TÜRKİYE DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ ANALİZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ ANALİZİ"

Transkript

1

2 Yayın No: 2885 TÜRKİYE DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ ANALİZİ Uzmanlık Tezi Yusuf Ziya TÜRK YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Nisan 2014

3 ISBN Bu tez Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA başkanlığında, Dr. Vedat ŞAHİN, Fatih LEBLEBİCİ, Şevki EMİNKAHYAGİL, Hayri MARAŞLIOĞLU, Timoçin SANALAN, Mustafa DEMİREZEN, Doç. Dr. Adil TEMEL, Nihal ERCAN ve Bahaettin GÜLGÖR den oluşan Planlama Uzmanlığı Yeterlilik Sınav Kurulu tarafından değerlendirilmiştir. Bu yayın 500 adet basılmıştır.

4 Bu çal ma, Planlama Uzmanl Yeterlilik S nav Kurulunca tarihinde gerçekle tirilen tez de erlendirmesi ve tarihinde gerçekle tirilen sözlü savunma neticesinde Planlama Uzmanl Tezi olarak kabul edilmi tir. Tezin kabul edilmesi ile bas lmas aras nda geçen sürede meydana gelen geli meler (yeni özelle tirmeler, kurumlar n isimlerinin de i mesi gibi) çal maya yans t lmay p, tezin kabul edilen orijinaline sad k kal nm t r. i i

5 TE EKKÜR Bu çal man n bu hale gelmesinde çok fazla katk s olan Tez Dan man m, Y ll k Programlar ve Konjonktür De erlendirme Genel Müdürü Sn. Salih KÖSE ye; Kurulu lar n özelle tirmeden sonraki durumlar na ili kin verileri temin etmemi sa layan Özelle tirme daresi Ba kan Vekili Sn. Ahmet AKSU ya; Tezi birkaç kez okuyarak de erli fikirlerini payla an ve veri temininde yard mc olan Program zleme, De erlendirme ve Kamu ktisadi Te ebbüsleri Dairesi Ba kan Sn. Mehmed Akif KÖSEO LU ve Sosyal Güvenlik Finansman Dairesi Ba kan Sn. Ahmet O uz SARICA, Bilgi ve Belge Yönetimi Daire Ba kan Ça atay TELL ile Planlama Uzman arkada lar m Himmet PARMAKSIZ ve Bilal ÇELEB ye; Veri toplama sürecinde yard mc olan Hazine Uzman arkada lar m Onur AKIN ve lyas TUFAN ile Daire Ba kan Ömer E. BAYAR a; Formata ve tablolara ili kin yard mlar için Planlama Uzman Yard mc s Murat KELE e; Çevirilerde yard mc olan arkada m Mustafa YILDIRIM a; Bu güzel çal ma ortam n birlikte olu turdu umuz mesai arkada lar ma, Her zaman oldu u gibi tez sürecinde de desteklerini yan mda hissetti im aileme, Bu uzun ve yorucu süreçte, her zaman yan mda olan fedakar e im Müge ye, Ve son olarak, sözlü savunma a amas nda sunduklar yap c ele tiri ve de erlendirmeleriyle tezin nihai hale gelmesine büyük katk yapan Planlama Uzmanl Yeterlilik S nav Kurulu Ba kan Müste ar Yard mc s Sn. Erhan USTA ile çok k ymetli Kurul üyelerine, ayr ca tez düzeltmelerini master için yurtd nda bulundu um s rada yapt mdan Türkiye de yap lmas gereken i lemler için ko turan arkada lar m Kutluhan TA KIN ve Fatih KAYA ya Sonsuz te ekkürlerimle. Yusuf Ziya TÜRK Ankara, 2014 ii

6 ÖZET Planlama Uzmanl Tezi TÜRK YE DE ÖZELLE T RME UYGULAMALARININ ANAL Z Yusuf Ziya TÜRK Özelle tirme 1980 li y llar n ortalar ndan itibaren Türk ekonomisinin en önemli gündem maddelerinden biri olmay sürdürmektedir. Özelle tirme vas tas yla kamunun asli fonksiyonlar na çekilerek, özel sektör a rl kl ekilde serbest piyasa kurallar n n hakim oldu u bir ekonomik yap n n tesis edilmesi amaçlanmaktad r. Bu kapsamda bugüne kadarki özelle tirme uygulamalar n n ekonomiye olan etkilerinin de erlendirilmesi bir ihtiyaç olarak ortaya ç km t r. Bu çal ma, özelle tirmeyi kendi amaç ba lam içerisinde yeniden ele al rken; büyüyen bir ekonomiyi, Türk ekonomisini, bir ara t rma birimi olarak kullanarak, özelle tirme sürecinin kuramsal ve pratik anlamda h zl bir foto raf n elde etmeyi hedeflemektedir. Çal ma, bir yandan özelle tirme uygulamalar na panoramik bir bak gerçekle tirirken di er yandan uygulamalar n sonuçlar n n piyasalar üzerindeki etkilerini anlama ve anlamland rma imkân n sa lamaktad r. Çal mada önce tarihi seyri içerisinde ekonomi doktrininde devletin ekonomiye müdahalesine nas l bak ld na ve bu müdahalenin araçlar na de inilmi, özelle tirme kavram, yöntemleri ile özelle tirme amaçlar irdelenmi tir. Daha sonra Türkiye de özelle tirme uygulamalar 24 Ocak 1980 Kararlar ndan günümüze kadar geçen süreçte mevzuat, planlar, yöntemler ve sektörler itibar yla uygulamalar aç s ndan de erlendirilmi tir. Son olarak, özelle tirme uygulamalar n n sürecin ba lang c nda tespit edilen amaçlarla uyum düzeyini ölçmek amac yla gerekli grupland rmalar yap larak veriler tablola t r lm t r. Özelle tirme uygulamalar bu kapsamda analiz edilerek süreçte ortaya ç kan sorunlar n nedenleri tart lm ve bundan sonraki sürece yönelik öneriler getirilmi tir. Özelle tirme uygulamalar nda süreç içerisinde, ba lang çta öngörülen etkinlik ve verimlili in art r lmas ile sermayenin tabana yay lmas amaçlar n n giderek önemini kaybetti i, bunlar n yerine gelir elde etme amac n n ön plana ç kt tespit edilmi tir. Bugüne kadar ülke içindeki rekabet düzeyini art rmak için kamu i letmeleri küçük parçalara ayr l p özelle tirilirken, bundan sonraki süreçte dünya piyasalar nda rekabet edebilecek güçlü irketlerin olu turulmas stratejisinin göz önünde bulundurulmas gere ine i aret edilmi tir. Özelle tirme uygulamalar nda ba ar sa lanabilmesi için piyasa ekonomisi müesseselerinin do ru ekilde kurulup etkin bir ekilde i letilmesinin yan nda, özelle tirme üzerinde toplumsal mutabakat n sa lanmas ve özelle tirmenin kurumsal ve hukuki altyap s n n tesis edilmesi bir ön art olarak ortaya ç km t r. Özelle tirme süreci içerisinde K T lerin kamu üzerindeki mali yükünde süreç içerisinde dalgalanmalar görülmekle birlikte bir azalma kaydedilememi tir. Anahtar Kelimeler: özelle tirme, Türkiye de özelle tirme uygulamalar, özelle tirmenin amaçlar, özelle tirme yöntemleri, K T lerin özelle tirilmesi iii

7 ABSTRACT Planning Expertise Thesis ANALYSIS OF PRIVATIZATION IMPLEMENTATIONS IN TURKEY Yusuf Ziya TÜRK Privatization has been one of the most important agenda items of Turkish economy since the mid-1980s. The main goals of privatization in Turkey are re-focusing the public sector on its essential functions and establishing a private sector-driven functioning market economy. In this respect, it has become a major necessity to evaluate the impact of privatizations implemented so far on the economy vis-a-vis the policy objectives. In this regard, this study follows a theoretical and practical approach to take a snapshot of the privatization experience of an emerging market economy -Turkeywith specific reference to the stated policy objectives. While the study is developing a panoramic view of privatization implementations, it also makes an assessment of the impact of privatizations on markets. As such -first of all- by exploring the prominent views in the literature of economics (i.e. pertaining to the government interventions to the economic system); the instruments, methods and objectives of privatization have been thoroughly analyzed within the historical context. Thereafter, the privatization implementations in Turkey - since the enactment of the Decrees dated January 24, have been evaluated from legal, economic, procedural and sectoral perspectives. Finally, in order to assess the degree to which the stated policy objectives were met, data pertaining to the privatization implementations have been classified and tabulated. On the basis of these data, privatization implementations have been analyzed, causes of the problems emerged during the process have been discussed and recommendations have been presented for the future. In this study, it is found that throughout the historical context of privatizations in Turkey, contrary to the initial goals of increasing efficiency and productivity, and enhancing the capital base in the economy; generation of new financial resources arouse as the primary policy objective. Besides, this study recommends that the current strategy of promoting competition at the domestic markets via dividing (and privatizing) large state-owned companies should be replaced with a new perspective, which gives priority to global competitiveness through establishment of economically strong corporations. Success of the privatization strategy depends not only on operational issues such as establishing and efficient running of the rules of free market economy; but also on non-market factors such as ensuring social consensus on the merits of each privatization attempt, as well as the soundness of the legal and institutional background. As a final note, it is observed that throughout the privatization process in Turkey, although the fiscal burden of the state economic enterprises followed a volatile path, overall, a meaningful improvement on their consolidated balances could not be achieved. Key Words: privatization, privatization implementations in Turkey, objectives of privatization, methods of privatization, privatization of state economic enterprises iv

8 Ç NDEK LER Sayfa No TE EKKÜR... ii ÖZET... iii ABSTRACT... iv Ç NDEK LER... v TABLOLAR... ix EK LLER VE KUTULAR... xi KISALTMALAR... xii G R... 1 B R NC BÖLÜM ÖZELLE T RME KAVRAMI ktisat Doktrininde Devletin Ekonomiye Müdahalesi ve Özelle tirme Klasik iktisat Neoklasik iktisat Talep yönlü (Keynesgil) iktisat Neo-liberal teoriler Monetarizm (Parasalc l k) Rasyonel beklentiler teorisi Kamu tercihi ekonomisi Arz yönlü iktisat Neo-liberal politikalar n dünyaya yay lmas Reaganizm ve Thatcherizm Dünya Bankas ve IMF nin Yap sal Uyum Programlar Komünizmin çökmesi ve so uk sava n sona ermesi Küreselle me Özelle tirmenin Amaçlar Serbest piyasa ekonomisini güçlendirmek K T lerin genel bütçe üzerindeki finansman yükünü azaltmak Sermaye mülkiyetinin tabana yay lmas n sa lamak Sermaye piyasalar n geli tirmek Yabanc sermayeyi te vik etmek Yat r mlar n özel sektör kaynaklar yla yap lmas n sa lamak Bütçeye gelir sa lamak Özelle tirme Yöntemleri Yönetimin özelle tirilmesi yöntemleri Hizmet sözle mesi Yönetim sözle mesi letme hakk devri Kiralama (leasing) v

9 Mülkiyetin özelle tirilmesi yöntemleri Varl k sat Halka arz Birincil piyasadan halka arz Hisse senedi borsalar nda (ikincil) halka arz Blok sat Çekirdek yat r mc gruba blok sat K sa listeye (short list) giren firmalara blok sat Gecikmeli halka arz içeren blok sat Borsada toptan sat lar pazar nda sat Borsada özel emir ile sat (special order) tirak hisselerinin sat Yönetici ve çal anlara sat Bedelli ve bedelsiz makbuz yöntemi (voucher) Alt n hisse yöntemiyle sat Finansman n özelle tirilmesi yöntemleri Yar t rmal piyasalar (contestable market) Gelir ortakl senedi sat Yap-i let yöntemi Yap-i let-devret yöntemi Kamu-özel ortakl (public private partnership) Serbestle tirme (deregulation) Telekomünikasyon imtiyazlar Radyo ve televizyon frekanslar Uydu yörüngeleri Maden sahalar Bal k üretim ve av sahalar Tasfiye K NC BÖLÜM TÜRK YE DE ÖZELLE T RME UYGULAMALARI Kamu ktisadi Te ebbüslerinin Tarihi Geli imi Özelle tirme Uygulamalar n n Yasal Çerçevesi ve Kalk nma Planlar ndaki Yeri Ocak Kararlar Özelle tirme mevzuat say l Kanun öncesi say l Kanun say l Kanunda yap lan de i iklikler Özelle tirmeyle ilgili di er mevzuatta yer alan düzenlemeler vi

10 Kalk nma planlar nda özelle tirme Alt nc Be Y ll k Kalk nma Plan Yedinci Be Y ll k Kalk nma Plan Sekizinci Be Y ll k Kalk nma Plan Dokuzuncu Kalk nma Plan Özelle tirme Ana Plan Özelle tirme Uygulamalar nda Kullan lan Yöntemler Ö B nin kulland özelle tirme yöntemleri Sat Kiralama letme hakk n n verilmesi Mülkiyetin gayri ayni haklar n tesisi Gelir ortakl modeli ve i in gere ine uygun sair hukuki tasarruflar Di er Kamu darelerince kullan lan özelle tirme yöntemleri Yap-i let-devret yöntemi Yap-i let yöntemi Serbestle tirme yöntemi Sektörler tibar yla Özelle tirme Uygulamalar Bankac l k sektörü özelle tirmeleri Denizbank Anadolubank Etibank Sümerbank Vak fbank Halkbank Çimento sektörü özelle tirmeleri G da sektörü özelle tirmeleri Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol letmeleri Genel Müdürlü ü (TEKEL) Et-Bal k Kurumu (EBK) Süt Endüstrisi Kurumu Petrol sektörü özelle tirmeleri TÜPRA POA PETK M Ula t rma sektörü özelle tirmeleri Türk Hava Yollar (THY) Türkiye Denizcilik letmeleri (TD ) Türk Telekomünikasyon A.. (Türk Telekom) vii

11 Elektrik enerjisi sektörü özelle tirmeleri Kayseri ve Civar Elektrik A.. (Kayseri A..) Çukurova Elektrik A.. (ÇEA ) Kepez Elektrik Ticaret A.. (Kepez A..) Akta Elektrik Ticaret A.. (Akta A..) y l nda HD yöntemi ile özelle tirme giri imleri y l nda HD yöntemi ile özelle tirme giri imleri TEDA n ba l ortakl klar n n özelle tirilmeleri Elektrik üretim tesislerinin özelle tirilmeleri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖZELLE T RME UYGULAMALARININ ANAL Z Yöntemlerin Analizi Blok sat, halka arz, MKB de sat yöntemleri Tesis ve varl k sat lar Di er kamu kurulu lar na yap lan devirler Kapat lan, tasfiye edilen ve i letmesinden çekilinen tesisler Uygulanan Özelle tirme Yöntemlerinin Özelle tirme Ana Plan nda Öngörülen Yöntemlerle Kar la t r lmas Özelle tirme Gelirlerinin Kullan m Alanlar Özelle tirmelerin stihdam Üzerindeki Etkilerinin Analizi letmeci K T lerin Bütçe ve Özelle tirme Fonu ile Mali li kilerinin Analizi Özelle tirme ve Yabanc Sermaye Özelle tirme Sürecinde Ya anan Sorunlar Özelle tirme amaçlar n n geni kapsaml belirlenmesi Özelle tirmenin hukuki ve kurumsal altyap s n n oturmas n n geni bir zamana yay lmas effafl kla ilgili sorunlar Özelle tirme ihalelerinde olu an fiyatlarla ilgili sorunlar Özelle tirme kapsam n n geni li i Özelle tirmek için parçalara ayr lan irketlerin rekabet güçlerinin azalmas SONUÇ VE ÖNER LER EKLER KAYNAKLAR D Z N viii

12 TABLOLAR Sayfa No Tablo 1.1. Tam rekabet, tekel ve yar t rmal piyasalar n temel özellikleri Tablo 2.1. Özelle tirme Ana Plan nda önerilen özelle tirme yöntemleri Tablo 2.2. Özelle tirme Ana Plan K T s n fland rmas Tablo 2.3. Özelle tirilen çimento fabrikalar nda özelle tirme öncesi ve sonras kapasite, üretim, yurtiçi sat ve ihracat ortalamalar Tablo 2.4. Çimento sektöründe y llara göre üretim, ihracat de erleri ve art oranlar ile kapasite kullan m oranlar ( ) Tablo 2.5. TMSF taraf ndan el konulan çimento fabrikalar n n yeniden sat ndaki ihale bedelleri Tablo 2.6. Türkiye de y llar ve hayvan türleri itibar yla et üretimi Tablo 2.7. Türkiye de y llar ve hayvan türleri itibar yla süt üretimi Tablo 2.8. Rafineri marjlar n n kar la t r lmas Tablo 2.9. Türk Telekom özelle tirme geliri ve temettü kar la t r lmas Tablo Da t m irketlerinin hizmet verdikleri iller Tablo 3.1. Yöntemler itibar yla Ö B nin gerçekle tirdi i özelle tirme i lemleri ( *) Tablo 3.2. Ö B d nda gerçekle tirilen önemli özelle tirme i lemleri Tablo 3.3. Halka arz veya MKB de sat yöntemiyle özelle tirilen irketlerin 31 Mart 2009 itibar yla ortakl k yap lar Tablo 3.4. MKB de 2006-Haziran 2009 dönemimde yerli-yabanc portföy oranlar Tablo 3.5. Uygulanan özelle tirme yöntemlerinin Özelle tirme Ana Plan nda öngörülen yöntemlerle kar la t r lmas Tablo 3.6. Ö B kaynak kullan m tablosu ( )* Tablo 3.7. Özelle tirme Fonu taraf ndan kar lanan personel harcamalar Tablo y llar aras özelle tirilen kurulu lar n istihdam ndaki de i meler Tablo /7898 say l BKK kapsam nda Devlet Personel Ba kanl na gönderilen (4/C li) i çilerin kurulu lara göre da l m Tablo Atamas yap lan 4/C li i çilerin mevcut durumlar ve y llara göre atanan i çi say lar Tablo malat sanayi istihdam ve k smi verimlilik endeksleri (1997=100) ix

13 Tablo say l KHK kapsam ndaki i letmeci K T personel say lar ( ) Tablo letmeci K T lerin Kamuya net mali yükü Tablo Türkiye ye yap lan uluslararas do rudan yat r mlar ( ) Tablo Uluslararas sermayeli firma say lar n n sektörlere göre da l m ( ) Tablo Uluslararas do rudan yat r m giri lerinin sektörlere göre da l m ( ) Tablo Uluslararas do rudan yat r m giri lerinin ülkelere göre da l m ( ) Ek Tablo küresel krizinde hükümet müdahaleleri Ek Tablo 2. Küresel mali kriz çerçevesinde ülkelerin aç klam oldu u paketlerin büyüklü ü Ek Tablo 3. Yüzde ellisinden fazlas kamuya ait olup kamu hisselerinin tamam blok sat yoluyla özelle tirilen irketler Ek Tablo 4. Sadece blok sat yap lan i tirakler Ek Tablo 5. Blok sat ve halka arz yöntemlerinin birlikte uyguland irketler Ek Tablo 6. Halka arz yöntemiyle yap lan özelle tirmelerin listesi Ek Tablo 7. MKB de sat yöntemiyle yap lan özelle tirmelerin listesi Ek Tablo 8. Tesis/varl k sat yöntemiyle gerçekle tirilen özelle tirmeler Ek Tablo 9. Kamu kurulu lar na bir bedel kar l nda devredilen tesis ve varl klar Ek Tablo 10. Kapatma/tasfiye/i letmecilikten çekilme uygulanan i letme ve tesisler Ek Tablo 11. Özelle tirme kapsam ndaki kurulu lardan di er kamu kurumlar na bedelsiz devredilen varl klar Ek Tablo 12. Y llar itibar yla kamu kesimi genel dengesine dahil i letmeci K T ler Ek Tablo 13. Sermayesinin yüzde 50 den fazlas kamuya ai i letmeci K T lerin özelle tirme kapsam nda kalma süresi x

14 EK LLER VE KUTULAR Sayfa No ekil 2.1. Çimento fiyatlar TEFE/ÜFE mukayesesi ekil 2.2. Sigara fiyatlar TÜFE mukayesesi (1994=100) ekil 2.3. Alkollü içki fiyatlar TÜFE mukayesesi (1994=100) ekil 2.4. Et fiyatlar TEFE/ÜFE mukayesesi (1994=100) ekil 2.5. Süt fiyatlar TEFE/ÜFE mukayesesi (1994=100) ekil 2.6. Telefon kontör fiyatlar TÜFE mukayesesi (1994=100) ekil 3.1. Hisse say s na göre yabanc yerli yat r mc oranlar ekil 3.2. Piyasa de erine göre yabanc /yerli yat r mc oranlar ekil 3.3. malat sanayi üretimde çal an ki i ba na k smi verimlilik endeksi (1997=100) ekil 3.4. malat sanayi üretimde çal anlar endeksi (1997=100) ekil 3.5. letmeci K T lerin y llar itibar yla Kamuya net yükü ekil 3.6. ABD dolar baz nda MKB Birle ik Endeksi (1986 Ocak=100) Kutu 1.1. Devletin ekonomiye müdahalesinin araçlar Kutu 3.1. irket yönetim tarzlar xi

15 KISALTMALAR A.. Anonim irket ABD Amerika Birle ik Devletleri a.g.e. ad geçen eser A.O. Anonim Ortakl k AKMOSAN Aksaray Motor Sanayii ve Ticaret Anonim irketi ALPET Alia a Petrol letmeleri ASOK A r Sanayi ve Otomotiv Kurumu BDDK Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu BKK Bakanlar Kurulu Karar Bkz. Bak n z BOTA Boru Hatlar yla Petrol Ta ma Anonim irketi ÇAYKUR Çay letmeleri Kurumu çev. Çeviren Ç NKUR Çinko Kur un Metal Sanayii Anonim irketi Ç TOSAN Çimento ve Toprak Sanayii Anonim irketi der. Derleyen DHM Devlet Hava Meydanlar letmesi D TA Deniz letmecili i ve Tankercili i Anonim irketi DMO Devlet Malzeme Ofisi DPT Devlet Planlama Te kilat EBK Et ve Bal k Kurumu EDA Elektrik Da t m Anonim irketi EPDK Elektrik Piyasas Düzenleme Kurumu ERDEM R Ere li Demir Çelik et al. et alia (ve arkada lar ) EÜA Elektrik Üretim Anonim irketi GERKONSAN Gerede Çelik Konstrüksiyon ve Teçhizat Fabrikalar Sanayi ve Ticaret Anonim irketi GSYH haz. HP GSA HD HDHS IMF MKB SDEM R Gayri Safi Yurtiçi Has la Haz rlayan Has lat pay stanbul Gübre Sanayii Anonim irketi letme Hakk Devri letme Hakk Devrine Dayal Sat Modeli Milletleraras Para Fonu stanbul Menkul K ymetler Borsas skenderun Demir Çelik xii

16 KB KHK K T KOSGEB Karadeniz Bak r letmeleri Kanun hükmünde kararname Kamu ktisadî Te ebbüsü Küçük ve Orta Ölçekli letmeleri Geli tirme ve Destekleme daresi Ba kanl Ltd. ti. Limitet irketi MKEK Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu no. Numara ORÜS Orman Ürünleri Sanayii Anonim irketi ÖAP Özelle tirme Ana Plan Ö B Özelle tirme daresi Ba kanl ÖTV Özel Tüketim Vergisi ÖYK Özelle tirme Yüksek Kurulu p. Page (Sayfa) POA Petrol Ofisi Anonim irketi PTT Posta ve Telgraf Te kilat s. Sayfa SAN. Sanayi SEK Süt Endüstrisi Kurumu SEKA Türkiye Selüloz Ve Ka t Fabrikalar Ser. Tra. Sermaye Transferi T.C. Türkiye Cumhuriyeti TAKSAN Tak m Tezgahlar Sanayii ve Ticaret Anonim irketi TCDD Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollar TDÇ Türkiye Demir Çelik letmeleri TD Türkiye Denizcilik letmeleri TEA Türkiye Elektrik Anonim irketi TEDA Türkiye Elektrik Da t m Anonim irketi TEFE Toptan E ya Fiyat Endeksi TEK Türkiye Elektrik Kurumu TEMSAN Türkiye Elektromekanik Sanayii Anonim irketi TESTA Türkiye Elektronik Sanayii ve Ticaret Anonim irketi TETA Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim irketi THY Türk Hava Yollar Tic. Ticaret T GEM Tar m letmeleri Genel Müdürlü ü TK Türkiye Kömür letmeleri TMO Toprak Mahsulleri Ofisi xiii

17 TMSF TPAO TRT T FA TTK TÜDEMSA TÜGSA TÜLOMSA TÜMOSAN TÜPRA TÜVASA TZDK USA USD ÜFE vb. ve ark. Vol. YARPET YEMSAN Y D Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Türkiye eker Fabrikalar Anonim irketi Türkiye Ta kömürü Kurumu Türkiye Demiryolu Makinalar Sanayii Anonim irketi Türkiye Gübre Sanayii Anonim irketi Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim irketi Türk Motor Sanayii Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim irketi Türkiye Vagon Sanayii Anonim irketi Türkiye Ziraî Donat m Kurumu Uçak Servisi Anonim irketi Amerikan Dolar Üretici Fiyatlar Endeksi ve benzeri ve arkada lar Volume (Cilt) Yar mca Petrol letmeleri Yem Sanayi Yap- let-devret xiv

18 G R Kamu iktisadi te ebbüsleri (K T ler) hakk nda iktisatç lar ve i dünyas n n aktörleri taraf ndan farkl bak aç lar çerçevesinde çok de i ik analizler yap lm t r. Söz konusu analizlerin sonuçlar incelendi inde yap lan birçok de erlendirmenin iktisadî analizlerin ötesine geçip kutupla malar do urdu u görülmektedir. Devletin ekonomi içindeki belirleyici rolünün güçlü oldu u dönemlerde yap lan analizlerde, K T lere ekonominin lokomotifi rolü biçilirken; özel sektörün güçlenmesi ve liberal iktisat politikalar n n yayg nl k kazanmas yla birlikte, K T lerin özel sektörün geli mesine mani olduklar ve bu suretle serbest piyasan n güçlenmesine engel olduklar anlay yap lan iktisadi analizlerin odak noktas n te kil etmeye ba lam t r. K T lere mesafeli yakla an çevrelere göre devlet gücünü elinde bulunduran irketler, sermaye birikiminin yeterli olmad bir toplumda ülke ekonomisinin harekete geçirilmesine katk sa layabilirken, piyasalar n güçlenmesi ve çe itlilik kazanmas yla birlikte rekabeti bozucu unsurlar haline dönü ebilmektedir. Gelece e yönelik belirsizliklere kar l k piyasa aktörlerinin alacaklar tutumlar veya riskler ticari kârl l n en önemli belirleyicileri olmaktad r. Ancak ekonomi alan nda devletin ald kararlar n bilgisinin yine devletin sahip oldu u irketlerde bulunmas K T lerin gelece e bak ndaki belirsizli i ortadan kald rmak suretiyle özel sektöre kar rekabet avantaj sa lamaktad r. Ayn çevreler, K T lerin özelle tirilmesi suretiyle rekabette ya anan s k nt lar n a labilece ini ve serbest piyasan n güçlendirilebilece ini savunmu lard r. Özelle tirmelerin as l amac n n gelir temin etmekten ziyade serbest piyasan n güçlendirilmesi oldu u vurgulanarak gelirlerin dü ük veya yüksek gerçekle mesinden kaynaklanabilecek tart malar n ba tan önüne geçilmeye çal lmaktad r. 20. yüzy l n son döneminde neo-liberal iktisat politikalar n n hakim oldu u ülkelerde özelle tirme uygulamalar yayg nl k kazan p ço u kamu te ebbüsü özel sektöre devredildikten sonra, 2000 li y llar n ba lar nda küresel iktisadî krizin ortaya ç kmas, bat k durumdaki bankalar n ve irketlerin kamula t r lmas seçene ini dahi d lamayan yeni anlay lar n gündeme gelmesi sonucunu do urmu tur. Yeni 1

19 dönemde özellikle finans sektöründe özel sektörün yüklendi i riskin kamu te ebbüslerinin rolleriyle dengelenmesi gerekti i anlay kriz sonras yeni geli en bir e ilim olarak gözlenmektedir. Ekonomi dünyas n n ve i ortam n n h zla de i mesi, irket yönetimlerinin profesyonelle mesi ve kurumsalla man n sa lanmas yla birlikte sahiplikten çok yeni fikirlere aç kl k, stratejik yönetim ve sanal dünyan n imkânlar ndan yararlanma gibi yönetim araçlar n n ön plana ç kt görülmektedir. Günümüzde uygulanan yap sal reformlar sayesinde, K T'lerle özel i letmeler aras ndaki üretkenlik fark azalmakta iken kar la lan güçlükler ise yak nla maktad r. Özellikle düzenleyici kurulu lar n kurulmas yla birlikte tekel piyasalar nda K T lerin rolü s n rland r lm, rekabet kurumlar n n yard m yla da piyasa bozucu politikalara engellemeler getirilmi tir. Böyle bir ortam özel sektör ile K T lerin ilgi alanlar n kalite ve mü teri memnuniyetine yöneltmelerini sa lam t r. Global kriz ya anmadan önce yap lacak bir de erlendirme, özelle tirmenin tek alternatif olarak görüldü ü bir atmosferde yap lacakt. Ancak, bugün küresel krizin hemen ertesinde oldu umuz bir dönemde yapaca m z bu de erlendirme, bize konjonktürün etkisini mümkün oldu unca azalt p so ukkanl bir analiz yapma yükümlülü ünü ve f rsat n ayn anda vermektedir. Bu çal ma, bir yandan özelle tirme uygulamalar na panoramik bir bak gerçekle tirirken di er yandan özelle tirme uygulama sonuçlar n n piyasalar üzerindeki etkilerini çözümleme ve anlamland rma imkân n sa layacakt r. Bu çal man n amac özelle tirmeyi yarg lamak de ildir. Bu çal ma, özelle tirmeyi kendi amaç ba lam içerisinde yeniden ele al rken; büyüyen bir ekonomiyi, Türk ekonomisini, bir ara t rma birimi olarak kullanarak, özelle tirme sürecinin kuramsal ve pratik anlamda h zl bir foto raf n elde etmeyi amaçl yor. Çal man n birinci bölümünde; tarihi seyri içerisinde ekonomi doktrininin devletin ekonomiye müdahalesine nas l bakt na ve bu müdahalenin araçlar na de inilmekte ve özelle tirme kavram, yöntemleri ile özelle tirmenin amac olarak ortaya konulan savlar irdelenmektedir. 2

20 Çal man n ikinci bölümünde; Türkiye de özelle tirme uygulamalar n n 24 Ocak 1980 Kararlar ndan günümüze kadar geçen süreçte mevzuat, planlar, yöntemler ve sektörler itibar yla uygulamalar perspektifinden foto raflar sergilenmektedir. Çal man n üçüncü bölümünde; özelle tirme uygulamalar n n sürecin ba lang c nda tespit edilen amaçlarla uyum düzeyini ölçmek amac yla gerekli grupland rmalar yap larak veriler tablola t r lmakta ve özelle tirme uygulamalar bu kapsamda analiz edilerek süreçte ortaya ç kan sorunlar n nedenleri tart lmaktad r. Çal man n sonuç bölümünde ise üçüncü bölümde ula lan bulgular de erlendirilmekte ve gelecekteki uygulamalara ili kin önerilere yer verilmektedir. 3

21 B R NC BÖLÜM 1. ÖZELLE T RME KAVRAMI Devletin rasyonel para ve maliye politikalar yla ekonomiye müdahale ederek ekonomik büyüme ve kalk nmay sa layaca n savunan talep-yönlü (Keynesgil) iktisat politikas n n 1960 l y llar n sonlar ile 1970 li y llardaki ekonomik bunal m ve yüksek oranda i sizlikle hiperenflasyonun birlikte görüldü ü stagflasyon kar s nda çaresiz kalmas, klasik iktisat n laissez faire, laissez passer (b rak n z yaps nlar, b rak n z geçsinler) ilkesini esas alan yeni ekonomi teorilerinin do mas na yol açm t r. Monetarizm (parasalc l k), rasyonel beklentiler teorisi, kamu tercihi ekonomisi ve arz-yönlü iktisat teorisi olarak grupland r labilecek bu neo-liberal teoriler, devletin ekonomideki rolünün ve i levinin s n rland r lmas ile serbest piyasa ekonomisinin i letilmesi için Keynesgil politikalar n en önemli uygulama araçlar ndan olan kamu sermayeli i letmelerin özelle tirilmesini önermi lerdir. 1 Bu teoriler nda özelle tirme, ilk defa 1979 y l nda ngiltere de Margaret Thatcher liderli indeki Muhafazakar Partinin seçim bildirgesinde yer alm, ilk özelle tirme uygulamalar da (1970 li y llardaki ba ar s z ili uygulamalar d ar da tutuldu unda) yine ngiltere de Muhafazakar Parti döneminde gerçekle tirilmi tir. Daha sonra Kas m 1980 de ABD de ba kanl k seçimlerinin Ronald Reagan taraf ndan kazan lmas ile uygulama dünyaya ihraç edilir hale gelmi tir ktisat Doktrininde Devletin Ekonomiye Müdahalesi ve Özelle tirme Klasik iktisat Modern kapitalizmin babas say lan klasik iktisad n kurucusu Adam Smith ( ), özelle tirmeyi israf n önlenmesi ve varl klar n de erinin azami düzeye ula mas için bir araç olarak görmü tür y l nda yay nlanan, devletin hiçbir ekilde müdahale etmedi i ekonominin piyasa (fiyat) mekanizmas eliyle do al olarak dengede ve tam istihdam düzeyinde bulunaca ve dolay s yla sosyal refah n 1 Aktan, 2006:5 2 Öztürk, 2006:4 4

22 sa lanaca tezini ortaya koydu u Uluslar n Zenginli i isimli eserinde Smith, devletin yaln zca üç i levi yerine getirmesi gerekti ini savunmu tur. Bunlar: Toplumu di er toplumlardan gelecek tehdit ve sald r lardan koruyacak ve ancak bir askeri güçle gerçekle tirilebilecek savunma hizmetini vermek, Toplumun her bireyini mümkün oldu unca toplumun di er bireylerinden gelecek tehdit ve bask lara kar koruyacak etkili bir adalet ve güvenlik sistemi kurmak, Toplumun genel faydas na olan ancak do as gere i, elde edilecek gelir ile maliyetlerin kar lanamayaca ve bu yüzden bireyler taraf ndan üretilemeyecek/yerine getirilemeyecek kamu mal ve hizmetlerini üretmek ve bunlarla ilgili kamu kurumlar n olu turmakt r. 3 lk iki maddede ifade edilen devletin i levlerinin neler oldu u son derece aç kken, üçüncü maddede belirtilen görevlerin neler oldu u yoruma ihtiyaç duymaktad r. Smith in 20. yüzy ldaki takipçilerinden Milton Friedman a ( ) göre Smith, üçüncü i levin k s tl bir uygulama alan olaca n dü ünmü tür. Bu i lev; uzun y llar boyunca devletin geni çapl müdahalelerine me ruiyet kazand ran bir dayanak olarak yorumlansa da, Friedman a göre sadece devletin serbest piyasay ve toplumsal hürriyetleri korumaya ve güçlendirmeye yönelik faaliyetlerini i aret etmektedir. 4 Nitekim Smith de bu i levin gerektirdi i görevlerin özelle tirilebilece ini öngörmü tür. Yol, köprü, liman, kanal gibi toplumun geneline fayda sa layan hizmetlerin kar l nda bu hizmetleri kullananlardan al nacak toll lerin (geçi /kullan m ücretleri) bu hizmetlerin maliyetlerini önemli ölçüde kar layaca n savunan Smith toll uygulamas n kamu mal n n fiyatland r lmas olarak görmü tür. Smith ayn ekilde; e itim harcamalar n n da devletle birlikte e itim hizmetinden do rudan yararlananlardan al nacak harçlar ve kendini topluma kar sorumlu hisseden di er insanlar n gönüllü katk lar yla finanse edilebilece ini savunmu tur. 5 3 Smith, 1976:231, 239 (Aktan dan, 2006:3) 4 Friedman, 1980:30 (Aktan dan, 2006:3) 5 Aktan, 2006:4 5

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

Genel Faaliyet Raporu

Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsam ndaki dareler, Sosyal Güvenlik Kurumlar ve Mahalli dareler 2009 Y Genel Faaliyet Raporu HAZ RAN 2010 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 2 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 3 2009 Y Genel Faaliyet

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Do rudan Yabanc Sermaye Yat r mlar nda Çok Uluslu irketlerin Çin Pazar na Yönelme E ilimleri Türkiye Yönünden Bir De erlendirme

Detaylı

GELENEKSEL S STEMLERDEN

GELENEKSEL S STEMLERDEN 48 SOSYAL GÜVENL KTE REFORM E MLER : GELENEKSEL S STEMLERDEN REYSEL EMEKL K PROGRAMLARINA DÖNÜ ÜM ÖZET Tekin AKGEY K * Son 20 y ll k periyotta pek çok ülkede genelde sosyal güvenlik, özelde emeklilik sistemlerinin

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay SAN HAZ RAN 2009 Say : 52 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür BASINDA Kalk nma Yaz leri Sorumlusu Necdet AH NKÜÇÜK

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER. Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA. S. Tamer Çavu gil Michigan State University

YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER. Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA. S. Tamer Çavu gil Michigan State University YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA S. Tamer Çavu gil

Detaylı

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI K KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI Ýzmir 2 Caddesi, No.44/8 Kýzýlay, Çankaya / ANKARA Tel: (312) 419 42 43 Faks: (312) 418 83 42 e-mail: info@konev.org.tr www.konev.org.tr YA N I N V Ý Z Y O N N O U

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK:

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: 66 NSAN KAYNAKLARI YÖNET BOYUTUYLA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: (B R ALAN ARA TIRMASI) ÖZET Tekin AKGEY K Kavram olarak kurumsal sosyal sorumluluk, i letmenin toplumdaki çe itli rollerini sorumlu ve sürdürülebilir

Detaylı

Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi

Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi Bankac lar Dergisi, Say 78, 2011 Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi Prof. Dr. Erdinç Telatar * I. Giri Türkiye ekonomisinde son y llarda en çok tart lan iktisadi sorunlardan

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA 4842 Say l Kanunla Yap lan Düzenlemeler I nda Yat r m ndirimi Uygulamas ve Ekonomik Etkileri Dr. Mehmet ÖZKARA Anadolu Üniversitesi,

Detaylı

LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA

LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA Yrd. Doç. Dr. Ali HALICI Ba kent Üniversitesi, Uygulamal

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER. Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü MAN SA

TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER. Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :12 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü

Detaylı

11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas (Ums-14 ile Kar la t rmal Olarak)

11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas (Ums-14 ile Kar la t rmal Olarak) YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA 11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas Yrd. Doç. Dr. Feri tah SÖNMEZ Adnan Menderes

Detaylı

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270 Bili im Hukuku Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören Yay n No: 270 stanbul, 2010 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel. : 212-282 09 73

Detaylı

TÜRK YE'DE ZLENEN ESNEK KUR POL T KASININ EKONOM K ST KRAR ÜZER NDEK ETK LER. Yrd. Doç. Dr. Ahmet OKUR Celal Bayar Üniversitesi MAN SA

TÜRK YE'DE ZLENEN ESNEK KUR POL T KASININ EKONOM K ST KRAR ÜZER NDEK ETK LER. Yrd. Doç. Dr. Ahmet OKUR Celal Bayar Üniversitesi MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :1-2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TÜRK YE'DE ZLENEN ESNEK KUR POL T KASININ EKONOM K ST KRAR ÜZER NDEK ETK LER Yrd. Doç. Dr. Ahmet OKUR Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

BORSA OPS YON SÖZLE MES

BORSA OPS YON SÖZLE MES BORSA OPS YON SÖZLE MES Ba ak Bak Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ara rma Görevlisi Özet Borsa opsiyon sözle meleri, belirli finansal varl klar n al veya sat na ili kin olarak opsiyon al

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI MADENC KTE YA ANAN KAZALARI RAPORU HAZ RAN/2010 yanan bizdik, siz kömür sand z kazalar nda hayatlar kaybeden maden mühendisleri ve tüm maden emekçilerine ithaf olunur Çal

Detaylı

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK?

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? İş Yatırım uzmanlığıyla BİST Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Piyasalar yükselirken de düşerken

Detaylı

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com MAYIS/MAY 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi

Detaylı

Türkiye nin Orta Gelir Tuza na Yakalanma Riski ve Bu Riskten Kurtulma Önerileri 1

Türkiye nin Orta Gelir Tuza na Yakalanma Riski ve Bu Riskten Kurtulma Önerileri 1 Türkiye nin Orta Gelir Tuza na Yakalanma Riski ve Bu Riskten Kurtulma Önerileri 1 Ercan YA AR Mesut Alper GEZER Öz Türkiye ekonomisi 1960 y l ndan sonra dü ük gelirli ve dü ük orta gelirli ülke olarak

Detaylı

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i Yrd. Doç. Dr. U ur YILDIRIM Kahramanmara

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk

Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk Praksis 9 Sayfa: 321-336 Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk Murat Özveri Girifl Sosyal güvenlik sistemlerinin reform ad alt nda ad m ad m özellefltirilmesi, Türkiye nin gündeminden düflmeyen

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI Yrd. Doç. Dr. Kemalettin DEN Z Ar. Gör. Ba ak UYSAL ÖZ: Yurt d nda ya ayan Türk çocuklar

Detaylı