3. ÇVÖ Anlaşmaları Hükümler ne Göre Anlaşmaya Taraf D ğer Ülke Muk mler n n Serbest Meslek Kazancının Türk ye de Verg lend r lmes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3. ÇVÖ Anlaşmaları Hükümler ne Göre Anlaşmaya Taraf D ğer Ülke Muk mler n n Serbest Meslek Kazancının Türk ye de Verg lend r lmes"

Transkript

1 Başlık 4 SERİ NO'LU ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI GENEL TEBLİĞİ Resm Gazete No Resm Gazete Tar h 26/09/2017 Kapsam 1. Amaç Bu Tebl ğde, ülkem z n akdetm ş olduğu ç fte verg lend rmey önleme anlaşmaları (yer ne göre ÇVÖ Anlaşması veya anlaşma ) kapsamında, anlaşmaya taraf d ğer ülken n muk m gerçek veya tüzel k ş ler n Türk ye de cra ett kler serbest meslek faal yetler veya benzer n tel ktek d ğer faal yetler neden yle elde ett kler gel rler n verg lend r lmes ne l şk n açıklamaların yapılması amaçlanmaktadır. 2. Yasal Dayanak Türk ye n n akdetm ş olduğu ÇVÖ Anlaşmalarına taraf olan d ğer ülke muk m gerçek veya tüzel k ş ler n cra ett kler serbest meslek faal yetler veya benzer n tel ktek d ğer faal yetler neden yle elde ett kler gel rler n hang ülkede verg lend r leceğ konusundak düzenlemeler, anlaşmaların Serbest Meslek Faal yetler le lg l 14 üncü maddes nde ya da 14 üncü madde le b rl kte İş Yer ne l şk n 5 nc maddes ve bu madden n l şk lend r leceğ T car Kazançlar a l şk n 7 nc maddes nde yer almaktadır. Bazı anlaşmalarda, söz konusu maddelere l şk n hükümlere ÇVÖ Anlaşmasına ek Protokolde de yer ver leb lmekted r. Bu kapsamda, Türk ye n n taraf olduğu anlaşmalardak düzenleme farklılıkları gözet lerek ÇVÖ Anlaşmalarının lg s ne göre 5, 7 ve 14 üncü maddeler le bu maddelerle lg l Protokol hükümler bu Tebl ğ n yasal dayanağını oluşturmaktadır. 3. ÇVÖ Anlaşmaları Hükümler ne Göre Anlaşmaya Taraf D ğer Ülke Muk mler n n Serbest Meslek Kazancının Türk ye de Verg lend r lmes Anlaşmalarımızın büyük b r kısmında serbest meslek faal yet n n ne anlama geld ğ 14 üncü maddede açıklığa kavuşturulmuş olup, bu kapsamda doktorların, avukatların, mühend sler n, m marların, d ş hek mler n n ve muhasebec ler n bağımsız faal yetler n n yanı sıra, özell kle bağımsız olarak yürütülen b l msel, edeb, art st k, eğ t c veya öğret c faal yetler serbest meslek faal yet olarak değerlend r lm şt r. Bu yönüyle tanım ç mevzuatımızdak serbest meslek faal yet tanımı le benzerl k taşımaktadır. Ancak bu türden b r tanıma yer ver lmeyen anlaşmalarda se serbest meslek faal yet, bu anlaşmaların Genel Tanımlar a l şk n 3 üncü maddes n n k nc fıkrasında, Anlaşmada tanımlanmamış herhang b r ter m n, met n aks n gerekt rmed kçe, bu Anlaşmanın uygulandığı verg ler n amaçları bakımından, o tar hte bu Devlet n mevzuatında öngörülen anlamı taşıyacağı hüküm altına alındığı ç n ç mevzuatımızda düzenlend ğ şekl yle anlaşılacaktır. Bununla beraber, sanatçı ve sporcuların cra ett kler faal yetlerden elde ett kler kazançların verg lend r lmes anlaşmaların ayrı b r maddes nde düzenlend ğ nden, bu faal yetlerden elde ed len gel rler anlaşmaların lg l maddes ne göre verg lend r lecekt r Serbest Meslek Faal yetler ne İl şk n Gel r Unsurunun Türk ye n n Taraf Olduğu ÇVÖ Anlaşmalarında Düzenlenme B ç mler Türk ye n n farklı ülkelerle akdetm ş olduğu ÇVÖ Anlaşmalarında serbest meslek faal yetler veya benzer n tel ktek d ğer faal yetlerden elde ed len kazançların verg lend r lmes ne l şk n standart b r tanım ya da met n yer ne anlaşmaya taraf olan devletle olan ekonom k ve t car l şk ler le anlaşmanın denges gözet lerek b rb r nden farklı met nler gel şt r lm şt r. b.gov.tr/s tes/default/f les/uluslararas _mevzuat/genteb_4.htm 1/21

2 Mevcut anlaşmaların serbest meslek faal yetler ne l şk n hükümler n beş ana grupta toplamak mümkündür. İlk gruptak anlaşmalarda, serbest meslek faal yetler anlaşmaların 5 nc ve 14 üncü maddeler nde düzenlenm şt r. Bu anlaşmalarda teşebbüsler n yürüttüğü serbest meslek faal yetler ne l şk n olarak h zmet ş yer n n oluşma koşulları 5 nc maddede düzenlen rken, 14 üncü maddede se bu faal yetler k ş ler açısından muk m ter m le düzenlenm şt r. Dolayısıyla, serbest meslek ve benzer faal yetlerden doğan kazancın verg lend rme yetk s n n paylaşımında bunlar 14 üncü madde kapsamında müstak l b r gel r unsuru olarak düzenlen rken, teşebbüsler n bu n tel ktek faal yetler ç n h zmet ş yer n n oluşumu koşulu ayrıca bel rlenm şt r. Bu kategor dek anlaşmalara örnek olarak ülkem z n Ç n Halk Cumhur yet, Endonezya, Hırvat stan, İsra l ve S ngapur le mzalamış olduğu anlaşmalar göster leb l r. İk nc grup anlaşmaların öncek gruptan farkı 14 üncü maddede muk m yer ne muk m olan b r gerçek k ş ter m n n kullanılmış olmasıdır. Dolayısıyla, serbest meslek ve benzer faal yetlerden doğan kazancın verg lend rme yetk s n n paylaşımında gerçek k ş ler açısından 14 üncü madde kapsamındak unsurlar d kkate alınacak, teşebbüsler ç nse 5 nc maddede yer ver len özel b r hüküm dolayısıyla h zmet ş yer n n oluşumu koşuluna bağlı olarak 7 nc maddedek t car kazanç hükmü devreye g recekt r. Bu kategor dek anlaşmalara Almanya, Avustralya, İsv çre Anlaşmaları örnek olarak ver leb l r. Üçüncü grup anlaşmalar se serbest meslek faal yetler n n yalnızca 14 üncü maddede muk m olan b r gerçek k ş ter m le düzenlend ğ ve teşebbüsler tarafından fa ed len serbest meslek faal yetler n n 5 nc maddede h zmet ş yer ç n özel hüküm bulunmaksızın bu madden n genel hükümler ne bırakıldığı anlaşma türler n kapsamaktadır. Bu bağlamda, serbest meslek ve benzer faal yetlerden doğan kazancın verg lend rme yetk s n n paylaşımında gerçek k ş ler açısından 14 üncü madde kapsamındak unsurlar d kkate alınacak, tüzel k ş ler ç n anlaşmanın 7 nc maddes ndek t car kazanç hükmü geçerl olacaktır. Dolayısıyla, tüzel k ş ler açısından 5 nc maddede öngörülen ş yer ne l şk n genel kuralda öngörülen ş yer n n varlığı durumunda kaynak ülken n verg lend rme yetk s, bu ş yer ne atfed leb len gel rle sınırlı olarak oluşacaktır. Bu kategor dek anlaşmalara Güney Afr ka Cumhur yet ve Gürc stan Anlaşmaları örnek göster leb l r. Dördüncü grup anlaşmalar, b r öncek grupla benzer şek lde serbest meslek faal yetler n n yalnızca 14 üncü maddede, ancak b r öncek gruptan farklı olarak muk m olan b r gerçek k ş ter m ne göre daha gen ş b r fade olan muk m ter m le düzenlend ğ ve dolayısıyla tüzel k ş ler n de bu madde kapsamına alındığı anlaşmalardır. Bu bağlamda, anlaşmanın muk m tanımı kapsamına g ren gerçek ve tüzel k ş ler açısından serbest meslek ve benzer faal yetlerden elde ed len kazançların verg lend rme yetk s n n paylaşımında 14 üncü maddede bel rlenm ş olan unsurlar ortak şek lde kullanılacaktır. Bu anlaşmalara örnekler se Arnavutluk, Azerbaycan, B rleş k Arap Em rl kler, Bahreyn, Brez lya, Et yopya ve Ukrayna Anlaşmalarıdır. Beş nc ve son gruptak anlaşmalar serbest meslek faal yetler n n yalnızca 14 üncü maddede fakat gerçek k ş ler ve teşebbüsler açısından verg lend rme yetk s n n paylaşımına l şk n unsurların ayrı ayrı düzenlend ğ anlaşmalardır. Bu kategor n n örnekler ; Amer ka B rleş k Devletler, Avusturya, Belç ka, Dan marka, F nland ya, Fransa, Hollanda ve Polonya Anlaşmalarıdır. Bu açıdan, öncel kle verg lend rme yetk s n n hang bağlama noktası esas alınarak tesp t ed leceğ n n ve hang ülkede olduğunun bel rlenmes ç n serbest meslek faal yet n sunan gerçek ya da tüzel k ş n n muk m olduğu ülke le ülkem z arasında b r ÇVÖ Anlaşmasının bulunup bulunmadığına, bulunması durumunda se lg l anlaşmanın bu konudak hükümler ne bakılması gerekmekted r ÇVÖ Anlaşmaları Kapsamında Türk ye n n Verg lend rme Yetk s n Bel rleyen Unsurlar ÇVÖ Anlaşmasına taraf olan d ğer ülke muk m tarafından Türk ye dek h zmet alıcılarına sunulan serbest meslek faal yet veya benzer n tel ktek d ğer faal yetler neden yle elde ed len gel rler n ÇVÖ Anlaşmaları kapsamında hang ülke tarafından verg lend r leceğ n n bel rlenmes nde en öneml konuların b.gov.tr/s tes/default/f les/uluslararas _mevzuat/genteb_4.htm 2/21

3 başında faal yet n nerede cra ed ld ğ gelmekted r. D ğer ülke muk m tarafından faal yet n Türk ye de cra ed lmes durumunda, tarafların, lg l anlaşma kapsamında verg lend rme yetk s n n dağıtımında aşağıdak unsurlar bel rley c olmaktadır: - ş yer ya da sab t yer unsuru: Faal yet n Türk ye de b r ş yer ya da sab t yer vasıtasıyla gerçekleşt r lmes, - kalma süres unsuru: Faal yet n crası ç n b r takv m yılı/mal yıl veya 12 aylık kes nt s z b r dönem ç nde b r veya b rkaç seferde toplam 6 ayı aşan b r süre veya 183 gün ya da bu süreden daha fazla Türk ye de kalınması, veya - ödemen n Türk ye den yapılması: Ödemen n Türk ye muk m olan b r k ş tarafından ya da böyle b r k ş adına veya Türk ye de sah p olunan ş yer ya da sab t yerden yapılması. Bu kapsamda, Türk ye n n taraf olduğu ÇVÖ Anlaşmalarında serbest meslek faal yetler nden gerçek veya tüzel k ş lerce elde ed len kazançların verg lend r lmes nde Türk ye n n verg lend rme yetk s n n bel rlenmes ç n tek b r unsur yer almamış, anlaşmalara göre değ şen farklı unsurlara (sab t yer/ ş yer unsuru, kalma süres unsuru, ödemen n Türk ye de muk m olanlarca yapılması unsuru g b ) yer ver lm şt r. Bu bağlamda, bazı anlaşmalarımızda, verg lend rme yetk s n n paylaşımında hem gerçek hem de tüzel k ş ler ç n sadece faal yet n Türk ye de b r ş yer ya da sab t yer vasıtasıyla gerçekleşt r lmes bel rley c unsur olarak öngörülürken, d ğer bazı anlaşmalarda bu unsurun yanı sıra kalma süres unsuru da kullanılab lmekted r. Kalma süres unsuruna k m anlaşmalarımızda sadece gerçek k ş ler yönünden yer ver l rken, d ğer bazı anlaşmalarımızda se h zmet ş yer oluşumu açısından tüzel k ş ler ç n de yer ver leb lmekted r. Ayrıca, az sayıdak anlaşmamızda Türk ye n n verg lend rme hakkının tesp t ç n ödemen n Türk ye de muk m olanlarca veya onlar adına yapılması ya da ödemen n Türk ye dek ş yer nden/sab t yerden yapılması unsurlarına da yer ver lm şt r. Dolayısıyla, serbest meslek faal yetler nden veya benzer n tel ktek d ğer faal yetlerden elde ed len kazançların verg lend r lmes nde lg l ülke anlaşmasının hükümler ne bakılarak verg lend rme yetk s n n hang ülkede olduğunun bel rlenmes ve uygulamaya buna göre yön ver lmes gerekmekted r Serbest Meslek Faal yet n n İcra Ed ld ğ Yere Göre Verg lend rme Yetk s ÇVÖ Anlaşmalarına taraf olan d ğer ülke muk mler n n serbest meslek veya benzer n tel ktek d ğer faal yetler n n kaynak ülke olarak Türk ye de verg lend r leb lmes d ğer b r fade le Türk ye n n verg lend rme yetk s n n oluşması ç n bu faal yetler n Türk ye'de lg l anlaşmada öngörülen bel rl unsurlara bağlı şek lde cra ed lmes gerekmekted r. Genel kural olarak, ÇVÖ Anlaşmalarına taraf olan d ğer ülke muk m b r k ş n n, ülkem ze sunulmakla b rl kte Türk ye'ye gelmeks z n cra edeceğ serbest meslek veya benzer n tel ktek d ğer faal yetler dolayısıyla elde edeceğ gel rler verg leme hakkı ÇVÖ Anlaşması uyarınca yalnızca d ğer (muk m olunan) ülkeye bırakılmaktadır. Dolayısıyla, Türk ye dışında cra ed len bu tür faal yetler ç n yapılan ödemeler üzer nden Türk ye de b r verg lend rme yapılmayacaktır. Örnek olarak d ğer ülke muk m n n serbest meslek faal yet kapsamındak deney ve test h zmetler n Türk ye'ye gelmeks z n muk m olduğu ülkede vermes durumunda söz konusu faal yet karşılığında kend s ne yapılan ödemeler üzer nden Türk ye n n verg lend rme yetk s bulunmayacağından, bu ödemelerden herhang b r verg kes nt s yapılması da gündeme gelmeyecekt r. Benzer şek lde, d ğer ülke muk m tarafından Türk ye muk m ne sunulan s nema f lm, telev zyon d z s ve belgesel programlarına l şk n dublaja ön hazırlık le dublaj ve m ksaj h zmet n n Türk ye'ye gel nmeks z n d ğer ülkede cra ed lmes durumunda, serbest meslek faal yet dolayısıyla elde ed lecek gel rler verg leme hakkı yalnızca muk m ülkeye a t olacaktır. Bu kapsamda yapılan ödemelerden tevk fat da yapılmayacaktır. b.gov.tr/s tes/default/f les/uluslararas _mevzuat/genteb_4.htm 3/21

4 Türk ye de İcra Ed len Serbest Meslek Faal yetler nde Türk ye n n Verg lend rme Yetk s Serbest Meslek Faal yet n n Türk ye de B r İş Yer ya da Sab t Yer Vasıtasıyla İcra Ed lmes ÇVÖ Anlaşmalarına taraf d ğer ülke muk mler tarafından Türk ye de cra ed len serbest meslek faal yetler nden veya benzer n tel ktek d ğer faal yetlerden elde ed len kazançların verg lend rme yetk s n n paylaşımında temel bağlama noktası, faal yet n Türk ye de b r ş yer ya da sab t yer vasıtasıyla gerçekleşt r l p gerçekleşt r lmed ğ d r Gerçek K ş ler Açısından Gerçek k ş ler n elde ett kler serbest meslek kazançlarının verg lend r lmes, ÇVÖ Anlaşmalarının 14 üncü maddes nde ele alınmaktadır. Bazı anlaşmaların 14 üncü maddes nde açıkça gerçek k ş ler yönünden düzenleme yapılmış olmakla b rl kte, bazı anlaşmalarda gerçek k ş fades ne yer ver lmeks z n muk m ter m kullanılarak düzenleme yapılmıştır. Bu şek lde yapılan b r düzenleme anlaşmada yer ver len tanımlar gereğ hem gerçek k ş ler hem de tüzel k ş ler kapsamaktadır. ÇVÖ Anlaşmasına taraf olan d ğer ak t devlet muk m b r gerçek k ş n n serbest meslek faal yetler veya bağımsız n tel ktek d ğer faal yetler dolayısıyla elde ett ğ gel r n kaynak devlet olarak Türk ye de verg lend r lmes, anlaşmada sab t yer n varlığı unsuruna bağlanmış olab l r. Bu kapsamda, anlaşmaya taraf d ğer ak t devlet muk m b r gerçek k ş n n serbest meslek faal yetler cra etmek amacıyla Türk ye de b r sab t yere sah p olması durumunda, bu sab t yere atfed len gel rle sınırlı olmak üzere Türk ye n n verg lend rme hakkı doğmakta olup yapılacak verg lend rmede ç mevzuat hükümler d kkate alınacaktır. Ülkem z n taraf olduğu ÇVÖ Anlaşmalarından bazılarında, örneğ n Gürc stan Anlaşmasında olduğu g b, d ğer ak t devlet muk m gerçek k ş n n serbest meslek faal yetler veya bağımsız n tel ktek d ğer faal yetler dolayısıyla elde ett ğ gel r n kaynak devlet olarak Türk ye de verg lend r lmes, sadece sab t yer n varlığı unsuruna bağlanmıştır. Bunun aks ne, Amer ka B rleş k Devletler, Avusturya, Belç ka, Dan marka, F nland ya, Fransa, Hollanda, Polonya ve d ğer bazı ülkelerle olan anlaşmalarda se sab t yer unsurunun yanı sıra kalma süres unsuru da Türk ye n n verg lend rme yetk s n n bel rlenmes ç n kullanılmaktadır. Bu kapsamda, sab t yer n tek başına ya da kalma süres le b rl kte alternat f bağlama noktası olarak tanımlandığı anlaşmalarda, Türk ye n n verg lend rme yetk s n n oluşup oluşmadığının tesp t açısından sab t yer n varlığına bakılması gerekmekted r. Dolayısıyla, serbest meslek ve benzer faal yetler açısından Türk ye n n verg lend rme yetk s n n bulunup bulunmadığının tesp t ç n faal yet n Türk ye de sab t yer vasıtasıyla cra ed l p ed lmed ğ önem arz etmekted r. Eğer faal yet Türk ye de b r sab t yer vasıtasıyla cra ed l rse Türk ye n n verg lend rme yetk s oluşmaktadır. Örnek 1: Moldova muk m d ş hek m Bay Andreas, sürekl olarak her yıl 4 ay Türk ye de açtığı muayenehanede, 8 ay se Moldova dak muayenehanes nde d ş hek ml ğ yapmaktadır. Muk m kavramı d kkate alınarak düzenlenen Türk ye Moldova ÇVÖ Anlaşmasının 14 üncü maddes n n b r nc fıkrasına göre Türk ye n n ülkem zde cra ed len serbest meslek faal yetler n verg lend rme hakkının oluşması ç n Bay Andreas ın Türk ye de faal yetler n cra etmek amacıyla sürekl kullanab leceğ sab t b r yere sah p olması gerekmekte olup, anılan k ş n n Türk ye de her yıl düzenl olarak 4 ay faal yette bulunduğu d kkate alındığında bu k ş n n Türk ye de b r sab t yer oluşmaktadır. Bu durumda Bay Andreas ın gel r, yalnızca söz konusu sab t yere atfed leb len m ktarla sınırlı olmak üzere, Türk ye de verg lend r leb lecekt r. b.gov.tr/s tes/default/f les/uluslararas _mevzuat/genteb_4.htm 4/21

5 Ç fte verg lend rmey önleme anlaşmalarında sab t yer ter m n n b r tanımlaması, genel olarak, yapılmamış olmakla b rl kte, bu ter m anlaşmaların 5 nc maddes nde tanımlaması yapılan ş yer kavramı le benzerl k arz etmekted r. ÇVÖ Anlaşmalarında kullanılan ş yer ve sab t yer ter mler arasında n tel k olarak esaslı b r farklılık bulunmamakta, ş yer ter m daha çok t car ve sına faal yetlerle lg l olarak kullanılırken, sab t yer ter m serbest meslek faal yetler n n cra ed ld ğ yer ç n kullanılmaktadır. Örnek olarak Beyaz Rusya Anlaşmamızın 14 üncü maddes n n üçüncü fıkrasında, sab t yer ter m, b r gerçek k ş n n serbest meslek faal yetler n kısmen veya tamamen yürüttüğü sab t b r yer olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda, ÇVÖ Anlaşmalarının 14 üncü maddes nde bahsed len sab t yer n d ğer ülkede oluşup oluşmadığı hususundak bel rlemede, lg l anlaşmaların ş yer başlıklı 5 nc madde hükümler d kkate alınacaktır. Sab t yer n oluşup oluşmadığının tesp t nde, faal yet n n tel ğ ne uygun olarak kullanılan yer n münhasıran söz konusu faal yete tahs s ed lmes gerekl değ ld r. Başka b r gerçek veya tüzel k ş le paylaşılması veya başka b r k ş ye a t olması durumu, bu yer n şe l şk n olma vasfını değ şt rmeyecekt r. Örnek 2: Gürc stan muk m olan m mar Bay Edward, faal yetler n cra etmek üzere Türk ye de b r büro k ralamıştır. Bay Edward, Türk ye de muk m B ş rket le m marlık projeler ç zmek ç n yaptığı sözleşmeye st naden Türk ye dek bürosunu kullanarak m marlık faal yet cra etm şt r. Yalnızca gerçek k ş ler ç n düzenleme çeren Türk ye Gürc stan ÇVÖ Anlaşmasının 14 üncü maddes n n b r nc fıkrasına göre Türk ye n n verg leme hakkı olması ç n Bay Edward ın Türk ye de faal yetler n cra etmek amacıyla sürekl kullanab leceğ sab t b r yere sah p olması gerekmekte olup bu durumda Bay Edward ın gel r, yalnızca söz konusu sab t yere atfed leb len m ktarla sınırlı olmak üzere, Türk ye de verg lend r leb l r Tüzel K ş ler ve Teşebbüsler Açısından Anlaşmalara taraf d ğer ülke muk m olan tüzel k ş ler n/teşebbüsler n serbest meslek faal yetler nden elde ett kler kazançların verg lend r lmes anlaşmalarda genel olarak 14 üncü maddede düzenlenmekle b rl kte, bazı anlaşmalarda söz konusu kazançlar 5 nc maddede ve bu madde le l şk lend r len 7 nc maddede, az sayıdak bazı anlaşmalarda se 14 üncü madde le b rl kte 5 nc ve 7 nc maddede düzenlenm şt r. Arnavutluk, Azerbaycan, B rleş k Arap Em rl kler, Et yopya, Tunus ve Ukrayna Anlaşmalarımızda olduğu g b bazı anlaşmalarımızda d ğer ülke muk mler n n serbest meslek ve benzer faal yetler nden elde ett ğ gel r n kaynak devlet olarak Türk ye de verg lend r lmes sadece sab t yer n varlığı unsuruna bağlanmıştır. Bu kapsamda, gerçek k ş ler açısından olduğu g b tüzel k ş ler açısından da sab t yer n varlığı verg lend rme yetk s n n tesp t nde bel rley c tek unsur olacaktır. Sab t yer ter m, öncek bölümde açıklandığı üzere, anlaşmaların 5 nc maddes nde tanımlanan ş yer kavramıyla benzerl k taşımaktadır. Dolayısıyla, ÇVÖ Anlaşmalarının 14 üncü maddes nde bahsed len sab t yer n d ğer ülkede oluşup oluşmadığının bel rlenmes nde lg l anlaşmaların ş yer başlıklı 5 nc madde hükümler d kkate alınacaktır. Örnek 3: Tunus muk m Altın A.Ş., Türk ye de muk m Plat n A.Ş. ye danışmanlık h zmet vermek üzere üç personel n 15/02/2016 tar h nde 30 günlüğüne Türk ye ye gönderm şt r. Altın A.Ş. n n Türk ye de b r ş yer bulunmamaktadır. Serbest meslek faal yetler n n verg lend r lmes Türk ye Tunus ÇVÖ Anlaşmasının 14 üncü maddes nde düzenlenm şt r. Bu madden n lk fıkrasında Türk ye de verg lend rme yapılab lmes ç n yalnızca sab t yer n varlığı öngörülmüştür. Buna göre, Tunus muk m Altın A.Ş. n n faal yetler neden yle Türk ye de verg lend rme yapılab lmes ç n bu ş rket n faal yetler n cra etmek amacıyla Türk ye de sürekl kullanab leceğ sab t b r yere sah p olması gerekmekted r. Olayda Altın A.Ş. n n Türk ye de sab t yer yan b r ş yer bulunmadığı ç n Türk ye de cra ett ğ serbest meslek faal yet neden yle elde ett ğ gel r Türk ye de verg lend r lmeyecekt r. b.gov.tr/s tes/default/f les/uluslararas _mevzuat/genteb_4.htm 5/21

