi ve dengelerin ve mali bünyeyi etkileyen di ğer tüm unsurlar ın saptanmas ı ve tahlili. (2) Bakanl ık, gerekli gördü ğü durumlarda yukar ıdaki (1). f ıkran ın (A) bendinde yer alan denetimleri, görevlendirece ği Bakanl ık personeli ile de yapt ı rabilir. (iii) 35/1987 say ı l ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Yasas ının 29. maddesine göre: (1) Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti s ın ı rlar ı içinde faaliyette bulunan bütün bankalar, y ı ll ık bilânçolar ı ile kâr ve zarar hesaplar ını idare meclisi ve denetçi raporlar ı ile birlikte, y ıl sonundan ba şlayarak üç ay içerisinde Bankaya vermekle yükümlüdürler. (2) Banka, bankalardan mevduat, kredi, döviz ve di ğer i şlemlerine ait her türlü bilgiyi isteyebilir ve Bankalar Yasas ında öngörülen ve Bankaya verilen di ğer denetlemeleri yapar, gerekli önlemleri al ı r ve/veya cezai kovu şturma ba şlat ı r. (3) Bankalar, Bankan ın (2). f ıkraya göre isteyece ğ i bilgileri bankan ın belirtece ğ i süre içinde vermeye zorunludurlar. 3

6 (4) Banka, bankalar ın mali durumlar ın ı izler, incel r ve denetler. Saptad ığı hususlarla ilgili gerekli önlemleri al ı r v /veya cezai kovu şturma ba şlat ı r. Ayni Yasan ın 30. maddesine göre ise: (1) Banka, bankalar ile kooperatif bankalar ının ve kre rulmu ş di ğer kurulu şlar ın her türlü i şlemlerinin bu Pul Yasas ı, Döviz istikrar Fonu Yasas ı, Para ve Ka Ticaret (Düzenleme ve Denetim) Yasas ı ve yürü kararnameler ile di ğer ilgili yasalara ve bu Yasala zük, Yönetmelik, Karar, Tebli ğ ve Emirnamelerin denetimini yapar; gerekli önlemleri al ı r ve/veya c (2) Denetlenecek banka ve kurulu şlar gerekli her türlü netimle görevli ki şilere zaman ında ve eksiksiz olar ı vermek amac ıyla ku- Yasa, Bankalar Yasas ı, mbiyo İşleri Yasas ı, D ış lükteki Yasa gücündeki uyar ınca ç ıkar ılan Tüurallar ına uygunlu ğunun zai kovu şturma ba şlat ı r. bilgi ve belegeleri dek vermek zorundad ı rlar. 22/1987 say ı l ı Para ve Kambiyo İşleri (De ğ i şik ik) Yasas ın ın yürürlüğe giri ş tarihi ileride Bakanlar kurulunca saptanacak bir arihe b ı rak ı lm ışt ı r. Yeemektedir. Her halü- ni yasan ın öngördüğü tüzüklerin içeri ği de henüz bilin kârda tüzükler Yeni yasan ın yürürlü ğe giri şini bekleme durumundad ır. Ancak hem K.K.T.C. Bankalar Yasas ın ın hem de K.K.T.C. M rkez Bankas ı Yasas ın ın, bankalar ın denetimine ili şkin hükümleri, Bankaya kesin ve sarih biçimde önemli görevler yfiklemi ştir. Konu bu aç ıdan de ğerlendirilmekte olup en erk şimler ba şlat ı lacakt ı r. Öte yandan yeni Para ve Kambiyo İşleri Yasas ın ın yürürlü ğe konmas ı ve öngörülen tüzüklerin ç ıkar ılmas ı ile Merkez Bankas ı f aliyetlerinde etkinlik ve verimlili ğin art ı r ılmas ı amac ına yönelik olarak, Bankaya bu alanda da yeni görevler verilmesinin yerinde bir davran ış olaca ğına inan ı maktad ı r. Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cum uriyeti aras ında imzalanan 5 Aral ık 1986 tarihli Ekonomik İşbirli ği Protokolü de benimsenen, (i) K.K.T.C.'de faizlerin T.C. paraleline getirilmesi, n zamanda gerekli giri- (ii) T.C. ile K.K.T.C. aras ında döviz ve Türk Liras ın ın serbest giri ş-ç ık ışının sa ğ lanmas ı, ve (iii) Türk Liras ının serbest kurdan de ğerlendirilmeye b ı rak ılmas ı, prensiplerine uygun olarak 13 Şubat 1987 tarihli Resmi Gazetede yay ı mlanarak ayni gün yürürlü ğe giren Bakanlar Kurulu Karar ı ile evduat kabulünde ve her türlü kredi i şlemlerinde uygulanmak üzere saptanan n yüksek faiz oranlar ı, aynen yürürlüktedir. Bu arada artan enflasyon kar şıs ında Türkiye'de ygulanan faiz oranlar ında bir t ırmanma e ğilimi ba şgöstermi ştir. Bunun ışığında bizde de bir durum de ğerlendirmesi yap ılmakta olup faiz hadlerinin revi yonu konusunda gerekli önerilerde bulunulacakt ır. Temel ko şul süratle harek t edilerek olaylar ın gerisinde kal ınmamas ı d ı r. Reeskont ve avans i şlemlerine devam olunmu ştu. Bu cürnkcien olmak üzere bankalarca ibraz edilen Küçük Esnaf ve Sanatk r, Sanayi, ıtiralat, Ticaret ve Tar ı m Senetleri reeskonta kabul edilmi ş ve Kamu Kurulu şlar ına Yasada öngörülen çerçevede avanslar verilmi ştir. Merkez Ba kas ı Yasas ının 36. maddesi uyar ınca Banka miktar ı cari y ıl bütçe ödenekle i toplam ın ın %5'ini geçmemek üzere Hazineye k ısa vadeli avans hesab ı aç bilir. Bu madde alt ında Hazineye verilen avans miktar ı 30 Haziran 1987 iti anyle 3,500.0 milyon Ti. tutar ındad ır. 30 Haziran 1987 itibariyle avans ve reeskont i şlemlerimiz Tablo I'de, avans ve reeskont i şlemlerinden do ğan bor bakiyelerinin 31 Aral ık 1986, 30 Haziran 1987 ve 31 Temmuz 1987 tarihler ne göre kar ş4ti şt ı rıırvas ı ise Tablo 2'de gösterilmi ştir. 4

7 Toplam borç bakiyelerinde dönemler itibariyle cüzi dü şü ş ler göze çarpmaktad ır. Hazineye K ısa Vadeli Avans 3,500.0 milyon l'de sabit kalm ış buna kar şı l ık III. Bölümdeki hesaplarla ilgili aç ıklamalarda gösterildi ği üzere Döviz İstikrar Fonu ve Fiyat İstikrar Fonu Hesaplar ı Hazine Cari Hesaplar ı bünyesine al ınm ışt ı r.

