I. ORTAKLIIMIZ HAKKINDA BLGLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I. ORTAKLIIMIZ HAKKINDA BLGLER"

Transkript

1 AVVA SGORTA ANONM RKET'NDEN ÇIKARILMI SERMAYEMZN ,00 YEN TÜRK LRASINDAN ,00 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMASI VE NAKT KARILII ARTIRILAN ,00 YEN TÜRK LRALIK SERMAYEY TEMSL EDECEK PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR. BU SERMAYE ARTIRIMI NEDENYLE ÇIKARILACAK PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 27/10/2008 TARH VE 86/1071 SAYI LE KAYDA ALINMITIR. ANCAK KAYDA ALINMA ORTAKLIIMIZIN VE PAYLARININ KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ. SERMAYE PYASASI KANUNU UYARINCA, ZAHNAME VE EKLER LE SRKÜLERLERDE YER ALAN BLGLERN GERÇE DÜRÜST BR BÇMDE YANSITMASINDAN HRAÇÇILAR SORUMLUDUR. ANCAK, KENDLERNDEN BEKLENEN ÖZEN GÖSTERMEYEN ARACI KURULULARA DA ZARARIN HRAÇÇILARA TAZMN ETTRLEMEYEN KISMI ÇN MÜRACAAT EDLEBLR. BAIMSIZ DENETM KURULULARI SE, DENETLEDKLER MAL TABLO VE RAPORLARA LKN OLARAK HAZIRLADIKLARI RAPORLARDAK YANLI VE YANILTICI BLG VE KANAATLER NEDENYLE DOABLECEK ZARARLARDAN HUKUKEN SORUMLUDUR. Dier Kamu Kurumlarından Alınan Görüler: Hazine Müstearlıı nın 20 Austos 2008 tarih ve B.02.1.HZN.0/10/ sayılı yazısında irket in sermayesinin ,-YTL den ,-YTL ye artırılması nedeniyle ihraç edecei payların kayda alınmasında sigortacılık mevzuatı ve mali bünyesi açısından bir sakınca bulunmadıı ve izahname ile sirkülerlere eklenecek bir husus olmadıı belirtilmitir. I. ORTAKLIIMIZ HAKKINDA BLGLER A. TANITICI BLGLER 1. Ticaret Unvanı : AVVA SGORTA A.. 2. Merkez ve ube Adresleri : GENEL MÜDÜRLÜK Fahrettin Kerim Gökay Cad. No : Küçükçamlıca-stanbul ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜÜ Abidin Daver Sok. No:5/ Çankaya Ankara ZMR BÖLGE MÜDÜRLÜÜ Cumhuriyet Bulvarı No:99 Mahmut Rıza Merkezi Kat: Konak zmir ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜÜ Kurtulu Mah. Ziyapaa Bulvarı No:35 Lütfiye Hanım Apt.Asma Kat Adana BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜÜ Buttim Plaza No:1605 K: Bursa 1

2 3. Fiili Yönetim Yeri (Adresi) : GENEL MÜDÜRLÜK Fahrettin Kerim Gökay Cad. No : Küçükçamlıca- stanbul 4. Tescil Tarihi, Sicil Numarası ve Ticaret Sicil Memurluu : / stanbul 5. Süresi : Süresiz 6. Bilinen Ortak Sayısı : Payları nama yazılı olan ve MKB de ilem görmeyen ortakları 3 gerçek ve 1 tüzel kii olmak üzere toplam 4 kiidir. irket in, Merkezi Kayıt Kuruluu kayıtlarına göre adını gizlemeyen pay sahibi sayısı, 23 Ekim 2008 tarihi itibariyle dur. 7. Ortaklıın Tabi Olduu Yasal Mevzuat : T.C.Kanunları 8. Kurulu Amacı (Faaliyet Konusu) : Hayat Dıı Sigortacılık ( Ana Sözlemenin Amaç ve Konu balıklı 3. maddesi ) B. MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR LE LGL BLGLER 1. i) Kayıtlı Sermaye Tavanı : ,-YTL ii) Çıkarılmı Sermayesi : ,-YTL 2. Son iki olaan genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle çıkarılmı sermayenin %5 ve fazlasına sahip ortaklar ile tüzel kii ve yabancı ortaklar arasında daılımı: Ortaın; Sermaye Payı Ticaret Unvanı/ 09/04/ /04/ /10/2008 Adı Soyadı ( YTL) (%) ( YTL) (%) ( YTL) (%) Aviva nternational ,6402 Holdings Limited Dier Ortaklar , , ,3557 TOPLAM , , , Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kii ortakların birbiriyle akrabalık ilikileri: YOKTUR 4. Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek ve tüzel kiilerin; Adı Soyadı / Sermayedeki Payı Ticaret Unvanı Tutarı (YTL) Oranı (%) Aviva Plc. 2

