More than a Printing Company... Bir Matbaadan Daha Fazlas...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "More than a Printing Company... Bir Matbaadan Daha Fazlas..."

Transkript

1 More than a Printing Company... Bir Matbaadan Daha Fazlas...

2 A danz ye Matbaac l k Keyifle Çal fl n... Sa l kl Yaflay n... Matbaacılık geçmi i 1927 yılına uzanan Tunçbilek ailesinin üçüncü ku a ı ile 38. hizmet yılını geride bırakan grubumuz; her geçen gün daha da büyüyor. A dan Z ye matbaacılık hizmetleriyle dün oldu u gibi bugün de baskıya çözüm arayanların bulu ma noktası oluyor. Bugün 14x20 den 70x100 e kadar çe itli ölçülerde çalı malarınızı son sistem Heidelberg ofset baskı ünitelerimizin yanısıra, dijital baskı teknolojisinin son ürünlerinden Xerox DC 5000 ve Canon 3220 dijital ünitelerimiz ile kısa sürede en kaliteli ekilde sonuca ula tırabilirsiniz. Daha kaliteli...daha hızlı...ve daha verimli bir çalı ma için; sizi baskı dünyasının avantajlarıyla tanı maya davet ediyoruz. Enjoy your work... Live your life... Tuncprint Company, Inc. roots was established in 1927, as a family owned commercial printing business. We are proud to say that 80 years later, the business is still owned and operated by the third generation Tunçbilek family. Always striving to make use of the latest technology, Tuncprint has partnered with the best names in the printing industry. Tuncprint has the newest technology to give your printing the edge it needs in today s markets but still offers the quality and ideals of service expected from a long standing experienced company. We kindly invite you to meet with the advantages of the printing World of Tuncprint. Quality Race ISO 9001

3 Print Printing from AtoZ Kalite Yar fl Misyonumuz Üç nesile uzanan grafik ve matbaacılık deneyimimizi güncel teknolojiler ile bütünle tirip geli tirerek, mü terilerimize daima kazandıran güvenilir bir çözüm orta ı olmaktır. Our Mission To complete our third generation printing experience with the latest technologies, we are always the trusted solution partner of our customers. Vizyonumuz Sorumluluk ve maliyet bilinci geli mi, tecrübeli, e itimli, ileti imi ve motivasyonu kuvvetli personelimizle; güncel teknolojileri takip ederek, toplam kalite felsefesi çerçevesinde kaliteyi üretmek. De erlerimiz effaflık Teknolojik Uyum lgi ve Özen Optimum Maliyet Uygun Fiyat Our Vision Having responsible, experienced, well educated and high motivated employees, we follow the latest technologies under the Total Quality Management. Our Principles Transparency Technological Adaptation Attention and Care Rational Costs Reasonable Price

4 Grafiktasar m Graphicdesign Parlak fikirler teknoloji ile birle ti inde anlam kazanıyor, ekil buluyor. Tasarım ve yaratıcılık teknolojik geli imi yakalamakla yeni ufuklara ta ınıyor. Tunç Grup Baskı Dünyası Grafik Ünitesi makina parkı ve kurdu u stratejik i ortaklıkları ile standart bir matbaa grafik bölümünden, reklam ajansından, pazarlama kurulu undan ya da tasarım ajansından farklı ekilde; bunların en çok de er katan ö elerinin toplamından olu uyor. Bright ideas gain sense and shape when combined with technology. Design and creativity are conveyed to new horizons upon the technological development attained. With its graphics unit, machines and strategic business alliances it has established, Tunç Group Printing World cannot be defined simply as a standard graphics department of a printing house, an advertising agency, marketing corporation or a design agency, but a bundle composed of all value-added aspects of these functions. Sublima Yeni Nesil Tramlama Baskımız artık foto raf kalitesinde... Kullandı ımız yeni nesil tramlama tekni i Sublima ile ister açık renklerde ister ten renginde ister koyu renklerde arzu edilen baskı kalitesini yakalamak çok kolay... Sublima ile ayrıntılar kaybolmadan detayların çok daha görülebilir olmasını sa layabiliyoruz. Canlı, daha canlı, çok canlı baskılar... Zengin orta tonlar... thenew Generation TRAM The New Generation Tram Our prints are now in photo quality... With the new-generation Sublima tram technique we have, it is very easy to attain the desired printing quality both in light colors and dark colors... With Sublima, we can ensure more visibility in details without losing them. Bright prints... Rich medium tones...

5 %100 Tutarl l k 100% Consistency (Computer to Plate) Yüksek teknolojili hızlı Azura AGFA Avalon LF ünitesi ile dijital ortamda gelen veriler kolaylıkla düzenlenebiliyor ve olu abilecek yanlı lıklar daha ba lamadan önlenebiliyor. Dijital ortamda gerçekle tirilen i akı ı ile montaj ayarsızlıkları, kalıp ço altımı sırasında olu abilecek leke ve noktasal kayıplar ortadan kaldırılıyor. Kalıplarımız, çevreye ve do aya zararlı hiçbir madde içermemektedir. The hi-tech, fast and environmentfriendly AGFA Avolon LF unit, data incoming from the digital media can easily be processed and any potential error can be avoided at the very beginning. This CTP system eliminates all elements of manual work in the Prepress department. Computer to plate, resulting in cost saving, consistency of image and guaranteed accuracy of registration. The plates contains no hazardous materials.

6 Ofset Bask Bir matbaanın aslı görevi; aldı ı i i do ru, zamanında, uluslararası standartlarda, mü terisinin belirledi i ve bekledi i kaliteye uygun, optimum maliyetler ile üreterek, ka ıdın mürekkep ile bulu masındaki o özel sihire mü terisinin ortak olmasını sa lamaktır... Tunç Grup Baskı Dünyası modern makina parkı ve i i sadece kaliteli baskı olan profesyonel ekibiyle bir ekolün yaratıldı ı mekan olmanın getirdi i inanç, asli görevinin yükledi i sorumluluk bilinciyle, ko ulsuz mü teri memnuniyeti çerçevesinde hizmet veriyor... Ka ıdın mürekkep ile bulu masında konuksever evsahipli i rolünü üstleniyor... Naturel Colours High Circulation Naturel Colours Do al Renkle Yükse Tiraj

7 Offset Print Key function of a printing house is to produce and deliver the work received in correct and timely form at international standards and in level of quality set and expected by the customer at optimum costs and to involve its customer as a stakeholder in that distinctive magic appearing at paper s rendezvous with the ink... Tunç Group Printing World together with its sophisticated machinery park and professional staff exclusively committed to producing high-quality prints serves along the sphere of unconditional customer satisfaction across the credit of an ecolé-creating venue and the sense of responsibility imposed by its key function... It undertakes the role of a hospitable landlord at paper s rendezvous with ink... r k

8 Customized Data Processing Kifliye Özel Veri ve Resim flleme Dijital Bask Düflük Tiraj Rasyonel Fiyat Digital Print Low Circulation Rational Price Tunç Grup Baskı Dünyası de i ken data teknolojisi ile basılı i in pek çok ö esini ki iselle tirebilir. Pazarlama odaklı basılı malzemelerinizin ula tı ı gruplarda olu masını arzuladı ınız davranı ya da dü ünce modeli olasılık olmaktan çıkıp, sonuç halini alır. De i ken data teknolojisi kampanyalarınıza de er katar, sizi almak istedi iniz sonuca daha hızlı ula tırır. Baskı Dünyasında basılı i leriniz sıradan ka ıt parçaları olmaktan çıkar ve ula tı ı ki iyi motive eden etkin ileti im araçları haline gelir. Tunç Group Printing World may customize myriad of companents of the printed material with the variable data technology. The attitude or thinking model that you desire to build in target groups to which marketing-oriented printed materials reach as come out as an actual result instead of a probability. The variable data technology gives added value to your compaigns and takes you to the desired outcome more swiftly. In Printing World, your printed work leaves simple nature of a piece of paper and turns out to be an effective of communication that motivates the target person.

9 Print Finishing Enlarge Your by 10 times... Business Bask sonras iflinizi10 a katlay n! Ka ıdı katlayarak, keserek, ciltleyerek tıpkı bir dantel gibi i leyebilirsiniz... inizi 10 a katlayabilecek çözümleri, yapı tırmalı kırım, spiral, kapak takma ve özel kesimli butik çalı maları tek bir merkezde hızlı, güvenli ve en kaliteli ekilde yaptırmanın rahatlı ını Tunç Grup Baskı Dünyası nda ya ayabilirsiniz. Ka ıda dökülen parlak fikirlerin, teknoloji ile bulu an yaratıcılı ın, bazen bir bro ür, bazen bir poster, bazen sevdiklerinize özel bir arma an kutusu olarak ekillendi ini görerek siz de heyecan duyabilir... Bizim heyecanımıza ortak olabilirsiniz. You can think of the paper like a lacework by folding, cutting and binding it... There s no such thing as a typical project-which is why our entire product range is ready and waiting to be tailored to your precise needs. From our comprehensive inhouse facilities, we can help you deliver any project, at every point of the print lifecycle. You can feel and see the ambition the bright ideas conveyed to the paper. Creativity combined with technology are reshaped sometimes in the form of a brochure, sometimes poster and sometimes a gift box for your beloved. You can share our thrill.

10 Sevkiyat Tam Zaman nda Zaman yerine konması, yenilenmesi, depolanması mümkün olmayan bir kaynak, sevkiyat hizmetinde zamanın, dakikli in ve acil durumların ne anlama geldi ini bilmek ise ko ulsuz mü teri memnuniyetinde ön art. Özveri ve heyecan ile üretti iniz, ürününüzü, amacına ve tasarımına uygun hazırlamak, kullanıcısına kadar ki uzun yolda sa lam, eksiksiz ve kalite kontrolü yapılmı olarak teslim etmek ise büyük bir mutluluk. Tunç Grup Baskı Dünyası Önce Mü teri odaklı kalite kontrol ve sevkiyat ünitesi zamanın kıymetini bilen güleryüzlü hizmet anlayı ı ile dün oldu u gibi yarın da bekledi iniz kaliteyi bekledi iniz zaman sunmayı asli görevi olarak görüyor. Delivery On time Time is a precious resource that cannot be replaced, renewed and stored. Being aware of what punctuality and states of emergency means in delivery service is a precondition to the unconditional customer satisfaction. Preparing the product you have formed with a sense of self-sacrifice and ambition in line with its purpose and design and further delivering it to the customer securely and completely with all quality controls fulfilled is a great feel of happiness. Tunç Group Printing World s customer, oriented quality control and delivery unit percelves its primary function as go on bringing you the quality in the future as is the case with the present and past time along with its genial service approach appraising the merit of time.

11 Reliable Innovator Fast Güvenilir Yenilikçi H zl Teknoloji Technology Grafik / Grafic Apple Power Mac G5 Apple Power Mac G5 Apple Power Mac G4 Apple Power Mac G4 Apple Power Mac G4 HP tc2120 Grafik PC Dijital Baskı / Digital Printing Xerox DC 5000 Digital Print Canon CLC 3220 Digital Print Epson C Digital Print CTP / Computer to Plate Agfa Avalon LF Thermal CTP HP Compaq CTP Panel HP Compaq Card Writer HP Server Proliant ML 350 Ofset Baskı / Offset Printing Heidelberg 72*102 CD Renk Heidelberg Speedmaster- 70*100 2 Renk Perfector Heidelberg Printmaster 52-4 Renk Heidelberg Printmaster 52-2 Renk (Numaratör+Perforaj) Heidelberg 48*65 MO Tek Renk (Numaratör+Perforaj) Heidelberg 52*74 Kazanlı-Kesim Heidelberg 26*36 Ma alı-yaldız Üniteli Baskı Sonrası / Print Finishing Heidelberg Eurobond 1200 Kapak Takma Heidelberg Stahlfolder 78 Kırım Müller Martini Presto 7 Ünite Tel Diki Stahi 66 Kırım Hohner Tel Diki Grafotec plik Diki Shark 80 Spiral Delgi Ünitesi Wire-O 3500 Spiral Takma Ünitesi Somta Selefon (70x100) Polar 78 Giyotin Polar 115 Giyotin Maripak 5800 MG Shirink Merter Keresteciler fl Merkezi Fatih Cad. Tunç Plaza Güngören stanbul T: F:

12 thenew Generation TRAM Tunç Matbaac l k San. ve Tic. A.fi. Grafim Grafik Film ve Matbaac l k A.fi. Merter Keresteciler Merkezi Fatih Cad. Tunç Plaza Güngören stanbul T: F: ISO 9001

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r May s-haziran / May-june 2006/ No.15 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Umpafl Seramik Genel Müdürü Necmettin Arman; Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt

Detaylı

Merkez Head Office. fiube Branch Office

Merkez Head Office. fiube Branch Office Merkez Head Office Türker Caddesi, Beyan Sokak, zosan fl Merkezi No: 64 Kat: 2-5 Yukar Dudullu, Ümraniye, stanbul - TÜRK YE T: +90 (216) XXX XX XX F: +90 (216) XXX XX XX E-mail: info@caliskanyapi.com.tr

Detaylı

EKOL. Güç Birliğinin Somut Başarısı. Achievement of Partnership INTERNATIONAL KINA MAREKS MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ SÜLEYMAN

EKOL. Güç Birliğinin Somut Başarısı. Achievement of Partnership INTERNATIONAL KINA MAREKS MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ SÜLEYMAN KINA MAREKS INTERNATIONAL Achievement of Partnership Güç Birliğinin Somut Başarısı MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ AD Ekol is a company that 7 entrepreneur businessmen established with the philosophy of Union makes

Detaylı

knoloji 1~. rn TROTZSCHLEg IIIII ddd TROTZSCHLE!, SPINNING

knoloji 1~. rn TROTZSCHLEg IIIII ddd TROTZSCHLE!, SPINNING YILIYEAR 16 SAYI/ISSUE 188 TEMMUZ I JULY 2012 knoloji TROTZSCHLE!, SPINNING Kompakt tarzda duzenlenen Cer unitesinin yan1nda, TD 8 daha bir c;:ok avantajlar sunmaktad1r: Ost silindirlerin pnomatik bask1s1

Detaylı

Yar n n ruhunu yakalay n Get the spirit of tomorrow

Yar n n ruhunu yakalay n Get the spirit of tomorrow Yar n n ruhunu yakalay n Get the spirit of tomorrow Uluslararas Bilgi ve letiflim Teknolojileri Fuar International Trade Fair for Information Technology,, Software & Services 6-11.9.2005 stanbul, Turkey

Detaylı

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek?

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? RÖPORTAJ Bülent Bulgurlu: Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? FULYA SARI MA 76 fulya.sari@mac.com Sizce uluslararası marka olmak ne demektir? BB: Kolay bir iş değil uluslararası bir marka olmak. Ama yaptığınız

Detaylı

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion...

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion... Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... Helping others fly is our business, our passion... 2003 ÇELEB HAVA SERV S A.fi. FAALiYET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. ANNUAL REPORT çindekiler Contents 02

Detaylı

global brand of Turkey Kastamonu Entegre nin kalbine bir Gül dokundu, her yer mis gibi Cennet koktu... GAZETESİ FLOORING DELUXE...

global brand of Turkey Kastamonu Entegre nin kalbine bir Gül dokundu, her yer mis gibi Cennet koktu... GAZETESİ FLOORING DELUXE... DOMOTEX 2013 ün Öne Çıkan Eseri: PETROL TAHMİNLERİ KORKUTUYOR! FLOORING DELUXE... Hodri meydan diyorum!... Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Veysel Eroğlu, Hiç kimsenin ormanlık alanlarda yer işgal

Detaylı

Sayı:11. Nab 25 YAŞINDA / N A B i s 2 5 Y e a r s O l d

Sayı:11. Nab 25 YAŞINDA / N A B i s 2 5 Y e a r s O l d Sayı:11 NAB Holding A.Ş Haydar Aliyev Caddesi Memduh Paşa Yalısı No:21 Kireçburnu-Sarıyer-İstanbul-Türkiye Tel: +90 212 223 15 15 Nab 25 YAŞINDA / N A B i s 2 5 Y e a r s O l d BİZDEN HABERLER / NEWS Baku

Detaylı

Türkiye nin en büyük veri tabanı olma yolunda ilerliyoruz

Türkiye nin en büyük veri tabanı olma yolunda ilerliyoruz SETUR YAZI / ARTICLE ŞEBNEM CAN FOTOĞRAFLAR / PHOTOGRAPHS BARIŞ ÂŞIK Türkiye nin en büyük veri tabanı olma yolunda ilerliyoruz BECOMING TURKEY S MOST COMPREHENSIVE DATABASE 46 Teknolojinin gelişmesiyle