8 Tablo I Kredi Türü Hazine kefaletini haiz avans Hazineye k ısa vadeli avans K. Esnaf ve Sanatkâr Sanayi Senetleri Ticari Senetler Ihracat Senetleri Tar ı m Senetleri Kooperatif Senetleri Özel Avanslar 30 Haziran 1987 itibariyle Avans ve Reeskont işlemleri Borçlu Bor Bakiy si K.T.Sanayi i şletmeleri Holding Ltd. K.Meyve Sebze Cypfruvex İşt. Ltd. Tar ı msal Donat ı m Kurumu Toprak Ürünleri Kurumu Devlet Üretme Çiftlikleri T.C.M. Konsolide Fonu inki şaf Sand ığı Hazine Cari Hesab ı K. Vak ıflar Bankas ı Ltd. K. Vak ıflar Bankas ı Ltd. K. Ticaret Bankas ı Ltd. Türk Bankas ı Ltd. K. Kredi Bankas ı Ltd. T.C. Ziraat Bankas ı K. Türk Koop. Merkez Bankas ı Ltd. K. Ticaret Bankas ı Ltd. Türk Bankas ı Ltd. K. Kredi Bankas ı Ltd. K. Vak ıflar Bankas ı Ltd. Türk Bankas ı Ltd. K. Kredi Bankas ı Ltd. T.C. Ziraat Bankas ı K.Türk Koop. Merkez Bankas ı Ltd. K.Türk Koop. Merkez Bankas ı Ltd. K. Meyve Sebze Cypf. İşl. Ltd. Genel Toplam 4, 668 1, , Milyon 11, Senet Senet Adedi Tutar ı :0, 3, , , ,

9 K.T.Koop Merkez Bankas ı Ltd Tablo 2 Avans ve Reeskont Borç Bakiyelerinin 31 Aral ık 1986, 30 Haziran 1987 ve 31 Temmuz 1987 itibariyle kar şılaşt ırması Milyon Ti. Kredi Türü Borçlu Borç Bakiyesi 31 Aral ık 30 Haziran 31 Temmuz Hazine Kefaletini K.T.Sanayi I şletmeleri haiz avans Holding Ltd. Hazineye k ısa vadeli avans K.Meyve Sebze Cypfru- 1, , vex Işi. Ltd. Tar ı msal Donat ı m Kurumu Süt Endüstrisi Kurumu Toprak Ürünleri Kurumu Devlet Üretme Çiftlikleri T.C.M.Konsolide Fonu , , , , , ,789.8 Hazine Cari Hesab ı 3, , , K. Esnaf ve K. Vak ıflar Bankas ı Ltd Sanatkâr Sanayi Senetleri K.Vak ıflar Bankas ı Ltd K.Ticaret Bankas ı Ltd Türk Bankas ı ltd K.Kredi Bankas ı Ltd T.C. Ziraat Bankas ı K.Türk Koop.Merkez Bankas ı Ltd. Asbank Ltd Ticari Senetler K.Ticaret Bankas ı Ltd ihracat Senetleri Türk Bankas ı Ltd K.Kredi Bankas ı Ltd Asbank Ltd _ , K.Vak ıflar Bankas ı Ltd Ticaret Bankas ı Ltd Türk Bankas ı Ltd K. Kredi Bankas ı Ltd Tar ı m Senetleri T.C.Ziraat Bankas ı

10 Kooperatif Senet. Özel Avanslar K.T. Koop. Merkez Bankas ı Ltd. K.Meyve Sebze Cypf İşl. Ltd. Genel Toplam , ,799.7

11 Kuzey 'K ıbr ıs Türk Cumhuriyetinde faaliyet gösteren bankalardan Maliye Bakanl ığınca, ithalât ve ihracat muameleleri ve döviz al ı m-sat ı m konular ında K.K.T.C. Merkez Bankas ı d ışında yetkili k ı l ınan bankalar şunlard ı r: T.C. Ziraat Bankas ı Türk Bankas ı Ltd. Türkiye İş Bankas ı A. Ş. K.T. Kooperatif Merkez Bankas ı Ltd. K. Kredi Bankas ı Ltd. Türkiye Halk Bankas ı A. Ş. K. Vak ıflar Bankas ı Ltd. Limasol Türk Kooperatif Bankas ı Ltd. K. Ticaret Bankas ı Ltd. K. Faisal islâm Bankas ı Ltd. Asbank Ltd. Kuzey ı br ı Türk Cumhuriyetinde faaliyet gösteren bankalar kendi bünyelerinde "Devletin Kur Hesab ı " ve Bankalar ın Devletin kur rayicinden i şlem görecekleri "Bankalar Kur Hesaplar ı" olmak üzere iki ayr ı döviz hesab ı bulundurmakla mükelleftir. lthalât ve ihracat i şlemelerinde tek kur sistemi uygulan ı r Ve ödemeler bu kur sistemine uygun olarak yap ı l ı r. 30 Haziran 1987 tarihi itibariyle tüm bankalar ın resmi kurdan tuttuklar ı döviz miktar ı 63,350.9 bin ABD dolar ı de ğerinde olup bunun 14,436.2 bin ABD dolar ı kadar ı taahhüttür. Devletin Kur Hesab ında tutulan dövizin bankalara göre dökümü ve bunun ABD dolar ı kar şı l ığı Tablo 3'de verilmi ştir. Ayni tarih itibariyle Bankalar ın Bankalar Kurundan tuttu ğu toplam döviz miktar ı bin ABD dolar ı de ğerinde olup bunun bankalara göre dökümü Tablo 4'de verilmi ştir.

