Vergide Gündem. Şubat / February Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin vergilendirilmesi M. Fatih Köprü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vergide Gündem. Şubat / February 2012. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin vergilendirilmesi M. Fatih Köprü"

Transkript

1 Vergide Gündem Tax Agenda Şubat / February 2012 Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin vergilendirilmesi M. Fatih Köprü Dâhilde işleme rejiminin aksayan yönü: Geri gelen eşya Tuğba Aslan English translation Dünyadan vergi haberleri Güneş Helvacı Resmi Gazete den... Gökhan Güngörmüş Sirküler indeks Vergi takvimi Vergi hakkında Concerning tax

2 Vergide Gündem M. Fatih Köprü Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin vergilendirilmesi 25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6111 Sayılı Kanun, mükelleflerin başta vergi ve sosyal güvenlik prim borçları olmak üzere, bir çok kamu borcunun yeniden yapılandırılması, matrah artırımı veya idare ile mükellef arasındaki uyuşmazlıkları sona erdirmeye yönelik düzenlemeleri ile tanınmaktadır. Bu hükümlerin yanında sözü geçen Kanun ile birçok Kanun da da değişiklikler yapılmıştır. Bunlardan biri de 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 30. maddesinin 1. fıkrasına eklenen (g) bendidir. şeklinde tanımlanmıştır. Foreks işlemleri olarak da adlandırılan bu işlemler özellikle dövize dayalı olarak yetkili kuruluş lar tarafından gerçekleştirilmektedir. Yetkili kuruluş ise kaldıraçlı alım satım faaliyetinde bulunmak üzere Kurulca yetkilendirilmiş aracı kurum ve vadeli işlemler aracılık şirketleri olarak tanımlanmaktadır. Kurul tarafından, bu kuruluşlara talep etmeleri ve şartları yerine getirmeleri halinde; Müşterilerden gelen emirlerin doğrudan kabul edilmesi ve/veya gerçekleştirilmesi (piyasa yapıcı), Buna göre 31 Ağustos 2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sermaye piyasası faaliyetleri arasına kaldıraçlı alım satım işlemleri eklenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından hazırlanan ve amacı, eklenen bentte sayılan varlıkların ticari amaçla kaldıraçlı alım satımı, alım satımına aracılık ve bu işlemlerin gerçekleştirilmesine yönelik hizmetlere ilişkin esasları düzenlemek olan Seri: V, No: 125 sayılı Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ise 27 Ağustos 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Tebliğ de; Kaldıraçlı alım satım işlemi; Yatırılan teminat tutarı karşılığında her türlü döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı olarak elektronik ortamda alım satımı işlemleri, Kaldıraç oranı; İşlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınan pozisyon tutarını gösteren oran Şubat 2012 Müşterilerden gelen emirlerin temsilci sıfatıyla kabul edilmesi ve bu emirlerin gerçekleştirilmek üzere başka kuruluşlara yönlendirilmesi, Başka bir kuruluşun kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak sunduğu hizmetlerin yatırımcılara tanıtımı, sözleşme akdedilmesine aracı olunması veya sözleşme yapmak isteyen tarafların komisyon karşılığında bir araya getirilmesi, izni verilebilmektedir. Piyasa yapıcı iş modelinde, yetkili kuruluş müşteri işlemlerine taraf olmaktadır. Yapılan foreks işleminde müşterinin kar etmesi durumunda yetkili kuruluş zarar etmekte, müşterinin zarar etmesi durumunda ise yetkili kuruluş kar etmektedir. Bu modelde risk yetkili kuruluş tarafından üstlenilmek istenmezse, müşteri ile yapılan işlemin tersi aynı anda genellikle yurtdışı finans kurumlarıyla yapılabilmektedir (hedging). 2

3 Kaldıraçlı alım satım işlemlerine konu edilebilecek varlıkların fiziki alım satımı ve borsalarda ve borsalar dışında gerçekleştirilen her türlü vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev araç işlemleri SPK nın bu tebliğinin kapsamına girmemektedir. Aşağıdaki açıklamalarımız döviz paritesi, emtia fiyatları (altın, petrol gibi), hisse senedi endeksi gibi fiziki alım satıma dayanmayan ürünlere dayalı olarak Seri: V, No: 125 Sayılı Tebliğ çerçevesinde yapılan kaldıraçlı alım satım işlemleri için geçerlidir. Ayrıca ürünlerin kaldıraçlı olarak alınıp satılması sadece müşterilerin belli bir yatırım tutarıyla gerçekleştirebilecekleri işlem hacmini etkileyeceğinden, kaldıraç özelliğinin ürünlerin vergilendirilmesi açısından bir farklılık yaratmayacağını düşünüyoruz. Bu yazımızda yukarıdaki kapsamda yetkili kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen kaldıraçlı alım satım işlemleri dolayısıyla, bu kurumların BSMV mükellefiyeti ile bu işlemlerden elde edilen kazançların mükellef türleri itibarıyla vergilendirilmesine ilişkin açıklama ve görüşlerimize yer verilecektir. I. Yatırımcıların kaldıraçlı işlemlerden sağladıkları kazançların vergilendirilmesi Yeni bir işlem türü olan Kaldıraçlı Ürünlerin Alım Satım İşlemleri nden gerçek kişi ve kurumlar tarafından elde edilen kazançların vergileme esaslarına ilişkin gelir ve kurumlar vergisi mevzuatında özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle özellikle gerçek kişiler tarafından söz konusu işlemlerden elde edilen kazançların vergilendirilmesi konusunda Gelir İdaresi nin görüşüne ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer taraftan 19 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 89 seri numaralı Gider Vergileri Genel Tebliği ile yetkili kuruluşların kaldıraçlı işlemlerden sağladıkları (lehe kalan) paraların vergilendirilmesine (BSMV) ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Aşağıda özellikle gelir vergisi mevzuatı kapsamındaki değerlendirmelerimiz, genel vergi prensipleri çerçevesinde yapılmıştır. Bu nedenle Gelir İdaresi nin yatırımcılar tarafından söz konusu ürünlerden elde edilecek kazançların vergilendirilmesine yönelik yeni bir düzenleme yapması durumunda, bu düzenlemeler kapsamında hareket edilmesi uygun olacaktır. A. Kazançların geçici 67. madde kapsamında değerlendirilmesi Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin Gelir Vergisi Kanunu nun geçici 67. maddesi kapsamına girip girmediğiyle ilgili olarak öncelikle geçici 67. maddede yer alan düzenlemelerin irdelenmesi gerekmektedir. Söz konusu maddenin 1. fıkrası uyarınca bankalar ve aracı kurumlar takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla; a.alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark, b.alımına aracılık ettikleri menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarının itfası halinde alış bedeli ile itfa bedeli arasındaki fark, c. Menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının tahsiline aracılık ettikleri dönemsel getirileri (herhangi bir menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracına bağlı olmayan), üzerinden tevkifat yapmakla yükümlüdürler. Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesinin 13. fıkrası uyarınca, bu maddede geçen menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı ifadesi, özel bir belirleme yapılmadığı sürece Türkiye de ihraç edilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunca kayda alınmış ve/veya Türkiye de kurulu menkul kıymet ve vadeli işlem ve opsiyon borsalarında işlem gören menkul kıymetler veya diğer sermaye piyasası araçları ile kayda alınmamış olsa veya menkul kıymet ve vadeli işlem borsalarında işlem görmese dahi Hazinece veya diğer kamu tüzel kişilerince ihraç edilecek her türlü menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracını ifade etmektedir. Bu fıkranın ikinci cümlesinde ise vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri tanımlandıktan sonra, bu sözleşmelerin madde uygulamasında nasıl değerlendirilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır. Buna göre, bankaların ve aracı kurumların taraf olduğu veya bunlar aracılığıyla yapılan; belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte, ekonomik veya finansal göstergeye dayalı olarak düzenlenenler de dahil olmak üzere, para veya sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma, satma, değiştirme hak ve/veya yükümlülüğünü veren vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri bu madde uygulamasında diğer sermaye piyasası aracı addolunmaktadır. 3 Şubat 2012

4 Bu kapsamda yetkili kuruluşların müşterilerine sunacağı ve fiili bir alım satım yerine referans alınan endeksin fiyat değişimlerine göre kazanç sağlayan ürünlerin, GVK geçici 67. maddenin 13. fıkrasında yer alan tanıma göre menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı kavramları kapsamında değerlendirilemeyeceği kanaatindeyiz. Bu nedenle yetkili kuruluşların müşterilerinin söz konusu kaldıraçlı ürünlerden elde edeceği kazançların GVK geçici 67. madde kapsamında tevkifata tabi olmayacağını düşünüyoruz. B. Mükellefiyet bazında kazançların türü, beyanı ve vergilendirilmesi 1. Tam mükellef kurumlar Kurumlar Vergisi Kanunu nun 1. maddesi uyarınca kurum kazancı, gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluşmaktadır. Bu kapsamda, tam mükellef kurumlar tarafından kaldıraçlı ürünlerden elde edilen kazançlar ticari kazanç niteliğinde olup, yıllık kurumlar vergisi beyannamesine dahil edilerek, üzerinden kurumlar vergisi hesaplanması gerekmektedir. 2. Tam mükellef gerçek kişiler a. Ticari kazanç ve devamlılık unsuru kabul etmek mümkün olmamakla birlikte, faaliyetin organizasyon gerektirmesi veya amacının ticari olması durumunda devamlılık unsurunun varlığı kabul edilir. Ticari organizasyon; sermaye tahsisi, işyeri açılması, personel istihdamı, ticaret siciline kaydolmak gibi unsur ve şartlardan tümü veya bir kısmı yerine getirilmek suretiyle belirli şekilde kurulmuş olacaktır. Bu takdirde bu organizasyon içinde bir takvim yılında veya iki veya üç yılda tek bir işlem yapılmış olsa dahi ticari faaliyetin varlığı kabul edilecektir. Ekonomik faaliyetin ticari organizasyonu gerektirmesi ve yılda birden fazla tekrar ettirilmesi veya her yıl bir defa olmakla beraber müteakip yıllarda ya da birkaç yıl arayla yapılmasına karşılık periyodik olarak tekrar etmesi durumunda da bu faaliyetin devamlı olduğunun kabulü gerekmektedir. Faaliyetin dönemsel veya mevsimlik olması (havuz ve plaj işletmeciliği gibi), işin niteliği nedeniyle faaliyetin devamlılığına engel teşkil etmemektedir. Tebliğ de yer alan açıklamalardan bir faaliyetin devamlı olarak yapıldığının kabulü için ticari bir organizasyon içinde yapılması, vergileme alanındaki işlemin bir hesap döneminde birden fazla defa gerçekleştirilmesi veya farklı hesap dönemlerinde ancak periyodik olarak tekrar edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. b. Kazanç türünün tespiti Gelir Vergisi Kanunu nun 37. maddesinde her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazanç olarak tanımlanmıştır. Ticari faaliyetin asıl unsurlarından biri faaliyetin devamlı olarak yapılmasıdır. Ticari nitelik taşısa bile, arızi olarak yapılan muamelelerden doğan gelir unsuru, ticari kazanç olarak değil, diğer kazanç ve irat olarak vergilendirilir. 1 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği nin 2.4. Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler bölümünde dernek veya vakfa ait bir iktisadi işletmenin varlığından söz edilebilmesi için gerekli şartlar sayılmıştır. Tebliğde bu şartlardan biri olan ticari, sınai, zirai alanda devamlı olarak faaliyette bulunulmasına ilişkin açıklamalar yer almaktadır. Bu açıklamalar çerçevesinde ticari faaliyette devamlılık unsuru ve ticari organizasyon kavramları aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır. Devamlılık unsuru, bir hesap dönemi içinde aynı veya ayrı faaliyet alanlarında ticari mahiyet arz eden işlemlerin birden fazla yapılmasını ifade etmektedir. Aynı hesap döneminde tek işlem nedeniyle ticari faaliyetin devamlılık unsurunun oluştuğunu Diğer kazanç ve iratlar Gelir Vergisi Kanunu nun 80. maddesi uyarınca diğer kazanç ve iratlar; değer artış kazancı ve arızi kazançlar olmak üzere iki başlık halinde incelenmektedir. Değer artış kazancı Gelir Vergisi Kanunu nun mükerrer 80. maddesinde sayılan mal ve hakların elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar değer artış kazancı olarak kabul edilmektedir. Maddenin 1. fıkrasının (1) numaralı bendi uyarınca, ivazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar da değer artış kazancı sayılmaktadır. Bu madde hükmüne menkul kıymetlerden elde edilen gelirler açısından bakıldığında, gelirin değer artış kazancı olarak kabul edilebilmesi için kazancın bir menkul kıymet ya da diğer sermaye Şubat

5 piyasası aracının elden çıkarılmasından sağlanmış olması gerekmektedir. Vergi mevzuatında, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı kavramları sadece Gelir Vergisi Kanunu nun geçici 67. maddesinde tanımlanmıştır. Diğer taraftan bu tanımın Gelir Vergisi Kanunu nun diğer maddelerinin uygulamasında geçerli olduğuna dair bir düzenleme bulunmamaktadır. Yazımızın Kazançların geçici 67. madde kapsamında değerlendirilmesi başlıklı I/A bölümünde açıkladığımız üzere, yatırımcıların kaldıraçlı ürünlerden sağladığı kazançların GVK nın geçici 67. maddesinde tanımlanan menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı kapsamında olmadığını düşünüyoruz. Bu nedenle söz konusu ürünlerin alım satımından elde edilen kazançların Gelir Vergisi Kanunu nun mükerrer 80/1. maddesi kapsamında değer artış kazancı olarak değerlendirilemeyeceği kanaatindeyiz. Diğer taraftan; geçici 67. maddede yer alan diğer sermaye piyasası aracı tanımının sadece geçici 67. madde uygulaması için geçerli olduğu, diğer maddelerin uygulamasında menkul kıymet tanımına girmeyen tüm finansal araçların diğer sermaye piyasası aracı olarak kabul edilmesi gerektiği şeklinde bir yorum yapılması da söz konusu olabilecektir. Böyle bir durumda kaldıraçlı işlemlerden elde edilen kazançların değer artış kazancı olduğu iddia edilebilecektir. Değer artış kazançlarının beyanına ilişkin herhangi bir istisna bulunmadığından, kazancın değer artış kazancı olarak kabul edilmesi durumunda, kazancın tamamının beyan edilerek vergilendirilmesi söz konusu olacaktır. Arızi kazançlar olarak değerlendirilebilmesi için devamlılık unsurunun varlığı gerekmektedir. Bir faaliyetin devamlı olarak yapıldığından söz edilebilmesi için ise faaliyetin ticari bir organizasyon içinde yapılması, işlemin bir hesap döneminde birden fazla defa gerçekleştirilmesi veya farklı hesap dönemlerinde ancak periyodik olarak tekrar edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, bireysel yatırımcıların kaldıraçlı alım satım işlemlerini ticari bir organizasyon dâhilinde gerçekleştirmediği durumlarda, işlemin birden fazla yapılması faaliyetin devamlılık arz etmesi sonucunu doğurmayacaktır. Tam mükellef gerçek kişilerin bir ticari organizasyon olmadan yaptıkları kaldıraçlı alım satım işlemlerinden elde ettikleri kazançların, arızi bir nitelik taşıması sebebiyle Gelir Vergisi Kanunu nun 82. maddesi kapsamında arızi ticari kazanç olarak değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bu durumda kazancın elde edenler tarafından yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekecektir. Ancak bu kazançların (2012 yılı için) TL si gelir vergisinden istisnadır. Buna göre 2012 yılında TL den daha az bir kazanç elde edilmesi durumunda bu kazanç için beyanname verilmeyecek, TL yi aşan bir kazanç elde edilmesi durumunda ise aşan kısmın beyan edilmesi gerekecektir. 3. Dar mükellefiyette kazancın Türkiye de elde edilmesi ve vergilendirilmesi Gelir Vergisi Kanunu nun 6. maddesi uyarınca Türkiye de yerleşmiş olmayan (dar mükellef) gerçek kişiler, sadece Türkiye de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilirler. Arızi kazançlar Gelir Vergisi Kanunu nun 82. maddesinde sıralanmıştır. Söz konusu maddenin 1. fıkrasının (1) numaralı bendi uyarınca arızi olarak ticari muamelelerin icrasından veya bu nitelikteki muamelelere tavassuttan elde edilen kazançlar arızi kazanç olarak kabul edilmektedir. Arızi ticari faaliyetten elde edilen kazançların toplamının 2012 yılı için TL lik kısmı gelir vergisinden istisna edilmiştir. Bu istisna tutar ile karşılaştırma yapılırken Gelir Vergisi Kanunu nun 82. maddesinin 1. fıkrasının (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerinde yer alan kazançların topluca dikkate alınması gerekmektedir. Yazımızın Ticari kazanç ve devamlılık unsuru başlıklı I/B-2- a bölümünde açıkladığımız üzere, bir kazancın ticari kazanç Aynı Kanun un 7. maddesinde ise kazanç ve iradın Türkiye de elde edilmesi ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır. Buna göre dar mükellefiyete tabi kimseler bakımından diğer kazanç ve iratların Türkiye de elde edilmiş sayılması için, bu kazanç veya iratları doğuran işin veya muamelenin Türkiye'de ifa edilmesi veya Türkiye'de değerlendirilmesi gerekmektedir. Değerlendirmeden maksat ise ödemenin Türkiye'de yapılması veya ödeme yabancı memlekette yapılmışsa, Türkiye'de ödeyenin veya nam ve hesabına ödeme yapılanın hesaplarına intikal ettirilmesi veya kârından ayrılmasıdır. Yazımızın konusunu oluşturan iş modelinde (SPK nın Seri: V, No: 125 sayılı tebliğinin 2. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi) dar mükellef yatırımcılarla gerçekleştirilen kaldıraçlı işlemlerin Türkiye'de ifa edilmesi ve aynı zamanda bu kişilere yapılan 5 Şubat 2012

6 ödemelerin de yetkili kuruluşun Türkiye deki hesaplarından gerçekleştirilmesi dolayısıyla kazançlar Türkiye de elde edilmiş sayılacaktır. Dolayısıyla yerel mevzuat uyarınca bu kazançların Türkiye de vergiye tabi tutulması gerekmektedir. a. Dar mükellef kurumlar Dar mükellef kurumun Türkiye de bir işyerinin ya da daimi temsilcisinin bulunması ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesi verilmesi halinde, kaldıraçlı alım satım işlemlerden elde edilen kazançların kurumun ticari kazancına dahil edilerek, yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. Türkiye de bir işyeri veya daimi temsilcisi bulunmayan dar mükellef kurumların kaldıraçlı ürünlerden elde ettiği kazançların vergilendirilmesi ise aşağıdaki açıklamalar kapsamında olacaktır. Kurumlar Vergisi Kanunu nun 26. maddesi uyarınca dar mükellefiyete tabi yabancı kurumların vergiye tabi kazancının Gelir Vergisi Kanunu nda yazılı diğer kazanç ve iratlar dan ibaret bulunması halinde, yabancı kurum veya Türkiye'de adına hareket eden kimseler tarafından bu kazancın, elde edilme tarihinden itibaren on beş gün içinde özel beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir. Beyannamedeki kazanç üzerinden % 20 oranında hesaplanan kurumlar vergisinin de, aynı Kanun un 29. maddesine göre beyanname verme süresi içinde ödenmesi gerekmektedir. Kanun un 28. maddesinde ise dar mükellefiyete tâbi yabancı kurumların vergisinin, bunlar hesabına Türkiye'deki müdür veya temsilcileri; müdür veya temsilcileri mevcut değil ise kazanç ve iratları yabancı kuruma sağlayanlar adına tarh olunacağına hükmedilmiştir. Öte yandan, Kurumlar Vergisi Kanunu nun 30. maddesinin 6. fıkrası uyarınca yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısımdan ana merkeze aktardıkları tutar üzerinden, kurum bünyesinde % 15 oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı belirtilmiştir. Yukarıda yer verilen düzenlemeler kapsamında, Türkiye de bir işyeri veya daimi temsilcisi bulunmayan dar mükellef kurum tarafından kaldıraçlı alım satım işlemlerinden sağlanan kazancın, arızi kazanç olarak kabul edilmesi durumunda, ilgili kurum ya da Türkiye'de kurum adına hareket eden kimse tarafından bu kazançların elde edilme tarihinden itibaren on beş gün içinde özel beyanname ile beyan edilmesi ve % 20 oranına göre hesaplanan kurumlar vergisinin aynı sürede ödenmesi gerektiği görüşündeyiz. Bu durumda ayrıca kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden Kurumlar Vergisi Kanunu nun 30/6. maddesi uyarınca % 15 oranında gelir vergisi stopajı yapılması gerekmektedir. Böylelikle elde edilen kazanç üzerinden toplam vergi yükü % 32 olmaktadır. Söz konusu işlemlerde kazanç ve iratları yabancı kuruma sağlayan yetkili kuruluşlar olacağından, kurumun Türkiye'de müdür veya temsilcilerinin olmaması durumunda bu yükümlülüklerin yetkili kuruluşlar tarafından yerine getirilmesi gerekecektir. b. Dar mükellef gerçek kişiler Gerçek kişiler tarafından kaldıraçlı alım satım işlemlerinden elde edilen kazancın türünün belirlenmesinde, geliri elde eden kişinin tam mükellef ya da dar mükellef olması bir fark yaratmamakla birlikte, gelirin beyan yönteminde bazı farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Yazımızın tam mükellef gerçek kişilere ilişkin bölümünde açıklandığı üzere, kaldıraçlı alım satım işlemlerinden elde edilen kazançların arızi ticari kazanç olarak değerlendirilmesi gerektiği görüşündeyiz. Aynı zamanda tam mükellef gerçek kişilerin elde ettiği arızi ticari kazançlar için geçerli olan (2012 yılı için) TL lik istisna dar mükellef gerçek kişilerin kazançları için de geçerlidir. Gelir Vergisi Kanunu nun 101. maddesi uyarınca dar mükellefiyete tabi mükelleflerden yıllık beyanname vermeye mecbur olmayanlar arızi olarak ticari işlemlerin yapılmasından veya bu nitelikteki işlemlere tavassuttan elde ettikleri diğer kazanç ve iratları, faaliyetin yapıldığı yerin vergi dairesine bu kazanç ve iratların iktisap olunduğu tarihten itibaren 15 gün içinde münferit bir beyanname ile bildirmeye mecburdurlar. Kanun un 20. maddesi uyarınca da münferit beyanname ile bildirilen kazançların vergisinin, beyanname verme süresi içinde vergi dairesine ödenmesi gerekmektedir. Aynı Kanun un 107. maddesinin 1. fıkrasının 4. bendinde dar mükellefiyette, mükellefin Türkiye'de daimi temsilcisi mevcutsa mükellef hesabına daimi temsilcisinin, daimi temsilci mevcut değilse, kazanç ve iratları yabancı kişiye sağlayanların tarhiyata muhatap olacağı belirtilmiştir. Şubat

7 Yukarıda yer verilen düzenlemeler kapsamında, dar mükellef gerçek kişi tarafından kaldıraçlı alım satım işlemlerinden sağlanan kazançların arızi ticari kazanç olarak kabul edilmesi durumunda, ilgili kişi ya da Türkiye'de kişi adına hareket eden kimse tarafından bu kazançların elde edilme tarihinden itibaren 15 gün içinde münferit beyanname ile beyan edilmesi ve beyan edilen verginin de aynı sürede ödenmesi gerektiği görüşündeyiz. Söz konusu işlemlerde kazanç ve iratları yabancı gerçek kişiye sağlayan yetkili kuruluşlar olacağından, dar mükellef kişinin Türkiye'de daimi temsilcisinin olmaması durumunda bu yükümlülüklerin yetkili kuruluşlar tarafından yerine getirilmesi gerekecektir. Ancak diğer taraftan, dar mükellefiyete tabi gerçek kişi ve kurumların elde ettikleri kazançların vergilendirilmesinde kazancı elde eden kişinin mukimi olduğu ülke ile Türkiye arasında imzalanmış bir çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması bulunması durumunda bu anlaşmanın ilgili hükümlerinin de dikkate alınabileceği unutulmamalıdır. II. Yetkili kuruluşlar tarafından kaldıraçlı işlemlerden sağlanan kazançların vergilendirilmesi 1. Kurumlar vergisi Yetkili kuruluşların müşterileriyle gerçekleştirdiği kaldıraçlı alım satım işlerinden kaynaklanan karlarının gelir olarak kurum kazancına dahil edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan söz konusu işlemler sonucunda oluşacak zararların da kurumun faaliyeti kapsamında yapıldığından kurum kazancından indirimi mümkün bulunmaktadır. 2. Banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) Gider Vergileri Kanunu nun 28. maddesi uyarınca banka, banker ve sigorta şirketlerinin (Finansal Kiralama Kanunu'na göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere) her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir. 19 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 89 seri numaralı Gider Vergileri Genel Tebliği nde kaldıraçlı işlemler dolayısıyla lehe alınan paraların vergilendirilmesi ile ilgili aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır. Banka, banker ve sigorta şirketleri tarafından yapılan fiziki teslimatlı döviz alış ve satış işlemleri, kambiyo işlemi olduğundan sıfır oranında BSMV'ye tabi olup, üzerlerinden BSMV hesaplanmayacaktır. Ancak, nitelik itibariyle banka muamele ve hizmetleri kapsamında olduğu kabul edilen foreks işlemleri, dayanak varlıktaki fiyat değişimlerinden fiziki alım satım olmaksızın yararlanmayı amaçladığından, kambiyo alım satım işlemi olarak değerlendirilemez. Buna göre; Banka ve sigorta şirketlerinin foreks işlemleri dolayısıyla lehe aldıkları paralar, İlgili kanunlarla yetkilendirilmek veya izin verilmek suretiyle Gider Vergileri Kanunu nun 28. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen işlemleri esas iştigal konusu olarak yapan ve banker kapsamında BSMV mükellefi olanların foreks işlemleri dolayısıyla lehe aldıkları paralar, Yetkili kuruluşlar banker kapsamında BSMV mükellefi olup kendileri veya başkaları hesabına yaptıkları foreks işlemleri dolayısıyla lehe aldıkları paralar, Gider Vergileri Kanunu nun 28. maddesi uyarınca BSMV ye tabi bulunmaktadır. 89 seri numaralı Gider Vergileri Genel Tebliği nde konuya ilişkin olarak verilen örnek aşağıdadır. Örnek (A) Bankası A.Ş. foreks piyasasında işlem yapmak için (B) yetkili kuruluşuna avro teminat yatırmış ve elektronik işlem platformu üzerinden 1 avro= 1,3313 dolar kurundan avroluk alım emri vermiştir. Yatırılan teminat Avro Kaldıraç oranı 1/100 (A) Bankası dolar alış kuru 1,80 TL (B) yetkili kuruluşu da müşterisi olan (A) Bankasından gelen alım emri üzerine 1 avro = 1,3312 dolar kurundan likidite sağlayıcısına avroluk alım emri vermiş, aynı anda 1 avro= 1,3313 dolar kurundan bu tutarı müşterisine satmıştır. (A) Bankası A.Ş. bir müddet sonra yetkili kuruluşa 1 avro= 1,3318 dolar kurundan avroluk satım emri vermiştir. (A) Bankası A.Ş. bu işlem dolayısıyla 500 dolar [(1,3318-1,3313)x10.000x100] lehe para aldığından, bu tutarın Bankanın alış kuru üzerinden TL ye çevrilmesi neticesinde 7 Şubat 2012

8 bulunan 900 TL üzerinden %5 oranında BSMV hesaplayacaktır. Diğer taraftan, bu faaliyetleri esas iştigal konusu olarak yapan ve banker kapsamında BSMV mükellefi olan (B) yetkili kuruluşunun aracılık faaliyeti nedeniyle lehine aldığı paralar da BSMV ye tabi tutulacaktır. (B) yetkili kuruluşu tarafından yapılan döviz satış işlemleri fiziki teslimatlı olmaması nedeniyle kambiyo işlemi kapsamında değerlendirilmeyecek ve bu işlem sonucunda yetkili kuruluş tarafından lehe alınan 100 doların ( ) TL karşılığı üzerinden % 5 oranında BSMV hesaplanacaktır. Yetkili kuruluşun yabancı paraya ilişkin kendi işlemleri nedeniyle uyguladığı bir döviz kuru olmaması durumunda, işlem tarihinden önceki güne ilişkin Merkez Bankası döviz alış kurunun esas alınacağı tabiidir. Ancak, foreks işlemi yapmaya yetkili kuruluş (B) ile likidite sağlayıcı kuruluş arasındaki sonlandırma aşamasının (A) Bankasının 1 avro= 1,3318 dolar olan satış fiyatından gerçekleştirilmesi durumunda, (B) yetkili kuruluşunun bu işlemden herhangi bir aracılık geliri olmayacağı için BSMV hesaplanmayacaktır. Yetkili kuruluş, (A) Bankasından gelen 1 avro=1,3318 dolar kurundan avroluk satım emri üzerine likidite sağlayıcıya 1 avro=1,3319 dolar kurundan avroluk satım emri vermesi durumunda, (B) yetkili kuruluşun aracılık faaliyeti nedeniyle lehe aldığı 100 doların (= ) TL karşılığı üzerinden %5 oranında BSMV hesaplanacaktır. BSMV mükellefleri tarafından Türkiye de kurulu borsalarda yapılacak kaldıraçlı alım satım işlemleri, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri mahiyetinde olmadığından, Gider Vergileri Kanunu nun 29. maddesinin (p) bendi kapsamında değerlendirilmeleri mümkün bulunmamaktadır. Bu durumda, Türkiye de kurulu borsalarda yapılan foreks işlemleri dolayısıyla lehe alınan paraların tamamı % 5 oranında BSMV ye tabi tutulacaktır. alınması durumunda, bu komisyonların gelir olarak kurum kazancına dahil edilerek, yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi ve üzerinden kurumlar vergisi hesaplanması gerekmektedir. 2. BSMV Önceki bölümde yer verilen komisyon tutarları (lehe kalan para) üzerinden % 5 oranında BSMV hesaplanması gerekmektedir. IV. Sonuç Yeni bir işlem türü olan Kaldıraçlı Ürünlerin Alım Satım İşlemleri nden gerçek kişi ve kurumlar tarafından elde edilen kazançların vergileme esaslarına ilişkin gelir ve kurumlar vergisi mevzuatında özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle yetkili kuruluşlar tarafından müşteri işlemlerine doğrudan taraf olunarak yapılan (Piyasa yapıcı) kaldıraçlı alım satım işlemlerinden, özellikle gerçek kişiler tarafından sağlanan kazançlarla ilgili yukarıdaki değerlendirmelerimiz genel vergi prensipleri çerçevesinde yapılmıştır. 19 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 89 seri numaralı Gider Vergileri Genel Tebliği nde kaldıraçlı işlemler dolayısıyla lehe alınan paraların vergilendirilmesi ile ilgili kurallar belirlenmiş olmakla birlikte, gerçek kişiler tarafından söz konusu işlemlerden elde edilen kazançların vergilendirilme esasları konusunda Gelir İdaresi nin görüşüne ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle Gelir İdaresi nin yatırımcılar tarafından söz konusu ürünlerden elde edilecek kazançların vergilendirilmesine yönelik yeni bir düzenleme yapması durumunda, bu düzenlemeler kapsamında hareket edilmesi uygun olacaktır. III. Yetkili kuruluşlar tarafından alınan komisyonların vergilendirilmesi 1. Kurumlar vergisi Yetkili kuruluşların müşterileriyle gerçekleştirdiği kaldıraçlı alım satım işlemlerinin hedge edilmesi amacıyla, yurtdışı finans kurumlarıyla gerçekleştirilen işlemler nedeniyle komisyon Şubat

9 9 Şubat 2012

10 Vergide Gündem Tuğba Aslan Dâhilde işleme rejiminin aksayan yönü: Geri gelen eşya Dâhilde işleme rejimi, ihraç eşya bünyesinde kullanılan ithal girdilere gümrük muafiyeti sağlayan ve en sık kullanılan ihracat teşvik enstrümanıdır. 2005/8391 sayılı Dâhilde İşleme Rejimi Kararı na göre rejimin temel amacı, dünya piyasa fiyatlarında hammadde temin etmek suretiyle ihracatı artırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarını geliştirmek ve ihraç ürünlerini çeşitlendirmektir sayılı Gümrük Kanunu nun 108. maddesi uyarınca dâhilde işleme rejimi, serbest dolaşımda olmayan eşyanın, işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılmasından sonra Türkiye Gümrük Bölgesinden yeniden ihraç edilmesi amacıyla, gümrük vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın geçici olarak ithal edilmesidir. Dolayısıyla, serbest dolaşıma girmesi sırasında ticaret politikası önlemlerinin uygulanması öngörülen eşyalar, dâhilde işleme rejimi kapsamında giriş yaptıklarında bu önlemlere tabi olmazlar. Bu kapsamda rejim şartlı muafiyet ve geri ödeme sistemi olmak üzere iki şekilde uygulanmaktadır. Şartlı Muafiyet Sistemi nde, firmalar dâhilde işleme rejimi kapsamında ihracat taahhüdünde bulunarak, ithal eşyaya ilişkin gümrük vergilerini teminata bağlamak suretiyle ithalat işlemini gerçekleştirmektedir. Eşyanın, işleme faaliyetlerine konu olduktan sonra işlem görmüş ürünler şeklinde ihracı halinde, yani ihracat taahhüdü gerçekleştirildiğinde, teminat iade edilmektedir. Geri Ödeme Sisteminde ise, ithalat anında eşyaya ilişkin gümrük vergileri tahsil edilmekte ve eşya serbest dolaşıma sokulmaktadır. Serbest dolaşımda bulunan eşyanın işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılmasından sonra Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilmesi halinde, bu eşyanın serbest dolaşıma girişi esnasında tahsil edilmiş olan ithalat vergileri, dâhilde işleme rejimi kapsamında geri ödenmektedir. Ancak, mali dezavantajlarından dolayı, uygulamada geri ödeme sistemi kullanılmamaktadır. Dâhilde işleme rejiminde ithal eşyaya gümrük muafiyeti sağlanması esas olduğundan, denetimin sağlanabilmesi için, rejimden faydalanmak isteyen firmaların yetki belgesi/izin alması gerekmektedir. İzin almak isteyen Türkiye de yerleşik firmaların, gerekli bilgi ve belgeleri temin ederek, (dâhilde işleme izni için) Gümrük İdaresi ne ya da (dâhilde işleme izin belgesi için) Ekonomi Bakanlığı na müracaat etmesi gerekmektedir. Geri gelen eşya İhracat işlemleri tamamlandıktan sonra geri gelen eşyanın durumu incelenirken, konuya öncelikle Gümrük Kanunu çerçevesinde bakmak faydalı olacaktır. Geri gelen eşya konusuna Kanunun 168. maddesinde yer verilmiştir. Buna göre serbest dolaşımda bulunan eşya, Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edildikten sonra üç yıl içinde yeniden serbest dolaşıma girmesi halinde ithalat vergilerinden muaf tutulmaktadır. Ancak Şubat

11 muafiyetin uygulanabilmesi için, geri gelen eşyanın ihracı sırasındaki ayniyetinin bozulmaması, dolayısıyla ihraç edildiği şekliyle geri gelmesi esastır. taahhüdünün kapatılması sırasında değerlendirilmek üzere ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine/gümrük idaresine bildirilmektedir. Kanunun 170. maddesinde, söz konusu muafiyetin dâhilde işleme rejimi kapsamında ihraç edilen ve daha sonra geri gelen işlem görmüş ürünlere de uygulanacağı belirtilmiştir. Ayrıca geri geldikten sonra tekrar ihraç edilen ürünler de bu madde kapsamında tutulmuştur. Bu gibi hallerde, eşyanın yeniden ihraç tarihinin, serbest dolaşıma giriş tarihi olarak kabul edildiği ve kanunen alınması gereken ithalat vergileri tutarının, dâhilde işleme rejimi hükümlerine göre belirleneceği de hükme bağlanmıştır. Dâhilde işleme rejimi kapsamında geri gelen eşya Dâhilde işleme rejimine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlar Kurulunun 2005/8391 sayılı Dâhilde İşleme Rejimi Kararı ile bu Karara istinaden yayımlanan tebliğ ve genelgeler ile düzenlenmektedir. Bu nedenle, ihraç edildikten sonra geri gelen eşyaya dair uygulanması gereken hükümler için öncelikle 2005/8391 Sayılı Kararın incelenmesi yerinde olacaktır. Kararın 19. maddesinde, rejim kapsamında ithal edilen eşyanın veya işlem görmüş ürünün, gümrük mevzuatı çerçevesinde gümrük idaresi gözetiminde imhası, gümrüğe terk edilmesi veya mahrecine iadesi hallerinde, bu eşyaya tekabül eden ihracatın gerçekleştirilmesinin aranmayacağı belirtilmiştir. Ayrıca rejim kapsamında ihraç edilen eşyaların alıcısı tarafından kabul edilmemesi halinde yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasların, Karara istinaden yayımlanacak tebliğle belirleneceği de hükme bağlanmıştır. Bu bağlamda ilgili kanun ve karar maddeleri göz önünde bulundurulduğunda, dâhilde işleme rejimi ile ihraç edilen ve daha sonra geri gelen eşya için tebliğe başvurulması gerekmektedir. Dâhilde işleme rejimi kapsamında ihracat taahhüdü yerine getirilen eşyanın Türkiye ye geri gönderilmesi durumu tebliğin 42. maddesinde iki açıdan incelenmiştir: 1. Eşyanın belge/izin süresi içerisinde geri gelmesi: Eşyanın belge/izin süresi bitmeden geri gelmesi durumunda, ihracat rejimi ve gümrük mevzuatı çerçevesinde ve süresi geçerli belge/izin kapsamında ihracat nedeniyle varsa yararlanılan hak ve menfaatin teminatının alındığının tevsiki kaydıyla ithal ve ihraç edilebilmektedir. Bu durum, ihracat 2. Eşyanın belge/izin süresi sona erdikten, ihracat taahhüdü kapandıktan sonra geri gelmesi: Belge/izin süresi bittikten sonra eşyanın geri gelmesi ve ihracatçının söz konusu eşyayı tekrar ihraç etmek istemesi durumunda, eşya yeni bir belge/izin kapsamında ayniyet tespiti ve ihracat nedeniyle varsa yararlanılan hak ve menfaatin teminatının alındığının tevsiki kaydıyla ithal edilebilmektedir. Ancak ihracatçının geri gelen eşyayı ihraç etmek istememesi halinde, bu durum öncelikle ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine/gümrük idaresine bildirilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda, varsa bu ürünün elde edilmesinde kullanılan eşyanın ithalatında alınmayan vergi ödenmekte ve ihracat nedeniyle yararlanılan hak ve menfaatler iade edilmektedir. Bu şekilde, gümrük idaresince işlem görmüş ürünün ithalatına müsaade edilmektedir. Bu bilgilerden hareketle, dâhilde işleme rejimi kapsamında ihracat taahhüdü yerine getirilmiş eşyanın geri gelmesi durumunda eşyanın tekrar ihraç edilip edilmeyeceği bilgisinin önemli olduğu anlaşılmaktadır. Eşyanın rejim kapsamında tekrar ihraç edilmek istenmesi durumunda, geri gelen eşyanın ithalatının tamamlanmasında bir sıkıntı gözükmemektedir. Geri gelen eşyanın konu olduğu belge kapanmamış ise aynı belge kapsamında, belge kapanmışsa yeni bir belge kapsamında eşya tekrar ihraç edilmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesine ithal edilebilmektedir. Diğer taraftan, eşyanın geri geldikten sonra tekrar ihraç edilmeyerek Türkiye de kalması halinde, dâhilde işleme rejimi kapsamında aslen yurtdışı edilmesi öngörülen eşya netice itibariyle Türkiye Gümrük Bölgesinde kalmış olacaktır. Bu durumda işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılan girdiler ihracat taahhüdü sebebiyle vergilerden muaf tutularak ithal edildiğinden, eşya geri geldiğinde daha önce ödenmemiş ithalat vergilerinin ödenmesi gerekmektedir. 2006/12 sayılı Tebliğ kapsamında, nihai ürün bünyesinde kullanılan girdilerin ithalatında alınmayan verginin ödenmesi ve ihracat nedeniyle yararlanılan hak ve menfaatler iade edilmesi kaydıyla, geri gelen eşya ithal edilebilmektedir. Ancak dahilde işleme rejimi kapsamında ihraç edilen eşyaların tekrar ihraç edilmek üzere geri gelmesi durumunda gümrük idarelerince belge sürelerine bakılmaksızın Gümrükler Genel 11 Şubat 2012

12 Müdürlüğünün 2009/116 Sayılı Genelgesi gerekçe gösterilerek geri gelen eşyaların bünyesinde bulunan ithal eşyasının ithalat vergilerinin tahsilatı talep edilmektedir. düzenleme olmadığı görülmektedir. Bu durumun, gümrük idarelerinin bu işlemleri yerine getirmelerinde ayrı bir sorun olarak karşılarına geldiği düşüncesindeyiz. 2009/116 Sayılı Genelge Sonuç Gümrükler Genel Müdürlüğünün tarihinde yayımlanan 2009/116 Sayılı Genelge ile dâhilde işleme rejimi kapsamında ihraç edildikten sonra geri gelen eşyaya ilişkin ayrı bir düzenleme yapılmıştır. Genelge de Gümrük Kanunu nun yukarıda belirtilen 168. ve 170. maddelerine atıfta bulunulmuş ve bu maddeler kapsamında yeniden ihraç tarihinin serbest dolaşıma giriş tarihi olarak kabul edilerek ithalat vergileri tutarının dâhilde işleme rejimi hükümlerine göre belirleneceği, ancak 2005/8391 sayılı Dâhilde İşleme Rejimi Kararında konuya ilişkin herhangi bir hükme yer verilmediği belirtilmiştir. Bu bağlamda, 2009/116 Sayılı Genelge kapsamında dâhilde işleme rejimi ile ihraç edilen eşyanın geri getirilmesi halinde, belge taahhüt hesabının kapatılıp kapatılmadığına bakılmaksızın, söz konusu eşyanın bünyesinde yer alan ithal eşyasına ilişkin vergilerin, Kanunun 170. maddesi uyarınca eşyanın yeniden ihraç tarihindeki vergi oranı ve vergilendirme unsurları ile dâhilde işleme rejimine tabi tutulduğu ilk beyannamede kayıtlı olan GTİP ve kıymeti dikkate alınarak tahsil edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Dâhilde işleme rejimi kapsamında ihraç edilmesinin ardından, ticari nedenler ile eşyaların tekrar ihraç edilmek üzere geri gelmesi durumunda, 2009/116 Sayılı Genelge sebebi ile dâhilde işleme rejimi tekrar kullanılamamaktadır. Özellikle, ihracat teşviklerinde önemli bir enstrüman olan dahilde işleme rejiminde, geri gelen eşyaya ilişkin tam ve net bir düzenleme olmamasının dahilde işleme rejiminden arzu edilen teşviği de engellediği düşüncesindeyiz. Bu çerçevede, dahilde işleme rejimi kapsamında ihraç edilen eşyaların dahilde işleme izin belgesi kapsamında tekrar ihraç edilmek şartı ile ülkeye geri getirilmesi durumunda, gümrük idaresi tarafından geri gelen eşyanın tekrar ihraç edileceğine yönelik teminat, taahhütname ve/veya ayniyet tespiti yapılarak gerekli tedbirlerin alınması koşulu ile dahilde işleme rejimine devam edilmesi yönünde yeni bir düzenleme yapılmasında yarar olacağı kanaatindeyiz. Şu halde, genelgede geri gelen eşya için yalnızca 2005/8391 sayılı Karara başvurulduğu ve kararda konuya ilişkin direkt bir ifade olmamasının, konuyla ilgili bir düzenleme yapılmamış olması şeklinde yorumlandığı görülmektedir. Oysa Kararda direkt bir ifade yer almasa da, 19. maddede 2006/12 Sayılı Tebliğ işaret edilmiş ve Tebliğde de geri gelen eşyanın tekrar ihraç edilmek istenmesi halinde ithalat vergilerinden muaf tutularak ithal edilebileceği açıkça belirtilmiştir. Uygulamaya bakıldığında ise, genelgenin varlığı nedeniyle tebliğin ilgili maddelerinin yok sayıldığı ve genelge hükümlerine göre işlem tatbik edildiği görülmektedir. Bu durumda da, dâhilde işleme rejimine ilişkin ihraç edilen eşyaların tekrar ihraç edilmek üzere ülkeye geri gelmesi durumunda, belge/izin sahibinin ithal eşyasının gümrük vergilerini ödemek zorunda kalması ve geri gelen eşyanın tekrar dâhilde işleme rejimine bir daha girişine izin verilmemesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan, dâhilde işleme rejimi kapsamında ihraç edilen eşyaların dâhilde işleme rejimi kapsamında tekrar ihraç edilmesine yönelik BİLGE sisteminde ve rejim kodlarında da bir Şubat

13 13 Şubat 2012

14 Vergide Gündem English translation Taxation of leveraged purchase and sale transaction With Law no: 6111 promulgated on 25 February 2011 dated Official Gazette; subparagraph (g) was added to 1st paragraph of 30th Article of Capital Markets Law no: Pursuant to this regulation, as of 31 August 2011, leveraged purchase and sale transactions are included in capital market activities. Communiqué Regarding Leveraged Purchase and Sale Transactions and Principles Relevant to Institutions That Can Conduct These Transactions serial: V, no: 125 which is issued by Capital Market Board, is promulgated on 27 August 2011 dated Official Gazette. Under this Communiqué; Leveraged purchase and sale transaction is described as: Leveraged purchase and sale transactions of all kinds of foreign currencies, goods, precious metals and other assets determined by The Board on electronic environment in return of paid guarantee amount. Leverage Rate is described as: The rate that shows the received position amount in return of paid guarantee amount in order to execute transaction. These transactions which are also called Forex Transactions are performed by Authorized Institutions particularly based on foreign currency. Authorized Institution is described as intermediary institution or forward transaction intermediary firms which are authorized by The Board in order to perform leveraged purchase and sale activities. In case they request and meet the conditions, following permissions are granted to these institutions by The Board: Directly accept and/or conduct the orders received from clients (market maker) Accept the o client orders as a representative and transfer these orders to other institutions for execution Promotion of services which are presented by another institution regarding leveraged purchase and sale transactions to investors, act as intermediary to agreement conclusion or gather the parties that wants to sign an agreement in return of commission. In market maker business model, authorized institution is a party to client transactions. In performed forex transaction; when client makes a loss, authorized institution makes a profit and when client makes a profit authorized institution makes a loss. If authorized institution does not want to assume the risk, the opposite of the transaction which was made with client can be generally made with a foreign financial institution at the same time (hedging). Physical purchase and sale of assets which can be entreated to leveraged purchase and sale transactions and all kinds of forward transactions that are performed within and out of exchange markets and option agreements and derivative transactions are out of the scope this Communiqué of Capital Markets Board. Şubat

15 In this article, our explanations and view regarding taxation of gains derived by investors from leveraged purchase and sale transactions performed by authorized institutions (market makers) within the above scope as per taxpayer types. 1. Resident corporate taxpayers Under 1st article of Corporate Tax Law, profit of company is composed of income components which are in the scope of income tax. Within this scope, gains derived from leveraged products by resident corporate taxpayers are in nature of commercial earnings and corporate tax should be calculated over them by including into annual corporate income tax return. 2. Determination of earning type and taxation for resident taxpayer real persons There is no particular regulation in income tax legislation regarding taxation principles of earnings derived from leveraged purchase and sale transactions by real persons. Therefore, our evaluations below regarding earnings derived by real persons from leveraged purchase and sale transactions which are performed by authorized institutions through being directly a party (market maker) to client transactions are made within the perspective of general tax principles. Incidental gains are listed within the 82nd Article of Income Tax Law. Pursuant to subparagraph (1) of 1st paragraph of the mentioned Article, earnings derived from execution of commercial transactions as incidental or mediation to this kind of transaction are accepted as incidental gains. A portion equals to TL of sum of earnings derived from incidental commercial activity for 2012 is exempt from income tax. Existence of continuity factor is needed in order to consider an earning as a commercial earning. In order to speak of continuity of an activity, it is needed that transaction must be conducted in a commercial organization; transaction must be performed more than once in a fiscal period or in different fiscal periods but periodically repeated. Within this scope, in cases in which individual investors do not perform leveraged purchase and sale transactions within a commercial organization, performance of transaction more than once does not result in the conclusion that activity has continuity. taxpayer real persons from leveraged purchase and sale transactions without a commercial organization possess a incidental nature, they should be considered as incidental commercial earning within the scope of 82nd Article of Income Tax Law. In such a case, earning should be declared by the investors that derived the earnings with an annual income tax return. However TL of these earnings (for 2012) is exempt from income tax. Therefore, in case an earning less than TL is derived in 2012, a tax return will not be submitted for these earning, if an earning that exceeds TL is derived, exceeded part must be declared. 3. Non-resident corporate taxpayers In case non-resident corporate taxpayers do not have a business place or a permanent representative in Turkey and annual corporate tax return is submitted, earnings derived from leveraged purchase and sale should be submitted with annual corporate tax return by including into commercial income of the company. In case the earning derived by non-resident corporate taxpayer that do not have a business place or permanent representative in Turkey from leveraged purchase and sale transactions is accepted as incidental earning, we are of the opinion that they should be declared by related company or the person who acts on behalf of the corporate in Turkey within 15 days from the date on which the earning is derived with a special tax return and corporate income tax calculated as 20% should be paid within the same period. In this case, 15% of income tax withholding should be made over the amount that presents after reducing corporate income tax pursuant to Corporate Tax Law Article 30/6. Thus, total tax burden over derived earning is 32%. Since, there will be authorized institutions that provide the earnings and revenues to foreign institutions in mentioned transaction, in case the non-resident company does not have a manager or representatives in Turkey, these obligations have to be performed by authorized institutions. We are of the opinion that since earnings derived by resident 15 Şubat 2012

16 4. Non-resident real persons In case earnings derived by non-resident real person from leveraged purchase and sale transactions are accepted as incidental commercial earnings, we are of the opinion that they should be declared by related person or the person who acts on behalf of the person in Turkey within 15 days from the date on which the earning is derived, with an individual tax return and the declared tax should be paid within the same period. Since there will be authorized institutions that provide the earnings and revenues to foreign real persons in mentioned transaction, in case non-resident real person does not have a permanent representative in Turkey, these obligations have to be performed by authorized institutions. On the other hand, in case there is a double tax treaty between Turkey and the country in which the person who derived the earning is resident, it must not be forgotten that provisions of this treaty may also be considered in taxation of these earnings. Şubat

17 Vergide Gündem English translation Defective point of inward processing: Returned goods In cases where goods are returned for re-exportation due to commercial reasons, after they are exported in the scope of inward processing regime, inward processing regime may not be used again as per the circular no. 2009/116. In our opinion, the absence of a thorough and clear regulation regarding returned goods in the inward processing regime, an important instrument in export incentives in particular, prevents the incentive desired to be obtained from the inward processing regime. In this framework, we are of the opinion that a new regulation should be introduced, according to which inward processing regime shall be continued by taking the necessary measures after the customs authority determines the guarantee, letter of commitment and/or identity of the goods with respect to reexportation, in case goods exported in the scope of inward processing regime are returned to Turkey for ex-exportation in the scope of inward processing authorization certificate. The article 170 of the Customs Law states that the subject of returned goods should be determined according to provisions on inward processing regime and the Decision no. 2005/8391 states that the regulation on the matter should be made under the Communiqué no. 2006/12. Pursuant to the provisions of the Communiqué, in cases where goods exported in the scope of the regime are returned within the certificate/authorization period, the goods may be imported and re-exported by substantiating that guarantee is received for the right and advantage enjoyed (if any) due to the exportation in the scope of the valid certificate/authorization. If the goods are returned after expiration of the certificate/authorization, the goods may be imported for re-exportation, on the condition of determination of its identity in the scope of a new certificate/authorization and substantiation of the receipt of guarantee for the right and advantage (if any) enjoyed due to the exportation. 17 Şubat 2012

18 Vergide Gündem Dünyadan vergi haberleri Güneş Helvacı Avustralya Hükümet, kurumlar vergisi yerine süper kar vergisi getirilmesini planlıyor Avustralya Hükümeti tarafından, kurumlar vergisinin süper kar vergisi ile değiştirilmesini de içeren yeni bir vergi sistemi yapılandırmak üzere, bir çalışma grubu oluşturuldu. Kurumlar vergisinden, süper kar vergisine geçişteki amacın, bir yandan Avustralya ya yatırım yapacak şirketleri teşvik ederken diğer yandan kurumlar vergisiyle toplanan gelirde bir kayba yol açmamak olduğu belirtilirken, kar vergisine yönelik uygulanacak vergi oranının (henüz kesinleşmemiş olmamakla birlikte) % 40 - % 50 seviyesinde olabileceği iddia ediliyor. Verginin uygulanacağı kar seviyesi henüz kesinleşmemiş olsa da Grup Başkanı Rob Heferen, birçok şirketin bu seviyeye ulaşabileceği konusunda şüpheleri olduğunu, dolayısıyla söz konusu şirketlerin kazançları üzerinden kurumlar vergisi ödemeyeceklerini söyledi. Diğer taraftan, madencilik şirketleri, bankalar ve diğer büyük ölçekli şirketlerin karlarının vergilendirme sınırını geçecek kadar yüksek bir seviyeye çıkacağının beklendiği belirtildi. Yeni vergi, 2000 yılında çıkarılan mal ve hizmet vergisinden sonra Avustralya da yapılacak en büyük vergisel değişikliklerden biri olacak. Yunanistan 60 Milyar Euro tutarında vergi geliri kaybı bulunduğu açıklandı AB Çalışma Kolu nun Yunanistan daki ekibi tarafından yapılan açıklamada, ülkenin 60 milyar Euro tutarında vergi geliri kaybı olduğu ve bu tutarın 30 Milyar Euro luk kısmının önümüzdeki 12 yıl boyunca sürebilecek vergi davalarına bağlı olduğu belirtilmiştir. Yargı sürecinde bulunan 30 Milyar Euro tutarındaki verginin sadece 8 milyar Euro kadar kısmının önümüzdeki birkaç ay içerisinde tahsil edilebileceğini belirten ekip lideri Horst Reichenbach, bu kısmın bile ülkenin borçlarını ödemesinde büyük katkı sağlayacağını söyledi. Ekip tarafından oluşturulan raporda; vergi kayıplarının tüm vergi yönetiminin etkinliği üzerinde şüpheler oluşturduğu ancak borçların toplanması, anlaşmazlıkların çözümü ve vergi denetimi gibi konularda hızlı ilerlemelerin olduğu, vergi idaresinin yönetimi ve organizasyonu, risk ve gelir analizi konularında ise düzenlemeler yapılacağı kaydedildi. 60 Milyar Euro tutarındaki tahsil edilmemiş vergi gelirinin GSYH nın yaklaşık % 25 ine denk geldiği, ülkenin, GSYH nın % 160 ına isabet eden, yaklaşık 380 Milyar Euro tutarında da kamu borcunun bulunduğu belirtiliyor. Ülkeye para getirmek istemeyen yatırımcılar sebebiyle, Yunanistan ın yıl sonuna kadar, 5 Milyar Euro değerindeki devlet mülkünü özelleştirme hedefini gerçekleştiremeyeceği düşünülüyor. İngiltere Film endüstrisi için geçerli olan vergi indirimlerinin 2015 e kadar devam edeceği açıklandı Hükümet tarafından yapılan açıklamada, yerel olarak üretilen ve dağıtılan filmlere yönelik uygulanan, yıllık toplam tutarı 95 Şubat

19 Milyon GBP yi bulan vergi indiriminin 2015 yılına kadar devam edeceği bildirildi. Yapılan hesaplamalara göre, sağlanan vergi avantajları ile İngiltere de film çekmenin maliyeti % 40 oranında azalıyor. Avantajlardan yararlanabilmek için, yapımcıların üretim maliyetlerinin en az % 25 inin İngiltere de oluşmuş olması ve filmlerin İngiltere de gösterime girmesi gerekiyor. Bütçesi 20 Milyon GBP den az olan filmler % 25 oranında, fazla olan filmler ise % 20 oranında indirimden yararlanabiliyorlar. Uygulamadan yararlanan filmlerin arasında Harry Potter serisi ve çekimlerine Kasım ayında başlanan son James Bond filmi Skyfall da bulunuyor. İtalya Vergi idaresi sabit işyerleri için geçerli KDV iade mekanizması hakkında kararname yayınladı İtalyan vergi idaresi tarafından yayınlanan kararname ile dar mükellef kuruluşların İtalya daki sabit işyerlerine yönelik KDV iade mekanizması hakkında açıklamalar yapıldı. Genel olarak; dar mükellef şirketler, mal ve hizmet satışlarında KDV mükellefi olmayan İtalyan alıcılardan KDV tahsil etmek durumundalar. İtalya da bir sabit işyerine sahip olmayan şirketler KDV yükümlülüklerini yerine getirmek için bir KDV temsilcisi atayabilir ya da eğer bir AB ülkesinde mukim iseler doğrudan bir KDV numarası alarak bu yükümlükleri kendileri yerine getirebilirler. Aynı zamanda yabancı şirketler, İtalyan tedarikçilere ödedikleri KDV yi İtalyan alıcılara yaptıkları satışlar üzerinden hesaplanan KDV den mahsup edebiliyorlar. 30 Temmuz 2008 tarihli 327/E sayılı kararname ile bir yabancı şirketin İtalya da hem doğrudan yabancı şirket tarafından alınan bir KDV mükellefiyet numarasının hem de İtalya daki sabit işyeri tarafından alınan KDV numarasının bulunması halinde bir kategoride oluşan KDV yükünün diğer kategorideki KDV ile netleştirilmesi engellenmişti. KDV yi geri alma hakkına sahiptir. Yürürlüğe giren yeni kararname ile daha önce direkt kendi adına KDV mükellefiyeti tescil ettirip hareket eden yabancı bir işyerinin, daha sonradan sabit bir iş yeri vasıtasıyla bir takım işlemler gerçekleştirmesi durumunda, önceki işlemlerinden ortaya çıkan indirilecek KDV yi, sonraki işlemlerinden ortaya çıkan hesaplanan KDV den indirilebilmesi sağlanmıştır. İspanya Özün önceliği ilkesinde yeni bir trend ortaya çıkıyor Bir şirketin borç ya da sermaye ile finanse edilmesi kararı önemli vergisel sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Vergi mükellefleri, indirim konusu yapılabilen faizler nedeniyle, çoğunlukla borcu tercih etmektedirler. İspanyol Yüksek Temyiz Mahkemesi (Audiencia Nacional) tarafından yakın tarihte alınan bir kararla, bir İspanyol iştirak tarafından Hollandalı holding şirketine ödenen kar katılımı kredisi (Profit Participation Loan-PPL) öz sermaye olarak nitelendirilerek, özün önceliği ilkesi gereğince, bu kredinin borç niteliğinde olmadığı aslında hissedar katkısı (öz sermaye) olduğu kabul edildi ve söz konusu krediye ilişkin faizlerin indirimi reddedildi. Mahkeme tarafından PPL nin öz sermaye olarak kabul edilmesiyle ilgili sunulan gerekçeler aşağıdaki gibidir: Kredi sözleşmesinde bir vade tarihi belirtilmemiş ve karşılıklı anlaşma ile sona ermesi öngörülmüştür. Kredinin hisselere dönüştürülebileceği sözleşmede açıkça belirtilmiştir. Mahkeme tarafından krediyi geri ödeyemeyen bir şirketin hisselerinin bağımsız bir kreditör tarafından satın alınmasının gerçekçi olmadığı belirtilmiştir. Euribor oranına göre belirlenen faiz ödeme tutarları, şirketin kar durumu ile sınırlandırılmıştır. Bir diğer deyişle kar elde edilmediği takdirde faiz ödemesi yapılmayacaktır. Ancak Avrupa Adalet Divanı nda görülen dava sonucunda İtalyan KDV Kanunu nun AB hükümleriyle farklılık içinde olduğu kararının verilmesiyle 327/E kararnamesi iptal edilmiş ve Kanun 25 Eylül 2009 da değiştirilmiştir. Şimdiki durumda, yabancı bir şirket İtalya da sabit işyeri vasıtasıyla ödediği herhangi bir Kreditör şirketin diğer şirketin ortağı olmaya devam etmesi gerekmektedir. Tüm bu hükümlerin kredinin sonsuz sürede, değiştirilebilirliğe ve kar durumuna göre belirlenen faizlere sahip olduğunu işaret 19 Şubat 2012

20 etmesinden ötürü, PPL in aslında öz sermaye olarak değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Emsal teşkil edebilecek nitelikteki kararın, genel uluslararası vergi standartları ile tutarlı olduğu kabul ediliyor. Ancak kredinin sermaye olarak değerlendirilmesinin ilerleyen yıllarda mükellefler ile vergi idaresi arasında bir tartışma kaynağı olacağı tahmin ediliyor. Bu çerçevede grup içi şirketlerden kredi veya PPL anlaşmaları kapsamında finansman hizmeti alan şirketlerin, sözleşmelerin içeriklerini iyi değerlendirerek, bu hizmetlerin kredi olarak mı yoksa sermaye tedariki olarak mı değerlendirileceğini belirlemeleri gerekmektedir. Ancak ülkede bu konuda son dönemlerde yüksek mahkeme tarafından verilen iki kararda, İspanya nın çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması yaptığı ülkelerde mukim şirketlere yapılan faiz ödemelerinin, anlaşmada buna açıkça izin verilmediği sürece örtülü sermaye mevzuatı açısından değerlendirilemeyeceğine hükmedilmesi, bu kapsamda işlemleri bulunan mükellefleri rahatlatmıştır. Dünyadan vergi haberleri bölümünde yer alan bilgiler Tax Notes International adlı dergide yer alan makale ve haberlerden derlenmiştir. Şubat

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ İlker Şadi İŞLEYEN * I. GİRİŞ Bankalar ve aracı kurumların, menkul kıymetler ve diğer

Detaylı

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ :

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ : YENİ BİR TEVKİFAT UYGULAMASI: MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ELDE TUTULMASI VE ELDEN ÇIKARILMASI NEDENİYLE SAĞLANAN GELİRLER ÜZERİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT I- GİRİŞ : İrfan VURAL

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/22 İstanbul, 9 Mart 2007 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAF KOOPERATİFLERİN ELDE ETMİŞ OLDUKLARI MEVDUAT FAİZLERİ VE REPO GELİRLERİ ÜZERİNDEN YENİ DÜZENLEMELERE GÖRE TEVKİFAT YAPILIP YAPILMAYACAĞI İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/2 TARİH: 14.01.2011

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/2 TARİH: 14.01.2011 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/2 TARİH: 14.01.2011 KONU Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerden elde edilen faizlerin vergilendirilmesi 20.12.2010 tarihli ve 2010/1182 sayılı

Detaylı

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Tarih : 25.01.2012 Sayı : 2012/141 Sirküler No : 2012/05 5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yapılmış

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/26 İstanbul, 11 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Sayfa 1 / 9 Maliye Bakanlığından : Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirler ile diğer bazı sermaye piyasası faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin

Detaylı

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03.

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03. İstanbul, 12.03.2007 08.03.2007 tarih ve 26456 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 263 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile kanunun geç. 67. maddesi kapsamında elde edilen gelirlerin ihtiyari beyanı

Detaylı

YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Ağustos 2013 Sayısında Yayınlanmıştır 1. Giriş Yurtdışında mukim (kanuni ve iş merkezlerinden

Detaylı

Kaldıracın varlığı halinde ise; 1 e 100 kaldıraç oranıyla forex işlemi yaptıran kuruluş yatırımcısına şöyle bir teklifte bulunur:

Kaldıracın varlığı halinde ise; 1 e 100 kaldıraç oranıyla forex işlemi yaptıran kuruluş yatırımcısına şöyle bir teklifte bulunur: FOREX KAZANÇLARINDA VERGİ BELİRSİZLİĞİ Güray Öğredik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mazars / Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Mart 2014 Sayısında Yayınlanmıştır 1. FOREX

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[30-2015/280]-14801 17.01.2017 Konu : Yurt Dışı Mukim Firmadan Alınan

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME Yatırım ortaklıkları,sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslar arası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk.

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Sayı: Tarih: 03/02/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-436 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-059 Tarih : 22.10.2010 Konu : 6009 Sayılı Kanun İle Gider Vergileri Kanununda Banka Sigorta Muameleleri Vergisine İlişkin Yapılan Değişikle Alakalı Yayımlanan 87 Seri Numaralı Gider Vergileri

Detaylı

Türev ürünlerin banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) yönünden vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Türev ürünlerin banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) yönünden vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır. 22 Kasım 2011 Maliye Bakanlığından: GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: Türev ürünlerin banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) yönünden vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu

Detaylı

BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ SİRKÜLERİ (XVII)

BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ SİRKÜLERİ (XVII) 1 SİRKÜLER - XVII Sirküler Tarihi: 25.01.2012 Sirküler No : 17 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Rezidans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510

Detaylı

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 İstanbul, 25.10.2010 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği nde;

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık No: 2010/40 Tarih: 24.10.2010 Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com

Detaylı

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sayı: YMM.03.2010-80 Konu: 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması İle İlgili Olarak 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hk. İZMİR. 1.11.2010 Muhasebe

Detaylı

5 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

5 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 19.01.2012/ 38-1 5 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 5 Seri No lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde forward (vadeli teslim sözleşmesi), swap (değişim sözleşmesi)

Detaylı

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 277) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa(1) 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen geçici 67. maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının

Detaylı

Anılan değişiklikler ile ilgili açıklamalarımız önceki yazılarımızda yer almaktadır.

Anılan değişiklikler ile ilgili açıklamalarımız önceki yazılarımızda yer almaktadır. Sayı: YMM.03.2011-01 Konu: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:227 İZMİR. 5.1.2011 Muhasebe Müdürlüğüne, Bilindiği üzere; Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı dikkate alınarak Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici

Detaylı

Özelge: Üyelerinize verilen kredi ve emekli ikramiyelerinin KDV Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu karşısındaki durumu hk.

Özelge: Üyelerinize verilen kredi ve emekli ikramiyelerinin KDV Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu karşısındaki durumu hk. Özelge: Üyelerinize verilen kredi ve emekli ikramiyelerinin KDV Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu karşısındaki durumu hk. Sayı: Tarih: 14/09/2011 B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4-14001-28/-726

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/113 İstanbul, 15 Aralık 2008 KONU : Gelir si Kanununun

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları 4 O c a k 2 0 1 1 www.onerymm.com.tr Genel Olarak SİRKÜLER 2011 / 01 Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları Vergi Usul Kanununun

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/22 İstanbul, 3 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88 GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88 HÜSEYİN F. SALTIK İSTANBUL YMM ODASI İSTANBUL, 18.02.2016 Page 1 Emsal Kira Bedeli Esası

Detaylı

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI I. Giriş SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun

Detaylı

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Tevkifat Uygulamalarına İlişkin (Seri, Sıra Numarası, No : 81 Sayılı)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Tevkifat Uygulamalarına İlişkin (Seri, Sıra Numarası, No : 81 Sayılı) Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Tevkifat Uygulamalarına İlişkin Seri, Sıra Numarası, No : 81 Sayılı 24 Haziran 2003 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25148 Maliye Bakanlığından: 4842 sayılı Kanunla Gelir Vergisi

Detaylı

2009 YILINDA TÜRK MENKUL KIYMETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN VERGİLENDİRİLMESİ

2009 YILINDA TÜRK MENKUL KIYMETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN VERGİLENDİRİLMESİ 2009 YILINDA TÜRK MENKUL KIYMETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN VERGİLENDİRİLMESİ Gelir Türü Faiz / Kar Payı (Vade sonunda) Hazine Bonosu, Devlet Tahvili (Döviz ve

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı: 64597866-125[30-2013]-31 20/02/2013 Konu: Yurtdışından alınacak bilgisayar yazılımları

Detaylı

ilişkin Tebliğ 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle

ilişkin Tebliğ 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle 30.09..2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/121 KONU: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/5) Ekonomi

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[2-2015/339]-56816 12.05.2016 Konu : Vakıf üyelerine ait birikimlerin

Detaylı

20.01.2012 Sirküler, 2012/03

20.01.2012 Sirküler, 2012/03 Sayın Meslektaşımız; 20.01.2012 Sirküler, 2012/03 Konu: 5 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ inde; Kurumların türev ürünlerden elde ettikleri gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar

Detaylı

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI 09.02.2009/51 15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI ÖZET 2009/14593 sayılı ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile tespit edilen vergi kesintisi oranlarının uygulanmasına

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 Konu: KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNUNUN 15 VE 30 UNCU MADDELERĐ UYARINCA YAPILACAK VERGĐ KESĐNTĐLERĐNE ĐLĐŞKĐN OLARAK 15 NO.LI KURUMLAR VERGĐSĐ SĐRKÜLERĐ

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80 SİRKÜLER NO: POZ-2012 / 12 İST, 19. 01. 2012 ÖZET: 19.01.2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 89 seri no.lu Gider Vergileri Genel Tebliği ile türev ürünlere ilişkin işlemler ile diğer bazı sermaye piyasası

Detaylı

İMKB de işlem gören hisse senetleri alım satım kazançları % 0 stopaja tabi olup, beyan edilmez.

İMKB de işlem gören hisse senetleri alım satım kazançları % 0 stopaja tabi olup, beyan edilmez. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ Hisse Senedi Alım Satım kazancı (Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı hisse senetleri hariç) Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Hisse Senedi Alım Satım

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

No: 2012/22 Tarih: 21.01.2012. Konu: 89 Seri No.lu Gider Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır.

No: 2012/22 Tarih: 21.01.2012. Konu: 89 Seri No.lu Gider Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır. No: 2012/22 Tarih: 21.01.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

MENKUL KIYMET SATIŞ KAZANCININ TESPİTİNDE ENDEKSLEME SONUCU OLUŞAN ZARARLARIN MAHSUBU MÜMKÜN MÜDÜR?