3 5. hraçcı yönetiminde dorudan ya da dolaylı olarak sözsahibi olan ya da olabilecek hissedarlar: Adı Soyadı / Sermayedeki Payı Ticaret Unvanı Tutarı (YTL) Oranı (%) Aviva Plc. 6. Sermayeyi temsil eden payların; Grubu mtiyaz Türü Nama/Hamiline Olduu Pay Nominal Deeri (YTL ) Toplam (YTL) Sermayeye Oranı(%) A mtiyazlı* Nama 0, ,89 B mtiyazlı** Nama 0, ,97 C mtiyazsız Nama 0, ,14 TOPLAM ,00 * Yönetim ve denetim kurulu üyesi aday gösterme imtiyazı, yönetim kurulu üye sayısı imtiyazı, yönetim kurulu kararlarında A Grubundan en az bir yönetim kurulu üyesinin bulunmasına ilikin imtiyaz ** Yönetim ve denetim kurulu üyesi aday gösterme imtiyazı Esas Sözlemenin 23 üncü maddesi gereince idare meclisi A ve B Grubu azaları arasından seçilecek olup, aza sayısı kaç olursa olsun A Grubu hissedarları temsil eden azaların sayısı dier grubu temsil edenlerin sayısından bir fazla olacaktır. Esas sözlemenin 30 uncu maddesi gereince denetçilerden biri A dieri B Grubu hissedarların adayları arasından seçilecektir. Ayrıca, Esas Sözlemenin 28 inci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Kararları, içlerinde A Grubu Hissedarları temsil eden Yönetim Kurulu Üyelerinden en az bir azanın da bulunduu ekseriyetin oylarıyla alınır. Dier yandan A ve B grubu nama yazılı pay sahiplerinin irketteki hisselerini elden çıkarmasıyla ilgili olarak Esas Sözlemenin 8 inci maddesinde özel bir prosedür öngörülmütür. 7. Son üç yıl içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında deiiklie yol açan dier ilemlere ilikin bilgi: VAR Artırım Artırım Emisyon Tarihi Tutarı Nakit Primi YDDAF Yedekler Dier ,500,000 4,500, Ortaklıın son on iki ay içinde halka arz veya tahsisli satı suretiyle pay ihraç etmi ise, bu ilemlerin niteliine, bu ilemlere konu olan payların sayı ve niteliklerine ve tahsisli satı yapılan gerçek ve/veya tüzel kiilere ilikin açıklamalar:yoktur 9. Ortaklık esas sözlemesine göre yönetim ve denetim organlarının seçimi: Yönetim ve Denetim organlarının seçimi, Esas Sözlemenin sırasıyla 23 ve 30 uncu maddelerinde aaıdaki ekilde düzenlenmitir. MADDE 23: DARE MECLS irket, Genel Kurul tarafından hissedarlar veya hissedar irket temsilcileri arasından seçilen ve en az 5 en fazla 9 ahıstan meydana gelen bir dare Meclisi tarafından idare edilecektir. dare Meclisi A ve B grubu azaları arasından seçilecek olup, aza sayısı kaç olursa olsun A grubu hissedarları temsil eden azaların sayısı dier grubu temsil edenlerin sayısından bir fazla olacaktır. dare Meclisi azalarının yarıdan bir fazlasının, hukuk, iktisat, maliye, matematik, iletmecilik, sigortacılık veya mühendislik dallarında yüksek örenim görmü olmaları arttır. 3

