I. ORTAKLIIMIZ HAKKINDA BLGLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I. ORTAKLIIMIZ HAKKINDA BLGLER"

Transkript

1 AVVA SGORTA ANONM RKET'NDEN ÇIKARILMI SERMAYEMZN ,00 YEN TÜRK LRASINDAN ,00 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMASI VE NAKT KARILII ARTIRILAN ,00 YEN TÜRK LRALIK SERMAYEY TEMSL EDECEK PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR. BU SERMAYE ARTIRIMI NEDENYLE ÇIKARILACAK PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 27/10/2008 TARH VE 86/1071 SAYI LE KAYDA ALINMITIR. ANCAK KAYDA ALINMA ORTAKLIIMIZIN VE PAYLARININ KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ. SERMAYE PYASASI KANUNU UYARINCA, ZAHNAME VE EKLER LE SRKÜLERLERDE YER ALAN BLGLERN GERÇE DÜRÜST BR BÇMDE YANSITMASINDAN HRAÇÇILAR SORUMLUDUR. ANCAK, KENDLERNDEN BEKLENEN ÖZEN GÖSTERMEYEN ARACI KURULULARA DA ZARARIN HRAÇÇILARA TAZMN ETTRLEMEYEN KISMI ÇN MÜRACAAT EDLEBLR. BAIMSIZ DENETM KURULULARI SE, DENETLEDKLER MAL TABLO VE RAPORLARA LKN OLARAK HAZIRLADIKLARI RAPORLARDAK YANLI VE YANILTICI BLG VE KANAATLER NEDENYLE DOABLECEK ZARARLARDAN HUKUKEN SORUMLUDUR. Dier Kamu Kurumlarından Alınan Görüler: Hazine Müstearlıı nın 20 Austos 2008 tarih ve B.02.1.HZN.0/10/ sayılı yazısında irket in sermayesinin ,-YTL den ,-YTL ye artırılması nedeniyle ihraç edecei payların kayda alınmasında sigortacılık mevzuatı ve mali bünyesi açısından bir sakınca bulunmadıı ve izahname ile sirkülerlere eklenecek bir husus olmadıı belirtilmitir. I. ORTAKLIIMIZ HAKKINDA BLGLER A. TANITICI BLGLER 1. Ticaret Unvanı : AVVA SGORTA A.. 2. Merkez ve ube Adresleri : GENEL MÜDÜRLÜK Fahrettin Kerim Gökay Cad. No : Küçükçamlıca-stanbul ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜÜ Abidin Daver Sok. No:5/ Çankaya Ankara ZMR BÖLGE MÜDÜRLÜÜ Cumhuriyet Bulvarı No:99 Mahmut Rıza Merkezi Kat: Konak zmir ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜÜ Kurtulu Mah. Ziyapaa Bulvarı No:35 Lütfiye Hanım Apt.Asma Kat Adana BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜÜ Buttim Plaza No:1605 K: Bursa 1

2 3. Fiili Yönetim Yeri (Adresi) : GENEL MÜDÜRLÜK Fahrettin Kerim Gökay Cad. No : Küçükçamlıca- stanbul 4. Tescil Tarihi, Sicil Numarası ve Ticaret Sicil Memurluu : / stanbul 5. Süresi : Süresiz 6. Bilinen Ortak Sayısı : Payları nama yazılı olan ve MKB de ilem görmeyen ortakları 3 gerçek ve 1 tüzel kii olmak üzere toplam 4 kiidir. irket in, Merkezi Kayıt Kuruluu kayıtlarına göre adını gizlemeyen pay sahibi sayısı, 23 Ekim 2008 tarihi itibariyle dur. 7. Ortaklıın Tabi Olduu Yasal Mevzuat : T.C.Kanunları 8. Kurulu Amacı (Faaliyet Konusu) : Hayat Dıı Sigortacılık ( Ana Sözlemenin Amaç ve Konu balıklı 3. maddesi ) B. MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR LE LGL BLGLER 1. i) Kayıtlı Sermaye Tavanı : ,-YTL ii) Çıkarılmı Sermayesi : ,-YTL 2. Son iki olaan genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle çıkarılmı sermayenin %5 ve fazlasına sahip ortaklar ile tüzel kii ve yabancı ortaklar arasında daılımı: Ortaın; Sermaye Payı Ticaret Unvanı/ 09/04/ /04/ /10/2008 Adı Soyadı ( YTL) (%) ( YTL) (%) ( YTL) (%) Aviva nternational ,6402 Holdings Limited Dier Ortaklar , , ,3557 TOPLAM , , , Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kii ortakların birbiriyle akrabalık ilikileri: YOKTUR 4. Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek ve tüzel kiilerin; Adı Soyadı / Sermayedeki Payı Ticaret Unvanı Tutarı (YTL) Oranı (%) Aviva Plc. 2

3 5. hraçcı yönetiminde dorudan ya da dolaylı olarak sözsahibi olan ya da olabilecek hissedarlar: Adı Soyadı / Sermayedeki Payı Ticaret Unvanı Tutarı (YTL) Oranı (%) Aviva Plc. 6. Sermayeyi temsil eden payların; Grubu mtiyaz Türü Nama/Hamiline Olduu Pay Nominal Deeri (YTL ) Toplam (YTL) Sermayeye Oranı(%) A mtiyazlı* Nama 0, ,89 B mtiyazlı** Nama 0, ,97 C mtiyazsız Nama 0, ,14 TOPLAM ,00 * Yönetim ve denetim kurulu üyesi aday gösterme imtiyazı, yönetim kurulu üye sayısı imtiyazı, yönetim kurulu kararlarında A Grubundan en az bir yönetim kurulu üyesinin bulunmasına ilikin imtiyaz ** Yönetim ve denetim kurulu üyesi aday gösterme imtiyazı Esas Sözlemenin 23 üncü maddesi gereince idare meclisi A ve B Grubu azaları arasından seçilecek olup, aza sayısı kaç olursa olsun A Grubu hissedarları temsil eden azaların sayısı dier grubu temsil edenlerin sayısından bir fazla olacaktır. Esas sözlemenin 30 uncu maddesi gereince denetçilerden biri A dieri B Grubu hissedarların adayları arasından seçilecektir. Ayrıca, Esas Sözlemenin 28 inci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Kararları, içlerinde A Grubu Hissedarları temsil eden Yönetim Kurulu Üyelerinden en az bir azanın da bulunduu ekseriyetin oylarıyla alınır. Dier yandan A ve B grubu nama yazılı pay sahiplerinin irketteki hisselerini elden çıkarmasıyla ilgili olarak Esas Sözlemenin 8 inci maddesinde özel bir prosedür öngörülmütür. 7. Son üç yıl içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında deiiklie yol açan dier ilemlere ilikin bilgi: VAR Artırım Artırım Emisyon Tarihi Tutarı Nakit Primi YDDAF Yedekler Dier ,500,000 4,500, Ortaklıın son on iki ay içinde halka arz veya tahsisli satı suretiyle pay ihraç etmi ise, bu ilemlerin niteliine, bu ilemlere konu olan payların sayı ve niteliklerine ve tahsisli satı yapılan gerçek ve/veya tüzel kiilere ilikin açıklamalar:yoktur 9. Ortaklık esas sözlemesine göre yönetim ve denetim organlarının seçimi: Yönetim ve Denetim organlarının seçimi, Esas Sözlemenin sırasıyla 23 ve 30 uncu maddelerinde aaıdaki ekilde düzenlenmitir. MADDE 23: DARE MECLS irket, Genel Kurul tarafından hissedarlar veya hissedar irket temsilcileri arasından seçilen ve en az 5 en fazla 9 ahıstan meydana gelen bir dare Meclisi tarafından idare edilecektir. dare Meclisi A ve B grubu azaları arasından seçilecek olup, aza sayısı kaç olursa olsun A grubu hissedarları temsil eden azaların sayısı dier grubu temsil edenlerin sayısından bir fazla olacaktır. dare Meclisi azalarının yarıdan bir fazlasının, hukuk, iktisat, maliye, matematik, iletmecilik, sigortacılık veya mühendislik dallarında yüksek örenim görmü olmaları arttır. 3

4 MADDE 30:DENETÇ SEÇM Türk Ticaret Kanununa göre, Genel kurul hissedarlar arasından veya dıarıdan bir ila üç yıl vazife görmek üzere azami iki denetçi seçecektir. Denetçilerden biri A dieri B grubu hissedarlarının adayları arasından seçilecektir. Denetçilerin kanunen Sigorta irketi Genel lüklerinde aranan vasıflara haiz olması gerekir. 10. Ortaklık esas sözlemesinde yer alan aırlatırılmı nisaplar hakkında bilgi: Esas Sözlemenin 19.Maddesi gerei Genel Kurul Toplantılarında ortaklık reylerinin en az %70 inin hazır bulunması lazımdır. Esas Sözlemenin 38.Maddesi gereince esas mukavelenin maddelerinden herhangi birinin deitirilmesi Genel Kurul da hissedarların %70 ekseriyetinin alacaı bir kararla mümkün olabilecektir. 11. Türk Ticaret Kanunu nun üncü maddeleri uyarınca ihdas edilen intifa senetlerine salanan haklar: ntifa Senetleri yoktur. 12. Payların devir esası: Payların devir esası Esas Sözlemenin 8 inci maddesinde aaıdaki ekilde düzenlenmitir. Ayrıca 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu nun 9 uncu maddesinde gösterilen oranlardaki (%10, %20, %33, %50) hisse devirleri Hazine Müstearlıı nın iznine tabidir. MADDE 8. HSSELERN DEVR 8.1- A ve B grubu nama yazılı hisse sahibi hissedarlardan herhangi biri irketteki hisselerini elden çıkarmak istedii takdirde aaıdaki prosedür uygulanacaktır. Hisselerini elden çıkarmak isteyen hissedar, bu niyetini önce dier hissedarlara mevcut hisseleri nispetinde teklif edecektir. Bu teklifin karı tarafa ulamasını takiben 60 (altmı) gün içinde satı konusu hisselerin bedeli ve satı artları taraflar arasında mütereken tespit edilecektir. Bu 60 (altmı) günlük müddet içinde taraflar arasında bir anlamaya varılamazsa hisselerini satmak isteyen taraf her iki tarafça da kabul edilebilecek tarafsız bir denetleme kuruluna (eksper) müracaatla hisselerin bedelinin tespitini isteyecektir. ayet eksperin seçiminde taraflar anlaamayacak olursa eksper nihai olarak stanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Bakanı Tarafından tayin edilecektir. Hisselerin bedelinin tespitinde net öz varlık artı ticari itibar esas alınacaktır. Eksperin kararı her iki taraf için de balayıcı olacaktır. Alıcı taraf eksper veya eksperler tarafından kararlatırılan fiyatı ödemeyi kabul etmedii takdirde satmak isteyen taraf eksperin kararını takiben 6 (altı) aylık bir süre içinde tayin edilmi fiyattan daha düük bir fiyata olmamak artıyla hisselerini üçüncü bir ahsa satabilir. A ve B Grubu nama yazılı hisselerin devri hissenin ciro edilip yeni sahibine teslimi ile gerçekletirilir. Devrin irket tarafından geçerli sayılması için dare Meclisi tarafından tasvip edilip pay defterine geçirilmesi gereklidir. Türk Ticaret Kanunu nun 418. ve 404. madde hükümleri mahfuzdur Hissedarların herhangi bir hissesini 8.1 veya 8.3 hükmüne göre bakasına devrettii takdirde, devreden, devredilenden bu hisselerle ilgili olarak devreden ile dier hissedarlar arasında devir tarihinde mevcut her türlü anlamanın hükümlerini aynen ve bu anlamalara taraf olmayı kabul ettiini gösterir iki nüsha yazılı bir taahhütname alacak ve bu taahhütnamenin orjinal nüshasını hissedarlara verecektir Yukarıda 8.1 hükmü; devredilenin yukarıdaki 8.2 hükmüne riayet etmesi artıyla irket hisselerinin, irket kurum ortaının sermayesinin tamamına sahip olduu bir tali irkete veya kurum ortaın hisselerinin tamamının sahibi bir irkete devri halinde tatbik edilmeyecektir C Grubu nama yazılı hisseler mevzuat hükümlerine uyulmak sureti ile serbestçe devir ve temlik olunabilir. 4

5 13. Ortaklıın aynı grup paylarının borsaya (MKB veya dier borsalar) kote olup olmadıına/ilem görüp görmediine veya böyle bir bavurunun bulunup bulunmadıına ilikin bilgi: Ortaklıın C Grubu payları MKB de kote edilmi olup, yine MKB de ilem görmektedir. 14. zahnamenin hazırlandıı yıl ve bir önceki yılda; a) Ortaklıın payları üzerinde üçüncü kiiler tarafından gerçekletirilen ele geçirme teklifleri: YOKTUR b) Ortaklık tarafından dier bir ortaklıın payları ve/veya hisse senetleri üzerinde yapılan ele geçirme teklifleri: YOKTUR c) Söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi: YOKTUR II. ARTIRILAN SERMAYE PAYLARINA LKN BLGLER 1. Pay ihracına ilikin yetkili organ kararları: irket Yönetim Kurulu nun 15/05/2008 tarih ve 2008/12 sayılı toplantısında, ,-YTL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak suretiyle irket in halihazırda ,-YTL olan çıkarılmı sermayesinin ,-YTL nakden artırılarak ,-YTL ye çıkartılmasına karar verilmitir. irket Yönetim Kurulu nun 20/06/2008 tarih ve 2008/14 sayılı toplantısında ise, artırılan sermayenin ihraç ve halka arz esasları belirlenmitir. 2. Nakit karılıı artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek paylar ile ilgili bilgiler: Pay Grubu Nama/Hamiline Olduu Bir Payın Nominal Deeri (YTL ) Pay Sayısı Nominal Deerleri Toplamı (Bin YTL) A N 0, B N 0, C N 0, TOPLAM a) Bu sermaye artırımı dolayısıyle ihraç edilecek payların, bu sermaye artırımından sonra yapılacak ve yeni pay alma haklarının kısıtlanmadıı tüm sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları bulunacaktır. b) irket in bulunduu Kayıtlı Sermaye Sistemi nde ihraç edilen paylar yeni pay alma hakkına ilikin sirkülerin yayımlandıı hesap dönemi itibariyle temettüe hak kazanmakta olup, kâr elde edilmesi halinde ilk kez 2008 yılının kârından temettü verilecektir. c) Temettüye Hak Kazanılan Tarih: irket kayıtlı sermaye sisteminde olduundan, yeni pay alma hakkının kullanımına ilikin sirkülerin yayımlandıı hesap döneminden itibaren temettüye hak kazanılacaktır. 5

6 4. Bu artırımda ihraç edilecek imtiyazlı paylar ve imtiyazın nitelii: Bu sermaye artırımında ihraç edilecek A ve B Grubu paylar imtiyazlı olup, ibu izahnamenin I/B/6 maddesinde açıklanan imtiyazlara sahiptirler. 5. hraç edilecek payların yatırımcılara saladıı haklar: Kârdan pay alma hakkı (SPKn md.15), tasfiyeden pay alma hakkı (TTK md. 455), bedelsiz pay edinme hakkı (SPKn md. 15), yeni pay alma hakkı (TTKmd. 394, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md. 12), genel kurula katılma hakkı (TTKn md. 360), genel kurulda müzakerelere katılma hakkı (TTkn md. 375, md. 369), oy hakkı (TTK md.373,374), bilgi alma hakkı (SPKn md. 16, TTK md. 362), inceleme ve denetleme hakkı (TTK md. 363), iptal davası açma hakkı (TTK md , kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md. 12). Dier taraftan, TTK md. 341, 348, 356, 359, 366, 367 ve 376. maddelerinde geçen azınlık hakları, ödenmi sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır (SPKn md. 11). 6. Payların devrine ve varsa devirle ilgili kısıtlara ilikin bilgi: Paylar, zahnamenin I/B/12. maddesinde açıklandıı gibi, Esas Sözlemenin 8. Maddesindeki esaslara göre devredilmektedir. Ayrıca, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu nun 9. maddesinde gösterilen oranlardaki (%10, %20, %33, %50) hisse devirleri Hazine Müstearlıı nın iznine tabidir. 7. Yeni pay alma haklarının kısıtlanıp kısıtlanmadıı, kısıtlandıysa kısıtlanma nedenlerine ilikin bilgi: Yeni pay alma hakları kısıtlanmamıtır. 8. Varsa belli kiilere tahsis edilen payların ayrı ayrı tutar ve sayısı: YOKTUR 9. Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan paylar için tahsis kararı alınıp alınmadıı: YOKTUR 10. Satın alma taahhüdünde bulunan gerçek ve/veya tüzel kiilerin adı, adresleri ve bir payın satın alma fiyatı: Aviva International Holdings Ltd. (Adresi: StHelen s 1 Undersharft London EC3P 3DQ England) tarafından artırılması kararlatırılan sermayeye tekabül eden payların, rüçhan hakları kullanıldıktan ve halka arz edildikten sonra, tam ve nakden ödenmek suretiyle taahhüt edilmeyen kısmı, Sermaye Piyasası Kurulu nca halka arz için saptanan sürenin bitimini takip eden üç gün içinde, nominal deerinden düük olmamak kaydıyla, Borsa daki halka arz süresinin sonundaki üç ilem gününde Borsa birinci el pazarında gerçekleen günlük aırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması üzerinden satın alınacaktır. 11. Ortakların yeni pay alma haklarını kullanma esasları: a) Yeni pay alma haklarının kullanım süresi: 15 gündür. Bu sürenin balangıç ve biti tarihi ilan edilecek sirkülerde belirtilecektir. Yeni pay alma hakkı kullanım süresi, biti tarihinin resmi tatile rastlaması halinde, izleyen igünü akamı sona erecektir. b) Ortakların çıkarılmı sermayede mevcut paylarına göre yeni pay alma oranı: %100 6

7 c) Pay bedellerinin yatırılacaı banka ubesi ve hesap numarası: Finansbank A.. Altunizade ubesi Hesap No: d) Bavuru ekli: 1) Kaydiletirilmemi Paylara likin Esaslar Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin baladıı tarih itibarıyla hak sahiplerince fiziken muhafazasına devam edilen kaydiletirilmemi hisse senetlerine ilikin yeni pay alma hakları ancak sözü edilen hisse senetlerinin yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde kaydiletirilmeleri durumunda ve kaydiletirildikleri Merkezi Kayıt Kuruluu kayıtlarından saptandıktan sonra kullandırılacaktır. Bu nedenle halen ellerindeki hisse senetlerini kaydiletirmemi ortaklarımızın, yeni pay alma haklarını kullanabilmeleri için öncelikle yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde tamamlanacak ekilde irketimizce hisse senetlerinin kaydiletirilmesi konusunda yetkilendirilen Oyak Yatırım Menkul Deerler A.. ne bavuruda bulunarak, hisse senetlerini kaydiletirmeleri gerekmektedir. Söz konusu hisse senetlerine ilikin yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız hisse senetlerini kaydiletirdikten sonra aaıda (a/2) maddesinde belirtilen esaslar dahilinde yeni pay alma haklarını kullanabilirler. Pay ihraçlarında fiziki olarak basılmı hisse senedi verilmeyecektir. 31 Aralık 2007 tarihine kadar teslim edilmeyen hisse senetlerine balı mali haklar, bu tarihten sonra MKK da kayden izlenecek ve yönetime ilikin haklar da MKK tarafından kullanılacaktır. Hak sahiplerinin 31 Aralık 2007 tarihinden sonra hisse senetlerini ilgili düzenlemelerdeki esaslara göre teslim etmeleri halinde, MKK da kayden izlenmekte olan mali hakları hesaplarına aktarılacaktır. Hak sahiplerince fiziken muhafazasına devam edilen kaydiletirilmemi hisse senetleri, borsada ilem göremeyecektir. Bunların yeniden borsada ilem görebilmesi, kaydiletirilmeleri amacıyla teslim edilerek, MKK da hak sahipliklerine ilikin kayıtların oluturulmasına balıdır. 2) Kaydiletirilmi Paylara likin Esaslar i) Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız irketle de mutabık kalınan yeni pay tutarını Finansbank A.. Altunizade ubesi nde açılan numaralı hesaba yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde tam ve nakit olarak yatıracaklar ve ödemeye ilikin makbuzun bir örneini aaıda belirtilen bavuru yerlerinden birine tevdi edeceklerdir. ii) Belirtilen yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde pay bedellerinin ödenmemesi halinde, önceden yapılmı ilemler iptal edilecektir. iii) Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız, yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde bu haklarını satabilirler. e) Bavuru yerleri: OYAK YATIRIM MENKUL DEERLER A.. AVVA SGORTA A.. GENEL MÜDÜRLÜK GENEL MÜDÜRLÜK Akatlar Ebulula Cad.F2 C BlokLevent Fahrettin Kerim Gökay Cad.No:72-74 Beikta / stanbul Küçük Çamlıca stanbul Tel : Tel : OYAK YATIRIM MENKUL DEERLER A.. OYAK YATIRIM MENKUL DEERLER A.. KIZILAY UBES ZMR KORDON UBES Atatürk Bulvarı No:70 Kat: 2-3 Cumhuriyet Bulvarı No:67 Kat : 4 KIZILAY / ANKARA Pasaport / zmir Tel : Tel :

8 f) Payların daıtım zamanı ve yeri: Tüm ortaklarımızın sahip oldukları paylar Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir. 12. Bedelsiz olarak verilecek payların daıtım esasları: YOKTUR 13. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arz esasları: a) Halka arz süresi:(5) gündür. Bu sürenin balangıç ve biti tarihleri ilân edilecek sirkülerde belirtilecektir. b) Halka arz sirkülerinin ilan edilecei gazeteler: Hürses ve Yenigün c) Bavuru ekli ve yeri: Bu sermaye artırımında pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin satı süresi içinde Istanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda ilem yapmaya yetkili bankalar ve aracı kurumlardan oluan borsa üyelerinden birine bavurmaları gerekmektedir. Pay bedelleri satı ilemlerini yürüten borsa üyesi Oyak Yatırım Menkul Deerler A.. tarafından tahsil edildikçe Finansbank A.. Altunizade ubesi nde açılan numaralı özel banka hesabına yatırılacaktır. d) Payların daıtım zamanı ve yeri: Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arzında pay alan ortaklarımızın söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye balanacaktır. 14. Satı fiyatı: a) Yeni pay alma hakkının kullanılmasında 10 Yeni Kuru nominal deerli bir payın satı fiyatı:10 Yeni Kuru tur. b) Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan payların satıında 10 Yeni Kuru nominal deerli bir payın satı fiyatı: Nominal deerinin altında olmamak kouluyla Borsada oluacak fiyatttır. 15. Satı Yöntemi: Satıta, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:22 sayılı Teblii nde yer alan Borsa da Satı yöntemi kullanılacaktır. 16. Satıın birden fazla ülkede aynı anda yapıldıı durumlarda, bu ülkelerden birine belli bir oranda tahsisat yapılmısa buna ilikin bilgi: YOKTUR 17. Fiyatların tespitinde kullanılan yöntemler, yönetimin ve aracı kuruluun fiyatlara ilikin deerlendirmeleri: Yeni pay alma haklarının kullanımında nominal deer üzerinden, yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan paylar borsada oluacak fiyattan satılacaktır. 18. a) Satıa aracılık edecek ve/veya yüklenimde bulunacak kurulu/kurulular ve gie hizmeti veren kurulu/kurulular ile bu kuruluların adresleri: Oyak Yatırım Menkul Deerler A.. yeni pay alma haklarının kullanılması ve yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arzında aracılık edecek olup, merkez adresi Akatlar Ebulula Cad.F2 C Blok Levent Beikta / stanbul dur. b) Aracılıın nitelii ve yüklenimde bulunulmayan payların tutarı:aracılıın nitelii en iyi gayret aracılıı olup, yüklenimde bulunulan pay yoktur. 8

9 c) Aracı kurulua ödenecek toplam ücret tutarı ve bunun toplam ihraç maliyeti içindeki payı: Aracı kurulu ile düzenlenen sözlememiz genel nitelikte olup, sermaye artırımında ihraç edilen payların halka arzına aracılık yanında, kar daıtımı ve payların kaydiletirilmesi gibi dier ilemleri de içermektedir. Sözleme kapsamında yılda bir ücret ödendiinden, sermaye artırımı nedeniyle ayrıca ödeme yapılmamaktadır. 19. Ortaklıın ödemesi gereken, ihraca ilikin toplam ve/veya pay baına maliyet: Tahmini toplam maliyet ,-YTL ve 10 Yeni Kuru nominal deerli pay baına maliyet 0,04 YTL dir. 20. Ortaklıın salayacaı tahmini net nakit girii ve kullanım yerleri: Planlanan halka arzla salanacaı tahmin edilen net nakit girii ,00 YTL dir. Bu tutar irket in stratejik olarak büyümesine olanak salamak ve bu büyümenin Hazine Müstearlıı nın 19 ubat 2008 tarihinde yayımlanarak yürürlüe giren Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik irketlerinin Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Deerlendirilmesine likin Yönetmelik kapsamında getirecei ek yükümlülüü karılamada finansman olarak kullanılacaktır. 21. Temettü alma hakkında zamanaımı: Ortaklar ve kâra katılan dier kimseler tarafından tahsil edilmeyen kâr payı bedelleri ile ortaklar tarafından tahsil edilmeyen temettü avansı bedelleri daıtım tarihinden itibaren be yılda zaman aımına urar. Zaman aımına urayan temettü ve temettü avansı bedelleri hakkında 2308 sayılı irketlerin Müruru Zamana Urayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye ntikali Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. III. MAL DURUM LE LGL BLGLER A) ORTAKLIIN FNANSAL TABLOLARI Sermaye Piyasası Kanunu nun 50 nci maddesinin (a) fıkrası hükmü uyarınca payları halka arz yoluyla satılan sigorta irketleri kurulu denetim, gözetim, muhasebe, finansal tablo ve rapor standartları konularında kendi özel kanunlarındaki hükümlere tabidirler. Bu itibarla, irketimiz finansal tablolarını ilgili dönem içerisinde mülga 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu ve yeni 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu hükümleri ile bu Kanunlar uyarınca yayımlanan yönetmelik, tebli ve Hazine Müstearlıı nın duyuruları çerçevesinde hazırlamıtır. irketimizin finansal tablo ve dipnotlarına adresindeki Mali tablolar bölümünden ulaılabilir. Hazine Müstearlıı nın Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebli hükümleri uyarınca, 2008 yılı içerisinde hazırlanacak finansal tablolarda bir önceki dönem ile karılatırmalı sunum yapma artı aranmadıından aaıda verilen 30 Haziran 2008 tarihli finansal tablolar bir önceki yılın ilgili hesap dönemi ile karılatırmalı olarak sunulamamıtır. Bunun yanında, anılan Tebli hükümleri çerçevesinde 2008 yılından itibaren nakit akım ve özsermaye deiim tabloları düzenlenmektedir. 9

10 1. Ortaklıın , , tarih ve tarihi itibariyle bilançoları: Baımsız Denetimden Geçmi Baımsız Denetimden Geçmi Baımsız Denetimden Geçmi Baımsız Sınırlı Denetimden Geçmi I- Cari Varlıklar 126,238, ,445, ,726, ,396,879 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 24,373,546 53,388,768 29,679,975 69,064, Kasa Bankalar 22,401,780 47,761,960 20,245,946 57,495, Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) (2,159) (77,510) (1,390) (1,390) 5- Dier Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 1,973,916 5,704,299 9,435,344 11,569,921 B- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 58,867,633 57,830, ,647, ,912, Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 58,302,154 57,683,526 71,537,735 98,165, Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 565, ,492 39,109,630 20,747,534 C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 39,036,064 63,338,357 69,998,094 88,730, Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 45,576,207 66,371,732 73,031,469 90,547, Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karılıı (-) (6,540,143) (3,124,854) (3,124,854) (2,362,598) 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan üpheli Alacaklar - 4,005,142 4,119,816 4,596, Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan üpheli Alacaklar Karılıı (-) - (3,913,663) (4,028,337) (4,051,028) D- likili Taraflardan Alacaklar 3,485 1,285 28,635 12, Personelden Alacaklar 3,485 1,285 25,388 12,398 E- Dier Alacaklar 215, ,570 (13,678) 317, Verilen Depozito ve Teminatlar 6,038 6,325 7,241 7, Dier Çeitli Alacaklar 209, ,245 (20,919) 310, üpheli Dier Alacaklar 163, , , , üpheli Dier Alacaklar Karılıı (-) (163,814) (163,896) (163,896) (163,896) F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 805,233 1,025,096 3,469,666 29,279, Gelecek Aylara Ait Giderler 499, ,196 3,463,512 29,279, Tahakkuk Etmi Faiz ve Kira Gelirleri 305, ,900 6,154 - G- Dier Cari Varlıklar 2,936,971 1,986,681 4,916,658 78, Pein Ödenen Vergiler ve Fonlar 2,912,191 1,961,089 4,889, Personele Verilen Avanslar 24,780 25,592 26,995 43,209 II- Cari Olmayan Varlıklar 2,937,055 2,343,283 2,105,521 2,515,116 A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar B- likili Taraflardan Alacaklar C- Dier Alacaklar 137,062 2,882 2,882 2, Verilen Depozito ve Teminatlar 137,062 2,882 2,882 2,882 D- Finansal Varlıklar - 88,235 68,182 68, Dier Finansal Varlıklar - 88,235 68,182 68,182 E- Maddi Varlıklar 1,660,178 1,302,288 1,206,411 1,177, Demirba ve Tesisatlar 2,575,900 2,544,434 2,723,256 2,990, Motorlu Taıtlar 914, , , , Dier Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 1,130,031 1,122,605 1,130,034 1,138, Kiralama Yoluyla Edinilmi Maddi Varlıklar 141, , ,336 2,448, Birikmi Amortismanlar (-) (3,101,247) (3,395,311) (3,756,390) (5,941,144) F- Maddi Olmayan (Duran) Varlıklar 1,139, , , , Haklar 4,656,040 5,202,213 5,889,515 5,503, Birikmi tfalar (Amortismanlar) (-) (3,516,225) (4,252,335) (5,061,469) (4,917,770) G- Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları H- Dier Cari Olmayan Varlıklar , Ertelenmi Vergi Varlıkları ,457 Aktif Toplamı 129,175, ,417, ,832, ,911,995 10

11 Baımsız Denetimden Geçmi Baımsız Denetimden Geçmi Baımsız Denetimden Geçmi Baımsız Sınırlı Denetimden Geçmi III- Kısa Vadeli Yükümlülükler 83,749, ,054, ,120, ,880,315 A- Finansal Borçlar 13, , , Kredi Kurulularına Borçlar , , Finansal Kiralama lemlerinden Borçlar 13, ,272 61,166 B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 4,102,966 3,687,656 2,982,763 8,013, Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 3,378,409 1,741,840 2,420,384 7,252, Sigorta ve Reasürans irketlerinden Alınan Depolar 671, ,301 2,462 (848) 5- Dier Esas Faaliyetlerden Borçlar 52,806 1,143, , ,064 C- likili Taraflara Borçlar 68,557 6,663,038 2,694,342 40,938, Ortaklara Borçlar 61,070 6,656,604 2,691,530 40,860, Personele Borçlar 7,487 6,434 2,812 77,936 D- Dier Borçlar 953,243 1,750,161 1,054,369 1,031, Dier Çeitli Borçlar 953,243 1,750,161 1,054,369 1,032, Dier Çeitli Borçlar Reeskontu (-) (1,789) E- Sigortacılık Teknik Karılıkları 71,122, ,641, ,232, ,836, Kazanılmamı Primler Karılıı - Net 44,565,560 57,871,801 84,875, ,868, Devam Eden Riskler Karılıı - Net ,225, Muallak Hasar ve Tazminat Karılıı - Net 26,557,132 42,769,667 46,356,724 55,741,706 F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Dier Yükümlülükler ile Karılıkları 5,209,948 3,333,885 8,557,133 3,738, Ödenecek Vergi ve Fonlar 1,081,799 1,408,572 1,828,688 1,364, Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 273, , , , Ödenecek Dier Vergi ve Benzeri Yükümlülükler ,218, Dönem Karı Vergi ve Dier Yasal Yükümlülük Karılıkları 3,854,532 1,765,865 6,533,161 (2,067,345) G- Dier Risklere likin Karılıklar 2,253,325 1,605,878 2,269,190 3,676, Maliyet Giderleri Karılıı 2,253,325 1,605,878 2,269,190 3,676,039 H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları ,364, Gelecek Aylara Ait Gelirler ,364,275 I- Dier Kısa Vadeli Yükümlülükler 25, Ertelenmi Vergi Yükümlülüü 25, Dier Çeitli Kısa Vadeli Yükümlülükler IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler 15,464,834 20,297,851 2,226,787 2,578,207 A- Finansal Borçlar B- Esas Faaliyetlerden Borçlar C- likili Taraflara Borçlar D- Dier Borçlar E- Sigortacılık Teknik Karılıkları 14,042,578 18,556, Dier Teknik Karılıklar - Net 14,042,578 18,556, G- Dier Risklere likin Karılıklar 1,422,256 1,741,111 2,226, Kıdem Tazminatı Karılıı 1,422,256 1,741,111 2,226, H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları I- Dier Uzun Vadeli Yükümlülükler V- Özsermaye 29,960,999 42,436,424 69,484,574 78,453,473 A- Ödenmi Sermaye 66,140,033 66,140,033 25,000,000 25,000, (Nominal) Sermaye 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000, Ödenmemi Sermaye (-) (18,550) Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 41,140,033 41,140, B- Sermaye Yedekleri 48,516 83,040 82,976 82, Hisse Senedi hraç Primleri 48,516 83,040 82,976 82,976 C- Kar Yedekleri 6,955,750 6,089,489 35,629,733 39,653, Yasal Yedekler 5,968,856 6,131,135 1,916,773 2,396, Olaanüstü Yedekler 393, ,094 13,283,683 19,880, Finansal Varlıklar Deerlemesi 593,800 (434,740) 328,722 (2,723,917) 6- Dier Kar Yedekleri ,100,555 20,100,555 D- Geçmi Yıllar Karları 45,404,882 53,186,428 23,381 1,850, Geçmi Yıllar Karları 45,404,882 53,186,428 23,381 1,850,519 E- Geçmi Yıllar Zararları (-) (96,513,458) (96,513,458) Geçmi Yıllar Zararları (96,513,458) (96,513,458) - - F- Dönem Net Karı 7,943,826 13,450,892 8,748,484 11,866, Dönem Net Karı 7,943,826 13,450,892 8,748,484 11,866,232 PASF TOPLAMI 129,175, ,417, ,832, ,911,995 11

12 2. Ortaklıın 2005, 2006 ve 2007 yılları ile ara dönemine ilikin gelir tabloları: Baımsız Denetimden Geçmi Baımsız Denetimden Geçmi Baımsız Denetimden Geçmi Baımsız Sınırlı Denetimden Geçmi A- Hayat Dıı Teknik Gelir 114,774, ,970, ,032,927 91,909, Kazanılmı Primler (Reasürör Payı Düülmü Olarak) 109,061,222 78,796, ,124,754 42,400,117 1,1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düülmü Olarak) 117,665, ,848, ,128,320 54,216,620 1,2- Kazanılmamı Primler Karılıında Deiim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düülmü Olarak) (+/-) (8,604,586) (13,306,241) (27,003,566) (26,993,625) 1,3- Devam Eden Riskler Karılıında Deiim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düülmü Olarak) (+/-) (1,058,386) 2- Teknik Olmayan Bölümlerden Aktarılan Yatırım Gelirleri 5,712,788 4,627,752 9,891,791 12,053, Dier Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düülmü Olarak) - 1,900,205 (4,046,108) 1,058,804 B- Hayat Dıı Teknik Gider (-) (105,288,009) (151,816,832) (140,463,649) (78,050,226) 1- Gerçekleen Hasarlar (Reasürör Payı Düülmü Olarak) (61,142,386) (85,108,596) (86,519,889) (51,106,277) 1,1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düülmü Olarak) (52,983,261) (76,541,278) (82,932,831) (41,721,296) 1,2- Muallak Hasarlar Karılıında Deiim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düülmü Olarak) (+/-) (8,159,125) (8,567,318) (3,587,058) (9,384,981) 3- Dier Teknik Karılıklarda Deiim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düülmü Olarak) (+/-) (3,617,754) (4,514,162) (1,543,815) (1,836,303) 4- Faaliyet Giderleri (-) (40,527,869) (50,840,891) (63,753,128) (25,107,646) C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dıı (A-B) 9,486,001 13,153,605 7,569,278 10,705,192 J- Genel Teknik Bölüm Dengesi ( C+ F + I) 9,486,001 13,153,605 7,569,278 10,705,197 K- Yatırım Gelirleri 13,201,710 22,554,504 17,692,441 7,842, Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 12,465,673 11,304,728 3,566, , Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 2,315, ,683 1,231,219 1,292, Finansal Yatırımların Deerlemesi (2,769,180) 2,118,986 1,174,857 3,477, Kambiyo Karları 1,189,992 3,822,044 1,869,326 4,193,169 L- Yatırım Giderleri (-) (8,473,598) (19,071,475) (9,218,317) (8,139,825) 1- Yatırım Yönetim Giderleri - Faiz dahil (-) (178,895) (285,032) (168,386) (152,866) 2- Yatırımlar Deer Azalıları (-) 257,184 (33,707) (1,739) (8,114) 3- Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluan Zararlar (-) (5,196) (397,607) Hayat Dıı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) (5,712,788) (4,627,752) (5,519,490) (6,534,101) 5- Türev Ürünler sonucunda Oluan Zararlar (-) Kambiyo Zararları (-) (1,495,500) (2,466,755) (2,129,160) (1,546,536) 7- Amortisman Giderleri (-) (1,338,403) (1,398,962) (321,050) (239,060) 8- Dier Yatırım Giderleri (-) - (8,502) - M- Dier Faaliyetlerden ve Olaandıı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-) (2,415,755) (1,315,570) (1,405,658) 88, Karılıklar Hesabı (+/-) (2,369,520) (817,311) (1,210,816) 1,752, Reeskont Hesabı (+/-) (278,618) (497,694) (204,138) (98,021) 3- Zorunlu Deprem Sigortası Hesabı (+/-) 180, Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)/ Ertelenmi Vergi Varlıı Hesabı (+/-) 155,126 25,586 1,519, , Ertelenmi Vergi Yükümlülüü Gideri (-) Dier Gelir ve Karlar 75,994 85,283 3, , Dier Gider ve Zararlar (-) (182,939) (201,522) (19,549) (34,796) 9- Önceki Yıl Gelir ve Karları 5, Önceki Yıl Gider ve Zararları (2,358) - - (21,256) N- Dönem Net Karı veya Zararı 7,943,826 8,748,484 13,450,892 7,207, Dönem Karı veya Zararı 11,798,358 14,637,744 15,321,064 10,495, Dönem Karı Vergi ve Dier Yasal Yükümlülükler Karılıı (-) (3,854,532) (1,186,852) (6,572,580) (3,288,113) 3- Dönem Net Kar veya Zararı 7,943,826 13,450,892 8,748,484 7,207,784 12

13 3. Son Üç Yıla Ait Kar Daıtım Tabloları: a) Dönem Karı/(Zararı) 11,798,358 14,637,744 15,321,064 b) Geçmi Yıllar Zararı (4,698,250) - - c) Ödenecek Vergiler (3,854,532) (1,186,752) (6,572,580) -Kurumlar Vergisi (3,854,532) (1,186,752) (6,572,580) -Gelir Vergisi Kesintisi -Dier Vergi Vb. d) BirinciTertip Yasal Yedek Akçe (162,279) (672,545) (437,424) e) Net Daıtılabilir Dönem Karı 3,083,297 12,778,347 8,311,060 f) Ortaklara Birinci Temettü - (2,564,352) (1,671,832) g) Memur ve çilere Temettü - h) Yönetim Kuruluna Temettü - ı) Ortaklara kinci Temettü - j) kinci Tertip Yasal Yedek Akçe - (131,435) (42,183) k) Statü Yedekleri - l) Özel Yedekler - m)olaanüstü Yedek 3,083,297 10,082,560 6,597, Pay Baına Bilgiler (1 Pay = 10 YKr): /06/2008 a) Pay Sayısı b) 1 Payın Defter Deeri (YKr) 0,15 0,17 0,28 0,31 c) Pay Baına Net Kar 32 YKr 54 YKr 35 YKr 29 YKr - Adi Hisse Senedi 32 YKr 54 YKr 35 YKr 29 YKr - mtiyazlı Hisse Senedi 32 YKr 54 YKr 35 YKr 29 YKr d) Pay Baına Düzeltilmi Net Kar (YTL) (*) (*) Pay Baına Düzeltilmi Net Karın Hesaplanmasında Kullanılan Formül: d) Pay Baına Temettü Adi Hisse Senedi Nakden Hisse Senedi Biçiminde mtiyazlı Hisse Senedi Nakden Hisse Senedi Biçiminde e) Pay Baına Düzeltilmi Temettü(**) (**) Pay Baına Düzeltilmi Temettüün Hesaplanmasında Kullanılan Formül: (***) Pay baına bilgiler baımsız denetimden geçmi finansal tablolar dikkate alınarak düzenlenmitir. 13

14 5. Ortaklıın dönemine ilikin nakit akım tablosu: Baımsız sınırlı denetimden geçmi 1 Ocak - 30 Haziran 2008 A- Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları 1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girileri 86,318, Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girileri - 3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girileri - 4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkıı (-) (51,328,594) 5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkıı (-) - 6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkıı (-) - 7- Esas faaliyetler sonucu oluan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6) 34,990, Faiz ödemeleri (-) - 9- Gelir vergisi ödemeleri (-) (4,483,878) 10- Dier nakit girileri Dier nakit çıkıları (-) (16,102,877) 12- Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 14,403,519 B- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları - 1- Maddi varlıkların satıı 147, Maddi varlıkların iktisabı (-) (353,591) 3- Mali varlık iktisabı (-) - 4- Mali varlıkların satıı - 5- Alınan faizler (694,997) 6- Alınan temettüler 2, Dier nakit girileri - 8- Dier nakit çıkıları (-) - 9- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (898,388) C- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları - 1- Hisse senedi ihracı - 2- Kredilerle ilgili nakit girileri 26, Finansal kiralama borçları ödemeleri (-) (76,106) 4- Ödenen temettüler (-) (1,671,832) 5- Dier nakit girileri 25,000, Dier nakit çıkıları (-) - 7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 23,279,023 D- Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi 2,386,800 E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artı (A12+B9+C7+D) 39,170,954 F- Dönem baındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 29,372,131 G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) 68,543,085 14

15 6. Ortaklıın dönemine ilikin özsermaye deiim tablosu Baımsız sınırlı denetimden geçmi 30 Haziran 2008 Özsermaye Deiim Tablosu Özsermaye Yabancı Dier Net Geçmi letmenin Varlıklarda enflasyon para yedekler ve dönem yıllar kendi hisse deer düzeltmesi çevrim Yasal Statü daıtılmamı karı/ karları/ Sermaye senetleri (-) artıı farkları farkları yedekler yedekleri karlar (zararı) (zararları) Toplam I- Önceki dönem sonu bakiyesi (31 Aralık 2007) 25,000, , ,916,773-33,467,214 8,748,484 23,381 69,484,574 II- Muhasebe politikalarındaki deiiklikler (Not 2) - - (65,744) ,827,138 1,761,394 III- Yeni bakiye (I + II) (1 Ocak 2008) 25,000, , ,916,773-33,467,214 8,748,484 1,850,519 71,245,968 A- Sermaye artırımı (A1 + A2) Nakit ç kaynaklardan B- letmenin aldıı kendi hisse senetleri C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar - - (2,986,895) (2,986,895) D- Varlıklarda Deer Artıı E- Yabancı para çevrim farkları F- Dier kazanç ve kayıplar G- Enflasyon düzeltme farkları H- Dönem net karı (zararı) ,866,232-11,866,232 I- Daıtılan Temettü (1,671,832) - - (1,671,832) J- Geçmi yıl karlarından daıtım ,607-8,268,877 (8,748,484) - - IV- Dönem sonu bakiyesi (30 Haziran 2008) (III+ A+B+C+D+E+F+G+H+I) 25,000,000 - (2,723,917) - - 2,396,380-40,064,259 11,866,232 1,850,519 78,453,473

16 B) ORTAKLIIN FNANSAL TABLOLARINA LKN AÇIKLAMALAR 1. Finansal tabloların enflasyona göre düzeltilme esasları: Hazine Müstearlıı nın 4 Nisan 2005 tarihli ve numaralı yazısına istinaden, irket 31 Aralık 2004 tarihli finansal tablolarını, Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) 15 Ocak 2003 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüe giren Seri: XI No: 25 Sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebli inde yer alan Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesi ile ilgili kısımdaki hükümlere göre düzelterek 2005 yılı açılılarını yapmıtır. Ayrıca, Hazine Müstearlıı nın aynı yazısına istinaden 2005 yılında finansal tabloların enflasyona göre düzeltilmesi uygulaması sona ermi ve buna balı olarak irket 2005 yılı baından itibaren finansal tablolarını enflasyona göre düzeltmemitir. 2. Ortaklıın konsolide mali tablo hazırlama yükümlülüünün bulunması halinde;ortaklıın konsolide mali tablo hazırlama yükümlülüü yoktur. 3. Amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları (YTL): 31 Aralık Haziran 2008 Toplam Amortisman Giderleri: Satıların Maliyeti çinde Genel Yönetim Giderleri çinde Çalımayan Kısım Giderlerinde - - tfa ve Tükenme Payları TOPLAM Reeskont ve karılık giderleri (YTL): 31 Aralık Haziran 2008 a) Vergi karılıkları b) Ertelenmi Vergi Karılıı, net - ( ) c) Teknik karılıklar (rücu tahakkukları dahil), net d) Hasar fazlası ve akın hasar yenileme prim gider karılıı, net e) dari ve kanuni takipteki alacak karılıı, net ( ) f) Kıdem tazminatı karılıı g) Menkul kıymet deer düüklüü karılıı,net (24.136) h) Genel yönetim giderleri karılıı,net i) Reeskont karılıı, net TOPLAM

17 5. Finansman giderleri ve kur farkları (YTL): 31 Aralık Haziran 2008 a) Finansman Giderleri - - i) Üretim maliyetine verilenler SMM ne verilenler Stoklarda kalan - - ii) Sabit varlıkların maliyetine verilenler - - iii) Dorudan gider yazılanlar - - TOPLAM - - b) Kur farkları - - i) Üretim maliyetine verilenler SMM ne verilenler Stoklarda kalan - - ii) Sabit varlıkların maliyetine verilenler - - iii) Dorudan gider yazılanlar ( ) ( ) TOPLAM ( ) ( ) c) Genel - - i) Üretim maliyetine verilenler SMM ne verilenler Stoklarda kalan - - ii) Sabit varlıkların maliyetine verilenler - - iii) Dorudan gider yazılanlar (*) ( ) ( ) TOPLAM ( ) ( ) (*) Finansman giderleri içindeki Hayat Dıı Teknik Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri Tutarı ( ) ( ) (YTL) 31 Aralık Haziran Ayrılan kıdem tazminatı karılıı Ödenen kıdem tazminat karılıı Ödenmesi geciken sigorta prim borçları YOKTUR YOKTUR 9. Personel giderleri a) Stoklar ve dier bilanço kalemlerinde uygulanan deerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve dier muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan deiiklikler ve bunların gerekçeleri: 31 Aralık Haziran 2008 a) irket, 2006 yılında, akın hasar fazlası anlamalarına istinaden akın hasar primlerinin bilanço tarihi itibariyle tahakkuk eden borçları ile hesaplanan ayarlama primlerinin cari deerini bilançoda Maliyet Gider Karılıkları hesabında, gelir tablosunda ise Yazılan Primler (Reasürans Payı Dümü Olarak) hesabında takip etmektedir. Bilanço tarihi itibariyle aynı anlamalardan kaynaklanan borçların gerçeklemi ödemeleri ise gelir tablosunda 17 - Finansal Raporlama Hakkında Yönetmelik kapsamında, sigorta ve reasürans irketleri ile emeklilik irketlerinin faaliyetlerinin Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) tarafından açıklanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) çerçevesinde muhasebeletirmesi esas olup, sigorta sözlemeleri, balı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve itiraklerin muhasebeletirilmesi ile

18 Yazılan Primler (Reasürans Payı Dümü Olarak) hesabında ödeme tarihindeki kur ile muhasebeletirilmektedir 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle ise, Hazine Müstearlıı Sigorta Denetleme Kurulu nun 27 Haziran 2007 tarihli ve 3 sayılı denetim raporunda belirtilen hususlara istinaden muhasebeletirme yöntemi deitirilmitir. 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle hazırlanan finansal tablolarda, irket toplam 14,014,517 YTL tutarındaki akın hasar fazlası anlamalarına istinaden tahakkuk eden borçlarının tamamını, anlamanın balangıç tarihi itibariyle geçerli olan döviz satı kuru ile ilk olarak kayıtlarına almı ve bilanço tarihi itibariyle vadesi gelmemi 2,835,120 YTL tutarındaki kısmını Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları içerisindeki Gelecek Aylara Ait Giderler hesabı altında muhasebeletirmitir. 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle, borçların döviz satı kurundan, gelecek aylara ait giderler içindeki tutarın ise anlama tarihindeki döviz satı kurundan takip edilmesinin yarattıı deiikliin vergi öncesi karı 115,556 YTL tutarında azaltıcı etkisi olmutur. b) Yeni Sigortacılık Kanunu hükümlerine göre kazanılmamı primler karılıı, yürürlükte bulunan her bir sigorta sözlemesine ilikin olarak yazılan brüt primin gün esasına göre takip eden hesap dönemine veya dönemlerine sarkan kısmından olumaktadır. Dolayısıyla, yeni Sigortacılık Kanunu hükümleri gereince Kazanılmamı Primler Karılıı hesabı sırasında komisyonların düülmemesi ve ilgili karılıın brüt primler üzerinden hesaplanması gerekmektedir. Ancak 4 Temmuz 2007 tarihli Genelge kapsamında teknik karılıklara ilikin yönetmelik yürürlüe girinceye kadar mevcut komisyon tenzili uygulamasına devam edilmesi hükme balanmıtır. Söz konusu Genelge uyarınca, irket, 14 Haziran 2007 tarihinden sonra tanzim edilen poliçelerde bulunan deprem teminatı primleri için kazanılmamı primler karılıı hesaplamaktadır. Söz konusu muhasebe politikası deiikliinin, 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle vergi öncesi karı 13,312,222 YTL tutarında azaltıcı etkisi olmutur. c) Deprem Hasar Karılıklarının yeni Sigortacılık Kanunu hükümleri arasında yer almaması nedeniyle Hazine Müstearlıı nın Genelge sinde, 2007 yılı için Deprem Hasar Karılıı nın ayrılmayacaı hükme balanmıtır. Sigortacılık Kanunu na göre daha önceki yıllarda ayrılan Deprem Hasar Karılıkları nın Sigortacılık Kanunu nun Geçici 5. i maddesi gerei ihtiyari yedek akçelere aktarılması gerekmektedir. Söz konusu Genelge de 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle bilançoda yer alan Deprem Hasar Karılıkları ile 14 Haziran 2007 tarihine kadar bu karılıklardan elde edilen ve ilgili karılıklar içinde izlenen gelirler de dahil olmak üzere toplam tutarın, 1 Eylül 2007 tarihi itibariyle Aktarımı Yapılan Deprem Hasar Karılıkları isimli hesaba aktarılması ve hiçbir ekilde kar daıtımına konu olmaması hükme balanmıtır. 18 konsolide finansal tablolar, kamuya açıklanacak finansal tablolar ve bunlara ilikin açıklama ve dipnotların düzenlenmesine ilikin usul ve esasların Hazine Müstearlıı tarafından belirlenecei hükme balanmıtır. Dolayısıyla irket, 1 Ocak 2008 tarihinden balayarak faaliyetlerini TMS ve TFRS ile Hazine Müstearlıı tarafından bu kapsamda yayımlanan dier açıklamalar, yönetmelikler ve genelgeler çerçevesinde muhasebeletirmektedir. Hazine Müstearlıı nın 18 ubat 2008 tarihli sektör duyurusunda, TFRS 4- Sigorta Sözlemeleri, TMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar ile TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluu na ilikin standartların uygulanmayacaı açıklanmıtır. irket, 31 Aralık 2007 tarihli finansal tablolarını, 1 Ocak 2008 tarihinde yürürlüe giren Finansal Raporlamalar Hakkında Yönetmelik esaslarına uygun olarak yeniden düzenlemi ve ilgili etkileri belirtildii üzere 2008 yılı açılı kayıtlarına yansıtmıtır. 30 Haziran 2008 tarihi itibariyle, yukarıdaki paragrafta belirtilen esaslara göre düzeltilmi açılı kayıtlarının, 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle hazırlanan finansal tablolar ile karılatırması aaıdaki gibidir (*) - Hazine Müstearlıının 7 Austos 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik irketlerinin Teknik Karılıklarına ve Bu Karılıkların Yatırılacaı Varlıklara likin Yönetmelik ( Teknik Karılıklar Yönetmelii ) 1 Ocak 2008 tarihi itibariyle yürürlüe girmitir. Bu yönetmelik uyarınca ayrılan karılıklar ve parasal etkileri aaıdaki gibidir: a) 1 Ocak 2008 tarihi ve sonrasında yazılan primler için aracılara ödenen komisyonlar ile reasürörlere devredilen primler nedeniyle alınan komisyonların gelecek dönem veya dönemlere isabet eden kısmı bilançoda sırası ile ertelenmi giderler (gelecek aylara ait giderler) ve ertelenmi gelirler (gelecek aylara ait gelirler) hesaplarında, gelir tablosunda ise faaliyet giderleri hesabı altında netletirilerek takip edilmektedir. Öte yandan, Hazine Müstearlıı nın 28 Aralık 2007 tarihli ve 2007/25 sayılı Genelge si uyarınca 2007 yılı için komisyon düülerek ayrılan kazanılmamı primler karılıının 2008 yılı finansal tablolarına devredilmesi sebebi ile 31 Aralık 2007 tarihinden önce tanzim edilen poliçeler için komisyonlar düüldükten sonra kazanılmamı primler karılıı ayrılması uygulamasına devam edilmesi hükme balanmıtır. Yeni uygulamanın finansal tablolardaki yeniden sınıflama etkisi ise, 30 Haziran 2008 tarihi itibariyle ertelenmi komisyon gelirleri için 1,364,275 YTL, ertelenmi komisyon giderleri için 14,491,233 YTL dir. b) Hazine Müstearlıı'nın 28 Temmuz 2008 tarihli

19 irket, 31 Aralık 2007 tarihinde sona eren yıllık hesap döneminde deprem primleri üzerinden deprem hasar karılıı ayırmamı ve söz konusu muhasebe politikası deiikliinin vergi öncesi karı 4,215,852 YTL tutarında arttırıcı etkisi olmutur. ve 2008/33 numaralı sektör duyurusuna istinaden Teknik Karılıklar Yönetmelii nin 1 Ocak 2008 tarihinde yürürlüe girmi olması nedeniyle 2008 açılı bilançosu düzenlenirken devam eden riskler karılıının açılı bilançosuna dahil edilerek etkilerinin geçmi yıl zararlarında gösterilmesi, dier karılıkların ise 30 Haziran 2008 tarihi itibariyle bahse konu yönetmelik kapsamında hesaplanması hükme balanmıtır. Dolayısıyla 30 Haziran 2008 tarihi itibariyle hazırlanan finansal tablolarda 2008 açılı kayıtlarına 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle hesaplanan devam eden riskler karılıı (167,112 YTL) ve ertelenmi vergi etkisi (33,422 YTL aktif) dahil edilmitir. (*) 30 Haziran 2008 tarihi itibariyle hesaplanan ve kayıtlara alınan Devam Eden Riskler Karılıı (reasürans hissesi düülmü olarak) 1,225,498 YTL dir. c) 31 Mart 2008 tarihi itibariyle, aktüeryal zincir merdiven metodu ile yapılan hesaplama neticesinde Muallak Tazminat Karılıkları hesabı içerisinde muhasebeletirilen ek karılıın vergi öncesi karı 15,736 YTL tutarında azaltıcı etkisi olmutur. d) 31 Mart 2008 tarihi itibariyle hesaplanan ve kayıtlara alınan Dengeleme Karılıı 1,836,303 YTL dır. e) 31 Mart 2008 tarihi itibariyle hesaplanan ve kayıtlara alınan Devam Eden Riskler Karılıı (reasürans hissesi düülmü olarak) 1,034,774 YTL dır f) 31 Mart 2008 tarihi itibariyle, alınan ertelenmi gider maliyetlerinin vergi öncesi karı 1,225,498 YTL tutarında arttırıcı etkisi olmutur, 31 Aralık 2007 Açıklama Kayıtlara alınmı tutar Düzeltilmi tutar Dier nakit ve nakit benzeri varlıklar, net (1) 9,435,344 9,127,501 Alım satım amaçlı finansal varlıklar (2) 39,109,630 39,071,512 Esas faaliyetlerden alacaklar, net (3) 69,998,094 72,248,258 Maddi varlıklar, net (4) 1,206,411 1,226,264 Maddi olmayan varlıklar, net (5) 828, ,743 Sigortacılık faaliyetlerinden borçlar, net (6) 2,982,763 3,010,649 Dier çeitli borçlar, net (7) 1,054,369 1,034,489 Devam eden riskler karılıı, net (8) - 167,112 Kıdem tazminatı karılıı (9) 2,226, ,149 Ertelenmi vergi yükümlülüü (10) - 1,476,872 Finansal varlıkların deerlemesi (11) 328, ,978 Dönem net karı/geçmi yıllar karları 8,748,484 10,575,628 Özsermaye toplamı 69,484,574 71,245,968 Kayıtlara alınmı ve düzeltilmi tutarlar arasındaki önemli mutabakat farkları aaıda açıklanmıtır: (1) TMS 39 Finansal Araçlar (TMS 39)'un geriye yönelik uygulanmasıdır. (2) TMS 39'un geriye yönelik uygulanmasıdır. (3) TMS 39'un geriye yönelik uygulanmasıdır. (4) TMS 17 Kiralama lemleri (TMS 17)'nin geriye yönelik uygulanmasıdır. (5) TMS 17'nin geriye yönelik uygulanmasıdır. (6) TMS 39'un geriye yönelik uygulanmasıdır. (7) TMS 39'un geriye yönelik uygulanmasıdır. 19

20 (8) Hazine Müstearlıı nın 28 Temmuz 2008 tarihli ve 2008/33 numaralı sektör duyurusuna istinaden yapılmıtır. (9) TMS 12 Gelir Vergiler (TMS 19) a istinaden yapılmıtır. (10) TMS 19 Çalıanlara Salanan Faydalar (TMS 12) ye istinaden yapılmıtır. (11) TMS 12 ye istinaden yapılmıtır. (YTL) 31 Aralık Haziran Varsa tamamen veya kısmen fiili stok irketin fiili faaliyet konusu sigortacılık sayımı yapılamamasının gerekçeleri olduundan stok bulunmamaktadır. 12. Aktif deerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları: a) Son hesap dönemi (31/12/2007 tarihi) itibariyle; Menkul Deerler Cüzdanı Aralık 2007 tarihi itibarı ile yukarıda belirtilen aktif deerlerin ,-YTL tutarındaki kısmı Sigortacılık Kanunu uyarınca Hazine Müstearlıı lehine, ,-YTL tutarındaki kısmı ise Tarım Sigortaları Havuz letmesi A.. lehine bloke edilmitir. a) Son Durum (30/06/2008 tarihi) itibariyle; Menkul Deerler Cüzdanı Haziran 2008 tarihi itibariyle, yukarıda belirtilen aktif deerlerin ,-YTL tutarındaki kısmı Sigortacılık Kanunu uyarınca Hazine Müstearlıı lehine, ,-YTL tutarındaki kısmı ise Tarım Sigortaları Havuz letmesi A.. lehine bloke edilmitir. 13. Aktif deerlerin toplam sigorta tutarları: a) Son hesap dönemi (31/12/2007 tarihi) itibariyle; Sigortalanan Sigortalaya Aktifin Cinsi n irket Sigortaya Esas Alınan Tutar Aktifte Kayıtlı Tutarı Sigorta Balangıç Tarihi Sigorta Biti Tarihi Ofis Makinaları Garanti Sigorta Binek otomobil Aviva Sigorta Binek otomobil Aviva Sigorta Binek otomobil Aviva Sigorta Binek otomobil Aviva Sigorta Binek otomobil Aviva Sigorta Binek otomobil Aviva Sigorta Binek otomobil Aviva Sigorta

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 50.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 200.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 250.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR.

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 80.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 120.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 200.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR. ARTIRILAN

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR Geçmiş I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 34,461,053 33,270,237 1- Kasa 2.12,14 5,399 3,936 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 5,328,477 6,888,908 4- Verilen

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş ( ) VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 42.562.301 40.038.800 1- Kasa 2.055 5.621 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.109.040

Detaylı

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31.12.2012 31.12.2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 12.405.410 10.159.873 1- Kasa 2.12, 14 1.699 1.753 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 2.12, 14

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 750.298.134 651.602.160 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 603.338.065 519.894.669 4- Verilen Çekler

Detaylı

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANHYT VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 74.491.361 1 Kasa 22.011 2 Alınan Çekler 3 Bankalar Mad.14 45.095.851 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () (198.176) 5 Diğer Nakit Ve

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/03/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar BİLANÇO VARLIKLAR Cari Dönem YTL 31/03/2008 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 254.181.293 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 1.365-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 218.701.697 172.542.578 4- Verilen Çekler

Detaylı

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden GeçmemiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 229.657.224 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 6.441-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 195.188.386

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7)

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Şirket ortakları tarafından sermaye artırımı sürecinde şirkete aktarılan nakitlerin;

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar VARLIKLAR 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442 5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.174.329 B- Finansal

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar nin 1 Ocak - 30 Haziran 2013 Ara Hesap Dönemine Ait Sınırlı Denetim Raporu Yapı Kredi Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na,

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Dip Geçmemiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Dip Geçmemiş I- Cari Varlıklar EGE SĐGORTA ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 MART 2015 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE SOLO BĐLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 94,454,233 1-

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

"30.04.2008" Hesap Kodu Hesap Adı YTL

30.04.2008 Hesap Kodu Hesap Adı YTL Tablo Adı BİLANÇO Tablo Kodu 11 Şirket Ünvanı AIG SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 150 Yıl (YYYY) 2008 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği Tarih "30.04.2008" Şirketlerce Tablonun Sisteme(Portala)

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 30.06.2017 Tarihi itibariyle Finansal

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipnot 30 Eylül 2008

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipnot 30 Eylül 2008 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.200830.09.2008 DÖNEMİ BİLANÇOSU I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 6.093.492,94 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 6.093.492,94 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011 LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ Tablo Adı KONSOLİDE BİLANÇO Tablo Kodu 91 Şirket Ünvanı LİBERTY SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 2340 Yıl (YYYY) 2011 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2012ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar nin 1 Ocak - 30 Haziran 2012 Ara Hesap Dönemine Ait Sınırlı Denetim Raporu Yapı Kredi Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na,

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.304.904.212 1.606.048.714 1- Kasa 14 18.864 37.347 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.937.834.876 1.356.733.446 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Sınırlı VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 77,202,854 35,354,950 1- Kasa 8,048 8,740 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar Mad.35 52,302,566 13,839,095 4- Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot VARLIKLAR I CARĠ VARLIKLAR (30/09/2010) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 121.786.136 1 Kasa 14 20.142 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 74.166.822 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 14 (51.540) 5 Diğer

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

Ekteki Dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki Dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 56,093,437 62,944,260 1- Kasa 8,658 3,038 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar Mad.35 37,814,523 47,657,704

Detaylı

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q3 Versiyon 2 AÇIKLAMA Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 69.003.163 1 Cari Varlıklar 67.337.334 10 Nakit ve Nakit

Detaylı

VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Dip Geçmiş Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Dip Geçmiş Geçmiş I- Cari Varlıklar EURO SĐGORTA ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2013 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE SOLO BĐLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR Dip I- Cari Varlıklar * A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 60,984,865

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Ayrıntılı Bilanço (YTL) ANHYT VARLIKLAR Dip Not Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 I- Cari (Dönen) Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar (Hazır Değerler) 14,834,247

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO AKSİGORTA A.Ş. AKGRT AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dip Cari Önceki A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 300.320.894 152.869.536 1- Kasa 381 730 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar Mad.35

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER AMAÇ VE KONU Madde 3/5 Kira alacaklarını iskonto ettirebilir. Bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar VARLIKLAR I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot GeçmiĢ (30/09/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 933.224.672

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033 31.3.2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 379.896.026 1 Cari Varlıklar 276.410.751 10 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 55.160.287 100 Kasa 5.188 101 Alınan

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi nin 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan bağımsız denetim

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ GELİR TABLOSU

01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ GELİR TABLOSU Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100401 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo TAMAM Uyarı TAMAM Açıklama 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ GELİR TABLOSU HESAP KODU HESAP ADI TUTAR (TL)

Detaylı

KOÇ ALLIANZ SİGORTA A.Ş VE TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOLAR (YTL)

KOÇ ALLIANZ SİGORTA A.Ş VE TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOLAR (YTL) VARLIKLAR I- (Dönen) Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar (Hazır Değerler) 39.642.317,57 30.080.026,38 1- Kasa 17,30 29,85 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 39.642.300,27 30.079.996,53 4-

Detaylı

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 65.000.000 TÜRK LİRASINDAN 28.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI OLARAK ÇIKARILMIŞ

Detaylı

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.213 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI Cari Varlıklar Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa Alınan Çekler Bankalar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Bağımsız Denetimden. Bağımsız Denetimden YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 31 ARALIK 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARİHLERİ İTİBARİYLE

Bağımsız Denetimden. Bağımsız Denetimden YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 31 ARALIK 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARİHLERİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- Varlıklar Notlar 31.12.2006 31.12.2005 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 60.746.208 36.894.992 1- Kasa 9.735 261.740 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 38.167.009 20.315.062 4- Verilen Çekler

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.2.3 72.697.782 83.850.008 1- Kasa 14 3.860 17.043 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 72.736.511 83.841.225 4- Verilen Çekler

Detaylı

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 579,235,107.46 443,645,999.64 1- Kasa 14 27,572.45 19,250.24 2- Alınan Çekler 14 5,000.00 11,758.00 3- Bankalar 4.2.3,12.4 579,202,535.01

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 195.499.009 193.182.892 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 170.270.957 169.408.873 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -

Detaylı