6 Bazı anlaşmalarımızda hem gerçek k ş hem de tüzel k ş ler ç n verg lend rme yetk s sadece ş yer ya da sab t yer unsuruna bağlanmıştır. Dolayısıyla verg lend rme yetk s n n tesp t nde sadece bu unsur bel rley c olacaktır. Eğer faal yet Türk ye de b r ş yer ya da sab t yer vasıtasıyla cra ed l yorsa Türk ye n n verg lend rme yetk s olacak, ş yer veya sab t yer oluşmamışsa Türk ye n n verg alma hakkı söz konusu olmayacaktır. Buna karşın, d ğer bazı anlaşmalarda ş yer ya da sab t yer unsurunun yanı sıra kalma süres unsuru ya da ödemen n Türk ye muk m olan b r k ş tarafından veya böyle b r k ş adına ya da Türk ye dek b r ş yer nden/sab t yerden yapılması unsuru Türk ye n n verg lend rme yetk s n n bel rlenmes ç n kullanılan lave unsur veya unsurlar olarak yer almaktadır. Bu anlaşmaların uygulanmasında, d ğer ülke muk m n n Türk ye de ş yer ya da sab t yer bulunmasa b le Türk ye n n verg alma yetk s n n oluşup oluşmadığının bel rlenmes ç n bel rt len unsurlara da bakılması gerekmekted r Serbest Meslek Faal yet n n Türk ye de Bel rl Süreden Fazla Kalınması Suret yle İcra Ed lmes Türk ye n n taraf olduğu ÇVÖ Anlaşmalarının b r kısmında ş yer ya da sab t yer unsuruna lave olarak faal yet n Türk ye de bel rl süreden fazla kalınarak cra ed lmes unsuruna da yer ver lmekted r. Bu durumda, ş yer ya da sab t yer oluşmadığı halde Türk ye n n verg lend rme yetk s n n tesp t açısından kalma süres unsuruna bakılması gerekmekted r Gerçek K ş ler Açısından Kalma süres unsuruna bazı anlaşmalarımızda sadece gerçek k ş ler yönünden faal yet n crası ç n 12 aylık herhang b r kes nt s z dönemde/takv m yılında/mal yılda, söz konusu h zmet veya faal yetler cra etmek amacıyla, b r veya b rkaç seferde toplam 183 gün veya daha fazla süre ya da süreler toplamı Türk ye de kalınması olarak yer ver lmekted r. Böyle b r durumda, Türk ye n n verg lend rme yetk s n n bel rlenmes ç n bu unsurun da d kkate alınması gerekmekted r. Kalma süres n n hesabında, k ş n n serbest meslek faal yet cra etmek amacıyla Türk ye de f z k olarak bulunduğu günler Türk ye de bulunma süres olarak d kkate alınır. Hesaplamaya; Türk ye de 24 saatten daha kısa süreyle kalınan gün tam gün olarak, varış günü, ayrılış günü, Cumartes ve Pazar günler, ulusal tat l günler, faal yet önces ndek, sırasındak ve sonrasındak tat l günler, eğ t m veya malzemeler n gec kmes g b nedenlerle kısa ara vermeler, hasta olunan günler ve a leden b r n n öldüğü veya hasta olduğu günler g b, Türk ye de geç r len d ğer tüm günler dâh l ed l r. Ancak Türk ye dışındak k ülke arasında yapılan seyahat sırasında, Türk ye den trans t geç ş yapılan günler hesaplamanın dışında tutulur. Örnek 4: Estonya muk m Avukat Andrea, Estonya da muk m olan müvekk ller Katya, Neva ve D llan ın Türk ye dek bağımsız dava ve hukuk ht laflarını çözmek amacıyla a) 01/05/2015 tar h nde 10 günlüğüne, b) 04/06/2015 tar h nde 8 günlüğüne, c) 11/07/2015 tar h nde 7 günlüğüne İstanbul a gelm ş, ayrıca her gel ş nde 2 şer gün de Antalya da tat l yapmıştır. Bayan Andrea nın Türk ye de faal yetler n cra etmek amacıyla düzenl olarak kullanab leceğ sab t b r yer bulunmamaktadır. Serbest meslek faal yetler n n verg lend r lmes Türk ye Estonya ÇVÖ Anlaşmasının 14 üncü maddes nde düzenlenm şt r. Buna göre, Türk ye n n verg lend rme yetk s n n oluşması ç n Bayan Andrea nın Türk ye de faal yetler n cra etmek amacıyla sürekl kullanab leceğ sab t b r yere sah p olması veya b.gov.tr/s tes/default/f les/uluslararas _mevzuat/genteb_4.htm 6/21

7 lg l mal yıl ç nde başlayan veya sona eren herhang b r on k aylık dönemde b r veya b rkaç seferde toplam 183 gün veya daha fazla Türk ye de kalması gerekmekted r. Anlaşmada öngörülen kalma süres n n hesaplanması lg l mal yıl yan verg lend rme dönem t barıyla yapılacaktır. Somut olayda lg l verg lend rme dönem 2015 takv m yılıdır. B r verg lend rme dönem nde, serbest meslek faal yetler le lg l olarak Türk ye n n verg lend rme yetk s n n kalma süres ne dayalı olarak oluşab lmes ç n lg l mal yıl ç nde başlayan veya sona eren herhang b r on k aylık dönemde b r veya b rkaç seferde toplam 183 gün veya daha fazla süre Türk ye de kalınması gerekmekted r. Gel r verg s uygulamasında verg lend rme dönem takv m yılından oluştuğu ç n, lg l takv m yılında başlayan veya sona eren herhang b r on k aylık dönemde b r veya b rkaç seferde toplam 183 gün veya daha fazla Türk ye de kalınması durumunda Türk ye n n verg alma yetk s oluşacaktır. Somut olayda hesaplamaya esas alınacak 12 aylık dönem n başlangıç tar h Bayan Andrea nın Türk ye ye geld ğ lk tar h olan 01/05/2015 t r. B t ş tar h se başlangıç tar h ne 12 aylık süre eklenerek bulunur. Olayda b t ş tar h 01/05/2016 dır. Başlangıç ve b t ş tar hler bel rlend kten sonra tesp t ed len 12 aylık dönemde Bayan Andrea nın Türk ye de f z k olarak bulunduğu toplam gün sayısı bulunur = 31 gün Olayda Bayan Andrea nın Türk ye de faal yetler n cra etmek amacıyla düzenl olarak kullanab leceğ sab t b r yer bulunmadığı ve Türk ye de kaldığı süreler lg l mal yıl ç nde başlayan veya sona eren herhang b r on k aylık dönemde b r veya b rkaç seferde toplam 183 günden az olduğu ç n, Türk ye n n, Bayan Andrea nın Türk ye de cra ett ğ faal yet nden elde ett ğ gel r verg lend rme yetk s oluşmamaktadır. Ancak, Bayan Andrea nın d ğer b r danışmanlık h zmet ç n Türk ye de 01/12/ /04/2016 tar hler arasında kalması durumunda, bu lave ( =)152 gün neden yle hesaplama aralığında Türk ye dek kalma süres (31+152=) 183 güne çıkacağından bu durumda Türk ye n n verg lend rme yetk s olacaktır Tüzel K ş ve Teşebbüsler Açısından Bazı anlaşmalarımızda, verg lend rme yetk s n n paylaşımı tüzel k ş ler ve teşebbüsler n h zmet veya faal yet süreler t barıyla h zmet veya faal yet n kes nt s z herhang b r 12 aylık dönem/takv m yılı/mal yıl ç nde 6 aylık süre ya da süreler toplamından veya 183 gün ya da 183 günden fazla sürelerle Türk ye de fa ed lmes unsuruna bağlanab lmekted r. Teşebbüsler n Türk ye'de cra edecekler serbest meslek faal yet, bu teşebbüsler n personeller vasıtasıyla Türk ye'de yapacakları serbest meslek faal yetler n fade etmekted r. Anlaşmanın 14 üncü maddes nde yalnızca anlaşmaya taraf olan d ğer ak t devlet muk m gerçek k ş n n Türk ye de cra ett ğ serbest meslek faal yetler nden veya bağımsız n tel ktek d ğer faal yetler nden elde ed len gel rler n n verg lend r lmes ne l şk n düzenleme yapılmış se, Türk ye n n, d ğer ak t devlet muk m olan tüzel k ş veya teşebbüsler n Türk ye de cra ett ğ serbest meslek faal yetler nden elde ed len gel rler n verg lend rme yetk s n n olup olmadığı anlaşmanın 5 nc ve 7 nc maddeler nde yer alan düzenlemelere göre tesp t ed lecekt r. Örnek 5: Makedonya muk m Grava A.Ş. Türk ye de muk m Batı A.Ş. ye, Güney Ltd. ye ve Aydın Bey e m mar danışmanlık h zmet vermek ç n sırasıyla; a) 06/04/2015 tar h nde 5 günlüğüne beş personel n, b.gov.tr/s tes/default/f les/uluslararas _mevzuat/genteb_4.htm 7/21

8 b) 30/07/2015 tar h nde 10 günlüğüne üç personel n, c) 11/01/2016 tar h nde 15 günlüğüne üç personel n Türk ye ye gönderm şt r. Türk ye-makedonya ÇVÖ Anlaşmasının 14 üncü maddes nde yalnızca d ğer ak t devlet muk m olan gerçek k ş ler yönünden düzenleme yapılmıştır. Anlaşmanın 5 nc maddes nde se serbest meslek faal yetler n n ş yer oluşturmasına l şk n özel b r düzenleme yapılmamıştır. Bu nedenle, Grava A.Ş. n n Türk ye de farklı k ş lere personel aracılığıyla sunduğu serbest meslek h zmetler bakımından Türk ye n n verg leme hakkı olup olmadığı, anlaşmanın 5 nc ve bu madde le l şk lend r len 7 nc maddes ndek düzenlemeler kapsamında Türk ye de b r ş yer oluşup oluşmadığına göre bel rlenecekt r. Türk ye de b r ş yer oluşmadığı durumda Türk ye de verg lend rme yapılmayacaktır. Örnek 6: Türk ye de danışmanlık h zmet vermek ç n öteden ber b r ş yer ne sah p olan Almanya muk m Gertz Ş rket, Türk ye de muk m Yayın Ltd. Şt. ye bu ş yer vasıtasıyla danışmanlık h zmet vermekted r. Türk ye Almanya ÇVÖ Anlaşmasının 14 üncü maddes nde yalnızca d ğer ak t devlet muk m olan gerçek k ş ler n Türk ye de cra ett ğ serbest meslek faal yetler nden elde ed len gel rler n n verg lend r lmes ne l şk n düzenleme yapılmıştır. Bu nedenle 14 üncü madde hükmü Gertz Ş rket n n gel rler n n verg lend r lmes nde d kkate alınmaz. Anlaşmanın 5 nc maddes n n üçüncü fıkrasının (b) bend ne göre; Almanya muk m b r teşebbüs tarafından, çalışanları veya teşebbüs tarafından bu amaçla görevlend r len d ğer personel aracılığıyla Türk ye de fa ed len ve herhang b r 12 aylık dönemde toplam altı ayı aşan b r süre veya sürelerde devam eden (aynı veya bağlı proje ç n), danışmanlık h zmetler de dâh l, h zmet tedar kler ş yer oluşturmaktadır. Ancak olayda, Gertz Ş rket Türk ye de bulunan ş yer vasıtasıyla Yayın Ltd. Şt. ye danışmanlık h zmet verd ğ nden Türk ye n n verg lend rme yetk s n n tesp t ç n Türk ye de fa ed len h zmet süres n n ayrıca hesaplanması gerekmemekted r. Bu durumda, Türk ye de b r ş yer bulunduğundan yalnızca bu şyer ne atfed leb len gel rlerle sınırlı olmak üzere Türk ye n n verg alma hakkı bulunmaktadır Serbest Meslek Faal yet ne İl şk n Ödemen n Türk ye den Yapılması Sınırlı sayıdak bazı ÇVÖ Anlaşmamızda, anlaşmaya taraf d ğer ak t devlet muk m n n Türk ye de cra ett ğ serbest meslek veya bağımsız n tel ktek d ğer faal yetler nden elde ett ğ gel r n Türk ye de verg lend r lmes, bu k ş n n Türk ye de herhang b r kes nt s z 12 aylık dönemde/takv m yılında/mal yılda 183 günü aşan b r süre kalması ya da ödemen n Türk ye muk m olan b r k ş tarafından veya böyle b r k ş adına yapılması veya ödemen n, bu ödemey yapan k ş n n Türk ye de sah p olduğu b r ş yer nden ya da sab t yerden yapılması koşullarından en az b r n n gerçekleşmes ne bağlanmıştır Gerçek K ş ye Türk ye den Ödeme Yapılması Durumunda Verg lend rme Az sayıdak ÇVÖ Anlaşmamızda, anlaşmaya taraf d ğer ak t devlet muk m b r gerçek k ş n n Türk ye de cra ett ğ serbest meslek faal yetler nden elde ett ğ gel r n Türk ye de verg lend r lmes, Türk ye dek kalma (bulunma) süres n n yanı sıra ödemen n Türk ye muk m olan b r k ş tarafından veya böyle b r k ş adına yapılması veya ödemen n, bu ödemey yapan k ş n n Türk ye de sah p olduğu b r ş yer nden ya da sab t yerden yapılması koşullarından en az b r n n gerçekleşmes ne bağlanmıştır. Bu koşullardan b r s n n gerçekleşt ğ durumda verg leme ç mevzuat hükümler m z çerçeves nde yapılacaktır. b.gov.tr/s tes/default/f les/uluslararas _mevzuat/genteb_4.htm 8/21

9 Örnek 7: İsra l muk m Bayan Andrea, Türk ye de muk m Talas A.Ş. ye danışmanlık h zmet vermek ç n 2016 yılında 10 günlüğüne Türk ye ye gelm şt r. İsra l muk m Bayan Andrea nın Türk ye de sunduğu h zmet karşılığında kend s ne Türk ye muk m Talas A.Ş. tarafından ödeme yapılmıştır. Türk ye İsra l ÇVÖ Anlaşmasının 14 üncü maddes n n k nc fıkrasına göre, Bayan Andrea nın Türk ye de lg l mal yıl ç nde başlayan veya b ten herhang b r on k aylık dönemde b r veya b r kaç seferde toplam 183 günü aşmamak üzere kalması ve ödemen n, Türk ye muk m olmayan b r k ş tarafından veya böyle b r k ş adına yapılması ve ödemen n, bu ödemey yapan k ş n n Türk ye de sah p olduğu b r ş yer nden veya sab t yerden yapılmaması koşullarının b rl kte gerçekleşmes durumunda Bayan Andrea nın Türk ye de cra ett ğ serbest meslek faal yet nden elde ett ğ gel r yalnızca İsra l de verg lend r lecekt r. Buna göre, Türk ye n n verg leme hakkı olması ç n; Bayan Andrea nın Türk ye de lg l mal yıl ç nde başlayan veya b ten herhang b r on k aylık dönemde b r veya b r kaç seferde toplam 183 gün veya daha fazla b r süre kalması veya ödemen n, Türk ye muk m olan b r k ş tarafından veya böyle b r k ş adına yapılması veya ödemen n, bu ödemey yapan k ş n n Türk ye de sah p olduğu b r ş yer nden veya sab t yerden yapılması koşullarından en az b r s n n gerçekleşmes gerekmekted r. Olayda süre le lg l koşul gerçekleşmem şt r. Ancak ödeme le lg l koşullardan Türk ye muk m olan b r k ş tarafından ödeme yapılması koşulu gerçekleşt ğ nden Türk ye n n, Bayan Andrea nın Türk ye de sunduğu danışmanlık h zmet nden elde ett ğ gel r verg lend rme hakkı olacaktır Tüzel K ş ye Türk ye den Ödeme Yapılması Durumunda Verg lend rme Sınırlı sayıdak bazı ÇVÖ Anlaşmamızda, anlaşmaya taraf d ğer ak t devlet muk m b r teşebbüsün Türk ye de cra ett ğ serbest meslek faal yetler nden elde ett ğ kazancın Türk ye de verg lend r lmes, Türk ye de gerçekleşt r len faal yet süres unsurunun yanı sıra ödemen n Türk ye muk m olan b r k ş tarafından veya böyle b r k ş adına yapılması veya ödemen n, bu ödemey yapan k ş n n Türk ye de sah p olduğu b r ş yer nden ya da sab t yerden yapılması koşullarından en az b r n n gerçekleşmes ne bağlanmıştır. Örnek 8: İsveç muk m Johansson ş rket Türk ye de muk m Doğabey ş rket ne danışmanlık h zmet vermek ç n; a) 15/06/2018 tar h nde 50 günlüğüne b r personel n, b) 01/09/2018 tar h nde 50 günlüğüne k personel n, c) 04/02/2019 tar h nde 30 günlüğüne üç personel n, Türk ye ye gönderm şt r. Johansson ş rket n n Türk ye de sunduğu h zmet karşılığında kend s ne Doğabey ş rket tarafından ödeme yapılmıştır. Türk ye İsveç ÇVÖ Anlaşmasının 14 üncü maddes n n k nc fıkrasına göre, İsveç muk m ş rket n Türk ye de b r takv m yılı ç nde b r veya b r kaç seferde 183 günü aşmamak üzere faal yet cra etmes ve ödemen n, Türk ye muk m olmayan b r k ş tarafından veya böyle b r k ş adına yapılması ve ödemen n, bu ödemey yapan k ş n n Türk ye de sah p olduğu b r ş yer nden veya sab t yerden yapılmaması koşullarının b rl kte gerçekleşmes durumunda İsveç muk m ş rket n Türk ye de cra ett ğ serbest meslek faal yet nden elde ett ğ kazanç yalnızca İsveç te verg lend r lecekt r. Buna göre, Türk ye n n verg leme hakkı olması ç n; Johansson ş rket n n Türk ye de b r takv m yılı ç nde b r veya b r kaç seferde 183 günü aşan b r süre faal yet cra etmes veya ödemen n, Türk ye muk m olan b r k ş tarafından veya böyle b r k ş adına yapılması veya ödemen n, bu ödemey yapan k ş n n Türk ye de sah p olduğu b r ş yer nden veya sab t yerden yapılması koşullarından en az b r s n n gerçekleşmes gerekmekted r. b.gov.tr/s tes/default/f les/uluslararas _mevzuat/genteb_4.htm 9/21

10 Olayda süren n hesaplanması şu şek lde olacaktır: Anlaşmada takv m yılı esas alındığından personel n Türk ye ye geld ğ tar he bakılarak 12 aylık süre bel rlemes yapılmayacaktır takv m yılında Türk ye dek toplam faal yet süres, İsveç muk m ş rket n Türk ye de h zmet sunduğu gün sayısı olarak d kkate alınacaktır = 100 gün İsveç muk m ş rket n 2019 takv m yılında Türk ye dek faal yet süres se 30 gündür. Anlaşmaya göre takv m yılı esas alındığından hesaplamada, 2019 yılına sabet eden 30 gün 100 güne eklenmez. Olayda süre le lg l koşul gerçekleşmem şt r. Ancak ödeme le lg l koşullardan Türk ye muk m olan b r k ş tarafından İsveç muk m ş rkete ödeme yapılması koşulu gerçekleşt ğ nden Türk ye n n İsveç muk m ş rket n Türk ye de sunduğu danışmanlık h zmet nden elde ett ğ kazancı verg leme hakkı olacaktır. Örnek 9: Güney Kore muk m Hu Tan Lee ş rket Almanya da muk m Deutsche Transport Gmbh n n Türk ye dek şubes ne danışmanlık h zmet verecekt r. Danışmanlık h zmet karşılığı ödeme Deutsche Transport Gmbh n n Türk ye dek şubes tarafından yapılacaktır. Türk ye Güney Kore ÇVÖ Anlaşmasının 14 üncü maddes n n k nc fıkrasına göre, Güney Kore muk m ş rket n Türk ye de b r takv m yılı ç nde b r veya b r kaç seferde 183 günü aşmamak üzere kalması ve ödemen n, Türk ye muk m olmayan b r k ş tarafından veya böyle b r k ş adına yapılması ve ödemen n, bu ödemey yapan k ş n n Türk ye de sah p olduğu b r ş yer nden veya sab t yerden yapılmaması koşullarının b rl kte gerçekleşmes durumunda Güney Kore muk m ş rket n Türk ye de cra ett ğ serbest meslek faal yet nden elde ett ğ kazanç yalnızca Güney Kore de verg lend r lecekt r. Buna göre, Türk ye n n verg leme hakkı olması ç n; Hu Tan Lee ş rket n n Türk ye de b r takv m yılı ç nde b r veya b r kaç seferde 183 günü aşan b r süre kalması veya ödemen n, Türk ye muk m olan b r k ş tarafından veya böyle b r k ş adına yapılması veya ödemen n, bu ödemey yapan k ş n n Türk ye de sah p olduğu b r ş yer nden veya sab t yerden yapılması koşullarından en az b r s n n gerçekleşmes gerekmekted r. Olayda Güney Kore muk m ş rket n danışmanlık h zmet karşılığında ödeme, Deutsche Transport Gmbh n n Türk ye de sah p olduğu ş yer nden yapıldığından, Türk ye n n Güney Kore muk m ş rket n Türk ye de sunduğu danışmanlık h zmet nden elde ett ğ kazancı verg leme hakkı olacaktır Özell kl Hususlar Kalma Süres n n Hesaplanması Genel Kural Serbest meslek ve benzer faal yetlerden elde ed len kazancın kaynak ülke olarak Türk ye de verg lend r lmes açısından, yetk n n oluşup oluşmadığının tesp t ç n öngörülen kalma süres unsuru h zmet veya faal yetler n cra ed ld ğ süre veya süreler esas almaktadır. Bu kapsamda, Türk ye n n verg lend rme yetk s n n oluşab lmes ç n h zmet veya faal yetler n Türk ye de cra ed ld ğ süre toplamının bel rl b r sınırı aşması öngörülmekted r. Verg lend rme yetk s n n oluşumuna kaynak teşk l edecek bu süre veya süreler toplamı ülkem z n taraf olduğu ÇVÖ Anlaşmalarında farklı şek llerde ve farklı eş kler şekl nde fade b.gov.tr/s tes/default/f les/uluslararas _mevzuat/genteb_4.htm 10/21

11 ed lm şt r. Bu fade tarzları sıralandığında, Türk ye n n verg lend rme yetk s n n oluşması ç n bu süre veya süreler toplamının b r veya b rkaç seferde 12 aylık herhang b r kes nt s z dönemde/takv m yılında/mal yılda; günü aşması, günü bulması veya aşması, gün veya daha fazla olması, gün veya daha uzun b r süre olması veya - 6 ayı aşması gerekmekted r. İlk sıradak fade tarzının yer aldığı ÇVÖ Anlaşmaları açısından Türk ye n n verg lend rme yetk s n n oluşması ç n bu süre veya süreler toplamının b r veya b rkaç seferde 12 aylık herhang b r kes nt s z dönemde/takv m yılında/mal yılda 183 günü aşması, yan en az 184 gün olması şarttır. D ğer üç fade tarzında se verg lend rme yetk s n n oluşması ç n süren n 183 gün olması yeterl d r. Süre hesabında Türk ye de gerçekleşt r len faal yet n herhang b r kes nt s z 12 aylık dönemde/takv m yılında/mal yılda toplam 6 ayı aşan b r süre veya sürelerde devam etmes koşulu get r len anlaşmalarımızda se h zmet n aralıklarla sunulması durumunda 6 ayın hesabında her b r ay 30 gün olarak d kkate alınır ve (6x30=)180 günü aşan sürelerde devam eden h zmetler ç n Türk ye de verg lend rme yapılır. H zmet n kes nt s z olarak sunulması durumunda se h zmet n başladığı güne altıncı ayda tekabül eden gün 6 aylık süren n tamamlandığı gün olarak d kkate alınır. 6 aylık süren n b tt ğ ayda, h zmet n başladığı güne tekabül eden b r gün yoksa süre o ayın son günü b ter. 6 ayı aşan süre devam eden h zmetler ç n Türk ye de verg lend rme yapılır. Örnek 10: Türk ye de 31 Mart 2016 tar h nden t baren kes nt s z olarak h zmet fa eden d ğer ülke muk m b r k ş n n Türk ye de sunduğu h zmet n 6 aylık sürey aşıp aşmadığının tesp t nde, Mart ayından sonrak altıncı ayda h zmet n başladığı güne tekabül eden güne bakılır. Eylül ayında 31 gün olmadığından, 6 aylık süren n son günü 30 Eylül 2016 tar h olacaktır. Buna göre, h zmet n 30 Eylül 2016 tar h nden sonra sona ermes durumunda, h zmet, 6 aydan uzun süre fa ed lm ş olacaktır. Süren n hesaplanmasında önem arz eden b r husus da Türk ye de cra ed len b rden fazla serbest meslek faal yet n n b r zaman d l m ç nde b r arada fa ed lmes durumudur. Böyle b r durumda Türk ye de f len bulunulan günler n hesaplanmasında mükerrer gün sayımını önlemek ç n b rb r yle çakışan günler n süre hesaplanmasında tam gün olarak b r defa d kkate alınması gerekmekted r. Örnek 11: Dar mükellef gerçek k ş, Türk ye de k ayrı serbest meslek faal yet cra etmek üzere tar h nde Türk ye ye gelm ş ve tar h nde Türk ye den ayrılmıştır. Türk ye de faal yet süreler aşağıdak g b d r. Faal yet Dönem Türk ye de Kalma Süres b.gov.tr/s tes/default/f les/uluslararas _mevzuat/genteb_4.htm 11/21

12 1. Faal yet gün 2. Faal yet gün Dar mükellef serbest meslek erbabının Türk ye de cra ett ğ k ayrı faal yet ç n tahs s ett ğ gün sayısı (153+91=)244 gün olmakla b rl kte b rb r yle çakışan günler n (91 gün) b r defa d kkate alınacak olması neden yle Türk ye de cra ed len faal yet süres (244-91=)153 gün olmakta ve bu durumda da kaynak devlet olarak Türk ye n n verg lend rme hakkı bulunmamaktadır Teşebbüsler Yönünden Kalma Süres Hesabı Tüzel k ş ve teşebbüsler yönünden, Türk ye de verg lend rme hakkının doğması ç n gereken süre hesabında, oluşturulmuş görüş ve kanaatler çerçeves ndek uygulama h zmet n fa ed lmes ç n gönder len personel sayısı le h zmet n fa ed ld ğ gün sayısının b rl kte d kkate alınması yönündeyd. Örneğ n Türk ye de 10 personel yle 20 gün faal yette bulunan b r d ğer ülke muk m Türk ye de 200 gün faal yet cra etm ş sayılmaktaydı. Bu Tebl ğ n yürürlüğe g rmes nden sonra se tüzel k ş ve teşebbüsler yönünden süre hesabında, personel sayısı d kkate alınmaksızın cra ed len faal yet ç n Türk ye de geç r len gün sayısı d kkate alınacaktır. Örnek 12: İng ltere muk m Best Co. Türk ye de muk m B rden A.Ş. ye danışmanlık h zmet vermek ç n; a) 01/03/2018 tar h nde 90 günlüğüne yed personel n, b) 25/07/2018 tar h nde 80 günlüğüne dokuz personel n, c) 15/12/2018 tar h nde 25 günlüğüne üç personel n Türk ye ye gönderm şt r. Best Co. nun Türk ye de b r ş yer bulunmamaktadır. Türk ye İng ltere ÇVÖ Anlaşmasının 14 üncü maddes n n b r nc fıkrasında d ğer ak t devlette muk m olanlar, k nc fıkrasında se d ğer ak t devlette muk m olan teşebbüsler yönünden düzenleme yapılmıştır. Tüzel k ş olan Best Co. ç n teşebbüsler n serbest meslek faal yetler ne l şk n k nc fıkra hükümler d kkate alınır. Anlaşmanın 14 üncü maddes n n k nc fıkrasına göre Türk ye n n verg leme yetk s n n oluşması ç n; Best Co. nun faal yetler n cra etmek üzere Türk ye de ş yer ne sah p olması veya Türk ye de faal yetler n cra ed ld ğ süre veya süreler n, herhang b r kes nt s z 12 aylık dönemde toplam 183 günü aşması koşullarından en az b r s n n gerçekleşmes gerekmekted r. Türk ye de ş yer bulunmadığından, Best Co. açısından k nc unsur olan süren n d kkate alınarak değerlend rme yapılması gerekmekted r. Süren n hesaplanmasında öncel kle 12 aylık dönem n başlangıç ve b t ş tar hler tesp t ed l r. Herhang b r kes nt s z 12 aylık dönem n başlangıç tar h personel n serbest meslek faal yet cra etmek üzere Türk ye ye geld ğ lk tar ht r. Olayda başlangıç tar h 01/03/2018 t r. B t ş tar h se başlangıç tar h ne 12 aylık süre eklenerek bulunur. Olayda b t ş tar h 01/03/2019 dur. b.gov.tr/s tes/default/f les/uluslararas _mevzuat/genteb_4.htm 12/21

13 Başlangıç ve b t ş tar hler bel rlend kten sonra başlangıç tar h nden t baren kes nt s z 12 aylık dönemde faal yet n cra ed ld ğ toplam gün sayısı, Türk ye de bu ş fa eden personel sayısı d kkate alınmaksızın bulunur. Buna göre hesaplanan süre = 195 gündür. Olayda Best Co. nun Türk ye dek faal yet n n cra ed ld ğ süreler herhang b r kes nt s z 12 aylık dönemde toplam 183 günü aştığı ç n bu faal yet nden elde ett ğ gel r Türk ye n n verg lend rme hakkı bulunmaktadır Aynı veya Bağlı Proje Kapsamında Süre Hesabı Serbest meslek ve benzer faal yetler n ÇVÖ Anlaşmaları kapsamında verg lend r lmes açısından bazı ÇVÖ Anlaşmalarında ş yer n düzenleyen 5 nc maddelerde yer alan aynı veya bağlı proje kapsamında yürütülen serbest meslek faal yetler nde süre hesaplaması özell k arz eden b r durumdur. Bu tür anlaşmalar yönünden teşebbüsler n fa ett ğ serbest meslek faal yetler nde kaynak ülken n verg lend rme yetk s n n tesp t açısından öngörülen kalma süres n n hesabında sadece aynı veya bağlı projeler b rl kte d kkate alınacak, bunun dışındak durumlarda her b r proje kend başına değerlend r lecekt r. Anlaşmaların uygulanmasında; aynı proje serbest meslek faal yet n cra eden, başka b r dey şle, h zmet sunan teşebbüs yönünden aynı proje olmalıdır. Bu kapsamda aynı proje ç n h zmet tek b r gerçek veya tüzel k ş ye sunulab leceğ g b, b rden fazla k ş ye de sunulab l r. Bağlı proje se b r teşebbüs tarafından t car bütünlüğe sah p farklı projeler kapsamında sunulan h zmetler bakımından d kkate alınır. Projeler n bağlı olup olmadığı tesp t ed l rken olayına göre değerlend rme yapılması gerekmekted r. Bu çerçevede; - projeler n tek b r ana sözleşme kapsamında olup olmadığı, - projeler n farklı sözleşmeler n kapsamında olduğu durumlarda, bu farklı sözleşmeler n aynı k ş veya l şk l k ş ler le sonuçlandırılıp sonuçlandırılmadığı ve makul b r şek lde lk sözleşme sonuçlandırılırken lave sözleşmeler n de sonuçlandırılmasının öngörülmes n n mümkün olup olmadığı, - farklı projelere konu olan çalışmaların n tel ğ n n aynı olup olmadığı, - farklı projeler kapsamında aynı gerçek k ş ler n h zmetler gerçekleşt r p gerçekleşt rmed ğ, g b hususlar bağlı projen n tesp t nde d kkate alınab l r. Aynı veya bağlı proje kapsamında gerçekleşt r len faal yetlere l şk n kalma süres n n hesaplanmasında aynı veya bağlı projeler yönünden fa ed len h zmetler n b rl kte değerlend r lmes, ayrı projeler yönünden se bu süren n her b r proje ç n ayrı ayrı değerlend r lmes gerekmekted r. Örnek 13: Türk ye de muk m b r ş rket n Türk ye dek şubeler nde kullanılan benzer büro mak neler n n bakımı ç n anlaşmaya taraf d ğer ak t devlette muk m b r teşebbüsten h zmet satın alınmıştır. Bu örnek kapsamında, Türk ye de muk m b r ş rket n farklı şubeler ne ver len bakım h zmet t car bütünlük arz ett ğ nden aynı proje olarak değerlend r lecekt r. b.gov.tr/s tes/default/f les/uluslararas _mevzuat/genteb_4.htm 13/21

14 Örnek 14: Faal yet konusu satışını yapmış olduğu tıbb c hazların bakımı ve bu tıbb c hazlarla lg l olarak eğ t m h zmet vermek olan Anlaşmaya taraf d ğer ülken n muk m b r f rma, Türk ye de muk m b r özel hastaneye satmış olduğu tıbb c hazın bakım h zmet le bu c hazı kullanacak hastane personel ne eğ t m h zmet vermekted r. Her k h zmet ç n de tek sözleşme yapılmış olup, bakım ve eğ t m h zmetler n söz konusu f rmanın aynı personel gerçekleşt rmekted r. Bu örnekte, Türk ye de muk m f rmaya tıbb c hazlara bakım ve eğ t m h zmet n n tek b r sözleşme kapsamında ver lmes le bakım ve eğ t m h zmet n n aynı personel tarafından ver lm ş olması neden yle bu h zmetler n bağlı proje kapsamında ver ld ğ değerlend r lecekt r. Örnek 15: İsv çre muk m Arte ş rket Türk ye de Balkan ve Ceyhun L m ted Ş rketler ne aynı proje kapsamında danışmanlık h zmet vermek ç n; a) 15/06/2018 tar h nde 80 günlüğüne üç personel n Balkan Ş rket ne, b) 01/09/2018 tar h nde 80 günlüğüne dört personel n Ceyhun Ş rket ne, c) 04/01/2019 tar h nde 30 günlüğüne bu amaçla görevlend rd ğ Dem r L m ted Ş rket n n üç personel n Balkan Ş rket ne, gönderm şt r. Türk ye İsv çre ÇVÖ Anlaşmasının 14 üncü maddes nde yalnızca d ğer ak t devlet muk m olan gerçek k ş ler n Türk ye de cra ett ğ serbest meslek faal yetler nden elde ed len gel rler n n verg lend r lmes ne l şk n düzenleme yapılmıştır. Bu nedenle 14 üncü madde hükmü Arte Ş rket n n gel rler n n verg lend r lmes nde d kkate alınmayacaktır. Anlaşmanın 5 nc maddes n n üçüncü fıkrasının (b) bend ne göre İsv çre muk m teşebbüs tarafından, çalışanları veya teşebbüs tarafından bu amaçla görevlend r len d ğer personel aracılığıyla Türk ye de fa ed len ve herhang b r 12 aylık dönemde (aynı veya bağlı proje ç n) toplam altı aylık süre veya süreler aşan, danışmanlık h zmetler dâh l h zmet tedar kler ş yer oluşturmaktadır. Böyle b r durumda Türk ye n n verg leme hakkı olacaktır. Süren n hesaplanmasında b r proje ç n herhang kes nt s z b r 12 aylık dönem ç nde öngörülen süren n aşılmış olması verg lend rme yetk s n n oluşması ç n yeterl d r. Ancak, bu süre aynı veya bağlı projeler n bütünü d kkate alınarak hesaplanır. Bu kapsamda, Arte Ş rket tarafından k ş rkete aynı proje kapsamında sunulan h zmete l şk n olarak personel n Türk ye ye geld ğ lk tar h 12 aylık süren n başlangıcında esas alınacak ve 15/06/ /06/2019 tar hler arasında Türk ye de faal yetle lg l olarak bulunulan süreye bakılacaktır. Başlangıç ve b t ş tar hler bel rlend kten sonra başlangıç tar h nden t baren 12 aylık dönemde Arte Ş rket n n aynı proje ç n Türk ye de h zmet sunduğu toplam gün sayısı bulunur. Teşebbüsün kend çalışanları le teşebbüs tarafından bu amaçla görevlend r len d ğer personel aracılığıyla Türk ye de fa ed len h zmetler n süres personel sayısı d kkate alınmaksızın aşağıdak şek lde hesaplanır = 190 gün Olayda Arte Ş rket n n aynı proje kapsamında Türk ye de fa ett ğ h zmet 12 aylık dönemde toplam altı aylık sürey aştığından Türk ye de b r ş yer oluşmaktadır. Bu durumda Türk ye n n aynı proje kapsamında sunulan h zmetlerden doğan kazancı verg lend rme hakkı olacaktır. Örnek 16: Kanada muk m North Co. Türk ye de muk m Bayrak A.Ş. ye bağlı b r proje ç n (A1 ve A2) sözleşmeler ve Bayrak A.Ş. le Türk ye de muk m Cevher A.Ş. ye ayrıca bu projeyle bağlantılı olmayan farklı projeler ç n sırasıyla (Y ve Z) sözleşmeler kapsamında danışmanlık h zmet vermek ç n; b.gov.tr/s tes/default/f les/uluslararas _mevzuat/genteb_4.htm 14/21

15 a) 01/02/2018 tar h nde 20 günlüğüne k personel n (A1) sözleşmes, b) 20/04/2018 tar h nde 10 günlüğüne dört personel n (A2) sözleşmes, c) 10/07/2018 tar h nde 20 günlüğüne üç personel n (Y) sözleşmes, ç) 10/10/2018 tar h nde 100 günlüğüne k personel n (Z) sözleşmes, d) 01/03/2019 tar h nde 100 günlüğüne k personel n (Z) sözleşmes, kapsamında Türk ye ye gönderm şt r. Türk ye Kanada ÇVÖ Anlaşmasının 14 üncü maddes nde yalnızca d ğer ak t devlet muk m olan gerçek k ş ler n Türk ye de cra ett ğ serbest meslek faal yetler nden elde ed len gel rler n n verg lend r lmes ne l şk n düzenleme yapılmıştır. Bu nedenle 14 üncü madde hükmü North Co. nun gel rler n n verg lend r lmes nde d kkate alınmaz. Anlaşmanın 5 nc maddes n n üçüncü fıkrasının (b) bend ne göre Kanada muk m teşebbüs tarafından, çalışanları veya teşebbüs tarafından bu amaçla görevlend r len d ğer gerçek k ş ler aracılığıyla Türk ye de fa ed len ve herhang b r 12 aylık dönemde aynı veya bağlı proje ç n Türk ye de toplam 183 günü aşan b r süre veya sürelerde devam eden danışmanlık h zmetler de dâh l h zmet tedar kler ş yer oluşturmaktadır. Böyle b r durumda Türk ye n n verg lend rme hakkı olacaktır. Olayda verg lend rme yetk s n n oluşumuna l şk n süren n hesaplanması her b r proje ç n ayrı ayrı olacaktır. Ancak, aynı veya bağlı projeler ç n geçen süreler b rl kte değerlend r lecekt r. Her b r proje ç n öncel kle herhang b r 12 aylık dönem n başlangıç ve b t ş tar hler tesp t ed l r. Herhang b r 12 aylık dönem n başlangıç tar h projeye l şk n olarak personel n Türk ye ye geld ğ lk tar ht r. - Buna göre A1 ve A2 bağlı projeler ne l şk n süren n başlangıç tar h 01/02/2018 d r. B t ş tar h se başlangıç tar h ne 12 aylık süre eklenerek bulunur. Buna göre b t ş tar h 01/02/2019 olacaktır. Başlangıç ve b t ş tar hler bel rlend kten sonra North Co. nun başlangıç tar h nden t baren bağlı proje ç n 12 aylık dönemde (A1 ve A2) sözleşmeler kapsamında Bayrak A.Ş. ye Türk ye de h zmet sunduğu toplam gün sayısı Türk ye de bu ş fa eden personel sayısı d kkate alınmaksızın bulunur. Bu süre = 30 gündür. Bu hesaplama yapılırken bağlı projeden farklı projeler olan (Y) ve (Z) sözleşmeler kapsamında sunulan h zmet le lg l olarak Türk ye de fa ed len h zmet süres d kkate alınmaz. Olayda North Co. nun personel aracılığıyla bağlı projeler ç n Türk ye de fa ett ğ h zmet 12 aylık dönemde toplam 183 günü aşmadığı ç n Türk ye de ş yer oluşmamakta, dolayısıyla Türk ye n n verg lend rme yetk s doğmamaktadır. - North Co. nun aynı veya bağlı proje dışında Türk ye de farklı projeler ç n sunduğu h zmetler de kend çler nde ayrıca değerlend r l r. Bu değerlend rme yapılırken aynı veya bağlı proje kapsamında olmayan her b r bağımsız proje le lg l süre hesabında 12 aylık dönem n başlangıç ve b t ş tar hler ayrı ayrı tesp t ed l r. Buna göre (Y) sözleşmes kapsamında yürütülen proje ç n Türk ye fa ed len h zmet le lg l süre hesabında başlangıç tar h 10/07/2018, b t ş tar h se bu tar he 12 aylık süre eklenerek bulunan 10/07/2019 olacaktır. Bu proje kapsamında Türk ye de sunulan h zmet n toplam gün sayısı, Türk ye de bu ş fa eden personel sayısı d kkate alınmaksızın hesaplanır. Buna göre, Türk ye de 20 gün süreyle h zmet fa ed lm şt r. Olayda North Co. nun personel aracılığıyla (Y) sözleşmes kapsamında Türk ye de fa ed len h zmet 12 aylık dönemde toplam 183 günü aşmadığı ç n Türk ye de ş yer oluşmamaktadır. b.gov.tr/s tes/default/f les/uluslararas _mevzuat/genteb_4.htm 15/21

26 Eylül 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI GENEL

26 Eylül 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI GENEL 26 Eylül 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 30192 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:4) 1. Amaç Bu Tebliğde, ülkemizin akdetmiş

Detaylı

ÇĠFTE VERGĠLENDĠRMEYĠ ÖNLEME ANLAġMALARI GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO:4)

ÇĠFTE VERGĠLENDĠRMEYĠ ÖNLEME ANLAġMALARI GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO:4) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: ÇĠFTE VERGĠLENDĠRMEYĠ ÖNLEME ANLAġMALARI GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO:4) 1. Amaç Bu Tebliğde, ülkemizin akdetmiş olduğu çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları

Detaylı

Sınavı Kazanan Adaylar İç 봑 n Staja Başlama Evrak L 봑 stes 봑

Sınavı Kazanan Adaylar İç 봑 n Staja Başlama Evrak L 봑 stes 봑 Sınavı Kazanan Adaylar İç 봑 n Staja Başlama Evrak L 봑 stes 봑 STAJA GİRİŞ SINAVINI KAZANAN ADAYLARIN STAJ BAŞLATMA BAŞVURU İŞLEMLERİ Staja G 봑 r 봑 ş sınavını başarmanız, staja başlamaya hak kazandığınız

Detaylı

13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ

13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ 13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29947 TEBLİĞ Mal ye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebl ğ n amacı,

Detaylı

İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR?

İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR? 22.10.2017 İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR? İ.Murat BAYIK 01 Ek m 2017 Pazar 22:29 Malumunuz 13.09.2017 tar h nde genel müdürlüğümüzün sgkat p duyuru s stem üzer den yayınladığı duyuru le İBYS

Detaylı

Türkiye de bir sabit yere sahip olması durumunda, bu sabit yere atfedilen gelirle sınırlı

Türkiye de bir sabit yere sahip olması durumunda, bu sabit yere atfedilen gelirle sınırlı Rödl & Partner Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Teşvikiye Cad. 17 D 12 13 15 Ikbal Ticaret Merkezi 34365 Teşvikiye-Istanbul Telefon: + 90 (212) 310 14 00 Telefax: + 90 (212) 327 32 14 E-Mail : istanbul@roedl.pro

Detaylı

https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /3

https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /3 Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1021189 İlanın Çıkılacağı yer SİNOP ÜNİVERSİTESİ--->MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARABAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARABAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu yönetmel ğ n amacı, Karabağlar Beled

Detaylı

Mevzuat B 錀㤂 lg 錀㤂 S 錀㤂 stem 錀㤂

Mevzuat B 錀㤂 lg 錀㤂 S 錀㤂 stem 錀㤂 Oturum Aç ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE İHTİSAS KONUSU KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Resm 錀㤂 Gazete Tar 錀㤂 h 錀㤂 : 03.04.2007 Resm 錀㤂 Gazete Sayısı: 26482 KURUMLAR VERGİSİ GENEL

Detaylı

YURTDIŞI PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

YURTDIŞI PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ YURTDIŞI PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ göstergelere, sermaye p yasası araçlarına, mala, kıymetl madenlere, döv ze ve organ ze p yasalarda standart

Detaylı

YÖNETMELİK KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27092 (Mükerrer) YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

2015 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURU ÜCRETLERİ

2015 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURU ÜCRETLERİ Duyuru ve Genel B lg ler Kurul Üyeler Yönetmel k Kılavuzlar Formlar Gündemler İlet ş m Sık Sorulan Sorular Ana Sayfa Bilgi Edinme Bilişim Yardım İletişim English Genel B lg ler >Ankara Ün vers tes Tıp

Detaylı

T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmel ğ n amacı,yapı

Detaylı

3- İhalen n a) Yapılacağı yer : DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu - Sanay Cad. No: 39 Bornova / İZMİR b) Tar h ve saat :

3- İhalen n a) Yapılacağı yer : DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu - Sanay Cad. No: 39 Bornova / İZMİR b) Tar h ve saat : DERE ISLAHI YAPTIRILACAKTIR DSİ. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR İzm r-selçuk Efes Ant k Kanalı Ve Den ze Çıkış Yapısı yapım ş 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddes ne göre açık hale usulü le hale ed

Detaylı

ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmel ğ n amacı; Mal H zmetler Müdürlüğü nün çalışma usul ve esaslarını düzenlemekt

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları 31.12.2016 Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1015554 İlanın Çıkılacağı yer SAĞLIK

Detaylı

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI İLE BAĞLI KURULUŞLARININ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI İLE BAĞLI KURULUŞLARININ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 15 Mayıs 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30067 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI İLE BAĞLI KURULUŞLARININ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI YÖNETMELİĞİ ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI YÖNETMELİĞİ İşbu yönetmel k 6698 sayılı K ş sel Ver ler n Korunması Kanunu na uyum sağlamak, ş rket ç koord

Detaylı

YÖNETMELİK. f) Coğraf bölge: Akden z, Doğu Anadolu, Ege, Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karaden z ve Marmara

YÖNETMELİK. f) Coğraf bölge: Akden z, Doğu Anadolu, Ege, Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karaden z ve Marmara 24 Haz 紀ran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29396 YÖNETMELİK B l m, Sanay ve Teknoloj Bakanlığından: ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

24 Haz 耂耂 ran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

24 Haz 耂耂 ran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 24 Haz 耂耂 ran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29396 YÖNETMELİK B 耂耂 l 耂耂 m, Sanay 耂耂 ve Teknoloj 耂耂 Bakanlığından: ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI. fkat l m.com.tr/sozlesmeler_ve_b lg _formlar.aspx adres nde b r örneğ bulunan

GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI.  fkat l m.com.tr/sozlesmeler_ve_b lg _formlar.aspx adres nde b r örneğ bulunan Sayfa 1/7 GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC K ml k No: MUHATAP:Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Gülbahar Mah. Büyükdere Cad. No.97 Ş şl /İstanbul KONU :Sözleşmede genel şlem koşulu

Detaylı

29 Hazퟘ ran 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

29 Hazퟘ ran 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 29 Hazퟘ ran 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29757 YÖNETMELİK B l m, Sanay ve Teknoloj Bakanlığından: ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (2014/33/AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

TEBLİĞ 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 25 Ağustos 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29812 Gümrük ve T caret Bakanlığından: TEBLİĞ 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmel ğ n amacı Karabağlar Beled yes Hukuk İşler Müdürlüğünün Kuruluş, görev

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019126 İlanın Çıkılacağı yer ORDU ÜNİVERSİTESİ--->BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

Detaylı

Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu

Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu 01. Antares AVM Kurumsal K ml k Unsurları 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 Logo Güvenl Alan Logo Vers yonları Logo Kullanım

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ AYLIK PERSONEL TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK orsamızın aylık perso- Bnel toplantısı Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen Aslan ın başkanlığında, Personel m z n katılımı le 02.05.2016

Detaylı

YÖNETMELİK Başbakanlık Mevzuatı Gel şt rme ve Yayın Genel Müdürlüğü. 8 Mart 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30001

YÖNETMELİK Başbakanlık Mevzuatı Gel şt rme ve Yayın Genel Müdürlüğü. 8 Mart 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30001 8 Mart 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30001 YÖNETMELİK Sosyal Güvenl k Kurumu Başkanlığından: SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARININ FATURALARININ İNCELENMESİNE VE BEDELLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Detaylı

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU BandCleaner OXILITE R EL DEZENFEKTAN İSTASYONLARI Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU Hava Meydanları, Okullar, Hastaneler,

Detaylı

YÖNETMELİK TÜRKİYE SİNGAPUR SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TÜRKİYE SİNGAPUR SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1 Ek m 2017 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 30197 Gümrük ve T caret Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜRKİYE SİNGAPUR SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

GKD KALÇA AMELİYATI ONAM /RIZA BELGESİ

GKD KALÇA AMELİYATI ONAM /RIZA BELGESİ Hasta Adı Soyadı : Doğum tarihi : T.C. Kimlik No : Doğum yeri : Cinsiyeti : Protokol No : Adres : Telefon : Sayın Hastamız / Hasta Vekili/ Kanuni Temsilcisi, Sağlık durumunuz ve size önerilen tıbbi, cerrahi

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019692 İlanın Çıkılacağı yer ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ--->ESKİŞEHİR

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1020073 İlanın Çıkılacağı yer BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ--->REKTÖRLÜK

Detaylı

Logo Tasarımı Logo tasarımı; b r firmanın yapacağı her şte kullanılacağı ve tüm mecralarda markayı tems l edeceğ ç n, gerekl anal zler doğrultusunda,

Logo Tasarımı Logo tasarımı; b r firmanın yapacağı her şte kullanılacağı ve tüm mecralarda markayı tems l edeceğ ç n, gerekl anal zler doğrultusunda, Grafik Tasarım Türkay Matbaa bünyes ndek kreat f d rektörler, art d rektörler ve grafikerlerden oluşan gen ş grafik tasarım kadrosuyla basılı ve d j tal mecralar ç n yüksek etk leş ml tasarımlara hayat ver

Detaylı

ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I-BİRİNCİ BÖLÜM A-) AMAÇ : Madde-1 : Bu yönetmel k; Karabağlar Beled yes B lg İşlem Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetk ve sorumluluk çalışmalarında

Detaylı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 20 N 䠸 san 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 Yükseköğret 䰡 m Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

Özgür Yurtdaşseven

Özgür Yurtdaşseven Glokal Tekn k Anal z Kısa vadede satış baskısına karşın gel şmekte olan h sse p yasaları olumlu ayrışıyor... Gel şm ş p yasaları baz alan MSCI Dünya endeks n n 1 yıl ler ye dönük F/K çarpanları bazında

Detaylı

YÖNETMELİK RÜZGÂR VEYA GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK ÜZERE YAPILAN ÖNLİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK RÜZGÂR VEYA GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK ÜZERE YAPILAN ÖNLİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ 13 Mayıs 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30065 Enerj P yasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK RÜZGÂR VEYA GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK ÜZERE YAPILAN ÖNLİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN YARIŞMA

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 AĞUSTOS AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 AĞUSTOS AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 AĞUSTOS AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ EGEMEN ASLAN TRAKYA İLLERİ TARIM SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI ıda, Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

Başlığında F nansal Kr z İfades Yer Alan Er ş m İz nl L sansüstü Tezlere Genel B r Bakış ( )

Başlığında F nansal Kr z İfades Yer Alan Er ş m İz nl L sansüstü Tezlere Genel B r Bakış ( ) Başlığında F nansal Kr z İfades Yer Alan Er ş m İz nl L sansüstü Tezlere Genel B r Bakış Öz Bu çalışmada, Yükseköğret m Kurulu (YÖK)'na a t olan nternet adres üzer nde yer alan Ulusal Tez Merkez h zmet

Detaylı

13 Ek 䤀耄 m 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ

13 Ek 䤀耄 m 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ 13 Ek 䤀耄 m 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29856 TEBLİĞ Mal 㰀㤂 ye Bakanlığı (Gel 㰀㤂 r İdares 㰀㤂 Başkanlığı) ndan: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmel k, 21/6/1927 tar hl ve 1111 sayılı Askerl k Kanununun 35 nc maddes ne dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmel k, 21/6/1927 tar hl ve 1111 sayılı Askerl k Kanununun 35 nc maddes ne dayanılarak hazırlanmıştır. 17 Ek m 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27379 YÖNETMELİK M llî Savunma Bakanlığından: MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Hakkımızda SemTr o SemTr o SemTr o

Hakkımızda SemTr o SemTr o SemTr o Hakkımızda SemTr o; Ürün sürdürüleb l rl ğ, LCA Yaşam Döngüsü Değerlend rmes, EPD Belgelend rmes, Yeş l B na LCA Modelleme, LEED Yeş l B na Danışmanlığı, Karbon Ayak z ve GRI - Kurumsal Sürdürüleb l rl

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019978 İlanın Çıkılacağı yer BAYBURT ÜNİVERSİTESİ--->BAYBURT SAĞLIK

Detaylı

TEOG 1 Açık Uçlu Sorular Denemes -1

TEOG 1 Açık Uçlu Sorular Denemes -1 Açık Uçlu Sorular Denemes - 9 9 9 9 fades 'ün kaçıncı kuvvet ne eş tt r? 0 sayısının farklı asal çarpanlarının çarpımı kaçtır? 5 Al kalemler n üçer üçer veya beşer beşer saydığında her sefer nde kalem

Detaylı

https://yoks s.yok.gov.tr/akademikilan/menu.zul;jsess on d=mhqvwuh0x LTYaARaajweUDSby0oPPzdHlwpLWzbtSWbTzBtuwy_!

https://yoks s.yok.gov.tr/akademikilan/menu.zul;jsess on d=mhqvwuh0x LTYaARaajweUDSby0oPPzdHlwpLWzbtSWbTzBtuwy_! İlan B lg ler Akadem k İlanlar Modülü İlan L steleme Arş v ÖYP Arş v İlan No : 1019864 Yazdır Kapat İLAN LİSTESİ Üniversite İlan çıkılan Yer Seç n z Gönderilme Durumu Gönder ld YÖK Karar Durumu İlanın

Detaylı

EKSTENT. Model ATS-W KULLANMA KILAVUZU. Dokunmat k Ekranlı Ağrılık Tak p S stem. Hasta Ağırlığı Tak b HBS Uyumlu

EKSTENT. Model ATS-W KULLANMA KILAVUZU. Dokunmat k Ekranlı Ağrılık Tak p S stem. Hasta Ağırlığı Tak b HBS Uyumlu EKSTENT Model ATS-W KULLANMA KILAVUZU Dokunmat k Ekranlı Ağrılık Tak p S stem Hasta Ağırlığı Tak b HBS Uyumlu Ürün Tanımı Öncel kl hedefi yoğun bakım serv sler nde yatmakta olan hastaların ağırlıklarını

Detaylı

ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR TURGUTLU BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR TURGUTLU BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 23.0.207 EKAP (Elektron k Kamu Alımları Platformu) ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR TURGUTLU BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Turgutlu Beled yes Çöp Toplama ve Nakl h zmet alımı 4734 sayılı

Detaylı

Aksaray Ün vers tes nden: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Aksaray Ün vers tes nden: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 25 Temmuz 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26947 YÖNETMELİK Aksaray Ün vers tes nden: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ. Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz.

DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ. Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz. DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz. Deva Ün vers teye Hazırlık ve Akadem k Anadolu L ses, l se eğ t m

Detaylı

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten d sab.ed@sagl k.gov.tr tw tter.com/d sabgm / www.d sab.sagl k.gov.tr Şubat 2015 - Sayı: 23 Ayda b r yayınlanır. - Sayın Cumhurbaşkanımızın Somal, C but ve Et yopya Programına Refakat - DSÖ Türk ye Ofis

Detaylı

Prof. Dr. Hayati DEVELİ

Prof. Dr. Hayati DEVELİ Prof. Dr. Hayati DEVELİ Röportaj: Ar fe HASKUKA Yerl Düşünce Derg s olarak Türk ye Cumhur yet n n en öneml devlet kurumlarından b r olan Yunus Emre Enst tüsü nün başkanı Sayın Prof. Dr. Hayat DEVELİ le

Detaylı

ÖZELLİKLER. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM ve DENETİM SİSTEMİ. G r ş. 1) Tekn k Özell kler

ÖZELLİKLER. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM ve DENETİM SİSTEMİ. G r ş. 1) Tekn k Özell kler G r ş ÖZELLİKLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM ve DENETİM SİSTEMİ 1) Tekn k Özell kler Web tabanlıdır. Tarayıcı bağımsızdır(chrome, F refox, Safar, Yandex, Opera, nternet Explorer, V vald, UC, ron, Andro

Detaylı

23 Mart 2015 MSCI GOP. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Kaynak : Reuters

23 Mart 2015 MSCI GOP. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Kaynak : Reuters Glokal Tekn k Anal z P yasalar FED le soluklandı... FED n son toplantısında duyurduğu makro rev zyonlar ve FED Başkanı Yellen ın güverc n tonda kabul ed len açıklamaları geçt ğ m z haftaya damgasını vurdu.

Detaylı

ASANSÖR BAKIM, ONARIM VE REVİZYON ÇALIŞMALARI

ASANSÖR BAKIM, ONARIM VE REVİZYON ÇALIŞMALARI 2016-2017 NELER YAPIYORUZ? ASANSÖR BAKIM, ONARIM VE REVİZYON ÇALIŞMALARI ASANSÖR BAKIM ZORUNLULUĞU? AVRUPA'DAKİ ASANSÖR KAZALARININ YÜZDE 75'İ TÜRKİYE'DE GERÇEKLEŞİYOR! "Yan 43 k ş n n ölümünden 32's Türk

Detaylı

Elektriğimizi artık güneşten üretiyoruz.

Elektriğimizi artık güneşten üretiyoruz. Elektriğimizi artık güneşten üretiyoruz. www.bfijahasolar.com 2000 yılında Almanya'nın Stuttgart şehr nde kurulan ve Baden Württemberg eyalet nde faal yetler ne başlayan Enerj Loj st k GES (Güneş enerj

Detaylı

Sorgulayan. Etkili. İletişim kuran. saygılı. Çağdaş insan. yetiştiriyoruz!

Sorgulayan. Etkili. İletişim kuran. saygılı. Çağdaş insan. yetiştiriyoruz! Sorgulayan saygılı İletişim kuran Duyarlı Bilgili Açık fikirli İlkeli Cesur Düşünen Etkili Çağdaş insan yetiştiriyoruz! ÖZEL GÜNEY GELİŞİM İLKOKULU VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 1.2.3. VE 4. SINIFLAR Sayın

Detaylı

KULLANICI KILAVUZU T-BOSS

KULLANICI KILAVUZU T-BOSS Erdemir Ar-Ge Elektrik Elektronik Makine Ltd.Şti. KULLANICI KILAVUZU Otomat k Tankerl Sulama S stem TR 0600078 Tip/Type:TBOSS-CNJV Model/Model: Rev:0 Erdem r Ar-Ge TÜm Hakları Saklıdır-06 Tanıtım park

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (21.01.2016 tarihi İtibariyle) Taraf Devlet Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih No Yürürlük Tarihi Vergiler Açısından

Detaylı

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU 1 Başlamadan Önce... Bu h zmetten faydalanarak, yurt dışından k ş sel kullanım amacı le yanınızda get rd ğ n z cep telefonlarını

Detaylı

30 Mart 2015. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. 5 Yıl 6 Yıl. Kaynak : Reuters

30 Mart 2015. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. 5 Yıl 6 Yıl. Kaynak : Reuters Glokal Tekn k Anal z B lanço dönem yaklaşırken ABD h sse p yasalarında baskı sürüyor... ABD de 8 N san da başlayacak lk çeyrek f nansalları açıklama dönem önces nde Wall Street endeksler nde FED kaynaklı

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı: 64597866-125[30-2013]-31 20/02/2013 Konu: Yurtdışından alınacak bilgisayar yazılımları

Detaylı

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2016 YILI 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A. M syon ve V zyon B. Yetk, Görev ve Sorumluluklar C. İdareye

Detaylı

YÖNETMELİK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 10 Ağustos 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29797 B 숭 l 숭 m, Sanay 숭 ve Teknoloj 숭 Bakanlığından: YÖNETMELİK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019385 İlanın Çıkılacağı yer ANADOLU ÜNİVERSİTESİ--->REKTÖRLÜK Kadro

Detaylı

MATEMATİK-6 Üslü fadeler

MATEMATİK-6 Üslü fadeler TEST Üslü fadeler 0 5 üslü sayısının okunuşu aşağıdak lerden hang s d r? ) 5 n kares C) çarpı 5 4 şağıdak lerden hang s n n okunuşu yanlış ver lm şt r? ) 4 4'ün kares ) 5 üssü C) üssü 5 ) 5 üssü 5 C) 7

Detaylı

TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK B r nc Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç: Madde 1- Bu yönetmel k: Karabağlar Beled yes Fen İşler Müdürlüğünün 5393, 3194, 2863, 634, 5216, 5846/4630,4734,4735,657,7269,4857

Detaylı

1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ

1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ 1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ 10-12 Mart 2016 Wyndham Grand Levent Otel İstanbul 2. DUYURU www.cocukortopedi2016.org 1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ DAVET De erl Meslekda lar m, 1. Ulusal Çocuk

Detaylı

YÖNETMELİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

YÖNETMELİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç 10 Eylül 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29827 Mers n Ün vers tes nden: YÖNETMELİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

>Sayfa7. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr

>Sayfa7. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr Glokal Tekn k Anal z H sse p yasalarında Ek m ayı kayıpları kısmen telaf ed ld... Global dolar taleb n n vme kaybett ğ ortamda h sse p yasalarında toparlanma fırsatı tepk alımlarıyla değerlend r ld. Zayıf

Detaylı

MATEMATİK-6 Üslü fadeler

MATEMATİK-6 Üslü fadeler Üslü fadeler 1 5 üslü sayısının okunuşu aşağıdak lerden hang s d r? A) 5 n kares C) çarpı 5 4 Aşağıdak lerden hang s n n okunuşu yanlış ver lm şt r? A) 4 4'ün kares B) 5 üssü C) üssü 5 B) 5 üssü 5 C) 7

Detaylı

TEBLİĞ İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE

TEBLİĞ İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE 5 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27075 Dış T caret Müsteşarlığından: Amaç TEBLİĞ İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ,

Detaylı

YÖNETMELİK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 28 Ağustos 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29815 Anadolu Ün 耂耂 vers 耂耂 tes 耂耂 nden: YÖNETMELİK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

1 / :16

1 / :16 1 / 9 22.03.2017 10:16 22 Mart 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30015 YÖNETMELİK Alanya Alaadd n Keykubat Ün vers tes nden: ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE

Detaylı

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmel ğ n amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğü nün görev alanını, sorumluluk ve yetk ler n, görevler n yer

Detaylı

5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler

5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5.1 MESLEKİ DENETİM Mak na Mühend sler Odası, 6235 sayılı TMMOB Kanunu uyarınca kend s ne ver lm ş olan görev ve yetk ler çerçeves

Detaylı

Araştır. Soru Sor. Gözlemle. Dene. Ver ler Anal z Et. Raporlaştır PROJE KILAVUZU MÜZİK, GÖRSEL SANATLAR, DİN KÜLTÜRÜ VE BEDEN EĞİTİMİ. 5-8.

Araştır. Soru Sor. Gözlemle. Dene. Ver ler Anal z Et. Raporlaştır PROJE KILAVUZU MÜZİK, GÖRSEL SANATLAR, DİN KÜLTÜRÜ VE BEDEN EĞİTİMİ. 5-8. Gözlemle? Soru Sor Araştır Raporlaştır Ver ler Anal z Et Dene PROJE KILAVUZU MÜZİK, GÖRSEL SANATLAR, DİN KÜLTÜRÜ VE BEDEN EĞİTİMİ 5-8. Sınıf ÇALIŞMA TAKVİMİM Kasım Aralık Ocak Şubat Mart N san Mayıs Konumu/problem

Detaylı

9 Mart 2015. olumsuz ayrıştı. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Kaynak : Reuters

9 Mart 2015. olumsuz ayrıştı. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Kaynak : Reuters Glokal Tekn k Anal z Mart ayına g r l rken gel şmekte olan h sse p yasaları FED gölges altında... Mart ayının lk şlem haftasında gel şmekte olan h sse p yasalarında görece zayıf eğ l m devam ett. Özell

Detaylı

B R NC Amaç, Kapsam, Dayanak ve. Kanun: Entegre Devre Topo Entegre devre: Elektron k b r lev veya bunun g b d er

B R NC Amaç, Kapsam, Dayanak ve. Kanun: Entegre Devre Topo Entegre devre: Elektron k b r lev veya bunun g b d er Entegre Devre Topo ekl n B R NC Amç, Kpsm, Dynk ve Amç Mdde 1 enlemekt r. Kpsm Mdde 2 k n usul ve Dynk Mdde 3 Mdde 4 geçen; b vurusunun er vuru Entegre Devre Topo Bu Ptent Knun: Entegre Devre Topo Entegre

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmel 쀀 k; 4/11/1981 tar 쀀 hl 쀀 ve 2547 sayılı Yükseköğret 쀀 m Kanununun 14 üncü maddes 쀀 ne dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmel 쀀 k; 4/11/1981 tar 쀀 hl 쀀 ve 2547 sayılı Yükseköğret 쀀 m Kanununun 14 üncü maddes 쀀 ne dayanılarak hazırlanmıştır. 9 Şubat 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28554 Bezm 쀀 âlem Vakıf Ün 쀀 vers 쀀 tes 쀀 nden: BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-5A PWM Solar Şarj Kontrol Cihazı Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili

Detaylı

https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019

https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019 09.09.2016 https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019 Yazdır Anasayfa Yönetmel 丁Ȁ kler Üyel 丁Ȁ k Duyurular İlet 丁Ȁ ş 丁Ȁ m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç 詃 n 詃 z Ara İlan No : 1010469

Detaylı

V tam nler (Konu Anlatımı)

V tam nler (Konu Anlatımı) V tam nler (Konu Anlatımı) V tam nler n görevler nelerd r? V tam nler n özell kler nelerd r? V tam nler n çeş tler ve görevler nelerd r? Suda çözünen v tam nler nelerd r? Yağda çözünen v tam nler nelerd

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-2012 SOLAR KUTU Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili kullanmak için lütfen

Detaylı

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU 1 Başlamadan Önce... Bu h zmetten faydalanarak, yurt dışından k ş sel kullanım amacı le yanınızda get rd ğ n z cep telefonlarını

Detaylı

/ 16 15.6.2015 00:48

/ 16 15.6.2015 00:48 / 16 15.6.2015 00:48 22 Mart 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26470 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK ORMAN SAYILAN ALANLARDA VERİLECEK İZİNLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 29 N san 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30052 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Sayısı: KHK/690 Olağanüstü hal kapsamında

Detaylı

9 Kasım 2016 ÇARŞAMBA Sayı : 29883

9 Kasım 2016 ÇARŞAMBA Sayı : 29883 9 Kasım 2016 ÇARŞAMBA Sayı : 29883 Düzce Ün vers tes nden: (1) Bu Yönetmel ğ n amacı, Düzce Ün vers tes nde yürütülen tezl ve tezs z yüksek l sans, doktora ve sanatta yeterl k programlarından oluşan l

Detaylı

YÖNETMELİK. laboratuvar uygulamaları prens pler ne uygunluğunun denetlenmes ve çalışmaların kontrolünü

YÖNETMELİK. laboratuvar uygulamaları prens pler ne uygunluğunun denetlenmes ve çalışmaların kontrolünü 9 Mart 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27516 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARI PRENSİPLERİ, TEST BİRİMLERİNİN UYUMLAŞTIRILMASI, İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARININ VE ÇALIŞMALARIN

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları 06.04.2017 Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1016509 İlanın Çıkılacağı yer ANKARA

Detaylı

İsrail. Nijerya. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Seçim. Seçim-1Ay Seçim. Seçim-1Ay

İsrail. Nijerya. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Seçim. Seçim-1Ay Seçim. Seçim-1Ay Glokal Tekn k Anal z H sse p yasalarında son açıklanan ABD ver ler kısa vadede destekley c... İlk çeyrek f nansalları açıklama dönem önces nde Wall Street endeksler ndek zayıflık devam ed yor. 8 N san

Detaylı

Tur zm profesyoneller ve stajyerler ne hızlı, ekonom k, kolay ve tek b r noktadan yan tam sted ğ n z g b ulaşın!

Tur zm profesyoneller ve stajyerler ne hızlı, ekonom k, kolay ve tek b r noktadan yan tam sted ğ n z g b ulaşın! Tur zm profesyoneller ve stajyerler ne hızlı, ekonom k, kolay ve tek b r noktadan yan tam sted ğ n z g b ulaşın! www.tur zm- k.com Türk ye n n lk ve tek tur zm ş lanları, elaman ve kar yer portalı Hakkımızda

Detaylı

9. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları

9. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları 9. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter KÜMELER - 1 Altın Kalem Yayınları Küme: B rb r nden farklı nesneler n oluşturduğu topluluklar küme şekl nde adlandırılır. Kümey oluşturan nesneler n y bel rlenm ş

Detaylı

TEBLİĞ. l) Kırsal ekonom k altyapı: Kırsal tur zm, b l ş m s stemler ve eğ t m, el sanatları ve katma değerl ürünler, ç ftl k

TEBLİĞ. l) Kırsal ekonom k altyapı: Kırsal tur zm, b l ş m s stemler ve eğ t m, el sanatları ve katma değerl ürünler, ç ftl k 21 Ek 骀 m 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29864 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 MART AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 MART AYI E-BÜLTENİ 2017 MART AYI E-BÜLTENİ İTALYA VERCELLİ FİERA İN CAMPO ÇELTİK TARIM FUARI GEZİMİZ SONA ERDİ zunköprü T caret Borsası Uüyeler n n, İtalya nın en öneml Çelt k Tarım Fuarı olan Vercell F era n Campo Çelt

Detaylı

TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU

TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU 2009-2010 FUTBOL SEZONU GÖZLEMCĐ KADROSU BELĐRLEME YÖNTEMĐ SINAV, KURS, SEMĐNER TAKVĐMĐ VE TALĐMATI NĐSAN 2009 1 2009-2010 FUTBOL SEZONU GÖZLEMCĐ SINAV, KURS, SEMĐNER TAKVĐMĐ TARĐH YAPILACAK FAALĐYET 16

Detaylı

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş.

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş. Soğuk şek lleneb l r yüksek mukavemetl özel yapısal çel k kullanımı sonucu S355'le mukayese ed ld ğ nde elde ed len kalınlık azalması Kamyon üret m, gros yükü azaltarak daha fazla yük taşınmasını sağlayacak

Detaylı

DEFORMİTE DÜZELTME BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM/RIZA BELGESİ

DEFORMİTE DÜZELTME BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM/RIZA BELGESİ Hasta Adı Soyadı : Doğum tarihi : T.C. Kimlik No : Doğum yeri : Cinsiyeti : Protokol No : Adres : Telefon : Sayın Hastamız / Hasta Vekili/ Kanuni Temsilcisi, Sağlık durumunuz ve size önerilen tıbbi, cerrahi

Detaylı

Yönetmelik Yönergeler

Yönetmelik Yönergeler Kocaeli Kent Konseyi Yönetmelik ve Yönergeler kapak ç Kocael Kent Konsey Yönetmel k ve Yönergeler Kocael Kent Konsey Yayınları Yönetmel k ve Yönergel k Yayına Hazırlayan Gültek n Görüm D zg ve Tasarım

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI HAVA KONTROL ELEMANLARI Çok Yönlü D füzör Havalandırma s stemler nde yüksek tavan

Detaylı