EK-1 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EK-1 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I"

Transkript

1 EK-1 DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I Türü Zorunlu/ Seçmeli Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS AIB101 Türkçe Zorunlu Ön Koşul Dersleri - Ders Sorumluları Ders Sorumlu Yardımcıları - Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları Atatürk ün eserleri incelenmek suretiyle Cumhuriyetin temel nitelikleri, elde edilen kazanımları anlatılarak Atatürk ilkelerinin değerini kavratmaktır. Ayrıca Türk devriminin tamamlanması evresinde yaşanan siyasi gelişmeleri ve yeni devletin kuruluş sürecinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Buna ek olarak dersin bir diğer amacı da öğrencilere, Atatürk ün siyasi ve sosyal alanlardaki devrimlerini öğretmektir 1) Atatürk ilkeleri ile ilgili kaynakları tanımış olmak 2) Osmanlı devletinde yenilik hareketlerini kavramış olmak 3) Atatürk ilkelerinin tarihi temellerini kavramış olmak 4) Türkiye Cumhuriyeti nin devlet yapısını iyi bir şekilde kavramış olmak 5) 21. Yüzyıl?da Türklerin durumunu kavramış olmak 6) Atatürk?ün Cumhuriyet ve barış anlayışını kavramış olmak 7) Atatürk İlke ve İnkılaplarını kavrar DERS PLANI Hafta Ön Hazırlık Konular/Uygulamalar Metot Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihinin İçeriği ve Amacı - Yenilik ve benzeri Kavramlar - Osmanlı Devleti?nin Yapısı ve Çözülme Sebepleri - Devleti Kurtarma ve Reform Çabaları - Osmanlı Devleti?nde Meşruti Gelişmeler ve Entellektüel Hareketler - Osmanlı Devleti?nin Jeopolitiği ve Ona Karşı Dış Politika - İttihat ve Terakki Partisi nin Yönetimi ve Devletin Son Aşaması - 1. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti - Mondros Mütarekesi ve Ona Bağlı İşgaller, Osmanlı?dan Toprak İstekleri ve Paris Barış Konferansı - Türk Milleti nin Bağımsızlık için Kararlılığı ve Mustafa Kemal Paşa

2 - Mustafa Kemal Paşa?nın Fikirleri ve Anadolu?ya 6 Geçişi - Kongreler Dönemi (Amasya Görüşmesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri) - İstanbul?un İşgali, Türk Halkının Tepkisi ve Diğer 7 Önemli Gelişmeler - Türkiye Büyük Millet Meclisi?nin Açılışı ve Özellikleri - Meclisin İlk Faaliyetleri ve İlk Kanunlar - Meclise 8 Tepkiler, Dahili İsyanlar, Karşıt Topluluklar, Milli Mücadelede Basın 9 ARA SINAV - Milli Mücadelede Cepheler, Güney ve Güneydoğu 10 Cephesi - Milli Mücadelede Cepheler, Doğu Cephesi ve Ermeni Sorunu - Milli Mücadelede Cepheler, Batı cephesi, İlk İşgaller ve Milli Ordular - Düzenli Ordunun 11 Kuruluşu ve Milli Mücadelenin Finansal Kaynakları - Sevr Anlaşması ve Türk Milleti Üzerindeki Etkisi 12 - Milli Mücadelede Cepheler, İnönü I, İnönü II, Sakarya Savaşları ve Büyük Taarruz - Milli Mücadelenin Siyasi Tarafı, Mudanya Ateşkesi ve Lozan Barış Anlaşması, Atatürk 13 Dönemi Türk Dış Politikası - Siyaset, Eğitim, Kültür, Hukuk ve Sosyal Alanlarda Devrimler - Atatürk İlkeleri (Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, 14 Halkçılık) - Atatürk İlkeleri (Laiklik, Devletçilik, Devrimcilik) KAYNAKLAR Ders Kitabı veya Notu 1. Kemal Atatürk, Nutuk I, II, III, İstanbul, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, II, III, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Yayınları, Ankara, Mehmet Alpargu-İsmail Özçelik-Nuri Yavuz, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ankara, ?Atatürk? maddesi, İslam Ansiklopedisi, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara, Diğer Kaynaklar DEĞERLENDİRME SİSTEMİ Etkinlik Türleri Katkı Yüzdesi Ara Sınav 40 Kısa Sınav Ödev, Proje Yarıyıl Sonu Sınavı 60 Toplam 100 DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI No Program Çıktıları Katkı Düzeyi

3 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. -Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi -Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.) -Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. -Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi -Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. -Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi. -Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 9 -Mesleki ve etik sorumluluk bilinci. -Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık. -Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU Ders İçi Ders Saati ( 14 x Haftalık Ders Saati) 28 Ders Dışı Ödev 12 Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları 5 Diğer Faaliyetler 5 Sınavlar Ara Sınav (Ara Sınav Sayısı x Ara Sınav Süresi) 1 Yarıyıl Sonu Sınavı 1 İş Yükü (Saat) Toplam İş Yükü 52 Toplam İş Yükü / 25,5 (s) 2 Dersin AKTS Kredisi 2

4 EK-1 COURSE INFORMATION FORM INSTITUTE / FACULTY / VOCATIONAL SCHOOL and PROGRAMME: COURSE INFORMATION Name Code Medium of Instruction Type Required/ Optional Semester T+P Hour Local Credit ECTS ATATURK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY I AIB101 Turkish Required Prerequisite Courses Course Instructor Instructor Assistants - Course Objective Course Learning Outcomes - By studying the works of Atatürk, the basic qualities of the Republic and the achievements obtained are explained and the values of Ataturk's principles are grasped. It is also aimed to teach the political developments experienced in the completion of the Turkish revolution and the establishment process of the new state. In addition to this, another aim of the course is to teach the students the revolutions of Ataturk in political and social areas 1) To be able to identify the sources of Ataturk's principles 2) To be aware of innovation movements in the Ottoman state 3) Being aware of the historical bases of Ataturk's principles 4) To be well-conceived of the state structure of the Republic of Turkey 5) Being a concept of the situation of the Turks in the 21st century 6) Atatürk's concept of republic and peace 7) Atatürk's principles and revolutions COURSE PLAN Week Preparation Subjects/Applications Method 1 2 Content and Objective of Ataturk's Principles and Revolution History - Innovation and the like The Structure of the Ottoman Empire and the Causes of Thawing - Attempts to Rescue and Reform the State Constitutional developments and intellectual movements in the Ottoman 3 State - Geopolitics of the Ottoman State and its foreign policy Management of the Party of Union and 4 Progress and the Last Stage of the State - World War I and the Ottoman Empire Mondros Armistice and Involuntary Work, Ottoman Earth Resources and 5 Paris Peace Conference - Turkish Nation's Stability for Independence and Mustafa Kemal Pasha 6 Mustafa Kemal Pasha's Ideas and

5 Transition to Anatolia - Congresses (Amasya Meeting, Erzurum and Sivas Congresses) The Occupation of Istanbul, The Response of Turkish People and Other 7 Important Developments - The Opening and Characteristics of the Turkish Grand National Assembly 8 Midterm Exam First Actions of the Assembly and First Laws - Meclise Reactions, Internal 9 Revolts, Opponents, Press on the National Struggle National Struggle Fronts, South and Southeastern Front - National Struggle Fronts, Eastern Front and Armenian Problem National Struggle Fronts, West Front, First Occupations and National Orders - The Establishment of the Regular Army and Financial Resources of the National Day Sevr Treaty and Its Influence on Turkish Nation - National Struggle Fronts, İnönü I, İnönü II, Sakarya Wars and Great Offensive Political Party of National Struggle, Mudanya Fire and Lausanne Peace Treaty, Turkish Foreign Policy during Atatürk Period - Revolutions in Politics, Education, Culture, Law and Social Fields Atatürk Principles (Republicanism, Nationalism, Populism) - Atatürk Principles (Secularism, Statism, Revolutionism) COURSE RESOURCES Coursebook /Notes 1. Kemal Atatürk, Nutuk I, II, III, İstanbul, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, II, III, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Yayınları, Ankara, Mehmet Alpargu-İsmail Özçelik-Nuri Yavuz, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ankara, ?Atatürk? maddesi, İslam Ansiklopedisi, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara, ASSESSMENT SYSTEM Activity Types Contribution Percentage Midterm 40 Assignments/ Projects 0 Final 60 Total 100

6 CORRELATION BETWEEN COURSE LEARNING OUTCOMES AND PROGRAM COMPETENCIES No Programme Outcomes Contribution Level Ability of mathematic, science and chemistry knowledge in application 2 Experimental design, analyze and interpretation of results 3 Required to meet the requirements of a system, part or process design skills 4 The ability to work interdisciplinary 5 Identify engineering problems, formulating and solving 6 An understanding of professional and ethical responsibility 7 Communicate effectively in English and Turkish Extensive training to understanding of engineering solutions in a global and societal 8 dimension 9 Awareness of the need for lifelong learning and the ability to application 10 Information about contemporary issues To use modern tools for engineering design applications, capabilities and the ability 11 with convenient techniques ECTS / WORKLOAD TABLE Workload (hour) In-Class Class Hours (14 x Weekly Class Hours) 28 Out of-class Examinations Assignments 12 Research Class Preparation and After Class Study 5 Other Activities 5 Midterms (Number of Midterms x Duration of 1 Midterms) Final 1 Total Workload 52 Total Workload / 25.5 (h) 2 Course ECTS Credit 2