SAĞLIK-SEN 3. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAĞLIK-SEN 3. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ (01.01.2016 31.12.2017)"

Transkript

1 SAĞLIK-SEN 3. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ ( )

2 SAĞLIK-SEN GENEL MERKEZİ GMK Bulvarı Özveren Sok. NO: 23 Demirtepe/Çankaya/ANKARA T: F: BASKI Hermes Tanıtım Ofset Büyük Sanayi 1. Cd. No: 105 İskitler/ANKARA T: F:

3 I. BÖLÜM: TARAFLAR - AMAÇ - KAPSAM - YÜRÜRLÜK MADDE 1 - TARAFLAR: Bu toplu sözleşmenin tarafları Kamu İşveren Heyeti ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) dır. MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN AMACI: Bu sözleşmesinin amacı, sağlık ve sosyal hizmetler hizmet kolundaki kurum ve kuruluşlarda çalışanlar ile işverenin hak ve borçlarını saptayarak bunların uygulanmasını sağlamak, taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıkların çözüm yollarını göstermek işyerlerinde düzenli, etkin ve verimli çalışmayı sağlamak, hizmet kalitesini artırmak ve karşılıklı iyi niyet ve güvenle iş barışını sağlamaktır. MADDE 3 - SÖZLEŞMENİN KAPSAMI: Bu sözleşmenin kapsamı; kamu görevlilerine uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, döner sermaye ek ödemesi, toplu sözleşme ikramiyesi, fazla çalışma ücreti, nöbet ücreti, harcırah, ikramiye, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları ve diğer mali ve sosyal hakları kapsar. MADDE 4 - TANIMLAR: Bu Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesinde; a) Kamu Görevlisi: Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsü dışında çalışan personeli, b) Sendika: Sağlık ve sosyal hizmetler hizmet kolunda en çok üyeye sahip yetkili sendika kamu görevlisi sendikası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) i, c) Şube: Yetkili sendikaların Şube Başkanlıklarını, d) İşveren: Kamu İşveren Heyeti, e) İşveren vekili: İşveren adına hareket eden ve işin ve işyerinin yönetiminde görev alan kimseleri, f) Sendika üyesi kamu görevlisi: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan işçi dışındaki personelden sendikalara üye olanları, g) Toplu sözleşme: Kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere yürütülen toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda mutabık kalınması durumunda taraflarca imzalanan sözleşmeyi, 3

4 h) Toplantı tutanağı: Yetkili Kamu Görevlileri Heyeti ile Kamu İşveren Kurulu arasında yapılan görüşmeler sonucunda toplu sözleşme imzalanamaması halinde, tarafların uzlaştığı konular ile üzerinde uzlaşılamayan konuların belirtildiği tutanağı, ı) Kamu Görevlileri Hakem Kurulu: Toplu Sözleşme görüşmelerinde toplantı tutanağı imzalanması halinde uyuşmazlık konuları üzerinde nihai karar vermeye yetkili olan kurulunu, ifade eder. MADDE 5 - SÖZLEŞMENİN HÜKMÜ: Bu toplu sözleşmenin hükümleri, sözleşmeden yararlanan kamu görevlileri yönünden, sözleşmenin yürürlük süresinin hitamından itibaren yeni bir sözleşme yapılıncaya kadar toplu sözleşme hükmü olarak devam eder. MADDE 6 - YARARLANMA: Toplu sözleşme ikramiyesi hariç olmak üzere, sendika üyesi olan ve olmayan tüm sağlık ve sosyal hizmetler hizmet kolunda çalışanlar toplu sözleşmeden yürürlük tarihinden itibaren yararlanır. MADDE 7 - SÖZLEŞMENİN TEMİNATI: Bu Toplu Sözleşmenin teminatı konusunda Anayasanın 53. ve 128. Maddeleri ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri uygulanır. MADDE 8 - YÜRÜTME: Sözleşmenin yürütülmesini Kamu İşvereni ve Taraf Sendika birlikte sağlar. Sendika; Yönetim Kurulu ve yetkilileri tarafından, İşveren de vekilleri veya yetkilileri tarafından temsil edilirler. Sendikaya bağlı Şubeler, faaliyet alanları dahilindeki işyerlerinde Sendika üyelerini ilgilendiren uygulamaları izlemeye, İşverenler veya İşveren vekilleriyle temas etmeye yetkilidirler. MADDE 9 - UYUŞMAZLIKLARIN GİDERİLMESİ: Bu toplu sözleşmenin yorumlanmasından veya uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklar taraflardan birinin başvurusu üzerine 15 gün içinde Kamu İşvereni ve Taraf Sendika temsilcilerinin katılımıyla yapılacak toplantıda çözümlenir. Çözüme kavuşturulamaması halinde İdare Mahkemelerine başvuru yolu açıktır. MADDE 10 - YÜRÜRLÜK VE SÜRE: Bu Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesi tarihinde yürürlüğe girmek ve tarihinde sona ermek üzere 2 yıl süre ile geçerlidir. 4

5 II. BÖLÜM: MALİ HAKLAR MADDE 11 - UYGULAMAYA DEVAM EDİLECEK HÜKÜMLER: 14 Ağustos 2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmenin Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklar başlıklı Üçüncü Kısmının Sağlık ve Sosyal Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme başlıklı Üçüncü Bölümünde yer alan hükümler işbu sözleşme süresi boyunca uygulamaya devam edilir. Gerekçe: Önceki toplu sözleşme hükümlerinin bu toplu sözleşme ile de geçerli olması ve uygulanması. MADDE 12 - EK GÖSTERGE: Sağlık ve sosyal hizmet kolunda görevli kamu görevlilerinin mevcut ek göstergeleri 600 puan yükseltilmek suretiyle uygulanır. Gerekçe : Sağlık çalışanlarının ek göstergelerinin düşük olmasından dolayı, çalışırken aldıkları ücretleri ile emekli olmaları halinde aldıkları maaşları arasında bir uçurum oluşmaktadır. Bu farkın kapanması için ek göstergelerin arttırılması gerekmektedir. MADDE 13 - ÖZEL HİZMET TAZMİNATI: Sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 152 nci maddesine dayalı olarak Bakanlar Kurulu nun 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı kararıyla kabul edilen ve tarihli ve 2015/7177 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesi ile 2015 yılında uygulanmasına devam edilmesine karar verilen Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ı ile belirlenen özel hizmet tazminatı oranları sağlık ve sosyal hizmet kolunda görevli kamu görevlilerine 15 puan artırılarak uygulanır Sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 152 nci maddesine dayalı olarak Bakanlar Kurulu nun 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı kararıyla kabul edilen ve tarihli ve 2015/7177 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesi ile 2015 yılında uygulanmasına devam edilmesine karar verilen Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ın II. sayılı cetvelinin (F) Sağlık Hizmetleri başlıklı bölümündeki ek tazminat oranları 5, 6 ve 7. bölgeler için sağlık ve sosyal hizmet kolunda görevli kamu görevlilerine 10 puan ilave edilerek uygulanır. 5

6 3. Nüfusu 5 milyondan fazla olan şehirlerdeki hizmet kolumuza bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapanlara 10 puan ek tazminat uygulanır. Gerekçe : 1. Son yıllarda değişik hizmet sınıflarının özel hizmet tazminatlarında iyileştirmeler yapılmıştır. Dolayısıyla da diğer hizmet sınıflarında çalışanların ücretlerinde artış yapılırken, sağlık çalışanları bu artışlardan faydalanamamıştır. Değişik meslek sınıfları ile sağlık hizmetleri sınıfındaki personelin özel hizmet tazminatları mukayese edildiğinde sağlık hizmetleri sınıfındaki personelin özel hizmet tazminatlarının düşüklüğü göze çarpmaktadır. Bu mağduriyetin giderilmesi için özel hizmet tazminatlarının arttırılması gerekmektedir. Yerel hizmetler kolunda görev yapanlara sosyal denge tazminatı adı altında 789 TL lik ödeme almaktadır. Hizmet kolumuzda çalışan kamu görevlilerinin mali durumlarının iyileştirilmesi için özel hizmet tazminatlarının maktu olarak artırılması gerekmektedir. MADDE 14 - İŞ GÜÇLÜĞÜ, İŞ RİSKİ, TEMİNİNDE GÜÇLÜK VE MALİ SORUMLULUK ZAMMI: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 152 nci maddesine dayalı olarak Bakanlar Kurulu nun 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı kararıyla kabul edilen ve tarihli ve 2015/7177 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesi ile 2015 yılında uygulanmasına devam edilmesine karar verilen Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ın I. sayılı cetvelindeki sağlık ve sosyal hizmet kolunda görevli kamu görevlilerine İş Güçlüğü Zammı oranları 1000 puan, İş Riski Zammı 1000 puan ve Temininde Güçlük Zammı 1000 puan artırılarak uygulanır. Gerekçe : Hizmet kolumuzda çalışanların büyük bir kısmı sosyal güvenlik mevzuatına göre tehlikeli ve çok riskli hizmet alanında çalışmaktadır. Bu doğrultuda; Yan Ödeme Kararnamesindeki iş güçlüğü, iş riski ve temininde güçlük zammının 1000 er puan artırılması mesleki riski tam olarak karşılayamasa da bir nebze olsun telafi edeceği düşünülmektedir. MADDE 15 - EK ÖDEME KESİNTİLERİ: 209 sayılı Kanunun 5. maddesi, 2547 sayılı Kanunun 58. maddesi ve 2659 sayılı Kanunun 30. maddesi uyarınca ek ödemeden yararlananların ek ödemelerinin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9. maddesi uyarınca ödenen ek ödemeye tekabül eden kısmı için 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9. maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır. Gerekçe : 375 sayılı KHK uyarınca ödenmekte olan ek ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmazken, döner sermaye gelirlerinden ödenmekte olan ek ödeme gelir vergisine tabi tutulmaktadır. Ayrıca maaş ile döner sermayenin 6

7 matrahlarının birlikte hesaplanması nedeni ile döner sermayeden ek ödeme alan personel, 375 sayılı KHK uyarınca ek ödeme alan emsali personele göre çok daha fazla gelir vergisi ödemektedir. Bu nedenle, döner sermayeden ödenen ek ödemenin de gelir vergisinden muaf tutulması gerekmektedir yılı toplu sözleşmesinde Fark ödemesi başlığı altında yıllık mahsuplaşma olarak adlandırdığımız sistem getirilmiştir. Bu sistemde yıl sonunda sağlık çalışanlarının eline geçen maaş+döner sermayeleri ile diğer kurumlardaki emsali personelin maaş+ek ödemesi hesaplanmaktadır. Sağlık çalışanlarının yıl sonunda eline geçen gelirinin emsali personelden az olması halinde aradaki fark iade edilecektir. Bundan yararlanan personel sayısı oldukça azdır. Yıl boyunca ek ödeme kadar döner sermaye almış olanlar yararlanabilmektedir. Ayrıca yıl sonunda iade edilen meblağ TL arasında olmaktadır yılı toplu sözleşmesinde ise aylık mahsuplaşmaya yer verilmiştir. Ancak yıllık mahsuplaşmada olduğu gibi aylık mahsuplaşma da yalnızca sabit ek ödeme alanları kapsamaktadır. MADDE SAYILI KHK DAKİ EK ÖDEME ORANLARININ ARTIRILMASI: 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek (I) sayılı cetvelinde sağlık ve sosyal hizmet kolunda görevli kamu görevlileri için belirlenen ek ödeme oranları 20 puan artırımlı ödenir. Gerekçe : Sağlık çalışanlarının hem hak ettikleri ücreti alamadıkları, hem de döner sermaye mağduriyetleri ortadadır. Bu sıkıntıların bir nebze olsun çözülebilmesi için 375 sayılı KHK daki ek ödeme oranlarının 20 puan artırılması gerekmektedir. MADDE 17 - SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARINDA GÖREV YAPAN PERSONELİN DÖNER SERMAYE TAVAN EK ÖDEME KATSAYILARI: sayılı Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasının birinci cümlesindeki diğer personel için yüzde 150 oranı, şube müdürü için yüzde 225, diğer personel için yüzde 200 olarak uygulanır sayılı Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasının ikinci cümlesindeki yüzde 200 oranı, yüzde 250 olarak uygulanır sayılı Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasının ikinci cümlesi hükmü palyatif bakım, sterilizasyon, yanık merkezi, kemoterapi, radyoterapi ve kan bankası birimlerinde görev yapan personel (sözleşmeli personel dahil) hakkında da uygulanır sayılı Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasının üçüncü cümlesindeki mesai saatleri dışında gelir getirici çalışmalarından doğan katkılarına karşılık olarak ayrıca yapılacak ek ödemenin hesabına nöbette geçirilen süreler de dahil edilir. Gerekçe : 209 sayılı Kanunun 5. maddesi ile düzenlenen tavan ek ödeme oranları özellikle hekim dışı personel açısından çok düşük kalmakta ve hak edilen döner 7

8 sermayeyi almalarını engellemektedir. Bu nedenle tavan oranlarının artırılması uygun olacaktır. Ayrıca bilfiil özellik arz eden birimlere hizmet etmesine ve hizmetin niteliği itibariyle risk taşıyan birimler olmasına rağmen riskli birimler için öngörülen katsayılardan yararlanamayan birimlerin de özellik arz eden birimler için öngörülen tavan ek ödeme katsayısından yararlandırılması öngörülmektedir. Nöbet usulü ile çalışanlar ise bundan kaynaklı döner sermaye ek ödemelerinden yararlanamamaktadır. Hizmetin kesintisiz olarak sunulmasını sağlayan personelin hizmetinin karşılığının, sunduğu hizmetle orantılı olarak verilmesi düşünülmektedir. Bu nedenle nöbette geçirilen sürelerde mesai dışı ek ödemelerin hesabında değerlendirilmelidir. MADDE 18 - SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARINDA GÖREV YAPAN PERSONELİN HİZMET ALANI KADRO UNVAN KATSAYILARI: 1. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 1. Türkiye Kamu Hastanelerine Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin İkinci Basamak Sağlık Tesisleri Hizmet Alanı- Kadro Unvan Katsayılarına ilişkin Ek-2 sayılı cetvelindeki aşağıdaki oranlara 0,10 puan ilave edilir. Mevcut Oranlar Talep Edilen Avukat, sivil savunma uzmanı, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, çocuk gelişimcisi, sosyal çalışmacı, biyolog, mühendis, veteriner hekim, kimyager, sosyolog ve benzerleri 0,40 0,50 Ameliyathane, anjiyo üniteleri, yoğun bakım, doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık ünitesi/merkezi, diyaliz, acil servis/poliklinik, kapalı psikiyatri servisleri, AMATEM, çocuk izleme merkezleri, izolasyon odaları, organ ve doku nakli ile kemik iliği nakil üniteleri gibi 0,50 0,60 özellikli hizmetlerde çalışan sağlık hizmetleri sınıfı personeli Sağlık hizmetleri sınıfı personeli 0,40 0,50 Tıbbi teknolog 0,40 0,50 Taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görev yapan personel ile teknikerler 0,35 0,45 Ameliyathane, anjiyo üniteleri, yoğun bakım, doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık ünitesi/merkezi, diyaliz, acil servis/poliklinik, kapalı psikiyatri servisleri, AMATEM, çocuk izleme merkezleri, izolasyon odaları, organ ve doku nakli ile kemik iliği nakil üniteleri gibi özellikli hizmet- 0,30 0,40 lerde çalışan genel idare hizmetleri sınıfı, teknik hizmetler sınıfı, yardımcı hizmetler sınıfı personeli Genel idare hizmetleri sınıfı personeli 0,25 0,35 Teknik hizmetler sınıfı personeli 0,25 0,35 Yardımcı hizmetler sınıfı personeli 0,25 0,35 8

9 2. Türkiye Kamu Hastanelerine Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Üçüncü Basamak Sağlık Tesisleri Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayılarına ilişkin Ek-3 sayılı cetvelindeki aşağıdaki oranlara 0,10 puan ilave edilir. Mevcut Oranlar Talep Edilen Avukat, sivil savunma uzmanı, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, çocuk gelişimcisi, sosyal çalışmacı, biyolog, mühendis, veteriner hekim, kimyager, 0,40 0,50 sosyolog ve benzerleri Ameliyathane, anjiyo üniteleri, yoğun bakım, doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık ünitesi/merkezi, diyaliz, acil servis/poliklinik, kapalı psikiyatri servisleri, AMATEM, çocuk izleme merkezleri, izolasyon odaları, 0,50 organ ve doku nakli ile kemik iliği nakil üniteleri gibi özellikli hizmet- 0,60 lerde çalışan sağlık hizmetleri sınıfı personeli Sağlık hizmetleri sınıfı personeli 0,40 0,50 Tıbbi teknolog 0,40 0,50 Taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görev yapan personel ile teknikerler 0,35 0,45 Ameliyathane, anjiyo üniteleri, yoğun bakım, doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık ünitesi/merkezi, diyaliz, acil servis/poliklinik, kapalı psikiyatri servisleri, AMATEM, çocuk izleme merkezleri, izolasyon odaları, organ ve doku nakli ile kemik iliği nakil üniteleri gibi özellikli hizmet- 0,30 0,40 lerde çalışan genel idare hizmetleri sınıfı, teknik hizmetler sınıfı, yardımcı hizmetler sınıfı personeli Genel idare hizmetleri sınıfı personeli 0,25 0,35 Teknik hizmetler sınıfı personeli 0,25 0,35 Yardımcı hizmetler sınıfı personeli 0,25 0,35 2. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Halk Sağlığı Müdürlüğü İle Merkez Laboratuvarları Personelinin Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayılarına ilişkin Ek-2 sayılı cetvelindeki aşağıdaki oranlara 0,10 puan ilave edilir. Mevcut Oranlar Talep Edilen Şefler ve diğer taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görev yapan personel 0,50 0,60 Sağlık hizmetleri sınıfı personeli 0,40 0,50 Tıbbi teknolog 0,40 0,50 Teknik hizmetler sınıfı personeli 0,40 0,50 Genel idare hizmetleri sınıfı personeli 0,35 0,45 Yardımcı hizmetler sınıfı personeli 0,30 0,40 9

10 3. Sağlık Bakanlığına Bağlı İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin İl Sağlık Müdürlüğü Personelinin Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayılarına ilişkin Ek-3 sayılı cetvelindeki aşağıdaki oranlara 0,10 puan ilave edilir. Mevcut Oranlar Talep Edilen Şefler ve diğer taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görev yapan personel 0,50 0,60 Sağlık hizmetleri sınıfı personeli 0,40 0,50 Tıbbi teknolog 0,40 0,50 Teknik hizmetler sınıfı personeli 0,40 0,50 Genel idare hizmetleri sınıfı personeli 0,35 0,45 Yardımcı hizmetler sınıfı personeli 0,30 0,40 Gerekçe : Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları döner sermaye yönetmeliklerinde döner sermaye hesaplamasına esas hizmet alanı kadro-unvan katsayıları düşük olduğundan çoğu kurumda yalnızca sabit ek ödeme alınmakta, üzerinde döner sermaye alınamamaktadır. Bu katsayıların artırılması hekim dışı çalışanların da sabit üzerinde döner sermaye almasını sağlayacaktır. MADDE 19 - SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI MERKEZ TEŞKİLATI PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN İLAVE EK ÖDEME: Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları merkez teşkilatı bünyesinde görevli personele döner sermaye bütçesinden ödenmek üzere en yüksek devlet memuru maaşının %15 i oranında ilave özel hizmeti tazminatı ödenir. Gerekçe : Bakanlık merkez kadrolarında bulunan personele maaş + sabit ek ödeme dışında herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Merkez teşkilatı kadrolarında çalışan personele 2012 yılı Ocak ayına kadar 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca hazırlanan 08/05/2006 tarihli ve 3276 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığına Bağlı Döner Sermaye İşletmelerinden Merkeze Aktarılan Tutarın Dağılım ve Sarfı İle Bu Tutardan Bakanlık Merkez Teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge hükümleri doğrultusunda ek ödeme yapılmıştır. Bakanlık taşra teşkilatı döner sermayeli işletmelerden oluşmaktadır ve bu işletmelerin gelirlerinin %5 i merkeze aktarılmaktadır. Döner sermayeli işletmelerin çalışma şekli ve iş yoğunluğu merkez teşkilatına da yansımakta ve bu nedenle çoğu merkez biriminde mesai saatleri dışında çalışılabilmektedir. Ancak fazla mesai ücreti ödenememesi nedeniyle fazla mesai personel tarafından istenilmemekte, işleyişte aksaklıklara neden olmaktadır. 10

11 Toplamda kişinin merkez teşkilatında çalıştığı ve ödenecek ek ödemenin merkezi yönetim bütçesinden ödenmeyecek olması sebebiyle kamuya mali bir yük oluşturmayacağı değerlendirilmektedir. MADDE 20 - LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÖREN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA İLAVE DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİ : Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görev yapan hekim dışı personelin hizmet alanı-kadro unvan katsayısı ve Yükseköğretim kurumlarının tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde görev yapan hekim dışı personelin kadro/görev unvan katsayıları yüksek lisans mezunları için %10, doktora mezunları için %20 artırımlı ödenir. Gerekçe : Sağlık hizmetleri sınıfında eğitimin teşvik edilmesi amacıyla yüksek lisans ve doktora yapanlara ücret farklılığının olması gerekmektedir yılı toplu sözleşmesinde eğitim hizmet kolunda ek ders ücretinin yüksek lisans yapan öğretmenlere %5, doktora yapan öğretmenlere %15 artırımlı ödeneceği karara bağlanmış idi. Aynı şekilde sağlık hizmet kolunda yükseklisans ve doktora eğiminin döner sermaye ek ödemelerine katkısının olması gerekmektedir. MADDE 21-4/C GEÇİCİ PERSONELE DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİ: 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (C) fıkrasına tabi geçici personel de 209 sayılı Kanunun 5. maddesi, 2547 sayılı Kanunun 58. maddesi, 2659 sayılı Kanunun 30. maddesi kapsamında ek ödemeden yararlandırılır. Gerekçe : Döner sermaye ek ödemelerinden yararlanabilmek için fiili katkı şartı bulunmaktadır. 4/C li geçici personel de döner sermayeye fiilen katkı sağlamasına rağmen bundan kaynaklı haklardan yararlanamamaktadır. MADDE 22 - ÜÇÜNCÜ SEVİYE ACİL SERVİS VE ÜÇÜNCÜ SEVİYE YOĞUN BAKIMLAR DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİ: Üçüncü seviye acil servis ve üçüncü seviye yoğun bakımlarda görev yapanların Yönetmelikte öngörülen döner sermaye ek ödeme hesabında 20 ek puan verilir. Gerekçe : Üçüncü seviye acil servis ve üçüncü seviye yoğun bakımlarda çalışanlar olağanüstü yoğun ve riskli bir ortamda dinlenmeksizin çalıştıklarından farklı değerlendirilmeleri zaruret arz etmektedir. MADDE 23 - ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREV YAPAN KLİNİSYENLERİN (UZMAN TABİPLERİN) HİZMET ALANI KADRO UNVAN KATSAYILARI: Üçüncü basamak sağlık tesislerinde görev yapan klinisyenler (uzman tabip) için hizmet alanı kadro unvan katsayıları ikinci basamak sağlık tesislerinde olduğu gibi 2,50 olarak uygulanır. 11

12 MADDE 24 - PRATİSYEN TABİPLERİN VE DİŞ TABİPLERİNİN HİZMET ALANI KAD- RO UNVAN KATSAYILARI: Türkiye Kamu Hastanelerine Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Ek-2 ve Ek-3 sayılı cetvellerinde 1,10 olan pratisyen ve diş tabibi hizmet alanı kadro unvan katsayısı 1,15 olarak uygulanır. MADDE 25 - DİŞ TABİPLERİNİN DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİ: Ağız ve diş sağlığı merkezleri ile diş hastaneleri dışında kalan sağlık tesislerinde çalışan diş tabiplerinden hastane ortalaması altında kalanlara, hastane ortalamasından döner sermaye ek ödemesi yapılır. Gerekçe : ADSM ler dışında görev yapan diş tabipleri genellikle hastane ortalamasının altında kalmaktadır. Bu nedenle ADSM lerde görev yapan diş tabiplerine göre mağdur olduğu gibi, hastanedeki diğer hekimlere göre de mağdur olmaktadır. MADDE ACİL SAĞLIK İSTASYONU SORUMLU SAĞLIK PERSONELİNİN HİZMET ALANI KADRO UNVAN KATSAYISI: 112 acil sağlık istasyonu sorumlu sağlık personelinin hizmet alanı kadro unvan katsayısı 0,60 olarak uygulanır. Gerekçe : Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Ek-3 sayılı İl Sağlık Müdürlüğü Personelinin Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayıları Cetvelinde 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu sorumlu tabibi için 2,25 katsayısı öngörülmüştür. Ancak istasyon sorumluluğu yapan diğer sağlık çalışanları için herhangi bir fark yoktur. Sorumluluk üstlenen diğer sağlık çalışanlarının hizmet alanı kadro unvan katsayılarının da artırılması alınan sorumluluğun bir nebze de olsa karşılığının verilmesini sağlayacaktır. MADDE 27 - TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMUNA BAĞLI ENTEGRE HASTANELERİN ÖZELLİK ARZ EDEN BİRİMLERİNİN HİZMET ALANI KADRO UNVAN KATSAYILARI: Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağlı entegre hastanelerin 209 sayılı Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasının ikinci cümlesinde belirtilen birimlerinde görev yapan personelin hizmet alanı kadro unvan katsayıları 0,60 olarak uygulanır. MADDE 28 - HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜKLERİNE BAĞLI 112 ACİL SAĞLIK HİZME- Tİ PERSONELİNİN DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİ: 209 sayılı Kanunun 5. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi hükmü Halk Sağlığı Müdürlüklerine bağlı 112 acil sağlık hizmetleri istasyonunda görev yapan personel (sözleşmeli personel dahil) hakkında da uygulanır. 12

13 Gerekçe : I. Dönem Toplu Sözleşmesi ile 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapanların riskli birimler için öngörülen tavan ek ödeme oranından yararlanması sağlanmıştır. Ancak Halk Sağlığı Müdürlüklerine bağlı 112 acil sağlık istasyonlarında bu tavan oranı uygulanmamaktadır. Tüm 112 çalışanları arasında eşitlik sağlanmalıdır. MADDE 29 - ÇEVRE SAĞLIĞI DENETİMİ VE TÜTÜN DENETİMİ YAPAN PERSONE- LE EK PUAN: Çevre sağlığı denetimi ve tütün denetimi yapan personele Halk Sağlığı Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının % 10 u oranında ek puan verilir. Gerekçe : Piyasa gözetimi ve denetimi yapan personelden sadece müdürlük görevlilerine (çevre sağlığı ) ek puan verilmekte. Çevre sağlığı denetimi ve özellikle tütün denetimi yapan tüm personellerin Halk Sağlığı Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının % 10 u tutarında ek puandan faydalanması sağlanmalıdır. MADDE 30 - TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATINDA GÖREV YAPAN PERSONELE EK PUAN: 1. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrasının (o) bendinde merkez ilçeler hariç olmak üzere ilçelerde bulunan birimlerde görev yapan personele verilecek Halk Sağlığı Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının % 15 i oranında ek puan aynı bentteki diğer ek puanlardan bağımsız olarak ayrıca ödenir. 2. Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatlarında görevlendirilen halk sağlığı müdürlüğü ve bağlı birimleri personeline Halk Sağlığı Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının % 10 u oranında ek puan verilir. Gerekçe : 1. Döner Sermaye Yönetmeliğinin Halk Sağlığı Müdürlüklerinde ilçelerde, komisyonlarda görev yapma gibi nedenlerle ek puan verilmesine ilişkin 5. maddesinin (o) bendinde Muayene ve kabul komisyonu üyeleri için Halk Sağlığı Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının % 5 i, ihale-satın alma komisyonu üyelerine, o dönem eğitim faaliyetlerinde görevli eğiticilere, piyasa gözetimi ve denetimi yapan personele Halk Sağlığı Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının % 10 u, B tipi 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarında çalışan personel hariç olmak üzere il merkezinde bulunan (merkez ilçeler dahil) Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı birimlerde görev yapan personele Halk Sağlığı Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının % 10 u, merkez ilçeler hariç olmak üzere ilçelerde bulunan birimlerde görev yapan personele Halk Sağlığı Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının % 15 i ve İ-1, İ-2, İ-3 ve İ-4 grubu olan illerin Halk Sağlığı Müdürlerine Halk Sağlığı Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının % 35 i, İ-5 grubu olan illerin Halk Sağlığı Müdürlerine Halk Sağlığı Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının % 25 i, İ-6 grubu olan illerin Halk Sağlığı Müdürlerine Halk Sağlığı Müdürlüğü 13

14 il birim performans puan ortalamasının % 20 si, İ-7 grubu olan illerin Halk Sağlığı Müdürlerine Halk Sağlığı Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının % 15 i oranında ek puan verilir. Ancak, o dönem yukarıda sayılanlardan birden fazlasında görev yapan personele sadece bir kez ve fazla olan ek puan verilir. hükmüne yer verilmektedir. Ancak madde metni sonundaki Ancak, o dönem yukarıda sayılanlardan birden fazlasında görev yapan personele sadece bir kez ve fazla olan ek puan verilir. ibaresi nedeniyle merkez ilçeler hariç olmak üzere ilçelerde bulunan birimlerde görev yapan personele verilecek ek puandan yararlananlar madde metnindeki diğer ek puanlardan yararlanamamaktadır. Merkez ilçeler hariç olmak üzere ilçelerde bulunan birimlerde görev yapan personele verilecek ek puanın maddeden ayrı değerlendirilmesi söz konusu sorunu çözecektir. 2. Halk Sağlığı Müdürlüklerine bağlı hizmet sunan merkez TSM, halk sağlığı laboratuvarı ve ilçe TSM emrinde görev yapan personellerden merkez birimlerinde ya da bakanlık merkez teşkilatında görevlendirilmesi halinde %15 - %10 birim ek puanından faydalanamamaktadır. Bakanlık merkez teşkilatında veya Bakanlık bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında görevlendirilen halk sağlığı müdürlüğü ve bağlı birimleri personeli için birim performans ek puan oranı %10 olarak uygulanmalıdır. MADDE 31 - MUTEMETLERE EK PUAN: Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları bünyesinde personel ödemeleri için mutemet olarak görevlendirilenlere Yönetmelikte öngörülen döner sermaye ek ödeme hesabında 20 ek puan verilir. Gerekçe : Parasal işlemlerle iştigal eden personelin mali sorumlulukları göz önünde bulundurularak döner sermaye ek ödemesinin artırılarak ödenmesi yerinde olacaktır. MADDE 32 - DAĞITILABİLİR DÖNER SERMAYE HESABI: 1. Sağlık tesislerinde dağıtılabilir döner sermaye hesabında %15 olarak hesaplanan hazine hissesi, hazineye ödenen oranda dikkate alınır. 2. Kurum ve kuruluşlarda 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca personele dağıtılacak döner sermaye tutarı, sağlık tesisinin o dönemde elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle Hazine payı, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın %50 sinin altında olamaz. 3. Sağlık tesisi kalite katsayısı arasında olan sağlık tesislerinde dağıtılabilecek döner sermaye tutarına %3, sağlık tesisi kalite katsayısı arasında olan sağlık tesislerinde ise dağıtılabilecek döner sermaye tutarına %5 oranında ilave edilir. 14

15 sayılı KHK oranında dağıtılan sabit ek ödemeden mahsup edilemeyen tutarlar, performansa dayalı ek ödeme hesabında dikkate alınmaz. Gerekçe : 1 ve 2. Dağıtılabilir döner sermaye konusunda kurumlarda uygulama farklılıkları olması aynı hizmeti görev, aynı kadro unvandaki personel arasında ücret farklılıklarına neden olmakta, bu da çalışanlarda memnuniyetsizlik oluşturmaktadır. Adaletsizliğin giderilmesi ve uygulama birliği sağlanması açısından hazine payı ve dağıtılabilir döner sermaye konusunda standart sağlanmalıdır. 3. Kalite konusunda olumlu çalışmaları olan kurumlara pozitif performans uygulanması kurumları ve çalışanları motive edecektir. MADDE 33 - GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLENLERİN DÖNER SERMYE EK ÖDEMESİ: 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca ek ödeme alan tabip dışı personelden (sözleşmeli personel dahil) resen görevlendirilenlere, asıl kadro ve pozisyonunun bulunduğu kurum veya kuruluş ile görevlendirildiği kurum veya kuruluşun ek ödemesi birlikte değerlendirilerek yüksek olan ek ödeme yapılır. Gerekçe : Döner Sermaye Yönetmeliğine göre geçici olarak görevlendirilen personele görevlendirildiği kurum veya kuruluştan ek ödeme yapılmaktadır. Bu durumda döner sermaye ek ödemesi yüksek olan bir kurumdan, düşük olan bir kuruma geçici olarak görevlendirilen personel görevlendirme süresince mağdur olmaktadır. Bu mağduriyetin önüne geçebilmek için söz konusu personelin asıl kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluş ile görevlendirildiği kurum veya kuruluşun ek ödemesi birlikte değerlendirilerek, hangisinin ek ödeme meblağı yüksek ise o kurum veya kuruluşun rakamları üzerinden ek ödeme yapılması için II. Dönem Toplu Sözleşmede karar alınmıştır. Ancak toplu sözleşme hükmündeki geçici görevlendirmenin komisyon kararı ile yapılmış olması şartı ile birçok çalışan bu imkandan faydalanamamaktadır. Bu nedenle komisyon kararı şartının çıkarılması gerekmektedir. MADDE 34 - YILLIK İZİNLERDE DÖNER SERMAYE KESİNTİSİ: Türkiye Kamu Hastanelerine Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4. maddesinin (t) bendi kapsamında mesai içi çalışılmayan günlerden ayda 5 güne kadar olan yıllık izinler hariç tutulur. Gerekçe : Döner sermaye gelirlerinden mahrum kalmak istemeyen personel izin kullanmaktan kaçınmaktadır. Dolayısıyla da; yoğun çalışma temposu ve dinlenememesi sebebiyle verimlerinde düşme ve hata yapma riskleri artmaktadır. Çalışanların izin haklarını gelirleri düşmeden rahat bir şekilde kullanabilmesini temini amaçlanmaktadır. 15

16 MADDE 35 - UZMAN HEMŞİRELİK VE UZMAN EBELİK: 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu kapsamında uzman hemşire ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun kapsamında uzman ebe unvanını ihraz edenlere özel hizmet tazminatı 20 puan artırımlı ödenir. Gerekçe: Hemşirelik Kanununda ve 1219 sayılı Kanunda uzman hemşirelik ve uzman ebelik kavramı ve şartları tanımlanmış olmasına karşın buna ilişkin herhangi bir kadro ve mali özlük hakkı düzenlemesi yapılmamıştır. Kanunda düzenlenmiş bu hakkın karşılığında şartları taşıyan ebe ve hemşirelerimize mali bir hak verilmelidir. MADDE 36 - KOMİSYONLARDA GÖREVLİ PERSONELE EK PUAN: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı sağlık tesislerinde Döner Sermaye Komisyonu, Muayene Kabul Komisyonu, Kontrol Teşkilatı, Hasta Hakları Kurulu, Hasta ve Çalışan Güvenliği Komitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu ve Radyasyon Güvenliği Komisyonunda görev yapan personele hastane hizmet puan ortalamasının %10 u oranında ek puan verilir. Gerekçe : tarih ve (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik ile komisyonlarda görev yapan personelin ek puanları kaldırılmıştır. Kaldırılan bu ek puanlar komisyonlarda görev yapanlara geri verilmelidir. MADDE 37 -KAMU HASTANE BİRLİKLERİNDEKİ 663 SAYILI KHK YA TABİ TABİP DIŞI SÖZLEŞMELİ PERSONELİN SABİT EK ÖDEMESİ: Kamu Hastane Birliklerinde 663 sayılı KHK kapsamında sözleşmeli statüde istihdam edilen personelden tabip dışı personele her ay yapılacak ek ödeme net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca asıl kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz. Gerekçe : Birliklerde sözleşmeli statüde görev yapan personelden tabip unvanlılar 209 sayılı Kanunun ek 3. maddesindeki garanti gelir olarak adlandırılan sabit ek ödemeden yararlanmaktadır. Hatta söz konusu hekimler kamu görevlisi olmadan sözleşme imzalamış olsa dahi bu haktan yararlanabilecektir. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu nun tarih ve 1188 sayılı yazısında şu açıklamaya yer verilmektedir: Bakanlığımız kadro ve pozisyonlarında bulunmayıp, özel sektörde çalışan ya da emekli olan tabiplerden kamu hastaneleri birliklerinde sözleşme imzalayan tabiplere de 209 sayılı Kanunun Ek-3 üncü maddesinde uyarınca döner sermaye sabit ek ödemesi yapılacak ve yapılan döner sermaye sabit ek ödemesi 5510 sayılı Kanun uyarınca prim kesintisine tabi tutulacaktır. 16

17 Ancak hekim dışı sözleşmeli personel sabit ödemeden yararlanamamaktadır. Aynı yazıda Birliklerde sözleşmeli statüde istihdam edilen personele 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında ek ödeme yapılmadığından, mezkûr Yönerge kapsamında ek ödeme yapılacak olan tabip dışı personele sabit ek ödeme (375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca belirlenmiş olan net tutardan az olmayacak olan ek ödeme) yapılmayacaktır. Söz konusu personele her ayın 15 inde yalnızca genel bütçeden sözleşme ücreti yapılacak, bu Yönerge kapsamında aynı aya ilişkin hesaplanan ek ödeme ise takip eden ayın başında yapılacaktır. denmektedir. Bu personele de sabit ek ödeme verilmesi gerekmektedir. MADDE 38 -KAMU HASTANE BİRLİKLERİNDEKİ 663 SAYILI KHK YA TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONELİN EK ÖDEMESİ: tarihli ve 1156 sayılı Makam Onayı ile tarihinden itibaren yürürlüğe giren Kamu Hastaneleri Birliklerinde Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönergenin 8. maddesinde belirtilen katsayılar uygulanmaz. Gerekçe : 663 sayılı KHK da Kamu Hastane Birlikleri Sözleşmeli Personel Tavan Ek Ödeme Oranları belirlenmiştir tarihli ve 1156 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren Kamu Hastane Birliklerinde Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönergenin 8. maddesinde de sözleşmeli statüde istihdam edilen genel sekreter, mali hizmetler başkanı, tıbbi hizmetler başkanı, idari hizmetler başkanı, hastane yöneticisi, başhekim, başhekim yardımcısı, müdür, müdür yardımcısı, uzman ve büro görevlisine yapılacak ek ödemenin hesaplama usulleri verilmiş ve yeni çarpanlar oluşturulmuştur. Sağlık Bakanlığı 663 sayılı KHK nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren mezkur KHK da yer verdiği katsayılar ile hem maaş hem de ek ödeme hususunda sözleşme imzalayacak personelde haklı bir beklenti oluşmasına sebebiyet vermiştir. Zaten Kamu Hastaneleri Kurumunun taşra yapısı olan Birliklerde görev yapan söz konusu personel, bu yeni yapının ildeki en yetkili ve en etkili görevlerini tüm riski ile birlikte üstlenmektedir. Dolaysıyla da haklı olarak tatmin edici bir gelir beklentisi içinde olmuşlardır. Bu konuda Sağlık Bakanlığı da yürüttüğü politikalar ile bu beklentiyi kuvvetlendirmiştir. Bu nedenle 663 sayılı KHK ya göre hesaplama yapılmalı ve Yönerge hükmü uygulanmamalıdır. MADDE 39 - YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI VE ADLİ TIP KURUMUNDAKİ HEKİMLERİN SABİT EK ÖDEMESİ: 1. Yükseköğretim kurumlarının tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerine atanan ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 58. maddesine göre ek ödeme alan ve Adli Tıp Kurumuna atanan ve 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunun 30. maddesine göre ek ödeme alan eğitim görevlilerine 17

18 en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 410 u, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine % 335 i ve pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise % 180 i oranında, her ay herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılır. Bu ödemeye hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu kapsamda her ay yapılacak ek ödemenin net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz. 2. Yukarıdaki madde kapsamında yapılan aylık ek ödeme tutarı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. maddesi ve 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunun 30. maddesi uyarınca aynı aya ilişkin olarak yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilir. Bu maddeye göre yapılan ek ödemenin 2547 sayılı Kanunun 58. maddesi uyarınca aynı aya ilişin olarak yapılacak ek ödemeden fazla olması halinde aradaki fark geri alınmaz. Bu madde kapsamında ödeme yapılanlara 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi hükümlerine göre ek ödeme yapılmaz. Gerekçe : Sağlık Bakanlığında görev yapan hekimlere döner sermayeden mahsup edilmek üzere garanti gelir verilmekte ve bu tutar emekliliğe yansıtılmaktadır. Üniversite hastanelerinde ve Adli Tıp Kurumunda çalışan hekimlerin bu imkandan faydalanmaması eşitsizliğe yol açmaktadır. Üniversite hastanelerinde ve Adli Tıp Kurumunda çalışan hekimlerin mağduriyetinin giderilmesi için bu imkandan yararlanmaları sağlanmalıdır. Sağlık Bakanlığında, Birliklerde görevlendirilen ve kamu görevlisi olmayan hekimler dahi garanti gelirden yararlandırılmaktadır. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu nun tarih ve 1188 sayılı yazısında şu açıklamaya yer verilmektedir: Bakanlığımız kadro ve pozisyonlarında bulunmayıp, özel sektörde çalışan ya da emekli olan tabiplerden kamu hastaneleri birliklerinde sözleşme imzalayan tabiplere de 209 sayılı Kanunun Ek-3 üncü maddesinde uyarınca döner sermaye sabit ek ödemesi yapılacak ve yapılan döner sermaye sabit ek ödemesi 5510 sayılı Kanun uyarınca prim kesintisine tabi tutulacaktır. Bu durumda kamu görevlisi olan diğer hekimlerin de garanti gelir hakkından yararlandırılması gerekmektedir. MADDE 40 - NÖBET VE İCAP NÖBETİ ÜCRETİ: sayılı Kanunun ek 33. maddesindeki nöbet ücretleri saatleri arasında ve resmi tatillerde nöbet tutan personel için %20 artırımlı olarak uygulanır. 18

19 sayılı Kanunun ek 33. maddesinin birinci fıkrasındaki nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere koşulu kesintisiz 3 saatten az olmamak üzere şeklinde uygulanır. Ayrıca hiçbir şekilde 130 saatten fazlası için ödeme yapılmaz şartı uygulanmaz acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personele de icap nöbet ücreti ödenir. 4. Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü emrinde görev yapan personele 657 sayılı Kanunun ek 33. maddesi kapsamında nöbet ve icap nöbet ücreti ödenir. 5. Radyasyona tabi birimlerde hizmet gereği kendi rızası ile nöbet tutmak isteyen personele 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi uyarınca ücret ödenir. 6. Yetkili makamlarca idari izinli sayılan günlerde çalışanlara nöbet ücreti ödenir. Gerekçe : 1. Gece çalışması gündüz çalışmasına göre daha meşakkatli olduğundan gece çalışması yapanlar için nöbet ücretleri artırımlı ödenmelidir. 2. Mesai dışında fazla çalışma yapanlara kesintisiz 6 saat koşulu sağlanmadığı gerekçesiyle nöbet ücreti ödenmediğinden, kesintisiz 6 saat şartı 3 saate düşürülmelidir. Ayrıca nöbet tutanlara izin kullanmamaları halinde aylık 130 saat şartına bakılmaksızın tuttukları tüm nöbet saatlerinin karşılığı ödenmelidir. 3. Bir İdare Mahkemesi kararı nedeniyle, Hukuk Müşavirliğinin verdiği görüş üzerine 112 çalışanlarına icap nöbet ücreti ödenmemektedir. Söz konusu görüş yazısında İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesinde icap nöbeti düzenlenmediği yazmaktadır. Oysaki 112 çalışanları 657 sayılı Kanunun ek 33. maddesine göre icap nöbeti tutmaktadır. Tuttukları nöbetin karşılığının kendilerine ödenmesi gerekmektedir. 4. Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü emrinde görev yapanlar nöbet tutmalarına rağmen 657 sayılı Kanunun ek 33. maddesi kapsamında yer almadıkları gerekçesiyle bunun karşılığını alamamaktadır. 5. Radyasyonla çalışanlar bazı durumlarda nöbet tutmaktadır, ancak bunun karşılığını alamamaktadırlar. 6. Yetkili makamlarca idari izinli sayılan günlerde çalışanlara nöbet ücreti ödenmesi hakkaniyetli olacaktır. MADDE 41 - YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPANLARIN DÖNER SERMAYE TAVAN EK ÖDEME KATSAYILARI: sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. maddesinin (c) bendinin ikinci alt bendindeki diğer öğretim elemanları ile diğer personel için yüzde 150 oranı yüzde 200, işin ve hizmetin özelliği dikkate alınarak yoğun bakım, doğumhane, 19

20 yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, enfeksiyon, özel bakım gerektiren ruh sağlığı, organ ve doku nakli, acil servis ve benzeri sağlık hizmetlerinde çalışan personel için yüzde 200 oranı yüzde 250 olarak uygulanır sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. maddesinin (c) bendinin ikinci alt bendindeki işin ve hizmetin özelliği dikkate alınarak yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, enfeksiyon, özel bakım gerektiren ruh sağlığı, organ ve doku nakli, acil servis ve benzeri sağlık hizmetlerinde çalışan personel için uygulanacak katsayı palyatif bakım, sterilizasyon, yanık merkezi, kemoterapi, radyoterapi ve kan bankası birimlerinde görev yapan personel (sözleşmeli personel dahil) hakkında da uygulanır. Gerekçe : Yükseköğretim kurumlarının tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde çalışanlar için öngörülen tavan ek ödeme oranları özellikle hekim dışı personel açısından çok düşük kalmakta ve hak edilen döner sermayeyi almalarını engellemektedir. Bu nedenle tavan oranlarının artırılması uygun olacaktır. Ayrıca bilfiil özellik arz eden birimlere hizmet etmesine ve hizmetin niteliği itibariyle risk taşıyan birimler olmasına rağmen riskli birimler için öngörülen katsayılardan yararlanamayan birimlerin de özellik arz eden birimler için öngörülen tavan ek ödeme katsayısından yararlandırılması öngörülmektedir. MADDE 42 - YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPANLARIN KADRO/ GÖREV UNVAN KATSAYILARI: Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin Ek-1 sayılı Kadro/Görev Unvan Katsayısı Cetvelindeki katsayılardan; Başhemşire, Fakülte Sekreteri, Başeczacı, Hastane Müdürü, Uzman, Hastane Müdür Yardımcısı, Eczacı için 1,00-1,80 katsayıları 1,50-1,80 olarak, Hemşire, Radyoloji Teknikeri, Laboratuar Teknikeri, Sağlık Memuru, Sağlık Teknikeri, Diyetisyen, Fizyoterapist, Gıda Mühendisi, Mühendis, Odyolog, Psikolog, Veteriner Hekim, Okutman, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Pedagog, Kimyager, Fizikçi, Tekniker, Teknisyen, Ayniyat Saymanı için 0,50-1,30 katsayıları 1,00-1,30 olarak ve Aşçı, Tıbbi Sekreter, Teknisyen Yardımcısı, Aşçı Yardımcısı, Bekçi, Bilgisayar İşletmeni, Gassal, Güvenlik Görevlisi, Hastabakıcı, Hizmetli, İmam, Memur, Şoför, Terzi için 0,35-0,90 katsayıları 0,70-0,90 olarak uygulanır. Gerekçe : Mezkur Yönetmelik ekinde personelin döner sermaye kadro/görev unvan katsayıları aralık olarak gösterilmekte ve bu aralıktaki katsayıyı belirleme yetkisi yönetim kuruluna bırakılmaktadır. Ancak özellikle hekim dışı personel için bu katsayılar alt sınırdan ödendiği takdirde personele ödenen döner sermaye mağduriyetler 20

21 ve üniversiteler arasında uçurumlar oluşturmaktadır. Bu nedenle alt sınırların özellikle mağdur olan grupta yükseltilmesi uygun olacaktır. MADDE 43 - YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPANLARA YAPILACAK ASGARİ EK ÖDEME ORANLARI: Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 5. maddesinin 9. fıkrasındaki diğer personel için %15 oranı %25 olarak uygulanır. Gerekçe : Mezkur Yönetmeliğin 5. maddesinin 9. fıkrasında Yapılacak asgari ek ödeme oranı, ilgili birim yöneticisi (dekan ve başhekim) için yönetim kurulunca Kanunda belirlenen tavan oranını geçmemek üzere belirlenen yönetici payı ek ödeme oranının; tıp fakültesi ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde görev yapan öğretim üye ve öğretim görevlileri ile uzman tabip ve diş tabipleri için % 35 inden, diğer öğretim elemanları için % 25 inden, diğer personel için ise % 15 inden, diş hekimliği fakültelerinde ise öğretim elemanları için % 25 inden, diğer personel için ise % 15 inden az olamaz. hükmüne yer verilmektedir. Üniversitelerin büyük bir kısmı bu neredeyse sadece bu asgari tutarları personele dağıtır hale geldiğinden, bu asgari tutarların yükseltilmesi zorunluluk hale gelmiştir. MADDE 44 - ADLİ TIP KURUMU PERSONELİNİN DÖNER SERMAYE TAVAN EK ÖDEME ORANLARI: 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunun 30. maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendindeki %250 oranı %350 olarak, (h) bendindeki %225 oranı %300 olarak, (i) bendindeki %200 oranı %275 olarak ve (j) bendindeki %150 oranı %250 olarak uygulanır. Gerekçe : Adli Tıp Kurumu çalışanları için öngörülen tavan ek ödeme oranları özellikle hekim dışı personel açısından çok düşük kalmakta ve hak edilen döner sermayeyi almalarını engellemektedir. Bu nedenle tavan oranlarının artırılması uygun olacaktır. MADDE 45 - TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE EK TAZMİNAT: Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü emrinde görev yapan kamu görevlilerine kurum bütçesinden ödenmek üzere her ay en yüksek devlet memuru maaşının %15 i oranında ilave özel hizmeti tazminatı ödenir. MADDE 46 - SOSYAL HİZMET TAZMİNATI: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında görev yapan kamu görevlilerine her ay en yüksek devlet memuru aylığının %10 si oranında sosyal hizmet tazminatı ödenir. 21

22 Gerekçe : Tüm risk grubu içerisinde yer alan toplumun en dezavantajlı kesimlerine can ve mal güvenliğini hiçe sayarak 7/24 hizmet sunan ve benzer meslek grupları barındıran diğer Bakanlıklar arasında en düşük özlük haklarına sahip Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi için Bakanlığa özgü bir tazminat verilmesine yönelik bir düzenleme yapılmalıdır. MADDE 47 - ASKERİ SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREV YAPAN SİVİL MEMURLARA SAĞLIK HİZMETLERİ TAZMİNATI: Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli sivil memurlardan 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Kanunun ek 17. maddesinin (Ç) bendinde belirtilen sağlık hizmetleri tazminatından yararlanmayan hekim dışı sağlık çalışanlarına 375 sayılı KHK nın ek 9. maddesi uyarınca yapılan ek ödeme oranı %20 artırımlı ödenir. Gerekçe : Sağlık hizmeti bir ekip işidir. Sadece hekimlere 5947 sayılı Kanun ile bazı mali haklar verilmesi askeri sağlık tesisleri çalışanları arasında huzursuzluğa yol açmıştır. Talebimiz bu ücret adaletsizliğinin hafifletilmesine yöneliktir. MADDE 48 - AFAD A BAĞLI KAMPLARDA MİSAFİR EDİLEN YABANCI UYRUKLULARIN YAŞADIĞI YERLERDE BULUNAN SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİ: 1. AFAD a bağlı kamplarda misafir edilen yabancı uyrukluların yaşadığı yerlerde bulunan sağlık tesislerinde görev yapan tabip dışı personele (sözleşmeli personel dahil) 209 sayılı Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasındaki yüzde 150 oranı yüzde 225 olarak uygulanır. 2. AFAD a bağlı kamplarda misafir edilen yabancı uyrukluların yaşadığı yerlerde bulunan sağlık tesislerinde görev yapan personelin hizmet alanı kadro unvan katsayıları 0,10 puan artırılır. Gerekçe : Türkiye nin özellikle güneydoğu bölgesinde 2 milyon yabancı uyrukluya hizmet veren sağlık görevlileri büyük fedakarlık ve risk altında çalışmaktadırlar. Personelin fedakarlığının değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesi gerekmektedir. MADDE 49 - AFAD A BAĞLI KAMPLARDA MİSAFİR EDİLEN YABANCI UYRUKLULARIN YAŞADIĞI YERLERDE BULUNAN SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE ÖDÜL: AFAD a bağlı kamplarda misafir edilen yabancı uyrukluların yaşadığı yerlerde bulunan sağlık tesislerinde en az 2 yıl görev yapan personele her yıl en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200 üne kadar ödül verilir. 22

23 MADDE 50 - AİLE HEKİMLERİNİN YILLIK İZİNDE ÜCRETLERİNİN KESİLMEMESİ: Tek birimli aile sağlığı merkezinde görev yapan ve yıllık izin sebebiyle görevi başında bulunamayan asıl aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının yıllık izne ayrıldıkları dönemde kayıtlı kişiler için ödenecek net ödeme miktarı ile sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi ücretinin tamamı kendilerine ödenir. Gerekçe : Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde 16 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazetede yapılan değişiklik ile tek birimli aile sağlığı merkezlerindeki aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının yıllık izinlerinin ilk yedi günü ücretlerinden kesinti yapılmayacağı düzenlenmiştir. Yıllık izinlerinin tamamı için kesinti yapılmaması talep edilmektedir. MADDE 51 - AİLE HEKİMLERİNİN SENDİKA AİDATI: Aile hekimlerine sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi, kira ve gezici sağlık hizmetleri adı altında bir gider karşılığı ödenmekte olan unsurlar 4688 sayılı Kanunun 25. maddesine göre her ay mutat olarak ödenmekte olan damga vergisine tabi aylık brüt gelir kapsamında değerlendirilmez. Gerekçe : Devlet Personel Başkanlığının tarih ve sayılı yazısı ile Sağlık Bakanlığı na verilen görüş yazısında, aile hekimlerine sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi, tahlil, tetkik, kira ve gezici sağlık hizmetleri adı altında ödenmekte olan unsurların bir gider karşılığı ödendiği göz önüne alındığında bu ödeme unsurlarının 4688 sayılı Kanunun 25. maddesine göre her ay mutat olarak ödenmekte olan damga vergisine tabi aylık brüt gelir kapsamında değerlendirilemeyeceği bildirilmiştir. Ancak, Devlet Personel Başkanlığı nın bu yazısına rağmen aile hekimlerinin aylık sendika üyelik ödenti tutarının hesaplanmasında sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi, tahlil, tetkik, kira ve gezici sağlık hizmetleri adı altında ödenmekte olan gider kalemleri de dahil edilmektedir. Bu kalemlerin bu hesaplamadan çıkarılması gerekmektedir. MADDE 52 - ADLİ TIP KURUMUNDA TEKNİK BİLİRKİŞİLERE UZMANLIK: Adli Tıp Kurumu bünyesinde çalışan adli tıp uzmanlığı dışındaki teknik konularda bilirkişilik yapan, teknik raporları düzenleyen, fizik, kimya, biyoloji ve trafik ihtisası ile ilgili lisans mezunu çalışanlara uzmanlık kadrosu verilir. Gerekçe : Konuları ile ilgili olarak eğitim almış ve rapor hazırlamakta olan, uzmanlaşmış adli bilimler kapsamında multidisipliner çalışma gereklilik arz ettiğinden lisansını (ve/veya yüksek lisansını-doktorasını) teknik alanlarda almış mühendislerin uzman veya kariyer uzmanlıkları gibi kadrolara atanmaları sağlanmalıdır. Bahse konu bu durum, Adli Tıp Kurumu Başkanlığının tüm daireleri (Trafik, Fizik, Kimya, Biyoloji vb) için de geçerlidir. 23

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık. : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık. : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413 .. T.C. Sayı : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413 ilgi: 06/06/2012 tarihli ve 71 sayılı ve 2012/24 Nolu Genelge. 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu

Detaylı

ç) Birim: Döner sermaye gelirinin elde edildiği fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksek okulu ve uygulama araştırma merkezini,

ç) Birim: Döner sermaye gelirinin elde edildiği fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksek okulu ve uygulama araştırma merkezini, T.C. SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ BĠRĠMLERĠNDE DÖNER SERMAYE GELĠRLERĠNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENĠN DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLAR YÖNERGESĠ Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Döner Sermaye

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

Döner Sermaye İşletmesi İşleri İle İlgili Şube Müdürlüğü EK ÖDEME, SABİT EK ÖDEME, ASGARİ (TABAN) EK ÖDEME HESAPLAMA USULLERİ. 06/06/11 Eren ERCAN 1

Döner Sermaye İşletmesi İşleri İle İlgili Şube Müdürlüğü EK ÖDEME, SABİT EK ÖDEME, ASGARİ (TABAN) EK ÖDEME HESAPLAMA USULLERİ. 06/06/11 Eren ERCAN 1 Döner Sermaye İşletmesi İşleri İle İlgili Şube Müdürlüğü EK ÖDEME, SABİT EK ÖDEME, ASGARİ (TABAN) EK ÖDEME HESAPLAMA USULLERİ 06/06/11 Eren ERCAN 1 HEKİM SABİT ÖDEME En Yüksek Devlet Memuru Aylığı (Ek

Detaylı

YÖNETMELİK. (4) Üçüncü fıkrada belirtilen şekilde seçilen üyeler mali yılsonuna kadar görev yaparlar. Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür.

YÖNETMELİK. (4) Üçüncü fıkrada belirtilen şekilde seçilen üyeler mali yılsonuna kadar görev yaparlar. Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür. 5 Temmuz 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29051 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

SAĞLIK-SEN Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası KAMU İŞVEREN HEYETİ

SAĞLIK-SEN Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası KAMU İŞVEREN HEYETİ SAĞLIK-SEN Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası İLE KAMU İŞVEREN HEYETİ ARASINDA SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER HİZMET KOLUNDAKİ KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN AKTEDİLEN 2. DÖNEM KAMU GÖREVLİLERİ TOPLU SÖZLEŞMESİ

Detaylı

YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 (Mükerrer) Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. SAGLlK BAKANLlGI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2015/1

T.C. SAGLlK BAKANLlGI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2015/1 SAOLIK BAKANUôI. yosetim HizMEnERİ GEN'EL MODORLeÖO. tn'sa:" KAı'X AKLARı PLA."lI.AMA VE İSTATISTtK tşı.d.ller! 08.0ı.ıOI.! 16:01-20LS,4988.2S.ı 1840 11111111111111111L111111L111111L11111111111 nrw'llt':'.ın'""

Detaylı

(Değişik:RG-5/7/2014-29051) EK 1 TAVAN EK ÖDEME TUTARINA ESAS KATSAYILAR

(Değişik:RG-5/7/2014-29051) EK 1 TAVAN EK ÖDEME TUTARINA ESAS KATSAYILAR (Değişik:RG-5/7/0-905) EK TAVAN EK ÖDEME TUTARINA ESAS KATSAYILAR Mesai İçi Tavan Ek Ödeme Tutarına Esas Katsayılar Eğitim görevlisi ile uzman tabip kadrosuna atanan profesör ve doçentler 8 Uzman tabip

Detaylı

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME. Akademik jüri ücreti

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME. Akademik jüri ücreti EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME Akademik jüri ücreti Madde 1- (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca yapılan doçentlik sınavlarında jüri üyesi

Detaylı

Döner sermaye : (2) Madde 58 (Değişik: 21/1/ /5 md.)

Döner sermaye : (2) Madde 58 (Değişik: 21/1/ /5 md.) Döner sermaye : (2) Madde 58 (Değişik: 21/1/2010-5947/5 md.) a) Yükseköğretim kurumlarında üniversite yönetim kurulunun önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile döner sermaye işletmesi kurulabilir.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu. Sayı : 49022165-010.99 /1714 28 ŞUBAT 2013 Konu : Yeni Ek Ödeme Yönetmeliği GENELGE 2013/ 2

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu. Sayı : 49022165-010.99 /1714 28 ŞUBAT 2013 Konu : Yeni Ek Ödeme Yönetmeliği GENELGE 2013/ 2 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sayı : 49022165-010.99 /1714 28 ŞUBAT 2013 Konu : Yeni Ek Ödeme Yönetmeliği GENELGE 2013/ 2 Bilindiği üzere, 2 Kasım 2011 tarihli ve 28103 Sayılı Mükerrer

Detaylı

YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 (Mükerrer) Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

EK 1 TAVAN EK ÖDEME TUTARINA ESAS KATSAYILAR

EK 1 TAVAN EK ÖDEME TUTARINA ESAS KATSAYILAR EK 1 TAVAN EK ÖDEME TUTARINA ESAS KATSAYILAR Mesai İçi Tavan Ek Ödeme Tutarına Esas Katsayılar Eğitim görevlisi ile uzman tabip kadrosuna atanan profesör ve 8 doçentler Uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatında

Detaylı

T.C. SAÖLIK BAKANLIGı Müsteşarlık GENELGE 20141 1[5

T.C. SAÖLIK BAKANLIGı Müsteşarlık GENELGE 20141 1[5 Sayı : 39608046 1).,0\ 4. 4%'2..0. b~ ~'L SAÖLIK BAKANLIGı GENELGE 20141 1[5 Bilindiği üzere, Bakanlığımız taşra teşkilatında ve bağlı kuruluşların taşra teşkilatlarında görev yapan personele 4/1/1961

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARIN TAŞRA TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARIN TAŞRA TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARIN TAŞRA TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389.115913 03.01.14 * 54 Konu : Mali ve sosyal haklar GENELGE A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli

Detaylı

PRATİK BİLGİLER 2017 BÜTÇE TERTİPLERİNE GÖRE MAAŞ GELİR VERGİSİ TARİFESİ 2017 YÜZDE LİMİTLER TL'ye kadar 15

PRATİK BİLGİLER 2017 BÜTÇE TERTİPLERİNE GÖRE MAAŞ GELİR VERGİSİ TARİFESİ 2017 YÜZDE LİMİTLER TL'ye kadar 15 PRATİK BİLGİLER 2017 KATSAYILAR AYLIK KATSAYI 0,096058 01/01/2017 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,030462 TARİHİNDEN TABAN AYLIK KATSAYISI 1,503595 GEÇERLİ AİLE YARDIMI 2.134 204,99 ÇOCUK YARDIMI (0-6 YAŞ) 500 48,03

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Kasım 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİKLER Sayı : 29189 SAĞLIK BAKANLIĞI VE

Detaylı

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİNE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİNE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 28 Kasım 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29189 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİNE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİNE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİNE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİNE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığına bağlı İl

Detaylı

PRATİK BİLGİLER 2014 MAAŞ KATSAYILARI AYLIK KATSAYI 0,076998 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,024416 TABAN AYLIK KATSAYISI 1,205274 01/01/2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ

PRATİK BİLGİLER 2014 MAAŞ KATSAYILARI AYLIK KATSAYI 0,076998 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,024416 TABAN AYLIK KATSAYISI 1,205274 01/01/2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ PRATİK BİLGİLER 2014 MAAŞ KATSAYILARI AYLIK KATSAYI 0,076998 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,024416 TABAN AYLIK KATSAYISI 1,205274 01/01/2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ BÜTÇE TERTİPLERİNE GÖRE MAAŞ TEMEL MAAŞLAR 1.1.1.1

Detaylı

TAM GÜN SABİT ÖDEMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE HESAPLAMA ÖRNEKLERİ

TAM GÜN SABİT ÖDEMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE HESAPLAMA ÖRNEKLERİ TAM GÜN SABİT ÖDEMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE HESAPLAMA ÖRNEKLERİ Bakanlığımız Döner Sermaye Sabit Ödeme Uygulaması konulu 2010/53 nolu genelgesinin uygulanmasına ilişkin işlem süreci ve hesaplama örnekleri

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ - KAPSAM MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esasların

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ Cuma, 23 Kasım 2012 07:32 23 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28476 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 14.02.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28559 (Mükerrer) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-30/9/2016-29843)

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE Sayı : 79847095.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları 09.07.2013 * 6339 GENELGE (Sıra No: 7) 1-24/7/2008

Detaylı

BİLGİ NOTU. : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği

BİLGİ NOTU. : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği BİLGİ NOTU KONU : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği 1- Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği, 23 Kasım 2012 gün 28476 sayılı Resmi

Detaylı

SAĞLIK-SEN YILI IV. DÖNEM TOPLU SÖZLEġME TALEPLERĠMĠZ

SAĞLIK-SEN YILI IV. DÖNEM TOPLU SÖZLEġME TALEPLERĠMĠZ SAĞLIK-SEN 2018-2019 YILI IV. DÖNEM TOPLU SÖZLEġME TALEPLERĠMĠZ 1. Sağlık ve sosyal hizmet çalıģanlarının zam ve tazminatları artırılmalıdır. a. Özel hizmet tazminatları 15 puan artırılmalıdır. 15 puanlık

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MAAŞ HESABI. HAZIRLAYAN Emel POSTACI Mali Hizmetler Uzmanı 2017

AKADEMİK PERSONEL MAAŞ HESABI. HAZIRLAYAN Emel POSTACI Mali Hizmetler Uzmanı 2017 AKADEMİK PERSONEL MAAŞ HESABI HAZIRLAYAN Emel POSTACI Mali Hizmetler Uzmanı 2017 GÖSTERGE AYLIĞI 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36, 43/a, 149, 150, 154, ve 155.nci maddeleri ile 2914 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK (1)

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK (1) Resmi Gazete Tarihi: 18.02.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27850 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK (1)

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDEN MERKEZE AKTARILAN TUTARIN DAĞILIM VE SARFI İLE BU TUTARDAN BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu usul

Detaylı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü, 65080, Kampüs / VAN - Telefon: 444 50 65 - Belgegeçer: +90 432 486 54 13

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü, 65080, Kampüs / VAN - Telefon: 444 50 65 - Belgegeçer: +90 432 486 54 13 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (h) fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (h) fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. 18 Şubat 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27850 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları 07.01.2014 * 133 GENELGE (Sıra No: 4) 14/8/2013 tarihli

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 4)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 4) T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 79847095-010.06.02-[115708-184]-247 08 /01 /2015 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları GENELGE (Sıra No: 4) 14/8/2013

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 05.07.2013/148-1 1.7.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2013-31.12.2013 tarihleri

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 2)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 2) Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE (Sıra No: 2) 1/6/2012 tarihli ve 28310 sayılı

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: 96007696-045.03-49500 26/03/2015 Konu: Hizmet Alım Personeli Kıdem Tazminatı 81 İL VALİLİĞİNE Başkanlığımıza farklı zamanlarda intikal eden yazılı görüş taleplerinde, Bakanlığımız merkez ve taşra

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

ĠġYERĠ HEKĠMLERĠ ĠÇĠN YENĠ Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMĠNER 2

ĠġYERĠ HEKĠMLERĠ ĠÇĠN YENĠ Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMĠNER 2 ĠġYERĠ HEKĠMLERĠ ĠÇĠN YENĠ Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMĠNER 2 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU NA GÖRE KAYITLAR- KURUM HEKĠMLĠĞĠNDE ĠġYERĠ HEKĠMLĠĞĠ ĠĢçi Sağlığı

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 10.07.2017/92-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1 Temmuz.2017 tarihinden itibaren, Gelir Vergisinden istisna edilecek kıdem

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 09.01.2013/31-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2013-30.6.2013 ile 1.7.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 09.01.2017/15-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2017-30.06.2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak gelir

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları

2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları 2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları 2011 yılının ilk yarısında uygulanacak memur maaş katsayıları 31 Aralık 2010 tarihli ve 27802 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

TAM GÜN YASASI TASLAK METNİ

TAM GÜN YASASI TASLAK METNİ TAM GÜN YASASI TASLAK METNİ MADDE 1.- 04/01/1961 tarihli ve 209 sa yı lı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Ka nu nun

Detaylı

YÖNETMELİK. R.G. Tarihi: 09.01.2007 R.G. Sayısı: 26398

YÖNETMELİK. R.G. Tarihi: 09.01.2007 R.G. Sayısı: 26398 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Kanun No: 5258 Kabul Tarihi : 24.11.2004 Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; Sağlık Bakanlığının pilot olarak belirleyeceği illerde, birinci

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLERİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLERİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLERİ GENEL BÜTÇE VE MALİ MEVZUAT UYGULAMALARI Yusuf KARA Daire Başkanı ANTALYA - 10/04/2015 KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLER KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLER

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 01.07.2014/148-1 1 TEMMUZ 2014 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2014-31.12.2014

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: (Mükerrer)

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: (Mükerrer) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK Ö Resmi Gazete Tarihi: 14.02.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28559 (Mükerrer) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor Mevzuat 11.07.2016/86-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2016-31.12.2016 tarihleri arasında geçerli olmak

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete:4.4.2007-26483 Kanun No. 5614 MADDE 1-7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 5 inci

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMUNDA GÖREV YAPAN VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KAPSAMI DIŞINDA BULUNAN PERSONELE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

30 Temmuz 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27657 YÖNETMELİK

30 Temmuz 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27657 YÖNETMELİK 30 Temmuz 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27657 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA

Detaylı

Yürürlük Tarihi: HRÜ Senatosunun tarih ve 2014/20 sayılı kararı.

Yürürlük Tarihi: HRÜ Senatosunun tarih ve 2014/20 sayılı kararı. HARRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu usul ve esasların

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE TC SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : 94036355/04503 Konu : UMKE Personeli Hk ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi : 26082013 tarih ve 201353165705/903 sayılı yazınız İlgi

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi Kod:YÖN.LS.O1 : Nisan 2010 Kullanılan Bölüm 1 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Tüm Bölümler 2 Tababet ve Şuabatı Sanatlarının İcrasına Dair Kanun Tüm Bölümler 3 Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme

Detaylı

SAĞLIK-SEN. KAMU ĠġVEREN HEYETĠ

SAĞLIK-SEN. KAMU ĠġVEREN HEYETĠ SAĞLIK-SEN Sağlık ve Sosyal Hizmet ÇalıĢanları Sendikası ĠLE KAMU ĠġVEREN HEYETĠ ARASINDA SAĞLIK VE SOSYAL HĠZMETLER HĠZMET KOLUNDAKĠ KAMU GÖREVLĠLERĠ ĠÇĠN AKTEDĠLEN 3. DÖNEM KAMU GÖREVLĠLERĠ TOPLU SÖZLEġMESĠ

Detaylı

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2014-31.12.2014 tarihleri arasında geçerli

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖZEL HASTANELER VE VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HASTANELERİNDE ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI EK DERS ÜCRETLERİ.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI EK DERS ÜCRETLERİ. 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI EK DERS ÜCRETLERİ Satım KAYA İLGİLİ MEVZUAT Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 02.Aralık.2010 tarihli ve 47233 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan ĠKĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLĠ PERSONELE BĠRĠM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4.

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. 9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI Genel Yetkili Sendika İNANDIK, KAZANDIK, BİRLİKTE MÜCADELE EDEREK KAZANMAYA DEVAM EDECEĞİZ www.sagliksen.org.tr 2014-2015 www.sagliksen.org.tr TOPLU SÖZLEŞME

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Döner Sermaye Ek Ödeme Dağıtım

Detaylı

DÖNER SERMAYE YÖNERGESİ Çarşamba, 12 Ocak :50 - Son Güncelleme Çarşamba, 12 Ocak :50

DÖNER SERMAYE YÖNERGESİ Çarşamba, 12 Ocak :50 - Son Güncelleme Çarşamba, 12 Ocak :50 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B100THG0740003 Konu : Yönerge....VALİLİĞİNE İlgi:15.11.2002 tarih ve 12311 sayılı yönerge 209 Sayılı Kanun un 5 nci maddesinde 4618 Sayılı

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları 11.01.2012* 350 GENELGE 1) 5793 sayılı Bazı Kanun

Detaylı

16 18 Mayıs 2013 VAN

16 18 Mayıs 2013 VAN 16 18 Mayıs 2013 VAN Sunum Konuları Sigortalılık Halleri Üniversitelerde 4/c Kapsamında Sigortalı Sayılan Memurların ve Öğretim Elemanlarının Prime Esas Kazanç Unsurları İşçi ve Sözleşmeli Personelin Prime

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİNİN GENELİNE VE HİZMET KOLLARINA YÖNELİK MALİ VE SOSYAL HAKLARA İLİŞKİN 2016 VE 2017 YILLARINI KAPSAYAN 3. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME

KAMU GÖREVLİLERİNİN GENELİNE VE HİZMET KOLLARINA YÖNELİK MALİ VE SOSYAL HAKLARA İLİŞKİN 2016 VE 2017 YILLARINI KAPSAYAN 3. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME KAMU GÖREVLİLERİNİN GENELİNE VE HİZMET KOLLARINA YÖNELİK MALİ VE SOSYAL HAKLARA İLİŞKİN 2016 VE 2017 YILLARINI KAPSAYAN 3. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Katsayıların belirlenmesi

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlüğü 26.01.2011 tarihli ve 01126 sayılı yazısı ile;

Muhasebat Genel Müdürlüğü 26.01.2011 tarihli ve 01126 sayılı yazısı ile; 3- Döner Sermaye Pay Dağıtımı Usul ve Esasları 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi ne göre ayrılacak olan asgari tutarlar 1- % 1 HAZİNE PAYI Muhasebat Genel Müdürlüğü 26.01.2011 tarihli ve 01126 sayılı

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM BAYBURT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 - (1) Döner Sermaye Ek Ödeme Dağıtım

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 79847095-010.06.02-[115708-184]-325 05/01/2017 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları GENELGE 23/8/2015 tarihli ve 29454

Detaylı

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE (31/08/2012 tarihli ve 571 sayılı Makam Onayı ile 01/09/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren) İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE

Detaylı

SAĞLIK-SEN ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE ÇALIŞANLARIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 11 OCAK 2014

SAĞLIK-SEN ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE ÇALIŞANLARIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 11 OCAK 2014 SAĞLIK-SEN ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE ÇALIŞANLARIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 11 OCAK 2014 1. Üniversite hastanelerinin siyasal ve toplumsal algısı: Üniversite hastaneleri bir kamu hastanesi

Detaylı

1) İş ve Meslek Danışmanlarının Çalışma Usul ve Esaslarının mevcut durum analizi

1) İş ve Meslek Danışmanlarının Çalışma Usul ve Esaslarının mevcut durum analizi 1) İş ve Meslek Danışmanlarının Çalışma Usul ve Esaslarının mevcut durum analizi Türkiye İş Kurumu nun taşra teşkilatında çalışmakta olan İş ve Meslek Danışmanlarının çalışma usul ve esasları İş ve Meslek

Detaylı

ASTSUBAY KADROSUNA ATANAN VEYA FİİLEN BÖYLE BİR KADRODA GÖREV YAPAN PERSONELİN MALİ HAKLARI

ASTSUBAY KADROSUNA ATANAN VEYA FİİLEN BÖYLE BİR KADRODA GÖREV YAPAN PERSONELİN MALİ HAKLARI ASTSUBAY KADROSUNA ATANAN VEYA FİİLEN BÖYLE BİR KADRODA GÖREV YAPAN PERSONELİN MALİ HAKLARI ÖZET : Gerek 657 sayılı kanun ve gerek 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddeleri ve Anayasamızda

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Şubat 2013 PERŞEMBE Sayı : 28559 Mükerrer YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİKLER TÜRKİYE

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B100THG0100002/3120 5603 22.03.2005....VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B100THG0100002/3120 5603 22.03.2005....VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B100THG0100002/3120 5603 22.03.2005 Konu: Kurumsal Performans Yönergesi...VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/ 50 209 sayılı Sağlık

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Maaş Hesaplaması İle İlgili Mevzuat, Bilgiler ve Örnek Hesaplamalar Slayt ile ilgili görülen hataları, soru ve önerilerinizi Strateji

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK (1)

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK (1) Resmi Gazete Tarihi: 18.02.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27850 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK (1)

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları 28.06.2012* 7270 GENELGE (Sıra No:5) 1/6/2012 tarihli

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkra eklenmiştir.

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkra eklenmiştir. 19 Eylül 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28416 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK

Detaylı

Tanımlar Madde 3- (1) Bu Yönergede geçen;

Tanımlar Madde 3- (1) Bu Yönergede geçen; T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ BİRİMLERİNDE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Döner Sermaye

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Uz. Dr. Nuretdin KUZHAN YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİ Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Kamu

Detaylı

1. Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2015 Yılında Uygulanmak Üzere Belirlendi.

1. Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2015 Yılında Uygulanmak Üzere Belirlendi. No: 2015/19 Tarih: 09.01.2015 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

Personelin statüsü ve malî haklar: Madde 3- Sağlık Bakanlığı; Bakanlık veya diğer kamu kurum veya kuruluşları personeli olan uzman tabip, tabip ve

Personelin statüsü ve malî haklar: Madde 3- Sağlık Bakanlığı; Bakanlık veya diğer kamu kurum veya kuruluşları personeli olan uzman tabip, tabip ve AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ KANUNU Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Kanunun amacı; Sağlık Bakanlığının ( )(2) belirleyeceği illerde, birinci basamak sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, birey ihtiyaçları doğrultusunda

Detaylı

MALİ BÜLTEN. Katsayılar Memur aylığı katsayısı 0, ,092473

MALİ BÜLTEN. Katsayılar Memur aylığı katsayısı 0, ,092473 MALİ BÜLTEN Bülten Tarihi : 02.02.2016 Bülten No : 2016/0001 Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı Ve Aile Bültenin Konusu : Yardımı İçin Yapılan Ödemelerde İstisna Sınırı Kamu görevlilerinin

Detaylı

Dayanak: tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı ve Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döne

Dayanak: tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı ve Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döne PERFORMANS UYGULAMASI Dr. Rukiye BERKEM S. B Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dayanak: 04. 01. 1 961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı ve Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon)

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİNİN GENELİNE VE HİZMET KOLLARINA YÖNELİK MALİ VE SOSYAL HAKLARA İLİŞKİN 2016 VE 2017 YILLARINI KAPSAYAN 3. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME

KAMU GÖREVLİLERİNİN GENELİNE VE HİZMET KOLLARINA YÖNELİK MALİ VE SOSYAL HAKLARA İLİŞKİN 2016 VE 2017 YILLARINI KAPSAYAN 3. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME KAMU GÖREVLİLERİNİN GENELİNE VE HİZMET KOLLARINA YÖNELİK MALİ VE SOSYAL HAKLARA İLİŞKİN 2016 VE 2017 YILLARINI KAPSAYAN 3. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Kapsam Madde 1- (1) Bu Toplu

Detaylı