MENKUL KIYMET SATIŞ KAZANCININ TESPİTİNDE ENDEKSLEME SONUCU OLUŞAN ZARARLARIN MAHSUBU MÜMKÜN MÜDÜR? Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü MENKUL KIYMET SATIŞ KAZANCININ TESPİTİNDE ENDEKSLEME SONUCU OLUŞAN ZARARLARIN MAHSUBU MÜMKÜN MÜDÜR? GİRİŞ Gelir Vergisi Kanunu nun geçici 56 ncı maddesinin uygulama

Detaylı

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) VERGİ REHBERİ (2013)

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) VERGİ REHBERİ (2013) Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) VERGİ REHBERİ (2013) İşbu doküman Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören sözleşmelerin alım-satımı sonucunda yürürlükteki mevzuat çerçevesinde

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

GİDER VERGİLERİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 25.10.2010 / 121-1 GİDER VERGİLERİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 87 seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliğinde 6009 sayılı Yasa ile Gider Vergileri Kanununda

Detaylı

Mali Bülten. No: 2012/14

Mali Bülten. No: 2012/14 19 Ocak 2012 Mali Bülten No: 2012/14 VERGİ Konu : Türev ürün işlemleri ile diğer bazı sermaye piyasası işlemlerinin banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) yönünden vergilendirilmesine ilişkin açıklamaların

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

Türev İşlemlerinde Vergi Uygulamaları. KPMG Türkiye Vergi

Türev İşlemlerinde Vergi Uygulamaları. KPMG Türkiye Vergi Türev İşlemlerinde Vergi Uygulamaları KPMG Türkiye Vergi Haziran 2012 Önsöz Değerli Okuyucular, Türkiye finans piyasaları son yıllarda önemli büyüklüklere ulaşmıştır. 2012 Mayıs ayı itibariyle Vadeli İşlem

Detaylı

5766 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 6802 sayılı Kanunun 30, 31 ve 47 nci maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre 6802 sayılı Kanunun;

5766 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 6802 sayılı Kanunun 30, 31 ve 47 nci maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre 6802 sayılı Kanunun; Resmi Gazete Tarih: 26 Temmuz 2008 Sayı: 26948 Maliye Bakanlığından: GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 86 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda

Detaylı

YATIRIM FON VE ORTAKLIKLARINDA VERGİ UYGULAMALARI

YATIRIM FON VE ORTAKLIKLARINDA VERGİ UYGULAMALARI YATIRIM FON VE ORTAKLIKLARINDA VERGİ UYGULAMALARI I. YATIRIM FON VE ORTAKLIKLARINDA VERGİLEME ESASLARI A- Yatırım Fon ve Ortaklıklarında Kurumlar Vergisi Uygulaması 1) Kurumlar vergisi mükellefiyeti açısından

Detaylı

Yurt dışındaki rmadan uydu yayını için hizmet alımında ödenen bedelin vergisel durumu.

Yurt dışındaki rmadan uydu yayını için hizmet alımında ödenen bedelin vergisel durumu. Yurt dışındaki rmadan uydu yayını için hizmet alımında ödenen bedelin vergisel durumu. Sayı: Tarih: 30/06/2015 B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-64898 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ / 89

GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ / 89 19.01.2012 tarih ve 28178 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 89 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Tebliği nde; türev ürünlere ilişkin işlemler ile diğer bazı sermaye piyasası işlemlerinin banka ve sigorta

Detaylı

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: 10.02.2009 KONU Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ Maliye Bakanlığı 20 Şubat 2009 tarih 27147 sayılı

Detaylı

Özelge: Rusya'da mukim grup rması tarafından Türkiye'de görevlendirilen personele ödenen ücretlerin vergilendirilmesi hk.

Özelge: Rusya'da mukim grup rması tarafından Türkiye'de görevlendirilen personele ödenen ücretlerin vergilendirilmesi hk. Özelge: Rusya'da mukim grup rması tarafından Türkiye'de görevlendirilen personele ödenen ücretlerin vergilendirilmesi hk. Sayı: 64597866-125[30-2013]-72 Tarih: 20/05/2013 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

SİGORTA İŞLEMLERİ İLE KAMBİYO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GİDER VERGİLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI

SİGORTA İŞLEMLERİ İLE KAMBİYO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GİDER VERGİLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI 30.07.2008/120 SİGORTA İŞLEMLERİ İLE KAMBİYO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GİDER VERGİLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 86 seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliğinde, 5766 sayılı Yasa ile 6802 sayılı Gider Vergileri

Detaylı

KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ MATRAHININ HESAPLANMASI KÂR PAYININ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA 15 KAR DAĞITIMI VE KAR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ MATRAHININ HESAPLANMASI KAR

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ

GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 20.01.2012 Sirküler No : 2012 / 17 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No : 89) 19.01.2012 tarih ve 28178 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 89 Seri No'lu Gider Vergileri

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-125[30-2014]-1264 20.01.2017 Konu : Almanya'da mukim grup firmasından temin edilen

Detaylı

TAM MÜKELLEF KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE VERGİ KESİNTİSİ

TAM MÜKELLEF KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE VERGİ KESİNTİSİ TAM MÜKELLEF KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE VERGİ KESİNTİSİ İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ 5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK) yürürlüğe girmeden önce, hem gelir vergisi mükellefleri

Detaylı

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de 87 Seri No.lı Gider Vergileri Genel Tebliği yayınlanmıştır.

22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de 87 Seri No.lı Gider Vergileri Genel Tebliği yayınlanmıştır. SĐRKÜLER Đstanbul, 01.11.2010 Sayı: 2010/137 Ref:4/137 Konu: 87 SERĐ NO.LI GĐDER VERGĐLERĐ GENEL TEBLĐĞĐ YAYINLANMIŞTIR 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de 87 Seri No.lı Gider Vergileri Genel

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 19 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28178 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 282) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde, menkul kıymetler ve

Detaylı

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

No: 2012/21 Tarih: 21.01.2012. Konu: 5 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır.

No: 2012/21 Tarih: 21.01.2012. Konu: 5 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır. No: 2012/21 Tarih: 21.01.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR.

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. Vezin Sirküler 2016 044 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. KAPSAM : 02.10.2016 tarih ve 29845 sayılı resmi gazetede yayınlanan 293 no lu Gelir Vergisi

Detaylı

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 325

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 325 ULUDAĞ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 325 WEB / E-POSTA T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü nden alınan 27.08.2015 tarih ve 103635 sayılı yazıda ; Bilindiği üzere; 27/1/2005 tarihli ve 25709 sayılı

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

Dahilde İşleme Rejimi Kararına tarihli Karar ile yapılan değişikliklerin madde bazında karşılaştırılması

Dahilde İşleme Rejimi Kararına tarihli Karar ile yapılan değişikliklerin madde bazında karşılaştırılması Dahilde İşleme Rejimi Kararına 18.04.2014 tarihli Karar ile yapılan değişikliklerin madde bazında karşılaştırılması 18.04.2014 tarihli 2014/6197 sayılı Karar ile yapılan değişiklikler MADDE 1-17/1/2005

Detaylı

HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ

HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI 1.1.2006 tarihinden ÖNCE iktisap edilmiş hisse

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

SĐRKÜLER RAPOR 2007-05

SĐRKÜLER RAPOR 2007-05 DMF SĐSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETĐM DANIŞMANLIK VE YEMĐNLĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş. www.dmf.com.tr www.dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya, Ankara Tel: 0.312.428 67 50 Faks: 0.312.428

Detaylı

282 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

282 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 282 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No: 28178 Resmi Gazete Tarihi: 19/01/2012 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası

Detaylı

Sirküler no: 074 İstanbul, 29 Haziran 2011

Sirküler no: 074 İstanbul, 29 Haziran 2011 Sirküler no: 074 İstanbul, 29 Haziran 2011 Konu: Kira sertifikalarından elde edilen gelirlere uygulanacak stopaj oranları ile bu menkul kıymet işlemlerinden lehe kalan paralara uygulanacak BSMV oranları

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından:

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK 28 Aralık 2007 CUMA Resmi Gazete Sayı : 26740 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 266) 1 / 14 193 sayılı

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM** (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ**

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM** (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ** HİSSE SENEDİ ALIM SATIM iktisap edilen ) HİSSE SENEDİ ALIM SATIM iktisap edilen) HİSSE SENEDİ TEMETTÜ (KAR PAYI) GELİRLERİ - Tamamı kurum kazancına dahil (% 20) (Şartları sağlıyorsa kurumlar vergisi iştirak

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266)

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2008 Sirküler No: 2008/2 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) 28.12.2007 tarih ve 26740 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 266 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü Sayı : 84974990-130[KDV.5/ I.1-2014-43]-103386 03.04.2017 Konu : Merkezi Yurtdışında

Detaylı

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi HİSSE SENEDİ 1) Borsa İstanbul da (BİST) işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı dışındaki

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM (1.1.2006 tarihinden önce iktisap edilen ) HİSSE SENEDİ ALIM SATIM (1.1.2006 tarihinden sonra iktisap edilen) - Tamamı kurum kazancına dahil edilir. (% 20) (Şartları var ise iştirak

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/17 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 KONU 2009 Yılı Vergiden Muaf Yemek Yardımı 2008 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı 387 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde %12 olarak

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi.

Detaylı

TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/02

TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/02 TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI 1 İstanbul, 05.01.2004 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2003/6575 ve 2003/6577 sayılı Bakanlar Kurulu

Detaylı

No: 2012/19 Tarih: 20.01.2012

No: 2012/19 Tarih: 20.01.2012 No: 2012/19 Tarih: 20.01.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE VERGİSEL DURUM

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE VERGİSEL DURUM Makale Necat KOLĞU YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE VERGİSEL DURUM Bu makalemizde İstanbul vergi dairesi başkanlığı tarafından yap-işlet-devret modeli çerçevesinde 07.08.2013 tarihinde verilen mukteza

Detaylı

Vergi Rehberi. (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında)

Vergi Rehberi. (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında) Vergi Rehberi 2015 (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında) TAM - DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ NEDİR? 1- Aşağıda detayları verilen gerçek kişiler tam mükellef sayılırlar

Detaylı

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME İki hafta önce yayınlanan yazımızda varlık kiralama şirketleri ve vergi avantajları üzerinde durmuştuk. Bu gün yazımızda gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı