Dokuz Eylül Üniversitesi Yayına Kabul Tarihi:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dokuz Eylül Üniversitesi Yayına Kabul Tarihi:"

Transkript

1 Yayın Gelş Tarh: Dokuz Eylül Ünverstes Yayına Kabul Tarh: Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Onlne Yayın Tarh: Clt: 19, Sayı: 1, Yıl: 2017, Sayfa: ISSN: E-ISSN: Araştırma Makales KURUMSAL YÖNETİM VE FİRMA PERFORMANSI: TOPSIS YÖNTEMİ İLE BIST 30 FİRMALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA 1 Öz Ulaş ÜNLÜ * Neşe YALÇIN ** İbrahm YAĞLI *** Son zamanlarda dünyanın önde gelen şrketlernde yaşanan skandallar sonucunda meydana gelen fnansal başarısızlıklar hem kurumsal yönetm kavramının hem de kurumsal yönetm le frma performansı arasındak lşknn araştırılmasının önemn arttırmıştır. Bu çalışmanın temel, kurumsal yönetm endeksnde yer alan ve almayan frmaların fnansal performanslarının çok krterl karar verme (ÇKKV) yöntemne göre değerlendrlmesne dayanmaktadır. Bu doğrultuda Borsa İstanbul (BIST) 30 endeksnde yer alan frmalardan Borsa İstanbul Kurumsal Yönetm Endeks (XKURY) kapsamında olan ve olmayan frmaların performansları değerlendrlmştr. Frmaların fnansal performans ölçümünde geleneksel performans ölçütler (ROE, ROA, ROS, CF/TA) le dğer çalışmalardan farklı olarak değere dayalı performans ölçütler (MVA, CFROI, CVA) brlkte ele alınmıştır. Böylece çok sayıda krtern dkkate alındığı problem yapısında frmaların performansı çok krterl karar verme yaklaşımlarından br olan TOPSIS yöntem le ölçülmüştür. TOPSIS yöntemnde performans ölçütlernn ağırlıklarının belrlenmesnde krterler arasındak korelasyon lşksn esas alan CRITIC obektf krter ağırlıklandırma yöntem kullanılmıştır. Çalışmada uygulama kapsamında BIST 30 endeksndek 22 frmanın (10 frma kurumsal yönetm endeksnde yer almaktadır) 2014 yılındak performans ölçütlerne at verler dkkate alınmış ve frmaların performans değerlendrmesyle elde edlen sonuçları le kurumsal yönetm endeksndek durumları lşklendrlmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak, kurumsal yönetm endeksnde yer alan ve almayan BIST 30 frmaları arasında fnansal performans ve hssedar değer yaratma açısından br farklılık olmadığı görülmüştür. Anahtar Kelmeler: Kurumsal Yönetm, XKURY, BIST 30, ÇKKV, TOPSIS, Obektf Ağırlıklandırma. 1 Bu makale, 19. Fnans Sempozyumu (Htt Ünverstes, Ekm 2015) kapsamında sunulan Kurumsal Yönetm ve Frma Performansı: TOPSIS Yöntem le BIST 30 Frmaları Üzerne Br Uygulama başlıklı bldrnn revze edlmş haldr. Doç. Dr., Nevşehr Hacı Bektaş Vel Ünverstes, İktsad ve İdar Blmler Fakültes, Bankacılık ve Fnansman Bölümü, ** Doç. Dr., Nevşehr Hacı Bektaş Vel Ünverstes, İktsad ve İdar Blmler Fakültes, İşletme Bölümü, *** Arş. Gör., Nevşehr Hacı Bektaş Vel Ünverstes, Sosyal Blmler Ensttüsü, İşletme Bölümü, 63

2 Ünlü, U., Yalçın, N., Yağlı, İ. DEÜ SBE Dergs, Clt: 19, Sayı: 1 CORPORATE GOVERNANCE AND FIRM PERFORMANCE: AN APPLICATION ON BIST 30 FIRMS WITH TOPSIS METHOD Abstract Fnancal falures as a result of recent scandals n world prme frms have rased the sgnfcance of both corporate governance and nvestgaton of the relaton between corporate governance and frm performance. The present study s based upon the fnancal performance evaluaton of the frms that both are and are not n Corporate Governance Index accordng to mult-crtera decson makng method. Accordngly, frstly fnancal performance of Borsa Istanbul (BIST) 30 ndex frms that both are and are not n XKURY has been evaluated n here. Dfferent from prevous studes, not only tradtonal performance measures (ROE, ROA, ROS, CF/TA) but also value-based performance measures (MVA, CFROI, CVA) are employed together n the performance evaluaton. Thus, the fnancal performance of frms s evaluated by usng TOPSIS method, whch s one of the MCDM approaches, n the defned problem structure whch consders multple crtera. To determne the weghts of performance measures n TOPSIS, CRITIC obectve crtera weghtng method based on nter crtera correlaton s used. In the emprcal analyss of the study, 22 frms (10 of them are n XKURY) n BIST 30 ndex have been evaluated by usng the 2014 year s data of the performance measures and t s attempted to be assocated wth frms status n XKURY and ther fnancal performance results. Consequently, t s revealed that there are no dfferences among BIST 30 frms that both are and are not n XKURY wth regard to fnancal performance and shareholder value creaton. Keywords: Corporate Governance, XKURY, BIST 30, MCDM, TOPSIS, Obectve Weghtng. GİRİŞ Br şletme tek kş ya da brden fazla kş tarafından kurulablr. Şahıs şletmelernde şletme sahb tüm görevler kends yerne getrrken, özellkle halka açık anonm ortaklıklarda yönetm profesyonel yönetclern sorumluluğundadır. Dolayısıyla yönetclern sahpler adına karar almaları, faalyetlern sürekllğn sağlamaları ve nha olarak da sahplernn servetn maksmum kılmaya çalışmaları gerekmektedr. Eğer yönetcler sahplern servetn maksmze etmekten farklı br amaç güderlerse, şletme sahpler yönetclern görevne son vereceklerdr. Buradan şu çıkarımı yapmak mümkündür; sahb bell olan şletmelerde yönetclern şletme sahplernn çıkarlarıyla çelşecek şeklde kend faydalarını arttıracak davranışlarda bulunmaları oldukça zordur (Gürsoy, 2007). Mülkyetn tabana yayıldığı halka açık şletmelerde se genellkle şletme sahbnn km olduğu bell değldr. Bu durumda yönetclern, hssedarların servetn maksmze etmekten farklı br amaç güdecekler varsayılmakta ve bu sorun fnans lteratüründe vekâlet teors ya da temslclk sorunu olarak smlendrlmektedr. Vekâlet teorsnn arka planında yer alan model nsanoğlunun bencl olduğu, bu sebeple rasyonel br breyn kend kşsel kazancını maksmze etmey amaçladığıdır (Donaldson ve Davs, 1991). 64

3 Kurumsal Yönetm ve Frma DEU Journal of GSSS, Vol: 19, Issue: 1 Temslclk sorununun önleneblmes çn şletmelern uygun yönetm yapılarına sahp olmaları gerektğne nanılmaktadır. Kurumsal yönetm bu noktada br çözüm olarak ortaya çıkmıştır. Kurumsal yönetm, ortakların servetn maksmze etmek amacıyla şletmenn paydaşların ve kamuoyunun menfaatlerne zarar vermeyecek şeklde htyaç duyduğu mal ve beşer kaynaklarını elde etmes, verml çalışmasını sağlaması çn gerekl olan tüm uygulamalardır (Ira M. Mllsten, Aktaran; TKYD, 2015). Son zamanlarda dünyanın en saygın şrketlernn skandallarla anılması ve bunun sonucunda meydana gelen fnansal başarısızlıklar, kurumsal yönetm kavramının lteratürde çok fazla yer bulmasına, kurumsal yönetm ve frma performansı arasındak lşknn araştırıldığı çalışmaların önem kazanmasına neden olmuştur. Bu noktadan hareketle çalışmanın temel amacı, ülkemzde kurumsal yönetm uygulamalarının frmaların fnansal performansları üzernde etkl olup olmadığının tespt edlmes olarak belrlenmştr. Belrlenen amaç doğrultusunda kurumsal yönetm endeksnde yer alan ve almayan BIST 30 frmalarının fnansal performansları karşılaştırılmış ve kurumsal yönetm endeksnde yer alıp almamanın frmaların performansına nasıl yansıyacağı araştırılmaya çalışılmıştır. Çalışmada hem kurumsal yönetm hem de BIST 30 endeksnde yer alan 10 frma le sadece BIST 30 endeksnde yer alan 12 frmanın fnansal performanslarının değerlendrlmesnde lteratürden farklı olarak geleneksel ölçütler le değere dayalı ölçütler brlkte kullanılmıştır. Böylece kurumsal yönetm le frma performansı arasındak lşky araştıran çalışmalardan farklı olarak, çalışmada frmaların performans değerlendrmes tek br ölçüt yerne brbryle çelşen çok sayıda ölçütün ele alındığı br karar problem olarak fade edlmştr. Performans ölçümü lteratürde çok sayıda alternatfn çok sayıda ve brbryle çelşen krtere göre değerlendrldğ br Çok Krterl Karar Verme (ÇKKV) problem olarak blnr (Yu ve Hu, 2010). Bu çalışmada frmaların performanslarına göre değerlendrlerek sıralanması amacıyla deal çözüme benzerlk bakımından sıralama teknğ olarak blnen TOPSIS (Technque for Order Preference by Smlarty to Ideal Soluton) yöntem kullanılmıştır (Hwang ve Yoon, 1981). ÇKKV metotlarının uygulanablmes se kaltatf ve/veya kanttatf olarak belrlenen değerlendrme krterlernn ağırlıklandırılması esasına dayanmaktadır. Bu çalışmada frmaların performans ölçütlerne at verler kanttatf verler olduğundan; krter ağırlıkları bu verlern kullanılması esasına dayanarak krterler arasındak korelasyon yoluyla krter önem (ağırlığı) olarak fade edlen; kısaca CRITIC (CRtera Importance Through Intercrtera Correlaton) (Dakoulak vd., 1995) olarak adlandırılan obektf ağırlıklandırma yöntem le hesaplanmıştır. Böylece çalışmada frmaların performans analznde krter ağırlıkları CRITIC ve performans sıralamasında TOPSIS yöntemlernn kullanılmasıyla elde edlen bütünleşk metodolo le kurumsal yönetm endeksnde yer alan frmaların kullanılan performans ölçütlerne göre daha y performans gösterp göstermedkler ve hssedarlarına katma değer sağlayıp sağlamadıkları tespt edlmeye çalışılmıştır. 65

4 Ünlü, U., Yalçın, N., Yağlı, İ. DEÜ SBE Dergs, Clt: 19, Sayı: 1 Bu çalışma altı kısımdan oluşacak şeklde organze edlmştr. Çalışmanın knc kısmında kurumsal yönetm kavramı ve bu kavramın önemne değnlmştr. Üçüncü kısımda se kurumsal yönetm le frma performansı arasındak lşky açıklayan lteratüre yer verlmştr. Dördüncü bölümde çalışmanın amacına yönelk yapılan uygulama kısmının ver yapısı le verlern analz çn kullanılan yöntemler anlatılmıştır. Beşnc kısımda çalışmanın uygulama problemnn analz sonucu ulaşılan bulgulara yer verlmş ve son olarak altıncı kısımda bu çalışmadan elde edlen sonuçlar le gelecektek çalışmalara fayda sağlayacak blgler verlmştr. KURUMSAL YÖNETİM Küreselleşme olgusu, fnansal pyasalarda yaşanan krzler ve şrket skandalları kurumsal yönetmn önemn arttırmış ve kurumsal yönetm kavramını üzernde ttzlkle durulması gereken br konu halne getrmştr. ABD de ortaya çıkan Enron ve WorldCom skandalları, Fransa dak Vvend le İtalyada k Parmalat ve ardından 2008 küresel krzyle ortaya çıkan benzer skandallar sonucunda farklı ülkelerde çeştl kurumsal yönetm uygulamaları hayata geçrlmştr. Dünyada yapılan kurumsal yönetmle lgl düzenlemeler; İngltere de Cadbury ve Greenbury raporları, ABD de Sarbanes-Oxley Yasası, OECD nn Kurumsal Yönetm İlkeler, Avrupa Brlğ Şeffaflık Drektf ve IOSCO düzenlemeler olarak başlıklar halnde toplayablrz (Güzeldere, 2014).Türkye de se SPK tarafından arka arkaya yayımlanan 56, 57, 60, 61, 63 ve II-17.1 sayılı teblğlerle Kurumsal Yönetm İlkeler düzenlenmş ve SPK nın son olarak yayınlamış olduğu II-17.1 sayılı teblğ le kurumsal yönetm lkelernden zorunlu olarak uygulanacak olanları belrlenmştr (SPK, II-17.1 Sayılı Teblğ). Yukarıdak uygulamalardan da görüldüğü gb, farklı ülkelerde farklı kurumsal yönetm uygulamaları hayata geçrlmştr. Uygulamalar, ülkelern yönetm şekllerne, fnansal sstemlerne, hukuk alt yapısına, kültürlerne ve nsan kaynaklarına bağlı olarak farklılıklar göstereblmektedr (Öztürk ve Demrgüneş, 2008). LİTERATÜR Kurumsal yönetm le frma performansı arasındak lşkye yönelk lteratür ncelendğnde; çalışmaların genellkle araştırmacılar tarafından gelştrlen kurumsal yönetm endeks le frmaların geleneksel performans ölçütlerne göre belrlenen fnansal performansları arasındak lşknn ekonometrk analz üzerne yoğunlaştığı gözlenmştr. Black, Jang ve Km (2003), Kore Menkul Kıymetler Borsası tarafından 2001 yılının lk çeyreğnde yapılan anket verlern kullanarak kurumsal yönetm endeks oluşturmuşlardır. Endeks; hssedar hakları, yönetm kurulu, bağımsız yönetm 66

5 Kurumsal Yönetm ve Frma DEU Journal of GSSS, Vol: 19, Issue: 1 kurulu üyeler, denetm komtes ve ç denetç, kamuyu aydınlatma ve mülkyet eştlğ olmak üzere altı yan endeksten oluşmaktadır. Yapılan regresyon analznde, kurumsal yönetm endeksnde ortaya çıkan 10 puanlık br artışın, Tobn s Q değernde %5, pyasa değer/defter değer oranında se %14 lük br artış sağlayacağı tespt edlmştr. Zelenyuk ve Zheka (2006), kurumsal yönetm ve frma performansı arasında poztf lşknn var olduğu hpotezn Ukrayna çn test etmşlerdr. Ver zarflama analznn kullanıldığı çalışmada kurumsal yönetm ve frma performansı arasında poztf lşknn varlığını ler süren hpotez kabul edlmştr. Bu sonuç, kurumsal yönetmn frma performansına olumlu etklernn sadece gelşmş ülkelerde değl aynı zamanda Ukrayna gb gelşmekte olan ülkelerde de var olduğunu göstermektedr. Ertuğrul ve Hedge (2009), üç Amerkan derecelendrme kuruluşu (ISS, TCL ve GMI) tarafından sağlanan kurumsal yönetm notlarını kurumsal yönetm ve frma performansı arasındak lşky araştırmak çn kullanmışlardır. Yazarlar tarafından yapılan bu çalışma sonucunda ana kurumsal yönetm notunun frma performansını açıklamada zayıf kaldığı, alt kurumsal yönetm notlarının se frma performansı üzernde poztf ve anlamlı etkler olduğu ortaya çıkarılmıştır. Renders, Gaeremynck ve Sercu (2010), kurumsal yönetm notu le frma performansı arasındak lşky Avrupa frmaları çn araştırmışlardır. Çalışmanın sonucunda, örnek seçm yanlılığı ve çsellk brlkte kontrol edldğnde; kurumsal yönetm notu le fnansal performans arasında poztf lşk olduğu, yüksek kurumsal yönetm notuna sahp frmaların y br performans sergledkler tespt edlmştr. Aggarwal (2013) tarafından S&P CNX Nfty 50 endeksnde şlem gören 20 Hndstan frması üzernde yapılan çalışmada, kurumsal yönetm le fnansal performans arasındak lşk araştırılmıştır. Bu çalışmada regresyon, korelasyon, F- test ve Z-test gb çeştl statstksel yöntemler kullanılmış ve analzler sonucunda kurumsal yönetm notlarının fnansal performans üzernde anlamlı ve olumlu etkler olduğu saptanmıştır. Amba (2014), Bahreyn borsasında şlem gören 39 frmanın kurumsal yönetm değşkenlernn frmanın fnansal performansı üzernde etkl olup olmadığını araştırmıştır. Çalışmada bağımlı değşken olarak aktf karlılığı, bağımsız değşken olarak se CEO nun aynı zamanda yönetm kurulu başkanı olması, bağımsız yönetm kurulu üyelernn oranı, sahplk yapısı, yönetclern ve denetm komtes üyelernn bağımsızlığı, öz kaynakların borçlara oranı, kurumsal yatırımcıların oranı kullanılmıştır. Yapılan çoklu regresyon analz sonucunda kurumsal yönetm değşkenlernn frmanın fnansal performansını etkledğ görülmüştür. Türkye de yapılan çalışmalar se şu şeklde özetleneblr: Karamustafa, Varıcı ve Er (2009), kurumsal yönetm ve frma performansı arasındak lşky araştırmak amacıyla frmaların kurumsal yönetm endeksne dâhl olmadan öncek 67

6 Ünlü, U., Yalçın, N., Yağlı, İ. DEÜ SBE Dergs, Clt: 19, Sayı: 1 ve dâhl olduktan sonrak dönemlern, sekz fnansal oran kullanarak t-test le ncelemşlerdr. Bu çalışmada aktf devr hızının, aktf karlılığın ve öz sermaye karlılığının endekse grmeden öncek ve grdkten sonrak dönemlerde farklılık gösterdğn; car oranın, borç oranının, fnansal kaldıraç derecesnn, net kar marının ve faalyet kar marının se farklılık göstermedğn belrlemşlerdr. Gürbüz, Aybars ve Kutlu (2010), kurumsal yönetm ve fnansal performans arasındak lşky kurumsal sahplk açısından ncelemşler ve kurumsal sahplğn kurumsal yönetm endeksnde yer alan ve almayan frmalar açısından farklı etkler olup olmadığını panel ver analz kullanarak saptamaya çalışmışlardır. Çalışmada BIST de şlem gören 164 frmanın yıllarına at verler kullanılmıştır. Analz sonucunda kurumsal yönetm ve kurumsal sahplğn fnansal performansı olumlu etkledğ tespt edlmştr. Ayrıca kurumsal sahplğn fnansal performansa etksnn kurumsal yönetm endeksnde yer alan frmalarda daha kuvvetl olduğu gözlenmştr. Sakarya (2011), hsse senetler şmdk adıyla Borsa İstanbul da şlem gören ve lk defa 2009 yılında kurumsal yönetm derecelendrme notu alarak XKURY kapsamına alınan şrketlern derecelendrme notunun lanı le hsse sened getrler arasındak lşky ncelemş; bu lşknn poztf olduğunu ve olay önces le sonrasında endeks kapsamındak şrketlern hsse senetlernden anormal getrlern elde edlebleceğn tespt etmştr. VERİ YAPISI VE YÖNTEM Bu çalışmada BIST 30 Endeksnde yer alan frmalar, TOPSIS yöntemne göre performans sıralamasına tab tutulmuştur. Bu şeklde kurumsal yönetm endeksnde yer alan BIST 30 frmalarının, dğer BIST 30 frmalarına göre daha y performans gösterp göstermedkler ve hssedarlarına daha fazla katma değer sağlayıp sağlamadıkları araştırılmıştır. Frmaların fnansal performans ölçümünde, geleneksel performans ölçütler olarak blnen Öz Sermeye Karlılığı (ROE), Aktf Karlılığı (ROA), Satışların Karlılığı (ROS) ve Faalyet Nakt Akımı/Varlık Toplamı (CF/TA) le değere dayalı performans ölçütler kapsamında yer alan; Pyasa Katma Değer (MVA), Yatırımın Nakt Karlılığı (CFROI) ve Nakt Katma Değer (CVA) ölçütler kullanılmıştır. Çalışmada 2014 yılında BIST 30 endeksnde yer alan fnans sektörü dışında kalan 22 frmaya at verler kullanılmıştır. Fnans sektörü şrketlernn analz dışında bırakılmasının neden değere dayalı performans ölçütlernn hesaplanmasında yaşanan zorluklardır. Blanço verler yıllık olup, blançolar Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) nternet stesnden alınmıştır. Payları XKURY endeksnde şlem gören şrketlern derecelendrme notlarına, KAP da yer açıklamalarından ulaşılmıştır. Öz kaynak malyetn hesaplamak çn sermaye varlıklarını fyatlama modelnden yararlanılmıştır. Pyasa getrs olarak BIST 30 endeks kullanılmış olup beta hesaplamasında kullanılan getrlerle brlkte lgl verler Borsa İstanbul un 68

7 Kurumsal Yönetm ve Frma DEU Journal of GSSS, Vol: 19, Issue: 1 web sayfasından ( elde edlmştr. Hazne bonosu yıllık bleşk referans faz oranı, rsksz faz oranı olarak alınmış ve bu verler Merkez Bankası nın web sayfasından ( temn edlmştr. Performans Ölçütlerne At Ver Yapısı Çalışmada kullanılan geleneksel performans ölçütler şu şeklde hesaplanmıştır: Net Kar/Öz Sermaye, Net Kar/Varlık Toplamı, Net Kar/Net Satışlar oranlarının payında bulunan Net Kar rakamı vergden sonrak karı göstermektedr. Faalyet Nakt Akımı se FVÖK le amortsmanların toplanmasıyla elde edlmştr. MVA, br şletmenn yönetmnn belrl br kaynakla neler başarabldğnn br ölçütüdür. Dğer br fadeyle şletmenn sermayesn etkl kullanıp kullanmadığını göstermektedr (Sullvan, 2000). MVA şletmenn pyasa değer le sahp olduğu sermayes arasındak farka eşttr. Pyasa değer le defter değer arasındak farkın maksmum yapılması demek hssedarların servetlernn değernn maksmum kılınablmes anlamına gelmektedr. MVA şu şeklde hesaplanablr (Stewart,1991): MVA = Pyasa Değer Yatırılan Sermaye CVA se Fredrk Wessenreder Anelda Danışmanlık frması tarafından gelştrlmş olup nakt akışlarına dayanan değer bazlı br performans ölçütüdür (Ottoson ve Wessenreder, 1996). Boston Consultng Group (2000), CVA nın şu formül yardımıyla hesaplanableceğn önermştr; CVA = Faalyet Nakt Akımları Ekonomk Amortsman Brüt Yatırımların Sermaye Malyet Tutarı (Brüt nakt yatırımı x AOSM) Bu çalışmada dkkate alınan br dğer ölçüt se; yatırımın beklenen getrsn nakt akışları le paranın zaman değer doğrultusunda ölçen Yatırımın Nakt Akım Karlılığı (CFROI) dır. Bu yöntemde br şletmenn yatırımları le lgl karar vermede hesaplanan CFROI ölçütü, sermaye malyet le karşılaştırılmaktadır. CFROI ölçütünün hesaplaması şu şekldedr (Damadoran, 1999; Chandra, 2011): CFROI = (Brüt Nakt Akışı Ekonomk Amortsman) / Brüt Nakt Yatırım Yöntem Karar verme analz olarak fade edlen ÇKKV brden fazla karar noktası (alternatfn) çnden en y alternatfn çok sayıda ve genellkle brbryle çelşen değerlendrme faktörü (krter) tarafından belrlenmesn fade eder (Işıklar ve Büyüközkan, 2007). Br ÇKKV analznde karar verclern problem; sınırlı sayıda alternatf çnden en y olanı belrlemek, alternatfler en yden en kötüye doğru sıralamak, önceden tanımlanmış homoen sınıflarda gruplandırmak ya da her br alternatfn tüm krterler eşzamanlı olarak ne kadar y karşıladığını belrlemek çn br dz alternatf değerlendrmekten oluşmaktadır. Karar problemlerndek karmaşıklığa tam olarak uyan ve bu karmaşıklığı gözden geçren ÇKKV hem karar verclere hem de araştırmacılara çok çeştl yöntemler sunan yöneylem araştırması 69

8 Ünlü, U., Yalçın, N., Yağlı, İ. DEÜ SBE Dergs, Clt: 19, Sayı: 1 teknklernden brsdr (Zavadskas ve Tursks, 2011). Bu yöntemlerden brs de gerçek dünya problemlernn analznde yararlı olan ve lk olarak Hwang ve Yoon (1981) tarafından önerlen İdeal Çözüme Benzerlk Bakımından Sıralama Teknğ olarak blnen TOPSIS yöntemdr. TOPSIS yöntemnn lteratürde tess yer seçm (Chu, 2002), tedarkç seçm (Shahanagh ve Yazdan, 2009), makne seçm (Yurdakul ve İç, 2009), dış kaynak kullanımı (Bottan ve Rzz, 2006) gb farklı alanlardak ÇKKV problemlernn çözümünde kullanıldığı görülmektedr. Ayrıca, lteratürde fnansal performans değerlendrmesnde TOPSIS yöntemn kullanan çok sayıda çalışmanın olduğu da görülmektedr (Deng, Yeh ve Wlls, 2000; Feng ve Wang, 2000; Yurdakul ve İç, 2003; Mahmoodzadeh vd.,. 2007; Wang, 2008; Akyüz, Bozdoğan ve Hantekn, 2011; Çonkar, Eltaş ve Atar, 2011; Yalçın vd., 2012; Uygurtürk ve Korkmaz, 2012; Türkmen ve Çağıl, 2012). Bu çalışmada BIST 30 endeksnde yer alan frmaların fnansal performansları bakımından değerlendrlerek sıralanmasında TOPSIS yöntem kullanılmıştır. Brçok ÇKKV problemnde çok krterl yöntemlern uygulanması, alternatflern bütünüyle terch değerlernn ölçümünde öneml br rol oynayan krter ağırlıklarının hesaplanmasına bağlıdır. Burada ÇKKV yaklaşımı olarak benmsenen TOPSIS; poztf deal çözüme en yakın ve negatf deal çözüme en uzak mesafeler bakımından alternatfler sıralamak amacıyla değerlendrme krterlernn başlangıç ağırlıklarını kullanarak deal çözümü sunar. ÇKKV problemlernde krterlern görel önemn gösteren krter ağırlıkları TOPSIS yöntemnn başlangıç blgs olduğundan, krter ağırlıkları sübektf veya obektf ağırlıklandırma yöntemlernden uygun olan yönteme göre belrlenmeldr. Tzeng vd. (1998) ağırlıklandırma yöntemlern; ağırlıkların dolaylı olarak çıktılardan hesaplanmasına ya da drekt olarak karar verclerden elde edlmesne göre obektf ve sübektf olmak üzere sınıflandırmışlardır. Krter ağırlıklarının tahmn genellkle karar verclern görüşlerne dayalı olarak belrlenr ve böylece bu yolla elde edlen ağırlıklar bu tarz analzlerde sübektf grdlerdr. Br dğer fadeyle, sadece karar verclern terchlerne göre yapılan bu analzler sübektf ağırlıklandırma yöntemler (Analtk Hyerarş Yöntem, Delph, SMART, SIMOS Ağırlıklandırma Yöntem, SWING vb.) olarak fade edlr. Bu yöntemlerle elde edlen krter ağırlıkları karar vercnn sübektf değerlendrmesn temsl ettğnden; ağırlıklara bağlı alternatflern analtk sonuçları ya da sıraları karar vercnn lgl alandak blgs ve tecrübesnden dolayı karar verc tarafından etkleneblecektr (Ahn, 2011). Dğer taraftan, obektf ağırlıklandırma yöntemler (Entropy Yöntem, CRITIC, Ortalama Ağırlık, Standart Sapma vb.) se karar vercnn herhang br terchn dkkate almaksızın matematksel modellern çözümüyle ağırlıkları belrlerler. Sübektf ağırlıklandırma yöntemler sadece karar verclern terchlerne dayanırken; obektf ağırlıklandırma yöntemlernde se matematksel modeller kullanılarak krter ağırlıkları belrlenmektedr (Dakoulak vd., 1995; Deng vd., 70

9 Kurumsal Yönetm ve Frma DEU Journal of GSSS, Vol: 19, Issue: ; Wang vd., 2009; Aalanvar vd., 2012). Sübektf ağırlıklandırma sürecnde, karar verclern (hssedarlar, menfaat sahpler, yönetcler vb.) farklı fnansal performans ölçütlernn görel ağırlıklandırmasında görüş brlğ sağlaması zorlaşacak ve bu zorluk uygun karar verclern yokluğunda daha da artacaktır (Deng vd., 2000). Ayrıca, alternatflern yansız sıralaması (frmalar gb) stendğnde obektf ağırlıkların önem daha yararlı olacaktır (Dakoulak vd., 1995). Bu çalışma kapsamında kullanılan fnansal performans ölçütlerne at değerler kanttatf verler olduğundan, krter ağırlıklarının belrlenmesnde bu verlern kullanılmasına mkan tanıyarak verlern çndek tüm blgnn çıkarılması amacıyla krter çftler arasındak lşky korelasyon analzne göre belrleyen CRITIC (Dakoulak vd., 1995) yöntem kullanılmıştır. Bu blgler ışığında, çalışmada ele alınan karar problemnde gerçek yaşam durumlarını modellemek çn kullanılan performans ölçütlernn hesaplanarak belrlenen ver yapısı yeterl olduğundan, karar vercnn terchlernn hçbrn dkkate almaya htyaç duymayan CRITIC obektf ağırlıklandırma yöntem TOPSIS yöntemyle brleştrlmştr. Bu bölümün lerleyen kısımlarında sırasıyla her k yöntemdek hesaplama aşamaları verlmştr. CRITIC Obektf Ağırlıklandırma Yöntem CRITIC yöntem lk olarak Dakoulak vd. (1995) tarafından ÇKKV problemlernde görel önemlern obektf ağırlıklarının belrlenmes amacıyla gelştrlmş br obektf ağırlıklandırma teknğdr. Bu yöntem; değerlendrme krterlernn çerdğ tüm blglern açığa çıkarılması amacıyla karar matrsnn analtk olarak ncelenmes esasına dayanmaktadır. Br dğer fadeyle obektf ağırlıklar her br değerlendrme krternn gerçek versnn hesaplanmasıyla elde edlmektedr. Krterlern obektf ağılıklarının bu yönteme göre belrlenmesnde her br krtern hem standart sapması hem de dğer krterlerle arasındak korelasyon lşks esas alınmaktadır. Bu yönteme göre;. krtern performans ağırlığı w,. ve k. krter çft arasındak korelasyon lşks k ve. krtern standart sapması olmak üzere krter ağırlıklarının hesaplanması çn gerekl şlemler gösteren üç adım sırasıyla şu şekldedr (Jahan vd., 2012): Adım 1. Krter değerlernn Eştlk (1) e göre normalze edlmes. x x r (1) x max mn mn x 71

10 Ünlü, U., Yalçın, N., Yağlı, İ. DEÜ SBE Dergs, Clt: 19, Sayı: 1 Adım 2. Krter çftler arasındak korelasyonun Eştlk (2) kullanılarak hesaplanması m r r r r k k 1 k (2) 2 m m 2 r r rk rk 1 1 Adım 3. Krter ağırlıklarının Eştlk (3) ve Eştlk (4) kullanılarak hesaplanması. c w n 1 k (3) c k 1 n k1 c k burada 1, 2,, m;, k 1, 2,, n TOPSIS Çok Krterl Karar Verme Yöntem TOPSIS, özellkle obektf ya da kanttatf verlern kullanıldığı çok sayıda krtere ve alternatfe sahp durumlar çn uygun olup; karar verc (ler) çn alternatflern karşılaştırmaları ve sıralamaları doğrultusunda problemn çözümüne yardım eder (Shh vd., 2007). Hwang ve Yoon (1981) tarafından önerlen bu yöntem, karar noktalarının deal çözüme yakınlığı lkesne dayanarak gelştrlmş ÇKKV yöntemlernden brdr. TOPSIS, alternatflern poztf deal çözüme yakınlığını ve negatf deal çözüme uzaklığını dkkate alarak karar vermey sağlar (Chen ve Tzeng, 2004). Bu yöntemde her krtern monoton artan veya azalan br eğlme sahp olduğu varsayılır. Yöntemn temel alternatflern geometrk anlamda poztf deal çözüme en yakın ve negatf deal çözüme se en uzak mesafede olması esasına dayanmaktadır (Trantaphyllou vd., 1998). Bu yöntemde, poztf deal çözüme en yakın mesafedek alternatf en y alternatf olarak kabul edlr (Cheng vd., 2002). TOPSIS yöntemnn çözüm sürecn oluşturan adımlar şu şekldedr: Adım 1. Karar Matrsnn Oluşturulması: Yöntemn lk aşamasında her br alternatfn performans değernn her br krter tarafından belrtlerek matrs şeklnde fade edlmesdr. Karar matrsnn satırlarında üstünlükler sıralanmak stenen karar noktaları, sütunlarında se karar vermede kullanılacak değerlendrme faktörler yer alır. A matrsnde m karar noktası sayısını, n değerlendrme faktörü (krter) sayısını verr. Karar matrs aşağıdak gb gösterlr: (4) 72

11 Kurumsal Yönetm ve Frma DEU Journal of GSSS, Vol: 19, Issue: 1 A a a... a m1 a a a m a1n a 2n... amn Adım 2. Karar Matrsnn Normalze Edlmes: R olarak fade edlen normalze edlmş karar matrs A matrsnn elemanlarından yararlanarak ve aşağıdak formül kullanılarak hesaplanır. r a m k1 a 2 k R matrs aşağıdak gb elde edlr: R r r... rm r r r m r1 n r 2n... rmn Adım 3. Normalze Edlmş Karar Matrsnn Ağırlıklandırılması: Öncelkle krterlere lşkn ağırlık değerler ( w ) belrlenr ( n 1 w (5) (6) (7) 1). Daha sonra R matrsnn her br sütunundak elemanlar lgl w değer le çarpılarak ağırlıklı normalze matrs olarak fade edlen V oluşturulur: 73

12 Ünlü, U., Yalçın, N., Yağlı, İ. DEÜ SBE Dergs, Clt: 19, Sayı: 1 V w1r w1r... w1r m1 w r 2 12 w r 2 22 w r 2 m wnr1 n w nr2 n... wnrmn Adım 4. İdeal ve Negatf İdeal Çözümlern Belrlenmes: Ağırlıklı normalze edlmşmş değerlere göre poztf-deal çözüm (A * ) ve negatf-deal çözüm (A - ) belrlenr. İdeal çözüm setnn bulunması aşağıdak formülde gösterlmştr. A * * (max v J v J ),(mn * A v * * 1, v2,..., vn (9) A (mn v J v J ),(max A v 1, v2,..., vn (10) ' Her k formülde de J fayda (maksmzasyon), J se kayıp (mnmzasyon) değern göstermektedr. Gerek poztf-deal gerekse negatf-deal çözüm set krter sayısı kadardır. Adım 5. Ayırım Ölçülernn Hesaplanması: Alternatfler arasındak mesafe, n boyutlu Öklt Uzaklık Yaklaşımından faydalanılarak bulunmaktadır. Her alternatfn poztf-deal çözümden olan mesafes ( S ) ve negatf-deal çözümden olan mesafes ( S ) şu şeklde hesaplanmaktadır: * (8) S * n 1 ( v v ) * 2 (11) S n 1 2 ( v v ) (12) Adım 6. İdeal Çözüme Görel Yakınlığın Hesaplanması: Her br alternatfn deal çözüme görel yakınlığı ( C ) poztf-deal ve negatf-deal ayırım ölçüsüne göre; negatf-deal ayırım ölçüsünün toplam ayırım ölçüsü çndek payı şeklnde aşağıdak gb hesaplanır: C S * S S * * (13) 74

13 Kurumsal Yönetm ve Frma DEU Journal of GSSS, Vol: 19, Issue: 1 Burada; C değer 0 le 1 aralığında ( 0 C * 1) değer alır ve bu değer 1 * olduğunda alternatfn poztf-deal çözüm noktasında, 0 olduğunda se negatf-deal çözüm noktasında olduğunu gösterr. BULGULAR Bu çalışmada 22 frmanın performans değerlendrmes 3 değere dayalı ölçüt le 4 geleneksel performans ölçütü kullanılarak yapılmıştır. TOPSIS yöntem çerçevesnde öncelkl olarak alternatflerden ve belrtlen 7 performans ölçütünün brlkte yer aldığı karar matrs oluşturulmuştur. Karar matrsnde her br frma çn her br performans ölçütüne at 2014 yılı verler hesaplanmıştır. Daha sonra karar matrsnde yer alan performans ölçütlernn önem dereceler (ağırlıklarının) CRITIC obektf ağırlıklandırma yöntem kullanılarak Tablo 1 dek gb belrlenmştr. Tablo 1: Performans Ölçütlernn CRITIC Yöntemne Göre Elde Edlen Ağırlıkları Ölçütler CFROI CVA MVA CF/TA ROA ROE ROS Ağırlıklar 0, , , , , , ,14695 Tablo 1 de görüldüğü gb en yüksek ağırlığa değere dayalı br ölçüt olan CVA; en düşük ağırlığa se yne değere dayalı br ölçüt olan CFROI sahptr. Çalışmada ölçütlere at ağırlıkların belrlenmesnn ardından se TOPSIS yöntem le BIST 30 Endeksnde yer alan 22 frmanın 7 fnansal performans ölçütünün hesaplanan değerler le bu ölçütlern Tablo 1 de verlen ağırlıkları kullanılarak fnansal performans değerlendrmes yapılmıştır. TOPSIS yöntemnde bahsedlen aşamalar yöntemde anlatıldığı şeklyle sırasıyla uygulanmış ve elde edlen analz sonuçları Tablo 2 de özetlenmştr. Ayrıca çalışmanın amacı doğrultusunda Tablo 2 de performans değerlendrmesne bağlı sıralama sonuçlarının yanı sıra kurumsal yönetm notuna sahp frmaların daha önceden belrlenmş kurumsal yönetm notları da verlmştr. Böylece kurumsal yönetm notuna sahp BIST 30 frmalarının tüm frmalar çndek fnansal performansları le lşks olup olmadığına yönelk br değerlendrme yapılmaya çalışılmıştır. Tablo 2. BIST-30 Frmalarının Performans Sıralamaları le Kurumsal Yönetm Notuna Sahp Frmalar BIST-30 Frmaları S * TOPSIS Yöntemne Göre Performans Sıralaması S 75 C * Sıra Kurumsal Yönetm Notu Arçelk 0, , , ,41 Bm Mğz. 0, , , Doğan Hold. 0, , , ,35 Enka İnşaat 0, , , ,02 Ereğl 0, , , Ford 0, , , Kardemr 0, , , Koç Holdng 0, , , Koza Altın 0, , ,

14 Ünlü, U., Yalçın, N., Yağlı, İ. DEÜ SBE Dergs, Clt: 19, Sayı: 1 Mgros 0, , , Pegasus 0, , , ,77 Petkm 0, , , ,01 Sabancı 0, , , Şşecam 0, , , ,28 Tav 0, , , ,42 Tekfen 0, , , THY 0, , , Tofaş 0, , , ,01 Turkcell 0, , , Tüpraş 0, , , ,31 T.Telekom 0, , , ,72 Ülker 0, , , Tablo 2 de kurumsal yönetm notu verlen frmalar aynı zamanda kurumsal yönetm endeksnde yer almaktadırlar. Tablo 2 de görüldüğü gb, BIST 30 da yer alan 22 frmadan sadece 10 tanes kurumsal yönetm endeksne tabdr ve bunların çnden 7 frmanın notu 9 un üzerndedr. Performans sıralaması bakımından lk sırada yer alan Şşecam frmasının da kurumsal yönetm notu 9 un üzernde olan frmalar arasında yer almaktadır. Kurumsal yönetm endeksndek 5 frmanın performans sıralamasında lk 10 frma çnde yer aldığı görülmektedr. Bu frmalardan yalnızca Türk Telekom frması performans sıralamasında 3. sırada yer almasına rağmen kurumsal yönetm notu 9 un altında olup en düşük nota sahp frmadır. Kurumsal yönetm notu en yüksek olan TAV, performans bakımından 4. sırada yer alırken, knc en yüksek nota sahp olan ARÇELİK se 12. Sırada yer almaktadır. Her ne kadar kurumsal yönetm notuna sahp olan br frmanın (Şşecam) performans sıralamasında brnc sırada yer aldığı görülse de, bulgular genel olarak değerlendrldğnde; kurumsal yönetm endeksnde yer alan ve almayan BIST-30 frmaları arasında fnansal performans ve hssedar değer yaratma açısından br farklılık olmadığı görülmektedr. SONUÇ Vekâlet teors, halka açık şletmelerde, sahplk ve yürütme mekanzmalarının farklı kşlern elnde olduğunu, her breyn kend menfaat çn çalıştığını ve bunun sonucu olarak da yönetclern hssedarların menfaatlerne hzmet etmeyeceklern ler sürmektedr. Son on yılda fnansal pyasalarda vekâlet teorsn destekler skandallar meydana gelmş ve bu skandalların tekrarlanmaması çn önlem alınması gerektğ nancı hâkm olmuştur. Bu doğrultuda, ABD de Sarbanes Oxley, İngltere de Cadburry ve Greenbury Raporları, Fransa da Fnansal Güvenlk Yasası, OECD Kurumsal Yönetm İlkeler gb kurumsal yönetm uygulamaları yaşanan skandalların tekrarlanmaması çn hayata geçrlmştr. Ülkemzde de Sermaye Pyasası Kurumu tarafından yayımlanan teblğlerle kurumsal yönetm le lgl çeştl düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca Borsa İstanbul bünyesnde Kurumsal Yönetm Endeks oluşturulmuştur. 76

15 Kurumsal Yönetm ve Frma DEU Journal of GSSS, Vol: 19, Issue: 1 Çalışma kapsamında ncelenen frmaların, TOPSIS yöntem le elde edlen performans sıralaması ve kurumsal yönetm notları brlkte değerlendrldğnde; BIST 30 frmalarının kurumsal yönetm endeksnde yer alıp-almamalarının, fnansal performans ve hssedar değer yaratma açısından herhang br farklılık yaratmadığı tespt edlmştr. Bu sonucun ortaya çıkmasında; kurumsal yönetm lkelern benmseyen frmaların farklı derecelendrme kuruluşları tarafından derecelendrlmes ve endekste yer alan frma sayısının sınırlı olmasının etkl olableceğ göz önüne alınmalıdır. Daha sonra yapılacak çalışmalarda, endekste yer alan şrket sayısının artmasıyla ve ekonometrk modeller kullanılarak konuya farklı açılardan yaklaşılmasının, kurumsal yönetmn dünyadak önemnn gün geçtkçe artması da göz önünde bulundurulduğunda, Türk sermaye pyasası açısından oldukça öneml olacağı söyleneblr. KAYNAKÇA Aalanvar, A., Katbeh, H. and Sharfzadeh, M. (2012). Applcaton of Fuzzy Delph AHP Method for the Estmaton and Classfcaton of Ghomrud Tunnel From Groundwater Flow Hazard. Arab Journal of Geoscences, 5(2): Aggarwal, P. (2013). Impact of Corporate Governance on Corporate Fnancal Performance. IOSR Journal of Busness and Management (IOSR-JBM). 13(3): Ahn, B. S. (2011). Compatble Weghtng Method wth Rank Order Centrod: Maxmum Entropy Ordered Weghted Averagng Approach. European Journal of Operatonal Research, 212(3): Akyüz, Y., Bozdoğan, T. ve Hantekn, E. (2011). Topss Yöntemyle Fnansal Performansın Değerlendrlmes ve Br Uygulama. Afyon Kocatepe Ünverstes İ.İ.B.F. Dergs, 13(1): Alp, A., Demrgüneş, K., Ban, Ü. ve Öztürk, M. B. (2009). Ekonomk Katma Değer Bakış Açısıyla Fnanslama Kararları. Celal Bayar Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, 7(2): Amba, S. M. (2014). Corporate Governance and Frms Fnancal Performance. Journal of Academc and Busness Ethcs, 8: Black, B. S., Hasung, J. and Woochan, K. (2003). Does Corporate Governance Affect Frm Value? Evdence From Korea, Unversty of Chcago Law School, Law and Economcs Workshop. Borsa İstanbul A.Ş., BIST, ( ) Boston Consultng Group (2000). New Perspectves on Value Creaton: A Study of The Worlds Top Performers. ( ) 77

16 Ünlü, U., Yalçın, N., Yağlı, İ. DEÜ SBE Dergs, Clt: 19, Sayı: 1 Bottan, E. and Rzz, A. (2006). A Fuzzy Topss Methodology to Support Outsourcng of Logstcs Servces. Supply Chan Management: An Internatonal Journal, 11(4): Chandra, P. (2011). Fnancal Management: Theory and Practce, 8th Edton, Mcgraw Hll Educaton, Inda. Chen, M. F. and Tzeng, G. H. (2004). Combng Grey Relaton And Topsıs Concepts For Selectng An Expatrate Host Country. Mathematcal And Computer Modellng, 40: Cheng, S., Chan, C. W. and Huang, G. H. (2002). Usng Multple Crtera Decson Analyss For Supportng Decsons Of Sold Waste Management. Journal of Envronmental Scence and Health, 37(6): Chu, T. C. (2002). Faclty Locaton Selecton Usng Fuzzy Topsıs Under Group Decsons. Internatonal Journal of Uncertanty, Fuzzness and Knowledge- Based Systems, 10: Çonkar, K., Eltaş, Ç. ve Atar, G. (2011). İMKB Kurumsal Yönetm Endeks ndek (XKURY) Frmaların Fnansal Performanslarının Topss Yöntem le Ölçümü ve Kurumsal Yönetm Notu le Analz. İktsat Fakültes Mecmuası, 61(1): Damodaran, A. (1999). Value Creaton and Enhancement: Back to The Future. Deng, H., Yeh, C. H. and Wlls, R. J. (2000). Inter-Company Comparson Usng Modfed Topss wth Obectve Weghts. Computers & Operatons Research, 27(10): Dakoulak, D., Mavrotas, G. and Papayannaks, L. (1995). Determnng Obectve Weghts n Multple Crtera Problems: The Crtc Method. Computers & Operatons Research,, 22(7): Donaldson, L. and Davs, J. H. (1991). Stewardshp Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. Australan Journal of Management, 16(1): Ertugrul, M. and Hegde, S. (2009) Corporate Governance Ratngs and Frm Performance Fnancal Management, 38(1): Feng, C. M. and Wang, R. T. (2000). Performance Evaluaton for Arlnes Includng the Consderaton of Fnancal Ratos. Journal of Ar Transport Management, 6(3): Gürbüz, A. O., Aybars, A. and Kutlu, Ö. (2010). Corporate Governance and Fnancal Performance wth A Perspectve on Insttutonal Ownershp: Emprcal Evdence From Turkey. Journal of Appled Management Accountng Research, 8(2):

17 Kurumsal Yönetm ve Frma DEU Journal of GSSS, Vol: 19, Issue: 1 Gürsoy, C. T. (2007). Fnansal Yönetm İlkeler, 1. Baskı, İstanbul, Doğuş Ünverstes Yayınları. Güzeldere, H. (2014). Kurumsal Şeffaflık, Frma Değer ve Frma Performansları İlşks: BIST İncelemes. Yayınlanmamış Doktora Tez, İstanbul, İstanbul Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü. Hwang, C. L. and Yoon, K. (1981). Multple Attrbutes Decson Makng Methods and Applcatons, 1st Edton, Sprnger-Verlag, Berln, Hedelberg. Işıklar, G. and Büyüközkan, G. (2007). Usng A Mult-Crtera Decson Makng Approach to Evaluate Moble Phone Alternatves. Computer Standards & Interfaces, 29(2): Jahan, A., Mustapha, F., Sapuan, S. M., Ismal, M. Y. and Bahramnasab, M. (2012). A Framework for Weghtng of Crtera n Rankng Stage of Materal Selecton Process. The Internatonal Journal of Advanced Manufacturng Technology, 58(1-4): Karamustafa, O., Varıcı, İ. ve Er, B. (2009). Kurumsal Yönetm ve Frma Performansı: İMKB Kurumsal Yönetm Endeks Kapsamındak Frmalar Üzernde Br Uygulama. Kocael Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, 17(1): Mahmoodzadeh S., Shahrab, J., Parazar, M. and Zaer, M. S. (2007). Proect Selecton by Usng Fuzzy Ahp and Topss Technque. World Academy Of Scence, Engneerng And Technology, 30: Ottoson, E. and Wessenreder, F. (1999). CVA: Cash Value Added A New Method For Measurng Fnancal Performance. Gothenburg Studes İn Fnancal Economcs, Workng Paper. Öztürk, M. B. ve Demrgüneş, K. (2008). Kurumsal Yönetm Bakış Açısıyla Entellektüel Sermaye. Selcuk Unversty Socal Scences Insttute Journal, 19. Renders, A., Gaeremynck, A. and Sercu, P. (2010). Corporate Governance Ratngs and Company Performance: A Cross European Study. Corporate Governance: An Internatonal Revew, 18(2), Sakarya, Ş. (2011). İMKB Kurumsal Yönetm Endeks Kapsamındak Şrketlern Kurumsal Yönetm Derecelendrme Notu ve Hsse Sened Getrler Arasındak İlşknn Olay Çalışması (Event Study) Yöntem le Analz. ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, 7(13): Shahanagh, K. and Yazdan, S. A. (2009). Vendor Selecton Usng A New Fuzzy Group Topss Approach. Journal of Uncertan Systems, 3(3): Shh H. S., Shyurb, H. J. and Lee, E. S. (2007). An Extenson of Topss for Group Decson Makng. Mathematcal and Computer Modellng, 45(7-8):

18 Ünlü, U., Yalçın, N., Yağlı, İ. DEÜ SBE Dergs, Clt: 19, Sayı: 1 Stewart, G. Bennett (1991). The Quest for Value The EVA Management Gude, Harper Busness School Press, New York. Sullvan Wllam G. K.L. Needy, Determnaton of Economc Value Added for a Proposed Investment n New Manufacturng, Engneerng Economst, Vol.45(2), 2000, s T.C. Merkez Bankası, TCMB, ( ) Trantaphyllou, E., Shu, B., Sanchez, S. N., and Ray, T. (1998). Mult- Crtera Decson Makng: An Operatons Research Approach. Encyclopeda of Electrcal and Electroncs Engneerng, 15(1998), Türkmen, S. Y., ve Çağıl, G. (2012). İMKB ye Kote Blşm Sektörü Şrketlernn Fnansal Performanslarının TOPSIS Yöntem le Değerlendrlmes. Malye Fnans Yazıları, 1(95). Tzeng, G. H., Chen, T. Y. and Wang, J. C. (1998). A Weght-Assessng Method wth Habtual Domans. European Journal of Operatonal Research, 110(2): Uygurtürk, H. ve Korkmaz, T. (2012). Fnansal Performansın Topss Çok Krterl Karar Verme Yöntem le Belrlenmes: Ana Metal Sanay İşletmeler Üzerne Br Uygulama. Eskşehr Osmangaz Ünverstes İİBF Dergs, 7(2): Wang, J. J., Jng, Y. Y., Zhang, C. F. and Zhao, J. H. (2009). Revew on Mult-Crtera Decson Ad n Sustanable Energy Decson-Makng. Renewable and Sustanable Energy Revews, 13(9): Wang, Y. J. (2008). Applyng FMCDM to Evaluate Fnancal Performance of Domestc Arlnes n Tawan. Expert Systems wth Applcatons, 34(3): ) r/oecd2004.pdf, ( ) ( ) Yalçın, N., Bayrakdaroğlu, A. and Kahraman, C. (2012). Applcaton of Fuzzy Mult-Crtera Decson Makng Methods for Fnancal Performance Evaluaton of Turksh Manufacturng Industres. Expert Systems wth Applcatons, 39(1): Yu, V. F. ve Hu, K. J. (2010). An Integrated Fuzzy Mult-Crtera Approach for The Performance Evaluaton of Multple Manufacturng Plants. Computers & Industral Engneerng, 58(2):

19 Kurumsal Yönetm ve Frma DEU Journal of GSSS, Vol: 19, Issue: 1 Yurdakul, M. ve İç Y. T. (2003). Türk Otomotv Frmalarının Performans Ölçümü ve Analzne Yönelk Topss Yöntemn Kullanan Br Örnek Çalışma. Gaz Ünverstes Mühendslk ve Mmarlık Fakültes Dergs, 18(1): Yurdakul, M. ve İç, Y. T. (2009). Analyss of The Beneft Generated By Usng Fuzzy Numbers İn A Topsıs Model Developed For Machne Tool Selecton Problems. Journal of Materals Processng Technology, 209(1): Zavadskas, E. K. ve Tursks, Z. (2011). Multple Crtera Decson Makng (MCDM) Methods n Economcs: An Overvew. Technologcal and Economc Development of Economy, 17(2): Zelenyuk, V. ve Zheka, V. (2006). Corporate Governance and Frm s Effcency: The Case of A Transtonal Country, Ukrane. Journal of Productvty Analyss, 25(1-2),

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and atural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 9, -4, 0 Research Artcle / Araştırma Makales FUZZY TOPSIS METHODS I GROUP DECISIO MAKIG AD A APPLICATIO FOR BAK BRACH LOCATIO

Detaylı

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Araştırma Makaleler TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Dr., Dokuz Eylül Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü erhan.demrel@deu.edu.tr ÖZET Ekonomk faalyetlern

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20 225 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ

Detaylı

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 3 Sayı: 4 Ekm 03 ss. 449-459 Çok Krterl Karar Verme Teknkleryle Lostk Frmalarında Performans Ölçümü Performance Measurement of Logstcs Frms wth Mult-Crtera

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT

AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT Journal of Management, Marketng and Logstcs (JMML), ISSN: 48-6670 Year: 04 Volume: Issue: AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT Kemal

Detaylı

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 14 Sayı: 3 Temmuz 2014 ss. 463-479 Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleryle Alışverş Merkez Kuruluş Yer Seçm ve Br Uygulama Selecton of Shoppng Center

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ Burak KARAHAN Burak PEKEL Neşet BEDİR Cavt CAN Kırıkkale -2014-

Detaylı

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemleri ile Tekstil Sektöründe Finansal Performans Ölçümü

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemleri ile Tekstil Sektöründe Finansal Performans Ölçümü Sosyal Blmler 8/1 (010) s 19516 SOSYAL BİLİMLER Yıl : 010 Clt :8 Sayı :1 Celal Bayar Ünverstes S.B.E. Bulanık Analtk Hyerarş Sürec ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemler le Tekstl Sektöründe

Detaylı

KURUMSAL FİRMALAR İÇİN BİR FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ

KURUMSAL FİRMALAR İÇİN BİR FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. Journal of thefaculty of Engneerngand Archtecture of Gaz Unversty Clt 30, No 1, 71-85, 2015 Vol 30, No 1, 71-85, 2015 KURUMSAL FİRMALAR İÇİN BİR FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA

Detaylı

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ DoçDr Nur ÖMÜRBEK Süleyman Demrel Ünverstes, İİBF, İşletme Bölümü Nazlı DEMİRCİ Süleyman Demrel Ünverstes, SBE, İşletme ABD, YL Pınar AKALİN

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 31, 203-213, 2013 Research Artcle / Araştırma Makales ANALYTIC NETWORK PROCESS AND TOPSIS METHODS WITH SELECTION OF OPTIMAL INVESTMENT

Detaylı

KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı: 2, 2011 151 KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Nhan ÖZGÜVEN (*) Özet: Perakendeclk

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER *

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER * AİBÜ Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Güz 2013, Clt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13:171-189 TÜKİYE DEKİ ÖZEL BANKALAIN FİNANSAL PEFOMANSLAININ KAŞILAŞTIILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ Fath ECE COMPAISON OF PIVATE BANKS FINANCIAL

Detaylı

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama 346 Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarkç seçm: elektronk sektöründe br uygulama Murat ARIKAN 1, Berat GÖKBEK 1 1 Endüstr Mühendslğ Bölümü, Mühendslk Fakültes, Gaz Ünverstes, Maltepe-Ankara

Detaylı

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 4 Sayı: Ocak 04 ss. 9-9 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 29, 244-260, 2011 Research Artcle / Araştırma Makales PERFORMANCE EVALUATION USING AHP - VIKOR AND AHP - TOPSIS APPROACHES: THE

Detaylı

MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI

MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI Fath ÇİL GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendslk Mmarlık Fakültes Endüstr Mühendslğ Bölümü 4. Sınıf

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ M.Ensar YEŞİLYURT (*) Flz YEŞİLYURT (**) Özet: Özellkle uzak verlere sahp ver setlernn analz edlmesnde en küçük kareler tahmnclernn kullanılması sapmalı

Detaylı

AHP-TOPSIS YÖNTEMİNE DAYALI TEDARİKÇİ SEÇİMİ UYGULAMASI *

AHP-TOPSIS YÖNTEMİNE DAYALI TEDARİKÇİ SEÇİMİ UYGULAMASI * Ekonometr ve İstatstk Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometr, Yöneylem Araştırması, İstatstk Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 1 22 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ AHP-TOPSIS

Detaylı

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY Dumlupınar Ünverstes Sosyal Blmler Dergs / Dumlupınar Unversty Journal of Socal Scences İNOVASYON PERFORMANSI DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE AHS VE GİA BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIMI: SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Detaylı

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI Mehmet Aktan Atatürk Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü, 25240, Erzurum. Özet: Dövz kurlarındak değşmler,

Detaylı

Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama

Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama Anadolu Ünverses Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversy Journal of Socal Scences Kar Payı Polkası ve Yaşam Döngüsü Teors: İMKB İmalat Sektöründe Amprk Br Uygulama Dvdend Payout Polcy and Lfe Cycle Theory:

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2015/1, Sayı:21 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal Scences Year: 2015/1, Number:21 AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Meltem KARAATLI * Yrd. Doç. Dr. Gonca DAVRAS ** ÖZ Otel şletmelernde,

Detaylı

2nd International Symposium on Accounting and Finance ISAF 2014

2nd International Symposium on Accounting and Finance ISAF 2014 2nd Internatonal Symposum on Accountng and Fnance MUHASEBE PAKET PROGRAMI SEÇİM PROBLEMİNE BULANIK VIKOR YÖNTEMİ İLE BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ ÖZET Hasan UYGURTÜRK Turhan KORKMAZ Dnamk br çevrede faalyet gösteren

Detaylı

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN: Vol: 3, Issue: 13, pp

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN: Vol: 3, Issue: 13, pp Internatonal Journal of Academc Value Studes (Javstudes) ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 13, pp. 206-216 www.javstudes.com Javstudes@gmal.com Dscplnes: Busness Admnstraton, Economy, Econometrcs, Fnance,

Detaylı

Depo operatörü lojistik firmasının seçimi için bulanık VIKOR ve bulanık TOPSIS yöntemlerinin uygulanması

Depo operatörü lojistik firmasının seçimi için bulanık VIKOR ve bulanık TOPSIS yöntemlerinin uygulanması İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Clt/Vol:42, /No:2, 2013, 198-218 ISSN: 1303-1732 wwwfdergsorg 2013 Depo operatörü lostk frmasının seçm çn bulanık

Detaylı

TRANSPORTATION MODE SELECTION THROUGH LOGISTICS MANAGEMENT: AN APPLICATION IN THE TEXTILE INDUSTRY

TRANSPORTATION MODE SELECTION THROUGH LOGISTICS MANAGEMENT: AN APPLICATION IN THE TEXTILE INDUSTRY DA Kerem Toker da, uygun alternat - d mod sonucunda, karayolu - denzyolu - Anahtar Kelmeler: TRANSPORTATION MODE SELECTION THROUGH LOGISTICS MANAGEMENT: AN APPLICATION IN THE TEXTILE INDUSTRY ABSTRACT

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

NAKLĠYE FĠRMASI SEÇĠMĠNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI

NAKLĠYE FĠRMASI SEÇĠMĠNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI Marmara Ünverstes Ġ.Ġ.B.F. Dergs YIL 008, CĠLT XX, AYI NAKLĠYE FĠRMAI EÇĠMĠNDE BULANIK AHP E BULANIK TOPI YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMAI Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK * Yrd. Doç. Dr. Ġrfan ERTUĞRUL ** ArĢ. Grv.

Detaylı

BALİ KHO BİLİM DERGİSİ CİLT:23 SAYI:2 YIL:2013. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ.

BALİ KHO BİLİM DERGİSİ CİLT:23 SAYI:2 YIL:2013. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ Özkan BALİ ÖZET Personel seçm organzasyonların başarısını etkleyen en öneml problemlerden brdr. Bu seçm, belrszlk çeren

Detaylı

Afet Sonrası Hizmet Verecek Ekiplerin Konuşlanma Yerlerinin Belirlenmesi

Afet Sonrası Hizmet Verecek Ekiplerin Konuşlanma Yerlerinin Belirlenmesi 2016 Publshed n 4th Internatonal Symposum on Innovatve Technologes n Engneerng and Sccene 3-5 November 2016 (ISITES2016 Alanya/Antalya - Turkey) Afet Sonrası Hzmet Verecek Ekplern Konuşlanma Yerlernn Belrlenmes

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME PROBLEMLERİNDE ARAS YÖNTEMİ

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME PROBLEMLERİNDE ARAS YÖNTEMİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME PROBLEMLERİNDE ARAS YÖNTEMİ Makale Sunum Tarh : 02.03.2015 Yayına Kabul Tarh : 27.03.2015 Bahadır Fath YILDIRIM Araştırma Görevls Kafkas Ünverstes, İİBF, İşletme Bölümü, Sayısal

Detaylı

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2014, Clt 4, Sayı 1, ss.267-282 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2014, Volume 4,

Detaylı

İKİ AŞAMALI STRATEJİK TEDARİKÇİ SEÇİMİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

İKİ AŞAMALI STRATEJİK TEDARİKÇİ SEÇİMİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİ İLE ANALİZİ İKİ AŞAMALI STRATEJİK TEDARİKÇİ SEÇİMİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİ İLE ANALİZİ Yrd. Doç. Dr. Al İhsan ÖZDEMİR * Arş. Gör. Neşe Yalçın SEÇME ** ÖZET İşletmeler açısından tedarkç seçmnn uzun sürel şbrlğ çnde

Detaylı

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SNL MĞZLRIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Süleyman DÜNDR (*) Fath EER (**) Şuayb ÖZDEMİR (***) Özet: Bu çalışmanın amacı, fuzzy TOPSİS yöntemn kullanarak sanal mağazaların

Detaylı

TOPSIS Metodu Kullanılarak Kesici Takım Malzemesi Seçimi

TOPSIS Metodu Kullanılarak Kesici Takım Malzemesi Seçimi Makne Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 9, No: 3, 2012 (35-42) Electronc Journal of Machne Technologes Vol: 9, No: 3, 2012 (35-42) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn:1304-4141 Makale

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayına Kabul Tarihi:

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayına Kabul Tarihi: Yayın Gelş Tarh: 22.10.2014 Dokuz Eylül Ünverstes Yayına Kabul Tarh: 19.04.2016 Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Onlne Yayın Tarh: 12.07.2016 Clt: 18, Sayı: 2, Yıl: 2016, Sayfa: 255-272 http://dx.do.org/10.16953/deusbed.78956

Detaylı

Abstract FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜM ARACI OLARAK NAKİT AKIM ODAKLI FİNANSAL ANALİZ: İNŞAAT VE BAYINDIRLIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Abstract FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜM ARACI OLARAK NAKİT AKIM ODAKLI FİNANSAL ANALİZ: İNŞAAT VE BAYINDIRLIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA BJSS Balkan Journal o Socal Scences / Balkan Sosyal Blmler Dergs Internatonal Congress o Management Economy And Polcy, 2016 Aralık CASH FLOW-FOCUSED FINANCIAL ANALYSIS AS A MEASURING TOOL OF FINANCIAL

Detaylı

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Murat ATAN - Araş. Gör. Gaye KARPAT ÇATALBAŞ 2 ÖZET Bu çalışma, Türk bankacılık sstem çnde faalyet gösteren tcar bankaların

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN: Vol: 3, Issue: 11, pp

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN: Vol: 3, Issue: 11, pp Internatonal Journal of Academc Value Studes (Javstudes) ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 11, pp. 159-170 www.javstudes.com Javstudes@gmal.com Dscplnes: Busness Admnstraton, Economy, Econometrcs, Fnance,

Detaylı

Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Altı Sigma Projeleri Seçiminde Uygulanması*

Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Altı Sigma Projeleri Seçiminde Uygulanması* Busness and Economcs Research Journal Volume 7 Number 2 2016 pp. 167-201 ISSN: 1309-2448 DOI Number: 10.20409/berj.2016217536 Bulanık Çok Krterl Karar Verme Yöntemlernn Altı Sgma Projeler Seçmnde Uygulanması*

Detaylı

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE HİZMET SAĞLAYICI SEÇİMİ Öz Aşır ÖZBEK a Tamer EREN b Hzmet sağlayıcılar ya da üçüncü part lojstk (3PL) frmalar, şletmenn ana faalyetler dışında kalan, geleneksel

Detaylı

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH Dr Türkmen Göksel Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu makalede teknoloj sevyesnn pyasa rekabet ve refah sevyes üzerndek etkler matematksel br model le ncelenecektr

Detaylı

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERİN ETKİNLİK VE PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİLERİ: 2008 FİNANSAL KRİZ ÖRNEĞİ

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERİN ETKİNLİK VE PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİLERİ: 2008 FİNANSAL KRİZ ÖRNEĞİ Ekonometr ve İstatstk Sayı:11 2010 61 89 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERİN ETKİNLİK VE PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİLERİ: 2008

Detaylı

BULUT TEKNOLOJ S F RMALARININ BULANIK AHP MOORA YÖNTEM KULLANILARAK SIRALANMASI

BULUT TEKNOLOJ S F RMALARININ BULANIK AHP MOORA YÖNTEM KULLANILARAK SIRALANMASI BULUT TEKNOLOJ S F RMALARININ BULANIK AHP MOORA YÖNTEM KULLANILARAK SIRALANMASI Bahad r Fath YILDIRIM.Ü. letme Fakültes Say sal Yöntemler ABD. Onur ÖNAY.Ü. letme Fakültes Say sal Yöntemler ABD. ÖZET Bulut

Detaylı

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI Mehmet ARDIÇLIOĞLU *, Galp Seçkn ** ve Özgür Öztürk * * Ercyes Ünverstes, Mühendslk Fakültes, İnşaat Mühendslğ Bölümü Kayser

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.105-122. Kısa Vadel Sermaye Grş Modellemes: Türkye Örneğ Mehmet AKSARAYLI 1 Özhan TUNCAY 2 Alınma Tarh: 04-2008,

Detaylı

BALİ-GENCER AHP, BULANIK AHP VE BULANIK MANTIK LA KARA HARP OKULUNA ÖĞRETİM ELEMANI SEÇİMİ. Özkan BALİ 1 Cevriye GENCER 2 ÖZET

BALİ-GENCER AHP, BULANIK AHP VE BULANIK MANTIK LA KARA HARP OKULUNA ÖĞRETİM ELEMANI SEÇİMİ. Özkan BALİ 1 Cevriye GENCER 2 ÖZET AHP, BULANIK AHP VE BULANIK MANTIK LA KARA HARP OKULUNA ÖĞRETİM ELEMANI SEÇİMİ Özkan BALİ Cevrye GENCER ÖZET Çalışmada, br karar problem olarak Kara Harp OkuluKHO) na öğretm elemanı seçm ele alınmış ve

Detaylı

YAZILIM GELİŞTİRME PROJELERİNİN GERÇEK OPSİYON DEĞERLEME MODELİYLE ÇOK ÖLÇÜTLÜ BULANIK DEĞERLEMESİ

YAZILIM GELİŞTİRME PROJELERİNİN GERÇEK OPSİYON DEĞERLEME MODELİYLE ÇOK ÖLÇÜTLÜ BULANIK DEĞERLEMESİ İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 8 Sayı: 5 Bahar 009/ s. 3-6 YAZILIM GELİŞTİRME PROJELERİNİN GERÇEK OPSİYON DEĞERLEME MODELİYLE ÇOK ÖLÇÜTLÜ BULANIK DEĞERLEMESİ A. Çağrı TOLGA, Cengz KAHRAMAN

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER İstanbul Ünverstes İktsat Fakültes Malye Araştırma Merkez Konferansları 47. Ser / Yıl 005 Prof. Dr. Türkan Öncel e Armağan HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

Detaylı

alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems Avalable onlne at www.alphanumercournal.com alphanumerc ournal The Journal of Operatons Research, Statstcs, Econometrcs and Management Informaton Systems Receved: January 25, 2017 Accepted: June 22, 2017

Detaylı

HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİNDE BULANIK AHP VE BULANIK VIKOR YÖNTEMLERİ İLE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ

HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİNDE BULANIK AHP VE BULANIK VIKOR YÖNTEMLERİ İLE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİNDE BULANIK AHP VE BULANIK VIKOR YÖNTEMLERİ İLE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ RISK EVALUATING BY FUZZY AHP AND FUZZY VIKOR METHODS IN FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

Dip - Zirve Relatif Performans Piyasa Çarpanları Değerlemeler TTKOM IPEKE SAHOL BIMAS TTRAK DOHOL. Düşüşü Sürenler ASELS

Dip - Zirve Relatif Performans Piyasa Çarpanları Değerlemeler TTKOM IPEKE SAHOL BIMAS TTRAK DOHOL. Düşüşü Sürenler ASELS BİST 30 Son Fyat Bu Hafta Geçen Hafta AKBNK 8,92-10,35% -2,93% ARCLK 13,55-4,24% 4,04% ASELS 10,30-7,52% -4,24% ASYAB 2,01-5,19% -0,93% BIMAS 87,75-3,31% -1,39% DOHOL 1,07-4,46% -2,61% EKGYO 3,09-4,92%

Detaylı

TÜRK KAMU İHALE KANUNUNDA FİYAT İLE BİRLİKTE FİYAT DIŞI UNSURLARIN DA DİKKATE ALINDIĞI İHALE VE KAZANAN TEKLİF

TÜRK KAMU İHALE KANUNUNDA FİYAT İLE BİRLİKTE FİYAT DIŞI UNSURLARIN DA DİKKATE ALINDIĞI İHALE VE KAZANAN TEKLİF TÜRK KAMU İHALE KANUNUNDA FİYAT İLE BİRLİKTE FİYAT DIŞI UNSURLARIN DA DİKKATE ALINDIĞI İHALE VE KAZANAN TEKLİF Necdet ÖZÇAKAR, 1 Istanbul Ünverstes İşletme Fakültes, Üretm Yönetm Ana Blm Dalı Halm YURDAKUL

Detaylı

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Yönetm, Yl 9, Say 28, Ekm - 1997,5.20-25 TRANSPORT PROBLEMI ÇIN GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Dr. Erhan ÖZDEMIR I.Ü. Teknk Blmler M.Y.O. L.GIRIs V AM transport problemlerne en düsük malyetl baslangç çözüm

Detaylı

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Abant İzzet Baysal Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs The Internatonal Journal of Economc and Socal Research ISSN: 1306-2174 http://www.bfderg.bu.edu.tr Clt/Volume:

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz *

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz * Busness and Economcs Research Journal Volume. umber. 0 pp. 65-84 ISS: 309-448 www.berjournal.com Hsse Sened Fyatları ve Fyat/Kazanç Oranı Đlşks: Panel Verlerle Sektörel Br Analz * Mehmet argelecekenler

Detaylı

Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerini Kullanarak Serbest Bölge Yer Seçimi: Doğu Anadolu Bölgesi Örneği

Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerini Kullanarak Serbest Bölge Yer Seçimi: Doğu Anadolu Bölgesi Örneği Yayın Gelş Tarh: 22.11.2014 Dokuz Eylül Ünverstes Yayın Kabul Tarh: 05.01.2015 İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Onlne Yayın Tarh: 30.06.2015 Clt:30, Sayı:1, Yıl:2015, ss. 79-113 Çok Krterl Karar Verme

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 2, 2010 47

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 2, 2010 47 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 24, Sayı: 2, 2010 47 KRİZ ÖNCESİ VE KRİZ DÖNEMLERİNDE İŞLETMELERDE ÇALIŞMA SERMAYESİ GEREKSİNİMİNİN BELİRLEYİCİLERİ: İMKB İMALAT SANAYİ ŞİRKETLERİ ÜZERİNE

Detaylı

Doç. Dr. Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi, **

Doç. Dr. Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi, ** Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergs The Journal of Internatonal Socal Research Clt: 9 Sayı: 44 Volume: 9 Issue: 44 Hazran 2016 June 2016 www.sosyalarastrmalar.com Issn: 1307-9581 GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ

Detaylı

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2011 30.09.2011 dönemne

Detaylı

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI A. DNYİN AMACI : Bast ser ve bast paralel drenç devrelern analz edp kavramak. Voltaj ve akım bölücü kurallarını kavramak. Krchoff kanunlarını deneysel olarak uygulamak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1.

Detaylı

ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE NOVO. Özet

ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE NOVO. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 0.0.00 Clt:, Sayı: 4, Yıl: 00, Sayfa: -74 Yayına Kabul Tarh: 7.0.0 ISSN: 0-84 ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE

Detaylı

Düşük Fiyatlandırılmış Halka Arz Firma Kalitesinin Bir Göstergesi mi?

Düşük Fiyatlandırılmış Halka Arz Firma Kalitesinin Bir Göstergesi mi? Yrd. Doç. Dr. Yusuf Kaderl Yrd. Doç. Dr. Sezgn Demr Düşük Fyatlandırılmış Halka Arz Frma Kaltesnn Br Gösterges m? Yrd. Doç. Dr. Yusuf KADERLİ Adnan Menderes Ünverstes, İİBF. Yrd. Doç. Dr. Sezgn DEMİR Adnan

Detaylı

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİNE GÖRE FARKLI SERTLİKLERDE OPTİMUM TAKIM TUTUCUSUNUN BELİRLENMESİ

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİNE GÖRE FARKLI SERTLİKLERDE OPTİMUM TAKIM TUTUCUSUNUN BELİRLENMESİ 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analz Kongres 11-12 Kasım 21- Balıkesr GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİNE GÖRE FARKLI SERTLİKLERDE OPTİMUM TAKIM TUTUCUSUNUN BELİRLENMESİ Esra YILMAZ*, Ferhat GÜNGÖR** *ylmazesraa@gmal.com

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) İŞL.103 Genel Muhasebe I 3 5 SRV.211 Statistics I 3 5 İKT.

İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) İŞL.103 Genel Muhasebe I 3 5 SRV.211 Statistics I 3 5 İKT. İŞLETME ve İŞLETME İknc Öğretm BÖLÜMLERİ n n İŞL.101 Davranış Blmler I İŞL.201 Genel İşletme İŞL.203 Introducton to Busness İŞL.103 Genel Muhasebe I SRV.211 Statstcs I İktsada Grş I İŞL.207 İŞL.209 Pazarlama

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 27,Sayı:4,2013 110 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE

Detaylı

TAKIM LİDERİ SEÇİMİNDE BULANIK KALİTE FONKSİYONU AÇINIMI MODELİ UYGULAMASI

TAKIM LİDERİ SEÇİMİNDE BULANIK KALİTE FONKSİYONU AÇINIMI MODELİ UYGULAMASI 2403 TAKIM LİDERİ SEÇİMİNDE BULANIK KALİTE FONKSİYONU AÇINIMI MODELİ UYGULAMASI APPLICATION OF A FUZZY QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT MODEL FOR TEAM LEADER SELECTION ÖZET A. Fahr ÖZKÖK *, Orkun KOZANOĞLU

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS VE VIKOR İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ LAPTOP SELECTION: A COMPARATIVE ANALYSIS WITH DEA, TOPSIS AND VIKOR

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS VE VIKOR İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ LAPTOP SELECTION: A COMPARATIVE ANALYSIS WITH DEA, TOPSIS AND VIKOR Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs, Bahar 2014, Clt:10, Yıl:10, Sayı:1, 157-178 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS VE VIKOR İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Mehmet PEKKAYA 1 Mesut AKTOGAN 2 LAPTOP

Detaylı

ÜLKE KAYNAKLARININ VERĠMLĠ KULLANIMI: 4x4 ARAMA VE KURTARMA ARACI SEÇĠMĠNDE AHS VE TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN UYGULAMASI

ÜLKE KAYNAKLARININ VERĠMLĠ KULLANIMI: 4x4 ARAMA VE KURTARMA ARACI SEÇĠMĠNDE AHS VE TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN UYGULAMASI Süleyman Demrel Ünverstes Vzyoner Dergs ÜLKE KAYNAKLARININ VERĠMLĠ KULLANIMI: 44 ARAMA VE KURTARMA ARACI SEÇĠMĠNDE AHS VE TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN UYGULAMASI Yük End Müh Yusuf ŞAHİN Arş Gör Hasan AKYER ÖZET

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİRMA ÇEŞİTLENDİRMESİNİN FİRMA DEĞERİ, RİSKİ VE PERFORMANSINA ETKİLERİ: TÜRKİYE UYGULAMASI Emel YÜCEL DOKTORA TEZİ

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA

BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gaz Unv. Clt 22, No 4, 855-862, 2007 Vol 22, No 4, 855-862, 2007 BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA İzzettn TEMİZ ve

Detaylı

SİMÜLASYON İLE BÜTÜNLEŞİK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME: BİR HASTANE ACİL DEPARTMANI İÇİN SENARYO SEÇİMİ UYGULAMASI

SİMÜLASYON İLE BÜTÜNLEŞİK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME: BİR HASTANE ACİL DEPARTMANI İÇİN SENARYO SEÇİMİ UYGULAMASI İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 11 Sayı: 22 Güz 2012 s. 1-18 SİMÜLASYON İLE BÜTÜNLEŞİK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME: BİR HASTANE ACİL DEPARTMANI İÇİN SENARYO SEÇİMİ UYGULAMASI Muhammet GÜL

Detaylı

YATIRIM PROJELERi ANALiziNDE BLACK-SCHOLES OPSiYON FiYATLAMA MODELiNiN KULLANIMI

YATIRIM PROJELERi ANALiziNDE BLACK-SCHOLES OPSiYON FiYATLAMA MODELiNiN KULLANIMI YATIRIM PROJELER ANALzNDE BLACK-SCHOLES OPSYON FYATLAMA MODELNN KULLANIMI Yrd. Doç. Dr. Erkan Uysal Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu çalışmada, fnansal opsyon fyatlama modellernn yatınm

Detaylı

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre Devre Analz Teknkler DEE AAĐZ TEKĐKEĐ Bu zamana kadar kullandığımız Krchoffun kanunları ve Ohm kanunu devre problemlern çözmek çn gerekl ve yeterl olan eştlkler sağladılar. Fakat bu kanunları kullanarak

Detaylı

Prof. Dr. Nevin Yörük - Yrd. Doç. Dr. S. Serdar Karaca Yrd. Doç. Dr. Mahmut Hekim - Öğr. Grv. İsmail Tuna

Prof. Dr. Nevin Yörük - Yrd. Doç. Dr. S. Serdar Karaca Yrd. Doç. Dr. Mahmut Hekim - Öğr. Grv. İsmail Tuna Anadolu Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversty Journal of Socal Scences Sermaye Yapısını Etkleyen Faktörler ve Fnansal Oranlar le Hsse Getrs Arasındak İlşknn ANFIS Yöntem le İncelenmes: İMKB de

Detaylı

NAKĐT TEMETTÜ BĐLGĐSĐNĐN HĐSSE SENEDĐ GETĐRĐSĐ ÜZERĐNDE ÖNEMLĐ BĐR ETKĐSĐ OLUP OLMADIĞININ ĐMKB DE TEST EDĐLMESĐ *

NAKĐT TEMETTÜ BĐLGĐSĐNĐN HĐSSE SENEDĐ GETĐRĐSĐ ÜZERĐNDE ÖNEMLĐ BĐR ETKĐSĐ OLUP OLMADIĞININ ĐMKB DE TEST EDĐLMESĐ * H.Ü. Đktsad ve Đdar Blmler Fakültes Dergs, Clt 28, Sayı 2, 2010, s. 47-69 NAKĐT TEMETTÜ BĐLGĐSĐNĐN HĐSSE SENEDĐ GETĐRĐSĐ ÜZERĐNDE ÖNEMLĐ BĐR ETKĐSĐ OLUP OLMADIĞININ ĐMKB DE TEST EDĐLMESĐ * Öz Burak GÜNALP

Detaylı

K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi *

K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi * İMO Teknk Derg, 2012 6037-6050, Yazı 383 K-Ortalamalar Yöntem le Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelern Belrlenmes * Mahmut FIAT* Fath DİKBAŞ** Abdullah Cem KOÇ*** Mahmud GÜGÖ**** ÖZ

Detaylı

TESİS YERİ SEÇİMİNDE FARKLI BİR YAKLAŞIM: BULANIK ANALİTİK SERİM SÜRECİ

TESİS YERİ SEÇİMİNDE FARKLI BİR YAKLAŞIM: BULANIK ANALİTİK SERİM SÜRECİ TESİS YERİ SEÇİMİNDE FARKLI BİR YAKLAŞIM: BULANIK ANALİTİK SERİM SÜRECİ Aşkın ÖZDAĞOĞLU (*) Özet: Kuruluş yer seçm br frma çn en öneml kararlardan brdr. Yönetm kademesndek kşler seçm yaparken ster stemez

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

Türk Sigortacılık Sektöründe Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri (ÇKKV) ile Performans Ölçümü: BİST Uygulaması

Türk Sigortacılık Sektöründe Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri (ÇKKV) ile Performans Ölçümü: BİST Uygulaması Çukurova Ünverstes İİBF Dergs Clt:20. Sayı:1. Hazran 2016 ss.127-147 Türk Sgortacılık Sektöründe Çok Krterl Karar Verme Teknkler (ÇKKV) le Perormans Ölçümü: BİST ygulaması Perormance Measurement n Turksh

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ TÜRİYE DEİ 38 kv LU 4 BARALI GÜÇ SİSTEMİDE EOOMİ YÜLEME AALİZİ Mehmet URBA Ümmühan BAŞARA 2,2 Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Mühendslk-Mmarlık Fakültes Anadolu Ünverstes İk Eylül ampüsü, 2647, ESİŞEHİR

Detaylı