SĠSTEM MÜHENDĠSLĠĞĠ DOKTORA (Ph.D.) PROGRAMI BĠLGĠ PAKETĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SĠSTEM MÜHENDĠSLĠĞĠ DOKTORA (Ph.D.) PROGRAMI BĠLGĠ PAKETĠ"

Transkript

1 SĠSTEM MÜHENDĠSLĠĞĠ DOKTORA (Ph.D.) PROGRAMI BĠLGĠ PAKETĠ Amaçlar: Sistem Mühendisliği Doktora Programı, 1. Sistem Mühendisliği kapsamındaki alanlarda bilgi üretimine katkıda bulunan özgün çalıģmalar yapabilen, 2. yapılan akademik çalıģmaların çıktılarının üretim ve hizmet sektörüne uyarlanması ve kullanımında liderlik edebilen, 3. alanındaki akademik birimlerde eğitim, öğretim ve araģtırma faaliyetleri yürütebilecek mezunlar yetiģtirmeyi amaçlamaktadır. Hedefler: Mezunlarımız çalıģacakları kamu, özel sektör veya eğitim ve araģtırma kuruluģlarında ürün, süreç ve sistem tasarımlarında özgün ve bağımsız olarak gerekli araģtırma ve uygulama faaliyetlerinde liderlik yapacak; çalıģma alanında bilimsel bilginin üretilmesi ve yayılmasında katkı sağlayacaklardır. PROGRAMI ÖĞRENME ÇIKTILARI Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde anlar ve uygular Sistem Mühendisliği alanındaki en son geliģmeler dâhil olmak üzere geniģlemesine ve derinlemesine bilgi sahibidir. En yeni bilgilere ulaģır ve bunları kavrayarak araģtırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahiptir. KarmaĢık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koģullar altında, belirli gereksinimleri karģılayacak Ģekilde yenilikçi ve özgün olarak modeller, tasarlar ve çözüm geliģtirir. Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel geliģmeleri değerlendirir ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır. Özgün bir araģtırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygular ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir. Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliģtiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalıģma yapar. Akademik çalıģmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur. Uzmanlık alanındaki fikirlerin ve geliģmelerin eleģtirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar. Uzmanlık alanında çalıģanlarla ve daha geniģ bilimsel ve sosyal topluluklarla gerektiğinde bir yabancı dili (Ġngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak yazılı, sözlü ve görsel etkin iletiģim kurar.

2 Eğitim Öğretim Metotları Öğretme öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalıģma, yaģam boyu öğrenme, gözlem yapma, baģkasına öğretme, sunma, eleģtirel düģünme, takım çalıģması, biliģimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak Ģekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aģağıdaki listede verilmiģtir*: (*) Dersin özelliklerine göre burada belirtilen yöntemlerin biri veya birkaçı uygulanabilir. Eğitim - Öğretim Yöntemleri* Ders TartıĢmalı Ders Problem Çözme Vaka ÇalıĢması Beyin Fırtınası Küçük Grup TartıĢması Gösterim Benzetim Seminer Grup ÇalıĢması Saha / Arazi ÇalıĢması BaĢlıca öğrenme faaliyetleri Dinleme ve anlamlandırma Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları iģleme, eleģtirel düģünme, soru geliģtirme Önceden planlanmıģ özel beceriler Önceden planlanmıģ özel beceriler Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları iģleme, eleģtirel düģünme, soru geliģtirme, takım çalıģması Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları iģleme, eleģtirel düģünme, soru geliģtirme Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları iģleme Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları iģleme, BiliĢim becerileri AraĢtırma yaģam boyu öğrenme, yazma, okuma, BiliĢim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler AraĢtırma yaģam boyu öğrenme, yazma, okuma, BiliĢim, eleģtirel düģünme, soru geliģtirme, yönetsel beceriler, takım çalıģması Gözlem/durumları iģleme, AraĢtırma yaģam boyu öğrenme, yazma, okuma Kullanılan Araçlar Laboratuar Gözlem/durumları iģleme, BiliĢim, yönetsel beceriler, takım çalıģması Özel donanım Öde Sözlü Ġnceleme / Anket ÇalıĢması Panel Konuk KonuĢmacı Öğrenci Topluluğu Faaliyetleri / Projeleri Makale AraĢtırma yaģam boyu öğrenme, yazma, okuma, BiliĢim AraĢtırma yaģam boyu öğrenme, durumları iģleme, soru geliģtirme, yorumlama, sunum AraĢtırma yaģam boyu öğrenme, yazma, okma Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları iģleme Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları iģleme Gözlem/durumları iģleme, eleģtirel düģünme, soru geliģtirme, takım çalıģması, AraĢtırma yaģam boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel beceriler, Önceden planlanmıģ özel beceriler Makale arastirma, karsilastirma, yorumlama Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz Gözleme imkan verecek gerçek ya da sanal ortam Gözleme imkan verecek gerçek ya da sanal ortam Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz, özel donanım Ġnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, çevrimiçi sohbet, Web tabanlı tartıģma forumları Ġnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz, özel donanım Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz, özel donanım Internet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta

3 Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları iliģkileri Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 ESYE 501 ESYE 505 ESYE 522 ESYE 552 ESYE 603 ESYE 590 ESYE 690 ESYE 700 ESYE 541 ESYE 549 ESYE 550 ESYE 560 ESYE 562 ESYE 564 ESYE 565 ESYE 573 ESYE 621 ESYE 647 ESYE 648 ESYE

4 KuruluĢ: Sistem Mühendisliği doktora programı 2008 yılında kurulmuģ olup, henüz mezun vermemiģtir. Alınacak Derece: Yüksek lisans derecesine sahip öğrenciler için 240 AKTS, lisans derecesine sahip öğrenciler için ise 294 AKTS kredi baģarılı bir Ģekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Sistem Mühendisliği alanında Doktora (üçüncü aģama) derecesine sahip olunur. Kabul KoĢulları: Doktora programına baģvurabilmek için adayların yüksek lisans derecesine sahip olmaları ya da baģvuru döneminin sonuna kadar yüksek lisans derecelerini almaları gerekmektedir. AĢağıdaki baģvuru koģullarını sağlayan adaylar programa baģlayabilecektir. - Yüksek lisans genel not ortalaması en az 3.00/4.00 olmalıdır. - ALES skoru en az 70 ya da GRE (Quantitative Reasoning) skoru en az 153 olmalıdır. - KPDS skoru en az 80 ya da TOEFL skoru en az 213 (CBT)/550 (PBT) veya IELTS skoru en az 6.5 olmalıdır. Dil seviyesini belgeleyemeyen adayların Yeditepe Üniversitesi nin Ġngilizce tespit sınavında baģarılı olmaları gerekmektedir. - Adayların, baģvurdukları programın mülakatında baģarılı olmaları gerekmektedir. BütünleĢik Doktora Programına Kabul KoĢulları: BütünleĢik doktora programına baģvurabilmek için adayların lisans derecesine sahip olmaları ya da baģvuru döneminin sonuna kadar lisans derecelerini almaları gerekmektedir. AĢağıdaki baģvuru koģullarını sağlayan adaylar programa baģlayabilecektir. - Lisans genel not ortalaması en az 3.00/4.00 olmalıdır. - ALES skoru en az 70 ya da GRE (Quantitative Reasoning) skoru en az 153 olmalıdır. - KPDS skoru en az 80 ya da TOEFL skoru en az 213 (CBT)/550 (PBT) veya IELTS skoru en az 6.5 olmalıdır. Dil seviyesini belgeleyemeyen adayların Yeditepe Üniversitesi nin Ġngilizce tespit sınavında baģarılı olmaları gerekmektedir. - Adayların, baģvurdukları programın mülakatında baģarılı olmaları gerekmektedir. Mezunların Ġstihdam Olanakları ve Üst Kademeye GeçiĢ: Doktora programı ile öğrenciler akademik kariyer imkânına sahip olabilmektedirler. Bu program mezunları, özel ve kamu sektörlerinde iģ olanakları bulabilmektedirler. Doktora eğitimini baģarı ile tamamlayanlar, ilgili üniversitenin Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri ni sağlamak koģuluyla öğretim üyesi olarak atanmak suretiyle akademik kariyer yapabilirler. Ayrıca doktora sonrası programlara (post-doc) baģvurabilirler. Mezuniyet KoĢulları: Doktora programına yüksek lisans derecesi ile baģlayan öğrenciler için; 1. Anabilim dalının ya da iliģkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 58 AKTS (30 AKTS zorunlu+28 AKTS seçmeli) kredi değerinde ders ve en az 2 AKTS kredilik bir seminer dersini alıp en az 3.0 not ortalaması sağlamak, 2. Doktora yeterlik sınavından baģarılı olmak,

5 3. Konusu ile ilgili bir alanda hazırladığı tezi (180 AKTS) jüri önünde savunarak baģarılı olmak. Doktora programına lisans derecesi ile baģlayan öğrenciler için; 1.Anabilim dalının ya da iliģkili olan diğer ana bilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 110 AKTS (40 AKTS zorunlu +70 AKTS seçmeli) kredi değerinde ders ve en az her biri 2 AKTS kredilik iki seminer dersini alıp, en az 3.0 not ortalaması sağlamak, 2. Doktora yeterlik sınavından baģarılı olmak, 3. Konusu ile ilgili bir alanda hazırladığı tezi (180 AKTS) jüri önünde savunarak baģarılı olmak. Ders Kategorileri Yüksek Lisans Derecesine Sahip Öğrencilerin Ders Kategori Listesi AKTS Destek Dersleri ESYE 690-Seminer 2 Toplam 2 Zorunlu Dersler ESYE 501- ARAġTIRMA METODOLOJĠSĠ 10 ESYE 505- SĠSTEM MÜHENDĠSLĠĞĠ METODOLOJĠSĠ 10 ESYE 603- SĠSTEM MÜHENDĠSLĠĞĠ ĠÇĠN SAYISAL YÖNTEMLER I 10 Toplam 30 Uzmanlık / Alan Dersleri TEKNĠK SEÇMELĠ I-IV: ESYE 522- YÖNEYLEM ARAġTIRMASI 10 TEKNĠK SEÇMELĠ I-IV: ESYE 552- MODERN KONTROL MÜHENDĠSLĠĞĠ 10 TEKNĠK SEÇMELĠ I-IV: ESYE 541- MÜHENDĠSLĠK DENEY TASARIMI 7 TEKNĠK SEÇMELĠ I-IV: ESYE 549- LOJĠSTĠK SĠSTEMLERĠ PLANLAMA VE TASARIMI 7 TEKNĠK SEÇMELĠ I-IV: ESYE 550- BULANIK KÜME TEORĠSĠ VE UYGULAMALARI 7 TEKNĠK SEÇMELĠ I-IV: ESYE 560- YÖNEYLEM ARAġTIRMASINDA ĠLERĠ METOTLAR 7 TEKNĠK SEÇMELĠ I-IV: ESYE 562- ÇOK KRĠTERLĠ KARAR VERME 7 TEKNĠK SEÇMELĠ I-IV: ESYE 564- TEDARĠK ZĠNCĠRĠ YÖNETĠMĠ 7 TEKNĠK SEÇMELĠ I-IV: ESYE 565- ENDÜSTRĠYEL SĠSTEMLERDE MODELLEME VE KARAR VERME 7 TEKNĠK SEÇMELĠ I-IV: ESYE 573- FĠNANSTA SAYISAL YÖNTEMLER 7 TEKNĠK SEÇMELĠ I-IV: ESYE 621- KOMBĠNATORĠK ENĠYĠLEME 7 TEKNĠK SEÇMELĠ I-IV: ESYE 647- ĠSTATĠSTĠKSEL KESTĠRĠM 7 TEKNĠK SEÇMELĠ I-IV: ESYE 648- ZAMAN SERĠLERĠ ANALĠZĠ VE ÖNGÖRÜSÜ 7 TEKNĠK SEÇMELĠ I-IV: ESYE 654- ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON SĠSTEMLERĠ 7 Toplam (4 Ders) (En Az) 28 Doktora Tezi (6 Dönem x 30 AKTS) 180 Tüm Derslerin AKTS Toplamı 240

6 Lisans Derecesine Sahip Öğrencilerin Ders Kategori Listesi AKTS Destek Dersleri ESYE 590-Seminer 2 ESYE 690-Seminer 2 Toplam 4 Zorunlu Dersler ESYE 501- ARAġTIRMA METODOLOJĠSĠ 10 ESYE 505- SĠSTEM MÜHENDĠSLĠĞĠ METODOLOJĠSĠ 10 ESYE 603- SĠSTEM MÜHENDĠSLĠĞĠ ĠÇĠN SAYISAL YÖNTEMLER I 10 ESYE 522- YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 10 VEYA ESYE 552- MODERN KONTROL MÜHENDİSLİĞİ 10 Toplam 40 Uzmanlık / Alan Dersleri TEKNĠK SEÇMELĠ I- : ESYE 541- MÜHENDĠSLĠK DENEY TASARIMI 7 TEKNĠK SEÇMELĠ I- : ESYE 549 LOJĠSTĠK SĠSTEMLERĠ PLANLAMA VE TASARIMI 7 TEKNĠK SEÇMELĠ I- : ESYE 550- BULANIK KÜME TEORĠSĠ VE UYGULAMALARI 7 TEKNĠK SEÇMELĠ I- : ESYE 560- YÖNEYLEM ARAġTIRMASINDA ĠLERĠ METOTLAR 7 TEKNĠK SEÇMELĠ I- : ESYE 562- ÇOK KRĠTERLĠ KARAR VERME 7 TEKNĠK SEÇMELĠ I- : ESYE 564- TEDARĠK ZĠNCĠRĠ YÖNETĠMĠ 7 TEKNĠK SEÇMELĠ I- : ESYE 565- ENDÜSTRĠYEL SĠSTEMLERDE MODELLEME VE KARAR VERME 7 TEKNĠK SEÇMELĠ I- : ESYE 573- FĠNANSTA SAYISAL YÖNTEMLER 7 TEKNĠK SEÇMELĠ I- : ESYE 621- KOMBĠNATORĠK ENĠYĠLEME 7 TEKNĠK SEÇMELĠ I- : ESYE 647- ĠSTATĠSTĠKSEL KESTĠRĠM 7 TEKNĠK SEÇMELĠ I- : ESYE 648- ZAMAN SERĠLERĠ ANALĠZĠ VE ÖNGÖRÜSÜ 7 TEKNĠK SEÇMELĠ I- : ESYE 654- ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON SĠSTEMLERĠ 7 Toplam (10 Ders) (En Az) 70 Doktora Tezi (6 Dönem x 30 AKTS) 180 Tüm Derslerin AKTS Toplamı 294

7 Değerlendirme ve Notlama: Öğrencilerin performansı dönem içinde yaptıkları çalıģmalar (ara sınavlar, kısa sınavlar, projeler, laboratuar çalıģmaları, vb.) ve dönemi takiben sınav periyodunda yapılan final sınavında aldıkları notlara göre değerlendirilir. Dönem sırasında notlandırılan iģlerin toplam ağırlığı %40 ile %70 arasında olmalıdır. Dönem sonunda dersi veren öğretim üyesi öğrencinin genel performansına göre bir harf notu verir. Harf notları ve bu notlara karģılık gelen katsayılar aģağıda verilmektedir: Harf Notu Katsayı AA 4.00 BA 3.50 BB 3.00 CB 2.50 CC 2.00 DC 1.50 DD 1.00 F 0 Öğrenin bir dersten geçebilmek için en az CB notu alması gerekir. F notu dersin baģarılı bir Ģekilde tamamlanamadığı anlamına gelir ve bir dersten F notu alan öğrenci o dersten kredi alamaz. Bölüm BaĢkanı ve AKTS Koordinatörü ĠletiĢim Bilgileri: Bölüm BaĢkanı Prof. Dr. Melek BaĢak tel: AKTS Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Dilek Tüzün Aksu tel:

8 Doktora Öğrencilerine Uygulanan Anket Programda öğrenim gören Doktora öğrencilerine uygulanan anket aģağıda verilmektedir. Lütfen aģağıdaki puanlama sistemini esas alarak değerlendirme yapınız: 1: Kesinlikle katılmıyorum, 2:Katılmıyorum, 3: Kısmen katılıyorum,4: Katılıyorum, 5. Kesinlikle katılıyorum, x: Uygulanmaz. 1. Programda yer alan derslerleri uygun ve yeterli buluyormusunuz? 2. Öğretim üyeleri ile kurduğum iletiģimden memnunum. 3. Aldığım eğitimin kalitesinden memnunum. 4. Bölüm akademik faaliyetlerinden haberdar olmak / katılmak istiyorum. 5. Fen Bilimleri Enstitüsünün verdiği hizmetten memnunum. 6. Bilgisayar laboratuvarları, sunulan yazılım olanakları ve diğer teknik altyapıyı yeterli buluyorum. 7. Kütüphane ve eriģim olanaklarından memnunum. 8. Doktora çalıģmalarımı yürütübilmem için gerekli olan araģtırma ortamının yeterli olduğunu düģünüyorum. 9. Tez danıģmanımı belirledim. 10. Genel olarak Yeditepe Üniversitesi Sistem Mühendisliği Doktora programına devam ediyor olmaktan memnunum. Programla ilgili diğer beklenti, görüģ ve önerilerinizi ilave ediniz: x

9 DERS BĠLGĠ PAKETLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS AraĢtırma Semineri ESYE Ön KoĢul Dersleri Yok Dersin Dili Ġngilizce Dersin Seviyesi Yüksek Lisans Dersin Türü Zorunlu (BütünleĢik Program) Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Melek BASAK Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı Dersin Ġçeriği Duygun Fatih DEMĠREL, Eylül Damla GÖNÜL Bu dersin amacı Sistem Mühendisliği Yüksek Lisans/BütünleĢik Doktora öğrencilerinin araģtırma yapmaları ve yaptıkları araģtırmayı sunabilme yeteneklerini geliģtirmektir. ÇalıĢılan konu ile ilgili bilginin sunularak paylaģılması, ortak çalıģma alanlarının ve disiplinler arası çalıģma gruplarının oluģmasına yol açabilecek ve konuya ilgi duyan akademisyenlerden gelecek katkılar sayesinde öğrencilerin konuyla ilgili perspektiflerinin geniģlemesi ve çalıģmaların zenginleģmesi mümkün olabilecektir. Seminer dersdinin bir diğer amacı da öğrencilere akademik konferanslarda sunum yapabilme becerisi kazandırmak için bir hazırlık ve önçalıģma oluģturmaktır. Bu ders her hafta Pazartesi günleri 1-2 saatlik bir sunum ve soru cavap bölümü Ģeklinde yapılır. Program Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenme Çıktıları 1) Literatür taraması ve takibi yapar. 3,5 Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri 2,4 B,D 2) Teknik rapor yazar. 5,6 2,4 B,D 3) Problem tanımını, çözüm yöntemini ve /veya elde edilen sonuçları doğru matematik notasyonlar kullanarak ifade eder. 1 2,4 B,D 4) Yaptıkları araģtırma ve çalıģmaları bölüm içerisinde sunar, tartıģmaya açar ve sonuçlarını çalıģmalarına yansıtır. 8,9 2,4 B,D 5) Hukuksal, sosyal, etik ve çevresel problemleri akademik çalıģmaları ile bütünleģtirir eģleģtirir ve tartıģma ortamı oluģturur. - 2,4 B,D 6) Güncel mesleki geliģmeleri akademik çalıģmalar ile eģleģtirir 9 2,4 B,D Öğretim Yöntemleri: Ölçme Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Makale TartıĢması, 3: Lab, 4: Örnek vaka incelemesi A: Sınav, B: Makale Özeti, C: Ödev, D: Proje

10 DERS AKIġI ÇalıĢma Hafta Konular Malzemeleri 1 AçılıĢ Toplantısı _ 2-14 Sunumlar _ Ders Notu Diğer Kaynaklar Dökümanlar Ödevler Sınavlar KAYNAKLAR MATERYAL PAYLAġIMI DEĞERLENDĠRME SĠSTEMĠ YARIYIL ĠÇĠ ÇALIġMALARI SAYI KATKI YÜZDESĠ DanıĢman toplantısı 1 80 Sunum Devamlılık (en az 11 hafta) 100 DERS KATEGORĠSĠ Uzmanlık / Alan Dersleri No Program Öğrenme Çıktıları 1 DERSĠN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde anlar ve uygular Katkı Düzeyi Sistem Mühendisliği alanındaki en son geliģmeler dâhil olmak üzere geniģlemesine ve derinlemesine bilgi sahibidir. En yeni bilgilere ulaģır ve bunları kavrayarak araģtırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahiptir. KarmaĢık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koģullar altında, belirli gereksinimleri karģılayacak Ģekilde yenilikçi ve özgün olarak modeller, tasarlar ve çözüm geliģtirir. Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel geliģmeleri değerlendirir ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır. Özgün bir araģtırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygular ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir. Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliģtiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalıģma yapar. Akademik çalıģmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur. Uzmanlık alanındaki fikirlerin ve geliģmelerin eleģtirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar. Uzmanlık alanında çalıģanlarla ve daha geniģ bilimsel ve sosyal topluluklarla gerektiğinde bir yabancı dili (Ġngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak yazılı, sözlü ve görsel etkin iletiģim kurar.

11 AKTS / Ġġ YÜKÜ TABLOSU Etkinlik Ders Süresi (Sınav haftası hariç, 13x toplam ders ve lab saati) Sınıf DıĢı Ders ÇalıĢma Süresi (Ön çalıģma, pekiģtirme) Sınav Proje Final SAYISI Süresi (Saat) Toplam ĠĢ Yükü (Saat) Toplam ĠĢ Yükü/ 30 (s) 71.5 Dersin AKTS Kredisi 2

12 DERS BĠLGĠLERĠ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Seminer ESYE Ön KoĢul Dersleri Yok Dersin Dili Ġngilizce Dersin Seviyesi Doktora Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Melek BASAK Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı Duygun Fatih DEMĠREL, Eylül Damla GÖNÜL Bu dersin amacı Sistem Mühendisliği Doktora öğrencilerinin yaptıkları özgün çalıģmaları sunabilme yeteneklerini geliģtirmektir. ÇalıĢılan konu ile ilgili bilginin sunularak paylaģılması, ortak çalıģma alanlarının ve disiplinler arası çalıģma gruplarının oluģmasına yol açabilecek ve konuya ilgi duyan akademisyenlerden gelecek katkılar sayesinde öğrencilerin konuyla ilgili perspektiflerinin geniģlemesi ve çalıģmaların zenginleģmesi mümkün olabilecektir. Ayrıca yapılan akademik çalıģmaların çıktılarının üretim ve hizmet sektörlerine uyarlanması ve kullanımında liderlik etmeye yönelik altyapının oluģturulması da bu dersin amaçları arasındadır. Bunun yanında öğrencilerin ulusal ve uluslararası akademi ve iģ dünyasında sistem mühendisliği kapsamında yaptıkları özgün çalıģmalarını tanıtmalarına yardımcı olacak yöntemlerin kazandırılması da hedeflenmektedir. Dersin Ġçeriği Bu ders her hafta Pazartesi günleri 1-2 saatlik bir sunum ve soru cavap bölümü Ģeklinde yapılır. Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Sistem mühendisliği kapsamında yaptığı özgün çalıģmalara yönelik literatür taraması ve takibi yapabilir. 2) ÇalıĢmalarını teknik rapor haline getirebilir. Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri 2,3, 2,4 B,D 5,6,10 2,4 B,D 3) Problem tanımını, çözüm yöntemini ve /veya elde edilen sonuçları doğru matematik notasyonlar kullanarak ifade edebilir. 4) Yaptıkları özgün araģtırma ve çalıģmaları bölüm içerisinde sunar, tartıģmaya açar ve sonuçlarını çalıģmalarına yansıtıp bilim dünyasına sunulabilir aģamaya getirir. 5) Yaptıkları özgün akademik çalıģmaların sonuçlarının üretim ve hizmet sektörlerine tanıtılması için gerekli altyapıyı oluģturur. 1 2,4 B,D 8,9,10 2,4 B,D 8,9 2,4 B,D Öğretim Yöntemleri: Ölçme 1: Anlatım, 2: Makale TartıĢması, 3: Lab, 4: Örnek vaka incelemesi A: Sınav, B: Makale Özeti, C: Ödev, D: Proje

13 Yöntemleri: DERS AKIġI ÇalıĢma Hafta Konular Malzemeleri 1 AçılıĢ Toplantısı _ 2-14 Sunumlar _ Ders Notu Diğer Kaynaklar Dökümanlar Ödevler Sınavlar KAYNAKLAR MATERYAL PAYLAġIMI DEĞERLENDĠRME SĠSTEMĠ YARIYIL ĠÇĠ ÇALIġMALARI SAYI KATKI YÜZDESĠ DanıĢman toplantısı 1 80 Sunum Devamlılık (en az 11 hafta) 100 DERS KATEGORĠSĠ Uzmanlık / Alan Dersleri DERSĠN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde anlar ve uygular Sistem Mühendisliği alanındaki en son geliģmeler dâhil olmak üzere 2 geniģlemesine ve derinlemesine bilgi sahibidir. En yeni bilgilere ulaģır ve bunları kavrayarak araģtırma yapabilmek için 3 gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahiptir. KarmaĢık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koģullar altında, 4 belirli gereksinimleri karģılayacak Ģekilde yenilikçi ve özgün olarak modeller, tasarlar ve çözüm geliģtirir. Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel geliģmeleri değerlendirir ve bilimsel 5 tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır. Özgün bir araģtırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygular ve 6 sonuçlandırır; bu süreci yönetir. Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya 7 teknolojik ürün/süreç geliģtiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalıģma yapar. Akademik çalıģmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak 8 bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur. Uzmanlık alanındaki fikirlerin ve geliģmelerin eleģtirel analizini, sentezini ve 9 değerlendirmesini yapar. Uzmanlık alanında çalıģanlarla ve daha geniģ bilimsel ve sosyal topluluklarla 10 gerektiğinde bir yabancı dili (Ġngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak yazılı, sözlü ve görsel etkin iletiģim kurar.

14 AKTS / Ġġ YÜKÜ TABLOSU Etkinlik Ders Süresi (Sınav haftası hariç, 13x toplam ders ve lab saati) Sınıf DıĢı Ders ÇalıĢma Süresi (Ön çalıģma, pekiģtirme) Sınav Proje Final SAYISI Süresi (Saat) Toplam ĠĢ Yükü (Saat) Toplam ĠĢ Yükü/ 30 (s) 71.5 Dersin AKTS Kredisi 2

15 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SĠSTEM MÜHENDĠSLĠĞĠNDE ARAġTIRMA METODOLOJĠLERĠ ESYE Ön KoĢul Dersleri Dersin Dili Ġngilizce Dersin Seviyesi Yüksek Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Prof.Dr.Rauf NiĢel Dersin Yardımcıları Dersin Amacı Dersin Ġçeriği Bu dersin amacı öğrencilerin bir araģtırma projesini yürütebilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri uygulamalı olarak kazandırmaktır. Bu ders öğrencilere verilerin yapılarını teģhise dayalı analiz yapmalarına imkanı verecek Ģekilde tasarlanarak, SPSS istatistik paket programıyla istatistik yöntemleri uygulamalarına imkan verecektir. Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri Ġlgilendiği konuda araģtırma modeli geliģtirebilecektir. 3,4 1,2,3,4 A,B,C,D GeliĢtirdiği araģtırma modelinin geçerliğini bilimsel olarak ölçebilecektir. GeliĢtirdiği araģtırma modelinden elde ettiği sonuçları bilimsel olarak genelleyebilecektir AraĢtırma sonuçlarını bilimsel formatta raporlayabilecektir. AraĢtırmanın analizinde kullandığı yöntemlerin kuvvetli ve zayıf yönlerini belirlemek 1 1 4,5,6,8,10 7,8 1,2,3,4 A,B,C,D 1,2,3,4 A,B,C,D 1,2,3,4 A,B,C,D 1,2,3,4 A,B AraĢtırma modelinin kavramsal yapısının eleģtirilmesi. 9 1,2,3,4 A,B Öğretim Yöntemleri: Ölçme Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Makale TartıĢması, 3: Lab., 4: Örnek Vaka Ġncelemesi A: Sınav, B: Makale Özeti, C: Ödev, D: Proje

16 DERS AKIġI Hafta Konular ÇalıĢma Malzemeleri 1 VERĠ ANALĠZĠNĠN TEMEL KONULARI 2 ĠSTATĠSTĠK PAKET PROGRAMA GĠRĠġ 3 GÜVENĠLĠRLĠLĠK VE GEÇERLĠLĠK KAVRAMLARI 4 ARAġTIRMA ANALĠZĠNĠN SAFHALARI 5 ARAġTIRMA VERĠLERĠNĠN YAPISI 6 VERĠ ÖLÇEKLEMENĠN ÖZELLĠKLERĠ 7 ÖLÇEK TĠPLERĠ 8 ANKET TASARIMI 9 DEĞERLENDĠRME ÖLÇEKLERĠNĠ KULLANARAK ÖLÇÜM ARACI GELĠġTĠRME 10 ÖLÇÜM ARACININ GÜVENĠLĠRLĠĞĠ 11 ÖLÇÜM ARACININ GEÇERLĠLĠĞĠ 12 ARAġTIRMA MODELĠNĠN ĠSTATĠSTĠK ANALĠZĠ 13 KANTĠTATĠF VE KALĠTATĠF VERĠLERE TEK VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ TEKNĠKLERĠN UYGULANMASI 14 ARAġTIRMA RAPORUNUN FORMATI KAYNAKLAR Sekaran U., Research Methods for Business, John Wiley and Sons Inc, New York. Diğer Kaynaklar MATERYAL PAYLAġIMI Dokümanlar Ödevler Sınavlar Ders öncesinden verilen konuya hazırlanılması ve dönem sonunda araģtırma raporunun sunulması gerekmektedir. Ara sınav, final sınavı

17 DEĞERLENDĠRME SĠSTEMĠ YARIYIL ĠÇĠ ÇALIġMALARI SAYI KATKI YÜZDESĠ Ara sınavı 1 40 Dönem projesi 1 60 Toplam 100 Finalin BaĢarıya Oranı 40 Yıl içinin BaĢarıya Oranı 60 Toplam 100 DERS KATEGORĠSĠ Uzmanlık / Alan Dersleri DERSĠN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde anlar ve uygular Sistem Mühendisliği alanındaki en son geliģmeler dâhil olmak üzere geniģlemesine ve derinlemesine bilgi sahibidir. En yeni bilgilere ulaģır ve bunları kavrayarak araģtırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahiptir. 4 KarmaĢık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koģullar altında, belirli gereksinimleri karģılayacak Ģekilde yenilikçi ve özgün olarak modelleme yapar, tasarlar ve çözüm geliģtirir. 5 Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel geliģmeleri değerlendirme ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır. 6 Özgün bir araģtırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygulama ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliģtiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalıģma yapar. Akademik çalıģmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur. Uzmanlık alanındaki fikirlerin ve geliģmelerin eleģtirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.

18 10 Uzmanlık alanında çalıģanlarla ve daha geniģ bilimsel ve sosyal topluluklarla gerektiğinde en az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak yazılı, sözlü ve görsel etkin iletiģim kurar. AKTS / Ġġ YÜKÜ TABLOSU Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam ĠĢ Yükü (Saat) Ders Süresi (14x3) Sınıf DıĢı Makaleleri Okuma Ara Sınav Ödev Proje (Hazırlanması artı sunum) Sınavlara çalıģma süresi (Ara-sınav ve dönem sonu sınavı) Final Toplam ĠĢ Yükü 288 Toplam ĠĢ Yükü / 30 (s) 9.6 Dersin AKTS Kredisi 10

19 DERS BĠLGĠLERĠ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SĠSTEM MÜHENDĠSLĠĞĠ METODOLOJĠSĠ ESYE Ön KoĢul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Ġngilizce Yüksek Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. Halis Sak Dersin Yardımcıları Dersin Amacı Dersin Ġçeriği Bu dersin amacı, öğrencilere, sistem mühendisliği metodolojisini ve kompleks sistemlerin dizayn ve modellenmesinde uygulanmasını öğretmektir. GiriĢ, Sistem Mühendisliği Nedir?, INCOSE nin Sistem Mühendisliği Modeli; Sistem Mühendisliğinin RCI Modeli, RCI Sistem Mühendisliği Süreci, Yalın DüĢünce; Set-tabanlı Dizayn, Aksiyomsal Dizayn; Kararbazlı Dizayn; Kalite Fonksiyon Yayılımı, Güvenilir Dizayn, Ara Sınav, Sistem Modellemesi ve Analizi, Sistem Mühendisliği Profösyenel Meslek Ġcrası, AĢırı Programlama, Yapı, Analiz, Dizayn ve Modeller, Yapı Modellemesi Dilleri, SysML in Modelleme ve Simülasyona Uygulamaları ve AraĢtırma Makalesi Sunumları. Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Gerçekçi bir proje için sistem mühendisliği planı çıkarabilir 2. Olasılık, ekonomi ve kavramsal bilimdeki temel kavramları kullanarak sistem mühendisliği için önerilmiģ bir sürecin, stratejinin veya metodun uygunluğuna karar verebilir 3. En önemli sistem mühendisliği araçlarını (örneğin QFD, güvenilir dizayn) gerçekçi problemlere uygulayabilir 4. Sistem mühendisliği süreçlerine modelleme ve simülasyonun kattığı değeri ve simülasyonun Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri 2 A, C, D 2 A, C, D 2 A, C, D 2 A, C, D

20 eksikliklerini öngörebilir 5. Sistem mühendisliği için etkili bir bilgi toplama ve kullanma planı oluģturabilir 6. Üretim, bakım ve atıkların sistem maliyeti ve değeri üzerindeki etkisine karar verebilir A, C, D 2 A, C, D Öğretim Yöntemleri: Ölçme Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Makale TartıĢması, 3: Lab., 4: Örnek Vaka Ġncelemesi A: Sınav, B: Makale Özeti, C: Ödev, D: Proje DERS AKIġI Hafta Konular 1 GiriĢ, Sistem Mühendisliği Nedir? 2 INCOSE nin Sistem Mühendisliği Modeli; Sistem Mühendisliğinin RCI Modeli, RCI Sistem Mühendisliği Süreci ÇalıĢma Malzemeleri, Ġlgili Makaleler INCOSE El Kitabı, Ġlgili Makaleler 3 Yalın DüĢünce; Set-tabanlı Dizayn Ġlgili Makaleler 4 Aksiyomsal Dizayn; Karar-bazlı Dizayn; Ġlgili Makaleler 5 Kalite Fonksiyon Yayılımı Ġlgili Makaleler 6 Güvenilir Dizayn Ġlgili Makaleler 7 Ara Sınav Ġlgili Makaleler 8 Sistem Modellemesi ve Analizi Ġlgili Makaleler 9 Sistem Mühendisliği Profösyenel Meslek Ġcrası Ġlgili Makaleler 10 AĢırı Programlama Ġlgili Makaleler 11 Yapı, Analiz, Dizayn ve Modeller 12 Yapı Modellemesi Dilleri 13 SysML in Modelleme ve Simülasyona Uygulamaları 14 AraĢtırma Makalesi Sunumları KAYNAKLAR Ders Notu Decision Making in Systems Engineering and Management by G. S. Parnell, P. J. Driscoll, D. L. Henderson (2008) Architecture and Principles of Systems Engineering by C. E. Dickerson, D. N. Mavris (2008)

21 Diğer Kaynaklar Ek makaleler dönem boyunca verilecektir MATERYAL PAYLAġIMI Dokümanlar Ödevler Sınavlar Ġlgili Makaleler Dropbox aracılığıyla paylaģılır 3 Ödev 1 Ara Sınav, 1 Final Sınavı DEĞERLENDĠRME SĠSTEMĠ YARIYIL ĠÇĠ ÇALIġMALARI SAYI KATKI YÜZDESĠ Ara Sınav 1 31 Ödev 1 23 Derse Katılım 1 15 Dönem Projesi 1 31 Toplam 100 Finalin BaĢarıya Oranı 35 Yıl içinin BaĢarıya Oranı 65 Toplam 100 DERS KATEGORĠSĠ Uzmanlık / Alan Dersleri DERSĠN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde anlar ve uygular Sistem Mühendisliği alanındaki en son geliģmeler dâhil olmak üzere geniģlemesine ve derinlemesine bilgi sahibidir. En yeni bilgilere ulaģır ve bunları kavrayarak araģtırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahiptir. KarmaĢık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koģullar altında, belirli gereksinimleri karģılayacak Ģekilde yenilikçi ve özgün olarak modelleme yapar, tasarlar ve çözüm geliģtirir.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ METODOLOJİSİ ESYE505 1 3+0 3 10

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ METODOLOJİSİ ESYE505 1 3+0 3 10 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ METODOLOJİSİ ESYE505 1 3+0 3 10 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Yüksek Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır. TYYÇ - TAY ilişki tablosu için tıklayınız İİBF, İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Kuruluş İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

Detaylı

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki

Detaylı

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESĠ GRAFĠK TASARIM BÖLÜMÜ A.Amaçlar Grafik Tasarım Programının temel prensibi, sektörün ihtiyaç duyduğu, teorik ve uygulama altyapısı olan, vizyon sahibi,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME ESYE562 2 3+0 3 7

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME ESYE562 2 3+0 3 7 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME ESYE562 2 3+0 3 7 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Yüksek Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER (FRANSIZCA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER (FRANSIZCA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER (FRANSIZCA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ 1. Program Tanımları Kuruluş: Uluslararası İlişkiler (Fransızca) Tezli Yüksek Lisans Programı 2014 yılında kurulmuştur. Amaç:

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ZĠHĠNSEL ENGELLĠ ÇOCUKLARA WEB DESTEKLĠ UZAKTAN EĞĠTĠM SĠSTEMĠ KURULMASI: MATEMATĠK VE FEN BĠLGĠSĠ DERSLERĠ UYGULAMASI CAN TEZCAN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ A.Amaçlar Reklam ajanslarında sadece kaliteli mal ve hizmet üretmenin ötesinde tasarıma yönelik kalite anlayışı ve hedef kitleler kurulan

Detaylı

KTÜ Uzaktan Eğitim İşletme Yüksek Lisans Programı (e-mba)

KTÜ Uzaktan Eğitim İşletme Yüksek Lisans Programı (e-mba) Genel Bilgiler Bu program Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülmektedir. 2012-2013 Güz yarıyılında öğrenci alınıma baģlamıģtır. Program bünyesinde yönetim, pazarlama, finans, üretim ve muhasebe

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ PROGRAMI DOKTORA TEZĠ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ PROGRAMI DOKTORA TEZĠ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ PROGRAMI DOKTORA TEZĠ FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠNDE ÇOKLU ORTAM TASARIM MODELĠ NE GÖRE HAZIRLANMIġ

Detaylı

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS)

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) Karar Destek Sistemleri, yani DSS, yöneticilerin karar vermesine yardımcı olan interaktif ve bilgisayar ortamında olan sistemlerdir. DSS ler yöneticilerin karar vermede yardımcı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Otoma Teorisi Ve Biçimsel Diller BIL445 7 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu

Detaylı

ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ BANKASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ

ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ BANKASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM ANA BĠLĠM DALI HALKLA ĠLĠġKĠLER BĠLĠM DALI ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ

Detaylı

T.C. NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TANITIM KATALOĞU

T.C. NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TANITIM KATALOĞU T.C. NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TANITIM KATALOĞU 2013 1 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No DEKANDAN... 1 1.1. FAKÜLTENĠN VĠZYONU... 2 1.2. FAKÜLTENĠN MĠSYONU... 2 1.3. FAKÜLTENĠN KURULUġU...

Detaylı

ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ĠÇERĠK Önsöz. 3 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi...4 Öğretim-Öğrenim Yönergesi...5 Madde 1 YDDS ve YDMS...

ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ĠÇERĠK Önsöz. 3 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi...4 Öğretim-Öğrenim Yönergesi...5 Madde 1 YDDS ve YDMS... ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ĠÇERĠK Önsöz. 3 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi.....4 Öğretim-Öğrenim Yönergesi....5 Madde 1 YDDS ve YDMS....5 Madde 2 Devam Zorunluluğu...6 Madde 3 Sınav kuralları..6

Detaylı

POLĠTĠKA ANALĠZĠ KAMU POLĠTĠKALARININ ANALĠZ. EDĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN DÜNYA UYGULAMALARI

POLĠTĠKA ANALĠZĠ KAMU POLĠTĠKALARININ ANALĠZ. EDĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN DÜNYA UYGULAMALARI T.C. BAġBAKANLIK POLĠTĠKA ANALĠZĠ VE KAMU POLĠTĠKALARININ ANALĠZ EDĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN DÜNYA UYGULAMALARI BAġBAKANLIK UZMANLIK TEZĠ Hazırlayan M. NURĠ DĠLEKCĠ Tez DanıĢmanı AYTEKĠN YILMAZ Ankara-2013 BaĢbakanlık

Detaylı

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ DERGĠSĠ ISSN: 1309-6672. Yıl/Year: 5 Cilt/Volume: 5 Sayı/Issue: 9 Bahar/Spring 2015

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ DERGĠSĠ ISSN: 1309-6672. Yıl/Year: 5 Cilt/Volume: 5 Sayı/Issue: 9 Bahar/Spring 2015 BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ DERGĠSĠ Bingol University Journal of Social Sciences Institute ISSN: 1309-6672 Yıl/Year: 5 Cilt/Volume: 5 Sayı/Issue: 9 Bahar/Spring 2015 Ebsco HOST PUBLĠSHĠNG

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI A.Amaçlar Programın amacı hastane öncesi dönemde hasta ve kazazedelere temel ve ileri yaşam desteği verebilen ve muhtemel kritik durumları

Detaylı

ġġrketlerde ĠNSAN KAYNAKLARI NIN EĞĠTĠMĠ VE GELĠġTĠRĠLMESĠ FONKSĠYONU NUN GELECEK ĠÇĠN YENĠDEN TASARLANMASI

ġġrketlerde ĠNSAN KAYNAKLARI NIN EĞĠTĠMĠ VE GELĠġTĠRĠLMESĠ FONKSĠYONU NUN GELECEK ĠÇĠN YENĠDEN TASARLANMASI T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ġġrketlerde ĠNSAN KAYNAKLARI NIN EĞĠTĠMĠ VE GELĠġTĠRĠLMESĠ FONKSĠYONU NUN GELECEK ĠÇĠN YENĠDEN TASARLANMASI Yüksek Lisans Tezi SERAY NÂSIRLI ĠSTANBUL, 2012 T.C. BAHÇEġEHĠR

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA Yüksek Lisans Tezi AYġE MELEK TOPALAK ĠSTANBUL, 2014 T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DERS LİSTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DERS LİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DERS LİSTESİ Kodu Dersin Adı T U K AKTS AEM 50 Ağaç Malzeme Yapıştırıcıları ve Uygulama Teknikleri 3 0 3 7,5 AEM 502 Üç Boyutlu (3D)

Detaylı

ANADĠLĠ TÜRKÇE OLMAYAN ĠLKOKUL ÖĞRENCĠLERĠNE ĠLKOKUMA YAZMA ÖĞRETĠMĠNDE. KARġILAġILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ

ANADĠLĠ TÜRKÇE OLMAYAN ĠLKOKUL ÖĞRENCĠLERĠNE ĠLKOKUMA YAZMA ÖĞRETĠMĠNDE. KARġILAġILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ T.C. PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ BĠLĠM DALI DOKTORA TEZĠ ANADĠLĠ TÜRKÇE OLMAYAN ĠLKOKUL ÖĞRENCĠLERĠNE ĠLKOKUMA YAZMA ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġILAN

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri) Gürsoy MERİÇ 1 Ramazan TEZCAN 1 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ İL MÜDÜRLÜKLERİ TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ 1 1.GÜN T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI 09.30.-12.30 EĞĠTĠM PROGRAMI Kalite, Kalite Yönetim Sistemleri, Temel Terimler

Detaylı

BAŞ EDİTÖR (EDITOR-IN-CHIEF) Dr. Nurettin ġimģek ARAŞTIRMA EDİTÖRÜ (RESEARCH EDITOR) Dr. Bekir Özer

BAŞ EDİTÖR (EDITOR-IN-CHIEF) Dr. Nurettin ġimģek ARAŞTIRMA EDİTÖRÜ (RESEARCH EDITOR) Dr. Bekir Özer BAŞ EDİTÖR (EDITOR-IN-CHIEF) Dr. Nurettin ġimģek ARAŞTIRMA EDİTÖRÜ (RESEARCH EDITOR) Dr. Bekir Özer YARDIMCI EDİTÖR (ASSOCIATE EDITOR) Dr. Özlem Çakır İNCELEME EDİTÖRÜ (REVIEW EDITOR) Dr. Cem Babadoğan

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi i ĠÇĠNDEKĠLER ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi 1 SUNUġ... 1 1.1 GĠRĠġ... 1 1.2 OTSEP PROJE ÇALIġMA EKĠBĠ... 5 1.3 STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ VE KULLANILAN YÖNTEM...

Detaylı

İLKÖĞRETİM II. KADEME FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ

İLKÖĞRETİM II. KADEME FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ İLKÖĞRETİM II. KADEME FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ile İLGİLİ BİLGİ, FARKINDALIK ve KULLANMA DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI (TOKAT ÖRNEĞİ) Ebru Bergen Coşgun Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ (Personel, Organlar ve Yararlanıcılar) Ocak 2011 1 EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ (Personel, Organlar ve Yararlanıcılar) EDUSER DanıĢmanlık AraĢtırma

Detaylı