Detaylı

MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010. MM B Industrial Design Contests 2010

MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010. MM B Industrial Design Contests 2010 MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010 Bünyesinde 26.000 i aflk n ihracatç firmay bar nd ran ve her y l ülke ihracat n n üçte birini gerçeklefltiren stanbul Maden ve Metaller hracatç Birlikleri ( MM

Detaylı

KITA nın ABD üssü KITA s Main Base in USA

KITA nın ABD üssü KITA s Main Base in USA KITA nın ABD üssü KITA s Main Base in USA Houston IATA da zirveyi zorluyoruz We are pushing the limits for Air Cargo Melek Yatırımın Yolları How to Meet with Business Angels Tek Tıkla Kontrol Webtracks

Detaylı

Ç NDEK LER / CONTENTS

Ç NDEK LER / CONTENTS Ç NDEK LER / CONTENTS YIL / YEAR: 13 SAYI / ISSUE: 145 TEMMUZ / JULY 2008 GÜNDEM NEWS ITM 2009 a Kat l m çin Yo un Talep Var Demands are on the Rise to Exhibit at ITM 2009 ELYAF İPLİK FIBRE YARN Varyantlar

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices İçindekiler Önsöz Teşekkür Giriş 4 6 8 1. Bölüm: Genel Bilgi Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Detaylı

SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR...

SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR... SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR... HAKKIMIZDA 1 Şubat 2006 tarihinde kurulan SoftTech; özellikle bankacılık ve finansal sektörler başta olmak üzere, liman işletimi, gayrimenkul

Detaylı

2015-2016 ÜRÜN KATALOGU PRODUCT CATALOG

2015-2016 ÜRÜN KATALOGU PRODUCT CATALOG 2015-2016 ÜRÜN KATALOGU PRODUCT CATALOG HAKKIMIZDA Mikafon Elektronik olarak 1966 dan bugüne ses ve ışık teknolojileri alanında faaliyet gösteriyoruz. Üretici ve ithalatçı kimliklerimiz ve sektördeki yarım

Detaylı

2023'E NE KADAR YAKINIZ?

2023'E NE KADAR YAKINIZ? YILYEAR: 15 SAYIISSUE: 74 KASIMNOVEMBER- ARALIKDECEMBER 2013 İhracata dayalı büyümeye ağırlık vermemiz gerekiyor We need to focus on growth by exports Mehmet BÜYÜKEKŞİ TİM Yönetim Kurulu Başkanı TIM President

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

FAALiYET RAPORU. annual report

FAALiYET RAPORU. annual report FAALiYET RAPORU 2014 annual report İçindekiler Table of Content 12 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı Message From The Chairman Of The Board Of Directors 14 Genel Müdür Mesajı Message From The General Manager

Detaylı

Temassız ödemeye geçişte son tarih 2017. Ingenico YazarkasaPOS MICROS entegrasyonu hazır. Ingenico ve Vascomm dan nakitsiz ödemede işbirliği

Temassız ödemeye geçişte son tarih 2017. Ingenico YazarkasaPOS MICROS entegrasyonu hazır. Ingenico ve Vascomm dan nakitsiz ödemede işbirliği SAYI 31 Ekim-Kasım-Aralık 2014 Temassız ödemeye geçişte son tarih 2017 ISSUE 31 October-November-December 2014 Ingenico YazarkasaPOS MICROS entegrasyonu hazır Ingenico ve Vascomm dan nakitsiz ödemede işbirliği

Detaylı

FDI 2013 Istanbul Annual World Dental Congress 28-31 August 2013 / Istanbul, Turkey Exhibition Catalogue

FDI 2013 Istanbul Annual World Dental Congress 28-31 August 2013 / Istanbul, Turkey Exhibition Catalogue FDI 2013 Istanbul Annual World Dental Congress 28-31 August 2013 / Istanbul, Turkey Bridging Continents for Global Oral Health Exhibition Catalogue Exhibition Catalogue FDI 2013 Table of Content Welcome

Detaylı

Review. Hayalleriniz Gölgede Kalmasın! Don t let your dreams get lost in the clouds! Nasıl pilot oldular? How do I become a pilot?

Review. Hayalleriniz Gölgede Kalmasın! Don t let your dreams get lost in the clouds! Nasıl pilot oldular? How do I become a pilot? IFTE İstanbul Havacılık Eğitim Fuarı nın resmi dergisidir. / IFTE Istanbul Flight Training Exhibition official magazine. www.ifteistanbul.com Review Eylül / September 2013 www. ifteistanbul.com Hayalleriniz

Detaylı

CSR Principles in International Business The development and publishing of this booklet was made possible through the financial contribution of the Human Rights Funds of the Consulate- General of the Kingdom

Detaylı

Ar-Ge ile küresele SAN. VE TİC. A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OYAK

Ar-Ge ile küresele SAN. VE TİC. A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OYAK YILYEAR: 14 SAYIISSUE: 63 OCAKJANUARY- ŞUBATFEBRUARY 2012 TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS AKIM METAL SAN. VE TİC. A.Ş. ANADOLU ISUZU OTOMOTİV

Detaylı

Hall: 8b / Stand No: 844. Tel : +90 (224) 300 30 30 Fax : +90 (224) 300 30 33 E-mail : Elif.Gundogdu@sheraton.com x. Hall: 2 / Stand No: 2621

Hall: 8b / Stand No: 844. Tel : +90 (224) 300 30 30 Fax : +90 (224) 300 30 33 E-mail : Elif.Gundogdu@sheraton.com x. Hall: 2 / Stand No: 2621 3B SİSTEM TEKNOLOJİ HİZMETLERİ SERVİS VE TİCARET A.Ş 3B SYSTEM TECHNOLOGY Hall: 5 / Stand No: 515 BUYUKDERE CAD. ECZA SOK. NO:4/1 POLCENTER, OFİS:101 LEVENT Tel : +90 (212) 705 62 88 E-mail : aog@3bsistem.com.tr

Detaylı

1 2 3 4 5 6 7 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! We need but one thing, to work hard! 8 9 Lütfi ELVAN Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Minister of

Detaylı

Müfit Ülke: Duravit, dünyan n banyo modas yaratan tek firmas d r. Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook. Duravit is the only firm in the

Müfit Ülke: Duravit, dünyan n banyo modas yaratan tek firmas d r. Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook. Duravit is the only firm in the 64 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Temmuz - A ustos / July - August 2005 Seramik Türkiye Müfit Ülke: Duravit, dünyan n banyo modas yaratan tek firmas d r Röportaj / Interview fierife Deniz Ulueren serife@serfed.com

Detaylı

Hakkımızda / About Us

Hakkımızda / About Us Hakkımızda / About Us Bilişim Sektöründe faaliyet gösteren ilk ve amiral şirketimiz olan Kontrol Bilgi Sistemleri 2002 yılında, Eğitim ve Danışmanlık sektöründe çalışmalarını sürdüren ikinci şirketimiz

Detaylı

İlklerin öncüsü olma misyonuyla, Seranit, sadece Türkiye de değil dünyada da gıpta ile bakılan bir markadır.

İlklerin öncüsü olma misyonuyla, Seranit, sadece Türkiye de değil dünyada da gıpta ile bakılan bir markadır. Sektörel Bakış / Sectoral Outlook Kasım-Aralık / November-December 2007/No.23 Röportaj / Interview: Şerife Deniz Ulueren serife@serfed.com Seranit General Manager Hamdi Altunalan Seranit Genel Müdürü Hamdi

Detaylı

İSVİÇRE KAYAK CENNETİ: SKI HEAVEN SWITZERLAND. Portre: Gazeteci, Yazar, Müzisyen Kürşat Başar. Alışveriş: Sezon Trendlerinden Haberler

İSVİÇRE KAYAK CENNETİ: SKI HEAVEN SWITZERLAND. Portre: Gazeteci, Yazar, Müzisyen Kürşat Başar. Alışveriş: Sezon Trendlerinden Haberler look Elite World Otelleri yayınıdır Para ile satılmaz Kış - 2014 Sayı: 02 A publication of Elite World Hotels Not sold separately Winter 2014 Issue: 02 KAYAK CENNETİ: İSVİÇRE SKI HEAVEN SWITZERLAND Bizden

Detaylı