4 MADDE 30:DENETÇ SEÇM Türk Ticaret Kanununa göre, Genel kurul hissedarlar arasından veya dıarıdan bir ila üç yıl vazife görmek üzere azami iki denetçi seçecektir. Denetçilerden biri A dieri B grubu hissedarlarının adayları arasından seçilecektir. Denetçilerin kanunen Sigorta irketi Genel lüklerinde aranan vasıflara haiz olması gerekir. 10. Ortaklık esas sözlemesinde yer alan aırlatırılmı nisaplar hakkında bilgi: Esas Sözlemenin 19.Maddesi gerei Genel Kurul Toplantılarında ortaklık reylerinin en az %70 inin hazır bulunması lazımdır. Esas Sözlemenin 38.Maddesi gereince esas mukavelenin maddelerinden herhangi birinin deitirilmesi Genel Kurul da hissedarların %70 ekseriyetinin alacaı bir kararla mümkün olabilecektir. 11. Türk Ticaret Kanunu nun üncü maddeleri uyarınca ihdas edilen intifa senetlerine salanan haklar: ntifa Senetleri yoktur. 12. Payların devir esası: Payların devir esası Esas Sözlemenin 8 inci maddesinde aaıdaki ekilde düzenlenmitir. Ayrıca 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu nun 9 uncu maddesinde gösterilen oranlardaki (%10, %20, %33, %50) hisse devirleri Hazine Müstearlıı nın iznine tabidir. MADDE 8. HSSELERN DEVR 8.1- A ve B grubu nama yazılı hisse sahibi hissedarlardan herhangi biri irketteki hisselerini elden çıkarmak istedii takdirde aaıdaki prosedür uygulanacaktır. Hisselerini elden çıkarmak isteyen hissedar, bu niyetini önce dier hissedarlara mevcut hisseleri nispetinde teklif edecektir. Bu teklifin karı tarafa ulamasını takiben 60 (altmı) gün içinde satı konusu hisselerin bedeli ve satı artları taraflar arasında mütereken tespit edilecektir. Bu 60 (altmı) günlük müddet içinde taraflar arasında bir anlamaya varılamazsa hisselerini satmak isteyen taraf her iki tarafça da kabul edilebilecek tarafsız bir denetleme kuruluna (eksper) müracaatla hisselerin bedelinin tespitini isteyecektir. ayet eksperin seçiminde taraflar anlaamayacak olursa eksper nihai olarak stanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Bakanı Tarafından tayin edilecektir. Hisselerin bedelinin tespitinde net öz varlık artı ticari itibar esas alınacaktır. Eksperin kararı her iki taraf için de balayıcı olacaktır. Alıcı taraf eksper veya eksperler tarafından kararlatırılan fiyatı ödemeyi kabul etmedii takdirde satmak isteyen taraf eksperin kararını takiben 6 (altı) aylık bir süre içinde tayin edilmi fiyattan daha düük bir fiyata olmamak artıyla hisselerini üçüncü bir ahsa satabilir. A ve B Grubu nama yazılı hisselerin devri hissenin ciro edilip yeni sahibine teslimi ile gerçekletirilir. Devrin irket tarafından geçerli sayılması için dare Meclisi tarafından tasvip edilip pay defterine geçirilmesi gereklidir. Türk Ticaret Kanunu nun 418. ve 404. madde hükümleri mahfuzdur Hissedarların herhangi bir hissesini 8.1 veya 8.3 hükmüne göre bakasına devrettii takdirde, devreden, devredilenden bu hisselerle ilgili olarak devreden ile dier hissedarlar arasında devir tarihinde mevcut her türlü anlamanın hükümlerini aynen ve bu anlamalara taraf olmayı kabul ettiini gösterir iki nüsha yazılı bir taahhütname alacak ve bu taahhütnamenin orjinal nüshasını hissedarlara verecektir Yukarıda 8.1 hükmü; devredilenin yukarıdaki 8.2 hükmüne riayet etmesi artıyla irket hisselerinin, irket kurum ortaının sermayesinin tamamına sahip olduu bir tali irkete veya kurum ortaın hisselerinin tamamının sahibi bir irkete devri halinde tatbik edilmeyecektir C Grubu nama yazılı hisseler mevzuat hükümlerine uyulmak sureti ile serbestçe devir ve temlik olunabilir. 4

5 13. Ortaklıın aynı grup paylarının borsaya (MKB veya dier borsalar) kote olup olmadıına/ilem görüp görmediine veya böyle bir bavurunun bulunup bulunmadıına ilikin bilgi: Ortaklıın C Grubu payları MKB de kote edilmi olup, yine MKB de ilem görmektedir. 14. zahnamenin hazırlandıı yıl ve bir önceki yılda; a) Ortaklıın payları üzerinde üçüncü kiiler tarafından gerçekletirilen ele geçirme teklifleri: YOKTUR b) Ortaklık tarafından dier bir ortaklıın payları ve/veya hisse senetleri üzerinde yapılan ele geçirme teklifleri: YOKTUR c) Söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi: YOKTUR II. ARTIRILAN SERMAYE PAYLARINA LKN BLGLER 1. Pay ihracına ilikin yetkili organ kararları: irket Yönetim Kurulu nun 15/05/2008 tarih ve 2008/12 sayılı toplantısında, ,-YTL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak suretiyle irket in halihazırda ,-YTL olan çıkarılmı sermayesinin ,-YTL nakden artırılarak ,-YTL ye çıkartılmasına karar verilmitir. irket Yönetim Kurulu nun 20/06/2008 tarih ve 2008/14 sayılı toplantısında ise, artırılan sermayenin ihraç ve halka arz esasları belirlenmitir. 2. Nakit karılıı artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek paylar ile ilgili bilgiler: Pay Grubu Nama/Hamiline Olduu Bir Payın Nominal Deeri (YTL ) Pay Sayısı Nominal Deerleri Toplamı (Bin YTL) A N 0, B N 0, C N 0, TOPLAM a) Bu sermaye artırımı dolayısıyle ihraç edilecek payların, bu sermaye artırımından sonra yapılacak ve yeni pay alma haklarının kısıtlanmadıı tüm sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları bulunacaktır. b) irket in bulunduu Kayıtlı Sermaye Sistemi nde ihraç edilen paylar yeni pay alma hakkına ilikin sirkülerin yayımlandıı hesap dönemi itibariyle temettüe hak kazanmakta olup, kâr elde edilmesi halinde ilk kez 2008 yılının kârından temettü verilecektir. c) Temettüye Hak Kazanılan Tarih: irket kayıtlı sermaye sisteminde olduundan, yeni pay alma hakkının kullanımına ilikin sirkülerin yayımlandıı hesap döneminden itibaren temettüye hak kazanılacaktır. 5

6 4. Bu artırımda ihraç edilecek imtiyazlı paylar ve imtiyazın nitelii: Bu sermaye artırımında ihraç edilecek A ve B Grubu paylar imtiyazlı olup, ibu izahnamenin I/B/6 maddesinde açıklanan imtiyazlara sahiptirler. 5. hraç edilecek payların yatırımcılara saladıı haklar: Kârdan pay alma hakkı (SPKn md.15), tasfiyeden pay alma hakkı (TTK md. 455), bedelsiz pay edinme hakkı (SPKn md. 15), yeni pay alma hakkı (TTKmd. 394, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md. 12), genel kurula katılma hakkı (TTKn md. 360), genel kurulda müzakerelere katılma hakkı (TTkn md. 375, md. 369), oy hakkı (TTK md.373,374), bilgi alma hakkı (SPKn md. 16, TTK md. 362), inceleme ve denetleme hakkı (TTK md. 363), iptal davası açma hakkı (TTK md , kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md. 12). Dier taraftan, TTK md. 341, 348, 356, 359, 366, 367 ve 376. maddelerinde geçen azınlık hakları, ödenmi sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır (SPKn md. 11). 6. Payların devrine ve varsa devirle ilgili kısıtlara ilikin bilgi: Paylar, zahnamenin I/B/12. maddesinde açıklandıı gibi, Esas Sözlemenin 8. Maddesindeki esaslara göre devredilmektedir. Ayrıca, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu nun 9. maddesinde gösterilen oranlardaki (%10, %20, %33, %50) hisse devirleri Hazine Müstearlıı nın iznine tabidir. 7. Yeni pay alma haklarının kısıtlanıp kısıtlanmadıı, kısıtlandıysa kısıtlanma nedenlerine ilikin bilgi: Yeni pay alma hakları kısıtlanmamıtır. 8. Varsa belli kiilere tahsis edilen payların ayrı ayrı tutar ve sayısı: YOKTUR 9. Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan paylar için tahsis kararı alınıp alınmadıı: YOKTUR 10. Satın alma taahhüdünde bulunan gerçek ve/veya tüzel kiilerin adı, adresleri ve bir payın satın alma fiyatı: Aviva International Holdings Ltd. (Adresi: StHelen s 1 Undersharft London EC3P 3DQ England) tarafından artırılması kararlatırılan sermayeye tekabül eden payların, rüçhan hakları kullanıldıktan ve halka arz edildikten sonra, tam ve nakden ödenmek suretiyle taahhüt edilmeyen kısmı, Sermaye Piyasası Kurulu nca halka arz için saptanan sürenin bitimini takip eden üç gün içinde, nominal deerinden düük olmamak kaydıyla, Borsa daki halka arz süresinin sonundaki üç ilem gününde Borsa birinci el pazarında gerçekleen günlük aırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması üzerinden satın alınacaktır. 11. Ortakların yeni pay alma haklarını kullanma esasları: a) Yeni pay alma haklarının kullanım süresi: 15 gündür. Bu sürenin balangıç ve biti tarihi ilan edilecek sirkülerde belirtilecektir. Yeni pay alma hakkı kullanım süresi, biti tarihinin resmi tatile rastlaması halinde, izleyen igünü akamı sona erecektir. b) Ortakların çıkarılmı sermayede mevcut paylarına göre yeni pay alma oranı: %100 6

7 c) Pay bedellerinin yatırılacaı banka ubesi ve hesap numarası: Finansbank A.. Altunizade ubesi Hesap No: d) Bavuru ekli: 1) Kaydiletirilmemi Paylara likin Esaslar Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin baladıı tarih itibarıyla hak sahiplerince fiziken muhafazasına devam edilen kaydiletirilmemi hisse senetlerine ilikin yeni pay alma hakları ancak sözü edilen hisse senetlerinin yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde kaydiletirilmeleri durumunda ve kaydiletirildikleri Merkezi Kayıt Kuruluu kayıtlarından saptandıktan sonra kullandırılacaktır. Bu nedenle halen ellerindeki hisse senetlerini kaydiletirmemi ortaklarımızın, yeni pay alma haklarını kullanabilmeleri için öncelikle yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde tamamlanacak ekilde irketimizce hisse senetlerinin kaydiletirilmesi konusunda yetkilendirilen Oyak Yatırım Menkul Deerler A.. ne bavuruda bulunarak, hisse senetlerini kaydiletirmeleri gerekmektedir. Söz konusu hisse senetlerine ilikin yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız hisse senetlerini kaydiletirdikten sonra aaıda (a/2) maddesinde belirtilen esaslar dahilinde yeni pay alma haklarını kullanabilirler. Pay ihraçlarında fiziki olarak basılmı hisse senedi verilmeyecektir. 31 Aralık 2007 tarihine kadar teslim edilmeyen hisse senetlerine balı mali haklar, bu tarihten sonra MKK da kayden izlenecek ve yönetime ilikin haklar da MKK tarafından kullanılacaktır. Hak sahiplerinin 31 Aralık 2007 tarihinden sonra hisse senetlerini ilgili düzenlemelerdeki esaslara göre teslim etmeleri halinde, MKK da kayden izlenmekte olan mali hakları hesaplarına aktarılacaktır. Hak sahiplerince fiziken muhafazasına devam edilen kaydiletirilmemi hisse senetleri, borsada ilem göremeyecektir. Bunların yeniden borsada ilem görebilmesi, kaydiletirilmeleri amacıyla teslim edilerek, MKK da hak sahipliklerine ilikin kayıtların oluturulmasına balıdır. 2) Kaydiletirilmi Paylara likin Esaslar i) Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız irketle de mutabık kalınan yeni pay tutarını Finansbank A.. Altunizade ubesi nde açılan numaralı hesaba yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde tam ve nakit olarak yatıracaklar ve ödemeye ilikin makbuzun bir örneini aaıda belirtilen bavuru yerlerinden birine tevdi edeceklerdir. ii) Belirtilen yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde pay bedellerinin ödenmemesi halinde, önceden yapılmı ilemler iptal edilecektir. iii) Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız, yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde bu haklarını satabilirler. e) Bavuru yerleri: OYAK YATIRIM MENKUL DEERLER A.. AVVA SGORTA A.. GENEL MÜDÜRLÜK GENEL MÜDÜRLÜK Akatlar Ebulula Cad.F2 C BlokLevent Fahrettin Kerim Gökay Cad.No:72-74 Beikta / stanbul Küçük Çamlıca stanbul Tel : Tel : OYAK YATIRIM MENKUL DEERLER A.. OYAK YATIRIM MENKUL DEERLER A.. KIZILAY UBES ZMR KORDON UBES Atatürk Bulvarı No:70 Kat: 2-3 Cumhuriyet Bulvarı No:67 Kat : 4 KIZILAY / ANKARA Pasaport / zmir Tel : Tel :

8 f) Payların daıtım zamanı ve yeri: Tüm ortaklarımızın sahip oldukları paylar Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir. 12. Bedelsiz olarak verilecek payların daıtım esasları: YOKTUR 13. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arz esasları: a) Halka arz süresi:(5) gündür. Bu sürenin balangıç ve biti tarihleri ilân edilecek sirkülerde belirtilecektir. b) Halka arz sirkülerinin ilan edilecei gazeteler: Hürses ve Yenigün c) Bavuru ekli ve yeri: Bu sermaye artırımında pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin satı süresi içinde Istanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda ilem yapmaya yetkili bankalar ve aracı kurumlardan oluan borsa üyelerinden birine bavurmaları gerekmektedir. Pay bedelleri satı ilemlerini yürüten borsa üyesi Oyak Yatırım Menkul Deerler A.. tarafından tahsil edildikçe Finansbank A.. Altunizade ubesi nde açılan numaralı özel banka hesabına yatırılacaktır. d) Payların daıtım zamanı ve yeri: Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arzında pay alan ortaklarımızın söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye balanacaktır. 14. Satı fiyatı: a) Yeni pay alma hakkının kullanılmasında 10 Yeni Kuru nominal deerli bir payın satı fiyatı:10 Yeni Kuru tur. b) Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan payların satıında 10 Yeni Kuru nominal deerli bir payın satı fiyatı: Nominal deerinin altında olmamak kouluyla Borsada oluacak fiyatttır. 15. Satı Yöntemi: Satıta, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:22 sayılı Teblii nde yer alan Borsa da Satı yöntemi kullanılacaktır. 16. Satıın birden fazla ülkede aynı anda yapıldıı durumlarda, bu ülkelerden birine belli bir oranda tahsisat yapılmısa buna ilikin bilgi: YOKTUR 17. Fiyatların tespitinde kullanılan yöntemler, yönetimin ve aracı kuruluun fiyatlara ilikin deerlendirmeleri: Yeni pay alma haklarının kullanımında nominal deer üzerinden, yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan paylar borsada oluacak fiyattan satılacaktır. 18. a) Satıa aracılık edecek ve/veya yüklenimde bulunacak kurulu/kurulular ve gie hizmeti veren kurulu/kurulular ile bu kuruluların adresleri: Oyak Yatırım Menkul Deerler A.. yeni pay alma haklarının kullanılması ve yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arzında aracılık edecek olup, merkez adresi Akatlar Ebulula Cad.F2 C Blok Levent Beikta / stanbul dur. b) Aracılıın nitelii ve yüklenimde bulunulmayan payların tutarı:aracılıın nitelii en iyi gayret aracılıı olup, yüklenimde bulunulan pay yoktur. 8

9 c) Aracı kurulua ödenecek toplam ücret tutarı ve bunun toplam ihraç maliyeti içindeki payı: Aracı kurulu ile düzenlenen sözlememiz genel nitelikte olup, sermaye artırımında ihraç edilen payların halka arzına aracılık yanında, kar daıtımı ve payların kaydiletirilmesi gibi dier ilemleri de içermektedir. Sözleme kapsamında yılda bir ücret ödendiinden, sermaye artırımı nedeniyle ayrıca ödeme yapılmamaktadır. 19. Ortaklıın ödemesi gereken, ihraca ilikin toplam ve/veya pay baına maliyet: Tahmini toplam maliyet ,-YTL ve 10 Yeni Kuru nominal deerli pay baına maliyet 0,04 YTL dir. 20. Ortaklıın salayacaı tahmini net nakit girii ve kullanım yerleri: Planlanan halka arzla salanacaı tahmin edilen net nakit girii ,00 YTL dir. Bu tutar irket in stratejik olarak büyümesine olanak salamak ve bu büyümenin Hazine Müstearlıı nın 19 ubat 2008 tarihinde yayımlanarak yürürlüe giren Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik irketlerinin Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Deerlendirilmesine likin Yönetmelik kapsamında getirecei ek yükümlülüü karılamada finansman olarak kullanılacaktır. 21. Temettü alma hakkında zamanaımı: Ortaklar ve kâra katılan dier kimseler tarafından tahsil edilmeyen kâr payı bedelleri ile ortaklar tarafından tahsil edilmeyen temettü avansı bedelleri daıtım tarihinden itibaren be yılda zaman aımına urar. Zaman aımına urayan temettü ve temettü avansı bedelleri hakkında 2308 sayılı irketlerin Müruru Zamana Urayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye ntikali Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. III. MAL DURUM LE LGL BLGLER A) ORTAKLIIN FNANSAL TABLOLARI Sermaye Piyasası Kanunu nun 50 nci maddesinin (a) fıkrası hükmü uyarınca payları halka arz yoluyla satılan sigorta irketleri kurulu denetim, gözetim, muhasebe, finansal tablo ve rapor standartları konularında kendi özel kanunlarındaki hükümlere tabidirler. Bu itibarla, irketimiz finansal tablolarını ilgili dönem içerisinde mülga 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu ve yeni 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu hükümleri ile bu Kanunlar uyarınca yayımlanan yönetmelik, tebli ve Hazine Müstearlıı nın duyuruları çerçevesinde hazırlamıtır. irketimizin finansal tablo ve dipnotlarına adresindeki Mali tablolar bölümünden ulaılabilir. Hazine Müstearlıı nın Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebli hükümleri uyarınca, 2008 yılı içerisinde hazırlanacak finansal tablolarda bir önceki dönem ile karılatırmalı sunum yapma artı aranmadıından aaıda verilen 30 Haziran 2008 tarihli finansal tablolar bir önceki yılın ilgili hesap dönemi ile karılatırmalı olarak sunulamamıtır. Bunun yanında, anılan Tebli hükümleri çerçevesinde 2008 yılından itibaren nakit akım ve özsermaye deiim tabloları düzenlenmektedir. 9

10 1. Ortaklıın , , tarih ve tarihi itibariyle bilançoları: Baımsız Denetimden Geçmi Baımsız Denetimden Geçmi Baımsız Denetimden Geçmi Baımsız Sınırlı Denetimden Geçmi I- Cari Varlıklar 126,238, ,445, ,726, ,396,879 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 24,373,546 53,388,768 29,679,975 69,064, Kasa Bankalar 22,401,780 47,761,960 20,245,946 57,495, Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) (2,159) (77,510) (1,390) (1,390) 5- Dier Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 1,973,916 5,704,299 9,435,344 11,569,921 B- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 58,867,633 57,830, ,647, ,912, Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 58,302,154 57,683,526 71,537,735 98,165, Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 565, ,492 39,109,630 20,747,534 C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 39,036,064 63,338,357 69,998,094 88,730, Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 45,576,207 66,371,732 73,031,469 90,547, Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karılıı (-) (6,540,143) (3,124,854) (3,124,854) (2,362,598) 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan üpheli Alacaklar - 4,005,142 4,119,816 4,596, Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan üpheli Alacaklar Karılıı (-) - (3,913,663) (4,028,337) (4,051,028) D- likili Taraflardan Alacaklar 3,485 1,285 28,635 12, Personelden Alacaklar 3,485 1,285 25,388 12,398 E- Dier Alacaklar 215, ,570 (13,678) 317, Verilen Depozito ve Teminatlar 6,038 6,325 7,241 7, Dier Çeitli Alacaklar 209, ,245 (20,919) 310, üpheli Dier Alacaklar 163, , , , üpheli Dier Alacaklar Karılıı (-) (163,814) (163,896) (163,896) (163,896) F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 805,233 1,025,096 3,469,666 29,279, Gelecek Aylara Ait Giderler 499, ,196 3,463,512 29,279, Tahakkuk Etmi Faiz ve Kira Gelirleri 305, ,900 6,154 - G- Dier Cari Varlıklar 2,936,971 1,986,681 4,916,658 78, Pein Ödenen Vergiler ve Fonlar 2,912,191 1,961,089 4,889, Personele Verilen Avanslar 24,780 25,592 26,995 43,209 II- Cari Olmayan Varlıklar 2,937,055 2,343,283 2,105,521 2,515,116 A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar B- likili Taraflardan Alacaklar C- Dier Alacaklar 137,062 2,882 2,882 2, Verilen Depozito ve Teminatlar 137,062 2,882 2,882 2,882 D- Finansal Varlıklar - 88,235 68,182 68, Dier Finansal Varlıklar - 88,235 68,182 68,182 E- Maddi Varlıklar 1,660,178 1,302,288 1,206,411 1,177, Demirba ve Tesisatlar 2,575,900 2,544,434 2,723,256 2,990, Motorlu Taıtlar 914, , , , Dier Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 1,130,031 1,122,605 1,130,034 1,138, Kiralama Yoluyla Edinilmi Maddi Varlıklar 141, , ,336 2,448, Birikmi Amortismanlar (-) (3,101,247) (3,395,311) (3,756,390) (5,941,144) F- Maddi Olmayan (Duran) Varlıklar 1,139, , , , Haklar 4,656,040 5,202,213 5,889,515 5,503, Birikmi tfalar (Amortismanlar) (-) (3,516,225) (4,252,335) (5,061,469) (4,917,770) G- Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları H- Dier Cari Olmayan Varlıklar , Ertelenmi Vergi Varlıkları ,457 Aktif Toplamı 129,175, ,417, ,832, ,911,995 10

11 Baımsız Denetimden Geçmi Baımsız Denetimden Geçmi Baımsız Denetimden Geçmi Baımsız Sınırlı Denetimden Geçmi III- Kısa Vadeli Yükümlülükler 83,749, ,054, ,120, ,880,315 A- Finansal Borçlar 13, , , Kredi Kurulularına Borçlar , , Finansal Kiralama lemlerinden Borçlar 13, ,272 61,166 B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 4,102,966 3,687,656 2,982,763 8,013, Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 3,378,409 1,741,840 2,420,384 7,252, Sigorta ve Reasürans irketlerinden Alınan Depolar 671, ,301 2,462 (848) 5- Dier Esas Faaliyetlerden Borçlar 52,806 1,143, , ,064 C- likili Taraflara Borçlar 68,557 6,663,038 2,694,342 40,938, Ortaklara Borçlar 61,070 6,656,604 2,691,530 40,860, Personele Borçlar 7,487 6,434 2,812 77,936 D- Dier Borçlar 953,243 1,750,161 1,054,369 1,031, Dier Çeitli Borçlar 953,243 1,750,161 1,054,369 1,032, Dier Çeitli Borçlar Reeskontu (-) (1,789) E- Sigortacılık Teknik Karılıkları 71,122, ,641, ,232, ,836, Kazanılmamı Primler Karılıı - Net 44,565,560 57,871,801 84,875, ,868, Devam Eden Riskler Karılıı - Net ,225, Muallak Hasar ve Tazminat Karılıı - Net 26,557,132 42,769,667 46,356,724 55,741,706 F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Dier Yükümlülükler ile Karılıkları 5,209,948 3,333,885 8,557,133 3,738, Ödenecek Vergi ve Fonlar 1,081,799 1,408,572 1,828,688 1,364, Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 273, , , , Ödenecek Dier Vergi ve Benzeri Yükümlülükler ,218, Dönem Karı Vergi ve Dier Yasal Yükümlülük Karılıkları 3,854,532 1,765,865 6,533,161 (2,067,345) G- Dier Risklere likin Karılıklar 2,253,325 1,605,878 2,269,190 3,676, Maliyet Giderleri Karılıı 2,253,325 1,605,878 2,269,190 3,676,039 H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları ,364, Gelecek Aylara Ait Gelirler ,364,275 I- Dier Kısa Vadeli Yükümlülükler 25, Ertelenmi Vergi Yükümlülüü 25, Dier Çeitli Kısa Vadeli Yükümlülükler IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler 15,464,834 20,297,851 2,226,787 2,578,207 A- Finansal Borçlar B- Esas Faaliyetlerden Borçlar C- likili Taraflara Borçlar D- Dier Borçlar E- Sigortacılık Teknik Karılıkları 14,042,578 18,556, Dier Teknik Karılıklar - Net 14,042,578 18,556, G- Dier Risklere likin Karılıklar 1,422,256 1,741,111 2,226, Kıdem Tazminatı Karılıı 1,422,256 1,741,111 2,226, H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları I- Dier Uzun Vadeli Yükümlülükler V- Özsermaye 29,960,999 42,436,424 69,484,574 78,453,473 A- Ödenmi Sermaye 66,140,033 66,140,033 25,000,000 25,000, (Nominal) Sermaye 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000, Ödenmemi Sermaye (-) (18,550) Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 41,140,033 41,140, B- Sermaye Yedekleri 48,516 83,040 82,976 82, Hisse Senedi hraç Primleri 48,516 83,040 82,976 82,976 C- Kar Yedekleri 6,955,750 6,089,489 35,629,733 39,653, Yasal Yedekler 5,968,856 6,131,135 1,916,773 2,396, Olaanüstü Yedekler 393, ,094 13,283,683 19,880, Finansal Varlıklar Deerlemesi 593,800 (434,740) 328,722 (2,723,917) 6- Dier Kar Yedekleri ,100,555 20,100,555 D- Geçmi Yıllar Karları 45,404,882 53,186,428 23,381 1,850, Geçmi Yıllar Karları 45,404,882 53,186,428 23,381 1,850,519 E- Geçmi Yıllar Zararları (-) (96,513,458) (96,513,458) Geçmi Yıllar Zararları (96,513,458) (96,513,458) - - F- Dönem Net Karı 7,943,826 13,450,892 8,748,484 11,866, Dönem Net Karı 7,943,826 13,450,892 8,748,484 11,866,232 PASF TOPLAMI 129,175, ,417, ,832, ,911,995 11

SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET 02.11.2005 STANBUL

SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET 02.11.2005 STANBUL SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET 02.11.2005 STANBUL 1 TÜRKYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONM ORTAKLII (VAKIFBANK) NDAN ORTAKLIIMIZIN

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye

Detaylı

DOĞAN BURDA RIZZOLI DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NDEN

DOĞAN BURDA RIZZOLI DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NDEN DOĞAN BURDA RIZZOLI DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NDEN SERMAYEMİZİN 112,500,000,000TL'LIK KISMINI TEMSİL EDEN HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZ YOLUYLA SATIŞI İLE İLGİLİ İZAHNAMEDİR. SATIŞI YAPILACAK

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 1055 EK 1 KAR

Detaylı

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır.

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır. 1. İŞLETMENİN FİİLİ FAALİYET KONUSU Şirket in fiili faaliyet konusu, ferdi veya grup bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda emeklilik fonları kurmak, kuracağı fonlara ilişkin olarak içtüzüğü

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP HSSE SENED FONU 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMNE AT BAIMSIZ DENETM RAPORU Bizim Menkul

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT FONU ÇTÜZÜÜ

DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT FONU ÇTÜZÜÜ DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: FONU ÇTÜZÜÜ 1.1. Delta Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU. 2 KONSOLİDE

Detaylı

I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HAKKINDA BİLGİLER

I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HAKKINDA BİLGİLER NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN SERMAYESİNİN 1.000.000.000.000. TÜRK LİRASINDAN 5.000.000.000.000.- TÜRK LİRASINA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI ARTIRILAN 4.000.000.000.000.- TÜRK LİRALIK

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 1. Genel bilgiler 1.1 Ana şirketin adı ve grubun son sahibi: AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi nin (Şirket) ortakları, her birinin ortaklık payı %49.83 olmak üzere, Aviva Europe SE ve Hacı Ömer

Detaylı

GSD YATIRIM BANKASI ANONM RKET ANA SÖZLEMES

GSD YATIRIM BANKASI ANONM RKET ANA SÖZLEMES GSD YATIRIM BANKASI ANONM RKET ANA SÖZLEMES I. BÖLÜM KURULU MADDE 1. Bu ana sözlemede adları, ünvanları, uyrukları ve adresleri yazılı kurucular tarafından 20.04.1998 tarih ve 98/10962 sayılı Bakanlar

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN B TP LKT FONU BEYÜZMLYON ADET III. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR.

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN B TP LKT FONU BEYÜZMLYON ADET III. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR. BU ZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIININ YAPILDII YERLERDE FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YERALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ

Detaylı

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

TARH :13/02/1998 HABER: zmir Demir Çelik Sanayi A..'nin 11.03.1998 tarihli yazı aaıya çıkarılmıtır.

TARH :13/02/1998 HABER: zmir Demir Çelik Sanayi A..'nin 11.03.1998 tarihli yazı aaıya çıkarılmıtır. TARH :13/02/1998 zmir Demir Çelik Sanayi nin 13.02.1998 tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Tarafınıza göndermi olduumuz 1997 yılına ait Baımsız Denetimden geçmi Gelir Tablomuzun dipnotlarının 14. maddesinde

Detaylı

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 9.960.000.000.000 TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI, 27.390.000.000.000,- TÜRK LİRASI İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 24.900.000.000.000,-

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler: Sayfa Özet finansal durum tablosu (bilanço) 1-2 Özet nazım hesaplar tablosu 3

Detaylı

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE

Detaylı

DEN ZBANK ANON M RKET YÖNET M KURULU BA KANLI I NDAN OLA ANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DEN ZBANK ANON M RKET YÖNET M KURULU BA KANLI I NDAN OLA ANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DENZBANK ANONM RKET YÖNETM KURULU BAKANLII NDAN OLAANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımıza, Bankamız sermayesinin 290,000,000,000,000.- (ikiyüzdoksantrilyon)tl sından 316,100,000,000,000.-

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31MART TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO... 1-2 ÖZET KONSOLİDE GELİR TABLOSU

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR VE ORTAKLIKLARI KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR TEB HOLDİNG A.Ş.'NİN 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÜÇ AYLIK KONSOLİDE FİNANSAL RAPORU Adres : TEB Kampüs

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 26 01.01.2010 31.03.2010

Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 26 01.01.2010 31.03.2010 Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 26 Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 2 / 26 NOT 1 ORTAKLIĞIN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Merkez B Tipi Menkul

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KAR VEYA

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı