Hacýbektaþ ve Aleviler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hacýbektaþ ve Aleviler"

Transkript

1 Türkiye Sivas sanýklarýný istemeyi bilememiþ Türkiye eksik evrakla katil istemiþ Türk kökenli Almanya milletvekilleri Dr. Hakký Keskin ve Hüseyin Kenan Aydýn, Almanya Federal Hükümeti'ne, bu ülkede yaþayan 10 Sivas katliamý hükümlüsünün Türkiye'ye neden iade edilmediðini sordu. Alman Hükümeti, bu konudaki Türkiye'nin iki iade baþvurusunun geçerli sayýlmadýðýný; baþka bir iade talebinin, iade dosyasýnda kaçaða atfedilecek bir suç unsuru bulunmadýndan onaylanmadýðýný; baþka bir Sivas mahkumunun ise Deprem deðil, kapitalizm öldürür Birgün kýþýn ayazýný, yazýn bunaltýcý sýcaðýný yalýtamayan ve dað baþlarýna, otoyol kenarlarýna kurulmuþ prefabrik evler ya da çadýrlar görürseniz, bilin ki bu evler artýk ayrý bir vatandaþ türü olarak kategorize edilen "depremzedeler"e aittir. Çünkü Rizeli, Diyarbakýrlý ya da Afyonlu demek nasýl bambaþka dokularýn ve kültürlerin insanlarýný betimliyorsa, "dep-remzede" sözcüðü de ayrý bir anlam dünyasýný tanýmlamak için kullanýlýyor. Þah Hatayi (Þah Ýsmail) ( ) Kýrklar Meydanýna Vardým Gel Beri Ey Can Dediler Ýzzet Ýle Selam Verdiler Gel Ýþte Meydan Dediler Þah Hatayi'm Nedir Halin Hakk'a Þükr Et Kaldýr Elin Gýybetten Kese Gör Dilin Her Kula Yeksan Dediler Ýran'da Safevi soyundan gelen bir Türk. Erdebil'de doðdu. Ana tarafýndan Uzun Hasan'ýn torunu Bilki Aka'nýn oðludur. Babasý Haydar'ýn ölümünden (1488) sonra dayýsý tarafýndan iki kardeþiyle birlikte düþmanlarýndan kaçýrýlarak Þiraz'a Katýlým ve kazancýmýz düþük Vatandaþ ineceðimiz yere daha beþ yüz metre var, üstümüz toz oluyor. Ben size Fotoðraf:Deniz Kaim bunun için mi para ödüyorum diyor. Müþteriyi memnun etmek için müþterinin istediði noktaya kadar götürülmesinin, tedirgin edilmemesinin gerektiðini belirten Cafer Mutlu yetkililerden bu soruna çözüm getirilmesini istiyor. mahkeme kararýyla mülteci statüsü kazandýðý için Türkiye'ye iade edilmediðini açýkladý. Bunun üzerine; CHP istanbul Milletvekili Ali Rýza Gülçicek, Adalet Bakanlýðýna, Sivas mahkumlarýný iadesinde yaþanan sorunlarýn gerekçelerini sordu. Hacýbektaþ ve Aleviler Resmi törenlerden bir gün önce, Alevi Bektaþi Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu ve Hacýbektaþ'taki Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði'nin birlikte organize ettiði toplantýda ve ayný günün akþamý Hacý Bektaþ Veli Postniþin'i Velayettin Ulusoy'un konuþtuðu, Dertli Divani'nin yürüttüðü ve 5 bin kiþinin katýldýðý Cem'de de açýkça belirtildiði gibi, ne alternatif bir tören düzenleniyordu, ne de törenler protesto ediliyordu. Nitekim Alevi kuruluþlarý yayýnladýklarý bildiride, "yolumuzun ve öðretimizin gereði, kurumlarýmýzýn amaçlarý doðrultusunda etkinlik ve çalýþmalar yapýyoruz. Alevi kimliðinin yok sayýlmasýna, Alevilere yönelik hak ihlallerine karþý etkinlik yapýyor ve mücadele ediyoruz" belirlemesini yaptýktan sonra yaklaþýmlarýný açýkça ifade ediyorlardý: Aleviler bu günleri aþacak... Aleviler tartýþma kültürüyle yetiþtiklerinden kolay kolay tek ses olamýyorlar. yeni kurulan Alevi televizyonlarýndaki ayrýþmalar, söylem farklýlýklarý beni kaygýlandýrmýyor sizi de kaygýlandýrmasýn en önemlisi Alevilere uzak ve sevgisiz kalmayýn. Ýzleyin göreceksiniz, tüm Alevi örgütleri yaþamsal konularda tek ses olabiliyorlar. Ötesi doðal deðil mi? "ÝNCÝNSEN DE ÝNCÝTME" MÝ? Anadolu, Aleviliði ve Bektaþiliði dünyaya bakýþ açýsý, hoþgörü kültürü ve Yunus Emre'nin güzel sözüyle, 72 milleti eþit gören bir felsefedir. O nedenle Alevi öðretisini öðrenmek ve paylaþmak için Alevi olmak gerekli deðildir. Ýnsan olmak yeterlidir. ALEVÝ HALK HAREKETLERÝNDE BAÞINI ALIP GÝTMEK DEÐÝL, BAÞINI VERMEK VARDIR: KIZILBAÞLIK VE KIZILBAÞLAR Ýsmail Kaygusuz Safevi tahtýna oturduktan sonra, diyor Savory, on yýl gibi kýsa bir dönem içinde Þah Ýsmail, gerçekten de Ceyhun'dan Baðdad'a uzanan bir imparatorluk oluþturmuþtu. 1503'de orta ve güney Ýran'i, 1504'de Hazar denizi kýyýlarýný, 'de Diyarbakýr'i alarak tüm Doðu Anadolu'yu, 1508'de Baðdad'la birlikte güneybatý Ýran'ý tam egemenliði altýna aldý. 1512'de Ceyhun'un doðusuna kadar ilerledi; Herat, Meºed ve Tus'u alarak tüm Horasan'a sahip oldu oldu. (R. M. Savory, Safavid Persia The Cambridge History of Islam I, Cambridge-At The University Press, 1970, s.399) Ancak Þah Ýsmail, 1509 da Yýldýz Daðý toplantýsýndan sonra kendisine asker vermeyen Anadolu Kýzýlbaþlarýný yüzüstü býrakmýþtýr. Sulucakarahöyük abonelerine! Sulucakarahöyük ün baþta gelen gelir kaynaðý ödediðiniz abone bedelleridir. Gazetemizin yayýn hayatýna devam edebilmesinin yolu abone bedellerinin peþin ödenmesinden geçmektedir. Bu gazete 8 aydýr 20 Ykr. ederle satýlmaktadýr. Her gün kaðýtçýya, kalýpçýya, mürekkepçiye olan borcumuz artmaktadýr. Bu nedenle Hacýbektaþ içindeki abonelerimiz bir aylýk abone bedelini (7.5 ytl), Hacýbektaþ dýþýndaki abonelerimiz ise, üç aylýk ya da altý aylýk abone bedelini (35 ytl ya da 70 ytl) Hacýbektaþlýlar A. Þ. posta çeki : no lu hesaba yatýrmalarý gerekmektedir. Ödemelerini yapan abonelerimizin elektronik posta adresine açýklayýcý bilgi vermeleri ya da nolu telefona durumu bildirmeleri iþlerimizi kolaylaþtýracaktýr. Hepimize kolay gelsin! Hacýbektaþ'ta þenlik var Yaklaþýk 150 bin kiþinin katýlacaðý belirtilen þenlikte, 3 bin çadýr kurularak. Ayrýca, yanýnda çadýr getirenler için de yer ayrýldý. Törenlere bir süredir katký saðlayan Þiþli Belediyesi, bu yýl 80 personel, 250 çadýr, 50 otobüs desteði veriyor. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu, etkinliklere tüm siyasi parti genel baþkanlarý, bakanlar ve milletvekillerini davet ettiklerini belirtirken, CHP lideri Deniz Baykal'ýn katýlmasýnýn kendilerini mutlu edeceðini vurguladý. Ol açýk üzerine Bugünlerde solla futbol arasý çok sýký fýký. Özellikle 2002 Dünya Kupasýnda Türkiye` nin 3. olmasýnýn getirdiði popülerlikle baþlayan bu iliþki bugünlerde doruklarda geziyor. Ayrýca solcu aydýnlarýmýz bu ise baþka bir önem gösteriyor. Futbolla ilgili yazýlar oldukça yer kaplýyor. BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: Anma etkinlikleri nedeniyle14-20 Aðustos tarihleri arasý tüm eczaneler nöbetçidir.