12 Döviz+Efekt i f+ K ıbr ıs Liras ı Bin ABD $ Taahhüt ler Taahhüt le r 1 o. cz d I N o N en c4 le.,--:. N c4 N. C4 en en c 1 r-- 'd,r) or d --' 't ef. ı ( N N I '8179 Topla m '4' M oo 0 Ir) M N.-1 d t: \ o o.-i,--. r n, cp o re. N Cr;,c) N m 4-1 Cr` I `'`. ef) vz) in,--.. _., c".,-; L>. M 0 t -,...i 1-1 C. \I -.., SE R BE S T D övizle r Efektifler K ıbr ıs Liras ı L'I 9' m.r.) ol E. BA NK A L A R i< k" rtz.rii Rankac ı T.td_ Asbank Lt d. K. Tica ret Bankas ı T P L AM

13 Bin ABD $ in m N '1' \ en ın N N G d' 0: Le).-1 \ N e I 4n m d. M 0. ı- t-. o\ c> ırı o I-.-1 c 1 c) en cx) N ın \ 1"cr) 0.- ı 1- zt. N zr M... M N d: N C \i..4 N.--I 1-1 M 1-1 T-4 \ \ İ. 0. M \ t - M G N ocd t o N( c.s1 er Ir: 4-4 C; \o d' G 1-1 er> CP\ t-, N Ir) \ inn N I Gel Cr; 1-; \ \ \ N: r-; \io ;11 N _o C=> C-. esi \I \ 0 C t N en \ d- N en.4-00 cs4 C t-- N m I N I d' N ı 1.0 m C> m 4ı-> \ N C e 1 N n N 00 \ N I In m t-, en t-- \ N es1 N 1-1 Cs1 in co M; N \42; t". G M N rn " cıi 4-> d E cd E cıı 1 cd -o aı aı aı \ v ı Ln t". t", -I C> 1" \ tr) =-1 zt I 4- N N : C C> - BANKA ADI K. K.T.C. Merkez Bankas ı - R. Daireler Türk Bankas ı Lt d. K.T. Kooperatif Merkez Bankas ı Lt d. 4-> C% ag K. Vak ıflar Bankas ı Lt d. K. Kredi Bankas ı Ltd. Limasol T. Koop. Bankas ı Ltd. K. Endüstri Bankas ı ltd. K. Faisal islâm Bankas ı Lt d. cd ccı T. C. Ziraat Asbank Lt d. rı) cd cd CCI a.) >», o z

14 tar ında olan toplam dö- Aral ık 1986 tarihinde 83,451.2 bin ABD dolar ı t viz rezervleriniz istikrarl ı bir art ışla Temmuz 1987'd bin ABD doe Bankalar Kurunda tu- lar ına ula ş m ışt ır. Bir önceki aya oranla May ıs 1987 ur Hesab ındaki dövizlerde tulan dövizlerde %1.60 ve Temmuz 1987'de Devletin art ış vard ır. Bankalar %5.64 düşüş kaydedilmi ş ise de toplamda her iki ayd Kurundaki dövizlerde May ıs 1987'de meydana gelen %.6 düşüş, o tarihlerde Ti, mevduat ına verilen faizin nisbeten cazip olu şu ve dola baz ında hesaplanan dötarihte de ğer yitirmesi vizlerin Sterling'in Amerikan dolar ı kar şısında ayni nedeniyle olumsuz yönde etkilenmesi ile ilgili görülm ktedir. Temmuz 1987'de Devletin Kur Hesab ındaki dövizlerdeki dü şüş ise orta a ç ıkan Ti, likidite soruh ız ı Tablo 5'te gösteril- nunun çözümü ile ilgilidir. Döviz rezervlerinin art ış mi ştir.

15 Tablo 5 Aral ık 1986 Döviz Rezerılerinin Art ış H ızı Dövizin Niteli ğine Göre Dökümü Bin ABD $ Bir önceki ayla kar şıla şt ırmas ı % Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda tutulan Mart 1987 Toplam Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda tutulan Toplam Nisan 1987 Devletin Kur Hesab ında Bankalar kurunda tutulan May ıs 1987 Toplam Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda tutulan Haziran 1987 Toplam Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda tutulan Temmuz Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda tutulan

16 Türk Liras ı mevduat ın art ış h ızın ı irdelerken milyon Ti, olan toplam mevduat ın Temmuz 1 Wye ulaşt ığına yani yedi ayl ık dönemde %51.44 oran ı i şaret etmek isteriz. Ku şkusuz faiz de ği şikli ğine tasarr di ği duyarl ı l ığı resmi ve ticari mevduatta ayni biçim ğildir. Nitekim Aral ık Temmuz 1987 k ıyaslam gösterdi ği %48.21 art ışa kar şı Tasarruf Mevduat ı %75.87 mi ştir. Bu noktadan hareketle Tablo 6 incelendi ğind bir önceki aya k ıyasla art ış h ız ı Nisanda %9.70, Ma %8.01 ve Temmuzda %7.29 oran ı ile bir düşüş trendine önce Aral ık 1986'da 87'de milyon da art ış kaydedildi ğine f mevduat ının göstere gözlemek olas ı deında Resmi Mevduat ın oran ında art ış kaydet- Tasarruf Mevduat ın ın ısta %9.38, Haziranda girdi ği müşahade edilmektedir. Neticede 13 Şubat 1987 tarihli Resmi Gazete'de yay ı mlanarak ayni gün yürürlü ğe giren faiz kararnamesi ile mevduat fai lerine getirilen art ışın bir ölçüde çekicili ğini kaybetme ğe ba şlad ığın ı söylemek mümkündür.

17 Tablo 6 Milyon Ti. A ral ık 1986 Türk Liras ı Mevduat ın Art ış H ızı Mevduat in Niteli ğine Göre dökümü Bi r önceki ayla kar şılaşt ırmas ı % Resmi Ticari Tasarruf Toplam Mart 1987 Resmi Ticari Tasarruf Toplam Nisan 1987 Resmi Ticari Tasarruf Toplam May ıs 1987 Resmi Ticari Tasarruf Haziran 1987 Resmi Ticari Tasarruf Temmuz 1987 Resmi Ticari Tasarruf Toplam Toplam Toplam

18 Bunu teyid eden bir di ğer hususta Bankalar kurun önceki aya göre art ış h ız ın ın May ıs 1987'den itibare göstermesidir. (Bak. tablo 5) Resmi mevduat ın K.K.T.C. Merkez Bankas ı ile Aral ık Temmuz 1987 süresi itibariyle dökümü T a tutulan dövizlerin bir bir yükselme e ğilimi i ğer bankalar aras ında blo 7'de gösterilmi ştir. Bundan görülece ği üzere Aral ık May ıs 198 döneminde ortalama 68:32 oran ında olan bölünüm Haziran - Temmuz 1987 e ortalama 63:37 oran ında gerçekle ş mi ştir. Bir ba şka deyi şle K.K.T.C. Merkez Bankas ı nezdindeki resmi mevduatta nisbi bir dü şüş kaydedilmi ştir. Söz k nusu dü şüş Hazine Cari Hesab ı bakiyesindeki dü şüşle ilgili görülmektedir.

19 Tablo 7 Milyon TL K.K.T.C. Merkez Bankas ı ve Diğer Bankalar Nezdinde Resmi Mevduat K.K.T.C. Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Toplam Aral ık cak Şubat Mart Nisan May ıs Haziran Temmuz

20 Türk Liras ı mevduat art ış h ız ı ile toplam plas Temmuz 1987 dönemindeki kar şılaşt ırmas ı Tabl ve Banka Plasmanlar ın ın sektörel da ğıl ı m ı ise Tablo 9 Devlet Bütçe aç ıklar ına kar şı l ık T.C.Ziraat Banka T.C. Ziraat Bankas ı Lefko şa Şubesi arac ılığı ile veril buna ait rakamlar Toplam Banka Plasmanlar ı bünyesin ve Kamu Kurum ve Kurulu şlar ı sektöründe gösterilm Bankas ı Kredisinin yerel banka plasmanlar ı aras ına al ı sektörel da ğılı m ın ın ters biçimde yans ıt ıldığı görüşünd ile T.C. aras ında imzalanan Ekonomik i şbirli ği Protok Karma Ekonomik Komite toplantilar ında T.C. Ziraat kam ız ın Ankara'da T.C. Merkez Bankas ı nezdindeki he tenmesine karar verildi ği de göz önünde tutularak, sö teli ğindeki T.C. Ziraat Bankas ı kredisi bundan böyle aras ında gösterilmeyecektir. Tablo 8'in tetkikinden görülece ği üzere Temmuz Ti. olan toplam Türk Liras ı mevduat ına kar şıl ık 476 plasman yap ılm ışt ır. Aral ık 1986'ya k ıyasla Mart 1987'de kaydedilen duat art ış h ız ına kar şı l ık plasman art ış h ız ı %5.08 düz akip aylarda da bir önceki aya k ıyasla plasman art ış gerisinde görülmektedir. Tablo 9'dan görülece ği üzere plasmanlar ın se pay ı olan Yurtiçi ve Yurtd ışı ticareti %15.3 payla Hü luşlar ı ve %14.2 payla Tar ım izlemektedir. an art ış h ızının Aral ık 8'de, İskonto Senetleri a gösterilmi ştir. ından sa ğlanan krediler i ğinden geçmi ş y ıllarda e olmak üzere Hükümet kte idi. T.C. Ziraat mas ıyla bu plasmanlar ın n hareketle; ve K.K.T.0 lü taht ında oluşturulan ankas ı Kredisinin Banab ına yat ı r ılmas ın ın isü edilen d ış kaynak nierel banka plasmanlar ı 1987'de milyon 1.2 milyon IL tutar ında %22.46 oran ındaki mevyinde kalm ışt ı r. Müteız ı mevduat art ış h ız ının törel da ğı l ı m ında %41.2 ümet ve Kamu ve Kuru-

21 Tablo 8 Milyon Ti, Türk Liras ı Mevduat Art ış H ızı Ile Toplam Plasman Art ış H ızının Karşılaşt ırması Toplam Ti, Mevduat Bir önceki ayla karşılaşt ırmas ı Toplam Plasman Bir önceki ayla karşılaşt ırmas ı Aral ık 1986 Mart Nisan May ıs Haziran Temmuz

22 Tablo 9 Milyon Ti, İskonto Senetleri ve Banka Plasm 'umm Sektörel bazda ve Geçmi ş dönemle kar' laşt ırmas ı Aral ık 19 6 Mi tar Temmuz 1987 Miktar Hükümet ve Kamu Kurum ve Kuruluşlar ı 25.2 Tar ı m 15.2 Madencilik 0.1 İmalât Sanayii 4.5 Yük Ta şı mac ılığı 0.6 Yurtiçi ve Yurtd ışı Ticaret 33.0 Bina ve in şaat 2.3 Turizm 0.4 Şahsi ve Mesleki Borçlar 9.2 İskonto senetleri

23 1- Üretim, Istihdam ve fiyatlar Tl. BÖLÜM Ekonomik Gelişmeler a) Üretim Art ışı ve Kaynaklar ın Kullan ı m ı 1984, 1985 ve 1986 y ıllar ında GSMH'n ın dağı l ı m ı ve sektöre! katma değerlerinin büyüme h ızlar ı, Tablo 10'da cari üretici fiyatlar ı ve Tablo 11'de 1977 sabit üretici fiyatlar ıyla kar şılaşt ı rmal ı olarak gösterilmi ştir. Cari fiyatlarla 1984'de 73, milyon İL olan GSMH, 1985'de 126,874.2 milyon Ti, ve 1986'da 195,142.7 milyon IL olarak gerçekle şmi ş- tir. Buna göre 1984'ten 1985'e %71.6 ve 1985'ten 1986'ya ise, %53.8 büyüme h ız ı mevcuttur y ı l ı için kesin GSMH rakamlar ı henüz mevcut olmamakla beraber II. Be ş Y ıll ık Kalk ınma Plan ı ( ) stratejisinde baz olarak kabul -edilen 1987 yıl ı GSMH's ı, 277,926.2 milyon IL olarak tahmin edilmi ştir (Tablo 28). Böylece 1986'ya k ıyasla 1987'de %42.4 oran ında büyüme h ız ı ortaya ç ıkacağı tahmin olunmu ştur sabit fiyatlar ıyla 1984'te milyon IL olan GSMH, 1985'te milyon Ti, ve 1986'da milyon IL olarak gerçekle şmi ştir. Bu itibarla sabit fiyatlarla büyüme h ız ı 1985'te %7.5 ve 1986'da %4.8'dir. Sabit fiyatlarla 1987 y ı l ı GSMH's ı hakk ında herhangi bir tahmin yap ılmad ığından bu y ıla ait büyüme h ız ının sabit fiyatlarla ifadesi şu anda mümkün de ğildir. 1984, 1985 ve 1986 y ıllar ında GSYIH'daki sektör paylar ına göz att ı- ğı m ızda her üç yılda, Kamu Hizmetlerinin %21.4, %22.3 ve %21.7 oranlar ı ile birinci s ı ray ı Ticaretin %19.8, %19.1 ve %18.7 oranlar ı ile ikinci s ı ray ı ve Tar ı m ın %16. 8, %16.0 ve %12.5 oranlar ı ile üçüncü s ı ray ı i şgal etti ğini görürüz. Bunlar ı 1984 y ı l ında Ulaşt ı rma-haberle şme ve Sanayi, 1985, 1986 y ıllar ında ise Sanayi ve Ula şt ırma-haberle şme izlemektedir y ı l ında büyüme h ız ındaki yavaşlaman ın önemli bir nedeni kurakl ık nedeniyle bitkisel üretimde kaydedilen dü şüştür.

24 9'17i I V ' 17 I L'T L*0.6 L'.9 0. Z 6'17 I'9I ' L ' Z 17' S 8' LI 0'9 D C 0.. D..1 r-i T C T d d cd ısapzna un i ı4 1eci ' IZ 1 S861 I M 1 4 \ N 6 -SI '6 0'6 \ 1-1 \ d oci d 6'0 9" L S -0 ' 17. V S S'tıZ 9' SZ Z' S '61 S' V ZZ L' L 6" L '17 ' irı r C) c.i.4'.4: 1-ı \ CS 1-4 I-.i -1 't 't in CD N ( M MNN ' 101 Büyüme H ız ı Vt S '0 ' 98 S' S9 S' IS S' I ' Z ' '9L, 17' 176 Z.9Z, 6.0Z S 17 9'9 Z ' S ' IL, 8'817 'ZL S' S17 E -8n S Z.89 ' 17S1 17.0S L' Z"t7Z Z.Z9 Z.66 t7" LL 8'9E1 -ZE L'606 L' L,t71 0.6S6.9Z I Z S m t-, ın z1-0 0, 1" d' 'Zr, GSMH 'nın Dağ ılım ı ve d- in,--1 1,--4 m o ri S96 I E.I06.-E TLI S' Z 'ZI9 0'960'01 l' L, ;D..,.',..,." 'il-.) U a".>. ', al..x. o 4a' czt E. cc U...N4 o.. o. 4-ı 1 CX:3...s. C4 a) -- F. cd c. a) -:... c Q> aı > (I)... >...w "" (::; 4-,..1 i..r' ci4,.,..s4 a> <d 44-, d (..) 4-,.--ı 4-, C ~ " 7, ,,4-.,,, d., (1.> 7.,,... cd d> a.) o 4-, E.U.,... CQ «t., M % c%, E Z": cd at,--....,, co ---,, VI. o E et..ın Ucı) cd U..E.:: d ' S Ulaşt ı r ma-habe rle şme. c4 eg,d!,e-: E' L 17'6 99* Konut Ge l irler i t'' 0 9' S Se rbest Meslek ve H iz metle r 0' 17017'81 9. Kamu Hizmetle ri Z.17 8' ZI Z 17'.17Z8' 17ZI 0.96C9 cı\ o co.--ı o co co.--1 Iri c4 egdt f-: N \ ırı m v:> N en cssı -d- vz, 1- u--) m o\ c4 c4 c,i v-: c4.-1 ee;,, t-- t-- cd cıı 4-> z 4.J :5 cd E ed <cd (3 444, od 1 I ' 1 1 1

25 Dağı l ı m Yüzdesi Ir> C s -s,ı oo C..1 1-ı N e-ı 1- In d d -i ı d 1-1 -I N 0 ee d oc; N c0 1-4 Ö vz.e. N -ı m 1-4. N C Ir) \ -ı N ırı \.. T-ı N \. oo 1-1 M \ V.") N zt \ m m (.1 oo Izr 00 er m Z 11 \d eg N cy; d \ M \ ır> er N zh \C: co. 1-1 C7 \ c\; 1-1 Sabit ret i N co ın c0 N C oc1; o.z 4 N I ırı 00 0\ ctt kr 1 C \I 0\ 1- N C ıl ' -ı :1-1-1 \ (.4. N zr? C Go d! ~ a> E oo. zt co cı. ri -1. en d o: d 1.1,CI" Ir> cs iıı,:31 es1 N 0.z m <4 C 00. 0z <4 \ CD 00 N N N 0\. \ m d \ c> ır> It> r> C`.1 \C> co M \ M 00. (70 Ir) <4 en 00 en GSMH 'nın Dağ ılı m ı ve Ir> 00 s : cı) C> 00 od \ co es4 t--, co m 0. ın ın ın d. _.co / \ Ir) N 00 N m tt N 0\ C d- (NI m ir; zt. 4-, N,5,0 ic-c3.x cd aı o 0:3 o C, C0 'J..1.., c/9 1- s C.1 co C a.) C C 0... aı cd. 4).....(I) d > a>.. ("3' :_.72, v) > 44,_, o.- (..).... ec$...,- c 4-, '; c <ccı 4., cd c.)..., E LI-1 e_, '7,i,..-ı c d... %M 15. aı N 41.' L> 00 N ---. w 4,-,z; od.1.~ F" ni E-1 cd./....,-..., cd,--,, , crr cd F al.0 C.) V) cd.0 o C.E.": cd r4 er;. i! kr \d, C \I \ :1- NN 00 c> es> '0 d- N en Müessese ler '---.' cd Konut Gelirleri Se rbest Meslek ve Hizmet ler ıri 0\ 9. Kamu Hizmetleri ın Cr> C; \, \C) N aı 70' :o Lx E o vr aı z bq cd E ext <cd cd, cd

26 1984, 1985 ve 1986 y ıllar ına ait kar şılaşt ırma dengesi Cari fiyatlarla Tablo 12'de ve sabit fiyatlarla GSMH ve D ış Aç ıktan oluşan Toplam Kaynaklar milyon Ti,, 1985'te milyon Ti, ve 19 olarak gerçekle ş mi ştir. GSMH'n ın Toplam Kaynaklar içindeki pay ı 'e %91.4 ve 1986'da %93.0'a yükselmi ş, D ış Aç ı'. pay ı ise 1984teN12.7 iken bu oran 1985'te %8.6 ve Böylece Toplam Kaynaklarda Yurtiçi Kaynaklar lehi d ışa ba ğı ml ıl ık azalm ışt ı r. 1984'te Toplam Kaynaklar ın %15.0'i yat ı r ımla gitmi şken, 1985 y ı l ında %17.6 yat ı r ımlara ve %82. %19.5 yat ı r ımlara ve %80.5 Tüketime gitmi ştir. B t ı r ı mlar lehine istikrarl ı bir geli şme gözlenmi ştir. ı Kaynaklar-Harcamalar Tablo 13'de verilmi ştir. cari fiyatlarla 1984'te 6'da milyon Ti, 'te %87.3 iken bu oran ın Toplam Kaynaklardaki 986'da %7'ye dü ş müştür. e bir geli şme olmu ş ve a. %85.0' ı ise Tüketime Tüketime, 1986'da ise 'ylece harcamalarda Ya- Sabit sermaye yat ı r ımlar ında Kamunun pay ı 1984 'te %45.4 iken oran 1985' te %36.3'e ve 1986'da %27.7'ye dü ş müş, Özel sektör' n pay ı ise 1984'te %54.6 iken oran 1985'te %63.7'ye ve 1986'da %72.3'e yük elmi ştir. Toplam tüketimde Kamunun pay ı 1984'te %22.5 iken oran 1985 'te %23.1'e ve 1986'da %24.3'e yükselmi ş, Özel Sektörün pay ı ise 1984'teki %77.5'ten,1985'te %76.9'a ve 1986'da %75'e dü ş müştür. Neticede Kamu kes mi ile kar şılaşt ı r ıld ığında Özel kesimin performans ı daha olumlu görülmektedir.

27 - - - C 0 \ 00 0\ \ 'o C..) l -.1 N \ \ G \ 1- C; tr d d d,d ir; eri N N I co N \ 1-1 II. cd cd in c0 cd '* 0 't M C) 0 C) C m. cız d o (4 d d d cr c). N \ o ıd (/) co cı. 1-4 ırı ı n N N. M m t M N 1 d s tr 00 N e-i 1-4 N N t t- (Ni N 00 - İ -4 rsi ırı 0.\ t-, m crı.... III. KAYNAKLAR - HARCAMALAR DENGESI \C> 00. ın 00 N 1-1 ırı ın N \ 00 ir) N 1 1- 'f) I M ey.).. C. cs1 t \ ZI" t, N 00 ırı.- M c".1 c\1 in v0 in erı I rt ir).--1 l'- c/- er) d- Ct In. 0 t - 00 oz:...--i t as trı 00 et K> 0 en.-1. esı 00 t-- \..-ı t -. x:t. Cn t-- en en ın xt \ 0, d (:::: '0 -- II ı. - ı C.-1-7 c) 1. -, 1- m.--, N N N N.--1.-ı ın 4. 4 c.;,z1 oz NI en \ in,* - I N 'ZI ın en.4- t C N m N 1"-- C- CT. d C) \. 0 odı,zi: en d' t--- en en N Ir> 41 en N.--1 es3 N t ı N 00,Il...I 11) C t-- en in \. C.-1t d: N. M 'ZI- 1-1 f", C; o ct::: 00 N en in eg t-- N \ \ ı N t, t, \C> In t--.-1 c; N 1.1 "Zt N n N ',:g' t,,:::;. \ C t, -, 1 ı-i in :45 b.0 a.. TPLAM KAYNAKLAR cr < TPLAM YATIRIMLAR -7 csı, TPLAM TÜKETIM Kamu Tüketim i fx d d E E-4 4., aı N N (%. t:4 cd E cd <ct 4-) aı aı C cd cc3

28 C c0. -ı N C) ı \ N N G In. N \ td.;n sca' cd td cd 1 C. -ı c * 1" en 0 \ t - 1 ı 0: d..,c3 d, d c4 d c4 d C M Ö o: N \ ın ın N N \ en M N Cr (,\ d (N. Zi: d C1: N Cd (Ni l"": d ın (Ni I-4 -ı r ı r ı N N N. N Z.7) İsl C.D Z C td N co in a.q co. E vr ın >b a) ccı D co cr. 0 (X) \ ın N 1-1 e M r, 11 t r) I er Ş! N I,zt C-- In in en in N N \ C m N (-4 d d t.: ın c4 m I m In 1 N cn \ M N d d d U d C N I N I" C4 <S In. d Ir; ir: 1 N N,-1 s s en zt -.- ı 0 N t-- o cı. N.a-,a- M 00 _ N C-- N G 1-21 er;. cd z ıı-ı 00 C7\ M C> 'zi N. M. d. ın cc> m m ın d-. co M In -4.- ın ir: In N in er; ın 1- co. zt N c \I N. \ m M m NIr; c I o0 - ı -ı es en N \ cx-.) N M en cld' e-i E en 1-4 p E- R A L K A N AY K AM PL T II. TPLAM Y ATIRI ML A R 1. Sabit Se r maye E 71., E 7 cd N CC$ ; : 2 : 0 esi fx4 E d Ka mu Tüket im i Özel Tüketim (.. E. G> E cd E- > n o.. CY < cı)

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Ocak 1969 No. 6 ÖNSÖZ Bültenin bu say ıs ında Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyetinde Merkez Bankas ı ve Bankac ıl ık Faaliyetleri, ülke Ekonomisi, Merkez

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı .1 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Kas ım 1992 No: 20 İÇ İ NDEK İ LER Sayfa I. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava Il. BÖLÜM K.K.T.C.

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Temmuz 1989 No 8

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Temmuz 1989 No 8 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Temmuz 1989 No 8 IÇINDEKILER I. Bölüm K.K.T.C. de Merkez Bankas ı ve Bankac ıl ık Faaliyetleri II. Bölüm Ekonomik Geli şmeler 1. Üretim, istihdam

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. May ıs 1989. No.7

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. May ıs 1989. No.7 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs 1989 No.7 YÖNETIM KURULU Başkan: Demirhan Sayıner Başkan Yardımc ısı: Süleyman Ali Yönetim Kurulu Üyeleri: Onur Borman Ertuğ rul Güven Necdet

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

Sayı : 38/1997. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı : 38/1997. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 10 Temmuz, 1997 tarihli birleşiminde kabul olunan Para ve Kambiyo Yasası, Anayasa nın 94 (1) maddesi gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Eylül 1991 No: 16

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Eylül 1991 No: 16 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Eylül 1991 No: 16 İÇ İ NDEKİ LER Sayfa I. BÖLÜM Bankalar ın Denetimi 3-10 Il. BÖLÜM KKTC Merkez Bankas ı ve Bankac ı l ık Faaliyetleri 11-42 III.

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Eylül,1989 No.9 ÖNSÖZ 26 Haziran 1987 tarih ve 66 say ı l ı Resmi Gazetede yay gün yürürlü ımlanarak ayni ğe giren 35/1987 say ı l ı Kuzey K ıbr Bankas

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI

TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI 29.05.2008/88 TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET : Kıymetli maden ve depo hesaplarına ilişkin olaral Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara

Detaylı

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir.

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir. R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası 41/2001 sayılı KKTC Merkez Bankası

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Haziran 1996 No 24

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Haziran 1996 No 24 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Haziran 1996 No 24 K.K.T.C. MERKEZ BANKASI YÖNETIM KURULU Demirhan SAYINER Başkan Esat TEZEREN Başkan Yard ımc ısı Kas ım ŞAHO Ğ LU Ba şkan Yard ımc

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Şubat 1992 No: 17

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Şubat 1992 No: 17 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Şubat 1992 No: 17 İÇİ NDEK İ LER Sayfa I. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava 3 II. BÖLÜM K.K.T.C.

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU 0 DÖNEN DEĞERLER Dönen değerler bilançonun aktifinde yer alan, likiditesi en yüksek varlık grubu olup bu hesap grubunda yer alan hesapların ortak özelliği

Detaylı

- Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri taraf ndan, ayr nt l harcama program haz rlan r ve vize edilmek üzere Maliye Bakanl na (BÜMKO) gönderilir.

- Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri taraf ndan, ayr nt l harcama program haz rlan r ve vize edilmek üzere Maliye Bakanl na (BÜMKO) gönderilir. OCAK - Maliye Bakanl nca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü ü/bümko) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayr nt l harcama ve finansman programlar n n haz rlanmas na ili kin usul ve esaslar n belirlendi

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER Naci ŞAHİN * 1-GİRİŞ İşverenler, Devlet yardımı ile teşvik ve destekten SGK ya borcu

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Temmuz 1988 No. 4 ÖNSÖZ say Bültenimizin 31 Mart 1988 ıs ı nda, KKTC Merkez Bankas tarihinde sona eren üç ayl ın ı n üç ayl ı ı k döneme ili k Kâr

Detaylı

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 UBAT 2009 DÖNEM 2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 LYON TL OLARAK GERÇEKLE R. 2009 YILI UBAT AYINDA 9 M LYAR

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir;

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir; R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Merkez Bankası İdare, ve Hizmetleri Tebliği (-, R.G. 136-24/07/2012, - sayı ve

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU MENKUL KIYMET KREDİ (SWAP) İŞLEMİ HAKKINDA TEBLİĞ

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU MENKUL KIYMET KREDİ (SWAP) İŞLEMİ HAKKINDA TEBLİĞ R.G 58 27 Mart 2009 TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU MENKUL KIYMET KREDİ (SWAP) İŞLEMİ HAKKINDA TEBLİĞ AMAÇ 1. Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu tarafından yapılacak

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs 1988 No. 3 Ba şkan Başkan Yard ı mc ılar ı Yönetim Kurulu Üyeleri YÖNETIM KURULU Demirhan Say ıner Ayd ın Aytaç (görevinden ayr ı ld ı ) Süleyman

Detaylı

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR Gelir tablosu, iģletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda iģletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 Ekonomik Göstergeler yayını, T.C. MALİYE BAKANLIĞI, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ekonomik ve Sektörel Analiz

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Aral ık 1987 No. 2 ÖNSÖZ K.K.T.C. Merkez Bankas ı Yasas ın ın 45. maddesi alt ında ç ıkar ılan bu bültenin temel amac ı genelde Kuzey K ıbr ı s Türk

Detaylı

BANKA VE SİGORTA İŞLEMLERİ VERGİSİ YASASI. 21/1992 Sayılı Yasa

BANKA VE SİGORTA İŞLEMLERİ VERGİSİ YASASI. 21/1992 Sayılı Yasa R.G : 49 12 Mayıs, 1992 BANKA VE SİGORTA İŞLEMLERİ VERGİSİ YASASI 21/1992 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Banka ve Sigorta İşlemleri Vergisi (BSİV)Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Verginin

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-III

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-III KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-III A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR 1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince; 1.1. 213 sayılı Vergi

Detaylı

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Tarihi:18.06.1992 Sayısı:3816 R.G. Tarihi:03.07.1992 R.G. Sayısı:21273 Kanun Numarası

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler ENVANTER VE BİLANÇO MUHASEBE SÜRECİ Dönem Başındaki İşlemler Dönem İçinde Yapılan İşlemler Dönem Sonunda Yapılan İşlemler Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi Dönem Sonu Envanterinin Çıkarılması Dönem Sonu

Detaylı

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00)

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) 2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) Soru 1: Aşağıdaki soruları kısaca cevaplandırınız. (10 puan) a. Bilanço esasına göre defter

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Temmuz 1998 No: 26 Z;, `").; "

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Temmuz 1998 No: 26 Z;, `).; Z;, `").; " Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Temmuz 1998 No: 26 1. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı ve Bankac ıl ık Faaliyetleri İÇİNDEKİLER Sayfa 3-48 II. BÖLÜM Ekonomik Geli şmeler

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

Ödettirilecek tazminat miktarı

Ödettirilecek tazminat miktarı ASKERİ OKULLARA ALINAN ÖĞRENCİLER İLE SİLAHLI KUVVETLER HESABINA FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLARDA OKUYAN ÖĞRENCİLER İÇİN YÜKLENME SENEDİ DÜZENLENMESİNE VE BU OKULLARDAN ÇEŞİTLİ SEBEPLERLE AYRILACAK ÖĞRENCİLERE

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28862 TEBLİĞ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs, 1991 No: 15 IÇINDEKILER Sayfa I. BÖLÜM Tefti ş ve İnceleme Kurulu 3 II. BÖLÜM KKTC Merkez Bankas ı ve Bankac ı l ık Faaliyetleri 5 III. BÖLÜM

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) (12/3/2015 tarihli ve 29293 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2015/2 sayılı Tebliğ ile güncellenen hali) Amaç

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı : DPÖ 0.00.28-07/ Konu: 2006-2007 Yıllarında KKTC nde Ekonomik Gelişmeler Lefkoşa, 6 Aralık 2007 BASIN BİLDİRİSİ 2006-2007 YILLARINDAKİ EKONOMİK

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-IV

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-IV KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-IV A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi 2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi Sözleşmenin tarafları Madde 1) İşbu Sözleşme, İsmet İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek / Ankara adresinde mukim Hazine Müsteşarlığı (bundan sonra kısaca Müsteşarlık

Detaylı

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net Slide 1 MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER (Belediyeler, il özel idareleri, ba l idareler ve mahalli idare birlikleri) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net Slide 2 I. Geçici Mizandan Önce Yap

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-18 Konu: 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Form Ba ile Form Bs Bildirimlerinin 2010 Yılı ve Müteakip Yıllarda Verilmesine İlişkin İZMİR. 5.2.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 04.02.2010

Detaylı

Kısa isim 1. Bu Tüzük, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası (İskonto ve Avans İşlemleri) "Tüzüğü olarak isimlendirilir.

Kısa isim 1. Bu Tüzük, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası (İskonto ve Avans İşlemleri) Tüzüğü olarak isimlendirilir. RG 41 27.04.1984 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (31/1983 sayılı Yasa) Madde 11(8) altında yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Yönetim Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk

Detaylı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı 23.12.2008 tarih ve 27089 no.lu Resmi Gazete de yayınlanan 270 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan

Detaylı

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689 1 278 SERĐ NO'LU GELĐR VERGĐSĐ GENEL TEBLĐĞĐ Resmi Gazete Sayısı 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve

Detaylı

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1 irketimizin, 2012 y ilk dokuz ayl k faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlar ortaklar n bilgilerine sunulmaktad r. Dönem içinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunda

Detaylı

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR 103 104 PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR A. GENEL DURUM 2002 yýlý baþýndan itibaren dalgalý kur rejimi altýnda nominal çýpa olarak para tabanýnýn ve örtük enflasyon hedeflemesinin

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. (39/2001 Sayılı Yasa)

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. (39/2001 Sayılı Yasa) R.G. 67 20 Haziran 2002 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI (39/2001 Sayılı Yasa) Madde 23(2)B, (2)Ç ve (5) Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 39/2001 sayılı Bankalar

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. May ıs 1995 No: 23

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. May ıs 1995 No: 23 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs 1995 No: 23 I. BÖLÜM Teftiş ve İnceleme Kumlu IÇINDEKILER II. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı ve Bankacılık Faaliyetleri III. BÖLÜM Ekonomik

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASININ I-M SAYILI GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENELGESİ YAYIMLANDI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASININ I-M SAYILI GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENELGESİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.10.2013/185-1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASININ I-M SAYILI GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENELGESİ YAYIMLANDI ÖZET : Bankasının Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Ağustos 1992 No: 19 İÇ İ NDEKİ LER I. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava II. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43 KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. Bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine dair 2012/4213 sayılı Karar 23

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Mali Tablolardan Bilanço yu tanımlayınız. SORU 2: Mali Tablolardan Gelir Tablosu

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

TEBLİĞ KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/9)

TEBLİĞ KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/9) 31 Aralık 2012 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28514 (3. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/9)

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM HİZMETLERİ VERGİSİ YASASI

ÖZEL İLETİŞİM HİZMETLERİ VERGİSİ YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 25 Haziran 2007 tarihli Yetmişdördüncü Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan, Özel İletişim Hizmetleri Vergisi Yasası nın Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

2015 Haziran Ayı Bülteni

2015 Haziran Ayı Bülteni 2015 Haziran Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 02.062015 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER KASIM 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 30 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI MART 15 FON BÜLTENİ Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) 4,00% Cari Açık/GSYİH 5,90% İşsizlik oranı(yıllık) 10,10% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 7,55% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD)

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2007- II

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2007- II KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2007- II A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni

2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni 05.11.2015 tarihinde Aksaray Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Özkök ve beraberindeki heyet borsa idari binamızı

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KARARDA DEĞĐŞĐKLĐKLER YAPILDI

TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KARARDA DEĞĐŞĐKLĐKLER YAPILDI 11.02.2008/41 TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KARARDA DEĞĐŞĐKLĐKLER YAPILDI ÖZET : 1567 sayılı Yasaya Đstinaden Çıkarılan Türk Parası Kıymetini Koruma

Detaylı

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu:

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu: S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15 Konu: 396 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarına ilişkin uygulamada değişiklikler yapıldı. Özet: 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI PERSONELİ VAKFI SOSYAL GÜVENLİK YARDIMLARI BÖLÜMÜ ÜYELERİ VE HAK SAHİPLERİNİN KAZANILMIŞ HAKLARI VE TASFİYE PAYLARI RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI PERSONELİ VAKFI SOSYAL GÜVENLİK YARDIMLARI BÖLÜMÜ ÜYELERİ VE HAK SAHİPLERİNİN KAZANILMIŞ HAKLARI VE TASFİYE PAYLARI RAPORU Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Hacettepe University Department of Actuarial Sciences 06800 Beytepe-Ankara, Tel:(032)297 660, Faks:(032)297 7998, e-posta:aktuerya@hacettepe.edu.tr T.C.

Detaylı

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Değişikliklerin İşlenmiş Hali) R.G.

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015

No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015 No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI 25.0 150 22.5 135 20.0 120 17.5 105 15.0 90 12.5 75 10.0 60 7.5 45 5.0 30 2.5 15 0.0 0 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı