TMMOB COĞRAFi BiLGi SiSTEMLERi KONGRESi PROGRAM 2-6 KASIM 2009 TEPEKULE KONGRE VE SERGi MERKEZi/iZMiR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TMMOB COĞRAFi BiLGi SiSTEMLERi KONGRESi PROGRAM 2-6 KASIM 2009 TEPEKULE KONGRE VE SERGi MERKEZi/iZMiR"

Transkript

1 TMMOB COĞRAFi BiLGi SiSTEMLERi KONGRESi PROGRAM 2-6 KASIM 2009 TEPEKULE KONGRE VE SERGi MERKEZi/iZMiR 'Yaşanabilir gelecek için...' 2 KASIM 2009 PAZARTESİ Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Marmara Salonu 09:00-18:30 Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimi 3 KASIM 2009 SALI 09:00-10:00 Kayıt 10:00-11:00 AçılıĢ KonuĢmaları Hüseyin ÜLKÜ, Kongre Düzenleme Kurulu BaĢkanı Muhittin SELVĠTOPU, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ġzmir ġube BaĢkanı Ali Fahri ÖZTEN, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel BaĢkanı Mehmet SOĞANCI, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği BaĢkanı Davetli Protokol KonuĢmaları 11:00-11:15 Ara 11:15-12:45 Davetli KonuĢmacılar Prof. Dr. Werner KUHN,Institute for Geoinformatics (University of Muenster) Dr.Chryssy A. POTSIOU,School for Rural and Surveying Engineering (National Technical University of Athens, FIG Commission 3 Chair) 12:45-13:00 Coğrafi Bilgi Teknolojileri (CBT) Fuarı AçılıĢı 13:00-14:00 Öğle Yemeği (Ġzmir Salonu) I. OTURUM / YAŞANABİLİR GELECEK İÇİN CBS VE BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK 14:00-16:00 PANEL Oturum Başkanı Ali Fahri ÖZTEN (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel BaĢkanı) Panelistler Doç.Dr. Çetin CÖMERT (HKMO CBS Komisyon BaĢkanı, KTÜ) Musa ÇEÇEN (Elektrik Mühendisleri Odası Genel BaĢkanı) Nazım AKKOYUNLU (ġehir Plancıları Odası) Mustafa Kemal EMĠL (Maden Mühendisleri Odası) 16:00-16:20 Ara II. OTURUM / YAŞANABİLİR GELECEK İÇİN KENT BİLGİ SİSTEMLERİ 16:20-18:20 PANEL Oturum Başkanı Muhittin SELVĠTOPU (HKMO Ġzmir ġube BaĢkanı) Panelistler Dr. Ġlhan EKĠNCĠOĞLU (Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi) Nurullah OSMANLI (Konya BüyükĢehir Belediyesi) AyĢe ÜNAL (Türkiye Belediyeler Birliği) 19:00-21:00 Kokteyl

2 4 KASIM 2009 ÇARŞAMBA III. OTURUM / PARALEL OTURUM I: CBS VE ALTYAPI UYGULAMALARI Oturum Başkanı Y. Müh. Fikri HAġAL (HKMO CBS Komisyonu Üyesi) 09:00-09:25 Coğrafi Bilgi Sisteminin Alt Yapı Entegrasyonunda Kullanımı Nurullah OSMANLI (Konya BüyükĢehir Belediyesi) 09:25-09:50 Su Kaçaklarının Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Tespiti:Antalya Su ve Atıksu Genel Müdürlüğü Uygulamaları Tuğba ÖZDEN, Erkan DEMĠRBAġ, Ġsmail DEMĠREL (Antalya Su ve Atıksu Gn. Md.) 09:50-10:15 BUSKĠ Su Verilerinin GeliĢmiĢlik Düzeyine Göre Coğrafi Bilgi Sistemleri Ġle Analizi Murat SANCAK, Sibel AKKAR (BUSKĠ Gn. Md.) 10:15-10:40 Ġzmir Doğalgaz Bilgi PaylaĢım ve Yönetim Sistemi (NGISS) Sultan Gökçen BĠLGEN (ĠzmirGAZ A.ġ.) III. OTURUM / PARALEL OTURUM II: CBS VE HAVZA YÖNETİMİ Oturum Başkanı Prof. Dr. Nebiye MUSAOĞLU (Ġstanbul Teknik Üniversitesi) 09:00-09:25 Karadeniz Havzası nda Sürdürülebilir Kalkınmayı Destekleyici Gözlemleme ve Değerlendirme Sisteminin OluĢturulması Filiz BektaĢ BALÇIK, Ahmet Özgür DOĞRU, Merve KÖKTUNA, Senem TEKSOY, Çiğdem GÖKSEL, Seval SÖZEN, Necla ULUĞTEKĠN (ĠTÜ) 09:25-09:50 Yeraltı Suyu Kalite Verisi ile Optimize EdilmiĢ Yeraltı Suyu Kirlenebilirlik Haritaların OluĢturulması: Tahtalı Havzası Örneği Alper ELÇĠ (DEÜ) 09:50-10:15 CBS Yardımıyla Orta Gediz Havzasında (Turgutlu-Salihli) Tarımsal Amaçlı Ekolojik Bölgelendirme M. Kirami ÖLGEN (EÜ), Ülfet ERDAL, Ömer SÖKMEN (Uluslararası Tarımsal ArĢ.ve Eğt. Mrk.) 10:15-10:40 CBS`nin Havza Yönetimi ÇalıĢmalarında Uygulanması Dursun Zafer ġeker, AyĢegül TANIK, Ġzzet ÖZTÜRK (ĠTÜ) III. OTURUM / PARALEL OTURUM III: KONUMSAL ANALİZ VE KARAR DESTEK UYGULAMALARI Oturum Başkanı Hüseyin ALAN (Jeoloji Mühendisleri Odası) 09:00-09:25 Yangın Sahasına En Kısa Sürede UlaĢımı Sağlayan Optimum Güzergahın Belirlenmesinde CBS Tabanlı Karar Destekleme Sisteminin Kullanılması Abdullah Emin AKAY, Dursun ġakar (KSÜ) 09:25-09:50 Yeraltı Madenciliği Emniyetiyle Ġlgili Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Bir Ġzleme ve ĠĢletme Sisteminin GeliĢtirilmesi Seda ġalap, Mahmut Onur KARSLIOĞLU, Nuray DEMĠREL (ODTÜ) 09:50-10:15 Rezerv ve Dekapaj Miktarının Coğrafi Bilgi Sistemi Kullanılarak Tespiti ve Diğer Yöntemler ile KarĢılaĢtırılması: Sivas - Kangal - Kalburçayırı Linyit Yatağı Örneği Türkan CENGĠZ, Yıldız NURLU, Pemra KUMTEPE, Emine SÜTÇÜ (MTA Gn. Md.) 10:15-10:40 Konumsal Veri Analizi ile Kırsal YerleĢik Alan Sınırlarının Belirlenmesi: Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi Örneği Dilek TEZEL (Çevre ve Orman Bakanlığı), Cemal Alptekin TEZEL (TKGM), Nesrin REYHAN (Özel Çevre Koruma Kurumu) 10:40-11:00 Ara IV. OTURUM / YAŞANABİLİR GELECEK İÇİN YERELDE BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK 11:00-13:00 PANEL Oturum Başkanı Hüseyin ÜLKÜ (Kongre Düzenleme Kurulu BaĢkanı) Panelistler Ahmet ÇALCA (Akyaka Belediye BaĢkanı) Üstün GENCER (Muğla Belediyesi) Emin MADRAN (Muğla Kadastro Müdürü) Ahmet ġahan (Aydın Kadastro Müdürü) Ferruh Bahadır ÜNSAL (Özel Sektör) 13:00-14:00 Öğle Yemeği (Ġzmir Salonu)

3 V. OTURUM / YAŞANABİLİR GELECEK İÇİN ÇEVRE KORUMA VE ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI 14:00-16:00 PANEL Oturum Başkanı Prof. Hüseyin ERKAN (HKMO Kadastro Komisyonu BaĢkanı) Panelistler Oktay EKĠNCĠ (Mimarlar Odası Eski Genel BaĢkanı) Dr. Gökhan GÜNAYDIN (Ziraat Mühendisleri Odası Genel BaĢkanı) Doç.Dr. Semahat ÖZDEMĠR (Ġzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü) 16:00-16:20 Ara 16:30-17:30 Ürün Tanıtımı /NetCAD (Ege Salonu) VI. OTURUM / PARALEL OTURUM I: CBS VE DİĞER MESLEK DİSİPLİNİ UYGULAMALARI Oturum Başkanı Prof. Dr. Dursun Zafer ġeker (HKMO Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Komisyonu BaĢkanı, ĠTÜ) 16:20-16:50 Türkiye Biyolojik ÇeĢitliliğinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Ġzlenmesi: Nuh un Gemisi Biyolojik ÇeĢitlilik Veritabanı Etem AKGÜNDÜZ, Ozan ÇEKĠÇ, Erdal ÖZÜDOĞRU, Sezgin ERDOĞAN, E.Sühendan KARAUZ, Dilek TEZEL, Elif TORU (Çevre ve Orman Bakanlığı) 16:50-17:20 Tekirdağ - Malkara Havzasında CBS Yöntemleriyle Potansiyel Kömür Sahalarının Belirlenmesine Yönelik Ġki DeğiĢkenli Ġstatistiksel YaklaĢım Emine SÜTÇÜ, Sultan PAKER, Yıldız NURLU, Pemra KUMTEPE, Türkan CENGĠZ (MTA Gn. Md.) 17:20-17:50 Peyzaj Mimarlığı Meslek Disiplini Ġçinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Yeri ve Önemi Necla YÖRÜKLÜ (Bursa BüyükĢehir Belediyesi) 17:50-18:20 Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Sosyal Bilgi Merkezi ve Konya Sosyal Doku Haritası Nurullah OSMANLI (Konya BüyükĢehir Belediyesi) VI. OTURUM / PARALEL OTURUM II: KONUMSAL VERİ ALTYAPILARI Oturum Başkanı Prof. Dr. Fatmagül BATUK (Yıldız Teknik Üniversitesi) 16:20-16:50 Konumsal Veri Altyapılarının Web Servisleri Ġle GerçekleĢtirilmesi: Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri Halil AKINCI (OMÜ), Çetin CÖMERT (KTÜ) 16:50-17:20 Ulusal Konumsal Veri Altyapılarının GerçekleĢtirimi Ġçin Semantik Web Servisleri Çetin CÖMERT, Deniztan ULUTAġ (KTÜ), Halil AKINCI (OMÜ), Gülten KARA (KTÜ) 17:20-17:50 Kadastral Web Servisleri Örneğinde Servis Yönelimli Tasarım Metodolojisi GeliĢtirilmesi Hasan T. BOSTANCI (GümüĢhane Ünv.), Çetin CÖMERT(KTÜ) 17:50-18:20 INSPIRE ve Türkiye Çevresel Veri DeğiĢim Ağı (Turkish Environmental Information Exchange Network) TEIEN Ahmet ÇĠVĠ, Etem AKGÜNDÜZ, Dilek TEZEL, Elif TORU (Çevre ve Orman Bakanlığı) VI. OTURUM / PARALEL OTURUM III: 3B KENT MODELLERİ Oturum Başkanı Yrd. Doç. Dr. Kirami ÖLGEN (Ege Üniversitesi) 16:20-16:50 Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Ġnternet Tabanlı 3 Boyutlu Kent Rehberi Zerrin ERTAN, Aslı TOPAL, Mehmet ERENOĞLU, Lütfi ÜNAL (Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi) 16:50-17:20 Planlama Aktiviteleri için 3- Boyutlu Kent Modeli Örnek Uygulaması: HaydarpaĢa Tren Ġstasyonu, HaydarpaĢa Limanı ve Geri Sahası Sançar BUHUR (BĠMTAġ), Lutz ROSS (Berlin Institute of Technology, Almanya), Gürcan BÜYÜKSALĠH, Ġbrahim BAZ (BĠMTAġ) 17:20-17:50 3B CBS Ġçin Ġmkân ve Kısıtlamalar Fatih DÖNER (GümüĢhane Ünv.), Cemal BIYIK (KTÜ) 17:50-18:20 Kültürel Mirasın Lazer Tarama Teknikleri ile Dokümantasyonu ve 3-Boyutlu Kent Modeli Üretimi: Ġstanbul Tarihi Yarımada ve Mostar Tarihi Kent Merkezi Örnek Uygulamaları Ġbrahim ġġmġek, Sançar BUHUR, Gürcan BÜYÜKSALĠH, Ġbrahim BAZ (BĠMTAġ) 21:15-22:40 Film Gösterimi 'ĠKĠ DĠL BĠR BAVUL' (Ġzmir Sineması-Alsancak)

4 5 KASIM 2009 PERŞEMBE VII. OTURUM / PARALEL OTURUM I: BELEDİYELERDE CBS UYGULAMALARI Oturum Başkanı Yrd. Doç. Dr. S. SavaĢ DURDURAN (Selçuk Üniversitesi) 09:00-09:25 Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Coğrafi Adres Bilgi Sistemi Gökmen SÖZER, Burak ERDUĞAN, Arzu TANRISEVEN, Lütfi ÜNAL (Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi) 09:25-09:50 Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Ġmar Bilgi Sistemi ÇalıĢmaları Güler GÜNEġ KARABULUT, Çağlar YILDIRIM, Özgür DAYAN, Lütfi ÜNAL(Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi) 09:50-10:15 BUSKĠ Emlak Bilgi Sistemi Mehmet Sait AYIK, Murat SANCAK, Sibel AKKAR (BUSKĠ Gn. Md.) 10:15-10:40 Denizli Kent Bilgi Sistemi (DENBĠS) OluĢturma ÇalıĢmaları Mahmud GÜNGÖR, Mustafa ÜNAL, Sibel ÇUKURLUOĞLU ÇĠZMECĠOĞLU (Denizli Belediyesi), S. SavaĢ DURDURAN (SÜ) VII. OTURUM / PARALEL OTURUM II: CBS VE UZAKTAN ALGILAMA UYGULAMALARI Oturum Başkanı Doç. Dr. ġ.hakan KUTOĞLU (Zonguldak Karaelmas Üniversitesi) 09:00-09:25 Harran Ovasında Coğrafi Bilgi Sistemleri Ve Uzaktan Algılama Ġle Tarım Arazilerinde Amaç DıĢı Kullanımın Tespiti Murat AYDOĞDU, Murat TARĠNĠ (GAP Toprak Su Kaynakları ve Tarımsal ArĢ. Enst.), Harun T. AKÇAR (ġanlıurfa Tarım Ġl Md.), Aydın AYDEMĠR (Tarım Reformu Bölge Md.) 09:25-09:50 Uzaktan Algılama ve CBS Teknolojileri ile Tsunami Ġncinebilirliğin Değerlendirilmesi Erhan ALPARSLAN (TUBITAK), Camille RENOU, Olivia LESNE, Frederic ROUFFI (ACRI-ST Sophia- Antipolis, Fransa), Abderrahman ATĠLLAH (CRTS, Fas), Richard GUILLANDE (GSC Bagneux, Fransa), Mathilde KOSCIELNY, Boyko RANGUELOV (SRI BAS, Bulgaristan),Gerassimo PAPADOPULOS (NOAGI, Yunanistan) 09:50-10:15 Çok zamanlı Uydu Görüntüleri ve CBS ile Alibeyköy Barajı ve Yakın Çevresinin Arazi Kullanım Özelliklerinin Belirlenmesi Yasemin ÖZDEMĠR, Ġrfan AKAR (Marmara Ünv.) 10:15-10:40 Stereo Cartosat-1 (IRSP5) ve ALOS PRISM Uydu Verilerinden Sayısal Yükseklik Modeli (SYM) Çıkarılması: Örnek ÇalıĢma, Uzungöl Havzası ve Sapanca Gölü Havzası Mehmet DAĞCI (KÖKLÜ Mühendislik), Kevser KÖKLÜ (YTÜ) VII. OTURUM / PARALEL OTURUM III: CBS VE ÇEVRESEL KAYNAK YÖNETİMİ Oturum Başkanı Ozan Devrim YAY (Çevre Mühendisleri Odası) 09:00-09:25 Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Mekânsal Ġstatistik Uygulamalarında Kullanımı: Alaçatı Kentsel Sit Alanı Ticari Yapılar Örneği Nuray ÇOLAK, Ayla DOĞANÇ, Eftal GÜVEN (ġehir Plancısı), K. Mert ÇUBUKÇU (DEÜ) 09:25-09:50 Sulak Alanların Geri Kazanılmasında CBS nin Kullanım Olanakları Ali ERTÜRK, Dursun Zafer ġeker, AyĢegül TANIK, Erbil YAZICILAR, Ġzzet ÖZTÜRK (ĠTÜ) 09:50-10:15 Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünde CBS ÇalıĢmaları Mehmet UĞURER, Erol KURU, B.Teoman MERĠÇ, Cihangir ALTUN, Mehmet GÖLGE (Doğa Koruma ve Milli Parklar Gn.Md.) 10:15-10:40 Ġstanbul Tarihi Yarımada Master Peyzaj Planının OluĢturulması ve CBS Ortamında Sunulması Selahattin TAġPINAR, Hüseyin YAZAR, ġeyma SÜMER, NurefĢan GÜR, Gürcan BÜYÜKSALĠH (BĠMTAġ) 10:40-11:00 Ara VIII. OTURUM / YAŞANABİLİR GELECEK İÇİN KAMUDA BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK 11:00-13:00 PANEL Oturum Başkanı Doç.Dr. Halil AKDENĠZ (HKMO Ankara ġube BaĢkanı) Panelistler Ömer Ali ANBAR (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) Etem AKGÜNDÜZ (Çevre ve Orman Bakanlığı) Dr. Gürsel KÜSEK (Toprak Tarım Reformu Genel Müdürlüğü) Doç. Dr. Eminnur AYHAN (Teknik AraĢtırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü) Nesim GÜLTEKĠN (Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü) 13:00-14:00 Öğle Yemeği (Ġzmir Salonu)

5 IX. OTURUM / PARALEL OTURUM I: KAMU KURUMLARINDA CBS UYGULAMALARI Oturum Başkanı Doç. Dr. Hülya DEMĠR (Yıldız Teknik Üniversitesi) 14:20-14:50 Örnek Bir Mahallede Yapısız Parsellerin Değer Haritalarının CBS Ġle Üretilmesi Mustafa Koray TORUN (DSĠ), Mustafa YANALAK, Dursun Zafer ġeker (ĠTÜ) 14:50-15:20 Coğrafi Bilgi Sistemi Teknolojileri Kullanılarak Karayolu Bilgi Sistemi OluĢturulması Nihal ARICA, Özgenç USLU (Karayolları Gn. Md.) 15:20-15:50 CBS Tabanlı Birlikte ÇalıĢabilirlik Üzerine Örnek Uygulama: Milli Emlak Otomasyon Projesi ve TAKBĠS Projesi Uygulamaları Hakan GÜNGÖR, UlaĢ ANKITCI (Milli Emlak Gn. Md.),Uluç ÇAĞATAY (Ġzmir Defterdarlığı), Cengiz ÖZDEMĠROĞLU (TKGM) 15:50-16:20 Kamu Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları Kocaeli Örneği Yusuf Ziya DEMĠRCĠ, M. Yunus TEKEL(Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi) IX. OTURUM / PARALEL OTURUM II: CBS VE AFET YÖNETİMİ Oturum Başkanı Prof. Dr. Haluk ÖZENER (Boğaziçi Üniversitesi) 14:20-14:50 Bolu Çevresinin Heyelan Duyarlılık Analizi Pemra KUMTEPE, Yıldız NURLU, Türkan CENGĠZ, Emine SÜTÇÜ (MTA Gn. Md.) 14:50-15:20 Analitik HiyerarĢik Süreç Yöntemiyle Ġzmir Ġlinin Heyelan Duyarlılığının Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Ġncelenmesi Ece KAVAS (Ġzmir Valiliği) 15:20-15:50 BeĢiktaĢ Ġlçesinin Deprem Riskine KarĢı Hazırlığının Coğrafi Bilgi Sistemi Kullanılarak Değerlendirilmesi AyĢegül ÖZTURAN AKġĠT (BeĢiktaĢ Belediyesi), Haluk ÖZENER, Onur YILMAZ, Aslı DOĞRU (Boğaziçi Ünv.) 15:50-16:20 CBS Tabanlı Ġzmir Ġl Acil Yardım Planı Uygulamaları Neslihan YAZGAN, Öznur ZORLU KÜLÇE, Ece KAVAS (Ġzmir Valiliği) IX. OTURUM / PARALEL OTURUM III: WEB 2.0 UYGULAMALARI, AÇIK KAYNAK KODLU ÇÖZÜMLERİ VE KARTOGRAFYA Oturum Başkanı Yrd.Doç.Dr. Halil AKINCI (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) 14:20-14:50 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Web Servisleri Zeynep ÖZEGE, Seçil ALTINBAġ, H. Özlem KARACA, Aslı ÖRENEL (Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi) 14:50-15:20 Ücretsiz Veri ve Teknolojiler ile Web Haritalarının OluĢturulması: Google Map API Teknolojisi Ġ. Öztuğ BĠLDĠRĠCĠ, Sevgi BÖGE, Burak Seçkin ALPSAL (SÜ) 15:20-15:50 CBS ve Bilgi Teknolojileri Ġle Orta ve Küçük Ölçekli Kartografik Tasarım: Konya Ġli Haritası Yapımı Ġ. Öztuğ BĠLDĠRĠCĠ, H. Zahit SELVĠ, Sevgi BÖGE, Aydın ÜSTÜN (SÜ) 15:50-16:20 Coğrafi Veri Yönetimi Çorum Belediyesi PostGIS Uygulaması Mehmet Nuri BURHAN (Çorum Belediyesi) 16:00-16:20 Ara X. OTURUM / YAŞANABİLİR GELECEK İÇİN TUCBS VE BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK 16:20-18:20 FORUM Oturum Başkanı Doç Dr. Çetin CÖMERT (HKMO CBS Komisyon BaĢkanı, KTÜ) Sedat BAKICI (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) Mustafa AYDIN (Ġzmir Vali Yardımcısı) Dr. Ġlhan EKĠNCĠOĞLU (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası) Dr. Müh. Alb. CoĢkun DEMĠR (Harita Genel Komutanlığı) Özlem AġIK (Devlet Planlama TeĢkilatı) Dr. Ömür DEMĠRKOL (Özel Sektör) 18:20-19:30 KapanıĢ 20:00-23:00 Gala Yemeği (Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Ġzmir Salonu)

6 6 KASIM 2009 CUMA 09:00-18:00 Kongre Gezisi (Efes-Meryem Ana-ġirince) POSTER SUNUMLARI Poster Sunum Alanı Posterler Kongrenin ilk gününde, poster sahiplerine ayrılan alanlara asılacak ve kongre süresinde asılı kalacaktır. Poster sunumu yapan kiģi kendi belirleyeceği ve içerisinde en az bir çay-kahve veya öğlen yemeği arasının olacağı bir zaman diliminde posterinin yanında bulunacaktır. Kongrede seçilecek bir poster sunumuna "En Ġyi Poster Sunumu" ödülü verilecektir. Elazığ Ġlinde Genel Arazi Kullanımının Yükselti KuĢaklarına Göre DeğiĢimi Önder ÜSTÜNDAĞ (FÜ) Model Helikopter ile Yapılan Küçük Ölçekli Fotogrametrik Alımların Çevre ve Arazi Gözlemlerinde Kullanılabilirliği Üzerine Bir Ön ÇalıĢma Ali Erdem ÖZÇELĠK, Erkan BEġDOK (Erciyes Ünv.) Ġmar Planı DeğiĢikliklerinin Plan Bütünlüğüne Etkilerinin Ġncelenmesi Faik Ahmet SESLĠ (OMÜ), Esra KARADAVUT (Özel Sektör) Büyük Menderes Akarsuyu`nda Tuzluluğun Mekansal DeğiĢimi Ercan YEġĠLIRMAK(ADÜ), Süer ANAÇ (EÜ), Andrew R. SOLOW (Woods Hole Oceanographic Institution) Gümüldür-Büyükalan Yöresi Yeraltı Suyu Kalitesinin Jeoistatistiksel Analizi Emrah ÖZÇAKAL, Süer ANAÇ, Yasemin S. Kukul KURTTAġ (EÜ) Sürdürülebilir Su Kaynakları Yönetimi Açısından Uzaktan Algılama ve Coğrafi Sistemlerinin Önemi Hüseyin CÜCE, Gülfem BAKAN (OMÜ) Teknik Altyapı Tesislerinin Yönetimi: Türkiye-Hollanda KarĢılaĢtırması Fatih DÖNER (GümüĢhane Ünv.), Kamil KARATAġ (Aksaray Ünv.), Cemal BIYIK (KTÜ) CBS Uygulamalarında XML ve Veri Güvenliği Halil Ġbrahim ÇATAL (TKGM), Hatice ÇATAL (GümüĢhane Ünv.) 1/ Ölçekli Açınsama Nitelikli Türkiye Jeoloji Haritalarının CBS Ortamında Hazırlanması Yıldız NURLU, Pemra KUMTEPE, Türkan CENGĠZ, Emine SÜTÇÜ, Sultan PAKER, Saadet POTOĞLU (MTA Gn. Md.) Kıyı Bilgi Sisteminde Veriler ve Veri Kaynakları Aziz ġġġman, Didem KĠBAROĞLU, Faik Ahmet SESLĠ (OMÜ) Coğrafi Bilgi Sistemlerinde 3B Kent Modelleme Olanaklarının Ġrdelenmesi Ahmet Özgür DOĞRU, Dursun Zafer ġeker (ĠTÜ), Hasan TOPRAK (Özel Sektör) Doğalgaz ile CBS nin ĠliĢkilendirilmesi ve Entegrasyonları: KayseriGAZ Doğalgaz örneği Ömer ÇAĞIL, Burcu KÖġKER (KayseriGAZ A.ġ.) Ġzmir-Tahtalı Baraj Gölü Koruma Alanı Ġçin Yer altı Suyu Kirletici TaĢınımının ArcGIS ile Modellenmesi Deniz KARADAġ, Alper ELÇĠ (DEÜ) YTÜ DavutpaĢa Kampüsü Kapalı Spor Salonu Bilgi Sistemi Ġçin Arayüz GeliĢtirme ve 3 Boyutlu Modelleme (3DsMax Programıyla) Gözde ÇELEBĠ, M. Ümit GÜMÜġAY (YTÜ) Konya Ġlindeki Tüberküloz Hastalarının Coğrafi Bilgi Sistemi ile Mekansal Analizi S.SavaĢ DURDURAN (SÜ), Yasemin DURDURAN (Konya Ġl Sağlık Müdürlüğü) Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Konumsal Veri Standardı ve Koordinat Birliğini Sağlayabilmek Ġçin Poligon ve Nirengi Veritabanı OluĢturulması; Konya Örneği Ali ERDĠ, Fatih SARI (SÜ) ĠzmirGAZ A.ġ. de CBS Tabanlı Masaüstü ve Ġnternet Uygulamaları Sultan Gökçen BĠLGEN (ĠzmirGAZ) GölbaĢı Özel Çevre Koruma Bölgesinde Alan Yönetimi ve Çevre Düzeni Planı Kararlarının CBS Desteği ile OluĢturulması Aygün ERDOĞAN, Sibel MERĠÇ (Özel Çevre Koruma Kurumu) Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Veri Toplama Sıkıntıları ve Çözüm Olanakları Mehmet KOġAK, Necla YÖRÜKLÜ (Bursa BüyükĢehir Belediyesi) CORINE (Coordination of Information on the Environment) Projesi Ahmet ÇĠVĠ, Etem AKGÜNDÜZ, Kamile KALAYCI, Çiğdem ĠNAN, Elif SARICA, Elif TORU (Çevre ve Orman Bakanlığı)

TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ (TASLAK) PROGRAM 2-6 KASIM 2009 TEPEKULE KONGRE VE SERG İ MERKEZİ/İZMİR 'Yaşanabilir gelecek i çin...

TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ (TASLAK) PROGRAM 2-6 KASIM 2009 TEPEKULE KONGRE VE SERG İ MERKEZİ/İZMİR 'Yaşanabilir gelecek i çin... TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ (TASLAK) PROGRAM 2-6 KASIM 2009 TEPEKULE KONGRE VE SERG İ MERKEZİ/İZMİR 'Yaşanabilir gelecek i çin...' 2 KASIM 2009 PAZARTESİ Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

Detaylı

TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ (TASLAK) PROGRAM 2-6 KASIM 2009 TEPEKULE KONGRE VE SERG İ MERKEZİ/İZMİR 'Yaşanabilir gelecek i çin...

TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ (TASLAK) PROGRAM 2-6 KASIM 2009 TEPEKULE KONGRE VE SERG İ MERKEZİ/İZMİR 'Yaşanabilir gelecek i çin... TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ (TASLAK) PROGRAM 2-6 KASIM 2009 TEPEKULE KONGRE VE SERG İ MERKEZİ/İZMİR 'Yaşanabilir gelecek i çin...' 2 KASIM 2009 PAZARTESİ Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

Detaylı

TMMOB COĞRAFi BiLGi SiSTEMLERi KONGRESi PROGRAM 2-6 KASIM 2009 TEPEKULE KONGRE VE SERGi MERKEZi/iZMiR 'Yaşanabilir gelecek için...

TMMOB COĞRAFi BiLGi SiSTEMLERi KONGRESi PROGRAM 2-6 KASIM 2009 TEPEKULE KONGRE VE SERGi MERKEZi/iZMiR 'Yaşanabilir gelecek için... TMMOB COĞRAFi BiLGi SiSTEMLERi KONGRESi PROGRAM 2-6 KASIM 2009 TEPEKULE KONGRE VE SERGi MERKEZi/iZMiR 'Yaşanabilir gelecek için...' 2 KASIM 2009 PAZARTESİ Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Marmara Salonu

Detaylı

MEKANSAL PLANLAMADA JEODEZİ SEMPOZYUMU 24-26 Kasım 2010, İYTE - İzmir

MEKANSAL PLANLAMADA JEODEZİ SEMPOZYUMU 24-26 Kasım 2010, İYTE - İzmir MEKANSAL PLANLAMADA JEODEZİ SEMPOZYUMU 24-26 Kasım 2010, İYTE - İzmir Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) 2002'den beri her yıl bilimsel bir etkinlik düzenlemektedir. Jeodezinin güncel bir probleminin

Detaylı

YENİ (6360) BÜYÜKŞEHİR YASASI VE ARAZİ YÖNETİMİ

YENİ (6360) BÜYÜKŞEHİR YASASI VE ARAZİ YÖNETİMİ BİLDİRİLER KİTABI YENİ (6360) BÜYÜKŞEHİR YASASI VE ARAZİ YÖNETİMİ IV.ARAZİ YÖNETİMİ ÇALIŞTAYI BİLDİRİLERİ EDİTÖRLER Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU Prof. Dr. Nihat Enver ÜLGER 12-13 MAYIS 2014 KTÜ, Trabzon

Detaylı

MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları

MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları 18 19 Kasım 2015, ATO Congresium, Ankara MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları Dr. Engin Öncü SÜMER, Dr. Erol TİMUR, Yıldız NURLU, Pemra KUMTEPE ve Dr. Türkan

Detaylı

ONUR KURULU. Yürütme Kurulu. Prof. Dr. Mustafa SOLAK (Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü)

ONUR KURULU. Yürütme Kurulu. Prof. Dr. Mustafa SOLAK (Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü) ONUR KURULU Prof. Dr. Mustafa SOLAK (Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü) Dr. Müh. Albay Osman ALP (HGK Komutanı ve TUFUAB Temsilci Kurum Başkanı) Yürütme Kurulu Dr. Müh. Alb. Mustafa ATA (TUFUAB Temsilci

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri Grup 14 Pazartesi 13:00 16:50 Cad Lab Z-121 Anfi D1-132 Grup 23 Perşembe 17:00 19:50 Cad Lab Z- 119 Anfi D1-132 Ders Düzeni Teori Uygulama Proje Vize sınavları Ders İçeriği Tanımlar CBS Veri Toplama Yöntemleri,

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI

KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI SEMPOZYUMU BİLDİRİLER

Detaylı

ELEKTRÝK MÜHENDÝSLERÝ ODASI HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝNÞAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI JEOLOJÝ MÜHENDÝSLERÝ ODASI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI MÝMARLAR ODASI ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÇEVRE MÜHENDÝSLERÝ

Detaylı

GELDĠĞĠ BÖLÜM PROGRAM. Bilgisayar Müh. Ġkinci Öğretim. Ġkinci Öğretim Mimarlık. Normal Öğretim ĠnĢaat Müh. Ġkinci Öğretim. ĠnĢaat Müh.

GELDĠĞĠ BÖLÜM PROGRAM. Bilgisayar Müh. Ġkinci Öğretim. Ġkinci Öğretim Mimarlık. Normal Öğretim ĠnĢaat Müh. Ġkinci Öğretim. ĠnĢaat Müh. ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü, / BÖLÜM Elif Gül SOYAK Kırıkkale 2 Muharrem Batuhan BABAOĞLU 3 Yasin ġencan 4 Fatmanur ÖZÇADIROĞLU Fırat Ġstanbul GeliĢim 5 AyĢenur ÖNEL Enes ĠSLAMOĞLU Cumhuriyet 7 Tunahan

Detaylı

BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ. YOZGAT BĠLĠġĠM ETKĠNLĠKLERĠ XII PROGRAM YER: FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ KONFERANS SALONU Nisan 2017 YOZGAT

BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ. YOZGAT BĠLĠġĠM ETKĠNLĠKLERĠ XII PROGRAM YER: FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ KONFERANS SALONU Nisan 2017 YOZGAT BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ YOZGAT BĠLĠġĠM ETKĠNLĠKLERĠ XII PROGRAM YER: FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ KONFERANS SALONU 11-14 Nisan 2017 YOZGAT YBE-XII SALI ÖĞLE 11.04.2017 13:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI Prof. Dr. Mustafa BÖYÜKATA,

Detaylı

PROGRAM. Cumhuriyet Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Açılış Sempozyumu 17-19 Kasım 2011 Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi, Sivas

PROGRAM. Cumhuriyet Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Açılış Sempozyumu 17-19 Kasım 2011 Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi, Sivas PROGRAM 17 KASIM 2011 PERŞEMBE 12:30-13:30 KAYIT 13:30-15:00 AÇILIŞ TÖRENİ ve MÜZİK DİNLETİSİ AÇILIŞ KONUŞMALARI Yrd. Doç. Dr. K. Özgür HASTAOĞLU Düzenleme Kurulu Eş Başkanı Prof. Dr. Ahmet GÖKÇE CÜ Mühendislik

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı

seebtr ETKİN ENERJİ EFFICIENT ENERGY SUSTAINABLE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİNALAR BUILDINGS SEMPOZYUM VE SERGİSİ yuam

seebtr ETKİN ENERJİ EFFICIENT ENERGY SUSTAINABLE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİNALAR BUILDINGS SEMPOZYUM VE SERGİSİ yuam yuam SUSTAINABLE ENERGY EFFICIENT BUILDINGS seebtr SEMPOZYUM VE SERGİSİ Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu, 7-8 Ocak 2014 Detaylı bilgi için: www.yesilbina.org f/seebtr

Detaylı

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ KONYA ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ 1 NECMETTİN E İ ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 11 Fakülte 4 Enstitü 2 Yüksekokul 1 Konservatuar 50 yıllık İlahiyat ve Eğitim Fakültesi 30 yıllık Tıp Fakültesi ile yeni bir

Detaylı

Mühendislik Grubu Asil Liste DEU

Mühendislik Grubu Asil Liste DEU Mühendislik Grubu Asil Liste DEU 1 ÇAĞRI ÖZDİM 2 GİZEM GALELİ 3 AHMET ÖZMEN 4 HAKAN AYTEKİN DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME 91.24 91.24 4.3.1989 2007 2011 DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME 82.93 82.93 15.5.1988 2006 2011

Detaylı

Biliþimle-Kentleþme YAPI VE KENTTE BÝLÝÞÝM'06 IV. KONGRESÝ. Programý. Türkiye Belediyeler Birliði. Türk Mühendisler Birliði Derneði

Biliþimle-Kentleþme YAPI VE KENTTE BÝLÝÞÝM'06 IV. KONGRESÝ. Programý. Türkiye Belediyeler Birliði. Türk Mühendisler Birliði Derneði Biliþimle-Kentleþme YAPI VE KENTTE BÝLÝÞÝM'06 IV. KONGRESÝ Programý Organizasyon: 19 45 1948 Türkiye Biliþim Derneði Türkiye Belediyeler Birliði Türk Mühendisler Birliði Derneði 8-9 Haziran 2006 Ankara

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞLER. Adı Soyadı Üniversitesi Sonuç

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞLER. Adı Soyadı Üniversitesi Sonuç BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 3. YARIYIL NORMAL ÖĞRETİM Özlem EKĠNCEK Trakya ASIL Yasin KIZILKAYA Bilecik ġeyh Edebali ASIL Nurdan PIRTI Düzce ASIL Semir ASLAN Bilecik ġeyh Edebali YEDEK Ömer KOġAR Namık Kemal

Detaylı

ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ

ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ 1. Adı Soyadı: Güler YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 21/10/1975 3. Ünvanı: Yrd. Doc. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Jeodezi ve Fotogrametri Müh. A.B.D

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık. Peyzaj Planlama ve Tasarım 1/6

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık. Peyzaj Planlama ve Tasarım 1/6 (29 Aralık 205 Tarihinde İlan Edilen lara Başvuran Ön Sonuçları) Not: Ön değerlendirmeyi kazanan adayların değerlendirme sınavları (Giriş Sınavları) 29 Ocak 20 tarihinde listede belirtilen yerlerde ve

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr.

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM Sİ İLK BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI 2016-2017 EĞİTİM YILI GÜZ YARIYILI OKUL DENEYİMİ DERSİ PROGRAMI (RMAL -4/A) S 1 130302001 MEHMET SIDDIK YALÇIN 2 130302002

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 2013 / 2014 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU UYGUNLUK DENETİM BELGESİ Öğrencinin Adı Soyadı Nurcan GÜRLEK Muhammet Ali SĠĞA Mesut SERMĠSAKÇĠ Ömer BAYRAMOĞLU Hülya ARAT Hülya ÖZKAN

Detaylı

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı.

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı. Karar No Kararın Barış Mah. 1806/3 sokakta yeni yapılan parka isim 2012 / 175 Özü verilmesi talebi 1.ci oturumu / Cuma günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 175 sayılı meclis karar suretidir.

Detaylı

2013 YILI NİSAN AYI İDARİ PERSONEL TERFİ LİSTESİ

2013 YILI NİSAN AYI İDARİ PERSONEL TERFİ LİSTESİ Sayfa 1 Rektörlük Kütüphane ve Dökümantasyon Daire BaĢkanlığıĠsmet ġen ġef 3 3 / 2 3 / 3 3 / 2 3 / 2 2 / 1 3 / 2 4/3/2013 Emekli Müktesebi Derece Terfi. Rektörlük Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı

Detaylı

Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri

Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü ITU Faculty of Civil Engineering Department of Geomatics Engineering http://web.itu.edu.tr/tahsin

Detaylı

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (İngilizce) (Başarı Burslu)

Detaylı

Bankacılık Sigortacılık 1. Sınıf

Bankacılık Sigortacılık 1. Sınıf Bankacılık Sigortacılık 1. Sınıf Genel Muhasebe II Melike ÖZDEMĠR 26 Mayıs 2014 Pazartesi 13:30 Ġstatistik Öğr.Gör. Alper Turan DEVLĠ 27 Mayıs 2014 Salı 13:30 Bilgisayar Büro Programları Öğr.Gör. Onur

Detaylı

SEÇMELİ HAVUZ DERSLERİ SINAV PROGRAMI

SEÇMELİ HAVUZ DERSLERİ SINAV PROGRAMI SEÇMELİ HAVUZ DERSLERİ SINAV PROGRAMI Japonca Yoko TAKABE 12 Haziran 2014 PerĢembe 15:30 Siyasal DüĢünce Tarihi Yakup KARACA 12 Haziran 2014 PerĢembe 15:30 Protokol Yönetimi Fazilet KÖMÜRCÜLER 12 Haziran

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Çözümleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri Çözümleri Çözümleri Yük. Müh. Orhan Gökdemir netcad Ulusal CAD ve CBS Çözümleri AŞ. 1 Firma Tanımlar Netcad CBS Çözümleri Kurumsal Projeler Referanslar 2 Firma 1989 Yılında Ankara da kurulmuş olup, İstanbul ve İzmir

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ

TIP FAKÜLTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TIP FAKÜLTESİ 1 Münire Erman Akar Prof.Dr. Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bosna-Hersek Tuzla Üniversitesi DR 1 hafta 2 Coşkun Usta Prof.Dr. Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Azerbaycan Bakü Devlet

Detaylı

ALINAN KARARLAR. 1. Adana Şubenin tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü.

ALINAN KARARLAR. 1. Adana Şubenin tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü. 02.02.2016 ALINAN KARARLAR 1. Adana Şubenin 25.01.2016 tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü. KARAR NO: 5518 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi adına açılmış olan Türkiye İş Bankası Yenişehir

Detaylı

20-22 Ekim 2017 / Esenler - İSTANBUL

20-22 Ekim 2017 / Esenler - İSTANBUL 20-22 Ekim 2017 / Esenler - İSTANBUL Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre Merkezi NEDEN STK ZİRVESİ? www.sivilsehir.org ZİRVE NİN AMACI www.sivilsehir.org 60 ÜLKE 102 SİVİL TOPLUM KURULUŞU VE AKADEMİSYENLER

Detaylı

TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ PROGRAMI 31 EKİM - 4 KASIM 2011 ANTALYA KÜLTÜR MERKEZİ Ortak Aklın Adresi. 29-30 Ekim 2011 Cumartesi/Pazar

TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ PROGRAMI 31 EKİM - 4 KASIM 2011 ANTALYA KÜLTÜR MERKEZİ Ortak Aklın Adresi. 29-30 Ekim 2011 Cumartesi/Pazar TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2011 31 Ekim - 4 Kasım 2011 Antalya Kültür Merkezi Antalya TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ PROGRAMI 31 EKİM - 4 KASIM 2011 ANTALYA KÜLTÜR MERKEZİ Ortak Aklın

Detaylı

20 MAYIS 2015, ÇARŞAMBA

20 MAYIS 2015, ÇARŞAMBA 20 MAYIS 2015, ÇARŞAMBA 09:00-10:30 AÇILIŞ TÖRENİ 10:30-11:00 KAHVE ARASI Dr. Cumhur Hakkı ÇANKAYA Erzurum Halk Sağlığı Müdürlüğü Halk Sağlığı Müdürü Prof. Dr. Recep BONCUKCUOĞLU Atatürk Üniversitesi Çevre

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (İKİNCİ ÖĞRETİM)

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (İKİNCİ ÖĞRETİM) 1.YARIYIL T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 2015 ÖĞRETİM PLANI (İKİNCİ ÖĞRETİM) Adı T+U+L Kredi AKTS alınabilmesi için önşartlı 1206101 Ölçme Bilgisi 1 (A)

Detaylı

KONGRESİ KONGRE PROGRAMI 21-22 MAYIS 2015 BĠNGÖL

KONGRESİ KONGRE PROGRAMI 21-22 MAYIS 2015 BĠNGÖL KONGRESİ KONGRE PROGRAMI 21-22 MAYIS 2015 BĠNGÖL AÇILIġ VE KAYIT 09:00-12:00 21 MAYIS PERġEMBE YER ENSTĠTÜ KONFERANS SALONU AÇILIġ KONUġMALARI KONUŞMACILAR Dr. Nesip BEKĠ OSGB ĠSG Uzm. Mücahit AYAN OSGB

Detaylı

Sayfa 1 TBB EĞİTİM MERKEZİ Ö Z E L E Ğ İ T İ M S E M İ N E R L E R İ P R O G R A M I

Sayfa 1 TBB EĞİTİM MERKEZİ Ö Z E L E Ğ İ T İ M S E M İ N E R L E R İ P R O G R A M I Sayfa 1 TBB EĞİTİM MERKEZİ Ö Z E L E Ğ İ T İ M S E M İ N E R L E R İ P R O G R A M I Sayfa 2 EYLÜL KONU TARİH EĞİTİMDEN SORUMLU ÜYELER EĞİTMENLER AV. PROF. DR. METİN FEYZİOĞLU (Türkiye Barolar Birliği

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM)

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM) 1.YARIYIL T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016 2017 ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM) Adı T+U+L Kredi AKTS alınabilmesi için önşartlı 1205101 Ölçme Bilgisi 1 (A)

Detaylı

SAYGIYLA ANIYORUZ. ALİ ASLAN Elektrik Mühendisi (1966- ) 1986-1996 yılları EMO Mersin İl Temsilcisi

SAYGIYLA ANIYORUZ. ALİ ASLAN Elektrik Mühendisi (1966- ) 1986-1996 yılları EMO Mersin İl Temsilcisi GÜNEY GÖNENÇ (18.10.1933-03.12.2011) 1963-1964 yıllarında EMO 9.Dönem Yönetim Kurulu Üyesi 1961 yılında EMO İstanbul Şubesi nin kurucu yönetim kurulu üyesi EMO Onur Kurulu nda 19, 20, 21, 22, 23, 24,30

Detaylı

Dünya Su Günü 2008 Etkinlik Programı

Dünya Su Günü 2008 Etkinlik Programı 0/5 Dünya Su Günü 2008 Etkinlik Programı 1. GÜN Dünya Su Günü Panelleri 21 Mart 2008 DÜNYA SU GÜNÜ PANELLERİ 09.00 09.20 AÇILIŞ 09.30 11.30 Kocatepe Salonu İnönü Salonu PANEL 1: Küresel Değişimler ve Risk

Detaylı

ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI TELEFON VE FAX NUMALARI. 0312 410 77 01 0312 474 03 93 Altyapı Kentsel Hizmetler Daire BaĢkanlığı

ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI TELEFON VE FAX NUMALARI. 0312 410 77 01 0312 474 03 93 Altyapı Kentsel Hizmetler Daire BaĢkanlığı 0 ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI VE NUMALARI B İ R İ M L E R Altyapı Kentsel DönüĢüm Genel Müdürlüğü 0 0 0 0 Altyapı Kentsel Hizmetler Daire BaĢkanlığı 0 0 0 0 Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü 0 0 0 Yapı

Detaylı

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 20 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 GÜRCAN TOPUZ ÇİĞDEM DİLAVER FATMA ÇALIK HANDAN KOCALAR ARZU ARMAĞANCI (PROTEZ) RUKİYE UĞURLU ERTUĞRUL ÖZGÜR ÖZTÜRK (PROTEZ)

Detaylı

T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU HĠZMETĠN SIRA HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER TAMAMLANMA NO SÜRESĠ 1-1- BaĢvuru Dilekçesi ( Amaca

Detaylı

UBEK

UBEK UBEK 2016 27- www.ubek2016.gazi.edu.tr i ii ÖNSÖZ ailesinin en önemli bilimsel (UBEK 2016) birincisini mekten timi akademisyenler, ile süresince bildiriler a ler 54 sözlü ve 19 poster bildirileri ile.

Detaylı

TARIM, GIDA VE HAYVANCILIK 2023 KONGRESİ

TARIM, GIDA VE HAYVANCILIK 2023 KONGRESİ Türkiye nin Stratejik Vizyonu 2023 Stratejik Lokomotif Sektörler TARIM, GIDA VE HAYVANCILIK 2023 PROGRAM ( TASLAK ) 1. GÜN 8 Mayıs 2014, Perşembe İstanbul Gönen Hotel 09.00-09.30 Kayıt 09.30-10.45 Açılış

Detaylı

HER YÖNÜYLE MAHMUT GOLOĞLU SEMPOZYUMU MAYIS 2014 TRABZON PROGRAM

HER YÖNÜYLE MAHMUT GOLOĞLU SEMPOZYUMU MAYIS 2014 TRABZON PROGRAM HER YÖNÜYLE MAHMUT GOLOĞLU SEMPOZYUMU 08-10 MAYIS 2014 TRABZON PROGRAM HER YÖNÜYLE MAHMUT GOLOĞLU SEMPOZYUMU AÇILIġ 08 Mayıs 2014 / Saat: 09.30 Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kongre ve Kültür

Detaylı

I. ULUSAL YEREL YÖNETİMLER SEMPOZYUMU PROGRAMI (GENEL)

I. ULUSAL YEREL YÖNETİMLER SEMPOZYUMU PROGRAMI (GENEL) I. ULUSAL YEREL YÖNETİMLER SEMPOZYUMU PROGRAMI (GENEL) 23 Ekim 2008 08.00 08.45 Kahvaltı 08.45 Tesislerden Hareket 09.25 Üniversiteye Varış ve Kayıt İşlemleri 09.30 11.00 Açılış Konuşmaları (Sakarya Üniversitesi

Detaylı

I. ULUSLARARASI KENTSEL DÖNÜŞÜM SEMPOZYUMU (KENT-D 2013): MÜLKİYET..!

I. ULUSLARARASI KENTSEL DÖNÜŞÜM SEMPOZYUMU (KENT-D 2013): MÜLKİYET..! I. ULUSLARARASI KENTSEL DÖNÜŞÜM SEMPOZYUMU (KENT-D 2013): MÜLKİYET..! 1 st INTERNATIONAL URBAN REGENERATION SYMPOSIUM (URBAN-R 2013): PROPERTY..! 07-08 EKİM 2013 DEDEMAN OTELI, ANKARA http://www.hkmo.org.tr/etkinlikler/diger/

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Prof. Dr. Erhan BİRGİLİ Yönetim Kurulu Başkanı 04.04.2012 2 Mustafa Talat KATIRCIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili 17.02.2012 3 Ahmet BEYAZ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 01.04.2011 4 Ali ÇELİK

Detaylı

TARİHLİ İLANIMIZIN SINAV SONUÇLARI

TARİHLİ İLANIMIZIN SINAV SONUÇLARI : Biyomedikal Mühendisliği Çağatay TAŞDEMİRCİ 78,09802 70,00 70,13 47 23,429406 7,000 21,039 14,1 65,568406 Seval TORUN 86,79168 65,00 80,16 27 26,037504 6,500 24,048 8,1 64,685504 Birgün ÖZÇOLAK 80,13846

Detaylı

DOÇ.DR. ULUÇ ÇAĞATAY

DOÇ.DR. ULUÇ ÇAĞATAY DOÇ.DR. ULUÇ ÇAĞATAY Doğum Yeri ve Yılı : İzmir-1973 Ünvanı : Doç. Dr. Yabancı Dili : İngilizce Çalışma Alanı : Yerel Yönetimler, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Avrupa Birliği Mail Adresi : uluc.cagatay@cbu.edu.tr

Detaylı

Kurum içi, Kurumlar arası ve Yurtdışı Yatay Geçiş İçin;

Kurum içi, Kurumlar arası ve Yurtdışı Yatay Geçiş İçin; Kurum içi, Kurumlar arası ve Yurtdışı Yatay Geçiş İçin; 2015-2016 Kurumlar arası (Yurtiçi) ve Yurtdışı Yatay Geçiş Kontenjanları Yurtiçi Yurtdışı Yurtiçi Yurtdışı 3. Sınıf 2. Sınıf BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1.

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1. Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM Tülay SANCAR Özlem ESEN Yeliz KUMAŞ Kübra TUNCA Vasfiye KALAMAN 7 Mart Ortaokulu Orhun BÜYÜK Şehmuz BULUT Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANSIZ Engin SÖNMEZ Murat YÖNDEM (İ.Ö.) Sultan

Detaylı

SEMİNER TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ. 50. Yıl Anısına Düzenlenen İGeleneksel 1. Güz Yemeği

SEMİNER TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ. 50. Yıl Anısına Düzenlenen İGeleneksel 1. Güz Yemeği 50. Yıl Anısına Düzenlenen İGeleneksel 1. Güz Yemeği 9 Ekim 2004 akşamı Diyarbakır Prestige Hotelde kalabalık bir katılımla yapıldı.gece/e meslektaşlarımız yanı sıra Diyarbakır beledi/e başkanları, yerel

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR TUCBS TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA TÜGEM TAGEM TRGM KKGM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM ANKARA 2010 1 TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR 1-1/25 000 Ölçekli

Detaylı

Konya Şubesinin 4. Dönem yönetim. başkanlık yapmıştır.evli ve üç çocuk babasıdır.

Konya Şubesinin 4. Dönem yönetim. başkanlık yapmıştır.evli ve üç çocuk babasıdır. Hüseyin ŞAHİN (Başkan) 1955 yılında Konya'da doğdu. 1977 yılında Konya DMMA'dan mezun oldu.toprak iskan, Konya Sanat Okulu, Meslek Yüksek Okulu, Kayseri Yapı Sanat Lisesinde meslek dersi öğretmenlikleri

Detaylı

Kimya Grubu Asil Liste DEU. Kimya Grubu Asil Liste DEU Harici

Kimya Grubu Asil Liste DEU. Kimya Grubu Asil Liste DEU Harici Kimya Grubu Asil Liste DEU 1 DUYGU KAMIŞ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN KİMYA 2.96 75.73 14.2.1992 2011 2016 2 NAGİHAN KAYA DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN KİMYA 2.89 74.1 17.2.1993 2011 2016 3 ZEKİ TOK DOKUZ

Detaylı

2017/2018 GÜZ YARIYILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA YENİ KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİ LİSTESİ VE ÖĞRENCİ OTOMASYON SİSTEMİNE GİRİŞ

2017/2018 GÜZ YARIYILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA YENİ KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİ LİSTESİ VE ÖĞRENCİ OTOMASYON SİSTEMİNE GİRİŞ 2017/2018 GÜZ YARIYILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA YENİ KAYIT YAPTIRAN LİSTESİ VE OTOMASYON SİSTEMİNE GİRİŞ 2017/2018 Güz yarıyılı Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü programlara

Detaylı

TARİH GRUBU MEZUN ASİL LİSTE. Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi

TARİH GRUBU MEZUN ASİL LİSTE. Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Mezun TARİH GRUBU MEZUN ASİL LİSTE 1 RANA ECE KARAHAN Ege Edebiyat 90.9 2 ÖZGE ERBAY Uşak 3 PINAR SAVUL Niğde 4 BURÇİN BİÇKİ 5 EMİNE ARSLANOĞULLARI 6 ÇAĞRI DOĞAN 7 MERVE ÜNLÜ Muğla Sıtkı Koçman Afyon Kocatepe

Detaylı

13 AKDE ĐZ Ü ĐVERSĐTESĐ ÖĞRE CĐSĐ OLUP BAŞKA Ü ĐVERSĐTELERE GĐDECEK ÖĞRE CĐ LĐSTESĐ (KESĐ Ö KABUL ALMIŞ OLA LAR

13 AKDE ĐZ Ü ĐVERSĐTESĐ ÖĞRE CĐSĐ OLUP BAŞKA Ü ĐVERSĐTELERE GĐDECEK ÖĞRE CĐ LĐSTESĐ (KESĐ Ö KABUL ALMIŞ OLA LAR 13 AKDE ĐZ Ü ĐVERSĐTESĐ ÖĞRE CĐSĐ OLUP BAŞKA Ü ĐVERSĐTELERE GĐDECEK ÖĞRE CĐ LĐSTESĐ (KESĐ Ö KABUL ALMIŞ OLA LAR SIRA ADI-SOYADI GİDECEĞİ ÜNİVERSİTE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BÖLÜMÜ 1 ABDULLAH ÖZKAN ÇUKUROVA ÜNİ.

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları 1 UYGULAMA HAKKINDA Uygulama Milli Emlak Genel Müdürlüğü için İstanbul ilinin Fatih, Beykoz ve Çatalca ilçeleri

Detaylı

İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu 9 Mayıs 2015 Cumartesi 09.00 17.00. 09.00 09.30 Kayıt ve Kokteyl. 09.30 10.00 Protokol Konuşmaları

İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu 9 Mayıs 2015 Cumartesi 09.00 17.00. 09.00 09.30 Kayıt ve Kokteyl. 09.30 10.00 Protokol Konuşmaları İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu 09.00 17.00 09.00 09.30 Kayıt ve Kokteyl 09.30 10.00 Protokol Konuşmaları İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu 1. Oturum 10.00 11.15 1. Oturum Başkanı: Prof. Dr.

Detaylı

Sempozyum BaĢkanı Dr. Ahmet Emin ERBAYCU. Organizasyon Komitesi Hem. Gülnur GÜL Dr. Yavuz HAVLUCU Dr. Oya ĠTĠL Hem. Feriha ÖZ Hem.

Sempozyum BaĢkanı Dr. Ahmet Emin ERBAYCU. Organizasyon Komitesi Hem. Gülnur GÜL Dr. Yavuz HAVLUCU Dr. Oya ĠTĠL Hem. Feriha ÖZ Hem. Sempozyum BaĢkanı Dr. Ahmet Emin ERBAYCU Organizasyon Komitesi Hem. Gülnur GÜL Dr. Yavuz HAVLUCU Dr. Oya ĠTĠL Hem. Feriha ÖZ Hem. Mine YILDIZ Sempozyum Koordinatörleri Hem. Pınar BOL Hem. Nesile ÇENGEL

Detaylı

TUJK : 5020-189420 -12 13 Nisan 2012 : Toplantı Sonuç Raporu.

TUJK : 5020-189420 -12 13 Nisan 2012 : Toplantı Sonuç Raporu. T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ VE JEOFİZİK BİRLİĞİ TEMSİLCİ KURUM BAŞKANLIĞI HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA TUJK : 5020-189420 -12 13 Nisan 2012 KONU : Toplantı Sonuç Raporu. İLGİ

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNIVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİNİN ORGANİZASYONU FAKÜLTE YÖNETİMİ FAKÜLTE KURULU

BÜLENT ECEVİT ÜNIVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİNİN ORGANİZASYONU FAKÜLTE YÖNETİMİ FAKÜLTE KURULU BÜLENT ECEVİT ÜNIVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİNİN ORGANİZASYONU FAKÜLTE YÖNETİMİ DEKAN FAKÜLTE SEKRETERĠ Prof. Dr. V.Haktan ÖZAÇMAK FAKÜLTE KURULU DEKAN TEMEL TIP BĠLĠMLERĠ BAġKANI

Detaylı

İZMİR ŞUBE SOMA FACİASI KONULU SÖYLEŞİ DÜZENLENDİ ÇALDAĞ NİKEL MADENİ KONFERANSI DÜZENLENDİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PANELİNE KATILIM SAĞLANDI

İZMİR ŞUBE SOMA FACİASI KONULU SÖYLEŞİ DÜZENLENDİ ÇALDAĞ NİKEL MADENİ KONFERANSI DÜZENLENDİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PANELİNE KATILIM SAĞLANDI İZMİR ŞUBE SOMA FACİASI KONULU SÖYLEŞİ Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği nde 27 Mayıs 2014 tarihinde Kömür Madenlerinde Jeoloji Mühendisinin Yeri ve Soma Faciası konulu

Detaylı

Haritacılık Bilim Tarihi

Haritacılık Bilim Tarihi Haritacılık Bilim Tarihi Tanışma - Giriş, Tanım ve Kavramlar - 1 Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF901 Haritacılık Bilim Tarihi Sunu 1 http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz

Detaylı

Katılımcı Olduğu Diğer Programlar

Katılımcı Olduğu Diğer Programlar Katılımcı Olduğu Diğer Programlar 27-31.01.2011: 25 th Winter Universiade 2011 21.12.2010: Hizmet Envanteri Veri Tabanı, Devlet Teşkilatı Veri Tabanı ve Kamu Veri Envanteri Semineri, Başbakanlık İdareyi

Detaylı

5. KENTSEL ALTYAPI ULUSAL SEMPOZYUMU

5. KENTSEL ALTYAPI ULUSAL SEMPOZYUMU TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI HATAY ŞUBESİ 5. KENTSEL ALTYAPI ULUSAL SEMPOZYUMU 5. KENTSEL ALTYAPI ULUSAL SEMPOZYUMU BİLDİRİLER VE PANEL KİTABI 1-2 Kasım, K 2007 1-2 KASIM 2007,, Antakya Kapak: İsmail

Detaylı

KTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ YARIYILI 2. YERLEŞTİRME SONUCU KAZANAN ADAY LİSTESİ ANABİLİM DALI PROGRAMI ADI SOYADI BAŞARI P.

KTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ YARIYILI 2. YERLEŞTİRME SONUCU KAZANAN ADAY LİSTESİ ANABİLİM DALI PROGRAMI ADI SOYADI BAŞARI P. ANABİLİM DALI PROGRAMI ADI SOYADI BAŞARI P. ALAN Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Tezli Y.Lisans YASİN BARUTCU 66,263859 Alan Dışı Bilgisayar Mühendisliği Tezli Y.Lisans SAFA AKBULUT 80,41065 Alan İçi

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ. Yıl: 5 Sayı: 9 Haziran 2015

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ. Yıl: 5 Sayı: 9 Haziran 2015 KTÜ SBE Sos. Bil. Derg. 2015, (9): 9-23 1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl: 5 Sayı: 9 Haziran 2015 KARADENIZ TECHNICAL UNIVERSITY INSTITUTE of SOCIAL

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI Ġstanbul Adli Yargı Ġlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaĢkanlığı. BAġVURUSU GEÇERSĠZ SAYILANLARA ĠLĠġKĠN LĠSTE

T.C. ADALET BAKANLIĞI Ġstanbul Adli Yargı Ġlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaĢkanlığı. BAġVURUSU GEÇERSĠZ SAYILANLARA ĠLĠġKĠN LĠSTE T.C. ADALET BAKANLIĞI Ġstanbul Adli Yargı Ġlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaĢkanlığı BAġVURUSU GEÇERSĠZ SAYILANLARA ĠLĠġKĠN LĠSTE SIRA ADAY 1 395 AHMET GÜNEŞ LİSE 72,15464 İSTANBUL BAM MÜBAŞİR 1

Detaylı

SAYGIYLA ANIYORUZ. Yusuf Kenan KUL Elektrik Mühendisi Elektrik Mühendisleri Odası 9, 10,11 ve 12. Dönem Onur Kurulu Üyesi (

SAYGIYLA ANIYORUZ. Yusuf Kenan KUL Elektrik Mühendisi Elektrik Mühendisleri Odası 9, 10,11 ve 12. Dönem Onur Kurulu Üyesi ( Yusuf Kenan KUL 9, 10,11 ve 12. Dönem Onur Kurulu Üyesi (01.03.1927-15.12.2015) Münir Zekai TANYELOĞLU 2. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi 12 ve 13. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı (23.03.1923-08.12.2015) Galip

Detaylı

Taşınmaz Geliştirme A.B.D. Doktora. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2011

Taşınmaz Geliştirme A.B.D. Doktora. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2011 Dr. YeĢim ALĠEFENDĠOĞLU Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarım Ekonomisi Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2002 Yüksek Lisans Tarım Ekonomisi Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

ENSTİTÜ FARABİ KOORDİNATÖRLERİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ FARABİ KOORDİNATÖRLERİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ FARABİ KOORDİNATÖRLERİ

ENSTİTÜ FARABİ KOORDİNATÖRLERİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ FARABİ KOORDİNATÖRLERİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ FARABİ KOORDİNATÖRLERİ Geçmişte Farabi Programına hizmet veren Koordinatörlerimize candan teşekkür ederiz. Öğretim Gör. H.Serhan Yaylacı (2009) Doç.Dr. Seçil Deren Van HET HOF ve Ar.Gör Umut TUNCER (2010) ENSTİTÜ FARABİ KOORDİNATÖRLERİ

Detaylı

Y. Doç. Dr. İlhami Ege Melahat LEHİMCİOĞLU

Y. Doç. Dr. İlhami Ege Melahat LEHİMCİOĞLU Uygulama Okulu : Atatürk İlkokulu Okul Müdürü : Alpaslan ÇEÇEN Müdür Yardımcısı : Ersin BULUT 1. Grup 1104020033 SEMRA UĞURLU 1104020065 BAYRAM HÜSEYİNOĞLU 1104020073 ABDULKERİM BİLGİN 1104020087 MEHMET

Detaylı

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ Ad Soyadı Alanı Sözlü Sınav Tarihi Sözlü Sınav Saati AYŞENUR DERELİOĞLU Almanca 14.02.2013 Perşembe

Detaylı

II. Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Sempozyumu

II. Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Sempozyumu II. Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Sempozyumu (16-17-18 MAYIS 2013) PROGRAM BİRİNCİ GÜN (16 Mayıs 2013 Perşembe) 10.00 Sempozyum Açılışı Saygı Duruşu İstiklal Marşı Açılış Konuşması Protokol Konuşmaları

Detaylı

T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 13.07.2015 TARİHİNDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANI İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 13.07.2015 TARİHİNDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANI İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 3.07.008 tarihli ve 6953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı SINAV TARİHİ : 0.08.05 SALI Saat :0:00 SINAV YERİ : - FLORYA YERLEŞKESİ - B BLOK NO: 60-603 ADAYLARIN SINAV

Detaylı

15 MART 2016 TARİHLİ KOMİSYONLAR LİSTESİ

15 MART 2016 TARİHLİ KOMİSYONLAR LİSTESİ Agü Araştırma Destek AGÜ Araştırma Laboratuvarları Atık Yönetim Bilgi ve Eğitim Teknolojileri Burs Bilimsel Araştırma Projeleri Bütçe Planlama ve Satınalma (İhtiyaç Tespit) Döner Sermaye İşletme Yürütme

Detaylı

İLETİŞİM. Öğrenci / Mezun ÖĞRETMENLİK M EGE ÜNİVERSİTESİ 4 ASIL

İLETİŞİM. Öğrenci / Mezun ÖĞRETMENLİK M EGE ÜNİVERSİTESİ 4 ASIL İLETİŞİM ADI SOYADI ALANI MEZUNİYET HASAN ALİ ÖZDEMİR Öğrenci / Mezun Üniversite GANO Kayıt Durumu ÖĞRETMENLİK M EGE ÜNİVERSİTESİ 4 ASIL BÜŞRA TANRITANIR GAZETECİLİK GAZETECİLİK Ö AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Süreko dan Haberler. Tehlikeli Atık Yönetimi Çalıştayı, İzmir İl Çevre Orman Müdürlüğü ve Taiex/AB, İzmir, 12-13 Ekim 2010

Süreko dan Haberler. Tehlikeli Atık Yönetimi Çalıştayı, İzmir İl Çevre Orman Müdürlüğü ve Taiex/AB, İzmir, 12-13 Ekim 2010 Süreko dan Haberler Değerli Çevre Dostlarımız, Süreko E-Bültenlerinin ikinci sayısını sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. İkinci sayımızı yine sizleri, Süreko daki gelişmeler ve organizasyonlar hakkında

Detaylı

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM T.C Karar Tarihi : 05.01.2015 Karar No : Konu :2015 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı 2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine

Detaylı

HKMO B ü l t e n i Haziran 2002

HKMO B ü l t e n i Haziran 2002 HKMO B ü l t e n i Haziran 2002 1954 yılında Denizli-Acıpayam'da doğdu, 1979 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Harita ve Kadastro Mühendisliği bölümünü bitirdi. 1987 yılı HKMO İzmir Şubesi kurucu üyesi,

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YETERLİK SINAVI TARİHLERİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YETERLİK SINAVI TARİHLERİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YETERLİK SINAVI TARİHLERİ SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI SINAV TARİHİ SINAV SAATİ SINAV YERİ Güncelleme Tarihi 06.10.2016 YÖNETİ YÖNETİM SINAV

Detaylı

2. Ulusal Çevre Mühendisliği Öğrencileri Sempozyumu (UÇMÖS-17 Aksaray)

2. Ulusal Çevre Mühendisliği Öğrencileri Sempozyumu (UÇMÖS-17 Aksaray) 2. Ulusal Çevre Mühendisliği Öğrencileri Sempozyumu Onur Komitesi Konferans Başkanı Doç.Dr. Levent ALTAŞ Sempozyum Yürütücü Başkanı Aksaray Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı, Aksaray Telefon:

Detaylı

sı Dosya luk Sponsor

sı Dosya luk Sponsor Sponsorluk Dosyası Sayın İlgili, 5. Uzaktan Algılama ve CBS (UZAL-CBS 2014) sempozyumu ile ilgili sponsorluk aktiviteleri, stant alanı kural ve bilgilerini içeren dosya bilginize sunulmaktadır. 14 17 Ekim

Detaylı

2015 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISI 4. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2015 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISI 4. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar Tarihi : 02.03.2015 Karar No : Konu :2015 Yılı Mart Ayı Meclis Toplantısı SARICA, Sezai ġġmġek, Derya TUNA, Uğur GÜNGÖR, Ayhan YILDIZ, Ahmet KARAN Ali Rıza BULUT, Cengiz PINAR, Ali YILMAZ, Halil

Detaylı

ZİRVE KONU BAŞLIKLARI ZİRVEDEN SAĞLANACAK KAZANIMLAR GISDAY 2015

ZİRVE KONU BAŞLIKLARI ZİRVEDEN SAĞLANACAK KAZANIMLAR GISDAY 2015 Günümüzde kentlerin planlanmasından, gelişmesine; işletilmesinden sürdürülebilir yönetilmesine kadar her alanda bilgi yönetimi önemli bir unsurdur. Bugün kentsel gelişmelere yönelik her türlü koordinasyonun

Detaylı

Yüzey Suları Çalışma Grubu

Yüzey Suları Çalışma Grubu Yüzey Suları Çalışma TÜRKİYE ULUSAL HİDROLOJİ KOMİSYONU TUHK BAŞKANI: Dr. BÜLENT SELEK ÜNİVERSİTELER TEMSİLCİSİ: Prof. Dr. HAFZULLAH AKSOY Çalışma Grupları Üye Adı-Soyadı Görevi Çalıştığı Kurum Prof. Dr.

Detaylı

ÜNV. UYGULAMA AKADEMİSYENİ ADI- SOYADI

ÜNV. UYGULAMA AKADEMİSYENİ ADI- SOYADI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI 2017-2018 GÜZ YARIYILI OKULLARDA GÖZLEM DERSİ UYGULAMA LİSTESİ S.NO ÖĞRENCİNİN ADI- SOYADI ÖĞRENCİ TC KİMLİK NO FAKÜLTESİ BÖLÜMÜ

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Birimi CBS Web Uygulaması 8.MapInfo Kullanıcılar Konferansı 6 Kasım 2013 - ANKARA 1 UYGULAMA HAKKINDA Uygulama Milli

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ SOY 1 EMRE BAYRAKTAR 75,93 30,37 151 100 40 90 18 88,37 ASIL 2 SÜLEYMAN CAFEROĞLU 81,43 32,57 129 85,43 34,17 85 17 83,74 ASIL 3 MUSTAFA SAKARYA 77,64 31,06 127 84,11 33,64 90 18 82,7 ASIL 4 SEYRAN MAN

Detaylı

75,27 69,00 66,69 YEDEK-1 66,46 YEDEK-2 63,29 62,54 62,49 8 AYŞİN BUYRUKOĞLU ZİLE MYO 71, ,15 67,80 20,34 44,00 15,40 60,89 57,45 55,50 53,17

75,27 69,00 66,69 YEDEK-1 66,46 YEDEK-2 63,29 62,54 62,49 8 AYŞİN BUYRUKOĞLU ZİLE MYO 71, ,15 67,80 20,34 44,00 15,40 60,89 57,45 55,50 53,17 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI LARI İLAN TARİHİ : 19.02.2016-04.03.2016 TARİHİ : 14 Mart 2016 Pazartesi ZİLE MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PR. ÖĞRETİM VLİSİ KADRO ADEDİ : 2 İLAN NO : 1007318

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ FEN FAKÜLTESİ YER: İ.Ü.YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU B1 KORİDORU DERSLİK 2 1 0402170137 GAMZE YENYIL HAZIRLIK OKUYACAK 2 0402170139 ELİF NUR KOYUN HAZIRLIK OKUYACAK 3 0402170140 ŞÜKRAN DUMLUPINAR HAZIRLIK

Detaylı

Sıra No Öğrenci No Öğrencinin Adı ve Soyadı Rakamla Yazıyla

Sıra No Öğrenci No Öğrencinin Adı ve Soyadı Rakamla Yazıyla UYGULAMA YERİ : LALAŞAHİN PAŞA İLKOKULU : 3.SINIF 1.GRUP REHBER ÖĞRETİM ELEMANI: 1. 1120512060 OĞUZHAN KAYAALP 2. 1120512016 ÇİSEM AKYOL 3. 1120512044 HAFİZE KÖSE 4. 1120512007 GİZEM OCAKLI 5. 11205120

Detaylı