Hacýbektaþ ve Aleviler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hacýbektaþ ve Aleviler"

Transkript

1 Türkiye Sivas sanýklarýný istemeyi bilememiþ Türkiye eksik evrakla katil istemiþ Türk kökenli Almanya milletvekilleri Dr. Hakký Keskin ve Hüseyin Kenan Aydýn, Almanya Federal Hükümeti'ne, bu ülkede yaþayan 10 Sivas katliamý hükümlüsünün Türkiye'ye neden iade edilmediðini sordu. Alman Hükümeti, bu konudaki Türkiye'nin iki iade baþvurusunun geçerli sayýlmadýðýný; baþka bir iade talebinin, iade dosyasýnda kaçaða atfedilecek bir suç unsuru bulunmadýndan onaylanmadýðýný; baþka bir Sivas mahkumunun ise Deprem deðil, kapitalizm öldürür Birgün kýþýn ayazýný, yazýn bunaltýcý sýcaðýný yalýtamayan ve dað baþlarýna, otoyol kenarlarýna kurulmuþ prefabrik evler ya da çadýrlar görürseniz, bilin ki bu evler artýk ayrý bir vatandaþ türü olarak kategorize edilen "depremzedeler"e aittir. Çünkü Rizeli, Diyarbakýrlý ya da Afyonlu demek nasýl bambaþka dokularýn ve kültürlerin insanlarýný betimliyorsa, "dep-remzede" sözcüðü de ayrý bir anlam dünyasýný tanýmlamak için kullanýlýyor. Þah Hatayi (Þah Ýsmail) ( ) Kýrklar Meydanýna Vardým Gel Beri Ey Can Dediler Ýzzet Ýle Selam Verdiler Gel Ýþte Meydan Dediler Þah Hatayi'm Nedir Halin Hakk'a Þükr Et Kaldýr Elin Gýybetten Kese Gör Dilin Her Kula Yeksan Dediler Ýran'da Safevi soyundan gelen bir Türk. Erdebil'de doðdu. Ana tarafýndan Uzun Hasan'ýn torunu Bilki Aka'nýn oðludur. Babasý Haydar'ýn ölümünden (1488) sonra dayýsý tarafýndan iki kardeþiyle birlikte düþmanlarýndan kaçýrýlarak Þiraz'a Katýlým ve kazancýmýz düþük Vatandaþ ineceðimiz yere daha beþ yüz metre var, üstümüz toz oluyor. Ben size Fotoðraf:Deniz Kaim bunun için mi para ödüyorum diyor. Müþteriyi memnun etmek için müþterinin istediði noktaya kadar götürülmesinin, tedirgin edilmemesinin gerektiðini belirten Cafer Mutlu yetkililerden bu soruna çözüm getirilmesini istiyor. mahkeme kararýyla mülteci statüsü kazandýðý için Türkiye'ye iade edilmediðini açýkladý. Bunun üzerine; CHP istanbul Milletvekili Ali Rýza Gülçicek, Adalet Bakanlýðýna, Sivas mahkumlarýný iadesinde yaþanan sorunlarýn gerekçelerini sordu. Hacýbektaþ ve Aleviler Resmi törenlerden bir gün önce, Alevi Bektaþi Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu ve Hacýbektaþ'taki Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði'nin birlikte organize ettiði toplantýda ve ayný günün akþamý Hacý Bektaþ Veli Postniþin'i Velayettin Ulusoy'un konuþtuðu, Dertli Divani'nin yürüttüðü ve 5 bin kiþinin katýldýðý Cem'de de açýkça belirtildiði gibi, ne alternatif bir tören düzenleniyordu, ne de törenler protesto ediliyordu. Nitekim Alevi kuruluþlarý yayýnladýklarý bildiride, "yolumuzun ve öðretimizin gereði, kurumlarýmýzýn amaçlarý doðrultusunda etkinlik ve çalýþmalar yapýyoruz. Alevi kimliðinin yok sayýlmasýna, Alevilere yönelik hak ihlallerine karþý etkinlik yapýyor ve mücadele ediyoruz" belirlemesini yaptýktan sonra yaklaþýmlarýný açýkça ifade ediyorlardý: Aleviler bu günleri aþacak... Aleviler tartýþma kültürüyle yetiþtiklerinden kolay kolay tek ses olamýyorlar. yeni kurulan Alevi televizyonlarýndaki ayrýþmalar, söylem farklýlýklarý beni kaygýlandýrmýyor sizi de kaygýlandýrmasýn en önemlisi Alevilere uzak ve sevgisiz kalmayýn. Ýzleyin göreceksiniz, tüm Alevi örgütleri yaþamsal konularda tek ses olabiliyorlar. Ötesi doðal deðil mi? "ÝNCÝNSEN DE ÝNCÝTME" MÝ? Anadolu, Aleviliði ve Bektaþiliði dünyaya bakýþ açýsý, hoþgörü kültürü ve Yunus Emre'nin güzel sözüyle, 72 milleti eþit gören bir felsefedir. O nedenle Alevi öðretisini öðrenmek ve paylaþmak için Alevi olmak gerekli deðildir. Ýnsan olmak yeterlidir. ALEVÝ HALK HAREKETLERÝNDE BAÞINI ALIP GÝTMEK DEÐÝL, BAÞINI VERMEK VARDIR: KIZILBAÞLIK VE KIZILBAÞLAR Ýsmail Kaygusuz Safevi tahtýna oturduktan sonra, diyor Savory, on yýl gibi kýsa bir dönem içinde Þah Ýsmail, gerçekten de Ceyhun'dan Baðdad'a uzanan bir imparatorluk oluþturmuþtu. 1503'de orta ve güney Ýran'i, 1504'de Hazar denizi kýyýlarýný, 'de Diyarbakýr'i alarak tüm Doðu Anadolu'yu, 1508'de Baðdad'la birlikte güneybatý Ýran'ý tam egemenliði altýna aldý. 1512'de Ceyhun'un doðusuna kadar ilerledi; Herat, Meºed ve Tus'u alarak tüm Horasan'a sahip oldu oldu. (R. M. Savory, Safavid Persia The Cambridge History of Islam I, Cambridge-At The University Press, 1970, s.399) Ancak Þah Ýsmail, 1509 da Yýldýz Daðý toplantýsýndan sonra kendisine asker vermeyen Anadolu Kýzýlbaþlarýný yüzüstü býrakmýþtýr. Sulucakarahöyük abonelerine! Sulucakarahöyük ün baþta gelen gelir kaynaðý ödediðiniz abone bedelleridir. Gazetemizin yayýn hayatýna devam edebilmesinin yolu abone bedellerinin peþin ödenmesinden geçmektedir. Bu gazete 8 aydýr 20 Ykr. ederle satýlmaktadýr. Her gün kaðýtçýya, kalýpçýya, mürekkepçiye olan borcumuz artmaktadýr. Bu nedenle Hacýbektaþ içindeki abonelerimiz bir aylýk abone bedelini (7.5 ytl), Hacýbektaþ dýþýndaki abonelerimiz ise, üç aylýk ya da altý aylýk abone bedelini (35 ytl ya da 70 ytl) Hacýbektaþlýlar A. Þ. posta çeki : no lu hesaba yatýrmalarý gerekmektedir. Ödemelerini yapan abonelerimizin elektronik posta adresine açýklayýcý bilgi vermeleri ya da nolu telefona durumu bildirmeleri iþlerimizi kolaylaþtýracaktýr. Hepimize kolay gelsin! Hacýbektaþ'ta þenlik var Yaklaþýk 150 bin kiþinin katýlacaðý belirtilen þenlikte, 3 bin çadýr kurularak. Ayrýca, yanýnda çadýr getirenler için de yer ayrýldý. Törenlere bir süredir katký saðlayan Þiþli Belediyesi, bu yýl 80 personel, 250 çadýr, 50 otobüs desteði veriyor. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu, etkinliklere tüm siyasi parti genel baþkanlarý, bakanlar ve milletvekillerini davet ettiklerini belirtirken, CHP lideri Deniz Baykal'ýn katýlmasýnýn kendilerini mutlu edeceðini vurguladý. Ol açýk üzerine Bugünlerde solla futbol arasý çok sýký fýký. Özellikle 2002 Dünya Kupasýnda Türkiye` nin 3. olmasýnýn getirdiði popülerlikle baþlayan bu iliþki bugünlerde doruklarda geziyor. Ayrýca solcu aydýnlarýmýz bu ise baþka bir önem gösteriyor. Futbolla ilgili yazýlar oldukça yer kaplýyor. BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: Anma etkinlikleri nedeniyle14-20 Aðustos tarihleri arasý tüm eczaneler nöbetçidir.

2 2 21 Aðustus 2006 Pazartesi Aleviler bu günleri aþacak... Yaþar Seyman - ASMÝN Alevileri nedense hep iki kadýn sesiyle yazarým. Lizbon'da dinleme þansý yakaladýðým "Bayan Akdeniz" yada "Fa-do'nun Divasý" Amalia Rodrigues, dinleyerek '2 Temmuz' yazýlarýmý nakýþlarým. O buðulu, o ölümsüz sesle, o karanlýk yazgýyý aydýnlatýrým... Bir de Alevilerin deyiþ sesi vardýr ki; o artýk dünyaya sesleniyor. O, sevdiðim kadýn seslerden Sabahat Akkiraz. Onunla, Almanya yolculuðunda uçakta buluþtuk, söyleþtik, gökyüzünde kuruldu sevgi baðýmýz, bulutlar gibi ak, yumuþacýk, bereketli... Aleviler, her yýl olduðu gibi yine aðustos ayýnda 'Serçeþme'de buluþuyorlar. Alevilerin inanç merkezi Hacý Bektaþ Veli'ye tüm dünya Alevileri koþacak. Üç güzelleri sözle, sazla, semahla coþacaklar. Özcesi, Alevi örgütleri " Serçeþme"de binlerce canla bir araya gelip cem olacaklar... Hacý Bektaþ Veli törenlerini izleyin soluklanacaksýnýz. Çünkü Aleviler semahlarýnda sevgiye, hoþgörüye, dostluða ve barýþa pervaneler gibi dönecekler. sayarým/ Yani Doðuyla Batý arasýnda /Gidip gelmek en iyi olsa gerek"gibi Avrupa'daki ve Türkiye'deki Alevi örgütlerinin tüm etkinliklerinde duyduklarýmý, yaþadýklarýmý zaman, zaman sizlerle paylaþýrým : yanlýþlarý da Alevilerin yaptýðý yanlýþlarý da söylemeli, yazmalý, deðil mi? Aleviler tartýþma kültürüyle yetiþtiklerinden kolay kolay tek ses olamýyorlar. Alevi öðretisidir. Çünkü Alevi öðretisinde kadýn dünyadýr. Doðurandýr. Onu yaratan, doðurgan yaratmýþtýr. O nedenledir ki; Alevi inancýnda kadýn erkek yaþamýn her alanýnda yan yanadýr. Ceme birlikte katýlýrlar, semahta yan yana dururlar. Kadýnlarda erkeklerle kanat çýrparlar. Cemde demi kadýnlar sunmaz, onlar lokmacýdýr. Semah sonunda erkek kadýnýn ayaðýna deðil omzuna niyaz eyler. Yine de günümüzde öðretide var olan kadýn, Alevi örgütlerinde özlenen konumda deðildir... Pir Sultan Abdal, Aleviler'deki kadýn sevgisini öyle güzel anlatýr ki : "Gel benim ey güzel servi çýnarým Yüreðime ateþ düþtü yanarým Kýblem sensin, yüzüm sana dönerim Mihrabýmdýr kaþlarýnýn arasý... " Ýlki bilim insaný ve yazar Ýrene Melikoff'a, ikincisi bu yýl yine bir kadýna verilen 'Dostluk ve Barýþ Ödülü'nü alan gazeteci-yazar Miyase Ýlknur'u kutluyorum. Ve Hacý Bektaþ ilçesinin ilk kadýn kaymakamý Elif Nur Bozkurt'u, Cumhuriyet kadýnýna güzel örnek olmasý ve katkýlarýndan ötürü selamlýyorum... Siz hiç pervaneler gibi döndünüz mü? Biz, devrimciliðimizin ilk yýllarýnda Alevi dedelerini dinlemek bir yana kovar gibi yaptýk. Dünya görüþümüzün bizi anlatmaya yettiðini söyledik. 'Bir de Alevi öðretisi ile mi uðraþacaktýk. Oysa, kendi penceremizden Anadolu'ya bakýyor ve yorumluyorduk. Yýllar sonra kavradýk ki; yasaklanan, yok sayýlan Alevi öðretisine, yok edilen kaynaklara, sözlü tarihçilere bizler de katkýmýzý esirgemiþiz... Hiçbir zaman 'Alevilik ' varlýk nedenim olmadý. Evrensel bir uðraþ olan sendikacýlýkla var oldum. Sendikacýlýk tüm dinleri, dilleri, cinsleri, renkleri, halklarý kucaklayan bir uðraþ. Bir de sendikalarýn 'hoþgörü okul'u olduðunu savuna geldim. Sendikal uðraþ Alevilikle öylesine özdeþti ki; Alevi bir ailenin çocuðu doðmanýn güzellikleri ile emek dünyasýndaki mücadelemi sürdürüyorum... Son altý yýldýr, Goethe'nin, Batý Doðu Divaný'nda söylediði gibi: "Doðu ile Batý/Artýk ayrýlamaz birbirinden /Akýllýca iki dünya arasýnda /Sallanmayý makbul Türkiye ve Avrupa köprüsünü yol eyleyen Hüseyin Gazi Metin Dede, "Dinim sevgi kýblem insan" diyor. Hacý Bektaþ Veli topraklarýnda yatan ozan Aþýk Mahsuni Þerif, yýllar önce bir þiirinde bugün aðladýðýmýz Ortadoðu için bakýn nasýl sesleniyor: "Koca dünya neden size inandý/ Daðlar alev aldý denizler yandý/ Yazýk Ortadoðu kana bayandý/ Tarih gönlümüzü kýrdý da gitti." var... Altý yýldýr tüm etkinliklerde ve en son Erzincan'da yapýlan 3. Alevi Festivali'nde; Aleviliði siyasallaþtýrmak yerine Aleviler olarak siyasallasýn sözlerim alkýþlarla karþýlanýyor. nedenle korkmayýn, Alevilerin 'Alevicilik' yapmalarýna engel olacak güçte evrensel öðretileri Bir de 'Bizim Aydýnlar 'ýn diline, kalemine 'Aleviler' ne kadar az takýlýyor? Geçtiðimiz ay Hürriyet'in baþ yazarý Oktay Ekþi, " Eline, beline, diline" sahip olmak derken; Alevilerin, temel ilkesi diye yazamýyor. Oysa gümbür, gümbür Alevilere yapýlan Bakýn örgütler arasý tartýþmalar, yeni kurulan Alevi televizyonlarýndaki ayrýþmalar, söylem farklýlýklarý beni kaygýlandýrmýyor sizi de kaygýlandýrmasýn en önemlisi Alevilere uzak ve sevgisiz kalmayýn. Ýzleyin göreceksiniz, tüm Alevi örgütleri yaþamsal konularda tek ses olabiliyorlar. Ötesi doðal deðil mi? "ÝNCÝNSEN DE ÝNCÝTME" MÝ? Anadolu, Aleviliði ve Bektaþiliði dünyaya bakýþ açýsý, hoþgörü kültürü ve Yunus Emre'nin güzel sözüyle, 72 milleti eþit gören bir felsefedir. O nedenle Alevi öðretisini öðrenmek ve paylaþmak için Alevi olmak gerekli deðildir. Ýnsan olmak yeterlidir. "Erkek diþi sorulmaz, muhabbetin dilinde Hakkýn yarattýðý her þey, yerli yerinde Bizim nazarýmýzda, kadýn erkek farký yok. Noksanlýk da eksiklik de, senin görüþlerinde." Hacý Bektaþ Veli Anadolu Alevi-Bektaþi öðretisinde kadýn ses vermiþtir. Bacýyan-ý Rum'un Kadýncýk Ana'dan, el alan ve günümüze sürümü olan kadýnlarýmýz, aydýnlanma devriminin öncüleri olarak, bugün siyasi partilerde, sivil toplum örgütlerinde, sanatta seslerini duyurmayý sürdürüyorlar. Alevi toplumunda kadýnýn önde olmasý Alevi ve Bektaþi öðretisinin yansýmasýdýr. Hacý Bektaþ Veli'nin yetiþtirdiði Kadýncýk Ana'dan günümüze gelen kadýnlarýn yaþamlarýnda hep mücadele egemendir. Alevi ve Bektaþi kadýnlarýnýn yollarýný açan Büyük düþünür Hacý Bektaþ Veli, "Ýncinsen de incitme" diyor. Oysa, Madýmak Müze yapýlmayarak, 'Cem Evleri Ýnanç Merkezi' tanýnmayarak, 'Zorunlu Din Dersleri' kaldýrýlmayarak ve de Kültür Bakanlýðý'na baðlý "Müze" statüsündeki Hacý Bektaþ Veli dergâhýna para ödeyerek giren Alevilerncitilmiyor mu? GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M. K. Baþkanlýðý Sulucakarahöyük Gzts

3 HABER 3 Hacýbektaþ'da barýþ çaðrýsý Devlet Bakaný Çubukçu: ''Bugün insanlýk için su ve ekmekten daha elzem hale gelmiþ olan sevgiden, hoþgörüden, dostluktan, barýþtan ve kardeþlikten söz edebiliyorsak bunu Yunus Emre'nin, Mevlana'nýn, Hacý Bektaþ Veli'nin bu topraklara saçtýðý sevgi tohumlarýna borçluyuz'' Kültür ve Turizm Bakaný Koç: ''Yenilenmenin büyük ustalarýndan olan Hacý Bektaþ Veli'ye uygun olarak, onun öðretilerine uygun olarak bizler de bu gibi toplantýlarý yenilemeliyiz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlýðý olarak, valiliðimiz ve belediye baþkanlýðýmýzla gelecek yýl bu toplantýlarda bir yenilenme ihtiyacý çok açýk ve seçik kendini göstermektedir." Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Selmanpakoðlu: ''Alevi Bektaþileri azýnlýk olarak gösteren 17 aralýk 2004 tarihli AB Ýlerleme Raporunu þiddetle kýnýyoruz. ''Zorunlu din derslerinin Atatürk zamanýnda olduðu gibi kaldýrýlmalý, kaldýrýlýncaya kadar da seçmeli hale getirilmelidir. Aleviliðin din derslerinde okutulmasý Alevi-Sunni gerginliðine yol açacaðýndan Alevilik okullarda okutulacaksa da felsefe derslerinde okutulmalýdýr. Alevi köylerine cami yaptýrma politikasýndan vazgeçilmeli ve bu konuda gereksiz yere gerilim yaratýlmamalýdýr. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Sünni anlayýþýn fetva kurumu konumundan çýkartýlarak yeniden yapýlandýrýlmalýdýr. Sivas katliamýný yapanlardan yurt dýþýna kaçanlarýn getirilerek yargýlanmasýný istiyoruz. Bu kiþiler birer ikiþer getiriliyor ancak biz hepsini istiyoruz. Ülkemiz hukuk devletidir ve devletimizin buna gücü vardýr.'' Selmanpakoðlu, Hacý Bektaþ Veli Külliyesinin de belediyelerine devredilmesini talep etti. Devlet Bakaný Nimet Çubukçu, ''Bugün insanlýk için su ve ekmekten daha elzem hale gelmiþ olan sevgiden, hoþgörüden, dostluktan, barýþtan ve kardeþlikten söz edebiliyorsak bunu Yunus Emre'nin, Mevlana'nýn, Hacý Bektaþ Veli'nin bu topraklara saçtýðý sevgi tohumlarýna borçluyuz'' dedi. Çubukçu, Nevþehir'in Hacýbektaþ ilçesinde düzenlenen 43. Ulusal 17. Uluslararasý Hacý Bektaþ Veli Anma Kültür ve Sanat Etkinlikleri'nin açýlýþ töreninde yaptýðý konuþmada, Hacý Bektaþ Veli gibi büyük bir Anadolu sufisini anma töreninde onun sevgi, hoþgörü ve kardeþlik felsefesi etrafýnda bir araya getirdiði bu güzide toplulukta bulunmaktan büyük onur ve mutluluk duyduðunu dile getirdi. Bu mütevazý Türkmen sufisinin 13. yüzyýlda Anadolu'da yaktýðý ateþ ve yüreklere düþürdüðü ýþýðýn her yýl daha çok insaný Hacýbektaþ ilçesinde bir araya getirdiðini ifade eden Çubukçu, þöyle devam etti: ''Yaþadýðý yüzyýlda farklý inanç gruplarýyla baðlar kurmaktan, onlarla sýcak iliþkiler kurmaktan çekinmeyen Hacý Bektaþ Veli'nin yaþamý ve mesajý týpký yaþadýðý yüzyýlda olduðu gibi 21.yüzyýlda da insanlýðý barýþa, sevgiye ve hoþgörüye çaðýrýyor. Türk sufiliðinin en önemli simalarýndan biri olan Hacý Bektaþ Veli'nin yaný sýra Yunus Emre ve Mevlana da insanlýða ayný mesajý vermiþler ve Anadolu'nun ruh iklimini sevgiyle, hoþgörüyle yoðurmuþlardý. Bugün insanlýk için su ve ekmekten daha elzem hale gelmiþ, sevgiden, hoþgörüden, dostluktan, barýþtan ve kardeþlikten söz edebiliyorsak bunu Yunus Emre'nin, Mevlana'nýn, Hacý Bektaþ Veli'nin bu topraklara saçtýðý sevgi tohumlarýna borçluyuz.'' Anadolu halkýnýn Hacý Bektaþ Veli'nin felsefesinin temel taþlarý olan hoþgörü ve sevgiyi en temel erdemlerinden yaptýðýný ve bu büyük sufinin hatýrasýný da bu erdemlerin ete kemiðe bürünmüþ biçimi olarak daima yaþattýðýný ifade eden Çubukçu, Hacý Bektaþ Veli adýnýn ve hatýrasýnýn bu topraklarda geliþerek büyüdüðünün ve yüreklerde kök saldýðýnýn en anlamlý tezahürlerinden birinin de her yýl artan katýlýmlarla ve uluslararasý düzeyde kutlanan anma törenleri olduðunu kaydetti. Bakan Nimet Çubukçu, bu anlamlý törende onun sevgi, barýþ ve hoþgörü mesajýnýn daha da çok insana ulaþmasýný dilediðini belirterek, ''Ýnsanlýðýn ön yargýlardan terörden ve savaþlardan arýndýrýlmýþ bir dünyada yaþamasýnýn yolunun sevgi ve hoþgörüden geçtiðini bir kez daha dillendirecek bu törenin, insanlýðýn vicdanýnda bir yanký bulacaðý inancý ve ümidiyle hepinizi sevgi kardeþlik ve barýþla selamlýyorum'' dedi. Kültür ve Turizm Bakaný Atilla Koç da burada Hacýbektaþ'ý anmak ve onun felsefesini anlamak için bulunduklarýný söyledi. Bu gibi toplantýlarýn her yýl yapýldýðý için bir monotonluk söz konusu olduðunu savunan Koç, þöyle devam etti: ''Yenilenmenin büyük ustalarýndan olan Hacý Bektaþ Veli'ye uygun olarak, onun öðretilerine uygun olarak bizler de bu gibi toplantýlarý yenilemeliyiz. Bu nedenle konuþmalarý kýsa mý tutacaðýz, vatandaþla kürsü arasýndaki mesafeyi kýsa mý tutacaðýz, ama ne olursa olsun bir yenilenme ihtiyacý artýk açýk ve seçik ortadadýr. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlýðý olarak, valiliðimiz ve belediye baþkanlýðýmýzla gelecek yýl bu toplantýlarda bir yenilenme ihtiyacý çok açýk ve seçik kendini göstermektedir. Bunu yapacaðýz. Bunu yaparken de bir hususu hepinize müjde olarak vermek istiyorum. Hacý Bektaþ Veli Külliyesi'nin onarýmý için bütün çalýþmalar bitmiþtir, tahsisat gönderilmiþtir. Ýnþallah yenilenmiþ külliye hizmetinize ve seyrinize açýk olacaktýr.'' Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu ise Alevi Bektaþileri azýnlýk olarak gösteren 17 Aralýk 2004 tarihli AB ilerleme raporunu þiddetle kýnadýklarýný söyledi. Yeni azýnlýklar yaratarak ulusal bütünlüðü bozmak isteyeler olduðuna dikkati çeken Selmanpakoðlu, ''Bu duruma Alevi-Bektaþileri alet etmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Lozan'da neye imza atmýþsak sahip çýkacaðýz. Buna gücümüz vardýr. Hiç kimse de bizi zorlamaya kalkmasýn'' diye konuþtu. Selmanpakoðlu, emperyalizmin, ümmetçiliðin ve ýrkçýlýðýn geçmiþte olduðu gibi gelecekte de dünyanýn baþýna bela olacaðýna inandýklarýný dile getirerek, hep birlikte üretip, sömürmeden ve sömürülmeden hakça paylaþmak istediklerini kaydetti. Belediye Baþkaný Selmanpakoðlu, Alevi Bektaþilerinin sorunlarýný ve isteklerini þöyle sýraladý: KÝRALIK DÜKKAN Atatürk Bulvarý Sarraf Albisa Apartmaný altý. 100m2 dükkan. Müracaat Resul Aydoðmuþ Ýþ Tel: Cep Tel: ''Zorunlu din derslerinin Atatürk zamanýnda olduðu gibi kaldýrýlmalý, kaldýrýlýncaya kadar da seçmeli hale getirilmelidir. Aleviliðin din derslerinde okutulmasý Alevi-Sunni gerginliðine yol açacaðýndan Alevilik okullarda okutulacaksa da felsefe derslerinde okutulmalýdýr. Alevi köylerine cami yaptýrma politikasýndan vazgeçilmeli ve bu konuda gereksiz yere gerilim yaratýlmamalýdýr. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Sünni anlayýþýn fetva kurumu konumundan çýkartýlarak yeniden yapýlandýrýlmalýdýr. Sivas katliamýný yapanlardan yurt dýþýna kaçanlarýn getirilerek yargýlanmasýný istiyoruz. Bu kiþiler birer ikiþer getiriliyor ancak biz hepsini istiyoruz. Ülkemiz hukuk devletidir ve devletimizin buna gücü vardýr.'' Selmanpakoðlu, Hacý Bektaþ Veli Külliyesinin de belediyelerine devredilmesini talep etti. Hacýbektaþ'ýn kardeþ kenti Almanya'nýn Velbert kenti belediye baþkaný Stefan Freitey ise Verlbert'in Hacýbektaþ'a baðlýlýðýnýn bir iþareti olarak Cilahane'de üzeri kapalý bir yapýnýn inþasýnýn planlandýðýný belirtti. Projenin 2007'de hayata geçirileceðini bildiren Freitey, Velbert Belediyesinin bu projeye katkýda bulunmasýndan dolayý mutluluk duyduðunu anlattý. Konuþmasýna Türkçe ''Merhaba'' diyerek baþlayan Freitey, sözlerini de Hacý Bektaþ Veli'nin ''Ýlimden gidilmeyen yolun sonu karanlýktýk'' sözü ile tamamladý. Törende, Hacýbektaþ Dostluk ve Barýþ Ödülü'ne layýk görülen gazeteci-yazar Miyase Ýlknur'a ödülünü Devlet Bakaný Nimet Çubukçu verdi. Ayrýca, öykü ve þiir yarýþmasýnda dereceye girenler de ödüllendirildi. Törene, Anavatan Partisi Genel Baþkaný Erkan Mumcu, DSP Genel Baþkaný Zeki Sezer, Hür Parti Genel Baþkaný Yaþar Okuyan, SHP Genel Baþkaný Murat Karayalçýn, DYP Genel Baþkan Yardýmcýsý Birol Özcan, Ýþçi Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Bedri Gültekin, Þiþli Belediye Baþkaný Mustafa Sarýgül, Almanya'nýn Velbert milletvekili Kerstin Griese, Hollanda'nýn Ankara Büyükelçisi Marcel Kurplefshack, milletvekilleri, belediye baþkanlarý ve vatandaþlar katýldý.(aleviyol) Foto: Olgun Eðer SATILIK Aþýklar Yolu üzeri 800 m 2 arsa1 150 m 2 evin konumu UÐUR KILIÇ Tel: Doðan Göçer Her türlü gayrimenkul (ev, daire, arsa) alýnýr, satýlýr, kiraya verilir. Dilekçe yazýlýr, formlar doldurulur.

4 Safevi tahtýna oturduktan sonra, diyor Savory, on yýl gibi kýsa bir dönem içinde Þah Ýsmail, gerçekten de Ceyhun'dan Baðdad'a uzanan bir imparatorluk oluþturmuþtu. 1503'de orta ve güney Ýran'i, 1504'de Hazar denizi kýyýlarýný, 'de Diyarbakýr'i alarak tüm Doðu Anadolu'yu, 1508'de Baðdad'la birlikte güneybatý Ýran'ý tam egemenliði altýna aldý. 1512'de Ceyhun'un doðusuna kadar ilerledi; Herat, Meºed ve Tus'u alarak tüm Horasan'a sahip oldu oldu. (R. M. Savory, Safavid Persia The Cambridge History of Islam I, Cambridge- At The University Press, 1970, s.399) Ancak Þah Ýsmail, 1509 da Yýldýz Daðý toplantýsýndan sonra kendisine asker vermeyen Anadolu Kýzýlbaþlarýný yüzüstü býrakmýþtýr. Kendisini tutan Ýran daki Kýzýlbaþ Türkmen gruplarý ve Dede-beð likten Han lýða geçmiþ Kýzýlbaþ askeri þeflerinin desteðiyle büyük Ýran Safevi Ýmparatorluðu idealinin peþinde koþarak, yüksek egosunu doyurmaya çalýþmýþtýr. Anadolu daki Kýzýlbaþ baþkaldýrýlarýna kulak týkamýþ de üzerine gönderilen birkaç Osmanlý ordusunu yendikten sonra bozguna uðrayan Þah Kulu nun sað kalan ve Ýran a sýðýnan yandaþlarýný, Kervan soyduklarý bahaneyle öldürtmüþtür. Ýçlerinden kendi siyasetine yakýn gördüðü Ulama yý Han yapmýþ. Ayný kiþinin daha sonralarý Osmanlýlarý safýna geçtiðini görüyoruz. Ertesi yýl Nur Ali Halife nin yükselttiði büyük bir Kýzýlbaþ hareketini de görmezlikten gelmiþ olan Þah Ýsmail, Ceyhun un ötelerinde yayýlmacýlýðýný sürdürmektedir. Þah Ýsmail in bu duyarsýzlýðýný, II. Bayezid le iyi iliþkilerine baðlamak yanlýþtýr.yöneticilerin de geleneksel telkinleri, dil ve kültür biçimlenmeleriyle Ýranlýlaþma devlet siyasetinin egemen olmasý ve Caferi Þiiliðin öne çýkmaya baþlamasý, Gulat (aþýrý) sayýlan Kýzýlbaþlýk siyasetinin geriye atýlmasýyla ilgilidir. Aþaðýda Çaldýran savaþýný incelerken tüm bu siyasetleri biraz daha açýklýða kavuþturmaya çalýþacaðýz. II SUFÝ KIRAN ÇALDIRAN, GERÇEK BÝR KIZILBAÞ TOPLU KIRIM SAVAÞIYDI II. 1 Þah Ýsmail Hatayi'nin bir Þiirinde Çaldýran Savaþý Alay alay geldiler Koþan koþan durdular Ýkinci gelen bir top Atýldý ana saldýlar Eskerler örüledi Çakmaklar kuruladý Ol kafir Melhuçoglu Þah üstüne duruladi Hey al kana al kana Kýzýl kanlar çalkana Melhuçoðlu kýlýç urdu Þahým aldý kalhana Þah anda bindi ata Yezitler döndü mata Þah bir kýlýç urdu ki Kelleden indi ata Melhuçoðlu attan düþtü Þah anda geriye kaçtý Beþ yüz elli tüfekçi Þah'ýn ardýna düþtü Ün edüben gittiler Þah'ýn ardýndan yettiler Sultan Ali Mirza'mý Bu kavgada tuttular Dört yanýn uladýlar ALEVÝ HALK HAREKETLERÝNDE BAÞINI ALIP GÝTMEK DEÐÝL, BAÞINI VERMEK VARDIR: KIZILBAÞLIK VE KIZILBAÞLAR Ýsmail Kaygusuz 11 Ciðerciðim daðladýlar Sultan Ali Mirzam'ýn Að ellerin baðladýlar Bindirdiler atýna Göt(ür)düler inkar katýna Ýnkar bir sual sordu Bakýnca suratýna Sað mýsýn esen misin Ciðerciðim kesen misin Koca haydar zül olasý Þah dedikleri sen misin Elifim var kaddim var Bir Ýskender hadd im var Ben Þah'ýn kurbanýyým Þah olmaya ne haddim var Seni attan indirmiyem Gül benzin soldurmuyam Gel Þah'a þek getür sen Vurup boynun öldürmeyem Ýþte geldim yanýna Sýðýndým Sübhan ýma Ben Pire þek getürmem Lanet senin canýna Þunu atýndan indirin Gül benzini soldurun N'oldu benim cellatlarým Vurun boynun öldürün Cellatlar aralandý Ciðerler parelendi Sultan Ali Ýmirza'm Bu kavgada parelendi Gönül hüma kuþudur Ýþitenler naþidir Baþ verip ser kurtarmak O da Mervan iþidir Çöl olasi Çaldýran Altun kadeh kaldýran Hatayi'm aðlar gezer Musahibin aldýran (Ýbrahim Arslanoðlu, Þah Ýsmail Hatayi ve Anadolu Hatayileri, Ýstanbul-1992, s ) Bizce önemli bir belge olarak ortaya çýkan þiirin, Türk tarihçileri tarafýndan görülmediði, görülmüþse de önemsenmediði anlaþýlýyor. Osmanlý tarihyazýcýlarý kadar, çaðdaþ Türk tarihçileri için de doðru olan,yavuz'un çevresinde seferin günlüðünü (Ruzname) tutan Haydar Çelebi ve Þah Ýsmail den kaçýp onun hizmetine girmiþ Ýranlý ulema takýmýndan Hasan Can'dan nakleden oðlu Hoca Sadeddin in anlattýklarýdýr. Þah ismail Hatayi bu 16 dörtlükte, kendisinin de hücum hattý içerisinde göðüs göðüse çarpýþtýðý Çaldýran savaþýndan önemli bir kesiti vermektedir. Uðruna canýný vermiþ, musahibim dediði Sultan Ali Mirza'nin yakalanýþý ve Osmanlý Padiþahý Yavuz Selim in huzurunda sorgulanýp, cellatlara nasýl parçalatýldýðýný çok duygulu ve etkileyici biçimde, yedi heceli dizelerle destanlaþtýrmýþtýr. (SÜRECEK) Mutfak dolabý, Banyo dolabý, Vestiyer, Yüklük, Masa, Sandalye, Kapý, Pencere iþleri itina ile yapýlýr ÝBRAHÝM ÇETÝNTAÞ Yeni Sanayi Sitesi 3.Blok Tel (iþ): Cep: SATILIK 2004 Model Fiat Maria Araba Karahöyük Sitesi üzeri çevre yolu bitiþiði 600m 2 arsa Ramazan Danacý Tel: SATILIK Nevþehir Cad. Petrol Altý. 563 m2 imarlý arsa sahibinden satýlýktýr. Müracaat: Hasan Kudret Çayan Tel:

5 Þah Hatayi (Þah Ýsmail) ( ) Kýrklar Meydanýna Vardým Gel Beri Ey Can Dediler Ýzzet Ýle Selam Verdiler Gel Ýþte Meydan Dediler Þah Hatayi'm Nedir Halin Hakk'a Þükr Et Kaldýr Elin Gýybetten Kese Gör Dilin Her Kula Yeksan Dediler Ýran'da Safevi soyundan gelen bir Türk. Erdebil'de doðdu. Ana tarafýndan Uzun Hasan'ýn torunu Bilki Aka'nýn oðludur. Babasý Haydar'ýn ölümünden (1488) sonra dayýsý tarafýndan iki kardeþiyle birlikte düþmanlarýndan kaçýrýlarak Þiraz'a gönderildi. Þiraz valisinin, üç kardeþi bir süre hapsettiði söylenir. Akkoyunlu hükümdarý Sultan Yakup'un ölümü üzerine oðlu Rüstem saltanat mücadelesinde onlardan yararlanmak amacýyla üç kardeþi hapisten kurtarýr, Þah Ýsmail'in aðabeyi Sultan Ali, katýldýðý iki savaþý da kazanarak Tebriz'e döndüðünde parlak bir törenle karþýlanýr. Ama üç kardeþin halk üzerinde manevi etkisi, Sultan Ali'nin kazandýðý zaferler Rüstem Bey'i korkutur, onlarý ortadan kaldýrmanýn yollarýný ararken durumu sezen Sultan Ali kardeþleriyle birlikte Erdebil'e kaçar. Sultan Ali yolda kendilerini izleyen Rüstem Bey'in askerleri tarafýndan öldürülür. Ama iki kardeþini yedi müridiyle Erdebil'e göndermeyi baþarýr. Þah Ýsmail ve kardeþi Ýbrahim burada müritlerince korunur. Sürekli izlendikleri için bir süre sonra Baðru daðýna, oradan da Gilan, Gaskar, Reþt ve Lahican'a kaçýrýlýrlar. Lahican'da Kar Kaya'nýn evinde saklanan Þah Ýsmail ilk öðrenimini özel bir öðretmenden gördü. Babasýnýn müritleri dört bir yandan onu görmeye geliyorlardý. Yakalanamadýðýný gören Rüstem Bey, Lacihan üzerine yürümeye hazýrlanýrken öldürülünce (1497), Þah Ýsmail harekete geçer. Müritlerini toplayýp Hazer kýyýlarýndaki Aravan'a (1500), oradan Erdebil'e gelir. Kendisine katýlan Türk oymaklarýyla birlikte yeterince kuvvet topladýðýný görünce ilk olarak babasýnýn ve Þiilere yapýlan eziyetlerin öcünü alma yolunu tutar. Tebriz'e gelip taç giydiðinde (1502), babasýnýn öcünü almýþ, Baku'yü zaptetmiþ, Nehcivan'da Elvend Bey'i yenmiþtir. Þah Ýsmail'in bundan sonraki yaþamý Þiiliði yaymak, Safevi devletinin sýnýrlarýný geniþletmek için yaptýðý savaþlarda geçer. Devletin sýnýrlarý geniþleyip Þiilik Anadolu'ya doðru hýzla yayýlýnca Osmanlý'larla çatýþýr. Sonunda Çaldýran'da Yavuz'a yenilir (1514) ve kaçar. Bu yenilgiden sonra Tebriz'e döndüyse de eski gücünü yitirdiði gibi uðradýðý ruhsal çöküntüyle de kendisini þaraba verir. Oðlu Tahmasb'ý yerine atabey olarak býrakýr, her yýlýný ayrý bir kentte geçirerek yaþamýný tamamlar. Azerbaycan'da iken ölür. Cenazesi Erdebil'e götürülür. Þah Ýsmail, Hatayi mahlasýyla þiirler yazdý. Sanatçý kiþiliði çok zor koþullar altýnda geçen çocukluðu sýrasýnda oluþtu. Aruz ve heceyle yazdýðý þiirler Azerbaycan edebiyatýnýn Nesimi ve Fuzuli arasýndaki döneminin en güçlü temsilcisi olduðunu kanýtlar. Özellikle heceyle yazdýðý þiirler Anadolu'da geliþen tekke edebiyatýný büyük ölçüde etkiler. Alevi -Bektaþi edebiyatýnýn en güzel örneklerini sunar. Sadettin Nüzhet, þiirlerini dörde ayýrýyor: a) Tasavvufi düþüncelerini içerenler, b) Aleviliði dile getirenler, c) Hurufiliðin ilkelerini yansýtanlar, d) Aþýkane olanlar. Aruzla yazdýðý þiirlerinin ise daha çok tasavvufi olduðu görülür. Bu þiirlerinde kullandýðý dil klasik þiirin dilidir. Hece ölçüsüyle koþma ve semai biçiminde yazdýðý nefesler ise Yunus'un izlerini taþýr. Ama Hatayi'nin kendine özgü þiir yolu oluþturduðu da belirtilmelidir. Hece ve aruzla yazdýðý þiirlerini kapsayan Divan'ý basýldý (Sadettin Nüzhet Ergun, Hatayi divaný, 1956; bütün nüshalarý karþýlaþtýrýlarak yapýlan basýmý için bkz. Aziz Aka Mehmedof, Þah Ýsmail Hatayi Eserleri 1, Bakü 1966). Ayrýca Dehname adlý Ali'yi öven bir mesnevisi (Baku 1946) ile yine mesnevi biçiminde yazýlmýþ bir Nasihatnamesi vardýr. Deðerli araþtýrmacý Nejat Birdoðan Alevilerin Hükümdarý Þah Ýsmail Hatayi adlý yapýtýnda bu büyük ozanýn yaþam öyküsünü, Osmanlý ve Safevi yanlarýndan topladýðý þiirlerini daha geniþ ve gerçekçi biçimde vermiþtir. KÝÞÝLÝÐÝ Yaþamýna can korkusu ile baþladý. Daha altý yaþýnda iken dedesinin müritlerince kaçýrýlmasaydý öldürülecekti. Gilyan'da altý yýl gizlilik içinde yaþadý. On iki yaþýnda Ercuvan'da Taliþ Mehmed Bey'in elinden zor kurtuldu. Bu yaþýnda yandaþlarýna kalelerin nasýl alýnacaðýný öðretiyordu. Ele geçmeden yandaþ toplayabilmek için binlerce kilometre yol yapýyor, ayrý ayrý iklimlere, huyunu suyunu bilmediði topluluklar arasýna giriyor, karþýlaþtýðý herkesi inandýrýp yanýna alýyordu. Anadolu'dan binlerce, on binlerce kiþi yalýnayak bu genç adam için yollara düþüyordu. Bu yollara düþmede eski Türk inancýnýn etkisi ve inancý olduðu kadar çocuk Þah'ýn kiþiliði de etkin rol oynuyordu. Osmanlý'da aradýðýný bulamayan Anadolu halký, özellikle Erzincan, Sivas, Karaman Türkmenleri Þah'a doðru yola çýktýlar. Bu gidiþ yýllarca sürünce Yavuz'a verilen bir dilekçede "Ýþte bir zaman geldi ki Rum ülkesinin halkýnýn çoðu Erdebil olup kafir oldu." denilecektir. Hoca Sadeddin, bu göçü ''Ol taifenin kalaný dahi terk-i diyar etmek istediler. Ölüsü, dirisine yüklenip cümlesi çýkup gitmek istediler.'' diye anlatýr. Kuþkusuz bu gidiþi, Anadolu'da kimsesiz kalan Türk'ün orada önem ve güven kazanma isteðine baðlayanlar da vardýr. ''Ömründe ve diyarýnda kendüye adem dinmeyen bikarlar tuman (tümen) beyleri olup hadden ziyade itibar buldular. Ýþiten çýktý gitti. Yerinden ayrýlup yurdunu terk idüp çiftin çubuðun daðýttý.'' Osmanlý ve Dulkadrlý önlemleri bu yürüyüþü durduramýyordu. Hac yerine Erdebil ziyaretini yeðleyenler, ''Biz diriye varýrýz, ölüye deðil." diyorlardý. Bu bilgiyi Aþýk Paþazade, bir söylenti olarak aktarýyor. Kuþkusuz bu oluk oluk akýþýn sonunda karþýlaþýlan kiþi öyle sýradan biri deðildir. Bir kez, kesinlikle çok iyi bir eðitim ve öðrenim görmüþtür. Bu eðitim kavramýnda daha on iki yaþýnda iken deðme babayiðitlerin katlanamayacaðý bir gövde dayanýklýlýðý bulunmak tadýr. Bu yaþta en kanlý boðuþmalarýn içine girip çýkmýþtýr. Ýyi bir dövüþçü ve avcýdýr yýlýnda Tercan- Sarýkayasýnda bir maðarada yaþayan ve insanlara saldýran bir ayýyý okla vurup öldürecek kadar bilekli ve yüreklidir. O kýþ Erdebil yöresinde kuþlarýn donup düþtüðü havalarda adamlarýna kardan kale yaptýrýp kuþatýyor ve onlarý oyalýyordu Dünyanýn en tanýnmýþ tablosu, Leonardo da Vinci'nin þahaseri Mona Lisa Luvr Müzesi'nden çalýndý. Tablo ancak iki yýl sonra Floransa'da bulundu Çanakkale'de Ýngilizler geri püskürtüldü. Ýkinci Anafartalar zaferi kazanýldý bin Yahudi Drancy'de sürgün kampýnda gözaltýna alýndý Ýstanbul'da sýcaklýk gölgede 40,6 derece Hawaii, Amerika Birleþik Devletleri'nin 50. Eyaleti oldu Çanakkale Anýtý törenle açýldý Ýstanbul Kuledibi'ndeki eskiciler çarþýsý yandý; 167 dükkan ve 25 apartman kül oldu, 1000 kiþi evsiz kaldý Halk Oyuncularý'nýn Elazýð'da Pir Sultan oyununu sahnelemesi valilikçe yasaklandý Ankara'da Hukuk ve Dil ve Tarih- Coðrafya fakülteleri saðcý "komandolar" tarafýndan iþgal edildi Baþbakan Nihat Erim 204 iþadamýyla toplantý yaptý. Baþbakan Erim toplantýda "özel kazanca hýrsýzlýk diyen zihniyete karþýyýz" dedi. Ýþadamlarý da hükümete iki muhtýra verdi Avrupa Ekonomik Topluluðu (AET) Türk tekstil ürünlerine tekrar ambargo koydu Filistin Kurtuluþ Örgütü (FKÖ) Beyrut'u boþaltmaya baþladý. FKÖ merkezi Lübnan'dan Tunus'a taþýdý. Ayný gün Türkiye'de Yüksek Öðrenim Kurulu (YÖK) öðretim üyelerinin demeç vermelerini yasakladý. Ayrýca öðretim üyeleri parti ya da derneklere üye olabilmek için rektörlerden izin almalarý kuralý getirildi Sürgünden dönen Filipinler muhalefet lideri Benigno Aquino havaalanýnda uçaktan inerken öldürüldü Türk Eximbank kuruldu. Ayný gün Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý (IMKB) tarihinde ilk büyük yükseliþi yaþadý Bulgaristan'dan gelen göçmen sayýsý 300 bine ulaþýnca hükümet sýnýrý kapattý Cezayir'de eski Baþbakan Kasdi Merbah bir suikast sonucu öldürüldü. Suikastý Ýslami Kurtuluþ Cephesi üstlendi Mýsýr Hava Yollarý'na ait bir yolcu uçaðý Atatürk Havalimaný'nda pistten çýktý ve karayoluna girdi. Uçak karayolundaki bir taksiye çarparak durabildi. Bugün Doðanlar: 1904.ABD'li caz ustasý Count Basie. Bugün ölenler: 1950."Sosyalizme Ýtalyan Yolu" ve Avrupa Komünizmi'nin temel önermesi haline gelecek "Tarihsel Uzlaþma" tezlerinin öncüsü Palmiro Togliatti Sultan Abdülmecit Heykeltraþ Zühtü Müritoðlu. Ayrýntý için: KADÝROÐULLARI ÜÇLER MERMER Hertürlü Mermer ve Mutfak iþleri Ýtina ile yapýlýr. Deniz Ulutaþ Tel. Ýþ: Ev: Cep : HACIBEKTAÞ

6 Deprem deðil, kapitalizm öldürür Cem Doðan o cüruf yýðýnlarýnýn altýnda. Artýk nereden geldiklerinin ne önemi vardýr? Ama bir zamanlar onlara "Sevgili Sakaryalýlar, Düzceliler" diyerek hitap edenler için önemlidir nereli olduklarý. Belediyelere aktarýlacak kaynak için mühim bir þeydir "kafa sayýsý" ve o "kafalarýn" nereli olduklarý. Seçimlerden kaç vekil çýkacaðýný hesap etmek için "kütüklere" ihtiyaç vardýr. Bundan dolayýdýr ki, kimlikleri, fotokopileri tez elden verilmiþtir. Fotokopi makinesi ile basýlan yayýnlara resmi ilan verilmeyecek Birgün kýþýn ayazýný, yazýn bunaltýcý sýcaðýný yalýtamayan ve dað baþlarýna, otoyol kenarlarýna kurulmuþ prefabrik evler ya da çadýrlar görürseniz, bilin ki bu evler artýk ayrý bir vatandaþ türü olarak kategorize edilen "depremzedeler"e aittir. Çünkü Rizeli, Diyarbakýrlý ya da Afyonlu demek nasýl bambaþka dokularýn ve kültürlerin insanlarýný betimliyorsa, "dep-remzede" sözcüðü de ayrý bir anlam dünyasýný tanýmlamak için kullanýlýyor. Rize'nin fýndýðý, Diyarbakýr'ýn karpuzu, Afyon'un kaymaðý ne ise, depremzedelerin evleri ve çadýrlarý da odur. Ýþte bu yüzdendir ki; fýndýk, karpuz ya da kaymak denildiðinde nasýl damaðýmýz müthiþ tatlar alýr hale gelmektedir, dep-remzede sözcüðünü duyar duymaz da gýrtlaklarýmýz düðümlenmekte, gözlerimiz buðulanmakta ve bir el sanki boðazýmýza yapýþýr gibi olmaktadýr. Dolayýsýyla "dep-remzede" sözcüðünün dilimizde, damaðýmýzda býraktýðý tat fýndýðýn, karpuzun ve kaymaðýn aksine çok ama çok acýdýr. Dalýndan koparýlmýþ taze fýndýk yemek için Rize'ye, Dicle'nin kenarýna sofranýzý kurup buz gibi karpuzdan tatmak için Diyarbakýr'a ve dilimlenmiþ sýcacýk ekmeðin üzerine kaymaðý sürmek için Afyon'a giderseniz duyumsayacaðýnýz þey hazdýr. Ama depremzedelerin çadýrlarýnda, barakalarýnda karþý karþýya kalacaðýnýz manzara sadece kendini kilometrelerce uzaktan belli eden terk edilmiþliktir, yalnýzlýktýr. KAFA SAYISI Ýstanbul'da yaþayan Malatyalýlarýn bir kýsmý Arguvan'dan gelir; büyük olasýlýkla bu isim erguvan çiçeklerinden gelmektedir. Ankara'yý mesken tutmuþ kimi Hataylýlar ise Ýskenderun'dan gelip yerleþmiþlerdir oralara; Ýskenderun ilçesi adýný Makedon Kral Büyük Ýskender'den almýþtýr. Kendilerini delik deþik çadýrlara, bacasýz damsýz evlere ve maðara tipi barakalara atmak zorunda kalan depremzedeler ise hiç bilmezler oralara nerelerden geldiklerini. Çünkü tarihleri ve dolayýsýyla geçmiþleri silinmiþtir. Üzerlerinde kütüklerinin nereye kayýtlý olduðunu yazan kimlikleri ve o kimliklerden çektirdikleri fotokopiler beton yýðýnlarýnýn, demir kolonlarýn altýnda kalmýþtýr. Dahasý, oðullarýný, kýzlarýný, analarýný, babalarýný, kardeþlerini býrakmýþlardýr meþrubat ve alkollü içecekler Ama ya oðullarý, kýzlarý, analarý, babalarý, kardeþleri? Onlarý geri verememiþlerdir. "Ölenle ölünmez" buyurmuþlardýr fotokopiyle çoðaltýlmýþ gibi birbirlerine benzeyenler. Sürekli olarak "milli" olduðunu söyledikleri hassasiyetleriyle yaþamayý kendilerine ilke edindiklerini beyan ettikleri halde dönüp bakmamýþlardýr bile ufalanmýþ kiriþlerin, devrilmiþ bloklarýn altýnda kefensiz yatan on binlerce vatandaþlarýna. "Kefensiz ölüme yatmak" öyle ulvi bir milli haslettir ki, cansýz bedenlerin çoðu için o tuhaf ismiyle "ceset torbasý" istenmeye bile gerek duyulmamýþtýr. KAPÝTALÝZM ÖLDÜRÜR "Þantiye yerine döndü ülkemiz" diyorlardý. Yollar yapýyorlardý, kýrlarý kentlere baðlayarak meta pazarlarýný ve pazarýn metalarýný birbirlerine yakýnlaþtýrýyorlardý. Birgün mutlaka refaha ereceðimizi, bu yüzden de býkýp usanmadan kemerlerimizi sýkmamýz gerektiðini öðütlüyorlardý. Meðerse biz kemerleri sýktýkça daha fazla þantiye açmak ve daha fazla ev yapýp satmak için belediye meclisi kararý ile kýsaltýlan ve þehir merkezinden geçmediði kanaatine varýlan faylar da sýkýþmaktaymýþ. Gözlerimizi kâr hýrsý ve "vatan sevgisi" ile o kadar çok topraðýn üzerine dikmiþiz ki, topraðýn altýndan geçen faylarýn ayýrdýna varamamýþýz. Sakýn þimdilerde depremzede denildiðinde içimizi daraltan, boðazýmýza birileri elleriyle sarýlýp bizi boðuyormuþçasýna bunaltan þey, adýna "piyasanýn görünmez eli" denilen þey olmasýn. Yoksa baþka nasýl açýklanýr daha insanlarýn acýsý taptaze dururken, deprem korkusunu bile metalaþtý-rýp "depremi haber veren çýngýrak", "depremden üç dakika önce ciyaklayan sýçan", "deprem sýrasýnda öten kuþ" çýðýrtkanlýðýyla "az sonra" denilerek milyonlarý ekran baþýna "kilitleme" telaþý. Boþuna dememiþler "Deprem deðil, kapitalizm öldürür". Resmi Gazete de yayýnlanan tebliðe göre, bundan böyle Masa üstü dijital baský makinesi" ile basýlan yayýnlar süreli yayýn olarak kabul edilmeyecek ve bu yayýnlara resmi ilan verilmeyecek. Bozüyük Yörem gazetesiyle Bilecik Valiliði arasýnda çýkan ihtilaf nedeniyle, gazete "masa üstü dijital baský makinesi" olarak adlandýrýlan makinenin matbaa makinesi olup olmadýðý, anýlan makineler ile çoðaltýlan yayýnlarýn "mevkute" olarak kabul edilip edilmeyeceðine dair müracaatta bulunmuþtu. Bunun üzerine Basýn Ýlan Kurumu bir prensip kararý aldý. Resmi Gazete de yayýmlanan tebliðde, teknik açýdan masaüstü yayýncýlýðýn basýmcýlýk ya da matbaacýlýk olmadýðý belirtildi. Bu makinelerin, baský ön hazýrlýk çalýþmalarýnýn hazýrlayýcýsý olarak kullanýlabileceði ifade edilen kararda; kurumlarýn, okullarýn, özel dershanelerin, resmi kuruluþlarýn, iþ yerlerinin müessese içi mütalaa, görüþ ya da raporlarýnýn çoðaltýlarak daðýtýmýnda, el ilanlarý, küçük ölçekli çoðaltma iþlerinde kullanýlabileceði ifade edildi. Bir iþ yerinin matbaa sayýlmasý SATILIK için "matbaa baský makinesine" sahip olmasý gerektiði belirtildi. Tebliðde, "Günümüzde hýzla geliþen bilgisayar teknolojisinin matbaalar tarafýndan kullanýlmaya baþlanýlmasý ile birlikte, elektronik yayýncýlýk faaliyetlerinin tamamlayýcýsý olan masa üstü dijital baský makineleri de matbaacýlýk sektörüne, yardýmcý unsur olarak dahil olmuþ ancak, bu sektörde, hiçbir þekilde asýl matbaa baský makinesi þeklinde kabul görmemiþtir denildi. Tebliðe göre, bundan böyle Masa üstü dijital baský makinesi" ile basýlan yayýnlar süreli yayýn (mevkute) olarak kabul edilmeyecek ve bu yayýnlara resmi ilan verilmeyecek. Öte yandan, matbaacýlýk faaliyeti bulunmayan bir iþyerinde (okul, dersane, þirket vb.), herhangi bir hizmet amacý ile alýnacak olan masa üstü dijital baský makinesi için, bu iþyerinin Matbaalar Yasasý uyarýnca ilgili makama beyanname verme zorunluluðu bulunmadýðý, bu türdeki makinelerin kullanýlmasý için kalifiye bir eleman istihdamýnýn da söz konusu olmadýðý belirtildi.(kýrþehir in Sesi Radyosu) Meyve ve ceviz bahçesi Hacýbektaþ a 5 km. mesafede Akçataþ Köyü Kurban Tepesi mevkiinde 20 dönüm üzerinde kurulu ev, havuz, su kuyusu, depo bulunan (emekliye uygun) arazi. Karayalçýn Parký Ýbrahim Altýn Cep Tel: iþ Tel:

7 Türkiye Sivas sanýklarýný istemeyi bilememiþ Türkiye eksik evrakla katil istemiþ Necdet Saraç Hacýbektaþ ve Aleviler ANKARA - Türk kökenli Almanya milletvekilleri Dr. Hakký Keskin ve Hüseyin Kenan Aydýn, Almanya Federal Hükümeti'ne, bu ülkede yaþayan 10 Sivas katliamý hükümlüsünün Türkiye'ye neden iade edilmediðini sordu. Alman Hükümeti, bu konudaki Türkiye'nin iki iade baþvurusunun geçerli sayýlmadýðýný; baþka bir iade talebinin, iade dosyasýnda kaçaða atfedilecek bir suç unsuru bulunmadýndan onaylanmadýðýný; baþka bir Sivas mahkumunun ise mahkeme kararýyla mülteci statüsü kazandýðý için Türkiye'ye iade edilmediðini açýkladý. Bunun üzerine; CHP istanbul Milletvekili Ali Rýza Gülçicek, Adalet Bakanlýðýna, Sivas mahkumlarýný iadesinde yaþanan sorunlarýn gerekçelerini sordu. 10'u Almanya'ya kaçmýþ Türk kökenli Alman milletvekilleri Aydýn ve Keskin, Alman Hükümeti'ne bir soru önergesi vererek, 37 kiþinin yaþamýný kaybettiði Sivas katilamý hükümlüleri M.Y., S.Y., A.A., S.Y., A.B. ve E.C.'nin Almanya'da ikamet ettiklerinin bilindiði; ikamet adreslerinin Alman kurumlarý tarafýndan kesin olarak saptandýðý anýmsattý. Sivas katliamý hükümlülerinden S.Ý., N.C. ve H.T.'nin de Almanya'ya iltica baþvurusunda bulunduðunu hatýrlatan Alman milletvekilleri, yine Sivas katliamý hükümlüsü M.N.K.'nýn da Almanya'da yaþadýðý yönünde Türk basýnýnda haberler yer Katýlým ve kazancýmýz düþük Deniz Kaim/ Sulucakarahöyük HACIBEKTAÞ- Bu seneki þenlikler hakkýnda, Fotoðraf:Deniz Kaim Çilehane ve Beþtaþ seferi yapan S.S. 35 Nolu Hacýbektaþ Motorlu Taþýyýcýlar Koop. Baþkaný Cafer Mutlu ile yaptýðýmýz konuþmada Cafer Mutlu þunlarý dile getirdi. Çilehane ve Beþtaþ a yaptýðýmýz seferlerde en çok karþýlaþýlan sýkýntý, çingene diye tabir ettiðimiz vatandaþlardan diðer gelen ziyaretçilerin rahatsýz olmasý, soyulacaðýz korkusu yaþamasý... Çilehane ve Beþtaþ a minibüs giriþ-çýkýþlarda, aldýðýný kaydetti. Ýki milletvekili, Türkiye'de kesinleþmiþ hapis cezasý bulunan 10 kaçaðýn Türkiye'ye iadesine iliþkin ne gibi iþlemler yapýldýðýný sordu. Türkiye eksik evrakla istemiþ Almanya Hükümeti, iki milletvekiline verdiði yanýtta þu bilgileri verdi: "2 Temmuz 1993'de Sivas'ta yaþanan taþkýnlýklarla ilgili olarak Türkiye'nin iki iade talebi geçerli ayýlmamýþtýr. Diðer bir davada ise ibraz edilen iade talebine dair evrakta kaçaða þahsen atfedilebilecek bir suç unsuru yer almadýðý anlaþýldýðýndan kaçaðýn iade talebi onaylanmamýþtýr. Yine bununla ilgili baþka bir davada idaenin söz konusu olmamasýnýn sebebi ise kaçak statüsünde olan kiþiye mahkeme kararý ile iltica hakkýnýn tanýnmýþ olmasý gerçeðidir. Diðer iki iade talebi geçerli kýstaslarý açýsýndan henüz deðerlendirme aþamasýnda bulunmaktadýr. Sivas karmaþasýnýn cezai edinimleri ile ilgili olarak Türk resmi kurumlarý diðer altý davada arama kararýçýkartmýþtýr. Bununla ilgili olarak ise bugüne kadar bugüne kadar herhangi bir yakalama olayý gerçekleþmemiþtir." Baþkalarý da var Alman hükümeti Sivas katliamýna adý karýþan baþka kiþilerin de Almanya'da bulunduðunu; bunun da bilgisi dahilinde olduðunu kaydetti. Gülçiçek Çiçek'e sordu Bunun üzerine; CHP Ýstanbul Milletvekili Ali Rýza Gülçiçek, Adalet Bakaný Cemil Çiçek'in yanýtlamasý istemiyle TBMM Baþkanlýðýna bir soru önergesi verdi. Gülçiçek, Bakan Çiçek'e þu sorularý yöneltti: "Alman Hükümeti'nin, iki sanýk hakkýndaki iade talebinin geçerli saymamasýnýn gerekçeleri nedir? Hangi evrak ve bilgiler Almanya makamlarýna eksik iletilmiþtir. Bu belge ve bilgiler ne zaman tamamlanarak Almanya'ya iletilecektir? Bu konudaki geçikmenin sebebi nedir? Sivas olaylarýna karýþan ve Alman Hükümeti'nden iadesi talep edilen bir þahýs hakkýnda, suç unsuru ihtiva etmeyen bir evrakla iade talebinin de bulunulmasýnýn gerekçeleri nelerdir? Adý geçen milletvekillerine verilen yanýtta; Almanya'da ikamet ettiði kabul edilen diðer sanýklar hakkýnda yeni iade taleplerinin ne zaman yapýlmasý düþünülmektedir? Sivas katlýmana katýlanlara iliþkin iade taleplerinin yýllardýr eksik evrak gerekçesiyle sürüncemede býrakýlmasýna neden olan kamu görevlileri hakkýnda herhangi bir iþlem yapýlmasý düþünülmekte midir?" vatandaþ, jandarma kontrolleri, park yapamama vb sýkýntýlardan dolayý tam olarak istedikleri yere kadar gidememekten dolayý þikâyetçi. Vatandaþ ineceðimiz yere daha beþ yüz metre var, üstümüz toz oluyor. Ben size bunun için mi para ödüyorum diyor. Müþteriyi memnun etmek için müþterinin istediði noktaya kadar götürülmesinin, tedirgin edilmemesinin gerektiðini belirten Cafer Mutlu yetkililerden bu soruna çözüm getirilmesini istiyor. Böylece vatandaþýn rahat edip daha iyi gezebileceðini düþünüyor. Ayrýca Cafer Mutlu Geçen yýllara oranla bu seneki katýlým ve kazancýmýz %50 düþük, vatandaþ pek fazla ilgi göstermiyor. Üç yýldýr ayný fiyattan çalýþmamamýza raðmen hala pahalý olduðu söyleniyor. dedi. Alevi temsilcilerinin konuþturulmadýðý törenlerin açýlýþýna Hacý Bektaþ Veli yerine "Hacý Bayram" diye baþlayan, her kandil gecesini devletin televizyonundan yayýnlarken, milyonlarca Alevinin serçesmesiyle ilgili törenleri "kiraz þenliði" kadar bile yayýnlanmasýna izin vermeyen bu anlayýþ, Alevilerin hak taleplerini yüksek sesle dile getirmelerini, Alevilerin siyasileþmelerini, siyasi sürecin aktörlerinden biri olmasýný istemiyorlar. Rahatsýzlýklarýnýn ana nedeni burada yatýyor. "Türk-Ýs-lam Sentezi" ve siyasal Ýslam'la beslenen siyasal iktidarlar ve onlarýn basýndaki temsilcileri hep kendi önlerinde eðilecek, emir kulu olacak, "odacýlýktan" öteye geçmeyecek. Bu yýl Hacýbektaþ'ta havanýn 44 dereceye varan kavurucu sýcaklýðý ile siyasi atmosferdeki sýcaklýk arasýnda ciddi bir paralellik vardý. Resmi açýlýþ törenlerine de, etkinliklere de katýlým geçtiðimiz yýllara göre çok azdý. Katýlýmdaki bu azalmada havanýn aþýrý sýcaklýðý, törenlerin hafta içine denk gelmiþ olmasý tabii ki etkileyici faktörlerdi. Ancak törenlere katýlýmýn düþük olmasýný belirleyen asýl faktör Alevi toplumunun kendi deðerlerine sahip çýkan, gündeme taþýyan, asimilasyona direnen asýl temilcilerinin, belediye ve resmi protokolün arasýndaki zýmmi bir ittfakla resmi törenlerden dýþlanmasýydý. Her yýl törenlere kendi bölgesinden otobüsler kaldýrararak katýlan Alevi örgütleri gerilim yaþanmamasý ve Hacý Bektaþ Veli üzerine gölge düþmemesi için bu yýl bölgelerinden otobüs kaldýrmadýlar. Alevi hareketinin ciddi bir yükseliþe geçtiði, Antalya'da, Malatya'da, Çorum'da, Sivas'ta ve en son Tokat Hubyar'da olduðu gibi bu yaz süresince Alevi erenlerini anmak için yapýlan bütün etkinliklere katýlým geçtiðimiz yýllara göre bir kaç misli arttýðý on binlerle ölçüldüðü bir ortamda, Hacý Bektaþ Veli'yi anma etkinliðinin sönük geçmesi tabii ki üzücüydü. Alevi sorunlarýný, hak taleplerini görmezden gelen, Hacý Bektaþ Veli ile Alevi kavramýný bile yan yana kullanmaktan kaçýnan, çok tirajlý "büyük basýn" bu durumu yine kendi lehine kullanmanýn yolunu seçti. Hacý Bektaþ Anma Törenleri'ndeki bu geliþmeyi "bölünme" ve "protesto" diye sundu, törenlere katýlýmdaki azalmadan neredeyse memnuniyetlerini dile getirdiler. Oysa, resmi törenlerden bir gün önce, Alevi Bektaþi Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu ve Hacýbektaþ'taki Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði'nin birlikte organize ettiði toplantýda ve ayný günün akþamý Hacý Bektaþ Veli Postniþin'i Velayettin Ulusoy'un konuþtuðu, Dertli Divani'nin yürüttüðü ve 5 bin kiþinin katýldýðý Cem'de de açýkça belirtildiði gibi, ne alternatif bir tören düzenleniyordu, ne de törenler protesto ediliyordu. Nitekim Alevi kuruluþlarý yayýnladýklarý bildiride, "yolumuzun ve öðretimizin gereði, kurumlarýmýzýn amaçlarý doðrultusunda etkinlik ve çalýþmalar yapýyoruz. Alevi kimliðinin yok sayýlmasýna, Alevilere yönelik hak ihlallerine karþý etkinlik yapýyor ve mücadele ediyoruz" belirlemesini yaptýktan sonra yaklaþýmlarýný açýkça ifade ediyorlardý: "Anadolu topraklarýnýn en önemli düþünürlerinden ve Alevi Bektaþi toplumunun serçesmesi Hacý Bektaþ Veli, 1964 yýlýndan bu yana Hacýbektaþ ilçesinde anýlmaktadýr. Türkiye'nin ve dünyanýn dört bir yanýndan on binlerce insan, hiç kimsenin "paþa" gönlü için deðil, hünkara olan baðlýlýklarýndan, Aleviliðe olan inançlarýndan dolayý 700 yýldýr Hacýbektaþ'a, Serçeþme'ye akmaktadýr. Hacýbektaþ etkinliði, keyfi uygulamalardan kurtulmasý ve elleri Alevi kanýna bulaþmýþ "protokollara" mahkûm olmamasý için, son yýldýr Alevilerin sorunlarýný gündeme taþýyan, yüzbinlerce üyeye sahip olan Alevi Bektaþi toplumunun gerçek temsilcilerine býrakýlmalýdýr. "Alevi Bektaþi Kuruluþlarý Birlik ve Dayanýþma Toplantýsý"na katýlan bütün Alevi temsilcileri, Alevi hareketinin yükseliþini engellemek için yaratýlmaya çalýþýlan bu suni gündemin ortadan kalkmasý için "Hacý Bektaþ Anma Etkinlikleri" organizasyonunun derhal Serçeþme'nin ev sahipliðinde Alevilere býrakýlmasýný talep ediyoruz." Bu talebi, "milyonlarca Alevinin inanç merkezi Hacý Bektaþ Dergahý'nýn, parayla girilen bir "müze" statüsünden derhal çýkartýlarak asli sahiplerine býrakýlmasýný" da isteyen bir taleple birleþtiren Alevi örgütlerinin "bölücü" veya "protestocu" diye sunulmaya çalýþýlmasýnýn asýl nedeni de bu taleplerde yatýyor. Alevi temsilcilerinin konuþtu-rulmadýðý törenlerin açýlýþýna Hacý Bektaþ Veli yerine "Hacý Bayram" diye baþlayan, her kandil gecesini devletin televizyonundan yayýnlarken, milyonlarca Alevinin serçesmesiyle ilgili törenleri "kiraz þenliði" kadar bile yayýnlanmasýna izin vermeyen bu anlayýþ, Alevilerin hak taleplerini yüksek sesle dile getirmelerini, Alevilerin siyasileþmelerini, siyasi sürecin aktörlerinden biri olmasýný istemiyorlar. Rahatsýzlýklarýnýn ana nedeni burada yatýyor. "Türk-Ýslam Sentezi" ve siyasal Ýslam'la beslenen siyasal iktidarlar ve onlarýn basýndaki temsilcileri hep kendi önlerinde eðilecek, emir kulu olacak, "odacýlýktan" öteye geçmeyecek, kendilerini Koç, törenlerin açýlýþýna Hacý Bektaþ Veli yerine "Hacý Bayram" diye baþladý. Bektaþi fýkralarýyla, biraz da sazla sözle eðlendirecek Alevileri görmek istiyorlar... Niyetler böyle ama gerçek artýk çok farklý. Bunu görmek için Alevi etkinliklerinden herhangi birine katýlmak, katýlan insanlarýn profillerini görmek ve sohbetlerine kulak kabartmak yeterli...

8 Az Bulutlu En Yüksek 0 C 30 En Düþük 0 C 14 Anma törenleri 4 ve 5. gün programý IV.Gün 19 Aðustos 2006 Tiyatro Yer :Hacýbektaþ Veli Kültür Merkezi Büyük Salonu Saat :16:00 Oyun : Kuvay-ý Milliye Destaný Oyuncular :Genç Aydýnlar Tiyatrosu IV.Gün gece konser Yer : Cumhuriyet Meydaný Saat :19:00 Sunucular :*Emine Cevahir Çalýkuþu *Derya Sümer Ozan Sanatçý Semah Ekipleri *Kocaeli /Gebze Hacýbektaþ Veli Kültür ve Dayanýþma Derneði Semah Ekibi *Zebuni *Hasan Papur *Grup Türkgüzeli *Serpil - Ergün Efe *Kazým Kalaycý V. Gün 20 Aðustos 2006 Piknik Yer :Dedebað Saat :13:00-19:00 Hacýbektaþ'ta þenlik var Selçuk YILDIZ / MERKEZ Sabah Gazetesi Nevþehir'in Hacýbektaþ ilçesinde, 43. Ulusal, 17. Uluslararasý Hacý Bektaþi Veli'yi Anma Þenlikleri'ne bu yýl rekor katýlým bekleniyor. Yaklaþýk 150 bin kiþinin katýlacaðý belirtilen þenlikte, 3 bin çadýr kurularak. Ayrýca, yanýnda çadýr getirenler için de yer ayrýldý. Törenlere bir süredir katký saðlayan Þiþli Belediyesi, bu yýl 80 personel, 250 çadýr, 50 otobüs desteði veriyor. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu, etkinliklere tüm siyasi parti genel baþkanlarý, bakanlar ve milletvekillerini davet ettiklerini belirtirken, CHP lideri Deniz Baykal'ýn katýlmasýnýn kendilerini mutlu edeceðini vurguladý. Geçen yýllarda CHP lideri Baykal'ýn konuþmacý olmamasý gerekçesiyle törene katýlmamasýna karþý da Selmanpakoðlu, "Alevi-Bektaþi dernek, vakýf ve konfederasyon temsilcileri de törenlerde konuþturulmuyor" dedi. Ol açýk üzerine Ýsmail Doða Karatepe Özgür Yalcýnkaya Bugünlerde solla futbol arasý çok sýký fýký. Özellikle 2002 Dünya Kupasýnda Türkiye` nin 3. olmasýnýn getirdiði popülerlikle baþlayan bu iliþki bugünlerde doruklarda geziyor. Ayrýca solcu aydýnlarýmýz bu ise baþka bir önem gösteriyor. Futbolla ilgili yazýlar oldukça yer kaplýyor. Halbuki daha on yýl önce aydýnlarýmýz Salazar ýn Lizbon Stadyumunu yaptýrmak için verdiði emri dillendirirdi: "bana on binlerce insaný uyutabileceðim bir beþik yapýn." Tabii Salazar demiþken sihirli formül 3F yi unutmazlardý: Futbol, fiesta,ve. (1). "Futbol olmasaydý bu ülkeyi yarim saat idare edemezdim sözü ile de Salazar faslý son bulur, Marx-gil cümleler baþlardý: Futbol yýðýnlarýn afyonudur. Kapitalistlerin gençliði ciddi mevzulardan uzak tutup, dinamizm lerini boþ bir þeye yönlendirerek, sömürülerini devam ettirmeleri için araçtýr futbol. Ve böyle devam eder giderdi bu yazýlar. Son dünya kupasýnda Almanlar hep bir aðýzdan ``wir fahren nach Berlin``(Berlin`e finale gidiyoruz) diye baðýrýrken, halkýn aleyhine olan saðlýk reformlarý birer birer, güçlü bir direniþ görmeden geçti. Alman Baþbakaný Merkel` in bu yüzden her golden sonra neþelenmesine, organizasyon baþkaný Beckenbauer`e candan sarýlmasýna þaþýrmamak gerek. Bunun gibi örnekleri tekrar tekrar sýralayýp futbolun sadece egemen ideolojinin bir aracý olduðu sonucuna da varmak, yanlýþ olacaktýr. Bizce de futbol asla sadece futbol deðildir(2) ama bu kadar da eleþtiriyi hak etmiyor. Çünkü tribünler muhalif sesleri de barýndýrmýþlardýr ve barýndýracaklardýr. Barcelona bunun en güzel örneðidir. Katalan ``temsilcisi``, Ýspanya` da, ic savaþta tescilli faþist Franco`nun belalýlarý arasýnda yer almýþtýr. Ýç savaþtaki saflaþma bugün bile Barcelona ile formasýnda kralcýlarýn amblemini taþýyan Real Madrid` in maçlarýný özel kýlmýþtýr. Bugün ise endüstrileþen futbolun genel mantýðýna direnen, yani yeni dünya düzeninin spotlu futbol anlayýþýndan baðýmsýz futbol takýmlarý da yok deðil. Bunun en güzel örneði Ýtalyan Ligi nde oynayan Livorno. Irak'ta Nasýriye'de ölen 17 Ýtalyan askerinin anýsýna bütün maçlarda saygý duruþunda bulunulurken, Livorno kale arkasý köþesinden 'On, yüz, bin Nasýriye!' tezahüratý yükselmiþti. Tepkilerini "Bunlar iþgalci askerlerdi. Ýtalya'da her yýl 1500 kiþi iþ kazasýnda ölüyor. Onlar için niye devlet töreni düzenlenmiyor?" diye açýklamýþlardý.(3) Seri A nýn bu sene UEFA`ya katýlacak güzide takýmýnýn sadece Ýtalya da deðil, ilginç bir þekilde Türkiye de oldukça fazla faný var.(4) Türkiye de ise endüstrileþen futboldan, baþka bir deyiþle yeni dünya düzenin bizce kötü futbol anlayýþýndan kopuk Türkiye de hiçbir kulüp yok. Takýmlarýn halkýn takýmý olmasý, iþçilerin güzide takýmlarý olarak kurulmasý bu kaideyi bugün için deðiþtirmiyor. Halkýn takýmý Beþiktaþ ýn hisseleri borsada deðil mi? Peki borsada iþlem gören hisse senetleri kimde? Alen, Yýlmaz ve Ayhan ``abilerde``(5) veya maçlar nerede olursa olsun takimi hiçbir zaman yalnýz býrakmayan diðer tribün ``neferlerinde`` olduðunu hiç zannetmiyoruz. Peki kimde? Bunun cevabýný herkes biliyor sanýyorum. Kongre üyeliði için 2000 YTL istenirken kim, hangi halkýn takýmýndan bahsediyor. Biz kabul ediyoruz ki, taraftar yapýsýnda bir dizi farklýlýk sayýlabilir. Ama Beþiktaþ J.K`nün genel yapýsý endüstriyel futbolun gerektirdiði yapýdan çok büyük bir farklýlýk arz etmiyor. Sadece sistem doðal olarak Türkiye de çarpýk isliyor. Bizce bu anlayýþ Anadolu nun en ücra þehirlerinin takýmlarýna kadar ulaþmýþ durumda. Zaten O þekil olamayan tutunamýyor. Milyon dolarlarýn dönmediði þehirlerin-yani Ýstanbul dýþýndaki þehirlerin- futbol takýmlarý, çok büyük mucizeler olmazsa basarý saðlayamýyor. Kulüplerin genel iþleyiþi, sistemi gibi tribünleri de bu düzene yavaþ yavaþ teslim oluyor. Parasýný bastýrýp tribünün vipine, koltuðun numaralýsýna, reklâmýn iyisine, futbolcunun yýldýzýna, kulübün para basanýna, desteðin suskununa alýþan seyirci ve onun yaratacaðý kültürle yok edilmeye çalýþýlan taraftar kültürü(6) var. Bugün ister Ankaragücü tribünü olsun ister Beþiktaþ kapalýsý olsun buna direnmekte zorlanýyor. Desibel azalýyor, çekirdekçiler daha çok kazanmaya baþlýyor. Bütün bu olumsuzluklar yaþanýrken bazýlarý þu takýmýn tribünleri solcudur gibi efsaneler yayýyor. Kendi takýmýnla sol arasýnda bir iliþki kurmak Moda, kuramamak Kadýköy (Fenerbahche) oldu. Tribün ve internet siteleri, tribüne arada sýrada uðrayan arkadaþlarýn, yolunu þaþýranlarýn, tutunacak dalý oldu. Evet toplumsal muhalefetin yükseliþte olduðu veya onun ardýlý yýllarda toplumdaki genel reflekslere baðlý olarak tribünlerden de muhalif seslerin(7) çýktýðý bizim de ön kabulümüz ama bugün bu topraklar üzerinde yeni bir toplumsal muhalefet geliþmedikçe, yoksullar neo-liberal çarklarý kýrmadýkça tribünlerden bir þey beklemek bizde sadece tebessüm yaratýyor. Bir ricamýz, samimiyetimize verin, yýllar sonra futbola sarýlan bazý arkadaþlarýmýzýn bu tür efsaneleri yaymaktan vazgeçmesidir. Sol aydýnlarýmýz ise bu durumdan hiç geri kalmýyorlar, nedense dört bir elle bu konuya sarýlmýþ durumda. Mesela o maçý izleyen milyarlarca insan þahittir ki son dünya kupasý finalinde Zidane`nýn attýðý kafa ne faþizme ne emperyalizme sadece ve sadece Materazzi`yedir. Zidane`nýn kafa darbesinin nedeni daha belli deðilken, o kafa bugüne kadar tribüne uðramayan sol aydýnlarýmýz tarafýndan oldukça yüceltildi. Ne diyelim: Müzik kes, yeni beste,önce dinle!!!!! Son söz: Ýster Livorno`yu, ister Genclerbirligi`ni, ister Yozgatspor`u ister destekleyin, ya da sadece izlemekten veya oynamaktan zevk alýn, size ömür boyu iyi seyirler, iyi oyunlar. DÝPNOTLAR: (1)Genelde unutulur. 3F nin ilk ikisi denip üçüncüsü hep kalýr ya da Faþizm denilip sýký bir atýþ yapýlýr. Salazar ýn 3F sinin üçüncüsü Fado dur. Fado, Portekizìn dünyaca ünlü müziðidir. Unutmayalým unutturmayalým. (2)Futbol asla sadece futbol deðildir. (orijinal adý: Football against the enemy). Simon Kuper Terraki Yayinlari (3)Di Canio'ya Ýnat Livorno-Tanýl Bora Radikal Gazetesi (4)Bakýnýz (5)Beþiktaþ` in ünlü Çarþý grubunun önde gelen isimleri (6)Ankara da Futbol Ve Sol un Algýsý: Gençlerbirliði Ve Halkýn Takýmý Ankaragücü-Berkay Aydýn, Duygu Hatipoðlu, (7) Besteleri, pankartlarýyla Beþiktaþ, Karþýyaka ve bir çok takým buna örnek olarak gösterilebilir. Kebap Çeþitleri ile halkýmýzýn hizmetindedir. Adres: Aþýklar yolu Cumhuriyet Parký yaný HACIBEKTAÞTel: Mucur Tel: SERVÝS BÝZE AÝTTÝR

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

44.ULUSAL 18.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI

44.ULUSAL 18.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 44.ULUSAL 18.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 16-19 AĞUSTOS 2007 HACIBEKTAŞ I.GÜN 16 AĞUSTOS 2007 (Bir gün önce Saat:16:00 da Atatürk Anıtına çelenk konulacak)

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

43.ULUSAL 17.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI

43.ULUSAL 17.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 43.ULUSAL 17.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 16-20 AĞUSTOS 2006 HACIBEKTAŞ I.GÜN 16 AĞUSTOS 2006 AÇILIŞ :Cumhuriyet Meydanı SAAT :10:00 SUNUCULAR *Emine

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Batýkent Barýþ Ýstiyor! 28 EYLÜL PAZARTESÝ Sergi: Dünden Bugüne Batýkent (KENT KOOP) Saat: 15:00 Yer: Batýkent Metro Son Durak Festival Açýlýþý Toplanma: 1.Kol-Anýt Ýþ Merkezi Atatürk Heykeli Önü, 2.Kol

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Aleviler den Gül e sert tepki

Aleviler den Gül e sert tepki YIL:3 SAYI:714 35 YKR 18 AÐUSTOS 2008 PAZARTESÝ BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

50.ULUSAL 24.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI

50.ULUSAL 24.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 50.ULUSAL 24.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 15-18 AĞUSTOS 2013 HACIBEKTAŞ TÖRENİN BİR GÜN ÖNCESİ 15 AĞUSTOS 2013 PERŞEMBE : 11.00 : Atatürk Anıtına Çelenk

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz/Karaduvar Mahallesinde saha çalışması

Detaylı

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz!

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! YIL: SAYI: ABF, Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! ABF bu yýlki Hacýbektaþ etkinlikleri ile ilgili bir açýklama yaptý, yapýlan açýklama þöyle : "Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF), Avrupa Alevi Birlikleri

Detaylı