TMMOB COĞRAFi BiLGi SiSTEMLERi KONGRESi PROGRAM 2-6 KASIM 2009 TEPEKULE KONGRE VE SERGi MERKEZi/iZMiR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TMMOB COĞRAFi BiLGi SiSTEMLERi KONGRESi PROGRAM 2-6 KASIM 2009 TEPEKULE KONGRE VE SERGi MERKEZi/iZMiR"

Transkript

1 TMMOB COĞRAFi BiLGi SiSTEMLERi KONGRESi PROGRAM 2-6 KASIM 2009 TEPEKULE KONGRE VE SERGi MERKEZi/iZMiR 'Yaşanabilir gelecek için...' 2 KASIM 2009 PAZARTESİ Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Marmara Salonu 09:00-18:30 Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimi 3 KASIM 2009 SALI 09:00-10:00 Kayıt 10:00-11:00 AçılıĢ KonuĢmaları Hüseyin ÜLKÜ, Kongre Düzenleme Kurulu BaĢkanı Muhittin SELVĠTOPU, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ġzmir ġube BaĢkanı Ali Fahri ÖZTEN, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel BaĢkanı Mehmet SOĞANCI, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği BaĢkanı Davetli Protokol KonuĢmaları 11:00-11:15 Ara 11:15-12:45 Davetli KonuĢmacılar Prof. Dr. Werner KUHN,Institute for Geoinformatics (University of Muenster) Dr.Chryssy A. POTSIOU,School for Rural and Surveying Engineering (National Technical University of Athens, FIG Commission 3 Chair) 12:45-13:00 Coğrafi Bilgi Teknolojileri (CBT) Fuarı AçılıĢı 13:00-14:00 Öğle Yemeği (Ġzmir Salonu) I. OTURUM / YAŞANABİLİR GELECEK İÇİN CBS VE BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK 14:00-16:00 PANEL Oturum Başkanı Ali Fahri ÖZTEN (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel BaĢkanı) Panelistler Doç.Dr. Çetin CÖMERT (HKMO CBS Komisyon BaĢkanı, KTÜ) Musa ÇEÇEN (Elektrik Mühendisleri Odası Genel BaĢkanı) Nazım AKKOYUNLU (ġehir Plancıları Odası) Mustafa Kemal EMĠL (Maden Mühendisleri Odası) 16:00-16:20 Ara II. OTURUM / YAŞANABİLİR GELECEK İÇİN KENT BİLGİ SİSTEMLERİ 16:20-18:20 PANEL Oturum Başkanı Muhittin SELVĠTOPU (HKMO Ġzmir ġube BaĢkanı) Panelistler Dr. Ġlhan EKĠNCĠOĞLU (Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi) Nurullah OSMANLI (Konya BüyükĢehir Belediyesi) AyĢe ÜNAL (Türkiye Belediyeler Birliği) 19:00-21:00 Kokteyl

2 4 KASIM 2009 ÇARŞAMBA III. OTURUM / PARALEL OTURUM I: CBS VE ALTYAPI UYGULAMALARI Oturum Başkanı Y. Müh. Fikri HAġAL (HKMO CBS Komisyonu Üyesi) 09:00-09:25 Coğrafi Bilgi Sisteminin Alt Yapı Entegrasyonunda Kullanımı Nurullah OSMANLI (Konya BüyükĢehir Belediyesi) 09:25-09:50 Su Kaçaklarının Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Tespiti:Antalya Su ve Atıksu Genel Müdürlüğü Uygulamaları Tuğba ÖZDEN, Erkan DEMĠRBAġ, Ġsmail DEMĠREL (Antalya Su ve Atıksu Gn. Md.) 09:50-10:15 BUSKĠ Su Verilerinin GeliĢmiĢlik Düzeyine Göre Coğrafi Bilgi Sistemleri Ġle Analizi Murat SANCAK, Sibel AKKAR (BUSKĠ Gn. Md.) 10:15-10:40 Ġzmir Doğalgaz Bilgi PaylaĢım ve Yönetim Sistemi (NGISS) Sultan Gökçen BĠLGEN (ĠzmirGAZ A.ġ.) III. OTURUM / PARALEL OTURUM II: CBS VE HAVZA YÖNETİMİ Oturum Başkanı Prof. Dr. Nebiye MUSAOĞLU (Ġstanbul Teknik Üniversitesi) 09:00-09:25 Karadeniz Havzası nda Sürdürülebilir Kalkınmayı Destekleyici Gözlemleme ve Değerlendirme Sisteminin OluĢturulması Filiz BektaĢ BALÇIK, Ahmet Özgür DOĞRU, Merve KÖKTUNA, Senem TEKSOY, Çiğdem GÖKSEL, Seval SÖZEN, Necla ULUĞTEKĠN (ĠTÜ) 09:25-09:50 Yeraltı Suyu Kalite Verisi ile Optimize EdilmiĢ Yeraltı Suyu Kirlenebilirlik Haritaların OluĢturulması: Tahtalı Havzası Örneği Alper ELÇĠ (DEÜ) 09:50-10:15 CBS Yardımıyla Orta Gediz Havzasında (Turgutlu-Salihli) Tarımsal Amaçlı Ekolojik Bölgelendirme M. Kirami ÖLGEN (EÜ), Ülfet ERDAL, Ömer SÖKMEN (Uluslararası Tarımsal ArĢ.ve Eğt. Mrk.) 10:15-10:40 CBS`nin Havza Yönetimi ÇalıĢmalarında Uygulanması Dursun Zafer ġeker, AyĢegül TANIK, Ġzzet ÖZTÜRK (ĠTÜ) III. OTURUM / PARALEL OTURUM III: KONUMSAL ANALİZ VE KARAR DESTEK UYGULAMALARI Oturum Başkanı Hüseyin ALAN (Jeoloji Mühendisleri Odası) 09:00-09:25 Yangın Sahasına En Kısa Sürede UlaĢımı Sağlayan Optimum Güzergahın Belirlenmesinde CBS Tabanlı Karar Destekleme Sisteminin Kullanılması Abdullah Emin AKAY, Dursun ġakar (KSÜ) 09:25-09:50 Yeraltı Madenciliği Emniyetiyle Ġlgili Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Bir Ġzleme ve ĠĢletme Sisteminin GeliĢtirilmesi Seda ġalap, Mahmut Onur KARSLIOĞLU, Nuray DEMĠREL (ODTÜ) 09:50-10:15 Rezerv ve Dekapaj Miktarının Coğrafi Bilgi Sistemi Kullanılarak Tespiti ve Diğer Yöntemler ile KarĢılaĢtırılması: Sivas - Kangal - Kalburçayırı Linyit Yatağı Örneği Türkan CENGĠZ, Yıldız NURLU, Pemra KUMTEPE, Emine SÜTÇÜ (MTA Gn. Md.) 10:15-10:40 Konumsal Veri Analizi ile Kırsal YerleĢik Alan Sınırlarının Belirlenmesi: Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi Örneği Dilek TEZEL (Çevre ve Orman Bakanlığı), Cemal Alptekin TEZEL (TKGM), Nesrin REYHAN (Özel Çevre Koruma Kurumu) 10:40-11:00 Ara IV. OTURUM / YAŞANABİLİR GELECEK İÇİN YERELDE BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK 11:00-13:00 PANEL Oturum Başkanı Hüseyin ÜLKÜ (Kongre Düzenleme Kurulu BaĢkanı) Panelistler Ahmet ÇALCA (Akyaka Belediye BaĢkanı) Üstün GENCER (Muğla Belediyesi) Emin MADRAN (Muğla Kadastro Müdürü) Ahmet ġahan (Aydın Kadastro Müdürü) Ferruh Bahadır ÜNSAL (Özel Sektör) 13:00-14:00 Öğle Yemeği (Ġzmir Salonu)

3 V. OTURUM / YAŞANABİLİR GELECEK İÇİN ÇEVRE KORUMA VE ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI 14:00-16:00 PANEL Oturum Başkanı Prof. Hüseyin ERKAN (HKMO Kadastro Komisyonu BaĢkanı) Panelistler Oktay EKĠNCĠ (Mimarlar Odası Eski Genel BaĢkanı) Dr. Gökhan GÜNAYDIN (Ziraat Mühendisleri Odası Genel BaĢkanı) Doç.Dr. Semahat ÖZDEMĠR (Ġzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü) 16:00-16:20 Ara 16:30-17:30 Ürün Tanıtımı /NetCAD (Ege Salonu) VI. OTURUM / PARALEL OTURUM I: CBS VE DİĞER MESLEK DİSİPLİNİ UYGULAMALARI Oturum Başkanı Prof. Dr. Dursun Zafer ġeker (HKMO Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Komisyonu BaĢkanı, ĠTÜ) 16:20-16:50 Türkiye Biyolojik ÇeĢitliliğinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Ġzlenmesi: Nuh un Gemisi Biyolojik ÇeĢitlilik Veritabanı Etem AKGÜNDÜZ, Ozan ÇEKĠÇ, Erdal ÖZÜDOĞRU, Sezgin ERDOĞAN, E.Sühendan KARAUZ, Dilek TEZEL, Elif TORU (Çevre ve Orman Bakanlığı) 16:50-17:20 Tekirdağ - Malkara Havzasında CBS Yöntemleriyle Potansiyel Kömür Sahalarının Belirlenmesine Yönelik Ġki DeğiĢkenli Ġstatistiksel YaklaĢım Emine SÜTÇÜ, Sultan PAKER, Yıldız NURLU, Pemra KUMTEPE, Türkan CENGĠZ (MTA Gn. Md.) 17:20-17:50 Peyzaj Mimarlığı Meslek Disiplini Ġçinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Yeri ve Önemi Necla YÖRÜKLÜ (Bursa BüyükĢehir Belediyesi) 17:50-18:20 Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Sosyal Bilgi Merkezi ve Konya Sosyal Doku Haritası Nurullah OSMANLI (Konya BüyükĢehir Belediyesi) VI. OTURUM / PARALEL OTURUM II: KONUMSAL VERİ ALTYAPILARI Oturum Başkanı Prof. Dr. Fatmagül BATUK (Yıldız Teknik Üniversitesi) 16:20-16:50 Konumsal Veri Altyapılarının Web Servisleri Ġle GerçekleĢtirilmesi: Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri Halil AKINCI (OMÜ), Çetin CÖMERT (KTÜ) 16:50-17:20 Ulusal Konumsal Veri Altyapılarının GerçekleĢtirimi Ġçin Semantik Web Servisleri Çetin CÖMERT, Deniztan ULUTAġ (KTÜ), Halil AKINCI (OMÜ), Gülten KARA (KTÜ) 17:20-17:50 Kadastral Web Servisleri Örneğinde Servis Yönelimli Tasarım Metodolojisi GeliĢtirilmesi Hasan T. BOSTANCI (GümüĢhane Ünv.), Çetin CÖMERT(KTÜ) 17:50-18:20 INSPIRE ve Türkiye Çevresel Veri DeğiĢim Ağı (Turkish Environmental Information Exchange Network) TEIEN Ahmet ÇĠVĠ, Etem AKGÜNDÜZ, Dilek TEZEL, Elif TORU (Çevre ve Orman Bakanlığı) VI. OTURUM / PARALEL OTURUM III: 3B KENT MODELLERİ Oturum Başkanı Yrd. Doç. Dr. Kirami ÖLGEN (Ege Üniversitesi) 16:20-16:50 Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Ġnternet Tabanlı 3 Boyutlu Kent Rehberi Zerrin ERTAN, Aslı TOPAL, Mehmet ERENOĞLU, Lütfi ÜNAL (Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi) 16:50-17:20 Planlama Aktiviteleri için 3- Boyutlu Kent Modeli Örnek Uygulaması: HaydarpaĢa Tren Ġstasyonu, HaydarpaĢa Limanı ve Geri Sahası Sançar BUHUR (BĠMTAġ), Lutz ROSS (Berlin Institute of Technology, Almanya), Gürcan BÜYÜKSALĠH, Ġbrahim BAZ (BĠMTAġ) 17:20-17:50 3B CBS Ġçin Ġmkân ve Kısıtlamalar Fatih DÖNER (GümüĢhane Ünv.), Cemal BIYIK (KTÜ) 17:50-18:20 Kültürel Mirasın Lazer Tarama Teknikleri ile Dokümantasyonu ve 3-Boyutlu Kent Modeli Üretimi: Ġstanbul Tarihi Yarımada ve Mostar Tarihi Kent Merkezi Örnek Uygulamaları Ġbrahim ġġmġek, Sançar BUHUR, Gürcan BÜYÜKSALĠH, Ġbrahim BAZ (BĠMTAġ) 21:15-22:40 Film Gösterimi 'ĠKĠ DĠL BĠR BAVUL' (Ġzmir Sineması-Alsancak)

4 5 KASIM 2009 PERŞEMBE VII. OTURUM / PARALEL OTURUM I: BELEDİYELERDE CBS UYGULAMALARI Oturum Başkanı Yrd. Doç. Dr. S. SavaĢ DURDURAN (Selçuk Üniversitesi) 09:00-09:25 Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Coğrafi Adres Bilgi Sistemi Gökmen SÖZER, Burak ERDUĞAN, Arzu TANRISEVEN, Lütfi ÜNAL (Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi) 09:25-09:50 Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Ġmar Bilgi Sistemi ÇalıĢmaları Güler GÜNEġ KARABULUT, Çağlar YILDIRIM, Özgür DAYAN, Lütfi ÜNAL(Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi) 09:50-10:15 BUSKĠ Emlak Bilgi Sistemi Mehmet Sait AYIK, Murat SANCAK, Sibel AKKAR (BUSKĠ Gn. Md.) 10:15-10:40 Denizli Kent Bilgi Sistemi (DENBĠS) OluĢturma ÇalıĢmaları Mahmud GÜNGÖR, Mustafa ÜNAL, Sibel ÇUKURLUOĞLU ÇĠZMECĠOĞLU (Denizli Belediyesi), S. SavaĢ DURDURAN (SÜ) VII. OTURUM / PARALEL OTURUM II: CBS VE UZAKTAN ALGILAMA UYGULAMALARI Oturum Başkanı Doç. Dr. ġ.hakan KUTOĞLU (Zonguldak Karaelmas Üniversitesi) 09:00-09:25 Harran Ovasında Coğrafi Bilgi Sistemleri Ve Uzaktan Algılama Ġle Tarım Arazilerinde Amaç DıĢı Kullanımın Tespiti Murat AYDOĞDU, Murat TARĠNĠ (GAP Toprak Su Kaynakları ve Tarımsal ArĢ. Enst.), Harun T. AKÇAR (ġanlıurfa Tarım Ġl Md.), Aydın AYDEMĠR (Tarım Reformu Bölge Md.) 09:25-09:50 Uzaktan Algılama ve CBS Teknolojileri ile Tsunami Ġncinebilirliğin Değerlendirilmesi Erhan ALPARSLAN (TUBITAK), Camille RENOU, Olivia LESNE, Frederic ROUFFI (ACRI-ST Sophia- Antipolis, Fransa), Abderrahman ATĠLLAH (CRTS, Fas), Richard GUILLANDE (GSC Bagneux, Fransa), Mathilde KOSCIELNY, Boyko RANGUELOV (SRI BAS, Bulgaristan),Gerassimo PAPADOPULOS (NOAGI, Yunanistan) 09:50-10:15 Çok zamanlı Uydu Görüntüleri ve CBS ile Alibeyköy Barajı ve Yakın Çevresinin Arazi Kullanım Özelliklerinin Belirlenmesi Yasemin ÖZDEMĠR, Ġrfan AKAR (Marmara Ünv.) 10:15-10:40 Stereo Cartosat-1 (IRSP5) ve ALOS PRISM Uydu Verilerinden Sayısal Yükseklik Modeli (SYM) Çıkarılması: Örnek ÇalıĢma, Uzungöl Havzası ve Sapanca Gölü Havzası Mehmet DAĞCI (KÖKLÜ Mühendislik), Kevser KÖKLÜ (YTÜ) VII. OTURUM / PARALEL OTURUM III: CBS VE ÇEVRESEL KAYNAK YÖNETİMİ Oturum Başkanı Ozan Devrim YAY (Çevre Mühendisleri Odası) 09:00-09:25 Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Mekânsal Ġstatistik Uygulamalarında Kullanımı: Alaçatı Kentsel Sit Alanı Ticari Yapılar Örneği Nuray ÇOLAK, Ayla DOĞANÇ, Eftal GÜVEN (ġehir Plancısı), K. Mert ÇUBUKÇU (DEÜ) 09:25-09:50 Sulak Alanların Geri Kazanılmasında CBS nin Kullanım Olanakları Ali ERTÜRK, Dursun Zafer ġeker, AyĢegül TANIK, Erbil YAZICILAR, Ġzzet ÖZTÜRK (ĠTÜ) 09:50-10:15 Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünde CBS ÇalıĢmaları Mehmet UĞURER, Erol KURU, B.Teoman MERĠÇ, Cihangir ALTUN, Mehmet GÖLGE (Doğa Koruma ve Milli Parklar Gn.Md.) 10:15-10:40 Ġstanbul Tarihi Yarımada Master Peyzaj Planının OluĢturulması ve CBS Ortamında Sunulması Selahattin TAġPINAR, Hüseyin YAZAR, ġeyma SÜMER, NurefĢan GÜR, Gürcan BÜYÜKSALĠH (BĠMTAġ) 10:40-11:00 Ara VIII. OTURUM / YAŞANABİLİR GELECEK İÇİN KAMUDA BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK 11:00-13:00 PANEL Oturum Başkanı Doç.Dr. Halil AKDENĠZ (HKMO Ankara ġube BaĢkanı) Panelistler Ömer Ali ANBAR (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) Etem AKGÜNDÜZ (Çevre ve Orman Bakanlığı) Dr. Gürsel KÜSEK (Toprak Tarım Reformu Genel Müdürlüğü) Doç. Dr. Eminnur AYHAN (Teknik AraĢtırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü) Nesim GÜLTEKĠN (Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü) 13:00-14:00 Öğle Yemeği (Ġzmir Salonu)

5 IX. OTURUM / PARALEL OTURUM I: KAMU KURUMLARINDA CBS UYGULAMALARI Oturum Başkanı Doç. Dr. Hülya DEMĠR (Yıldız Teknik Üniversitesi) 14:20-14:50 Örnek Bir Mahallede Yapısız Parsellerin Değer Haritalarının CBS Ġle Üretilmesi Mustafa Koray TORUN (DSĠ), Mustafa YANALAK, Dursun Zafer ġeker (ĠTÜ) 14:50-15:20 Coğrafi Bilgi Sistemi Teknolojileri Kullanılarak Karayolu Bilgi Sistemi OluĢturulması Nihal ARICA, Özgenç USLU (Karayolları Gn. Md.) 15:20-15:50 CBS Tabanlı Birlikte ÇalıĢabilirlik Üzerine Örnek Uygulama: Milli Emlak Otomasyon Projesi ve TAKBĠS Projesi Uygulamaları Hakan GÜNGÖR, UlaĢ ANKITCI (Milli Emlak Gn. Md.),Uluç ÇAĞATAY (Ġzmir Defterdarlığı), Cengiz ÖZDEMĠROĞLU (TKGM) 15:50-16:20 Kamu Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları Kocaeli Örneği Yusuf Ziya DEMĠRCĠ, M. Yunus TEKEL(Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi) IX. OTURUM / PARALEL OTURUM II: CBS VE AFET YÖNETİMİ Oturum Başkanı Prof. Dr. Haluk ÖZENER (Boğaziçi Üniversitesi) 14:20-14:50 Bolu Çevresinin Heyelan Duyarlılık Analizi Pemra KUMTEPE, Yıldız NURLU, Türkan CENGĠZ, Emine SÜTÇÜ (MTA Gn. Md.) 14:50-15:20 Analitik HiyerarĢik Süreç Yöntemiyle Ġzmir Ġlinin Heyelan Duyarlılığının Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Ġncelenmesi Ece KAVAS (Ġzmir Valiliği) 15:20-15:50 BeĢiktaĢ Ġlçesinin Deprem Riskine KarĢı Hazırlığının Coğrafi Bilgi Sistemi Kullanılarak Değerlendirilmesi AyĢegül ÖZTURAN AKġĠT (BeĢiktaĢ Belediyesi), Haluk ÖZENER, Onur YILMAZ, Aslı DOĞRU (Boğaziçi Ünv.) 15:50-16:20 CBS Tabanlı Ġzmir Ġl Acil Yardım Planı Uygulamaları Neslihan YAZGAN, Öznur ZORLU KÜLÇE, Ece KAVAS (Ġzmir Valiliği) IX. OTURUM / PARALEL OTURUM III: WEB 2.0 UYGULAMALARI, AÇIK KAYNAK KODLU ÇÖZÜMLERİ VE KARTOGRAFYA Oturum Başkanı Yrd.Doç.Dr. Halil AKINCI (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) 14:20-14:50 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Web Servisleri Zeynep ÖZEGE, Seçil ALTINBAġ, H. Özlem KARACA, Aslı ÖRENEL (Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi) 14:50-15:20 Ücretsiz Veri ve Teknolojiler ile Web Haritalarının OluĢturulması: Google Map API Teknolojisi Ġ. Öztuğ BĠLDĠRĠCĠ, Sevgi BÖGE, Burak Seçkin ALPSAL (SÜ) 15:20-15:50 CBS ve Bilgi Teknolojileri Ġle Orta ve Küçük Ölçekli Kartografik Tasarım: Konya Ġli Haritası Yapımı Ġ. Öztuğ BĠLDĠRĠCĠ, H. Zahit SELVĠ, Sevgi BÖGE, Aydın ÜSTÜN (SÜ) 15:50-16:20 Coğrafi Veri Yönetimi Çorum Belediyesi PostGIS Uygulaması Mehmet Nuri BURHAN (Çorum Belediyesi) 16:00-16:20 Ara X. OTURUM / YAŞANABİLİR GELECEK İÇİN TUCBS VE BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK 16:20-18:20 FORUM Oturum Başkanı Doç Dr. Çetin CÖMERT (HKMO CBS Komisyon BaĢkanı, KTÜ) Sedat BAKICI (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) Mustafa AYDIN (Ġzmir Vali Yardımcısı) Dr. Ġlhan EKĠNCĠOĞLU (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası) Dr. Müh. Alb. CoĢkun DEMĠR (Harita Genel Komutanlığı) Özlem AġIK (Devlet Planlama TeĢkilatı) Dr. Ömür DEMĠRKOL (Özel Sektör) 18:20-19:30 KapanıĢ 20:00-23:00 Gala Yemeği (Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Ġzmir Salonu)

6 6 KASIM 2009 CUMA 09:00-18:00 Kongre Gezisi (Efes-Meryem Ana-ġirince) POSTER SUNUMLARI Poster Sunum Alanı Posterler Kongrenin ilk gününde, poster sahiplerine ayrılan alanlara asılacak ve kongre süresinde asılı kalacaktır. Poster sunumu yapan kiģi kendi belirleyeceği ve içerisinde en az bir çay-kahve veya öğlen yemeği arasının olacağı bir zaman diliminde posterinin yanında bulunacaktır. Kongrede seçilecek bir poster sunumuna "En Ġyi Poster Sunumu" ödülü verilecektir. Elazığ Ġlinde Genel Arazi Kullanımının Yükselti KuĢaklarına Göre DeğiĢimi Önder ÜSTÜNDAĞ (FÜ) Model Helikopter ile Yapılan Küçük Ölçekli Fotogrametrik Alımların Çevre ve Arazi Gözlemlerinde Kullanılabilirliği Üzerine Bir Ön ÇalıĢma Ali Erdem ÖZÇELĠK, Erkan BEġDOK (Erciyes Ünv.) Ġmar Planı DeğiĢikliklerinin Plan Bütünlüğüne Etkilerinin Ġncelenmesi Faik Ahmet SESLĠ (OMÜ), Esra KARADAVUT (Özel Sektör) Büyük Menderes Akarsuyu`nda Tuzluluğun Mekansal DeğiĢimi Ercan YEġĠLIRMAK(ADÜ), Süer ANAÇ (EÜ), Andrew R. SOLOW (Woods Hole Oceanographic Institution) Gümüldür-Büyükalan Yöresi Yeraltı Suyu Kalitesinin Jeoistatistiksel Analizi Emrah ÖZÇAKAL, Süer ANAÇ, Yasemin S. Kukul KURTTAġ (EÜ) Sürdürülebilir Su Kaynakları Yönetimi Açısından Uzaktan Algılama ve Coğrafi Sistemlerinin Önemi Hüseyin CÜCE, Gülfem BAKAN (OMÜ) Teknik Altyapı Tesislerinin Yönetimi: Türkiye-Hollanda KarĢılaĢtırması Fatih DÖNER (GümüĢhane Ünv.), Kamil KARATAġ (Aksaray Ünv.), Cemal BIYIK (KTÜ) CBS Uygulamalarında XML ve Veri Güvenliği Halil Ġbrahim ÇATAL (TKGM), Hatice ÇATAL (GümüĢhane Ünv.) 1/ Ölçekli Açınsama Nitelikli Türkiye Jeoloji Haritalarının CBS Ortamında Hazırlanması Yıldız NURLU, Pemra KUMTEPE, Türkan CENGĠZ, Emine SÜTÇÜ, Sultan PAKER, Saadet POTOĞLU (MTA Gn. Md.) Kıyı Bilgi Sisteminde Veriler ve Veri Kaynakları Aziz ġġġman, Didem KĠBAROĞLU, Faik Ahmet SESLĠ (OMÜ) Coğrafi Bilgi Sistemlerinde 3B Kent Modelleme Olanaklarının Ġrdelenmesi Ahmet Özgür DOĞRU, Dursun Zafer ġeker (ĠTÜ), Hasan TOPRAK (Özel Sektör) Doğalgaz ile CBS nin ĠliĢkilendirilmesi ve Entegrasyonları: KayseriGAZ Doğalgaz örneği Ömer ÇAĞIL, Burcu KÖġKER (KayseriGAZ A.ġ.) Ġzmir-Tahtalı Baraj Gölü Koruma Alanı Ġçin Yer altı Suyu Kirletici TaĢınımının ArcGIS ile Modellenmesi Deniz KARADAġ, Alper ELÇĠ (DEÜ) YTÜ DavutpaĢa Kampüsü Kapalı Spor Salonu Bilgi Sistemi Ġçin Arayüz GeliĢtirme ve 3 Boyutlu Modelleme (3DsMax Programıyla) Gözde ÇELEBĠ, M. Ümit GÜMÜġAY (YTÜ) Konya Ġlindeki Tüberküloz Hastalarının Coğrafi Bilgi Sistemi ile Mekansal Analizi S.SavaĢ DURDURAN (SÜ), Yasemin DURDURAN (Konya Ġl Sağlık Müdürlüğü) Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Konumsal Veri Standardı ve Koordinat Birliğini Sağlayabilmek Ġçin Poligon ve Nirengi Veritabanı OluĢturulması; Konya Örneği Ali ERDĠ, Fatih SARI (SÜ) ĠzmirGAZ A.ġ. de CBS Tabanlı Masaüstü ve Ġnternet Uygulamaları Sultan Gökçen BĠLGEN (ĠzmirGAZ) GölbaĢı Özel Çevre Koruma Bölgesinde Alan Yönetimi ve Çevre Düzeni Planı Kararlarının CBS Desteği ile OluĢturulması Aygün ERDOĞAN, Sibel MERĠÇ (Özel Çevre Koruma Kurumu) Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Veri Toplama Sıkıntıları ve Çözüm Olanakları Mehmet KOġAK, Necla YÖRÜKLÜ (Bursa BüyükĢehir Belediyesi) CORINE (Coordination of Information on the Environment) Projesi Ahmet ÇĠVĠ, Etem AKGÜNDÜZ, Kamile KALAYCI, Çiğdem ĠNAN, Elif SARICA, Elif TORU (Çevre ve Orman Bakanlığı)