2 2 21 Aðustus 2006 Pazartesi Aleviler bu günleri aþacak... Yaþar Seyman - ASMÝN Alevileri nedense hep iki kadýn sesiyle yazarým. Lizbon'da dinleme þansý yakaladýðým "Bayan Akdeniz" yada "Fa-do'nun Divasý" Amalia Rodrigues, dinleyerek '2 Temmuz' yazýlarýmý nakýþlarým. O buðulu, o ölümsüz sesle, o karanlýk yazgýyý aydýnlatýrým... Bir de Alevilerin deyiþ sesi vardýr ki; o artýk dünyaya sesleniyor. O, sevdiðim kadýn seslerden Sabahat Akkiraz. Onunla, Almanya yolculuðunda uçakta buluþtuk, söyleþtik, gökyüzünde kuruldu sevgi baðýmýz, bulutlar gibi ak, yumuþacýk, bereketli... Aleviler, her yýl olduðu gibi yine aðustos ayýnda 'Serçeþme'de buluþuyorlar. Alevilerin inanç merkezi Hacý Bektaþ Veli'ye tüm dünya Alevileri koþacak. Üç güzelleri sözle, sazla, semahla coþacaklar. Özcesi, Alevi örgütleri " Serçeþme"de binlerce canla bir araya gelip cem olacaklar... Hacý Bektaþ Veli törenlerini izleyin soluklanacaksýnýz. Çünkü Aleviler semahlarýnda sevgiye, hoþgörüye, dostluða ve barýþa pervaneler gibi dönecekler. sayarým/ Yani Doðuyla Batý arasýnda /Gidip gelmek en iyi olsa gerek"gibi Avrupa'daki ve Türkiye'deki Alevi örgütlerinin tüm etkinliklerinde duyduklarýmý, yaþadýklarýmý zaman, zaman sizlerle paylaþýrým : yanlýþlarý da Alevilerin yaptýðý yanlýþlarý da söylemeli, yazmalý, deðil mi? Aleviler tartýþma kültürüyle yetiþtiklerinden kolay kolay tek ses olamýyorlar. Alevi öðretisidir. Çünkü Alevi öðretisinde kadýn dünyadýr. Doðurandýr. Onu yaratan, doðurgan yaratmýþtýr. O nedenledir ki; Alevi inancýnda kadýn erkek yaþamýn her alanýnda yan yanadýr. Ceme birlikte katýlýrlar, semahta yan yana dururlar. Kadýnlarda erkeklerle kanat çýrparlar. Cemde demi kadýnlar sunmaz, onlar lokmacýdýr. Semah sonunda erkek kadýnýn ayaðýna deðil omzuna niyaz eyler. Yine de günümüzde öðretide var olan kadýn, Alevi örgütlerinde özlenen konumda deðildir... Pir Sultan Abdal, Aleviler'deki kadýn sevgisini öyle güzel anlatýr ki : "Gel benim ey güzel servi çýnarým Yüreðime ateþ düþtü yanarým Kýblem sensin, yüzüm sana dönerim Mihrabýmdýr kaþlarýnýn arasý... " Ýlki bilim insaný ve yazar Ýrene Melikoff'a, ikincisi bu yýl yine bir kadýna verilen 'Dostluk ve Barýþ Ödülü'nü alan gazeteci-yazar Miyase Ýlknur'u kutluyorum. Ve Hacý Bektaþ ilçesinin ilk kadýn kaymakamý Elif Nur Bozkurt'u, Cumhuriyet kadýnýna güzel örnek olmasý ve katkýlarýndan ötürü selamlýyorum... Siz hiç pervaneler gibi döndünüz mü? Biz, devrimciliðimizin ilk yýllarýnda Alevi dedelerini dinlemek bir yana kovar gibi yaptýk. Dünya görüþümüzün bizi anlatmaya yettiðini söyledik. 'Bir de Alevi öðretisi ile mi uðraþacaktýk. Oysa, kendi penceremizden Anadolu'ya bakýyor ve yorumluyorduk. Yýllar sonra kavradýk ki; yasaklanan, yok sayýlan Alevi öðretisine, yok edilen kaynaklara, sözlü tarihçilere bizler de katkýmýzý esirgemiþiz... Hiçbir zaman 'Alevilik ' varlýk nedenim olmadý. Evrensel bir uðraþ olan sendikacýlýkla var oldum. Sendikacýlýk tüm dinleri, dilleri, cinsleri, renkleri, halklarý kucaklayan bir uðraþ. Bir de sendikalarýn 'hoþgörü okul'u olduðunu savuna geldim. Sendikal uðraþ Alevilikle öylesine özdeþti ki; Alevi bir ailenin çocuðu doðmanýn güzellikleri ile emek dünyasýndaki mücadelemi sürdürüyorum... Son altý yýldýr, Goethe'nin, Batý Doðu Divaný'nda söylediði gibi: "Doðu ile Batý/Artýk ayrýlamaz birbirinden /Akýllýca iki dünya arasýnda /Sallanmayý makbul Türkiye ve Avrupa köprüsünü yol eyleyen Hüseyin Gazi Metin Dede, "Dinim sevgi kýblem insan" diyor. Hacý Bektaþ Veli topraklarýnda yatan ozan Aþýk Mahsuni Þerif, yýllar önce bir þiirinde bugün aðladýðýmýz Ortadoðu için bakýn nasýl sesleniyor: "Koca dünya neden size inandý/ Daðlar alev aldý denizler yandý/ Yazýk Ortadoðu kana bayandý/ Tarih gönlümüzü kýrdý da gitti." var... Altý yýldýr tüm etkinliklerde ve en son Erzincan'da yapýlan 3. Alevi Festivali'nde; Aleviliði siyasallaþtýrmak yerine Aleviler olarak siyasallasýn sözlerim alkýþlarla karþýlanýyor. nedenle korkmayýn, Alevilerin 'Alevicilik' yapmalarýna engel olacak güçte evrensel öðretileri Bir de 'Bizim Aydýnlar 'ýn diline, kalemine 'Aleviler' ne kadar az takýlýyor? Geçtiðimiz ay Hürriyet'in baþ yazarý Oktay Ekþi, " Eline, beline, diline" sahip olmak derken; Alevilerin, temel ilkesi diye yazamýyor. Oysa gümbür, gümbür Alevilere yapýlan Bakýn örgütler arasý tartýþmalar, yeni kurulan Alevi televizyonlarýndaki ayrýþmalar, söylem farklýlýklarý beni kaygýlandýrmýyor sizi de kaygýlandýrmasýn en önemlisi Alevilere uzak ve sevgisiz kalmayýn. Ýzleyin göreceksiniz, tüm Alevi örgütleri yaþamsal konularda tek ses olabiliyorlar. Ötesi doðal deðil mi? "ÝNCÝNSEN DE ÝNCÝTME" MÝ? Anadolu, Aleviliði ve Bektaþiliði dünyaya bakýþ açýsý, hoþgörü kültürü ve Yunus Emre'nin güzel sözüyle, 72 milleti eþit gören bir felsefedir. O nedenle Alevi öðretisini öðrenmek ve paylaþmak için Alevi olmak gerekli deðildir. Ýnsan olmak yeterlidir. "Erkek diþi sorulmaz, muhabbetin dilinde Hakkýn yarattýðý her þey, yerli yerinde Bizim nazarýmýzda, kadýn erkek farký yok. Noksanlýk da eksiklik de, senin görüþlerinde." Hacý Bektaþ Veli Anadolu Alevi-Bektaþi öðretisinde kadýn ses vermiþtir. Bacýyan-ý Rum'un Kadýncýk Ana'dan, el alan ve günümüze sürümü olan kadýnlarýmýz, aydýnlanma devriminin öncüleri olarak, bugün siyasi partilerde, sivil toplum örgütlerinde, sanatta seslerini duyurmayý sürdürüyorlar. Alevi toplumunda kadýnýn önde olmasý Alevi ve Bektaþi öðretisinin yansýmasýdýr. Hacý Bektaþ Veli'nin yetiþtirdiði Kadýncýk Ana'dan günümüze gelen kadýnlarýn yaþamlarýnda hep mücadele egemendir. Alevi ve Bektaþi kadýnlarýnýn yollarýný açan Büyük düþünür Hacý Bektaþ Veli, "Ýncinsen de incitme" diyor. Oysa, Madýmak Müze yapýlmayarak, 'Cem Evleri Ýnanç Merkezi' tanýnmayarak, 'Zorunlu Din Dersleri' kaldýrýlmayarak ve de Kültür Bakanlýðý'na baðlý "Müze" statüsündeki Hacý Bektaþ Veli dergâhýna para ödeyerek giren Alevilerncitilmiyor mu? GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M. K. Baþkanlýðý Sulucakarahöyük Gzts

3 HABER 3 Hacýbektaþ'da barýþ çaðrýsý Devlet Bakaný Çubukçu: ''Bugün insanlýk için su ve ekmekten daha elzem hale gelmiþ olan sevgiden, hoþgörüden, dostluktan, barýþtan ve kardeþlikten söz edebiliyorsak bunu Yunus Emre'nin, Mevlana'nýn, Hacý Bektaþ Veli'nin bu topraklara saçtýðý sevgi tohumlarýna borçluyuz'' Kültür ve Turizm Bakaný Koç: ''Yenilenmenin büyük ustalarýndan olan Hacý Bektaþ Veli'ye uygun olarak, onun öðretilerine uygun olarak bizler de bu gibi toplantýlarý yenilemeliyiz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlýðý olarak, valiliðimiz ve belediye baþkanlýðýmýzla gelecek yýl bu toplantýlarda bir yenilenme ihtiyacý çok açýk ve seçik kendini göstermektedir." Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Selmanpakoðlu: ''Alevi Bektaþileri azýnlýk olarak gösteren 17 aralýk 2004 tarihli AB Ýlerleme Raporunu þiddetle kýnýyoruz. ''Zorunlu din derslerinin Atatürk zamanýnda olduðu gibi kaldýrýlmalý, kaldýrýlýncaya kadar da seçmeli hale getirilmelidir. Aleviliðin din derslerinde okutulmasý Alevi-Sunni gerginliðine yol açacaðýndan Alevilik okullarda okutulacaksa da felsefe derslerinde okutulmalýdýr. Alevi köylerine cami yaptýrma politikasýndan vazgeçilmeli ve bu konuda gereksiz yere gerilim yaratýlmamalýdýr. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Sünni anlayýþýn fetva kurumu konumundan çýkartýlarak yeniden yapýlandýrýlmalýdýr. Sivas katliamýný yapanlardan yurt dýþýna kaçanlarýn getirilerek yargýlanmasýný istiyoruz. Bu kiþiler birer ikiþer getiriliyor ancak biz hepsini istiyoruz. Ülkemiz hukuk devletidir ve devletimizin buna gücü vardýr.'' Selmanpakoðlu, Hacý Bektaþ Veli Külliyesinin de belediyelerine devredilmesini talep etti. Devlet Bakaný Nimet Çubukçu, ''Bugün insanlýk için su ve ekmekten daha elzem hale gelmiþ olan sevgiden, hoþgörüden, dostluktan, barýþtan ve kardeþlikten söz edebiliyorsak bunu Yunus Emre'nin, Mevlana'nýn, Hacý Bektaþ Veli'nin bu topraklara saçtýðý sevgi tohumlarýna borçluyuz'' dedi. Çubukçu, Nevþehir'in Hacýbektaþ ilçesinde düzenlenen 43. Ulusal 17. Uluslararasý Hacý Bektaþ Veli Anma Kültür ve Sanat Etkinlikleri'nin açýlýþ töreninde yaptýðý konuþmada, Hacý Bektaþ Veli gibi büyük bir Anadolu sufisini anma töreninde onun sevgi, hoþgörü ve kardeþlik felsefesi etrafýnda bir araya getirdiði bu güzide toplulukta bulunmaktan büyük onur ve mutluluk duyduðunu dile getirdi. Bu mütevazý Türkmen sufisinin 13. yüzyýlda Anadolu'da yaktýðý ateþ ve yüreklere düþürdüðü ýþýðýn her yýl daha çok insaný Hacýbektaþ ilçesinde bir araya getirdiðini ifade eden Çubukçu, þöyle devam etti: ''Yaþadýðý yüzyýlda farklý inanç gruplarýyla baðlar kurmaktan, onlarla sýcak iliþkiler kurmaktan çekinmeyen Hacý Bektaþ Veli'nin yaþamý ve mesajý týpký yaþadýðý yüzyýlda olduðu gibi 21.yüzyýlda da insanlýðý barýþa, sevgiye ve hoþgörüye çaðýrýyor. Türk sufiliðinin en önemli simalarýndan biri olan Hacý Bektaþ Veli'nin yaný sýra Yunus Emre ve Mevlana da insanlýða ayný mesajý vermiþler ve Anadolu'nun ruh iklimini sevgiyle, hoþgörüyle yoðurmuþlardý. Bugün insanlýk için su ve ekmekten daha elzem hale gelmiþ, sevgiden, hoþgörüden, dostluktan, barýþtan ve kardeþlikten söz edebiliyorsak bunu Yunus Emre'nin, Mevlana'nýn, Hacý Bektaþ Veli'nin bu topraklara saçtýðý sevgi tohumlarýna borçluyuz.'' Anadolu halkýnýn Hacý Bektaþ Veli'nin felsefesinin temel taþlarý olan hoþgörü ve sevgiyi en temel erdemlerinden yaptýðýný ve bu büyük sufinin hatýrasýný da bu erdemlerin ete kemiðe bürünmüþ biçimi olarak daima yaþattýðýný ifade eden Çubukçu, Hacý Bektaþ Veli adýnýn ve hatýrasýnýn bu topraklarda geliþerek büyüdüðünün ve yüreklerde kök saldýðýnýn en anlamlý tezahürlerinden birinin de her yýl artan katýlýmlarla ve uluslararasý düzeyde kutlanan anma törenleri olduðunu kaydetti. Bakan Nimet Çubukçu, bu anlamlý törende onun sevgi, barýþ ve hoþgörü mesajýnýn daha da çok insana ulaþmasýný dilediðini belirterek, ''Ýnsanlýðýn ön yargýlardan terörden ve savaþlardan arýndýrýlmýþ bir dünyada yaþamasýnýn yolunun sevgi ve hoþgörüden geçtiðini bir kez daha dillendirecek bu törenin, insanlýðýn vicdanýnda bir yanký bulacaðý inancý ve ümidiyle hepinizi sevgi kardeþlik ve barýþla selamlýyorum'' dedi. Kültür ve Turizm Bakaný Atilla Koç da burada Hacýbektaþ'ý anmak ve onun felsefesini anlamak için bulunduklarýný söyledi. Bu gibi toplantýlarýn her yýl yapýldýðý için bir monotonluk söz konusu olduðunu savunan Koç, þöyle devam etti: ''Yenilenmenin büyük ustalarýndan olan Hacý Bektaþ Veli'ye uygun olarak, onun öðretilerine uygun olarak bizler de bu gibi toplantýlarý yenilemeliyiz. Bu nedenle konuþmalarý kýsa mý tutacaðýz, vatandaþla kürsü arasýndaki mesafeyi kýsa mý tutacaðýz, ama ne olursa olsun bir yenilenme ihtiyacý artýk açýk ve seçik ortadadýr. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlýðý olarak, valiliðimiz ve belediye baþkanlýðýmýzla gelecek yýl bu toplantýlarda bir yenilenme ihtiyacý çok açýk ve seçik kendini göstermektedir. Bunu yapacaðýz. Bunu yaparken de bir hususu hepinize müjde olarak vermek istiyorum. Hacý Bektaþ Veli Külliyesi'nin onarýmý için bütün çalýþmalar bitmiþtir, tahsisat gönderilmiþtir. Ýnþallah yenilenmiþ külliye hizmetinize ve seyrinize açýk olacaktýr.'' Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu ise Alevi Bektaþileri azýnlýk olarak gösteren 17 Aralýk 2004 tarihli AB ilerleme raporunu þiddetle kýnadýklarýný söyledi. Yeni azýnlýklar yaratarak ulusal bütünlüðü bozmak isteyeler olduðuna dikkati çeken Selmanpakoðlu, ''Bu duruma Alevi-Bektaþileri alet etmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Lozan'da neye imza atmýþsak sahip çýkacaðýz. Buna gücümüz vardýr. Hiç kimse de bizi zorlamaya kalkmasýn'' diye konuþtu. Selmanpakoðlu, emperyalizmin, ümmetçiliðin ve ýrkçýlýðýn geçmiþte olduðu gibi gelecekte de dünyanýn baþýna bela olacaðýna inandýklarýný dile getirerek, hep birlikte üretip, sömürmeden ve sömürülmeden hakça paylaþmak istediklerini kaydetti. Belediye Baþkaný Selmanpakoðlu, Alevi Bektaþilerinin sorunlarýný ve isteklerini þöyle sýraladý: KÝRALIK DÜKKAN Atatürk Bulvarý Sarraf Albisa Apartmaný altý. 100m2 dükkan. Müracaat Resul Aydoðmuþ Ýþ Tel: Cep Tel: ''Zorunlu din derslerinin Atatürk zamanýnda olduðu gibi kaldýrýlmalý, kaldýrýlýncaya kadar da seçmeli hale getirilmelidir. Aleviliðin din derslerinde okutulmasý Alevi-Sunni gerginliðine yol açacaðýndan Alevilik okullarda okutulacaksa da felsefe derslerinde okutulmalýdýr. Alevi köylerine cami yaptýrma politikasýndan vazgeçilmeli ve bu konuda gereksiz yere gerilim yaratýlmamalýdýr. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Sünni anlayýþýn fetva kurumu konumundan çýkartýlarak yeniden yapýlandýrýlmalýdýr. Sivas katliamýný yapanlardan yurt dýþýna kaçanlarýn getirilerek yargýlanmasýný istiyoruz. Bu kiþiler birer ikiþer getiriliyor ancak biz hepsini istiyoruz. Ülkemiz hukuk devletidir ve devletimizin buna gücü vardýr.'' Selmanpakoðlu, Hacý Bektaþ Veli Külliyesinin de belediyelerine devredilmesini talep etti. Hacýbektaþ'ýn kardeþ kenti Almanya'nýn Velbert kenti belediye baþkaný Stefan Freitey ise Verlbert'in Hacýbektaþ'a baðlýlýðýnýn bir iþareti olarak Cilahane'de üzeri kapalý bir yapýnýn inþasýnýn planlandýðýný belirtti. Projenin 2007'de hayata geçirileceðini bildiren Freitey, Velbert Belediyesinin bu projeye katkýda bulunmasýndan dolayý mutluluk duyduðunu anlattý. Konuþmasýna Türkçe ''Merhaba'' diyerek baþlayan Freitey, sözlerini de Hacý Bektaþ Veli'nin ''Ýlimden gidilmeyen yolun sonu karanlýktýk'' sözü ile tamamladý. Törende, Hacýbektaþ Dostluk ve Barýþ Ödülü'ne layýk görülen gazeteci-yazar Miyase Ýlknur'a ödülünü Devlet Bakaný Nimet Çubukçu verdi. Ayrýca, öykü ve þiir yarýþmasýnda dereceye girenler de ödüllendirildi. Törene, Anavatan Partisi Genel Baþkaný Erkan Mumcu, DSP Genel Baþkaný Zeki Sezer, Hür Parti Genel Baþkaný Yaþar Okuyan, SHP Genel Baþkaný Murat Karayalçýn, DYP Genel Baþkan Yardýmcýsý Birol Özcan, Ýþçi Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Bedri Gültekin, Þiþli Belediye Baþkaný Mustafa Sarýgül, Almanya'nýn Velbert milletvekili Kerstin Griese, Hollanda'nýn Ankara Büyükelçisi Marcel Kurplefshack, milletvekilleri, belediye baþkanlarý ve vatandaþlar katýldý.(aleviyol) Foto: Olgun Eðer SATILIK Aþýklar Yolu üzeri 800 m 2 arsa1 150 m 2 evin konumu UÐUR KILIÇ Tel: Doðan Göçer Her türlü gayrimenkul (ev, daire, arsa) alýnýr, satýlýr, kiraya verilir. Dilekçe yazýlýr, formlar doldurulur.

4 Safevi tahtýna oturduktan sonra, diyor Savory, on yýl gibi kýsa bir dönem içinde Þah Ýsmail, gerçekten de Ceyhun'dan Baðdad'a uzanan bir imparatorluk oluþturmuþtu. 1503'de orta ve güney Ýran'i, 1504'de Hazar denizi kýyýlarýný, 'de Diyarbakýr'i alarak tüm Doðu Anadolu'yu, 1508'de Baðdad'la birlikte güneybatý Ýran'ý tam egemenliði altýna aldý. 1512'de Ceyhun'un doðusuna kadar ilerledi; Herat, Meºed ve Tus'u alarak tüm Horasan'a sahip oldu oldu. (R. M. Savory, Safavid Persia The Cambridge History of Islam I, Cambridge- At The University Press, 1970, s.399) Ancak Þah Ýsmail, 1509 da Yýldýz Daðý toplantýsýndan sonra kendisine asker vermeyen Anadolu Kýzýlbaþlarýný yüzüstü býrakmýþtýr. Kendisini tutan Ýran daki Kýzýlbaþ Türkmen gruplarý ve Dede-beð likten Han lýða geçmiþ Kýzýlbaþ askeri þeflerinin desteðiyle büyük Ýran Safevi Ýmparatorluðu idealinin peþinde koþarak, yüksek egosunu doyurmaya çalýþmýþtýr. Anadolu daki Kýzýlbaþ baþkaldýrýlarýna kulak týkamýþ de üzerine gönderilen birkaç Osmanlý ordusunu yendikten sonra bozguna uðrayan Þah Kulu nun sað kalan ve Ýran a sýðýnan yandaþlarýný, Kervan soyduklarý bahaneyle öldürtmüþtür. Ýçlerinden kendi siyasetine yakýn gördüðü Ulama yý Han yapmýþ. Ayný kiþinin daha sonralarý Osmanlýlarý safýna geçtiðini görüyoruz. Ertesi yýl Nur Ali Halife nin yükselttiði büyük bir Kýzýlbaþ hareketini de görmezlikten gelmiþ olan Þah Ýsmail, Ceyhun un ötelerinde yayýlmacýlýðýný sürdürmektedir. Þah Ýsmail in bu duyarsýzlýðýný, II. Bayezid le iyi iliþkilerine baðlamak yanlýþtýr.yöneticilerin de geleneksel telkinleri, dil ve kültür biçimlenmeleriyle Ýranlýlaþma devlet siyasetinin egemen olmasý ve Caferi Þiiliðin öne çýkmaya baþlamasý, Gulat (aþýrý) sayýlan Kýzýlbaþlýk siyasetinin geriye atýlmasýyla ilgilidir. Aþaðýda Çaldýran savaþýný incelerken tüm bu siyasetleri biraz daha açýklýða kavuþturmaya çalýþacaðýz. II SUFÝ KIRAN ÇALDIRAN, GERÇEK BÝR KIZILBAÞ TOPLU KIRIM SAVAÞIYDI II. 1 Þah Ýsmail Hatayi'nin bir Þiirinde Çaldýran Savaþý Alay alay geldiler Koþan koþan durdular Ýkinci gelen bir top Atýldý ana saldýlar Eskerler örüledi Çakmaklar kuruladý Ol kafir Melhuçoglu Þah üstüne duruladi Hey al kana al kana Kýzýl kanlar çalkana Melhuçoðlu kýlýç urdu Þahým aldý kalhana Þah anda bindi ata Yezitler döndü mata Þah bir kýlýç urdu ki Kelleden indi ata Melhuçoðlu attan düþtü Þah anda geriye kaçtý Beþ yüz elli tüfekçi Þah'ýn ardýna düþtü Ün edüben gittiler Þah'ýn ardýndan yettiler Sultan Ali Mirza'mý Bu kavgada tuttular Dört yanýn uladýlar ALEVÝ HALK HAREKETLERÝNDE BAÞINI ALIP GÝTMEK DEÐÝL, BAÞINI VERMEK VARDIR: KIZILBAÞLIK VE KIZILBAÞLAR Ýsmail Kaygusuz 11 Ciðerciðim daðladýlar Sultan Ali Mirzam'ýn Að ellerin baðladýlar Bindirdiler atýna Göt(ür)düler inkar katýna Ýnkar bir sual sordu Bakýnca suratýna Sað mýsýn esen misin Ciðerciðim kesen misin Koca haydar zül olasý Þah dedikleri sen misin Elifim var kaddim var Bir Ýskender hadd im var Ben Þah'ýn kurbanýyým Þah olmaya ne haddim var Seni attan indirmiyem Gül benzin soldurmuyam Gel Þah'a þek getür sen Vurup boynun öldürmeyem Ýþte geldim yanýna Sýðýndým Sübhan ýma Ben Pire þek getürmem Lanet senin canýna Þunu atýndan indirin Gül benzini soldurun N'oldu benim cellatlarým Vurun boynun öldürün Cellatlar aralandý Ciðerler parelendi Sultan Ali Ýmirza'm Bu kavgada parelendi Gönül hüma kuþudur Ýþitenler naþidir Baþ verip ser kurtarmak O da Mervan iþidir Çöl olasi Çaldýran Altun kadeh kaldýran Hatayi'm aðlar gezer Musahibin aldýran (Ýbrahim Arslanoðlu, Þah Ýsmail Hatayi ve Anadolu Hatayileri, Ýstanbul-1992, s ) Bizce önemli bir belge olarak ortaya çýkan þiirin, Türk tarihçileri tarafýndan görülmediði, görülmüþse de önemsenmediði anlaþýlýyor. Osmanlý tarihyazýcýlarý kadar, çaðdaþ Türk tarihçileri için de doðru olan,yavuz'un çevresinde seferin günlüðünü (Ruzname) tutan Haydar Çelebi ve Þah Ýsmail den kaçýp onun hizmetine girmiþ Ýranlý ulema takýmýndan Hasan Can'dan nakleden oðlu Hoca Sadeddin in anlattýklarýdýr. Þah ismail Hatayi bu 16 dörtlükte, kendisinin de hücum hattý içerisinde göðüs göðüse çarpýþtýðý Çaldýran savaþýndan önemli bir kesiti vermektedir. Uðruna canýný vermiþ, musahibim dediði Sultan Ali Mirza'nin yakalanýþý ve Osmanlý Padiþahý Yavuz Selim in huzurunda sorgulanýp, cellatlara nasýl parçalatýldýðýný çok duygulu ve etkileyici biçimde, yedi heceli dizelerle destanlaþtýrmýþtýr. (SÜRECEK) Mutfak dolabý, Banyo dolabý, Vestiyer, Yüklük, Masa, Sandalye, Kapý, Pencere iþleri itina ile yapýlýr ÝBRAHÝM ÇETÝNTAÞ Yeni Sanayi Sitesi 3.Blok Tel (iþ): Cep: SATILIK 2004 Model Fiat Maria Araba Karahöyük Sitesi üzeri çevre yolu bitiþiði 600m 2 arsa Ramazan Danacý Tel: SATILIK Nevþehir Cad. Petrol Altý. 563 m2 imarlý arsa sahibinden satýlýktýr. Müracaat: Hasan Kudret Çayan Tel:

5 Þah Hatayi (Þah Ýsmail) ( ) Kýrklar Meydanýna Vardým Gel Beri Ey Can Dediler Ýzzet Ýle Selam Verdiler Gel Ýþte Meydan Dediler Þah Hatayi'm Nedir Halin Hakk'a Þükr Et Kaldýr Elin Gýybetten Kese Gör Dilin Her Kula Yeksan Dediler Ýran'da Safevi soyundan gelen bir Türk. Erdebil'de doðdu. Ana tarafýndan Uzun Hasan'ýn torunu Bilki Aka'nýn oðludur. Babasý Haydar'ýn ölümünden (1488) sonra dayýsý tarafýndan iki kardeþiyle birlikte düþmanlarýndan kaçýrýlarak Þiraz'a gönderildi. Þiraz valisinin, üç kardeþi bir süre hapsettiði söylenir. Akkoyunlu hükümdarý Sultan Yakup'un ölümü üzerine oðlu Rüstem saltanat mücadelesinde onlardan yararlanmak amacýyla üç kardeþi hapisten kurtarýr, Þah Ýsmail'in aðabeyi Sultan Ali, katýldýðý iki savaþý da kazanarak Tebriz'e döndüðünde parlak bir törenle karþýlanýr. Ama üç kardeþin halk üzerinde manevi etkisi, Sultan Ali'nin kazandýðý zaferler Rüstem Bey'i korkutur, onlarý ortadan kaldýrmanýn yollarýný ararken durumu sezen Sultan Ali kardeþleriyle birlikte Erdebil'e kaçar. Sultan Ali yolda kendilerini izleyen Rüstem Bey'in askerleri tarafýndan öldürülür. Ama iki kardeþini yedi müridiyle Erdebil'e göndermeyi baþarýr. Þah Ýsmail ve kardeþi Ýbrahim burada müritlerince korunur. Sürekli izlendikleri için bir süre sonra Baðru daðýna, oradan da Gilan, Gaskar, Reþt ve Lahican'a kaçýrýlýrlar. Lahican'da Kar Kaya'nýn evinde saklanan Þah Ýsmail ilk öðrenimini özel bir öðretmenden gördü. Babasýnýn müritleri dört bir yandan onu görmeye geliyorlardý. Yakalanamadýðýný gören Rüstem Bey, Lacihan üzerine yürümeye hazýrlanýrken öldürülünce (1497), Þah Ýsmail harekete geçer. Müritlerini toplayýp Hazer kýyýlarýndaki Aravan'a (1500), oradan Erdebil'e gelir. Kendisine katýlan Türk oymaklarýyla birlikte yeterince kuvvet topladýðýný görünce ilk olarak babasýnýn ve Þiilere yapýlan eziyetlerin öcünü alma yolunu tutar. Tebriz'e gelip taç giydiðinde (1502), babasýnýn öcünü almýþ, Baku'yü zaptetmiþ, Nehcivan'da Elvend Bey'i yenmiþtir. Þah Ýsmail'in bundan sonraki yaþamý Þiiliði yaymak, Safevi devletinin sýnýrlarýný geniþletmek için yaptýðý savaþlarda geçer. Devletin sýnýrlarý geniþleyip Þiilik Anadolu'ya doðru hýzla yayýlýnca Osmanlý'larla çatýþýr. Sonunda Çaldýran'da Yavuz'a yenilir (1514) ve kaçar. Bu yenilgiden sonra Tebriz'e döndüyse de eski gücünü yitirdiði gibi uðradýðý ruhsal çöküntüyle de kendisini þaraba verir. Oðlu Tahmasb'ý yerine atabey olarak býrakýr, her yýlýný ayrý bir kentte geçirerek yaþamýný tamamlar. Azerbaycan'da iken ölür. Cenazesi Erdebil'e götürülür. Þah Ýsmail, Hatayi mahlasýyla þiirler yazdý. Sanatçý kiþiliði çok zor koþullar altýnda geçen çocukluðu sýrasýnda oluþtu. Aruz ve heceyle yazdýðý þiirler Azerbaycan edebiyatýnýn Nesimi ve Fuzuli arasýndaki döneminin en güçlü temsilcisi olduðunu kanýtlar. Özellikle heceyle yazdýðý þiirler Anadolu'da geliþen tekke edebiyatýný büyük ölçüde etkiler. Alevi -Bektaþi edebiyatýnýn en güzel örneklerini sunar. Sadettin Nüzhet, þiirlerini dörde ayýrýyor: a) Tasavvufi düþüncelerini içerenler, b) Aleviliði dile getirenler, c) Hurufiliðin ilkelerini yansýtanlar, d) Aþýkane olanlar. Aruzla yazdýðý þiirlerinin ise daha çok tasavvufi olduðu görülür. Bu þiirlerinde kullandýðý dil klasik þiirin dilidir. Hece ölçüsüyle koþma ve semai biçiminde yazdýðý nefesler ise Yunus'un izlerini taþýr. Ama Hatayi'nin kendine özgü þiir yolu oluþturduðu da belirtilmelidir. Hece ve aruzla yazdýðý þiirlerini kapsayan Divan'ý basýldý (Sadettin Nüzhet Ergun, Hatayi divaný, 1956; bütün nüshalarý karþýlaþtýrýlarak yapýlan basýmý için bkz. Aziz Aka Mehmedof, Þah Ýsmail Hatayi Eserleri 1, Bakü 1966). Ayrýca Dehname adlý Ali'yi öven bir mesnevisi (Baku 1946) ile yine mesnevi biçiminde yazýlmýþ bir Nasihatnamesi vardýr. Deðerli araþtýrmacý Nejat Birdoðan Alevilerin Hükümdarý Þah Ýsmail Hatayi adlý yapýtýnda bu büyük ozanýn yaþam öyküsünü, Osmanlý ve Safevi yanlarýndan topladýðý þiirlerini daha geniþ ve gerçekçi biçimde vermiþtir. KÝÞÝLÝÐÝ Yaþamýna can korkusu ile baþladý. Daha altý yaþýnda iken dedesinin müritlerince kaçýrýlmasaydý öldürülecekti. Gilyan'da altý yýl gizlilik içinde yaþadý. On iki yaþýnda Ercuvan'da Taliþ Mehmed Bey'in elinden zor kurtuldu. Bu yaþýnda yandaþlarýna kalelerin nasýl alýnacaðýný öðretiyordu. Ele geçmeden yandaþ toplayabilmek için binlerce kilometre yol yapýyor, ayrý ayrý iklimlere, huyunu suyunu bilmediði topluluklar arasýna giriyor, karþýlaþtýðý herkesi inandýrýp yanýna alýyordu. Anadolu'dan binlerce, on binlerce kiþi yalýnayak bu genç adam için yollara düþüyordu. Bu yollara düþmede eski Türk inancýnýn etkisi ve inancý olduðu kadar çocuk Þah'ýn kiþiliði de etkin rol oynuyordu. Osmanlý'da aradýðýný bulamayan Anadolu halký, özellikle Erzincan, Sivas, Karaman Türkmenleri Þah'a doðru yola çýktýlar. Bu gidiþ yýllarca sürünce Yavuz'a verilen bir dilekçede "Ýþte bir zaman geldi ki Rum ülkesinin halkýnýn çoðu Erdebil olup kafir oldu." denilecektir. Hoca Sadeddin, bu göçü ''Ol taifenin kalaný dahi terk-i diyar etmek istediler. Ölüsü, dirisine yüklenip cümlesi çýkup gitmek istediler.'' diye anlatýr. Kuþkusuz bu gidiþi, Anadolu'da kimsesiz kalan Türk'ün orada önem ve güven kazanma isteðine baðlayanlar da vardýr. ''Ömründe ve diyarýnda kendüye adem dinmeyen bikarlar tuman (tümen) beyleri olup hadden ziyade itibar buldular. Ýþiten çýktý gitti. Yerinden ayrýlup yurdunu terk idüp çiftin çubuðun daðýttý.'' Osmanlý ve Dulkadrlý önlemleri bu yürüyüþü durduramýyordu. Hac yerine Erdebil ziyaretini yeðleyenler, ''Biz diriye varýrýz, ölüye deðil." diyorlardý. Bu bilgiyi Aþýk Paþazade, bir söylenti olarak aktarýyor. Kuþkusuz bu oluk oluk akýþýn sonunda karþýlaþýlan kiþi öyle sýradan biri deðildir. Bir kez, kesinlikle çok iyi bir eðitim ve öðrenim görmüþtür. Bu eðitim kavramýnda daha on iki yaþýnda iken deðme babayiðitlerin katlanamayacaðý bir gövde dayanýklýlýðý bulunmak tadýr. Bu yaþta en kanlý boðuþmalarýn içine girip çýkmýþtýr. Ýyi bir dövüþçü ve avcýdýr yýlýnda Tercan- Sarýkayasýnda bir maðarada yaþayan ve insanlara saldýran bir ayýyý okla vurup öldürecek kadar bilekli ve yüreklidir. O kýþ Erdebil yöresinde kuþlarýn donup düþtüðü havalarda adamlarýna kardan kale yaptýrýp kuþatýyor ve onlarý oyalýyordu Dünyanýn en tanýnmýþ tablosu, Leonardo da Vinci'nin þahaseri Mona Lisa Luvr Müzesi'nden çalýndý. Tablo ancak iki yýl sonra Floransa'da bulundu Çanakkale'de Ýngilizler geri püskürtüldü. Ýkinci Anafartalar zaferi kazanýldý bin Yahudi Drancy'de sürgün kampýnda gözaltýna alýndý Ýstanbul'da sýcaklýk gölgede 40,6 derece Hawaii, Amerika Birleþik Devletleri'nin 50. Eyaleti oldu Çanakkale Anýtý törenle açýldý Ýstanbul Kuledibi'ndeki eskiciler çarþýsý yandý; 167 dükkan ve 25 apartman kül oldu, 1000 kiþi evsiz kaldý Halk Oyuncularý'nýn Elazýð'da Pir Sultan oyununu sahnelemesi valilikçe yasaklandý Ankara'da Hukuk ve Dil ve Tarih- Coðrafya fakülteleri saðcý "komandolar" tarafýndan iþgal edildi Baþbakan Nihat Erim 204 iþadamýyla toplantý yaptý. Baþbakan Erim toplantýda "özel kazanca hýrsýzlýk diyen zihniyete karþýyýz" dedi. Ýþadamlarý da hükümete iki muhtýra verdi Avrupa Ekonomik Topluluðu (AET) Türk tekstil ürünlerine tekrar ambargo koydu Filistin Kurtuluþ Örgütü (FKÖ) Beyrut'u boþaltmaya baþladý. FKÖ merkezi Lübnan'dan Tunus'a taþýdý. Ayný gün Türkiye'de Yüksek Öðrenim Kurulu (YÖK) öðretim üyelerinin demeç vermelerini yasakladý. Ayrýca öðretim üyeleri parti ya da derneklere üye olabilmek için rektörlerden izin almalarý kuralý getirildi Sürgünden dönen Filipinler muhalefet lideri Benigno Aquino havaalanýnda uçaktan inerken öldürüldü Türk Eximbank kuruldu. Ayný gün Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý (IMKB) tarihinde ilk büyük yükseliþi yaþadý Bulgaristan'dan gelen göçmen sayýsý 300 bine ulaþýnca hükümet sýnýrý kapattý Cezayir'de eski Baþbakan Kasdi Merbah bir suikast sonucu öldürüldü. Suikastý Ýslami Kurtuluþ Cephesi üstlendi Mýsýr Hava Yollarý'na ait bir yolcu uçaðý Atatürk Havalimaný'nda pistten çýktý ve karayoluna girdi. Uçak karayolundaki bir taksiye çarparak durabildi. Bugün Doðanlar: 1904.ABD'li caz ustasý Count Basie. Bugün ölenler: 1950."Sosyalizme Ýtalyan Yolu" ve Avrupa Komünizmi'nin temel önermesi haline gelecek "Tarihsel Uzlaþma" tezlerinin öncüsü Palmiro Togliatti Sultan Abdülmecit Heykeltraþ Zühtü Müritoðlu. Ayrýntý için: KADÝROÐULLARI ÜÇLER MERMER Hertürlü Mermer ve Mutfak iþleri Ýtina ile yapýlýr. Deniz Ulutaþ Tel. Ýþ: Ev: Cep : HACIBEKTAÞ

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi:

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: YIL: 1 SAYI: 45 20 YKR 13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: Bu ülkede benim gibi kaç devrimci var HABERÝ Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

2 DE 7 DE Sevda Aydýn

2 DE 7 DE Sevda Aydýn "Saðlýkta Dönüþüm Programý" adý altýnda ülkenin saðlýk alanýnda gelmiþ geçmiþ yapýsal en ciddi dönüþümlere imza atarak saðlýðý paralý hale getiren AKP hükümeti, dün itibariyle çok daha ciddi bir adým daha

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK. KKTC'ye "Kuzey Kýbrýs Türkiye Cumhuriyeti" diyenler var Türkiye'de... Doðrusu da bu olmalý... Darýlmayýn kýrýlmayýn ama yanlýþ yapan onlar deðil, biziz herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan

Detaylı

Pir Sultan ýn evine konuk olduk!

Pir Sultan ýn evine konuk olduk! YIL:3 SAYI:675 35 YKR 24 HAZÝRAN 2008 SALI Pir Sultan ýn evine konuk olduk! Banaz(lar) Sivas, Yýldýzeli Ýlçesi, Çýrçýr Bucaðýna baðlý.. Ankara-Sivas Devlet Karayolu üzerinde, Yýldýzeli Ýlçesinin çýkýþýndan

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

SERÇESME. Anadolu insanýnýn özleminin, umudunun, bilimsel bir kaygý gütmeksizin düþ gücünün bir

SERÇESME. Anadolu insanýnýn özleminin, umudunun, bilimsel bir kaygý gütmeksizin düþ gücünün bir SERÇESME BÝLÝMLE GÝDÝLMEYEN YOLUN SONU KARANLIKTIR BU SAYIDA VELÝYETTÝN ULUSOY ile Söyleþtik FÝKRET OTYAM Çaðdaþ Muaviye Ardýllarý Karbelâ ve Necef i Bombalarken ESAT KORKMAZ Nasýl Örgütlenceðiz ÝSMAÝL

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

ASELSAN'a Çorumlu imzasý

ASELSAN'a Çorumlu imzasý TSO Meclis Üyesi Erkan Dalyan, Çorumlu sanayicinin dikkatini nükleer 8 milyar dolarlýk santral yatýrýmlarýna çekti Çorum nükleer santral pazarýndan pay almalý Dr. Ýhsan Þenocak, Çanakkale de vataný savunan

Detaylı

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði (Ç.HAK:516) Çorum a 12 yýlda 6 katrilyon AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, iktidarlarý döneminde Çorum a 5.8 milyar lira yatýrým yapýldýðýný açýkladý. * HABERÝ 3 DE Hastane temelini Bakan atacak 5

Detaylı

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bayram tedbirleri tamam Tahtasýz, Ramazan Doðu Bayramý süresince Türkistan'da vatandaþlarýn Uygur huzurlu ve Türkleri ne güvenli bir yapýlan

Detaylı

Kardeþe dua, katile lanet

Kardeþe dua, katile lanet Baðcý dan Rektör Alkan a tam destek Köstek deðil, destek olacaðýz AK Parti Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, ziyaret ettiði Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn çalýþmalarýndan duyduðu

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı