TÜRKİYE DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ ANALİZİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ ANALİZİ"

Transkript

1

2 Yayın No: 2885 TÜRKİYE DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ ANALİZİ Uzmanlık Tezi Yusuf Ziya TÜRK YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Nisan 2014

3 ISBN Bu tez Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA başkanlığında, Dr. Vedat ŞAHİN, Fatih LEBLEBİCİ, Şevki EMİNKAHYAGİL, Hayri MARAŞLIOĞLU, Timoçin SANALAN, Mustafa DEMİREZEN, Doç. Dr. Adil TEMEL, Nihal ERCAN ve Bahaettin GÜLGÖR den oluşan Planlama Uzmanlığı Yeterlilik Sınav Kurulu tarafından değerlendirilmiştir. Bu yayın 500 adet basılmıştır.

4 Bu çal ma, Planlama Uzmanl Yeterlilik S nav Kurulunca tarihinde gerçekle tirilen tez de erlendirmesi ve tarihinde gerçekle tirilen sözlü savunma neticesinde Planlama Uzmanl Tezi olarak kabul edilmi tir. Tezin kabul edilmesi ile bas lmas aras nda geçen sürede meydana gelen geli meler (yeni özelle tirmeler, kurumlar n isimlerinin de i mesi gibi) çal maya yans t lmay p, tezin kabul edilen orijinaline sad k kal nm t r. i i

5 TE EKKÜR Bu çal man n bu hale gelmesinde çok fazla katk s olan Tez Dan man m, Y ll k Programlar ve Konjonktür De erlendirme Genel Müdürü Sn. Salih KÖSE ye; Kurulu lar n özelle tirmeden sonraki durumlar na ili kin verileri temin etmemi sa layan Özelle tirme daresi Ba kan Vekili Sn. Ahmet AKSU ya; Tezi birkaç kez okuyarak de erli fikirlerini payla an ve veri temininde yard mc olan Program zleme, De erlendirme ve Kamu ktisadi Te ebbüsleri Dairesi Ba kan Sn. Mehmed Akif KÖSEO LU ve Sosyal Güvenlik Finansman Dairesi Ba kan Sn. Ahmet O uz SARICA, Bilgi ve Belge Yönetimi Daire Ba kan Ça atay TELL ile Planlama Uzman arkada lar m Himmet PARMAKSIZ ve Bilal ÇELEB ye; Veri toplama sürecinde yard mc olan Hazine Uzman arkada lar m Onur AKIN ve lyas TUFAN ile Daire Ba kan Ömer E. BAYAR a; Formata ve tablolara ili kin yard mlar için Planlama Uzman Yard mc s Murat KELE e; Çevirilerde yard mc olan arkada m Mustafa YILDIRIM a; Bu güzel çal ma ortam n birlikte olu turdu umuz mesai arkada lar ma, Her zaman oldu u gibi tez sürecinde de desteklerini yan mda hissetti im aileme, Bu uzun ve yorucu süreçte, her zaman yan mda olan fedakar e im Müge ye, Ve son olarak, sözlü savunma a amas nda sunduklar yap c ele tiri ve de erlendirmeleriyle tezin nihai hale gelmesine büyük katk yapan Planlama Uzmanl Yeterlilik S nav Kurulu Ba kan Müste ar Yard mc s Sn. Erhan USTA ile çok k ymetli Kurul üyelerine, ayr ca tez düzeltmelerini master için yurtd nda bulundu um s rada yapt mdan Türkiye de yap lmas gereken i lemler için ko turan arkada lar m Kutluhan TA KIN ve Fatih KAYA ya Sonsuz te ekkürlerimle. Yusuf Ziya TÜRK Ankara, 2014 ii

6 ÖZET Planlama Uzmanl Tezi TÜRK YE DE ÖZELLE T RME UYGULAMALARININ ANAL Z Yusuf Ziya TÜRK Özelle tirme 1980 li y llar n ortalar ndan itibaren Türk ekonomisinin en önemli gündem maddelerinden biri olmay sürdürmektedir. Özelle tirme vas tas yla kamunun asli fonksiyonlar na çekilerek, özel sektör a rl kl ekilde serbest piyasa kurallar n n hakim oldu u bir ekonomik yap n n tesis edilmesi amaçlanmaktad r. Bu kapsamda bugüne kadarki özelle tirme uygulamalar n n ekonomiye olan etkilerinin de erlendirilmesi bir ihtiyaç olarak ortaya ç km t r. Bu çal ma, özelle tirmeyi kendi amaç ba lam içerisinde yeniden ele al rken; büyüyen bir ekonomiyi, Türk ekonomisini, bir ara t rma birimi olarak kullanarak, özelle tirme sürecinin kuramsal ve pratik anlamda h zl bir foto raf n elde etmeyi hedeflemektedir. Çal ma, bir yandan özelle tirme uygulamalar na panoramik bir bak gerçekle tirirken di er yandan uygulamalar n sonuçlar n n piyasalar üzerindeki etkilerini anlama ve anlamland rma imkân n sa lamaktad r. Çal mada önce tarihi seyri içerisinde ekonomi doktrininde devletin ekonomiye müdahalesine nas l bak ld na ve bu müdahalenin araçlar na de inilmi, özelle tirme kavram, yöntemleri ile özelle tirme amaçlar irdelenmi tir. Daha sonra Türkiye de özelle tirme uygulamalar 24 Ocak 1980 Kararlar ndan günümüze kadar geçen süreçte mevzuat, planlar, yöntemler ve sektörler itibar yla uygulamalar aç s ndan de erlendirilmi tir. Son olarak, özelle tirme uygulamalar n n sürecin ba lang c nda tespit edilen amaçlarla uyum düzeyini ölçmek amac yla gerekli grupland rmalar yap larak veriler tablola t r lm t r. Özelle tirme uygulamalar bu kapsamda analiz edilerek süreçte ortaya ç kan sorunlar n nedenleri tart lm ve bundan sonraki sürece yönelik öneriler getirilmi tir. Özelle tirme uygulamalar nda süreç içerisinde, ba lang çta öngörülen etkinlik ve verimlili in art r lmas ile sermayenin tabana yay lmas amaçlar n n giderek önemini kaybetti i, bunlar n yerine gelir elde etme amac n n ön plana ç kt tespit edilmi tir. Bugüne kadar ülke içindeki rekabet düzeyini art rmak için kamu i letmeleri küçük parçalara ayr l p özelle tirilirken, bundan sonraki süreçte dünya piyasalar nda rekabet edebilecek güçlü irketlerin olu turulmas stratejisinin göz önünde bulundurulmas gere ine i aret edilmi tir. Özelle tirme uygulamalar nda ba ar sa lanabilmesi için piyasa ekonomisi müesseselerinin do ru ekilde kurulup etkin bir ekilde i letilmesinin yan nda, özelle tirme üzerinde toplumsal mutabakat n sa lanmas ve özelle tirmenin kurumsal ve hukuki altyap s n n tesis edilmesi bir ön art olarak ortaya ç km t r. Özelle tirme süreci içerisinde K T lerin kamu üzerindeki mali yükünde süreç içerisinde dalgalanmalar görülmekle birlikte bir azalma kaydedilememi tir. Anahtar Kelimeler: özelle tirme, Türkiye de özelle tirme uygulamalar, özelle tirmenin amaçlar, özelle tirme yöntemleri, K T lerin özelle tirilmesi iii

7 ABSTRACT Planning Expertise Thesis ANALYSIS OF PRIVATIZATION IMPLEMENTATIONS IN TURKEY Yusuf Ziya TÜRK Privatization has been one of the most important agenda items of Turkish economy since the mid-1980s. The main goals of privatization in Turkey are re-focusing the public sector on its essential functions and establishing a private sector-driven functioning market economy. In this respect, it has become a major necessity to evaluate the impact of privatizations implemented so far on the economy vis-a-vis the policy objectives. In this regard, this study follows a theoretical and practical approach to take a snapshot of the privatization experience of an emerging market economy -Turkeywith specific reference to the stated policy objectives. While the study is developing a panoramic view of privatization implementations, it also makes an assessment of the impact of privatizations on markets. As such -first of all- by exploring the prominent views in the literature of economics (i.e. pertaining to the government interventions to the economic system); the instruments, methods and objectives of privatization have been thoroughly analyzed within the historical context. Thereafter, the privatization implementations in Turkey - since the enactment of the Decrees dated January 24, have been evaluated from legal, economic, procedural and sectoral perspectives. Finally, in order to assess the degree to which the stated policy objectives were met, data pertaining to the privatization implementations have been classified and tabulated. On the basis of these data, privatization implementations have been analyzed, causes of the problems emerged during the process have been discussed and recommendations have been presented for the future. In this study, it is found that throughout the historical context of privatizations in Turkey, contrary to the initial goals of increasing efficiency and productivity, and enhancing the capital base in the economy; generation of new financial resources arouse as the primary policy objective. Besides, this study recommends that the current strategy of promoting competition at the domestic markets via dividing (and privatizing) large state-owned companies should be replaced with a new perspective, which gives priority to global competitiveness through establishment of economically strong corporations. Success of the privatization strategy depends not only on operational issues such as establishing and efficient running of the rules of free market economy; but also on non-market factors such as ensuring social consensus on the merits of each privatization attempt, as well as the soundness of the legal and institutional background. As a final note, it is observed that throughout the privatization process in Turkey, although the fiscal burden of the state economic enterprises followed a volatile path, overall, a meaningful improvement on their consolidated balances could not be achieved. Key Words: privatization, privatization implementations in Turkey, objectives of privatization, methods of privatization, privatization of state economic enterprises iv

8 Ç NDEK LER Sayfa No TE EKKÜR... ii ÖZET... iii ABSTRACT... iv Ç NDEK LER... v TABLOLAR... ix EK LLER VE KUTULAR... xi KISALTMALAR... xii G R... 1 B R NC BÖLÜM ÖZELLE T RME KAVRAMI ktisat Doktrininde Devletin Ekonomiye Müdahalesi ve Özelle tirme Klasik iktisat Neoklasik iktisat Talep yönlü (Keynesgil) iktisat Neo-liberal teoriler Monetarizm (Parasalc l k) Rasyonel beklentiler teorisi Kamu tercihi ekonomisi Arz yönlü iktisat Neo-liberal politikalar n dünyaya yay lmas Reaganizm ve Thatcherizm Dünya Bankas ve IMF nin Yap sal Uyum Programlar Komünizmin çökmesi ve so uk sava n sona ermesi Küreselle me Özelle tirmenin Amaçlar Serbest piyasa ekonomisini güçlendirmek K T lerin genel bütçe üzerindeki finansman yükünü azaltmak Sermaye mülkiyetinin tabana yay lmas n sa lamak Sermaye piyasalar n geli tirmek Yabanc sermayeyi te vik etmek Yat r mlar n özel sektör kaynaklar yla yap lmas n sa lamak Bütçeye gelir sa lamak Özelle tirme Yöntemleri Yönetimin özelle tirilmesi yöntemleri Hizmet sözle mesi Yönetim sözle mesi letme hakk devri Kiralama (leasing) v

9 Mülkiyetin özelle tirilmesi yöntemleri Varl k sat Halka arz Birincil piyasadan halka arz Hisse senedi borsalar nda (ikincil) halka arz Blok sat Çekirdek yat r mc gruba blok sat K sa listeye (short list) giren firmalara blok sat Gecikmeli halka arz içeren blok sat Borsada toptan sat lar pazar nda sat Borsada özel emir ile sat (special order) tirak hisselerinin sat Yönetici ve çal anlara sat Bedelli ve bedelsiz makbuz yöntemi (voucher) Alt n hisse yöntemiyle sat Finansman n özelle tirilmesi yöntemleri Yar t rmal piyasalar (contestable market) Gelir ortakl senedi sat Yap-i let yöntemi Yap-i let-devret yöntemi Kamu-özel ortakl (public private partnership) Serbestle tirme (deregulation) Telekomünikasyon imtiyazlar Radyo ve televizyon frekanslar Uydu yörüngeleri Maden sahalar Bal k üretim ve av sahalar Tasfiye K NC BÖLÜM TÜRK YE DE ÖZELLE T RME UYGULAMALARI Kamu ktisadi Te ebbüslerinin Tarihi Geli imi Özelle tirme Uygulamalar n n Yasal Çerçevesi ve Kalk nma Planlar ndaki Yeri Ocak Kararlar Özelle tirme mevzuat say l Kanun öncesi say l Kanun say l Kanunda yap lan de i iklikler Özelle tirmeyle ilgili di er mevzuatta yer alan düzenlemeler vi

10 Kalk nma planlar nda özelle tirme Alt nc Be Y ll k Kalk nma Plan Yedinci Be Y ll k Kalk nma Plan Sekizinci Be Y ll k Kalk nma Plan Dokuzuncu Kalk nma Plan Özelle tirme Ana Plan Özelle tirme Uygulamalar nda Kullan lan Yöntemler Ö B nin kulland özelle tirme yöntemleri Sat Kiralama letme hakk n n verilmesi Mülkiyetin gayri ayni haklar n tesisi Gelir ortakl modeli ve i in gere ine uygun sair hukuki tasarruflar Di er Kamu darelerince kullan lan özelle tirme yöntemleri Yap-i let-devret yöntemi Yap-i let yöntemi Serbestle tirme yöntemi Sektörler tibar yla Özelle tirme Uygulamalar Bankac l k sektörü özelle tirmeleri Denizbank Anadolubank Etibank Sümerbank Vak fbank Halkbank Çimento sektörü özelle tirmeleri G da sektörü özelle tirmeleri Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol letmeleri Genel Müdürlü ü (TEKEL) Et-Bal k Kurumu (EBK) Süt Endüstrisi Kurumu Petrol sektörü özelle tirmeleri TÜPRA POA PETK M Ula t rma sektörü özelle tirmeleri Türk Hava Yollar (THY) Türkiye Denizcilik letmeleri (TD ) Türk Telekomünikasyon A.. (Türk Telekom) vii

11 Elektrik enerjisi sektörü özelle tirmeleri Kayseri ve Civar Elektrik A.. (Kayseri A..) Çukurova Elektrik A.. (ÇEA ) Kepez Elektrik Ticaret A.. (Kepez A..) Akta Elektrik Ticaret A.. (Akta A..) y l nda HD yöntemi ile özelle tirme giri imleri y l nda HD yöntemi ile özelle tirme giri imleri TEDA n ba l ortakl klar n n özelle tirilmeleri Elektrik üretim tesislerinin özelle tirilmeleri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖZELLE T RME UYGULAMALARININ ANAL Z Yöntemlerin Analizi Blok sat, halka arz, MKB de sat yöntemleri Tesis ve varl k sat lar Di er kamu kurulu lar na yap lan devirler Kapat lan, tasfiye edilen ve i letmesinden çekilinen tesisler Uygulanan Özelle tirme Yöntemlerinin Özelle tirme Ana Plan nda Öngörülen Yöntemlerle Kar la t r lmas Özelle tirme Gelirlerinin Kullan m Alanlar Özelle tirmelerin stihdam Üzerindeki Etkilerinin Analizi letmeci K T lerin Bütçe ve Özelle tirme Fonu ile Mali li kilerinin Analizi Özelle tirme ve Yabanc Sermaye Özelle tirme Sürecinde Ya anan Sorunlar Özelle tirme amaçlar n n geni kapsaml belirlenmesi Özelle tirmenin hukuki ve kurumsal altyap s n n oturmas n n geni bir zamana yay lmas effafl kla ilgili sorunlar Özelle tirme ihalelerinde olu an fiyatlarla ilgili sorunlar Özelle tirme kapsam n n geni li i Özelle tirmek için parçalara ayr lan irketlerin rekabet güçlerinin azalmas SONUÇ VE ÖNER LER EKLER KAYNAKLAR D Z N viii

12 TABLOLAR Sayfa No Tablo 1.1. Tam rekabet, tekel ve yar t rmal piyasalar n temel özellikleri Tablo 2.1. Özelle tirme Ana Plan nda önerilen özelle tirme yöntemleri Tablo 2.2. Özelle tirme Ana Plan K T s n fland rmas Tablo 2.3. Özelle tirilen çimento fabrikalar nda özelle tirme öncesi ve sonras kapasite, üretim, yurtiçi sat ve ihracat ortalamalar Tablo 2.4. Çimento sektöründe y llara göre üretim, ihracat de erleri ve art oranlar ile kapasite kullan m oranlar ( ) Tablo 2.5. TMSF taraf ndan el konulan çimento fabrikalar n n yeniden sat ndaki ihale bedelleri Tablo 2.6. Türkiye de y llar ve hayvan türleri itibar yla et üretimi Tablo 2.7. Türkiye de y llar ve hayvan türleri itibar yla süt üretimi Tablo 2.8. Rafineri marjlar n n kar la t r lmas Tablo 2.9. Türk Telekom özelle tirme geliri ve temettü kar la t r lmas Tablo Da t m irketlerinin hizmet verdikleri iller Tablo 3.1. Yöntemler itibar yla Ö B nin gerçekle tirdi i özelle tirme i lemleri ( *) Tablo 3.2. Ö B d nda gerçekle tirilen önemli özelle tirme i lemleri Tablo 3.3. Halka arz veya MKB de sat yöntemiyle özelle tirilen irketlerin 31 Mart 2009 itibar yla ortakl k yap lar Tablo 3.4. MKB de 2006-Haziran 2009 dönemimde yerli-yabanc portföy oranlar Tablo 3.5. Uygulanan özelle tirme yöntemlerinin Özelle tirme Ana Plan nda öngörülen yöntemlerle kar la t r lmas Tablo 3.6. Ö B kaynak kullan m tablosu ( )* Tablo 3.7. Özelle tirme Fonu taraf ndan kar lanan personel harcamalar Tablo y llar aras özelle tirilen kurulu lar n istihdam ndaki de i meler Tablo /7898 say l BKK kapsam nda Devlet Personel Ba kanl na gönderilen (4/C li) i çilerin kurulu lara göre da l m Tablo Atamas yap lan 4/C li i çilerin mevcut durumlar ve y llara göre atanan i çi say lar Tablo malat sanayi istihdam ve k smi verimlilik endeksleri (1997=100) ix

13 Tablo say l KHK kapsam ndaki i letmeci K T personel say lar ( ) Tablo letmeci K T lerin Kamuya net mali yükü Tablo Türkiye ye yap lan uluslararas do rudan yat r mlar ( ) Tablo Uluslararas sermayeli firma say lar n n sektörlere göre da l m ( ) Tablo Uluslararas do rudan yat r m giri lerinin sektörlere göre da l m ( ) Tablo Uluslararas do rudan yat r m giri lerinin ülkelere göre da l m ( ) Ek Tablo küresel krizinde hükümet müdahaleleri Ek Tablo 2. Küresel mali kriz çerçevesinde ülkelerin aç klam oldu u paketlerin büyüklü ü Ek Tablo 3. Yüzde ellisinden fazlas kamuya ait olup kamu hisselerinin tamam blok sat yoluyla özelle tirilen irketler Ek Tablo 4. Sadece blok sat yap lan i tirakler Ek Tablo 5. Blok sat ve halka arz yöntemlerinin birlikte uyguland irketler Ek Tablo 6. Halka arz yöntemiyle yap lan özelle tirmelerin listesi Ek Tablo 7. MKB de sat yöntemiyle yap lan özelle tirmelerin listesi Ek Tablo 8. Tesis/varl k sat yöntemiyle gerçekle tirilen özelle tirmeler Ek Tablo 9. Kamu kurulu lar na bir bedel kar l nda devredilen tesis ve varl klar Ek Tablo 10. Kapatma/tasfiye/i letmecilikten çekilme uygulanan i letme ve tesisler Ek Tablo 11. Özelle tirme kapsam ndaki kurulu lardan di er kamu kurumlar na bedelsiz devredilen varl klar Ek Tablo 12. Y llar itibar yla kamu kesimi genel dengesine dahil i letmeci K T ler Ek Tablo 13. Sermayesinin yüzde 50 den fazlas kamuya ai i letmeci K T lerin özelle tirme kapsam nda kalma süresi x

14 EK LLER VE KUTULAR Sayfa No ekil 2.1. Çimento fiyatlar TEFE/ÜFE mukayesesi ekil 2.2. Sigara fiyatlar TÜFE mukayesesi (1994=100) ekil 2.3. Alkollü içki fiyatlar TÜFE mukayesesi (1994=100) ekil 2.4. Et fiyatlar TEFE/ÜFE mukayesesi (1994=100) ekil 2.5. Süt fiyatlar TEFE/ÜFE mukayesesi (1994=100) ekil 2.6. Telefon kontör fiyatlar TÜFE mukayesesi (1994=100) ekil 3.1. Hisse say s na göre yabanc yerli yat r mc oranlar ekil 3.2. Piyasa de erine göre yabanc /yerli yat r mc oranlar ekil 3.3. malat sanayi üretimde çal an ki i ba na k smi verimlilik endeksi (1997=100) ekil 3.4. malat sanayi üretimde çal anlar endeksi (1997=100) ekil 3.5. letmeci K T lerin y llar itibar yla Kamuya net yükü ekil 3.6. ABD dolar baz nda MKB Birle ik Endeksi (1986 Ocak=100) Kutu 1.1. Devletin ekonomiye müdahalesinin araçlar Kutu 3.1. irket yönetim tarzlar xi

15 KISALTMALAR A.. Anonim irket ABD Amerika Birle ik Devletleri a.g.e. ad geçen eser A.O. Anonim Ortakl k AKMOSAN Aksaray Motor Sanayii ve Ticaret Anonim irketi ALPET Alia a Petrol letmeleri ASOK A r Sanayi ve Otomotiv Kurumu BDDK Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu BKK Bakanlar Kurulu Karar Bkz. Bak n z BOTA Boru Hatlar yla Petrol Ta ma Anonim irketi ÇAYKUR Çay letmeleri Kurumu çev. Çeviren Ç NKUR Çinko Kur un Metal Sanayii Anonim irketi Ç TOSAN Çimento ve Toprak Sanayii Anonim irketi der. Derleyen DHM Devlet Hava Meydanlar letmesi D TA Deniz letmecili i ve Tankercili i Anonim irketi DMO Devlet Malzeme Ofisi DPT Devlet Planlama Te kilat EBK Et ve Bal k Kurumu EDA Elektrik Da t m Anonim irketi EPDK Elektrik Piyasas Düzenleme Kurumu ERDEM R Ere li Demir Çelik et al. et alia (ve arkada lar ) EÜA Elektrik Üretim Anonim irketi GERKONSAN Gerede Çelik Konstrüksiyon ve Teçhizat Fabrikalar Sanayi ve Ticaret Anonim irketi GSYH haz. HP GSA HD HDHS IMF MKB SDEM R Gayri Safi Yurtiçi Has la Haz rlayan Has lat pay stanbul Gübre Sanayii Anonim irketi letme Hakk Devri letme Hakk Devrine Dayal Sat Modeli Milletleraras Para Fonu stanbul Menkul K ymetler Borsas skenderun Demir Çelik xii

16 KB KHK K T KOSGEB Karadeniz Bak r letmeleri Kanun hükmünde kararname Kamu ktisadî Te ebbüsü Küçük ve Orta Ölçekli letmeleri Geli tirme ve Destekleme daresi Ba kanl Ltd. ti. Limitet irketi MKEK Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu no. Numara ORÜS Orman Ürünleri Sanayii Anonim irketi ÖAP Özelle tirme Ana Plan Ö B Özelle tirme daresi Ba kanl ÖTV Özel Tüketim Vergisi ÖYK Özelle tirme Yüksek Kurulu p. Page (Sayfa) POA Petrol Ofisi Anonim irketi PTT Posta ve Telgraf Te kilat s. Sayfa SAN. Sanayi SEK Süt Endüstrisi Kurumu SEKA Türkiye Selüloz Ve Ka t Fabrikalar Ser. Tra. Sermaye Transferi T.C. Türkiye Cumhuriyeti TAKSAN Tak m Tezgahlar Sanayii ve Ticaret Anonim irketi TCDD Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollar TDÇ Türkiye Demir Çelik letmeleri TD Türkiye Denizcilik letmeleri TEA Türkiye Elektrik Anonim irketi TEDA Türkiye Elektrik Da t m Anonim irketi TEFE Toptan E ya Fiyat Endeksi TEK Türkiye Elektrik Kurumu TEMSAN Türkiye Elektromekanik Sanayii Anonim irketi TESTA Türkiye Elektronik Sanayii ve Ticaret Anonim irketi TETA Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim irketi THY Türk Hava Yollar Tic. Ticaret T GEM Tar m letmeleri Genel Müdürlü ü TK Türkiye Kömür letmeleri TMO Toprak Mahsulleri Ofisi xiii

17 TMSF TPAO TRT T FA TTK TÜDEMSA TÜGSA TÜLOMSA TÜMOSAN TÜPRA TÜVASA TZDK USA USD ÜFE vb. ve ark. Vol. YARPET YEMSAN Y D Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Türkiye eker Fabrikalar Anonim irketi Türkiye Ta kömürü Kurumu Türkiye Demiryolu Makinalar Sanayii Anonim irketi Türkiye Gübre Sanayii Anonim irketi Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim irketi Türk Motor Sanayii Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim irketi Türkiye Vagon Sanayii Anonim irketi Türkiye Ziraî Donat m Kurumu Uçak Servisi Anonim irketi Amerikan Dolar Üretici Fiyatlar Endeksi ve benzeri ve arkada lar Volume (Cilt) Yar mca Petrol letmeleri Yem Sanayi Yap- let-devret xiv

18 G R Kamu iktisadi te ebbüsleri (K T ler) hakk nda iktisatç lar ve i dünyas n n aktörleri taraf ndan farkl bak aç lar çerçevesinde çok de i ik analizler yap lm t r. Söz konusu analizlerin sonuçlar incelendi inde yap lan birçok de erlendirmenin iktisadî analizlerin ötesine geçip kutupla malar do urdu u görülmektedir. Devletin ekonomi içindeki belirleyici rolünün güçlü oldu u dönemlerde yap lan analizlerde, K T lere ekonominin lokomotifi rolü biçilirken; özel sektörün güçlenmesi ve liberal iktisat politikalar n n yayg nl k kazanmas yla birlikte, K T lerin özel sektörün geli mesine mani olduklar ve bu suretle serbest piyasan n güçlenmesine engel olduklar anlay yap lan iktisadi analizlerin odak noktas n te kil etmeye ba lam t r. K T lere mesafeli yakla an çevrelere göre devlet gücünü elinde bulunduran irketler, sermaye birikiminin yeterli olmad bir toplumda ülke ekonomisinin harekete geçirilmesine katk sa layabilirken, piyasalar n güçlenmesi ve çe itlilik kazanmas yla birlikte rekabeti bozucu unsurlar haline dönü ebilmektedir. Gelece e yönelik belirsizliklere kar l k piyasa aktörlerinin alacaklar tutumlar veya riskler ticari kârl l n en önemli belirleyicileri olmaktad r. Ancak ekonomi alan nda devletin ald kararlar n bilgisinin yine devletin sahip oldu u irketlerde bulunmas K T lerin gelece e bak ndaki belirsizli i ortadan kald rmak suretiyle özel sektöre kar rekabet avantaj sa lamaktad r. Ayn çevreler, K T lerin özelle tirilmesi suretiyle rekabette ya anan s k nt lar n a labilece ini ve serbest piyasan n güçlendirilebilece ini savunmu lard r. Özelle tirmelerin as l amac n n gelir temin etmekten ziyade serbest piyasan n güçlendirilmesi oldu u vurgulanarak gelirlerin dü ük veya yüksek gerçekle mesinden kaynaklanabilecek tart malar n ba tan önüne geçilmeye çal lmaktad r. 20. yüzy l n son döneminde neo-liberal iktisat politikalar n n hakim oldu u ülkelerde özelle tirme uygulamalar yayg nl k kazan p ço u kamu te ebbüsü özel sektöre devredildikten sonra, 2000 li y llar n ba lar nda küresel iktisadî krizin ortaya ç kmas, bat k durumdaki bankalar n ve irketlerin kamula t r lmas seçene ini dahi d lamayan yeni anlay lar n gündeme gelmesi sonucunu do urmu tur. Yeni 1

19 dönemde özellikle finans sektöründe özel sektörün yüklendi i riskin kamu te ebbüslerinin rolleriyle dengelenmesi gerekti i anlay kriz sonras yeni geli en bir e ilim olarak gözlenmektedir. Ekonomi dünyas n n ve i ortam n n h zla de i mesi, irket yönetimlerinin profesyonelle mesi ve kurumsalla man n sa lanmas yla birlikte sahiplikten çok yeni fikirlere aç kl k, stratejik yönetim ve sanal dünyan n imkânlar ndan yararlanma gibi yönetim araçlar n n ön plana ç kt görülmektedir. Günümüzde uygulanan yap sal reformlar sayesinde, K T'lerle özel i letmeler aras ndaki üretkenlik fark azalmakta iken kar la lan güçlükler ise yak nla maktad r. Özellikle düzenleyici kurulu lar n kurulmas yla birlikte tekel piyasalar nda K T lerin rolü s n rland r lm, rekabet kurumlar n n yard m yla da piyasa bozucu politikalara engellemeler getirilmi tir. Böyle bir ortam özel sektör ile K T lerin ilgi alanlar n kalite ve mü teri memnuniyetine yöneltmelerini sa lam t r. Global kriz ya anmadan önce yap lacak bir de erlendirme, özelle tirmenin tek alternatif olarak görüldü ü bir atmosferde yap lacakt. Ancak, bugün küresel krizin hemen ertesinde oldu umuz bir dönemde yapaca m z bu de erlendirme, bize konjonktürün etkisini mümkün oldu unca azalt p so ukkanl bir analiz yapma yükümlülü ünü ve f rsat n ayn anda vermektedir. Bu çal ma, bir yandan özelle tirme uygulamalar na panoramik bir bak gerçekle tirirken di er yandan özelle tirme uygulama sonuçlar n n piyasalar üzerindeki etkilerini çözümleme ve anlamland rma imkân n sa layacakt r. Bu çal man n amac özelle tirmeyi yarg lamak de ildir. Bu çal ma, özelle tirmeyi kendi amaç ba lam içerisinde yeniden ele al rken; büyüyen bir ekonomiyi, Türk ekonomisini, bir ara t rma birimi olarak kullanarak, özelle tirme sürecinin kuramsal ve pratik anlamda h zl bir foto raf n elde etmeyi amaçl yor. Çal man n birinci bölümünde; tarihi seyri içerisinde ekonomi doktrininin devletin ekonomiye müdahalesine nas l bakt na ve bu müdahalenin araçlar na de inilmekte ve özelle tirme kavram, yöntemleri ile özelle tirmenin amac olarak ortaya konulan savlar irdelenmektedir. 2

20 Çal man n ikinci bölümünde; Türkiye de özelle tirme uygulamalar n n 24 Ocak 1980 Kararlar ndan günümüze kadar geçen süreçte mevzuat, planlar, yöntemler ve sektörler itibar yla uygulamalar perspektifinden foto raflar sergilenmektedir. Çal man n üçüncü bölümünde; özelle tirme uygulamalar n n sürecin ba lang c nda tespit edilen amaçlarla uyum düzeyini ölçmek amac yla gerekli grupland rmalar yap larak veriler tablola t r lmakta ve özelle tirme uygulamalar bu kapsamda analiz edilerek süreçte ortaya ç kan sorunlar n nedenleri tart lmaktad r. Çal man n sonuç bölümünde ise üçüncü bölümde ula lan bulgular de erlendirilmekte ve gelecekteki uygulamalara ili kin önerilere yer verilmektedir. 3

21 B R NC BÖLÜM 1. ÖZELLE T RME KAVRAMI Devletin rasyonel para ve maliye politikalar yla ekonomiye müdahale ederek ekonomik büyüme ve kalk nmay sa layaca n savunan talep-yönlü (Keynesgil) iktisat politikas n n 1960 l y llar n sonlar ile 1970 li y llardaki ekonomik bunal m ve yüksek oranda i sizlikle hiperenflasyonun birlikte görüldü ü stagflasyon kar s nda çaresiz kalmas, klasik iktisat n laissez faire, laissez passer (b rak n z yaps nlar, b rak n z geçsinler) ilkesini esas alan yeni ekonomi teorilerinin do mas na yol açm t r. Monetarizm (parasalc l k), rasyonel beklentiler teorisi, kamu tercihi ekonomisi ve arz-yönlü iktisat teorisi olarak grupland r labilecek bu neo-liberal teoriler, devletin ekonomideki rolünün ve i levinin s n rland r lmas ile serbest piyasa ekonomisinin i letilmesi için Keynesgil politikalar n en önemli uygulama araçlar ndan olan kamu sermayeli i letmelerin özelle tirilmesini önermi lerdir. 1 Bu teoriler nda özelle tirme, ilk defa 1979 y l nda ngiltere de Margaret Thatcher liderli indeki Muhafazakar Partinin seçim bildirgesinde yer alm, ilk özelle tirme uygulamalar da (1970 li y llardaki ba ar s z ili uygulamalar d ar da tutuldu unda) yine ngiltere de Muhafazakar Parti döneminde gerçekle tirilmi tir. Daha sonra Kas m 1980 de ABD de ba kanl k seçimlerinin Ronald Reagan taraf ndan kazan lmas ile uygulama dünyaya ihraç edilir hale gelmi tir ktisat Doktrininde Devletin Ekonomiye Müdahalesi ve Özelle tirme Klasik iktisat Modern kapitalizmin babas say lan klasik iktisad n kurucusu Adam Smith ( ), özelle tirmeyi israf n önlenmesi ve varl klar n de erinin azami düzeye ula mas için bir araç olarak görmü tür y l nda yay nlanan, devletin hiçbir ekilde müdahale etmedi i ekonominin piyasa (fiyat) mekanizmas eliyle do al olarak dengede ve tam istihdam düzeyinde bulunaca ve dolay s yla sosyal refah n 1 Aktan, 2006:5 2 Öztürk, 2006:4 4

22 sa lanaca tezini ortaya koydu u Uluslar n Zenginli i isimli eserinde Smith, devletin yaln zca üç i levi yerine getirmesi gerekti ini savunmu tur. Bunlar: Toplumu di er toplumlardan gelecek tehdit ve sald r lardan koruyacak ve ancak bir askeri güçle gerçekle tirilebilecek savunma hizmetini vermek, Toplumun her bireyini mümkün oldu unca toplumun di er bireylerinden gelecek tehdit ve bask lara kar koruyacak etkili bir adalet ve güvenlik sistemi kurmak, Toplumun genel faydas na olan ancak do as gere i, elde edilecek gelir ile maliyetlerin kar lanamayaca ve bu yüzden bireyler taraf ndan üretilemeyecek/yerine getirilemeyecek kamu mal ve hizmetlerini üretmek ve bunlarla ilgili kamu kurumlar n olu turmakt r. 3 lk iki maddede ifade edilen devletin i levlerinin neler oldu u son derece aç kken, üçüncü maddede belirtilen görevlerin neler oldu u yoruma ihtiyaç duymaktad r. Smith in 20. yüzy ldaki takipçilerinden Milton Friedman a ( ) göre Smith, üçüncü i levin k s tl bir uygulama alan olaca n dü ünmü tür. Bu i lev; uzun y llar boyunca devletin geni çapl müdahalelerine me ruiyet kazand ran bir dayanak olarak yorumlansa da, Friedman a göre sadece devletin serbest piyasay ve toplumsal hürriyetleri korumaya ve güçlendirmeye yönelik faaliyetlerini i aret etmektedir. 4 Nitekim Smith de bu i levin gerektirdi i görevlerin özelle tirilebilece ini öngörmü tür. Yol, köprü, liman, kanal gibi toplumun geneline fayda sa layan hizmetlerin kar l nda bu hizmetleri kullananlardan al nacak toll lerin (geçi /kullan m ücretleri) bu hizmetlerin maliyetlerini önemli ölçüde kar layaca n savunan Smith toll uygulamas n kamu mal n n fiyatland r lmas olarak görmü tür. Smith ayn ekilde; e itim harcamalar n n da devletle birlikte e itim hizmetinden do rudan yararlananlardan al nacak harçlar ve kendini topluma kar sorumlu hisseden di er insanlar n gönüllü katk lar yla finanse edilebilece ini savunmu tur. 5 3 Smith, 1976:231, 239 (Aktan dan, 2006:3) 4 Friedman, 1980:30 (Aktan dan, 2006:3) 5 Aktan, 2006:4 5

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri Mikroekonomik Analiz I IKT701 1 3 + 0 6 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih, Talep, Maliyet, Üretim, Kar, Arz.

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Genişletilmiş Üçüncü Basım Mart 2010 Yayın No : MMO

Detaylı

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE NOPPEN CORRIDOR OF INSIGHTS 1 DEMİRYOLUNDA YENİ YAPILANMA VE

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

Politika Notu. Yönetişim Etütleri Programı. Ekim 2005. Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı

Politika Notu. Yönetişim Etütleri Programı. Ekim 2005. Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı e c o n o m i c p o l i c y r e s e a r c h i n s t i t u t e ekonomipolitikalarıaraştırmaenstitüsü Politika Notu Ekim 2005 Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı Yönetişim Etütleri Programı uğur mumcu caddesi

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir.

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

HAYALi ihracatln BOYUTLARI

HAYALi ihracatln BOYUTLARI HAYALi ihracatln BOYUTLARI 103 Müslüme Bal U lkelerin ekonomi politikaları ile dış politikaları,. son yıllarda birbirinden ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. Tüm dünya ülkelerinin ekonomi politikalarında

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN

Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN Finansal Sistem; fonun arz ve talebini dengeleyen ve fonları zaman, miktar, vade ve kişiler bazında kullanılabilir hale getiren bir sistemdir. Finansal Sistemin görevleri: Malların,

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v TABLOLAR LİSTESİ... xiv ŞEKİLLER LİSTESİ... xv KISALTMALAR... xvi GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v TABLOLAR LİSTESİ... xiv ŞEKİLLER LİSTESİ... xv KISALTMALAR... xvi GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TABLOLAR LİSTESİ... xiv ŞEKİLLER LİSTESİ... xv KISALTMALAR... xvi GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL AÇIDAN İŞSİZLİK, YOKSULLUK VE İSTİHDAMI ARTIRMAYA YÖNELİK POLİTİKALAR I. İŞSİZLİK...

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 UBAT 2009 DÖNEM 2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 LYON TL OLARAK GERÇEKLE R. 2009 YILI UBAT AYINDA 9 M LYAR

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GÖREV ZARARI KAVRAMI VE GÖREV ZARARININ OLUŞUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GÖREV ZARARI KAVRAMI VE GÖREV ZARARININ OLUŞUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ Sayfa TABLOLAR LİSTESİ, xv ŞEKİLLER LİSTESİ xiv No xiii BİRİNCİ BÖLÜM GÖREV ZARARI KAVRAMI VE GÖREV ZARARININ OLUŞUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER I. GÖREV ZARARI KAVRAMININ TANIMI

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004-30.06.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 Rekabet Politikası Teşebbüslere uygulanan anti-tröst kurallar Devlet yardımlarının kontrolüne ilişkin

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI Krizi Yönetmede Merkez Bankas n n Rolü ve Etkinli i Erdem Ba ç Ba kan Yard mc s stanbul Üniversitesi 22 May s 2009 1 Sunum Plan I. Fiyat stikrar ve Finansal stikrar II.

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim. Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası

Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim. Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası Kamu işletmeleri gelişmiş e gelişmekte olan ülkelerde ekonomik açıdan önemli aktörlerdir Global olarak

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği KOSGEB DESTEKLERİ 1. Tematik Proje Destek Programı 2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı 3. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 4. Genel Destek Programı 5. KOBİGEL Kobi Gelişim

Detaylı

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2013 31.12.2013 Dönemi Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER I-ŞİRKET TANITIMI II- FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ VE SEKTÖRDE KAYNAK LEASİNG III- İDARİ FAALİYETLER IV- KAR DAĞITIM

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI

YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI Enerji arz güvenliğine küçük küçük ama toplamda en büyük katkıyı sağlayacak bir çözümdür. Çaılarımız boş ve kullanılmıyor. Ülkemizde 8.000.000 konut çatısı ve

Detaylı

Özet Metin Ekonomik Büyümenin Anlaşılması: Makro Düzeyde, Sektör Düzeyinde ve Firma Düzeyinde Bir Bakış Açısı

Özet Metin Ekonomik Büyümenin Anlaşılması: Makro Düzeyde, Sektör Düzeyinde ve Firma Düzeyinde Bir Bakış Açısı Özet Metin Ekonomik Büyümenin Anlaşılması: Makro Düzeyde, Sektör Düzeyinde ve Firma Düzeyinde Bir Bakış Açısı Overview Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industrylevel, and Firm-level Perspective

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ VE AHMET OKTAY KAVAS ME 86

ELEKTRİK ENERJİSİ VE AHMET OKTAY KAVAS ME 86 ELEKTRİK ENERJİSİ VE VERGİLER AHMET OKTAY KAVAS ME 86 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (3 Mart 2001) Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1 Bu Kanunun amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

1 Kasım 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27393 (Mükerrer) 2010 YILI PROGRAMI

1 Kasım 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27393 (Mükerrer) 2010 YILI PROGRAMI 1 Kasım 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27393 (Mükerrer) 2010 YILI PROGRAMI 17 Ekim 2009 Gün ve 27379 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 12 Ekim 2009 Gün ve 2009/15513 Sayılı 2010 Yılı Programının Uygulanması,

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43 KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. Bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine dair 2012/4213 sayılı Karar 23

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi Sayfa No.1 1. Raporun Dönemi 01.01.2009 31.12.2009 2. Ortaklığın Ünvanı Makina Takım Endüstrisi A.Ş. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz

Detaylı

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015 Öğr.Gör.Mehmet KÖRPİ İŞLETMENİN TANIMI Sonsuz olarak ifade edilen insan ihtiyaçlarını karşılayacak malları ve hizmetleri üretmek üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler işletme olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 1 GENEL MÜDÜR SUNUŞU; Gündelik hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelen enerji, bireylerin yaşamında ve ülkelerin sosyo-ekonomik

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 5. Sonuçlar ve reform teklifleri 5.1 (Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu) 5.1.1 Performans

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

Elektrik Enerjisi Faaliyetlerinin Hukuki Niteliği ve Uygulamalar

Elektrik Enerjisi Faaliyetlerinin Hukuki Niteliği ve Uygulamalar Elektrik Enerjisi Faaliyetlerinin Hukuki Niteliği ve Uygulamalar Elektrik enerjisi alanında 20 yıldır hayata geçirilen özelleştirme/serbestleştirme politikaları, arz/talep ilişkilerinin düzenlenememesi

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu )

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 18/10/1989

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 28 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

Demiryolu Taşımacılığı ve Bilişim Teknolojileri. Mete Tırman

Demiryolu Taşımacılığı ve Bilişim Teknolojileri. Mete Tırman Demiryolu Taşımacılığı ve Bilişim Teknolojileri Mete Tırman Konu Başlıkları Bilişim Teknolojileri ve Taşımacılık Global rekabette Demiryollarının Konumu Rekabet ve Bilişim Teknolojileri Bilişim ve Demiryollarındaki

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 Ara Dönem Faaliyet Raporu 1 A- RAPORUN DÖNEMİ Faaliyet Raporumuz 01.01.2009 31.03.2009 dönemini kapsamaktadır. B- YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 18 Aralık 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU B LEC K ÜN VERS TES 2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanl Temmuz 2011 Ç NDEK LER SUNU 2 I. OCAK-HAZ RAN 2011 DÖNEM BÜTÇE UYGULAM A SONUÇLARI 3 A- Bütçe

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. Gereğini arzederim. M. Akif HAMZAÇEBİ İstanbul Milletvekili 1 GENEL GEREKÇE

Detaylı

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sayfa No: 1

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 1.7.2010 30.9.2010 2. Şirketin Faaliyet Konusu Her türlü maden, maden cevheri ve bunların türevlerini aramak ve çıkarmak, işlemek, gerek kendi ürettiği ve gerekse temin ettiği

Detaylı